Slovensko javno mnenje 1999/2: Stališča o zdravju in zdravstvu III in Mednarodna raziskava o kakovosti življenja

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM992
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Malnar, Brina
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Štebe, Janez
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
 • Švara, Sergio
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani. Fakulteta za družbene vede. (Ljubljana; 1999)

Finančna podpora:

Zavod za zdravstveno zavarovanje republike Slovenije
Inštitut za varovanje zdravja

Serija:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • None/Stališča o zdravju in zdravstvu

  Raziskave na temo zdravja in zdravstvene politike se pojavljajo pod okriljem SJM v raziskavah ADP - IDNo: SJM941, ADP - IDNo: SJM962 in ADP - IDNo: SJM992. Namen ankete je ugotavljanje spreminjanja prehrambenih in drugih navad, povezanih z zdravjem, kot je kajenje in pitje alkoholnih pijač, spremljanje subjektivnega dobrega počutja in zdravstvenega stanja populacije, seznanjenosti javnosti z ogroženostjo in skrbjo za zdravje ter oceni zdravstvene politike in zdravstvenih storitev.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

vrednote, športna aktivnost, prehranjevalne navade, poznavanje prehrane, gensko spremenjena živila, vpliv tehnologije na zdravje, kajenje, telesno počutje, psihično počutje, zdravje, obiskovanje zdravnikov, alternativna medicina, zdravstvena služba, privatna zdravniška praksa, zdravila, zdravstveno zavarovanje, višina premije zdravstvenega zavarovanja, bivalne razmere, velikost naselja, družbena aktivnost, prijatelji, zagotavljanje eksistence, dohodki gospodinjstva, materialno stanje gospodinjstva skozi čas, izobrazba, poklic, delo, brezposelnost, osebna varnost, onesnaženje, pogled na življenje, zaščita človekovih pravic, svoboda posameznika, možnosti posameznika, pogoji za normalnost, pitje piva, pitje vina, pitje žganih pijač, obremenitve pri delu

Vsebinska področja CESSDA
ZDRAVSTVO - zdravstveno varstvo in medicinska oskrba
POLITIKA IN SISTEMI DRUŽBENE BLAGINJE - posebne socialne storitve: uporaba in zagotavljanje
Vsebinsko področja CERIF
Socialna medicina
PREHRAMBENE IN DRUGE NAVADE
KAJENJE
OCENA ZDRAVSTVENEGA STANJA
ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE IN POLITIKA
KAKOVOST ŽIVLJENJA
PITJE ALKOHOLNIH PIJAČ


Povzetek:

Raziskava se osredotoča na izvedbo posebnih blokov vprašanj o Zdravju in Evropske raziskave kakovosti življenja. Večina podatkov tako zadeva vsakdanje navade in preživljanje prostega žasa, samoopažanja o počutju in simptomih bolezni ter poročanje o dejanskih izkušenjah z zdravniki in zdravstveno oskrbo.

The study is entirely dedicated to Health habits and European level of living survey. Most of the data are reports on everyday habits, sport related and leisure time activities, self-assessed evaluations of state of health and illness symptoms, and experiences with health care and physicians.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: maj 1999 - junij 1999
Čas izdelave: 1999
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Za potrebe pričujoče raziskave je bila uporabljena polovica vzorca izbranih oseb, tako da je velikost ciljne populacije 1050 oseb, druga polovica je bila uporabljena za raziskavo SJM99/1. Raziskavi sta potekali sočasno.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

SJM992 - Podatki [datoteka podatkov], 1999

*.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 366
 • število enot: 1001

Dodatna pojasnila:

Podatkovna datoteka je šla skozi ustaljeni postopek urejanja v ADP. Podatki so pregledani, vrednosti odgovorov izven obsega predvidenih oznak so poenoteno označene kot izločilne (ne vem, brez odgovora).

Spremenljivke

KLJUC KLJUC

KLJUC

Vrednost 13 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
1119 1
1120 1
1121 1
1122 1

ID ZAPST

ID

Vrednost 22 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
1003 2
1004 2
1005 2
1006 2

URA1 URA ZAČETEK INTERVJUJA

URA1 OB URI

Vrednost 31 Frekvenca
2 1
7 8
8 21
9 44
10 90
11 53
12 47
13 53
14 71
15 93
16 127
17 147
18 113
19 78
20 55
21 7
" " 4

KLJUC KLJUC

KLJUC

Vrednost 1418 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
1119 1
1120 1
1121 1
1122 1

ID ZAPST

ID

Vrednost 2417 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
1003 2
1004 2
1005 2
1006 2

URA1 URA ZAČETEK INTERVJUJA

URA1 OB URI

Vrednost 3416 Frekvenca
2 1
7 8
8 21
9 44
10 90
11 53
12 47
13 53
14 71
15 93
16 127
17 147
18 113
19 78
20 55
21 7
" " 4

MIN1 MIN

MIN1 MINUT

Vrednost 4415 Frekvenca
0 200
1 1
2 7
57 2
58 3
60 1
" " 4

V1_01A DELO 1.01 NAJPREJ VAS BOM POVPRAŠAL-A O VREDNOTAH. PROSIM VAS, DA RAZVRSTITE OSEM POJMOV OZIROMA STVARI PO POMENU. NA PRVO MESTU UVRSTITE STVAR, KI SE VAM V VAŠEM ŽIVLJENJU ZDI NAJPOMEMBNEJŠA, ZA NJO STVAR, KI JE DRUGA NAJPOMEMBNEJŠA ... ITD. ZADNJA BO TISTA STVAR, KI JE ZA VAS NAJMANJ POMEMBNA. Anketar: Prvo navedeno stvar vpišite pri številki 1, drugo pri številki 2 in tako do zadnje, ki jo vpišete pri številki 8.

A. delo

Vrednost 5414 Frekvenca
1 prvo mesto 76
2 drugo mesto 168
3 tretje mesto 346
4 cetrto mesto 153
5 peto mesto 119
6 sesto mesto 77
7 sedmo mesto 48
8 osmo mesto 19
" " 6

V1_01B DRUZINA

B. družina

Vrednost 6413 Frekvenca
1 prvo mesto 432
2 drugo mesto 352
3 tretje mesto 124
4 cetrto mesto 47
5 peto mesto 22
6 sesto mesto 12
7 sedmo mesto 10
8 osmo mesto 9
" " 4

V1_01C ZABAVA

C. zabava

Vrednost 7412 Frekvenca
1 prvo mesto 6
2 drugo mesto 19
3 tretje mesto 51
4 cetrto mesto 88
5 peto mesto 146
6 sesto mesto 213
7 sedmo mesto 232
8 osmo mesto 250
" " 7

V1_01D ZDRAVJE

D. zdravje

Vrednost 8411 Frekvenca
1 prvo mesto 454
2 drugo mesto 322
3 tretje mesto 134
4 cetrto mesto 59
5 peto mesto 17
6 sesto mesto 15
7 sedmo mesto 5
" " 6

V1_01E VERA

E. vera

Vrednost 9410 Frekvenca
1 prvo mesto 8
2 drugo mesto 31
3 tretje mesto 45
4 cetrto mesto 88
5 peto mesto 85
6 sesto mesto 107
7 sedmo mesto 198
8 osmo mesto 443
" " 7

V1_01F PRIJATELJI

F. prijatelji

Vrednost 10409 Frekvenca
1 prvo mesto 19
2 drugo mesto 60
3 tretje mesto 173
4 cetrto mesto 266
5 peto mesto 240
6 sesto mesto 163
7 sedmo mesto 74
8 osmo mesto 12
" " 5

V1_01G DENAR

G. denar

Vrednost 11408 Frekvenca
1 prvo mesto 8
2 drugo mesto 37
3 tretje mesto 92
4 cetrto mesto 220
5 peto mesto 230
6 sesto mesto 223
7 sedmo mesto 134
8 osmo mesto 62
" " 6

V1_01H DOMOVINA

H. domovina

Vrednost 12407 Frekvenca
1 prvo mesto 5
2 drugo mesto 22
3 tretje mesto 43
4 cetrto mesto 92
5 peto mesto 140
6 sesto mesto 196
7 sedmo mesto 299
8 osmo mesto 207
" " 8

V1_02 SE UKVARJATE S SPORTOM?

1.02 ALI SE UKVARJATE S ŠPORTOM OZIROMA S KAKRŠNOKOLI REKREATIVNO DEJAVNOSTJO? (Če da) KAKO POGOSTO?

Vrednost 13406 Frekvenca
1 ne ukvarjam se s športom, rekreacijo 476
2 1 krat do nekajkrat letno 68
3 1 do 3 krat na mesec 86
4 1 krat tedensko 153
5 2 do 3 krat tedensko 121
6 4 do 6 krat tedensko 49
7 vsak dan 59

V1_03 KOLIKO UR NA TEDEN? (Če je aktiven)

1.03 KOLIKO UR JE TO POVPREČNO NA TEDEN? - ur:

Vrednost 14405 Frekvenca
0 494
48 1
99 2

V1_04 KAKO BI OCENILI SVOJO KONDICIJO?

1.04 KAKO BI OCENILI SVOJO TELESNO ZMOGLJIVOST (KONDICIJO)? ALI MENITE, DA JE ...

Vrednost 15404 Frekvenca
1 odlična 48
2 zelo dobra 99
3 dobra 640
4 slaba 164
5 zelo slaba 29
9 ne vem, ne morem presoditi 32

V1_05 KOLIKO DNI STE BILI V ZADNJEM LETU BOLNI 1.05 ALI STE BILI V ZADNJIH 12 MESECIH BOLNI, NEZMOŽNI OPRAVLJATI SVOJE DELO IN DRUGE AKTIVNOSTI? (Če da) KOLIKO DNI PRIBLIŽNO?

- dni v letu:

Vrednost 16403 Frekvenca
0 630
1 1
2 12
300 2
364 1
365 27
" " 7

V2_01A KAKO POGOSTO UZIVATE... ZAJTRK 2.00 PREHRAMBENE IN DRUGE NAVADE 2.01 KAKO POGOSTO UŽIVATE NASLEDNJE OBROKE? (Odgovor v vsaki vrstici!)

a) zajtrk

Vrednost 17402 Frekvenca
1 vsak dan 530
2 4-6 krat tedensko 56
3 1-3 krat tedensko 200
4 nikoli 226

V2_01B DOPOLDANSKA MALICA 2.00 PREHRAMBENE IN DRUGE NAVADE 2.01 KAKO POGOSTO UŽIVATE NASLEDNJE OBROKE? (Odgovor v vsaki vrstici!)

b) dopoldanska malica

Vrednost 18401 Frekvenca
1 vsak dan 348
2 4-6 krat tedensko 106
3 1-3 krat tedensko 175
4 nikoli 383

V2_01C KOSILO 2.00 PREHRAMBENE IN DRUGE NAVADE 2.01 KAKO POGOSTO UŽIVATE NASLEDNJE OBROKE? (Odgovor v vsaki vrstici!)

c) kosilo

Vrednost 19400 Frekvenca
1 vsak dan 894
2 4-6 krat tedensko 57
3 1-3 krat tedensko 42
4 nikoli 19

V2_01D VECERJA 2.00 PREHRAMBENE IN DRUGE NAVADE 2.01 KAKO POGOSTO UŽIVATE NASLEDNJE OBROKE? (Odgovor v vsaki vrstici!)

d) večerja

Vrednost 20399 Frekvenca
1 vsak dan 548
2 4-6 krat tedensko 123
3 1-3 krat tedensko 239
4 nikoli 102

V2_02A KJE UZIVATE... ZAJTRK 2.02 KJE UŽIVATE NASLEDNJE OBROKE?

a) zajtrk

Vrednost 21398 Frekvenca
1 doma 740
2 izven doma 49
3 obroka ne jem 223

V2_02B DOPOLDANSKA MALICA 2.02 KJE UŽIVATE NASLEDNJE OBROKE?

b) dopoldanska malica

Vrednost 22397 Frekvenca
1 doma 289
2 izven doma 358
3 obroka ne jem 365

V2_02C KOSILO 2.02 KJE UŽIVATE NASLEDNJE OBROKE?

c) kosilo

Vrednost 23396 Frekvenca
1 doma 890
2 izven doma 104
3 obroka ne jem 18

V2_02D VECERJA 2.02 KJE UŽIVATE NASLEDNJE OBROKE?

d) večerja

Vrednost 24395 Frekvenca
1 doma 877
2 izven doma 40
3 obroka ne jem 95

V2_03 KOLIKO OBROKOV DNEVNO NAJ BI VSEBOVAL ZD

2.03 KAJ MENITE, KOLIKO OBROKOV DNEVNO NAJ BI VSEBOVAL ZDRAV JEDILNIK?

Vrednost 25394 Frekvenca
9 ne vem, b.o. 16
1 1 obrok 5
2 2 obroka 43
3 3 obroke 343
4 4 obroke 187
5 5 obrokov 397
6 6 obrokov 19
8 8 obrokov in vec 2

V2_04 KJE SE PRETZNO PREHRANJUJETE?

2.04 KJE SE PRETEŽNO PREHRANJUJETE ČEZ DAN?

Vrednost 26393 Frekvenca
1 doma 893
2 v internem obratu družbene prehrane 43
3 v gostinskem obratu 38
4 v obratu s hitro hrano 4
5 hrano prinesem s seboj od doma 5
6 hrano kupim v trgovini 16
7 drugo 10
9 b.o. 3

V2_05A KAKO POGOSTO JESTE... zelenjavo 2.05 KOLIKOKRAT NA TEDEN JESTE:

a) zelenjavo

Vrednost 27392 Frekvenca
1 3x na dan ali več 53
2 1-2x na dan 606
3 4-6x na teden 223
4 2-3x na teden 104
5 1x na teden 14
6 2-3x na mesec 3
7 1x na mesec 0
8 skoraj nikoli 9

V2_05B sadje 2.05 KOLIKOKRAT NA TEDEN JESTE:

b) sadje

Vrednost 28391 Frekvenca
1 3x na dan ali več 75
2 1-2x na dan 497
3 4-6x na teden 221
4 2-3x na teden 141
5 1x na teden 49
6 2-3x na mesec 11
7 1x na mesec 5
8 skoraj nikoli 13

V2_05C meso in mesne izdelke 2.05 KOLIKOKRAT NA TEDEN JESTE:

c) meso in mesne izdelke

Vrednost 29390 Frekvenca
1 3x na dan ali več 25
2 1-2x na dan 333
3 4-6x na teden 293
4 2-3x na teden 282
5 1x na teden 49
6 2-3x na mesec 6
7 1x na mesec 4
8 skoraj nikoli 18
" " 2

V2_05D mleko in mlecne izdelke 2.05 KOLIKOKRAT NA TEDEN JESTE:

d) mleko in mlečne izdelke

Vrednost 30389 Frekvenca
1 3x na dan ali več 51
2 1-2x na dan 498
3 4-6x na teden 157
4 2-3x na teden 151
5 1x na teden 75
6 2-3x na mesec 16
7 1x na mesec 8
8 skoraj nikoli 56

V2_05E zita in zitne izdelke 2.05 KOLIKOKRAT NA TEDEN JESTE:

e) žita in žitne izdelke

Vrednost 31388 Frekvenca
1 3x na dan ali več 96
2 1-2x na dan 540
3 4-6x na teden 130
4 2-3x na teden 113
5 1x na teden 57
6 2-3x na mesec 22
7 1x na mesec 12
8 skoraj nikoli 42

V2_05F jajca (samostojna jed) 2.05 KOLIKOKRAT NA TEDEN JESTE:

f) jajca (kot samostojna jed)

Vrednost 32387 Frekvenca
1 3x na dan ali več 6
2 1-2x na dan 43
3 4-6x na teden 40
4 2-3x na teden 193
5 1x na teden 303
6 2-3x na mesec 135
7 1x na mesec 104
8 skoraj nikoli 188

V2_06A KATERE VRSTE MASCOB UPORABLJATE - PRVI I 2.06 KATERE VRSTE MAŠČOB PRETEŽNO UPORABLJATE V VAŠI PREHRANI? (Možna sta dva odgovora)

1.

Vrednost 33386 Frekvenca
1 olje 739
2 olivno olje 120
3 margarina 27
4 maslo 9
5 svinjska mast 91
6 rastlinska mast 18
7 ne uporabljamo maščob 4
9 ne vem 4

V2_06B DRUGI IZBOR MASCOB 2.06 KATERE VRSTE MAŠČOB PRETEŽNO UPORABLJATE V VAŠI PREHRANI? (Možna sta dva odgovora)

2.

Vrednost 34385 Frekvenca
1 olje 144
2 olivno olje 109
3 margarina 317
4 maslo 110
5 svinjska mast 239
6 rastlinska mast 32
7 ne uporabljamo maščob 10
9 ne vem 20
" " 31

V2_07 KATERO VRSTO KRUHA JESTE

2.07 KATERO VRSTO KRUHA OBIČAJNO JESTE?

Vrednost 35384 Frekvenca
1 beli 224
2 polbel 238
3 črn 307
4 polnozrnati 83
5 druge vrste kruha 21
6 različne vrste kruha 132
7 ne jem kruha 6
9 b.o. 1

V2_08A KATERI VRSTI MESA UZIVATE - PRVI IZBOR 2.08 KATERI DVE VRSTI MESA NAJPOGOSTEJE UŽIVATE? (Možna sta dva odgovora)

1.

Vrednost 36383 Frekvenca
1 svinjsko 317
2 goveje 300
3 telečje 22
4 perutnino 314
5 jagnjetino 4
6 ribe 40
7 drobovino 1
8 drugo 3
9 ne jem mesa 10
0 b.o. 1

V2_08B DRUGI IZBOR MESA 2.08 KATERI DVE VRSTI MESA NAJPOGOSTEJE UŽIVATE? (Možna sta dva odgovora)

2.

Vrednost 37382 Frekvenca
1 svinjsko 152
2 goveje 289
3 telečje 39
4 perutnino 362
5 jagnjetino 7
6 ribe 118
7 drobovino 3
8 drugo 15
9 ne jem mesa 7
0 b.o. 10
" " 10

V2_09 UZIVATE VITAMINSKO MINERALNE DODATKE?

2.09 ALI UŽIVATE VITAMINSKO MINERALNE DODATKE?

Vrednost 38381 Frekvenca
1 da, redno 86
2 da, občasno 343
3 nikoli 583

V2_10 ALI JIH UZIVATE... (Če uživate vitaminsko-mineralnedodatke)

2.10 ALI JIH UŽIVATE..

Vrednost 39380 Frekvenca
1 po nasvetu zdravnika 39
2 po svoji presoji 347
3 po nasvetu zdravnika in po svoji presoji 41
9 ne uživa dodatkov 580
" " 5

V2_11A KOLIKO SKODELIC KAVE POPIJETE NA DAN? 2.11 KOLIKO SKODELIC KAVE OZIROMA ČAJA POPIJETE POVPREČNO NA DAN?

a) skodelic prave kave

Vrednost 40379 Frekvenca
1 nobene 238
2 1 do 2 539
3 3 do 4 197
4 5 in več 38

V2_11B KOLIKO SKODELIC CAJA POPIJETE NA DAN? 2.11 KOLIKO SKODELIC KAVE OZIROMA ČAJA POPIJETE POVPREČNO NA DAN?

b) skodelic pravega čaja

Vrednost 41378 Frekvenca
1 nobene 757
2 1 do 2 205
3 3 do 4 32
4 5 in več 17
" " 1

V2_12 KAKO SE VI PREHRANJUJETE?

2.12 KAJ BI REKLI, KAKO SE VI PREHRANJUJETE?

Vrednost 42377 Frekvenca
1 v glavnem se prehranjujem zdravo 672
2 v glavnem nimam možnosti, da bi se prehranjeval zdravo 219
9 ne vem, se mi ne zdi pomembno 121

V2_13 KATERI IZJAVI BI PRITRDILI?

2.13 KATERI IZMED NAVEDENIH IZJAV BI PRITRDILI?

Vrednost 43376 Frekvenca
1 hrano si privoščim in rad se do sitega najem 400
2 ne bi rekel, da v hrani uživam, ravnam se po pravilu "zmernost ne škodi" 370
3 pri hrani se načrtno omejujem 152
9 ne vem, ne morem se odločiti 90

V2_14 KAKSEN JE VAS ODNOS DO TELESNE TEZE?

2.14 KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO VAŠE TELESNE TEŽE?

Vrednost 44375 Frekvenca
1 vseeno mi je 63
2 zadovoljen sem s svojo telesno težo 515
3 rad/a bi bil/a bolj suha 391
4 rad/a bi bil/a bolj debela 28
9 brez odgovora 15

V2_15 ALI ZARADI ZDRAVSTEVNIH TEZAV UZIVATE DI

2.15 ALI ZARADI ZDRAVSTEVNIH TEŽAV UŽIVATE KAKRŠNOKOLI DIETO?

Vrednost 45374 Frekvenca
1 da 103
2 ne 823
3 občasno 84
9 b.o. 2

V2_16A BI IMELI POMISLEKE PRI UZIVANJU PRODUKTO 2.16 ALI BI IMELI KAKŠNE POMISLEKE PRI UŽIVANJU NAVEDENIH PRODUKTOV, ČE BI VEDELI, DA SO NASTALI S POMOČJO GENSKE TEHNOLOGIJE?

a) mlečni

Vrednost 46373 Frekvenca
1 nobenih pomislekov 173
2 malo pomislekov 283
3 veliko pomislekov 427
9 ne vem 129

V2_16B ZELENJAVNI 2.16 ALI BI IMELI KAKŠNE POMISLEKE PRI UŽIVANJU NAVEDENIH PRODUKTOV, ČE BI VEDELI, DA SO NASTALI S POMOČJO GENSKE TEHNOLOGIJE?

b) zelenjavni

Vrednost 47372 Frekvenca
1 nobenih pomislekov 206
2 malo pomislekov 266
3 veliko pomislekov 414
9 ne vem 126

V2_16C MESNI 2.16 ALI BI IMELI KAKŠNE POMISLEKE PRI UŽIVANJU NAVEDENIH PRODUKTOV, ČE BI VEDELI, DA SO NASTALI S POMOČJO GENSKE TEHNOLOGIJE?

c) mesni

Vrednost 48371 Frekvenca
1 nobenih pomislekov 153
2 malo pomislekov 251
3 veliko pomislekov 485
9 ne vem 123

V2_17 JE POTREBNO, DA BI GENSKO SPREMENJENA PO

2.17 NEKATERI SODIJO, DA BI GENSKO SPREMENJENA ŽIVILA MORALA BITI POSEBEJ OZNAČENA, DA BI POTROŠNIK LAHKO IZBIRAL MED GENSKO SPREMENJENIMI IN NESPREMENJENIMI ŽIVILI. ALI MENITE, DA BI BILO TAKŠNO OZNAČEVANJE POTREBNO?

Vrednost 49370 Frekvenca
1 potrebno 866
2 nepotrebno 56
9 ne vem 90

V2_18A KOLIKO BI PRI UVAJANJU NOVIH TEHNOLOGIJ, 2.18 DENIMO DA BI OBSTAJALA RAZLIČNA MNENJA O TEM, KAKO BI UVAJANJE NEKE NOVE TEHNOLOGIJE VPLIVALO NA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJA. KOLIKO BI VI V TEM PRIMERU ZAUPALI NASLEDNJIM LJUDEM IN USTANOVAM:

a) vladnim organom

Vrednost 50369 Frekvenca
1 popolnoma zaupal 34
2 delno zaupal 431
3 ne bi zaupal 444
9 ne vem 103

V2_18B AGENCIJI ZA VARSTVO POTROSNIKOV 2.18 DENIMO DA BI OBSTAJALA RAZLIČNA MNENJA O TEM, KAKO BI UVAJANJE NEKE NOVE TEHNOLOGIJE VPLIVALO NA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJA. KOLIKO BI VI V TEM PRIMERU ZAUPALI NASLEDNJIM LJUDEM IN USTANOVAM:

b) agenciji za varstvo potrošnikov

Vrednost 51368 Frekvenca
1 popolnoma zaupal 174
2 delno zaupal 511
3 ne bi zaupal 189
9 ne vem 138

V2_18C STROKOVNJAKOM V PODJETJIH 2.18 DENIMO DA BI OBSTAJALA RAZLIČNA MNENJA O TEM, KAKO BI UVAJANJE NEKE NOVE TEHNOLOGIJE VPLIVALO NA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJA. KOLIKO BI VI V TEM PRIMERU ZAUPALI NASLEDNJIM LJUDEM IN USTANOVAM:

c) strokovnjakom v podjetjih, ki so tehnologije proizvedle

Vrednost 52367 Frekvenca
1 popolnoma zaupal 145
2 delno zaupal 428
3 ne bi zaupal 322
9 ne vem 117

V2_18D SKUPINAM ZA VARSTVO OKOLJA 2.18 DENIMO DA BI OBSTAJALA RAZLIČNA MNENJA O TEM, KAKO BI UVAJANJE NEKE NOVE TEHNOLOGIJE VPLIVALO NA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJA. KOLIKO BI VI V TEM PRIMERU ZAUPALI NASLEDNJIM LJUDEM IN USTANOVAM:

d) skupinam za varstvo okolja

Vrednost 53366 Frekvenca
1 popolnoma zaupal 246
2 delno zaupal 503
3 ne bi zaupal 148
9 ne vem 115

V2_18E UNIVERZITETNIM ZNANSTVENIKOM 2.18 DENIMO DA BI OBSTAJALA RAZLIČNA MNENJA O TEM, KAKO BI UVAJANJE NEKE NOVE TEHNOLOGIJE VPLIVALO NA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJA. KOLIKO BI VI V TEM PRIMERU ZAUPALI NASLEDNJIM LJUDEM IN USTANOVAM:

e) univerzitetnim znanstvenikom

Vrednost 54365 Frekvenca
1 popolnoma zaupal 320
2 delno zaupal 446
3 ne bi zaupal 121
9 ne vem 125

V2_18F ZDRAVNIKOM 2.18 DENIMO DA BI OBSTAJALA RAZLIČNA MNENJA O TEM, KAKO BI UVAJANJE NEKE NOVE TEHNOLOGIJE VPLIVALO NA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJA. KOLIKO BI VI V TEM PRIMERU ZAUPALI NASLEDNJIM LJUDEM IN USTANOVAM:

f) zdravnikom

Vrednost 55364 Frekvenca
1 popolnoma zaupal 457
2 delno zaupal 418
3 ne bi zaupal 64
9 ne vem 73

V2_19A ALI IMA RAZVOJ TEHNOLOGIJ PRETEZNO POZIT 2.19 KAJ MENITE, ALI IMA RAZVOJ TEHNOLOGIJ PRETEŽNO POZITIVNE ALI PRETEŽNO NEGATIVNE POSLEDICE ZA ČLOVEKA IN OKOLJE? PROSIMO OCENITE ZA VSAKO PODROČJE POSEBEJ.

a) računalniške tehnologije

Vrednost 56363 Frekvenca
1 pretežno pozitivne 558
2 pretežno negativne 253
9 ne vem 199
" " 2

V2_19B JEDRSKE TEHNOLOGIJE 2.19 KAJ MENITE, ALI IMA RAZVOJ TEHNOLOGIJ PRETEŽNO POZITIVNE ALI PRETEŽNO NEGATIVNE POSLEDICE ZA ČLOVEKA IN OKOLJE? PROSIMO OCENITE ZA VSAKO PODROČJE POSEBEJ.

b) jedrske tehnologije

Vrednost 57362 Frekvenca
1 pretežno pozitivne 96
2 pretežno negativne 762
9 ne vem 153
" " 1

V2_19C GENSKE TEHNOLOGIJE 2.19 KAJ MENITE, ALI IMA RAZVOJ TEHNOLOGIJ PRETEŽNO POZITIVNE ALI PRETEŽNO NEGATIVNE POSLEDICE ZA ČLOVEKA IN OKOLJE? PROSIMO OCENITE ZA VSAKO PODROČJE POSEBEJ.

c) genske tehnologije

Vrednost 58361 Frekvenca
1 pretežno pozitivne 154
2 pretežno negativne 589
9 ne vem 268
" " 1

V2_19D KEMICNE TEHNOLOGIJE 2.19 KAJ MENITE, ALI IMA RAZVOJ TEHNOLOGIJ PRETEŽNO POZITIVNE ALI PRETEŽNO NEGATIVNE POSLEDICE ZA ČLOVEKA IN OKOLJE? PROSIMO OCENITE ZA VSAKO PODROČJE POSEBEJ.

d) kemične tehnologije

Vrednost 59360 Frekvenca
1 pretežno pozitivne 224
2 pretežno negativne 565
9 ne vem 222
" " 1

V2_19E MEDICINSKE TEHNOLOGIJE 2.19 KAJ MENITE, ALI IMA RAZVOJ TEHNOLOGIJ PRETEŽNO POZITIVNE ALI PRETEŽNO NEGATIVNE POSLEDICE ZA ČLOVEKA IN OKOLJE? PROSIMO OCENITE ZA VSAKO PODROČJE POSEBEJ.

e) medicinske tehnologije

Vrednost 60359 Frekvenca
1 pretežno pozitivne 788
2 pretežno negativne 91
9 ne vem 133

V2_19F VOJASKE TEHNOLOGIJE 2.19 KAJ MENITE, ALI IMA RAZVOJ TEHNOLOGIJ PRETEŽNO POZITIVNE ALI PRETEŽNO NEGATIVNE POSLEDICE ZA ČLOVEKA IN OKOLJE? PROSIMO OCENITE ZA VSAKO PODROČJE POSEBEJ.

f) vojaške tehnologije

Vrednost 61358 Frekvenca
1 pretežno pozitivne 157
2 pretežno negativne 634
9 ne vem 221

V3_01 ALI KADITE?

3.00 KAJENJE 3.01 ALI KADITE, OZIROMA STE KDAJ KADILI?

Vrednost 62357 Frekvenca
1 ne kadim in nisem nikoli kadil (preidi na 4.01) 558
2 sedaj ne kadim, a prej sem kadil 206
3 sedaj kadim 248

V3_02 KAKSEN KADILEC STE OZ. STE BILI? (če kadi, je kadil)

3.02 KAKŠEN KADILEC/KADILKA STE OZIROMA STE BILI?

Vrednost 63356 Frekvenca
1 reden, kadim (kadil sem) vsak dan 329
2 občasen 129
9 nikoli ni kadil 554

V3_03 KOLIKO POKADITE OZ. STE POKADILI NA DAN? (če kadi, je kadil)

3.03 KOLIKO PRIBLIŽNO POKADITE NA DAN? (za nekdanje kadilce) KOLIKO PRIBLIŽNO STE POKADILI NA DAN? - cigaret:

Vrednost 64355 Frekvenca
98 kadi pipo 2
99 nikoli ni kadil (Če kadi, je kadil) 542
0 13
60 6
70 1
80 1
" " 1

V3_04 KOLIKO STE BILI STARI, KO STE ZACELI KAD

3.04 KOLIKO LET STE BILI STARI, KO STE ZAČELI KADITI? - let:

Vrednost 65354 Frekvenca
99 nikoli ni kadil 548
0 6
1 1
36 1
40 2
45 1
50 1

V3_05 KOLIKO STE BILI STARI, KO STE PRENEHALI (Če je prenehal kaditi)

3.05 KOLIKO LET STE BILI STARI, KO STE PRENEHALI KADITI? - let:

Vrednost 66353 Frekvenca
98 ni prenehal kaditi, kadi 231
99 ni nikoli kadil 561
0 8
66 1
71 2
82 1
85 1

V4_01 KAKO OCENJUJETE SVOJE ZDRAVSTVENO STANJE

4.00 OCENA ZDRAVSTVENEGA STANJA 4.01 KAKO OCENJUJETE VAŠE SEDANJE ZDRAVSTVENO STANJE?

Vrednost 67352 Frekvenca
1 odlično 61
2 zelo dobro 172
3 dobro 631
4 slabo 119
5 zelo slabo 13
9 ne vem, neodločen 16

V4_02 ALI STE SRECNI IN ZADOVOLJNI?

4.02 KAKO BI SE UVRSTILI NA SPODNJI LESTVICI GLEDE NA TO, KAKO SE POČUTITE: SREČNI IN ZADOVOLJNI, ALI PA NESREČNI IN NEZADOVOLJNI? zelo nesrečen povsem srečen 0

Vrednost 68351 Frekvenca
0 zelo nesrečen 8
1 1 3
2 2 7
3 3 25
4 4 32
5 5 226
6 6 106
7 7 172
8 8 219
9 9 90
10 povsem srečen 119
99 ne vem 4
" " 1

V4_03A KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEZAVE, MOT 4.03 KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEŽAVE ALI MOTNJE?

A. močno razbijanje srca

Vrednost 69350 Frekvenca
1 nikoli 520
2 redko 234
3 občasno 194
4 pogosto 51
5 stalno 13

V4_03C SLABOST 4.03 KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEŽAVE ALI MOTNJE?

C. slabost

Vrednost 70349 Frekvenca
1 nikoli 530
2 redko 282
3 občasno 159
4 pogosto 36
5 stalno 5

V4_03E TEZAVE Z DIHANJEM 4.03 KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEŽAVE ALI MOTNJE?

E. težave z dihanjem

Vrednost 71348 Frekvenca
1 nikoli 705
2 redko 137
3 občasno 122
4 pogosto 33
5 stalno 15

V4_03H TEZAVE S SPANJEM 4.03 KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEŽAVE ALI MOTNJE?

H. težave s spanjem

Vrednost 72347 Frekvenca
1 nikoli 484
2 redko 199
3 občasno 223
4 pogosto 80
5 stalno 26

V4_03I VRTOGLAVICA 4.03 KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEŽAVE ALI MOTNJE?

I. vrtoglavica

Vrednost 73346 Frekvenca
1 nikoli 611
2 redko 176
3 občasno 164
4 pogosto 52
5 stalno 9

V4_03J MOCNE BOLECINE V PRSIH 4.03 KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEŽAVE ALI MOTNJE?

J. močne bolečine/ zbadanje v prsih

Vrednost 74345 Frekvenca
1 nikoli 743
2 redko 133
3 občasno 98
4 pogosto 32
5 stalno 6

V4_03K NEMIRNOST, ZASKRBLJENOST 4.03 KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEŽAVE ALI MOTNJE?

K. nemirnost, zaskrbljenost

Vrednost 75344 Frekvenca
1 nikoli 269
2 redko 282
3 občasno 331
4 pogosto 106
5 stalno 24

V4_03L POBITOST, ZALOST, NESRECA 4.03 KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEŽAVE ALI MOTNJE?

L. pobitost, občutje žalosti, nesreče

Vrednost 76343 Frekvenca
1 nikoli 403
2 redko 324
3 občasno 224
4 pogosto 49
5 stalno 12

V4_04A KAKO POGOSTO SO TO VASI OBCUTKI?... DA 4.04 SLEDI NEKAJ VPRAŠANJ O POČUTJU. KAKO POGOSTO SO TO TUDI VAŠI OBČUTKI? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI 'ZELO REDKO' 5 PA 'ZELO POGOSTO'.

A) Ali vam kdaj pride na misel, da vas je usoda kaznovala?

Vrednost 77342 Frekvenca
1 zelo redko ali nikoli 636
2 2 183
3 3 136
4 4 39
5 zelo pogosto 18

V4_04C DA ZIVLJENJE NIMA SMISLA 4.04 SLEDI NEKAJ VPRAŠANJ O POČUTJU. KAKO POGOSTO SO TO TUDI VAŠI OBČUTKI? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI 'ZELO REDKO' 5 PA 'ZELO POGOSTO'.

C) Ali imate kdaj občutek, da življenje nima smisla in da je enolično?

Vrednost 78341 Frekvenca
1 zelo redko ali nikoli 684
2 2 187
3 3 91
4 4 32
5 zelo pogosto 17
" " 1

V4_04D SE POCUTITE OSAMLJENO 4.04 SLEDI NEKAJ VPRAŠANJ O POČUTJU. KAKO POGOSTO SO TO TUDI VAŠI OBČUTKI? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI 'ZELO REDKO' 5 PA 'ZELO POGOSTO'.

D) Ali se kdaj počutite osamljeno?

Vrednost 79340 Frekvenca
1 zelo redko ali nikoli 569
2 2 249
3 3 118
4 4 48
5 zelo pogosto 27
" " 1

V4_04F REAGIRATE NERVOZNO 4.04 SLEDI NEKAJ VPRAŠANJ O POČUTJU. KAKO POGOSTO SO TO TUDI VAŠI OBČUTKI? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI 'ZELO REDKO' 5 PA 'ZELO POGOSTO'.

F) Ali kdaj reagirate nervozno ali preobčutljivo do svoje okolice?

Vrednost 80339 Frekvenca
1 zelo redko ali nikoli 229
2 2 343
3 3 304
4 4 98
5 zelo pogosto 38

V4_04G OD NAJBLIZJIH ZAHTEVATE KAJ NEPREMISLJEN 4.04 SLEDI NEKAJ VPRAŠANJ O POČUTJU. KAKO POGOSTO SO TO TUDI VAŠI OBČUTKI? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI 'ZELO REDKO' 5 PA 'ZELO POGOSTO'.

G) Ali se kdaj zgodi, da od svojih najbližjih zahtevate kaj nepremišljenega?

Vrednost 81338 Frekvenca
1 zelo redko ali nikoli 584
2 2 262
3 3 115
4 4 38
5 zelo pogosto 12
" " 1

V4_05A STE V ZADNEM LETU IMELI TEZAVE... Z VIDO 4.05 ALI STE V ZADNJIH 12-IH MESECIH IMELI TEŽAVE ...

A. z vidom

Vrednost 82337 Frekvenca
1 DA 314
2 NE 698

V4_05B S SLUHOM 4.05 ALI STE V ZADNJIH 12-IH MESECIH IMELI TEŽAVE ...

B. s sluhom

Vrednost 83336 Frekvenca
1 DA 157
2 NE 855

V4_05C Z DIHANJEM 4.05 ALI STE V ZADNJIH 12-IH MESECIH IMELI TEŽAVE ...

C. z dihanjem

Vrednost 84335 Frekvenca
1 DA 176
2 NE 836

V4_05D S SRCEM/OZILJEM 4.05 ALI STE V ZADNJIH 12-IH MESECIH IMELI TEŽAVE ...

D. s srcem/ožiljem

Vrednost 85334 Frekvenca
1 DA 200
2 NE 812

V4_05E S PREBAVO 4.05 ALI STE V ZADNJIH 12-IH MESECIH IMELI TEŽAVE ...

E. s prebavo

Vrednost 86333 Frekvenca
1 DA 199
2 NE 813

V4_05F S SECILI 4.05 ALI STE V ZADNJIH 12-IH MESECIH IMELI TEŽAVE ...

F. s sečili

Vrednost 87332 Frekvenca
1 DA 138
2 NE 874

V4_05G Z OKONCINAMI/SKLEPI 4.05 ALI STE V ZADNJIH 12-IH MESECIH IMELI TEŽAVE ...

G. z okončinami, sklepi

Vrednost 88331 Frekvenca
1 DA 391
2 NE 620
" " 1

V4_05H S KOZO 4.05 ALI STE V ZADNJIH 12-IH MESECIH IMELI TEŽAVE ...

H. s kožo

Vrednost 89330 Frekvenca
1 DA 154
2 NE 858

V4_05I Z ZIVCI 4.05 ALI STE V ZADNJIH 12-IH MESECIH IMELI TEŽAVE ...

I. z živci

Vrednost 90329 Frekvenca
1 DA 216
2 NE 796

V4_05J Z ZOBMI 4.05 ALI STE V ZADNJIH 12-IH MESECIH IMELI TEŽAVE ...

J. z zobmi

Vrednost 91328 Frekvenca
1 DA 269
2 NE 743

V4_05K Z ZVISANIM KRVNIM TLAKOM 4.05 ALI STE V ZADNJIH 12-IH MESECIH IMELI TEŽAVE ...

K. z zvišanim krvnim tlakom

Vrednost 92327 Frekvenca
1 DA 226
2 NE 786

V4_05L Z ZNIZANIM KRVNIM TLAKOM 4.05 ALI STE V ZADNJIH 12-IH MESECIH IMELI TEŽAVE ...

L. z znižanim krvnim tlakom

Vrednost 93326 Frekvenca
1 DA 178
2 NE 834

V4_05M Z ZVISANIM SLADKORJEM V KRVI 4.05 ALI STE V ZADNJIH 12-IH MESECIH IMELI TEŽAVE ...

M. z zvišanimi vrednostmi sladkorja v krvi

Vrednost 94325 Frekvenca
1 DA 76
2 NE 936

V4_06 ZA KAKSNE VRSTE TEZAV JE SLO? (Če je imel težave)

4.06 ALI NAM LAHKO POVESTE, ZA KAKŠNE VRSTE TEŽAV JE PRI TEM ŠLO?

Vrednost 95324 Frekvenca
1 nedefinirane bolečine 195
2 nesrečo, poškodbo 80
3 akutno bolezensko stanje 140
4 kronično bolezen 174
5 invalidnost 18
6 drugo 184
9 ni imel težav 221

V4_07 V KAKSNI MERI SKRBITE ZA ZDRAVJE?

4.07 ZANIMA NAS, V KAKŠNI MERI VI NASPLOH SKRBITE ZA LASTNO ZDRAVJE?

Vrednost 96323 Frekvenca
1 zelo skrbim 101
2 skrbim 561
3 bolj malo, premalo 297
4 skoraj nič 31
9 ne vem, kaj bi rekel 22

V4_08A KAJ STE PRIPRAVLJENI STORITI ZA VAROVANJ ZDRAVSTVENE NAVADE IN OCENA DELOVANJA ZDRAVSTVA 4.08 ZANIMA NAS, KAJ OD NAŠTETEGA STE PRIPRAVLJENI STORITI V PRID VAROVANJA IN IZBOLJŠANJA SVOJEGA ZDRAVJA?

A. izboljšati kvaliteto in način prehrane

Vrednost 97322 Frekvenca
1 DA 780
2 NE 230
3 se ne nanaša 0
" " 2

V4_08B ZMANJSATI/OPUSTITI KAJENJE ZDRAVSTVENE NAVADE IN OCENA DELOVANJA ZDRAVSTVA 4.08 ZANIMA NAS, KAJ OD NAŠTETEGA STE PRIPRAVLJENI STORITI V PRID VAROVANJA IN IZBOLJŠANJA SVOJEGA ZDRAVJA?

B. zmanjšati oz. opustiti kajenje

Vrednost 98321 Frekvenca
1 DA 218
2 NE 115
3 se ne nanaša 679

V4_08C ZMANJSATI/OPUSTITI PITJE ALKOHOLA ZDRAVSTVENE NAVADE IN OCENA DELOVANJA ZDRAVSTVA 4.08 ZANIMA NAS, KAJ OD NAŠTETEGA STE PRIPRAVLJENI STORITI V PRID VAROVANJA IN IZBOLJŠANJA SVOJEGA ZDRAVJA?

C. zmanjšati oz.opustiti pitje alkoholnih pijač

Vrednost 99320 Frekvenca
1 DA 252
2 NE 257
3 se ne nanaša 503

V4_08D ZMANJSATI TELESNO TEZO ZDRAVSTVENE NAVADE IN OCENA DELOVANJA ZDRAVSTVA 4.08 ZANIMA NAS, KAJ OD NAŠTETEGA STE PRIPRAVLJENI STORITI V PRID VAROVANJA IN IZBOLJŠANJA SVOJEGA ZDRAVJA?

D. zmanjšati telesno težo (shujšati)

Vrednost 100319 Frekvenca
1 DA 549
2 NE 448
3 se ne nanaša 0
" " 15

V4_08E VEC FIZICNE AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE NAVADE IN OCENA DELOVANJA ZDRAVSTVA 4.08 ZANIMA NAS, KAJ OD NAŠTETEGA STE PRIPRAVLJENI STORITI V PRID VAROVANJA IN IZBOLJŠANJA SVOJEGA ZDRAVJA?

E. več športa, rekreacije, fizične aktivnosti

Vrednost 101318 Frekvenca
1 DA 705
2 NE 302
3 se ne nanaša 0
" " 5

V4_08F POISKATI USTREZNEJSE DELO ZDRAVSTVENE NAVADE IN OCENA DELOVANJA ZDRAVSTVA 4.08 ZANIMA NAS, KAJ OD NAŠTETEGA STE PRIPRAVLJENI STORITI V PRID VAROVANJA IN IZBOLJŠANJA SVOJEGA ZDRAVJA?

F. poiskati ustreznejše delo, zaposlitev

Vrednost 102317 Frekvenca
1 DA 260
2 NE 482
3 se ne nanaša 268
" " 2

V4_08G VEC ZABAVE, DRUZENJA S PRIJATELJI ZDRAVSTVENE NAVADE IN OCENA DELOVANJA ZDRAVSTVA 4.08 ZANIMA NAS, KAJ OD NAŠTETEGA STE PRIPRAVLJENI STORITI V PRID VAROVANJA IN IZBOLJŠANJA SVOJEGA ZDRAVJA?

G. več zabave, druženja s prijatelji in znanci

Vrednost 103316 Frekvenca
1 DA 660
2 NE 350
3 se ne nanaša 0
" " 2

V4_08H POISKATI USTREZNEGA ZDRAVNIKA ZDRAVSTVENE NAVADE IN OCENA DELOVANJA ZDRAVSTVA 4.08 ZANIMA NAS, KAJ OD NAŠTETEGA STE PRIPRAVLJENI STORITI V PRID VAROVANJA IN IZBOLJŠANJA SVOJEGA ZDRAVJA?

H. poiskati ustreznega zdravnika

Vrednost 104315 Frekvenca
1 DA 458
2 NE 546
3 se ne nanaša 0
" " 8

V4_08I POGOSTEJE NA PREVENTIVNE PREGLEDE ZDRAVSTVENE NAVADE IN OCENA DELOVANJA ZDRAVSTVA 4.08 ZANIMA NAS, KAJ OD NAŠTETEGA STE PRIPRAVLJENI STORITI V PRID VAROVANJA IN IZBOLJŠANJA SVOJEGA ZDRAVJA?

I. pogosteje hoditi na preventivne preglede

Vrednost 105314 Frekvenca
1 DA 583
2 NE 425
3 se ne nanaša 0
" " 4

V4_08J ALTERNATIVNO ZDRAVLJENJE ZDRAVSTVENE NAVADE IN OCENA DELOVANJA ZDRAVSTVA 4.08 ZANIMA NAS, KAJ OD NAŠTETEGA STE PRIPRAVLJENI STORITI V PRID VAROVANJA IN IZBOLJŠANJA SVOJEGA ZDRAVJA?

J. preusmeriti se v alternativno zdravljenje

Vrednost 106313 Frekvenca
1 DA 295
2 NE 708
3 se ne nanaša 0
" " 9

V4_08K PRAKTICIRATI VARNO SPOLNOST ZDRAVSTVENE NAVADE IN OCENA DELOVANJA ZDRAVSTVA 4.08 ZANIMA NAS, KAJ OD NAŠTETEGA STE PRIPRAVLJENI STORITI V PRID VAROVANJA IN IZBOLJŠANJA SVOJEGA ZDRAVJA?

K. prakticirati varno spolnost

Vrednost 107312 Frekvenca
1 DA 480
2 NE 322
3 se ne nanaša 208
" " 2

V4_09 KDAJ GRESTE K ZDRAVNIKU?

4.09 KDAJ OBIČAJNO GRESTE K ZDRAVNIKU?

Vrednost 108311 Frekvenca
1 hodim na preglede, da bi ugotovil, če sem zdrav 126
2 grem k zdravniku, ko se pojavijo prvi znaki bolezni 411
3 grem tedaj, ko me bolezen (oz. poškodba) močno ovira pri delu 248
4 grem le tedaj, kadar sem zelo hudo bolan (poškodovan) 183
5 k zdravniku sploh ne hodim 44

V4_10 ALI HODITE REDNO K ZOBOZDRAVNIKU?

4.10 ALI HODITE REDNO, VSAJ ENKRAT NA LETO, NA PREGLED K ZOBOZDRAVNIKU, TUDI ČE VAS NE BOLI ZOB?

Vrednost 109310 Frekvenca
1 da 477
2 ne 534
" " 1

V4_11 KOLIKOKRAT GRESTE NAS PREGLED H GINEKOLO (Le za ženske)

4.11 KOLIKOKRAT GRESTE NAS PREGLED H GINEKOLOGU, TUDI ČE NIMATE TEŽAV?

Vrednost 110309 Frekvenca
1 enkrat letno 298
2 enkrat na 2-3 leta 71
3 ne hodim redno 204
9 moški 428
" " 11

V4_12A ALI SE POSLUZUJETE KATERE OD ALTERNATIVN 4.12 ALI STE SE ŽE, OZIROMA SE ŠE POSLUŽUJETE KATERE OD NASLEDNJIH TAKO IMENOVANIH ALTERNATIVNIH OBLIK POMOČI OZ. SKRBI ZA LASTNO ZDRAVJE?

A. dieta, post, makrobiotika

Vrednost 111308 Frekvenca
1 DA 238
2 NE 774

V4_12B ZDRAVLJENJE Z ZELISCI 4.12 ALI STE SE ŽE, OZIROMA SE ŠE POSLUŽUJETE KATERE OD NASLEDNJIH TAKO IMENOVANIH ALTERNATIVNIH OBLIK POMOČI OZ. SKRBI ZA LASTNO ZDRAVJE?

B. zdravljenje z zelišči

Vrednost 112307 Frekvenca
1 DA 248
2 NE 764

V4_12C AKUPUNKTURA,AKUPRESURA,SHIATSU 4.12 ALI STE SE ŽE, OZIROMA SE ŠE POSLUŽUJETE KATERE OD NASLEDNJIH TAKO IMENOVANIH ALTERNATIVNIH OBLIK POMOČI OZ. SKRBI ZA LASTNO ZDRAVJE?

C. akupunktura, akupresura, shiatsu

Vrednost 113306 Frekvenca
1 DA 62
2 NE 950

V4_12D BIOENERGIJA,RADIOSTEZIJA 4.12 ALI STE SE ŽE, OZIROMA SE ŠE POSLUŽUJETE KATERE OD NASLEDNJIH TAKO IMENOVANIH ALTERNATIVNIH OBLIK POMOČI OZ. SKRBI ZA LASTNO ZDRAVJE?

D. bioenergija, radiostezija

Vrednost 114305 Frekvenca
1 DA 90
2 NE 922

V4_12E MASAZA,KIROPRAKTIKA,REFLEKSOLOGIJA 4.12 ALI STE SE ŽE, OZIROMA SE ŠE POSLUŽUJETE KATERE OD NASLEDNJIH TAKO IMENOVANIH ALTERNATIVNIH OBLIK POMOČI OZ. SKRBI ZA LASTNO ZDRAVJE?

E. masaža, kiropraktika, refleksologija

Vrednost 115304 Frekvenca
1 DA 160
2 NE 851
" " 1

V4_12F MEDITACIJA,AVTOGENI TRENING 4.12 ALI STE SE ŽE, OZIROMA SE ŠE POSLUŽUJETE KATERE OD NASLEDNJIH TAKO IMENOVANIH ALTERNATIVNIH OBLIK POMOČI OZ. SKRBI ZA LASTNO ZDRAVJE?

F. meditacija, avtogeni trening

Vrednost 116303 Frekvenca
1 DA 58
2 NE 954

V4_12G JOGA,TAI CHI,PLESNA TERAPIJA 4.12 ALI STE SE ŽE, OZIROMA SE ŠE POSLUŽUJETE KATERE OD NASLEDNJIH TAKO IMENOVANIH ALTERNATIVNIH OBLIK POMOČI OZ. SKRBI ZA LASTNO ZDRAVJE?

G. joga, tai chi, plesna terapija

Vrednost 117302 Frekvenca
1 DA 37
2 NE 975

V4_12H BIORITEM,ASTROLOGIJA,NUMEROLOGIJA 4.12 ALI STE SE ŽE, OZIROMA SE ŠE POSLUŽUJETE KATERE OD NASLEDNJIH TAKO IMENOVANIH ALTERNATIVNIH OBLIK POMOČI OZ. SKRBI ZA LASTNO ZDRAVJE?

H. bioritem, astrologija, numerologija

Vrednost 118301 Frekvenca
1 DA 26
2 NE 986

V4_12I HOMEOPATIJA 4.12 ALI STE SE ŽE, OZIROMA SE ŠE POSLUŽUJETE KATERE OD NASLEDNJIH TAKO IMENOVANIH ALTERNATIVNIH OBLIK POMOČI OZ. SKRBI ZA LASTNO ZDRAVJE?

I. homeopatija

Vrednost 119300 Frekvenca
1 DA 20
2 NE 992

V4_13 ALI SO LJUDJE ZADOVOLJNI ALI ZADOVOLJNI

4.13 ALI MENITE, DA SO LJUDJE V GLAVNEM IN NA SPLOŠNO ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z NAŠO ZDRAVSTVENO SLUŽBO?

Vrednost 120299 Frekvenca
1 zelo zadovoljni 16
2 zadovoljni 258
3 niti zadovoljni, niti nezadovoljni 326
4 nezadovoljni 302
5 zelo nezadovoljni 30
6 ne vem, o tem nisem razmišljal, neodločen 80

V4_14 ALI STE PREPRICANI, DA BI V PRIMERU BOLE

4.14 ALI STE PREPRIČANI ALI NE, DA BI V PRIMERU VAŠE BOLEZNI ZDRAVSTVENA SLUŽBA STORILA ZA VAS RES VSE, KAR ZNA IN MORE V OKVIRU TEGA, KAR JE MEDICINI DANES NA VOLJO?

Vrednost 121298 Frekvenca
1 da, prepričan sem 469
2 nisem prepričan 427
3 ne vem, neodločen 116

V4_15 ALI SE JE Z UVAJANJEM PRIVATNE ZDRAVNISK

4.15 KAJ MENITE, ALI SE JE Z UVAJANJEM PRIVATNE ZDRAVNIŠKE PRAKSE IZBOLJŠALA RAVEN ZDRAVSTVENIH USLUG, ALI JE OSTALA NA ISTI RAVNI, ALI SE JE POSLABŠALA?

Vrednost 122297 Frekvenca
1 raven uslug se je izboljšala 435
2 ostala je na isti ravni 307
3 poslabšala se je 101
9 ne vem 169

V4_16A KAKO STE ZADOVOLJNI Z DELOVANJEM NASLEDN 4.16 IN KAKO STE VI OSEBNO ZADOVOLJNI ALI PA NEZADOVOLJNI Z DELOVANJEM NASLEDNJIH ZDRAVSTVENIH SLUŽB V VAŠEM KRAJU, OBČINI?

a) zobozdravstvene službe

Vrednost 123296 Frekvenca
1 zelo zadovoljen 152
2 zadovoljen 526
3 nezadovoljen 111
4 zelo nezadovoljen 41
9 nimam izkušenj, ne vem 182

V4_16B SPLOSNE AMBULANTE 4.16 IN KAKO STE VI OSEBNO ZADOVOLJNI ALI PA NEZADOVOLJNI Z DELOVANJEM NASLEDNJIH ZDRAVSTVENIH SLUŽB V VAŠEM KRAJU, OBČINI?

b) splošne ambulante

Vrednost 124295 Frekvenca
1 zelo zadovoljen 143
2 zadovoljen 664
3 nezadovoljen 114
4 zelo nezadovoljen 18
9 nimam izkušenj, ne vem 73

V4_16C SPECIALISTICNE ORDINACIJE 4.16 IN KAKO STE VI OSEBNO ZADOVOLJNI ALI PA NEZADOVOLJNI Z DELOVANJEM NASLEDNJIH ZDRAVSTVENIH SLUŽB V VAŠEM KRAJU, OBČINI?

c) specialistične ordinacije

Vrednost 125294 Frekvenca
1 zelo zadovoljen 95
2 zadovoljen 429
3 nezadovoljen 113
4 zelo nezadovoljen 14
9 nimam izkušenj, ne vem 361

V4_16D LEKARNE 4.16 IN KAKO STE VI OSEBNO ZADOVOLJNI ALI PA NEZADOVOLJNI Z DELOVANJEM NASLEDNJIH ZDRAVSTVENIH SLUŽB V VAŠEM KRAJU, OBČINI?

d) lekarne

Vrednost 126293 Frekvenca
1 zelo zadovoljen 286
2 zadovoljen 619
3 nezadovoljen 28
4 zelo nezadovoljen 5
9 nimam izkušenj, ne vem 74

V4_17 KAKO POGOSTO STE BILI V ZADNJEM LETU PRI

4.17 KAKO POGOSTO STE BILI V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH PRI SPLOŠNEM ZDRAVNIKU ALI PRI SPECIALISTU? (ŠTEJTE TUDI OBISKE ZDRAVNIKA NA DOMU, ČE STE BILI VI BOLNI)

Vrednost 127292 Frekvenca
99 nikoli (preidi na 4.24) 203
0 107
1 195
2 149
3 76
98 1

V4_18A KATERO VRSTO POMOCI STE RABILI V ZADNJEM 4.18 (Če je bil pri zdravniku) IN KATERO VRSTO ZDRAVNIŠKE POMOČI STE RABILI V ZADNJIH 12-IH MESECIH?

A. splošni zdravnik

Vrednost 128291 Frekvenca
1 DA 624
2 NE 104
9 ni bil pri zdravniku 283
" " 1

V4_18B ZOBOZDRAVNIK 4.18 (Če je bil pri zdravniku) IN KATERO VRSTO ZDRAVNIŠKE POMOČI STE RABILI V ZADNJIH 12-IH MESECIH?

B. zobozdravnik

Vrednost 129290 Frekvenca
1 DA 305
2 NE 420
9 ni bil pri zdravniku 284
" " 3

V4_18C SPECIALIST 4.18 (Če je bil pri zdravniku) IN KATERO VRSTO ZDRAVNIŠKE POMOČI STE RABILI V ZADNJIH 12-IH MESECIH?

C. specialist

Vrednost 130289 Frekvenca
1 DA 342
2 NE 383
9 ni bil pri zdravniku 284
" " 3

V4_18D BOLNICA,KLINIKA 4.18 (Če je bil pri zdravniku) IN KATERO VRSTO ZDRAVNIŠKE POMOČI STE RABILI V ZADNJIH 12-IH MESECIH?

D. bolnica, klinika

Vrednost 131288 Frekvenca
1 DA 125
2 NE 599
9 ni bil pri zdravniku 285
" " 3

V4_18E ZDRAVILISCE 4.18 (Če je bil pri zdravniku) IN KATERO VRSTO ZDRAVNIŠKE POMOČI STE RABILI V ZADNJIH 12-IH MESECIH?

E. zdravilišče

Vrednost 132287 Frekvenca
1 da 34
2 ne 690
9 ni bil pri zdravniku 286
" " 2

V4_19A KAKO DOLGO STE CAKATI ZA PREGLED PRI... 4.19 (Če je bil pri zdravniku) KAKO DOLGO STE MORALI ČAKATI, DA STE PRIŠLI NA VRSTO ZA PREGLED PRI SPLOŠNEM ZDRAVNIKU, PRI SPECIALISTU ALI ZOBOZDRAVNIKU?

a) splošni zdravnik

Vrednost 133286 Frekvenca
1 nisem čakal 583
2 manj kot 1 mesec 52
3 manj kot 6 mesecev 10
4 več kot 6 mesecev 1
9 ni bil pri zdravniku, ne vem, b.o. 364
" " 2

V4_19B specialist 4.19 (Če je bil pri zdravniku) KAKO DOLGO STE MORALI ČAKATI, DA STE PRIŠLI NA VRSTO ZA PREGLED PRI SPLOŠNEM ZDRAVNIKU, PRI SPECIALISTU ALI ZOBOZDRAVNIKU?

b) specialist

Vrednost 134285 Frekvenca
1 nisem čakal 142
2 manj kot 1 mesec 120
3 manj kot 6 mesecev 101
4 več kot 6 mesecev 27
9 ni bil pri zdravniku, ne vem, b.o. 615
" " 7

V4_19C zobozdravnik 4.19 (Če je bil pri zdravniku) KAKO DOLGO STE MORALI ČAKATI, DA STE PRIŠLI NA VRSTO ZA PREGLED PRI SPLOŠNEM ZDRAVNIKU, PRI SPECIALISTU ALI ZOBOZDRAVNIKU?

c) zobozdravnik

Vrednost 135284 Frekvenca
1 nisem čakal 194
2 manj kot 1 mesec 122
3 manj kot 6 mesecev 46
4 več kot 6 mesecev 21
9 ni bil pri zdravniku, ne vem, b.o. 621
" " 8

V4_20A KAKO DOLGO STE CAKALI V AMBULANTI PRI... 4.20 (Če je bil pri zdravniku) IN KAKO DOLGO STE MORALI ČAKATI V SAMI AMBULANTI PRI SPLOŠNEM ZDRAVNIKU, PRI SPECIALISTU ALI ZOBOZDRAVNIKU?

a) splošni zdravnik

Vrednost 136283 Frekvenca
1 nisem čakal 186
2 manj kot 1 uro 251
3 1 do 2 uri 125
4 več kot 2 uri 89
9 ni bil pri zdravniku, ne vem, b.o. 359
" " 2

V4_20B specialist 4.20 (Če je bil pri zdravniku) IN KAKO DOLGO STE MORALI ČAKATI V SAMI AMBULANTI PRI SPLOŠNEM ZDRAVNIKU, PRI SPECIALISTU ALI ZOBOZDRAVNIKU?

b) specialist

Vrednost 137282 Frekvenca
1 nisem čakal 111
2 manj kot 1 uro 117
3 1 do 2 uri 82
4 več kot 2 uri 77
9 ni bil pri zdravniku, ne vem, b.o. 619
" " 6

V4_20C zobozdravnik 4.20 (Če je bil pri zdravniku) IN KAKO DOLGO STE MORALI ČAKATI V SAMI AMBULANTI PRI SPLOŠNEM ZDRAVNIKU, PRI SPECIALISTU ALI ZOBOZDRAVNIKU?

c) zobozdravnik

Vrednost 138281 Frekvenca
1 nisem čakal 151
2 manj kot 1 uro 163
3 1 do 2 uri 49
4 več kot 2 uri 12
9 ni bil pri zdravniku, ne vem, b.o. 630
" " 7

V4_21 STE PREPRICANI, DA JE ZDRAVNIK NAREDIL V

4.21 (Če je bil pri zdravniku) ALI STE PREPRIČANI, DA JE V VAŠEM PRIMERU ZDRAVNIK NAREDIL ZA VAS RES VSE, KAR JE BILO MOŽNO NAREDITI, ALI NI NAREDIL?

Vrednost 139280 Frekvenca
1 da 525
2 ne 63
3 ne morem reči 124
9 ni bil pri zdravniku 300

V4_22 ALI STE PREDPISANA ZDRAVILA UPORABILI

4.22 (Če je bil pri zdravniku) ALI VAM JE ZDRAVNIK PREDPISAL ZDRAVILA? (če da) ALI STE JIH V CELOTI UPORABILI, LE DELOMA UPORABILI, ALI JIH SPLOH NISTE UPORABILI?

Vrednost 140279 Frekvenca
1 uporabil sem jih v celoti 487
2 le deloma sem jih uporabil 92
3 le manjši del sem jih uporabil 14
4 sploh jih nisem uporabil 9
5 zdravnik mi ni predpisal zdravil 103
9 ni bil pri zdravniku 307

V4_23A STE BILI V ZADNJEM LETU KDAJ PRISILJENI 4.23 (Če je bil pri zdravniku) ALI STE BILI V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH KDAJ PRISILJENI DATI DENAR ALI PA DARILO ZATO, DA BI HITREJE PRIŠLI DO USTREZNIH ZDRAVSTEVNIH USLUG, OZIROMA DA BI PRIŠLI DO BOLJ KAKOVOSTNIH USLUG? (Izberite vse ustrezne odgovore)

- pri splošnem zdravniku

Vrednost 141278 Frekvenca
1 (ni izbral/a) 25
3 da, pri splošnem zdravniku 6
4 ni bilo takega dogodka 679
9 ni bil pri zdravniku 302

V4_23B SPECIALISTU

- pri specialistu

Vrednost 142277 Frekvenca
1 (ni izbral/a) 11
3 da, pri specialistu 19
4 ni bilo takega dogodka 680
9 ni bil pri zdravniku 302

V4_23C ZOBOZDRAVNIKU

- pri zobozdravniku

Vrednost 143276 Frekvenca
1 (ni izbral/a) 26
3 da, pri zobozdravniku 8
4 ni bilo takega dogodka 676
9 ni bil pri zdravniku 302

V4_24A KAKO POGOSTO JEMLJETE NASLEDNJA ZDRAVILA 4.24 (Odgovarjajo vsi!) KAKO POGOSTO JEMLJETE NASLEDNJA ZDRAVILA?

a) vitamine, minerale v tabletah ali tekočinah

Vrednost 144275 Frekvenca
5 vsak dan 104
4 večkrat na teden 57
3 1x do 2x na teden 99
2 redkeje 246
1 nikoli 505
" " 1

V4_24B PROTI BOLECINAM 4.24 (Odgovarjajo vsi!) KAKO POGOSTO JEMLJETE NASLEDNJA ZDRAVILA?

b) zdravila, tablete proti bolečinam (npr. aspirin, fenalgin, plivadon)

Vrednost 145274 Frekvenca
5 vsak dan 47
4 večkrat na teden 29
3 1x do 2x na teden 66
2 redkeje 577
1 nikoli 292
" " 1

V4_24C POMIRJEVALA,USPAVALA 4.24 (Odgovarjajo vsi!) KAKO POGOSTO JEMLJETE NASLEDNJA ZDRAVILA?

c) pomirjevalna sredstva, uspavalne tablete, npr. cerson, dormicum, apaurin, ansilan

Vrednost 146273 Frekvenca
5 vsak dan 26
4 večkrat na teden 9
3 1x do 2x na teden 11
2 redkeje 93
1 nikoli 872
" " 1

V4_24D PROTI AKUTNIM TEZAVAM,BOLEZNIM 4.24 (Odgovarjajo vsi!) KAKO POGOSTO JEMLJETE NASLEDNJA ZDRAVILA?

d) tablete proti akutnim težavam in boleznim (krvni obtok, jetra, želodec, alergije, revmatizem)

Vrednost 147272 Frekvenca
5 vsak dan 123
4 večkrat na teden 14
3 1x do 2x na teden 22
2 redkeje 86
1 nikoli 766
" " 1

V4_24E ZELISCNE TABLETE 4.24 (Odgovarjajo vsi!) KAKO POGOSTO JEMLJETE NASLEDNJA ZDRAVILA?

e) zeliščne tablete, npr. persen

Vrednost 148271 Frekvenca
5 vsak dan 7
4 večkrat na teden 8
3 1x do 2x na teden 13
2 redkeje 113
1 nikoli 870
" " 1

V4_25A STE V ZADNJEM LETU ISKALI POMOC PRI PRIV 4.25 ALI STE V ZADNJIH 12 MESECIH KDAJ POISKALI POMOČ PRI PRIVATNEM ZDRAVNIKU? (Če da) PRI KATEREM PRIVATNEM ZDRAVNIKU STE ISKALI POMOČ?

- zobozdravnik

Vrednost 149270 Frekvenca
1 (ni izbral/a) 98
3 zobozdravnik 162
9 ni iskal pomoči pri privatnem zdravniku (k vprašanju 4.28) 752

V4_25B SPLOSNI ZDRAVNIK

- zdravnik splošne prakse

Vrednost 150269 Frekvenca
1 (ni izbral/a) 186
3 zdravnik splošne prakse 66
9 ni iskal pomoči pri privatnem zdravniku (k vprašanju 4.28) 760

V4_25C ZDRAVNIK SPECIALIST

- zdravniki specialisti

Vrednost 151268 Frekvenca
1 (ni izbral/a) 173
3 zdravniki specialisti 77
9 ni iskal pomoči pri privatnem zdravniku (k vprašanju 4.28) 761
" " 1

V4_26 STE ZA POMOC PRIVATNEMU ZDRAVNIKU PLACAL (če je obiskal privatnega zdravnika)

4.26 ALI STE ZA POMOČ PRIVATNEMU ZDRAVNIKU KAJ PLAČALI, ALI STE LAHKO UVELJAVILI ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE?

Vrednost 152267 Frekvenca
1 plačal sem vse 105
2 plačal sem samo tisto, za kar nisem bil zavarovan 40
3 plačal sem, vendar mi je kasneje zavarovalnica povrnila 0
4 nič nisem plačal, ker sem uveljavil zavarovanje 113
9 ni obiskal privatnega zdravnika 754

V4_27 KAKO STE BILI ZADOVOLJNI Z USLUGAMI PRIV (če je obiskal privatnega zdravnika)

4.27 KAKO STE BILI ZADOVOLJNI Z USLUGAMI PRIVATNEGA ZDRAVNIKA, ČE JIH PRIMERJATE Z ZADOVOLJSTVOM V JAVNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVAH?

Vrednost 153266 Frekvenca
1 bolj zadovoljen kot v javnih zdravstvenih ustanovah 175
2 ni razlik 76
3 manj zadovoljen kot v javnih zdravstvenih ustanovah 8
9 ni iskal pomoči pri privatnem zdravniku (odgovarjajo vsi!) 753

V4_28 NEKATERI PREDLAGAJO, DA BI ZA MANJSE ZDR

4.28 NEKATERI UGOTAVLJAJO, DA LJUDJE PRI NAS PREPOGOSTO OBISKUJEJO ZDRAVNIKA. ZATO PREDLAGAJO, DA BI KLJUB OBVEZNEMU IN PROSTOVOLJNEMU ZDRAVSTVENEMU ZAVAROVANJU ZA MANJŠE ZDRAVSTVENE PROBLEME POOVNO UVEDLI NEPOSREDNO DOPLAČILO OZIROMA PARTICIPACIJO. KAJ MENITE O TEM?

Vrednost 154265 Frekvenca
1 to bi bilo sprejemljivo 224
2 to ne bi bilo sprejemljivo 511
9 ne vem, ne poznam 277

V5_01A KOLIKO PLACUJEJO ZA OBVEZNO ZAVAROVANJE. 5.00 ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE IN POLITIKA 5.01 ZA OBVEZNO ZAVAROVANJE SO ZNAČILNI SOLIDARNI ODNOSI. VANJ PLAČUJEMO PRISPEVKE SORAZMERNO SVOJIM DOHODKOM. ALI SO PO VAŠEM MNENJU NA TA NAČIN PRISPEVKI POSAMEZNIH SKUPIN PREBIVALSTVA PRAVIČNO PORAZDELJENI? KOLIKO PO VAŠEM MNENJU PLAČUJEJO ...

a) zaposleni v gospodarstvu

Vrednost 155264 Frekvenca
1 premalo 78
2 preveč 289
9 ne vem 645

V5_01B ZAPOSLENI V JAVNIH SLUZBAH 5.00 ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE IN POLITIKA 5.01 ZA OBVEZNO ZAVAROVANJE SO ZNAČILNI SOLIDARNI ODNOSI. VANJ PLAČUJEMO PRISPEVKE SORAZMERNO SVOJIM DOHODKOM. ALI SO PO VAŠEM MNENJU NA TA NAČIN PRISPEVKI POSAMEZNIH SKUPIN PREBIVALSTVA PRAVIČNO PORAZDELJENI? KOLIKO PO VAŠEM MNENJU PLAČUJEJO ...

b) zaposleni v javnih službah

Vrednost 156263 Frekvenca
1 premalo 146
2 preveč 167
9 ne vem 699

V5_01C OBRTNIKI,PODJETNIKI,SAMOZAPOSLENI 5.00 ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE IN POLITIKA 5.01 ZA OBVEZNO ZAVAROVANJE SO ZNAČILNI SOLIDARNI ODNOSI. VANJ PLAČUJEMO PRISPEVKE SORAZMERNO SVOJIM DOHODKOM. ALI SO PO VAŠEM MNENJU NA TA NAČIN PRISPEVKI POSAMEZNIH SKUPIN PREBIVALSTVA PRAVIČNO PORAZDELJENI? KOLIKO PO VAŠEM MNENJU PLAČUJEJO ...

c) obrtniki, podjetniki, samozaposleni

Vrednost 157262 Frekvenca
1 premalo 205
2 preveč 165
9 ne vem 642

V5_01D UPOKOJENCI 5.00 ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE IN POLITIKA 5.01 ZA OBVEZNO ZAVAROVANJE SO ZNAČILNI SOLIDARNI ODNOSI. VANJ PLAČUJEMO PRISPEVKE SORAZMERNO SVOJIM DOHODKOM. ALI SO PO VAŠEM MNENJU NA TA NAČIN PRISPEVKI POSAMEZNIH SKUPIN PREBIVALSTVA PRAVIČNO PORAZDELJENI? KOLIKO PO VAŠEM MNENJU PLAČUJEJO ...

d) upokojenci

Vrednost 158261 Frekvenca
1 premalo 41
2 preveč 376
9 ne vem 595

V5_01E KMETJE 5.00 ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE IN POLITIKA 5.01 ZA OBVEZNO ZAVAROVANJE SO ZNAČILNI SOLIDARNI ODNOSI. VANJ PLAČUJEMO PRISPEVKE SORAZMERNO SVOJIM DOHODKOM. ALI SO PO VAŠEM MNENJU NA TA NAČIN PRISPEVKI POSAMEZNIH SKUPIN PREBIVALSTVA PRAVIČNO PORAZDELJENI? KOLIKO PO VAŠEM MNENJU PLAČUJEJO ...

e) kmetje

Vrednost 159260 Frekvenca
1 premalo 70
2 preveč 299
9 ne vem 643

V5_02A Posameznik bo bolje skrbel za zdravje, c 5.02 TUKAJ JE NEKAJ TRDITEV, KI SE NANAŠAJO NA SEDANJI SISTEM ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA. PROSIM, DA OB VSAKI TRDITVI POVESTE, ALI SE Z NJO STRINJATE, ALI SE Z NJO NE STRINJATE. OCENE SO OD 1 DO 5.

a) Posameznik bo bolje skrbel za svoje zdravje, če bo zdravljenje moral plačati tudi iz svojega žepa oziroma prostovoljnega zavarovanja

Vrednost 160259 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 312
2 2 96
3 3 202
4 4 128
5 v celoti se strinjam 215
9 ne vem 59

V5_02B Ni prav, da drzava prenasa financno brem 5.02 TUKAJ JE NEKAJ TRDITEV, KI SE NANAŠAJO NA SEDANJI SISTEM ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA. PROSIM, DA OB VSAKI TRDITVI POVESTE, ALI SE Z NJO STRINJATE, ALI SE Z NJO NE STRINJATE. OCENE SO OD 1 DO 5.

b) Ni prav, da država prenaša finančno breme skrbi za zdravje na posameznika.

Vrednost 161258 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 157
2 2 95
3 3 196
4 4 143
5 v celoti se strinjam 328
9 ne vem 93

V5_02C Prav je, da so pravice posameznika do st 5.02 TUKAJ JE NEKAJ TRDITEV, KI SE NANAŠAJO NA SEDANJI SISTEM ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA. PROSIM, DA OB VSAKI TRDITVI POVESTE, ALI SE Z NJO STRINJATE, ALI SE Z NJO NE STRINJATE. OCENE SO OD 1 DO 5.

c) Prav je, da so pravice posameznika do zdravstvenih storitev povezane z njegovim prispevkom

Vrednost 162257 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 275
2 2 85
3 3 211
4 4 114
5 v celoti se strinjam 240
9 ne vem 87

V5_03 STE OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANI

5.03 ALI STE VI OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANI OZ. ALI IMATE UREJENO ZDRAVSTVENO IZKAZNICO?

Vrednost 163256 Frekvenca
1 da 1004
2 ne (preskok na 5.06) 8

V5_04 STE PRI UREJANJU ZAVAROVANJA ALI PRI UVE

5.04 OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE IZVAJA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE. ALI STE PRI UREJANJU TEGA ZAVAROVANJA ALI PRI UVELJAVLJANJU PRAVIC NALETELI NA KAKŠNE PROBLEME?

Vrednost 164255 Frekvenca
1 da 42
2 ne 957
9 ni obvezno zavarovan, b.o. 13

V5_05 KJE STE NALETELI NA TEZAVE? (Če je naletel na težave)

5.05 KJE STE NALETELI NA TEŽAVE?

Vrednost 165254 Frekvenca
1 na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (npr.predolgo čakanje in zapleti pri urejanju statusa) 17
2 v zdravstvenih ustanovah (npr. zapleti pri izkazovanju statusa in uveljavljanju pravic, zavrnitev nudenja zdravstvenih storitev) 11
3 drugo 4
8 ni bilo problemov 861
9 ni uveljavljal pravic, ni obvezno zavarovan 112
" " 7

V5_06 BI SE V PRIMERU NEZADOVOLJSTVA PRI UVELJ (Odgovarjajo vsi)

5.06 ZANIMA NAS, ALI BI SE V PRIMERU NEZADOVOLJSTVA PRI UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ OBVEZNEGA ZAVAROVANJA PRITOŽILI?

Vrednost 166253 Frekvenca
1 da 531
2 ne (preidi na vpr. 5.09) 301
9 ne vem, b.o. 180

V5_07 KAKO OCENJUJETE MOZNOSTI PRITOZBE, KI JI (Če bi se pritožil)

5.07 KAKO OCENJUJETE MOŽNOSTI PRITOŽBE, KI JIH NUDI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE?

Vrednost 167252 Frekvenca
1 pritožbene možnosti na Zavodu so dobro organizirane 114
2 pritožbene možnosti na Zavodu so slabo organizirane 173
9 ne vem, ne bi se pritožil 723
" " 2

V5_08 KAKO OCENJUJETE MOZNOSTI PRITOZBE PRI ZD (Če bi se pritožil)

5.08 IN KAKO OCENJUJETE MOŽNOSTI PRITOŽBE, KI SO VAM NA VOLJO PRI ZDRAVSTVENIH USTANOVAH?

Vrednost 168251 Frekvenca
1 pritožbene možnosti v zdravstvenih ustanovah so dobro organizirane 121
2 pritožbene možnosti v zdravstvenih ustanovah so slabo organizirane 187
9 ne vem, ne bi se pritožil 702
" " 2

V5_09 KAKO DOBRO STE SEZNANJENI Z NOVO KARTICO (Odgovarjajo vsi!)

5.09 V ZDRAVSTVU POTEKA POSODABLJANJE INFORMACIJSKEGA SISTEMA - UVAJANJE ELEKTRONSKE KARTICE ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA, KI BO ZAMENJALA SEDANJO. KAKO DOBRO STE SEZNANJENI Z NOVO KARTICO ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA?

Vrednost 169250 Frekvenca
1 zelo dobro sem seznanjem 54
2 dobro sem seznanjen 213
3 nisem dobro seznanjen 437
4 sploh nisem seznanjen 273
9 ne morem oceniti, b.o. 35

V5_10 STE DODATNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANI?

5.10 ALI STE PROSTOVOLJNO (DODATNO) ZDRAVSTVENO ZAVAROVANI? (Če da) PRI KATERI ZAVAROVALNICI?

Vrednost 170249 Frekvenca
1 da, pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije 537
2 da, pri Zavarovalni družbi Adriatic 157
3 da, vendar ne vem pri kateri zavarovalnici 88
4 nisem dodatno zavarovan (preidi na vpr. 5.15) 204
5 ne vem, ali sem zavarovan (preidi na vpr. 5.15) 19
9 druga zavarovalnica 0
" " 7

V5_11 ZA KATERE PAKETE STE ZAVAROVANI? (Če je prostovoljno zavarovan)

5.11 ZA KATERE PAKETE NA PODROČJU PROSTOVOLJNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA STE ZAVAROVANI?

Vrednost 171248 Frekvenca
1 samo za paket, ki pokriva doplačila (popolno zdravstveno zavarovanje) 697
2 za paket, ki pokriva doplačila in druge pakete (nadstandardno) 63
3 drugo 18
9 ni dodatno zavarovan, ne ve ali je zavarovan (Če je prostovoljno zavarovan) 232
" " 2

V5_12 ZNESEK PREMIJE, KI STE JO PLACALI ZADNJI

5.12 ALI LAHKO OCENITE ZNESEK PREMIJE, KI STE JO PLAČALI V ZADNJEM MESECU?

Vrednost 172247 Frekvenca
1 od 2.000 do 2.500 sit 113
2 od 2.501 do 3.000 sit 239
3 od 3.001 do 3.500 sit 246
7 ne ve zadnjega zneska premije 113
8 plačuje letno premijo 76
9 ni dodatno zavarovan 222
" " 3

V5_13 ALI STE PRI UVELJAVLJANJU PRAVIC NALETEL (Če je prostovoljno zavarovan)

5.13 ALI STE PRI UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ PROSTOVOLJNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA NALETELI NA KAKŠNE PROBLEME?

Vrednost 173246 Frekvenca
1 da, naletel sem na določene probleme (z zavarovalnico, z uveljavljanjem pravic pri zdravstvenem osebju idr.) 13
2 ni bilo problemov 715
9 ni uveljavljal pravic, ni prostovoljno zavarovan 283
" " 1

V5_14 KAKSNA JE CENA PROSTOVOLJNEGA ZDRAVSTVEN (Če je prostovoljno zavarovan)

5.14 KAJ MENITE, KAKŠNA JE CENA PREMIJ PROSTOVOLJNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA DANES V SLOVENIJI?

Vrednost 174245 Frekvenca
1 ravno pravšnja 310
2 previsoka 319
3 prenizka 14
9 ne vem, b.o. 366
" " 3

V5_15 BI SE MORALA VISINA PREMIJ RAZLIKOVATI G (Odgovarjajo vsi!)

5.15 KAJ MENITE, ALI BI SE MORALA VIŠINA PREMIJ PROSTOVOLJNEGA ZAVAROVANJA RAZLIKOVATI GLEDE NA STAROST ZAVAROVANCEV, ALI NE?

Vrednost 175244 Frekvenca
1 Da, starejši bi morali plačevati višje prispevke, ker bolj uporabljajo zdravstvene storitve 118
2 Ne, vse starostne skupine naj plačujejo približno enake prispevke, saj se bo mladim povečan prispevek povrnil v starosti 780
9 ne vem, b.o. 114

V5_16 BI SE MORALA VISINA PREMIJ RAZLIKOVATI G

5.16 KAJ MENITE, ALI BI SE MORALA VIŠINA PREMIJ PROSTOVOLJNEGA ZAVAROVANJA RAZLIKOVATI GLEDE NA RAZLIKE V NAČINU ŽIVLJENJA IN S TEM TVEGANJI, KI SE JIM POSAMEZNIKI IZPOSTAVLJAJO? TO POMENI, DA BI MORALI TISTI, KI SE UKVARJAJO S TVEGANIMI DEJAVNOSTMI, KOT NPR. PADALSTVO, ALPINIZEM, PLAČEVATI VIŠJE PREMIJE?

Vrednost 176243 Frekvenca
1 da, tem skupinam bi morali določiti višje zavarovalne premije 407
2 ne, način življenja naj ne bo povezan z višino premije 468
9 ne vem, b.o. 137

V6_01 KOLIKO SOB IMA VASE STANOVANJE/HISA? 6.00 EVROPSKA RAZISKAVA O KAKOVOSTI ŽIVLJENJA 6.01 KOLIKO SOB IMA VAŠE STANOVANJE OZIROMA HIŠA? PRI ŠTETJU NE UPOŠTEVAJTE KUHINJE, KOPALNICE, HODNIKA OZIROMA PREDSOBE, SHRAMBE TER SOB, V KATERIH ŽIVIJO PODNAJEMNIKI.

- število sob

Vrednost 177242 Frekvenca
0 15
1 56
2 256
3 293
4 199
5 102
6 50
7 20
8 12
9 8
" " 1

V6_02A ALI IMA VASE STANOVANJE... KUHINJO 6.02 ZANIMA NAS, ALI IMA VAŠE STANOVANJE NASLEDNJE:

a) kuhinjo

Vrednost 178241 Frekvenca
1 DA 1006
2 NE 6

V6_02B KOPALNO KAD/TUS 6.02 ZANIMA NAS, ALI IMA VAŠE STANOVANJE NASLEDNJE:

b) kopalno kad ali tuš

Vrednost 179240 Frekvenca
1 DA 984
2 NE 28

V6_02C STRANISCE NA IZPLAKOVANJE 6.02 ZANIMA NAS, ALI IMA VAŠE STANOVANJE NASLEDNJE:

c) stranišče na izplakovanje

Vrednost 180239 Frekvenca
1 DA 988
2 NE 24

V6_02D TOPLO VODO 6.02 ZANIMA NAS, ALI IMA VAŠE STANOVANJE NASLEDNJE:

d) toplo vodo

Vrednost 181238 Frekvenca
1 DA 979
2 NE 33

V6_02E CENTRALNO OGREVANJE/ELEKTRICNO PEC 6.02 ZANIMA NAS, ALI IMA VAŠE STANOVANJE NASLEDNJE:

e) centralno ogrevanje ali električno peč

Vrednost 182237 Frekvenca
1 DA 911
2 NE 101

V6_02F BALKON,TERASO ALI VRT

f) balkon, teraso ali vrt

Vrednost 183236 Frekvenca
1 DA 923
2 NE 89

V6_03 ZIVITE V...

6.03 ALI ŽIVITE V:

Vrednost 184235 Frekvenca
1 najetem stanovanju (ali sobi) 58
2 najeti hiši 12
3 stanovanju, ki je vaša oziroma družinska last 252
4 hiši, ki je vaša oziroma družinska last 679
5 drugo 11

V6_04 KAKO ZADOVOLJNI STE S STANOVANJEM/HISO?

6.04 KAKO ZADOVOLJNI STE NA SPLOŠNO S SVOJIM STANOVANJEM OZIROMA HIŠO? ŠTEVILKA 10 POMENI, DA STE POVSEM ZADOVOLJNI, ŠTEVILKA 0 PA, DA STE POVSEM NEZADOVOLJNI. ČE PA JE VAŠA OCENA NEKJE VMES, IZBERITE ŠTEVILKE MED 1 IN 9.

Vrednost 185234 Frekvenca
0 povsem nezadovoljen 10
1 1 10
2 2 12
3 3 21
4 4 37
5 5 115
6 6 85
7 7 111
8 8 191
9 9 107
10 povsem zadovoljen 312
99 ne vem, b.o. 1

V6_05 VELIKOST NASELJA V KATEREM ZIVITE?

6.05 KAKŠNA JE VELIKOST NASELJA V KATEREM ŽIVITE?

Vrednost 186233 Frekvenca
1 veliko mesto 102
2 predmestje velikega mesta 91
3 srednje veliko mesto 114
4 majhno mesto 130
5 vas 434
6 podeželsko območje 141

V6_06A ALI STE TRENUTNO CLAN KATEREGA DRUSTVA? 6.06 NAVEDLI VAM BOMO SEZNAM RAZLIČNIH ORGANIZACIJ IN ZVEZ. ALI STE TRENUTNO ČLAN KATERE OD NJIH?

a) sindikat

Vrednost 187232 Frekvenca
1 DA 287
2 NE 614
9 ni član društva ali organizacije 111

V6_06B POLITICNA STRANKA 6.06 NAVEDLI VAM BOMO SEZNAM RAZLIČNIH ORGANIZACIJ IN ZVEZ. ALI STE TRENUTNO ČLAN KATERE OD NJIH?

b) politična stranka

Vrednost 188231 Frekvenca
1 DA 46
2 NE 855
9 ni član društva ali organizacije 111

V6_06D DRUSTVO ZA VAROVANJE OKOLJA 6.06 NAVEDLI VAM BOMO SEZNAM RAZLIČNIH ORGANIZACIJ IN ZVEZ. ALI STE TRENUTNO ČLAN KATERE OD NJIH?

d) društvo za varovanje okolja

Vrednost 189230 Frekvenca
1 DA 19
2 NE 882
9 ni član društva ali organizacije 111

V6_06E DOBRODELNO DRUSTVO 6.06 NAVEDLI VAM BOMO SEZNAM RAZLIČNIH ORGANIZACIJ IN ZVEZ. ALI STE TRENUTNO ČLAN KATERE OD NJIH?

e) dobrodelno društvo

Vrednost 190229 Frekvenca
1 DA 82
2 NE 819
9 ni član društva ali organizacije 111

V6_06F DRUSTVO POVEZANO S CERKVIJO 6.06 NAVEDLI VAM BOMO SEZNAM RAZLIČNIH ORGANIZACIJ IN ZVEZ. ALI STE TRENUTNO ČLAN KATERE OD NJIH?

f) društvo povezano s cerkvijo

Vrednost 191228 Frekvenca
1 DA 39
2 NE 861
9 ni član društva ali organizacije 112

V6_06G KULTURNO DRUSTVO ALI SKUPINA 6.06 NAVEDLI VAM BOMO SEZNAM RAZLIČNIH ORGANIZACIJ IN ZVEZ. ALI STE TRENUTNO ČLAN KATERE OD NJIH?

g) kulturno društvo ali skupina

Vrednost 192227 Frekvenca
1 DA 77
2 NE 823
9 ni član društva ali organizacije 112

V6_06H SPORTNO DRUSTVO 6.06 NAVEDLI VAM BOMO SEZNAM RAZLIČNIH ORGANIZACIJ IN ZVEZ. ALI STE TRENUTNO ČLAN KATERE OD NJIH?

h) športno društvo

Vrednost 193226 Frekvenca
1 DA 145
2 NE 755
9 ni član društva ali organizacije 112

V6_06I DRUGO DRUSTVO 6.06 NAVEDLI VAM BOMO SEZNAM RAZLIČNIH ORGANIZACIJ IN ZVEZ. ALI STE TRENUTNO ČLAN KATERE OD NJIH?

i) drugo društvo

Vrednost 194225 Frekvenca
1 DA 208
2 NE 691
9 ni član društva ali organizacije 113

V6_07 IMATE DOBREGA PRIJATELJA, S KATERIM SE L

6.07 ČE NE UPOŠTEVATE MOŽA, ŽENE, PARTNERJA IN DRUŽINSKIH ČLANOV - ALI IMATE KAKEGA DOBREGA PRIJATELJA, S KATERIM SE LAHKO POSVETUJETE O OSEBNIH IN POMEMBNIH STVAREH?

Vrednost 195224 Frekvenca
1 da 744
2 ne 268

V6_08 KOLIKO TAKIH DOBRIH PRIJATELJEV IMATE? 6.08 IN KOLIKO TAKIH DOBRIH PRIJATELJEV IMATE?

- število dobrih prijateljev:

Vrednost 196223 Frekvenca
0 263
1 136
2 202
3 179
4 72
5 79
6 9
7 8
8 6
9 1
10 32
11 1
12 2
15 6
20 8
22 1
30 1
50 2
99 1
" " 3

V6_09 KAKO POGOSTO SE DRUZITE Z DOBRIMI PRIJAT

6.09 KAKO POGOSTO SE DRUŽITE Z VAŠIMI DOBRIMI PRIJATELJI?

Vrednost 197222 Frekvenca
1 skoraj vsak dan 186
2 večkrat tedensko 260
3 enkrat tedensko 234
4 enkrat mesečno 101
5 nekajkrat letno 34
6 se ne druži, nima prijateljev 196
" " 1

V6_10 JE LJUDEM NA MOGOCE ZAUPATI, ALI MORA BI

6.10 KAJ BI REKLI, ALI JE LJUDEM NA SPLOŠNO MOGOČE ZAUPATI, ALI PA MORA BITI ČLOVEK NA SPLOŠNO Z LJUDMI ZELO PREVIDEN?

Vrednost 198221 Frekvenca
1 ljudem je skoraj vedno mogoče zaupati 140
2 vedno je treba biti precej previden z ljudmi 832
9 ne vem, b.o. 40

V6_11A KAKO OSTRI SO KONFLIKTI MED... REVNIMI I 6.11 V VEČINI DEŽEL OBSTAJAJO RAZLIKE IN CELO SPORI IN KONFLIKTI MED RAZLIČNIMI DRUŽBENIMI SKUPINAMI. KAKO OSTRI SO PO VAŠI OCENI V SLOVENIJI KONFLIKTI MED SPODAJ NAVEDENIMI SKUPINAMI?

a) med revnimi in bogatimi

Vrednost 199220 Frekvenca
1 zelo ostri 107
2 ostri 281
3 niso preveč ostri 406
4 ni teh sporov 82
9 ne vem 136

V6_11B NEZAPOSLENIMI IN ZAPOSLENIMI 6.11 V VEČINI DEŽEL OBSTAJAJO RAZLIKE IN CELO SPORI IN KONFLIKTI MED RAZLIČNIMI DRUŽBENIMI SKUPINAMI. KAKO OSTRI SO PO VAŠI OCENI V SLOVENIJI KONFLIKTI MED SPODAJ NAVEDENIMI SKUPINAMI?

b) med nezaposlenimi in zaposlenimi

Vrednost 200219 Frekvenca
1 zelo ostri 72
2 ostri 258
3 niso preveč ostri 401
4 ni teh sporov 122
9 ne vem 159

V6_11C VODSTVI PODJETIJ IN DELAVCI 6.11 V VEČINI DEŽEL OBSTAJAJO RAZLIKE IN CELO SPORI IN KONFLIKTI MED RAZLIČNIMI DRUŽBENIMI SKUPINAMI. KAKO OSTRI SO PO VAŠI OCENI V SLOVENIJI KONFLIKTI MED SPODAJ NAVEDENIMI SKUPINAMI?

c) med vodstvi podjetij in delavci

Vrednost 201218 Frekvenca
1 zelo ostri 171
2 ostri 415
3 niso preveč ostri 260
4 ni teh sporov 33
9 ne vem 133

V6_11D MLADIMI IN STARIMI 6.11 V VEČINI DEŽEL OBSTAJAJO RAZLIKE IN CELO SPORI IN KONFLIKTI MED RAZLIČNIMI DRUŽBENIMI SKUPINAMI. KAKO OSTRI SO PO VAŠI OCENI V SLOVENIJI KONFLIKTI MED SPODAJ NAVEDENIMI SKUPINAMI?

d) med mladimi in starimi

Vrednost 202217 Frekvenca
1 zelo ostri 54
2 ostri 206
3 niso preveč ostri 524
4 ni teh sporov 144
9 ne vem 84

V6_11E MOSKIMI IN ZENSKAMI 6.11 V VEČINI DEŽEL OBSTAJAJO RAZLIKE IN CELO SPORI IN KONFLIKTI MED RAZLIČNIMI DRUŽBENIMI SKUPINAMI. KAKO OSTRI SO PO VAŠI OCENI V SLOVENIJI KONFLIKTI MED SPODAJ NAVEDENIMI SKUPINAMI?

e) med moškimi in ženskami

Vrednost 203216 Frekvenca
1 zelo ostri 19
2 ostri 112
3 niso preveč ostri 519
4 ni teh sporov 251
9 ne vem 111

V6_11F SLOVENCI IN PRISELJENCI 6.11 V VEČINI DEŽEL OBSTAJAJO RAZLIKE IN CELO SPORI IN KONFLIKTI MED RAZLIČNIMI DRUŽBENIMI SKUPINAMI. KAKO OSTRI SO PO VAŠI OCENI V SLOVENIJI KONFLIKTI MED SPODAJ NAVEDENIMI SKUPINAMI?

f) med Slovenci in priseljenci

Vrednost 204215 Frekvenca
1 zelo ostri 109
2 ostri 295
3 niso preveč ostri 384
4 ni teh sporov 103
9 ne vem 121

V6_12A KATERE OD STVARI SO ZAZELENE, NUJNE IN K 6.12 LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KAJ ČLOVEK MORA IMETI ZA SPODOBNO ŽIVLJENJE. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE? KATERE OD STVARI NA SEZNAMU VSAKO GOSPODINJSTVO MORA IMETI, DA BI LAHKO REKLI, DA ŽIVI SPODOBNO? KATERE OD STVARI SO ZAŽELJENE, NE PA NUJNE? IN KATERIM STVAREM SE LAHKO ODPOVE?

a) bivališče, v katerem ima vsak član gospodinjstva svojo sobo

Vrednost 205214 Frekvenca
1 se lahko dopove 123
2 zaželjeno 554
3 nujno 325
9 ne vem 10

V6_12B STANOVANJE,KI IMA STRANISCE,KAD/TUS 6.12 LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KAJ ČLOVEK MORA IMETI ZA SPODOBNO ŽIVLJENJE. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE? KATERE OD STVARI NA SEZNAMU VSAKO GOSPODINJSTVO MORA IMETI, DA BI LAHKO REKLI, DA ŽIVI SPODOBNO? KATERE OD STVARI SO ZAŽELJENE, NE PA NUJNE? IN KATERIM STVAREM SE LAHKO ODPOVE?

b) stanovanje, ki ima stranišče, ter kopalno kad oziroma tuš

Vrednost 206213 Frekvenca
1 se lahko dopove 9
2 zaželjeno 98
3 nujno 905
9 ne vem 0

V6_12C VRT,BALKON ALI TERASA 6.12 LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KAJ ČLOVEK MORA IMETI ZA SPODOBNO ŽIVLJENJE. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE? KATERE OD STVARI NA SEZNAMU VSAKO GOSPODINJSTVO MORA IMETI, DA BI LAHKO REKLI, DA ŽIVI SPODOBNO? KATERE OD STVARI SO ZAŽELJENE, NE PA NUJNE? IN KATERIM STVAREM SE LAHKO ODPOVE?

c) vrt, balkon ali teraso

Vrednost 207212 Frekvenca
1 se lahko dopove 168
2 zaželjeno 681
3 nujno 160
9 ne vem 3

V6_12D TEDEN DNI POCITNIKOVANJA NA LETO 6.12 LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KAJ ČLOVEK MORA IMETI ZA SPODOBNO ŽIVLJENJE. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE? KATERE OD STVARI NA SEZNAMU VSAKO GOSPODINJSTVO MORA IMETI, DA BI LAHKO REKLI, DA ŽIVI SPODOBNO? KATERE OD STVARI SO ZAŽELJENE, NE PA NUJNE? IN KATERIM STVAREM SE LAHKO ODPOVE?

d) teden dni počitnikovanja ali potovanja na leto

Vrednost 208211 Frekvenca
1 se lahko dopove 212
2 zaželjeno 504
3 nujno 291
9 ne vem 5

V6_12E NAROCEN CASOPIS 6.12 LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KAJ ČLOVEK MORA IMETI ZA SPODOBNO ŽIVLJENJE. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE? KATERE OD STVARI NA SEZNAMU VSAKO GOSPODINJSTVO MORA IMETI, DA BI LAHKO REKLI, DA ŽIVI SPODOBNO? KATERE OD STVARI SO ZAŽELJENE, NE PA NUJNE? IN KATERIM STVAREM SE LAHKO ODPOVE?

e) naročen časopis

Vrednost 209210 Frekvenca
1 se lahko dopove 342
2 zaželjeno 477
3 nujno 189
9 ne vem 4

V6_12F TELEFON 6.12 LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KAJ ČLOVEK MORA IMETI ZA SPODOBNO ŽIVLJENJE. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE? KATERE OD STVARI NA SEZNAMU VSAKO GOSPODINJSTVO MORA IMETI, DA BI LAHKO REKLI, DA ŽIVI SPODOBNO? KATERE OD STVARI SO ZAŽELJENE, NE PA NUJNE? IN KATERIM STVAREM SE LAHKO ODPOVE?

f) telefon

Vrednost 210209 Frekvenca
1 se lahko dopove 79
2 zaželjeno 333
3 nujno 600
9 ne vem 0

V6_12G DA LAHKO REDNO KUPUJE NOVA OBLACILA 6.12 LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KAJ ČLOVEK MORA IMETI ZA SPODOBNO ŽIVLJENJE. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE? KATERE OD STVARI NA SEZNAMU VSAKO GOSPODINJSTVO MORA IMETI, DA BI LAHKO REKLI, DA ŽIVI SPODOBNO? KATERE OD STVARI SO ZAŽELJENE, NE PA NUJNE? IN KATERIM STVAREM SE LAHKO ODPOVE?

g) da lahko redno kupuje nova oblačila

Vrednost 211208 Frekvenca
1 se lahko dopove 400
2 zaželjeno 507
3 nujno 97
9 ne vem 7
" " 1

V6_12H DA LAHKO NADOMESTI IZRABLJENO POHISTVO 6.12 LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KAJ ČLOVEK MORA IMETI ZA SPODOBNO ŽIVLJENJE. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE? KATERE OD STVARI NA SEZNAMU VSAKO GOSPODINJSTVO MORA IMETI, DA BI LAHKO REKLI, DA ŽIVI SPODOBNO? KATERE OD STVARI SO ZAŽELJENE, NE PA NUJNE? IN KATERIM STVAREM SE LAHKO ODPOVE?

h) da lahko nadomesti izrabljeno pohištvo

Vrednost 212207 Frekvenca
1 se lahko dopove 359
2 zaželjeno 575
3 nujno 59
9 ne vem 19

V6_12I NA DAN EN KUHAN OBROK 6.12 LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KAJ ČLOVEK MORA IMETI ZA SPODOBNO ŽIVLJENJE. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE? KATERE OD STVARI NA SEZNAMU VSAKO GOSPODINJSTVO MORA IMETI, DA BI LAHKO REKLI, DA ŽIVI SPODOBNO? KATERE OD STVARI SO ZAŽELJENE, NE PA NUJNE? IN KATERIM STVAREM SE LAHKO ODPOVE?

i) da ima na dan povprečno en kuhan obrok

Vrednost 213206 Frekvenca
1 se lahko dopove 9
2 zaželjeno 97
3 nujno 905
9 ne vem 1

V6_12J DA LAHKO 1X MESECNO NA KOSILO/VECERJO PO 6.12 LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KAJ ČLOVEK MORA IMETI ZA SPODOBNO ŽIVLJENJE. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE? KATERE OD STVARI NA SEZNAMU VSAKO GOSPODINJSTVO MORA IMETI, DA BI LAHKO REKLI, DA ŽIVI SPODOBNO? KATERE OD STVARI SO ZAŽELJENE, NE PA NUJNE? IN KATERIM STVAREM SE LAHKO ODPOVE?

j) da lahko enkrat mesečno na kosilo ali večerjo povabi prijatelje

Vrednost 214205 Frekvenca
1 se lahko dopove 393
2 zaželjeno 544
3 nujno 63
9 ne vem 12

V6_12K DA LAHKO 1X MESECNO DRUZINO PELJE NA KOS 6.12 LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KAJ ČLOVEK MORA IMETI ZA SPODOBNO ŽIVLJENJE. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE? KATERE OD STVARI NA SEZNAMU VSAKO GOSPODINJSTVO MORA IMETI, DA BI LAHKO REKLI, DA ŽIVI SPODOBNO? KATERE OD STVARI SO ZAŽELJENE, NE PA NUJNE? IN KATERIM STVAREM SE LAHKO ODPOVE?

k) da lahko enkrat mesečno svojo družino pelje na kosilo ali večerjo v gostinski lokal

Vrednost 215204 Frekvenca
1 se lahko dopove 410
2 zaželjeno 528
3 nujno 61
9 ne vem 13

V6_12L DA IMA AVTO 6.12 LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KAJ ČLOVEK MORA IMETI ZA SPODOBNO ŽIVLJENJE. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE? KATERE OD STVARI NA SEZNAMU VSAKO GOSPODINJSTVO MORA IMETI, DA BI LAHKO REKLI, DA ŽIVI SPODOBNO? KATERE OD STVARI SO ZAŽELJENE, NE PA NUJNE? IN KATERIM STVAREM SE LAHKO ODPOVE?

l) da ima avto

Vrednost 216203 Frekvenca
1 se lahko dopove 86
2 zaželjeno 343
3 nujno 581
9 ne vem 2

V6_12M DA IMA TELEVIZIJO 6.12 LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KAJ ČLOVEK MORA IMETI ZA SPODOBNO ŽIVLJENJE. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE? KATERE OD STVARI NA SEZNAMU VSAKO GOSPODINJSTVO MORA IMETI, DA BI LAHKO REKLI, DA ŽIVI SPODOBNO? KATERE OD STVARI SO ZAŽELJENE, NE PA NUJNE? IN KATERIM STVAREM SE LAHKO ODPOVE?

m) da ima televizijo

Vrednost 217202 Frekvenca
1 se lahko dopove 83
2 zaželjeno 434
3 nujno 492
9 ne vem 3

V6_12N DA IMA PRALNI STROJ 6.12 LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KAJ ČLOVEK MORA IMETI ZA SPODOBNO ŽIVLJENJE. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE? KATERE OD STVARI NA SEZNAMU VSAKO GOSPODINJSTVO MORA IMETI, DA BI LAHKO REKLI, DA ŽIVI SPODOBNO? KATERE OD STVARI SO ZAŽELJENE, NE PA NUJNE? IN KATERIM STVAREM SE LAHKO ODPOVE?

n) da ima pralni stroj

Vrednost 218201 Frekvenca
1 se lahko dopove 11
2 zaželjeno 152
3 nujno 849
9 ne vem 0

V6_12O DA IMA POMIVALNI STROJ 6.12 LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KAJ ČLOVEK MORA IMETI ZA SPODOBNO ŽIVLJENJE. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE? KATERE OD STVARI NA SEZNAMU VSAKO GOSPODINJSTVO MORA IMETI, DA BI LAHKO REKLI, DA ŽIVI SPODOBNO? KATERE OD STVARI SO ZAŽELJENE, NE PA NUJNE? IN KATERIM STVAREM SE LAHKO ODPOVE?

o) da ima pomivalni stroj

Vrednost 219200 Frekvenca
1 se lahko dopove 401
2 zaželjeno 478
3 nujno 130
9 ne vem 3

V6_12P DA LAHKO PRIHRANI 8.000 SIT MESECNO 6.12 LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KAJ ČLOVEK MORA IMETI ZA SPODOBNO ŽIVLJENJE. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE? KATERE OD STVARI NA SEZNAMU VSAKO GOSPODINJSTVO MORA IMETI, DA BI LAHKO REKLI, DA ŽIVI SPODOBNO? KATERE OD STVARI SO ZAŽELJENE, NE PA NUJNE? IN KATERIM STVAREM SE LAHKO ODPOVE?

p) da lahko prihrani vsaj 8.000 sit na mesec

Vrednost 220199 Frekvenca
1 se lahko dopove 90
2 zaželjeno 648
3 nujno 258
9 ne vem 16

V6_12R DA SI PLACUJE POKOJNINSKO ZAVAROVANJE 6.12 LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KAJ ČLOVEK MORA IMETI ZA SPODOBNO ŽIVLJENJE. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE? KATERE OD STVARI NA SEZNAMU VSAKO GOSPODINJSTVO MORA IMETI, DA BI LAHKO REKLI, DA ŽIVI SPODOBNO? KATERE OD STVARI SO ZAŽELJENE, NE PA NUJNE? IN KATERIM STVAREM SE LAHKO ODPOVE?

r) da si plačuje dodatno pokojninsko zavarovanje

Vrednost 221198 Frekvenca
1 se lahko dopove 117
2 zaželjeno 501
3 nujno 348
9 ne vem 46

V6_12S DA IMA VIDEO-RECORDER 6.12 LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KAJ ČLOVEK MORA IMETI ZA SPODOBNO ŽIVLJENJE. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE? KATERE OD STVARI NA SEZNAMU VSAKO GOSPODINJSTVO MORA IMETI, DA BI LAHKO REKLI, DA ŽIVI SPODOBNO? KATERE OD STVARI SO ZAŽELJENE, NE PA NUJNE? IN KATERIM STVAREM SE LAHKO ODPOVE?

s) da ima video-recorder

Vrednost 222197 Frekvenca
1 se lahko dopove 704
2 zaželjeno 277
3 nujno 23
9 ne vem 8

V6_12T DA IMA RACUNALNIK 6.12 LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KAJ ČLOVEK MORA IMETI ZA SPODOBNO ŽIVLJENJE. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE? KATERE OD STVARI NA SEZNAMU VSAKO GOSPODINJSTVO MORA IMETI, DA BI LAHKO REKLI, DA ŽIVI SPODOBNO? KATERE OD STVARI SO ZAŽELJENE, NE PA NUJNE? IN KATERIM STVAREM SE LAHKO ODPOVE?

t) da ima računalnik

Vrednost 223196 Frekvenca
1 se lahko dopove 513
2 zaželjeno 408
3 nujno 80
9 ne vem 11

V6_13A KATERE STVARI IMATEOCNETE IN KATERIH NE? 6.13 ČE ZDAJ POMISLITE NA LASTNO SITUACIJO: KATERIH STVARI NIMATE ALI NE MORETE STORITI ZATO, KER SI TEGA NE MORETE PRIVOŠČITI? IN KATERIH STVARI NIMATE ALI NE STORITE ZARADI DRUGIH RAZLOGOV?

a) bivališče, v katerem ima vsak član gospodinjstva svojo sobo

Vrednost 224195 Frekvenca
1 imam ali počnem 794
2 ne morem si privoščiti 129
3 nimam ali ne počnem zaradi drugih razlogov 89

V6_13B STANOVANJE,KI IMA STRANISCE,KAD/TUS 6.13 ČE ZDAJ POMISLITE NA LASTNO SITUACIJO: KATERIH STVARI NIMATE ALI NE MORETE STORITI ZATO, KER SI TEGA NE MORETE PRIVOŠČITI? IN KATERIH STVARI NIMATE ALI NE STORITE ZARADI DRUGIH RAZLOGOV?

b) stanovanje, ki ima stranišče, ter kopalno kad oziroma tuš

Vrednost 225194 Frekvenca
1 imam ali počnem 984
2 ne morem si privoščiti 21
3 nimam ali ne počnem zaradi drugih razlogov 7

V6_13C VRT,BALKON ALI TERASO 6.13 ČE ZDAJ POMISLITE NA LASTNO SITUACIJO: KATERIH STVARI NIMATE ALI NE MORETE STORITI ZATO, KER SI TEGA NE MORETE PRIVOŠČITI? IN KATERIH STVARI NIMATE ALI NE STORITE ZARADI DRUGIH RAZLOGOV?

c) vrt, balkon ali teraso

Vrednost 226193 Frekvenca
1 imam ali počnem 922
2 ne morem si privoščiti 28
3 nimam ali ne počnem zaradi drugih razlogov 62

V6_13D TEDEN DNI POCITNIKOVANJA NA LETO 6.13 ČE ZDAJ POMISLITE NA LASTNO SITUACIJO: KATERIH STVARI NIMATE ALI NE MORETE STORITI ZATO, KER SI TEGA NE MORETE PRIVOŠČITI? IN KATERIH STVARI NIMATE ALI NE STORITE ZARADI DRUGIH RAZLOGOV?

d) teden dni počitnikovanja ali potovanja na leto

Vrednost 227192 Frekvenca
1 imam ali počnem 647
2 ne morem si privoščiti 182
3 nimam ali ne počnem zaradi drugih razlogov 183

V6_13E NAROCEN CASOPIS 6.13 ČE ZDAJ POMISLITE NA LASTNO SITUACIJO: KATERIH STVARI NIMATE ALI NE MORETE STORITI ZATO, KER SI TEGA NE MORETE PRIVOŠČITI? IN KATERIH STVARI NIMATE ALI NE STORITE ZARADI DRUGIH RAZLOGOV?

e) naročen časopis

Vrednost 228191 Frekvenca
1 imam ali počnem 711
2 ne morem si privoščiti 59
3 nimam ali ne počnem zaradi drugih razlogov 242

V6_13F TELEFON 6.13 ČE ZDAJ POMISLITE NA LASTNO SITUACIJO: KATERIH STVARI NIMATE ALI NE MORETE STORITI ZATO, KER SI TEGA NE MORETE PRIVOŠČITI? IN KATERIH STVARI NIMATE ALI NE STORITE ZARADI DRUGIH RAZLOGOV?

f) telefon

Vrednost 229190 Frekvenca
1 imam ali počnem 960
2 ne morem si privoščiti 24
3 nimam ali ne počnem zaradi drugih razlogov 28

V6_13G REDNO KUPOVATI NOVA OBLACILA 6.13 ČE ZDAJ POMISLITE NA LASTNO SITUACIJO: KATERIH STVARI NIMATE ALI NE MORETE STORITI ZATO, KER SI TEGA NE MORETE PRIVOŠČITI? IN KATERIH STVARI NIMATE ALI NE STORITE ZARADI DRUGIH RAZLOGOV?

g) redno kupovati nova oblačila

Vrednost 230189 Frekvenca
1 imam ali počnem 420
2 ne morem si privoščiti 227
3 nimam ali ne počnem zaradi drugih razlogov 364
" " 1

V6_13H NADOMESTITI IZRABLJENO POHISTVO 6.13 ČE ZDAJ POMISLITE NA LASTNO SITUACIJO: KATERIH STVARI NIMATE ALI NE MORETE STORITI ZATO, KER SI TEGA NE MORETE PRIVOŠČITI? IN KATERIH STVARI NIMATE ALI NE STORITE ZARADI DRUGIH RAZLOGOV?

h) nadomestiti izrabljeno pohištvo

Vrednost 231188 Frekvenca
1 imam ali počnem 362
2 ne morem si privoščiti 266
3 nimam ali ne počnem zaradi drugih razlogov 384

V6_13I IMETI NA DAN POVPRECNO EN KUHAN OBROK 6.13 ČE ZDAJ POMISLITE NA LASTNO SITUACIJO: KATERIH STVARI NIMATE ALI NE MORETE STORITI ZATO, KER SI TEGA NE MORETE PRIVOŠČITI? IN KATERIH STVARI NIMATE ALI NE STORITE ZARADI DRUGIH RAZLOGOV?

i) imeti na dan povprečno en kuhan obrok

Vrednost 232187 Frekvenca
1 imam ali počnem 998
2 ne morem si privoščiti 2
3 nimam ali ne počnem zaradi drugih razlogov 12

V6_13J 1X MESECNO NA KOSILO/VECERJO POVABITI PR 6.13 ČE ZDAJ POMISLITE NA LASTNO SITUACIJO: KATERIH STVARI NIMATE ALI NE MORETE STORITI ZATO, KER SI TEGA NE MORETE PRIVOŠČITI? IN KATERIH STVARI NIMATE ALI NE STORITE ZARADI DRUGIH RAZLOGOV?

j) enkrat mesečno na kosilo ali večerjo povabiti prijatelje

Vrednost 233186 Frekvenca
1 imam ali počnem 427
2 ne morem si privoščiti 164
3 nimam ali ne počnem zaradi drugih razlogov 421

V6_13K 1X MESECNO DRUZINO PELJATI NA KOSILO/VEC 6.13 ČE ZDAJ POMISLITE NA LASTNO SITUACIJO: KATERIH STVARI NIMATE ALI NE MORETE STORITI ZATO, KER SI TEGA NE MORETE PRIVOŠČITI? IN KATERIH STVARI NIMATE ALI NE STORITE ZARADI DRUGIH RAZLOGOV?

k) enkrat mesečno svojo družino peljati na kosilo ali večerjo v gostinski lokal

Vrednost 234185 Frekvenca
1 imam ali počnem 405
2 ne morem si privoščiti 171
3 nimam ali ne počnem zaradi drugih razlogov 436

V6_13L AVTO 6.13 ČE ZDAJ POMISLITE NA LASTNO SITUACIJO: KATERIH STVARI NIMATE ALI NE MORETE STORITI ZATO, KER SI TEGA NE MORETE PRIVOŠČITI? IN KATERIH STVARI NIMATE ALI NE STORITE ZARADI DRUGIH RAZLOGOV?

l) avto

Vrednost 235184 Frekvenca
1 imam ali počnem 854
2 ne morem si privoščiti 77
3 nimam ali ne počnem zaradi drugih razlogov 81

V6_13M TELEVIZIJO 6.13 ČE ZDAJ POMISLITE NA LASTNO SITUACIJO: KATERIH STVARI NIMATE ALI NE MORETE STORITI ZATO, KER SI TEGA NE MORETE PRIVOŠČITI? IN KATERIH STVARI NIMATE ALI NE STORITE ZARADI DRUGIH RAZLOGOV?

m) televizijo

Vrednost 236183 Frekvenca
1 imam ali počnem 991
2 ne morem si privoščiti 6
3 nimam ali ne počnem zaradi drugih razlogov 15

V6_13N PRALNI STROJ 6.13 ČE ZDAJ POMISLITE NA LASTNO SITUACIJO: KATERIH STVARI NIMATE ALI NE MORETE STORITI ZATO, KER SI TEGA NE MORETE PRIVOŠČITI? IN KATERIH STVARI NIMATE ALI NE STORITE ZARADI DRUGIH RAZLOGOV?

n) pralni stroj

Vrednost 237182 Frekvenca
1 imam ali počnem 990
2 ne morem si privoščiti 8
3 nimam ali ne počnem zaradi drugih razlogov 12
" " 2

V6_13O POMIVALNI STROJ 6.13 ČE ZDAJ POMISLITE NA LASTNO SITUACIJO: KATERIH STVARI NIMATE ALI NE MORETE STORITI ZATO, KER SI TEGA NE MORETE PRIVOŠČITI? IN KATERIH STVARI NIMATE ALI NE STORITE ZARADI DRUGIH RAZLOGOV?

o) pomivalni stroj

Vrednost 238181 Frekvenca
1 imam ali počnem 356
2 ne morem si privoščiti 190
3 nimam ali ne počnem zaradi drugih razlogov 465
" " 1

V6_13P PRIHRANITI 8.000 SIT NA MESEC 6.13 ČE ZDAJ POMISLITE NA LASTNO SITUACIJO: KATERIH STVARI NIMATE ALI NE MORETE STORITI ZATO, KER SI TEGA NE MORETE PRIVOŠČITI? IN KATERIH STVARI NIMATE ALI NE STORITE ZARADI DRUGIH RAZLOGOV?

p) prihraniti vsaj 8.000 sit na mesec

Vrednost 239180 Frekvenca
1 imam ali počnem 559
2 ne morem si privoščiti 284
3 nimam ali ne počnem zaradi drugih razlogov 168
" " 1

V6_13R PLACEVATI SI POKOJNINSKO ZAVAROVANJE 6.13 ČE ZDAJ POMISLITE NA LASTNO SITUACIJO: KATERIH STVARI NIMATE ALI NE MORETE STORITI ZATO, KER SI TEGA NE MORETE PRIVOŠČITI? IN KATERIH STVARI NIMATE ALI NE STORITE ZARADI DRUGIH RAZLOGOV?

r) plačevati si dodatno pokojninsko zavarovanje

Vrednost 240179 Frekvenca
1 imam ali počnem 514
2 ne morem si privoščiti 125
3 nimam ali ne počnem zaradi drugih razlogov 372
" " 1

V6_13S VIDEO-RECORDER 6.13 ČE ZDAJ POMISLITE NA LASTNO SITUACIJO: KATERIH STVARI NIMATE ALI NE MORETE STORITI ZATO, KER SI TEGA NE MORETE PRIVOŠČITI? IN KATERIH STVARI NIMATE ALI NE STORITE ZARADI DRUGIH RAZLOGOV?

s) video-recorder

Vrednost 241178 Frekvenca
1 imam ali počnem 518
2 ne morem si privoščiti 130
3 nimam ali ne počnem zaradi drugih razlogov 363
" " 1

V6_13T RACUNALNIK 6.13 ČE ZDAJ POMISLITE NA LASTNO SITUACIJO: KATERIH STVARI NIMATE ALI NE MORETE STORITI ZATO, KER SI TEGA NE MORETE PRIVOŠČITI? IN KATERIH STVARI NIMATE ALI NE STORITE ZARADI DRUGIH RAZLOGOV?

t) računalnik

Vrednost 242177 Frekvenca
1 imam ali počnem 392
2 ne morem si privoščiti 180
3 nimam ali ne počnem zaradi drugih razlogov 438
" " 2

V6_14 KAKO ZADOVOLJNI STE Z ZIVLJENJSKIM STAND

6.14 KAKO ZADOVOLJNI STE NA SPLOŠNO S SVOJIM ŽIVLJENJSKIM STANDARDOM? MISLIMO NA DOBRINE IN STORITVE, KOT SO NPR. STANOVANJE, OBLEKA, HRANA, AVTO, POČITNICE, POTOVANJA. PROSIMO UPORABITE LESTVICO OD 0 DO 10.

Vrednost 243176 Frekvenca
0 povsem nezadovoljen 11
1 1 7
2 2 12
3 3 32
4 4 35
5 5 188
6 6 128
7 7 172
8 8 232
9 9 98
10 povsem povsem nezadovoljen zadovoljen 95
99 ne vem, b.o. 2

V6_15 CE PRIMERJATE FINANCNO SITUACIJO GOSPODI

6.15 ČE PRIMERJATE FINANČNO SITUACIJO VAŠEGA GOSPODINJSTVA S TISTO PRED LETOM DNI, KAJ BI REKLI, ALI JE DANES TA SITUACIJA...

Vrednost 244175 Frekvenca
1 precej boljša 36
2 nekoliko boljša 178
3 enaka 492
4 nekoliko slabša 234
5 precej slabša 65
9 b.o. 7

V6_16 KAKO DRUZINA SKOZI MESEC SHAJA S SREDSTV

6.16 KAKO VAŠA DRUŽINA OZIROMA GOSPODINJSTVO SKOZI MESEC SHAJA S SREDSTVI, KI JIH IMA NA VOLJO?

Vrednost 245174 Frekvenca
1 zelo težko 46
2 težko 302
3 lahko 602
4 zelo lahko 26
9 ne vem, b.o. 36

V6_17 KAKO ZADOVOLJNI STE Z DOHODKI VASEGA GOS

6.17 KAKO ZADOVOLJNI STE NA SPLOŠNO Z DOHODKI VAŠEGA GOSPODINJSTVA? PROSIMO UPORABITE LESTVICO OD 0 DO 10.

Vrednost 246173 Frekvenca
0 povsem nezadovoljen 31
1 1 14
2 2 28
3 3 58
4 4 68
5 5 229
6 6 147
7 7 188
8 8 162
9 9 26
10 povsem zadovoljen 49
99 ne vem, b.o. 12

V6_18 VAS PRI VSAKODNEVNIH DEJAVNOSTIH OVIRA F

6.18 ALI VAS PRI VAŠIH VSAKODNEVNIH DEJAVNOSTIH KAJ OVIRA KRONIČNA FIZIČNA ALI PSIHIČNA TEŽAVA, BOLEZEN, INVALIDNOST?

Vrednost 247172 Frekvenca
1 da resno me ovira 95
2 da, do določene mere me ovira 189
3 ne 728

V6_19 MORATE REDNO JEMATI ZDRAVILA?

6.19 ALI MORATE REDNO JEMATI ZDRAVILA? V MISLIH IMAMO PRAVA ZDRAVILA, NE VITAMINSKE TABLETE.

Vrednost 248171 Frekvenca
1 da 261
2 ne 751

V6_20A IMATE POGOSTO OBDOBJA UTRUJENOSTI 6.20 PROSIMO VAS, DA NA NASLEDNJA VPRAŠANJA ODGOVORITE PREPROSTO Z 'DA' ALI 'NE'

a) Ali imate pogosto obdobja, ko ste povsem izčrpani, utrujeni?

Vrednost 249170 Frekvenca
1 DA 373
2 NE 639

V6_20B STE POGOSTO NESRECNI OZ. DEPRESIVNI? 6.20 PROSIMO VAS, DA NA NASLEDNJA VPRAŠANJA ODGOVORITE PREPROSTO Z 'DA' ALI 'NE'

b) Ali ste pogosto nesrečni oziroma depresivni?

Vrednost 250169 Frekvenca
1 DA 108
2 NE 904

V6_20C SE POGOSTO TRESETE OZ. DRHTITE? 6.20 PROSIMO VAS, DA NA NASLEDNJA VPRAŠANJA ODGOVORITE PREPROSTO Z 'DA' ALI 'NE'

c) Ali se pogosto tresete oziroma drhtite?

Vrednost 251168 Frekvenca
1 DA 61
2 NE 951

V6_20D STE KAR NAPREJ NAPETI IN ZIVCNI? 6.20 PROSIMO VAS, DA NA NASLEDNJA VPRAŠANJA ODGOVORITE PREPROSTO Z 'DA' ALI 'NE'

d) Ali ste kar naprej napeti in živčni?

Vrednost 252167 Frekvenca
1 DA 166
2 NE 846

V6_20E VAS OBLETAVAJO ZASTRASUJOCE MISLI? 6.20 PROSIMO VAS, DA NA NASLEDNJA VPRAŠANJA ODGOVORITE PREPROSTO Z 'DA' ALI 'NE'

e) Ali vas kar naprej obletavajo zastrašujoče misli?

Vrednost 253166 Frekvenca
1 DA 81
2 NE 931

V6_21 KAKO ZADOVOLJNI STE Z ZDRAVJEM?

6.21 KAKO ZADOVOLJNI STE NA SPLOŠNO S SVOJIM ZDRAVJEM? PROSIMO UPORABITE LESTVICO OD 0 DO 10.

Vrednost 254165 Frekvenca
0 povsem nezadovoljen 16
1 1 10
2 2 13
3 3 34
4 4 43
5 5 191
6 6 100
7 7 175
8 8 240
9 9 116
10 povsem zadovoljen 73
99 ne vem, b.o. 1

V6_22 KAKO ZADOVOLJNI STE Z IZOBRAZBO?

6.22 KAKO ZADOVOLJNI STE S SVOJO IZOBRAZBO? PROSIMO UPORABITE LESTVICO OD 0 DO 10.

Vrednost 255164 Frekvenca
0 povsem nezadovoljen 27
1 1 13
2 2 18
3 3 44
4 4 43
5 5 179
6 6 118
7 7 154
8 8 182
9 9 89
10 povsem zadovoljen 120
99 ne vem, b.o. 25

V6_23 IMATE TRENUTNO PLACANO ZAPOSLITEV?

ZDAJ PA VAM BOMO ZASTAVILI NEKAJ VPRAŠANJ V ZVEZI Z VAŠIM DELOM IN POKLICEM. 6.23 ALI TRENUTNO IMATE PLAČANO ZAPOSLITEV?

Vrednost 256163 Frekvenca
1 da, s polnim delovnim časom 507
2 da, s skrajšanim delovnim časom 14
3 samo občasno sem zaposlen 19
4 ni zaposlen (preidi na vpr. 6.30) 469
5 je v vojski (preidi na vpr. 6.32) 2
" " 1

V6_24 KAKSEN JE VAS POKLICNI STATUS/KVALIFIKAC (če ima plačano zaposlitev)

6.24 PROSIMO POVEJTE, KAKŠEN JE VAŠ POKLICNI STATUS OZIROMA PRIZNANA KVALIFIKACIJA?

Vrednost 257162 Frekvenca
1 NK delavec 30
2 PK, priučen delavec 22
3 KV delavec 103
4 VKV delavec 15
5 uslužbenec z nižjo izobrazbo 26
6 uslužbenec s srednjo izobrazbo 208
7 uslužbenec z višjo ali visoko izobrazbo 120
8 obrtnik ali podjetnik, zaposluje druge 9
9 obrtnik ali podjetnik, ki ne zaposluje drugih 7
10 svobodni poklic 4
11 kmet, kmečka gospodinja, pomagajoči družinski član kmetijstvu 15
12 drugo 41
0 nikoli ni bil zaposlen, nima kvalifikacije (če ima plačano zaposlitev) 386
" " 26

V6_25 KAKSEN JE VAS SEDANJI POKLIC?

6.25 KAKŠEN JE VAŠ SEDANJI POKLIC? (Anketar: kodiranje na podlagi ISCO šifranta)

Vrednost 258161 Frekvenca
0 nikoli ni bil zaposlen, nima kvalifikacije 415
1 2
11 2
97 15
98 1
99 2
" " 32

V6_26 KAKSNA IZOBRAZBA IN USPOSABLJANJE JE POT (če ima plačano zaposlitev)

6.26 KAKŠNA VRSTA IZOBRAZBE IN USPOSABLJANJA JE OBIČAJNO POTREBNA ZA DELO, KI GA SEDAJ OPRAVLJATE?

Vrednost 259160 Frekvenca
1 delo ne zahteva poklicne izobrazbe ali posebnega usposabljanja 59
2 delo ne zahteva poklicne izobrazbe, zahteva pa precej obsežno usposabljanje na delovnem mestu 49
3 delo ne zahteva poklicne izobrazbe, zahteva pa opravljanje nekaterih tečajev 17
4 delo zahteva poklicno izobrazbo do višine srednje šole 284
5 delo zahteva fakultetno oziroma visokošolsko izobrazbo 125
9 ne vem, b.o. 13
0 ni zaposlen 460
" " 5

V6_27 KOLIKO UR NA TEDEN DELATE? (če ima plačano zaposlitev)

6.27 KOLIKO UR NA TEDEN OBIČAJNO DELATE? - ur na teden:

Vrednost 260159 Frekvenca
0 ni zaposlen 471
3 1
4 1
84 1
85 1
99 3
" " 4

V6_28 KAKO ZADOVOLJNI STE S SVOJO ZAPOSLITVIJO (če ima plačano zaposlitev)

6.28 ČE UPOŠTEVATE CELOTNO SITUACIJO, KAKO ZADOVOLJNI STE NA SPLOŠNO S SVOJO SEDANJO ZAPOSLITVIJO? PROSIMO UPORABITE LESTVICO OD 0 DO 10.

Vrednost 261158 Frekvenca
0 povsem nezadovoljen 17
1 1 1
2 2 10
3 3 19
4 4 18
5 5 78
6 6 54
7 7 102
8 8 123
9 9 47
10 povsem zadovoljen 74
98 ni zaposlen 460
99 ne vem, b.o. 8
" " 1

V6_29 KAKO LAHKO BI NASLI PODOBNO ZAPOSLITEV, (če ima plačano zaposlitev)

6.29 KAJ MENITE, KAKO LAHKO ALI TEŽKO BI NAŠLI PODOBNO ZAPOSLITEV, ČE BI SVOJO SEDANJO ZAPOSLITEV IZGUBILI?

Vrednost 262157 Frekvenca
1 lahko 111
2 težko 339
3 skoraj nemogoče 84
0 ni zaposlen (preidite na vpr. 6.34) 436
" " 42

V6_30 ZAKAJ TRENTNO NISTE ZAPOSLENI? (odgovarjajo tisti, ki niso zaposleni)

6.30 NA SEZNAMU JE VEČ RAZLOGOV ZA TO, DA NEKDO NI ZAPOSLEN. KATERI MED NJIMI NAJBOLJ USTREZA VAŠI SEDANJI SITUACIJI?

Vrednost 263156 Frekvenca
1 upokojen 235
2 predčasno upokojen 35
3 delovno nezmožen, bolan 11
4 učenec, študent 77
5 na dodatnem usposabljanju 1
6 nezaposlen 42
7 gospodinja 47
8 drugo 31
0 je zaposlen 529
" " 4

V6_31 STE KDAJ BILI ZAPOSLENI? (če ni zaposlen)

6.31 STE KDAJ BILI ZAPOSLENI?

Vrednost 264155 Frekvenca
1 da 336
2 ne (preidite na vpr. 6.37) 139
0 je zaposlen 533
" " 4

V6_32 KAKSEN JE BIL VAS STATUS/KVALIFIKACIJA?

6.32 NE GLEDE NA TO, DA SEDAJ NISTE ZAPOSLENI, PROSIMO POVEJTE, KAKŠEN JE BIL VAŠ POKLICNI STATUS OZIROMA PRIZNANA KVALIFIKACIJA?

Vrednost 265154 Frekvenca
1 NK delavec 68
2 PK, priučen delavec 49
3 KV delavec 71
4 VKV delavec 15
5 uslužbenec z nižjo izobrazbo 13
6 uslužbenec s srednjo izobrazbo 76
7 uslužbenec z višjo ali visoko izobrazbo 46
8 obrtnik ali podjetnik, zaposluje druge 4
9 obrtnik ali podjetnik, ki ne zaposluje drugih 0
10 svobodni poklic 0
11 kmet, kmečka gospodinja, pomagajoči družinski član kmetijstvu 22
12 drugo 6
0 nikoli ni bil zaposlen, nima kvalifikacije, je zaposlen 640
" " 2

V6_33 KAKSEN JE BIL VAS TEDANJI POKLIC?

6.33 IN KAKŠEN JE BIL VAŠ TEDANJI POKLIC? (Anketar: kodiranje na podlagi ISCO šifranta)

Vrednost 266153 Frekvenca
0 je zaposlen 556
1 1
2 2
97 114
98 4
99 1
" " 5

V6_34 STE BILI V ZADNJIH PETIH LETIH KDAJ BREZ (Odgovarjajo vsi!)

6.34 STE BILI V ZADNJIH PETIH LETIH KDAJ BREZPOSELNI?

Vrednost 267152 Frekvenca
1 da 187
2 ne (preidite na vpr. 6.37) 810
" " 15

V6_35 KOLIKOKRAT STE BILI V ZADNJIH PETIH LETI 6.35 KOLIKOKRAT STE BILI V ZADNJIH PETIH LETIH BREZ ZAPOSLITVE?

- krat:

Vrednost 268151 Frekvenca
0 780
1 134
2 17
3 4
4 2
5 5
10 1
35 1
99 2
" " 66

V6_36 KOLIKOKRAT STE BILI V ZADNJIH PETIH LETI 6.36 KOLIKOKRAT STE BILI V ZADNJIH PETIH LETIH BREZ ZAPOSLITVE VEČ KOT 6 MESECEV?

- krat:

Vrednost 269150 Frekvenca
0 816
1 106
2 12
3 2
5 6
8 1
9 1
" " 68

V6_37 KAKO ZADOVOLJNI STE S SOSESKO,V KATERI Z

BIVALNO OKOLJE IN OSEBNA VARNOST 6.37 KAKO ZADOVOLJNI STE NA SPLOŠNO S SOSESKO, V KATERI ŽIVITE? PROSIMO UPORABITE LESTVICO OD 0 DO 10.

Vrednost 270149 Frekvenca
0 povsem nezadovoljen 10
1 1 3
2 2 20
3 3 27
4 4 25
5 5 121
6 6 73
7 7 129
8 8 232
9 9 149
10 povsem zadovoljen 219
99 ne vem, b.o. 3
" " 1

V6_38 KAKO VARNO SE POCUTITE,CE PO SVOJI SOSES

6.38 KAKO VARNO SE POČUTITE, ČE PO SVOJI SOSEŠČINI HODITE PONOČI?

Vrednost 271148 Frekvenca
1 zelo varno 411
2 še kar varno 447
3 ne preveč varno 92
4 sploh ne varno 18
9 ne vem, b.o. 44

V6_39A STE V ZADNJEM LETU DOZIVELI KAJ OD NASTE 6.39 STE V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH DOŽIVELI KATERO OD NASLEDNJIH STVARI:

a) so vam kaj ukradli

Vrednost 272147 Frekvenca
1 DA 70
2 NE 942

V6_39B so vas nadlegovali ali vam grozili 6.39 STE V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH DOŽIVELI KATERO OD NASLEDNJIH STVARI:

b) so vas nadlegovali ali vam grozili

Vrednost 273146 Frekvenca
1 DA 47
2 NE 965

V6_39C so vas spolno nadlegovali 6.39 STE V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH DOŽIVELI KATERO OD NASLEDNJIH STVARI:

c) so vas spolno nadlegovali

Vrednost 274145 Frekvenca
1 DA 7
2 NE 1005

V6_39D so vas pretepli ali poskodovali 6.39 STE V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH DOŽIVELI KATERO OD NASLEDNJIH STVARI:

d) so vas pretepli ali poškodovali

Vrednost 275144 Frekvenca
1 DA 7
2 NE 1005

V6_40 KAKO ZADOVOLJNI STE Z JAVNO VARNOSTJO?

6.40 KAKO ZADOVOLJNI STE NA SPLOŠNO Z JAVNO VARNOSTJO? PROSIMO UPORABITE LESTVICO OD 0 DO 10.

Vrednost 276143 Frekvenca
0 povsem nezadovoljen 16
1 1 7
2 2 24
3 3 59
4 4 52
5 5 194
6 6 142
7 7 173
8 8 163
9 9 64
10 povsem zadovoljen 81
99 ne vem, b.o. 37

V6_41A KOLIKO SO V VASI SOSESKI PRISOTNI NASLED 6.41 POMISLITE NA SVOJO SEDANJO BIVALNO SOSESKO. KOLIKO SO V NJEJ PRISOTNI NASLEDNJI POJAVI:

a) hrup

Vrednost 277142 Frekvenca
1 zelo močno 82
2 močno 198
3 zelo malo 392
4 niso prisotni 335
9 ne vem 4
" " 1

V6_41B ONESNAZENOST ZRAKA 6.41 POMISLITE NA SVOJO SEDANJO BIVALNO SOSESKO. KOLIKO SO V NJEJ PRISOTNI NASLEDNJI POJAVI:

b) onesnaženost zraka

Vrednost 278141 Frekvenca
1 zelo močno 55
2 močno 169
3 zelo malo 347
4 niso prisotni 426
9 ne vem 14
" " 1

V6_41C POMANJKANJE PROSTORA ZA REKREACIJO,ZELEN 6.41 POMISLITE NA SVOJO SEDANJO BIVALNO SOSESKO. KOLIKO SO V NJEJ PRISOTNI NASLEDNJI POJAVI:

c) pomanjkanje prostora za rekreacijo, zelenic

Vrednost 279140 Frekvenca
1 zelo močno 63
2 močno 99
3 zelo malo 175
4 niso prisotni 657
9 ne vem 17
" " 1

V6_41D SLABA KAKOVOST VODE 6.41 POMISLITE NA SVOJO SEDANJO BIVALNO SOSESKO. KOLIKO SO V NJEJ PRISOTNI NASLEDNJI POJAVI:

d) slaba kakovost vode

Vrednost 280139 Frekvenca
1 zelo močno 36
2 močno 98
3 zelo malo 203
4 niso prisotni 624
9 ne vem 50
" " 1

V6_42 KAKO ZADOVOLJNI STE Z OKOLJEM V SLOVENIJ

6.42 IN KAKO ZADOVOLJNI STE NA SPLOŠNO S STANJEM OKOLJA V SLOVENIJI? PROSIMO UPORABITE LESTVICO OD 0 DO 10.

Vrednost 281138 Frekvenca
0 povsem nezadovoljen 9
1 1 3
2 2 22
3 3 44
4 4 56
5 5 213
6 6 175
7 7 213
8 8 141
9 9 34
10 povsem zadovoljen 47
99 ne vem, b.o. 55

V6_43A NA PROBLEME DANASNJEGA CASA NIMAM VPLIVA 6.43 ZDAJ VAM BOMO PREBRALI NEKAJ TRDITEV, KI ZADEVAJO POGLED NA DANAŠNJE ŽIVLJENJE NASPLOH. PROSIMO POVEJTE, KOLIKO SOGLAŠATE Z VSAKO OD TRDITEV.

a) na večino problemov današnjega časa nimam vpliva

Vrednost 282137 Frekvenca
1 v celoti soglašam 376
2 soglašam 401
3 ne soglašam 141
4 sploh ne soglašam 29
9 ne vem 64
" " 1

V6_43B POGOSTO SE POCUTIM OSAMLJENO 6.43 ZDAJ VAM BOMO PREBRALI NEKAJ TRDITEV, KI ZADEVAJO POGLED NA DANAŠNJE ŽIVLJENJE NASPLOH. PROSIMO POVEJTE, KOLIKO SOGLAŠATE Z VSAKO OD TRDITEV.

b) pogosto se počutim osamljeno

Vrednost 283136 Frekvenca
1 v celoti soglašam 33
2 soglašam 128
3 ne soglašam 476
4 sploh ne soglašam 349
9 ne vem 25
" " 1

V6_43C NE UZIVAM PREVEC V SVOJEM DELU 6.43 ZDAJ VAM BOMO PREBRALI NEKAJ TRDITEV, KI ZADEVAJO POGLED NA DANAŠNJE ŽIVLJENJE NASPLOH. PROSIMO POVEJTE, KOLIKO SOGLAŠATE Z VSAKO OD TRDITEV.

c) ne uživam preveč v svojem delu

Vrednost 284135 Frekvenca
1 v celoti soglašam 51
2 soglašam 154
3 ne soglašam 404
4 sploh ne soglašam 324
9 ne vem 77
" " 2

V6_43D ZIVLJENJE JE ZAPLETENO,DA SE NE ZNAJDEM 6.43 ZDAJ VAM BOMO PREBRALI NEKAJ TRDITEV, KI ZADEVAJO POGLED NA DANAŠNJE ŽIVLJENJE NASPLOH. PROSIMO POVEJTE, KOLIKO SOGLAŠATE Z VSAKO OD TRDITEV.

d) življenje je postalo tako zapleteno, da se skoraj ne znajdem

Vrednost 285134 Frekvenca
1 v celoti soglašam 73
2 soglašam 147
3 ne soglašam 457
4 sploh ne soglašam 294
9 ne vem 40
" " 1

V6_43E ZA PRIHODNOST SEM ZELO OPTIMISTICEN 6.43 ZDAJ VAM BOMO PREBRALI NEKAJ TRDITEV, KI ZADEVAJO POGLED NA DANAŠNJE ŽIVLJENJE NASPLOH. PROSIMO POVEJTE, KOLIKO SOGLAŠATE Z VSAKO OD TRDITEV.

e) kar zadeva prihodnost, sem zelo optimističen

Vrednost 286133 Frekvenca
1 v celoti soglašam 213
2 soglašam 411
3 ne soglašam 252
4 sploh ne soglašam 80
9 ne vem 55
" " 1

V6_43F ZA NAPREDOVANJE,MORAS POCETI NEPRIMERNE 6.43 ZDAJ VAM BOMO PREBRALI NEKAJ TRDITEV, KI ZADEVAJO POGLED NA DANAŠNJE ŽIVLJENJE NASPLOH. PROSIMO POVEJTE, KOLIKO SOGLAŠATE Z VSAKO OD TRDITEV.

f) da bi napredoval, mora človek danes početi tudi neprimerne stvari

Vrednost 287132 Frekvenca
1 v celoti soglašam 127
2 soglašam 307
3 ne soglašam 316
4 sploh ne soglašam 149
9 ne vem 112
" " 1

V6_44 KAKO ZADOVOLJNI STE S SVOJIM ZIVLJENJEM?

6.44 KAKO ZADOVOLJNI STE NA SPLOŠNO S SVOJIM ŽIVLJENJEM? PROSIMO UPORABITE LESTVICO OD 0 DO 10.

Vrednost 288131 Frekvenca
0 povsem nezadovoljen 8
1 1 3
2 2 6
3 3 14
4 4 23
5 5 129
6 6 90
7 7 204
8 8 291
9 9 123
10 povsem zadovoljen 116
99 ne vem, b.o. 5

V6_45 KAKO SE POCUTITET TE DNI? ALI STE...

6.45 NA SPLOŠNO GLEDANO, KAKO SE POČUTITET TE DNI? ALI BI REKLI DA STE

Vrednost 289130 Frekvenca
1 zelo srečni 94
2 precej srečni 615
3 ne preveč srečni 238
4 zelo nesrečni 17
9 ne vem 48

V6_46A KAKO DOBRO SO V SLOVENIJI URESNICENE NAS 6.46 KAJ MENITE, KAKO DOBRO SO V SLOVENIJI URESNIČENE NASLEDNJE PRAVICE, SVOBOŠČINE IN ŽIVLJENJSKE PRILOŽNOSTI?

a) svoboda do političnega udejstvovanja

Vrednost 290129 Frekvenca
1 v celoti 247
2 precej 363
3 ne preveč 193
4 sploh ne 24
9 ne vem 184
" " 1

V6_46B SVOBODA IZBRATI SI POKLIC 6.46 KAJ MENITE, KAKO DOBRO SO V SLOVENIJI URESNIČENE NASLEDNJE PRAVICE, SVOBOŠČINE IN ŽIVLJENJSKE PRILOŽNOSTI?

b) svoboda izbrati si poklic

Vrednost 291128 Frekvenca
1 v celoti 223
2 precej 321
3 ne preveč 306
4 sploh ne 71
9 ne vem 90
" " 1

V6_46C ZASCITA OKOLJA 6.46 KAJ MENITE, KAKO DOBRO SO V SLOVENIJI URESNIČENE NASLEDNJE PRAVICE, SVOBOŠČINE IN ŽIVLJENJSKE PRILOŽNOSTI?

c) zaščita okolja

Vrednost 292127 Frekvenca
1 v celoti 50
2 precej 284
3 ne preveč 495
4 sploh ne 49
9 ne vem 133
" " 1

V6_46D ZASCITA ZASEBNE LASTNINE 6.46 KAJ MENITE, KAKO DOBRO SO V SLOVENIJI URESNIČENE NASLEDNJE PRAVICE, SVOBOŠČINE IN ŽIVLJENJSKE PRILOŽNOSTI?

d) zaščita zasebne lastnine

Vrednost 293126 Frekvenca
1 v celoti 85
2 precej 392
3 ne preveč 352
4 sploh ne 43
9 ne vem 139
" " 1

V6_46E PRAVICNA PORAZDELITEV BOGASTVA 6.46 KAJ MENITE, KAKO DOBRO SO V SLOVENIJI URESNIČENE NASLEDNJE PRAVICE, SVOBOŠČINE IN ŽIVLJENJSKE PRILOŽNOSTI?

e) pravična porazdelitev bogastva

Vrednost 294125 Frekvenca
1 v celoti 23
2 precej 50
3 ne preveč 463
4 sploh ne 387
9 ne vem 88
" " 1

V6_46F ENAKOST MED SPOLOMA 6.46 KAJ MENITE, KAKO DOBRO SO V SLOVENIJI URESNIČENE NASLEDNJE PRAVICE, SVOBOŠČINE IN ŽIVLJENJSKE PRILOŽNOSTI?

f) enakost med spoloma

Vrednost 295124 Frekvenca
1 v celoti 121
2 precej 418
3 ne preveč 330
4 sploh ne 61
9 ne vem 81
" " 1

V6_46G MOZNOST USPEHA,NE GLEDE NA IZVOR 6.46 KAJ MENITE, KAKO DOBRO SO V SLOVENIJI URESNIČENE NASLEDNJE PRAVICE, SVOBOŠČINE IN ŽIVLJENJSKE PRILOŽNOSTI?

g) enaka možnost uspeha v življenju, ne glede na socialni izvor

Vrednost 296123 Frekvenca
1 v celoti 78
2 precej 199
3 ne preveč 447
4 sploh ne 197
9 ne vem 90
" " 1

V6_46H SVOBODA GOVORA VEDNO IN POVSOD 6.46 KAJ MENITE, KAKO DOBRO SO V SLOVENIJI URESNIČENE NASLEDNJE PRAVICE, SVOBOŠČINE IN ŽIVLJENJSKE PRILOŽNOSTI?

h) svoboda govora vedno in povsod

Vrednost 297122 Frekvenca
1 v celoti 236
2 precej 415
3 ne preveč 223
4 sploh ne 56
9 ne vem 81
" " 1

V6_46I SVOBODA VEROIZPOVEDI 6.46 KAJ MENITE, KAKO DOBRO SO V SLOVENIJI URESNIČENE NASLEDNJE PRAVICE, SVOBOŠČINE IN ŽIVLJENJSKE PRILOŽNOSTI?

i) svoboda veroizpovedi

Vrednost 298121 Frekvenca
1 v celoti 419
2 precej 409
3 ne preveč 79
4 sploh ne 9
9 ne vem 95
" " 1

V6_46J ZASCITA PRED KRIMINALOM 6.46 KAJ MENITE, KAKO DOBRO SO V SLOVENIJI URESNIČENE NASLEDNJE PRAVICE, SVOBOŠČINE IN ŽIVLJENJSKE PRILOŽNOSTI?

j) zaščita pred kriminalom

Vrednost 299120 Frekvenca
1 v celoti 61
2 precej 256
3 ne preveč 504
4 sploh ne 95
9 ne vem 95
" " 1

V6_46K SOCIALNA VARNOST 6.46 KAJ MENITE, KAKO DOBRO SO V SLOVENIJI URESNIČENE NASLEDNJE PRAVICE, SVOBOŠČINE IN ŽIVLJENJSKE PRILOŽNOSTI?

k) socialna varnost

Vrednost 300119 Frekvenca
1 v celoti 65
2 precej 308
3 ne preveč 451
4 sploh ne 95
9 ne vem 92
" " 1

V6_46L SOLIDARNOST Z REVNIMI 6.46 KAJ MENITE, KAKO DOBRO SO V SLOVENIJI URESNIČENE NASLEDNJE PRAVICE, SVOBOŠČINE IN ŽIVLJENJSKE PRILOŽNOSTI?

l) solidarnost z revnimi

Vrednost 301118 Frekvenca
1 v celoti 52
2 precej 239
3 ne preveč 484
4 sploh ne 145
9 ne vem 91
" " 1

V6_46M MOZNOST DOBITI ZAPOSLITEV 6.46 KAJ MENITE, KAKO DOBRO SO V SLOVENIJI URESNIČENE NASLEDNJE PRAVICE, SVOBOŠČINE IN ŽIVLJENJSKE PRILOŽNOSTI?

m) možnost dobiti zaposlitev

Vrednost 302117 Frekvenca
1 v celoti 28
2 precej 78
3 ne preveč 525
4 sploh ne 314
9 ne vem 66
" " 1

V6_47 IMAJO DANASNJE GENERACIJE VISJI STANDARD

6.47 ALI MENITE, DA IMAJO DANAŠNJE MLADE GENERACIJE VIŠJI, NIŽJI ALI ENAK ŽIVLJENJSKI STANDARD, KOT NJIHOVI STARŠI?

Vrednost 303116 Frekvenca
1 višji življenjski standard 484
2 nižji življenjski standard 324
3 enak življenjski standard 115
9 ne vem, b.o. 89

V6_48 KAKO ZADOVOLJNI STE Z DEMOKRATICNIMI INS

6.48 KAKO ZADOVOLJNI STE NA SPLOŠNO Z DEMOKRATIČNIMI INSTITUCIJAMI V SLOVENIJI. PROSIMO UPORABITE LESTVICO OD 0 DO 10.

Vrednost 304115 Frekvenca
0 povsem nezadovoljen 37
1 1 18
2 2 53
3 3 85
4 4 91
5 5 236
6 6 165
7 7 139
8 8 44
9 9 13
10 povsem zadovoljen 7
99 ne vem, b.o. 124

V6_49A KAKO POMEMBNE SE VAM STVARI NA SEZNAMU Z 6.49 ČLOVEK IMA LAHKO OBČUTEK, DA JE VKLJUČEN V NORMALNO DRUŽBENO ŽIVLJENJE, ALI PA, DA JE IZ NJEGA IZKLJUČEN. KAKO POMEMBNE SE VAM OSEBNO ZDIJO STVARI NA SEZNAMU ZA TO, DA JE NEKDO PRI NAS VKLJUČEN V DRUŽBENO ŽIVLJENJE?

a) da ima spoštovanja vreden poklic

Vrednost 305114 Frekvenca
1 zelo pomembno 302
2 pomembno 560
3 ne preveč pomembno 92
4 ni pomembno 28
9 ne vem 30

V6_49B DA DELOVNE ZMOZNOSTI NISO OMEJENE/ZMANJS 6.49 ČLOVEK IMA LAHKO OBČUTEK, DA JE VKLJUČEN V NORMALNO DRUŽBENO ŽIVLJENJE, ALI PA, DA JE IZ NJEGA IZKLJUČEN. KAKO POMEMBNE SE VAM OSEBNO ZDIJO STVARI NA SEZNAMU ZA TO, DA JE NEKDO PRI NAS VKLJUČEN V DRUŽBENO ŽIVLJENJE?

b) da njegove delovne zmožnosti niso omejene ali zmanjšane

Vrednost 306113 Frekvenca
1 zelo pomembno 289
2 pomembno 551
3 ne preveč pomembno 90
4 ni pomembno 21
9 ne vem 61

V6_49C DA ZNA UPORABLJATI RACUNALNIK 6.49 ČLOVEK IMA LAHKO OBČUTEK, DA JE VKLJUČEN V NORMALNO DRUŽBENO ŽIVLJENJE, ALI PA, DA JE IZ NJEGA IZKLJUČEN. KAKO POMEMBNE SE VAM OSEBNO ZDIJO STVARI NA SEZNAMU ZA TO, DA JE NEKDO PRI NAS VKLJUČEN V DRUŽBENO ŽIVLJENJE?

c) da zna uporabljati računalnik

Vrednost 307112 Frekvenca
1 zelo pomembno 220
2 pomembno 496
3 ne preveč pomembno 184
4 ni pomembno 66
9 ne vem 46

V6_49D DA GOVORI TUJ JEZIK 6.49 ČLOVEK IMA LAHKO OBČUTEK, DA JE VKLJUČEN V NORMALNO DRUŽBENO ŽIVLJENJE, ALI PA, DA JE IZ NJEGA IZKLJUČEN. KAKO POMEMBNE SE VAM OSEBNO ZDIJO STVARI NA SEZNAMU ZA TO, DA JE NEKDO PRI NAS VKLJUČEN V DRUŽBENO ŽIVLJENJE?

d) da govori tuj jezik

Vrednost 308111 Frekvenca
1 zelo pomembno 337
2 pomembno 504
3 ne preveč pomembno 111
4 ni pomembno 32
9 ne vem 28

V6_49E DA IMA VOZNISKO DOVOLJENJE 6.49 ČLOVEK IMA LAHKO OBČUTEK, DA JE VKLJUČEN V NORMALNO DRUŽBENO ŽIVLJENJE, ALI PA, DA JE IZ NJEGA IZKLJUČEN. KAKO POMEMBNE SE VAM OSEBNO ZDIJO STVARI NA SEZNAMU ZA TO, DA JE NEKDO PRI NAS VKLJUČEN V DRUŽBENO ŽIVLJENJE?

e) da ima vozniško dovoljenje

Vrednost 309110 Frekvenca
1 zelo pomembno 391
2 pomembno 487
3 ne preveč pomembno 81
4 ni pomembno 32
9 ne vem 21

V6_49F DA JE DELEZEN POKLICNEGA USPOSABLJANJA 6.49 ČLOVEK IMA LAHKO OBČUTEK, DA JE VKLJUČEN V NORMALNO DRUŽBENO ŽIVLJENJE, ALI PA, DA JE IZ NJEGA IZKLJUČEN. KAKO POMEMBNE SE VAM OSEBNO ZDIJO STVARI NA SEZNAMU ZA TO, DA JE NEKDO PRI NAS VKLJUČEN V DRUŽBENO ŽIVLJENJE?

f) da je deležen rednega poklicnega usposabljanja

Vrednost 310109 Frekvenca
1 zelo pomembno 261
2 pomembno 572
3 ne preveč pomembno 107
4 ni pomembno 24
9 ne vem 48

V6_49G DA IMA PRIJATELJE 6.49 ČLOVEK IMA LAHKO OBČUTEK, DA JE VKLJUČEN V NORMALNO DRUŽBENO ŽIVLJENJE, ALI PA, DA JE IZ NJEGA IZKLJUČEN. KAKO POMEMBNE SE VAM OSEBNO ZDIJO STVARI NA SEZNAMU ZA TO, DA JE NEKDO PRI NAS VKLJUČEN V DRUŽBENO ŽIVLJENJE?

g) da ima prijatelje

Vrednost 311108 Frekvenca
1 zelo pomembno 366
2 pomembno 550
3 ne preveč pomembno 62
4 ni pomembno 13
9 ne vem 21

V6_49H DA NI KRONICNO BOLANRIZADET 6.49 ČLOVEK IMA LAHKO OBČUTEK, DA JE VKLJUČEN V NORMALNO DRUŽBENO ŽIVLJENJE, ALI PA, DA JE IZ NJEGA IZKLJUČEN. KAKO POMEMBNE SE VAM OSEBNO ZDIJO STVARI NA SEZNAMU ZA TO, DA JE NEKDO PRI NAS VKLJUČEN V DRUŽBENO ŽIVLJENJE?

h) da ni kronično bolan ali prizadet

Vrednost 312107 Frekvenca
1 zelo pomembno 512
2 pomembno 386
3 ne preveč pomembno 69
4 ni pomembno 24
9 ne vem 21

V6_49I DA IMA LASTNO DRUZINO IN OTROKE 6.49 ČLOVEK IMA LAHKO OBČUTEK, DA JE VKLJUČEN V NORMALNO DRUŽBENO ŽIVLJENJE, ALI PA, DA JE IZ NJEGA IZKLJUČEN. KAKO POMEMBNE SE VAM OSEBNO ZDIJO STVARI NA SEZNAMU ZA TO, DA JE NEKDO PRI NAS VKLJUČEN V DRUŽBENO ŽIVLJENJE?

i) da ima lastno družino in otroke

Vrednost 313106 Frekvenca
1 zelo pomembno 223
2 pomembno 490
3 ne preveč pomembno 206
4 ni pomembno 66
9 ne vem 27

V6_49J DA SODELUJE PRI PROSTOVOLJNIH DEJAVNOSTI 6.49 ČLOVEK IMA LAHKO OBČUTEK, DA JE VKLJUČEN V NORMALNO DRUŽBENO ŽIVLJENJE, ALI PA, DA JE IZ NJEGA IZKLJUČEN. KAKO POMEMBNE SE VAM OSEBNO ZDIJO STVARI NA SEZNAMU ZA TO, DA JE NEKDO PRI NAS VKLJUČEN V DRUŽBENO ŽIVLJENJE?

j) da sodeluje pri prostovoljnih dejavnostih

Vrednost 314105 Frekvenca
1 zelo pomembno 77
2 pomembno 399
3 ne preveč pomembno 374
4 ni pomembno 112
9 ne vem 50

V6_49K DA SODELUJE PRI POLITICNIH DEJAVNOSTIH 6.49 ČLOVEK IMA LAHKO OBČUTEK, DA JE VKLJUČEN V NORMALNO DRUŽBENO ŽIVLJENJE, ALI PA, DA JE IZ NJEGA IZKLJUČEN. KAKO POMEMBNE SE VAM OSEBNO ZDIJO STVARI NA SEZNAMU ZA TO, DA JE NEKDO PRI NAS VKLJUČEN V DRUŽBENO ŽIVLJENJE?

k) da sodeluje pri političnih dejavnostih

Vrednost 315104 Frekvenca
1 zelo pomembno 50
2 pomembno 185
3 ne preveč pomembno 427
4 ni pomembno 284
9 ne vem 66

V6_49L DA IMA DOBRO IZOBRAZBO 6.49 ČLOVEK IMA LAHKO OBČUTEK, DA JE VKLJUČEN V NORMALNO DRUŽBENO ŽIVLJENJE, ALI PA, DA JE IZ NJEGA IZKLJUČEN. KAKO POMEMBNE SE VAM OSEBNO ZDIJO STVARI NA SEZNAMU ZA TO, DA JE NEKDO PRI NAS VKLJUČEN V DRUŽBENO ŽIVLJENJE?

l) da ima dobro izobrazbo

Vrednost 316103 Frekvenca
1 zelo pomembno 300
2 pomembno 574
3 ne preveč pomembno 80
4 ni pomembno 34
9 ne vem 24

V6_49M DA IMA SLOVENSKO DRZAVLJANSTVO 6.49 ČLOVEK IMA LAHKO OBČUTEK, DA JE VKLJUČEN V NORMALNO DRUŽBENO ŽIVLJENJE, ALI PA, DA JE IZ NJEGA IZKLJUČEN. KAKO POMEMBNE SE VAM OSEBNO ZDIJO STVARI NA SEZNAMU ZA TO, DA JE NEKDO PRI NAS VKLJUČEN V DRUŽBENO ŽIVLJENJE?

m) da ima slovensko državljanstvo

Vrednost 317102 Frekvenca
1 zelo pomembno 356
2 pomembno 465
3 ne preveč pomembno 116
4 ni pomembno 44
9 ne vem 31

V6_49N DA IMA LASTNE DOHODKE 6.49 ČLOVEK IMA LAHKO OBČUTEK, DA JE VKLJUČEN V NORMALNO DRUŽBENO ŽIVLJENJE, ALI PA, DA JE IZ NJEGA IZKLJUČEN. KAKO POMEMBNE SE VAM OSEBNO ZDIJO STVARI NA SEZNAMU ZA TO, DA JE NEKDO PRI NAS VKLJUČEN V DRUŽBENO ŽIVLJENJE?

n) da ima lastne dohodke

Vrednost 318101 Frekvenca
1 zelo pomembno 515
2 pomembno 427
3 ne preveč pomembno 37
4 ni pomembno 14
9 ne vem 19

V6_50 KAKO BI OVREDNOTILI VASO PRIHODNOST?

6.50 IN KAKO BI NA SPLOŠNO OVREDNOTILI VAŠO OSEBNO PRIHODNOST?

Vrednost 319100 Frekvenca
1 optimistično 376
2 bolj optimistično kot pesimistično 377
3 bolj pesimistično kot optimistično 115
4 pesimistično 26
9 ne vem, b.o. 118

V7_01 STE KDAJ POPILI KOZAREC KATERE OD NASTET

7.00 PITJE ALKOHOLNIH PIJAČ. NA KONCU VAM BOMO V SODELOVANJU Z INŠTITUTOM ZA VAROVANJE ZDRAVJA ZASTAVILI ŠE NEKAJ VPRAŠANJ O NAVADAH LJUDI PRI PITJU ALKOHOLNIH PIJAČ PRI NAS 7.01 ALI STE KDAJ V ŽIVLJENJU POPILI KOZAREC KATERE OD NAŠTETIH ALKOHOLNIH PIJAČ? (upoštevajte vse vrste pijač na seznamu)

Vrednost 32099 Frekvenca
1 da 961
2 ne (preskok na 8.00) 51

V7_02 STE V ZADNJEM LETU POPILI KOZAREC KATERE

7.02 ALI STE V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH POPILI KOZAREC KATERE OD NAŠTETIH ALKOHOLNIH PIJAČ? (upoštevajte vse vrste pijač na seznamu)

Vrednost 32198 Frekvenca
1 da 865
2 ne (preskok na 8.00) 147

V7_03 STE V ZADNJEM LETU KDAJ PILI PIVO?

7.03 ALI STE V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH KDAJ PILI PIVO? PRI TEM NE UPOŠTEVAJTE PIVA Z NIŽJO VSEBNOSTJO ALKOHOLA, KOT NPR. UNI, GREN, MEŠANICE PIVA IN LIMONADE NPR. RADLER, ROLER IN DRUGE.

Vrednost 32297 Frekvenca
1 da 692
2 ne (preskok na 7.08) 317
" " 3

V7_04 KAKO POGOSTO STE V ZADNJEM LETU PILI PIV

7.04 KAKO POGOSTO STE V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH PILI PIVO?

Vrednost 32396 Frekvenca
1 vsak dan 46
2 5-6 dni v tednu 16
3 3-4 dni v tednu 45
4 1-2 dni v tednu 193
5 2-3 dni v mesecu 161
6 1 dan v mesecu 96
7 7-11 dni v letu 44
8 3-6 dni v letu 46
9 2 dni v letu 30
10 1 dan v letu 14
11 nikoli 319
" " 2

V7_05 KOLIKO PIVA STE V ZADNJEM LETU POPILI NA 7.05 KOLIKO PIVA STE V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH OBIČAJNO POPILI NA DAN, KADAR STE PILI PIVO? (Anketar, zapišite količino v mericah - 1 dl)

- običajno število meric popitega piva:

Vrednost 32495 Frekvenca
0 318
1 1
350 1
500 2
702 1
" " 3

V7_06 KOLIKO PIVA STE V ZADNJEM LETU NAJVEC PO 7.06 KOLIKO PIVA PA STE V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH NAJVEČ POPILI NA EN DAN? (Anketar, zapišite količino v mericah - 1 dl)

- največje število meric popitega piva:

Vrednost 32594 Frekvenca
0 324
2 1
5 1
850 1
990 1
999 1
" " 4

V7_07 KAKO POGOSTO STE POPILI TAKSNO KOLICINO

7.07 IN KAKO POGOSTO STE POPILI TAKŠNO NAJVEČJO KOLIČINO PIVA?

Vrednost 32693 Frekvenca
1 vsak dan 10
2 5-6 dni v tednu 5
3 3-4 dni v tednu 4
4 1-2 dni v tednu 65
5 2-3 dni v mesecu 88
6 1 dan v mesecu 146
7 7-11 dni v letu 74
8 3-6 dni v letu 97
9 2 dni v letu 87
10 1 dan v letu 102
11 nikoli 329
" " 5

V7_08 ALI STE V ZADNEM LETU KDAJ PILI VINO?

7.08 ALI STE V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH KDAJ PILI VINO?

Vrednost 32792 Frekvenca
1 da 783
2 ne (preskok na 7.13) 226
" " 3

V7_09 KAKO POGOSTO STE V ZADNJEM LETU PILI VIN

7.09 KAKO POGOSTO STE V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH PILI VINO?

Vrednost 32891 Frekvenca
1 vsak dan 84
2 5-6 dni v tednu 29
3 3-4 dni v tednu 61
4 1-2 dni v tednu 150
5 2-3 dni v mesecu 158
6 1 dan v mesecu 136
7 7-11 dni v letu 54
8 3-6 dni v letu 63
9 2 dni v letu 32
10 1 dan v letu 18
11 nikoli 224
" " 3

V7_10 KOLIKO VINA STE V ZADNJEM LETU POPILI NA 7.10 KOLIKO VINA STE V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH OBIČAJNO POPILI NA DAN, KADAR STE PILI VINO? (Anketar, zapišite količino v mericah - 1 dl)

- običajno število meric popitega vina:

Vrednost 32990 Frekvenca
0 228
2 1
5 10
10 259
11 1
15 2
20 300
25 3
30 68
40 32
50 69
60 6
70 2
80 3
100 23
120 1
200 2
" " 2

V7_11 KOLIKO VINA STE V ZADNJEM LETU NAJVEC PO 7.11 KOLIKO VINA PA STE V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH NAJVEČ POPILI NA EN DAN? (Anketar, zapišite količino v mericah - 1 dl)

- največje število meric popitega vina:

Vrednost 33089 Frekvenca
0 230
3 1
300 11
400 2
500 3
" " 5

V7_12 KAKO POGOSTO STE POPILI TAKSNO KOLICINO

7.12 IN KAKO POGOSTO STE POPILI TAKŠNO NAJVEČJO KOLIČINO VINA?

Vrednost 33188 Frekvenca
1 vsak dan 12
2 5-6 dni v tednu 3
3 3-4 dni v tednu 14
4 1-2 dni v tednu 52
5 2-3 dni v mesecu 73
6 1 dan v mesecu 153
7 7-11 dni v letu 80
8 3-6 dni v letu 145
9 2 dni v letu 116
10 1 dan v letu 116
11 nikoli 245
" " 3

V7_13 STE V ZADNJEM LETU KDAJ PILI ZGANE PIJAC

7.13 ALI STE V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH KDAJ PILI ŽGANE PIJAČE?

Vrednost 33287 Frekvenca
1 da 435
2 ne (preskok na 8.00) 574
" " 3

V7_14 KAKO POGOSTO STE V ZADNJEM LETU PILI ZGA

7.14 KAKO POGOSTO STE V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH PILI ŽGANE PIJAČE?

Vrednost 33386 Frekvenca
1 vsak dan 12
2 5-6 dni v tednu 2
3 3-4 dni v tednu 5
4 1-2 dni v tednu 46
5 2-3 dni v mesecu 70
6 1 dan v mesecu 112
7 7-11 dni v letu 48
8 3-6 dni v letu 58
9 2 dni v letu 45
10 1 dan v letu 33
11 nikoli 579
" " 2

V7_15 KOLIKO ZGANIH PIJAC STE V ZADNJEM LETU P 7.15 KOLIKO ŽGANIH PIJAČ STE V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH OBIČAJNO POPILI NA DAN, KADAR STE PILI ŽGANE PIJAČE? (Anketar, zapišite količino v mericah - 0,3 dl (šilce ali "štamperl"))

- običajno število popitih meric žganih pijač:

Vrednost 33485 Frekvenca
0 578
3 2
7 1
9 1
10 312
15 1
16 2
17 1
20 60
30 28
33 1
40 3
50 7
60 1
70 6
150 3
170 1
200 1
" " 3

V7_16 KOLIKO ZGANIH PIJAC STE V ZADNJEM LETU N 7.16 KOLIKO ŽGANIH PIJAČ PA STE V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH NAJVEČ POPILI NA EN DAN? (Anketar, zapišite količino v mericah - 0,3 dl)

- največje število popitih meric žganih pijač:

Vrednost 33584 Frekvenca
0 578
1 1
3 1
300 2
330 1
400 1
" " 3

V7_17 KAKO POGOSTO STE POPILI TAKSNO KOLICINO

7.17 IN KAKO POGOSTO STE POPILI TAKŠNO NAJVEČJO KOLIČINO ŽGANIH PIJAČ?

Vrednost 33683 Frekvenca
1 vsak dan 7
2 5-6 dni v tednu 1
3 3-4 dni v tednu 3
4 1-2 dni v tednu 15
5 2-3 dni v mesecu 41
6 1 dan v mesecu 89
7 7-11 dni v letu 35
8 3-6 dni v letu 80
9 2 dni v letu 68
10 1 dan v letu 86
11 nikoli 585
" " 2

P1 STE KDAJ RAZMISLJALI O TEM, DA BI MORALI

P1 ALI STE KDAJ RAZMIŠLJALI O TEM, DA BI MORALI ZMANJŠATI PITJE ALKOHOLA?

Vrednost 33782 Frekvenca
1 da 130
2 ne 545
9 ne pijem alkohola 300
0 b. o. 0
" " 37

P2 SO VAS LJUDJE KDAJ KRITIZIRALI ZARADI PI

P2 ALI SO VAS LJUDJE KDAJ KRITIZIRALI ZARADI PITJA ALKOHOLA?

Vrednost 33881 Frekvenca
1 da 102
2 ne 613
9 ne pijem alkohola 260
0 b. o. 0
" " 37

P3 STE KDAJ IMELI OBCUTEK KRIVDE ZARADI PIT

P3 ALI STE KDAJ IMELI OBČUTEK KRIVDE ZARADI PITJA ALKOHOLA?

Vrednost 33980 Frekvenca
1 da 99
2 ne 609
9 ne pijem alkohola 268
0 b. o. 0
" " 36

P4 STE KDAJ POPILI ALKOHOL ZJUTRAJ, DA BI P

P4 ALI STE KDAJ POPILI ALKOHOL ZJUTRAJ, DA BI PREMAGALI "MAČKA" ALI SE UMIRILI?

Vrednost 34079 Frekvenca
1 da 55
2 ne 655
9 ne pijem alkohola 263
0 b. o. 0
" " 39

P5 MOSKI: STE V ZADNJEM LETU POPILI 5 ALI V (Vprašanje samo za moške)

P5 POSKUSITE SE SPOMNITI, ALI STE V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH POPILI PET ALI VEČ ALKOHOLNIH PIJAČ OB ENI PRILOŽNOSTI. ČE DA, KAKO POGOSTO JE TO BILO? (Kot "pijača" šteje kozarec vina (1 dl) ali pol steklenice oziroma pločevinke velikega piva (2,5 dl) ali šilce zgane pijače (0,3 dl). Seštejte prosim vse pijače, ki ste jih popili ob tej priložnosti.

Vrednost 34178 Frekvenca
1 da, vsak dan 10
2 da, 5 do 6 dni v tednu 3
3 da, 3 do 4 dni v tednu 12
4 da, 1 do 2 dni v tednu 36
5 da, 2 do 3 dni v mesecu 37
6 da, 1 dan v mesecu 42
7 da, 7 do 11 dni v letu 28
8 da, 3 do 6 dni v letu 27
9 da, 2 dni v letu 33
10 da, 1 dan v letu 47
11 ne, nikoli 167
" " 570

P6 ZENSKE: STE V ZADNJEM LETU POPILI 3 ALI (Vprašanje samo za ženske)

P6 POSKUSITE SE SPOMNITI, ALI STE V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH POPILI TRI ALI VEČ ALKOHOLNE PIJAČE OB ENI PRILOŽNOSTI? ČE DA, KAKO POGOSTO JE TO BILO? (Kot "pijača" šteje kozarec vina (1 dl) ali pol steklenice oziroma pločevinke velikega piva (2,5 dl) ali šilce zgane pijače (0,3 dl). Seštejte prosim vse pijače, ki ste jih popili ob tej priložnosti.

Vrednost 34277 Frekvenca
1 da, vsak dan 7
2 da, 5 do 6 dni v tednu 0
3 da, 3 do 4 dni v tednu 8
4 da, 1 do 2 dni v tednu 20
5 da, 2 do 3 dni v mesecu 39
6 da, 1 dan v mesecu 53
7 da, 7 do 11 dni v letu 32
8 da, 3 do 6 dni v letu 52
9 da, 2 dni v letu 37
10 da, 1 dan v letu 50
11 ne, nikoli 253
" " 461

P7A STE V ZIVLJENJU POSKUSILI... MARIHUANO,H P7 (Vprašanja za vse) ALI STE ŽE KDAJ POSKUSILI KATERO OD NASLEDNJIH DROG? (V vsaki vrstici obkrožite 'odgovor' "da" ali "ne")

a) marihuana, hašiš

Vrednost 34376 Frekvenca
1 DA 82
2 NE 854
0 b.o. 0
" " 76

P7B HEROIN P7 (Vprašanja za vse) ALI STE ŽE KDAJ POSKUSILI KATERO OD NASLEDNJIH DROG? (V vsaki vrstici obkrožite 'odgovor' "da" ali "ne")

b) heroin

Vrednost 34475 Frekvenca
1 DA 6
2 NE 923
0 b.o. 0
" " 83

P7C KOKAIN P7 (Vprašanja za vse) ALI STE ŽE KDAJ POSKUSILI KATERO OD NASLEDNJIH DROG? (V vsaki vrstici obkrožite 'odgovor' "da" ali "ne")

c) kokain

Vrednost 34574 Frekvenca
1 DA 7
2 NE 922
0 b.o. 0
" " 83

P7D AMFETAMIN P7 (Vprašanja za vse) ALI STE ŽE KDAJ POSKUSILI KATERO OD NASLEDNJIH DROG? (V vsaki vrstici obkrožite 'odgovor' "da" ali "ne")

d) amfetamin

Vrednost 34673 Frekvenca
1 DA 4
2 NE 925
0 b.o. 0
" " 83

P7E LSD,DRUG HALUCINOGEN P7 (Vprašanja za vse) ALI STE ŽE KDAJ POSKUSILI KATERO OD NASLEDNJIH DROG? (V vsaki vrstici obkrožite 'odgovor' "da" ali "ne")

e) LSD ali drug halucinogen

Vrednost 34772 Frekvenca
1 DA 8
2 NE 921
0 b.o. 0
" " 83

P7F ECTASI P7 (Vprašanja za vse) ALI STE ŽE KDAJ POSKUSILI KATERO OD NASLEDNJIH DROG? (V vsaki vrstici obkrožite 'odgovor' "da" ali "ne")

f) ecstasi

Vrednost 34871 Frekvenca
1 DA 13
2 NE 916
0 b.o. 0
" " 83

P7G NEPREDPISANA POMIRJEVALA P7 (Vprašanja za vse) ALI STE ŽE KDAJ POSKUSILI KATERO OD NASLEDNJIH DROG? (V vsaki vrstici obkrožite 'odgovor' "da" ali "ne")

g) pomirjevala, ki vam jih NI predpisal zdravnik

Vrednost 34970 Frekvenca
1 DA 21
2 NE 909
0 b.o. 0
" " 82

P7H ALKOHOL+TABLETE P7 (Vprašanja za vse) ALI STE ŽE KDAJ POSKUSILI KATERO OD NASLEDNJIH DROG? (V vsaki vrstici obkrožite 'odgovor' "da" ali "ne")

h) kombinacijo alkohola in tablet

Vrednost 35069 Frekvenca
1 DA 12
2 NE 916
0 b.o. 0
" " 84

P7I INTERVENOZNO P7 (Vprašanja za vse) ALI STE ŽE KDAJ POSKUSILI KATERO OD NASLEDNJIH DROG? (V vsaki vrstici obkrožite 'odgovor' "da" ali "ne")

i) vbrizgal/a sem si drogo z injekcijsko iglo

Vrednost 35168 Frekvenca
1 DA 1
2 NE 928
0 b.o. 0
" " 83

P8 ALI UPORABLJATE HORMONSKE TABLETKE,MATER Zadnja tri vprašanja so samo za ženske, stare od 18 do 50 let:

P8 ALI TRENUTNO UPORABLJATE KATERO IZMED NAŠTETIH SREDSTEV ZA PREPREČEVANJE NOSEČNOSTI: HORMONSKE TABLETKE, MATERNIČNI VLOŽEK, KONDOM, STERILIZACIJO?

Vrednost 35267 Frekvenca
1 da 179
2 ne 203
" " 630

P9 UPORABLJATE KONTRACEPCIJSKE TABLETE ZA P

P9 ALI UPORABLJATE KONTRACEPCIJSKE TABLETE ZA PREPREČEVANJE NOSEČNOSTI?

Vrednost 35366 Frekvenca
1 da 79
2 ne 300
" " 633

P10 KOLIKO CASA UPORABLJATE KONTRACEPCIJSKE

P10 KOLIKO ČASA UPORABLJATE KONTRACEPCIJSKE TABLETE KOT SREDSTVO ZA PREPREČEVANJE ZANOSITVE? (Odgovarjajo samo uporabnice kontracepcijskih tablet)

Vrednost 35465 Frekvenca
1 uporabljam jih manj kot 3 mesece 6
2 uporabljam jih od 3 do 6 mesecev 12
3 uporabljam jih od 6 mesecev do enega leta 5
4 uporabljam jih več kot eno leto 66
" " 923

V8_01 SPOL

8.00 DEMOGRAFIJA 8.01 SPOL

Vrednost 35564 Frekvenca
1 moški 440
2 ženski 572

V8_02 LETO ROJSTVA? 8.02 KATEREGA LETA STE BILI ROJENI?

Leto:

Vrednost 35663 Frekvenca
13 1
19 4
20 3
78 28
79 29
80 22
81 6

V8_03 VASA VISINA (BREZ CEVLJEV)? 8.03 KOLIKŠNA JE VAŠA VIŠINA (BREZ ČEVLJEV)?

- cm:

Vrednost 35762 Frekvenca
999 ne vem 19
65 1
68 1
417 1
487 1
670 1
" " 1

V8_04 VASA TEZA (BREZ OBLEKE,CEVLJEV)? 8.04 KOLIKŠNA JE VAŠA TEŽA (BREZ OBLEKE IN BREZ ČEVLJEV)?

- kg:

Vrednost 35861 Frekvenca
999 ne vem 20
44 1
45 3
165 1
210 1
901 1
" " 1

V8_05 IMATE SLOVENSKO DRZAVLJANSTVO?

8.05 ALI IMATE SLOVENSKO DRŽAVLJANSTVO?

Vrednost 35960 Frekvenca
1 da 1004
2 ne 8

V8_06 KAKSNE NARODNOSTI STE?

8.06 KAKŠNE NARODNOSTI STE?

Vrednost 36059 Frekvenca
1 Slovenec 950
2 Italijan 4
3 Madžar 5
4 Nemec 1
5 Hrvat 21
6 Srb 18
7 Musliman 8
8 druge narodnosti 3
9 brez odgovora 2

V8_07 ZADNJA SOLA, KI STE JO KONCALI:

8.07 NAVEDITE ZADNJO ŠOLO, KI STE JO KONČALI, REDNO ALI IZREDNO:

Vrednost 36158 Frekvenca
1 nedokončana osnovna šola 58
2 dokončana osnovna šola 197
3 nedokončana strokovna ali srednja šola 29
4 dokončana 2 ali 3-letna strokovna šola 260
5 dokončana 4-letna srednja šola 288
6 nedokončana višja ali visoka šola 30
7 dokončana 2-letna višja šola 56
8 dokončana visoka šola, fakulteta, akademija 91
9 b.o. 3

V8_08 VASA SEDANJA DELOVNA AKTIVNOST:

8.08 KAKŠNA JE VAŠA SEDANJA DELOVNA AKTIVNOST; ALI STE ZDAJ ZAPOSLENI, ALI KAJ?

Vrednost 36257 Frekvenca
1 polno zaposlen (8 ur na dan) 488
2 zaposlen za skrajšan delovni čas (več kot 4 - manj kot 8 ur) 20
3 zaposlen za manj kot 4 ure na dan 0
4 brezposeln, ne prejemam nadomestila, podpore 17
5 brezposeln, prejemam nadomestilo oz. podporo 28
6 nisem zaposlen, vendar prejemam invalidnino, podporo 5
7 samozaposlen, samostojen podjetnik, obrtnik 9
8 kmet, kmetica, dela na kmetiji 32
9 upokojenec, z dodatno zaposlitvijo 17
10 upokojenec, brez dodatne zaposlitve 247
11 gospodinja, hišna opravila 43
12 vajenec, dijak, študent 82
13 ostali delovno neaktivni 17
99 brez odgovora 7

V8_09 VAS SKRBI, DA BI IZGUBILI DELOVNO MESTO? (Za zaposlene!)

8.09 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Vrednost 36356 Frekvenca
1 da, zelo me skrbi 57
2 da, do neke mere me skrbi 209
3 ne, to me ne skrbi 266
8 ni zaposlen 452
9 ne vem 13
" " 15

V8_10 VAS POLOZAJ NA DELOVNEM MESTU: (če je ali je bil kdaj zaposlen)

8.10 KAKŠEN JE (BIL) VAŠ POLOŽAJ NA DELOVNEM MESTU?

Vrednost 36455 Frekvenca
1 ima vodilni položaj na ravni podjetja, ustanove 54
2 ima vodstveni položaj na ravni delovne enote (vodja službe, sektorja, oddelka, ipd.) 96
3 neposredno vodi in nadzira delo izvršilnih delavcev (mojster, delovodja ipd.) 94
4 je zaposlen, a nima vodilnega, vodstvenega položaja (izvršilni delavec) 575
8 ne vem 21
9 brez odgovora 21
0 ni, nikoli ni bil zaposlen 146
" " 5

V8_11 DELATE V ZASEBNEM ALI JAVNEM SEKTORJU? (če je ali je bil kdaj zaposlen)

8.11 ALI DELATE (STE DELALI) V ZASEBNEM ALI V JAVNEM SEKTORJU?

Vrednost 36554 Frekvenca
1 delam v državni/občinski upravi, vojski, policiji 52
2 delam v javnem zavodu (zdravstvo, šolstvo, itd.) 126
3 delam v javnem podjetju (energetika, promet, komunala, 223
4 delam v podjetju pretežno (še) v družbeni lasti 195
5 delam v podjetju pretežno v privatni lasti 201
8 samozaposlen (podjetnik, obrtnik, svobodni poklic) 40
9 brez odgovora 23
0 se ne nanaša (ni, nikoli ni bil zaposlen) 149
" " 3

V8_12A ALI STE NASTETIM OBREMENITVAM PRI DELU I 8.12 (če je, ali je bil kdaj zaposlen) NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE OBREMENITVE, KI SO JIM IZPOSTAVLJENI LJUDJE PRI DELU. ALI STE NAŠTETIM OBREMENITVAM PRI VAŠEM DELU IZPOSTAVLJENI MOČNO, V VEČJI MERI, LE DELOMO, ALI PA SPLOH NIČ?

A. stiki z velikim številom ljudi

Vrednost 36653 Frekvenca
3 močno, v večji meri 529
2 malo, deloma 236
1 sploh nič 91
9 ne dela, mašilo 148
" " 8

V8_12B TEKOCI TRAK/STROJ DOLOCA TEMPO DELA 8.12 (če je, ali je bil kdaj zaposlen) NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE OBREMENITVE, KI SO JIM IZPOSTAVLJENI LJUDJE PRI DELU. ALI STE NAŠTETIM OBREMENITVAM PRI VAŠEM DELU IZPOSTAVLJENI MOČNO, V VEČJI MERI, LE DELOMO, ALI PA SPLOH NIČ?

B. tekoči trak/stroj določa tempo dela

Vrednost 36752 Frekvenca
3 močno, v večji meri 113
2 malo, deloma 65
1 sploh nič 678
9 ne dela, mašilo 148
" " 8

V8_12C NOCNO DELO IN DELO V IZMENAH 8.12 (če je, ali je bil kdaj zaposlen) NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE OBREMENITVE, KI SO JIM IZPOSTAVLJENI LJUDJE PRI DELU. ALI STE NAŠTETIM OBREMENITVAM PRI VAŠEM DELU IZPOSTAVLJENI MOČNO, V VEČJI MERI, LE DELOMO, ALI PA SPLOH NIČ?

C. nočno delo in delo v izmenah

Vrednost 36851 Frekvenca
3 močno, v večji meri 197
2 malo, deloma 143
1 sploh nič 516
9 ne dela, mašilo 148
" " 8

V8_12D HRUP 8.12 (če je, ali je bil kdaj zaposlen) NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE OBREMENITVE, KI SO JIM IZPOSTAVLJENI LJUDJE PRI DELU. ALI STE NAŠTETIM OBREMENITVAM PRI VAŠEM DELU IZPOSTAVLJENI MOČNO, V VEČJI MERI, LE DELOMO, ALI PA SPLOH NIČ?

D. hrup

Vrednost 36950 Frekvenca
3 močno, v večji meri 281
2 malo, deloma 217
1 sploh nič 358
9 ne dela, mašilo 148
" " 8

V8_12E VROCINA/MRAZ/MOKROTA 8.12 (če je, ali je bil kdaj zaposlen) NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE OBREMENITVE, KI SO JIM IZPOSTAVLJENI LJUDJE PRI DELU. ALI STE NAŠTETIM OBREMENITVAM PRI VAŠEM DELU IZPOSTAVLJENI MOČNO, V VEČJI MERI, LE DELOMO, ALI PA SPLOH NIČ?

E. vročina/mraz/mokrota

Vrednost 37049 Frekvenca
3 močno, v večji meri 289
2 malo, deloma 212
1 sploh nič 355
9 ne dela, mašilo 148
" " 8

V8_12F ENOSTRANSKE TELESNE OBREMENITVE 8.12 (če je, ali je bil kdaj zaposlen) NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE OBREMENITVE, KI SO JIM IZPOSTAVLJENI LJUDJE PRI DELU. ALI STE NAŠTETIM OBREMENITVAM PRI VAŠEM DELU IZPOSTAVLJENI MOČNO, V VEČJI MERI, LE DELOMO, ALI PA SPLOH NIČ?

F. enostranske telesne obremenitve

Vrednost 37148 Frekvenca
3 močno, v večji meri 238
2 malo, deloma 247
1 sploh nič 370
9 ne dela, mašilo 149
" " 8

V8_12J TEZKO TELESNO DELO 8.12 (če je, ali je bil kdaj zaposlen) NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE OBREMENITVE, KI SO JIM IZPOSTAVLJENI LJUDJE PRI DELU. ALI STE NAŠTETIM OBREMENITVAM PRI VAŠEM DELU IZPOSTAVLJENI MOČNO, V VEČJI MERI, LE DELOMO, ALI PA SPLOH NIČ?

J. težko telesno delo

Vrednost 37247 Frekvenca
3 močno, v večji meri 143
2 malo, deloma 198
1 sploh nič 515
9 ne dela, mašilo 148
" " 8

V8_12L STALNI CASOVNI PRITISK 8.12 (če je, ali je bil kdaj zaposlen) NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE OBREMENITVE, KI SO JIM IZPOSTAVLJENI LJUDJE PRI DELU. ALI STE NAŠTETIM OBREMENITVAM PRI VAŠEM DELU IZPOSTAVLJENI MOČNO, V VEČJI MERI, LE DELOMO, ALI PA SPLOH NIČ?

L. stalni časovni pritisk

Vrednost 37346 Frekvenca
3 močno, v večji meri 324
2 malo, deloma 269
1 sploh nič 263
9 ne dela, mašilo 148
" " 8

V8_12M HITRE ODLOCITVE 8.12 (če je, ali je bil kdaj zaposlen) NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE OBREMENITVE, KI SO JIM IZPOSTAVLJENI LJUDJE PRI DELU. ALI STE NAŠTETIM OBREMENITVAM PRI VAŠEM DELU IZPOSTAVLJENI MOČNO, V VEČJI MERI, LE DELOMO, ALI PA SPLOH NIČ?

M. hitre odločitve

Vrednost 37445 Frekvenca
3 močno, v večji meri 333
2 malo, deloma 268
1 sploh nič 255
9 ne dela, mašilo 148
" " 8

V8_12N VELIKA ODGOVORNOST 8.12 (če je, ali je bil kdaj zaposlen) NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE OBREMENITVE, KI SO JIM IZPOSTAVLJENI LJUDJE PRI DELU. ALI STE NAŠTETIM OBREMENITVAM PRI VAŠEM DELU IZPOSTAVLJENI MOČNO, V VEČJI MERI, LE DELOMO, ALI PA SPLOH NIČ?

N. velika odgovornost

Vrednost 37544 Frekvenca
3 močno, v večji meri 425
2 malo, deloma 308
1 sploh nič 123
9 ne dela, mašilo 148
" " 8

V8_12O POGOSTI SPORI 8.12 (če je, ali je bil kdaj zaposlen) NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE OBREMENITVE, KI SO JIM IZPOSTAVLJENI LJUDJE PRI DELU. ALI STE NAŠTETIM OBREMENITVAM PRI VAŠEM DELU IZPOSTAVLJENI MOČNO, V VEČJI MERI, LE DELOMO, ALI PA SPLOH NIČ?

O. pogosti spori

Vrednost 37643 Frekvenca
3 močno, v večji meri 52
2 malo, deloma 241
1 sploh nič 563
9 ne dela, mašilo 148
" " 8

V8_13 ALI STE SEDAJ...

8.13 ALI STE SEDAJ ...

Vrednost 37742 Frekvenca
1 samski 274
2 poročeni in živi s partnerjem (preidite na 8.15) 621
3 poročen, a živi ločeno od partnerja 12
4 vdovec 73
5 ločen 31
" " 1

V8_14 ALI ZIVITE S PARTNERJEM?

8.14 ALI ŽIVITE S PARTNERJEM?

Vrednost 37841 Frekvenca
1 da 616
2 ne 346
" " 50

V8_15 KOLIKO LJUDI, VKLJUCNO Z VAMI, ZIVI V VA 8.15 KOLIKO LJUDI, VKLJUČNO Z VAMI, ŽIVI V VAŠEM GOSPODINJSTVU? PRI TEM UPOŠTEVAJTE TUDI TISTE, KI SO MORDA TRENUTNO ODSOTNI (POČITNICE, BOLNICA). UPOŠTEVAJTE TUDI OTROKE. NE UPOŠTEVAJTE PA PLAČANIH POMOČNIC ALI POMOČNIKOV, TER PODNAJEMNIKOV.

- Število članov gospodinjstva:

Vrednost 37940 Frekvenca
1 70
2 186
3 232
4 335
5 104
6 57
7 18
8 1
9 3
10 3
11 1
17 1
" " 1

V8_16 KOLIKO CLANOV JE MLAJSIH OD 18 LET? 8.16 KOLIKO ČLANOV VAŠEGA GOSPODINJSTVA JE MLAJŠIH OD 18 LET?

- vpišite število:

Vrednost 38039 Frekvenca
0 560
1 240
2 166
3 25
4 5
5 2
6 2
8 1
11 1
" " 10

V8_17 ALI IMATE OTROKE?

8.17 ALI IMATE OTROKE

Vrednost 38138 Frekvenca
1 da 742
2 ne 269
" " 1

V8_18 STA BILA STARSA OB VASEM ROJSTVU DRZAVLJ

8.18 ALI STA BILA OBA STARŠA OB VAŠEM ROJSTVU DRŽAVLJANA SLOVENIJE OZIROMA SRS (PRED 1945 - DRŽAVLJANA JUGOSLAVIJE)?

Vrednost 38237 Frekvenca
1 oba sta bila državljana Slovenije 936
2 eden ni bil državljan Slovenije 24
3 nobeden ni bil državljan Slovenije 46
9 ne vem 4
" " 2

V8_19 STE VOLILI NA ZADNJIH VOLITVAH V DRZAVNI

8.19 ALI STE VOLILI NA ZADNJIH VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR?

Vrednost 38336 Frekvenca
1 da 763
2 ne 228
3 nisem imel volilne pravice 14
" " 7

V8_20 MESECNI DOHODEK VSEH CLANOV GOSPODINJSTV 8.20 KOLIKŠEN JE BIL MESEČNI DOHODEK VSEH ČLANOV VAŠEGA GOSPODINJSTVA (PO ODBITJU DAVKOV, OBVEZNEGA SOCIALNEGA ZAVAROVANJA IN DRUGIH DAJATEV) V ZADNJEM MESECU? SEŠTEJTE VSE OBLIKE DOHODKA: OSEBNI DOHODEK, POKOJNINA, ŠTIPENDIJA, DOHODEK OD DELA V OBRTI, KMETIJSTVU... (Na črto vpiši skupno vsoto, v okenca pa v tisočih Sit)

- tolarjev:

Vrednost 38435 Frekvenca
996 več kot 996.000 tolarjev 3
998 ne vem 213
999 brez odgovora 151
0 (brez dohodkov) 14
1 1
20 1
22 1
30 1
700 2
800 1
988 2
" " 2

V8_21 PREJEMATE REDNE MESECNE DOHODKE? 8.21 ALI PREJEMATE REDNE MESEČNE DOHODKE? (če da) KOLIKŠEN JE BIL ZADNJI REDNI MESEČNI DOHODEK (PO ODBITJU DAVKOV, OBVEZNEGA SOCIALNEGA ZAVAROVANJA IN DRUGIH DAJATEV)? SEŠTEJTE VSE OBLIKE: OSEBNI DOHODEK, POKOJNINA, ŠTIPENDIJA, DOHODEK OD DELA V OBRTI, KMETIJSTVU... (Na črto vpiši skupno vsoto, v okenca pa v tisočih Sit)

- tolarjev:

Vrednost 38534 Frekvenca
996 več kot 996.000 tolarjev 0
998 ne vem 45
999 brez odgovora 141
0 (brez dohodkov) 100
10 2
11 2
14 1
401 1
489 1
500 1
" " 2

V8_22B ALI IMATE...: OSEBNI AVTO DO 1100 CCM 8.22 ALI IMATE VI ALI VAŠA DRUŽINA OZ. VAŠE GOSPODINJSTVO:

B) osebni avto do 1100 ccm

Vrednost 38633 Frekvenca
1 DA 297
2 NE 713
" " 2

V8_22C OSEBNI AVTO OD 1101-1800 CCM 8.22 ALI IMATE VI ALI VAŠA DRUŽINA OZ. VAŠE GOSPODINJSTVO:

C) osebni avto od 1101 do 1800 ccm

Vrednost 38732 Frekvenca
1 DA 660
2 NE 350
" " 2

V8_22D OSEBNI AVTO 1801 IN VEC CCM 8.22 ALI IMATE VI ALI VAŠA DRUŽINA OZ. VAŠE GOSPODINJSTVO:

D) osebni avto 1801 in več ccm

Vrednost 38831 Frekvenca
1 DA 111
2 NE 898
" " 3

V8_22E NAVADEN TELEFON 8.22 ALI IMATE VI ALI VAŠA DRUŽINA OZ. VAŠE GOSPODINJSTVO:

E) navaden telefon

Vrednost 38930 Frekvenca
1 DA 927
2 NE 83
" " 2

V8_22H MOBITEL 8.22 ALI IMATE VI ALI VAŠA DRUŽINA OZ. VAŠE GOSPODINJSTVO:

H) prenosni telefon - "mobitel"

Vrednost 39029 Frekvenca
1 DA 365
2 NE 645
" " 2

V8_22I DOSTOP DO INTERNETA 8.22 ALI IMATE VI ALI VAŠA DRUŽINA OZ. VAŠE GOSPODINJSTVO:

R) dostop do interneta

Vrednost 39128 Frekvenca
1 DA 176
2 NE 834
" " 2

V8_22J SUSILNI STROJ 8.22 ALI IMATE VI ALI VAŠA DRUŽINA OZ. VAŠE GOSPODINJSTVO:

J) sušilni stroj

Vrednost 39227 Frekvenca
1 DA 145
2 NE 865
" " 2

V8_22M VIDEO KAMERO 8.22 ALI IMATE VI ALI VAŠA DRUŽINA OZ. VAŠE GOSPODINJSTVO:

M) video kamero

Vrednost 39326 Frekvenca
1 DA 129
2 NE 881
" " 2

V8_22N HI-FI,GLASBENI STOLP 8.22 ALI IMATE VI ALI VAŠA DRUŽINA OZ. VAŠE GOSPODINJSTVO:

N) HI-FI aparaturo, glasbeni stolp

Vrednost 39425 Frekvenca
1 DA 545
2 NE 465
" " 2

V8_22P UMETNINE,KI IMAJO VECJO VREDNOST 8.22 ALI IMATE VI ALI VAŠA DRUŽINA OZ. VAŠE GOSPODINJSTVO:

P) umetnine - slike, pohištvo, skulpture, nakit ipd., ki ima večjo denarno vrednost

Vrednost 39524 Frekvenca
1 DA 189
2 NE 821
" " 2

V8_22R KNJIZNICO,KI IMA 100 KNJIG 8.22 ALI IMATE VI ALI VAŠA DRUŽINA OZ. VAŠE GOSPODINJSTVO:

R) knjižnico, ki ima več kot 100 knjig

Vrednost 39623 Frekvenca
1 DA 272
2 NE 738
" " 2

V8_22S VIKEND HISO 8.22 ALI IMATE VI ALI VAŠA DRUŽINA OZ. VAŠE GOSPODINJSTVO:

R) vikend hišo

Vrednost 39722 Frekvenca
1 DA 131
2 NE 879
" " 2

V8_22T FIRMO,OBRT 8.22 ALI IMATE VI ALI VAŠA DRUŽINA OZ. VAŠE GOSPODINJSTVO:

R) firmo, obrt

Vrednost 39821 Frekvenca
1 DA 112
2 NE 898
" " 2

V8_22U DELNICE 8.22 ALI IMATE VI ALI VAŠA DRUŽINA OZ. VAŠE GOSPODINJSTVO:

R) delnice

Vrednost 39920 Frekvenca
1 DA 629
2 NE 381
" " 2

V8_22V ZEMLJISCE 8.22 ALI IMATE VI ALI VAŠA DRUŽINA OZ. VAŠE GOSPODINJSTVO:

R) zemljišče

Vrednost 40019 Frekvenca
1 DA 635
2 NE 373
" " 4

V8_23 KDO NAJVEC UPORABLJA MOBITEL? (Če je v gospodinjstvu mobilni telefon)

8.23 KDO V GOSPODINJSTVU NAJVEČ UPORABLJA MOBILNI TELEFON?

Vrednost 40118 Frekvenca
1 anketiranec sam 177
2 nekdo drug v gospodinjstvu 187
" " 648

V8_24 KOLIKO CASA NA DAN GLEDATE TV? 8.24 KOLIKO ČASA POVPREČNO NA DAN GLEDATE TELEVIZIJO?

- ur:

Vrednost 40217 Frekvenca
99 ne gledam TV 42
0 20
1 367
2 281
3 165
4 63
5 51
6 10
7 2
8 2
9 1
10 3
15 1
" " 4

V8_25 KATERI DRUZBENI SKUPINI PRIPADATE?

8.25 KATERI DRUŽBENI SKUPINI - SLOJU ALI RAZREDU - SE VAM ZDI DA PRIPADATE? ALI JE TO ČISTO SPODNJI, ALI DELAVSKI, ALI SREDNJI, VIŠJI SREDNJI, ALI ZGORNJI DRUŽBENI SLOJ ALI RAZRED?

Vrednost 40316 Frekvenca
1 čisto spodnji 36
2 delavski 317
3 srednji 538
4 višji srednji 78
5 zgornji 2
9 ne vem, brez odgovora 40
" " 1

V8_26 LEVO - DESNO?

8.26 V POLITIKI VČASIH LJUDJE GOVORIJO O LEVICI IN DESNICI. KAM BI VI UVRSTILI SAMI SEBE? NA LESTVICI OD 0 - 10, KJER POMENI 0 LEVICO IN 10 DESNICO?

Vrednost 40415 Frekvenca
0 LEVICA 30
1 1 16
2 2 30
3 3 49
4 4 29
5 5 315
6 6 42
7 7 29
8 8 24
9 9 8
10 DESNICA 30
99 ne vem, b.o. 408
" " 2

V8_27 KATERA TRDITEV SE PO NAJBOLJ NANASA NA V

8.27 KATERA OD NASLEDNJIH TRDITEV SE PO VAŠI OCENI NAJBOLJ NANAŠA NA VAS OSEBNO?

Vrednost 40514 Frekvenca
1 sem veren in sprejemam nauk cekve 290
2 sem veren na svoj poseben način 370
3 ne morem reči, ali sem veren ali ne 144
4 nisem veren in me take stvari ne zanimajo 145
5 nisem veren zato, ker to kar uči cerkev, ni res 31
9 drugo, b.o. 31
" " 1

V8_28 KAKO POGOSTO OBISKUJETE VERSKE OBREDE?

8.28 KAKO POGOSTO OBISKUJETE VERSKE OBREDE?

Vrednost 40613 Frekvenca
1 nikoli 252
2 manj kot enkrat na leto 77
3 približno enkrat do dvakrat na leto 233
4 večkrat na leto 155
5 približno enkrat na mesec 57
6 dvakrat do trikrat na mesec 48
7 skoraj vsak teden 50
8 vsak teden 104
9 večkrat na teden 12
99 ne morem oceniti, b.o. 23
" " 1

V8_29 CE BOSTE SPET IZBRANI, ALI BOSTE ODGOVAR

8.29 V PRIHODNJE BOMO SPET S PODOBNIM VPRAŠALNIKOM SPRAŠEVALI LJUDI O RAZLIČNIH STVAREH. ŠE BOSTE SLUČAJNO SPET IZBRANI, ALI BOSTE ODGOVARJALI NA VPRAŠANJA, ALI BOSTE ODKLONILI ANKETIRANJE?

Vrednost 40712 Frekvenca
1 bom spet odgovarjal 814
2 ne bom odgovarjal 72
9 ne ve, neodločen 125
" " 1

URA2 URA

KONEC INTERVJUJA OB URI

Vrednost 40811 Frekvenca
1 2
3 1
7 1
8 8
9 31
10 45
11 75
12 51
13 52
14 48
15 75
16 95
17 123
18 145
19 111
20 84
21 47
22 7
" " 11

MIN2 MIN

MINUT

Vrednost 40910 Frekvenca
0 114
1 2
2 3
56 1
57 3
58 4
" " 11

OKOLIS ANKETNI OKOLIS

ANKETNI OKOLIŠ (1 do 140)

Vrednost 4109 Frekvenca
2 15
4 13
6 8
134 13
136 15
138 15
140 15

ZAPST ZAPOREDNA ST. ANKETIRANCA

ZAPOREDNA ŠTEVILKA ANKETIRANCA (1 do 27)

Vrednost 4118 Frekvenca
1 43
2 50
3 47
4 45
5 44
6 33
7 32
8 21
9 23
10 44
11 46
12 48
13 45
14 41
15 37
16 37
17 23
18 18
19 46
20 40
21 43
22 49
23 43
24 38
25 32
26 25
27 19

OBCINA OBCINA

OBČINA (1 do 68)

Vrednost 4127 Frekvenca
1 15
3 38
5 16
61 15
62 15
64 80
68 15

VELNAS VELIKOST NASELJA

Velikost naselja:

Vrednost 4136 Frekvenca
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas (oddaljena od pošte, šole, trgovine) z do 500 prebivalcev 386
2 vas, kraj (s šolo, pošto, trgovino), trg z nad 500 do 2000 prebivalci 218
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 48
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 89
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalcev 118
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 152
" " 1

TIPKS TIP KRAJEVNE SKUPNOSTI:

Tip krajevne skupnosti:

Vrednost 4145 Frekvenca
1 mestna 323
2 primestna 165
3 vaška Število obiskov: 524

OBISK STEVILO OBISKOV:

Število obiskov:

Vrednost 4154 Frekvenca
1 608
2 257
3 112
4 23
5 12

CASTR CAS TRAJANJA RAZGOVORA:

Čas trajanja razgovora:

Vrednost 4163 Frekvenca
1 do 45 minut 102
2 45 minut do 1 ure 427
3 1 ura do 1,15 ure 329
4 1,15 do 1,30 ure 103
5 1,30 do 1,45 ure 28
6 1,45 do 2 ure 9
7 več kot 2 uri 8
" " 6

DAN1 DAN ANKETIRANJA DATUM ANKETIRANJA:

DAN

Vrednost 4172 Frekvenca
1 59
2 51
3 51
30 46
31 25

MESEC1 MESEC ANKETIRANJA

MESEC

Vrednost 4181 Frekvenca
3 1
5 188
6 630
7 190
" " 3

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

Opis

opis

Status raziskave: 4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

RANG RAZISKAVE:

9: najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, Niko, Grizold, Anton, et al. Slovensko javno mnenje 1999/2: Stališča o zdravju in zdravstvu III in Mednarodna raziskava o kakovosti življenja [datoteka podatkov]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, [izdelava], 1999;. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2000. ADP - IDNo: SJM992.

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2000

SORODNE RAZISKAVE

CESTE94 - Slovensko javno mnenje 1994/3: Raziskava o avtocestah v Sloveniji

ISSPSJ89 - ISSP85/91: Vloga države, Slovenija, 1989: Izbor iz ankete Slovensko javno mnenje, 1989; Stališča o ustavnih spremembah

POV_18 - Prostorske in okoljske vrednote 2004_2018

SJM - Slovensko javno mnenje: Opis serije

SJM162 - Slovensko javno mnenje 2016/2: Evropska družboslovna raziskava

SJM161 - Slovensko javno mnenje 2016/1: Raziskava o odnosu delo-družina, Stališča Slovencev o družinski problematiki in potrebah družin, Stališča o izbranih vidikih zdravja in zdravstva, Ogledalo javnega mnenja

SJM15 - Slovensko javno mnenje 2015: Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti

SJM14 - Slovensko javno mnenje 2014: Evropska družboslovna raziskava

SJM13 - Slovensko javno mnenje 2013: Mednarodna raziskava Nacionalna identiteta, mednarodna raziskava Razumevanje vloge državljana in Ogledalo javnega mnenja

SJM122 - Slovensko javno mnenje 2012/2: Evropska družboslovna raziskava

SJM121 - Slovensko javno mnenje 2012/1: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti, Mednarodna raziskava o družini in spreminjanju spolnih vlog IV., Primerjalna raziskava volilnih sistemov CSES V. in Longitudinalni program SJM 2012

SJM112 - Slovensko javno mnenje 2011/2: Svetovna raziskava vrednot in Ogledalo javnega mnenja

SJM111 - Slovensko javno mnenje 2011/1: Mednarodna raziskava o okolju (ISSP 2010), zdravju in zdravstvenem varstvu (ISSP 2011), o odnosu delo-družina in psihičnem nasilju na delovnem mestu

SJM10 - Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava

SJM092 - Slovensko javno mnenje 2009/2: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti

SJM091 - Slovensko javno mnenje 2009/1: Mednarodna raziskava: religija (ISSP 2008) in družbene neenakosti (ISSP 2009)

SJM082 - Slovensko javno mnenje 2008/2: Evropska družboslovna raziskava

SJM081 - Slovensko javno mnenje 2008/1: Evropska raziskava vrednot

SJM07 - Slovensko javno mnenje 2007: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti; vojaški poklici

SJM062 - Slovensko javno mnenje 2006/2: Mednarodni raziskavi: Vloga države (ISSP 2006); Prosti čas in šport (ISSP 2007)

SJM061 - Slovensko javno mnenje 2006/1: Evropska družboslovna raziskava

SJM053 - Slovensko javno mnenje 2005/3+4: Svetovna raziskava vrednot; Stališča o reformah

SJM052 - Slovensko javno mnenje 2005/2: Nacionalna in mednarodna varnost (CRP Znanje za varnost in mir) in Mednarodna povolilna raziskava

SJM051 - Slovensko javno mnenje 2005/1: Mednarodna raziskava Stališča o delu

SJM042 - Slovensko javno mnenje 2004/2: Evropska družboslovna raziskava

SJM041 - Slovensko javno mnenje 2004/1: Evropska volilna raziskava - EES

SJM034 - Slovensko javno mnenje 2003/4: Razumevanje vloge državljana / Mednarodna raziskava ISSP

SJM033 - Slovensko javno mnenje 2003/3: Nacionalna in mednarodna varnost; vojaški poklic

SJM032 - Slovensko javno mnenje 2003/2: Mednarodna raziskava o družini in narodni identiteti in Stališča o lokalni demokraciji

SJM031 - Slovensko javno mnenje 2003/1

SJM022 - Slovensko javno mnenje 2002/2: Evropska družboslovna anketa

SJM021 - Slovensko javno mnenje 2002/1: Stališča Slovencev o pridruževanju Evropski Uniji in NATO

SJM013 - Slovensko javno mnenje 2001/3: Raziskava o zdravju in zdravstvu IV. in Raziskava o obrambi in varnosti

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM011 - Slovensko javno mnenje 2001/1: Stališča Slovencev o pridruževanju Evropski Uniji in Mednarodna raziskava o delovnih aktivnostih

SJM002 - Slovensko javno mnenje 2000/2: Raziskava o okolju in raziskava o medčloveških stikih (ISSP)

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM993 - Slovensko javno mnenje 1999/3: Evropska raziskava vrednot

SJM991 - Slovensko javno mnenje 1999/1: Demokratizacija v vzhodno-evropskih državah (mednarodna raziskava) in Nacionalna varnost

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM981 - Slovensko javno mnenje 1998/1: Mednarodna raziskava o neenakosti in religiji

SJM973 - Slovensko javno mnenje 1997/3: Mednarodna raziskava Stališča o delu in ekološka sondaža

SJM972 - Slovensko javno mnenje 1997/2: Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve

SJM971 - Slovensko javno mnenje 1997/1: Stališča Slovencev o pridruževanju Evropski Uniji

SJM962 - Slovensko javno mnenje 1996/2: Stališča o zdravju in zdravstvu, športne aktivnosti in stališča o športu in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM954 - Slovensko javno mnenje 1995/4: Mednarodna raziskava razumevanje vloge države in socialno politične orientacije

SJM953 - Slovensko javno mnenje 1995/3: Razumevanje preteklosti in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM952 - Slovensko javno mnenje 1995/2: Mednarodna raziskava vrednot

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM945 - Slovensko javno mnenje 1994/5: Nacionalna varnost in mednarodni odnosi

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM942 - Slovensko javno mnenje 1994/2: Slovensko javno mnenje in slovensko-avstrijska raziskava vrednot

SJM941 - Slovensko javno mnenje 1994/1: Razvojne vrednote in prostor in stališča o zdravju in zdravstvu

SJM932 - Slovensko javno mnenje 1993/2: Mednarodna raziskava o okolju in družini

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM923 - Slovensko javno mnenje 1992/3: Procesi demokratizacije

SJM922 - Slovensko javno mnenje 1992/2: Mednarodna raziskava o neenakosti in socialno-ekonomskih orientacijah

SJM921 - Slovensko javno mnenje 1992/1: Mednarodna raziskava vrednot

SJM912 - Slovensko javno mnenje 1991/2: Slovenska družba na prehodu v demokracijo in mednarodna raziskava o vernosti in cerkvi

SJM911 - Slovensko javno mnenje SJM 1991/1: Demokratizacija v Vzhodnoevropskih državah

SJM903 - Slovensko javno mnenje 1990/3: Raziskava stališč o nacionalni varnosti ter o vprašanjih energetike in ekologije

SJM90 - Slovensko javno mnenje 1990

SJM88 - Slovensko javno mnenje 1988

SJM87 - Slovensko javno mnenje 1987

SJM86 - Slovensko javno mnenje 1986

SJM84 - Slovensko javno mnenje 1984

SJM83 - Slovensko javno mnenje 1983

SJM82 - Slovensko javno mnenje 1981/82

SJM80 - Slovensko javno mnenje 1980

SJM78 - Slovensko javno mnenje 1978

SJM76 - Slovensko javno mnenje 1975/76

SJM73 - Slovensko javno mnenje 1973

SJM72 - Slovensko javno mnenje 1972

SJM71 - Slovensko javno mnenje 1970/71

SJM69 - Slovensko javno mnenje 1969

SJM68 - Slovensko javno mnenje 1968

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

SJMUST90 - Slovensko javno mnenje 1990/2: Stališča Slovencev ob novi ustavi

SJMUST89 - Slovensko javno mnenje, 1989: Stališča o ustavnih dopolnilih

SJMUST88 - Slovensko javno mnenje 1988: Stališča o ustavnih spremembah

SLOAVS94 - Slovensko-avstrijska raziskava vrednot, 1994

 ZADNJE OBJAVLJENE RAZISKAVE
15. februar 2019

Prostorske in okoljske vrednote 2004_2018

15. februar 2019

Prostorske in okoljske vrednote, 2004

 AKTIVNOSTI ADP
22. oktober 2018 |

Teden odprtega dostopa, 22.–28. 10. 2018

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si