Priznanja Klinarjevega sklada

Datum objave: 08. 04. 2017    Datum zadnjega pregleda: 06. 11. 2017

 

Sklad prof. Klinarja letno razpisuje:

  • priznanje za najboljšo diplomsko ali drugo delo dodiplomskih študentov/-k (v podobnem obsegu kot diplomska naloga) s področja etničnih skupin, migracij ali družbene slojevitosti,
  • priznanje za najboljšo magistrsko delo ali doktorsko disertacijo s področja etničnih skupin, migracij ali družbene slojevitosti in
  • priznanje za najboljše delo (diplomsko delo, magistrsko delo ali doktorat), ki temelji na podatkih iz Arhiva družboslovnih podatkov na FDV (katerakoli tema).

 

Za priznanja se lahko potegujejo le tisti, ki so diplomirali, magistrirali ali doktorirali na FDV.

Za prvo od naštetih priznanjse na razpis prijavijo avtorji sami, lahko pa jih prijavijo tudi njihovi mentorji. Za to priznanje se avtomatično potegujejo študenti, katerih diplomska dela so bila ocenjene z deset in so bila zagovarjana v času, ki ga določa aktualni razpis. 

Za drugo priznanjese brez posebne prijave potegujejo vsebinsko ustrezna magistrska dela in doktorske disertacije, ki so bili zagovarjani v času, ki ga določa aktualni razpis. 

Za tretjo od razpisanih priznanjse brez posebne prijave potegujejo metodološko in vsebinsko ustrezna diplomska in magistrska dela ter doktorske disertacije, ki so bili zagovarjani v času, ki ga določa aktualni razpis. Metodološko in vsebinsko ustreznost teh del ugotavlja komisija za podelitev priznanj profesorja Klinarja v sodelovanju z vodjem Arhiva družboslovnih podatkov. 

The Commission for the Awarding prof. Klinar's Awards decides on the methodological and thematic appropriateness of works in collaboration with the Head of the ADP.

Dela, ki so že prejela katerokoli drugo nagrado ali priznanje, se ne morejo potegovati za priznanja Sklada.

 

Slovesna razglasitev in podelitev priznanj poteka na častnem shodu FDV v decembru.

Za dodatna pojasnila se lahko obrnete na prof. dr. Mirana Komaca.

Za priznanja Klinarjevega sklada se potegujejo tudi diplomsko delo, magistrsko delo ali doktorat, ki bo temeljilo na podatkih iz Arhiva družboslovnih podatkov na FDV (katerakoli tema). Tako kot za ostale nagrade Klinarjevega sklada je pogoj, da je delo nastalo na FDV.

V kolikor menite, da vaše delo zasluži priznanje, prosimo, da na Arhiv družboslovnih podatkov pošljete sledeče podatke:

   Ime in priimek avtorja:

   Naslov dela:

   Datum zagovora:

   COBISS ID:

V kolikor vaše delo še ni vpisano v COBISS, nam na zgornji naslov pošljite vaše delo v pdf dokumentu.

 

Prejemniki priznanj, ki se opirajo na podatke iz ADP

 

2015 - 2016
Živa Broder, Sindikalno gibanje v Sloveniji od osamosvojitve do danes, magistrsko delo.
Meta Novak, Vpliv družbenoekonomskega položaja na izražanje političnih mnenj v anketah, doktorska disertacija.

2014
Alja Domjan, Strankarska identifikacija kot dejavnik volilnega vedenja skozi čas, diplomsko delo.

2013
Katja Kuščer, Vpliv informacijsko-komunikacijskih tehnologij na ekološko zavest, magistrsko delo.

2012
Pia Mikolič, Odnos do istospolno usmerjenih, žensk ter nacionalnih manjšin in ideologija izključevanja, diplomsko delo.
Maja Mrzel, Kakovost merskih instrumentov za merjenje egocentričnih omrežij : primerjava enostavnih in sestavljenih generatorjev imen, diplomsko delo.

2011
Brigita Bočkaj, Družbeni razred in strah pred kriminaliteto, diplomsko delo.
Luka Zupanc, Dejavniki politične participacije in državljanstvo - Slovenija v mednarodni primerjavi, diplomsko delo.

2009
Meta Novak, Družbeno-ekonomski položaj žensk skozi anketne neodgovore, diplomsko delo.

2008
Gjyle Vishaj, Odnos javnosti do znanosti: znanstvena tveganja v očeh evropske in slovenske javnosti, diplomsko delo.

2007
dr. Vesna Dolničar, Merjenje digitalnega razkoraka, doktorska disertacija.

2006
Polona Štumpfl, Stereotipi o vojaški organizaciji, diplomsko delo.

2005 
Nina Nosan, Ekstremno desna stališča v slovenskem javnem mnenju ob koncu procesa demokratizacije,diplomsko delo.

2004
mag. Silvester Šurla, Opozicija in tranzicija: Politična opozicija na Slovenskem (1990-2002), magistrsko delo.

2003
mag. Tomaž Volf, Problemi enakovrednosti v primerjalnem raziskovanju religioznosti,magistrsko delo.

 

"Tradicionalna priznanja"

 

2015 - 2016
Maja Ježovnik, Izobraževanje druge generacije migrantov, diplomsko delo.
Sergeja Masten, "Mi smo Romi, ne Cigani": vpliv rasizma na vsakdanje življenje Romov, diplomsko delo.
Nina Vobič Arlič, Identiteta potomcev srbskih priseljencev v Sloveniji, doktorska disertacija.
Anja Moric, Slovenski Nemci v diaspori, doktorska disertacija.

2014
Martin Kolenc, Državljanstvo kot mehanizem izključevanja: perspektive transnacionalnega in postnacionalnega državljanstva, diplomsko delo.
Petra Turk, Vprašanje rase v ameriški politiki: Simbolni rasizem in gibanje čajank, magistrsko delo. 
Jovana Mihajlović Trbovc, Javni narativi o preteklosti v procesih tranzicijske pravičnosti: Primer Bosne in Hercegovine, doktorska disertacija.

2013
Emanuela Fabijan, Tretjerazredni državljani: "Nevidni" migrantski delavci iz nekdanje Jugoslavije skozi medijsko perspektivo, diplomsko delo.
Zaira Vidali, Upravljanje etno-jezikovne različnosti: primer dežele Furlanije Julijske krajine, doktorska disertacija.

2012
Mija Javornik, Družbena neenakost spolov : od kvot do paritete, diplomsko delo.
Žerdin Ali, Vpliv zamenjave politične elite na omrežje ekonomske elite : primer Slovenije po volitvah 2004, doktorska disertacija.

2011
Maja Ladić, Družbena vključenost/izključenost Romov s poudarkom na izobraževanju prekmurskih Romov, diplomsko delo.
Nataša Kogej, Konstrukcija evropske identitete v Sloveniji v parlamentarnem diskurzu, magistrsko delo.

2010
Sanja Škrinjar, Nacionalne mitologije in religije ter njihova vloga v vojni na ozemlju bivše Jugoslavije, diplomsko delo.
dr. Mitja Durnik, Kanadska javna politika in revščina prvotnih prebivalcev, doktorska disertacija.

2009
Marjeta Pirnat, Vpliv medijskega poročanja na slovensko javno mnenje v času jugoslovanske krize, diplomsko delo.
Dr. Janez Pirc, Migracije iz afriških držav v Evropsko unijo, doktorska disertacija.

2008
Katja Belšak, Jezikovne pravice slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem, diplomsko delo.
Maja Dolinar, Uporabnost konstruktivistične analize etničnega konflikta in oblikovanja identitete na primeru Makedonije, diplomsko delo.

2007
Mag. Nina Vobič Arlič, Slovenska nacionalna identiteta in islam, magistrsko delo.
Stanislav Salaćanin, Avtonomija kot možni način odpravljanja etničnih napetosti, diplomsko delo.

2006
Maja Fajfar, Delo v perspektivi - mladi med pričakovanji in možnostmi, diplomsko delo.
Valentina Geržina, 2005
Mag. Sara Brezigar,
Politike promocije manjšinskih jezikov: Primer slovenske jezikovne manjšine v Italiji,magistrsko delo. 
Tanja Jarkovič, Mednarodne migracije visokokvalificirane delovne sile v EU, diplomsko delo.

2004
Damjana Šarčević, Migracijska politika – pretok delovne sile v Evropski uniji, diplomsko delo.
dr. Jelka Zorn, Etnografija vsakdanjega življenja ljudi brez slovenskega državljanstva,doktorska disertacija.

2003
Mag. Matejka Rebolj, Identifikacija ranljivih skupin z vidika zdravja in virov dohodka, magistrsko delo. 
Ana Kralj, Nepovabljeni. Ilegalne migracije kot učinek globalizacijskih procesov, diplomsko delo

2002
Dr. Mateja Sedmak, Narodnostno mešane zakonske zveze kot oblika interpersonalnega kulturnega soočanja, doktorska disertacija.
Sanja Čikić, Omrežena diaspora. Povezovanje slovenskih izseljencev s pomočjo informacijsko komunikacijske tehnologije,diplomsko delo

2001
Dr. Zvone Žigon, Političnost kot polje ohranjanja etnične identitete v izseljenstvu - Slovenska politična emigracija v Argentini, doktorska disertacija.
Tanja Škabar, Migracije žensk – primer slovenskih dojilj, diplomsko delo. 

2000
Damir Nadarević, Resocializacija beguncev iz BiH v Republiki Sloveniji – študija primera Zbirni center Črnomelj, diplomsko delo.
Maruša Pušnik, Medijski diskurz in upravljanje z nacionalno identiteto (Primer Podjune na avstrijskem Koroškem – Pliberk/Bleiburg), diplomsko delo.

1999
Dr. Angelca Ivančič, Mobility in the labour market and ways of education: the course of occupational careers and education and training after entering the labour market,doktorska disertacija.
Romana Bešter in Jadrić Irena, Zaščita manjšin v Republiki Madžarski in ZR Nemčiji: ustavni, mednarodnopravni in primerjalni vidiki, diplomsko delo.

1998
Mag. Jasna Murgel, Avtonomija, kot možni način urejanja varstva etničnih manjšin, magistrsko delo.
Polona Siter Drnovšek, Sodobni teoretski koncepti naroda in nacionalnega vprašanja, diplomsko delo.

1997
Mag. Simona Zavratnik, Med družbeno integracijo in izključenostjo: Primer bosanskih beguncev v Sloveniji, Avstriji in na Irskem, magistrsko delo.

  Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. LETO. Priznanja Klinarjevega sklada. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/klinar/ (DD. mesec leto).

  V ADP HRANIMO TUDI

Spoznavni zemljevid Slovenije, ZIFF

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si