Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM10
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM10_V1
Glavni avtor(ji):
 • Kurdija, Slavko
 • Malnar, Brina
 • Uhan, Samo
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Štebe, Janez
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Kovačič, Matej
 • Falle, Rebeka
 • Vovk, Tina
 • Broder, Živa
 • Kecman, Ivi
Izdelal datoteko podatkov:
CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2011)

Finančna podpora:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Serija:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • ESS/Evropska družboslovna raziskava

  Evropska Družboslovna Raziskava (ESS) je mednarodna raziskava, ki vključuje 20 držav. Njen namene je skozi pristop mednarodne primerjalne anketne raziskave preučiti povezanost med spreminjajočimi se evropskimi institucijami in stališči, prepričanji in vedenjskimi vzorci njenih prebivalcev. Anketa uporablja najvišje metodološke standarde. Projekt je vključen v 5. okvirni program Evropske Komisije. Deloma ga financira Evropska Znanstvena Fundacija in dodatni viri znotraj posameznih sodelujočih držav. Eno uro dolga osebna anketa vključuje blok vprašanj o splošnih družbenih in političnih stališčih, ki ostaja nespremenjen skozi leta, ter enkratne module vprašanj posveče posameznim temam.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

spremljanje množičnih medijev, uporaba interneta, zaupanje v sočloveka, zaupanje v politične institucije, voljena stranka, udeležba na volitvah, politična participacija, strankarske preference, članstvo v političnih strankah, zadovoljstvo z življenjem, zadovoljstvo z delovanjem demokracije, odnos do priseljencev, vpliv priseljevanja na nacionalno gospodarstvo, občutek osebne sreče, socialni stiki, strah pred kriminaliteto, ocena zdravstvenega stanja, verska pripadnost, obiskovanje verskih obredov, diskriminacija, enakopravnost, državljanstvo, brezposelnost, demografija, osebnostne značilnosti, policija in organi pregona, sodišča, delo, družina, blaginja

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
spremljanje množičnih medijev
družbeno zaupanje
politični interes in participacija
družbeno-politična usmeritev
upravljanje in učinkovitost državnih inštitucij
družbena izključenost
nacionalna, etnična in verska pripadnost
osebno in družbeno blagostanje
politične in družbene vrednote
demografija in družbenogospodarska struktura
zdravje in varnost
človeške in moralne vrednote
zaupanje v kazensko pravosodje
delo, družina in blaginja


Povzetek:

Slovensko javno mnenje (SJM) 2010 je raziskava, ki je bila opravljena kot del Evropske družboslovne raziskave 2010 (ESS 2010). ESS je akademsko vodena mednarodna anketa, ki je bila do sedaj izvedena že v več kot 30-ih državah. Cilji raziskovanja so trije, in sicer: nadzirati in interpretirati spreminjajoče se družbene vrednote in vedenje v Evropi ter raziskati, kako so povezane s spremembami v evropskih inštitucijah. Drugi cilj je združiti izboljšano napredno metodologijo anketnega raziskovanja v posameznih evropskih državah. Tretji cilj je med drugim razviti serijo evropskih družboslovnih kazalcev, vključno z vedenjskimi kazalci. Slovensko javno mnenje 2010 je del petega kroga programa ESS, v katerem je bilo v raziskavo poleg Slovenije zajetih 27 držav, pretežno iz Evropske unije. V tem krogu sta poleg osnovnega vsebinskega modula vključena še dva dodatna rotirajoča vsebinska modula, in sicer: »delo, družina in blaginja: implikacija ekonomske recesije« (vključen tudi v ESS krogu 2) ter »zaupanje v kazensko pravosodje: primerjalna evropska analiza«. Pri raziskovanju se uporablja samo najnatančnejšo metodologijo – dosledno naključno vzorčenje, ciljno stopnjo sodelovanja vsaj 70 odstotkov in natančne protokole prevajanja.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 20. oktober 2010 - 31. januar 2011
Čas izdelave: 2011
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Slovenija

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Posamezniki starejši od 15 let, živeči v zasebnih gospodinjstvih, ne glede na njihovo narodnost, državljanstvo, jezik ali pravni status v Sloveniji.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci, kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija.Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SJM10 - Slovensko javno mnenje 2010 [datoteka podatkov]

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

 • število spremenljivk: 404
 • število enot: 1403

Verzija: V3 R2

Spremenljivke

A1 Koliko na dan gledate TV?

A1 Prosimo ocenite, koliko časa na dan gledate televizijo na običajen dan v tednu?

Vrednost 13 Frekvenca
0 sploh nič 63
1 manj kot 0,5 ure 139
2 0,5 - 1 ure 301
3 več kot 1 - 1,5 ure 214
4 več kot 1,5 - 2 uri 256
5 več kot 2 - 2,5 ure 124
6 več kot 2,5 - 3 ure 150
7 več kot 3 ure 156
8 ne vem 0
9 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1403 0 0 7

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

A2 Koliko gledate aktualno tematiko?

A2 Ponovno povejte za običajen dan v tednu, koliko od časa, ki ga porabite za gledanje televizije, gledate poročila ali oddaje s politično tematiko oz. tematiko aktualnih dogodkov?

Vrednost 22 Frekvenca
0 sploh nič 135
1 manj kot 0,5 ure 563
2 0,5 - 1 ure 455
3 več kot 1 - 1,5 ure 102
4 več kot 1,5 - 2 uri 45
5 več kot 2 - 2,5 ure 16
6 več kot 2,5 - 3 ure 13
7 več kot 3 ure 6
8 ne vem 0
66 se ne nanaša 63
99 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1335 68 0 7

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

A3 Koliko na dan poslušate RA?

A3 Koliko časa na dan poslušate radio na običajen dan v tednu?

Vrednost 31 Frekvenca
0 sploh nič 233
1 manj kot 0,5 ure 247
2 0,5 - 1 ure 231
3 več kot 1 - 1,5 ure 72
4 več kot 1,5 - 2 uri 100
5 več kot 2 - 2,5 ure 40
6 več kot 2,5 - 3 ure 63
7 več kot 3 ure 414
8 ne vem 2
99 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1400 3 0 7

Vrednosti spremenljivk od 0 do 66

A1 Koliko na dan gledate TV?

A1 Prosimo ocenite, koliko časa na dan gledate televizijo na običajen dan v tednu?

Vrednost 1404 Frekvenca
0 sploh nič 63
1 manj kot 0,5 ure 139
2 0,5 - 1 ure 301
3 več kot 1 - 1,5 ure 214
4 več kot 1,5 - 2 uri 256
5 več kot 2 - 2,5 ure 124
6 več kot 2,5 - 3 ure 150
7 več kot 3 ure 156
8 ne vem 0
9 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1403 0 0 7

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

A2 Koliko gledate aktualno tematiko?

A2 Ponovno povejte za običajen dan v tednu, koliko od časa, ki ga porabite za gledanje televizije, gledate poročila ali oddaje s politično tematiko oz. tematiko aktualnih dogodkov?

Vrednost 2403 Frekvenca
0 sploh nič 135
1 manj kot 0,5 ure 563
2 0,5 - 1 ure 455
3 več kot 1 - 1,5 ure 102
4 več kot 1,5 - 2 uri 45
5 več kot 2 - 2,5 ure 16
6 več kot 2,5 - 3 ure 13
7 več kot 3 ure 6
8 ne vem 0
66 se ne nanaša 63
99 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1335 68 0 7

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

A3 Koliko na dan poslušate RA?

A3 Koliko časa na dan poslušate radio na običajen dan v tednu?

Vrednost 3402 Frekvenca
0 sploh nič 233
1 manj kot 0,5 ure 247
2 0,5 - 1 ure 231
3 več kot 1 - 1,5 ure 72
4 več kot 1,5 - 2 uri 100
5 več kot 2 - 2,5 ure 40
6 več kot 2,5 - 3 ure 63
7 več kot 3 ure 414
8 ne vem 2
99 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1400 3 0 7

Vrednosti spremenljivk od 0 do 66

A4 Koliko poslušate aktualno tematiko?

A4 In koliko časa na običajen dan v tednu na radiu poslušate poročila ali oddaje s politično tematiko, oz. tematiko aktualnih dogodkov?

Vrednost 4401 Frekvenca
0 sploh nič 257
1 manj kot 0,5 ure 569
2 0,5 - 1 ure 230
3 več kot 1 - 1,5 ure 53
4 več kot 1,5 - 2 uri 18
5 več kot 2 - 2,5 ure 11
6 več kot 2,5 - 3 ure 3
7 več kot 3 ure 24
8 ne vem 2
66 se ne nanaša 234
99 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1165 238 0 7

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

A5 Koliko na dan berete časopise?

A5 Koliko časa na dan berete časopise na običajen dan v tednu?

Vrednost 5400 Frekvenca
0 sploh nič 311
1 manj kot 0,5 ure 615
2 0,5 - 1 ure 343
3 več kot 1 - 1,5 ure 66
4 več kot 1,5 - 2 uri 50
5 več kot 2 - 2,5 ure 8
6 več kot 2,5 - 3 ure 6
7 več kot 3 ure 3
8 ne vem 0
99 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1402 1 0 7

Vrednosti spremenljivk od 0 do 66

A6 Koliko berete aktualno tematiko?

A6 In koliko tega časa porabite za branje o politiki oz. aktualnih dogodkih?

Vrednost 6399 Frekvenca
0 sploh nič 297
1 manj kot 0,5 ure 672
2 0,5 - 1 ure 98
3 več kot 1 - 1,5 ure 14
4 več kot 1,5 - 2 uri 2
5 več kot 2 - 2,5 ure 0
6 več kot 2,5 - 3 ure 0
7 več kot 3 ure 0
8 ne vem 0
66 se ne nanaša 312
99 b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1083 320 0 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

A7 Kako pogosto uporabljate internet?

A7 Kako pogosto za osebno rabo uporabljate internet - svetovni splet ali elektronsko pošto - bodisi doma, bodisi v službi?

Vrednost 7398 Frekvenca
0 nima dostopa 205
1 nikoli 324
2 manj kot 1× mesečno 15
3 1× mesečno 13
4 nekajkrat mesečno 36
5 1× tedensko 52
6 večkrat tedensko 120
7 vsak dan 637
8 ne vem 0
99 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1402 1 0 7

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

A8 Ali ljudem lahko zaupamo, ali moraš biti previden?

A8 Če govorimo na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

Vrednost 8397 Frekvenca
0 treba je biti zelo previden 139
1 1 115
2 2 170
3 3 211
4 4 141
5 5 286
6 6 98
7 7 116
8 8 82
9 9 29
10 večini ljudi lahko zaupamo 10
88 ne vem 5
99 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1397 6 0 10

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

A9 Bi vas ljudje skušali izkoristiti?

A9 Ali menite, da bi vas večina ljudi skušala izkoristiti, če bi za to dobila priložnost, ali pa bi večina skušala ravnati pošteno?

Vrednost 9396 Frekvenca
0 večina skušala izkoristiti 89
1 1 75
2 2 165
3 3 186
4 4 136
5 5 304
6 6 95
7 7 164
8 8 127
9 9 28
10 večina ravnala pošteno 25
88 ne vem 9
99 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1394 9 0 10 4.493

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

A10 So ljudje pripravljeni pomagati drugim?

A10 Kaj menite, ali so ljudje večinoma pripravljeni pomagati drugim ali pa večinoma gledajo predvsem nase?

Vrednost 10395 Frekvenca
0 večina ne 71
1 1 83
2 2 184
3 3 190
4 4 164
5 5 279
6 6 116
7 7 142
8 8 127
9 9 24
10 večina da 17
88 ne vem 4
99 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1397 6 0 10 4.412

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B1 Koliko se zanimate za politiko?

B1 Kaj bi rekli, koliko se zanimate za politiko?

Vrednost 11394 Frekvenca
1 zelo 102
2 še kar 504
3 komaj kaj 514
4 sploh ne 279
8 ne vem 1
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1399 4 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B4 državnemu zboru Prosim, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate. Najprej ...

B4 državnemu zboru

Vrednost 12393 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 256
1 1 167
2 2 176
3 3 211
4 4 144
5 5 210
6 6 79
7 7 53
8 8 35
9 9 8
10 povsem zaupam 2
88 ne vem 56
99 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1341 62 0 10 2.979

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B5 pravnemu sistemu

B5 pravnemu sistemu

Vrednost 13392 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 259
1 1 160
2 2 181
3 3 211
4 4 134
5 5 195
6 6 76
7 7 69
8 8 36
9 9 19
10 povsem zaupam 10
88 ne vem 52
99 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1350 53 0 10 3.084

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B6 policiji

B6 policiji

Vrednost 14391 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 68
1 1 66
2 2 96
3 3 145
4 4 129
5 5 318
6 6 165
7 7 161
8 8 134
9 9 48
10 povsem zaupam 42
88 ne vem 26
99 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1372 31 0 10 4.985

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B7 politikom

B7 politikom

Vrednost 15390 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 372
1 1 208
2 2 225
3 3 206
4 4 120
5 5 147
6 6 38
7 7 26
8 8 13
9 9 4
10 povsem zaupam 3
88 ne vem 34
99 b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1362 41 0 10 2.255

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B8 političnim strankam

B8 političnim strankam

Vrednost 16389 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 354
1 1 225
2 2 224
3 3 196
4 4 128
5 5 154
6 6 37
7 7 23
8 8 12
9 9 2
10 povsem zaupam 0
88 ne vem 46
99 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1355 48 0 9 2.244

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B9 Evropskemu parlamentu

B9 Evropskemu parlamentu

Vrednost 17388 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 157
1 1 82
2 2 154
3 3 213
4 4 175
5 5 225
6 6 102
7 7 85
8 8 59
9 9 20
10 povsem zaupam 8
88 ne vem 121
99 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1280 123 0 10 3.745

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B10 OZN

B10 OZN

Vrednost 18387 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 118
1 1 84
2 2 132
3 3 166
4 4 180
5 5 227
6 6 123
7 7 99
8 8 77
9 9 26
10 povsem zaupam 19
88 ne vem 147
99 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1251 152 0 10 4.134

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

SL1 vladi

SL1 vladi

Vrednost 19386 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 300
1 1 201
2 2 185
3 3 222
4 4 120
5 5 174
6 6 71
7 7 46
8 8 30
9 9 11
10 povsem zaupam 9
88 ne vem 32
99 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1369 34 0 10 2.749

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

SL2 predsedniku vlade

SL2 predsedniku vlade

Vrednost 20385 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 323
1 1 180
2 2 185
3 3 176
4 4 125
5 5 157
6 6 80
7 7 45
8 8 59
9 9 19
10 povsem zaupam 22
88 ne vem 31
99 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1371 32 0 10 2.933

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

SL3 predsedniku republike

SL3 predsedniku republike

Vrednost 21384 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 184
1 1 132
2 2 119
3 3 139
4 4 156
5 5 213
6 6 112
7 7 101
8 8 108
9 9 45
10 povsem zaupam 58
88 ne vem 34
99 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1367 36 0 10 4.173

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

SL4 sodiščem

SL4 sodiščem

Vrednost 22383 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 174
1 1 115
2 2 150
3 3 161
4 4 122
5 5 254
6 6 113
7 7 94
8 8 90
9 9 44
10 povsem zaupam 21
88 ne vem 62
99 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1338 65 0 10 3.975

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

SL5 managerjem, delodajalcem

SL5 managerjem, delodajalcem

Vrednost 23382 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 215
1 1 140
2 2 169
3 3 208
4 4 154
5 5 216
6 6 91
7 7 77
8 8 44
9 9 5
10 povsem zaupam 13
88 ne vem 68
99 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1332 71 0 10 3.311

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

SL6 sindikatom

SL6 sindikatom

Vrednost 24381 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 173
1 1 96
2 2 140
3 3 178
4 4 156
5 5 257
6 6 121
7 7 79
8 8 81
9 9 16
10 povsem zaupam 23
88 ne vem 78
99 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1320 83 0 10 3.879

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

SL7 cerkvi in duhovnikom

SL7 cerkvi in duhovnikom

Vrednost 25380 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 293
1 1 104
2 2 123
3 3 132
4 4 100
5 5 215
6 6 91
7 7 87
8 8 82
9 9 27
10 povsem zaupam 44
88 ne vem 102
99 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1298 105 0 10 3.633

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

SL8 zdravnikom

SL8 zdravnikom

Vrednost 26379 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 14
1 1 15
2 2 28
3 3 66
4 4 79
5 5 191
6 6 123
7 7 198
8 8 329
9 9 170
10 povsem zaupam 177
88 ne vem 9
99 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1390 13 0 10 6.904

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

SL9 učiteljem, profesorjem

SL9 učiteljem, profesorjem

Vrednost 27378 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 20
1 1 9
2 2 29
3 3 52
4 4 74
5 5 197
6 6 136
7 7 229
8 8 312
9 9 156
10 povsem zaupam 105
88 ne vem 79
99 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1319 84 0 10 6.727

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

SL10 medijem

SL10 medijem

Vrednost 28377 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 78
1 1 53
2 2 99
3 3 179
4 4 177
5 5 356
6 6 151
7 7 128
8 8 96
9 9 30
10 povsem zaupam 26
88 ne vem 28
99 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1373 30 0 10 4.644

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B11 Ali ste se udeležili volitev v državni zbor leta 2008?

B11 Ali ste se vi udeležili volitev v državni zbor septembra 2008?

Vrednost 29376 Frekvenca
1 da 914
2 ne 364
3 brez volilne pravice 68
8 ne vem 54
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1346 57 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B12 Za katero stranko ste glasovali leta 2008?

B12 Za katero stranko oz. za kandidata katere stranke ste glasovali na volitvah za državni zbor septembra 2008?

Vrednost 30375 Frekvenca
1 DESUS 58
2 LDS 50
3 LIPA 7
4 NSI 25
5 SDS 196
6 SLS 33
7 SNS 23
8 SD 208
9 ZARES 34
10 drugo 9
77 ne želi odgovoriti 90
66 ni volil 490
88 ne vem 175
99 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
733 670 1 77

Vrednosti spremenljivk od 1 do 77

B13 stopili v stik s politikom Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega? Ali ste...

B13 stopili v stik s politikom ali predstavnikom državne ali občinske oblasti

Vrednost 31374 Frekvenca
1 da 128
2 ne 1273
8 ne vem 2
9 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1401 2 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B14 delovali v politični stranki

B14 delovali v politični stranki ali skupini aktivistov

Vrednost 32373 Frekvenca
1 da 41
2 ne 1360
8 ne vem 1
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1401 2 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B15 delovali v kakšni politični org.

B15 delovali v kakšni drugi politični organizaciji ali zvezi

Vrednost 33372 Frekvenca
1 da 24
2 ne 1377
8 ne vem 1
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1401 2 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B16 podpora neki politični akciji

B16 nosili značko ali nalepko v podporo neki politični akciji

Vrednost 34371 Frekvenca
1 da 37
2 ne 1364
8 ne vem 1
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1401 2 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B17 podpisali peticijo

B17 podpisali peticijo

Vrednost 35370 Frekvenca
1 da 120
2 ne 1278
8 ne vem 4
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1398 5 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B18 se udeležili zakonitih demonstracij

B18 se udeležili zakonitih demonstracij

Vrednost 36369 Frekvenca
1 da 31
2 ne 1370
8 ne vem 1
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1401 2 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B19 bojkotirali določene izdelke

B19 bojkotirali določene izdelke

Vrednost 37368 Frekvenca
1 da 80
2 ne 1318
8 ne vem 3
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1398 5 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B20a Ali je kakšna politična stranka, ki ste ji blizu?

B20a Ali je kakšna politična stranka, ki vam je bližje kot druge stranke?

Vrednost 38367 Frekvenca
1 da 392
2 ne 984
8 ne vem 24
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1376 27 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B20b Katera stranka je to?

B20b Katera stranka je to?

Vrednost 39366 Frekvenca
1 DESUS 47
2 LDS 33
3 LIPA 0
4 NSI 17
5 SDS 110
6 SLS 20
7 SNS 19
8 SD 91
9 ZARES 8
10 drugo 8
77 ne želi odgovoriti 32
66 ni volil 1008
88 ne vem 4
99 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
385 1018 1 77

Vrednosti spremenljivk od 1 do 77

B20c Kako blizu se čutite tej stranki?

B20c Kako blizu se čutite tej stranki?

Vrednost 40365 Frekvenca
1 zelo blizu 29
2 blizu 193
3 ne preveč blizu 111
4 sploh ne blizu 13
6 se ne nanaša 1044
8 ne vem 6
9 b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
346 1057 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B21 Ali ste član kakšne politične stranke?

B21 Ali ste član kakšne politične stranke?

Vrednost 41364 Frekvenca
1 da 55
2 ne 1339
8 ne vem 3
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1394 9 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B22 Katera stranka je to?

B22 Katera stranka je to?

Vrednost 42363 Frekvenca
1 DESUS 7
2 LDS 4
3 LIPA 0
4 NSI 5
5 SDS 13
6 SLS 6
7 SNS 1
8 SD 9
9 ZARES 1
10 drugo 3
77 ne želi odgovoriti 3
66 ni volil 1342
88 ne vem 0
99 b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 1351 1 77

Vrednosti spremenljivk od 1 do 77

B23 levo - desna samoopredelitev:

B23 Kam bi vi uvrstili sami sebe na lestvici od 0 do 10, kjer pomeni 0 levo in 10 desno?

Vrednost 43362 Frekvenca
0 levo 59
1 1 30
2 2 61
3 3 86
4 4 77
5 5 403
6 6 58
7 7 67
8 8 56
9 9 22
10 desno 50
88 ne vem 429
99 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
969 434 0 10 4.846

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B24 zadovoljstvo z življenjem

B24 V celoti gledano, kako zadovoljni ste sedaj s svojim življenjem?

Vrednost 44361 Frekvenca
0 izredno nezadovoljen 18
1 1 11
2 2 24
3 3 45
4 4 49
5 5 234
6 6 99
7 7 218
8 8 357
9 9 206
10 izredno zadovoljen 133
88 ne vem 7
99 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1394 9 0 10 6.973

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B25 zadovoljstvo s SLO gospodarstvom

B25 Kako zadovoljni ste na splošno s sedanjim gospodarskim stanjem v Sloveniji?

Vrednost 45360 Frekvenca
0 izredno nezadovoljen 196
1 1 180
2 2 296
3 3 235
4 4 167
5 5 156
6 6 75
7 7 43
8 8 24
9 9 6
10 izredno zadovoljen 5
88 ne vem 20
99 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1383 20 0 10 2.872

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B26 zadovoljstvo z delom dosedanje SLO vlade

B26 Kako zadovoljni ste s sedanjo slovensko vlado, s tem, kako opravlja svoje delo?

Vrednost 46359 Frekvenca
0 izredno nezadovoljen 271
1 1 202
2 2 225
3 3 237
4 4 153
5 5 142
6 6 65
7 7 36
8 8 28
9 9 4
10 izredno zadovoljen 3
88 ne vem 34
99 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 37 0 10 2.648

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B27 zadovoljstvo z delovanjem demokracije v SLO

B27 Kako zadovoljni ste na splošno z delovanjem demokracije v Sloveniji?

Vrednost 47358 Frekvenca
0 izredno nezadovoljen 187
1 1 147
2 2 211
3 3 215
4 4 189
5 5 201
6 6 76
7 7 59
8 8 38
9 9 11
10 izredno zadovoljen 4
88 ne vem 60
99 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1338 65 0 10 3.204

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B28 stanje šolstva v SLO

B28 Kakšno je po vašem mnenju splošno stanje šolstva danes v Sloveniji?

Vrednost 48357 Frekvenca
0 izredno nezadovoljen 22
1 1 19
2 2 67
3 3 107
4 4 144
5 5 236
6 6 167
7 7 231
8 8 210
9 9 63
10 izredno zadovoljen 37
88 ne vem 97
99 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1303 100 0 10 5.73

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B29 stanje zdravstva v SLO

B29 In kakšno je po vašem mnenju splošno stanje zdravstva danes v Sloveniji?

Vrednost 49356 Frekvenca
0 izredno nezadovoljen 28
1 1 31
2 2 73
3 3 108
4 4 154
5 5 274
6 6 176
7 7 200
8 8 196
9 9 95
10 izredno zadovoljen 57
88 ne vem 10
99 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1392 11 0 10 5.701

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B30 Ukrepi za zmanjšanje razlik v dohodkih... Povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev?

B30 Vlada bi morala sprejeti ukrepe za zmanjšanje razlik v dohodkih med ljudmi.

Vrednost 50355 Frekvenca
1 močno soglašam 629
2 soglašam 607
3 niti-niti 76
4 ne soglašam 53
5 sploh ne soglašam 11
8 ne vem 26
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1376 27 1 5 1.699

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B31 Homoseksualci morajo imeti svobodo...

B31 Homoseksualci in lezbijke morajo imeti svobodo, da si uredijo življenje po lastnih željah.

Vrednost 51354 Frekvenca
1 močno soglašam 134
2 soglašam 547
3 niti-niti 290
4 ne soglašam 213
5 sploh ne soglašam 110
8 ne vem 106
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1294 109 1 5 2.705

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B32 Prepovedati stranke za odpravo demokracije...

B32 Politične stranke, katerih cilj je odprava demokracije, je potrebno prepovedati.

Vrednost 52353 Frekvenca
1 močno soglašam 178
2 soglašam 441
3 niti-niti 279
4 ne soglašam 265
5 sploh ne soglašam 40
8 ne vem 197
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1203 200 1 5 2.624

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B33 Moderna znanost rešila ekološke probleme...

B33 Lahko smo prepričani, da bo moderna znanost rešila probleme v zvezi z okoljem.

Vrednost 53352 Frekvenca
1 močno soglašam 47
2 soglašam 329
3 niti-niti 326
4 ne soglašam 503
5 sploh ne soglašam 136
8 ne vem 60
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1341 62 1 5 3.262

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B35 Naj SLO dovoli priseljevanje ljudem s podobnim narodnostnim izvorom?

B35 Kaj menite, v kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi s podobnim narodnostnim izvorom kot ga ima večina prebivalcev Slovenije?

Vrednost 54351 Frekvenca
1 mnogim 240
2 nekaterim 733
3 zelo redkim 302
4 nikomur 82
8 ne vem 44
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1357 46 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B36 Naj SLO dovoli priseljevanje ljudjem z drugačnim narodnostnim izvorom?

B36 Kaj pa ljudem z drugačnim narodnostnim izvorom kot ga ima večina prebivalcev Slovenije?

Vrednost 55350 Frekvenca
1 mnogim 149
2 nekaterim 692
3 zelo redkim 400
4 nikomur 114
8 ne vem 46
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1355 48 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B37 Naj SLO dovoli priseljevanje ljudem iz revnejših držav zunaj Evrope?

B37 In v kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi iz revnejših držav zunaj Evrope?

Vrednost 56349 Frekvenca
1 mnogim 130
2 nekaterim 592
3 zelo redkim 445
4 nikomur 178
8 ne vem 55
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1345 58 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B38 Ali je dobro ali slabo za slo gospodarstvo, da prihajajo k nam priseljenci?

B38 Ali menite, da je na splošno dobro ali slabo za slovensko gospodarstvo, da prihajajo živet k nam priseljenci iz drugih držav?

Vrednost 57348 Frekvenca
0 slabo za gospodarstvo 87
1 1 132
2 2 159
3 3 183
4 4 133
5 5 321
6 6 121
7 7 124
8 8 56
9 9 12
10 dobro za gospodarstvo 22
88 ne vem 48
99 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1350 53 0 10 4.079

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B39 Je kulturno življenje zaradi priseljencev ogroženo ali obogateno?

B39 Ali menite, da je kulturno življenje v Sloveniji zaradi priseljencev na splošno ogroženo ali obogateno?

Vrednost 58347 Frekvenca
0 ogroženo 52
1 1 72
2 2 129
3 3 108
4 4 134
5 5 361
6 6 123
7 7 163
8 8 126
9 9 37
10 obogateno 39
88 ne vem 56
99 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1344 59 0 10 4.914

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B40 Ali je SLO zaradi priseljencev boljša ali slabša za bivanje?

B40 Ali menite, da je Slovenija zaradi priseljencev iz drugih držav postala slabša ali boljša dežela za bivanje?

Vrednost 59346 Frekvenca
0 slabša 62
1 1 104
2 2 139
3 3 139
4 4 136
5 5 449
6 6 107
7 7 97
8 8 75
9 9 18
10 boljša 16
88 ne vem 59
99 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1342 61 0 10 4.345

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

C1 Kako srečni ste?

C1 V celoti gledano, kako srečni bi rekli, da ste? Izberite ustrezno vrednost na lestvici od 0 do 10.

Vrednost 60345 Frekvenca
0 zelo nesrečen 7
1 1 6
2 2 16
3 3 21
4 4 35
5 5 204
6 6 121
7 7 221
8 8 383
9 9 243
10 zelo srečen 136
88 ne vem 6
99 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1393 10 0 10 7.283

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

C2 Kako pogosto se iz družabnih razlogov dobivate s prijatelji?

C2 Ocenite, kako pogosto se iz družabnih razlogov dobivate s prijatelji, sorodniki ali kolegi z dela?

Vrednost 61344 Frekvenca
1 nikoli 26
2 manj kot 1× na mesec 128
3 1× na mesec 194
4 nekajkrat na mesec 290
5 1× na teden 309
6 večkrat na teden 299
7 vsak dan 156
8 ne vem 0
99 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1402 1 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

C3 Imate koga za pogovor o osebnih stvareh?

C3 Ali imate koga, s katerim se lahko pogovorite o intimnih in osebnih stvareh?

Vrednost 62343 Frekvenca
1 da 1285
2 ne 92
8 ne vem 13
9 b.o. 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1377 26 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C4 Kako pogosto se udeležujete različnih srečanj?

C4 Če se primerjate z drugimi ljudmi vaše starosti, kako pogosto bi zase rekli, da se udeležujete različnih družabnih srečanj?

Vrednost 63342 Frekvenca
1 precej manj kot ostali 164
2 manj kot ostali 432
3 približno enako 619
4 več kot ostali 134
5 precej več kot ostali 43
8 ne vem 9
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1392 11 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C5 V zadnjih 5 letih žrtev fizičnega napada?

C5 Ste bili vi ali kdo od članov vašega gospodinjstva v zadnjih petih letih žrtev vloma ali fizičnega napada?

Vrednost 64341 Frekvenca
1 da 129
2 ne 1270
8 ne vem 3
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1399 4 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C6 Kako varno se počutite kadar zvečer hodite sami po vaši soseski?

C6 Kako varno se počutite (bi se počutili), kadar zvečer hodite (ali bi hodili) sami po vaši soseski?

Vrednost 65340 Frekvenca
1 zelo varno 453
2 varno 842
3 ogroženo 97
4 zelo ogroženo 2
8 ne vem 8
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1394 9 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C7 Kako pogosto vas skrbi, da bi kdo vlomil v vaše stanovanje?

C7 Kako pogosto, če sploh, vas skrbi, da bi kdo vlomil v vaše stanovanje oz. hišo?

Vrednost 66339 Frekvenca
1 skoraj ves čas 22
2 pogosto 113
3 le včasih 538
4 nikoli 720
8 ne vem 10
9 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1393 10 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C8 Ali skrb zaradi možnega vloma v vaš dom...

C8 Ali skrb zaradi možnega vloma v vaš dom...

Vrednost 67338 Frekvenca
1 močno vpliva na kakovost življenja 16
2 vpliva do določene mere 194
3 nima vpliva na kakovost življenja 423
6 se ne nanaša 730
8 ne vem 3
9 b.o. 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
633 770 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C9 Kako pogosto vas skrbi, da bi postali žrtev nasilnega napada?

C9 Kako pogosto, če sploh, vas skrbi, da bi postali žrtev nasilnega napada?

Vrednost 68337 Frekvenca
1 skoraj ves čas 8
2 pogosto 52
3 le včasih 435
4 nikoli 893
8 ne vem 13
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1388 15 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C10 Ali skrb zaradi možnega nasilnega napada...

C10 Ali skrb zaradi možnega nasilnega napada...

Vrednost 69336 Frekvenca
1 močno vpliva na kakovost življenja 17
2 vpliva do določene mere 132
3 nima vpliva na kakovost življenja 183
6 se ne nanaša 906
8 ne vem 3
9 b.o. 162
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
332 1071 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C15 Kako bi ocenili vaše zdravje?

C15 Kako bi na splošno ocenili vaše zdravje? Bi rekli, da je…

Vrednost 70335 Frekvenca
1 zelo dobro 266
2 dobro 543
3 zadovoljivo 456
4 slabo 111
5 zelo slabo 27
8 ne vem 0
9 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1403 0 1 5 2.351

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C16 Ali vas pri vsakdanjih opravilih ovira kronična bolezen?

C16 Ali vas pri vaših vsakdanjih opravilih kakorkoli ovira kakšna kronična bolezen, invalidnost ali psihična težava? Če da, koliko vas ovira?

Vrednost 71334 Frekvenca
1 da, precej 131
2 da, do neke mere 292
3 ne 977
8 ne vem 0
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1400 3 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C17 Ste pripadnik kakšne veroizpovedi?

C17 Ali se imate za pripadnika kakšne religije ali veroizpovedi?

Vrednost 72333 Frekvenca
1 da 763
2 ne 635
8 ne vem 1
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1398 5 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C18 Katere?

C18 Katere?

Vrednost 73332 Frekvenca
1 rimokatoliška 715
2 protestantska 9
3 pravoslavne 19
4 druge krščanske 3
5 judovske 0
6 muslimanske 13
7 vzhodnjaške (hinduizem, budizem) 0
8 druge nekrščanske 1
66 se ne nanaša 636
99 b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
760 643 1 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

C19 Ste se v preteklosti čutili pripadnika religije?

C19 Ali ste se v preteklosti čutili pripadnika kakšne religije ali verske skupnosti?

Vrednost 74331 Frekvenca
1 da 78
2 ne 549
6 se ne nanaša 766
8 ne vem 2
9 b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
627 776 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C20 Katere?

C20 Katere?

Vrednost 75330 Frekvenca
1 rimokatoliška 74
2 protestantska 0
3 pravoslavne 2
4 druge krščanske 2
5 judovske 0
6 muslimanske 2
7 vzhodnjaške (hinduizem, budizem) 1
8 druge nekrščanske 1
66 se ne nanaša 1311
99 b.o. 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
82 1321 1 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

C21 Ocenite, koliko ste verni?

C21 Ne glede na to, ali pripadate kateri od religij ali ne, prosimo ocenite, koliko ste verni?

Vrednost 76329 Frekvenca
0 sploh nisem veren 180
1 1 65
2 2 82
3 3 113
4 4 89
5 5 315
6 6 93
7 7 115
8 8 130
9 9 47
10 zelo sem veren 64
88 ne vem 94
99 b.o. 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 110 0 10 4.613

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

C22 Kako pogosto obiskujete verske obrede?

C22 Če odštejete posebne priložnosti kot so poroke ali pogrebi, kako pogosto obiskujete verske obrede?

Vrednost 77328 Frekvenca
1 vsak dan 4
2 več kot 1× na teden 22
3 1× na teden 165
4 vsaj 1× na mesec 148
5 ob posebnih priložnostih 508
6 še redkeje 152
7 nikoli 397
99 b.o. 0
8 ne vem 7
9 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1396 7 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

C23 Kako pogosto molite?

C23 Če odštejete udeležbo pri verskih obredih, kako pogosto sicer molite, če sploh molite?

Vrednost 78327 Frekvenca
1 vsak dan 175
2 več kot 1× na teden 69
3 1× na teden 84
4 vsaj 1× na mesec 91
5 ob posebnih priložnostih 230
6 še redkeje 174
7 nikoli 557
8 ne vem 13
99 b.o. 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1380 23 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

C24 Ali pripadate kakšni neenakopravni skupini?

C24 Ali bi zase lahko rekli, da pripadate kakšni skupini, ki v naši državi trpi zaradi diskriminacije, neenakopravnosti?

Vrednost 79326 Frekvenca
1 da 42
2 ne 1348
8 ne vem 8
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1390 13 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C2501 Zakaj je ta skupina neenakopravno obravnavana?

C2501 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Vrednost 80325 Frekvenca
1 barva kože, rase 2
2 državljanstva 6
3 vere 7
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 6
6 starosti 2
7 spola 3
8 spolne usmerjenosti 1
9 invalidnosti 2
10 drugo 12
66 se ne nanaša 1356
88 ne vem 1
99 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41 1362 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

C2502 Zakaj je ta skupina neenakopravno obravnavana?

C2502 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Vrednost 81324 Frekvenca
1 barva kože, rase 0
2 državljanstva 1
3 vere 2
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo 2
66 se ne nanaša 0
88 ne vem 0
99 b.o. 1398
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5 1398 2 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 88

C2503 Zakaj je ta skupina neenakopravno obravnavana?

C2503 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Vrednost 82323 Frekvenca
1 barva kože, rase 0
2 državljanstva 0
3 vere 1
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 1
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo 0
66 se ne nanaša 0
88 ne vem 0
99 b.o. 1401
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2 1401 3 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 88

C2504 Zakaj je ta skupina neenakopravno obravnavana?

C2504 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Vrednost 83322 Frekvenca
1 barva kože, rase 0
2 državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 1
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo 0
66 se ne nanaša 0
88 ne vem 0
99 b.o. 1402
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1 1402 4 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 88

C2505 Zakaj je ta skupina neenakopravno obravnavana?

C2505 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Vrednost 84321 Frekvenca
1 barva kože, rase 0
2 državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 1
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo 0
66 se ne nanaša 0
88 ne vem 0
99 b.o. 1402
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1 1402 5 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 88

C2506 Zakaj je ta skupina neenakopravno obravnavana?

C2506 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Vrednost 85320 Frekvenca
1 barva kože, rase 0
2 državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 1
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo 0
66 se ne nanaša 0
88 ne vem 0
99 b.o. 1402
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1 1402 6 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 88

C2507 Zakaj je ta skupina neenakopravno obravnavana?

C2507 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Vrednost 86319 Frekvenca
1 barva kože, rase 0
2 državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 1
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo 0
66 se ne nanaša 0
88 ne vem 0
99 b.o. 1402
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1 1402 7 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 88

C2508 Zakaj je ta skupina neenakopravno obravnavana?

C2508 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Vrednost 87318 Frekvenca
1 barva kože, rase 0
2 državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 1
9 invalidnosti 0
10 drugo 0
66 se ne nanaša 0
88 ne vem 0
99 b.o. 1402
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1 1402 8 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 88

C2509 Zakaj je ta skupina neenakopravno obravnavana?

C2509 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Vrednost 88317 Frekvenca
1 barva kože, rase 0
2 državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 1
10 drugo 0
66 se ne nanaša 0
88 ne vem 0
99 b.o. 1402
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1 1402 9 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 88

C26 Ste državljan Slovenije?

C26 Ali ste državljan Slovenije?

Vrednost 89316 Frekvenca
1 da 1387
2 ne 14
8 ne vem 0
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1401 2 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C27 Kakšno državljanstvo imate?

C27 Katero državljanstvo imate?

Vrednost 90315 Frekvenca
BA 2
HR 1
MK 1
al 1
ba 4
de 1
hr 1
ru 1
yu 1
66 1387
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13 1387

c27rec Kakšno državljanstvo imate?

C27rec Kakšno državljanstvo imate?

Vrednost 91314 Frekvenca
1 slovensko 0
2 BiH 6
3 hrvaško 2
4 makedonsko 1
5 jugoslovansko 1
6 albansko 1
7 srbsko 0
8 črnogorsko 0
9 kosovsko 0
10 ukrajinsko 0
11 nemško 1
12 rusko 1
66 se ne nanaša - slovensko 1387
88 ne vem 0
99 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13 1390

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

C28 Ste bili rojeni v Sloveniji?

C28 Ali ste bili rojeni na ozemlju današnje Slovenije?

Vrednost 92313 Frekvenca
1 da 1280
2 ne 122
8 ne vem 0
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1402 1 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C29 V kateri državi ste bili rojeni?

C29 V kateri državi (republiki bivše Jugoslavije) ste bili rojeni?

Vrednost 93312 Frekvenca
AL 1
AT 1
BA 19
DE 1
HR 13
IT 2
MK 3
YU 11
al 1
ba 23
cz 1
de 5
fr 1
hr 24
it 2
ko 1
ru 1
ua 1
yu 9
66 1280
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
120 1280

c29rec V kateri državi ste bili rojeni?

C29rec V kateri državi ste bili rojeni?

Vrednost 94311 Frekvenca
1 Slovenija 0
2 BiH 42
3 Hrvaška 37
4 Makedonija 3
5 Jugoslavija 20
6 Albanija 2
7 Srbija 0
8 Črna Gora 0
9 Kosovo 1
10 Nemčija 6
11 Francija 1
12 Italija 4
13 Nizozemska 0
14 Rusija 1
15 Ukrajina 1
16 ZDA 0
17 Češka 1
18 Avstrija 1
66 se ne nanaša 1280
88 ne vem 0
99 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
120 1283

Vrednosti spremenljivk od 1 do 18

C30 Kdaj ste prišli živet v SLO?

C30 Koliko let je od tega, ko ste prvič prišli živet v Slovenijo? (letnica)

Vrednost 95310 Frekvenca
1916 1
1929 1
1930 1
1934 1
1935 1
1937 1
1940 3
1941 2
1945 4
1947 3
1948 1
1950 2
1952 2
1954 1
1955 1
1959 3
1960 5
1963 1
1964 1
1965 2
1969 1
1970 3
1972 2
1973 1
1974 6
1975 3
1976 2
1977 10
1978 3
1979 5
1980 9
1981 3
1985 1
1986 1
1987 2
1989 1
1990 2
1991 1
1992 4
1994 1
1995 1
1998 1
2000 2
2003 2
2004 1
2005 2
2006 1
8888 ne vem 6
9999 b.o. 9
6666 se ne nanaša 1280
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
123 1280 1916 9999 2895.797 2499.102

Vrednosti spremenljivk od 1916 do 9999

C31_1 Kateri jezik govorite doma?

C31_1 Kateri jezik ali jezika doma najpogosteje govorite?

Vrednost 96309 Frekvenca
ALB 1
BOS 2
HUN 3
MAC 1
ROM 1
SCC 4
SCR 1
SLO 1
SLV 535
alb 2
bos 3
ger 1
hun 4
rom 4
rus 2
scc 6
scr 3
slv 825
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1399 0

c31_1rec Kateri jezik govorite doma?

C31_1rec Kateri jezik ali jezika doma najpogosteje govorite?

Vrednost 97308 Frekvenca
0 ni druge navedbe 0
1 slv 1361
2 scr 4
3 scc 10
4 bos 5
5 mac 1
6 alb 3
7 ita 0
8 ger 1
9 hun 7
10 qba 0
11 srb-hr 0
12 eng 0
13 fre 0
14 rom 5
15 rum 0
16 ukr 0
17 rus 2
99 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1399 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 17

C31_2 Kateri jezik še govorite doma?

C31_2 Kateri jezik še govorite doma?

Vrednost 98307 Frekvenca
BOS 8
ENG 3
GER 4
ITA 1
MAC 1
MAK 1
ROM 1
SCC 2
SCR 9
SLV 8
alb 1
bos 5
eng 4
hun 5
ita 6
rom 1
scc 10
scr 14
slv 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
98 0

c31_2rec Kateri jezik še govorite doma?

C31_2rec Kateri jezik še govorite doma?

Vrednost 99306 Frekvenca
0 ni druge navedbe 1305
1 slv 22
2 scr 23
3 scc 12
4 bos 13
5 mac 2
6 alb 1
7 ita 7
8 ger 4
9 hun 5
10 qba 0
11 srb-hr 0
12 eng 7
13 fre 0
14 rom 2
15 rum 0
16 ukr 0
17 rus 0
99 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1403 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 17

C32 Ali se čutite pripadnika manjšinj. narodnosti v SLO?

C32 Ali se čutite pripadnika katere od manjšinskih narodnosti v Sloveniji?

Vrednost 100305 Frekvenca
1 da 33
2 ne 1308
8 ne vem 8
9 b.o. 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1341 62 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C33 Je bil vas oče rojen v SLO oz. YU?

C33 Je bil vaš oče rojen v Sloveniji oz. v eni od republik nekdanje Jugoslavije?

Vrednost 101304 Frekvenca
1 da, v SLO 1214
2 da, v YU 147
3 ne 33
8 ne vem 6
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1394 9 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C34 V kateri državi je bil rojen vaš oče?

C34 V kateri državi oz. republiki je bil rojen vaš oče?

Vrednost 102303 Frekvenca
1 4
AL 1
AT 2
BA 23
HR 23
IT 1
MK 3
YU 16
al 1
at 1
ba 36
cz 1
de 1
hr 38
hu 1
it 3
mk 1
ru 1
ua 1
yu 16
66 1220
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
174 1220

c34rec V kateri državi je bil rojen vaš oče?

C34rec V kateri državi oz. republiki je bil rojen vaš oče?

Vrednost 103302 Frekvenca
1 Slovenija 0
2