Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJMPB_98
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJMPB_98_V1
Glavni avtor(ji):
  • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Štebe, Janez
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
ADP - Arhiv družboslovnih podatkov, Univerza v Ljubljani

Kraj; datum:

Ljubljana; december 1999

Finančna podpora:

Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Urad vlade za informiranje Republike Slovenije

Serija:
  • SJM/Slovensko javno mnenje

    Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

  • PB/Politbarometer

    Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede


Povzetek:

Kumulativna datoteka ponovljenih vprašanj iz ankete SJM na temo merjenja političnega utripa in ocenjevanja razmer v družbi pokriva obdobje od 1990 do 1998, z najmanj enim vprašalnikom letno. Izbor vprašanj izhaja iz zadnje letnice, 1998, in ohranja vprašanja, ki se dotikajo naslovne teme in ki so ponovljena večkrat v navedenem obdobju. Ankete SJM so vključene v izbor, v kolikor vsebujejo obsežnejši blok vprašanj iz tematskega sklopa. Osamljene ponovitve vprašanj niso vključene v pregled, kar zadeva tudi raziskave SJM, ki so del mednarodnih primerjalnih projektov, kot so ISSP, WVS in Demokratizacija v Vzhodni Evropi, 1991 ter iz nemške raziskave PB. Večje število vprašanj izhaja iz posameznih od omenjenih raziskav, kjer pa nastopajo v drugačnem kontekstu tematsko zaokroženih sklopov. Mednarodne datoteke teh raziskav vključujejo Slovenijo in so primerne za primerjalno analizo med državami. Kumulativna datoteka SJMPB_98 vsebuje vprašanja pereči problemi (odprto vprašanje), navezanost na Slovenijo, primerjava življenjskih razmer v petletnem obdobju, sreča. Naslednja tema je udeležba vlade pri sistemskem financiranju področij javnega življenja, odgovornost države za razvoj in socialno varnost državljanov, oboje ponovljeno iz raziskave Vloga države (ISSP). Respondenti se izrekajo glede vprašanja, kakšne naj bi bile razlike v plačah, ocenjujejo zadostnost dohodka za preživetje, zadovoljstvo z materialnimi razmerami v družini ter zadovoljstvo s stanjem demokracije v Sloveniji. Ožji sklop vprašanj iz poglavja politični barometer (deloma povzeto po nemškem PB) uvaja splošna ocena zaupanje v institucije, uspešnost delovanja države in posameznih ministrstev, koristnost članstva Slovenije v EU. Sledijo stališča o strankah in politikih kot je naklonjenost političnim strankam, samouvrstitev na dimenziji levo-desno in strankarske preference. Ponujena je še ocena razmer v Sloveniji po drugi svetovni vojni. Vsebovane so vse standardne demografske spremenljivke kot je spol, letnica rojstva, ocena vernosti in obiskovanje verskih obredov, zaposlitveni položaj, poklic, izobrazba, premoženje, dohodek, subjektivni družbeni razred, pripravljenost na sodelovanje pri anketi ter podatki o regiji, ali je naselje urbano in velikost naselja.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: november 1990 - december 1991, november 1991 - december 1991, oktober 1992 - november 1992, oktober 1993 - november 1993, oktober 1994 - november 1994, oktober 1995 - november 1995, junij 1996 - junij 1996, oktober 1997 - november 1997, november 1997 - december 1997, oktober 1998 - november 1998
Čas izdelave: 1999
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Občasno pri vzporednih anketah SJM uporabljajo razpolovljen vzorec.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ../podatki/sjm/SJMPB_98.POR

Format: "SPSS prenosljiva datoteka"

  • število spremenljivk: 131
  • število enot: 14349

Spremenljivke

ID ID

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 1 4001 822.6 576.668

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4001

SJM

Vrednost 22 Frekvenca
902 2074
912 2078
923 2024
931 1043
944 1036
951 1016
961 1024
971 2031
973 1005
982 1018
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 902 982 939.646 27.3399

Vrednosti spremenljivk od 902 do 982

V1_951 1. PEREC PROBLEM

Vrednost 31 Frekvenca
-99 13339
1 294
2 119
3 87
4 153
5 12
6 36
7 29
8 9
9 33
10 6
11 3
12 9
13 11
14 1
15 2
18 4
19 26
20 5
21 4
23 1
24 5
26 1
28 1
29 1
34 14
98 19
99 125
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 99 -90.7541 31.2499

Vrednosti spremenljivk od -99 do 99

ID ID

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 1 4001 822.6 576.668

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4001

SJM

Vrednost 2130 Frekvenca
902 2074
912 2078
923 2024
931 1043
944 1036
951 1016
961 1024
971 2031
973 1005
982 1018
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 902 982 939.646 27.3399

Vrednosti spremenljivk od 902 do 982

V1_951 1. PEREC PROBLEM

Vrednost 3129 Frekvenca
-99 13339
1 294
2 119
3 87
4 153
5 12
6 36
7 29
8 9
9 33
10 6
11 3
12 9
13 11
14 1
15 2
18 4
19 26
20 5
21 4
23 1
24 5
26 1
28 1
29 1
34 14
98 19
99 125
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 99 -90.7541 31.2499

Vrednosti spremenljivk od -99 do 99

V2_951 2. PEREC PROBLEM

Vrednost 4128 Frekvenca
-99 13343
1 83
2 98
3 33
4 84
5 31
6 65
7 30
8 15
9 24
10 9
11 8
12 7
13 12
14 9
15 3
16 1
17 8
18 11
19 27
20 3
21 6
22 4
23 3
24 10
25 1
26 5
27 1
29 1
34 21
98 19
99 374
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 99 -89.0169 38.2545

Vrednosti spremenljivk od -99 do 99

V1_961 1. PEREC PROBLEM

Vrednost 5127 Frekvenca
-99 13334
1 NEZAPOSLENOST 359
2 POLIT.KRIZA 75
3 POL.STRANKE 13
4 ZUN.POLITIKA 42
5 GOSP.PROBLEMI 80
6 KMETIJSTVO 15
7 TURIZEM 2
8 KRIMINAL 19
9 NIZKE PLA^E 26
10 PRIVATIZACIJA 26
11 DRAGINJA 9
12 STANDARD 6
13 POKOJNINE 8
14 ZDRAVSTVO 12
15 NATALITETA 2
16 STANOVANJA 12
17 CESTE 6
18 EVROPA 30
19 [OLSTVA 10
20 TUJCI 3
21 NACIONALIZEM 0
22 POPRAVA KRIVIC 7
23 INFLACIJA 4
24 EKOLOGIJA 4
25 ZAKONODAJA 26
26 SOCIALNI PROBLEM 6
27 CERKEV/DRZAVA 1
28 CERKV.PREMOZENJE 0
29 NARKOMANIJA 1
30 BLIZINA VOJNE 0
31 OBRAMBA 0
32 SLOV.KULTURA 1
33 PREHOD.OBDOBJE 3
34 ZENSKO VPRA[. 1
35 NE KR[KO 1
36 MLADINA 1
37 PODCENJEVANJE IZOBR. 2
38 NEUPO[.BESEDE DELAVCEV 14
39 DRZAVNI STRO[KI 0
40 PRORA^UN 1
41 NATO 1
42 1
44 DRUGO 9
98 15
99 161
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 99 -90.3665 32.7101

Vrednosti spremenljivk od -99 do 99

V2_961 2. PEREC PROBLEM

Vrednost 6126 Frekvenca
-99 13495
1 NEZAPOSLENOST 102
2 POLIT.KRIZA 43
3 POL.STRANKE 15
4 ZUN.POLITIKA 26
5 GOSP.PROBLEMI 57
6 KMETIJSTVO 12
7 TURIZEM 0
8 KRIMINAL 20
9 NIZKE PLA^E 33
10 PRIVATIZACIJA 31
11 DRAGINJA 13
12 STANDARD 28
13 POKOJNINE 27
14 ZDRAVSTVO 22
15 NATALITETA 3
16 STANOVANJA 31
17 CESTE 6
18 EVROPA 14
19 [OLSTVA 15
20 TUJCI 5
21 NACIONALIZEM 1
22 POPRAVA KRIVIC 5
23 INFLACIJA 10
24 EKOLOGIJA 4
25 ZAKONODAJA 36
26 SOCIALNI PROBLEM 10
27 CERKEV/DRZAVA 3
28 CERKV.PREMOZENJE 0
29 NARKOMANIJA 2
30 BLIZINA VOJNE 0
31 OBRAMBA 3
32 SLOV.KULTURA 2
33 PREHOD.OBDOBJE 8
34 ZENSKO VPRA[. 0
35 NE KR[KO 1
36 MLADINA 1
37 PODCENJEVANJE IZOBR. 2
38 NEUPO[.BESEDE DELAVCEV 16
39 DRZAVNI STRO[KI 2
40 PRORA^UN 1
41 NATO 2
44 DRUGO 17
98 10
99 215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 99 -91.0156 33.159

Vrednosti spremenljivk od -99 do 99

V1_971 1. PEREC PROBLEM

Vrednost 7125 Frekvenca
-99 12323
1 POLITI^NA KRIZA, NEDEMOKRATI^NOST 99
2 PRIVATIZACIJA 68
3 NEZAPOSLENOST 625
4 GOSPODARSKI PROBLEMI, STE^AJI 147
5 ZUNANJA POLITIKA, MEJE 50
6 NIZEK STANDARD, KVALITETA ZIVLJENJA 25
7 POKOJNINE, ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 48
8 KMETIJSTVO 45
9 DRZAVNE FINANCE, PRORA^UN 26
10 POLITI^NE STRANKE 29
11 VKLJU^EVANJE V NATO 22
12 VKLJU^EVANJE V EU 75
13 DELOVANJE VLADE 47
14 PRAVNA DRZAVA 30
15 DRAGINJA, REV[^INA 25
16 NIZKE PLA^E, RAZLIKE V DOHODKIH 39
17 PREDSEDNI[KE VOLITVE 44
18 POLITI^NA KULTURA 12
19 MLADI 13
20 KRIMINAL 20
21 KRIMINAL V PODJETJIH, KORUPCIJA 6
22 ZAKONODAJA, SODSTVO 25
23 PRAVICE DELAVCEV 7
24 DROGE, ALKOHOL 12
25 STANOVANJSKI PROBLEMI 7
26 ZDRAVSTVO, ZOBOZDRAVSTVO 5
27 TURIZEM 1
28 NATALITETA 2
29 NACIONALIZEM 0
30 BEGUNCI, TUJCI 7
31 CESTE, AVTOCESTE 7
32 [OLSTVO 13
33 POPRAVA KRIVIC, SPRAVA 5
34 INFLACIJA, DAVKI, OBRESTI, BANKE 16
35 EKOLOGIJA 3
36 CERKEV - DRZAVA 15
37 JE KR[KO 0
63 1
66 drugo 50
98 44
99 ne vem, b.o. 311
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 99 -81.4483 45.3305

Vrednosti spremenljivk od -99 do 99

V2_971 2. PEREC PROBLEM

Vrednost 8124 Frekvenca
-99 12680
1 POLITI^NA KRIZA, NEDEMOKRATI^NOST 88
2 PRIVATIZACIJA 61
3 NEZAPOSLENOST 182
4 GOSPODARSKI PROBLEMI, STE^AJI 147
5 ZUNANJA POLITIKA, MEJE 34
6 NIZEK STANDARD, KVALITETA ZIVLJENJA 29
7 POKOJNINE, ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 48
8 KMETIJSTVO 24
9 DRZAVNE FINANCE, PRORA^UN 30
10 POLITI^NE STRANKE 22
11 VKLJU^EVANJE V NATO 8
12 VKLJU^EVANJE V EU 81
13 DELOVANJE VLADE 24
14 PRAVNA DRZAVA 20
15 DRAGINJA, REV[^INA 40
16 NIZKE PLA^E, RAZLIKE V DOHODKIH 113
17 PREDSEDNI[KE VOLITVE 22
18 POLITI^NA KULTURA 2
19 MLADI 11
20 KRIMINAL 44
21 KRIMINAL V PODJETJIH, KORUPCIJA 8
22 ZAKONODAJA, SODSTVO 22
23 PRAVICE DELAVCEV 17
24 DROGE, ALKOHOL 16
25 STANOVANJSKI PROBLEMI 25
26 ZDRAVSTVO, ZOBOZDRAVSTVO 14
27 TURIZEM 2
28 NATALITETA 6
29 NACIONALIZEM 3
30 BEGUNCI, TUJCI 6
31 CESTE, AVTOCESTE 7
32 [OLSTVO 20
33 POPRAVA KRIVIC, SPRAVA 5
34 INFLACIJA, DAVKI, OBRESTI, BANKE 14
35 EKOLOGIJA 6
36 CERKEV - DRZAVA 10
37 JE KR[KO 1
66 drugo 63
94 1
97 1
98 39
99 ne vem, b.o. 353
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 99 -83.5547 44.5461

Vrednosti spremenljivk od -99 do 99

V3 izbira dezele

Vrednost 9123 Frekvenca
-99 5127
1 5934
2 2228
3 496
4 219
9 345
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -34.2682 48.2842

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V4 kako zivijo ljudje?

Vrednost 10122 Frekvenca
-99 2047
1 1980
2 6318
3 2264
4 1330
5 128
9 282
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -12.039 35.4959

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V5 demokraticnost odlocanja

Vrednost 11121 Frekvenca
-99 2125
1 549
2 2169
3 2646
4 4481
5 839
9 1540
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -11.2601 36.6364

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V6 spostovanje clovekovih pravic

Vrednost 12120 Frekvenca
-99 2092
1 767
2 2592
3 3201
4 3930
5 737
9 1030
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -11.3512 36.2551

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V7 spostovanje dela

Vrednost 13119 Frekvenca
-99 2071
1 1210
2 4292
3 2846
4 2639
5 513
9 778
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -11.6088 35.9333

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V8 moznost dobiti stanovanje

Vrednost 14118 Frekvenca
-99 92
1 4060
2 6339
3 1290
4 878
5 114
9 1576
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 2.07443 8.45429

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V9 moznost dobiti zaposlitev

Vrednost 15117 Frekvenca
-99 25
1 7095
2 5968
3 643
4 223
5 78
9 317
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 1.57642 4.39634

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V10 zakonitost

Vrednost 16116 Frekvenca
-99 2159
1 870
2 2837
3 4240
4 1744
5 149
9 2350
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -11.5413 36.8859

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V11 moznost izobrazevanja

Vrednost 17115 Frekvenca
-99 2074
1 583
2 3792
3 3914
4 2696
5 477
9 813
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -11.4943 36.0081

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V12 kulturno zivljenje

Vrednost 18114 Frekvenca
-99 2129
1 493
2 2495
3 4592
4 2944
5 482
9 1214
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -11.5966 36.5294

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V13 moznost imeti, prezivljati otroke

Vrednost 19113 Frekvenca
-99 2072
1 2704
2 6642
3 1814
4 560
5 66
9 491
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -12.3151 35.6424

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V14 zdravstveno varstvo

Vrednost 20112 Frekvenca
-99 2066
1 1643
2 4888
3 3600
4 1380
5 166
9 606
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -11.8831 35.7636

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V15 vpliv stroke na odlocitve

Vrednost 21111 Frekvenca
-99 4341
1 775
2 2182
3 2553
4 1648
5 126
9 2724
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -26.8467 47.5837

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V16 srecen - nesrecen

Vrednost 22110 Frekvenca
-99 6137
1 778
2 3994
3 2320
4 322
8 564
9 234
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -40.6949 50.4258

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V17 OSEBNA SRECA...

Vrednost 23109 Frekvenca
-99 11308
0 64
1 32
2 45
3 97
4 145
5 834
6 330
7 425
8 511
9 206
10 311
99 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 99 -76.4 43.8706

Vrednosti spremenljivk od -99 do 99

V18 za varstvo okolja

Vrednost 24108 Frekvenca
-99 11303
1 veliko manj 32
2 nekaj manj 127
3 kot doslej 853
4 nekaj vec 1238
5 veliko vec 647
9 ne vem 149
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -77.122 42.1507

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V19 za zdravstvo

Vrednost 25107 Frekvenca
-99 11303
1 veliko manj 28
2 nekaj manj 84
3 kot doslej 629
4 nekaj vec 1414
5 veliko vec 813
9 ne vem 78
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -77.1128 42.1669

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V20 za policijo

Vrednost 26106 Frekvenca
-99 11305
1 veliko manj 157
2 nekaj manj 344
3 kot doslej 1194
4 nekaj vec 805
5 veliko vec 379
9 ne vem 165
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -77.2296 41.9627

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V21 za izobrazevanje

Vrednost 27105 Frekvenca
-99 11303
1 veliko manj 16
2 nekaj manj 50
3 kot doslej 585
4 nekaj vec 1418
5 veliko vec 888
9 ne vem 89
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -77.0934 42.2042

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V22 za vojsko

Vrednost 28104 Frekvenca
-99 11303
1 veliko manj 521
2 nekaj manj 772
3 kot doslej 1116
4 nekaj vec 365
5 veliko vec 137
9 ne vem 135
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -77.3729 41.6696

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V23 za pokojnine

Vrednost 29103 Frekvenca
-99 11303
1 veliko manj 38
2 nekaj manj 163
3 kot doslej 1114
4 nekaj vec 1089
5 veliko vec 515
9 ne vem 127
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -77.1634 42.0709

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V24 za nezaposlene

Vrednost 30102 Frekvenca
-99 11303
1 veliko manj 173
2 nekaj manj 362
3 kot doslej 1053
4 nekaj vec 910
5 veliko vec 405
9 ne vem 143
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -77.2172 41.9688

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V25 za kulturo in umetnost

Vrednost 31101 Frekvenca
-99 11303
1 veliko manj 71
2 nekaj manj 234
3 kot doslej 1381
4 nekaj vec 887
5 veliko vec 271
9 ne vem 202
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -77.1896 42.0223

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V26 odgovornost vlade za delo

Vrednost 32100 Frekvenca
-99 8189
1 3243
2 2113
3 516
4 84
9 204
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -55.7197 49.9131

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V27 nadzorovati cene

Vrednost 3399 Frekvenca
-99 11302
1 v vsakem primeru odgovorna 1321
2 delno odgovorna 1137
3 v glavnem ni odgovorna 342
4 v nobenem primeru ni odgovorna 130
9 ne vem 117
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -77.5458 41.3276

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V28 odgovornost vlade za zdravstvo

Vrednost 3498 Frekvenca
-99 8190
1 4268
2 1612
3 126
4 14
9 139
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -55.8668 49.7476

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V29 odgovornost vlade za stare ljudi

Vrednost 3597 Frekvenca
-99 8189
1 4116
2 1726
3 157
4 19
9 142
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -55.8449 49.7661

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V30 pomagati industriji pri razvoju

Vrednost 3696 Frekvenca
-99 11302
1 v vsakem primeru odgovorna 1390
2 delno odgovorna 1240
3 v glavnem ni odgovorna 253
4 v nobenem primeru ni odgovorna 49
9 ne vem 115
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -77.569 41.2824

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V31 odgovornost vlade za standard nezap.

Vrednost 3795 Frekvenca
-99 8191
1 2538
2 2633
3 579
4 102
9 306
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -55.628 50.0363

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V32 odgovornost vlade za razlike

Vrednost 3894 Frekvenca
-99 8191
1 3273
2 1837
3 616
4 141
9 291
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -55.6785 49.9782

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V33 razlike v osebnih dohodkih

Vrednost 3993 Frekvenca
-99 6130
1 razlike naj se pove~ajo 572
2 sedanje razlike so primerne 805
3 razlike naj se zmanj{ajo 5984
4 vsi dohodki bi morali biti enaki 389
9 ne vem 469
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -40.4878 50.5478

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V34 ALI S SVOJIM REDNIM DELOM ZASLUZITE DOVO

Vrednost 4092 Frekvenca
-99 8243
1 v celoti zadostuje 813
2 v precejsni meri zadostuje 1442
3 le v majhni meri zadostuje 1585
4 sploh ne zadostuje 810
8 ni zaposlen, ne prejema rednih dohodkov 1269
9 ni odgovora 187
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -55.2324 50.8819

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V35 zadovoljnost s stanjem demokracije

Vrednost 4191 Frekvenca
-99 5114
1 zelo nezadovoljen 796
2 458
3 1055
4 990
5 2601
6 1086
7 698
8 452
9 118
10 zelo zadovoljen 139
99 842
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 99 -26.7347 58.0426

Vrednosti spremenljivk od -99 do 99

V36 DELOVANJE DEMOKRACIJE

Vrednost 4290 Frekvenca
-99 12318
1 zadovoljni 127
2 dokaj zadovoljni 471
3 ne kaj dosti zadovoljni 924
4 sploh niste zadovoljni 334
9 ne vem 175
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -84.5167 35.6768

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V37 zadovoljnost z druzinsko situacijo

Vrednost 4389 Frekvenca
-99 3082
1 370
2 333
3 615
4 772
5 2561
6 1316
7 1385
8 1593
9 823
10 1292
99 207
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 99 -14.9968 45.3474

Vrednosti spremenljivk od -99 do 99

V38 KAKO VI PRESOJATE STANJE V SLOVENSKI DRU

Vrednost 4488 Frekvenca
-99 7186
1 pri nas v Sloveniji v glavnem vse dobro 306
2 v Sloveniji se je nakopicilo kar precej 4539
3 nahajamo se v tezki krizi 1765
4 smo pred katastrofo 316
5 ne vem 0
9 237
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -48.3196 50.7724

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V39 zaupanje druzini

Vrednost 4587 Frekvenca
-99 3094
1 5998
2 3939
3 1015
4 189
9 114
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -20.0434 41.4093

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V40 zaupanje cerkvi

Vrednost 4686 Frekvenca
-99 3111
1 608
2 1736
3 4188
4 4050
9 656
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -18.7637 42.2418

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V41 zaupanje sosedom

Vrednost 4785 Frekvenca
-99 3096
1 595
2 3525
3 5047
4 1822
9 264
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -19.0992 41.9257

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V42 zaupanje TV, casopisu, radiju

Vrednost 4884 Frekvenca
-99 3092
1 264
2 2727
3 6256
4 1620
9 390
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -18.9304 41.9815

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V43 zaupanje solam

Vrednost 4983 Frekvenca
-99 3121
1 1332
2 5824
3 2970
4 405
9 697
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -19.4575 41.9675

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V44 zaupanje sindikatom

Vrednost 5082 Frekvenca
-99 3199
1 252
2 1437
3 4618
4 3178
9 1665
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -18.9577 42.9191

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V45 zaupanje pol. strankam

Vrednost 5181 Frekvenca
-99 3141
1 99
2 639
3 4767
4 4737
9 966
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -18.6521 42.5626

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V46 zaupanje skupscini

Vrednost 5280 Frekvenca
-99 3143
1 251
2 1741
3 5171
4 2910
9 1133
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -18.8218 42.4978

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V47 zaupanje predsedstvu

Vrednost 5379 Frekvenca
-99 3128
1 1605
2 4028
3 3497
4 1436
9 655
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -19.3659 42.0758

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V48 zaupanje slovenski vladi

Vrednost 5478 Frekvenca
-99 3138
1 563
2 2498
3 5284
4 2221
9 645
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -19.1346 42.2795

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V49 predsedniku Vlade

Vrednost 5577 Frekvenca
-99 9311
1 v celoti 363
2 precej 1284
3 malo 2069
4 nic 1075
9 ne vem 247
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -63.1492 48.7488

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V50 zaupanje TO

Vrednost 5676 Frekvenca
-99 3141
1 1230
2 3991
3 3605
4 1534
9 848
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -19.3159 42.2187

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V51 zaupanje sodoscem

Vrednost 5775 Frekvenca
-99 3156
1 505
2 2828
3 4538
4 2025
9 1297
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -19.0185 42.5131

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V52 zaupanje policiji

Vrednost 5874 Frekvenca
-99 3109
1 575
2 3031
3 4802
4 1873
9 959
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -18.8602 42.1829

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V53 zaupanje bankam

Vrednost 5973 Frekvenca
-99 3120
1 668
2 2998
3 4536
4 2321
9 706
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -19.0236 42.1856

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V54 zaupanje gospodarstvu

Vrednost 6072 Frekvenca
-99 3142
1 268
2 2273
3 5927
4 1670
9 1069
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -18.9673 42.4118

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V55 slovenskemu tolarju

Vrednost 6171 Frekvenca
-99 8260
1 v celoti 676
2 precej 2719
3 malo 2081
4 nic 324
9 ne vem 289
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -55.8566 50.262

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V56 skupscina - Bucar

Vrednost 6270 Frekvenca
-99 3089
1 149
2 1774
3 4976
4 2158
5 704
9 1499
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -18.2273 42.3502

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V57 vlada - Peterle

Vrednost 6369 Frekvenca
-99 1016
1 630
2 4101
3 4844
4 2061
5 520
9 1177
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -3.88759 26.3245

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V58 Predsed. Vlade Janez Drnovsek

Vrednost 6468 Frekvenca
-99 9269
1 zelo neuspesno 373
2 neuspesno 1553
3 delom deloma 1723
4 uspesno 650
5 zelo uspesno 265
9 ne vem 516
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -62.751 48.9822

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V59 predsetstvo - Kucan

Vrednost 6567 Frekvenca
-99 3088
1 1821
2 4711
3 2703
4 763
5 315
9 948
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -19.0397 41.9135

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V60 gospodarska ministrstva

Vrednost 6666 Frekvenca
-99 3092
1 101
2 1288
3 4154
4 2646
5 634
9 2434
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -17.7928 42.6179

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V61 zunanje ministrstvo

Vrednost 6765 Frekvenca
-99 3092
1 497
2 3068
3 3580
4 1438
5 465
9 2209
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -18.1739 42.4244

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V62 ministrstvo za zdravstvo

Vrednost 6864 Frekvenca
-99 5118
1 127
2 1454
3 3361
4 1884
5 581
9 1824
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -32.5254 49.5381

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V63 notranje ministrstvo

Vrednost 6963 Frekvenca
-99 5170
1 zelo pozitiv. 175
2 pozitiv. 1754
3 nevtralen 3421
4 negativ. 1413
5 zelo negativ. 324
9 ne vem 2092
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -32.8792 49.6695

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V64 obrambno ministrstvo

Vrednost 7062 Frekvenca
-99 5170
1 zelo pozitiv. 436
2 pozitiv. 2641
3 nevtralen 2843
4 negativ. 955
5 zelo negativ. 326
9 ne vem 1978
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -33.0567 49.539

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V65 ministrstvo za solstvo

Vrednost 7161 Frekvenca
-99 7196
1 zelo pozitiv. 209
2 pozitiv. 1896
3 nevtralen 2506
4 negativ. 834
5 zelo negativ. 234
9 ne vem 1474
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -47.607 51.5821

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V66 ministrstvo za delo, druzino in socialno

Vrednost 7260 Frekvenca
-99 7196
1 zelo pozitiv. 105
2 pozitiv. 992
3 nevtralen 2582
4 negativ. 1482
5 zelo negativ. 409
9 ne vem 1583
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -47.4144 51.7731

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V67 ministrstvo za pravosodje

Vrednost 7359 Frekvenca
-99 7196
1 zelo pozitiv. 46
2 pozitiv. 678
3 nevtralen 2412
4 negativ. 1435
5 zelo negativ. 435
9 ne vem 2147
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -47.1481 52.0443

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V68 ministrstvo za znanost in tehnologijo

Vrednost 7458 Frekvenca
-99 7195
1 zelo pozitiv. 120
2 pozitiv. 1375
3 nevtralen 2518
4 negativ. 512
5 zelo negativ. 116
9 ne vem 2513
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -47.1556 52.0381

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V69 ministrstvo za promet

Vrednost 7557 Frekvenca
-99 7195
1 zelo pozitiv. 155
2 pozitiv. 1590
3 nevtralen 2476
4 negativ. 844
5 zelo negativ. 243
9 ne vem 1846
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -47.4135 51.7729

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V70 ministrstvo za okolje in prostor

Vrednost 7656 Frekvenca
-99 7195
1 zelo pozitiv. 94
2 pozitiv. 1116
3 nevtralen 2793
4 negativ. 1058
5 zelo negativ. 266
9 ne vem 1827
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -47.3618 51.8225

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V71 financno ministrstvo

Vrednost 7755 Frekvenca
-99 7194
1 zelo pozitiv. 149
2 pozitiv. 1091
3 nevtralen 2616
4 negativ. 1065
5 zelo negativ. 287
9 ne vem 1947
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -47.3071 51.8718

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V72 kmetijsko ministrstvo

Vrednost 7854 Frekvenca
-99 8237
1 zelo neuspesno 57
2 neuspesno 652
3 deloma, deloma 2251
4 uspesno 1098
5 zelo uspesno 297
9 ne vem 1757
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -54.7536 51.3977

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V73 Ministrstvo za ekonomske odnose in razvo

Vrednost 7953 Frekvenca
-99 9272
1 zelo neuspesno 52
2 neuspesno 708
3 delom deloma 1995
4 uspesno 539
5 zelo uspesno 104
9 ne vem 1679
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -62.2126 49.746

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V74 Ministrstvo za kulturo

Vrednost 8052 Frekvenca
-99 9273
1 zelo neuspesno 90
2 neuspesno 978
3 delom deloma 1951
4 uspesno 481
5 zelo uspesno 127
9 ne vem 1449
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -62.3408 49.5793

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V75 NA SPLOSNO VZETO, ALI BI REKLI, DA BI SL

Vrednost 8151 Frekvenca
-99 8225
1 koristilo bi ji 3510
2 ne bi ji koristilo 952
3 nikoli nisem slisal za Evropsko Unijo 53
8 ne vem 250
9 1359
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -55.3677 50.6159

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V76 Demokratska stranka

Vrednost 8250 Frekvenca
-99 7586
-5 62
-4 36
-3 52
-2 75
-1 85
0 1750
1 425
2 540
3 670
4 361
5 694
6 191
7 164
8 163
9 36
10 87
98 530
99 842
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 99 -42.0475 65.945

Vrednosti spremenljivk od -99 do 99

V77 Demokratska stranka upokojencev Slovenij

Vrednost 8349 Frekvenca
-99 9618
-5 25
-4 8
-3 18
-2 17
-1 25
0 773
1 276
2 372
3 394
4 273
5 605
6 187
7 143
8 178
9 54
10 196
98 477
99 710
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 99 -57.3632 63.9431

Vrednosti spremenljivk od -99 do 99

V78 Liberalno demokratska stranka

Vrednost 8448 Frekvenca
-99 7542
-5 122
-4 55
-3 82
-2 73
-1 84
0 1616
1 425
2 518
3 575
4 451
5 700
6 241
7 266
8 289
9 119
10 234
98 264
99 693
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 99 -44.3211 62.0096

Vrednosti spremenljivk od -99 do 99

V79 Slovenska ljudska stranka

Vrednost 8547 Frekvenca
-99 7514
-5 100
-4 34
-3 98
-2 85
-1 99
0 1483
1 434
2 568
3 712
4 553
5 782
6 253
7 212
8 255
9 110
10 164
98 235
99 658
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 99 -44.5615 61.3257

Vrednosti spremenljivk od -99 do 99

V80 Slovenska nacionalna stranka

Vrednost 8646 Frekvenca
-99 7523
-5 317
-4 102
-3 155
-2 139
-1 154
0 1894
1 510
2 560
3 538
4 368
5 520
6 168
7 119
8 137
9 50
10 90
98 302
99 703
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 99 -44.3843 62.098

Vrednosti spremenljivk od -99 do 99

V81 Socialdemokratska stranka Slovenije

Vrednost 8745 Frekvenca
-99 7550
-5 99
-4 55
-3 83
-2 104
-1 100
0 1824
1 487
2 513
3 627
4 421
5 662
6 169
7 158
8 158
9 70
10 169
98 336
99 764
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 99 -43.6313 63.2934

Vrednosti spremenljivk od -99 do 99

V82 Slovenski krscanski demokrati

Vrednost 8844 Frekvenca
-99 7493
-5 211
-4 105
-3 138
-2 135
-1 153
0 1819
1 616
2 588
3 595
4 424
5 582
6 145
7 132
8 142
9 64
10 145
98 214
99 648
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 99 -45.0105 60.6936

Vrednosti spremenljivk od -99 do 99

V83 Zdruzena lista socialnih demokratov

Vrednost 8943 Frekvenca
-99 7557
-5 193
-4 70
-3 103
-2 114
-1 103
0 1845
1 453
2 504
3 578
4 417
5 599
6 184
7 177
8 171
9 82
10 142
98 328
99 729
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 99 -44.0439 62.8131

Vrednosti spremenljivk od -99 do 99

V84 Zeleni - ekolosko socialna stranka

Vrednost 9042 Frekvenca
-99 10552
-5 54
-4 27
-3 53
-2 62
-1 77
0 1165
1 371
2 398
3 481
4 238
5 285
6 75
7 68
8 68
9 24
10 28
98 78
99 245
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 99 -70.1466 50.0909

Vrednosti spremenljivk od -99 do 99

V85 politicna stalisca osebe

Vrednost 9141 Frekvenca
-99 2357
0 144
1 l e v i c a 191
2 325
3 684
4 724
5 sredina 3686
6 sredina 935
7 472
8 414
9 149
10 d e s n i c a 261
99 4007
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 99 14.1993 64.5119

Vrednosti spremenljivk od -99 do 99

V86 za koga bi volil

Vrednost 9240 Frekvenca
-99 342
1 Demokratska stranka (del biv{e SDZ) 174
2 Kr{~anski socialisti 1009
3 Liberalna demokratska stranka 1658
4 Liberalna stranka 679
5 SDZ Narodna demokratska stranka (del biv{e SDZ) 732
6 Socialdemokratska unija 841
7 Socialdemokratska zveza Slovenije 880
8 Socialisti~na stranka Slovenije 499
9 Slovenska kme~ka zveza Ljudska stranka 222
10 Slovenski kr{~anski demokrati 106
11 Stranka demokrati~ne prenove 83
12 Zeleni Slovenije 234
97 nobena mi ni simpati~na 1524
98 druga, katera: ___________________________________ 5069
99 ne vem, b.o. 297
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 99 47.0872 51.2569

Vrednosti spremenljivk od -99 do 99

V87 simpatije do stranke

Vrednost 9339 Frekvenca
-99 5702
0 375
1 Demokratska stranka (del biv{e SDZ) 255
2 Kr{~anski socialisti 578
3 Liberalna demokratska stranka 745
4 Liberalna stranka 478
5 SDZ Narodna demokratska stranka (del biv{e SDZ) 394
6 Socialdemokratska unija 399
7 Socialdemokratska zveza Slovenije 439
8 Socialisti~na stranka Slovenije 605
9 Slovenska kme~ka zveza Ljudska stranka 100
10 Slovenski kr{~anski demokrati 43
11 Stranka demokrati~ne prenove 99
12 Zeleni Slovenije 124
97 nobena mi ni simpati~na 607
98 druga, katera: ___________________________________ 1721
99 ne vem, b.o. 1685
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 99 -10.3425 80.6167

Vrednosti spremenljivk od -99 do 99

V88 za katero stranko je volil

Vrednost 9438 Frekvenca
-99 15
1 195
2 1134
3 2019
4 570
5 656
6 952
7 922
8 393
9 237
10 20
11 85
12 1972
97 1285
98 2374
99 1520
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 99 39.2093 44.4461

Vrednosti spremenljivk od -99 do 99

V89 OBSTAJAJO RAZLICNA MNENJA O RAZMERAH V S

Vrednost 9537 Frekvenca
-99 5130
1 to obdobje oznacuje cas strahu in zatira 609
2 bilo je marsikaj dobrega, pa tudi marsik 6310
3 to je bil cas napredka in dobrega zivlje 1563
4 drugo 154
5 ne vem 0
9 583
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -33.7368 48.7058

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V90 spol

Vrednost 9636 Frekvenca
-99 7
1 6820
2 7522
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 2 1.47543 2.27529

Vrednosti spremenljivk od -99 do 2

V91 letnica rojstva

Vrednost 9735 Frekvenca
-99 24
0 1
2 1
6 1
9 1
11 1
13 4
14 8
15 13
16 10
17 14
18 23
19 47
20 64
21 100
22 137
23 153
24 138
25 167
26 184
27 188
28 178
29 188
30 231
31 221
32 229
33 245
34 231
35 232
36 223
37 202
38 205
39 222
40 242
41 239
42 275
43 248
44 263
45 193
46 248
47 245
48 251
49 226
50 320
51 298
52 314
53 325
54 291
55 362
56 327
57 303
58 324
59 291
60 296
61 275
62 295
63 295
64 284
65 325
66 297
67 284
68 280
69 288
70 244
71 298
72 220
73 265
74 217
75 179
76 169
77 149
78 131
79 87
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 79 50.6663 16.8866

Vrednosti spremenljivk od -99 do 79

V92 narodnost

Vrednost 9834 Frekvenca
-99 6
1 13031
2 20
3 74
4 3
5 461
6 328
7 235
8 156
9 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 1.40721 2.5306

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V93 ALI BI NAM LAHKO ZAUPALI, CE STE VERNI A

Vrednost 9933 Frekvenca
-99 9201
1 sem veren in redno, vsako nedeljo obisku 693
2 sem veren in pogosto, vsaj enkrat mesecn 555
3 sem veren in le vcasih, ob velikih prazn 1579
4 sem veren in ne obiskujem verskih obredo 396
5 ne morem reci, ali sem veren ali ne, cep 183
6 ne morem reci, ali sem veren ali ne, in 344
7 nisem veren, vendar obiskujem verske obr 123
8 nisem veren in ne obiskujem verskih obre 1160
9 ne morem odgovoriti 115
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -61.9291 49.5854

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V94 ocena lastne vernosti

Vrednost 10032 Frekvenca
-99 5156
1 3683
2 2498
3 2222
8 599
9 191
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -34.0503 48.6684

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V95 ALI KDAJ OBISKUJETE VERSKE OBREDE, ALI N

Vrednost 10131 Frekvenca
-99 7236
1 vsako nedeljo 942
2 2 do 3-krat mesecno 571
3 vsaj enkrat mesecno 463
4 le vcasih, ob velikih praznikih in ob po 2513
5 se manj pogosto 701
6 nikoli 1722
8 ne morem odgovoriti, ne vem 61
9 brez odgovora 140
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -47.8956 51.5619

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V96 smer verske vzgoje

Vrednost 10230 Frekvenca
-99 2085
1 9079
2 164
3 205
4 173
5 102
6 12
7 2108
8 68
9 353
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -12.3104 35.8245

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V97 zadnja koncana sola

Vrednost 10329 Frekvenca
-99 7
1 697
2 3604
3 715
4 3526
5 3645
6 450
7 816
8 824
9 65
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 3.99157 2.93104

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V98 delovna aktivnost

Vrednost 10428 Frekvenca
-99 11
1 7852
2 147
3 40
4 994
5 872
6 41
7 3388
8 686
9 73
10 192
99 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 99 3.67879 7.06456

Vrednosti spremenljivk od -99 do 99

V99 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

Vrednost 10527 Frekvenca
-99 8379
1 da, zelo me skrbi 687
2 da, do neke mere me skrbi 1348
3 ne, to me ne skrbi 1335
8 ni zaposlen 2401
9 ne vem, ni odgovora 199
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 -55.832 51.179

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V100 polozaj na delovnem mestu

Vrednost 10626 Frekvenca
-99 178
0 3539
1 642
2 1116
3 1252
4 7295
8 95
9 232
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 9 1.46603 11.4215

Vrednosti spremenljivk od -99 do 9

V101 poklic anketiranca

Vrednost 10725 Frekvenca
-99 87
0 1493
1 1188
2 1296
3 2975
4 679
5 383
6 3134
7 1668
8 262
9 219
10 52
11 728
12 185
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 12 3.76458 8.56236

Vrednosti spremenljivk od -99 do 12

V102 zakonski stan

Vrednost 10824 Frekvenca
-99 23
1 9398
2 573
3 929
4 415
5 3011
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 5 1.93526 4.36718

Vrednosti spremenljivk od -99 do 5

V103 oseb skupaj

Vrednost 10923 Frekvenca
-99 2114
0 5
1 811
2 2194
3 2926
4 3876
5 1425
6 607
7 247
8 73
9 58
10 5
11 6
18 1
24 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 24 -11.5719 36.3678

Vrednosti spremenljivk od -99 do 24

V104 dohodek gospodinjstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 99999900.0 2637300.0 15009600.0

Vrednosti spremenljivk od -99 do 99999900

V105 dohodek anketiranca

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 99999900.0 4895890.0 21022800.0

Vrednosti spremenljivk od -99 do 99999900

V106 bivalne razmere

Vrednost 11220 Frekvenca
-99 2075
1 10594
2 1680
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14349 -99 2 -13.3439 35.2215

Vrednosti spremenljivk od -99 do 2

V107 vikend hiso

Vrednost 11319 Frekvenca
-99 6192
1 da 924
2 ne 7233
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum