Slovensko javno mnenje 2008/2: Evropska družboslovna raziskava

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJM082
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM082_V1
Main author(s):
 • Kurdija, Slavko
 • Malnar, Brina
 • Hafner Fink, Mitja
 • Uhan, Samo
 • Štebe, Janez
Co-workers:
 • Toš, Niko
 • Bernik, Ivan
 • Falle, Rebeka
 • Vovk, Tina
 • Kovačič, Matej
 • Kecman, Ivi
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani ( Ljubljana, Slovenija ; 2008)

Funding agency:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Urad za makroekonomske analize in razvoj
Služba vlade Republike Slovenije za razvoj

Project number:

no information

Series:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • ESS/Evropska družboslovna raziskava

  Evropska Družboslovna Raziskava (ESS) je mednarodna raziskava, ki vključuje 20 držav. Njen namene je skozi pristop mednarodne primerjalne anketne raziskave preučiti povezanost med spreminjajočimi se evropskimi institucijami in stališči, prepričanji in vedenjskimi vzorci njenih prebivalcev. Anketa uporablja najvišje metodološke standarde. Projekt je vključen v 5. okvirni program Evropske Komisije. Deloma ga financira Evropska Znanstvena Fundacija in dodatni viri znotraj posameznih sodelujočih držav. Eno uro dolga osebna anketa vključuje blok vprašanj o splošnih družbenih in političnih stališčih, ki ostaja nespremenjen skozi leta, ter enkratne module vprašanj posveče posameznim temam.

Study Content

Keywords:

spremljanje množičnih medijev, uporaba interneta, zaupanje v sočloveka, zaupanje v politične institucije, voljena stranka, udeležba na volitvah, politična participacija, strankarske preference, članstvo v političnih strankah, zadovoljstvo z življenjem, zadovoljstvo z delovanjem demokracije, odnos do priseljencev, vpliv priseljevanja na nacionalno gospodarstvo, občutek osebne sreče, socialni stiki, strah pred kriminaliteto, terorizem, ocena zdravstvenega stanja, verska pripadnost, obiskovanje verskih obredov, diskriminacija, enakopravnost, državljanstvo, narodnost staršev, pogled na družbo, brezposelnost, socialna varnost, starost, ocena demografije, ukvarjanje s športom, osebnostne značilnosti, stališča o staranju, medgeneracijska solidarnost, stališča o socialni vlogi države

Keywords ELSST:
DRUŽBENE VREDNOTE, DRUŽBENE NAVADE, STALIŠČE, DRUŽBENA NEENAKOST, EKOLOGIJA, VREDNOTA, SOCIALNI KAPITAL, POLITIKA, ŠPORT, STAROSTNA SKUPINA

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
spremljanje množičnih medijev
družbeno zaupanje
politični interes in participacija
družbeno-politična usmeritev
nacionalna, etnična in verska pripadnost
odnos do tujcev
osebno in družbeno blagostanje
zaznava starosti
šport in rekreacija
demografija


Abstract:

Vsebina raziskave je proceduralno ekvivalentna ponovitev Evropske družboslovne raziskave (ESS08). Zajeta so razna področja; uro dolg osebni intervju je vključeval vprašanja glede različnih osrednjih tem, ki so bile tudi del prejšnjih serij ESS ter še dveh modulov, ki se pojavita samo v tej seriji in sicer zaznava različnih starostnih skupin ter šport in rekreacija. Primerjalne raziskave: SJM921, SJM942, SJM952, SJM042, SJM061.

Methodology


Collection date: oktober 2008 - december 2008
Date of production: 2008
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Posamezniki starejši od 15 let, živeči v zasebnih gospodinjstvih, ne glede na njihovo narodnost, državljanstvo, jezik ali pravni status v naslednjih sodelujočih državah.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi. Vzorec je razpolovljen za dve vzporedni anketi SJM. Raziskava je bila izvedena na reprezentativnem vzorcu (N=2250) prebivalcev Republike Slovenije starejših od 15 let; realizirani vzorec N=1286.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SJM082 - Slovensko javno mnenje 2008/2 [datoteka podatkov]

File ID: SJM082_P1_SL_V1_R2

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

 • number of variables: 514
 • number of units: 1386

Variable list

A1 Koliko na dan gledate TV?

A1 Prosimo ocenite, koliko časa na dan gledate televizijo na običajen dan v tednu?

Value 13 Frequency
0 sploh nič 44
1 manj kot 0,5 ure 118
2 0,5 - 1 ure 293
3 več kot 1 - 1,5 ure 222
4 več kot 1,5 - 2 uri 221
5 več kot 2 - 2,5 uri 148
6 več kot 2,5 - 3 ure 101
7 več kot 3 ure 138
66 se ne nanaša 0
88 ne vem 1
99 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1285 1

Valid range from 0 to 7

A2 Koliko gledate aktualno tematiko?

A2 Ponovno povejte za običajen dan v tednu, koliko od časa, ki ga porabite za gledanje televizije, gledate poročila ali oddaje s politično tematiko oziroma tematiko aktualnih dogodkov?

Value 22 Frequency
0 sploh nič 82
1 manj kot 0,5 ure 431
2 0,5 - 1 ure 513
3 več kot 1 - 1,5 ure 121
4 več kot 1,5 - 2 uri 48
5 več kot 2 - 2,5 uri 21
6 več kot 2,5 - 3 ure 10
7 več kot 3 ure 14
66 se ne nanaša 44
88 ne vem 2
99 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1240 46

Valid range from 0 to 7

A3 Koliko na dan poslušate RA?

A3 Koliko časa na dan poslušate radio na običajen dan v tednu?

Value 31 Frequency
0 sploh nič 172
1 manj kot 0,5 ure 225
2 0,5 - 1 ure 215
3 več kot 1 - 1,5 ure 98
4 več kot 1,5 - 2 uri 100
5 več kot 2 - 2,5 uri 64
6 več kot 2,5 - 3 ure 52
7 več kot 3 ure 358
66 se ne nanaša 0
88 ne vem 1
99 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1284 2

Valid range from 0 to 7

A1 Koliko na dan gledate TV?

A1 Prosimo ocenite, koliko časa na dan gledate televizijo na običajen dan v tednu?

Value 1439 Frequency
0 sploh nič 44
1 manj kot 0,5 ure 118
2 0,5 - 1 ure 293
3 več kot 1 - 1,5 ure 222
4 več kot 1,5 - 2 uri 221
5 več kot 2 - 2,5 uri 148
6 več kot 2,5 - 3 ure 101
7 več kot 3 ure 138
66 se ne nanaša 0
88 ne vem 1
99 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1285 1

Valid range from 0 to 7

A2 Koliko gledate aktualno tematiko?

A2 Ponovno povejte za običajen dan v tednu, koliko od časa, ki ga porabite za gledanje televizije, gledate poročila ali oddaje s politično tematiko oziroma tematiko aktualnih dogodkov?

Value 2438 Frequency
0 sploh nič 82
1 manj kot 0,5 ure 431
2 0,5 - 1 ure 513
3 več kot 1 - 1,5 ure 121
4 več kot 1,5 - 2 uri 48
5 več kot 2 - 2,5 uri 21
6 več kot 2,5 - 3 ure 10
7 več kot 3 ure 14
66 se ne nanaša 44
88 ne vem 2
99 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1240 46

Valid range from 0 to 7

A3 Koliko na dan poslušate RA?

A3 Koliko časa na dan poslušate radio na običajen dan v tednu?

Value 3437 Frequency
0 sploh nič 172
1 manj kot 0,5 ure 225
2 0,5 - 1 ure 215
3 več kot 1 - 1,5 ure 98
4 več kot 1,5 - 2 uri 100
5 več kot 2 - 2,5 uri 64
6 več kot 2,5 - 3 ure 52
7 več kot 3 ure 358
66 se ne nanaša 0
88 ne vem 1
99 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1284 2

Valid range from 0 to 7

A4 Koliko poslusate aktualno tematiko?

A4 In koliko časa na običajen dan v tednu na radiu poslušate poročila ali oddaje s politično tematiko, oziroma tematiko aktualnih dogodkov?

Value 4436 Frequency
0 sploh nič 183
1 manj kot 0,5 ure 510
2 0,5 - 1 ure 259
3 več kot 1 - 1,5 ure 64
4 več kot 1,5 - 2 uri 32
5 več kot 2 - 2,5 uri 16
6 več kot 2,5 - 3 ure 14
7 več kot 3 ure 33
66 se ne nanaša 173
88 ne vem 2
99 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1111 175

Valid range from 0 to 7

A5 Koliko na dan berete časopise?

A5 Koliko časa na dan berete časopise na običajen dan v tednu?

Value 5435 Frequency
0 sploh nič 244
1 manj kot 0,5 ure 596
2 0,5 - 1 ure 306
3 več kot 1 - 1,5 ure 79
4 več kot 1,5 - 2 uri 34
5 več kot 2 - 2,5 uri 8
6 več kot 2,5 - 3 ure 8
7 več kot 3 ure 9
66 se ne nanaša 0
88 ne vem 1
99 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1284 2

Valid range from 0 to 7

A6 Koliko berete aktualno tematiko?

A6 In koliko tega časa porabite za branje o politiki oziroma aktualnih dogodkih?

Value 6434 Frequency
0 sploh nič 231
1 manj kot 0,5 ure 645
2 0,5 - 1 ure 134
3 več kot 1 - 1,5 ure 16
4 več kot 1,5 - 2 uri 3
5 več kot 2 - 2,5 uri 1
6 več kot 2,5 - 3 ure 5
7 več kot 3 ure 1
66 se ne nanaša 245
88 ne vem 3
99 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1036 250

Valid range from 0 to 7

A7 Kako pogosto za uporabljate internet?

A7 Kako pogosto za osebno rabo uporabljate internet - svetovni splet ali elektronsko pošto - bodisi doma, bodisi v službi?

Value 7433 Frequency
0 nima dostopa 186
1 nikoli 342
2 manj kot 1x mesečno 23
3 1x mesečno 18
4 nekajkrat mesečno 39
5 1x tedensko 53
6 večkrat tedensko 140
7 vsak dan 480
88 ne vem 1
99 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1281 5

Valid range from 0 to 7

A8 Ali ljudem lahko zaupamo, ali moraš biti previden?

A8 Če govorimo na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

Value 8432 Frequency
0 biti zelo previden 111
1 1 89
2 2 116
3 3 158
4 4 127
5 5 306
6 6 102
7 7 132
8 8 96
9 9 28
10 lahko večini zaupamo 13
88 ne vem 4
99 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1278 8 0 10 4.318

Valid range from 0 to 10

A9 Bi vas ljudje skušali izkoristiti?

A9 Ali menite, da bi vas večina ljudi skušala izkoristiti, če bi za to dobila priložnost, ali pa bi večina skušala ravnati pošteno?

Value 9431 Frequency
0 večina izkoristiti 61
1 1 51
2 2 90
3 3 147
4 4 122
5 5 316
6 6 113
7 7 158
8 8 143
9 9 38
10 večina ravnala pošteno 34
88 ne vem 10
99 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1273 13 0 10 4.988

Valid range from 0 to 10

A10 So ljudje pripravljeni pomagati drugim?

A10 Kaj menite, ali so ljudje večinoma pripravljeni pomagati drugim ali pa večinoma gledajo predvsem nase?

Value 10430 Frequency
0 večina ne 49
1 1 63
2 2 110
3 3 171
4 4 152
5 5 277
6 6 114
7 7 152
8 8 121
9 9 42
10 večina da 28
88 ne vem 6
99 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1279 7 0 10 4.819

Valid range from 0 to 10

B1 Koliko se zanimate za politiko?

B1 Kaj bi rekli, koliko se zanimate za politiko?

Value 11429 Frequency
1 zelo 92
2 se kar 535
3 komaj kaj 453
4 sploh ne 199
8 ne vem 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1279 7

Valid range from 1 to 4

B2 Kako pogosto v politiki ne razumete kaj se dogaja?

B2 Kako pogosto se vam zdi politika tako zapletena, da pravzaprav ne razumete, kaj se dogaja?

Value 12428 Frequency
1 nikoli 115
2 zelo redko 192
3 občasno 500
4 pogosto 312
5 zelo pogosto 132
8 ne vem 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1251 35

Valid range from 1 to 5

B3 Kako težko si ustvarite mnenje o političnih vprašanjih?

B3 Kako težko ali lahko si vi osebno ustvarite mnenje o različnih političnih vprašanjih?

Value 13427 Frequency
1 zelo težko 101
2 težko 266
3 niti-niti 534
4 lahko 261
5 zelo lahko 77
8 ne vem 46
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1239 47 1 5 2.957

Valid range from 1 to 5

B4 državnemu zboru Prosim, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate. Najprej ...

B4 državnemu zboru

Value 14426 Frequency
0 sploh ne zaupam 103
1 1 49
2 2 100
3 3 180
4 4 149
5 5 292
6 6 122
7 7 136
8 8 77
9 9 14
10 povsem zaupam 21
88 ne vem 42
99 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1243 43 0 10 4.409

Valid range from 0 to 10

B5 pravnemu sistemu

B5 pravnemu sistemu

Value 15425 Frequency
0 sploh ne zaupam 82
1 1 96
2 2 140
3 3 162
4 4 147
5 5 251
6 6 120
7 7 128
8 8 74
9 9 20
10 povsem zaupam 20
88 ne vem 46
99 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1240 46 0 10 4.269

Valid range from 0 to 10

B6 policiji

B6 policiji

Value 16424 Frequency
0 sploh ne zaupam 68
1 1 46
2 2 97
3 3 145
4 4 130
5 5 251
6 6 143
7 7 156
8 8 131
9 9 50
10 povsem zaupam 50
88 ne vem 18
99 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1267 19 0 10 5.05

Valid range from 0 to 10

B7 politikom

B7 politikom

Value 17423 Frequency
0 sploh ne zaupam 161
1 1 119
2 2 164
3 3 203
4 4 150
5 5 270
6 6 96
7 7 55
8 8 25
9 9 6
10 povsem zaupam 8
88 ne vem 26
99 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1257 29 0 10 3.422

Valid range from 0 to 10

B8 političnim strankam

B8 političnim strankam

Value 18422 Frequency
0 sploh ne zaupam 162
1 1 110
2 2 161
3 3 210
4 4 154
5 5 252
6 6 90
7 7 68
8 8 21
9 9 6
10 povsem zaupam 11
88 ne vem 36
99 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1245 41 0 10 3.443

Valid range from 0 to 10

B9 Evropskemu parlamentu

B9 Evropskemu parlamentu

Value 19421 Frequency
0 sploh ne zaupam 72
1 1 46
2 2 70
3 3 132
4 4 147
5 5 258
6 6 161
7 7 147
8 8 91
9 9 29
10 povsem zaupam 25
88 ne vem 106
99 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1178 108 0 10 4.834

Valid range from 0 to 10

B10 OZN

B10 OZN

Value 20420 Frequency
0 sploh ne zaupam 67
1 1 49
2 2 69
3 3 120
4 4 122
5 5 247
6 6 153
7 7 169
8 8 105
9 9 31
10 povsem zaupam 24
88 ne vem 126
99 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1156 130 0 10 4.957

Valid range from 0 to 10

B11 Ali ste se udeležili volitev v državni zbor leta 2008?

B11 Danes je običajno, da se nekateri ljudje iz takšnih ali drugačnih razlogov ne udeležujejo volitev. Ali ste se vi udeležili letošnjih volitev v državni zbor?

Value 21419 Frequency
1 da 905
2 ne 341
3 brez volilne pravice 35
8 ne vem 4
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1281 5

Valid range from 1 to 3

B12 Za katero stranko ste glasovali leta 2008?

B12 Za katero stranko oz. kandidata katere stranke ste glasovali na volitvah za državni zbor 21. septembra letos (2008)?

Value 22418 Frequency
1 DESUS 60
2 LDS 36
3 LIPA 6
4 NSI 17
5 SDS 194
6 SLS 32
7 SNS 46
8 SD 286
9 ZARES 59
10 drugo 8
66 ni volil 384
77 ne želi odgovoriti 138
88 ne vem 19
99 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1128 158

Valid range from 1 to 66

B13 stopili v stik s politikom Obstaja več načinov, kako bi v Sloveniji lahko izboljšali stvari ali pa preprečili, da bi šlo kaj narobe. Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega? Ali ste...

B13 stopili v stik s politikom ali predstavnikom državne ali občinske oblasti

Value 23417 Frequency
1 da 146
2 ne 1134
8 ne vem 3
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1280 6

Valid range from 1 to 2

B14 delovali v politični stranki

B14 delovali v politični stranki ali skupini aktivistov

Value 24416 Frequency
1 da 42
2 ne 1238
8 ne vem 2
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1280 6

Valid range from 1 to 2

B15 delovali v kakšni politični org.

B15 delovali v kakšni politični organizaciji ali zvezi

Value 25415 Frequency
1 da 21
2 ne 1256
8 ne vem 3
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1277 9

Valid range from 1 to 2

B16 podpora neki politični akciji

B16 nosili značko ali nalepko v podporo neki politični akciji

Value 26414 Frequency
1 da 47
2 ne 1232
8 ne vem 2
9 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1279 7

Valid range from 1 to 2

B17 podpisali peticijo

B17 podpisali peticijo

Value 27413 Frequency
1 da 111
2 ne 1166
8 ne vem 3
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1277 9

Valid range from 1 to 2

B18 se udeležili zakonitih demonstracij

B18 se udeležili zakonitih demonstracij

Value 28412 Frequency
1 da 20
2 ne 1259
8 ne vem 1
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1279 7

Valid range from 1 to 2

B19 bojkotirali določene izdelke

B19 bojkotirali določene izdelke

Value 29411 Frequency
1 da 65
2 ne 1214
8 ne vem 1
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1279 7

Valid range from 1 to 2

B20a Ali je kakšna politicna stranka, ki ste ji blizu?

B20a Ali je kakšna politična stranka, ki se ji čutite bližje kot drugim strankam?

Value 30410 Frequency
1 da 521
2 ne 730
8 ne vem 35
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1251 35

Valid range from 1 to 2

B20b Katera stranka je to?

B20b Katera stranka je to?

Value 31409 Frequency
1 DESUS 42
2 LDS 30
3 LIPA 0
4 NSI 12
5 SDS 115
6 SLS 19
7 SNS 37
8 SD 165
9 ZARES 51
10 drugo 5
99 b.o. 0
66 se ne nanaša 765
77 ne želi odgovoriti 43
88 ne vem 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
476 810

Valid range from 1 to 10

B20c Kako blizu se čutite tej stranki?

B20c Kako blizu se čutite tej stranki? Se ji čutite...

Value 32408 Frequency
1 zelo blizu 46
2 blizu 293
3 ne preveč blizu 120
4 sploh ne blizu 7
6 se ne nanaša 810
8 ne vem 7
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
466 820

Valid range from 1 to 4

B21 Ali ste član kakšne politične stranke?

B21 Ali ste član kakšne politične stranke

Value 33407 Frequency
1 da 60
2 ne 1224
8 ne vem 1
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1284 2

Valid range from 1 to 2

B22 Katera stranka je to?

B22 Katera stranka je to?

Value 34406 Frequency
1 DESUS 6
2 LDS 8
3 LIPA 0
4 NSI 3
5 SDS 14
6 SLS 9
7 SNS 2
8 SD 11
9 ZARES 1
10 drugo 3
66 se ne nanaša 1226
77 ne želi odgovoriti 1
88 ne vem 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57 1229

Valid range from 1 to 10

B23 levo - desna samoopredelitev:

B23 V politiki se včasih govori o levici in desnici. Kam bi vi uvrstili sami sebe na lestvici od 0 do 10, kjer pomeni 0 levo in 10 desno?

Value 35405 Frequency
0 levo 78
1 1 42
2 2 74
3 3 109
4 4 82
5 5 380
6 6 64
7 7 61
8 8 65
9 9 17
10 desno 50
88 ne vem 263
99 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1022 264 0 10 4.627

Valid range from 0 to 10

B24 zadovoljstvo z življenjem

B24 V celoti gledano, kako zadovoljni ste sedaj s svojim življenjem?

Value 36404 Frequency
0 izredno nezadovoljen 16
1 1 7
2 2 20
3 3 46
4 4 60
5 5 189
6 6 117
7 7 216
8 8 326
9 9 135
10 izredno zadovoljen 142
88 ne vem 8
99 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1274 12 0 10 6.929

Valid range from 0 to 10

B25 zadovoljstvo s SLO gospodarstvom

B25 Kako zadovoljni ste na splošno s sedanjim gospodarskim stanjem v Sloveniji?

Value 37403 Frequency
0 izredno nezadovoljen 72
1 1 75
2 2 136
3 3 197
4 4 165
5 5 262
6 6 137
7 7 108
8 8 78
9 9 16
10 izredno zadovoljen 15
88 ne vem 24
99 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1261 25 0 10 4.285

Valid range from 0 to 10

B26 zadovoljstvo z delom dosedanje SLO vlade

B26 Kako zadovoljni ste z dosedanjo slovensko vlado, s tem, kako opravlja svoje delo?

Value 38402 Frequency
0 izredno nezadovoljen 85
1 1 81
2 2 120
3 3 153
4 4 139
5 5 242
6 6 131
7 7 127
8 8 89
9 9 38
10 izredno zadovoljen 34
88 ne vem 46
99 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1239 47 0 10 4.532

Valid range from 0 to 10

B27 zadovoljstvo z delovanjem demokracije v SLO

B27 Kako zadovoljni ste na splošno z delovanjem demokracije v Sloveniji?

Value 39401 Frequency
0 izredno nezadovoljen 52
1 1 49
2 2 84
3 3 149
4 4 177
5 5 303
6 6 139
7 7 133
8 8 99
9 9 25
10 izredno zadovoljen 16
88 ne vem 60
99 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1226 60 0 10 4.754

Valid range from 0 to 10

B28 stanje šolstva v SLO

B28 Kakšno je po vašem mnenju splošno stanje šolstva danes v Sloveniji?

Value 40400 Frequency
0 izjemno slabo 28
1 1 35
2 2 57
3 3 117
4 4 113
5 5 217
6 6 174
7 7 225
8 8 174
9 9 48
10 izjemno dobro 27
88 ne vem 68
99 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1215 71 0 10 5.556

Valid range from 0 to 10

B29 stanje zdravstva v SLO

B29 In kakšno je po vašem mnenju splošno stanje zdravstva danes v Sloveniji?

Value 41399 Frequency
0 izjemno slabo 46
1 1 66
2 2 115
3 3 180
4 4 150
5 5 213
6 6 139
7 7 180
8 8 124
9 9 34
10 izjemno dobro 24
88 ne vem 11
99 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1271 15 0 10 4.825

Valid range from 0 to 10

B30 Ukrepi za zmanjšanje razlik v dohodkih... Povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev?

B30 Vlada bi morala sprejeti ukrepe za zmanjšanje razlik v dohodkih med ljudmi.

Value 42398 Frequency
1 močno soglašam 449
2 soglašam 654
3 niti-niti 101
4 ne soglašam 57
5 sploh ne soglašam 12
8 ne vem 12
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1273 13 1 5 1.844

Valid range from 1 to 5

B31 Homoseksualci morajo imeti svobodo...

B31 Homoseksualci in lezbijke morajo imeti svobodo, da si uredijo življenje po lastnih željah.

Value 43397 Frequency
1 močno soglašam 152
2 soglašam 560
3 niti-niti 225
4 ne soglašam 177
5 sploh ne soglašam 111
8 ne vem 58
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1225 61 1 5 2.62

Valid range from 1 to 5

B32 Prepovedati stranke za odpravo demokracije...

B32 Politične stranke, katerih cilj je odprava demokracije, je potrebno prepovedati.

Value 44396 Frequency
1 močno soglašam 174
2 soglašam 420
3 niti-niti 261
4 ne soglašam 266
5 sploh ne soglašam 43
8 ne vem 120
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1164 122 1 5 2.643

Valid range from 1 to 5

B33 Moderna znanost resila ekološke probleme...

B33 Lahko smo prepričani, da bo moderna znanost rešila probleme v zvezi z okoljem.

Value 45395 Frequency
1 močno soglašam 45
2 soglašam 336
3 niti-niti 349
4 ne soglašam 419
5 sploh ne soglašam 87
8 ne vem 46
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1236 50 1 5 3.135

Valid range from 1 to 5

B34 stanje poenotenja Evropske unije?

B34 Nekateri menijo, da bi se morala Evropska unija navznoter še bolj poenotiti, drugi pa pravijo, da je že tako preveč poenotena. Kaj menite vi?

Value 46394 Frequency
0 poenotenje je šlo predaleč 19
1 1 30
2 2 69
3 3 82
4 4 107
5 5 339
6 6 98
7 7 149
8 8 127
9 9 48
10 poenotenja je še premalo 92
88 ne vem 122
99 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1160 126 0 10 5.634

Valid range from 0 to 10

B35 Naj SLO dovoli priseljevanje ljudem s podobnim narodnostnim izvorom?

B35 Kaj menite, v kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi s podobnim narodnostnim izvorom kot ga ima večina prebivalcev Slovenije?

Value 47393 Frequency
1 mnogim 215
2 nekaterim 660
3 zelo redkim 299
4 nikomur 79
8 ne vem 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1253 33

Valid range from 1 to 4

B36 Naj SLO dovoli priseljevanje ljudjem z drugačnim narodnostnim izvorom?

B36 Kaj pa ljudem z drugačnim narodnostnim izvorom, kot ga ima večina prebivalcev Slovenije?

Value 48392 Frequency
1 mnogim 150
2 nekaterim 597
3 zelo redkim 382
4 nikomur 115
8 ne vem 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1244 42

Valid range from 1 to 4

B37 Naj SLO dovoli priseljevanje ljudem iz revnejših držav zunaj Evrope?

B37 In v kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi iz revnejših držav zunaj Evrope?

Value 49391 Frequency
1 mnogim 125
2 nekaterim 535
3 zelo redkim 402
4 nikomur 180
8 ne vem 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1242 44

Valid range from 1 to 4

B38 Ali je dobro ali slabo za slo gospodarstvo, da prihajajo k nam priseljenci?

B38 Ali menite, da je v splošnem dobro ali slabo za slovensko gospodarstvo, da prihajajo živet k nam priseljenci iz drugih držav?

Value 50390 Frequency
0 slabo za gospodarstvo 87
1 1 92
2 2 127
3 3 141
4 4 139
5 5 287
6 6 116
7 7 121
8 8 87
9 9 15
10 dobro za gospodarstvo 35
88 ne vem 38
99 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1247 39 0 10 4.398

Valid range from 0 to 10

B39 Je kulturno življenje zaradi priseljencev ogroženo ali obogateno?

B39 Ali menite, da je kulturno življenje v Sloveniji zaradi priseljencev v splošnem ogroženo ali obogateno?

Value 51389 Frequency
0 ogroženo 54
1 1 65
2 2 78
3 3 128
4 4 107
5 5 320
6 6 125
7 7 160
8 8 118
9 9 32
10 obogateno 55
88 ne vem 43
99 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1242 44 0 10 5.06

Valid range from 0 to 10

B40 Ali je SLO zaradi priseljencev boljša ali slabša za bivanje?

B40 Ali menite, da je Slovenija zaradi priseljencev iz drugih držav postala slabša ali boljša dežela za bivanje?

Value 52388 Frequency
0 slabša 66
1 1 71
2 2 110
3 3 141
4 4 130
5 5 378
6 6 108
7 7 105
8 8 79
9 9 15
10 boljša 31
88 ne vem 52
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1234 52 0 10 4.525

Valid range from 0 to 10

C1 Kako srečni ste?

C1 V celoti gledano, kako srečni bi rekli, da ste?

Value 53387 Frequency
0 zelo nesrečen 5
1 1 8
2 2 13
3 3 28
4 4 43
5 5 157
6 6 124
7 7 239
8 8 339
9 9 188
10 zelo srečen 136
88 ne vem 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1280 6 0 10 7.231

Valid range from 0 to 10

C2 Kako pogosto se iz družabnih razlogov dobivate s prijatelji?

C2 Ocenite, kako pogosto se iz družabnih razlogov dobivate s prijatelji, sorodniki ali kolegi z dela?

Value 54386 Frequency
1 nikoli 46
2 manj kot 1x na mesec 138
3 1x na mesec 165
4 nekajkrat na mesec 276
5 1x na teden 236
6 večkrat na teden 297
7 vsak dan 127
88 ne vem 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1285 1

Valid range from 1 to 7

C3 Imate koga za pogovor o osebnih stvareh?

C3 Ali imate koga, s katerim se lahko pogovorite o intimnih in osebnih stvareh?

Value 55385 Frequency
1 da 1166
2 ne 107
8 ne vem 10
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1273 13

Valid range from 1 to 2

C4 Kako pogosto se udeležujete različnih srečanj?

C4 Če se primerjate z drugimi ljudmi vaše starosti, kako pogosto bi zase rekli, da se udeležujete različnih družabnih srečanj?

Value 56384 Frequency
1 precej manj kot ostali 199
2 manj kot ostali 328
3 približno enako 557
4 več kot ostali 152
5 precej več kot ostali 44
8 ne vem 4
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1280 6

Valid range from 1 to 5

C5 V zadnjih 5 letih žrtev fizičnega napada?

C5 Ste bili vi ali kdo od članov vašega gospodinjstva v zadnjih petih letih žrtev vloma ali fizičnega napada?

Value 57383 Frequency
1 da 146
2 ne 1139
8 ne vem 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1285 1

Valid range from 1 to 2

C6 Kako varno se počutite kadar zvečer hodite sami po vaši soseski?

C6 Kako varno se počutite (bi se počutili), kadar zvečer hodite (ali bi hodili) sami po vaši soseski?

Value 58382 Frequency
1 zelo varno 340
2 varno 783
3 ogroženo 138
4 zelo ogroženo 14
8 ne vem 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1275 11

Valid range from 1 to 4

C7 Kako pogosto vas skrbi, da bi kdo vlomil v vaše stanovanje?

C7 Kako pogosto, če sploh, vas skrbi, da bi kdo vlomil v vaše stanovanje oz. hišo?

Value 59381 Frequency
1 skoraj ves čas 33
2 pogosto 129
3 le včasih 581
4 nikoli 538
8 ne vem 4
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1281 5

Valid range from 1 to 4

C8 Ali skrb zaradi možnega vloma v vaš dom...

C8 Ali skrb zaradi možnega vloma v vaš dom...

Value 60380 Frequency
1 močno vpliva na kakovost življenja 19
2 vpliva do določene mere 264
3 nima vpliva na kakovost življenja 447
6 se ne nanaša 543
8 ne vem 7
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
730 556

Valid range from 1 to 3

C9 Kako pogosto vas skrbi, da bi postali žrtev nasilnega napada?

C9 Kako pogosto, če sploh, vas skrbi, da bi postali žrtev nasilnega napada?

Value 61379 Frequency
1 skoraj ves čas 8
2 pogosto 60
3 le včasih 503
4 nikoli 709
8 ne vem 5
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1280 6

Valid range from 1 to 4

C10 Ali skrb zaradi možnega nasilnega napada...

C10 Ali skrb zaradi možnega nasilnega napada...

Value 62378 Frequency
1 močno vpliva na kakovost življenja 8
2 vpliva do določene mere 232
3 nima vpliva na kakovost življenja 324
6 se ne nanaša 715
8 ne vem 6
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
564 722

Valid range from 1 to 3

C11 Je teroristicni napad v Evropi v casu 12 mesecev...

C11 Kaj menite, ali je teroristični napad nekje v Evropi v času naslednjih dvanajst mesecev...

Value 63377 Frequency
1 zelo verjeten 120
2 verjeten 757
3 ni preveč verjeten 298
4 sploh ni verjeten 46
8 ne vem 64
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1221 65

Valid range from 1 to 4

C12 Je teroristicni napad v Sloveniji v casu 12 mesecev...

C12 In kaj menite, ali je teroristični napad nekje v Sloveniji v času naslednjih dvanajst mesecev...

Value 64376 Frequency
1 zelo verjeten 19
2 verjeten 224
3 ni preveč verjeten 632
4 sploh ni verjeten 363
8 ne vem 47
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1238 48

Valid range from 1 to 4

C13 Policija bi morala imeti pravico zadržati osumljenega nacrtovanja terorističnega napada v Slo. S pomočjo kartice mi povejte, kako močno soglašate ali ne soglašate z vsako od navedenih trditev.

C13 Policija bi morala imeti pravico, da nekoga, ki je osumljen načrtovanja terorističnega napada v Sloveniji, zadrži v priporu, dokler ni prepričana, da ni vpleten

Value 65375 Frequency
1 močno soglašam 424
2 soglašam 661
3 niti-niti 101
4 ne soglašam 65
5 sploh ne soglašam 13
8 ne vem 20
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1264 22 1 5 1.878

Valid range from 1 to 5

C14 Za mučenje zapornika v slovenskem zaporu nikoli ni opravičila.

C14 Za mučenje zapornika v slovenskem zaporu nikoli ni opravičila, četudi bi lahko na ta način prišli do informacij, ki bi preprečile teroristični napad.

Value 66374 Frequency
1 močno soglašam 187
2 soglašam 531
3 niti-niti 259
4 ne soglašam 191
5 sploh ne soglašam 70
8 ne vem 45
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1238 48 1 5 2.536

Valid range from 1 to 5

C15 Kako bi ocenili vaše zdravje?

C15 Kako bi na splošno ocenili vaše zdravje? Bi rekli, da je…

Value 67373 Frequency
1 zelo dobro 178
2 dobro 529
3 zadovoljivo 440
4 slabo 119
5 zelo slabo 20
8 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1286 0 1 5 2.435

Valid range from 1 to 5

C16 Ali vas pri vsakdanjih opravilih ovira kronična bolezen?

C16 Ali vas pri vaših vsakdanjih opravilih kakorkoli ovira kakšna kronična bolezen, invalidnost ali psihična težava? Če da, koliko vas ovira?

Value 68372 Frequency
1 da, precej 134
2 da, do neke mere 254
3 ne 895
8 ne vem 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1283 3

Valid range from 1 to 3

C18 Katere?

C18 Katere?

Value 69371 Frequency
1 rimokatoliške 650
2 protestantske 13
3 pravoslavne 20
4 druge krščanske 8
5 judovske 0
6 muslimanske 11
7 vzhodnjaške (hinduizem, budizem) 4
8 druge nekrščanske 1
66 se ne nanaša 577
99 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
707 579

Valid range from 1 to 8

C19 Ste se v preteklosti čutili pripadnika religije?

C19 Ali ste se v preteklosti čutili pripadnika kakšne religije ali verske skupnosti?

Value 70370 Frequency
1 da 72
2 ne 489
6 se ne nanaša 711
8 ne vem 7
9 b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
561 725

Valid range from 1 to 2

C20 Katere?

C20 Katere?

Value 71369 Frequency
1 rimokatoliške 69
2 protestantske 1
3 pravoslavne 1
4 druge krščanske 0
5 judovske 0
6 muslimanske 0
7 vzhodnjaške (hinduizem, budizem) 0
8 druge nekrščanske 0
66 se ne nanaša 1214
99 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
71 1215

Valid range from 1 to 8

C21 Ocenite, koliko ste verni?

C21 Ne glede na to, ali pripadate kateri od religij ali ne, prosimo ocenite, koliko ste verni?

Value 72368 Frequency
0 sploh nisem veren 172
1 1 58
2 2 81
3 3 113
4 4 89
5 5 272
6 6 110
7 7 99
8 8 121
9 9 47
10 zelo sem veren 73
88 ne vem 42
99 b.o. 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1235 51 0 10 4.655

Valid range from 0 to 10

C22 Kako pogosto obiskujete verske obrede?

C22 Če odštejete posebne priložnosti kot so poroke ali pogrebi, kako pogosto obiskujete verske obrede?

Value 73367 Frequency
1 vsak dan 7
2 več kot 1x na teden 21
3 1x na teden 170
4 vsaj 1x na mesec 147
5 ob posebnih praznikih 396
6 še redkeje 184
7 nikoli 325
8 ne vem 0
88 ne vem 30
99 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1250 36

Valid range from 1 to 7

C23 Kako pogosto molite?

C23 Če odštejete udeležbo pri verskih obredih, kako pogosto sicer molite, če sploh molite?

Value 74366 Frequency
1 vsak dan 179
2 več kot 1x na teden 72
3 1x na teden 81
4 vsaj 1x na mesec 74
5 ob posebnih praznikih 153
6 še redkeje 158
7 nikoli 515
8 ne vem 0
88 ne vem 50
99 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1232 54

Valid range from 1 to 7

C24 Ali pripadate kakšni neenakopravni skupini?

C24 Ali bi zase lahko rekli, da pripadate kakšni skupini, ki v naši državi trpi zaradi diskriminacije, neenakopravnosti?

Value 75365 Frequency
1 da 38
2 ne 1236
8 ne vem 11
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1274 12

Valid range from 1 to 2

C2501 Zakaj je ta skupina neenakopravno obravnavana?

C2501 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? 1. odgovor

Value 76364 Frequency
1 barve kože, rase 0
2 državljanstva 3
3 vere 7
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 7
6 starosti 4
7 spola 3
8 spolne usmerjenosti 2
9 invalidnosti 4
10 drugo 5
66 se ne nanaša 1248
88 ne vem 2
99 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
35 1251

Valid range from 1 to 10

C2502 Zakaj je ta skupina neenakopravno obravnavana?

C2502 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? 2.odgovor

Value 77363 Frequency
1 barve kože, rase 0
2 državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 1
5 narodnostne pripadnosti 2
6 starosti 1
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 1
10 drugo 1
66 se ne nanaša 0
88 ne vem 0
99 b.o. 1280
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6 1280

Valid range from 1 to 10

C2503 Zakaj je ta skupina neenakopravno obravnavana?

C2503 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? 3. odgovor

Value 78362 Frequency
1 barve kože, rase 0
2 državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo 0
66 se ne nanaša 0
88 ne vem 0
99 b.o. 1286
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1286

Valid range from 1 to 10

C2504 Zakaj je ta skupina neenakopravno obravnavana?

C2504 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? 4.odgovor

Value 79361 Frequency
1 barve kože, rase 0
2 državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo 0
66 se ne nanaša 0
88 ne vem 0
99 b.o. 1286
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1286

Valid range from 1 to 10

C2505 Zakaj je ta skupina neenakopravno obravnavana?

C2505 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? 5. odgovor

Value 80360 Frequency
1 barve kože, rase 0
2 državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo 0
66 se ne nanaša 0
88 ne vem 0
99 b.o. 1286
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1286

Valid range from 1 to 10

C2506 Zakaj je ta skupina neenakopravno obravnavana?

C2506 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? 6.odgovor

Value 81359 Frequency
1 barve kože, rase 0
2 državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo 0
66 se ne nanaša 0
88 ne vem 0
99 b.o. 1286
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1286

Valid range from 1 to 10

C2507 Zakaj je ta skupina neenakopravno obravnavana?

C2507 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? 7. odgovor

Value 82358 Frequency
1 barve kože, rase 0
2 državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo 0
66 se ne nanaša 0
88 ne vem 0
99 b.o. 1286
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1286

Valid range from 1 to 10

C2508 Zakaj je ta skupina neenakopravno obravnavana?

C2508 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? 8. odgovor

Value 83357 Frequency
1 barve kože, rase 0
2 državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo 0
66 se ne nanaša 0
88 ne vem 0
99 b.o. 1286
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1286

Valid range from 1 to 10

C2509 Zakaj je ta skupina neenakopravno obravnavana?

C2509 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? 9.odgovor

Value 84356 Frequency
1 barve kože, rase 0
2 državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo 0
66 se ne nanaša 0
88 ne vem 0
99 b.o. 1286
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1286

Valid range from 1 to 10

C2510 Zakaj je ta skupina neenakopravno obravnavana?

C2510 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? 10. odgovor

Value 85355 Frequency
1 barve kože, rase 0
2 državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo 0
66 se ne nanaša 0
88 ne vem 0
99 b.o. 1286
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1286

Valid range from 1 to 10

C26 Ste državljan(ka) Slovenije?

C26 Ali ste državljan(ka) Slovenije?

Value 86354 Frequency
1 da 1273
2 ne 13
8 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1286 0

Valid range from 1 to 2

C27 Kakšno državljanstvo imate?

C27 Kakšno državljanstvo imate?

Value 87353 Frequency
02 2
03 1
2 3
3 2
4 1
UA 1
66 1273
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10 1273

C28 Ste bili rojeni v Sloveniji?

C28 Ali ste bili rojeni na ozemlju današnje Slovenije?

Value 88352 Frequency
1 da 1178
2 ne 107
8 ne vem 0
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1285 1

Valid range from 1 to 2

D1 Velike razlike v dohodkih so sprejemljive, ker nagrajujejo razlike v sposobnostih ljudi. S pomočjo kartice povejte, kako močno soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami.

D1 Velike razlike v dohodkih so sprejemljive, ker nagrajujejo razlike v sposobnostih in vloženem trudu ljudi.

Value 89351 Frequency
1 močno soglašam 40
2 soglašam 423
3 niti-niti 296
4 ne soglašam 422
5 sploh ne soglašam 86
8 ne vem 14
9 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1267 19 1 5 3.072

Valid range from 1 to 5

D2 Šola mora naučiti otroke ubogljivosti.

D2 Šola mora naučiti otroke ubogljivosti.

Value 90350 Frequency
1 močno soglašam 169
2 soglašam 614
3 niti-niti 224
4 ne soglašam 234
5 sploh ne soglašam 40
8 ne vem 4
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1281 5 1 5 2.502

Valid range from 1 to 5

D3 Ženska mora biti pripravljena zmanjšati obseg svojega plačanega dela v korist družine.

D3 Ženska mora biti pripravljena zmanjšati obseg svojega plačanega dela v korist svoje družine.

Value 91349 Frequency
1 močno soglašam 51
2 soglašam 402
3 niti-niti 282
4 ne soglašam 436
5 sploh ne soglašam 93
8 ne vem 21
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1264 22 1 5 3.093

Valid range from 1 to 5

D4 Družba je lahko pravična le, če so razlike v življenjskem standardu ljudi majhne.

D4 Družba je lahko pravična le, če so razlike v življenjskem standardu ljudi majhne.

Value 92348 Frequency
1 močno soglašam 106
2 soglašam 672
3 niti-niti 269
4 ne soglašam 193
5 sploh ne soglašam 8
8 ne vem 33
9 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1248 38 1 5 2.459

Valid range from 1 to 5

D5 Ljudje, ki kršijo zakon bi morali biti kaznovani dosti strožje kot doslej.

D5 Ljudje, ki kršijo zakon bi morali biti kaznovani dosti strožje kot doslej.

Value 93347 Frequency
1 močno soglašam 295
2 soglašam 633
3 niti-niti 204
4 ne soglašam 122
5 sploh ne soglašam 15
8 ne vem 13
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1269 17 1 5 2.156

Valid range from 1 to 5

D6 Kadar ni dovolj delovnih mest, bi morali imeti moški prednost pri zaposlovanju pred ženskami.

D6 Kadar ni dovolj delovnih mest, bi morali imeti moški prednost pri zaposlovanju pred ženskami.

Value 94346 Frequency
1 močno soglašam 27
2 soglašam 192
3 niti-niti 141
4 ne soglašam 586
5 sploh ne soglašam 332
8 ne vem 6
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1278 8 1 5 3.786

Valid range from 1 to 5

D7 Koliko ljudi je nezaposlenih oz. išče zaposlitev med 100 Ljudmi v Slo, ki so primerno stari za zaposlitev.

D7 Kaj menite, koliko ljudi je nezaposlenih oziroma išče zaposlitev med 100 ljudmi v Sloveniji, ki so primerno stari za zaposlitev.

Value 95345 Frequency
1 0-4 20
2 5-9 186
3 10-14 218
4 15-19 160
5 20-24 156
6 25-29 83
7 30-34 89
8 35-39 44
9 40-44 58
10 45-49 21
11 50 ali več 110
88 ne vem 139
99 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1145 141

Valid range from 1 to 11

D8 Koliko ljudi je težje bolnih ali invalidnih med 100 ljudmi v Slo, ki so primerno stari za zap.

D8 In koliko ljudi je težje bolnih ali invalidnih med 100 ljudmi v Sloveniji, ki so primerno stari za zaposlitev.

Value 96344 Frequency
1 0-4 186
2 5-9 320
3 10-14 193
4 15-19 124
5 20-24 85
6 25-29 42
7 30-34 54
8 35-39 24
9 40-44 27
10 45-49 11
11 50 ali več 35
88 ne vem 185
99 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1101 185

Valid range from 1 to 11

D9 Koliko ljudi nima denarja za pokritje osnovnih življ. potreb med 100 ljudmi v Slo, ki so primerno stari za zap.

D9 In koliko ljudi nima denarja za pokritje osnovnih življenjskih potreb med 100 ljudmi v Sloveniji, ki so primerno stari za zaposlitev.

Value 97343 Frequency
1 0-4 60
2 5-9 123
3 10-14 160
4 15-19 135
5 20-24 156
6 25-29 93
7 30-34 82
8 35-39 69
9 40-44 68
10 45-49 49
11 50 ali več 159
88 ne vem 132
99 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1154 132

Valid range from 1 to 11

D10 In koliko ljudi je bilo rojenih izven meja Slo med 100 ljudmi v Sloveniji, ki so primerno stari za zap.

D10 In koliko ljudi je bilo rojenih izven meja Slovenije med 100 ljudmi v Sloveniji, ki so primerno stari za zaposlitev.

Value 98342 Frequency
1 0-4 114
2 5-9 167
3 10-14 195
4 15-19 131
5 20-24 122
6 25-29 63
7 30-34 52
8 35-39 34
9 40-44 35
10 45-49 19
11 50 ali več 48
88 ne vem 306
99 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
980 306

Valid range from 1 to 11

D11 Kakšen se vam zdi življenjski standard upokojencev?

D11 S pomočjo kartice ocenite, kakšen se vam na splošno zdi življenjski standard upokojencev?

Value 99341 Frequency
0 izredno slab 62
1 1 85
2 2 151
3 3 216
4 4 197
5 5 276
6 6 115
7 7 97
8 8 51
9 9 15
10 izredno dober 10
88 ne vem 10
99 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1275 11 0 10 4.09

Valid range from 0 to 10

D12 Kakšen se vam zdi življenjski standard brezposelnih?

D12 Kakšen se vam na splošno zdi življenjski standard brezposelnih?

Value 100340 Frequency
0 izredno slab 92
1 1 138
2 2 214
3 3 272
4 4 196
5 5 189
6 6 65
7 7 47
8 8 27
9 9 6
10 izredno dober 15
88 ne vem 25
99 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1261 25 0 10 3.37

Valid range from 0 to 10

D13 Kako se vam zdi poskrbljeno, da zaposleni starši dobijo cenovno dostopno varstvo za svoje otroke?

D13 Kako se vam zdi na splošno poskrbljeno za to, da zaposleni starši dobijo cenovno dostopno varstvo za svoje otroke?

Value 101339 Frequency
0 izredno slabo 43
1 1 44
2 2 97
3 3 143
4 4 133
5 5 219
6 6 157
7 7 138
8 8 119
9 9 44
10 izredno dobro 53
88 ne vem 92
99 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1190 96 0 10 5.109

Valid range from 0 to 10

D14 Kako bi ocenili možnosti, da mladi ljudje v Slo pridejo do zaposlitve?

D14 In kako bi na splošno ocenili možnosti, da mladi ljudje v Sloveniji pridejo do zaposlitve?

Value 102338 Frequency
0 izredno slabo 76
1 1 103
2 2 179
3 3 214
4 4 173
5 5 183
6 6 126
7 7 107
8 8 51
9 9 15
10 izredno dobro 27
88 ne vem 30
99 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1254 32 0 10 4.01

Valid range from 0 to 10

D15 zagotovi zaposlitev vsakemu, ki to želi Ljudje imajo različne poglede na to, za kaj bi morala biti odgovorna država in za kaj ne. Za vsako od navedenih stvari z lestvico od 0 do 10 ocenite, kolikšna naj bo po vašem mnenju odgovornost države.

D15 zagotovi zaposlitev vsakemu, ki to želi

Value 103337 Frequency
0 sploh ni odgovorna 21
1 1 9
2 2 34
3 3 63
4 4 66
5 5 144
6 6 161
7 7 171
8 8 225
9 9 135
10 v celoti odgovorna 247
88 ne vem 10
99 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1276 10 0 10 6.973

Valid range from 0 to 10

D16 zagotovi primerno zdravstveno oskrbo za bolne

D16 zagotovi primerno zdravstveno oskrbo za bolne

Value 104336 Frequency
0 sploh ni odgovorna 3
1 1 0
2 2 6
3 3 9
4 4 17
5 5 30
6 6 51
7 7 137
8 8 261
9 9 239
10 v celoti odgovorna 528
88 ne vem 4
99 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1281 5 0 10 8.619

Valid range from 0 to 10

D17 zagotovi primeren življenjski standard za starejše

D17 zagotovi primeren življenjski standard za starejše

Value 105335 Frequency
0 sploh ni odgovorna 2
1 1 1
2 2 6
3 3 12
4 4 17
5 5 61
6 6 68
7 7 178
8 8 256
9 9 239
10 v celoti odgovorna 442
88 ne vem 3
99 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1282 4 0 10 8.342

Valid range from 0 to 10

D18 zagotovi primeren življenjski standard za brezposelne In kako odgovorna naj bi bila po vašem mnenju država za naslednje stvari. Da ...

D18 zagotovi primeren življenjski standard za brezposelne

Value 106334 Frequency
0 sploh ni odgovorna 10
1 1 6
2 2 29
3 3 57
4 4 77
5 5 214
6 6 180
7 7 188
8 8 220
9 9 103
10 v celoti odgovorna 191
88 ne vem 11
99 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1275 11 0 10 6.75

Valid range from 0 to 10

D19 zagotovi otroško varstvo zaposlenim staršem

D19 zagotovi otroško varstvo zaposlenim staršem

Value 107333 Frequency
0 sploh ni odgovorna 3
1 1 5
2 2 11
3 3 8
4 4 31
5 5 81
6 6 86
7 7 165
8 8 259
9 9 192
10 v celoti odgovorna 436
88 ne vem 9
99 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1277 9 0 10 8.153

Valid range from 0 to 10

D20 zagotovi plačan dopust ljudem, ki začasno skrbijo za bolne družinske člane

D20 zagotovi plačan dopust ljudem, ki začasno skrbijo za bolne družinske člane

Value 108332 Frequency
0 sploh ni odgovorna 4
1 1 4
2 2 18
3 3 21
4 4 37
5 5 94
6 6 102
7 7 151
8 8 221
9 9 205
10 v celoti odgovorna 411
88 ne vem 16
99 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1268 18 0 10 7.976

Valid range from 0 to 10

D21 predstavljajo preveliko breme za gospodarstvo S pomočjo kartice povejte, koliko soglašate ali ne soglašate s tem, da izdatki za socialno varnost v Sloveniji...

D21 ...predstavljajo preveliko breme za gospodarstvo

Value 109331 Frequency
1 močno soglašam 59
2 soglašam 380
3 niti-niti 333
4 ne soglašam 416
5 sploh ne soglašam 35
8 ne vem 62
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1223 63 1 5 2.99

Valid range from 1 to 5

D22 preprečujejo širjenje revščine

D22 … preprečujejo širjenje revščine

Value 110330 Frequency
1 močno soglašam 50
2 soglašam 530
3 niti-niti 341
4 ne soglašam 279
5 sploh ne soglašam 28
8 ne vem 56
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1228 58 1 5 2.76

Valid range from 1 to 5

D23 zagotavljajo pravičnejšo družbo

D23 ... zagotavljajo pravičnejšo družbo

Value 111329 Frequency
1 močno soglašam 41
2 soglašam 551
3 niti-niti 371
4 ne soglašam 232
5 sploh ne soglašam 26
8 ne vem 61
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1221 65 1 5 2.714

Valid range from 1 to 5

D24 vzpodbujajo priseljevanje ljudi iz drugih držav

D24 ... vzpodbujajo priseljevanje ljudi iz drugih držav

Value 112328 Frequency
1 močno soglašam 39
2 soglašam 412
3 niti-niti 330
4 ne soglašam 369
5 sploh ne soglašam 35
8 ne vem 95
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1185 101 1 5 2.957

Valid range from 1 to 5

D25 predstavljajo prevelik strošek za podjetja zaradi davkov in prispevkov

D25 … predstavljajo prevelik strošek za podjetja zaradi davkov in prispevkov

<
Value 113327 Frequency
1 močno soglašam 53
2 soglašam 379
3 niti-niti 323