Slovensko javno mnenje 2000/1

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJM001
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM001_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Malnar, Brina
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Štebe, Janez
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
 • Švara, Sergio
 • Falle, Rebeka
 • Filej, Živa
 • Kovačič, Matej
 • Kecman, Ivana
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 2000)

Funding agency:

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Project number:

no information

Series:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • CSES/Mednarodna raziskava volilnih sistemov = Comparative Study of Electoral Systems

  Mednarodna raziskava volilnih sistemov (CSES) je zasnovana s ciljem pridobiti primerjalne podatke primerne za analizo razumevanja volitev, družbenih delitev ki vplivajo na volilne preference, odnosa do demokratičnih inštitucij in procesov v pogojih različnih inštutucionalnih ureditev volilnih sistemov v že utrjenih in na novo nastalih demokracijah. (http://www.umich.edu/~cses/).

 • PB/Politbarometer, Slovenija

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

primerjava življenja z razmerami pred leti, ocena razmer v katerih živi družina, razlike v osebnih dohodkih, odnos do različnih skupin ljudi, kako ljudje zaupajo, presoja stanja v slovenski družbi, pogled na partizanstvo in domobranstvo, razmerje med svobodo in enakostjo, čemu naj vlada nameni več denarja, ocena stanja gospodarstva, za kaj naj bo odgovorna država, vlada in obdavčitev, pokojnine ter plače, zanimanje za politiko, razpravljanje o politiki, zadovoljstvo s stanjem in delovanjem demokracije, poštenost volitev, bližina in naklonjenost političnim strankam in političnim voditeljem, mnenja o političnih strankah, ugledni in neugledni poslanci, odnos do oblasti in volitev, uvrstitev intervjuvanca in strank na lestvici levo-desno, koga ste in boste volili, zadovoljstvo z izidom volitev in oblikovanjem koalicije, "nedeljsko vprašanje", čigave interese zastopajo stranke, spremljanje televizijskih in radijskih oddaj, prebiranje časopisov, revij in tednikov, ocena objektivnosti poročanja, vpliv na volilne izbire, ugled oseb iz političnega življenja, mnenja in trditve o politiki in demokraciji, načini vodenja države in politične stranke, religioznost in javne funkcije, Evropska unija, članstvo v Evropski uniji, referendum o pristopu k Evropski uniji, šport in rekreacija, demografija

Keywords ELSST:
DRUŽBENA STALIŠČA, DRUŽBENE NAVADE, JAVNO MNENJE, SREČA, SREČA, POLITIKA, DEMOKRACIJA, MNOŽIČNI MEDIJI, POLITIČNA STRANKA, STRANKARSKA PRIPADNOST

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
POLITIKA - volitve
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
ocene razmer v družbi
barometer odnosa do države in drugih inštitucij
medijske navade
stranke in volitve


Abstract:

Vprašalnik je sestavljen iz osmih sklopov vprašanj. Prvi sklop vsebuje vprašanja o osebni sreči, kvaliteti življenja in življenjskem standardu intervjuvanca in njegove družine, o odnosu do različnih skupin ljudi in zaupanju do ljudi in institucij. V drugem sklopu se nahajajo vprašanja, ki zadevajo vlogo države in oceno stanja gospodarstva na Slovenskem. Tretji sklop je posvečen vprašanjem o politiki, oceni zadovoljstva z demokracijo, naklonjenosti posameznim političnim strankam in politikom. Četrti sklop je posvečen intervjuvančevemu spremljanju medijev. Peti blok zadeva odnos do politikov in politike ter način vodenja države in političnih strank, šesti blok pa stališča o pridruževanju Slovenije Evropski uniji. V sedmem sklopu so vprašanja o športnih in rekreacijskih aktivnostih intervjuvancev, v osmem pa demografska vprašanja.

Methodology


Collection date: november 2000 - december 2000
Date of production: 2000
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi. Vzorec je razpolovljen za dve vzporedni anketi SJM.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Uteži korigirajo odstopanja od populacijskih kriterijskih vrednosti po kombinaciji stratifikacijskih spremenljivk regije in tipa naselja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SJM001 - SJM 2000/1 - podatki [datoteka podatkov], 2000

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 468
 • number of units: 1097

Additional information:

Podatkovna datoteka je šla skozi ustaljeni postopek urejanja v ADP. Podatki so pregledani, vrednosti odgovorov izven obsega predvidenih oznak so poenoteno označene kot izločilne (ne vem, brez odgovora).

Variable list

KEYSTRNG

KEYSTRING

Value 13 Frequency
1 1
2 1
3 1
1097 1
1098 1
1099 1
1100 1

KLJUC kljuc

KLJUČ

Value 22 Frequency
1 1
2 1
3 1
1097 1
1098 1
1099 1
1100 1

ID registracija

ID

Value 31 Frequency
1 1
2 1
3 1
1108 1
1500 1
1501 1
1502 1

KEYSTRNG

KEYSTRING

Value 1468 Frequency
1 1
2 1
3 1
1097 1
1098 1
1099 1
1100 1

KLJUC kljuc

KLJUČ

Value 2467 Frequency
1 1
2 1
3 1
1097 1
1098 1
1099 1
1100 1

ID registracija

ID

Value 3466 Frequency
1 1
2 1
3 1
1108 1
1500 1
1501 1
1502 1

OKOLIS okolis

ANKETNI OKOLIŠ (1 - 200):

Value 4465 Frequency
1 6
2 4
3 8
197 7
198 6
199 3
200 7

ZAPST zapst

ZAPOREDNA ŠTEVILKA ANKETIRANCA:

Value 5464 Frequency
1 126
3 125
4 1
5 136
7 121
9 133
11 125
13 132
15 125
16 1
17 45
19 26
99 1

OBCINA obcina

OBČINA:

Value 6463 Frequency
1 18
2 11
3 10
186 3
190 16
192 3
193 7

OBISK1 obisk1 RAZLOG NEOPRAVLJENE ANKETE (šifriraj): ŠIFRANT RAZLOGOV ZA NEOPRAVLJENO ANKETO (za vsak obisk):

OBISK 1:

Value 7462 Frequency
11 v celoti izpolnjen vprašalnik 0
12 ne v celoti izpolnjen vprašalnik 0
13 anketiranec sam izpolnil vprašalnik 0
21 oseba se je preselila (v drug kraj, v tujino) 0
22 napačen naslov, osebe ne poznajo 0
23 na obstoječem naslovu nihče ne stanuje 0
24 oseba odsotna v času trajanja ankete (v bolnici, v vojski, na dopustu ...) 0
25 nikogar ni doma 0
26 oseba je nedostopna (nedostopen teren, ekstremni vremenski pogoji) 0
27 oseba je umrla 0
28 drugi razlogi za nezmožnost stika z anketirancem 0
31 oseba ne pove, zakaj odklanja intervju 0
32 oseba nima časa, ima preveč dela 0
33 oseba ima slabe izkušnje z anketiranjem 0
34 oseba pravi, da se ne spozna na vsebino, jo ne zanima 0
35 oseba se boji, da bi ji anketiranje lahko škodilo 0
36 oseba ni nikoli doma ob dogovorjenem času 0
37 sodelovanje zavrnil, preprečil kdo od družinskih članov 0
38 drugi razlogi odklonitve (po stiku) 0
41 nič od tega, povsem drugi razlogi nesodelovanja 0

OBISK2 obisk2

OBISK 2:

Value 8461 Frequency
11 0
12 0
13 0
22 0
23 0
24 0
25 0
26 0
27 0
28 0
31 0
32 0
33 0
34 0
35 0
36 0
37 0
38 0
41 0

OBISK3 obisk3

OBISK 3:

Value 9460 Frequency
11 0
12 0
13 0
22 0
23 0
24 0
25 0
26 0
27 0
28 0
31 0
32 0
33 0
34 0
35 0
36 0
37 0
38 0
41 0

OBISK4 obisk4

OBISK 4:

Value 10459 Frequency
11 0
12 0
13 0
22 0
23 0
24 0
25 0
26 0
27 0
28 0
31 0
32 0
33 0
34 0
35 0
36 0
37 0
38 0
41 0

OBISK5 obisk5

OBISK 5:

Value 11458 Frequency
11 0
12 0
13 0
22 0
23 0
24 0
25 0
26 0
27 0
28 0
31 0
32 0
33 0
34 0
35 0
36 0
37 0
38 0
41 0

OBISK6 obisk6

OBISK 6:

Value 12457 Frequency
11 0
12 0
13 0
22 0
23 0
24 0
25 0
26 0
27 0
28 0
31 0
32 0
33 0
34 0
35 0
36 0
37 0
38 0
41 0

OBISK7 obisk7

OBISK 7:

Value 13456 Frequency
11 0
12 0
13 0
22 0
23 0
24 0
25 0
26 0
27 0
28 0
31 0
32 0
33 0
34 0
35 0
36 0
37 0
38 0
41 0

SPOL_A spol_a

SPOL ANKETIRANCA: (obkroži)

Value 14455 Frequency
1 moški 515
2 ženska 572
" " 10

LROJ_A lroj_a

LETO ROJSTVA ANKETIRANCA:

Value 15454 Frequency
8 1
11 1
12 2
80 23
81 24
82 21
" " 6

ZAC_URA ZACETEK OB URI Začetek intervjuja

- ob uri:

Value 16453 Frequency
7 5
8 19
9 52
10 103
11 86
12 56
13 55
14 86
15 135
16 161
17 128
18 106
19 56
20 15
21 3
" " 31

ZAC_MIN ZACETEK OB MIN Začetek intervjuja

- minut:

Value 17452 Frequency
0 215
1 2
2 5
56 1
57 2
58 4
" " 31

V1_01A Pomembnost... delo 1.00 OGLEDALO JAVNEGA MNENJA 1.01 PROSIM POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE VSAKA OD NAŠTETIH STVARI V VAŠEM ŽIVLJENJU? ALI JE V VAŠEM ŽIVLJENJU ...

a) delo

Value 18451 Frequency
4 zelo pomembno 662
3 precej pomembno 378
2 ne preveč pomembno 36
1 sploh ni pomembno 9
9 ne vem, b.o. 11
" " 1

V1_01B Pomembnost... druzina 1.00 OGLEDALO JAVNEGA MNENJA 1.01 PROSIM POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE VSAKA OD NAŠTETIH STVARI V VAŠEM ŽIVLJENJU? ALI JE V VAŠEM ŽIVLJENJU ...

b) družina

Value 19450 Frequency
4 zelo pomembno 924
3 precej pomembno 145
2 ne preveč pomembno 17
1 sploh ni pomembno 1
9 ne vem, b.o. 9
" " 1

V1_01C Pomembnost... prijatelji in znanci 1.00 OGLEDALO JAVNEGA MNENJA 1.01 PROSIM POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE VSAKA OD NAŠTETIH STVARI V VAŠEM ŽIVLJENJU? ALI JE V VAŠEM ŽIVLJENJU ...

c) prijatelji in znanci

Value 20449 Frequency
4 zelo pomembno 493
3 precej pomembno 471
2 ne preveč pomembno 116
1 sploh ni pomembno 8
9 ne vem, b.o. 8
" " 1

V1_01D Pomembnost... prosti cas 1.00 OGLEDALO JAVNEGA MNENJA 1.01 PROSIM POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE VSAKA OD NAŠTETIH STVARI V VAŠEM ŽIVLJENJU? ALI JE V VAŠEM ŽIVLJENJU ...

d) prosti čas

Value 21448 Frequency
4 zelo pomembno 382
3 precej pomembno 524
2 ne preveč pomembno 150
1 sploh ni pomembno 18
9 ne vem, b.o. 22
" " 1

V1_01E Pomembnost... politika 1.00 OGLEDALO JAVNEGA MNENJA 1.01 PROSIM POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE VSAKA OD NAŠTETIH STVARI V VAŠEM ŽIVLJENJU? ALI JE V VAŠEM ŽIVLJENJU ...

e) politika

Value 22447 Frequency
4 zelo pomembno 33
3 precej pomembno 178
2 ne preveč pomembno 530
1 sploh ni pomembno 333
9 ne vem, b.o. 22
" " 1

V1_01F Pomembnost... vera 1.00 OGLEDALO JAVNEGA MNENJA 1.01 PROSIM POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE VSAKA OD NAŠTETIH STVARI V VAŠEM ŽIVLJENJU? ALI JE V VAŠEM ŽIVLJENJU ...

f) vera

Value 23446 Frequency
4 zelo pomembno 163
3 precej pomembno 291
2 ne preveč pomembno 347
1 sploh ni pomembno 274
9 ne vem, b.o. 21
" " 1

V1_02 CE BI IMELI MOZNOST IZBRATI DEZELO, V KA

1.02 ČE BI IMELI MOŽNOST IZBRATI DEŽELO, V KATERI BI ŽELELI ŽIVETI, ALI BI SI IZBRALI SLOVENIJO?

Value 24445 Frequency
1 zanesljivo bi izbral Slovenijo 652
2 verjetno bi izbral Slovenijo 300
3 verjetno ne bi izbral Slovenije 65
4 zanesljivo ne bi izbral Slovenije 32
9 ne vem, b.o. 47
" " 1

V1_03 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA S POMOCJO LESTVI

1.03 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA S POMOČJO LESTVICE OD 0-10 IZRAZITE VAŠA OBČUTJA GLEDE OSEBNE SREČE NASPLOH, PRI ČEMER 0 POMENI, DA SPLOH NISTE SREČNI IN 10, DA STE ZELO SREČNI.

Value 25444 Frequency
0 sploh nisem srečen 9
1 1 7
2 2 14
3 3 27
4 4 32
5 5 250
6 6 122
7 7 163
8 8 229
9 9 117
10 zelo sem srečen 118
99 ne vem, b.o. 8
" " 1

V1_04A Primerjava... kako zivijo ljudje 1.04 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI V PRVIH LETIH PO OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES DOSTI BOLJŠE, BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, SLABŠE, ALI DOSTI SLABŠE?

a) kako živijo ljudje

Value 26443 Frequency
1 danes dosti slabše 93
2 danes slabše 407
3 približno enake 356
4 danes boljše 182
5 danes dosti boljše 21
9 ne vem 37
" " 1

V1_04B Primerjava... demokraticnost odlocanja 1.04 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI V PRVIH LETIH PO OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES DOSTI BOLJŠE, BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, SLABŠE, ALI DOSTI SLABŠE?

b) demokratičnost odločanja

Value 27442 Frequency
1 danes dosti slabše 48
2 danes slabše 197
3 približno enake 410
4 danes boljše 261
5 danes dosti boljše 56
9 ne vem 124
" " 1

V1_04C Primerjava... spostovanje clovekovih pra 1.04 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI V PRVIH LETIH PO OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES DOSTI BOLJŠE, BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, SLABŠE, ALI DOSTI SLABŠE?

c) spoštovanje človekovih pravic in svoboščin

Value 28441 Frequency
1 danes dosti slabše 78
2 danes slabše 235
3 približno enake 399
4 danes boljše 251
5 danes dosti boljše 45
9 ne vem 88
" " 1

V1_04D Primerjava... spostovanje dela 1.04 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI V PRVIH LETIH PO OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES DOSTI BOLJŠE, BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, SLABŠE, ALI DOSTI SLABŠE?

d) spoštovanje dela

Value 29440 Frequency
1 danes dosti slabše 108
2 danes slabše 400
3 približno enake 312
4 danes boljše 187
5 danes dosti boljše 30
9 ne vem 60

V1_04E Primerjava... moznost dobiti stanovanje 1.04 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI V PRVIH LETIH PO OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES DOSTI BOLJŠE, BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, SLABŠE, ALI DOSTI SLABŠE?

e) možnost dobiti stanovanje

Value 30439 Frequency
1 danes dosti slabše 244
2 danes slabše 497
3 približno enake 152
4 danes boljše 67
5 danes dosti boljše 13
9 ne vem 124

V1_04F Primerjava... moznost dobiti zaposlitev 1.04 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI V PRVIH LETIH PO OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES DOSTI BOLJŠE, BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, SLABŠE, ALI DOSTI SLABŠE?

f) možnost dobiti zaposlitev

Value 31438 Frequency
1 danes dosti slabše 335
2 danes slabše 499
3 približno enake 150
4 danes boljše 69
5 danes dosti boljše 8
9 ne vem 36

V1_04G Primerjava... zakonitost 1.04 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI V PRVIH LETIH PO OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES DOSTI BOLJŠE, BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, SLABŠE, ALI DOSTI SLABŠE?

g) zakonitost

Value 32437 Frequency
1 danes dosti slabše 73
2 danes slabše 242
3 približno enake 450
4 danes boljše 122
5 danes dosti boljše 13
9 ne vem 197

V1_04H Primerjava... moznost izobrazevanja 1.04 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI V PRVIH LETIH PO OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES DOSTI BOLJŠE, BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, SLABŠE, ALI DOSTI SLABŠE?

h) možnost izobraževanja

Value 33436 Frequency
1 danes dosti slabše 26
2 danes slabše 149
3 približno enake 341
4 danes boljše 403
5 danes dosti boljše 97
9 ne vem 81

V1_04I Primerjava... kulturno zivljenje 1.04 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI V PRVIH LETIH PO OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES DOSTI BOLJŠE, BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, SLABŠE, ALI DOSTI SLABŠE?

i) kulturno življenje

Value 34435 Frequency
1 danes dosti slabše 16
2 danes slabše 103
3 približno enake 427
4 danes boljše 345
5 danes dosti boljše 84
9 ne vem 122

V1_04J Primerjava... moznost imeti, prezivljati 1.04 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI V PRVIH LETIH PO OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES DOSTI BOLJŠE, BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, SLABŠE, ALI DOSTI SLABŠE?

j) možnost imeti, preživljati otroke

Value 35434 Frequency
1 danes dosti slabše 140
2 danes slabše 537
3 približno enake 272
4 danes boljše 91
5 danes dosti boljše 9
9 ne vem 48

V1_04K Primerjava... zdravstveno varstvo 1.04 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI V PRVIH LETIH PO OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES DOSTI BOLJŠE, BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, SLABŠE, ALI DOSTI SLABŠE?

k) zdravstveno varstvo

Value 36433 Frequency
1 danes dosti slabše 92
2 danes slabše 371
3 približno enake 378
4 danes boljše 172
5 danes dosti boljše 32
9 ne vem 52

V1_04L Primerjava... vpliv stroke na vladne odl 1.04 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI V PRVIH LETIH PO OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES DOSTI BOLJŠE, BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, SLABŠE, ALI DOSTI SLABŠE?

l) vpliv stroke na vladne odločitve

Value 37432 Frequency
1 danes dosti slabše 72
2 danes slabše 259
3 približno enake 340
4 danes boljše 125
5 danes dosti boljše 11
9 ne vem 290

V1_05 KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KA

1.05 KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA? V KOLIKŠNI MERI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI OZ. NEZADOVOLJNI?

Value 38431 Frequency
1 zelo nezadovoljen 41
2 2 23
3 3 53
4 4 73
5 5 192
6 6 237
7 7 180
8 8 190
9 9 42
10 zelo zadovoljen 58
99 ne vem, b.o. 8

V1_06 ALI VAS REDNI DOHODEK ZADOSTUJE ZA PREZI

1.06 ALI VAŠ REDNI DOHODEK ZADOSTUJE ZA PREŽIVLJANJE VAS IN VAŠE DRUŽINE, ALI NE ZADOSTUJE?

Value 39430 Frequency
1 v celoti zadostuje 179
2 v precejšni meri zadostuje 317
3 le v manjši meri zadostuje 284
4 sploh ne zadostuje 169
8 ni zaposlen, ne prejema rednih dohodkov 136
9 ne vem, b.o. 12

V1_07 ALI BI ZASE IN ZA SVOJO DRUZINO LAHKO RE

1.07 ALI BI ZASE IN ZA SVOJO DRUŽINO LAHKO REKLI:

Value 40429 Frequency
1 da vam ničesar posebej ne primanjkuje, da se posebej ne omejujete 149
2 da ste bolj varčni, da se omejujete v manj pomembnih stvareh, manj luksuza, ipd. 475
3 da morate zelo skrbno gospodariti, da spravite konec s koncem, da se omejujete pri nakupih opreme, obleke, ipd. 407
4 da se močno omejujete, tudi pri nakupu hrane 44
5 da živite v pomanjkanju osnovnih dobrin 13
6 da živite v revščini 7
9 ne vem, b.o. 2

V1_08 ALI MISLITE, DA BI BILO POTREBNO RAZLIKE

1.08 ALI MISLITE, DA BI BILO POTREBNO RAZLIKE V OSEBNIH DOHODKIH V SLOVENIJI POVEČATI, ZMANJŠATI ALI ODPRAVITI, ALI PA SO TAKE RAZLIKE, KAKRŠNE SO SEDAJ, PRIMERNE?

Value 41428 Frequency
1 razlike naj se povečajo 87
2 sedanje razlike so primerne 64
3 razlike naj se zmanjšajo 845
4 vsi dohodki bi morali biti enaki 54
9 ne vem, b.o. 47

V1_09 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

1.09 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 42427 Frequency
1 da, zelo me skrbi 104
2 da, do neke mere me skrbi 231
3 ne, to me ne skrbi 249
8 nisem zaposlen/a 494
9 ne vem, b.o. 17
" " 2

V1_10A narod 1.10 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA, OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

a) narod

Value 43426 Frequency
1 zelo pozitiven 169
2 pozitiven 656
3 niti pozitiven, niti negativen 212
4 negativen 32
5 zelo negativen 5
9 ne vem, b.o. 23

V1_10B socializem 1.10 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA, OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

b) socializem

Value 44425 Frequency
1 zelo pozitiven 45
2 pozitiven 327
3 niti pozitiven, niti negativen 393
4 negativen 229
5 zelo negativen 37
9 ne vem, b.o. 66

V1_10C ukinitev smrtne kazni 1.10 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA, OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

c) ukinitev smrtne kazni

Value 45424 Frequency
1 zelo pozitiven 184
2 pozitiven 349
3 niti pozitiven, niti negativen 233
4 negativen 211
5 zelo negativen 56
9 ne vem, b.o. 64

V1_10D globalizacija 1.10 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA, OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

d) globalizacija

Value 46423 Frequency
1 zelo pozitiven 49
2 pozitiven 301
3 niti pozitiven, niti negativen 421
4 negativen 97
5 zelo negativen 23
9 ne vem, b.o. 206

V1_10E pravica do splava 1.10 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA, OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

e) pravica do splava

Value 47422 Frequency
1 zelo pozitiven 266
2 pozitiven 455
3 niti pozitiven, niti negativen 180
4 negativen 114
5 zelo negativen 48
9 ne vem, b.o. 34

V1_10F internet 1.10 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA, OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

f) internet

Value 48421 Frequency
1 zelo pozitiven 303
2 pozitiven 447
3 niti pozitiven, niti negativen 172
4 negativen 37
5 zelo negativen 10
9 ne vem, b.o. 128

V1_10G slovensko domobranstvo 1.10 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA, OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

g) slovensko domobranstvo

Value 49420 Frequency
1 zelo pozitiven 22
2 pozitiven 168
3 niti pozitiven, niti negativen 345
4 negativen 266
5 zelo negativen 179
9 ne vem, b.o. 117

V1_10H verouk v solah 1.10 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA, OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

h) verouk v šolah

Value 50419 Frequency
1 zelo pozitiven 38
2 pozitiven 164
3 niti pozitiven, niti negativen 226
4 negativen 380
5 zelo negativen 262
9 ne vem, b.o. 27

V1_10I sindikalne pravice delavcev 1.10 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA, OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

i) sindikalne pra- vice delavcev

Value 51418 Frequency
1 zelo pozitiven 269
2 pozitiven 492
3 niti pozitiven, niti negativen 191
4 negativen 75
5 zelo negativen 28
9 ne vem, b.o. 42

V1_10J slovenski partizani 1.10 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA, OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

j) slovenski partizani

Value 52417 Frequency
1 zelo pozitiven 147
2 pozitiven 447
3 niti pozitiven, niti negativen 337
4 negativen 59
5 zelo negativen 17
9 ne vem, b.o. 89
" " 1

V1_10K enakost med spoloma 1.10 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA, OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

k) enakost med spoloma

Value 53416 Frequency
1 zelo pozitiven 422
2 pozitiven 490
3 niti pozitiven, niti negativen 131
4 negativen 24
5 zelo negativen 7
9 ne vem, b.o. 22
" " 1

V1_10L majhne socialne razlike 1.10 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA, OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

l) majhne socialne razlike

Value 54415 Frequency
1 zelo pozitiven 319
2 pozitiven 535
3 niti pozitiven, niti negativen 139
4 negativen 54
5 zelo negativen 16
9 ne vem, b.o. 33
" " 1

V1_10M kapitalizem 1.10 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA, OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

m) kapitalizem

Value 55414 Frequency
1 zelo pozitiven 27
2 pozitiven 187
3 niti pozitiven, niti negativen 419
4 negativen 302
5 zelo negativen 59
9 ne vem, b.o. 103

V1_10N liberalizem 1.10 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA, OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

n) liberalizem

Value 56413 Frequency
1 zelo pozitiven 55
2 pozitiven 287
3 niti pozitiven, niti negativen 435
4 negativen 139
5 zelo negativen 25
9 ne vem, b.o. 154
" " 2

V1_10O vracanje premozenja 1.10 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA, OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

o) vračanje premoženja

Value 57412 Frequency
1 zelo pozitiven 91
2 pozitiven 363
3 niti pozitiven, niti negativen 300
4 negativen 208
5 zelo negativen 78
9 ne vem, b.o. 57

V1_10P Evropa 1.10 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA, OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

p) Evropa

Value 58411 Frequency
1 zelo pozitiven 100
2 pozitiven 408
3 niti pozitiven, niti negativen 344
4 negativen 122
5 zelo negativen 40
9 ne vem, b.o. 83

V1_11A Sosedje... sodno kaznovani 1.11 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

a) ljudje, ki so bili sodno kaznovani

Value 59410 Frequency
1 ne bi žele za sosede 511
2 mašilo 584
" " 2

V1_11B Sosedje... ljudje druge rase 1.11 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

b) ljudje druge rase

Value 60409 Frequency
1 ne bi žele za sosede 220
2 mašilo 874
" " 3

V1_11C Sosedje... levi skrajnezi 1.11 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

c) levi skrajneži

Value 61408 Frequency
1 ne bi žele za sosede 530
2 mašilo 565
" " 2

V1_11D Sosedje... pijanci 1.11 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

d) pijanci

Value 62407 Frequency
1 ne bi žele za sosede 832
2 mašilo 265

V1_11E Sosedje... desni skrajnezi 1.11 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

e) desni skrajneži

Value 63406 Frequency
1 ne bi žele za sosede 562
2 mašilo 534
" " 1

V1_11F Sosedje... ljudje z velikimi druzinami 1.11 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

f) ljudje z velikimi družinami

Value 64405 Frequency
1 ne bi žele za sosede 113
2 mašilo 978
" " 6

V1_11G Sosedje... custveno nestabilni ljudje 1.11 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

g) čustveno nestabilni ljudje

Value 65404 Frequency
1 ne bi žele za sosede 448
2 mašilo 648
" " 1

V1_11H Sosedje... Muslimani 1.11 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

h) Muslimani

Value 66403 Frequency
1 ne bi žele za sosede 317
2 mašilo 777
" " 3

V1_11I Sosedje... priseljenci, tuji delavci 1.11 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

i) priseljenci, tuji delavci

Value 67402 Frequency
1 ne bi žele za sosede 315
2 mašilo 778
" " 4

V1_11J Sosedje... ljudje z AIDS-om 1.11 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

j) ljudje z AIDS-om

Value 68401 Frequency
1 ne bi žele za sosede 509
2 mašilo 588

V1_11K Sosedje... narkomani 1.11 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

k) narkomani

Value 69400 Frequency
1 ne bi žele za sosede 868
2 mašilo 229

V1_11L Sosedje... homoseksualci 1.11 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

l) homoseksualci

Value 70399 Frequency
1 ne bi žele za sosede 604
2 mašilo 492
" " 1

V1_11M Sosedje... Zidje 1.11 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

m) Židje

Value 71398 Frequency
1 ne bi žele za sosede 242
2 mašilo 851
" " 4

V1_11N Sosedje... Romi 1.11 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

n) Romi

Value 72397 Frequency
1 ne bi žele za sosede 529
2 mašilo 567
" " 1

V1_12A Ponosen... na slovensko zgodovino 1.12 SEDAJ VAM BOM PREBRAL RAZLIČNE VIDIKE IN PODROČJA, NA KATERE BI KOT SLOVENCI (DRŽAVLJANI SLOVENIJE) LAHKO BILI PONOSNI. ZA VSAKO POSAMEZNO PODROČJE MI S POMOČJO DANE LESTVICE POVEJTE, V KAKŠNI MERI STE VI OSEBNO PONOSNI NANJ. Ocene so kot v šoli: 1 pomeni "prav nič", 5 pa "zelo sem ponosen".

a) na slovensko zgodovino

Value 73396 Frequency
1 prav nič nisem ponosen 21
2 2 50
3 3 327
4 4 348
5 zelo sem ponosen 327
9 ne vem, b.o. 24

V1_12B Ponosen... na demokratske institucije 1.12 SEDAJ VAM BOM PREBRAL RAZLIČNE VIDIKE IN PODROČJA, NA KATERE BI KOT SLOVENCI (DRŽAVLJANI SLOVENIJE) LAHKO BILI PONOSNI. ZA VSAKO POSAMEZNO PODROČJE MI S POMOČJO DANE LESTVICE POVEJTE, V KAKŠNI MERI STE VI OSEBNO PONOSNI NANJ. Ocene so kot v šoli: 1 pomeni "prav nič", 5 pa "zelo sem ponosen".

b) na demokratske institucije v Sloveniji

Value 74395 Frequency
1 prav nič nisem ponosen 60
2 2 169
3 3 495
4 4 215
5 zelo sem ponosen 77
9 ne vem, b.o. 81

V1_12C Ponosen... na gospodarske uspehe 1.12 SEDAJ VAM BOM PREBRAL RAZLIČNE VIDIKE IN PODROČJA, NA KATERE BI KOT SLOVENCI (DRŽAVLJANI SLOVENIJE) LAHKO BILI PONOSNI. ZA VSAKO POSAMEZNO PODROČJE MI S POMOČJO DANE LESTVICE POVEJTE, V KAKŠNI MERI STE VI OSEBNO PONOSNI NANJ. Ocene so kot v šoli: 1 pomeni "prav nič", 5 pa "zelo sem ponosen".

c) na gospodarske uspehe Slovenije

Value 75394 Frequency
1 prav nič nisem ponosen 81
2 2 209
3 3 424
4 4 269
5 zelo sem ponosen 82
9 ne vem, b.o. 32

V1_12D Ponosen... na socialno varnost 1.12 SEDAJ VAM BOM PREBRAL RAZLIČNE VIDIKE IN PODROČJA, NA KATERE BI KOT SLOVENCI (DRŽAVLJANI SLOVENIJE) LAHKO BILI PONOSNI. ZA VSAKO POSAMEZNO PODROČJE MI S POMOČJO DANE LESTVICE POVEJTE, V KAKŠNI MERI STE VI OSEBNO PONOSNI NANJ. Ocene so kot v šoli: 1 pomeni "prav nič", 5 pa "zelo sem ponosen".

d) na socialno varnost in socialne storitve v Sloveniji

Value 76393 Frequency
1 prav nič nisem ponosen 99
2 2 277
3 3 427
4 4 200
5 zelo sem ponosen 62
9 ne vem, b.o. 32

V1_12E Ponosen... na uspehe v sportu 1.12 SEDAJ VAM BOM PREBRAL RAZLIČNE VIDIKE IN PODROČJA, NA KATERE BI KOT SLOVENCI (DRŽAVLJANI SLOVENIJE) LAHKO BILI PONOSNI. ZA VSAKO POSAMEZNO PODROČJE MI S POMOČJO DANE LESTVICE POVEJTE, V KAKŠNI MERI STE VI OSEBNO PONOSNI NANJ. Ocene so kot v šoli: 1 pomeni "prav nič", 5 pa "zelo sem ponosen".

e) na slovenske uspehe v športu

Value 77392 Frequency
1 prav nič nisem ponosen 14
2 2 26
3 3 102
4 4 381
5 zelo sem ponosen 553
9 ne vem, b.o. 21

V1_12F Ponosen... na osamosvojitev Slovenije 1.12 SEDAJ VAM BOM PREBRAL RAZLIČNE VIDIKE IN PODROČJA, NA KATERE BI KOT SLOVENCI (DRŽAVLJANI SLOVENIJE) LAHKO BILI PONOSNI. ZA VSAKO POSAMEZNO PODROČJE MI S POMOČJO DANE LESTVICE POVEJTE, V KAKŠNI MERI STE VI OSEBNO PONOSNI NANJ. Ocene so kot v šoli: 1 pomeni "prav nič", 5 pa "zelo sem ponosen".

f) na osamosvojitev Slovenije

Value 78391 Frequency
1 prav nič nisem ponosen 16
2 2 34
3 3 102
4 4 304
5 zelo sem ponosen 628
9 ne vem, b.o. 12
" " 1

V1_12G Ponosen... na moznosti politicnega soodl 1.12 SEDAJ VAM BOM PREBRAL RAZLIČNE VIDIKE IN PODROČJA, NA KATERE BI KOT SLOVENCI (DRŽAVLJANI SLOVENIJE) LAHKO BILI PONOSNI. ZA VSAKO POSAMEZNO PODROČJE MI S POMOČJO DANE LESTVICE POVEJTE, V KAKŠNI MERI STE VI OSEBNO PONOSNI NANJ. Ocene so kot v šoli: 1 pomeni "prav nič", 5 pa "zelo sem ponosen".

g) na možnosti političnega soodločanja v Sloveniji

Value 79390 Frequency
1 prav nič nisem ponosen 97
2 2 179
3 3 416
4 4 237
5 zelo sem ponosen 102
9 ne vem, b.o. 66

V1_12H Ponosen... na strpnost znotraj slovenske 1.12 SEDAJ VAM BOM PREBRAL RAZLIČNE VIDIKE IN PODROČJA, NA KATERE BI KOT SLOVENCI (DRŽAVLJANI SLOVENIJE) LAHKO BILI PONOSNI. ZA VSAKO POSAMEZNO PODROČJE MI S POMOČJO DANE LESTVICE POVEJTE, V KAKŠNI MERI STE VI OSEBNO PONOSNI NANJ. Ocene so kot v šoli: 1 pomeni "prav nič", 5 pa "zelo sem ponosen".

h) na strpnost znotraj slovenske družbe

Value 80389 Frequency
1 prav nič nisem ponosen 98
2 2 259
3 3 458
4 4 163
5 zelo sem ponosen 60
9 ne vem, b.o. 59

V1_12I Ponosen... na kulturo 1.12 SEDAJ VAM BOM PREBRAL RAZLIČNE VIDIKE IN PODROČJA, NA KATERE BI KOT SLOVENCI (DRŽAVLJANI SLOVENIJE) LAHKO BILI PONOSNI. ZA VSAKO POSAMEZNO PODROČJE MI S POMOČJO DANE LESTVICE POVEJTE, V KAKŠNI MERI STE VI OSEBNO PONOSNI NANJ. Ocene so kot v šoli: 1 pomeni "prav nič", 5 pa "zelo sem ponosen".

i) na kulturo v Sloveniji

Value 81388 Frequency
1 prav nič nisem ponosen 19
2 2 66
3 3 341
4 4 441
5 zelo sem ponosen 197
9 ne vem, b.o. 33

V1_13A Zaupanje... druzini in sorodnikom 1.13 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: Kako zaupate:

a) družini in sorodnikom

Value 82387 Frequency
1 sploh nič 11
2 le malo 51
3 precej 321
4 v celoti 702
9 ne vem 12

V1_13B Zaupanje... cerkvi in duhovnikom 1.13 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: Kako zaupate:

b) cerkvi in duhovnikom

Value 83386 Frequency
1 sploh nič 348
2 le malo 364
3 precej 246
4 v celoti 82
9 ne vem 57

V1_13C Zaupanje... sosedom 1.13 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: Kako zaupate:

c) sosedom

Value 84385 Frequency
1 sploh nič 134
2 le malo 381
3 precej 434
4 v celoti 118
9 ne vem 30

V1_13D Zaupanje... TV, casopisom, radiu 1.13 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: Kako zaupate:

d) televiziji, časopisom, radiu

Value 85384 Frequency
1 sploh nič 80
2 le malo 413
3 precej 490
4 v celoti 86
9 ne vem 28

V1_13E Zaupanje... solam, izobrazevalnim ustano 1.13 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: Kako zaupate:

e) šolam, izobraževalnim ustanovam

Value 86383 Frequency
1 sploh nič 23
2 le malo 121
3 precej 626
4 v celoti 284
9 ne vem 43

V1_13F Zaupanje... sindikatom 1.13 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: Kako zaupate:

f) sindikatom

Value 87382 Frequency
1 sploh nič 134
2 le malo 381
3 precej 364
4 v celoti 73
9 ne vem 145

V1_13G Zaupanje... bogu 1.13 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: Kako zaupate:

g) bogu

Value 88381 Frequency
1 sploh nič 299
2 le malo 216
3 precej 257
4 v celoti 230
9 ne vem 95

V1_13H Zaupanje... politicnim strankam 1.13 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: Kako zaupate:

h) političnim strankam

Value 89380 Frequency
1 sploh nič 399
2 le malo 504
3 precej 130
4 v celoti 18
9 ne vem 46

V1_13I Zaupanje... Drzavnemu zboru 1.13 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: Kako zaupate:

i) Državnemu zboru

Value 90379 Frequency
1 sploh nič 283
2 le malo 500
3 precej 231
4 v celoti 28
9 ne vem 55

V1_13J Zaupanje... predsedniku Republike 1.13 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: Kako zaupate:

j) predsedniku Republike

Value 91378 Frequency
1 sploh nič 119
2 le malo 279
3 precej 413
4 v celoti 234
9 ne vem 52

V1_13K Zaupanje... Vladi Republike Slovenije 1.13 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: Kako zaupate:

k) Vladi Republike Slovenije

Value 92377 Frequency
1 sploh nič 151
2 le malo 405
3 precej 376
4 v celoti 108
9 ne vem 57

V1_13L Zaupanje... predsedniku Vlade 1.13 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: Kako zaupate:

l) predsedniku Vlade

Value 93376 Frequency
1 sploh nič 143
2 le malo 365
3 precej 381
4 v celoti 151
9 ne vem 57

V1_13M Zaupanje... vojski 1.13 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: Kako zaupate:

m) vojski

Value 94375 Frequency
1 sploh nič 118
2 le malo 328
3 precej 443
4 v celoti 141
9 ne vem 67

V1_13N Zaupanje... sodiscem 1.13 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: Kako zaupate:

n) sodiščem

Value 95374 Frequency
1 sploh nič 131
2 le malo 390
3 precej 404
4 v celoti 94
9 ne vem 78

V1_13O Zaupanje... policiji 1.13 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: Kako zaupate:

o) policiji

Value 96373 Frequency
1 sploh nič 109
2 le malo 356
3 precej 463
4 v celoti 121
9 ne vem 48

V1_13P Zaupanje... bankam 1.13 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: Kako zaupate:

p) bankam

Value 97372 Frequency
1 sploh nič 57
2 le malo 262
3 precej 534
4 v celoti 182
9 ne vem 62

V1_13R Zaupanje... gospodarstvu, podjetjem 1.13 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: Kako zaupate:

r) gospodarstvu, podjetjem

Value 98371 Frequency
1 sploh nič 62
2 le malo 356
3 precej 514
4 v celoti 73
9 ne vem 92

V1_13S Zaupanje... slovenskemu tolarju 1.13 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: Kako zaupate:

s) slovenskemu tolarju

Value 99370 Frequency
1 sploh nič 29
2 le malo 239
3 precej 552
4 v celoti 206
9 ne vem 71

V1_13T Zaupanje... Banki Slovenije 1.13 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: Kako zaupate:

t) Banki Slovenije

Value 100369 Frequency
1 sploh nič 32
2 le malo 230
3 precej 544
4 v celoti 204
9 ne vem 87

V1_13U Zaupanje... organizaciji NATO 1.13 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: Kako zaupate:

u) organizaciji NATO

Value 101368 Frequency
1 sploh nič 106
2 le malo 308
3 precej 385
4 v celoti 101
9 ne vem 197

V1_13V Zaupanje... Evropski uniji (EU) 1.13 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: Kako zaupate:

v) Evropski uniji (EU)

Value 102367 Frequency
1 sploh nič 102
2 le malo 367
3 precej 357
4 v celoti 88
9 ne vem 183

V1_13Z Zaupanje... OZN 1.13 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: Kako zaupate:

z) Organizaciji združenih narodov (OZN)

Value 103366 Frequency
1 sploh nič 67
2 le malo 291
3 precej 419
4 v celoti 138
9 ne vem 181
" " 1

V1_14 KAKO PRESOJATE STANJE V SLOVENSKI DRUZBI

1.14 KAKO PRESOJATE STANJE V SLOVENSKI DRUŽBI DANES? ALI BI REKLI, DA JE ...

Value 104365 Frequency
1 pri nas v Sloveniji v glavnem vse dobro in v redu 65
2 da se je v Sloveniji nakopičilo kar precej problemov in težav 711
3 da se nahajamo v težki krizi 241
4 da smo pred katastrofo 37
9 ne vem, b.o. 43

V1_15 MNENJA O RAZMERAH, V KAKRSNIH SMO ZIVELI

1.15 OBSTAJAJO RAZLIČNA MNENJA O RAZMERAH, V KAKRŠNIH SMO ŽIVELI V SLOVENIJI V DESETLETJIH PO 2. SVETOVNI VOJNI DO VOLITEV LETA 1990. NAVAJAMO JIH NEKAJ, VI PA POVEJTE, KATERO JE VAM OSEBNO NAJBLIŽJE!

Value 105364 Frequency
1 to obdobje je čas strahu in zatiranja 56
2 bilo je marsikaj dobrega, pa tudi marsikaj slabega 743
3 to je bil čas napredka in dobrega življenja 211
4 drugo 20
9 ne vem, b.o. 67

V1_16 POGLEDI O MEDVOJNIH DOGAJANJIH (PARTIZAN

1.16 V SLOVENIJI SE POJAVLJA VEČ RAZLIČNIH POGLEDOV O MEDVOJNIH DOGAJANJIH (PARTIZANSTVO, DOMOBRANSTVO). NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TEH POGLEDOV, VI PA POVEJTE, KATERI OD NJIH JE VAM NAJBLIŽJI.

Value 106363 Frequency
1 partizani so bili pravičen boj zoper okupatorja, domobranci pa so nedopustno sodelovali z okupatorjem 452
2 partizani so se borili za komunistično revolucijo, ki so se ji domobranci upravičeno uprli 78
3 domobranci so se upravičeno uprli komunistični revoluciji v NOB, ne bi pa smeli sodelovati z okupatorjem 163
4 drugo 67
9 ne vem, b.o. 337

V2_02A PRVA NAJBOLJ POMEMBNA STVAR

2.00 STALIŠČA O VLOGI DRŽAVE IN GOSPODARSKA VPRAŠANJA 2.01. ČE BI MORALI IZBRATI, KATERO OD SPODAJ NAŠTETIH STVARI BI OCENILI KOT NAJBOLJ POMEMBNO? - prvi izbor (en odgovor v vsaki koloni!):

Value 107362 Frequency
1 ohranjanje reda v državi 497
2 dati ljudem več besede pri pomembnih odločitvah v državi 344
3 borba proti naraščanju cen 147
4 zaščita svobode govora 71
9 ne vem, b.o. 37
" " 1

V2_02B DRUGA NAJBOLJ POMEMBNA STVAR

2.02. ČE BI MORALI IZBRATI, KATERO OD SPODAJ NAŠTETIH STVARI BI OCENILI KOT NAJBOLJ POMEMBNO? IN KATERA BI BILA NASLEDNJA NAJBOLJ POMEMBNA? - drugi izbor (en odgovor v vsaki koloni!):

Value 108361 Frequency
1 ohranjanje reda v državi 231
2 dati ljudem več besede pri pomembnih odločitvah v državi 300
3 borba proti naraščanju cen 325
4 zaščita svobode govora 175
9 ne vem, b.o. 64
" " 2

V2_03 KATERA TRDITEV VAM JE BLIZJE?

2.03 KATERA OD DVEH NASLEDNJIH TRDITEV JE BLIŽE VAŠEMU MNENJU?

Value 109360 Frequency
1 Pomembni sta tako svoboda kot enakost. Toda če bi moral izbrati eno ali drugo, bi ocenil, da je osebna svoboda pomembnejša, to je, da lahko živiš v svobodi in se razvijaš brez ovir. 426
2 Gotovo sta pomembni tako svoboda kot enakost. Toda če bi moral izbrati eno ali drugo, bi ocenil, da je enakost pomembnejša, to je, da nihče ni zapostavljen in da razlike med socialnimi razredi niso prevelike. 516
3 ne soglašam ne z eno, ne z drugo 66
9 ne vem, b.o. 89

V2_04A Vec denarja... za varstvo okolja 2.04 PROSIMO VAS, DA NAM ZA SPODAJ NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA SLOVENSKA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE. Vlada bi morala zagotoviti:

a) za varstvo okolja

Value 110359 Frequency
1 veliko manj denarja 11
2 nekaj manj 33
3 enako kot doslej 300
4 nekaj več 499
5 veliko več denarja 201
9 ne vem, b.o. 53

V2_04B Vec denarja... za zdravstvo 2.04 PROSIMO VAS, DA NAM ZA SPODAJ NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA SLOVENSKA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE. Vlada bi morala zagotoviti:

b) za zdravstvo

Value 111358 Frequency
1 veliko manj denarja 4
2 nekaj manj 15
3 enako kot doslej 201
4 nekaj več 545
5 veliko več denarja 309
9 ne vem, b.o. 23

V2_04C Vec denarja... za policijo in odkrivanje 2.04 PROSIMO VAS, DA NAM ZA SPODAJ NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA SLOVENSKA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE. Vlada bi morala zagotoviti:

c) za policijo in odkrivanje kaznivih dejanj

Value 112357 Frequency
1 veliko manj denarja 28
2 nekaj manj 78
3 enako kot doslej 417
4 nekaj več 390
5 veliko več denarja 129
9 ne vem, b.o. 55

V2_04D Vec denarja... za izobrazevanje 2.04 PROSIMO VAS, DA NAM ZA SPODAJ NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA SLOVENSKA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE. Vlada bi morala zagotoviti:

d) za izobraževanje

Value 113356 Frequency
1 veliko manj denarja 5
2 nekaj manj 17
3 enako kot doslej 207
4 nekaj več 536
5 veliko več denarja 301
9 ne vem, b.o. 31

V2_04E Vec denarja... za vojsko in obrambo 2.04 PROSIMO VAS, DA NAM ZA SPODAJ NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA SLOVENSKA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE. Vlada bi morala zagotoviti:

e) za vojsko in obrambo

Value 114355 Frequency
1 veliko manj denarja 111
2 nekaj manj 261
3 enako kot doslej 444
4 nekaj več 184
5 veliko več denarja 41
9 ne vem, b.o. 56

V2_04F Vec denarja... za pokojnine 2.04 PROSIMO VAS, DA NAM ZA SPODAJ NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA SLOVENSKA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE. Vlada bi morala zagotoviti:

f) za pokojnine

Value 115354 Frequency
1 veliko manj denarja 12
2 nekaj manj 57
3 enako kot doslej 334
4 nekaj več 454
5 veliko več denarja 205
9 ne vem, b.o. 33
" " 2

V2_04G Vec denarja... za podporo nezaposlenim 2.04 PROSIMO VAS, DA NAM ZA SPODAJ NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA SLOVENSKA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE. Vlada bi morala zagotoviti:

g) za podporo nezaposlenim

Value 116353 Frequency
1 veliko manj denarja 26
2 nekaj manj 113
3 enako kot doslej 367
4 nekaj več 400
5 veliko več denarja 146
9 ne vem, b.o. 45

V2_04H Vec denarja... za kulturo in umetnost 2.04 PROSIMO VAS, DA NAM ZA SPODAJ NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA SLOVENSKA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE. Vlada bi morala zagotoviti:

h) za kulturo in umetnost

Value 117352 Frequency
1 veliko manj denarja 15
2 nekaj manj 96
3 enako kot doslej 513
4 nekaj več 324
5 veliko več denarja 85
9 ne vem, b.o. 64

V2_05 KAKO OCENJUJETE STANJE GOSPODARSTVA V TE

2.05 KAKO OCENJUJETE STANJE GOSPODARSTVA V TEH DNEH V SLOVENIJI? ALI BI REKLI, DA JE TO STANJE ...

Value 118351 Frequency
1 zelo dobro 1
2 dobro 217
3 niti dobro, niti slabo 554
4 slabo 228
5 zelo slabo 51
9 ne vem, b.o. 46

V2_06 STANJE GOSPODARSTVA SE JE V PRETEKLIH DV

2.06 ALI BI VI REKLI, DA SE JE V PRETEKLIH DVANAJSTIH MESECIH STANJE GOSPODARSTVA V SLOVENIJI IZBOLJŠALO, DA JE OSTALO PRIBLIŽNO ENAKO, ALI DA SE JE POSLABŠALO?

Value 119350 Frequency
1 izboljšalo (nadaljuj na 2.07) 105
2 ostalo približno enako (preskok na 2.09) 586
3 poslabšalo (preskok na 2.08) 300
9 ne vem, b.o. (preskok na 2.09) 103
" " 3

V2_07 ALI BI REKLI, DA SE JE STANJE...

2.07 (če meni, da se je stanje izboljšalo) ALI BI REKLI, DA SE JE STANJE ... (nato preskok na 2.09)

Value 120349 Frequency
1 dosti izboljšalo 8
2 le nekoliko izboljšalo 103
9 mašilo 693
" " 293

V2_08 ALI BI REKLI, DA SE JE STANJE...

2.08 (če meni, da se je stanje poslabšalo) ALI BI REKLI, DA SE JE STANJE ...

Value 121348 Frequency
1 dosti poslabšalo 108
2 le nekoliko poslabšalo 191
9 mašilo 579
" " 219

V2_09A Drzava odgovorna... zagotoviti delovno m 2.09 ODGOVARJAJO VSI ! ! ! POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BO V PRIHODNJE PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

a) zagotoviti delovno mesto za vsakogar, ki hoče delati

Value 122347 Frequency
1 v celoti naj bo odgovorna 565
2 v glavnem naj bo 424
3 v glavnem naj ne bo 64
4 sploh naj ne bo odgovorna 21
9 ne vem, b.o. 23

V2_09B Drzava odgovorna... nadzorovati cene 2.09 ODGOVARJAJO VSI ! ! ! POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BO V PRIHODNJE PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

b) nadzorovati cene

Value 123346 Frequency
1 v celoti naj bo odgovorna 473
2 v glavnem naj bo 424
3 v glavnem naj ne bo 130
4 sploh naj ne bo odgovorna 36
9 ne vem, b.o. 34

V2_09C Drzava odgovorna... zagotoviti zdravstve 2.09 ODGOVARJAJO VSI ! ! ! POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BO V PRIHODNJE PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

c) zagotoviti zdravstveno oskrbo za bolne

Value 124345 Frequency
1 v celoti naj bo odgovorna 695
2 v glavnem naj bo 358
3 v glavnem naj ne bo 25
4 sploh naj ne bo odgovorna 1
9 ne vem, b.o. 18

V2_09D Drzava odgovorna... zagotoviti upokojenc 2.09 ODGOVARJAJO VSI ! ! ! POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BO V PRIHODNJE PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

d) zagotoviti upokojencem in starim ljudem primeren življenjski standard

Value 125344 Frequency
1 v celoti naj bo odgovorna 646
2 v glavnem naj bo 401
3 v glavnem naj ne bo 30
4 sploh naj ne bo odgovorna 6
9 ne vem, b.o. 14

V2_09E Drzava odgovorna... pomagati industriji 2.09 ODGOVARJAJO VSI ! ! ! POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BO V PRIHODNJE PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

e) pomagati industriji, da si zagotovi razvoj

Value 126343 Frequency
1 v celoti naj bo odgovorna 493
2 v glavnem naj bo 451
3 v glavnem naj ne bo 98
4 sploh naj ne bo odgovorna 25
9 ne vem, b.o. 30

V2_09F Drzava odgovorna... zagotoviti nezaposle 2.09 ODGOVARJAJO VSI ! ! ! POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BO V PRIHODNJE PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

f) zagotoviti nezaposlenim primeren življenjski standard

Value 127342 Frequency
1 v celoti naj bo odgovorna 394
2 v glavnem naj bo 495
3 v glavnem naj ne bo 138
4 sploh naj ne bo odgovorna 23
9 ne vem, b.o. 47

V2_09G Drzava odgovorna... znizati razlike med 2.09 ODGOVARJAJO VSI ! ! ! POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BO V PRIHODNJE PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

g) znižati razlike med revnimi in bogatimi

Value 128341 Frequency
1 v celoti naj bo odgovorna 613
2 v glavnem naj bo 356
3 v glavnem naj ne bo 81
4 sploh naj ne bo odgovorna 16
9 ne vem, b.o. 31

V2_09H Drzava odgovorna... zagotoviti stipendij 2.09 ODGOVARJAJO VSI ! ! ! POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BO V PRIHODNJE PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

h) zagotoviti štipendije za študente iz družin z nižjimi dohodki

Value 129340 Frequency
1 v celoti naj bo odgovorna 700
2 v glavnem naj bo 348
3 v glavnem naj ne bo 29
4 sploh naj ne bo odgovorna 2
9 ne vem, b.o. 18

V2_09I Drzava odgovorna... zagotoviti dostojno 2.09 ODGOVARJAJO VSI ! ! ! POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BO V PRIHODNJE PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

i) zagotoviti dostojno prebivališče za tiste, ki si ga ne morejo privoščiti

Value 130339 Frequency
1 v celoti naj bo odgovorna 511
2 v glavnem naj bo 456
3 v glavnem naj ne bo 83
4 sploh naj ne bo odgovorna 11
9 ne vem, b.o. 36

V2_09J Drzava odgovorna... strogo zakonsko prep 2.09 ODGOVARJAJO VSI ! ! ! POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BO V PRIHODNJE PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

j) strogo zakonsko preprečevati škodo, ki jo v okolju povzroča industrija

Value 131338 Frequency
1 v celoti naj bo odgovorna 628
2 v glavnem naj bo 363
3 v glavnem naj ne bo 54
4 sploh naj ne bo odgovorna 8
9 ne vem, b.o. 44

V2_10 KAJ BI BILO PO VASEM MNENJU POMEMBNEJSE?

2.10 ČE BI SE MORALA VLADA ODLOČATI MED PREPREČEVANJEM INFLACIJE IN ZMANJŠEVANJEM NEZAPOSLENOSTI, KAJ BI BILO PO VAŠEM MNENJU POMEMBNEJŠE?

Value 132337 Frequency
1 preprečevati inflacijo 374
2 zmanjševati nezaposlenost 546
9 ne vem, b.o. 177

V2_11 ALI NAJ VLADA...

2.11 DENIMO, DA STOPNJA OBDAVČITVE V SLOVENIJI OSTANE ENAKA KOT DOSLEJ. ALI NAJ VLADA ...

Value 133336 Frequency
1 porabi enak znesek denarja kot sedaj za socialne namene (pokojnine, zdravstveno zavarovanje itd.), čeprav bi to pomenilo, da se poveča primanjkljaj v državnem proračunu in s tem državni dolg, ali pa naj 527
2 porabi manj denarja kot sedaj za socialne namene, tako da ne bi nastajal primanjkljaj in državni dolg 272
9 ne vem, b.o. 298

V2_12 POKOJNINSKI SKLAD IMA IZGUBO IN TEKOCI P

2.12 ZNANO JE, DA IMA POKOJNINSKI SKLAD IZGUBO IN DA TEKOČI PRILIVI SREDSTEV NE POKRIVAJO TEKOČIH IZPLAČIL POKOJNIN. ZELO VERJETNO JE, DA BO NOVA VLADA MORALA SPREJETI DOLOČENE VARČEVALNE UKREPE.

Value 134335 Frequency
1 ali naj vlada poveča prispevek v pokojninski sklad in s tem dodatno obremeni zaposlene in gospodarstvo ali 322
2 upočasni rast pokojnin in zaustavi širjenje pravic iz pokojninskega zavarovanja 422
9 ne vem, b.o. 352
" " 1

V2_13 ALI NAJ VLADA V BODOCE...

2.13 V VEČINI EVROPSKIH DRŽAV JE MALOPRODAJNA CENA BENCINA IN KURILNEGA OLJA ODVISNA OD SVETOVNIH CEN NAFTE. PRI NAS PA JE DO NEDAVNEGA VELJALO, DA JE CENE DOLOČALA VLADA. ALI NAJ VLADA V BODOČE...

Value 135334 Frequency
1 dopusti tržno oblikovanje bencina, tako da uporabniki plačajo polno tržno ceno zanj 374
2 zadrži rast cen, razliko do tržne cene pa naftnim podjetjem povrne iz proračuna oz. iz davkov občanov 430
9 ne vem, b.o. 292
" " 1

V2_14 ALI NAJ VLADA V DOGOVORU S SINDIKATI IN

2.14 EKONOMISTI TRDIJO, DA SI V SLOVENSKIH PODJETJIH NA SPLOH IZPLAČUJEJO PREVISOKE PLAČE, KAR ZADRŽUJE GOSPODARSKO RAST. ALI NAJ VLADA V DOGOVORU S SINDIKATI IN PODJETJI ZA PRIHODNJE LETO VPLIVA NA

Value 136333 Frequency
1 zadržano rast plač zaposlenih in s tem pospešen gospodarski razvoj 421
2 ohranjanje dosedanje rasti plač glede na inflacijo, pa čeprav to vpliva na počasnejšo gospodarsko rast 399
9 ne vem, b.o. 277

V2_15A Reformni ukrep... ukinitev splosne vojas 2.15 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ ŽE SPREJETIH REFORMNIH UKREPOV IN NEKAJ PREDLOGOV ZANJE, VI PA ZA VSAKEGA POSEBEJ OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA GA MOČNO ZAVRAČATE, 5 PA, DA GA MOČNO PODPIRATE?

a) ukinitev splošne vojaške obveznosti in uvedba poklicne vojske

Value 137332 Frequency
1 mocno zavracam 122
2 do neke mere zavracam 167
3 niti-niti 253
4 do neke mere podpiram 261
5 mocno podpiram 228
9 ne vem 65
" " 1

V2_15B Reformni ukrep... skrajsanje tedenskega 2.15 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ ŽE SPREJETIH REFORMNIH UKREPOV IN NEKAJ PREDLOGOV ZANJE, VI PA ZA VSAKEGA POSEBEJ OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA GA MOČNO ZAVRAČATE, 5 PA, DA GA MOČNO PODPIRATE?

b) skrajšanje tedenskega delovnega časa, da bi tako dobili nova delovna mesta

Value 138331 Frequency
1 mocno zavracam 60
2 do neke mere zavracam 168
3 niti-niti 252
4 do neke mere podpiram 364
5 mocno podpiram 190
9 ne vem 62
" " 1

V2_15C Reformni ukrep... uvedba duhovne sluzbe 2.15 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ ŽE SPREJETIH REFORMNIH UKREPOV IN NEKAJ PREDLOGOV ZANJE, VI PA ZA VSAKEGA POSEBEJ OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA GA MOČNO ZAVRAČATE, 5 PA, DA GA MOČNO PODPIRATE?

c) uvedba duhovne službe in kuratov v slovensko vojsko

Value 139330 Frequency
1 mocno zavracam 291
2 do neke mere zavracam 174
3 niti-niti 264
4 do neke mere podpiram 159
5 mocno podpiram 53
9 ne vem 155
" " 1

V2_15D Reformni ukrep... uvedba verouka kot izb 2.15 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ ŽE SPREJETIH REFORMNIH UKREPOV IN NEKAJ PREDLOGOV ZANJE, VI PA ZA VSAKEGA POSEBEJ OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA GA MOČNO ZAVRAČATE, 5 PA, DA GA MOČNO PODPIRATE?

d) uvedba verouka kot izbirnega predmeta v osnovni šoli, ki ga poučujejo duhovniki

Value 140329 Frequency
1 mocno zavracam 460
2 do neke mere zavracam 204
3 niti-niti 177
4 do neke mere podpiram 162
5 mocno podpiram 54
9 ne vem 39
" " 1

V2_15E Reformni ukrep... izenacenje delovne dob 2.15 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ ŽE SPREJETIH REFORMNIH UKREPOV IN NEKAJ PREDLOGOV ZANJE, VI PA ZA VSAKEGA POSEBEJ OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA GA MOČNO ZAVRAČATE, 5 PA, DA GA MOČNO PODPIRATE?

e) izenačenje delovne dobe, potrebne za upokojitev, za moške in ženske

Value 141328 Frequency
1 mocno zavracam 301
2 do neke mere zavracam 285
3 niti-niti 220
4 do neke mere podpiram 143
5 mocno podpiram 100
9 ne vem 47
" " 1

V3_01 V KOLIKSNI MERI VAS ZANIMA POLITIKA?

3.00 POLITIČNI BAROMETER, STRANKE, VOLITVE 3.01 V KOLIKŠNI MERI VAS ZANIMA POLITIKA?

Value 142327 Frequency
1 zelo me zanima 67
2 do neke mere me zanima 439
3 le malo 334
4 sploh me ne zanima 248
9 ne vem, b.o. 9

V3_02 ALI S SVOJIMI PRIJATELJI O POLITIKI RAZP

3.02 ALI S SVOJIMI PRIJATELJI O POLITIKI RAZPRAVLJATE POGOSTO, LE VČASIH, ALI NIKOLI?

Value 143326 Frequency
1 pogosto 104
2 včasih 697
3 nikoli 291
9 ne vem, b.o. 5

V3_03 ZADOVOLJSTVO S TRENUTNIM STANJEM DEMOKRA

3.03 V KOLIKŠNI MERI STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI S TRENUTNIM STANJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI? IZRAZITE SVOJE MNENJE S ŠTEVILKAMI OD 1 DO 10, KJER POMENI 1 - ZELO NEZADOVOLJEN IN 10 - ZELO ZADOVOLJEN.

Value 144325 Frequency
1 zelo nezadovoljen 44
2 2 56
3 3 72
4 4 88
5 5 280
6 6 258
7 7 131
8 8 83
9 9 11
10 zelo zadovoljen 14
99 ne vem, b.o. 60

V3_04 KAJ PA BI REKLI Z BESEDAMI? ALI STE Z DE

3.04 ČE VAS PROSIM, DA ZGORNJO ŠTEVILČNO OCENO IZRAZITE Z BESEDAMI, KAJ BI REKLI? ALI STE Z DELOVANJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI

Value 145324 Frequency
1 zadovoljni 55
2 še kar zadovoljni 511
3 ne kaj dosti zadovoljni 381
4 sploh niste zadovoljni 84
9 ne vem, b.o. 66

V3_05 ALI SO BILE VOLITVE V SLOVENIJI LETOS OK

3.05 V NEKATERIH DEŽELAH LJUDJE MENIJO, DA SO VOLITVE PRI NJIH POŠTENE, V DRUGIH PA, DA SO VOLITVE PRI NJIH NEPOŠTENE. ČE POMISLITE NA ZADNJE VOLITVE V SLOVENIJI LETOS OKTOBRA, KAM BI JIH UVRSTILI NA SPODNJI LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SO BILE VOLITVE V SLOVENIJI POŠTENE, 5 PA POMENI, DA SO BILE NEPOŠTENE?

Value 146323 Frequency
1 Volitve oktobra 2000 so bile poštene 455
2 2 207
3 3 172
4 4 87
5 Volitve oktobra 2000 so bile nepoštene 66
9 ne vem, b.o. 110

V3_06 ALI OBICAJNO ZASE MISLITE, DA STE BLIZU

3.06 ALI OBIČAJNO ZASE MISLITE, DA STE BLIZU KAKI DOLOČENI POLITIČNI STRANKI?

Value 147322 Frequency
1 da 248
2 ne (preskoči na 3.09) 763
8 ne vem (preskoči na 3.09) 86

V3_07A PRVA NAJBLIÄJA STRANKA 3.07 (Če da) KATERA OZ. KATERE STRANKE SO TO? NAVEDITE NAJVEČ TRI, KI STE JIM BLIZU. (če je bila navedena le ena stranka preskok na 3.11)

A) Prva stranka:

Value 148321 Frequency
99 nobena stranka ni navedena, ne vem, b.o. 853
1 DS 3
2 DESUS 6
6 LDS 103
8 NSI 19
10 SNS 6
11 SLS+SKD 16
12 SDS 42
14 SMS 2
15 ZLSD 42
16 ZS 4
17 drugo 1

V3_07B DRUGA NAJBLIzJA STRANKA

B) Druga stranka:

Value 149320 Frequency
99 nobena stranka ni navedena, ne vem, b.o. 943
1 DS 1
2 DESUS 6
6 LDS 33
8 NSI 15
10 SNS 12
11 SLS+SKD 13
12 SDS 15
14 SMS 16
15 ZLSD 42
16 ZS 1

V3_07C TRETJA NAJBLIZJA STRANKA

C) Tretja stranka:

Value 150319 Frequency
99 nobena stranka ni navedena, ne vem, b.o. 1014
2 DESUS 11
6 LDS 7
8 NSI 6
10 SNS 13
11 SLS+SKD 3
12 SDS 7
14 SMS 19
15 ZLSD 12
16 ZS 3
17 drugo 2

V3_08 KATERI OD TEH STRANK SE CUTITE NAJBLIZJE

3.08 (če je navedel dve ali tri stranke) 3.08 KATERI OD TEH STRANK SE ČUTITE NAJBLIŽE? (nato preskok na 3.11)

Value 151318 Frequency
99 mašilo 940
1 DS 1
2 DESUS 6
6 LDS 58
8 NSI 16
10 SNS 5
11 SLS+SKD 9
12 SDS 19
14 SMS 6
15 ZLSD 35
16 ZS 2

V3_09 ALI CUTITE, DA STE NEKI POLITICNI STRANK

3.09 ALI ČUTITE, DA STE NEKI POLITIČNI STRANKI VENDARLE NEKOLIKO BLIŽE KOT DRUGIM?

Value 152317 Frequency
1 da 288
2 ne (preskok na 3.12) 513
9 ne vem (preskok na 3.12) 174
" " 122

V3_10 KATERA STRANKA JE TO?

3.10 (Če da) KATERA STRANKA JE TO?

Value 153316 Frequency
99 mašilo 834
1 DS 1
2 DESUS 4
6 LDS 147
8 NSI 16
9 NOVA 1
10 SNS 8
11 SLS+SKD 17
12 SDS 23
14 SMS 12
15 ZLSD 29
16 ZS 5

V3_11 ALI CUTITE, DA STE TEJ STRANKI...

3.11 ALI ČUTITE, DA STE TEJ STRANKI ZELO BLIZU, DO NEKE MERE BLIZU ALI DA JI NISTE PREVEČ BLIZU?

Value 154315 Frequency
1 zelo blizu 66
2 do neke mere blizu 345
3 ne preveč blizu 68
9 ne vem, b.o. 446
" " 172

V3_12 ALI SE STRANKE V SLOVENIJI ZANIMAJO ZA T

3.12 ODGOVARJAJO VSI ! ! ! NEKATERI LJUDJE PRAVIJO, DA SE STRANKE V SLOVENIJI ZANIMAJO ZA TO, KAJ SI OBIČAJNI LJUDJE MISLIJO, DRUGI PA PRAVIJO, DA STRANK TO NE ZANIMA. PROSIMO VAS, DA UPORABITE SPODNJO LESTVICO, KJER 1 POMENI, DA SE STRANKE ZANIMAJO, KAJ SI OBIČAJNI LJUDJE MISLIJO, 5 PA POMENI, DA JIH TO NE ZANIMA. KAM BI SE UVRSTILI VI NA TEJ LESTVICI?

Value 155314 Frequency
1 Stranke v Sloveniji se zanimajo za to, kaj si običajni ljudje mislijo 116
2 . 176
3 . 325
4 . 210
5 Strank v Sloveniji ne zanima, kaj si običajni ljudje mislijo 193
9 ne vem, b.o. 77

V3_13 ALI SO STRANKE V SLOVENIJI NUJNE ZA DELO

3.13 NEKATERI PRAVIJO, DA SO POLITIČNE STRANKE NUJNE ZA DELOVANJE POLITIČNEGA SISTEMA V SLOVENIJI; DRUGI PA MISLIJO, DA V SLOVENIJI POLITIČNE STRANKE NISO NUJNE. KAM BI SE UVRSTILI VI NA SPODNJI LESTVICI?

Value 156313 Frequency
1 Politične stranke so nujne za delovanje političnega sistema 332
2 . 290
3 . 226
4 . 92
5 Politične stranke v Sloveniji niso nujne 58
9 ne vem, b.o. 97
" " 2

V3_14A PRVI BIVSI UGLEDNI POSLANEC 3.14 ALI LAHKO NAVEDETE IMENA (NAJVEČ) TREH POSLANCEV PREJŠNJEGA DRŽAVNEGA ZBORA, KI UŽIVAJO VAŠE ZAUPANJE IN SO PRISPEVALI K UGLEDU DRŽAVNEGA ZBORA? NAVEDITE IMENA IN PRIIMKE.

a)

Value 157312 Frequency
99 ne vem, b.o. 608
1 KuŔan 12
2 DrnovÜek 115
85 Kramberger I. 1
87 But 1
96 Delak 1
97 drobni politiki 8

V3_14B DRUGI BIVSI UGLEDNI POSLANEC

b)

Value 158311 Frequency
99 ne vem, b.o. 695
1 KuŔan 10
2 DrnovÜek 33
87 But 1
89 D×uban 1
94 Kangler Franc 2
97 drobni politiki 3

V3_14C TRETJI BIVSI UGLEDNI POSLANEC

c)

Value 159310 Frequency
99 ne vem, b.o. 822
1 KuŔan 7
2 DrnovÜek 13
80 Luci Miroslav 1
85 Kramberger I. 1
86 Bo×iŔ 1
97 drobni politiki 9

V3_15A PRVI BIVSI NE_UGLEDNI POSLANEC 3.15 IN - ALI LAHKO NAVEDETE IMENA (NAJVEČ) TREH POSLANCEV PREJŠNJEGA DRŽAVNEGA ZBORA, KI NE UŽIVAJO VAŠEGA ZAUPANJA IN SO ŠKODILI UGLEDU DRŽAVNEGA ZBORA?

a)

Value 160309 Frequency
99 ne vem, b.o. 563
1 KuŔan 1
2 DrnovÜek 13
52 Zlobec 1
53 Oman 1
92 Mravljak Darinka 1
97 drobni politiki 2

V3_15B DRUGI BIVSI NE_UGLEDNI POSLANEC

b)

Value 161308 Frequency
99 ne vem, b.o. 695
1 KuŔan 1
2 DrnovÜek 8
76 Debelak 1
88 Bevk 1
90 Gros 1
97 drobni politiki 1

V3_15C TRETJI BIVSI NE_UGLEDNI POSLANEC

c)

Value 162307 Frequency
99 ne vem, b.o. 822
2 DrnovÜek 3
3 JanÜa 33
60 JakÜe 1
70 Podobnik(a) 1
92 Mravljak Darinka 1
97 drobni politiki 3

V3_16A DESUS 3.16 RADI BI VEDELI, KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO POSAMEZNIH SLOVENSKIH POLITIČNIH STRANK. NAJPREJ VAM BOM PREBRAL-A IME POLITIČNE STRANKE, VAS PA PROSIM, DA JO OCENITE Z LESTVICO OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POVEJTE. PRVA STRANKA JE DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE. KAM BI JO VI UVRSTILI NA TEJ LESTVICI?

a) Demokratična stranka upokojencev Slovenije DESUS)

Value 163306 Frequency
0 SPLOH NISEM NAKLONJEN 141
1 1 62
2 2 82
3 3 114
4 4 64
5 5 188
6 6 64
7 7 48
8 8 43
9 9 21
10 ZELO NAKLONJEN 49
98 ne pozna 73
99 ne ve, b.o. 147
" " 1

V3_16B LDS 3.16 RADI BI VEDELI, KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO POSAMEZNIH SLOVENSKIH POLITIČNIH STRANK. NAJPREJ VAM BOM PREBRAL-A IME POLITIČNE STRANKE, VAS PA PROSIM, DA JO OCENITE Z LESTVICO OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POVEJTE. PRVA STRANKA JE DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE. KAM BI JO VI UVRSTILI NA TEJ LESTVICI?

b) Liberalna demokracija Slovenije (LDS)

Value 164305 Frequency
0 SPLOH NISEM NAKLONJEN 96
1 1 43
2 2 41
3 3 69
4 4 44
5 5 145
6 6 64
7 7 105
8 8 147
9 9 64
10 ZELO NAKLONJEN 97
98 ne pozna 45
99 ne ve, b.o. 135
" " 2

V3_16C SLS+SKD 3.16 RADI BI VEDELI, KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO POSAMEZNIH SLOVENSKIH POLITIČNIH STRANK. NAJPREJ VAM BOM PREBRAL-A IME POLITIČNE STRANKE, VAS PA PROSIM, DA JO OCENITE Z LESTVICO OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POVEJTE. PRVA STRANKA JE DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE. KAM BI JO VI UVRSTILI NA TEJ LESTVICI?

c) SLS+SKD - Slovenska ljudska stranka (SLS)

Value 165304 Frequency
0 SPLOH NISEM NAKLONJEN 192
1 1 101
2 2 118
3 3 135
4 4 81
5 5 138
6 6 54
7 7 35
8 8 18
9 9 6
10 ZELO NAKLONJEN 19
98 ne pozna 53
99 ne ve, b.o. 146
" " 1

V3_16D SNS 3.16 RADI BI VEDELI, KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO POSAMEZNIH SLOVENSKIH POLITIČNIH STRANK. NAJPREJ VAM BOM PREBRAL-A IME POLITIČNE STRANKE, VAS PA PROSIM, DA JO OCENITE Z LESTVICO OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POVEJTE. PRVA STRANKA JE DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE. KAM BI JO VI UVRSTILI NA TEJ LESTVICI?

d) Slovenska nacionalna stranka (SNS)

Value 166303 Frequency
0 SPLOH NISEM NAKLONJEN 235
1 1 103
2 2 118
3 3 95
4 4 85
5 5 120
6 6 42
7 7 37
8 8 31
9 9 12
10 ZELO NAKLONJEN 13
98 ne pozna 58
99 ne ve, b.o. 146
" " 2

V3_16E SDS 3.16 RADI BI VEDELI, KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO POSAMEZNIH SLOVENSKIH POLITIČNIH STRANK. NAJPREJ VAM BOM PREBRAL-A IME POLITIČNE STRANKE, VAS PA PROSIM, DA JO OCENITE Z LESTVICO OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POVEJTE. PRVA STRANKA JE DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE. KAM BI JO VI UVRSTILI NA TEJ LESTVICI?

e) Socialdemokratska stranka Slovenije (SDS)

Value 167302 Frequency
0 SPLOH NISEM NAKLONJEN 191
1 1 109
2 2 97
3 3 97
4 4 77
5 5 115
6 6 48
7 7 44
8 8 48
9 9 22
10 ZELO NAKLONJEN 48
98 ne pozna 47
99 ne ve, b.o. 152
" " 2

V3_16F NSI 3.16 RADI BI VEDELI, KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO POSAMEZNIH SLOVENSKIH POLITIČNIH STRANK. NAJPREJ VAM BOM PREBRAL-A IME POLITIČNE STRANKE, VAS PA PROSIM, DA JO OCENITE Z LESTVICO OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POVEJTE. PRVA STRANKA JE DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE. KAM BI JO VI UVRSTILI NA TEJ LESTVICI?

f) Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka (NSI)

Value 168301 Frequency
0 SPLOH NISEM NAKLONJEN 281
1 1 141
2 2 85
3 3 93
4 4 47
5 5 77
6 6 37
7 7 26
8 8 38
9 9 22
10 ZELO NAKLONJEN 31
98 ne pozna 65
99 ne ve, b.o. 153
" " 1

V3_16G ZLSD 3.16 RADI BI VEDELI, KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO POSAMEZNIH SLOVENSKIH POLITIČNIH STRANK. NAJPREJ VAM BOM PREBRAL-A IME POLITIČNE STRANKE, VAS PA PROSIM, DA JO OCENITE Z LESTVICO OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POVEJTE. PRVA STRANKA JE DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE. KAM BI JO VI UVRSTILI NA TEJ LESTVICI?

g) Združena lista socialnih demokratov (ZLSD)

Value 169300 Frequency
0 SPLOH NISEM NAKLONJEN 101
1 1 56
2 2 62
3 3 106
4 4 98
5 5 157
6 6 74
7 7 66
8 8 72
9 9 47
10 ZELO NAKLONJEN 42
98 ne pozna 60
99 ne ve, b.o. 155
" " 1

V3_16H SMS 3.16 RADI BI VEDELI, KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO POSAMEZNIH SLOVENSKIH POLITIČNIH STRANK. NAJPREJ VAM BOM PREBRAL-A IME POLITIČNE STRANKE, VAS PA PROSIM, DA JO OCENITE Z LESTVICO OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POVEJTE. PRVA STRANKA JE DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE. KAM BI JO VI UVRSTILI NA TEJ LESTVICI?

h) Stranka mladih Slovenije (SMS)

Value 170299 Frequency
0 SPLOH NISEM NAKLONJEN 94
1 1 36
2 2 37
3 3 58
4 4 60
5 5 155
6 6 86
7 7 100
8 8 89
9 9 50
10 ZELO NAKLONJEN 77
98 ne pozna 93
99 ne ve, b.o. 161
" " 1

V3_17A Drnovsek 3.17 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA MI S POMOČJO ISTE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI STE NAKLONJENI, ALI NISTE NAKLONJENI POSAMEZNEMU POLITIČNEMU VODITELJU. KO BOM PRIŠEL DO VODITELJA, O KATEREM ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA IMATE OBČUTEK, DA O NJEM NE VESTE DOVOLJ, MI TO SPET POVEJTE. KAKO STE NAKLONJENI ...

a) Janez Drnovšek

Value 171298 Frequency
0 SPLOH NISEM NAKLONJEN 70
1 1 37
2 2 36
3 3 47
4 4 50
5 5 128
6 6 71
7 7 105
8 8 156
9 9 95
10 ZELO SEM NAKLONJEN 204
98 ne pozna 11
99 ne ve, b.o. 87

V3_17B Zagozen 3.17 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA MI S POMOČJO ISTE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI STE NAKLONJENI, ALI NISTE NAKLONJENI POSAMEZNEMU POLITIČNEMU VODITELJU. KO BOM PRIŠEL DO VODITELJA, O KATEREM ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA IMATE OBČUTEK, DA O NJEM NE VESTE DOVOLJ, MI TO SPET POVEJTE. KAKO STE NAKLONJENI ...

b) Franc Zagožen

Value 172297 Frequency
0 SPLOH NISEM NAKLONJEN 155
1 1 77
2 2 102
3 3 93
4 4 84
5 5 153
6 6 76
7 7 41
8 8 55
9 9 11
10 ZELO SEM NAKLONJEN 27
98 ne pozna 80
99 ne ve, b.o. 143

V3_17C Jelincic 3.17 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA MI S POMOČJO ISTE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI STE NAKLONJENI, ALI NISTE NAKLONJENI POSAMEZNEMU POLITIČNEMU VODITELJU. KO BOM PRIŠEL DO VODITELJA, O KATEREM ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA IMATE OBČUTEK, DA O NJEM NE VESTE DOVOLJ, MI TO SPET POVEJTE. KAKO STE NAKLONJENI ...

c) Zmago Jelinčič

Value 173296 Frequency
0 SPLOH NISEM NAKLONJEN 257
1 1 96
2 2 99
3 3 116
4 4 70
5 5 123
6 6 62
7 7 53
8 8 46
9 9 10
10 ZELO SEM NAKLONJEN 30
98 ne pozna 23
99 ne ve, b.o. 112

V3_17D Jansa 3.17 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA MI S POMOČJO ISTE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI STE NAKLONJENI, ALI NISTE NAKLONJENI POSAMEZNEMU POLITIČNEMU VODITELJU. KO BOM PRIŠEL DO VODITELJA, O KATEREM ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA IMATE OBČUTEK, DA O NJEM NE VESTE DOVOLJ, MI TO SPET POVEJTE. KAKO STE NAKLONJENI ...

d) Janez Janša

Value 174295 Frequency
0 SPLOH NISEM NAKLONJEN 253
1 1 123
2 2 95
3 3 88
4 4 73
5 5 103
6 6 49
7 7 45
8 8 54
9 9 26
10 ZELO SEM NAKLONJEN 58
98 ne pozna 16
99 ne ve, b.o. 114

V3_17E Bajuk 3.17 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA MI S POMOČJO ISTE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI STE NAKLONJENI, ALI NISTE NAKLONJENI POSAMEZNEMU POLITIČNEMU VODITELJU. KO BOM PRIŠEL DO VODITELJA, O KATEREM ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA IMATE OBČUTEK, DA O NJEM NE VESTE DOVOLJ, MI TO SPET POVEJTE. KAKO STE NAKLONJENI ...

e) Andrej Bajuk

Value 175294 Frequency
0 SPLOH NISEM NAKLONJEN 314
1 1 146
2 2 107
3 3 71
4 4 48
5 5 92
6 6 31
7 7 29
8 8 40
9 9 17
10 ZELO SEM NAKLONJEN 37
98 ne pozna 35
99 ne ve, b.o. 130

V3_17F Pahor 3.17 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA MI S POMOČJO ISTE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI STE NAKLONJENI, ALI NISTE NAKLONJENI POSAMEZNEMU POLITIČNEMU VODITELJU. KO BOM PRIŠEL DO VODITELJA, O KATEREM ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA IMATE OBČUTEK, DA O NJEM NE VESTE DOVOLJ, MI TO SPET POVEJTE. KAKO STE NAKLONJENI ...

f) Borut Pahor

Value 176293 Frequency
0 SPLOH NISEM NAKLONJEN 72
1 1 32
2 2 51
3 3 69
4 4 84
5 5 177
6 6 107
7 7 121
8 8 109
9 9 63
10 ZELO SEM NAKLONJEN 76
98 ne pozna 30
99 ne ve, b.o. 106

V3_17G Kusar 3.17 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA MI S POMOČJO ISTE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI STE NAKLONJENI, ALI NISTE NAKLONJENI POSAMEZNEMU POLITIČNEMU VODITELJU. KO BOM PRIŠEL DO VODITELJA, O KATEREM ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA IMATE OBČUTEK, DA O NJEM NE VESTE DOVOLJ, MI TO SPET POVEJTE. KAKO STE NAKLONJENI ...

g) Janko Kušar

Value 177292 Frequency
0 SPLOH NISEM NAKLONJEN 134
1 1 52
2 2 72
3 3 73
4 4 52
5 5 117
6 6 52
7 7 39
8 8 46
9 9 15
10 ZELO SEM NAKLONJEN 25
98 ne pozna 269
99 ne ve, b.o. 151

V3_17H Cernjak 3.17 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA MI S POMOČJO ISTE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI STE NAKLONJENI, ALI NISTE NAKLONJENI POSAMEZNEMU POLITIČNEMU VODITELJU. KO BOM PRIŠEL DO VODITELJA, O KATEREM ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA IMATE OBČUTEK, DA O NJEM NE VESTE DOVOLJ, MI TO SPET POVEJTE. KAKO STE NAKLONJENI ...

h) Dominik Černjak

Value 178291 Frequency
0 SPLOH NISEM NAKLONJEN 96
1 1 36
2 2 46
3 3 48
4 4 48
5 5 124
6 6 58
7 7 63
8 8 80
9 9 27
10 ZELO SEM NAKLONJEN 38
98 ne pozna 288
99 ne ve, b.o. 145

V3_17I Kucan 3.17 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA MI S POMOČJO ISTE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI STE NAKLONJENI, ALI NISTE NAKLONJENI POSAMEZNEMU POLITIČNEMU VODITELJU. KO BOM PRIŠEL DO VODITELJA, O KATEREM ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA IMATE OBČUTEK, DA O NJEM NE VESTE DOVOLJ, MI TO SPET POVEJTE. KAKO STE NAKLONJENI ...

i) Milan Kučan

Value 179290 Frequency
0 SPLOH NISEM NAKLONJEN 67
1 1 28
2 2 27
3 3 35
4 4 40
5 5 95
6 6 56
7 7 85
8 8 127
9 9 117
10 ZELO SEM NAKLONJEN 322
98 ne pozna 9
99 ne ve, b.o. 89

V3_18 POSLANCI DZ VEDO, KAJ MISLIJO OBICAJNI L

3.18 NEKATERI LJUDJE PRAVIJO, DA POSLANCI DRŽAVNEGA ZBORA DOBRO VEDO, KAJ MISLIJO OBIČAJNI LJUDJE, DRUGI PA PRAVIJO, DA POSLANCI NE VEDO KAJ DOSTI O TEM. ČE UPORABITE SPODNJO LESTVICO, KJER 1 POMENI, DA POSLANCI DOBRO VEDO, KAJ MISLIJO OBIČAJNI LJUDJE, 5 PA POMENI, DA O TEM NE VEDO KAJ DOSTI, KAM BI SE VI UVRSTILI NA TEJ LESTVICI?

Value 180289 Frequency
1 Poslanci dobro vedo, kaj mislijo običajni ljudje 156
2 2 163
3 3 322
4 4 209
5 Poslanci ne vedo, kaj mislijo običajni ljudje 180
9 ne vem, b.o. 67

V3_19 ALI STE V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH IME

3.19 ALI STE V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH IMELI KAKŠEN STIK S POSLANCEM DRŽAVNEGA ZBORA?

Value 181288 Frequency
1 da 124
2 ne, nobenega stika 958
9 ne vem, b.o. 15

V3_20 ALI JE POMEMBNO, KDO JE NA OBLASTI?

3.20 NEKATERI LJUDJE TRDIJO, DA JE POMEMBNO, KDO JE NA OBLASTI, DRUGI PA PRAVIJO, DA TO NI POMEMBNO. PROSIMO VAS, DA IZRAZITE SVOJE STALIŠČE S POMOČJO SPODNJE LESTVICE.

Value 182287 Frequency
1 Pomembno je, kdo je na oblasti 643
2 2 231
3 3 101
4 4 40
5 Ni pomembno, kdo je na oblasti 42
9 ne vem, b.o. 40

V3_21 ALI JE POMEMBNO KOGA LJUDJE VOLIJO (ZARA

3.21 NEKATERI PRAVIJO, DA NI POMEMBNO, KOGA LJUDJE VOLIJO, SAJ SE STVARI ZARADI TEGA NE BODO SPREMENILE. DRUGI PA PRAVIJO, DA SE GLEDE NA TO, KOGA VOLIŠ, STVARI LAHKO SPREMENIJO. KAM BI VI UVRSTILI SAMI SEBE?

Value 183286 Frequency
1 Ni pomembno koga ljudje volijo, saj se ne bo nič spremenilo 75
2 2 53
3 3 145
4 4 303
5 To, kdo bo izvoljen, vpliva na stvari 480
9 ne vem, b.o. 41

V3_22 ALI VECINA LJUDI V SLOVENIJI POVE TISTO,

3.22 KADAR PROSIMO LJUDI, NAJ NAM POVEDO SVOJA MNENJA, ALI SODITE, DA VEČINA LJUDI V SLOVENIJI POVE TISTO, KAR RES MISLIJO O POLITIKI, ALI SODITE, DA VEČINA LJUDI OBIČAJNO SKRIVA SVOJE PRAVO MIŠLJENJE O POLITIKI? KAM BI SE TOREJ VI UVRSTILI NA TEJ LESTVICI?

Value 184285 Frequency
1 Večina ljudi običajno pove, kaj mislijo o politiki 199
2 2 223
3 3 233
4 4 201
5 Večina ljudi običajno skriva svoje mnenje o politiki 156
9 ne vem, b.o. 85

V3_23 V POLITIKI LJUDJE VCASIH GOVORIJO O LEVI

3.23 V POLITIKI LJUDJE VČASIH GOVORIJO O LEVICI IN DESNICI. KAM BI VI UVRSTILI SAMI SEBE NA LESTVICI OD 0 DO 10, KJER POMENI NIČ LEVICO IN 10 DESNICO?

Value 185284 Frequency
0 LEVICA 30
1 1 32
2 2 50
3 3 65
4 4 69
5 5 311
6 6 29
7 7 44
8 8 35
9 9 21
10 DESNICA 30
99 ne vem, b.o. 380
" " 1

V3_24A L-D uvrstitev... DESUS 3.24 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA S POMOČJO ISTE LESTVICE, KJER "0" POMENI LEVICO, "10" PA DESNICO POVESTE, KAM BI UVRSTILI POSAMEZNE POLITIČNE STRANKE? KAM BI TOREJ UVRSTILI NASLEDNJE STRANKE?

a) Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DESUS)

Value 186283 Frequency
0 LEVO 56
1 1 52
2 2 77
3 3 119
4 4 96
5 5 141
6 6 32
7 7 25
8 8 11
9 9 7
10 DESNO 12
98 ne pozna 49
99 ne ve, b.o. 419
" " 1

V3_24B L-D uvrstitev... LDS 3.24 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA S POMOČJO ISTE LESTVICE, KJER "0" POMENI LEVICO, "10" PA DESNICO POVESTE, KAM BI UVRSTILI POSAMEZNE POLITIČNE STRANKE? KAM BI TOREJ UVRSTILI NASLEDNJE STRANKE?

b) Liberalna demokracija Slovenije (LDS)

Value 187282 Frequency
0 LEVO 89
1 1 100
2 2 88
3 3 111
4 4 74
5 5 109
6 6 21
7 7 17
8 8 30
9 9 11
10 DESNO 32
98 ne pozna 42
99 ne ve, b.o. 372
" " 1

V3_24C L-D uvrstitev... SLS+SKD 3.24 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA S POMOČJO ISTE LESTVICE, KJER "0" POMENI LEVICO, "10" PA DESNICO POVESTE, KAM BI UVRSTILI POSAMEZNE POLITIČNE STRANKE? KAM BI TOREJ UVRSTILI NASLEDNJE STRANKE?

c) SLS+SKD - Slovenska ljudska stranka (SLS)

Value 188281 Frequency
0 LEVO 17
1 1 12
2 2 16
3 3 35
4 4 49
5 5 144
6 6 89
7 7 96
8 8 97
9 9 31
10 DESNO 57
98 ne pozna 42
99 ne ve, b.o. 411
" " 1

V3_24D L-D uvrstitev... SNS 3.24 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA S POMOČJO ISTE LESTVICE, KJER "0" POMENI LEVICO, "10" PA DESNICO POVESTE, KAM BI UVRSTILI POSAMEZNE POLITIČNE STRANKE? KAM BI TOREJ UVRSTILI NASLEDNJE STRANKE?

d) Slovenska nacionalna stranka (SNS)

Value 189280 Frequency
0 LEVO 60
1 1 52
2 2 56
3 3 71
4 4 71
5 5 123
6 6 46
7 7 29
8 8 48
9 9 18
10 DESNO 46
98 ne pozna 48
99 ne ve, b.o. 428
" " 1

V3_24E L-D uvrstitev... SDS 3.24 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA S POMOČJO ISTE LESTVICE, KJER "0" POMENI LEVICO, "10" PA DESNICO POVESTE, KAM BI UVRSTILI POSAMEZNE POLITIČNE STRANKE? KAM BI TOREJ UVRSTILI NASLEDNJE STRANKE?

e) Socialdemokratska stranka Slovenije (SDS)

Value 190279 Frequency
0 LEVO 10
1 1 13
2 2 26
3 3 45
4 4 33
5 5 95
6 6 57
7 7 83
8 8 111
9 9 58
10 DESNO 112
98 ne pozna 41
99 ne ve, b.o. 412
" " 1

V3_24F L-D uvrstitev... NSI 3.24 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA S POMOČJO ISTE LESTVICE, KJER "0" POMENI LEVICO, "10" PA DESNICO POVESTE, KAM BI UVRSTILI POSAMEZNE POLITIČNE STRANKE? KAM BI TOREJ UVRSTILI NASLEDNJE STRANKE?

f) Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka (NSI)

Value 191278 Frequency
0 LEVO 19
1 1 13
2 2 25
3 3 25
4 4 31
5 5 65
6 6 50
7 7 60
8 8 108
9 9 78
10 DESNO 175
98 ne pozna 44
99 ne ve, b.o. 403
" " 1

V3_24G L-D uvrstitev... ZLSD 3.24 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA S POMOČJO ISTE LESTVICE, KJER "0" POMENI LEVICO, "10" PA DESNICO POVESTE, KAM BI UVRSTILI POSAMEZNE POLITIČNE STRANKE? KAM BI TOREJ UVRSTILI NASLEDNJE STRANKE?

g) Združena lista socialnih demo- kratov (ZLSD)

Value 192277 Frequency
0 LEVO 77
1 1 87
2 2 124
3 3 104
4 4 73
5 5 104
6 6 28
7 7 21
8 8 19
9 9 9
10 DESNO 10
98 ne pozna 43
99 ne ve, b.o. 397
" " 1

V3_24H L-D uvrstitev... SMS 3.24 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA S POMOČJO ISTE LESTVICE, KJER "0" POMENI LEVICO, "10" PA DESNICO POVESTE, KAM BI UVRSTILI POSAMEZNE POLITIČNE STRANKE? KAM BI TOREJ UVRSTILI NASLEDNJE STRANKE?

h) Stranka mladih Slovenije (SMS)

Value 193276 Frequency
0 LEVO 23
1 1 34
2 2 43
3 3 68
4 4 86
5 5 205
6 6 33
7 7 24
8 8 22
9 9 10
10 DESNO 27
98 ne pozna 74
99 ne ve, b.o. 447
" " 1

V3_25 ZA KATERO STRANKO OZ. KANDIDATA STE VOLI

3.25 OD PREDZADNJIH VOLITEV V DRŽAVNI ZBOR - LETA 1996 SO MINILA ŠTIRI LETA. ALI STE TAKRAT VOLILI? (Če da) SE MORDA ŠE SPOMNITE, ZA KATERO STRANKO OZ. KANDIDATA KATERE STRANKE STE VOLILI?

Value 194275 Frequency
1 DS - Demokratsko stranko 22
2 LDS - Liberalno-demokratskstranko 321
3 DESUS - Demokratično stranko upokojencev Slovenije 14
4 SLS - Slovensko ljudsko stranko 70
5 SNS - Slovensko nacionalno stranko 29
6 SDS - Socialdemokratsko stranko Slovenije 64
7 SKD - Slovenske krščanske demokrate 57
8 ZLSD - Združeno listo socialnih demokratov 36
9 ZS - Zelene Slovenije 8
96 druge stranke 3
97 ne vem, ne spominjam se 226
98 nisem volil 213
99 b.o. 34

V3_26 ZA KATERO STRANKO OZ. KANDIDATA STE VOLI

3.26 IN KAKO STE RAVNALI OB ZADNJIH VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR OKTOBRA LETOS? ALI STE VOLILI? (Če da) ZA KATERO STRANKO OZ. KANDIDATA KATERE STRANKE STE VOLILI?

Value 195274 Frequency
1 Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DESUS) 33
2 Liberalna demokracija Slovenije (LDS) 339
3 SLS+SKD - Slovenska ljudska stranka (SLS) 47
4 Slovenska nacionalna stranka (SNS) 27
5 Socialdemokratska stranka Slovenije (SDS) 96
6 Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka (NSI) 68
7 Združena lista socialnih demokratov (ZLSD) 80
8 Stranka mladih Slovenije (SMS) 52
96 drugo stranko 9
97 ne vem, se ne spomnim 53
98 nisem volil, volila 221
99 b.o. 72

V3_27 ALI STE SE OB TOKRATNIH VOLITVAH ODLOCAL

3.27 ALI STE SE OB TOKRATNIH VOLITVAH ODLOČALI PREDVSEM...

Value 196273 Frequency
1 za stranko, ki ji zaupate - in pri tem ime poslanskega kandidata ni bilo odločilno 545
2 za konkretnega poslanskega kandidata, ki mu zaupate - in pri tem stranka, ki ji pripada, ni bila odločilna 257
9 nisem volil, ne vem, b.o. 295

V3_28 KDAJ STE SE ODLOCILI, KAKO BOSTE VOLILI?

3.28 ALI NAM LAHKO POVESTE, KDAJ STE SE ODLOČILI, KAKO BOSTE VOLILI?

Value 197272 Frequency
1 že ves čas sem odločen za eno stranko 393
2 odločen sem bil že pred poletjem 77
3 mesec dni pred volitvami 102
4 dva tedna pred volitvami 48
5 v zadnjem tednu pred volitvami 55
6 zadnje dni 86
7 dan pred volitvami 17
8 na dan volitev, na volišču 68
9 ni volil, ne ve, b.o. 251

V3_29 ALI STE Z IZIDOM VOLITEV ZADOVOLJNI?

3.29 ALI STE Z IZIDOM VOLITEV IN POLOŽAJEM STRANKE, KI STE JO VOLILI, V GLAVNEM ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI?

Value 198271 Frequency
1 sploh nisem zadovoljen 56
2 nisem preveč zadovoljen 114
3 še kar zadovoljen 418
4 zelo zadovoljen 251
9 ni volil, ne ve, b.o. 258

V3_30 ALI STE Z IZIDOM OBLIKOVANJEM KOALICIJE

3.30 ALI STE Z OBLIKOVANJEM KOALICIJE STRANK, KI SESTAVLJAJO VLADO, ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI?

Value 199270 Frequency
1 sploh nisem zadovoljen 94
2 nisem preveč zadovoljen 221
3 še kar zadovoljen 458
4 zelo zadovoljen 83
9 ne ve, b.o. 241

V3_31 ZA KATERO STRANKO PA BI ZDAJ VOLILI? 3.31 DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO ZOPET VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ZA KATERO STRANKO PA BI ZDAJ VOLILI?

Ime stranke:

Value 200269 Frequency
98 ne vem, koga bi volil 4
99 b.o. 406
2 DESUS 26
6 LDS 342
8 NSI 51
10 SNS 23
11 SLS+SKD 27
12 SDS 88
14 SMS 49
15 ZLSD 76
16 ZS 5

V3_32 ZA KATERO STRANKO OZ. KANDIDATA STE VOLI

3.32 NA LETOŠNJIH VOLITVAH SE JE V DRŽAVNI ZBOR UVRSTILO OSEM SPODAJ NAVEDENIH STRANK. ALI JE MED NJIMI KATERA, KI PO VAŠEM MNENJU NE SODI V PARLAMENT? PROSIM, NAVEDITE, KATERA.

Value 201268 Frequency
1 Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DESUS) 60
2 Liberalna demokracija Slovenije (LDS) 6
3 SLS+SKD - Slovenska ljudska stranka (SLS) 30
4 Slovenska nacionalna stranka (SNS) 83
5 Socialdemokratska stranka Slovenije (SDS) 27
6 Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka (NSI) 142
7 Združena lista socialnih demokratov (ZLSD) 1
8 Stranka mladih Slovenije (SMS) 34
98 take stranke ni 340
99 ne vem, b.o. 366
" " 8

V3_33 ALI STRANKE V DZ ZASTOPAJO INTERESE PREB

3.33 KAJ MENITE, ALI STRANKE V DRŽAVNEM ZBORU ZASTOPAJO INTERESE PREBIVALCEV VAŠE REGIJE, POKRAJINE, ALI JIH NE ZASTOPAJO?

Value 202267 Frequency
1 da, zastopajo v veliki meri 48
2 da, deloma zastopajo 614
3 ne, sploh ne zastopajo 253
9 ne vem, b.o. 182

V3_34 ALI STRANKE V DZ ZASTOPAJO INTERESE SLOJ

3.34 ALI MENITE, DA STRANKE V DRŽAVNEM ZBORU ZASTOPAJO INTERESE SKUPINE, SLOJA LJUDI, KI MU TUDI VI PRIPADATE?

Value 203266 Frequency
1 da, zastopajo v veliki meri 56
2 da, deloma zastopajo 639
3 ne, sploh ne zastopajo 215
9 ne vem, b.o. 186
" " 1

V4_01A KATERE OSREDNJE TV INFORMATIVNE ODDAJE R 4.00 MEDIJSKI BLOK 4.01 KATERE OSREDNJE TELEVIZIJSKE INFORMATIVNE ODDAJE REDNO SPREMLJATE OZ. GLEDATE?

- Dnevnik TV Slovenije

Value 204265 Frequency
1 (ni izbral/a) 385
3 (izbral/a) 615
9 nobene 97

V4_01B KATERE OSREDNJE TV INFORMATIVNE ODDAJE R 4.00 MEDIJSKI BLOK 4.01 KATERE OSREDNJE TELEVIZIJSKE INFORMATIVNE ODDAJE REDNO SPREMLJATE OZ. GLEDATE?

- 24 ur POP TV

Value 205264 Frequency
1 (ni izbral/a) 310
3 (izbral/a) 691
9 nobene 96

V4_01C KATERE OSREDNJE TV INFORMATIVNE ODDAJE R 4.00 MEDIJSKI BLOK 4.01 KATERE OSREDNJE TELEVIZIJSKE INFORMATIVNE ODDAJE REDNO SPREMLJATE OZ. GLEDATE?

- Odmevi TV Slovenije

Value 206263 Frequency
1 (ni izbral/a) 619
3 (izbral/a) 382
9 nobene 96

V4_01D KATERE OSREDNJE TV INFORMATIVNE ODDAJE R 4.00 MEDIJSKI BLOK 4.01 KATERE OSREDNJE TELEVIZIJSKE INFORMATIVNE ODDAJE REDNO SPREMLJATE OZ. GLEDATE?

- tuje informativne TV oddaje

Value 207262 Frequency
1 (ni izbral/a) 791
3 (izbral/a) 209
9 nobene 97

V4_02A ALI SPREMLJATE INFORMATIVNE ODDAJE RA PO 4.02 ALI SPREMLJATE - REDNO OZ. POGOSTO - INFORMATIVNE ODDAJE SLOVENSKIH RADIJSKIH POSTAJ? (Če da) KATERE?

- informativne oddaje Radia Slovenija

Value 208261 Frequency
1 (ni izbral/a) 326
3 (izbral/a) 421
9 ne poslušam informativnih oddaj na radiu 349
" " 1

V4_02B ALI SPREMLJATE INFORMATIVNE ODDAJE RA PO 4.02 ALI SPREMLJATE - REDNO OZ. POGOSTO - INFORMATIVNE ODDAJE SLOVENSKIH RADIJSKIH POSTAJ? (Če da) KATERE?

- lokalno radijske postaje z informativnimi vsebinami

Value 209260 Frequency
1 (ni izbral/a) 303
3 (izbral/a) 444
9 ne poslušam informativnih oddaj na radiu 349
" " 1

V4_02C ALI SPREMLJATE INFORMATIVNE ODDAJE RA PO 4.02 ALI SPREMLJATE - REDNO OZ. POGOSTO - INFORMATIVNE ODDAJE SLOVENSKIH RADIJSKIH POSTAJ? (Če da) KATERE?

- Radio Ognjišče

Value 210259 Frequency
1 (ni izbral/a) 637
3 (izbral/a) 108
9 ne poslušam informativnih oddaj na radiu 351
" " 1

V4_03A KATERE DNEVNE CASOPISE REDNO BERETE...De 4.03 KATERE DNEVNE ČASOPISE REDNO (SKORAJ VSAKODNEVNO) BERETE?

- Delo

Value 211258 Frequency
1 (ni izbral/a) 514
3 (izbral/a) 229
9 nobenega 354

V4_03B KATERE DNEVNE CASOPISE REDNO BERETE...Dn 4.03 KATERE DNEVNE ČASOPISE REDNO (SKORAJ VSAKODNEVNO) BERETE?

- Dnevnik

Value 212257 Frequency
1 (ni izbral/a) 537
3 (izbral/a) 205
9 nobenega 355

V4_03C KATERE DNEVNE CASOPISE REDNO BERETE...Ve 4.03 KATERE DNEVNE ČASOPISE REDNO (SKORAJ VSAKODNEVNO) BERETE?

- Večer

Value 213256 Frequency
1 (ni izbral/a) 551
3 (izbral/a) 191
9 nobenega 355

V4_03D KATERE DNEVNE CASOPISE REDNO BERETE...Sl 4.03 KATERE DNEVNE ČASOPISE REDNO (SKORAJ VSAKODNEVNO) BERETE?

- Slovenske novice

Value 214255 Frequency
1 (ni izbral/a) 472
3 (izbral/a) 270
9 nobenega 355

V4_03E KATERE DNEVNE CASOPISE REDNO BERETE...tu 4.03 KATERE DNEVNE ČASOPISE REDNO (SKORAJ VSAKODNEVNO) BERETE?

- tuji dnevni časopisi

Value 215254 Frequency
1 (ni izbral/a) 717
3 (izbral/a) 25
9 nobenega 355

V4_04A KATERE REVIJE BERETE...Jana 4.04 KATERE OD NAŠTETIH REVIJ, TEDNIKOV BERETE REDNO ALI POGOSTO?

- Jana

Value 216253 Frequency
1 (ni izbral/a) 532
3 (izbral/a) 234
9 nobenega od teh 331

V4_04B KATERE REVIJE BERETE...Nasa zena 4.04 KATERE OD NAŠTETIH REVIJ, TEDNIKOV BERETE REDNO ALI POGOSTO?

- Naša žena

Value 217252 Frequency
1 (ni izbral/a) 703
3 (izbral/a) 63
9 nobenega od teh 331

V4_04C KATERE REVIJE BERETE...Nedeljski dnevnik 4.04 KATERE OD NAŠTETIH REVIJ, TEDNIKOV BERETE REDNO ALI POGOSTO?

- Nedeljski dnevnik

Value 218251 Frequency
1 (ni izbral/a) 427
3 (izbral/a) 339
9 nobenega od teh 331

V4_04D KATERE REVIJE BERETE...Mag 4.04 KATERE OD NAŠTETIH REVIJ, TEDNIKOV BERETE REDNO ALI POGOSTO?

- Mag

Value 219250 Frequency
1 (ni izbral/a) 677
3 (izbral/a) 89
9 nobenega od teh 331

V4_04E KATERE REVIJE BERETE...Mladina 4.04 KATERE OD NAŠTETIH REVIJ, TEDNIKOV BERETE REDNO ALI POGOSTO?

- Mladina

Value 220249 Frequency
1 (ni izbral/a) 643
3 (izbral/a) 123
9 nobenega od teh 331

V4_04F KATERE REVIJE BERETE...Kmecki glas 4.04 KATERE OD NAŠTETIH REVIJ, TEDNIKOV BERETE REDNO ALI POGOSTO?

- Kmečki glas

Value 221248 Frequency
1 (ni izbral/a) 692
3 (izbral/a) 74
9 nobenega od teh 331

V4_04G KATERE REVIJE BERETE...7D 4.04 KATERE OD NAŠTETIH REVIJ, TEDNIKOV BERETE REDNO ALI POGOSTO?

- 7D

Value 222247 Frequency
1 (ni izbral/a) 724
3 (izbral/a) 42
9 nobenega od teh 331

V4_04H KATERE REVIJE BERETE...Druzina 4.04 KATERE OD NAŠTETIH REVIJ, TEDNIKOV BERETE REDNO ALI POGOSTO?

- Družina

Value 223246 Frequency
1 (ni izbral/a) 676
3 (izbral/a) 90
9 nobenega od teh 331

V4_04I KATERE REVIJE BERETE...Ognjisce 4.04 KATERE OD NAŠTETIH REVIJ, TEDNIKOV BERETE REDNO ALI POGOSTO?

- Ognjišče

Value 224245 Frequency
1 (ni izbral/a) 658
3 (izbral/a) 108
9 nobenega od teh 331