Slovensko javno mnenje 2001/3: Raziskava o zdravju in zdravstvu IV. in Raziskava o obrambi in varnosti

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJM013
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM013_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Malnar, Brina
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Štebe, Janez
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
 • Švara, Sergio
 • Falle, Rebeka
 • Filej, Živa
 • Kovačič, Matej
 • Bebler, Anton
 • Jelušič, Ljubica
 • Vegič, Vinko
 • Kecman, Ivana
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 2001)

Funding agency:

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Project number:

no information

Series:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

Study Content

Keywords:

zdravje in zdravstvo, šport in rekreacija, prehrambene in druge navade, ali kadite in če koliko, samoocena zdravstvenega stanja, zdravstvene navade, pogostost obiskovanja zdravnika, ocena delovanja zdravstva, zadovoljstvo z zdravstvom, dejavniki ogrožanja varnosti Slovenije, varnostna kultura, obramba vrednot, države, izbira vojaškega poklica, varnostni sistem Slovenije, dejavniki zagotavljanja varnosti, slovenska vojska, naloge vojske, civilno služenje, sodelovanje v mirovnih operacijah, pomoč v naravnih nesrečah, varnostne integracije v Evropi, zaupanje varnostnim institucijam, vključevanje v EU in NATO, stališča glede NATO, viri informacij glede obeh integracij, vloga NATO v prihodnosti, zdravstveno zavarovanje in politika, stališča do zdravstvenega zavarovanja, izdatki za zdravstveno varstvo, kartica zdravstvenega zavarovanja, dodatno zdravstveno zavarovanje, rizične skupine naj plačujejo višje zavarovanje, dostopnost alkohola mladini, pogostost pitja alkoholnih pijač, pitje piva, pijte vina, pitje žganih pijač, demografija

Keywords ELSST:
ZDRAVJE, ZDRAVSTVENO STANJE, ZDRAVO PREHRANJEVANJE, OSEBNA VARNOST, KULTURA, NATO , DRŽAVNA VARNOST, ZAVAROVANJE, ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

Topic Classification CESSDA
ZDRAVSTVO - zdravstveno varstvo in medicinska oskrba
POLITIKA - spori, varnost in mir
Topic Classification CERIF
Socialna medicina
Topic Classification ADP
ocene razmer v družbi
barometer odnosa do države in drugih inštitucij
medijske navade
stranke in volitve


Abstract:

Vprašalnik je sestavljen iz osmih sklopov vprašanj. Prvi sklop vsebuje vprašanja o zdravju, zdravstvenih in prehrambenih navadah anketirancev in njihovi oceni zdravstvenega stanja in zdravstva. V drugem sklopu se nahajajo vprašanja, ki zadevajo dejavnike ogrožanja varnosti Slovenije. Tretji sklop je posvečen vprašanjem glede varnostne kulture in vzgoje. Četrti sklop je namenjen vprašanjem v zvezi z oceno varnostnega položaja Slovenije, vlogi vojske in višino obrambnih izdatkov. Peti blok zadeva odnos do obstoječih varnostnih integracij, članstvu v EU in NATO, šesti blok pa stališča o zdravstvenem zavarovanju in zdravstveni politiki. V sedmem sklopu so vprašanja o pogostosti pitja alkoholnih pijač, v osmem pa demografska vprašanja.

Methodology


Collection date: 18 oktober 2001 - 19 november 2001
Date of production: 2001
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi. Vzorec je razpolovljen za dve vzporedni anketi SJM.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SJM013 - DATOTEKA S PODATKI [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 348
 • number of units: 1093

Additional information:

Podatkovna datoteka je šla skozi ustaljeni postopek urejanja v ADP. Podatki so pregledani, vrednosti odgovorov izven obsega predvidenih oznak so poenoteno označene kot izločilne (ne vem, brez odgovora).

Variable list

KEY Key string

KEYSTRNG

Value 13 Frequency
1 1
2 1
3 1
1227 1
1228 1
1229 1
1230 1

Valid range from 1 to 1230

KLJUC kljuc

ID

Value 22 Frequency
1 1
2 1
3 1
1227 1
1228 1
1229 1
1230 1

Valid range from 1 to 1230

ID zaporedna stevilka

SRGST

Value 31 Frequency
1 1
2 1
3 1
1104 1
1105 1
1106 1
1171 1

Valid range from 1 to 1171

KEY Key string

KEYSTRNG

Value 1348 Frequency
1 1
2 1
3 1
1227 1
1228 1
1229 1
1230 1

Valid range from 1 to 1230

KLJUC kljuc

ID

Value 2347 Frequency
1 1
2 1
3 1
1227 1
1228 1
1229 1
1230 1

Valid range from 1 to 1230

ID zaporedna stevilka

SRGST

Value 3346 Frequency
1 1
2 1
3 1
1104 1
1105 1
1106 1
1171 1

Valid range from 1 to 1171

URA1 URA ZACETKA

URA1 2001 ZAČETEK INTERVJUJA OB uri

Value 4345 Frequency
1 1
2 1
7 1
8 20
9 63
10 98
11 75
12 57
13 85
14 100
15 116
16 146
17 149
18 89
19 51
20 17
21 1
" " 23

Valid range from 1 to 21

MIN1 MIN ZACETKA

MIN1 minut

Value 5344 Frequency
0 215
1 2
2 6
57 3
58 1
59 2
" " 24

Valid range from 0 to 59

V101 SE UKVARJA S SPORTOM? ZDRAVJE IN ZDRAVSTVO

V1.01 ALI SE UKVARJATE S ŠPORTOM OZIROMA S KAKRŠNOKOLI REKREATIVNO DEJAVNOSTJO? (Če da) KAKO POGOSTO?

Value 6343 Frequency
1 ne ukvarjam se s športom, rekreacijo 511
2 1 krat do nekajkrat letno 64
3 1 do 3 krat na mesec 87
4 1 krat tedensko 160
5 2 do 3 krat tedensko 181
6 4 do 6 krat tedensko 42
7 vsak dan 44
" " 4

Valid range from 1 to 7

V102 POVPRECNO UR NA TEDEN: (Če je aktiven)

V1.02 KOLIKO UR JE TO POVPREČNO NA TEDEN?

Value 7342 Frequency
0 65
1 69
2 134
3 87
4 53
5 53
6 40
7 22
8 19
9 1
10 22
11 2
12 6
14 6
15 6
17 1
18 1
20 3
21 2
22 3
30 2
45 1
48 1
52 1
75 1
99 31
" " 461

Valid range from 0 to 99

V103A organizirano tekmovalno (Če je aktiven)V1.03 ALI SE UKVARJATE S ŠPORTOM TEKMOVALNO ALI ZA REKREACIJO, ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO, REDNO ALI OBČASNO?

a) organizirano tekmovalno

Value 8341 Frequency
1 da 56
2 ne 727
" " 310

Valid range from 1 to 2

V103B1 org. rekreacija redno (Če je aktiven)V1.03 ALI SE UKVARJATE S ŠPORTOM TEKMOVALNO ALI ZA REKREACIJO, ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO, REDNO ALI OBČASNO?

b) organizirana rekreacija b1) redna, vsaj enkrat, dvakrat tedenska,sistematičn

Value 9340 Frequency
1 da 179
2 ne 607
" " 307

Valid range from 1 to 2

V103B2 org. rekreacija obcasno (Če je aktiven)V1.03 ALI SE UKVARJATE S ŠPORTOM TEKMOVALNO ALI ZA REKREACIJO, ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO, REDNO ALI OBČASNO?

b) organizirana rekreacija b2) neredna, na občasnih akcijah, prireditvah

Value 10339 Frequency
1 da 68
2 ne 718
" " 307

Valid range from 1 to 2

V103C1 neorg. rekreacija redno (Če je aktiven)V1.03 ALI SE UKVARJATE S ŠPORTOM TEKMOVALNO ALI ZA REKREACIJO, ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO, REDNO ALI OBČASNO?

c) neorganizirana rekreacija c1) redna, vsaj enkrat, dvakrat tedenska sistematična

Value 11338 Frequency
1 da 220
2 ne 568
" " 305

Valid range from 1 to 2

V103C2 neorg. rekreacija obcasno (Če je aktiven)V1.03 ALI SE UKVARJATE S ŠPORTOM TEKMOVALNO ALI ZA REKREACIJO, ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO, REDNO ALI OBČASNO?

c) neorganizirana rekreacija c2) neredna, občasna, v prostih dneh in na dopustu

Value 12337 Frequency
1 da 236
2 ne 551
" " 306

Valid range from 1 to 2

V104 S SPORTOM SE REDNO UKVARJAM LET:

V1.04 S ŠPORTOM SE KOLIKOR TOLIKO REDNO UKVARJAM:

Value 13336 Frequency
99 nisem športno aktiven 444
0 9
1 19
64 1
65 1
70 1
" " 140

Valid range from 0 to 70

V105A 1 ZAC. OBDOBJE SPORTNE AKTIVNOSTI? V1.05 ALI LAHKO POVESTE NATANČNEJE, V KATEREM OBDOBJU ALI OBDOBJIH SVOJEGA ŽIVLJENJA STE BILI (ALI STE ŠE VEDNO) ŠPORTNO AKTIVNI? PRI TEM NE UPOŠTEVAJTE ŠPORTNE VZGOJE V ŠOLAH? (Anketar: vpiši začetno in končno letnico starosti!)

O1. od _____

Value 14335 Frequency
2 1
3 2
4 1
83 1
87 1
99 2
" " 458

Valid range from 2 to 99

V105B 1 KON. OBDOBJE SPORTNE AKTIVNOSTI? V1.05 ALI LAHKO POVESTE NATANČNEJE, V KATEREM OBDOBJU ALI OBDOBJIH SVOJEGA ŽIVLJENJA STE BILI (ALI STE ŠE VEDNO) ŠPORTNO AKTIVNI? PRI TEM NE UPOŠTEVAJTE ŠPORTNE VZGOJE V ŠOLAH? (Anketar: vpiši začetno in končno letnico starosti!)

do _____ leta

Value 15334 Frequency
2 1
5 1
8 2
78 1
80 2
90 1
" " 469

Valid range from 2 to 90

V105C 2 ZAC. OBDOBJE SPORTNE AKTIVNOSTI? V1.05 ALI LAHKO POVESTE NATANČNEJE, V KATEREM OBDOBJU ALI OBDOBJIH SVOJEGA ŽIVLJENJA STE BILI (ALI STE ŠE VEDNO) ŠPORTNO AKTIVNI? PRI TEM NE UPOŠTEVAJTE ŠPORTNE VZGOJE V ŠOLAH? (Anketar: vpiši začetno in končno letnico starosti!)

O2. od _____

Value 16333 Frequency
7 1
11 2
13 1
65 1
69 1
70 1
" " 1025

Valid range from 7 to 70

V105D 2 KON. OBDOBJE SPORTNE AKTIVNOSTI? V1.05 ALI LAHKO POVESTE NATANČNEJE, V KATEREM OBDOBJU ALI OBDOBJIH SVOJEGA ŽIVLJENJA STE BILI (ALI STE ŠE VEDNO) ŠPORTNO AKTIVNI? PRI TEM NE UPOŠTEVAJTE ŠPORTNE VZGOJE V ŠOLAH? (Anketar: vpiši začetno in končno letnico starosti!)

do _____.leta

Value 17332 Frequency
15 1
16 1
18 1
62 1
66 1
82 1
" " 1035

Valid range from 15 to 82

V105E 3 ZAC. OBDOBJE SPORTNE AKTIVNOSTI? V1.05 ALI LAHKO POVESTE NATANČNEJE, V KATEREM OBDOBJU ALI OBDOBJIH SVOJEGA ŽIVLJENJA STE BILI (ALI STE ŠE VEDNO) ŠPORTNO AKTIVNI? PRI TEM NE UPOŠTEVAJTE ŠPORTNE VZGOJE V ŠOLAH? (Anketar: vpiši začetno in končno letnico starosti!)

O3. od _____.

Value 18331 Frequency
15 1
30 1
64 1
" " 1090

Valid range from 15 to 64

V105F 3 KON. OBDOBJE SPORTNE AKTIVNOSTI? V1.05 ALI LAHKO POVESTE NATANČNEJE, V KATEREM OBDOBJU ALI OBDOBJIH SVOJEGA ŽIVLJENJA STE BILI (ALI STE ŠE VEDNO) ŠPORTNO AKTIVNI? PRI TEM NE UPOŠTEVAJTE ŠPORTNE VZGOJE V ŠOLAH? (Anketar: vpiši začetno in končno letnico starosti!)

do _____-leta

Value 19330 Frequency
20 1
40 1
65 1
" " 1090

Valid range from 20 to 65

V106 STE DRUGACE TELESNO AKTIVNI?

V1.06 ALI STE, ČE ŠPORT ODMISLITE, V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU KAKO DRUGAČE TELESNO AKTIVNI, TAKO DA SE NPR. UTRUDITE, ZADIHATE ALI PREPOTITE?

Value 20329 Frequency
1 ne 210
2 da, 1 krat do nekajkrat letno 47
3 da, 1 do 3 krat na mesec 84
4 da, 1 krat tedensko 151
5 da, 2 do 3 krat tedensko 216
6 da, skoraj vsak dan 382
" " 3

Valid range from 1 to 6

V107 ALI JE VASA KONDICIJA...

V1.07 KAKO BI OCENILI SVOJO TELESNO ZMOGLJIVOST (KONDICIJO)? ALI MENITE, DA JE...

Value 21328 Frequency
1 odlična 60
2 zelo dobra 133
3 dobra 644
4 slaba 190
5 zelo slaba 38
9 ne vem, ne morem presoditi 25
" " 3

Valid range from 1 to 5

V108A zajtrk PREHRAMBENE IN DRUGE NAVADE V1.08 KAKO POGOSTO UŽIVATE NASLEDNJE OBROKE? (Odgovor v vsaki vrstici!)

a) zajtrk

Value 22327 Frequency
1 vsak dan 619
2 večkrat tedensko 87
3 občasno, manj pogosto 244
4 nikoli 142
" " 1

Valid range from 1 to 4

V108B malica PREHRAMBENE IN DRUGE NAVADE V1.08 KAKO POGOSTO UŽIVATE NASLEDNJE OBROKE? (Odgovor v vsaki vrstici!)

b) malica

Value 23326 Frequency
1 vsak dan 443
2 večkrat tedensko 121
3 občasno, manj pogosto 271
4 nikoli 258

Valid range from 1 to 4

V108C kosilo PREHRAMBENE IN DRUGE NAVADE V1.08 KAKO POGOSTO UŽIVATE NASLEDNJE OBROKE? (Odgovor v vsaki vrstici!)

c) kosilo

Value 24325 Frequency
1 vsak dan 976
2 večkrat tedensko 62
3 občasno, manj pogosto 44
4 nikoli 11

Valid range from 1 to 4

V108D vecerja PREHRAMBENE IN DRUGE NAVADE V1.08 KAKO POGOSTO UŽIVATE NASLEDNJE OBROKE? (Odgovor v vsaki vrstici!)

d) večerja

Value 25324 Frequency
1 vsak dan 597
2 večkrat tedensko 129
3 občasno, manj pogosto 290
4 nikoli 76
" " 1

Valid range from 1 to 4

V109A zelenjavo V1.09 KOLIKOKRAT NA TEDEN JESTE:

a) zelenjavo

Value 26323 Frequency
1 nikoli 16
2 1-2x 145
3 3-4x 294
4 5 in večkrat 638

Valid range from 1 to 4

V109B sadje V1.09 KOLIKOKRAT NA TEDEN JESTE:

b) sadje

Value 27322 Frequency
1 nikoli 28
2 1-2x 201
3 3-4x 234
4 5 in večkrat 630

Valid range from 1 to 4

V109C meso V1.09 KOLIKOKRAT NA TEDEN JESTE:

c) meso in mesne izdelke

Value 28321 Frequency
1 nikoli 32
2 1-2x 276
3 3-4x 417
4 5 in večkrat 368

Valid range from 1 to 4

V109D ribe V1.09 KOLIKOKRAT NA TEDEN JESTE:

d) ribe

Value 29320 Frequency
1 nikoli 246
2 1-2x 774
3 3-4x 53
4 5 in večkrat 20

Valid range from 1 to 4

V109G mlecni izdelki V1.09 KOLIKOKRAT NA TEDEN JESTE:

d) mleko in mlečne izdelke

Value 30319 Frequency
1 nikoli 85
2 1-2x 205
3 3-4x 191
4 5 in večkrat 612

Valid range from 1 to 4

V109E zitni izdelki V1.09 KOLIKOKRAT NA TEDEN JESTE:

e) žita in žitne izdelke

Value 31318 Frequency
1 nikoli 86
2 1-2x 205
3 3-4x 182
4 5 in večkrat 620

Valid range from 1 to 4

V109F jajca V1.09 KOLIKOKRAT NA TEDEN JESTE:

f) jajca (kot samostojna jed)

Value 32317 Frequency
1 nikoli 296
2 1-2x 667
3 3-4x 86
4 5 in večkrat 44

Valid range from 1 to 4

V110_1 1. VRSTE MASCOB V1.10 KATERE VRSTE MAŠČOB PRETEŽNO UPORABLJATE V VAŠI PREHRANI? (Možna sta dva odgovora)

1. odgovor:

Value 33316 Frequency
1 olje 754
2 olivno olje 179
3 margarina 27
4 maslo 12
5 svinjska mast 101
6 rastlinska mast 19
7 ne uporabljamo maščob 1
9 ne vem, b. o. 0

Valid range from 1 to 7

V110_2 2. VRSTE MASCOB V1.10 KATERE VRSTE MAŠČOB PRETEŽNO UPORABLJATE V VAŠI PREHRANI? (Možna sta dva odgovora)

2. odgovor

Value 34315 Frequency
1 olje 149
2 olivno olje 147
3 margarina 356
4 maslo 129
5 svinjska mast 184
6 rastlinska mast 42
7 ne uporabljamo maščob 3
9 ne vem, b. o. 64
" " 19

Valid range from 1 to 7

V111 VRSTA KRUHA

V1.11 KATERO VRSTO KRUHA OBIČAJNO JESTE?

Value 35314 Frequency
1 beli 235
2 polbel 262
3 črn 301
4 polnozrnati 126
5 druge vrste kruha 12
6 različne vrste kruha 151
7 ne jem kruha 6
9 b.o. 0

Valid range from 1 to 7

V112_1 1. VRSTA MESA V1.12 KATERI DVE VRSTI MESA NAJPOGOSTEJE UŽIVATE? (Možna sta dva odgovora)

1. odgovor

Value 36313 Frequency
1 svinjsko 321
2 goveje 285
3 telečje 40
4 perutnino 379
5 jagnjetino 4
6 ribe 36
7 drobovino 2
8 drugo 8
9 ne jem mesa 18
0 b.o. 0

Valid range from 1 to 9

V112_2 2. VRSTA MESA V1.12 KATERI DVE VRSTI MESA NAJPOGOSTEJE UŽIVATE? (Možna sta dva odgovora)

2. odgovor

Value 37312 Frequency
1 svinjsko 202
2 goveje 299
3 telečje 45
4 perutnino 347
5 jagnjetino 16
6 ribe 92
7 drobovino 3
8 drugo 22
9 ne jem mesa 33
0 b.o. 23
" " 11

Valid range from 1 to 9

V113A skodelic prave kave V1.13 KOLIKO SKODELIC KAVE OZIROMA PRAVEGA ČAJA POPIJETE POVPREČNO NA DAN?

a) skodelic prave kave

Value 38311 Frequency
1 nobene 231
2 1 do 2 632
3 3 do 4 193
4 5 in več 36
" " 1

Valid range from 1 to 4

V113B skodelic pravega caja V1.13 KOLIKO SKODELIC KAVE OZIROMA PRAVEGA ČAJA POPIJETE POVPREČNO NA DAN?

b) skodelic pravega čaja

Value 39310 Frequency
1 nobene 907
2 1 do 2 156
3 3 do 4 15
4 5 in več 12
" " 3

Valid range from 1 to 4

V114 KAKO VI PREHRANJUJETE?

V1.14 KAJ BI REKLI, KAKO SE VI PREHRANJUJETE?

Value 40309 Frequency
1 v glavnem se prehranjujem zdravo 759
2 v glavnem nimam možnosti, da bi se prehranjeval zdravo 215
9 ne vem, se mi ne zdi pomembno 119

Valid range from 1 to 2

V115 KATERI IZJAVI BI PRITRDILI?

V1.15 KATERI IZMED NAVEDENIH IZJAV BI PRITRDILI?

Value 41308 Frequency
1 hrano si privoščim in rad se do sitega najem 426
2 ne bi rekel, da v hrani uživam, ravnam se po pravilu "zmernost ne škodi" 439
3 pri hrani se načrtno omejujem 164
9 ne vem, ne morem se odločiti 64

Valid range from 1 to 3

V116 ODNOS DO VASE TELESNE TEZE?

V1.16 KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO VAŠE TELESNE TEŽE?

Value 42307 Frequency
1 vseeno mi je 64
2 zadovoljen sem s svojo telesno težo 544
3 rad/a bi bil/a bolj suh/a 412
4 rad/a bi bil/a bolj krepak/krepka 58
9 brez odgovora 15

Valid range from 1 to 4

V117 UZIVATE KAKRSNOKOLI DIETO?

V1.17 ALI ZARADI ZDRAVSTEVNIH TEŽAV UŽIVATE KAKRŠNOKOLI DIETO?

Value 43306 Frequency
1 da 159
2 ne 851
3 občasno 81
9 b.o. 2

Valid range from 1 to 3

V118 ALI KADITE? KAJENJE

V1.18 ALI KADITE, OZIROMA STE KDAJ KADILI?

Value 44305 Frequency
1 ne kadim in nisem nikoli kadil ---------------- preidi na V1.21 606
2 sedaj ne kadim, a prej sem kadil 211
3 sedaj kadim 276

Valid range from 1 to 3

V119 KAKSEN KADILEC STE?

(če kadi, je kadil) V1.19 KAKŠEN KADILEC/KADILKA STE OZIROMA STE BILI?

Value 45304 Frequency
1 reden, kadim (kadil sem) vsak dan 379
2 občasen 108
9 nikoli ni kadil 553
" " 53

Valid range from 1 to 2

V120 KOLIKO POKADITE NA DAN?

(če kadi, je kadil) V1.20 KOLIKO PRIBLIŽNO POKADITE NA DAN? (za nekdanje kadilce) KOLIKO PRIBLIŽNO STE POKADILI NA DAN?

Value 46303 Frequency
98 kadi pipo 0
99 nikoli ni kadil 554
0 2
1 13
2 13
3 11
4 10
5 35
6 5
7 4
8 4
10 87
11 1
12 2
15 47
17 5
18 1
20 161
25 16
30 18
35 6
40 35
45 1
50 1
60 6
70 1
" " 54

Valid range from 1 to 70

V121 KAKO OCENJUJETE ZDRAVSTVENO STANJE? OCENA ZDRAVSTVENEGA STANJA

V1.21 KAKO OCENJUJETE VAŠE SEDANJE ZDRAVSTVENO STANJE?

Value 47302 Frequency
1 odlično 90
2 zelo dobro 201
3 dobro 658
4 slabo 121
5 zelo slabo 18
9 ne vem, neodločen 5

Valid range from 1 to 5

V122 KAKO STE SRECNI?

V1.22 KAKO BI SE UVRSTILI NA SPODNJI LESTVICI GLEDE NA TO, KAKO SE POČUTITE: SREČNI IN ZADOVOLJNI, ALI PA NESREČNI IN NEZADOVOLJNI?

Value 48301 Frequency
0 0 - zelo nesrečen 6
1 1 7
2 2 11
3 3 28
4 4 33
5 5 232
6 6 138
7 7 172
8 8 243
9 9 112
10 10 - povsem srečen 99
99 ne vem 12

Valid range from 0 to 10

V123A mocno razbijanje srca V1.23 KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEŽAVE ALI MOTNJE?

a) močno razbijanje srca

Value 49300 Frequency
1 nikoli 627
2 redko 204
3 občasno 192
4 pogosto 59
5 stalno 8
" " 3

Valid range from 1 to 5

V123B slabost V1.23 KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEŽAVE ALI MOTNJE?

b) slabost

Value 50299 Frequency
1 nikoli 704
2 redko 219
3 občasno 128
4 pogosto 36
5 stalno 4
" " 2

Valid range from 1 to 5

V123C tezave z dihanjem V1.23 KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEŽAVE ALI MOTNJE?

c) težave z dihanjem

Value 51298 Frequency
1 nikoli 774
2 redko 131
3 občasno 114
4 pogosto 53
5 stalno 19
" " 2

Valid range from 1 to 5

V123D teZave s spanjem V1.23 KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEŽAVE ALI MOTNJE?

d) težave s spanjem

Value 52297 Frequency
1 nikoli 508
2 redko 193
3 občasno 230
4 pogosto 115
5 stalno 45
" " 2

Valid range from 1 to 5

V123E vrtoglavica V1.23 KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEŽAVE ALI MOTNJE?

e) vrtoglavica

Value 53296 Frequency
1 nikoli 744
2 redko 148
3 občasno 154
4 pogosto 37
5 stalno 9
" " 1

Valid range from 1 to 5

V123F mocne bolecine v prsih V1.23 KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEŽAVE ALI MOTNJE?

f) močne bolečine/ zbadanje v prsih

Value 54295 Frequency
1 nikoli 833
2 redko 122
3 občasno 98
4 pogosto 25
5 stalno 13
" " 2

Valid range from 1 to 5

V123G nemirnost, zaskrbljenost V1.23 KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEŽAVE ALI MOTNJE?

g) nemirnost, zaskrbljenost

Value 55294 Frequency
1 nikoli 371
2 redko 261
3 občasno 318
4 pogosto 114
5 stalno 28
" " 1

Valid range from 1 to 5

V123H pobitost V1.23 KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEŽAVE ALI MOTNJE?

h) pobitost, občutje žalosti, nesreče

Value 56293 Frequency
1 nikoli 493
2 redko 306
3 občasno 215
4 pogosto 60
5 stalno 16
" " 3

Valid range from 1 to 5

V124A z vidom V1.24 ALI STE V ZADNJIH 12-IH MESECIH IMELI TEŽAVE ...

A. z vidom

Value 57292 Frequency
1 DA 369
2 NE 723
" " 1

Valid range from 1 to 2

V124B s sluhom V1.24 ALI STE V ZADNJIH 12-IH MESECIH IMELI TEŽAVE ...

B. s sluhom

Value 58291 Frequency
1 DA 151
2 NE 941
" " 1

Valid range from 1 to 2

V124C z dihanjem V1.24 ALI STE V ZADNJIH 12-IH MESECIH IMELI TEŽAVE ...

C. z dihanjem

Value 59290 Frequency
1 DA 177
2 NE 915
" " 1

Valid range from 1 to 2

V124D s srcem/oziljem V1.24 ALI STE V ZADNJIH 12-IH MESECIH IMELI TEŽAVE ...

D. s srcem/ožiljem

Value 60289 Frequency
1 DA 226
2 NE 865
" " 2

Valid range from 1 to 2

V124E s prebavo V1.24 ALI STE V ZADNJIH 12-IH MESECIH IMELI TEŽAVE ...

E. s prebavo

Value 61288 Frequency
1 DA 216
2 NE 876
" " 1

Valid range from 1 to 2

V124F s secili V1.24 ALI STE V ZADNJIH 12-IH MESECIH IMELI TEŽAVE ...

F. s sečili

Value 62287 Frequency
1 DA 133
2 NE 959
" " 1

Valid range from 1 to 2

V124G z okoncinami, sklepi V1.24 ALI STE V ZADNJIH 12-IH MESECIH IMELI TEŽAVE ...

G. z okončinami, sklepi

Value 63286 Frequency
1 DA 440
2 NE 653

Valid range from 1 to 2

V124H s kozo V1.24 ALI STE V ZADNJIH 12-IH MESECIH IMELI TEŽAVE ...

H. s kožo

Value 64285 Frequency
1 DA 142
2 NE 950
" " 1

Valid range from 1 to 2

V124I z zivci V1.24 ALI STE V ZADNJIH 12-IH MESECIH IMELI TEŽAVE ...

I. z živci

Value 65284 Frequency
1 DA 217
2 NE 876

Valid range from 1 to 2

V124J z zobmi V1.24 ALI STE V ZADNJIH 12-IH MESECIH IMELI TEŽAVE ...

J. z zobmi

Value 66283 Frequency
1 DA 286
2 NE 806
" " 1

Valid range from 1 to 2

V124K z zvisanim tlakom V1.24 ALI STE V ZADNJIH 12-IH MESECIH IMELI TEŽAVE ...

K. z zvišanim krvnim tlakom

Value 67282 Frequency
1 DA 217
2 NE 875
" " 1

Valid range from 1 to 2

V124L z znizanim tlakom V1.24 ALI STE V ZADNJIH 12-IH MESECIH IMELI TEŽAVE ...

L. z znižanim krvnim tlakom

Value 68281 Frequency
1 DA 146
2 NE 946
" " 1

Valid range from 1 to 2

V124M z zvisanimi sladkorjem V1.24 ALI STE V ZADNJIH 12-IH MESECIH IMELI TEŽAVE ...

M z zvišanimi vrednostmi sladkorja v krvi

Value 69280 Frequency
1 DA 74
2 NE 1018
" " 1

Valid range from 1 to 2

V125 ZA KAKSNE TEZAVE JE SLO? (Če je imel težave)

V1.25 ALI NAM LAHKO POVESTE, ZA KAKŠNE VRSTE TEŽAV JE PRI TEM ŠLO?

Value 70279 Frequency
1 nedefinirane bolečine 233
2 nesrečo, poškodbo 91
3 akutno bolezensko stanje 133
4 kronično bolezen 174
5 invalidnost 24
6 drugo 189
9 ni imel težav 236
" " 13

Valid range from 1 to 6

V126 V KAKSNI MERI SKRBITE ZA LASTNO ZDRAVJE?

V1.26 ZANIMA NAS, V KAKŠNI MERI VI NASPLOH SKRBITE ZA LASTNO ZDRAVJE?

Value 71278 Frequency
1 zelo skrbim 108
2 skrbim 652
3 bolj malo, premalo 275
4 skoraj nič 37
9 ne vem, kaj bi rekel 21

Valid range from 1 to 4

V127A izboljsati prehrano ZDRAVSTVENE NAVADE IN OCENA DELOVANJA ZDRAVSTVA V1.27 ZANIMA NAS, KAJ OD NAŠTETEGA STE PRIPRAVLJENI STORITI V PRID VAROVANJA IN IZBOLJŠANJA SVOJEGA ZDRAVJA?

a) izboljšati kvaliteto in način prehrane

Value 72277 Frequency
1 DA 810
2 NE 200
9 se ne nanaša 83

Valid range from 1 to 2

V127B opustiti kajenje ZDRAVSTVENE NAVADE IN OCENA DELOVANJA ZDRAVSTVA V1.27 ZANIMA NAS, KAJ OD NAŠTETEGA STE PRIPRAVLJENI STORITI V PRID VAROVANJA IN IZBOLJŠANJA SVOJEGA ZDRAVJA?

b) zmanjšati oz. opustiti kajenje

Value 73276 Frequency
1 DA 288
2 NE 160
9 se ne nanaša 644
" " 1

Valid range from 1 to 2

V127C opustiti pitje alkohola ZDRAVSTVENE NAVADE IN OCENA DELOVANJA ZDRAVSTVA V1.27 ZANIMA NAS, KAJ OD NAŠTETEGA STE PRIPRAVLJENI STORITI V PRID VAROVANJA IN IZBOLJŠANJA SVOJEGA ZDRAVJA?

c) zmanjšati oz.opustiti pitje alkoholnih pijač

Value 74275 Frequency
1 DA 275
2 NE 255
9 se ne nanaša 563

Valid range from 1 to 2

V127D vec fizicne aktivnosti ZDRAVSTVENE NAVADE IN OCENA DELOVANJA ZDRAVSTVA V1.27 ZANIMA NAS, KAJ OD NAŠTETEGA STE PRIPRAVLJENI STORITI V PRID VAROVANJA IN IZBOLJŠANJA SVOJEGA ZDRAVJA?

d) več športa, rekreacije, fizične aktivnosti

Value 75274 Frequency
1 DA 738
2 NE 258
9 se ne nanaša 96
" " 1

Valid range from 1 to 2

V127E poiskati ustreznejse delo ZDRAVSTVENE NAVADE IN OCENA DELOVANJA ZDRAVSTVA V1.27 ZANIMA NAS, KAJ OD NAŠTETEGA STE PRIPRAVLJENI STORITI V PRID VAROVANJA IN IZBOLJŠANJA SVOJEGA ZDRAVJA?

e) poiskati ustreznejše delo, zaposlitev

Value 76273 Frequency
1 DA 290
2 NE 448
9 se ne nanaša 355

Valid range from 1 to 2

V127F vec zabave ZDRAVSTVENE NAVADE IN OCENA DELOVANJA ZDRAVSTVA V1.27 ZANIMA NAS, KAJ OD NAŠTETEGA STE PRIPRAVLJENI STORITI V PRID VAROVANJA IN IZBOLJŠANJA SVOJEGA ZDRAVJA?

f) več zabave, druženja s prijatelji in znanci

Value 77272 Frequency
1 DA 694
2 NE 275
9 se ne nanaša 124

Valid range from 1 to 2

V127G poiskati ustreznega zdravnika ZDRAVSTVENE NAVADE IN OCENA DELOVANJA ZDRAVSTVA V1.27 ZANIMA NAS, KAJ OD NAŠTETEGA STE PRIPRAVLJENI STORITI V PRID VAROVANJA IN IZBOLJŠANJA SVOJEGA ZDRAVJA?

g) poiskati ustreznega zdravnika

Value 78271 Frequency
1 DA 513
2 NE 438
9 se ne nanaša 142

Valid range from 1 to 2

V127H pogosteje hoditi na preglede ZDRAVSTVENE NAVADE IN OCENA DELOVANJA ZDRAVSTVA V1.27 ZANIMA NAS, KAJ OD NAŠTETEGA STE PRIPRAVLJENI STORITI V PRID VAROVANJA IN IZBOLJŠANJA SVOJEGA ZDRAVJA?

h) pogosteje hoditi na preventivne preglede

Value 79270 Frequency
1 DA 637
2 NE 377
9 se ne nanaša 79

Valid range from 1 to 2

V127I alternativno zdravljenje ZDRAVSTVENE NAVADE IN OCENA DELOVANJA ZDRAVSTVA V1.27 ZANIMA NAS, KAJ OD NAŠTETEGA STE PRIPRAVLJENI STORITI V PRID VAROVANJA IN IZBOLJŠANJA SVOJEGA ZDRAVJA?

i) preusmeriti se v alternativno zdravljenje

Value 80269 Frequency
1 DA 310
2 NE 681
9 se ne nanaša 102

Valid range from 1 to 2

V127J prakticirati varno spolnost ZDRAVSTVENE NAVADE IN OCENA DELOVANJA ZDRAVSTVA V1.27 ZANIMA NAS, KAJ OD NAŠTETEGA STE PRIPRAVLJENI STORITI V PRID VAROVANJA IN IZBOLJŠANJA SVOJEGA ZDRAVJA?

j) prakticirati varno spolnost

Value 81268 Frequency
1 DA 474
2 NE 289
9 se ne nanaša 330

Valid range from 1 to 2

V128 KDAJ GRESTE K ZDRAVNIKU?

V1.28 KDAJ OBIČAJNO GRESTE K ZDRAVNIKU?

Value 82267 Frequency
1 hodim na preglede, da bi ugotovil, če sem zdrav 139
2 grem k zdravniku, ko se pojavijo prvi znaki bolezni 493
3 grem tedaj, ko me bolezen (oz. poškodba) močno ovira pri delu 243
4 grem le tedaj, kadar sem zelo hudo bolan (poškodovan) 184
5 k zdravniku sploh ne hodim 34

Valid range from 1 to 5

V129 ALI HODITE REDNO K ZOBOZDRAVNIKU?

V1.29 ALI HODITE REDNO, VSAJ ENKRAT NA LETO, NA PREGLED K ZOBOZDRAVNIKU, TUDI ČE VAS NE BOLI ZOB?

Value 83266 Frequency
1 da 544
2 ne 549

Valid range from 1 to 2

V130 KOLIKOKRAT GRESTE H GINEKOLOGU? (Le za ženske)

V1.30 KOLIKOKRAT GRESTE NA PREGLED H GINEKOLOGU, TUDI ČE NIMATE TEŽAV?

Value 84265 Frequency
1 enkrat letno 309
2 enkrat na 2-3 leta 71
3 ne hodim redno 204
9 moški 491
" " 18

Valid range from 1 to 3

V131 ALI SE BOSTE ODZVALI NA PREVENTIVNI PREG

V1.31 ALI SE BOSTE ODZVALI NA PREVENTIVNI PREGLED, ČE BOSTE DOBILI VABILO VAŠEGA OSEBNEGA ZDRAVNIKA?

Value 85264 Frequency
1 da, menim, da je dobro, če zdravnik skrbi zame tudi, ko nisem akutno bolan 989
2 ne, ker sam dovolj skrbim za svoje zdravje in grem k zdravniku le, če sem bolan 67
9 ne vem 37

Valid range from 1 to 2

V132A dieta V1.32 ALI STE SE ŽE, OZIROMA SE ŠE POSLUŽUJETE KATERE OD NASLEDNJIH TAKO IMENOVANIH ALTERNATIVNIH OBLIK POMOČI OZ. SKRBI ZA LASTNO ZDRAVJE?

A. dieta, post, makrobiotika

Value 86263 Frequency
1 DA 291
2 NE 802

Valid range from 1 to 2

V132B zdravljenje z zelisci V1.32 ALI STE SE ŽE, OZIROMA SE ŠE POSLUŽUJETE KATERE OD NASLEDNJIH TAKO IMENOVANIH ALTERNATIVNIH OBLIK POMOČI OZ. SKRBI ZA LASTNO ZDRAVJE?

B. zdravljenje z zelišči

Value 87262 Frequency
1 DA 287
2 NE 806

Valid range from 1 to 2

V132C akupunktura V1.32 ALI STE SE ŽE, OZIROMA SE ŠE POSLUŽUJETE KATERE OD NASLEDNJIH TAKO IMENOVANIH ALTERNATIVNIH OBLIK POMOČI OZ. SKRBI ZA LASTNO ZDRAVJE?

C. akupunktura, akupresura, shiatsu

Value 88261 Frequency
1 DA 62
2 NE 1031

Valid range from 1 to 2

V132D bioenergija V1.32 ALI STE SE ŽE, OZIROMA SE ŠE POSLUŽUJETE KATERE OD NASLEDNJIH TAKO IMENOVANIH ALTERNATIVNIH OBLIK POMOČI OZ. SKRBI ZA LASTNO ZDRAVJE?

D. bioenergija, radiostezija

Value 89260 Frequency
1 DA 100
2 NE 993

Valid range from 1 to 2

V132E masaza V1.32 ALI STE SE ŽE, OZIROMA SE ŠE POSLUŽUJETE KATERE OD NASLEDNJIH TAKO IMENOVANIH ALTERNATIVNIH OBLIK POMOČI OZ. SKRBI ZA LASTNO ZDRAVJE?

E. masaža, kiropraktika, refleksologija

Value 90259 Frequency
1 DA 202
2 NE 891

Valid range from 1 to 2

V132F meditacija V1.32 ALI STE SE ŽE, OZIROMA SE ŠE POSLUŽUJETE KATERE OD NASLEDNJIH TAKO IMENOVANIH ALTERNATIVNIH OBLIK POMOČI OZ. SKRBI ZA LASTNO ZDRAVJE?

F. meditacija, avtogeni trening

Value 91258 Frequency
1 DA 78
2 NE 1015

Valid range from 1 to 2

V132G joga V1.32 ALI STE SE ŽE, OZIROMA SE ŠE POSLUŽUJETE KATERE OD NASLEDNJIH TAKO IMENOVANIH ALTERNATIVNIH OBLIK POMOČI OZ. SKRBI ZA LASTNO ZDRAVJE?

G. joga, tai chi, plesna terapija

Value 92257 Frequency
1 DA 57
2 NE 1036

Valid range from 1 to 2

V132H bioritem V1.32 ALI STE SE ŽE, OZIROMA SE ŠE POSLUŽUJETE KATERE OD NASLEDNJIH TAKO IMENOVANIH ALTERNATIVNIH OBLIK POMOČI OZ. SKRBI ZA LASTNO ZDRAVJE?

H. bioritem, astrologija, numerologija

Value 93256 Frequency
1 DA 22
2 NE 1071

Valid range from 1 to 2

V132I homeopatija V1.32 ALI STE SE ŽE, OZIROMA SE ŠE POSLUŽUJETE KATERE OD NASLEDNJIH TAKO IMENOVANIH ALTERNATIVNIH OBLIK POMOČI OZ. SKRBI ZA LASTNO ZDRAVJE?

I. homeopatija

Value 94255 Frequency
1 DA 20
2 NE 1073

Valid range from 1 to 2

V133 SO LJUDJE ZADOVOLJNI Z ZDRAVSTVENO SLUZB

V1.33 ALI MENITE, DA SO LJUDJE V GLAVNEM IN NA SPLOŠNO ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z NAŠO ZDRAVSTVENO SLUŽBO?

Value 95254 Frequency
1 zelo zadovoljni 12
2 zadovoljni 324
3 niti zadovoljni, niti nezadovoljni 373
4 nezadovoljni 289
5 zelo nezadovoljni 17
9 ne vem, o tem nisem razmišljal, neodločen 78

Valid range from 1 to 5

V134 STE PREPRICANI DA ZDRAVSTVENA SLUZA STOR

V1.34 ALI STE PREPRIČANI ALI NE, DA BI V PRIMERU VAŠE BOLEZNI ZDRAVSTVENA SLUŽBA STORILA ZA VAS RES VSE, KAR ZNA IN MORE V OKVIRU TEGA, KAR JE MEDICINI DANES NA VOLJO?

Value 96253 Frequency
1 da, prepričan sem 499
2 nisem prepričan 462
9 ne vem, neodločen 132

Valid range from 1 to 2

V135 SE JE S PRIVATNO ZDRAVNISKO PRAKSO IZBOL

V1.35 KAJ MENITE, ALI SE JE Z UVAJANJEM PRIVATNE ZDRAVNIŠKE PRAKSE IZBOLJŠALA RAVEN ZDRAVSTVENIH USLUG, ALI JE OSTALA NA ISTI RAVNI, ALI SE JE POSLABŠALA?

Value 97252 Frequency
1 raven uslug se je izboljšala 392
2 ostala je na isti ravni 382
3 poslabšala se je 139
9 ne vem 180

Valid range from 1 to 3

V136A zobozdravstvene sluzbe V1.36 IN KAKO STE VI OSEBNO ZADOVOLJNI ALI PA NEZADOVOLJNI Z DELOVANJEM NASLEDNJIH ZDRAVSTVENIH SLUŽB V VAŠEM KRAJU, OBČINI?

a) zobozdravstvene službe

Value 98251 Frequency
1 zelo zadovoljen 149
2 zadovoljen 569
3 nezadovoljen 144
4 zelo nezadovoljen 62
9 nimam izkušenj, ne vem 169

Valid range from 1 to 4

V136B splosne ambulante V1.36 IN KAKO STE VI OSEBNO ZADOVOLJNI ALI PA NEZADOVOLJNI Z DELOVANJEM NASLEDNJIH ZDRAVSTVENIH SLUŽB V VAŠEM KRAJU, OBČINI?

b) splošne ambulante

Value 99250 Frequency
1 zelo zadovoljen 141
2 zadovoljen 715
3 nezadovoljen 116
4 zelo nezadovoljen 35
9 nimam izkušenj, ne vem 86

Valid range from 1 to 4

V136C specialisticne ordinacije V1.36 IN KAKO STE VI OSEBNO ZADOVOLJNI ALI PA NEZADOVOLJNI Z DELOVANJEM NASLEDNJIH ZDRAVSTVENIH SLUŽB V VAŠEM KRAJU, OBČINI?

c) specialistične ordinacije

Value 100249 Frequency
1 zelo zadovoljen 94
2 zadovoljen 481
3 nezadovoljen 104
4 zelo nezadovoljen 40
9 nimam izkušenj, ne vem 374

Valid range from 1 to 4

V136D lekarne V1.36 IN KAKO STE VI OSEBNO ZADOVOLJNI ALI PA NEZADOVOLJNI Z DELOVANJEM NASLEDNJIH ZDRAVSTVENIH SLUŽB V VAŠEM KRAJU, OBČINI?

d) lekarne

Value 101248 Frequency
1 zelo zadovoljen 257
2 zadovoljen 718
3 nezadovoljen 37
4 zelo nezadovoljen 19
9 nimam izkušenj, ne vem 62

Valid range from 1 to 4

V137 KAKO POGOSTO STE BILI V ZADNJIH 12 MESEC

V1.37 KAKO POGOSTO STE BILI V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH PRI SPLOŠNEM ZDRAVNIKU ALI PRI SPECIALISTU? (ŠTEJTE TUDI OBISKE ZDRAVNIKA NA DOMU, ČE STE BILI VI BOLNI)

Value 102247 Frequency
99 nikoli 262
0 19
1 191
44 1
50 1
90 1
" " 9

Valid range from 0 to 90

V138A splosni zdravnik (Če je bil pri zdravniku) V1.38 IN KATERO VRSTO ZDRAVNIŠKE POMOČI STE RABILI V ZADNJIH 12-IH MESECIH?

A. splošni zdravnik

Value 103246 Frequency
1 DA 712
2 NE 111
9 ni bil pri zdravniku 203
" " 67

Valid range from 1 to 2

V138B zobozdravnik (Če je bil pri zdravniku) V1.38 IN KATERO VRSTO ZDRAVNIŠKE POMOČI STE RABILI V ZADNJIH 12-IH MESECIH?

B. zobozdravnik

Value 104245 Frequency
1 DA 352
2 NE 470
9 ni bil pri zdravniku 203
" " 68

Valid range from 1 to 2

V138C specialist (Če je bil pri zdravniku) V1.38 IN KATERO VRSTO ZDRAVNIŠKE POMOČI STE RABILI V ZADNJIH 12-IH MESECIH?

C. specialist

Value 105244 Frequency
1 DA 373
2 NE 450
9 ni bil pri zdravniku 203
" " 67

Valid range from 1 to 2

V138D bolnica, klinika (Če je bil pri zdravniku) V1.38 IN KATERO VRSTO ZDRAVNIŠKE POMOČI STE RABILI V ZADNJIH 12-IH MESECIH?

D. bolnica, klinika

Value 106243 Frequency
1 DA 140
2 NE 683
9 ni bil pri zdravniku 202
" " 68

Valid range from 1 to 2

V138E zdravilisce (Če je bil pri zdravniku) V1.38 IN KATERO VRSTO ZDRAVNIŠKE POMOČI STE RABILI V ZADNJIH 12-IH MESECIH?

E. zdravilišče

Value 107242 Frequency
1 DA 47
2 NE 776
9 ni bil pri zdravniku 203
" " 67

Valid range from 1 to 2

V139A splosni zdravnik (Če je bil pri zdravniku) V1.39 KAKO DOLGO STE MORALI ČAKATI, DA STE PRIŠLI NA VRSTO ZA PREGLED PRI SPLOŠNEM ZDRAVNIKU, PRI SPECIALISTU ALI ZOBOZDRAVNIKU?

a) splošni zdravnik

Value 108241 Frequency
1 nisem čakal 647
2 manj kot 1 mesec 78
3 manj kot 6 mesecev 7
4 več kot 6 mesecev 2
9 ne vem, ni bil, b.o. 284
" " 75

Valid range from 1 to 4

V139B specialist (Če je bil pri zdravniku) V1.39 KAKO DOLGO STE MORALI ČAKATI, DA STE PRIŠLI NA VRSTO ZA PREGLED PRI SPLOŠNEM ZDRAVNIKU, PRI SPECIALISTU ALI ZOBOZDRAVNIKU?

b) specialist

Value 109240 Frequency
1 nisem čakal 144
2 manj kot 1 mesec 123
3 manj kot 6 mesecev 129
4 več kot 6 mesecev 31
9 ne vem, ni bil, b.o. 592
" " 74

Valid range from 1 to 4

V139C zobozdravnik (Če je bil pri zdravniku) V1.39 KAKO DOLGO STE MORALI ČAKATI, DA STE PRIŠLI NA VRSTO ZA PREGLED PRI SPLOŠNEM ZDRAVNIKU, PRI SPECIALISTU ALI ZOBOZDRAVNIKU?

c) zobozdravnik

Value 110239 Frequency
1 nisem čakal 212
2 manj kot 1 mesec 120
3 manj kot 6 mesecev 72
4 več kot 6 mesecev 13
9 ne vem, ni bil, b.o. 601
" " 75

Valid range from 1 to 4

V140A splosni zdravnik (Če je bil pri zdravniku) V1.40 IN KAKO DOLGO STE MORALI ČAKATI V SAMI AMBULANTI PRI SPLOŠNEM ZDRAVNIKU, PRI SPECIALISTU ALI ZOBOZDRAVNIKU?

a) splošni zdravnik

Value 111238 Frequency
1 nisem čakal 159
2 manj kot 1 uro 295
3 1 do 2 uri 196
4 več kot 2 uri 82
9 ne vem, b.o. 283
" " 78

Valid range from 1 to 4

V140B specialist (Če je bil pri zdravniku) V1.40 IN KAKO DOLGO STE MORALI ČAKATI V SAMI AMBULANTI PRI SPLOŠNEM ZDRAVNIKU, PRI SPECIALISTU ALI ZOBOZDRAVNIKU?

b) specialist

Value 112237 Frequency
1 nisem čakal 99
2 manj kot 1 uro 137
3 1 do 2 uri 103
4 več kot 2 uri 82
9 ne vem, b.o. 594
" " 78

Valid range from 1 to 4

V140C zobozdravnik (Če je bil pri zdravniku) V1.40 IN KAKO DOLGO STE MORALI ČAKATI V SAMI AMBULANTI PRI SPLOŠNEM ZDRAVNIKU, PRI SPECIALISTU ALI ZOBOZDRAVNIKU?

c) zobozdravnik

Value 113236 Frequency
1 nisem čakal 142
2 manj kot 1 uro 182
3 1 do 2 uri 70
4 več kot 2 uri 20
9 ne vem, b.o. 600
" " 79

Valid range from 1 to 4

V141A neprijazen odnos (Če je bil pri zdravniku) V1.41 ALI VAS OB TEM, KO IŠČETE POMOČ V ZDRAVSTVENI USTANOVI, MOTI KAJ OD NAVEDENEGA?

a) neprijazen odnos zdravnikov in zdravstvenega osebja do bolnika

Value 114235 Frequency
1 zelo me moti 105
2 moti me 139
3 srednje 96
4 ne moti me 300
5 sploh me ne moti 167
9 ne vem, ni bil v stiku 211
" " 75

Valid range from 1 to 5

V141B privilegiji (Če je bil pri zdravniku) V1.41 ALI VAS OB TEM, KO IŠČETE POMOČ V ZDRAVSTVENI USTANOVI, MOTI KAJ OD NAVEDENEGA?

b) privilegiji, vsi pacienti niso enako obravnavani

Value 115234 Frequency
1 zelo me moti 161
2 moti me 218
3 srednje 117
4 ne moti me 196
5 sploh me ne moti 105
9 ne vem, ni bil v stiku 222
" " 74

Valid range from 1 to 5

V141C administriranja (Če je bil pri zdravniku) V1.41 ALI VAS OB TEM, KO IŠČETE POMOČ V ZDRAVSTVENI USTANOVI, MOTI KAJ OD NAVEDENEGA?

c) preveč papirjev, administriranja, birokracije

Value 116233 Frequency
1 zelo me moti 103
2 moti me 190
3 srednje 134
4 ne moti me 281
5 sploh me ne moti 98
9 ne vem, ni bil v stiku 214
" " 73

Valid range from 1 to 5

V141D slaba organizacija dela (Če je bil pri zdravniku) V1.41 ALI VAS OB TEM, KO IŠČETE POMOČ V ZDRAVSTVENI USTANOVI, MOTI KAJ OD NAVEDENEGA?

d) slaba organizacija dela

Value 117232 Frequency
1 zelo me moti 60
2 moti me 195
3 srednje 153
4 ne moti me 261
5 sploh me ne moti 110
9 ne vem, ni bil v stiku 240
" " 74

Valid range from 1 to 5

V141E neustrezni prostori ambulant (Če je bil pri zdravniku) V1.41 ALI VAS OB TEM, KO IŠČETE POMOČ V ZDRAVSTVENI USTANOVI, MOTI KAJ OD NAVEDENEGA?

e) neustrezni prostori ambulant

Value 118231 Frequency
1 zelo me moti 46
2 moti me 101
3 srednje 118
4 ne moti me 373
5 sploh me ne moti 159
9 ne vem, ni bil v stiku 222
" " 74

Valid range from 1 to 5

V141F slaba kvaliteta uslug (Če je bil pri zdravniku) V1.41 ALI VAS OB TEM, KO IŠČETE POMOČ V ZDRAVSTVENI USTANOVI, MOTI KAJ OD NAVEDENEGA?

f) slaba kvaliteta zdravstvenih uslug

Value 119230 Frequency
1 zelo me moti 73
2 moti me 120
3 srednje 126
4 ne moti me 326
5 sploh me ne moti 135
9 ne vem, ni bil v stiku 239
" " 74

Valid range from 1 to 5

V142 KAKO OCENJUJETE MOZNOST PRITOZBE?

(Če je bil pri zdravniku) V1.42 KAKO OCENJUJETE MOŽNOST PRITOŽBE, KI JIH NUDIJO BOLNIŠNICE, ZDRAVSTVENI DOMOVI...?

Value 120229 Frequency
1 pritožbene možnosti so dobro organizirane 174
2 pritožbene možnosti so slabo organizirane 178
9 ne vem, b. o. 668
" " 73

Valid range from 1 to 2

V143 JE ZDRAVNIK NAREDIL ZA VAS RES VSE?

(Če je bil pri zdravniku) V1.43 ALI STE PREPRIČANI, DA JE V VAŠEM PRIMERU ZDRAVNIK NAREDIL ZA VAS RES VSE, KAR JE BILO MOŽNO NAREDITI, ALI NI NAREDIL?

Value 121228 Frequency
1 da 546
2 ne 102
3 ne morem reči 168
9 ni bil pri zdravniku 207
" " 70

Valid range from 1 to 3

V144 VAM JE ZDRAVNIK PREDPISAL ZDRAVILA?

(če je bil pri zdravniku) V1.44 ALI VAM JE ZDRAVNIK PREDPISAL ZDRAVILA? (če da) ALI STE JIH V CELOTI UPORABILI, LE DELOMA UPORABILI, ALI JIH SPLOH NISTE UPORABILI?

Value 122227 Frequency
1 uporabil sem jih v celoti 587
2 le deloma sem jih uporabil 123
3 le manjši del sem jih uporabil 19
4 sploh jih nisem uporabil 5
5 zdravnik mi ni predpisal zdravil 74
9 ni bil pri zdravniku 213
" " 72

Valid range from 1 to 5

V145_1 zobozdravnik ODGOVARJAJO VSI! V1.45 ALI STE V ZADNJIH 12 MESECIH KDAJ POISKALI POMOČ PRI PRIVATNEM ZDRAVNIKU? (Če da) PRI KATEREM PRIVATNEM ZDRAVNIKU STE ISKALI POMOČ? (Možnih je več odgovorov!)

O3 - zobozdravnik

Value 123226 Frequency
3 (izbral) 168
1 (ni izbral) 135
9 ni iskal pomoči pri privatnem zdravniku 781
" " 9

Valid range from 1 to 3

V145_2 zdravnik splosne prakse ODGOVARJAJO VSI! V1.45 ALI STE V ZADNJIH 12 MESECIH KDAJ POISKALI POMOČ PRI PRIVATNEM ZDRAVNIKU? (Če da) PRI KATEREM PRIVATNEM ZDRAVNIKU STE ISKALI POMOČ? (Možnih je več odgovorov!)

O3 - zdravnik splošne prakse

Value 124225 Frequency
3 (izbral) 63
1 (ni izbral) 231
9 ni iskal pomoči pri privatnem zdravniku 785
" " 14

Valid range from 1 to 3

V145_3 zdravniki specialisti ODGOVARJAJO VSI! V1.45 ALI STE V ZADNJIH 12 MESECIH KDAJ POISKALI POMOČ PRI PRIVATNEM ZDRAVNIKU? (Če da) PRI KATEREM PRIVATNEM ZDRAVNIKU STE ISKALI POMOČ? (Možnih je več odgovorov!)

O3 - zdravniki specialisti

Value 125224 Frequency
3 (izbral) 118
1 (ni izbral) 176
9 ni iskal pomoči pri privatnem zdravniku 788
" " 11

Valid range from 1 to 3

V146 STE ZA POMOC PRIVATNEMU ZDRAVNIKU PLACAL (če je obiskal privatnega zdravnika)

V1.46 ALI STE ZA POMOČ PRIVATNEMU ZDRAVNIKU KAJ PLAČALI, ALI STE LAHKO UVELJAVILI ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE?

Value 126223 Frequency
1 plačal sem vse 125
2 plačal sem samo tisto, za kar nisem bil zavarovan 51
3 plačal sem, vendar mi je kasneje zavarovalnica povrnila 4
4 nič nisem plačal, ker sem uveljavil zavarovanje 115
9 ni obiskal privatnega zdravnika 753
" " 45

Valid range from 1 to 4

V147 KAKO STE BILI ZADOVOLJNI Z USLUGAMI PRIV (če je obiskal privatnega zdravnika)

V1.47 KAKO STE BILI ZADOVOLJNI Z USLUGAMI PRIVATNEGA ZDRAVNIKA, ČE JIH PRIMERJATE Z ZADOVOLJSTVOM V JAVNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVAH?

Value 127222 Frequency
1 bolj zadovoljen kot v javnih zdravstvenih ustanovah 194
2 ni razlik 92
3 manj zadovoljen kot v javnih zdravstvenih ustanovah 7
9 ni iskal pomoči pri privatnem zdravniku 755
" " 45

Valid range from 1 to 3

V201 ALI SE POCUTITE...? V2.00 OGROŽANJE VARNOSTI

V2.01 ČE RAZMIŠLJATE O TRENUTNEM DRUŽBENEM IN POLITIČNEM POLOŽAJU, ALI SE NA SPLOŠNO POČUTITE VARNEGA ALI OGROŽENEGA?

Value 128221 Frequency
1 varnega 786
2 ogroženega 119
9 ne vem, ne morem oceniti, b.o. 188

Valid range from 1 to 2

V202A unicevanje okolja V2.02 KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 4, PRI ČEMER 1 POMENI, DA TI DEJAVNIKI VARNOSTI SLOVENIJE SPLOH NE OGROŽAJO, 2 - MALO, 3 - SREDNJE IN 4, DA TI DEJAVNIKI VARNOST SLOVENIJE MOČNO OGROŽAJO.

a) uničevanje okolja

Value 129220 Frequency
4 zelo močno 357
3 srednje 452
2 malo 161
1 sploh ne 60
9 ne vem, - b.o. 63

Valid range from 1 to 4

V202B naravne nesrece V2.02 KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 4, PRI ČEMER 1 POMENI, DA TI DEJAVNIKI VARNOSTI SLOVENIJE SPLOH NE OGROŽAJO, 2 - MALO, 3 - SREDNJE IN 4, DA TI DEJAVNIKI VARNOST SLOVENIJE MOČNO OGROŽAJO.

b) naravne in tehnološke nesreče

Value 130219 Frequency
4 zelo močno 197
3 srednje 454
2 malo 276
1 sploh ne 85
9 ne vem, - b.o. 81

Valid range from 1 to 4

V202C vojaske groznje V2.02 KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 4, PRI ČEMER 1 POMENI, DA TI DEJAVNIKI VARNOSTI SLOVENIJE SPLOH NE OGROŽAJO, 2 - MALO, 3 - SREDNJE IN 4, DA TI DEJAVNIKI VARNOST SLOVENIJE MOČNO OGROŽAJO.

c) vojaške grožnje s strani drugih držav

Value 131218 Frequency
4 zelo močno 79
3 srednje 142
2 malo 258
1 sploh ne 512
9 ne vem, - b.o. 102

Valid range from 1 to 4

V202D zaostajanje v znanosti V2.02 KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 4, PRI ČEMER 1 POMENI, DA TI DEJAVNIKI VARNOSTI SLOVENIJE SPLOH NE OGROŽAJO, 2 - MALO, 3 - SREDNJE IN 4, DA TI DEJAVNIKI VARNOST SLOVENIJE MOČNO OGROŽAJO.

d) zaostajanje na področju znanosti in tehnologije

Value 132217 Frequency
4 zelo močno 102
3 srednje 326
2 malo 263
1 sploh ne 227
9 ne vem, - b.o. 175

Valid range from 1 to 4

V202E razprodaja premozenja V2.02 KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 4, PRI ČEMER 1 POMENI, DA TI DEJAVNIKI VARNOSTI SLOVENIJE SPLOH NE OGROŽAJO, 2 - MALO, 3 - SREDNJE IN 4, DA TI DEJAVNIKI VARNOST SLOVENIJE MOČNO OGROŽAJO.

e) razprodaja družbenega premoženja

Value 133216 Frequency
4 zelo močno 318
3 srednje 303
2 malo 192
1 sploh ne 124
9 ne vem, - b.o. 156

Valid range from 1 to 4

V202F prometne nesrece V2.02 KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 4, PRI ČEMER 1 POMENI, DA TI DEJAVNIKI VARNOSTI SLOVENIJE SPLOH NE OGROŽAJO, 2 - MALO, 3 - SREDNJE IN 4, DA TI DEJAVNIKI VARNOST SLOVENIJE MOČNO OGROŽAJO.

f) prometne nesreče

Value 134215 Frequency
4 zelo močno 468
3 srednje 414
2 malo 125
1 sploh ne 45
9 ne vem, - b.o. 41

Valid range from 1 to 4

V202G kriminal V2.02 KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 4, PRI ČEMER 1 POMENI, DA TI DEJAVNIKI VARNOSTI SLOVENIJE SPLOH NE OGROŽAJO, 2 - MALO, 3 - SREDNJE IN 4, DA TI DEJAVNIKI VARNOST SLOVENIJE MOČNO OGROŽAJO.

g) kriminal

Value 135214 Frequency
4 zelo močno 470
3 srednje 420
2 malo 126
1 sploh ne 28
9 ne vem, - b.o. 49

Valid range from 1 to 4

V202H mamila, narkotiki V2.02 KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 4, PRI ČEMER 1 POMENI, DA TI DEJAVNIKI VARNOSTI SLOVENIJE SPLOH NE OGROŽAJO, 2 - MALO, 3 - SREDNJE IN 4, DA TI DEJAVNIKI VARNOST SLOVENIJE MOČNO OGROŽAJO.

h) mamila, narkotiki

Value 136213 Frequency
4 zelo močno 579
3 srednje 349
2 malo 93
1 sploh ne 29
9 ne vem, - b.o. 43

Valid range from 1 to 4

V202I begunci V2.02 KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 4, PRI ČEMER 1 POMENI, DA TI DEJAVNIKI VARNOSTI SLOVENIJE SPLOH NE OGROŽAJO, 2 - MALO, 3 - SREDNJE IN 4, DA TI DEJAVNIKI VARNOST SLOVENIJE MOČNO OGROŽAJO.

i) begunci, ilegalci, priseljenci

Value 137212 Frequency
4 zelo močno 294
3 srednje 323
2 malo 259
1 sploh ne 153
9 ne vem, - b.o. 64

Valid range from 1 to 4

V203A gospodarski problemi V2.03 IN SEDAJ NA ISTI LESTVICI OCENITE ŠE NASLEDNJE DEJAVNIKE. KOLIKO TI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

a) gospodarski problemi

Value 138211 Frequency
4 zelo močno 268
3 srednje 471
2 malo 179
1 sploh ne 51
9 ne vem, b.o. 123
" " 1

Valid range from 1 to 4

V203B terorizem V2.03 IN SEDAJ NA ISTI LESTVICI OCENITE ŠE NASLEDNJE DEJAVNIKE. KOLIKO TI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

b) terorizem

Value 139210 Frequency
4 zelo močno 118
3 srednje 208
2 malo 312
1 sploh ne 355
9 ne vem, b.o. 99
" " 1

Valid range from 1 to 4

V203C skrajni nacionalizem V2.03 IN SEDAJ NA ISTI LESTVICI OCENITE ŠE NASLEDNJE DEJAVNIKE. KOLIKO TI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

c) skrajni nacionalizem

Value 140209 Frequency
4 zelo močno 95
3 srednje 223
2 malo 331
1 sploh ne 239
9 ne vem, b.o. 204
" " 1

Valid range from 1 to 4

V203D notranjepoliticna nestabilnost V2.03 IN SEDAJ NA ISTI LESTVICI OCENITE ŠE NASLEDNJE DEJAVNIKE. KOLIKO TI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

d) notranjepolitična nestabilnost

Value 141208 Frequency
4 zelo močno 145
3 srednje 363
2 malo 282
1 sploh ne 152
9 ne vem, b.o. 150
" " 1

Valid range from 1 to 4

V203E konflikti na ozemlju ex JU V2.03 IN SEDAJ NA ISTI LESTVICI OCENITE ŠE NASLEDNJE DEJAVNIKE. KOLIKO TI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

e) konflikti na ozemlju nekdanje Jugoslavije

Value 142207 Frequency
4 zelo močno 68
3 srednje 249
2 malo 352
1 sploh ne 301
9 ne vem, b.o. 122
" " 1

Valid range from 1 to 4

V203F brezposelnost V2.03 IN SEDAJ NA ISTI LESTVICI OCENITE ŠE NASLEDNJE DEJAVNIKE. KOLIKO TI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

f) brezposelnost

Value 143206 Frequency
4 zelo močno 390
3 srednje 439
2 malo 171
1 sploh ne 39
9 ne vem, b.o. 53
" " 1

Valid range from 1 to 4

V203G nalezljive bolezni V2.03 IN SEDAJ NA ISTI LESTVICI OCENITE ŠE NASLEDNJE DEJAVNIKE. KOLIKO TI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

g) nalezljive bolezni - AIDS ipd.

Value 144205 Frequency
4 zelo močno 139
3 srednje 308
2 malo 395
1 sploh ne 155
9 ne vem, b.o. 95
" " 1

Valid range from 1 to 4

V203H samomori V2.03 IN SEDAJ NA ISTI LESTVICI OCENITE ŠE NASLEDNJE DEJAVNIKE. KOLIKO TI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

h) samomori

Value 145204 Frequency
4 zelo močno 305
3 srednje 378
2 malo 242
1 sploh ne 92
9 ne vem, b.o. 74
" " 2

Valid range from 1 to 4

V203I revscina V2.03 IN SEDAJ NA ISTI LESTVICI OCENITE ŠE NASLEDNJE DEJAVNIKE. KOLIKO TI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

i) revščina

Value 146203 Frequency
4 zelo močno 340
3 srednje 462
2 malo 185
1 sploh ne 54
9 ne vem, b.o. 50
" " 2

Valid range from 1 to 4

V203J majhna nataliteta V2.03 IN SEDAJ NA ISTI LESTVICI OCENITE ŠE NASLEDNJE DEJAVNIKE. KOLIKO TI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

j) majhna nataliteta, zmanjševanje števila rojstev

Value 147202 Frequency
4 zelo močno 351
3 srednje 398
2 malo 191
1 sploh ne 82
9 ne vem, b.o. 70
" " 1

Valid range from 1 to 4

V301_1 enakost med spoloma V3.00 VARNOSTNA KULTURA V3.01 ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI JE PO VAŠEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN NEKAJ TUDI ŽRTVOVATI? (Možnih je več odgovorov)

O3 - enakost med spoloma

Value 148201 Frequency
3 (izbral) 548
1 (ni izbral) 462
9 nič od tega, neodločen 65
" " 18

Valid range from 1 to 3

V301_2 zascita okolja V3.00 VARNOSTNA KULTURA V3.01 ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI JE PO VAŠEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN NEKAJ TUDI ŽRTVOVATI? (Možnih je več odgovorov)

O3 - zaščita okolja

Value 149200 Frequency
3 (izbral) 727
1 (ni izbral) 286
9 nič od tega, neodločen 64
" " 16

Valid range from 1 to 3

V301_3 svetovni mir V3.00 VARNOSTNA KULTURA V3.01 ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI JE PO VAŠEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN NEKAJ TUDI ŽRTVOVATI? (Možnih je več odgovorov)

O3 - svetovni mir

Value 150199 Frequency
3 (izbral) 734
1 (ni izbral) 283
9 nič od tega, neodločen 66
" " 10

Valid range from 1 to 3

V301_4 boj proti rasizmu V3.00 VARNOSTNA KULTURA V3.01 ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI JE PO VAŠEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN NEKAJ TUDI ŽRTVOVATI? (Možnih je več odgovorov)

O3 - boj proti rasizmu

Value 151198 Frequency
3 (izbral) 492
1 (ni izbral) 513
9 nič od tega, neodločen 67
" " 21

Valid range from 1 to 3

V301_5 obramba Slovenije V3.00 VARNOSTNA KULTURA V3.01 ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI JE PO VAŠEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN NEKAJ TUDI ŽRTVOVATI? (Možnih je več odgovorov)

O3 - obramba Slovenije

Value 152197 Frequency
3 (izbral) 557
1 (ni izbral) 453
9 nič od tega, neodločen 66
" " 17

Valid range from 1 to 3

V301_6 versko prepricanje V3.00 VARNOSTNA KULTURA V3.01 ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI JE PO VAŠEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN NEKAJ TUDI ŽRTVOVATI? (Možnih je več odgovorov)

O3 - versko prepričanje

Value 153196 Frequency
3 (izbral) 241
1 (ni izbral) 756
9 nič od tega, neodločen 69
" " 27

Valid range from 1 to 3

V301_7 zdruzevanje Evrope V3.00 VARNOSTNA KULTURA V3.01 ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI JE PO VAŠEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN NEKAJ TUDI ŽRTVOVATI? (Možnih je več odgovorov)

O3 - združevanje Evrope

Value 154195 Frequency
3 (izbral) 335
1 (ni izbral) 668
9 nič od tega, neodločen 67
" " 23

Valid range from 1 to 3

V301_8 boj proti revscini V3.00 VARNOSTNA KULTURA V3.01 ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI JE PO VAŠEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN NEKAJ TUDI ŽRTVOVATI? (Možnih je več odgovorov)

O3 - boj proti revščini

Value 155194 Frequency
3 (izbral) 786
1 (ni izbral) 230
9 nič od tega, neodločen 68
" " 9

Valid range from 1 to 3

V301_9 svoboda posameznika V3.00 VARNOSTNA KULTURA V3.01 ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI JE PO VAŠEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN NEKAJ TUDI ŽRTVOVATI? (Možnih je več odgovorov)

3 - svoboda posameznika

Value 156193 Frequency
3 (izbral) 654
1 (ni izbral) 352
9 nič od tega, neodločen 66
" " 21

Valid range from 1 to 3

V301_10 clovekove pravice V3.00 VARNOSTNA KULTURA V3.01 ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI JE PO VAŠEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN NEKAJ TUDI ŽRTVOVATI? (Možnih je več odgovorov)

O3 - človekove pravice

Value 157192 Frequency
3 (izbral) 800
1 (ni izbral) 213
9 nič od tega, neodločen 66
" " 14

Valid range from 1 to 3

V302 KAKO BI SE VEDLI V PRIMERU AGRESIJE NA S

V3.02 KAKO BI SE VI OSEBNO VEDLI V PRIMERU OBOROŽENE AGRESIJE NA SLOVENIJO?

Value 158191 Frequency
1 boril bi se z orožjem 274
2 boril in upiral bi se na kak drug način 449
3 ne bi se niti boril, niti upiral 145
9 ne vem, neodločen, b.o. 224
" " 1

Valid range from 1 to 3

V303 CE BI OTROK HOTEL IZBRATI VOJASKI POKLIC

V3.03 ČE BI VAŠ OTROK HOTEL IZBRATI VOJAŠKI POKLIC, KAKO BI SE ODZVALI?

Value 159190 Frequency
1 njegovo odločitev bi podprl 194
2 imel bi pomisleke, vendar bi spoštoval njegovo odločitev 387
3 ne bi se vmešaval v njegovo odločitev 279
4 takšno odločitev bi mu odsvetoval 136
9 ne vem, ne morem oceniti, b.o. 96
" " 1

Valid range from 1 to 4

V304 SREDNJE SOLE BI UVEDEL PREDMET:

V3.04 ČE BI IMELI MOŽNOST UVESTI V SREDNJE ŠOLE NEK PREDMET, ZA KATEREGA OD PONUJENIH BI SE NAJPREJ ODLOČILI? (Le en odgovor!)

Value 160189 Frequency
1 mirovna vzgoja 81
2 obrambna vzgoja 29
3 vojaška vzgoja 11
4 zaščita in reševanje 145
5 verska vzgoja/verouk 53
6 človekoljubje 125
7 kultura miru in nenasilja 350
8 ekologija 199
9 ne vem, neodločen, b.o. 99
" " 1

Valid range from 1 to 8

V401A mocne obrambne V4.00 VARNOSTNI SISTEM SLOVENIJE V4.01 KAKO OCENJUJETE NAVEDENE DEJAVNIKE ZA ZAGOTOVITEV VARNOSTI IN UTRDITEV MEDNARODNEGA POLOŽAJA SLOVENIJE? OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 7, PRI ČEMER 1 POMENI, DA SO TI DEJAVNIKI POPOLNOMA NEPOMEMBNI IN 7, DA SO DEJAVNIKI ZELO POMEMBNI.

a) močne obrambne in varnostne strukture

Value 161188 Frequency
1 1 - popolnoma nepomembno 107
2 2 81
3 3 169
4 4 216
5 5 172
6 6 117
7 7 - zelo pomembno 142
9 ne vem, b. o. 88
" " 1

Valid range from 1 to 7

V401B politicna trdnost V4.00 VARNOSTNI SISTEM SLOVENIJE V4.01 KAKO OCENJUJETE NAVEDENE DEJAVNIKE ZA ZAGOTOVITEV VARNOSTI IN UTRDITEV MEDNARODNEGA POLOŽAJA SLOVENIJE? OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 7, PRI ČEMER 1 POMENI, DA SO TI DEJAVNIKI POPOLNOMA NEPOMEMBNI IN 7, DA SO DEJAVNIKI ZELO POMEMBNI.

b) visoka stopnja politične trdnosti

Value 162187 Frequency
1 1 - popolnoma nepomembno 22
2 2 31
3 3 80
4 4 150
5 5 219
6 6 222
7 7 - zelo pomenbno 262
9 ne vem, b.o. 106
" " 1

Valid range from 1 to 7

V401C stopnja gospodarska trdnost V4.00 VARNOSTNI SISTEM SLOVENIJE V4.01 KAKO OCENJUJETE NAVEDENE DEJAVNIKE ZA ZAGOTOVITEV VARNOSTI IN UTRDITEV MEDNARODNEGA POLOŽAJA SLOVENIJE? OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 7, PRI ČEMER 1 POMENI, DA SO TI DEJAVNIKI POPOLNOMA NEPOMEMBNI IN 7, DA SO DEJAVNIKI ZELO POMEMBNI.

c) visoka stopnja gospodarske trdnosti

Value 163186 Frequency
1 1 - popolnoma nepomembno 11
2 2 14
3 3 53
4 4 110
5 5 152
6 6 231
7 7 - zelo pomembno 428
9 ne vem, b.o. 93
" " 1

Valid range from 1 to 7

V402 ODLOCILNO VLOGO PRI OHRANJANJU NEODVISNO

V4.02 KDO OD NAŠTETIH IMA PO VAŠI OCENI ODLOČILNO VLOGO PRI OHRANJANJU SUVERENOSTI IN NEODVISNOSTI SLOVENIJE? (Možen je en odgovor).

Value 164185 Frequency
1 predsednik republike 188
2 policija 20
3 vojska 17
4 vlada 164
5 parlament 171
6 državljani Slovenije 376
9 ne vem, neodločen, b.o. 156
" " 1

Valid range from 1 to 6

V403 POMEMBNO ZA PREZIVETJE DRUZBE V PRIMERU

V4.03 KAJ JE PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJ POMEMBNO ZA PREŽIVETJE DOLOČENE DRUŽBE V PRIMERU OBOROŽENEGA NAPADA? (Možen je en odgovor)

Value 165184 Frequency
1 oboroženo upiranje sovražniku 310
2 ohranjanje administrativne in politične funkcije države 54
3 ohranjanje lastnega gospodarstva 81
4 zaščita ljudi, materialnih in kulturnih dobrin 364
5 ohranjanje komunikacijske (informacijske) dejavnosti v družbi 48
6 neoboroženo upiranje sovražniku (bojkot, sabotaža, štrajk,...) 25
7 to, da se v primeru oboroženega napada sploh ne upira 19
9 ne vem, ne morem oceniti, b.o. 191
" " 1

Valid range from 1 to 7

V404A SV naj varuje SLO pred napadalcem V4.04 V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI OPREDELITVAMI NALOG VOJSKE V DRUŽBI? OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA SE SPLOH NE STRINJATE IN 5, DA SE V CELOTI STRINJATE.

a) Vojska naj varuje državo pred morebitnim zunanjim napadalcem.

Value 166183 Frequency
5 v celoti se strinjam 641
4 strinjam se 323
3 niti strinjam, niti ne strinjam 51
2 ne strinjam se 19
1 sploh se ne strinjam 15
9 ne vem, b. o. 43
" " 1

Valid range from 1 to 5

V404B SV naj sodeluje pri javnih delih V4.04 V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI OPREDELITVAMI NALOG VOJSKE V DRUŽBI? OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA SE SPLOH NE STRINJATE IN 5, DA SE V CELOTI STRINJATE.

b) Vojska naj sodeluje pri gradnji cest, spravilu pridelkov in drugih javnih delih.

Value 167182 Frequency
5 v celoti se strinjam 198
4 strinjam se 295
3 niti strinjam, niti ne strinjam 187
2 ne strinjam se 210
1 sploh se ne strinjam 145
9 ne vem, b. o. 57
" " 1

Valid range from 1 to 5

V404C SV naj vzgaja v domoljubnem duhu V4.04 V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI OPREDELITVAMI NALOG VOJSKE V DRUŽBI? OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA SE SPLOH NE STRINJATE IN 5, DA SE V CELOTI STRINJATE.

c) Vojska naj vzgaja mladino v domoljubnem duhu.

Value 168181 Frequency
5 v celoti se strinjam 269
4 strinjam se 365
3 niti strinjam, niti ne strinjam 150
2 ne strinjam se 124
1 sploh se ne strinjam 112
9 ne vem, b. o. 72
" " 1

Valid range from 1 to 5

V404D SV naj pomaga v primeru nesrec V4.04 V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI OPREDELITVAMI NALOG VOJSKE V DRUŽBI? OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA SE SPLOH NE STRINJATE IN 5, DA SE V CELOTI STRINJATE.

d) Vojska naj pomaga v primeru naravnih, ekoloških in drugih nesreč

Value 169180 Frequency
5 v celoti se strinjam 670
4 strinjam se 345
3 niti strinjam, niti ne strinjam 30
2 ne strinjam se 9
1 sploh se ne strinjam 8
9 ne vem, b. o. 30
" " 1

Valid range from 1 to 5

V404E Ce potrebno naj SV prevzame oblast V4.04 V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI OPREDELITVAMI NALOG VOJSKE V DRUŽBI? OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA SE SPLOH NE STRINJATE IN 5, DA SE V CELOTI STRINJATE.

e) Če se zdi to potrebno, naj vojska prevzame državno oblast v svoje roke.

Value 170179 Frequency
5 v celoti se strinjam 41
4 strinjam se 97
3 niti strinjam, niti ne strinjam 126
2 ne strinjam se 240
1 sploh se ne strinjam 501
9 ne vem, b. o. 87
" " 1

Valid range from 1 to 5

V404F SV naj skrbi za vojasko usposobljenost V4.04 V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI OPREDELITVAMI NALOG VOJSKE V DRUŽBI? OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA SE SPLOH NE STRINJATE IN 5, DA SE V CELOTI STRINJATE.

f) Vojska naj skrbi za vojaško usposobljenost in naj se ne vmešava v politična dogajanja v državi.

Value 171178 Frequency
5 v celoti se strinjam 582
4 strinjam se 296
3 niti strinjam, niti ne strinjam 96
2 ne strinjam se 32
1 sploh se ne strinjam 26
9 ne vem, b. o. 60
" " 1

Valid range from 1 to 5

V404G SV naj sodeluje v mednarodnih operacijah V4.04 V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI OPREDELITVAMI NALOG VOJSKE V DRUŽBI? OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA SE SPLOH NE STRINJATE IN 5, DA SE V CELOTI STRINJATE.

g) Vojska naj sodeluje v mednarodnih mirovnih in humanitarnih operacijah.

Value 172177 Frequency
5 v celoti se strinjam 402
4 strinjam se 435
3 niti strinjam, niti ne strinjam 124
2 ne strinjam se 44
1 sploh se ne strinjam 31
9 ne vem, b. o. 56
" " 1

Valid range from 1 to 5

V404H SV naj v casu stavk nadomesca delavce V4.04 V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI OPREDELITVAMI NALOG VOJSKE V DRUŽBI? OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA SE SPLOH NE STRINJATE IN 5, DA SE V CELOTI STRINJATE.

h) Vojska naj v času večjih stavk nadomešča stavkajoče delavce.

Value 173176 Frequency
5 v celoti se strinjam 34
4 strinjam se 69
3 niti strinjam, niti ne strinjam 102
2 ne strinjam se 249
1 sploh se ne strinjam 527
9 ne vem, b. o. 111
" " 1

Valid range from 1 to 5

V404I SV naj pomaga policiji pri redu V4.04 V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI OPREDELITVAMI NALOG VOJSKE V DRUŽBI? OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA SE SPLOH NE STRINJATE IN 5, DA SE V CELOTI STRINJATE.

i) Vojska naj pomaga policiji pri zagotavljanju reda in varnosti.

Value 174175 Frequency
5 v celoti se strinjam 251
4 strinjam se 390
3 niti strinjam, niti ne strinjam 140
2 ne strinjam se 128
1 sploh se ne strinjam 125
9 ne vem, b. o. 58
" " 1

Valid range from 1 to 5

V404J SV naj pomaga policiji na meji V4.04 V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI OPREDELITVAMI NALOG VOJSKE V DRUŽBI? OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA SE SPLOH NE STRINJATE IN 5, DA SE V CELOTI STRINJATE.

j) Vojska naj pomaga policiji pri čuvanju meje pred prehodi ilegalcev.

Value 175174 Frequency
5 v celoti se strinjam 370
4 strinjam se 416
3 niti strinjam, niti ne strinjam 113
2 ne strinjam se 79
1 sploh se ne strinjam 56
9 ne vem, b. o. 58
" " 1

Valid range from 1 to 5

V404K SV naj se bori proti terorizmu V4.04 V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI OPREDELITVAMI NALOG VOJSKE V DRUŽBI? OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA SE SPLOH NE STRINJATE IN 5, DA SE V CELOTI STRINJATE.

k) Vojska naj se bori proti terorizmu.

Value 176173 Frequency
5 v celoti se strinjam 444
4 strinjam se 359
3 niti strinjam, niti ne strinjam 115
2 ne strinjam se 53
1 sploh se ne strinjam 51
9 ne vem, b. o. 70
" " 1

Valid range from 1 to 5

V405 NAJ SV V PRIMERU NARAVNE NESRECE...

V4.05 ALI NAJ SLOVENSKA VOJSKA V PRIMERU VEČJE NARAVNE NESREČE:

Value 177172 Frequency
1 sama takoj priskoči na pomoč 654
2 počaka na poziv civilnih oblasti 348
3 ostane ob strani in reševanje prepusti civilni zaščiti 25
9 ne vem 65
" " 1

Valid range from 1 to 3

V406 POTREBNOST VOJASKE OBVEZNOSTI?

V4.06 ALI MISLITE, DA BO VOJAŠKA OBVEZNOST, KOT JO IMAMO SEDAJ V SLOVENIJI, V PRIHODNJE ŠE POTREBNA, ALI BI BILA ZA NAS BOLJŠA POKLICNA VOJSKA?

Value 178171 Frequency
1 vojaško obveznost v sedanji obliki bomo potrebovali tudi v prihodnje 374
2 v prihodnje bomo potrebovali samo poklicno vojsko 523
9 ne vem, ne morem oceniti, b.o. 195
" " 1

Valid range from 1 to 2

V407 NACIN IZBIRANJA KANDIDATOV ZA SLUZENJE:

V4.07 KATERI NAČIN IZBIRANJA KANDIDATOV ZA SLUŽENJE VOJAŠKEGA ROKA BI BIL PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJ PRIMEREN ZA SLOVENIJO?

Value 179170 Frequency
1 vojaški rok naj bo obvezen za dekleta in fante 23
2 obvezni vojaški rok za vse fante 345
3 obvezni vojaški rok samo za zdravstveno najbolj sposobne 280
4 obvezni vojaški rok samo za tiste, ki bi bili izžrebani ("loterija") 2
5 služenje vojaškega roka naj bo prostovoljno (samo za tiste, ki bi to sami želeli) 370
9 ne vem, neodločen, b.o. 72
" " 1

Valid range from 1 to 5

V408 ALI NAJ BI BILO V PRIHODNJE SLUZENJE VOJ

V4.08 SLUŽENJE VOJAŠKEGA ROKA V SLOVENIJI TRAJA SEDEM MESECEV. KAJ MENITE, ALI NAJ BI BILO V PRIHODNJE SLUŽENJE VOJAŠKEGA ROKA ENAKO DOLGO, KRAJŠE, ALI DALJŠE KOT SEDAJ?

Value 180169 Frequency
1 enako dolgo kot sedaj 659
2 krajše 166
3 daljše 132
9 ne vem, ne morem oceniti, b.o. 135
" " 1

Valid range from 1 to 3

V409 ALI PODPIRATE MOZNOST ZENSK V SV?

V4.09 ALI VI OSEBNO PODPIRATE, ALI NE PODPIRATE MOŽNOST, DA TUDI ŽENSKE V SLOVENSKI VOJSKI OPRAVLJAJO VOJAŠKI POKLIC?

Value 181168 Frequency
1 da, opravljajo naj vse naloge, tudi bojne 335
2 da, vendar naj opravljajo samo nebojne naloge 382
3 nasprotujem kakršnemukoli vključevanju žensk v vojsko 264
9 ne vem, ne morem oceniti, b.o. 111
" " 1

Valid range from 1 to 3

V410 ALI PODPIRATE MOZNOST SLUZENJA ZA ZENSKE

V4.10 ALI VI OSEBNO PODPIRATE, ALI NE PODPIRATE MOŽNOST SLUŽENJA VOJAŠKEGA ROKA ZA ŽENSKE V SLOVENSKI VOJSKI?

Value 182167 Frequency
1 podpiram, naj bo obvezno za vse ženske, tako kot je za moške 35
2 podpiram, pod pogojem, da je popolnoma prostovoljno 679
3 ne podpiram nobene oblike služenja vojaškega roka za ženske 312
9 ne vem, ne morem oceniti, b.o. 66
" " 1

Valid range from 1 to 3

V411 KAKO NAJ BI SLO POPOLNJEVALA VOJASKO REZ

V4.11 KAKO NAJ BI SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU POPOLNJEVALA VOJAŠKO REZERVO (REZERVISTI V VOJNI SESTAVI ENOT)?

Value 183166 Frequency
1 z vojaškimi obvezniki, po služenju vojaškega roka 263
2 s prostovoljci, za plačilo 206
3 delno z vojaškimi obvezniki, delno s prostovoljci 313
4 Slovenija ne potrebuje vojaške rezerve 105
9 ne vem, ne morem oceniti 205
" " 1

Valid range from 1 to 4

V412 PODPIRA CIVILNO SLUZENJE?

V4.12 ALI VI PODPIRATE CIVILNO SLUŽENJE VOJAŠKEGA ROKA (NADOMESTNO CIVILNO SLUŽBO)?

Value 184165 Frequency
1 da, podpiram 712
2 ne, ne podpiram 289
9 ne vem, b.o. 91
" " 1

Valid range from 1 to 2

V413 CIVILNO SLUZENJE VPLIVA NA OBRAMBNO SPOS

V4.13 ALI PO VAŠEM MNENJU CIVILNO SLUŽENJE VOJAŠKEGA ROKA VPLIVA NA OBRAMBNO SPOSOBNOST DRŽAVE POZITIVNO, NEGATIVNO, ALI SPLOH NIMA VPLIVA?

Value 185164 Frequency
1 pozitivno 267
2 negativno 201
3 nima vpliva 457
9 ne vem, b.o. 167
" " 1

Valid range from 1 to 3

V414 NAJ BO CIVILNO SLUZENJE...

V4.14 ALI NAJ BO CIVILNO SLUŽENJE VOJAŠKEGA ROKA (NADOMESTNA CIVILNA SLUŽBA)KRAJŠE, ENAKO DOLGO ALI DALJŠE KOT SLUŽENJE VOJAŠKEGA ROKA?

Value 186163 Frequency
1 krajše 76
2 enako dolgo 634
3 daljše 267
9 ne vem, b.o. 114
" " 2

Valid range from 1 to 3

V415 VERSKA DUHOVNA OSKRBA VOJAKOV DA BI MORA

V4.15 V SLOVENSKO VOJSKO JE BILA POLETI 2001 UVEDENA VERSKA DUHOVNA OSKRBA VOJAKOV (VOJAŠKI DUHOVNIKI). ALI MENITE, DA BI MORALA BITI:

Value 187162 Frequency
1 urejena samo za vernike rimskokatoliške in evangeličanske cerkve 83
2 urejena za vse verske skupnosti, ki delujejo v Sloveniji 284
3 urejena za vse verne vojake ter ljudi različnih svetovnih nazorov v SV (tudi neverujočih) 258
4 sem proti kakršnikoli duhovni oskrbi v SV 246
9 ne vem, ne morem oceniti, b.o. 221
" " 1

Valid range from 1 to 4

V416 KAJ NAJ MORS IN SV STORITA Z NEPOTREBNIM

V4.16 KAJ NAJ MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE IN SLOVENSKA VOJSKA STORITA Z OBJEKTI, KI JIH SLOVENSKA VOJSKA NE POTREBUJE VEČ?

Value 188161 Frequency
1 vojska naj jih ohrani zase, ker jih bo še rabila 40
2 objekte naj brezplačno data na razpolago za druge dejavnosti (šolstvo, zdravstvo, ipd.) 629
3 objekte naj data v najem, najemnine pa namenita v obrambni proračun 180
4 objekte naj prodata, denar pa namenita v obrambni proračun 139
5 drugo 7
9 ne vem, ne morem oceniti, b.o. 97
" " 1

Valid range from 1 to 5

V417 PODPIRA SODELOVANJE SLO V MEDNARODNIH OP

V4.17 ALI PODPIRATE SODELOVANJE SLOVENIJE V MEDNARODNIH MIROVNIH OPERACIJAH ALI NE?

Value 189160 Frequency
1 da, podpiram 750
2 ne, ne podpiram 186
9 ne vem 156
" " 1

Valid range from 1 to 2

V418A s poklicnimi vojaki V4.18 KAKO NAJ BI PO VAŠEM MNENJU SLOVENIJA SODELOVALA V MEDNARODNIH MIROVNIH OPERACIJAH?

a) s svojimi poklicnimi vojaki

Value 190159 Frequency
1 da 743
2 ne 200
9 ne vem, b.o. 149
" " 1

Valid range from 1 to 2

V418B s civilnim osebjem V4.18 KAKO NAJ BI PO VAŠEM MNENJU SLOVENIJA SODELOVALA V MEDNARODNIH MIROVNIH OPERACIJAH?

b) s civilnim osebjem (mirovni nadzorniki, opazovalci ipd.)

Value 191158 Frequency
1 da 560
2 ne 354
9 ne vem, b.o. 178
" " 1

Valid range from 1 to 2

V418C z vojaki prostovoljci V4.18 KAKO NAJ BI PO VAŠEM MNENJU SLOVENIJA SODELOVALA V MEDNARODNIH MIROVNIH OPERACIJAH?

c) s prostovoljci izmed vojakov na služenju vojaškega roka

Value 192157 Frequency
1 da 604
2 ne 336
9 ne vem, b.o. 152
" " 1

Valid range from 1 to 2

V418D z rezervisti prostovoljci V4.18 KAKO NAJ BI PO VAŠEM MNENJU SLOVENIJA SODELOVALA V MEDNARODNIH MIROVNIH OPERACIJAH?

d) s prostovoljci izmed vojakov v rezervni (sestavi rezervisti)

Value 193156 Frequency
1 da 534
2 ne 387
9 ne vem, b.o. 171
" " 1

Valid range from 1 to 2

V418E materialno V4.18 KAKO NAJ BI PO VAŠEM MNENJU SLOVENIJA SODELOVALA V MEDNARODNIH MIROVNIH OPERACIJAH?

e) finančno oziroma materialno

Value 194155 Frequency
1 da 472
2 ne 433
9 ne vem, b.o. 186
" " 2

Valid range from 1 to 2

V418F z ozemljem in zracneim prostom V4.18 KAKO NAJ BI PO VAŠEM MNENJU SLOVENIJA SODELOVALA V MEDNARODNIH MIROVNIH OPERACIJAH?

f) z zagotavljanjem prehoda mirovnim silam preko slovenskega ozemlja in zračnega prostora

Value 195154 Frequency
1 da 709
2 ne 209
9 ne vem, b.o. 173
" " 2

Valid range from 1 to 2

V418G s policijskimi enotami V4.18 KAKO NAJ BI PO VAŠEM MNENJU SLOVENIJA SODELOVALA V MEDNARODNIH MIROVNIH OPERACIJAH?

g) s policijskimi enotami

Value 196153 Frequency
1 da 560
2 ne 339
9 ne vem, b.o. 192
" " 2

Valid range from 1 to 2

V419A v humanitarnih operacijah V4.19 ALI SE STRINJATE ALI NE S TEM, DA SLOVENSKA VOJSKA SODELUJE V NASLEDNJIH NALOGAH IZVEN SLOVENIJE?

a) v humanitarnih operacijah, brez orožja

Value 197152 Frequency
1 da 912
2 ne 97
3 ne vem, b.o. 81
" " 3

Valid range from 1 to 2

V419B v operacijah za mir V4.19 ALI SE STRINJATE ALI NE S TEM, DA SLOVENSKA VOJSKA SODELUJE V NASLEDNJIH NALOGAH IZVEN SLOVENIJE?

b) v operacijah za vzdrževanje miru kjer se orožje lahko uporabi samo v samoobrambi

Value 198151 Frequency
1 da 811
2 ne 159
3 ne vem, b.o. 120
" " 3

Valid range from 1 to 3

V419C v bojnih operacijah V4.19 ALI SE STRINJATE ALI NE S TEM, DA SLOVENSKA VOJSKA SODELUJE V NASLEDNJIH NALOGAH IZVEN SLOVENIJE?

c) v bojnih operacijah za vzpostavitev miru

Value 199150 Frequency
1 da 427
2 ne 504
3 ne vem, b.o. 159
" " 3

Valid range from 1 to 3

V420 SLO SE VKLJUCUJE V RAZRESEVANJE YU KRIZE

V4.20 ALI SE PO VAŠI OCENI SLOVENSKA DRŽAVA GLEDE NA BLIŽINO IN POSLEDICE KRIZE NA OZEMLJU NEKDANJE JUGOSLAVIJE PREVEČ, RAVNO PRAV ALI PREMALO VKLJUČUJE V RAZREŠEVANJE TE KRIZE?

Value 200149 Frequency
1 preveč 87
2 ravno prav 566
3 premalo 196
9 ne vem, b.o. 243
" " 1

Valid range from 1 to 3

V421 V KATERE MIROVNE OPERACIJE NAJ SLO PRISP

V4.21 V KATERE MIROVNE OPERACIJE BI MORALA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU PRISPEVATI NAJVEČ VOJAKOV IN POLICISTOV? (Možen je en odgovor.)

Value 201148 Frequency
1 v Bosni in Hercegovini 161
2 na Kosovu 66
3 v Makedoniji 75
4 na Bližnjem in Daljnem vzhodu 28
5 nasprotujem sodelovanju Slovenije v mirovnih operacijah 236
9 ne vem, ne morem oceniti, b.o. 526
" " 1

Valid range from 1 to 5

V422 OBRAMBNI IZDATKI V PRIHDNJE...

V4.22 ALI NAJ BI BILI OBRAMBNI IZDATKI V SLOVENIJI V PRIHODNJE PO VAŠEM MNENJU:

Value 202147 Frequency
1 večji kot doslej 108
2 enaki kot doslej 451
3 manjši kot doslej 335
9 ne vem, ne morem oceniti, b.o. 198
" " 1

Valid range from 1 to 3

V423A 1. NALOGA SV V4.23 ZA KATERE NALOGE SLOVENSKE VOJSKE BI MORALO BITI NAMENJENEGA VEČ DENARJA, MATERIALNIH SREDSTEV IN KADROV? IZBERITE NAJPREJ PRVO NALOGO IN NATO ŠE DRUGO NALOGO SLOVENSKE VOJSKE. (Dva odgovora; razvrsti!)

1. odgovor

Value 203146 Frequency
1 za zagotavljanje vojaške obrambe Slovenije 370
2 za izpolnjevanje mednarodnih obrambnih in vojaških obveznosti (OZN, Nato, EU, regionalno sodelovanje) 50
3 za sodelovanje v nalogah zaščite, reševanja in pomoči v Sloveniji 355
4 za sodelovanje v mednarodnih operacijah v podporo miru in humanitarnih operacijah 115
5 drugo 3
6 za nobeno od navedenih 34
9 ne vem, b.o. 158
" " 8

Valid range from 1 to 6

V423B 2. NALOGA SV V4.23 ZA KATERE NALOGE SLOVENSKE VOJSKE BI MORALO BITI NAMENJENEGA VEČ DENARJA, MATERIALNIH SREDSTEV IN KADROV? IZBERITE NAJPREJ PRVO NALOGO IN NATO ŠE DRUGO NALOGO SLOVENSKE VOJSKE. (Dva odgovora; razvrsti!)

2. odgovor

Value 204145 Frequency
1 za zagotavljanje vojaške obrambe Slovenije 120
2 za izpolnjevanje mednarodnih obrambnih in vojaških obveznosti (OZN, Nato, EU, regionalno sodelovanje) 90
3 za sodelovanje v nalogah zaščite, reševanja in pomoči v Sloveniji 269
4 za sodelovanje v mednarodnih operacijah v podporo miru in humanitarnih operacijah 284
5 drugo 35
6 za nobeno od navedenih 34
9 ne vem, b.o. 250
" " 11

Valid range from 1 to 6

V424 CASTNIKI SV NE SMEJO BITI CLANI STRANK?

V4.24 ČASTNIKI SLOVENSKE VOJSKE NE SMEJO BITI ČLANI POLITIČNIH STRANK. ALI TO ODOBRAVATE, ALI NE?

Value 205144 Frequency
1 da 753
2 ne 181
9 ne vem, b.o. 158
" " 1

Valid range from 1 to 2

V425 BO SLO V PRIHODNOSTI POTREBOVALA VOJSKO?

V4.25 KOLIKO VERJETNO JE, DA BO SLOVENIJA V PRIHODNOSTI ŠE POTREBOVALA VOJSKO?

Value 206143 Frequency
1 zelo verjetno 191
2 verjetno 440
3 malo verjetno 332
4 sploh ni verjetno 33
9 ne vem, b.o. 96
" " 1

Valid range from 1 to 4

V426_1 civilna zascita V4.26 V NACIONALNEM VARNOSTNEM SISTEMU OBSTAJAJO POLEG VOJAŠKE OBRAMBE TUDI DRUGE SESTAVINE OBRAMBE IN ZAŠČITE. KATERE IZMED NAVEDENIH SESTAVIN BI BILO POTREBNO PO VAŠEM MNENJU V SLOVENIJI BOLJ KREPITI? (Več odgovorov!)

O3 - civilno zaščito

Value 207142 Frequency
3 (izbral) 675
1 (ni izbral) 216
9 ne vem, neodločen 192
" " 10

Valid range from 1 to 3

V426_2 gospodarska obramba V4.26 V NACIONALNEM VARNOSTNEM SISTEMU OBSTAJAJO POLEG VOJAŠKE OBRAMBE TUDI DRUGE SESTAVINE OBRAMBE IN ZAŠČITE. KATERE IZMED NAVEDENIH SESTAVIN BI BILO POTREBNO PO VAŠEM MNENJU V SLOVENIJI BOLJ KREPITI? (Več odgovorov!)

O3 - gospodarsko obrambo

Value 208141 Frequency
3 (izbral) 493
1 (ni izbral) 389
9 ne vem, neodločen 196
" " 15

Valid range from 1 to 3

V426_3 psiholoska obramba V4.26 V NACIONALNEM VARNOSTNEM SISTEMU OBSTAJAJO POLEG VOJAŠKE OBRAMBE TUDI DRUGE SESTAVINE OBRAMBE IN ZAŠČITE. KATERE IZMED NAVEDENIH SESTAVIN BI BILO POTREBNO PO VAŠEM MNENJU V SLOVENIJI BOLJ KREPITI? (Več odgovorov!)

O3 - psihološko obrambo (delovanje množičnih medijev v kriznih razmerah)

Value 209140 Frequency
3 (izbral) 332
1 (ni izbral) 544
9 ne vem, neodločen 198
" " 19

Valid range from 1 to 3

V426_4 obrambne priprave institucij V4.26 V NACIONALNEM VARNOSTNEM SISTEMU OBSTAJAJO POLEG VOJAŠKE OBRAMBE TUDI DRUGE SESTAVINE OBRAMBE IN ZAŠČITE. KATERE IZMED NAVEDENIH SESTAVIN BI BILO POTREBNO PO VAŠEM MNENJU V SLOVENIJI BOLJ KREPITI? (Več odgovorov!)

O3 - obrambne priprave oblastnih in političnih institucij

Value 210139 Frequency
3 (izbral) 183
1 (ni izbral) 685
9 ne vem, neodločen 199
" " 26

Valid range from 1 to 3

V426_5 priprave za druge oblike odpora V4.26 V NACIONALNEM VARNOSTNEM SISTEMU OBSTAJAJO POLEG VOJAŠKE OBRAMBE TUDI DRUGE SESTAVINE OBRAMBE IN ZAŠČITE. KATERE IZMED NAVEDENIH SESTAVIN BI BILO POTREBNO PO VAŠEM MNENJU V SLOVENIJI BOLJ KREPITI? (Več odgovorov!)

O3 - priprave za druge neoborožene oblike odpora

Value 211138 Frequency
3 (izbral) 321
1 (ni izbral) 553
9 ne vem, neodločen 200
" " 19

Valid range from 1 to 3

V427A plaz pod Mangartom V4.27 KAKO BI OCENILI DELOVANJE SLOVENSKEGA SISTEMA VARSTVA PRED NESREČAMI OB NASLEDNJIH NEDAVNIH DOGODKIH:

a) plaz pod Mangartom

Value 212137 Frequency
5 zelo uspešno 43
4 uspešno 426
3 niti uspešno niti neuspešno 292
2 neuspešno 176
1 zelo neuspešno 60
9 ne vem b. o. 95
" " 1

Valid range from 1 to 5

V427B susa poleti 2001 V4.27 KAKO BI OCENILI DELOVANJE SLOVENSKEGA SISTEMA VARSTVA PRED NESREČAMI OB NASLEDNJIH NEDAVNIH DOGODKIH:

b) suša poleti 2001

Value 213136 Frequency
5 zelo uspešno 13
4 uspešno 164
3 niti uspešno niti neuspešno 291
2 neuspešno 349
1 zelo neuspešno 97
9 ne vem b. o. 178
" " 1

Valid range from 1 to 5

V427C pozari poleti 2001 V4.27 KAKO BI OCENILI DELOVANJE SLOVENSKEGA SISTEMA VARSTVA PRED NESREČAMI OB NASLEDNJIH NEDAVNIH DOGODKIH:

c) požari na Primorskem poleti 2001

Value 214135 Frequency
5 zelo uspešno 34
4 uspešno 375
3 niti uspešno niti neuspešno 225
2 neuspešno 98
1 zelo neuspešno 32
9 ne vem b. o. 328
" " 1

Valid range from 1 to 5

V428 KATERA DRZAVA BI SLOPOMAGALA?

V4.28 DENIMO, DA BI SE V SLOVENIJI DOGODILA HUDA NARAVNA NESREČA. KATERA OD NAŠTETIH DRŽAV BI PO VAŠEM MNENJU SLOVENIJI V PRIMERU TAKŠNE NESREČE NAJPREJ POMAGALA? (En odgovor!)

Value 215134 Frequency
1 Italija 118
2 Avstrija 289
3 Madžarska 22
4 Hrvaška 66
5 Nemčija 174
6 ZDA 75
7 katera druga 17
8 nobena 34
9 ne vem, b.o. 297
" " 1

Valid range from 1 to 8

V501A Org.za varnost,sodelovanje v EU V5.00 VARNOSTNE INTEGRACIJE V EVROPI V5.01 OCENITE, ALI POZNATE IN ČE POZNATE, KOLIKO ZAUPATE NASLEDNJIM INSTITUCIJAM, KI SE UKVARJAJO Z EVROPSKIMI VARNOSTNIMI PROBLEMI? ZAUPANJE OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 4, PRI ČEMER 4 POMENI DA TEJ INSTITUCIJI ZELO ZAUPATE IN 1, DA INSTITUCIJI SPLOH NE ZAUPATE.

a) Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi

Value 216133 Frequency
4 zelo zaupam 32
3 zaupam 219
2 deloma zaupam 330
1 sploh ne zaupam 53
8 ne vem, b.o. 98
9 ne poznam 358
" " 3

Valid range from 1 to 4

V501B Evropska unija V5.00 VARNOSTNE INTEGRACIJE V EVROPI V5.01 OCENITE, ALI POZNATE IN ČE POZNATE, KOLIKO ZAUPATE NASLEDNJIM INSTITUCIJAM, KI SE UKVARJAJO Z EVROPSKIMI VARNOSTNIMI PROBLEMI? ZAUPANJE OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 4, PRI ČEMER 4 POMENI DA TEJ INSTITUCIJI ZELO ZAUPATE IN 1, DA INSTITUCIJI SPLOH NE ZAUPATE.

b) Evropska unija

Value 217132 Frequency
4 zelo zaupam 44
3 zaupam 311
2 deloma zaupam 425
1 sploh ne zaupam 106
8 ne vem, b.o. 100
9 ne poznam 105
" " 2

Valid range from 1 to 4

V501C NATO V5.00 VARNOSTNE INTEGRACIJE V EVROPI V5.01 OCENITE, ALI POZNATE IN ČE POZNATE, KOLIKO ZAUPATE NASLEDNJIM INSTITUCIJAM, KI SE UKVARJAJO Z EVROPSKIMI VARNOSTNIMI PROBLEMI? ZAUPANJE OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 4, PRI ČEMER 4 POMENI DA TEJ INSTITUCIJI ZELO ZAUPATE IN 1, DA INSTITUCIJI SPLOH NE ZAUPATE.

c) NATO

Value 218131 Frequency
4 zelo zaupam 59
3 zaupam 351
2 deloma zaupam 351
1 sploh ne zaupam 131
8 ne vem, b.o. 101
9 ne poznam 98
" " 2

Valid range from 1 to 4

V501D OZN V5.00 VARNOSTNE INTEGRACIJE V EVROPI V5.01 OCENITE, ALI POZNATE IN ČE POZNATE, KOLIKO ZAUPATE NASLEDNJIM INSTITUCIJAM, KI SE UKVARJAJO Z EVROPSKIMI VARNOSTNIMI PROBLEMI? ZAUPANJE OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 4, PRI ČEMER 4 POMENI DA TEJ INSTITUCIJI ZELO ZAUPATE IN 1, DA INSTITUCIJI SPLOH NE ZAUPATE.

d) Organizacija združenih narodov , OZN

Value 219130 Frequency
4 zelo zaupam 92
3 zaupam 405
2 deloma zaupam 302
1 sploh ne zaupam 67
8 ne vem, b.o. 104
9 ne poznam 121
" " 2

Valid range from 1 to 4

V501E Svet Evrope V5.00 VARNOSTNE INTEGRACIJE V EVROPI V5.01 OCENITE, ALI POZNATE IN ČE POZNATE, KOLIKO ZAUPATE NASLEDNJIM INSTITUCIJAM, KI SE UKVARJAJO Z EVROPSKIMI VARNOSTNIMI PROBLEMI? ZAUPANJE OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 4, PRI ČEMER 4 POMENI DA TEJ INSTITUCIJI ZELO ZAUPATE IN 1, DA INSTITUCIJI SPLOH NE ZAUPATE.

e) Svet Evrope

Value 220129 Frequency
4 zelo zaupam 39
3 zaupam 295
2 deloma zaupam 308
1 sploh ne zaupam 65
8 ne vem, b.o. 132
9 ne poznam 252
" " 2

Valid range from 1 to 4

V502_1 z dobrimi medsosedskimi odnosi V5.02 KAKO BI SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE NAJBOLJ UČINKOVITO ZAGOTAVLJALA VOJAŠKO VARNOST? (Možnih je več odgovorov!)

O3 - z dobrimi medsosedskimi odnosi

Value 221128 Frequency
3 (izbral) 807
1 (ni izbral) 133
8 Slovenija ne bo vojaško ogrožena 41
9 ne vem, ne morem oceniti 103
" " 9

Valid range from 1 to 3

V502_2 z obrambnimi sporazumi V5.02 KAKO BI SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE NAJBOLJ UČINKOVITO ZAGOTAVLJALA VOJAŠKO VARNOST? (Možnih je več odgovorov!)

O3 - z obrambnimi sporazumi z drugimi državami

Value 222127 Frequency
3 (izbral) 527
1 (ni izbral) 401
8 Slovenija ne bo vojaško ogrožena 40
9 ne vem, ne morem oceniti 104
" " 21

Valid range from 1 to 3

V502_3 s krepitvijo SV V5.02 KAKO BI SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE NAJBOLJ UČINKOVITO ZAGOTAVLJALA VOJAŠKO VARNOST? (Možnih je več odgovorov!)

O3 - s krepitvijo slovenske vojske

Value 223126 Frequency
3 (izbral) 346
1 (ni izbral) 576
8 Slovenija ne bo vojaško ogrožena 40
9 ne vem, ne morem oceniti 108
" " 23

Valid range from 1 to 3

V502_4 s krepitvijo policije V5.02 KAKO BI SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE NAJBOLJ UČINKOVITO ZAGOTAVLJALA VOJAŠKO VARNOST? (Možnih je več odgovorov!)

O3 - s krepitvijo slovenske policije

Value 224125 Frequency
3 (izbral) 256
1 (ni izbral) 665
8 Slovenija ne bo vojaško ogrožena 40
9 ne vem, ne morem oceniti 107
" " 25

Valid range from 1 to 3

V502_5 s prikljucitvijo k NATO V5.02 KAKO BI SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE NAJBOLJ UČINKOVITO ZAGOTAVLJALA VOJAŠKO VARNOST? (Možnih je več odgovorov!)

O3 - s priključitvijo k NATO

Value 225124 Frequency
3 (izbral) 433
1 (ni izbral) 491
8 Slovenija ne bo vojaško ogrožena 40
9 ne vem, ne morem oceniti 108
" " 21

Valid range from 1 to 3

V502_6 z vojsko v vseevropskih silah V5.02 KAKO BI SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE NAJBOLJ UČINKOVITO ZAGOTAVLJALA VOJAŠKO VARNOST? (Možnih je več odgovorov!)

O3 - s samostojno vojsko v okviru vseevropskih oboroženih sil

Value 226123 Frequency
3 (izbral) 222
1 (ni izbral) 696
8 Slovenija ne bo vojaško ogrožena 40
9 ne vem, ne morem oceniti 109
" " 26

Valid range from 1 to 3

V503 SE STRINJA S PROZADEVANJI, DA BI SLO POS

V5.03 SLOVENSKA VLADA IN PARLAMENT SI PRIZADEVATA, DA BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA EU. ALI SE S TEMI PRIZADEVANJI STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE?

Value 227122 Frequency
1 se strinjam 622
2 se ne strinjam 216
9 neopredeljen, ne vem, b.o. 254
" " 1

Valid range from 1 to 2

V504 SE STRINJA S PROZADEVANJI, DA BI SLO POS

V5.04 SLOVENSKA VLADA IN PARLAMENT SI PRIZADEVATA, DA BI SLOVENIJA POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA NATA. ALI SE S TEMI PRIZADEVANJI STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE?

Value 228121 Frequency
1 se strinjam 580
2 se ne strinjam 265
9 neopredeljen, ne vem, b.o. 247
" " 1

Valid range from 1 to 2

V505 O VPRASANJU VKLJUCITVE SLO V NATO NAJ OD

V5.05 KAJ MENITE, ALI NAJ O VPRAŠANJU VKLJUČITVE SLOVENIJE V ZVEZO NATO ODLOČI PARLAMENT, ALI NAJ O TEM ODLOČIJO VSI DRŽAVLJANI REPUBLIKE SLOVENIJE NA REFERENDUMU?

Value 229120 Frequency
1 odloči naj parlament 200
2 odločijo naj vsi državljani Repuplike Slovenije na referendumu 793
9 ne vem, neodločen, b.o. 99
" " 1

Valid range from 1 to 2

V506A povecal bi se ugled Slo V5.06 POGLEDI LJUDI NA PREDNOSTI IN SLABOSTI ČLANSTVA V NATU NISO POVSEM ENOTNI. KAKO VERJETNE BI PO VAŠEM MNENJU BILE NASLEDNJE POSLEDICE VKLJUČITVE SLOVENIJE V NATO? OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 4, PRI ČEMER 1 POMENI, DA TOVRSTNE POSLEDICE SPLOH NISO VERJETNE, 4 PA POMENI, DA SO TAKŠNE POSLEDICE ZELO VERJETNE.

a) povečal bi se ugled Slovenije v mednarodni skupnosti

Value 230119 Frequency
4 zelo verjetno 199
3 malo verjetno 471
2 verjetno 218
1 sploh ni verjetno 59
9 ne vem, b.o. 144
" " 2

Valid range from 1 to 4

V506B suverenost Slo omejena V5.06 POGLEDI LJUDI NA PREDNOSTI IN SLABOSTI ČLANSTVA V NATU NISO POVSEM ENOTNI. KAKO VERJETNE BI PO VAŠEM MNENJU BILE NASLEDNJE POSLEDICE VKLJUČITVE SLOVENIJE V NATO? OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 4, PRI ČEMER 1 POMENI, DA TOVRSTNE POSLEDICE SPLOH NISO VERJETNE, 4 PA POMENI, DA SO TAKŠNE POSLEDICE ZELO VERJETNE.

b) s članstvom v NATO bi bila suverenost Slovenije omejena

Value 231118 Frequency
4 zelo verjetno 103
3 malo verjetno 351
2 verjetno 281
1 sploh ni verjetno 118
9 ne vem, b.o. 238
" " 2

Valid range from 1 to 4

V506C lazji dostop do orozja V5.06 POGLEDI LJUDI NA PREDNOSTI IN SLABOSTI ČLANSTVA V NATU NISO POVSEM ENOTNI. KAKO VERJETNE BI PO VAŠEM MNENJU BILE NASLEDNJE POSLEDICE VKLJUČITVE SLOVENIJE V NATO? OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 4, PRI ČEMER 1 POMENI, DA TOVRSTNE POSLEDICE SPLOH NISO VERJETNE, 4 PA POMENI, DA SO TAKŠNE POSLEDICE ZELO VERJETNE.

c) slovenske oborožene sile bi imele lažji dostop do sodobnejšega orožja

Value 232117 Frequency
4 zelo verjetno 228
3 malo verjetno 522
2 verjetno 133
1 sploh ni verjetno 34
9 ne vem, b.o. 174
" " 2

Valid range from 1 to 4

V506D olajsalo vkljucitev Slo v EU V5.06 POGLEDI LJUDI NA PREDNOSTI IN SLABOSTI ČLANSTVA V NATU NISO POVSEM ENOTNI. KAKO VERJETNE BI PO VAŠEM MNENJU BILE NASLEDNJE POSLEDICE VKLJUČITVE SLOVENIJE V NATO? OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 4, PRI ČEMER 1 POMENI, DA TOVRSTNE POSLEDICE SPLOH NISO VERJETNE, 4 PA POMENI, DA SO TAKŠNE POSLEDICE ZELO VERJETNE.

d) to bi olajšalo vključitev Slovenije v EU

Value 233116 Frequency
4 zelo verjetno 189
3 malo verjetno 488
2 verjetno 155
1 sploh ni verjetno 72
9 ne vem, b.o. 186
" " 3

Valid range from 1 to 4

V506E oborozene sile bi postale bolj ucinkovit V5.06 POGLEDI LJUDI NA PREDNOSTI IN SLABOSTI ČLANSTVA V NATU NISO POVSEM ENOTNI. KAKO VERJETNE BI PO VAŠEM MNENJU BILE NASLEDNJE POSLEDICE VKLJUČITVE SLOVENIJE V NATO? OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 4, PRI ČEMER 1 POMENI, DA TOVRSTNE POSLEDICE SPLOH NISO VERJETNE, 4 PA POMENI, DA SO TAKŠNE POSLEDICE ZELO VERJETNE.

e) slovenske oborožene sile bi z vstopom v NATO postale bolj učinkovite

Value 234115 Frequency
4 zelo verjetno 157
3 malo verjetno 459
2 verjetno 231
1 sploh ni verjetno 66
9 ne vem, b.o. 178
" " 2

Valid range from 1 to 4

V506F tuje osebje bi bilo motec dejavnik V5.06 POGLEDI LJUDI NA PREDNOSTI IN SLABOSTI ČLANSTVA V NATU NISO POVSEM ENOTNI. KAKO VERJETNE BI PO VAŠEM MNENJU BILE NASLEDNJE POSLEDICE VKLJUČITVE SLOVENIJE V NATO? OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 4, PRI ČEMER 1 POMENI, DA TOVRSTNE POSLEDICE SPLOH NISO VERJETNE, 4 PA POMENI, DA SO TAKŠNE POSLEDICE ZELO VERJETNE.

f) tuje osebje v vojaških bazah v Sloveniji bi predstavljalo moteč dejavnik v družbenem okolju

Value 235114 Frequency
4 zelo verjetno 129
3 malo verjetno 291
2 verjetno 305
1 sploh ni verjetno 134
9 ne vem, b.o. 232
" " 2

Valid range from 1 to 4

V506G okrepila bi se varnost Slo V5.06 POGLEDI LJUDI NA PREDNOSTI IN SLABOSTI ČLANSTVA V NATU NISO POVSEM ENOTNI. KAKO VERJETNE BI PO VAŠEM MNENJU BILE NASLEDNJE POSLEDICE VKLJUČITVE SLOVENIJE V NATO? OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 4, PRI ČEMER 1 POMENI, DA TOVRSTNE POSLEDICE SPLOH NISO VERJETNE, 4 PA POMENI, DA SO TAKŠNE POSLEDICE ZELO VERJETNE.

g) okrepila bi se vojaška varnost Slovenije

Value 236113 Frequency
4 zelo verjetno 243
3 malo verjetno 498
2 verjetno 148
1 sploh ni verjetno 48
9 ne vem, b.o. 154
" " 2

Valid range from 1 to 4

V506H podjetja bi sodelovala tujih projektih V5.06 POGLEDI LJUDI NA PREDNOSTI IN SLABOSTI ČLANSTVA V NATU NISO POVSEM ENOTNI. KAKO VERJETNE BI PO VAŠEM MNENJU BILE NASLEDNJE POSLEDICE VKLJUČITVE SLOVENIJE V NATO? OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 4, PRI ČEMER 1 POMENI, DA TOVRSTNE POSLEDICE SPLOH NISO VERJETNE, 4 PA POMENI, DA SO TAKŠNE POSLEDICE ZELO VERJETNE.

h) slovenska podjetja bi lahko sodelovala v vojaških projektih držav članic NATO

Value 237112 Frequency
4 zelo verjetno 157
3 malo verjetno 423
2 verjetno 222
1 sploh ni verjetno 61
9 ne vem, b.o. 228
" " 2

Valid range from 1 to 4

V507A zracni prostora za NATOva letala V5.07 ČE BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA ZVEZE NATO, BI S TEM SPREJELA TUDI DOLOČENE OBVEZNOSTI. KOLIKO PODPIRATE OZIROMA NASPROTUJETE NASLEDNJIM MOREBITNIM OBVEZNOSTIM SLOVENIJE KOT ČLANICE NATA? OCENITE Z OCENAMI OD 1 DO 4, KJER 1 POMENI DA TEJ OBVEZNOSTI V CELOTI NASPROTUJETE, 4 PA POMENI, DA TO OBVEZNOST V CELOTI PODPIRATE.

a) uporaba slovenskega zračnega prostora za prelete NATO-vih letal

Value 238111 Frequency
4 v celoti podpiram 288
3 deloma podpiram 408
2 deloma nasprotujem 149
1 v celoti nasprotujem 124
9 ne vem, b.o. 123
" " 1

Valid range from 1 to 4

V507B enote v obrambi clanic NATO V5.07 ČE BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA ZVEZE NATO, BI S TEM SPREJELA TUDI DOLOČENE OBVEZNOSTI. KOLIKO PODPIRATE OZIROMA NASPROTUJETE NASLEDNJIM MOREBITNIM OBVEZNOSTIM SLOVENIJE KOT ČLANICE NATA? OCENITE Z OCENAMI OD 1 DO 4, KJER 1 POMENI DA TEJ OBVEZNOSTI V CELOTI NASPROTUJETE, 4 PA POMENI, DA TO OBVEZNOST V CELOTI PODPIRATE.

b) sodelovanje enot slovenske vojske v obrambi drugih članic NATO

Value 239110 Frequency
4 v celoti podpiram 189
3 deloma podpiram 393
2 deloma nasprotujem 191
1 v celoti nasprotujem 156
9 ne vem, b.o. 163
" " 1

Valid range from 1 to 4

V507C namestitev NATO enot v Slo V5.07 ČE BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA ZVEZE NATO, BI S TEM SPREJELA TUDI DOLOČENE OBVEZNOSTI. KOLIKO PODPIRATE OZIROMA NASPROTUJETE NASLEDNJIM MOREBITNIM OBVEZNOSTIM SLOVENIJE KOT ČLANICE NATA? OCENITE Z OCENAMI OD 1 DO 4, KJER 1 POMENI DA TEJ OBVEZNOSTI V CELOTI NASPROTUJETE, 4 PA POMENI, DA TO OBVEZNOST V CELOTI PODPIRATE.

c) namestitev NATO-vih enot v Sloveniji

Value 240109 Frequency
4 v celoti podpiram 95
3 deloma podpiram 308
2 deloma nasprotujem 277
1 v celoti nasprotujem 263
9 ne vem, b.o. 149
" " 1

Valid range from 1 to 4

V507D izvajanje vaj NATO v Slo V5.07 ČE BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA ZVEZE NATO, BI S TEM SPREJELA TUDI DOLOČENE OBVEZNOSTI. KOLIKO PODPIRATE OZIROMA NASPROTUJETE NASLEDNJIM MOREBITNIM OBVEZNOSTIM SLOVENIJE KOT ČLANICE NATA? OCENITE Z OCENAMI OD 1 DO 4, KJER 1 POMENI DA TEJ OBVEZNOSTI V CELOTI NASPROTUJETE, 4 PA POMENI, DA TO OBVEZNOST V CELOTI PODPIRATE.

d) izvajanje vaj NATO-vih sil na ozemlju Slovenije

Value 241108 Frequency
4 v celoti podpiram 93
3 deloma podpiram 303
2 deloma nasprotujem 265
1 v celoti nasprotujem 288
9 ne vem, b.o. 143
" " 1

Valid range from 1 to 4

V507E povecanje obrambnih izdatkov V5.07 ČE BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA ZVEZE NATO, BI S TEM SPREJELA TUDI DOLOČENE OBVEZNOSTI. KOLIKO PODPIRATE OZIROMA NASPROTUJETE NASLEDNJIM MOREBITNIM OBVEZNOSTIM SLOVENIJE KOT ČLANICE NATA? OCENITE Z OCENAMI OD 1 DO 4, KJER 1 POMENI DA TEJ OBVEZNOSTI V CELOTI NASPROTUJETE, 4 PA POMENI, DA TO OBVEZNOST V CELOTI PODPIRATE.

e) izdatno povečanje obrambnih izdatkov

Value 242107 Frequency
4 v celoti podpiram 40
3 deloma podpiram 161
2 deloma nasprotujem 277
1 v celoti nasprotujem 467
9 ne vem, b.o. 147
" " 1

Valid range from 1 to 4

V507F jedrsko orozje v Slo V5.07 ČE BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA ZVEZE NATO, BI S TEM SPREJELA TUDI DOLOČENE OBVEZNOSTI. KOLIKO PODPIRATE OZIROMA NASPROTUJETE NASLEDNJIM MOREBITNIM OBVEZNOSTIM SLOVENIJE KOT ČLANICE NATA? OCENITE Z OCENAMI OD 1 DO 4, KJER 1 POMENI DA TEJ OBVEZNOSTI V CELOTI NASPROTUJETE, 4 PA POMENI, DA TO OBVEZNOST V CELOTI PODPIRATE.

f) namestitev jedrskega orožja na ozemlju Slovenije

Value 243106 Frequency
4 v celoti podpiram 6
3 deloma podpiram 23
2 deloma nasprotujem 55
1 v celoti nasprotujem 890
9 ne vem, b.o. 118
" " 1

Valid range from 1 to 4

V508 KDAJ BO SLO POSTALA CLANICA NATA?

V5.08 SLOVENSKA DRŽAVA SI PRIZADEVA ZA ČIM HITREJŠI VSTOP V NATO. KDAJ BO PO VAŠEM MNENJU SLOVENIJA DEJANSKO POSTALA ČLANICA NATA?

Value 244105 Frequency
1 do leta 2004 261
2 od leta 2005 do leta 2008 360
3 po letu 2008 81
4 nikoli ne bo postala članica Nata 44
9 ne vem, ne morem oceniti, b.o. 346
" " 1

Valid range from 1 to 4

V509 NA KATEREM KRITERIJU EU SLO ZAOSTAJA?

V5.09 ZA VČLANITEV DRŽAVE V NATO MORAJO BITI IZPOLNJENI NASLEDNJI KRITERIJI: TRŽNA EKONOMIJA, PRAVNA DRŽAVA, USTREZNE VOJAŠKE ZMOGLJIVOSTI IN DEMOKRATIČEN POLITIČEN SISTEM. NA KATEREM IZMED NAVEDENIH KRITERIJEV, PO VAŠEM MNENJU SLOVENIJA NAJBOLJ ZAOSTAJA?

Value 245104 Frequency
1 glede tržne ekonomije 174
2 glede pravne države 266
3 glede svojih vojaških zmogljivosti 139
4 glede demokratičnosti političnega sistema 138
5 nikjer, izpolnjuje vse kriterije 54
9 ne vem, b.o. 321
" " 1

Valid range from 1 to 5

V510 OBVESCENOST O VKLJUCEVANJU V NATO:

V5.10 O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V NATO SE V ZADNJEM ČASU PRECEJ POROČA IN GOVORI. KAJ BI REKLI, ALI STE O TEM ZELO DOBRO ALI ZELO SLABO OBVEŠČENI? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO SLABO OBVEŠČENI, 5 PA, DA STE O TEM ZELO DOBRO OBVEŠČENI.

Value 246103 Frequency
1 1 - zelo slabo 97
2 2 184
3 3 503
4 4 183
5 5 - zelo dobro 64
9 ne vem, b.o. 61
" " 1

Valid range from 1 to 5

V511_1 radio V5.11 OD KOD PREDVSEM DOBIVATE INFORMACIJE GLEDE VKLJUČEVANJA SLOVENIJE V NATO? (Možnih je več odgovorov)

O3 - radio

Value 247102 Frequency
3 (izbral) 621
1 (ni izbral) 416
9 nikjer 42
" " 14

Valid range from 1 to 3

V511_2 televizija V5.11 OD KOD PREDVSEM DOBIVATE INFORMACIJE GLEDE VKLJUČEVANJA SLOVENIJE V NATO? (Možnih je več odgovorov)

O3 - televizija

Value 248101 Frequency
3 (izbral) 970
1 (ni izbral) 78
9 nikjer 41
" " 4

Valid range from 1 to 3

V511_3 casopisi,revije V5.11 OD KOD PREDVSEM DOBIVATE INFORMACIJE GLEDE VKLJUČEVANJA SLOVENIJE V NATO? (Možnih je več odgovorov)

O3 - časopisi, revije

Value 249100 Frequency
3 (izbral) 675
1 (ni izbral) 361
9 nikjer 43
" " 14

Valid range from 1 to 3

V511_4 prijatelji,znanci V5.11 OD KOD PREDVSEM DOBIVATE INFORMACIJE GLEDE VKLJUČEVANJA SLOVENIJE V NATO? (Možnih je več odgovorov)

O3 - prijatelji, znanci

Value 25099 Frequency
3 (izbral) 203
1 (ni izbral) 814
9 nikjer 44
" " 32

Valid range from 1 to 3

V511_5 sodelavci V5.11 OD KOD PREDVSEM DOBIVATE INFORMACIJE GLEDE VKLJUČEVANJA SLOVENIJE V NATO? (Možnih je več odgovorov)

O3 - sodelavci

Value 25198 Frequency
3 (izbral) 81
1 (ni izbral) 936
9 nikjer 44
" " 32

Valid range from 1 to 3

V511_6 internet V5.11 OD KOD PREDVSEM DOBIVATE INFORMACIJE GLEDE VKLJUČEVANJA SLOVENIJE V NATO? (Možnih je več odgovorov)

O3 - internet

Value 25297 Frequency
3 (izbral) 74
1 (ni izbral) 944
9 nikjer 44
" " 31

Valid range from 1 to 3

V511_7 drugje V5.11 OD KOD PREDVSEM DOBIVATE INFORMACIJE GLEDE VKLJUČEVANJA SLOVENIJE V NATO? (Možnih je več odgovorov)

O3 - drugje

Value 25396 Frequency
3 (izbral) 31
1 (ni izbral) 986
9 nikjer 44
" " 32

Valid range from 1 to 3

V512 VAS INF. O VKLJUCEVANJU SLO V NATO ZANIM

V5.12 ALI VAS INFORMACIJE O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V NATO ZANIMAJO? OCENITE Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA VAS INFORMACIJE SPLOH NE ZANIMAJO, 5 PA POMENI, DA VAS INFORMACIJE V ZVEZI Z VKLJUČEVANJEM SLOVENIJE V NATO ZELO ZANIMAJO.

Value 25495 Frequency
1 1 - sploh ne 160
2 2 204
3 3 389
4 4 208
5 5 - zelo 100
9 ne vem, b.o. 31
" " 1

Valid range from 1 to 5

V513A siritev clanstva V5.13 KOLIKO JE PO VAŠEM MNENJU VERJETNO, DA SE BO NATO V BLIŽNJI PRIHODNOSTI ŠE UKVARJAL Z NASLEDNJIMI VPRAŠANJI? OCENITE Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TO NI PRAV NIČ VERJETNO, 5 PA, DA JE TO ZELO VERJETNO.

a) širitev članstva

Value 25594 Frequency
5 5 - zelo verjetno 236
4 4 285
3 3 275
2 2 64
1 1 - prav nič verjetno 19
9 ne vem b.o. 213
" " 1

Valid range from 1 to 5

V513B notranja reforma NATO V5.13 KOLIKO JE PO VAŠEM MNENJU VERJETNO, DA SE BO NATO V BLIŽNJI PRIHODNOSTI ŠE UKVARJAL Z NASLEDNJIMI VPRAŠANJI? OCENITE Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TO NI PRAV NIČ VERJETNO, 5 PA, DA JE TO ZELO VERJETNO.

b) notranja reforma NATO

Value 25693 Frequency
5 5 - zelo verjetno 118
4 4 229
3 3 267
2 2 75
1 1 - prav nič verjetno 33
9 ne vem 370