Dolgotrajno digitalno upravljanje

Datum objave: 08. 04. 2017    Datum zadnjega pregleda: 08. 04. 2017

 Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. LETO. Dolgotrajno digitalno upravljanje. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/spoznaj/politika/upravljanje/ (DD. mesec leto).

 Nas želite opozoriti na zanimivo raziskavo?

Izpolnite obrazec!

 

Pridobivanje gradiva in izbor podatkov za prevzem

 

Na prvem koraku lahko dajalci preko spletne strani, kjer so podana podrobna navodila za izročanje raziskav, evidentirajo raziskavo in tako obvestijo ADP, da so pripravljeni izročiti raziskavo v arhiv. 

ADP pregleda vlogo za predajo raziskave in presodi, ali predani podatki ustrezajo merilom. Če je raziskava primerna za prevzem, se pozove dajalca, da pripravi vsa potrebna gradiva za predajo. Podatkovni arhivist nudi strokovno pomoč, dajalcu pa so na voljo vodiči in dodatna priporočila za pripravo podatkov kot tudi občasna brezplačna izobraževanja v obliki delavnic.

Pri izboru raziskovalnih podatkov za prevzem ADP upošteva osnovna merila kakovosti in vsebinske zanimivosti za nadaljnje analize. Pri izboru se upoštevajo zlasti naslednji kriteriji:

 • vsebinsko bogastvo podatkov v smislu ustreznosti konceptualizacije in tematskega dopolnjevanja zbirke ADP,
 • izpopolnjenost uporabljenih metod, celovitost in ustreznost podatkov in dokumentacije za nadaljnje analize,
 • dajalec avtorsko razpolaga s podatki in je pripravljen podatke izročiti arhivu za razširjanje.

 

Komisija za prevzem na podlagi teh informacij opravi izbor in presojo ustreznosti podatkov za prevzem v arhiv. Predanim raziskavam je pri postopku izbora pripisana kategorija glede na pomembnost. Vseskozi se vodi zapisnik o presoji raziskave in pripravi poročilo, ki vsebuje utemeljitev ocene. Poročilo postane sestavni del dokumentacije raziskave.

 

 

Prevzem

 

V fazi ob predaji/prevzemu podatkov arhiv z dajalcem razreši vsa morebitna vprašanja, povezana z raziskavo, kot so etična vprašanja, zaupnost in anonimizacija podatkov, vprašanja avtorstva in pravice arhiva oz. njegovega naslednika, da podatke prevzame, jih podvrže postopku digitalnega skrbništva, jih shranjuje in pod kakšnimi pogoji omogoča dostop, kot je morebitno obdobje embarga, posebne obravnave občutljivih podatkov in ali so potrebne omejitve komercialne rabe podatkov. Na tej podlagi arhiv in dajalec medsebojno podpišeta sporazum v obliki Izjave o izročitvi raziskovalnega gradiva. Informacije o pravicah in pogojih dostopa podatkovni arhivist prenese v sklop administrativnih metapodatkov, ki regulirajo nadaljnje postopke hrambe in omogočanja dostopa.

Skladno z OAIS informacijskim modelom arhiva (information model of an OAIS-type archive) raziskovalni podatki in ostalo spremljajoče gradivo, predano s strani dajalca v ADP, sestavlja sprejemni informacijski paket (SIP).

V paket spadajo:

 • izpolnjen obrazec Opis raziskave
 • ustrezno urejena in dokumentirana podatkovna datoteka po Priporočilih za urejanje podatkovne datoteke.
 • originalni vprašalnik (tiskana in elektronska kopija)
 • ostalo gradivo, ki pomaga razbrati vsebino podatkov, kot so: šifrant, kodirna knjiga, izpis frekvenc, navodila za anketarje, podatki o izvedbi raziskave, kopije publikacij in ostalih spremnih dokumentov, ki so bili del zbiranja podatkov ali pa so pomembni za njihovo razumevanje
 • izpolnjena in podpisana Izjava o izročitvi raziskovalnega gradiva s seznamom izročenih gradiv (2 izvoda)

 

Neobvezno - a priporočljivo - lahko dajalec doda še raziskovalna poročila in druge spremljajoče publikacije, ki bi lahko koristile pri drugi rabi podatkov.

Predano gradivo v tej fazi prevzemnik pregleda, razrešijo se morebitna vprašanja glede vsebine in formatov. Po potrebi prevzemnik pozove dajalca, da predana gradiva dopolni zaradi zagotavljanja celovitosti. Podatkovni arhivist pripravi vse potrebne metapodatke za registracijo posameznih enot gradiva, povezanih v prevzemni paket, vnesejo se deskriptivni metapodatki za opis raziskave po DDI in strukturni metapodatki, ki zagotavljajo razumljivost ter maksimalno uporabnost za bodoče uporabnike. Gradivo se nato pretvori v priporočljive formate za dolgotrajno hrambo in dostop. Dostopno gradivo, ki je namenjeno uporabnikom, se hrani ločeno od arhivskega. V ADP se hranijo tudi vsa fizično predana tiskana gradiva in gradiva na različnih medijih.

 

 

Arhivsko spravilo podatkov

 

ADP gradiva nadzira in jih ob spremembi formatov za dolgoročno hrambo prilagodi svojim potrebam, prav tako pa poskrbi tudi, da so vsa gradiva in metapodatki dolgotrajno strojno berljivi. Funkcija arhivske hrambe vključuje tudi številne varnostne mehanizme, kot so postopki preverjanja napak v paketu, ovrednotenje priprave gradiv za dolgotrajno hrambo, kot tudi politike ravnanja v primeru uničenja gradiv.

V arhivski informacijski paket (AIP) spadajo vsa predana in dostopna gradiva, pretvorjena v primerne formate za dolgotrajno hrambo, ki se skupaj s pripadajočimi metapodatki hranijo na ločeni lokaciji, redno pa se pripravljajo tudi varnostne kopije, s čimer se zagotavlja večja varnost pred izgubo podatkov.

 

Ravnanje z (meta)podatki

 

V ADP hranimo administrativne metapodatke v različnih podatkovnih bazah, ki so potrebne pri poročanju o novih gradivih, uporabnikih, dajalcih idr.  in sicer imamo:

 • bazo za evidentiranje raziskav, v kateri so vpisani osnovni metapodatki vsake raziskave (npr. naslov, avtorji, predana gradiva itd.);
 • bazo uporabnikov, v kateri so vpisani podatki o uporabniku in vrsta dostopa;
 • baza izjav o izročitvi, v kateri se nahajajo osnovne informacije o izjavi: ID raziskave, številka izjave, ime datoteke, URN, datum podpisa, ID raziskave, dajalec;
 • bazo dostopov do raziskav, v kateri se nahaja seznam vseh raziskav in dostop do njih (ACU).

 

ADP z rednim posodabljanjem omenjenih baz administrativnih podatkov in z zagotavljanjem ustreznih osveženih metapodatkov končnim uporabnikom omogoča dolgoročno samostojno razumevanje in uporabo podatkov. ADP ima razvit sistem za beleženje sprememb, kar omogoča njihovo sledljivost. Ločimo med dvema vrstama sprememb, in sicer med manjšimi spremembami, ki jih vodimo kot različice, in večjimi, ki jih  vodimo kot verzije. Verzija in različica posameznega dokumenta sta razvidni iz imena dokumenta.

Vsa gradiva, ne glede na njihovo verzijo in različico, hranimo na skupnem direktoriju, njihove varnostne kopije pa hranimo na različnih lokacijah.

 

 

Dostop do podatkov

 

Metapodatki in ostala gradiva, povezana z raziskavo, so brez registracije dostopna vsem obiskovalcem spletne strani Arhiva družboslovnih podatkov.

Uporabnik lahko preko spletne strani ADP dostopa do naslednjih metapodatkov o raziskavah:

1. Metapodatki s podatki dostopnimi v ADP

V ADP hranimo metapodatke skupaj s podatki, ki so dostopni preko ADP. Uporabnik se mora ob uporabi tovrstnih podatkov strinjati s pravili ADP.

2. Metapodatki s podatki dostopnimi v drugi organizaciji

V ADP pripravljamo tudi metapodatke podatkov, ki so dostopni preko drugih arhivov ali organizacij, kot so nekateri mednarodni primerjalni podatki ter nezaščiteni mikropodatki s področja uradnih statistik. ADP hrani in razširja njihove metapodatke in povezavo do podatkov. Dostop do podatkovnih datotek je tako omejen s pravili organizacije, ki jih hrani in razširja v celoti.

 

Dostop do raziskav na spletni strani ADP

 

Secure Use Files (ScUF)

Scientific Use Files (SUF)

Public Use Files (PUF)

Sprejemni informacijski paket po OAIS

(SIP)

 paket ni dostopen

 paket ni dostopen

 paket ni dostopen

Arhivski informacijski paket po OAIS

(AIP)

 paket ni dostopen

 paket ni dostopen

 paket ni dostopen

Dostopni informacijski paket po OAIS

(DIP)

metapodatki prosto dostopni

podatki dostopni na zahtevo v varni sobi

spremno gradivo prosto dostopno

metapodatki prosto dostopni

podatki dostopni na zahtevo

spremno gradivo prosto dostopno

metapodatki prosto dostopni

podatki dostopni z registracijo

spremno gradivo prosto dostopno

 

Za dostop do podatkov se je potrebno predhodno registrirati. Uporabniki z registracijo za dostop do podatkov pridobijo možnost spletnih analiz s pomočjo vmesnika Nesstar in/ali možnost prenosa podatkovnih datotek v izbranem formatu na lasten računalnik.

 

Vrste uporabnikov in dostopa

 

V ADP razlikujemo tri različne tipe uporabnikov: registrirane raziskovalce, ki lahko dostopajo tudi do manj zaščitenih mikropodatkov, študente, ki lahko dostopajo do večine podatkov iz kataloga ADP, ter komercialne uporabnike, ki lahko dostopajo do omejenega nabora mikropodatkov, ki niso distribuirani pod licenco CCBYNC. Uporabnik se preko opisa raziskave na spletni strani ADP seznani z morebitnimi posebnimi omejitvami in izjemami glede dostopa, ki jih je določil dajalec ob predaji.

V ADP ločimo štiri vrste dostopa do podatkov:

 • dostop do mikropodatkov v okolju Nesstar,
 • dostop do zaščitenih mikropodatkov (PUF - Public Use Files),
 • dostop do manj zaščitenih mikropodatkov (SUF - Scientific Use Files) in
 • dostop do nezaščitenih občutljivih mikropodatkov (ScUF - Secure Use Files).

 

Pogoji uporabe podatkov

Licenca

Opis

prosto

Podatki prosto dostopni

CC-BY

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

Uporabnikom je dovoljeno tako nekomercialno kot tudi komericalno reproduciranje, distribuiranje, dajanje v najem, javna priobčitev in predelava avtorskega dela, pod pogojem, da navedejo avtorja izvirnega dela.

CC-BY-NC

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

Uporabnikom s to licenco se dovoli nekomercialno reproducirati, distribuirati, dajati v najem, priobčiti javnosti in predelovati avtorsko delo in njegove predelave, morajo pa navesti avtorja.

RES0

Omejeno za potrebe naročnika in raziskovalne skupine. Uporaba je mogoča samo ob predhodnem dogovoru z glavnim avtorjem raziskave in predložitvi pisnega dovoljenja.

SURS2

Podatki dostopni registriranim raziskovalcem v statistično-analitičen in znanstveno-raziskovalen namen. Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave.

RES996

Podrobnejše informacije o dostopu najdete v opisu posamezne raziskave.

RES997

Raziskava je pomanjkljivo dokumentirana. Za več informacij se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo.

RES998

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave.

RES999

Arhiv družboslovnih podatkov zaradi določenih razlogov ni uspel pridobiti izjave o izročitvi. V kolikor ste nosilec avtorskih pravic, prosimo, da kontaktirate ADP.

 

 

 

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si