Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJM10
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM10_V1
Main author(s):
 • Kurdija, Slavko
 • Malnar, Brina
 • Uhan, Samo
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Štebe, Janez
Co-workers:
 • Kovačič, Matej
 • Falle, Rebeka
 • Vovk, Tina
 • Broder, Živa
 • Kecman, Ivi
Data file producer:
CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2011)

Funding agency:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Project number:

Št. pogodbe: 1000-07-219069, koda projekta: J5-9069 (ARRS)

Series:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • ESS/Evropska družboslovna raziskava

  Evropska Družboslovna Raziskava (ESS) je mednarodna raziskava, ki vključuje 20 držav. Njen namene je skozi pristop mednarodne primerjalne anketne raziskave preučiti povezanost med spreminjajočimi se evropskimi institucijami in stališči, prepričanji in vedenjskimi vzorci njenih prebivalcev. Anketa uporablja najvišje metodološke standarde. Projekt je vključen v 5. okvirni program Evropske Komisije. Deloma ga financira Evropska Znanstvena Fundacija in dodatni viri znotraj posameznih sodelujočih držav. Eno uro dolga osebna anketa vključuje blok vprašanj o splošnih družbenih in političnih stališčih, ki ostaja nespremenjen skozi leta, ter enkratne module vprašanj posveče posameznim temam.

Study Content

Keywords:

spremljanje množičnih medijev, uporaba interneta, zaupanje v sočloveka, zaupanje v politične institucije, voljena stranka, udeležba na volitvah, politična participacija, strankarske preference, članstvo v političnih strankah, zadovoljstvo z življenjem, zadovoljstvo z delovanjem demokracije, odnos do priseljencev, vpliv priseljevanja na nacionalno gospodarstvo, občutek osebne sreče, socialni stiki, strah pred kriminaliteto, ocena zdravstvenega stanja, verska pripadnost, obiskovanje verskih obredov, diskriminacija, enakopravnost, državljanstvo, brezposelnost, demografija, osebnostne značilnosti, policija in organi pregona, sodišča, delo, družina, blaginja

Keywords ELSST:
DRUŽBENE VREDNOTE, DRUŽBENE NAVADE, STALIŠČE, BLAGINJA, DELO IN ZAPOSLOVANJE, ZAPOSLITEV, DRUŽINA, GOSPODARSKA RECESIJA, ZAUPANJE, SISTEM KAZENSKEGA PRAVOSODJA

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
spremljanje množičnih medijev
družbeno zaupanje
politični interes in participacija
družbeno-politična usmeritev
upravljanje in učinkovitost državnih inštitucij
družbena izključenost
nacionalna, etnična in verska pripadnost
osebno in družbeno blagostanje
politične in družbene vrednote
demografija in družbenogospodarska struktura
zdravje in varnost
človeške in moralne vrednote
zaupanje v kazensko pravosodje
delo, družina in blaginja


Abstract:

Slovensko javno mnenje (SJM) 2010 je raziskava, ki je bila opravljena kot del Evropske družboslovne raziskave 2010 (ESS 2010). ESS je akademsko vodena mednarodna anketa, ki je bila do sedaj izvedena že v več kot 30-ih državah. Cilji raziskovanja so trije, in sicer: nadzirati in interpretirati spreminjajoče se družbene vrednote in vedenje v Evropi ter raziskati, kako so povezane s spremembami v evropskih inštitucijah. Drugi cilj je združiti izboljšano napredno metodologijo anketnega raziskovanja v posameznih evropskih državah. Tretji cilj je med drugim razviti serijo evropskih družboslovnih kazalcev, vključno z vedenjskimi kazalci. Slovensko javno mnenje 2010 je del petega kroga programa ESS, v katerem je bilo v raziskavo poleg Slovenije zajetih 27 držav, pretežno iz Evropske unije. V tem krogu sta poleg osnovnega vsebinskega modula vključena še dva dodatna rotirajoča vsebinska modula, in sicer: »delo, družina in blaginja: implikacija ekonomske recesije« (vključen tudi v ESS krogu 2) ter »zaupanje v kazensko pravosodje: primerjalna evropska analiza«. Pri raziskovanju se uporablja samo najnatančnejšo metodologijo – dosledno naključno vzorčenje, ciljno stopnjo sodelovanja vsaj 70 odstotkov in natančne protokole prevajanja.

Methodology


Collection date: 20. oktober 2010 - 31. januar 2011
Date of production: 2011
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Posamezniki starejši od 15 let, živeči v zasebnih gospodinjstvih, ne glede na njihovo narodnost, državljanstvo, jezik ali pravni status v Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci, kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija.Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SJM10 - Slovensko javno mnenje 2010 [datoteka podatkov]

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

 • number of variables: 404
 • number of units: 1403

Version: V3 R2

Variable list

A1 Koliko na dan gledate TV?

A1 Prosimo ocenite, koliko časa na dan gledate televizijo na običajen dan v tednu?

Value 13 Frequency
0 sploh nič 63
1 manj kot 0,5 ure 139
2 0,5 - 1 ure 301
3 več kot 1 - 1,5 ure 214
4 več kot 1,5 - 2 uri 256
5 več kot 2 - 2,5 ure 124
6 več kot 2,5 - 3 ure 150
7 več kot 3 ure 156
8 ne vem 0
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1403 0 0 7

Valid range from 0 to 7

A2 Koliko gledate aktualno tematiko?

A2 Ponovno povejte za običajen dan v tednu, koliko od časa, ki ga porabite za gledanje televizije, gledate poročila ali oddaje s politično tematiko oz. tematiko aktualnih dogodkov?

Value 22 Frequency
0 sploh nič 135
1 manj kot 0,5 ure 563
2 0,5 - 1 ure 455
3 več kot 1 - 1,5 ure 102
4 več kot 1,5 - 2 uri 45
5 več kot 2 - 2,5 ure 16
6 več kot 2,5 - 3 ure 13
7 več kot 3 ure 6
8 ne vem 0
66 se ne nanaša 63
99 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1335 68 0 7

Valid range from 0 to 9

A3 Koliko na dan poslušate RA?

A3 Koliko časa na dan poslušate radio na običajen dan v tednu?

Value 31 Frequency
0 sploh nič 233
1 manj kot 0,5 ure 247
2 0,5 - 1 ure 231
3 več kot 1 - 1,5 ure 72
4 več kot 1,5 - 2 uri 100
5 več kot 2 - 2,5 ure 40
6 več kot 2,5 - 3 ure 63
7 več kot 3 ure 414
8 ne vem 2
99 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1400 3 0 7

Valid range from 0 to 66

A1 Koliko na dan gledate TV?

A1 Prosimo ocenite, koliko časa na dan gledate televizijo na običajen dan v tednu?

Value 1404 Frequency
0 sploh nič 63
1 manj kot 0,5 ure 139
2 0,5 - 1 ure 301
3 več kot 1 - 1,5 ure 214
4 več kot 1,5 - 2 uri 256
5 več kot 2 - 2,5 ure 124
6 več kot 2,5 - 3 ure 150
7 več kot 3 ure 156
8 ne vem 0
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1403 0 0 7

Valid range from 0 to 7

A2 Koliko gledate aktualno tematiko?

A2 Ponovno povejte za običajen dan v tednu, koliko od časa, ki ga porabite za gledanje televizije, gledate poročila ali oddaje s politično tematiko oz. tematiko aktualnih dogodkov?

Value 2403 Frequency
0 sploh nič 135
1 manj kot 0,5 ure 563
2 0,5 - 1 ure 455
3 več kot 1 - 1,5 ure 102
4 več kot 1,5 - 2 uri 45
5 več kot 2 - 2,5 ure 16
6 več kot 2,5 - 3 ure 13
7 več kot 3 ure 6
8 ne vem 0
66 se ne nanaša 63
99 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1335 68 0 7

Valid range from 0 to 9

A3 Koliko na dan poslušate RA?

A3 Koliko časa na dan poslušate radio na običajen dan v tednu?

Value 3402 Frequency
0 sploh nič 233
1 manj kot 0,5 ure 247
2 0,5 - 1 ure 231
3 več kot 1 - 1,5 ure 72
4 več kot 1,5 - 2 uri 100
5 več kot 2 - 2,5 ure 40
6 več kot 2,5 - 3 ure 63
7 več kot 3 ure 414
8 ne vem 2
99 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1400 3 0 7

Valid range from 0 to 66

A4 Koliko poslušate aktualno tematiko?

A4 In koliko časa na običajen dan v tednu na radiu poslušate poročila ali oddaje s politično tematiko, oz. tematiko aktualnih dogodkov?

Value 4401 Frequency
0 sploh nič 257
1 manj kot 0,5 ure 569
2 0,5 - 1 ure 230
3 več kot 1 - 1,5 ure 53
4 več kot 1,5 - 2 uri 18
5 več kot 2 - 2,5 ure 11
6 več kot 2,5 - 3 ure 3
7 več kot 3 ure 24
8 ne vem 2
66 se ne nanaša 234
99 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1165 238 0 7

Valid range from 0 to 9

A5 Koliko na dan berete časopise?

A5 Koliko časa na dan berete časopise na običajen dan v tednu?

Value 5400 Frequency
0 sploh nič 311
1 manj kot 0,5 ure 615
2 0,5 - 1 ure 343
3 več kot 1 - 1,5 ure 66
4 več kot 1,5 - 2 uri 50
5 več kot 2 - 2,5 ure 8
6 več kot 2,5 - 3 ure 6
7 več kot 3 ure 3
8 ne vem 0
99 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1402 1 0 7

Valid range from 0 to 66

A6 Koliko berete aktualno tematiko?

A6 In koliko tega časa porabite za branje o politiki oz. aktualnih dogodkih?

Value 6399 Frequency
0 sploh nič 297
1 manj kot 0,5 ure 672
2 0,5 - 1 ure 98
3 več kot 1 - 1,5 ure 14
4 več kot 1,5 - 2 uri 2
5 več kot 2 - 2,5 ure 0
6 več kot 2,5 - 3 ure 0
7 več kot 3 ure 0
8 ne vem 0
66 se ne nanaša 312
99 b.o. 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1083 320 0 4

Valid range from 0 to 9

A7 Kako pogosto uporabljate internet?

A7 Kako pogosto za osebno rabo uporabljate internet - svetovni splet ali elektronsko pošto - bodisi doma, bodisi v službi?

Value 7398 Frequency
0 nima dostopa 205
1 nikoli 324
2 manj kot 1× mesečno 15
3 1× mesečno 13
4 nekajkrat mesečno 36
5 1× tedensko 52
6 večkrat tedensko 120
7 vsak dan 637
8 ne vem 0
99 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1402 1 0 7

Valid range from 0 to 7

A8 Ali ljudem lahko zaupamo, ali moraš biti previden?

A8 Če govorimo na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

Value 8397 Frequency
0 treba je biti zelo previden 139
1 1 115
2 2 170
3 3 211
4 4 141
5 5 286
6 6 98
7 7 116
8 8 82
9 9 29
10 večini ljudi lahko zaupamo 10
88 ne vem 5
99 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1397 6 0 10

Valid range from 0 to 10

A9 Bi vas ljudje skušali izkoristiti?

A9 Ali menite, da bi vas večina ljudi skušala izkoristiti, če bi za to dobila priložnost, ali pa bi večina skušala ravnati pošteno?

Value 9396 Frequency
0 večina skušala izkoristiti 89
1 1 75
2 2 165
3 3 186
4 4 136
5 5 304
6 6 95
7 7 164
8 8 127
9 9 28
10 večina ravnala pošteno 25
88 ne vem 9
99 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1394 9 0 10 4.493

Valid range from 0 to 10

A10 So ljudje pripravljeni pomagati drugim?

A10 Kaj menite, ali so ljudje večinoma pripravljeni pomagati drugim ali pa večinoma gledajo predvsem nase?

Value 10395 Frequency
0 večina ne 71
1 1 83
2 2 184
3 3 190
4 4 164
5 5 279
6 6 116
7 7 142
8 8 127
9 9 24
10 večina da 17
88 ne vem 4
99 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1397 6 0 10 4.412

Valid range from 0 to 10

B1 Koliko se zanimate za politiko?

B1 Kaj bi rekli, koliko se zanimate za politiko?

Value 11394 Frequency
1 zelo 102
2 še kar 504
3 komaj kaj 514
4 sploh ne 279
8 ne vem 1
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1399 4 1 4

Valid range from 1 to 4

B4 državnemu zboru Prosim, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate. Najprej ...

B4 državnemu zboru

Value 12393 Frequency
0 sploh ne zaupam 256
1 1 167
2 2 176
3 3 211
4 4 144
5 5 210
6 6 79
7 7 53
8 8 35
9 9 8
10 povsem zaupam 2
88 ne vem 56
99 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1341 62 0 10 2.979

Valid range from 0 to 10

B5 pravnemu sistemu

B5 pravnemu sistemu

Value 13392 Frequency
0 sploh ne zaupam 259
1 1 160
2 2 181
3 3 211
4 4 134
5 5 195
6 6 76
7 7 69
8 8 36
9 9 19
10 povsem zaupam 10
88 ne vem 52
99 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1350 53 0 10 3.084

Valid range from 0 to 10

B6 policiji

B6 policiji

Value 14391 Frequency
0 sploh ne zaupam 68
1 1 66
2 2 96
3 3 145
4 4 129
5 5 318
6 6 165
7 7 161
8 8 134
9 9 48
10 povsem zaupam 42
88 ne vem 26
99 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1372 31 0 10 4.985

Valid range from 0 to 10

B7 politikom

B7 politikom

Value 15390 Frequency
0 sploh ne zaupam 372
1 1 208
2 2 225
3 3 206
4 4 120
5 5 147
6 6 38
7 7 26
8 8 13
9 9 4
10 povsem zaupam 3
88 ne vem 34
99 b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1362 41 0 10 2.255

Valid range from 0 to 10

B8 političnim strankam

B8 političnim strankam

Value 16389 Frequency
0 sploh ne zaupam 354
1 1 225
2 2 224
3 3 196
4 4 128
5 5 154
6 6 37
7 7 23
8 8 12
9 9 2
10 povsem zaupam 0
88 ne vem 46
99 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1355 48 0 9 2.244

Valid range from 0 to 10

B9 Evropskemu parlamentu

B9 Evropskemu parlamentu

Value 17388 Frequency
0 sploh ne zaupam 157
1 1 82
2 2 154
3 3 213
4 4 175
5 5 225
6 6 102
7 7 85
8 8 59
9 9 20
10 povsem zaupam 8
88 ne vem 121
99 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1280 123 0 10 3.745

Valid range from 0 to 10

B10 OZN

B10 OZN

Value 18387 Frequency
0 sploh ne zaupam 118
1 1 84
2 2 132
3 3 166
4 4 180
5 5 227
6 6 123
7 7 99
8 8 77
9 9 26
10 povsem zaupam 19
88 ne vem 147
99 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1251 152 0 10 4.134

Valid range from 0 to 10

SL1 vladi

SL1 vladi

Value 19386 Frequency
0 sploh ne zaupam 300
1 1 201
2 2 185
3 3 222
4 4 120
5 5 174
6 6 71
7 7 46
8 8 30
9 9 11
10 povsem zaupam 9
88 ne vem 32
99 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1369 34 0 10 2.749

Valid range from 0 to 10

SL2 predsedniku vlade

SL2 predsedniku vlade

Value 20385 Frequency
0 sploh ne zaupam 323
1 1 180
2 2 185
3 3 176
4 4 125
5 5 157
6 6 80
7 7 45
8 8 59
9 9 19
10 povsem zaupam 22
88 ne vem 31
99 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1371 32 0 10 2.933

Valid range from 0 to 10

SL3 predsedniku republike

SL3 predsedniku republike

Value 21384 Frequency
0 sploh ne zaupam 184
1 1 132
2 2 119
3 3 139
4 4 156
5 5 213
6 6 112
7 7 101
8 8 108
9 9 45
10 povsem zaupam 58
88 ne vem 34
99 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1367 36 0 10 4.173

Valid range from 0 to 10

SL4 sodiščem

SL4 sodiščem

Value 22383 Frequency
0 sploh ne zaupam 174
1 1 115
2 2 150
3 3 161
4 4 122
5 5 254
6 6 113
7 7 94
8 8 90
9 9 44
10 povsem zaupam 21
88 ne vem 62
99 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1338 65 0 10 3.975

Valid range from 0 to 10

SL5 managerjem, delodajalcem

SL5 managerjem, delodajalcem

Value 23382 Frequency
0 sploh ne zaupam 215
1 1 140
2 2 169
3 3 208
4 4 154
5 5 216
6 6 91
7 7 77
8 8 44
9 9 5
10 povsem zaupam 13
88 ne vem 68
99 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1332 71 0 10 3.311

Valid range from 0 to 10

SL6 sindikatom

SL6 sindikatom

Value 24381 Frequency
0 sploh ne zaupam 173
1 1 96
2 2 140
3 3 178
4 4 156
5 5 257
6 6 121
7 7 79
8 8 81
9 9 16
10 povsem zaupam 23
88 ne vem 78
99 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1320 83 0 10 3.879

Valid range from 0 to 10

SL7 cerkvi in duhovnikom

SL7 cerkvi in duhovnikom

Value 25380 Frequency
0 sploh ne zaupam 293
1 1 104
2 2 123
3 3 132
4 4 100
5 5 215
6 6 91
7 7 87
8 8 82
9 9 27
10 povsem zaupam 44
88 ne vem 102
99 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1298 105 0 10 3.633

Valid range from 0 to 10

SL8 zdravnikom

SL8 zdravnikom

Value 26379 Frequency
0 sploh ne zaupam 14
1 1 15
2 2 28
3 3 66
4 4 79
5 5 191
6 6 123
7 7 198
8 8 329
9 9 170
10 povsem zaupam 177
88 ne vem 9
99 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1390 13 0 10 6.904

Valid range from 0 to 10

SL9 učiteljem, profesorjem

SL9 učiteljem, profesorjem

Value 27378 Frequency
0 sploh ne zaupam 20
1 1 9
2 2 29
3 3 52
4 4 74
5 5 197
6 6 136
7 7 229
8 8 312
9 9 156
10 povsem zaupam 105
88 ne vem 79
99 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1319 84 0 10 6.727

Valid range from 0 to 10

SL10 medijem

SL10 medijem

Value 28377 Frequency
0 sploh ne zaupam 78
1 1 53
2 2 99
3 3 179
4 4 177
5 5 356
6 6 151
7 7 128
8 8 96
9 9 30
10 povsem zaupam 26
88 ne vem 28
99 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1373 30 0 10 4.644

Valid range from 0 to 10

B11 Ali ste se udeležili volitev v državni zbor leta 2008?

B11 Ali ste se vi udeležili volitev v državni zbor septembra 2008?

Value 29376 Frequency
1 da 914
2 ne 364
3 brez volilne pravice 68
8 ne vem 54
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1346 57 1 3

Valid range from 1 to 3

B12 Za katero stranko ste glasovali leta 2008?

B12 Za katero stranko oz. za kandidata katere stranke ste glasovali na volitvah za državni zbor septembra 2008?

Value 30375 Frequency
1 DESUS 58
2 LDS 50
3 LIPA 7
4 NSI 25
5 SDS 196
6 SLS 33
7 SNS 23
8 SD 208
9 ZARES 34
10 drugo 9
77 ne želi odgovoriti 90
66 ni volil 490
88 ne vem 175
99 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
733 670 1 77

Valid range from 1 to 77

B13 stopili v stik s politikom Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega? Ali ste...

B13 stopili v stik s politikom ali predstavnikom državne ali občinske oblasti

Value 31374 Frequency
1 da 128
2 ne 1273
8 ne vem 2
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1401 2 1 2

Valid range from 1 to 2

B14 delovali v politični stranki

B14 delovali v politični stranki ali skupini aktivistov

Value 32373 Frequency
1 da 41
2 ne 1360
8 ne vem 1
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1401 2 1 2

Valid range from 1 to 2

B15 delovali v kakšni politični org.

B15 delovali v kakšni drugi politični organizaciji ali zvezi

Value 33372 Frequency
1 da 24
2 ne 1377
8 ne vem 1
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1401 2 1 2

Valid range from 1 to 2

B16 podpora neki politični akciji

B16 nosili značko ali nalepko v podporo neki politični akciji

Value 34371 Frequency
1 da 37
2 ne 1364
8 ne vem 1
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1401 2 1 2

Valid range from 1 to 2

B17 podpisali peticijo

B17 podpisali peticijo

Value 35370 Frequency
1 da 120
2 ne 1278
8 ne vem 4
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1398 5 1 2

Valid range from 1 to 2

B18 se udeležili zakonitih demonstracij

B18 se udeležili zakonitih demonstracij

Value 36369 Frequency
1 da 31
2 ne 1370
8 ne vem 1
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1401 2 1 2

Valid range from 1 to 2

B19 bojkotirali določene izdelke

B19 bojkotirali določene izdelke

Value 37368 Frequency
1 da 80
2 ne 1318
8 ne vem 3
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1398 5 1 2

Valid range from 1 to 2

B20a Ali je kakšna politična stranka, ki ste ji blizu?

B20a Ali je kakšna politična stranka, ki vam je bližje kot druge stranke?

Value 38367 Frequency
1 da 392
2 ne 984
8 ne vem 24
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1376 27 1 2

Valid range from 1 to 2

B20b Katera stranka je to?

B20b Katera stranka je to?

Value 39366 Frequency
1 DESUS 47
2 LDS 33
3 LIPA 0
4 NSI 17
5 SDS 110
6 SLS 20
7 SNS 19
8 SD 91
9 ZARES 8
10 drugo 8
77 ne želi odgovoriti 32
66 ni volil 1008
88 ne vem 4
99 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
385 1018 1 77

Valid range from 1 to 77

B20c Kako blizu se čutite tej stranki?

B20c Kako blizu se čutite tej stranki?

Value 40365 Frequency
1 zelo blizu 29
2 blizu 193
3 ne preveč blizu 111
4 sploh ne blizu 13
6 se ne nanaša 1044
8 ne vem 6
9 b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
346 1057 1 4

Valid range from 1 to 4

B21 Ali ste član kakšne politične stranke?

B21 Ali ste član kakšne politične stranke?

Value 41364 Frequency
1 da 55
2 ne 1339
8 ne vem 3
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1394 9 1 2

Valid range from 1 to 2

B22 Katera stranka je to?

B22 Katera stranka je to?

Value 42363 Frequency
1 DESUS 7
2 LDS 4
3 LIPA 0
4 NSI 5
5 SDS 13
6 SLS 6
7 SNS 1
8 SD 9
9 ZARES 1
10 drugo 3
77 ne želi odgovoriti 3
66 ni volil 1342
88 ne vem 0
99 b.o. 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 1351 1 77

Valid range from 1 to 77

B23 levo - desna samoopredelitev:

B23 Kam bi vi uvrstili sami sebe na lestvici od 0 do 10, kjer pomeni 0 levo in 10 desno?

Value 43362 Frequency
0 levo 59
1 1 30
2 2 61
3 3 86
4 4 77
5 5 403
6 6 58
7 7 67
8 8 56
9 9 22
10 desno 50
88 ne vem 429
99 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
969 434 0 10 4.846

Valid range from 0 to 10

B24 zadovoljstvo z življenjem

B24 V celoti gledano, kako zadovoljni ste sedaj s svojim življenjem?

Value 44361 Frequency
0 izredno nezadovoljen 18
1 1 11
2 2 24
3 3 45
4 4 49
5 5 234
6 6 99
7 7 218
8 8 357
9 9 206
10 izredno zadovoljen 133
88 ne vem 7
99 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1394 9 0 10 6.973

Valid range from 0 to 10

B25 zadovoljstvo s SLO gospodarstvom

B25 Kako zadovoljni ste na splošno s sedanjim gospodarskim stanjem v Sloveniji?

Value 45360 Frequency
0 izredno nezadovoljen 196
1 1 180
2 2 296
3 3 235
4 4 167
5 5 156
6 6 75
7 7 43
8 8 24
9 9 6
10 izredno zadovoljen 5
88 ne vem 20
99 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1383 20 0 10 2.872

Valid range from 0 to 10

B26 zadovoljstvo z delom dosedanje SLO vlade

B26 Kako zadovoljni ste s sedanjo slovensko vlado, s tem, kako opravlja svoje delo?

Value 46359 Frequency
0 izredno nezadovoljen 271
1 1 202
2 2 225
3 3 237
4 4 153
5 5 142
6 6 65
7 7 36
8 8 28
9 9 4
10 izredno zadovoljen 3
88 ne vem 34
99 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 37 0 10 2.648

Valid range from 0 to 10

B27 zadovoljstvo z delovanjem demokracije v SLO

B27 Kako zadovoljni ste na splošno z delovanjem demokracije v Sloveniji?

Value 47358 Frequency
0 izredno nezadovoljen 187
1 1 147
2 2 211
3 3 215
4 4 189
5 5 201
6 6 76
7 7 59
8 8 38
9 9 11
10 izredno zadovoljen 4
88 ne vem 60
99 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1338 65 0 10 3.204

Valid range from 0 to 10

B28 stanje šolstva v SLO

B28 Kakšno je po vašem mnenju splošno stanje šolstva danes v Sloveniji?

Value 48357 Frequency
0 izredno nezadovoljen 22
1 1 19
2 2 67
3 3 107
4 4 144
5 5 236
6 6 167
7 7 231
8 8 210
9 9 63
10 izredno zadovoljen 37
88 ne vem 97
99 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1303 100 0 10 5.73

Valid range from 0 to 10

B29 stanje zdravstva v SLO

B29 In kakšno je po vašem mnenju splošno stanje zdravstva danes v Sloveniji?

Value 49356 Frequency
0 izredno nezadovoljen 28
1 1 31
2 2 73
3 3 108
4 4 154
5 5 274
6 6 176
7 7 200
8 8 196
9 9 95
10 izredno zadovoljen 57
88 ne vem 10
99 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1392 11 0 10 5.701

Valid range from 0 to 10

B30 Ukrepi za zmanjšanje razlik v dohodkih... Povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev?

B30 Vlada bi morala sprejeti ukrepe za zmanjšanje razlik v dohodkih med ljudmi.

Value 50355 Frequency
1 močno soglašam 629
2 soglašam 607
3 niti-niti 76
4 ne soglašam 53
5 sploh ne soglašam 11
8 ne vem 26
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1376 27 1 5 1.699

Valid range from 1 to 5

B31 Homoseksualci morajo imeti svobodo...

B31 Homoseksualci in lezbijke morajo imeti svobodo, da si uredijo življenje po lastnih željah.

Value 51354 Frequency
1 močno soglašam 134
2 soglašam 547
3 niti-niti 290
4 ne soglašam 213
5 sploh ne soglašam 110
8 ne vem 106
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1294 109 1 5 2.705

Valid range from 1 to 5

B32 Prepovedati stranke za odpravo demokracije...

B32 Politične stranke, katerih cilj je odprava demokracije, je potrebno prepovedati.

Value 52353 Frequency
1 močno soglašam 178
2 soglašam 441
3 niti-niti 279
4 ne soglašam 265
5 sploh ne soglašam 40
8 ne vem 197
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1203 200 1 5 2.624

Valid range from 1 to 5

B33 Moderna znanost rešila ekološke probleme...

B33 Lahko smo prepričani, da bo moderna znanost rešila probleme v zvezi z okoljem.

Value 53352 Frequency
1 močno soglašam 47
2 soglašam 329
3 niti-niti 326
4 ne soglašam 503
5 sploh ne soglašam 136
8 ne vem 60
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1341 62 1 5 3.262

Valid range from 1 to 5

B35 Naj SLO dovoli priseljevanje ljudem s podobnim narodnostnim izvorom?

B35 Kaj menite, v kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi s podobnim narodnostnim izvorom kot ga ima večina prebivalcev Slovenije?

Value 54351 Frequency
1 mnogim 240
2 nekaterim 733
3 zelo redkim 302
4 nikomur 82
8 ne vem 44
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1357 46 1 4

Valid range from 1 to 4

B36 Naj SLO dovoli priseljevanje ljudjem z drugačnim narodnostnim izvorom?

B36 Kaj pa ljudem z drugačnim narodnostnim izvorom kot ga ima večina prebivalcev Slovenije?

Value 55350 Frequency
1 mnogim 149
2 nekaterim 692
3 zelo redkim 400
4 nikomur 114
8 ne vem 46
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1355 48 1 4

Valid range from 1 to 4

B37 Naj SLO dovoli priseljevanje ljudem iz revnejših držav zunaj Evrope?

B37 In v kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi iz revnejših držav zunaj Evrope?

Value 56349 Frequency
1 mnogim 130
2 nekaterim 592
3 zelo redkim 445
4 nikomur 178
8 ne vem 55
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1345 58 1 4

Valid range from 1 to 4

B38 Ali je dobro ali slabo za slo gospodarstvo, da prihajajo k nam priseljenci?

B38 Ali menite, da je na splošno dobro ali slabo za slovensko gospodarstvo, da prihajajo živet k nam priseljenci iz drugih držav?

Value 57348 Frequency
0 slabo za gospodarstvo 87
1 1 132
2 2 159
3 3 183
4 4 133
5 5 321
6 6 121
7 7 124
8 8 56
9 9 12
10 dobro za gospodarstvo 22
88 ne vem 48
99 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1350 53 0 10 4.079

Valid range from 0 to 10

B39 Je kulturno življenje zaradi priseljencev ogroženo ali obogateno?

B39 Ali menite, da je kulturno življenje v Sloveniji zaradi priseljencev na splošno ogroženo ali obogateno?

Value 58347 Frequency
0 ogroženo 52
1 1 72
2 2 129
3 3 108
4 4 134
5 5 361
6 6 123
7 7 163
8 8 126
9 9 37
10 obogateno 39
88 ne vem 56
99 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1344 59 0 10 4.914

Valid range from 0 to 10

B40 Ali je SLO zaradi priseljencev boljša ali slabša za bivanje?

B40 Ali menite, da je Slovenija zaradi priseljencev iz drugih držav postala slabša ali boljša dežela za bivanje?

Value 59346 Frequency
0 slabša 62
1 1 104
2 2 139
3 3 139
4 4 136
5 5 449
6 6 107
7 7 97
8 8 75
9 9 18
10 boljša 16
88 ne vem 59
99 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1342 61 0 10 4.345

Valid range from 0 to 10

C1 Kako srečni ste?

C1 V celoti gledano, kako srečni bi rekli, da ste? Izberite ustrezno vrednost na lestvici od 0 do 10.

Value 60345 Frequency
0 zelo nesrečen 7
1 1 6
2 2 16
3 3 21
4 4 35
5 5 204
6 6 121
7 7 221
8 8 383
9 9 243
10 zelo srečen 136
88 ne vem 6
99 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1393 10 0 10 7.283

Valid range from 0 to 10

C2 Kako pogosto se iz družabnih razlogov dobivate s prijatelji?

C2 Ocenite, kako pogosto se iz družabnih razlogov dobivate s prijatelji, sorodniki ali kolegi z dela?

Value 61344 Frequency
1 nikoli 26
2 manj kot 1× na mesec 128
3 1× na mesec 194
4 nekajkrat na mesec 290
5 1× na teden 309
6 večkrat na teden 299
7 vsak dan 156
8 ne vem 0
99 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1402 1 1 7

Valid range from 1 to 8

C3 Imate koga za pogovor o osebnih stvareh?

C3 Ali imate koga, s katerim se lahko pogovorite o intimnih in osebnih stvareh?

Value 62343 Frequency
1 da 1285
2 ne 92
8 ne vem 13
9 b.o. 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1377 26 1 2

Valid range from 1 to 2

C4 Kako pogosto se udeležujete različnih srečanj?

C4 Če se primerjate z drugimi ljudmi vaše starosti, kako pogosto bi zase rekli, da se udeležujete različnih družabnih srečanj?

Value 63342 Frequency
1 precej manj kot ostali 164
2 manj kot ostali 432
3 približno enako 619
4 več kot ostali 134
5 precej več kot ostali 43
8 ne vem 9
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1392 11 1 5

Valid range from 1 to 5

C5 V zadnjih 5 letih žrtev fizičnega napada?

C5 Ste bili vi ali kdo od članov vašega gospodinjstva v zadnjih petih letih žrtev vloma ali fizičnega napada?

Value 64341 Frequency
1 da 129
2 ne 1270
8 ne vem 3
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1399 4 1 2

Valid range from 1 to 2

C6 Kako varno se počutite kadar zvečer hodite sami po vaši soseski?

C6 Kako varno se počutite (bi se počutili), kadar zvečer hodite (ali bi hodili) sami po vaši soseski?

Value 65340 Frequency
1 zelo varno 453
2 varno 842
3 ogroženo 97
4 zelo ogroženo 2
8 ne vem 8
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1394 9 1 4

Valid range from 1 to 4

C7 Kako pogosto vas skrbi, da bi kdo vlomil v vaše stanovanje?

C7 Kako pogosto, če sploh, vas skrbi, da bi kdo vlomil v vaše stanovanje oz. hišo?

Value 66339 Frequency
1 skoraj ves čas 22
2 pogosto 113
3 le včasih 538
4 nikoli 720
8 ne vem 10
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1393 10 1 4

Valid range from 1 to 4

C8 Ali skrb zaradi možnega vloma v vaš dom...

C8 Ali skrb zaradi možnega vloma v vaš dom...

Value 67338 Frequency
1 močno vpliva na kakovost življenja 16
2 vpliva do določene mere 194
3 nima vpliva na kakovost življenja 423
6 se ne nanaša 730
8 ne vem 3
9 b.o. 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
633 770 1 3

Valid range from 1 to 3

C9 Kako pogosto vas skrbi, da bi postali žrtev nasilnega napada?

C9 Kako pogosto, če sploh, vas skrbi, da bi postali žrtev nasilnega napada?

Value 68337 Frequency
1 skoraj ves čas 8
2 pogosto 52
3 le včasih 435
4 nikoli 893
8 ne vem 13
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1388 15 1 4

Valid range from 1 to 4

C10 Ali skrb zaradi možnega nasilnega napada...

C10 Ali skrb zaradi možnega nasilnega napada...

Value 69336 Frequency
1 močno vpliva na kakovost življenja 17
2 vpliva do določene mere 132
3 nima vpliva na kakovost življenja 183
6 se ne nanaša 906
8 ne vem 3
9 b.o. 162
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
332 1071 1 3

Valid range from 1 to 3

C15 Kako bi ocenili vaše zdravje?

C15 Kako bi na splošno ocenili vaše zdravje? Bi rekli, da je…

Value 70335 Frequency
1 zelo dobro 266
2 dobro 543
3 zadovoljivo 456
4 slabo 111
5 zelo slabo 27
8 ne vem 0
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1403 0 1 5 2.351

Valid range from 1 to 5

C16 Ali vas pri vsakdanjih opravilih ovira kronična bolezen?

C16 Ali vas pri vaših vsakdanjih opravilih kakorkoli ovira kakšna kronična bolezen, invalidnost ali psihična težava? Če da, koliko vas ovira?

Value 71334 Frequency
1 da, precej 131
2 da, do neke mere 292
3 ne 977
8 ne vem 0
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1400 3 1 3

Valid range from 1 to 3

C17 Ste pripadnik kakšne veroizpovedi?

C17 Ali se imate za pripadnika kakšne religije ali veroizpovedi?

Value 72333 Frequency
1 da 763
2 ne 635
8 ne vem 1
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1398 5 1 2

Valid range from 1 to 2

C18 Katere?

C18 Katere?

Value 73332 Frequency
1 rimokatoliška 715
2 protestantska 9
3 pravoslavne 19
4 druge krščanske 3
5 judovske 0
6 muslimanske 13
7 vzhodnjaške (hinduizem, budizem) 0
8 druge nekrščanske 1
66 se ne nanaša 636
99 b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
760 643 1 8

Valid range from 1 to 8

C19 Ste se v preteklosti čutili pripadnika religije?

C19 Ali ste se v preteklosti čutili pripadnika kakšne religije ali verske skupnosti?

Value 74331 Frequency
1 da 78
2 ne 549
6 se ne nanaša 766
8 ne vem 2
9 b.o. 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
627 776 1 2

Valid range from 1 to 2

C20 Katere?

C20 Katere?

Value 75330 Frequency
1 rimokatoliška 74
2 protestantska 0
3 pravoslavne 2
4 druge krščanske 2
5 judovske 0
6 muslimanske 2
7 vzhodnjaške (hinduizem, budizem) 1
8 druge nekrščanske 1
66 se ne nanaša 1311
99 b.o. 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
82 1321 1 8

Valid range from 1 to 8

C21 Ocenite, koliko ste verni?

C21 Ne glede na to, ali pripadate kateri od religij ali ne, prosimo ocenite, koliko ste verni?

Value 76329 Frequency
0 sploh nisem veren 180
1 1 65
2 2 82
3 3 113
4 4 89
5 5 315
6 6 93
7 7 115
8 8 130
9 9 47
10 zelo sem veren 64
88 ne vem 94
99 b.o. 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 110 0 10 4.613

Valid range from 0 to 10

C22 Kako pogosto obiskujete verske obrede?

C22 Če odštejete posebne priložnosti kot so poroke ali pogrebi, kako pogosto obiskujete verske obrede?

Value 77328 Frequency
1 vsak dan 4
2 več kot 1× na teden 22
3 1× na teden 165
4 vsaj 1× na mesec 148
5 ob posebnih priložnostih 508
6 še redkeje 152
7 nikoli 397
99 b.o. 0
8 ne vem 7
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1396 7 1 7

Valid range from 1 to 99

C23 Kako pogosto molite?

C23 Če odštejete udeležbo pri verskih obredih, kako pogosto sicer molite, če sploh molite?

Value 78327 Frequency
1 vsak dan 175
2 več kot 1× na teden 69
3 1× na teden 84
4 vsaj 1× na mesec 91
5 ob posebnih priložnostih 230
6 še redkeje 174
7 nikoli 557
8 ne vem 13
99 b.o. 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1380 23 1 7

Valid range from 1 to 7

C24 Ali pripadate kakšni neenakopravni skupini?

C24 Ali bi zase lahko rekli, da pripadate kakšni skupini, ki v naši državi trpi zaradi diskriminacije, neenakopravnosti?

Value 79326 Frequency
1 da 42
2 ne 1348
8 ne vem 8
9 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1390 13 1 2

Valid range from 1 to 2

C2501 Zakaj je ta skupina neenakopravno obravnavana?

C2501 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Value 80325 Frequency
1 barva kože, rase 2
2 državljanstva 6
3 vere 7
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 6
6 starosti 2
7 spola 3
8 spolne usmerjenosti 1
9 invalidnosti 2
10 drugo 12
66 se ne nanaša 1356
88 ne vem 1
99 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
41 1362 1 10

Valid range from 1 to 10

C2502 Zakaj je ta skupina neenakopravno obravnavana?

C2502 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Value 81324 Frequency
1 barva kože, rase 0
2 državljanstva 1
3 vere 2
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo 2
66 se ne nanaša 0
88 ne vem 0
99 b.o. 1398
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5 1398 2 10

Valid range from 1 to 88

C2503 Zakaj je ta skupina neenakopravno obravnavana?

C2503 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Value 82323 Frequency
1 barva kože, rase 0
2 državljanstva 0
3 vere 1
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 1
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo 0
66 se ne nanaša 0
88 ne vem 0
99 b.o. 1401
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 1401 3 6

Valid range from 1 to 88

C2504 Zakaj je ta skupina neenakopravno obravnavana?

C2504 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Value 83322 Frequency
1 barva kože, rase 0
2 državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 1
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo 0
66 se ne nanaša 0
88 ne vem 0
99 b.o. 1402
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 1402 4 4

Valid range from 1 to 88

C2505 Zakaj je ta skupina neenakopravno obravnavana?

C2505 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Value 84321 Frequency
1 barva kože, rase 0
2 državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 1
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo 0
66 se ne nanaša 0
88 ne vem 0
99 b.o. 1402
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 1402 5 5

Valid range from 1 to 88

C2506 Zakaj je ta skupina neenakopravno obravnavana?

C2506 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Value 85320 Frequency
1 barva kože, rase 0
2 državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 1
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo 0
66 se ne nanaša 0
88 ne vem 0
99 b.o. 1402
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 1402 6 6

Valid range from 1 to 88

C2507 Zakaj je ta skupina neenakopravno obravnavana?

C2507 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Value 86319 Frequency
1 barva kože, rase 0
2 državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 1
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo 0
66 se ne nanaša 0
88 ne vem 0
99 b.o. 1402
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 1402 7 7

Valid range from 1 to 88

C2508 Zakaj je ta skupina neenakopravno obravnavana?

C2508 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Value 87318 Frequency
1 barva kože, rase 0
2 državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 1
9 invalidnosti 0
10 drugo 0
66 se ne nanaša 0
88 ne vem 0
99 b.o. 1402
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 1402 8 8

Valid range from 1 to 88

C2509 Zakaj je ta skupina neenakopravno obravnavana?

C2509 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Value 88317 Frequency
1 barva kože, rase 0
2 državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 1
10 drugo 0
66 se ne nanaša 0
88 ne vem 0
99 b.o. 1402
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 1402 9 9

Valid range from 1 to 88

C26 Ste državljan Slovenije?

C26 Ali ste državljan Slovenije?

Value 89316 Frequency
1 da 1387
2 ne 14
8 ne vem 0
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1401 2 1 2

Valid range from 1 to 2

C27 Kakšno državljanstvo imate?

C27 Katero državljanstvo imate?

Value 90315 Frequency
BA 2
HR 1
MK 1
al 1
ba 4
de 1
hr 1
ru 1
yu 1
66 1387
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13 1387

c27rec Kakšno državljanstvo imate?

C27rec Kakšno državljanstvo imate?

Value 91314 Frequency
1 slovensko 0
2 BiH 6
3 hrvaško 2
4 makedonsko 1
5 jugoslovansko 1
6 albansko 1
7 srbsko 0
8 črnogorsko 0
9 kosovsko 0
10 ukrajinsko 0
11 nemško 1
12 rusko 1
66 se ne nanaša - slovensko 1387
88 ne vem 0
99 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13 1390

Valid range from 1 to 12

C28 Ste bili rojeni v Sloveniji?

C28 Ali ste bili rojeni na ozemlju današnje Slovenije?

Value 92313 Frequency
1 da 1280
2 ne 122
8 ne vem 0
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1402 1 1 2

Valid range from 1 to 2

C29 V kateri državi ste bili rojeni?

C29 V kateri državi (republiki bivše Jugoslavije) ste bili rojeni?

Value 93312 Frequency
AL 1
AT 1
BA 19
DE 1
HR 13
IT 2
MK 3
YU 11
al 1
ba 23
cz 1
de 5
fr 1
hr 24
it 2
ko 1
ru 1
ua 1
yu 9
66 1280
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120 1280

c29rec V kateri državi ste bili rojeni?

C29rec V kateri državi ste bili rojeni?

Value 94311 Frequency
1 Slovenija 0
2 BiH 42
3 Hrvaška 37
4 Makedonija 3
5 Jugoslavija 20
6 Albanija 2
7 Srbija 0
8 Črna Gora 0
9 Kosovo 1
10 Nemčija 6
11 Francija 1
12 Italija 4
13 Nizozemska 0
14 Rusija 1
15 Ukrajina 1
16 ZDA 0
17 Češka 1
18 Avstrija 1
66 se ne nanaša 1280
88 ne vem 0
99 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120 1283

Valid range from 1 to 18

C30 Kdaj ste prišli živet v SLO?

C30 Koliko let je od tega, ko ste prvič prišli živet v Slovenijo? (letnica)

Value 95310 Frequency
1916 1
1929 1
1930 1
1934 1
1935 1
1937 1
1940 3
1941 2
1945 4
1947 3
1948 1
1950 2
1952 2
1954 1
1955 1
1959 3
1960 5
1963 1
1964 1
1965 2
1969 1
1970 3
1972 2
1973 1
1974 6
1975 3
1976 2
1977 10
1978 3
1979 5
1980 9
1981 3
1985 1
1986 1
1987 2
1989 1
1990 2
1991 1
1992 4
1994 1
1995 1
1998 1
2000 2
2003 2
2004 1
2005 2
2006 1
8888 ne vem 6
9999 b.o. 9
6666 se ne nanaša 1280
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
123 1280 1916 9999 2895.797 2499.102

Valid range from 1916 to 9999

C31_1 Kateri jezik govorite doma?

C31_1 Kateri jezik ali jezika doma najpogosteje govorite?

Value 96309 Frequency
ALB 1
BOS 2
HUN 3
MAC 1
ROM 1
SCC 4
SCR 1
SLO 1
SLV 535
alb 2
bos 3
ger 1
hun 4
rom 4
rus 2
scc 6
scr 3
slv 825
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1399 0

c31_1rec Kateri jezik govorite doma?

C31_1rec Kateri jezik ali jezika doma najpogosteje govorite?

Value 97308 Frequency
0 ni druge navedbe 0
1 slv 1361
2 scr 4
3 scc 10
4 bos 5
5 mac 1
6 alb 3
7 ita 0
8 ger 1
9 hun 7
10 qba 0
11 srb-hr 0
12 eng 0
13 fre 0
14 rom 5
15 rum 0
16 ukr 0
17 rus 2
99 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1399 4

Valid range from 0 to 17

C31_2 Kateri jezik še govorite doma?

C31_2 Kateri jezik še govorite doma?

Value 98307 Frequency
BOS 8
ENG 3
GER 4
ITA 1
MAC 1
MAK 1
ROM 1
SCC 2
SCR 9
SLV 8
alb 1
bos 5
eng 4
hun 5
ita 6
rom 1
scc 10
scr 14
slv 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
98 0

c31_2rec Kateri jezik še govorite doma?

C31_2rec Kateri jezik še govorite doma?

Value 99306 Frequency
0 ni druge navedbe 1305
1 slv 22
2 scr 23
3 scc 12
4 bos 13
5 mac 2
6 alb 1
7 ita 7
8 ger 4
9 hun 5
10 qba 0
11 srb-hr 0
12 eng 7
13 fre 0
14 rom 2
15 rum 0
16 ukr 0
17 rus 0
99 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1403 0

Valid range from 0 to 17

C32 Ali se čutite pripadnika manjšinj. narodnosti v SLO?

C32 Ali se čutite pripadnika katere od manjšinskih narodnosti v Sloveniji?

Value 100305 Frequency
1 da 33
2 ne 1308
8 ne vem 8
9 b.o. 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1341 62 1 2

Valid range from 1 to 2

C33 Je bil vas oče rojen v SLO oz. YU?

C33 Je bil vaš oče rojen v Sloveniji oz. v eni od republik nekdanje Jugoslavije?

Value 101304 Frequency
1 da, v SLO 1214
2 da, v YU 147
3 ne 33
8 ne vem 6
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1394 9 1 3

Valid range from 1 to 3

C34 V kateri državi je bil rojen vaš oče?

C34 V kateri državi oz. republiki je bil rojen vaš oče?

Value 102303 Frequency
1 4
AL 1
AT 2
BA 23
HR 23
IT 1
MK 3
YU 16
al 1
at 1
ba 36
cz 1
de 1
hr 38
hu 1
it 3
mk 1
ru 1
ua 1
yu 16
66 1220
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
174 1220

c34rec V kateri državi je bil rojen vaš oče?

C34rec V kateri državi oz. republiki je bil rojen vaš oče?

Value 103302 Frequency
1 Slovenija 0