Slovensko javno mnenje 1983

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM83
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM83_V1
Glavni avtor(ji):
  • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Klinar, Peter
  • Markič, Boštjan
  • Roter, Zdenko
  • Trampuž, Cveto
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani. Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo. (Ljubljana; 1983)

Finančna podpora:

Raziskovalna skupnost Slovenije

Serija:
  • SJM/Slovensko javno mnenje

    Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

gibanje življenjskega standarda, gospodarska kriza (stanje, krivci), zmanjševanje državnih izdatkov, financiranje sociale, zaželeni družbeni cilji, ocena ukrepov za izhod iz gospodarske krize, depozit, nagrajevanje, socialne razlike, delo, delo kot vrednota, ugled poklicev, delo na črno, ukrepi za zmanjšanje brezposelnosti mladih, ocena zakona o pokojninskem zavarovanju, delovni čas, spremembe v življenju ljudi (delo, prosti čas, politika), odnos do osebne prihodnosti, ocena sistema odločanja, odnos do politike, socialistična zveza (ocena njene vloge, aktivnost), delegatskegi sistem (delovanje sistema, aktivnost), možnost izražanja mnenj v družbi, odnosi med narodi v Jugoslaviji in Sloveniji, ogroženost slovenstva (priseljevanje), pojavi nacionalizma, razmere na Kosovu, neuvrščenost, zunanja politika in varnost Jugoslavije, mirovna in ekološka gibanja, vseljudska obramba, prisotnost različnih oblik kriminala, ocena javnega reda in miru, reforma usmerjenega izobraževanja, ukinitev gimnazije, obiskovanje kulturnih prireditev, bralne navade, vernost, položaj vernikov, ukvarjanjue s športom, branje časopisov

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
družbenogospodarske razmere, premagovanje krize
delo, pokojnine, delovni čas
razvojne spremembe
družbenopolitične organizacije, delegatski sistem
medrepubliški, mednacionalni odnosi
mednarodni odnosi
obramba, varnost in samozaščita
reforma izobraževanja
kultura, knjiga
religija in Cerkev
telesna kultura, šport
časopisi


Povzetek:

Vprašalnik se začne s sklopom vprašanj, ki se nanašajo na primerjavo življenja pred petimi leti. Naslednji sklop se nanaša na delo in zadovoljstvo z delom, ki ga opravljajo. Izrazijo strinjanje z ukrepi glede zaposlovanja mladih in sprememb pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Sledi sklop vprašanj o družbenopolitičnih organizacijah. Naslednji sklop vprašanj je namenjen medrepubliškim in mednacionalnim odnosom. Sklopu vprašanj o obrambi in zaščiti je naslednji. Poseben sklop je namenjen aktualni, pred kratkim uvedeni reformi izobraževanja. Naslednji sklop se navezuje na kulturo. Anketirani so povedali tudi, ali se sami kakorkoli ukvarjajo s kako kulturnoumetniško dejavnostjo. Sledi poglavje o religiji in cerkvi. V nadaljevanju najdemo vprašanja glede športen aktivnosti (organizirano ali neorganizirano) respondentov in kako pogosto ti berejo posamezne časopise in revije. Demografska vprašanja pa tudi tokrat zaključujejo vprašalnik.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: maj 1983 - junij 1983
Čas izdelave: 1983
Država: Jugoslavija, Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Vzorčni okvir predstavljajo evidence občinskih matičnih služb.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ../podatki/sjm/SJM83.POR

Format: prenosljiva datoteka

  • število spremenljivk: 467
  • število enot: 2067

Spremenljivke

ZAP

ZAPOREDNA ŠTEVILKA

Vrednost 13 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
2072 1
2073 1
2074 1
2075 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2075

OKOLIS

ANKETNI OKOLIŠ

Vrednost 22 Frekvenca
1 15
2 15
3 15
139 15
140 15
187 1
803 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 803

ANK

ZAPOREDNA ŠTEVILKA ANKETIRANCA

Vrednost 31 Frekvenca
1 123
2 113
3 114
4 112
5 118
6 71
7 43
8 115
9 118
10 121
11 123
12 121
13 54
14 42
15 123
16 111
17 124
18 124
19 113
20 52
21 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 21

ZAP

ZAPOREDNA ŠTEVILKA

Vrednost 1467 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
2072 1
2073 1
2074 1
2075 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2075

OKOLIS

ANKETNI OKOLIŠ

Vrednost 2466 Frekvenca
1 15
2 15
3 15
139 15
140 15
187 1
803 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 803

ANK

ZAPOREDNA ŠTEVILKA ANKETIRANCA

Vrednost 3465 Frekvenca
1 123
2 113
3 114
4 112
5 118
6 71
7 43
8 115
9 118
10 121
11 123
12 121
13 54
14 42
15 123
16 111
17 124
18 124
19 113
20 52
21 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 21

OBCINA

OBČINA

Vrednost 4464 Frekvenca
1 30
2 30
3 75
62 46
63 15
64 30
65 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 65

KRAJ

KRAJ

Vrednost 5463 Frekvenca
0 4
1 4
2 5
419 5
420 5
588 1
905 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 905

A1A A. OCENA DRUŽBENO GOSPODARSKIH RAZMER IN PRIPRAVLJENOST ZA PREMAGOVANJE KRIZE A1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

a) koliko je treba delati

Vrednost 6462 Frekvenca
1 danes je dosti bolje 132
2 danes je bolje 328
3 približno enako 703
4 danes je slabše 718
5 danes je dosti slabše 120
6 ne vem, neodločen 66

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A1B A. OCENA DRUŽBENO GOSPODARSKIH RAZMER IN PRIPRAVLJENOST ZA PREMAGOVANJE KRIZE A1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

b) kako živijo ljudje

Vrednost 7461 Frekvenca
1 danes je dosti bolje 65
2 danes je bolje 371
3 približno enako 505
4 danes je slabše 939
5 danes je dosti slabše 132
6 ne vem, neodločen 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A1C A. OCENA DRUŽBENO GOSPODARSKIH RAZMER IN PRIPRAVLJENOST ZA PREMAGOVANJE KRIZE A1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

c) demokratičnost odločanja

Vrednost 8460 Frekvenca
1 danes je dosti bolje 66
2 danes je bolje 373
3 približno enako 827
4 danes je slabše 390
5 danes je dosti slabše 62
6 ne vem, neodločen 349

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A1D A. OCENA DRUŽBENO GOSPODARSKIH RAZMER IN PRIPRAVLJENOST ZA PREMAGOVANJE KRIZE A1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

d) samoupravljanje

Vrednost 9459 Frekvenca
1 danes je dosti bolje 61
2 danes je bolje 385
3 približno enako 784
4 danes je slabše 447
5 danes je dosti slabše 67
6 ne vem, neodločen 323

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A1E A. OCENA DRUŽBENO GOSPODARSKIH RAZMER IN PRIPRAVLJENOST ZA PREMAGOVANJE KRIZE A1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

e) spoštovanje dela in delavca

Vrednost 10458 Frekvenca
1 danes je dosti bolje 48
2 danes je bolje 481
3 približno enako 720
4 danes je slabše 575
5 danes je dosti slabše 93
6 ne vem, neodločen 150

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A1F A. OCENA DRUŽBENO GOSPODARSKIH RAZMER IN PRIPRAVLJENOST ZA PREMAGOVANJE KRIZE A1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

f) možnost dobiti stanovanje

Vrednost 11457 Frekvenca
1 danes je dosti bolje 35
2 danes je bolje 236
3 približno enako 212
4 danes je slabše 888
5 danes je dosti slabše 428
6 ne vem, neodločen 268

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A1G A. OCENA DRUŽBENO GOSPODARSKIH RAZMER IN PRIPRAVLJENOST ZA PREMAGOVANJE KRIZE A1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

g) možnost dobiti zaposlitev

Vrednost 12456 Frekvenca
1 danes je dosti bolje 5
2 danes je bolje 58
3 približno enako 154
4 danes je slabše 1088
5 danes je dosti slabše 657
6 ne vem, neodločen 105

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A1H A. OCENA DRUŽBENO GOSPODARSKIH RAZMER IN PRIPRAVLJENOST ZA PREMAGOVANJE KRIZE A1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

h) zakonitost

Vrednost 13455 Frekvenca
1 danes je dosti bolje 24
2 danes je bolje 251
3 približno enako 896
4 danes je slabše 361
5 danes je dosti slabše 81
6 ne vem, neodločen 454

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A1I A. OCENA DRUŽBENO GOSPODARSKIH RAZMER IN PRIPRAVLJENOST ZA PREMAGOVANJE KRIZE A1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

i) možnosti izobraževanja, kvalifikacije

Vrednost 14454 Frekvenca
1 danes je dosti bolje 169
2 danes je bolje 628
3 približno enako 645
4 danes je slabše 427
5 danes je dosti slabše 33
6 ne vem, neodločen 165

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A1J A. OCENA DRUŽBENO GOSPODARSKIH RAZMER IN PRIPRAVLJENOST ZA PREMAGOVANJE KRIZE A1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

j) kulturno življenje

Vrednost 15453 Frekvenca
1 danes je dosti bolje 114
2 danes je bolje 636
3 približno enako 802
4 danes je slabše 275
5 danes je dosti slabše 31
6 ne vem, neodločen 209

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A1K A. OCENA DRUŽBENO GOSPODARSKIH RAZMER IN PRIPRAVLJENOST ZA PREMAGOVANJE KRIZE A1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

k) možnost imeti, preživljati otroke

Vrednost 16452 Frekvenca
1 danes je dosti bolje 55
2 danes je bolje 257
3 približno enako 456
4 danes je slabše 998
5 danes je dosti slabše 200
6 ne vem, neodločen 101

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A2

A2. ALI JE VAŠ SEDANJI MATERIALNI POLOŽAJ (STANDARD) IN POLOŽAJ VAŠE DRUŽINE BOLJŠI, PRIBLIŽNO ENAK, ALI SLABŠI OD VAŠEGA MATERIALNEGA POLOŽAJA PRED LETOM DNI?

Vrednost 17451 Frekvenca
1 boljši kot pred letom dni 279
2 približno enak 871
3 slabši kot pred letom dni 891
4 ne vem, neodločen 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A3

A3. ALI JE VAŠ SEDANJI MATERIALNI POLOŽAJ (STANDARD) IN POLOŽAJ VAŠE DRUŽINE BOLJŠI, PRIBLIŽNO ENAK, ALI SLABŠI OD VAŠEGA MATERIALNEGA POLOŽAJA PRED PETIMI LETI?

Vrednost 18450 Frekvenca
1 boljši kot pred petimi leti 582
2 približno enak 446
3 slabši kt pred petimi leti 981
4 ne vem, neodločen 58

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A4

A4. KAJ SODITE, KAKŠEN BO VAŠ MATERIALNI POLOŽAJ (STANDARD) IN POLOŽAJ VAŠE DRUŽINE ČEZ LETO DNI? BOLJŠI KOT SEDAJ, PRIBLIŽNO ENAK, ALI SLABŠI?

Vrednost 19449 Frekvenca
1 boljši kot sedaj 174
2 približno enak 634
3 slabši kot sedaj 876
4 ne vem, neodločen 383

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A5

A5. IN KAJ SODITE, KAKŠEN BO VAŠ MATERIALNI POLOŽAJ (STANDARD) IN POLOŽAJ VAŠE DRUŽINE ČEZ PET LET? BOLJŠI KOT SEDAJ, PRIBLIŽNO ENAK, ALI SLABŠI?

Vrednost 20448 Frekvenca
1 boljši kot sedaj 325
2 približno enak 332
3 slabši kot sedaj 689
4 ne vem, neodločen 721

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A6

A6. ALI SO BILE GOSPODARSKE RAZMERE V MINULIH 12 MESECIH V SLOVENIJI GLEDE NA LETO PRED TEM (1981/82)...

Vrednost 21447 Frekvenca
1 mnogo boljše 76
2 nekaj boljše 536
3 enake 366
4 nekaj slabše 684
5 mnogo slabše 205
6 ne vem, neodločen 200

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A7

A7. NEKATERI GOVORIJO O KRIZI V JUGOSLAVIJI, DRUGI PA SEDANJE RAZMERE OZNAČUJEJO KOT ZAČASNE RAZVOJNE TEŽAVE. S KATERIMI BI SE VI STRINJALI?

Vrednost 22446 Frekvenca
1 s tistimi, ki menijo, da smo v krizi 829
2 z onimi, ki menijo, da smo le v začasnih težavah 958
3 drugo 27
4 sploh ne vidi težav 74
5 ne vem, neodločen 179

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

A8A1 A8. (Če kje odgovoril: kriza, težave) IN V ČEM PREDVSEM SE PO VAŠEM MNENJU KRIZA KAŽE?

1. odgovor

Vrednost 23445 Frekvenca
1 gospodarske težave, slabo gospodarjenje, nekonkurenčnost 360
2 inflacija, visoke cene, devalvacija 246
3 padanje standarda, rast življenjskih stroškov, slabše življenjske razmere 123
4 dolgovi v tujini, zadolževanje 109
5 neusklajenost uvoza in izvoza, pomanjkanje deviz 34
6 slabo delo, nedisciplina, slaba organizacija dela, slabi kadri 55
7 prenizki osebni dohodki, premalo denarja 29
8 delo ni pravilno ovrednoteno, ni delitve po delu 5
9 energetska kriza, pomanjkanje energije 19
10 zapostavljanje kmetijstva, razdrobljenost kmetijskih površin, slab položaj kmeta 17
11 vedno več brezposelnih, zaposlovanje mladih je vedno težje 86
12 pomanjkanje surovin, repromaterialov, rezervnih delov 135
13 pomanjkanje potrošnega blaga, življenjskih potrebščin 318
14 pomanjkanje zdravil 1
15 nespoštovanje dogovorov, samoupravnih aktov, zakonov 12
17 samovoljno usmerjanje sredstev, administrativni ukrepi, neodgovornost voditeljev 13
18 nezadovoljstvo, slabo razpoloženje ljudi 2
19 nacionalizem, slabši mednacionalni odnosi, Kosovo, šovinistični pojavi 4
20 notranjepolitične težave, politična kriza, kriza moralnih vrednot 11
21 drugo 141
22 ne vidi krize, težav 215
23 ne ve, neodločen 132

Vrednosti spremenljivk od 1 do 21

A8A2 A8. (Če kje odgovoril: kriza, težave) IN V ČEM PREDVSEM SE PO VAŠEM MNENJU KRIZA KAŽE?

2. odgovor

Vrednost 24444 Frekvenca
1 gospodarske težave, slabo gospodarjenje, nekonkurenčnost 34
2 inflacija, visoke cene, devalvacija 84
3 padanje standarda, rast življenjskih stroškov, slabše življenjske razmere 64
4 dolgovi v tujini, zadolževanje 30
5 neusklajenost uvoza in izvoza, pomanjkanje deviz 31
6 slabo delo, nedisciplina, slaba organizacija dela, slabi kadri 34
7 prenizki osebni dohodki, premalo denarja 41
8 delo ni pravilno ovrednoteno, ni delitve po delu 5
9 energetska kriza, pomanjkanje energije 26
10 zapostavljanje kmetijstva, razdrobljenost kmetijskih površin, slab položaj kmeta 12
11 vedno več brezposelnih, zaposlovanje mladih je vedno težje 81
12 pomanjkanje surovin, repromaterialov, rezervnih delov 90
13 pomanjkanje potrošnega blaga, življenjskih potrebščin 178
14 pomanjkanje zdravil 10
15 nespoštovanje dogovorov, samoupravnih aktov, zakonov 11
16 lokalistični interesi občin, delovnih organizacij 5
17 samovoljno usmerjanje sredstev, administrativni ukrepi, neodgovornost voditeljev 15
18 nezadovoljstvo, slabo razpoloženje ljudi 7
19 nacionalizem, slabši mednacionalni odnosi, Kosovo, šovinistični pojavi 9
20 notranjepolitične težave, politična kriza, kriza moralnih vrednot 17
21 drugo 145
22 ne vidi krize, težav 0
24 ne ve, neodločen 1138

Vrednosti spremenljivk od 1 do 21

A8A3 A8. (Če kje odgovoril: kriza, težave) IN V ČEM PREDVSEM SE PO VAŠEM MNENJU KRIZA KAŽE?

3. odgovor

Vrednost 25443 Frekvenca
1 gospodarske težave, slabo gospodarjenje, nekonkurenčnost 10
2 inflacija, visoke cene, devalvacija 32
3 padanje standarda, rast življenjskih stroškov, slabše življenjske razmere 13
4 dolgovi v tujini, zadolževanje 11
5 neusklajenost uvoza in izvoza, pomanjkanje deviz 11
6 slabo delo, nedisciplina, slaba organizacija dela, slabi kadri 4
7 prenizki osebni dohodki, premalo denarja 26
8 delo ni pravilno ovrednoteno, ni delitve po delu 2
9 energetska kriza, pomanjkanje energije 7
10 zapostavljanje kmetijstva, razdrobljenost kmetijskih površin, slab položaj kmeta 5
11 vedno več brezposelnih, zaposlovanje mladih je vedno težje 35
12 pomanjkanje surovin, repromaterialov, rezervnih delov 23
13 pomanjkanje potrošnega blaga, življenjskih potrebščin 61
14 pomanjkanje zdravil 7
15 nespoštovanje dogovorov, samoupravnih aktov, zakonov 3
16 lokalistični interesi občin, delovnih organizacij 2
17 samovoljno usmerjanje sredstev, administrativni ukrepi, neodgovornost voditeljev 10
18 nezadovoljstvo, slabo razpoloženje ljudi 5
19 nacionalizem, slabši mednacionalni odnosi, Kosovo, šovinistični pojavi 4
20 notranjepolitične težave, politična kriza, kriza moralnih vrednot 7
21 drugo 74
22 ne vidi krize, težav 1
24 ne ve, neodločen 1714

Vrednosti spremenljivk od 1 do 21

A9A1 A9. KAJ SO PO VAŠEM MNENJU GLAVNI VZROKI ZA KRIZO PRI NAS? (zajeli smo tri odgovore)

1. odgovor

Vrednost 26442 Frekvenca
1 zadolženost, gospodarska odvisnost od drugih, slabo izkoriščeni krediti 306
2 splošna gospodarska kriza, mednarodne razmere, inflacija 78
3 prevelika potrošnja, zgrešene naložbe 115
4 slaba organizacija dela, slabo izkoriščen delovni čas, nedisciplina 338
5 slabo gospodarjenje, neenotna gospodarska politika nekonkurenčnost, nepravilno usmerjen razvoj 251
6 pomanjkanje surovin, energije, omejen uvoz repromateriala 23
7 slaba kadrovska politika, premalo mladih strokovnjakov 16
8 zapostavljanje kmetijstva, neobdelana zemlja, premalo hrane 21
9 inflacija, rast cen, devalvacija 44
10 premalo zavesti do družbe, družbenega premoženja, dela 9
11 vmešavanje politike v gospodarstvo 68
12 neusklajenost odnosov med republikami, razmere v federaciji 6
13 kršitve samoupravljanja, nezakonitost 11
14 razmah administracije, birokracije, prevelike plače v administraciji 33
15 ni nagrajevanja po delu, slabe plače delavcev v proizvodnji 5
16 preveč uvoza, premalo izvoza 19
17 prevelik izvoz, premalo blaga ostaja doma 19
18 pomanjkanje deviz, vse je potrebno plačati z devizami 25
19 premalo vlaganja v znanost, ni stimulacije za inovativno dejavnost 2
21 drugo 214
22 ne vidi krize, težav 202
23 ne ve, neodločen 262

Vrednosti spremenljivk od 1 do 21

A9A2 A9. KAJ SO PO VAŠEM MNENJU GLAVNI VZROKI ZA KRIZO PRI NAS? (zajeli smo tri odgovore)

2. odgovor

Vrednost 27441 Frekvenca
1 zadolženost, gospodarska odvisnost od drugih, slabo izkoriščeni krediti 31
2 splošna gospodarska kriza, mednarodne razmere, inflacija 28
3 prevelika potrošnja, zgrešene naložbe 41
4 slaba organizacija dela, slabo izkoriščen delovni čas, nedisciplina 103
5 slabo gospodarjenje, neenotna gospodarska politika nekonkurenčnost, nepravilno usmerjen razvoj 69
6 pomanjkanje surovin, energije, omejen uvoz repromateriala 16
7 slaba kadrovska politika, premalo mladih strokovnjakov 15
8 zapostavljanje kmetijstva, neobdelana zemlja, premalo hrane 12
9 inflacija, rast cen, devalvacija 18
10 premalo zavesti do družbe, družbenega premoženja, dela 18
11 vmešavanje politike v gospodarstvo 28
12 neusklajenost odnosov med republikami, razmere v federaciji 5
13 kršitve samoupravljanja, nezakonitost 11
14 razmah administracije, birokracije, prevelike plače v administraciji 32
15 ni nagrajevanja po delu, slabe plače delavcev v proizvodnji 7
16 preveč uvoza, premalo izvoza 14
17 prevelik izvoz, premalo blaga ostaja doma 4
18 pomanjkanje deviz, vse je potrebno plačati z devizami 12
19 premalo vlaganja v znanost, ni stimulacije za inovativno dejavnost 5
20 depozit 2
21 drugo 137
22 ne vidi krize, težav 0
24 ne ve, neodločen 1459

Vrednosti spremenljivk od 1 do 21

A9A3 A9. KAJ SO PO VAŠEM MNENJU GLAVNI VZROKI ZA KRIZO PRI NAS? (zajeli smo tri odgovore)

3. odgovor

Vrednost 28440 Frekvenca
1 zadolženost, gospodarska odvisnost od drugih, slabo izkoriščeni krediti 4
2 splošna gospodarska kriza, mednarodne razmere, inflacija 1
3 prevelika potrošnja, zgrešene naložbe 11
4 slaba organizacija dela, slabo izkoriščen delovni čas, nedisciplina 19
5 slabo gospodarjenje, neenotna gospodarska politika nekonkurenčnost, nepravilno usmerjen razvoj 11
6 pomanjkanje surovin, energije, omejen uvoz repromateriala 2
7 slaba kadrovska politika, premalo mladih strokovnjakov 6
8 zapostavljanje kmetijstva, neobdelana zemlja, premalo hrane 2
9 inflacija, rast cen, devalvacija 3
10 premalo zavesti do družbe, družbenega premoženja, dela 4
11 vmešavanje politike v gospodarstvo 7
12 neusklajenost odnosov med republikami, razmere v federaciji 3
13 kršitve samoupravljanja, nezakonitost 6
14 razmah administracije, birokracije, prevelike plače v administraciji 20
15 ni nagrajevanja po delu, slabe plače delavcev v proizvodnji 2
16 preveč uvoza, premalo izvoza 10
17 prevelik izvoz, premalo blaga ostaja doma 0
18 pomanjkanje deviz, vse je potrebno plačati z devizami 1
19 premalo vlaganja v znanost, ni stimulacije za inovativno dejavnost 0
20 depozit 1
21 drugo 63
22 ne vidi krize, težav 0
24 ne ve, neodločen 1891

Vrednosti spremenljivk od 1 do 21

A10A1 A10. IN KAKO TE KRIZNE RAZMERE VI OSEBNO OBČUTITE? (Zajeli smo tri odgovore)

1. odgovor

Vrednost 29439 Frekvenca
1 inflacija, devalvacija, visoke cene 294
2 nizek osebni dohodek, nizke pokojnine, štipendije 200
3 pomanjkanje prehrambenega blaga 101
4 ni kave 28
5 ni določenih industrijskih proizvodov, rezervnih delov 41
6 pomanjkanje zdravil 11
7 pomanjkanje nasploh 242
8 slaba preskrba trga, slaba kvaliteta izdelkov 30
9 pomanjkanje kmetijskih pripomočkov, slab položaj kmetov 41
10 pomanjkanje becina, plina, goriva nasploh 50
11 padanje standarda, odpovedati se je potrebno marsičemu 203
12 težave v zvezi z oskrbo otrok 4
13 depozit, omejena svoboda, zaprtost mej 12
14 težko je dobiti 18
15 nazadovoljstvo v OD, slabi medosebni odnosi, črnogledost ljudi 11
16 ni gradbenega materiala, težko je graditi hišo 19
17 ne moreš kupiti tujih strojev z dinarji 1
19 letovanje je predrago 4
21 delo ni pravilno ovrednoteno, ni nagrajevanja po delu 10
22 ne dobi se kreditov 8
23 nastajajo velike socialne razlike med ljudmi 1
24 drugo 183
25 ne vidi krize, težav 416
26 ne ve, neodločen 139

Vrednosti spremenljivk od 1 do 24

A10A2 A10. IN KAKO TE KRIZNE RAZMERE VI OSEBNO OBČUTITE? (Zajeli smo tri odgovore)

2. odgovor

Vrednost 30438 Frekvenca
1 inflacija, devalvacija, visoke cene 70
2 nizek osebni dohodek, nizke pokojnine, štipendije 121
3 pomanjkanje prehrambenega blaga 34
4 ni kave 13
5 ni določenih industrijskih proizvodov, rezervnih delov 26
6 pomanjkanje zdravil 8
7 pomanjkanje nasploh 108
8 slaba preskrba trga, slaba kvaliteta izdelkov 25
9 pomanjkanje kmetijskih pripomočkov, slab položaj kmetov 23
10 pomanjkanje becina, plina, goriva nasploh 45
11 padanje standarda, odpovedati se je potrebno marsičemu 49
12 težave v zvezi z oskrbo otrok 8
13 depozit, omejena svoboda, zaprtost mej 23
14 težko je dobiti 15
15 nazadovoljstvo v OD, slabi medosebni odnosi, črnogledost ljudi 14
16 ni gradbenega materiala, težko je graditi hišo 16
17 ne moreš kupiti tujih strojev z dinarji 2
18 ne dobi popoldanskega dopolnilnega dela 0
19 letovanje je predrago 9
20 ne more brati tujega tiska, kupovati tujih knjig 1
21 delo ni pravilno ovrednoteno, ni nagrajevanja po delu 3
22 ne dobi se kreditov 3
23 nastajajo velike socialne razlike med ljudmi 2
24 drugo 98
25 ne vidi krize, težav 0
27 ne ve, neodločen 1351

Vrednosti spremenljivk od 1 do 24

A10A3 A10. IN KAKO TE KRIZNE RAZMERE VI OSEBNO OBČUTITE? (Zajeli smo tri odgovore)

3. odgovor

Vrednost 31437 Frekvenca
1 inflacija, devalvacija, visoke cene 11
2 nizek osebni dohodek, nizke pokojnine, štipendije 17
3 pomanjkanje prehrambenega blaga 7
4 ni kave 1
5 ni določenih industrijskih proizvodov, rezervnih delov 13
6 pomanjkanje zdravil 2
7 pomanjkanje nasploh 21
8 slaba preskrba trga, slaba kvaliteta izdelkov 7
9 pomanjkanje kmetijskih pripomočkov, slab položaj kmetov 10
10 pomanjkanje becina, plina, goriva nasploh 16
11 padanje standarda, odpovedati se je potrebno marsičemu 12
12 težave v zvezi z oskrbo otrok 2
13 depozit, omejena svoboda, zaprtost mej 20
14 nazadovoljstvo v OD, slabi medosebni odnosi, črnogledost ljudi 3
15 nazadovoljstvo v OD, slabi medosebni odnosi, črnogledost ljudi 2
16 ni gradbenega materiala, težko je graditi hišo 2
17 ne moreš kupiti tujih strojev z dinarji 0
18 ne dobi popoldanskega dopolnilnega dela 1
19 letovanje je predrago 5
20 ne more brati tujega tiska, kupovati tujih knjig 1
21 delo ni pravilno ovrednoteno, ni nagrajevanja po delu 0
22 ne dobi se kreditov 3
23 nastajajo velike socialne razlike med ljudmi 1
24 drugo 85
25 ne vidi krize, težav 0
27 ne ve, neodločen 1825

Vrednosti spremenljivk od 1 do 24

A11

A11. ALI JE SEDANJA KRIZA PO VAŠEM MNENJU PREDVSEM POSLEDICA:

Vrednost 32436 Frekvenca
1 učinkovanja mednarodnih političnih in gospodarskih razmer na razmere pri nas 352
2 našega lastnega napačnega in neodgovornega ravnanja in odločanja 1067
3 drugo 190
4 ne vem, neodločen, sploh ne vidi težav krize 458

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A12A1 A12. NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ IZRAZOV KRIZE PRI NAS. KAJ OD TEGA VAS NAJBOLJ PRIZADENE (Možen je bil odgovor na vsako modaliteto)

O3 - nezaposlenost

Vrednost 33435 Frekvenca
3 (izbere) 694
1 (ne izbere) 1140
5 nič od tega me posebej ne prizadene 22
6 ne vem, neodločen 83
7 sploh ne vidi težav krize 128

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A12A2 A12. NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ IZRAZOV KRIZE PRI NAS. KAJ OD TEGA VAS NAJBOLJ PRIZADENE (Možen je bil odgovor na vsako modaliteto)

O3 - padanje vrednosti dinarja, inflacija

Vrednost 34434 Frekvenca
3 (izbere) 1540
1 (ne izbere) 297
5 nič od tega me posebej ne prizadene 21
6 ne vem, neodločen 81
7 sploh ne vidi težav krize 128

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A12A3 A12. NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ IZRAZOV KRIZE PRI NAS. KAJ OD TEGA VAS NAJBOLJ PRIZADENE (Možen je bil odgovor na vsako modaliteto)

O3 - pomanjkanje stanovanj

Vrednost 35433 Frekvenca
3 (izbere) 500
1 (ne izbere) 1336
5 nič od tega me posebej ne prizadene 21
6 ne vem, neodločen 82
7 sploh ne vidi težav krize 128

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A12A4 A12. NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ IZRAZOV KRIZE PRI NAS. KAJ OD TEGA VAS NAJBOLJ PRIZADENE (Možen je bil odgovor na vsako modaliteto)

O3 - naraščanje cen, gradinja

Vrednost 36432 Frekvenca
3 (izbere) 1685
1 (ne izbere) 151
5 nič od tega me posebej ne prizadene 21
6 ne vem, neodločen 82
7 sploh ne vidi težav krize 128

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A12A5 A12. NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ IZRAZOV KRIZE PRI NAS. KAJ OD TEGA VAS NAJBOLJ PRIZADENE (Možen je bil odgovor na vsako modaliteto)

O3 - revščina

Vrednost 37431 Frekvenca
3 (izbere) 251
1 (ne izbere) 1584
5 nič od tega me posebej ne prizadene 21
6 ne vem, neodločen 83
7 sploh ne vidi težav krize 128

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A12A6 A12. NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ IZRAZOV KRIZE PRI NAS. KAJ OD TEGA VAS NAJBOLJ PRIZADENE (Možen je bil odgovor na vsako modaliteto)

O3 - pomanjkanje prehrambenih in gospodinjskih dobrin

Vrednost 38430 Frekvenca
3 (izbere) 1119
1 (ne izbere) 718
5 nič od tega me posebej ne prizadene 21
6 ne vem, neodločen 81
7 sploh ne vidi težav krize 128

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A12A7 A12. NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ IZRAZOV KRIZE PRI NAS. KAJ OD TEGA VAS NAJBOLJ PRIZADENE (Možen je bil odgovor na vsako modaliteto)

O3 - pomanjkanje zdravil

Vrednost 39429 Frekvenca
3 (izbere) 1006
1 (ne izbere) 831
5 nič od tega me posebej ne prizadene 21
6 ne vem, neodločen 81
7 sploh ne vidi težav krize 128

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A12A8 A12. NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ IZRAZOV KRIZE PRI NAS. KAJ OD TEGA VAS NAJBOLJ PRIZADENE (Možen je bil odgovor na vsako modaliteto)

O3 - pomanjkanje bencina

Vrednost 40428 Frekvenca
3 (izbere) 884
1 (ne izbere) 951
5 nič od tega me posebej ne prizadene 22
6 ne vem, neodločen 82
7 sploh ne vidi težav krize 128

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A12A9 A12. NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ IZRAZOV KRIZE PRI NAS. KAJ OD TEGA VAS NAJBOLJ PRIZADENE (Možen je bil odgovor na vsako modaliteto)

O3 - drugo

Vrednost 41427 Frekvenca
3 (izbere) 65
1 (ne izbere) 1770
5 nič od tega me posebej ne prizadene 21
6 ne vem, neodločen 83
7 sploh ne vidi težav krize 128

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A13

A13. MNENJA O KRIVDI ZA SEDANJE KRIZNO STANJO SO RAZLIČNA. ALI VI SODITE:

Vrednost 42426 Frekvenca
1 da smo krivi vsi, saj smo neodgovorno ravnali kot posamezniki, delavci, potrošniki 592
2 da so predvsem krivi politiki in vodstva 313
3 da so predvsem krivi gospodarstveniki 135
4 krivi so politiki in gospodarstveniki 612
5 drugo 52
6 ne vem, neodločen, sploh ne vidi težav krize 363

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A14A1 A14. IN KDO SO PO VAŠEM MNENJU GLAVNI KRIVCI ZA TAKŠNO KRIZNO STANJE? (Zajeli smo tri odgovore)

1. odgovor

Vrednost 43425 Frekvenca
1 vodilni delavci v gospodarstvu, gospodarstveniki 607
2 politično vodstvo, politiki, mešanje politike v gospodarstvo 314
3 mednarodne ekonomske razmere, svetovna kriza 17
4 slaba organizacija dlea, nizka produktivnost 9
5 nespoštovanje zakonov, predpisov, dogovorov 8
6 zanemarjanje kmetijstva 1
7 zadolževanje v tujini 10
8 prevelika potrošnja 4
9 zgrešene investicije 8
10 družbenopolitične organizacije 5
11 vsi smo krivi 618
12 drugo 142
13 nihče ni kriv 3
14 sploh ne vidi težav krize 118
0 b. o. 203

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

A14A2 A14. IN KDO SO PO VAŠEM MNENJU GLAVNI KRIVCI ZA TAKŠNO KRIZNO STANJE? (Zajeli smo tri odgovore)

2. odgovor

Vrednost 44424 Frekvenca
1 vodilni delavci v gospodarstvu, gospodarstveniki 32
2 politično vodstvo, politiki, mešanje politike v gospodarstvo 408
3 mednarodne ekonomske razmere, svetovna kriza 0
4 slaba organizacija dlea, nizka produktivnost 2
5 nespoštovanje zakonov, predpisov, dogovorov 4
6 zanemarjanje kmetijstva 0
7 zadolževanje v tujini 8
8 prevelika potrošnja 2
9 zgrešene investicije 5
10 družbenopolitične organizacije 3
11 vsi smo krivi 15
12 drugo 43
13 nihče ni kriv 0
15 sploh ne vidi težav krize 1545
0 b. o. 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

A14A3 A14. IN KDO SO PO VAŠEM MNENJU GLAVNI KRIVCI ZA TAKŠNO KRIZNO STANJE? (Zajeli smo tri odgovore)

3. odgovor

Vrednost 45423 Frekvenca
1 vodilni delavci v gospodarstvu, gospodarstveniki 0
2 politično vodstvo, politiki, mešanje politike v gospodarstvo 4
3 mednarodne ekonomske razmere, svetovna kriza 1
4 slaba organizacija dlea, nizka produktivnost 7
5 nespoštovanje zakonov, predpisov, dogovorov 1
6 zanemarjanje kmetijstva 0
7 zadolževanje v tujini 4
8 prevelika potrošnja 0
9 zgrešene investicije 2
10 družbenopolitične organizacije 1
11 vsi smo krivi 10
12 drugo 26
13 nihče ni kriv 0
15 sploh ne vidi težav krize 2011
0 b. o. 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

A15

A15. ALI SODITE, DA BI PRIŠLO DO TE KRIZE, ČE BI ŠE ŽIVELA PREDSEDNIK TITO IN EDVARD KARDELJ?

Vrednost 46422 Frekvenca
1 ne, do krize ne bi prišlo 287
2 bilo bi manj problemov in težav 738
3 da, kriza bi bila prav takšna 632
4 ne vem, neodločen 280
5 sploh ne vidi težav, krize 130

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A16A1 A16. IN KAJ BI PO VAŠEM MNENJU MORALI STORITI, DA BI KRIZO PREMAGALI, DA BI IZŠLI IZ TEŽAV?

1. odgovor

Vrednost 47421 Frekvenca
1 več, bolje delati, boljša organizacija dela, izkoriščenost delovnega časa 706
2 bolje gospodariti, realno planirati, investirati 110
3 več izvažati, manjši uvoz, realen izvoz 50
4 varčevati na vseh področjih, manj trošiti 79
5 poravnati vse dolgove v tujini 32
6 povezati proizvodnjo s trgovino, manj posrednikov pri odkupih 1
7 več odgovornosti na vseh nivojih, uveljaviti nadzor, zakonitost 122
8 pravilno ovrednotiti delo, nagrajevanje po delu 7
9 boljši, večji osebni dohodek 5
10 prave ljudi na prava mesta, stare kadre zamenjati z novimi 53
11 manj izkoriščanja in zlorabe družbenih dobrin za osebne potrebe 7
12 seznaniti ljudi z realnim stanjem doma in v tujini 2
13 ustaviti inflacijo, stabilizirati vrednost dinarja 8
14 razviti kmetijstvo 19
15 opirati se na lastne surovine, energijo 6
16 nagrajevati izumiteljstvo, opreti se na lastno pamet, povezati gospodarstvo in raziskovalce 6
17 večjo pozornost izobraževanju delavcev 0
18 zagotoviti več delovnih mest, zaposliti mladino 6
19 več stanovanj 0
20 vplivati na zavest ljudi 13
21 bolj sodelovati z razvitimi in nerazvitimi 2
22 bolje sodelovati v federaciji 1
23 zmanjšati vpliv politikov in nestrokovnjakov v gospodarstvu 17
24 drugo 262
25 ne ve 402
26 sploh ne vidi težav krize 151

Vrednosti spremenljivk od 1 do 24

A16A2 A16. IN KAJ BI PO VAŠEM MNENJU MORALI STORITI, DA BI KRIZO PREMAGALI, DA BI IZŠLI IZ TEŽAV?

2. odgovor

Vrednost 48420 Frekvenca
1 več, bolje delati, boljša organizacija dela, izkoriščenost delovnega časa 43
2 bolje gospodariti, realno planirati, investirati 81
3 več izvažati, manjši uvoz, realen izvoz 45
4 varčevati na vseh področjih, manj trošiti 72
5 poravnati vse dolgove v tujini 15
6 povezati proizvodnjo s trgovino, manj posrednikov pri odkupih 1
7 več odgovornosti na vseh nivojih, uveljaviti nadzor, zakonitost 83
8 pravilno ovrednotiti delo, nagrajevanje po delu 16
9 boljši, večji osebni dohodek 5
10 prave ljudi na prava mesta, stare kadre zamenjati z novimi 19
11 manj izkoriščanja in zlorabe družbenih dobrin za osebne potrebe 6
12 seznaniti ljudi z realnim stanjem doma in v tujini 1
13 ustaviti inflacijo, stabilizirati vrednost dinarja 4
14 razviti kmetijstvo 28
15 opirati se na lastne surovine, energijo 14
16 nagrajevati izumiteljstvo, opreti se na lastno pamet, povezati gospodarstvo in raziskovalce 6
17 večjo pozornost izobraževanju delavcev 0
18 zagotoviti več delovnih mest, zaposliti mladino 14
19 več stanovanj 0
20 vplivati na zavest ljudi 19
21 bolj sodelovati z razvitimi in nerazvitimi 2
22 bolje sodelovati v federaciji 4
23 zmanjšati vpliv politikov in nestrokovnjakov v gospodarstvu 7
24 drugo 215
25 ne ve 0
27 sploh ne vidi težav krize 1367

Vrednosti spremenljivk od 1 do 24

A16A3 A16. IN KAJ BI PO VAŠEM MNENJU MORALI STORITI, DA BI KRIZO PREMAGALI, DA BI IZŠLI IZ TEŽAV?

3. odgovor

Vrednost 49419 Frekvenca
1 več, bolje delati, boljša organizacija dela, izkoriščenost delovnega časa 8
2 bolje gospodariti, realno planirati, investirati 9
3 več izvažati, manjši uvoz, realen izvoz 8
4 varčevati na vseh področjih, manj trošiti 9
5 poravnati vse dolgove v tujini 6
6 povezati proizvodnjo s trgovino, manj posrednikov pri odkupih 1
7 več odgovornosti na vseh nivojih, uveljaviti nadzor, zakonitost 10
8 pravilno ovrednotiti delo, nagrajevanje po delu 8
9 boljši, večji osebni dohodek 1
10 prave ljudi na prava mesta, stare kadre zamenjati z novimi 2
11 manj izkoriščanja in zlorabe družbenih dobrin za osebne potrebe 8
12 seznaniti ljudi z realnim stanjem doma in v tujini 1
13 ustaviti inflacijo, stabilizirati vrednost dinarja 6
14 razviti kmetijstvo 8
15 opirati se na lastne surovine, energijo 6
16 nagrajevati izumiteljstvo, opreti se na lastno pamet, povezati gospodarstvo in raziskovalce 3
17 večjo pozornost izobraževanju delavcev 2
18 zagotoviti več delovnih mest, zaposliti mladino 1
19 več stanovanj 0
20 vplivati na zavest ljudi 4
21 bolj sodelovati z razvitimi in nerazvitimi 2
22 bolje sodelovati v federaciji 3
23 zmanjšati vpliv politikov in nestrokovnjakov v gospodarstvu 2
24 drugo 76
25 ne ve 0
27 sploh ne vidi težav krize 1883

Vrednosti spremenljivk od 1 do 24

A17

A17. ALI BI ZASE IN ZA SVOJO DRUŽINO LAHKO REKLI:

Vrednost 50418 Frekvenca
1 da vam ničesar posebej ne primanjkuje, da se nič posebej ne omejujete 160
2 da ste bolj varčni, da se omejujete v manj pomembnih stvareh, manj luksuza, ipd. 919
3 da morate zelo skrbno gospodariti, da spravite konec s koncem, da se omejujete pri nakupih opreme, obleke ipd. 852
4 da se močno omejujete, tudi pri nakupu hrane 64
5 da živite v pomanjkanju osnovnih dobrin 12
6 da živite v revščini 13
7 ne vem, neopredeljen 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

A18A A18. UREJANJE GOSPODARSKIH RAZMER TERJA ZMANJŠANJE PORABE IN VARČEVANJE. PRI KATERIH IZDATKIH BI VI ZMANJŠALI SREDSTVA FEDERACIJE, OZIROMA OBVEZE PRENESLI NA REPUBLIKE? ALI BI ZMANJŠALI PREDVSEM IZDATKE ZA:

a) zvezno administracijo

Vrednost 51417 Frekvenca
1 ne bi, naj ostane kot doslej 162
2 delno bi zmanjšal 692
3 bistveno bi zmanjšal 852
4 treba bi jih bilo povečati 10
5 ne vem, neodločen 351

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

A18B A18. UREJANJE GOSPODARSKIH RAZMER TERJA ZMANJŠANJE PORABE IN VARČEVANJE. PRI KATERIH IZDATKIH BI VI ZMANJŠALI SREDSTVA FEDERACIJE, OZIROMA OBVEZE PRENESLI NA REPUBLIKE? ALI BI ZMANJŠALI PREDVSEM IZDATKE ZA:

b) diplomatska predstavništva, obiske, konference

Vrednost 52416 Frekvenca
1 ne bi, naj ostane kot doslej 302
2 delno bi zmanjšal 786
3 bistveno bi zmanjšal 617
4 treba bi jih bilo povečati 18
5 ne vem, neodločen 344

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

A18C A18. UREJANJE GOSPODARSKIH RAZMER TERJA ZMANJŠANJE PORABE IN VARČEVANJE. PRI KATERIH IZDATKIH BI VI ZMANJŠALI SREDSTVA FEDERACIJE, OZIROMA OBVEZE PRENESLI NA REPUBLIKE? ALI BI ZMANJŠALI PREDVSEM IZDATKE ZA:

c) pomoč manj razvitim republikam in AP

Vrednost 53415 Frekvenca
1 ne bi, naj ostane kot doslej 561
2 delno bi zmanjšal 685
3 bistveno bi zmanjšal 464
4 treba bi jih bilo povečati 97
5 ne vem, neodločen 260

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

A18E A18. UREJANJE GOSPODARSKIH RAZMER TERJA ZMANJŠANJE PORABE IN VARČEVANJE. PRI KATERIH IZDATKIH BI VI ZMANJŠALI SREDSTVA FEDERACIJE, OZIROMA OBVEZE PRENESLI NA REPUBLIKE? ALI BI ZMANJŠALI PREDVSEM IZDATKE ZA:

e) ljudsko obrambo, vojsko

Vrednost 54414 Frekvenca
1 ne bi, naj ostane kot doslej 1153
2 delno bi zmanjšal 372
3 bistveno bi zmanjšal 142
4 treba bi jih bilo povečati 144
5 ne vem, neodločen 256

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

A18F A18. UREJANJE GOSPODARSKIH RAZMER TERJA ZMANJŠANJE PORABE IN VARČEVANJE. PRI KATERIH IZDATKIH BI VI ZMANJŠALI SREDSTVA FEDERACIJE, OZIROMA OBVEZE PRENESLI NA REPUBLIKE? ALI BI ZMANJŠALI PREDVSEM IZDATKE ZA:

f) sklad za pokojnine borcem na ravni federacije

Vrednost 55413 Frekvenca
1 ne bi, naj ostane kot doslej 946
2 delno bi zmanjšal 428
3 bistveno bi zmanjšal 226
4 treba bi jih bilo povečati 140
5 ne vem, neodločen 327

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

A19A A19. KATERE USLUGE NAJ BI PLAČEVAL OBČAN V VEČJI MERI KOT DOSLEJ IZ LASTNEGA ŽEPA, KATERE PA NAJ BI MU BILE PREKO SKUPNE PORABE TUDI V PRIHODNJE DOSTOPNE BREZ PLAČILA ALI PO NIŽJI CENI?

a) v zdravstvu

Vrednost 56412 Frekvenca
1 več iz lastnegažepa 132
2 več iz družbenih sredstev 999
3 naj bo kot doslej 821
4 ne vem, neodločen 115

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A19B A19. KATERE USLUGE NAJ BI PLAČEVAL OBČAN V VEČJI MERI KOT DOSLEJ IZ LASTNEGA ŽEPA, KATERE PA NAJ BI MU BILE PREKO SKUPNE PORABE TUDI V PRIHODNJE DOSTOPNE BREZ PLAČILA ALI PO NIŽJI CENI?

b) v izobraževanju, šolstvu

Vrednost 57411 Frekvenca
1 več iz lastnegažepa 151
2 več iz družbenih sredstev 842
3 naj bo kot doslej 915
4 ne vem, neodločen 159

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A19C A19. KATERE USLUGE NAJ BI PLAČEVAL OBČAN V VEČJI MERI KOT DOSLEJ IZ LASTNEGA ŽEPA, KATERE PA NAJ BI MU BILE PREKO SKUPNE PORABE TUDI V PRIHODNJE DOSTOPNE BREZ PLAČILA ALI PO NIŽJI CENI?

c) v kulturi (gledališče, koncerti, knjige, film, ipd.)

Vrednost 58410 Frekvenca
1 več iz lastnegažepa 457
2 več iz družbenih sredstev 493
3 naj bo kot doslej 845
4 ne vem, neodločen 272

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A19D A19. KATERE USLUGE NAJ BI PLAČEVAL OBČAN V VEČJI MERI KOT DOSLEJ IZ LASTNEGA ŽEPA, KATERE PA NAJ BI MU BILE PREKO SKUPNE PORABE TUDI V PRIHODNJE DOSTOPNE BREZ PLAČILA ALI PO NIŽJI CENI?

d) v otroškem varstvu

Vrednost 59409 Frekvenca
1 več iz lastnegažepa 179
2 več iz družbenih sredstev 976
3 naj bo kot doslej 729
4 ne vem, neodločen 183

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A19E A19. KATERE USLUGE NAJ BI PLAČEVAL OBČAN V VEČJI MERI KOT DOSLEJ IZ LASTNEGA ŽEPA, KATERE PA NAJ BI MU BILE PREKO SKUPNE PORABE TUDI V PRIHODNJE DOSTOPNE BREZ PLAČILA ALI PO NIŽJI CENI?

e) socialno varstvo

Vrednost 60408 Frekvenca
1 več iz lastnegažepa 101
2 več iz družbenih sredstev 977
3 naj bo kot doslej 799
4 ne vem, neodločen 190

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A19F A19. KATERE USLUGE NAJ BI PLAČEVAL OBČAN V VEČJI MERI KOT DOSLEJ IZ LASTNEGA ŽEPA, KATERE PA NAJ BI MU BILE PREKO SKUPNE PORABE TUDI V PRIHODNJE DOSTOPNE BREZ PLAČILA ALI PO NIŽJI CENI?

f) v telesni kulturi (telovadnice, igrišča, kopališča ipd.)

Vrednost 61407 Frekvenca
1 več iz lastnegažepa 396
2 več iz družbenih sredstev 623
3 naj bo kot doslej 785
4 ne vem, neodločen 263

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A19G A19. KATERE USLUGE NAJ BI PLAČEVAL OBČAN V VEČJI MERI KOT DOSLEJ IZ LASTNEGA ŽEPA, KATERE PA NAJ BI MU BILE PREKO SKUPNE PORABE TUDI V PRIHODNJE DOSTOPNE BREZ PLAČILA ALI PO NIŽJI CENI?

g) komunalne usluge

Vrednost 62406 Frekvenca
1 več iz lastnegažepa 224
2 več iz družbenih sredstev 799
3 naj bo kot doslej 837
4 ne vem, neodločen 207

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A19H A19. KATERE USLUGE NAJ BI PLAČEVAL OBČAN V VEČJI MERI KOT DOSLEJ IZ LASTNEGA ŽEPA, KATERE PA NAJ BI MU BILE PREKO SKUPNE PORABE TUDI V PRIHODNJE DOSTOPNE BREZ PLAČILA ALI PO NIŽJI CENI?

h) v gradnji stanovanj, najemnine

Vrednost 63405 Frekvenca
1 več iz lastnegažepa 439
2 več iz družbenih sredstev 804
3 naj bo kot doslej 577
4 ne vem, neodločen 247

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A20A A20. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ CILJEV IN RAVNANJ, POMEMBNIH ZA UREJANJE DRUŽBENIH RAZMER PRI NAS. VI PA NAM POVEJTE ZA VSAK CILJ POSEBEJ, KOLIKO SE ZANJ ZAVZEMATE, ALI NE ZAVZEMATE?

a) boljše nagrajevanje delavcev v neposredni proizvodnji

Vrednost 64404 Frekvenca
1 zelo se zavzemam 1274
2 srednje se zavzemam 429
3 bolj malo zavzemam 86
4 sploh se ne zavzemam 39
5 ne poznam teh stvari, neodločen 239

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

A20B A20. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ CILJEV IN RAVNANJ, POMEMBNIH ZA UREJANJE DRUŽBENIH RAZMER PRI NAS. VI PA NAM POVEJTE ZA VSAK CILJ POSEBEJ, KOLIKO SE ZANJ ZAVZEMATE, ALI NE ZAVZEMATE?

b) izbor najbolj izobraženih in strokovnih ljudi na vodilne funkcije

Vrednost 65403 Frekvenca
1 zelo se zavzemam 1100
2 srednje se zavzemam 453
3 bolj malo zavzemam 190
4 sploh se ne zavzemam 87
5 ne poznam teh stvari, neodločen 237

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

A20C A20. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ CILJEV IN RAVNANJ, POMEMBNIH ZA UREJANJE DRUŽBENIH RAZMER PRI NAS. VI PA NAM POVEJTE ZA VSAK CILJ POSEBEJ, KOLIKO SE ZANJ ZAVZEMATE, ALI NE ZAVZEMATE?

c) dajanje večjih pooblastil državnim organom zaradi večje učinkovitosti v odpravljanju negativnih pojavov

Vrednost 66402 Frekvenca
1 zelo se zavzemam 520
2 srednje se zavzemam 434
3 bolj malo zavzemam 339
4 sploh se ne zavzemam 328
5 ne poznam teh stvari, neodločen 446

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

A20D A20. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ CILJEV IN RAVNANJ, POMEMBNIH ZA UREJANJE DRUŽBENIH RAZMER PRI NAS. VI PA NAM POVEJTE ZA VSAK CILJ POSEBEJ, KOLIKO SE ZANJ ZAVZEMATE, ALI NE ZAVZEMATE?

d) širjenje možnosti zaposlovanja v zasebnih delavnicah

Vrednost 67401 Frekvenca
1 zelo se zavzemam 779
2 srednje se zavzemam 620
3 bolj malo zavzemam 246
4 sploh se ne zavzemam 172
5 ne poznam teh stvari, neodločen 250

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

A20E A20. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ CILJEV IN RAVNANJ, POMEMBNIH ZA UREJANJE DRUŽBENIH RAZMER PRI NAS. VI PA NAM POVEJTE ZA VSAK CILJ POSEBEJ, KOLIKO SE ZANJ ZAVZEMATE, ALI NE ZAVZEMATE?

e) izbor najbolj poštenih ljudi na odgovorna mesta

Vrednost 68400 Frekvenca
1 zelo se zavzemam 1549
2 srednje se zavzemam 298
3 bolj malo zavzemam 64
4 sploh se ne zavzemam 24
5 ne poznam teh stvari, neodločen 132

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

A20F A20. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ CILJEV IN RAVNANJ, POMEMBNIH ZA UREJANJE DRUŽBENIH RAZMER PRI NAS. VI PA NAM POVEJTE ZA VSAK CILJ POSEBEJ, KOLIKO SE ZANJ ZAVZEMATE, ALI NE ZAVZEMATE?

f) graditev novih tovarn, da bi zaposlili več ljudi

Vrednost 69399 Frekvenca
1 zelo se zavzemam 760
2 srednje se zavzemam 481
3 bolj malo zavzemam 331
4 sploh se ne zavzemam 285
5 ne poznam teh stvari, neodločen 210

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

A20G A20. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ CILJEV IN RAVNANJ, POMEMBNIH ZA UREJANJE DRUŽBENIH RAZMER PRI NAS. VI PA NAM POVEJTE ZA VSAK CILJ POSEBEJ, KOLIKO SE ZANJ ZAVZEMATE, ALI NE ZAVZEMATE?

g) zagotavljanje odločilnega vpliva strokovnjakov pri odločanju o vseh važnih vprašanjih v naši družbi

Vrednost 70398 Frekvenca
1 zelo se zavzemam 858
2 srednje se zavzemam 552
3 bolj malo zavzemam 190
4 sploh se ne zavzemam 114
5 ne poznam teh stvari, neodločen 353

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

A20H A20. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ CILJEV IN RAVNANJ, POMEMBNIH ZA UREJANJE DRUŽBENIH RAZMER PRI NAS. VI PA NAM POVEJTE ZA VSAK CILJ POSEBEJ, KOLIKO SE ZANJ ZAVZEMATE, ALI NE ZAVZEMATE?

h) aktivnejša vloga državnih organov pri reševanju sporov med posameznimi delovnimi organizacijami

Vrednost 71397 Frekvenca
1 zelo se zavzemam 562
2 srednje se zavzemam 465
3 bolj malo zavzemam 288
4 sploh se ne zavzemam 300
5 ne poznam teh stvari, neodločen 452

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

A20I A20. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ CILJEV IN RAVNANJ, POMEMBNIH ZA UREJANJE DRUŽBENIH RAZMER PRI NAS. VI PA NAM POVEJTE ZA VSAK CILJ POSEBEJ, KOLIKO SE ZANJ ZAVZEMATE, ALI NE ZAVZEMATE?

i) zmanjšanje davka na zemljo in drugo imovino, ki je v zasebni lasti

Vrednost 72396 Frekvenca
1 zelo se zavzemam 828
2 srednje se zavzemam 485
3 bolj malo zavzemam 276
4 sploh se ne zavzemam 207
5 ne poznam teh stvari, neodločen 271

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

A21A A21. UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

a) manj denarja za povečanje osebnih dohodkov in življenjskega standarda

Vrednost 73395 Frekvenca
1 moramo sprejeti 240
2 lahko sprejmemo,ni pa nujno 331
3 ne smemo sprejeti 1328
4 neodločen, ne vem 168

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A21B A21. UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

b) ljudje naj bi več in bolje delali

Vrednost 74394 Frekvenca
1 moramo sprejeti 1777
2 lahko sprejmemo,ni pa nujno 168
3 ne smemo sprejeti 63
4 neodločen, ne vem 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A21C A21. UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

c) manj denarja za šolstvo, zdravstvo, kulturo

Vrednost 75393 Frekvenca
1 moramo sprejeti 166
2 lahko sprejmemo,ni pa nujno 448
3 ne smemo sprejeti 1292
4 neodločen, ne vem 161

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A21D A21. UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

d) gradili naj bi manj novih tovarn

Vrednost 76392 Frekvenca
1 moramo sprejeti 565
2 lahko sprejmemo,ni pa nujno 580
3 ne smemo sprejeti 672
4 neodločen, ne vem 250

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A21E A21. UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

e) manj naj bi vlagali v modernizacijo tovarn

Vrednost 77391 Frekvenca
1 moramo sprejeti 290
2 lahko sprejmemo,ni pa nujno 312
3 ne smemo sprejeti 1242
4 neodločen, ne vem 223

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A21F A21. UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

f) manj ljudi bi na novo zaposlili

Vrednost 78390 Frekvenca
1 moramo sprejeti 213
2 lahko sprejmemo,ni pa nujno 262
3 ne smemo sprejeti 1415
4 neodločen, ne vem 177

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A21G A21. UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

g) ukiniti bi morali nerentabilna podjetja

Vrednost 79389 Frekvenca
1 moramo sprejeti 1364
2 lahko sprejmemo,ni pa nujno 278
3 ne smemo sprejeti 183
4 neodločen, ne vem 242

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A21H A21. UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

h) manj bi morali uvažati in več izvažati

Vrednost 80388 Frekvenca
1 moramo sprejeti 1565
2 lahko sprejmemo,ni pa nujno 213
3 ne smemo sprejeti 115
4 neodločen, ne vem 174

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A21I A21. UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

i) delavci v TOZD bi morali imeti določilen vpliv na odločanje

Vrednost 81387 Frekvenca
1 moramo sprejeti 1595
2 lahko sprejmemo,ni pa nujno 210
3 ne smemo sprejeti 54
4 neodločen, ne vem 208

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A21J A21. UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

j) ukiniti bi morali vsako obliko raz- sipništva, reprezentanco in razmetavanje družbenih sredstev

Vrednost 82386 Frekvenca
1 moramo sprejeti 1771
2 lahko sprejmemo,ni pa nujno 113
3 ne smemo sprejeti 62
4 neodločen, ne vem 121

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A21K A21. UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

k) polog za potovanja občanov v tujino naj ostane še naprej v veljavi

Vrednost 83385 Frekvenca
1 moramo sprejeti 271
2 lahko sprejmemo,ni pa nujno 281
3 ne smemo sprejeti 1308
4 neodločen, ne vem 207

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A21L A21. UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

l) manj denarja za znanstveno delo in raziskovanje

Vrednost 84384 Frekvenca
1 moramo sprejeti 271
2 lahko sprejmemo,ni pa nujno 354
3 ne smemo sprejeti 1087
4 neodločen, ne vem 355

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A21M A21. UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

m) ukiniti bi morali kredite za potrošniške dobrine

Vrednost 85383 Frekvenca
1 moramo sprejeti 316
2 lahko sprejmemo,ni pa nujno 396
3 ne smemo sprejeti 1153
4 neodločen, ne vem 202

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A21N A21. UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

n) s predpisi bi morali določiti višino cen

Vrednost 86382 Frekvenca
1 moramo sprejeti 1188
2 lahko sprejmemo,ni pa nujno 247
3 ne smemo sprejeti 375
4 neodločen, ne vem 257

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A21O A21. UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

o) manjša ponudba in občasno pomanjkanje osnovnih potrošnih dobrin

Vrednost 87381 Frekvenca
1 moramo sprejeti 181
2 lahko sprejmemo,ni pa nujno 260
3 ne smemo sprejeti 1431
4 neodločen, ne vem 195

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A21P A21. UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

p) administrativno razdeljevanje dobrin - boni

Vrednost 88380 Frekvenca
1 moramo sprejeti 136
2 lahko sprejmemo,ni pa nujno 187
3 ne smemo sprejeti 1602
4 neodločen, ne vem 142

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A21R A21. UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

r) povečanje davka na promet dobrin za potrebe zveznega proračuna

Vrednost 89379 Frekvenca
1 moramo sprejeti 147
2 lahko sprejmemo,ni pa nujno 229
3 ne smemo sprejeti 1308
4 neodločen, ne vem 383

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A22

A22. ALI STE KAJ SLIŠALI ZA UKREPE, KI JIH JE ZVEZNI IZVRŠNI SVET SPREJEL OD LANSKE JESENI DO SEDAJ? (če da) KAKO JIH OCENJUJETE?

Vrednost 90378 Frekvenca
1 nič ni slišal za ukrepe 218
2 pozitivno, so bili potrebni, rešujejo eknomske težave itd. 477
3 negativno, so nepretehtani, neusklajeni, vsiljeni, itd. 755
4 drugo 197
5 ne vem, neopredeljen 420

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

A23

A23. V LANSKEM LETU JE ZVEZNI IZVRŠNI SVET SPREJEL ODLOK O DEPOZITU ZA IZNOS DINARJEV PREK DRŽAVNE MEJE. ALI STE O TEM KAJ SLIŠALI? (če da) KAKO OCENJUJETE TAKŠEN UKREP? (Možen je en odgovor)

Vrednost 91377 Frekvenca
1 nič nisem slišal o depozitu 59
2 ukrep je bil potreben, ker se na ta način preprečuje odliv dinarjev, in ker so nastale druge ugodne posledice 394
3 ukrep povzroča gospodarsko škodo, zlasti še v zvezi s turizmom in maloobmejno gospodarsko menjavo 492
4 ukrep povzroča veliko škodo zamejskim Slovencem in preprečuje uveljavitev enotnega kulturnega prostora Slovencev 88
5 ukrep je politično škodljiv, ker ustvarja občutek, da se Jugoslavija zapira pred svetom, in ji jemlje mednarodni ugled 525
6 ukrep krši temeljne človekove svoboščine 200
7 drugo 86
8 ne vem, neopredeljen 223

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

A24

A24. ALI STE TUDI VI OSEBNO PRIPRAVLJENI KAJ PRISPEVATI V PRID REŠEVANJA GOSPODARSKE KRIZE IN ZA STABILIZACIJO DRUŽBENIH RAZMER?

Vrednost 92376 Frekvenca
1 da 1506
2 ne 161
3 neodločen 400

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A25A1 A25. (če da) IN V ČEM VIDITE PREDVSEM MOŽNOSTI LASTNEGA PRISPEVKA? (odprto vprašanje)

1. odgovor

Vrednost 93375 Frekvenca
1 več, bolje delati 604
2 manj trošiti, varčevati povsod 142
3 doma, po službi, več delati za zaslužek 22
4 s prispevki od OD, enodnevni zaslužki, samoprispevki 103
5 aktivno vključevanje v samoupravno odločanje 13
6 prostovoljno udarniško delo 46
7 drugo 231
8 ne vidi možnosti lastnega prispevka, ne ve, neodločen 809
0 b. o. 92
9 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

A25A2 A25. (če da) IN V ČEM VIDITE PREDVSEM MOŽNOSTI LASTNEGA PRISPEVKA? (odprto vprašanje)

2. odgovor

Vrednost 94374 Frekvenca
1 več, bolje delati 14
2 manj trošiti, varčevati povsod 94
3 doma, po službi, več delati za zaslužek 3
4 s prispevki od OD, enodnevni zaslužki, samoprispevki 31
5 aktivno vključevanje v samoupravno odločanje 17
6 prostovoljno udarniško delo 10
7 drugo 73
8 ne vidi možnosti lastnega prispevka, ne ve, neodločen 0
9 b. o. 1825

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

A26

A26. ALI BI LAHKO NAVEDLI RAZLOG ZA SVOJO NEPRIPRAVLJENOST, OZIROMA NEZMOŽNOST PRISPEVATI? (odprto vprašanje)

Vrednost 95373 Frekvenca
1 nima sredstev, denarja 63
2 je bolan, star 14
3 drugo 40
4 ni pripravljen, ni povedal zakaj 211
5 je pripravljen prispevati 1615
0 brez odgovora 124

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A27

A27. PRED LETI JE BILO DOSTI GOVORA O TEM, DA BI V SLOVENIJI PONOVNO RAZPISALI LJUDSKO POSOJILO. ČE BI SLOVENSKA SKUPŠČINA LETOS RAZPISALA POSOJILO, KI BI PRISPEVALO K POVEČANJU IZVOZNIH MOŽNOSTI INDUSTRIJE IN ZAPOSLOVANJA MLADIH, ALI BI BILI PRIPRAVLJENI PRISPEVATI, ALI NE?

Vrednost 96372 Frekvenca
1 da, prispeval bi 900
2 ne bi, ker mislim, da je to stvar gospodarstva 246
3 ne bi, ker imam sam premalo denarja 416
4 ne bi, iz drugih razlogov 135
5 nisem razmišljal o tem, ne vem 370

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B1

B. DELO, POKOJNINE, DELOVNI ČAS... B1. ALI JE PO VAŠEM MNENJU BOLJE:

Vrednost 97371 Frekvenca
1 zagotoviti čim hitrejše povečanje proizvodnje, četudi se pri tem poveča neenakost med ljudmi, ali 659
2 zagotoviti čim več enakosti med ljudmi, četudi bi to pomenilo počasnejši razvoj 894
3 ne vem, neodločen 514

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B2

B2. ALI JE NAGRAJEVANJE PRI NAS TAKO UREJENO, DA JE TISTI, KI VEČ DELA, TUDI DEJANSKO BOLJE PLAČAN, ALI NE? PRESODITE NA OSNOVI LASTNE IZKUŠNJE IN IZKUŠNJE VAŠIH BLIŽNJIH. (Možen je en odgovor.)

Vrednost 98370 Frekvenca
1 da, v celoti je tako urejeno 77
2 večinoma je tako urejeno 273
3 največkrat ni tako urejeno 1010
4 sploh ni tako urejeno 548
5 ne vem, nimam izkušenj 159

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B3

B3. ALI MISLITE, DA BI BILO POTREBNO RAZLIKE V OSEBNIH DOHODKIH NASPLOH ZMANJŠATI, POVEČATI ALI ODPRAVITI, ALI PA SO TAKE RAZLIKE, KAKRŠNE SO SEDAJ, PRAVILNE?

Vrednost 99369 Frekvenca
1 razlike naj se povečajo 234
2 razlike naj se zmanjšajo 1279
3 razlike naj ostanejo take, kakršne so 286
4 vsi dohodki bi morali biti enaki 113
5 ne vem, neodločen 155

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B4

B4. ALI STE VI NAČELOMA BOLJ ZA TO, DA SE DA...

Vrednost 100368 Frekvenca
1 večje nagrade nejuspešnejšim delavcem, strokovnjakom in izumiteljem, četudi se s tem povečujejo razlike med ljudmi 1021
2 ali pa moramo predvsem gledati na to, da ne bo prišlo do večjih razlik med ljudmi, četudi to pomeni manjšo vzpodbudo za najuspešnejše delavce, strokovnjake, izumitelje 736
3 drugo 310
4 ne vem 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B5I B5. ČLOVEK SE POGOSTO VPRAŠA "ZAKAJ PRAVZAPRAV DELAM"? ALI KATERI OD NAVEDENIH ODGOVOROV USTREZA VAŠI SITUACIJI? IZBERITE DVA IN JIH UVRSTITE PO POMENU.

1. odgovor

Vrednost 101367 Frekvenca
1 da preživim 757
2 da si zagotovim čim bolj udobno, brezskrbno življenje 235
3 da si zagotovim mirno življenje v starosti 345
4 da zagotovim otrokom boljšo prihodnost 484
5 delo mi predstavlja zadovoljstvo in veselje 186
6 da si zagotovim možnosti za kulturo, rekreacijo 7
7 da si zagotovim sredstva za uživanje na potovanjih in dopustih 6
8 da si pridobim čim več materialnih dobrin 9
9 da si pridobim čim višji družbeni položaj, da napredujem 10
0 nič od tega, drugo 28

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

B5II B5. ČLOVEK SE POGOSTO VPRAŠA "ZAKAJ PRAVZAPRAV DELAM"? ALI KATERI OD NAVEDENIH ODGOVOROV USTREZA VAŠI SITUACIJI? IZBERITE DVA IN JIH UVRSTITE PO POMENU.

2. odgovor

Vrednost 102366 Frekvenca
1 da preživim 208
2 da si zagotovim čim bolj udobno, brezskrbno življenje 230
3 da si zagotovim mirno življenje v starosti 439
4 da zagotovim otrokom boljšo prihodnost 650
5 delo mi predstavlja zadovoljstvo in veselje 315
6 da si zagotovim možnosti za kulturo, rekreacijo 37
7 da si zagotovim sredstva za uživanje na potovanjih in dopustih 34
8 da si pridobim čim več materialnih dobrin 54
9 da si pridobim čim višji družbeni položaj, da napredujem 38
0 nič od tega, drugo 62

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

B6

B6. (za zaposlene) ALI STE ZADOVOLJNI S SVOJIM SEDANJIM DELOM?

Vrednost 103365 Frekvenca
1 zelo sem zadovoljen 177
2 sem zadovoljen 991
3 ne morem reči, ali sem zadovoljen, ali ne 216
4 nisem zadovoljen 87
5 zelo sem nezadovoljen 12
6 nisem zaposlen(a) 584

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B7

B7. ČE PRIMERJATE DELO, KI GA VI OPRAVLJATE, Z DRUGIMI VRSTAMI DEL, KAKO DRUŽBENO POMEMBNO, KORISTNO JE PO VAŠI OCENI VAŠE DELO?

Vrednost 104364 Frekvenca
1 dosti bolj koristno kot druga dela 51
2 bolj koristno kot druga dela 186
3 enako koristno kot druga dela 1475
4 manj koristno kot druga dela 68
5 dosti manj koristno kot druga dela 12
6 ne vem, neodločen 275

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B8A B8. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU VPLIVAJO NA UGLED POSAMEZNIKA NASLEDNJE STVARI:

a) premoženje, ki ga ima

Vrednost 105363 Frekvenca
1 zelo močno vpliva 390
2 v precejnji meri vpliva 597
3 malo vpliva 525
4 nič ne vpliva 357
5 ne vem, neodločen 198

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B8B B8. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU VPLIVAJO NA UGLED POSAMEZNIKA NASLEDNJE STVARI:

b) veščina, s katero opravlja svoj poklic

Vrednost 106362 Frekvenca
1 zelo močno vpliva 550
2 v precejnji meri vpliva 902
3 malo vpliva 379
4 nič ne vpliva 65
5 ne vem, neodločen 171

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B8C B8. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU VPLIVAJO NA UGLED POSAMEZNIKA NASLEDNJE STVARI:

c) koristnost dela, ki ga opravlja

Vrednost 107361 Frekvenca
1 zelo močno vpliva 482
2 v precejnji meri vpliva 899
3 malo vpliva 394
4 nič ne vpliva 83
5 ne vem, neodločen 209

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B8D B8. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU VPLIVAJO NA UGLED POSAMEZNIKA NASLEDNJE STVARI:

d) izvor, ugled družine

Vrednost 108360 Frekvenca
1 zelo močno vpliva 346
2 v precejnji meri vpliva 604
3 malo vpliva 539
4 nič ne vpliva 369
5 ne vem, neodločen 209

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B9A B9. POVEJTE MI, PROSIM, ZA VSAKEGA OD NASLEDNJIH POKLICEV, KAKO VELIK UGLED IMA PO VAŠI SODBI PRI LJUDEH? (Obkrožite v vsaki vrsti ustrezno številko)

a) nekvalificirani delavec

Vrednost 109359 Frekvenca
1 zelo majhen ugled 545
2 majhen ugled 731
3 povprečen ugled 672
4 velik ugled 33
5 zelo velik ugled 9
6 ne vem, neodločen 77

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B9B B9. POVEJTE MI, PROSIM, ZA VSAKEGA OD NASLEDNJIH POKLICEV, KAKO VELIK UGLED IMA PO VAŠI SODBI PRI LJUDEH? (Obkrožite v vsaki vrsti ustrezno številko)

b) visokokvalificirani delavec

Vrednost 110358 Frekvenca
1 zelo majhen ugled 37
2 majhen ugled 316
3 povprečen ugled 1249
4 velik ugled 343
5 zelo velik ugled 33
6 ne vem, neodločen 89

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B9C B9. POVEJTE MI, PROSIM, ZA VSAKEGA OD NASLEDNJIH POKLICEV, KAKO VELIK UGLED IMA PO VAŠI SODBI PRI LJUDEH? (Obkrožite v vsaki vrsti ustrezno številko)

c) učitelj

Vrednost 111357 Frekvenca
1 zelo majhen ugled 15
2 majhen ugled 108
3 povprečen ugled 1115
4 velik ugled 657
5 zelo velik ugled 105
6 ne vem, neodločen 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B9D B9. POVEJTE MI, PROSIM, ZA VSAKEGA OD NASLEDNJIH POKLICEV, KAKO VELIK UGLED IMA PO VAŠI SODBI PRI LJUDEH? (Obkrožite v vsaki vrsti ustrezno številko)

d) kmet

Vrednost 112356 Frekvenca
1 zelo majhen ugled 251
2 majhen ugled 606
3 povprečen ugled 814
4 velik ugled 272
5 zelo velik ugled 56
6 ne vem, neodločen 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B9E B9. POVEJTE MI, PROSIM, ZA VSAKEGA OD NASLEDNJIH POKLICEV, KAKO VELIK UGLED IMA PO VAŠI SODBI PRI LJUDEH? (Obkrožite v vsaki vrsti ustrezno številko)

e) obrtnik

Vrednost 113355 Frekvenca
1 zelo majhen ugled 24
2 majhen ugled 124
3 povprečen ugled 946
4 velik ugled 709
5 zelo velik ugled 165
6 ne vem, neodločen 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B9F B9. POVEJTE MI, PROSIM, ZA VSAKEGA OD NASLEDNJIH POKLICEV, KAKO VELIK UGLED IMA PO VAŠI SODBI PRI LJUDEH? (Obkrožite v vsaki vrsti ustrezno številko)

f) diplomirani inženir

Vrednost 114354 Frekvenca
1 zelo majhen ugled 8
2 majhen ugled 25
3 povprečen ugled 450
4 velik ugled 1074
5 zelo velik ugled 409
6 ne vem, neodločen 101

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B9G B9. POVEJTE MI, PROSIM, ZA VSAKEGA OD NASLEDNJIH POKLICEV, KAKO VELIK UGLED IMA PO VAŠI SODBI PRI LJUDEH? (Obkrožite v vsaki vrsti ustrezno številko)

g) direktor večje DO

Vrednost 115353 Frekvenca
1 zelo majhen ugled 7
2 majhen ugled 21
3 povprečen ugled 280
4 velik ugled 780
5 zelo velik ugled 880
6 ne vem, neodločen 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B9H B9. POVEJTE MI, PROSIM, ZA VSAKEGA OD NASLEDNJIH POKLICEV, KAKO VELIK UGLED IMA PO VAŠI SODBI PRI LJUDEH? (Obkrožite v vsaki vrsti ustrezno številko)

h) pisarniški uslužbenec

Vrednost 116352 Frekvenca
1 zelo majhen ugled 37
2 majhen ugled 290
3 povprečen ugled 1327
4 velik ugled 277
5 zelo velik ugled 47
6 ne vem, neodločen 89

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B9I B9. POVEJTE MI, PROSIM, ZA VSAKEGA OD NASLEDNJIH POKLICEV, KAKO VELIK UGLED IMA PO VAŠI SODBI PRI LJUDEH? (Obkrožite v vsaki vrsti ustrezno številko)

i) zdravnik

Vrednost 117351 Frekvenca
1 zelo majhen ugled 2
2 majhen ugled 15
3 povprečen ugled 218
4 velik ugled 809
5 zelo velik ugled 970
6 ne vem, neodločen 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B9J B9. POVEJTE MI, PROSIM, ZA VSAKEGA OD NASLEDNJIH POKLICEV, KAKO VELIK UGLED IMA PO VAŠI SODBI PRI LJUDEH? (Obkrožite v vsaki vrsti ustrezno številko)

j) duhovnik

Vrednost 118350 Frekvenca
1 zelo majhen ugled 81
2 majhen ugled 217
3 povprečen ugled 736
4 velik ugled 510
5 zelo velik ugled 326
6 ne vem, neodločen 197

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B9K B9. POVEJTE MI, PROSIM, ZA VSAKEGA OD NASLEDNJIH POKLICEV, KAKO VELIK UGLED IMA PO VAŠI SODBI PRI LJUDEH? (Obkrožite v vsaki vrsti ustrezno številko)

k) univerzitetni profesor, znanstvenik

Vrednost 119349 Frekvenca
1 zelo majhen ugled 3
2 majhen ugled 11
3 povprečen ugled 217
4 velik ugled 733
5 zelo velik ugled 954
6 ne vem, neodločen 149

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B9L B9. POVEJTE MI, PROSIM, ZA VSAKEGA OD NASLEDNJIH POKLICEV, KAKO VELIK UGLED IMA PO VAŠI SODBI PRI LJUDEH? (Obkrožite v vsaki vrsti ustrezno številko)

l) miličnik

Vrednost 120348 Frekvenca
1 zelo majhen ugled 74
2 majhen ugled 273
3 povprečen ugled 1068
4 velik ugled 432
5 zelo velik ugled 140
6 ne vem, neodločen 80

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B9M B9. POVEJTE MI, PROSIM, ZA VSAKEGA OD NASLEDNJIH POKLICEV, KAKO VELIK UGLED IMA PO VAŠI SODBI PRI LJUDEH? (Obkrožite v vsaki vrsti ustrezno številko)

m) oficir

Vrednost 121347 Frekvenca
1 zelo majhen ugled 24
2 majhen ugled 129
3 povprečen ugled 907
4 velik ugled 654
5 zelo velik ugled 217
6 ne vem, neodločen 136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B9N B9. POVEJTE MI, PROSIM, ZA VSAKEGA OD NASLEDNJIH POKLICEV, KAKO VELIK UGLED IMA PO VAŠI SODBI PRI LJUDEH? (Obkrožite v vsaki vrsti ustrezno številko)

n) poklicni politik

Vrednost 122346 Frekvenca
1 zelo majhen ugled 32
2 majhen ugled 101
3 povprečen ugled 540
4 velik ugled 747
5 zelo velik ugled 453
6 ne vem, neodločen 194

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B9O B9. POVEJTE MI, PROSIM, ZA VSAKEGA OD NASLEDNJIH POKLICEV, KAKO VELIK UGLED IMA PO VAŠI SODBI PRI LJUDEH? (Obkrožite v vsaki vrsti ustrezno številko)

o) medicinska sestra

Vrednost 123345 Frekvenca
1 zelo majhen ugled 7
2 majhen ugled 101
3 povprečen ugled 1259
4 velik ugled 516
5 zelo velik ugled 112
6 ne vem, neodločen 72

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B9P B9. POVEJTE MI, PROSIM, ZA VSAKEGA OD NASLEDNJIH POKLICEV, KAKO VELIK UGLED IMA PO VAŠI SODBI PRI LJUDEH? (Obkrožite v vsaki vrsti ustrezno številko)

p) sodnik

Vrednost 124344 Frekvenca
1 zelo majhen ugled 11
2 majhen ugled 31
3 povprečen ugled 397
4 velik ugled 950
5 zelo velik ugled 585
6 ne vem, neodločen 93

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B9R B9. POVEJTE MI, PROSIM, ZA VSAKEGA OD NASLEDNJIH POKLICEV, KAKO VELIK UGLED IMA PO VAŠI SODBI PRI LJUDEH? (Obkrožite v vsaki vrsti ustrezno številko)

r) čistilka/snažilka

Vrednost 125343 Frekvenca
1 zelo majhen ugled 613
2 majhen ugled 787
3 povprečen ugled 523
4 velik ugled 65
5 zelo velik ugled 15
6 ne vem, neodločen 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B9S B9. POVEJTE MI, PROSIM, ZA VSAKEGA OD NASLEDNJIH POKLICEV, KAKO VELIK UGLED IMA PO VAŠI SODBI PRI LJUDEH? (Obkrožite v vsaki vrsti ustrezno številko)

s) gospodinja

Vrednost 126342 Frekvenca
1 zelo majhen ugled 393
2 majhen ugled 650
3 povprečen ugled 801
4 velik ugled 116
5 zelo velik ugled 43
6 ne vem, neodločen 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B9T B9. POVEJTE MI, PROSIM, ZA VSAKEGA OD NASLEDNJIH POKLICEV, KAKO VELIK UGLED IMA PO VAŠI SODBI PRI LJUDEH? (Obkrožite v vsaki vrsti ustrezno številko)

t) nekdo z istim poklicem kot je vaš

Vrednost 127341 Frekvenca
1 zelo majhen ugled 128
2 majhen ugled 385
3 povprečen ugled 1261
4 velik ugled 138
5 zelo velik ugled 28
6 ne vem, neodločen 127

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B10

B10. ALI NAJ BI PO VAŠEM MNENJU V SLOVENIJI PREPREČEVALI, DOPUŠČALI ALI POSPEŠEVALI DVOJNO DELO, NA ZEMLJI IN V TOVARNI?

Vrednost 128340 Frekvenca
1 preprečevali 748
2 dopuščali 851
3 pospeševali 305
4 ne vem, neodločen 163

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B11

B11. ALI MENITE, DA BI MORALI V SLOVENIJI SPODBUJATI ALI ONEMOGOČATI DODATNO DELO ZA ZASLUŽEK (IZVEN DELOVNE ORGANIZACIJE)

Vrednost 129339 Frekvenca
1 treba ga je odpraviti 580
2 lahko ga le izjemoma dopustimo 550
3 treba ga je dopuščati 625
4 trega ga je spodbujati 149
5 ne vem, neodločen 163

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B12

B12. KAJ MENITE, ALI SE V ZADNJEM ČASU SOCIALNE RAZLIKE MED LJUDMI PRI NAS V SLOVENIJI ZOPET OGLABLJAJO, ALI NE?

Vrednost 130338 Frekvenca
1 poglabljajo se 1261
2 ni sprememb 393
3 ne, razlike so vse manjše 127
4 ne vem, neodločen 286

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B13A B13. TUDI PRI NAS V SLOVENIJI SE MLADI LJUDJE PO ZAKLJUČENEM ŠOLANJU VSE TEŽJE ZAPOSLUJEJO. V KAŠNI MERI SE STRINJATE Z NAVEDENIMI UKREPI, DA BI V PRIHODNJE OMOGOČILI ZAPOSLITEV MLADIH?

a) obrtnikom in gostilničarjem je treba omogočiti, da zaposlijo več delavcev

Vrednost 131337 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 80
2 ne strinjam se 132
3 neopredeljen 175
4 strinjam se 998
5 v celoti se strinjam 509
6 ne vem, ne poznam teh stvari 173

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B13B B13. TUDI PRI NAS V SLOVENIJI SE MLADI LJUDJE PO ZAKLJUČENEM ŠOLANJU VSE TEŽJE ZAPOSLUJEJO. V KAŠNI MERI SE STRINJATE Z NAVEDENIMI UKREPI, DA BI V PRIHODNJE OMOGOČILI ZAPOSLITEV MLADIH?

b) neustrezno izobražene delavce na strokovnih in vodilnih položajih naj nadomestijo mladi strokovnjaki

Vrednost 132336 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 21
2 ne strinjam se 76
3 neopredeljen 101
4 strinjam se 877
5 v celoti se strinjam 885
6 ne vem, ne poznam teh stvari 107

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B13C B13. TUDI PRI NAS V SLOVENIJI SE MLADI LJUDJE PO ZAKLJUČENEM ŠOLANJU VSE TEŽJE ZAPOSLUJEJO. V KAŠNI MERI SE STRINJATE Z NAVEDENIMI UKREPI, DA BI V PRIHODNJE OMOGOČILI ZAPOSLITEV MLADIH?

c) vse delavce, ki izpolnjujejo pogoje, je potrebno obvezno upokojiti

Vrednost 133335 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 16
2 ne strinjam se 32
3 neopredeljen 72
4 strinjam se 692
5 v celoti se strinjam 1187
6 ne vem, ne poznam teh stvari 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B13D B13. TUDI PRI NAS V SLOVENIJI SE MLADI LJUDJE PO ZAKLJUČENEM ŠOLANJU VSE TEŽJE ZAPOSLUJEJO. V KAŠNI MERI SE STRINJATE Z NAVEDENIMI UKREPI, DA BI V PRIHODNJE OMOGOČILI ZAPOSLITEV MLADIH?

d) omejti je treba honorarno in nadurno delo

Vrednost 134334 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 45
2 ne strinjam se 154
3 neopredeljen 164
4 strinjam se 771
5 v celoti se strinjam 836
6 ne vem, ne poznam teh stvari 97

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B13E B13. TUDI PRI NAS V SLOVENIJI SE MLADI LJUDJE PO ZAKLJUČENEM ŠOLANJU VSE TEŽJE ZAPOSLUJEJO. V KAŠNI MERI SE STRINJATE Z NAVEDENIMI UKREPI, DA BI V PRIHODNJE OMOGOČILI ZAPOSLITEV MLADIH?

e) preprečevati je treba dvojno delo: v tovarni in na zemlji

Vrednost 135333 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 248
2 ne strinjam se 622
3 neopredeljen 235
4 strinjam se 411
5 v celoti se strinjam 458
6 ne vem, ne poznam teh stvari 93

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B13F B13. TUDI PRI NAS V SLOVENIJI SE MLADI LJUDJE PO ZAKLJUČENEM ŠOLANJU VSE TEŽJE ZAPOSLUJEJO. V KAŠNI MERI SE STRINJATE Z NAVEDENIMI UKREPI, DA BI V PRIHODNJE OMOGOČILI ZAPOSLITEV MLADIH?

f) preprečevati je treba šušmarsko delo

Vrednost 136332 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 61
2 ne strinjam se 226
3 neopredeljen 238
4 strinjam se 677
5 v celoti se strinjam 748
6 ne vem, ne poznam teh stvari 117

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B13G B13. TUDI PRI NAS V SLOVENIJI SE MLADI LJUDJE PO ZAKLJUČENEM ŠOLANJU VSE TEŽJE ZAPOSLUJEJO. V KAŠNI MERI SE STRINJATE Z NAVEDENIMI UKREPI, DA BI V PRIHODNJE OMOGOČILI ZAPOSLITEV MLADIH?

g) omejiti je treba zaposlovanje delavcev iz drugih republik

Vrednost 137331 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 129
2 ne strinjam se 345
3 neopredeljen 367
4 strinjam se 717
5 v celoti se strinjam 370
6 ne vem, ne poznam teh stvari 139

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B13H B13. TUDI PRI NAS V SLOVENIJI SE MLADI LJUDJE PO ZAKLJUČENEM ŠOLANJU VSE TEŽJE ZAPOSLUJEJO. V KAŠNI MERI SE STRINJATE Z NAVEDENIMI UKREPI, DA BI V PRIHODNJE OMOGOČILI ZAPOSLITEV MLADIH?

h) zaostriti je treba delovno disciplino in odstraniti vse, ki zaposlitev zlorabljajo (lenuhe)

Vrednost 138330 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 22
2 ne strinjam se 18
3 neopredeljen 29
4 strinjam se 602
5 v celoti se strinjam 1338
6 ne vem, ne poznam teh stvari 58

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B13I B13. TUDI PRI NAS V SLOVENIJI SE MLADI LJUDJE PO ZAKLJUČENEM ŠOLANJU VSE TEŽJE ZAPOSLUJEJO. V KAŠNI MERI SE STRINJATE Z NAVEDENIMI UKREPI, DA BI V PRIHODNJE OMOGOČILI ZAPOSLITEV MLADIH?

i) omejiti je treba zaposlovanje žensk in dati prednost moškim

Vrednost 139329 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 796
2 ne strinjam se 634
3 neopredeljen 192
4 strinjam se 243
5 v celoti se strinjam 114
6 ne vem, ne poznam teh stvari 88

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B13J B13. TUDI PRI NAS V SLOVENIJI SE MLADI LJUDJE PO ZAKLJUČENEM ŠOLANJU VSE TEŽJE ZAPOSLUJEJO. V KAŠNI MERI SE STRINJATE Z NAVEDENIMI UKREPI, DA BI V PRIHODNJE OMOGOČILI ZAPOSLITEV MLADIH?

j) vsem zaposlenim je treba skrajšati delovno dobo na 30 oz. 35 let

Vrednost 140328 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 55
2 ne strinjam se 100
3 neopredeljen 214
4 strinjam se 844
5 v celoti se strinjam 734
6 ne vem, ne poznam teh stvari 120

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B13K B13. TUDI PRI NAS V SLOVENIJI SE MLADI LJUDJE PO ZAKLJUČENEM ŠOLANJU VSE TEŽJE ZAPOSLUJEJO. V KAŠNI MERI SE STRINJATE Z NAVEDENIMI UKREPI, DA BI V PRIHODNJE OMOGOČILI ZAPOSLITEV MLADIH?

k) mladi naj čakajo na zaposlitev

Vrednost 141327 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 1260
2 ne strinjam se 586
3 neopredeljen 51
4 strinjam se 77
5 v celoti se strinjam 38
6 ne vem, ne poznam teh stvari 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B14A B14. V PRIPRAVI JE NOV ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU. ALI STE O TEM KAJ SLIŠALI, BRALI? (če da) OB TEM SO SE V JAVNOSTI IN OSNUTKU ZAKONA OBLIKOVALA RAZLIČNA STALIŠČA. ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE?

a) delavcu naj bo dana pravica za predčasno upokojitev (po 30,35 letih) z neznatnim zmanjšanjem pokojnine

Vrednost 142326 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 72
2 ne strinjam se 129
3 neopredeljen 114
4 strinjam se 800
5 v celoti se strinjam 408
6 ne vem, ne poznam teh stvari 65
7 ni slišal bral o novem zakonu 479

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B14B B14. V PRIPRAVI JE NOV ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU. ALI STE O TEM KAJ SLIŠALI, BRALI? (če da) OB TEM SO SE V JAVNOSTI IN OSNUTKU ZAKONA OBLIKOVALA RAZLIČNA STALIŠČA. ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE?

b) doba za pridobitev pokojnine naj bo taka kot doslej (35,40 let),skrajšuje pa naj se delovni dan in delovni teden

Vrednost 143325 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 314
2 ne strinjam se 571
3 neopredeljen 195
4 strinjam se 317
5 v celoti se strinjam 99
6 ne vem, ne poznam teh stvari 90
7 ni slišal bral o novem zakonu 481

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B14C B14. V PRIPRAVI JE NOV ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU. ALI STE O TEM KAJ SLIŠALI, BRALI? (če da) OB TEM SO SE V JAVNOSTI IN OSNUTKU ZAKONA OBLIKOVALA RAZLIČNA STALIŠČA. ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE?

c) v pokojninskih skladih ni dovolj denarja, da bi lahko skrajševali delovno dobo

Vrednost 144324 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 164
2 ne strinjam se 396
3 neopredeljen 271
4 strinjam se 259
5 v celoti se strinjam 78
6 ne vem, ne poznam teh stvari 416
7 ni slišal bral o novem zakonu 483

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B14D B14. V PRIPRAVI JE NOV ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU. ALI STE O TEM KAJ SLIŠALI, BRALI? (če da) OB TEM SO SE V JAVNOSTI IN OSNUTKU ZAKONA OBLIKOVALA RAZLIČNA STALIŠČA. ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE?

d) predčasna upokojitev po 30 oz. 35 letih naj bo le izjemna možnost in torej povezana z bistveno zmanjšano pokojnino

Vrednost 145323 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 337
2 ne strinjam se 578
3 neopredeljen 169
4 strinjam se 283
5 v celoti se strinjam 99
6 ne vem, ne poznam teh stvari 119
7 ni slišal bral o novem zakonu 482

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B14E B14. V PRIPRAVI JE NOV ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU. ALI STE O TEM KAJ SLIŠALI, BRALI? (če da) OB TEM SO SE V JAVNOSTI IN OSNUTKU ZAKONA OBLIKOVALA RAZLIČNA STALIŠČA. ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE?

e) odgovornost za invalida naj v večji meri kot doslej prevzame delovna organizacija, kjer je invalidnost nastala, saj bodo le tako sprejeli ukrepe za zaščito in varnost pri delu

Vrednost 146322 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 86
2 ne strinjam se 139
3 neopredeljen 127
4 strinjam se 663
5 v celoti se strinjam 481
6 ne vem, ne poznam teh stvari 88
7 ni slišal bral o novem zakonu 483

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B14F B14. V PRIPRAVI JE NOV ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU. ALI STE O TEM KAJ SLIŠALI, BRALI? (če da) OB TEM SO SE V JAVNOSTI IN OSNUTKU ZAKONA OBLIKOVALA RAZLIČNA STALIŠČA. ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE?

f) uvede naj se obvezno pokojninsko zavarovanje kmetov, pa četudi bo to terjalo solidarnostni prispevek delavev

Vrednost 147321 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 59
2 ne strinjam se 143
3 neopredeljen 160
4 strinjam se 714
5 v celoti se strinjam 426
6 ne vem, ne poznam teh stvari 86
7 ni slišal bral o novem zakonu 479

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B15

B15. ALI JE PO VAŠI OCENI PREMIK ČASA ZA ENO URO NAPREJ (POLETNA URA) SMOTRN, ALI NE?

Vrednost 148320 Frekvenca
1 smotrno je 903
2 ni smotrno 643
3 neopredeljen, vseeno mi je 521

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B16

B16. OB PREMIKU URE SO DELOVNE ORGANIZACIJE SPREMENILE TUDI DELOVNI ČAS. ALI JE BILO TO SMOTRNO, ALI NE?

Vrednost 149319 Frekvenca
1 smotrno 340
2 za nekatere da, za druge ne 549
3 ni smotrno 863
4 neopredeljen 315

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B17A1 B17. ALI LAHKO NAVEDETE KAKE DOBRE ALI SLABE POSLEDICE SPREMEMB DELOVNEGA ČASA V DELOVNIH ORGANIZACIJAH, KI SO NASTALE ZA VAS OSEBNO, OZIROMA V DRUŽINI - IN SO TRAJNEJŠEGA POMENA?

A) DOBRE: - 1. odgovor

Vrednost 150318 Frekvenca
1 varčevanje z energijo 46
2 na delo prideš bolj spočit, boljša delovna storilnost 50
3 bolje je izkoriščen dan 53
4 več časa je za delo doma, na kmetiji 24
5 družina je več skupaj 17
6 zjutraj ni problemov z otroci 14
7 več je prostega časa 36
8 boljše so prometne zveze 5
9 drugo 144
10 z novim delovnim časom se ni nič spremenilo 222
11 delovni čas ga ne prizadene 84
12 ni razmišljal o tem 67
13 ni dobrih posledic 378
0 b. o. 927

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

B17A2 B17. ALI LAHKO NAVEDETE KAKE DOBRE ALI SLABE POSLEDICE SPREMEMB DELOVNEGA ČASA V DELOVNIH ORGANIZACIJAH, KI SO NASTALE ZA VAS OSEBNO, OZIROMA V DRUŽINI - IN SO TRAJNEJŠEGA POMENA?

2. odgovor

Vrednost 151317 Frekvenca
1 varčevanje z energijo 3
2 na delo prideš bolj spočit, boljša delovna storilnost 5
3 bolje je izkoriščen dan 6
4 več časa je za delo doma, na kmetiji 5
5 družina je več skupaj 4
6 zjutraj ni problemov z otroci 1
7 več je prostega časa 4
8 boljše so prometne zveze 1
9 drugo 6
10 z novim delovnim časom se ni nič spremenilo 0
11 delovni čas ga ne prizadene 0
12 ni razmišljal o tem 0
14 ni dobrih posledic 2032
0 b. o. 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

B17B1 B17. ALI LAHKO NAVEDETE KAKE DOBRE ALI SLABE POSLEDICE SPREMEMB DELOVNEGA ČASA V DELOVNIH ORGANIZACIJAH, KI SO NASTALE ZA VAS OSEBNO, OZIROMA V DRUŽINI - IN SO TRAJNEJŠEGA POMENA?

B) SLABE: - 1. odgovor

Vrednost 152316 Frekvenca
1 neurejenost prometa, zastoji, gneča 162
2 neurejenost prehrane 26
3 družina je bolj razbita, manj časa za družino, otroke, težave z otroci 147
4 delovničas v različnih DO in uradih ni usklajen 33
5 storilnost dela v popoldanskem času je majhna 11
6 premalo časa je za opravila doma, delo na domu popoldansko delo 31
7 premalo je prostega časa, dan je razbit, si ob cel dan 80
8 ljudje se novemu delovnemu času težko privadimo 32
9 z novim delovnim časom nič ne privarčujemo 17
10 drugo 174
11 nič se ni spremenilo, v bistvu je isto 153
12 delovni čas ga ne prizadene 71
13 ne ve, ni razmišljal o tem 91
14 ni slabih posledic 236
0 b. o. 803

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

B17B2 B17. ALI LAHKO NAVEDETE KAKE DOBRE ALI SLABE POSLEDICE SPREMEMB DELOVNEGA ČASA V DELOVNIH ORGANIZACIJAH, KI SO NASTALE ZA VAS OSEBNO, OZIROMA V DRUŽINI - IN SO TRAJNEJŠEGA POMENA?

2. odgovor

Vrednost 153315 Frekvenca
1 neurejenost prometa, zastoji, gneča 13
2 neurejenost prehrane 12
3 družina je bolj razbita, manj časa za družino, otroke, težave z otroci 33
4 delovničas v različnih DO in uradih ni usklajen 6
5 storilnost dela v popoldanskem času je majhna 6
6 premalo časa je za opravila doma, delo na domu popoldansko delo 5
7 premalo je prostega časa, dan je razbit, si ob cel dan 19
8 ljudje se novemu delovnemu času težko privadimo 6
9 z novim delovnim časom nič ne privarčujemo 3
10 drugo 39
11 nič se ni spremenilo, v bistvu je isto 0
12 delovni čas ga ne prizadene 0
13 ne ve, ni razmišljal o tem 0
14 ni slabih posledic 0
15 b. o. 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

B18

B18. KAJ MENITE, ALI BI SE OB PREHODU NA ZIMSKO ŠTETJE ČASA (23.9.) V DELOVNIH ORGANIZACIJAH MORALI VRNITI NA STAR DELOVNIČAS, ALI NE?

Vrednost 154314 Frekvenca
1 naj ostane tako kot je 410
2 za večino je prav tako, nekateri pa naj se vrnejo na stari delovni čas 205
3 vrniti bi se morali na star delovničas 1123
4 ne vem, neodločen 329

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B19A1 B19. V ZADNJIH LETIH, ŠE POSEBEJ OD LANSKE JESENI SEM, NASTAJAJO V DELU IN ŽIVLJENJU LJUDI POMEMBNE SPREMEMBE IN PREMIKI. ALI BI LAHKO ZASE OSEBNO REKLI, DA SEDAJ VEČ ALI MANJ KOT PREJ DELATE, SE UKVARJATE?

a) Delate na delovnem mestu

Vrednost 155313 Frekvenca
1 več kot prej 497
2 enako kot prej 882
3 manj kot prej 68
4 izločilni odgovori 620

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B19A2 B19. V ZADNJIH LETIH, ŠE POSEBEJ OD LANSKE JESENI SEM, NASTAJAJO V DELU IN ŽIVLJENJU LJUDI POMEMBNE SPREMEMBE IN PREMIKI. ALI BI LAHKO ZASE OSEBNO REKLI, DA SEDAJ VEČ ALI MANJ KOT PREJ DELATE, SE UKVARJATE?

b) Dopolnilno delate v svoji DO

Vrednost 156312 Frekvenca
1 več kot prej 116
2 enako kot prej 453
3 manj kot prej 159
4 izločilni odgovori 1339

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B19A3 B19. V ZADNJIH LETIH, ŠE POSEBEJ OD LANSKE JESENI SEM, NASTAJAJO V DELU IN ŽIVLJENJU LJUDI POMEMBNE SPREMEMBE IN PREMIKI. ALI BI LAHKO ZASE OSEBNO REKLI, DA SEDAJ VEČ ALI MANJ KOT PREJ DELATE, SE UKVARJATE?

c) Delate "privatno" za zaslužek

Vrednost 157311 Frekvenca
1 več kot prej 56
2 enako kot prej 197
3 manj kot prej 102
4 izločilni odgovori 1712

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B19A4 B19. V ZADNJIH LETIH, ŠE POSEBEJ OD LANSKE JESENI SEM, NASTAJAJO V DELU IN ŽIVLJENJU LJUDI POMEMBNE SPREMEMBE IN PREMIKI. ALI BI LAHKO ZASE OSEBNO REKLI, DA SEDAJ VEČ ALI MANJ KOT PREJ DELATE, SE UKVARJATE?

d) Delate zase, popravljate, urejate stvari namesto obrtnikov

Vrednost 158310 Frekvenca
1 več kot prej 330
2 enako kot prej 666
3 manj kot prej 68
4 izločilni odgovori 1003

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B19A5 B19. V ZADNJIH LETIH, ŠE POSEBEJ OD LANSKE JESENI SEM, NASTAJAJO V DELU IN ŽIVLJENJU LJUDI POMEMBNE SPREMEMBE IN PREMIKI. ALI BI LAHKO ZASE OSEBNO REKLI, DA SEDAJ VEČ ALI MANJ KOT PREJ DELATE, SE UKVARJATE?

e) Gradite hišo, adaptirate, urejate stanovanje, ipd.

Vrednost 159309 Frekvenca
1 več kot prej 314
2 enako kot prej 502
3 manj kot prej 297
4 izločilni odgovori 954

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B19A6 B19. V ZADNJIH LETIH, ŠE POSEBEJ OD LANSKE JESENI SEM, NASTAJAJO V DELU IN ŽIVLJENJU LJUDI POMEMBNE SPREMEMBE IN PREMIKI. ALI BI LAHKO ZASE OSEBNO REKLI, DA SEDAJ VEČ ALI MANJ KOT PREJ DELATE, SE UKVARJATE?

f) Varčno obračate denar

Vrednost 160308 Frekvenca
1 več kot prej 1389
2 enako kot prej 543
3 manj kot prej 42
4 izločilni odgovori 93

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B19A7 B19. V ZADNJIH LETIH, ŠE POSEBEJ OD LANSKE JESENI SEM, NASTAJAJO V DELU IN ŽIVLJENJU LJUDI POMEMBNE SPREMEMBE IN PREMIKI. ALI BI LAHKO ZASE OSEBNO REKLI, DA SEDAJ VEČ ALI MANJ KOT PREJ DELATE, SE UKVARJATE?

g) Obdelujete vrt, zemljo, delate na kmetiji

Vrednost 161307 Frekvenca
1 več kot prej 515
2 enako kot prej 986
3 manj kot prej 62
4 izločilni odgovori 504

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B19A8 B19. V ZADNJIH LETIH, ŠE POSEBEJ OD LANSKE JESENI SEM, NASTAJAJO V DELU IN ŽIVLJENJU LJUDI POMEMBNE SPREMEMBE IN PREMIKI. ALI BI LAHKO ZASE OSEBNO REKLI, DA SEDAJ VEČ ALI MANJ KOT PREJ DELATE, SE UKVARJATE?

h) Kupujete predmete trajne vrednosti, opremo

Vrednost 162306 Frekvenca
1 več kot prej 139
2 enako kot prej 574
3 manj kot prej 662
4 izločilni odgovori 692

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B19A9 B19. V ZADNJIH LETIH, ŠE POSEBEJ OD LANSKE JESENI SEM, NASTAJAJO V DELU IN ŽIVLJENJU LJUDI POMEMBNE SPREMEMBE IN PREMIKI. ALI BI LAHKO ZASE OSEBNO REKLI, DA SEDAJ VEČ ALI MANJ KOT PREJ DELATE, SE UKVARJATE?

i) Uživate prosti čas, se zabavate, počivate

Vrednost 163305 Frekvenca
1 več kot prej 121
2 enako kot prej 895
3 manj kot prej 676
4 izločilni odgovori 375

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B19A10 B19. V ZADNJIH LETIH, ŠE POSEBEJ OD LANSKE JESENI SEM, NASTAJAJO V DELU IN ŽIVLJENJU LJUDI POMEMBNE SPREMEMBE IN PREMIKI. ALI BI LAHKO ZASE OSEBNO REKLI, DA SEDAJ VEČ ALI MANJ KOT PREJ DELATE, SE UKVARJATE?

j) Letate po trgovinah za hrano in drugimi nujnimi dobrinami

Vrednost 164304 Frekvenca
1 več kot prej 662
2 enako kot prej 859
3 manj kot prej 159
4 izločilni odgovori 387

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B19A11 B19. V ZADNJIH LETIH, ŠE POSEBEJ OD LANSKE JESENI SEM, NASTAJAJO V DELU IN ŽIVLJENJU LJUDI POMEMBNE SPREMEMBE IN PREMIKI. ALI BI LAHKO ZASE OSEBNO REKLI, DA SEDAJ VEČ ALI MANJ KOT PREJ DELATE, SE UKVARJATE?

k) Se ukvarjate s pripravljanjem hrane doma

Vrednost 165303 Frekvenca
1 več kot prej 401
2 enako kot prej 1284
3 manj kot prej 70
4 izločilni odgovori 312

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B19A12 B19. V ZADNJIH LETIH, ŠE POSEBEJ OD LANSKE JESENI SEM, NASTAJAJO V DELU IN ŽIVLJENJU LJUDI POMEMBNE SPREMEMBE IN PREMIKI. ALI BI LAHKO ZASE OSEBNO REKLI, DA SEDAJ VEČ ALI MANJ KOT PREJ DELATE, SE UKVARJATE?

l) Družbenopolitično in samoupravno delujete

Vrednost 166302 Frekvenca
1 več kot prej 134
2 enako kot prej 934
3 manj kot prej 157
4 izločilni odgovori 842

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B19A13 B19. V ZADNJIH LETIH, ŠE POSEBEJ OD LANSKE JESENI SEM, NASTAJAJO V DELU IN ŽIVLJENJU LJUDI POMEMBNE SPREMEMBE IN PREMIKI. ALI BI LAHKO ZASE OSEBNO REKLI, DA SEDAJ VEČ ALI MANJ KOT PREJ DELATE, SE UKVARJATE?

m) Se ukvarjate z rekreacijo, sprehodi in športom

Vrednost 167301 Frekvenca
1 več kot prej 139
2 enako kot prej 797
3 manj kot prej 291
4 izločilni odgovori 840

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B19A14 B19. V ZADNJIH LETIH, ŠE POSEBEJ OD LANSKE JESENI SEM, NASTAJAJO V DELU IN ŽIVLJENJU LJUDI POMEMBNE SPREMEMBE IN PREMIKI. ALI BI LAHKO ZASE OSEBNO REKLI, DA SEDAJ VEČ ALI MANJ KOT PREJ DELATE, SE UKVARJATE?

n) Se ukvarjate z družino, vzgojo otrok

Vrednost 168300 Frekvenca
1 več kot prej 373
2 enako kot prej 1045
3 manj kot prej 166
4 izločilni odgovori 483

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B19A15 B19. V ZADNJIH LETIH, ŠE POSEBEJ OD LANSKE JESENI SEM, NASTAJAJO V DELU IN ŽIVLJENJU LJUDI POMEMBNE SPREMEMBE IN PREMIKI. ALI BI LAHKO ZASE OSEBNO REKLI, DA SEDAJ VEČ ALI MANJ KOT PREJ DELATE, SE UKVARJATE?

o) Se izobražujete, usposabljate

Vrednost 169299 Frekvenca
1 več kot prej 123
2 enako kot prej 662
3 manj kot prej 239
4 izločilni odgovori 1043

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B19A16 B19. V ZADNJIH LETIH, ŠE POSEBEJ OD LANSKE JESENI SEM, NASTAJAJO V DELU IN ŽIVLJENJU LJUDI POMEMBNE SPREMEMBE IN PREMIKI. ALI BI LAHKO ZASE OSEBNO REKLI, DA SEDAJ VEČ ALI MANJ KOT PREJ DELATE, SE UKVARJATE?

p) Obiskujete športne tekme (nogomet, košarka) in podobne prireditve

Vrednost 170298 Frekvenca
1 več kot prej 60
2 enako kot prej 474
3 manj kot prej 292
4 izločilni odgovori 1241

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B19A17 B19. V ZADNJIH LETIH, ŠE POSEBEJ OD LANSKE JESENI SEM, NASTAJAJO V DELU IN ŽIVLJENJU LJUDI POMEMBNE SPREMEMBE IN PREMIKI. ALI BI LAHKO ZASE OSEBNO REKLI, DA SEDAJ VEČ ALI MANJ KOT PREJ DELATE, SE UKVARJATE?

r) Gledate TV program

Vrednost 171297 Frekvenca
1 več kot prej 234
2 enako kot prej 1193
3 manj kot prej 451
4 izločilni odgovori 189

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B19A18 B19. V ZADNJIH LETIH, ŠE POSEBEJ OD LANSKE JESENI SEM, NASTAJAJO V DELU IN ŽIVLJENJU LJUDI POMEMBNE SPREMEMBE IN PREMIKI. ALI BI LAHKO ZASE OSEBNO REKLI, DA SEDAJ VEČ ALI MANJ KOT PREJ DELATE, SE UKVARJATE?

s) Se udeležujete kulturnih prireditev (gledališče, koncerti, ipd.)

Vrednost 172296 Frekvenca
1 več kot prej 74
2 enako kot prej 767
3 manj kot prej 358
4 izločilni odgovori 868

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C1A1 C. RAZVOJNE SPREMEMBE C1. ALI JE V DANAŠNJIH DRUŽBENIH RAZMERAH PRI NAS KAJ TAKEGA, ZA KAR SI JE VREDNO ŠE POSEBEJ PRIZADEVATI IN ZA KAR SE VAM NE BI ZDELO ŠKODA PRISPEVATI DOSTI NAPOROV, ČASA IN SREDSTEV? (če da) KAJ JE TO?

1. odgovor

Vrednost 173295 Frekvenca
1 povečati in izboljšati proizvodnjo 46
2 več, bolje delati, povečati odgovornost, varčevati, izboljšati disciplino 56
3 razviti samoupravljanje, vpliv delavcev 30
4 povečati kmetijsko proizvodnjo, izboljšati položaj kmeta 53
5 modernizirati promet 9
6 razvoj kraja, mesta, urediti komunalne probleme 32
7 več za zdravstvo, šolstvo, kulturo, otroško varstvo 49
8 preprečiti administrativno urejanje zadev 4
9 delo in zaposlitev za vse 9
10 izboljšati osebni, družbeni standard 20
11 povečati oskrbo z osnovnimi dobrinami 5
12 prostovoljno delo, prostovoljni prispevki 9
13 drugo 290
14 ni takih stvari 774
0 b. o. 681

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

C1A2 C. RAZVOJNE SPREMEMBE C1. ALI JE V DANAŠNJIH DRUŽBENIH RAZMERAH PRI NAS KAJ TAKEGA, ZA KAR SI JE VREDNO ŠE POSEBEJ PRIZADEVATI IN ZA KAR SE VAM NE BI ZDELO ŠKODA PRISPEVATI DOSTI NAPOROV, ČASA IN SREDSTEV? (če da) KAJ JE TO?

2. odgovor

Vrednost 174294 Frekvenca
1 povečati in izboljšati proizvodnjo 1
2 več, bolje delati, povečati odgovornost, varčevati, izboljšati disciplino 6
3 razviti samoupravljanje, vpliv delavcev 3
4 povečati kmetijsko proizvodnjo, izboljšati položaj kmeta 5
5 modernizirati promet 1
6 razvoj kraja, mesta, urediti komunalne probleme 8
7 več za zdravstvo, šolstvo, kulturo, otroško varstvo 6
8 preprečiti administrativno urejanje zadev 3
9 delo in zaposlitev za vse 0
10 izboljšati osebni, družbeni standard 4
11 povečati oskrbo z osnovnimi dobrinami 2
12 prostovoljno delo, prostovoljni prispevki 5
13 drugo 74
14 ni takih stvari 0
15 b. o. 1949

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

C2A1 C2. KAJ BI MORALI PRI NAS V SLOVENIJI V PRIHODNJIH LETIH VSEKAKOR DOSEČI, KAJ PA VSEKAKOR PREPREČITI, DA BI LAHKO S PRIČAKOVANJEM GLEDALI V PRIHODNOST?

A) VSEKAKOR DOSEČI: - 1. odgovor

Vrednost 175293 Frekvenca
1 povečati, izboljšati proizvodnjo 267
2 vključitev v mednarodno delitev dela 16
3 povečati izvoz in zmanjšati uvoz 103
4 več in bolje delati, povečati odgovornost, varčevati, izboljšati disciplino 371
5 povečati kmetijsko proizvodnjo, modernizirati kmetijstvo, izboljšati položaj kmeta 77
6 delo in zaposlitev za vse 59
7 zmanjšanje administracije, preprečevati administrativno urejanje zadev 11
8 razviti samoupravljanje, vpliv delavcev 9
9 izboljšati organizacijo dela, slediti moderni tehnologiji 13
10 enakopraven položaj vseh republik, vloga Slovenije v federaciji 15
11 izboljšati osebni in družbeni standard 56
12 povečati oskrbo z osnovnimi dobrinami 33
13 drugo 399
14 ne ve 248
15 nič ni treba doseči 11
0 b. o. 379

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

C2A2 C2. KAJ BI MORALI PRI NAS V SLOVENIJI V PRIHODNJIH LETIH VSEKAKOR DOSEČI, KAJ PA VSEKAKOR PREPREČITI, DA BI LAHKO S PRIČAKOVANJEM GLEDALI V PRIHODNOST?

2. odgovor

Vrednost 176292 Frekvenca
1 povečati, izboljšati proizvodnjo 19
2 vključitev v mednarodno delitev dela 4
3 povečati izvoz in zmanjšati uvoz 22
4 več in bolje delati, povečati odgovornost, varčevati, izboljšati disciplino 42
5 povečati kmetijsko proizvodnjo, modernizirati kmetijstvo, izboljšati položaj kmeta 20
6 delo in zaposlitev za vse 19
7 zmanjšanje administracije, preprečevati administrativno urejanje zadev 5
8 razviti samoupravljanje, vpliv delavcev 6
9 izboljšati organizacijo dela, slediti moderni tehnologiji 9
10 enakopraven položaj vseh republik, vloga Slovenije v federaciji 3
11 izboljšati osebni in družbeni standard 6
12 povečati oskrbo z osnovnimi dobrinami 11
13 drugo 156
14 ne ve 0
15 nič ni treba doseči 0
16 b. o. 1745

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

C2B1

B) VSEKAKOR PREPREČITI: - 1. odgovor

Vrednost 177291 Frekvenca
1 povečanje socialnih razlik 20
2 neodgovorno trošenje družbenih sredstev, gospodarski kriminal 153
3 administrativno urejanje zadev 35
4 razraščanje birokracije 30
5 rast cen, draginja, inflacija 126
6 luksuz, razsipništvo na osebnem in družbenem nivoju 71
7 špekulacije, šušmarsko delo, goljufanje 124
8 predolge sestanke, veliko število sestankov, neučinkovito dogovarjanje 24
9 zaposlovanje preko "vez", zaposlovanje upokojencev, zaposlovanje delavcev iz drugih republik 41
10 nedisciplina, nedelavnost 131
11 nespoštovanje predpisov, zakonov, dogovorov 11
12 zapiranje v lokalne meje 9
13 odtekanje denarja, deviz, v zvezne sklade 26
14 plačevanje dolgov drugih republik 16
15 izvoz za vsako ceno 10
16 pomanjkanje osnovnih dobrin 15
17 zadolževanje v tujini 28
18 drugo 424
19 ne vem 274
0 b. o. 499

Vrednosti spremenljivk od 1 do 18

C2B2

2. odgovor

Vrednost 178290 Frekvenca
1 povečanje socialnih razlik 1
2 neodgovorno trošenje družbenih sredstev, gospodarski kriminal 19
3 administrativno urejanje zadev 6
4 razraščanje birokracije 7
5 rast cen, draginja, inflacija 3
6 luksuz, razsipništvo na osebnem in družbenem nivoju 9
7 špekulacije, šušmarsko delo, goljufanje 24
8 predolge sestanke, veliko število sestankov, neučinkovito dogovarjanje 6
9 zaposlovanje preko "vez", zaposlovanje upokojencev, zaposlovanje delavcev iz drugih republik 4
10 nedisciplina, nedelavnost 24
11 nespoštovanje predpisov, zakonov, dogovorov 2
12 zapiranje v lokalne meje 1
13 odtekanje denarja, deviz, v zvezne sklade 2
14 plačevanje dolgov drugih republik 3
15 izvoz za vsako ceno 4
16 pomanjkanje osnovnih dobrin 23
17 zadolževanje v tujini 8
18 drugo 99
19 ne vem 0
20 b. o. 1822

Vrednosti spremenljivk od 1 do 18

C3

C3. KATERI LJUDJE RAZMIŠLJAJO PREDVSEM O DANAŠNJIH DOGAJANJIH, DRUGE PA ZANIMA BOLJ PRIHODNOST IN/ALI PRETEKLOST. O ČEM PA VI PREDVSEM RAZMIŠLJATE?

Vrednost 179289 Frekvenca
1 še posebej rad razmišljam o preteklosti 76
2 razmišljam predvsem o sedanjosti 375
3 največ razmišljam o prihodnosti 740
4 razmišljam o sedanjosti, preteklosti in prihodnosti 773
5 drugo 11
6 ne vem, neodločen 92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C4

C4. KOLIKŠEN NAJNIŽJI ODSTOTEK OBČANOV BI SE MORALO PO VAŠEM MNENJU STRINJATI S PREDLOGOM ZA UVEDBO NEKE NOVE REŠITVE V VAŠI OBČINI, V SLOVENIJI, PREDNO BI SMELI ZA TO UPORABLJATI DRUŽBENA SREDSTVA?

Vrednost 180288 Frekvenca
0 brez odgovora 91
1 1
2 2
3 2
94 1
95 7
98 1
99 100

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

C5

C5. ALI BI NASPLOH REKLI SAMI ZASE, DA V KRAJEVNEM OKOLJU, V DELOVNI ORGANIZACIJI:

Vrednost 181287 Frekvenca
1 rajši aktivno nastopate, četudi je to naporno 524
2 rajši gledate, poslušate, sledite dogajanjem 483
3 včasih eno, včasih drugo 737
4 ne vem, neodločen 323

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C6

C6. ALI BI ZASE LAHKO REKLI, DA VAM NA SPLOŠNO:

Vrednost 182286 Frekvenca
1 vedno primanjkuje časa 1366
2 se vam pogosto dogaja, da ne veste kaj bi počeli v prostem času 101
3 včasih eno, včasih drugo 517
4 ne vem, neodločen 83

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C7

C7. KAKO SE VI OSEBNO RAJŠI ODLOČATE GLEDE LENUHOV, DELOMRZNEŽEV V VAŠEM OKOLJU:

Vrednost 183285 Frekvenca
1 nastopam proti delomrznežem in lenuhom, čeprav bi se s tem močno zameril 1169
2 ni vredno se spopadati s takimi ljudmi, bolje je ohraniti dobre odnose 355
3 to ni moj problem, naj ga rešujejo drugi 380
4 ne vem, neodločen 163

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C8

C8. REŠEVANJE SKUPNIH POTREB V OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI JE BILO DOSLEJ POGOSTO OPRTO NA SAMOPRISPEVEK IN NA PROSTOVOLJNO DELO OBČANOV. IN KAKO OCENJUJETE MOŽNOSTI ZA TO V DANAŠNJIH RAZMERAH? (Možen je le en odgovor.)

Vrednost 184284 Frekvenca
1 v razmerah krize je še bolj nujno, da na ta način prispevamo 535
2 sem za prostovoljno delo, ne pa zadenarne prispevke 604
3 sem za denarne prispevke, ne pa za prostovoljno delo 60
4 naj prispevajo tisti, ki zmorejo 324
5 ne, sedaj ne smemo več obremenjevati občanov 349
6 kaj drugega 32
7 ne vem, neopredeljen 163

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

C9

C9. KAJ BI REKLI, ALI SEDJA, KO SO NASTOPILE GOSPODARSKE TEŽAVE, KRIZA, VEČ RAZMIŠLJATE:

Vrednost 185283 Frekvenca
1 o prihodnosti, o tem, kar nas čaka 854
2 o tem kar je sedaj 202
3 o obojem 605
4 nič več ne razmišljam kot prej 142
5 sploh ne razmišljam o tem, kar bo pa bo 192
6 ne vem, neodločen 72

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C10

C10. LJUDJE IMAJO RAZLIČNE PREDSTAVE O PRIHODNOSTI. KAKŠNA JE VAŠA SPLOŠNA PREDSTAVA O PRIHODNOSTI? ALI GLEDATE NA PRIHODNOST PREDVSEM

Vrednost 186282 Frekvenca
1 z optimizmom, pričakujem, da bo v prihodnje dobro 1099
2 s pesimizmom, nič dobrega ne pričakujem od prihodnosti 605
3 ne vem, neopredeljen 363

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C11

C11. V DELOVNIH ORGANIZACIJAH IN OBČINAH SE PRETEŽNO UKVARJAJO S SPROTNIM REŠEVANJEM TEKOČIH ZADEV, ZMANJKUJE PA JIM SREDSTEV IN SIL ZA RAZISKOVANJE DOLGOROČNIH RAZVOJNIH REŠITEV. ALI JE PO VAŠI OCENI:

Vrednost 187281 Frekvenca
1 treba dati več sredstev in sil za iskanje dolgoročnih razvojnih rešitev ali 866
2 je že prav tako, kot je sedaj, trošimo dovolj sredstev in sil za te namene 468
3 bilo bi le zapravljanje sil in sredstev, zato lahko trošimo manj 238
4 drugo 20
5 ne vem, neopredeljen 475

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C12

C12. KAKŠEN JE NA SPLOŠNO VAŠ ODNOS DO PRIHODNOSTI:

Vrednost 188280 Frekvenca
1 po svojih močeh skušam vplivati na nadaljnji razvoj 707
2 z zanimanjem spremljam razvojne tokove 712
3 bo kar bo, prepuščate se usodi in drugim 464
4 drugo 10
5 ne vem, neopredeljen 174

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

D1

D. DRUŽBENOPOLITIČNE ORGANIZACIJE, DELEGATSKI SISTEM D1. ALI JE POLITIKA, ZA KATERO SE ZAVZEMA ZK PRI NAS, SKLADNA Z INTERESI VEČINE LJUDI, ALI NE?

Vrednost 189279 Frekvenca
1 povsem je skladna 396
2 deloma je skladna 989
3 ni skladna 257
4 neodločen, ne vem 425

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D2

D2. ALI IMA PO VAŠI OCENI "NAVADEN" OBČAN V NAŠI DRUŽBI DANES DOVOLJ MOŽNOSTI ZA VPLIVANJE NA ODLOČITVE O POMEMBNIH DRUŽBENIH PROBLEMIH, ALI NE?

Vrednost 190278 Frekvenca
1 vse možnosti ima 172
2 dovolj možnosti ima 543
3 nima dovolj možnosti 977
4 sploh nima možnosti 147
5 ne vem, neodločen 228

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

D3

D3. ALI POLITIČNI VODITELJI OB SPREJEMANJU POMEMBNIH ODLOČITEV PRI NAS DOVOLJ ALI PREMALO UPOŠTEVAJO MNENJA OBČANOV?

Vrednost 191277 Frekvenca
1 v celoti upoštevajo 51
2 večinoma upoštevajo 418
3 le malo upoštevajo 1193
4 sploh ne upoštevajo 157
5 ne vem, neodločen 248

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

D4

D4. KAJ JE ZA VAS POLITIKA V NAŠI DRUŽBI? ALI JE MED NAŠTETIMI ODGOVORI TUDI TISTI, KI JE NAJBOLJ ZNAČILEN ZA VAŠ ODNOS DO POLITIKE? (Obkrožite en odgovor)

Vrednost 192276 Frekvenca
1 osvobajanje dela in človeka; samoupravljanje, v katerem sodelujejo množice 544
2 o urejanju družbenih zadev odločajo poklicni politiki in ne množice 386
3 ni mogoč splošen odgovor, ke je ocena odvisna od praktičnih učinkov konkretne politike 438
4 stvar zvitežev, karieristov in manipulantov, ki se jih pošten človek izogiblje 65
5 kaj me briga, naj se z njo ukvarjajo drugi 103
6 ne vem, ne poznam teh stvari 531

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D5A D5. V KATERE DRUŽBENOPOLITIČNE ORGANIZACIJE STE VČLANJENI? ALI V NJIH DELUJETE?

a) Socialistična zveza (SZDL)

Vrednost 193275 Frekvenca
1 nisem član 651
2 sem član 1324
3 delujem, imam funkcijo 92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D5B D5. V KATERE DRUŽBENOPOLITIČNE ORGANIZACIJE STE VČLANJENI? ALI V NJIH DELUJETE?

b) Zveza komunistov (ZK)

Vrednost 194274 Frekvenca
1 nisem član 1817
2 sem član 181
3 delujem, imam funkcijo 69

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D5C D5. V KATERE DRUŽBENOPOLITIČNE ORGANIZACIJE STE VČLANJENI? ALI V NJIH DELUJETE?

c) Zveza sindikatov

Vrednost 195273 Frekvenca
1 nisem član 878
2 sem član 1089
3 delujem, imam funkcijo 100

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D5D D5. V KATERE DRUŽBENOPOLITIČNE ORGANIZACIJE STE VČLANJENI? ALI V NJIH DELUJETE?

d) Zveza socialistične mladine

Vrednost 196272 Frekvenca
1 nisem član 1735
2 sem član 289
3 delujem, imam funkcijo 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D5E D5. V KATERE DRUŽBENOPOLITIČNE ORGANIZACIJE STE VČLANJENI? ALI V NJIH DELUJETE?

e) Zveza borcev

Vrednost 197271 Frekvenca
1 nisem član 1908
2 sem član 139
3 delujem, imam funkcijo 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D6

D6. KAJ MENITE, ALI SE SZDL UKVARJA Z VPRAŠANJI, KI NAJBOLJ PRIZADEVAJO OBČANE, ALI NE?

Vrednost 198270 Frekvenca
1 da 917
2 ne 382
3 ne vem 768

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D7

D7. ALI OPAŽATE PRI TEM V ZADNJIH LETIH KAKŠEN NAPREDEK, ALI POSLABŠANJE?

Vrednost 199269 Frekvenca
1 napredek 371
2 poslabšanje 282
3 nič se ni spremenilo 823
4 ne vem 591

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D8

D8. ALI MENITE, DA POSTOPKI VOLILNIH IN KADROVSKIH PRIPRAV, KI JIH VODI SZDL, ZAGOTAVLJAJO, DA PRIDEJO NA ODGOVORNA IN ODLOČUJOČA MESTA NAJBOLJ SPOSOBNI LJUDJE, ALI NE?

Vrednost 200268 Frekvenca
1 da, vedno 276
2 včasih, ne vedno 1120
3 sploh ne 217
4 ne vem, neodločen 454

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D9

D9. ALI VAM SZDL OMOGOČA ALI NE OMOGOČA, DA LAHKO IZRAZITE NASPROTOVANJE POLITIKI, KI SE Z NJO NE STRINJATE?

Vrednost 201267 Frekvenca
1 da, vedno 317
2 včasih, ne vedno 704
3 sploh ne 246
4 ne vem, neodločen 800

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D10

D10. KATERA OD SPODAJ NAVEDENIH USMERITEV BI O VAŠEM MNENJU MORALA V BODOČEM DELOVANJU SZDL IMETI PREDNOST? (Možen je le en odgovor.)

Vrednost 202266 Frekvenca
1 skrb za vsakdanje potrebe in interese občanov (komunalna problematika, preskrba itd.) 1079
2 razvijanje dialoga med ljudmi z različnimi stališči o bistvenih vprašanjih samoupravnega razvoja 273
3 razvijanje dialoga med ljudmi različnih svetovnih nazorov 49
4 usklajevanje dela družbenopolitičnih organizacij (ZK, ZS, ZSMS), društev in drugih družbenih ustanov 213
5 drugo 5
6 ne vem, neodločen 448

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D11

D11. ALI ŽELITE SODELOVATI V SEKCIJAH SZDL?

Vrednost 203265 Frekvenca
1 da, že delujem 271
2 da, želim delovati 647
3 ne želim 680
4 ne vem, kaj je sekcija 469

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D12A D12. ALI MORDA VESTE,

A) KDO JE V JUGOSLAVIJI? a) predsednik Predsedstva SFRJ

Vrednost 204264 Frekvenca
1 pravilni odgovori 737
2 nepravilni odgovori 249
0 b. o. 1081

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D12B D12. ALI MORDA VESTE,

A) KDO JE V JUGOSLAVIJI? b) predsednik Zveznega izvršnega sveta

Vrednost 205263 Frekvenca
1 pravilni odgovori 1162
2 nepravilni odgovori 63
0 b. o. 842

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D12C D12. ALI MORDA VESTE,

A) KDO JE V JUGOSLAVIJI? c) predsednik CK ZKJ

Vrednost 206262 Frekvenca
1 pravilni odgovori 727
2 nepravilni odgovori 104
0 b. o. 1236

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D12D D12. ALI MORDA VESTE,

B) KDO JE V SLOVENIJI? d) predsednik Predsedstva SR Slovenije

Vrednost 207261 Frekvenca
1 pravilni odgovori 326
2 nepravilni odgovori 261
0 b. o. 1480

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D12E D12. ALI MORDA VESTE,

B) KDO JE V SLOVENIJI? e) predsednik Izvršnega sveta Skupščine SRS

Vrednost 208260 Frekvenca
1 pravilni odgovori 531
2 nepravilni odgovori 112
0 b. o. 1424

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D12F D12. ALI MORDA VESTE,

B) KDO JE V SLOVENIJI? f) predsednik predsedstva CK ZKS

Vrednost 209259 Frekvenca
1 pravilni odgovori 395
2 nepravilni odgovori 131
0 b. o. 1541

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D12AA

D12AA predsednik Predsedstva SFRJ

Vrednost 210258 Frekvenca
0 1069
1 739
2 43
3 19
4 166
6 9
8 6
9 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

D12BB

D12BB predsednik Zveznega izvršnega sveta

Vrednost 211257 Frekvenca