Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM994
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM994_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Malnar, Brina
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Uhan, Samo
 • Štebe, Janez
 • Kurdija, Slavko
 • Švara, Sergio
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana; november 1999)

Finančna podpora:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Serija:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • EU/Slovensko približevanju Evropski Uniji

  Anketne raziskave o Evropski Uniji so del obsežnejšega projekta "Informiranost in stališča ciljnih skupin v Sloveniji o Evropski uniji in Slovenskem približevanju EU", ki ga koordinira Urad vlade za informiranje Republike Slovenije. Namen projekta je "dobiti posnetek informiranosti in stališč prebivalcev o Evropski uniji in vključevanju Slovenije v EU ter ugotoviti, kateri dejavniki vplivajo na oblikovanje teh stališč. Rezultati raziskave so služili pri določanju komunikacijske strategije in so v pomoč slovenski vladi ter parlamentu pri oblikovanju politike vključevanja v EU." (http://evropa.gov.si/iso/euf_00o.html) V tem sklopu sta doslej nastali dve anketni raziskavi: ADP - IDNo: SJM971 in ADP - IDNo: SJM993 (glej tudi http://evropa.gov.si/povzetek.doc), in več ožje usmerjenih raziskav mnenjskih voditeljev ter analiz vsebine medijev o poročanju o Evropski Uniji.

 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

seznanjenost z informacijami o Evropski uniji, spremljanje medijskih vsebin, zanimanje za evropsko unijo, podpora članstvu v Evropski uniji, reševanje konkretnih težav v EU, ocena bodočega položaja Slovenije v EU, skupine, ki bi pridobile oz. izgubile z vstopom Slovenije v EU, pričakovane spremembe v vsakdanjem življenju po vstopu v EU, ocena gospodarskega položaja Slovenije po vstopu v EU, glasovanje na referendumu o vstopu Slovenije v EU, seznanjenost z vladnim programom obveščanja javnosti o EU, navezanost na državo, ocena razmer v družbi, podpora javnemu financiranju po področjih, socialne razlike, ocena možnosti za preživljanje, zadovoljstvo z demokracijo, ocena delovanja demokracije, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, ocena stanja v družbi, zaupanje v inštitucije, uspešnost delovanja državnih organov, podpora članstvu v Evropski uniji, naklonjenost strankam, levo-desna politična samouvrstitev, strankarske preference, volitve, ocena povojnih razmer, primerjava življenjskih razmer v petletnem obdobju, izražanje sreče, stališča o reformnih ukrepih, odgovornost države za razvoj in socialno varnost državljanov, razlike v plačah, zadostnost dohodka za preživetje, vrednote konzervativno liberalno, naklonjenost do političnih strank, ugledni politiki, stališča do načinov vodenja države, stališča o razmerah in dogodkih med II. svetovno vojno

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, EVROPSKA UNIJA, GOSPODARSKE RAZMERE, POLITIČNA STRANKA, ZNANOST IN TEHNOLOGIJA, ZNANSTVENI RAZVOJ

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
EVROPA
OGLEDALO JAVNEGA MNENJA
POLITIČNI BAROMETER
STALIŠČA O STRANKAH, POLITIKIH IN VOLILNEM SISTEMU
ZNANOST, TEHNOLOGIJA IN OCENA PRIHODNOSTI
VPRAŠANJA O BODOČNOSTI


Povzetek:

Raziskava je namenjena ugotavljanju celovite slike dejavnikov in procesov oblikovanja stališč do Evropske Unije v predpridružitvenem obdobju v Sloveniji ter izvedbi zoženega nabora vprašanj SJM, zlasti vprašanj iz serije Politbarometer. Raziskovalna vprašanja o EU so avtorji podali v naslednjih sklopih: medijska participacija, viri obveščanja in dejavniki oblikovanja mnenj, viri informiranja, medijska participacija, obveščenost, zanimanje za EU in referendumska namera, pričakovanja anketirancev v zvezi z vključevanjem v Evropsko Unijo, prednosti in slabosti vključevanja Slovenije, pričakovanja od članstva v Evropski Uniji: argumenti za in proti vstopu, kdo bo pridobil in kdo bo izgubil z vstopom v EU, ocena gospodarskega položaja Slovenije v EU, ocena finančnega stanja gospodinjstva po vstopu v EU, pogledi respondentov na ključne dileme v zvezi z vključevanjem, ali bi vam bilo žal, če se Slovenija ne bi vključila kdo zavira proces vključevanja, naklonjenost evropske in slovenske javnosti do vključevanja Slovenije v EU, ali je Slovenija v enakopravnem položaju z drugimi državami kandidatkami, ali se lahko Slovenija uspešno razvija, tudi če se ne vključi v EU, referendumska namera, ocena evropskega poročila, program za boljšo obveščenost slovenske javnosti o Evropski Uniji in vključevanju v Evropsko Unijo, seznanjenost z izvajanjem programa, poznavanje konkretnih dejavnosti vladnega programa. V zaključku je nekaj vprašanj o prihodnosti in odnosu do znanosti ter napredka, deloma povzetih tudi po ADP IDNo: IW200067.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: oktober 1999 - november 1999
Čas izdelave: 1999
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Vzorec je razpolovljen za dve vzporedni anketi SJM. (70×3×5). V kolikor ankete ni mogoče opraviti je po več poizkusih dovoljena uporaba rezerv. Rezerve so določene vnaprej znotraj skupinic iz vzorčnega seznama.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SJM994 - Slovensko javno mnenje [datoteka podatkov], 1999

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 367
 • število enot: 1006

Dodatna pojasnila:

Podatkovna datoteka je šla skozi ustaljeni postopek urejanja v ADP. Podatki so pregledani, vrednosti odgovorov izven obsega predvidenih oznak so poenoteno označene kot izločilne (ne vem, brez odgovora).

Spremenljivke

KLJUC kljuc

KLJUC

Vrednost 13 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
1003 1
1004 1
1005 1
1006 1

ID ZAPST

ID

Vrednost 22 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
1002 2
1003 1
1004 1
1005 1

Q101_1 TV Dnevnik TV SLO 1.01 KATERE OSREDNJE TELEVIZIJSKE INFORMATIVNE ODDAJE STE VČERAJ GLEDALI?

(3) - TV Dnevnik TV Slovenije

Vrednost 31 Frekvenca
1 (ni izbral) 331
3 (izbral) 433
9 nobene 242

KLJUC kljuc

KLJUC

Vrednost 1367 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
1003 1
1004 1
1005 1
1006 1

ID ZAPST

ID

Vrednost 2366 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
1002 2
1003 1
1004 1
1005 1

Q101_1 TV Dnevnik TV SLO 1.01 KATERE OSREDNJE TELEVIZIJSKE INFORMATIVNE ODDAJE STE VČERAJ GLEDALI?

(3) - TV Dnevnik TV Slovenije

Vrednost 3365 Frekvenca
1 (ni izbral) 331
3 (izbral) 433
9 nobene 242

Q101_2 24 ur POP TV 1.01 KATERE OSREDNJE TELEVIZIJSKE INFORMATIVNE ODDAJE STE VČERAJ GLEDALI?

3 - 24 ur POP TV

Vrednost 4364 Frekvenca
1 (ni izbral) 293
3 (izbral) 471
9 nobene 242

Q101_3 Odmevi TV SLO 1.01 KATERE OSREDNJE TELEVIZIJSKE INFORMATIVNE ODDAJE STE VČERAJ GLEDALI?

3 - Odmevi TV Slovenije

Vrednost 5363 Frekvenca
1 (ni izbral) 631
3 (izbral) 133
9 nobene 242

Q101_4 tuje inf. oddaje 1.01 KATERE OSREDNJE TELEVIZIJSKE INFORMATIVNE ODDAJE STE VČERAJ GLEDALI?

3 - tuje informativne oddaje

Vrednost 6362 Frekvenca
1 (ni izbral) 708
3 (izbral) 56
9 nobene 242

Q102A_1 Prva jutranja kronika 1.02 KATERE INFORMATIVNE ODDAJE SLOVENSKIH RADIJSKIH POSTAJ REDNO (SKORAJ VSAKODNEVNO) SPREMLJATE? A. POSAMEZNE INFORMATIVNE ODDAJE NA RADIU SLOVENIJA:

(3) - Prva jutranja kronika ob 5.30

Vrednost 7361 Frekvenca
1 (ni izbral) 426
3 (izbral) 135
9 ne posluša radia 445

Q102A_2 Druga jutranja kronika 1.02 KATERE INFORMATIVNE ODDAJE SLOVENSKIH RADIJSKIH POSTAJ REDNO (SKORAJ VSAKODNEVNO) SPREMLJATE? A. POSAMEZNE INFORMATIVNE ODDAJE NA RADIU SLOVENIJA:

3 - Druga jutranja kronika ob 7.00

Vrednost 8360 Frekvenca
1 (ni izbral) 310
3 (izbral) 251
9 ne posluša radia 445

Q102A_3 Danes do 13.00 1.02 KATERE INFORMATIVNE ODDAJE SLOVENSKIH RADIJSKIH POSTAJ REDNO (SKORAJ VSAKODNEVNO) SPREMLJATE? A. POSAMEZNE INFORMATIVNE ODDAJE NA RADIU SLOVENIJA:

3 - Danes do 13.00

Vrednost 9359 Frekvenca
1 (ni izbral) 427
3 (izbral) 134
9 ne posluša radia 445

Q102A_4 Dogodki in odmevi 1.02 KATERE INFORMATIVNE ODDAJE SLOVENSKIH RADIJSKIH POSTAJ REDNO (SKORAJ VSAKODNEVNO) SPREMLJATE? A. POSAMEZNE INFORMATIVNE ODDAJE NA RADIU SLOVENIJA:

3 - Dogodki in odmevi ob 15.30

Vrednost 10358 Frekvenca
1 (ni izbral) 340
3 (izbral) 221
9 ne posluša radia 445

Q102A_5 Radijski dnevnik 1.02 KATERE INFORMATIVNE ODDAJE SLOVENSKIH RADIJSKIH POSTAJ REDNO (SKORAJ VSAKODNEVNO) SPREMLJATE? A. POSAMEZNE INFORMATIVNE ODDAJE NA RADIU SLOVENIJA:

3 - Radijski dnevnik ob 19.00

Vrednost 11357 Frekvenca
1 (ni izbral) 467
3 (izbral) 94
9 ne posluša radia 445

Q102A_6 Zrcalo dneva 1.02 KATERE INFORMATIVNE ODDAJE SLOVENSKIH RADIJSKIH POSTAJ REDNO (SKORAJ VSAKODNEVNO) SPREMLJATE? A. POSAMEZNE INFORMATIVNE ODDAJE NA RADIU SLOVENIJA:

3 - Zrcalo dneva ob 22.00

Vrednost 12356 Frekvenca
1 (ni izbral) 517
3 (izbral) 44
9 ne posluša radia 445

Q102A_7 Studio ob sedemnajstih 1.02 KATERE INFORMATIVNE ODDAJE SLOVENSKIH RADIJSKIH POSTAJ REDNO (SKORAJ VSAKODNEVNO) SPREMLJATE? A. POSAMEZNE INFORMATIVNE ODDAJE NA RADIU SLOVENIJA:

3 - Studio ob sedemnajstih

Vrednost 13355 Frekvenca
1 (ni izbral) 521
3 (izbral) 40
9 ne posluša radia 445

Q102B_1 Radio Student B. INFORMATIVNE ODDAJE NA DRUGIH RADIJSKIH POSTAJAH:

(3) - Radio Študent

Vrednost 14354 Frekvenca
1 (ni izbral) 680
3 (izbral) 24
9 ne posluša radia 302

Q102B_2 Radio Ognjisce B. INFORMATIVNE ODDAJE NA DRUGIH RADIJSKIH POSTAJAH:

3 - Radio Ognjišče

Vrednost 15353 Frekvenca
1 (ni izbral) 618
3 (izbral) 86
9 ne posluša radia 302

Q102B_3 Lokalna inf.postaja B. INFORMATIVNE ODDAJE NA DRUGIH RADIJSKIH POSTAJAH:

3 - lokalno radijsko postajo z informativnimi vsebinami (Maribor, Koper, Trbovlje...)

Vrednost 16352 Frekvenca
1 (ni izbral) 264
3 (izbral) 440
9 ne posluša radia 302

Q102B_4 lokalni glasbena postaja B. INFORMATIVNE ODDAJE NA DRUGIH RADIJSKIH POSTAJAH:

3 - lokalno radijsko postajo glasbeno-oglaševalnetipa (Dur, Salomon..)

Vrednost 17351 Frekvenca
1 (ni izbral) 473
3 (izbral) 231
9 ne posluša radia 302

Q102B_5 tuje postaje B. INFORMATIVNE ODDAJE NA DRUGIH RADIJSKIH POSTAJAH:

3 - tuje radijske postaje

Vrednost 18350 Frekvenca
1 (ni izbral) 670
3 (izbral) 35
9 ne posluša radia 301

Q103_1 Delo 1.03 KATERE DNEVNE ČASOPISE REDNO (SKORAJ VSAKODNEVNO) BERETE?

(3) - Delo

Vrednost 19349 Frekvenca
1 (ni izbral) 453
3 (izbral) 229
9 nobenega 324

Q103_2 Dnevnik 1.03 KATERE DNEVNE ČASOPISE REDNO (SKORAJ VSAKODNEVNO) BERETE?

3 - Dnevnik

Vrednost 20348 Frekvenca
1 (ni izbral) 541
3 (izbral) 139
9 nobenega 326

Q103_3 Vecer 1.03 KATERE DNEVNE ČASOPISE REDNO (SKORAJ VSAKODNEVNO) BERETE?

3 - Večer

Vrednost 21347 Frekvenca
1 (ni izbral) 482
3 (izbral) 198
9 nobenega 326

Q103_4 Slo Novice 1.03 KATERE DNEVNE ČASOPISE REDNO (SKORAJ VSAKODNEVNO) BERETE?

3 - Slovenske Novice

Vrednost 22346 Frekvenca
1 (ni izbral) 449
3 (izbral) 231
9 nobenega 326

Q103_5 tuji casopisi 1.03 KATERE DNEVNE ČASOPISE REDNO (SKORAJ VSAKODNEVNO) BERETE?

3 - tuji dnevni časopisi

Vrednost 23345 Frekvenca
1 (ni izbral) 659
3 (izbral) 20
9 nobenega 327

Q104_1 Primorske novice 1.04 KATERE REGIONALNE ČASOPISE REDNO BERETE?

(3) - Primorske novice

Vrednost 24344 Frekvenca
1 (ni izbral) 397
3 (izbral) 89
9 nobenega 520

Q104_2 Gorenjski glas 1.04 KATERE REGIONALNE ČASOPISE REDNO BERETE?

3 - Gorenjski glas

Vrednost 25343 Frekvenca
1 (ni izbral) 410
3 (izbral) 76
9 nobenega 520

Q104_3 Dolenjski list 1.04 KATERE REGIONALNE ČASOPISE REDNO BERETE?

3 - Dolenjski list

Vrednost 26342 Frekvenca
1 (ni izbral) 444
3 (izbral) 42
9 nobenega 520

Q104_4 Pomurski vestnik 1.04 KATERE REGIONALNE ČASOPISE REDNO BERETE?

3 - Pomurski vestnik

Vrednost 27341 Frekvenca
1 (ni izbral) 446
3 (izbral) 40
9 nobenega 520

Q104_5 Nas tednik 1.04 KATERE REGIONALNE ČASOPISE REDNO BERETE?

3 - Naš tednik

Vrednost 28340 Frekvenca
1 (ni izbral) 462
3 (izbral) 24
9 nobenega 520

Q104_6 Tednik Ptuj 1.04 KATERE REGIONALNE ČASOPISE REDNO BERETE?

3 - Tednik Ptuj

Vrednost 29339 Frekvenca
1 (ni izbral) 446
3 (izbral) 40
9 nobenega 520

Q104_7 Zasavc 1.04 KATERE REGIONALNE ČASOPISE REDNO BERETE?

3 - Zasavc

Vrednost 30338 Frekvenca
1 (ni izbral) 471
3 (izbral) 15
9 nobenega 520

Q104_8 lokalne casopisi 1.04 KATERE REGIONALNE ČASOPISE REDNO BERETE?

3 - bere lokalne časopise

Vrednost 31337 Frekvenca
1 (ni izbral) 304
3 (izbral) 182
9 nobenega 520

Q105_1 Jana 1.05 KATERE OD NAŠTETIH REVIJ, TEDNIKOV BERETE REDNO ALI POGOSTO?

(3) - Jana

Vrednost 32336 Frekvenca
1 (ni izbral) 457
3 (izbral) 242
9 nobenega od teh 307

Q105_2 Nasa zena 1.05 KATERE OD NAŠTETIH REVIJ, TEDNIKOV BERETE REDNO ALI POGOSTO?

3 - Naša žena

Vrednost 33335 Frekvenca
1 (ni izbral) 636
3 (izbral) 63
9 nobenega od teh 307

Q105_3 Nedeljski Dnevnik 1.05 KATERE OD NAŠTETIH REVIJ, TEDNIKOV BERETE REDNO ALI POGOSTO?

3 - Nedeljski Dnevnik

Vrednost 34334 Frekvenca
1 (ni izbral) 407
3 (izbral) 292
9 nobenega od teh 307

Q105_4 Mag 1.05 KATERE OD NAŠTETIH REVIJ, TEDNIKOV BERETE REDNO ALI POGOSTO?

3 - Mag

Vrednost 35333 Frekvenca
1 (ni izbral) 603
3 (izbral) 96
9 nobenega od teh 307

Q105_5 Mladina 1.05 KATERE OD NAŠTETIH REVIJ, TEDNIKOV BERETE REDNO ALI POGOSTO?

3 - Mladina

Vrednost 36332 Frekvenca
1 (ni izbral) 602
3 (izbral) 97
9 nobenega od teh 307

Q105_6 Kmecki glas 1.05 KATERE OD NAŠTETIH REVIJ, TEDNIKOV BERETE REDNO ALI POGOSTO?

3 - Kmečki glas

Vrednost 37331 Frekvenca
1 (ni izbral) 634
3 (izbral) 65
9 nobenega od teh 307

Q105_7 7D 1.05 KATERE OD NAŠTETIH REVIJ, TEDNIKOV BERETE REDNO ALI POGOSTO?

3 - 7D

Vrednost 38330 Frekvenca
1 (ni izbral) 638
3 (izbral) 61
9 nobenega od teh 307

Q105_8 Druzina 1.05 KATERE OD NAŠTETIH REVIJ, TEDNIKOV BERETE REDNO ALI POGOSTO?

3 - Družina

Vrednost 39329 Frekvenca
1 (ni izbral) 616
3 (izbral) 83
9 nobenega od teh 307

Q105_9 Ognjisce 1.05 KATERE OD NAŠTETIH REVIJ, TEDNIKOV BERETE REDNO ALI POGOSTO?

3 - Ognjišče

Vrednost 40328 Frekvenca
1 (ni izbral) 608
3 (izbral) 91
9 nobenega od teh 307

Q105_10 Sobotno Delo 1.05 KATERE OD NAŠTETIH REVIJ, TEDNIKOV BERETE REDNO ALI POGOSTO?

3 - Sobotno Delo

Vrednost 41327 Frekvenca
1 (ni izbral) 549
3 (izbral) 150
9 nobenega od teh 307

Q105_11 Sobotni Dnevnik 1.05 KATERE OD NAŠTETIH REVIJ, TEDNIKOV BERETE REDNO ALI POGOSTO?

3 - sobotni Dnevnik

Vrednost 42326 Frekvenca
1 (ni izbral) 657
3 (izbral) 42
9 nobenega od teh 307

Q105_12 Gospodarski vestnik 1.05 KATERE OD NAŠTETIH REVIJ, TEDNIKOV BERETE REDNO ALI POGOSTO?

3 - Gospodarski vestnik

Vrednost 43325 Frekvenca
1 (ni izbral) 650
3 (izbral) 49
9 nobenega od teh 307

Q106 KAJ INF.O EU?

1.06 ALI STE V ZADNJIH ŠTIRINAJSTIH DNEH KARKOLI SLIŠALI, BRALI ALI ZASLEDILI KATERO OD INFORMACIJ O EVROPSKI UNIJI?

Vrednost 44324 Frekvenca
1 da 730
2 ne 203
9 ne vem 73

Q107 ODNOS SLO Z EU

1.07 V KAKŠNEM ODNOSU JE TRENUTNO SLOVENIJA Z EVROPSKO UNIJO, ALI JE...

Vrednost 45323 Frekvenca
1 polnopravna članica 13
2 pridružena članica 204
3 sredi pogajanj o polnopravnem članstvu 590
4 nimamo povezav in stikov z Evropsko unijo 15
9 ne vem, b.o. 184

Q108 OBVESCEN O POVEZOVANJU SLO Z EU?

1.08 O POVEZOVANJU SLOVENIJE Z EVROPSKO UNIJO SE V ZADNJEM ČASU PRECEJ GOVORI. ALI MENITE, DA STE O TEM ZELO DOBRO ALI ZELO SLABO OBVEŠČENI?

Vrednost 46322 Frekvenca
1 zelo dobro sem obveščen 32
2 dobro sem obveščen 462
3 slabo sem obveščen 246
4 zelo slabo sem obveščen 51
5 problematika me ne zanima 115
9 ne morem oceniti 100

Q109 ZAKAJ STE SLABO OBVESCENI? (Če je bil odgovor 3 ali 4)

1.09 ZAKAJ OCENJUJETE, DA STE SLABO OBVEŠČENI? ZATO, KER...

Vrednost 47321 Frekvenca
1 ni informacij 10
2 so informacije težko dostopne 29
3 so informacije neustrezne 50
4 drugo: 53
5 me ne zanima, ne morem oceniti 176
0 se ne nanaša 662
" " 26

Q110 KAKO MOCNO SE ZANIMATE ZA VKLJUCEVANJE S

1.10 KAKO MOČNO SE ZANIMATE ZA DOGAJANJE V ZVEZI S PROCESOM VKLJUČEVANJA SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO? OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SE SPLOH NE ZANIMATE IN 5, DA SE ZELO ZANIMATE.

Vrednost 48320 Frekvenca
1 sploh se ne zanimam 150
2 2 196
3 3 419
4 4 149
5 zelo se zanimam 65
9 ne vem 27

Q111_1 KJE NAJVEC INF. O EU? 1.11 KJE DOBITE NAJVEČ INFORMACIJ O EVROPSKI UNIJI? (Možna sta dva odgovora)

1. odgovor

Vrednost 49319 Frekvenca
1 na Radiu Slovenija 188
2 na drugih radijskih postajah 26
3 na TV Slovenija 455
4 na komercialnih TV postajah 154
5 iz časopisov, revij 93
6 razgovori z znanci, prijatelji, sodelavci 30
7 drugi viri (internet, promocijski materiali itd.) 5
9 nikjer, b.o. 55

Q111_2 KJE NAJVEC INF. O EU?

1. odgovor

Vrednost 50318 Frekvenca
1 na Radiu Slovenija 82
2 na drugih radijskih postajah 22
3 na TV Slovenija 171
4 na komercialnih TV postajah 98
5 iz časopisov, revij 267
6 razgovori z znanci, prijatelji, sodelavci 85
7 drugi viri (internet, promocijski materiali itd.) 29
9 nikjer, b.o. 104
" " 148

Q112 CLANSTVO V EU ZA SLO

1.12 KAJ SODITE, ALI BI ČLANSTVO V EVROPSKI UNIJI SLOVENIJI PRINESLO VEČ PREDNOSTI ALI VEČ SLABOSTI?

Vrednost 51317 Frekvenca
1 več prednosti 231
2 tako prednosti kot slabosti 469
3 več slabosti 165
9 ne vem, b.o. 141

Q113 SLO NE V EU...?

1.13 ČE BI SE IZKAZALO, DA SE SLOVENIJA IZ KAKRŠNIHKOLI RAZLOGOV NE BI VKLJUČILA V EVROPSKO UNIJO, ALI BI VAM OSEBNO BILO ŽAL, ALI NE?

Vrednost 52316 Frekvenca
1 bilo bi mi žal 365
2 ne bi mi bilo žal 275
3 vseeno mi je 232
9 ne vem, b.o. 134

Q114 VKLJUCEVANJE SLO V EU POTEKA...

1.14 KAJ MENITE, ALI VKLJUČEVANJE SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO POTEKA...

Vrednost 53315 Frekvenca
1 prehitro 102
2 ravno prav hitro 227
3 prepočasi 389
9 ne vem, ne morem oceniti 287
" " 1

Q115 KDO V SLO ZAVIRA VKLJUCEVANJE V EU (Če je bil odgovor 3)

1.15 KDO PO VAŠEM MNENJU V SLOVENIJI NAJBOLJ ZAVIRA PROCES VKLJUČEVANJA V EVROPSKO UNIJO?

Vrednost 54314 Frekvenca
1 vlada 111
2 posamezne stranke 120
3 parlament 57
4 interesne skupine, lobiji (kmečki, upokojenski...) 37
5 drugo 25
9 ne vem 78
0 se ne nanaša 554
" " 24

Q116A slo jezik in kultura 1.16 ČLANSTVO V EVROPSKI UNIJI VSAKI ČLANICI PRINAŠA NEKAJ DOBRIH IN NEKAJ SLABIH STVARI. ZA VSAKO OD PODROČIJ, KI VAM JIH BOMO NAŠTELI, POVEJTE, ALI BI BILO ČLANSTVO SLOVENIJE V EVROPSKI UNIJI ZA TO PODROČJE KORISTNO ALI ŠKODLJIVO? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti!)

a) slovenski jezik in kultura

Vrednost 55313 Frekvenca
1 koristno 420
2 škodljivo 321
9 ne vem 263
" " 2

Q116B polozaj kmetijstva 1.16 ČLANSTVO V EVROPSKI UNIJI VSAKI ČLANICI PRINAŠA NEKAJ DOBRIH IN NEKAJ SLABIH STVARI. ZA VSAKO OD PODROČIJ, KI VAM JIH BOMO NAŠTELI, POVEJTE, ALI BI BILO ČLANSTVO SLOVENIJE V EVROPSKI UNIJI ZA TO PODROČJE KORISTNO ALI ŠKODLJIVO? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti!)

b) položaj kmetijstva

Vrednost 56312 Frekvenca
1 koristno 250
2 škodljivo 565
9 ne vem 190
" " 1

Q116C polozaj gospodarstva 1.16 ČLANSTVO V EVROPSKI UNIJI VSAKI ČLANICI PRINAŠA NEKAJ DOBRIH IN NEKAJ SLABIH STVARI. ZA VSAKO OD PODROČIJ, KI VAM JIH BOMO NAŠTELI, POVEJTE, ALI BI BILO ČLANSTVO SLOVENIJE V EVROPSKI UNIJI ZA TO PODROČJE KORISTNO ALI ŠKODLJIVO? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti!)

c) položaj gospodarstva in industrije

Vrednost 57311 Frekvenca
1 koristno 611
2 škodljivo 190
9 ne vem 204
" " 1

Q116D samostojnost slo drzave 1.16 ČLANSTVO V EVROPSKI UNIJI VSAKI ČLANICI PRINAŠA NEKAJ DOBRIH IN NEKAJ SLABIH STVARI. ZA VSAKO OD PODROČIJ, KI VAM JIH BOMO NAŠTELI, POVEJTE, ALI BI BILO ČLANSTVO SLOVENIJE V EVROPSKI UNIJI ZA TO PODROČJE KORISTNO ALI ŠKODLJIVO? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti!)

d) samostojnost slovenske države

Vrednost 58310 Frekvenca
1 koristno 464
2 škodljivo 277
9 ne vem 264
" " 1

Q116E razvoj demokracije 1.16 ČLANSTVO V EVROPSKI UNIJI VSAKI ČLANICI PRINAŠA NEKAJ DOBRIH IN NEKAJ SLABIH STVARI. ZA VSAKO OD PODROČIJ, KI VAM JIH BOMO NAŠTELI, POVEJTE, ALI BI BILO ČLANSTVO SLOVENIJE V EVROPSKI UNIJI ZA TO PODROČJE KORISTNO ALI ŠKODLJIVO? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti!)

e) razvoj demokracije

Vrednost 59309 Frekvenca
1 koristno 640
2 škodljivo 112
9 ne vem 253
" " 1

Q116F vojaska varnost 1.16 ČLANSTVO V EVROPSKI UNIJI VSAKI ČLANICI PRINAŠA NEKAJ DOBRIH IN NEKAJ SLABIH STVARI. ZA VSAKO OD PODROČIJ, KI VAM JIH BOMO NAŠTELI, POVEJTE, ALI BI BILO ČLANSTVO SLOVENIJE V EVROPSKI UNIJI ZA TO PODROČJE KORISTNO ALI ŠKODLJIVO? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti!)

f) vojaška varnost

Vrednost 60308 Frekvenca
1 koristno 718
2 škodljivo 74
9 ne vem 213
" " 1

Q117A denarna politika 1.17 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti!)

a) denarna politika

Vrednost 61307 Frekvenca
1 bolje sama 254
2 bolje v EU 534
9 ne vem 216
" " 2

Q117B regionalni razvoj 1.17 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti!)

b) regionalni razvoj, razvoj manj razvitih področij

Vrednost 62306 Frekvenca
1 bolje sama 381
2 bolje v EU 399
9 ne vem 224
" " 2

Q117C kontrola cen 1.17 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti!)

c) kontrola cen

Vrednost 63305 Frekvenca
1 bolje sama 206
2 bolje v EU 609
9 ne vem 189
" " 2

Q117D socialna varnost 1.17 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti!)

d) zagotavljanje socialne varnosti (pokojnine, zaposlovanje)

Vrednost 64304 Frekvenca
1 bolje sama 366
2 bolje v EU 403
9 ne vem 235
" " 2

Q117E energetska oskrba 1.17 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti!)

e) zagotavljanje energetske oskrbe

Vrednost 65303 Frekvenca
1 bolje sama 238
2 bolje v EU 577
9 ne vem 189
" " 2

Q117F izgradnja cest 1.17 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti!)

f) izgradnja in modernizacija cest, železnic, telefonije itd.)

Vrednost 66302 Frekvenca
1 bolje sama 162
2 bolje v EU 704
9 ne vem 138
" " 2

Q117G posodobitev kmetijstva 1.17 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti!)

g) posodobitev kmetijstva

Vrednost 67301 Frekvenca
1 bolje sama 296
2 bolje v EU 505
9 ne vem 203
" " 2

Q117H razvoj znanosti 1.17 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti!)

h) razvoj znanosti

Vrednost 68300 Frekvenca
1 bolje sama 98
2 bolje v EU 727
9 ne vem 179
" " 2

Q117I varovanje okolja 1.17 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti!)

i) varovanje okolja, ekologija

Vrednost 69299 Frekvenca
1 bolje sama 225
2 bolje v EU 619
9 ne vem 160
" " 2

Q117J pravice potrosnikov 1.17 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti!)

j) zaščita pravic potrošnikov

Vrednost 70298 Frekvenca
1 bolje sama 202
2 bolje v EU 542
9 ne vem 260
" " 2

Q117K suverenost drzave 1.17 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti!)

k) utrjevanje suverenosti države

Vrednost 71297 Frekvenca
1 bolje sama 444
2 bolje v EU 282
9 ne vem 278
" " 2

Q117L kulturna politika 1.17 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti!)

l) kulturna politika

Vrednost 72296 Frekvenca
1 bolje sama 415
2 bolje v EU 305
9 ne vem 284
" " 2

Q117M pravice delavcev 1.17 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti!)

m) zaščita pravic delavcev

Vrednost 73295 Frekvenca
1 bolje sama 312
2 bolje v EU 477
9 ne vem 215
" " 2

Q117N utrjevanje demokracije 1.17 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti!)

n) utrjevanje demokracije

Vrednost 74294 Frekvenca
1 bolje sama 198
2 bolje v EU 561
9 ne vem 245
" " 2

Q117O razvoj ind. panog 1.17 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti!)

o) razvoj industrijskih panog

Vrednost 75293 Frekvenca
1 bolje sama 129
2 bolje v EU 684
9 ne vem 191
" " 2

Q117P konkurencnost gospodarstva 1.17 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti!)

p) krepitev konkurenčnosti in učinkovitosti gospodarstva

Vrednost 76292 Frekvenca
1 bolje sama 134
2 bolje v EU 672
9 ne vem 198
" " 2

Q118 GOSP. POLOZAJ V SLO PO VSTOPU V EU

1.18 ČE GLEDATE V CELOTI, ALI MISLITE, DA BI BIL SPLOŠNI GOSPODARSKI POLOŽAJ V SLOVENIJI PO VSTOPU V EVROPSKO UNIJO BOLJŠI, SLABŠI ALI ENAK KOT JE DANES?

Vrednost 77291 Frekvenca
1 boljši 426
2 slabši 176
3 približno enak kot danes 286
9 ne ve 115
" " 3

Q119A materialni standard druzin 1.19 NAŠTELI VAM BOMO ŠE NEKAJ PODROČIJ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA, VI PA OCENITE, ALI BI SE RAZMERE NA NAŠTETIH PODROČJIH IZBOLJŠALE ALI POSLABŠALE, ČE BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA EU? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti!) Razmere bi bile...

a) materialni standard družin

Vrednost 78290 Frekvenca
1 dosti slabše 7
2 slabše 127
3 približno enake 457
4 boljše 288
5 dosti boljše 16
9 ne vem 108
" " 3

Q119B pravna varnost 1.19 NAŠTELI VAM BOMO ŠE NEKAJ PODROČIJ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA, VI PA OCENITE, ALI BI SE RAZMERE NA NAŠTETIH PODROČJIH IZBOLJŠALE ALI POSLABŠALE, ČE BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA EU? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti!) Razmere bi bile...

b) pravna varnost (zašči- ta pravic posameznika)

Vrednost 79289 Frekvenca
1 dosti slabše 7
2 slabše 80
3 približno enake 290
4 boljše 439
5 dosti boljše 52
9 ne vem 135
" " 3

Q119C dobiti stanovanje 1.19 NAŠTELI VAM BOMO ŠE NEKAJ PODROČIJ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA, VI PA OCENITE, ALI BI SE RAZMERE NA NAŠTETIH PODROČJIH IZBOLJŠALE ALI POSLABŠALE, ČE BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA EU? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti!) Razmere bi bile...

c) možnost dobiti stanovanje

Vrednost 80288 Frekvenca
1 dosti slabše 31
2 slabše 173
3 približno enake 435
4 boljše 179
5 dosti boljše 26
9 ne vem 159
" " 3

Q119D dobiti zaposlitev 1.19 NAŠTELI VAM BOMO ŠE NEKAJ PODROČIJ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA, VI PA OCENITE, ALI BI SE RAZMERE NA NAŠTETIH PODROČJIH IZBOLJŠALE ALI POSLABŠALE, ČE BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA EU? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti!) Razmere bi bile...

d) možnost dobiti zaposlitev

Vrednost 81287 Frekvenca
1 dosti slabše 40
2 slabše 174
3 približno enake 318
4 boljše 341
5 dosti boljše 34
9 ne vem 95
" " 4

Q119E varnost zaposlitve 1.19 NAŠTELI VAM BOMO ŠE NEKAJ PODROČIJ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA, VI PA OCENITE, ALI BI SE RAZMERE NA NAŠTETIH PODROČJIH IZBOLJŠALE ALI POSLABŠALE, ČE BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA EU? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti!) Razmere bi bile...

e) varnost zaposlitve, (obdržati zaposlitev)

Vrednost 82286 Frekvenca
1 dosti slabše 27
2 slabše 206
3 približno enake 355
4 boljše 241
5 dosti boljše 31
9 ne vem 143
" " 3

Q119F moznost solanja 1.19 NAŠTELI VAM BOMO ŠE NEKAJ PODROČIJ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA, VI PA OCENITE, ALI BI SE RAZMERE NA NAŠTETIH PODROČJIH IZBOLJŠALE ALI POSLABŠALE, ČE BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA EU? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti!) Razmere bi bile...

f) možnost šolanja

Vrednost 83285 Frekvenca
1 dosti slabše 8
2 slabše 66
3 približno enake 309
4 boljše 430
5 dosti boljše 98
9 ne vem 92
" " 3

Q119G socialna varnost 1.19 NAŠTELI VAM BOMO ŠE NEKAJ PODROČIJ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA, VI PA OCENITE, ALI BI SE RAZMERE NA NAŠTETIH PODROČJIH IZBOLJŠALE ALI POSLABŠALE, ČE BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA EU? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti!) Razmere bi bile...

g) socialna varnost

Vrednost 84284 Frekvenca
1 dosti slabše 16
2 slabše 137
3 približno enake 410
4 boljše 276
5 dosti boljše 23
9 ne vem 141
" " 3

Q119H zascita potrosnikov 1.19 NAŠTELI VAM BOMO ŠE NEKAJ PODROČIJ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA, VI PA OCENITE, ALI BI SE RAZMERE NA NAŠTETIH PODROČJIH IZBOLJŠALE ALI POSLABŠALE, ČE BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA EU? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti!) Razmere bi bile...

h) zaščita potrošnikov

Vrednost 85283 Frekvenca
1 dosti slabše 4
2 slabše 60
3 približno enake 290
4 boljše 439
5 dosti boljše 50
9 ne vem 160
" " 3

Q119I osebna varnost 1.19 NAŠTELI VAM BOMO ŠE NEKAJ PODROČIJ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA, VI PA OCENITE, ALI BI SE RAZMERE NA NAŠTETIH PODROČJIH IZBOLJŠALE ALI POSLABŠALE, ČE BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA EU? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti!) Razmere bi bile...

i) osebna varnost

Vrednost 86282 Frekvenca
1 dosti slabše 18
2 slabše 169
3 približno enake 444
4 boljše 200
5 dosti boljše 27
9 ne vem 145
" " 3

Q119J varovanje okolja 1.19 NAŠTELI VAM BOMO ŠE NEKAJ PODROČIJ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA, VI PA OCENITE, ALI BI SE RAZMERE NA NAŠTETIH PODROČJIH IZBOLJŠALE ALI POSLABŠALE, ČE BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA EU? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti!) Razmere bi bile...

j) varovanje okolja

Vrednost 87281 Frekvenca
1 dosti slabše 13
2 slabše 70
3 približno enake 256
4 boljše 449
5 dosti boljše 100
9 ne vem 115
" " 3

Q119K cene zivlj. dobrin 1.19 NAŠTELI VAM BOMO ŠE NEKAJ PODROČIJ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA, VI PA OCENITE, ALI BI SE RAZMERE NA NAŠTETIH PODROČJIH IZBOLJŠALE ALI POSLABŠALE, ČE BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA EU? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti!) Razmere bi bile...

k) cene življenjskih dobrin

Vrednost 88280 Frekvenca
1 dosti slabše 14
2 slabše 174
3 približno enake 316
4 boljše 335
5 dosti boljše 55
9 ne vem 109
" " 3

Q119L lazje prehajanje meje 1.19 NAŠTELI VAM BOMO ŠE NEKAJ PODROČIJ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA, VI PA OCENITE, ALI BI SE RAZMERE NA NAŠTETIH PODROČJIH IZBOLJŠALE ALI POSLABŠALE, ČE BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA EU? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti!) Razmere bi bile...

l) lažje prehajanje meje

Vrednost 89279 Frekvenca
1 dosti slabše 2
2 slabše 12
3 približno enake 108
4 boljše 399
5 dosti boljše 396
9 ne vem 85
" " 4

Q120A politiki 1.20 KATERE OD SPODAJ NAŠTETIH SKUPIN BI Z VSTOPOM SLOVENIJE V EU PO VAŠEM MNENJU PRIDOBILE IN KATERE IZGUBILE?

a) politiki

Vrednost 90278 Frekvenca
1 pridobili 330
2 izgubili 331
3 brez sprememb 175
9 ne vem 167
" " 3

Q120B delavci v industriji 1.20 KATERE OD SPODAJ NAŠTETIH SKUPIN BI Z VSTOPOM SLOVENIJE V EU PO VAŠEM MNENJU PRIDOBILE IN KATERE IZGUBILE?

b) delavci v industriji

Vrednost 91277 Frekvenca
1 pridobili 350
2 izgubili 306
3 brez sprememb 212
9 ne vem 136
" " 2

Q120C ljudje, kot jaz 1.20 KATERE OD SPODAJ NAŠTETIH SKUPIN BI Z VSTOPOM SLOVENIJE V EU PO VAŠEM MNENJU PRIDOBILE IN KATERE IZGUBILE?

c) ljudje, kot jaz

Vrednost 92276 Frekvenca
1 pridobili 244
2 izgubili 152
3 brez sprememb 486
9 ne vem 122
" " 2

Q120D lastniki podjetij 1.20 KATERE OD SPODAJ NAŠTETIH SKUPIN BI Z VSTOPOM SLOVENIJE V EU PO VAŠEM MNENJU PRIDOBILE IN KATERE IZGUBILE?

d) lastniki podjetij

Vrednost 93275 Frekvenca
1 pridobili 399
2 izgubili 210
3 brez sprememb 185
9 ne vem 210
" " 2

Q120E upokojenci 1.20 KATERE OD SPODAJ NAŠTETIH SKUPIN BI Z VSTOPOM SLOVENIJE V EU PO VAŠEM MNENJU PRIDOBILE IN KATERE IZGUBILE?

e) upokojenci

Vrednost 94274 Frekvenca
1 pridobili 157
2 izgubili 223
3 brez sprememb 462
9 ne vem 162
" " 2

Q120F drzavni uradniki 1.20 KATERE OD SPODAJ NAŠTETIH SKUPIN BI Z VSTOPOM SLOVENIJE V EU PO VAŠEM MNENJU PRIDOBILE IN KATERE IZGUBILE?

f) državni uradniki

Vrednost 95273 Frekvenca
1 pridobili 325
2 izgubili 235
3 brez sprememb izgubili brez ne sprememb vem 235
9 ne vem 209
" " 2

Q120G zaposleni v privatnih podjetjih 1.20 KATERE OD SPODAJ NAŠTETIH SKUPIN BI Z VSTOPOM SLOVENIJE V EU PO VAŠEM MNENJU PRIDOBILE IN KATERE IZGUBILE?

g) zaposleni v privatnih podjetjih

Vrednost 96272 Frekvenca
1 pridobili 324
2 izgubili 191
3 brez sprememb izgubili brez ne sprememb vem 289
9 ne vem 200
" " 2

Q120H zaposleni v javnih podjetjih 1.20 KATERE OD SPODAJ NAŠTETIH SKUPIN BI Z VSTOPOM SLOVENIJE V EU PO VAŠEM MNENJU PRIDOBILE IN KATERE IZGUBILE?

h) zaposleni v javnih/državnih podjetjih

Vrednost 97271 Frekvenca
1 pridobili 263
2 izgubili 218
3 brez sprememb izgubili brez ne sprememb vem 326
9 ne vem 197
" " 2

Q120I kmetje 1.20 KATERE OD SPODAJ NAŠTETIH SKUPIN BI Z VSTOPOM SLOVENIJE V EU PO VAŠEM MNENJU PRIDOBILE IN KATERE IZGUBILE?

i) kmetje

Vrednost 98270 Frekvenca
1 pridobili 146
2 izgubili 605
3 brez sprememb izgubili brez ne sprememb vem 129
9 ne vem 124
" " 2

Q120J mladi 1.20 KATERE OD SPODAJ NAŠTETIH SKUPIN BI Z VSTOPOM SLOVENIJE V EU PO VAŠEM MNENJU PRIDOBILE IN KATERE IZGUBILE?

j) mladi (študenti, dijaki)

Vrednost 99269 Frekvenca
1 pridobili 461
2 izgubili 113
3 brez sprememb izgubili brez ne sprememb vem 277
9 ne vem 153
" " 2

Q120K nezaposleni 1.20 KATERE OD SPODAJ NAŠTETIH SKUPIN BI Z VSTOPOM SLOVENIJE V EU PO VAŠEM MNENJU PRIDOBILE IN KATERE IZGUBILE?

k) nezaposleni

Vrednost 100268 Frekvenca
1 pridobili 266
2 izgubili 179
3 brez sprememb izgubili brez ne sprememb vem 361
9 ne vem 198
" " 2

Q121 FINANCNA SITUACIJA VASEGA GOSPODINJSTVA

1.21 KAJ MENITE, KAKŠNA BO PO VAŠI OCENI FINANČNA SITUACIJA VAŠEGA GOSPODINJSTVA PO VSTOPU V EVROPSKO UNIJO?

Vrednost 101267 Frekvenca
1 dosti boljša kot je sedaj 25
2 nekoliko boljša 124
3 približno enaka 621
4 nekoliko slabša 109
5 dosti slabša kot je sedaj 20
9 ne vem 102
" " 5

Q122 DRZAVA NAKLONJENA VKLJUCITVI SLO V EU

1.22 KATERA DRŽAVA, ČLANICA EVROPSKE UNIJE JE PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJ NAKLONJENA VKLJUČITVI SLOVENIJE V EU IN NAS PRI TEM PODPIRA?

Vrednost 102266 Frekvenca
1 Avstrija 70
2 Belgija 10
3 Danska 6
4 Finska 7
5 Francija 18
6 Grčija 7
7 Irska 11
8 Italija 90
9 Luksemburg 6
10 Nemčija 378
11 Nizozemska 5
12 Portugalska 2
13 Španija 8
14 Švedska 19
15 Velika Britanija 14
98 druga država 10
99 ne vem, b.o. 336
" " 9

Q123 DRZAVA NI NAKLONJENA VKLJUCITVI SLO V EU

1.23 IN KATERA DRŽAVA, ČLANICA EVROPSKE UNIJE, JE NAJMANJ NAKLONJENA VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V EU OZ.NAS PRI TEM OVIRA?

Vrednost 103265 Frekvenca
1 Avstrija 507
2 Belgija 2
3 Danska 0
4 Finska 1
5 Francija 11
6 Grčija 5
7 Irska 2
8 Italija 134
9 Luksemburg 0
10 Nemčija 6
11 Nizozemska 1
12 Portugalska 0
13 Španija 0
14 Švedska 0
15 Velika Britanija 15
98 druga država 6
99 ne vem, b.o. 311
" " 5

Q124 NA REFERENDUMU O PRISTOPU SLO EU BI GLAS

1.24 ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O PRISTOPU SLOVENIJE K EVROPSKI UNIJI, KAKO BI VI GLASOVALI?

Vrednost 104264 Frekvenca
1 zanesljivo za pristop 316
2 verjetno za pristop 353
3 verjetno proti pristopu 90
4 zanesljivo proti pristopu 64
9 ne vem, b.o. 181
" " 2

Q125A ZAKAJ GLASOVALI PROTI SLO V EU (Če je bil odgovor 3 ali 4)

1.25 ZAKAJ BI GLASOVALI PROTI VSTOPU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO? (Možna sta dva odgovora!)

Vrednost 105263 Frekvenca
1 nove članice EU ne bodo v enakopravnem položaju s starimi članicami 28
2 Slovenija bo izgubila suverenost 19
3 poslabšale se bodo razmere za slovensko kmetijstvo 48
4 poslabšala se bo socialna varnost slovenskih državljanov 7
5 stroški vključevanja bodo preveliki 26
6 tujci bodo imeli pravico do nakupa zemlje 4
7 prihodnost evropske unije ni jasna 6
8 ogrožena bo nacionalna identiteta, jezik in kultura 4
0 drugo 73
9 brez odgovora 577
" " 214

Q125B ZAKAJ GLASOVALI PROTI SLO V EU (Če je bil odgovor 3 ali 4)

(drugi odgovor)

Vrednost 106262 Frekvenca
1 nove članice EU ne bodo v enakopravnem položaju s starimi članicami 9
2 Slovenija bo izgubila suverenost 7
3 poslabšale se bodo razmere za slovensko kmetijstvo 18
4 poslabšala se bo socialna varnost slovenskih državljanov 11
5 stroški vključevanja bodo preveliki 24
6 tujci bodo imeli pravico do nakupa zemlje 12
7 prihodnost evropske unije ni jasna 15
8 ogrožena bo nacionalna identiteta, jezik in kultura 14
0 drugo 82
9 brez odgovora 586
" " 228

Q126 KDAJ SLO PRIPRAVLJENA ZA CLANSTVO V EU

1.26 SLOVENSKA VLADA JE SPREJELA STRATEGIJO VKLJUČEVANJA SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO. ALI VESTE KATEREGA LETA NAJ BI BILA SLOVENIJA PRIPRAVLJENA ZA ČLANSTVO V EU PO TEJ STRATEGIJI?

Vrednost 107261 Frekvenca
1 navaja pravo leto 329
2 navaja napačno leto 301
9 ne vem, b.o. 374
" " 2

Q127 KDAJ SLO POLNOPRAVNA CLANICA EU

1.27 KDAJ BO PO VAŠEM MNENJU SLOVENIJA POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA EU?

Vrednost 108260 Frekvenca
1 takoj oz. kmalu 19
2 leta 2001 21
3 leta 2002 124
4 leta 2003 82
5 leta 2004 146
6 leta 2005 229
7 leta 2010 81
8 kasneje 45
0 nikoli 34
9 ne morem oceniti, ne vem 224
" " 1

Q128 MINISTER ZA EVROPSKE ZADEVE JE...

1.28 ALI LAHKO NAVEDETE IME MINISTRA ZA EVROPSKE ZADEVE?

Vrednost 109259 Frekvenca
1 navaja pravo ime 499
2 navaja napačno ime 68
9 ne vem, b.o. 438
" " 1

Q129 KAJ SLISAL O PROGRAMU ZA BOLJSO OBVECENO

1.29 SLOVENSKA VLADA IZVAJA PROGRAM ZA BOLJŠO OBVEŠČENOST SLOVENSKE JAVNOSTI O EU IN VKLJUČEVANJU V EU. ALI STE KAJ SLIŠALI O TEM PROGRAMU?

Vrednost 110258 Frekvenca
1 da 376
2 ne 533
9 ne vem 95
" " 2

Q130A evrofon 1.30 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ AKTIVNOSTI TEGA VLADNEGA PROGRAMA, VI PA ZA VSAKO OD NJIH POVEJTE, ALI JO POZNATE, ALI JE NE POZNATE?

a) brezplačna telefonska številka 080 2002, tako imenovani evrofon

Vrednost 111257 Frekvenca
1 pozna 351
2 ne pozna 654
" " 1

Q130B stran na internetu 1.30 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ AKTIVNOSTI TEGA VLADNEGA PROGRAMA, VI PA ZA VSAKO OD NJIH POVEJTE, ALI JO POZNATE, ALI JE NE POZNATE?

b) stran o vključevanju Slovenije v Evropsko unijo, "evropa.gov.si", na internetu

Vrednost 112256 Frekvenca
1 pozna 250
2 ne pozna 755
" " 1

Q130C evro dopisnice 1.30 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ AKTIVNOSTI TEGA VLADNEGA PROGRAMA, VI PA ZA VSAKO OD NJIH POVEJTE, ALI JO POZNATE, ALI JE NE POZNATE?

c) evro dopisnice (dostopne na poštah)

Vrednost 113255 Frekvenca
1 pozna 143
2 ne pozna 862
" " 1

Q130D knjigo Slo v Eu 1.30 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ AKTIVNOSTI TEGA VLADNEGA PROGRAMA, VI PA ZA VSAKO OD NJIH POVEJTE, ALI JO POZNATE, ALI JE NE POZNATE?

d) knjigo "Slovenija v Evropski uniji?" - 123 vprašanj in odgovorov z evrofona

Vrednost 114254 Frekvenca
1 pozna 115
2 ne pozna 890
" " 1

Q130E informativne zlozenke 1.30 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ AKTIVNOSTI TEGA VLADNEGA PROGRAMA, VI PA ZA VSAKO OD NJIH POVEJTE, ALI JO POZNATE, ALI JE NE POZNATE?

e) informativne zloženke o različnih vidikih vključevanja Slovenije v EU

Vrednost 115253 Frekvenca
1 pozna 180
2 ne pozna 825
" " 1

Q130F Evrobilten 1.30 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ AKTIVNOSTI TEGA VLADNEGA PROGRAMA, VI PA ZA VSAKO OD NJIH POVEJTE, ALI JO POZNATE, ALI JE NE POZNATE?

f) Evrobilten

Vrednost 116252 Frekvenca
1 pozna 102
2 ne pozna 903
" " 1

Q131 SO BILE INF.IZ TEH VIROV UPORABNE (Če pozna)

1.31 ALI SO BILE INFORMACIJE, KI STE JIH PRIDOBILI IZ TEH VIROV, UPORABNE?

Vrednost 117251 Frekvenca
1 da 207
2 ne 106
9 ni pridobil informacij 631
" " 62

Q132 OPISITE LOGOTIP

1.32 ALI LAHKO OPIŠETE LOGOTIP - ZNAK, VLADNEGA PROGRAMA OBVEŠČANJA SLOVENSKE JAVNOSTI O EVROPSKI UNIJI?

Vrednost 118250 Frekvenca
1 pozna logotip 68
2 ne pozna logotipa 937
" " 1

Q133 SLOGAN OBVESCANJA SLOVENSKE JAVNOSTI O E

1.33 ALI LAHKO POVESTE, POD KAKŠNIM SLOGANOM POTEKAJO DEJAVNOSTI VLADNEGA PROGRAMA OBVEŠČANJA SLOVENSKE JAVNOSTI O EU?

Vrednost 119249 Frekvenca
1 pozna slogan 13
2 delno pozna slogan 38
3 ne pozna slogana 954
" " 1

Q134_1 Radio Slovenija (Če je navedel slogan ali logotip) 1.34 KJE STE LOGOTIP OZ. SLOGAN ZASLEDILI? (Možnih je več odgovorov)

(3) - na radiu Slovenija

Vrednost 120248 Frekvenca
1 (ni izbral) 66
3 (izbral) 5
9 ne pozna logotipa ali slogana 914
" " 21

Q134_2 druge radijske postaje (Če je navedel slogan ali logotip) 1.34 KJE STE LOGOTIP OZ. SLOGAN ZASLEDILI? (Možnih je več odgovorov)

3 - na drugih radijskih postajah

Vrednost 121247 Frekvenca
1 (ni izbral) 67
3 (izbral) 4
9 ne pozna logotipa ali slogana 914
" " 21

Q134_3 TV Slovenija (Če je navedel slogan ali logotip) 1.34 KJE STE LOGOTIP OZ. SLOGAN ZASLEDILI? (Možnih je več odgovorov)

3 - na TV Slovenija

Vrednost 122246 Frekvenca
1 (ni izbral) 33
3 (izbral) 38
9 ne pozna logotipa ali slogana 914
" " 21

Q134_4 komercialne TV postaj

3 - na komercialnih TV postajah

Vrednost 123245 Frekvenca
1 masilo 63
3 izbral 8
9 ne pozna 914
" " 21

Q134_5 casopisi,revije

3 - v časopisih, revijah

Vrednost 124244 Frekvenca
1 masilo 47
3 izbral 24
9 ne pozna 914
" " 21

Q134_6 drugi viri

3 - drugi viri (internet, zloženke, promocijski materiali itd.)

Vrednost 125243 Frekvenca
1 masilo 45
3 izbral 26
9 ne pozna 914
" " 21

Q134_7 razgovori z znanci

3 - razgovori z znanci, prijatelji

Vrednost 126242 Frekvenca
1 masilo 68
3 izbral 3
9 ne pozna 914
" " 21

Q135 EVROPSKA JAVNOST JE VKLJUCITVI SLO V EU

1.35 ALI MENITE, DA JE EVROPSKA JAVNOST PRETEŽNO NAKLONJENA ALI NENAKLONJENA VKLJUČITVI SLOVENIJE V EU?

Vrednost 127241 Frekvenca
1 je naklonjena 444
2 ni naklonjena 346
9 ne vem 214
" " 2

Q136 SLOVENSKA JAVNOST JE VKLJUCITVI SLO V EU

1.36 KAJ PA SLOVENSKA JAVNOST? ALI JE PO VAŠEM MNENJU SLOVENSKA JAVNOST PRETEŽNO NAKLONJENA ALI NENAKLONJENA VKLJUČITVI SLOVENIJE V EU?

Vrednost 128240 Frekvenca
1 je naklonjena 634
2 ni naklonjena 187
9 ne vem 183
" " 2

Q137 EU POSTAVLJA SLO POGOJE...

1.37 KAJ MENITE, ALI POSTAVLJA EVROPSKA UNIJA SLOVENIJI ENAKE POGOJE, KOT DRUGIM DRŽAVAM, KI ŽELIJO VSTOPITI - ALI UGODNEJŠE ALI MANJ UGODNE?

Vrednost 129239 Frekvenca
1 manj ugodne 341
2 enake 481
3 bolj ugodne 30
9 ne vem 152
" " 2

Q138 SE SLO RAZVIJA TUDI CE SE NE VKLJUCI V E

1.38 ALI SE PO VAŠEM MNENJU SLOVENIJA LAHKO USPEŠNO RAZVIJA, TUDI ČE SE NE VKLJUČI V EVROPSKO UNIJO?

Vrednost 130238 Frekvenca
1 da 477
2 ne 349
9 ne vem 178
" " 2

Q139 ODGOVOR SLO VLADE NA ZAHTEVE EU

1.39 EVROPSKA UNIJA V ZADNJEM ČASU POSTAVLJA SLOVENIJI NEKATERE KONKRETNE ZAHTEVE V ZVEZI Z VKLJUČEVANJEM V EU (NPR. ZAPRTJE BREZCARINSKIH PRODAJALN). ALI PO VAŠEM MNENJU SLOVENSKA VLADA NA TE ZAHTEVE ODGOVARJA:

Vrednost 131237 Frekvenca
1 ustrezno 213
2 niti ustrezno, niti neustrezno 236
3 neustrezno 283
9 ne ve, ne more oceniti 272
" " 2

Q140 SLISAL ZA POROCILO EVROPSKE KOMISIJE

1.40 SREDI OKTOBRA LETOS JE EVROPSKA KOMISIJA PODALA POROČILO, V KATEREM JE OCENILA NAPREDEK SLOVENIJE PRI IZPOLNJEVANJU KRITERIJEV ZA ČLANSTVO V EVROPSKI UNIJI. ALI STE SLIŠALI ZA TO POROČILO?

Vrednost 132236 Frekvenca
1 da 544
2 ne 460
" " 2

Q141 V TEM POROCILU JE SLO OCENJENA... (Če da)

1.41 ALI JE PO VAŠEM MNENJU V TEM POROČILU SLOVENIJA OCENJENA...

Vrednost 133235 Frekvenca
1 premalo kritično 45
2 realno ali 284
3 preveč kritično 92
8 ne morem oceniti, ne poznam dovolj poročila 132
0 ni slišal za poročilo 436
" " 17

Q201 ALI BI IZBRALI SLOVENIJO?

2.01 ČE BI IMELI MOŽNOST IZBRATI DEŽELO, V KATERI BI ŽELELI ŽIVETI, ALI BI SI IZBRALI SLOVENIJO?

Vrednost 134234 Frekvenca
1 zanesljivo bi izbral Slovenijo 660
2 verjetno bi izbral Slovenijo 229
3 verjetno ne bi izbral Slovenije 65
4 zanesljivo ne bi izbral Slovenije 25
9 ne vem 26
" " 1

Q202A kako zivijo ljudje 2.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI V PRVIH LETIH PO OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

a) kako živijo ljudje

Vrednost 135233 Frekvenca
1 danes dosti slabše 85
2 danes slabše 417
3 približno enake 300
4 danes boljše 169
5 danes dosti boljše 17
9 ne vem 17
" " 1

Q202B demokraticnost odlocanja 2.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI V PRVIH LETIH PO OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

b) demokratičnost odločanja

Vrednost 136232 Frekvenca
1 danes dosti slabše 33
2 danes slabše 197
3 približno enake 397
4 danes boljše 263
5 danes dosti boljše 29
9 ne vem 86
" " 1

Q202C spostovanje clovekovih pravic 2.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI V PRVIH LETIH PO OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

c) spoštovanje človekovih pravic in svoboščin

Vrednost 137231 Frekvenca
1 danes dosti slabše 55
2 danes slabše 249
3 približno enake 402
4 danes boljše 221
5 danes dosti boljše 26
9 ne vem 52
" " 1

Q202D spostovanje dela 2.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI V PRVIH LETIH PO OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

d) spoštovanje dela

Vrednost 138230 Frekvenca
1 danes dosti slabše 92
2 danes slabše 386
3 približno enake 315
4 danes boljše 141
5 danes dosti boljše 12
9 ne vem 59
" " 1

Q202E moznost dobiti stanovanje 2.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI V PRVIH LETIH PO OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

e) možnost dobiti stanovanje

Vrednost 139229 Frekvenca
1 danes dosti slabše 181
2 danes slabše 503
3 približno enake 164
4 danes boljše 71
5 danes dosti boljše 4
9 ne vem 82
" " 1

Q202F moznost dobiti zaposlitev 2.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI V PRVIH LETIH PO OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

f) možnost dobiti zaposlitev

Vrednost 140228 Frekvenca
1 danes dosti slabše 260
2 danes slabše 496
3 približno enake 155
4 danes boljše 68
5 danes dosti boljše 4
9 ne vem 22
" " 1

Q202G zakonitost 2.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI V PRVIH LETIH PO OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

g) zakonitost

Vrednost 141227 Frekvenca
1 danes dosti slabše 58
2 danes slabše 263
3 približno enake 434
4 danes boljše 114
5 danes dosti boljše 6
9 ne vem 130
" " 1

Q202H moznost izobrazevanja 2.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI V PRVIH LETIH PO OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

h) možnost izobraževanja

Vrednost 142226 Frekvenca
1 danes dosti slabše 13
2 danes slabše 159
3 približno enake 404
4 danes boljše 321
5 danes dosti boljše 50
9 ne vem 58
" " 1

Q202I kulturno zivljenje 2.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI V PRVIH LETIH PO OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

i) kulturno življenje

Vrednost 143225 Frekvenca
1 danes dosti slabše 14
2 danes slabše 90
3 približno enake 460
4 danes boljše 305
5 danes dosti boljše 36
9 ne vem 100
" " 1

Q202J moznost imeti otroke 2.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI V PRVIH LETIH PO OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

j) možnost imeti, preživljati otroke

Vrednost 144224 Frekvenca
1 danes dosti slabše 143
2 danes slabše 477
3 približno enake 259
4 danes boljše 72
5 danes dosti boljše 9
9 ne vem 45
" " 1

Q202K zdravstveno varstvo 2.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI V PRVIH LETIH PO OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

k) zdravstveno varstvo

Vrednost 145223 Frekvenca
1 danes dosti slabše 75
2 danes slabše 373
3 približno enake 355
4 danes boljše 164
5 danes dosti boljše 11
9 ne vem 27
" " 1

Q202L vpliv stroke na vladne odlocitve 2.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI V PRVIH LETIH PO OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

l) vpliv stroke na vladne odločitve

Vrednost 146222 Frekvenca
1 danes dosti slabše 62
2 danes slabše 262
3 približno enake 341
4 danes boljše 64
5 danes dosti boljše 11
9 ne vem 265
" " 1

Q203 ALI STE SRECNI?

2.03 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA S POMOČJO LESTVICE OD 0-10 IZRAZITE VAŠA OBČUTJA GLEDE OSEBNE SREČE NASPLOH, PRI ČEMER 0 POMENI, DA SPLOH NISTE SREČNI IN 10, DA STE ZELO SREČNI. (Obkrožite ustrezno številko!)

Vrednost 147221 Frekvenca
0 sploh nisem srečen 14
1 2 - 7
3 4 - 30
5 6 - 234
7 8 - 161
9 10 - zelo sem srečen 59
99 ne vem 15
2 2 13
4 4 45
6 6 134
8 8 206
10 10 - zelo sem srecen 87
" " 1

Q204A davek na dodano vrednost 2.04 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ SPREJETIH REFORMNIH UKREPOV IN NEKAJ PREDLOGOV ZANJE, VI PA ZA VSAKEGA POVEJTE, ALI GA ZAVRAČATE, ALI GA NE PODPIRATE?

a) davek na dodano vrednost

Vrednost 148220 Frekvenca
1 močno zavravračam 160
2 do neke mere zavravračam 207
3 niti zavravračam niti podpiram 227
4 do neke podpiram 253
5 močno podpiram 65
9 ne vem 93
" " 1

Q204B reforma pokojninskega sistema 2.04 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ SPREJETIH REFORMNIH UKREPOV IN NEKAJ PREDLOGOV ZANJE, VI PA ZA VSAKEGA POVEJTE, ALI GA ZAVRAČATE, ALI GA NE PODPIRATE?

b) reforma pokojninskega sistema - brez drugega stebra

Vrednost 149219 Frekvenca
1 močno zavravračam 94
2 do neke mere zavravračam 202
3 niti zavravračam niti podpiram 230
4 do neke podpiram 195
5 močno podpiram 34
9 ne vem 250
" " 1

Q204C izenacenje delovne dobe za moske/zenske 2.04 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ SPREJETIH REFORMNIH UKREPOV IN NEKAJ PREDLOGOV ZANJE, VI PA ZA VSAKEGA POVEJTE, ALI GA ZAVRAČATE, ALI GA NE PODPIRATE?

c) izenačenje delovne dobe za moške/ženske

Vrednost 150218 Frekvenca
1 močno zavravračam 326
2 do neke mere zavravračam 329
3 niti zavravračam niti podpiram 126
4 do neke podpiram 129
5 močno podpiram 32
9 ne vem 63
" " 1

Q204D skrajsanje tedenskega delovnega casa 2.04 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ SPREJETIH REFORMNIH UKREPOV IN NEKAJ PREDLOGOV ZANJE, VI PA ZA VSAKEGA POVEJTE, ALI GA ZAVRAČATE, ALI GA NE PODPIRATE?

d) skrajšanje tedenskega delovnega časa, da bi tako ustvarili nova delovna mesta

Vrednost 151217 Frekvenca
1 močno zavravračam 48
2 do neke mere zavravračam 122
3 niti zavravračam niti podpiram 172
4 do neke podpiram 424
5 močno podpiram 166
9 ne vem 73
" " 1

Q204E ukinitev splosne vojaske obveznosti 2.04 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ SPREJETIH REFORMNIH UKREPOV IN NEKAJ PREDLOGOV ZANJE, VI PA ZA VSAKEGA POVEJTE, ALI GA ZAVRAČATE, ALI GA NE PODPIRATE?

e) ukinitev splošne vojaške obveznosti in uvedba poklicne

Vrednost 152216 Frekvenca
1 močno zavravračam 116
2 do neke mere zavravračam 180
3 niti zavravračam niti podpiram 185
4 do neke podpiram 248
5 močno podpiram 157
9 ne vem 119
" " 1

Q205A za varstvo okolja 2.05 PROSIMO VAS, DA NAM ZA SPODAJ NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE. vlada bi morala zagotoviti:

a) za varstvo okolja

Vrednost 153215 Frekvenca
1 veliko manj denarja 5
2 nekaj manj 28
3 enako kot doslej 306
4 nekaj več 459
5 veliko več denarja 153
9 ne vem 54
" " 1

Q205B za zdravstvo 2.05 PROSIMO VAS, DA NAM ZA SPODAJ NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE. vlada bi morala zagotoviti:

b) za zdravstvo

Vrednost 154214 Frekvenca
1 veliko manj denarja 1
2 nekaj manj 15
3 enako kot doslej 189
4 nekaj več 540
5 veliko več denarja 226
9 ne vem 34
" " 1

Q205C za policijo 2.05 PROSIMO VAS, DA NAM ZA SPODAJ NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE. vlada bi morala zagotoviti:

c) za policijo in odkrivanje kaznivih dejanj

Vrednost 155213 Frekvenca
1 veliko manj denarja 32
2 nekaj manj 114
3 enako kot doslej 451
4 nekaj več 267
5 veliko več denarja 77
9 ne vem 64
" " 1

Q205D za izobrazevanje 2.05 PROSIMO VAS, DA NAM ZA SPODAJ NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE. vlada bi morala zagotoviti:

d) za izobraževanje

Vrednost 156212 Frekvenca
1 veliko manj denarja 2
2 nekaj manj 13
3 enako kot doslej 188
4 nekaj več 523
5 veliko več denarja 233
9 ne vem 46
" " 1

Q205E za vojsko 2.05 PROSIMO VAS, DA NAM ZA SPODAJ NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE. vlada bi morala zagotoviti:

e) za vojsko in obrambo

Vrednost 157211 Frekvenca
1 veliko manj denarja 112
2 nekaj manj 283
3 enako kot doslej 386
4 nekaj več 132
5 veliko več denarja 36
9 ne vem 56
" " 1

Q205F za pokojnine 2.05 PROSIMO VAS, DA NAM ZA SPODAJ NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE. vlada bi morala zagotoviti:

f) za pokojnine

Vrednost 158210 Frekvenca
1 veliko manj denarja 4
2 nekaj manj 29
3 enako kot doslej 394
4 nekaj več 399
5 veliko več denarja 127
9 ne vem 51
" " 2

Q205G za podporo nezaposlenim 2.05 PROSIMO VAS, DA NAM ZA SPODAJ NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE. vlada bi morala zagotoviti:

g) za podporo nezaposlenim

Vrednost 159209 Frekvenca
1 veliko manj denarja 23
2 nekaj manj 97
3 enako kot doslej 390
4 nekaj več 346
5 veliko več denarja 95
9 ne vem 54
" " 1

Q205H za kulturo 2.05 PROSIMO VAS, DA NAM ZA SPODAJ NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE. vlada bi morala zagotoviti:

h) za kulturo in umetnost

Vrednost 160208 Frekvenca
1 veliko manj denarja 14
2 nekaj manj 66
3 enako kot doslej 494
4 nekaj več 315
5 veliko več denarja 48
9 ne vem 68
" " 1

Q206A zagotoviti delovno mesto 2.06 POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

a) zagotoviti delovno mesto za vsakogar, ki hoče delati

Vrednost 161207 Frekvenca
1 v vsakem primeru odgovorna 465
2 v glavnem odgovorna 366
3 v glavnem ni odgovorna 112
4 v nobenem primeru ni odgovorna 25
9 ne vem 37
" " 1

Q206B nadzorovati cene 2.06 POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

b) nadzorovati cene

Vrednost 162206 Frekvenca
1 v vsakem primeru odgovorna 437
2 v glavnem odgovorna 373
3 v glavnem ni odgovorna 103
4 v nobenem primeru ni odgovorna 47
9 ne vem 44
" " 2

Q206C zagotoviti zdravstveno oskrbo za bolne 2.06 POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

c) zagotoviti zdravstveno oskrbo za bolne

Vrednost 163205 Frekvenca
1 v vsakem primeru odgovorna 595
2 v glavnem odgovorna 349
3 v glavnem ni odgovorna 24
4 v nobenem primeru ni odgovorna 7
9 ne vem 30
" " 1

Q206D zagotoviti upokojencem zivlj.standard 2.06 POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

d) zagotoviti upokojencem in starim ljudem primeren življenjski standard

Vrednost 164204 Frekvenca
1 v vsakem primeru odgovorna 558
2 v glavnem odgovorna 355
3 v glavnem ni odgovorna 52
4 v nobenem primeru ni odgovorna 8
9 ne vem 32
" " 1

Q206E pomagati ind.,da si zagotovi razvoj 2.06 POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

e) pomagati industriji, da si zagotovi razvoj

Vrednost 165203 Frekvenca
1 v vsakem primeru odgovorna 456
2 v glavnem odgovorna 383
3 v glavnem ni odgovorna 100
4 v nobenem primeru ni odgovorna 15
9 ne vem 51
" " 1

Q206F zagotoviti nezaposlenim zivlj.standard 2.06 POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

f) zagotoviti nezaposlenim primeren življenjski standard

Vrednost 166202 Frekvenca
1 v vsakem primeru odgovorna 331
2 v glavnem odgovorna 452
3 v glavnem ni odgovorna 141
4 v nobenem primeru ni odgovorna 30
9 ne vem 51
" " 1

Q206G znizati razlike med revnimi in bogatimi 2.06 POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

g) znižati razlike med revnimi in bogatimi

Vrednost 167201 Frekvenca
1 v vsakem primeru odgovorna 469
2 v glavnem odgovorna 316
3 v glavnem ni odgovorna 126
4 v nobenem primeru ni odgovorna 52
9 ne vem 42
" " 1

Q206H zagotoviti stipendije... 2.06 POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

h) zagotoviti štipendije za študente iz družin z nižjimi dohodki

Vrednost 168200 Frekvenca
1 v vsakem primeru odgovorna 644
2 v glavnem odgovorna 298
3 v glavnem ni odgovorna 23
4 v nobenem primeru ni odgovorna 7
9 ne vem 33
" " 1

Q206I zagotaviti dostojno prebivalisce... 2.06 POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

i) zagotaviti dostojno prebivališče za tiste, ki si ga ne morejo privoščiti

Vrednost 169199 Frekvenca
1 v vsakem primeru odgovorna 434
2 v glavnem odgovorna 430
3 v glavnem ni odgovorna 77
4 v nobenem primeru ni odgovorna 14
9 ne vem 50
" " 1

Q206J preprecevati skodo,ki jo v okolju povzro 2.06 POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

j) strogo zakonsko preprečevati škodo, ki jo v okolju povzroča industrija

Vrednost 170198 Frekvenca
1 v vsakem primeru odgovorna 575
2 v glavnem odgovorna 318
3 v glavnem ni odgovorna 48
4 v nobenem primeru ni odgovorna 6
9 ne vem 58
" " 1

Q207 RAZLIKE V OSEBNIH DOHODKIH V SLO

2.07 ALI MISLITE, DA BI BILO POTREBNO RAZLIKE V OSEBNIH DOHODKIH V SLOVENIJI ZMANJŠATI, POVEČATI ALI ODPRAVITI, ALI PA SO TAKE RAZLIKE,KAKRŠNE SO SEDAJ, PRIMERNE?

Vrednost 171197 Frekvenca
1 razlike naj se povečajo 36
2 sedanje razlike so primerne 126
3 razlike naj se zmanšajo 747
4 vsi dohodki bi morali biti enaki 54
9 ne vem 40
" " 3

Q208 ALI DOHODEK ZADOSTUJE ZA PREZIVLJANJE...

2.08 ALI VAŠ REDNI DOHODEK ZADOSTUJE ZA PREŽIVLJANJE VAS IN VAŠE DRUŽINE, ALI NE ZADOSTUJE?

Vrednost 172196 Frekvenca
1 v celoti zadostuje 173
2 v precejšni meri zadostuje 292
3 le v manjši meri zadostuje 282
4 sploh ne zadostuje 148
8 ni zaposlen, ne prejema rednih dohodkov 88
9 ni odgovora 23

Q209 BI ZASE IN ZA SVOJO DRUZINO REKLI

2.09 ALI BI ZASE IN ZA SVOJO DRUŽINO LAHKO REKLI: (en odgovor)

Vrednost 173195 Frekvenca
1 da vam ničesar posebej ne primanjkuje, da se posebej ne omejujete 117
2 da ste bolj varčni, da se omejujete v manj pomembnih stvareh, manj luksuza, ipd. 481
3 da morate zelo skrbno gospodariti, da spravite konec s koncem, da se omejujete pri nakupih opreme, obleke, ipd. 335
4 da se močno omejujete, tudi pri nakupu hrane 35
5 da živite v pomanjkanju osnovnih dobrin 7
6 da živite v revščini 4
9 ne vem, neopredeljen 26
" " 1

Q210A narod 2.10 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

a) narod

Vrednost 174194 Frekvenca
1 zelo pozitiven 165
2 pozitiven 618
3 nevtralen 194
4 negativen 20
5 zelo negativen 5
" " 4

Q210B socializem 2.10 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

b) socializem

Vrednost 175193 Frekvenca
1 zelo pozitiven 39
2 pozitiven 238
3 nevtralen 450
4 negativen 238
5 zelo negativen 37
" " 4

Q210C ukinitev smrtne kazni 2.10 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

c) ukinitev smrtne kazni

Vrednost 176192 Frekvenca
1 zelo pozitiven 120
2 pozitiven 383
3 nevtralen 252
4 negativen 200
5 zelo negativen 45
" " 6

Q210D priseljenci z Juga 2.10 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

d) priseljenci z Juga

Vrednost 177191 Frekvenca
1 zelo pozitiven 14
2 pozitiven 148
3 nevtralen 429
4 negativen 330
5 zelo negativen 81
" " 4

Q210E pravica do splava 2.10 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

e) pravica do splava

Vrednost 178190 Frekvenca
1 zelo pozitiven 193
2 pozitiven 439
3 nevtralen 231
4 negativen 110
5 zelo negativen 28
" " 5

Q210F antikomunizem 2.10 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

f) antikomunizem

Vrednost 179189 Frekvenca
1 zelo pozitiven 33
2 pozitiven 166
3 nevtralen 542
4 negativen 201
5 zelo negativen 57
" " 7

Q210G slovensko domobranstvo 2.10 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

g) slovensko domobranstvo

Vrednost 180188 Frekvenca
1 zelo pozitiven 16
2 pozitiven 117
3 nevtralen 489
4 negativen 295
5 zelo negativen 84
" " 5

Q210H verouk v solah 2.10 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

h) verouk v šolah

Vrednost 181187 Frekvenca
1 zelo pozitiven 27
2 pozitiven 200
3 nevtralen 292
4 negativen 329
5 zelo negativen 153
" " 5

Q210I sindikalne pravice delavcev 2.10 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

i) sindikalne pra- vice delavcev

Vrednost 182186 Frekvenca
1 zelo pozitiven 168
2 pozitiven 547
3 nevtralen 238
4 negativen 39
5 zelo negativen 9
" " 5

Q210J slovenski partizani 2.10 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

j) slovenski partizani

Vrednost 183185 Frekvenca
1 zelo pozitiven 93
2 pozitiven 418
3 nevtralen 413
4 negativen 65
5 zelo negativen 12
" " 5

Q210K enakost med spoloma 2.10 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

k) enakost med spoloma

Vrednost 184184 Frekvenca
1 zelo pozitiven 274
2 pozitiven 558
3 nevtralen 137
4 negativen 27
5 zelo negativen 5
" " 5

Q210L majhne socialne razlike 2.10 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

l) majhne socialne razlike

Vrednost 185183 Frekvenca
1 zelo pozitiven 189
2 pozitiven 558
3 nevtralen 206
4 negativen 43
5 zelo negativen 5
" " 5

Q210M kapitalizem 2.10 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

m) kapitalizem

Vrednost 186182 Frekvenca
1 zelo pozitiven 14
2 pozitiven 178
3 nevtralen 527
4 negativen 238
5 zelo negativen 43
" " 6

Q210N liberalizem 2.10 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

n) liberalizem

Vrednost 187181 Frekvenca
1 zelo pozitiven 25
2 pozitiven 227
3 nevtralen 578
4 negativen 143
5 zelo negativen 26
" " 7

Q210O vracanje premozenja 2.10 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

o) vračanje premoženja

Vrednost 188180 Frekvenca
1 zelo pozitiven 59
2 pozitiven 328
3 nevtralen 379
4 negativen 189
5 zelo negativen 46
" " 5

Q210P Evropa 2.10 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

p) Evropa

Vrednost 189179 Frekvenca
1 zelo pozitiven 93
2 pozitiven 530
3 nevtralen 309
4 negativen 55
5 zelo negativen 13
" " 6

Q210R popravljanje povojnih krivic 2.10 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

r) popravljanje povojnih krivic

Vrednost 190178 Frekvenca
1 zelo pozitiven 77
2 pozitiven 372
3 nevtralen 380
4 negativen 140
5 zelo negativen 31
" " 6

Q211 RAZMERE V SLO PO 2.SVETOVNI VOJNI

2.11 OBSTAJAJO RAZLIČNA MNENJA O RAZMERAH V KAKRŠNIH SMO ŽIVELI V SLOVENIJI V DESETLETJIH PO 2. SVETOVNI VOJNI DO VOLITEV LETA 1990. NAVAJAMO JIH NEKAJ, VI PA POVEJTE, KATERO JE VAM OSEBNO NAJBLIŽJE!

Vrednost 191177 Frekvenca
1 to obdobje je čas strahu in zatiranja 70
2 bilo je marsikaj dobrega, pa tudi marsikaj slabega 633
3 to je bil čas napredka in dobrega življenja 212
4 drugo 15
9 ne vem 72
" " 4

Q212 VASI POGLEDI NA MEDVOJNA DOGAJANJA

2.12 V SLOVENIJI SE POJAVLJA VEČ RAZLIČNIH POGLEDOV O MEDVOJNIH DOGAJANJIH (PARTIZANSTVO, DOMOBRANSTVO). NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TEH POGLEDOV, VI PA POVEJTE, KATERI OD NJIH JE VAM NAJBLIŽJI. (Izberite en odgovor!)

Vrednost 192176 Frekvenca
1 partizani so bili pravičen boj zoper okupatorja, domobranci pa so nedopustno sodelovali z okupatorjem 397
2 partizani so se borili za komunistično revolucijo, ki so se ji domobranci upravičeno uprli 88
3 domobranci so se upravičeno uprli komunistični revoluciji v NOB, ne bi pa smeli sodelovati z okupatorjem 216
4 drugo 57
9 ne vem, b.o. 244
" " 4

Q301 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO V SLO

3.01 V KOLIKŠNI MERI STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI S TRENUTNIM STANJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI? IZRAZITE SVOJE MNENJE S ŠTEVILKAMI OD 1 DO 10, KJER POMENI 1 - ZELO NEZADOVOLJEN IN 10 - ZELO ZADOVOLJEN

Vrednost 193175 Frekvenca
1 zelo nezadovoljen 67
2 2 61
3 3 99
4 4 127
5 5 335
6 6 141
7 7 87
8 8 36
9 9 6
10 zelo zadovoljen 6
99 ne vem, b.o. 36
" " 5

Q302 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

3.02 KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA? V KOLIKŠNI MERI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI OZ. NEZADOVOLJNI?

Vrednost 194174 Frekvenca
1 zelo nezadovoljen 27
2 2 29
3 3 73
4 4 94
5 5 297
6 6 160
7 7 132
8 8 122
9 9 27
10 zelo zadovoljen 30
99 ne vem, b.o. 9
" " 6

Q303 STANJE V SLO DRUZBI DANES

3.03 KAKO PRESOJATE STANJE V SLOVENSKI DRUŽBI DANES? ALI BI REKLI, DA JE... (BERI ODGOVORE!)

Vrednost 195173 Frekvenca
1 pri nas v Sloveniji v glavnem vse dobro in v redu - ali 35
2 da se je v Sloveniji nakopičilo kar precej problemov in težav - ali 698
3 da se nahajamo v težki krizi - ali 207
4 da smo pred katastrofo? 31
9 ne vem 29
" " 6

Q304 RAZMERE V SLO GOSPODARSTVU

3.04 KAKO OCENJUJETE RAZMERE V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU, ALI SE:

Vrednost 196172 Frekvenca
1 izboljšujejo, ali 175
2 poslabšujejo, ali 506
3 ostajajo iste? 256
9 ne vem 64
" " 5

Q305 VAS SKRBI,DA BI ZGUBILI DELOVNO MESTO

3.05 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Vrednost 197171 Frekvenca
1 da, zelo me skrbi 117
2 da, do neke mere me skrbi 208
3 ne, to me ne skrbi 465
9 ne vem, b.o. 199
" " 17

Q306A druzini in sorodnikom 3.06 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? kako zaupate:

a) družini in sorodnikom

Vrednost 198170 Frekvenca
1 sploh nič 12
2 le malo 60
3 precej 301
4 v celoti 618
9 ne vem 8
" " 7

Q306B cerkvi in duhovnikom 3.06 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? kako zaupate:

b) cerkvi in duhovnikom

Vrednost 199169 Frekvenca
1 sploh nič 375
2 le malo 340
3 precej 173
4 v celoti 63
9 ne vem 49
" " 6

Q306C sosedom 3.06 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? kako zaupate:

c) sosedom

Vrednost 200168 Frekvenca
1 sploh nič 119
2 le malo 385
3 precej 395
4 v celoti 75
9 ne vem 26
" " 6

Q306D TV, casopisom, radiu 3.06 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? kako zaupate:

d) televiziji, časopisom, radiu

Vrednost 201167 Frekvenca
1 sploh nič 89
2 le malo 441
3 precej 408
4 v celoti 29
9 ne vem 33
" " 6

Q306E Solam 3.06 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? kako zaupate:

e) šolam, izobraževalnim ustanovam

Vrednost 202166 Frekvenca
1 sploh nič 31
2 le malo 188
3 precej 590
4 v celoti 140
9 ne vem 51
" " 6

Q306F sindikatom 3.06 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? kako zaupate:

f) sindikatom

Vrednost 203165 Frekvenca
1 sploh nič 142
2 le malo 390
3 precej 263
4 v celoti 29
9 ne vem 176
" " 6

Q306G bogu 3.06 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? kako zaupate:

g) bogu

Vrednost 204164 Frekvenca
1 sploh nič 316
2 le malo 240
3 precej 190
4 v celoti 163
9 ne vem 91
" " 6

Q306H politicnim strankam 3.06 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? kako zaupate:

h) političnim strankam

Vrednost 205163 Frekvenca
1 sploh nič 439
2 le malo 456
3 precej 55
4 v celoti 5
9 ne vem 45
" " 6

Q306I drzavnemu zboru 3.06 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? kako zaupate:

i) Državnemu zboru

Vrednost 206162 Frekvenca
1 sploh nič 344
2 le malo 477
3 precej 107
4 v celoti 10
9 ne vem 62
" " 6

Q306J predsedniku rep. 3.06 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? kako zaupate:

j) predsedniku Republike

Vrednost 207161 Frekvenca
1 sploh nič 169
2 le malo 328
3 precej 338
4 v celoti 110
9 ne vem 55
" " 6

Q306K vladi 3.06 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? kako zaupate:

k) Vladi Republike Slovenije

Vrednost 208160 Frekvenca
1 sploh nič 190
2 le malo 456
3 precej 256
4 v celoti 41
9 ne vem 57
" " 6

Q306L predsedniku vlade 3.06 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? kako zaupate:

l) predsedniku Vlade

Vrednost 209159 Frekvenca
1 sploh nič 185
2 le malo 399
3 precej 292
4 v celoti 69
9 ne vem 55
" " 6

Q306M vojski 3.06 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? kako zaupate:

m) vojski

Vrednost 210158 Frekvenca
1 sploh nič 148
2 le malo 393
3 precej 323
4 v celoti 70
9 ne vem 66
" " 6

Q306N sodiscem 3.06 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? kako zaupate:

n) sodiščem

Vrednost 211157 Frekvenca
1 sploh nič 162
2 le malo 461
3 precej 272
4 v celoti 44
9 ne vem 61
" " 6

Q306O policiji 3.06 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? kako zaupate:

o) policiji

Vrednost 212156 Frekvenca
1 sploh nič 142
2 le malo 442
3 precej 332
4 v celoti 41
9 ne vem 43
" " 6

Q306P bankam 3.06 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? kako zaupate:

p) bankam

Vrednost 213155 Frekvenca
1 sploh nič 68
2 le malo 335
3 precej 457
4 v celoti 89
9 ne vem 51
" " 6

Q306R gospodarstvu 3.06 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? kako zaupate:

r) gospodarstvu, podjetjem

Vrednost 214154 Frekvenca
1 sploh nič 80
2 le malo 462
3 precej 344
4 v celoti 27
9 ne vem 87
" " 6

Q306S tolarju 3.06 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? kako zaupate:

s) slovenskemu tolarju

Vrednost 215153 Frekvenca
1 sploh nič 47
2 le malo 268
3 precej 503
4 v celoti 115
9 ne vem 67
" " 6

Q306T banki Slo 3.06 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? kako zaupate:

t) Banki Slovenije

Vrednost 216152 Frekvenca
1 sploh nič 51
2 le malo 266
3 precej 498
4 v celoti 117
9 ne vem 68
" " 6

Q306U Natu 3.06 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? kako zaupate:

u) organizaciji NATO

Vrednost 217151 Frekvenca
1 sploh nič 105
2 le malo 310
3 precej 352
4 v celoti 76
9 ne vem 157
" " 6

Q306V EU 3.06 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? kako zaupate:

v) Evropski uniji (EU)

Vrednost 218150 Frekvenca
1 sploh nič 85
2 le malo 287
3 precej 410
4 v celoti 66
9 ne vem 152
" " 6

Q306Z OZN 3.06 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? kako zaupate:

z) Organizaciji združenih narodov (OZN)

Vrednost 219149 Frekvenca
1 sploh nič 79
2 le malo 287
3 precej 382
4 v celoti 99
9 ne vem 153
" " 6

Q307A Drzavni zbor 3.07 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO? VSAK POLITIČNI ALI DRŽAVNI ORGAN, KI GA POZNATE, OCENJUJTE Z LESTVICO, KI JO IMATE PRED SABO.

a) Državni zbor

Vrednost 220148 Frekvenca
1 zelo neuspešno 72
2 neuspešno 210
3 deloma, deloma 493
4 uspešno 104
5 zelo uspešno 3
9 ne vem, ne poznam 118
" " 6

Q307B Drzavni svet 3.07 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO? VSAK POLITIČNI ALI DRŽAVNI ORGAN, KI GA POZNATE, OCENJUJTE Z LESTVICO, KI JO IMATE PRED SABO.

b) Državni svet

Vrednost 221147 Frekvenca
1 zelo neuspešno 54
2 neuspešno 192
3 deloma, deloma 443
4 uspešno 113
5 zelo uspešno 8
9 ne vem, ne poznam 190
" " 6

Q307C Vlada Republike Slovenije 3.07 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO? VSAK POLITIČNI ALI DRŽAVNI ORGAN, KI GA POZNATE, OCENJUJTE Z LESTVICO, KI JO IMATE PRED SABO.

c) Vlada Republike Slovenije

Vrednost 222146 Frekvenca
1 zelo neuspešno 52
2 neuspešno 166
3 deloma, deloma 461
4 uspešno 207
5 zelo uspešno 13
9 ne vem, ne poznam 100
" " 7

Q307D predsednik Vlade 3.07 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO? VSAK POLITIČNI ALI DRŽAVNI ORGAN, KI GA POZNATE, OCENJUJTE Z LESTVICO, KI JO IMATE PRED SABO.

d) predsednik Vlade dr. Janez Drnovšek

Vrednost 223145 Frekvenca
1 zelo neuspešno 42
2 neuspešno 126
3 deloma, deloma 356
4 uspešno 322
5 zelo uspešno 63
9 ne vem, ne poznam 91
" " 6

Q307E Predsednik Republike 3.07 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO? VSAK POLITIČNI ALI DRŽAVNI ORGAN, KI GA POZNATE, OCENJUJTE Z LESTVICO, KI JO IMATE PRED SABO.

e) Predsednik Republike Milan Kučan

Vrednost 224144 Frekvenca
1 zelo neuspešno 36
2 neuspešno 93
3 deloma, deloma 293
4 uspešno 368
5 zelo uspešno 124
9 ne vem, ne poznam 86
" " 6

Q307F Ustavno sodisce 3.07 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO? VSAK POLITIČNI ALI DRŽAVNI ORGAN, KI GA POZNATE, OCENJUJTE Z LESTVICO, KI JO IMATE PRED SABO.

f) Ustavno sodišče

Vrednost 225143 Frekvenca
1 zelo neuspešno 43
2 neuspešno 187
3 deloma, deloma 409
4 uspešno 165
5 zelo uspešno 19
9 ne vem, ne poznam 177
" " 6

Q307G redna sodisca 3.07 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO? VSAK POLITIČNI ALI DRŽAVNI ORGAN, KI GA POZNATE, OCENJUJTE Z LESTVICO, KI JO IMATE PRED SABO.

g) redna sodišča

Vrednost 226142 Frekvenca
1 zelo neuspešno 81
2 neuspešno 250
3 deloma, deloma 381
4 uspešno 113
5 zelo uspešno 11
9 ne vem, ne poznam 164
" " 6

Q307H javno tozilstvo 3.07 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO? VSAK POLITIČNI ALI DRŽAVNI ORGAN, KI GA POZNATE, OCENJUJTE Z LESTVICO, KI JO IMATE PRED SABO.

h) javno tožilstvo

Vrednost 227141 Frekvenca
1 zelo neuspešno 56
2 neuspešno 232
3 deloma, deloma 387
4 uspešno 102
5 zelo uspešno 11
9 ne vem, ne poznam 212
" " 6

Q307I Varuh clovekovih pravic 3.07 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO? VSAK POLITIČNI ALI DRŽAVNI ORGAN, KI GA POZNATE, OCENJUJTE Z LESTVICO, KI JO IMATE PRED SABO.

i) Varuh človekovih pravic

Vrednost 228140 Frekvenca
1 zelo neuspešno 47
2 neuspešno 132
3 deloma, deloma 394
4 uspešno 228
5 zelo uspešno 29
9 ne vem, ne poznam 170
" " 6

Q308A m.gospodarske dejavnosti 3.08 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTROV IN MINISTRSTEV... Ministrstvo...

a) za gospodarske dejavnosti

Vrednost 229139 Frekvenca
1 zelo neuspešno 31
2 neuspešno 191
3 deloma, deloma 413
4 uspešno 116
5 zelo uspešno 4
9 ne vem, ne poznam 245
" " 6

Q308B m.zunanje zadeve 3.08 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTROV IN MINISTRSTEV... Ministrstvo...

b) za zunanje zadeve

Vrednost 230138 Frekvenca
1 zelo neuspešno 39
2 neuspešno 177
3 deloma, deloma 381
4 uspešno 194
5 zelo uspešno 11
9 ne vem, ne poznam 198
" " 6

Q308C m.zdravstvo 3.08 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTROV IN MINISTRSTEV... Ministrstvo...

c) za zdravstvo

Vrednost 231137 Frekvenca
1 zelo neuspešno 37
2 neuspešno 199
3 deloma, deloma 403
4 uspešno 176
5 zelo uspešno 8
9 ne vem, ne poznam 177
" " 6

Q308D m.notranje zadeve 3.08 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTROV IN MINISTRSTEV... Ministrstvo...

d) za notranje zadeve

Vrednost 232136 Frekvenca
1 zelo neuspešno 44
2 neuspešno 199
3 deloma, deloma 400
4 uspešno 142
5 zelo uspešno 9
9 ne vem, ne poznam 206
" " 6

Q308E m.obrambo 3.08 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTROV IN MINISTRSTEV... Ministrstvo...

e) za obrambo

Vrednost 233135 Frekvenca
1 zelo neuspešno 38
2 neuspešno 176
3 deloma, deloma 397
4 uspešno 160
5 zelo uspešno 16
9 ne vem, ne poznam 213
" " 6

Q308F m.solstvo in sport 3.08 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTROV IN MINISTRSTEV... Ministrstvo...

f) za šolstvo in šport

Vrednost 234134 Frekvenca
1 zelo neuspešno 27
2 neuspešno 108
3 deloma, deloma 384
4 uspešno 279
5 zelo uspešno 31
9 ne vem, ne poznam 171
" " 6

Q308G m.delo, druzino 3.08 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTROV IN MINISTRSTEV... Ministrstvo...

g) za delo, družino in socialno varstvo

Vrednost 235133 Frekvenca
1 zelo neuspešno 32
2 neuspešno 156
3 deloma, deloma 399
4 uspešno 195
5 zelo uspešno 44
9 ne vem, ne poznam 174
" " 6

Q308H m.pravosodje 3.08 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTROV IN MINISTRSTEV... Ministrstvo...

h) za pravosodje

Vrednost 236132 Frekvenca
1 zelo neuspešno 42
2 neuspešno 195
3 deloma, deloma 402
4 uspešno 97
5 zelo uspešno 9
9 ne vem, ne poznam 255
" " 6

Q308I m.znanost 3.08 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTROV IN MINISTRSTEV... Ministrstvo...

i) za znanost in tehnologijo

Vrednost 237131 Frekvenca
1 zelo neuspešno 15
2 neuspešno 68
3 deloma, deloma 385
4 uspešno 207
5 zelo uspešno 17
9 ne vem, ne poznam 308
" " 6

Q308J m.promet,zveze 3.08 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTROV IN MINISTRSTEV... Ministrstvo...

j) za promet in zveze

Vrednost 238130 Frekvenca
1 zelo neuspešno 24
2 neuspešno 119
3 deloma, deloma 396
4 uspešno 239
5 zelo uspešno 20
9 ne vem, ne poznam 202
" " 6

Q308K m.okolje,prostor 3.08 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTROV IN MINISTRSTEV... Ministrstvo...

k) za okolje in prostor

Vrednost 239129 Frekvenca
1 zelo neuspešno 29
2 neuspešno 146
3 deloma, deloma 426
4 uspešno 178
5 zelo uspešno 9
9 ne vem, ne poznam 212
" " 6

Q308L m.finance 3.08 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTROV IN MINISTRSTEV... Ministrstvo...

l) za finance

Vrednost 240128 Frekvenca
1 zelo neuspešno 24
2 neuspešno 139
3 deloma, deloma 367
4 uspešno 207
5 zelo uspešno 37
9 ne vem, ne poznam 226
" " 6

Q308M m.kmetijstvo 3.08 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTROV IN MINISTRSTEV... Ministrstvo...

m) za kmetijstvo in gozdarstvo

Vrednost 241127 Frekvenca
1 zelo neuspešno 75
2 neuspešno 275
3 deloma, deloma 365
4 uspešno 71
5 zelo uspešno 8
9 ne vem, ne poznam 206
" " 6

Q308N m.ekonomske odnose 3.08 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTROV IN MINISTRSTEV... Ministrstvo...

n) za ekonomske odnose in razvoj

Vrednost 242126 Frekvenca
1 zelo neuspešno 20
2 neuspešno 126
3 deloma, deloma 429
4 uspešno 156
5 zelo uspešno 5
9 ne vem, ne poznam 264
" " 6

Q308O m.kulturo 3.08 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTROV IN MINISTRSTEV... Ministrstvo...

o) za kulturo

Vrednost 243125 Frekvenca
1 zelo neuspešno 17
2 neuspešno 89
3 deloma, deloma 404
4 uspešno 236
5 zelo uspešno 14
9 ne vem, ne poznam 240
" " 6

Q308P m.turizem 3.08 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTROV IN MINISTRSTEV... Ministrstvo...

p) za turizem in malo gospodarstvo

Vrednost 244124 Frekvenca
1 zelo neuspešno 36
2 neuspešno 173
3 deloma, deloma 386
4 uspešno 195
5 zelo uspešno 11
9 ne vem, ne poznam 199
" " 6

Q308R Urad za evropske zadeve 3.08 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTROV IN MINISTRSTEV... Ministrstvo...

r) Urad za evropske zadeve

Vrednost 245123 Frekvenca
1 zelo neuspešno 23
2 neuspešno 107
3 deloma, deloma 373
4 uspešno 181
5 zelo uspešno 6
9 ne vem, ne poznam 310
" " 6

Q401A POLITIK-NAJVECJI UGLED 4.01 ALI NAM LAHKO NAVEDETE DVE OSEBI IZ POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE, SLOVENCA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJVEČJI UGLED?

a) 1. oseba:

Vrednost 246122 Frekvenca
1 506
2 211
3 17
55 2
66 6
99 116
" " 17

Q401B POLITIK-NAJVECJI UGLED

b) 2. oseba:

Vrednost 247121 Frekvenca
1 175
2 390
3 19
62 2
66 8
99 208
" " 22

Q402A POLITIK-NAJVECJI UGLED 4.02 ALI MORDA LAHKO NAVEDETE ŠE TRETJEGA IN ČETRTEGA?

a) 3. oseba:

Vrednost 248120 Frekvenca
1 27
2 40
3 35
65 1
66 11
99 542
" " 50

Q402B POLITIK-NAJVECJI UGLED 4.02 ALI MORDA LAHKO NAVEDETE ŠE TRETJEGA IN ČETRTEGA?

b) 4. oseba:

Vrednost 249119 Frekvenca
1 8
2 13
3 36
65 1
66 15
99 678
" " 61

Q403A POLITIK-NAJMANJSI UGLED 4.03 ALI LAHKO NAVEDETE ŠE DVA SLOVENSKA POLITIKA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJMANJŠI UGLED?

a) 1. oseba:

Vrednost 250118 Frekvenca
1 8
2 23
3 18
62 2
66 3
99 291
" " 30

Q403B POLITIK-NAJMANJSI UGLED

b) 2. oseba:

Vrednost 251117 Frekvenca
1 6
2 9
3 20
63 3
66 17
99 475
" " 42

Q404A Imeti mocnega voditelja... 4.04 PRED VAMI JE OPIS VEČ MOŽNIH NAČINOV VODENJA NAŠE DRŽAVE. PROSIM VAS, DA OCENITE, KAKO DOBER SE VAM ZDI VSAK IZMED NJIH: ZELO DOBER, PRECEJ DOBER, PRECEJ SLAB ALI ZELO SLAB NAČIN VODENJA NAŠE DRŽAVE?

a) Imeti močnega voditelja, ki odloča brez parlamenta in volitev.

Vrednost 252116 Frekvenca
1 zelo dober 50
2 precej dober 96
3 precej slab 260
4 zelo slab 464
9 ne vem 128
" " 8

Q404B Da o tem, kaj je najbolje... 4.04 PRED VAMI JE OPIS VEČ MOŽNIH NAČINOV VODENJA NAŠE DRŽAVE. PROSIM VAS, DA OCENITE, KAKO DOBER SE VAM ZDI VSAK IZMED NJIH: ZELO DOBER, PRECEJ DOBER, PRECEJ SLAB ALI ZELO SLAB NAČIN VODENJA NAŠE DRŽAVE?

b) Da o tem, kaj je najbolje za državo, odločajo strokovnjaki in ne vlada.

Vrednost 253115 Frekvenca
1 zelo dober 180
2 precej dober 425
3 precej slab 180
4 zelo slab 64
9 ne vem 149
" " 8

Q404C Da imamo demokraticen... 4.04 PRED VAMI JE OPIS VEČ MOŽNIH NAČINOV VODENJA NAŠE DRŽAVE. PROSIM VAS, DA OCENITE, KAKO DOBER SE VAM ZDI VSAK IZMED NJIH: ZELO DOBER, PRECEJ DOBER, PRECEJ SLAB ALI ZELO SLAB NAČIN VODENJA NAŠE DRŽAVE?

c) Da imamo demokratičen politični sistem.

Vrednost 254114 Frekvenca
1 zelo dober 361
2 precej dober 435
3 precej slab 49
4 zelo slab 24
9 ne vem 129
" " 8

Q405A DS 4.05 SEDAJ PA VAM BOM NAVEDEL-LA IMENA VSEH POMEMBNEJŠIH POLITIČNIH STRANK, VAS PA PROSIM, DA OCENITE VAŠO NAKLONJENOST DO VSAKE POSEBEJ NA LESTVICI OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL-LA DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POVEJTE. PRVA STRANKA JE DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE. KAM BI JO VI UVRSTILI NA TEJ

a) Demokratska stranka Slovenije (DS)

Vrednost 255113 Frekvenca
0 sploh ni naklonjen 98
1 1 28
2 2 67
3 3 98
4 4 67
5 5 155
6 6 44
7 7 31
8 8 34
9 9 4
10 zelo naklonjen 14
98 ne pozna 170
99 ne ve, b.o. 188
" " 8

Q405B DESUS 4.05 SEDAJ PA VAM BOM NAVEDEL-LA IMENA VSEH POMEMBNEJŠIH POLITIČNIH STRANK, VAS PA PROSIM, DA OCENITE VAŠO NAKLONJENOST DO VSAKE POSEBEJ NA LESTVICI OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL-LA DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POVEJTE. PRVA STRANKA JE DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE. KAM BI JO VI UVRSTILI NA TEJ

b) Demokratska stranka upokojencev Slovenije (DESUS)

Vrednost 256112 Frekvenca
0 sploh ni naklonjen 111
1 1 33
2 2 93
3 3 89
4 4 70
5 5 153
6 6 58
7 7 50
8 8 38
9 9 9
10 zelo naklonjen 29
98 ne pozna 94
99 ne ve, b.o. 170
" " 9

Q405C LDS 4.05 SEDAJ PA VAM BOM NAVEDEL-LA IMENA VSEH POMEMBNEJŠIH POLITIČNIH STRANK, VAS PA PROSIM, DA OCENITE VAŠO NAKLONJENOST DO VSAKE POSEBEJ NA LESTVICI OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL-LA DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POVEJTE. PRVA STRANKA JE DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE. KAM BI JO VI UVRSTILI NA TEJ

c) Liberalna demokracija Slovenije (LDS)

Vrednost 257111 Frekvenca
0 sploh ni naklonjen 96
1 1 40
2 2 49
3 3 76
4 4 78
5 5 144
6 6 76
7 7 76
8 8 83
9 9 26
10 zelo naklonjen 54
98 ne pozna 67
99 ne ve, b.o. 133
" " 8

Q405D SLS 4.05 SEDAJ PA VAM BOM NAVEDEL-LA IMENA VSEH POMEMBNEJŠIH POLITIČNIH STRANK, VAS PA PROSIM, DA OCENITE VAŠO NAKLONJENOST DO VSAKE POSEBEJ NA LESTVICI OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL-LA DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POVEJTE. PRVA STRANKA JE DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE. KAM BI JO VI UVRSTILI NA TEJ

d) Slovenska ljudska stranka (SLS)

Vrednost 258110 Frekvenca
0 sploh ni naklonjen 119
1 1 65
2 2 83
3 3 138
4 4 84
5 5 142
6 6 58
7 7 41
8 8 48
9 9 11
10 zelo naklonjen 22
98 ne pozna 61
99 ne ve, b.o. 126
" " 8

Q405E SNS 4.05 SEDAJ PA VAM BOM NAVEDEL-LA IMENA VSEH POMEMBNEJŠIH POLITIČNIH STRANK, VAS PA PROSIM, DA OCENITE VAŠO NAKLONJENOST DO VSAKE POSEBEJ NA LESTVICI OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL-LA DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POV