Slovensko javno mnenje, 2021/1: Ogledalo javnega mnenja, Stališča o zdravju in zdravstvu (ISSP 2021), Stališča o tožilstvu in pravosodju, Šport, Glasba

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJM211
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM211_V1
Main author(s):
 • Hafner Fink, Mitja
 • Kurdija, Slavko
 • Malnar, Brina
 • Uhan, Samo
 • Stankovič, Peter
Co-workers:
 • Miheljak, Vlado
 • Toš, Niko
 • Vovk, Tina
 • Broder, Živa
 • Falle Zorman, Rebeka
 • Jagodic, Ana
 • Zajšek, Špela
 • Doušak, May
 • Kecman, Ivi
 • Gerdina, Otto
 • Majsova, Natalija
 • Šepetavc, Jasmina
 • Kaluža, Jernej
 • Bobnič, Robert
 • Šabec, Ksenija
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2021)

Funding agency:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Project number:

P5-0151 (ARRS)

Series:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi lahko anketo Slovensko javno mnenje (SJM) primerjamo s splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno relevantne podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v nekatere najpomembnejše mednarodne družboslovne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom lahko izvaja tudi projekt, ki je posvečen specifični konkretni tematiki.

Study Content

Keywords ADP: zaupanje, odnos do narodno-zabavne glasbe, zaupanje v institucije, zadovoljstvo z življenjem, zaupanje v zdravstveni sistem, zadovoljstvo z zdravstveno oskrbo, samoocena zdravja, odnos do demokracije, politična participacija, vrednote, šport in rekreacija, demografija, ocena dela državnega tožilstva, dostopnost in uporaba zdravstvene oskrbe, prepričanja o zdravju, ravnanja glede zdravja, e-zdravje, odnos do cepljenja in pandemija Covid-19

Keywords ELSST:
ZAUPANJE, DEMOGRAFIJA, VREDNOTA, GLASBA, ŠPORT

Topic Classification CESSDA
Družba in kultura
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
ZADOVOLJSTVO Z ŽIVLJENJEM
STALIŠČA O ZDRAVJU IN ZDRAVSTVU
OGLEDALO JAVNEGA MNENJA
STALIŠČA O DELU DRŽAVNEGA TOŽILSTVA
ŠPORT
GLASBA
DEMOGRAFIJA


Abstract:

Tako kot dosedanje raziskave SJM, je tudi tokratna raziskava izvedena v obliki standardizirane ankete na verjetnostnem vzorcu polnoletnih prebivalcev Slovenije. Za zbiranje podatkov je bila uporabljena kombinacija spletne in poštne ankete. V raziskavo je vključenih več tematskih sklopov: a) »Ogledalo javnega mnenja«, ki vključuje ponavljajoče teme raziskave SJM ter krajši del o stališčih in ravnanju v času epidemije covid-19; b) modul vprašanj o zdravju in zdravstvu mednarodne raziskave ISSP 2021 – Health; c) modul o tožilstvu in pravosodju; d) ponovljen sklop vprašanj o športu ter športnih aktivnosti; e) raziskava o glasbenih občinstvih in poslušanju slovenske narodno-zabavne glasbe. Sklop »Ogledalo javnega mnenja« pokriva predvsem naslednje vsebine: zadovoljstvo s posameznimi vidiki življenja (vključno s samooceno zdravja, oceno materialne situacije gospodinjstva), oceno razmer v nekaterih družbenih podsistemih, odnos do demokracije, odnos do priseljevanja, nekatere vidike zaupanja, politične usmeritve in vrednote, protestno participacijo. Modul stališč in ravnanj v povezavi z zdravjem in zdravstvom (ISSP 2021 – Health) vključuje kot »modelske« neodvisne spremenljivke vprašanja o zaupanju v zdravstveni sistem; zadovoljstvu z zdravstveno oskrbo; dostopnosti in uporabi zdravstvene oskrbe; prepričanju o zdravju; ravnanjih glede zdravja; e-zdravju; oceni zdravstvenega stanja; odnosu do cepljenja; ter o pandemiji covid-19. mmmSklop vprašanj o odnosu do tožilstva in pravosodja je bil oblikovan na podlagi sodelovanja z Inštitutom za kriminologijo, kot pobudnikom raziskave. Vprašanja se nanašajo predvsem na oceno dela državnega tožilstva (profesionalnost, hitrost, odzivnost, transparentnost) ter na stopnjo zaupanja v to institucijo. Sklop vprašanj o pogostosti ukvarjanja s športom in rekreacijo meri, poleg natančne izbire med različnimi športi, tudi način (organizirano, neorganizirano) in pogostost športnega udejstvovanja. Gre za sklop vprašanj, ki je longitudinalne narave in ima več desetletno primerjalno osnovo. Glede na razmere v času trajanja raziskave, je bilo dodano tudi vprašanje o posledicah, ki jih je na športnem udejstvovanju pustila pandemija. Sklop vprašanj o poslušanju glasbe s poudarkom na narodno-zabavni glasbi uvodoma meri poslušanje različnih glasbenih zvrsti in način s katerim respondent dostopa do glasbenih vsebin (mediji, platforme ipd.). Nadaljevanje sklopa pa je posvečeno izključno odnosu do narodno-zabavne glasbe v Sloveniji, kot nacionalno specifični glasbeni zvrsti. Vprašanja se nanašajo na to, v kakšnih situacijah respondent posluša narodno-zabavno glasbo, kako pogosto, prek katerih medijev (konkretno), ali se tudi sam ukvarja z glasbo ter ali bi morala biti ta zvrst glasbe vključena v turistično promocijo Slovenije. Tako kot vse raziskave SJM tudi ta vključuje izčrpen sklop t. i. demografskih vprašanj – od spola in starosti do sestave gospodinjstev, dela in zaposlitve ipd.

Methodology


Collection date: 17. marec 2021 - 31. maj 2021
Date of production: 2021
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

V izbor so vključeni posamezniki, starejši od 18 let, živeči v zasebnih gospodinjstvih, ne glede na njihovo narodnost, državljanstvo, jezik ali pravni status v Sloveniji.

Excluded: no information
Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Verjetnostno

Vzorčni načrt je bil zasnovan za anketo s spletnim samo-izpolnjevanjem. Populacijo so sestavljali vsi prebivalci Republike Slovenije stari 18 let ali več. Zgornja starostna meja ni bila postavljena. Izbor oseb, ki so bile vključene v vzorec, je bil izveden na podlagi Centralnega registra prebivalcev Slovenije kot izhodiščnega vzorčnega seznama. Postopek izbora oseb je bil naključni sistematični, kjer je imela vsaka oseba iz populacije enako verjetnost, da bo vključena v vzorec. Za sistematični izbor oseb se je upoštevala predhodna stratifikacija na 12 statističnih regij in 6 tipov naselij. Na podlagi vzorčnega načrta je bila določena velikost vzorca n=2500 oseb.

Mode of data collection:

Vprašalnik za samoizpolnjevanje: papirnati

Vprašalnik za samoizpolnjevanje: spletni

Weighting:

Z metodo raking je bila oblikovana post-stratifikacijska utež na kombinaciji spremenljivk: Spol x Starost in Regija x Tip Naselja.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Slovensko javno mnenje, 2021/1 [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Hafner Fink, Mitja

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 274
 • number of units: 1022

License: ccbync

Version: 11. april 2022

Variable list

ID ID

ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1022 0 1001 3499 2237.074 734.18

Valid range from 1001 to 3499

itime Datum

Datum

Value 22 Frequency
01.04.2021 45
01.06.2021 1
02.04.2021 34
02.05.2021 5
03.04.2021 17
03.05.2021 7
04.04.2021 12
05.04.2021 13
05.05.2021 3
06.04.2021 16
07.04.2021 36
07.05.2021 2
08.04.2021 15
09.04.2021 3
09.05.2021 1
10.04.2021 5
10.05.2021 23
11.04.2021 7
11.05.2021 18
12.04.2021 16
12.05.2021 13
13.04.2021 11
13.05.2021 9
14.04.2021 2
14.05.2021 7
15.04.2021 54
15.05.2021 6
16.04.2021 33
17.03.2021 126
17.04.2021 16
17.05.2021 5
18.03.2021 64
18.04.2021 16
18.05.2021 4
19.03.2021 44
19.04.2021 18
19.05.2021 4
20.03.2021 27
20.04.2021 13
20.05.2021 1
21.03.2021 21
21.04.2021 8
22.03.2021 25
22.04.2021 7
22.05.2021 3
23.03.2021 30
23.04.2021 7
23.05.2021 3
24.03.2021 16
24.04.2021 1
24.05.2021 2
25.03.2021 6
25.04.2021 4
26.03.2021 6
26.04.2021 2
26.05.2021 1
27.03.2021 6
27.04.2021 4
28.03.2021 7
28.04.2021 3
29.03.2021 11
29.04.2021 6
30.03.2021 4
30.04.2021 1
30.05.2021 3
31.03.2021 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1022 0

S1 S1. V celoti gledano, kako zadovoljni ste s svojim življenjem?

V celoti gledano, kako zadovoljni ste sedaj s svojim življenjem? Izberite ustrezno vrednost na lestvici od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni, da ste izredno nezadovoljni, 10 pa, da ste izredno zadovoljni.

Value 31 Frequency
0 izredno nezadovoljen 9
1 1 6
2 2 15
3 3 21
4 4 37
5 5 94
6 6 115
7 7 190
8 8 287
9 9 161
10 izredno zadovoljen 74
-9 Ni odgovoril 4
-8 Ne vem 9
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1009 13

Valid range from 0 to 10

ID ID

ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1022 0 1001 3499 2237.074 734.18

Valid range from 1001 to 3499

itime Datum

Datum

Value 2273 Frequency
01.04.2021 45
01.06.2021 1
02.04.2021 34
02.05.2021 5
03.04.2021 17
03.05.2021 7
04.04.2021 12
05.04.2021 13
05.05.2021 3
06.04.2021 16
07.04.2021 36
07.05.2021 2
08.04.2021 15
09.04.2021 3
09.05.2021 1
10.04.2021 5
10.05.2021 23
11.04.2021 7
11.05.2021 18
12.04.2021 16
12.05.2021 13
13.04.2021 11
13.05.2021 9
14.04.2021 2
14.05.2021 7
15.04.2021 54
15.05.2021 6
16.04.2021 33
17.03.2021 126
17.04.2021 16
17.05.2021 5
18.03.2021 64
18.04.2021 16
18.05.2021 4
19.03.2021 44
19.04.2021 18
19.05.2021 4
20.03.2021 27
20.04.2021 13
20.05.2021 1
21.03.2021 21
21.04.2021 8
22.03.2021 25
22.04.2021 7
22.05.2021 3
23.03.2021 30
23.04.2021 7
23.05.2021 3
24.03.2021 16
24.04.2021 1
24.05.2021 2
25.03.2021 6
25.04.2021 4
26.03.2021 6
26.04.2021 2
26.05.2021 1
27.03.2021 6
27.04.2021 4
28.03.2021 7
28.04.2021 3
29.03.2021 11
29.04.2021 6
30.03.2021 4
30.04.2021 1
30.05.2021 3
31.03.2021 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1022 0

S1 S1. V celoti gledano, kako zadovoljni ste s svojim življenjem?

V celoti gledano, kako zadovoljni ste sedaj s svojim življenjem? Izberite ustrezno vrednost na lestvici od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni, da ste izredno nezadovoljni, 10 pa, da ste izredno zadovoljni.

Value 3272 Frequency
0 izredno nezadovoljen 9
1 1 6
2 2 15
3 3 21
4 4 37
5 5 94
6 6 115
7 7 190
8 8 287
9 9 161
10 izredno zadovoljen 74
-9 Ni odgovoril 4
-8 Ne vem 9
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1009 13

Valid range from 0 to 10

S2 S2. Kako ocenjujete materialne razmere, v katerih živite vi in vaša družina?

Kako ocenjujete materialne razmere, v katerih živite vi in vaša družina? Ocenite z lestvico od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni najslabšo, 10 pa najboljšo oceno. V kolikšni meri ste torej zadovoljni oz. nezadovoljni z materialnimi razmerami v vaši družini?

Value 4271 Frequency
0 zelo nezadovoljen 3
1 1 5
2 2 13
3 3 38
4 4 49
5 5 105
6 6 114
7 7 195
8 8 257
9 9 149
10 zelo zadovoljen 86
-9 Ni odgovoril 4
-8 Ne vem 4
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1014 8

Valid range from 0 to 10

S3 S3. Če se primerjate z ljudmi v vaši okolici... vam gre v finančnem pogledu boljše, enako ali slabše kot njim?

Če se primerjate z ljudmi v vaši okolici, ali sodite, da vam gre v finančnem pogledu boljše kot njim, enako ali slabše?

Value 5270 Frequency
0 veliko slabše 16
1 1 14
2 2 25
3 3 43
4 4 77
5 5 227
6 6 173
7 7 156
8 8 149
9 9 44
10 veliko boljše 31
-9 Ni odgovoril 2
-8 Ne vem 65
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
955 67

Valid range from 0 to 10

S4 S4. Če govorimo na splošno, bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo / da je treba biti z ljudmi zelo previden?

Če govorimo na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden? Izberite ustrezno vrednost na lestvici od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni, da je treba biti z ljudmi zelo previden, 10 pa, da večini ljudi lahko zaupamo.

Value 6269 Frequency
0 treba je biti zelo previden 145
1 1 47
2 2 92
3 3 100
4 4 89
5 5 160
6 6 104
7 7 129
8 8 95
9 9 25
10 večini ljudi lahko zaupamo 33
-9 Ni odgovoril 0
-8 Ne vem 3
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1019 3

Valid range from 0 to 10

Z01 Z1. Če pomislite na svoje življenje nasploh, kako srečni ali nesrečni ste – gledano v celoti?

Če pomislite na svoje življenje nasploh, kako srečni ali nesrečni ste - gledano v celoti?

Value 7268 Frequency
1 1 - popolnoma srečen 36
2 2 - zelo srečen 226
3 3 - dokaj srečen 522
4 4 - niti srečen, niti nesrečen 165
5 5 - dokaj nesrečen 47
6 6 - zelo nesrečen 14
7 7 - popolnoma nesrečen 4
-9 Ni odgovoril 3
-8 Ne vem 5
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1014 8

Valid range from 1 to 7

Z02 Z2. Koliko zaupate zdravstvenemu sistemu v Sloveniji?

Koliko zaupate zdravstvenemu sistemu v Sloveniji?

Value 8267 Frequency
1 1 - popolnoma zaupam 92
2 2 - precej zaupam 554
3 3 - bolj malo zaupam 263
4 4 - zelo malo zaupam 74
5 5 - sploh ne zaupam 20
-9 Ni odgovoril 2
-8 Ne vem 17
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1003 19

Valid range from 1 to 5

Z03 Z3. Ali je pravično, ali ni pravično, da si ljudje z višjimi dohodki lahko privoščijo boljšo zdravstveno oskrbo kot ljudje z nizkimi dohodki?

Ali je pravično, ali ni pravično, da si ljudje z višjimi dohodki lahko privoščijo boljšo zdravstveno oskrbo kot ljudje z nizkimi dohodki?

Value 9266 Frequency
1 1 - zelo pravično 16
2 2 - deloma pravično 77
3 3 - niti pravično, niti nepravično 133
4 4 - deloma nepravično 216
5 5 - zelo nepravično 557
-9 Ni odgovoril 3
-8 Ne vem 20
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
999 23

Valid range from 1 to 5

Z04a Z4. Koliko soglašate ali ne s: a) Ljudje uporabljajo zdravstvene storitve več kot je potrebno.

Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Ljudje uporabljajo zdravstvene storitve več kot je potrebno.

Value 10265 Frequency
1 močno soglašam 41
2 soglašam 298
3 niti - niti 337
4 ne soglašam 208
5 sploh ne soglašam 39
-9 Ni odgovoril 3
-8 Ne vem 96
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
923 99

Valid range from 1 to 5

Z04b Z4. Koliko soglašate ali ne s: b) Država naj zagotavlja le omejen obseg zdravstvenih storitev.

Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Država naj zagotavlja le omejen obseg zdravstvenih storitev.

Value 11264 Frequency
1 močno soglašam 7
2 soglašam 51
3 niti - niti 96
4 ne soglašam 393
5 sploh ne soglašam 435
-9 Ni odgovoril 4
-8 Ne vem 36
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
982 40

Valid range from 1 to 5

Z04c Z4. Koliko soglašate ali ne s: c) V celoti gledano je zdravstveni sistem v Sloveniji neučinkovit.

Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? V celoti gledano je zdravstveni sistem v Sloveniji neučinkovit.

Value 12263 Frequency
1 močno soglašam 64
2 soglašam 181
3 niti - niti 330
4 ne soglašam 345
5 sploh ne soglašam 70
-9 Ni odgovoril 1
-8 Ne vem 31
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
990 32

Valid range from 1 to 5

Z05 Z5. Kako pripravljeni bi bili plačevati višje davke za to, da bi izboljšali raven zdravstvene oskrbe za vse ljudi v Sloveniji?

Kako pripravljeni bi bili plačevati višje davke za to, da bi izboljšali raven zdravstvene oskrbe za vse ljudi v Sloveniji?

Value 13262 Frequency
1 1 - zelo pripravljen 33
2 2 - kar precej pripravljen 170
3 3 - niti pripravljen, niti nepripravljen 324
4 4 - kar precej nepripravljen 229
5 5 - zelo nepripravljen 210
-9 Ni odgovoril 2
-8 Ne vem 54
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
966 56

Valid range from 1 to 5

Z06a Z6.  Koliko soglašate ali ne: a) ... nimajo slovenskega državljanjstva.

Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjima trditvama? Ljudje morajo imeti dostop do javnega zdravstva tudi v primeru, ko nimajo slovenskega državljanstva.

Value 14261 Frequency
1 močno soglašam 166
2 soglašam 498
3 niti - niti 155
4 ne soglašam 122
5 sploh ne soglašam 51
-9 Ni odgovoril 2
-8 Ne vem 28
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
992 30

Valid range from 1 to 5

Z06b Z6.  Koliko soglašate ali ne: b) ... ravnajo tako, da škodujejo svojemu zdravju.

Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjima trditvama? Ljudje morajo imeti dostop do javnega zdravstva tudi v primeru, ko ravnajo tako, da škodujejo svojemu zdravju.

Value 15260 Frequency
1 močno soglašam 73
2 soglašam 293
3 niti - niti 259
4 ne soglašam 235
5 sploh ne soglašam 99
-9 Ni odgovoril 8
-8 Ne vem 55
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
959 63

Valid range from 1 to 5

Z07a Z7. Kaj menite, kako težko je: a) bogatim v primerjavi z revnimi

Kaj menite, kako težko je v Sloveniji priti do zdravstvene oskrbe bogatim v primerjavi z revnimi

Value 16259 Frequency
1 veliko lažje 554
2 nekoliko lažje 286
3 približno enako 102
4 nekoliko težje 30
5 veliko težje 26
-9 Ni odgovoril 0
-8 Ne vem 24
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
998 24

Valid range from 1 to 5

Z07b Z7. Kaj menite, kako težko je: b) starejšim v primerjavi z mlajšimi

Kaj menite, kako težko je v Sloveniji priti do zdravstvene oskrbe starejšim v primerjavi z mlajšimi

Value 17258 Frequency
1 veliko lažje 39
2 nekoliko lažje 161
3 približno enako 520
4 nekoliko težje 167
5 veliko težje 84
-9 Ni odgovoril 2
-8 Ne vem 49
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
971 51

Valid range from 1 to 5

Z07c Z7. Kaj menite, kako težko je: c) ženskam v primerjavi z moškimi

Kaj menite, kako težko je v Sloveniji priti do zdravstvene oskrbe ženskam v primerjavi z moškimi

Value 18257 Frequency
1 veliko lažje 7
2 nekoliko lažje 42
3 približno enako 871
4 nekoliko težje 24
5 veliko težje 3
-9 Ni odgovoril 3
-8 Ne vem 72
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
947 75

Valid range from 1 to 5

Z07d Z7. Kaj menite, kako težko je: d) slovenskim državljanom v primerjavi s tistimi, ki nimajo slovenskega državljanstva

Kaj menite, kako težko je v Sloveniji priti do zdravstvene oskrbe slovenskim državljanom v primerjavi s tistimi, ki nimajo slovenskega državljanstva

Value 19256 Frequency
1 veliko lažje 134
2 nekoliko lažje 265
3 približno enako 296
4 nekoliko težje 107
5 veliko težje 51
-9 Ni odgovoril 2
-8 Ne vem 167
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
853 169

Valid range from 1 to 5

Z08a Z8. Resne zdravstvene težave: a) ... ker so ravnali tako, da so škodovali svojemu zdravju.

Resne zdravstvene težave so lahko posledica različnih dejavnikov. Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Ljudje imajo resne zdravstvene težave, ker so ravnali tako, da so škodovali svojemu zdravju.

Value 20255 Frequency
1 močno soglašam 61
2 soglašam 357
3 niti - niti 278
4 ne soglašam 206
5 sploh ne soglašam 61
-9 Ni odgovoril 5
-8 Ne vem 54
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
963 59

Valid range from 1 to 5

Z08b Z8. Resne zdravstvene težave: b) ...zaradi okolja, ki so mu izpostavljeni pri delu ali v kraju bivanja.

Resne zdravstvene težave so lahko posledica različnih dejavnikov. Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Ljudje imajo resne zdravstvene težave, zaradi okolja, ki so mu izpostavljeni pri delu ali v kraju bivanja.

Value 21254 Frequency
1 močno soglašam 141
2 soglašam 626
3 niti - niti 160
4 ne soglašam 48
5 sploh ne soglašam 5
-9 Ni odgovoril 8
-8 Ne vem 34
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
980 42

Valid range from 1 to 5

Z08c Z8. Resne zdravstvene težave: c) ...zaradi genetskih razlogov.

Resne zdravstvene težave so lahko posledica različnih dejavnikov. Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Ljudje imajo resne zdravstvene težave, zaradi genetskih razlogov

Value 22253 Frequency
1 močno soglašam 128
2 soglašam 629
3 niti - niti 161
4 ne soglašam 28
5 sploh ne soglašam 9
-9 Ni odgovoril 10
-8 Ne vem 57
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
955 67

Valid range from 1 to 5

Z08d Z8. Resne zdravstvene težave: d) ...ker so revni.

Resne zdravstvene težave so lahko posledica različnih dejavnikov. Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Ljudje imajo resne zdravstvene težave, ker so revni.

Value 23252 Frequency
1 močno soglašam 92
2 soglašam 365
3 niti - niti 291
4 ne soglašam 180
5 sploh ne soglašam 48
-9 Ni odgovoril 4
-8 Ne vem 42
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
976 46

Valid range from 1 to 5

Z09 Z9. Koliko soglašate ali ne: Alternativna medicina zagotavlja boljše reševanje zdravstvenih težav kot uradna medicina.

Koliko soglašate ali ne soglašate s spodnjo trditvijo? Alternativna medicina zagotavlja boljše reševanje zdravstvenih težav kot uradna medicina.

Value 24251 Frequency
1 1 - močno soglašam 25
2 2 - soglašam 98
3 3 - niti soglašam, niti ne soglašam 405
4 4 - ne soglašam 273
5 5 - sploh ne soglašam 128
-9 Ni odgovoril 1
-8 Ne vem 92
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
929 93

Valid range from 1 to 5

Z10a Z10. Koliko soglašate ali ne: a) V celoti gledano lahko zdravnikom zaupamo.

Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami o zdravnikih v Sloveniji? V celoti gledano lahko zdravnikom zaupamo.

Value 25250 Frequency
1 močno soglašam 91
2 soglašam 660
3 niti - niti 180
4 ne soglašam 61
5 sploh ne soglašam 15
-9 Ni odgovoril 3
-8 Ne vem 12
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1007 15

Valid range from 1 to 5

Z10b Z10. Koliko soglašate ali ne: b) Medicinsko znanje zdravnikov ni tako kakovostno, kot bi moralo biti.

Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami o zdravnikih v Sloveniji? Medicinsko znanje zdravnikov ni tako kakovostno, kot bi moralo biti.

Value 26249 Frequency
1 močno soglašam 32
2 soglašam 167
3 niti - niti 229
4 ne soglašam 454
5 sploh ne soglašam 83
-9 Ni odgovoril 3
-8 Ne vem 54
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
965 57

Valid range from 1 to 5

Z10c Z10. Koliko soglašate ali ne: c) Zdravnike bolj skrbi zaslužek kot pa bolniki.

Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami o zdravnikih v Sloveniji? Zdravnike bolj skrbi zaslužek kot pa bolniki.

Value 27248 Frequency
1 močno soglašam 105
2 soglašam 229
3 niti - niti 297
4 ne soglašam 278
5 sploh ne soglašam 44
-9 Ni odgovoril 3
-8 Ne vem 66
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
953 69

Valid range from 1 to 5

Z11 Z11. Kako pogosto, če sploh, ste v zadnjih 12 mesecih uporabljali internet na katerikoli napravi, da bi poiskali zdravstvene ali medicinske informacije zase ali za koga drugega?

Kako pogosto, če sploh, ste v zadnjih 12 mesecih uporabljali internet na katerikoli napravi (računalnik, tablica, pametni telefon), da bi poiskali zdravstvene ali medicinske informacije zase ali za koga drugega?

Value 28247 Frequency
1 1 - večkrat na dan 75
2 2 - enkrat na dan 25
3 3 - večkrat na teden 68
4 4 - večkrat na mesec 202
5 5 - večkrat v letu 399
6 6 - nikoli ali skoraj nikoli 191
-9 ni odgovoril 0
-8 ne vem, ne morem izbrati 19
-4 nimam dostopa do interneta 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
960 62

Valid range from 1 to 6

Z12a Z12. Kako pogosto, če sploh: a) informacije o zdravem življenjskem slogu Odgovarjajo le tisti, ki imajo dostop do interneta (Z11 ni -4)

Kako pogosto, če sploh, ste v zadnjih 12 mesecih uporabljali internet za iskanje informacij o naslednjih vsebinah? Informacije o zdravem življenjskem slogu.

Value 29246 Frequency
1 nikoli 147
2 redko 209
3 včasih 326
4 pogosto 201
5 zelo pogosto 78
-9 Ni odgovoril 10
-8 Ne morem izbrati 8
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
961 61

Valid range from 1 to 5

Z12b Z12. Kako pogosto, če sploh: b) informacije o anksioznosti, stresu in podobnih problemih Odgovarjajo le tisti, ki imajo dostop do interneta (Z11 ni -4)

Kako pogosto, če sploh, ste v zadnjih 12 mesecih uporabljali internet za iskanje informacij o naslednjih vsebinah? Informacije o anksioznosti, stresu in podobnih problemih.

Value 30245 Frequency
1 nikoli 407
2 redko 224
3 včasih 198
4 pogosto 85
5 zelo pogosto 44
-9 Ni odgovoril 13
-8 Ne morem izbrati 8
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
958 64

Valid range from 1 to 5

Z12c Z12. Kako pogosto, če sploh: c) informacije o cepljenju Odgovarjajo le tisti, ki imajo dostop do interneta (Z11 ni -4)

Kako pogosto, če sploh, ste v zadnjih 12 mesecih uporabljali internet za iskanje informacij o naslednjih vsebinah? Informacije o cepljenju.

Value 31244 Frequency
1 nikoli 270
2 redko 236
3 včasih 217
4 pogosto 167
5 zelo pogosto 71
-9 Ni odgovoril 11
-8 Ne morem izbrati 7
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
961 61

Valid range from 1 to 5

Z13a Z13. Koliko soglašate ali ne: a) V zadnjih 12 mesecih so informacije na internetu pozitivno vplivale na moje ravnanje v povezavi z zdravjem. Odgovarjajo le tisti, ki imajo dostop do interneta (Z11 ni -4)

Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjima trditvama? V zadnjih 12 mesecih so informacije na internetu pozitivno vplivale na moje ravnanje v povezavi z zdravjem.

Value 32243 Frequency
1 močno soglašam 18
2 soglašam 208
3 niti - niti 397
4 ne soglašam 204
5 sploh ne soglašam 96
-9 Ni odgovoril 18
-8 Ne vem 38
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
923 99

Valid range from 1 to 5

Z13b Z13. Koliko soglašate ali ne: b) V zadnjih 12 mesecih sem s pomočjo informacij na internetu bolje razumel, kaj mi je poskušal razložiti zdravnik. Odgovarjajo le tisti, ki imajo dostop do interneta (Z11 ni -4)

Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjima trditvama? V zadnjih 12 mesecih sem s pomočjo informacij na internetu bolje razumel, kaj mi je poskušal razložiti zdravnik.

Value 33242 Frequency
1 močno soglašam 20
2 soglašam 222
3 niti - niti 328
4 ne soglašam 223
5 sploh ne soglašam 108
-9 Ni odgovoril 18
-8 Ne vem 60
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 121

Valid range from 1 to 5

Z14a Z14. Koliko soglašate ali ne: a) Internet je uporaben, ker pomaga ljudem pri odločitvi, ali so njihovi simptomi dovolj resni za obisk zdravnika. Odgovarjajo vsi!

Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Internet je uporaben, ker pomaga ljudem pri odločitvi, ali so njihovi simptomi dovolj resni za obisk zdravnika.

Value 34241 Frequency
1 močno soglašam 26
2 soglašam 317
3 niti - niti 298
4 ne soglašam 243
5 sploh ne soglašam 93
-9 Ni odgovoril 7
-8 Ne vem 38
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
977 45

Valid range from 1 to 5

Z14b Z14. Koliko soglašate ali ne: b) Internet je uporaben, ker lahko ljudje preverijo, ali jim je zdravnik dal ustrezen nasvet. Odgovarjajo vsi!

Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Internet je uporaben, ker lahko ljudje preverijo, ali jim je zdravnik dal ustrezen nasvet.

Value 35240 Frequency
1 močno soglašam 16
2 soglašam 206
3 niti - niti 303
4 ne soglašam 332
5 sploh ne soglašam 118
-9 Ni odgovoril 9
-8 Ne vem 38
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
975 47

Valid range from 1 to 5

Z14c Z14. Koliko soglašate ali ne: c) Ni lahko razlikovati med zanesljivimi in nezanesljivimi informacijami o zdravju na internetu. Odgovarjajo vsi!

Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Ni lahko razlikovati med zanesljivimi in nezanesljivimi informacijami o zdravju na internetu.

Value 36239 Frequency
1 močno soglašam 237
2 soglašam 454
3 niti - niti 173
4 ne soglašam 74
5 sploh ne soglašam 15
-9 Ni odgovoril 10
-8 Ne vem 59
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
953 69

Valid range from 1 to 5

Z15a Z15. Koliko soglašate ali ne: a) Na splošno cepljenje naredi več škode kot koristi.

Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjima trditvama o cepljenju? Na splošno cepljenje naredi več škode kot koristi.

Value 37238 Frequency
1 močno soglašam 45
2 soglašam 81
3 niti - niti 179
4 ne soglašam 348
5 sploh ne soglašam 241
-9 Ni odgovoril 7
-8 Ne vem 121
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 128

Valid range from 1 to 5

Z15b Z15. Koliko soglašate ali ne: b) Imunost je bolje razviti tako, da zboliš, kot pa s cepljenjem.

Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjima trditvama o cepljenju? Imunost je bolje razviti tako, da zboliš, kot pa s cepljenjem.

Value 38237 Frequency
1 močno soglašam 49
2 soglašam 157
3 niti - niti 190
4 ne soglašam 295
5 sploh ne soglašam 204
-9 Ni odgovoril 9
-8 Ne vem 118
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
895 127

Valid range from 1 to 5

Z16a Z16. Kako pogosto ste v zadnji: a) ... imeli težave pri delu v službi ali pri domačih opravilih zaradi zdravstvenih problemov?

Kako pogosto ste v zadnjih štirih tednih imeli težave pri delu v službi ali pri domačih opravilih zaradi zdravstvenih problemov?

Value 39236 Frequency
1 nikoli 412
2 redko 272
3 občasno 214
4 pogosto 70
5 zelo pogosto 36
-9 Ni odgovoril 6
-8 Ne vem 12
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1004 18

Valid range from 1 to 5

Z16b Z16. Kako pogosto ste v zadnji: b) ... imeli fizične bolečine?

Kako pogosto ste v zadnjih štirih tednih imeli fizične bolečine?

Value 40235 Frequency
1 nikoli 230
2 redko 341
3 občasno 272
4 pogosto 126
5 zelo pogosto 42
-9 Ni odgovoril 3
-8 Ne vem 8
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1011 11

Valid range from 1 to 5

Z16c Z16. Kako pogosto ste v zadnji: c) ... se počutili nesrečne in depresivne?

Kako pogosto ste v zadnjih štirih tednih se počutili nesrečne in depresivne?

Value 41234 Frequency
1 nikoli 378
2 redko 331
3 občasno 190
4 pogosto 73
5 zelo pogosto 36
-9 Ni odgovoril 4
-8 Ne vem 10
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1008 14

Valid range from 1 to 5

Z16d Z16. Kako pogosto ste v zadnji: d) ... izgubili zaupanje vase?

Kako pogosto ste v zadnjih štirih tednih izgubili zaupanje vase?

Value 42233 Frequency
1 nikoli 537
2 redko 271
3 občasno 125
4 pogosto 47
5 zelo pogosto 29
-9 Ni odgovoril 2
-8 Ne vem 11
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1009 13

Valid range from 1 to 5

Z16e Z16. Kako pogosto ste v zadnji: e) ... imeli občutek, da ne morete premagati svojih težav?

Kako pogosto ste v zadnjih štirih tednih imeli občutek, da ne morete premagati svojih težav?

Value 43232 Frequency
1 nikoli 473
2 redko 294
3 občasno 157
4 pogosto 58
5 zelo pogosto 24
-9 Ni odgovoril 3
-8 Ne vem 13
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 16

Valid range from 1 to 5

Z17a Z17. Kako pogosto ste v zadnji: a) ... zdravnik?

Kako pogosto ste v zadnjih 12 mesecih vi obiskali ali vas je na domu obiskal zdravnik?

Value 44231 Frequency
1 nikoli 439
2 redko 350
3 občasno 169
4 pogosto 45
5 zelo pogosto 14
-9 Ni odgovoril 3
-8 Ne vem 2
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1017 5

Valid range from 1 to 5

Z17b Z17. Kako pogosto ste v zadnji: b) ... zdravilec alternativne medicine?

Kako pogosto ste v zadnjih 12 mesecih vi obiskali ali vas je na domu obiskal zdravilec alternativne medicine?

Value 45230 Frequency
1 nikoli 921
2 redko 55
3 občasno 24
4 pogosto 3
5 zelo pogosto 4
-9 Ni odgovoril 8
-8 Ne vem 7
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1007 15

Valid range from 1 to 5

Z18a Z18. Ali se je v zadnjih 12 mes: a) ... niste mogli plačati zanjo?

Ali se je v zadnjih 12 mesecih zgodilo, da niste dobili zdravstvene oskrbe, ki ste jo potrebovali, ker niste mogli plačati zanjo?

Value 46229 Frequency
1 da 30
2 ne 560
-9 Ni odgovoril 13
-4 nisem potreboval zdravstvene oskrbe 419
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
590 432

Valid range from 1 to 2

Z18b Z18. Ali se je v zadnjih 12 mes: b) ... si niste mogli privoščiti odsotnosti z dela, ali ste imeli druge obveznosti?

Ali se je v zadnjih 12 mesecih zgodilo, da niste dobili zdravstvene oskrbe, ki ste jo potrebovali, ker si niste mogli privoščiti odsotnosti z dela, ali ste imeli druge obveznosti?

Value 47228 Frequency
1 da 64
2 ne 550
-9 Ni odgovoril 16
-4 nisem potreboval zdravstvene oskrbe 392
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
614 408

Valid range from 1 to 2

Z18c Z18. Ali se je v zadnjih 12 mes: c) ... zdravstvena oskrba, ki ste jo potrebovali, ni bila na voljo v bližini vašega doma?

Ali se je v zadnjih 12 mesecih zgodilo, da niste dobili zdravstvene oskrbe, ki ste jo potrebovali, ker zdravstvena oskrba, ki ste jo potrebovali, ni bila na voljo v bližini vašega doma?

Value 48227 Frequency
1 da 82
2 ne 529
-9 Ni odgovoril 12
-4 nisem potreboval zdravstvene oskrbe 399
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
611 411

Valid range from 1 to 2

Z18d Z18. Ali se je v zadnjih 12 mes: d) ... ker je bila čakalna vrsta (pri zdravniku) predolga?

Ali se je v zadnjih 12 mesecih zgodilo, da niste dobili zdravstvene oskrbe, ki ste jo potrebovali, ker je bila čakalna vrsta (pri zdravniku) predolga?

Value 49226 Frequency
1 da 182
2 ne 451
-9 Ni odgovoril 13
-4 nisem potreboval zdravstvene oskrbe 376
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
633 389

Valid range from 1 to 2

Z19 Z19. V primeru, da bi resno zboleli, kakšna je verjetnost, da bi dobili, ali ne bi dobili najboljšega razpoložljivega zdravljenja v Sloveniji?

V primeru, da bi resno zboleli, kakšna je verjetnost, da bi dobili, ali ne bi dobili najboljšega razpoložljivega zdravljenja v Sloveniji?

Value 50225 Frequency
1 1 - zagotovo bi dobil 108
2 2 - verjetno bi dobil 445
3 3 - enake možnosti, da bi dobil, ali da ne bi dobil 273
4 4 - verjetno ne bi dobil 125
5 5 - zagotovo ne bi dobil 15
-9 Ni odgovoril 5
-8 Ne vem 51
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
966 56

Valid range from 1 to 5

Z20 Z20. Kako ste nasploh zadovoljni ali nezadovoljni s sistemom zdravstvenega varstva v Sloveniji?

Kako ste nasploh zadovoljni ali nezadovoljni s sistemom zdravstvenega varstva v Sloveniji?

Value 51224 Frequency
1 1 - popolnoma zadovoljen 40
2 2 - zelo zadovoljen 105
3 3 - dokaj zadovoljen 463
4 4 - niti zadovoljen, niti nezadovoljen 245
5 5 - dokaj nezadovoljen 108
6 6 - zelo nezadovoljen 30
7 7 - popolnoma nezadovoljen 12
-9 Ni odgovoril 4
-8 Ne vem 15
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1003 19

Valid range from 1 to 7

Z21a Z21. Kako ste bili zadovoljni: a) ... ko ste nazadnje obiskali zdravnika?

Kako ste bili zadovoljni ali nezadovoljni s tem, kako so vas obravnavali, ko ste nazadnje obiskali zdravnika?

Value 52223 Frequency
1 popolnoma zadovoljen 187
2 zelo zadovoljen 283
3 dokaj zadovoljen 376
4 niti-niti 72
5 dokaj nezadovoljen 53
6 zelo nezadovoljen 17
7 popolnoma nezadovoljen 9
-9 Ni odgovoril 5
-8 Ne vem 11
-4 se ne nanaša 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
997 25

Valid range from 1 to 7

Z21b Z21. Kako ste bili zadovoljni: b) ... ko ste nazadnje obiskali alternativnega zdravilca?

Kako ste bili zadovoljni ali nezadovoljni s tem, kako so vas obravnavali, ko ste nazadnje obiskali alternativnega zdravilca?

Value 53222 Frequency
1 popolnoma zadovoljen 36
2 zelo zadovoljen 66
3 dokaj zadovoljen 50
4 niti-niti 31
5 dokaj nezadovoljen 5
6 zelo nezadovoljen 4
7 popolnoma nezadovoljen 2
-9 Ni odgovoril 38
-8 Ne vem 197
-4 se ne nanaša 593
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
194 828

Valid range from 1 to 7

Z22 Z22. Ali kadite cigarete? (Če jih) Koliko cigaret približno pokadite na dan?

Ali kadite cigarete? (Če jih) Koliko cigaret približno pokadite na dan?

Value 54221 Frequency
1 1 - ne kadim in nikoli nisem kadil 545
2 2 - sedaj ne kadim, vendar sem včasih kadil 279
3 3 - pokadim 1-5 cigaret na dan 53
4 4 - pokadim 6-10 cigaret na dan 52
5 5 - pokadim 11-20 cigaret na dan 72
6 6 - pokadim 21-40 cigaret na dan 10
7 7 - pokadim več kot 40 cigaret na dan 2
-9 Ni odgovoril 5
-8 Ne vem 4
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1013 9

Valid range from 1 to 7

Z23a Z23. Kako pogosto: a) ...popijete 4 ali več alkoholnih pijač na dan?

Kako pogosto popijete 4 ali več alkoholnih pijač na dan?

Value 55220 Frequency
1 nikoli 589
2 enkrat na mesec ali manj 319
3 večkrat na mesec 78
4 večkrat na teden 21
5 vsak dan 5
-9 Ni odgovoril 4
-8 Ne vem 6
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1012 10

Valid range from 1 to 5

Z23b Z23. Kako pogosto: b) ...se ukvarjate s fizično aktivnostjo vsaj 20 minut tako, da se preznojite in zadihate bolj kot običajno?

Kako pogosto se ukvarjate s fizično aktivnostjo vsaj 20 minut tako, da se preznojite in zadihate bolj kot običajno?

Value 56219 Frequency
1 nikoli 58
2 enkrat na mesec ali manj 126
3 večkrat namesec 262
4 večkrat na teden 363
5 vsak dan 186
-9 Ni odgovoril 6
-8 Ne vem 21
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
995 27

Valid range from 1 to 5

Z23c Z23. Kako pogosto: c) ...jeste sveže sadje ali zelenjavo?

Kako pogosto jeste sveže sadje ali zelenjavo?

Value 57218 Frequency
1 nikoli 2
2 enkrat na mesec ali manj 17
3 večkrat na mesec 96
4 večkrat na teden 347
5 vsak dan 553
-9 Ni odgovoril 3
-8 Ne vem 4
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1015 7

Valid range from 1 to 5

Z24 Z24. Kaj bi na splošno rekli, ali je vaše zdravje...

Kaj bi na splošno rekli, ali je vaše zdravje ...

Value 58217 Frequency
1 1 - odlično 67
2 2 - zelo dobro 267
3 3 - dobro 403
4 4 - zadovoljivo 235
5 5 - slabo 42
-9 Ni odgovoril 2
-8 Ne vem 6
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1014 8

Valid range from 1 to 5

Z25 Z25. Ali imate dolgotrajno bolezen, kronične težave ali invalidnost?

Ali imate dolgotrajno bolezen, kronične težave ali invalidnost?

Value 59216 Frequency
1 da 333
2 ne 683
-9 Ni odgovoril 6
-8 Ne vem 0
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1016 6

Valid range from 1 to 2

Z26a Z26. Kakšna je: a) telesna višina (vpišite cm):

Kakšna je vaša telesna višina:

Value 60215 Frequency
-9 Ni odgovoril 9
-8 Ne vem 1
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1012 10 143 203 171.675 9.507

Valid range from 143 to 203

Z26b Z26. Kakšna je: b) telesna teža (vpišite kg):

Kakšna je vaša telesna teža:

Value 61214 Frequency
-9 Ni odgovoril 13
-8 Ne vem 0
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1009 13 42 170 76.67 16.025

Valid range from 42 to 170

Z27a Z27. Ali menite, ali bi v času epidemije vlada: a) … zapreti podjetja in delovna mesta?

Ali menite, ali bi v času resne epidemije slovenska vlada morala imeti, ali ne bi smela imeti pravice zapreti podjetja in delovna mesta?

Value 62213 Frequency
1 zagotovo bi morala imeti to pravico 190
2 verjetno bi morala imeti to pravico 290
3 verjetno ne bi smela imeti te pravice 213
4 zagotovo ne bi smela imeti te pravice 247
-9 Ni odgovoril 3
-8 Ne vem 79
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
940 82

Valid range from 1 to 4

Z27b Z27. Ali menite, ali bi v času epidemije vlada: b) …od ljudi zahtevati, da ostanejo doma?

Ali menite, ali bi v času resne epidemije slovenska vlada morala imeti, ali ne bi smela imeti pravice od ljudi zahtevati, da ostanejo doma?

Value 63212 Frequency
1 zagotovo bi morala imeti to pravico 215
2 verjetno bi morala imeti to pravico 341
3 verjetno ne bi smela imeti te pravice 215
4 zagotovo ne bi smela imeti te pravice 191
-9 Ni odgovoril 4
-8 Ne vem 56
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
962 60

Valid range from 1 to 4

Z27c Z27. Ali menite, ali bi v času epidemije vlada: c) …uporabljati digitalni nadzor (z mobilnim telefonom) za sledenje okuženih?

Ali menite, ali bi v času resne epidemije slovenska vlada morala imeti, ali ne bi smela imeti pravice uporabljati digitalni nadzor (z mobilnim telefonom) za sledenje okuženih?

Value 64211 Frequency
1 zagotovo bi morala imeti to pravico 100
2 verjetno bi morala imeti to pravico 159
3 verjetno ne bi smela imeti te pravice 201
4 zagotovo ne bi smela imeti te pravice 479
-9 Ni odgovoril 3
-8 Ne vem 80
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
939 83

Valid range from 1 to 4

Z27d Z27. Ali menite, ali bi v času epidemije vlada: d) … zahtevati od ljudi nošenje zaščitnih mask?

Ali menite, ali bi v času resne epidemije slovenska vlada morala imeti, ali ne bi smela imeti pravice zahtevati od ljudi nošenje zaščitnih mask?

Value 65210 Frequency
1 zagotovo bi morala imeti to pravico 392
2 verjetno bi morala imeti to pravico 358
3 verjetno ne bi smela imeti te pravice 111
4 zagotovo ne bi smela imeti te pravice 112
-9 Ni odgovoril 4
-8 Ne vem 45
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
973 49

Valid range from 1 to 4

Z27e Z27. Ali menite, ali bi v času epidemije vlada: e) … prepovedati zbiranje na javnih mestih?

Ali menite, ali bi v času resne epidemije slovenska vlada morala imeti, ali ne bi smela imeti pravice prepovedati zbiranje na javnih mestih?

Value 66209 Frequency
1 zagotovo bi morala imeti to pravico 318
2 verjetno bi morala imeti to pravico 308
3 verjetno ne bi smela imeti te pravice 167
4 zagotovo ne bi smela imeti te pravice 179
-9 Ni odgovoril 1
-8 Ne vem 49
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
972 50

Valid range from 1 to 4

Z28 Z28. Kakšno vrsto zdravstvenega zavarovanja imate?

Kakšno vrsto zdravstvenega zavarovanja imate?

Value 67208 Frequency
1 1 - nimam zdravstvenega zavarovanja 3
2 2 - samo obvezno zdravstveno zavarovanje (ZZZS) 103
3 3 - obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje (ZZZS + V 793
4 4 - obvezno, dopolnilno in dodatno (nadstandard) zavarovanje 77
5 5 - obvezno, dodatno in privatno zavarovanje (npr. 1ZA) 25
6 6 - samo privatno zavarovanje (npr. 1ZA) 1
7 7 - drugo 2
-9 Ni odgovoril 2
-8 Ne vem 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1004 18

Valid range from 1 to 7

Z29 Z29. Eden od ukrepov za preprečevanje širjenja okužb v Sloveniji je bil tudi zapiranje šol in izvedba pouka na daljavo. Kaj menite, ali so bile s tem v zvezi šole v Sloveniji …? Sedaj pa še nekaj vprašanj o epidemiji koronavirusa (covid-19).

Eden od ukrepov za preprečevanje širjenja okužb v Sloveniji je bil tudi zapiranje šol in izvedba pouka na daljavo. Kaj menite, ali so bile s tem v zvezi šole v Sloveniji … ?

Value 68207 Frequency
1 1 - ...zaprte dosti predolgo 521
2 2 - ...zaprte nekoliko predolgo 264
3 3 - ...zaprte so bile ravno prav dolgo 102
4 4 - ...zaprte bi morale ostati ves čas epidemje 71
-9 Ni odgovoril 4
-8 Ne vem 60
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
958 64

Valid range from 1 to 4

Z30a Z30. Ali je način obvladovanj: a) v zdravstveni sistem

Ali je način obvladovanja pandemije covid-19 v Sloveniji povečal ali zmanjšal vaše zaupanje v zdravstveni sistem

Value 69206 Frequency
1 zelo povečal 75
2 malo povečal 122
3 niti povečal - niti zmanjšal 419
4 malo zmanjšal 203
5 zelo zmanjšal 162
-9 Ni odgovoril 3
-8 ne morem izbrati 38
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
981 41

Valid range from 1 to 5

Z30b Z30. Ali je način obvladovanj: b) v vlado

Ali je način obvladovanja pandemije covid-19 v Sloveniji povečal ali zmanjšal vaše zaupanje v vlado

Value 70205 Frequency
1 zelo povečal 70
2 malo povečal 54
3 niti povečal - niti zmanjšal 198
4 malo zmanjšal 105
5 zelo zmanjšal 548
-9 Ni odgovoril 5
-8 Ne morem izbrati 42
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
975 47

Valid range from 1 to 5

K1 K1. V kakšni meri soglašate:Trditve o nevarnostih koronavirusne bolezni so pretirane.«

V kakšni meri soglašate s spodnjo trditvijo? »Trditve o nevarnostih koronavirusne bolezni so pretirane.«

Value 71204 Frequency
1 močno soglašam 110
2 soglašam 232
3 niti - niti 231
4 ne soglašam 266
5 sploh ne soglašam 137
-9 Ni odgovoril 4
-8 Ne vem 42
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
976 46

Valid range from 1 to 5

K2 K2. V kolikšni meri verjamete, da so odgovorni v državi v času epidemije poskrbeli enako za vse državljane, ki so potrebovali zdravstveno pomoč?

V kolikšni meri verjamete, da so odgovorni v državi v času epidemije poskrbeli enako za vse državljane, ki so potrebovali zdravstveno pomoč?

Value 72203 Frequency
1 sploh ne verjamem 235
2 2 162
3 3 192
4 4 159
5 v celoti verjamem 155
-9 Ni odgovoril 3
-8 Ne vem 116
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 119

Valid range from 1 to 5

K3 K3. In v kolikšni meri verjamete, da so odgovorni v času epidemije enako poskrbeli za zaščito življenjskega standarda vseh državljanov Slovenije?

In v kolikšni meri verjamete, da so odgovorni v času epidemije enako poskrbeli za zaščito življenjskega standarda vseh državljanov Slovenije?

Value 73202 Frequency
1 sploh ne verjamem 310
2 2 209
3 3 192
4 4 121
5 v celoti verjamem 84
-9 Ni odgovoril 9
-8 Ne vem 97
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
916 106

Valid range from 1 to 5

N1a N1. Ali ste v zadnjih 6m: a) Pomoč pri opravilih osebne nege?

Ali ste v zadnjih šestih mesecih brezplačno nudili katero izmed spodaj navedenih oblik pomoči vsaj enemu/eni družinskemu članu_ici ali sorodniku_ici, ki je: • star_a 65 let ali več in • živi doma (ne v domu starejših občanov ali drugem institucionalnem varstvu) in • je takšno pomoč potreboval_a zaradi bolezni, invalidnosti ali oslabelosti? Upoštevajte tudi, če ste takšno pomoč nudili vašemu partnerju ali partnerici. Pomoč pri opravilih osebne nege (npr. kopanje, oblačenje, hranjenje, leganje v posteljo in vstajanje iz nje, gibanje in uporaba stranišča)

Value 74201 Frequency
1 da 182
2 ne 828
-9 Ni odgovoril 12
-8 Ne vem 0
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1010 12

Valid range from 1 to 2

N1b N1. Ali ste v zadnjih 6m: b) Pomoč pri praktičnih opravilih?

Ali ste v zadnjih šestih mesecih brezplačno nudili katero izmed spodaj navedenih oblik pomoči vsaj enemu/eni družinskemu članu_ici ali sorodniku_ici, ki je: • star_a 65 let ali več in • živi doma (ne v domu starejših občanov ali drugem institucionalnem varstvu) in • je takšno pomoč potreboval_a zaradi bolezni, invalidnosti ali oslabelosti? Upoštevajte tudi, če ste takšno pomoč nudili vašemu partnerju ali partnerici. Pomoč pri praktičnih opravilih (npr. gospodinjska opravila, kuhanje in priprava hrane, nakupovanje, uporaba transportnih sredstev, manjša hišna popravila in vrtnarjenje, upravljanje z denarjem, jemanje zdravil, uporaba telefona)

Value 75200 Frequency
1 da 592
2 ne 421
-9 Ni odgovoril 9
-8 Ne vem 0
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1013 9

Valid range from 1 to 2

N1c N1. Ali ste v zadnjih 6m: c) Nudenje medčloveške in čustvene opore?

Ali ste v zadnjih šestih mesecih brezplačno nudili katero izmed spodaj navedenih oblik pomoči vsaj enemu/eni družinskemu članu_ici ali sorodniku_ici, ki je: • star_a 65 let ali več in • živi doma (ne v domu starejših občanov ali drugem institucionalnem varstvu) in • je takšno pomoč potreboval_a zaradi bolezni, invalidnosti ali oslabelosti? Upoštevajte tudi, če ste takšno pomoč nudili vašemu partnerju ali partnerici. Nudenje medčloveške in čustvene opore (npr. druženje, pogovor, obveščanje o aktualnih zadevah / dogodkih …)

Value 76199 Frequency
1 da 688
2 ne 326
-9 Ni odgovoril 8
-8 Ne vem 0
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1014 8

Valid range from 1 to 2

N2 N2. Ali kateremu izmed družinskih članov/ic oziroma sorodnikov/ic nudite takšno pomoč povprečno vsaj štiri ure na teden? Odgovarjajo le tisti, ki so nudili brezplačno pomoč; N1a=1 ali N1b=1 ali N1c=1)

Ali kateremu izmed družinskih članov/ic oziroma sorodnikov/ic nudite takšno pomoč povprečno vsaj štiri ure na teden?

Value 77198 Frequency
-8 Ne vem 0
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
1 da 320
2 ne 413
-9 Ni odgovoril 16
-2 Preskok (if) 273
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
733 289

Valid range from -8 to 2

S5a S5. Kako zaupate: Državnemu zboru

Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate. Državnem zboru

Value 78197 Frequency
0 sploh ne zaupam 242
1 1 92
2 2 119
3 3 127
4 4 87
5 5 132
6 6 55
7 7 38
8 8 32
9 9 14
10 povsem zaupam 18
-9 Ni odgovoril 6
-8 Ne vem 60
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
956 66

Valid range from 0 to 10

S5b b) Kako zaupate: predsedniku republike:

Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate. Predsedniku republike

Value 79196 Frequency
0 sploh ne zaupam 206
1 1 84
2 2 92
3 3 90
4 4 71
5 5 124
6 6 66
7 7 70
8 8 66
9 9 53
10 povsem zaupam 62
-9 Ni odgovoril 3
-8 Ne vem 35
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
984 38

Valid range from 0 to 10

S5c c) Kako zaupate: Vladi Republike Slovenije:

Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate. Vladi Republike Slovenije

Value 80195 Frequency
0 sploh ne zaupam 373
1 1 103
2 2 97
3 3 81
4 4 50
5 5 73
6 6 49
7 7 41
8 8 38
9 9 37
10 povsem zaupam 46
-9 Ni odgovoril 5
-8 Ne vem 29
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
988 34

Valid range from 0 to 10

S5d d) Kako zaupate: političnim strankam:

Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate. Političnim strankam

Value 81194 Frequency
0 sploh ne zaupam 348
1 1 116
2 2 140
3 3 120
4 4 74
5 5 92
6 6 42
7 7 27
8 8 11
9 9 3
10 povsem zaupam 3
-9 Ni odgovoril 4
-8 Ne vem 42
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
976 46

Valid range from 0 to 10

S5e e) Kako zaupate sodiščem

Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate. Sodiščem

Value 82193 Frequency
0 sploh ne zaupam 106
1 1 53
2 2 97
3 3 124
4 4 115
5 5 146
6 6 84
7 7 86
8 8 83
9 9 35
10 povsem zaupam 26
-9 Ni odgovoril 3
-8 Ne vem 64
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
955 67

Valid range from 0 to 10

S5f f) Kako zaupate: policiji:

Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate. Policiji

Value 83192 Frequency
0 sploh ne zaupam 70
1 1 45
2 2 71
3 3 85
4 4 92
5 5 157
6 6 114
7 7 117
8 8 113
9 9 59
10 povsem zaupam 58
-9 Ni odgovoril 4
-8 Ne vem 37
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
981 41

Valid range from 0 to 10

S5g g) Kako zaupate: bankam:

Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate. Bankam

Value 84191 Frequency
0 sploh ne zaupam 81
1 1 46
2 2 54
3 3 107
4 4 113
5 5 176
6 6 102
7 7 119
8 8 104
9 9 48
10 povsem zaupam 42
-9 Ni odgovoril 2
-8 Ne vem 28
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
992 30

Valid range from 0 to 10

S5h h) Kako zaupate: Evropski uniji (EU):

Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate. Evropski uniji (EU)

Value 85190 Frequency
0 sploh ne zaupam 87
1 1 44
2 2 74
3 3 112
4 4 102
5 5 158
6 6 118
7 7 116
8 8 87
9 9 36
10 povsem zaupam 27
-9 Ni odgovoril 1
-8 Ne vem 60
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
961 61

Valid range from 0 to 10

S6 S6. Kako zadovoljni ste na splošno s sedanjim gospodarskim stanjem v Sloveniji?

Kako zadovoljni ste na splošno s sedanjim gospodarskim stanjem v Sloveniji? Ocenite z lestvico od 0 do 10, pri čemer ocena 0 pomeni, da ste izjemno nezadovoljni, 10 pa, da ste izjemno zadovoljni.

Value 86189 Frequency
0 izjemno nezadovoljen 92
1 1 50
2 2 75
3 3 130
4 4 136
5 5 184
6 6 134
7 7 106
8 8 58
9 9 19
10 izjemno zadovoljen 9
-9 Ni odgovoril 2
-8 Ne vem 27
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
993 29

Valid range from 0 to 10

S7 S7. Kakšno je po vašem mnenju splošno stanje šolstva danes v Sloveniji?

Kakšno je po vašem mnenju splošno stanje šolstva danes v Sloveniji?

Value 87188 Frequency
0 izjemno slabo 90
1 1 39
2 2 74
3 3 106
4 4 117
5 5 171
6 6 116
7 7 120
8 8 93
9 9 28
10 izjemno dobro 20
-9 Ni odgovoril 4
-8 Ne vem 44
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
974 48

Valid range from 0 to 10

S8 S8. Kakšno je po vašem mnenju splošno stanje zdravstva danes v Sloveniji?

Kakšno je po vašem mnenju splošno stanje zdravstva danes v Sloveniji?

Value 88187 Frequency
0 izjemno slabo 52
1 1 34
2 2 62
3 3 112
4 4 125
5 5 168
6 6 134
7 7 148
8 8 103
9 9 32
10 izjemno dobro 18
-9 Ni odgovoril 6
-8 Ne vem 28
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
988 34

Valid range from 0 to 10

S9 S9. Kako zadovoljni ste na splošno z delovanjem demokracije v Sloveniji?

Kako zadovoljni ste na splošno z delovanjem demokracije v Sloveniji?

Value 89186 Frequency
0 izjemno nezadovoljen 189
1 1 69
2 2 105
3 3 128
4 4 99
5 5 126
6 6 77
7 7 69
8 8 51
9 9 18
10 izjemno zadovoljen 20
-9 Ni odgovoril 7
-8 Ne vem 64
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
951 71

Valid range from 0 to 10

S10 S10. Kako velik je po vašem mnenju problem korupcije v Sloveniji?

Kako velik je po vašem mnenju problem korupcije v Sloveniji? Ocenite na lestvici od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni, da korupcija v Sloveniji sploh ni problem, in 10, da je korupcija v Sloveniji zelo velik problem.

Value 90185 Frequency
0 korupcija v Sloveniji sploh ni problem 10
1 1 5
2 2 9
3 3 13
4 4 21
5 5 37
6 6 55
7 7 94
8 8 172
9 9 142
10 korupcija je zelo velik problem v Sloveniji 409
-9 Ni odgovoril 0
-8 Ne vem 55
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
967 55

Valid range from 0 to 10

S11 S11. Včasih demokracija ne deluje. Kadar se to zgodi, nekateri menijo, da potrebujemo močnega voditelja, ...drugi pa menijo, da je tudi takrat demokracija najboljša. Kaj vi mislite o tem, ali takrat...?

Včasih demokracija ne deluje. Kadar se to zgodi, nekateri menijo, da potrebujemo močnega voditelja, ki bi uredil stvari, drugi pa menijo, da je tudi takrat, ko stvari ne delujejo, demokracija najboljša. Kaj vi mislite o tem, ali takrat...?

Value 91184 Frequency
1 potrebujemo močnega voditelja, ali je 337
2 demokracija vedno najboljša 405
-9 Ni odgovoril 3
-8 Ne vem 277
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
742 280

Valid range from 1 to 2

S13a S13a. Pomembni sta tako svoboda kot enakost. Toda če bi morali izbrati eno ali drugo... S12 NAKLJUČNI RAČUNALNIŠKI IZBOR OSEBE (PRESKOK) SKUPINA 1 1 POJDITE NA VPRAŠANJE S13a SKUPINA 2 2 POJDITE NA VPRAŠANJE S12a SKUPINA 1

Katera od dveh naslednjih trditev je bliže vašemu mnenju? Pomembni sta tako svoboda kot enakost. Toda če bi morali izbrati eno ali drugo ...

Value 92183 Frequency
-9 Ni odgovoril 0
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
1 bi ocenili, da je osebna svoboda pomembnejša, to je, da lahk 184
2 bi ocenili, da je enakost pomembnejša, to je, da nihče ni za 223
3 ne soglašam ne z eno, ne z drugo trditvijo 66
-8 Ne vem 35
-2 Preskok (if) 514
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
473 549

Valid range from -9 to 3

S13b S13b. Pomembni sta tako svoboda kot varnost. Toda če bi morali izbrati eno ali drugo...

Katera od dveh naslednjih trditev je bliže vašemu mnenju? Pomembni sta tako svoboda kot varnost. Toda če bi morali izbrati eno ali drugo ...

Value 93182 Frequency
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno 0
1 bi ocenili, da je osebna svoboda pomembnejša, to je, da lahk 109
2 bi ocenili, da je varnost pomembnejša, to je, da moje življe 306
3 ne soglašam ne z eno, ne z drugo trditvijo 60
-9 Ni odgovoril 1
-8 Ne vem 32
-2 Preskok (if) 514
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
475 547

Valid range from -7 to 3

S13c S13c. Pomembni sta tako enakost kot varnost. Toda če bi morali izbrati eno ali drugo...

In katera od dveh naslednjih trditev je bliže vašemu mnenju? Pomembni sta tako enakost kot varnost. Toda če bi morali izbrati eno ali drugo ...

Value 94181 Frequency
-7 Zavrnil 0
-6 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-3 Prekinjeno