Slovensko javno mnenje 1997/1: Stališča Slovencev o pridruževanju Evropski Uniji

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM971
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM971_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Malnar, Brina
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana; november 1997)

Finančna podpora:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Serija:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • EU/Slovensko približevanju Evropski Uniji = Slovenia's Integration in the European Union

  Anketne raziskave o Evropski Uniji so del obsežnejšega projekta "Informiranost in stališča ciljnih skupin v Sloveniji o Evropski uniji in Slovenskem približevanju EU", ki ga koordinira Urad vlade za informiranje Republike Slovenije. Namen projekta je "dobiti posnetek informiranosti in stališč prebivalcev o Evropski uniji in vključevanju Slovenije v EU ter ugotoviti, kateri dejavniki vplivajo na oblikovanje teh stališč. Rezultati raziskave so služili pri določanju komunikacijske strategije in so v pomoč slovenski vladi ter parlamentu pri oblikovanju politike vključevanja v EU." (http://evropa.gov.si/iso/euf_00o.html) V tem sklopu sta doslej nastali dve anketni raziskavi: ADP - IDNo: SJM971 in ADP - IDNo: SJM993 (glej tudi http://evropa.gov.si/povzetek.doc), in več ožje usmerjenih raziskav mnenjskih voditeljev ter analiz vsebine medijev o poročanju o Evropski Uniji.

 • CSES/Mednarodna raziskava volilnih sistemov = Comparative Study of Electoral Systems

  Mednarodna raziskava volilnih sistemov (CSES) je zasnovana s ciljem pridobiti primerjalne podatke primerne za analizo razumevanja volitev, družbenih delitev ki vplivajo na volilne preference, odnosa do demokratičnih inštitucij in procesov v pogojih različnih inštutucionalnih ureditev volilnih sistemov v že utrjenih in na novo nastalih demokracijah. (http://www.umich.edu/~cses/).

Vsebina raziskave

Ključne besede:

pereči problemi v Sloveniji, način informiranja o pomembnih dogodkih, gledanost TV programov, spremljanje informativnih oddaj, pogostost gledanja oddaj s politično vsebino, poslušanje radijskih programov, branje dnevnih časopisov in tednikov, ugledni kolumnist, vpliv na oblikovanje stališč o političnih vprašanjih, opaženost oglaševalskih akcij, ocena sreče, ocena delovanja demokracije, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, ocena stanja v družbi, politični cilji Slovenije, primerjava življenjskih razmer ob osamosvojitvi in danes, zadovoljstvo z življenjem, stanje gospodarstva v Sloveniji, ocena položaja posameznih kategorij državljanov, geografska pripadnost, pripravljenost preseliti se v drug kraj, splošna pripadnost, nacionalni ponos, preživljanje prostega časa, tradicionalno moderno, zaupanje v institucije, seznanjenost z informacijami o Evropski uniji, zanimanje za evropsko unijo, podpora članstvu v Evropski uniji, reševanje konkretnih težav v EU, tolar - euro, ocena bodočega položaja Slovenije v EU, skupine, ki bi pridobile oz. izgubile z vstopom Slovenije v EU, pričakovane spremembe v življenju posameznika po vstopu v EU, ocena gospodarskega položaja Slovenije po vstopu v EU, države, ki so Sloveniji podobne oz. ki naj bi ji bile za vzgled, glasovanje na referendumu o vstopu Slovenije v EU, najprimernajši čas za polnopravno članstvo Slovenije v EU, naklonjenost strankam, levo-desna politična samouvrstitev, volitve, strankarske preference, ocena politikov, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, ocena nalog cerkve

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, EVROPSKO POVEZOVANJE, EVROPSKA UNIJA, POLITIČNA STRANKA, IDENTITETA, NACIONALIZEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
KANALI OBVEŠČANJA IN OBLIKOVANJA MNENJ
STALIŠČA O EVROPI
ODNOS DO VOLITEV, STRANK IN DRŽAVNIH INSTITUCIJ


Povzetek:

Raziskava je namenjena ugotavljanju celovite slike dejavnikov in procesov oblikovanja stališč do Evropske Unije v predpridružitvenem obdobju v Sloveniji, z dodatkom vprašalnika Mednarodne raziskave volitev CSES. Raziskovalna vprašanja so avtorji podali v naslednjih sklopih: Evropska opredeljenost pred osamosvojitvijo; Evropsko opredeljevanje je pod vplivom tekočega političnega (in socialno-ekonomskega) dogajanja; Vpliv udeležbe v medijskem prostoru; Statusni vplivi; Situacijski in individualni vplivi; Izražanje nacionalizma; Vpliv strankarske (ne-)opredeljenosti; Evropska identiteta; Viri informiranja; Opredeljevanje do Evrope, pričakovanja; Suverenost.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: oktober 1997 - november 1997
Čas izdelave: 1997-11
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). V kolikor ankete ni mogoče opraviti je po več poizkusih dovoljena uporaba rezerv. Rezerve so določene vnaprej znotraj skupinic iz vzorčnega seznama.

Kvotno izbran nadvzorec posebnih skupin, mladine in kmečkega prebivalstva. = Quota selected over-sample of special populations, youth and farm people.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SJM971 - Slovensko javno mnenje [datoteka podatkov], 1997

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 482
 • število enot: 2031

Naslov podatkovne datoteke: SJM971 - Slovensko javno mnenje [datoteka podatkov], 1997

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 482
 • število enot: 219

Spremenljivke

KLJUC kljuc

KLJUC

Vrednost 13 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
4006 1
4008 1
4009 1
4010 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4010

ID id

ID

Vrednost 22 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
2234 1
2235 1
2236 1
2237 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2237

URA1 URA ZAČETKA ZAČETEK INTERVJUJA

- ob uri:

Vrednost 31 Frekvenca
0 1
3 1
7 6
20 58
21 10
22 1
" " 17

Vrednosti spremenljivk od 0 do 22

KLJUC kljuc

KLJUC

Vrednost 1482 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
4006 1
4008 1
4009 1
4010 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4010

ID id

ID

Vrednost 2481 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
2234 1
2235 1
2236 1
2237 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2237

URA1 URA ZAČETKA ZAČETEK INTERVJUJA

- ob uri:

Vrednost 3480 Frekvenca
0 1
3 1
7 6
20 58
21 10
22 1
" " 17

Vrednosti spremenljivk od 0 do 22

MIN1 MINUTA ZAČETKA ZAČETEK INTERVJUJA

- minut:

Vrednost 4479 Frekvenca
0 399
1 2
2 8
56 1
57 2
58 2
" " 17

Vrednosti spremenljivk od 0 do 58

Q101_1 1. PEREC PROBLEM 1.00 KANALI OBVEŠČANJA IN OBLIKOVANJA MNENJ 1.01 ALI LAHKO NAVEDETE DVA PROBLEMA, KI SE VAM OSEBNO ZDITA V TEM TRENUTKU ZA SLOVENIJO NAJBOLJ PEREČA:

- 1. problem:

Vrednost 5478 Frekvenca
98 ni problemov 44
99 ne ve 311
1 POLITIČNA KRIZA, NEDEMOKRATIČNOST 99
2 PRIVATIZACIJA 68
3 NEZAPOSLENOST 625
4 GOSPODARSKI PROBLEMI, STEČAJI 147
5 ZUNANJA POLITIKA, MEJE 50
6 NIZEK STANDARD, KVALITETA ZIVLJENJA 25
7 POKOJNINE, ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 48
8 KMETIJSTVO 45
9 DRZAVNE FINANCE, PRORAČUN 26
10 POLITIČNE STRANKE 29
11 VKLJUČEVANJE V NATO 22
12 VKLJUČEVANJE V EU 75
13 DELOVANJE VLADE 47
14 PRAVNA DRZAVA 30
15 DRAGINJA, REVŠČINA 25
16 NIZKE PLAČE, RAZLIKE V DOHODKIH 39
17 PREDSEDNIŠKE VOLITVE 44
18 POLITIČNA KULTURA 12
19 MLADI 13
20 KRIMINAL 20
21 KRIMINAL V PODJETJIH, KORUPCIJA 6
22 ZAKONODAJA, SODSTVO 25
23 PRAVICE DELAVCEV 7
24 DROGE, ALKOHOL 12
25 STANOVANJSKI PROBLEMI 7
26 ZDRAVSTVO, ZOBOZDRAVSTVO 5
27 TURIZEM 1
28 NATALITETA 2
29 0
30 BEGUNCI, TUJCI 7
31 CESTE, AVTOCESTE 7
32 ŠOLSTVO 13
33 POPRAVA KRIVIC, SPRAVA 5
34 INFLACIJA, DAVKI, OBRESTI, BANKE 16
35 EKOLOGIJA 3
36 CERKEV - DRZAVA 15
37 0
63 1
66 drugo 50
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

Q101_2 2. PEREC PROBLEM 1.00 KANALI OBVEŠČANJA IN OBLIKOVANJA MNENJ 1.01 ALI LAHKO NAVEDETE DVA PROBLEMA, KI SE VAM OSEBNO ZDITA V TEM TRENUTKU ZA SLOVENIJO NAJBOLJ PEREČA:

- 2. problem:

Vrednost 6477 Frekvenca
98 ni problemov 39
99 ne ve 353
1 POLITIČNA KRIZA, NEDEMOKRATIČNOST 88
2 PRIVATIZACIJA 61
3 NEZAPOSLENOST 182
4 GOSPODARSKI PROBLEMI, STEČAJI 147
5 ZUNANJA POLITIKA, MEJE 34
6 NIZEK STANDARD, KVALITETA ZIVLJENJA 29
7 POKOJNINE, ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 48
8 KMETIJSTVO 24
9 DRZAVNE FINANCE, PRORAČUN 30
10 POLITIČNE STRANKE 22
11 VKLJUČEVANJE V NATO 8
12 VKLJUČEVANJE V EU 81
13 DELOVANJE VLADE 24
14 PRAVNA DRZAVA 20
15 DRAGINJA, REVŠČINA 40
16 NIZKE PLAČE, RAZLIKE V DOHODKIH 113
17 PREDSEDNIŠKE VOLITVE 22
18 POLITIČNA KULTURA 2
19 MLADI 11
20 KRIMINAL 44
21 KRIMINAL V PODJETJIH, KORUPCIJA 8
22 ZAKONODAJA, SODSTVO 22
23 PRAVICE DELAVCEV 17
24 DROGE, ALKOHOL 16
25 STANOVANJSKI PROBLEMI 25
26 ZDRAVSTVO, ZOBOZDRAVSTVO 14
27 TURIZEM 2
28 NATALITETA 6
29 NACIONALIZEM 3
30 BEGUNCI, TUJCI 6
31 CESTE, AVTOCESTE 7
32 ŠOLSTVO 20
33 POPRAVA KRIVIC, SPRAVA 5
34 INFLACIJA, DAVKI, OBRESTI, BANKE 14
35 EKOLOGIJA 6
36 CERKEV - DRZAVA 10
37 JE KRŠKO 1
63 0
66 drugo 63
94 1
97 1
" " 362

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

Q102_1 IZVEDETI ZA DOGODKE 1.02 KAKO NAJVEČKRAT IZVESTE ZA NAJPOMEMBNEJŠE DOGODKE, KI VAS ZANIMAJO? NAVEDITE DVA NAJPOGOSTEJŠA NAČINA IN JU RAZVRSTITE PO POMENU.

- 1. način:

Vrednost 7476 Frekvenca
1 v družbi in v razgovorih z znanci, prijatelji 154
2 iz časopisov in revij 421
3 po radiu 277
4 po televiziji 1080
5 iz družinskih razgovorov 16
6 v podjetju, službi 41
9 ne morem oceniti 27
" " 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q102_2 IZVEDETI ZA DOGODKE 1.02 KAKO NAJVEČKRAT IZVESTE ZA NAJPOMEMBNEJŠE DOGODKE, KI VAS ZANIMAJO? NAVEDITE DVA NAJPOGOSTEJŠA NAČINA IN JU RAZVRSTITE PO POMENU.

- 2. način:

Vrednost 8475 Frekvenca
1 v družbi in v razgovorih z znanci, prijatelji 230
2 iz časopisov in revij 618
3 po radiu 372
4 po televiziji 552
5 iz družinskih razgovorov 62
6 v podjetju, službi 92
9 ne morem oceniti 35
" " 70

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q103AZ ZAČEL 1.03 OB KATERI URI (URAH) STE VČERAJ GLEDALI TV PROGRAM? ALI NAM LAHKO POVESTE BOLJ NATANČNO, OB KATERIH URAH STE VČERAJ ZAČELI GLEDATI TELEVIZIJSKI PROGRAM IN KDAJ STE GA NEHALI GLEDATI?

- a: začel

Vrednost 9474 Frekvenca
1 05.00-05.29 1
2 05.30-05.59 0
3 06.00-06.29 1
4 06.30-06.59 0
5 07.00-07.29 7
6 07.30-07.59 3
7 08.00-08.29 6
8 08.30-08.59 4
9 09.00-09.29 7
10 09.30-09.59 4
11 10.00-10.29 14
12 10.30-10.59 1
13 11.00-11.29 11
14 11.30-11.59 5
15 12.00-12.29 9
16 12.30-12.59 1
17 13.00-13.29 10
18 13.30-13.59 3
19 14.00-14.29 10
20 14.30-14.59 8
21 15.00-15.29 13
22 15.30-15.59 11
23 16.00-16.29 26
24 16.30-16.59 19
25 17.00-17.29 63
26 17.30-17.59 17
27 18.00-18.29 66
28 18.30-18.59 35
29 19.00-19.29 149
30 19.30-19.59 631
31 20.00-20.29 155
32 20.30-20.59 42
33 21.00-21.29 68
34 21.30-21.59 19
35 22.00-22.29 77
36 22.30-22.59 9
37 23.00-23.29 12
38 23.30-23.59 7
39 24.00-24.29 6
40 24.30-24.59 2
41 00.30-04.59 3
98 včeraj ni gledal TV 460
99 nikoli ne gleda TV 32
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 41

Q103AK KONČAL 1.03 OB KATERI URI (URAH) STE VČERAJ GLEDALI TV PROGRAM? ALI NAM LAHKO POVESTE BOLJ NATANČNO, OB KATERIH URAH STE VČERAJ ZAČELI GLEDATI TELEVIZIJSKI PROGRAM IN KDAJ STE GA NEHALI GLEDATI?

- a: končal

Vrednost 10473 Frekvenca
1 05.00-05.29 0
2 05.30-05.59 0
3 06.00-06.29 0
4 06.30-06.59 0
5 07.00-07.29 3
6 07.30-07.59 1
7 08.00-08.29 3
8 08.30-08.59 5
9 09.00-09.29 2
10 09.30-09.59 3
11 10.00-10.29 4
12 10.30-10.59 8
13 11.00-11.29 5
14 11.30-11.59 6
15 12.00-12.29 6
16 12.30-12.59 7
17 13.00-13.29 9
18 13.30-13.59 6
19 14.00-14.29 3
20 14.30-14.59 6
21 15.00-15.29 5
22 15.30-15.59 5
23 16.00-16.29 10
24 16.30-16.59 12
25 17.00-17.29 20
26 17.30-17.59 20
27 18.00-18.29 10
28 18.30-18.59 11
29 19.00-19.29 5
30 19.30-19.59 115
31 20.00-20.29 165
32 20.30-20.59 110
33 21.00-21.29 110
34 21.30-21.59 197
35 22.00-22.29 217
36 22.30-22.59 159
37 23.00-23.29 113
38 23.30-23.59 77
39 24.00-24.29 31
40 24.30-24.59 25
41 00.30-04.59 37
98 včeraj ni gledal TV 458
99 nikoli ne gleda TV 31
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 41

Q103BZ ZAČEL 1.03 OB KATERI URI (URAH) STE VČERAJ GLEDALI TV PROGRAM? ALI NAM LAHKO POVESTE BOLJ NATANČNO, OB KATERIH URAH STE VČERAJ ZAČELI GLEDATI TELEVIZIJSKI PROGRAM IN KDAJ STE GA NEHALI GLEDATI?

- b: začel

Vrednost 11472 Frekvenca
1 05.00-05.29 0
2 05.30-05.59 0
3 06.00-06.29 0
4 06.30-06.59 0
5 07.00-07.29 0
6 07.30-07.59 0
7 08.00-08.29 0
8 08.30-08.59 0
9 09.00-09.29 1
10 09.30-09.59 0
11 10.00-10.29 0
12 10.30-10.59 0
13 11.00-11.29 0
14 11.30-11.59 0
15 12.00-12.29 0
16 12.30-12.59 0
17 13.00-13.29 0
18 13.30-13.59 1
19 14.00-14.29 2
20 14.30-14.59 1
21 15.00-15.29 2
22 15.30-15.59 1
23 16.00-16.29 0
24 16.30-16.59 2
25 17.00-17.29 2
26 17.30-17.59 6
27 18.00-18.29 8
28 18.30-18.59 3
29 19.00-19.29 20
30 19.30-19.59 64
31 20.00-20.29 21
32 20.30-20.59 4
33 21.00-21.29 10
34 21.30-21.59 7
35 22.00-22.29 32
36 22.30-22.59 4
37 23.00-23.29 8
38 23.30-23.59 0
39 24.00-24.29 2
40 24.30-24.59 0
41 00.30-04.59 0
98 včeraj ni gledal TV 148
99 nikoli ne gleda TV 27
" " 1655

Vrednosti spremenljivk od 1 do 41

Q103BK KONČAL 1.03 OB KATERI URI (URAH) STE VČERAJ GLEDALI TV PROGRAM? ALI NAM LAHKO POVESTE BOLJ NATANČNO, OB KATERIH URAH STE VČERAJ ZAČELI GLEDATI TELEVIZIJSKI PROGRAM IN KDAJ STE GA NEHALI GLEDATI?

- b: končal

Vrednost 12471 Frekvenca
1 05.00-05.29 0
2 05.30-05.59 0
3 06.00-06.29 0
4 06.30-06.59 0
5 07.00-07.29 0
6 07.30-07.59 0
7 08.00-08.29 0
8 08.30-08.59 0
9 09.00-09.29 0
10 09.30-09.59 0
11 10.00-10.29 0
12 10.30-10.59 1
13 11.00-11.29 0
14 11.30-11.59 0
15 12.00-12.29 0
16 12.30-12.59 0
17 13.00-13.29 0
18 13.30-13.59 1
19 14.00-14.29 0
20 14.30-14.59 0
21 15.00-15.29 1
22 15.30-15.59 1
23 16.00-16.29 0
24 16.30-16.59 0
25 17.00-17.29 1
26 17.30-17.59 2
27 18.00-18.29 3
28 18.30-18.59 1
29 19.00-19.29 2
30 19.30-19.59 10
31 20.00-20.29 18
32 20.30-20.59 6
33 21.00-21.29 16
34 21.30-21.59 23
35 22.00-22.29 32
36 22.30-22.59 35
37 23.00-23.29 16
38 23.30-23.59 13
39 24.00-24.29 10
40 24.30-24.59 5
41 00.30-04.59 4
98 včeraj ni gledal TV 147
99 nikoli ne gleda TV 27
" " 1656

Vrednosti spremenljivk od 1 do 41

Q103CZ ZAČEL 1.03 OB KATERI URI (URAH) STE VČERAJ GLEDALI TV PROGRAM? ALI NAM LAHKO POVESTE BOLJ NATANČNO, OB KATERIH URAH STE VČERAJ ZAČELI GLEDATI TELEVIZIJSKI PROGRAM IN KDAJ STE GA NEHALI GLEDATI?

- c: začel

Vrednost 13470 Frekvenca
1 05.00-05.29 0
2 05.30-05.59 0
3 06.00-06.29 0
4 06.30-06.59 0
5 07.00-07.29 0
6 07.30-07.59 0
7 08.00-08.29 0
8 08.30-08.59 0
9 09.00-09.29 0
10 09.30-09.59 0
11 10.00-10.29 0
12 10.30-10.59 0
13 11.00-11.29 0
14 11.30-11.59 0
15 12.00-12.29 0
16 12.30-12.59 0
17 13.00-13.29 0
18 13.30-13.59 0
19 14.00-14.29 0
20 14.30-14.59 0
21 15.00-15.29 0
22 15.30-15.59 0
23 16.00-16.29 0
24 16.30-16.59 0
25 17.00-17.29 1
26 17.30-17.59 0
27 18.00-18.29 0
28 18.30-18.59 0
29 19.00-19.29 2
30 19.30-19.59 5
31 20.00-20.29 1
32 20.30-20.59 0
33 21.00-21.29 2
34 21.30-21.59 0
35 22.00-22.29 2
36 22.30-22.59 3
37 23.00-23.29 0
38 23.30-23.59 0
39 24.00-24.29 0
40 24.30-24.59 0
41 00.30-04.59 0
98 včeraj ni gledal TV 146
99 nikoli ne gleda TV 21
" " 1848

Vrednosti spremenljivk od 1 do 41

Q103CK KONČAL 1.03 OB KATERI URI (URAH) STE VČERAJ GLEDALI TV PROGRAM? ALI NAM LAHKO POVESTE BOLJ NATANČNO, OB KATERIH URAH STE VČERAJ ZAČELI GLEDATI TELEVIZIJSKI PROGRAM IN KDAJ STE GA NEHALI GLEDATI?

- c: končal

Vrednost 14469 Frekvenca
1 05.00-05.29 0
2 05.30-05.59 0
3 06.00-06.29 0
4 06.30-06.59 0
5 07.00-07.29 0
6 07.30-07.59 0
7 08.00-08.29 0
8 08.30-08.59 0
9 09.00-09.29 0
10 09.30-09.59 0
11 10.00-10.29 0
12 10.30-10.59 0
13 11.00-11.29 0
14 11.30-11.59 0
15 12.00-12.29 0
16 12.30-12.59 0
17 13.00-13.29 0
18 13.30-13.59 0
19 14.00-14.29 0
20 14.30-14.59 0
21 15.00-15.29 0
22 15.30-15.59 0
23 16.00-16.29 0
24 16.30-16.59 0
25 17.00-17.29 0
26 17.30-17.59 0
27 18.00-18.29 0
28 18.30-18.59 0
29 19.00-19.29 0
30 19.30-19.59 2
31 20.00-20.29 0
32 20.30-20.59 0
33 21.00-21.29 2
34 21.30-21.59 2
35 22.00-22.29 3
36 22.30-22.59 2
37 23.00-23.29 3
38 23.30-23.59 0
39 24.00-24.29 1
40 24.30-24.59 0
41 00.30-04.59 0
98 včeraj ni gledal TV 147
99 nikoli ne gleda TV 19
" " 1850

Vrednosti spremenljivk od 1 do 41

Q103DZ ZAČEL 1.03 OB KATERI URI (URAH) STE VČERAJ GLEDALI TV PROGRAM? ALI NAM LAHKO POVESTE BOLJ NATANČNO, OB KATERIH URAH STE VČERAJ ZAČELI GLEDATI TELEVIZIJSKI PROGRAM IN KDAJ STE GA NEHALI GLEDATI?

- d: začel

Vrednost 15468 Frekvenca
1 05.00-05.29 0
2 05.30-05.59 0
3 06.00-06.29 0
4 06.30-06.59 0
5 07.00-07.29 0
6 07.30-07.59 0
7 08.00-08.29 0
8 08.30-08.59 0
9 09.00-09.29 0
10 09.30-09.59 0
11 10.00-10.29 0
12 10.30-10.59 0
13 11.00-11.29 0
14 11.30-11.59 0
15 12.00-12.29 0
16 12.30-12.59 0
17 13.00-13.29 0
18 13.30-13.59 0
19 14.00-14.29 0
20 14.30-14.59 0
21 15.00-15.29 0
22 15.30-15.59 0
23 16.00-16.29 0
24 16.30-16.59 0
25 17.00-17.29 0
26 17.30-17.59 0
27 18.00-18.29 0
28 18.30-18.59 0
29 19.00-19.29 0
30 19.30-19.59 0
31 20.00-20.29 0
32 20.30-20.59 0
33 21.00-21.29 0
34 21.30-21.59 0
35 22.00-22.29 0
36 22.30-22.59 0
37 23.00-23.29 0
38 23.30-23.59 0
39 24.00-24.29 0
40 24.30-24.59 0
41 00.30-04.59 0
98 včeraj ni gledal TV 147
99 nikoli ne gleda TV 16
" " 1867

Vrednosti spremenljivk od 1 do 41

Q103DK KONČAL 1.03 OB KATERI URI (URAH) STE VČERAJ GLEDALI TV PROGRAM? ALI NAM LAHKO POVESTE BOLJ NATANČNO, OB KATERIH URAH STE VČERAJ ZAČELI GLEDATI TELEVIZIJSKI PROGRAM IN KDAJ STE GA NEHALI GLEDATI?

- d: končal

Vrednost 16467 Frekvenca
1 05.00-05.29 0
2 05.30-05.59 0
3 06.00-06.29 0
4 06.30-06.59 0
5 07.00-07.29 0
6 07.30-07.59 0
7 08.00-08.29 0
8 08.30-08.59 0
9 09.00-09.29 0
10 09.30-09.59 0
11 10.00-10.29 0
12 10.30-10.59 0
13 11.00-11.29 0
14 11.30-11.59 0
15 12.00-12.29 0
16 12.30-12.59 0
17 13.00-13.29 0
18 13.30-13.59 0
19 14.00-14.29 0
20 14.30-14.59 0
21 15.00-15.29 0
22 15.30-15.59 0
23 16.00-16.29 0
24 16.30-16.59 0
25 17.00-17.29 0
26 17.30-17.59 0
27 18.00-18.29 0
28 18.30-18.59 0
29 19.00-19.29 0
30 19.30-19.59 0
31 20.00-20.29 0
32 20.30-20.59 0
33 21.00-21.29 0
34 21.30-21.59 1
35 22.00-22.29 0
36 22.30-22.59 0
37 23.00-23.29 0
38 23.30-23.59 0
39 24.00-24.29 0
40 24.30-24.59 0
41 00.30-04.59 0
98 včeraj ni gledal TV 147
99 nikoli ne gleda TV 16
" " 1867

Vrednosti spremenljivk od 1 do 41

Q104_1 TV Slovenija 1.04 KATERE OD NAVEDENIH TV POSTAJ LAHKO SPREJEMATE NA VAŠEM TV SPREJEMNIKU? (Več odgovorov)

- TV Slovenija

Vrednost 17466 Frekvenca
1 mašilo 18
3 izbral/a 1977
9 nima TV 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q104_2 POP TV 1.04 KATERE OD NAVEDENIH TV POSTAJ LAHKO SPREJEMATE NA VAŠEM TV SPREJEMNIKU? (Več odgovorov)

- POP TV

Vrednost 18465 Frekvenca
1 mašilo 432
3 izbral/a 1563
9 nima TV 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q104_3 Kanal A 1.04 KATERE OD NAVEDENIH TV POSTAJ LAHKO SPREJEMATE NA VAŠEM TV SPREJEMNIKU? (Več odgovorov)

- Kanal A

Vrednost 19464 Frekvenca
1 mašilo 577
3 izbral/a 1418
9 nima TV 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q104_4 TV3 1.04 KATERE OD NAVEDENIH TV POSTAJ LAHKO SPREJEMATE NA VAŠEM TV SPREJEMNIKU? (Več odgovorov)

- TV3

Vrednost 20463 Frekvenca
1 mašilo 768
3 izbral/a 1227
9 nima TV 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q104_5 TV Koper 1.04 KATERE OD NAVEDENIH TV POSTAJ LAHKO SPREJEMATE NA VAŠEM TV SPREJEMNIKU? (Več odgovorov)

- TV Koper

Vrednost 21462 Frekvenca
1 mašilo 1271
3 izbral/a 725
9 nima TV 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q104_6 lokalno TV 1.04 KATERE OD NAVEDENIH TV POSTAJ LAHKO SPREJEMATE NA VAŠEM TV SPREJEMNIKU? (Več odgovorov)

- lokalno TV postajo

Vrednost 22461 Frekvenca
1 mašilo 1034
3 izbral/a 962
9 nima TV 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q104_7 tuje (satelitske) TV postaje 1.04 KATERE OD NAVEDENIH TV POSTAJ LAHKO SPREJEMATE NA VAŠEM TV SPREJEMNIKU? (Več odgovorov)

- tuje (satelitske) TV postaje

Vrednost 23460 Frekvenca
1 mašilo 681
3 izbral/a 1313
9 nima TV 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q105_1 1 TV POSTAJA VČERAJ 1.05 NA KATERI TV POSTAJI STE VČERAJ GLEDALI NAJVEČ ODDAJ OZIROMA PROGRAMA? ALI LAHKO NAVEDETE ŠE DRUGO SLOVENSKO TV POSTAJO, KI STE JO VČERAJ DOSTI SPREMLJALI?

- 1. postaja:

Vrednost 24459 Frekvenca
1 TV Slovenija 762
2 POP TV 600
3 Kanal A 68
4 TV3 6
5 TV Koper 2
6 lokalna TV postaja 4
7 tuje (satelitske) TV postaje 95
8 se ne spomnim katere 9
9 nisem gledal televizije 483
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q105_2 2 TV POSTAJA VČERAJ 1.05 NA KATERI TV POSTAJI STE VČERAJ GLEDALI NAJVEČ ODDAJ OZIROMA PROGRAMA? ALI LAHKO NAVEDETE ŠE DRUGO SLOVENSKO TV POSTAJO, KI STE JO VČERAJ DOSTI SPREMLJALI?

- 2. postaja:

Vrednost 25458 Frekvenca
1 TV Slovenija 337
2 POP TV 283
3 Kanal A 159
4 TV3 8
5 TV Koper 13
6 lokalna TV postaja 32
7 tuje (satelitske) TV postaje 154
8 se ne spomnim katere 49
9 nisem gledal televizije 465
" " 531

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q106_1 TV Dnevnik TV Slovenije 1.06 KATERE OSREDNJE TELEVIZIJSKE INFORMATIVNE ODDAJE STE VČERAJ GLEDALI?

- TV Dnevnik TV Slovenije

Vrednost 26457 Frekvenca
1 mašilo 447
3 izbral/a 837
9 nobene 747

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q106_2 24 ur POP TV 1.06 KATERE OSREDNJE TELEVIZIJSKE INFORMATIVNE ODDAJE STE VČERAJ GLEDALI?

- 24 ur POP TV

Vrednost 27456 Frekvenca
1 mašilo 775
3 izbral/a 510
9 nobene 746

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q106_3 Odmevi TV Slovenije 1.06 KATERE OSREDNJE TELEVIZIJSKE INFORMATIVNE ODDAJE STE VČERAJ GLEDALI?

- Odmevi TV Slovenije

Vrednost 28455 Frekvenca
1 mašilo 1041
3 izbral/a 244
9 nobene 746

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q106_4 tuje informativne oddaje 1.06 KATERE OSREDNJE TELEVIZIJSKE INFORMATIVNE ODDAJE STE VČERAJ GLEDALI?

- tuje informativne oddaje

Vrednost 29454 Frekvenca
1 mašilo 1175
3 izbral/a 109
9 nobene 747

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q107_1 1.NAJLJUBŠI PROGRAM 1.07 KAKŠNE VRSTE TV PROGRAMOV NAJRAJE GLEDATE? PROSIMO NAVEDITE DVE IN JU RAZVRSTITE PO POMENU.

- 1. vrsta TV programa:

Vrednost 30453 Frekvenca
1 zabavne oddaje 350
2 filme 588
3 nadaljevanke 132
4 dokumentarce 226
5 politično-informativoddaje 341
6 izobraževalne oddaje 78
7 šport 243
9 ne morem oceniti 73

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q107_2 2.NAJLJUBŠI PROGRAM 1.07 KAKŠNE VRSTE TV PROGRAMOV NAJRAJE GLEDATE? PROSIMO NAVEDITE DVE IN JU RAZVRSTITE PO POMENU.

- 2. vrsta TV programa:

Vrednost 31452 Frekvenca
1 zabavne oddaje 270
2 filme 454
3 nadaljevanke 209
4 dokumentarce 256
5 politično-informativoddaje 294
6 izobraževalne oddaje 143
7 šport 268
9 ne morem oceniti 85
" " 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q108A Tednik (TVS) 1.08 ALI LAHKO POVESTE KAKO POGOSTO GLEDATE NASLEDNJE ODDAJE Z AKTUALNO POLITIČNO VSEBINO NA NAŠIH TELEVIZIJAH?

a) Tednik (TVS)

Vrednost 32451 Frekvenca
1 redno, pogosto 775
2 včasih 976
3 nikoli 238
9 ne gleda TV 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q108B Studio City (TVS) 1.08 ALI LAHKO POVESTE KAKO POGOSTO GLEDATE NASLEDNJE ODDAJE Z AKTUALNO POLITIČNO VSEBINO NA NAŠIH TELEVIZIJAH?

b) Studio City (TVS)

Vrednost 33450 Frekvenca
1 redno, pogosto 190
2 včasih 725
3 nikoli 1075
9 ne gleda TV 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q108C Utrip (TVS) 1.08 ALI LAHKO POVESTE KAKO POGOSTO GLEDATE NASLEDNJE ODDAJE Z AKTUALNO POLITIČNO VSEBINO NA NAŠIH TELEVIZIJAH?

c) Utrip (TVS)

Vrednost 34449 Frekvenca
1 redno, pogosto 381
2 včasih 886
3 nikoli 723
9 ne gleda TV 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q108D Pro et kontra (TVS) 1.08 ALI LAHKO POVESTE KAKO POGOSTO GLEDATE NASLEDNJE ODDAJE Z AKTUALNO POLITIČNO VSEBINO NA NAŠIH TELEVIZIJAH?

d) Pro et kontra (TVS)

Vrednost 35448 Frekvenca
1 redno, pogosto 107
2 včasih 372
3 nikoli 1511
9 ne gleda TV 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q108E Omizje (TVS) 1.08 ALI LAHKO POVESTE KAKO POGOSTO GLEDATE NASLEDNJE ODDAJE Z AKTUALNO POLITIČNO VSEBINO NA NAŠIH TELEVIZIJAH?

e) Omizje (TVS)

Vrednost 36447 Frekvenca
1 redno, pogosto 268
2 včasih 988
3 nikoli 734
9 ne gleda TV 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q108F Zrcalo tedna (TVS) 1.08 ALI LAHKO POVESTE KAKO POGOSTO GLEDATE NASLEDNJE ODDAJE Z AKTUALNO POLITIČNO VSEBINO NA NAŠIH TELEVIZIJAH?

f) Zrcalo tedna (TVS)

Vrednost 37446 Frekvenca
1 redno, pogosto 625
2 včasih 979
3 nikoli 386
9 ne gleda TV 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q108G Argument (POP TV) 1.08 ALI LAHKO POVESTE KAKO POGOSTO GLEDATE NASLEDNJE ODDAJE Z AKTUALNO POLITIČNO VSEBINO NA NAŠIH TELEVIZIJAH?

g) Argument (POP TV)

Vrednost 38445 Frekvenca
1 redno, pogosto 120
2 včasih 594
3 nikoli 1275
9 ne gleda TV 41
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q108H Obraz tedna (POP TV) 1.08 ALI LAHKO POVESTE KAKO POGOSTO GLEDATE NASLEDNJE ODDAJE Z AKTUALNO POLITIČNO VSEBINO NA NAŠIH TELEVIZIJAH?

h) Obraz tedna (POP TV)

Vrednost 39444 Frekvenca
1 redno, pogosto 108
2 včasih 638
3 nikoli 1243
9 ne gleda TV 41
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q108I TV konferenca (TVS) 1.08 ALI LAHKO POVESTE KAKO POGOSTO GLEDATE NASLEDNJE ODDAJE Z AKTUALNO POLITIČNO VSEBINO NA NAŠIH TELEVIZIJAH?

i) TV konferenca (TVS)

Vrednost 40443 Frekvenca
1 redno, pogosto 143
2 včasih 574
3 nikoli 1273
9 ne gleda TV 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q108J Parlamentarna krizpotja (TVS) 1.08 ALI LAHKO POVESTE KAKO POGOSTO GLEDATE NASLEDNJE ODDAJE Z AKTUALNO POLITIČNO VSEBINO NA NAŠIH TELEVIZIJAH?

j) Parlamentarna križpotja (TVS)

Vrednost 41442 Frekvenca
1 redno, pogosto 123
2 včasih 459
3 nikoli 1407
9 ne gleda TV 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q109_1 1.RADIJSKA POSTAJA 1.09 NA KATERIH RADIJSKIH POSTAJAH STE VČERAJ POSLUŠALI NAJVEČ ODDAJ OZIROMA PROGRAMA? PROSIMO NAVEDITE PRVI DVE IN JU RAZVRSTITE PO POMENU.

- 1. postaja:

Vrednost 42441 Frekvenca
1 1. program Radia Slovenija 291
2 2. program Radia Slovenija (Val 202) 357
3 3. program Radia Slovenija (program ARS) 12
4 Radio Študent 11
5 Radio Ognjišče 46
6 lokalno radijsko postajo z informativnimi vsebinami (Maribor, Koper..) 421
7 lokalno radijsko postajo glasbeno-oglaševalnetipa (Dur, Salomon..) 396
8 tuje radijske postaje 23
9 včeraj ni poslušal radia 356
0 ne posluša radia 112
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q109_2 2.RADIJSKA POSTAJA 1.09 NA KATERIH RADIJSKIH POSTAJAH STE VČERAJ POSLUŠALI NAJVEČ ODDAJ OZIROMA PROGRAMA? PROSIMO NAVEDITE PRVI DVE IN JU RAZVRSTITE PO POMENU.

- 2. postaja:

Vrednost 43440 Frekvenca
1 1. program Radia Slovenija 139
2 2. program Radia Slovenija (Val 202) 246
3 3. program Radia Slovenija (program ARS) 11
4 Radio Študent 16
5 Radio Ognjišče 52
6 lokalno radijsko postajo z informativnimi vsebinami (Maribor, Koper..) 175
7 lokalno radijsko postajo glasbeno-oglaševalnetipa (Dur, Salomon..) 221
8 tuje radijske postaje 56
9 včeraj ni poslušal radia 343
0 ne posluša radia 111
" " 661

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q110_1 Prva jutranja kronika ob 5.30 1.10 KATERE INFORMATIVNE ODDAJE RADIA SLOVENIJA REDNO (SKORAJ VSAKODNEVNO) SPREMLJATE?

- Prva jutranja kronika ob 5.30

Vrednost 44439 Frekvenca
1 mašilo 931
3 izbral/a 357
9 ne posluša radia 736
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q110_2 Druga jutranja kronika ob 7.00 1.10 KATERE INFORMATIVNE ODDAJE RADIA SLOVENIJA REDNO (SKORAJ VSAKODNEVNO) SPREMLJATE?

- Druga jutranja kronika ob 7.00

Vrednost 45438 Frekvenca
1 mašilo 662
3 izbral/a 628
9 ne posluša radia 736
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q110_3 Danes do 13.00 1.10 KATERE INFORMATIVNE ODDAJE RADIA SLOVENIJA REDNO (SKORAJ VSAKODNEVNO) SPREMLJATE?

- Danes do 13.00

Vrednost 46437 Frekvenca
1 mašilo 983
3 izbral/a 306
9 ne posluša radia 737
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q110_4 Dogodki in odmevi ob 15.30 1.10 KATERE INFORMATIVNE ODDAJE RADIA SLOVENIJA REDNO (SKORAJ VSAKODNEVNO) SPREMLJATE?

- Dogodki in odmevi ob 15.30

Vrednost 47436 Frekvenca
1 mašilo 756
3 izbral/a 533
9 ne posluša radia 737
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q110_5 Radijski dnevnik ob 19.00 1.10 KATERE INFORMATIVNE ODDAJE RADIA SLOVENIJA REDNO (SKORAJ VSAKODNEVNO) SPREMLJATE?

- Radijski dnevnik ob 19.00

Vrednost 48435 Frekvenca
1 mašilo 1026
3 izbral/a 263
9 ne posluša radia 737
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q110_6 Zrcalo dneva ob 22.00 1.10 KATERE INFORMATIVNE ODDAJE RADIA SLOVENIJA REDNO (SKORAJ VSAKODNEVNO) SPREMLJATE?

- Zrcalo dneva ob 22.00

Vrednost 49434 Frekvenca
1 mašilo 1203
3 izbral/a 87
9 ne posluša radia 736
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q110_7 Studio ob sedemnajstih 1.10 KATERE INFORMATIVNE ODDAJE RADIA SLOVENIJA REDNO (SKORAJ VSAKODNEVNO) SPREMLJATE?

- Studio ob sedemnajstih

Vrednost 50433 Frekvenca
1 mašilo 1173
3 izbral/a 114
9 ne posluša radia 739
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q111_1 Delo 1.11 KATERE DNEVNE ČASOPISE REDNO (SKORAJ VSAKODNEVNO) BERETE?

- Delo

Vrednost 51432 Frekvenca
1 mašilo 957
3 izbral/a 500
9 nobenega 574

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q111_2 Dnevnik

- Dnevnik

Vrednost 52431 Frekvenca
1 mašilo 1097
3 izbral/a 360
9 nobenega 574

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q111_3 Večer

- Večer

Vrednost 53430 Frekvenca
1 mašilo 1075
3 izbral/a 382
9 nobenega 574

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q111_4 Slovenske Novice

- Slovenske Novice

Vrednost 54429 Frekvenca
1 mašilo 905
3 izbral/a 553
9 nobenega 573

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q111_5 tuji dnevni časopisi

- tuji dnevni časopisi

Vrednost 55428 Frekvenca
1 mašilo 1419
3 izbral/a 35
9 nobenega 577

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q112_1 Primorske novice 1.12 KATERE REGIONALNE ČASOPISE REDNO BERETE?

- Primorske novice

Vrednost 56427 Frekvenca
1 mašilo 477
3 izbral/a 200
9 nobenega 1352
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q112_2 Gorenjski glas

- Gorenjski glas

Vrednost 57426 Frekvenca
1 mašilo 546
3 izbral/a 131
9 nobenega 1352
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q112_3 Dolenjski list

- Dolenjski list

Vrednost 58425 Frekvenca
1 mašilo 585
3 izbral/a 92
9 nobenega 1352
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q112_4 Pomurski vestnik

- Pomurski vestnik

Vrednost 59424 Frekvenca
1 mašilo 582
3 izbral/a 95
9 nobenega 1352
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q112_5 Naš tednik

- Naš tednik

Vrednost 60423 Frekvenca
1 mašilo 615
3 izbral/a 62
9 nobenega 1352
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q112_6 Tednik Ptuj

- Tednik Ptuj

Vrednost 61422 Frekvenca
1 mašilo 614
3 izbral/a 63
9 nobenega 1352
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q112_7 Zasavc

- Zasavc

Vrednost 62421 Frekvenca
1 mašilo 647
3 izbral/a 30
9 nobenega 1352
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q113_1 Jana 1.13 KATERE OD NAŠTETIH REVIJ, TEDNIKOV BERETE REDNO ALI POGOSTO?

- Jana

Vrednost 63420 Frekvenca
1 mašilo 946
3 izbral/a 558
9 nobenega od teh 527

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q113_2 Naša zena

- Naša žena

Vrednost 64419 Frekvenca
1 mašilo 1301
3 izbral/a 204
9 nobenega od teh 526

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q113_3 Nedeljski Dnevnik

- Nedeljski Dnevnik

Vrednost 65418 Frekvenca
1 mašilo 823
3 izbral/a 682
9 nobenega od teh 526

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q113_4 Mag

- Mag

Vrednost 66417 Frekvenca
1 mašilo 1246
3 izbral/a 259
9 nobenega od teh 526

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q113_5 Mladina

- Mladina

Vrednost 67416 Frekvenca
1 mašilo 1291
3 izbral/a 214
9 nobenega od teh 526

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q113_6 Kmečki glas

- Kmečki glas

Vrednost 68415 Frekvenca
1 mašilo 1343
3 izbral/a 162
9 nobenega od teh 526

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q113_7 7D

- 7D

Vrednost 69414 Frekvenca
1 mašilo 1379
3 izbral/a 126
9 nobenega od teh 526

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q113_8 Druzina

- Družina

Vrednost 70413 Frekvenca
1 mašilo 1337
3 izbral/a 168
9 nobenega od teh 526

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q113_9 Ognjišče

- Ognjišče

Vrednost 71412 Frekvenca
1 mašilo 1285
3 izbral/a 220
9 nobenega od teh 526

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q113_10 Sobotno Delo

- Sobotno Delo

Vrednost 72411 Frekvenca
1 mašilo 1165
3 izbral/a 340
9 nobenega od teh 526

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q113_11 sobotni Dnevnik

- sobotni Dnevnik

Vrednost 73410 Frekvenca
1 mašilo 1374
3 izbral/a 131
9 nobenega od teh 526

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q113_12 Gospodarski vestnik

- Gospodarski vestnik

Vrednost 74409 Frekvenca
1 mašilo 1413
3 izbral/a 91
9 nobenega od teh 527

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q114 PRILJUBLJENA MEDIJSKA OSEBNOST

1.14 ALI BI LAHKO NAVEDLI KAKEGA TELEVIZIJSKEGA, RADIJSKEGA ALI ČASOPISNEGA NOVINARJA, PISCA, KOLUMNISTA, KATEREGA PRISPEVKE ŠE POSEBNO RADI BERETE OZIROMA POSLUŠATE?

Vrednost 75408 Frekvenca
99 ne vem, ga ni 1121
1 MATJAZ TANKO 49
2 NATAŠA PIRC 35
3 SANDI ČOLNIK 25
4 MARKO CRNKOVI] 21
5 BORIS JEZ 23
6 DARJA ZGONC 21
7 LADO AMBROZIČ 23
8 MILE VREG 2
9 MARJAN JERMAN 59
10 DARKO MARIN 15
11 MANCA KOŠIR 5
12 DANILO SLIVNIK 15
13 VINKO VASLE 8
14 MARCEL ŠTEFANČIČ 6
15 MILE ŠETINC 3
16 VLADO MIHELJAK 10
17 DRAGO BALAZIČ 6
18 LIDIJA HREN 15
19 UROŠ LIPUŠČEK 9
20 0
21 JOZE HUDEČEK 19
22 ALI ZARDIN 3
23 BLANKA DOBERŠEK 1
24 VIDA PETOVČIČ 7
25 ROSVITA PESEK 19
26 JURIJ GUSTINČIČ 13
27 JANEZ ČUČEK 43
33 2
64 1
66 drugo 451
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 66

Q115 NEOBJEKTIVNI MEDIJ

1.15 ALI LAHKO NAVEDETE KAK TELEVIZIJSKI ALI RADIJSKI PROGRAM, ČASOPIS ALI REVIJO, KI SE VAM ZDI PRI SVOJEM POROČANJU NEOBJEKTIVEN IN MU ZATO NE ZAUPATE?

Vrednost 76407 Frekvenca
99 ne vem, ga ni 1597
1 TV SLOVENIJA 29
2 POP TV 9
3 KANAL A 2
4 TV 3 15
5 TV KOPER 1
6 LOKALNE TV POSTAJE 3
7 DELO 22
8 DNEVNIK 24
9 VEČER 7
10 SLOVENSKE NOVICE 103
11 REGIONALNI ČASOPISI 4
12 JANA 4
13 0
14 NEDELJSKI DNEVNIK 10
15 MAG 95
16 MLADINA 8
17 KMEČKI GLAS 2
18 7D 1
19 DRUZINA 2
20 OGNJIŠČE 4
21 0
22 0
23 0
24 LADY 28
25 RADIO SLOVENIJA 3
26 0
27 RADIO OGNJIŠČE 3
28 LOKALNA RADIJSKA POSTAJA 3
55 1
66 drugo 47
69 1
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 69

Q116 ČIGAVO MNENJE CENITE

1.16 VSAK ČLOVEK MNENJA NEKATERIH LJUDI ŠE POSEBNO CENI IN UPOŠTEVA. ZANIMA NAS ČIGAVO MNENJE LAHKO NAJBOLJ VPLIVA NA VAŠE, KO GRE ZA POMEMBNA POLITIČNA VPRAŠANJA?

Vrednost 77406 Frekvenca
1 mnenje nekoga ki ga osebno poznate (član družine, prijatelj, sodelavec) 707
2 mnenje določenega politika 298
3 mnenje določenega novinarja 99
4 mnenje določenega gospodarstvenika 115
5 mnenje določenega znanstvenika, strokovnjaka 301
9 ne vem, b.o. 509
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q117A stališčem zakonca 1.17 KAJ BI REKLI, KOLIKO SO NA SPLOŠNO VAŠA STALIŠČA GLEDE POMEMBNEJŠIH POLITIČNIH VPRAŠANJ BLIZU ...

a) stališčem zakonca (partnerja)

Vrednost 78405 Frekvenca
1 zelo blizu 395
2 blizu 566
3 niti blizu niti daleč 291
4 daleč 67
5 zelo daleč 65
9 ne vem, se ne nanaša 644
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q117B stališčem vaših staršev 1.17 KAJ BI REKLI, KOLIKO SO NA SPLOŠNO VAŠA STALIŠČA GLEDE POMEMBNEJŠIH POLITIČNIH VPRAŠANJ BLIZU ...

b) stališčem vaših staršev

Vrednost 79404 Frekvenca
1 zelo blizu 141
2 blizu 381
3 niti blizu niti daleč 350
4 daleč 125
5 zelo daleč 96
9 ne vem, se ne nanaša 934
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q117C stališčem vaših otrok 1.17 KAJ BI REKLI, KOLIKO SO NA SPLOŠNO VAŠA STALIŠČA GLEDE POMEMBNEJŠIH POLITIČNIH VPRAŠANJ BLIZU ...

c) stališčem vaših (odraslih) otrok

Vrednost 80403 Frekvenca
1 zelo blizu 150
2 blizu 359
3 niti blizu niti daleč 246
4 daleč 79
5 zelo daleč 37
9 ne vem, se ne nanaša 1152
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q117D stališčem prijateljev 1.17 KAJ BI REKLI, KOLIKO SO NA SPLOŠNO VAŠA STALIŠČA GLEDE POMEMBNEJŠIH POLITIČNIH VPRAŠANJ BLIZU ...

d) stališčem znancev, prijateljev

Vrednost 81402 Frekvenca
1 zelo blizu 97
2 blizu 665
3 niti blizu niti daleč 725
4 daleč 132
5 zelo daleč 50
9 ne vem, se ne nanaša 362

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q117E stališčem sodelavcev 1.17 KAJ BI REKLI, KOLIKO SO NA SPLOŠNO VAŠA STALIŠČA GLEDE POMEMBNEJŠIH POLITIČNIH VPRAŠANJ BLIZU ...

e) stališčem sodelavcev v službi

Vrednost 82401 Frekvenca
1 zelo blizu 53
2 blizu 351
3 niti blizu niti daleč 485
4 daleč 118
5 zelo daleč 63
9 ne vem, se ne nanaša 959
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q117F stališčem sosedov 1.17 KAJ BI REKLI, KOLIKO SO NA SPLOŠNO VAŠA STALIŠČA GLEDE POMEMBNEJŠIH POLITIČNIH VPRAŠANJ BLIZU ...

f) stališčem sosedov

Vrednost 83400 Frekvenca
1 zelo blizu 55
2 blizu 334
3 niti blizu niti daleč 542
4 daleč 214
5 zelo daleč 160
9 ne vem, se ne nanaša 726

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q118 RAZLIČNO POLITIČNO MNENJE (Z ZAKONCEM)

1.18 KADAR IMATE Z ZAKONCEM (PARTNERJEM) RAZLIČNO MNENJE O KAKI POLITIČNI ZADEVI, KAJ SE PONAVADI ZGODI?

Vrednost 84399 Frekvenca
1 jaz prepričam njega (njo) 69
2 on (ona) prepriča mene 55
3 vsak pol popusti 295
4 razpravljava, a vsak ostane pri svojem 566
5 raje se izognem razpravi o tem 436
9 drugo, ne vem, se ne nanaša 609
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q119 RAZLIČNO POLITIČNO MNENJE (ZNANCI,SODELA

1.19 KAJ PA V POGOVORIH Z ZNANCI, PRIJATELJI, SODELAVCI - KAJ SE PONAVADI ZGODI, KADAR IMATE RAZLIČNO MNENJE O KAKI POLITIČNI ZADEVI?

Vrednost 85398 Frekvenca
1 jaz prepričam druge 59
2 drugi prepričajo mene 32
3 vsak pol popusti 244
4 razpravljamo, a vsak ostane pri svojem 894
5 raje se izognem razpravi o tem 591
9 drugo, ne vem 211

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q120A izobrazba, strokovnost 1.20 ZAMISLITE SI, DA NA OKROGLI MIZI NA TELEVIZIJI SKUPINA GOSTOV RAZPRAVLJA O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO. KOLIKO SO ZA VAS POMEMBNE NASLEDNJE LASTNOSTI, KO SE ODLOČATE KOMU BI NAJBOLJ VERJELI?

a) izobrazba, strokovnost

Vrednost 86397 Frekvenca
1 zelo pomembno 997
2 pomembno 694
3 neodločen 125
4 nepomembno 91
5 zelo nepomembno 32
9 ne vem, b.o. 92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q120B kateri stranki pripada 1.20 ZAMISLITE SI, DA NA OKROGLI MIZI NA TELEVIZIJI SKUPINA GOSTOV RAZPRAVLJA O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO. KOLIKO SO ZA VAS POMEMBNE NASLEDNJE LASTNOSTI, KO SE ODLOČATE KOMU BI NAJBOLJ VERJELI?

b) kateri stranki pripada

Vrednost 87396 Frekvenca
1 zelo pomembno 157
2 pomembno 427
3 neodločen 300
4 nepomembno 721
5 zelo nepomembno 273
9 ne vem, b.o. 153

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q120C da je osebnost z ugledom 1.20 ZAMISLITE SI, DA NA OKROGLI MIZI NA TELEVIZIJI SKUPINA GOSTOV RAZPRAVLJA O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO. KOLIKO SO ZA VAS POMEMBNE NASLEDNJE LASTNOSTI, KO SE ODLOČATE KOMU BI NAJBOLJ VERJELI?

c) da je osebnost z ugledom

Vrednost 88395 Frekvenca
1 zelo pomembno 389
2 pomembno 925
3 neodločen 268
4 nepomembno 271
5 zelo nepomembno 72
9 ne vem, b.o. 106

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q120D zunanji videz, urejenost 1.20 ZAMISLITE SI, DA NA OKROGLI MIZI NA TELEVIZIJI SKUPINA GOSTOV RAZPRAVLJA O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO. KOLIKO SO ZA VAS POMEMBNE NASLEDNJE LASTNOSTI, KO SE ODLOČATE KOMU BI NAJBOLJ VERJELI?

d) zunanji videz, urejenost, nastop

Vrednost 89394 Frekvenca
1 zelo pomembno 296
2 pomembno 841
3 neodločen 294
4 nepomembno 386
5 zelo nepomembno 129
9 ne vem, b.o. 85

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q120E starost, izkušenost 1.20 ZAMISLITE SI, DA NA OKROGLI MIZI NA TELEVIZIJI SKUPINA GOSTOV RAZPRAVLJA O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO. KOLIKO SO ZA VAS POMEMBNE NASLEDNJE LASTNOSTI, KO SE ODLOČATE KOMU BI NAJBOLJ VERJELI?

e) starost, izkušenost

Vrednost 90393 Frekvenca
1 zelo pomembno 468
2 pomembno 896
3 neodločen 287
4 nepomembno 240
5 zelo nepomembno 57
9 ne vem, b.o. 83

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q121 DOSE.EN NAMEN KAMPANJE

1.21 V SLOVENIJI JE V ZADNJEM ČASU POTEKALO VEČ OGLAŠEVALSKIH AKCIJ KOT NPR. KAMPANJA PROTI KAJENJU, ZAŠČITA PRED AIDSOM, UPORABA VARNOSTNEGA PASU, VSI DRUGAČNI, VSI ENAKOPRAVNI, KATERIH NAMEN JE BIL OSVEŠČANJE JAVNOSTI. ALI MENITE, DA TAKŠNA SPOROČILA DOSEŽEJO SVOJ NAMEN, ALI GA NE DOSEŽEJO?

Vrednost 91392 Frekvenca
1 dosežejo 1080
2 ne dosežejo 665
9 ne vem 282
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q122 SMOTRNOST UPORABE KAMPANJ

1.22 ALI SE VAM ZDI PRIMERNO ZA TAKŠNO VRSTO OGLAŠEVANJA UPORABLJATI DENAR DAVKOPLAČEVALCEV?

Vrednost 92391 Frekvenca
1 da 827
2 ne 889
9 ne vem 315

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q123 KAJ NAVADNO STORITE Z REKLAMNIMI ZLO.ENK

1.23 KAJ NAVADNO STORITE Z REKLAMNIMI ZLOŽENKAMI IN PODOBNIMI TISKOVINAMI, KI JIH DOBITE V NABIRALNIKU?

Vrednost 93390 Frekvenca
1 vržete jih stran, ne da bi jih pogledali 141
2 na hitro jih pregledate in potem takoj vržete stran 1199
3 tako pošto preberete 654
9 ne dobivam tiskovin 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q124 ALI STE .E KDAJ POKLICALI 080

1.24 ALI STE ŽE KDAJ POKLICALI BREZPLAČNO KOMERCIALNO TELEFONSKO ŠTEVILKO 080?

Vrednost 94389 Frekvenca
1 da 137
2 ne 1671
3 ne poznam 223

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q201 STE

2.00 ZAZNAVA RAZMER, VREDNOTE 2.01 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ... (le en odgovor)

Vrednost 95388 Frekvenca
1 zelo srečni 208
2 precej srečni 1194
3 ne preveč srečni 465
4 sploh niste srečni 68
9 ne vem 96

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q202_1 1.NAJPOMEMBNEJŠI CILJ 2.02 V TEM ČASU SE VELIKO GOVORI O CILJIH, KI NAJ BI JIH SLOVENIJA DOSEGLA V NASLEDNJIH 15 LETIH. KATERI OD CILJEV, KI VAM JIH BOMO NAŠTELI, SO PO VAŠEM MNENJU NAJPOMEMBNEJŠI? IZBERITE NAJVEČ DVA IN JU RAZVRSTITE PO POMEMBNOSTI.

- 1. cilj:

Vrednost 96387 Frekvenca
1 povečanje rodnosti 190
2 politična stabilnost 425
3 zmanjševanje kriminala in korupcije 810
4 zmanjševanje inflacije 262
5 čimprejšnja vključitev v EU 163
6 doseči nacionalno spravo 63
8 nobeden od teh 36
9 ne vem 81
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

Q202_2 2.NAJPOMEMBNEJŠI CILJ 2.02 V TEM ČASU SE VELIKO GOVORI O CILJIH, KI NAJ BI JIH SLOVENIJA DOSEGLA V NASLEDNJIH 15 LETIH. KATERI OD CILJEV, KI VAM JIH BOMO NAŠTELI, SO PO VAŠEM MNENJU NAJPOMEMBNEJŠI? IZBERITE NAJVEČ DVA IN JU RAZVRSTITE PO POMEMBNOSTI.

- 2. cilj:

Vrednost 97386 Frekvenca
1 povečanje rodnosti 135
2 politična stabilnost 381
3 zmanjševanje kriminala in korupcije 493
4 zmanjševanje inflacije 498
5 čimprejšnja vključitev v EU 203
6 doseči nacionalno spravo 143
8 nobeden od teh 29
9 ne vem 92
" " 57

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

Q203A materialni standard druzin 2.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES, Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI OB OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

a) materialni standard družin

Vrednost 98385 Frekvenca
1 danes dosti slabše 257
2 danes slabše 968
3 približno enake 498
4 danes boljše 232
5 danes dosti boljše 30
9 ne vem 45
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q203B pravna varnost 2.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES, Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI OB OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

b) pravna varnost (zašči- ta pravic posameznika)

Vrednost 99384 Frekvenca
1 danes dosti slabše 244
2 danes slabše 734
3 približno enake 592
4 danes boljše 252
5 danes dosti boljše 25
9 ne vem 182
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q203C dobiti stanovanje 2.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES, Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI OB OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

c) možnost dobiti stanovanje

Vrednost 100383 Frekvenca
1 danes dosti slabše 551
2 danes slabše 954
3 približno enake 192
4 danes boljše 71
5 danes dosti boljše 7
9 ne vem 255
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q203D dobiti zaposlitev 2.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES, Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI OB OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

d) možnost dobiti zaposlitev

Vrednost 101382 Frekvenca
1 danes dosti slabše 736
2 danes slabše 1014
3 približno enake 171
4 danes boljše 43
5 danes dosti boljše 5
9 ne vem 61
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q203E varnost zaposlitve 2.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES, Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI OB OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

e) varnost zaposlitve, (obdržati zaposlitev)

Vrednost 102381 Frekvenca
1 danes dosti slabše 574
2 danes slabše 1065
3 približno enake 221
4 danes boljše 54
5 danes dosti boljše 3
9 ne vem 113
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q203F dostopnost šol 2.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES, Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI OB OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

f) dostopnost šol

Vrednost 103380 Frekvenca
1 danes dosti slabše 96
2 danes slabše 506
3 približno enake 825
4 danes boljše 381
5 danes dosti boljše 45
9 ne vem 177
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q203G socialna varnost 2.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES, Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI OB OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

g) socialna varnost

Vrednost 104379 Frekvenca
1 danes dosti slabše 255
2 danes slabše 895
3 približno enake 540
4 danes boljše 184
5 danes dosti boljše 13
9 ne vem 142
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q203H zaščita potrošnikov 2.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES, Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI OB OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

h) zaščita potrošnikov

Vrednost 105378 Frekvenca
1 danes dosti slabše 114
2 danes slabše 487
3 približno enake 614
4 danes boljše 473
5 danes dosti boljše 35
9 ne vem 306
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q203I osebna varnost 2.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES, Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI OB OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

i) osebna varnost

Vrednost 106377 Frekvenca
1 danes dosti slabše 168
2 danes slabše 720
3 približno enake 771
4 danes boljše 215
5 danes dosti boljše 16
9 ne vem 139
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q203J varovanje okolja 2.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES, Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI OB OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

j) varovanje okolja

Vrednost 107376 Frekvenca
1 danes dosti slabše 117
2 danes slabše 412
3 približno enake 593
4 danes boljše 733
5 danes dosti boljše 63
9 ne vem 112
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q203K cene dobrin 2.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES, Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI OB OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

k) cene življenjskih dobrin

Vrednost 108375 Frekvenca
1 danes dosti slabše 280
2 danes slabše 896
3 približno enake 563
4 danes boljše 159
5 danes dosti boljše 11
9 ne vem 121
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q204 OCENITE .IVLJENJE

2.04 OCENITE, KAKO ZADOVOLJNI STE Z ŽIVLJENJEM NA SPLOH?

Vrednost 109374 Frekvenca
1 zadovoljen 611
2 dokaj zadovoljen 1047
3 ne kaj dosti zadovoljen 300
4 sploh nisem zadovoljen 47
9 b.o. 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q205 DELOVANJE DEMOKRACIJE

2.05 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, KAKO STE ZADOVOLJNI Z DELOVANJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI? ALI STE ...

Vrednost 110373 Frekvenca
1 zadovoljni 127
2 dokaj zadovoljni 471
3 ne kaj dosti zadovoljni 924
4 sploh niste zadovoljni 334
9 ne ve 175

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q206 STANJE GOSPODARSTVA

2.06 KAKO OCENJUJETE STANJE GOSPODARSTVA V TEH DNEH V SLOVENIJI? ALI BI REKLI, DA JE TO STANJE ...

Vrednost 111372 Frekvenca
1 zelo dobro 3
2 dobro 133
3 niti dobro, niti slabo 862
4 slabo 743
5 zelo slabo 224
9 ne vem 66

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q207 STANJE GOSPODARSTVA SE JE...

2.07 ALI BI VI REKLI, DA SE JE V PRETEKLIH DVANAJSTIH MESECIH STANJE GOSPODARSTVA V SLOVENIJI ...

Vrednost 112371 Frekvenca
1 zelo izboljšalo 0
2 izboljšalo 135
3 ostalo približno enako 961
4 poslabšalo 729
5 zelo poslabšalo 70
9 ne vem 136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q208 STANJE GOSPODARSTVA SE BO...

2.08 IN KAJ MENITE, KAKO SE BO RAZVIJALO STANJE V GOSPODARSTVU V NASLEDNJIH DVANAJSTIH MESECIH? ALI SE BO ...

Vrednost 113370 Frekvenca
1 bistveno izboljšalo 17
2 nekoliko izboljšalo 366
3 ostalo približno enako 879
4 nekoliko poslabšalo 429
5 zelo se bo poslabšalo 63
9 ne ve 277

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q209A politiki 2.09 KATERI (SPODAJ) NAVEDENI SKUPINI LJUDI GRE PO OSAMOSVOJITVI IN PREHODU V TRŽNI SISTEM BOLJE IN KATERI SLABŠE? KAJ MENITE, KATERA SKUPINA JE PRIDOBILA - IN KATERA IZGUBILA?

a) politiki

Vrednost 114369 Frekvenca
1 bolje/pridobili so 1546
2 slabše/izgubili so 109
3 enako/brez sprememb 206
9 ne vem 170

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q209B delavci v industriji 2.09 KATERI (SPODAJ) NAVEDENI SKUPINI LJUDI GRE PO OSAMOSVOJITVI IN PREHODU V TRŽNI SISTEM BOLJE IN KATERI SLABŠE? KAJ MENITE, KATERA SKUPINA JE PRIDOBILA - IN KATERA IZGUBILA?

b) delavci v industriji

Vrednost 115368 Frekvenca
1 bolje/pridobili so 31
2 slabše/izgubili so 1777
3 enako/brez sprememb 135
9 ne vem 88

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q209C ljudje, kot jaz 2.09 KATERI (SPODAJ) NAVEDENI SKUPINI LJUDI GRE PO OSAMOSVOJITVI IN PREHODU V TRŽNI SISTEM BOLJE IN KATERI SLABŠE? KAJ MENITE, KATERA SKUPINA JE PRIDOBILA - IN KATERA IZGUBILA?

c) ljudje, kot jaz

Vrednost 116367 Frekvenca
1 bolje/pridobili so 186
2 slabše/izgubili so 822
3 enako/brez sprememb 926
9 ne vem 97

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q209D lastniki podjetij 2.09 KATERI (SPODAJ) NAVEDENI SKUPINI LJUDI GRE PO OSAMOSVOJITVI IN PREHODU V TRŽNI SISTEM BOLJE IN KATERI SLABŠE? KAJ MENITE, KATERA SKUPINA JE PRIDOBILA - IN KATERA IZGUBILA?

d) lastniki podjetij

Vrednost 117366 Frekvenca
1 bolje/pridobili so 1267
2 slabše/izgubili so 242
3 enako/brez sprememb 220
9 ne vem 301
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q209E upokojenci 2.09 KATERI (SPODAJ) NAVEDENI SKUPINI LJUDI GRE PO OSAMOSVOJITVI IN PREHODU V TRŽNI SISTEM BOLJE IN KATERI SLABŠE? KAJ MENITE, KATERA SKUPINA JE PRIDOBILA - IN KATERA IZGUBILA?

e) upokojenci

Vrednost 118365 Frekvenca
1 bolje/pridobili so 261
2 slabše/izgubili so 754
3 enako/brez sprememb 832
9 ne vem 184

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q209F drzavni uradniki 2.09 KATERI (SPODAJ) NAVEDENI SKUPINI LJUDI GRE PO OSAMOSVOJITVI IN PREHODU V TRŽNI SISTEM BOLJE IN KATERI SLABŠE? KAJ MENITE, KATERA SKUPINA JE PRIDOBILA - IN KATERA IZGUBILA?

f) državni uradniki

Vrednost 119364 Frekvenca
1 bolje/pridobili so 1191
2 slabše/izgubili so 130
3 enako/brez sprememb 393
9 ne vem 317

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q209G zaposleni v privatnih podjetjih 2.09 KATERI (SPODAJ) NAVEDENI SKUPINI LJUDI GRE PO OSAMOSVOJITVI IN PREHODU V TRŽNI SISTEM BOLJE IN KATERI SLABŠE? KAJ MENITE, KATERA SKUPINA JE PRIDOBILA - IN KATERA IZGUBILA?

g) zaposleni v privatnih podjetjih

Vrednost 120363 Frekvenca
1 bolje/pridobili so 376
2 slabše/izgubili so 948
3 enako/brez sprememb 413
9 ne vem 294

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q209H zaposleni v javnih/drzavnih podjetjih 2.09 KATERI (SPODAJ) NAVEDENI SKUPINI LJUDI GRE PO OSAMOSVOJITVI IN PREHODU V TRŽNI SISTEM BOLJE IN KATERI SLABŠE? KAJ MENITE, KATERA SKUPINA JE PRIDOBILA - IN KATERA IZGUBILA?

h) zaposleni v javnih/državnih podjetjih

Vrednost 121362 Frekvenca
1 bolje/pridobili so 536
2 slabše/izgubili so 642
3 enako/brez sprememb 611
9 ne vem 242

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q209I kmetje 2.09 KATERI (SPODAJ) NAVEDENI SKUPINI LJUDI GRE PO OSAMOSVOJITVI IN PREHODU V TRŽNI SISTEM BOLJE IN KATERI SLABŠE? KAJ MENITE, KATERA SKUPINA JE PRIDOBILA - IN KATERA IZGUBILA?

i) kmetje

Vrednost 122361 Frekvenca
1 bolje/pridobili so 233
2 slabše/izgubili so 995
3 enako/brez sprememb 516
9 ne vem 287

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q210 SVOJA DRU.INA

2.10 ALI BI ZASE IN ZA SVOJO DRUŽINO LAHKO REKLI: (en odgovor)

Vrednost 123360 Frekvenca
1 da vam ničesar posebej ne primanjkuje, da se posebej ne omejujete 345
2 da ste bolj varčni, da se omejujete v manj pomembnih stvareh, manj luksuza, ipd. 817
3 da morate zelo skrbno gospodariti, da spravite konec s koncem, da se omejujete pri nakupih opreme, obleke, ipd. 750
4 da se močno omejujete, tudi pri nakupu hrane 56
5 da živite v pomanjkanju osnovnih dobrin 21
6 da živite v revščini 13
9 ne vem, neopredeljen 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q211 ZADOVOLJNOST Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

2.11 SEDAJ PA MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA, OCENITE ŠE NA SPODNJI LESTVICI. POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI OZ. NEZADOVOLJNI, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEZADOVOLJEN, 10 PA ZELO ZADOVOLJEN.

Vrednost 124359 Frekvenca
1 zelo nezadovoljen 57
2 57
3 120
4 168
5 699
6 308
7 256
8 201
9 62
10 zelo zadovoljen 76
99 ne vem, b.o. 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

Q212 KAKŠNA BO VAŠA FINANČNA SITUACIJA

2.12 KAKŠNA BO PO VAŠEM MNENJU FINANČNA SITUACIJA VAŠEGA GOSPODINJSTVA OZ. DRUŽINE V NASLEDNJIH 12 MESECIH? ALI BO ...

Vrednost 125358 Frekvenca
1 dosti boljša kot je sedaj 22
2 nekoliko boljša 190
3 približno enaka 1355
4 nekoliko slabša 276
5 dosti slabša kot je sedaj 46
9 ne ve 142

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q213 STANJE V SLOVENSKI DRU.BI

2.13 KAKO PRESOJATE STANJE V SLOVENSKI DRUŽBI DANES? ALI BI REKLI, DA JE ...

Vrednost 126357 Frekvenca
1 pri nas v Sloveniji v glavnem vse dobro in v redu 65
2 da se je v Sloveniji nakopičilo kar precej problemov in težav 1372
3 da se nahajamo v težki krizi 461
4 da smo pred katastrofo 61
9 ne vem 72

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q214 1.GEOGRAFSKA SKUPINA 2.14 ZA KATERO OD NASLEDNJIH GEOGRAFSKIH SKUPIN BI REKLI, DA JI PREDVSEM PRIPADATE?

- prva skupina:

Vrednost 127356 Frekvenca
1 kraj ali mesto, kjer živite 993
2 regija, kjer živite 280
3 Slovenija kot celota 582
4 Evropa 51
5 svet kot celota 58
9 ne vem 64
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q215 NASLEDNJA GEOGRAFSKA SKUPINA 2.15 IN KATERA JE NASLEDNJA SKUPINA?

- naslednja skupina:

Vrednost 128355 Frekvenca
1 kraj ali mesto, kjer živite 336
2 regija, kjer živite 499
3 Slovenija kot celota 749
4 Evropa 201
5 svet kot celota 80
9 ne vem 144
" " 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q216A preseliti se v drug kraj v isti regiji 2.16 ČE BI SI S TEM LAHKO IZBOLJŠALI SVOJE DELOVNE ALI ŽIVLJENJSKE POGOJE, ALI BI BILI PRIPRAVLJENI ALI NEPRIPRAVLJENI ... (Le en odgovor v vsaki vrsti)

a) ... preseliti se v drug kraj ali mesto v isti regiji

Vrednost 129354 Frekvenca
1 pripravljen 856
2 nepripravljen 1055
9 ne vem 120

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q216B preseliti se v drugo regijo 2.16 ČE BI SI S TEM LAHKO IZBOLJŠALI SVOJE DELOVNE ALI ŽIVLJENJSKE POGOJE, ALI BI BILI PRIPRAVLJENI ALI NEPRIPRAVLJENI ... (Le en odgovor v vsaki vrsti)

b) preseliti se v drugo regijo

Vrednost 130353 Frekvenca
1 pripravljen 633
2 nepripravljen 1240
9 ne vem 158

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q216C preseliti se v drugo evropsko drzavo 2.16 ČE BI SI S TEM LAHKO IZBOLJŠALI SVOJE DELOVNE ALI ŽIVLJENJSKE POGOJE, ALI BI BILI PRIPRAVLJENI ALI NEPRIPRAVLJENI ... (Le en odgovor v vsaki vrsti)

c) preseliti se v drugo evropsko državo

Vrednost 131352 Frekvenca
1 pripravljen 371
2 nepripravljen 1492
9 ne vem 168

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q216D preseliti se izven Evrope 2.16 ČE BI SI S TEM LAHKO IZBOLJŠALI SVOJE DELOVNE ALI ŽIVLJENJSKE POGOJE, ALI BI BILI PRIPRAVLJENI ALI NEPRIPRAVLJENI ... (Le en odgovor v vsaki vrsti)

d) preseliti se izven Evrope

Vrednost 132351 Frekvenca
1 pripravljen 287
2 nepripravljen 1586
9 ne vem 158

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q217 ALI STE BILI V TUJINI VSAJ TRI DNI SKUPA

2.17 ALI STE BILI V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH V KAKŠNI EVROPSKI DRŽAVI VSAJ TRI DNI SKUPAJ?

Vrednost 133350 Frekvenca
1 da 739
2 ne 1291
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q218_1 da ste iskali pravico na sodišču 2.18 ALI SE VAM JE V ZADNJEM LETU ZGODILO KAJ OD NAŠTETEGA:

- da ste iskali pravico na sodišču

Vrednost 134349 Frekvenca
1 mašilo 472
3 izbral/a 138
9 nič od naštetga 1421

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q218_2 da ste zamenjali sluzbo 2.18 ALI SE VAM JE V ZADNJEM LETU ZGODILO KAJ OD NAŠTETEGA:

- da ste zamenjali službo

Vrednost 135348 Frekvenca
1 mašilo 492
3 izbral/a 118
9 nič od naštetga 1421

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q218_3 da ste opravili večji nakup (nad 500.000 2.18 ALI SE VAM JE V ZADNJEM LETU ZGODILO KAJ OD NAŠTETEGA:

- da ste opravili večji nakup (nad 500.000 Sit)

Vrednost 136347 Frekvenca
1 mašilo 249
3 izbral/a 361
9 nič od naštetga 1421

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q218_4 da ste se preselili v drug kraj v Sloven 2.18 ALI SE VAM JE V ZADNJEM LETU ZGODILO KAJ OD NAŠTETEGA:

- da ste se preselili v drug kraj v Sloveniji

Vrednost 137346 Frekvenca
1 mašilo 587
3 izbral/a 23
9 nič od naštetga 1421

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q218_5 da ste bili dalj časa v tujini (več kot 2.18 ALI SE VAM JE V ZADNJEM LETU ZGODILO KAJ OD NAŠTETEGA:

- da ste bili dalj časa v tujini (več kot en mesec)

Vrednost 138345 Frekvenca
1 mašilo 542
3 izbral/a 68
9 nič od naštetga 1421

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q219 KATERI EVROPSKI DR.AVI BI NAJRAJE .IVELI

2.19 POVEJTE PROSIM, V KATERI EVROPSKI DRŽAVI BI NAJRAJE ŽIVELI, ČE NE BI ŽIVELI V SLOVENIJI?

Vrednost 139344 Frekvenca
99 ne vem 748
1 ALBANIJA 1
2 0
3 AVSTRIJA 176
4 BELGIJA 5
5 0
6 0
7 BOSNA IN HERCEGOVINA 6
8 CIPER 2
9 ČEŠKA REPUBLIKA 11
10 DANSKA 13
11 0
12 FINSKA 3
13 FRANCIJA 71
14 GRČIJA 22
15 HRVAŠKA 23
16 ITALIJA 55
17 IRSKA 10
18 ISLANDIJA 3
19 JUGOSLAVIJA 1
20 0
21 0
22 LUKSEMBURG 7
23 MADZARSKA 2
24 MAKEDONIJA 1
25 MALTA 1
26 MOLDOVIJA 1
27 NEMČIJA 290
28 NIZOZEMSKA 38
29 NORVEŠKA 19
30 0
31 PORTUGALSKA 5
32 ROMUNIJA 1
33 0
34 0
35 ŠPANIJA 26
36 ŠVEDSKA 64
37 ŠVICA 299
38 TURČIJA 1
39 0
40 VELIKA BRITANIJA 52
41 SLOVENIJA 52
42 LIECHTENSTEIN 2
64 1
66 4
98 druga drzava 13
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

Q220A ...imajo enak poklic kot vi 2.20 ČLOVEK OBČUTI, DA PRIPADA NEKIM SKUPINAM BOLJ, DRUGIM PA MANJ. V KAKŠNI MERI ČUTITE, DA PRIPADATE K SKUPINI LJUDI, KI ... OCENITE Z OCENAMI OD 1 DO 5, TAKO KOT V ŠOLI. 5 POMENI "ZELO MOČNO", 1 PA POMENI "SPLOH NIČ."

A ... imajo enak poklic kot vi

Vrednost 140343 Frekvenca
1 sploh nič ne pripada 231
2 O2 174
3 O3 830
4 O4 475
5 zelo močno pripada 314
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q220B ...so Slovenci 2.20 ČLOVEK OBČUTI, DA PRIPADA NEKIM SKUPINAM BOLJ, DRUGIM PA MANJ. V KAKŠNI MERI ČUTITE, DA PRIPADATE K SKUPINI LJUDI, KI ... OCENITE Z OCENAMI OD 1 DO 5, TAKO KOT V ŠOLI. 5 POMENI "ZELO MOČNO", 1 PA POMENI "SPLOH NIČ."

B ... so Slovenci

Vrednost 141342 Frekvenca
1 sploh nič ne pripada 99
2 O2 87
3 O3 546
4 O4 509
5 zelo močno pripada 786
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q220C ...so enakega političnega prepričanja 2.20 ČLOVEK OBČUTI, DA PRIPADA NEKIM SKUPINAM BOLJ, DRUGIM PA MANJ. V KAKŠNI MERI ČUTITE, DA PRIPADATE K SKUPINI LJUDI, KI ... OCENITE Z OCENAMI OD 1 DO 5, TAKO KOT V ŠOLI. 5 POMENI "ZELO MOČNO", 1 PA POMENI "SPLOH NIČ."

C ... so enakega političnega prepričanja

Vrednost 142341 Frekvenca
1 sploh nič ne pripada 435
2 O2 309
3 O3 781
4 O4 288
5 zelo močno pripada 208
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q220D ...pripadajo isti verski skupnosti 2.20 ČLOVEK OBČUTI, DA PRIPADA NEKIM SKUPINAM BOLJ, DRUGIM PA MANJ. V KAKŠNI MERI ČUTITE, DA PRIPADATE K SKUPINI LJUDI, KI ... OCENITE Z OCENAMI OD 1 DO 5, TAKO KOT V ŠOLI. 5 POMENI "ZELO MOČNO", 1 PA POMENI "SPLOH NIČ."

D ... pripadajo isti verski skupnosti, so iste vere

Vrednost 143340 Frekvenca
1 sploh nič ne pripada 558
2 O2 265
3 O3 622
4 O4 292
5 zelo močno pripada 281
" " 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q220E ...imajo enak zivljenjski stil kot vi 2.20 ČLOVEK OBČUTI, DA PRIPADA NEKIM SKUPINAM BOLJ, DRUGIM PA MANJ. V KAKŠNI MERI ČUTITE, DA PRIPADATE K SKUPINI LJUDI, KI ... OCENITE Z OCENAMI OD 1 DO 5, TAKO KOT V ŠOLI. 5 POMENI "ZELO MOČNO", 1 PA POMENI "SPLOH NIČ."

E ... imajo enak življenjski stil kot vi

Vrednost 144339 Frekvenca
1 sploh nič ne pripada 193
2 O2 188
3 O3 741
4 O4 550
5 zelo močno pripada 351
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q221A sportni uspehi 2.21 V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (En odgovor za vsako trditev)

a) Kadar slovenski športniki dosežejo dobro uvrstitev na mednarodnih tekmovanjih, me to navda s ponosom

Vrednost 145338 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 1152
2 strinjam se 630
3 niti strinjam niti ne strinjam 137
4 ne strinjam se 38
5 sploh se ne strinjam 32
9 ne vem 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q221B omejiti uvoz tujih proizvodov 2.21 V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (En odgovor za vsako trditev)

b) Slovenija bi morala omejiti uvoz tujih proizvodov, da bi zaščitila lastno gospodarstvo

Vrednost 146337 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 612
2 strinjam se 595
3 niti strinjam niti ne strinjam 351
4 ne strinjam se 280
5 sploh se ne strinjam 96
9 ne vem 96
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q221C poučevanje tujih jezikov 2.21 V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (En odgovor za vsako trditev)

c) Slovenske šole bi se morale še bolj posvetiti poučevanju tujih jezikov

Vrednost 147336 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 628
2 strinjam se 820
3 niti strinjam niti ne strinjam 338
4 ne strinjam se 131
5 sploh se ne strinjam 35
9 ne vem 78
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q221D nakup zemlje 2.21 V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (En odgovor za vsako trditev)

d) Tujcem ne bi smeli dovoliti nakupa zemlje v Sloveniji

Vrednost 148335 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 752
2 strinjam se 509
3 niti strinjam niti ne strinjam 305
4 ne strinjam se 250
5 sploh se ne strinjam 128
9 ne vem 86
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q221E prednost slovenskim filmom in oddajam 2.21 V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (En odgovor za vsako trditev)

e) Slovenske televizijske postaje bi morale dajati prednost slovenskim filmom in oddajam

Vrednost 149334 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 371
2 strinjam se 495
3 niti strinjam niti ne strinjam 491
4 ne strinjam se 463
5 sploh se ne strinjam 153
9 ne vem 57
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q221F postati pravi Slovenci 2.21 V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (En odgovor za vsako trditev)

f) Nemogoče je, da bi ljudje, ki se ne držijo slovenskih običajev in tradicij, postali pravi Slovenci

Vrednost 150333 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 549
2 strinjam se 597
3 niti strinjam niti ne strinjam 340
4 ne strinjam se 318
5 sploh se ne strinjam 123
9 ne vem 103
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q221G Slovenski narod je pošten 2.21 V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (En odgovor za vsako trditev)

g) Slovenski narod je bil vseskozi pošten in klen

Vrednost 151332 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 555
2 strinjam se 657
3 niti strinjam niti ne strinjam 454
4 ne strinjam se 200
5 sploh se ne strinjam 60
9 ne vem 104
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q221H evropska kultura 2.21 V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (En odgovor za vsako trditev)

h) Slovenci so že od nekdaj enakovredno prispevali k razvoju evropske kulture

Vrednost 152331 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 569
2 strinjam se 851
3 niti strinjam niti ne strinjam 322
4 ne strinjam se 95
5 sploh se ne strinjam 18
9 ne vem 176

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q221I kazniva dejanja 2.21 V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (En odgovor za vsako trditev)

i) Zaradi priseljencev se povečuje število kaznivih dejanj

Vrednost 153330 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 640
2 strinjam se 706
3 niti strinjam niti ne strinjam 302
4 ne strinjam se 201
5 sploh se ne strinjam 70
9 ne vem 110
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q221J javne funkcije 2.21 V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (En odgovor za vsako trditev)

j) Ljudje, ki niso slovenske narodnosti, ne bi smeli opravljati javnih funkcij

Vrednost 154329 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 533
2 strinjam se 487
3 niti strinjam niti ne strinjam 368
4 ne strinjam se 372
5 sploh se ne strinjam 155
9 ne vem 115
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q221K Stiki s tujci 2.21 V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (En odgovor za vsako trditev)

k) Stiki s tujci, ljudmi drugih nacionalnosti, ver, kultur in ras so me vedno privlačili

Vrednost 155328 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 226
2 strinjam se 470
3 niti strinjam niti ne strinjam 528
4 ne strinjam se 506
5 sploh se ne strinjam 199
9 ne vem 101
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q221L Mešanje ljudi 2.21 V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (En odgovor za vsako trditev)

l) Mešanje ljudi, ki pripadajo različnim narodom in kulturam, prinaša samo težave.

Vrednost 156327 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 240
2 strinjam se 405
3 niti strinjam niti ne strinjam 491
4 ne strinjam se 557
5 sploh se ne strinjam 207
9 ne vem 130
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q222_1 gledanje TV (nadaljevanke, MTV ipd.) 2.22 KAKO OBIČAJNO PREŽIVLJATE PROSTI ČAS? PROSIMO, DA MED NAVEDENIMI AKTIVNOSTMI IZBERETE TISTE, KI POMEMBNO DOLOČAJO VAŠ PROSTI ČAS.

- gledanje TV (nadaljevanke, MTV ipd.)

Vrednost 157326 Frekvenca
1 mašilo 594
3 izbral/a 1368
9 nima prostega časa 68
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q222_2 obiskovanje kina 2.22 KAKO OBIČAJNO PREŽIVLJATE PROSTI ČAS? PROSIMO, DA MED NAVEDENIMI AKTIVNOSTMI IZBERETE TISTE, KI POMEMBNO DOLOČAJO VAŠ PROSTI ČAS.

- obiskovanje kina

Vrednost 158325 Frekvenca
1 mašilo 1715
3 izbral/a 248
9 nima prostega časa 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q222_3 gledališče, opera 2.22 KAKO OBIČAJNO PREŽIVLJATE PROSTI ČAS? PROSIMO, DA MED NAVEDENIMI AKTIVNOSTMI IZBERETE TISTE, KI POMEMBNO DOLOČAJO VAŠ PROSTI ČAS.

- gledališče, opera

Vrednost 159324 Frekvenca
1 mašilo 1782
3 izbral/a 181
9 nima prostega časa 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q222_4 ukvarjanje s športom 2.22 KAKO OBIČAJNO PREŽIVLJATE PROSTI ČAS? PROSIMO, DA MED NAVEDENIMI AKTIVNOSTMI IZBERETE TISTE, KI POMEMBNO DOLOČAJO VAŠ PROSTI ČAS.

- ukvarjanje s športom

Vrednost 160323 Frekvenca
1 mašilo 1396
3 izbral/a 567
9 nima prostega časa 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q222_5 sprehodi 2.22 KAKO OBIČAJNO PREŽIVLJATE PROSTI ČAS? PROSIMO, DA MED NAVEDENIMI AKTIVNOSTMI IZBERETE TISTE, KI POMEMBNO DOLOČAJO VAŠ PROSTI ČAS.

- sprehodi

Vrednost 161322 Frekvenca
1 mašilo 904
3 izbral/a 1059
9 nima prostega časa 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q222_6 nakupovanje 2.22 KAKO OBIČAJNO PREŽIVLJATE PROSTI ČAS? PROSIMO, DA MED NAVEDENIMI AKTIVNOSTMI IZBERETE TISTE, KI POMEMBNO DOLOČAJO VAŠ PROSTI ČAS.

- nakupovanje

Vrednost 162321 Frekvenca
1 mašilo 1370
3 izbral/a 593
9 nima prostega časa 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q222_7 razni hobiji 2.22 KAKO OBIČAJNO PREŽIVLJATE PROSTI ČAS? PROSIMO, DA MED NAVEDENIMI AKTIVNOSTMI IZBERETE TISTE, KI POMEMBNO DOLOČAJO VAŠ PROSTI ČAS.

- razni hobiji

Vrednost 163320 Frekvenca
1 mašilo 1394
3 izbral/a 569
9 nima prostega časa 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q222_8 obiskovanje prijateljev, sorodnikov 2.22 KAKO OBIČAJNO PREŽIVLJATE PROSTI ČAS? PROSIMO, DA MED NAVEDENIMI AKTIVNOSTMI IZBERETE TISTE, KI POMEMBNO DOLOČAJO VAŠ PROSTI ČAS.

- obiskovanje prijateljev, sorodnikov

Vrednost 164319 Frekvenca
1 mašilo 811
3 izbral/a 1152
9 nima prostega časa 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q222_9 obiskovanje gostinskih lokalov 2.22 KAKO OBIČAJNO PREŽIVLJATE PROSTI ČAS? PROSIMO, DA MED NAVEDENIMI AKTIVNOSTMI IZBERETE TISTE, KI POMEMBNO DOLOČAJO VAŠ PROSTI ČAS.

- obiskovanje gostinskih lokalov

Vrednost 165318 Frekvenca
1 mašilo 1615
3 izbral/a 348
9 nima prostega časa 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q222_10 aktivnosti v raznih društvih 2.22 KAKO OBIČAJNO PREŽIVLJATE PROSTI ČAS? PROSIMO, DA MED NAVEDENIMI AKTIVNOSTMI IZBERETE TISTE, KI POMEMBNO DOLOČAJO VAŠ PROSTI ČAS.

- aktivnosti v raznih društvih

Vrednost 166317 Frekvenca
1 mašilo 1716
3 izbral/a 247
9 nima prostega časa 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q222_11 ukvarjanje z umetnostjo (igranje inštrum 2.22 KAKO OBIČAJNO PREŽIVLJATE PROSTI ČAS? PROSIMO, DA MED NAVEDENIMI AKTIVNOSTMI IZBERETE TISTE, KI POMEMBNO DOLOČAJO VAŠ PROSTI ČAS.

- ukvarjanje z umetnostjo (igranje inštrumenta, slikanje ...)

Vrednost 167316 Frekvenca
1 mašilo 1834
3 izbral/a 129
9 nima prostega časa 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q222_12 hoja v hribe 2.22 KAKO OBIČAJNO PREŽIVLJATE PROSTI ČAS? PROSIMO, DA MED NAVEDENIMI AKTIVNOSTMI IZBERETE TISTE, KI POMEMBNO DOLOČAJO VAŠ PROSTI ČAS.

- hoja v hribe

Vrednost 168315 Frekvenca
1 mašilo 1455
3 izbral/a 508
9 nima prostega časa 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q222_13 izleti 2.22 KAKO OBIČAJNO PREŽIVLJATE PROSTI ČAS? PROSIMO, DA MED NAVEDENIMI AKTIVNOSTMI IZBERETE TISTE, KI POMEMBNO DOLOČAJO VAŠ PROSTI ČAS.

- izleti

Vrednost 169314 Frekvenca
1 mašilo 1211
3 izbral/a 752
9 nima prostega časa 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q222_14 branje knjig 2.22 KAKO OBIČAJNO PREŽIVLJATE PROSTI ČAS? PROSIMO, DA MED NAVEDENIMI AKTIVNOSTMI IZBERETE TISTE, KI POMEMBNO DOLOČAJO VAŠ PROSTI ČAS.

- branje knjig

Vrednost 170313 Frekvenca
1 mašilo 1179
3 izbral/a 784
9 nima prostega časa 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q222_15 prostovoljno delo v humanitarnih organiz 2.22 KAKO OBIČAJNO PREŽIVLJATE PROSTI ČAS? PROSIMO, DA MED NAVEDENIMI AKTIVNOSTMI IZBERETE TISTE, KI POMEMBNO DOLOČAJO VAŠ PROSTI ČAS.

- prostovoljno delo v humanitarnih organizacijah (RK, Karitas)

Vrednost 171312 Frekvenca
1 mašilo 1861
3 izbral/a 102
9 nima prostega časa 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q222_16 politika 2.22 KAKO OBIČAJNO PREŽIVLJATE PROSTI ČAS? PROSIMO, DA MED NAVEDENIMI AKTIVNOSTMI IZBERETE TISTE, KI POMEMBNO DOLOČAJO VAŠ PROSTI ČAS.

- politika

Vrednost 172311 Frekvenca
1 mašilo 1898
3 izbral/a 65
9 nima prostega časa 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q222_17 delam tudi v prostem času 2.22 KAKO OBIČAJNO PREŽIVLJATE PROSTI ČAS? PROSIMO, DA MED NAVEDENIMI AKTIVNOSTMI IZBERETE TISTE, KI POMEMBNO DOLOČAJO VAŠ PROSTI ČAS.

- delam tudi v prostem času

Vrednost 173310 Frekvenca
1 mašilo 1287
3 izbral/a 675
9 nima prostega časa 68
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q223A izenačevanje obeh spolov 2.23 PREBRAL VAM BOM ŠE NEKAJ IZJAV IN TRDITEV O RAZLIČNIH VSEBINAH. S POMOČJO LESTVICE NA TEM LISTU MI POVEJTE, KAKO MOČNO SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE.

a) Pretirano izenačevanje pravic obeh spolov ponavadi ni dobro.

Vrednost 174309 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 186
2 strinjam se 482
3 niti strinjam niti ne strinjam 366
4 ne strinjam se 592
5 sploh se ne strinjam 284
9 ne vem 121

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q223B prepoved javnega nastopa homoseksualnim 2.23 PREBRAL VAM BOM ŠE NEKAJ IZJAV IN TRDITEV O RAZLIČNIH VSEBINAH. S POMOČJO LESTVICE NA TEM LISTU MI POVEJTE, KAKO MOČNO SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE.

b) Homoseksualnim osebam bi morali prepovedati javno izražanje svoje spolne usmeritve.

Vrednost 175308 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 343
2 strinjam se 376
3 niti strinjam niti ne strinjam 358
4 ne strinjam se 561
5 sploh se ne strinjam 226
9 ne vem 167

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q223C Moderni svet uničuje stare običaje 2.23 PREBRAL VAM BOM ŠE NEKAJ IZJAV IN TRDITEV O RAZLIČNIH VSEBINAH. S POMOČJO LESTVICE NA TEM LISTU MI POVEJTE, KAKO MOČNO SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE.

c) Moderni svet prehitro uničuje stare običaje.

Vrednost 176307 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 650
2 strinjam se 905
3 niti strinjam niti ne strinjam 266
4 ne strinjam se 125
5 sploh se ne strinjam 25
9 ne vem 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q223D podpiram nove stvari 2.23 PREBRAL VAM BOM ŠE NEKAJ IZJAV IN TRDITEV O RAZLIČNIH VSEBINAH. S POMOČJO LESTVICE NA TEM LISTU MI POVEJTE, KAKO MOČNO SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE.

d) Spadam med tiste ljudi, ki so vedno pripravljeni podpreti nove stvari.

Vrednost 177306 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 444
2 strinjam se 825
3 niti strinjam niti ne strinjam 500
4 ne strinjam se 159
5 sploh se ne strinjam 30
9 ne vem 73

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q223E nisem povsem zadovoljen s svojimi dosezk 2.23 PREBRAL VAM BOM ŠE NEKAJ IZJAV IN TRDITEV O RAZLIČNIH VSEBINAH. S POMOČJO LESTVICE NA TEM LISTU MI POVEJTE, KAKO MOČNO SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE.

e) Nikoli nisem povsem zadovoljen s tem, kar sem dosegel.

Vrednost 178305 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 289
2 strinjam se 719
3 niti strinjam niti ne strinjam 424
4 ne strinjam se 433
5 sploh se ne strinjam 91
9 ne vem 75

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q223F Rad si postavljam tezavne cilje 2.23 PREBRAL VAM BOM ŠE NEKAJ IZJAV IN TRDITEV O RAZLIČNIH VSEBINAH. S POMOČJO LESTVICE NA TEM LISTU MI POVEJTE, KAKO MOČNO SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE.

f) Rad si postavljam težavne cilje.

Vrednost 179304 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 219
2 strinjam se 509
3 niti strinjam niti ne strinjam 511
4 ne strinjam se 573
5 sploh se ne strinjam 147
9 ne vem 72

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q223G Usoda določa zivljenje človeka 2.23 PREBRAL VAM BOM ŠE NEKAJ IZJAV IN TRDITEV O RAZLIČNIH VSEBINAH. S POMOČJO LESTVICE NA TEM LISTU MI POVEJTE, KAKO MOČNO SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE.

g) Usoda je tista, ki določa, kakšno bo življenje človeka.

Vrednost 180303 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 336
2 strinjam se 563
3 niti strinjam niti ne strinjam 409
4 ne strinjam se 426
5 sploh se ne strinjam 208
9 ne vem 89

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q223H otroku koristi mišljenje svojih staršev 2.23 PREBRAL VAM BOM ŠE NEKAJ IZJAV IN TRDITEV O RAZLIČNIH VSEBINAH. S POMOČJO LESTVICE NA TEM LISTU MI POVEJTE, KAKO MOČNO SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE.

h) Na splošno bo otroku v kasnejšem življenju le koristilo, če se bo prilagodil mišljenju svojih staršev.

Vrednost 181302 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 230
2 strinjam se 443
3 niti strinjam niti ne strinjam 433
4 ne strinjam se 593
5 sploh se ne strinjam 236
9 ne vem 95
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q223I zaradi prevelikih razlik skupnost ne mor 2.23 PREBRAL VAM BOM ŠE NEKAJ IZJAV IN TRDITEV O RAZLIČNIH VSEBINAH. S POMOČJO LESTVICE NA TEM LISTU MI POVEJTE, KAKO MOČNO SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE.

i) Skupnost, ki dopušča prevelike razlike v stališčih svojih članov, ne more trajno obstojati.

Vrednost 182301 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 247
2 strinjam se 637
3 niti strinjam niti ne strinjam 432
4 ne strinjam se 355
5 sploh se ne strinjam 99
9 ne vem 259
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q223J Moje zivljenje določajo drugi ljudje 2.23 PREBRAL VAM BOM ŠE NEKAJ IZJAV IN TRDITEV O RAZLIČNIH VSEBINAH. S POMOČJO LESTVICE NA TEM LISTU MI POVEJTE, KAKO MOČNO SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE.

j) Moje življenje in moj vsakdan v mnogočem določajo drugi ljudje.

Vrednost 183300 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 132
2 strinjam se 409
3 niti strinjam niti ne strinjam 364
4 ne strinjam se 697
5 sploh se ne strinjam 380
9 ne vem 48
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q224A druzini in sorodnikom 2.24 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

a) družini in sorodnikom

Vrednost 184299 Frekvenca
1 nič 32
2 malo 211
3 precej 835
4 v celoti 926
9 ne vem 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q224B cerkvi in duhovnikom 2.24 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

b) cerkvi in duhovnikom

Vrednost 185298 Frekvenca
1 nič 839
2 malo 754
3 precej 267
4 v celoti 88
9 ne vem 83

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q224C sosedom 2.24 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

c) sosedom

Vrednost 186297 Frekvenca
1 nič 443
2 malo 943
3 precej 508
4 v celoti 79
9 ne vem 58

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q224D televiziji, casopisom, radiu 2.24 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

d) televiziji, časopisom, radiu

Vrednost 187296 Frekvenca
1 nič 264
2 malo 1059
3 precej 591
4 v celoti 54
9 ne vem 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q224E solam, izobrazevalnim ustanovam 2.24 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

e) šolam, izobraževalnim ustanovam

Vrednost 188295 Frekvenca
1 nič 83
2 malo 422
3 precej 1119
4 v celoti 298
9 ne vem 109

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q224F sindikatom 2.24 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

f) sindikatom

Vrednost 189294 Frekvenca
1 nič 705
2 malo 763
3 precej 220
4 v celoti 40
9 ne vem 303

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q224G politicnim strankam 2.24 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

g) političnim strankam

Vrednost 190293 Frekvenca
1 nič 947
2 malo 815
3 precej 114
4 v celoti 16
9 ne vem 138
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q224H Drzavnemu zboru 2.24 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

h) Državnemu zboru

Vrednost 191292 Frekvenca
1 nič 688
2 malo 915
3 precej 233
4 v celoti 30
9 ne vem 164
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q224I predsedniku Republike 2.24 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

i) Predsedniku Republike Slovenije

Vrednost 192291 Frekvenca
1 nič 366
2 malo 699
3 precej 576
4 v celoti 270
9 ne vem 120

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q224J Vladi Republike Slovenije 2.24 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

j) Vladi Republike Slovenije

Vrednost 193290 Frekvenca
1 nič 450
2 malo 896
3 precej 454
4 v celoti 105
9 ne vem 126

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q224K predsedniku Vlade 2.24 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

k) predsedniku Vlade

Vrednost 194289 Frekvenca
1 nič 435
2 malo 832
3 precej 488
4 v celoti 140
9 ne vem 136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q224L vojski 2.24 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

l) vojski

Vrednost 195288 Frekvenca
1 nič 421
2 malo 778
3 precej 499
4 v celoti 142
9 ne vem 191

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q224M sodiscem 2.24 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

m) sodiščem

Vrednost 196287 Frekvenca
1 nič 432
2 malo 822
3 precej 515
4 v celoti 85
9 ne vem 177

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q224N policiji 2.24 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

n) policiji

Vrednost 197286 Frekvenca
1 nič 341
2 malo 878
3 precej 584
4 v celoti 95
9 ne vem 133

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q224O bankam 2.24 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

o) bankam

Vrednost 198285 Frekvenca
1 nič 236
2 malo 751
3 precej 752
4 v celoti 190
9 ne vem 102

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q224P gospodarstvu, podjetjem 2.24 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

p) gospodarstvu, podjetjem

Vrednost 199284 Frekvenca
1 nič 273
2 malo 1030
3 precej 497
4 v celoti 46
9 ne vem 185

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q224R slovenskemu tolarju 2.24 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

r) slovenskemu tolarju

Vrednost 200283 Frekvenca
1 nič 124
2 malo 705
3 precej 858
4 v celoti 212
9 ne vem 132

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q224S Banki Slovenije 2.24 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

s) Banki Slovenije

Vrednost 201282 Frekvenca
1 nič 164
2 malo 678
3 precej 819
4 v celoti 206
9 ne vem 164

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q224T nato 2.24 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

t) NATO-u

Vrednost 202281 Frekvenca
1 nič 368
2 malo 730
3 precej 450
4 v celoti 122
9 ne vem 361

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q224U EU 2.24 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

u) Evropski zvezi (EU)

Vrednost 203280 Frekvenca
1 nič 306
2 malo 746
3 precej 544
4 v celoti 134
9 ne vem 301

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q224V OZN 2.24 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

v) Organizaciji združenih narodov

Vrednost 204279 Frekvenca
1 nič 251
2 malo 731
3 precej 588
4 v celoti 166
9 ne vem 295

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q301A lepo/grdo 3.00 STALIŠČA O EVROPI 3.01 PRED VAMI JE SEZNAM NASPROTNIH LASTNOSTI V PARIH. PROSIM VAS, DA IZRAZITE VAŠE OBČUTKE O POJMU "EVROPSKA UNIJA" S POMOČJO LESTVICE MED PARI LASTNOSTI TAKO, DA IZBERETE USTREZNO ŠTEVILKO. PRI TEM 1 POMENI NAJMOČNEJŠI OBČUTEK, KI JE BLIZU LASTNOSTI NA LEVI, 7 PA POMENI OBČUTEK, KI JE NAJBLIŽJE LASTNOSTI NA DESNI STRANI. (Kartica) KAKŠNI SO TOREJ VAŠI OBČUTKI, KO POMISLITE NA POJEM "EVROPSKA UNIJA"?

a. lepo - grdo

Vrednost 205278 Frekvenca
1 lepo 212
2 230
3 457
4 803
5 177
6 74
7 grdo 48
" " 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q301B veliko/majhno 3.00 STALIŠČA O EVROPI 3.01 PRED VAMI JE SEZNAM NASPROTNIH LASTNOSTI V PARIH. PROSIM VAS, DA IZRAZITE VAŠE OBČUTKE O POJMU "EVROPSKA UNIJA" S POMOČJO LESTVICE MED PARI LASTNOSTI TAKO, DA IZBERETE USTREZNO ŠTEVILKO. PRI TEM 1 POMENI NAJMOČNEJŠI OBČUTEK, KI JE BLIZU LASTNOSTI NA LEVI, 7 PA POMENI OBČUTEK, KI JE NAJBLIŽJE LASTNOSTI NA DESNI STRANI. (Kartica) KAKŠNI SO TOREJ VAŠI OBČUTKI, KO POMISLITE NA POJEM "EVROPSKA UNIJA"?

b. veliko - majhno

Vrednost 206277 Frekvenca
1 veliko 323
2 362
3 413
4 620
5