Slovensko javno mnenje 2022/1: Ogledalo javnega mnenja, raziskava o družini in spolnih vlogah (ISSP 2022), brezdomci, uporaba interneta

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJM221
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM221_V1
Main author(s):
 • Hafner Fink, Mitja
 • Uhan, Samo
 • Filipovič Hrast, Maša
 • Petrovčič, Andraž
 • Kurdija, Slavko
Co-workers:
 • Malnar, Brina
 • Vovk, Tina
 • Broder, Živa
 • Falle Zorman, Rebeka
 • Jagodic, Ana
 • Doušak, May
Data file producer:
UL FDV CJMMK - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (Ljubljana, Slovenija; 2022)

Funding agency:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Project number:

P5-0151, J5-2559, J5-2258 (ARRS)

Series:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi lahko anketo Slovensko javno mnenje (SJM) primerjamo s splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno relevantne podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v nekatere najpomembnejše mednarodne družboslovne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom lahko izvaja tudi projekt, ki je posvečen specifični konkretni tematiki.

Study Content

Keywords ADP: zaupanje, zaupanje v institucije, zadovoljstvo z življenjem, odnos do demokracije, socialna distanca, vrednote, vojna, vojna v Ukrajini, koronavirus, delitev vlog v družini, neenakost med spoloma, neenakost, stališča, stališča o vlogi žensk, starševstvo, skrb za družinske člane, solidarnost, stanovanjska problematika, stališče do brezdomstva, digitalna neenakost, neenakost, dostop do interneta, uporaba interneta, raba Interneta, veščine, posledice uporabe interneta, demografija

Keywords ELSST:
ZAUPANJE, ZADOVOLJSTVO, DEMOKRACIJA, VREDNOTA, VOJNA, COVID-19, VLOGA, SPOLNA VLOGA, STALIŠČE, VLOGA ŽENSKE, STARŠI, BREZDOMSTVO, STANOVANJE, DOSTOP DO INTERNETA, INTERNET, RABA INTERNETA, DEMOGRAFIJA

Topic Classification CESSDA
DRUžBA IN KULTURA
Družbene razmere in kazalci
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
ZADOVOLJSTVO Z RAZMERAMI
STALIŠČA O DRUŽINI IN SPOLNIH VLOGAH
OGLEDALO JAVNEGA MNENJA
PANDEMIJA COVID-19
BREZDOMCI
UPORABA NOVIH TEHNOLOGIJ


Abstract:

Tako kot dosedanje raziskave SJM je tudi tokratna raziskava izvedena v obliki standardizirane ankete na verjetnostnem vzorcu 1001 polnoletnega prebivalca Slovenije. Tokratni SJM so sestavljali štirje vsebinski sklopi – štiri raziskave: a) longitudinalni del standardnih SJM vprašanj (»Ogledalo javnega mnenja«) in b) Mednarodna raziskava o družini in spolnih vlogah (ISSP 2022) (oboje kot del programa SJM); c) vprašanja o tematiki brezdomstva ter d) uporaba novih tehnologij (raziskava o posledicah uporabe interneta pri starejših). Sklop SJM (»Ogledalo javnega mnenja«) pokriva predvsem naslednje vsebine: zadovoljstvo s posameznimi vidiki življenja (vključno s samooceno zdravja, oceno materialne situacije gospodinjstva), medosebno zaupanje, ocena razmer v nekaterih družbenih podsistemih, odnos do demokracije, zaupanje v institucije, socialna distanca, politične usmeritve in vrednote. To so vprašanja, ki so del longitudinalnega bloka raziskave SJM. Dodatno pa so tukaj še vprašanja o aktualnih vsebinah na temo pandemije covid-19 in na temo vojne v Ukrajini. Mednarodna raziskava o družini in spolnih vlogah (ISSP 2022 – Family) povečini pokriva vprašanja povezana z (ne)enakostjo spolov, kot so odnos do zaposlovanja žensk, vprašanja o delitvi vlog v družini, o skrbi za družinske člane, o starševstvu. Sklop vprašanj o tematiki brezdomstva obravnava brezdomstvo v Sloveniji. Meri obseg brezdomstva in stanovanjske izključenosti, in sicer izkušnjo bivanja na ulici ali začasnih zavetiščih, izkušnjo deložacije ali skritega brezdomstva. Nadalje obravnava tudi stališča do brezdomstva (v primerjavi z drugimi ranljivimi skupinami) ter vlogo glavnih akterjev za naslavljanje brezdomstva. Sklop vprašanj 'Uporaba novih tehnologij – Internet' se tematsko nanaša na digitalne neenakosti. Vključujejo tri ravni digitalnega razkoraka, in sicer (1) dostop do interneta, (2) neposredne in posredne uporabe interneta ter internetne in algoritmične veščine in (3) posledice uporabe interneta, vključno s poznavanjem določenih spletnih storitev. Večina vprašanj je ponovljenih iz vprašalnika o uporabi novih tehnologij v raziskavi SJM 2018/1. Tako kot vse raziskave SJM tudi ta vključuje obsežen sklop demografskih vprašanj (od spola in starosti do sestave gospodinjstva, zaposlenosti, poklicnega položaja, dohodka ipd.).

Methodology


Collection date: 25. april 2022 - 2. avgust 2022
Date of production: 2022
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

V izbor so vključeni posamezniki, starejši od 18 let, živeči v zasebnih gospodinjstvih, ne glede na njihovo narodnost, državljanstvo, jezik ali pravni status v Sloveniji.

Excluded: no information
Data collected by:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Verjetnostno

Vzorčni načrt je bil zasnovan za potrebe osebnega anketiranja. Populacijo so sestavljali vsi prebivalci Republike Slovenije, stari 18 let ali več. Zgornja starostna meja ni bila postavljena. Izbor oseb, ki so bile vključene v vzorec, je bil izveden na podlagi Centralnega registra prebivalcev Slovenije kot izhodiščnega vzorčnega seznama. Pripravljen je bil dvostopenjski verjetnostni vzorec. Na prvi stopnji je bilo naključno izbranih 200 primarnih vzorčnih enot (PSU) z upoštevanjem predhodne stratifikacije na osnovi 12 statističnih regij in 5 tipov naselij. Na podlagi vzorčnega načrta je bila določena velikost vzorca n=2000 oseb.

Mode of data collection:

Osebni intervju: CAPI/CAMI

Spletni intervju

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Slovensko javno mnenje 2022/1. Podatki [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Hafner Fink, Mitja; Uhan, Samo; Filipovič Hrast, Maša; Petrovčič, Andraž; Kurdija, Slavko

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 403
 • number of units: 1001

License: ccbync

Version: 14. april 2023

Variable list

no stevilo

Zap. številka

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1001 0 1 1001 501 289.108

Valid range from 1 to 1001

itime Datum

Datum

Value 22 Frequency
01.05.2022 1
01.06.2022 20
01.07.2022 3
02.05.2022 5
02.06.2022 16
02.07.2022 3
02.08.2022 1
03.05.2022 13
03.06.2022 17
04.05.2022 23
04.06.2022 10
04.07.2022 11
05.05.2022 22
05.06.2022 4
05.07.2022 14
06.05.2022 18
06.06.2022 18
06.07.2022 9
07.05.2022 15
07.06.2022 13
07.07.2022 9
08.05.2022 2
08.06.2022 23
08.07.2022 7
09.05.2022 22
09.06.2022 10
09.07.2022 2
10.05.2022 32
10.06.2022 15
10.07.2022 3
11.05.2022 22
11.06.2022 7
11.07.2022 6
12.05.2022 14
12.06.2022 2
12.07.2022 3
13.05.2022 15
13.06.2022 25
14.05.2022 22
14.06.2022 14
15.05.2022 1
15.06.2022 18
15.07.2022 7
16.05.2022 33
16.06.2022 10
16.07.2022 4
17.05.2022 23
17.06.2022 8
17.07.2022 3
18.05.2022 29
18.06.2022 3
18.07.2022 7
19.05.2022 14
19.06.2022 3
19.07.2022 2
20.05.2022 18
20.06.2022 8
20.07.2022 4
21.04.2022 1
21.05.2022 12
21.06.2022 15
21.07.2022 1
22.05.2022 1
22.06.2022 10
22.07.2022 5
23.05.2022 25
23.06.2022 14
23.07.2022 1
24.04.2022 1
24.05.2022 25
24.06.2022 2
24.07.2022 2
25.04.2022 3
25.05.2022 12
25.06.2022 7
25.07.2022 3
26.04.2022 8
26.05.2022 19
26.06.2022 1
26.07.2022 3
27.04.2022 1
27.05.2022 25
27.06.2022 11
27.07.2022 3
28.04.2022 8
28.05.2022 11
28.06.2022 10
28.07.2022 4
29.04.2022 7
29.05.2022 5
29.06.2022 13
29.07.2022 1
30.04.2022 5
30.05.2022 16
30.06.2022 7
31.05.2022 16
31.07.2022 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1001 0

Z1 Z1. Ocena sreèe:

Prosimo vas, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 izrazite vaša občutja glede osebne sreče nasploh, pri čemer 0 pomeni, da sploh niste srečni, in 10, da ste zelo srečni.

Value 31 Frequency
0 sploh nisem sreèen 5
1 1 5
2 2 4
3 3 17
4 4 11
5 5 86
6 6 73
7 7 173
8 8 314
9 9 165
10 zelo sem sreèen 145
-9 b.o. 1
-8 ne vem 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
998 3 0 10

Valid range from 0 to 10

no stevilo

Zap. številka

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1001 0 1 1001 501 289.108

Valid range from 1 to 1001

itime Datum

Datum

Value 2402 Frequency
01.05.2022 1
01.06.2022 20
01.07.2022 3
02.05.2022 5
02.06.2022 16
02.07.2022 3
02.08.2022 1
03.05.2022 13
03.06.2022 17
04.05.2022 23
04.06.2022 10
04.07.2022 11
05.05.2022 22
05.06.2022 4
05.07.2022 14
06.05.2022 18
06.06.2022 18
06.07.2022 9
07.05.2022 15
07.06.2022 13
07.07.2022 9
08.05.2022 2
08.06.2022 23
08.07.2022 7
09.05.2022 22
09.06.2022 10
09.07.2022 2
10.05.2022 32
10.06.2022 15
10.07.2022 3
11.05.2022 22
11.06.2022 7
11.07.2022 6
12.05.2022 14
12.06.2022 2
12.07.2022 3
13.05.2022 15
13.06.2022 25
14.05.2022 22
14.06.2022 14
15.05.2022 1
15.06.2022 18
15.07.2022 7
16.05.2022 33
16.06.2022 10
16.07.2022 4
17.05.2022 23
17.06.2022 8
17.07.2022 3
18.05.2022 29
18.06.2022 3
18.07.2022 7
19.05.2022 14
19.06.2022 3
19.07.2022 2
20.05.2022 18
20.06.2022 8
20.07.2022 4
21.04.2022 1
21.05.2022 12
21.06.2022 15
21.07.2022 1
22.05.2022 1
22.06.2022 10
22.07.2022 5
23.05.2022 25
23.06.2022 14
23.07.2022 1
24.04.2022 1
24.05.2022 25
24.06.2022 2
24.07.2022 2
25.04.2022 3
25.05.2022 12
25.06.2022 7
25.07.2022 3
26.04.2022 8
26.05.2022 19
26.06.2022 1
26.07.2022 3
27.04.2022 1
27.05.2022 25
27.06.2022 11
27.07.2022 3
28.04.2022 8
28.05.2022 11
28.06.2022 10
28.07.2022 4
29.04.2022 7
29.05.2022 5
29.06.2022 13
29.07.2022 1
30.04.2022 5
30.05.2022 16
30.06.2022 7
31.05.2022 16
31.07.2022 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1001 0

Z1 Z1. Ocena sreèe:

Prosimo vas, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 izrazite vaša občutja glede osebne sreče nasploh, pri čemer 0 pomeni, da sploh niste srečni, in 10, da ste zelo srečni.

Value 3401 Frequency
0 sploh nisem sreèen 5
1 1 5
2 2 4
3 3 17
4 4 11
5 5 86
6 6 73
7 7 173
8 8 314
9 9 165
10 zelo sem sreèen 145
-9 b.o. 1
-8 ne vem 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
998 3 0 10

Valid range from 0 to 10

Z2 Z2. Zadovoljstvo z življenjem:

V celoti gledano, kako zadovoljni ste sedaj s svojim življenjem? Izberite ustrezno vrednost na lestvici od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni, da ste izredno nezadovoljni, 10 pa, da ste izredno zadovoljni.

Value 4400 Frequency
0 izredno nezadovoljen 4
1 1 3
2 2 4
3 3 13
4 4 20
5 5 74
6 6 70
7 7 187
8 8 293
9 9 201
10 izredno zadovoljen 128
-9 b.o. 4
-8 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
997 4 0 10

Valid range from 0 to 10

Z3 Z3. Zadovoljstvo z materialnimi razmerami:

Kako ocenjujete materialne razmere, v katerih živite vi in vaša družina? Ocenite z lestvico od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni najslabšo, 10 pa najboljšo oceno. V kolikšni meri ste torej zadovoljni oz. nezadovoljni z materialnimi razmerami v vaši družini?

Value 5399 Frequency
0 zelo nezadovoljen 5
1 1 4
2 2 8
3 3 27
4 4 33
5 5 102
6 6 96
7 7 206
8 8 261
9 9 140
10 10 - zelo zadovoljen 116
-9 b.o. 1
-8 ne vem 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
998 3 0 10

Valid range from 0 to 10

Z4 Z4. Ocena finanènega stanja:

Če se primerjate z ljudmi v vaši okolici, ali sodite, da vam gre v finančnem pogledu boljše kot njim, enako ali slabše?

Value 6398 Frequency
0 veliko slabše 7
1 1 5
2 2 20
3 3 33
4 4 42
5 5 383
6 6 133
7 7 149
8 8 122
9 9 42
10 veliko boljše 23
-9 b.o. 1
-8 ne vem 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
959 42 0 10

Valid range from 0 to 10

Z5 Z5. Zaupanje v ljudi:

Če govorimo na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden? Izberite ustrezno vrednost na lestvici od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni, da je treba biti z ljudmi zelo previden, 10 pa, da večini ljudi lahko zaupamo.

Value 7397 Frequency
0 treba je biti zelo previden 62
1 1 45
2 2 95
3 3 125
4 4 105
5 5 212
6 6 109
7 7 120
8 8 78
9 9 35
10 veèini ljudi lahko zaupamo 12
-9 b.o. 1
-8 ne vem 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
998 3 0 10

Valid range from 0 to 10

Z6 Z6. Optimist - pesimist:

Ko gledajo na prihodnost, so nekateri ljudje bolj črnogledi, pravimo, da so pesimistični, drugi pa vidijo prihodnost bolj rožnato, so optimistični. Kako bi opredelili sebe na lestvici od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da ste velik pesimist, 10 pa, da ste velik optimist?

Value 8396 Frequency
0 pesimist 8
1 1 1
2 2 23
3 3 36
4 4 47
5 5 160
6 6 94
7 7 153
8 8 235
9 9 130
10 optimist 109
-9 b.o. 0
-8 ne vem 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
996 5 0 10

Valid range from 0 to 10

F1a F1a. Zaposlena mati ima lahko do svojih otrok prav tako topel in varen odnos kot mati, ki ne dela.

Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Zaposlena mati ima lahko do svojih otrok prav tako topel in varen odnos kot mati, ki ne dela.

Value 9395 Frequency
1 moèno soglašam 416
2 soglašam 392
3 niti-niti 101
4 ne soglašam 67
5 sploh ne soglašam 13
-9 b.o. 1
-8 ne vem 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
989 12 1 5

Valid range from 1 to 5

F1b F1b. Predšolski otrok bo verjetno trpel, èe je mati zaposlena.

Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Predšolski otrok bo verjetno trpel, če je mati zaposlena.

Value 10394 Frequency
1 moèno soglašam 42
2 soglašam 206
3 niti-niti 191
4 ne soglašam 329
5 sploh ne soglašam 220
-9 b.o. 4
-8 ne vem 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
988 13 1 5

Valid range from 1 to 5

F1c F1c. Èe gledamo v celoti, družinsko življenje trpi, kadar je ženska polno zaposlena.

Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Če gledamo v celoti, družinsko življenje trpi, kadar je ženska polno zaposlena.

Value 11393 Frequency
1 moèno soglašam 66
2 soglašam 254
3 niti-niti 194
4 ne soglašam 269
5 sploh ne soglašam 207
-9 b.o. 3
-8 ne vem 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
990 11 1 5

Valid range from 1 to 5

F1d F1d. Je že v redu, èe je ženska zaposlena, toda tisto, kar si ženske zares želijo, so dom in otroci.

Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Je že v redu, če je ženska zaposlena, toda tisto, kar si ženske zares želijo, so dom in otroci.

Value 12392 Frequency
1 moèno soglašam 71
2 soglašam 289
3 niti-niti 234
4 ne soglašam 214
5 sploh ne soglašam 173
-9 b.o. 2
-8 ne vem 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
981 20 1 5

Valid range from 1 to 5

F1e F1e. Za žensko je prav tako izpolnjujoèe, èe je gospodinja, kot èe dela za plaèilo.

Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Za žensko je prav tako izpolnjujoče, če je gospodinja, kot če dela za plačilo.

Value 13391 Frequency
1 moèno soglašam 66
2 soglašam 245
3 niti-niti 274
4 ne soglašam 246
5 sploh ne soglašam 137
-9 b.o. 1
-8 ne vem 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
968 33 1 5

Valid range from 1 to 5

F1f F1f. Naloga moškega v zakonu je, da služi denar, naloga ženske pa, da skrbi za dom in družino.

Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Naloga moškega v zakonu je, da služi denar, naloga ženske pa, da skrbi za dom in družino.

Value 14390 Frequency
1 moèno soglašam 44
2 soglašam 94
3 niti-niti 151
4 ne soglašam 341
5 sploh ne soglašam 360
-9 b.o. 3
-8 ne vem 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
990 11 1 5

Valid range from 1 to 5

F2a F2a. Koliko odgovornosti za dom in družino naj bi imele ženske in moški?

Ljudje imajo različna mnenja o tem, koliko odgovornosti za dom in družino naj bi imele ženske in moški. Katera od navedenih trditev je vam najbližja?

Value 15389 Frequency
1 Ženske morajo prevzeti veliko veè odgovornosti. 34
2 Ženske morajo prevzeti nekaj veè odgovornosti. 84
3 Ženske in moški morajo prevzeti enako odgovornosti. 808
4 Moški morajo prevzeti nekaj veè odgovornosti. 51
5 Moški morajo prevzeti veliko veè odgovornosti. 13
-9 b.o. 0
-8 ne vem, ne morem izbrati 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
990 11 1 5

Valid range from 1 to 5

F2b F2b. Kako primerne so matere in oèetje za to, da skrbijo za svoje otroke?

Ljudje imajo različna mnenja o tem, kako primerne so matere in očetje za to, da skrbijo za svoje otroke. Katera od navedenih trditev je vam najbližja?

Value 16388 Frequency
1 Matere so veliko bolj primerne. 64
2 Matere so nekoliko bolj primerne. 230
3 Matere in oèetje so enako primerni. 689
4 Oèetje so nekoliko bolj primerni. 5
5 Oèetje so veliko bolj primerni. 0
-9 b.o. 3
-8 ne vem, ne morem izbrati 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
988 13 1 4

Valid range from 1 to 5

F3a F3a. Zaposlitev ženske: Ko ima majhnega otroka, ki še ne hodi v šolo.

Kaj vi mislite, ali naj se ženska v navedenih primerih zaposli s polnim delovnim časom, s skrajšanim delovnim časom, ali naj se sploh ne zaposli (ostane doma)? Ko ima majhnega otroka, ki še ne hodi v šolo.

Value 17387 Frequency
1 zaposlena s polnim delovnim èasom 300
2 zaposlena s skrajšanim delovnim èasom 521
3 ostane naj doma 149
-9 b.o. 1
-8 ne vem 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
970 31 1 3

Valid range from 1 to 3

F3b F3b. Zaposlitev ženske: Ko priène najmlajši otrok hoditi v šolo.

Kaj vi mislite, ali naj se ženska v navedenih primerih zaposli s polnim delovnim časom, s skrajšanim delovnim časom, ali naj se sploh ne zaposli (ostane doma)? Ko prične najmlajši otrok hoditi v šolo.

Value 18386 Frequency
1 zaposlena s polnim delovnim èasom 689
2 zaposlena s skrajšanim delovnim èasom 259
3 ostane naj doma 30
-9 b.o. 4
-8 ne vem 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
978 23 1 3

Valid range from 1 to 3

F4a F4a. To, da imaš otroke, preveè omejuje svobodo staršev.

Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? To, da imaš otroke, preveč omejuje svobodo staršev.

Value 19385 Frequency
1 moèno soglašam 9
2 soglašam 124
3 niti-niti 190
4 ne soglašam 421
5 sploh ne soglašam 245
-9 b.o. 0
-8 ne vem 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
989 12 1 5

Valid range from 1 to 5

F4b F4b. To, da imaš otroke, prispeva k poveèanju ugleda v družbi.

Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? To, da imaš otroke, prispeva k povečanju ugleda v družbi.

Value 20384 Frequency
1 moèno soglašam 55
2 soglašam 219
3 niti-niti 226
4 ne soglašam 288
5 sploh ne soglašam 178
-9 b.o. 2
-8 ne vem 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
966 35 1 5

Valid range from 1 to 5

F4c F4c. Ljudje, ki hoèejo imeti otroke, bi se morali poroèiti.

Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Ljudje, ki hočejo imeti otroke, bi se morali poročiti.

Value 21383 Frequency
1 moèno soglašam 53
2 soglašam 134
3 niti-niti 123
4 ne soglašam 337
5 sploh ne soglašam 344
-9 b.o. 2
-8 ne vem 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
991 10 1 5

Valid range from 1 to 5

F4d F4d. Povsem v redu je, èe par živi skupaj, ne da bi se nameraval poroèiti.

Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Povsem v redu je, če par živi skupaj, ne da bi se nameraval poročiti.

Value 22382 Frequency
1 moèno soglašam 353
2 soglašam 406
3 niti-niti 100
4 ne soglašam 86
5 sploh ne soglašam 48
-9 b.o. 3
-8 ne vem 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
993 8 1 5

Valid range from 1 to 5

F5a F5a. Samska mati lahko prav tako dobro vzgaja svojega otroka kot poroèen par.

Otroci odraščajo v različnih družinah. Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Samska mati lahko prav tako dobro vzgaja svojega otroka kot poročen par.

Value 23381 Frequency
1 moèno soglašam 244
2 soglašam 397
3 niti-niti 144
4 ne soglašam 175
5 sploh ne soglašam 31
-9 b.o. 2
-8 ne vem 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
991 10 1 5

Valid range from 1 to 5

F5b F5b. Samski oèe lahko prav tako dobro vzgaja svojega otroka kot poroèen par.

Otroci odraščajo v različnih družinah. Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Samski oče lahko prav tako dobro vzgaja svojega otroka kot poročen par.

Value 24380 Frequency
1 moèno soglašam 183
2 soglašam 346
3 niti-niti 181
4 ne soglašam 232
5 sploh ne soglašam 45
-9 b.o. 3
-8 ne vem 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
987 14 1 5

Valid range from 1 to 5

F5c F5c. Dve ženski v partnerski zvezi lahko prav tako dobro vzgajata otroka kot par moškega in ženske.

Otroci odraščajo v različnih družinah. Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Dve ženski v partnerski zvezi lahko prav tako dobro vzgajata otroka kot par moškega in ženske.

Value 25379 Frequency
1 moèno soglašam 154
2 soglašam 295
3 niti-niti 148
4 ne soglašam 212
5 sploh ne soglašam 141
-9 b.o. 1
-8 ne vem 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
950 51 1 5

Valid range from 1 to 5

F5d F5d. Dva moška v partnerski zvezi lahko prav tako dobro vzgajata otroka kot par moškega in ženske.

Otroci odraščajo v različnih družinah. Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Dva moška v partnerski zvezi lahko prav tako dobro vzgajata otroka kot par moškega in ženske.

Value 26378 Frequency
1 moèno soglašam 138
2 soglašam 231
3 niti-niti 150
4 ne soglašam 241
5 sploh ne soglašam 192
-9 b.o. 1
-8 ne vem 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
952 49 1 5

Valid range from 1 to 5

F6 F6. Idealno število otrok v družini:

Če gledamo v celoti, kakšno je po vašem mnenju idealno število otrok v družini?

Value 27377 Frequency
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-9 b.o. 11
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
990 11 0 12 2.411 0.809

Valid range from 0 to 12

F7a F7a. Kdo izmed staršev bi moral skrbeti za: finanèna preskrba družine

Pomislite na družino, v kateri oče in mati vzgajata petletnega otroka. Kateri izmed staršev bi moral opravljati sledeče stvari? finančna preskrba družine

Value 28376 Frequency
1 predvsem mati 0
2 mati nekoliko veè kot oèe 7
3 mati in oèe enako 723
4 oèe nekoliko veè kot mati 226
5 predvsem oèe 39
-9 b.o. 1
-8 ne vem 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
995 6 2 5

Valid range from 1 to 5

F7b F7b. Kdo izmed staršev bi moral skrbeti za: vsakodnevna skrb za otroka

Pomislite na družino, v kateri oče in mati vzgajata petletnega otroka. Kateri izmed staršev bi moral opravljati sledeče stvari? vsakodnevna skrb za otroka

Value 29375 Frequency
1 predvsem mati 23
2 mati nekoliko veè kot oèe 174
3 mati in oèe enako 797
4 oèe nekoliko veè kot mati 5
5 predvsem oèe 1
-9 b.o. 1
-8 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 1 1 5

Valid range from 1 to 5

F7c F7c. Kdo izmed staršev bi moral skrbeti za: igranje z otrokom in sodelovanje pri prostoèasnih aktivnostih

Pomislite na družino, v kateri oče in mati vzgajata petletnega otroka. Kateri izmed staršev bi moral opravljati sledeče stvari? igranje z otrokom in sodelovanje pri otrokovih prostočasnih aktivnostih

Value 30374 Frequency
1 predvsem mati 1
2 mati nekoliko veè kot oèe 43
3 mati in oèe enako 935
4 oèe nekoliko veè kot mati 18
5 predvsem oèe 2
-9 b.o. 2
-8 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
999 2 1 5

Valid range from 1 to 5

F7d F7d. Kdo izmed staršev bi moral skrbeti za: uèenje otroka o tem, kako se vesti

Pomislite na družino, v kateri oče in mati vzgajata petletnega otroka. Kateri izmed staršev bi moral opravljati sledeče stvari? učenje otroka o tem, kako se vesti

Value 31373 Frequency
1 predvsem mati 6
2 mati nekoliko veè kot oèe 38
3 mati in oèe enako 946
4 oèe nekoliko veè kot mati 9
5 predvsem oèe 0
-9 b.o. 2
-8 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
999 2 1 4

Valid range from 1 to 5

F7e F7e. Kdo izmed staršev bi moral skrbeti za: vzeti si èas za poslušanje in svetovanje otroku

Pomislite na družino, v kateri oče in mati vzgajata petletnega otroka. Kateri izmed staršev bi moral opravljati sledeče stvari? vzeti si čas za poslušanje in svetovanje otroku, če ima težave

Value 32372 Frequency
1 predvsem mati 8
2 mati nekoliko veè kot oèe 64
3 mati in oèe enako 923
4 oèe nekoliko veè kot mati 4
5 predvsem oèe 0
-9 b.o. 1
-8 ne vem 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
999 2 1 4

Valid range from 1 to 5

F7f F7f. Kdo izmed staršev bi moral skrbeti za: poskušati biti vzor otroku

Pomislite na družino, v kateri oče in mati vzgajata petletnega otroka. Kateri izmed staršev bi moral opravljati sledeče stvari? poskušati biti vzor otroku

Value 33371 Frequency
1 predvsem mati 0
2 mati nekoliko veè kot oèe 6
3 mati in oèe enako 986
4 oèe nekoliko veè kot mati 4
5 predvsem oèe 3
-9 b.o. 2
-8 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
999 2 2 5

Valid range from 1 to 5

F8 F8. Trajanje plaèanega dopusta ob rojstvu otroka:

Pomislite na par, kjer sta oba partnerja polno zaposlena in se jima je pravkar rodil otrok. Eden od njiju je začasno prenehal delati, da bi skrbel za otroka. Ali menite, da mu / ji mora biti zagotovljen plačan dopust, in če da, za koliko časa?

Value 34370 Frequency
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-9 b.o. 8
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
993 8 0 84 13.155 7.887

Valid range from 0 to 84

F9 F9. Porazdelitev plaèanega dopusta ob rojstvu otroka Na vprašanje F09 odgovarjajo tisti, ki podpirajo plačan (starševski) dopust (F08 =da).

Ostanimo še pri tem paru. Denimo, da sta oba v podobnem delovnem položaju in upravičena do plačanega (starševskega) dopusta, kako naj bo ta dopust porazdeljen med materjo in očetom?

Value 35369 Frequency
1 Mati bi morala vzeti celoten plaèan dopust, oèe pa naj ne bi 166
2 Mati bi morala vzeti veèino plaèanega dopusta, oèe pa naj bi 511
3 Mati in oèe bi morala vzeti vsak polovico plaèanega dopusta. 238
4 Oèe bi moral vzeti veèino plaèanega dopusta, mati pa naj bi 1
5 Oèe bi moral vzeti celoten plaèan dopust, mati pa naj ne bi 1
-9 b.o. 0
-8 ne vem, ne morem izbrati 33
-4 preskok (if) 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
917 84 1 5

Valid range from 1 to 5

F10a F10a. NAJBOLJŠI naèin usklajevanja družinskega življenja in službenih obveznosti: Odgovarjajo vsi.

Pomislite na družino s predšolskim otrokom. Kaj menite, kakšen bi bil najboljši način usklajevanja družinskega življenja in službenih obveznosti?

Value 36368 Frequency
1 Mati ostane doma, oèe pa je zaposlen s polnim delovnim èasom 117
2 Mati je zaposlena s skrajšanim delovnim èasom, oèe pa je zap 445
3 Oba, oèe in mati sta zaposlena s polnim delovnim èasom. 325
4 Oba, oèe in mati sta zaposlena s skrajšanim delovnim èasom. 77
5 Oèe je zaposlen s skrajšanim delovnim èasom, mati pa je zapo 1
6 Oèe ostane doma, mati pa je zaposlena s polnim delovnim èaso 10
-9 b.o. 0
-8 ne vem, ne morem izbrati 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
975 26 1 6

Valid range from 1 to 6

F10b F10b. NAJSLABŠI naèin usklajevanja družinskega življenja in službenih obveznosti:

In katera od teh možnosti bi bila po vašem mnenju najmanj zaželena?

Value 37367 Frequency
1 Mati ostane doma, oèe pa je zaposlen s polnim delovnim èasom 107
2 Mati je zaposlena s skrajšanim delovnim èasom, oèe pa je zap 34
3 Oba, oèe in mati sta zaposlena s polnim delovnim èasom. 168
4 Oba, oèe in mati sta zaposlena s skrajšanim delovnim èasom. 85
5 Oèe je zaposlen s skrajšanim delovnim èasom, mati pa je zapo 38
6 Oèe ostane doma, mati pa je zaposlena s polnim delovnim èaso 433
-9 b.o. 1
-8 ne vem, ne morem izbrati 135
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
865 136 1 6

Valid range from 1 to 6

F11 F11. Kdo naj bi predvsem poskrbel za varstvo predšolskih otrok?

Ljudje različno gledajo na to, kako naj bi bilo poskrbljeno za vzgojo in varstvo predšolskih otrok. Kdo naj bi po vašem mnenju predvsem poskrbel za varstvo otrok?

Value 38366 Frequency
1 družinski èlani 395
2 javne (državne) ustanove 540
3 neprofitne organizacije 1
4 zasebni ponudniki otroškega varstva 25
5 delodajalci 18
-9 b.o. 1
-8 ne vem, ne morem izbrati 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
979 22 1 5

Valid range from 1 to 5

F12 F12. Kdo naj bi predvsem kril stroške vzgoje in varstva predšolskih otrok?

Kdo naj bi po vašem mnenju predvsem kril stroške vzgoje in varstva predšolskih otrok?

Value 39365 Frequency
1 družina 278
2 država, javna sredstva 663
3 delodajalci 15
-9 b.o. 2
-8 ne vem, ne morem izbrati 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
956 45 1 3

Valid range from 1 to 3

F13 F13. Kdo naj bi predvsem nudil pomoè starejšim?

Pomislite na tiste starejše ljudi, ki v svojem vsakdanjem življenju potrebujejo pomoč pri nakupovanju hrane, čiščenju hiše (stanovanja), pranju perila ipd. Kdo naj bi jim po vašem mnenju predvsem nudil takšno pomoč?

Value 40364 Frequency
1 družinski èlani 475
2 javne (državne) ustanove 421
3 neprofitne organizacije 40
4 zasebni ponudniki takšne pomoèi 35
-9 b.o. 1
-8 ne vem, ne morem izbrati 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
971 30 1 4

Valid range from 1 to 4

F14 F14. Kdo naj bi predvsem kril stroške pomoèi ostarelim ljudem?

In kdo naj bi po vašem mnenju predvsem kril stroške pomoči ostarelim ljudem?

Value 41363 Frequency
1 ostareli sami ali njihova družina 243
2 država, javna sredstva 711
-9 b.o. 0
-8 ne vem, ne morem izbrati 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 47 1 2

Valid range from 1 to 2

F15a F15a. Koliko ur povpreèno na teden vi osebno porabite za delo v gospodinjstvu? Sedaj pa pomislite na vaše razmere:

Koliko ur povprečno na teden vi osebno porabite za delo v gospodinjstvu? Pri tem ne upoštevajte časa, ki ga posvečate skrbi za otroke in dejavnostim v prostem času.

Value 42362 Frequency
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-9 b.o. 2
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
999 2 0 168 16.941 14.15

Valid range from 0 to 168

F15b F15b. Koliko ur povpreèno na teden vi osebno skrbite za druge èlane družine?

Koliko ur povprečno na teden vi osebno skrbite za druge člane družine (npr. otroci, starejši ali invalidni člani družine)?

Value 43361 Frequency
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-9 b.o. 7
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
994 7 0 168 11.891 22.543

Valid range from 0 to 168

F15f F15f. Ali živite skupaj z zakoncem ali s stalnim partnerjem?

Ali živite skupaj z zakoncem / stalnim partnerjem - partnerko?

Value 44360 Frequency
1 da 666
2 ne 335
-9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1001 0 1 2

Valid range from 1 to 2

F16a F16a. Koliko ur povpreèno partner na teden porabi za delo v gospodinjstvu? Na vprašanja F16a do F19 odgovarjajo tisti, ki živijo z zakoncem / stalnim partnerjem (F15f = da).

Kaj pa vaš_a partner_ka? Koliko ur povprečno na teden porabi za delo v gospodinjstvu? Pri tem ne upoštevajte časa, ki ga posveča skrbi za otroke in dejavnostim v prostem času.

Value 45359 Frequency
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-9 b.o. 4
-5 Prazna enota 0
-4 preskok (if) 335
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
662 339 0 168 15.822 14.979

Valid range from 0 to 168

F16b F16b. Koliko ur povpreèno na teden partner skrbi za druge èlane družine:

In koliko ur povprečno na teden vaš_a partner_ka skrbi za druge člane družine (npr. otroci, starejši ali invalidni člani družine)?

Value 46358 Frequency
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-9 b.o. 9
-5 Prazna enota 0
-4 preskok (if) 335
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
657 344 0 168 11.492 19.138

Valid range from 0 to 168

F17 F17. Gospodarjenje z denarjem, ki ga je zaslužil eden od vaju ali pa oba:

Kako imata vidva z zakoncem / partnerjem - partnerko urejeno gospodarjenje z denarjem, ki ga je zaslužil eden od vaju ali pa oba? Prosimo, izberite tisti odgovor, ki najbolj ustreza.

Value 47357 Frequency
1 jaz sam_a gospodarim z vsem denarjem in dajem partnerju - pa 15
2 moj_a partner_ka sam_a gospodari z vsem denarjem in mi daje 13
3 združujeva ves denar in vsak vzame od tega, kolikor rabi 424
4 združujeva del denarja, preostalo pa imava loèeno 117
5 vsak od naju obdrži svoj denar loèeno 96
-9 b.o. 1
-4 preskok (if) 335
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
665 336 1 5

Valid range from 1 to 5

F18a F18a. Kdo v gospodinjstvu: pere perillo

Kdo v vašem gospodinjstvu opravlja naslednja dela: pere perilo

Value 48356 Frequency
1 vedno jaz 236
2 obièajno jaz 98
3 oba približno enako 86
4 obièajno moj_a partner_ka 74
5 vedno moj_a partner_ka 165
6 to dela nekdo drug 7
-9 b.o. 0
-8 ne vem 0
-4 preskok (if) 335
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
666 335 1 6

Valid range from 1 to 6

F18b F18b. Kdo v gospodinjstvu: naèrtuje in organizira aktivnosti

Kdo v vašem gospodinjstvu opravlja naslednja dela: načrtuje in organizira družabne in družinske aktivnosti

Value 49355 Frequency
1 vedno jaz 73
2 obièajno jaz 91
3 oba približno enako 376
4 obièajno moj_a partner_ka 71
5 vedno moj_a partner_ka 44
6 to dela nekdo drug 5
-9 b.o. 0
-8 ne vem 6
-4 preskok (if) 335
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
660 341 1 6

Valid range from 1 to 6

F18c F18c. Kdo v gospodinjstvu: skrbi za bolne družinske èlane

Kdo v vašem gospodinjstvu opravlja naslednja dela: skrbi za bolne družinske člane

Value 50354 Frequency
1 vedno jaz 65
2 obièajno jaz 103
3 oba približno enako 316
4 obièajno moj_a partner_ka 63
5 vedno moj_a partner_ka 33
6 to dela nekdo drug 19
-9 b.o. 3
-8 ne vem 64
-4 preskok (if) 335
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
599 402 1 6

Valid range from 1 to 6

F18d F18d. Kdo v gospodinjstvu: nakupuje hrano

Kdo v vašem gospodinjstvu opravlja naslednja dela: nakupuje hrano

Value 51353 Frequency
1 vedno jaz 82
2 obièajno jaz 109
3 oba približno enako 324
4 obièajno moj_a partner_ka 98
5 vedno moj_a partner_ka 46
6 to dela nekdo drug 7
-9 b.o. 0
-8 ne vem 0
-4 preskok (if) 335
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
666 335 1 6

Valid range from 1 to 6

F18e F18e. Kdo v gospodinjstvu: pospravlja in èisti

Kdo v vašem gospodinjstvu opravlja naslednja dela: pospravlja in čisti po hiši ali stanovanju

Value 52352 Frequency
1 vedno jaz 111
2 obièajno jaz 154
3 oba približno enako 216
4 obièajno moj_a partner_ka 118
5 vedno moj_a partner_ka 59
6 to dela nekdo drug 8
-9 b.o. 0
-8 ne vem 0
-4 preskok (if) 335
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
666 335 1 6

Valid range from 1 to 6

F18f F18f. Kdo v gospodinjstvu: pripravlja hrano, kuha

Kdo v vašem gospodinjstvu opravlja naslednja dela: pripravlja hrano, kuha

Value 53351 Frequency
1 vedno jaz 146
2 obièajno jaz 148
3 oba približno enako 166
4 obièajno moj_a partner_ka 121
5 vedno moj_a partner_ka 78
6 to dela nekdo drug 6
-9 b.o. 1
-8 ne vem 0
-4 preskok (if) 335
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
665 336 1 6

Valid range from 1 to 6

F19 F19. Katera od navedenih trditev najbolj ustreza delitvi gospodinjskega dela?

Katera od navedenih trditev najbolj ustreza delitvi gospodinjskega dela med vami in vašim zakoncem, partnerjem?

Value 54350 Frequency
1 opravim veliko veèji delež gospodinjskega dela, kot se mi zd 85
2 opravim malo veèji delež gospodinjskega dela, kot se mi zdi 105
3 opravim približno tolikšen delež gospodinjskega dela, kot se 333
4 opravim nekoliko manjši delež gospodinjskega dela, kot se mi 90
5 opravim veliko manjši delež gospodinjskega dela, kot se mi z 44
-9 b.o. 0
-8 ne vem, ne morem izbrati 9
-4 preskok (if) 335
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
657 344 1 5

Valid range from 1 to 5

F20a F20a. Iz službe sem prišel_a domov preutrujen_a, da bi lahko opravil_a vsa potrebna gospodinjska dela. Odgovarjajo vsi.

Kako pogosto se vam je v preteklih treh mesecih zgodilo kaj od navedenega? Iz službe sem prišel_a domov preutrujen_a, da bi lahko opravil_a vsa potrebna gospodinjska dela.

Value 55349 Frequency
1 nekajkrat na teden 132
2 nekajkratna mesec 193
3 enkrat ali dvakrat 140
4 nikoli 120
-9 b.o. 3
0 se ne nanaša / ni zaposlen_a 413
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
585 416 1 4

Valid range from 1 to 4

F20b F20b. Težko sem izpolnil_a svoje družinske obveznosti, ker sem preveè èasa porabil_a za službo.

Kako pogosto se vam je v preteklih treh mesecih zgodilo kaj od navedenega? Težko sem izpolnil_a svoje družinske obveznosti, ker sem preveč časa porabil_a za službo.

Value 56348 Frequency
1 nekajkrat na teden 78
2 nekajkratna mesec 153
3 enkrat ali dvakrat 144
4 nikoli 207
-9 b.o. 2
0 se ne nanaša / ni zaposlen_a 417
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
582 419 1 4

Valid range from 1 to 4

F20c F20c. Zaradi dela v gospodinjstvu sem v službo prišel_a preutrujen_a, da bi lahko dobro opravljal_a svoje delo.

Kako pogosto se vam je v preteklih treh mesecih zgodilo kaj od navedenega? Zaradi dela v gospodinjstvu sem v službo prišel_a preutrujen_a, da bi lahko dobro opravljal_a svoje delo.

Value 57347 Frequency
1 nekajkrat na teden 13
2 nekajkratna mesec 49
3 enkrat ali dvakrat 93
4 nikoli 434
-9 b.o. 1
0 se ne nanaša / ni zaposlen_a 411
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
589 412 1 4

Valid range from 1 to 4

F20d F20d. V službi sem se težko zbral_a zaradi družinskih obveznosti.

Kako pogosto se vam je v preteklih treh mesecih zgodilo kaj od navedenega? V službi sem se težko zbral_a zaradi družinskih obveznosti.

Value 58346 Frequency
1 nekajkrat na teden 14
2 nekajkratna mesec 40
3 enkrat ali dvakrat 118
4 nikoli 414
-9 b.o. 4
0 se ne nanaša / ni zaposlen_a 411
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
586 415 1 4

Valid range from 1 to 4

F21 F21. Kdo so bližnji sorodniki?

Ljudje imajo lahko različne predstave o tem, koga štejejo za bližnje sorodnike. Predstavljajte si osebo, ki živi s partnerjem_ko in njunimi otroki. Kateri od ponujenih odgovorov po vašem mnenju najbolj opisuje to, kar naj bi bili njegovi/njeni bližnji sorodniki?

Value 59345 Frequency
1 samo otroci in partner ali partnerka 109
2 otroci in partner_ka pa tudi starši ter bratje in sestre 592
3 vsi zgoraj navedeni pa tudi bratranci / sestriène, tete / st 238
4 vsi navedeni, pa tudi še drugi 43
-9 b.o. 0
-8 ne vem, ne morem izbrati 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
982 19 1 4

Valid range from 1 to 4

F22a F22a. Brat/sestra enega od partnerjev potrebuje nastanitev za nekaj mesecev... Ljudje imajo različna mnenja o odgovornosti do sorodnikov.

Predstavljajte si par, ki živi z dvema otrokoma in ima doma dovolj prostora, da se k njim priseli še kdo. Brat ali sestra enega od partnerjev potrebuje nastanitev za nekaj mesecev. Kaj menite, ali bi mu/ji morali ponuditi, da biva pri njih brezplačno?

Value 60344 Frequency
1 zagotovo da 324
2 2 136
3 3 121
4 4 169
5 5 81
6 6 50
7 zagotovo ne 89
-9 b.o. 0
-8 ne vem 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
970 31 1 7

Valid range from 1 to 7

F22b F22b. Oèe enega od partnerjev je nedavno ovdovel...

Predstavljajte si drug par, ki živi z dvema otrokoma in ima doma dovolj prostora, da se k njim priseli še kdo. Oče enega od njiju je nedavno ovdovel. Čeprav je dobrega zdravja, se počuti osamljeno. Ali bi morala po vašem mnenju povabiti očeta, da se k njim preseli za stalno?

Value 61343 Frequency
1 zagotovo da 149
2 2 97
3 3 107
4 4 190
5 5 109
6 6 110
7 zagotovo ne 177
-9 b.o. 4
-8 ne vem 58
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
939 62 1 7

Valid range from 1 to 7

F23 F23. So stari starši dolžni pomagati po najboljših moèeh?

Sedaj si predstavljajte starejši par. Eden izmed njunih vnukov/vnukinj potrebuje začasno finančno pomoč zaradi nedavnega zaprtja podjetja, v katerem je bil_a zaposlen_a. Ali menite, da so stari starši dolžni ali niso dolžni po svojih najboljših močeh finančno pomagati vnuku_inji?

Value 62342 Frequency
1 zagotovo da 106
2 2 79
3 3 132
4 4 212
5 5 118
6 6 137
7 zagotovo ne 196
-9 b.o. 4
-8 ne vem 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
980 21 1 7

Valid range from 1 to 7

F24 F24. Se lahko bolj zanesemo na bližnje sorodnike ali na dobre prijatelje? Ljudje imajo različna mnenja o tem, na koga se lahko zanesejo in kdo bi jim moral največ pomeniti.

Nekateri menijo, da se lahko bolj zanesemo na bližnje sorodnike, drugi pa menijo, da se lahko bolj zanesemo na dobre prijatelje. Kateri pogled je bližje vašemu mnenju?

Value 63341 Frequency
0 ne moremo se zanesti na nikogar od obeh 35
1 zagotovo se lahko najbolj zanesemo na bližnje sorodnike 277
2 2 98
3 3 66
4 enako se lahko zanesemo na oboje 352
5 5 32
6 6 44
7 zagotovo se lahko bolj zanesemo na dobre prijatelje 86
-9 b.o. 0
-8 ne vem, ne morem izbrati 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
990 11 0 7

Valid range from 0 to 7

F25 F25. So bližnji sorodniki najpomembnejši ljudje v našem življenju ali so to dobri prijatelji?

Nekateri menijo, da bi morali biti bližnji sorodniki najpomembnejši ljudje v našem življenju, drugi pa menijo, da bi najpomembnejši v našem življenju morali biti dobri prijatelji. Kateri pogled je bližje vašemu mnenju?

Value 64340 Frequency
1 1 - bližnji sorodniki bi zagotovo morali biti najpomembnejši 277
2 2 85
3 3 82
4 4 - oboji bi morali biti enako pomembni 448
5 5 23
6 6 27
7 7 - dobri prijatelji bi zagotovo morali biti najpomembnejši 40
-9 b.o. 0
-8 ne vem, ne morem izbrati 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
982 19 1 7

Valid range from 1 to 7

F26 F26. Kako sreèni ali nesreèni ste?

Če pomislite na svoje življenje nasploh, kako srečni ali nesrečni ste - gledano v celoti?

Value 65339 Frequency
1 popolnoma sreèen 94
2 zelo sreèen 301
3 dokaj sreèen 470
4 niti sreèen niti nesreèen 103
5 dokaj nesreèen 17
6 zelo nesreèen 9
7 popolnoma nesreèen 2
-9 b.o. 2
-8 ne vem, ne morem oceniti 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
996 5 1 7

Valid range from 1 to 7

F27a F27a. Položaj: minister_ica v vladi

Ljudje imajo lahko različna mnenja o tem, ali so moški ali ženske bolj primerni za nekatere vodilne položaje. Pomislite na sledeče vodilne položaje in pri vsakem izberite odgovor, ki najbolj ustreza vašemu mnenju. minister_ica v vladi

Value 66338 Frequency
1 ženske so veliko bolj primerne 22
2 ženske so nekoliko bolj primerne 37
3 ženske in moški so enako primerni 811
4 moški so nekoliko bolj primerni 84
5 moški so veliko bolj primerni 31
-9 b.o. 0
-8 ne vem 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
985 16 1 5

Valid range from 1 to 5

F27b F27b. Položaj: rektor_ica univerze

Ljudje imajo lahko različna mnenja o tem, ali so moški ali ženske bolj primerni za nekatere vodilne položaje. Pomislite na sledeče vodilne položaje in pri vsakem izberite odgovor, ki najbolj ustreza vašemu mnenju. rektor_ica univerze

Value 67337 Frequency
1 ženske so veliko bolj primerne 22
2 ženske so nekoliko bolj primerne 40
3 ženske in moški so enako primerni 841
4 moški so nekoliko bolj primerni 57
5 moški so veliko bolj primerni 22
-9 b.o. 0
-8 ne vem 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
982 19 1 5

Valid range from 1 to 5

F27c F27c. Položaj: generalni_a direktor_ica

Ljudje imajo lahko različna mnenja o tem, ali so moški ali ženske bolj primerni za nekatere vodilne položaje. Pomislite na sledeče vodilne položaje in pri vsakem izberite odgovor, ki najbolj ustreza vašemu mnenju. generalni_a direktor_ica večjega podjetja

Value 68336 Frequency
1 ženske so veliko bolj primerne 17
2 ženske so nekoliko bolj primerne 22
3 ženske in moški so enako primerni 815
4 moški so nekoliko bolj primerni 100
5 moški so veliko bolj primerni 36
-9 b.o. 0
-8 ne vem 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
990 11 1 5

Valid range from 1 to 5

F28a F28a. Ali vaše gospodinjstvo težko ali brez težav pokrije vse nujne stroške?

Če pomislite na celoten dohodek vašega gospodinjstva (vsi dohodkovni viri vseh članov gospodinjstva), ali vaše gospodinjstvo težko ali brez težav pokrije vse nujne stroške?

Value 69335 Frequency
1 zelo težko 41
2 dokaj težko 118
3 niti težko niti lahko 366
4 dokaj lahko 329
5 zelo lahko 139
-9 b.o. 2
-8 ne vem, ne morem izbrati 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
993 8 1 5

Valid range from 1 to 5

F28b F28b. Pomislite na èas pred 12 meseci - kako se je od takrat do danes spremenilo finanèno stanje vašega gospodinjstva?

Če pomislite na čas pred 12 meseci, kaj menite, kako se je od takrat do danes spremenilo finančno stanje vašega gospodinjstva? Ali bi rekli, da je finančno stanje danes …

Value 70334 Frequency
1 veliko boljše 30
2 nekoliko boljše 127
3 približno enako 510
4 nekoliko slabše 263
5 veliko slabše 67
-9 b.o. 1
-8 ne vem, ne morem izbrati 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
997 4 1 5

Valid range from 1 to 5

F29Oa F29Oa. Ali dnevno zagotavljate pomoè ali skrb: predšolski otrok/otroci

Ali dnevno zagotavljate pomoč ali skrb družinskim članom, ki živijo v vašem ali kakšnem drugem gospodinjstvu? predšolski otrok/otroci

Value 71333 Frequency
1 da 174
2 ne 815
-9 b.o. 2
-8 ne vem 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
989 12 1 2

Valid range from 1 to 2

F29Ob F29Ob. Ali dnevno zagotavljate pomoè ali skrb: šolajoèi otrok/otroci v starosti do 18. leta

Ali dnevno zagotavljate pomoč ali skrb družinskim članom, ki živijo v vašem ali kakšnem drugem gospodinjstvu? šolajoči otrok/otroci v starosti do 18. leta

Value 72332 Frequency
1 da 259
2 ne 730
-9 b.o. 3
-8 ne vem 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
989 12 1 2

Valid range from 1 to 2

F29Oc F29Oc. Ali dnevno zagotavljate pomoè ali skrb: ostareli posameznik_i

Ali dnevno zagotavljate pomoč ali skrb družinskim članom, ki živijo v vašem ali kakšnem drugem gospodinjstvu? ostareli posameznik_i

Value 73331 Frequency
1 da 211
2 ne 777
-9 b.o. 1
-8 ne vem 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
988 13 1 2

Valid range from 1 to 2

F29Od F29Od. Ali dnevno zagotavljate pomoè ali skrb: posameznik_i z dolgotrajno boleznijo ali invalidnostjo

Ali dnevno zagotavljate pomoč ali skrb družinskim članom, ki živijo v vašem ali kakšnem drugem gospodinjstvu? posameznik_i z dolgotrajno boleznijo ali invalidnostjo

Value 74330 Frequency
1 da 82
2 ne 902
-9 b.o. 5
-8 ne vem 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
984 17 1 2

Valid range from 1 to 2

F29Oe F29Oe. Ali dnevno zagotavljate pomoè ali skrb: druge osebe

Ali dnevno zagotavljate pomoč ali skrb družinskim članom, ki živijo v vašem ali kakšnem drugem gospodinjstvu? druge osebe

Value 75329 Frequency
1 da 66
2 ne 912
-9 b.o. 6
-8 ne vem 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
978 23 1 2

Valid range from 1 to 2

F30O F30O. Kdo je bil bolj vkljuèen v vašo vzgojo, ko ste bili otrok? Naslednje vprašanje je o tem, kako ste bili vi vzgajani in o vašem odnosu s starši. S “starši” mislimo tako na biološke starše, krušne starše, posvojitelje ter na mačeho ali očima. Z “vzgajanjem” mislimo na neposredno vključenost v vsakodnevno vzgojo otrok, kot na primer prenašanje moralnih vrednot na otroke, nudenje čustvene opore, vključenost v vsakodnevne dejavnosti (prosti čas, domače naloge).

Kdo je bil bolj vključen v vašo vzgojo, ko ste bili otrok - vaša mati, vaš oče, ali oba enako?

Value 76328 Frequency
1 mati je bila veliko bolj vkljuèena 357
2 mati je bila nekoliko bolj vkljuèena 229
3 oèe in mati sta bila enako vkljuèena 314
4 oèe je bil nekoliko bolj vkljuèen 22
5 oèe je bil veliko bolj vkljuèen 19
6 samo eden od staršev je bil prisoten v èasu moje vzgoje 31
7 nobeden od staršev ni bil prisoten v èasu moje vzgoje 26
-9 b.o. 1
0 se ne nanaša 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
998 3 1 7

Valid range from 1 to 7

F31Oa F31Oa. Kako naklonjeni so bili vaši starši temu, da bi se zaposlili? Moja mati je bila ... Odgovarjajo tisti, katerih starši so bili prisotni pri vzgoji (F30O = 1, 2, 3, 4, 5, 6).

Pomislite na čas, ko ste načrtovali, da bi se zaposlili. Kako naklonjeni so bili vaši starši temu, da bi se zaposlili? Moja mati je bila …

Value 77327 Frequency
1 zelo naklonjen_a 742
2 nekoliko naklonjen_a 72
3 nekoliko ne-naklonjen_a 35
4 zelo ne-naklonjen_a 36
-9 b.o. 4
-8 ne vem 12
-4 preskok (if) 28
0 se ne nanaša 72
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
885 116 1 4

Valid range from 1 to 4

F31Ob F31Ob. Kako naklonjeni so bili vaši starši temu, da bi se zaposlili? Moja oèe je bil ...

Pomislite na čas, ko ste načrtovali, da bi se zaposlili. Kako naklonjeni so bili vaši starši temu, da bi se zaposlili? Moj oče je bil …

Value 78326 Frequency
1 zelo naklonjen_a 666
2 nekoliko naklonjen_a 78
3 nekoliko ne-naklonjen_a 37
4 zelo ne-naklonjen_a 41
-9 b.o. 2
-8 ne vem 25
-4 preskok (if) 28
0 se ne nanaša 124
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
822 179 1 4

Valid range from 1 to 4

F32 F32. Koliko otrok imate oz. ste imelii? Odgovarjajo vsi.

Koliko otrok imate oz. ste jih imeli do sedaj?

Value 79325 Frequency
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-9 b.o. 1
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 1 0 6 1.502 1.082

Valid range from 0 to 6

F33O F33O. Kdo je bil bolj vkljuèen v vzgojo otrok, vi ali vaš partner? Odgovarjajo tisti, ki imajo otroke (F32 > 0). Naslednje vprašanje sprašuje o vzgoji vaših_ega otrok_a in o vašem odnosu z njimi. Prosimo, da upoštevate biološke otroke, posvojence, rejence in pastorke. Z "vzgajanjem" mislimo na neposredno vključenost v vsakodnevno vzgojo vaših_ega otrok_a, kot na primer prenašanje moralnih vrednot na otroke, nudenje čustvene opore, vključenost v vsakodnevne dejavnosti (prosti čas, domače naloge).

Pomislite na svoje otroke. Kdo je bil bolj vključen v njihovo vzgojo, vi ali vaš zakonec/partner_ka?

Value 80324 Frequency
1 (bil_a) sem veliko bolj vkljuèen_a 147
2 (bil_a) sem nekoliko bolj vkljuèen_a 124
3 z zakoncem/partnerjem_ko sva (bila) enako vkljuèena 333
4 moj zakonec/partner_ka je (bil_a) nekoliko bolj vkljuèen_a 82
5 moj zakonec/partner_ka je (bil_a) veliko bolj vkljuèen_a 54
6 otroka_e sem vzgajal_a sam_a (enostarševska družina) 11
-9 b.o. 1
-8 ne vem, ne morem izbrati 3
-4 preskok (if) 246
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
751 250 1 6

Valid range from 1 to 6

S1a S1a. Pomembnost: družina Odgovarjajo vsi.

Prosimo povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju? Ocenite na lestvici, kjer 0 pomeni, da stvar sploh ni pomembna, 10 pa, da je stvar izjemno pomembna v vašem življenju. družina

Value 81323 Frequency
0 sploh ni pomembna 2
1 1 2
2 2 1
3 3 3
4 4 2
5 5 13
6 6 9
7 7 28
8 8 74
9 9 101
10 izjemno pomembna 763
-9 b.o. 2
-8 ne vem 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
998 3 0 10

Valid range from 0 to 10

S1b S1b. Pomembnost: prijatelji

Prosimo povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju? Ocenite na lestvici, kjer 0 pomeni, da stvar sploh ni pomembna, 10 pa, da je stvar izjemno pomembna v vašem življenju. prijatelji

Value 82322 Frequency
0 sploh ni pomembna 4
1 1 2
2 2 8
3 3 14
4 4 11
5 5 72
6 6 63
7 7 124
8 8 232
9 9 181
10 izjemno pomembna 283
-9 b.o. 2
-8 ne vem 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
994 7 0 10

Valid range from 0 to 10

S1c S1c. Pomembnost: prosti èas

Prosimo povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju? Ocenite na lestvici, kjer 0 pomeni, da stvar sploh ni pomembna, 10 pa, da je stvar izjemno pomembna v vašem življenju. prosti čas

Value 83321 Frequency
0 sploh ni pomembna 2
1 1 0
2 2 3
3 3 6
4 4 19
5 5 70
6 6 63
7 7 119
8 8 249
9 9 143
10 izjemno pomembna 323
-9 b.o. 1
-8 ne vem 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
997 4 0 10

Valid range from 0 to 10

S1d S1d. Pomembnost: politika

Prosimo povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju? Ocenite na lestvici, kjer 0 pomeni, da stvar sploh ni pomembna, 10 pa, da je stvar izjemno pomembna v vašem življenju. politika

Value 84320 Frequency
0 sploh ni pomembna 211
1 1 94
2 2 110
3 3 103
4 4 90
5 5 166
6 6 75
7 7 59
8 8 52
9 9 12
10 izjemno pomembna 16
-9 b.o. 1
-8 ne vem 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
988 13 0 10

Valid range from 0 to 10

S1e S1e. Pomembnost: delo

Prosimo povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju? Ocenite na lestvici, kjer 0 pomeni, da stvar sploh ni pomembna, 10 pa, da je stvar izjemno pomembna v vašem življenju. delo

Value 85319 Frequency
0 sploh ni pomembna 6
1 1 0
2 2 3
3 3 5
4 4 10
5 5 76
6 6 72
7 7 127
8 8 273
9 9 160
10 izjemno pomembna 257
-9 b.o. 2
-8 ne vem 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
989 12 0 10

Valid range from 0 to 10

S1f S1f. Pomembnost: vera

Prosimo povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju? Ocenite na lestvici, kjer 0 pomeni, da stvar sploh ni pomembna, 10 pa, da je stvar izjemno pomembna v vašem življenju. vera

Value 86318 Frequency
0 sploh ni pomembna 225
1 1 63
2 2 57
3 3 71
4 4 54
5 5 163
6 6 65
7 7 70
8 8 70
9 9 52
10 izjemno pomembna 102
-9 b.o. 2
-8 ne vem 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
992 9 0 10

Valid range from 0 to 10

S2a S2a. Pomembnost: svoboda

Kako pomembni so za vas osebno našteti trije pojmi? Navedite jih po pomenu tako, da tistemu, ki je za vas najpomembnejši, namenite številko 1, drugemu najpomembnejšemu namenite številko 2, tretjemu, ki mu pripisujete najmanjši pomen, pa namenite številko 3. svoboda

Value 87317 Frequency
1 najpomembnejši pojem 501
2 drugi 349
3 najmanjši pomen 150
-9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 1 1 3

Valid range from 1 to 3

S2b S2b. Pomembnost: enakost

Kako pomembni so za vas osebno našteti trije pojmi? Navedite jih po pomenu tako, da tistemu, ki je za vas najpomembnejši, namenite številko 1, drugemu najpomembnejšemu namenite številko 2, tretjemu, ki mu pripisujete najmanjši pomen, pa namenite številko 3. enakost

Value 88316 Frequency
1 najpomembnejši pojem 94
2 drugi 258
3 najmanjši pomen 648
-9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 1 1 3

Valid range from 1 to 3

S2c S2c. Pomembnost: varnost

Kako pomembni so za vas osebno našteti trije pojmi? Navedite jih po pomenu tako, da tistemu, ki je za vas najpomembnejši, namenite številko 1, drugemu najpomembnejšemu namenite številko 2, tretjemu, ki mu pripisujete najmanjši pomen, pa namenite številko 3. varnost

Value 89315 Frequency
1 najpomembnejši pojem 404
2 drugi 393
3 najmanjši pomen 201
-9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
998 3 1 3

Valid range from 1 to 3

S3a S3a. Je sprejemljivo: smrtna kazen

Našteli vam bomo nekaj stvari, o katerih imajo ljudje različna stališča. Kaj menite vi - ali se vam zdijo naštete stvari sprejemljive ali nesprejemljive? smrtna kazen

Value 90314 Frequency
1 sprejemljivo 391
2 ni sprejemljivo 507
-9 b.o. 0
-8 ne vem 103
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
898 103 1 2

Valid range from 1 to 2

S3b S3b. Je sprejemljivo: prekinitev noseènosti (splav)

Našteli vam bomo nekaj stvari, o katerih imajo ljudje različna stališča. Kaj menite vi - ali se vam zdijo naštete stvari sprejemljive ali nesprejemljive? prekinitev nosečnosti (splav)

Value 91313 Frequency
1 sprejemljivo 788
2 ni sprejemljivo 162
-9 b.o. 0
-8 ne vem 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
950 51 1 2

Valid range from 1 to 2

S3c S3c. Je sprejemljivo: poroke istospolnih partnerjev

Našteli vam bomo nekaj stvari, o katerih imajo ljudje različna stališča. Kaj menite vi - ali se vam zdijo naštete stvari sprejemljive ali nesprejemljive? poroke istospolnih partnerjev

Value 92312 Frequency
1 sprejemljivo 603
2 ni sprejemljivo 351
-9 b.o. 0
-8 ne vem 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 47 1 2

Valid range from 1 to 2

S3d S3d. Je sprejemljivo: možnost, da istospolni partnerji posvojijo otroke

Našteli vam bomo nekaj stvari, o katerih imajo ljudje različna stališča. Kaj menite vi - ali se vam zdijo naštete stvari sprejemljive ali nesprejemljive? možnost, da istospolni partnerji posvojijo otroke

Value 93311 Frequency
1 sprejemljivo 478
2 ni sprejemljivo 445
-9 b.o. 2
-8 ne vem 76
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
923 78 1 2

Valid range from 1 to 2

S3e S3e. Je sprejemljivo: evtanazija

Našteli vam bomo nekaj stvari, o katerih imajo ljudje različna stališča. Kaj menite vi - ali se vam zdijo naštete stvari sprejemljive ali nesprejemljive? evtanazija

Value 94310 Frequency
1 sprejemljivo 737
2 ni sprejemljivo 168
-9 b.o. 1
-8 ne vem 95
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 96 1 2

Valid range from 1 to 2

S4 S4. Razlike v osebnih dohodkih v Sloveniji poveèati, zmanjšati ali odpraviti, ali so primerne?

Ali mislite, da bi bilo potrebno razlike v osebnih dohodkih v Sloveniji povečati, zmanjšati ali odpraviti, ali pa so take razlike, kakršne so sedaj, primerne?

Value 95309 Frequency
1 razlike naj se poveèajo 46
2 sedanje razlike so primerne 82
3 razlike naj se zmanjšajo 768
4 vsi dohodki bi morali biti enaki 64
-9 b.o. 1
-8 ne vem 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
960 41 1 4

Valid range from 1 to 4

S5a S5a. Pozitivno-negativno: socializem

Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen ali zelo negativen odnos. socializem

Value 96308 Frequency
1 zelo negativen 36
2 negativen 156
3 niti - niti 375
4 pozitiven 275
5 zelo pozitiven 63
-9 b.o. 1
-8 ne vem 95
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 96 1 5

Valid range from 1 to 5

S5b S5b. Pozitivno-negativno: kapitalizem

Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen ali zelo negativen odnos. kapitalizem

Value 97307 Frequency
1 zelo negativen 82
2 negativen 328
3 niti - niti 382
4 pozitiven 121
5 zelo pozitiven 9
-9 b.o. 3
-8 ne vem 76
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
922 79 1 5

Valid range from 1 to 5

S5c S5c. Pozitivno-negativno: sindikalne pravice delavcev

Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen ali zelo negativen odnos. sindikalne pravice delavcev

Value 98306 Frequency
1 zelo negativen 18
2 negativen 67
3 niti - niti 169
4 pozitiven 507
5 zelo pozitiven 201
-9 b.o. 2
-8 ne vem 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
962 39 1 5

Valid range from 1 to 5

S5d S5d. Pozitivno-negativno: majhne socialne razlike

Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen ali zelo negativen odnos. majhne socialne razlike

Value 99305 Frequency
1 zelo negativen 11
2 negativen 64
3 niti - niti 196
4 pozitiven 473
5 zelo pozitiven 227
-9 b.o. 2
-8 ne vem 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
971 30 1 5

Valid range from 1 to 5

S5e S5e. Pozitivno-negativno: zasebno šolstvo

Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen ali zelo negativen odnos. zasebno šolstvo

Value 100304 Frequency
1 zelo negativen 120
2 negativen 273
3 niti - niti 303
4 pozitiven 240
5 zelo pozitiven 40
-9 b.o. 2
-8 ne vem 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
976 25 1 5

Valid range from 1 to 5

S5f S5f. Pozitivno-negativno: javno šolstvo

Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen ali zelo negativen odnos. javno šolstvo

Value 101303 Frequency
1 zelo negativen 7
2 negativen 18
3 niti - niti 92
4 pozitiven 520
5 zelo pozitiven 359
-9 b.o. 1
-8 ne vem 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
996 5 1 5

Valid range from 1 to 5

S5g S5h. Pozitivno-negativno: zasebno zdravstvo

Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen ali zelo negativen odnos. zasebno zdravstvo

Value 102302 Frequency
1 zelo negativen 144
2 negativen 263
3 niti - niti 271
4 pozitiven 257
5 zelo pozitiven 50
-9 b.o. 1
-8 ne vem 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
985 16 1 5

Valid range from 1 to 5

S5h S5h. Pozitivno-negativno: javno zdravstvo

Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen ali zelo negativen odnos. javno zdravstvo

Value 103301 Frequency
1 zelo negativen 13
2 negativen 47
3 niti - niti 101
4 pozitiven 435
5 zelo pozitiven 396
-9 b.o. 2
-8 ne vem 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
992 9 1 5

Valid range from 1 to 5

S5i S5i. Pozitivno-negativno: Evropa

Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen ali zelo negativen odnos. Evropa

Value 104300 Frequency
1 zelo negativen 25
2 negativen 54
3 niti - niti 264
4 pozitiven 446
5 zelo pozitiven 159
-9 b.o. 4
-8 ne vem 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
948 53 1 5

Valid range from 1 to 5

S6a S6a. Ne bi imel za soseda: ljudje druge rase

Na tem seznamu so različne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede. ljudje druge rase

Value 105299 Frequency
1 ne bi želel za soseda 126
2 vseeno 850
-9 b.o. 2
-8 ne vem 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
976 25 1 2

Valid range from 1 to 2

S6b S6b. Ne bi imel za soseda: istospolno usmerjeni

Na tem seznamu so različne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede. istospolno usmerjeni

Value 106298 Frequency
1 ne bi želel za soseda 203
2 vseeno 771
-9 b.o. 1
-8 ne vem 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
974 27 1 2

Valid range from 1 to 2

S6c S6c. Ne bi imel za soseda: ljudje druge veroizpovedi

Na tem seznamu so različne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede. ljudje druge veroizpovedi

Value 107297 Frequency
1 ne bi želel za soseda 100
2 vseeno 876
-9 b.o. 2
-8 ne vem 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
976 25 1 2

Valid range from 1 to 2

S6d S6d. Ne bi imel za soseda: priseljenci, tuji delavci

Na tem seznamu so različne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede. priseljenci, tuji delavci

Value 108296 Frequency
1 ne bi želel za soseda 129
2 vseeno 836
-9 b.o. 2
-8 ne vem 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
965 36 1 2

Valid range from 1 to 2

S6e S6e. Ne bi imel za soseda: ljudje, ki govorijo drug jezik

Na tem seznamu so različne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede. ljudje, ki govorijo drug jezik

Value 109295 Frequency
1 ne bi želel za soseda 83
2 vseeno 896
-9 b.o. 2
-8 ne vem 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
979 22 1 2

Valid range from 1 to 2

S6f S6f. Ne bi imel za soseda: muslimani

Na tem seznamu so različne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede. muslimani

Value 110294 Frequency
1 ne bi želel za soseda 191
2 vseeno 773
-9 b.o. 2
-8 ne vem 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
964 37 1 2

Valid range from 1 to 2

S6g S6g. Ne bi imel za soseda: Judje

Na tem seznamu so različne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede. Judje

Value 111293 Frequency
1 ne bi želel za soseda 138
2 vseeno 816
-9 b.o. 3
-8 ne vem 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 47 1 2

Valid range from 1 to 2

S6h S6h. Ne bi imel za soseda: Romi

Na tem seznamu so različne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede. Romi

Value 112292 Frequency
1 ne bi želel za soseda 423
2 vseeno 531
-9 b.o.