Slovensko javno mnenje 1993/2: Mednarodna raziskava o okolju in družini

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJM932
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM932_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Markič, Boštjan
 • Roter, Zdenko
 • Trampuž, Cveto
 • Mlinar, Zdravko
 • Klinar, Peter
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Štebe, Janez
 • Malnar, Brina
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana; november 1993)

Funding agency:

Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Project number:

no information

Series:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • ISSP/Mednarodna splošna družboslovna anketa = International Social Survey Programme

  Mednarodna družboslovna anketa (ISSP) je kontinuiran program mednarodnega sodelovanja v letnih anketah, ki pokrivajo pomembne teme za družboslovno znanstveno raziskovanje. Združuje že obstoječe družbeno-znanstvene projekte in usklajuje raziskovalne cilje ter tako dodaja posameznim nacionalnim raziskavam mednarodni in medkulturni vidik. Vsaka raziskava vsebuje vprašanja o odnosu posameznika do različnih družbenih tem kot so pravni sistem, spol in gospodarstvo. Poglobljeno obravnavane teme zajemajo okolje, vlogo vlade, družbeno neenakost, socialno podporo, vlogo družine in spola, delovno usmeritev, vpliv religije, vedenja in verovanj na družbene in politične preference, ter nacionalno identiteto. Sodelujoče države so različne od enega do drugega tematskega modula. Prva raziskava je bila izvedena v letih 1985/86 v šestih državah, danes pa ima ISSP 40 držav članic po vsem svetu.

Study Content

Keywords:

odnos do vloge ženske v družini - materinstvo, zaposlovanje, odnos do vloge moškega v družini, zaposlenost mater z majhnimi otroci, odnos do zakonske in izvenzakonske zveze, odnos do otrok, splav, porodniški dopust, spolni odnosi pred poroko, spolno nadlegovanje, delitev del v gospodinjstvu, delitev zaslužka v gospodinjstvu, zaposlenost očeta in matere glede na starost otrok, Zasebna in državna regulacija v okolju, hierarhija družbenih ciljev, vloga moderne znanosti v okolju, pravice živali, odnos do poseganja človeka v naravo, odnos narava - gospodarska rast, odnos narava - vera, osebna pripravljenost za ekološko obnašanje, poznavanje dejavnikov ogrožanja življenjskega okolja, zaznave splošne in osebne ogroženosti okolja (promet, industrija), dejansko ekološko obnašanje, ekopolitična aktivnost, Poznavanje procesa nastajanja komunalnih, posebnih, nevarnih in, instance odgovornosti za odpadke, prostorsko umeščanje odpadkov, določanje lokacije odlagališč, pogoji za pristanek na odlagališča odpadkov v svojem kraju, druge rešitve za odpadke, Strankarske preference, ugledni politiki, hierarhija družbenih ciljev, certifikati, odnos do privatne lastnine, odnos do dela

Keywords ELSST:
EKOLOGIJA, VARSTVO NARAVE, VARSTVO OKOLJA, ZAUPANJE, RADIOAKTIVNI ODPADKI, ONESNAŽEVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE, DRUŽINA, SPOLNA VLOGA, VLOGA ŽENSKE

Topic Classification CESSDA
NARAVNO OKOLJE - onesnaževanje in varstvo okolja
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - družinsko življenje in zakonska zveza
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
DRUŽINA
EKOLOGIJA
AKTUALNI BLOK


Abstract:

Raziskava je namenjena izvedbi dveh blokov iz mednarodne ankete, ADP - IDNo: ISSP93 in ADP - IDNo: ISSP94. Vsebina prvega dela vprašalnika zajema stališča o vlogi žensk v družini in pri zaposlitvi, skrb za otroke, delitev dela v gospodinjstvu, stališča do spolnih vlog, spolnosti in partnerskih razmerij, poroka, ločitev, homoseksualnost, vprašanja o abortusu. Drugi blok vprašalnika zajema stališča o ekologiji in ekološke navade. Začne se s stališče glede ubogljivosti pri vzgoji. Ekološka tematika zajema lestvico zaupanja v znanost. Stališa do pomena ekoloških problemov nasploh in v primerjavi z gospodarskimi problemi, napredkom, ekološko etiko, gledanje na naravo kot nekaj svetega ali profanega. Respondentje izražajo pripravljenost finančno delovati v prid okolju, poročajo o vsakdanjih ekoloških navadah, kot je sortiranje, vegetarjanstvo, ter o politični ekološki angažiranosti. Vmes je vrsta vprašanj, ki merijo znanje s področja ekologije, kot je učinek tople grede, nevarnost radioaktivnosti. Ocenjena je tudi ekološka ogroženost zaradi onesnaženosti zraka, voda itd. Del vprašalnika je namenjen obravnavi institucionalnih rešitev in posebnosti problematike okolja v Sloveniji, kot je odnos do Jedrske Elektrarne Krško in vprašanja gradnje odlagališč odpadkov. Del vprašanj na temo ekologije so vključili tudi v raziskavo ADP - IDNo: SJM971. Dodan je obsežen blok demografskih vprašanj.

Methodology


Collection date: oktober 1993 - november 1993
Date of production: 1993-11
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Vzorec je razpolovljen za dve vzporedni anketi SJM. V kolikor ankete ni mogoče opraviti je po več poizkusih dovoljena uporaba rezerv. Rezerve so določene vnaprej znotraj skupinic iz vzorčnega seznama.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SJM932 - Slovensko javno mnenje [datoteka podatkov], 1993

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 260
 • number of units: 1032

Variable list

ZAP_ST

ZAP_ST

Value 13 Frequency
1 1
2 1
3 1
1054 1
1055 1
1056 1
1057 1

Valid range from 1 to 1057

E1_01A V1. DRUŽINA NAJPREJ IMAMO NEKAJ VPRAŠANJ O VLOGI ŽENSKE. V1.01. ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NEVEDENIMI TRDITVAMI...

A) Zaposlena mati lahko vzpostavi do svojih otrok prav tako topel in varen odnos kot nezaposlena mati.

Value 22 Frequency
1 močno soglašam 174
2 soglašam 444
3 niti soglašam niti ne soglašam 79
4 ne soglašam 277
5 močno ne soglašam 39
8 ne vem 17
" " 2

Valid range from 1 to 5

E1_01B V1. DRUŽINA NAJPREJ IMAMO NEKAJ VPRAŠANJ O VLOGI ŽENSKE. V1.01. ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NEVEDENIMI TRDITVAMI...

B) Predšolski otrok bo zelo verjetno trpel, če je mati zaposlena.

Value 31 Frequency
1 močno soglašam 117
2 soglašam 486
3 niti soglašam niti ne soglašam 149
4 ne soglašam 215
5 močno ne soglašam 31
8 ne vem 32
" " 2

Valid range from 1 to 5

ZAP_ST

ZAP_ST

Value 1260 Frequency
1 1
2 1
3 1
1054 1
1055 1
1056 1
1057 1

Valid range from 1 to 1057

E1_01A V1. DRUŽINA NAJPREJ IMAMO NEKAJ VPRAŠANJ O VLOGI ŽENSKE. V1.01. ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NEVEDENIMI TRDITVAMI...

A) Zaposlena mati lahko vzpostavi do svojih otrok prav tako topel in varen odnos kot nezaposlena mati.

Value 2259 Frequency
1 močno soglašam 174
2 soglašam 444
3 niti soglašam niti ne soglašam 79
4 ne soglašam 277
5 močno ne soglašam 39
8 ne vem 17
" " 2

Valid range from 1 to 5

E1_01B V1. DRUŽINA NAJPREJ IMAMO NEKAJ VPRAŠANJ O VLOGI ŽENSKE. V1.01. ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NEVEDENIMI TRDITVAMI...

B) Predšolski otrok bo zelo verjetno trpel, če je mati zaposlena.

Value 3258 Frequency
1 močno soglašam 117
2 soglašam 486
3 niti soglašam niti ne soglašam 149
4 ne soglašam 215
5 močno ne soglašam 31
8 ne vem 32
" " 2

Valid range from 1 to 5

E1_01C V1. DRUŽINA NAJPREJ IMAMO NEKAJ VPRAŠANJ O VLOGI ŽENSKE. V1.01. ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NEVEDENIMI TRDITVAMI...

C) Če gledamo v celoti, družinsko življenje trpi, kadar je žena polno zaposlena.

Value 4257 Frequency
1 močno soglašam 158
2 soglašam 513
3 niti soglašam niti ne soglašam 135
4 ne soglašam 180
5 močno ne soglašam 27
8 ne vem 18
" " 1

Valid range from 1 to 5

E1_01D V1. DRUŽINA NAJPREJ IMAMO NEKAJ VPRAŠANJ O VLOGI ŽENSKE. V1.01. ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NEVEDENIMI TRDITVAMI...

D) Je že v redu, če je ženska zaposlena, toda tisto, kar si ženske najbolj želijo, so dom in otroci.

Value 5256 Frequency
1 močno soglašam 165
2 soglašam 466
3 niti soglašam niti ne soglašam 151
4 ne soglašam 163
5 močno ne soglašam 34
8 ne vem 51
" " 2

Valid range from 1 to 5

E1_01E V1. DRUŽINA NAJPREJ IMAMO NEKAJ VPRAŠANJ O VLOGI ŽENSKE. V1.01. ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NEVEDENIMI TRDITVAMI...

E) Za žensko je prav tako izpolnjujoče, če je gospodinja, kot če dela za plačilo.

Value 6255 Frequency
1 močno soglašam 78
2 soglašam 357
3 niti soglašam niti ne soglašam 173
4 ne soglašam 304
5 močno ne soglašam 59
8 ne vem 59
" " 2

Valid range from 1 to 5

E1_01F V1. DRUŽINA NAJPREJ IMAMO NEKAJ VPRAŠANJ O VLOGI ŽENSKE. V1.01. ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NEVEDENIMI TRDITVAMI...

F) Biti zaposlena je za žensko najboljši način, da doseže neodvisnost.

Value 7254 Frequency
1 močno soglašam 175
2 soglašam 451
3 niti soglašam niti ne soglašam 138
4 ne soglašam 173
5 močno ne soglašam 23
8 ne vem 70
" " 2

Valid range from 1 to 5

E1_01G V1. DRUŽINA NAJPREJ IMAMO NEKAJ VPRAŠANJ O VLOGI ŽENSKE. V1.01. ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NEVEDENIMI TRDITVAMI...

G) Dandanes mora biti večina žensk zaposlenih zato, da preživljajo svoje družine.

Value 8253 Frequency
1 močno soglašam 338
2 soglašam 488
3 niti soglašam niti ne soglašam 86
4 ne soglašam 76
5 močno ne soglašam 18
8 ne vem 24
" " 2

Valid range from 1 to 5

E1_02A V1.02. ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE... (le en odgovor v vsaki vrsti)

A) Oba, mož in žena, morata prispevati svoje k družinskemu dohodku.

Value 9252 Frequency
1 močno soglašam 425
2 soglašam 523
3 niti soglašam niti ne soglašam 51
4 ne soglašam 22
5 močno ne soglašam 2
8 ne vem 8
" " 1

Valid range from 1 to 5

E1_02B V1.02. ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE... (le en odgovor v vsaki vrsti)

B) Naloga moža v zakonu je, da služi denar, naloga žene pa, da skrbi za dom in družino.

Value 10251 Frequency
1 močno soglašam 111
2 soglašam 299
3 niti soglašam niti ne soglašam 169
4 ne soglašam 335
5 močno ne soglašam 103
8 ne vem 14
" " 1

Valid range from 1 to 5

E1_02C V1.02. ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE... (le en odgovor v vsaki vrsti)

C) Ni dobro, če mož ostane doma in skrbi za otroke, žena pa hodi na delo.

Value 11250 Frequency
1 močno soglašam 145
2 soglašam 336
3 niti soglašam niti ne soglašam 168
4 ne soglašam 293
5 močno ne soglašam 58
8 ne vem 31
" " 1

Valid range from 1 to 5

E1_02D V1.02. ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE... (le en odgovor v vsaki vrsti)

D) Družinsko življenje pogosto trpi, ker se moški preveč posvečajo svojemu delu.

Value 12249 Frequency
1 močno soglašam 101
2 soglašam 540
3 niti soglašam niti ne soglašam 187
4 ne soglašam 134
5 močno ne soglašam 20
8 ne vem 49
" " 1

Valid range from 1 to 5

E1_03A V1.03. KAJ VI MISLITE, ALI NAJ SE ŽENSKA ZAPOSLI ZUNAJ DOMA S POLNIM DELOVNIM ČASOM, S SKRAJŠANIM DELOVNIM ČASOM, ALI NAJ SPLOH NE BO ZAPOSLENA V NAVEDENIH PRIMERIH? (le en odgovor v vsaki vrsti)

A) Takoj po poroki, še preden imajo otroke

Value 13248 Frequency
1 zaposlena s polnim delovnim časom 756
2 zaposlena s skrajšanim delovnim časom 111
3 ostane naj doma 112
8 ne vem 52
" " 1

Valid range from 1 to 3

E1_03B V1.03. KAJ VI MISLITE, ALI NAJ SE ŽENSKA ZAPOSLI ZUNAJ DOMA S POLNIM DELOVNIM ČASOM, S SKRAJŠANIM DELOVNIM ČASOM, ALI NAJ SPLOH NE BO ZAPOSLENA V NAVEDENIH PRIMERIH? (le en odgovor v vsaki vrsti)

B) Ko ima majhnega otroka, ki še ne hodi v šolo

Value 14247 Frequency
1 zaposlena s polnim delovnim časom 94
2 zaposlena s skrajšanim delovnim časom 364
3 ostane naj doma 540
8 ne vem 33
" " 1

Valid range from 1 to 3

E1_03C V1.03. KAJ VI MISLITE, ALI NAJ SE ŽENSKA ZAPOSLI ZUNAJ DOMA S POLNIM DELOVNIM ČASOM, S SKRAJŠANIM DELOVNIM ČASOM, ALI NAJ SPLOH NE BO ZAPOSLENA V NAVEDENIH PRIMERIH? (le en odgovor v vsaki vrsti)

C) Potem, ko je najmlajši otrok začel hoditi v šolo

Value 15246 Frequency
1 zaposlena s polnim delovnim časom 341
2 zaposlena s skrajšanim delovnim časom 428
3 ostane naj doma 222
8 ne vem 40
" " 1

Valid range from 1 to 3

E1_03D V1.03. KAJ VI MISLITE, ALI NAJ SE ŽENSKA ZAPOSLI ZUNAJ DOMA S POLNIM DELOVNIM ČASOM, S SKRAJŠANIM DELOVNIM ČASOM, ALI NAJ SPLOH NE BO ZAPOSLENA V NAVEDENIH PRIMERIH? (le en odgovor v vsaki vrsti)

D) Potem, ko so otroci zapustili dom

Value 16245 Frequency
1 zaposlena s polnim delovnim časom 796
2 zaposlena s skrajšanim delovnim časom 75
3 ostane naj doma 96
8 ne vem 62
" " 3

Valid range from 1 to 3

E1_04A V1.04. ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE... (le en odgovor v vsaki vrsti)

A) Poročeni ljudje so večinoma srečnejši kot neporočeni.

Value 17244 Frequency
1 močno soglašam 119
2 soglašam 285
3 niti soglašm niti ne soglašam 280
4 ne soglašam 223
5 močno ne soglašam 30
8 ne vem 94
" " 1

Valid range from 1 to 5

E1_04B V1.04. ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE... (le en odgovor v vsaki vrsti)

B) Glavna prednost zakona je v tem, da zagotavlja finančno varnost.

Value 18243 Frequency
1 močno soglašam 75
2 soglašam 277
3 niti soglašm niti ne soglašam 166
4 ne soglašam 395
5 močno ne soglašam 67
8 ne vem 51
" " 1

Valid range from 1 to 5

E1_04C V1.04. ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE... (le en odgovor v vsaki vrsti)

C) Glavni smisel zakona danes je, da imajo ljudje otroke.

Value 19242 Frequency
1 močno soglašam 133
2 soglašam 348
3 niti soglašm niti ne soglašam 161
4 ne soglašam 310
5 močno ne soglašam 54
8 ne vem 24
" " 2

Valid range from 1 to 5

E1_04D V1.04. ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE... (le en odgovor v vsaki vrsti)

D) Bolje je imeti slab zakon kot pa, da sploh nisi poročen.

Value 20241 Frequency
1 močno soglašam 13
2 soglašam 67
3 niti soglašm niti ne soglašam 50
4 ne soglašam 548
5 močno ne soglašam 317
8 ne vem 36
" " 1

Valid range from 1 to 5

E1_04E V1.04. ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE... (le en odgovor v vsaki vrsti)

E) Ljudje, ki hočejo imeti otroke, bi se morali poročiti.

Value 21240 Frequency
1 močno soglašam 112
2 soglašam 294
3 niti soglašm niti ne soglašam 138
4 ne soglašam 372
5 močno ne soglašam 89
8 ne vem 26
" " 1

Valid range from 1 to 5

E1_04F V1.04. ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE... (le en odgovor v vsaki vrsti)

F) Samo eden od staršev lahko prav tako dobro vzgaja otroka kot oba skupaj.

Value 22239 Frequency
1 močno soglašam 54
2 soglašam 227
3 niti soglašm niti ne soglašam 139
4 ne soglašam 455
5 močno ne soglašam 119
8 ne vem 37
" " 1

Valid range from 1 to 5

E1_04G V1.04. ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE... (le en odgovor v vsaki vrsti)

G) Povsem v redu je, če par živi skupaj ne da bi se nameraval poročiti.

Value 23238 Frequency
1 močno soglašam 98
2 soglašam 474
3 niti soglašm niti ne soglašam 160
4 ne soglašam 233
5 močno ne soglašam 31
8 ne vem 35
" " 1

Valid range from 1 to 5

E1_04H V1.04. ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE... (le en odgovor v vsaki vrsti)

H) Pametno je, če par, ki se namerava poročiti, pred tem nekaj časa živi skupaj.

Value 24237 Frequency
1 močno soglašam 164
2 soglašam 593
3 niti soglašm niti ne soglašam 91
4 ne soglašam 126
5 močno ne soglašam 15
8 ne vem 42
" " 1

Valid range from 1 to 5

E1_04I V1.04. ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE... (le en odgovor v vsaki vrsti)

I) Ločitev je ponavadi najboljši izhod, kadar paru ne uspeva razrešiti svojih zakonskih nesoglasij.

Value 25236 Frequency
1 močno soglašam 177
2 soglašam 493
3 niti soglašm niti ne soglašam 129
4 ne soglašam 138
5 močno ne soglašam 25
8 ne vem 69
" " 1

Valid range from 1 to 5

E1_05

V1.05. ČE GLEDAMO V CELOTI, KAKŠNO JE PO VAŠEM MNENJU IDEALNO ŠTEVILO OTROK V DRUŽINI? Idealno število otrok v družini je:

Value 26235 Frequency
0 9
1 40
2 601
3 311
4 45
5 7
7 1
10 1
12 1
20 1
30 1
99 b. o. 11
" " 3

Valid range from 0 to 30

E1_06A V1.06. ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE...

A) Gledati otroke, kako rastejo, je največja sreča v življenju.

Value 27234 Frequency
1 močno soglašam 447
2 soglašam 479
3 niti soglašm niti ne soglašam 53
4 ne soglašam 12
5 močno ne soglašam 3
8 ne vem 37
" " 1

Valid range from 1 to 5

E1_06B V1.06. ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE...

B) To, da imaš otroke, preveč omejuje svobodo staršev.

Value 28233 Frequency
1 močno soglašam 18
2 soglašam 169
3 niti soglašm niti ne soglašam 145
4 ne soglašam 544
5 močno ne soglašam 113
8 ne vem 42
" " 1

Valid range from 1 to 5

E1_06C V1.06. ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE...

C) Življenje ljudi, ki nikoli niso imeli otrok, je prazno.

Value 29232 Frequency
1 močno soglašam 207
2 soglašam 430
3 niti soglašm niti ne soglašam 156
4 ne soglašam 134
5 močno ne soglašam 28
8 ne vem 76
" " 1

Valid range from 1 to 5

E1_06D V1.06. ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE...

D) Kadar so v družini otroci, morajo starši ostati skupaj, tudi če se ne razumejo.

Value 30231 Frequency
1 močno soglašam 56
2 soglašam 206
3 niti soglašm niti ne soglašam 147
4 ne soglašam 460
5 močno ne soglašam 113
8 ne vem 49
" " 1

Valid range from 1 to 5

E1_06E V1.06. ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE...

E) Celo tudi kadar ni otrok, morata zakonca ostati skupaj, pa čeprav se ne razumeta.

Value 31230 Frequency
1 močno soglašam 16
2 soglašam 49
3 niti soglašm niti ne soglašam 61
4 ne soglašam 524
5 močno ne soglašam 337
8 ne vem 44
" " 1

Valid range from 1 to 5

E1_07

V1.07. ČEMU JE PO VAŠE TREBA DATI VEČJI POUDAREK, KO SE OTROKA PRIPRAVLJA NA ŽIVLJENJE, ALI... (le en odgovor)

Value 32229 Frequency
1 da je ubogljiv, 170
2 da misli z lastno glavo 808
8 neodločen 51
" " 3

Valid range from 1 to 2

E1_08

V1.08. ALI JE V ČASU OD VAŠEGA ROJSTVA PA DO ŠTIRINAJSTEGA LETA VAŠA MATI KDAJ DELALA ZA PLAČILO VSAJ ENO LETO?

Value 33228 Frequency
1 da, delala je 493
2 ne, ni delala 523
3 nisem živel z mamo 13
" " 3

Valid range from 1 to 3

E1_09

V1.09. ALI VAŠA MATI ŠE ŽIVI?

Value 34227 Frequency
1 da 633
2 ne --------------------(PREHOD K VPRAŠANJU V1.10.) 394
0 b. o. 4
" " 1

Valid range from 1 to 2

E1_09A

V1.09A KAKO POGOSTO PRIDE VAŠA MATI K VAM NA OBISK ALI VI OBIŠČETE NJO?

Value 35226 Frequency
1 živiva v istem gospodinjstvu 238
2 vsak dan 76
3 vsaj nekajkrat na teden 59
4 vsaj enkrat na teden 91
5 vsaj enkrat na mesec 88
6 nekajkrat na leto 47
7 manj pogosto 37
0 b. o. 339
" " 57

Valid range from 1 to 7

E1_10

V1.10. ALI STE BILI KDAJ LOČENI?

Value 36225 Frequency
1 da 77
2 ne 754
3 nikoli ni bil poročen 198
" " 3

Valid range from 1 to 3

E1_11

PROSIMO ODGOVORITE NA NASLEDNJA VPRAŠANJA, ČE STE POROČENI ALI PA ČE ŽIVITE TAKO, KOT DA BI BILI POROČENI. V1.11. ALI JE BIL VAŠ (SEDANJI) ZAKONEC/PARTNER KDAJ LOČEN?

Value 37224 Frequency
1 da 44
2 ne 738
3 ni poročen 243
" " 7

Valid range from 1 to 3

E1_12

V1.12. PROSIMO ODGOVORITE, ČE STE POROČENI. ALI STE ŽIVELI SKUPAJ S SVOJIM MOŽEM/ŽENO ŽE PRED POROKO?

Value 38223 Frequency
1 da 269
2 ne 483
3 ni poročen 268
" " 12

Valid range from 1 to 3

E1_13

V1.13. ALI STE KDAJ ŽIVELI S PARTNERJEM, S KATERIM SE NISTE POROČILI?

Value 39222 Frequency
1 da, z mojim prejšnjim partnerjem 41
2 da, z mojim sedanjim partnerjem 82
3 da, z mojim prejšnjim in z mojim sedanjim partnerjem 22
4 ne, nikoli 881
" " 6

Valid range from 1 to 4

E1_14A V1.14. ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE... (le en odgovor v vsaki vrsti)

A) Zaposlene ženske morajo dobiti plačan porodniški dopust, ko imajo otroka.

Value 40221 Frequency
1 močno soglašam 711
2 soglašam 299
3 niti soglašm niti ne soglašam 5
4 ne soglašam 5
5 močno ne soglašam 2
8 ne vem 9
" " 1

Valid range from 1 to 5

E1_14B V1.14. ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE... (le en odgovor v vsaki vrsti)

B) Kadar sta oba od staršev zaposlena, bi družina morala prejemati denarno podporo za otrokovo varstvo.

Value 41220 Frequency
1 močno soglašam 292
2 soglašam 456
3 niti soglašm niti ne soglašam 116
4 ne soglašam 100
5 močno ne soglašam 15
8 ne vem 52
" " 1

Valid range from 1 to 5

E1_14C V1.14. ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE... (le en odgovor v vsaki vrsti)

C) Noseča ženska mora imeti pravico do zakonite prekinitve nosečnosti s splavom ne glede na razlog, če se odloči, da ne bo imela otroka.

Value 42219 Frequency
1 močno soglašam 306
2 soglašam 411
3 niti soglašm niti ne soglašam 92
4 ne soglašam 113
5 močno ne soglašam 37
8 ne vem 72
" " 1

Valid range from 1 to 5

E1_15

V1.15. ALI JE PO VAŠI OCENI SLABO ALI NI SLABO, ČE IMATA MOŠKI IN ŽENSKA SPOLNE ODNOSE PRED POROKO? (le en odgovor)

Value 43218 Frequency
1 to je vedno slabo 30
2 to je skoraj vedno slabo 23
3 le včasih je to slabo 111
4 to sploh ni nikoli slabo 752
8 ne vem 115
" " 1

Valid range from 1 to 4

E1_16

V1.16. KAJ PA, ČE STA ŠE V DOBI ODRAŠČANJA, RECIMO MLAJŠA OD 16 LET? ALI JE V TEM PRIMERU... (le en odgovor)

Value 44217 Frequency
1 to vedno slabo 396
2 to skoraj vedno slabo 238
3 le včasih to slabo 204
4 to sploh ni nikoli slabo 57
8 ne vem 136
" " 1

Valid range from 1 to 4

E1_17

V1.17. IN KAJ MISLITE O TEM, ČE IMA POROČENA MOŠKI ALI POROČENA ŽENSKA SPOLNE ODNOSE IZVEN ZAKONA? ALI JE TO... (le en odgovor)

Value 45216 Frequency
1 vedno slabo 517
2 skoraj vedno slabo 240
3 le včasih slabo 117
4 sploh ni nikoli slabo 31
8 ne vem 126
" " 1

Valid range from 1 to 4

E1_18

V1.18. KAJ MISLITE O SPOLNIH ODNOSIH MED DVEMA ODRASLIMA OSEBAMA ISTEGA SPOLA? ALI JE TO... (le en odgovor)

Value 46215 Frequency
1 vedno slabo 529
2 skoraj vedno slabo 98
3 le včasih slabo 70
4 to sploh ni nikoli slabo 61
8 ne vem 272
" " 2

Valid range from 1 to 4

E1_19

V1.19. VČASIH SE LJUDJE NA DELOVNEM MESTU ZNAJDEJO V POLOŽAJ, DA SO IZPOSTAVLJENI NADLEGOVANJEM, PONUDBAM ALI NAMIGOM V ZVEZI S SPOLNOSTJO S STRANI SVOJIH SODELAVCEV ALI NADREJENIH. TAKI POSKUSI VKLJUČUJEJO VČASIH FIZIČNI DOTIK, VČASIH PA LE POGOVORE Z NAMIGI NA SPOLNOST. ALI SE VAM JE ŽE KDAJ ZGODILO KAJ TAKEGA? (le en odgovor)

Value 47214 Frequency
1 da 232
2 ne 682
3 nikoli ni bil zaposlen 113
" " 5

Valid range from 1 to 3

E1_20

PROSIMO ODGOVORITE NA TO VPRAŠANJE, ČE STE SEDAJ POROČENI, ALI PA ČE SEDAJ ŽIVITE TAKO, KOT DA BI BILI POROČENI. ČE SEDAJ NISTE POROČENI, ALI ČE NE ŽIVITE TAKO, KOT DA BI BILI POROČENI, PRESKOČITE K VPRAŠANJU V1.23. V1.20. KAKO IMATA VIDVA Z ZAKONCEM/PARTNERJEM UREJENO GOSPODARJENJE Z DENARJEM, KI GA JE ZASLUŽIL EDEN OD VAJU ALI PA OBA? PROSIMO IZBERITE TISTI ODGOVOR, KI NAJBOLJ USTREZA. (le en odgovor)

Value 48213 Frequency
1 jaz sam gospodarim z vsem denarjem in dajem partnerju njegov/njen delež 22
2 moj partner sam gospodari z vsem denarjem in mi daje moj delež 13
3 združujeva ves denar in vsak vzame od tega, kolikor rabi 587
4 združujeva del denarja, preostalo pa imava ločeno 74
5 vsak od naju obdrži svoj denar ločeno 36
6 nisem poročen/a, ne živim, kot da bi bil/a poročen/a 272
" " 28

Valid range from 1 to 5

E1_21A V1.21. KDO V VAŠEM GOSPODINJSTVU OPRAVLJA NASLEDNJA DELA:

A) pere perilo

Value 49212 Frequency
1 vednožena 567
2 običajnožena 128
3 oba enako, skupaj 37
4 običajno mož 2
5 vedno mož 7
6 to dela nekdo drug 52
8 ne vem 150
" " 89

Valid range from 1 to 6

E1_21B V1.21. KDO V VAŠEM GOSPODINJSTVU OPRAVLJA NASLEDNJA DELA:

B) postori manjša popravila v hiši

Value 50211 Frequency
1 vednožena 62
2 običajnožena 29
3 oba enako, skupaj 158
4 običajno mož 272
5 vedno mož 216
6 to dela nekdo drug 56
8 ne vem 150
" " 89

Valid range from 1 to 6

E1_21C V1.21. KDO V VAŠEM GOSPODINJSTVU OPRAVLJA NASLEDNJA DELA:

C) skrbi za bolne družinske člane

Value 51210 Frequency
1 vednožena 186
2 običajnožena 147
3 oba enako, skupaj 383
4 običajno mož 4
5 vedno mož 14
6 to dela nekdo drug 43
8 ne vem 166
" " 89

Valid range from 1 to 6

E1_21D V1.21. KDO V VAŠEM GOSPODINJSTVU OPRAVLJA NASLEDNJA DELA:

D) nakupuje hrano

Value 52209 Frequency
1 vednožena 177
2 običajnožena 156
3 oba enako, skupaj 344
4 običajno mož 42
5 vedno mož 26
6 to dela nekdo drug 48
8 ne vem 150
" " 89

Valid range from 1 to 6

E1_21E V1.21. KDO V VAŠEM GOSPODINJSTVU OPRAVLJA NASLEDNJA DELA:

E) odloča o tem, kaj boste imeli za kosilo

Value 53208 Frequency
1 vednožena 263
2 običajnožena 182
3 oba enako, skupaj 280
4 običajno mož 9
5 vedno mož 7
6 to dela nekdo drug 49
8 ne vem 153
" " 89

Valid range from 1 to 6

E1_22

PROSIMO VAS, DA ODGOVORITE NA TO VPRAŠANJE, ČE STE POROČENI, (ČE ŽIVITE, KOT DA BI BILI POROČENI) IN ČE OBA SEDAJ DELATA ZA PLAČILO. V1.22. KDO OD VAJU ZASLUŽI VEČ DENARJA? (le en odgovor)

Value 54207 Frequency
1 mož zasluži dosti več 228
2 mož zasluži malo več 197
3 zasluživa približno enako 156
4 žena zasluži malo več 70
5 žena zasluži dosti več 37
6 nisem poročen/a, ne živim s partnerjem/ko oz. ne delava za plačilo 304
" " 40

Valid range from 1 to 5

E1_23A PROSIMO ODGOVORITE NA TO VPRAŠANJE, ČE STE KDAJ IMELI OTROKE. V1.23. ALI STE BILI KDAJ ZAPOSLENI ZUNAJ DOMA S POLNIM DELOVNIM ČASOM, S SKRAJŠANIM DELOVNIM ČASOM, ALI PA SPLOH NISTE BILI ZAPOSLENI...

A) Takoj po poroki, še preden ste imeli otroke?

Value 55206 Frequency
1 s polnim delovnim časom 622
2 s skrajšanim delovnim časom 5
3 ostal/a doma 144
8 brez otrok 226
" " 35

Valid range from 1 to 3

E1_23B PROSIMO ODGOVORITE NA TO VPRAŠANJE, ČE STE KDAJ IMELI OTROKE. V1.23. ALI STE BILI KDAJ ZAPOSLENI ZUNAJ DOMA S POLNIM DELOVNIM ČASOM, S SKRAJŠANIM DELOVNIM ČASOM, ALI PA SPLOH NISTE BILI ZAPOSLENI...

B) Ko ste imeli majhnega otroka, ki še ni hodil v šolo?

Value 56205 Frequency
1 s polnim delovnim časom 597
2 s skrajšanim delovnim časom 18
3 ostal/a doma 146
8 brez otrok 238
" " 33

Valid range from 1 to 3

E1_23C PROSIMO ODGOVORITE NA TO VPRAŠANJE, ČE STE KDAJ IMELI OTROKE. V1.23. ALI STE BILI KDAJ ZAPOSLENI ZUNAJ DOMA S POLNIM DELOVNIM ČASOM, S SKRAJŠANIM DELOVNIM ČASOM, ALI PA SPLOH NISTE BILI ZAPOSLENI...

C) Potem, ko je najmlajši otrok začel hoditi v šolo?

Value 57204 Frequency
1 s polnim delovnim časom 580
2 s skrajšanim delovnim časom 9
3 ostal/a doma 124
8 brez otrok 282
" " 37

Valid range from 1 to 3

E1_23D PROSIMO ODGOVORITE NA TO VPRAŠANJE, ČE STE KDAJ IMELI OTROKE. V1.23. ALI STE BILI KDAJ ZAPOSLENI ZUNAJ DOMA S POLNIM DELOVNIM ČASOM, S SKRAJŠANIM DELOVNIM ČASOM, ALI PA SPLOH NISTE BILI ZAPOSLENI...

D) Potem, ko so otroci zapustili dom?

Value 58203 Frequency
1 s polnim delovnim časom 433
2 s skrajšanim delovnim časom 6
3 ostal/a doma 112
8 brez otrok 417
" " 64

Valid range from 1 to 3

E1_24A V1.24. KAKO PA JE BILO TAKRAT Z VAŠIM ZAKONCEM/PARTNERJEM?ALI JE BIL ZAPOSLEN ZUNAJ DOMA S POLNIM DELOVNIM ČASOM, S SKRAJŠANIM DELOVNIM ČASOM, ALI SPLOH NI BIL ZAPOSLEN...

A) Takoj po poroki, še preden ste imeli otroke?

Value 59202 Frequency
1 s polnim delovnim časom 645
2 s skrajšanim delovnim časom 8
3 ostal/a doma 112
8 ne vem 224
" " 43

Valid range from 1 to 3

E1_24B V1.24. KAKO PA JE BILO TAKRAT Z VAŠIM ZAKONCEM/PARTNERJEM?ALI JE BIL ZAPOSLEN ZUNAJ DOMA S POLNIM DELOVNIM ČASOM, S SKRAJŠANIM DELOVNIM ČASOM, ALI SPLOH NI BIL ZAPOSLEN...

B) Ko ste imeli majhnega otroka, ki še ni hodil v šolo?

Value 60201 Frequency
1 s polnim delovnim časom 616
2 s skrajšanim delovnim časom 19
3 ostal/a doma 125
8 ne vem 229
" " 43

Valid range from 1 to 3

E1_24C V1.24. KAKO PA JE BILO TAKRAT Z VAŠIM ZAKONCEM/PARTNERJEM?ALI JE BIL ZAPOSLEN ZUNAJ DOMA S POLNIM DELOVNIM ČASOM, S SKRAJŠANIM DELOVNIM ČASOM, ALI SPLOH NI BIL ZAPOSLEN...

C) Potem, ko je najmlajši otrok začel hoditi v šolo?

Value 61200 Frequency
1 s polnim delovnim časom 593
2 s skrajšanim delovnim časom 9
3 ostal/a doma 101
8 ne vem 280
" " 49

Valid range from 1 to 3

E1_24D V1.24. KAKO PA JE BILO TAKRAT Z VAŠIM ZAKONCEM/PARTNERJEM?ALI JE BIL ZAPOSLEN ZUNAJ DOMA S POLNIM DELOVNIM ČASOM, S SKRAJŠANIM DELOVNIM ČASOM, ALI SPLOH NI BIL ZAPOSLEN...

D) Potem, ko so otroci zapustili dom?

Value 62199 Frequency
1 s polnim delovnim časom 429
2 s skrajšanim delovnim časom 6
3 ostal/a doma 99
8 ne vem 428
" " 70

Valid range from 1 to 3

E2_01A V2. EKOLOGIJA V2.01. V KAKŠNI MERI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z OBEMA TRDITVAMA:

A) Privatno podjetništvo je najboljše zagotovilo za rešitev gospodarskih problemov Slovenije.

Value 63198 Frequency
1 močno soglašam 116
2 soglašam 371
3 niti soglašm niti ne soglašam 199
4 ne soglašam 159
5 močno ne soglašam 29
8 ne vem 158

Valid range from 1 to 5

E2_01B V2. EKOLOGIJA V2.01. V KAKŠNI MERI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z OBEMA TRDITVAMA:

B) Vlada je odgovorna za to, da zmanjša razlike v dohodkih med ljudmi z visokimi in z nizkimi dohodki.

Value 64197 Frequency
1 močno soglašam 316
2 soglašam 444
3 niti soglašm niti ne soglašam 99
4 ne soglašam 96
5 močno ne soglašam 19
8 ne vem 58

Valid range from 1 to 5

E2_02A

V2.02A PROSIMO IZBERITE ENO OD SPODAJ NAŠTETIH STVARI, ZA KATERO VI OSEBNO MISLITE, DA BI MORALA BITI NAJVIŠJA PRIORITETA ZA SLOVENIJO, NAJBOLJ POMEMBNA STVAR, KI BI JO BILO TREBA NAREDITI. (le en odgovor) V SLOVENIJI BI MORALI PREDVSEM...

Value 65196 Frequency
1 ohranjati red v državi 373
2 omogočiti ljudem, da v večji meri vplivajo na vladne odločitve 293
3 preprečevati naraščanje cen 186
4 ščititi svobodo govora 60
8 neodločen 120

Valid range from 1 to 4

E2_02B

V2.02B IN KATERA OD PREJ NAŠTETIH STVARI BI MORALA BITI V SLOVENIJI PO VAŠI OCENI SLEDEČA PRIORITETA, DRUGA NAJPOMEMBNEJŠA STVAR, KI BI JO BILO TREBA NAREDITI? (le en odgovor) V SLOVENIJI BI MORALI PREDVSEM...

Value 66195 Frequency
1 ohranjati red v državi 266
2 omogočiti ljudem, da v večji meri vplivajo na vladne odločitve 247
3 preprečevati naraščanje cen 271
4 ščititi svobodo govora 111
8 neodločen 137

Valid range from 1 to 4

E2_03A V2.03. KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: (le en odgovor v vsaki vrsti)

A) Preveč verjamemo v znanost in premalo v občutke in verovanje.

Value 67194 Frequency
1 močno soglašam 67
2 soglašam 374
3 niti soglašm niti ne soglašam 223
4 ne soglašam 201
5 močno ne soglašam 17
8 ne vem 150

Valid range from 1 to 5

E2_03B V2.03. KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: (le en odgovor v vsaki vrsti)

B) V celoti gledano je moderna znanost bolj v škodo kot v korist.

Value 68193 Frequency
1 močno soglašam 37
2 soglašam 221
3 niti soglašm niti ne soglašam 213
4 ne soglašam 370
5 močno ne soglašam 59
8 ne vem 132

Valid range from 1 to 5

E2_03C V2.03. KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: (le en odgovor v vsaki vrsti)

C) Vsaka sprememba, ki jo v naravi povzroči človek - ni važno,kako znanstveno utemeljena je - bo verjetno stvari samo poslabšala.

Value 69192 Frequency
1 močno soglašam 102
2 soglašam 363
3 niti soglašm niti ne soglašam 181
4 ne soglašam 237
5 močno ne soglašam 29
8 ne vem 120

Valid range from 1 to 5

E2_03D V2.03. KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: (le en odgovor v vsaki vrsti)

D) Moderna znanost bo rešila naše probleme v zvezi z okoljem, ne da bi se zato naš način življenja kaj dosti spremenil.

Value 70191 Frequency
1 močno soglašam 26
2 soglašam 153
3 niti soglašm niti ne soglašam 157
4 ne soglašam 447
5 močno ne soglašam 86
8 ne vem 163

Valid range from 1 to 5

E2_04A V2.04. PROSIMO VAS, DA TUDI ZA NASLEDNJE TRDITVE POVESTE, ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE. (le en odgovor

A) Preveč nas skrbi prihodnost našega okolja, premalo pa vse kar se danes dogaja v zvezi s cenami in zaposlitvijo.

Value 71190 Frequency
1 močno soglašam 134
2 soglašam 395
3 niti soglašm niti ne soglašam 148
4 ne soglašam 265
5 močno ne soglašam 40
8 ne vem 48
" " 2

Valid range from 1 to 5

E2_04B V2.04. PROSIMO VAS, DA TUDI ZA NASLEDNJE TRDITVE POVESTE, ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE. (le en odgovor

B) Skoraj vse, kar sodi k modernemu življenju, škodi okolju.

Value 72189 Frequency
1 močno soglašam 93
2 soglašam 371
3 niti soglašm niti ne soglašam 197
4 ne soglašam 283
5 močno ne soglašam 23
8 ne vem 65

Valid range from 1 to 5

E2_04C V2.04. PROSIMO VAS, DA TUDI ZA NASLEDNJE TRDITVE POVESTE, ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE. (le en odgovor

C) Živali bi morale imeti iste moralne pravice kot jih imajo ljudje.

Value 73188 Frequency
1 močno soglašam 83
2 soglašam 340
3 niti soglašm niti ne soglašam 172
4 ne soglašam 270
5 močno ne soglašam 47
8 ne vem 120

Valid range from 1 to 5

E2_04D V2.04. PROSIMO VAS, DA TUDI ZA NASLEDNJE TRDITVE POVESTE, ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE. (le en odgovor

D) Ljudje bi morali spoštovati naravo zato, ker je stvaritev boga.

Value 74187 Frequency
1 močno soglašam 130
2 soglašam 351
3 niti soglašm niti ne soglašam 164
4 ne soglašam 232
5 močno ne soglašam 64
8 ne vem 91

Valid range from 1 to 5

E2_05A V2.05. ZANIMA NAS TUDI, KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI.

A) Ljudje so preveč zaskrbljeni zaradi škode, ki jo okolju prizadeva človeški napredek.

Value 75186 Frequency
1 močno soglašam 88
2 soglašam 391
3 niti soglašm niti ne soglašam 129
4 ne soglašam 324
5 močno ne soglašam 49
8 ne vem 51

Valid range from 1 to 5

E2_05B V2.05. ZANIMA NAS TUDI, KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI.

B) Narava bi ostala v miru in harmoniji, če bi le človek ne posegal vanjo.

Value 76185 Frequency
1 močno soglašam 204
2 soglašam 548
3 niti soglašm niti ne soglašam 106
4 ne soglašam 99
5 močno ne soglašam 7
8 ne vem 68

Valid range from 1 to 5

E2_05C V2.05. ZANIMA NAS TUDI, KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI.

C) Da bi omogočili varovanje okolje, je treba v Sloveniji zagotoviti gospodarsko rast.

Value 77184 Frequency
1 močno soglašam 154
2 soglašam 496
3 niti soglašm niti ne soglašam 140
4 ne soglašam 131
5 močno ne soglašam 16
8 ne vem 95

Valid range from 1 to 5

E2_05D V2.05. ZANIMA NAS TUDI, KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI.

D) Medicinski poskusi na živalih so upravičeni, če to lahko rešuje človeška življenja.

Value 78183 Frequency
1 močno soglašam 188
2 soglašam 581
3 niti soglašm niti ne soglašam 118
4 ne soglašam 71
5 močno ne soglašam 18
8 ne vem 55
" " 1

Valid range from 1 to 5

E2_05E V2.05. ZANIMA NAS TUDI, KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI.

E) Narava v resnici pomeni hud boj za obstanek in preživetje le najmočnejših

Value 79182 Frequency
1 močno soglašam 140
2 soglašam 552
3 niti soglašm niti ne soglašam 127
4 ne soglašam 98
5 močno ne soglašam 12
8 ne vem 103

Valid range from 1 to 5

E2_05F V2.05. ZANIMA NAS TUDI, KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI.

F) Gospodarska rast vedno povzroča škodo okolju

Value 80181 Frequency
1 močno soglašam 85
2 soglašam 366
3 niti soglašm niti ne soglašam 222
4 ne soglašam 248
5 močno ne soglašam 25
8 ne vem 86

Valid range from 1 to 5

E2_06

V2.06. PROSIMO POVEJTE, KATERA OD TREH TRDITEV VAM JE NAJBLIŽJA: (le en odgovor)

Value 81180 Frequency
1 narava je sveta zato, ker je božja stvaritev 127
2 narava je duhovna ali sveta sama po sebi 289
3 narava je sicer pomembna, vendar pa niti duhovna niti sveta 443
8 neodločen 173

Valid range from 1 to 3

E2_07A

V2.07A KAKO ZELO BI BILI VI PRIPRAVLJENI NA TO, DA BI PLAČEVALI DOSTI VIŠJE CENE Z NAMENOM, DA BI SE VAROVALO OKOLJE? (le en odgovor)

Value 82179 Frequency
1 zelo pripravljen 75
2 kar precej pripravljen 337
3 niti pripravljen, niti nepripravljen 329
4 kar precej nepripravljen 89
5 zelo nepripravljen 95
8 neodločen 107

Valid range from 1 to 5

E2_07B

V2.07B IN KAKO BI BILI VI PRIPRAVLJENI PLAČEVATI DOSTI VIŠJE DAVKE ZA TO, DA BI SE VAROVALO OKOLJE? (le en odgovor)

Value 83178 Frequency
1 zelo pripravljen 50
2 kar precej pripravljen 257
3 niti pripravljen, niti nepripravljen 339
4 kar precej nepripravljen 115
5 zelo nepripravljen 159
8 neodločen 112

Valid range from 1 to 5

E2_07C

V2.07C IN KAKO BI SE BILI VI PRIPRAVLJENI ODPOVEDATI VAŠEMU ŽIVLJENJSKEMU STANDARDU ZA TO, DA BI SE VAROVALO OKOLJE?(le en odgovor)

Value 84177 Frequency
1 zelo pripravljen 42
2 kar precej pripravljen 239
3 niti pripravljen, niti nepripravljen 346
4 kar precej nepripravljen 126
5 zelo nepripravljen 136
8 neodločen 143

Valid range from 1 to 5

E2_08A V2.08. KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

A) Za nekoga kot sem jaz, je pretežko, da bi kaj dosti naredil za okolje.

Value 85176 Frequency
1 močno soglašam 88
2 soglašam 353
3 niti soglašm niti ne soglašam 136
4 ne soglašam 376
5 močno ne soglašam 44
8 ne vem 35

Valid range from 1 to 5

E2_08B V2.08. KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

B) Naredim, kar je dobro za okolje, tudi če zato porabim več denarja ali mi vzame več časa.

Value 86175 Frequency
1 močno soglašam 99
2 soglašam 533
3 niti soglašm niti ne soglašam 199
4 ne soglašam 113
5 močno ne soglašam 9
8 ne vem 79

Valid range from 1 to 5

E2_09A V2.09. PROSIMO OCENITE VSAKO OD SPODNJIH TRDITEV GLEDE NA TO, KAKO RESNIČNA JE PO VAŠI OCENI. (le en odgovor)

A) 'Vsa radioaktivnost je plod človekovega delovanja'

Value 87174 Frequency
1 zagotovo resnična 294
2 najbrž resnična 391
3 najbrž ni resnična 144
4 zagotovo ni resnična 119
8 neodločen 84

Valid range from 1 to 4

E2_09B V2.09. PROSIMO OCENITE VSAKO OD SPODNJIH TRDITEV GLEDE NA TO, KAKO RESNIČNA JE PO VAŠI OCENI. (le en odgovor)

B) 'Antibiotik lahko uničujejo bakterije, ne pa virusov'

Value 88173 Frequency
1 zagotovo resnična 205
2 najbrž resnična 347
3 najbrž ni resnična 91
4 zagotovo ni resnična 26
8 neodločen 362
" " 1

Valid range from 1 to 4

E2_09C V2.09. PROSIMO OCENITE VSAKO OD SPODNJIH TRDITEV GLEDE NA TO, KAKO RESNIČNA JE PO VAŠI OCENI. (le en odgovor)

C) 'Astrologija kot preučevanje zvezdnih znamenj ima v sebi nekaj znanstvene podlage'

Value 89172 Frequency
1 zagotovo resnična 250
2 najbrž resnična 482
3 najbrž ni resnična 63
4 zagotovo ni resnična 41
8 neodločen 196

Valid range from 1 to 4

E2_09D V2.09. PROSIMO OCENITE VSAKO OD SPODNJIH TRDITEV GLEDE NA TO, KAKO RESNIČNA JE PO VAŠI OCENI. (le en odgovor)

D) 'Ljudje so se razvili iz zgodnejših živalskih vrst'

Value 90171 Frequency
1 zagotovo resnična 221
2 najbrž resnična 406
3 najbrž ni resnična 98
4 zagotovo ni resnična 122
8 neodločen 185

Valid range from 1 to 4

E2_09E V2.09. PROSIMO OCENITE VSAKO OD SPODNJIH TRDITEV GLEDE NA TO, KAKO RESNIČNA JE PO VAŠI OCENI. (le en odgovor)

E) 'Vsa umetna kemična sredstva lahko povzročijo raka, če jih použiješ v zadostni količini'

Value 91170 Frequency
1 zagotovo resnična 248
2 najbrž resnična 426
3 najbrž ni resnična 144
4 zagotovo ni resnična 72
8 neodločen 142

Valid range from 1 to 4

E2_10A V2.10. ŠE ZA VSAKO OD NASLEDNJIH TRDITEV NAM POVEJTE, KAKO RESNIČNA JE PO VAŠI OCENI.

A) 'Če je nekdo izpostavljen še tako majhnemu radioaktivnemu sevanju, bo gotovo umrl za posledicami'

Value 92169 Frequency
1 zagotovo resnična 123
2 najbrž resnična 297
3 najbrž ni resnična 285
4 zagotovo ni resnična 203
8 neodločen 124

Valid range from 1 to 4

E2_10B V2.10. ŠE ZA VSAKO OD NASLEDNJIH TRDITEV NAM POVEJTE, KAKO RESNIČNA JE PO VAŠI OCENI.

B) 'Nekateri radioaktivni odpadki iz jedrskih elektrarn bodo nevarni še več tisoč let'

Value 93168 Frequency
1 zagotovo resnična 446
2 najbrž resnična 411
3 najbrž ni resnična 59
4 zagotovo ni resnična 22
8 neodločen 94

Valid range from 1 to 4

E2_10C V2.10. ŠE ZA VSAKO OD NASLEDNJIH TRDITEV NAM POVEJTE, KAKO RESNIČNA JE PO VAŠI OCENI.

C) 'Učinek tople grede nastane zaradi luknje' v zemeljski atmosferi'

Value 94167 Frequency
1 zagotovo resnična 249
2 najbrž resnična 348
3 najbrž ni resnična 77
4 zagotovo ni resnična 80
8 neodločen 278

Valid range from 1 to 4

E2_10D V2.10. ŠE ZA VSAKO OD NASLEDNJIH TRDITEV NAM POVEJTE, KAKO RESNIČNA JE PO VAŠI OCENI.

D) 'Vselej kadar kurimo premog, olje ali plin, dodatno prispevamo k učinku tople grede'

Value 95166 Frequency
1 zagotovo resnična 258
2 najbrž resnična 410
3 najbrž ni resnična 90
4 zagotovo ni resnična 64
8 neodločen 210

Valid range from 1 to 4

E2_10E V2.10. ŠE ZA VSAKO OD NASLEDNJIH TRDITEV NAM POVEJTE, KAKO RESNIČNA JE PO VAŠI OCENI.

E) 'Vsi pesticidi in kemična sredstva, ki se uporabljajo v poljedelstvu, povzročajo raka pri človeku'

Value 96165 Frequency
1 zagotovo resnična 138
2 najbrž resnična 357
3 najbrž ni resnična 237
4 zagotovo ni resnična 107
8 neodločen 193

Valid range from 1 to 4

E2_10F V2.10. ŠE ZA VSAKO OD NASLEDNJIH TRDITEV NAM POVEJTE, KAKO RESNIČNA JE PO VAŠI OCENI.

F) 'Ljudje so glavni krivci za izumiranje rastlinskih in živalskih vrst'

Value 97164 Frequency
1 zagotovo resnična 382
2 najbrž resnična 417
3 najbrž ni resnična 95
4 zagotovo ni resnična 56
8 neodločen 81
" " 1

Valid range from 1 to 4

E2_10G V2.10. ŠE ZA VSAKO OD NASLEDNJIH TRDITEV NAM POVEJTE, KAKO RESNIČNA JE PO VAŠI OCENI.

G) 'Avtomobili v resnici niso pomemben vzrok onesnaževanja zraka v Sloveniji'

Value 98163 Frequency
1 zagotovo resnična 96
2 najbrž resnična 250
3 najbrž ni resnična 272
4 zagotovo ni resnična 339
8 neodločen 75

Valid range from 1 to 4

E2_11A

V2.11A ALI NA SPLOŠNO MISLITE, DA JE ONESNAŽEVANJE ZRAKA, KI GA POVZROČAJO AVTOMOBILI... (le en odgovor)

Value 99162 Frequency
1 izjemno nevarno za okolje 115
2 zelo nevarno 240
3 srednje nevarno 559
4 ni zelo nevarno 90
5 sploh ni nevarno za okolje 4
8 neodločen 23
" " 1

Valid range from 1 to 5

E2_11B

V2.11B IN KAJ MISLITE, ALI JE ONESNAŽEVANJE ZRAKA, KI GA POVZROČAJO AVTOMOBILI... (le en odgovor)

Value 100161 Frequency
1 izjemno nevarno za vas in za vašo družino 82
2 zelo nevarno 197
3 srednje nevarno 539
4 ni zelo nevarno 166
5 sploh ni nevarno za vas in vašo družino 22
8 neodločen 25
" " 1

Valid range from 1 to 5

E2_11C

V2.11C KAKO VERJETNO SE VAM ZDI, DA SE BO V NASLEDNJIH DESETIH LETIH PRECEJ POSLABŠALO ZDRAVJE LJUDI V MESTIH PO SLOVENIJI KOT POSLEDICA ONESNAŽEVANJA ZRAKA, KI GA POVZROČAJO AVTOMOBILI? (le en odgovor)

Value 101160 Frequency
1 zagotovo se bo zgodilo 175
2 zelo verjetno se bo zgodilo 272
3 precej verjetno se bo zgodilo 361
4 ni kaj dosti verjetno, da se bo zgodilo 163
5 zagotovo se ne bo zgodilo 13
8 neodločen 48

Valid range from 1 to 5

E2_12A

V2.12A ALI NA SPLOŠNO MISLITE, DA SO JEDRSKE ELEKTRARNE... (le en odgovor)

Value 102159 Frequency
1 izjemno nevarne za okolje 425
2 zelo nevarne 344
3 srednje nevarne 171
4 niso zelo nevarne 47
5 sploh niso nevarne za okolje 7
8 neodločen 38

Valid range from 1 to 5

E2_12B

V2.12B IN KAJ MISLITE, ALI SO JEDRSKE ELEKTRARNE... ( le en odgovor)

Value 103158 Frequency
1 izjemno nevarne za vas in za vašo družino 355
2 zelo nevarne 329
3 srednje nevarne 212
4 niso zelo nevarne 83
5 sploh niso nevarne za vas in za vašo družino 12
8 neodločen 41

Valid range from 1 to 5

E2_13A

V2.13A ALI NA SPLOŠNO MISLITE, DA JE ONESNAŽEVANJE ZRAKA, KI GA POVZROČA INDUSTRIJA,.. (le en odgovor)

Value 104157 Frequency
1 izjemno nevarno za okolje 279
2 zelo nevarno 434
3 srednje nevarno 282
4 ni zelo nevarno 21
5 sploh ni nevarno za okolje 0
8 neodločen 16

Valid range from 1 to 5

E2_13B

V2.13B IN KAJ MISLITE, ALI JE ONESNAŽEVANJE ZRAKA, KI GA POVZROČA INDUSTRIJA... (le en odgovor)

Value 105156 Frequency
1 izjemno nevarno za vas in za vašo družino 217
2 zelo nevarno 362
3 srednje nevarno 344
4 ni zelo nevarno 83
5 sploh ni nevarno za vas in vašo družino 9
8 neodločen 17

Valid range from 1 to 5

E2_14A

V2.14A ALI NA SPLOŠNO MISLITE, DA SO PESTICIDI IN DRUGA KEMIČNA SREDSTVA, KI JIH UPORABLJAJO V KMETIJSTVU... (le en odgovor)

Value 106155 Frequency
1 izjemno nevarni za okolje 182
2 zelo nevarni 338
3 srednje nevarni 407
4 niso zelo nevarni 67
5 sploh niso nevarni za okolje 6
8 neodločen 31
" " 1

Valid range from 1 to 5

E2_14B

V2.14B IN KAJ MISLITE, ALI SO PESTICIDI IN DRUGE KEMIKALIJE, KI SE UPORABLJAJO V KMETIJSTVU... (le en odgovor)

Value 107154 Frequency
1 izjemno nevarni za vas in vašo družino 159
2 zelo nevarni 302
3 srednje nevarni 417
4 niso zelo nevarni 101
5 sploh niso nevarni za vas in vašo družino 19
8 neodločen 33
" " 1

Valid range from 1 to 5

E2_15A

V2.15A ALI NA SPLOŠNO MISLITE, DA JE ONESNAŽEVANJE SLOVENSKIH REK, JEZER IN POTOKOV... (en odgovor)

Value 108153 Frequency
1 izjemno nevarno za okolje 313
2 zelo nevarno 429
3 srednje nevarno 222
4 ni zelo nevarno 36
5 sploh ni nevarno za okolje 4
8 neodločen 27
" " 1

Valid range from 1 to 5

E2_15B

V2.15B IN KAJ MISLITE, ALI JE ONESNAŽEVANJE SLOVENSKIH REK, JEZER IN POTOKOV... (le en odgovor)

Value 109152 Frequency
1 izjemno nevarno za vas in za vašo družino 228
2 zelo nevarno 374
3 srednje nevarno 278
4 ni zelo nevarno 101
5 sploh ni nevarno za vas in vašo družino 21
8 neodločen 29
" " 1

Valid range from 1 to 5

E2_16A

V2.16A ALI NA SPLOŠNO MISLITE, DA JE ZVIŠANJE TEMPERATURE NA ZEMLJI KOT POSLEDICA UČINKA 'TOPLE GREDE' ... (le en odgovor)

Value 110151 Frequency
1 izjemno nevarno za okolje 270
2 zelo nevarno 345
3 srednje nevarno 207
4 ni zelo nevarno 43
5 ali sploh ni nevarno za okolje 6
8 neodločen 160
" " 1

Valid range from 1 to 5

E2_16B

V2.16B IN KAJ MISLITE, ALI JE ZVIŠANJE TEMPERATURE NA ZEMLJI KOT POSLEDICA UČINKA 'TOPLE GREDE' ... (le en odgovor)

Value 111150 Frequency
1 izjemno nevarno za vas in za vašo družino 217
2 zelo nevarno 326
3 srednje nevarno 240
4 ni zelo nevarno 83
5 sploh ni nevarno za vas in vašo družino 16
8 neodločen 149
" " 1

Valid range from 1 to 5

E2_17A V2.17A ČE BI MORALI IZBRATI ENO, KATERA OD OBEH SPODNJIH TRDITEV VAM JE BLIŽE? (le en odgovor)

Value 112149 Frequency
1 Vlada bi morala prepustiti običajnim ljudje, da se sami odločijo, kako bodo varovali okolje, pa čeprav bi to pomenilo, da ti vselej ne bi ravnali prav. 121
2 Vlada bi morala sprejeti zakone, s katerimi bi običajnim ljudem predpisali varovanje okolje, pa čeprav bi bilo to v nasprotju s pravico ljudi, da sami sprejemajo lastne odločitve. 735
8 neodločen 175
" " 1

Valid range from 1 to 2

E2_17B

V2.17B IN KATERA OD NASLEDNJIH TRDITEV VAM JE BLIŽE? (le en odgovor)

Value 113148 Frequency
1 Vlada bi morala prepustiti podjetjem, da se sama odločijo, kako bodo varovala okolje, pa čeprav bi to pomenilo, da podjetja vselej ne bi ravnala prav. 58
2 Vlada bi morala sprejeti zakone, s katerimi bi podjetjem predpisali varovanje okolja, pa čeprav bi bilo to v nasprotju s pravico podjetij, da sama sprejemajo lastne odločitve. 845
8 neodločen 128
" " 1

Valid range from 1 to 2

E2_18A

V2.18A KAKO POGOSTO SE POSEBEJ POTRUDITE, DA BI SORTIRALI STEKLO, KOVINE, PLASTIKO, PAPIR IN TAKO NAPREJ, ZA RECIKLAŽO, ZA PONOVNO UPORABO? (le en odgovor)

Value 114147 Frequency
1 vedno 174
2 pogosto 199
3 včasih 247
4 nikoli 87
5 (Tam kjer živim, reciklaža ni na voljo) 323
" " 2

Valid range from 1 to 4

E2_18B

V2.18B IN KAKO POGOSTO SE POSEBEJ POTRUDITE, DA BI KUPILI SADJE IN ZELENJAVO, VZGOJENO BREZ PESTICIDOV IN DRUGIH KEMIČNIH SREDSTEV? (le en odgovor)

Value 115146 Frequency
1 vedno 154
2 pogosto 204
3 včasih 265
4 nikoli 190
5 (Ni na voljo kjer živim) 215
" " 4

Valid range from 1 to 4

E2_18C

V2.18C IN KAKO POGOSTO ODKLONITE, DA BI JEDLI MESO, NAJ BO ZARADI MORALNIH ALI EKOLOŠKIH RAZLOGOV? (le en odgovor)

Value 116145 Frequency
1 vedno 35
2 pogosto 71
3 včasih 327
4 nikoli 597
" " 2

Valid range from 1 to 4

E2_18D

V2.18D IN KAKO POGOSTO SE ODPOVESTE VOŽNJI Z AVTOM ZARADI EKOLOŠKIH RAZLOGOV? (le en odgovor)

Value 117144 Frequency
1 vedno 8
2 pogosto 55
3 včasih 204
4 nikoli 545
5 (Nimam avta/ ga ne znam voziti) 219
" " 1

Valid range from 1 to 4

E2_19

V2.19. ALI STE ČLAN KAKŠNE SKUPINE, KI SI JE KOT GLAVNI CILJ POSTAVILA OHRANITEV IN VAROVANJE OKOLJA? (le en odgovor)

Value 118143 Frequency
1 da 38
2 ne 991
" " 3

Valid range from 1 to 2

E2_20A

ALI STE V ZADNJIH PETIH LETIH KDAJ... V2.20A ... PODPISALI KAKŠNO PETICIJO V ZVEZI Z VARSTVOM OKOLJEM

Value 119142 Frequency
1 da 108
2 ne 923
" " 1

Valid range from 1 to 2

E2_20B

ALI STE V ZADNJIH PETIH LETIH KDAJ... V2.20B ... DALI DENAR KAKŠNI SKUPINI ZA VARSTVO OKOLJA

Value 120141 Frequency
1 da 80
2 ne 950
0 b. o. 1
" " 1

Valid range from 1 to 2

E2_20C

ALI STE V ZADNJIH PETIH LETIH KDAJ... V2.20C ... SODELOVALI PRI PROTESTU ALI DEMONSTRACIJI, KO JE ŠLO ZA VARSTVO OKOLJA

Value 121140 Frequency
1 da 58
2 ne 973
" " 1

Valid range from 1 to 2

E2_21

V2.21. PROSIMO, POVEJTE, KATERA OD IZJAV NAJBOLJE IZRAŽA VAŠ ODNOS DO BOGA? (le en odgovor)

Value 122139 Frequency
1 ne verujem v Boga 174
2 ne vem, če je Bog in ne verjamem, da je to možno spoznati 78
3 ne verujem v utelešenega Boga, verujem pa v to, da obstoja neka višja Duhovna Moč 242
4 včasih verujem v Boga, včasih pa ne 82
5 čeprav sem v dvomih, menim da vendarle verujem v Boga 147
6 vem, da Bog zares obstoja in v to prav nič ne dvomim 226
8 neodločen 82
" " 1

Valid range from 1 to 6

E2_22

V2.22. KAKO BI OPISALI KRAJ KJER ŽIVITE, KOT... (le en odgovor)

Value 123138 Frequency
1 veliko mesto 120
2 predmestje ali obrobje velikega mesta 161
3 majhno mesto ali kraj 305
4 podeželska vas 374
5 ali, podeželska kmetija ali hiša 71
" " 1

Valid range from 1 to 5

E3_01A EKOLOGIJA 2. V3.01. ALI MENITE, DA S SVOJIM NAČINOM ŽIVLJENJA IN DELA TUDI SAMI POVZROČATE NASTAJANJE NAVEDENIH VRST ODPADKOV? (V vsaki VRSTI EN odgovor)

A - komunalni

Value 124137 Frequency
1 DA 902
2 NE 126
0 b. o. 3
" " 1

Valid range from 1 to 2

E3_01B EKOLOGIJA 2. V3.01. ALI MENITE, DA S SVOJIM NAČINOM ŽIVLJENJA IN DELA TUDI SAMI POVZROČATE NASTAJANJE NAVEDENIH VRST ODPADKOV? (V vsaki VRSTI EN odgovor)

B - posebni

Value 125136 Frequency
1 DA 126
2 NE 900
0 b. o. 3
" " 3

Valid range from 1 to 2

E3_01C EKOLOGIJA 2. V3.01. ALI MENITE, DA S SVOJIM NAČINOM ŽIVLJENJA IN DELA TUDI SAMI POVZROČATE NASTAJANJE NAVEDENIH VRST ODPADKOV? (V vsaki VRSTI EN odgovor)

C - nevarni

Value 126135 Frequency
1 DA 35
2 NE 990
0 b. o. 4
" " 3

Valid range from 1 to 2

E3_01D EKOLOGIJA 2. V3.01. ALI MENITE, DA S SVOJIM NAČINOM ŽIVLJENJA IN DELA TUDI SAMI POVZROČATE NASTAJANJE NAVEDENIH VRST ODPADKOV? (V vsaki VRSTI EN odgovor)

D - radiokativni

Value 127134 Frequency
1 DA 9
2 NE 1015
0 b. o. 5
" " 3

Valid range from 1 to 2

E3_02A_1 V3.02. KJE PREDVSEM NASTAJAJO POSAMEZNE VRSTE ODPADKOV? (V vsaki KOLONI sta možna DVA odgovora)

A. komunalni - 1.odgovor

Value 128133 Frequency
1 doma, v gospodinjstvu 836
2 v pisarnah/šolah 13
3 v industrijski proizvodnji, tovarnah 90
4 v bolnicah 16
5 v raziskovalnih institucijah 0
6 v kmetijstvu, živinoreji 7
7 v turizmu 5
8 v termoelektrarnah 2
9 v jedrskih elektrarnah 1
0 ne vem 61
" " 1

Valid range from 1 to 9

E3_02A_2 V3.02. KJE PREDVSEM NASTAJAJO POSAMEZNE VRSTE ODPADKOV? (V vsaki KOLONI sta možna DVA odgovora)

A. komunalni - 2. odgovor

Value 129132 Frequency
1 doma, v gospodinjstvu 30
2 v pisarnah/šolah 335
3 v industrijski proizvodnji, tovarnah 125
4 v bolnicah 140
5 v raziskovalnih institucijah 8
6 v kmetijstvu, živinoreji 97
7 v turizmu 179
8 v termoelektrarnah 18
9 v jedrskih elektrarnah 18
0 ne vem 80
" " 2

Valid range from 1 to 9

E3_02B_1 V3.02. KJE PREDVSEM NASTAJAJO POSAMEZNE VRSTE ODPADKOV? (V vsaki KOLONI sta možna DVA odgovora)

B. posebni - 1. odgovor

Value 130131 Frequency
1 doma, v gospodinjstvu 33
2 v pisarnah/šolah 60
3 v industrijski proizvodnji, tovarnah 536
4 v bolnicah 143
5 v raziskovalnih institucijah 45
6 v kmetijstvu, živinoreji 39
7 v turizmu 6
8 v termoelektrarnah 35
9 v jedrskih elektrarnah 8
0 ne vem 126
" " 1

Valid range from 1 to 9

E3_02B_2 V3.02. KJE PREDVSEM NASTAJAJO POSAMEZNE VRSTE ODPADKOV? (V vsaki KOLONI sta možna DVA odgovora)

B. posebni - 2. odgovor

Value 131130 Frequency
1 doma, v gospodinjstvu 3
2 v pisarnah/šolah 18
3 v industrijski proizvodnji, tovarnah 52
4 v bolnicah 198
5 v raziskovalnih institucijah 180
6 v kmetijstvu, živinoreji 175
7 v turizmu 44
8 v termoelektrarnah 109
9 v jedrskih elektrarnah 67
0 ne vem 185
" " 1

Valid range from 1 to 9

E3_02C_1 V3.02. KJE PREDVSEM NASTAJAJO POSAMEZNE VRSTE ODPADKOV? (V vsaki KOLONI sta možna DVA odgovora)

C. nevarni - 1. odgovor

Value 132129 Frequency
1 doma, v gospodinjstvu 8
2 v pisarnah/šolah 10
3 v industrijski proizvodnji, tovarnah 405
4 v bolnicah 135
5 v raziskovalnih institucijah 130
6 v kmetijstvu, živinoreji 30
7 v turizmu 1
8 v termoelektrarnah 149
9 v jedrskih elektrarnah 51
0 ne vem 112
" " 1

Valid range from 1 to 9

E3_02C_2 V3.02. KJE PREDVSEM NASTAJAJO POSAMEZNE VRSTE ODPADKOV? (V vsaki KOLONI sta možna DVA odgovora)

C. nevarni - 2. odgovor

Value 133128 Frequency
1 doma, v gospodinjstvu 3
2 v pisarnah/šolah 4
3 v industrijski proizvodnji, tovarnah 35
4 v bolnicah 85
5 v raziskovalnih institucijah 159
6 v kmetijstvu, živinoreji 53
7 v turizmu 6
8 v termoelektrarnah 248
9 v jedrskih elektrarnah 284
0 ne vem 154
" " 1

Valid range from 1 to 9

E3_02D_1 V3.02. KJE PREDVSEM NASTAJAJO POSAMEZNE VRSTE ODPADKOV? (V vsaki KOLONI sta možna DVA odgovora)

D. radioaktivni - 1.odgovor

Value 134127 Frequency
1 doma, v gospodinjstvu 4
2 v pisarnah/šolah 3
3 v industrijski proizvodnji, tovarnah 71
4 v bolnicah 130
5 v raziskovalnih institucijah 210
6 v kmetijstvu, živinoreji 1
7 v turizmu 2
8 v termoelektrarnah 213
9 v jedrskih elektrarnah 276
0 ne vem 121
" " 1

Valid range from 1 to 9

E3_02D_2 V3.02. KJE PREDVSEM NASTAJAJO POSAMEZNE VRSTE ODPADKOV? (V vsaki KOLONI sta možna DVA odgovora)

D. radioaktivni - 2. odgovor

Value 135126 Frequency
1 doma, v gospodinjstvu 6
2 v pisarnah/šolah 6
3 v industrijski proizvodnji, tovarnah 8
4 v bolnicah 19
5 v raziskovalnih institucijah 46
6 v kmetijstvu, živinoreji 0
7 v turizmu 0
8 v termoelektrarnah 29
9 v jedrskih elektrarnah 659
0 ne vem 258
" " 1

Valid range from 1 to 9

E3_03A V3.03. KDO NAJ BO PREDVSEM ODGOVOREN ZA: (V vsaki KOLONI EN odgovor)

A. OBDELAVO, PREDELAVO IN ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV

Value 136125 Frequency
1 posameznik 329
2 tisti, ki jih proizvaja (podjetje, bolnica itd.) 229
3 občina 247
4 ministrstvo za okolje in prostor 121
5 vlada 27
6 parlament 1
7 ne vem 77
0 b. o. 1

Valid range from 1 to 6

E3_03B V3.03. KDO NAJ BO PREDVSEM ODGOVOREN ZA: (V vsaki KOLONI EN odgovor)

B. OBDELAVO, PREDELAVO IN ODLAGANJE NEVARNIH ODPADKOV

Value 137124 Frequency
1 posameznik 19
2 tisti, ki jih proizvaja (podjetje, bolnica itd.) 356
3 občina 51
4 ministrstvo za okolje in prostor 357
5 vlada 124
6 parlament 25
7 ne vem 99
0 b. o. 1

Valid range from 1 to 6

E3_03C V3.03. KDO NAJ BO PREDVSEM ODGOVOREN ZA: (V vsaki KOLONI EN odgovor)

C. OBDELAVO, PREDELAVO IN ODLAGANJE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV

Value 138123 Frequency
1 posameznik 12
2 tisti, ki jih proizvaja (podjetje, bolnica itd.) 158
3 občina 17
4 ministrstvo za okolje in prostor 339
5 vlada 292
6 parlament 88
7 ne vem 124
0 b. o. 1
" " 1

Valid range from 1 to 6

E3_04A V3.04. KAKŠEN NAČIN JE NAJBOLJ PRIMEREN ZA RAVNANJE Z: (V vsaki KOLONI EN odgovor)

A. KOMUNALNIMI ODPADKI

Value 139122 Frequency
1 odlaganje v najbližjo grapo 37
2 odlaganje v brezhibno urejeno občinsko deponijo 679
3 odlaganje v brezhibno urejeno regijsko deponijo 115
4 odlaganje v brezhibno urejeno centralno deponijo za Slovenijo 67
5 izvoz odpadkov 56
6 ne vem 78

Valid range from 1 to 5

E3_04B V3.04. KAKŠEN NAČIN JE NAJBOLJ PRIMEREN ZA RAVNANJE Z: (V vsaki KOLONI EN odgovor)

B. NEVARNIMI ODPADKI

Value 140121 Frequency
1 odlaganje v najbližjo grapo 4
2 odlaganje v brezhibno urejeno občinsko deponijo 47
3 odlaganje v brezhibno urejeno regijsko deponijo 286
4 odlaganje v brezhibno urejeno centralno deponijo za Slovenijo 382
5 izvoz odpadkov 164
6 ne vem 149

Valid range from 1 to 5

E3_04C V3.04. KAKŠEN NAČIN JE NAJBOLJ PRIMEREN ZA RAVNANJE Z: (V vsaki KOLONI EN odgovor)

C. RADIOAKTIVNIMI ODPADKI?

Value 141120 Frequency
1 odlaganje v najbližjo grapo 7
2 odlaganje v brezhibno urejeno občinsko deponijo 13
3 odlaganje v brezhibno urejeno regijsko deponijo 20
4 odlaganje v brezhibno urejeno centralno deponijo za Slovenijo 415
5 izvoz odpadkov 371
6 ne vem 203
0 b. o. 3

Valid range from 1 to 5

E3_05

V3.05. KAKO NAJ BI PO VAŠEM MNENJU DANES PREDVSEM REŠEVALI PROBLEM Z RAZLIČNIMI VRSTAMI ODPADKOV?

Value 142119 Frequency
1 predvsem s predelavo (reciklažo), se pravi z razvrščanjem in ponovno uporabo odpadkov 783
2 predvsem z odstranjevanjem, uničevanjem odpadkov, na primer sežiganjem 145
3 drugo 13
8 ne vem 91

Valid range from 1 to 3

E3_06_1 V3.06. NA KAKŠEN NAČIN NAJ BI V DRŽAVI OZIROMA OBČINI PRIŠLI DO LOKACIJE ZA ODLAGALIŠČE ODPADKOV? (Možnih je več odgovorov)

O1 - opravljena študija o primernosti lokacije in vplivih na okolje

Value 143118 Frequency
1 (izbere) 604
0 (ne izbere) 278
8 ne vem 139
" " 11

Valid range from 0 to 1

E3_06_2 V3.06. NA KAKŠEN NAČIN NAJ BI V DRŽAVI OZIROMA OBČINI PRIŠLI DO LOKACIJE ZA ODLAGALIŠČE ODPADKOV? (Možnih je več odgovorov)

O1 - korektno izvedeni z zakonom določeni postopki

Value 144117 Frequency
1 (izbere) 294
0 (ne izbere) 574
8 ne vem 140
" " 24

Valid range from 0 to 1

E3_06_3 V3.06. NA KAKŠEN NAČIN NAJ BI V DRŽAVI OZIROMA OBČINI PRIŠLI DO LOKACIJE ZA ODLAGALIŠČE ODPADKOV? (Možnih je več odgovorov)

O1 - samo v soglasju z lokalno skupnostjo, občino

Value 145116 Frequency
1 (izbere) 310
0 (ne izbere) 558
8 ne vem 141
" " 23

Valid range from 0 to 1

E3_06_4 V3.06. NA KAKŠEN NAČIN NAJ BI V DRŽAVI OZIROMA OBČINI PRIŠLI DO LOKACIJE ZA ODLAGALIŠČE ODPADKOV? (Možnih je več odgovorov)

O1 - samo v soglasju z neposredno prizadetimi prebivalci

Value 146115 Frequency
1 (izbere) 488
0 (ne izbere) 389
8 ne vem 140
" " 15

Valid range from 0 to 1

E3_07

V3.07. KDO NAJ SPREJME KONČNO ODLOČITEV O GRADNJI ODLAGALIŠČA NIZKO IN SREDNJE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV?

Value 147114 Frequency
1 vlada 105
2 državni zbor (skupščina) 50
3 krajani območja, na katerem bo odlagališče 213
4 strokovnjaki, specialisti 301
5 vsi prebivalci Slovenije na referendumu 251
8 ne vem 112

Valid range from 1 to 5

E3_08_1 V3.08. POD KAKŠNIMI POGOJI BI V BLIŽINI VAŠEGA KRAJA PRISTALI NA ODLAGALIŠČE KOMUNALNIH ODPADKOV? (Možnih je več odgovorov)

O1 - če bi bilo brezhibno urejeno po najstrožjih merilih

Value 148113 Frequency
1 (izbere) 520
0 (ne izbere) 111
9 nikakor ne bi pristal 400
" " 1

Valid range from 0 to 1

E3_08_2 V3.08. POD KAKŠNIMI POGOJI BI V BLIŽINI VAŠEGA KRAJA PRISTALI NA ODLAGALIŠČE KOMUNALNIH ODPADKOV? (Možnih je več odgovorov)

O1 - če bi bila opravljena študija o primernosti lokacije in vplivih na okolje

Value 149112 Frequency
1 (izbere) 346
0 (ne izbere) 276
9 nikakor ne bi pristal 398
" " 12

Valid range from 0 to 1

E3_08_3 V3.08. POD KAKŠNIMI POGOJI BI V BLIŽINI VAŠEGA KRAJA PRISTALI NA ODLAGALIŠČE KOMUNALNIH ODPADKOV? (Možnih je več odgovorov)

O1 - če bi obstajala neodvisna kontrola urejenosti in delovanja odlagališča

Value 150111 Frequency
1 (izbere) 257
0 (ne izbere) 362
9 nikakor ne bi pristal 398
" " 15

Valid range from 0 to 1

E3_08_4 V3.08. POD KAKŠNIMI POGOJI BI V BLIŽINI VAŠEGA KRAJA PRISTALI NA ODLAGALIŠČE KOMUNALNIH ODPADKOV? (Možnih je več odgovorov)

O1 - če bi prizadeti posamezniki dobili finančno odškodnino

Value 151110 Frequency
1 (izbere) 106
0 (ne izbere) 506
9 nikakor ne bi pristal 398
" " 22

Valid range from 0 to 1

E3_08_5 V3.08. POD KAKŠNIMI POGOJI BI V BLIŽINI VAŠEGA KRAJA PRISTALI NA ODLAGALIŠČE KOMUNALNIH ODPADKOV? (Možnih je več odgovorov)

O1 - če bi lokalna skupnost dobila finančno odškodnino

Value 152109 Frequency
1 (izbere) 72
0 (ne izbere) 537
9 nikakor ne bi pristal 400
" " 23

Valid range from 0 to 1

E3_09

V3.09. ČE NIKAKOR NE BI PRISTAL NA TO, DA JE BREZHIBNO UREJENO ODLAGALIŠČE KOMUNALNIH ODPADKOV V BLIŽINI VAŠEGA KRAJA, KAKO SI PREDSTAVLJATE, DA BO PROBLEM ODLAGANJA ODPADKOV USTREZNO REŠEN?

Value 153108 Frequency
1 odlagališča odpadkov naj bodo drugod v Sloveniji 69
2 država naj odpadke izvozi 111
3 to ni moj problem, se me ne tiče 54
4 zmanjša naj se nastanek odpadkov na izvoru 377
8 ne vem 403
" " 18

Valid range from 1 to 4

E3_10_1 V3.10. POD KAKŠNIMI POGOJI BI V BLIŽINI VAŠEGA KRAJA PRISTALI NA ODLAGALIŠČE NEVARNIH ODPADKOV? (Možnih je več odgovorov)

O1 - če bi bilo brezhibno urejeno po najstrožjih merilih

Value 154107 Frequency
1 (izbere) 314
0 (ne izbere) 65
9 nikakor ne bi pristal 652
" " 1

Valid range from 0 to 1

E3_10_2 V3.10. POD KAKŠNIMI POGOJI BI V BLIŽINI VAŠEGA KRAJA PRISTALI NA ODLAGALIŠČE NEVARNIH ODPADKOV? (Možnih je več odgovorov)

O1 - če bi bila opravljena študija o primernosti lokacije in vplivih na okolje

Value 155106 Frequency
1 (izbere) 221
0 (ne izbere) 150
9 nikakor ne bi pristal 651
" " 10

Valid range from 0 to 1

E3_10_3 V3.10. POD KAKŠNIMI POGOJI BI V BLIŽINI VAŠEGA KRAJA PRISTALI NA ODLAGALIŠČE NEVARNIH ODPADKOV? (Možnih je več odgovorov)

O1 - če bi obstajala neodvisna kontrola urejenosti in delovanja odlagališča

Value 156105 Frequency
1 (izbere) 159
0 (ne izbere) 209
9 nikakor ne bi pristal 651
" " 13

Valid range from 0 to 1

E3_10_4 V3.10. POD KAKŠNIMI POGOJI BI V BLIŽINI VAŠEGA KRAJA PRISTALI NA ODLAGALIŠČE NEVARNIH ODPADKOV? (Možnih je več odgovorov)

O1 - če bi prizadeti posamezniki dobili finančno odškodnino

Value 157104 Frequency
1 (izbere) 57
0 (ne izbere) 305
9 nikakor ne bi pristal 651
" " 19

Valid range from 0 to 1

E3_10_5 V3.10. POD KAKŠNIMI POGOJI BI V BLIŽINI VAŠEGA KRAJA PRISTALI NA ODLAGALIŠČE NEVARNIH ODPADKOV? (Možnih je več odgovorov)

O1 - če bi lokalna skupnost dobila finančno odškodnino

Value 158103 Frequency
1 (izbere) 43
0 (ne izbere) 318
9 nikakor ne bi pristal 653
" " 18

Valid range from 0 to 1

E3_11

V3.11. ČE NIKAKOR NE BI PRISTAL NA TO, DA JE BREZHIBNO UREJENO ODLAGALIŠČE NEVARNIH ODPADKOV V BLIŽINI VAŠEGA KRAJA, KAKO SI PREDSTAVLJATE, DA BO PROBLEM ODLAGANJA ODPADKOV USTREZNO REŠEN?

Value 159102 Frequency
1 odlagališča odpadkov naj bodo drugod v Sloveniji 42
2 država naj odpadke izvozi 175
3 to ni moj problem, se me ne tiče 49
4 zmanjša naj se nastanek odpadkov na izvoru 391
8 ne vem 372
" " 3

Valid range from 1 to 4

E3_12_1 V3.12. IN POD KAKŠNIMI POGOJI BI V BLIŽINI VAŠEGA KRAJA PRISTALI NA ODLAGALIŠČE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV? (Možnih je več odgovorov)

O1 - če bi bilo brezhibno urejeno po najstrožjih merilih

Value 160101 Frequency
1 (izbere) 196
0 (ne izbere) 59
9 nikakor ne bi pristal 775
" " 2

Valid range from 0 to 1

E3_12_2 V3.12. IN POD KAKŠNIMI POGOJI BI V BLIŽINI VAŠEGA KRAJA PRISTALI NA ODLAGALIŠČE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV? (Možnih je več odgovorov)

O1 - če bi bila opravljena študija o primernosti lokacije in vplivih na okolje

Value 161100 Frequency
1 (izbere) 148
0 (ne izbere) 103
9 nikakor ne bi pristal 774
" " 7

Valid range from 0 to 1

E3_12_3 V3.12. IN POD KAKŠNIMI POGOJI BI V BLIŽINI VAŠEGA KRAJA PRISTALI NA ODLAGALIŠČE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV? (Možnih je več odgovorov)

O1 - če bi obstajala neodvisna kontrola urejenosti in delovanja odlagališča

Value 16299 Frequency
1 (izbere) 116
0 (ne izbere) 133
9 nikakor ne bi pristal 774
" " 9

Valid range from 0 to 1

E3_12_4 V3.12. IN POD KAKŠNIMI POGOJI BI V BLIŽINI VAŠEGA KRAJA PRISTALI NA ODLAGALIŠČE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV? (Možnih je več odgovorov)

O1 - če bi prizadeti posamezniki dobili finančno odškodnino

Value 16398 Frequency
1 (izbere) 42
0 (ne izbere) 202
9 nikakor ne bi pristal 774
" " 14

Valid range from 0 to 1

E3_12_5 V3.12. IN POD KAKŠNIMI POGOJI BI V BLIŽINI VAŠEGA KRAJA PRISTALI NA ODLAGALIŠČE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV? (Možnih je več odgovorov)

O1 - če bi lokalna skupnost dobila finančno odškodnino

Value 16497 Frequency
1 (izbere) 41
0 (ne izbere) 204
9 nikakor ne bi pristal 774
" " 13

Valid range from 0 to 1

E3_12_6 V3.12. IN POD KAKŠNIMI POGOJI BI V BLIŽINI VAŠEGA KRAJA PRISTALI NA ODLAGALIŠČE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV? (Možnih je več odgovorov)

O1 - če bi bila taka odločitev sprejeta na referendumu v Sloveniji

Value 16596 Frequency
1 (izbere) 57
0 (ne izbere) 188
9 nikakor ne bi pristal 774
" " 13

Valid range from 0 to 1

E3_12_7 V3.12. IN POD KAKŠNIMI POGOJI BI V BLIŽINI VAŠEGA KRAJA PRISTALI NA ODLAGALIŠČE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV? (Možnih je več odgovorov)

O1 - če bi tako odločil državni zbor

Value 16695 Frequency
1 (izbere) 22
0 (ne izbere) 222
9 nikakor ne bi pristal 776
" " 12

Valid range from 0 to 1

E3_13

V3.13 ČE NIKAKOR NE BI PRISTAL NA TO, DA JE BREZHIBNO UREJENO ODLAGALIŠČE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV V BLIŽINI VAŠEGA KRAJA, KAKO SI PREDSTAVLJATE, DA BO PROBLEM ODLAGANJA ODPADKOV USTREZNO REŠEN?

Value 16794 Frequency
1 odlagališča odpadkov naj bodo drugod v Sloveniji 30
2 država naj odpadke izvozi 259
3 to ni moj problem, se me ne tiče 53
4 zmanjša naj se nastanek odpadkov na izvoru 330
9 ne vem 357
" " 3

Valid range from 1 to 4

E4_01

V4. AKTUALNI BLOK V4.01 MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O "LEVIH" ALI O "DESNIH". TU JE LESTVICA, KI SE RAZTEZA OD "LEVIH" DO "DESNIH" STALIŠČ. KAJ SODITE O VAŠIH LASTNIH POLITIČNIH STALIŠČIH? KAM BI JIH UVRSTILI NA TEJ LESTVICI? (naredite križec v izbran prekat)

Value 16893 Frequency
1 1-levica 30
2 2 22
3 3 68
4 4 47
5 5 230
6 6 97
7 7 33
8 8 34
9 9 20
10 10-desnica 25
99 ne vem, b.o. 426

Valid range from 1 to 10

E4_02

V4.02 OD VOLITEV (DECEMBER 1992) JE MINILO SLABO LETO. VERJETNO SE ŠE SPOMNITE, KATERI STRANKI JE PRIPADAL KANDIDAT ZA DRŽAVNI ZBOR, KI STE GA VOLILI?

Value 16992 Frequency
1 Demokratska stranka 83
2 Liberalno-demokratskstranka 200
3 Liberalna stranka 16
4 Ljudska stranka 40
5 Narodna demokratska stranka 5
6 Slovenska nacionalna stranka 51
7 Socialdemokratska stranka Slovenije 19
8 Socialistična stranka Slovenije 5
9 Slovenski krščanski demokrati 87
10 Socialdemokratska prenova 50
11 Zeleni Slovenije 26
95 neke druge stranke 11
96 ne spomnim se 325
97 nisem volil 81
99 b.o. 33

Valid range from 1 to 97

E4_03

V4.03. ZAMISLITE SI, DA BI BILE VOLITVE NASLEDNJI TEDEN. ZA KATERO STRANKO OZ. ZA KANDIDATA KATERE STRANKE BI VOLILI? (le en odgovor)

Value 17091 Frequency
1 Demokratska stranka 55
2 Liberalno-demokratskstranka 101
3 Ljudska stranka 42
4 Slovenska nacionalna stranka 40
5 Socialdemokratska stranka Slovenije 24
6 Slovenski krščanski demokrati 70
7 Združena lista socialnih demokratov 43
8 Zeleni - ekosocialna stranka 29
9 drugo, navedite katero: 10
97 ne vem, kako bi ravnal 407
98 verjetno ne bi šel na volitve 180
99 b.o. 31

Valid range from 1 to 9

E4_04A V4.04 ALI LAHKO NAVEDETE DVE OSEBI IZ POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE, SLOVENCA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJVEČJI UGLED?

1. izbor

Value 17190 Frequency
1 Milan Kučan 571
2 Janez Drnovšek 128
3 Janez Janša 73
4 Zmago Jelinčič 4
5 Jelko Kacin 4
6 Lojze Peterle 43
7 Marjan Podobnik 23
8 Igor Bavčar 2
9 Ivan Bizjak 6
11 Jože Pučnik 1
13 neznani politik 3
16 Herman Rigelnik 2
23 neznani politik 1
25 neznani politik 1
33 neznani politik 1
98 neznani politik 3
99 ne vem 163
0 b. o. 3

Valid range from 1 to 98

E4_04B V4.04 ALI LAHKO NAVEDETE DVE OSEBI IZ POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE, SLOVENCA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJVEČJI UGLED?

2. izbor

Value 17289 Frequency
1 Milan Kučan 125
2 Janez Drnovšek 349
42 neznani politik 5
44 neznani politik 1
98 neznanii politik 6
99 ne vem 254
0 b. o. 11

Valid range from 1 to 98

E4_06A V4.06 V TEH DNEH SE VELIKO GOVORI O TEM, KAKŠNI NAJ BI BILI CILJI PRI NAS V NASLEDNJIH DESETIH LETIH. TU SO NAPISANI NEKATERI CILJI, KI BI JIM RAZLIČNI LJUDJE PRIPISALI NAJVEČJO PREDNOST, PROSIM POVEJTE:

A) - KATERI OD NJIH JE ZA VAS NAJPOMEMBNEJŠI. (le en odgovor pri A)

Value 17388 Frequency
1 Vzpodbuditi visoko stopnjo ekonomske rasti 669
2 Zagotoviti Sloveniji močne obrambne sile 34
3 Poskrbeti, da bodo imeli ljudje več besede pri odločanju o poteku stvari pri delu in v njihovem krajevnem okolju 224
4 Poskusiti olepšati naša mesta in deželo 33
8 ne vem 71
" " 1

Valid range from 1 to 4

E4_06B V4.06 V TEH DNEH SE VELIKO GOVORI O TEM, KAKŠNI NAJ BI BILI CILJI PRI NAS V NASLEDNJIH DESETIH LETIH. TU SO NAPISANI NEKATERI CILJI, KI BI JIM RAZLIČNI LJUDJE PRIPISALI NAJVEČJO PREDNOST, PROSIM POVEJTE:

B) - IN KATERI BI BIL NASLEDNJI NAJBOLJ POMEMBEN. (le en odgovor pri B)

Value 17487 Frequency
1 Vzpodbuditi visoko stopnjo ekonomske rasti 155
2 Zagotoviti Sloveniji močne obrambne sile 114
3 Poskrbeti, da bodo imeli ljudje več besede pri odločanju o poteku stvari pri delu in v njihovem krajevnem okolju 455
4 Poskusiti olepšati naša mesta in deželo 176
8 ne vem 130
" " 2

Valid range from 1 to 4

E4_07A

V4.07 A) - TU IMAM ŠE EN SEZNAM. KATERA OD TUKAJ NAŠTETIH STVARI JE PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJ POMEMBNA. (le en odgovor pri A)

Value 17586 Frequency
1 izbor - Stabilno gospodarstvo 772
2 Napredovanje v smeri proti manj brezosebni in bolj humani družbi 117
3 Napredovanje v smeri proti taki družbi v kateri so več vredne ideje kot pa denar 27
4 Boj proti kriminalu 54
8 ne vem 61
" " 1

Valid range from 1 to 4

E4_07B

B) - IN KATERI BI BIL NASLEDNJI NAJBOLJ POMEMBEN. (le en odgovor pri B)

Value 17685 Frequency
1 135
2 381
3 118
4 279
8 118
" " 1

Valid range from 1 to 4

E4_08

V4.08 TE DNI JE VLADA VSEM DRŽAVLJANOM SLOVENIJE PRIČELA RAZPOŠILJATII LASTNINSKE CERTIFIKATE? STE SE MORDA ŽE ODLOČILI, KAKO BOSTE VLOŽILI VAŠ CERTIFIKAT? (le en odgovor)

Value 17784 Frequency
1 da, v podjetje kjer sem bil zaposlen 100
2 da, v podjetje, kjer je zaposlen ožji družinski član 31
3 da, v enega od skladov 26
4 še ne vem kam 751
5 nič ne vem o tem 124

Valid range from 1 to 4

E4_09

V4.09 ALI SO VAS IZ VAŠEGA (BIVŠEGA) PODJETJA ŽE OBVESTILI O MOŽNOSTIH, DA S CERTIFIKATOM PRI NJIH KUPITE DELNICE - ALI NE?

Value 17883 Frequency
1 da obvestili so me 128
2 v podjetju se govori o tem 85
3 nisem (bil) zaposlen 175
8 nič ne vem o tem 641
" " 3

Valid range from 1 to 3

E4_10

V4.10 ČE BI PREDPISI TO DOPUŠČALI - ALI BI BILI PRIPRAVLJENI PRODATI CERTIFIKAT KOMU DRUGEMU? (ČE DA) ZA KAKŠEN NAJMANJŠI DELEŽ OD ZAPISANE VREDNOSTI BI GA BILI PRIPRAVLJENI PRODATI? NAVEDITE V ODSTOTKIH:

Value 17982 Frequency
0 ne bi prodal 426
1 ne vem 422
5 1
10 7
20 7
30 6
33 1
35 1
40 3
50 44
60 2
70 8
75 7
80 27
90 16
95 2
100 52

Valid range from 5 to 100

E4_11

V4.11 GOVORI SE, DA BO VLADA OMOGOČILA DAVKOPLAČEVALCEM, DA BODO LAHKO DEL DOHODNINE, DAVKA SAMI NAMENILI ZA DOLOČENE DRUŽBENE AKTIVNOSTI. KATERIM OD SPODAJ NAVEDENIH AKTIVNOSTI BI VI DODELILI VAŠ DEL DOHODNINE? (le en odgovor)

Value 18081 Frequency
1 šolstvu 185
2 zdravstvu 461
3 športu 51
4 kulturi 31
5 cerkvi 16
6 humanitarnim organizacijam 106
7 drugo 24
8 ne vem 157
" " 1

Valid range from 1 to 7

E4_12

V4.12 ALI SE STRINJATE S TEM, DA BI LAHKO ŠOLNIKI IN ZDRAVNIKI ODKUPILI ŠOLE IN ZDRAVSTVENE DOMOVE NA PODOBEN NAČIN, KOT BODO DELAVCI LAHKO ODKUPILI SVOJE PODJETJE?

Value 18180 Frequency
1 se strinjam 235
2 se ne strinjam 565
8 ne vem 232

Valid range from 1 to 2

E4_13

V4.13 ALI SE STRINJATE S TEM, DA DRŽAVA DAJE DENAR TUDI ZA PRIVATNE (CERKVENE, IPD.) VRTCE, ŠOLE, GIMNAZIJE?

Value 18279 Frequency
1 da 512
2 ne 355
3 ne vem 164
" " 1

Valid range from 1 to 2

E4_14

V4.14 KAJ VAM POMENI PRIVATNA LASTNINA? IZBERITE ODGOVOR, KI VAM NAJBOLJ USTREZA! (le en odgovor)

Value 18378 Frequency
1 privatna lastnina je sredstvo za izkoriščanje drugih ljudi 137
2 privatna lastnina je pogoj za varno prihodnost 120
3 privatna lastnina je pogoj za samostojno življenje in samostojno oblikovanje lastne prihodnosti 528
4 privatna lastnina je sredstvo za brezskrbno in lagodno življenje 29
8 drugo 22
6 ne vem 194
" " 2

Valid range from 1 to 8

E4_15

V4.15 TU JE NEKAJ TRDITEV O TEM, ZAKAJ LJUDJE DELAJO. NE GLEDE NA TO, ALI STE VI ZAPOSLENI ALI NE, POVEJTE, KATERA OD TEH TRDITEV VAM JE NAJBLIŽJA? (le en odgovor)

Value 18477 Frequency
1 Delo je neke vrste poslovna pogodba. Čim večjo plačo dobim, toliko več naredim. Če mi plačajo manj, naredim manj 90
2 vedno se bom trudil narediti, kot najbolje znam, ne glede na plačilo 262
3 Da zaslužiš za življenje, moraš delati. Ne bi delal, če ne bi moral. 185
4 Rad delam, toda ne pustim, da bi to prišlo navskriž z mojim življenjem na drugih področjih 238
5 Rad delam in delo je najbolj pomembna stvar v mojem življenju 164
6 nikoli nisem delal za plačilo 34
8 ne vem 58
" " 1

Valid range from 1 to 6

E4_16

V4.16 (za zaposlene) ALI STE V TEKU LETOŠNJEGA LETA DALI KAKI ODGOVORNI OSEBI V VAŠEM PODJETJU, USTANOVI, ŠOLI KAKŠEN PREDLOG ZA UVEDBO KAKE NOVOSTI ALI SPREMEMBE?

Value 18576 Frequency
1 ne 429
2 da, enkrat ali dvakrat 91
3 da, večkrat 108
4 nisem zaposlen 387
" " 17

Valid range from 1 to 3

E4_17

V4.17 ALI KAJ RAZMIŠLJATE, DA BI SE ZAPOSLILI V PRIVATNEM PODJETJU ALI ZAVODU, OZIROMA DA BI ODPRLI LASTNO DELAVNICO, PODJETJE ALI SVETOVALNO ORGANIZACIJO?

Value 18675 Frequency
1 že delam v privatnem podjetju 102
2 ne razmišljam o zaposlitvi v privatnem sektorju, podjetju 469
3 razmišljam, da bi sam ustanovil svojo delavnico, podjetje ali svetovalni center 150
4 drugo 118
8 ne vem 187
" " 6

Valid range from 1 to 4

E5_01

V5.00 DEMOGRAFIJA: V5.01 SPOL

Value 18774 Frequency
1 moški 477
2 ženski 555

Valid range from 1 to 2

E5_02A V5.02 KDAJ STE BILI ROJENI? PROSIM, POVEJTE SAMO MESEC IN LETO ROJSTVA.

A) Mesec:

Value 18873 Frequency
0 1
1 92
2 74
3 103
4 94
5 77
6 79
7 86
8 99
9 75
10 85
11 71
12 94
" " 2

Valid range from 1 to 12

E5_02B V5.02 KDAJ STE BILI ROJENI? PROSIM, POVEJTE SAMO MESEC IN LETO ROJSTVA.

B) Leto:

Value 18972 Frequency
13 4
14 3
15 2
72 26
73 24
74 20
75 16

Valid range from 13 to 75

E5_04

V5.04 ALI IMATE SLOVENSKO DRŽAVLJANSTVO, ALI NE?

Value 19071 Frequency
1 da 1026
2 ne 6

Valid range from 1 to 2

E5_05

V5.05 KAKŠNE NARODNOSTI STE?

Value 19170 Frequency
1 Slovenec 941
2 Italijan 1
3 Madžar 4
4 Nemec 0
5 Hrvat 33
6 Srb 26
7 Musliman 13
8 druge narodnosti 9
9 brez odgovora 5

Valid range from 1 to 8

E5_06

V5.06 KOLIKO LET JE TRAJALO VAŠE REDNO ŠOLANJE?

Value 19269 Frequency
95 še vedno obiskuje šolo 18
96 obiskuje univerzo 28
97 drugo 1
98 ne vem 2
99 b.o. 4
0 brez formalnega šolanja 3
3 9
4 26
5 17
6 33
7 34
8 250
9 16
10 53
11 181
12 193
13 35
14 39
15 28
16 37
17 10
18 7
19 4
20 4

Valid range from 3 to 20

E5_07

V5.07 NAVEDITE ZADNJO ŠOLO, KI STE JO KONČALI, REDNO ALI IZREDNO:

Value 19368 Frequency
1 nedokončana osnovna šola 105
2 dokončana osnovna šola 248
3 nedokončana strokovna ali srednja šola 40
4 dokončana 2 ali 3-letna strokovna šola 255
5 dokončana 4-letna srednja šola 235
6 nedokončana višja ali visoka šola 37
7 dokončana 2-letna višja šola 56
8 dokončana visoka šola, fakulteta, akademija 47
9 b.o. 9

Valid range from 1 to 8

E5_08

V5.08 KAKŠNA JE VAŠA SEDANJA DELOVNA AKTIVNOST; ALI STE ZDAJ ZAPOSLENI, ALI KAJ?

Value 19467 Frequency
1 (Delovno aktiven:) polno zaposlen (35 in več ur na teden) 568
2 zaposlen za skrajšan delovni čas (15 do 34 ur na teden) 9
3 zaposlen za manj kot 15 ur na teden/začasno ne dela 5
4 brezposeln 73
5 (Ni delovno aktiven:) študent, učenec, vajenec 48
6 pomagajoči družinski član 8
7 upokojenec/ka 246
8 gospodinja, hišna opravila 58
9 trajno delovno nezmožen 4
10 ostali delovno neaktivni 7
99 brez odgovora 6

Valid range from 1 to 10

E5_09

V5.09 IN KOLIKO UR OBIČAJNO DELATE NA TEDEN? PRI TEM ŠTEJTE VSAKO DELO,ZA KATERO DOBITE PLAČILO ALI KAKO DRUGO NADOMESTILO! Če močno varira: KOLIKO UR STE DELALI PREJŠNJI TEDEN? ur

Value 19566 Frequency
98 ne vem 21
99 brez odgovora 33
0 se ne nanaša (ne dela, ni zaposlen) 406
81 1
84 2
85 1
" " 2

Valid range from 81 to 85

E5_10

(če sedaj ne dela) V5.10 ALI STE BILI KDAJ PREJ ZAPOSLENI?

Value 19665 Frequency
1 nisem bil nikoli zaposlen --------------------na vpr. V5.22 141
2 bil sem, a sedaj nisem zaposlen 313
0 je zaposlen 572
" " 6

Valid range from 1 to 2

E5_11

(če sedaj ni zaposlen) V5.11 KOLIKO ČASA JE POTEKLO OD ZADNJE REDNE ZAPOSLITVE?

Value 19764 Frequency
98 98 in več mesecev 97
99 99 brez odgovora 30
0 sedaj zaposlen/nikoli ni bil zaposlen 720
89 1
92 1
96 3
97 1

Valid range from 89 to 98

E5_12

(če je ali je bil kdaj zaposlen) V5.12 ALI STE BILI V ZADNJIH PETIH LETIH KDAJ BREZPOSELNI?

Value 19863 Frequency
1 da 144
2 ne 710
0 nikoli ni bil zaposlen 177
" " 1

Valid range from 1 to 2

E5_13

(če da) V5.13 KOLIKO MESECEV STE BILI BREZPOSELNI V ZADNJIH PETIH LETIH? SEŠTEJTE VSA OBDOBJA BREZPOSELNOSTI. mesecev

Value 19962 Frequency
0 nikoli ni bil zaposlen, ni bil brezposeln 885
1 4
2 4
84 1
98 2
99 11
" " 4

Valid range from 1 to 2

E5_14

(če je ali je bil kdaj zaposlen) V5.14 KAKŠEN JE (BIL) VAŠ POLOŽAJ NA DELOVNEM MESTU?

Value 20061 Frequency
1 ima vodilni položaj na ravni podjetja, ustanove 53
2 ima vodstveni položaj na ravni delovne enote (vodja službe, sektorja, oddelka, ipd.) 75
3 neposredno vodi in nadzira delo izvršilnih delavcev (mojster, delovodja ipd.) 99
4 je zaposlen, a nima vodilnega, vodstvenega položaja (izvršilni delavec) 622
8 ne vem 7
9 brez odgovora 29
0 nikoli ni bil zaposlen 147

Valid range from 1 to 4

E5_15

(če je ali je bil kdaj zaposlen) V5.15 ALI DELATE (STE DELALI) V ZASEBNEM ALI V JAVNEM SEKTORJU?

Value 20160 Frequency
1 delam v državni/občinski upravi, vojski, policiji 60
2 delam v javnem zavodu (zdravstvo, šolstvo, itd.) 109
3 delam v javnem podjetju (energetika, promet, komunala, ipd.) 171
4 delam v podjetju pretežno (še) v družbeni lasti 373
5 delam v podjetju pretežno v privatni lasti 109
8 samozaposlen 39
9 brez odgovora 25
0 se ne nanaša (nikoli ni bil zaposlen) 146

Valid range from 1 to 8

E5_16

(če je ali je bil kdaj zaposlen) V5.16 ALI STE (BILI) SAMOZAPOSLEN ALI DELATE ZA KOGA DRUGEGA?

Value 20259 Frequency
1 samozaposlen 62
2 dela za koga drugega --------------------na vpr. V5.18 656
9 brez odgovora --------------------na vpr. V5.18 70
0 ni zaposlen --------------------na vpr. V5.21 244

Valid range from 1 to 2

E5_17

(če samozaposlen) V5.17 KOLIKO LJUDI ZAPOSLUJETE? zaposlenih

Value 20358 Frequency
95 95 in več zaposlenih 2
98 ne zaposluje drugih 147
99 brez odgovora 63
0 ni zaposlen, ni samozaposlen 776
1 13
2 9
3 5
4 2
5 2
6 1
7 1
8 1
9 2
13 1
18 1
" " 6

Valid range from 1 to 95

E5_18

(če je ali je bil kdaj zaposlen) V5.18 KAKŠNO DELO OZIROMA POKLIC OPRAVLJATE SEDAJ? če sedaj ni zaposlen: KAKŠEN JE BIL VAŠ ZADNJI (GLAVNI) POKLIC PRED UPOKOJITVIJO OZ. PREDEN STE IZGUBILI ZAPOSLITEV? POVEJTE PODROBEN NAZIV VAŠEGA DELOVNEGA MESTA IN NAZIV POKLICA: (Anketar, po potrebi vprašaj podrobnosti!) - OPIŠITE, KAJ DELATE, KAKŠNE SO VAŠE GLAVNE ZADOLŽITVE; - KAKŠNO USPOSOBLJENOST ZAHTEVA DELO (STOPNJA, VRSTA SPECIALIZACIJE); - S KAKŠNIM ORODJEM ALI PRIPOMOČKI SI OBIČAJNO POMAGATE, KAKŠNI SO MATERIJALI, S KATERIMI DELATE ALI JIH OBDELUJETE; - IN PA, KAKŠNE DOBRINE IN STORITVE OPRAVLJATE?

Value 20457 Frequency
998 ne vem 3
999 brez odgovora 60
0 nikoli ni bil zaposlen 133
93 1
931 10
932 21
933 4

Valid range from 93 to 933

E5_19

(če je ali je bil kdaj zaposlen) V5.19 IN ZDAJ SE SAMI UVRSTITE S POMOČJO SPODNJEGA SEZNAMA!KAKŠEN JE VAŠ SEDANJI POKLIC (oz.: KAKŠEN JE BIL PRED UPOKOJITVIJO ALI PREDEN STE IZGUBILI ZAPOSLITEV)? KAKŠNA JE VAŠA PRIZNANA KVALIFIKACIJA?

Value 20556 Frequency
1 NK delavec 105
2 PK, priučen delavec 115
3 KV delavec 205
4 VKV delavec 44
5 uslužbenec z nižjo izobrazbo 40
6 uslužbenec s srednjo izobrazbo 231
7 uslužbenec z višjo ali visoko izobrazbo 92
8 obrtnik ali podjetnik, zaposluje druge 17
9 obrtnik ali podjetnik, ki ne zaposluje drugih 11
10 svobodni poklic 2
11 kmet, kmečka gospodinja, pomagajoči družinski član kmetijstvu 21
12 drugo 10
0 nikoli ni bil zaposlen, nima kvalifikacije 139

Valid range from 1 to 12

E5_20

V5.20 ALI STE ALI NISTE ČLAN SINDIKATA?

Value 20655 Frequency
1 sem član 381
2 nisem član --------------------na vpr. 5.22 575
9 brez odgovora 75
" " 1

Valid range from 1 to 2

E5_21

(če da) V5.21 POVEJTE, V KATERI SINDIKAT STE VČLANJENI? (le en odgovor)

Value 20754 Frequency
1 Zveza svobodnih sindikatov Slovenije 233
2 Neodvisnost, konfederacija novih sindikatov Slovenije 11
3 Neodvisni sindikati Slovenije 21
4 Konfederacija sindikatov Slovenije 90 0
5 samostojni panožni sindikat (npr. Pergam, energetika, banke, železnice, vzgoja in izobraževanje, itd.) 68
6 drugo 16
8 ne vem 34
9 brez odgovora 58
0 ni član sindikata 584
" " 7

Valid range from 1 to 6

E5_22

(vprašaj vse) V5.22 KAKŠEN JE VAŠ ZAKONSKI STAN?

Value 20853 Frequency
1 poročen/a 645
2 izvenzakonska skupnost 61
3 vdovec/a 80
4 razvezan/a 30
5 samski/a, nikoli nisem bil/a poročen/a 216

Valid range from 1 to 5

E5_23

V5.23 NE GLEDE NA TO, ALI STE POROČENI ALI NE POVEJTE, ALI IMATE STALNEGA PARTNERJA IN Z NJIM SKUPAJ ŽIVITE?

Value 20952 Frequency
1 da 721
2 ne 307
0 b. o. 4

Valid range from 1 to 2

E5_24

(če živi skupaj z zakoncem/ stalnim partnerjem) V5.24 SPRAŠUJEMO ZA VAŠEGA PARTNERJA OZ. ZAKONCA. KAKŠNA JE NJEGOVA SEDANJA DELOVNA AKTIVNOST; ALI JE ZDAJ ZAPOSLEN, ALI NE?

Value 21051 Frequency
1 (Delovno aktiven:) polno zaposlen (35 in več ur na teden) 437
2 zaposlen za skrajšan delovni čas (15 do 34 ur na teden) 4
3 zaposlen za manj kot 15 ur na teden/začasno ne dela 4
4 brezposeln 48
5 (Ni delovno aktiven:) študent, učenec, vajenec 8
6 pomagajoči družinski član 6
7 upokojenec/ka 163
8 gospodinja, hišna opravila 54
9 trajno delovno nezmožen 4
10 ostali delovno neaktivni 5
99 brez odgovora 15
0 nima partnerja 283
" " 1

Valid range from 1 to 10

E5_25

(če živi skupaj z zakoncem/stalnim partnerjem) V5.25 KAKŠEN JE SEDANJI POKLIC VAŠEGA PARTNERJA OZ. ZAKONCA?(ZADNJI POKLIC, ČE SEDAJ NI ZAPOSLEN.) POVEJTE PODROBEN NAZIV DELOVNEGA MESTA IN NAZIV POKLICA PARTNEJA OZ. ZAKONCA: (Anketar, po potrebi vprašaj podrobnosti!) - OPIŠITE, KAJ DELA, KAKŠNE SO NJEGOVE GLAVNE ZADOLŽITVE; - KAKŠNO USPOSOBLJENOST ZAHTEVA DELO (STOPNJA, VRSTA SPECIALIZACIJE); - S KAKŠNIM ORODJEM ALI PRIPOMOČKI SI OBIČAJNO POMAGA, KAKŠNI SO MATERIJALI, S KATERIMI DELA ALI JIH OBDELUJE; - IN PA, KAKŠNE DOBRINE IN STORITVE OPRAVLJA?

Value 21150 Frequency
998 ne vem 4
999 brez odgovora 54
0 (partner nikoli ni bil zaposlen, nima partnerja) 352
915 6
921 3
931 6
932 20

Valid range from 915 to 932

E5_26XA V5.26 ŠTEVILO OSEB, KI Z NJIMI ŽIVITE V SKUPNEM GOSPODINJSTVU

A) skupaj

Value 21249 Frequency
0 5
1 81
2 196
3 228
4 322
5 112
6 54
7 19
8 5
9 8
" " 2

Valid range from 1 to 9

E5_26XB V5.26 ŠTEVILO OSEB, KI Z NJIMI ŽIVITE V SKUPNEM GOSPODINJSTVU

B) od tega otrok in mladine od vključno 6 do 18 let:

Value 21348 Frequency
0 419
1 243
2 178
3 21
4 4
5 0
6 0
7 0
8 0
9 1
" " 166

Valid range from 0 to 9

E5_26XC V5.26 ŠTEVILO OSEB, KI Z NJIMI ŽIVITE V SKUPNEM GOSPODINJSTVU

C) od tega otrok mlajših od 6 let:

Value 21447 Frequency
0 624
1 148
2 31
3 3
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 1
" " 225

Valid range from 0 to 9

E5_26XD V5.26 ŠTEVILO OSEB, KI Z NJIMI ŽIVITE V SKUPNEM GOSPODINJSTVU

D) od tega zaposlenih in drugih oseb z lastnimi dohodki:

Value 21546 Frequency
0 89
1 218
2 463
3 144
4 53
9 0
" " 50

Valid range from 1 to 9

E5_27A V5.27 KOLIKO OD SPODAJ NAŠTETIH JIH ŽIVI S TEBOJ V GOSPODINJSTVU?

A. mati/oče

Value 21645 Frequency
0 384
1 85
2 178
" " 385

Valid range from 0 to 9

E5_27B V5.27 KOLIKO OD SPODAJ NAŠTETIH JIH ŽIVI S TEBOJ V GOSPODINJSTVU?

B. sester/bratov

Value 21744 Frequency
0 463
1 93
2 32
3 5
4 3
" " 436

Valid range from 0 to 9

E5_27C V5.27 KOLIKO OD SPODAJ NAŠTETIH JIH ŽIVI S TEBOJ V GOSPODINJSTVU?

C. babica/dedek

Value 21843 Frequency
0 545
1 18
2 2
" " 466

Valid range from 0 to 9

E5_27D V5.27 KOLIKO OD SPODAJ NAŠTETIH JIH ŽIVI S TEBOJ V GOSPODINJSTVU?

D. tet/stricev

Value 21942 Frequency
0 557
1 8
2 2
" " 465

Valid range from 0 to 9

E5_27E V5.27 KOLIKO OD SPODAJ NAŠTETIH JIH ŽIVI S TEBOJ V GOSPODINJSTVU?

E. svakinj/svakov

Value 22041 Frequency
0 548
1 15
2 3
4 1
" " 465

Valid range from 0 to 9

E5_27F V5.27 KOLIKO OD SPODAJ NAŠTETIH JIH ŽIVI S TEBOJ V GOSPODINJSTVU?

F. nečakinj/nečakov

Value 22140 Frequency
0 552
1 10
2 3
" " 465

Valid range from 0 to 9

E5_27G V5.27 KOLIKO OD SPODAJ NAŠTETIH JIH ŽIVI S TEBOJ V GOSPODINJSTVU?

G. drugih

Value 22239 Frequency
0 264
1 130
2 124
4 36
9 1
" " 292

Valid range from 0 to 9

E5_28

V5.28 KOLIKŠEN JE BIL MESEČNI DOHODEK VSEH ČLANOV VAŠEGA GOSPODINJSTVA (PO ODBITJU DAVKOV, OBVEZNEGA SOCIALNEGA ZAVAROVANJA IN DRUGIH DAJATEV) V ZADNJEM MESECU? SEŠTEJTE VSE OBLIKE DOHODKA: OSEBNI DOHODEK, POKOJNINA, ŠTIPENDIJA, DOHODEK OD DELA V OBRTI, KMETIJSTVU...

Value 22338 Frequency
996 več kot 999.000 tolarjev 3
998 ne vem 166
999 b.o. 148
0 brez dohodkov 10
1 0
2 0
3 0
4 1

Valid range from 1 to 996

E5_29

V5.29 ALI PREJEMATE REDNE MESEČNE DOHODKE? (če da) KOLIKŠEN JE BIL ZADNJI REDNI MESEČNI DOHODEK (PO ODBITJU DAVKOV, OBVEZNEGA SOCIALNEGA ZAVAROVANJA IN DRUGIH DAJATEV)? SEŠTEJTE VSE OBLIKE: OSEBNI DOHODEK, POKOJNINA, ŠTIPENDIJA, DOHODEK OD DELA V OBRTI, KMETIJSTVU...

Value 22437 Frequency
996 več kot 999.000 tolarjev 1
998 ne vem 52
999 b.o. 147
0 brez dohodkov 102
1 0
2 2
3 1
4 0
5 1
6 0
7 1
8 1
9 1

Valid range from 1 to 996

E5_30

V5.30 ALI BI NAM LAHKO ZAUPALI, ČE STE VERNI (RELIGIOZNI), ALI NE?

Value 22536 Frequency
1 sem veren 466
2 ne morem reči, ali sem veren ali ne 209
3 nisem veren 263
8 ne vem/ne morem odgovoriti 51
9 brez odgovora 42
5 1

Valid range from 1 to 3

E5_31

V5.31 IN KAKO BI VI OCENILI SVOJO VERNOST?

<
Value 22635 Frequency
1 zelo sem veren 60
2 kar veren sem 238
3 nekaj vmes sem veren 288
4 bolj malo sem veren 83
5 zelo malo sem veren 37
8