Slovensko javno mnenje 2008/2: Evropska družboslovna raziskava

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM082
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM082_V1
Glavni avtor(ji):
 • Kurdija, Slavko
 • Malnar, Brina
 • Hafner Fink, Mitja
 • Uhan, Samo
 • Štebe, Janez
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Toš, Niko
 • Bernik, Ivan
 • Falle, Rebeka
 • Vovk, Tina
 • Kovačič, Matej
 • Kecman, Ivi
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani ( Ljubljana, Slovenija ; 2008)

Finančna podpora:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Urad za makroekonomske analize in razvoj
Služba vlade Republike Slovenije za razvoj

Serija:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • ESS/Evropska družboslovna raziskava

  Evropska Družboslovna Raziskava (ESS) je mednarodna raziskava, ki vključuje 20 držav. Njen namene je skozi pristop mednarodne primerjalne anketne raziskave preučiti povezanost med spreminjajočimi se evropskimi institucijami in stališči, prepričanji in vedenjskimi vzorci njenih prebivalcev. Anketa uporablja najvišje metodološke standarde. Projekt je vključen v 5. okvirni program Evropske Komisije. Deloma ga financira Evropska Znanstvena Fundacija in dodatni viri znotraj posameznih sodelujočih držav. Eno uro dolga osebna anketa vključuje blok vprašanj o splošnih družbenih in političnih stališčih, ki ostaja nespremenjen skozi leta, ter enkratne module vprašanj posveče posameznim temam.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

spremljanje množičnih medijev, uporaba interneta, zaupanje v sočloveka, zaupanje v politične institucije, voljena stranka, udeležba na volitvah, politična participacija, strankarske preference, članstvo v političnih strankah, zadovoljstvo z življenjem, zadovoljstvo z delovanjem demokracije, odnos do priseljencev, vpliv priseljevanja na nacionalno gospodarstvo, občutek osebne sreče, socialni stiki, strah pred kriminaliteto, terorizem, ocena zdravstvenega stanja, verska pripadnost, obiskovanje verskih obredov, diskriminacija, enakopravnost, državljanstvo, narodnost staršev, pogled na družbo, brezposelnost, socialna varnost, starost, ocena demografije, ukvarjanje s športom, osebnostne značilnosti, stališča o staranju, medgeneracijska solidarnost, stališča o socialni vlogi države

Ključne besede ELSST:
DRUŽBENE VREDNOTE, DRUŽBENE NAVADE, STALIŠČE, DRUŽBENA NEENAKOST, EKOLOGIJA, VREDNOTA, SOCIALNI KAPITAL, POLITIKA, ŠPORT, STAROSTNA SKUPINA

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
spremljanje množičnih medijev
družbeno zaupanje
politični interes in participacija
družbeno-politična usmeritev
nacionalna, etnična in verska pripadnost
odnos do tujcev
osebno in družbeno blagostanje
zaznava starosti
šport in rekreacija
demografija


Povzetek:

Vsebina raziskave je proceduralno ekvivalentna ponovitev Evropske družboslovne raziskave (ESS08). Zajeta so razna področja; uro dolg osebni intervju je vključeval vprašanja glede različnih osrednjih tem, ki so bile tudi del prejšnjih serij ESS ter še dveh modulov, ki se pojavita samo v tej seriji in sicer zaznava različnih starostnih skupin ter šport in rekreacija. Primerjalne raziskave: SJM921, SJM942, SJM952, SJM042, SJM061.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: oktober 2008 - december 2008
Čas izdelave: 2008
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Posamezniki starejši od 15 let, živeči v zasebnih gospodinjstvih, ne glede na njihovo narodnost, državljanstvo, jezik ali pravni status v naslednjih sodelujočih državah.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi. Vzorec je razpolovljen za dve vzporedni anketi SJM. Raziskava je bila izvedena na reprezentativnem vzorcu (N=2250) prebivalcev Republike Slovenije starejših od 15 let; realizirani vzorec N=1286.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SJM082 - Slovensko javno mnenje 2008/2 [datoteka podatkov]

ID datoteke: SJM082_P1_SL_V1_R2

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

 • število spremenljivk: 514
 • število enot: 1386

Spremenljivke

A1 Koliko na dan gledate TV?

A1 Prosimo ocenite, koliko časa na dan gledate televizijo na običajen dan v tednu?

Vrednost 13 Frekvenca
0 sploh nič 44
1 manj kot 0,5 ure 118
2 0,5 - 1 ure 293
3 več kot 1 - 1,5 ure 222
4 več kot 1,5 - 2 uri 221
5 več kot 2 - 2,5 uri 148
6 več kot 2,5 - 3 ure 101
7 več kot 3 ure 138
66 se ne nanaša 0
88 ne vem 1
99 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1285 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

A2 Koliko gledate aktualno tematiko?

A2 Ponovno povejte za običajen dan v tednu, koliko od časa, ki ga porabite za gledanje televizije, gledate poročila ali oddaje s politično tematiko oziroma tematiko aktualnih dogodkov?

Vrednost 22 Frekvenca
0 sploh nič 82
1 manj kot 0,5 ure 431
2 0,5 - 1 ure 513
3 več kot 1 - 1,5 ure 121
4 več kot 1,5 - 2 uri 48
5 več kot 2 - 2,5 uri 21
6 več kot 2,5 - 3 ure 10
7 več kot 3 ure 14
66 se ne nanaša 44
88 ne vem 2
99 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1240 46

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

A3 Koliko na dan poslušate RA?

A3 Koliko časa na dan poslušate radio na običajen dan v tednu?

Vrednost 31 Frekvenca
0 sploh nič 172
1 manj kot 0,5 ure 225
2 0,5 - 1 ure 215
3 več kot 1 - 1,5 ure 98
4 več kot 1,5 - 2 uri 100
5 več kot 2 - 2,5 uri 64
6 več kot 2,5 - 3 ure 52
7 več kot 3 ure 358
66 se ne nanaša 0
88 ne vem 1
99 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1284 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

A1 Koliko na dan gledate TV?

A1 Prosimo ocenite, koliko časa na dan gledate televizijo na običajen dan v tednu?

Vrednost 1439 Frekvenca
0 sploh nič 44
1 manj kot 0,5 ure 118
2 0,5 - 1 ure 293
3 več kot 1 - 1,5 ure 222
4 več kot 1,5 - 2 uri 221
5 več kot 2 - 2,5 uri 148
6 več kot 2,5 - 3 ure 101
7 več kot 3 ure 138
66 se ne nanaša 0
88 ne vem 1
99 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1285 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

A2 Koliko gledate aktualno tematiko?

A2 Ponovno povejte za običajen dan v tednu, koliko od časa, ki ga porabite za gledanje televizije, gledate poročila ali oddaje s politično tematiko oziroma tematiko aktualnih dogodkov?

Vrednost 2438 Frekvenca
0 sploh nič 82
1 manj kot 0,5 ure 431
2 0,5 - 1 ure 513
3 več kot 1 - 1,5 ure 121
4 več kot 1,5 - 2 uri 48
5 več kot 2 - 2,5 uri 21
6 več kot 2,5 - 3 ure 10
7 več kot 3 ure 14
66 se ne nanaša 44
88 ne vem 2
99 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1240 46

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

A3 Koliko na dan poslušate RA?

A3 Koliko časa na dan poslušate radio na običajen dan v tednu?

Vrednost 3437 Frekvenca
0 sploh nič 172
1 manj kot 0,5 ure 225
2 0,5 - 1 ure 215
3 več kot 1 - 1,5 ure 98
4 več kot 1,5 - 2 uri 100
5 več kot 2 - 2,5 uri 64
6 več kot 2,5 - 3 ure 52
7 več kot 3 ure 358
66 se ne nanaša 0
88 ne vem 1
99 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1284 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

A4 Koliko poslusate aktualno tematiko?

A4 In koliko časa na običajen dan v tednu na radiu poslušate poročila ali oddaje s politično tematiko, oziroma tematiko aktualnih dogodkov?

Vrednost 4436 Frekvenca
0 sploh nič 183
1 manj kot 0,5 ure 510
2 0,5 - 1 ure 259
3 več kot 1 - 1,5 ure 64
4 več kot 1,5 - 2 uri 32
5 več kot 2 - 2,5 uri 16
6 več kot 2,5 - 3 ure 14
7 več kot 3 ure 33
66 se ne nanaša 173
88 ne vem 2
99 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1111 175

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

A5 Koliko na dan berete časopise?

A5 Koliko časa na dan berete časopise na običajen dan v tednu?

Vrednost 5435 Frekvenca
0 sploh nič 244
1 manj kot 0,5 ure 596
2 0,5 - 1 ure 306
3 več kot 1 - 1,5 ure 79
4 več kot 1,5 - 2 uri 34
5 več kot 2 - 2,5 uri 8
6 več kot 2,5 - 3 ure 8
7 več kot 3 ure 9
66 se ne nanaša 0
88 ne vem 1
99 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1284 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

A6 Koliko berete aktualno tematiko?

A6 In koliko tega časa porabite za branje o politiki oziroma aktualnih dogodkih?

Vrednost 6434 Frekvenca
0 sploh nič 231
1 manj kot 0,5 ure 645
2 0,5 - 1 ure 134
3 več kot 1 - 1,5 ure 16
4 več kot 1,5 - 2 uri 3
5 več kot 2 - 2,5 uri 1
6 več kot 2,5 - 3 ure 5
7 več kot 3 ure 1
66 se ne nanaša 245
88 ne vem 3
99 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1036 250

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

A7 Kako pogosto za uporabljate internet?

A7 Kako pogosto za osebno rabo uporabljate internet - svetovni splet ali elektronsko pošto - bodisi doma, bodisi v službi?

Vrednost 7433 Frekvenca
0 nima dostopa 186
1 nikoli 342
2 manj kot 1x mesečno 23
3 1x mesečno 18
4 nekajkrat mesečno 39
5 1x tedensko 53
6 večkrat tedensko 140
7 vsak dan 480
88 ne vem 1
99 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1281 5

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

A8 Ali ljudem lahko zaupamo, ali moraš biti previden?

A8 Če govorimo na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

Vrednost 8432 Frekvenca
0 biti zelo previden 111
1 1 89
2 2 116
3 3 158
4 4 127
5 5 306
6 6 102
7 7 132
8 8 96
9 9 28
10 lahko večini zaupamo 13
88 ne vem 4
99 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1278 8 0 10 4.318

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

A9 Bi vas ljudje skušali izkoristiti?

A9 Ali menite, da bi vas večina ljudi skušala izkoristiti, če bi za to dobila priložnost, ali pa bi večina skušala ravnati pošteno?

Vrednost 9431 Frekvenca
0 večina izkoristiti 61
1 1 51
2 2 90
3 3 147
4 4 122
5 5 316
6 6 113
7 7 158
8 8 143
9 9 38
10 večina ravnala pošteno 34
88 ne vem 10
99 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1273 13 0 10 4.988

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

A10 So ljudje pripravljeni pomagati drugim?

A10 Kaj menite, ali so ljudje večinoma pripravljeni pomagati drugim ali pa večinoma gledajo predvsem nase?

Vrednost 10430 Frekvenca
0 večina ne 49
1 1 63
2 2 110
3 3 171
4 4 152
5 5 277
6 6 114
7 7 152
8 8 121
9 9 42
10 večina da 28
88 ne vem 6
99 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1279 7 0 10 4.819

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B1 Koliko se zanimate za politiko?

B1 Kaj bi rekli, koliko se zanimate za politiko?

Vrednost 11429 Frekvenca
1 zelo 92
2 se kar 535
3 komaj kaj 453
4 sploh ne 199
8 ne vem 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1279 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B2 Kako pogosto v politiki ne razumete kaj se dogaja?

B2 Kako pogosto se vam zdi politika tako zapletena, da pravzaprav ne razumete, kaj se dogaja?

Vrednost 12428 Frekvenca
1 nikoli 115
2 zelo redko 192
3 občasno 500
4 pogosto 312
5 zelo pogosto 132
8 ne vem 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1251 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B3 Kako težko si ustvarite mnenje o političnih vprašanjih?

B3 Kako težko ali lahko si vi osebno ustvarite mnenje o različnih političnih vprašanjih?

Vrednost 13427 Frekvenca
1 zelo težko 101
2 težko 266
3 niti-niti 534
4 lahko 261
5 zelo lahko 77
8 ne vem 46
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1239 47 1 5 2.957

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B4 državnemu zboru Prosim, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate. Najprej ...

B4 državnemu zboru

Vrednost 14426 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 103
1 1 49
2 2 100
3 3 180
4 4 149
5 5 292
6 6 122
7 7 136
8 8 77
9 9 14
10 povsem zaupam 21
88 ne vem 42
99 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1243 43 0 10 4.409

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B5 pravnemu sistemu

B5 pravnemu sistemu

Vrednost 15425 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 82
1 1 96
2 2 140
3 3 162
4 4 147
5 5 251
6 6 120
7 7 128
8 8 74
9 9 20
10 povsem zaupam 20
88 ne vem 46
99 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1240 46 0 10 4.269

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B6 policiji

B6 policiji

Vrednost 16424 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 68
1 1 46
2 2 97
3 3 145
4 4 130
5 5 251
6 6 143
7 7 156
8 8 131
9 9 50
10 povsem zaupam 50
88 ne vem 18
99 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1267 19 0 10 5.05

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B7 politikom

B7 politikom

Vrednost 17423 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 161
1 1 119
2 2 164
3 3 203
4 4 150
5 5 270
6 6 96
7 7 55
8 8 25
9 9 6
10 povsem zaupam 8
88 ne vem 26
99 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1257 29 0 10 3.422

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B8 političnim strankam

B8 političnim strankam

Vrednost 18422 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 162
1 1 110
2 2 161
3 3 210
4 4 154
5 5 252
6 6 90
7 7 68
8 8 21
9 9 6
10 povsem zaupam 11
88 ne vem 36
99 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1245 41 0 10 3.443

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B9 Evropskemu parlamentu

B9 Evropskemu parlamentu

Vrednost 19421 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 72
1 1 46
2 2 70
3 3 132
4 4 147
5 5 258
6 6 161
7 7 147
8 8 91
9 9 29
10 povsem zaupam 25
88 ne vem 106
99 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1178 108 0 10 4.834

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B10 OZN

B10 OZN

Vrednost 20420 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 67
1 1 49
2 2 69
3 3 120
4 4 122
5 5 247
6 6 153
7 7 169
8 8 105
9 9 31
10 povsem zaupam 24
88 ne vem 126
99 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1156 130 0 10 4.957

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B11 Ali ste se udeležili volitev v državni zbor leta 2008?

B11 Danes je običajno, da se nekateri ljudje iz takšnih ali drugačnih razlogov ne udeležujejo volitev. Ali ste se vi udeležili letošnjih volitev v državni zbor?

Vrednost 21419 Frekvenca
1 da 905
2 ne 341
3 brez volilne pravice 35
8 ne vem 4
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1281 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B12 Za katero stranko ste glasovali leta 2008?

B12 Za katero stranko oz. kandidata katere stranke ste glasovali na volitvah za državni zbor 21. septembra letos (2008)?

Vrednost 22418 Frekvenca
1 DESUS 60
2 LDS 36
3 LIPA 6
4 NSI 17
5 SDS 194
6 SLS 32
7 SNS 46
8 SD 286
9 ZARES 59
10 drugo 8
66 ni volil 384
77 ne želi odgovoriti 138
88 ne vem 19
99 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1128 158

Vrednosti spremenljivk od 1 do 66

B13 stopili v stik s politikom Obstaja več načinov, kako bi v Sloveniji lahko izboljšali stvari ali pa preprečili, da bi šlo kaj narobe. Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega? Ali ste...

B13 stopili v stik s politikom ali predstavnikom državne ali občinske oblasti

Vrednost 23417 Frekvenca
1 da 146
2 ne 1134
8 ne vem 3
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1280 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B14 delovali v politični stranki

B14 delovali v politični stranki ali skupini aktivistov

Vrednost 24416 Frekvenca
1 da 42
2 ne 1238
8 ne vem 2
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1280 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B15 delovali v kakšni politični org.

B15 delovali v kakšni politični organizaciji ali zvezi

Vrednost 25415 Frekvenca
1 da 21
2 ne 1256
8 ne vem 3
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1277 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B16 podpora neki politični akciji

B16 nosili značko ali nalepko v podporo neki politični akciji

Vrednost 26414 Frekvenca
1 da 47
2 ne 1232
8 ne vem 2
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1279 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B17 podpisali peticijo

B17 podpisali peticijo

Vrednost 27413 Frekvenca
1 da 111
2 ne 1166
8 ne vem 3
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1277 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B18 se udeležili zakonitih demonstracij

B18 se udeležili zakonitih demonstracij

Vrednost 28412 Frekvenca
1 da 20
2 ne 1259
8 ne vem 1
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1279 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B19 bojkotirali določene izdelke

B19 bojkotirali določene izdelke

Vrednost 29411 Frekvenca
1 da 65
2 ne 1214
8 ne vem 1
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1279 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B20a Ali je kakšna politicna stranka, ki ste ji blizu?

B20a Ali je kakšna politična stranka, ki se ji čutite bližje kot drugim strankam?

Vrednost 30410 Frekvenca
1 da 521
2 ne 730
8 ne vem 35
9 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1251 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B20b Katera stranka je to?

B20b Katera stranka je to?

Vrednost 31409 Frekvenca
1 DESUS 42
2 LDS 30
3 LIPA 0
4 NSI 12
5 SDS 115
6 SLS 19
7 SNS 37
8 SD 165
9 ZARES 51
10 drugo 5
99 b.o. 0
66 se ne nanaša 765
77 ne želi odgovoriti 43
88 ne vem 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
476 810

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

B20c Kako blizu se čutite tej stranki?

B20c Kako blizu se čutite tej stranki? Se ji čutite...

Vrednost 32408 Frekvenca
1 zelo blizu 46
2 blizu 293
3 ne preveč blizu 120
4 sploh ne blizu 7
6 se ne nanaša 810
8 ne vem 7
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
466 820

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B21 Ali ste član kakšne politične stranke?

B21 Ali ste član kakšne politične stranke

Vrednost 33407 Frekvenca
1 da 60
2 ne 1224
8 ne vem 1
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1284 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B22 Katera stranka je to?

B22 Katera stranka je to?

Vrednost 34406 Frekvenca
1 DESUS 6
2 LDS 8
3 LIPA 0
4 NSI 3
5 SDS 14
6 SLS 9
7 SNS 2
8 SD 11
9 ZARES 1
10 drugo 3
66 se ne nanaša 1226
77 ne želi odgovoriti 1
88 ne vem 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
57 1229

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

B23 levo - desna samoopredelitev:

B23 V politiki se včasih govori o levici in desnici. Kam bi vi uvrstili sami sebe na lestvici od 0 do 10, kjer pomeni 0 levo in 10 desno?

Vrednost 35405 Frekvenca
0 levo 78
1 1 42
2 2 74
3 3 109
4 4 82
5 5 380
6 6 64
7 7 61
8 8 65
9 9 17
10 desno 50
88 ne vem 263
99 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1022 264 0 10 4.627

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B24 zadovoljstvo z življenjem

B24 V celoti gledano, kako zadovoljni ste sedaj s svojim življenjem?

Vrednost 36404 Frekvenca
0 izredno nezadovoljen 16
1 1 7
2 2 20
3 3 46
4 4 60
5 5 189
6 6 117
7 7 216
8 8 326
9 9 135
10 izredno zadovoljen 142
88 ne vem 8
99 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1274 12 0 10 6.929

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B25 zadovoljstvo s SLO gospodarstvom

B25 Kako zadovoljni ste na splošno s sedanjim gospodarskim stanjem v Sloveniji?

Vrednost 37403 Frekvenca
0 izredno nezadovoljen 72
1 1 75
2 2 136
3 3 197
4 4 165
5 5 262
6 6 137
7 7 108
8 8 78
9 9 16
10 izredno zadovoljen 15
88 ne vem 24
99 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1261 25 0 10 4.285

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B26 zadovoljstvo z delom dosedanje SLO vlade

B26 Kako zadovoljni ste z dosedanjo slovensko vlado, s tem, kako opravlja svoje delo?

Vrednost 38402 Frekvenca
0 izredno nezadovoljen 85
1 1 81
2 2 120
3 3 153
4 4 139
5 5 242
6 6 131
7 7 127
8 8 89
9 9 38
10 izredno zadovoljen 34
88 ne vem 46
99 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1239 47 0 10 4.532

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B27 zadovoljstvo z delovanjem demokracije v SLO

B27 Kako zadovoljni ste na splošno z delovanjem demokracije v Sloveniji?

Vrednost 39401 Frekvenca
0 izredno nezadovoljen 52
1 1 49
2 2 84
3 3 149
4 4 177
5 5 303
6 6 139
7 7 133
8 8 99
9 9 25
10 izredno zadovoljen 16
88 ne vem 60
99 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1226 60 0 10 4.754

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B28 stanje šolstva v SLO

B28 Kakšno je po vašem mnenju splošno stanje šolstva danes v Sloveniji?

Vrednost 40400 Frekvenca
0 izjemno slabo 28
1 1 35
2 2 57
3 3 117
4 4 113
5 5 217
6 6 174
7 7 225
8 8 174
9 9 48
10 izjemno dobro 27
88 ne vem 68
99 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1215 71 0 10 5.556

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B29 stanje zdravstva v SLO

B29 In kakšno je po vašem mnenju splošno stanje zdravstva danes v Sloveniji?

Vrednost 41399 Frekvenca
0 izjemno slabo 46
1 1 66
2 2 115
3 3 180
4 4 150
5 5 213
6 6 139
7 7 180
8 8 124
9 9 34
10 izjemno dobro 24
88 ne vem 11
99 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1271 15 0 10 4.825

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B30 Ukrepi za zmanjšanje razlik v dohodkih... Povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev?

B30 Vlada bi morala sprejeti ukrepe za zmanjšanje razlik v dohodkih med ljudmi.

Vrednost 42398 Frekvenca
1 močno soglašam 449
2 soglašam 654
3 niti-niti 101
4 ne soglašam 57
5 sploh ne soglašam 12
8 ne vem 12
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1273 13 1 5 1.844

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B31 Homoseksualci morajo imeti svobodo...

B31 Homoseksualci in lezbijke morajo imeti svobodo, da si uredijo življenje po lastnih željah.

Vrednost 43397 Frekvenca
1 močno soglašam 152
2 soglašam 560
3 niti-niti 225
4 ne soglašam 177
5 sploh ne soglašam 111
8 ne vem 58
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1225 61 1 5 2.62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B32 Prepovedati stranke za odpravo demokracije...

B32 Politične stranke, katerih cilj je odprava demokracije, je potrebno prepovedati.

Vrednost 44396 Frekvenca
1 močno soglašam 174
2 soglašam 420
3 niti-niti 261
4 ne soglašam 266
5 sploh ne soglašam 43
8 ne vem 120
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1164 122 1 5 2.643

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B33 Moderna znanost resila ekološke probleme...

B33 Lahko smo prepričani, da bo moderna znanost rešila probleme v zvezi z okoljem.

Vrednost 45395 Frekvenca
1 močno soglašam 45
2 soglašam 336
3 niti-niti 349
4 ne soglašam 419
5 sploh ne soglašam 87
8 ne vem 46
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1236 50 1 5 3.135

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B34 stanje poenotenja Evropske unije?

B34 Nekateri menijo, da bi se morala Evropska unija navznoter še bolj poenotiti, drugi pa pravijo, da je že tako preveč poenotena. Kaj menite vi?

Vrednost 46394 Frekvenca
0 poenotenje je šlo predaleč 19
1 1 30
2 2 69
3 3 82
4 4 107
5 5 339
6 6 98
7 7 149
8 8 127
9 9 48
10 poenotenja je še premalo 92
88 ne vem 122
99 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1160 126 0 10 5.634

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B35 Naj SLO dovoli priseljevanje ljudem s podobnim narodnostnim izvorom?

B35 Kaj menite, v kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi s podobnim narodnostnim izvorom kot ga ima večina prebivalcev Slovenije?

Vrednost 47393 Frekvenca
1 mnogim 215
2 nekaterim 660
3 zelo redkim 299
4 nikomur 79
8 ne vem 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1253 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B36 Naj SLO dovoli priseljevanje ljudjem z drugačnim narodnostnim izvorom?

B36 Kaj pa ljudem z drugačnim narodnostnim izvorom, kot ga ima večina prebivalcev Slovenije?

Vrednost 48392 Frekvenca
1 mnogim 150
2 nekaterim 597
3 zelo redkim 382
4 nikomur 115
8 ne vem 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1244 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B37 Naj SLO dovoli priseljevanje ljudem iz revnejših držav zunaj Evrope?

B37 In v kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi iz revnejših držav zunaj Evrope?

Vrednost 49391 Frekvenca
1 mnogim 125
2 nekaterim 535
3 zelo redkim 402
4 nikomur 180
8 ne vem 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1242 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B38 Ali je dobro ali slabo za slo gospodarstvo, da prihajajo k nam priseljenci?

B38 Ali menite, da je v splošnem dobro ali slabo za slovensko gospodarstvo, da prihajajo živet k nam priseljenci iz drugih držav?

Vrednost 50390 Frekvenca
0 slabo za gospodarstvo 87
1 1 92
2 2 127
3 3 141
4 4 139
5 5 287
6 6 116
7 7 121
8 8 87
9 9 15
10 dobro za gospodarstvo 35
88 ne vem 38
99 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1247 39 0 10 4.398

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B39 Je kulturno življenje zaradi priseljencev ogroženo ali obogateno?

B39 Ali menite, da je kulturno življenje v Sloveniji zaradi priseljencev v splošnem ogroženo ali obogateno?

Vrednost 51389 Frekvenca
0 ogroženo 54
1 1 65
2 2 78
3 3 128
4 4 107
5 5 320
6 6 125
7 7 160
8 8 118
9 9 32
10 obogateno 55
88 ne vem 43
99 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1242 44 0 10 5.06

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B40 Ali je SLO zaradi priseljencev boljša ali slabša za bivanje?

B40 Ali menite, da je Slovenija zaradi priseljencev iz drugih držav postala slabša ali boljša dežela za bivanje?

Vrednost 52388 Frekvenca
0 slabša 66
1 1 71
2 2 110
3 3 141
4 4 130
5 5 378
6 6 108
7 7 105
8 8 79
9 9 15
10 boljša 31
88 ne vem 52
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1234 52 0 10 4.525

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

C1 Kako srečni ste?

C1 V celoti gledano, kako srečni bi rekli, da ste?

Vrednost 53387 Frekvenca
0 zelo nesrečen 5
1 1 8
2 2 13
3 3 28
4 4 43
5 5 157
6 6 124
7 7 239
8 8 339
9 9 188
10 zelo srečen 136
88 ne vem 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1280 6 0 10 7.231

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

C2 Kako pogosto se iz družabnih razlogov dobivate s prijatelji?

C2 Ocenite, kako pogosto se iz družabnih razlogov dobivate s prijatelji, sorodniki ali kolegi z dela?

Vrednost 54386 Frekvenca
1 nikoli 46
2 manj kot 1x na mesec 138
3 1x na mesec 165
4 nekajkrat na mesec 276
5 1x na teden 236
6 večkrat na teden 297
7 vsak dan 127
88 ne vem 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1285 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

C3 Imate koga za pogovor o osebnih stvareh?

C3 Ali imate koga, s katerim se lahko pogovorite o intimnih in osebnih stvareh?

Vrednost 55385 Frekvenca
1 da 1166
2 ne 107
8 ne vem 10
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1273 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C4 Kako pogosto se udeležujete različnih srečanj?

C4 Če se primerjate z drugimi ljudmi vaše starosti, kako pogosto bi zase rekli, da se udeležujete različnih družabnih srečanj?

Vrednost 56384 Frekvenca
1 precej manj kot ostali 199
2 manj kot ostali 328
3 približno enako 557
4 več kot ostali 152
5 precej več kot ostali 44
8 ne vem 4
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1280 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C5 V zadnjih 5 letih žrtev fizičnega napada?

C5 Ste bili vi ali kdo od članov vašega gospodinjstva v zadnjih petih letih žrtev vloma ali fizičnega napada?

Vrednost 57383 Frekvenca
1 da 146
2 ne 1139
8 ne vem 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1285 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C6 Kako varno se počutite kadar zvečer hodite sami po vaši soseski?

C6 Kako varno se počutite (bi se počutili), kadar zvečer hodite (ali bi hodili) sami po vaši soseski?

Vrednost 58382 Frekvenca
1 zelo varno 340
2 varno 783
3 ogroženo 138
4 zelo ogroženo 14
8 ne vem 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1275 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C7 Kako pogosto vas skrbi, da bi kdo vlomil v vaše stanovanje?

C7 Kako pogosto, če sploh, vas skrbi, da bi kdo vlomil v vaše stanovanje oz. hišo?

Vrednost 59381 Frekvenca
1 skoraj ves čas 33
2 pogosto 129
3 le včasih 581
4 nikoli 538
8 ne vem 4
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1281 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C8 Ali skrb zaradi možnega vloma v vaš dom...

C8 Ali skrb zaradi možnega vloma v vaš dom...

Vrednost 60380 Frekvenca
1 močno vpliva na kakovost življenja 19
2 vpliva do določene mere 264
3 nima vpliva na kakovost življenja 447
6 se ne nanaša 543
8 ne vem 7
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
730 556

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C9 Kako pogosto vas skrbi, da bi postali žrtev nasilnega napada?

C9 Kako pogosto, če sploh, vas skrbi, da bi postali žrtev nasilnega napada?

Vrednost 61379 Frekvenca
1 skoraj ves čas 8
2 pogosto 60
3 le včasih 503
4 nikoli 709
8 ne vem 5
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1280 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C10 Ali skrb zaradi možnega nasilnega napada...

C10 Ali skrb zaradi možnega nasilnega napada...

Vrednost 62378 Frekvenca
1 močno vpliva na kakovost življenja 8
2 vpliva do določene mere 232
3 nima vpliva na kakovost življenja 324
6 se ne nanaša 715
8 ne vem 6
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
564 722

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C11 Je teroristicni napad v Evropi v casu 12 mesecev...

C11 Kaj menite, ali je teroristični napad nekje v Evropi v času naslednjih dvanajst mesecev...

Vrednost 63377 Frekvenca
1 zelo verjeten 120
2 verjeten 757
3 ni preveč verjeten 298
4 sploh ni verjeten 46
8 ne vem 64
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1221 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C12 Je teroristicni napad v Sloveniji v casu 12 mesecev...

C12 In kaj menite, ali je teroristični napad nekje v Sloveniji v času naslednjih dvanajst mesecev...

Vrednost 64376 Frekvenca
1 zelo verjeten 19
2 verjeten 224
3 ni preveč verjeten 632
4 sploh ni verjeten 363
8 ne vem 47
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1238 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C13 Policija bi morala imeti pravico zadržati osumljenega nacrtovanja terorističnega napada v Slo. S pomočjo kartice mi povejte, kako močno soglašate ali ne soglašate z vsako od navedenih trditev.

C13 Policija bi morala imeti pravico, da nekoga, ki je osumljen načrtovanja terorističnega napada v Sloveniji, zadrži v priporu, dokler ni prepričana, da ni vpleten

Vrednost 65375 Frekvenca
1 močno soglašam 424
2 soglašam 661
3 niti-niti 101
4 ne soglašam 65
5 sploh ne soglašam 13
8 ne vem 20
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1264 22 1 5 1.878

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C14 Za mučenje zapornika v slovenskem zaporu nikoli ni opravičila.

C14 Za mučenje zapornika v slovenskem zaporu nikoli ni opravičila, četudi bi lahko na ta način prišli do informacij, ki bi preprečile teroristični napad.

Vrednost 66374 Frekvenca
1 močno soglašam 187
2 soglašam 531
3 niti-niti 259
4 ne soglašam 191
5 sploh ne soglašam 70
8 ne vem 45
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1238 48 1 5 2.536

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C15 Kako bi ocenili vaše zdravje?

C15 Kako bi na splošno ocenili vaše zdravje? Bi rekli, da je…

Vrednost 67373 Frekvenca
1 zelo dobro 178
2 dobro 529
3 zadovoljivo 440
4 slabo 119
5 zelo slabo 20
8 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1286 0 1 5 2.435

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C16 Ali vas pri vsakdanjih opravilih ovira kronična bolezen?

C16 Ali vas pri vaših vsakdanjih opravilih kakorkoli ovira kakšna kronična bolezen, invalidnost ali psihična težava? Če da, koliko vas ovira?

Vrednost 68372 Frekvenca
1 da, precej 134
2 da, do neke mere 254
3 ne 895
8 ne vem 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1283 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C18 Katere?

C18 Katere?

Vrednost 69371 Frekvenca
1 rimokatoliške 650
2 protestantske 13
3 pravoslavne 20
4 druge krščanske 8
5 judovske 0
6 muslimanske 11
7 vzhodnjaške (hinduizem, budizem) 4
8 druge nekrščanske 1
66 se ne nanaša 577
99 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
707 579

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

C19 Ste se v preteklosti čutili pripadnika religije?

C19 Ali ste se v preteklosti čutili pripadnika kakšne religije ali verske skupnosti?

Vrednost 70370 Frekvenca
1 da 72
2 ne 489
6 se ne nanaša 711
8 ne vem 7
9 b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
561 725

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C20 Katere?

C20 Katere?

Vrednost 71369 Frekvenca
1 rimokatoliške 69
2 protestantske 1
3 pravoslavne 1
4 druge krščanske 0
5 judovske 0
6 muslimanske 0
7 vzhodnjaške (hinduizem, budizem) 0
8 druge nekrščanske 0
66 se ne nanaša 1214
99 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
71 1215

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

C21 Ocenite, koliko ste verni?

C21 Ne glede na to, ali pripadate kateri od religij ali ne, prosimo ocenite, koliko ste verni?

Vrednost 72368 Frekvenca
0 sploh nisem veren 172
1 1 58
2 2 81
3 3 113
4 4 89
5 5 272
6 6 110
7 7 99
8 8 121
9 9 47
10 zelo sem veren 73
88 ne vem 42
99 b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1235 51 0 10 4.655

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

C22 Kako pogosto obiskujete verske obrede?

C22 Če odštejete posebne priložnosti kot so poroke ali pogrebi, kako pogosto obiskujete verske obrede?

Vrednost 73367 Frekvenca
1 vsak dan 7
2 več kot 1x na teden 21
3 1x na teden 170
4 vsaj 1x na mesec 147
5 ob posebnih praznikih 396
6 še redkeje 184
7 nikoli 325
8 ne vem 0
88 ne vem 30
99 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1250 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

C23 Kako pogosto molite?

C23 Če odštejete udeležbo pri verskih obredih, kako pogosto sicer molite, če sploh molite?

Vrednost 74366 Frekvenca
1 vsak dan 179
2 več kot 1x na teden 72
3 1x na teden 81
4 vsaj 1x na mesec 74
5 ob posebnih praznikih 153
6 še redkeje 158
7 nikoli 515
8 ne vem 0
88 ne vem 50
99 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1232 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

C24 Ali pripadate kakšni neenakopravni skupini?

C24 Ali bi zase lahko rekli, da pripadate kakšni skupini, ki v naši državi trpi zaradi diskriminacije, neenakopravnosti?

Vrednost 75365 Frekvenca
1 da 38
2 ne 1236
8 ne vem 11
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1274 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C2501 Zakaj je ta skupina neenakopravno obravnavana?

C2501 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? 1. odgovor

Vrednost 76364 Frekvenca
1 barve kože, rase 0
2 državljanstva 3
3 vere 7
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 7
6 starosti 4
7 spola 3
8 spolne usmerjenosti 2
9 invalidnosti 4
10 drugo 5
66 se ne nanaša 1248
88 ne vem 2
99 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
35 1251

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

C2502 Zakaj je ta skupina neenakopravno obravnavana?

C2502 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? 2.odgovor

Vrednost 77363 Frekvenca
1 barve kože, rase 0
2 državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 1
5 narodnostne pripadnosti 2
6 starosti 1
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 1
10 drugo 1
66 se ne nanaša 0
88 ne vem 0
99 b.o. 1280
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6 1280

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

C2503 Zakaj je ta skupina neenakopravno obravnavana?

C2503 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? 3. odgovor

Vrednost 78362 Frekvenca
1 barve kože, rase 0
2 državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo 0
66 se ne nanaša 0
88 ne vem 0
99 b.o. 1286
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 1286

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

C2504 Zakaj je ta skupina neenakopravno obravnavana?

C2504 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? 4.odgovor

Vrednost 79361 Frekvenca
1 barve kože, rase 0
2 državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo 0
66 se ne nanaša 0
88 ne vem 0
99 b.o. 1286
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 1286

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

C2505 Zakaj je ta skupina neenakopravno obravnavana?

C2505 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? 5. odgovor

Vrednost 80360 Frekvenca
1 barve kože, rase 0
2 državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo 0
66 se ne nanaša 0
88 ne vem 0
99 b.o. 1286
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 1286

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

C2506 Zakaj je ta skupina neenakopravno obravnavana?

C2506 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? 6.odgovor

Vrednost 81359 Frekvenca
1 barve kože, rase 0
2 državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo 0
66 se ne nanaša 0
88 ne vem 0
99 b.o. 1286
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 1286

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

C2507 Zakaj je ta skupina neenakopravno obravnavana?

C2507 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? 7. odgovor

Vrednost 82358 Frekvenca
1 barve kože, rase 0
2 državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo 0
66 se ne nanaša 0
88 ne vem 0
99 b.o. 1286
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 1286

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

C2508 Zakaj je ta skupina neenakopravno obravnavana?

C2508 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? 8. odgovor

Vrednost 83357 Frekvenca
1 barve kože, rase 0
2 državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo 0
66 se ne nanaša 0
88 ne vem 0
99 b.o. 1286
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 1286

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

C2509 Zakaj je ta skupina neenakopravno obravnavana?

C2509 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? 9.odgovor

Vrednost 84356 Frekvenca
1 barve kože, rase 0
2 državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo 0
66 se ne nanaša 0
88 ne vem 0
99 b.o. 1286
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 1286

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

C2510 Zakaj je ta skupina neenakopravno obravnavana?

C2510 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? 10. odgovor

Vrednost 85355 Frekvenca
1 barve kože, rase 0
2 državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo 0
66 se ne nanaša 0
88 ne vem 0
99 b.o. 1286
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 1286

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

C26 Ste državljan(ka) Slovenije?

C26 Ali ste državljan(ka) Slovenije?

Vrednost 86354 Frekvenca
1 da 1273
2 ne 13
8 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1286 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C27 Kakšno državljanstvo imate?

C27 Kakšno državljanstvo imate?

Vrednost 87353 Frekvenca
02 2
03 1
2 3
3 2
4 1
UA 1
66 1273
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10 1273

C28 Ste bili rojeni v Sloveniji?

C28 Ali ste bili rojeni na ozemlju današnje Slovenije?

Vrednost 88352 Frekvenca
1 da 1178
2 ne 107
8 ne vem 0
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1285 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D1 Velike razlike v dohodkih so sprejemljive, ker nagrajujejo razlike v sposobnostih ljudi. S pomočjo kartice povejte, kako močno soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami.

D1 Velike razlike v dohodkih so sprejemljive, ker nagrajujejo razlike v sposobnostih in vloženem trudu ljudi.

Vrednost 89351 Frekvenca
1 močno soglašam 40
2 soglašam 423
3 niti-niti 296
4 ne soglašam 422
5 sploh ne soglašam 86
8 ne vem 14
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1267 19 1 5 3.072

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D2 Šola mora naučiti otroke ubogljivosti.

D2 Šola mora naučiti otroke ubogljivosti.

Vrednost 90350 Frekvenca
1 močno soglašam 169
2 soglašam 614
3 niti-niti 224
4 ne soglašam 234
5 sploh ne soglašam 40
8 ne vem 4
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1281 5 1 5 2.502

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D3 Ženska mora biti pripravljena zmanjšati obseg svojega plačanega dela v korist družine.

D3 Ženska mora biti pripravljena zmanjšati obseg svojega plačanega dela v korist svoje družine.

Vrednost 91349 Frekvenca
1 močno soglašam 51
2 soglašam 402
3 niti-niti 282
4 ne soglašam 436
5 sploh ne soglašam 93
8 ne vem 21
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1264 22 1 5 3.093

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D4 Družba je lahko pravična le, če so razlike v življenjskem standardu ljudi majhne.

D4 Družba je lahko pravična le, če so razlike v življenjskem standardu ljudi majhne.

Vrednost 92348 Frekvenca
1 močno soglašam 106
2 soglašam 672
3 niti-niti 269
4 ne soglašam 193
5 sploh ne soglašam 8
8 ne vem 33
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1248 38 1 5 2.459

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D5 Ljudje, ki kršijo zakon bi morali biti kaznovani dosti strožje kot doslej.

D5 Ljudje, ki kršijo zakon bi morali biti kaznovani dosti strožje kot doslej.

Vrednost 93347 Frekvenca
1 močno soglašam 295
2 soglašam 633
3 niti-niti 204
4 ne soglašam 122
5 sploh ne soglašam 15
8 ne vem 13
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1269 17 1 5 2.156

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D6 Kadar ni dovolj delovnih mest, bi morali imeti moški prednost pri zaposlovanju pred ženskami.

D6 Kadar ni dovolj delovnih mest, bi morali imeti moški prednost pri zaposlovanju pred ženskami.

Vrednost 94346 Frekvenca
1 močno soglašam 27
2 soglašam 192
3 niti-niti 141
4 ne soglašam 586
5 sploh ne soglašam 332
8 ne vem 6
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1278 8 1 5 3.786

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D7 Koliko ljudi je nezaposlenih oz. išče zaposlitev med 100 Ljudmi v Slo, ki so primerno stari za zaposlitev.

D7 Kaj menite, koliko ljudi je nezaposlenih oziroma išče zaposlitev med 100 ljudmi v Sloveniji, ki so primerno stari za zaposlitev.

Vrednost 95345 Frekvenca
1 0-4 20
2 5-9 186
3 10-14 218
4 15-19 160
5 20-24 156
6 25-29 83
7 30-34 89
8 35-39 44
9 40-44 58
10 45-49 21
11 50 ali več 110
88 ne vem 139
99 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1145 141

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

D8 Koliko ljudi je težje bolnih ali invalidnih med 100 ljudmi v Slo, ki so primerno stari za zap.

D8 In koliko ljudi je težje bolnih ali invalidnih med 100 ljudmi v Sloveniji, ki so primerno stari za zaposlitev.

Vrednost 96344 Frekvenca
1 0-4 186
2 5-9 320
3 10-14 193
4 15-19 124
5 20-24 85
6 25-29 42
7 30-34 54
8 35-39 24
9 40-44 27
10 45-49 11
11 50 ali več 35
88 ne vem 185
99 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1101 185

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

D9 Koliko ljudi nima denarja za pokritje osnovnih življ. potreb med 100 ljudmi v Slo, ki so primerno stari za zap.

D9 In koliko ljudi nima denarja za pokritje osnovnih življenjskih potreb med 100 ljudmi v Sloveniji, ki so primerno stari za zaposlitev.

Vrednost 97343 Frekvenca
1 0-4 60
2 5-9 123
3 10-14 160
4 15-19 135
5 20-24 156
6 25-29 93
7 30-34 82
8 35-39 69
9 40-44 68
10 45-49 49
11 50 ali več 159
88 ne vem 132
99 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1154 132

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

D10 In koliko ljudi je bilo rojenih izven meja Slo med 100 ljudmi v Sloveniji, ki so primerno stari za zap.

D10 In koliko ljudi je bilo rojenih izven meja Slovenije med 100 ljudmi v Sloveniji, ki so primerno stari za zaposlitev.

Vrednost 98342 Frekvenca
1 0-4 114
2 5-9 167
3 10-14 195
4 15-19 131
5 20-24 122
6 25-29 63
7 30-34 52
8 35-39 34
9 40-44 35
10 45-49 19
11 50 ali več 48
88 ne vem 306
99 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
980 306

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

D11 Kakšen se vam zdi življenjski standard upokojencev?

D11 S pomočjo kartice ocenite, kakšen se vam na splošno zdi življenjski standard upokojencev?

Vrednost 99341 Frekvenca
0 izredno slab 62
1 1 85
2 2 151
3 3 216
4 4 197
5 5 276
6 6 115
7 7 97
8 8 51
9 9 15
10 izredno dober 10
88 ne vem 10
99 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1275 11 0 10 4.09

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

D12 Kakšen se vam zdi življenjski standard brezposelnih?

D12 Kakšen se vam na splošno zdi življenjski standard brezposelnih?

Vrednost 100340 Frekvenca
0 izredno slab 92
1 1 138
2 2 214
3 3 272
4 4 196
5 5 189
6 6 65
7 7 47
8 8 27
9 9 6
10 izredno dober 15
88 ne vem 25
99 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1261 25 0 10 3.37

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

D13 Kako se vam zdi poskrbljeno, da zaposleni starši dobijo cenovno dostopno varstvo za svoje otroke?

D13 Kako se vam zdi na splošno poskrbljeno za to, da zaposleni starši dobijo cenovno dostopno varstvo za svoje otroke?

Vrednost 101339 Frekvenca
0 izredno slabo 43
1 1 44
2 2 97
3 3 143
4 4 133
5 5 219
6 6 157
7 7 138
8 8 119
9 9 44
10 izredno dobro 53
88 ne vem 92
99 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1190 96 0 10 5.109

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

D14 Kako bi ocenili možnosti, da mladi ljudje v Slo pridejo do zaposlitve?

D14 In kako bi na splošno ocenili možnosti, da mladi ljudje v Sloveniji pridejo do zaposlitve?

Vrednost 102338 Frekvenca
0 izredno slabo 76
1 1 103
2 2 179
3 3 214
4 4 173
5 5 183
6 6 126
7 7 107
8 8 51
9 9 15
10 izredno dobro 27
88 ne vem 30
99 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1254 32 0 10 4.01

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

D15 zagotovi zaposlitev vsakemu, ki to želi Ljudje imajo različne poglede na to, za kaj bi morala biti odgovorna država in za kaj ne. Za vsako od navedenih stvari z lestvico od 0 do 10 ocenite, kolikšna naj bo po vašem mnenju odgovornost države.

D15 zagotovi zaposlitev vsakemu, ki to želi

Vrednost 103337 Frekvenca
0 sploh ni odgovorna 21
1 1 9
2 2 34
3 3 63
4 4 66
5 5 144
6 6 161
7 7 171
8 8 225
9 9 135
10 v celoti odgovorna 247
88 ne vem 10
99 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1276 10 0 10 6.973

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

D16 zagotovi primerno zdravstveno oskrbo za bolne

D16 zagotovi primerno zdravstveno oskrbo za bolne

Vrednost 104336 Frekvenca
0 sploh ni odgovorna 3
1 1 0
2 2 6
3 3 9
4 4 17
5 5 30
6 6 51
7 7 137
8 8 261
9 9 239
10 v celoti odgovorna 528
88 ne vem 4
99 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1281 5 0 10 8.619

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

D17 zagotovi primeren življenjski standard za starejše

D17 zagotovi primeren življenjski standard za starejše

Vrednost 105335 Frekvenca
0 sploh ni odgovorna 2
1 1 1
2 2 6
3 3 12
4 4 17
5 5 61
6 6 68
7 7 178
8 8 256
9 9 239
10 v celoti odgovorna 442
88 ne vem 3
99 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1282 4 0 10 8.342

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

D18 zagotovi primeren življenjski standard za brezposelne In kako odgovorna naj bi bila po vašem mnenju država za naslednje stvari. Da ...

D18 zagotovi primeren življenjski standard za brezposelne

Vrednost 106334 Frekvenca
0 sploh ni odgovorna 10
1 1 6
2 2 29
3 3 57
4 4 77
5 5 214
6 6 180
7 7 188
8 8 220
9 9 103
10 v celoti odgovorna 191
88 ne vem 11
99 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1275 11 0 10 6.75

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

D19 zagotovi otroško varstvo zaposlenim staršem

D19 zagotovi otroško varstvo zaposlenim staršem

Vrednost 107333 Frekvenca
0 sploh ni odgovorna 3
1 1 5
2 2 11
3 3 8
4 4 31
5 5 81
6 6 86
7 7 165
8 8 259
9 9 192
10 v celoti odgovorna 436
88 ne vem 9
99 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1277 9 0 10 8.153

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

D20 zagotovi plačan dopust ljudem, ki začasno skrbijo za bolne družinske člane

D20 zagotovi plačan dopust ljudem, ki začasno skrbijo za bolne družinske člane

Vrednost 108332 Frekvenca
0 sploh ni odgovorna 4
1 1 4
2 2 18
3 3 21
4 4 37
5 5 94
6 6 102
7 7 151
8 8 221
9 9 205
10 v celoti odgovorna 411
88 ne vem 16
99 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1268 18 0 10 7.976

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

D21 predstavljajo preveliko breme za gospodarstvo S pomočjo kartice povejte, koliko soglašate ali ne soglašate s tem, da izdatki za socialno varnost v Sloveniji...

D21 ...predstavljajo preveliko breme za gospodarstvo

Vrednost 109331 Frekvenca
1 močno soglašam 59
2 soglašam 380
3 niti-niti 333
4 ne soglašam 416
5 sploh ne soglašam 35
8 ne vem 62
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1223 63 1 5 2.99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D22 preprečujejo širjenje revščine

D22 … preprečujejo širjenje revščine

Vrednost 110330 Frekvenca
1 močno soglašam 50
2 soglašam 530
3 niti-niti 341
4 ne soglašam 279
5 sploh ne soglašam 28
8 ne vem 56
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1228 58 1 5 2.76

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D23 zagotavljajo pravičnejšo družbo

D23 ... zagotavljajo pravičnejšo družbo

Vrednost 111329 Frekvenca
1 močno soglašam 41
2 soglašam 551
3 niti-niti 371
4 ne soglašam 232
5 sploh ne soglašam 26
8 ne vem 61
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1221 65 1 5 2.714

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D24 vzpodbujajo priseljevanje ljudi iz drugih držav

D24 ... vzpodbujajo priseljevanje ljudi iz drugih držav

Vrednost 112328 Frekvenca
1 močno soglašam 39
2 soglašam 412
3 niti-niti 330
4 ne soglašam 369
5 sploh ne soglašam 35
8 ne vem 95
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1185 101 1 5 2.957

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D25 predstavljajo prevelik strošek za podjetja zaradi davkov in prispevkov

D25 … predstavljajo prevelik strošek za podjetja zaradi davkov in prispevkov

Vrednost 113327 Frekvenca
1 močno soglašam 53
2