Slovensko javno mnenje 1997/1: Stališča Slovencev o pridruževanju Evropski Uniji

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJM971
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM971_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Malnar, Brina
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana; november 1997)

Funding agency:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Project number:

no information

Series:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • EU/Slovensko približevanju Evropski Uniji = Slovenia's Integration in the European Union

  Anketne raziskave o Evropski Uniji so del obsežnejšega projekta "Informiranost in stališča ciljnih skupin v Sloveniji o Evropski uniji in Slovenskem približevanju EU", ki ga koordinira Urad vlade za informiranje Republike Slovenije. Namen projekta je "dobiti posnetek informiranosti in stališč prebivalcev o Evropski uniji in vključevanju Slovenije v EU ter ugotoviti, kateri dejavniki vplivajo na oblikovanje teh stališč. Rezultati raziskave so služili pri določanju komunikacijske strategije in so v pomoč slovenski vladi ter parlamentu pri oblikovanju politike vključevanja v EU." (http://evropa.gov.si/iso/euf_00o.html) V tem sklopu sta doslej nastali dve anketni raziskavi: ADP - IDNo: SJM971 in ADP - IDNo: SJM993 (glej tudi http://evropa.gov.si/povzetek.doc), in več ožje usmerjenih raziskav mnenjskih voditeljev ter analiz vsebine medijev o poročanju o Evropski Uniji.

 • CSES/Mednarodna raziskava volilnih sistemov = Comparative Study of Electoral Systems

  Mednarodna raziskava volilnih sistemov (CSES) je zasnovana s ciljem pridobiti primerjalne podatke primerne za analizo razumevanja volitev, družbenih delitev ki vplivajo na volilne preference, odnosa do demokratičnih inštitucij in procesov v pogojih različnih inštutucionalnih ureditev volilnih sistemov v že utrjenih in na novo nastalih demokracijah. (http://www.umich.edu/~cses/).

Study Content

Keywords:

pereči problemi v Sloveniji, način informiranja o pomembnih dogodkih, gledanost TV programov, spremljanje informativnih oddaj, pogostost gledanja oddaj s politično vsebino, poslušanje radijskih programov, branje dnevnih časopisov in tednikov, ugledni kolumnist, vpliv na oblikovanje stališč o političnih vprašanjih, opaženost oglaševalskih akcij, ocena sreče, ocena delovanja demokracije, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, ocena stanja v družbi, politični cilji Slovenije, primerjava življenjskih razmer ob osamosvojitvi in danes, zadovoljstvo z življenjem, stanje gospodarstva v Sloveniji, ocena položaja posameznih kategorij državljanov, geografska pripadnost, pripravljenost preseliti se v drug kraj, splošna pripadnost, nacionalni ponos, preživljanje prostega časa, tradicionalno moderno, zaupanje v institucije, seznanjenost z informacijami o Evropski uniji, zanimanje za evropsko unijo, podpora članstvu v Evropski uniji, reševanje konkretnih težav v EU, tolar - euro, ocena bodočega položaja Slovenije v EU, skupine, ki bi pridobile oz. izgubile z vstopom Slovenije v EU, pričakovane spremembe v življenju posameznika po vstopu v EU, ocena gospodarskega položaja Slovenije po vstopu v EU, države, ki so Sloveniji podobne oz. ki naj bi ji bile za vzgled, glasovanje na referendumu o vstopu Slovenije v EU, najprimernajši čas za polnopravno članstvo Slovenije v EU, naklonjenost strankam, levo-desna politična samouvrstitev, volitve, strankarske preference, ocena politikov, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, ocena nalog cerkve

Keywords ELSST:
POLITIKA, EVROPSKO POVEZOVANJE, EVROPSKA UNIJA, POLITIČNA STRANKA, IDENTITETA, NACIONALIZEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
KANALI OBVEŠČANJA IN OBLIKOVANJA MNENJ
STALIŠČA O EVROPI
ODNOS DO VOLITEV, STRANK IN DRŽAVNIH INSTITUCIJ


Abstract:

Raziskava je namenjena ugotavljanju celovite slike dejavnikov in procesov oblikovanja stališč do Evropske Unije v predpridružitvenem obdobju v Sloveniji, z dodatkom vprašalnika Mednarodne raziskave volitev CSES. Raziskovalna vprašanja so avtorji podali v naslednjih sklopih: Evropska opredeljenost pred osamosvojitvijo; Evropsko opredeljevanje je pod vplivom tekočega političnega (in socialno-ekonomskega) dogajanja; Vpliv udeležbe v medijskem prostoru; Statusni vplivi; Situacijski in individualni vplivi; Izražanje nacionalizma; Vpliv strankarske (ne-)opredeljenosti; Evropska identiteta; Viri informiranja; Opredeljevanje do Evrope, pričakovanja; Suverenost.

Methodology


Collection date: oktober 1997 - november 1997
Date of production: 1997-11
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). V kolikor ankete ni mogoče opraviti je po več poizkusih dovoljena uporaba rezerv. Rezerve so določene vnaprej znotraj skupinic iz vzorčnega seznama.

Kvotno izbran nadvzorec posebnih skupin, mladine in kmečkega prebivalstva. = Quota selected over-sample of special populations, youth and farm people.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SJM971 - Slovensko javno mnenje [datoteka podatkov], 1997

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 482
 • number of units: 2031

Title of Data file: SJM971 - Slovensko javno mnenje [datoteka podatkov], 1997

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 482
 • number of units: 219

Variable list

KLJUC kljuc

KLJUC

Value 13 Frequency
1 1
2 1
3 1
4006 1
4008 1
4009 1
4010 1

Valid range from 1 to 4010

ID id

ID

Value 22 Frequency
1 1
2 1
3 1
2234 1
2235 1
2236 1
2237 1

Valid range from 1 to 2237

URA1 URA ZAČETKA ZAČETEK INTERVJUJA

- ob uri:

Value 31 Frequency
0 1
3 1
7 6
20 58
21 10
22 1
" " 17

Valid range from 0 to 22

KLJUC kljuc

KLJUC

Value 1482 Frequency
1 1
2 1
3 1
4006 1
4008 1
4009 1
4010 1

Valid range from 1 to 4010

ID id

ID

Value 2481 Frequency
1 1
2 1
3 1
2234 1
2235 1
2236 1
2237 1

Valid range from 1 to 2237

URA1 URA ZAČETKA ZAČETEK INTERVJUJA

- ob uri:

Value 3480 Frequency
0 1
3 1
7 6
20 58
21 10
22 1
" " 17

Valid range from 0 to 22

MIN1 MINUTA ZAČETKA ZAČETEK INTERVJUJA

- minut:

Value 4479 Frequency
0 399
1 2
2 8
56 1
57 2
58 2
" " 17

Valid range from 0 to 58

Q101_1 1. PEREC PROBLEM 1.00 KANALI OBVEŠČANJA IN OBLIKOVANJA MNENJ 1.01 ALI LAHKO NAVEDETE DVA PROBLEMA, KI SE VAM OSEBNO ZDITA V TEM TRENUTKU ZA SLOVENIJO NAJBOLJ PEREČA:

- 1. problem:

Value 5478 Frequency
98 ni problemov 44
99 ne ve 311
1 POLITIČNA KRIZA, NEDEMOKRATIČNOST 99
2 PRIVATIZACIJA 68
3 NEZAPOSLENOST 625
4 GOSPODARSKI PROBLEMI, STEČAJI 147
5 ZUNANJA POLITIKA, MEJE 50
6 NIZEK STANDARD, KVALITETA ZIVLJENJA 25
7 POKOJNINE, ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 48
8 KMETIJSTVO 45
9 DRZAVNE FINANCE, PRORAČUN 26
10 POLITIČNE STRANKE 29
11 VKLJUČEVANJE V NATO 22
12 VKLJUČEVANJE V EU 75
13 DELOVANJE VLADE 47
14 PRAVNA DRZAVA 30
15 DRAGINJA, REVŠČINA 25
16 NIZKE PLAČE, RAZLIKE V DOHODKIH 39
17 PREDSEDNIŠKE VOLITVE 44
18 POLITIČNA KULTURA 12
19 MLADI 13
20 KRIMINAL 20
21 KRIMINAL V PODJETJIH, KORUPCIJA 6
22 ZAKONODAJA, SODSTVO 25
23 PRAVICE DELAVCEV 7
24 DROGE, ALKOHOL 12
25 STANOVANJSKI PROBLEMI 7
26 ZDRAVSTVO, ZOBOZDRAVSTVO 5
27 TURIZEM 1
28 NATALITETA 2
29 0
30 BEGUNCI, TUJCI 7
31 CESTE, AVTOCESTE 7
32 ŠOLSTVO 13
33 POPRAVA KRIVIC, SPRAVA 5
34 INFLACIJA, DAVKI, OBRESTI, BANKE 16
35 EKOLOGIJA 3
36 CERKEV - DRZAVA 15
37 0
63 1
66 drugo 50
" " 5

Valid range from 1 to 98

Q101_2 2. PEREC PROBLEM 1.00 KANALI OBVEŠČANJA IN OBLIKOVANJA MNENJ 1.01 ALI LAHKO NAVEDETE DVA PROBLEMA, KI SE VAM OSEBNO ZDITA V TEM TRENUTKU ZA SLOVENIJO NAJBOLJ PEREČA:

- 2. problem:

Value 6477 Frequency
98 ni problemov 39
99 ne ve 353
1 POLITIČNA KRIZA, NEDEMOKRATIČNOST 88
2 PRIVATIZACIJA 61
3 NEZAPOSLENOST 182
4 GOSPODARSKI PROBLEMI, STEČAJI 147
5 ZUNANJA POLITIKA, MEJE 34
6 NIZEK STANDARD, KVALITETA ZIVLJENJA 29
7 POKOJNINE, ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 48
8 KMETIJSTVO 24
9 DRZAVNE FINANCE, PRORAČUN 30
10 POLITIČNE STRANKE 22
11 VKLJUČEVANJE V NATO 8
12 VKLJUČEVANJE V EU 81
13 DELOVANJE VLADE 24
14 PRAVNA DRZAVA 20
15 DRAGINJA, REVŠČINA 40
16 NIZKE PLAČE, RAZLIKE V DOHODKIH 113
17 PREDSEDNIŠKE VOLITVE 22
18 POLITIČNA KULTURA 2
19 MLADI 11
20 KRIMINAL 44
21 KRIMINAL V PODJETJIH, KORUPCIJA 8
22 ZAKONODAJA, SODSTVO 22
23 PRAVICE DELAVCEV 17
24 DROGE, ALKOHOL 16
25 STANOVANJSKI PROBLEMI 25
26 ZDRAVSTVO, ZOBOZDRAVSTVO 14
27 TURIZEM 2
28 NATALITETA 6
29 NACIONALIZEM 3
30 BEGUNCI, TUJCI 6
31 CESTE, AVTOCESTE 7
32 ŠOLSTVO 20
33 POPRAVA KRIVIC, SPRAVA 5
34 INFLACIJA, DAVKI, OBRESTI, BANKE 14
35 EKOLOGIJA 6
36 CERKEV - DRZAVA 10
37 JE KRŠKO 1
63 0
66 drugo 63
94 1
97 1
" " 362

Valid range from 1 to 98

Q102_1 IZVEDETI ZA DOGODKE 1.02 KAKO NAJVEČKRAT IZVESTE ZA NAJPOMEMBNEJŠE DOGODKE, KI VAS ZANIMAJO? NAVEDITE DVA NAJPOGOSTEJŠA NAČINA IN JU RAZVRSTITE PO POMENU.

- 1. način:

Value 7476 Frequency
1 v družbi in v razgovorih z znanci, prijatelji 154
2 iz časopisov in revij 421
3 po radiu 277
4 po televiziji 1080
5 iz družinskih razgovorov 16
6 v podjetju, službi 41
9 ne morem oceniti 27
" " 15

Valid range from 1 to 6

Q102_2 IZVEDETI ZA DOGODKE 1.02 KAKO NAJVEČKRAT IZVESTE ZA NAJPOMEMBNEJŠE DOGODKE, KI VAS ZANIMAJO? NAVEDITE DVA NAJPOGOSTEJŠA NAČINA IN JU RAZVRSTITE PO POMENU.

- 2. način:

Value 8475 Frequency
1 v družbi in v razgovorih z znanci, prijatelji 230
2 iz časopisov in revij 618
3 po radiu 372
4 po televiziji 552
5 iz družinskih razgovorov 62
6 v podjetju, službi 92
9 ne morem oceniti 35
" " 70

Valid range from 1 to 6

Q103AZ ZAČEL 1.03 OB KATERI URI (URAH) STE VČERAJ GLEDALI TV PROGRAM? ALI NAM LAHKO POVESTE BOLJ NATANČNO, OB KATERIH URAH STE VČERAJ ZAČELI GLEDATI TELEVIZIJSKI PROGRAM IN KDAJ STE GA NEHALI GLEDATI?

- a: začel

Value 9474 Frequency
1 05.00-05.29 1
2 05.30-05.59 0
3 06.00-06.29 1
4 06.30-06.59 0
5 07.00-07.29 7
6 07.30-07.59 3
7 08.00-08.29 6
8 08.30-08.59 4
9 09.00-09.29 7
10 09.30-09.59 4
11 10.00-10.29 14
12 10.30-10.59 1
13 11.00-11.29 11
14 11.30-11.59 5
15 12.00-12.29 9
16 12.30-12.59 1
17 13.00-13.29 10
18 13.30-13.59 3
19 14.00-14.29 10
20 14.30-14.59 8
21 15.00-15.29 13
22 15.30-15.59 11
23 16.00-16.29 26
24 16.30-16.59 19
25 17.00-17.29 63
26 17.30-17.59 17
27 18.00-18.29 66
28 18.30-18.59 35
29 19.00-19.29 149
30 19.30-19.59 631
31 20.00-20.29 155
32 20.30-20.59 42
33 21.00-21.29 68
34 21.30-21.59 19
35 22.00-22.29 77
36 22.30-22.59 9
37 23.00-23.29 12
38 23.30-23.59 7
39 24.00-24.29 6
40 24.30-24.59 2
41 00.30-04.59 3
98 včeraj ni gledal TV 460
99 nikoli ne gleda TV 32
" " 4

Valid range from 1 to 41

Q103AK KONČAL 1.03 OB KATERI URI (URAH) STE VČERAJ GLEDALI TV PROGRAM? ALI NAM LAHKO POVESTE BOLJ NATANČNO, OB KATERIH URAH STE VČERAJ ZAČELI GLEDATI TELEVIZIJSKI PROGRAM IN KDAJ STE GA NEHALI GLEDATI?

- a: končal

Value 10473 Frequency
1 05.00-05.29 0
2 05.30-05.59 0
3 06.00-06.29 0
4 06.30-06.59 0
5 07.00-07.29 3
6 07.30-07.59 1
7 08.00-08.29 3
8 08.30-08.59 5
9 09.00-09.29 2
10 09.30-09.59 3
11 10.00-10.29 4
12 10.30-10.59 8
13 11.00-11.29 5
14 11.30-11.59 6
15 12.00-12.29 6
16 12.30-12.59 7
17 13.00-13.29 9
18 13.30-13.59 6
19 14.00-14.29 3
20 14.30-14.59 6
21 15.00-15.29 5
22 15.30-15.59 5
23 16.00-16.29 10
24 16.30-16.59 12
25 17.00-17.29 20
26 17.30-17.59 20
27 18.00-18.29 10
28 18.30-18.59 11
29 19.00-19.29 5
30 19.30-19.59 115
31 20.00-20.29 165
32 20.30-20.59 110
33 21.00-21.29 110
34 21.30-21.59 197
35 22.00-22.29 217
36 22.30-22.59 159
37 23.00-23.29 113
38 23.30-23.59 77
39 24.00-24.29 31
40 24.30-24.59 25
41 00.30-04.59 37
98 včeraj ni gledal TV 458
99 nikoli ne gleda TV 31
" " 10

Valid range from 1 to 41

Q103BZ ZAČEL 1.03 OB KATERI URI (URAH) STE VČERAJ GLEDALI TV PROGRAM? ALI NAM LAHKO POVESTE BOLJ NATANČNO, OB KATERIH URAH STE VČERAJ ZAČELI GLEDATI TELEVIZIJSKI PROGRAM IN KDAJ STE GA NEHALI GLEDATI?

- b: začel

Value 11472 Frequency
1 05.00-05.29 0
2 05.30-05.59 0
3 06.00-06.29 0
4 06.30-06.59 0
5 07.00-07.29 0
6 07.30-07.59 0
7 08.00-08.29 0
8 08.30-08.59 0
9 09.00-09.29 1
10 09.30-09.59 0
11 10.00-10.29 0
12 10.30-10.59 0
13 11.00-11.29 0
14 11.30-11.59 0
15 12.00-12.29 0
16 12.30-12.59 0
17 13.00-13.29 0
18 13.30-13.59 1
19 14.00-14.29 2
20 14.30-14.59 1
21 15.00-15.29 2
22 15.30-15.59 1
23 16.00-16.29 0
24 16.30-16.59 2
25 17.00-17.29 2
26 17.30-17.59 6
27 18.00-18.29 8
28 18.30-18.59 3
29 19.00-19.29 20
30 19.30-19.59 64
31 20.00-20.29 21
32 20.30-20.59 4
33 21.00-21.29 10
34 21.30-21.59 7
35 22.00-22.29 32
36 22.30-22.59 4
37 23.00-23.29 8
38 23.30-23.59 0
39 24.00-24.29 2
40 24.30-24.59 0
41 00.30-04.59 0
98 včeraj ni gledal TV 148
99 nikoli ne gleda TV 27
" " 1655

Valid range from 1 to 41

Q103BK KONČAL 1.03 OB KATERI URI (URAH) STE VČERAJ GLEDALI TV PROGRAM? ALI NAM LAHKO POVESTE BOLJ NATANČNO, OB KATERIH URAH STE VČERAJ ZAČELI GLEDATI TELEVIZIJSKI PROGRAM IN KDAJ STE GA NEHALI GLEDATI?

- b: končal

Value 12471 Frequency
1 05.00-05.29 0
2 05.30-05.59 0
3 06.00-06.29 0
4 06.30-06.59 0
5 07.00-07.29 0
6 07.30-07.59 0
7 08.00-08.29 0
8 08.30-08.59 0
9 09.00-09.29 0
10 09.30-09.59 0
11 10.00-10.29 0
12 10.30-10.59 1
13 11.00-11.29 0
14 11.30-11.59 0
15 12.00-12.29 0
16 12.30-12.59 0
17 13.00-13.29 0
18 13.30-13.59 1
19 14.00-14.29 0
20 14.30-14.59 0
21 15.00-15.29 1
22 15.30-15.59 1
23 16.00-16.29 0
24 16.30-16.59 0
25 17.00-17.29 1
26 17.30-17.59 2
27 18.00-18.29 3
28 18.30-18.59 1
29 19.00-19.29 2
30 19.30-19.59 10
31 20.00-20.29 18
32 20.30-20.59 6
33 21.00-21.29 16
34 21.30-21.59 23
35 22.00-22.29 32
36 22.30-22.59 35
37 23.00-23.29 16
38 23.30-23.59 13
39 24.00-24.29 10
40 24.30-24.59 5
41 00.30-04.59 4
98 včeraj ni gledal TV 147
99 nikoli ne gleda TV 27
" " 1656

Valid range from 1 to 41

Q103CZ ZAČEL 1.03 OB KATERI URI (URAH) STE VČERAJ GLEDALI TV PROGRAM? ALI NAM LAHKO POVESTE BOLJ NATANČNO, OB KATERIH URAH STE VČERAJ ZAČELI GLEDATI TELEVIZIJSKI PROGRAM IN KDAJ STE GA NEHALI GLEDATI?

- c: začel

Value 13470 Frequency
1 05.00-05.29 0
2 05.30-05.59 0
3 06.00-06.29 0
4 06.30-06.59 0
5 07.00-07.29 0
6 07.30-07.59 0
7 08.00-08.29 0
8 08.30-08.59 0
9 09.00-09.29 0
10 09.30-09.59 0
11 10.00-10.29 0
12 10.30-10.59 0
13 11.00-11.29 0
14 11.30-11.59 0
15 12.00-12.29 0
16 12.30-12.59 0
17 13.00-13.29 0
18 13.30-13.59 0
19 14.00-14.29 0
20 14.30-14.59 0
21 15.00-15.29 0
22 15.30-15.59 0
23 16.00-16.29 0
24 16.30-16.59 0
25 17.00-17.29 1
26 17.30-17.59 0
27 18.00-18.29 0
28 18.30-18.59 0
29 19.00-19.29 2
30 19.30-19.59 5
31 20.00-20.29 1
32 20.30-20.59 0
33 21.00-21.29 2
34 21.30-21.59 0
35 22.00-22.29 2
36 22.30-22.59 3
37 23.00-23.29 0
38 23.30-23.59 0
39 24.00-24.29 0
40 24.30-24.59 0
41 00.30-04.59 0
98 včeraj ni gledal TV 146
99 nikoli ne gleda TV 21
" " 1848

Valid range from 1 to 41

Q103CK KONČAL 1.03 OB KATERI URI (URAH) STE VČERAJ GLEDALI TV PROGRAM? ALI NAM LAHKO POVESTE BOLJ NATANČNO, OB KATERIH URAH STE VČERAJ ZAČELI GLEDATI TELEVIZIJSKI PROGRAM IN KDAJ STE GA NEHALI GLEDATI?

- c: končal

Value 14469 Frequency
1 05.00-05.29 0
2 05.30-05.59 0
3 06.00-06.29 0
4 06.30-06.59 0
5 07.00-07.29 0
6 07.30-07.59 0
7 08.00-08.29 0
8 08.30-08.59 0
9 09.00-09.29 0
10 09.30-09.59 0
11 10.00-10.29 0
12 10.30-10.59 0
13 11.00-11.29 0
14 11.30-11.59 0
15 12.00-12.29 0
16 12.30-12.59 0
17 13.00-13.29 0
18 13.30-13.59 0
19 14.00-14.29 0
20 14.30-14.59 0
21 15.00-15.29 0
22 15.30-15.59 0
23 16.00-16.29 0
24 16.30-16.59 0
25 17.00-17.29 0
26 17.30-17.59 0
27 18.00-18.29 0
28 18.30-18.59 0
29 19.00-19.29 0
30 19.30-19.59 2
31 20.00-20.29 0
32 20.30-20.59 0
33 21.00-21.29 2
34 21.30-21.59 2
35 22.00-22.29 3
36 22.30-22.59 2
37 23.00-23.29 3
38 23.30-23.59 0
39 24.00-24.29 1
40 24.30-24.59 0
41 00.30-04.59 0
98 včeraj ni gledal TV 147
99 nikoli ne gleda TV 19
" " 1850

Valid range from 1 to 41

Q103DZ ZAČEL 1.03 OB KATERI URI (URAH) STE VČERAJ GLEDALI TV PROGRAM? ALI NAM LAHKO POVESTE BOLJ NATANČNO, OB KATERIH URAH STE VČERAJ ZAČELI GLEDATI TELEVIZIJSKI PROGRAM IN KDAJ STE GA NEHALI GLEDATI?

- d: začel

Value 15468 Frequency
1 05.00-05.29 0
2 05.30-05.59 0
3 06.00-06.29 0
4 06.30-06.59 0
5 07.00-07.29 0
6 07.30-07.59 0
7 08.00-08.29 0
8 08.30-08.59 0
9 09.00-09.29 0
10 09.30-09.59 0
11 10.00-10.29 0
12 10.30-10.59 0
13 11.00-11.29 0
14 11.30-11.59 0
15 12.00-12.29 0
16 12.30-12.59 0
17 13.00-13.29 0
18 13.30-13.59 0
19 14.00-14.29 0
20 14.30-14.59 0
21 15.00-15.29 0
22 15.30-15.59 0
23 16.00-16.29 0
24 16.30-16.59 0
25 17.00-17.29 0
26 17.30-17.59 0
27 18.00-18.29 0
28 18.30-18.59 0
29 19.00-19.29 0
30 19.30-19.59 0
31 20.00-20.29 0
32 20.30-20.59 0
33 21.00-21.29 0
34 21.30-21.59 0
35 22.00-22.29 0
36 22.30-22.59 0
37 23.00-23.29 0
38 23.30-23.59 0
39 24.00-24.29 0
40 24.30-24.59 0
41 00.30-04.59 0
98 včeraj ni gledal TV 147
99 nikoli ne gleda TV 16
" " 1867

Valid range from 1 to 41

Q103DK KONČAL 1.03 OB KATERI URI (URAH) STE VČERAJ GLEDALI TV PROGRAM? ALI NAM LAHKO POVESTE BOLJ NATANČNO, OB KATERIH URAH STE VČERAJ ZAČELI GLEDATI TELEVIZIJSKI PROGRAM IN KDAJ STE GA NEHALI GLEDATI?

- d: končal

Value 16467 Frequency
1 05.00-05.29 0
2 05.30-05.59 0
3 06.00-06.29 0
4 06.30-06.59 0
5 07.00-07.29 0
6 07.30-07.59 0
7 08.00-08.29 0
8 08.30-08.59 0
9 09.00-09.29 0
10 09.30-09.59 0
11 10.00-10.29 0
12 10.30-10.59 0
13 11.00-11.29 0
14 11.30-11.59 0
15 12.00-12.29 0
16 12.30-12.59 0
17 13.00-13.29 0
18 13.30-13.59 0
19 14.00-14.29 0
20 14.30-14.59 0
21 15.00-15.29 0
22 15.30-15.59 0
23 16.00-16.29 0
24 16.30-16.59 0
25 17.00-17.29 0
26 17.30-17.59 0
27 18.00-18.29 0
28 18.30-18.59 0
29 19.00-19.29 0
30 19.30-19.59 0
31 20.00-20.29 0
32 20.30-20.59 0
33 21.00-21.29 0
34 21.30-21.59 1
35 22.00-22.29 0
36 22.30-22.59 0
37 23.00-23.29 0
38 23.30-23.59 0
39 24.00-24.29 0
40 24.30-24.59 0
41 00.30-04.59 0
98 včeraj ni gledal TV 147
99 nikoli ne gleda TV 16
" " 1867

Valid range from 1 to 41

Q104_1 TV Slovenija 1.04 KATERE OD NAVEDENIH TV POSTAJ LAHKO SPREJEMATE NA VAŠEM TV SPREJEMNIKU? (Več odgovorov)

- TV Slovenija

Value 17466 Frequency
1 mašilo 18
3 izbral/a 1977
9 nima TV 36

Valid range from 1 to 3

Q104_2 POP TV 1.04 KATERE OD NAVEDENIH TV POSTAJ LAHKO SPREJEMATE NA VAŠEM TV SPREJEMNIKU? (Več odgovorov)

- POP TV

Value 18465 Frequency
1 mašilo 432
3 izbral/a 1563
9 nima TV 36

Valid range from 1 to 3

Q104_3 Kanal A 1.04 KATERE OD NAVEDENIH TV POSTAJ LAHKO SPREJEMATE NA VAŠEM TV SPREJEMNIKU? (Več odgovorov)

- Kanal A

Value 19464 Frequency
1 mašilo 577
3 izbral/a 1418
9 nima TV 36

Valid range from 1 to 3

Q104_4 TV3 1.04 KATERE OD NAVEDENIH TV POSTAJ LAHKO SPREJEMATE NA VAŠEM TV SPREJEMNIKU? (Več odgovorov)

- TV3

Value 20463 Frequency
1 mašilo 768
3 izbral/a 1227
9 nima TV 36

Valid range from 1 to 3

Q104_5 TV Koper 1.04 KATERE OD NAVEDENIH TV POSTAJ LAHKO SPREJEMATE NA VAŠEM TV SPREJEMNIKU? (Več odgovorov)

- TV Koper

Value 21462 Frequency
1 mašilo 1271
3 izbral/a 725
9 nima TV 35

Valid range from 1 to 3

Q104_6 lokalno TV 1.04 KATERE OD NAVEDENIH TV POSTAJ LAHKO SPREJEMATE NA VAŠEM TV SPREJEMNIKU? (Več odgovorov)

- lokalno TV postajo

Value 22461 Frequency
1 mašilo 1034
3 izbral/a 962
9 nima TV 35

Valid range from 1 to 3

Q104_7 tuje (satelitske) TV postaje 1.04 KATERE OD NAVEDENIH TV POSTAJ LAHKO SPREJEMATE NA VAŠEM TV SPREJEMNIKU? (Več odgovorov)

- tuje (satelitske) TV postaje

Value 23460 Frequency
1 mašilo 681
3 izbral/a 1313
9 nima TV 37

Valid range from 1 to 3

Q105_1 1 TV POSTAJA VČERAJ 1.05 NA KATERI TV POSTAJI STE VČERAJ GLEDALI NAJVEČ ODDAJ OZIROMA PROGRAMA? ALI LAHKO NAVEDETE ŠE DRUGO SLOVENSKO TV POSTAJO, KI STE JO VČERAJ DOSTI SPREMLJALI?

- 1. postaja:

Value 24459 Frequency
1 TV Slovenija 762
2 POP TV 600
3 Kanal A 68
4 TV3 6
5 TV Koper 2
6 lokalna TV postaja 4
7 tuje (satelitske) TV postaje 95
8 se ne spomnim katere 9
9 nisem gledal televizije 483
" " 2

Valid range from 1 to 7

Q105_2 2 TV POSTAJA VČERAJ 1.05 NA KATERI TV POSTAJI STE VČERAJ GLEDALI NAJVEČ ODDAJ OZIROMA PROGRAMA? ALI LAHKO NAVEDETE ŠE DRUGO SLOVENSKO TV POSTAJO, KI STE JO VČERAJ DOSTI SPREMLJALI?

- 2. postaja:

Value 25458 Frequency
1 TV Slovenija 337
2 POP TV 283
3 Kanal A 159
4 TV3 8
5 TV Koper 13
6 lokalna TV postaja 32
7 tuje (satelitske) TV postaje 154
8 se ne spomnim katere 49
9 nisem gledal televizije 465
" " 531

Valid range from 1 to 7

Q106_1 TV Dnevnik TV Slovenije 1.06 KATERE OSREDNJE TELEVIZIJSKE INFORMATIVNE ODDAJE STE VČERAJ GLEDALI?

- TV Dnevnik TV Slovenije

Value 26457 Frequency
1 mašilo 447
3 izbral/a 837
9 nobene 747

Valid range from 1 to 3

Q106_2 24 ur POP TV 1.06 KATERE OSREDNJE TELEVIZIJSKE INFORMATIVNE ODDAJE STE VČERAJ GLEDALI?

- 24 ur POP TV

Value 27456 Frequency
1 mašilo 775
3 izbral/a 510
9 nobene 746

Valid range from 1 to 3

Q106_3 Odmevi TV Slovenije 1.06 KATERE OSREDNJE TELEVIZIJSKE INFORMATIVNE ODDAJE STE VČERAJ GLEDALI?

- Odmevi TV Slovenije

Value 28455 Frequency
1 mašilo 1041
3 izbral/a 244
9 nobene 746

Valid range from 1 to 3

Q106_4 tuje informativne oddaje 1.06 KATERE OSREDNJE TELEVIZIJSKE INFORMATIVNE ODDAJE STE VČERAJ GLEDALI?

- tuje informativne oddaje

Value 29454 Frequency
1 mašilo 1175
3 izbral/a 109
9 nobene 747

Valid range from 1 to 3

Q107_1 1.NAJLJUBŠI PROGRAM 1.07 KAKŠNE VRSTE TV PROGRAMOV NAJRAJE GLEDATE? PROSIMO NAVEDITE DVE IN JU RAZVRSTITE PO POMENU.

- 1. vrsta TV programa:

Value 30453 Frequency
1 zabavne oddaje 350
2 filme 588
3 nadaljevanke 132
4 dokumentarce 226
5 politično-informativoddaje 341
6 izobraževalne oddaje 78
7 šport 243
9 ne morem oceniti 73

Valid range from 1 to 7

Q107_2 2.NAJLJUBŠI PROGRAM 1.07 KAKŠNE VRSTE TV PROGRAMOV NAJRAJE GLEDATE? PROSIMO NAVEDITE DVE IN JU RAZVRSTITE PO POMENU.

- 2. vrsta TV programa:

Value 31452 Frequency
1 zabavne oddaje 270
2 filme 454
3 nadaljevanke 209
4 dokumentarce 256
5 politično-informativoddaje 294
6 izobraževalne oddaje 143
7 šport 268
9 ne morem oceniti 85
" " 52

Valid range from 1 to 7

Q108A Tednik (TVS) 1.08 ALI LAHKO POVESTE KAKO POGOSTO GLEDATE NASLEDNJE ODDAJE Z AKTUALNO POLITIČNO VSEBINO NA NAŠIH TELEVIZIJAH?

a) Tednik (TVS)

Value 32451 Frequency
1 redno, pogosto 775
2 včasih 976
3 nikoli 238
9 ne gleda TV 42

Valid range from 1 to 3

Q108B Studio City (TVS) 1.08 ALI LAHKO POVESTE KAKO POGOSTO GLEDATE NASLEDNJE ODDAJE Z AKTUALNO POLITIČNO VSEBINO NA NAŠIH TELEVIZIJAH?

b) Studio City (TVS)

Value 33450 Frequency
1 redno, pogosto 190
2 včasih 725
3 nikoli 1075
9 ne gleda TV 41

Valid range from 1 to 3

Q108C Utrip (TVS) 1.08 ALI LAHKO POVESTE KAKO POGOSTO GLEDATE NASLEDNJE ODDAJE Z AKTUALNO POLITIČNO VSEBINO NA NAŠIH TELEVIZIJAH?

c) Utrip (TVS)

Value 34449 Frequency
1 redno, pogosto 381
2 včasih 886
3 nikoli 723
9 ne gleda TV 41

Valid range from 1 to 3

Q108D Pro et kontra (TVS) 1.08 ALI LAHKO POVESTE KAKO POGOSTO GLEDATE NASLEDNJE ODDAJE Z AKTUALNO POLITIČNO VSEBINO NA NAŠIH TELEVIZIJAH?

d) Pro et kontra (TVS)

Value 35448 Frequency
1 redno, pogosto 107
2 včasih 372
3 nikoli 1511
9 ne gleda TV 41

Valid range from 1 to 3

Q108E Omizje (TVS) 1.08 ALI LAHKO POVESTE KAKO POGOSTO GLEDATE NASLEDNJE ODDAJE Z AKTUALNO POLITIČNO VSEBINO NA NAŠIH TELEVIZIJAH?

e) Omizje (TVS)

Value 36447 Frequency
1 redno, pogosto 268
2 včasih 988
3 nikoli 734
9 ne gleda TV 41

Valid range from 1 to 3

Q108F Zrcalo tedna (TVS) 1.08 ALI LAHKO POVESTE KAKO POGOSTO GLEDATE NASLEDNJE ODDAJE Z AKTUALNO POLITIČNO VSEBINO NA NAŠIH TELEVIZIJAH?

f) Zrcalo tedna (TVS)

Value 37446 Frequency
1 redno, pogosto 625
2 včasih 979
3 nikoli 386
9 ne gleda TV 41

Valid range from 1 to 3

Q108G Argument (POP TV) 1.08 ALI LAHKO POVESTE KAKO POGOSTO GLEDATE NASLEDNJE ODDAJE Z AKTUALNO POLITIČNO VSEBINO NA NAŠIH TELEVIZIJAH?

g) Argument (POP TV)

Value 38445 Frequency
1 redno, pogosto 120
2 včasih 594
3 nikoli 1275
9 ne gleda TV 41
" " 1

Valid range from 1 to 3

Q108H Obraz tedna (POP TV) 1.08 ALI LAHKO POVESTE KAKO POGOSTO GLEDATE NASLEDNJE ODDAJE Z AKTUALNO POLITIČNO VSEBINO NA NAŠIH TELEVIZIJAH?

h) Obraz tedna (POP TV)

Value 39444 Frequency
1 redno, pogosto 108
2 včasih 638
3 nikoli 1243
9 ne gleda TV 41
" " 1

Valid range from 1 to 3

Q108I TV konferenca (TVS) 1.08 ALI LAHKO POVESTE KAKO POGOSTO GLEDATE NASLEDNJE ODDAJE Z AKTUALNO POLITIČNO VSEBINO NA NAŠIH TELEVIZIJAH?

i) TV konferenca (TVS)

Value 40443 Frequency
1 redno, pogosto 143
2 včasih 574
3 nikoli 1273
9 ne gleda TV 41

Valid range from 1 to 3

Q108J Parlamentarna krizpotja (TVS) 1.08 ALI LAHKO POVESTE KAKO POGOSTO GLEDATE NASLEDNJE ODDAJE Z AKTUALNO POLITIČNO VSEBINO NA NAŠIH TELEVIZIJAH?

j) Parlamentarna križpotja (TVS)

Value 41442 Frequency
1 redno, pogosto 123
2 včasih 459
3 nikoli 1407
9 ne gleda TV 42

Valid range from 1 to 3

Q109_1 1.RADIJSKA POSTAJA 1.09 NA KATERIH RADIJSKIH POSTAJAH STE VČERAJ POSLUŠALI NAJVEČ ODDAJ OZIROMA PROGRAMA? PROSIMO NAVEDITE PRVI DVE IN JU RAZVRSTITE PO POMENU.

- 1. postaja:

Value 42441 Frequency
1 1. program Radia Slovenija 291
2 2. program Radia Slovenija (Val 202) 357
3 3. program Radia Slovenija (program ARS) 12
4 Radio Študent 11
5 Radio Ognjišče 46
6 lokalno radijsko postajo z informativnimi vsebinami (Maribor, Koper..) 421
7 lokalno radijsko postajo glasbeno-oglaševalnetipa (Dur, Salomon..) 396
8 tuje radijske postaje 23
9 včeraj ni poslušal radia 356
0 ne posluša radia 112
" " 6

Valid range from 0 to 9

Q109_2 2.RADIJSKA POSTAJA 1.09 NA KATERIH RADIJSKIH POSTAJAH STE VČERAJ POSLUŠALI NAJVEČ ODDAJ OZIROMA PROGRAMA? PROSIMO NAVEDITE PRVI DVE IN JU RAZVRSTITE PO POMENU.

- 2. postaja:

Value 43440 Frequency
1 1. program Radia Slovenija 139
2 2. program Radia Slovenija (Val 202) 246
3 3. program Radia Slovenija (program ARS) 11
4 Radio Študent 16
5 Radio Ognjišče 52
6 lokalno radijsko postajo z informativnimi vsebinami (Maribor, Koper..) 175
7 lokalno radijsko postajo glasbeno-oglaševalnetipa (Dur, Salomon..) 221
8 tuje radijske postaje 56
9 včeraj ni poslušal radia 343
0 ne posluša radia 111
" " 661

Valid range from 0 to 9

Q110_1 Prva jutranja kronika ob 5.30 1.10 KATERE INFORMATIVNE ODDAJE RADIA SLOVENIJA REDNO (SKORAJ VSAKODNEVNO) SPREMLJATE?

- Prva jutranja kronika ob 5.30

Value 44439 Frequency
1 mašilo 931
3 izbral/a 357
9 ne posluša radia 736
" " 7

Valid range from 1 to 3

Q110_2 Druga jutranja kronika ob 7.00 1.10 KATERE INFORMATIVNE ODDAJE RADIA SLOVENIJA REDNO (SKORAJ VSAKODNEVNO) SPREMLJATE?

- Druga jutranja kronika ob 7.00

Value 45438 Frequency
1 mašilo 662
3 izbral/a 628
9 ne posluša radia 736
" " 5

Valid range from 1 to 3

Q110_3 Danes do 13.00 1.10 KATERE INFORMATIVNE ODDAJE RADIA SLOVENIJA REDNO (SKORAJ VSAKODNEVNO) SPREMLJATE?

- Danes do 13.00

Value 46437 Frequency
1 mašilo 983
3 izbral/a 306
9 ne posluša radia 737
" " 5

Valid range from 1 to 3

Q110_4 Dogodki in odmevi ob 15.30 1.10 KATERE INFORMATIVNE ODDAJE RADIA SLOVENIJA REDNO (SKORAJ VSAKODNEVNO) SPREMLJATE?

- Dogodki in odmevi ob 15.30

Value 47436 Frequency
1 mašilo 756
3 izbral/a 533
9 ne posluša radia 737
" " 5

Valid range from 1 to 3

Q110_5 Radijski dnevnik ob 19.00 1.10 KATERE INFORMATIVNE ODDAJE RADIA SLOVENIJA REDNO (SKORAJ VSAKODNEVNO) SPREMLJATE?

- Radijski dnevnik ob 19.00

Value 48435 Frequency
1 mašilo 1026
3 izbral/a 263
9 ne posluša radia 737
" " 5

Valid range from 1 to 3

Q110_6 Zrcalo dneva ob 22.00 1.10 KATERE INFORMATIVNE ODDAJE RADIA SLOVENIJA REDNO (SKORAJ VSAKODNEVNO) SPREMLJATE?

- Zrcalo dneva ob 22.00

Value 49434 Frequency
1 mašilo 1203
3 izbral/a 87
9 ne posluša radia 736
" " 5

Valid range from 1 to 3

Q110_7 Studio ob sedemnajstih 1.10 KATERE INFORMATIVNE ODDAJE RADIA SLOVENIJA REDNO (SKORAJ VSAKODNEVNO) SPREMLJATE?

- Studio ob sedemnajstih

Value 50433 Frequency
1 mašilo 1173
3 izbral/a 114
9 ne posluša radia 739
" " 5

Valid range from 1 to 3

Q111_1 Delo 1.11 KATERE DNEVNE ČASOPISE REDNO (SKORAJ VSAKODNEVNO) BERETE?

- Delo

Value 51432 Frequency
1 mašilo 957
3 izbral/a 500
9 nobenega 574

Valid range from 1 to 3

Q111_2 Dnevnik

- Dnevnik

Value 52431 Frequency
1 mašilo 1097
3 izbral/a 360
9 nobenega 574

Valid range from 1 to 3

Q111_3 Večer

- Večer

Value 53430 Frequency
1 mašilo 1075
3 izbral/a 382
9 nobenega 574

Valid range from 1 to 3

Q111_4 Slovenske Novice

- Slovenske Novice

Value 54429 Frequency
1 mašilo 905
3 izbral/a 553
9 nobenega 573

Valid range from 1 to 3

Q111_5 tuji dnevni časopisi

- tuji dnevni časopisi

Value 55428 Frequency
1 mašilo 1419
3 izbral/a 35
9 nobenega 577

Valid range from 1 to 3

Q112_1 Primorske novice 1.12 KATERE REGIONALNE ČASOPISE REDNO BERETE?

- Primorske novice

Value 56427 Frequency
1 mašilo 477
3 izbral/a 200
9 nobenega 1352
" " 2

Valid range from 1 to 3

Q112_2 Gorenjski glas

- Gorenjski glas

Value 57426 Frequency
1 mašilo 546
3 izbral/a 131
9 nobenega 1352
" " 2

Valid range from 1 to 3

Q112_3 Dolenjski list

- Dolenjski list

Value 58425 Frequency
1 mašilo 585
3 izbral/a 92
9 nobenega 1352
" " 2

Valid range from 1 to 3

Q112_4 Pomurski vestnik

- Pomurski vestnik

Value 59424 Frequency
1 mašilo 582
3 izbral/a 95
9 nobenega 1352
" " 2

Valid range from 1 to 3

Q112_5 Naš tednik

- Naš tednik

Value 60423 Frequency
1 mašilo 615
3 izbral/a 62
9 nobenega 1352
" " 2

Valid range from 1 to 3

Q112_6 Tednik Ptuj

- Tednik Ptuj

Value 61422 Frequency
1 mašilo 614
3 izbral/a 63
9 nobenega 1352
" " 2

Valid range from 1 to 3

Q112_7 Zasavc

- Zasavc

Value 62421 Frequency
1 mašilo 647
3 izbral/a 30
9 nobenega 1352
" " 2

Valid range from 1 to 3

Q113_1 Jana 1.13 KATERE OD NAŠTETIH REVIJ, TEDNIKOV BERETE REDNO ALI POGOSTO?

- Jana

Value 63420 Frequency
1 mašilo 946
3 izbral/a 558
9 nobenega od teh 527

Valid range from 1 to 3

Q113_2 Naša zena

- Naša žena

Value 64419 Frequency
1 mašilo 1301
3 izbral/a 204
9 nobenega od teh 526

Valid range from 1 to 3

Q113_3 Nedeljski Dnevnik

- Nedeljski Dnevnik

Value 65418 Frequency
1 mašilo 823
3 izbral/a 682
9 nobenega od teh 526

Valid range from 1 to 3

Q113_4 Mag

- Mag

Value 66417 Frequency
1 mašilo 1246
3 izbral/a 259
9 nobenega od teh 526

Valid range from 1 to 3

Q113_5 Mladina

- Mladina

Value 67416 Frequency
1 mašilo 1291
3 izbral/a 214
9 nobenega od teh 526

Valid range from 1 to 3

Q113_6 Kmečki glas

- Kmečki glas

Value 68415 Frequency
1 mašilo 1343
3 izbral/a 162
9 nobenega od teh 526

Valid range from 1 to 3

Q113_7 7D

- 7D

Value 69414 Frequency
1 mašilo 1379
3 izbral/a 126
9 nobenega od teh 526

Valid range from 1 to 3

Q113_8 Druzina

- Družina

Value 70413 Frequency
1 mašilo 1337
3 izbral/a 168
9 nobenega od teh 526

Valid range from 1 to 3

Q113_9 Ognjišče

- Ognjišče

Value 71412 Frequency
1 mašilo 1285
3 izbral/a 220
9 nobenega od teh 526

Valid range from 1 to 3

Q113_10 Sobotno Delo

- Sobotno Delo

Value 72411 Frequency
1 mašilo 1165
3 izbral/a 340
9 nobenega od teh 526

Valid range from 1 to 3

Q113_11 sobotni Dnevnik

- sobotni Dnevnik

Value 73410 Frequency
1 mašilo 1374
3 izbral/a 131
9 nobenega od teh 526

Valid range from 1 to 3

Q113_12 Gospodarski vestnik

- Gospodarski vestnik

Value 74409 Frequency
1 mašilo 1413
3 izbral/a 91
9 nobenega od teh 527

Valid range from 1 to 3

Q114 PRILJUBLJENA MEDIJSKA OSEBNOST

1.14 ALI BI LAHKO NAVEDLI KAKEGA TELEVIZIJSKEGA, RADIJSKEGA ALI ČASOPISNEGA NOVINARJA, PISCA, KOLUMNISTA, KATEREGA PRISPEVKE ŠE POSEBNO RADI BERETE OZIROMA POSLUŠATE?

Value 75408 Frequency
99 ne vem, ga ni 1121
1 MATJAZ TANKO 49
2 NATAŠA PIRC 35
3 SANDI ČOLNIK 25
4 MARKO CRNKOVI] 21
5 BORIS JEZ 23
6 DARJA ZGONC 21
7 LADO AMBROZIČ 23
8 MILE VREG 2
9 MARJAN JERMAN 59
10 DARKO MARIN 15
11 MANCA KOŠIR 5
12 DANILO SLIVNIK 15
13 VINKO VASLE 8
14 MARCEL ŠTEFANČIČ 6
15 MILE ŠETINC 3
16 VLADO MIHELJAK 10
17 DRAGO BALAZIČ 6
18 LIDIJA HREN 15
19 UROŠ LIPUŠČEK 9
20 0
21 JOZE HUDEČEK 19
22 ALI ZARDIN 3
23 BLANKA DOBERŠEK 1
24 VIDA PETOVČIČ 7
25 ROSVITA PESEK 19
26 JURIJ GUSTINČIČ 13
27 JANEZ ČUČEK 43
33 2
64 1
66 drugo 451
" " 1

Valid range from 1 to 66

Q115 NEOBJEKTIVNI MEDIJ

1.15 ALI LAHKO NAVEDETE KAK TELEVIZIJSKI ALI RADIJSKI PROGRAM, ČASOPIS ALI REVIJO, KI SE VAM ZDI PRI SVOJEM POROČANJU NEOBJEKTIVEN IN MU ZATO NE ZAUPATE?

Value 76407 Frequency
99 ne vem, ga ni 1597
1 TV SLOVENIJA 29
2 POP TV 9
3 KANAL A 2
4 TV 3 15
5 TV KOPER 1
6 LOKALNE TV POSTAJE 3
7 DELO 22
8 DNEVNIK 24
9 VEČER 7
10 SLOVENSKE NOVICE 103
11 REGIONALNI ČASOPISI 4
12 JANA 4
13 0
14 NEDELJSKI DNEVNIK 10
15 MAG 95
16 MLADINA 8
17 KMEČKI GLAS 2
18 7D 1
19 DRUZINA 2
20 OGNJIŠČE 4
21 0
22 0
23 0
24 LADY 28
25 RADIO SLOVENIJA 3
26 0
27 RADIO OGNJIŠČE 3
28 LOKALNA RADIJSKA POSTAJA 3
55 1
66 drugo 47
69 1
" " 3

Valid range from 1 to 69

Q116 ČIGAVO MNENJE CENITE

1.16 VSAK ČLOVEK MNENJA NEKATERIH LJUDI ŠE POSEBNO CENI IN UPOŠTEVA. ZANIMA NAS ČIGAVO MNENJE LAHKO NAJBOLJ VPLIVA NA VAŠE, KO GRE ZA POMEMBNA POLITIČNA VPRAŠANJA?

Value 77406 Frequency
1 mnenje nekoga ki ga osebno poznate (član družine, prijatelj, sodelavec) 707
2 mnenje določenega politika 298
3 mnenje določenega novinarja 99
4 mnenje določenega gospodarstvenika 115
5 mnenje določenega znanstvenika, strokovnjaka 301
9 ne vem, b.o. 509
" " 2

Valid range from 1 to 5

Q117A stališčem zakonca 1.17 KAJ BI REKLI, KOLIKO SO NA SPLOŠNO VAŠA STALIŠČA GLEDE POMEMBNEJŠIH POLITIČNIH VPRAŠANJ BLIZU ...

a) stališčem zakonca (partnerja)

Value 78405 Frequency
1 zelo blizu 395
2 blizu 566
3 niti blizu niti daleč 291
4 daleč 67
5 zelo daleč 65
9 ne vem, se ne nanaša 644
" " 3

Valid range from 1 to 5

Q117B stališčem vaših staršev 1.17 KAJ BI REKLI, KOLIKO SO NA SPLOŠNO VAŠA STALIŠČA GLEDE POMEMBNEJŠIH POLITIČNIH VPRAŠANJ BLIZU ...

b) stališčem vaših staršev

Value 79404 Frequency
1 zelo blizu 141
2 blizu 381
3 niti blizu niti daleč 350
4 daleč 125
5 zelo daleč 96
9 ne vem, se ne nanaša 934
" " 4

Valid range from 1 to 5

Q117C stališčem vaših otrok 1.17 KAJ BI REKLI, KOLIKO SO NA SPLOŠNO VAŠA STALIŠČA GLEDE POMEMBNEJŠIH POLITIČNIH VPRAŠANJ BLIZU ...

c) stališčem vaših (odraslih) otrok

Value 80403 Frequency
1 zelo blizu 150
2 blizu 359
3 niti blizu niti daleč 246
4 daleč 79
5 zelo daleč 37
9 ne vem, se ne nanaša 1152
" " 8

Valid range from 1 to 5

Q117D stališčem prijateljev 1.17 KAJ BI REKLI, KOLIKO SO NA SPLOŠNO VAŠA STALIŠČA GLEDE POMEMBNEJŠIH POLITIČNIH VPRAŠANJ BLIZU ...

d) stališčem znancev, prijateljev

Value 81402 Frequency
1 zelo blizu 97
2 blizu 665
3 niti blizu niti daleč 725
4 daleč 132
5 zelo daleč 50
9 ne vem, se ne nanaša 362

Valid range from 1 to 5

Q117E stališčem sodelavcev 1.17 KAJ BI REKLI, KOLIKO SO NA SPLOŠNO VAŠA STALIŠČA GLEDE POMEMBNEJŠIH POLITIČNIH VPRAŠANJ BLIZU ...

e) stališčem sodelavcev v službi

Value 82401 Frequency
1 zelo blizu 53
2 blizu 351
3 niti blizu niti daleč 485
4 daleč 118
5 zelo daleč 63
9 ne vem, se ne nanaša 959
" " 2

Valid range from 1 to 5

Q117F stališčem sosedov 1.17 KAJ BI REKLI, KOLIKO SO NA SPLOŠNO VAŠA STALIŠČA GLEDE POMEMBNEJŠIH POLITIČNIH VPRAŠANJ BLIZU ...

f) stališčem sosedov

Value 83400 Frequency
1 zelo blizu 55
2 blizu 334
3 niti blizu niti daleč 542
4 daleč 214
5 zelo daleč 160
9 ne vem, se ne nanaša 726

Valid range from 1 to 5

Q118 RAZLIČNO POLITIČNO MNENJE (Z ZAKONCEM)

1.18 KADAR IMATE Z ZAKONCEM (PARTNERJEM) RAZLIČNO MNENJE O KAKI POLITIČNI ZADEVI, KAJ SE PONAVADI ZGODI?

Value 84399 Frequency
1 jaz prepričam njega (njo) 69
2 on (ona) prepriča mene 55
3 vsak pol popusti 295
4 razpravljava, a vsak ostane pri svojem 566
5 raje se izognem razpravi o tem 436
9 drugo, ne vem, se ne nanaša 609
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q119 RAZLIČNO POLITIČNO MNENJE (ZNANCI,SODELA

1.19 KAJ PA V POGOVORIH Z ZNANCI, PRIJATELJI, SODELAVCI - KAJ SE PONAVADI ZGODI, KADAR IMATE RAZLIČNO MNENJE O KAKI POLITIČNI ZADEVI?

Value 85398 Frequency
1 jaz prepričam druge 59
2 drugi prepričajo mene 32
3 vsak pol popusti 244
4 razpravljamo, a vsak ostane pri svojem 894
5 raje se izognem razpravi o tem 591
9 drugo, ne vem 211

Valid range from 1 to 5

Q120A izobrazba, strokovnost 1.20 ZAMISLITE SI, DA NA OKROGLI MIZI NA TELEVIZIJI SKUPINA GOSTOV RAZPRAVLJA O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO. KOLIKO SO ZA VAS POMEMBNE NASLEDNJE LASTNOSTI, KO SE ODLOČATE KOMU BI NAJBOLJ VERJELI?

a) izobrazba, strokovnost

Value 86397 Frequency
1 zelo pomembno 997
2 pomembno 694
3 neodločen 125
4 nepomembno 91
5 zelo nepomembno 32
9 ne vem, b.o. 92

Valid range from 1 to 5

Q120B kateri stranki pripada 1.20 ZAMISLITE SI, DA NA OKROGLI MIZI NA TELEVIZIJI SKUPINA GOSTOV RAZPRAVLJA O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO. KOLIKO SO ZA VAS POMEMBNE NASLEDNJE LASTNOSTI, KO SE ODLOČATE KOMU BI NAJBOLJ VERJELI?

b) kateri stranki pripada

Value 87396 Frequency
1 zelo pomembno 157
2 pomembno 427
3 neodločen 300
4 nepomembno 721
5 zelo nepomembno 273
9 ne vem, b.o. 153

Valid range from 1 to 5

Q120C da je osebnost z ugledom 1.20 ZAMISLITE SI, DA NA OKROGLI MIZI NA TELEVIZIJI SKUPINA GOSTOV RAZPRAVLJA O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO. KOLIKO SO ZA VAS POMEMBNE NASLEDNJE LASTNOSTI, KO SE ODLOČATE KOMU BI NAJBOLJ VERJELI?

c) da je osebnost z ugledom

Value 88395 Frequency
1 zelo pomembno 389
2 pomembno 925
3 neodločen 268
4 nepomembno 271
5 zelo nepomembno 72
9 ne vem, b.o. 106

Valid range from 1 to 5

Q120D zunanji videz, urejenost 1.20 ZAMISLITE SI, DA NA OKROGLI MIZI NA TELEVIZIJI SKUPINA GOSTOV RAZPRAVLJA O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO. KOLIKO SO ZA VAS POMEMBNE NASLEDNJE LASTNOSTI, KO SE ODLOČATE KOMU BI NAJBOLJ VERJELI?

d) zunanji videz, urejenost, nastop

Value 89394 Frequency
1 zelo pomembno 296
2 pomembno 841
3 neodločen 294
4 nepomembno 386
5 zelo nepomembno 129
9 ne vem, b.o. 85

Valid range from 1 to 5

Q120E starost, izkušenost 1.20 ZAMISLITE SI, DA NA OKROGLI MIZI NA TELEVIZIJI SKUPINA GOSTOV RAZPRAVLJA O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO. KOLIKO SO ZA VAS POMEMBNE NASLEDNJE LASTNOSTI, KO SE ODLOČATE KOMU BI NAJBOLJ VERJELI?

e) starost, izkušenost

Value 90393 Frequency
1 zelo pomembno 468
2 pomembno 896
3 neodločen 287
4 nepomembno 240
5 zelo nepomembno 57
9 ne vem, b.o. 83

Valid range from 1 to 5

Q121 DOSE.EN NAMEN KAMPANJE

1.21 V SLOVENIJI JE V ZADNJEM ČASU POTEKALO VEČ OGLAŠEVALSKIH AKCIJ KOT NPR. KAMPANJA PROTI KAJENJU, ZAŠČITA PRED AIDSOM, UPORABA VARNOSTNEGA PASU, VSI DRUGAČNI, VSI ENAKOPRAVNI, KATERIH NAMEN JE BIL OSVEŠČANJE JAVNOSTI. ALI MENITE, DA TAKŠNA SPOROČILA DOSEŽEJO SVOJ NAMEN, ALI GA NE DOSEŽEJO?

Value 91392 Frequency
1 dosežejo 1080
2 ne dosežejo 665
9 ne vem 282
" " 4

Valid range from 1 to 2

Q122 SMOTRNOST UPORABE KAMPANJ

1.22 ALI SE VAM ZDI PRIMERNO ZA TAKŠNO VRSTO OGLAŠEVANJA UPORABLJATI DENAR DAVKOPLAČEVALCEV?

Value 92391 Frequency
1 da 827
2 ne 889
9 ne vem 315

Valid range from 1 to 2

Q123 KAJ NAVADNO STORITE Z REKLAMNIMI ZLO.ENK

1.23 KAJ NAVADNO STORITE Z REKLAMNIMI ZLOŽENKAMI IN PODOBNIMI TISKOVINAMI, KI JIH DOBITE V NABIRALNIKU?

Value 93390 Frequency
1 vržete jih stran, ne da bi jih pogledali 141
2 na hitro jih pregledate in potem takoj vržete stran 1199
3 tako pošto preberete 654
9 ne dobivam tiskovin 37

Valid range from 1 to 3

Q124 ALI STE .E KDAJ POKLICALI 080

1.24 ALI STE ŽE KDAJ POKLICALI BREZPLAČNO KOMERCIALNO TELEFONSKO ŠTEVILKO 080?

Value 94389 Frequency
1 da 137
2 ne 1671
3 ne poznam 223

Valid range from 1 to 3

Q201 STE

2.00 ZAZNAVA RAZMER, VREDNOTE 2.01 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ... (le en odgovor)

Value 95388 Frequency
1 zelo srečni 208
2 precej srečni 1194
3 ne preveč srečni 465
4 sploh niste srečni 68
9 ne vem 96

Valid range from 1 to 4

Q202_1 1.NAJPOMEMBNEJŠI CILJ 2.02 V TEM ČASU SE VELIKO GOVORI O CILJIH, KI NAJ BI JIH SLOVENIJA DOSEGLA V NASLEDNJIH 15 LETIH. KATERI OD CILJEV, KI VAM JIH BOMO NAŠTELI, SO PO VAŠEM MNENJU NAJPOMEMBNEJŠI? IZBERITE NAJVEČ DVA IN JU RAZVRSTITE PO POMEMBNOSTI.

- 1. cilj:

Value 96387 Frequency
1 povečanje rodnosti 190
2 politična stabilnost 425
3 zmanjševanje kriminala in korupcije 810
4 zmanjševanje inflacije 262
5 čimprejšnja vključitev v EU 163
6 doseči nacionalno spravo 63
8 nobeden od teh 36
9 ne vem 81
" " 1

Valid range from 1 to 8

Q202_2 2.NAJPOMEMBNEJŠI CILJ 2.02 V TEM ČASU SE VELIKO GOVORI O CILJIH, KI NAJ BI JIH SLOVENIJA DOSEGLA V NASLEDNJIH 15 LETIH. KATERI OD CILJEV, KI VAM JIH BOMO NAŠTELI, SO PO VAŠEM MNENJU NAJPOMEMBNEJŠI? IZBERITE NAJVEČ DVA IN JU RAZVRSTITE PO POMEMBNOSTI.

- 2. cilj:

Value 97386 Frequency
1 povečanje rodnosti 135
2 politična stabilnost 381
3 zmanjševanje kriminala in korupcije 493
4 zmanjševanje inflacije 498
5 čimprejšnja vključitev v EU 203
6 doseči nacionalno spravo 143
8 nobeden od teh 29
9 ne vem 92
" " 57

Valid range from 1 to 8

Q203A materialni standard druzin 2.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES, Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI OB OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

a) materialni standard družin

Value 98385 Frequency
1 danes dosti slabše 257
2 danes slabše 968
3 približno enake 498
4 danes boljše 232
5 danes dosti boljše 30
9 ne vem 45
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q203B pravna varnost 2.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES, Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI OB OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

b) pravna varnost (zašči- ta pravic posameznika)

Value 99384 Frequency
1 danes dosti slabše 244
2 danes slabše 734
3 približno enake 592
4 danes boljše 252
5 danes dosti boljše 25
9 ne vem 182
" " 2

Valid range from 1 to 5

Q203C dobiti stanovanje 2.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES, Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI OB OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

c) možnost dobiti stanovanje

Value 100383 Frequency
1 danes dosti slabše 551
2 danes slabše 954
3 približno enake 192
4 danes boljše 71
5 danes dosti boljše 7
9 ne vem 255
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q203D dobiti zaposlitev 2.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES, Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI OB OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

d) možnost dobiti zaposlitev

Value 101382 Frequency
1 danes dosti slabše 736
2 danes slabše 1014
3 približno enake 171
4 danes boljše 43
5 danes dosti boljše 5
9 ne vem 61
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q203E varnost zaposlitve 2.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES, Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI OB OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

e) varnost zaposlitve, (obdržati zaposlitev)

Value 102381 Frequency
1 danes dosti slabše 574
2 danes slabše 1065
3 približno enake 221
4 danes boljše 54
5 danes dosti boljše 3
9 ne vem 113
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q203F dostopnost šol 2.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES, Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI OB OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

f) dostopnost šol

Value 103380 Frequency
1 danes dosti slabše 96
2 danes slabše 506
3 približno enake 825
4 danes boljše 381
5 danes dosti boljše 45
9 ne vem 177
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q203G socialna varnost 2.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES, Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI OB OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

g) socialna varnost

Value 104379 Frequency
1 danes dosti slabše 255
2 danes slabše 895
3 približno enake 540
4 danes boljše 184
5 danes dosti boljše 13
9 ne vem 142
" " 2

Valid range from 1 to 5

Q203H zaščita potrošnikov 2.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES, Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI OB OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

h) zaščita potrošnikov

Value 105378 Frequency
1 danes dosti slabše 114
2 danes slabše 487
3 približno enake 614
4 danes boljše 473
5 danes dosti boljše 35
9 ne vem 306
" " 2

Valid range from 1 to 5

Q203I osebna varnost 2.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES, Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI OB OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

i) osebna varnost

Value 106377 Frequency
1 danes dosti slabše 168
2 danes slabše 720
3 približno enake 771
4 danes boljše 215
5 danes dosti boljše 16
9 ne vem 139
" " 2

Valid range from 1 to 5

Q203J varovanje okolja 2.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES, Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI OB OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

j) varovanje okolja

Value 107376 Frequency
1 danes dosti slabše 117
2 danes slabše 412
3 približno enake 593
4 danes boljše 733
5 danes dosti boljše 63
9 ne vem 112
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q203K cene dobrin 2.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES, Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI OB OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

k) cene življenjskih dobrin

Value 108375 Frequency
1 danes dosti slabše 280
2 danes slabše 896
3 približno enake 563
4 danes boljše 159
5 danes dosti boljše 11
9 ne vem 121
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q204 OCENITE .IVLJENJE

2.04 OCENITE, KAKO ZADOVOLJNI STE Z ŽIVLJENJEM NA SPLOH?

Value 109374 Frequency
1 zadovoljen 611
2 dokaj zadovoljen 1047
3 ne kaj dosti zadovoljen 300
4 sploh nisem zadovoljen 47
9 b.o. 26

Valid range from 1 to 4

Q205 DELOVANJE DEMOKRACIJE

2.05 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, KAKO STE ZADOVOLJNI Z DELOVANJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI? ALI STE ...

Value 110373 Frequency
1 zadovoljni 127
2 dokaj zadovoljni 471
3 ne kaj dosti zadovoljni 924
4 sploh niste zadovoljni 334
9 ne ve 175

Valid range from 1 to 4

Q206 STANJE GOSPODARSTVA

2.06 KAKO OCENJUJETE STANJE GOSPODARSTVA V TEH DNEH V SLOVENIJI? ALI BI REKLI, DA JE TO STANJE ...

Value 111372 Frequency
1 zelo dobro 3
2 dobro 133
3 niti dobro, niti slabo 862
4 slabo 743
5 zelo slabo 224
9 ne vem 66

Valid range from 1 to 5

Q207 STANJE GOSPODARSTVA SE JE...

2.07 ALI BI VI REKLI, DA SE JE V PRETEKLIH DVANAJSTIH MESECIH STANJE GOSPODARSTVA V SLOVENIJI ...

Value 112371 Frequency
1 zelo izboljšalo 0
2 izboljšalo 135
3 ostalo približno enako 961
4 poslabšalo 729
5 zelo poslabšalo 70
9 ne vem 136

Valid range from 1 to 5

Q208 STANJE GOSPODARSTVA SE BO...

2.08 IN KAJ MENITE, KAKO SE BO RAZVIJALO STANJE V GOSPODARSTVU V NASLEDNJIH DVANAJSTIH MESECIH? ALI SE BO ...

Value 113370 Frequency
1 bistveno izboljšalo 17
2 nekoliko izboljšalo 366
3 ostalo približno enako 879
4 nekoliko poslabšalo 429
5 zelo se bo poslabšalo 63
9 ne ve 277

Valid range from 1 to 5

Q209A politiki 2.09 KATERI (SPODAJ) NAVEDENI SKUPINI LJUDI GRE PO OSAMOSVOJITVI IN PREHODU V TRŽNI SISTEM BOLJE IN KATERI SLABŠE? KAJ MENITE, KATERA SKUPINA JE PRIDOBILA - IN KATERA IZGUBILA?

a) politiki

Value 114369 Frequency
1 bolje/pridobili so 1546
2 slabše/izgubili so 109
3 enako/brez sprememb 206
9 ne vem 170

Valid range from 1 to 3

Q209B delavci v industriji 2.09 KATERI (SPODAJ) NAVEDENI SKUPINI LJUDI GRE PO OSAMOSVOJITVI IN PREHODU V TRŽNI SISTEM BOLJE IN KATERI SLABŠE? KAJ MENITE, KATERA SKUPINA JE PRIDOBILA - IN KATERA IZGUBILA?

b) delavci v industriji

Value 115368 Frequency
1 bolje/pridobili so 31
2 slabše/izgubili so 1777
3 enako/brez sprememb 135
9 ne vem 88

Valid range from 1 to 3

Q209C ljudje, kot jaz 2.09 KATERI (SPODAJ) NAVEDENI SKUPINI LJUDI GRE PO OSAMOSVOJITVI IN PREHODU V TRŽNI SISTEM BOLJE IN KATERI SLABŠE? KAJ MENITE, KATERA SKUPINA JE PRIDOBILA - IN KATERA IZGUBILA?

c) ljudje, kot jaz

Value 116367 Frequency
1 bolje/pridobili so 186
2 slabše/izgubili so 822
3 enako/brez sprememb 926
9 ne vem 97

Valid range from 1 to 3

Q209D lastniki podjetij 2.09 KATERI (SPODAJ) NAVEDENI SKUPINI LJUDI GRE PO OSAMOSVOJITVI IN PREHODU V TRŽNI SISTEM BOLJE IN KATERI SLABŠE? KAJ MENITE, KATERA SKUPINA JE PRIDOBILA - IN KATERA IZGUBILA?

d) lastniki podjetij

Value 117366 Frequency
1 bolje/pridobili so 1267
2 slabše/izgubili so 242
3 enako/brez sprememb 220
9 ne vem 301
" " 1

Valid range from 1 to 3

Q209E upokojenci 2.09 KATERI (SPODAJ) NAVEDENI SKUPINI LJUDI GRE PO OSAMOSVOJITVI IN PREHODU V TRŽNI SISTEM BOLJE IN KATERI SLABŠE? KAJ MENITE, KATERA SKUPINA JE PRIDOBILA - IN KATERA IZGUBILA?

e) upokojenci

Value 118365 Frequency
1 bolje/pridobili so 261
2 slabše/izgubili so 754
3 enako/brez sprememb 832
9 ne vem 184

Valid range from 1 to 3

Q209F drzavni uradniki 2.09 KATERI (SPODAJ) NAVEDENI SKUPINI LJUDI GRE PO OSAMOSVOJITVI IN PREHODU V TRŽNI SISTEM BOLJE IN KATERI SLABŠE? KAJ MENITE, KATERA SKUPINA JE PRIDOBILA - IN KATERA IZGUBILA?

f) državni uradniki

Value 119364 Frequency
1 bolje/pridobili so 1191
2 slabše/izgubili so 130
3 enako/brez sprememb 393
9 ne vem 317

Valid range from 1 to 3

Q209G zaposleni v privatnih podjetjih 2.09 KATERI (SPODAJ) NAVEDENI SKUPINI LJUDI GRE PO OSAMOSVOJITVI IN PREHODU V TRŽNI SISTEM BOLJE IN KATERI SLABŠE? KAJ MENITE, KATERA SKUPINA JE PRIDOBILA - IN KATERA IZGUBILA?

g) zaposleni v privatnih podjetjih

Value 120363 Frequency
1 bolje/pridobili so 376
2 slabše/izgubili so 948
3 enako/brez sprememb 413
9 ne vem 294

Valid range from 1 to 3

Q209H zaposleni v javnih/drzavnih podjetjih 2.09 KATERI (SPODAJ) NAVEDENI SKUPINI LJUDI GRE PO OSAMOSVOJITVI IN PREHODU V TRŽNI SISTEM BOLJE IN KATERI SLABŠE? KAJ MENITE, KATERA SKUPINA JE PRIDOBILA - IN KATERA IZGUBILA?

h) zaposleni v javnih/državnih podjetjih

Value 121362 Frequency
1 bolje/pridobili so 536
2 slabše/izgubili so 642
3 enako/brez sprememb 611
9 ne vem 242

Valid range from 1 to 3

Q209I kmetje 2.09 KATERI (SPODAJ) NAVEDENI SKUPINI LJUDI GRE PO OSAMOSVOJITVI IN PREHODU V TRŽNI SISTEM BOLJE IN KATERI SLABŠE? KAJ MENITE, KATERA SKUPINA JE PRIDOBILA - IN KATERA IZGUBILA?

i) kmetje

Value 122361 Frequency
1 bolje/pridobili so 233
2 slabše/izgubili so 995
3 enako/brez sprememb 516
9 ne vem 287

Valid range from 1 to 3

Q210 SVOJA DRU.INA

2.10 ALI BI ZASE IN ZA SVOJO DRUŽINO LAHKO REKLI: (en odgovor)

Value 123360 Frequency
1 da vam ničesar posebej ne primanjkuje, da se posebej ne omejujete 345
2 da ste bolj varčni, da se omejujete v manj pomembnih stvareh, manj luksuza, ipd. 817
3 da morate zelo skrbno gospodariti, da spravite konec s koncem, da se omejujete pri nakupih opreme, obleke, ipd. 750
4 da se močno omejujete, tudi pri nakupu hrane 56
5 da živite v pomanjkanju osnovnih dobrin 21
6 da živite v revščini 13
9 ne vem, neopredeljen 29

Valid range from 1 to 6

Q211 ZADOVOLJNOST Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

2.11 SEDAJ PA MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA, OCENITE ŠE NA SPODNJI LESTVICI. POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI OZ. NEZADOVOLJNI, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEZADOVOLJEN, 10 PA ZELO ZADOVOLJEN.

Value 124359 Frequency
1 zelo nezadovoljen 57
2 57
3 120
4 168
5 699
6 308
7 256
8 201
9 62
10 zelo zadovoljen 76
99 ne vem, b.o. 23

Valid range from 1 to 10

Q212 KAKŠNA BO VAŠA FINANČNA SITUACIJA

2.12 KAKŠNA BO PO VAŠEM MNENJU FINANČNA SITUACIJA VAŠEGA GOSPODINJSTVA OZ. DRUŽINE V NASLEDNJIH 12 MESECIH? ALI BO ...

Value 125358 Frequency
1 dosti boljša kot je sedaj 22
2 nekoliko boljša 190
3 približno enaka 1355
4 nekoliko slabša 276
5 dosti slabša kot je sedaj 46
9 ne ve 142

Valid range from 1 to 5

Q213 STANJE V SLOVENSKI DRU.BI

2.13 KAKO PRESOJATE STANJE V SLOVENSKI DRUŽBI DANES? ALI BI REKLI, DA JE ...

Value 126357 Frequency
1 pri nas v Sloveniji v glavnem vse dobro in v redu 65
2 da se je v Sloveniji nakopičilo kar precej problemov in težav 1372
3 da se nahajamo v težki krizi 461
4 da smo pred katastrofo 61
9 ne vem 72

Valid range from 1 to 4

Q214 1.GEOGRAFSKA SKUPINA 2.14 ZA KATERO OD NASLEDNJIH GEOGRAFSKIH SKUPIN BI REKLI, DA JI PREDVSEM PRIPADATE?

- prva skupina:

Value 127356 Frequency
1 kraj ali mesto, kjer živite 993
2 regija, kjer živite 280
3 Slovenija kot celota 582
4 Evropa 51
5 svet kot celota 58
9 ne vem 64
" " 3

Valid range from 1 to 5

Q215 NASLEDNJA GEOGRAFSKA SKUPINA 2.15 IN KATERA JE NASLEDNJA SKUPINA?

- naslednja skupina:

Value 128355 Frequency
1 kraj ali mesto, kjer živite 336
2 regija, kjer živite 499
3 Slovenija kot celota 749
4 Evropa 201
5 svet kot celota 80
9 ne vem 144
" " 22

Valid range from 1 to 5

Q216A preseliti se v drug kraj v isti regiji 2.16 ČE BI SI S TEM LAHKO IZBOLJŠALI SVOJE DELOVNE ALI ŽIVLJENJSKE POGOJE, ALI BI BILI PRIPRAVLJENI ALI NEPRIPRAVLJENI ... (Le en odgovor v vsaki vrsti)

a) ... preseliti se v drug kraj ali mesto v isti regiji

Value 129354 Frequency
1 pripravljen 856
2 nepripravljen 1055
9 ne vem 120

Valid range from 1 to 2

Q216B preseliti se v drugo regijo 2.16 ČE BI SI S TEM LAHKO IZBOLJŠALI SVOJE DELOVNE ALI ŽIVLJENJSKE POGOJE, ALI BI BILI PRIPRAVLJENI ALI NEPRIPRAVLJENI ... (Le en odgovor v vsaki vrsti)

b) preseliti se v drugo regijo

Value 130353 Frequency
1 pripravljen 633
2 nepripravljen 1240
9 ne vem 158

Valid range from 1 to 2

Q216C preseliti se v drugo evropsko drzavo 2.16 ČE BI SI S TEM LAHKO IZBOLJŠALI SVOJE DELOVNE ALI ŽIVLJENJSKE POGOJE, ALI BI BILI PRIPRAVLJENI ALI NEPRIPRAVLJENI ... (Le en odgovor v vsaki vrsti)

c) preseliti se v drugo evropsko državo

Value 131352 Frequency
1 pripravljen 371
2 nepripravljen 1492
9 ne vem 168

Valid range from 1 to 2

Q216D preseliti se izven Evrope 2.16 ČE BI SI S TEM LAHKO IZBOLJŠALI SVOJE DELOVNE ALI ŽIVLJENJSKE POGOJE, ALI BI BILI PRIPRAVLJENI ALI NEPRIPRAVLJENI ... (Le en odgovor v vsaki vrsti)

d) preseliti se izven Evrope

Value 132351 Frequency
1 pripravljen 287
2 nepripravljen 1586
9 ne vem 158

Valid range from 1 to 2

Q217 ALI STE BILI V TUJINI VSAJ TRI DNI SKUPA

2.17 ALI STE BILI V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH V KAKŠNI EVROPSKI DRŽAVI VSAJ TRI DNI SKUPAJ?

Value 133350 Frequency
1 da 739
2 ne 1291
" " 1

Valid range from 1 to 2

Q218_1 da ste iskali pravico na sodišču 2.18 ALI SE VAM JE V ZADNJEM LETU ZGODILO KAJ OD NAŠTETEGA:

- da ste iskali pravico na sodišču

Value 134349 Frequency
1 mašilo 472
3 izbral/a 138
9 nič od naštetga 1421

Valid range from 1 to 3

Q218_2 da ste zamenjali sluzbo 2.18 ALI SE VAM JE V ZADNJEM LETU ZGODILO KAJ OD NAŠTETEGA:

- da ste zamenjali službo

Value 135348 Frequency
1 mašilo 492
3 izbral/a 118
9 nič od naštetga 1421

Valid range from 1 to 3

Q218_3 da ste opravili večji nakup (nad 500.000 2.18 ALI SE VAM JE V ZADNJEM LETU ZGODILO KAJ OD NAŠTETEGA:

- da ste opravili večji nakup (nad 500.000 Sit)

Value 136347 Frequency
1 mašilo 249
3 izbral/a 361
9 nič od naštetga 1421

Valid range from 1 to 3

Q218_4 da ste se preselili v drug kraj v Sloven 2.18 ALI SE VAM JE V ZADNJEM LETU ZGODILO KAJ OD NAŠTETEGA:

- da ste se preselili v drug kraj v Sloveniji

Value 137346 Frequency
1 mašilo 587
3 izbral/a 23
9 nič od naštetga 1421

Valid range from 1 to 3

Q218_5 da ste bili dalj časa v tujini (več kot 2.18 ALI SE VAM JE V ZADNJEM LETU ZGODILO KAJ OD NAŠTETEGA:

- da ste bili dalj časa v tujini (več kot en mesec)

Value 138345 Frequency
1 mašilo 542
3 izbral/a 68
9 nič od naštetga 1421

Valid range from 1 to 3

Q219 KATERI EVROPSKI DR.AVI BI NAJRAJE .IVELI

2.19 POVEJTE PROSIM, V KATERI EVROPSKI DRŽAVI BI NAJRAJE ŽIVELI, ČE NE BI ŽIVELI V SLOVENIJI?

Value 139344 Frequency
99 ne vem 748
1 ALBANIJA 1
2 0
3 AVSTRIJA 176
4 BELGIJA 5
5 0
6 0
7 BOSNA IN HERCEGOVINA 6
8 CIPER 2
9 ČEŠKA REPUBLIKA 11
10 DANSKA 13
11 0
12 FINSKA 3
13 FRANCIJA 71
14 GRČIJA 22
15 HRVAŠKA 23
16 ITALIJA 55
17 IRSKA 10
18 ISLANDIJA 3
19 JUGOSLAVIJA 1
20 0
21 0
22 LUKSEMBURG 7
23 MADZARSKA 2
24 MAKEDONIJA 1
25 MALTA 1
26 MOLDOVIJA 1
27 NEMČIJA 290
28 NIZOZEMSKA 38
29 NORVEŠKA 19
30 0
31 PORTUGALSKA 5
32 ROMUNIJA 1
33 0
34 0
35 ŠPANIJA 26
36 ŠVEDSKA 64
37 ŠVICA 299
38 TURČIJA 1
39 0
40 VELIKA BRITANIJA 52
41 SLOVENIJA 52
42 LIECHTENSTEIN 2
64 1
66 4
98 druga drzava 13
" " 1

Valid range from 1 to 98

Q220A ...imajo enak poklic kot vi 2.20 ČLOVEK OBČUTI, DA PRIPADA NEKIM SKUPINAM BOLJ, DRUGIM PA MANJ. V KAKŠNI MERI ČUTITE, DA PRIPADATE K SKUPINI LJUDI, KI ... OCENITE Z OCENAMI OD 1 DO 5, TAKO KOT V ŠOLI. 5 POMENI "ZELO MOČNO", 1 PA POMENI "SPLOH NIČ."

A ... imajo enak poklic kot vi

Value 140343 Frequency
1 sploh nič ne pripada 231
2 O2 174
3 O3 830
4 O4 475
5 zelo močno pripada 314
" " 7

Valid range from 1 to 5

Q220B ...so Slovenci 2.20 ČLOVEK OBČUTI, DA PRIPADA NEKIM SKUPINAM BOLJ, DRUGIM PA MANJ. V KAKŠNI MERI ČUTITE, DA PRIPADATE K SKUPINI LJUDI, KI ... OCENITE Z OCENAMI OD 1 DO 5, TAKO KOT V ŠOLI. 5 POMENI "ZELO MOČNO", 1 PA POMENI "SPLOH NIČ."

B ... so Slovenci

Value 141342 Frequency
1 sploh nič ne pripada 99
2 O2 87
3 O3 546
4 O4 509
5 zelo močno pripada 786
" " 4

Valid range from 1 to 5

Q220C ...so enakega političnega prepričanja 2.20 ČLOVEK OBČUTI, DA PRIPADA NEKIM SKUPINAM BOLJ, DRUGIM PA MANJ. V KAKŠNI MERI ČUTITE, DA PRIPADATE K SKUPINI LJUDI, KI ... OCENITE Z OCENAMI OD 1 DO 5, TAKO KOT V ŠOLI. 5 POMENI "ZELO MOČNO", 1 PA POMENI "SPLOH NIČ."

C ... so enakega političnega prepričanja

Value 142341 Frequency
1 sploh nič ne pripada 435
2 O2 309
3 O3 781
4 O4 288
5 zelo močno pripada 208
" " 10

Valid range from 1 to 5

Q220D ...pripadajo isti verski skupnosti 2.20 ČLOVEK OBČUTI, DA PRIPADA NEKIM SKUPINAM BOLJ, DRUGIM PA MANJ. V KAKŠNI MERI ČUTITE, DA PRIPADATE K SKUPINI LJUDI, KI ... OCENITE Z OCENAMI OD 1 DO 5, TAKO KOT V ŠOLI. 5 POMENI "ZELO MOČNO", 1 PA POMENI "SPLOH NIČ."

D ... pripadajo isti verski skupnosti, so iste vere

Value 143340 Frequency
1 sploh nič ne pripada 558
2 O2 265
3 O3 622
4 O4 292
5 zelo močno pripada 281
" " 13

Valid range from 1 to 5

Q220E ...imajo enak zivljenjski stil kot vi 2.20 ČLOVEK OBČUTI, DA PRIPADA NEKIM SKUPINAM BOLJ, DRUGIM PA MANJ. V KAKŠNI MERI ČUTITE, DA PRIPADATE K SKUPINI LJUDI, KI ... OCENITE Z OCENAMI OD 1 DO 5, TAKO KOT V ŠOLI. 5 POMENI "ZELO MOČNO", 1 PA POMENI "SPLOH NIČ."

E ... imajo enak življenjski stil kot vi

Value 144339 Frequency
1 sploh nič ne pripada 193
2 O2 188
3 O3 741
4 O4 550
5 zelo močno pripada 351
" " 8

Valid range from 1 to 5

Q221A sportni uspehi 2.21 V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (En odgovor za vsako trditev)

a) Kadar slovenski športniki dosežejo dobro uvrstitev na mednarodnih tekmovanjih, me to navda s ponosom

Value 145338 Frequency
1 v celoti se strinjam 1152
2 strinjam se 630
3 niti strinjam niti ne strinjam 137
4 ne strinjam se 38
5 sploh se ne strinjam 32
9 ne vem 42

Valid range from 1 to 5

Q221B omejiti uvoz tujih proizvodov 2.21 V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (En odgovor za vsako trditev)

b) Slovenija bi morala omejiti uvoz tujih proizvodov, da bi zaščitila lastno gospodarstvo

Value 146337 Frequency
1 v celoti se strinjam 612
2 strinjam se 595
3 niti strinjam niti ne strinjam 351
4 ne strinjam se 280
5 sploh se ne strinjam 96
9 ne vem 96
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q221C poučevanje tujih jezikov 2.21 V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (En odgovor za vsako trditev)

c) Slovenske šole bi se morale še bolj posvetiti poučevanju tujih jezikov

Value 147336 Frequency
1 v celoti se strinjam 628
2 strinjam se 820
3 niti strinjam niti ne strinjam 338
4 ne strinjam se 131
5 sploh se ne strinjam 35
9 ne vem 78
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q221D nakup zemlje 2.21 V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (En odgovor za vsako trditev)

d) Tujcem ne bi smeli dovoliti nakupa zemlje v Sloveniji

Value 148335 Frequency
1 v celoti se strinjam 752
2 strinjam se 509
3 niti strinjam niti ne strinjam 305
4 ne strinjam se 250
5 sploh se ne strinjam 128
9 ne vem 86
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q221E prednost slovenskim filmom in oddajam 2.21 V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (En odgovor za vsako trditev)

e) Slovenske televizijske postaje bi morale dajati prednost slovenskim filmom in oddajam

Value 149334 Frequency
1 v celoti se strinjam 371
2 strinjam se 495
3 niti strinjam niti ne strinjam 491
4 ne strinjam se 463
5 sploh se ne strinjam 153
9 ne vem 57
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q221F postati pravi Slovenci 2.21 V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (En odgovor za vsako trditev)

f) Nemogoče je, da bi ljudje, ki se ne držijo slovenskih običajev in tradicij, postali pravi Slovenci

Value 150333 Frequency
1 v celoti se strinjam 549
2 strinjam se 597
3 niti strinjam niti ne strinjam 340
4 ne strinjam se 318
5 sploh se ne strinjam 123
9 ne vem 103
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q221G Slovenski narod je pošten 2.21 V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (En odgovor za vsako trditev)

g) Slovenski narod je bil vseskozi pošten in klen

Value 151332 Frequency
1 v celoti se strinjam 555
2 strinjam se 657
3 niti strinjam niti ne strinjam 454
4 ne strinjam se 200
5 sploh se ne strinjam 60
9 ne vem 104
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q221H evropska kultura 2.21 V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (En odgovor za vsako trditev)

h) Slovenci so že od nekdaj enakovredno prispevali k razvoju evropske kulture

Value 152331 Frequency
1 v celoti se strinjam 569
2 strinjam se 851
3 niti strinjam niti ne strinjam 322
4 ne strinjam se 95
5 sploh se ne strinjam 18
9 ne vem 176

Valid range from 1 to 5

Q221I kazniva dejanja 2.21 V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (En odgovor za vsako trditev)

i) Zaradi priseljencev se povečuje število kaznivih dejanj

Value 153330 Frequency
1 v celoti se strinjam 640
2 strinjam se 706
3 niti strinjam niti ne strinjam 302
4 ne strinjam se 201
5 sploh se ne strinjam 70
9 ne vem 110
" " 2

Valid range from 1 to 5

Q221J javne funkcije 2.21 V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (En odgovor za vsako trditev)

j) Ljudje, ki niso slovenske narodnosti, ne bi smeli opravljati javnih funkcij

Value 154329 Frequency
1 v celoti se strinjam 533
2 strinjam se 487
3 niti strinjam niti ne strinjam 368
4 ne strinjam se 372
5 sploh se ne strinjam 155
9 ne vem 115
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q221K Stiki s tujci 2.21 V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (En odgovor za vsako trditev)

k) Stiki s tujci, ljudmi drugih nacionalnosti, ver, kultur in ras so me vedno privlačili

Value 155328 Frequency
1 v celoti se strinjam 226
2 strinjam se 470
3 niti strinjam niti ne strinjam 528
4 ne strinjam se 506
5 sploh se ne strinjam 199
9 ne vem 101
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q221L Mešanje ljudi 2.21 V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (En odgovor za vsako trditev)

l) Mešanje ljudi, ki pripadajo različnim narodom in kulturam, prinaša samo težave.

Value 156327 Frequency
1 v celoti se strinjam 240
2 strinjam se 405
3 niti strinjam niti ne strinjam 491
4 ne strinjam se 557
5 sploh se ne strinjam 207
9 ne vem 130
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q222_1 gledanje TV (nadaljevanke, MTV ipd.) 2.22 KAKO OBIČAJNO PREŽIVLJATE PROSTI ČAS? PROSIMO, DA MED NAVEDENIMI AKTIVNOSTMI IZBERETE TISTE, KI POMEMBNO DOLOČAJO VAŠ PROSTI ČAS.

- gledanje TV (nadaljevanke, MTV ipd.)

Value 157326 Frequency
1 mašilo 594
3 izbral/a 1368
9 nima prostega časa 68
" " 1

Valid range from 1 to 3

Q222_2 obiskovanje kina 2.22 KAKO OBIČAJNO PREŽIVLJATE PROSTI ČAS? PROSIMO, DA MED NAVEDENIMI AKTIVNOSTMI IZBERETE TISTE, KI POMEMBNO DOLOČAJO VAŠ PROSTI ČAS.

- obiskovanje kina

Value 158325 Frequency
1 mašilo 1715
3 izbral/a 248
9 nima prostega časa 68

Valid range from 1 to 3

Q222_3 gledališče, opera 2.22 KAKO OBIČAJNO PREŽIVLJATE PROSTI ČAS? PROSIMO, DA MED NAVEDENIMI AKTIVNOSTMI IZBERETE TISTE, KI POMEMBNO DOLOČAJO VAŠ PROSTI ČAS.

- gledališče, opera

Value 159324 Frequency
1 mašilo 1782
3 izbral/a 181
9 nima prostega časa 68

Valid range from 1 to 3

Q222_4 ukvarjanje s športom 2.22 KAKO OBIČAJNO PREŽIVLJATE PROSTI ČAS? PROSIMO, DA MED NAVEDENIMI AKTIVNOSTMI IZBERETE TISTE, KI POMEMBNO DOLOČAJO VAŠ PROSTI ČAS.

- ukvarjanje s športom

Value 160323 Frequency
1 mašilo 1396
3 izbral/a 567
9 nima prostega časa 68

Valid range from 1 to 3

Q222_5 sprehodi 2.22 KAKO OBIČAJNO PREŽIVLJATE PROSTI ČAS? PROSIMO, DA MED NAVEDENIMI AKTIVNOSTMI IZBERETE TISTE, KI POMEMBNO DOLOČAJO VAŠ PROSTI ČAS.

- sprehodi

Value 161322 Frequency
1 mašilo 904
3 izbral/a 1059
9 nima prostega časa 68

Valid range from 1 to 3

Q222_6 nakupovanje 2.22 KAKO OBIČAJNO PREŽIVLJATE PROSTI ČAS? PROSIMO, DA MED NAVEDENIMI AKTIVNOSTMI IZBERETE TISTE, KI POMEMBNO DOLOČAJO VAŠ PROSTI ČAS.

- nakupovanje

Value 162321 Frequency
1 mašilo 1370
3 izbral/a 593
9 nima prostega časa 68

Valid range from 1 to 3

Q222_7 razni hobiji 2.22 KAKO OBIČAJNO PREŽIVLJATE PROSTI ČAS? PROSIMO, DA MED NAVEDENIMI AKTIVNOSTMI IZBERETE TISTE, KI POMEMBNO DOLOČAJO VAŠ PROSTI ČAS.

- razni hobiji

Value 163320 Frequency
1 mašilo 1394
3 izbral/a 569
9 nima prostega časa 68

Valid range from 1 to 3

Q222_8 obiskovanje prijateljev, sorodnikov 2.22 KAKO OBIČAJNO PREŽIVLJATE PROSTI ČAS? PROSIMO, DA MED NAVEDENIMI AKTIVNOSTMI IZBERETE TISTE, KI POMEMBNO DOLOČAJO VAŠ PROSTI ČAS.

- obiskovanje prijateljev, sorodnikov

Value 164319 Frequency
1 mašilo 811
3 izbral/a 1152
9 nima prostega časa 68

Valid range from 1 to 3

Q222_9 obiskovanje gostinskih lokalov 2.22 KAKO OBIČAJNO PREŽIVLJATE PROSTI ČAS? PROSIMO, DA MED NAVEDENIMI AKTIVNOSTMI IZBERETE TISTE, KI POMEMBNO DOLOČAJO VAŠ PROSTI ČAS.

- obiskovanje gostinskih lokalov

Value 165318 Frequency
1 mašilo 1615
3 izbral/a 348
9 nima prostega časa 68

Valid range from 1 to 3

Q222_10 aktivnosti v raznih društvih 2.22 KAKO OBIČAJNO PREŽIVLJATE PROSTI ČAS? PROSIMO, DA MED NAVEDENIMI AKTIVNOSTMI IZBERETE TISTE, KI POMEMBNO DOLOČAJO VAŠ PROSTI ČAS.

- aktivnosti v raznih društvih

Value 166317 Frequency
1 mašilo 1716
3 izbral/a 247
9 nima prostega časa 68

Valid range from 1 to 3

Q222_11 ukvarjanje z umetnostjo (igranje inštrum 2.22 KAKO OBIČAJNO PREŽIVLJATE PROSTI ČAS? PROSIMO, DA MED NAVEDENIMI AKTIVNOSTMI IZBERETE TISTE, KI POMEMBNO DOLOČAJO VAŠ PROSTI ČAS.

- ukvarjanje z umetnostjo (igranje inštrumenta, slikanje ...)

Value 167316 Frequency
1 mašilo 1834
3 izbral/a 129
9 nima prostega časa 68

Valid range from 1 to 3

Q222_12 hoja v hribe 2.22 KAKO OBIČAJNO PREŽIVLJATE PROSTI ČAS? PROSIMO, DA MED NAVEDENIMI AKTIVNOSTMI IZBERETE TISTE, KI POMEMBNO DOLOČAJO VAŠ PROSTI ČAS.

- hoja v hribe

Value 168315 Frequency
1 mašilo 1455
3 izbral/a 508
9 nima prostega časa 68

Valid range from 1 to 3

Q222_13 izleti 2.22 KAKO OBIČAJNO PREŽIVLJATE PROSTI ČAS? PROSIMO, DA MED NAVEDENIMI AKTIVNOSTMI IZBERETE TISTE, KI POMEMBNO DOLOČAJO VAŠ PROSTI ČAS.

- izleti

Value 169314 Frequency
1 mašilo 1211
3 izbral/a 752
9 nima prostega časa 68

Valid range from 1 to 3

Q222_14 branje knjig 2.22 KAKO OBIČAJNO PREŽIVLJATE PROSTI ČAS? PROSIMO, DA MED NAVEDENIMI AKTIVNOSTMI IZBERETE TISTE, KI POMEMBNO DOLOČAJO VAŠ PROSTI ČAS.

- branje knjig

Value 170313 Frequency
1 mašilo 1179
3 izbral/a 784
9 nima prostega časa 68

Valid range from 1 to 3

Q222_15 prostovoljno delo v humanitarnih organiz 2.22 KAKO OBIČAJNO PREŽIVLJATE PROSTI ČAS? PROSIMO, DA MED NAVEDENIMI AKTIVNOSTMI IZBERETE TISTE, KI POMEMBNO DOLOČAJO VAŠ PROSTI ČAS.

- prostovoljno delo v humanitarnih organizacijah (RK, Karitas)

Value 171312 Frequency
1 mašilo 1861
3 izbral/a 102
9 nima prostega časa 68

Valid range from 1 to 3

Q222_16 politika 2.22 KAKO OBIČAJNO PREŽIVLJATE PROSTI ČAS? PROSIMO, DA MED NAVEDENIMI AKTIVNOSTMI IZBERETE TISTE, KI POMEMBNO DOLOČAJO VAŠ PROSTI ČAS.

- politika

Value 172311 Frequency
1 mašilo 1898
3 izbral/a 65
9 nima prostega časa 68

Valid range from 1 to 3

Q222_17 delam tudi v prostem času 2.22 KAKO OBIČAJNO PREŽIVLJATE PROSTI ČAS? PROSIMO, DA MED NAVEDENIMI AKTIVNOSTMI IZBERETE TISTE, KI POMEMBNO DOLOČAJO VAŠ PROSTI ČAS.

- delam tudi v prostem času

Value 173310 Frequency
1 mašilo 1287
3 izbral/a 675
9 nima prostega časa 68
" " 1

Valid range from 1 to 3

Q223A izenačevanje obeh spolov 2.23 PREBRAL VAM BOM ŠE NEKAJ IZJAV IN TRDITEV O RAZLIČNIH VSEBINAH. S POMOČJO LESTVICE NA TEM LISTU MI POVEJTE, KAKO MOČNO SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE.

a) Pretirano izenačevanje pravic obeh spolov ponavadi ni dobro.

Value 174309 Frequency
1 v celoti se strinjam 186
2 strinjam se 482
3 niti strinjam niti ne strinjam 366
4 ne strinjam se 592
5 sploh se ne strinjam 284
9 ne vem 121

Valid range from 1 to 5

Q223B prepoved javnega nastopa homoseksualnim 2.23 PREBRAL VAM BOM ŠE NEKAJ IZJAV IN TRDITEV O RAZLIČNIH VSEBINAH. S POMOČJO LESTVICE NA TEM LISTU MI POVEJTE, KAKO MOČNO SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE.

b) Homoseksualnim osebam bi morali prepovedati javno izražanje svoje spolne usmeritve.

Value 175308 Frequency
1 v celoti se strinjam 343
2 strinjam se 376
3 niti strinjam niti ne strinjam 358
4 ne strinjam se 561
5 sploh se ne strinjam 226
9 ne vem 167

Valid range from 1 to 5

Q223C Moderni svet uničuje stare običaje 2.23 PREBRAL VAM BOM ŠE NEKAJ IZJAV IN TRDITEV O RAZLIČNIH VSEBINAH. S POMOČJO LESTVICE NA TEM LISTU MI POVEJTE, KAKO MOČNO SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE.

c) Moderni svet prehitro uničuje stare običaje.

Value 176307 Frequency
1 v celoti se strinjam 650
2 strinjam se 905
3 niti strinjam niti ne strinjam 266
4 ne strinjam se 125
5 sploh se ne strinjam 25
9 ne vem 60

Valid range from 1 to 5

Q223D podpiram nove stvari 2.23 PREBRAL VAM BOM ŠE NEKAJ IZJAV IN TRDITEV O RAZLIČNIH VSEBINAH. S POMOČJO LESTVICE NA TEM LISTU MI POVEJTE, KAKO MOČNO SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE.

d) Spadam med tiste ljudi, ki so vedno pripravljeni podpreti nove stvari.

Value 177306 Frequency
1 v celoti se strinjam 444
2 strinjam se 825
3 niti strinjam niti ne strinjam 500
4 ne strinjam se 159
5 sploh se ne strinjam 30
9 ne vem 73

Valid range from 1 to 5

Q223E nisem povsem zadovoljen s svojimi dosezk 2.23 PREBRAL VAM BOM ŠE NEKAJ IZJAV IN TRDITEV O RAZLIČNIH VSEBINAH. S POMOČJO LESTVICE NA TEM LISTU MI POVEJTE, KAKO MOČNO SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE.

e) Nikoli nisem povsem zadovoljen s tem, kar sem dosegel.

Value 178305 Frequency
1 v celoti se strinjam 289
2 strinjam se 719
3 niti strinjam niti ne strinjam 424
4 ne strinjam se 433
5 sploh se ne strinjam 91
9 ne vem 75

Valid range from 1 to 5

Q223F Rad si postavljam tezavne cilje 2.23 PREBRAL VAM BOM ŠE NEKAJ IZJAV IN TRDITEV O RAZLIČNIH VSEBINAH. S POMOČJO LESTVICE NA TEM LISTU MI POVEJTE, KAKO MOČNO SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE.

f) Rad si postavljam težavne cilje.

Value 179304 Frequency
1 v celoti se strinjam 219
2 strinjam se 509
3 niti strinjam niti ne strinjam 511
4 ne strinjam se 573
5 sploh se ne strinjam 147
9 ne vem 72

Valid range from 1 to 5

Q223G Usoda določa zivljenje človeka 2.23 PREBRAL VAM BOM ŠE NEKAJ IZJAV IN TRDITEV O RAZLIČNIH VSEBINAH. S POMOČJO LESTVICE NA TEM LISTU MI POVEJTE, KAKO MOČNO SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE.

g) Usoda je tista, ki določa, kakšno bo življenje človeka.

Value 180303 Frequency
1 v celoti se strinjam 336
2 strinjam se 563
3 niti strinjam niti ne strinjam 409
4 ne strinjam se 426
5 sploh se ne strinjam 208
9 ne vem 89

Valid range from 1 to 5

Q223H otroku koristi mišljenje svojih staršev 2.23 PREBRAL VAM BOM ŠE NEKAJ IZJAV IN TRDITEV O RAZLIČNIH VSEBINAH. S POMOČJO LESTVICE NA TEM LISTU MI POVEJTE, KAKO MOČNO SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE.

h) Na splošno bo otroku v kasnejšem življenju le koristilo, če se bo prilagodil mišljenju svojih staršev.

Value 181302 Frequency
1 v celoti se strinjam 230
2 strinjam se 443
3 niti strinjam niti ne strinjam 433
4 ne strinjam se 593
5 sploh se ne strinjam 236
9 ne vem 95
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q223I zaradi prevelikih razlik skupnost ne mor 2.23 PREBRAL VAM BOM ŠE NEKAJ IZJAV IN TRDITEV O RAZLIČNIH VSEBINAH. S POMOČJO LESTVICE NA TEM LISTU MI POVEJTE, KAKO MOČNO SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE.

i) Skupnost, ki dopušča prevelike razlike v stališčih svojih članov, ne more trajno obstojati.

Value 182301 Frequency
1 v celoti se strinjam 247
2 strinjam se 637
3 niti strinjam niti ne strinjam 432
4 ne strinjam se 355
5 sploh se ne strinjam 99
9 ne vem 259
" " 2

Valid range from 1 to 5

Q223J Moje zivljenje določajo drugi ljudje 2.23 PREBRAL VAM BOM ŠE NEKAJ IZJAV IN TRDITEV O RAZLIČNIH VSEBINAH. S POMOČJO LESTVICE NA TEM LISTU MI POVEJTE, KAKO MOČNO SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE.

j) Moje življenje in moj vsakdan v mnogočem določajo drugi ljudje.

Value 183300 Frequency
1 v celoti se strinjam 132
2 strinjam se 409
3 niti strinjam niti ne strinjam 364
4 ne strinjam se 697
5 sploh se ne strinjam 380
9 ne vem 48
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q224A druzini in sorodnikom 2.24 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

a) družini in sorodnikom

Value 184299 Frequency
1 nič 32
2 malo 211
3 precej 835
4 v celoti 926
9 ne vem 27

Valid range from 1 to 4

Q224B cerkvi in duhovnikom 2.24 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

b) cerkvi in duhovnikom

Value 185298 Frequency
1 nič 839
2 malo 754
3 precej 267
4 v celoti 88
9 ne vem 83

Valid range from 1 to 4

Q224C sosedom 2.24 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

c) sosedom

Value 186297 Frequency
1 nič 443
2 malo 943
3 precej 508
4 v celoti 79
9 ne vem 58

Valid range from 1 to 4

Q224D televiziji, casopisom, radiu 2.24 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

d) televiziji, časopisom, radiu

Value 187296 Frequency
1 nič 264
2 malo 1059
3 precej 591
4 v celoti 54
9 ne vem 63

Valid range from 1 to 4

Q224E solam, izobrazevalnim ustanovam 2.24 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

e) šolam, izobraževalnim ustanovam

Value 188295 Frequency
1 nič 83
2 malo 422
3 precej 1119
4 v celoti 298
9 ne vem 109

Valid range from 1 to 4

Q224F sindikatom 2.24 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

f) sindikatom

Value 189294 Frequency
1 nič 705
2 malo 763
3 precej 220
4 v celoti 40
9 ne vem 303

Valid range from 1 to 4

Q224G politicnim strankam 2.24 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

g) političnim strankam

Value 190293 Frequency
1 nič 947
2 malo 815
3 precej 114
4 v celoti 16
9 ne vem 138
" " 1

Valid range from 1 to 4

Q224H Drzavnemu zboru 2.24 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

h) Državnemu zboru

Value 191292 Frequency
1 nič 688
2 malo 915
3 precej 233
4 v celoti 30
9 ne vem 164
" " 1

Valid range from 1 to 4

Q224I predsedniku Republike 2.24 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

i) Predsedniku Republike Slovenije

Value 192291 Frequency
1 nič 366
2 malo 699
3 precej 576
4 v celoti 270
9 ne vem 120

Valid range from 1 to 4

Q224J Vladi Republike Slovenije 2.24 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

j) Vladi Republike Slovenije

Value 193290 Frequency
1 nič 450
2 malo 896
3 precej 454
4 v celoti 105
9 ne vem 126

Valid range from 1 to 4

Q224K predsedniku Vlade 2.24 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

k) predsedniku Vlade

Value 194289 Frequency
1 nič 435
2 malo 832
3 precej 488
4 v celoti 140
9 ne vem 136

Valid range from 1 to 4

Q224L vojski 2.24 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

l) vojski

Value 195288 Frequency
1 nič 421
2 malo 778
3 precej 499
4 v celoti 142
9 ne vem 191

Valid range from 1 to 4

Q224M sodiscem 2.24 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

m) sodiščem

Value 196287 Frequency
1 nič 432
2 malo 822
3 precej 515
4 v celoti 85
9 ne vem 177

Valid range from 1 to 4

Q224N policiji 2.24 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

n) policiji

Value 197286 Frequency
1 nič 341
2 malo 878
3 precej 584
4 v celoti 95
9 ne vem 133

Valid range from 1 to 4

Q224O bankam 2.24 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

o) bankam

Value 198285 Frequency
1 nič 236
2 malo 751
3 precej 752
4 v celoti 190
9 ne vem 102

Valid range from 1 to 4

Q224P gospodarstvu, podjetjem 2.24 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

p) gospodarstvu, podjetjem

Value 199284 Frequency
1 nič 273
2 malo 1030
3 precej 497
4 v celoti 46
9 ne vem 185

Valid range from 1 to 4

Q224R slovenskemu tolarju 2.24 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

r) slovenskemu tolarju

Value 200283 Frequency
1 nič 124
2 malo 705
3 precej 858
4 v celoti 212
9 ne vem 132

Valid range from 1 to 4

Q224S Banki Slovenije 2.24 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

s) Banki Slovenije

Value 201282 Frequency
1 nič 164
2 malo 678
3 precej 819
4 v celoti 206
9 ne vem 164

Valid range from 1 to 4

Q224T nato 2.24 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

t) NATO-u

Value 202281 Frequency
1 nič 368
2 malo 730
3 precej 450
4 v celoti 122
9 ne vem 361

Valid range from 1 to 4

Q224U EU 2.24 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

u) Evropski zvezi (EU)

Value 203280 Frequency
1 nič 306
2 malo 746
3 precej 544
4 v celoti 134
9 ne vem 301

Valid range from 1 to 4

Q224V OZN 2.24 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

v) Organizaciji združenih narodov

Value 204279 Frequency
1 nič 251
2 malo 731
3 precej 588
4 v celoti 166
9 ne vem 295

Valid range from 1 to 4

Q301A lepo/grdo 3.00 STALIŠČA O EVROPI 3.01 PRED VAMI JE SEZNAM NASPROTNIH LASTNOSTI V PARIH. PROSIM VAS, DA IZRAZITE VAŠE OBČUTKE O POJMU "EVROPSKA UNIJA" S POMOČJO LESTVICE MED PARI LASTNOSTI TAKO, DA IZBERETE USTREZNO ŠTEVILKO. PRI TEM 1 POMENI NAJMOČNEJŠI OBČUTEK, KI JE BLIZU LASTNOSTI NA LEVI, 7 PA POMENI OBČUTEK, KI JE NAJBLIŽJE LASTNOSTI NA DESNI STRANI. (Kartica) KAKŠNI SO TOREJ VAŠI OBČUTKI, KO POMISLITE NA POJEM "EVROPSKA UNIJA"?

a. lepo - grdo

Value 205278 Frequency
1 lepo 212
2 230
3 457
4 803
5 177
6 74
7 grdo 48
" " 30

Valid range from 1 to 7

Q301B veliko/majhno 3.00 STALIŠČA O EVROPI 3.01 PRED VAMI JE SEZNAM NASPROTNIH LASTNOSTI V PARIH. PROSIM VAS, DA IZRAZITE VAŠE OBČUTKE O POJMU "EVROPSKA UNIJA" S POMOČJO LESTVICE MED PARI LASTNOSTI TAKO, DA IZBERETE USTREZNO ŠTEVILKO. PRI TEM 1 POMENI NAJMOČNEJŠI OBČUTEK, KI JE BLIZU LASTNOSTI NA LEVI, 7 PA POMENI OBČUTEK, KI JE NAJBLIŽJE LASTNOSTI NA DESNI STRANI. (Kartica) KAKŠNI SO TOREJ VAŠI OBČUTKI, KO POMISLITE NA POJEM "EVROPSKA UNIJA"?

b. veliko - majhno

Value 206277 Frequency
1 veliko 323
2 362
3 413
4 620
5 150