Slovensko javno mnenje 2001/3: Raziskava o zdravju in zdravstvu IV. in Raziskava o obrambi in varnosti

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM013
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM013_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Malnar, Brina
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Štebe, Janez
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
 • Švara, Sergio
 • Falle, Rebeka
 • Filej, Živa
 • Kovačič, Matej
 • Bebler, Anton
 • Jelušič, Ljubica
 • Vegič, Vinko
 • Kecman, Ivana
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 2001)

Finančna podpora:

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Serija:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zdravje in zdravstvo, šport in rekreacija, prehrambene in druge navade, ali kadite in če koliko, samoocena zdravstvenega stanja, zdravstvene navade, pogostost obiskovanja zdravnika, ocena delovanja zdravstva, zadovoljstvo z zdravstvom, dejavniki ogrožanja varnosti Slovenije, varnostna kultura, obramba vrednot, države, izbira vojaškega poklica, varnostni sistem Slovenije, dejavniki zagotavljanja varnosti, slovenska vojska, naloge vojske, civilno služenje, sodelovanje v mirovnih operacijah, pomoč v naravnih nesrečah, varnostne integracije v Evropi, zaupanje varnostnim institucijam, vključevanje v EU in NATO, stališča glede NATO, viri informacij glede obeh integracij, vloga NATO v prihodnosti, zdravstveno zavarovanje in politika, stališča do zdravstvenega zavarovanja, izdatki za zdravstveno varstvo, kartica zdravstvenega zavarovanja, dodatno zdravstveno zavarovanje, rizične skupine naj plačujejo višje zavarovanje, dostopnost alkohola mladini, pogostost pitja alkoholnih pijač, pitje piva, pijte vina, pitje žganih pijač, demografija

Ključne besede ELSST:
ZDRAVJE, ZDRAVSTVENO STANJE, ZDRAVO PREHRANJEVANJE, OSEBNA VARNOST, KULTURA, NATO , DRŽAVNA VARNOST, ZAVAROVANJE, ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

Vsebinska področja CESSDA
ZDRAVSTVO - zdravstveno varstvo in medicinska oskrba
POLITIKA - spori, varnost in mir
Vsebinsko področja CERIF
Socialna medicina
Vsebinska področja ADP
ocene razmer v družbi
barometer odnosa do države in drugih inštitucij
medijske navade
stranke in volitve


Povzetek:

Vprašalnik je sestavljen iz osmih sklopov vprašanj. Prvi sklop vsebuje vprašanja o zdravju, zdravstvenih in prehrambenih navadah anketirancev in njihovi oceni zdravstvenega stanja in zdravstva. V drugem sklopu se nahajajo vprašanja, ki zadevajo dejavnike ogrožanja varnosti Slovenije. Tretji sklop je posvečen vprašanjem glede varnostne kulture in vzgoje. Četrti sklop je namenjen vprašanjem v zvezi z oceno varnostnega položaja Slovenije, vlogi vojske in višino obrambnih izdatkov. Peti blok zadeva odnos do obstoječih varnostnih integracij, članstvu v EU in NATO, šesti blok pa stališča o zdravstvenem zavarovanju in zdravstveni politiki. V sedmem sklopu so vprašanja o pogostosti pitja alkoholnih pijač, v osmem pa demografska vprašanja.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 18 oktober 2001 - 19 november 2001
Čas izdelave: 2001
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi. Vzorec je razpolovljen za dve vzporedni anketi SJM.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SJM013 - DATOTEKA S PODATKI [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 348
 • število enot: 1093

Dodatna pojasnila:

Podatkovna datoteka je šla skozi ustaljeni postopek urejanja v ADP. Podatki so pregledani, vrednosti odgovorov izven obsega predvidenih oznak so poenoteno označene kot izločilne (ne vem, brez odgovora).

Spremenljivke

KEY Key string

KEYSTRNG

Vrednost 13 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
1227 1
1228 1
1229 1
1230 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1230

KLJUC kljuc

ID

Vrednost 22 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
1227 1
1228 1
1229 1
1230 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1230

ID zaporedna stevilka

SRGST

Vrednost 31 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
1104 1
1105 1
1106 1
1171 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1171

KEY Key string

KEYSTRNG

Vrednost 1348 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
1227 1
1228 1
1229 1
1230 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1230

KLJUC kljuc

ID

Vrednost 2347 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
1227 1
1228 1
1229 1
1230 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1230

ID zaporedna stevilka

SRGST

Vrednost 3346 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
1104 1
1105 1
1106 1
1171 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1171

URA1 URA ZACETKA

URA1 2001 ZAČETEK INTERVJUJA OB uri

Vrednost 4345 Frekvenca
1 1
2 1
7 1
8 20
9 63
10 98
11 75
12 57
13 85
14 100
15 116
16 146
17 149
18 89
19 51
20 17
21 1
" " 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 21

MIN1 MIN ZACETKA

MIN1 minut

Vrednost 5344 Frekvenca
0 215
1 2
2 6
57 3
58 1
59 2
" " 24

Vrednosti spremenljivk od 0 do 59

V101 SE UKVARJA S SPORTOM? ZDRAVJE IN ZDRAVSTVO

V1.01 ALI SE UKVARJATE S ŠPORTOM OZIROMA S KAKRŠNOKOLI REKREATIVNO DEJAVNOSTJO? (Če da) KAKO POGOSTO?

Vrednost 6343 Frekvenca
1 ne ukvarjam se s športom, rekreacijo 511
2 1 krat do nekajkrat letno 64
3 1 do 3 krat na mesec 87
4 1 krat tedensko 160
5 2 do 3 krat tedensko 181
6 4 do 6 krat tedensko 42
7 vsak dan 44
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V102 POVPRECNO UR NA TEDEN: (Če je aktiven)

V1.02 KOLIKO UR JE TO POVPREČNO NA TEDEN?

Vrednost 7342 Frekvenca
0 65
1 69
2 134
3 87
4 53
5 53
6 40
7 22
8 19
9 1
10 22
11 2
12 6
14 6
15 6
17 1
18 1
20 3
21 2
22 3
30 2
45 1
48 1
52 1
75 1
99 31
" " 461

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V103A organizirano tekmovalno (Če je aktiven)V1.03 ALI SE UKVARJATE S ŠPORTOM TEKMOVALNO ALI ZA REKREACIJO, ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO, REDNO ALI OBČASNO?

a) organizirano tekmovalno

Vrednost 8341 Frekvenca
1 da 56
2 ne 727
" " 310

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V103B1 org. rekreacija redno (Če je aktiven)V1.03 ALI SE UKVARJATE S ŠPORTOM TEKMOVALNO ALI ZA REKREACIJO, ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO, REDNO ALI OBČASNO?

b) organizirana rekreacija b1) redna, vsaj enkrat, dvakrat tedenska,sistematičn

Vrednost 9340 Frekvenca
1 da 179
2 ne 607
" " 307

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V103B2 org. rekreacija obcasno (Če je aktiven)V1.03 ALI SE UKVARJATE S ŠPORTOM TEKMOVALNO ALI ZA REKREACIJO, ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO, REDNO ALI OBČASNO?

b) organizirana rekreacija b2) neredna, na občasnih akcijah, prireditvah

Vrednost 10339 Frekvenca
1 da 68
2 ne 718
" " 307

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V103C1 neorg. rekreacija redno (Če je aktiven)V1.03 ALI SE UKVARJATE S ŠPORTOM TEKMOVALNO ALI ZA REKREACIJO, ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO, REDNO ALI OBČASNO?

c) neorganizirana rekreacija c1) redna, vsaj enkrat, dvakrat tedenska sistematična

Vrednost 11338 Frekvenca
1 da 220
2 ne 568
" " 305

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V103C2 neorg. rekreacija obcasno (Če je aktiven)V1.03 ALI SE UKVARJATE S ŠPORTOM TEKMOVALNO ALI ZA REKREACIJO, ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO, REDNO ALI OBČASNO?

c) neorganizirana rekreacija c2) neredna, občasna, v prostih dneh in na dopustu

Vrednost 12337 Frekvenca
1 da 236
2 ne 551
" " 306

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V104 S SPORTOM SE REDNO UKVARJAM LET:

V1.04 S ŠPORTOM SE KOLIKOR TOLIKO REDNO UKVARJAM:

Vrednost 13336 Frekvenca
99 nisem športno aktiven 444
0 9
1 19
64 1
65 1
70 1
" " 140

Vrednosti spremenljivk od 0 do 70

V105A 1 ZAC. OBDOBJE SPORTNE AKTIVNOSTI? V1.05 ALI LAHKO POVESTE NATANČNEJE, V KATEREM OBDOBJU ALI OBDOBJIH SVOJEGA ŽIVLJENJA STE BILI (ALI STE ŠE VEDNO) ŠPORTNO AKTIVNI? PRI TEM NE UPOŠTEVAJTE ŠPORTNE VZGOJE V ŠOLAH? (Anketar: vpiši začetno in končno letnico starosti!)

O1. od _____

Vrednost 14335 Frekvenca
2 1
3 2
4 1
83 1
87 1
99 2
" " 458

Vrednosti spremenljivk od 2 do 99

V105B 1 KON. OBDOBJE SPORTNE AKTIVNOSTI? V1.05 ALI LAHKO POVESTE NATANČNEJE, V KATEREM OBDOBJU ALI OBDOBJIH SVOJEGA ŽIVLJENJA STE BILI (ALI STE ŠE VEDNO) ŠPORTNO AKTIVNI? PRI TEM NE UPOŠTEVAJTE ŠPORTNE VZGOJE V ŠOLAH? (Anketar: vpiši začetno in končno letnico starosti!)

do _____ leta

Vrednost 15334 Frekvenca
2 1
5 1
8 2
78 1
80 2
90 1
" " 469

Vrednosti spremenljivk od 2 do 90

V105C 2 ZAC. OBDOBJE SPORTNE AKTIVNOSTI? V1.05 ALI LAHKO POVESTE NATANČNEJE, V KATEREM OBDOBJU ALI OBDOBJIH SVOJEGA ŽIVLJENJA STE BILI (ALI STE ŠE VEDNO) ŠPORTNO AKTIVNI? PRI TEM NE UPOŠTEVAJTE ŠPORTNE VZGOJE V ŠOLAH? (Anketar: vpiši začetno in končno letnico starosti!)

O2. od _____

Vrednost 16333 Frekvenca
7 1
11 2
13 1
65 1
69 1
70 1
" " 1025

Vrednosti spremenljivk od 7 do 70

V105D 2 KON. OBDOBJE SPORTNE AKTIVNOSTI? V1.05 ALI LAHKO POVESTE NATANČNEJE, V KATEREM OBDOBJU ALI OBDOBJIH SVOJEGA ŽIVLJENJA STE BILI (ALI STE ŠE VEDNO) ŠPORTNO AKTIVNI? PRI TEM NE UPOŠTEVAJTE ŠPORTNE VZGOJE V ŠOLAH? (Anketar: vpiši začetno in končno letnico starosti!)

do _____.leta

Vrednost 17332 Frekvenca
15 1
16 1
18 1
62 1
66 1
82 1
" " 1035

Vrednosti spremenljivk od 15 do 82

V105E 3 ZAC. OBDOBJE SPORTNE AKTIVNOSTI? V1.05 ALI LAHKO POVESTE NATANČNEJE, V KATEREM OBDOBJU ALI OBDOBJIH SVOJEGA ŽIVLJENJA STE BILI (ALI STE ŠE VEDNO) ŠPORTNO AKTIVNI? PRI TEM NE UPOŠTEVAJTE ŠPORTNE VZGOJE V ŠOLAH? (Anketar: vpiši začetno in končno letnico starosti!)

O3. od _____.

Vrednost 18331 Frekvenca
15 1
30 1
64 1
" " 1090

Vrednosti spremenljivk od 15 do 64

V105F 3 KON. OBDOBJE SPORTNE AKTIVNOSTI? V1.05 ALI LAHKO POVESTE NATANČNEJE, V KATEREM OBDOBJU ALI OBDOBJIH SVOJEGA ŽIVLJENJA STE BILI (ALI STE ŠE VEDNO) ŠPORTNO AKTIVNI? PRI TEM NE UPOŠTEVAJTE ŠPORTNE VZGOJE V ŠOLAH? (Anketar: vpiši začetno in končno letnico starosti!)

do _____-leta

Vrednost 19330 Frekvenca
20 1
40 1
65 1
" " 1090

Vrednosti spremenljivk od 20 do 65

V106 STE DRUGACE TELESNO AKTIVNI?

V1.06 ALI STE, ČE ŠPORT ODMISLITE, V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU KAKO DRUGAČE TELESNO AKTIVNI, TAKO DA SE NPR. UTRUDITE, ZADIHATE ALI PREPOTITE?

Vrednost 20329 Frekvenca
1 ne 210
2 da, 1 krat do nekajkrat letno 47
3 da, 1 do 3 krat na mesec 84
4 da, 1 krat tedensko 151
5 da, 2 do 3 krat tedensko 216
6 da, skoraj vsak dan 382
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V107 ALI JE VASA KONDICIJA...

V1.07 KAKO BI OCENILI SVOJO TELESNO ZMOGLJIVOST (KONDICIJO)? ALI MENITE, DA JE...

Vrednost 21328 Frekvenca
1 odlična 60
2 zelo dobra 133
3 dobra 644
4 slaba 190
5 zelo slaba 38
9 ne vem, ne morem presoditi 25
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V108A zajtrk PREHRAMBENE IN DRUGE NAVADE V1.08 KAKO POGOSTO UŽIVATE NASLEDNJE OBROKE? (Odgovor v vsaki vrstici!)

a) zajtrk

Vrednost 22327 Frekvenca
1 vsak dan 619
2 večkrat tedensko 87
3 občasno, manj pogosto 244
4 nikoli 142
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V108B malica PREHRAMBENE IN DRUGE NAVADE V1.08 KAKO POGOSTO UŽIVATE NASLEDNJE OBROKE? (Odgovor v vsaki vrstici!)

b) malica

Vrednost 23326 Frekvenca
1 vsak dan 443
2 večkrat tedensko 121
3 občasno, manj pogosto 271
4 nikoli 258

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V108C kosilo PREHRAMBENE IN DRUGE NAVADE V1.08 KAKO POGOSTO UŽIVATE NASLEDNJE OBROKE? (Odgovor v vsaki vrstici!)

c) kosilo

Vrednost 24325 Frekvenca
1 vsak dan 976
2 večkrat tedensko 62
3 občasno, manj pogosto 44
4 nikoli 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V108D vecerja PREHRAMBENE IN DRUGE NAVADE V1.08 KAKO POGOSTO UŽIVATE NASLEDNJE OBROKE? (Odgovor v vsaki vrstici!)

d) večerja

Vrednost 25324 Frekvenca
1 vsak dan 597
2 večkrat tedensko 129
3 občasno, manj pogosto 290
4 nikoli 76
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V109A zelenjavo V1.09 KOLIKOKRAT NA TEDEN JESTE:

a) zelenjavo

Vrednost 26323 Frekvenca
1 nikoli 16
2 1-2x 145
3 3-4x 294
4 5 in večkrat 638

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V109B sadje V1.09 KOLIKOKRAT NA TEDEN JESTE:

b) sadje

Vrednost 27322 Frekvenca
1 nikoli 28
2 1-2x 201
3 3-4x 234
4 5 in večkrat 630

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V109C meso V1.09 KOLIKOKRAT NA TEDEN JESTE:

c) meso in mesne izdelke

Vrednost 28321 Frekvenca
1 nikoli 32
2 1-2x 276
3 3-4x 417
4 5 in večkrat 368

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V109D ribe V1.09 KOLIKOKRAT NA TEDEN JESTE:

d) ribe

Vrednost 29320 Frekvenca
1 nikoli 246
2 1-2x 774
3 3-4x 53
4 5 in večkrat 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V109G mlecni izdelki V1.09 KOLIKOKRAT NA TEDEN JESTE:

d) mleko in mlečne izdelke

Vrednost 30319 Frekvenca
1 nikoli 85
2 1-2x 205
3 3-4x 191
4 5 in večkrat 612

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V109E zitni izdelki V1.09 KOLIKOKRAT NA TEDEN JESTE:

e) žita in žitne izdelke

Vrednost 31318 Frekvenca
1 nikoli 86
2 1-2x 205
3 3-4x 182
4 5 in večkrat 620

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V109F jajca V1.09 KOLIKOKRAT NA TEDEN JESTE:

f) jajca (kot samostojna jed)

Vrednost 32317 Frekvenca
1 nikoli 296
2 1-2x 667
3 3-4x 86
4 5 in večkrat 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V110_1 1. VRSTE MASCOB V1.10 KATERE VRSTE MAŠČOB PRETEŽNO UPORABLJATE V VAŠI PREHRANI? (Možna sta dva odgovora)

1. odgovor:

Vrednost 33316 Frekvenca
1 olje 754
2 olivno olje 179
3 margarina 27
4 maslo 12
5 svinjska mast 101
6 rastlinska mast 19
7 ne uporabljamo maščob 1
9 ne vem, b. o. 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V110_2 2. VRSTE MASCOB V1.10 KATERE VRSTE MAŠČOB PRETEŽNO UPORABLJATE V VAŠI PREHRANI? (Možna sta dva odgovora)

2. odgovor

Vrednost 34315 Frekvenca
1 olje 149
2 olivno olje 147
3 margarina 356
4 maslo 129
5 svinjska mast 184
6 rastlinska mast 42
7 ne uporabljamo maščob 3
9 ne vem, b. o. 64
" " 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V111 VRSTA KRUHA

V1.11 KATERO VRSTO KRUHA OBIČAJNO JESTE?

Vrednost 35314 Frekvenca
1 beli 235
2 polbel 262
3 črn 301
4 polnozrnati 126
5 druge vrste kruha 12
6 različne vrste kruha 151
7 ne jem kruha 6
9 b.o. 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V112_1 1. VRSTA MESA V1.12 KATERI DVE VRSTI MESA NAJPOGOSTEJE UŽIVATE? (Možna sta dva odgovora)

1. odgovor

Vrednost 36313 Frekvenca
1 svinjsko 321
2 goveje 285
3 telečje 40
4 perutnino 379
5 jagnjetino 4
6 ribe 36
7 drobovino 2
8 drugo 8
9 ne jem mesa 18
0 b.o. 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V112_2 2. VRSTA MESA V1.12 KATERI DVE VRSTI MESA NAJPOGOSTEJE UŽIVATE? (Možna sta dva odgovora)

2. odgovor

Vrednost 37312 Frekvenca
1 svinjsko 202
2 goveje 299
3 telečje 45
4 perutnino 347
5 jagnjetino 16
6 ribe 92
7 drobovino 3
8 drugo 22
9 ne jem mesa 33
0 b.o. 23
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V113A skodelic prave kave V1.13 KOLIKO SKODELIC KAVE OZIROMA PRAVEGA ČAJA POPIJETE POVPREČNO NA DAN?

a) skodelic prave kave

Vrednost 38311 Frekvenca
1 nobene 231
2 1 do 2 632
3 3 do 4 193
4 5 in več 36
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V113B skodelic pravega caja V1.13 KOLIKO SKODELIC KAVE OZIROMA PRAVEGA ČAJA POPIJETE POVPREČNO NA DAN?

b) skodelic pravega čaja

Vrednost 39310 Frekvenca
1 nobene 907
2 1 do 2 156
3 3 do 4 15
4 5 in več 12
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V114 KAKO VI PREHRANJUJETE?

V1.14 KAJ BI REKLI, KAKO SE VI PREHRANJUJETE?

Vrednost 40309 Frekvenca
1 v glavnem se prehranjujem zdravo 759
2 v glavnem nimam možnosti, da bi se prehranjeval zdravo 215
9 ne vem, se mi ne zdi pomembno 119

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V115 KATERI IZJAVI BI PRITRDILI?

V1.15 KATERI IZMED NAVEDENIH IZJAV BI PRITRDILI?

Vrednost 41308 Frekvenca
1 hrano si privoščim in rad se do sitega najem 426
2 ne bi rekel, da v hrani uživam, ravnam se po pravilu "zmernost ne škodi" 439
3 pri hrani se načrtno omejujem 164
9 ne vem, ne morem se odločiti 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V116 ODNOS DO VASE TELESNE TEZE?

V1.16 KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO VAŠE TELESNE TEŽE?

Vrednost 42307 Frekvenca
1 vseeno mi je 64
2 zadovoljen sem s svojo telesno težo 544
3 rad/a bi bil/a bolj suh/a 412
4 rad/a bi bil/a bolj krepak/krepka 58
9 brez odgovora 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V117 UZIVATE KAKRSNOKOLI DIETO?

V1.17 ALI ZARADI ZDRAVSTEVNIH TEŽAV UŽIVATE KAKRŠNOKOLI DIETO?

Vrednost 43306 Frekvenca
1 da 159
2 ne 851
3 občasno 81
9 b.o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V118 ALI KADITE? KAJENJE

V1.18 ALI KADITE, OZIROMA STE KDAJ KADILI?

Vrednost 44305 Frekvenca
1 ne kadim in nisem nikoli kadil ---------------- preidi na V1.21 606
2 sedaj ne kadim, a prej sem kadil 211
3 sedaj kadim 276

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V119 KAKSEN KADILEC STE?

(če kadi, je kadil) V1.19 KAKŠEN KADILEC/KADILKA STE OZIROMA STE BILI?

Vrednost 45304 Frekvenca
1 reden, kadim (kadil sem) vsak dan 379
2 občasen 108
9 nikoli ni kadil 553
" " 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V120 KOLIKO POKADITE NA DAN?

(če kadi, je kadil) V1.20 KOLIKO PRIBLIŽNO POKADITE NA DAN? (za nekdanje kadilce) KOLIKO PRIBLIŽNO STE POKADILI NA DAN?

Vrednost 46303 Frekvenca
98 kadi pipo 0
99 nikoli ni kadil 554
0 2
1 13
2 13
3 11
4 10
5 35
6 5
7 4
8 4
10 87
11 1
12 2
15 47
17 5
18 1
20 161
25 16
30 18
35 6
40 35
45 1
50 1
60 6
70 1
" " 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 70

V121 KAKO OCENJUJETE ZDRAVSTVENO STANJE? OCENA ZDRAVSTVENEGA STANJA

V1.21 KAKO OCENJUJETE VAŠE SEDANJE ZDRAVSTVENO STANJE?

Vrednost 47302 Frekvenca
1 odlično 90
2 zelo dobro 201
3 dobro 658
4 slabo 121
5 zelo slabo 18
9 ne vem, neodločen 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V122 KAKO STE SRECNI?

V1.22 KAKO BI SE UVRSTILI NA SPODNJI LESTVICI GLEDE NA TO, KAKO SE POČUTITE: SREČNI IN ZADOVOLJNI, ALI PA NESREČNI IN NEZADOVOLJNI?

Vrednost 48301 Frekvenca
0 0 - zelo nesrečen 6
1 1 7
2 2 11
3 3 28
4 4 33
5 5 232
6 6 138
7 7 172
8 8 243
9 9 112
10 10 - povsem srečen 99
99 ne vem 12

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V123A mocno razbijanje srca V1.23 KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEŽAVE ALI MOTNJE?

a) močno razbijanje srca

Vrednost 49300 Frekvenca
1 nikoli 627
2 redko 204
3 občasno 192
4 pogosto 59
5 stalno 8
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V123B slabost V1.23 KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEŽAVE ALI MOTNJE?

b) slabost

Vrednost 50299 Frekvenca
1 nikoli 704
2 redko 219
3 občasno 128
4 pogosto 36
5 stalno 4
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V123C tezave z dihanjem V1.23 KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEŽAVE ALI MOTNJE?

c) težave z dihanjem

Vrednost 51298 Frekvenca
1 nikoli 774
2 redko 131
3 občasno 114
4 pogosto 53
5 stalno 19
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V123D teZave s spanjem V1.23 KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEŽAVE ALI MOTNJE?

d) težave s spanjem

Vrednost 52297 Frekvenca
1 nikoli 508
2 redko 193
3 občasno 230
4 pogosto 115
5 stalno 45
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V123E vrtoglavica V1.23 KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEŽAVE ALI MOTNJE?

e) vrtoglavica

Vrednost 53296 Frekvenca
1 nikoli 744
2 redko 148
3 občasno 154
4 pogosto 37
5 stalno 9
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V123F mocne bolecine v prsih V1.23 KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEŽAVE ALI MOTNJE?

f) močne bolečine/ zbadanje v prsih

Vrednost 54295 Frekvenca
1 nikoli 833
2 redko 122
3 občasno 98
4 pogosto 25
5 stalno 13
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V123G nemirnost, zaskrbljenost V1.23 KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEŽAVE ALI MOTNJE?

g) nemirnost, zaskrbljenost

Vrednost 55294 Frekvenca
1 nikoli 371
2 redko 261
3 občasno 318
4 pogosto 114
5 stalno 28
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V123H pobitost V1.23 KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEŽAVE ALI MOTNJE?

h) pobitost, občutje žalosti, nesreče

Vrednost 56293 Frekvenca
1 nikoli 493
2 redko 306
3 občasno 215
4 pogosto 60
5 stalno 16
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V124A z vidom V1.24 ALI STE V ZADNJIH 12-IH MESECIH IMELI TEŽAVE ...

A. z vidom

Vrednost 57292 Frekvenca
1 DA 369
2 NE 723
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V124B s sluhom V1.24 ALI STE V ZADNJIH 12-IH MESECIH IMELI TEŽAVE ...

B. s sluhom

Vrednost 58291 Frekvenca
1 DA 151
2 NE 941
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V124C z dihanjem V1.24 ALI STE V ZADNJIH 12-IH MESECIH IMELI TEŽAVE ...

C. z dihanjem

Vrednost 59290 Frekvenca
1 DA 177
2 NE 915
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V124D s srcem/oziljem V1.24 ALI STE V ZADNJIH 12-IH MESECIH IMELI TEŽAVE ...

D. s srcem/ožiljem

Vrednost 60289 Frekvenca
1 DA 226
2 NE 865
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V124E s prebavo V1.24 ALI STE V ZADNJIH 12-IH MESECIH IMELI TEŽAVE ...

E. s prebavo

Vrednost 61288 Frekvenca
1 DA 216
2 NE 876
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V124F s secili V1.24 ALI STE V ZADNJIH 12-IH MESECIH IMELI TEŽAVE ...

F. s sečili

Vrednost 62287 Frekvenca
1 DA 133
2 NE 959
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V124G z okoncinami, sklepi V1.24 ALI STE V ZADNJIH 12-IH MESECIH IMELI TEŽAVE ...

G. z okončinami, sklepi

Vrednost 63286 Frekvenca
1 DA 440
2 NE 653

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V124H s kozo V1.24 ALI STE V ZADNJIH 12-IH MESECIH IMELI TEŽAVE ...

H. s kožo

Vrednost 64285 Frekvenca
1 DA 142
2 NE 950
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V124I z zivci V1.24 ALI STE V ZADNJIH 12-IH MESECIH IMELI TEŽAVE ...

I. z živci

Vrednost 65284 Frekvenca
1 DA 217
2 NE 876

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V124J z zobmi V1.24 ALI STE V ZADNJIH 12-IH MESECIH IMELI TEŽAVE ...

J. z zobmi

Vrednost 66283 Frekvenca
1 DA 286
2 NE 806
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V124K z zvisanim tlakom V1.24 ALI STE V ZADNJIH 12-IH MESECIH IMELI TEŽAVE ...

K. z zvišanim krvnim tlakom

Vrednost 67282 Frekvenca
1 DA 217
2 NE 875
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V124L z znizanim tlakom V1.24 ALI STE V ZADNJIH 12-IH MESECIH IMELI TEŽAVE ...

L. z znižanim krvnim tlakom

Vrednost 68281 Frekvenca
1 DA 146
2 NE 946
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V124M z zvisanimi sladkorjem V1.24 ALI STE V ZADNJIH 12-IH MESECIH IMELI TEŽAVE ...

M z zvišanimi vrednostmi sladkorja v krvi

Vrednost 69280 Frekvenca
1 DA 74
2 NE 1018
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V125 ZA KAKSNE TEZAVE JE SLO? (Če je imel težave)

V1.25 ALI NAM LAHKO POVESTE, ZA KAKŠNE VRSTE TEŽAV JE PRI TEM ŠLO?

Vrednost 70279 Frekvenca
1 nedefinirane bolečine 233
2 nesrečo, poškodbo 91
3 akutno bolezensko stanje 133
4 kronično bolezen 174
5 invalidnost 24
6 drugo 189
9 ni imel težav 236
" " 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V126 V KAKSNI MERI SKRBITE ZA LASTNO ZDRAVJE?

V1.26 ZANIMA NAS, V KAKŠNI MERI VI NASPLOH SKRBITE ZA LASTNO ZDRAVJE?

Vrednost 71278 Frekvenca
1 zelo skrbim 108
2 skrbim 652
3 bolj malo, premalo 275
4 skoraj nič 37
9 ne vem, kaj bi rekel 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V127A izboljsati prehrano ZDRAVSTVENE NAVADE IN OCENA DELOVANJA ZDRAVSTVA V1.27 ZANIMA NAS, KAJ OD NAŠTETEGA STE PRIPRAVLJENI STORITI V PRID VAROVANJA IN IZBOLJŠANJA SVOJEGA ZDRAVJA?

a) izboljšati kvaliteto in način prehrane

Vrednost 72277 Frekvenca
1 DA 810
2 NE 200
9 se ne nanaša 83

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V127B opustiti kajenje ZDRAVSTVENE NAVADE IN OCENA DELOVANJA ZDRAVSTVA V1.27 ZANIMA NAS, KAJ OD NAŠTETEGA STE PRIPRAVLJENI STORITI V PRID VAROVANJA IN IZBOLJŠANJA SVOJEGA ZDRAVJA?

b) zmanjšati oz. opustiti kajenje

Vrednost 73276 Frekvenca
1 DA 288
2 NE 160
9 se ne nanaša 644
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V127C opustiti pitje alkohola ZDRAVSTVENE NAVADE IN OCENA DELOVANJA ZDRAVSTVA V1.27 ZANIMA NAS, KAJ OD NAŠTETEGA STE PRIPRAVLJENI STORITI V PRID VAROVANJA IN IZBOLJŠANJA SVOJEGA ZDRAVJA?

c) zmanjšati oz.opustiti pitje alkoholnih pijač

Vrednost 74275 Frekvenca
1 DA 275
2 NE 255
9 se ne nanaša 563

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V127D vec fizicne aktivnosti ZDRAVSTVENE NAVADE IN OCENA DELOVANJA ZDRAVSTVA V1.27 ZANIMA NAS, KAJ OD NAŠTETEGA STE PRIPRAVLJENI STORITI V PRID VAROVANJA IN IZBOLJŠANJA SVOJEGA ZDRAVJA?

d) več športa, rekreacije, fizične aktivnosti

Vrednost 75274 Frekvenca
1 DA 738
2 NE 258
9 se ne nanaša 96
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V127E poiskati ustreznejse delo ZDRAVSTVENE NAVADE IN OCENA DELOVANJA ZDRAVSTVA V1.27 ZANIMA NAS, KAJ OD NAŠTETEGA STE PRIPRAVLJENI STORITI V PRID VAROVANJA IN IZBOLJŠANJA SVOJEGA ZDRAVJA?

e) poiskati ustreznejše delo, zaposlitev

Vrednost 76273 Frekvenca
1 DA 290
2 NE 448
9 se ne nanaša 355

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V127F vec zabave ZDRAVSTVENE NAVADE IN OCENA DELOVANJA ZDRAVSTVA V1.27 ZANIMA NAS, KAJ OD NAŠTETEGA STE PRIPRAVLJENI STORITI V PRID VAROVANJA IN IZBOLJŠANJA SVOJEGA ZDRAVJA?

f) več zabave, druženja s prijatelji in znanci

Vrednost 77272 Frekvenca
1 DA 694
2 NE 275
9 se ne nanaša 124

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V127G poiskati ustreznega zdravnika ZDRAVSTVENE NAVADE IN OCENA DELOVANJA ZDRAVSTVA V1.27 ZANIMA NAS, KAJ OD NAŠTETEGA STE PRIPRAVLJENI STORITI V PRID VAROVANJA IN IZBOLJŠANJA SVOJEGA ZDRAVJA?

g) poiskati ustreznega zdravnika

Vrednost 78271 Frekvenca
1 DA 513
2 NE 438
9 se ne nanaša 142

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V127H pogosteje hoditi na preglede ZDRAVSTVENE NAVADE IN OCENA DELOVANJA ZDRAVSTVA V1.27 ZANIMA NAS, KAJ OD NAŠTETEGA STE PRIPRAVLJENI STORITI V PRID VAROVANJA IN IZBOLJŠANJA SVOJEGA ZDRAVJA?

h) pogosteje hoditi na preventivne preglede

Vrednost 79270 Frekvenca
1 DA 637
2 NE 377
9 se ne nanaša 79

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V127I alternativno zdravljenje ZDRAVSTVENE NAVADE IN OCENA DELOVANJA ZDRAVSTVA V1.27 ZANIMA NAS, KAJ OD NAŠTETEGA STE PRIPRAVLJENI STORITI V PRID VAROVANJA IN IZBOLJŠANJA SVOJEGA ZDRAVJA?

i) preusmeriti se v alternativno zdravljenje

Vrednost 80269 Frekvenca
1 DA 310
2 NE 681
9 se ne nanaša 102

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V127J prakticirati varno spolnost ZDRAVSTVENE NAVADE IN OCENA DELOVANJA ZDRAVSTVA V1.27 ZANIMA NAS, KAJ OD NAŠTETEGA STE PRIPRAVLJENI STORITI V PRID VAROVANJA IN IZBOLJŠANJA SVOJEGA ZDRAVJA?

j) prakticirati varno spolnost

Vrednost 81268 Frekvenca
1 DA 474
2 NE 289
9 se ne nanaša 330

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V128 KDAJ GRESTE K ZDRAVNIKU?

V1.28 KDAJ OBIČAJNO GRESTE K ZDRAVNIKU?

Vrednost 82267 Frekvenca
1 hodim na preglede, da bi ugotovil, če sem zdrav 139
2 grem k zdravniku, ko se pojavijo prvi znaki bolezni 493
3 grem tedaj, ko me bolezen (oz. poškodba) močno ovira pri delu 243
4 grem le tedaj, kadar sem zelo hudo bolan (poškodovan) 184
5 k zdravniku sploh ne hodim 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V129 ALI HODITE REDNO K ZOBOZDRAVNIKU?

V1.29 ALI HODITE REDNO, VSAJ ENKRAT NA LETO, NA PREGLED K ZOBOZDRAVNIKU, TUDI ČE VAS NE BOLI ZOB?

Vrednost 83266 Frekvenca
1 da 544
2 ne 549

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V130 KOLIKOKRAT GRESTE H GINEKOLOGU? (Le za ženske)

V1.30 KOLIKOKRAT GRESTE NA PREGLED H GINEKOLOGU, TUDI ČE NIMATE TEŽAV?

Vrednost 84265 Frekvenca
1 enkrat letno 309
2 enkrat na 2-3 leta 71
3 ne hodim redno 204
9 moški 491
" " 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V131 ALI SE BOSTE ODZVALI NA PREVENTIVNI PREG

V1.31 ALI SE BOSTE ODZVALI NA PREVENTIVNI PREGLED, ČE BOSTE DOBILI VABILO VAŠEGA OSEBNEGA ZDRAVNIKA?

Vrednost 85264 Frekvenca
1 da, menim, da je dobro, če zdravnik skrbi zame tudi, ko nisem akutno bolan 989
2 ne, ker sam dovolj skrbim za svoje zdravje in grem k zdravniku le, če sem bolan 67
9 ne vem 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V132A dieta V1.32 ALI STE SE ŽE, OZIROMA SE ŠE POSLUŽUJETE KATERE OD NASLEDNJIH TAKO IMENOVANIH ALTERNATIVNIH OBLIK POMOČI OZ. SKRBI ZA LASTNO ZDRAVJE?

A. dieta, post, makrobiotika

Vrednost 86263 Frekvenca
1 DA 291
2 NE 802

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V132B zdravljenje z zelisci V1.32 ALI STE SE ŽE, OZIROMA SE ŠE POSLUŽUJETE KATERE OD NASLEDNJIH TAKO IMENOVANIH ALTERNATIVNIH OBLIK POMOČI OZ. SKRBI ZA LASTNO ZDRAVJE?

B. zdravljenje z zelišči

Vrednost 87262 Frekvenca
1 DA 287
2 NE 806

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V132C akupunktura V1.32 ALI STE SE ŽE, OZIROMA SE ŠE POSLUŽUJETE KATERE OD NASLEDNJIH TAKO IMENOVANIH ALTERNATIVNIH OBLIK POMOČI OZ. SKRBI ZA LASTNO ZDRAVJE?

C. akupunktura, akupresura, shiatsu

Vrednost 88261 Frekvenca
1 DA 62
2 NE 1031

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V132D bioenergija V1.32 ALI STE SE ŽE, OZIROMA SE ŠE POSLUŽUJETE KATERE OD NASLEDNJIH TAKO IMENOVANIH ALTERNATIVNIH OBLIK POMOČI OZ. SKRBI ZA LASTNO ZDRAVJE?

D. bioenergija, radiostezija

Vrednost 89260 Frekvenca
1 DA 100
2 NE 993

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V132E masaza V1.32 ALI STE SE ŽE, OZIROMA SE ŠE POSLUŽUJETE KATERE OD NASLEDNJIH TAKO IMENOVANIH ALTERNATIVNIH OBLIK POMOČI OZ. SKRBI ZA LASTNO ZDRAVJE?

E. masaža, kiropraktika, refleksologija

Vrednost 90259 Frekvenca
1 DA 202
2 NE 891

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V132F meditacija V1.32 ALI STE SE ŽE, OZIROMA SE ŠE POSLUŽUJETE KATERE OD NASLEDNJIH TAKO IMENOVANIH ALTERNATIVNIH OBLIK POMOČI OZ. SKRBI ZA LASTNO ZDRAVJE?

F. meditacija, avtogeni trening

Vrednost 91258 Frekvenca
1 DA 78
2 NE 1015

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V132G joga V1.32 ALI STE SE ŽE, OZIROMA SE ŠE POSLUŽUJETE KATERE OD NASLEDNJIH TAKO IMENOVANIH ALTERNATIVNIH OBLIK POMOČI OZ. SKRBI ZA LASTNO ZDRAVJE?

G. joga, tai chi, plesna terapija

Vrednost 92257 Frekvenca
1 DA 57
2 NE 1036

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V132H bioritem V1.32 ALI STE SE ŽE, OZIROMA SE ŠE POSLUŽUJETE KATERE OD NASLEDNJIH TAKO IMENOVANIH ALTERNATIVNIH OBLIK POMOČI OZ. SKRBI ZA LASTNO ZDRAVJE?

H. bioritem, astrologija, numerologija

Vrednost 93256 Frekvenca
1 DA 22
2 NE 1071

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V132I homeopatija V1.32 ALI STE SE ŽE, OZIROMA SE ŠE POSLUŽUJETE KATERE OD NASLEDNJIH TAKO IMENOVANIH ALTERNATIVNIH OBLIK POMOČI OZ. SKRBI ZA LASTNO ZDRAVJE?

I. homeopatija

Vrednost 94255 Frekvenca
1 DA 20
2 NE 1073

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V133 SO LJUDJE ZADOVOLJNI Z ZDRAVSTVENO SLUZB

V1.33 ALI MENITE, DA SO LJUDJE V GLAVNEM IN NA SPLOŠNO ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z NAŠO ZDRAVSTVENO SLUŽBO?

Vrednost 95254 Frekvenca
1 zelo zadovoljni 12
2 zadovoljni 324
3 niti zadovoljni, niti nezadovoljni 373
4 nezadovoljni 289
5 zelo nezadovoljni 17
9 ne vem, o tem nisem razmišljal, neodločen 78

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V134 STE PREPRICANI DA ZDRAVSTVENA SLUZA STOR

V1.34 ALI STE PREPRIČANI ALI NE, DA BI V PRIMERU VAŠE BOLEZNI ZDRAVSTVENA SLUŽBA STORILA ZA VAS RES VSE, KAR ZNA IN MORE V OKVIRU TEGA, KAR JE MEDICINI DANES NA VOLJO?

Vrednost 96253 Frekvenca
1 da, prepričan sem 499
2 nisem prepričan 462
9 ne vem, neodločen 132

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V135 SE JE S PRIVATNO ZDRAVNISKO PRAKSO IZBOL

V1.35 KAJ MENITE, ALI SE JE Z UVAJANJEM PRIVATNE ZDRAVNIŠKE PRAKSE IZBOLJŠALA RAVEN ZDRAVSTVENIH USLUG, ALI JE OSTALA NA ISTI RAVNI, ALI SE JE POSLABŠALA?

Vrednost 97252 Frekvenca
1 raven uslug se je izboljšala 392
2 ostala je na isti ravni 382
3 poslabšala se je 139
9 ne vem 180

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V136A zobozdravstvene sluzbe V1.36 IN KAKO STE VI OSEBNO ZADOVOLJNI ALI PA NEZADOVOLJNI Z DELOVANJEM NASLEDNJIH ZDRAVSTVENIH SLUŽB V VAŠEM KRAJU, OBČINI?

a) zobozdravstvene službe

Vrednost 98251 Frekvenca
1 zelo zadovoljen 149
2 zadovoljen 569
3 nezadovoljen 144
4 zelo nezadovoljen 62
9 nimam izkušenj, ne vem 169

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V136B splosne ambulante V1.36 IN KAKO STE VI OSEBNO ZADOVOLJNI ALI PA NEZADOVOLJNI Z DELOVANJEM NASLEDNJIH ZDRAVSTVENIH SLUŽB V VAŠEM KRAJU, OBČINI?

b) splošne ambulante

Vrednost 99250 Frekvenca
1 zelo zadovoljen 141
2 zadovoljen 715
3 nezadovoljen 116
4 zelo nezadovoljen 35
9 nimam izkušenj, ne vem 86

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V136C specialisticne ordinacije V1.36 IN KAKO STE VI OSEBNO ZADOVOLJNI ALI PA NEZADOVOLJNI Z DELOVANJEM NASLEDNJIH ZDRAVSTVENIH SLUŽB V VAŠEM KRAJU, OBČINI?

c) specialistične ordinacije

Vrednost 100249 Frekvenca
1 zelo zadovoljen 94
2 zadovoljen 481
3 nezadovoljen 104
4 zelo nezadovoljen 40
9 nimam izkušenj, ne vem 374

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V136D lekarne V1.36 IN KAKO STE VI OSEBNO ZADOVOLJNI ALI PA NEZADOVOLJNI Z DELOVANJEM NASLEDNJIH ZDRAVSTVENIH SLUŽB V VAŠEM KRAJU, OBČINI?

d) lekarne

Vrednost 101248 Frekvenca
1 zelo zadovoljen 257
2 zadovoljen 718
3 nezadovoljen 37
4 zelo nezadovoljen 19
9 nimam izkušenj, ne vem 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V137 KAKO POGOSTO STE BILI V ZADNJIH 12 MESEC

V1.37 KAKO POGOSTO STE BILI V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH PRI SPLOŠNEM ZDRAVNIKU ALI PRI SPECIALISTU? (ŠTEJTE TUDI OBISKE ZDRAVNIKA NA DOMU, ČE STE BILI VI BOLNI)

Vrednost 102247 Frekvenca
99 nikoli 262
0 19
1 191
44 1
50 1
90 1
" " 9

Vrednosti spremenljivk od 0 do 90

V138A splosni zdravnik (Če je bil pri zdravniku) V1.38 IN KATERO VRSTO ZDRAVNIŠKE POMOČI STE RABILI V ZADNJIH 12-IH MESECIH?

A. splošni zdravnik

Vrednost 103246 Frekvenca
1 DA 712
2 NE 111
9 ni bil pri zdravniku 203
" " 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V138B zobozdravnik (Če je bil pri zdravniku) V1.38 IN KATERO VRSTO ZDRAVNIŠKE POMOČI STE RABILI V ZADNJIH 12-IH MESECIH?

B. zobozdravnik

Vrednost 104245 Frekvenca
1 DA 352
2 NE 470
9 ni bil pri zdravniku 203
" " 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V138C specialist (Če je bil pri zdravniku) V1.38 IN KATERO VRSTO ZDRAVNIŠKE POMOČI STE RABILI V ZADNJIH 12-IH MESECIH?

C. specialist

Vrednost 105244 Frekvenca
1 DA 373
2 NE 450
9 ni bil pri zdravniku 203
" " 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V138D bolnica, klinika (Če je bil pri zdravniku) V1.38 IN KATERO VRSTO ZDRAVNIŠKE POMOČI STE RABILI V ZADNJIH 12-IH MESECIH?

D. bolnica, klinika

Vrednost 106243 Frekvenca
1 DA 140
2 NE 683
9 ni bil pri zdravniku 202
" " 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V138E zdravilisce (Če je bil pri zdravniku) V1.38 IN KATERO VRSTO ZDRAVNIŠKE POMOČI STE RABILI V ZADNJIH 12-IH MESECIH?

E. zdravilišče

Vrednost 107242 Frekvenca
1 DA 47
2 NE 776
9 ni bil pri zdravniku 203
" " 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V139A splosni zdravnik (Če je bil pri zdravniku) V1.39 KAKO DOLGO STE MORALI ČAKATI, DA STE PRIŠLI NA VRSTO ZA PREGLED PRI SPLOŠNEM ZDRAVNIKU, PRI SPECIALISTU ALI ZOBOZDRAVNIKU?

a) splošni zdravnik

Vrednost 108241 Frekvenca
1 nisem čakal 647
2 manj kot 1 mesec 78
3 manj kot 6 mesecev 7
4 več kot 6 mesecev 2
9 ne vem, ni bil, b.o. 284
" " 75

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V139B specialist (Če je bil pri zdravniku) V1.39 KAKO DOLGO STE MORALI ČAKATI, DA STE PRIŠLI NA VRSTO ZA PREGLED PRI SPLOŠNEM ZDRAVNIKU, PRI SPECIALISTU ALI ZOBOZDRAVNIKU?

b) specialist

Vrednost 109240 Frekvenca
1 nisem čakal 144
2 manj kot 1 mesec 123
3 manj kot 6 mesecev 129
4 več kot 6 mesecev 31
9 ne vem, ni bil, b.o. 592
" " 74

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V139C zobozdravnik (Če je bil pri zdravniku) V1.39 KAKO DOLGO STE MORALI ČAKATI, DA STE PRIŠLI NA VRSTO ZA PREGLED PRI SPLOŠNEM ZDRAVNIKU, PRI SPECIALISTU ALI ZOBOZDRAVNIKU?

c) zobozdravnik

Vrednost 110239 Frekvenca
1 nisem čakal 212
2 manj kot 1 mesec 120
3 manj kot 6 mesecev 72
4 več kot 6 mesecev 13
9 ne vem, ni bil, b.o. 601
" " 75

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V140A splosni zdravnik (Če je bil pri zdravniku) V1.40 IN KAKO DOLGO STE MORALI ČAKATI V SAMI AMBULANTI PRI SPLOŠNEM ZDRAVNIKU, PRI SPECIALISTU ALI ZOBOZDRAVNIKU?

a) splošni zdravnik

Vrednost 111238 Frekvenca
1 nisem čakal 159
2 manj kot 1 uro 295
3 1 do 2 uri 196
4 več kot 2 uri 82
9 ne vem, b.o. 283
" " 78

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V140B specialist (Če je bil pri zdravniku) V1.40 IN KAKO DOLGO STE MORALI ČAKATI V SAMI AMBULANTI PRI SPLOŠNEM ZDRAVNIKU, PRI SPECIALISTU ALI ZOBOZDRAVNIKU?

b) specialist

Vrednost 112237 Frekvenca
1 nisem čakal 99
2 manj kot 1 uro 137
3 1 do 2 uri 103
4 več kot 2 uri 82
9 ne vem, b.o. 594
" " 78

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V140C zobozdravnik (Če je bil pri zdravniku) V1.40 IN KAKO DOLGO STE MORALI ČAKATI V SAMI AMBULANTI PRI SPLOŠNEM ZDRAVNIKU, PRI SPECIALISTU ALI ZOBOZDRAVNIKU?

c) zobozdravnik

Vrednost 113236 Frekvenca
1 nisem čakal 142
2 manj kot 1 uro 182
3 1 do 2 uri 70
4 več kot 2 uri 20
9 ne vem, b.o. 600
" " 79

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V141A neprijazen odnos (Če je bil pri zdravniku) V1.41 ALI VAS OB TEM, KO IŠČETE POMOČ V ZDRAVSTVENI USTANOVI, MOTI KAJ OD NAVEDENEGA?

a) neprijazen odnos zdravnikov in zdravstvenega osebja do bolnika

Vrednost 114235 Frekvenca
1 zelo me moti 105
2 moti me 139
3 srednje 96
4 ne moti me 300
5 sploh me ne moti 167
9 ne vem, ni bil v stiku 211
" " 75

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V141B privilegiji (Če je bil pri zdravniku) V1.41 ALI VAS OB TEM, KO IŠČETE POMOČ V ZDRAVSTVENI USTANOVI, MOTI KAJ OD NAVEDENEGA?

b) privilegiji, vsi pacienti niso enako obravnavani

Vrednost 115234 Frekvenca
1 zelo me moti 161
2 moti me 218
3 srednje 117
4 ne moti me 196
5 sploh me ne moti 105
9 ne vem, ni bil v stiku 222
" " 74

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V141C administriranja (Če je bil pri zdravniku) V1.41 ALI VAS OB TEM, KO IŠČETE POMOČ V ZDRAVSTVENI USTANOVI, MOTI KAJ OD NAVEDENEGA?

c) preveč papirjev, administriranja, birokracije

Vrednost 116233 Frekvenca
1 zelo me moti 103
2 moti me 190
3 srednje 134
4 ne moti me 281
5 sploh me ne moti 98
9 ne vem, ni bil v stiku 214
" " 73

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V141D slaba organizacija dela (Če je bil pri zdravniku) V1.41 ALI VAS OB TEM, KO IŠČETE POMOČ V ZDRAVSTVENI USTANOVI, MOTI KAJ OD NAVEDENEGA?

d) slaba organizacija dela

Vrednost 117232 Frekvenca
1 zelo me moti 60
2 moti me 195
3 srednje 153
4 ne moti me 261
5 sploh me ne moti 110
9 ne vem, ni bil v stiku 240
" " 74

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V141E neustrezni prostori ambulant (Če je bil pri zdravniku) V1.41 ALI VAS OB TEM, KO IŠČETE POMOČ V ZDRAVSTVENI USTANOVI, MOTI KAJ OD NAVEDENEGA?

e) neustrezni prostori ambulant

Vrednost 118231 Frekvenca
1 zelo me moti 46
2 moti me 101
3 srednje 118
4 ne moti me 373
5 sploh me ne moti 159
9 ne vem, ni bil v stiku 222
" " 74

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V141F slaba kvaliteta uslug (Če je bil pri zdravniku) V1.41 ALI VAS OB TEM, KO IŠČETE POMOČ V ZDRAVSTVENI USTANOVI, MOTI KAJ OD NAVEDENEGA?

f) slaba kvaliteta zdravstvenih uslug

Vrednost 119230 Frekvenca
1 zelo me moti 73
2 moti me 120
3 srednje 126
4 ne moti me 326
5 sploh me ne moti 135
9 ne vem, ni bil v stiku 239
" " 74

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V142 KAKO OCENJUJETE MOZNOST PRITOZBE?

(Če je bil pri zdravniku) V1.42 KAKO OCENJUJETE MOŽNOST PRITOŽBE, KI JIH NUDIJO BOLNIŠNICE, ZDRAVSTVENI DOMOVI...?

Vrednost 120229 Frekvenca
1 pritožbene možnosti so dobro organizirane 174
2 pritožbene možnosti so slabo organizirane 178
9 ne vem, b. o. 668
" " 73

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V143 JE ZDRAVNIK NAREDIL ZA VAS RES VSE?

(Če je bil pri zdravniku) V1.43 ALI STE PREPRIČANI, DA JE V VAŠEM PRIMERU ZDRAVNIK NAREDIL ZA VAS RES VSE, KAR JE BILO MOŽNO NAREDITI, ALI NI NAREDIL?

Vrednost 121228 Frekvenca
1 da 546
2 ne 102
3 ne morem reči 168
9 ni bil pri zdravniku 207
" " 70

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V144 VAM JE ZDRAVNIK PREDPISAL ZDRAVILA?

(če je bil pri zdravniku) V1.44 ALI VAM JE ZDRAVNIK PREDPISAL ZDRAVILA? (če da) ALI STE JIH V CELOTI UPORABILI, LE DELOMA UPORABILI, ALI JIH SPLOH NISTE UPORABILI?

Vrednost 122227 Frekvenca
1 uporabil sem jih v celoti 587
2 le deloma sem jih uporabil 123
3 le manjši del sem jih uporabil 19
4 sploh jih nisem uporabil 5
5 zdravnik mi ni predpisal zdravil 74
9 ni bil pri zdravniku 213
" " 72

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V145_1 zobozdravnik ODGOVARJAJO VSI! V1.45 ALI STE V ZADNJIH 12 MESECIH KDAJ POISKALI POMOČ PRI PRIVATNEM ZDRAVNIKU? (Če da) PRI KATEREM PRIVATNEM ZDRAVNIKU STE ISKALI POMOČ? (Možnih je več odgovorov!)

O3 - zobozdravnik

Vrednost 123226 Frekvenca
3 (izbral) 168
1 (ni izbral) 135
9 ni iskal pomoči pri privatnem zdravniku 781
" " 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V145_2 zdravnik splosne prakse ODGOVARJAJO VSI! V1.45 ALI STE V ZADNJIH 12 MESECIH KDAJ POISKALI POMOČ PRI PRIVATNEM ZDRAVNIKU? (Če da) PRI KATEREM PRIVATNEM ZDRAVNIKU STE ISKALI POMOČ? (Možnih je več odgovorov!)

O3 - zdravnik splošne prakse

Vrednost 124225 Frekvenca
3 (izbral) 63
1 (ni izbral) 231
9 ni iskal pomoči pri privatnem zdravniku 785
" " 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V145_3 zdravniki specialisti ODGOVARJAJO VSI! V1.45 ALI STE V ZADNJIH 12 MESECIH KDAJ POISKALI POMOČ PRI PRIVATNEM ZDRAVNIKU? (Če da) PRI KATEREM PRIVATNEM ZDRAVNIKU STE ISKALI POMOČ? (Možnih je več odgovorov!)

O3 - zdravniki specialisti

Vrednost 125224 Frekvenca
3 (izbral) 118
1 (ni izbral) 176
9 ni iskal pomoči pri privatnem zdravniku 788
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V146 STE ZA POMOC PRIVATNEMU ZDRAVNIKU PLACAL (če je obiskal privatnega zdravnika)

V1.46 ALI STE ZA POMOČ PRIVATNEMU ZDRAVNIKU KAJ PLAČALI, ALI STE LAHKO UVELJAVILI ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE?

Vrednost 126223 Frekvenca
1 plačal sem vse 125
2 plačal sem samo tisto, za kar nisem bil zavarovan 51
3 plačal sem, vendar mi je kasneje zavarovalnica povrnila 4
4 nič nisem plačal, ker sem uveljavil zavarovanje 115
9 ni obiskal privatnega zdravnika 753
" " 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V147 KAKO STE BILI ZADOVOLJNI Z USLUGAMI PRIV (če je obiskal privatnega zdravnika)

V1.47 KAKO STE BILI ZADOVOLJNI Z USLUGAMI PRIVATNEGA ZDRAVNIKA, ČE JIH PRIMERJATE Z ZADOVOLJSTVOM V JAVNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVAH?

Vrednost 127222 Frekvenca
1 bolj zadovoljen kot v javnih zdravstvenih ustanovah 194
2 ni razlik 92
3 manj zadovoljen kot v javnih zdravstvenih ustanovah 7
9 ni iskal pomoči pri privatnem zdravniku 755
" " 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V201 ALI SE POCUTITE...? V2.00 OGROŽANJE VARNOSTI

V2.01 ČE RAZMIŠLJATE O TRENUTNEM DRUŽBENEM IN POLITIČNEM POLOŽAJU, ALI SE NA SPLOŠNO POČUTITE VARNEGA ALI OGROŽENEGA?

Vrednost 128221 Frekvenca
1 varnega 786
2 ogroženega 119
9 ne vem, ne morem oceniti, b.o. 188

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V202A unicevanje okolja V2.02 KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 4, PRI ČEMER 1 POMENI, DA TI DEJAVNIKI VARNOSTI SLOVENIJE SPLOH NE OGROŽAJO, 2 - MALO, 3 - SREDNJE IN 4, DA TI DEJAVNIKI VARNOST SLOVENIJE MOČNO OGROŽAJO.

a) uničevanje okolja

Vrednost 129220 Frekvenca
4 zelo močno 357
3 srednje 452
2 malo 161
1 sploh ne 60
9 ne vem, - b.o. 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V202B naravne nesrece V2.02 KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 4, PRI ČEMER 1 POMENI, DA TI DEJAVNIKI VARNOSTI SLOVENIJE SPLOH NE OGROŽAJO, 2 - MALO, 3 - SREDNJE IN 4, DA TI DEJAVNIKI VARNOST SLOVENIJE MOČNO OGROŽAJO.

b) naravne in tehnološke nesreče

Vrednost 130219 Frekvenca
4 zelo močno 197
3 srednje 454
2 malo 276
1 sploh ne 85
9 ne vem, - b.o. 81

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V202C vojaske groznje V2.02 KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 4, PRI ČEMER 1 POMENI, DA TI DEJAVNIKI VARNOSTI SLOVENIJE SPLOH NE OGROŽAJO, 2 - MALO, 3 - SREDNJE IN 4, DA TI DEJAVNIKI VARNOST SLOVENIJE MOČNO OGROŽAJO.

c) vojaške grožnje s strani drugih držav

Vrednost 131218 Frekvenca
4 zelo močno 79
3 srednje 142
2 malo 258
1 sploh ne 512
9 ne vem, - b.o. 102

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V202D zaostajanje v znanosti V2.02 KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 4, PRI ČEMER 1 POMENI, DA TI DEJAVNIKI VARNOSTI SLOVENIJE SPLOH NE OGROŽAJO, 2 - MALO, 3 - SREDNJE IN 4, DA TI DEJAVNIKI VARNOST SLOVENIJE MOČNO OGROŽAJO.

d) zaostajanje na področju znanosti in tehnologije

Vrednost 132217 Frekvenca
4 zelo močno 102
3 srednje 326
2 malo 263
1 sploh ne 227
9 ne vem, - b.o. 175

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V202E razprodaja premozenja V2.02 KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 4, PRI ČEMER 1 POMENI, DA TI DEJAVNIKI VARNOSTI SLOVENIJE SPLOH NE OGROŽAJO, 2 - MALO, 3 - SREDNJE IN 4, DA TI DEJAVNIKI VARNOST SLOVENIJE MOČNO OGROŽAJO.

e) razprodaja družbenega premoženja

Vrednost 133216 Frekvenca
4 zelo močno 318
3 srednje 303
2 malo 192
1 sploh ne 124
9 ne vem, - b.o. 156

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V202F prometne nesrece V2.02 KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 4, PRI ČEMER 1 POMENI, DA TI DEJAVNIKI VARNOSTI SLOVENIJE SPLOH NE OGROŽAJO, 2 - MALO, 3 - SREDNJE IN 4, DA TI DEJAVNIKI VARNOST SLOVENIJE MOČNO OGROŽAJO.

f) prometne nesreče

Vrednost 134215 Frekvenca
4 zelo močno 468
3 srednje 414
2 malo 125
1 sploh ne 45
9 ne vem, - b.o. 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V202G kriminal V2.02 KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 4, PRI ČEMER 1 POMENI, DA TI DEJAVNIKI VARNOSTI SLOVENIJE SPLOH NE OGROŽAJO, 2 - MALO, 3 - SREDNJE IN 4, DA TI DEJAVNIKI VARNOST SLOVENIJE MOČNO OGROŽAJO.

g) kriminal

Vrednost 135214 Frekvenca
4 zelo močno 470
3 srednje 420
2 malo 126
1 sploh ne 28
9 ne vem, - b.o. 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V202H mamila, narkotiki V2.02 KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 4, PRI ČEMER 1 POMENI, DA TI DEJAVNIKI VARNOSTI SLOVENIJE SPLOH NE OGROŽAJO, 2 - MALO, 3 - SREDNJE IN 4, DA TI DEJAVNIKI VARNOST SLOVENIJE MOČNO OGROŽAJO.

h) mamila, narkotiki

Vrednost 136213 Frekvenca
4 zelo močno 579
3 srednje 349
2 malo 93
1 sploh ne 29
9 ne vem, - b.o. 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V202I begunci V2.02 KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 4, PRI ČEMER 1 POMENI, DA TI DEJAVNIKI VARNOSTI SLOVENIJE SPLOH NE OGROŽAJO, 2 - MALO, 3 - SREDNJE IN 4, DA TI DEJAVNIKI VARNOST SLOVENIJE MOČNO OGROŽAJO.

i) begunci, ilegalci, priseljenci

Vrednost 137212 Frekvenca
4 zelo močno 294
3 srednje 323
2 malo 259
1 sploh ne 153
9 ne vem, - b.o. 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V203A gospodarski problemi V2.03 IN SEDAJ NA ISTI LESTVICI OCENITE ŠE NASLEDNJE DEJAVNIKE. KOLIKO TI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

a) gospodarski problemi

Vrednost 138211 Frekvenca
4 zelo močno 268
3 srednje 471
2 malo 179
1 sploh ne 51
9 ne vem, b.o. 123
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V203B terorizem V2.03 IN SEDAJ NA ISTI LESTVICI OCENITE ŠE NASLEDNJE DEJAVNIKE. KOLIKO TI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

b) terorizem

Vrednost 139210 Frekvenca
4 zelo močno 118
3 srednje 208
2 malo 312
1 sploh ne 355
9 ne vem, b.o. 99
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V203C skrajni nacionalizem V2.03 IN SEDAJ NA ISTI LESTVICI OCENITE ŠE NASLEDNJE DEJAVNIKE. KOLIKO TI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

c) skrajni nacionalizem

Vrednost 140209 Frekvenca
4 zelo močno 95
3 srednje 223
2 malo 331
1 sploh ne 239
9 ne vem, b.o. 204
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V203D notranjepoliticna nestabilnost V2.03 IN SEDAJ NA ISTI LESTVICI OCENITE ŠE NASLEDNJE DEJAVNIKE. KOLIKO TI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

d) notranjepolitična nestabilnost

Vrednost 141208 Frekvenca
4 zelo močno 145
3 srednje 363
2 malo 282
1 sploh ne 152
9 ne vem, b.o. 150
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V203E konflikti na ozemlju ex JU V2.03 IN SEDAJ NA ISTI LESTVICI OCENITE ŠE NASLEDNJE DEJAVNIKE. KOLIKO TI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

e) konflikti na ozemlju nekdanje Jugoslavije

Vrednost 142207 Frekvenca
4 zelo močno 68
3 srednje 249
2 malo 352
1 sploh ne 301
9 ne vem, b.o. 122
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V203F brezposelnost V2.03 IN SEDAJ NA ISTI LESTVICI OCENITE ŠE NASLEDNJE DEJAVNIKE. KOLIKO TI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

f) brezposelnost

Vrednost 143206 Frekvenca
4 zelo močno 390
3 srednje 439
2 malo 171
1 sploh ne 39
9 ne vem, b.o. 53
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V203G nalezljive bolezni V2.03 IN SEDAJ NA ISTI LESTVICI OCENITE ŠE NASLEDNJE DEJAVNIKE. KOLIKO TI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

g) nalezljive bolezni - AIDS ipd.

Vrednost 144205 Frekvenca
4 zelo močno 139
3 srednje 308
2 malo 395
1 sploh ne 155
9 ne vem, b.o. 95
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V203H samomori V2.03 IN SEDAJ NA ISTI LESTVICI OCENITE ŠE NASLEDNJE DEJAVNIKE. KOLIKO TI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

h) samomori

Vrednost 145204 Frekvenca
4 zelo močno 305
3 srednje 378
2 malo 242
1 sploh ne 92
9 ne vem, b.o. 74
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V203I revscina V2.03 IN SEDAJ NA ISTI LESTVICI OCENITE ŠE NASLEDNJE DEJAVNIKE. KOLIKO TI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

i) revščina

Vrednost 146203 Frekvenca
4 zelo močno 340
3 srednje 462
2 malo 185
1 sploh ne 54
9 ne vem, b.o. 50
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V203J majhna nataliteta V2.03 IN SEDAJ NA ISTI LESTVICI OCENITE ŠE NASLEDNJE DEJAVNIKE. KOLIKO TI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

j) majhna nataliteta, zmanjševanje števila rojstev

Vrednost 147202 Frekvenca
4 zelo močno 351
3 srednje 398
2 malo 191
1 sploh ne 82
9 ne vem, b.o. 70
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V301_1 enakost med spoloma V3.00 VARNOSTNA KULTURA V3.01 ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI JE PO VAŠEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN NEKAJ TUDI ŽRTVOVATI? (Možnih je več odgovorov)

O3 - enakost med spoloma

Vrednost 148201 Frekvenca
3 (izbral) 548
1 (ni izbral) 462
9 nič od tega, neodločen 65
" " 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V301_2 zascita okolja V3.00 VARNOSTNA KULTURA V3.01 ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI JE PO VAŠEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN NEKAJ TUDI ŽRTVOVATI? (Možnih je več odgovorov)

O3 - zaščita okolja

Vrednost 149200 Frekvenca
3 (izbral) 727
1 (ni izbral) 286
9 nič od tega, neodločen 64
" " 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V301_3 svetovni mir V3.00 VARNOSTNA KULTURA V3.01 ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI JE PO VAŠEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN NEKAJ TUDI ŽRTVOVATI? (Možnih je več odgovorov)

O3 - svetovni mir

Vrednost 150199 Frekvenca
3 (izbral) 734
1 (ni izbral) 283
9 nič od tega, neodločen 66
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V301_4 boj proti rasizmu V3.00 VARNOSTNA KULTURA V3.01 ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI JE PO VAŠEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN NEKAJ TUDI ŽRTVOVATI? (Možnih je več odgovorov)

O3 - boj proti rasizmu

Vrednost 151198 Frekvenca
3 (izbral) 492
1 (ni izbral) 513
9 nič od tega, neodločen 67
" " 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V301_5 obramba Slovenije V3.00 VARNOSTNA KULTURA V3.01 ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI JE PO VAŠEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN NEKAJ TUDI ŽRTVOVATI? (Možnih je več odgovorov)

O3 - obramba Slovenije

Vrednost 152197 Frekvenca
3 (izbral) 557
1 (ni izbral) 453
9 nič od tega, neodločen 66
" " 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V301_6 versko prepricanje V3.00 VARNOSTNA KULTURA V3.01 ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI JE PO VAŠEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN NEKAJ TUDI ŽRTVOVATI? (Možnih je več odgovorov)

O3 - versko prepričanje

Vrednost 153196 Frekvenca
3 (izbral) 241
1 (ni izbral) 756
9 nič od tega, neodločen 69
" " 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V301_7 zdruzevanje Evrope V3.00 VARNOSTNA KULTURA V3.01 ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI JE PO VAŠEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN NEKAJ TUDI ŽRTVOVATI? (Možnih je več odgovorov)

O3 - združevanje Evrope

Vrednost 154195 Frekvenca
3 (izbral) 335
1 (ni izbral) 668
9 nič od tega, neodločen 67
" " 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V301_8 boj proti revscini V3.00 VARNOSTNA KULTURA V3.01 ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI JE PO VAŠEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN NEKAJ TUDI ŽRTVOVATI? (Možnih je več odgovorov)

O3 - boj proti revščini

Vrednost 155194 Frekvenca
3 (izbral) 786
1 (ni izbral) 230
9 nič od tega, neodločen 68
" " 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V301_9 svoboda posameznika V3.00 VARNOSTNA KULTURA V3.01 ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI JE PO VAŠEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN NEKAJ TUDI ŽRTVOVATI? (Možnih je več odgovorov)

3 - svoboda posameznika

Vrednost 156193 Frekvenca
3 (izbral) 654
1 (ni izbral) 352
9 nič od tega, neodločen 66
" " 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V301_10 clovekove pravice V3.00 VARNOSTNA KULTURA V3.01 ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI JE PO VAŠEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN NEKAJ TUDI ŽRTVOVATI? (Možnih je več odgovorov)

O3 - človekove pravice

Vrednost 157192 Frekvenca
3 (izbral) 800
1 (ni izbral) 213
9 nič od tega, neodločen 66
" " 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V302 KAKO BI SE VEDLI V PRIMERU AGRESIJE NA S

V3.02 KAKO BI SE VI OSEBNO VEDLI V PRIMERU OBOROŽENE AGRESIJE NA SLOVENIJO?

Vrednost 158191 Frekvenca
1 boril bi se z orožjem 274
2 boril in upiral bi se na kak drug način 449
3 ne bi se niti boril, niti upiral 145
9 ne vem, neodločen, b.o. 224
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V303 CE BI OTROK HOTEL IZBRATI VOJASKI POKLIC

V3.03 ČE BI VAŠ OTROK HOTEL IZBRATI VOJAŠKI POKLIC, KAKO BI SE ODZVALI?

Vrednost 159190 Frekvenca
1 njegovo odločitev bi podprl 194
2 imel bi pomisleke, vendar bi spoštoval njegovo odločitev 387
3 ne bi se vmešaval v njegovo odločitev 279
4 takšno odločitev bi mu odsvetoval 136
9 ne vem, ne morem oceniti, b.o. 96
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V304 SREDNJE SOLE BI UVEDEL PREDMET:

V3.04 ČE BI IMELI MOŽNOST UVESTI V SREDNJE ŠOLE NEK PREDMET, ZA KATEREGA OD PONUJENIH BI SE NAJPREJ ODLOČILI? (Le en odgovor!)

Vrednost 160189 Frekvenca
1 mirovna vzgoja 81
2 obrambna vzgoja 29
3 vojaška vzgoja 11
4 zaščita in reševanje 145
5 verska vzgoja/verouk 53
6 človekoljubje 125
7 kultura miru in nenasilja 350
8 ekologija 199
9 ne vem, neodločen, b.o. 99
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V401A mocne obrambne V4.00 VARNOSTNI SISTEM SLOVENIJE V4.01 KAKO OCENJUJETE NAVEDENE DEJAVNIKE ZA ZAGOTOVITEV VARNOSTI IN UTRDITEV MEDNARODNEGA POLOŽAJA SLOVENIJE? OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 7, PRI ČEMER 1 POMENI, DA SO TI DEJAVNIKI POPOLNOMA NEPOMEMBNI IN 7, DA SO DEJAVNIKI ZELO POMEMBNI.

a) močne obrambne in varnostne strukture

Vrednost 161188 Frekvenca
1 1 - popolnoma nepomembno 107
2 2 81
3 3 169
4 4 216
5 5 172
6 6 117
7 7 - zelo pomembno 142
9 ne vem, b. o. 88
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V401B politicna trdnost V4.00 VARNOSTNI SISTEM SLOVENIJE V4.01 KAKO OCENJUJETE NAVEDENE DEJAVNIKE ZA ZAGOTOVITEV VARNOSTI IN UTRDITEV MEDNARODNEGA POLOŽAJA SLOVENIJE? OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 7, PRI ČEMER 1 POMENI, DA SO TI DEJAVNIKI POPOLNOMA NEPOMEMBNI IN 7, DA SO DEJAVNIKI ZELO POMEMBNI.

b) visoka stopnja politične trdnosti

Vrednost 162187 Frekvenca
1 1 - popolnoma nepomembno 22
2 2 31
3 3 80
4 4 150
5 5 219
6 6 222
7 7 - zelo pomenbno 262
9 ne vem, b.o. 106
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V401C stopnja gospodarska trdnost V4.00 VARNOSTNI SISTEM SLOVENIJE V4.01 KAKO OCENJUJETE NAVEDENE DEJAVNIKE ZA ZAGOTOVITEV VARNOSTI IN UTRDITEV MEDNARODNEGA POLOŽAJA SLOVENIJE? OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 7, PRI ČEMER 1 POMENI, DA SO TI DEJAVNIKI POPOLNOMA NEPOMEMBNI IN 7, DA SO DEJAVNIKI ZELO POMEMBNI.

c) visoka stopnja gospodarske trdnosti

Vrednost 163186 Frekvenca
1 1 - popolnoma nepomembno 11
2 2 14
3 3 53
4 4 110
5 5 152
6 6 231
7 7 - zelo pomembno 428
9 ne vem, b.o. 93
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V402 ODLOCILNO VLOGO PRI OHRANJANJU NEODVISNO

V4.02 KDO OD NAŠTETIH IMA PO VAŠI OCENI ODLOČILNO VLOGO PRI OHRANJANJU SUVERENOSTI IN NEODVISNOSTI SLOVENIJE? (Možen je en odgovor).

Vrednost 164185 Frekvenca
1 predsednik republike 188
2 policija 20
3 vojska 17
4 vlada 164
5 parlament 171
6 državljani Slovenije 376
9 ne vem, neodločen, b.o. 156
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V403 POMEMBNO ZA PREZIVETJE DRUZBE V PRIMERU

V4.03 KAJ JE PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJ POMEMBNO ZA PREŽIVETJE DOLOČENE DRUŽBE V PRIMERU OBOROŽENEGA NAPADA? (Možen je en odgovor)

Vrednost 165184 Frekvenca
1 oboroženo upiranje sovražniku 310
2 ohranjanje administrativne in politične funkcije države 54
3 ohranjanje lastnega gospodarstva 81
4 zaščita ljudi, materialnih in kulturnih dobrin 364
5 ohranjanje komunikacijske (informacijske) dejavnosti v družbi 48
6 neoboroženo upiranje sovražniku (bojkot, sabotaža, štrajk,...) 25
7 to, da se v primeru oboroženega napada sploh ne upira 19
9 ne vem, ne morem oceniti, b.o. 191
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V404A SV naj varuje SLO pred napadalcem V4.04 V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI OPREDELITVAMI NALOG VOJSKE V DRUŽBI? OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA SE SPLOH NE STRINJATE IN 5, DA SE V CELOTI STRINJATE.

a) Vojska naj varuje državo pred morebitnim zunanjim napadalcem.

Vrednost 166183 Frekvenca
5 v celoti se strinjam 641
4 strinjam se 323
3 niti strinjam, niti ne strinjam 51
2 ne strinjam se 19
1 sploh se ne strinjam 15
9 ne vem, b. o. 43
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V404B SV naj sodeluje pri javnih delih V4.04 V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI OPREDELITVAMI NALOG VOJSKE V DRUŽBI? OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA SE SPLOH NE STRINJATE IN 5, DA SE V CELOTI STRINJATE.

b) Vojska naj sodeluje pri gradnji cest, spravilu pridelkov in drugih javnih delih.

Vrednost 167182 Frekvenca
5 v celoti se strinjam 198
4 strinjam se 295
3 niti strinjam, niti ne strinjam 187
2 ne strinjam se 210
1 sploh se ne strinjam 145
9 ne vem, b. o. 57
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V404C SV naj vzgaja v domoljubnem duhu V4.04 V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI OPREDELITVAMI NALOG VOJSKE V DRUŽBI? OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA SE SPLOH NE STRINJATE IN 5, DA SE V CELOTI STRINJATE.

c) Vojska naj vzgaja mladino v domoljubnem duhu.

Vrednost 168181 Frekvenca
5 v celoti se strinjam 269
4 strinjam se 365
3 niti strinjam, niti ne strinjam 150
2 ne strinjam se 124
1 sploh se ne strinjam 112
9 ne vem, b. o. 72
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V404D SV naj pomaga v primeru nesrec V4.04 V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI OPREDELITVAMI NALOG VOJSKE V DRUŽBI? OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA SE SPLOH NE STRINJATE IN 5, DA SE V CELOTI STRINJATE.

d) Vojska naj pomaga v primeru naravnih, ekoloških in drugih nesreč

Vrednost 169180 Frekvenca
5 v celoti se strinjam 670
4 strinjam se 345
3 niti strinjam, niti ne strinjam 30
2 ne strinjam se 9
1 sploh se ne strinjam 8
9 ne vem, b. o. 30
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V404E Ce potrebno naj SV prevzame oblast V4.04 V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI OPREDELITVAMI NALOG VOJSKE V DRUŽBI? OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA SE SPLOH NE STRINJATE IN 5, DA SE V CELOTI STRINJATE.

e) Če se zdi to potrebno, naj vojska prevzame državno oblast v svoje roke.

Vrednost 170179 Frekvenca
5 v celoti se strinjam 41
4 strinjam se 97
3 niti strinjam, niti ne strinjam 126
2 ne strinjam se 240
1 sploh se ne strinjam 501
9 ne vem, b. o. 87
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V404F SV naj skrbi za vojasko usposobljenost V4.04 V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI OPREDELITVAMI NALOG VOJSKE V DRUŽBI? OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA SE SPLOH NE STRINJATE IN 5, DA SE V CELOTI STRINJATE.

f) Vojska naj skrbi za vojaško usposobljenost in naj se ne vmešava v politična dogajanja v državi.

Vrednost 171178 Frekvenca
5 v celoti se strinjam 582
4 strinjam se 296
3 niti strinjam, niti ne strinjam 96
2 ne strinjam se 32
1 sploh se ne strinjam 26
9 ne vem, b. o. 60
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V404G SV naj sodeluje v mednarodnih operacijah V4.04 V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI OPREDELITVAMI NALOG VOJSKE V DRUŽBI? OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA SE SPLOH NE STRINJATE IN 5, DA SE V CELOTI STRINJATE.

g) Vojska naj sodeluje v mednarodnih mirovnih in humanitarnih operacijah.

Vrednost 172177 Frekvenca
5 v celoti se strinjam 402
4 strinjam se 435
3 niti strinjam, niti ne strinjam 124
2 ne strinjam se 44
1 sploh se ne strinjam 31
9 ne vem, b. o. 56
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V404H SV naj v casu stavk nadomesca delavce V4.04 V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI OPREDELITVAMI NALOG VOJSKE V DRUŽBI? OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA SE SPLOH NE STRINJATE IN 5, DA SE V CELOTI STRINJATE.

h) Vojska naj v času večjih stavk nadomešča stavkajoče delavce.

Vrednost 173176 Frekvenca
5 v celoti se strinjam 34
4 strinjam se 69
3 niti strinjam, niti ne strinjam 102
2 ne strinjam se 249
1 sploh se ne strinjam 527
9 ne vem, b. o. 111
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V404I SV naj pomaga policiji pri redu V4.04 V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI OPREDELITVAMI NALOG VOJSKE V DRUŽBI? OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA SE SPLOH NE STRINJATE IN 5, DA SE V CELOTI STRINJATE.

i) Vojska naj pomaga policiji pri zagotavljanju reda in varnosti.

Vrednost 174175 Frekvenca
5 v celoti se strinjam 251
4 strinjam se 390
3 niti strinjam, niti ne strinjam 140
2 ne strinjam se 128
1 sploh se ne strinjam 125
9 ne vem, b. o. 58
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V404J SV naj pomaga policiji na meji V4.04 V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI OPREDELITVAMI NALOG VOJSKE V DRUŽBI? OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA SE SPLOH NE STRINJATE IN 5, DA SE V CELOTI STRINJATE.

j) Vojska naj pomaga policiji pri čuvanju meje pred prehodi ilegalcev.

Vrednost 175174 Frekvenca
5 v celoti se strinjam 370
4 strinjam se 416
3 niti strinjam, niti ne strinjam 113
2 ne strinjam se 79
1 sploh se ne strinjam 56
9 ne vem, b. o. 58
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V404K SV naj se bori proti terorizmu V4.04 V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI OPREDELITVAMI NALOG VOJSKE V DRUŽBI? OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA SE SPLOH NE STRINJATE IN 5, DA SE V CELOTI STRINJATE.

k) Vojska naj se bori proti terorizmu.

Vrednost 176173 Frekvenca
5 v celoti se strinjam 444
4 strinjam se 359
3 niti strinjam, niti ne strinjam 115
2 ne strinjam se 53
1 sploh se ne strinjam 51
9 ne vem, b. o. 70
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V405 NAJ SV V PRIMERU NARAVNE NESRECE...

V4.05 ALI NAJ SLOVENSKA VOJSKA V PRIMERU VEČJE NARAVNE NESREČE:

Vrednost 177172 Frekvenca
1 sama takoj priskoči na pomoč 654
2 počaka na poziv civilnih oblasti 348
3 ostane ob strani in reševanje prepusti civilni zaščiti 25
9 ne vem 65
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V406 POTREBNOST VOJASKE OBVEZNOSTI?

V4.06 ALI MISLITE, DA BO VOJAŠKA OBVEZNOST, KOT JO IMAMO SEDAJ V SLOVENIJI, V PRIHODNJE ŠE POTREBNA, ALI BI BILA ZA NAS BOLJŠA POKLICNA VOJSKA?

Vrednost 178171 Frekvenca
1 vojaško obveznost v sedanji obliki bomo potrebovali tudi v prihodnje 374
2 v prihodnje bomo potrebovali samo poklicno vojsko 523
9 ne vem, ne morem oceniti, b.o. 195
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V407 NACIN IZBIRANJA KANDIDATOV ZA SLUZENJE:

V4.07 KATERI NAČIN IZBIRANJA KANDIDATOV ZA SLUŽENJE VOJAŠKEGA ROKA BI BIL PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJ PRIMEREN ZA SLOVENIJO?

Vrednost 179170 Frekvenca
1 vojaški rok naj bo obvezen za dekleta in fante 23
2 obvezni vojaški rok za vse fante 345
3 obvezni vojaški rok samo za zdravstveno najbolj sposobne 280
4 obvezni vojaški rok samo za tiste, ki bi bili izžrebani ("loterija") 2
5 služenje vojaškega roka naj bo prostovoljno (samo za tiste, ki bi to sami želeli) 370
9 ne vem, neodločen, b.o. 72
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V408 ALI NAJ BI BILO V PRIHODNJE SLUZENJE VOJ

V4.08 SLUŽENJE VOJAŠKEGA ROKA V SLOVENIJI TRAJA SEDEM MESECEV. KAJ MENITE, ALI NAJ BI BILO V PRIHODNJE SLUŽENJE VOJAŠKEGA ROKA ENAKO DOLGO, KRAJŠE, ALI DALJŠE KOT SEDAJ?

Vrednost 180169 Frekvenca
1 enako dolgo kot sedaj 659
2 krajše 166
3 daljše 132
9 ne vem, ne morem oceniti, b.o. 135
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V409 ALI PODPIRATE MOZNOST ZENSK V SV?

V4.09 ALI VI OSEBNO PODPIRATE, ALI NE PODPIRATE MOŽNOST, DA TUDI ŽENSKE V SLOVENSKI VOJSKI OPRAVLJAJO VOJAŠKI POKLIC?

Vrednost 181168 Frekvenca
1 da, opravljajo naj vse naloge, tudi bojne 335
2 da, vendar naj opravljajo samo nebojne naloge 382
3 nasprotujem kakršnemukoli vključevanju žensk v vojsko 264
9 ne vem, ne morem oceniti, b.o. 111
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V410 ALI PODPIRATE MOZNOST SLUZENJA ZA ZENSKE

V4.10 ALI VI OSEBNO PODPIRATE, ALI NE PODPIRATE MOŽNOST SLUŽENJA VOJAŠKEGA ROKA ZA ŽENSKE V SLOVENSKI VOJSKI?

Vrednost 182167 Frekvenca
1 podpiram, naj bo obvezno za vse ženske, tako kot je za moške 35
2 podpiram, pod pogojem, da je popolnoma prostovoljno 679
3 ne podpiram nobene oblike služenja vojaškega roka za ženske 312
9 ne vem, ne morem oceniti, b.o. 66
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V411 KAKO NAJ BI SLO POPOLNJEVALA VOJASKO REZ

V4.11 KAKO NAJ BI SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU POPOLNJEVALA VOJAŠKO REZERVO (REZERVISTI V VOJNI SESTAVI ENOT)?

Vrednost 183166 Frekvenca
1 z vojaškimi obvezniki, po služenju vojaškega roka 263
2 s prostovoljci, za plačilo 206
3 delno z vojaškimi obvezniki, delno s prostovoljci 313
4 Slovenija ne potrebuje vojaške rezerve 105
9 ne vem, ne morem oceniti 205
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V412 PODPIRA CIVILNO SLUZENJE?

V4.12 ALI VI PODPIRATE CIVILNO SLUŽENJE VOJAŠKEGA ROKA (NADOMESTNO CIVILNO SLUŽBO)?

Vrednost 184165 Frekvenca
1 da, podpiram 712
2 ne, ne podpiram 289
9 ne vem, b.o. 91
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V413 CIVILNO SLUZENJE VPLIVA NA OBRAMBNO SPOS

V4.13 ALI PO VAŠEM MNENJU CIVILNO SLUŽENJE VOJAŠKEGA ROKA VPLIVA NA OBRAMBNO SPOSOBNOST DRŽAVE POZITIVNO, NEGATIVNO, ALI SPLOH NIMA VPLIVA?

Vrednost 185164 Frekvenca
1 pozitivno 267
2 negativno 201
3 nima vpliva 457
9 ne vem, b.o. 167
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V414 NAJ BO CIVILNO SLUZENJE...

V4.14 ALI NAJ BO CIVILNO SLUŽENJE VOJAŠKEGA ROKA (NADOMESTNA CIVILNA SLUŽBA)KRAJŠE, ENAKO DOLGO ALI DALJŠE KOT SLUŽENJE VOJAŠKEGA ROKA?

Vrednost 186163 Frekvenca
1 krajše 76
2 enako dolgo 634
3 daljše 267
9 ne vem, b.o. 114
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V415 VERSKA DUHOVNA OSKRBA VOJAKOV DA BI MORA

V4.15 V SLOVENSKO VOJSKO JE BILA POLETI 2001 UVEDENA VERSKA DUHOVNA OSKRBA VOJAKOV (VOJAŠKI DUHOVNIKI). ALI MENITE, DA BI MORALA BITI:

Vrednost 187162 Frekvenca
1 urejena samo za vernike rimskokatoliške in evangeličanske cerkve 83
2 urejena za vse verske skupnosti, ki delujejo v Sloveniji 284
3 urejena za vse verne vojake ter ljudi različnih svetovnih nazorov v SV (tudi neverujočih) 258
4 sem proti kakršnikoli duhovni oskrbi v SV 246
9 ne vem, ne morem oceniti, b.o. 221
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V416 KAJ NAJ MORS IN SV STORITA Z NEPOTREBNIM

V4.16 KAJ NAJ MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE IN SLOVENSKA VOJSKA STORITA Z OBJEKTI, KI JIH SLOVENSKA VOJSKA NE POTREBUJE VEČ?

Vrednost 188161 Frekvenca
1 vojska naj jih ohrani zase, ker jih bo še rabila 40
2 objekte naj brezplačno data na razpolago za druge dejavnosti (šolstvo, zdravstvo, ipd.) 629
3 objekte naj data v najem, najemnine pa namenita v obrambni proračun 180
4 objekte naj prodata, denar pa namenita v obrambni proračun 139
5 drugo 7
9 ne vem, ne morem oceniti, b.o. 97
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V417 PODPIRA SODELOVANJE SLO V MEDNARODNIH OP

V4.17 ALI PODPIRATE SODELOVANJE SLOVENIJE V MEDNARODNIH MIROVNIH OPERACIJAH ALI NE?

Vrednost 189160 Frekvenca
1 da, podpiram 750
2 ne, ne podpiram 186
9 ne vem 156
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V418A s poklicnimi vojaki V4.18 KAKO NAJ BI PO VAŠEM MNENJU SLOVENIJA SODELOVALA V MEDNARODNIH MIROVNIH OPERACIJAH?

a) s svojimi poklicnimi vojaki

Vrednost 190159 Frekvenca
1 da 743
2 ne 200
9 ne vem, b.o. 149
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V418B s civilnim osebjem V4.18 KAKO NAJ BI PO VAŠEM MNENJU SLOVENIJA SODELOVALA V MEDNARODNIH MIROVNIH OPERACIJAH?

b) s civilnim osebjem (mirovni nadzorniki, opazovalci ipd.)

Vrednost 191158 Frekvenca
1 da 560
2 ne 354
9 ne vem, b.o. 178
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V418C z vojaki prostovoljci V4.18 KAKO NAJ BI PO VAŠEM MNENJU SLOVENIJA SODELOVALA V MEDNARODNIH MIROVNIH OPERACIJAH?

c) s prostovoljci izmed vojakov na služenju vojaškega roka

Vrednost 192157 Frekvenca
1 da 604
2 ne 336
9 ne vem, b.o. 152
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V418D z rezervisti prostovoljci V4.18 KAKO NAJ BI PO VAŠEM MNENJU SLOVENIJA SODELOVALA V MEDNARODNIH MIROVNIH OPERACIJAH?

d) s prostovoljci izmed vojakov v rezervni (sestavi rezervisti)

Vrednost 193156 Frekvenca
1 da 534
2 ne 387
9 ne vem, b.o. 171
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V418E materialno V4.18 KAKO NAJ BI PO VAŠEM MNENJU SLOVENIJA SODELOVALA V MEDNARODNIH MIROVNIH OPERACIJAH?

e) finančno oziroma materialno

Vrednost 194155 Frekvenca
1 da 472
2 ne 433
9 ne vem, b.o. 186
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V418F z ozemljem in zracneim prostom V4.18 KAKO NAJ BI PO VAŠEM MNENJU SLOVENIJA SODELOVALA V MEDNARODNIH MIROVNIH OPERACIJAH?

f) z zagotavljanjem prehoda mirovnim silam preko slovenskega ozemlja in zračnega prostora

Vrednost 195154 Frekvenca
1 da 709
2 ne 209
9 ne vem, b.o. 173
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V418G s policijskimi enotami V4.18 KAKO NAJ BI PO VAŠEM MNENJU SLOVENIJA SODELOVALA V MEDNARODNIH MIROVNIH OPERACIJAH?

g) s policijskimi enotami

Vrednost 196153 Frekvenca
1 da 560
2 ne 339
9 ne vem, b.o. 192
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V419A v humanitarnih operacijah V4.19 ALI SE STRINJATE ALI NE S TEM, DA SLOVENSKA VOJSKA SODELUJE V NASLEDNJIH NALOGAH IZVEN SLOVENIJE?

a) v humanitarnih operacijah, brez orožja

Vrednost 197152 Frekvenca
1 da 912
2 ne 97
3 ne vem, b.o. 81
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V419B v operacijah za mir V4.19 ALI SE STRINJATE ALI NE S TEM, DA SLOVENSKA VOJSKA SODELUJE V NASLEDNJIH NALOGAH IZVEN SLOVENIJE?

b) v operacijah za vzdrževanje miru kjer se orožje lahko uporabi samo v samoobrambi

Vrednost 198151 Frekvenca
1 da 811
2 ne 159
3 ne vem, b.o. 120
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V419C v bojnih operacijah V4.19 ALI SE STRINJATE ALI NE S TEM, DA SLOVENSKA VOJSKA SODELUJE V NASLEDNJIH NALOGAH IZVEN SLOVENIJE?

c) v bojnih operacijah za vzpostavitev miru

Vrednost 199150 Frekvenca
1 da 427
2 ne 504
3 ne vem, b.o. 159
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V420 SLO SE VKLJUCUJE V RAZRESEVANJE YU KRIZE

V4.20 ALI SE PO VAŠI OCENI SLOVENSKA DRŽAVA GLEDE NA BLIŽINO IN POSLEDICE KRIZE NA OZEMLJU NEKDANJE JUGOSLAVIJE PREVEČ, RAVNO PRAV ALI PREMALO VKLJUČUJE V RAZREŠEVANJE TE KRIZE?

Vrednost 200149 Frekvenca
1 preveč 87
2 ravno prav 566
3 premalo 196
9 ne vem, b.o. 243
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V421 V KATERE MIROVNE OPERACIJE NAJ SLO PRISP

V4.21 V KATERE MIROVNE OPERACIJE BI MORALA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU PRISPEVATI NAJVEČ VOJAKOV IN POLICISTOV? (Možen je en odgovor.)

Vrednost 201148 Frekvenca
1 v Bosni in Hercegovini 161
2 na Kosovu 66
3 v Makedoniji 75
4 na Bližnjem in Daljnem vzhodu 28
5 nasprotujem sodelovanju Slovenije v mirovnih operacijah 236
9 ne vem, ne morem oceniti, b.o. 526
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V422 OBRAMBNI IZDATKI V PRIHDNJE...

V4.22 ALI NAJ BI BILI OBRAMBNI IZDATKI V SLOVENIJI V PRIHODNJE PO VAŠEM MNENJU:

Vrednost 202147 Frekvenca
1 večji kot doslej 108
2 enaki kot doslej 451
3 manjši kot doslej 335
9 ne vem, ne morem oceniti, b.o. 198
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V423A 1. NALOGA SV V4.23 ZA KATERE NALOGE SLOVENSKE VOJSKE BI MORALO BITI NAMENJENEGA VEČ DENARJA, MATERIALNIH SREDSTEV IN KADROV? IZBERITE NAJPREJ PRVO NALOGO IN NATO ŠE DRUGO NALOGO SLOVENSKE VOJSKE. (Dva odgovora; razvrsti!)

1. odgovor

Vrednost 203146 Frekvenca
1 za zagotavljanje vojaške obrambe Slovenije 370
2 za izpolnjevanje mednarodnih obrambnih in vojaških obveznosti (OZN, Nato, EU, regionalno sodelovanje) 50
3 za sodelovanje v nalogah zaščite, reševanja in pomoči v Sloveniji 355
4 za sodelovanje v mednarodnih operacijah v podporo miru in humanitarnih operacijah 115
5 drugo 3
6 za nobeno od navedenih 34
9 ne vem, b.o. 158
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V423B 2. NALOGA SV V4.23 ZA KATERE NALOGE SLOVENSKE VOJSKE BI MORALO BITI NAMENJENEGA VEČ DENARJA, MATERIALNIH SREDSTEV IN KADROV? IZBERITE NAJPREJ PRVO NALOGO IN NATO ŠE DRUGO NALOGO SLOVENSKE VOJSKE. (Dva odgovora; razvrsti!)

2. odgovor

Vrednost 204145 Frekvenca
1 za zagotavljanje vojaške obrambe Slovenije 120
2 za izpolnjevanje mednarodnih obrambnih in vojaških obveznosti (OZN, Nato, EU, regionalno sodelovanje) 90
3 za sodelovanje v nalogah zaščite, reševanja in pomoči v Sloveniji 269
4 za sodelovanje v mednarodnih operacijah v podporo miru in humanitarnih operacijah 284
5 drugo 35
6 za nobeno od navedenih 34
9 ne vem, b.o. 250
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V424 CASTNIKI SV NE SMEJO BITI CLANI STRANK?

V4.24 ČASTNIKI SLOVENSKE VOJSKE NE SMEJO BITI ČLANI POLITIČNIH STRANK. ALI TO ODOBRAVATE, ALI NE?

Vrednost 205144 Frekvenca
1 da 753
2 ne 181
9 ne vem, b.o. 158
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V425 BO SLO V PRIHODNOSTI POTREBOVALA VOJSKO?

V4.25 KOLIKO VERJETNO JE, DA BO SLOVENIJA V PRIHODNOSTI ŠE POTREBOVALA VOJSKO?

Vrednost 206143 Frekvenca
1 zelo verjetno 191
2 verjetno 440
3 malo verjetno 332
4 sploh ni verjetno 33
9 ne vem, b.o. 96
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V426_1 civilna zascita V4.26 V NACIONALNEM VARNOSTNEM SISTEMU OBSTAJAJO POLEG VOJAŠKE OBRAMBE TUDI DRUGE SESTAVINE OBRAMBE IN ZAŠČITE. KATERE IZMED NAVEDENIH SESTAVIN BI BILO POTREBNO PO VAŠEM MNENJU V SLOVENIJI BOLJ KREPITI? (Več odgovorov!)

O3 - civilno zaščito

Vrednost 207142 Frekvenca
3 (izbral) 675
1 (ni izbral) 216
9 ne vem, neodločen 192
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V426_2 gospodarska obramba V4.26 V NACIONALNEM VARNOSTNEM SISTEMU OBSTAJAJO POLEG VOJAŠKE OBRAMBE TUDI DRUGE SESTAVINE OBRAMBE IN ZAŠČITE. KATERE IZMED NAVEDENIH SESTAVIN BI BILO POTREBNO PO VAŠEM MNENJU V SLOVENIJI BOLJ KREPITI? (Več odgovorov!)

O3 - gospodarsko obrambo

Vrednost 208141 Frekvenca
3 (izbral) 493
1 (ni izbral) 389
9 ne vem, neodločen 196
" " 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V426_3 psiholoska obramba V4.26 V NACIONALNEM VARNOSTNEM SISTEMU OBSTAJAJO POLEG VOJAŠKE OBRAMBE TUDI DRUGE SESTAVINE OBRAMBE IN ZAŠČITE. KATERE IZMED NAVEDENIH SESTAVIN BI BILO POTREBNO PO VAŠEM MNENJU V SLOVENIJI BOLJ KREPITI? (Več odgovorov!)

O3 - psihološko obrambo (delovanje množičnih medijev v kriznih razmerah)

Vrednost 209140 Frekvenca
3 (izbral) 332
1 (ni izbral) 544
9 ne vem, neodločen 198
" " 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V426_4 obrambne priprave institucij V4.26 V NACIONALNEM VARNOSTNEM SISTEMU OBSTAJAJO POLEG VOJAŠKE OBRAMBE TUDI DRUGE SESTAVINE OBRAMBE IN ZAŠČITE. KATERE IZMED NAVEDENIH SESTAVIN BI BILO POTREBNO PO VAŠEM MNENJU V SLOVENIJI BOLJ KREPITI? (Več odgovorov!)

O3 - obrambne priprave oblastnih in političnih institucij

Vrednost 210139 Frekvenca
3 (izbral) 183
1 (ni izbral) 685
9 ne vem, neodločen 199
" " 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V426_5 priprave za druge oblike odpora V4.26 V NACIONALNEM VARNOSTNEM SISTEMU OBSTAJAJO POLEG VOJAŠKE OBRAMBE TUDI DRUGE SESTAVINE OBRAMBE IN ZAŠČITE. KATERE IZMED NAVEDENIH SESTAVIN BI BILO POTREBNO PO VAŠEM MNENJU V SLOVENIJI BOLJ KREPITI? (Več odgovorov!)

O3 - priprave za druge neoborožene oblike odpora

Vrednost 211138 Frekvenca
3 (izbral) 321
1 (ni izbral) 553
9 ne vem, neodločen 200
" " 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V427A plaz pod Mangartom V4.27 KAKO BI OCENILI DELOVANJE SLOVENSKEGA SISTEMA VARSTVA PRED NESREČAMI OB NASLEDNJIH NEDAVNIH DOGODKIH:

a) plaz pod Mangartom

Vrednost 212137 Frekvenca
5 zelo uspešno 43
4 uspešno 426
3 niti uspešno niti neuspešno 292
2 neuspešno 176
1 zelo neuspešno 60
9 ne vem b. o. 95
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V427B susa poleti 2001 V4.27 KAKO BI OCENILI DELOVANJE SLOVENSKEGA SISTEMA VARSTVA PRED NESREČAMI OB NASLEDNJIH NEDAVNIH DOGODKIH:

b) suša poleti 2001

Vrednost 213136 Frekvenca
5 zelo uspešno 13
4 uspešno 164
3 niti uspešno niti neuspešno 291
2 neuspešno 349
1 zelo neuspešno 97
9 ne vem b. o. 178
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V427C pozari poleti 2001 V4.27 KAKO BI OCENILI DELOVANJE SLOVENSKEGA SISTEMA VARSTVA PRED NESREČAMI OB NASLEDNJIH NEDAVNIH DOGODKIH:

c) požari na Primorskem poleti 2001

Vrednost 214135 Frekvenca
5 zelo uspešno 34
4 uspešno 375
3 niti uspešno niti neuspešno 225
2 neuspešno 98
1 zelo neuspešno 32
9 ne vem b. o. 328
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V428 KATERA DRZAVA BI SLOPOMAGALA?

V4.28 DENIMO, DA BI SE V SLOVENIJI DOGODILA HUDA NARAVNA NESREČA. KATERA OD NAŠTETIH DRŽAV BI PO VAŠEM MNENJU SLOVENIJI V PRIMERU TAKŠNE NESREČE NAJPREJ POMAGALA? (En odgovor!)

Vrednost 215134 Frekvenca
1 Italija 118
2 Avstrija 289
3 Madžarska 22
4 Hrvaška 66
5 Nemčija 174
6 ZDA 75
7 katera druga 17
8 nobena 34
9 ne vem, b.o. 297
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V501A Org.za varnost,sodelovanje v EU V5.00 VARNOSTNE INTEGRACIJE V EVROPI V5.01 OCENITE, ALI POZNATE IN ČE POZNATE, KOLIKO ZAUPATE NASLEDNJIM INSTITUCIJAM, KI SE UKVARJAJO Z EVROPSKIMI VARNOSTNIMI PROBLEMI? ZAUPANJE OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 4, PRI ČEMER 4 POMENI DA TEJ INSTITUCIJI ZELO ZAUPATE IN 1, DA INSTITUCIJI SPLOH NE ZAUPATE.

a) Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi

Vrednost 216133 Frekvenca
4 zelo zaupam 32
3 zaupam 219
2 deloma zaupam 330
1 sploh ne zaupam 53
8 ne vem, b.o. 98
9 ne poznam 358
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V501B Evropska unija V5.00 VARNOSTNE INTEGRACIJE V EVROPI V5.01 OCENITE, ALI POZNATE IN ČE POZNATE, KOLIKO ZAUPATE NASLEDNJIM INSTITUCIJAM, KI SE UKVARJAJO Z EVROPSKIMI VARNOSTNIMI PROBLEMI? ZAUPANJE OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 4, PRI ČEMER 4 POMENI DA TEJ INSTITUCIJI ZELO ZAUPATE IN 1, DA INSTITUCIJI SPLOH NE ZAUPATE.

b) Evropska unija

Vrednost 217132 Frekvenca
4 zelo zaupam 44
3 zaupam 311
2 deloma zaupam 425
1 sploh ne zaupam 106
8 ne vem, b.o. 100
9 ne poznam 105
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V501C NATO V5.00 VARNOSTNE INTEGRACIJE V EVROPI V5.01 OCENITE, ALI POZNATE IN ČE POZNATE, KOLIKO ZAUPATE NASLEDNJIM INSTITUCIJAM, KI SE UKVARJAJO Z EVROPSKIMI VARNOSTNIMI PROBLEMI? ZAUPANJE OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 4, PRI ČEMER 4 POMENI DA TEJ INSTITUCIJI ZELO ZAUPATE IN 1, DA INSTITUCIJI SPLOH NE ZAUPATE.

c) NATO

Vrednost 218131 Frekvenca
4 zelo zaupam 59
3 zaupam 351
2 deloma zaupam 351
1 sploh ne zaupam 131
8 ne vem, b.o. 101
9 ne poznam 98
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V501D OZN V5.00 VARNOSTNE INTEGRACIJE V EVROPI V5.01 OCENITE, ALI POZNATE IN ČE POZNATE, KOLIKO ZAUPATE NASLEDNJIM INSTITUCIJAM, KI SE UKVARJAJO Z EVROPSKIMI VARNOSTNIMI PROBLEMI? ZAUPANJE OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 4, PRI ČEMER 4 POMENI DA TEJ INSTITUCIJI ZELO ZAUPATE IN 1, DA INSTITUCIJI SPLOH NE ZAUPATE.

d) Organizacija združenih narodov , OZN

Vrednost 219130 Frekvenca
4 zelo zaupam 92
3 zaupam 405
2 deloma zaupam 302
1 sploh ne zaupam 67
8 ne vem, b.o. 104
9 ne poznam 121
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V501E Svet Evrope V5.00 VARNOSTNE INTEGRACIJE V EVROPI V5.01 OCENITE, ALI POZNATE IN ČE POZNATE, KOLIKO ZAUPATE NASLEDNJIM INSTITUCIJAM, KI SE UKVARJAJO Z EVROPSKIMI VARNOSTNIMI PROBLEMI? ZAUPANJE OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 4, PRI ČEMER 4 POMENI DA TEJ INSTITUCIJI ZELO ZAUPATE IN 1, DA INSTITUCIJI SPLOH NE ZAUPATE.

e) Svet Evrope

Vrednost 220129 Frekvenca
4 zelo zaupam 39
3 zaupam 295
2 deloma zaupam 308
1 sploh ne zaupam 65
8 ne vem, b.o. 132
9 ne poznam 252
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V502_1 z dobrimi medsosedskimi odnosi V5.02 KAKO BI SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE NAJBOLJ UČINKOVITO ZAGOTAVLJALA VOJAŠKO VARNOST? (Možnih je več odgovorov!)

O3 - z dobrimi medsosedskimi odnosi

Vrednost 221128 Frekvenca
3 (izbral) 807
1 (ni izbral) 133
8 Slovenija ne bo vojaško ogrožena 41
9 ne vem, ne morem oceniti 103
" " 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V502_2 z obrambnimi sporazumi V5.02 KAKO BI SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE NAJBOLJ UČINKOVITO ZAGOTAVLJALA VOJAŠKO VARNOST? (Možnih je več odgovorov!)

O3 - z obrambnimi sporazumi z drugimi državami

Vrednost 222127 Frekvenca
3 (izbral) 527
1 (ni izbral) 401
8 Slovenija ne bo vojaško ogrožena 40
9 ne vem, ne morem oceniti 104
" " 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V502_3 s krepitvijo SV V5.02 KAKO BI SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE NAJBOLJ UČINKOVITO ZAGOTAVLJALA VOJAŠKO VARNOST? (Možnih je več odgovorov!)

O3 - s krepitvijo slovenske vojske

Vrednost 223126 Frekvenca
3 (izbral) 346
1 (ni izbral) 576
8 Slovenija ne bo vojaško ogrožena 40
9 ne vem, ne morem oceniti 108
" " 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V502_4 s krepitvijo policije V5.02 KAKO BI SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE NAJBOLJ UČINKOVITO ZAGOTAVLJALA VOJAŠKO VARNOST? (Možnih je več odgovorov!)

O3 - s krepitvijo slovenske policije

Vrednost 224125 Frekvenca
3 (izbral) 256
1 (ni izbral) 665
8 Slovenija ne bo vojaško ogrožena 40
9 ne vem, ne morem oceniti 107
" " 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V502_5 s prikljucitvijo k NATO V5.02 KAKO BI SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE NAJBOLJ UČINKOVITO ZAGOTAVLJALA VOJAŠKO VARNOST? (Možnih je več odgovorov!)

O3 - s priključitvijo k NATO

Vrednost 225124 Frekvenca
3 (izbral) 433
1 (ni izbral) 491
8 Slovenija ne bo vojaško ogrožena 40
9 ne vem, ne morem oceniti 108
" " 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V502_6 z vojsko v vseevropskih silah V5.02 KAKO BI SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE NAJBOLJ UČINKOVITO ZAGOTAVLJALA VOJAŠKO VARNOST? (Možnih je več odgovorov!)

O3 - s samostojno vojsko v okviru vseevropskih oboroženih sil

Vrednost 226123 Frekvenca
3 (izbral) 222
1 (ni izbral) 696
8 Slovenija ne bo vojaško ogrožena 40
9 ne vem, ne morem oceniti 109
" " 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V503 SE STRINJA S PROZADEVANJI, DA BI SLO POS

V5.03 SLOVENSKA VLADA IN PARLAMENT SI PRIZADEVATA, DA BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA EU. ALI SE S TEMI PRIZADEVANJI STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE?

Vrednost 227122 Frekvenca
1 se strinjam 622
2 se ne strinjam 216
9 neopredeljen, ne vem, b.o. 254
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V504 SE STRINJA S PROZADEVANJI, DA BI SLO POS

V5.04 SLOVENSKA VLADA IN PARLAMENT SI PRIZADEVATA, DA BI SLOVENIJA POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA NATA. ALI SE S TEMI PRIZADEVANJI STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE?

Vrednost 228121 Frekvenca
1 se strinjam 580
2 se ne strinjam 265
9 neopredeljen, ne vem, b.o. 247
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V505 O VPRASANJU VKLJUCITVE SLO V NATO NAJ OD

V5.05 KAJ MENITE, ALI NAJ O VPRAŠANJU VKLJUČITVE SLOVENIJE V ZVEZO NATO ODLOČI PARLAMENT, ALI NAJ O TEM ODLOČIJO VSI DRŽAVLJANI REPUBLIKE SLOVENIJE NA REFERENDUMU?

Vrednost 229120 Frekvenca
1 odloči naj parlament 200
2 odločijo naj vsi državljani Repuplike Slovenije na referendumu 793
9 ne vem, neodločen, b.o. 99
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V506A povecal bi se ugled Slo V5.06 POGLEDI LJUDI NA PREDNOSTI IN SLABOSTI ČLANSTVA V NATU NISO POVSEM ENOTNI. KAKO VERJETNE BI PO VAŠEM MNENJU BILE NASLEDNJE POSLEDICE VKLJUČITVE SLOVENIJE V NATO? OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 4, PRI ČEMER 1 POMENI, DA TOVRSTNE POSLEDICE SPLOH NISO VERJETNE, 4 PA POMENI, DA SO TAKŠNE POSLEDICE ZELO VERJETNE.

a) povečal bi se ugled Slovenije v mednarodni skupnosti

Vrednost 230119 Frekvenca
4 zelo verjetno 199
3 malo verjetno 471
2 verjetno 218
1 sploh ni verjetno 59
9 ne vem, b.o. 144
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V506B suverenost Slo omejena V5.06 POGLEDI LJUDI NA PREDNOSTI IN SLABOSTI ČLANSTVA V NATU NISO POVSEM ENOTNI. KAKO VERJETNE BI PO VAŠEM MNENJU BILE NASLEDNJE POSLEDICE VKLJUČITVE SLOVENIJE V NATO? OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 4, PRI ČEMER 1 POMENI, DA TOVRSTNE POSLEDICE SPLOH NISO VERJETNE, 4 PA POMENI, DA SO TAKŠNE POSLEDICE ZELO VERJETNE.

b) s članstvom v NATO bi bila suverenost Slovenije omejena

Vrednost 231118 Frekvenca
4 zelo verjetno 103
3 malo verjetno 351
2 verjetno 281
1 sploh ni verjetno 118
9 ne vem, b.o. 238
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V506C lazji dostop do orozja V5.06 POGLEDI LJUDI NA PREDNOSTI IN SLABOSTI ČLANSTVA V NATU NISO POVSEM ENOTNI. KAKO VERJETNE BI PO VAŠEM MNENJU BILE NASLEDNJE POSLEDICE VKLJUČITVE SLOVENIJE V NATO? OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 4, PRI ČEMER 1 POMENI, DA TOVRSTNE POSLEDICE SPLOH NISO VERJETNE, 4 PA POMENI, DA SO TAKŠNE POSLEDICE ZELO VERJETNE.

c) slovenske oborožene sile bi imele lažji dostop do sodobnejšega orožja

Vrednost 232117 Frekvenca
4 zelo verjetno 228
3 malo verjetno 522
2 verjetno 133
1 sploh ni verjetno 34
9 ne vem, b.o. 174
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V506D olajsalo vkljucitev Slo v EU V5.06 POGLEDI LJUDI NA PREDNOSTI IN SLABOSTI ČLANSTVA V NATU NISO POVSEM ENOTNI. KAKO VERJETNE BI PO VAŠEM MNENJU BILE NASLEDNJE POSLEDICE VKLJUČITVE SLOVENIJE V NATO? OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 4, PRI ČEMER 1 POMENI, DA TOVRSTNE POSLEDICE SPLOH NISO VERJETNE, 4 PA POMENI, DA SO TAKŠNE POSLEDICE ZELO VERJETNE.

d) to bi olajšalo vključitev Slovenije v EU

Vrednost 233116 Frekvenca
4 zelo verjetno 189
3 malo verjetno 488
2 verjetno 155
1 sploh ni verjetno 72
9 ne vem, b.o. 186
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V506E oborozene sile bi postale bolj ucinkovit V5.06 POGLEDI LJUDI NA PREDNOSTI IN SLABOSTI ČLANSTVA V NATU NISO POVSEM ENOTNI. KAKO VERJETNE BI PO VAŠEM MNENJU BILE NASLEDNJE POSLEDICE VKLJUČITVE SLOVENIJE V NATO? OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 4, PRI ČEMER 1 POMENI, DA TOVRSTNE POSLEDICE SPLOH NISO VERJETNE, 4 PA POMENI, DA SO TAKŠNE POSLEDICE ZELO VERJETNE.

e) slovenske oborožene sile bi z vstopom v NATO postale bolj učinkovite

Vrednost 234115 Frekvenca
4 zelo verjetno 157
3 malo verjetno 459
2 verjetno 231
1 sploh ni verjetno 66
9 ne vem, b.o. 178
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V506F tuje osebje bi bilo motec dejavnik V5.06 POGLEDI LJUDI NA PREDNOSTI IN SLABOSTI ČLANSTVA V NATU NISO POVSEM ENOTNI. KAKO VERJETNE BI PO VAŠEM MNENJU BILE NASLEDNJE POSLEDICE VKLJUČITVE SLOVENIJE V NATO? OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 4, PRI ČEMER 1 POMENI, DA TOVRSTNE POSLEDICE SPLOH NISO VERJETNE, 4 PA POMENI, DA SO TAKŠNE POSLEDICE ZELO VERJETNE.

f) tuje osebje v vojaških bazah v Sloveniji bi predstavljalo moteč dejavnik v družbenem okolju

Vrednost 235114 Frekvenca
4 zelo verjetno 129
3 malo verjetno 291
2 verjetno 305
1 sploh ni verjetno 134
9 ne vem, b.o. 232
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V506G okrepila bi se varnost Slo V5.06 POGLEDI LJUDI NA PREDNOSTI IN SLABOSTI ČLANSTVA V NATU NISO POVSEM ENOTNI. KAKO VERJETNE BI PO VAŠEM MNENJU BILE NASLEDNJE POSLEDICE VKLJUČITVE SLOVENIJE V NATO? OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 4, PRI ČEMER 1 POMENI, DA TOVRSTNE POSLEDICE SPLOH NISO VERJETNE, 4 PA POMENI, DA SO TAKŠNE POSLEDICE ZELO VERJETNE.

g) okrepila bi se vojaška varnost Slovenije

Vrednost 236113 Frekvenca
4 zelo verjetno 243
3 malo verjetno 498
2 verjetno 148
1 sploh ni verjetno 48
9 ne vem, b.o. 154
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V506H podjetja bi sodelovala tujih projektih V5.06 POGLEDI LJUDI NA PREDNOSTI IN SLABOSTI ČLANSTVA V NATU NISO POVSEM ENOTNI. KAKO VERJETNE BI PO VAŠEM MNENJU BILE NASLEDNJE POSLEDICE VKLJUČITVE SLOVENIJE V NATO? OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 4, PRI ČEMER 1 POMENI, DA TOVRSTNE POSLEDICE SPLOH NISO VERJETNE, 4 PA POMENI, DA SO TAKŠNE POSLEDICE ZELO VERJETNE.

h) slovenska podjetja bi lahko sodelovala v vojaških projektih držav članic NATO

Vrednost 237112 Frekvenca
4 zelo verjetno 157
3 malo verjetno 423
2 verjetno 222
1 sploh ni verjetno 61
9 ne vem, b.o. 228
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V507A zracni prostora za NATOva letala V5.07 ČE BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA ZVEZE NATO, BI S TEM SPREJELA TUDI DOLOČENE OBVEZNOSTI. KOLIKO PODPIRATE OZIROMA NASPROTUJETE NASLEDNJIM MOREBITNIM OBVEZNOSTIM SLOVENIJE KOT ČLANICE NATA? OCENITE Z OCENAMI OD 1 DO 4, KJER 1 POMENI DA TEJ OBVEZNOSTI V CELOTI NASPROTUJETE, 4 PA POMENI, DA TO OBVEZNOST V CELOTI PODPIRATE.

a) uporaba slovenskega zračnega prostora za prelete NATO-vih letal

Vrednost 238111 Frekvenca
4 v celoti podpiram 288
3 deloma podpiram 408
2 deloma nasprotujem 149
1 v celoti nasprotujem 124
9 ne vem, b.o. 123
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V507B enote v obrambi clanic NATO V5.07 ČE BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA ZVEZE NATO, BI S TEM SPREJELA TUDI DOLOČENE OBVEZNOSTI. KOLIKO PODPIRATE OZIROMA NASPROTUJETE NASLEDNJIM MOREBITNIM OBVEZNOSTIM SLOVENIJE KOT ČLANICE NATA? OCENITE Z OCENAMI OD 1 DO 4, KJER 1 POMENI DA TEJ OBVEZNOSTI V CELOTI NASPROTUJETE, 4 PA POMENI, DA TO OBVEZNOST V CELOTI PODPIRATE.

b) sodelovanje enot slovenske vojske v obrambi drugih članic NATO

Vrednost 239110 Frekvenca
4 v celoti podpiram 189
3 deloma podpiram 393
2 deloma nasprotujem 191
1 v celoti nasprotujem 156
9 ne vem, b.o. 163
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V507C namestitev NATO enot v Slo V5.07 ČE BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA ZVEZE NATO, BI S TEM SPREJELA TUDI DOLOČENE OBVEZNOSTI. KOLIKO PODPIRATE OZIROMA NASPROTUJETE NASLEDNJIM MOREBITNIM OBVEZNOSTIM SLOVENIJE KOT ČLANICE NATA? OCENITE Z OCENAMI OD 1 DO 4, KJER 1 POMENI DA TEJ OBVEZNOSTI V CELOTI NASPROTUJETE, 4 PA POMENI, DA TO OBVEZNOST V CELOTI PODPIRATE.

c) namestitev NATO-vih enot v Sloveniji

Vrednost 240109 Frekvenca
4 v celoti podpiram 95
3 deloma podpiram 308
2 deloma nasprotujem 277
1 v celoti nasprotujem 263
9 ne vem, b.o. 149
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V507D izvajanje vaj NATO v Slo V5.07 ČE BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA ZVEZE NATO, BI S TEM SPREJELA TUDI DOLOČENE OBVEZNOSTI. KOLIKO PODPIRATE OZIROMA NASPROTUJETE NASLEDNJIM MOREBITNIM OBVEZNOSTIM SLOVENIJE KOT ČLANICE NATA? OCENITE Z OCENAMI OD 1 DO 4, KJER 1 POMENI DA TEJ OBVEZNOSTI V CELOTI NASPROTUJETE, 4 PA POMENI, DA TO OBVEZNOST V CELOTI PODPIRATE.

d) izvajanje vaj NATO-vih sil na ozemlju Slovenije

Vrednost 241108 Frekvenca
4 v celoti podpiram 93
3 deloma podpiram 303
2 deloma nasprotujem 265
1 v celoti nasprotujem 288
9 ne vem, b.o. 143
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V507E povecanje obrambnih izdatkov V5.07 ČE BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA ZVEZE NATO, BI S TEM SPREJELA TUDI DOLOČENE OBVEZNOSTI. KOLIKO PODPIRATE OZIROMA NASPROTUJETE NASLEDNJIM MOREBITNIM OBVEZNOSTIM SLOVENIJE KOT ČLANICE NATA? OCENITE Z OCENAMI OD 1 DO 4, KJER 1 POMENI DA TEJ OBVEZNOSTI V CELOTI NASPROTUJETE, 4 PA POMENI, DA TO OBVEZNOST V CELOTI PODPIRATE.

e) izdatno povečanje obrambnih izdatkov

Vrednost 242107 Frekvenca
4 v celoti podpiram 40
3 deloma podpiram 161
2 deloma nasprotujem 277
1 v celoti nasprotujem 467
9 ne vem, b.o. 147
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V507F jedrsko orozje v Slo V5.07 ČE BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA ZVEZE NATO, BI S TEM SPREJELA TUDI DOLOČENE OBVEZNOSTI. KOLIKO PODPIRATE OZIROMA NASPROTUJETE NASLEDNJIM MOREBITNIM OBVEZNOSTIM SLOVENIJE KOT ČLANICE NATA? OCENITE Z OCENAMI OD 1 DO 4, KJER 1 POMENI DA TEJ OBVEZNOSTI V CELOTI NASPROTUJETE, 4 PA POMENI, DA TO OBVEZNOST V CELOTI PODPIRATE.

f) namestitev jedrskega orožja na ozemlju Slovenije

Vrednost 243106 Frekvenca
4 v celoti podpiram 6
3 deloma podpiram 23
2 deloma nasprotujem 55
1 v celoti nasprotujem 890
9 ne vem, b.o. 118
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V508 KDAJ BO SLO POSTALA CLANICA NATA?

V5.08 SLOVENSKA DRŽAVA SI PRIZADEVA ZA ČIM HITREJŠI VSTOP V NATO. KDAJ BO PO VAŠEM MNENJU SLOVENIJA DEJANSKO POSTALA ČLANICA NATA?

Vrednost 244105 Frekvenca
1 do leta 2004 261
2 od leta 2005 do leta 2008 360
3 po letu 2008 81
4 nikoli ne bo postala članica Nata 44
9 ne vem, ne morem oceniti, b.o. 346
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V509 NA KATEREM KRITERIJU EU SLO ZAOSTAJA?

V5.09 ZA VČLANITEV DRŽAVE V NATO MORAJO BITI IZPOLNJENI NASLEDNJI KRITERIJI: TRŽNA EKONOMIJA, PRAVNA DRŽAVA, USTREZNE VOJAŠKE ZMOGLJIVOSTI IN DEMOKRATIČEN POLITIČEN SISTEM. NA KATEREM IZMED NAVEDENIH KRITERIJEV, PO VAŠEM MNENJU SLOVENIJA NAJBOLJ ZAOSTAJA?

Vrednost 245104 Frekvenca
1 glede tržne ekonomije 174
2 glede pravne države 266
3 glede svojih vojaških zmogljivosti 139
4 glede demokratičnosti političnega sistema 138
5 nikjer, izpolnjuje vse kriterije 54
9 ne vem, b.o. 321
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V510 OBVESCENOST O VKLJUCEVANJU V NATO:

V5.10 O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V NATO SE V ZADNJEM ČASU PRECEJ POROČA IN GOVORI. KAJ BI REKLI, ALI STE O TEM ZELO DOBRO ALI ZELO SLABO OBVEŠČENI? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO SLABO OBVEŠČENI, 5 PA, DA STE O TEM ZELO DOBRO OBVEŠČENI.

Vrednost 246103 Frekvenca
1 1 - zelo slabo 97
2 2 184
3 3 503
4 4 183
5 5 - zelo dobro 64
9 ne vem, b.o. 61
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V511_1 radio V5.11 OD KOD PREDVSEM DOBIVATE INFORMACIJE GLEDE VKLJUČEVANJA SLOVENIJE V NATO? (Možnih je več odgovorov)

O3 - radio

Vrednost 247102 Frekvenca
3 (izbral) 621
1 (ni izbral) 416
9 nikjer 42
" " 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V511_2 televizija V5.11 OD KOD PREDVSEM DOBIVATE INFORMACIJE GLEDE VKLJUČEVANJA SLOVENIJE V NATO? (Možnih je več odgovorov)

O3 - televizija

Vrednost 248101 Frekvenca
3 (izbral) 970
1 (ni izbral) 78
9 nikjer 41
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V511_3 casopisi,revije V5.11 OD KOD PREDVSEM DOBIVATE INFORMACIJE GLEDE VKLJUČEVANJA SLOVENIJE V NATO? (Možnih je več odgovorov)

O3 - časopisi, revije

Vrednost 249100 Frekvenca
3 (izbral) 675
1 (ni izbral) 361
9 nikjer 43
" " 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V511_4 prijatelji,znanci V5.11 OD KOD PREDVSEM DOBIVATE INFORMACIJE GLEDE VKLJUČEVANJA SLOVENIJE V NATO? (Možnih je več odgovorov)

O3 - prijatelji, znanci

Vrednost 25099 Frekvenca
3 (izbral) 203
1 (ni izbral) 814
9 nikjer 44
" " 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V511_5 sodelavci V5.11 OD KOD PREDVSEM DOBIVATE INFORMACIJE GLEDE VKLJUČEVANJA SLOVENIJE V NATO? (Možnih je več odgovorov)

O3 - sodelavci

Vrednost 25198 Frekvenca
3 (izbral) 81
1 (ni izbral) 936
9 nikjer 44
" " 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V511_6 internet V5.11 OD KOD PREDVSEM DOBIVATE INFORMACIJE GLEDE VKLJUČEVANJA SLOVENIJE V NATO? (Možnih je več odgovorov)

O3 - internet

Vrednost 25297 Frekvenca
3 (izbral) 74
1 (ni izbral) 944
9 nikjer 44
" " 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V511_7 drugje V5.11 OD KOD PREDVSEM DOBIVATE INFORMACIJE GLEDE VKLJUČEVANJA SLOVENIJE V NATO? (Možnih je več odgovorov)

O3 - drugje

Vrednost 25396 Frekvenca
3 (izbral) 31
1 (ni izbral) 986
9 nikjer 44
" " 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V512 VAS INF. O VKLJUCEVANJU SLO V NATO ZANIM

V5.12 ALI VAS INFORMACIJE O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V NATO ZANIMAJO? OCENITE Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA VAS INFORMACIJE SPLOH NE ZANIMAJO, 5 PA POMENI, DA VAS INFORMACIJE V ZVEZI Z VKLJUČEVANJEM SLOVENIJE V NATO ZELO ZANIMAJO.

Vrednost 25495 Frekvenca
1 1 - sploh ne 160
2 2 204
3 3 389
4 4 208
5 5 - zelo 100
9 ne vem, b.o. 31
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V513A siritev clanstva V5.13 KOLIKO JE PO VAŠEM MNENJU VERJETNO, DA SE BO NATO V BLIŽNJI PRIHODNOSTI ŠE UKVARJAL Z NASLEDNJIMI VPRAŠANJI? OCENITE Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TO NI PRAV NIČ VERJETNO, 5 PA, DA JE TO ZELO VERJETNO.

a) širitev članstva

Vrednost 25594 Frekvenca
5 5 - zelo verjetno 236
4 4 285
3 3 275
2 2 64
1 1 - prav nič verjetno 19
9 ne vem b.o. 213
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V513B notranja reforma NATO V5.13 KOLIKO JE PO VAŠEM MNENJU VERJETNO, DA SE BO NATO V BLIŽNJI PRIHODNOSTI ŠE UKVARJAL Z NASLEDNJIMI VPRAŠANJI? OCENITE Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TO NI PRAV NIČ VERJETNO, 5 PA, DA JE TO ZELO VERJETNO.

b) notranja reforma NATO

Vrednost 25693 Frekvenca
5 5 - zelo verjetno 118
4 4 229
3 3 267
2 2 75
1 1 - prav nič verjetno 33