Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJMPB_98
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJMPB_98_V1
Main author(s):
  • Toš, Niko
Co-workers:
  • Štebe, Janez
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
ADP - Arhiv družboslovnih podatkov, Univerza v Ljubljani

Place; date:

Ljubljana; december 1999

Funding agency:

Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Urad vlade za informiranje Republike Slovenije

Project number:

no information

Series:
  • SJM/Slovensko javno mnenje

    Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

  • PB/Politbarometer

    Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede


Abstract:

Kumulativna datoteka ponovljenih vprašanj iz ankete SJM na temo merjenja političnega utripa in ocenjevanja razmer v družbi pokriva obdobje od 1990 do 1998, z najmanj enim vprašalnikom letno. Izbor vprašanj izhaja iz zadnje letnice, 1998, in ohranja vprašanja, ki se dotikajo naslovne teme in ki so ponovljena večkrat v navedenem obdobju. Ankete SJM so vključene v izbor, v kolikor vsebujejo obsežnejši blok vprašanj iz tematskega sklopa. Osamljene ponovitve vprašanj niso vključene v pregled, kar zadeva tudi raziskave SJM, ki so del mednarodnih primerjalnih projektov, kot so ISSP, WVS in Demokratizacija v Vzhodni Evropi, 1991 ter iz nemške raziskave PB. Večje število vprašanj izhaja iz posameznih od omenjenih raziskav, kjer pa nastopajo v drugačnem kontekstu tematsko zaokroženih sklopov. Mednarodne datoteke teh raziskav vključujejo Slovenijo in so primerne za primerjalno analizo med državami. Kumulativna datoteka SJMPB_98 vsebuje vprašanja pereči problemi (odprto vprašanje), navezanost na Slovenijo, primerjava življenjskih razmer v petletnem obdobju, sreča. Naslednja tema je udeležba vlade pri sistemskem financiranju področij javnega življenja, odgovornost države za razvoj in socialno varnost državljanov, oboje ponovljeno iz raziskave Vloga države (ISSP). Respondenti se izrekajo glede vprašanja, kakšne naj bi bile razlike v plačah, ocenjujejo zadostnost dohodka za preživetje, zadovoljstvo z materialnimi razmerami v družini ter zadovoljstvo s stanjem demokracije v Sloveniji. Ožji sklop vprašanj iz poglavja politični barometer (deloma povzeto po nemškem PB) uvaja splošna ocena zaupanje v institucije, uspešnost delovanja države in posameznih ministrstev, koristnost članstva Slovenije v EU. Sledijo stališča o strankah in politikih kot je naklonjenost političnim strankam, samouvrstitev na dimenziji levo-desno in strankarske preference. Ponujena je še ocena razmer v Sloveniji po drugi svetovni vojni. Vsebovane so vse standardne demografske spremenljivke kot je spol, letnica rojstva, ocena vernosti in obiskovanje verskih obredov, zaposlitveni položaj, poklic, izobrazba, premoženje, dohodek, subjektivni družbeni razred, pripravljenost na sodelovanje pri anketi ter podatki o regiji, ali je naselje urbano in velikost naselja.

Methodology


Collection date: november 1990 - december 1991, november 1991 - december 1991, oktober 1992 - november 1992, oktober 1993 - november 1993, oktober 1994 - november 1994, oktober 1995 - november 1995, junij 1996 - junij 1996, oktober 1997 - november 1997, november 1997 - december 1997, oktober 1998 - november 1998
Date of production: 1999
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Občasno pri vzporednih anketah SJM uporabljajo razpolovljen vzorec.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ../podatki/sjm/SJMPB_98.POR

Format: "SPSS prenosljiva datoteka"

  • number of variables: 131
  • number of units: 14349

Variable list

ID ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 1 4001 822.6 576.668

Valid range from 1 to 4001

SJM

Value 22 Frequency
902 2074
912 2078
923 2024
931 1043
944 1036
951 1016
961 1024
971 2031
973 1005
982 1018
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 902 982 939.646 27.3399

Valid range from 902 to 982

V1_951 1. PEREC PROBLEM

Value 31 Frequency
-99 13339
1 294
2 119
3 87
4 153
5 12
6 36
7 29
8 9
9 33
10 6
11 3
12 9
13 11
14 1
15 2
18 4
19 26
20 5
21 4
23 1
24 5
26 1
28 1
29 1
34 14
98 19
99 125
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 99 -90.7541 31.2499

Valid range from -99 to 99

ID ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 1 4001 822.6 576.668

Valid range from 1 to 4001

SJM

Value 2130 Frequency
902 2074
912 2078
923 2024
931 1043
944 1036
951 1016
961 1024
971 2031
973 1005
982 1018
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 902 982 939.646 27.3399

Valid range from 902 to 982

V1_951 1. PEREC PROBLEM

Value 3129 Frequency
-99 13339
1 294
2 119
3 87
4 153
5 12
6 36
7 29
8 9
9 33
10 6
11 3
12 9
13 11
14 1
15 2
18 4
19 26
20 5
21 4
23 1
24 5
26 1
28 1
29 1
34 14
98 19
99 125
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 99 -90.7541 31.2499

Valid range from -99 to 99

V2_951 2. PEREC PROBLEM

Value 4128 Frequency
-99 13343
1 83
2 98
3 33
4 84
5 31
6 65
7 30
8 15
9 24
10 9
11 8
12 7
13 12
14 9
15 3
16 1
17 8
18 11
19 27
20 3
21 6
22 4
23 3
24 10
25 1
26 5
27 1
29 1
34 21
98 19
99 374
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 99 -89.0169 38.2545

Valid range from -99 to 99

V1_961 1. PEREC PROBLEM

Value 5127 Frequency
-99 13334
1 NEZAPOSLENOST 359
2 POLIT.KRIZA 75
3 POL.STRANKE 13
4 ZUN.POLITIKA 42
5 GOSP.PROBLEMI 80
6 KMETIJSTVO 15
7 TURIZEM 2
8 KRIMINAL 19
9 NIZKE PLA^E 26
10 PRIVATIZACIJA 26
11 DRAGINJA 9
12 STANDARD 6
13 POKOJNINE 8
14 ZDRAVSTVO 12
15 NATALITETA 2
16 STANOVANJA 12
17 CESTE 6
18 EVROPA 30
19 [OLSTVA 10
20 TUJCI 3
21 NACIONALIZEM 0
22 POPRAVA KRIVIC 7
23 INFLACIJA 4
24 EKOLOGIJA 4
25 ZAKONODAJA 26
26 SOCIALNI PROBLEM 6
27 CERKEV/DRZAVA 1
28 CERKV.PREMOZENJE 0
29 NARKOMANIJA 1
30 BLIZINA VOJNE 0
31 OBRAMBA 0
32 SLOV.KULTURA 1
33 PREHOD.OBDOBJE 3
34 ZENSKO VPRA[. 1
35 NE KR[KO 1
36 MLADINA 1
37 PODCENJEVANJE IZOBR. 2
38 NEUPO[.BESEDE DELAVCEV 14
39 DRZAVNI STRO[KI 0
40 PRORA^UN 1
41 NATO 1
42 1
44 DRUGO 9
98 15
99 161
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 99 -90.3665 32.7101

Valid range from -99 to 99

V2_961 2. PEREC PROBLEM

Value 6126 Frequency
-99 13495
1 NEZAPOSLENOST 102
2 POLIT.KRIZA 43
3 POL.STRANKE 15
4 ZUN.POLITIKA 26
5 GOSP.PROBLEMI 57
6 KMETIJSTVO 12
7 TURIZEM 0
8 KRIMINAL 20
9 NIZKE PLA^E 33
10 PRIVATIZACIJA 31
11 DRAGINJA 13
12 STANDARD 28
13 POKOJNINE 27
14 ZDRAVSTVO 22
15 NATALITETA 3
16 STANOVANJA 31
17 CESTE 6
18 EVROPA 14
19 [OLSTVA 15
20 TUJCI 5
21 NACIONALIZEM 1
22 POPRAVA KRIVIC 5
23 INFLACIJA 10
24 EKOLOGIJA 4
25 ZAKONODAJA 36
26 SOCIALNI PROBLEM 10
27 CERKEV/DRZAVA 3
28 CERKV.PREMOZENJE 0
29 NARKOMANIJA 2
30 BLIZINA VOJNE 0
31 OBRAMBA 3
32 SLOV.KULTURA 2
33 PREHOD.OBDOBJE 8
34 ZENSKO VPRA[. 0
35 NE KR[KO 1
36 MLADINA 1
37 PODCENJEVANJE IZOBR. 2
38 NEUPO[.BESEDE DELAVCEV 16
39 DRZAVNI STRO[KI 2
40 PRORA^UN 1
41 NATO 2
44 DRUGO 17
98 10
99 215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 99 -91.0156 33.159

Valid range from -99 to 99

V1_971 1. PEREC PROBLEM

Value 7125 Frequency
-99 12323
1 POLITI^NA KRIZA, NEDEMOKRATI^NOST 99
2 PRIVATIZACIJA 68
3 NEZAPOSLENOST 625
4 GOSPODARSKI PROBLEMI, STE^AJI 147
5 ZUNANJA POLITIKA, MEJE 50
6 NIZEK STANDARD, KVALITETA ZIVLJENJA 25
7 POKOJNINE, ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 48
8 KMETIJSTVO 45
9 DRZAVNE FINANCE, PRORA^UN 26
10 POLITI^NE STRANKE 29
11 VKLJU^EVANJE V NATO 22
12 VKLJU^EVANJE V EU 75
13 DELOVANJE VLADE 47
14 PRAVNA DRZAVA 30
15 DRAGINJA, REV[^INA 25
16 NIZKE PLA^E, RAZLIKE V DOHODKIH 39
17 PREDSEDNI[KE VOLITVE 44
18 POLITI^NA KULTURA 12
19 MLADI 13
20 KRIMINAL 20
21 KRIMINAL V PODJETJIH, KORUPCIJA 6
22 ZAKONODAJA, SODSTVO 25
23 PRAVICE DELAVCEV 7
24 DROGE, ALKOHOL 12
25 STANOVANJSKI PROBLEMI 7
26 ZDRAVSTVO, ZOBOZDRAVSTVO 5
27 TURIZEM 1
28 NATALITETA 2
29 NACIONALIZEM 0
30 BEGUNCI, TUJCI 7
31 CESTE, AVTOCESTE 7
32 [OLSTVO 13
33 POPRAVA KRIVIC, SPRAVA 5
34 INFLACIJA, DAVKI, OBRESTI, BANKE 16
35 EKOLOGIJA 3
36 CERKEV - DRZAVA 15
37 JE KR[KO 0
63 1
66 drugo 50
98 44
99 ne vem, b.o. 311
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 99 -81.4483 45.3305

Valid range from -99 to 99

V2_971 2. PEREC PROBLEM

Value 8124 Frequency
-99 12680
1 POLITI^NA KRIZA, NEDEMOKRATI^NOST 88
2 PRIVATIZACIJA 61
3 NEZAPOSLENOST 182
4 GOSPODARSKI PROBLEMI, STE^AJI 147
5 ZUNANJA POLITIKA, MEJE 34
6 NIZEK STANDARD, KVALITETA ZIVLJENJA 29
7 POKOJNINE, ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 48
8 KMETIJSTVO 24
9 DRZAVNE FINANCE, PRORA^UN 30
10 POLITI^NE STRANKE 22
11 VKLJU^EVANJE V NATO 8
12 VKLJU^EVANJE V EU 81
13 DELOVANJE VLADE 24
14 PRAVNA DRZAVA 20
15 DRAGINJA, REV[^INA 40
16 NIZKE PLA^E, RAZLIKE V DOHODKIH 113
17 PREDSEDNI[KE VOLITVE 22
18 POLITI^NA KULTURA 2
19 MLADI 11
20 KRIMINAL 44
21 KRIMINAL V PODJETJIH, KORUPCIJA 8
22 ZAKONODAJA, SODSTVO 22
23 PRAVICE DELAVCEV 17
24 DROGE, ALKOHOL 16
25 STANOVANJSKI PROBLEMI 25
26 ZDRAVSTVO, ZOBOZDRAVSTVO 14
27 TURIZEM 2
28 NATALITETA 6
29 NACIONALIZEM 3
30 BEGUNCI, TUJCI 6
31 CESTE, AVTOCESTE 7
32 [OLSTVO 20
33 POPRAVA KRIVIC, SPRAVA 5
34 INFLACIJA, DAVKI, OBRESTI, BANKE 14
35 EKOLOGIJA 6
36 CERKEV - DRZAVA 10
37 JE KR[KO 1
66 drugo 63
94 1
97 1
98 39
99 ne vem, b.o. 353
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 99 -83.5547 44.5461

Valid range from -99 to 99

V3 izbira dezele

Value 9123 Frequency
-99 5127
1 5934
2 2228
3 496
4 219
9 345
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -34.2682 48.2842

Valid range from -99 to 9

V4 kako zivijo ljudje?

Value 10122 Frequency
-99 2047
1 1980
2 6318
3 2264
4 1330
5 128
9 282
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -12.039 35.4959

Valid range from -99 to 9

V5 demokraticnost odlocanja

Value 11121 Frequency
-99 2125
1 549
2 2169
3 2646
4 4481
5 839
9 1540
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -11.2601 36.6364

Valid range from -99 to 9

V6 spostovanje clovekovih pravic

Value 12120 Frequency
-99 2092
1 767
2 2592
3 3201
4 3930
5 737
9 1030
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -11.3512 36.2551

Valid range from -99 to 9

V7 spostovanje dela

Value 13119 Frequency
-99 2071
1 1210
2 4292
3 2846
4 2639
5 513
9 778
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -11.6088 35.9333

Valid range from -99 to 9

V8 moznost dobiti stanovanje

Value 14118 Frequency
-99 92
1 4060
2 6339
3 1290
4 878
5 114
9 1576
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 2.07443 8.45429

Valid range from -99 to 9

V9 moznost dobiti zaposlitev

Value 15117 Frequency
-99 25
1 7095
2 5968
3 643
4 223
5 78
9 317
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 1.57642 4.39634

Valid range from -99 to 9

V10 zakonitost

Value 16116 Frequency
-99 2159
1 870
2 2837
3 4240
4 1744
5 149
9 2350
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -11.5413 36.8859

Valid range from -99 to 9

V11 moznost izobrazevanja

Value 17115 Frequency
-99 2074
1 583
2 3792
3 3914
4 2696
5 477
9 813
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -11.4943 36.0081

Valid range from -99 to 9

V12 kulturno zivljenje

Value 18114 Frequency
-99 2129
1 493
2 2495
3 4592
4 2944
5 482
9 1214
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -11.5966 36.5294

Valid range from -99 to 9

V13 moznost imeti, prezivljati otroke

Value 19113 Frequency
-99 2072
1 2704
2 6642
3 1814
4 560
5 66
9 491
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -12.3151 35.6424

Valid range from -99 to 9

V14 zdravstveno varstvo

Value 20112 Frequency
-99 2066
1 1643
2 4888
3 3600
4 1380
5 166
9 606
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -11.8831 35.7636

Valid range from -99 to 9

V15 vpliv stroke na odlocitve

Value 21111 Frequency
-99 4341
1 775
2 2182
3 2553
4 1648
5 126
9 2724
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -26.8467 47.5837

Valid range from -99 to 9

V16 srecen - nesrecen

Value 22110 Frequency
-99 6137
1 778
2 3994
3 2320
4 322
8 564
9 234
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -40.6949 50.4258

Valid range from -99 to 9

V17 OSEBNA SRECA...

Value 23109 Frequency
-99 11308
0 64
1 32
2 45
3 97
4 145
5 834
6 330
7 425
8 511
9 206
10 311
99 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 99 -76.4 43.8706

Valid range from -99 to 99

V18 za varstvo okolja

Value 24108 Frequency
-99 11303
1 veliko manj 32
2 nekaj manj 127
3 kot doslej 853
4 nekaj vec 1238
5 veliko vec 647
9 ne vem 149
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -77.122 42.1507

Valid range from -99 to 9

V19 za zdravstvo

Value 25107 Frequency
-99 11303
1 veliko manj 28
2 nekaj manj 84
3 kot doslej 629
4 nekaj vec 1414
5 veliko vec 813
9 ne vem 78
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -77.1128 42.1669

Valid range from -99 to 9

V20 za policijo

Value 26106 Frequency
-99 11305
1 veliko manj 157
2 nekaj manj 344
3 kot doslej 1194
4 nekaj vec 805
5 veliko vec 379
9 ne vem 165
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -77.2296 41.9627

Valid range from -99 to 9

V21 za izobrazevanje

Value 27105 Frequency
-99 11303
1 veliko manj 16
2 nekaj manj 50
3 kot doslej 585
4 nekaj vec 1418
5 veliko vec 888
9 ne vem 89
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -77.0934 42.2042

Valid range from -99 to 9

V22 za vojsko

Value 28104 Frequency
-99 11303
1 veliko manj 521
2 nekaj manj 772
3 kot doslej 1116
4 nekaj vec 365
5 veliko vec 137
9 ne vem 135
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -77.3729 41.6696

Valid range from -99 to 9

V23 za pokojnine

Value 29103 Frequency
-99 11303
1 veliko manj 38
2 nekaj manj 163
3 kot doslej 1114
4 nekaj vec 1089
5 veliko vec 515
9 ne vem 127
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -77.1634 42.0709

Valid range from -99 to 9

V24 za nezaposlene

Value 30102 Frequency
-99 11303
1 veliko manj 173
2 nekaj manj 362
3 kot doslej 1053
4 nekaj vec 910
5 veliko vec 405
9 ne vem 143
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -77.2172 41.9688

Valid range from -99 to 9

V25 za kulturo in umetnost

Value 31101 Frequency
-99 11303
1 veliko manj 71
2 nekaj manj 234
3 kot doslej 1381
4 nekaj vec 887
5 veliko vec 271
9 ne vem 202
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -77.1896 42.0223

Valid range from -99 to 9

V26 odgovornost vlade za delo

Value 32100 Frequency
-99 8189
1 3243
2 2113
3 516
4 84
9 204
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -55.7197 49.9131

Valid range from -99 to 9

V27 nadzorovati cene

Value 3399 Frequency
-99 11302
1 v vsakem primeru odgovorna 1321
2 delno odgovorna 1137
3 v glavnem ni odgovorna 342
4 v nobenem primeru ni odgovorna 130
9 ne vem 117
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -77.5458 41.3276

Valid range from -99 to 9

V28 odgovornost vlade za zdravstvo

Value 3498 Frequency
-99 8190
1 4268
2 1612
3 126
4 14
9 139
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -55.8668 49.7476

Valid range from -99 to 9

V29 odgovornost vlade za stare ljudi

Value 3597 Frequency
-99 8189
1 4116
2 1726
3 157
4 19
9 142
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -55.8449 49.7661

Valid range from -99 to 9

V30 pomagati industriji pri razvoju

Value 3696 Frequency
-99 11302
1 v vsakem primeru odgovorna 1390
2 delno odgovorna 1240
3 v glavnem ni odgovorna 253
4 v nobenem primeru ni odgovorna 49
9 ne vem 115
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -77.569 41.2824

Valid range from -99 to 9

V31 odgovornost vlade za standard nezap.

Value 3795 Frequency
-99 8191
1 2538
2 2633
3 579
4 102
9 306
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -55.628 50.0363

Valid range from -99 to 9

V32 odgovornost vlade za razlike

Value 3894 Frequency
-99 8191
1 3273
2 1837
3 616
4 141
9 291
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -55.6785 49.9782

Valid range from -99 to 9

V33 razlike v osebnih dohodkih

Value 3993 Frequency
-99 6130
1 razlike naj se pove~ajo 572
2 sedanje razlike so primerne 805
3 razlike naj se zmanj{ajo 5984
4 vsi dohodki bi morali biti enaki 389
9 ne vem 469
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -40.4878 50.5478

Valid range from -99 to 9

V34 ALI S SVOJIM REDNIM DELOM ZASLUZITE DOVO

Value 4092 Frequency
-99 8243
1 v celoti zadostuje 813
2 v precejsni meri zadostuje 1442
3 le v majhni meri zadostuje 1585
4 sploh ne zadostuje 810
8 ni zaposlen, ne prejema rednih dohodkov 1269
9 ni odgovora 187
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -55.2324 50.8819

Valid range from -99 to 9

V35 zadovoljnost s stanjem demokracije

Value 4191 Frequency
-99 5114
1 zelo nezadovoljen 796
2 458
3 1055
4 990
5 2601
6 1086
7 698
8 452
9 118
10 zelo zadovoljen 139
99 842
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 99 -26.7347 58.0426

Valid range from -99 to 99

V36 DELOVANJE DEMOKRACIJE

Value 4290 Frequency
-99 12318
1 zadovoljni 127
2 dokaj zadovoljni 471
3 ne kaj dosti zadovoljni 924
4 sploh niste zadovoljni 334
9 ne vem 175
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -84.5167 35.6768

Valid range from -99 to 9

V37 zadovoljnost z druzinsko situacijo

Value 4389 Frequency
-99 3082
1 370
2 333
3 615
4 772
5 2561
6 1316
7 1385
8 1593
9 823
10 1292
99 207
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 99 -14.9968 45.3474

Valid range from -99 to 99

V38 KAKO VI PRESOJATE STANJE V SLOVENSKI DRU

Value 4488 Frequency
-99 7186
1 pri nas v Sloveniji v glavnem vse dobro 306
2 v Sloveniji se je nakopicilo kar precej 4539
3 nahajamo se v tezki krizi 1765
4 smo pred katastrofo 316
5 ne vem 0
9 237
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -48.3196 50.7724

Valid range from -99 to 9

V39 zaupanje druzini

Value 4587 Frequency
-99 3094
1 5998
2 3939
3 1015
4 189
9 114
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -20.0434 41.4093

Valid range from -99 to 9

V40 zaupanje cerkvi

Value 4686 Frequency
-99 3111
1 608
2 1736
3 4188
4 4050
9 656
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -18.7637 42.2418

Valid range from -99 to 9

V41 zaupanje sosedom

Value 4785 Frequency
-99 3096
1 595
2 3525
3 5047
4 1822
9 264
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -19.0992 41.9257

Valid range from -99 to 9

V42 zaupanje TV, casopisu, radiju

Value 4884 Frequency
-99 3092
1 264
2 2727
3 6256
4 1620
9 390
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -18.9304 41.9815

Valid range from -99 to 9

V43 zaupanje solam

Value 4983 Frequency
-99 3121
1 1332
2 5824
3 2970
4 405
9 697
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -19.4575 41.9675

Valid range from -99 to 9

V44 zaupanje sindikatom

Value 5082 Frequency
-99 3199
1 252
2 1437
3 4618
4 3178
9 1665
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -18.9577 42.9191

Valid range from -99 to 9

V45 zaupanje pol. strankam

Value 5181 Frequency
-99 3141
1 99
2 639
3 4767
4 4737
9 966
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -18.6521 42.5626

Valid range from -99 to 9

V46 zaupanje skupscini

Value 5280 Frequency
-99 3143
1 251
2 1741
3 5171
4 2910
9 1133
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -18.8218 42.4978

Valid range from -99 to 9

V47 zaupanje predsedstvu

Value 5379 Frequency
-99 3128
1 1605
2 4028
3 3497
4 1436
9 655
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -19.3659 42.0758

Valid range from -99 to 9

V48 zaupanje slovenski vladi

Value 5478 Frequency
-99 3138
1 563
2 2498
3 5284
4 2221
9 645
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -19.1346 42.2795

Valid range from -99 to 9

V49 predsedniku Vlade

Value 5577 Frequency
-99 9311
1 v celoti 363
2 precej 1284
3 malo 2069
4 nic 1075
9 ne vem 247
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -63.1492 48.7488

Valid range from -99 to 9

V50 zaupanje TO

Value 5676 Frequency
-99 3141
1 1230
2 3991
3 3605
4 1534
9 848
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -19.3159 42.2187

Valid range from -99 to 9

V51 zaupanje sodoscem

Value 5775 Frequency
-99 3156
1 505
2 2828
3 4538
4 2025
9 1297
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -19.0185 42.5131

Valid range from -99 to 9

V52 zaupanje policiji

Value 5874 Frequency
-99 3109
1 575
2 3031
3 4802
4 1873
9 959
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -18.8602 42.1829

Valid range from -99 to 9

V53 zaupanje bankam

Value 5973 Frequency
-99 3120
1 668
2 2998
3 4536
4 2321
9 706
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -19.0236 42.1856

Valid range from -99 to 9

V54 zaupanje gospodarstvu

Value 6072 Frequency
-99 3142
1 268
2 2273
3 5927
4 1670
9 1069
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -18.9673 42.4118

Valid range from -99 to 9

V55 slovenskemu tolarju

Value 6171 Frequency
-99 8260
1 v celoti 676
2 precej 2719
3 malo 2081
4 nic 324
9 ne vem 289
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -55.8566 50.262

Valid range from -99 to 9

V56 skupscina - Bucar

Value 6270 Frequency
-99 3089
1 149
2 1774
3 4976
4 2158
5 704
9 1499
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -18.2273 42.3502

Valid range from -99 to 9

V57 vlada - Peterle

Value 6369 Frequency
-99 1016
1 630
2 4101
3 4844
4 2061
5 520
9 1177
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -3.88759 26.3245

Valid range from -99 to 9

V58 Predsed. Vlade Janez Drnovsek

Value 6468 Frequency
-99 9269
1 zelo neuspesno 373
2 neuspesno 1553
3 delom deloma 1723
4 uspesno 650
5 zelo uspesno 265
9 ne vem 516
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -62.751 48.9822

Valid range from -99 to 9

V59 predsetstvo - Kucan

Value 6567 Frequency
-99 3088
1 1821
2 4711
3 2703
4 763
5 315
9 948
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -19.0397 41.9135

Valid range from -99 to 9

V60 gospodarska ministrstva

Value 6666 Frequency
-99 3092
1 101
2 1288
3 4154
4 2646
5 634
9 2434
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -17.7928 42.6179

Valid range from -99 to 9

V61 zunanje ministrstvo

Value 6765 Frequency
-99 3092
1 497
2 3068
3 3580
4 1438
5 465
9 2209
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -18.1739 42.4244

Valid range from -99 to 9

V62 ministrstvo za zdravstvo

Value 6864 Frequency
-99 5118
1 127
2 1454
3 3361
4 1884
5 581
9 1824
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -32.5254 49.5381

Valid range from -99 to 9

V63 notranje ministrstvo

Value 6963 Frequency
-99 5170
1 zelo pozitiv. 175
2 pozitiv. 1754
3 nevtralen 3421
4 negativ. 1413
5 zelo negativ. 324
9 ne vem 2092
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -32.8792 49.6695

Valid range from -99 to 9

V64 obrambno ministrstvo

Value 7062 Frequency
-99 5170
1 zelo pozitiv. 436
2 pozitiv. 2641
3 nevtralen 2843
4 negativ. 955
5 zelo negativ. 326
9 ne vem 1978
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -33.0567 49.539

Valid range from -99 to 9

V65 ministrstvo za solstvo

Value 7161 Frequency
-99 7196
1 zelo pozitiv. 209
2 pozitiv. 1896
3 nevtralen 2506
4 negativ. 834
5 zelo negativ. 234
9 ne vem 1474
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -47.607 51.5821

Valid range from -99 to 9

V66 ministrstvo za delo, druzino in socialno

Value 7260 Frequency
-99 7196
1 zelo pozitiv. 105
2 pozitiv. 992
3 nevtralen 2582
4 negativ. 1482
5 zelo negativ. 409
9 ne vem 1583
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -47.4144 51.7731

Valid range from -99 to 9

V67 ministrstvo za pravosodje

Value 7359 Frequency
-99 7196
1 zelo pozitiv. 46
2 pozitiv. 678
3 nevtralen 2412
4 negativ. 1435
5 zelo negativ. 435
9 ne vem 2147
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -47.1481 52.0443

Valid range from -99 to 9

V68 ministrstvo za znanost in tehnologijo

Value 7458 Frequency
-99 7195
1 zelo pozitiv. 120
2 pozitiv. 1375
3 nevtralen 2518
4 negativ. 512
5 zelo negativ. 116
9 ne vem 2513
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -47.1556 52.0381

Valid range from -99 to 9

V69 ministrstvo za promet

Value 7557 Frequency
-99 7195
1 zelo pozitiv. 155
2 pozitiv. 1590
3 nevtralen 2476
4 negativ. 844
5 zelo negativ. 243
9 ne vem 1846
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -47.4135 51.7729

Valid range from -99 to 9

V70 ministrstvo za okolje in prostor

Value 7656 Frequency
-99 7195
1 zelo pozitiv. 94
2 pozitiv. 1116
3 nevtralen 2793
4 negativ. 1058
5 zelo negativ. 266
9 ne vem 1827
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -47.3618 51.8225

Valid range from -99 to 9

V71 financno ministrstvo

Value 7755 Frequency
-99 7194
1 zelo pozitiv. 149
2 pozitiv. 1091
3 nevtralen 2616
4 negativ. 1065
5 zelo negativ. 287
9 ne vem 1947
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -47.3071 51.8718

Valid range from -99 to 9

V72 kmetijsko ministrstvo

Value 7854 Frequency
-99 8237
1 zelo neuspesno 57
2 neuspesno 652
3 deloma, deloma 2251
4 uspesno 1098
5 zelo uspesno 297
9 ne vem 1757
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -54.7536 51.3977

Valid range from -99 to 9

V73 Ministrstvo za ekonomske odnose in razvo

Value 7953 Frequency
-99 9272
1 zelo neuspesno 52
2 neuspesno 708
3 delom deloma 1995
4 uspesno 539
5 zelo uspesno 104
9 ne vem 1679
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -62.2126 49.746

Valid range from -99 to 9

V74 Ministrstvo za kulturo

Value 8052 Frequency
-99 9273
1 zelo neuspesno 90
2 neuspesno 978
3 delom deloma 1951
4 uspesno 481
5 zelo uspesno 127
9 ne vem 1449
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -62.3408 49.5793

Valid range from -99 to 9

V75 NA SPLOSNO VZETO, ALI BI REKLI, DA BI SL

Value 8151 Frequency
-99 8225
1 koristilo bi ji 3510
2 ne bi ji koristilo 952
3 nikoli nisem slisal za Evropsko Unijo 53
8 ne vem 250
9 1359
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -55.3677 50.6159

Valid range from -99 to 9

V76 Demokratska stranka

Value 8250 Frequency
-99 7586
-5 62
-4 36
-3 52
-2 75
-1 85
0 1750
1 425
2 540
3 670
4 361
5 694
6 191
7 164
8 163
9 36
10 87
98 530
99 842
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 99 -42.0475 65.945

Valid range from -99 to 99

V77 Demokratska stranka upokojencev Slovenij

Value 8349 Frequency
-99 9618
-5 25
-4 8
-3 18
-2 17
-1 25
0 773
1 276
2 372
3 394
4 273
5 605
6 187
7 143
8 178
9 54
10 196
98 477
99 710
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 99 -57.3632 63.9431

Valid range from -99 to 99

V78 Liberalno demokratska stranka

Value 8448 Frequency
-99 7542
-5 122
-4 55
-3 82
-2 73
-1 84
0 1616
1 425
2 518
3 575
4 451
5 700
6 241
7 266
8 289
9 119
10 234
98 264
99 693
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 99 -44.3211 62.0096

Valid range from -99 to 99

V79 Slovenska ljudska stranka

Value 8547 Frequency
-99 7514
-5 100
-4 34
-3 98
-2 85
-1 99
0 1483
1 434
2 568
3 712
4 553
5 782
6 253
7 212
8 255
9 110
10 164
98 235
99 658
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 99 -44.5615 61.3257

Valid range from -99 to 99

V80 Slovenska nacionalna stranka

Value 8646 Frequency
-99 7523
-5 317
-4 102
-3 155
-2 139
-1 154
0 1894
1 510
2 560
3 538
4 368
5 520
6 168
7 119
8 137
9 50
10 90
98 302
99 703
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 99 -44.3843 62.098

Valid range from -99 to 99

V81 Socialdemokratska stranka Slovenije

Value 8745 Frequency
-99 7550
-5 99
-4 55
-3 83
-2 104
-1 100
0 1824
1 487
2 513
3 627
4 421
5 662
6 169
7 158
8 158
9 70
10 169
98 336
99 764
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 99 -43.6313 63.2934

Valid range from -99 to 99

V82 Slovenski krscanski demokrati

Value 8844 Frequency
-99 7493
-5 211
-4 105
-3 138
-2 135
-1 153
0 1819
1 616
2 588
3 595
4 424
5 582
6 145
7 132
8 142
9 64
10 145
98 214
99 648
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 99 -45.0105 60.6936

Valid range from -99 to 99

V83 Zdruzena lista socialnih demokratov

Value 8943 Frequency
-99 7557
-5 193
-4 70
-3 103
-2 114
-1 103
0 1845
1 453
2 504
3 578
4 417
5 599
6 184
7 177
8 171
9 82
10 142
98 328
99 729
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 99 -44.0439 62.8131

Valid range from -99 to 99

V84 Zeleni - ekolosko socialna stranka

Value 9042 Frequency
-99 10552
-5 54
-4 27
-3 53
-2 62
-1 77
0 1165
1 371
2 398
3 481
4 238
5 285
6 75
7 68
8 68
9 24
10 28
98 78
99 245
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 99 -70.1466 50.0909

Valid range from -99 to 99

V85 politicna stalisca osebe

Value 9141 Frequency
-99 2357
0 144
1 l e v i c a 191
2 325
3 684
4 724
5 sredina 3686
6 sredina 935
7 472
8 414
9 149
10 d e s n i c a 261
99 4007
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 99 14.1993 64.5119

Valid range from -99 to 99

V86 za koga bi volil

Value 9240 Frequency
-99 342
1 Demokratska stranka (del biv{e SDZ) 174
2 Kr{~anski socialisti 1009
3 Liberalna demokratska stranka 1658
4 Liberalna stranka 679
5 SDZ Narodna demokratska stranka (del biv{e SDZ) 732
6 Socialdemokratska unija 841
7 Socialdemokratska zveza Slovenije 880
8 Socialisti~na stranka Slovenije 499
9 Slovenska kme~ka zveza Ljudska stranka 222
10 Slovenski kr{~anski demokrati 106
11 Stranka demokrati~ne prenove 83
12 Zeleni Slovenije 234
97 nobena mi ni simpati~na 1524
98 druga, katera: ___________________________________ 5069
99 ne vem, b.o. 297
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 99 47.0872 51.2569

Valid range from -99 to 99

V87 simpatije do stranke

Value 9339 Frequency
-99 5702
0 375
1 Demokratska stranka (del biv{e SDZ) 255
2 Kr{~anski socialisti 578
3 Liberalna demokratska stranka 745
4 Liberalna stranka 478
5 SDZ Narodna demokratska stranka (del biv{e SDZ) 394
6 Socialdemokratska unija 399
7 Socialdemokratska zveza Slovenije 439
8 Socialisti~na stranka Slovenije 605
9 Slovenska kme~ka zveza Ljudska stranka 100
10 Slovenski kr{~anski demokrati 43
11 Stranka demokrati~ne prenove 99
12 Zeleni Slovenije 124
97 nobena mi ni simpati~na 607
98 druga, katera: ___________________________________ 1721
99 ne vem, b.o. 1685
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 99 -10.3425 80.6167

Valid range from -99 to 99

V88 za katero stranko je volil

Value 9438 Frequency
-99 15
1 195
2 1134
3 2019
4 570
5 656
6 952
7 922
8 393
9 237
10 20
11 85
12 1972
97 1285
98 2374
99 1520
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 99 39.2093 44.4461

Valid range from -99 to 99

V89 OBSTAJAJO RAZLICNA MNENJA O RAZMERAH V S

Value 9537 Frequency
-99 5130
1 to obdobje oznacuje cas strahu in zatira 609
2 bilo je marsikaj dobrega, pa tudi marsik 6310
3 to je bil cas napredka in dobrega zivlje 1563
4 drugo 154
5 ne vem 0
9 583
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -33.7368 48.7058

Valid range from -99 to 9

V90 spol

Value 9636 Frequency
-99 7
1 6820
2 7522
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 2 1.47543 2.27529

Valid range from -99 to 2

V91 letnica rojstva

Value 9735 Frequency
-99 24
0 1
2 1
6 1
9 1
11 1
13 4
14 8
15 13
16 10
17 14
18 23
19 47
20 64
21 100
22 137
23 153
24 138
25 167
26 184
27 188
28 178
29 188
30 231
31 221
32 229
33 245
34 231
35 232
36 223
37 202
38 205
39 222
40 242
41 239
42 275
43 248
44 263
45 193
46 248
47 245
48 251
49 226
50 320
51 298
52 314
53 325
54 291
55 362
56 327
57 303
58 324
59 291
60 296
61 275
62 295
63 295
64 284
65 325
66 297
67 284
68 280
69 288
70 244
71 298
72 220
73 265
74 217
75 179
76 169
77 149
78 131
79 87
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 79 50.6663 16.8866

Valid range from -99 to 79

V92 narodnost

Value 9834 Frequency
-99 6
1 13031
2 20
3 74
4 3
5 461
6 328
7 235
8 156
9 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 1.40721 2.5306

Valid range from -99 to 9

V93 ALI BI NAM LAHKO ZAUPALI, CE STE VERNI A

Value 9933 Frequency
-99 9201
1 sem veren in redno, vsako nedeljo obisku 693
2 sem veren in pogosto, vsaj enkrat mesecn 555
3 sem veren in le vcasih, ob velikih prazn 1579
4 sem veren in ne obiskujem verskih obredo 396
5 ne morem reci, ali sem veren ali ne, cep 183
6 ne morem reci, ali sem veren ali ne, in 344
7 nisem veren, vendar obiskujem verske obr 123
8 nisem veren in ne obiskujem verskih obre 1160
9 ne morem odgovoriti 115
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -61.9291 49.5854

Valid range from -99 to 9

V94 ocena lastne vernosti

Value 10032 Frequency
-99 5156
1 3683
2 2498
3 2222
8 599
9 191
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -34.0503 48.6684

Valid range from -99 to 9

V95 ALI KDAJ OBISKUJETE VERSKE OBREDE, ALI N

Value 10131 Frequency
-99 7236
1 vsako nedeljo 942
2 2 do 3-krat mesecno 571
3 vsaj enkrat mesecno 463
4 le vcasih, ob velikih praznikih in ob po 2513
5 se manj pogosto 701
6 nikoli 1722
8 ne morem odgovoriti, ne vem 61
9 brez odgovora 140
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -47.8956 51.5619

Valid range from -99 to 9

V96 smer verske vzgoje

Value 10230 Frequency
-99 2085
1 9079
2 164
3 205
4 173
5 102
6 12
7 2108
8 68
9 353
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -12.3104 35.8245

Valid range from -99 to 9

V97 zadnja koncana sola

Value 10329 Frequency
-99 7
1 697
2 3604
3 715
4 3526
5 3645
6 450
7 816
8 824
9 65
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 3.99157 2.93104

Valid range from -99 to 9

V98 delovna aktivnost

Value 10428 Frequency
-99 11
1 7852
2 147
3 40
4 994
5 872
6 41
7 3388
8 686
9 73
10 192
99 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 99 3.67879 7.06456

Valid range from -99 to 99

V99 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

Value 10527 Frequency
-99 8379
1 da, zelo me skrbi 687
2 da, do neke mere me skrbi 1348
3 ne, to me ne skrbi 1335
8 ni zaposlen 2401
9 ne vem, ni odgovora 199
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 -55.832 51.179

Valid range from -99 to 9

V100 polozaj na delovnem mestu

Value 10626 Frequency
-99 178
0 3539
1 642
2 1116
3 1252
4 7295
8 95
9 232
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 9 1.46603 11.4215

Valid range from -99 to 9

V101 poklic anketiranca

Value 10725 Frequency
-99 87
0 1493
1 1188
2 1296
3 2975
4 679
5 383
6 3134
7 1668
8 262
9 219
10 52
11 728
12 185
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 12 3.76458 8.56236

Valid range from -99 to 12

V102 zakonski stan

Value 10824 Frequency
-99 23
1 9398
2 573
3 929
4 415
5 3011
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 5 1.93526 4.36718

Valid range from -99 to 5

V103 oseb skupaj

Value 10923 Frequency
-99 2114
0 5
1 811
2 2194
3 2926
4 3876
5 1425
6 607
7 247
8 73
9 58
10 5
11 6
18 1
24 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 24 -11.5719 36.3678

Valid range from -99 to 24

V104 dohodek gospodinjstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 99999900.0 2637300.0 15009600.0

Valid range from -99 to 99999900

V105 dohodek anketiranca

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 99999900.0 4895890.0 21022800.0

Valid range from -99 to 99999900

V106 bivalne razmere

Value 11220 Frequency
-99 2075
1 10594
2 1680
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349 -99 2 -13.3439 35.2215

Valid range from -99 to 2

V107 vikend hiso

Value 11319 Frequency
-99 6192
1 da 924
2 ne 7233
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14349