Slovensko javno mnenje 1992/2: Mednarodna raziskava o neenakosti in socialno-ekonomskih orientacijah

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM922
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM922_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
 • International Social Survey Programme
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Rose, Richard
 • Klinar, Peter
 • Markič, Boštjan
 • Roter, Zdenko
 • Trampuž, Cveto
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana; februar 1992)

Finančna podpora:

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Serija:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • ISSP/Mednarodna splošna družboslovna anketa = International Social Survey Programme

  Raziskava je iz serije ISSP - Mednarodnega projekta sodelovanja splošnih družboslovnih anket, katerega namen je pridobivanje podatkov primernih za primerjalno analizo. Vsako leto se sodelujoče države odločijo za izvedbo kratkega vprašalnika na izbrano temo. (glej http://www.gesis.org/en/data_service/issp/index.htm in http://www.issp.org/homepage.htm ). Podatki iz mednarodne raziskave so na voljo pod oznako ADP - IDNo: ISSP in letnica.

 • NDB/Barometer novih demokracij = New Democracies Barometer

  Barometer novih demokracij = New Democracies Barometer

Vsebina raziskave

Ključne besede:

dejavniki napredovanja, možnosti napredovanja, nagrajevanje, vzroki neenakosti, odnos do družbenih razlik, dejanski in zaželeni zaslužki poklicev, socialna vloga države, ocena davčnega sistema, prisotnost družbenih konfliktov, medgeneracijska mobilnost respondenta, prakse in načrti za pridobivanje dodatnega zaslužka, glavni viri zagotavljanja življenjskega standarda, ocena življenjskega standarda, ocene gospodarskega sistema, opremljenost gospodinjstva, Glavne naloge vlade, ocene političnega sistema, pripravljenost za neformalno politično participacijo, ocena sedanjih in prihodnjih političnih razmer, levo-desno opredeljevanje, strankarske simpatije, ugledni politiki

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - enakost in neenakost
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Vsebinsko področja CERIF
Socialne strukture
Vsebinska področja ADP
STALIŠČA O NEENAKOSTI
SOCIALNO EKONOMSKE RAZMERE
OCENA POLITIČNEGA SISTEMA
DEMOGRAFIJA


Povzetek:

Prvo poglavje vprašalnika je slovenski prevod mednarodnega vprašalnika ISSP92. Začne se z ocenami dejavnikov napredovanja v življenju. Vsebovana so stališča do družbenih razlik, kdaj so upravičene, ali jih je potrebno zmanjšati. Respondentje ocenjujejo, kakšen je dejanski dohodek izbranih poklicnev in kakšen bi bil upravičen. Ocenjujejo različne oblike obdavčevanja, poseganje države pri uravnavanju neenakosti. Podana je samoocena lastnega družbenega položaja ter podatki o socialnem izvoru ter družbeni mobilnosti. Ocenjen je družbeni prestiž posameznih poklicev. Drugi del pa ponavlja raziskavo Barometer novih demokracij / New Democracies Barometer (NDB). Ta zajema blok vprašanj na temo ocenjevanja individualne ekonomske moči, nakupovalnih namer, virov zaslužka, načinov preživetja ter splošne ocene gospodarske situacije v državi, ter materialnega položaja gospodinjstva. Sledijo ocene političih razmer in problemov, protestni potencial in verjetnost izbruha konfliktov.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: februar 1992 - februar 1992
Čas izdelave: 1992-2
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Vzorec je razpolovljen za dve vzporedni anketi SJM. V kolikor ankete ni mogoče opraviti je po več poizkusih dovoljena uporaba rezerv. Rezerve so določene vnaprej znotraj skupinic iz vzorčnega seznama.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ../podatki/sjm/SJM922.POR

Format: SPSS prenosljiva datoteka

 • število spremenljivk: 218
 • število enot: 1049

Spremenljivke

ID Identifikacijska številka

ID

Vrednost 13 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
1048 1
1049 1
1050 1
1051 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1051

V1.1A V1.00 STALIŠČA O NEENAKOSTI V1.1 NA ZAČETKU IMAMO NEKAJ VPRAŠANJ O MOŽNOSTIH NAPREDOVANJA. PROSIMO IZBERITE EN ODGOVOR TER NAM NA TA NAČIN POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE PO VAŠI OCENI VSAKA OD NAŠTETIH STVARI ZA NAPREDOVANJE V ŽIVLJENJU? KAKO POMEMBNO JE:

a) da izhajaš iz bogate družine

Vrednost 22 Frekvenca
1 to je odločilno 43
2 to je zelo pomembno 184
3 to je precej pomembno 313
4 to ni kaj dosti pomembno 262
5 to sploh ni pomembno 222
8 ne vem 21
9 ni odgovora 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.1B V1.00 STALIŠČA O NEENAKOSTI V1.1 NA ZAČETKU IMAMO NEKAJ VPRAŠANJ O MOŽNOSTIH NAPREDOVANJA. PROSIMO IZBERITE EN ODGOVOR TER NAM NA TA NAČIN POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE PO VAŠI OCENI VSAKA OD NAŠTETIH STVARI ZA NAPREDOVANJE V ŽIVLJENJU? KAKO POMEMBNO JE:

b) da imaš dobro izobražene starše

Vrednost 31 Frekvenca
1 to je odločilno 31
2 to je zelo pomembno 250
3 to je precej pomembno 367
4 to ni kaj dosti pomembno 232
5 to sploh ni pomembno 145
8 ne vem 17
9 ni odgovora 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

ID Identifikacijska številka

ID

Vrednost 1218 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
1048 1
1049 1
1050 1
1051 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1051

V1.1A V1.00 STALIŠČA O NEENAKOSTI V1.1 NA ZAČETKU IMAMO NEKAJ VPRAŠANJ O MOŽNOSTIH NAPREDOVANJA. PROSIMO IZBERITE EN ODGOVOR TER NAM NA TA NAČIN POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE PO VAŠI OCENI VSAKA OD NAŠTETIH STVARI ZA NAPREDOVANJE V ŽIVLJENJU? KAKO POMEMBNO JE:

a) da izhajaš iz bogate družine

Vrednost 2217 Frekvenca
1 to je odločilno 43
2 to je zelo pomembno 184
3 to je precej pomembno 313
4 to ni kaj dosti pomembno 262
5 to sploh ni pomembno 222
8 ne vem 21
9 ni odgovora 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.1B V1.00 STALIŠČA O NEENAKOSTI V1.1 NA ZAČETKU IMAMO NEKAJ VPRAŠANJ O MOŽNOSTIH NAPREDOVANJA. PROSIMO IZBERITE EN ODGOVOR TER NAM NA TA NAČIN POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE PO VAŠI OCENI VSAKA OD NAŠTETIH STVARI ZA NAPREDOVANJE V ŽIVLJENJU? KAKO POMEMBNO JE:

b) da imaš dobro izobražene starše

Vrednost 3216 Frekvenca
1 to je odločilno 31
2 to je zelo pomembno 250
3 to je precej pomembno 367
4 to ni kaj dosti pomembno 232
5 to sploh ni pomembno 145
8 ne vem 17
9 ni odgovora 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.1C V1.00 STALIŠČA O NEENAKOSTI V1.1 NA ZAČETKU IMAMO NEKAJ VPRAŠANJ O MOŽNOSTIH NAPREDOVANJA. PROSIMO IZBERITE EN ODGOVOR TER NAM NA TA NAČIN POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE PO VAŠI OCENI VSAKA OD NAŠTETIH STVARI ZA NAPREDOVANJE V ŽIVLJENJU? KAKO POMEMBNO JE:

c) da imaš sam dobro izobrazbo

Vrednost 4215 Frekvenca
1 to je odločilno 190
2 to je zelo pomembno 468
3 to je precej pomembno 286
4 to ni kaj dosti pomembno 62
5 to sploh ni pomembno 25
8 ne vem 9
9 ni odgovora 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.1D V1.00 STALIŠČA O NEENAKOSTI V1.1 NA ZAČETKU IMAMO NEKAJ VPRAŠANJ O MOŽNOSTIH NAPREDOVANJA. PROSIMO IZBERITE EN ODGOVOR TER NAM NA TA NAČIN POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE PO VAŠI OCENI VSAKA OD NAŠTETIH STVARI ZA NAPREDOVANJE V ŽIVLJENJU? KAKO POMEMBNO JE:

d) da si ambiciozen

Vrednost 5214 Frekvenca
1 to je odločilno 242
2 to je zelo pomembno 416
3 to je precej pomembno 243
4 to ni kaj dosti pomembno 73
5 to sploh ni pomembno 26
8 ne vem 40
9 ni odgovora 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.1E V1.00 STALIŠČA O NEENAKOSTI V1.1 NA ZAČETKU IMAMO NEKAJ VPRAŠANJ O MOŽNOSTIH NAPREDOVANJA. PROSIMO IZBERITE EN ODGOVOR TER NAM NA TA NAČIN POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE PO VAŠI OCENI VSAKA OD NAŠTETIH STVARI ZA NAPREDOVANJE V ŽIVLJENJU? KAKO POMEMBNO JE:

e) da imaš prirojene sposobnosti

Vrednost 6213 Frekvenca
1 to je odločilno 166
2 to je zelo pomembno 433
3 to je precej pomembno 328
4 to ni kaj dosti pomembno 67
5 to sploh ni pomembno 25
8 ne vem 24
9 ni odgovora 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.1F V1.00 STALIŠČA O NEENAKOSTI V1.1 NA ZAČETKU IMAMO NEKAJ VPRAŠANJ O MOŽNOSTIH NAPREDOVANJA. PROSIMO IZBERITE EN ODGOVOR TER NAM NA TA NAČIN POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE PO VAŠI OCENI VSAKA OD NAŠTETIH STVARI ZA NAPREDOVANJE V ŽIVLJENJU? KAKO POMEMBNO JE:

f) da trdo delaš

Vrednost 7212 Frekvenca
1 to je odločilno 177
2 to je zelo pomembno 376
3 to je precej pomembno 268
4 to ni kaj dosti pomembno 162
5 to sploh ni pomembno 53
8 ne vem 9
9 ni odgovora 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.1G V1.00 STALIŠČA O NEENAKOSTI V1.1 NA ZAČETKU IMAMO NEKAJ VPRAŠANJ O MOŽNOSTIH NAPREDOVANJA. PROSIMO IZBERITE EN ODGOVOR TER NAM NA TA NAČIN POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE PO VAŠI OCENI VSAKA OD NAŠTETIH STVARI ZA NAPREDOVANJE V ŽIVLJENJU? KAKO POMEMBNO JE:

g) da poznaš prave ljudi

Vrednost 8211 Frekvenca
1 to je odločilno 136
2 to je zelo pomembno 418
3 to je precej pomembno 335
4 to ni kaj dosti pomembno 88
5 to sploh ni pomembno 45
8 ne vem 18
9 ni odgovora 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.1H V1.00 STALIŠČA O NEENAKOSTI V1.1 NA ZAČETKU IMAMO NEKAJ VPRAŠANJ O MOŽNOSTIH NAPREDOVANJA. PROSIMO IZBERITE EN ODGOVOR TER NAM NA TA NAČIN POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE PO VAŠI OCENI VSAKA OD NAŠTETIH STVARI ZA NAPREDOVANJE V ŽIVLJENJU? KAKO POMEMBNO JE:

h) da imaš politične zveze

Vrednost 9210 Frekvenca
1 to je odločilno 43
2 to je zelo pomembno 174
3 to je precej pomembno 235
4 to ni kaj dosti pomembno 274
5 to sploh ni pomembno 240
8 ne vem 66
9 ni odgovora 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.1I V1.00 STALIŠČA O NEENAKOSTI V1.1 NA ZAČETKU IMAMO NEKAJ VPRAŠANJ O MOŽNOSTIH NAPREDOVANJA. PROSIMO IZBERITE EN ODGOVOR TER NAM NA TA NAČIN POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE PO VAŠI OCENI VSAKA OD NAŠTETIH STVARI ZA NAPREDOVANJE V ŽIVLJENJU? KAKO POMEMBNO JE:

i) da si pripadnik določene rase

Vrednost 10209 Frekvenca
1 to je odločilno 19
2 to je zelo pomembno 75
3 to je precej pomembno 127
4 to ni kaj dosti pomembno 246
5 to sploh ni pomembno 490
8 ne vem 67
9 ni odgovora 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.1J V1.00 STALIŠČA O NEENAKOSTI V1.1 NA ZAČETKU IMAMO NEKAJ VPRAŠANJ O MOŽNOSTIH NAPREDOVANJA. PROSIMO IZBERITE EN ODGOVOR TER NAM NA TA NAČIN POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE PO VAŠI OCENI VSAKA OD NAŠTETIH STVARI ZA NAPREDOVANJE V ŽIVLJENJU? KAKO POMEMBNO JE:

j) da pripadaš določeni veri

Vrednost 11208 Frekvenca
1 to je odločilno 16
2 to je zelo pomembno 66
3 to je precej pomembno 148
4 to ni kaj dosti pomembno 262
5 to sploh ni pomembno 515
8 ne vem 36
9 ni odgovora 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.1K V1.00 STALIŠČA O NEENAKOSTI V1.1 NA ZAČETKU IMAMO NEKAJ VPRAŠANJ O MOŽNOSTIH NAPREDOVANJA. PROSIMO IZBERITE EN ODGOVOR TER NAM NA TA NAČIN POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE PO VAŠI OCENI VSAKA OD NAŠTETIH STVARI ZA NAPREDOVANJE V ŽIVLJENJU? KAKO POMEMBNO JE:

k) iz katerega predela Slovenije prihajaš

Vrednost 12207 Frekvenca
1 to je odločilno 9
2 to je zelo pomembno 54
3 to je precej pomembno 141
4 to ni kaj dosti pomembno 235
5 to sploh ni pomembno 557
8 ne vem 43
9 ni odgovora 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.1L V1.00 STALIŠČA O NEENAKOSTI V1.1 NA ZAČETKU IMAMO NEKAJ VPRAŠANJ O MOŽNOSTIH NAPREDOVANJA. PROSIMO IZBERITE EN ODGOVOR TER NAM NA TA NAČIN POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE PO VAŠI OCENI VSAKA OD NAŠTETIH STVARI ZA NAPREDOVANJE V ŽIVLJENJU? KAKO POMEMBNO JE:

l) da si moški ali ženska

Vrednost 13206 Frekvenca
1 to je odločilno 17
2 to je zelo pomembno 89
3 to je precej pomembno 240
4 to ni kaj dosti pomembno 264
5 to sploh ni pomembno 396
8 ne vem 36
9 ni odgovora 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.1M V1.00 STALIŠČA O NEENAKOSTI V1.1 NA ZAČETKU IMAMO NEKAJ VPRAŠANJ O MOŽNOSTIH NAPREDOVANJA. PROSIMO IZBERITE EN ODGOVOR TER NAM NA TA NAČIN POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE PO VAŠI OCENI VSAKA OD NAŠTETIH STVARI ZA NAPREDOVANJE V ŽIVLJENJU? KAKO POMEMBNO JE:

m) kakšna politična prepričanja imaš

Vrednost 14205 Frekvenca
1 to je odločilno 12
2 to je zelo pomembno 83
3 to je precej pomembno 225
4 to ni kaj dosti pomembno 240
5 to sploh ni pomembno 370
8 ne vem 91
9 ni odgovora 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.2

V1.2 V KAKŠNI MERI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJO TRDITVIJO: GLEDE NA SEDANJE RAZMERE V SLOVENIJI IMAJO LJUDJE, KOT STE VI IN VAŠA DRUŽINA, DOBRE MOŽNOSTI, DA SI IZBOLJŠAJO ŽIVLJENJSKI STANDARD.

Vrednost 15204 Frekvenca
1 močno soglašam 20
2 soglašam 165
3 niti soglašam, niti ne soglašam 228
4 ne soglašam, nasprotujem 397
5 močno nasprotujem 155
8 ne vem, ne morem izbrati 75
9 ni odgovora 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.3

V1.3 NEKATERI LJUDJE ZASLUŽIJO VELIKO DENARJA, DRUGI PA NE. ČE HOČEMO LJUDI PRIPRAVITI DO TEGA, DA BI TRDO DELALI, ALI MISLITE, DA SO VELIKE RAZLIKE V ZASLUŽKIH ...

Vrednost 16203 Frekvenca
1 aboslutno potrebne 154
2 verjetno so potrebne 483
3 verjetno niso potrebne 196
4 gotovo niso potrebne 144
8 ne vem, ne morem izbrati 59
9 ni odgovora 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1.4A

ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (Le en odgovor) V1.4a LJUDJE NE BODO SPREJELI DODATNE ODGOVORNOSTI PRI DELU, RAZEN ČE BODO ZA TO POSEBEJ PLAČANI.

Vrednost 17202 Frekvenca
1 močno soglašam 203
2 soglašam 534
3 niti soglašam, niti ne soglašam 125
4 ne soglašam, nasprotujem 118
5 močno nasprotujem 18
8 ne vem, ne morem izbrati 43
9 ni odgovora 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.4B

ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (Le en odgovor) V1.4b DELAVCI SE NE BODO TRUDILI, DA BI SI PRIDOBILI STROKOVNO ZNANJE IN KVALIFIKACIJE, ČE NE BODO POSEBEJ PLAČANI ZA TO, DA JIH IMAJO.

Vrednost 18201 Frekvenca
1 močno soglašam 136
2 soglašam 534
3 niti soglašam, niti ne soglašam 152
4 ne soglašam, nasprotujem 163
5 močno nasprotujem 13
8 ne vem, ne morem izbrati 43
9 ni odgovora 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.4C

ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (Le en odgovor) V1.4c NEENAKOST ŠE VEDNO OBSTAJA, KER KORISTI BOGATIM IN MOČNIM.

Vrednost 19200 Frekvenca
1 močno soglašam 187
2 soglašam 515
3 niti soglašam, niti ne soglašam 113
4 ne soglašam, nasprotujem 113
5 močno nasprotujem 26
8 ne vem, ne morem izbrati 77
9 ni odgovora 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.4D

ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (Le en odgovor) V1.4d NIHČE NE BI DOLGA LETA ŠTUDIRAL, DA BI POSTAL PRAVNIK ALI ZDRAVNIK, ČE NE BI PRIČAKOVAL, DA BO ZASLUŽIL DOSTI VEČ KOT NAVADNI DELAVCI.

Vrednost 20199 Frekvenca
1 močno soglašam 221
2 soglašam 473
3 niti soglašam, niti ne soglašam 162
4 ne soglašam, nasprotujem 139
5 močno nasprotujem 20
8 ne vem, ne morem izbrati 32
9 ni odgovora 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.4E

ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (Le en odgovor) V1.4e VELIKE RAZLIKE V DOHODKIH SO POTREBNE ZA NAPREDEK IN BLAGOSTANJE SLOVENIJE.

Vrednost 21198 Frekvenca
1 močno soglašam 46
2 soglašam 240
3 niti soglašam, niti ne soglašam 192
4 ne soglašam, nasprotujem 394
5 močno nasprotujem 93
8 ne vem, ne morem izbrati 71
9 ni odgovora 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.4F

ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (Le en odgovor) V1.4f NAJBOLJŠI NAČIN ZA IZBOLJŠANJE ŽIVLJENJSKEGA STANDARDA VSEH LJUDI JE, DA DOVOLIMO PODJETNIKOM, DA USTVARJAJO SOLIDNE DOBIČKE.

Vrednost 22197 Frekvenca
1 močno soglašam 106
2 soglašam 453
3 niti soglašam, niti ne soglašam 172
4 ne soglašam, nasprotujem 184
5 močno nasprotujem 24
8 ne vem, ne morem izbrati 97
9 ni odgovora 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.4G

ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (Le en odgovor) V1.4g NEENAKOST ŠE VEDNO OBSTAJA ZATO, KER SE NAVADNI LJUDJE NE ZDRUŽIJO, DA BI JO ODPRAVILI.

Vrednost 23196 Frekvenca
1 močno soglašam 79
2 soglašam 376
3 niti soglašam, niti ne soglašam 170
4 ne soglašam, nasprotujem 248
5 močno nasprotujem 31
8 ne vem, ne morem izbrati 124
9 ni odgovora 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.5A V1.5 RADI BI DA OCENITE, KOLIKO LJUDJE V SPODAJ NAVEDENIH POKLICIH V RESNICI ZASLUŽIJO. POVEJTE PROSIM, KOLIKO PO VAŠI OCENI V ZADNJEM ČASU ZASLUŽIJO NA MESEC, PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV. (MNOGO LJUDI NE VE KAJ DOSTI O TEM, VENDAR NAM BO VAŠA PRIBLIŽNA OCENA ZADOSTOVALA. ČETUDI VAM JE MORDA TEŽKO OCENITI JE TO ZA NAS POMEMBNO IN VAS ZATO PROSIMO, DA VSEENO POSKUSITE). KOLIKO PO VAŠI OCENI ZASLUŽI:

a) zidar

Vrednost 24195 Frekvenca
1 1
2 1
60 1
70 1
80 1
100 1
0 b. o. 94

Vrednosti spremenljivk od 1 do 100

V1.5B V1.5 RADI BI DA OCENITE, KOLIKO LJUDJE V SPODAJ NAVEDENIH POKLICIH V RESNICI ZASLUŽIJO. POVEJTE PROSIM, KOLIKO PO VAŠI OCENI V ZADNJEM ČASU ZASLUŽIJO NA MESEC, PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV. (MNOGO LJUDI NE VE KAJ DOSTI O TEM, VENDAR NAM BO VAŠA PRIBLIŽNA OCENA ZADOSTOVALA. ČETUDI VAM JE MORDA TEŽKO OCENITI JE TO ZA NAS POMEMBNO IN VAS ZATO PROSIMO, DA VSEENO POSKUSITE). KOLIKO PO VAŠI OCENI ZASLUŽI:

b) zdravnik splošne prakse

Vrednost 25194 Frekvenca
5 1
7 1
110 1
150 3
180 1
200 2
0 b. o. 93

Vrednosti spremenljivk od 5 do 200

V1.5C V1.5 RADI BI DA OCENITE, KOLIKO LJUDJE V SPODAJ NAVEDENIH POKLICIH V RESNICI ZASLUŽIJO. POVEJTE PROSIM, KOLIKO PO VAŠI OCENI V ZADNJEM ČASU ZASLUŽIJO NA MESEC, PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV. (MNOGO LJUDI NE VE KAJ DOSTI O TEM, VENDAR NAM BO VAŠA PRIBLIŽNA OCENA ZADOSTOVALA. ČETUDI VAM JE MORDA TEŽKO OCENITI JE TO ZA NAS POMEMBNO IN VAS ZATO PROSIMO, DA VSEENO POSKUSITE). KOLIKO PO VAŠI OCENI ZASLUŽI:

c) bančni uradnik

Vrednost 26193 Frekvenca
7 1
10 7
100 3
111 1
150 1
200 1
0 b. o. 93

Vrednosti spremenljivk od 7 do 200

V1.5D V1.5 RADI BI DA OCENITE, KOLIKO LJUDJE V SPODAJ NAVEDENIH POKLICIH V RESNICI ZASLUŽIJO. POVEJTE PROSIM, KOLIKO PO VAŠI OCENI V ZADNJEM ČASU ZASLUŽIJO NA MESEC, PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV. (MNOGO LJUDI NE VE KAJ DOSTI O TEM, VENDAR NAM BO VAŠA PRIBLIŽNA OCENA ZADOSTOVALA. ČETUDI VAM JE MORDA TEŽKO OCENITI JE TO ZA NAS POMEMBNO IN VAS ZATO PROSIMO, DA VSEENO POSKUSITE). KOLIKO PO VAŠI OCENI ZASLUŽI:

d) lastnik majhne trgovine

Vrednost 27192 Frekvenca
5 1
10 12
130 1
150 5
200 2
300 1
0 b. o. 153

Vrednosti spremenljivk od 5 do 300

V1.5E V1.5 RADI BI DA OCENITE, KOLIKO LJUDJE V SPODAJ NAVEDENIH POKLICIH V RESNICI ZASLUŽIJO. POVEJTE PROSIM, KOLIKO PO VAŠI OCENI V ZADNJEM ČASU ZASLUŽIJO NA MESEC, PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV. (MNOGO LJUDI NE VE KAJ DOSTI O TEM, VENDAR NAM BO VAŠA PRIBLIŽNA OCENA ZADOSTOVALA. ČETUDI VAM JE MORDA TEŽKO OCENITI JE TO ZA NAS POMEMBNO IN VAS ZATO PROSIMO, DA VSEENO POSKUSITE). KOLIKO PO VAŠI OCENI ZASLUŽI:

e) direktor velike slovenske firme

Vrednost 28191 Frekvenca
5 1
10 1
350 1
400 1
500 3
700 2
0 b. o. 79

Vrednosti spremenljivk od 5 do 700

V1.5F V1.5 RADI BI DA OCENITE, KOLIKO LJUDJE V SPODAJ NAVEDENIH POKLICIH V RESNICI ZASLUŽIJO. POVEJTE PROSIM, KOLIKO PO VAŠI OCENI V ZADNJEM ČASU ZASLUŽIJO NA MESEC, PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV. (MNOGO LJUDI NE VE KAJ DOSTI O TEM, VENDAR NAM BO VAŠA PRIBLIŽNA OCENA ZADOSTOVALA. ČETUDI VAM JE MORDA TEŽKO OCENITI JE TO ZA NAS POMEMBNO IN VAS ZATO PROSIMO, DA VSEENO POSKUSITE). KOLIKO PO VAŠI OCENI ZASLUŽI:

f) kvalificiran delavec v tovarni

Vrednost 29190 Frekvenca
4 1
5 2
100 1
150 2
180 1
250 1
0 b. o. 78

Vrednosti spremenljivk od 4 do 250

V1.5G V1.5 RADI BI DA OCENITE, KOLIKO LJUDJE V SPODAJ NAVEDENIH POKLICIH V RESNICI ZASLUŽIJO. POVEJTE PROSIM, KOLIKO PO VAŠI OCENI V ZADNJEM ČASU ZASLUŽIJO NA MESEC, PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV. (MNOGO LJUDI NE VE KAJ DOSTI O TEM, VENDAR NAM BO VAŠA PRIBLIŽNA OCENA ZADOSTOVALA. ČETUDI VAM JE MORDA TEŽKO OCENITI JE TO ZA NAS POMEMBNO IN VAS ZATO PROSIMO, DA VSEENO POSKUSITE). KOLIKO PO VAŠI OCENI ZASLUŽI:

g) delavec na kmetijskem posestvu

Vrednost 30189 Frekvenca
3 3
4 4
5 15
6 19
7 24
8 87
9 23
10 225
11 13
12 126
13 34
14 18
15 174
16 5
17 12
18 25
19 2
20 76
21 1
22 1
25 16
30 10
35 1
40 5
50 1
80 1
120 1
150 1
0 b. o. 126

Vrednosti spremenljivk od 3 do 150

V1.5H V1.5 RADI BI DA OCENITE, KOLIKO LJUDJE V SPODAJ NAVEDENIH POKLICIH V RESNICI ZASLUŽIJO. POVEJTE PROSIM, KOLIKO PO VAŠI OCENI V ZADNJEM ČASU ZASLUŽIJO NA MESEC, PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV. (MNOGO LJUDI NE VE KAJ DOSTI O TEM, VENDAR NAM BO VAŠA PRIBLIŽNA OCENA ZADOSTOVALA. ČETUDI VAM JE MORDA TEŽKO OCENITI JE TO ZA NAS POMEMBNO IN VAS ZATO PROSIMO, DA VSEENO POSKUSITE). KOLIKO PO VAŠI OCENI ZASLUŽI:

h) tajnica

Vrednost 31188 Frekvenca
6 3
7 2
200 1
201 1
301 1
380 1
0 b. o. 88

Vrednosti spremenljivk od 6 do 380

V1.5I V1.5 RADI BI DA OCENITE, KOLIKO LJUDJE V SPODAJ NAVEDENIH POKLICIH V RESNICI ZASLUŽIJO. POVEJTE PROSIM, KOLIKO PO VAŠI OCENI V ZADNJEM ČASU ZASLUŽIJO NA MESEC, PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV. (MNOGO LJUDI NE VE KAJ DOSTI O TEM, VENDAR NAM BO VAŠA PRIBLIŽNA OCENA ZADOSTOVALA. ČETUDI VAM JE MORDA TEŽKO OCENITI JE TO ZA NAS POMEMBNO IN VAS ZATO PROSIMO, DA VSEENO POSKUSITE). KOLIKO PO VAŠI OCENI ZASLUŽI:

i) voznik mestnega avtobusa

Vrednost 32187 Frekvenca
5 1
6 1
70 1
130 1
147 1
200 1
0 b. o. 103

Vrednosti spremenljivk od 5 do 200

V1.5J V1.5 RADI BI DA OCENITE, KOLIKO LJUDJE V SPODAJ NAVEDENIH POKLICIH V RESNICI ZASLUŽIJO. POVEJTE PROSIM, KOLIKO PO VAŠI OCENI V ZADNJEM ČASU ZASLUŽIJO NA MESEC, PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV. (MNOGO LJUDI NE VE KAJ DOSTI O TEM, VENDAR NAM BO VAŠA PRIBLIŽNA OCENA ZADOSTOVALA. ČETUDI VAM JE MORDA TEŽKO OCENITI JE TO ZA NAS POMEMBNO IN VAS ZATO PROSIMO, DA VSEENO POSKUSITE). KOLIKO PO VAŠI OCENI ZASLUŽI:

j) nekvalificiran delavec v tovarni

Vrednost 33186 Frekvenca
4 7
5 19
6 53
7 71
8 197
9 74
10 261
11 28
12 96
13 38
14 19
15 74
16 6
17 3
18 10
19 2
20 3
24 1
35 1
36 1
70 1
90 1
120 1
130 1
500 1
0 b. o. 80

Vrednosti spremenljivk od 4 do 500

V1.5K V1.5 RADI BI DA OCENITE, KOLIKO LJUDJE V SPODAJ NAVEDENIH POKLICIH V RESNICI ZASLUŽIJO. POVEJTE PROSIM, KOLIKO PO VAŠI OCENI V ZADNJEM ČASU ZASLUŽIJO NA MESEC, PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV. (MNOGO LJUDI NE VE KAJ DOSTI O TEM, VENDAR NAM BO VAŠA PRIBLIŽNA OCENA ZADOSTOVALA. ČETUDI VAM JE MORDA TEŽKO OCENITI JE TO ZA NAS POMEMBNO IN VAS ZATO PROSIMO, DA VSEENO POSKUSITE). KOLIKO PO VAŠI OCENI ZASLUŽI:

k) minister v slovenski vladi

Vrednost 34185 Frekvenca
13 1
15 3
450 1
500 5
600 1
700 1
0 b. o. 122

Vrednosti spremenljivk od 13 do 700

V1.6A V1.6 SEDAJ PA NAS ZANIMA ŠE, KOLIKO NAJ BI PO VAŠI OCENI ZASLUŽILI LJUDJE V TEH POKLICIH, TOREJ, KOLIKO BI MORALI PO VAŠEM MNENJU ZASLUŽITI NA MESEC (PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV) NE GLEDE NA TO, KOLIKO V RESNICI ZASLUŽIJO. KOLIKO NAJ BI PRIBLIŽNO ZASLUŽIL:

a) zidar

Vrednost 35184 Frekvenca
2 1
8 2
140 1
150 1
300 1
0 b. o. 68
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 2 do 300

V1.6B V1.6 SEDAJ PA NAS ZANIMA ŠE, KOLIKO NAJ BI PO VAŠI OCENI ZASLUŽILI LJUDJE V TEH POKLICIH, TOREJ, KOLIKO BI MORALI PO VAŠEM MNENJU ZASLUŽITI NA MESEC (PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV) NE GLEDE NA TO, KOLIKO V RESNICI ZASLUŽIJO. KOLIKO NAJ BI PRIBLIŽNO ZASLUŽIL:

b) zdravnik splošne prakse

Vrednost 36183 Frekvenca
3 1
4 2
300 1
382 1
400 1
500 1
0 b. o. 71

Vrednosti spremenljivk od 3 do 500

V1.6C V1.6 SEDAJ PA NAS ZANIMA ŠE, KOLIKO NAJ BI PO VAŠI OCENI ZASLUŽILI LJUDJE V TEH POKLICIH, TOREJ, KOLIKO BI MORALI PO VAŠEM MNENJU ZASLUŽITI NA MESEC (PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV) NE GLEDE NA TO, KOLIKO V RESNICI ZASLUŽIJO. KOLIKO NAJ BI PRIBLIŽNO ZASLUŽIL:

c) bančni uradnik

Vrednost 37182 Frekvenca
2 1
3 1
180 1
200 2
203 1
250 1
0 b. o. 78

Vrednosti spremenljivk od 2 do 250

V1.6D V1.6 SEDAJ PA NAS ZANIMA ŠE, KOLIKO NAJ BI PO VAŠI OCENI ZASLUŽILI LJUDJE V TEH POKLICIH, TOREJ, KOLIKO BI MORALI PO VAŠEM MNENJU ZASLUŽITI NA MESEC (PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV) NE GLEDE NA TO, KOLIKO V RESNICI ZASLUŽIJO. KOLIKO NAJ BI PRIBLIŽNO ZASLUŽIL:

d) lastnik majhne trgovine

Vrednost 38181 Frekvenca
10 2
12 7
250 2
300 1
350 1
450 1
0 b. o. 119

Vrednosti spremenljivk od 10 do 450

V1.6E V1.6 SEDAJ PA NAS ZANIMA ŠE, KOLIKO NAJ BI PO VAŠI OCENI ZASLUŽILI LJUDJE V TEH POKLICIH, TOREJ, KOLIKO BI MORALI PO VAŠEM MNENJU ZASLUŽITI NA MESEC (PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV) NE GLEDE NA TO, KOLIKO V RESNICI ZASLUŽIJO. KOLIKO NAJ BI PRIBLIŽNO ZASLUŽIL:

e) direktor velike slovenske firme

Vrednost 39180 Frekvenca
5 1
10 2
450 1
500 1
502 1
800 2
0 b. o. 75

Vrednosti spremenljivk od 5 do 800

V1.6F V1.6 SEDAJ PA NAS ZANIMA ŠE, KOLIKO NAJ BI PO VAŠI OCENI ZASLUŽILI LJUDJE V TEH POKLICIH, TOREJ, KOLIKO BI MORALI PO VAŠEM MNENJU ZASLUŽITI NA MESEC (PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV) NE GLEDE NA TO, KOLIKO V RESNICI ZASLUŽIJO. KOLIKO NAJ BI PRIBLIŽNO ZASLUŽIL:

f) kvalificiran delavec v tovarni

Vrednost 40179 Frekvenca
2 3
4 1
120 1
130 1
150 2
180 2
0 b. o. 74

Vrednosti spremenljivk od 2 do 180

V1.6G V1.6 SEDAJ PA NAS ZANIMA ŠE, KOLIKO NAJ BI PO VAŠI OCENI ZASLUŽILI LJUDJE V TEH POKLICIH, TOREJ, KOLIKO BI MORALI PO VAŠEM MNENJU ZASLUŽITI NA MESEC (PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV) NE GLEDE NA TO, KOLIKO V RESNICI ZASLUŽIJO. KOLIKO NAJ BI PRIBLIŽNO ZASLUŽIL:

g) delavec na kmetijskem posestvu

Vrednost 41178 Frekvenca
1 1
2 1
120 1
130 1
150 2
200 1
0 b. o. 91

Vrednosti spremenljivk od 1 do 200

V1.6H V1.6 SEDAJ PA NAS ZANIMA ŠE, KOLIKO NAJ BI PO VAŠI OCENI ZASLUŽILI LJUDJE V TEH POKLICIH, TOREJ, KOLIKO BI MORALI PO VAŠEM MNENJU ZASLUŽITI NA MESEC (PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV) NE GLEDE NA TO, KOLIKO V RESNICI ZASLUŽIJO. KOLIKO NAJ BI PRIBLIŽNO ZASLUŽIL:

h) tajnica

Vrednost 42177 Frekvenca
1 1
5 1
120 3
160 1
200 1
501 1
0 b. o. 78

Vrednosti spremenljivk od 1 do 501

V1.6I V1.6 SEDAJ PA NAS ZANIMA ŠE, KOLIKO NAJ BI PO VAŠI OCENI ZASLUŽILI LJUDJE V TEH POKLICIH, TOREJ, KOLIKO BI MORALI PO VAŠEM MNENJU ZASLUŽITI NA MESEC (PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV) NE GLEDE NA TO, KOLIKO V RESNICI ZASLUŽIJO. KOLIKO NAJ BI PRIBLIŽNO ZASLUŽIL:

i) voznik mestnega avtobusa

Vrednost 43176 Frekvenca
1 1
2 1
130 2
150 3
200 2
500 1
0 b. o. 89

Vrednosti spremenljivk od 1 do 500

V1.6J V1.6 SEDAJ PA NAS ZANIMA ŠE, KOLIKO NAJ BI PO VAŠI OCENI ZASLUŽILI LJUDJE V TEH POKLICIH, TOREJ, KOLIKO BI MORALI PO VAŠEM MNENJU ZASLUŽITI NA MESEC (PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV) NE GLEDE NA TO, KOLIKO V RESNICI ZASLUŽIJO. KOLIKO NAJ BI PRIBLIŽNO ZASLUŽIL:

j) nekvalificiran delavec v tovarni

Vrednost 44175 Frekvenca
5 2
6 1
80 5
90 1
100 1
150 2
0 b. o. 69

Vrednosti spremenljivk od 5 do 150

V1.6K V1.6 SEDAJ PA NAS ZANIMA ŠE, KOLIKO NAJ BI PO VAŠI OCENI ZASLUŽILI LJUDJE V TEH POKLICIH, TOREJ, KOLIKO BI MORALI PO VAŠEM MNENJU ZASLUŽITI NA MESEC (PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV) NE GLEDE NA TO, KOLIKO V RESNICI ZASLUŽIJO. KOLIKO NAJ BI PRIBLIŽNO ZASLUŽIL:

k) minister v slovenski vladi

Vrednost 45174 Frekvenca
3 1
5 1
300 4
350 3
400 1
500 1
0 b. o. 99

Vrednosti spremenljivk od 3 do 500

V1.7A

PROSIMO, POVEJTE, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI... (le en odgovor) V1.7a RAZLIKE V DOHODKIH SO V SLOVENIJI PREVELIKE.

Vrednost 46173 Frekvenca
1 močno soglašam 499
2 soglašam 392
3 niti soglašam, niti ne soglašam 60
4 ne soglašam 69
5 močno ne soglašam 11
8 ne vem, ne morem izbrati 13
9 ni odgovora 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.7B

PROSIMO, POVEJTE, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI... (le en odgovor) V1.7b VLADA JE ODGOVORNA ZA TO, DA ZMANJŠA RAZLIKE V DOHODKIH MED LJUDMI Z VISOKIMI DOHODKI IN LJUDMI Z NIZKIMI DOHODKI.

Vrednost 47172 Frekvenca
1 močno soglašam 316
2 soglašam 491
3 niti soglašam, niti ne soglašam 87
4 ne soglašam 101
5 močno ne soglašam 14
8 ne vem, ne morem izbrati 34
9 ni odgovora 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.7C

PROSIMO, POVEJTE, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI... (le en odgovor) V1.7c VLADA BI MORALA V VEČJI MERI OMOGOČITI OTROKOM IZ REVNIH DRUŽIN, DA BI LAHKO ŠTUDIRALI NA UNIVERZI.

Vrednost 48171 Frekvenca
1 močno soglašam 466
2 soglašam 500
3 niti soglašam, niti ne soglašam 37
4 ne soglašam 27
5 močno ne soglašam 3
8 ne vem, ne morem izbrati 12
9 ni odgovora 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.7D

PROSIMO, POVEJTE, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI... (le en odgovor) V1.7d VLADA BI MORALA PRISKRBETI DELO VSAKEMU, KI SI GA ŽELI

Vrednost 49170 Frekvenca
1 močno soglašam 367
2 soglašam 458
3 niti soglašam, niti ne soglašam 101
4 ne soglašam 94
5 močno ne soglašam 5
8 ne vem, ne morem izbrati 19
9 ni odgovora 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.7E

PROSIMO, POVEJTE, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI... (le en odgovor) V1.7e VLADA BI MORALA TROŠITI MANJ DENARJA ZA POMOČ REVNIM.

Vrednost 50169 Frekvenca
1 močno soglašam 24
2 soglašam 56
3 niti soglašam, niti ne soglašam 90
4 ne soglašam 607
5 močno ne soglašam 233
8 ne vem, ne morem izbrati 33
9 ni odgovora 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.7F

PROSIMO, POVEJTE, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI... (le en odgovor) V1.7f VLADA BI MORALA ZAGOTOVITI PRIMEREN ŽIVLJENJSKI STANDARD NEZAPOSLENIM.

Vrednost 51168 Frekvenca
1 močno soglašam 226
2 soglašam 597
3 niti soglašam, niti ne soglašam 125
4 ne soglašam 62
5 močno ne soglašam 6
8 ne vem, ne morem izbrati 28
9 ni odgovora 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.7G

PROSIMO, POVEJTE, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI... (le en odgovor) V1.7g VLADA BI MORALA VSAKOMUR ZAJAMČITI OSNOVNI DOHODEK

Vrednost 52167 Frekvenca
1 močno soglašam 270
2 soglašam 514
3 niti soglašam, niti ne soglašam 112
4 ne soglašam 108
5 močno ne soglašam 11
8 ne vem, ne morem izbrati 27
9 ni odgovora 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.8A

KAKO BI NA SPLOŠNO OCENILI DAVKE DANES V SLOVENIJI? (Mislimo vse davke skupaj, vključno z davkom na dohodek) V1.8a ZA TISTE, KI IMAJO VISOKE DOHODKE SO DAVKI...

Vrednost 53166 Frekvenca
1 dosti previsoki 26
2 previsoki 86
3 približno ustrezni 304
4 prenizki 302
5 dosti prenizki 56
7 nikoli ni bil zaposlen 165
9 ni odgovora 110

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.8B

KAKO BI NA SPLOŠNO OCENILI DAVKE DANES V SLOVENIJI? (Mislimo vse davke skupaj, vključno z davkom na dohodek) V1.8b ZA TISTE, KI IMAJO SREDNJE VISOKE DOHODKE, SO DAVKI...

Vrednost 54165 Frekvenca
1 dosti previsoki 36
2 previsoki 332
3 približno ustrezni 382
4 prenizki 30
5 dosti prenizki 5
7 nikoli ni bil zaposlen 165
9 ni odgovora 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.8C

KAKO BI NA SPLOŠNO OCENILI DAVKE DANES V SLOVENIJI? (Mislimo vse davke skupaj, vključno z davkom na dohodek) V1.8c ZA TISTE, KI IMAJO NIZKE DOHODKE, SO DAVKI...

Vrednost 55164 Frekvenca
1 dosti previsoki 369
2 previsoki 382
3 približno ustrezni 68
4 prenizki 2
5 dosti prenizki 1
7 nikoli ni bil zaposlen 166
9 ni odgovora 61

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.9

V1.9 ALI MISLITE, DA BI MORALI LJUDJE Z VISOKIMI DOHODKI PLAČEVATI VEČJI DELEŽ SVOJEGA DOHODKA ZA DAVEK, V PRIMERJAVI S TISTIMI, KI IMAJO NIZKE DOHODKE, ALI NAJ BI PLAČEVALI ENAK ALI MANJŠI DELEŽ?

Vrednost 56163 Frekvenca
1 dosti večji delež 241
2 večji delež 587
3 enak delež 127
4 manjši delež 12
5 dosti manjši delež 0
8 ne vem, ne morem izbrati 59
9 ni odgovora 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.10A V1.10 V VEČINI DEŽEL OBSTAJAJO RAZLIKE ALI CELO SPORI IN KONFLIKTI MED RAZLIČNIMI DRUŽBENIMI SKUPINAMI. KAKO OSTRI SO PO VAŠI OCENI V SLOVENIJI KONFLIKTI MED SPODAJ NAVEDENIMI SKUPINAMI?

a) med revnimi in bogatimi

Vrednost 57162 Frekvenca
1 zelo ostri 107
2 ostri 298
3 niso preveč ostri 376
4 ni teh sporov 163
8 ne vem 101
9 b.o. 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1.10B V1.10 V VEČINI DEŽEL OBSTAJAJO RAZLIKE ALI CELO SPORI IN KONFLIKTI MED RAZLIČNIMI DRUŽBENIMI SKUPINAMI. KAKO OSTRI SO PO VAŠI OCENI V SLOVENIJI KONFLIKTI MED SPODAJ NAVEDENIMI SKUPINAMI?

b) med delavci in srednjim slojem

Vrednost 58161 Frekvenca
1 zelo ostri 20
2 ostri 183
3 niso preveč ostri 507
4 ni teh sporov 250
8 ne vem 84
9 b.o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1.10C V1.10 V VEČINI DEŽEL OBSTAJAJO RAZLIKE ALI CELO SPORI IN KONFLIKTI MED RAZLIČNIMI DRUŽBENIMI SKUPINAMI. KAKO OSTRI SO PO VAŠI OCENI V SLOVENIJI KONFLIKTI MED SPODAJ NAVEDENIMI SKUPINAMI?

c) med nezaposlenimi in zaposlenimi

Vrednost 59160 Frekvenca
1 zelo ostri 74
2 ostri 294
3 niso preveč ostri 347
4 ni teh sporov 240
8 ne vem 90
9 b.o. 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1.10D V1.10 V VEČINI DEŽEL OBSTAJAJO RAZLIKE ALI CELO SPORI IN KONFLIKTI MED RAZLIČNIMI DRUŽBENIMI SKUPINAMI. KAKO OSTRI SO PO VAŠI OCENI V SLOVENIJI KONFLIKTI MED SPODAJ NAVEDENIMI SKUPINAMI?

d) med vodstvi podjetij in delavci

Vrednost 60159 Frekvenca
1 zelo ostri 201
2 ostri 537
3 niso preveč ostri 207
4 ni teh sporov 47
8 ne vem 54
9 b.o. 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1.10E V1.10 V VEČINI DEŽEL OBSTAJAJO RAZLIKE ALI CELO SPORI IN KONFLIKTI MED RAZLIČNIMI DRUŽBENIMI SKUPINAMI. KAKO OSTRI SO PO VAŠI OCENI V SLOVENIJI KONFLIKTI MED SPODAJ NAVEDENIMI SKUPINAMI?

e) med kmeti in prebivalci mest

Vrednost 61158 Frekvenca
1 zelo ostri 41
2 ostri 239
3 niso preveč ostri 376
4 ni teh sporov 304
8 ne vem 84
9 b.o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1.10F V1.10 V VEČINI DEŽEL OBSTAJAJO RAZLIKE ALI CELO SPORI IN KONFLIKTI MED RAZLIČNIMI DRUŽBENIMI SKUPINAMI. KAKO OSTRI SO PO VAŠI OCENI V SLOVENIJI KONFLIKTI MED SPODAJ NAVEDENIMI SKUPINAMI?

f) med mladimi in starejšimi

Vrednost 62157 Frekvenca
1 zelo ostri 53
2 ostri 254
3 niso preveč ostri 424
4 ni teh sporov 253
8 ne vem 60
9 b.o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1.11

V1.11 V NAŠI DRUŽBI SO SKUPINE LJUDI, KI SO BLIZU VRHA, TER SKUPINE, KI SO BOLJ PRI DNU. SPODAJ JE LESTVICA, KI SEGA OD VRHA DO DNA. KAM BI VI UVRSTILI SAMEGA SEBE NA TEJ LESTVICI?

Vrednost 63156 Frekvenca
1 1-vrh 4
2 2 4
3 3 22
4 4 72
5 5 299
6 6 173
7 7 121
8 8 118
9 9 52
10 10-dno 61
97 odklanja odgovor 21
98 ne vem, ne morem izbrati 85
99 ni odgovora 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V1.12

V1.12 PROSIMO POMISLITE NA VAŠO SEDANJO ZAPOSLITEV, ALI PA NA DELO, KI STE GA NAZADNJE OPRAVLJALI, ČE SEDAJ NISTE ZAPOSLENI. ČE PRIMERJATE VAŠE SEDANJE DELO Z DELOM, KI GA JE OPRAVLJAL VAŠ OČE, KO STE BILI STARI 16 LET, ALI BI REKLI, DA JE (ali je bil) UGLED VAŠEGA DELA ...

Vrednost 64155 Frekvenca
1 dosti višji od ugleda dela vašega očeta 68
2 višji 244
3 približno enak 322
4 nižji 137
5 dosti nižji 24
7 nikoli nisem bil zaposlen 110
8 oče nikoli ni bil zaposlen, ne poznam očeta, oče je mrtev 71
9 ni odgovora, ne vem, ne morem izbrati 73

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.13

V1.13 TUKAJ JE SEZNAM RAZLIČNIH TIPOV DELA.KATERI TIP DELA JE OPRAVLJAL VAŠ OČE, KO STE IMELI 16 LET? ČE VAŠ OČE TAKRAT NI BIL ZAPOSLEN NAM OPIŠITE DELO, KI GA JE OPRAVLJAL PRED TEM. ALI JE BIL VAŠ OČE ZAPOSLEN NA SVOJE, ALI JE DELAL ZA KOGA DRUGEGA?

Vrednost 65154 Frekvenca
1 delal je na svoje, imel je lastno podjetje ali je bil kmet 289
2 delal je za nekoga drugega 646
3 ne vem 14
9 ni odgovora 14
0 oče nikoli ni bil zaposlen, oče neznan, oče umrl 86

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1.14

V1.14 KAKO PA JE BILO Z VAŠIM PRVIM DELOM, KI STE GA OPRAVLJALI, KO JE BILO KONČANO VAŠE REDNO IZOBRAŽEVANJE. ČEPRAV JE OD TEDAJ MORDA MINILO ŽE MNOGO LET, NAS TO VSEENO ZANIMA. ALI STE BILI ZAPOSLENI NA SVOJE ALI STE DELALI ZA KOGA DRUGEGA?

Vrednost 66153 Frekvenca
1 delal sem na svoje, imel sem lastno podjetje ali kmetijo 41
2 delal sem za nekoga drugega 831
9 ni odgovora 9
0 nikoli nisem bil zaposlen 168

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1.15

V1.15. KAJ PA VAŠE SEDANJE DELO? (Če sedaj ne delate, upoštevajte zadnje delo, ki ste ga opravljali) ALI DELATE NA SVOJE ALI DELATE ZA KOGA DRUGEGA?

Vrednost 67152 Frekvenca
1 na svoje, imam lastno podjetje ali kmetijo 77
2 za drugega 662
9 sedaj nisem zaposlen 139
0 nikoli nisem bil zaposlen 171

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2.1A1 V2.00 SOCIALNO EKONOMSKE RAZMERE V2.1 POVEJTE MI PROSIM, ALI SE VI (ALI PA KDO DRUG IZ VAŠEGA GOSPODINJSTVA), POLEG SVOJEGA DELA... (možnih je več odgovorov)

O1 - redno postransko ukvarjate s poljedelstvom, ali pa za lastne potrebe gojite sadje, zelenjavo, ali pa redite živali

Vrednost 68151 Frekvenca
1 izbere 596
0 ne izbere 453

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V2.1A2 V2.00 SOCIALNO EKONOMSKE RAZMERE V2.1 POVEJTE MI PROSIM, ALI SE VI (ALI PA KDO DRUG IZ VAŠEGA GOSPODINJSTVA), POLEG SVOJEGA DELA... (možnih je več odgovorov)

O1 - uporabite veliko časa za gradnjo ali prenavljanje vaše hiše ali stanovanja

Vrednost 69150 Frekvenca
1 izbere 285
0 ne izbere 764

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V2.2

V2.2 ALI VI (ALI PA KDO DRUG IZ VAŠEGA GOSPODINJSTVA) KDAJ POMAGATE PRIJATELJEM ALI SORODNIKOM, BODISI PRI GRADNJI HIŠE ALI PRI OBNAVLJANJU STANOVANJA, ALI JIM POMAGATE PRI KMETOVANJU, JIH VOZITE Z AVTOMOBILOM, JIM POMAGATE PRI NAKUPOVANJU IPD?

Vrednost 70149 Frekvenca
1 da 793
2 ne 249
9 ni odgovora 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2.3

(Če da) V2.3 ALI VI (ALI KDO DRUG IZ VAŠEGA GOSPODINJSTVA) TO DELATE...

Vrednost 71148 Frekvenca
1 pogosto 192
2 včasih 389
3 le priložnostno 181
4 le zelo poredko 29
8 ne počnem nič od navedenega 177
9 ni odgovora 81

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2.5

V2.5 ALI S SVOJIM REDNIM DELOM ZASLUŽITE DOVOLJ, DA SE LAHKO PREŽIVLJATE? ALI VAŠ REDNI DOHODEK ZADOSTUJE ZA PREŽIVLJANJE ALI NE?

Vrednost 72147 Frekvenca
1 v celoti zadostuje 103
2 v precejšni meri zadostuje 204
3 le v majhni meri zadostuje 373
4 sploh ne zadostuje 215
9 ni zaposlen, ne prejema rednih dohodkov 154

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2.6

V2.6 ALI KAJ POČNETE, DA BI IZBOLJŠALI SVOJO EKONOMSKO SITUACIJO, ALI PA IMATE NAMEN, DA BI TO STORILI?

Vrednost 73146 Frekvenca
1 da, sedaj počnem nekaj 295
2 da, imam namen nekaj storiti 302
3 ne 451
0 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2.7A1 (Če da) V2.7 ALI MORDA POČNETE OZIROMA NAMERAVATE POČETI KAJ OD SPODAJ NAVEDENEGA (ZA IZBOLJŠANJE VAŠE EKONOMSKE SITUACIJE)? (Možnih je več odgovorov)

O1 - ukvarjati se s kmetijstvom, s trgovino, z obrtjo ipd.

Vrednost 74145 Frekvenca
1 izbere 282
0 ne izbere 341
4 ne počne nič 426

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V2.7A2 (Če da) V2.7 ALI MORDA POČNETE OZIROMA NAMERAVATE POČETI KAJ OD SPODAJ NAVEDENEGA (ZA IZBOLJŠANJE VAŠE EKONOMSKE SITUACIJE)? (Možnih je več odgovorov)

O1 - zaposliti se v drugem mestu, drugi deželi

Vrednost 75144 Frekvenca
1 izbere 62
0 ne izbere 561
4 ne počne nič 426

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V2.7A3 (Če da) V2.7 ALI MORDA POČNETE OZIROMA NAMERAVATE POČETI KAJ OD SPODAJ NAVEDENEGA (ZA IZBOLJŠANJE VAŠE EKONOMSKE SITUACIJE)? (Možnih je več odgovorov)

O1 - poiskati drugo zaposlitev, drugo firmo

Vrednost 76143 Frekvenca
1 izbere 93
0 ne izbere 530
4 ne počne nič 426

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V2.7A4 (Če da) V2.7 ALI MORDA POČNETE OZIROMA NAMERAVATE POČETI KAJ OD SPODAJ NAVEDENEGA (ZA IZBOLJŠANJE VAŠE EKONOMSKE SITUACIJE)? (Možnih je več odgovorov)

O1 - delati nadure v svoji redni službi

Vrednost 77142 Frekvenca
1 izbere 93
0 ne izbere 530
4 ne počne nič 426

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V2.7A5 (Če da) V2.7 ALI MORDA POČNETE OZIROMA NAMERAVATE POČETI KAJ OD SPODAJ NAVEDENEGA (ZA IZBOLJŠANJE VAŠE EKONOMSKE SITUACIJE)? (Možnih je več odgovorov)

O1 - opravljati še drugo delo

Vrednost 78141 Frekvenca
1 izbere 250
0 ne izbere 373
4 ne počne nič 426

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V2.7A6 (Če da) V2.7 ALI MORDA POČNETE OZIROMA NAMERAVATE POČETI KAJ OD SPODAJ NAVEDENEGA (ZA IZBOLJŠANJE VAŠE EKONOMSKE SITUACIJE)? (Možnih je več odgovorov)

O1 - naučiti se novih veščin/novega poklica

Vrednost 79140 Frekvenca
1 izbere 139
0 ne izbere 484
4 ne počne nič 426

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V2.8

V2.8 POGOSTO PREDSTAVLJA PREDNOST, ČE IMATE STIKE Z LJUDMI, KI LAHKO NEKAJ NAREDIJO ZA VAS. ALI STE SE VI (ALI PA KDO DRUG IZ VAŠEGA GOSPODINJSTVA) V ZADNJEM LETU ALI ZADNJIH DVEH LETIH KDAJ OBRNILI NA KOGA, DA BI ZA VAS NEKAJ NAREDIL, ALI PA DA BI Z NJEGOVO POMOČJO NEKAJ DOBILI, ČESAR PO NORMALNI POTI NE BI MOGLI DOBITI?

Vrednost 80139 Frekvenca
1 da 356
2 ne 693

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2.9

(Če da) V2.9 ALI STE MORALI ZA TO USLUGO KAJ PLAČATI? (če da) ALI JE BILO DRAGO?

Vrednost 81138 Frekvenca
1 zelo drago 12
2 ne preveč drago 60
3 ni mi bilo treba plačati 286
9 na nikogar se nisem obrnil 679
0 b. o. 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2.10

V2.10 ALI VAS LJUDJE KDAJ PROSIJO, DA JIM NAREDITE KAKO USLUGO?

Vrednost 82137 Frekvenca
1 da 929
2 ne 119
6 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2.11

(Če da) V2.11 ALI VAM PRI TEM LJUDJE PONUJAJO DENAR, DA BI JIM NAREDILI USLUGO? ALI JE TO...

Vrednost 83136 Frekvenca
1 pogosto 33
2 včasih 316
3 nikoli 588
9 nikoli me ne prosijo za uslugo 111
0 b.o. 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2.12

V2.12 VČASIH UPORABIJO LJUDJE V SLOVENIJI DEVIZE (NA PRIMER MARKE ALI DOLARJE), DA BI NEKAJ KUPILI. ALI STE V ZADNJEM LETU KUPILI OZIROMA PLAČALI KAKO STVAR Z DEVIZAMI?

Vrednost 84135 Frekvenca
1 da 299
2 ne 743
9 ni odgovora 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2.13A

V2.13 KATERA OD SPODAJ NAŠTETIH STVARI JE: A. NAJVAŽNEJŠA ZA VAŠ ŽIVLJENJSKI STANDARD OZIROMA STANDARD VAŠE DRUŽINE? (obkrožite le en odgovor v koloni A.)

Vrednost 85134 Frekvenca
1 proizvajati živila za lastno uporabo, popraviti ali zgraditi hišo, stanovanje 294
2 tisto, kar dobimo preko zvez 5
3 tisto, kar dobimo s pomočjo prijateljev in sorodnikov 3 29
4 tisto, kar dobimo s pomočjo deviz 5
5 dohodek od dodatnega dela 22
6 denar, ki ga postrani zaslužiš 10
7 dohodek od redne zaposlitve, pokojnina 672
8 brezplačne ali cenejše usluge ali blago, dobljeno s pomočjo firme oziroma delovnega mesta 7
0 b.o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V2.13B

V2.13 KATERA OD SPODAJ NAŠTETIH STVARI JE: B. DRUGA NAJVAŽNEJŠA STVAR? (obkrožite le en odgovor v koloni B.)

Vrednost 86133 Frekvenca
1 proizvajati živila za lastno uporabo, popraviti ali zgraditi hišo, stanovanje 328
2 tisto, kar dobimo preko zvez 16
3 tisto, kar dobimo s pomočjo prijateljev in sorodnikov 3 97
4 tisto, kar dobimo s pomočjo deviz 18
5 dohodek od dodatnega dela 155
6 denar, ki ga postrani zaslužiš 67
7 dohodek od redne zaposlitve, pokojnina 200
8 brezplačne ali cenejše usluge ali blago, dobljeno s pomočjo firme oziroma delovnega mesta 74
0 b.o. 94

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V2.15

V2.15 ALI JE VAŠA DRUŽINA V ZADNJEM LETU LAHKO... (en odgovor)

Vrednost 87132 Frekvenca
1 prihranila kaj denarja 135
2 denarja je bilo ravno dovolj, da smo se prebili 590
3 moral sem/ morali smo uporabiti prihranjeni denar 199
4 moral sem/ morali smo si sposoditi denar 123
0 b.o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2.16

V2.16 KOLIKO ČASA BO TRAJALO, PO VAŠI OCENI, DA BOSTE DOSEGLI TAKO VISOK ŽIVLJENJSKI STANDARD, DA BOSTE ZADOVOLJNI Z NJIM?

Vrednost 88131 Frekvenca
1 1-2 leti 57
2 3-5 let 309
3 6-10 let 230
4 več kot 10 let 122
5 nikoli 246
6 zadovoljen sem s svojim življenjskim standardom 80
0 b.o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2.17

V2.17 TU JE LESTVICA, S KATERO LAHKO OCENITE, KAKO DELUJE GOSPODARSTVO. ČISTO NA LEVI STRANI LESTVICE POMENI MINUS 100 NAJSLABŠO OCENO, KI JO LAHKO DATE, PLUS 100 NA DESNI STRANI PA NAJBOLJŠO OCENO. VMES PA LAHKO STOPNJUJETE. KAM BI VI NA TEJ LESTVICI UVRSTILI SOCIALISTIČNO GOSPODARSTVO PRED VOLITVAMI LETA 1990? (Anketar: vpišite navedeno vrednost v okenca)

Vrednost 89130 Frekvenca
-100 čisto na dnu 92
100 čisto na vrhu 13
90 4
99 1
999 31
9999 21

Vrednosti spremenljivk od -100 do 100

V2.18

V2.18 KAM BI VI NA TEJ LESTVICI UVRSTILI SEDANJI GOSPODARSKI SISTEM? (Anketar: vpišite navedeno vrednost v okenca)

Vrednost 90129 Frekvenca
-100 čisto na dnu 123
100 čisto na vrhu 4
80 2
95 1
999 30
9999 20

Vrednosti spremenljivk od -100 do 100

V2.19

V2.19 IN KAM BI VI NA TEJ LESTVICI UVRSTILI GOSPODARSKI SISTEM, KAKRŠEN BO PO VAŠI OCENI V SLOVENIJI ČEZ PET LET? (Anketar: vpišite navedeno vrednost v okenca)

Vrednost 91128 Frekvenca
-100 čisto na dnu 23
100 čisto na vrhu 46
-90 4
95 2
99 1
999 39
9999 26

Vrednosti spremenljivk od -100 do 100

V2.20

V2.20 V CELOTI GLEDANO, KAKO BI OCENILI SEDANJO MATERIALNO SITUACIJO VAŠE DRUŽINE?

Vrednost 92127 Frekvenca
1 zelo zadovoljiva 20
2 precej zadovoljiva 277
3 ne kaj dosti zadovoljiva 572
4 sploh ni zadovoljiva 179
0 b.o. 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2.21

V2.21 ČE PRIMERJATE SEDANJO FINANČNO SITUACIJO VAŠEGA GOSPODINJSTVA S SITUACIJO PRED PETIMI LETI, ALI BI REKLI, DA JE BILA TAKRAT:

Vrednost 93126 Frekvenca
1 dosti boljša kot je sedaj 486
2 nekoliko boljša 339
3 približno enaka 136
4 nekoliko slabša 55
5 dosti slabša kot je sedaj 27
0 b.o. 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2.22

V2.22 IN KAKŠNA BO PO VAŠI OCENI FINANČNA SITUACIJA VAŠEGA GOSPODINJSTVA ČEZ PET LET?

Vrednost 94125 Frekvenca
1 dosti boljša kot je sedaj 116
2 nekoliko boljša 562
3 približno enaka 253
4 nekoliko slabša 86
5 dosti slabša kot je sedaj 18
0 b.o. 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2.24

V2.24 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO? (za zaposlene)

Vrednost 95124 Frekvenca
1 da, zelo me skrbi 169
2 da, do neke mere me skrbi 221
3 ne, to me ne skrbi 170
9 ni zaposlen 487
0 b.o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2.25

V2.25 ČE BI LAHO IZBIRALI, KJE BI BILI NAJRAJE ZAPOSLENI? ALI...

Vrednost 96123 Frekvenca
1 v državnem podjetju 350
2 samostojno, na svoje 345
3 v domačem privatnem podjetju 100
4 v inozemski firmi v Sloveniji 135
5 v vsakem privatnem podjetju, domačem ali tujem 72
0 b.o. 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2.26A1 2.26 KAJ OD NAVEDENEGA IMATE V VAŠEM STANOVANJU OZ. GOSPODINJSTVU? (Obkrožite vse ustrezne odgovore v koloni A.) ALI NAMERAVATE VI OZ. KDO V VAŠEM GOSPODINJSTVU V TEKU TEGA IN NASLEDNJEGA LETA KAJ OD NAVEDENEGA KUPITI, PRENOVITI, SI UREDITI? (Obkrožite vse ustrezne odgovore v koloni B.) (Anketar, šifriraj 1 ali 2. Če sta hkrati izbrana odgovora 1 in 2 šifriraj 3. Če ni izbran noben odgovor šifriraj 0)

a) telefon

Vrednost 97122 Frekvenca
1 ima 696
2 namerava kupiti 106
3 ima in ima namen kupiti 16
0 ni odgovora 231

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2.26A2 2.26 KAJ OD NAVEDENEGA IMATE V VAŠEM STANOVANJU OZ. GOSPODINJSTVU? (Obkrožite vse ustrezne odgovore v koloni A.) ALI NAMERAVATE VI OZ. KDO V VAŠEM GOSPODINJSTVU V TEKU TEGA IN NASLEDNJEGA LETA KAJ OD NAVEDENEGA KUPITI, PRENOVITI, SI UREDITI? (Obkrožite vse ustrezne odgovore v koloni B.) (Anketar, šifriraj 1 ali 2. Če sta hkrati izbrana odgovora 1 in 2 šifriraj 3. Če ni izbran noben odgovor šifriraj 0)

b) centralno ogrevanje

Vrednost 98121 Frekvenca
1 ima 739
2 namerava kupiti 61
3 ima in ima namen kupiti 6
0 ni odgovora 243

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2.26A3 2.26 KAJ OD NAVEDENEGA IMATE V VAŠEM STANOVANJU OZ. GOSPODINJSTVU? (Obkrožite vse ustrezne odgovore v koloni A.) ALI NAMERAVATE VI OZ. KDO V VAŠEM GOSPODINJSTVU V TEKU TEGA IN NASLEDNJEGA LETA KAJ OD NAVEDENEGA KUPITI, PRENOVITI, SI UREDITI? (Obkrožite vse ustrezne odgovore v koloni B.) (Anketar, šifriraj 1 ali 2. Če sta hkrati izbrana odgovora 1 in 2 šifriraj 3. Če ni izbran noben odgovor šifriraj 0)

c) kopalnico, tuš

Vrednost 99120 Frekvenca
1 ima 962
2 namerava kupiti 25
3 ima in ima namen kupiti 13
0 ni odgovora 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2.26A4 2.26 KAJ OD NAVEDENEGA IMATE V VAŠEM STANOVANJU OZ. GOSPODINJSTVU? (Obkrožite vse ustrezne odgovore v koloni A.) ALI NAMERAVATE VI OZ. KDO V VAŠEM GOSPODINJSTVU V TEKU TEGA IN NASLEDNJEGA LETA KAJ OD NAVEDENEGA KUPITI, PRENOVITI, SI UREDITI? (Obkrožite vse ustrezne odgovore v koloni B.) (Anketar, šifriraj 1 ali 2. Če sta hkrati izbrana odgovora 1 in 2 šifriraj 3. Če ni izbran noben odgovor šifriraj 0)

d) električni/plinski štedilnik

Vrednost 100119 Frekvenca
1 ima 994
2 namerava kupiti 8
3 ima in ima namen kupiti 17
0 ni odgovora 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2.26A5 2.26 KAJ OD NAVEDENEGA IMATE V VAŠEM STANOVANJU OZ. GOSPODINJSTVU? (Obkrožite vse ustrezne odgovore v koloni A.) ALI NAMERAVATE VI OZ. KDO V VAŠEM GOSPODINJSTVU V TEKU TEGA IN NASLEDNJEGA LETA KAJ OD NAVEDENEGA KUPITI, PRENOVITI, SI UREDITI? (Obkrožite vse ustrezne odgovore v koloni B.) (Anketar, šifriraj 1 ali 2. Če sta hkrati izbrana odgovora 1 in 2 šifriraj 3. Če ni izbran noben odgovor šifriraj 0)

e) hladilnik

Vrednost 101118 Frekvenca
1 ima 1010
2 namerava kupiti 7
3 ima in ima namen kupiti 15
0 ni odgovora 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2.26A6 2.26 KAJ OD NAVEDENEGA IMATE V VAŠEM STANOVANJU OZ. GOSPODINJSTVU? (Obkrožite vse ustrezne odgovore v koloni A.) ALI NAMERAVATE VI OZ. KDO V VAŠEM GOSPODINJSTVU V TEKU TEGA IN NASLEDNJEGA LETA KAJ OD NAVEDENEGA KUPITI, PRENOVITI, SI UREDITI? (Obkrožite vse ustrezne odgovore v koloni B.) (Anketar, šifriraj 1 ali 2. Če sta hkrati izbrana odgovora 1 in 2 šifriraj 3. Če ni izbran noben odgovor šifriraj 0)

f) pralni stroj

Vrednost 102117 Frekvenca
1 ima 1001
2 namerava kupiti 4
3 ima in ima namen kupiti 23
0 ni odgovora 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2.26A7 2.26 KAJ OD NAVEDENEGA IMATE V VAŠEM STANOVANJU OZ. GOSPODINJSTVU? (Obkrožite vse ustrezne odgovore v koloni A.) ALI NAMERAVATE VI OZ. KDO V VAŠEM GOSPODINJSTVU V TEKU TEGA IN NASLEDNJEGA LETA KAJ OD NAVEDENEGA KUPITI, PRENOVITI, SI UREDITI? (Obkrožite vse ustrezne odgovore v koloni B.) (Anketar, šifriraj 1 ali 2. Če sta hkrati izbrana odgovora 1 in 2 šifriraj 3. Če ni izbran noben odgovor šifriraj 0)

g) zamrzovalno skrinjo

Vrednost 103116 Frekvenca
1 ima 913
2 namerava kupiti 20
3 ima in ima namen kupiti 8
0 ni odgovora 108

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2.26A8 2.26 KAJ OD NAVEDENEGA IMATE V VAŠEM STANOVANJU OZ. GOSPODINJSTVU? (Obkrožite vse ustrezne odgovore v koloni A.) ALI NAMERAVATE VI OZ. KDO V VAŠEM GOSPODINJSTVU V TEKU TEGA IN NASLEDNJEGA LETA KAJ OD NAVEDENEGA KUPITI, PRENOVITI, SI UREDITI? (Obkrožite vse ustrezne odgovore v koloni B.) (Anketar, šifriraj 1 ali 2. Če sta hkrati izbrana odgovora 1 in 2 šifriraj 3. Če ni izbran noben odgovor šifriraj 0)

h) pomivalni stroj

Vrednost 104115 Frekvenca
1 ima 187
2 namerava kupiti 45
3 ima in ima namen kupiti 16
0 ni odgovora 801

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2.26A9 2.26 KAJ OD NAVEDENEGA IMATE V VAŠEM STANOVANJU OZ. GOSPODINJSTVU? (Obkrožite vse ustrezne odgovore v koloni A.) ALI NAMERAVATE VI OZ. KDO V VAŠEM GOSPODINJSTVU V TEKU TEGA IN NASLEDNJEGA LETA KAJ OD NAVEDENEGA KUPITI, PRENOVITI, SI UREDITI? (Obkrožite vse ustrezne odgovore v koloni B.) (Anketar, šifriraj 1 ali 2. Če sta hkrati izbrana odgovora 1 in 2 šifriraj 3. Če ni izbran noben odgovor šifriraj 0)

i) HI-FI aparaturo, glasbeni stolp

Vrednost 105114 Frekvenca
1 ima 313
2 namerava kupiti 33
3 ima in ima namen kupiti 14
0 ni odgovora 689

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2.26A10 2.26 KAJ OD NAVEDENEGA IMATE V VAŠEM STANOVANJU OZ. GOSPODINJSTVU? (Obkrožite vse ustrezne odgovore v koloni A.) ALI NAMERAVATE VI OZ. KDO V VAŠEM GOSPODINJSTVU V TEKU TEGA IN NASLEDNJEGA LETA KAJ OD NAVEDENEGA KUPITI, PRENOVITI, SI UREDITI? (Obkrožite vse ustrezne odgovore v koloni B.) (Anketar, šifriraj 1 ali 2. Če sta hkrati izbrana odgovora 1 in 2 šifriraj 3. Če ni izbran noben odgovor šifriraj 0)

j) črnobeli TV sprejemnik

Vrednost 106113 Frekvenca
1 ima 282
2 namerava kupiti 8
3 ima in ima namen kupiti 10
0 ni odgovora 749

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2.26A11 2.26 KAJ OD NAVEDENEGA IMATE V VAŠEM STANOVANJU OZ. GOSPODINJSTVU? (Obkrožite vse ustrezne odgovore v koloni A.) ALI NAMERAVATE VI OZ. KDO V VAŠEM GOSPODINJSTVU V TEKU TEGA IN NASLEDNJEGA LETA KAJ OD NAVEDENEGA KUPITI, PRENOVITI, SI UREDITI? (Obkrožite vse ustrezne odgovore v koloni B.) (Anketar, šifriraj 1 ali 2. Če sta hkrati izbrana odgovora 1 in 2 šifriraj 3. Če ni izbran noben odgovor šifriraj 0)

k) barvni TV sprejemnik

Vrednost 107112 Frekvenca
1 ima 834
2 namerava kupiti 24
3 ima in ima namen kupiti 17
0 ni odgovora 174

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2.26A12 2.26 KAJ OD NAVEDENEGA IMATE V VAŠEM STANOVANJU OZ. GOSPODINJSTVU? (Obkrožite vse ustrezne odgovore v koloni A.) ALI NAMERAVATE VI OZ. KDO V VAŠEM GOSPODINJSTVU V TEKU TEGA IN NASLEDNJEGA LETA KAJ OD NAVEDENEGA KUPITI, PRENOVITI, SI UREDITI? (Obkrožite vse ustrezne odgovore v koloni B.) (Anketar, šifriraj 1 ali 2. Če sta hkrati izbrana odgovora 1 in 2 šifriraj 3. Če ni izbran noben odgovor šifriraj 0)

l) videorekorder

Vrednost 108111 Frekvenca
1 ima 309
2 namerava kupiti 71
3 ima in ima namen kupiti 9
0 ni odgovora 660

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2.26A13 2.26 KAJ OD NAVEDENEGA IMATE V VAŠEM STANOVANJU OZ. GOSPODINJSTVU? (Obkrožite vse ustrezne odgovore v koloni A.) ALI NAMERAVATE VI OZ. KDO V VAŠEM GOSPODINJSTVU V TEKU TEGA IN NASLEDNJEGA LETA KAJ OD NAVEDENEGA KUPITI, PRENOVITI, SI UREDITI? (Obkrožite vse ustrezne odgovore v koloni B.) (Anketar, šifriraj 1 ali 2. Če sta hkrati izbrana odgovora 1 in 2 šifriraj 3. Če ni izbran noben odgovor šifriraj 0)

m) video kamero

Vrednost 109110 Frekvenca
1 ima 40
2 namerava kupiti 55
3 ima in ima namen kupiti 14
0 ni odgovora 940

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2.26A14 2.26 KAJ OD NAVEDENEGA IMATE V VAŠEM STANOVANJU OZ. GOSPODINJSTVU? (Obkrožite vse ustrezne odgovore v koloni A.) ALI NAMERAVATE VI OZ. KDO V VAŠEM GOSPODINJSTVU V TEKU TEGA IN NASLEDNJEGA LETA KAJ OD NAVEDENEGA KUPITI, PRENOVITI, SI UREDITI? (Obkrožite vse ustrezne odgovore v koloni B.) (Anketar, šifriraj 1 ali 2. Če sta hkrati izbrana odgovora 1 in 2 šifriraj 3. Če ni izbran noben odgovor šifriraj 0)

n) osebni računalnik

Vrednost 110109 Frekvenca
1 ima 120
2 namerava kupiti 70
3 ima in ima namen kupiti 18
0 ni odgovora 841

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2.26A15 2.26 KAJ OD NAVEDENEGA IMATE V VAŠEM STANOVANJU OZ. GOSPODINJSTVU? (Obkrožite vse ustrezne odgovore v koloni A.) ALI NAMERAVATE VI OZ. KDO V VAŠEM GOSPODINJSTVU V TEKU TEGA IN NASLEDNJEGA LETA KAJ OD NAVEDENEGA KUPITI, PRENOVITI, SI UREDITI? (Obkrožite vse ustrezne odgovore v koloni B.) (Anketar, šifriraj 1 ali 2. Če sta hkrati izbrana odgovora 1 in 2 šifriraj 3. Če ni izbran noben odgovor šifriraj 0)

o) umetnine-slike, pohištvo, skulpture, keramiko, nakit itd., ki imajo večjo denarno vrednost

Vrednost 111108 Frekvenca
1 ima 139
2 namerava kupiti 21
3 ima in ima namen kupiti 23
0 ni odgovora 866

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2.26A16 2.26 KAJ OD NAVEDENEGA IMATE V VAŠEM STANOVANJU OZ. GOSPODINJSTVU? (Obkrožite vse ustrezne odgovore v koloni A.) ALI NAMERAVATE VI OZ. KDO V VAŠEM GOSPODINJSTVU V TEKU TEGA IN NASLEDNJEGA LETA KAJ OD NAVEDENEGA KUPITI, PRENOVITI, SI UREDITI? (Obkrožite vse ustrezne odgovore v koloni B.) (Anketar, šifriraj 1 ali 2. Če sta hkrati izbrana odgovora 1 in 2 šifriraj 3. Če ni izbran noben odgovor šifriraj 0)

p) knjižnico, ki ima več kot 100 knjig

Vrednost 112107 Frekvenca
1 ima 281
2 namerava kupiti 29
3 ima in ima namen kupiti 33
0 ni odgovora 706

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2.27

V2.27 ALI IMATE V GOSPODINJSTVU OSEBNI AVTO? (ČE DA) KOLIKO JIH IMATE?

Vrednost 113106 Frekvenca
1 enega 621
2 dva 144
3 tri 25
4 štiri in več 4
9 nima 254
0 b.o. 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2.28

V2.28 KOLIKŠNO DELOVNO PROSTORNINO (KUBATURO) IMA? ČE IMATE VEČ AVTOMOBILOV, UPOŠTEVAJTE NAJVEČJEGA! (Če respondent ne ve, poglejta v prometno dovoljenje!)

Vrednost 114105 Frekvenca
1 nima avtomobila 256
2 do 1000 cm3 184
3 1001 - 1300 cm3 393
4 1301 - 1600 cm3 153
5 1601 in več cm3 56
0 b.o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2.29A V2.29 IN KAKŠNE ZNAMKE JE VAŠ AVTO (VAŠI AVTOMOBILI)?

1. odgovor

Vrednost 115104 Frekvenca
1 Zastava 279
2 Fiat 44
3 Renault 106
4 Lada 59
5 Škoda 24
6 Wartburg 7
8 Citroën 36
9 Peugeot 8
10 VW 88
11 Alfa Reomeo 7
12 Opel 35
13 Audi 3
14 Ford 25
15 BMW 9
16 Mercedes 6
17 Volvo 7
18 Daihatsu 5
19 Mitsubishi 5
20 Honda 1
21 Hyundai 11
22 drugo 23
23 tovorni avtomobili 3
99 brez avtomobila 254
0 b.o. 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 23

V2.29B V2.29 IN KAKŠNE ZNAMKE JE VAŠ AVTO (VAŠI AVTOMOBILI)?

2. odgovor

Vrednost 116103 Frekvenca
1 Zastava 42
2 Fiat 18
3 Renault 23
4 Lada 8
5 Škoda 3
6 Wartburg 3
7 Trabant 1
8 Citroën 5
9 Peugeot 2
10 VW 13
12 Opel 5
13 Audi 2
14 Ford 3
15 BMW 1
16 Mercedes 4
18 Daihatsu 2
19 Mitsubishi 1
22 drugo 7
23 tovorni avtomobili 2
99 brez avtomobila 254
0 b.o. 650

Vrednosti spremenljivk od 1 do 23

V2.30A V2.30 ALI NAMERAVATE VI ALI KDO V VAŠI DRUŽINI V LETIH 1992-1993 KUPITI NOV AVTO? (če da) KATERE ZNAMKE AVTO NAJ BI TO BIL? (Navedite eno ali dve znamki)

1. odgovor

Vrednost 117102 Frekvenca
1 Zastava 15
2 Fiat 6
3 Renault 34
4 Lada 1
5 Škoda 2
8 Citroën 5
10 VW 25
11 Alfa Reomeo 3
12 Opel 5
13 Audi 4
14 Ford 7
15 BMW 4
16 Mercedes 1
20 Honda 1
21 Hyundai 1
22 drugo 10
23 tovorni avtomobili 1
98 ne namerava kupiti 920
0 b.o. 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 23

V2.30B V2.30 ALI NAMERAVATE VI ALI KDO V VAŠI DRUŽINI V LETIH 1992-1993 KUPITI NOV AVTO? (če da) KATERE ZNAMKE AVTO NAJ BI TO BIL? (Navedite eno ali dve znamki)

2. odgovor

Vrednost 118101 Frekvenca
1 Zastava 3
2 Fiat 2
3 Renault 3
5 Škoda 1
8 Citroën 1
10 VW 2
12 Opel 3
20 Honda 1
22 drugo 3
98 ne namerava kupiti 909
0 b.o. 121

Vrednosti spremenljivk od 1 do 22

V3.1A V3.00 OCENA POLITIČNEGA SISTEMA V3.1 ČE OCENITE ČISTO NA SPLOŠNO, KAKO BI REKLI: ALI STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI.....

a) s svojim življenjem

Vrednost 119100 Frekvenca
1 zelo zadovoljen 412
2 ne preveč zadovoljen 551
3 sploh nisem zadovoljen 81
0 b.o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3.1B V3.00 OCENA POLITIČNEGA SISTEMA V3.1 ČE OCENITE ČISTO NA SPLOŠNO, KAKO BI REKLI: ALI STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI.....

b) s svojo stanovanjsko situacijo

Vrednost 12099 Frekvenca
1 zelo zadovoljen 613
2 ne preveč zadovoljen 329
3 sploh nisem zadovoljen 104
0 b.o. 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3.1C V3.00 OCENA POLITIČNEGA SISTEMA V3.1 ČE OCENITE ČISTO NA SPLOŠNO, KAKO BI REKLI: ALI STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI.....

c) s svojim delom, zaposlitvijo

Vrednost 12198 Frekvenca
1 zelo zadovoljen 460
2 ne preveč zadovoljen 337
3 sploh nisem zadovoljen 122
0 b.o. 130

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3.1D V3.00 OCENA POLITIČNEGA SISTEMA V3.1 ČE OCENITE ČISTO NA SPLOŠNO, KAKO BI REKLI: ALI STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI.....

d) s stanjem naravnega okolja

Vrednost 12297 Frekvenca
1 zelo zadovoljen 365
2 ne preveč zadovoljen 478
3 sploh nisem zadovoljen 203
0 b.o. 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3.1E V3.00 OCENA POLITIČNEGA SISTEMA V3.1 ČE OCENITE ČISTO NA SPLOŠNO, KAKO BI REKLI: ALI STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI.....

e) s svojo družino in prijatelji

Vrednost 12396 Frekvenca
1 zelo zadovoljen 943
2 ne preveč zadovoljen 99
3 sploh nisem zadovoljen 5
0 b.o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3.6A

V3.6 TU JE NAPISANA VRSTA PROBLEMOV, KI JIH REŠUJE VLADA. KATERI OD TEH PROBLEMOV JE PO VAŠEM MNENJU: A. NAJPOMEMBNEJŠI? (obkrožite le en odgovor v koloni A.)

Vrednost 12495 Frekvenca
1 inflacija, znižanje vrednosti denarja 406
2 nezaposlenost 374
3 zločini, borba proti kriminalu 11
4 privatizacija, raz-državljenje državnih podjetij 53
5 problemi narodnih oz. etničnih manjšin 3
6 da se omeji vpliv nekdanjih komunistov 12
7 odnosi z drugimi državami v Evropi 18
8 socialna varnost 151
9 davki 14
0 b.o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V3.6B

V3.6 TU JE NAPISANA VRSTA PROBLEMOV, KI JIH REŠUJE VLADA. KATERI OD TEH PROBLEMOV JE PO VAŠEM MNENJU: B. DRUGI NAJPOMEMBNEJŠI? (obkrožite le en odgovor v koloni B.)

Vrednost 12594 Frekvenca
1 inflacija, znižanje vrednosti denarja 259
2 nezaposlenost 322
3 zločini, borba proti kriminalu 39
4 privatizacija, raz-državljenje državnih podjetij 65
5 problemi narodnih oz. etničnih manjšin 12
6 da se omeji vpliv nekdanjih komunistov 23
7 odnosi z drugimi državami v Evropi 52
8 socialna varnost 204
9 davki 58
0 b.o. 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V3.8

V3.8 TU JE LESTVICA, S KATERO LAHKO OCENITE, KAKO DOBRA JE NEKA POLITIČNA UREDITEV, NEK SISTEM VODENJA. MINUS 100, KI JE ČISTO NA LEVI STRANI LESTVICE, JE NAJNIŽJA OCENA, KI JO LAHKO DATE, PLUS 100, ČISTO NA DESNI STRANI PA JE NAJBOLJŠA OCENA. LAHKO IZBIRATE VMESNE VREDNOSTI. KAM NA TEJ LESTVICI BI UVRSTILI BIVŠI SLOVENSKI SOCIALISTIČNI SISTEM? (Anketar: vpišite navedeno vrednost v okenca)

Vrednost 12693 Frekvenca
-100 čisto na dnu 98
100 čisto na vrhu 18
80 24
90 7
999 42
9999 31

Vrednosti spremenljivk od -100 do 100

V3.9

V3.9 KAM BI NA LESTVICO UVRSTILI SEDANJI SISTEM S SVOBODNIMI VOLITVAMI IN VEČ STRANKAMI? (Anketar: vpišite navedeno vrednost v okenca)

Vrednost 12792 Frekvenca
-100 čisto na dnu 55
100 čisto na vrhu 26
95 1
99 1
999 41
9999 26

Vrednosti spremenljivk od -100 do 100

V3.10

V3.10 IN KAM BI VI UVRSTILI POLITIČNI SISTEM SLOVENIJE, KAKRŠEN BO PO VAŠI OCENI ČEZ PET LET? (Anketar: vpišite navedeno vrednost v okenca)

Vrednost 12891 Frekvenca
-100 čisto na dnu 20
100 čisto na vrhu 59
-90 1
90 30
95 4
999 56
9999 33

Vrednosti spremenljivk od -100 do 100

V3.11A V3.11 ALI MISLITE, DA JE VERJETNO, DA BO NASLEDNJE LETO V SLOVENIJI PRIŠLO DO ULIČNIH DEMONSTRACIJ IN PROTESTOV ZARADI... (v vsaki vrsti po en odgovor)

a) politične situacije

Vrednost 12990 Frekvenca
1 da 310
2 ne 478
9 ne vem 258
0 b.o. 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3.11B V3.11 ALI MISLITE, DA JE VERJETNO, DA BO NASLEDNJE LETO V SLOVENIJI PRIŠLO DO ULIČNIH DEMONSTRACIJ IN PROTESTOV ZARADI... (v vsaki vrsti po en odgovor)

b) cen, draginje

Vrednost 13089 Frekvenca
1 da 791
2 ne 137
9 ne vem 120
0 b.o. 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3.11C V3.11 ALI MISLITE, DA JE VERJETNO, DA BO NASLEDNJE LETO V SLOVENIJI PRIŠLO DO ULIČNIH DEMONSTRACIJ IN PROTESTOV ZARADI... (v vsaki vrsti po en odgovor)

c) nezaposlenosti, zapiranja tovarn

Vrednost 13188 Frekvenca
1 da 899
2 ne 66
9 ne vem 83
0 b.o. 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3.12

V3.12 IN KAKŠNA JE VERJETNOST, DA BOSTE TUDI VI SODELOVALI PRI TAKI DEMONSTRACIJI?

Vrednost 13287 Frekvenca
1 zelo verjetno je, skoraj zanesljivo 61
2 je verjetno 277
3 ni kaj dosti verjetno 326
4 sploh ni verjetno 327
9 ne bo prišlo do demonstracij 53
0 b.o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V3.13

V3.13 ALI SE VAM ZDI VERJETNO, DA BI SE V PRIHODNJIH LETIH POLITIČNE RAZMERE V SLOVENIJI TAKO ZAPLETLE, DA BI PRIŠLO DO UKINITVE PARLAMENTA IN POLITIČNIH STRANK?

Vrednost 13386 Frekvenca
1 to je zelo verjetno 41
2 to je verjetno 266
3 to ni kaj dosti verjetno 543
4 to je čisto izključeno 171
0 b.o. 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V3.14

V3.14 IN ČE BI V SLOVENIJI PRIŠLO DO RAZPUSTITVE PARLAMENTA IN UKINITVE STRANK, ALI BI VI BILI ZA TO ALI PROTI TEMU?

Vrednost 13485 Frekvenca
1 bil bi za to 157
2 bil bi proti temu 836
0 b.o. 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3.15

V3.15 KAKO BI VI OZNAČILI SEDANJE ODNOSE MED RAZLIČNIMI NARODI IN ETNIČNIMI SKUPINAMI V SLOVENIJI? KATERI OD ODGOVOROV JE PRAVI?

Vrednost 13584 Frekvenca
1 ni nobenih problemov 108
2 v osnovi je v redu, morebitne probleme je možno rešiti 559
3 ni ravno dobro, veliko je težav 283
4 slabo je, lahko bi prišlo do velike krize 93
0 b.o. 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V3.16A

V3.16 A. KATERI OD NAPISANIH POJMOV NAJBOLJE OZNAČUJE TO, KAR ČUTITE? (obkrožite le en odgovor v koloni A.)

Vrednost 13683 Frekvenca
1 sem prebivalec kraja (n.pr. Ljubljančan) 347
2 sem državljan Slovenije 638
3 sem Evropejec 34
4 drugo 28
0 b.o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V3.16B

B. ALI ČUTITE, DA PRIPADATE ŠE NEKI DRUGI SKUPINI? KAJ ČUTITE, DA STE ŠE? (obkrožite le en odgovor v koloni B.)

Vrednost 13782 Frekvenca
1 sem prebivalec kraja (n.pr. Ljubljančan) 441
2 sem državljan Slovenije 354
3 sem Evropejec 130
4 drugo 59
0 b.o. 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V3.17

3.17 MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O "LEVIH" ALI "DESNIH". TU JE LESTVICA, KI SE RAZTEZA OD "LEVIH" DO "DESNIH" STALIŠČ. KAJ SODITE O VAŠIH LASTNIH POLITIČNIH STALIŠČIH? KAM BI JIH UVRSTILI NA TEJ LESTVICI. (Prosimo označite ustrezno okence)

Vrednost 13881 Frekvenca
1 1-levica 7
2 2 12
3 3 65
4 4 53
5 5 245
6 6 85
7 7 37
8 8 36
9 9 9
10 10-desnica 9
99 ne vem 491

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V3.18A

V3.18a KAJ ZA VAS V POLITIKI POMENI "LEVICA", "LEVO"?

Vrednost 13980 Frekvenca
1 napredna miselnost, ideje, sile, stranke, liberalno 89
2 komunistični sistem, režim, partija (bivša oblast) 72
3 opozicija (tisti, ki nasprotuje vladi) 32
4 politični programi, ki zagotavljajo socialno varnost 37
5 splošna pozitivna opredelitev: humanizem, ustvarjalnost, demokratičnost, konvencionalnost 14
6 radidkalizem, ekstremizem 12
7 sedanje stranke opozicije 11
8 socialistične, komunistične ideje 30
9 nenapredne ideje, miselnost, sile 13
98 brez odgovora 28
99 ne vem 674
0 35
65 1
97 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V3.18B

V3.18b IN KAJ ZA VAS V POLITIKI POMENI "DESNICA", "DESNO"?

Vrednost 14079 Frekvenca
1 nenapredne (konzervativne) ideje, miselnost 86
2 odsotnost skrbi za socialno varnost v politiki 5
3 stranke Demosa 13
4 nacionalne stranke, programi 16
5 ekstremizem (fašizem) 12
6 demokracija, liberalizem 47
7 religioznost (večji vpliv cerkve) 32
8 poudarek na privatni lastnini, ekonomiji 11
9 sedanja vlada 16
10 krščanska demokracija 27
98 brez odgovora 58
99 ne vem 696
0 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V3.19

V3.19 OD DEMOKRATIČNIH VOLITEV (APRIL 1990) JE MINILO ŽE LETO IN POL, PA VENDAR SE MORDA ŠE SPOMNITE, ZA KATERO STRANKO OZ.KANDIDATA KATERE STRANKE STE VOLILI?

Vrednost 14178 Frekvenca
1 Socialistično stranko Slovenije (SZDL) 27
2 Stranko demokratične prenove (ZKS) 118
3 Liberalno demokratsko stranko (ZSMS) 83
4 Slovensko demokratično zvezo 43
5 Socialdemokratsko zvezo Slovenije 40
6 Slovenske krščanske demokrate 61
7 Slovensko kmečko zvezo - Ljudsko stranko 43
8 Zelene Slovenije 31
9 Liberalno stranko (obrtniška) 9
10 kandidate različnih strank, izbiral sem le kandidate, ne glede na stranko, ki ji pripadajo 303
97 nisem volil 107
98 za drugo stranko 11
99 ne želi odgovoriti, b.o. 173

Vrednosti spremenljivk od 1 do 97

V3.20

V3.20 IN KAKO GLEDATE SEDAJ NA STRANKE? ALI BI ZASE REKLI, DA ČUTITE SIMPATIJE DO NEKE POLITIČNE STRANKE ALI TEGA ZASE NE BI MOGLI REČI?

Vrednost 14277 Frekvenca
1 da 208
2 ne 591
3 ne vem 188
4 ne želim odgovoriti 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3.21

V3.21 ČE OCENJUJETE V CELOTI, KAKO MOČNE ALI ŠIBKE SO VAŠE SIMPATIJE DO TE STRANKE?

Vrednost 14376 Frekvenca
1 precej močne 35
2 srednje, zmerne 181
3 precej šibke 59
9 ne vem, ni odgovora 774

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3.22

V3.22 ZAMISLITE SI, DA BI BILE VOLITVE NASLEDNJI TEDEN. ZA KATERO STRANKO OZ. ZA KANDIDATA KATERE STRANKE BI VOLILI? (Možen je le en odgovor)

Vrednost 14475 Frekvenca
1 Demokratska stranka 78
2 Krščanski socialisti 13
3 Liberalna demokratska stranka 92
4 Liberalna stranka 17
5 SDZ - Narodna demokratska stranka 6
6 Socialdemokratska unija 5
7 Socialdemokratska zveza Slovenije 27
8 Socialistična stranka Slovenije 9
9 Slovenska ljudska stranka 21
10 Slovenski krščanski demokrati 55
11 Socialdemokratska prenova 69
12 Zeleni Slovenije 66
97 verjetno ne bi šel na volitve 81
98 drugo 28
99 ne vem, kako bi ravnal 482

Vrednosti spremenljivk od 1 do 97

V3.23

V3.23 ALI LAHKO NAVEDETE STRANKO, ZA KATERO V NOBENEM PRIMERU NE BI VOLILI? (možen je le en odgovor)

Vrednost 14574 Frekvenca
1 Demokratska stranka 16
2 Krščanski socialisti 81
3 Liberalna demokratska stranka 10
4 Liberalna stranka 12
5 SDZ - Narodna demokratska stranka 16
6 Socialdemokratska unija 10
7 Socialdemokratska zveza Slovenije 11
8 Socialistična stranka Slovenije 11
9 Slovenska ljudska stranka 11
10 Slovenski krščanski demokrati 165
11 Socialdemokratska prenova 92
12 Zeleni Slovenije 14
97 ni take stranke 186
98 druga 11
99 ne vem, b.o. 403

Vrednosti spremenljivk od 1 do 97

V3.24REP

V3.24REP V ZADNJEM ČASU JE DOSTI GOVORA O MOŽNIH KANDIDATIH ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE. KDO BI PO VAŠEM MNENJU BIL NAJPRIMERNEJŠI ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKA SLOVENIJE V PRIHODNJEM OBDOBJU? NAVEDITE ZA VSAKO VLOGO NAJPRIMERNEJŠEGA KANDIDATA (ENEGA!):

Vrednost 14673 Frekvenca
1 Dimitrij Rupel 1
2 Janez Drnovšek 297
3 Milan Kučan 656
4 neznani politik 1
5 Igor Bavčar 1
6 Lojze Peterle 6
7 neznani politik 1
8 Jože Pučnik 6
9 Jelko Kacin 8
17 neznani politik 1
25 neznani politik 3
36 Marko Voljč 1
98 ne vem 2
99 b. o. 1
0 64

Vrednosti spremenljivk od 0 do 36

V3.24VLA

V3.24VLA V ZADNJEM ČASU JE DOSTI GOVORA O MOŽNIH KANDIDATIH ZA PREDSEDNIKA VLADE. KDO BI PO VAŠEM MNENJU BIL NAJPRIMERNEJŠI ZA PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE V PRIHODNJEM OBDOBJU? NAVEDITE NAJPRIMERNEJŠEGA KANDIDATA (ENEGA!):

Vrednost 14772 Frekvenca
1 Dimitrij Rupel 17
2 Janez Drnovšek 481
3 Milan Kučan 93
4 neznani politik 2
5 Igor Bavčar 24
6 Lojze Peterle 163
8 Jože Pučnik 4
9 Jelko Kacin 20
12 neznani politik 3
13 neznani politik 1
16 neznani politik 1
17 neznani politik 1
25 neznani politik 3
26 neznani politik 2
29 neznani politik 2
36 Marko Voljč 62
98 ne vem 11
99 b. o. 4
0 155

Vrednosti spremenljivk od 0 do 36

V3.25

V3.25 ČE BI BILE VOLITVE KONEC TEDNA IN BI ZA MESTO PREDSEDNIKA REPUBLIKE KANDIDIRALI JANEZ DRNOVŠEK, LOJZE PETRLE IN MILAN KUČAN, KOGA BI VI VOLILI?

Vrednost 14871 Frekvenca
1 Janeza Drnovška 406
2 Lojzeta Peterleta 27
3 Milana Kučana 595
0 b.o. 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4.01

V4.00 DEMOGRAFIJA V4.01 KATEREGA LETA STE ROJENI (starost)?

Vrednost 14970 Frekvenca
21 4
22 9
23 9
71 29
72 33
73 28
74 24

Vrednosti spremenljivk od 21 do 74

V4.02

V4.02 SPOL

Vrednost 15069 Frekvenca
1 moški 530
2 ženski 519

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4.03

V4.03 KATERE NARODNOSTI STE?

Vrednost 15168 Frekvenca
1 Albanec 3
2 Črnogorec 6
3 Hrvat 46
4 Italijan 2
5 Madžar 0
6 Makedonec 0
7 Musliman 20
8 Slovenec 936
9 Srb 24
10 Jugoslovan 4
11 druge narodnosti 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V4.04

V4.04 KAKŠEN JE VAŠ ZAKONSKI STAN?

Vrednost 15267 Frekvenca
1 samski, nikoli nisem bil poročen 247
2 razvezan 33
3 vdovec 52
4 poročen, izvenzakonska skupnost 717

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V4.05

V4.05 KAKŠNA JE VAŠA DELOVNA AKTIVNOST; ALI STE ZAPOSLENI, ALI NISTE ZAPOSLENI?

Vrednost 15366 Frekvenca
1 polno zaposlen (8 ur na dan) 547
2 delno zaposlen (4-8 ur na dan) 11
3 zaposlen manj kot 4 ure 2
4 trenutno na čakanju 20
5 nezaposlen 73
6 pomagajoči član v gospodinjstvu 6
7 študent, učenec, vajenec 79
8 upokojenec/ka 241
9 gospodinja 60
10 trenutno nesposoben za delo 4
11 ostali, ki niso v delovni sili 3
99 b.o. 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V4.06

(za zaposlene) V4.06 KAKŠEN JE VAŠ POLOŽAJ NA DELOVNEM MESTU?

Vrednost 15465 Frekvenca
1 ima vodilni položaj na ravni podjetja, ustanove 24
2 ima vodstveni položaj na ravni delovne enote (vodja službe, sektorja, oddelka, ipd.) 56
3 neposredno vodi in nadzira delo izvršilnih delavcev (mojster, delovodja ipd.) 68
4 je zaposlen, a nima vodilnega, vodstvenega položaja (izvršilni delavec) 414
5 ni zaposlen 487

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4.07

V4.07 KAKŠNO DELO OZIROMA POKLIC OPRAVLJATE SEDAJ? NATANČNO POVEJTE NAZIV VAŠEGA DELOVNEGA MESTA OZIROMA POKLICA, VAŠE DELOVNE NALOGE IN POLOŽAJ V PROCESU DELA. (ANKETAR, ŠIFRIRAJ:)

Vrednost 15564 Frekvenca
0 130
114 1
121 17
933 12
9997 1
9998 1
9999 267

Vrednosti spremenljivk od 0 do 933

V4.08

V4.08 KAKŠEN JE TOREJ SEDANJI POKLIC ANKETIRANCA, OZIROMA KAKŠEN JE BIL PRED UPOKOJITVIJO ALI PREDEN JE IZGUBIL ZAPOSLITEV IN KAKŠNA JE NJEGOVA PRIZNANA KVALIFIKACIJA?

Vrednost 15663 Frekvenca
1 NK delavec 100
2 PK, priučen delavec 102
3 KV delavec 227
4 VKV delavec 52
5 pomožni uslužbenec, uslužbenec z nižjo izobrazbo 27
6 uslužbenec s srednjo izobrazbo 209
7 uslužbenec z višjo ali visoko izobrazbo 111
8 samostojni obrtnik, podjetnik ipd., zaposluje delavce 12
9 samostojni obrtnik, podjetnik, ne zaposluje delavcev 12
10 svobodni poklic 3
11 kmet 30
12 kmečka gospodinja, pomagajoči družinski član v kmetijstvu 39
13 učenec, dijak, vajenec, študent 80
14 gospodinja, ni v kmetijstvu 18
98 drugo 2
99 nikoli ni bil zaposlen, nima kvalifikacije 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

V4.09

V4.09 V KATERI DEJAVNOSTI STE ZAPOSLENI?

Vrednost 15762 Frekvenca
1 industrija, rudarstvo 246
2 poljedelstvo in ribištvo 12
3 gozdarstvo 11
4 vodno gospodarstvo 3
5 gradbeništvo 34
6 promet in zveze 36
7 trgovina 63
8 gostinstvo in turizem 19
9 obrt 34
10 stanovanjsko-komunalna dejavnost 5
11 finančne in druge poslovne usluge, bančništvo, zavarovalništvo 18
12 izobraževanje in kultura 32
13 zdravstvo in socialno varstvo 22
14 družbeno-politične skupnosti in organizacije 7
98 drugo 19
99 ni zaposlen, b.o. 488

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

V4.10

V4.10 NA KATEREM PODROČJU OZ. SEKTORJU DELATE OZ. STE DELALI?

Vrednost 15861 Frekvenca
1 delam v javni upravi 32
2 družbene dejavnosti 198
3 delam v družbenem podjetju 518
4 delam v privatnem sektorju, pri zasebniku 77
8 samozaposlen 48
9 ni bil zaposlen 165
0 b.o. 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V4.11

V4.11 NAVEDITE ZADNJO ŠOLO, KI STE JO KONČALI, REDNO ALI IZREDNO:

Vrednost 15960 Frekvenca
1 4 razrede osnovne šole ali manj 28
2 nad 4 do 8 razredov osnovne šole, 1 do 4 razreda nižje gimnazije 310
3 nedokončana 2 ali 3 - letna strokovna šola 46
4 končana 2 ali 3 - letna strokovna šola 244
5 nedokončana 4 - letna srednja šola 22
6 dokončana 4 - letna srednja šola 262
7 nedokončana višja ali visoka šola 18
8 dokončana 2 - letna višja šola 50
9 dokončana visoka šola, fakulteta, akademija 64
0 b.o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V4.12

V4.12 ALI STE ALI NISTE ČLAN SINDIKATA?

Vrednost 16059 Frekvenca
1 sem član 418
2 nisem član 573
9 b. o. 58

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4.13

(če je poročen oz. živi v izvenzakonski skupnosti) V4.13 ALI JE VAŠ ZAKONEC OZ. PARTNER-ICA ČLAN-ICA SINDIKATA, ALI NE?

Vrednost 16158 Frekvenca
1 da 331
2 ne 394
9 nisem poročen-a,----------k V4.17 324
0 b.o. 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4.14

(če je poročen oz. živi v izvenzakonski skupnosti) V4.14 SPRAŠUJEMO ZA VAŠEGA PARTNERJA OZ. ZAKONCA. KAKŠNA JE NJEGOVA DELOVNA AKTIVNOST; ALI JE ZAPOSLEN ALI NE?

Vrednost 16257 Frekvenca
1 polno zaposlen (8 ur na dan) 420
2 delno zaposlen (4-8 ur na dan) 9
3 zaposlen manj kot 4 ure 0
4 trenutno na čakanju 10
5 nezaposlen 45
6 pomagajoči član v gospodinjstvu 3
7 študent, učenec, vajenec 4
8 upokojenec/ka 172
9 gospodinja 57
10 nesposoben za delo 3
11 ostali, ki niso v delovni sili 2
12 ni poročen 9
99 b.o. 315

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V4.15

(če je poročen oz. živi v izvenzakonski skupnosti) V4.15 KAKŠEN JE TRENUTNI POKLIC VAŠEGA PARTNERJA OZ. ZAKONCA? (ZADNJI POKLIC, ČE TRENUTNO NI ZAPOSLEN)

Vrednost 16356 Frekvenca
1 84
2 73
3 139
4 39
5 35
6 151
7 84
8 15
9 12
10 1
11 17
12 29
13 1
14 35
97 321
98 4
99 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

V4.16

(če je poročen oz. živi v izvenzakonski skupnosti) V4.16 KAKŠNA JE IZOBRAZBA PARTNERJA OZ. ZAKONCA?

Vrednost 16455 Frekvenca
0 325
1 29
2 215
3 35
4 173
5 21
6 167
7 12
8 27
9 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V4.17

V4.17 KAKŠEN JE BIL PRETEŽNO POKLIC VAŠEGA OČETA?

Vrednost 16554 Frekvenca
1 123
2 106
3 225
4 79
5 23
6 82
7 64
8 13
9 19
10 5
11 275
12 2
98 5
99 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V4.18

V4.18 KAKŠNA JE IZOBRAZBA VAŠEGA OČETA?

Vrednost 16653 Frekvenca
0 35
1 154
2 399
3 48
4 237
5 6
6 94
7 9
8 20
9 44
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V4.19

V4.19 KAKŠEN JE BIL PRETEŽNO POKLIC VAŠE MATERE?

Vrednost 16752 Frekvenca
1 98
2 43
3 68
4 13
5 24
6 90
7 41
9 5
11 22
12 338
14 300
98 3
99 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

V4.20

V4.20 KAKŠNA JE IZOBRAZBA VAŠE MATERE?

Vrednost 16851 Frekvenca
0 12
1 211
2 573
3 20
4 91
5 5
6 90
7 7
8 22
9 17
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V4.21A V4.21 ŠTEVILO OSEB, KI Z NJIMI ŽIVITE V GOSPODINJSTVU: povprečje:

a) skupaj oseb:

Vrednost 16950 Frekvenca
1 60
2 180
3 275
4 320
5 129
6 47
7 25
8 9
9 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V4.21B

b) od tega otrok do 18 let:

Vrednost 17049 Frekvenca
0 485
1 291
2 221
3 40
4 7
5 4
6 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

V4.21C

c) od tega zaposlenih:

Vrednost 17148 Frekvenca
0 207
1 287
2 441
3 84
4 26
5 2
6 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

V4.21D

d) število odraslih oseb:

Vrednost 17247 Frekvenca
0 14
1 92
2 455
3 278
4 143
5 49
6 13
7 4
9 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V4.22

V4.22 KOLIKŠEN JE BIL MESEČNI DOHODEK (VSE OBLIKE DENARNIH PREJEMKOV) VSEH ČLANOV VAŠEGA GOSPODINJSTVA V ZADNJEM MESECU?

Vrednost 17346 Frekvenca
999999 b. o. 72
16959 0
9 46
2000 1
18928 0
13394 0

Vrednosti spremenljivk od 9 do 18928

V4.23

V4.23 ALI PREJEMATE REDNE MESEČNE DOHODKE? (če da) KOLIKŠEN JE BIL ZADNJI REDNI MESEČNI DOHODEK? (Seštejte vse oblike dohodka: osebni dohodek, pokojnina, štipendija, dohodek od dela v obrti, kmetijstvu...)

Vrednost 17445 Frekvenca
999999 b. o. 128
16959 0
9 73
600 1
14464 0
19464 0

Vrednosti spremenljivk od 9 do 19464

V4.24

V4.24 KAKŠNE SO VAŠE BIVALNE RAZMERE? ALI ŽIVITE V:

Vrednost 17544 Frekvenca
1 lastna hiša 630
2 lastno stanovanje 138
3 družbeno, solidarnostno stanovanje 221
4 podnajemniško stanovanje 33
5 samski dom, internat ipd. 1
9 drugo, b.o. 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4.25

V4.25 ALI STE ŽIVELI V DRUŽBENEM NAJEMNEM STANOVANJU? (če da) ALI STE ALI GA BOSTE ODKUPILI, ALI NE?

Vrednost 17643 Frekvenca
1 da, sem ga že 87
2 da, bom obročno odplačeval 62
3 ne bom kupil, ker nimam denarja 101
4 ne bom kupil, ker s tem nič ne pridobim 26
5 ne vem, kako bom ravnal 42
6 nima družbenega stanovanja 728
0 b.o. 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V4.26A1 V4.26 ALI STE VI OZ. KDO V VAŠEM GOSPODINJSTVU LASTNIK...?

a) stanovanjske hiše

Vrednost 17742 Frekvenca
1 da 639
2 ne 402
0 b.o. 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4.26A2 V4.26 ALI STE VI OZ. KDO V VAŠEM GOSPODINJSTVU LASTNIK...?

b) stanovanja

Vrednost 17841 Frekvenca
1 da 148
2 ne 877
0 b.o. 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4.26A3 V4.26 ALI STE VI OZ. KDO V VAŠEM GOSPODINJSTVU LASTNIK...?

c) gradbene parcele

Vrednost 17940 Frekvenca
1 da 121
2 ne 903
0 b.o. 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4.26A4 V4.26 ALI STE VI OZ. KDO V VAŠEM GOSPODINJSTVU LASTNIK...?

d) vikend hiše

Vrednost 18039 Frekvenca
1 da 81
2 ne 944
0 b.o. 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4.27A1 V4.27 ALI NAMERAVATE V TEM OZ. PRIHODNJEM LETU ZAČETI OZ. NADALJEVATI Z GRADNJO OZ. ADAPTACIJAMI HIŠE, STANOVANJA, VIKENDA? (izberite vse ustrezne odgovore)

O1 - začeti z gradnjo nove hiše

Vrednost 18138 Frekvenca
1 izbere 23
0 ne izbere 286
9 ne nameravamo graditi, adaptirati 740

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V4.27A2 V4.27 ALI NAMERAVATE V TEM OZ. PRIHODNJEM LETU ZAČETI OZ. NADALJEVATI Z GRADNJO OZ. ADAPTACIJAMI HIŠE, STANOVANJA, VIKENDA? (izberite vse ustrezne odgovore)

O1 - nadaljevati z že začeto gradnjo hiše

Vrednost 18237 Frekvenca
1 izbere 107
0 ne izbere 202
9 ne nameravamo graditi, adaptirati 740

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V4.27A3 V4.27 ALI NAMERAVATE V TEM OZ. PRIHODNJEM LETU ZAČETI OZ. NADALJEVATI Z GRADNJO OZ. ADAPTACIJAMI HIŠE, STANOVANJA, VIKENDA? (izberite vse ustrezne odgovore)

O1 - dozidati k hiši dodatne prostore

Vrednost 18336 Frekvenca
1 izbere 35
0 ne izbere 274
9 ne nameravamo graditi, adaptirati 740

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V4.27A4 V4.27 ALI NAMERAVATE V TEM OZ. PRIHODNJEM LETU ZAČETI OZ. NADALJEVATI Z GRADNJO OZ. ADAPTACIJAMI HIŠE, STANOVANJA, VIKENDA? (izberite vse ustrezne odgovore)

O1 - adaptirati, prenoviti stanovanje - hišo

Vrednost 18435 Frekvenca
1 izbere 156
0 ne izbere 153
9 ne nameravamo 740

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V4.28A1 (če da) V4.28 IN KAKŠNE VRSTE NAKUPI BODO PRI TEM PREDSTAVLJALI ZNATEN STROŠEK ZA VAS OZ. VAŠO DRUŽINO? (izberite vse ustrezne odgovore)

O1 - nakup opeke, cementa, železa ipd.

Vrednost 18534 Frekvenca
1 izbere 170
0 ne izbere 139
9 ne nameravamo graditi, adaptirati 740

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V4.28A2 (če da) V4.28 IN KAKŠNE VRSTE NAKUPI BODO PRI TEM PREDSTAVLJALI ZNATEN STROŠEK ZA VAS OZ. VAŠO DRUŽINO? (izberite vse ustrezne odgovore)

O1 - instalacijski materiali (za centralno kurjavo, elektriko ipd.)

Vrednost 18633 Frekvenca
1 izbere 147
0 ne izbere 162
9 ne nameravamo graditi, adaptirati 740

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V4.28A3 (če da) V4.28 IN KAKŠNE VRSTE NAKUPI BODO PRI TEM PREDSTAVLJALI ZNATEN STROŠEK ZA VAS OZ. VAŠO DRUŽINO? (izberite vse ustrezne odgovore)

O1 - stavbno pohištvo, okna, vrata ipd.

Vrednost 18732 Frekvenca
1 izbere 121
0 ne izbere 189
9 ne nameravamo graditi, adaptirati 739

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V4.28A4 (če da) V4.28 IN KAKŠNE VRSTE NAKUPI BODO PRI TEM PREDSTAVLJALI ZNATEN STROŠEK ZA VAS OZ. VAŠO DRUŽINO? (izberite vse ustrezne odgovore)

O1 - lesne obloge, parketi, stropi, predelne stene

Vrednost 18831 Frekvenca
1 izbere 159
0 ne izbere 151
9 ne nameravamo graditi, adaptirati 739

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V4.28A5 (če da) V4.28 IN KAKŠNE VRSTE NAKUPI BODO PRI TEM PREDSTAVLJALI ZNATEN STROŠEK ZA VAS OZ. VAŠO DRUŽINO? (izberite vse ustrezne odgovore)

O1 - sanitarna keramika, ploščice, ipd.

Vrednost 18930 Frekvenca
1 izbere 131
0 ne izbere 179
9 ne nameravamo graditi, adaptirati 739

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V4.28A6 (če da) V4.28 IN KAKŠNE VRSTE NAKUPI BODO PRI TEM PREDSTAVLJALI ZNATEN STROŠEK ZA VAS OZ. VAŠO DRUŽINO? (izberite vse ustrezne odgovore)

O1 - barve, laki, tapete, lepilo, fini ometi ipd.

Vrednost 19029 Frekvenca
1 izbere 174
0 ne izbere 135
9 ne nameravamo graditi, adaptirati 739
3 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V4.28A7 (če da) V4.28 IN KAKŠNE VRSTE NAKUPI BODO PRI TEM PREDSTAVLJALI ZNATEN STROŠEK ZA VAS OZ. VAŠO DRUŽINO? (izberite vse ustrezne odgovore)

O1 - oprema kuhinje

Vrednost 19128 Frekvenca
1 izbere 95
0 ne izbere 214
9 ne nameravamo graditi, adaptirati 740

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V4.28A8 (če da) V4.28 IN KAKŠNE VRSTE NAKUPI BODO PRI TEM PREDSTAVLJALI ZNATEN STROŠEK ZA VAS OZ. VAŠO DRUŽINO? (izberite vse ustrezne odgovore)

O1 - novo pohištvo

Vrednost 19227 Frekvenca
1 izbere 113
0 ne izbere 196
9 ne nameravamo graditi, adaptirati 740

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V4.29

(če da) V4.29 ALI BI LAHKO OCENILI, KOLIKO PRIBLIŽNO V DEM BOSTE INVESTIRALI VI OZ. VAŠA DRUŽINA V TO GRADNJO OZ. ADAPTACIJO V TEM LETU?

Vrednost 19326 Frekvenca
9 22
99 1
200 2
18928 0
16959 0

Vrednosti spremenljivk od 9 do 18928

V4.30A1 V4.30 ZANIMA NAS, ČE JE BILO VAM, VAŠIM STARŠEM ALI STARIM STARŠEM PO VOJNI NA PODLAGI ZAKONA O NACIONALIZACIJI KAJ ODVZETO? ALI LAHKO NAVEDETE, KAJ:

O3 - stanovanje, stanovanjska hiša

Vrednost 19425 Frekvenca
3 izbere 24
1 ne izbere 3
7 nič nam ni bilo odvzeto 901
8 drugo 3
9 b.o. 16
0 102

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4.30A2 V4.30 ZANIMA NAS, ČE JE BILO VAM, VAŠIM STARŠEM ALI STARIM STARŠEM PO VOJNI NA PODLAGI ZAKONA O NACIONALIZACIJI KAJ ODVZETO? ALI LAHKO NAVEDETE, KAJ:

O3 - podjetje, tovarna

Vrednost 19524 Frekvenca
3 izbere 12
1 ne izbere 3
7 nič nam ni bilo odvzeto 901
8 drugo 3
9 b.o. 16
0 114

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4.30A3 V4.30 ZANIMA NAS, ČE JE BILO VAM, VAŠIM STARŠEM ALI STARIM STARŠEM PO VOJNI NA PODLAGI ZAKONA O NACIONALIZACIJI KAJ ODVZETO? ALI LAHKO NAVEDETE, KAJ:

O3 - trgovina, gostilna, delavnica

Vrednost 19623 Frekvenca
3 izbere 19
1 ne izbere 3
7 nič nam ni bilo odvzeto 901
8 drugo 3
9 b.o. 16
0 107

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4.30A4 V4.30 ZANIMA NAS, ČE JE BILO VAM, VAŠIM STARŠEM ALI STARIM STARŠEM PO VOJNI NA PODLAGI ZAKONA O NACIONALIZACIJI KAJ ODVZETO? ALI LAHKO NAVEDETE, KAJ:

O3 - zemlja, gozd

Vrednost 19722 Frekvenca
3 izbere 106
1 ne izbere 0
7 nič nam ni bilo odvzeto 901
8 drugo 3
9 b.o. 16
0 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4.30A5 V4.30 ZANIMA NAS, ČE JE BILO VAM, VAŠIM STARŠEM ALI STARIM STARŠEM PO VOJNI NA PODLAGI ZAKONA O NACIONALIZACIJI KAJ ODVZETO? ALI LAHKO NAVEDETE, KAJ:

O3 - vredni predmeti

Vrednost 19821 Frekvenca
3 izbere 9
1 ne izbere 5
7 nič nam ni bilo odvzeto 901
8 drugo 3
9 b.o. 16
0 115

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4.31

V4.31 ALI BOSTE (STE) ZAHTEVALI POVRAČILO ODŠKODNINE OZIROMA VRNITEV ODVZETEGA PREMOŽENJA?

Vrednost 19920 Frekvenca
1 da, zahteval bom (sem) vrnitev premoženja 47
2 da, zahteval bom (sem) odškodnino 21
3 ne bom zahteval vrnitve oziroma odškodnine 45
4 še ne vem 31
5 nič nam ni bilo odvzeto 900
9 b.o. 0
0 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4.32

V4.32 ZANIMA NAS, ALI SE VI ALI KDO V VAŠI DRUŽINI ČUTITE OŠKODOVANE ZARADI BLOKIRANJA DEVIZNIH RAČUNOV VARČEVALCEV?

Vrednost 20019 Frekvenca
1 da, močno oškodovan 93
2 oškodovan, vendar za majhen znesek 163
3 nisem, nismo oškodovani 793

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4.33

V4.33 O TEM, KDO JE KRIV, DA JE DO OŠKODOVANJA DEVIZNIH VARČEVALCEV PRIŠLO, SO MNENJA RAZLIČNA. KATERO OD OBEH MNENJ VAM JE OSEBNO BLIŽJE?

Vrednost 20118 Frekvenca
1 Eni menijo, da je predvsem ljubljanska (oz. druge) banke sama kriva za to, saj ne bi smela računati z garancijo bivše federacije, zato naj tudi sama nosi breme. 267
2 Drugi pa menijo, da je tudi banka bila žrtev sprememb ob razpadu Jugoslavije, breme, ki je s tem nastalo, pa mora prevzeti tudi nova slovenska država 748
0 b.o. 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4.34

V4.34 KAJ MENITE, ALI JE Z VIDIKA SLOVENSKEGA GOSPODARSKEGA IN DRUŽBENEGA RAZVOJA ŠKODLJIVO - ALI NE, DA MNOGO SLOVENCEV HRANI SVOJ PRIVARČEVAN DENAR V TUJIH BANKAH?

Vrednost 20217 Frekvenca
1 sploh ni škodljivo 25
2 ni škodljivo 74
3 kakor kdaj 115
4 je škodljivo 583
5 je zelo škodljivo 244
0 b.o. 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4.35

V4.35 ALI STE ČLAN KAKE OD SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH STRANK? (ČE DA) KATERE:

Vrednost 20316 Frekvenca
1 Demokratska stranka 1
2 Krščanski socialisti 2
3 Liberalna demokratska stranka 4
4 Liberalna stranka 0
5 SDZ - Narodna demokratska stranka 2
6 Socialdemokratska unija 0
7 Socialdemokratska zveza Slovenije 1
8 Socialistična stranka Slovenije 3
9 Slovenska ljudska stranka 8
10 Slovenski krščanski demokrati 7
11 Stranka demokratične prenove 6
12 Zeleni Slovenije 5
98 druga 9
99 nisem član, b.o. 1001

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

V4.36

V4.36 ALI STE VI ALI KDO OD VAŠIH STARŠEV SODELOVALI V NOB? (če da) KAKO?

Vrednost 20415 Frekvenca
1 da, aktivno je sodeloval v borbenih formacijah NOB 202
2 da, bil je aktivist, terenec, ilegalec 98
3 materialno je pomagal gibanju 86
4 ni sodeloval v NOB 640
5 ne želi odgovoriti 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4.37

V4.37 ALI STE VI ALI KDO OD VAŠIH STARŠEV SODELOVALI V ČASU VOJNE PRI DOMOBRANCIH IN PODOBNIH FORMACIJAH? (če da) KAKO?

Vrednost 20514 Frekvenca
1 da, aktivno je sodeloval v borbenih formacijah 16
2 da, le pomagal 12
3 ni sodeloval 997
4 ne želi odgovoriti 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V4.38

V4.38 KATERI VERSKI SKUPNOSTI PRIPADATE?

Vrednost 20613 Frekvenca
1 rimskokatološki cerkvi 787
2 evangeličanski cerkvi 16
3 pravoslavni cerkvi 33
4 drugi krščanski verski skupnosti 5
5 islamski skupnosti 21
6 drugi nekrščanski verski skupnosti 2
7 nobeni verski skupnosti 162
9 ni odgovora 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V4.39

V4.39 KAKO BI VI OCENILI SVOJO VERNOST? (en odgovor)

Vrednost 20712 Frekvenca
1 sem globoko veren 19
2 sem zelo veren 31
3 sem precej veren 268
4 nisem niti veren, niti neveren 411
5 prej bi rekel, da nisem veren, kot da sem veren 71
6 nisem veren 103
7 sploh nisem veren 109
8 ne vem 11
9 ni odgovora 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V4.40

V4.40 V ZAHODNI EVROPI JE OBIČAJNO, DA RAZISKUJEJO JAVNOMNENJSKI INŠTITUTI STALIŠČA LJUDI TUDI S POMOČJO TELEFONA. ČE BI VAM NAŠ INŠTITUT PO TELEFONU ZASTAVILI NEKAJ VPRAŠANJ O KAKEM POMEMBNEM DOGODKU, ALI BI BILI PRIPRAVLJENI ODGOVORITI?

Vrednost 20811 Frekvenca
1 da, odgovoril bi 621
2 ne bi odgovoril 116
3 po telefonu nisem dosegljiv 259
9 ne vem 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

OKOLIS

ANKETNI OKOLIŠ (1 do 140)

Vrednost 20910 Frekvenca
2 15
4 15
6 15
134 15
136 14
138 15
140 15

Vrednosti spremenljivk od 2 do 140

ANKET

ZAPOREDNA ŠTEVILKA ANKETIRANCA (1 do 27)

Vrednost 2109 Frekvenca
1 54
2 50
3 61
4 54
5 61
6 34
7 27
8 2
9 6
10 53
11 61
12 58
13 57
14 54
15 27
16 33
17 4
18 5
19 54
20 61
21 55
22 48
23 61
24 36
25 25
26 5
27 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 27

OBCINA

OBČINA (1 do 65)

Vrednost 2118 Frekvenca
2 15
3 45
5 15
62 30
64 75
65 15
68 15

Vrednosti spremenljivk od 2 do 68

VELNAS

Velikost naselja:

Vrednost 2127 Frekvenca
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas (oddaljena od pošte, šole, trgovine) z do 500 prebivalcev 345
2 vas, kraj (s šolo, pošto, trgovino), trg z nad 500 do 2000 prebivalci 159
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 127
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 111
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalcev 121
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 186

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

TIPKS

Tip krajevne skupnosti:

Vrednost 2136 Frekvenca
1 mestna 370
2 primestna 218
3 vaška 461

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

STOBISK

Število obiskov: 1 2 3 4 5

Vrednost 2145 Frekvenca
1 540
2 338
3 131
4 27
5 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

CAS

Čas trajanja razgovora:

Vrednost 2154 Frekvenca
1 do 45 minut 239
2 45 minut do 1 ure 432
3 1 ura do 1,15 ure 272
4 1,15 do 1,30 ure 79
5 1,30 do 1,45 ure 18
6 1,45 do 2 ure 9
7 več kot 2 uri 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

DAN

DAN dan anketiranja

Vrednost 2163 Frekvenca
1 31
2 23
3 20
4 12
5 8
6 6
7 5
8 6
9 7
10 4
13 1
14 5
15 34
16 59
17 60
18 59
19 70
20 77
21 65
22 115
23 79
24 58
25 60
26 40
27 38
28 56
29 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 29

MESEC

MESEC mesec anketiranja

Vrednost 2172 Frekvenca
2 933
3 116

Vrednosti spremenljivk od 2 do 3

VNASAL

VNAŠAL

Vrednost 2181 Frekvenca
15 514
17 515
33 20

Vrednosti spremenljivk od 15 do 33

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva