Slovensko javno mnenje 1992/2: Mednarodna raziskava o neenakosti in socialno-ekonomskih orientacijah

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJM922
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM922_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
 • International Social Survey Programme
Co-workers:
 • Rose, Richard
 • Klinar, Peter
 • Markič, Boštjan
 • Roter, Zdenko
 • Trampuž, Cveto
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana; februar 1992)

Funding agency:

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Project number:

no information

Series:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • ISSP/Mednarodna splošna družboslovna anketa = International Social Survey Programme

  Raziskava je iz serije ISSP - Mednarodnega projekta sodelovanja splošnih družboslovnih anket, katerega namen je pridobivanje podatkov primernih za primerjalno analizo. Vsako leto se sodelujoče države odločijo za izvedbo kratkega vprašalnika na izbrano temo. (glej http://www.gesis.org/en/data_service/issp/index.htm in http://www.issp.org/homepage.htm ). Podatki iz mednarodne raziskave so na voljo pod oznako ADP - IDNo: ISSP in letnica.

 • NDB/Barometer novih demokracij = New Democracies Barometer

  Barometer novih demokracij = New Democracies Barometer

Study Content

Keywords:

dejavniki napredovanja, možnosti napredovanja, nagrajevanje, vzroki neenakosti, odnos do družbenih razlik, dejanski in zaželeni zaslužki poklicev, socialna vloga države, ocena davčnega sistema, prisotnost družbenih konfliktov, medgeneracijska mobilnost respondenta, prakse in načrti za pridobivanje dodatnega zaslužka, glavni viri zagotavljanja življenjskega standarda, ocena življenjskega standarda, ocene gospodarskega sistema, opremljenost gospodinjstva, Glavne naloge vlade, ocene političnega sistema, pripravljenost za neformalno politično participacijo, ocena sedanjih in prihodnjih političnih razmer, levo-desno opredeljevanje, strankarske simpatije, ugledni politiki

Keywords ELSST:
DRUŽBENA NEENAKOST, VREDNOTA, STALIŠČE, ZADOVOLJSTVO, ŽIVLJENJSKE RAZMERE, SOCIALNO-EKONOMSKI POLOŽAJ, DRUŽBENA MOBILNOST, POLITIKA

Topic Classification CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - enakost in neenakost
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Topic Classification CERIF
Socialne strukture
Topic Classification ADP
STALIŠČA O NEENAKOSTI
SOCIALNO EKONOMSKE RAZMERE
OCENA POLITIČNEGA SISTEMA
DEMOGRAFIJA


Abstract:

Prvo poglavje vprašalnika je slovenski prevod mednarodnega vprašalnika ISSP92. Začne se z ocenami dejavnikov napredovanja v življenju. Vsebovana so stališča do družbenih razlik, kdaj so upravičene, ali jih je potrebno zmanjšati. Respondentje ocenjujejo, kakšen je dejanski dohodek izbranih poklicnev in kakšen bi bil upravičen. Ocenjujejo različne oblike obdavčevanja, poseganje države pri uravnavanju neenakosti. Podana je samoocena lastnega družbenega položaja ter podatki o socialnem izvoru ter družbeni mobilnosti. Ocenjen je družbeni prestiž posameznih poklicev. Drugi del pa ponavlja raziskavo Barometer novih demokracij / New Democracies Barometer (NDB). Ta zajema blok vprašanj na temo ocenjevanja individualne ekonomske moči, nakupovalnih namer, virov zaslužka, načinov preživetja ter splošne ocene gospodarske situacije v državi, ter materialnega položaja gospodinjstva. Sledijo ocene političih razmer in problemov, protestni potencial in verjetnost izbruha konfliktov.

Methodology


Collection date: februar 1992 - februar 1992
Date of production: 1992-2
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Vzorec je razpolovljen za dve vzporedni anketi SJM. V kolikor ankete ni mogoče opraviti je po več poizkusih dovoljena uporaba rezerv. Rezerve so določene vnaprej znotraj skupinic iz vzorčnega seznama.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ../podatki/sjm/SJM922.POR

Format: SPSS prenosljiva datoteka

 • number of variables: 218
 • number of units: 1049

Variable list

ID Identifikacijska številka

ID

Value 13 Frequency
1 1
2 1
3 1
1048 1
1049 1
1050 1
1051 1

Valid range from 1 to 1051

V1.1A V1.00 STALIŠČA O NEENAKOSTI V1.1 NA ZAČETKU IMAMO NEKAJ VPRAŠANJ O MOŽNOSTIH NAPREDOVANJA. PROSIMO IZBERITE EN ODGOVOR TER NAM NA TA NAČIN POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE PO VAŠI OCENI VSAKA OD NAŠTETIH STVARI ZA NAPREDOVANJE V ŽIVLJENJU? KAKO POMEMBNO JE:

a) da izhajaš iz bogate družine

Value 22 Frequency
1 to je odločilno 43
2 to je zelo pomembno 184
3 to je precej pomembno 313
4 to ni kaj dosti pomembno 262
5 to sploh ni pomembno 222
8 ne vem 21
9 ni odgovora 4

Valid range from 1 to 5

V1.1B V1.00 STALIŠČA O NEENAKOSTI V1.1 NA ZAČETKU IMAMO NEKAJ VPRAŠANJ O MOŽNOSTIH NAPREDOVANJA. PROSIMO IZBERITE EN ODGOVOR TER NAM NA TA NAČIN POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE PO VAŠI OCENI VSAKA OD NAŠTETIH STVARI ZA NAPREDOVANJE V ŽIVLJENJU? KAKO POMEMBNO JE:

b) da imaš dobro izobražene starše

Value 31 Frequency
1 to je odločilno 31
2 to je zelo pomembno 250
3 to je precej pomembno 367
4 to ni kaj dosti pomembno 232
5 to sploh ni pomembno 145
8 ne vem 17
9 ni odgovora 7

Valid range from 1 to 5

ID Identifikacijska številka

ID

Value 1218 Frequency
1 1
2 1
3 1
1048 1
1049 1
1050 1
1051 1

Valid range from 1 to 1051

V1.1A V1.00 STALIŠČA O NEENAKOSTI V1.1 NA ZAČETKU IMAMO NEKAJ VPRAŠANJ O MOŽNOSTIH NAPREDOVANJA. PROSIMO IZBERITE EN ODGOVOR TER NAM NA TA NAČIN POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE PO VAŠI OCENI VSAKA OD NAŠTETIH STVARI ZA NAPREDOVANJE V ŽIVLJENJU? KAKO POMEMBNO JE:

a) da izhajaš iz bogate družine

Value 2217 Frequency
1 to je odločilno 43
2 to je zelo pomembno 184
3 to je precej pomembno 313
4 to ni kaj dosti pomembno 262
5 to sploh ni pomembno 222
8 ne vem 21
9 ni odgovora 4

Valid range from 1 to 5

V1.1B V1.00 STALIŠČA O NEENAKOSTI V1.1 NA ZAČETKU IMAMO NEKAJ VPRAŠANJ O MOŽNOSTIH NAPREDOVANJA. PROSIMO IZBERITE EN ODGOVOR TER NAM NA TA NAČIN POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE PO VAŠI OCENI VSAKA OD NAŠTETIH STVARI ZA NAPREDOVANJE V ŽIVLJENJU? KAKO POMEMBNO JE:

b) da imaš dobro izobražene starše

Value 3216 Frequency
1 to je odločilno 31
2 to je zelo pomembno 250
3 to je precej pomembno 367
4 to ni kaj dosti pomembno 232
5 to sploh ni pomembno 145
8 ne vem 17
9 ni odgovora 7

Valid range from 1 to 5

V1.1C V1.00 STALIŠČA O NEENAKOSTI V1.1 NA ZAČETKU IMAMO NEKAJ VPRAŠANJ O MOŽNOSTIH NAPREDOVANJA. PROSIMO IZBERITE EN ODGOVOR TER NAM NA TA NAČIN POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE PO VAŠI OCENI VSAKA OD NAŠTETIH STVARI ZA NAPREDOVANJE V ŽIVLJENJU? KAKO POMEMBNO JE:

c) da imaš sam dobro izobrazbo

Value 4215 Frequency
1 to je odločilno 190
2 to je zelo pomembno 468
3 to je precej pomembno 286
4 to ni kaj dosti pomembno 62
5 to sploh ni pomembno 25
8 ne vem 9
9 ni odgovora 9

Valid range from 1 to 5

V1.1D V1.00 STALIŠČA O NEENAKOSTI V1.1 NA ZAČETKU IMAMO NEKAJ VPRAŠANJ O MOŽNOSTIH NAPREDOVANJA. PROSIMO IZBERITE EN ODGOVOR TER NAM NA TA NAČIN POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE PO VAŠI OCENI VSAKA OD NAŠTETIH STVARI ZA NAPREDOVANJE V ŽIVLJENJU? KAKO POMEMBNO JE:

d) da si ambiciozen

Value 5214 Frequency
1 to je odločilno 242
2 to je zelo pomembno 416
3 to je precej pomembno 243
4 to ni kaj dosti pomembno 73
5 to sploh ni pomembno 26
8 ne vem 40
9 ni odgovora 9

Valid range from 1 to 5

V1.1E V1.00 STALIŠČA O NEENAKOSTI V1.1 NA ZAČETKU IMAMO NEKAJ VPRAŠANJ O MOŽNOSTIH NAPREDOVANJA. PROSIMO IZBERITE EN ODGOVOR TER NAM NA TA NAČIN POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE PO VAŠI OCENI VSAKA OD NAŠTETIH STVARI ZA NAPREDOVANJE V ŽIVLJENJU? KAKO POMEMBNO JE:

e) da imaš prirojene sposobnosti

Value 6213 Frequency
1 to je odločilno 166
2 to je zelo pomembno 433
3 to je precej pomembno 328
4 to ni kaj dosti pomembno 67
5 to sploh ni pomembno 25
8 ne vem 24
9 ni odgovora 6

Valid range from 1 to 5

V1.1F V1.00 STALIŠČA O NEENAKOSTI V1.1 NA ZAČETKU IMAMO NEKAJ VPRAŠANJ O MOŽNOSTIH NAPREDOVANJA. PROSIMO IZBERITE EN ODGOVOR TER NAM NA TA NAČIN POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE PO VAŠI OCENI VSAKA OD NAŠTETIH STVARI ZA NAPREDOVANJE V ŽIVLJENJU? KAKO POMEMBNO JE:

f) da trdo delaš

Value 7212 Frequency
1 to je odločilno 177
2 to je zelo pomembno 376
3 to je precej pomembno 268
4 to ni kaj dosti pomembno 162
5 to sploh ni pomembno 53
8 ne vem 9
9 ni odgovora 4

Valid range from 1 to 5

V1.1G V1.00 STALIŠČA O NEENAKOSTI V1.1 NA ZAČETKU IMAMO NEKAJ VPRAŠANJ O MOŽNOSTIH NAPREDOVANJA. PROSIMO IZBERITE EN ODGOVOR TER NAM NA TA NAČIN POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE PO VAŠI OCENI VSAKA OD NAŠTETIH STVARI ZA NAPREDOVANJE V ŽIVLJENJU? KAKO POMEMBNO JE:

g) da poznaš prave ljudi

Value 8211 Frequency
1 to je odločilno 136
2 to je zelo pomembno 418
3 to je precej pomembno 335
4 to ni kaj dosti pomembno 88
5 to sploh ni pomembno 45
8 ne vem 18
9 ni odgovora 9

Valid range from 1 to 5

V1.1H V1.00 STALIŠČA O NEENAKOSTI V1.1 NA ZAČETKU IMAMO NEKAJ VPRAŠANJ O MOŽNOSTIH NAPREDOVANJA. PROSIMO IZBERITE EN ODGOVOR TER NAM NA TA NAČIN POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE PO VAŠI OCENI VSAKA OD NAŠTETIH STVARI ZA NAPREDOVANJE V ŽIVLJENJU? KAKO POMEMBNO JE:

h) da imaš politične zveze

Value 9210 Frequency
1 to je odločilno 43
2 to je zelo pomembno 174
3 to je precej pomembno 235
4 to ni kaj dosti pomembno 274
5 to sploh ni pomembno 240
8 ne vem 66
9 ni odgovora 17

Valid range from 1 to 5

V1.1I V1.00 STALIŠČA O NEENAKOSTI V1.1 NA ZAČETKU IMAMO NEKAJ VPRAŠANJ O MOŽNOSTIH NAPREDOVANJA. PROSIMO IZBERITE EN ODGOVOR TER NAM NA TA NAČIN POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE PO VAŠI OCENI VSAKA OD NAŠTETIH STVARI ZA NAPREDOVANJE V ŽIVLJENJU? KAKO POMEMBNO JE:

i) da si pripadnik določene rase

Value 10209 Frequency
1 to je odločilno 19
2 to je zelo pomembno 75
3 to je precej pomembno 127
4 to ni kaj dosti pomembno 246
5 to sploh ni pomembno 490
8 ne vem 67
9 ni odgovora 25

Valid range from 1 to 5

V1.1J V1.00 STALIŠČA O NEENAKOSTI V1.1 NA ZAČETKU IMAMO NEKAJ VPRAŠANJ O MOŽNOSTIH NAPREDOVANJA. PROSIMO IZBERITE EN ODGOVOR TER NAM NA TA NAČIN POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE PO VAŠI OCENI VSAKA OD NAŠTETIH STVARI ZA NAPREDOVANJE V ŽIVLJENJU? KAKO POMEMBNO JE:

j) da pripadaš določeni veri

Value 11208 Frequency
1 to je odločilno 16
2 to je zelo pomembno 66
3 to je precej pomembno 148
4 to ni kaj dosti pomembno 262
5 to sploh ni pomembno 515
8 ne vem 36
9 ni odgovora 6

Valid range from 1 to 5

V1.1K V1.00 STALIŠČA O NEENAKOSTI V1.1 NA ZAČETKU IMAMO NEKAJ VPRAŠANJ O MOŽNOSTIH NAPREDOVANJA. PROSIMO IZBERITE EN ODGOVOR TER NAM NA TA NAČIN POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE PO VAŠI OCENI VSAKA OD NAŠTETIH STVARI ZA NAPREDOVANJE V ŽIVLJENJU? KAKO POMEMBNO JE:

k) iz katerega predela Slovenije prihajaš

Value 12207 Frequency
1 to je odločilno 9
2 to je zelo pomembno 54
3 to je precej pomembno 141
4 to ni kaj dosti pomembno 235
5 to sploh ni pomembno 557
8 ne vem 43
9 ni odgovora 10

Valid range from 1 to 5

V1.1L V1.00 STALIŠČA O NEENAKOSTI V1.1 NA ZAČETKU IMAMO NEKAJ VPRAŠANJ O MOŽNOSTIH NAPREDOVANJA. PROSIMO IZBERITE EN ODGOVOR TER NAM NA TA NAČIN POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE PO VAŠI OCENI VSAKA OD NAŠTETIH STVARI ZA NAPREDOVANJE V ŽIVLJENJU? KAKO POMEMBNO JE:

l) da si moški ali ženska

Value 13206 Frequency
1 to je odločilno 17
2 to je zelo pomembno 89
3 to je precej pomembno 240
4 to ni kaj dosti pomembno 264
5 to sploh ni pomembno 396
8 ne vem 36
9 ni odgovora 7

Valid range from 1 to 5

V1.1M V1.00 STALIŠČA O NEENAKOSTI V1.1 NA ZAČETKU IMAMO NEKAJ VPRAŠANJ O MOŽNOSTIH NAPREDOVANJA. PROSIMO IZBERITE EN ODGOVOR TER NAM NA TA NAČIN POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE PO VAŠI OCENI VSAKA OD NAŠTETIH STVARI ZA NAPREDOVANJE V ŽIVLJENJU? KAKO POMEMBNO JE:

m) kakšna politična prepričanja imaš

Value 14205 Frequency
1 to je odločilno 12
2 to je zelo pomembno 83
3 to je precej pomembno 225
4 to ni kaj dosti pomembno 240
5 to sploh ni pomembno 370
8 ne vem 91
9 ni odgovora 28

Valid range from 1 to 5

V1.2

V1.2 V KAKŠNI MERI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJO TRDITVIJO: GLEDE NA SEDANJE RAZMERE V SLOVENIJI IMAJO LJUDJE, KOT STE VI IN VAŠA DRUŽINA, DOBRE MOŽNOSTI, DA SI IZBOLJŠAJO ŽIVLJENJSKI STANDARD.

Value 15204 Frequency
1 močno soglašam 20
2 soglašam 165
3 niti soglašam, niti ne soglašam 228
4 ne soglašam, nasprotujem 397
5 močno nasprotujem 155
8 ne vem, ne morem izbrati 75
9 ni odgovora 9

Valid range from 1 to 5

V1.3

V1.3 NEKATERI LJUDJE ZASLUŽIJO VELIKO DENARJA, DRUGI PA NE. ČE HOČEMO LJUDI PRIPRAVITI DO TEGA, DA BI TRDO DELALI, ALI MISLITE, DA SO VELIKE RAZLIKE V ZASLUŽKIH ...

Value 16203 Frequency
1 aboslutno potrebne 154
2 verjetno so potrebne 483
3 verjetno niso potrebne 196
4 gotovo niso potrebne 144
8 ne vem, ne morem izbrati 59
9 ni odgovora 13

Valid range from 1 to 4

V1.4A

ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (Le en odgovor) V1.4a LJUDJE NE BODO SPREJELI DODATNE ODGOVORNOSTI PRI DELU, RAZEN ČE BODO ZA TO POSEBEJ PLAČANI.

Value 17202 Frequency
1 močno soglašam 203
2 soglašam 534
3 niti soglašam, niti ne soglašam 125
4 ne soglašam, nasprotujem 118
5 močno nasprotujem 18
8 ne vem, ne morem izbrati 43
9 ni odgovora 8

Valid range from 1 to 5

V1.4B

ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (Le en odgovor) V1.4b DELAVCI SE NE BODO TRUDILI, DA BI SI PRIDOBILI STROKOVNO ZNANJE IN KVALIFIKACIJE, ČE NE BODO POSEBEJ PLAČANI ZA TO, DA JIH IMAJO.

Value 18201 Frequency
1 močno soglašam 136
2 soglašam 534
3 niti soglašam, niti ne soglašam 152
4 ne soglašam, nasprotujem 163
5 močno nasprotujem 13
8 ne vem, ne morem izbrati 43
9 ni odgovora 8

Valid range from 1 to 5

V1.4C

ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (Le en odgovor) V1.4c NEENAKOST ŠE VEDNO OBSTAJA, KER KORISTI BOGATIM IN MOČNIM.

Value 19200 Frequency
1 močno soglašam 187
2 soglašam 515
3 niti soglašam, niti ne soglašam 113
4 ne soglašam, nasprotujem 113
5 močno nasprotujem 26
8 ne vem, ne morem izbrati 77
9 ni odgovora 18

Valid range from 1 to 5

V1.4D

ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (Le en odgovor) V1.4d NIHČE NE BI DOLGA LETA ŠTUDIRAL, DA BI POSTAL PRAVNIK ALI ZDRAVNIK, ČE NE BI PRIČAKOVAL, DA BO ZASLUŽIL DOSTI VEČ KOT NAVADNI DELAVCI.

Value 20199 Frequency
1 močno soglašam 221
2 soglašam 473
3 niti soglašam, niti ne soglašam 162
4 ne soglašam, nasprotujem 139
5 močno nasprotujem 20
8 ne vem, ne morem izbrati 32
9 ni odgovora 2

Valid range from 1 to 5

V1.4E

ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (Le en odgovor) V1.4e VELIKE RAZLIKE V DOHODKIH SO POTREBNE ZA NAPREDEK IN BLAGOSTANJE SLOVENIJE.

Value 21198 Frequency
1 močno soglašam 46
2 soglašam 240
3 niti soglašam, niti ne soglašam 192
4 ne soglašam, nasprotujem 394
5 močno nasprotujem 93
8 ne vem, ne morem izbrati 71
9 ni odgovora 13

Valid range from 1 to 5

V1.4F

ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (Le en odgovor) V1.4f NAJBOLJŠI NAČIN ZA IZBOLJŠANJE ŽIVLJENJSKEGA STANDARDA VSEH LJUDI JE, DA DOVOLIMO PODJETNIKOM, DA USTVARJAJO SOLIDNE DOBIČKE.

Value 22197 Frequency
1 močno soglašam 106
2 soglašam 453
3 niti soglašam, niti ne soglašam 172
4 ne soglašam, nasprotujem 184
5 močno nasprotujem 24
8 ne vem, ne morem izbrati 97
9 ni odgovora 13

Valid range from 1 to 5

V1.4G

ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (Le en odgovor) V1.4g NEENAKOST ŠE VEDNO OBSTAJA ZATO, KER SE NAVADNI LJUDJE NE ZDRUŽIJO, DA BI JO ODPRAVILI.

Value 23196 Frequency
1 močno soglašam 79
2 soglašam 376
3 niti soglašam, niti ne soglašam 170
4 ne soglašam, nasprotujem 248
5 močno nasprotujem 31
8 ne vem, ne morem izbrati 124
9 ni odgovora 21

Valid range from 1 to 5

V1.5A V1.5 RADI BI DA OCENITE, KOLIKO LJUDJE V SPODAJ NAVEDENIH POKLICIH V RESNICI ZASLUŽIJO. POVEJTE PROSIM, KOLIKO PO VAŠI OCENI V ZADNJEM ČASU ZASLUŽIJO NA MESEC, PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV. (MNOGO LJUDI NE VE KAJ DOSTI O TEM, VENDAR NAM BO VAŠA PRIBLIŽNA OCENA ZADOSTOVALA. ČETUDI VAM JE MORDA TEŽKO OCENITI JE TO ZA NAS POMEMBNO IN VAS ZATO PROSIMO, DA VSEENO POSKUSITE). KOLIKO PO VAŠI OCENI ZASLUŽI:

a) zidar

Value 24195 Frequency
1 1
2 1
60 1
70 1
80 1
100 1
0 b. o. 94

Valid range from 1 to 100

V1.5B V1.5 RADI BI DA OCENITE, KOLIKO LJUDJE V SPODAJ NAVEDENIH POKLICIH V RESNICI ZASLUŽIJO. POVEJTE PROSIM, KOLIKO PO VAŠI OCENI V ZADNJEM ČASU ZASLUŽIJO NA MESEC, PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV. (MNOGO LJUDI NE VE KAJ DOSTI O TEM, VENDAR NAM BO VAŠA PRIBLIŽNA OCENA ZADOSTOVALA. ČETUDI VAM JE MORDA TEŽKO OCENITI JE TO ZA NAS POMEMBNO IN VAS ZATO PROSIMO, DA VSEENO POSKUSITE). KOLIKO PO VAŠI OCENI ZASLUŽI:

b) zdravnik splošne prakse

Value 25194 Frequency
5 1
7 1
110 1
150 3
180 1
200 2
0 b. o. 93

Valid range from 5 to 200

V1.5C V1.5 RADI BI DA OCENITE, KOLIKO LJUDJE V SPODAJ NAVEDENIH POKLICIH V RESNICI ZASLUŽIJO. POVEJTE PROSIM, KOLIKO PO VAŠI OCENI V ZADNJEM ČASU ZASLUŽIJO NA MESEC, PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV. (MNOGO LJUDI NE VE KAJ DOSTI O TEM, VENDAR NAM BO VAŠA PRIBLIŽNA OCENA ZADOSTOVALA. ČETUDI VAM JE MORDA TEŽKO OCENITI JE TO ZA NAS POMEMBNO IN VAS ZATO PROSIMO, DA VSEENO POSKUSITE). KOLIKO PO VAŠI OCENI ZASLUŽI:

c) bančni uradnik

Value 26193 Frequency
7 1
10 7
100 3
111 1
150 1
200 1
0 b. o. 93

Valid range from 7 to 200

V1.5D V1.5 RADI BI DA OCENITE, KOLIKO LJUDJE V SPODAJ NAVEDENIH POKLICIH V RESNICI ZASLUŽIJO. POVEJTE PROSIM, KOLIKO PO VAŠI OCENI V ZADNJEM ČASU ZASLUŽIJO NA MESEC, PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV. (MNOGO LJUDI NE VE KAJ DOSTI O TEM, VENDAR NAM BO VAŠA PRIBLIŽNA OCENA ZADOSTOVALA. ČETUDI VAM JE MORDA TEŽKO OCENITI JE TO ZA NAS POMEMBNO IN VAS ZATO PROSIMO, DA VSEENO POSKUSITE). KOLIKO PO VAŠI OCENI ZASLUŽI:

d) lastnik majhne trgovine

Value 27192 Frequency
5 1
10 12
130 1
150 5
200 2
300 1
0 b. o. 153

Valid range from 5 to 300

V1.5E V1.5 RADI BI DA OCENITE, KOLIKO LJUDJE V SPODAJ NAVEDENIH POKLICIH V RESNICI ZASLUŽIJO. POVEJTE PROSIM, KOLIKO PO VAŠI OCENI V ZADNJEM ČASU ZASLUŽIJO NA MESEC, PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV. (MNOGO LJUDI NE VE KAJ DOSTI O TEM, VENDAR NAM BO VAŠA PRIBLIŽNA OCENA ZADOSTOVALA. ČETUDI VAM JE MORDA TEŽKO OCENITI JE TO ZA NAS POMEMBNO IN VAS ZATO PROSIMO, DA VSEENO POSKUSITE). KOLIKO PO VAŠI OCENI ZASLUŽI:

e) direktor velike slovenske firme

Value 28191 Frequency
5 1
10 1
350 1
400 1
500 3
700 2
0 b. o. 79

Valid range from 5 to 700

V1.5F V1.5 RADI BI DA OCENITE, KOLIKO LJUDJE V SPODAJ NAVEDENIH POKLICIH V RESNICI ZASLUŽIJO. POVEJTE PROSIM, KOLIKO PO VAŠI OCENI V ZADNJEM ČASU ZASLUŽIJO NA MESEC, PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV. (MNOGO LJUDI NE VE KAJ DOSTI O TEM, VENDAR NAM BO VAŠA PRIBLIŽNA OCENA ZADOSTOVALA. ČETUDI VAM JE MORDA TEŽKO OCENITI JE TO ZA NAS POMEMBNO IN VAS ZATO PROSIMO, DA VSEENO POSKUSITE). KOLIKO PO VAŠI OCENI ZASLUŽI:

f) kvalificiran delavec v tovarni

Value 29190 Frequency
4 1
5 2
100 1
150 2
180 1
250 1
0 b. o. 78

Valid range from 4 to 250

V1.5G V1.5 RADI BI DA OCENITE, KOLIKO LJUDJE V SPODAJ NAVEDENIH POKLICIH V RESNICI ZASLUŽIJO. POVEJTE PROSIM, KOLIKO PO VAŠI OCENI V ZADNJEM ČASU ZASLUŽIJO NA MESEC, PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV. (MNOGO LJUDI NE VE KAJ DOSTI O TEM, VENDAR NAM BO VAŠA PRIBLIŽNA OCENA ZADOSTOVALA. ČETUDI VAM JE MORDA TEŽKO OCENITI JE TO ZA NAS POMEMBNO IN VAS ZATO PROSIMO, DA VSEENO POSKUSITE). KOLIKO PO VAŠI OCENI ZASLUŽI:

g) delavec na kmetijskem posestvu

Value 30189 Frequency
3 3
4 4
5 15
6 19
7 24
8 87
9 23
10 225
11 13
12 126
13 34
14 18
15 174
16 5
17 12
18 25
19 2
20 76
21 1
22 1
25 16
30 10
35 1
40 5
50 1
80 1
120 1
150 1
0 b. o. 126

Valid range from 3 to 150

V1.5H V1.5 RADI BI DA OCENITE, KOLIKO LJUDJE V SPODAJ NAVEDENIH POKLICIH V RESNICI ZASLUŽIJO. POVEJTE PROSIM, KOLIKO PO VAŠI OCENI V ZADNJEM ČASU ZASLUŽIJO NA MESEC, PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV. (MNOGO LJUDI NE VE KAJ DOSTI O TEM, VENDAR NAM BO VAŠA PRIBLIŽNA OCENA ZADOSTOVALA. ČETUDI VAM JE MORDA TEŽKO OCENITI JE TO ZA NAS POMEMBNO IN VAS ZATO PROSIMO, DA VSEENO POSKUSITE). KOLIKO PO VAŠI OCENI ZASLUŽI:

h) tajnica

Value 31188 Frequency
6 3
7 2
200 1
201 1
301 1
380 1
0 b. o. 88

Valid range from 6 to 380

V1.5I V1.5 RADI BI DA OCENITE, KOLIKO LJUDJE V SPODAJ NAVEDENIH POKLICIH V RESNICI ZASLUŽIJO. POVEJTE PROSIM, KOLIKO PO VAŠI OCENI V ZADNJEM ČASU ZASLUŽIJO NA MESEC, PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV. (MNOGO LJUDI NE VE KAJ DOSTI O TEM, VENDAR NAM BO VAŠA PRIBLIŽNA OCENA ZADOSTOVALA. ČETUDI VAM JE MORDA TEŽKO OCENITI JE TO ZA NAS POMEMBNO IN VAS ZATO PROSIMO, DA VSEENO POSKUSITE). KOLIKO PO VAŠI OCENI ZASLUŽI:

i) voznik mestnega avtobusa

Value 32187 Frequency
5 1
6 1
70 1
130 1
147 1
200 1
0 b. o. 103

Valid range from 5 to 200

V1.5J V1.5 RADI BI DA OCENITE, KOLIKO LJUDJE V SPODAJ NAVEDENIH POKLICIH V RESNICI ZASLUŽIJO. POVEJTE PROSIM, KOLIKO PO VAŠI OCENI V ZADNJEM ČASU ZASLUŽIJO NA MESEC, PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV. (MNOGO LJUDI NE VE KAJ DOSTI O TEM, VENDAR NAM BO VAŠA PRIBLIŽNA OCENA ZADOSTOVALA. ČETUDI VAM JE MORDA TEŽKO OCENITI JE TO ZA NAS POMEMBNO IN VAS ZATO PROSIMO, DA VSEENO POSKUSITE). KOLIKO PO VAŠI OCENI ZASLUŽI:

j) nekvalificiran delavec v tovarni

Value 33186 Frequency
4 7
5 19
6 53
7 71
8 197
9 74
10 261
11 28
12 96
13 38
14 19
15 74
16 6
17 3
18 10
19 2
20 3
24 1
35 1
36 1
70 1
90 1
120 1
130 1
500 1
0 b. o. 80

Valid range from 4 to 500

V1.5K V1.5 RADI BI DA OCENITE, KOLIKO LJUDJE V SPODAJ NAVEDENIH POKLICIH V RESNICI ZASLUŽIJO. POVEJTE PROSIM, KOLIKO PO VAŠI OCENI V ZADNJEM ČASU ZASLUŽIJO NA MESEC, PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV. (MNOGO LJUDI NE VE KAJ DOSTI O TEM, VENDAR NAM BO VAŠA PRIBLIŽNA OCENA ZADOSTOVALA. ČETUDI VAM JE MORDA TEŽKO OCENITI JE TO ZA NAS POMEMBNO IN VAS ZATO PROSIMO, DA VSEENO POSKUSITE). KOLIKO PO VAŠI OCENI ZASLUŽI:

k) minister v slovenski vladi

Value 34185 Frequency
13 1
15 3
450 1
500 5
600 1
700 1
0 b. o. 122

Valid range from 13 to 700

V1.6A V1.6 SEDAJ PA NAS ZANIMA ŠE, KOLIKO NAJ BI PO VAŠI OCENI ZASLUŽILI LJUDJE V TEH POKLICIH, TOREJ, KOLIKO BI MORALI PO VAŠEM MNENJU ZASLUŽITI NA MESEC (PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV) NE GLEDE NA TO, KOLIKO V RESNICI ZASLUŽIJO. KOLIKO NAJ BI PRIBLIŽNO ZASLUŽIL:

a) zidar

Value 35184 Frequency
2 1
8 2
140 1
150 1
300 1
0 b. o. 68
" " 1

Valid range from 2 to 300

V1.6B V1.6 SEDAJ PA NAS ZANIMA ŠE, KOLIKO NAJ BI PO VAŠI OCENI ZASLUŽILI LJUDJE V TEH POKLICIH, TOREJ, KOLIKO BI MORALI PO VAŠEM MNENJU ZASLUŽITI NA MESEC (PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV) NE GLEDE NA TO, KOLIKO V RESNICI ZASLUŽIJO. KOLIKO NAJ BI PRIBLIŽNO ZASLUŽIL:

b) zdravnik splošne prakse

Value 36183 Frequency
3 1
4 2
300 1
382 1
400 1
500 1
0 b. o. 71

Valid range from 3 to 500

V1.6C V1.6 SEDAJ PA NAS ZANIMA ŠE, KOLIKO NAJ BI PO VAŠI OCENI ZASLUŽILI LJUDJE V TEH POKLICIH, TOREJ, KOLIKO BI MORALI PO VAŠEM MNENJU ZASLUŽITI NA MESEC (PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV) NE GLEDE NA TO, KOLIKO V RESNICI ZASLUŽIJO. KOLIKO NAJ BI PRIBLIŽNO ZASLUŽIL:

c) bančni uradnik

Value 37182 Frequency
2 1
3 1
180 1
200 2
203 1
250 1
0 b. o. 78

Valid range from 2 to 250

V1.6D V1.6 SEDAJ PA NAS ZANIMA ŠE, KOLIKO NAJ BI PO VAŠI OCENI ZASLUŽILI LJUDJE V TEH POKLICIH, TOREJ, KOLIKO BI MORALI PO VAŠEM MNENJU ZASLUŽITI NA MESEC (PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV) NE GLEDE NA TO, KOLIKO V RESNICI ZASLUŽIJO. KOLIKO NAJ BI PRIBLIŽNO ZASLUŽIL:

d) lastnik majhne trgovine

Value 38181 Frequency
10 2
12 7
250 2
300 1
350 1
450 1
0 b. o. 119

Valid range from 10 to 450

V1.6E V1.6 SEDAJ PA NAS ZANIMA ŠE, KOLIKO NAJ BI PO VAŠI OCENI ZASLUŽILI LJUDJE V TEH POKLICIH, TOREJ, KOLIKO BI MORALI PO VAŠEM MNENJU ZASLUŽITI NA MESEC (PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV) NE GLEDE NA TO, KOLIKO V RESNICI ZASLUŽIJO. KOLIKO NAJ BI PRIBLIŽNO ZASLUŽIL:

e) direktor velike slovenske firme

Value 39180 Frequency
5 1
10 2
450 1
500 1
502 1
800 2
0 b. o. 75

Valid range from 5 to 800

V1.6F V1.6 SEDAJ PA NAS ZANIMA ŠE, KOLIKO NAJ BI PO VAŠI OCENI ZASLUŽILI LJUDJE V TEH POKLICIH, TOREJ, KOLIKO BI MORALI PO VAŠEM MNENJU ZASLUŽITI NA MESEC (PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV) NE GLEDE NA TO, KOLIKO V RESNICI ZASLUŽIJO. KOLIKO NAJ BI PRIBLIŽNO ZASLUŽIL:

f) kvalificiran delavec v tovarni

Value 40179 Frequency
2 3
4 1
120 1
130 1
150 2
180 2
0 b. o. 74

Valid range from 2 to 180

V1.6G V1.6 SEDAJ PA NAS ZANIMA ŠE, KOLIKO NAJ BI PO VAŠI OCENI ZASLUŽILI LJUDJE V TEH POKLICIH, TOREJ, KOLIKO BI MORALI PO VAŠEM MNENJU ZASLUŽITI NA MESEC (PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV) NE GLEDE NA TO, KOLIKO V RESNICI ZASLUŽIJO. KOLIKO NAJ BI PRIBLIŽNO ZASLUŽIL:

g) delavec na kmetijskem posestvu

Value 41178 Frequency
1 1
2 1
120 1
130 1
150 2
200 1
0 b. o. 91

Valid range from 1 to 200

V1.6H V1.6 SEDAJ PA NAS ZANIMA ŠE, KOLIKO NAJ BI PO VAŠI OCENI ZASLUŽILI LJUDJE V TEH POKLICIH, TOREJ, KOLIKO BI MORALI PO VAŠEM MNENJU ZASLUŽITI NA MESEC (PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV) NE GLEDE NA TO, KOLIKO V RESNICI ZASLUŽIJO. KOLIKO NAJ BI PRIBLIŽNO ZASLUŽIL:

h) tajnica

Value 42177 Frequency
1 1
5 1
120 3
160 1
200 1
501 1
0 b. o. 78

Valid range from 1 to 501

V1.6I V1.6 SEDAJ PA NAS ZANIMA ŠE, KOLIKO NAJ BI PO VAŠI OCENI ZASLUŽILI LJUDJE V TEH POKLICIH, TOREJ, KOLIKO BI MORALI PO VAŠEM MNENJU ZASLUŽITI NA MESEC (PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV) NE GLEDE NA TO, KOLIKO V RESNICI ZASLUŽIJO. KOLIKO NAJ BI PRIBLIŽNO ZASLUŽIL:

i) voznik mestnega avtobusa

Value 43176 Frequency
1 1
2 1
130 2
150 3
200 2
500 1
0 b. o. 89

Valid range from 1 to 500

V1.6J V1.6 SEDAJ PA NAS ZANIMA ŠE, KOLIKO NAJ BI PO VAŠI OCENI ZASLUŽILI LJUDJE V TEH POKLICIH, TOREJ, KOLIKO BI MORALI PO VAŠEM MNENJU ZASLUŽITI NA MESEC (PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV) NE GLEDE NA TO, KOLIKO V RESNICI ZASLUŽIJO. KOLIKO NAJ BI PRIBLIŽNO ZASLUŽIL:

j) nekvalificiran delavec v tovarni

Value 44175 Frequency
5 2
6 1
80 5
90 1
100 1
150 2
0 b. o. 69

Valid range from 5 to 150

V1.6K V1.6 SEDAJ PA NAS ZANIMA ŠE, KOLIKO NAJ BI PO VAŠI OCENI ZASLUŽILI LJUDJE V TEH POKLICIH, TOREJ, KOLIKO BI MORALI PO VAŠEM MNENJU ZASLUŽITI NA MESEC (PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV) NE GLEDE NA TO, KOLIKO V RESNICI ZASLUŽIJO. KOLIKO NAJ BI PRIBLIŽNO ZASLUŽIL:

k) minister v slovenski vladi

Value 45174 Frequency
3 1
5 1
300 4
350 3
400 1
500 1
0 b. o. 99

Valid range from 3 to 500

V1.7A

PROSIMO, POVEJTE, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI... (le en odgovor) V1.7a RAZLIKE V DOHODKIH SO V SLOVENIJI PREVELIKE.

Value 46173 Frequency
1 močno soglašam 499
2 soglašam 392
3 niti soglašam, niti ne soglašam 60
4 ne soglašam 69
5 močno ne soglašam 11
8 ne vem, ne morem izbrati 13
9 ni odgovora 5

Valid range from 1 to 5

V1.7B

PROSIMO, POVEJTE, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI... (le en odgovor) V1.7b VLADA JE ODGOVORNA ZA TO, DA ZMANJŠA RAZLIKE V DOHODKIH MED LJUDMI Z VISOKIMI DOHODKI IN LJUDMI Z NIZKIMI DOHODKI.

Value 47172 Frequency
1 močno soglašam 316
2 soglašam 491
3 niti soglašam, niti ne soglašam 87
4 ne soglašam 101
5 močno ne soglašam 14
8 ne vem, ne morem izbrati 34
9 ni odgovora 6

Valid range from 1 to 5

V1.7C

PROSIMO, POVEJTE, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI... (le en odgovor) V1.7c VLADA BI MORALA V VEČJI MERI OMOGOČITI OTROKOM IZ REVNIH DRUŽIN, DA BI LAHKO ŠTUDIRALI NA UNIVERZI.

Value 48171 Frequency
1 močno soglašam 466
2 soglašam 500
3 niti soglašam, niti ne soglašam 37
4 ne soglašam 27
5 močno ne soglašam 3
8 ne vem, ne morem izbrati 12
9 ni odgovora 4

Valid range from 1 to 5

V1.7D

PROSIMO, POVEJTE, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI... (le en odgovor) V1.7d VLADA BI MORALA PRISKRBETI DELO VSAKEMU, KI SI GA ŽELI

Value 49170 Frequency
1 močno soglašam 367
2 soglašam 458
3 niti soglašam, niti ne soglašam 101
4 ne soglašam 94
5 močno ne soglašam 5
8 ne vem, ne morem izbrati 19
9 ni odgovora 5

Valid range from 1 to 5

V1.7E

PROSIMO, POVEJTE, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI... (le en odgovor) V1.7e VLADA BI MORALA TROŠITI MANJ DENARJA ZA POMOČ REVNIM.

Value 50169 Frequency
1 močno soglašam 24
2 soglašam 56
3 niti soglašam, niti ne soglašam 90
4 ne soglašam 607
5 močno ne soglašam 233
8 ne vem, ne morem izbrati 33
9 ni odgovora 6

Valid range from 1 to 5

V1.7F

PROSIMO, POVEJTE, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI... (le en odgovor) V1.7f VLADA BI MORALA ZAGOTOVITI PRIMEREN ŽIVLJENJSKI STANDARD NEZAPOSLENIM.

Value 51168 Frequency
1 močno soglašam 226
2 soglašam 597
3 niti soglašam, niti ne soglašam 125
4 ne soglašam 62
5 močno ne soglašam 6
8 ne vem, ne morem izbrati 28
9 ni odgovora 5

Valid range from 1 to 5

V1.7G

PROSIMO, POVEJTE, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI... (le en odgovor) V1.7g VLADA BI MORALA VSAKOMUR ZAJAMČITI OSNOVNI DOHODEK

Value 52167 Frequency
1 močno soglašam 270
2 soglašam 514
3 niti soglašam, niti ne soglašam 112
4 ne soglašam 108
5 močno ne soglašam 11
8 ne vem, ne morem izbrati 27
9 ni odgovora 7

Valid range from 1 to 5

V1.8A

KAKO BI NA SPLOŠNO OCENILI DAVKE DANES V SLOVENIJI? (Mislimo vse davke skupaj, vključno z davkom na dohodek) V1.8a ZA TISTE, KI IMAJO VISOKE DOHODKE SO DAVKI...

Value 53166 Frequency
1 dosti previsoki 26
2 previsoki 86
3 približno ustrezni 304
4 prenizki 302
5 dosti prenizki 56
7 nikoli ni bil zaposlen 165
9 ni odgovora 110

Valid range from 1 to 5

V1.8B

KAKO BI NA SPLOŠNO OCENILI DAVKE DANES V SLOVENIJI? (Mislimo vse davke skupaj, vključno z davkom na dohodek) V1.8b ZA TISTE, KI IMAJO SREDNJE VISOKE DOHODKE, SO DAVKI...

Value 54165 Frequency
1 dosti previsoki 36
2 previsoki 332
3 približno ustrezni 382
4 prenizki 30
5 dosti prenizki 5
7 nikoli ni bil zaposlen 165
9 ni odgovora 99

Valid range from 1 to 5

V1.8C

KAKO BI NA SPLOŠNO OCENILI DAVKE DANES V SLOVENIJI? (Mislimo vse davke skupaj, vključno z davkom na dohodek) V1.8c ZA TISTE, KI IMAJO NIZKE DOHODKE, SO DAVKI...

Value 55164 Frequency
1 dosti previsoki 369
2 previsoki 382
3 približno ustrezni 68
4 prenizki 2
5 dosti prenizki 1
7 nikoli ni bil zaposlen 166
9 ni odgovora 61

Valid range from 1 to 5

V1.9

V1.9 ALI MISLITE, DA BI MORALI LJUDJE Z VISOKIMI DOHODKI PLAČEVATI VEČJI DELEŽ SVOJEGA DOHODKA ZA DAVEK, V PRIMERJAVI S TISTIMI, KI IMAJO NIZKE DOHODKE, ALI NAJ BI PLAČEVALI ENAK ALI MANJŠI DELEŽ?

Value 56163 Frequency
1 dosti večji delež 241
2 večji delež 587
3 enak delež 127
4 manjši delež 12
5 dosti manjši delež 0
8 ne vem, ne morem izbrati 59
9 ni odgovora 23

Valid range from 1 to 5

V1.10A V1.10 V VEČINI DEŽEL OBSTAJAJO RAZLIKE ALI CELO SPORI IN KONFLIKTI MED RAZLIČNIMI DRUŽBENIMI SKUPINAMI. KAKO OSTRI SO PO VAŠI OCENI V SLOVENIJI KONFLIKTI MED SPODAJ NAVEDENIMI SKUPINAMI?

a) med revnimi in bogatimi

Value 57162 Frequency
1 zelo ostri 107
2 ostri 298
3 niso preveč ostri 376
4 ni teh sporov 163
8 ne vem 101
9 b.o. 4

Valid range from 1 to 4

V1.10B V1.10 V VEČINI DEŽEL OBSTAJAJO RAZLIKE ALI CELO SPORI IN KONFLIKTI MED RAZLIČNIMI DRUŽBENIMI SKUPINAMI. KAKO OSTRI SO PO VAŠI OCENI V SLOVENIJI KONFLIKTI MED SPODAJ NAVEDENIMI SKUPINAMI?

b) med delavci in srednjim slojem

Value 58161 Frequency
1 zelo ostri 20
2 ostri 183
3 niso preveč ostri 507
4 ni teh sporov 250
8 ne vem 84
9 b.o. 5

Valid range from 1 to 4

V1.10C V1.10 V VEČINI DEŽEL OBSTAJAJO RAZLIKE ALI CELO SPORI IN KONFLIKTI MED RAZLIČNIMI DRUŽBENIMI SKUPINAMI. KAKO OSTRI SO PO VAŠI OCENI V SLOVENIJI KONFLIKTI MED SPODAJ NAVEDENIMI SKUPINAMI?

c) med nezaposlenimi in zaposlenimi

Value 59160 Frequency
1 zelo ostri 74
2 ostri 294
3 niso preveč ostri 347
4 ni teh sporov 240
8 ne vem 90
9 b.o. 4

Valid range from 1 to 4

V1.10D V1.10 V VEČINI DEŽEL OBSTAJAJO RAZLIKE ALI CELO SPORI IN KONFLIKTI MED RAZLIČNIMI DRUŽBENIMI SKUPINAMI. KAKO OSTRI SO PO VAŠI OCENI V SLOVENIJI KONFLIKTI MED SPODAJ NAVEDENIMI SKUPINAMI?

d) med vodstvi podjetij in delavci

Value 60159 Frequency
1 zelo ostri 201
2 ostri 537
3 niso preveč ostri 207
4 ni teh sporov 47
8 ne vem 54
9 b.o. 3

Valid range from 1 to 4

V1.10E V1.10 V VEČINI DEŽEL OBSTAJAJO RAZLIKE ALI CELO SPORI IN KONFLIKTI MED RAZLIČNIMI DRUŽBENIMI SKUPINAMI. KAKO OSTRI SO PO VAŠI OCENI V SLOVENIJI KONFLIKTI MED SPODAJ NAVEDENIMI SKUPINAMI?

e) med kmeti in prebivalci mest

Value 61158 Frequency
1 zelo ostri 41
2 ostri 239
3 niso preveč ostri 376
4 ni teh sporov 304
8 ne vem 84
9 b.o. 5

Valid range from 1 to 4

V1.10F V1.10 V VEČINI DEŽEL OBSTAJAJO RAZLIKE ALI CELO SPORI IN KONFLIKTI MED RAZLIČNIMI DRUŽBENIMI SKUPINAMI. KAKO OSTRI SO PO VAŠI OCENI V SLOVENIJI KONFLIKTI MED SPODAJ NAVEDENIMI SKUPINAMI?

f) med mladimi in starejšimi

Value 62157 Frequency
1 zelo ostri 53
2 ostri 254
3 niso preveč ostri 424
4 ni teh sporov 253
8 ne vem 60
9 b.o. 5

Valid range from 1 to 4

V1.11

V1.11 V NAŠI DRUŽBI SO SKUPINE LJUDI, KI SO BLIZU VRHA, TER SKUPINE, KI SO BOLJ PRI DNU. SPODAJ JE LESTVICA, KI SEGA OD VRHA DO DNA. KAM BI VI UVRSTILI SAMEGA SEBE NA TEJ LESTVICI?

Value 63156 Frequency
1 1-vrh 4
2 2 4
3 3 22
4 4 72
5 5 299
6 6 173
7 7 121
8 8 118
9 9 52
10 10-dno 61
97 odklanja odgovor 21
98 ne vem, ne morem izbrati 85
99 ni odgovora 17

Valid range from 1 to 10

V1.12

V1.12 PROSIMO POMISLITE NA VAŠO SEDANJO ZAPOSLITEV, ALI PA NA DELO, KI STE GA NAZADNJE OPRAVLJALI, ČE SEDAJ NISTE ZAPOSLENI. ČE PRIMERJATE VAŠE SEDANJE DELO Z DELOM, KI GA JE OPRAVLJAL VAŠ OČE, KO STE BILI STARI 16 LET, ALI BI REKLI, DA JE (ali je bil) UGLED VAŠEGA DELA ...

Value 64155 Frequency
1 dosti višji od ugleda dela vašega očeta 68
2 višji 244
3 približno enak 322
4 nižji 137
5 dosti nižji 24
7 nikoli nisem bil zaposlen 110
8 oče nikoli ni bil zaposlen, ne poznam očeta, oče je mrtev 71
9 ni odgovora, ne vem, ne morem izbrati 73

Valid range from 1 to 5

V1.13

V1.13 TUKAJ JE SEZNAM RAZLIČNIH TIPOV DELA.KATERI TIP DELA JE OPRAVLJAL VAŠ OČE, KO STE IMELI 16 LET? ČE VAŠ OČE TAKRAT NI BIL ZAPOSLEN NAM OPIŠITE DELO, KI GA JE OPRAVLJAL PRED TEM. ALI JE BIL VAŠ OČE ZAPOSLEN NA SVOJE, ALI JE DELAL ZA KOGA DRUGEGA?

Value 65154 Frequency
1 delal je na svoje, imel je lastno podjetje ali je bil kmet 289
2 delal je za nekoga drugega 646
3 ne vem 14
9 ni odgovora 14
0 oče nikoli ni bil zaposlen, oče neznan, oče umrl 86

Valid range from 1 to 2

V1.14

V1.14 KAKO PA JE BILO Z VAŠIM PRVIM DELOM, KI STE GA OPRAVLJALI, KO JE BILO KONČANO VAŠE REDNO IZOBRAŽEVANJE. ČEPRAV JE OD TEDAJ MORDA MINILO ŽE MNOGO LET, NAS TO VSEENO ZANIMA. ALI STE BILI ZAPOSLENI NA SVOJE ALI STE DELALI ZA KOGA DRUGEGA?

Value 66153 Frequency
1 delal sem na svoje, imel sem lastno podjetje ali kmetijo 41
2 delal sem za nekoga drugega 831
9 ni odgovora 9
0 nikoli nisem bil zaposlen 168

Valid range from 1 to 2

V1.15

V1.15. KAJ PA VAŠE SEDANJE DELO? (Če sedaj ne delate, upoštevajte zadnje delo, ki ste ga opravljali) ALI DELATE NA SVOJE ALI DELATE ZA KOGA DRUGEGA?

Value 67152 Frequency
1 na svoje, imam lastno podjetje ali kmetijo 77
2 za drugega 662
9 sedaj nisem zaposlen 139
0 nikoli nisem bil zaposlen 171

Valid range from 1 to 2

V2.1A1 V2.00 SOCIALNO EKONOMSKE RAZMERE V2.1 POVEJTE MI PROSIM, ALI SE VI (ALI PA KDO DRUG IZ VAŠEGA GOSPODINJSTVA), POLEG SVOJEGA DELA... (možnih je več odgovorov)

O1 - redno postransko ukvarjate s poljedelstvom, ali pa za lastne potrebe gojite sadje, zelenjavo, ali pa redite živali

Value 68151 Frequency
1 izbere 596
0 ne izbere 453

Valid range from 0 to 1

V2.1A2 V2.00 SOCIALNO EKONOMSKE RAZMERE V2.1 POVEJTE MI PROSIM, ALI SE VI (ALI PA KDO DRUG IZ VAŠEGA GOSPODINJSTVA), POLEG SVOJEGA DELA... (možnih je več odgovorov)

O1 - uporabite veliko časa za gradnjo ali prenavljanje vaše hiše ali stanovanja

Value 69150 Frequency
1 izbere 285
0 ne izbere 764

Valid range from 0 to 1

V2.2

V2.2 ALI VI (ALI PA KDO DRUG IZ VAŠEGA GOSPODINJSTVA) KDAJ POMAGATE PRIJATELJEM ALI SORODNIKOM, BODISI PRI GRADNJI HIŠE ALI PRI OBNAVLJANJU STANOVANJA, ALI JIM POMAGATE PRI KMETOVANJU, JIH VOZITE Z AVTOMOBILOM, JIM POMAGATE PRI NAKUPOVANJU IPD?

Value 70149 Frequency
1 da 793
2 ne 249
9 ni odgovora 7

Valid range from 1 to 2

V2.3

(Če da) V2.3 ALI VI (ALI KDO DRUG IZ VAŠEGA GOSPODINJSTVA) TO DELATE...

Value 71148 Frequency
1 pogosto 192
2 včasih 389
3 le priložnostno 181
4 le zelo poredko 29
8 ne počnem nič od navedenega 177
9 ni odgovora 81

Valid range from 1 to 4

V2.5

V2.5 ALI S SVOJIM REDNIM DELOM ZASLUŽITE DOVOLJ, DA SE LAHKO PREŽIVLJATE? ALI VAŠ REDNI DOHODEK ZADOSTUJE ZA PREŽIVLJANJE ALI NE?

Value 72147 Frequency
1 v celoti zadostuje 103
2 v precejšni meri zadostuje 204
3 le v majhni meri zadostuje 373
4 sploh ne zadostuje 215
9 ni zaposlen, ne prejema rednih dohodkov 154

Valid range from 1 to 4

V2.6

V2.6 ALI KAJ POČNETE, DA BI IZBOLJŠALI SVOJO EKONOMSKO SITUACIJO, ALI PA IMATE NAMEN, DA BI TO STORILI?

Value 73146 Frequency
1 da, sedaj počnem nekaj 295
2 da, imam namen nekaj storiti 302
3 ne 451
0 1

Valid range from 1 to 3

V2.7A1 (Če da) V2.7 ALI MORDA POČNETE OZIROMA NAMERAVATE POČETI KAJ OD SPODAJ NAVEDENEGA (ZA IZBOLJŠANJE VAŠE EKONOMSKE SITUACIJE)? (Možnih je več odgovorov)

O1 - ukvarjati se s kmetijstvom, s trgovino, z obrtjo ipd.

Value 74145 Frequency
1 izbere 282
0 ne izbere 341
4 ne počne nič 426

Valid range from 0 to 1

V2.7A2 (Če da) V2.7 ALI MORDA POČNETE OZIROMA NAMERAVATE POČETI KAJ OD SPODAJ NAVEDENEGA (ZA IZBOLJŠANJE VAŠE EKONOMSKE SITUACIJE)? (Možnih je več odgovorov)

O1 - zaposliti se v drugem mestu, drugi deželi

Value 75144 Frequency
1 izbere 62
0 ne izbere 561
4 ne počne nič 426

Valid range from 0 to 1

V2.7A3 (Če da) V2.7 ALI MORDA POČNETE OZIROMA NAMERAVATE POČETI KAJ OD SPODAJ NAVEDENEGA (ZA IZBOLJŠANJE VAŠE EKONOMSKE SITUACIJE)? (Možnih je več odgovorov)

O1 - poiskati drugo zaposlitev, drugo firmo

Value 76143 Frequency
1 izbere 93
0 ne izbere 530
4 ne počne nič 426

Valid range from 0 to 1

V2.7A4 (Če da) V2.7 ALI MORDA POČNETE OZIROMA NAMERAVATE POČETI KAJ OD SPODAJ NAVEDENEGA (ZA IZBOLJŠANJE VAŠE EKONOMSKE SITUACIJE)? (Možnih je več odgovorov)

O1 - delati nadure v svoji redni službi

Value 77142 Frequency
1 izbere 93
0 ne izbere 530
4 ne počne nič 426

Valid range from 0 to 1

V2.7A5 (Če da) V2.7 ALI MORDA POČNETE OZIROMA NAMERAVATE POČETI KAJ OD SPODAJ NAVEDENEGA (ZA IZBOLJŠANJE VAŠE EKONOMSKE SITUACIJE)? (Možnih je več odgovorov)

O1 - opravljati še drugo delo

Value 78141 Frequency
1 izbere 250
0 ne izbere 373
4 ne počne nič 426

Valid range from 0 to 1

V2.7A6 (Če da) V2.7 ALI MORDA POČNETE OZIROMA NAMERAVATE POČETI KAJ OD SPODAJ NAVEDENEGA (ZA IZBOLJŠANJE VAŠE EKONOMSKE SITUACIJE)? (Možnih je več odgovorov)

O1 - naučiti se novih veščin/novega poklica

Value 79140 Frequency
1 izbere 139
0 ne izbere 484
4 ne počne nič 426

Valid range from 0 to 1

V2.8

V2.8 POGOSTO PREDSTAVLJA PREDNOST, ČE IMATE STIKE Z LJUDMI, KI LAHKO NEKAJ NAREDIJO ZA VAS. ALI STE SE VI (ALI PA KDO DRUG IZ VAŠEGA GOSPODINJSTVA) V ZADNJEM LETU ALI ZADNJIH DVEH LETIH KDAJ OBRNILI NA KOGA, DA BI ZA VAS NEKAJ NAREDIL, ALI PA DA BI Z NJEGOVO POMOČJO NEKAJ DOBILI, ČESAR PO NORMALNI POTI NE BI MOGLI DOBITI?

Value 80139 Frequency
1 da 356
2 ne 693

Valid range from 1 to 2

V2.9

(Če da) V2.9 ALI STE MORALI ZA TO USLUGO KAJ PLAČATI? (če da) ALI JE BILO DRAGO?

Value 81138 Frequency
1 zelo drago 12
2 ne preveč drago 60
3 ni mi bilo treba plačati 286
9 na nikogar se nisem obrnil 679
0 b. o. 12

Valid range from 1 to 3

V2.10

V2.10 ALI VAS LJUDJE KDAJ PROSIJO, DA JIM NAREDITE KAKO USLUGO?

Value 82137 Frequency
1 da 929
2 ne 119
6 1

Valid range from 1 to 2

V2.11

(Če da) V2.11 ALI VAM PRI TEM LJUDJE PONUJAJO DENAR, DA BI JIM NAREDILI USLUGO? ALI JE TO...

Value 83136 Frequency
1 pogosto 33
2 včasih 316
3 nikoli 588
9 nikoli me ne prosijo za uslugo 111
0 b.o. 1

Valid range from 1 to 3

V2.12

V2.12 VČASIH UPORABIJO LJUDJE V SLOVENIJI DEVIZE (NA PRIMER MARKE ALI DOLARJE), DA BI NEKAJ KUPILI. ALI STE V ZADNJEM LETU KUPILI OZIROMA PLAČALI KAKO STVAR Z DEVIZAMI?

Value 84135 Frequency
1 da 299
2 ne 743
9 ni odgovora 7

Valid range from 1 to 2

V2.13A

V2.13 KATERA OD SPODAJ NAŠTETIH STVARI JE: A. NAJVAŽNEJŠA ZA VAŠ ŽIVLJENJSKI STANDARD OZIROMA STANDARD VAŠE DRUŽINE? (obkrožite le en odgovor v koloni A.)

Value 85134 Frequency
1 proizvajati živila za lastno uporabo, popraviti ali zgraditi hišo, stanovanje 294
2 tisto, kar dobimo preko zvez 5
3 tisto, kar dobimo s pomočjo prijateljev in sorodnikov 3 29
4 tisto, kar dobimo s pomočjo deviz 5
5 dohodek od dodatnega dela 22
6 denar, ki ga postrani zaslužiš 10
7 dohodek od redne zaposlitve, pokojnina 672
8 brezplačne ali cenejše usluge ali blago, dobljeno s pomočjo firme oziroma delovnega mesta 7
0 b.o. 5

Valid range from 1 to 8

V2.13B

V2.13 KATERA OD SPODAJ NAŠTETIH STVARI JE: B. DRUGA NAJVAŽNEJŠA STVAR? (obkrožite le en odgovor v koloni B.)

Value 86133 Frequency
1 proizvajati živila za lastno uporabo, popraviti ali zgraditi hišo, stanovanje 328
2 tisto, kar dobimo preko zvez 16
3 tisto, kar dobimo s pomočjo prijateljev in sorodnikov 3 97
4 tisto, kar dobimo s pomočjo deviz 18
5 dohodek od dodatnega dela 155
6 denar, ki ga postrani zaslužiš 67
7 dohodek od redne zaposlitve, pokojnina 200
8 brezplačne ali cenejše usluge ali blago, dobljeno s pomočjo firme oziroma delovnega mesta 74
0 b.o. 94

Valid range from 1 to 8

V2.15

V2.15 ALI JE VAŠA DRUŽINA V ZADNJEM LETU LAHKO... (en odgovor)

Value 87132 Frequency
1 prihranila kaj denarja 135
2 denarja je bilo ravno dovolj, da smo se prebili 590
3 moral sem/ morali smo uporabiti prihranjeni denar 199
4 moral sem/ morali smo si sposoditi denar 123
0 b.o. 2

Valid range from 1 to 4

V2.16

V2.16 KOLIKO ČASA BO TRAJALO, PO VAŠI OCENI, DA BOSTE DOSEGLI TAKO VISOK ŽIVLJENJSKI STANDARD, DA BOSTE ZADOVOLJNI Z NJIM?

Value 88131 Frequency
1 1-2 leti 57
2 3-5 let 309
3 6-10 let 230
4 več kot 10 let 122
5 nikoli 246
6 zadovoljen sem s svojim življenjskim standardom 80
0 b.o. 5

Valid range from 1 to 6

V2.17

V2.17 TU JE LESTVICA, S KATERO LAHKO OCENITE, KAKO DELUJE GOSPODARSTVO. ČISTO NA LEVI STRANI LESTVICE POMENI MINUS 100 NAJSLABŠO OCENO, KI JO LAHKO DATE, PLUS 100 NA DESNI STRANI PA NAJBOLJŠO OCENO. VMES PA LAHKO STOPNJUJETE. KAM BI VI NA TEJ LESTVICI UVRSTILI SOCIALISTIČNO GOSPODARSTVO PRED VOLITVAMI LETA 1990? (Anketar: vpišite navedeno vrednost v okenca)

Value 89130 Frequency
-100 čisto na dnu 92
100 čisto na vrhu 13
90 4
99 1
999 31
9999 21

Valid range from -100 to 100

V2.18

V2.18 KAM BI VI NA TEJ LESTVICI UVRSTILI SEDANJI GOSPODARSKI SISTEM? (Anketar: vpišite navedeno vrednost v okenca)

Value 90129 Frequency
-100 čisto na dnu 123
100 čisto na vrhu 4
80 2
95 1
999 30
9999 20

Valid range from -100 to 100

V2.19

V2.19 IN KAM BI VI NA TEJ LESTVICI UVRSTILI GOSPODARSKI SISTEM, KAKRŠEN BO PO VAŠI OCENI V SLOVENIJI ČEZ PET LET? (Anketar: vpišite navedeno vrednost v okenca)

Value 91128 Frequency
-100 čisto na dnu 23
100 čisto na vrhu 46
-90 4
95 2
99 1
999 39
9999 26

Valid range from -100 to 100

V2.20

V2.20 V CELOTI GLEDANO, KAKO BI OCENILI SEDANJO MATERIALNO SITUACIJO VAŠE DRUŽINE?

Value 92127 Frequency
1 zelo zadovoljiva 20
2 precej zadovoljiva 277
3 ne kaj dosti zadovoljiva 572
4 sploh ni zadovoljiva 179
0 b.o. 1

Valid range from 1 to 4

V2.21

V2.21 ČE PRIMERJATE SEDANJO FINANČNO SITUACIJO VAŠEGA GOSPODINJSTVA S SITUACIJO PRED PETIMI LETI, ALI BI REKLI, DA JE BILA TAKRAT:

Value 93126 Frequency
1 dosti boljša kot je sedaj 486
2 nekoliko boljša 339
3 približno enaka 136
4 nekoliko slabša 55
5 dosti slabša kot je sedaj 27
0 b.o. 6

Valid range from 1 to 5

V2.22

V2.22 IN KAKŠNA BO PO VAŠI OCENI FINANČNA SITUACIJA VAŠEGA GOSPODINJSTVA ČEZ PET LET?

Value 94125 Frequency
1 dosti boljša kot je sedaj 116
2 nekoliko boljša 562
3 približno enaka 253
4 nekoliko slabša 86
5 dosti slabša kot je sedaj 18
0 b.o. 14

Valid range from 1 to 5

V2.24

V2.24 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO? (za zaposlene)

Value 95124 Frequency
1 da, zelo me skrbi 169
2 da, do neke mere me skrbi 221
3 ne, to me ne skrbi 170
9 ni zaposlen 487
0 b.o. 2

Valid range from 1 to 3

V2.25

V2.25 ČE BI LAHO IZBIRALI, KJE BI BILI NAJRAJE ZAPOSLENI? ALI...

Value 96123 Frequency
1 v državnem podjetju 350
2 samostojno, na svoje 345
3 v domačem privatnem podjetju 100
4 v inozemski firmi v Sloveniji 135
5 v vsakem privatnem podjetju, domačem ali tujem 72
0 b.o. 47

Valid range from 1 to 5

V2.26A1 2.26 KAJ OD NAVEDENEGA IMATE V VAŠEM STANOVANJU OZ. GOSPODINJSTVU? (Obkrožite vse ustrezne odgovore v koloni A.) ALI NAMERAVATE VI OZ. KDO V VAŠEM GOSPODINJSTVU V TEKU TEGA IN NASLEDNJEGA LETA KAJ OD NAVEDENEGA KUPITI, PRENOVITI, SI UREDITI? (Obkrožite vse ustrezne odgovore v koloni B.) (Anketar, šifriraj 1 ali 2. Če sta hkrati izbrana odgovora 1 in 2 šifriraj 3. Če ni izbran noben odgovor šifriraj 0)

a) telefon

Value 97122 Frequency
1 ima 696
2 namerava kupiti 106
3 ima in ima namen kupiti 16
0 ni odgovora 231

Valid range from 1 to 3

V2.26A2 2.26 KAJ OD NAVEDENEGA IMATE V VAŠEM STANOVANJU OZ. GOSPODINJSTVU? (Obkrožite vse ustrezne odgovore v koloni A.) ALI NAMERAVATE VI OZ. KDO V VAŠEM GOSPODINJSTVU V TEKU TEGA IN NASLEDNJEGA LETA KAJ OD NAVEDENEGA KUPITI, PRENOVITI, SI UREDITI? (Obkrožite vse ustrezne odgovore v koloni B.) (Anketar, šifriraj 1 ali 2. Če sta hkrati izbrana odgovora 1 in 2 šifriraj 3. Če ni izbran noben odgovor šifriraj 0)

b) centralno ogrevanje

Value 98121 Frequency
1 ima 739
2 namerava kupiti 61
3 ima in ima namen kupiti 6
0 ni odgovora 243

Valid range from 1 to 3

V2.26A3 2.26 KAJ OD NAVEDENEGA IMATE V VAŠEM STANOVANJU OZ. GOSPODINJSTVU? (Obkrožite vse ustrezne odgovore v koloni A.) ALI NAMERAVATE VI OZ. KDO V VAŠEM GOSPODINJSTVU V TEKU TEGA IN NASLEDNJEGA LETA KAJ OD NAVEDENEGA KUPITI, PRENOVITI, SI UREDITI? (Obkrožite vse ustrezne odgovore v koloni B.) (Anketar, šifriraj 1 ali 2. Če sta hkrati izbrana odgovora 1 in 2 šifriraj 3. Če ni izbran noben odgovor šifriraj 0)

c) kopalnico, tuš

Value 99120 Frequency
1 ima 962
2 namerava kupiti 25
3 ima in ima namen kupiti 13
0 ni odgovora 49

Valid range from 1 to 3

V2.26A4 2.26 KAJ OD NAVEDENEGA IMATE V VAŠEM STANOVANJU OZ. GOSPODINJSTVU? (Obkrožite vse ustrezne odgovore v koloni A.) ALI NAMERAVATE VI OZ. KDO V VAŠEM GOSPODINJSTVU V TEKU TEGA IN NASLEDNJEGA LETA KAJ OD NAVEDENEGA KUPITI, PRENOVITI, SI UREDITI? (Obkrožite vse ustrezne odgovore v koloni B.) (Anketar, šifriraj 1 ali 2. Če sta hkrati izbrana odgovora 1 in 2 šifriraj 3. Če ni izbran noben odgovor šifriraj 0)

d) električni/plinski štedilnik

Value 100119 Frequency
1 ima 994
2 namerava kupiti 8
3 ima in ima namen kupiti 17
0 ni odgovora 30

Valid range from 1 to 3

V2.26A5 2.26 KAJ OD NAVEDENEGA IMATE V VAŠEM STANOVANJU OZ. GOSPODINJSTVU? (Obkrožite vse ustrezne odgovore v koloni A.) ALI NAMERAVATE VI OZ. KDO V VAŠEM GOSPODINJSTVU V TEKU TEGA IN NASLEDNJEGA LETA KAJ OD NAVEDENEGA KUPITI, PRENOVITI, SI UREDITI? (Obkrožite vse ustrezne odgovore v koloni B.) (Anketar, šifriraj 1 ali 2. Če sta hkrati izbrana odgovora 1 in 2 šifriraj 3. Če ni izbran noben odgovor šifriraj 0)

e) hladilnik

Value 101118 Frequency
1 ima 1010
2 namerava kupiti 7
3 ima in ima namen kupiti 15
0 ni odgovora 17

Valid range from 1 to 3

V2.26A6 2.26 KAJ OD NAVEDENEGA IMATE V VAŠEM STANOVANJU OZ. GOSPODINJSTVU? (Obkrožite vse ustrezne odgovore v koloni A.) ALI NAMERAVATE VI OZ. KDO V VAŠEM GOSPODINJSTVU V TEKU TEGA IN NASLEDNJEGA LETA KAJ OD NAVEDENEGA KUPITI, PRENOVITI, SI UREDITI? (Obkrožite vse ustrezne odgovore v koloni B.) (Anketar, šifriraj 1 ali 2. Če sta hkrati izbrana odgovora 1 in 2 šifriraj 3. Če ni izbran noben odgovor šifriraj 0)

f) pralni stroj

Value 102117 Frequency
1 ima 1001
2 namerava kupiti 4
3 ima in ima namen kupiti 23
0 ni odgovora 21

Valid range from 1 to 3

V2.26A7 2.26 KAJ OD NAVEDENEGA IMATE V VAŠEM STANOVANJU OZ. GOSPODINJSTVU? (Obkrožite vse ustrezne odgovore v koloni A.) ALI NAMERAVATE VI OZ. KDO V VAŠEM GOSPODINJSTVU V TEKU TEGA IN NASLEDNJEGA LETA KAJ OD NAVEDENEGA KUPITI, PRENOVITI, SI UREDITI? (Obkrožite vse ustrezne odgovore v koloni B.) (Anketar, šifriraj 1 ali 2. Če sta hkrati izbrana odgovora 1 in 2 šifriraj 3. Če ni izbran noben odgovor šifriraj 0)

g) zamrzovalno skrinjo

Value 103116 Frequency
1 ima 913
2 namerava kupiti 20
3 ima in ima namen kupiti 8
0 ni odgovora 108

Valid range from 1 to 3

V2.26A8 2.26 KAJ OD NAVEDENEGA IMATE V VAŠEM STANOVANJU OZ. GOSPODINJSTVU? (Obkrožite vse ustrezne odgovore v koloni A.) ALI NAMERAVATE VI OZ. KDO V VAŠEM GOSPODINJSTVU V TEKU TEGA IN NASLEDNJEGA LETA KAJ OD NAVEDENEGA KUPITI, PRENOVITI, SI UREDITI? (Obkrožite vse ustrezne odgovore v koloni B.) (Anketar, šifriraj 1 ali 2. Če sta hkrati izbrana odgovora 1 in 2 šifriraj 3. Če ni izbran noben odgovor šifriraj 0)

h) pomivalni stroj

Value 104115 Frequency
1 ima 187
2 namerava kupiti 45
3 ima in ima namen kupiti 16
0 ni odgovora 801

Valid range from 1 to 3

V2.26A9 2.26 KAJ OD NAVEDENEGA IMATE V VAŠEM STANOVANJU OZ. GOSPODINJSTVU? (Obkrožite vse ustrezne odgovore v koloni A.) ALI NAMERAVATE VI OZ. KDO V VAŠEM GOSPODINJSTVU V TEKU TEGA IN NASLEDNJEGA LETA KAJ OD NAVEDENEGA KUPITI, PRENOVITI, SI UREDITI? (Obkrožite vse ustrezne odgovore v koloni B.) (Anketar, šifriraj 1 ali 2. Če sta hkrati izbrana odgovora 1 in 2 šifriraj 3. Če ni izbran noben odgovor šifriraj 0)

i) HI-FI aparaturo, glasbeni stolp

Value 105114 Frequency
1 ima 313
2 namerava kupiti 33
3 ima in ima namen kupiti 14
0 ni odgovora 689

Valid range from 1 to 3

V2.26A10 2.26 KAJ OD NAVEDENEGA IMATE V VAŠEM STANOVANJU OZ. GOSPODINJSTVU? (Obkrožite vse ustrezne odgovore v koloni A.) ALI NAMERAVATE VI OZ. KDO V VAŠEM GOSPODINJSTVU V TEKU TEGA IN NASLEDNJEGA LETA KAJ OD NAVEDENEGA KUPITI, PRENOVITI, SI UREDITI? (Obkrožite vse ustrezne odgovore v koloni B.) (Anketar, šifriraj 1 ali 2. Če sta hkrati izbrana odgovora 1 in 2 šifriraj 3. Če ni izbran noben odgovor šifriraj 0)

j) črnobeli TV sprejemnik

Value 106113 Frequency
1 ima 282
2 namerava kupiti 8
3 ima in ima namen kupiti 10
0 ni odgovora 749

Valid range from 1 to 3

V2.26A11 2.26 KAJ OD NAVEDENEGA IMATE V VAŠEM STANOVANJU OZ. GOSPODINJSTVU? (Obkrožite vse ustrezne odgovore v koloni A.) ALI NAMERAVATE VI OZ. KDO V VAŠEM GOSPODINJSTVU V TEKU TEGA IN NASLEDNJEGA LETA KAJ OD NAVEDENEGA KUPITI, PRENOVITI, SI UREDITI? (Obkrožite vse ustrezne odgovore v koloni B.) (Anketar, šifriraj 1 ali 2. Če sta hkrati izbrana odgovora 1 in 2 šifriraj 3. Če ni izbran noben odgovor šifriraj 0)

k) barvni TV sprejemnik

Value 107112 Frequency
1 ima 834
2 namerava kupiti 24
3 ima in ima namen kupiti 17
0 ni odgovora 174

Valid range from 1 to 3

V2.26A12 2.26 KAJ OD NAVEDENEGA IMATE V VAŠEM STANOVANJU OZ. GOSPODINJSTVU? (Obkrožite vse ustrezne odgovore v koloni A.) ALI NAMERAVATE VI OZ. KDO V VAŠEM GOSPODINJSTVU V TEKU TEGA IN NASLEDNJEGA LETA KAJ OD NAVEDENEGA KUPITI, PRENOVITI, SI UREDITI? (Obkrožite vse ustrezne odgovore v koloni B.) (Anketar, šifriraj 1 ali 2. Če sta hkrati izbrana odgovora 1 in 2 šifriraj 3. Če ni izbran noben odgovor šifriraj 0)

l) videorekorder

Value 108111 Frequency
1 ima 309
2 namerava kupiti 71
3 ima in ima namen kupiti 9
0 ni odgovora 660

Valid range from 1 to 3

V2.26A13 2.26 KAJ OD NAVEDENEGA IMATE V VAŠEM STANOVANJU OZ. GOSPODINJSTVU? (Obkrožite vse ustrezne odgovore v koloni A.) ALI NAMERAVATE VI OZ. KDO V VAŠEM GOSPODINJSTVU V TEKU TEGA IN NASLEDNJEGA LETA KAJ OD NAVEDENEGA KUPITI, PRENOVITI, SI UREDITI? (Obkrožite vse ustrezne odgovore v koloni B.) (Anketar, šifriraj 1 ali 2. Če sta hkrati izbrana odgovora 1 in 2 šifriraj 3. Če ni izbran noben odgovor šifriraj 0)

m) video kamero

Value 109110 Frequency
1 ima 40
2 namerava kupiti 55
3 ima in ima namen kupiti 14
0 ni odgovora 940

Valid range from 1 to 3

V2.26A14 2.26 KAJ OD NAVEDENEGA IMATE V VAŠEM STANOVANJU OZ. GOSPODINJSTVU? (Obkrožite vse ustrezne odgovore v koloni A.) ALI NAMERAVATE VI OZ. KDO V VAŠEM GOSPODINJSTVU V TEKU TEGA IN NASLEDNJEGA LETA KAJ OD NAVEDENEGA KUPITI, PRENOVITI, SI UREDITI? (Obkrožite vse ustrezne odgovore v koloni B.) (Anketar, šifriraj 1 ali 2. Če sta hkrati izbrana odgovora 1 in 2 šifriraj 3. Če ni izbran noben odgovor šifriraj 0)

n) osebni računalnik

Value 110109 Frequency
1 ima 120
2 namerava kupiti 70
3 ima in ima namen kupiti 18
0 ni odgovora 841

Valid range from 1 to 3

V2.26A15 2.26 KAJ OD NAVEDENEGA IMATE V VAŠEM STANOVANJU OZ. GOSPODINJSTVU? (Obkrožite vse ustrezne odgovore v koloni A.) ALI NAMERAVATE VI OZ. KDO V VAŠEM GOSPODINJSTVU V TEKU TEGA IN NASLEDNJEGA LETA KAJ OD NAVEDENEGA KUPITI, PRENOVITI, SI UREDITI? (Obkrožite vse ustrezne odgovore v koloni B.) (Anketar, šifriraj 1 ali 2. Če sta hkrati izbrana odgovora 1 in 2 šifriraj 3. Če ni izbran noben odgovor šifriraj 0)

o) umetnine-slike, pohištvo, skulpture, keramiko, nakit itd., ki imajo večjo denarno vrednost

Value 111108 Frequency
1 ima 139
2 namerava kupiti 21
3 ima in ima namen kupiti 23
0 ni odgovora 866

Valid range from 1 to 3

V2.26A16 2.26 KAJ OD NAVEDENEGA IMATE V VAŠEM STANOVANJU OZ. GOSPODINJSTVU? (Obkrožite vse ustrezne odgovore v koloni A.) ALI NAMERAVATE VI OZ. KDO V VAŠEM GOSPODINJSTVU V TEKU TEGA IN NASLEDNJEGA LETA KAJ OD NAVEDENEGA KUPITI, PRENOVITI, SI UREDITI? (Obkrožite vse ustrezne odgovore v koloni B.) (Anketar, šifriraj 1 ali 2. Če sta hkrati izbrana odgovora 1 in 2 šifriraj 3. Če ni izbran noben odgovor šifriraj 0)

p) knjižnico, ki ima več kot 100 knjig

Value 112107 Frequency
1 ima 281
2 namerava kupiti 29
3 ima in ima namen kupiti 33
0 ni odgovora 706

Valid range from 1 to 3

V2.27

V2.27 ALI IMATE V GOSPODINJSTVU OSEBNI AVTO? (ČE DA) KOLIKO JIH IMATE?

Value 113106 Frequency
1 enega 621
2 dva 144
3 tri 25
4 štiri in več 4
9 nima 254
0 b.o. 1

Valid range from 1 to 4

V2.28

V2.28 KOLIKŠNO DELOVNO PROSTORNINO (KUBATURO) IMA? ČE IMATE VEČ AVTOMOBILOV, UPOŠTEVAJTE NAJVEČJEGA! (Če respondent ne ve, poglejta v prometno dovoljenje!)

Value 114105 Frequency
1 nima avtomobila 256
2 do 1000 cm3 184
3 1001 - 1300 cm3 393
4 1301 - 1600 cm3 153
5 1601 in več cm3 56
0 b.o. 7

Valid range from 1 to 5

V2.29A V2.29 IN KAKŠNE ZNAMKE JE VAŠ AVTO (VAŠI AVTOMOBILI)?

1. odgovor

Value 115104 Frequency
1 Zastava 279
2 Fiat 44
3 Renault 106
4 Lada 59
5 Škoda 24
6 Wartburg 7
8 Citroën 36
9 Peugeot 8
10 VW 88
11 Alfa Reomeo 7
12 Opel 35
13 Audi 3
14 Ford 25
15 BMW 9
16 Mercedes 6
17 Volvo 7
18 Daihatsu 5
19 Mitsubishi 5
20 Honda 1
21 Hyundai 11
22 drugo 23
23 tovorni avtomobili 3
99 brez avtomobila 254
0 b.o. 4

Valid range from 1 to 23

V2.29B V2.29 IN KAKŠNE ZNAMKE JE VAŠ AVTO (VAŠI AVTOMOBILI)?

2. odgovor

Value 116103 Frequency
1 Zastava 42
2 Fiat 18
3 Renault 23
4 Lada 8
5 Škoda 3
6 Wartburg 3
7 Trabant 1
8 Citroën 5
9 Peugeot 2
10 VW 13
12 Opel 5
13 Audi 2
14 Ford 3
15 BMW 1
16 Mercedes 4
18 Daihatsu 2
19 Mitsubishi 1
22 drugo 7
23 tovorni avtomobili 2
99 brez avtomobila 254
0 b.o. 650

Valid range from 1 to 23

V2.30A V2.30 ALI NAMERAVATE VI ALI KDO V VAŠI DRUŽINI V LETIH 1992-1993 KUPITI NOV AVTO? (če da) KATERE ZNAMKE AVTO NAJ BI TO BIL? (Navedite eno ali dve znamki)

1. odgovor

Value 117102 Frequency
1 Zastava 15
2 Fiat 6
3 Renault 34
4 Lada 1
5 Škoda 2
8 Citroën 5
10 VW 25
11 Alfa Reomeo 3
12 Opel 5
13 Audi 4
14 Ford 7
15 BMW 4
16 Mercedes 1
20 Honda 1
21 Hyundai 1
22 drugo 10
23 tovorni avtomobili 1
98 ne namerava kupiti 920
0 b.o. 4

Valid range from 1 to 23

V2.30B V2.30 ALI NAMERAVATE VI ALI KDO V VAŠI DRUŽINI V LETIH 1992-1993 KUPITI NOV AVTO? (če da) KATERE ZNAMKE AVTO NAJ BI TO BIL? (Navedite eno ali dve znamki)

2. odgovor

Value 118101 Frequency
1 Zastava 3
2 Fiat 2
3 Renault 3
5 Škoda 1
8 Citroën 1
10 VW 2
12 Opel 3
20 Honda 1
22 drugo 3
98 ne namerava kupiti 909
0 b.o. 121

Valid range from 1 to 22

V3.1A V3.00 OCENA POLITIČNEGA SISTEMA V3.1 ČE OCENITE ČISTO NA SPLOŠNO, KAKO BI REKLI: ALI STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI.....

a) s svojim življenjem

Value 119100 Frequency
1 zelo zadovoljen 412
2 ne preveč zadovoljen 551
3 sploh nisem zadovoljen 81
0 b.o. 5

Valid range from 1 to 3

V3.1B V3.00 OCENA POLITIČNEGA SISTEMA V3.1 ČE OCENITE ČISTO NA SPLOŠNO, KAKO BI REKLI: ALI STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI.....

b) s svojo stanovanjsko situacijo

Value 12099 Frequency
1 zelo zadovoljen 613
2 ne preveč zadovoljen 329
3 sploh nisem zadovoljen 104
0 b.o. 3

Valid range from 1 to 3

V3.1C V3.00 OCENA POLITIČNEGA SISTEMA V3.1 ČE OCENITE ČISTO NA SPLOŠNO, KAKO BI REKLI: ALI STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI.....

c) s svojim delom, zaposlitvijo

Value 12198 Frequency
1 zelo zadovoljen 460
2 ne preveč zadovoljen 337
3 sploh nisem zadovoljen 122
0 b.o. 130

Valid range from 1 to 3

V3.1D V3.00 OCENA POLITIČNEGA SISTEMA V3.1 ČE OCENITE ČISTO NA SPLOŠNO, KAKO BI REKLI: ALI STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI.....

d) s stanjem naravnega okolja

Value 12297 Frequency
1 zelo zadovoljen 365
2 ne preveč zadovoljen 478
3 sploh nisem zadovoljen 203
0 b.o. 3

Valid range from 1 to 3

V3.1E V3.00 OCENA POLITIČNEGA SISTEMA V3.1 ČE OCENITE ČISTO NA SPLOŠNO, KAKO BI REKLI: ALI STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI.....

e) s svojo družino in prijatelji

Value 12396 Frequency
1 zelo zadovoljen 943
2 ne preveč zadovoljen 99
3 sploh nisem zadovoljen 5
0 b.o. 2

Valid range from 1 to 3

V3.6A

V3.6 TU JE NAPISANA VRSTA PROBLEMOV, KI JIH REŠUJE VLADA. KATERI OD TEH PROBLEMOV JE PO VAŠEM MNENJU: A. NAJPOMEMBNEJŠI? (obkrožite le en odgovor v koloni A.)

Value 12495 Frequency
1 inflacija, znižanje vrednosti denarja 406
2 nezaposlenost 374
3 zločini, borba proti kriminalu 11
4 privatizacija, raz-državljenje državnih podjetij 53
5 problemi narodnih oz. etničnih manjšin 3
6 da se omeji vpliv nekdanjih komunistov 12
7 odnosi z drugimi državami v Evropi 18
8 socialna varnost 151
9 davki 14
0 b.o. 7

Valid range from 1 to 9

V3.6B

V3.6 TU JE NAPISANA VRSTA PROBLEMOV, KI JIH REŠUJE VLADA. KATERI OD TEH PROBLEMOV JE PO VAŠEM MNENJU: B. DRUGI NAJPOMEMBNEJŠI? (obkrožite le en odgovor v koloni B.)

Value 12594 Frequency
1 inflacija, znižanje vrednosti denarja 259
2 nezaposlenost 322
3 zločini, borba proti kriminalu 39
4 privatizacija, raz-državljenje državnih podjetij 65
5 problemi narodnih oz. etničnih manjšin 12
6 da se omeji vpliv nekdanjih komunistov 23
7 odnosi z drugimi državami v Evropi 52
8 socialna varnost 204
9 davki 58
0 b.o. 15

Valid range from 1 to 9

V3.8

V3.8 TU JE LESTVICA, S KATERO LAHKO OCENITE, KAKO DOBRA JE NEKA POLITIČNA UREDITEV, NEK SISTEM VODENJA. MINUS 100, KI JE ČISTO NA LEVI STRANI LESTVICE, JE NAJNIŽJA OCENA, KI JO LAHKO DATE, PLUS 100, ČISTO NA DESNI STRANI PA JE NAJBOLJŠA OCENA. LAHKO IZBIRATE VMESNE VREDNOSTI. KAM NA TEJ LESTVICI BI UVRSTILI BIVŠI SLOVENSKI SOCIALISTIČNI SISTEM? (Anketar: vpišite navedeno vrednost v okenca)

Value 12693 Frequency
-100 čisto na dnu 98
100 čisto na vrhu 18
80 24
90 7
999 42
9999 31

Valid range from -100 to 100

V3.9

V3.9 KAM BI NA LESTVICO UVRSTILI SEDANJI SISTEM S SVOBODNIMI VOLITVAMI IN VEČ STRANKAMI? (Anketar: vpišite navedeno vrednost v okenca)

Value 12792 Frequency
-100 čisto na dnu 55
100 čisto na vrhu 26
95 1
99 1
999 41
9999 26

Valid range from -100 to 100

V3.10

V3.10 IN KAM BI VI UVRSTILI POLITIČNI SISTEM SLOVENIJE, KAKRŠEN BO PO VAŠI OCENI ČEZ PET LET? (Anketar: vpišite navedeno vrednost v okenca)

Value 12891 Frequency
-100 čisto na dnu 20
100 čisto na vrhu 59
-90 1
90 30
95 4
999 56
9999 33

Valid range from -100 to 100

V3.11A V3.11 ALI MISLITE, DA JE VERJETNO, DA BO NASLEDNJE LETO V SLOVENIJI PRIŠLO DO ULIČNIH DEMONSTRACIJ IN PROTESTOV ZARADI... (v vsaki vrsti po en odgovor)

a) politične situacije

Value 12990 Frequency
1 da 310
2 ne 478
9 ne vem 258
0 b.o. 3

Valid range from 1 to 2

V3.11B V3.11 ALI MISLITE, DA JE VERJETNO, DA BO NASLEDNJE LETO V SLOVENIJI PRIŠLO DO ULIČNIH DEMONSTRACIJ IN PROTESTOV ZARADI... (v vsaki vrsti po en odgovor)

b) cen, draginje

Value 13089 Frequency
1 da 791
2 ne 137
9 ne vem 120
0 b.o. 1

Valid range from 1 to 2

V3.11C V3.11 ALI MISLITE, DA JE VERJETNO, DA BO NASLEDNJE LETO V SLOVENIJI PRIŠLO DO ULIČNIH DEMONSTRACIJ IN PROTESTOV ZARADI... (v vsaki vrsti po en odgovor)

c) nezaposlenosti, zapiranja tovarn

Value 13188 Frequency
1 da 899
2 ne 66
9 ne vem 83
0 b.o. 1

Valid range from 1 to 2

V3.12

V3.12 IN KAKŠNA JE VERJETNOST, DA BOSTE TUDI VI SODELOVALI PRI TAKI DEMONSTRACIJI?

Value 13287 Frequency
1 zelo verjetno je, skoraj zanesljivo 61
2 je verjetno 277
3 ni kaj dosti verjetno 326
4 sploh ni verjetno 327
9 ne bo prišlo do demonstracij 53
0 b.o. 5

Valid range from 1 to 4

V3.13

V3.13 ALI SE VAM ZDI VERJETNO, DA BI SE V PRIHODNJIH LETIH POLITIČNE RAZMERE V SLOVENIJI TAKO ZAPLETLE, DA BI PRIŠLO DO UKINITVE PARLAMENTA IN POLITIČNIH STRANK?

Value 13386 Frequency
1 to je zelo verjetno 41
2 to je verjetno 266
3 to ni kaj dosti verjetno 543
4 to je čisto izključeno 171
0 b.o. 28

Valid range from 1 to 4

V3.14

V3.14 IN ČE BI V SLOVENIJI PRIŠLO DO RAZPUSTITVE PARLAMENTA IN UKINITVE STRANK, ALI BI VI BILI ZA TO ALI PROTI TEMU?

Value 13485 Frequency
1 bil bi za to 157
2 bil bi proti temu 836
0 b.o. 56

Valid range from 1 to 2

V3.15

V3.15 KAKO BI VI OZNAČILI SEDANJE ODNOSE MED RAZLIČNIMI NARODI IN ETNIČNIMI SKUPINAMI V SLOVENIJI? KATERI OD ODGOVOROV JE PRAVI?

Value 13584 Frequency
1 ni nobenih problemov 108
2 v osnovi je v redu, morebitne probleme je možno rešiti 559
3 ni ravno dobro, veliko je težav 283
4 slabo je, lahko bi prišlo do velike krize 93
0 b.o. 6

Valid range from 1 to 4

V3.16A

V3.16 A. KATERI OD NAPISANIH POJMOV NAJBOLJE OZNAČUJE TO, KAR ČUTITE? (obkrožite le en odgovor v koloni A.)

Value 13683 Frequency
1 sem prebivalec kraja (n.pr. Ljubljančan) 347
2 sem državljan Slovenije 638
3 sem Evropejec 34
4 drugo 28
0 b.o. 2

Valid range from 1 to 4

V3.16B

B. ALI ČUTITE, DA PRIPADATE ŠE NEKI DRUGI SKUPINI? KAJ ČUTITE, DA STE ŠE? (obkrožite le en odgovor v koloni B.)

Value 13782 Frequency
1 sem prebivalec kraja (n.pr. Ljubljančan) 441
2 sem državljan Slovenije 354
3 sem Evropejec 130
4 drugo 59
0 b.o. 65

Valid range from 1 to 4

V3.17

3.17 MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O "LEVIH" ALI "DESNIH". TU JE LESTVICA, KI SE RAZTEZA OD "LEVIH" DO "DESNIH" STALIŠČ. KAJ SODITE O VAŠIH LASTNIH POLITIČNIH STALIŠČIH? KAM BI JIH UVRSTILI NA TEJ LESTVICI. (Prosimo označite ustrezno okence)

Value 13881 Frequency
1 1-levica 7
2 2 12
3 3 65
4 4 53
5 5 245
6 6 85
7 7 37
8 8 36
9 9 9
10 10-desnica 9
99 ne vem 491

Valid range from 1 to 10

V3.18A

V3.18a KAJ ZA VAS V POLITIKI POMENI "LEVICA", "LEVO"?

Value 13980 Frequency
1 napredna miselnost, ideje, sile, stranke, liberalno 89
2 komunistični sistem, režim, partija (bivša oblast) 72
3 opozicija (tisti, ki nasprotuje vladi) 32
4 politični programi, ki zagotavljajo socialno varnost 37
5 splošna pozitivna opredelitev: humanizem, ustvarjalnost, demokratičnost, konvencionalnost 14
6 radidkalizem, ekstremizem 12
7 sedanje stranke opozicije 11
8 socialistične, komunistične ideje 30
9 nenapredne ideje, miselnost, sile 13
98 brez odgovora 28
99 ne vem 674
0 35
65 1
97 1

Valid range from 1 to 9

V3.18B

V3.18b IN KAJ ZA VAS V POLITIKI POMENI "DESNICA", "DESNO"?

Value 14079 Frequency
1 nenapredne (konzervativne) ideje, miselnost 86
2 odsotnost skrbi za socialno varnost v politiki 5
3 stranke Demosa 13
4 nacionalne stranke, programi 16
5 ekstremizem (fašizem) 12
6 demokracija, liberalizem 47
7 religioznost (večji vpliv cerkve) 32
8 poudarek na privatni lastnini, ekonomiji 11
9 sedanja vlada 16
10 krščanska demokracija 27
98 brez odgovora 58
99 ne vem 696
0 30

Valid range from 1 to 10

V3.19

V3.19 OD DEMOKRATIČNIH VOLITEV (APRIL 1990) JE MINILO ŽE LETO IN POL, PA VENDAR SE MORDA ŠE SPOMNITE, ZA KATERO STRANKO OZ.KANDIDATA KATERE STRANKE STE VOLILI?

Value 14178 Frequency
1 Socialistično stranko Slovenije (SZDL) 27
2 Stranko demokratične prenove (ZKS) 118
3 Liberalno demokratsko stranko (ZSMS) 83
4 Slovensko demokratično zvezo 43
5 Socialdemokratsko zvezo Slovenije 40
6 Slovenske krščanske demokrate 61
7 Slovensko kmečko zvezo - Ljudsko stranko 43
8 Zelene Slovenije 31
9 Liberalno stranko (obrtniška) 9
10 kandidate različnih strank, izbiral sem le kandidate, ne glede na stranko, ki ji pripadajo 303
97 nisem volil 107
98 za drugo stranko 11
99 ne želi odgovoriti, b.o. 173

Valid range from 1 to 97

V3.20

V3.20 IN KAKO GLEDATE SEDAJ NA STRANKE? ALI BI ZASE REKLI, DA ČUTITE SIMPATIJE DO NEKE POLITIČNE STRANKE ALI TEGA ZASE NE BI MOGLI REČI?

Value 14277 Frequency
1 da 208
2 ne 591
3 ne vem 188
4 ne želim odgovoriti 62

Valid range from 1 to 2

V3.21

V3.21 ČE OCENJUJETE V CELOTI, KAKO MOČNE ALI ŠIBKE SO VAŠE SIMPATIJE DO TE STRANKE?

Value 14376 Frequency
1 precej močne 35
2 srednje, zmerne 181
3 precej šibke 59
9 ne vem, ni odgovora 774

Valid range from 1 to 3

V3.22

V3.22 ZAMISLITE SI, DA BI BILE VOLITVE NASLEDNJI TEDEN. ZA KATERO STRANKO OZ. ZA KANDIDATA KATERE STRANKE BI VOLILI? (Možen je le en odgovor)

Value 14475 Frequency
1 Demokratska stranka 78
2 Krščanski socialisti 13
3 Liberalna demokratska stranka 92
4 Liberalna stranka 17
5 SDZ - Narodna demokratska stranka 6
6 Socialdemokratska unija 5
7 Socialdemokratska zveza Slovenije 27
8 Socialistična stranka Slovenije 9
9 Slovenska ljudska stranka 21
10 Slovenski krščanski demokrati 55
11 Socialdemokratska prenova 69
12 Zeleni Slovenije 66
97 verjetno ne bi šel na volitve 81
98 drugo 28
99 ne vem, kako bi ravnal 482

Valid range from 1 to 97

V3.23

V3.23 ALI LAHKO NAVEDETE STRANKO, ZA KATERO V NOBENEM PRIMERU NE BI VOLILI? (možen je le en odgovor)

Value 14574 Frequency
1 Demokratska stranka 16
2 Krščanski socialisti 81
3 Liberalna demokratska stranka 10
4 Liberalna stranka 12
5 SDZ - Narodna demokratska stranka 16
6 Socialdemokratska unija 10
7 Socialdemokratska zveza Slovenije 11
8 Socialistična stranka Slovenije 11
9 Slovenska ljudska stranka 11
10 Slovenski krščanski demokrati 165
11 Socialdemokratska prenova 92
12 Zeleni Slovenije 14
97 ni take stranke 186
98 druga 11
99 ne vem, b.o. 403

Valid range from 1 to 97

V3.24REP

V3.24REP V ZADNJEM ČASU JE DOSTI GOVORA O MOŽNIH KANDIDATIH ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE. KDO BI PO VAŠEM MNENJU BIL NAJPRIMERNEJŠI ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKA SLOVENIJE V PRIHODNJEM OBDOBJU? NAVEDITE ZA VSAKO VLOGO NAJPRIMERNEJŠEGA KANDIDATA (ENEGA!):

Value 14673 Frequency
1 Dimitrij Rupel 1
2 Janez Drnovšek 297
3 Milan Kučan 656
4 neznani politik 1
5 Igor Bavčar 1
6 Lojze Peterle 6
7 neznani politik 1
8 Jože Pučnik 6
9 Jelko Kacin 8
17 neznani politik 1
25 neznani politik 3
36 Marko Voljč 1
98 ne vem 2
99 b. o. 1
0 64

Valid range from 0 to 36

V3.24VLA

V3.24VLA V ZADNJEM ČASU JE DOSTI GOVORA O MOŽNIH KANDIDATIH ZA PREDSEDNIKA VLADE. KDO BI PO VAŠEM MNENJU BIL NAJPRIMERNEJŠI ZA PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE V PRIHODNJEM OBDOBJU? NAVEDITE NAJPRIMERNEJŠEGA KANDIDATA (ENEGA!):

Value 14772 Frequency
1 Dimitrij Rupel 17
2 Janez Drnovšek 481
3 Milan Kučan 93
4 neznani politik 2
5 Igor Bavčar 24
6 Lojze Peterle 163
8 Jože Pučnik 4
9 Jelko Kacin 20
12 neznani politik 3
13 neznani politik 1
16 neznani politik 1
17 neznani politik 1
25 neznani politik 3
26 neznani politik 2
29 neznani politik 2
36 Marko Voljč 62
98 ne vem 11
99 b. o. 4
0 155

Valid range from 0 to 36

V3.25

V3.25 ČE BI BILE VOLITVE KONEC TEDNA IN BI ZA MESTO PREDSEDNIKA REPUBLIKE KANDIDIRALI JANEZ DRNOVŠEK, LOJZE PETRLE IN MILAN KUČAN, KOGA BI VI VOLILI?

Value 14871 Frequency
1 Janeza Drnovška 406
2 Lojzeta Peterleta 27
3 Milana Kučana 595
0 b.o. 21

Valid range from 1 to 3

V4.01

V4.00 DEMOGRAFIJA V4.01 KATEREGA LETA STE ROJENI (starost)?

Value 14970 Frequency
21 4
22 9
23 9
71 29
72 33
73 28
74 24

Valid range from 21 to 74

V4.02

V4.02 SPOL

Value 15069 Frequency
1 moški 530
2 ženski 519

Valid range from 1 to 2

V4.03

V4.03 KATERE NARODNOSTI STE?

Value 15168 Frequency
1 Albanec 3
2 Črnogorec 6
3 Hrvat 46
4 Italijan 2
5 Madžar 0
6 Makedonec 0
7 Musliman 20
8 Slovenec 936
9 Srb 24
10 Jugoslovan 4
11 druge narodnosti 8

Valid range from 1 to 11

V4.04

V4.04 KAKŠEN JE VAŠ ZAKONSKI STAN?

Value 15267 Frequency
1 samski, nikoli nisem bil poročen 247
2 razvezan 33
3 vdovec 52
4 poročen, izvenzakonska skupnost 717

Valid range from 1 to 4

V4.05

V4.05 KAKŠNA JE VAŠA DELOVNA AKTIVNOST; ALI STE ZAPOSLENI, ALI NISTE ZAPOSLENI?

Value 15366 Frequency
1 polno zaposlen (8 ur na dan) 547
2 delno zaposlen (4-8 ur na dan) 11
3 zaposlen manj kot 4 ure 2
4 trenutno na čakanju 20
5 nezaposlen 73
6 pomagajoči član v gospodinjstvu 6
7 študent, učenec, vajenec 79
8 upokojenec/ka 241
9 gospodinja 60
10 trenutno nesposoben za delo 4
11 ostali, ki niso v delovni sili 3
99 b.o. 3

Valid range from 1 to 11

V4.06

(za zaposlene) V4.06 KAKŠEN JE VAŠ POLOŽAJ NA DELOVNEM MESTU?

Value 15465 Frequency
1 ima vodilni položaj na ravni podjetja, ustanove 24
2 ima vodstveni položaj na ravni delovne enote (vodja službe, sektorja, oddelka, ipd.) 56
3 neposredno vodi in nadzira delo izvršilnih delavcev (mojster, delovodja ipd.) 68
4 je zaposlen, a nima vodilnega, vodstvenega položaja (izvršilni delavec) 414
5 ni zaposlen 487

Valid range from 1 to 5

V4.07

V4.07 KAKŠNO DELO OZIROMA POKLIC OPRAVLJATE SEDAJ? NATANČNO POVEJTE NAZIV VAŠEGA DELOVNEGA MESTA OZIROMA POKLICA, VAŠE DELOVNE NALOGE IN POLOŽAJ V PROCESU DELA. (ANKETAR, ŠIFRIRAJ:)

Value 15564 Frequency
0 130
114 1
121 17
933 12
9997 1
9998 1
9999 267

Valid range from 0 to 933

V4.08

V4.08 KAKŠEN JE TOREJ SEDANJI POKLIC ANKETIRANCA, OZIROMA KAKŠEN JE BIL PRED UPOKOJITVIJO ALI PREDEN JE IZGUBIL ZAPOSLITEV IN KAKŠNA JE NJEGOVA PRIZNANA KVALIFIKACIJA?

Value 15663 Frequency
1 NK delavec 100
2 PK, priučen delavec 102
3 KV delavec 227
4 VKV delavec 52
5 pomožni uslužbenec, uslužbenec z nižjo izobrazbo 27
6 uslužbenec s srednjo izobrazbo 209
7 uslužbenec z višjo ali visoko izobrazbo 111
8 samostojni obrtnik, podjetnik ipd., zaposluje delavce 12
9 samostojni obrtnik, podjetnik, ne zaposluje delavcev 12
10 svobodni poklic 3
11 kmet 30
12 kmečka gospodinja, pomagajoči družinski član v kmetijstvu 39
13 učenec, dijak, vajenec, študent 80
14 gospodinja, ni v kmetijstvu 18
98 drugo 2
99 nikoli ni bil zaposlen, nima kvalifikacije 25

Valid range from 1 to 98

V4.09

V4.09 V KATERI DEJAVNOSTI STE ZAPOSLENI?

Value 15762 Frequency
1 industrija, rudarstvo 246
2 poljedelstvo in ribištvo 12
3 gozdarstvo 11
4 vodno gospodarstvo 3
5 gradbeništvo 34
6 promet in zveze 36
7 trgovina 63
8 gostinstvo in turizem 19
9 obrt 34
10 stanovanjsko-komunalna dejavnost 5
11 finančne in druge poslovne usluge, bančništvo, zavarovalništvo 18
12 izobraževanje in kultura 32
13 zdravstvo in socialno varstvo 22
14 družbeno-politične skupnosti in organizacije 7
98 drugo 19
99 ni zaposlen, b.o. 488

Valid range from 1 to 98

V4.10

V4.10 NA KATEREM PODROČJU OZ. SEKTORJU DELATE OZ. STE DELALI?

Value 15861 Frequency
1 delam v javni upravi 32
2 družbene dejavnosti 198
3 delam v družbenem podjetju 518
4 delam v privatnem sektorju, pri zasebniku 77
8 samozaposlen 48
9 ni bil zaposlen 165
0 b.o. 11

Valid range from 1 to 9

V4.11

V4.11 NAVEDITE ZADNJO ŠOLO, KI STE JO KONČALI, REDNO ALI IZREDNO:

Value 15960 Frequency
1 4 razrede osnovne šole ali manj 28
2 nad 4 do 8 razredov osnovne šole, 1 do 4 razreda nižje gimnazije 310
3 nedokončana 2 ali 3 - letna strokovna šola 46
4 končana 2 ali 3 - letna strokovna šola 244
5 nedokončana 4 - letna srednja šola 22
6 dokončana 4 - letna srednja šola 262
7 nedokončana višja ali visoka šola 18
8 dokončana 2 - letna višja šola 50
9 dokončana visoka šola, fakulteta, akademija 64
0 b.o. 5

Valid range from 1 to 9

V4.12

V4.12 ALI STE ALI NISTE ČLAN SINDIKATA?

Value 16059 Frequency
1 sem član 418
2 nisem član 573
9 b. o. 58

Valid range from 1 to 2

V4.13

(če je poročen oz. živi v izvenzakonski skupnosti) V4.13 ALI JE VAŠ ZAKONEC OZ. PARTNER-ICA ČLAN-ICA SINDIKATA, ALI NE?

Value 16158 Frequency
1 da 331
2 ne 394
9 nisem poročen-a,----------k V4.17 324
0 b.o. 0

Valid range from 1 to 2

V4.14

(če je poročen oz. živi v izvenzakonski skupnosti) V4.14 SPRAŠUJEMO ZA VAŠEGA PARTNERJA OZ. ZAKONCA. KAKŠNA JE NJEGOVA DELOVNA AKTIVNOST; ALI JE ZAPOSLEN ALI NE?

Value 16257 Frequency
1 polno zaposlen (8 ur na dan) 420
2 delno zaposlen (4-8 ur na dan) 9
3 zaposlen manj kot 4 ure 0
4 trenutno na čakanju 10
5 nezaposlen 45
6 pomagajoči član v gospodinjstvu 3
7 študent, učenec, vajenec 4
8 upokojenec/ka 172
9 gospodinja 57
10 nesposoben za delo 3
11 ostali, ki niso v delovni sili 2
12 ni poročen 9
99 b.o. 315

Valid range from 1 to 11

V4.15

(če je poročen oz. živi v izvenzakonski skupnosti) V4.15 KAKŠEN JE TRENUTNI POKLIC VAŠEGA PARTNERJA OZ. ZAKONCA? (ZADNJI POKLIC, ČE TRENUTNO NI ZAPOSLEN)

Value 16356 Frequency
1 84
2 73
3 139
4 39
5 35
6 151
7 84
8 15
9 12
10 1
11 17
12 29
13 1
14 35
97 321
98 4
99 9

Valid range from 1 to 14

V4.16

(če je poročen oz. živi v izvenzakonski skupnosti) V4.16 KAKŠNA JE IZOBRAZBA PARTNERJA OZ. ZAKONCA?

Value 16455 Frequency
0 325
1 29
2 215
3 35
4 173
5 21
6 167
7 12
8 27
9 45

Valid range from 1 to 9

V4.17

V4.17 KAKŠEN JE BIL PRETEŽNO POKLIC VAŠEGA OČETA?

Value 16554 Frequency
1 123
2 106
3 225
4 79
5 23
6 82
7 64
8 13
9 19
10 5
11 275
12 2
98 5
99 28

Valid range from 1 to 12

V4.18

V4.18 KAKŠNA JE IZOBRAZBA VAŠEGA OČETA?

Value 16653 Frequency
0 35
1 154
2 399
3 48
4 237
5 6
6 94
7 9
8 20
9 44
" " 3

Valid range from 1 to 9

V4.19

V4.19 KAKŠEN JE BIL PRETEŽNO POKLIC VAŠE MATERE?

Value 16752 Frequency
1 98
2 43
3 68
4 13
5 24
6 90
7 41
9 5
11 22
12 338
14 300
98 3
99 4

Valid range from 1 to 14

V4.20

V4.20 KAKŠNA JE IZOBRAZBA VAŠE MATERE?

Value 16851 Frequency
0 12
1 211
2 573
3 20
4 91
5 5
6 90
7 7
8 22
9 17
" " 1

Valid range from 1 to 9

V4.21A V4.21 ŠTEVILO OSEB, KI Z NJIMI ŽIVITE V GOSPODINJSTVU: povprečje:

a) skupaj oseb:

Value 16950 Frequency
1 60
2 180
3 275
4 320
5 129
6 47
7 25
8 9
9 4

Valid range from 1 to 9

V4.21B

b) od tega otrok do 18 let:

Value 17049 Frequency
0 485
1 291
2 221
3 40
4 7
5 4
6 1

Valid range from 0 to 6

V4.21C

c) od tega zaposlenih:

Value 17148 Frequency
0 207
1 287
2 441
3 84
4 26
5 2
6 2

Valid range from 0 to 6

V4.21D

d) število odraslih oseb:

Value 17247 Frequency
0 14
1 92
2 455
3 278
4 143
5 49
6 13
7 4
9 1

Valid range from 1 to 9

V4.22

V4.22 KOLIKŠEN JE BIL MESEČNI DOHODEK (VSE OBLIKE DENARNIH PREJEMKOV) VSEH ČLANOV VAŠEGA GOSPODINJSTVA V ZADNJEM MESECU?

Value 17346 Frequency
999999 b. o. 72
16959 0
9 46
2000 1
18928 0
13394 0

Valid range from 9 to 18928

V4.23

V4.23 ALI PREJEMATE REDNE MESEČNE DOHODKE? (če da) KOLIKŠEN JE BIL ZADNJI REDNI MESEČNI DOHODEK? (Seštejte vse oblike dohodka: osebni dohodek, pokojnina, štipendija, dohodek od dela v obrti, kmetijstvu...)

Value 17445 Frequency
999999 b. o. 128
16959 0
9 73
600 1
14464 0
19464 0

Valid range from 9 to 19464

V4.24

V4.24 KAKŠNE SO VAŠE BIVALNE RAZMERE? ALI ŽIVITE V:

Value 17544 Frequency
1 lastna hiša 630
2 lastno stanovanje 138
3 družbeno, solidarnostno stanovanje 221
4 podnajemniško stanovanje 33
5 samski dom, internat ipd. 1
9 drugo, b.o. 26

Valid range from 1 to 5

V4.25

V4.25 ALI STE ŽIVELI V DRUŽBENEM NAJEMNEM STANOVANJU? (če da) ALI STE ALI GA BOSTE ODKUPILI, ALI NE?

Value 17643 Frequency
1 da, sem ga že 87
2 da, bom obročno odplačeval 62
3 ne bom kupil, ker nimam denarja 101
4 ne bom kupil, ker s tem nič ne pridobim 26
5 ne vem, kako bom ravnal 42
6 nima družbenega stanovanja 728
0 b.o. 3

Valid range from 1 to 4

V4.26A1 V4.26 ALI STE VI OZ. KDO V VAŠEM GOSPODINJSTVU LASTNIK...?

a) stanovanjske hiše

Value 17742 Frequency
1 da 639
2 ne 402
0 b.o. 8

Valid range from 1 to 2

V4.26A2 V4.26 ALI STE VI OZ. KDO V VAŠEM GOSPODINJSTVU LASTNIK...?

b) stanovanja

Value 17841 Frequency
1 da 148
2 ne 877
0 b.o. 24

Valid range from 1 to 2

V4.26A3 V4.26 ALI STE VI OZ. KDO V VAŠEM GOSPODINJSTVU LASTNIK...?

c) gradbene parcele

Value 17940 Frequency
1 da 121
2 ne 903
0 b.o. 25

Valid range from 1 to 2

V4.26A4 V4.26 ALI STE VI OZ. KDO V VAŠEM GOSPODINJSTVU LASTNIK...?

d) vikend hiše

Value 18039 Frequency
1 da 81
2 ne 944
0 b.o. 24

Valid range from 1 to 2

V4.27A1 V4.27 ALI NAMERAVATE V TEM OZ. PRIHODNJEM LETU ZAČETI OZ. NADALJEVATI Z GRADNJO OZ. ADAPTACIJAMI HIŠE, STANOVANJA, VIKENDA? (izberite vse ustrezne odgovore)

O1 - začeti z gradnjo nove hiše

Value 18138 Frequency
1 izbere 23
0 ne izbere 286
9 ne nameravamo graditi, adaptirati 740

Valid range from 0 to 1

V4.27A2 V4.27 ALI NAMERAVATE V TEM OZ. PRIHODNJEM LETU ZAČETI OZ. NADALJEVATI Z GRADNJO OZ. ADAPTACIJAMI HIŠE, STANOVANJA, VIKENDA? (izberite vse ustrezne odgovore)

O1 - nadaljevati z že začeto gradnjo hiše

Value 18237 Frequency
1 izbere 107
0 ne izbere 202
9 ne nameravamo graditi, adaptirati 740

Valid range from 0 to 1

V4.27A3 V4.27 ALI NAMERAVATE V TEM OZ. PRIHODNJEM LETU ZAČETI OZ. NADALJEVATI Z GRADNJO OZ. ADAPTACIJAMI HIŠE, STANOVANJA, VIKENDA? (izberite vse ustrezne odgovore)

O1 - dozidati k hiši dodatne prostore

Value 18336 Frequency
1 izbere 35
0 ne izbere 274
9 ne nameravamo graditi, adaptirati 740

Valid range from 0 to 1

V4.27A4 V4.27 ALI NAMERAVATE V TEM OZ. PRIHODNJEM LETU ZAČETI OZ. NADALJEVATI Z GRADNJO OZ. ADAPTACIJAMI HIŠE, STANOVANJA, VIKENDA? (izberite vse ustrezne odgovore)

O1 - adaptirati, prenoviti stanovanje - hišo

Value 18435 Frequency
1 izbere 156
0 ne izbere 153
9 ne nameravamo 740

Valid range from 0 to 1

V4.28A1 (če da) V4.28 IN KAKŠNE VRSTE NAKUPI BODO PRI TEM PREDSTAVLJALI ZNATEN STROŠEK ZA VAS OZ. VAŠO DRUŽINO? (izberite vse ustrezne odgovore)

O1 - nakup opeke, cementa, železa ipd.

Value 18534 Frequency
1 izbere 170
0 ne izbere 139
9 ne nameravamo graditi, adaptirati 740

Valid range from 0 to 1

V4.28A2 (če da) V4.28 IN KAKŠNE VRSTE NAKUPI BODO PRI TEM PREDSTAVLJALI ZNATEN STROŠEK ZA VAS OZ. VAŠO DRUŽINO? (izberite vse ustrezne odgovore)

O1 - instalacijski materiali (za centralno kurjavo, elektriko ipd.)

Value 18633 Frequency
1 izbere 147
0 ne izbere 162
9 ne nameravamo graditi, adaptirati 740

Valid range from 0 to 1

V4.28A3 (če da) V4.28 IN KAKŠNE VRSTE NAKUPI BODO PRI TEM PREDSTAVLJALI ZNATEN STROŠEK ZA VAS OZ. VAŠO DRUŽINO? (izberite vse ustrezne odgovore)

O1 - stavbno pohištvo, okna, vrata ipd.

Value 18732 Frequency
1 izbere 121
0 ne izbere 189
9 ne nameravamo graditi, adaptirati 739

Valid range from 0 to 1

V4.28A4 (če da) V4.28 IN KAKŠNE VRSTE NAKUPI BODO PRI TEM PREDSTAVLJALI ZNATEN STROŠEK ZA VAS OZ. VAŠO DRUŽINO? (izberite vse ustrezne odgovore)

O1 - lesne obloge, parketi, stropi, predelne stene

Value 18831 Frequency
1 izbere 159
0 ne izbere 151
9 ne nameravamo graditi, adaptirati 739

Valid range from 0 to 1

V4.28A5 (če da) V4.28 IN KAKŠNE VRSTE NAKUPI BODO PRI TEM PREDSTAVLJALI ZNATEN STROŠEK ZA VAS OZ. VAŠO DRUŽINO? (izberite vse ustrezne odgovore)

O1 - sanitarna keramika, ploščice, ipd.

Value 18930 Frequency
1 izbere 131
0 ne izbere 179
9 ne nameravamo graditi, adaptirati 739

Valid range from 0 to 1

V4.28A6 (če da) V4.28 IN KAKŠNE VRSTE NAKUPI BODO PRI TEM PREDSTAVLJALI ZNATEN STROŠEK ZA VAS OZ. VAŠO DRUŽINO? (izberite vse ustrezne odgovore)

O1 - barve, laki, tapete, lepilo, fini ometi ipd.

Value 19029 Frequency
1 izbere 174
0 ne izbere 135
9 ne nameravamo graditi, adaptirati 739
3 1

Valid range from 0 to 1

V4.28A7 (če da) V4.28 IN KAKŠNE VRSTE NAKUPI BODO PRI TEM PREDSTAVLJALI ZNATEN STROŠEK ZA VAS OZ. VAŠO DRUŽINO? (izberite vse ustrezne odgovore)

O1 - oprema kuhinje

Value 19128 Frequency
1 izbere 95
0 ne izbere 214
9 ne nameravamo graditi, adaptirati 740

Valid range from 0 to 1

V4.28A8 (če da) V4.28 IN KAKŠNE VRSTE NAKUPI BODO PRI TEM PREDSTAVLJALI ZNATEN STROŠEK ZA VAS OZ. VAŠO DRUŽINO? (izberite vse ustrezne odgovore)

O1 - novo pohištvo

Value 19227 Frequency
1 izbere 113
0 ne izbere 196
9 ne nameravamo graditi, adaptirati 740

Valid range from 0 to 1

V4.29

(če da) V4.29 ALI BI LAHKO OCENILI, KOLIKO PRIBLIŽNO V DEM BOSTE INVESTIRALI VI OZ. VAŠA DRUŽINA V TO GRADNJO OZ. ADAPTACIJO V TEM LETU?

Value 19326 Frequency
9 22
99 1
200 2
18928 0
16959 0

Valid range from 9 to 18928

V4.30A1 V4.30 ZANIMA NAS, ČE JE BILO VAM, VAŠIM STARŠEM ALI STARIM STARŠEM PO VOJNI NA PODLAGI ZAKONA O NACIONALIZACIJI KAJ ODVZETO? ALI LAHKO NAVEDETE, KAJ:

O3 - stanovanje, stanovanjska hiša

Value 19425 Frequency
3 izbere 24
1 ne izbere 3
7 nič nam ni bilo odvzeto 901
8 drugo 3
9 b.o. 16
0 102

Valid range from 1 to 3

V4.30A2 V4.30 ZANIMA NAS, ČE JE BILO VAM, VAŠIM STARŠEM ALI STARIM STARŠEM PO VOJNI NA PODLAGI ZAKONA O NACIONALIZACIJI KAJ ODVZETO? ALI LAHKO NAVEDETE, KAJ:

O3 - podjetje, tovarna

Value 19524 Frequency
3 izbere 12
1 ne izbere 3
7 nič nam ni bilo odvzeto 901
8 drugo 3
9 b.o. 16
0 114

Valid range from 1 to 3

V4.30A3 V4.30 ZANIMA NAS, ČE JE BILO VAM, VAŠIM STARŠEM ALI STARIM STARŠEM PO VOJNI NA PODLAGI ZAKONA O NACIONALIZACIJI KAJ ODVZETO? ALI LAHKO NAVEDETE, KAJ:

O3 - trgovina, gostilna, delavnica

Value 19623 Frequency
3 izbere 19
1 ne izbere 3
7 nič nam ni bilo odvzeto 901
8 drugo 3
9 b.o. 16
0 107

Valid range from 1 to 3

V4.30A4 V4.30 ZANIMA NAS, ČE JE BILO VAM, VAŠIM STARŠEM ALI STARIM STARŠEM PO VOJNI NA PODLAGI ZAKONA O NACIONALIZACIJI KAJ ODVZETO? ALI LAHKO NAVEDETE, KAJ:

O3 - zemlja, gozd

Value 19722 Frequency
3 izbere 106
1 ne izbere 0
7 nič nam ni bilo odvzeto 901
8 drugo 3
9 b.o. 16
0 23

Valid range from 1 to 3

V4.30A5 V4.30 ZANIMA NAS, ČE JE BILO VAM, VAŠIM STARŠEM ALI STARIM STARŠEM PO VOJNI NA PODLAGI ZAKONA O NACIONALIZACIJI KAJ ODVZETO? ALI LAHKO NAVEDETE, KAJ:

O3 - vredni predmeti

Value 19821 Frequency
3 izbere 9
1 ne izbere 5
7 nič nam ni bilo odvzeto 901
8 drugo 3
9 b.o. 16
0 115

Valid range from 1 to 3

V4.31

V4.31 ALI BOSTE (STE) ZAHTEVALI POVRAČILO ODŠKODNINE OZIROMA VRNITEV ODVZETEGA PREMOŽENJA?

Value 19920 Frequency
1 da, zahteval bom (sem) vrnitev premoženja 47
2 da, zahteval bom (sem) odškodnino 21
3 ne bom zahteval vrnitve oziroma odškodnine 45
4 še ne vem 31
5 nič nam ni bilo odvzeto 900
9 b.o. 0
0 5

Valid range from 1 to 3

V4.32

V4.32 ZANIMA NAS, ALI SE VI ALI KDO V VAŠI DRUŽINI ČUTITE OŠKODOVANE ZARADI BLOKIRANJA DEVIZNIH RAČUNOV VARČEVALCEV?

Value 20019 Frequency
1 da, močno oškodovan 93
2 oškodovan, vendar za majhen znesek 163
3 nisem, nismo oškodovani 793

Valid range from 1 to 3

V4.33

V4.33 O TEM, KDO JE KRIV, DA JE DO OŠKODOVANJA DEVIZNIH VARČEVALCEV PRIŠLO, SO MNENJA RAZLIČNA. KATERO OD OBEH MNENJ VAM JE OSEBNO BLIŽJE?

Value 20118 Frequency
1 Eni menijo, da je predvsem ljubljanska (oz. druge) banke sama kriva za to, saj ne bi smela računati z garancijo bivše federacije, zato naj tudi sama nosi breme. 267
2 Drugi pa menijo, da je tudi banka bila žrtev sprememb ob razpadu Jugoslavije, breme, ki je s tem nastalo, pa mora prevzeti tudi nova slovenska država 748
0 b.o. 34

Valid range from 1 to 2

V4.34

V4.34 KAJ MENITE, ALI JE Z VIDIKA SLOVENSKEGA GOSPODARSKEGA IN DRUŽBENEGA RAZVOJA ŠKODLJIVO - ALI NE, DA MNOGO SLOVENCEV HRANI SVOJ PRIVARČEVAN DENAR V TUJIH BANKAH?

Value 20217 Frequency
1 sploh ni škodljivo 25
2 ni škodljivo 74
3 kakor kdaj 115
4 je škodljivo 583
5 je zelo škodljivo 244
0 b.o. 8

Valid range from 1 to 5

V4.35

V4.35 ALI STE ČLAN KAKE OD SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH STRANK? (ČE DA) KATERE:

Value 20316 Frequency
1 Demokratska stranka 1
2 Krščanski socialisti 2
3 Liberalna demokratska stranka 4
4 Liberalna stranka 0
5 SDZ - Narodna demokratska stranka 2
6 Socialdemokratska unija 0
7 Socialdemokratska zveza Slovenije 1
8 Socialistična stranka Slovenije 3
9 Slovenska ljudska stranka 8
10 Slovenski krščanski demokrati 7
11 Stranka demokratične prenove 6
12 Zeleni Slovenije 5
98 druga 9
99 nisem član, b.o. 1001

Valid range from 1 to 98

V4.36

V4.36 ALI STE VI ALI KDO OD VAŠIH STARŠEV SODELOVALI V NOB? (če da) KAKO?

Value 20415 Frequency
1 da, aktivno je sodeloval v borbenih formacijah NOB 202
2 da, bil je aktivist, terenec, ilegalec 98
3 materialno je pomagal gibanju 86
4 ni sodeloval v NOB 640
5 ne želi odgovoriti 23

Valid range from 1 to 5

V4.37

V4.37 ALI STE VI ALI KDO OD VAŠIH STARŠEV SODELOVALI V ČASU VOJNE PRI DOMOBRANCIH IN PODOBNIH FORMACIJAH? (če da) KAKO?

Value 20514 Frequency
1 da, aktivno je sodeloval v borbenih formacijah 16
2 da, le pomagal 12
3 ni sodeloval 997
4 ne želi odgovoriti 24

Valid range from 1 to 4

V4.38

V4.38 KATERI VERSKI SKUPNOSTI PRIPADATE?

Value 20613 Frequency
1 rimskokatološki cerkvi 787
2 evangeličanski cerkvi 16
3 pravoslavni cerkvi 33
4 drugi krščanski verski skupnosti 5
5 islamski skupnosti 21
6 drugi nekrščanski verski skupnosti 2
7 nobeni verski skupnosti 162
9 ni odgovora 23

Valid range from 1 to 7

V4.39

V4.39 KAKO BI VI OCENILI SVOJO VERNOST? (en odgovor)

Value 20712 Frequency
1 sem globoko veren 19
2 sem zelo veren 31
3 sem precej veren 268
4 nisem niti veren, niti neveren 411
5 prej bi rekel, da nisem veren, kot da sem veren 71
6 nisem veren 103
7 sploh nisem veren 109
8 ne vem 11
9 ni odgovora 26

Valid range from 1 to 7

V4.40

V4.40 V ZAHODNI EVROPI JE OBIČAJNO, DA RAZISKUJEJO JAVNOMNENJSKI INŠTITUTI STALIŠČA LJUDI TUDI S POMOČJO TELEFONA. ČE BI VAM NAŠ INŠTITUT PO TELEFONU ZASTAVILI NEKAJ VPRAŠANJ O KAKEM POMEMBNEM DOGODKU, ALI BI BILI PRIPRAVLJENI ODGOVORITI?

Value 20811 Frequency
1 da, odgovoril bi 621
2 ne bi odgovoril 116
3 po telefonu nisem dosegljiv 259
9 ne vem 53

Valid range from 1 to 3

OKOLIS

ANKETNI OKOLIŠ (1 do 140)

Value 20910 Frequency
2 15
4 15
6 15
134 15
136 14
138 15
140 15

Valid range from 2 to 140

ANKET

ZAPOREDNA ŠTEVILKA ANKETIRANCA (1 do 27)

Value 2109 Frequency
1 54
2 50
3 61
4 54
5 61
6 34
7 27
8 2
9 6
10 53
11 61
12 58
13 57
14 54
15 27
16 33
17 4
18 5
19 54
20 61
21 55
22 48
23 61
24 36
25 25
26 5
27 3

Valid range from 1 to 27

OBCINA

OBČINA (1 do 65)

Value 2118 Frequency
2 15
3 45
5 15
62 30
64 75
65 15
68 15

Valid range from 2 to 68

VELNAS

Velikost naselja:

Value 2127 Frequency
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas (oddaljena od pošte, šole, trgovine) z do 500 prebivalcev 345
2 vas, kraj (s šolo, pošto, trgovino), trg z nad 500 do 2000 prebivalci 159
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 127
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 111
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalcev 121
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 186

Valid range from 1 to 6

TIPKS

Tip krajevne skupnosti:

Value 2136 Frequency
1 mestna 370
2 primestna 218
3 vaška 461

Valid range from 1 to 3

STOBISK

Število obiskov: 1 2 3 4 5

Value 2145 Frequency
1 540
2 338
3 131
4 27
5 13

Valid range from 1 to 5

CAS

Čas trajanja razgovora:

Value 2154 Frequency
1 do 45 minut 239
2 45 minut do 1 ure 432
3 1 ura do 1,15 ure 272
4 1,15 do 1,30 ure 79
5 1,30 do 1,45 ure 18
6 1,45 do 2 ure 9
7 več kot 2 uri 0

Valid range from 1 to 7

DAN

DAN dan anketiranja

Value 2163 Frequency
1 31
2 23
3 20
4 12
5 8
6 6
7 5
8 6
9 7
10 4
13 1
14 5
15 34
16 59
17 60
18 59
19 70
20 77
21 65
22 115
23 79
24 58
25 60
26 40
27 38
28 56
29 51

Valid range from 1 to 29

MESEC

MESEC mesec anketiranja

Value 2172 Frequency
2 933
3 116

Valid range from 2 to 3

VNASAL

VNAŠAL

Value 2181 Frequency
15 514
17 515
33 20

Valid range from 15 to 33

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed un