Slovensko javno mnenje 1983

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJM83
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM83_V1
Main author(s):
  • Toš, Niko
Co-workers:
  • Klinar, Peter
  • Markič, Boštjan
  • Roter, Zdenko
  • Trampuž, Cveto
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani. Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo. (Ljubljana; 1983)

Funding agency:

Raziskovalna skupnost Slovenije

Project number:

no information

Series:
  • SJM/Slovensko javno mnenje

    Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

Study Content

Keywords:

gibanje življenjskega standarda, gospodarska kriza (stanje, krivci), zmanjševanje državnih izdatkov, financiranje sociale, zaželeni družbeni cilji, ocena ukrepov za izhod iz gospodarske krize, depozit, nagrajevanje, socialne razlike, delo, delo kot vrednota, ugled poklicev, delo na črno, ukrepi za zmanjšanje brezposelnosti mladih, ocena zakona o pokojninskem zavarovanju, delovni čas, spremembe v življenju ljudi (delo, prosti čas, politika), odnos do osebne prihodnosti, ocena sistema odločanja, odnos do politike, socialistična zveza (ocena njene vloge, aktivnost), delegatskegi sistem (delovanje sistema, aktivnost), možnost izražanja mnenj v družbi, odnosi med narodi v Jugoslaviji in Sloveniji, ogroženost slovenstva (priseljevanje), pojavi nacionalizma, razmere na Kosovu, neuvrščenost, zunanja politika in varnost Jugoslavije, mirovna in ekološka gibanja, vseljudska obramba, prisotnost različnih oblik kriminala, ocena javnega reda in miru, reforma usmerjenega izobraževanja, ukinitev gimnazije, obiskovanje kulturnih prireditev, bralne navade, vernost, položaj vernikov, ukvarjanjue s športom, branje časopisov

Keywords ELSST:
VSAKDANJE ŽIVLJENJE, ZADOVOLJSTVO, ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE, ORGANIZACIJA, MEDNARODNI ODNOSI, REFORMA ŠOLSTVA, RELIGIJA, KULTURA, PROSTI ČAS, ŠPORT

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
družbenogospodarske razmere, premagovanje krize
delo, pokojnine, delovni čas
razvojne spremembe
družbenopolitične organizacije, delegatski sistem
medrepubliški, mednacionalni odnosi
mednarodni odnosi
obramba, varnost in samozaščita
reforma izobraževanja
kultura, knjiga
religija in Cerkev
telesna kultura, šport
časopisi


Abstract:

Vprašalnik se začne s sklopom vprašanj, ki se nanašajo na primerjavo življenja pred petimi leti. Naslednji sklop se nanaša na delo in zadovoljstvo z delom, ki ga opravljajo. Izrazijo strinjanje z ukrepi glede zaposlovanja mladih in sprememb pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Sledi sklop vprašanj o družbenopolitičnih organizacijah. Naslednji sklop vprašanj je namenjen medrepubliškim in mednacionalnim odnosom. Sklopu vprašanj o obrambi in zaščiti je naslednji. Poseben sklop je namenjen aktualni, pred kratkim uvedeni reformi izobraževanja. Naslednji sklop se navezuje na kulturo. Anketirani so povedali tudi, ali se sami kakorkoli ukvarjajo s kako kulturnoumetniško dejavnostjo. Sledi poglavje o religiji in cerkvi. V nadaljevanju najdemo vprašanja glede športen aktivnosti (organizirano ali neorganizirano) respondentov in kako pogosto ti berejo posamezne časopise in revije. Demografska vprašanja pa tudi tokrat zaključujejo vprašalnik.

Methodology


Collection date: maj 1983 - junij 1983
Date of production: 1983
Country: Jugoslavija, Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Vzorčni okvir predstavljajo evidence občinskih matičnih služb.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ../podatki/sjm/SJM83.POR

Format: prenosljiva datoteka

  • number of variables: 467
  • number of units: 2067

Variable list

ZAP

ZAPOREDNA ŠTEVILKA

Value 13 Frequency
1 1
2 1
3 1
2072 1
2073 1
2074 1
2075 1

Valid range from 1 to 2075

OKOLIS

ANKETNI OKOLIŠ

Value 22 Frequency
1 15
2 15
3 15
139 15
140 15
187 1
803 1

Valid range from 1 to 803

ANK

ZAPOREDNA ŠTEVILKA ANKETIRANCA

Value 31 Frequency
1 123
2 113
3 114
4 112
5 118
6 71
7 43
8 115
9 118
10 121
11 123
12 121
13 54
14 42
15 123
16 111
17 124
18 124
19 113
20 52
21 32

Valid range from 1 to 21

ZAP

ZAPOREDNA ŠTEVILKA

Value 1467 Frequency
1 1
2 1
3 1
2072 1
2073 1
2074 1
2075 1

Valid range from 1 to 2075

OKOLIS

ANKETNI OKOLIŠ

Value 2466 Frequency
1 15
2 15
3 15
139 15
140 15
187 1
803 1

Valid range from 1 to 803

ANK

ZAPOREDNA ŠTEVILKA ANKETIRANCA

Value 3465 Frequency
1 123
2 113
3 114
4 112
5 118
6 71
7 43
8 115
9 118
10 121
11 123
12 121
13 54
14 42
15 123
16 111
17 124
18 124
19 113
20 52
21 32

Valid range from 1 to 21

OBCINA

OBČINA

Value 4464 Frequency
1 30
2 30
3 75
62 46
63 15
64 30
65 30

Valid range from 1 to 65

KRAJ

KRAJ

Value 5463 Frequency
0 4
1 4
2 5
419 5
420 5
588 1
905 1

Valid range from 0 to 905

A1A A. OCENA DRUŽBENO GOSPODARSKIH RAZMER IN PRIPRAVLJENOST ZA PREMAGOVANJE KRIZE A1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

a) koliko je treba delati

Value 6462 Frequency
1 danes je dosti bolje 132
2 danes je bolje 328
3 približno enako 703
4 danes je slabše 718
5 danes je dosti slabše 120
6 ne vem, neodločen 66

Valid range from 1 to 5

A1B A. OCENA DRUŽBENO GOSPODARSKIH RAZMER IN PRIPRAVLJENOST ZA PREMAGOVANJE KRIZE A1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

b) kako živijo ljudje

Value 7461 Frequency
1 danes je dosti bolje 65
2 danes je bolje 371
3 približno enako 505
4 danes je slabše 939
5 danes je dosti slabše 132
6 ne vem, neodločen 55

Valid range from 1 to 5

A1C A. OCENA DRUŽBENO GOSPODARSKIH RAZMER IN PRIPRAVLJENOST ZA PREMAGOVANJE KRIZE A1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

c) demokratičnost odločanja

Value 8460 Frequency
1 danes je dosti bolje 66
2 danes je bolje 373
3 približno enako 827
4 danes je slabše 390
5 danes je dosti slabše 62
6 ne vem, neodločen 349

Valid range from 1 to 5

A1D A. OCENA DRUŽBENO GOSPODARSKIH RAZMER IN PRIPRAVLJENOST ZA PREMAGOVANJE KRIZE A1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

d) samoupravljanje

Value 9459 Frequency
1 danes je dosti bolje 61
2 danes je bolje 385
3 približno enako 784
4 danes je slabše 447
5 danes je dosti slabše 67
6 ne vem, neodločen 323

Valid range from 1 to 5

A1E A. OCENA DRUŽBENO GOSPODARSKIH RAZMER IN PRIPRAVLJENOST ZA PREMAGOVANJE KRIZE A1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

e) spoštovanje dela in delavca

Value 10458 Frequency
1 danes je dosti bolje 48
2 danes je bolje 481
3 približno enako 720
4 danes je slabše 575
5 danes je dosti slabše 93
6 ne vem, neodločen 150

Valid range from 1 to 5

A1F A. OCENA DRUŽBENO GOSPODARSKIH RAZMER IN PRIPRAVLJENOST ZA PREMAGOVANJE KRIZE A1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

f) možnost dobiti stanovanje

Value 11457 Frequency
1 danes je dosti bolje 35
2 danes je bolje 236
3 približno enako 212
4 danes je slabše 888
5 danes je dosti slabše 428
6 ne vem, neodločen 268

Valid range from 1 to 5

A1G A. OCENA DRUŽBENO GOSPODARSKIH RAZMER IN PRIPRAVLJENOST ZA PREMAGOVANJE KRIZE A1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

g) možnost dobiti zaposlitev

Value 12456 Frequency
1 danes je dosti bolje 5
2 danes je bolje 58
3 približno enako 154
4 danes je slabše 1088
5 danes je dosti slabše 657
6 ne vem, neodločen 105

Valid range from 1 to 5

A1H A. OCENA DRUŽBENO GOSPODARSKIH RAZMER IN PRIPRAVLJENOST ZA PREMAGOVANJE KRIZE A1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

h) zakonitost

Value 13455 Frequency
1 danes je dosti bolje 24
2 danes je bolje 251
3 približno enako 896
4 danes je slabše 361
5 danes je dosti slabše 81
6 ne vem, neodločen 454

Valid range from 1 to 5

A1I A. OCENA DRUŽBENO GOSPODARSKIH RAZMER IN PRIPRAVLJENOST ZA PREMAGOVANJE KRIZE A1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

i) možnosti izobraževanja, kvalifikacije

Value 14454 Frequency
1 danes je dosti bolje 169
2 danes je bolje 628
3 približno enako 645
4 danes je slabše 427
5 danes je dosti slabše 33
6 ne vem, neodločen 165

Valid range from 1 to 5

A1J A. OCENA DRUŽBENO GOSPODARSKIH RAZMER IN PRIPRAVLJENOST ZA PREMAGOVANJE KRIZE A1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

j) kulturno življenje

Value 15453 Frequency
1 danes je dosti bolje 114
2 danes je bolje 636
3 približno enako 802
4 danes je slabše 275
5 danes je dosti slabše 31
6 ne vem, neodločen 209

Valid range from 1 to 5

A1K A. OCENA DRUŽBENO GOSPODARSKIH RAZMER IN PRIPRAVLJENOST ZA PREMAGOVANJE KRIZE A1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

k) možnost imeti, preživljati otroke

Value 16452 Frequency
1 danes je dosti bolje 55
2 danes je bolje 257
3 približno enako 456
4 danes je slabše 998
5 danes je dosti slabše 200
6 ne vem, neodločen 101

Valid range from 1 to 5

A2

A2. ALI JE VAŠ SEDANJI MATERIALNI POLOŽAJ (STANDARD) IN POLOŽAJ VAŠE DRUŽINE BOLJŠI, PRIBLIŽNO ENAK, ALI SLABŠI OD VAŠEGA MATERIALNEGA POLOŽAJA PRED LETOM DNI?

Value 17451 Frequency
1 boljši kot pred letom dni 279
2 približno enak 871
3 slabši kot pred letom dni 891
4 ne vem, neodločen 26

Valid range from 1 to 3

A3

A3. ALI JE VAŠ SEDANJI MATERIALNI POLOŽAJ (STANDARD) IN POLOŽAJ VAŠE DRUŽINE BOLJŠI, PRIBLIŽNO ENAK, ALI SLABŠI OD VAŠEGA MATERIALNEGA POLOŽAJA PRED PETIMI LETI?

Value 18450 Frequency
1 boljši kot pred petimi leti 582
2 približno enak 446
3 slabši kt pred petimi leti 981
4 ne vem, neodločen 58

Valid range from 1 to 3

A4

A4. KAJ SODITE, KAKŠEN BO VAŠ MATERIALNI POLOŽAJ (STANDARD) IN POLOŽAJ VAŠE DRUŽINE ČEZ LETO DNI? BOLJŠI KOT SEDAJ, PRIBLIŽNO ENAK, ALI SLABŠI?

Value 19449 Frequency
1 boljši kot sedaj 174
2 približno enak 634
3 slabši kot sedaj 876
4 ne vem, neodločen 383

Valid range from 1 to 3

A5

A5. IN KAJ SODITE, KAKŠEN BO VAŠ MATERIALNI POLOŽAJ (STANDARD) IN POLOŽAJ VAŠE DRUŽINE ČEZ PET LET? BOLJŠI KOT SEDAJ, PRIBLIŽNO ENAK, ALI SLABŠI?

Value 20448 Frequency
1 boljši kot sedaj 325
2 približno enak 332
3 slabši kot sedaj 689
4 ne vem, neodločen 721

Valid range from 1 to 3

A6

A6. ALI SO BILE GOSPODARSKE RAZMERE V MINULIH 12 MESECIH V SLOVENIJI GLEDE NA LETO PRED TEM (1981/82)...

Value 21447 Frequency
1 mnogo boljše 76
2 nekaj boljše 536
3 enake 366
4 nekaj slabše 684
5 mnogo slabše 205
6 ne vem, neodločen 200

Valid range from 1 to 5

A7

A7. NEKATERI GOVORIJO O KRIZI V JUGOSLAVIJI, DRUGI PA SEDANJE RAZMERE OZNAČUJEJO KOT ZAČASNE RAZVOJNE TEŽAVE. S KATERIMI BI SE VI STRINJALI?

Value 22446 Frequency
1 s tistimi, ki menijo, da smo v krizi 829
2 z onimi, ki menijo, da smo le v začasnih težavah 958
3 drugo 27
4 sploh ne vidi težav 74
5 ne vem, neodločen 179

Valid range from 1 to 4

A8A1 A8. (Če kje odgovoril: kriza, težave) IN V ČEM PREDVSEM SE PO VAŠEM MNENJU KRIZA KAŽE?

1. odgovor

Value 23445 Frequency
1 gospodarske težave, slabo gospodarjenje, nekonkurenčnost 360
2 inflacija, visoke cene, devalvacija 246
3 padanje standarda, rast življenjskih stroškov, slabše življenjske razmere 123
4 dolgovi v tujini, zadolževanje 109
5 neusklajenost uvoza in izvoza, pomanjkanje deviz 34
6 slabo delo, nedisciplina, slaba organizacija dela, slabi kadri 55
7 prenizki osebni dohodki, premalo denarja 29
8 delo ni pravilno ovrednoteno, ni delitve po delu 5
9 energetska kriza, pomanjkanje energije 19
10 zapostavljanje kmetijstva, razdrobljenost kmetijskih površin, slab položaj kmeta 17
11 vedno več brezposelnih, zaposlovanje mladih je vedno težje 86
12 pomanjkanje surovin, repromaterialov, rezervnih delov 135
13 pomanjkanje potrošnega blaga, življenjskih potrebščin 318
14 pomanjkanje zdravil 1
15 nespoštovanje dogovorov, samoupravnih aktov, zakonov 12
17 samovoljno usmerjanje sredstev, administrativni ukrepi, neodgovornost voditeljev 13
18 nezadovoljstvo, slabo razpoloženje ljudi 2
19 nacionalizem, slabši mednacionalni odnosi, Kosovo, šovinistični pojavi 4
20 notranjepolitične težave, politična kriza, kriza moralnih vrednot 11
21 drugo 141
22 ne vidi krize, težav 215
23 ne ve, neodločen 132

Valid range from 1 to 21

A8A2 A8. (Če kje odgovoril: kriza, težave) IN V ČEM PREDVSEM SE PO VAŠEM MNENJU KRIZA KAŽE?

2. odgovor

Value 24444 Frequency
1 gospodarske težave, slabo gospodarjenje, nekonkurenčnost 34
2 inflacija, visoke cene, devalvacija 84
3 padanje standarda, rast življenjskih stroškov, slabše življenjske razmere 64
4 dolgovi v tujini, zadolževanje 30
5 neusklajenost uvoza in izvoza, pomanjkanje deviz 31
6 slabo delo, nedisciplina, slaba organizacija dela, slabi kadri 34
7 prenizki osebni dohodki, premalo denarja 41
8 delo ni pravilno ovrednoteno, ni delitve po delu 5
9 energetska kriza, pomanjkanje energije 26
10 zapostavljanje kmetijstva, razdrobljenost kmetijskih površin, slab položaj kmeta 12
11 vedno več brezposelnih, zaposlovanje mladih je vedno težje 81
12 pomanjkanje surovin, repromaterialov, rezervnih delov 90
13 pomanjkanje potrošnega blaga, življenjskih potrebščin 178
14 pomanjkanje zdravil 10
15 nespoštovanje dogovorov, samoupravnih aktov, zakonov 11
16 lokalistični interesi občin, delovnih organizacij 5
17 samovoljno usmerjanje sredstev, administrativni ukrepi, neodgovornost voditeljev 15
18 nezadovoljstvo, slabo razpoloženje ljudi 7
19 nacionalizem, slabši mednacionalni odnosi, Kosovo, šovinistični pojavi 9
20 notranjepolitične težave, politična kriza, kriza moralnih vrednot 17
21 drugo 145
22 ne vidi krize, težav 0
24 ne ve, neodločen 1138

Valid range from 1 to 21

A8A3 A8. (Če kje odgovoril: kriza, težave) IN V ČEM PREDVSEM SE PO VAŠEM MNENJU KRIZA KAŽE?

3. odgovor

Value 25443 Frequency
1 gospodarske težave, slabo gospodarjenje, nekonkurenčnost 10
2 inflacija, visoke cene, devalvacija 32
3 padanje standarda, rast življenjskih stroškov, slabše življenjske razmere 13
4 dolgovi v tujini, zadolževanje 11
5 neusklajenost uvoza in izvoza, pomanjkanje deviz 11
6 slabo delo, nedisciplina, slaba organizacija dela, slabi kadri 4
7 prenizki osebni dohodki, premalo denarja 26
8 delo ni pravilno ovrednoteno, ni delitve po delu 2
9 energetska kriza, pomanjkanje energije 7
10 zapostavljanje kmetijstva, razdrobljenost kmetijskih površin, slab položaj kmeta 5
11 vedno več brezposelnih, zaposlovanje mladih je vedno težje 35
12 pomanjkanje surovin, repromaterialov, rezervnih delov 23
13 pomanjkanje potrošnega blaga, življenjskih potrebščin 61
14 pomanjkanje zdravil 7
15 nespoštovanje dogovorov, samoupravnih aktov, zakonov 3
16 lokalistični interesi občin, delovnih organizacij 2
17 samovoljno usmerjanje sredstev, administrativni ukrepi, neodgovornost voditeljev 10
18 nezadovoljstvo, slabo razpoloženje ljudi 5
19 nacionalizem, slabši mednacionalni odnosi, Kosovo, šovinistični pojavi 4
20 notranjepolitične težave, politična kriza, kriza moralnih vrednot 7
21 drugo 74
22 ne vidi krize, težav 1
24 ne ve, neodločen 1714

Valid range from 1 to 21

A9A1 A9. KAJ SO PO VAŠEM MNENJU GLAVNI VZROKI ZA KRIZO PRI NAS? (zajeli smo tri odgovore)

1. odgovor

Value 26442 Frequency
1 zadolženost, gospodarska odvisnost od drugih, slabo izkoriščeni krediti 306
2 splošna gospodarska kriza, mednarodne razmere, inflacija 78
3 prevelika potrošnja, zgrešene naložbe 115
4 slaba organizacija dela, slabo izkoriščen delovni čas, nedisciplina 338
5 slabo gospodarjenje, neenotna gospodarska politika nekonkurenčnost, nepravilno usmerjen razvoj 251
6 pomanjkanje surovin, energije, omejen uvoz repromateriala 23
7 slaba kadrovska politika, premalo mladih strokovnjakov 16
8 zapostavljanje kmetijstva, neobdelana zemlja, premalo hrane 21
9 inflacija, rast cen, devalvacija 44
10 premalo zavesti do družbe, družbenega premoženja, dela 9
11 vmešavanje politike v gospodarstvo 68
12 neusklajenost odnosov med republikami, razmere v federaciji 6
13 kršitve samoupravljanja, nezakonitost 11
14 razmah administracije, birokracije, prevelike plače v administraciji 33
15 ni nagrajevanja po delu, slabe plače delavcev v proizvodnji 5
16 preveč uvoza, premalo izvoza 19
17 prevelik izvoz, premalo blaga ostaja doma 19
18 pomanjkanje deviz, vse je potrebno plačati z devizami 25
19 premalo vlaganja v znanost, ni stimulacije za inovativno dejavnost 2
21 drugo 214
22 ne vidi krize, težav 202
23 ne ve, neodločen 262

Valid range from 1 to 21

A9A2 A9. KAJ SO PO VAŠEM MNENJU GLAVNI VZROKI ZA KRIZO PRI NAS? (zajeli smo tri odgovore)

2. odgovor

Value 27441 Frequency
1 zadolženost, gospodarska odvisnost od drugih, slabo izkoriščeni krediti 31
2 splošna gospodarska kriza, mednarodne razmere, inflacija 28
3 prevelika potrošnja, zgrešene naložbe 41
4 slaba organizacija dela, slabo izkoriščen delovni čas, nedisciplina 103
5 slabo gospodarjenje, neenotna gospodarska politika nekonkurenčnost, nepravilno usmerjen razvoj 69
6 pomanjkanje surovin, energije, omejen uvoz repromateriala 16
7 slaba kadrovska politika, premalo mladih strokovnjakov 15
8 zapostavljanje kmetijstva, neobdelana zemlja, premalo hrane 12
9 inflacija, rast cen, devalvacija 18
10 premalo zavesti do družbe, družbenega premoženja, dela 18
11 vmešavanje politike v gospodarstvo 28
12 neusklajenost odnosov med republikami, razmere v federaciji 5
13 kršitve samoupravljanja, nezakonitost 11
14 razmah administracije, birokracije, prevelike plače v administraciji 32
15 ni nagrajevanja po delu, slabe plače delavcev v proizvodnji 7
16 preveč uvoza, premalo izvoza 14
17 prevelik izvoz, premalo blaga ostaja doma 4
18 pomanjkanje deviz, vse je potrebno plačati z devizami 12
19 premalo vlaganja v znanost, ni stimulacije za inovativno dejavnost 5
20 depozit 2
21 drugo 137
22 ne vidi krize, težav 0
24 ne ve, neodločen 1459

Valid range from 1 to 21

A9A3 A9. KAJ SO PO VAŠEM MNENJU GLAVNI VZROKI ZA KRIZO PRI NAS? (zajeli smo tri odgovore)

3. odgovor

Value 28440 Frequency
1 zadolženost, gospodarska odvisnost od drugih, slabo izkoriščeni krediti 4
2 splošna gospodarska kriza, mednarodne razmere, inflacija 1
3 prevelika potrošnja, zgrešene naložbe 11
4 slaba organizacija dela, slabo izkoriščen delovni čas, nedisciplina 19
5 slabo gospodarjenje, neenotna gospodarska politika nekonkurenčnost, nepravilno usmerjen razvoj 11
6 pomanjkanje surovin, energije, omejen uvoz repromateriala 2
7 slaba kadrovska politika, premalo mladih strokovnjakov 6
8 zapostavljanje kmetijstva, neobdelana zemlja, premalo hrane 2
9 inflacija, rast cen, devalvacija 3
10 premalo zavesti do družbe, družbenega premoženja, dela 4
11 vmešavanje politike v gospodarstvo 7
12 neusklajenost odnosov med republikami, razmere v federaciji 3
13 kršitve samoupravljanja, nezakonitost 6
14 razmah administracije, birokracije, prevelike plače v administraciji 20
15 ni nagrajevanja po delu, slabe plače delavcev v proizvodnji 2
16 preveč uvoza, premalo izvoza 10
17 prevelik izvoz, premalo blaga ostaja doma 0
18 pomanjkanje deviz, vse je potrebno plačati z devizami 1
19 premalo vlaganja v znanost, ni stimulacije za inovativno dejavnost 0
20 depozit 1
21 drugo 63
22 ne vidi krize, težav 0
24 ne ve, neodločen 1891

Valid range from 1 to 21

A10A1 A10. IN KAKO TE KRIZNE RAZMERE VI OSEBNO OBČUTITE? (Zajeli smo tri odgovore)

1. odgovor

Value 29439 Frequency
1 inflacija, devalvacija, visoke cene 294
2 nizek osebni dohodek, nizke pokojnine, štipendije 200
3 pomanjkanje prehrambenega blaga 101
4 ni kave 28
5 ni določenih industrijskih proizvodov, rezervnih delov 41
6 pomanjkanje zdravil 11
7 pomanjkanje nasploh 242
8 slaba preskrba trga, slaba kvaliteta izdelkov 30
9 pomanjkanje kmetijskih pripomočkov, slab položaj kmetov 41
10 pomanjkanje becina, plina, goriva nasploh 50
11 padanje standarda, odpovedati se je potrebno marsičemu 203
12 težave v zvezi z oskrbo otrok 4
13 depozit, omejena svoboda, zaprtost mej 12
14 težko je dobiti 18
15 nazadovoljstvo v OD, slabi medosebni odnosi, črnogledost ljudi 11
16 ni gradbenega materiala, težko je graditi hišo 19
17 ne moreš kupiti tujih strojev z dinarji 1
19 letovanje je predrago 4
21 delo ni pravilno ovrednoteno, ni nagrajevanja po delu 10
22 ne dobi se kreditov 8
23 nastajajo velike socialne razlike med ljudmi 1
24 drugo 183
25 ne vidi krize, težav 416
26 ne ve, neodločen 139

Valid range from 1 to 24

A10A2 A10. IN KAKO TE KRIZNE RAZMERE VI OSEBNO OBČUTITE? (Zajeli smo tri odgovore)

2. odgovor

Value 30438 Frequency
1 inflacija, devalvacija, visoke cene 70
2 nizek osebni dohodek, nizke pokojnine, štipendije 121
3 pomanjkanje prehrambenega blaga 34
4 ni kave 13
5 ni določenih industrijskih proizvodov, rezervnih delov 26
6 pomanjkanje zdravil 8
7 pomanjkanje nasploh 108
8 slaba preskrba trga, slaba kvaliteta izdelkov 25
9 pomanjkanje kmetijskih pripomočkov, slab položaj kmetov 23
10 pomanjkanje becina, plina, goriva nasploh 45
11 padanje standarda, odpovedati se je potrebno marsičemu 49
12 težave v zvezi z oskrbo otrok 8
13 depozit, omejena svoboda, zaprtost mej 23
14 težko je dobiti 15
15 nazadovoljstvo v OD, slabi medosebni odnosi, črnogledost ljudi 14
16 ni gradbenega materiala, težko je graditi hišo 16
17 ne moreš kupiti tujih strojev z dinarji 2
18 ne dobi popoldanskega dopolnilnega dela 0
19 letovanje je predrago 9
20 ne more brati tujega tiska, kupovati tujih knjig 1
21 delo ni pravilno ovrednoteno, ni nagrajevanja po delu 3
22 ne dobi se kreditov 3
23 nastajajo velike socialne razlike med ljudmi 2
24 drugo 98
25 ne vidi krize, težav 0
27 ne ve, neodločen 1351

Valid range from 1 to 24

A10A3 A10. IN KAKO TE KRIZNE RAZMERE VI OSEBNO OBČUTITE? (Zajeli smo tri odgovore)

3. odgovor

Value 31437 Frequency
1 inflacija, devalvacija, visoke cene 11
2 nizek osebni dohodek, nizke pokojnine, štipendije 17
3 pomanjkanje prehrambenega blaga 7
4 ni kave 1
5 ni določenih industrijskih proizvodov, rezervnih delov 13
6 pomanjkanje zdravil 2
7 pomanjkanje nasploh 21
8 slaba preskrba trga, slaba kvaliteta izdelkov 7
9 pomanjkanje kmetijskih pripomočkov, slab položaj kmetov 10
10 pomanjkanje becina, plina, goriva nasploh 16
11 padanje standarda, odpovedati se je potrebno marsičemu 12
12 težave v zvezi z oskrbo otrok 2
13 depozit, omejena svoboda, zaprtost mej 20
14 nazadovoljstvo v OD, slabi medosebni odnosi, črnogledost ljudi 3
15 nazadovoljstvo v OD, slabi medosebni odnosi, črnogledost ljudi 2
16 ni gradbenega materiala, težko je graditi hišo 2
17 ne moreš kupiti tujih strojev z dinarji 0
18 ne dobi popoldanskega dopolnilnega dela 1
19 letovanje je predrago 5
20 ne more brati tujega tiska, kupovati tujih knjig 1
21 delo ni pravilno ovrednoteno, ni nagrajevanja po delu 0
22 ne dobi se kreditov 3
23 nastajajo velike socialne razlike med ljudmi 1
24 drugo 85
25 ne vidi krize, težav 0
27 ne ve, neodločen 1825

Valid range from 1 to 24

A11

A11. ALI JE SEDANJA KRIZA PO VAŠEM MNENJU PREDVSEM POSLEDICA:

Value 32436 Frequency
1 učinkovanja mednarodnih političnih in gospodarskih razmer na razmere pri nas 352
2 našega lastnega napačnega in neodgovornega ravnanja in odločanja 1067
3 drugo 190
4 ne vem, neodločen, sploh ne vidi težav krize 458

Valid range from 1 to 3

A12A1 A12. NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ IZRAZOV KRIZE PRI NAS. KAJ OD TEGA VAS NAJBOLJ PRIZADENE (Možen je bil odgovor na vsako modaliteto)

O3 - nezaposlenost

Value 33435 Frequency
3 (izbere) 694
1 (ne izbere) 1140
5 nič od tega me posebej ne prizadene 22
6 ne vem, neodločen 83
7 sploh ne vidi težav krize 128

Valid range from 1 to 3

A12A2 A12. NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ IZRAZOV KRIZE PRI NAS. KAJ OD TEGA VAS NAJBOLJ PRIZADENE (Možen je bil odgovor na vsako modaliteto)

O3 - padanje vrednosti dinarja, inflacija

Value 34434 Frequency
3 (izbere) 1540
1 (ne izbere) 297
5 nič od tega me posebej ne prizadene 21
6 ne vem, neodločen 81
7 sploh ne vidi težav krize 128

Valid range from 1 to 3

A12A3 A12. NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ IZRAZOV KRIZE PRI NAS. KAJ OD TEGA VAS NAJBOLJ PRIZADENE (Možen je bil odgovor na vsako modaliteto)

O3 - pomanjkanje stanovanj

Value 35433 Frequency
3 (izbere) 500
1 (ne izbere) 1336
5 nič od tega me posebej ne prizadene 21
6 ne vem, neodločen 82
7 sploh ne vidi težav krize 128

Valid range from 1 to 3

A12A4 A12. NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ IZRAZOV KRIZE PRI NAS. KAJ OD TEGA VAS NAJBOLJ PRIZADENE (Možen je bil odgovor na vsako modaliteto)

O3 - naraščanje cen, gradinja

Value 36432 Frequency
3 (izbere) 1685
1 (ne izbere) 151
5 nič od tega me posebej ne prizadene 21
6 ne vem, neodločen 82
7 sploh ne vidi težav krize 128

Valid range from 1 to 3

A12A5 A12. NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ IZRAZOV KRIZE PRI NAS. KAJ OD TEGA VAS NAJBOLJ PRIZADENE (Možen je bil odgovor na vsako modaliteto)

O3 - revščina

Value 37431 Frequency
3 (izbere) 251
1 (ne izbere) 1584
5 nič od tega me posebej ne prizadene 21
6 ne vem, neodločen 83
7 sploh ne vidi težav krize 128

Valid range from 1 to 3

A12A6 A12. NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ IZRAZOV KRIZE PRI NAS. KAJ OD TEGA VAS NAJBOLJ PRIZADENE (Možen je bil odgovor na vsako modaliteto)

O3 - pomanjkanje prehrambenih in gospodinjskih dobrin

Value 38430 Frequency
3 (izbere) 1119
1 (ne izbere) 718
5 nič od tega me posebej ne prizadene 21
6 ne vem, neodločen 81
7 sploh ne vidi težav krize 128

Valid range from 1 to 3

A12A7 A12. NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ IZRAZOV KRIZE PRI NAS. KAJ OD TEGA VAS NAJBOLJ PRIZADENE (Možen je bil odgovor na vsako modaliteto)

O3 - pomanjkanje zdravil

Value 39429 Frequency
3 (izbere) 1006
1 (ne izbere) 831
5 nič od tega me posebej ne prizadene 21
6 ne vem, neodločen 81
7 sploh ne vidi težav krize 128

Valid range from 1 to 3

A12A8 A12. NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ IZRAZOV KRIZE PRI NAS. KAJ OD TEGA VAS NAJBOLJ PRIZADENE (Možen je bil odgovor na vsako modaliteto)

O3 - pomanjkanje bencina

Value 40428 Frequency
3 (izbere) 884
1 (ne izbere) 951
5 nič od tega me posebej ne prizadene 22
6 ne vem, neodločen 82
7 sploh ne vidi težav krize 128

Valid range from 1 to 3

A12A9 A12. NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ IZRAZOV KRIZE PRI NAS. KAJ OD TEGA VAS NAJBOLJ PRIZADENE (Možen je bil odgovor na vsako modaliteto)

O3 - drugo

Value 41427 Frequency
3 (izbere) 65
1 (ne izbere) 1770
5 nič od tega me posebej ne prizadene 21
6 ne vem, neodločen 83
7 sploh ne vidi težav krize 128

Valid range from 1 to 3

A13

A13. MNENJA O KRIVDI ZA SEDANJE KRIZNO STANJO SO RAZLIČNA. ALI VI SODITE:

Value 42426 Frequency
1 da smo krivi vsi, saj smo neodgovorno ravnali kot posamezniki, delavci, potrošniki 592
2 da so predvsem krivi politiki in vodstva 313
3 da so predvsem krivi gospodarstveniki 135
4 krivi so politiki in gospodarstveniki 612
5 drugo 52
6 ne vem, neodločen, sploh ne vidi težav krize 363

Valid range from 1 to 5

A14A1 A14. IN KDO SO PO VAŠEM MNENJU GLAVNI KRIVCI ZA TAKŠNO KRIZNO STANJE? (Zajeli smo tri odgovore)

1. odgovor

Value 43425 Frequency
1 vodilni delavci v gospodarstvu, gospodarstveniki 607
2 politično vodstvo, politiki, mešanje politike v gospodarstvo 314
3 mednarodne ekonomske razmere, svetovna kriza 17
4 slaba organizacija dlea, nizka produktivnost 9
5 nespoštovanje zakonov, predpisov, dogovorov 8
6 zanemarjanje kmetijstva 1
7 zadolževanje v tujini 10
8 prevelika potrošnja 4
9 zgrešene investicije 8
10 družbenopolitične organizacije 5
11 vsi smo krivi 618
12 drugo 142
13 nihče ni kriv 3
14 sploh ne vidi težav krize 118
0 b. o. 203

Valid range from 1 to 14

A14A2 A14. IN KDO SO PO VAŠEM MNENJU GLAVNI KRIVCI ZA TAKŠNO KRIZNO STANJE? (Zajeli smo tri odgovore)

2. odgovor

Value 44424 Frequency
1 vodilni delavci v gospodarstvu, gospodarstveniki 32
2 politično vodstvo, politiki, mešanje politike v gospodarstvo 408
3 mednarodne ekonomske razmere, svetovna kriza 0
4 slaba organizacija dlea, nizka produktivnost 2
5 nespoštovanje zakonov, predpisov, dogovorov 4
6 zanemarjanje kmetijstva 0
7 zadolževanje v tujini 8
8 prevelika potrošnja 2
9 zgrešene investicije 5
10 družbenopolitične organizacije 3
11 vsi smo krivi 15
12 drugo 43
13 nihče ni kriv 0
15 sploh ne vidi težav krize 1545
0 b. o. 0

Valid range from 1 to 15

A14A3 A14. IN KDO SO PO VAŠEM MNENJU GLAVNI KRIVCI ZA TAKŠNO KRIZNO STANJE? (Zajeli smo tri odgovore)

3. odgovor

Value 45423 Frequency
1 vodilni delavci v gospodarstvu, gospodarstveniki 0
2 politično vodstvo, politiki, mešanje politike v gospodarstvo 4
3 mednarodne ekonomske razmere, svetovna kriza 1
4 slaba organizacija dlea, nizka produktivnost 7
5 nespoštovanje zakonov, predpisov, dogovorov 1
6 zanemarjanje kmetijstva 0
7 zadolževanje v tujini 4
8 prevelika potrošnja 0
9 zgrešene investicije 2
10 družbenopolitične organizacije 1
11 vsi smo krivi 10
12 drugo 26
13 nihče ni kriv 0
15 sploh ne vidi težav krize 2011
0 b. o. 0

Valid range from 1 to 15

A15

A15. ALI SODITE, DA BI PRIŠLO DO TE KRIZE, ČE BI ŠE ŽIVELA PREDSEDNIK TITO IN EDVARD KARDELJ?

Value 46422 Frequency
1 ne, do krize ne bi prišlo 287
2 bilo bi manj problemov in težav 738
3 da, kriza bi bila prav takšna 632
4 ne vem, neodločen 280
5 sploh ne vidi težav, krize 130

Valid range from 1 to 3

A16A1 A16. IN KAJ BI PO VAŠEM MNENJU MORALI STORITI, DA BI KRIZO PREMAGALI, DA BI IZŠLI IZ TEŽAV?

1. odgovor

Value 47421 Frequency
1 več, bolje delati, boljša organizacija dela, izkoriščenost delovnega časa 706
2 bolje gospodariti, realno planirati, investirati 110
3 več izvažati, manjši uvoz, realen izvoz 50
4 varčevati na vseh področjih, manj trošiti 79
5 poravnati vse dolgove v tujini 32
6 povezati proizvodnjo s trgovino, manj posrednikov pri odkupih 1
7 več odgovornosti na vseh nivojih, uveljaviti nadzor, zakonitost 122
8 pravilno ovrednotiti delo, nagrajevanje po delu 7
9 boljši, večji osebni dohodek 5
10 prave ljudi na prava mesta, stare kadre zamenjati z novimi 53
11 manj izkoriščanja in zlorabe družbenih dobrin za osebne potrebe 7
12 seznaniti ljudi z realnim stanjem doma in v tujini 2
13 ustaviti inflacijo, stabilizirati vrednost dinarja 8
14 razviti kmetijstvo 19
15 opirati se na lastne surovine, energijo 6
16 nagrajevati izumiteljstvo, opreti se na lastno pamet, povezati gospodarstvo in raziskovalce 6
17 večjo pozornost izobraževanju delavcev 0
18 zagotoviti več delovnih mest, zaposliti mladino 6
19 več stanovanj 0
20 vplivati na zavest ljudi 13
21 bolj sodelovati z razvitimi in nerazvitimi 2
22 bolje sodelovati v federaciji 1
23 zmanjšati vpliv politikov in nestrokovnjakov v gospodarstvu 17
24 drugo 262
25 ne ve 402
26 sploh ne vidi težav krize 151

Valid range from 1 to 24

A16A2 A16. IN KAJ BI PO VAŠEM MNENJU MORALI STORITI, DA BI KRIZO PREMAGALI, DA BI IZŠLI IZ TEŽAV?

2. odgovor

Value 48420 Frequency
1 več, bolje delati, boljša organizacija dela, izkoriščenost delovnega časa 43
2 bolje gospodariti, realno planirati, investirati 81
3 več izvažati, manjši uvoz, realen izvoz 45
4 varčevati na vseh področjih, manj trošiti 72
5 poravnati vse dolgove v tujini 15
6 povezati proizvodnjo s trgovino, manj posrednikov pri odkupih 1
7 več odgovornosti na vseh nivojih, uveljaviti nadzor, zakonitost 83
8 pravilno ovrednotiti delo, nagrajevanje po delu 16
9 boljši, večji osebni dohodek 5
10 prave ljudi na prava mesta, stare kadre zamenjati z novimi 19
11 manj izkoriščanja in zlorabe družbenih dobrin za osebne potrebe 6
12 seznaniti ljudi z realnim stanjem doma in v tujini 1
13 ustaviti inflacijo, stabilizirati vrednost dinarja 4
14 razviti kmetijstvo 28
15 opirati se na lastne surovine, energijo 14
16 nagrajevati izumiteljstvo, opreti se na lastno pamet, povezati gospodarstvo in raziskovalce 6
17 večjo pozornost izobraževanju delavcev 0
18 zagotoviti več delovnih mest, zaposliti mladino 14
19 več stanovanj 0
20 vplivati na zavest ljudi 19
21 bolj sodelovati z razvitimi in nerazvitimi 2
22 bolje sodelovati v federaciji 4
23 zmanjšati vpliv politikov in nestrokovnjakov v gospodarstvu 7
24 drugo 215
25 ne ve 0
27 sploh ne vidi težav krize 1367

Valid range from 1 to 24

A16A3 A16. IN KAJ BI PO VAŠEM MNENJU MORALI STORITI, DA BI KRIZO PREMAGALI, DA BI IZŠLI IZ TEŽAV?

3. odgovor

Value 49419 Frequency
1 več, bolje delati, boljša organizacija dela, izkoriščenost delovnega časa 8
2 bolje gospodariti, realno planirati, investirati 9
3 več izvažati, manjši uvoz, realen izvoz 8
4 varčevati na vseh področjih, manj trošiti 9
5 poravnati vse dolgove v tujini 6
6 povezati proizvodnjo s trgovino, manj posrednikov pri odkupih 1
7 več odgovornosti na vseh nivojih, uveljaviti nadzor, zakonitost 10
8 pravilno ovrednotiti delo, nagrajevanje po delu 8
9 boljši, večji osebni dohodek 1
10 prave ljudi na prava mesta, stare kadre zamenjati z novimi 2
11 manj izkoriščanja in zlorabe družbenih dobrin za osebne potrebe 8
12 seznaniti ljudi z realnim stanjem doma in v tujini 1
13 ustaviti inflacijo, stabilizirati vrednost dinarja 6
14 razviti kmetijstvo 8
15 opirati se na lastne surovine, energijo 6
16 nagrajevati izumiteljstvo, opreti se na lastno pamet, povezati gospodarstvo in raziskovalce 3
17 večjo pozornost izobraževanju delavcev 2
18 zagotoviti več delovnih mest, zaposliti mladino 1
19 več stanovanj 0
20 vplivati na zavest ljudi 4
21 bolj sodelovati z razvitimi in nerazvitimi 2
22 bolje sodelovati v federaciji 3
23 zmanjšati vpliv politikov in nestrokovnjakov v gospodarstvu 2
24 drugo 76
25 ne ve 0
27 sploh ne vidi težav krize 1883

Valid range from 1 to 24

A17

A17. ALI BI ZASE IN ZA SVOJO DRUŽINO LAHKO REKLI:

Value 50418 Frequency
1 da vam ničesar posebej ne primanjkuje, da se nič posebej ne omejujete 160
2 da ste bolj varčni, da se omejujete v manj pomembnih stvareh, manj luksuza, ipd. 919
3 da morate zelo skrbno gospodariti, da spravite konec s koncem, da se omejujete pri nakupih opreme, obleke ipd. 852
4 da se močno omejujete, tudi pri nakupu hrane 64
5 da živite v pomanjkanju osnovnih dobrin 12
6 da živite v revščini 13
7 ne vem, neopredeljen 47

Valid range from 1 to 6

A18A A18. UREJANJE GOSPODARSKIH RAZMER TERJA ZMANJŠANJE PORABE IN VARČEVANJE. PRI KATERIH IZDATKIH BI VI ZMANJŠALI SREDSTVA FEDERACIJE, OZIROMA OBVEZE PRENESLI NA REPUBLIKE? ALI BI ZMANJŠALI PREDVSEM IZDATKE ZA:

a) zvezno administracijo

Value 51417 Frequency
1 ne bi, naj ostane kot doslej 162
2 delno bi zmanjšal 692
3 bistveno bi zmanjšal 852
4 treba bi jih bilo povečati 10
5 ne vem, neodločen 351

Valid range from 1 to 4

A18B A18. UREJANJE GOSPODARSKIH RAZMER TERJA ZMANJŠANJE PORABE IN VARČEVANJE. PRI KATERIH IZDATKIH BI VI ZMANJŠALI SREDSTVA FEDERACIJE, OZIROMA OBVEZE PRENESLI NA REPUBLIKE? ALI BI ZMANJŠALI PREDVSEM IZDATKE ZA:

b) diplomatska predstavništva, obiske, konference

Value 52416 Frequency
1 ne bi, naj ostane kot doslej 302
2 delno bi zmanjšal 786
3 bistveno bi zmanjšal 617
4 treba bi jih bilo povečati 18
5 ne vem, neodločen 344

Valid range from 1 to 4

A18C A18. UREJANJE GOSPODARSKIH RAZMER TERJA ZMANJŠANJE PORABE IN VARČEVANJE. PRI KATERIH IZDATKIH BI VI ZMANJŠALI SREDSTVA FEDERACIJE, OZIROMA OBVEZE PRENESLI NA REPUBLIKE? ALI BI ZMANJŠALI PREDVSEM IZDATKE ZA:

c) pomoč manj razvitim republikam in AP

Value 53415 Frequency
1 ne bi, naj ostane kot doslej 561
2 delno bi zmanjšal 685
3 bistveno bi zmanjšal 464
4 treba bi jih bilo povečati 97
5 ne vem, neodločen 260

Valid range from 1 to 4

A18E A18. UREJANJE GOSPODARSKIH RAZMER TERJA ZMANJŠANJE PORABE IN VARČEVANJE. PRI KATERIH IZDATKIH BI VI ZMANJŠALI SREDSTVA FEDERACIJE, OZIROMA OBVEZE PRENESLI NA REPUBLIKE? ALI BI ZMANJŠALI PREDVSEM IZDATKE ZA:

e) ljudsko obrambo, vojsko

Value 54414 Frequency
1 ne bi, naj ostane kot doslej 1153
2 delno bi zmanjšal 372
3 bistveno bi zmanjšal 142
4 treba bi jih bilo povečati 144
5 ne vem, neodločen 256

Valid range from 1 to 4

A18F A18. UREJANJE GOSPODARSKIH RAZMER TERJA ZMANJŠANJE PORABE IN VARČEVANJE. PRI KATERIH IZDATKIH BI VI ZMANJŠALI SREDSTVA FEDERACIJE, OZIROMA OBVEZE PRENESLI NA REPUBLIKE? ALI BI ZMANJŠALI PREDVSEM IZDATKE ZA:

f) sklad za pokojnine borcem na ravni federacije

Value 55413 Frequency
1 ne bi, naj ostane kot doslej 946
2 delno bi zmanjšal 428
3 bistveno bi zmanjšal 226
4 treba bi jih bilo povečati 140
5 ne vem, neodločen 327

Valid range from 1 to 4

A19A A19. KATERE USLUGE NAJ BI PLAČEVAL OBČAN V VEČJI MERI KOT DOSLEJ IZ LASTNEGA ŽEPA, KATERE PA NAJ BI MU BILE PREKO SKUPNE PORABE TUDI V PRIHODNJE DOSTOPNE BREZ PLAČILA ALI PO NIŽJI CENI?

a) v zdravstvu

Value 56412 Frequency
1 več iz lastnegažepa 132
2 več iz družbenih sredstev 999
3 naj bo kot doslej 821
4 ne vem, neodločen 115

Valid range from 1 to 3

A19B A19. KATERE USLUGE NAJ BI PLAČEVAL OBČAN V VEČJI MERI KOT DOSLEJ IZ LASTNEGA ŽEPA, KATERE PA NAJ BI MU BILE PREKO SKUPNE PORABE TUDI V PRIHODNJE DOSTOPNE BREZ PLAČILA ALI PO NIŽJI CENI?

b) v izobraževanju, šolstvu

Value 57411 Frequency
1 več iz lastnegažepa 151
2 več iz družbenih sredstev 842
3 naj bo kot doslej 915
4 ne vem, neodločen 159

Valid range from 1 to 3

A19C A19. KATERE USLUGE NAJ BI PLAČEVAL OBČAN V VEČJI MERI KOT DOSLEJ IZ LASTNEGA ŽEPA, KATERE PA NAJ BI MU BILE PREKO SKUPNE PORABE TUDI V PRIHODNJE DOSTOPNE BREZ PLAČILA ALI PO NIŽJI CENI?

c) v kulturi (gledališče, koncerti, knjige, film, ipd.)

Value 58410 Frequency
1 več iz lastnegažepa 457
2 več iz družbenih sredstev 493
3 naj bo kot doslej 845
4 ne vem, neodločen 272

Valid range from 1 to 3

A19D A19. KATERE USLUGE NAJ BI PLAČEVAL OBČAN V VEČJI MERI KOT DOSLEJ IZ LASTNEGA ŽEPA, KATERE PA NAJ BI MU BILE PREKO SKUPNE PORABE TUDI V PRIHODNJE DOSTOPNE BREZ PLAČILA ALI PO NIŽJI CENI?

d) v otroškem varstvu

Value 59409 Frequency
1 več iz lastnegažepa 179
2 več iz družbenih sredstev 976
3 naj bo kot doslej 729
4 ne vem, neodločen 183

Valid range from 1 to 3

A19E A19. KATERE USLUGE NAJ BI PLAČEVAL OBČAN V VEČJI MERI KOT DOSLEJ IZ LASTNEGA ŽEPA, KATERE PA NAJ BI MU BILE PREKO SKUPNE PORABE TUDI V PRIHODNJE DOSTOPNE BREZ PLAČILA ALI PO NIŽJI CENI?

e) socialno varstvo

Value 60408 Frequency
1 več iz lastnegažepa 101
2 več iz družbenih sredstev 977
3 naj bo kot doslej 799
4 ne vem, neodločen 190

Valid range from 1 to 3

A19F A19. KATERE USLUGE NAJ BI PLAČEVAL OBČAN V VEČJI MERI KOT DOSLEJ IZ LASTNEGA ŽEPA, KATERE PA NAJ BI MU BILE PREKO SKUPNE PORABE TUDI V PRIHODNJE DOSTOPNE BREZ PLAČILA ALI PO NIŽJI CENI?

f) v telesni kulturi (telovadnice, igrišča, kopališča ipd.)

Value 61407 Frequency
1 več iz lastnegažepa 396
2 več iz družbenih sredstev 623
3 naj bo kot doslej 785
4 ne vem, neodločen 263

Valid range from 1 to 3

A19G A19. KATERE USLUGE NAJ BI PLAČEVAL OBČAN V VEČJI MERI KOT DOSLEJ IZ LASTNEGA ŽEPA, KATERE PA NAJ BI MU BILE PREKO SKUPNE PORABE TUDI V PRIHODNJE DOSTOPNE BREZ PLAČILA ALI PO NIŽJI CENI?

g) komunalne usluge

Value 62406 Frequency
1 več iz lastnegažepa 224
2 več iz družbenih sredstev 799
3 naj bo kot doslej 837
4 ne vem, neodločen 207

Valid range from 1 to 3

A19H A19. KATERE USLUGE NAJ BI PLAČEVAL OBČAN V VEČJI MERI KOT DOSLEJ IZ LASTNEGA ŽEPA, KATERE PA NAJ BI MU BILE PREKO SKUPNE PORABE TUDI V PRIHODNJE DOSTOPNE BREZ PLAČILA ALI PO NIŽJI CENI?

h) v gradnji stanovanj, najemnine

Value 63405 Frequency
1 več iz lastnegažepa 439
2 več iz družbenih sredstev 804
3 naj bo kot doslej 577
4 ne vem, neodločen 247

Valid range from 1 to 3

A20A A20. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ CILJEV IN RAVNANJ, POMEMBNIH ZA UREJANJE DRUŽBENIH RAZMER PRI NAS. VI PA NAM POVEJTE ZA VSAK CILJ POSEBEJ, KOLIKO SE ZANJ ZAVZEMATE, ALI NE ZAVZEMATE?

a) boljše nagrajevanje delavcev v neposredni proizvodnji

Value 64404 Frequency
1 zelo se zavzemam 1274
2 srednje se zavzemam 429
3 bolj malo zavzemam 86
4 sploh se ne zavzemam 39
5 ne poznam teh stvari, neodločen 239

Valid range from 1 to 4

A20B A20. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ CILJEV IN RAVNANJ, POMEMBNIH ZA UREJANJE DRUŽBENIH RAZMER PRI NAS. VI PA NAM POVEJTE ZA VSAK CILJ POSEBEJ, KOLIKO SE ZANJ ZAVZEMATE, ALI NE ZAVZEMATE?

b) izbor najbolj izobraženih in strokovnih ljudi na vodilne funkcije

Value 65403 Frequency
1 zelo se zavzemam 1100
2 srednje se zavzemam 453
3 bolj malo zavzemam 190
4 sploh se ne zavzemam 87
5 ne poznam teh stvari, neodločen 237

Valid range from 1 to 4

A20C A20. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ CILJEV IN RAVNANJ, POMEMBNIH ZA UREJANJE DRUŽBENIH RAZMER PRI NAS. VI PA NAM POVEJTE ZA VSAK CILJ POSEBEJ, KOLIKO SE ZANJ ZAVZEMATE, ALI NE ZAVZEMATE?

c) dajanje večjih pooblastil državnim organom zaradi večje učinkovitosti v odpravljanju negativnih pojavov

Value 66402 Frequency
1 zelo se zavzemam 520
2 srednje se zavzemam 434
3 bolj malo zavzemam 339
4 sploh se ne zavzemam 328
5 ne poznam teh stvari, neodločen 446

Valid range from 1 to 4

A20D A20. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ CILJEV IN RAVNANJ, POMEMBNIH ZA UREJANJE DRUŽBENIH RAZMER PRI NAS. VI PA NAM POVEJTE ZA VSAK CILJ POSEBEJ, KOLIKO SE ZANJ ZAVZEMATE, ALI NE ZAVZEMATE?

d) širjenje možnosti zaposlovanja v zasebnih delavnicah

Value 67401 Frequency
1 zelo se zavzemam 779
2 srednje se zavzemam 620
3 bolj malo zavzemam 246
4 sploh se ne zavzemam 172
5 ne poznam teh stvari, neodločen 250

Valid range from 1 to 4

A20E A20. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ CILJEV IN RAVNANJ, POMEMBNIH ZA UREJANJE DRUŽBENIH RAZMER PRI NAS. VI PA NAM POVEJTE ZA VSAK CILJ POSEBEJ, KOLIKO SE ZANJ ZAVZEMATE, ALI NE ZAVZEMATE?

e) izbor najbolj poštenih ljudi na odgovorna mesta

Value 68400 Frequency
1 zelo se zavzemam 1549
2 srednje se zavzemam 298
3 bolj malo zavzemam 64
4 sploh se ne zavzemam 24
5 ne poznam teh stvari, neodločen 132

Valid range from 1 to 4

A20F A20. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ CILJEV IN RAVNANJ, POMEMBNIH ZA UREJANJE DRUŽBENIH RAZMER PRI NAS. VI PA NAM POVEJTE ZA VSAK CILJ POSEBEJ, KOLIKO SE ZANJ ZAVZEMATE, ALI NE ZAVZEMATE?

f) graditev novih tovarn, da bi zaposlili več ljudi

Value 69399 Frequency
1 zelo se zavzemam 760
2 srednje se zavzemam 481
3 bolj malo zavzemam 331
4 sploh se ne zavzemam 285
5 ne poznam teh stvari, neodločen 210

Valid range from 1 to 4

A20G A20. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ CILJEV IN RAVNANJ, POMEMBNIH ZA UREJANJE DRUŽBENIH RAZMER PRI NAS. VI PA NAM POVEJTE ZA VSAK CILJ POSEBEJ, KOLIKO SE ZANJ ZAVZEMATE, ALI NE ZAVZEMATE?

g) zagotavljanje odločilnega vpliva strokovnjakov pri odločanju o vseh važnih vprašanjih v naši družbi

Value 70398 Frequency
1 zelo se zavzemam 858
2 srednje se zavzemam 552
3 bolj malo zavzemam 190
4 sploh se ne zavzemam 114
5 ne poznam teh stvari, neodločen 353

Valid range from 1 to 4

A20H A20. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ CILJEV IN RAVNANJ, POMEMBNIH ZA UREJANJE DRUŽBENIH RAZMER PRI NAS. VI PA NAM POVEJTE ZA VSAK CILJ POSEBEJ, KOLIKO SE ZANJ ZAVZEMATE, ALI NE ZAVZEMATE?

h) aktivnejša vloga državnih organov pri reševanju sporov med posameznimi delovnimi organizacijami

Value 71397 Frequency
1 zelo se zavzemam 562
2 srednje se zavzemam 465
3 bolj malo zavzemam 288
4 sploh se ne zavzemam 300
5 ne poznam teh stvari, neodločen 452

Valid range from 1 to 4

A20I A20. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ CILJEV IN RAVNANJ, POMEMBNIH ZA UREJANJE DRUŽBENIH RAZMER PRI NAS. VI PA NAM POVEJTE ZA VSAK CILJ POSEBEJ, KOLIKO SE ZANJ ZAVZEMATE, ALI NE ZAVZEMATE?

i) zmanjšanje davka na zemljo in drugo imovino, ki je v zasebni lasti

Value 72396 Frequency
1 zelo se zavzemam 828
2 srednje se zavzemam 485
3 bolj malo zavzemam 276
4 sploh se ne zavzemam 207
5 ne poznam teh stvari, neodločen 271

Valid range from 1 to 4

A21A A21. UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

a) manj denarja za povečanje osebnih dohodkov in življenjskega standarda

Value 73395 Frequency
1 moramo sprejeti 240
2 lahko sprejmemo,ni pa nujno 331
3 ne smemo sprejeti 1328
4 neodločen, ne vem 168

Valid range from 1 to 3

A21B A21. UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

b) ljudje naj bi več in bolje delali

Value 74394 Frequency
1 moramo sprejeti 1777
2 lahko sprejmemo,ni pa nujno 168
3 ne smemo sprejeti 63
4 neodločen, ne vem 59

Valid range from 1 to 3

A21C A21. UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

c) manj denarja za šolstvo, zdravstvo, kulturo

Value 75393 Frequency
1 moramo sprejeti 166
2 lahko sprejmemo,ni pa nujno 448
3 ne smemo sprejeti 1292
4 neodločen, ne vem 161

Valid range from 1 to 3

A21D A21. UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

d) gradili naj bi manj novih tovarn

Value 76392 Frequency
1 moramo sprejeti 565
2 lahko sprejmemo,ni pa nujno 580
3 ne smemo sprejeti 672
4 neodločen, ne vem 250

Valid range from 1 to 3

A21E A21. UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

e) manj naj bi vlagali v modernizacijo tovarn

Value 77391 Frequency
1 moramo sprejeti 290
2 lahko sprejmemo,ni pa nujno 312
3 ne smemo sprejeti 1242
4 neodločen, ne vem 223

Valid range from 1 to 3

A21F A21. UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

f) manj ljudi bi na novo zaposlili

Value 78390 Frequency
1 moramo sprejeti 213
2 lahko sprejmemo,ni pa nujno 262
3 ne smemo sprejeti 1415
4 neodločen, ne vem 177

Valid range from 1 to 3

A21G A21. UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

g) ukiniti bi morali nerentabilna podjetja

Value 79389 Frequency
1 moramo sprejeti 1364
2 lahko sprejmemo,ni pa nujno 278
3 ne smemo sprejeti 183
4 neodločen, ne vem 242

Valid range from 1 to 3

A21H A21. UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

h) manj bi morali uvažati in več izvažati

Value 80388 Frequency
1 moramo sprejeti 1565
2 lahko sprejmemo,ni pa nujno 213
3 ne smemo sprejeti 115
4 neodločen, ne vem 174

Valid range from 1 to 3

A21I A21. UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

i) delavci v TOZD bi morali imeti določilen vpliv na odločanje

Value 81387 Frequency
1 moramo sprejeti 1595
2 lahko sprejmemo,ni pa nujno 210
3 ne smemo sprejeti 54
4 neodločen, ne vem 208

Valid range from 1 to 3

A21J A21. UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

j) ukiniti bi morali vsako obliko raz- sipništva, reprezentanco in razmetavanje družbenih sredstev

Value 82386 Frequency
1 moramo sprejeti 1771
2 lahko sprejmemo,ni pa nujno 113
3 ne smemo sprejeti 62
4 neodločen, ne vem 121

Valid range from 1 to 3

A21K A21. UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

k) polog za potovanja občanov v tujino naj ostane še naprej v veljavi

Value 83385 Frequency
1 moramo sprejeti 271
2 lahko sprejmemo,ni pa nujno 281
3 ne smemo sprejeti 1308
4 neodločen, ne vem 207

Valid range from 1 to 3

A21L A21. UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

l) manj denarja za znanstveno delo in raziskovanje

Value 84384 Frequency
1 moramo sprejeti 271
2 lahko sprejmemo,ni pa nujno 354
3 ne smemo sprejeti 1087
4 neodločen, ne vem 355

Valid range from 1 to 3

A21M A21. UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

m) ukiniti bi morali kredite za potrošniške dobrine

Value 85383 Frequency
1 moramo sprejeti 316
2 lahko sprejmemo,ni pa nujno 396
3 ne smemo sprejeti 1153
4 neodločen, ne vem 202

Valid range from 1 to 3

A21N A21. UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

n) s predpisi bi morali določiti višino cen

Value 86382 Frequency
1 moramo sprejeti 1188
2 lahko sprejmemo,ni pa nujno 247
3 ne smemo sprejeti 375
4 neodločen, ne vem 257

Valid range from 1 to 3

A21O A21. UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

o) manjša ponudba in občasno pomanjkanje osnovnih potrošnih dobrin

Value 87381 Frequency
1 moramo sprejeti 181
2 lahko sprejmemo,ni pa nujno 260
3 ne smemo sprejeti 1431
4 neodločen, ne vem 195

Valid range from 1 to 3

A21P A21. UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

p) administrativno razdeljevanje dobrin - boni

Value 88380 Frequency
1 moramo sprejeti 136
2 lahko sprejmemo,ni pa nujno 187
3 ne smemo sprejeti 1602
4 neodločen, ne vem 142

Valid range from 1 to 3

A21R A21. UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

r) povečanje davka na promet dobrin za potrebe zveznega proračuna

Value 89379 Frequency
1 moramo sprejeti 147
2 lahko sprejmemo,ni pa nujno 229
3 ne smemo sprejeti 1308
4 neodločen, ne vem 383

Valid range from 1 to 3

A22

A22. ALI STE KAJ SLIŠALI ZA UKREPE, KI JIH JE ZVEZNI IZVRŠNI SVET SPREJEL OD LANSKE JESENI DO SEDAJ? (če da) KAKO JIH OCENJUJETE?

Value 90378 Frequency
1 nič ni slišal za ukrepe 218
2 pozitivno, so bili potrebni, rešujejo eknomske težave itd. 477
3 negativno, so nepretehtani, neusklajeni, vsiljeni, itd. 755
4 drugo 197
5 ne vem, neopredeljen 420

Valid range from 1 to 4

A23

A23. V LANSKEM LETU JE ZVEZNI IZVRŠNI SVET SPREJEL ODLOK O DEPOZITU ZA IZNOS DINARJEV PREK DRŽAVNE MEJE. ALI STE O TEM KAJ SLIŠALI? (če da) KAKO OCENJUJETE TAKŠEN UKREP? (Možen je en odgovor)

Value 91377 Frequency
1 nič nisem slišal o depozitu 59
2 ukrep je bil potreben, ker se na ta način preprečuje odliv dinarjev, in ker so nastale druge ugodne posledice 394
3 ukrep povzroča gospodarsko škodo, zlasti še v zvezi s turizmom in maloobmejno gospodarsko menjavo 492
4 ukrep povzroča veliko škodo zamejskim Slovencem in preprečuje uveljavitev enotnega kulturnega prostora Slovencev 88
5 ukrep je politično škodljiv, ker ustvarja občutek, da se Jugoslavija zapira pred svetom, in ji jemlje mednarodni ugled 525
6 ukrep krši temeljne človekove svoboščine 200
7 drugo 86
8 ne vem, neopredeljen 223

Valid range from 1 to 7

A24

A24. ALI STE TUDI VI OSEBNO PRIPRAVLJENI KAJ PRISPEVATI V PRID REŠEVANJA GOSPODARSKE KRIZE IN ZA STABILIZACIJO DRUŽBENIH RAZMER?

Value 92376 Frequency
1 da 1506
2 ne 161
3 neodločen 400

Valid range from 1 to 2

A25A1 A25. (če da) IN V ČEM VIDITE PREDVSEM MOŽNOSTI LASTNEGA PRISPEVKA? (odprto vprašanje)

1. odgovor

Value 93375 Frequency
1 več, bolje delati 604
2 manj trošiti, varčevati povsod 142
3 doma, po službi, več delati za zaslužek 22
4 s prispevki od OD, enodnevni zaslužki, samoprispevki 103
5 aktivno vključevanje v samoupravno odločanje 13
6 prostovoljno udarniško delo 46
7 drugo 231
8 ne vidi možnosti lastnega prispevka, ne ve, neodločen 809
0 b. o. 92
9 5

Valid range from 1 to 7

A25A2 A25. (če da) IN V ČEM VIDITE PREDVSEM MOŽNOSTI LASTNEGA PRISPEVKA? (odprto vprašanje)

2. odgovor

Value 94374 Frequency
1 več, bolje delati 14
2 manj trošiti, varčevati povsod 94
3 doma, po službi, več delati za zaslužek 3
4 s prispevki od OD, enodnevni zaslužki, samoprispevki 31
5 aktivno vključevanje v samoupravno odločanje 17
6 prostovoljno udarniško delo 10
7 drugo 73
8 ne vidi možnosti lastnega prispevka, ne ve, neodločen 0
9 b. o. 1825

Valid range from 1 to 7

A26

A26. ALI BI LAHKO NAVEDLI RAZLOG ZA SVOJO NEPRIPRAVLJENOST, OZIROMA NEZMOŽNOST PRISPEVATI? (odprto vprašanje)

Value 95373 Frequency
1 nima sredstev, denarja 63
2 je bolan, star 14
3 drugo 40
4 ni pripravljen, ni povedal zakaj 211
5 je pripravljen prispevati 1615
0 brez odgovora 124

Valid range from 1 to 5

A27

A27. PRED LETI JE BILO DOSTI GOVORA O TEM, DA BI V SLOVENIJI PONOVNO RAZPISALI LJUDSKO POSOJILO. ČE BI SLOVENSKA SKUPŠČINA LETOS RAZPISALA POSOJILO, KI BI PRISPEVALO K POVEČANJU IZVOZNIH MOŽNOSTI INDUSTRIJE IN ZAPOSLOVANJA MLADIH, ALI BI BILI PRIPRAVLJENI PRISPEVATI, ALI NE?

Value 96372 Frequency
1 da, prispeval bi 900
2 ne bi, ker mislim, da je to stvar gospodarstva 246
3 ne bi, ker imam sam premalo denarja 416
4 ne bi, iz drugih razlogov 135
5 nisem razmišljal o tem, ne vem 370

Valid range from 1 to 4

B1

B. DELO, POKOJNINE, DELOVNI ČAS... B1. ALI JE PO VAŠEM MNENJU BOLJE:

Value 97371 Frequency
1 zagotoviti čim hitrejše povečanje proizvodnje, četudi se pri tem poveča neenakost med ljudmi, ali 659
2 zagotoviti čim več enakosti med ljudmi, četudi bi to pomenilo počasnejši razvoj 894
3 ne vem, neodločen 514

Valid range from 1 to 2

B2

B2. ALI JE NAGRAJEVANJE PRI NAS TAKO UREJENO, DA JE TISTI, KI VEČ DELA, TUDI DEJANSKO BOLJE PLAČAN, ALI NE? PRESODITE NA OSNOVI LASTNE IZKUŠNJE IN IZKUŠNJE VAŠIH BLIŽNJIH. (Možen je en odgovor.)

Value 98370 Frequency
1 da, v celoti je tako urejeno 77
2 večinoma je tako urejeno 273
3 največkrat ni tako urejeno 1010
4 sploh ni tako urejeno 548
5 ne vem, nimam izkušenj 159

Valid range from 1 to 4

B3

B3. ALI MISLITE, DA BI BILO POTREBNO RAZLIKE V OSEBNIH DOHODKIH NASPLOH ZMANJŠATI, POVEČATI ALI ODPRAVITI, ALI PA SO TAKE RAZLIKE, KAKRŠNE SO SEDAJ, PRAVILNE?

Value 99369 Frequency
1 razlike naj se povečajo 234
2 razlike naj se zmanjšajo 1279
3 razlike naj ostanejo take, kakršne so 286
4 vsi dohodki bi morali biti enaki 113
5 ne vem, neodločen 155

Valid range from 1 to 4

B4

B4. ALI STE VI NAČELOMA BOLJ ZA TO, DA SE DA...

Value 100368 Frequency
1 večje nagrade nejuspešnejšim delavcem, strokovnjakom in izumiteljem, četudi se s tem povečujejo razlike med ljudmi 1021
2 ali pa moramo predvsem gledati na to, da ne bo prišlo do večjih razlik med ljudmi, četudi to pomeni manjšo vzpodbudo za najuspešnejše delavce, strokovnjake, izumitelje 736
3 drugo 310
4 ne vem 0

Valid range from 1 to 3

B5I B5. ČLOVEK SE POGOSTO VPRAŠA "ZAKAJ PRAVZAPRAV DELAM"? ALI KATERI OD NAVEDENIH ODGOVOROV USTREZA VAŠI SITUACIJI? IZBERITE DVA IN JIH UVRSTITE PO POMENU.

1. odgovor

Value 101367 Frequency
1 da preživim 757
2 da si zagotovim čim bolj udobno, brezskrbno življenje 235
3 da si zagotovim mirno življenje v starosti 345
4 da zagotovim otrokom boljšo prihodnost 484
5 delo mi predstavlja zadovoljstvo in veselje 186
6 da si zagotovim možnosti za kulturo, rekreacijo 7
7 da si zagotovim sredstva za uživanje na potovanjih in dopustih 6
8 da si pridobim čim več materialnih dobrin 9
9 da si pridobim čim višji družbeni položaj, da napredujem 10
0 nič od tega, drugo 28

Valid range from 0 to 9

B5II B5. ČLOVEK SE POGOSTO VPRAŠA "ZAKAJ PRAVZAPRAV DELAM"? ALI KATERI OD NAVEDENIH ODGOVOROV USTREZA VAŠI SITUACIJI? IZBERITE DVA IN JIH UVRSTITE PO POMENU.

2. odgovor

Value 102366 Frequency
1 da preživim 208
2 da si zagotovim čim bolj udobno, brezskrbno življenje 230
3 da si zagotovim mirno življenje v starosti 439
4 da zagotovim otrokom boljšo prihodnost 650
5 delo mi predstavlja zadovoljstvo in veselje 315
6 da si zagotovim možnosti za kulturo, rekreacijo 37
7 da si zagotovim sredstva za uživanje na potovanjih in dopustih 34
8 da si pridobim čim več materialnih dobrin 54
9 da si pridobim čim višji družbeni položaj, da napredujem 38
0 nič od tega, drugo 62

Valid range from 0 to 9

B6

B6. (za zaposlene) ALI STE ZADOVOLJNI S SVOJIM SEDANJIM DELOM?

Value 103365 Frequency
1 zelo sem zadovoljen 177
2 sem zadovoljen 991
3 ne morem reči, ali sem zadovoljen, ali ne 216
4 nisem zadovoljen 87
5 zelo sem nezadovoljen 12
6 nisem zaposlen(a) 584

Valid range from 1 to 5

B7

B7. ČE PRIMERJATE DELO, KI GA VI OPRAVLJATE, Z DRUGIMI VRSTAMI DEL, KAKO DRUŽBENO POMEMBNO, KORISTNO JE PO VAŠI OCENI VAŠE DELO?

Value 104364 Frequency
1 dosti bolj koristno kot druga dela 51
2 bolj koristno kot druga dela 186
3 enako koristno kot druga dela 1475
4 manj koristno kot druga dela 68
5 dosti manj koristno kot druga dela 12
6 ne vem, neodločen 275

Valid range from 1 to 5

B8A B8. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU VPLIVAJO NA UGLED POSAMEZNIKA NASLEDNJE STVARI:

a) premoženje, ki ga ima

Value 105363 Frequency
1 zelo močno vpliva 390
2 v precejnji meri vpliva 597
3 malo vpliva 525
4 nič ne vpliva 357
5 ne vem, neodločen 198

Valid range from 1 to 4

B8B B8. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU VPLIVAJO NA UGLED POSAMEZNIKA NASLEDNJE STVARI:

b) veščina, s katero opravlja svoj poklic

Value 106362 Frequency
1 zelo močno vpliva 550
2 v precejnji meri vpliva 902
3 malo vpliva 379
4 nič ne vpliva 65
5 ne vem, neodločen 171

Valid range from 1 to 4

B8C B8. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU VPLIVAJO NA UGLED POSAMEZNIKA NASLEDNJE STVARI:

c) koristnost dela, ki ga opravlja

Value 107361 Frequency
1 zelo močno vpliva 482
2 v precejnji meri vpliva 899
3 malo vpliva 394
4 nič ne vpliva 83
5 ne vem, neodločen 209

Valid range from 1 to 4

B8D B8. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU VPLIVAJO NA UGLED POSAMEZNIKA NASLEDNJE STVARI:

d) izvor, ugled družine

Value 108360 Frequency
1 zelo močno vpliva 346
2 v precejnji meri vpliva 604
3 malo vpliva 539
4 nič ne vpliva 369
5 ne vem, neodločen 209

Valid range from 1 to 4

B9A B9. POVEJTE MI, PROSIM, ZA VSAKEGA OD NASLEDNJIH POKLICEV, KAKO VELIK UGLED IMA PO VAŠI SODBI PRI LJUDEH? (Obkrožite v vsaki vrsti ustrezno številko)

a) nekvalificirani delavec

Value 109359 Frequency
1 zelo majhen ugled 545
2 majhen ugled 731
3 povprečen ugled 672
4 velik ugled 33
5 zelo velik ugled 9
6 ne vem, neodločen 77

Valid range from 1 to 5

B9B B9. POVEJTE MI, PROSIM, ZA VSAKEGA OD NASLEDNJIH POKLICEV, KAKO VELIK UGLED IMA PO VAŠI SODBI PRI LJUDEH? (Obkrožite v vsaki vrsti ustrezno številko)

b) visokokvalificirani delavec

Value 110358 Frequency
1 zelo majhen ugled 37
2 majhen ugled 316
3 povprečen ugled 1249
4 velik ugled 343
5 zelo velik ugled 33
6 ne vem, neodločen 89

Valid range from 1 to 5

B9C B9. POVEJTE MI, PROSIM, ZA VSAKEGA OD NASLEDNJIH POKLICEV, KAKO VELIK UGLED IMA PO VAŠI SODBI PRI LJUDEH? (Obkrožite v vsaki vrsti ustrezno številko)

c) učitelj

Value 111357 Frequency
1 zelo majhen ugled 15
2 majhen ugled 108
3 povprečen ugled 1115
4 velik ugled 657
5 zelo velik ugled 105
6 ne vem, neodločen 67

Valid range from 1 to 5

B9D B9. POVEJTE MI, PROSIM, ZA VSAKEGA OD NASLEDNJIH POKLICEV, KAKO VELIK UGLED IMA PO VAŠI SODBI PRI LJUDEH? (Obkrožite v vsaki vrsti ustrezno številko)

d) kmet

Value 112356 Frequency
1 zelo majhen ugled 251
2 majhen ugled 606
3 povprečen ugled 814
4 velik ugled 272
5 zelo velik ugled 56
6 ne vem, neodločen 68

Valid range from 1 to 5

B9E B9. POVEJTE MI, PROSIM, ZA VSAKEGA OD NASLEDNJIH POKLICEV, KAKO VELIK UGLED IMA PO VAŠI SODBI PRI LJUDEH? (Obkrožite v vsaki vrsti ustrezno številko)

e) obrtnik

Value 113355 Frequency
1 zelo majhen ugled 24
2 majhen ugled 124
3 povprečen ugled 946
4 velik ugled 709
5 zelo velik ugled 165
6 ne vem, neodločen 99

Valid range from 1 to 5

B9F B9. POVEJTE MI, PROSIM, ZA VSAKEGA OD NASLEDNJIH POKLICEV, KAKO VELIK UGLED IMA PO VAŠI SODBI PRI LJUDEH? (Obkrožite v vsaki vrsti ustrezno številko)

f) diplomirani inženir

Value 114354 Frequency
1 zelo majhen ugled 8
2 majhen ugled 25
3 povprečen ugled 450
4 velik ugled 1074
5 zelo velik ugled 409
6 ne vem, neodločen 101

Valid range from 1 to 5

B9G B9. POVEJTE MI, PROSIM, ZA VSAKEGA OD NASLEDNJIH POKLICEV, KAKO VELIK UGLED IMA PO VAŠI SODBI PRI LJUDEH? (Obkrožite v vsaki vrsti ustrezno številko)

g) direktor večje DO

Value 115353 Frequency
1 zelo majhen ugled 7
2 majhen ugled 21
3 povprečen ugled 280
4 velik ugled 780
5 zelo velik ugled 880
6 ne vem, neodločen 99

Valid range from 1 to 5

B9H B9. POVEJTE MI, PROSIM, ZA VSAKEGA OD NASLEDNJIH POKLICEV, KAKO VELIK UGLED IMA PO VAŠI SODBI PRI LJUDEH? (Obkrožite v vsaki vrsti ustrezno številko)

h) pisarniški uslužbenec

Value 116352 Frequency
1 zelo majhen ugled 37
2 majhen ugled 290
3 povprečen ugled 1327
4 velik ugled 277
5 zelo velik ugled 47
6 ne vem, neodločen 89

Valid range from 1 to 5

B9I B9. POVEJTE MI, PROSIM, ZA VSAKEGA OD NASLEDNJIH POKLICEV, KAKO VELIK UGLED IMA PO VAŠI SODBI PRI LJUDEH? (Obkrožite v vsaki vrsti ustrezno številko)

i) zdravnik

Value 117351 Frequency
1 zelo majhen ugled 2
2 majhen ugled 15
3 povprečen ugled 218
4 velik ugled 809
5 zelo velik ugled 970
6 ne vem, neodločen 53

Valid range from 1 to 5

B9J B9. POVEJTE MI, PROSIM, ZA VSAKEGA OD NASLEDNJIH POKLICEV, KAKO VELIK UGLED IMA PO VAŠI SODBI PRI LJUDEH? (Obkrožite v vsaki vrsti ustrezno številko)

j) duhovnik

Value 118350 Frequency
1 zelo majhen ugled 81
2 majhen ugled 217
3 povprečen ugled 736
4 velik ugled 510
5 zelo velik ugled 326
6 ne vem, neodločen 197

Valid range from 1 to 5

B9K B9. POVEJTE MI, PROSIM, ZA VSAKEGA OD NASLEDNJIH POKLICEV, KAKO VELIK UGLED IMA PO VAŠI SODBI PRI LJUDEH? (Obkrožite v vsaki vrsti ustrezno številko)

k) univerzitetni profesor, znanstvenik

Value 119349 Frequency
1 zelo majhen ugled 3
2 majhen ugled 11
3 povprečen ugled 217
4 velik ugled 733
5 zelo velik ugled 954
6 ne vem, neodločen 149

Valid range from 1 to 5

B9L B9. POVEJTE MI, PROSIM, ZA VSAKEGA OD NASLEDNJIH POKLICEV, KAKO VELIK UGLED IMA PO VAŠI SODBI PRI LJUDEH? (Obkrožite v vsaki vrsti ustrezno številko)

l) miličnik

Value 120348 Frequency
1 zelo majhen ugled 74
2 majhen ugled 273
3 povprečen ugled 1068
4 velik ugled 432
5 zelo velik ugled 140
6 ne vem, neodločen 80

Valid range from 1 to 5

B9M B9. POVEJTE MI, PROSIM, ZA VSAKEGA OD NASLEDNJIH POKLICEV, KAKO VELIK UGLED IMA PO VAŠI SODBI PRI LJUDEH? (Obkrožite v vsaki vrsti ustrezno številko)

m) oficir

Value 121347 Frequency
1 zelo majhen ugled 24
2 majhen ugled 129
3 povprečen ugled 907
4 velik ugled 654
5 zelo velik ugled 217
6 ne vem, neodločen 136

Valid range from 1 to 5

B9N B9. POVEJTE MI, PROSIM, ZA VSAKEGA OD NASLEDNJIH POKLICEV, KAKO VELIK UGLED IMA PO VAŠI SODBI PRI LJUDEH? (Obkrožite v vsaki vrsti ustrezno številko)

n) poklicni politik

Value 122346 Frequency
1 zelo majhen ugled 32
2 majhen ugled 101
3 povprečen ugled 540
4 velik ugled 747
5 zelo velik ugled 453
6 ne vem, neodločen 194

Valid range from 1 to 5

B9O B9. POVEJTE MI, PROSIM, ZA VSAKEGA OD NASLEDNJIH POKLICEV, KAKO VELIK UGLED IMA PO VAŠI SODBI PRI LJUDEH? (Obkrožite v vsaki vrsti ustrezno številko)

o) medicinska sestra

Value 123345 Frequency
1 zelo majhen ugled 7
2 majhen ugled 101
3 povprečen ugled 1259
4 velik ugled 516
5 zelo velik ugled 112
6 ne vem, neodločen 72

Valid range from 1 to 5

B9P B9. POVEJTE MI, PROSIM, ZA VSAKEGA OD NASLEDNJIH POKLICEV, KAKO VELIK UGLED IMA PO VAŠI SODBI PRI LJUDEH? (Obkrožite v vsaki vrsti ustrezno številko)

p) sodnik

Value 124344 Frequency
1 zelo majhen ugled 11
2 majhen ugled 31
3 povprečen ugled 397
4 velik ugled 950
5 zelo velik ugled 585
6 ne vem, neodločen 93

Valid range from 1 to 5

B9R B9. POVEJTE MI, PROSIM, ZA VSAKEGA OD NASLEDNJIH POKLICEV, KAKO VELIK UGLED IMA PO VAŠI SODBI PRI LJUDEH? (Obkrožite v vsaki vrsti ustrezno številko)

r) čistilka/snažilka

Value 125343 Frequency
1 zelo majhen ugled 613
2 majhen ugled 787
3 povprečen ugled 523
4 velik ugled 65
5 zelo velik ugled 15
6 ne vem, neodločen 64

Valid range from 1 to 5

B9S B9. POVEJTE MI, PROSIM, ZA VSAKEGA OD NASLEDNJIH POKLICEV, KAKO VELIK UGLED IMA PO VAŠI SODBI PRI LJUDEH? (Obkrožite v vsaki vrsti ustrezno številko)

s) gospodinja

Value 126342 Frequency
1 zelo majhen ugled 393
2 majhen ugled 650
3 povprečen ugled 801
4 velik ugled 116
5 zelo velik ugled 43
6 ne vem, neodločen 64

Valid range from 1 to 5

B9T B9. POVEJTE MI, PROSIM, ZA VSAKEGA OD NASLEDNJIH POKLICEV, KAKO VELIK UGLED IMA PO VAŠI SODBI PRI LJUDEH? (Obkrožite v vsaki vrsti ustrezno številko)

t) nekdo z istim poklicem kot je vaš

Value 127341 Frequency
1 zelo majhen ugled 128
2 majhen ugled 385
3 povprečen ugled 1261
4 velik ugled 138
5 zelo velik ugled 28
6 ne vem, neodločen 127

Valid range from 1 to 5

B10

B10. ALI NAJ BI PO VAŠEM MNENJU V SLOVENIJI PREPREČEVALI, DOPUŠČALI ALI POSPEŠEVALI DVOJNO DELO, NA ZEMLJI IN V TOVARNI?

Value 128340 Frequency
1 preprečevali 748
2 dopuščali 851
3 pospeševali 305
4 ne vem, neodločen 163

Valid range from 1 to 3

B11

B11. ALI MENITE, DA BI MORALI V SLOVENIJI SPODBUJATI ALI ONEMOGOČATI DODATNO DELO ZA ZASLUŽEK (IZVEN DELOVNE ORGANIZACIJE)

Value 129339 Frequency
1 treba ga je odpraviti 580
2 lahko ga le izjemoma dopustimo 550
3 treba ga je dopuščati 625
4 trega ga je spodbujati 149
5 ne vem, neodločen 163

Valid range from 1 to 4

B12

B12. KAJ MENITE, ALI SE V ZADNJEM ČASU SOCIALNE RAZLIKE MED LJUDMI PRI NAS V SLOVENIJI ZOPET OGLABLJAJO, ALI NE?

Value 130338 Frequency
1 poglabljajo se 1261
2 ni sprememb 393
3 ne, razlike so vse manjše 127
4 ne vem, neodločen 286

Valid range from 1 to 3

B13A B13. TUDI PRI NAS V SLOVENIJI SE MLADI LJUDJE PO ZAKLJUČENEM ŠOLANJU VSE TEŽJE ZAPOSLUJEJO. V KAŠNI MERI SE STRINJATE Z NAVEDENIMI UKREPI, DA BI V PRIHODNJE OMOGOČILI ZAPOSLITEV MLADIH?

a) obrtnikom in gostilničarjem je treba omogočiti, da zaposlijo več delavcev

Value 131337 Frequency
1 sploh se ne strinjam 80
2 ne strinjam se 132
3 neopredeljen 175
4 strinjam se 998
5 v celoti se strinjam 509
6 ne vem, ne poznam teh stvari 173

Valid range from 1 to 5

B13B B13. TUDI PRI NAS V SLOVENIJI SE MLADI LJUDJE PO ZAKLJUČENEM ŠOLANJU VSE TEŽJE ZAPOSLUJEJO. V KAŠNI MERI SE STRINJATE Z NAVEDENIMI UKREPI, DA BI V PRIHODNJE OMOGOČILI ZAPOSLITEV MLADIH?

b) neustrezno izobražene delavce na strokovnih in vodilnih položajih naj nadomestijo mladi strokovnjaki

Value 132336 Frequency
1 sploh se ne strinjam 21
2 ne strinjam se 76
3 neopredeljen 101
4 strinjam se 877
5 v celoti se strinjam 885
6 ne vem, ne poznam teh stvari 107

Valid range from 1 to 5

B13C B13. TUDI PRI NAS V SLOVENIJI SE MLADI LJUDJE PO ZAKLJUČENEM ŠOLANJU VSE TEŽJE ZAPOSLUJEJO. V KAŠNI MERI SE STRINJATE Z NAVEDENIMI UKREPI, DA BI V PRIHODNJE OMOGOČILI ZAPOSLITEV MLADIH?

c) vse delavce, ki izpolnjujejo pogoje, je potrebno obvezno upokojiti

Value 133335 Frequency
1 sploh se ne strinjam 16
2 ne strinjam se 32
3 neopredeljen 72
4 strinjam se 692
5 v celoti se strinjam 1187
6 ne vem, ne poznam teh stvari 68

Valid range from 1 to 5

B13D B13. TUDI PRI NAS V SLOVENIJI SE MLADI LJUDJE PO ZAKLJUČENEM ŠOLANJU VSE TEŽJE ZAPOSLUJEJO. V KAŠNI MERI SE STRINJATE Z NAVEDENIMI UKREPI, DA BI V PRIHODNJE OMOGOČILI ZAPOSLITEV MLADIH?

d) omejti je treba honorarno in nadurno delo

Value 134334 Frequency
1 sploh se ne strinjam 45
2 ne strinjam se 154
3 neopredeljen 164
4 strinjam se 771
5 v celoti se strinjam 836
6 ne vem, ne poznam teh stvari 97

Valid range from 1 to 5

B13E B13. TUDI PRI NAS V SLOVENIJI SE MLADI LJUDJE PO ZAKLJUČENEM ŠOLANJU VSE TEŽJE ZAPOSLUJEJO. V KAŠNI MERI SE STRINJATE Z NAVEDENIMI UKREPI, DA BI V PRIHODNJE OMOGOČILI ZAPOSLITEV MLADIH?

e) preprečevati je treba dvojno delo: v tovarni in na zemlji

Value 135333 Frequency
1 sploh se ne strinjam 248
2 ne strinjam se 622
3 neopredeljen 235
4 strinjam se 411
5 v celoti se strinjam 458
6 ne vem, ne poznam teh stvari 93

Valid range from 1 to 5

B13F B13. TUDI PRI NAS V SLOVENIJI SE MLADI LJUDJE PO ZAKLJUČENEM ŠOLANJU VSE TEŽJE ZAPOSLUJEJO. V KAŠNI MERI SE STRINJATE Z NAVEDENIMI UKREPI, DA BI V PRIHODNJE OMOGOČILI ZAPOSLITEV MLADIH?

f) preprečevati je treba šušmarsko delo

Value 136332 Frequency
1 sploh se ne strinjam 61
2 ne strinjam se 226
3 neopredeljen 238
4 strinjam se 677
5 v celoti se strinjam 748
6 ne vem, ne poznam teh stvari 117

Valid range from 1 to 5

B13G B13. TUDI PRI NAS V SLOVENIJI SE MLADI LJUDJE PO ZAKLJUČENEM ŠOLANJU VSE TEŽJE ZAPOSLUJEJO. V KAŠNI MERI SE STRINJATE Z NAVEDENIMI UKREPI, DA BI V PRIHODNJE OMOGOČILI ZAPOSLITEV MLADIH?

g) omejiti je treba zaposlovanje delavcev iz drugih republik

Value 137331 Frequency
1 sploh se ne strinjam 129
2 ne strinjam se 345
3 neopredeljen 367
4 strinjam se 717
5 v celoti se strinjam 370
6 ne vem, ne poznam teh stvari 139

Valid range from 1 to 5

B13H B13. TUDI PRI NAS V SLOVENIJI SE MLADI LJUDJE PO ZAKLJUČENEM ŠOLANJU VSE TEŽJE ZAPOSLUJEJO. V KAŠNI MERI SE STRINJATE Z NAVEDENIMI UKREPI, DA BI V PRIHODNJE OMOGOČILI ZAPOSLITEV MLADIH?

h) zaostriti je treba delovno disciplino in odstraniti vse, ki zaposlitev zlorabljajo (lenuhe)

Value 138330 Frequency
1 sploh se ne strinjam 22
2 ne strinjam se 18
3 neopredeljen 29
4 strinjam se 602
5 v celoti se strinjam 1338
6 ne vem, ne poznam teh stvari 58

Valid range from 1 to 5

B13I B13. TUDI PRI NAS V SLOVENIJI SE MLADI LJUDJE PO ZAKLJUČENEM ŠOLANJU VSE TEŽJE ZAPOSLUJEJO. V KAŠNI MERI SE STRINJATE Z NAVEDENIMI UKREPI, DA BI V PRIHODNJE OMOGOČILI ZAPOSLITEV MLADIH?

i) omejiti je treba zaposlovanje žensk in dati prednost moškim

Value 139329 Frequency
1 sploh se ne strinjam 796
2 ne strinjam se 634
3 neopredeljen 192
4 strinjam se 243
5 v celoti se strinjam 114
6 ne vem, ne poznam teh stvari 88

Valid range from 1 to 5

B13J B13. TUDI PRI NAS V SLOVENIJI SE MLADI LJUDJE PO ZAKLJUČENEM ŠOLANJU VSE TEŽJE ZAPOSLUJEJO. V KAŠNI MERI SE STRINJATE Z NAVEDENIMI UKREPI, DA BI V PRIHODNJE OMOGOČILI ZAPOSLITEV MLADIH?

j) vsem zaposlenim je treba skrajšati delovno dobo na 30 oz. 35 let

Value 140328 Frequency
1 sploh se ne strinjam 55
2 ne strinjam se 100
3 neopredeljen 214
4 strinjam se 844
5 v celoti se strinjam 734
6 ne vem, ne poznam teh stvari 120

Valid range from 1 to 5

B13K B13. TUDI PRI NAS V SLOVENIJI SE MLADI LJUDJE PO ZAKLJUČENEM ŠOLANJU VSE TEŽJE ZAPOSLUJEJO. V KAŠNI MERI SE STRINJATE Z NAVEDENIMI UKREPI, DA BI V PRIHODNJE OMOGOČILI ZAPOSLITEV MLADIH?

k) mladi naj čakajo na zaposlitev

Value 141327 Frequency
1 sploh se ne strinjam 1260
2 ne strinjam se 586
3 neopredeljen 51
4 strinjam se 77
5 v celoti se strinjam 38
6 ne vem, ne poznam teh stvari 55

Valid range from 1 to 5

B14A B14. V PRIPRAVI JE NOV ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU. ALI STE O TEM KAJ SLIŠALI, BRALI? (če da) OB TEM SO SE V JAVNOSTI IN OSNUTKU ZAKONA OBLIKOVALA RAZLIČNA STALIŠČA. ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE?

a) delavcu naj bo dana pravica za predčasno upokojitev (po 30,35 letih) z neznatnim zmanjšanjem pokojnine

Value 142326 Frequency
1 sploh se ne strinjam 72
2 ne strinjam se 129
3 neopredeljen 114
4 strinjam se 800
5 v celoti se strinjam 408
6 ne vem, ne poznam teh stvari 65
7 ni slišal bral o novem zakonu 479

Valid range from 1 to 5

B14B B14. V PRIPRAVI JE NOV ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU. ALI STE O TEM KAJ SLIŠALI, BRALI? (če da) OB TEM SO SE V JAVNOSTI IN OSNUTKU ZAKONA OBLIKOVALA RAZLIČNA STALIŠČA. ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE?

b) doba za pridobitev pokojnine naj bo taka kot doslej (35,40 let),skrajšuje pa naj se delovni dan in delovni teden

Value 143325 Frequency
1 sploh se ne strinjam 314
2 ne strinjam se 571
3 neopredeljen 195
4 strinjam se 317
5 v celoti se strinjam 99
6 ne vem, ne poznam teh stvari 90
7 ni slišal bral o novem zakonu 481

Valid range from 1 to 5

B14C B14. V PRIPRAVI JE NOV ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU. ALI STE O TEM KAJ SLIŠALI, BRALI? (če da) OB TEM SO SE V JAVNOSTI IN OSNUTKU ZAKONA OBLIKOVALA RAZLIČNA STALIŠČA. ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE?

c) v pokojninskih skladih ni dovolj denarja, da bi lahko skrajševali delovno dobo

Value 144324 Frequency
1 sploh se ne strinjam 164
2 ne strinjam se 396
3 neopredeljen 271
4 strinjam se 259
5 v celoti se strinjam 78
6 ne vem, ne poznam teh stvari 416
7 ni slišal bral o novem zakonu 483

Valid range from 1 to 5

B14D B14. V PRIPRAVI JE NOV ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU. ALI STE O TEM KAJ SLIŠALI, BRALI? (če da) OB TEM SO SE V JAVNOSTI IN OSNUTKU ZAKONA OBLIKOVALA RAZLIČNA STALIŠČA. ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE?

d) predčasna upokojitev po 30 oz. 35 letih naj bo le izjemna možnost in torej povezana z bistveno zmanjšano pokojnino

Value 145323 Frequency
1 sploh se ne strinjam 337
2 ne strinjam se 578
3 neopredeljen 169
4 strinjam se 283
5 v celoti se strinjam 99
6 ne vem, ne poznam teh stvari 119
7 ni slišal bral o novem zakonu 482

Valid range from 1 to 5

B14E B14. V PRIPRAVI JE NOV ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU. ALI STE O TEM KAJ SLIŠALI, BRALI? (če da) OB TEM SO SE V JAVNOSTI IN OSNUTKU ZAKONA OBLIKOVALA RAZLIČNA STALIŠČA. ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE?

e) odgovornost za invalida naj v večji meri kot doslej prevzame delovna organizacija, kjer je invalidnost nastala, saj bodo le tako sprejeli ukrepe za zaščito in varnost pri delu

Value 146322 Frequency
1 sploh se ne strinjam 86
2 ne strinjam se 139
3 neopredeljen 127
4 strinjam se 663
5 v celoti se strinjam 481
6 ne vem, ne poznam teh stvari 88
7 ni slišal bral o novem zakonu 483

Valid range from 1 to 5

B14F B14. V PRIPRAVI JE NOV ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU. ALI STE O TEM KAJ SLIŠALI, BRALI? (če da) OB TEM SO SE V JAVNOSTI IN OSNUTKU ZAKONA OBLIKOVALA RAZLIČNA STALIŠČA. ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE?

f) uvede naj se obvezno pokojninsko zavarovanje kmetov, pa četudi bo to terjalo solidarnostni prispevek delavev

Value 147321 Frequency
1 sploh se ne strinjam 59
2 ne strinjam se 143
3 neopredeljen 160
4 strinjam se 714
5 v celoti se strinjam 426
6 ne vem, ne poznam teh stvari 86
7 ni slišal bral o novem zakonu 479

Valid range from 1 to 5

B15

B15. ALI JE PO VAŠI OCENI PREMIK ČASA ZA ENO URO NAPREJ (POLETNA URA) SMOTRN, ALI NE?

Value 148320 Frequency
1 smotrno je 903
2 ni smotrno 643
3 neopredeljen, vseeno mi je 521

Valid range from 1 to 2

B16

B16. OB PREMIKU URE SO DELOVNE ORGANIZACIJE SPREMENILE TUDI DELOVNI ČAS. ALI JE BILO TO SMOTRNO, ALI NE?

Value 149319 Frequency
1 smotrno 340
2 za nekatere da, za druge ne 549
3 ni smotrno 863
4 neopredeljen 315

Valid range from 1 to 3

B17A1 B17. ALI LAHKO NAVEDETE KAKE DOBRE ALI SLABE POSLEDICE SPREMEMB DELOVNEGA ČASA V DELOVNIH ORGANIZACIJAH, KI SO NASTALE ZA VAS OSEBNO, OZIROMA V DRUŽINI - IN SO TRAJNEJŠEGA POMENA?

A) DOBRE: - 1. odgovor

Value 150318 Frequency
1 varčevanje z energijo 46
2 na delo prideš bolj spočit, boljša delovna storilnost 50
3 bolje je izkoriščen dan 53
4 več časa je za delo doma, na kmetiji 24
5 družina je več skupaj 17
6 zjutraj ni problemov z otroci 14
7 več je prostega časa 36
8 boljše so prometne zveze 5
9 drugo 144
10 z novim delovnim časom se ni nič spremenilo 222
11 delovni čas ga ne prizadene 84
12 ni razmišljal o tem 67
13 ni dobrih posledic 378
0 b. o. 927

Valid range from 1 to 12

B17A2 B17. ALI LAHKO NAVEDETE KAKE DOBRE ALI SLABE POSLEDICE SPREMEMB DELOVNEGA ČASA V DELOVNIH ORGANIZACIJAH, KI SO NASTALE ZA VAS OSEBNO, OZIROMA V DRUŽINI - IN SO TRAJNEJŠEGA POMENA?

2. odgovor

Value 151317 Frequency
1 varčevanje z energijo 3
2 na delo prideš bolj spočit, boljša delovna storilnost 5
3 bolje je izkoriščen dan 6
4 več časa je za delo doma, na kmetiji 5
5 družina je več skupaj 4
6 zjutraj ni problemov z otroci 1
7 več je prostega časa 4
8 boljše so prometne zveze 1
9 drugo 6
10 z novim delovnim časom se ni nič spremenilo 0
11 delovni čas ga ne prizadene 0
12 ni razmišljal o tem 0
14 ni dobrih posledic 2032
0 b. o. 0

Valid range from 1 to 12

B17B1 B17. ALI LAHKO NAVEDETE KAKE DOBRE ALI SLABE POSLEDICE SPREMEMB DELOVNEGA ČASA V DELOVNIH ORGANIZACIJAH, KI SO NASTALE ZA VAS OSEBNO, OZIROMA V DRUŽINI - IN SO TRAJNEJŠEGA POMENA?

B) SLABE: - 1. odgovor

Value 152316 Frequency
1 neurejenost prometa, zastoji, gneča 162
2 neurejenost prehrane 26
3 družina je bolj razbita, manj časa za družino, otroke, težave z otroci 147
4 delovničas v različnih DO in uradih ni usklajen 33
5 storilnost dela v popoldanskem času je majhna 11
6 premalo časa je za opravila doma, delo na domu popoldansko delo 31
7 premalo je prostega časa, dan je razbit, si ob cel dan 80
8 ljudje se novemu delovnemu času težko privadimo 32
9 z novim delovnim časom nič ne privarčujemo 17
10 drugo 174
11 nič se ni spremenilo, v bistvu je isto 153
12 delovni čas ga ne prizadene 71
13 ne ve, ni razmišljal o tem 91
14 ni slabih posledic 236
0 b. o. 803

Valid range from 1 to 12

B17B2 B17. ALI LAHKO NAVEDETE KAKE DOBRE ALI SLABE POSLEDICE SPREMEMB DELOVNEGA ČASA V DELOVNIH ORGANIZACIJAH, KI SO NASTALE ZA VAS OSEBNO, OZIROMA V DRUŽINI - IN SO TRAJNEJŠEGA POMENA?

2. odgovor

Value 153315 Frequency
1 neurejenost prometa, zastoji, gneča 13
2 neurejenost prehrane 12
3 družina je bolj razbita, manj časa za družino, otroke, težave z otroci 33
4 delovničas v različnih DO in uradih ni usklajen 6
5 storilnost dela v popoldanskem času je majhna 6
6 premalo časa je za opravila doma, delo na domu popoldansko delo 5
7 premalo je prostega časa, dan je razbit, si ob cel dan 19
8 ljudje se novemu delovnemu času težko privadimo 6
9 z novim delovnim časom nič ne privarčujemo 3
10 drugo 39
11 nič se ni spremenilo, v bistvu je isto 0
12 delovni čas ga ne prizadene 0
13 ne ve, ni razmišljal o tem 0
14 ni slabih posledic 0
15 b. o. 0

Valid range from 1 to 12

B18

B18. KAJ MENITE, ALI BI SE OB PREHODU NA ZIMSKO ŠTETJE ČASA (23.9.) V DELOVNIH ORGANIZACIJAH MORALI VRNITI NA STAR DELOVNIČAS, ALI NE?

Value 154314 Frequency
1 naj ostane tako kot je 410
2 za večino je prav tako, nekateri pa naj se vrnejo na stari delovni čas 205
3 vrniti bi se morali na star delovničas 1123
4 ne vem, neodločen 329

Valid range from 1 to 3

B19A1 B19. V ZADNJIH LETIH, ŠE POSEBEJ OD LANSKE JESENI SEM, NASTAJAJO V DELU IN ŽIVLJENJU LJUDI POMEMBNE SPREMEMBE IN PREMIKI. ALI BI LAHKO ZASE OSEBNO REKLI, DA SEDAJ VEČ ALI MANJ KOT PREJ DELATE, SE UKVARJATE?

a) Delate na delovnem mestu

Value 155313 Frequency
1 več kot prej 497
2 enako kot prej 882
3 manj kot prej 68
4 izločilni odgovori 620

Valid range from 1 to 3

B19A2 B19. V ZADNJIH LETIH, ŠE POSEBEJ OD LANSKE JESENI SEM, NASTAJAJO V DELU IN ŽIVLJENJU LJUDI POMEMBNE SPREMEMBE IN PREMIKI. ALI BI LAHKO ZASE OSEBNO REKLI, DA SEDAJ VEČ ALI MANJ KOT PREJ DELATE, SE UKVARJATE?

b) Dopolnilno delate v svoji DO

Value 156312 Frequency
1 več kot prej 116
2 enako kot prej 453
3 manj kot prej 159
4 izločilni odgovori 1339

Valid range from 1 to 3

B19A3 B19. V ZADNJIH LETIH, ŠE POSEBEJ OD LANSKE JESENI SEM, NASTAJAJO V DELU IN ŽIVLJENJU LJUDI POMEMBNE SPREMEMBE IN PREMIKI. ALI BI LAHKO ZASE OSEBNO REKLI, DA SEDAJ VEČ ALI MANJ KOT PREJ DELATE, SE UKVARJATE?

c) Delate "privatno" za zaslužek

Value 157311 Frequency
1 več kot prej 56
2 enako kot prej 197
3 manj kot prej 102
4 izločilni odgovori 1712

Valid range from 1 to 3

B19A4 B19. V ZADNJIH LETIH, ŠE POSEBEJ OD LANSKE JESENI SEM, NASTAJAJO V DELU IN ŽIVLJENJU LJUDI POMEMBNE SPREMEMBE IN PREMIKI. ALI BI LAHKO ZASE OSEBNO REKLI, DA SEDAJ VEČ ALI MANJ KOT PREJ DELATE, SE UKVARJATE?

d) Delate zase, popravljate, urejate stvari namesto obrtnikov

Value 158310 Frequency
1 več kot prej 330
2 enako kot prej 666
3 manj kot prej 68
4 izločilni odgovori 1003

Valid range from 1 to 3

B19A5 B19. V ZADNJIH LETIH, ŠE POSEBEJ OD LANSKE JESENI SEM, NASTAJAJO V DELU IN ŽIVLJENJU LJUDI POMEMBNE SPREMEMBE IN PREMIKI. ALI BI LAHKO ZASE OSEBNO REKLI, DA SEDAJ VEČ ALI MANJ KOT PREJ DELATE, SE UKVARJATE?

e) Gradite hišo, adaptirate, urejate stanovanje, ipd.

Value 159309 Frequency
1 več kot prej 314
2 enako kot prej 502
3 manj kot prej 297
4 izločilni odgovori 954

Valid range from 1 to 3

B19A6 B19. V ZADNJIH LETIH, ŠE POSEBEJ OD LANSKE JESENI SEM, NASTAJAJO V DELU IN ŽIVLJENJU LJUDI POMEMBNE SPREMEMBE IN PREMIKI. ALI BI LAHKO ZASE OSEBNO REKLI, DA SEDAJ VEČ ALI MANJ KOT PREJ DELATE, SE UKVARJATE?

f) Varčno obračate denar

Value 160308 Frequency
1 več kot prej 1389
2 enako kot prej 543
3 manj kot prej 42
4 izločilni odgovori 93

Valid range from 1 to 3

B19A7 B19. V ZADNJIH LETIH, ŠE POSEBEJ OD LANSKE JESENI SEM, NASTAJAJO V DELU IN ŽIVLJENJU LJUDI POMEMBNE SPREMEMBE IN PREMIKI. ALI BI LAHKO ZASE OSEBNO REKLI, DA SEDAJ VEČ ALI MANJ KOT PREJ DELATE, SE UKVARJATE?

g) Obdelujete vrt, zemljo, delate na kmetiji

Value 161307 Frequency
1 več kot prej 515
2 enako kot prej 986
3 manj kot prej 62
4 izločilni odgovori 504

Valid range from 1 to 3

B19A8 B19. V ZADNJIH LETIH, ŠE POSEBEJ OD LANSKE JESENI SEM, NASTAJAJO V DELU IN ŽIVLJENJU LJUDI POMEMBNE SPREMEMBE IN PREMIKI. ALI BI LAHKO ZASE OSEBNO REKLI, DA SEDAJ VEČ ALI MANJ KOT PREJ DELATE, SE UKVARJATE?

h) Kupujete predmete trajne vrednosti, opremo

Value 162306 Frequency
1 več kot prej 139
2 enako kot prej 574
3 manj kot prej 662
4 izločilni odgovori 692

Valid range from 1 to 3

B19A9 B19. V ZADNJIH LETIH, ŠE POSEBEJ OD LANSKE JESENI SEM, NASTAJAJO V DELU IN ŽIVLJENJU LJUDI POMEMBNE SPREMEMBE IN PREMIKI. ALI BI LAHKO ZASE OSEBNO REKLI, DA SEDAJ VEČ ALI MANJ KOT PREJ DELATE, SE UKVARJATE?

i) Uživate prosti čas, se zabavate, počivate

Value 163305 Frequency
1 več kot prej 121
2 enako kot prej 895
3 manj kot prej 676
4 izločilni odgovori 375

Valid range from 1 to 3

B19A10 B19. V ZADNJIH LETIH, ŠE POSEBEJ OD LANSKE JESENI SEM, NASTAJAJO V DELU IN ŽIVLJENJU LJUDI POMEMBNE SPREMEMBE IN PREMIKI. ALI BI LAHKO ZASE OSEBNO REKLI, DA SEDAJ VEČ ALI MANJ KOT PREJ DELATE, SE UKVARJATE?

j) Letate po trgovinah za hrano in drugimi nujnimi dobrinami

Value 164304 Frequency
1 več kot prej 662
2 enako kot prej 859
3 manj kot prej 159
4 izločilni odgovori 387

Valid range from 1 to 3

B19A11 B19. V ZADNJIH LETIH, ŠE POSEBEJ OD LANSKE JESENI SEM, NASTAJAJO V DELU IN ŽIVLJENJU LJUDI POMEMBNE SPREMEMBE IN PREMIKI. ALI BI LAHKO ZASE OSEBNO REKLI, DA SEDAJ VEČ ALI MANJ KOT PREJ DELATE, SE UKVARJATE?

k) Se ukvarjate s pripravljanjem hrane doma

Value 165303 Frequency
1 več kot prej 401
2 enako kot prej 1284
3 manj kot prej 70
4 izločilni odgovori 312

Valid range from 1 to 3

B19A12 B19. V ZADNJIH LETIH, ŠE POSEBEJ OD LANSKE JESENI SEM, NASTAJAJO V DELU IN ŽIVLJENJU LJUDI POMEMBNE SPREMEMBE IN PREMIKI. ALI BI LAHKO ZASE OSEBNO REKLI, DA SEDAJ VEČ ALI MANJ KOT PREJ DELATE, SE UKVARJATE?

l) Družbenopolitično in samoupravno delujete

Value 166302 Frequency
1 več kot prej 134
2 enako kot prej 934
3 manj kot prej 157
4 izločilni odgovori 842

Valid range from 1 to 3

B19A13 B19. V ZADNJIH LETIH, ŠE POSEBEJ OD LANSKE JESENI SEM, NASTAJAJO V DELU IN ŽIVLJENJU LJUDI POMEMBNE SPREMEMBE IN PREMIKI. ALI BI LAHKO ZASE OSEBNO REKLI, DA SEDAJ VEČ ALI MANJ KOT PREJ DELATE, SE UKVARJATE?

m) Se ukvarjate z rekreacijo, sprehodi in športom

Value 167301 Frequency
1 več kot prej 139
2 enako kot prej 797
3 manj kot prej 291
4 izločilni odgovori 840

Valid range from 1 to 3

B19A14 B19. V ZADNJIH LETIH, ŠE POSEBEJ OD LANSKE JESENI SEM, NASTAJAJO V DELU IN ŽIVLJENJU LJUDI POMEMBNE SPREMEMBE IN PREMIKI. ALI BI LAHKO ZASE OSEBNO REKLI, DA SEDAJ VEČ ALI MANJ KOT PREJ DELATE, SE UKVARJATE?

n) Se ukvarjate z družino, vzgojo otrok

Value 168300 Frequency
1 več kot prej 373
2 enako kot prej 1045
3 manj kot prej 166
4 izločilni odgovori 483

Valid range from 1 to 3

B19A15 B19. V ZADNJIH LETIH, ŠE POSEBEJ OD LANSKE JESENI SEM, NASTAJAJO V DELU IN ŽIVLJENJU LJUDI POMEMBNE SPREMEMBE IN PREMIKI. ALI BI LAHKO ZASE OSEBNO REKLI, DA SEDAJ VEČ ALI MANJ KOT PREJ DELATE, SE UKVARJATE?

o) Se izobražujete, usposabljate

Value 169299 Frequency
1 več kot prej 123
2 enako kot prej 662
3 manj kot prej 239
4 izločilni odgovori 1043

Valid range from 1 to 3

B19A16 B19. V ZADNJIH LETIH, ŠE POSEBEJ OD LANSKE JESENI SEM, NASTAJAJO V DELU IN ŽIVLJENJU LJUDI POMEMBNE SPREMEMBE IN PREMIKI. ALI BI LAHKO ZASE OSEBNO REKLI, DA SEDAJ VEČ ALI MANJ KOT PREJ DELATE, SE UKVARJATE?

p) Obiskujete športne tekme (nogomet, košarka) in podobne prireditve

Value 170298 Frequency
1 več kot prej 60
2 enako kot prej 474
3 manj kot prej 292
4 izločilni odgovori 1241

Valid range from 1 to 3

B19A17 B19. V ZADNJIH LETIH, ŠE POSEBEJ OD LANSKE JESENI SEM, NASTAJAJO V DELU IN ŽIVLJENJU LJUDI POMEMBNE SPREMEMBE IN PREMIKI. ALI BI LAHKO ZASE OSEBNO REKLI, DA SEDAJ VEČ ALI MANJ KOT PREJ DELATE, SE UKVARJATE?

r) Gledate TV program

Value 171297 Frequency
1 več kot prej 234
2 enako kot prej 1193
3 manj kot prej 451
4 izločilni odgovori 189

Valid range from 1 to 3

B19A18 B19. V ZADNJIH LETIH, ŠE POSEBEJ OD LANSKE JESENI SEM, NASTAJAJO V DELU IN ŽIVLJENJU LJUDI POMEMBNE SPREMEMBE IN PREMIKI. ALI BI LAHKO ZASE OSEBNO REKLI, DA SEDAJ VEČ ALI MANJ KOT PREJ DELATE, SE UKVARJATE?

s) Se udeležujete kulturnih prireditev (gledališče, koncerti, ipd.)

Value 172296 Frequency
1 več kot prej 74
2 enako kot prej 767
3 manj kot prej 358
4 izločilni odgovori 868

Valid range from 1 to 3

C1A1 C. RAZVOJNE SPREMEMBE C1. ALI JE V DANAŠNJIH DRUŽBENIH RAZMERAH PRI NAS KAJ TAKEGA, ZA KAR SI JE VREDNO ŠE POSEBEJ PRIZADEVATI IN ZA KAR SE VAM NE BI ZDELO ŠKODA PRISPEVATI DOSTI NAPOROV, ČASA IN SREDSTEV? (če da) KAJ JE TO?

1. odgovor

Value 173295 Frequency
1 povečati in izboljšati proizvodnjo 46
2 več, bolje delati, povečati odgovornost, varčevati, izboljšati disciplino 56
3 razviti samoupravljanje, vpliv delavcev 30
4 povečati kmetijsko proizvodnjo, izboljšati položaj kmeta 53
5 modernizirati promet 9
6 razvoj kraja, mesta, urediti komunalne probleme 32
7 več za zdravstvo, šolstvo, kulturo, otroško varstvo 49
8 preprečiti administrativno urejanje zadev 4
9 delo in zaposlitev za vse 9
10 izboljšati osebni, družbeni standard 20
11 povečati oskrbo z osnovnimi dobrinami 5
12 prostovoljno delo, prostovoljni prispevki 9
13 drugo 290
14 ni takih stvari 774
0 b. o. 681

Valid range from 1 to 13

C1A2 C. RAZVOJNE SPREMEMBE C1. ALI JE V DANAŠNJIH DRUŽBENIH RAZMERAH PRI NAS KAJ TAKEGA, ZA KAR SI JE VREDNO ŠE POSEBEJ PRIZADEVATI IN ZA KAR SE VAM NE BI ZDELO ŠKODA PRISPEVATI DOSTI NAPOROV, ČASA IN SREDSTEV? (če da) KAJ JE TO?

2. odgovor

Value 174294 Frequency
1 povečati in izboljšati proizvodnjo 1
2 več, bolje delati, povečati odgovornost, varčevati, izboljšati disciplino 6
3 razviti samoupravljanje, vpliv delavcev 3
4 povečati kmetijsko proizvodnjo, izboljšati položaj kmeta 5
5 modernizirati promet 1
6 razvoj kraja, mesta, urediti komunalne probleme 8
7 več za zdravstvo, šolstvo, kulturo, otroško varstvo 6
8 preprečiti administrativno urejanje zadev 3
9 delo in zaposlitev za vse 0
10 izboljšati osebni, družbeni standard 4
11 povečati oskrbo z osnovnimi dobrinami 2
12 prostovoljno delo, prostovoljni prispevki 5
13 drugo 74
14 ni takih stvari 0
15 b. o. 1949

Valid range from 1 to 13

C2A1 C2. KAJ BI MORALI PRI NAS V SLOVENIJI V PRIHODNJIH LETIH VSEKAKOR DOSEČI, KAJ PA VSEKAKOR PREPREČITI, DA BI LAHKO S PRIČAKOVANJEM GLEDALI V PRIHODNOST?

A) VSEKAKOR DOSEČI: - 1. odgovor

Value 175293 Frequency
1 povečati, izboljšati proizvodnjo 267
2 vključitev v mednarodno delitev dela 16
3 povečati izvoz in zmanjšati uvoz 103
4 več in bolje delati, povečati odgovornost, varčevati, izboljšati disciplino 371
5 povečati kmetijsko proizvodnjo, modernizirati kmetijstvo, izboljšati položaj kmeta 77
6 delo in zaposlitev za vse 59
7 zmanjšanje administracije, preprečevati administrativno urejanje zadev 11
8 razviti samoupravljanje, vpliv delavcev 9
9 izboljšati organizacijo dela, slediti moderni tehnologiji 13
10 enakopraven položaj vseh republik, vloga Slovenije v federaciji 15
11 izboljšati osebni in družbeni standard 56
12 povečati oskrbo z osnovnimi dobrinami 33
13 drugo 399
14 ne ve 248
15 nič ni treba doseči 11
0 b. o. 379

Valid range from 1 to 13

C2A2 C2. KAJ BI MORALI PRI NAS V SLOVENIJI V PRIHODNJIH LETIH VSEKAKOR DOSEČI, KAJ PA VSEKAKOR PREPREČITI, DA BI LAHKO S PRIČAKOVANJEM GLEDALI V PRIHODNOST?

2. odgovor

Value 176292 Frequency
1 povečati, izboljšati proizvodnjo 19
2 vključitev v mednarodno delitev dela 4
3 povečati izvoz in zmanjšati uvoz 22
4 več in bolje delati, povečati odgovornost, varčevati, izboljšati disciplino 42
5 povečati kmetijsko proizvodnjo, modernizirati kmetijstvo, izboljšati položaj kmeta 20
6 delo in zaposlitev za vse 19
7 zmanjšanje administracije, preprečevati administrativno urejanje zadev 5
8 razviti samoupravljanje, vpliv delavcev 6
9 izboljšati organizacijo dela, slediti moderni tehnologiji 9
10 enakopraven položaj vseh republik, vloga Slovenije v federaciji 3
11 izboljšati osebni in družbeni standard 6
12 povečati oskrbo z osnovnimi dobrinami 11
13 drugo 156
14 ne ve 0
15 nič ni treba doseči 0
16 b. o. 1745

Valid range from 1 to 13

C2B1

B) VSEKAKOR PREPREČITI: - 1. odgovor

Value 177291 Frequency
1 povečanje socialnih razlik 20
2 neodgovorno trošenje družbenih sredstev, gospodarski kriminal 153
3 administrativno urejanje zadev 35
4 razraščanje birokracije 30
5 rast cen, draginja, inflacija 126
6 luksuz, razsipništvo na osebnem in družbenem nivoju 71
7 špekulacije, šušmarsko delo, goljufanje 124
8 predolge sestanke, veliko število sestankov, neučinkovito dogovarjanje 24
9 zaposlovanje preko "vez", zaposlovanje upokojencev, zaposlovanje delavcev iz drugih republik 41
10 nedisciplina, nedelavnost 131
11 nespoštovanje predpisov, zakonov, dogovorov 11
12 zapiranje v lokalne meje 9
13 odtekanje denarja, deviz, v zvezne sklade 26
14 plačevanje dolgov drugih republik 16
15 izvoz za vsako ceno 10
16 pomanjkanje osnovnih dobrin 15
17 zadolževanje v tujini 28
18 drugo 424
19 ne vem 274
0 b. o. 499

Valid range from 1 to 18

C2B2

2. odgovor

Value 178290 Frequency
1 povečanje socialnih razlik 1
2 neodgovorno trošenje družbenih sredstev, gospodarski kriminal 19
3 administrativno urejanje zadev 6
4 razraščanje birokracije 7
5 rast cen, draginja, inflacija 3
6 luksuz, razsipništvo na osebnem in družbenem nivoju 9
7 špekulacije, šušmarsko delo, goljufanje 24
8 predolge sestanke, veliko število sestankov, neučinkovito dogovarjanje 6
9 zaposlovanje preko "vez", zaposlovanje upokojencev, zaposlovanje delavcev iz drugih republik 4
10 nedisciplina, nedelavnost 24
11 nespoštovanje predpisov, zakonov, dogovorov 2
12 zapiranje v lokalne meje 1
13 odtekanje denarja, deviz, v zvezne sklade 2
14 plačevanje dolgov drugih republik 3
15 izvoz za vsako ceno 4
16 pomanjkanje osnovnih dobrin 23
17 zadolževanje v tujini 8
18 drugo 99
19 ne vem 0
20 b. o. 1822

Valid range from 1 to 18

C3

C3. KATERI LJUDJE RAZMIŠLJAJO PREDVSEM O DANAŠNJIH DOGAJANJIH, DRUGE PA ZANIMA BOLJ PRIHODNOST IN/ALI PRETEKLOST. O ČEM PA VI PREDVSEM RAZMIŠLJATE?

Value 179289 Frequency
1 še posebej rad razmišljam o preteklosti 76
2 razmišljam predvsem o sedanjosti 375
3 največ razmišljam o prihodnosti 740
4 razmišljam o sedanjosti, preteklosti in prihodnosti 773
5 drugo 11
6 ne vem, neodločen 92

Valid range from 1 to 5

C4

C4. KOLIKŠEN NAJNIŽJI ODSTOTEK OBČANOV BI SE MORALO PO VAŠEM MNENJU STRINJATI S PREDLOGOM ZA UVEDBO NEKE NOVE REŠITVE V VAŠI OBČINI, V SLOVENIJI, PREDNO BI SMELI ZA TO UPORABLJATI DRUŽBENA SREDSTVA?

Value 180288 Frequency
0 brez odgovora 91
1 1
2 2
3 2
94 1
95 7
98 1
99 100

Valid range from 1 to 99

C5

C5. ALI BI NASPLOH REKLI SAMI ZASE, DA V KRAJEVNEM OKOLJU, V DELOVNI ORGANIZACIJI:

Value 181287 Frequency
1 rajši aktivno nastopate, četudi je to naporno 524
2 rajši gledate, poslušate, sledite dogajanjem 483
3 včasih eno, včasih drugo 737
4 ne vem, neodločen 323

Valid range from 1 to 3

C6

C6. ALI BI ZASE LAHKO REKLI, DA VAM NA SPLOŠNO:

Value 182286 Frequency
1 vedno primanjkuje časa 1366
2 se vam pogosto dogaja, da ne veste kaj bi počeli v prostem času 101
3 včasih eno, včasih drugo 517
4 ne vem, neodločen 83

Valid range from 1 to 3

C7

C7. KAKO SE VI OSEBNO RAJŠI ODLOČATE GLEDE LENUHOV, DELOMRZNEŽEV V VAŠEM OKOLJU:

Value 183285 Frequency
1 nastopam proti delomrznežem in lenuhom, čeprav bi se s tem močno zameril 1169
2 ni vredno se spopadati s takimi ljudmi, bolje je ohraniti dobre odnose 355
3 to ni moj problem, naj ga rešujejo drugi 380
4 ne vem, neodločen 163

Valid range from 1 to 3

C8

C8. REŠEVANJE SKUPNIH POTREB V OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI JE BILO DOSLEJ POGOSTO OPRTO NA SAMOPRISPEVEK IN NA PROSTOVOLJNO DELO OBČANOV. IN KAKO OCENJUJETE MOŽNOSTI ZA TO V DANAŠNJIH RAZMERAH? (Možen je le en odgovor.)

Value 184284 Frequency
1 v razmerah krize je še bolj nujno, da na ta način prispevamo 535
2 sem za prostovoljno delo, ne pa zadenarne prispevke 604
3 sem za denarne prispevke, ne pa za prostovoljno delo 60
4 naj prispevajo tisti, ki zmorejo 324
5 ne, sedaj ne smemo več obremenjevati občanov 349
6 kaj drugega 32
7 ne vem, neopredeljen 163

Valid range from 1 to 6

C9

C9. KAJ BI REKLI, ALI SEDJA, KO SO NASTOPILE GOSPODARSKE TEŽAVE, KRIZA, VEČ RAZMIŠLJATE:

Value 185283 Frequency
1 o prihodnosti, o tem, kar nas čaka 854
2 o tem kar je sedaj 202
3 o obojem 605
4 nič več ne razmišljam kot prej 142
5 sploh ne razmišljam o tem, kar bo pa bo 192
6 ne vem, neodločen 72

Valid range from 1 to 5

C10

C10. LJUDJE IMAJO RAZLIČNE PREDSTAVE O PRIHODNOSTI. KAKŠNA JE VAŠA SPLOŠNA PREDSTAVA O PRIHODNOSTI? ALI GLEDATE NA PRIHODNOST PREDVSEM

Value 186282 Frequency
1 z optimizmom, pričakujem, da bo v prihodnje dobro 1099
2 s pesimizmom, nič dobrega ne pričakujem od prihodnosti 605
3 ne vem, neopredeljen 363

Valid range from 1 to 2

C11

C11. V DELOVNIH ORGANIZACIJAH IN OBČINAH SE PRETEŽNO UKVARJAJO S SPROTNIM REŠEVANJEM TEKOČIH ZADEV, ZMANJKUJE PA JIM SREDSTEV IN SIL ZA RAZISKOVANJE DOLGOROČNIH RAZVOJNIH REŠITEV. ALI JE PO VAŠI OCENI:

Value 187281 Frequency
1 treba dati več sredstev in sil za iskanje dolgoročnih razvojnih rešitev ali 866
2 je že prav tako, kot je sedaj, trošimo dovolj sredstev in sil za te namene 468
3 bilo bi le zapravljanje sil in sredstev, zato lahko trošimo manj 238
4 drugo 20
5 ne vem, neopredeljen 475

Valid range from 1 to 4

C12

C12. KAKŠEN JE NA SPLOŠNO VAŠ ODNOS DO PRIHODNOSTI:

Value 188280 Frequency
1 po svojih močeh skušam vplivati na nadaljnji razvoj 707
2 z zanimanjem spremljam razvojne tokove 712
3 bo kar bo, prepuščate se usodi in drugim 464
4 drugo 10
5 ne vem, neopredeljen 174

Valid range from 1 to 4

D1

D. DRUŽBENOPOLITIČNE ORGANIZACIJE, DELEGATSKI SISTEM D1. ALI JE POLITIKA, ZA KATERO SE ZAVZEMA ZK PRI NAS, SKLADNA Z INTERESI VEČINE LJUDI, ALI NE?

Value 189279 Frequency
1 povsem je skladna 396
2 deloma je skladna 989
3 ni skladna 257
4 neodločen, ne vem 425

Valid range from 1 to 3

D2

D2. ALI IMA PO VAŠI OCENI "NAVADEN" OBČAN V NAŠI DRUŽBI DANES DOVOLJ MOŽNOSTI ZA VPLIVANJE NA ODLOČITVE O POMEMBNIH DRUŽBENIH PROBLEMIH, ALI NE?

Value 190278 Frequency
1 vse možnosti ima 172
2 dovolj možnosti ima 543
3 nima dovolj možnosti 977
4 sploh nima možnosti 147
5 ne vem, neodločen 228

Valid range from 1 to 4

D3

D3. ALI POLITIČNI VODITELJI OB SPREJEMANJU POMEMBNIH ODLOČITEV PRI NAS DOVOLJ ALI PREMALO UPOŠTEVAJO MNENJA OBČANOV?

Value 191277 Frequency
1 v celoti upoštevajo 51
2 večinoma upoštevajo 418
3 le malo upoštevajo 1193
4 sploh ne upoštevajo 157
5 ne vem, neodločen 248

Valid range from 1 to 4

D4

D4. KAJ JE ZA VAS POLITIKA V NAŠI DRUŽBI? ALI JE MED NAŠTETIMI ODGOVORI TUDI TISTI, KI JE NAJBOLJ ZNAČILEN ZA VAŠ ODNOS DO POLITIKE? (Obkrožite en odgovor)

Value 192276 Frequency
1 osvobajanje dela in človeka; samoupravljanje, v katerem sodelujejo množice 544
2 o urejanju družbenih zadev odločajo poklicni politiki in ne množice 386
3 ni mogoč splošen odgovor, ke je ocena odvisna od praktičnih učinkov konkretne politike 438
4 stvar zvitežev, karieristov in manipulantov, ki se jih pošten človek izogiblje 65
5 kaj me briga, naj se z njo ukvarjajo drugi 103
6 ne vem, ne poznam teh stvari 531

Valid range from 1 to 5

D5A D5. V KATERE DRUŽBENOPOLITIČNE ORGANIZACIJE STE VČLANJENI? ALI V NJIH DELUJETE?

a) Socialistična zveza (SZDL)

Value 193275 Frequency
1 nisem član 651
2 sem član 1324
3 delujem, imam funkcijo 92

Valid range from 1 to 3

D5B D5. V KATERE DRUŽBENOPOLITIČNE ORGANIZACIJE STE VČLANJENI? ALI V NJIH DELUJETE?

b) Zveza komunistov (ZK)

Value 194274 Frequency
1 nisem član 1817
2 sem član 181
3 delujem, imam funkcijo 69

Valid range from 1 to 3

D5C D5. V KATERE DRUŽBENOPOLITIČNE ORGANIZACIJE STE VČLANJENI? ALI V NJIH DELUJETE?

c) Zveza sindikatov

Value 195273 Frequency
1 nisem član 878
2 sem član 1089
3 delujem, imam funkcijo 100

Valid range from 1 to 3

D5D D5. V KATERE DRUŽBENOPOLITIČNE ORGANIZACIJE STE VČLANJENI? ALI V NJIH DELUJETE?

d) Zveza socialistične mladine

Value 196272 Frequency
1 nisem član 1735
2 sem član 289
3 delujem, imam funkcijo 43

Valid range from 1 to 3

D5E D5. V KATERE DRUŽBENOPOLITIČNE ORGANIZACIJE STE VČLANJENI? ALI V NJIH DELUJETE?

e) Zveza borcev

Value 197271 Frequency
1 nisem član 1908
2 sem član 139
3 delujem, imam funkcijo 20

Valid range from 1 to 3

D6

D6. KAJ MENITE, ALI SE SZDL UKVARJA Z VPRAŠANJI, KI NAJBOLJ PRIZADEVAJO OBČANE, ALI NE?

Value 198270 Frequency
1 da 917
2 ne 382
3 ne vem 768

Valid range from 1 to 2

D7

D7. ALI OPAŽATE PRI TEM V ZADNJIH LETIH KAKŠEN NAPREDEK, ALI POSLABŠANJE?

Value 199269 Frequency
1 napredek 371
2 poslabšanje 282
3 nič se ni spremenilo 823
4 ne vem 591

Valid range from 1 to 3

D8

D8. ALI MENITE, DA POSTOPKI VOLILNIH IN KADROVSKIH PRIPRAV, KI JIH VODI SZDL, ZAGOTAVLJAJO, DA PRIDEJO NA ODGOVORNA IN ODLOČUJOČA MESTA NAJBOLJ SPOSOBNI LJUDJE, ALI NE?

Value 200268 Frequency
1 da, vedno 276
2 včasih, ne vedno 1120
3 sploh ne 217
4 ne vem, neodločen 454

Valid range from 1 to 3

D9

D9. ALI VAM SZDL OMOGOČA ALI NE OMOGOČA, DA LAHKO IZRAZITE NASPROTOVANJE POLITIKI, KI SE Z NJO NE STRINJATE?

Value 201267 Frequency
1 da, vedno 317
2 včasih, ne vedno 704
3 sploh ne 246
4 ne vem, neodločen 800

Valid range from 1 to 3

D10

D10. KATERA OD SPODAJ NAVEDENIH USMERITEV BI O VAŠEM MNENJU MORALA V BODOČEM DELOVANJU SZDL IMETI PREDNOST? (Možen je le en odgovor.)

Value 202266 Frequency
1 skrb za vsakdanje potrebe in interese občanov (komunalna problematika, preskrba itd.) 1079
2 razvijanje dialoga med ljudmi z različnimi stališči o bistvenih vprašanjih samoupravnega razvoja 273
3 razvijanje dialoga med ljudmi različnih svetovnih nazorov 49
4 usklajevanje dela družbenopolitičnih organizacij (ZK, ZS, ZSMS), društev in drugih družbenih ustanov 213
5 drugo 5
6 ne vem, neodločen 448

Valid range from 1 to 5

D11

D11. ALI ŽELITE SODELOVATI V SEKCIJAH SZDL?

Value 203265 Frequency
1 da, že delujem 271
2 da, želim delovati 647
3 ne želim 680
4 ne vem, kaj je sekcija 469

Valid range from 1 to 3

D12A D12. ALI MORDA VESTE,

A) KDO JE V JUGOSLAVIJI? a) predsednik Predsedstva SFRJ

Value 204264 Frequency
1 pravilni odgovori 737
2 nepravilni odgovori 249
0 b. o. 1081

Valid range from 1 to 2

D12B D12. ALI MORDA VESTE,

A) KDO JE V JUGOSLAVIJI? b) predsednik Zveznega izvršnega sveta

Value 205263 Frequency
1 pravilni odgovori 1162
2 nepravilni odgovori 63
0 b. o. 842

Valid range from 1 to 2

D12C D12. ALI MORDA VESTE,

A) KDO JE V JUGOSLAVIJI? c) predsednik CK ZKJ

Value 206262 Frequency
1 pravilni odgovori 727
2 nepravilni odgovori 104
0 b. o. 1236

Valid range from 1 to 2

D12D D12. ALI MORDA VESTE,

B) KDO JE V SLOVENIJI? d) predsednik Predsedstva SR Slovenije

Value 207261 Frequency
1 pravilni odgovori 326
2 nepravilni odgovori 261
0 b. o. 1480

Valid range from 1 to 2

D12E D12. ALI MORDA VESTE,

B) KDO JE V SLOVENIJI? e) predsednik Izvršnega sveta Skupščine SRS

Value 208260 Frequency
1 pravilni odgovori 531
2 nepravilni odgovori 112
0 b. o. 1424

Valid range from 1 to 2

D12F D12. ALI MORDA VESTE,

B) KDO JE V SLOVENIJI? f) predsednik predsedstva CK ZKS

Value 209259 Frequency
1 pravilni odgovori 395
2 nepravilni odgovori 131
0 b. o. 1541

Valid range from 1 to 2

D12AA

D12AA predsednik Predsedstva SFRJ

Value 210258 Frequency
0 1069
1 739
2 43
3 19
4 166
6 9
8 6
9 16

Valid range from 1 to 9