Slovensko javno mnenje 2012/1: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti, Mednarodna raziskava o družini in spreminjanju spolnih vlog IV., Primerjalna raziskava volilnih sistemov CSES V. in Longitudinalni program SJM 2012

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM121
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM121_V1
Glavni avtor(ji):
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Štebe, Janez
 • Malnar, Brina
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
 • Malešič, Marjan
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Toš, Niko
 • Bernik, Ivan
 • Miheljak, Vlado
 • Jelušič, Ljubica
 • Grizold, Anton
 • Garb, Maja
 • Prebilič, Vladimir
 • Prezelj, Iztok
 • Svete, Uroš
 • Grošelj, Klemen
 • Juvan, Jelena
 • Kopač, Erik
 • Zupančič, Rok
 • Vuga, Janja
 • Falle, Rebeka
 • Zajšek, Špela
 • Broder, Živa
 • Kuferšin, Bojan
 • Kecman, Ivi
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Slovenija, Ljubljana; 2012)

Finančna podpora:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Serija:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi lahko anketo Slovensko javno mnenje (SJM) primerjamo s splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno relevantne podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v nekatere najpomembnejše mednarodne družboslovne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom lahko izvaja tudi projekt, ki je posvečen specifični konkretni tematiki.

 • ISSP/Mednarodna splošna družboslovna anketa = International Social Survey Programme

  Mednarodna družboslovna anketa (ISSP) je kontinuiran program mednarodnega sodelovanja v letnih anketah, ki pokrivajo pomembne teme za družboslovno znanstveno raziskovanje. Združuje že obstoječe družbeno-znanstvene projekte in usklajuje raziskovalne cilje ter tako dodaja posameznim nacionalnim raziskavam mednarodni in medkulturni vidik. Vsaka posamezna raziskava (tematski modul) se ukvarja z določeno družboslovno tematiko. Tako raziskave ISSP do sedaj vsebujejo vprašanja o odnosu posameznika do številnih družbenih tem, kot so: okolje, vloga vlade, družbene neenakosti, socialno podporo, družina in spolne vloge, delo in delovne usmeritve, religija, državljanstvo, nacionalna identiteta, zdravje in zdravstveni sistem. Prva raziskava je bila izvedena v letih 1985/86 v šestih državah, danes pa ima ISSP preko 40 držav članic po vsem svetu. (http://www.issp.org/)

 • CSES/Mednarodna raziskava volilnih sistemov = Comparative Study of Electoral Systems

  Mednarodna raziskava volilnih sistemov (CSES) je program mednarodnega sodelovanja pri volilnih raziskavah, izvedenih v več kot 50 utrjenih in na novo nastalih demokracijah. Zasnovana je s ciljem pridobiti primerjalne podatke, primerne za analizo razumevanja volitev, družbenih delitev, ki vplivajo na volilne preference, odnosa do demokratičnih inštitucij in procesov v pogojih različnih inštitucionalnih ureditev volilnih sistemov. CSES raziskava koordinira zbirko podatkov med različnimi državami in s tem poskuša povečati razumevanje volilnega vedenja, kar ne bi bilo mogoče le z analizo obstoječih sekundarnih podatkov. (http://www.cses.org)

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z življenjem, občutek varnosti, dejavniki ogrožanja varnosti, uporaba vojaške sile, zaupanje v institucije, varnostni sistem Slovenije, naloge vojske, ocena delovanja slovenskega sistema zaščite, reševanja in pomoči, Slovenija v mednarodnih mirovnih misijah, članstvo v NATO, teroristična ogroženost Slovenije, varnost zračnega prostora, vojaški poklic, stališče do žensk v vojski, delovanje vlade, življenjski standard, razlike v dohodkih, volitve v državni zbor, izbor stranke za volitve v parlament, odnos do strank in volitev, naklonjenost politikom, uvrstitev strank glede na levo-desno politično orientacijo, zadovoljstvo z delovanjem demokracije, strankarske preference, prihodki v gospodinjstvu, zaposlitev, družbena stališča, lastnosti kapitalistične in socialistične družbe, odgovornost države, stališče o vlogi ženske v družini, zaposlenost mater, stališče o zakonski zvezi, ločitev, pomen otrok za družinsko življenje, porodniški dopust, odnos do splava, delitev dela v gospodinjstvu, skrb za otroke, vzgoja otrok, ocena osebne sreče, demografija, stališča o družbeni neenakosti, politična participacija

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - družinsko življenje in zakonska zveza
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
NE-ZADOVOLJSTVA
OGROŽANJE VARNOSTI
VARNOSTNA KULTURA
VARNOSTNI SISTEM SLOVENIJE
MEDNARODNE VOJAŠKE OPERACIJE IN MISIJE
VARNOSTNE INTEGRACIJE V EVROPI
MEDNARODNI TERORIZEM
VOJAŠKI POKLIC
OCENE DRUŽBENIH RAZMER IN VREDNOTE
POVOLILNA RAZISKAVA
VREDNOTE
POGLEDI NA DRUŽINO
DEMOGRAFIJA


Povzetek:

Raziskava SJM121 je sestavljena iz treh sklopov: iz Raziskave o nacionalni in mednarodni varnosti, Mednarodne raziskave o družini in spreminjanju spolnih vlog (ISSP 2012) in Primerjalne raziskave volilnih sistemov (CSES 2012). Sklop Raziskave o nacionalni in mednarodni varnosti obravnava teme: ogrožanje varnosti, varnostna kultura, varnostni sistemi Slovenije, mednarodne vojaške operacije in misije, varnostne integracije v Evropi, mednarodni terorizem in vojaški poklic. Sklop Mednarodne raziskave o družini in spreminjanju spolnih vlog (ISSP 2012) obravnava poglede na družino, stališča o vlogi žensk v družini in pri zaposlitvi, skrb za otroke, delitev dela v gospodinjstvu, stališča do spolnih vlog, spolnosti in partnerskih razmerij, poroka, ločitev, homoseksualnost, vprašanja o abortusu. Vprašanja zajemajo tudi stališča o ekologiji in ekološke navade. V sklopu Primerjalne raziskave volilnih sistemov (CSES 2012) je izveden četrti modul CSES, ki izpostavlja tematiko stališč podpore regulaciji družbene neenakosti s strani države in kako se to prepleta z oblikovanjem politične podpore. Slednje je mogoče primerjati tudi z subjektivno oceno stanja in perspektive gospodarstva. Četrti modul vsebuje tudi posebna vprašanja, ki merijo mobilizacijo volivcev prek različnih novih medijev v primerjavi s tradicionalnimi načini. Primerjalne raziskave: SJM032, SJM052, SJM092.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 27. marec 2012 - 28. maj 2012
Čas izdelave: 2012
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi. Raziskava je bila izvedena na reprezentativnem vzorcu (N=1800) polnoletnih državljanov Republike Slovenije v 120 krajevnih enotah. Realiziran vzorec N=1034.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI).

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SJM121 - Slovensko javno mnenje 2012/1 [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 450
 • število enot: 1034

Verzija: 31. december 2013

Spremenljivke

V1 Pesimizem - optimizem Ko gledajo na prihodnost, so nekateri ljudje bolj črnogledi, pravimo, da so pesimistični, drugi pa vidijo prihodnost bolj rožnato, so optimistični.

V1 Kako bi opredelili sebe na lestvici od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da ste velik pesimist, 10 pa, da ste velik optimist?

Vrednost 13 Frekvenca
0 velik pesimist 7
1 . 6
2 . 21
3 . 39
4 . 52
5 . 201
6 . 179
7 . 154
8 . 191
9 . 72
10 velik optimist 107
88 ne vem 3
99 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1029 5

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V2 Zadovoljstvo z življenjem

V2 Če ocenjujete nasploh, kako ste v teh dneh zadovoljni s svojim življenjem kot celoto?

Vrednost 22 Frekvenca
1 povsem nezadovoljen 8
2 . 19
3 . 30
4 . 30
5 . 119
6 . 175
7 . 188
8 . 248
9 . 112
10 povsem zadovoljen 101
88 ne vem 3
99 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1030 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V3 Osebna sreča

V3 Prosimo vas, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 izrazite vaša občutja glede osebne sreče nasploh, pri čemer 0 pomeni, da sploh niste srečni, in 10, da ste zelo srečni.

Vrednost 31 Frekvenca
0 sploh nisem srečen 6
1 . 7
2 . 9
3 . 21
4 . 27
5 . 128
6 . 163
7 . 193
8 . 231
9 . 142
10 zelo sem srečen 106
88 ne vem 1
99 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1033 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V1 Pesimizem - optimizem Ko gledajo na prihodnost, so nekateri ljudje bolj črnogledi, pravimo, da so pesimistični, drugi pa vidijo prihodnost bolj rožnato, so optimistični.

V1 Kako bi opredelili sebe na lestvici od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da ste velik pesimist, 10 pa, da ste velik optimist?

Vrednost 1450 Frekvenca
0 velik pesimist 7
1 . 6
2 . 21
3 . 39
4 . 52
5 . 201
6 . 179
7 . 154
8 . 191
9 . 72
10 velik optimist 107
88 ne vem 3
99 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1029 5

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V2 Zadovoljstvo z življenjem

V2 Če ocenjujete nasploh, kako ste v teh dneh zadovoljni s svojim življenjem kot celoto?

Vrednost 2449 Frekvenca
1 povsem nezadovoljen 8
2 . 19
3 . 30
4 . 30
5 . 119
6 . 175
7 . 188
8 . 248
9 . 112
10 povsem zadovoljen 101
88 ne vem 3
99 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1030 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V3 Osebna sreča

V3 Prosimo vas, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 izrazite vaša občutja glede osebne sreče nasploh, pri čemer 0 pomeni, da sploh niste srečni, in 10, da ste zelo srečni.

Vrednost 3448 Frekvenca
0 sploh nisem srečen 6
1 . 7
2 . 9
3 . 21
4 . 27
5 . 128
6 . 163
7 . 193
8 . 231
9 . 142
10 zelo sem srečen 106
88 ne vem 1
99 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1033 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V4 Zadovoljstvo z materialnimi razmerami v vaši družini

V4 In kako ocenjujete materialne razmere, v katerih živite vi in vaša družina?

Vrednost 4447 Frekvenca
0 zelo nezadovoljen 4
1 . 11
2 . 23
3 . 57
4 . 53
5 . 191
6 . 195
7 . 179
8 . 185
9 . 77
10 zelo zadovoljen 56
88 ne vem 1
99 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1031 3

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V5a Stanje v Sloveniji glede svobode, demokracije, zakonitosti in pogojev življenja ljudi v zadnjih dveh desetletjih

V5a Kaj menite ali je Slovenija, gledano v celoti, glede svobode, demokracije, zakonitosti in pogojev življenja ljudi v zadnjih dveh desetletjih zelo napredovala ali zelo nazadovala?

Vrednost 5446 Frekvenca
1 zelo nazadovala 137
2 . 290
3 . 386
4 . 159
5 zelo napredovala 35
8 ne vem 23
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1007 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V5b Ali ste v obdobju od osamosvojitve do danes, gledano v celoti, kaj pridobili ali kaj izgubili?

V5b Kaj pa vi osebno in vaša družina? Ali ste v tem obdobju, od osamosvojitve do danes, gledano v celoti, kaj pridobili ali kaj izgubili?

Vrednost 6445 Frekvenca
1 zelo izgubili 48
2 . 149
3 . 492
4 . 228
5 zelo pridobili 88
8 ne vem 26
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1005 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V6 Občutek varnosti - ogroženosti

V6 Če razmišljate o trenutnem družbenem in političnem položaju, ali se na splošno počutite varno ali ogroženo?

Vrednost 7444 Frekvenca
1 varno 703
2 ogroženo 231
8 ne vem 87
9 b.o. 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
934 100

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V7a Dejavniki ogrožanja ... uničevanje okolja

V7a Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? uničevanje okolja

Vrednost 8443 Frekvenca
1 sploh ne 30
2 malo 222
3 srednje 457
4 zelo močno 308
8 ne vem 13
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1017 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V7b Dejavniki ogrožanja ... naravne in tehnološke nesreče

V7b Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? naravne in tehnološke nesreče

Vrednost 9442 Frekvenca
1 sploh ne 76
2 malo 336
3 srednje 426
4 zelo močno 174
8 ne vem 21
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1012 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V7c Dejavniki ogrožanja ... vojaške grožnje s strani drugih držav

V7c Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? vojaške grožnje s stroni drugih držav

Vrednost 10441 Frekvenca
1 sploh ne 662
2 malo 217
3 srednje 79
4 zelo močno 19
8 ne vem 53
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
977 57

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V7d Dejavniki ogrožanja ... zaostajanje na področju znanosti in tehnologije

V7d Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? zaostajanje na področju znanosti in tehnologije

Vrednost 11440 Frekvenca
1 sploh ne 152
2 malo 331
3 srednje 338
4 zelo močno 129
8 ne vem 78
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
950 84

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V7e Dejavniki ogrožanja ... razprodaja državnega premoženja

V7e Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? razprodaja državnega premoženja

Vrednost 12439 Frekvenca
1 sploh ne 36
2 malo 146
3 srednje 281
4 zelo močno 513
8 ne vem 53
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
976 58

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V7f Dejavniki ogrožanja ... prometne nesreče

V7f Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? prometne nesreče

Vrednost 13438 Frekvenca
1 sploh ne 50
2 malo 255
3 srednje 436
4 zelo močno 264
8 ne vem 26
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1005 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V7g Dejavniki ogrožanja ... kriminal, korupcija

V7g Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? kriminal, korupcija

Vrednost 14437 Frekvenca
1 sploh ne 13
2 malo 75
3 srednje 279
4 zelo močno 646
8 ne vem 19
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1013 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V7h Dejavniki ogrožanja ... mamila, narkotiki

V7h Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? mamila, narkotiki

Vrednost 15436 Frekvenca
1 sploh ne 33
2 malo 241
3 srednje 360
4 zelo močno 351
8 ne vem 46
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
985 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V7i Dejavniki ogrožanja ... begunci in ilegalni priseljenci

V7i Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? begunci in ilegalni priseljenci

Vrednost 16435 Frekvenca
1 sploh ne 254
2 malo 433
3 srednje 200
4 zelo močno 81
8 ne vem 64
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
968 66

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V7j Dejavniki ogrožanja ... spori s sosednjimi državami

V7j Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? spori s sosednjimi državami

Vrednost 17434 Frekvenca
1 sploh ne 401
2 malo 396
3 srednje 157
4 zelo močno 30
8 ne vem 48
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
984 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V7k Dejavniki ogrožanja ... napadi na računalniške sisteme in omrežja

V7k Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? napadi na računalniške sisteme in omrežja

Vrednost 18433 Frekvenca
1 sploh ne 117
2 malo 351
3 srednje 298
4 zelo močno 88
8 ne vem 171
9 b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
854 180

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V8a Dejavniki ogrožanja ... gospodarski problemi In sedaj ocenite še, koliko naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ali je sploh ne, malo, srednje ali jo zelo močno?

V8a gospodarski problemi

Vrednost 19432 Frekvenca
1 sploh ne 12
2 malo 64
3 srednje 293
4 zelo močno 645
8 ne vem 17
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1014 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V8b Dejavniki ogrožanja ... terorizem In sedaj ocenite še, koliko naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ali je sploh ne, malo, srednje ali jo zelo močno?

V8b terorizem

Vrednost 20431 Frekvenca
1 sploh ne 517
2 malo 310
3 srednje 123
4 zelo močno 37
8 ne vem 44
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
987 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V8c Dejavniki ogrožanja ... skrajni nacionalizem In sedaj ocenite še, koliko naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ali je sploh ne, malo, srednje ali jo zelo močno?

V8c skrajni nacionalizem

Vrednost 21430 Frekvenca
1 sploh ne 272
2 malo 401
3 srednje 196
4 zelo močno 66
8 ne vem 94
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
935 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V8d Dejavniki ogrožanja ... notranjepolitična nestabilnost In sedaj ocenite še, koliko naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ali je sploh ne, malo, srednje ali jo zelo močno?

V8d notranjepolitičn nestabilnost

Vrednost 22429 Frekvenca
1 sploh ne 34
2 malo 217
3 srednje 342
4 zelo močno 404
8 ne vem 35
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
997 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V8e Dejavniki ogrožanja ... konflikti na ozemlju nekdanje Jugoslavije In sedaj ocenite še, koliko naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ali je sploh ne, malo, srednje ali jo zelo močno?

V8e konflikti na ozemlju nekdanje Jugoslavije

Vrednost 23428 Frekvenca
1 sploh ne 369
2 malo 401
3 srednje 155
4 zelo močno 44
8 ne vem 61
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
969 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V8f Dejavniki ogrožanja ... brezposelnost In sedaj ocenite še, koliko naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ali je sploh ne, malo, srednje ali jo zelo močno?

V8f brezposelnost

Vrednost 24427 Frekvenca
1 sploh ne 7
2 malo 44
3 srednje 194
4 zelo močno 779
8 ne vem 9
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1024 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V8g Dejavniki ogrožanja ... nalezljive bolezni – AIDS ipd. In sedaj ocenite še, koliko naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ali je sploh ne, malo, srednje ali jo zelo močno?

V8g nalezljive bolezni - AIDS ipd.

Vrednost 25426 Frekvenca
1 sploh ne 211
2 malo 473
3 srednje 220
4 zelo močno 49
8 ne vem 75
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
953 81

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V8h Dejavniki ogrožanja ... samomori In sedaj ocenite še, koliko naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ali je sploh ne, malo, srednje ali jo zelo močno?

V8h samomori

Vrednost 26425 Frekvenca
1 sploh ne 107
2 malo 284
3 srednje 408
4 zelo močno 180
8 ne vem 52
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
979 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V8i Dejavniki ogrožanja ... revščina In sedaj ocenite še, koliko naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ali je sploh ne, malo, srednje ali jo zelo močno?

V8i revščina

Vrednost 27424 Frekvenca
1 sploh ne 11
2 malo 91
3 srednje 308
4 zelo močno 613
8 ne vem 7
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1023 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V8j Dejavniki ogrožanja ... zmanjševanje števila rojstev In sedaj ocenite še, koliko naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ali je sploh ne, malo, srednje ali jo zelo močno?

V8j zmanjševanje števila rojstev

Vrednost 28423 Frekvenca
1 sploh ne 144
2 malo 292
3 srednje 367
4 zelo močno 184
8 ne vem 42
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
987 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V8k Dejavniki ogrožanja ... energetska odvisnost od tujine In sedaj ocenite še, koliko naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ali je sploh ne, malo, srednje ali jo zelo močno?

V8k energetska odvisnost od tujine

Vrednost 29422 Frekvenca
1 sploh ne 84
2 malo 269
3 srednje 405
4 zelo močno 186
8 ne vem 87
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
944 90

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V8l Dejavniki ogrožanja ... finančna kriza, recesija In sedaj ocenite še, koliko naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ali je sploh ne, malo, srednje ali jo zelo močno?

V8l finančna kriza, recesija

Vrednost 30421 Frekvenca
1 sploh ne 7
2 malo 47
3 srednje 254
4 zelo močno 707
8 ne vem 17
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1015 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V9_01 Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in tudi nekaj žrtvovati? / 1

V9_01 Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in tudi nekaj žrtvovati? (1. odgovor)

Vrednost 31420 Frekvenca
1 enakost med spoloma 198
2 zaščita okolja 275
3 svetovni mir 170
4 boj proti rasizmu 16
5 obramba Slovenije 37
6 versko prepričanje 5
7 združevanje Evrope 7
8 boj proti revščini 144
9 svoboda posameznika 33
10 človekove pravice 87
88 nič od tega, neodločen 53
99 b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
972 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V9_02 Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in tudi nekaj žrtvovati? / 2

V9_02 Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in tudi nekaj žrtvovati? (2. odgovor)

Vrednost 32419 Frekvenca
1 enakost med spoloma 19
2 zaščita okolja 166
3 svetovni mir 180
4 boj proti rasizmu 33
5 obramba Slovenije 35
6 versko prepričanje 8
7 združevanje Evrope 9
8 boj proti revščini 156
9 svoboda posameznika 66
10 človekove pravice 81
88 nič od tega, neodločen 0
99 b.o. 1
Sysmiss 280
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
753 281

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V9_03 Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in tudi nekaj žrtvovati? / 3

V9_03 Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in tudi nekaj žrtvovati? (3. odgovor)

Vrednost 33418 Frekvenca
1 enakost med spoloma 17
2 zaščita okolja 28
3 svetovni mir 123
4 boj proti rasizmu 56
5 obramba Slovenije 41
6 versko prepričanje 16
7 združevanje Evrope 15
8 boj proti revščini 132
9 svoboda posameznika 86
10 človekove pravice 81
88 nič od tega, neodločen 0
99 b.o. 0
Sysmiss 439
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
595 439

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V9_04 Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in tudi nekaj žrtvovati? / 4

V9_04 Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in tudi nekaj žrtvovati? (4. odgovor)

Vrednost 34417 Frekvenca
1 enakost med spoloma 11
2 zaščita okolja 17
3 svetovni mir 19
4 boj proti rasizmu 74
5 obramba Slovenije 27
6 versko prepričanje 11
7 združevanje Evrope 8
8 boj proti revščini 95
9 svoboda posameznika 54
10 človekove pravice 95
88 nič od tega, neodločen 0
99 b.o. 0
Sysmiss 623
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
411 623

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V9_05 Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in tudi nekaj žrtvovati? / 5

V9_05 Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in tudi nekaj žrtvovati? (5. odgovor)

Vrednost 35416 Frekvenca
1 enakost med spoloma 5
2 zaščita okolja 7
3 svetovni mir 4
4 boj proti rasizmu 9
5 obramba Slovenije 50
6 versko prepričanje 11
7 združevanje Evrope 7
8 boj proti revščini 44
9 svoboda posameznika 56
10 človekove pravice 67
88 nič od tega, neodločen 0
99 b.o. 0
Sysmiss 774
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
260 774

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V9_06 Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in tudi nekaj žrtvovati? / 6

V9_06 Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in tudi nekaj žrtvovati? (6. odgovor)

Vrednost 36415 Frekvenca
1 enakost med spoloma 2
2 zaščita okolja 2
3 svetovni mir 2
4 boj proti rasizmu 2
5 obramba Slovenije 5
6 versko prepričanje 21
7 združevanje Evrope 14
8 boj proti revščini 29
9 svoboda posameznika 30
10 človekove pravice 54
88 nič od tega, neodločen 0
99 b.o. 0
Sysmiss 873
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
161 873

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V9_07 Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in tudi nekaj žrtvovati? / 7

V9_07 Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in tudi nekaj žrtvovati? (7. odgovor)

Vrednost 37414 Frekvenca
1 enakost med spoloma 1
2 zaščita okolja 2
3 svetovni mir 2
4 boj proti rasizmu 0
5 obramba Slovenije 1
6 versko prepričanje 1
7 združevanje Evrope 15
8 boj proti revščini 22
9 svoboda posameznika 27
10 človekove pravice 24
88 nič od tega, neodločen 0
99 b.o. 0
Sysmiss 939
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
95 939

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V9_08 Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in tudi nekaj žrtvovati? / 8

V9_08 Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in tudi nekaj žrtvovati? (8. odgovor)

Vrednost 38413 Frekvenca
1 enakost med spoloma 1
2 zaščita okolja 1
3 svetovni mir 0
4 boj proti rasizmu 0
5 obramba Slovenije 1
6 versko prepričanje 1
7 združevanje Evrope 3
8 boj proti revščini 14
9 svoboda posameznika 19
10 človekove pravice 25
88 nič od tega, neodločen 0
99 b.o. 0
Sysmiss 969
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65 969

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V9_09 Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in tudi nekaj žrtvovati? / 9

V9_09 Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in tudi nekaj žrtvovati? (9. odgovor)

Vrednost 39412 Frekvenca
1 enakost med spoloma 0
2 zaščita okolja 0
3 svetovni mir 0
4 boj proti rasizmu 0
5 obramba Slovenije 0
6 versko prepričanje 0
7 združevanje Evrope 0
8 boj proti revščini 1
9 svoboda posameznika 15
10 človekove pravice 17
88 nič od tega, neodločen 0
99 b.o. 0
Sysmiss 1001
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33 1001

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V9_10 Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in tudi nekaj žrtvovati? / 10

V9_10 Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in tudi nekaj žrtvovati? (10. odgovor)

Vrednost 40411 Frekvenca
1 enakost med spoloma 0
2 zaščita okolja 0
3 svetovni mir 0
4 boj proti rasizmu 0
5 obramba Slovenije 0
6 versko prepričanje 1
7 združevanje Evrope 0
8 boj proti revščini 0
9 svoboda posameznika 1
10 človekove pravice 15
88 nič od tega, neodločen 0
99 b.o. 0
Sysmiss 1017
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17 1017

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V10 Kako bi se vi osebno vedli v primeru oborožene agresije na Slovenijo?

V10 Kako bi se vi osebno vedli v primeru oborožene agresije na Slovenijo?

Vrednost 41410 Frekvenca
1 boril bi se z orožjem 209
2 boril in upiral bi se na kak drug način 395
3 ne bi se niti boril, niti upiral 271
8 ne vem 152
9 b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
875 159

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V11 Če bi imeli možnost uvesti v srednje šole nek predmet, za katerega od ponujenih bi se najprej odločili?

V11 Če bi imeli možnost uvesti v srednje šole nek predmet, za katerega od ponujenih bi se najprej odločili?

Vrednost 42409 Frekvenca
1 mirovna vzgoja 64
2 obrambna vzgoja 21
3 vojaška vzgoja 17
4 zaščita in reševanje 124
5 verska vzgoja/verouk 33
6 človekoljubje 172
7 kultura miru in nenasilja 271
8 ekologija 190
9 državljanska vzgoja 70
88 ne vem 60
99 b.o. 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
962 72

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V12_1 Kateri od navedenih razlogov lahko po vašem mnenju upravičijo uporabo vojaške sile? / 1 Kateri od navedenih razlogov lahko po vašem mnenju upravičijo uporabo vojaške sile?

V12_1 zaščita ekonomskih interesov

Vrednost 43408 Frekvenca
1 zaščita ekonomskih interesov 43
2 zaščita mednarodnega prava in reda 45
3 zaščita človekovih pravic in svoboščin 299
4 zaščita pred terorističnimi napadi 185
5 zagotovitev nacionalne neodvisnosti 67
6 zagotovitev svobode veroizpovedi 8
7 uporaba vojaške sile ni upravičena v nobenem od teh primerov 280
8 ne vem 103
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
927 107

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V12_2 Kateri od navedenih razlogov lahko po vašem mnenju upravičijo uporabo vojaške sile? / 2 Kateri od navedenih razlogov lahko po vašem mnenju upravičijo uporabo vojaške sile?

V12_2 zaščita mednarodnega prava in reda

Vrednost 44407 Frekvenca
1 zaščita ekonomskih interesov 14
2 zaščita mednarodnega prava in reda 31
3 zaščita človekovih pravic in svoboščin 49
4 zaščita pred terorističnimi napadi 95
5 zagotovitev nacionalne neodvisnosti 85
6 zagotovitev svobode veroizpovedi 15
7 uporaba vojaške sile ni upravičena v nobenem od teh primerov 4
8 ne vem 2
9 b.o. 1
Sysmiss 738
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
293 741

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V12_3 Kateri od navedenih razlogov lahko po vašem mnenju upravičijo uporabo vojaške sile? / 3 Kateri od navedenih razlogov lahko po vašem mnenju upravičijo uporabo vojaške sile?

V12_3 zaščita človekovih pravic in svoboščin

Vrednost 45406 Frekvenca
1 zaščita ekonomskih interesov 7
2 zaščita mednarodnega prava in reda 6
3 zaščita človekovih pravic in svoboščin 27
4 zaščita pred terorističnimi napadi 25
5 zagotovitev nacionalne neodvisnosti 41
6 zagotovitev svobode veroizpovedi 4
7 uporaba vojaške sile ni upravičena v nobenem od teh primerov 1
8 ne vem 0
9 b.o. 0
Sysmiss 923
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
111 923

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V12_4 Kateri od navedenih razlogov lahko po vašem mnenju upravičijo uporabo vojaške sile? / 4 Kateri od navedenih razlogov lahko po vašem mnenju upravičijo uporabo vojaške sile?

V12_4 zaščita pred terorističnimi napadi

Vrednost 46405 Frekvenca
1 zaščita ekonomskih interesov 0
2 zaščita mednarodnega prava in reda 1
3 zaščita človekovih pravic in svoboščin 1
4 zaščita pred terorističnimi napadi 12
5 zagotovitev nacionalne neodvisnosti 10
6 zagotovitev svobode veroizpovedi 11
7 uporaba vojaške sile ni upravičena v nobenem od teh primerov 0
8 ne vem 0
9 b.o. 0
Sysmiss 999
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
35 999

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V12_5 Kateri od navedenih razlogov lahko po vašem mnenju upravičijo uporabo vojaške sile? / 5 Kateri od navedenih razlogov lahko po vašem mnenju upravičijo uporabo vojaške sile?

V12_5 zagotovitev nacionalne neodvisnosti

Vrednost 47404 Frekvenca
1 zaščita ekonomskih interesov 0
2 zaščita mednarodnega prava in reda 0
3 zaščita človekovih pravic in svoboščin 0
4 zaščita pred terorističnimi napadi 0
5 zagotovitev nacionalne neodvisnosti 10
6 zagotovitev svobode veroizpovedi 4
7 uporaba vojaške sile ni upravičena v nobenem od teh primerov 0
8 ne vem 0
9 b.o. 0
Sysmiss 1020
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14 1020

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V12_6 Kateri od navedenih razlogov lahko po vašem mnenju upravičijo uporabo vojaške sile? / 6 Kateri od navedenih razlogov lahko po vašem mnenju upravičijo uporabo vojaške sile?

V12_6 zagotovitev svobode veroizpovedi

Vrednost 48403 Frekvenca
1 zaščita ekonomskih interesov 0
2 zaščita mednarodnega prava in reda 0
3 zaščita človekovih pravic in svoboščin 0
4 zaščita pred terorističnimi napadi 0
5 zagotovitev nacionalne neodvisnosti 0
6 zagotovitev svobode veroizpovedi 5
7 uporaba vojaške sile ni upravičena v nobenem od teh primerov 0
8 ne vem 0
9 b.o. 0
Sysmiss 1029
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5 1029

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V13a Zaupanje... družini in sorodnikom Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge.

V13a V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: družini in sorodnikom

Vrednost 49402 Frekvenca
1 sploh nič 7
2 le malo 41
3 precej 192
4 v celoti 785
8 ne vem 1
9 b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1025 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V13b Zaupanje... cerkvi in duhovnikom

V13b V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: cerkvi in duhovnikom

Vrednost 50401 Frekvenca
1 sploh nič 485
2 le malo 332
3 precej 153
4 v celoti 39
8 ne vem 19
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1009 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V13c Zaupanje... televiziji, časopisom, radiu

V13c V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: televiziji, časopisom, radiu

Vrednost 51400 Frekvenca
1 sploh nič 156
2 le malo 581
3 precej 268
4 v celoti 17
8 ne vem 8
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1022 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V13d Zaupanje... šolam, izobraževalnim ustanovam

V13d V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: šolam, izobraževalnim ustanovam

Vrednost 52399 Frekvenca
1 sploh nič 26
2 le malo 192
3 precej 643
4 v celoti 138
8 ne vem 26
9 b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
999 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V13e Zaupanje... Državnemu zboru

V13e V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: Državnemu zboru

Vrednost 53398 Frekvenca
1 sploh nič 447
2 le malo 451
3 precej 92
4 v celoti 5
8 ne vem 31
9 b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
995 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V13f Zaupanje... Predsedniku republike

V13f V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: Predsedniku republike

Vrednost 54397 Frekvenca
1 sploh nič 249
2 le malo 404
3 precej 260
4 v celoti 92
8 ne vem 24
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1005 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V13g Zaupanje... Vladi Republike Slovenije

V13g V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: Vladi Republike Slovenije

Vrednost 55396 Frekvenca
1 sploh nič 407
2 le malo 442
3 precej 135
4 v celoti 20
8 ne vem 25
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1004 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V13h Zaupanje... Slovenski vojski

V13h V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: Slovenski vojski

Vrednost 56395 Frekvenca
1 sploh nič 117
2 le malo 292
3 precej 450
4 v celoti 99
8 ne vem 69
9 b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
958 76

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V13i Zaupanje... sodiščem

V13i V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: sodiščem

Vrednost 57394 Frekvenca
1 sploh nič 286
2 le malo 477
3 precej 196
4 v celoti 20
8 ne vem 52
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
979 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V13j Zaupanje... policiji

V13j V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: policiji

Vrednost 58393 Frekvenca
1 sploh nič 104
2 le malo 362
3 precej 468
4 v celoti 74
8 ne vem 21
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1008 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V13k Zaupanje... evropski valuti evru

V13k V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: evropski valuti evru

Vrednost 59392 Frekvenca
1 sploh nič 89
2 le malo 418
3 precej 426
4 v celoti 63
8 ne vem 35
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
996 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V13l Zaupanje... humanitarnim organizacijam (Rdeči križ, Karitas, Unicef ...)

V13l V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: humanitarnim organizacijahm (Rdeči križ, Karitas, Unicef...)

Vrednost 60391 Frekvenca
1 sploh nič 238
2 le malo 425
3 precej 282
4 v celoti 65
8 ne vem 22
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1010 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V13m Zaupanje... varuhu človekovih pravic

V13m V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: Varuhu človekovih pravic

Vrednost 61390 Frekvenca
1 sploh nič 121
2 le malo 394
3 precej 366
4 v celoti 61
8 ne vem 87
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
942 92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V13n Zaupanje... Slovenski obveščevalno varnostni agenciji (SOVA)

V13n V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: Slovenski ovbeščevalno varnostni agenciji (SOVA)

Vrednost 62389 Frekvenca
1 sploh nič 209
2 le malo 390
3 precej 143
4 v celoti 11
8 ne vem 263
9 b.o. 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
753 281

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V13o Zaupanje... sindikatom

V13o V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: sindikatom

Vrednost 63388 Frekvenca
1 sploh nič 270
2 le malo 432
3 precej 236
4 v celoti 26
8 ne vem 65
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
964 70

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V14 Kdo od naštetih ima po vaši oceni odločilno vlogo pri ohranjanju suverenosti in neodvisnosti Slovenije?

V14 Kdo od naštetih ima po vaši oceni odločilno vlogo pri ohranjanju suverenosti in neodvisnosti Slovenije?

Vrednost 64387 Frekvenca
1 Predsednik republike 125
2 policija 18
3 vojska 24
4 Vlada 200
5 Državni zbor 103
6 državljani Slovenije 415
8 ne vem 129
9 b.o. 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
885 149

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V15a Seznanjenost... s političnim sistemom Republike Slovenije

V15a V kolikšni meri ste seznanjeni: s političnim sistemom Slovenije

Vrednost 65386 Frekvenca
1 sploh nisem 107
2 v glavnem nisem 150
3 niti - niti 295
4 v glavnem sem 401
5 v celoti sem 61
8 ne vem 17
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1014 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V15b Seznanjenost... s politično ureditvijo EU

V15b V kolikšni meri ste seznanjeni: s politično ureditvijo EU

Vrednost 66385 Frekvenca
1 sploh nisem 148
2 v glavnem nisem 255
3 niti - niti 373
4 v glavnem sem 217
5 v celoti sem 19
8 ne vem 19
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1012 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V15c Seznanjenost... s sistemom nacionalne varnosti Republike Slovenije

V15c V kolikšni meri ste seznanjeni: s sistemom nacionalne varnosti Slovenije

Vrednost 67384 Frekvenca
1 sploh nisem 194
2 v glavnem nisem 288
3 niti - niti 354
4 v glavnem sem 152
5 v celoti sem 13
8 ne vem 28
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1001 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V15d Seznanjenost... z nalogami in delovanjem Slovenske vojske

V15d V kolikšni meri ste seznanjeni: z nalogami in delovanjem Slovenske vojske

Vrednost 68383 Frekvenca
1 sploh nisem 212
2 v glavnem nisem 298
3 niti - niti 289
4 v glavnem sem 196
5 v celoti sem 12
8 ne vem 25
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1007 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V15e Seznanjenost... z mednarodnimi varnostnimi organizacijami (OZN, Nato, OVSE…)

V15e V kolikšni meri ste seznanjeni: z mednarodnimi varnostnimi organizacijami (OZN, NATO, OVSE...)

Vrednost 69382 Frekvenca
1 sploh nisem 249
2 v glavnem nisem 311
3 niti - niti 306
4 v glavnem sem 129
5 v celoti sem 9
8 ne vem 29
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1004 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V15f Seznanjenost... z reševanjem sodobnih oboroženih konfliktov

V15f V kolikšni meri ste seznanjeni: z reševanjem sodobnih oboroženih konfliktov

Vrednost 70381 Frekvenca
1 sploh nisem 281
2 v glavnem nisem 328
3 niti - niti 259
4 v glavnem sem 125
5 v celoti sem 7
8 ne vem 32
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V16 Kako verjetno je, da bo Slovenija v prihodnosti še potrebovala vojsko?

V16 Kako verjetno je, da bo Slovenija v prihodnosti še potrebovala vojsko?

Vrednost 71380 Frekvenca
1 zelo verjetno 76
2 verjetno 261
3 malo verjetno 493
4 sploh ni verjetno 124
8 ne vem 75
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 80

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V17a Vojska naj varuje državo pred morebitnim zunanjim napadalcem V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi?

V17a Vojska naj varuje državo pred morebitnim zunanjim napadalcem.

Vrednost 72379 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 21
2 ne strinjam se 36
3 niti - niti 79
4 strinjam se 497
5 v celoti se strinjam 378
8 ne vem 21
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1011 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V17b Vojska naj sodeluje pri gradnji cest, spravilu pridelkov in drugih javnih delih. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi?

V17b Vojska naj sodeluje pri gradnji cest, spravilu pridelkov in drugih javnih delih.

Vrednost 73378 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 144
2 ne strinjam se 241
3 niti - niti 152
4 strinjam se 330
5 v celoti se strinjam 143
8 ne vem 22
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1010 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V17c Vojska naj vzgaja mladino v domoljubnem duhu. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi?

V17c Vojska naj vzgaja mladino v domoljubnem duhu.

Vrednost 74377 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 92
2 ne strinjam se 143
3 niti - niti 169
4 strinjam se 421
5 v celoti se strinjam 162
8 ne vem 41
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
987 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V17d Vojska naj pomaga v primeru naravnih, ekoloških in drugih nesreč. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi?

V17d Vojska naj pomaga v primeru naravnih, ekoloških in drugih nesreč.

Vrednost 75376 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 3
2 ne strinjam se 11
3 niti - niti 27
4 strinjam se 380
5 v celoti se strinjam 597
8 ne vem 13
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1018 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V17e Če se zdi to potrebno, naj vojska prevzame državno oblast v svoje roke. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi?

V17e Če se zdi to potrebno, naj vojska prevzame državno oblast v svoje roke.

Vrednost 76375 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 460
2 ne strinjam se 282
3 niti - niti 131
4 strinjam se 66
5 v celoti se strinjam 24
8 ne vem 64
9 b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
963 71

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V17f Vojska naj skrbi za vojaško usposobljenost. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi?

V17f Vojska naj skrbi za vojaško usposobljenost.

Vrednost 77374 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 10
2 ne strinjam se 16
3 niti - niti 61
4 strinjam se 505
5 v celoti se strinjam 415
8 ne vem 25
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1007 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V17g Vojska naj sodeluje v mednarodnih mirovnih in humanitarnih operacijah. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi?

V17g Vojska naj sodeluje v mednarodnih mirovnih in humanitarnih operacijah.

Vrednost 78373 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 104
2 ne strinjam se 115
3 niti - niti 172
4 strinjam se 437
5 v celoti se strinjam 172
8 ne vem 31
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V17h Vojska naj v času večjih stavk nadomešča stavkajoče delavce. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi?

V17h Vojska naj v času večjih stavk nadomešča stavkajoče delavce.

Vrednost 79372 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 498
2 ne strinjam se 310
3 niti - niti 79
4 strinjam se 67
5 v celoti se strinjam 21
8 ne vem 57
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
975 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V17i Vojska naj pomaga policiji pri zagotavljanju reda in varnosti. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi?

V17i Vojska naj pomaga policiji pri zagotavljanju reda in varnosti.

Vrednost 80371 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 118
2 ne strinjam se 133
3 niti - niti 168
4 strinjam se 453
5 v celoti se strinjam 137
8 ne vem 24
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1009 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V17j Vojska naj pomaga policiji pri varovanju meje pred prehodi ilegalcev. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi?

V17j Vojska naj pomaga policiji pri varovanju meje pred prehodi ilegalcev.

Vrednost 81370 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 91
2 ne strinjam se 94
3 niti - niti 161
4 strinjam se 498
5 v celoti se strinjam 161
8 ne vem 27
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1005 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V17k Vojska naj se bori proti terorizmu. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi?

V17k Vojska naj se bori proti terorizmu.

Vrednost 82369 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 38
2 ne strinjam se 58
3 niti - niti 87
4 strinjam se 514
5 v celoti se strinjam 298
8 ne vem 32
9 b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
995 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V18 In kako po vašem mnenju deluje Slovenska vojska? Ali deluje …

V18 In kako po vašem mnenju deluje Slovenska vojska? Ali deluje …

Vrednost 83368 Frekvenca
1 zelo slabo 13
2 slabo 38
3 niti slabo, niti dobro 298
4 dobro 501
5 zelo dobro 35
8 ne vem 144
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
885 149

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V19 Kakšen ugled ima po vašem mnenju Slovenska vojska med ljudmi na splošno?

V19 Kakšen ugled ima po vašem mnenju Slovenska vojska med ljudmi na splošno?

Vrednost 84367 Frekvenca
1 zelo majhen ugled 12
2 . 25
3 . 43
4 . 57
5 . 219
6 . 201
7 . 196
8 . 146
9 . 29
10 zelo velik ugled 25
88 ne vem 76
99 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
953 81

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V20 Koliko vas zanimajo informacije o nacionalni varnosti in vojski?

V20 Koliko vas zanimajo informacije o nacionalni varnosti in vojski?

Vrednost 85366 Frekvenca
1 to me zelo zanima 53
2 to me še kar zanima 256
3 to me bolj malo zanima 362
4 to me sploh ne zanima [preskok na V23] 350
8 ne vem [preskok na V23] 12
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1021 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V21_1 Kaj od navedenega vas zanima v zvezi s Slovensko vojsko (SV)? / 1 Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju V20 odgovori z enim od odgovorov 1 ('to me zelo zanima'), 2 ('to me še kar zanima') ali 3 ('to me bolj malo zanima').

V21_1 Kaj od navedenega vas zanima v zvezi s Slovensko vojsko (SV)? (1.odgovor)

Vrednost 86365 Frekvenca
1 sodelovanje SV v mirovnih operacijah 182
2 nepravilnosti in afere v SV 49
3 izobraževanje in usposabljanje pripadnikov SV 62
4 zagotavljanje kadra za SV 9
5 delovanje SV ob naravnih in drugih nesrečah 125
6 možnost zaposlovanja v SV 19
7 poraba denarja za potrebe SV 83
8 vojaška tehnika SV 46
9 drugo 9
0 se ne nanaša 363
77 nič me ne zanima 63
88 ne vem 23
99 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
584 450

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V21_2 Kaj od navedenega vas zanima v zvezi s Slovensko vojsko (SV)? / 2 Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju V20 odgovori z enim od odgovorov 1 ('to me zelo zanima'), 2 ('to me še kar zanima') ali 3 ('to me bolj malo zanima').

V21_2 Kaj od navedenega vas zanima v zvezi s Slovensko vojsko (SV)? (2.odgovor)

Vrednost 87364 Frekvenca
1 sodelovanje SV v mirovnih operacijah 21
2 nepravilnosti in afere v SV 49
3 izobraževanje in usposabljanje pripadnikov SV 70
4 zagotavljanje kadra za SV 30
5 delovanje SV ob naravnih in drugih nesrečah 90
6 možnost zaposlovanja v SV 33
7 poraba denarja za potrebe SV 67
8 vojaška tehnika SV 32
9 drugo 3
0 se ne nanaša 363
77 nič me ne zanima 0
88 ne vem 1
99 b.o. 0
Sysmiss 275
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
395 639

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V21_3 Kaj od navedenega vas zanima v zvezi s Slovensko vojsko (SV)? / 3 Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju V20 odgovori z enim od odgovorov 1 ('to me zelo zanima'), 2 ('to me še kar zanima') ali 3 ('to me bolj malo zanima').

V21_3 Kaj od navedenega vas zanima v zvezi s Slovensko vojsko (SV)? (3.odgovor)

Vrednost 88363 Frekvenca
1 sodelovanje SV v mirovnih operacijah 16
2 nepravilnosti in afere v SV 10
3 izobraževanje in usposabljanje pripadnikov SV 21
4 zagotavljanje kadra za SV 26
5 delovanje SV ob naravnih in drugih nesrečah 66
6 možnost zaposlovanja v SV 22
7 poraba denarja za potrebe SV 50
8 vojaška tehnika SV 41
9 drugo 3
0 se ne nanaša 363
77 nič me ne zanima 0
88 ne vem 0
99 b.o. 0
Sysmiss 416
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
255 779

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V21_4 Kaj od navedenega vas zanima v zvezi s Slovensko vojsko (SV)? / 4 Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju V20 odgovori z enim od odgovorov 1 ('to me zelo zanima'), 2 ('to me še kar zanima') ali 3 ('to me bolj malo zanima').

V21_4 Kaj od navedenega vas zanima v zvezi s Slovensko vojsko (SV)? (4.odgovor)

Vrednost 89362 Frekvenca
1 sodelovanje SV v mirovnih operacijah 3
2 nepravilnosti in afere v SV 5
3 izobraževanje in usposabljanje pripadnikov SV 1
4 zagotavljanje kadra za SV 11
5 delovanje SV ob naravnih in drugih nesrečah 28
6 možnost zaposlovanja v SV 16
7 poraba denarja za potrebe SV 30
8 vojaška tehnika SV 23
9 drugo 2
0 se ne nanaša 363
77 nič me ne zanima 0
88 ne vem 0
99 b.o. 0
Sysmiss 552
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
119 915

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V21_5 Kaj od navedenega vas zanima v zvezi s Slovensko vojsko (SV)? / 5 Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju V20 odgovori z enim od odgovorov 1 ('to me zelo zanima'), 2 ('to me še kar zanima') ali 3 ('to me bolj malo zanima').

V21_5 Kaj od navedenega vas zanima v zvezi s Slovensko vojsko (SV)? (5.odgovor)

Vrednost 90361 Frekvenca
1 sodelovanje SV v mirovnih operacijah 1
2 nepravilnosti in afere v SV 1
3 izobraževanje in usposabljanje pripadnikov SV 0
4 zagotavljanje kadra za SV 0
5 delovanje SV ob naravnih in drugih nesrečah 10
6 možnost zaposlovanja v SV 17
7 poraba denarja za potrebe SV 16
8 vojaška tehnika SV 11
9 drugo 0
0 se ne nanaša 363
77 nič me ne zanima 0
88 ne vem 0
99 b.o. 0
Sysmiss 615
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56 978

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V21_6 Kaj od navedenega vas zanima v zvezi s Slovensko vojsko (SV)? / 6 Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju V20 odgovori z enim od odgovorov 1 ('to me zelo zanima'), 2 ('to me še kar zanima') ali 3 ('to me bolj malo zanima').

V21_6 Kaj od navedenega vas zanima v zvezi s Slovensko vojsko (SV)? (6.odgovor)

Vrednost 91360 Frekvenca
1 sodelovanje SV v mirovnih operacijah 1
2 nepravilnosti in afere v SV 0
3 izobraževanje in usposabljanje pripadnikov SV 1
4 zagotavljanje kadra za SV 0
5 delovanje SV ob naravnih in drugih nesrečah 0
6 možnost zaposlovanja v SV 9
7 poraba denarja za potrebe SV 10
8 vojaška tehnika SV 9
9 drugo 1
0 se ne nanaša 363
77 nič me ne zanima 0
88 ne vem 0
99 b.o. 0
Sysmiss 640
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31 1003

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V21_7 Kaj od navedenega vas zanima v zvezi s Slovensko vojsko (SV)? / 7 Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju V20 odgovori z enim od odgovorov 1 ('to me zelo zanima'), 2 ('to me še kar zanima') ali 3 ('to me bolj malo zanima').

V21_7 Kaj od navedenega vas zanima v zvezi s Slovensko vojsko (SV)? (7.odgovor)

Vrednost 92359 Frekvenca
1 sodelovanje SV v mirovnih operacijah 0
2 nepravilnosti in afere v SV 0
3 izobraževanje in usposabljanje pripadnikov SV 0
4 zagotavljanje kadra za SV 0
5 delovanje SV ob naravnih in drugih nesrečah 0
6 možnost zaposlovanja v SV 0
7 poraba denarja za potrebe SV 8
8 vojaška tehnika SV 10
9 drugo 1
0 se ne nanaša 363
77 nič me ne zanima 0
88 ne vem 0
99 b.o. 0
Sysmiss 652
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19 1015

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V21_8 Kaj od navedenega vas zanima v zvezi s Slovensko vojsko (SV)? / 8 Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju V20 odgovori z enim od odgovorov 1 ('to me zelo zanima'), 2 ('to me še kar zanima') ali 3 ('to me bolj malo zanima').

V21_8 Kaj od navedenega vas zanima v zvezi s Slovensko vojsko (SV)? (8.odgovor)

Vrednost 93358 Frekvenca
1 sodelovanje SV v mirovnih operacijah 0
2 nepravilnosti in afere v SV 0
3 izobraževanje in usposabljanje pripadnikov SV 0
4 zagotavljanje kadra za SV 0
5 delovanje SV ob naravnih in drugih nesrečah 0
6 možnost zaposlovanja v SV 0
7 poraba denarja za potrebe SV 0
8 vojaška tehnika SV 6
9 drugo 0
0 se ne nanaša 363
77 nič me ne zanima 0
88 ne vem 0
99 b.o. 0
Sysmiss 665
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6 1028

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V21_9 Kaj od navedenega vas zanima v zvezi s Slovensko vojsko (SV)? / 9 Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju V20 odgovori z enim od odgovorov 1 ('to me zelo zanima'), 2 ('to me še kar zanima') ali 3 ('to me bolj malo zanima').

V21_9 Kaj od navedenega vas zanima v zvezi s Slovensko vojsko (SV)? (9.odgovor)

Vrednost 94357 Frekvenca
1 sodelovanje SV v mirovnih operacijah 0
2 nepravilnosti in afere v SV 0
3 izobraževanje in usposabljanje pripadnikov SV 0
4 zagotavljanje kadra za SV 0
5 delovanje SV ob naravnih in drugih nesrečah 0
6 možnost zaposlovanja v SV 0
7 poraba denarja za potrebe SV 0
8 vojaška tehnika SV 0
9 drugo 2
0 se ne nanaša 363
77 nič me ne zanima 0
88 ne vem 0
99 b.o. 0
Sysmiss 669
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2 1032

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V22a Sredstva iz obrambnega proračuna so porabljeno racionalno Za potrebe SV se občasno opravljajo nakupi oborožitve in opreme. Koliko se strinjate s spodaj navedenimi trditvami? Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju V20 odgovori z enim od odgovorov 1 ('to me zelo zanima'), 2 ('to me še kar zanima') ali 3 ('to me bolj malo zanima').

V22a Sredstva iz obrambnega proračuna za nakupe oborožitve in opreme so porabljena racionalno.

Vrednost 95356 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 154
2 v glavnem se ne strinjam 279
3 v glavnem se strinjam 146
4 povsem se strinjam 12
0 se ne nanaša 363
8 ne vem 76
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
591 443

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V22b Pri nakupih za Slovensko vojsko prihaja tudi do zlorab in osebnega okoriščanja. Koliko se strinjate s spodaj navedenimi trditvami? Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju V20 odgovori z enim od odgovorov 1 ('to me zelo zanima'), 2 ('to me še kar zanima') ali 3 ('to me bolj malo zanima').

V22b Pri nakupih za Slovensko vojsko prihaja tudi do zlorab in osebnega okoriščanja.

Vrednost 96355 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 15
2 v glavnem se ne strinjam 78
3 v glavnem se strinjam 267
4 povsem se strinjam 242
0 se ne nanaša 363
8 ne vem 63
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
602 432

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V22c Oborožitev in oprema kupljena za Slovensko vojsko je skladna z obrambnimi potrebami države. Koliko se strinjate s spodaj navedenimi trditvami? Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju V20 odgovori z enim od odgovorov 1 ('to me zelo zanima'), 2 ('to me še kar zanima') ali 3 ('to me bolj malo zanima').

V22c Oborožitev in oprema, kupljena za Slovensko vojsko, je skladna z obrambnimi potrebami države.

Vrednost 97354 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 97
2 v glavnem se ne strinjam 274
3 v glavnem se strinjam 165
4 povsem se strinjam 23
0 se ne nanaša 363
8 ne vem 108
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
559 475

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V22d Postopki nakupov oborožitve in opreme za Slovensko vojsko so dovolj pregledni. Koliko se strinjate s spodaj navedenimi trditvami? Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju V20 odgovori z enim od odgovorov 1 ('to me zelo zanima'), 2 ('to me še kar zanima') ali 3 ('to me bolj malo zanima').

V22d Postopki nakupov oborožitve in opreme za Slovensko vojsko so dovolj pregledni.

Vrednost 98353 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 162
2 v glavnem se ne strinjam 298
3 v glavnem se strinjam 81
4 povsem se strinjam 14
0 se ne nanaša 363
8 ne vem 114
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
555 479

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V22e Odločitve glede nakupa oborožitve in opreme za Slovensko vojsko se sprejemajo odgovorno. Koliko se strinjate s spodaj navedenimi trditvami? Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju V20 odgovori z enim od odgovorov 1 ('to me zelo zanima'), 2 ('to me še kar zanima') ali 3 ('to me bolj malo zanima').

V22e Odločitve glede nakupa oborožitve in opreme za Slovensko vojsko se sprejemajo odgovorno.

Vrednost 99352 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 143
2 v glavnem se ne strinjam 286
3 v glavnem se strinjam 118
4 povsem se strinjam 18
0 se ne nanaša 363
8 ne vem 103
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
565 469

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V22f Nadzor nad nakupi za Slovensko vojsko je zadosten. Koliko se strinjate s spodaj navedenimi trditvami? Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju V20 odgovori z enim od odgovorov 1 ('to me zelo zanima'), 2 ('to me še kar zanima') ali 3 ('to me bolj malo zanima').

V22f Nadzor nad nakupi za Slovensko vojsko je zadosten.

Vrednost 100351 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 167
2 v glavnem se ne strinjam 279
3 v glavnem se strinjam 100
4 povsem se strinjam 19
0 se ne nanaša 363
8 ne vem 104
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
565 469

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V22g Pri izbiri dobaviteljev oborožitve in opreme za SV se morajo upoštevati koristi za domače gospodarstvo /(prednost domačim proizvajalcem in protidobave). Koliko se strinjate s spodaj navedenimi trditvami? Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju V20 odgovori z enim od odgovorov 1 ('to me zelo zanima'), 2 ('to me še kar zanima') ali 3 ('to me bolj malo zanima').

V22g Pri izbiri dobaviteljev oborožitve in opreme za Slovensko vojsko se ne upoštevajo dovolj koristi za domače gospodarstvo (prednost domačim proizvajalcem in protidobave).

Vrednost 101350 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 14
2 v glavnem se ne strinjam 30
3 v glavnem se strinjam 275
4 povsem se strinjam 304
0 se ne nanaša 363
8 ne vem 44
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
623 411

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V22h Nakupi oborožitve in opreme za Slovensko vojsko naj se izpeljejo brez posrednikov. Koliko se strinjate s spodaj navedenimi trditvami? Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju V20 odgovori z enim od odgovorov 1 ('to me zelo zanima'), 2 ('to me še kar zanima') ali 3 ('to me bolj malo zanima').

V22h Nakupi oborožitve in opreme za Slovensko vojsko naj se izpeljejo brez posrednikov.

Vrednost 102349 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 16
2 v glavnem se ne strinjam 27
3 v glavnem se strinjam 215
4 povsem se strinjam 365
0 se ne nanaša 363
8 ne vem 45
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
623 411

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V23 Ali naj Slovenska vojska v primeru večje naravne nesreče…

V23 Ali naj Slovenska vojska v primeru večje naravne nesreče …

Vrednost 103348 Frekvenca
1 sama takoj priskoči na pomoč 715
2 počaka na poziv civilnih oblasti 268
3 ostane ob strani in reševanje prepusti civilni zaščiti 16
8 ne vem 29
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
999 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V24a Delovanje sszrp... poplave 2010

V24a Kako bi ocenili delovanje slovenskega sistema zaščite, reševanja in pomoči ob naslednjih dogodkih: poplave 2010

Vrednost 104347 Frekvenca
1 zelo neuspešno 28
2 neuspešno 43
3 niti uspešno - niti neuspešno 171
4 uspešno 530
5 zelo uspešno 150
8 ne vem 107
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
922 112

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V24b Delovanje sszrp... suša

V24b Kako bi ocenili delovanje slovenskega sistema zaščite, reševanja in pomoči ob naslednjih dogodkih: suša

Vrednost 105346 Frekvenca
1 zelo neuspešno 30
2 neuspešno 129
3 niti uspešno - niti neuspešno 273
4 uspešno 251
5 zelo uspešno 35
8 ne vem 300
9 b.o. 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
718 316

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V24c Delovanje sszrp... neurja s točo in močnim vetrom

V24c Kako bi ocenili delovanje slovenskega sistema zaščite, reševanja in pomoči ob naslednjih dogodkih: neurja s točo in močnim vetrom

Vrednost 106345 Frekvenca
1 zelo neuspešno 25
2 neuspešno 103
3 niti uspešno - niti neuspešno 219
4 uspešno 377
5 zelo uspešno 68
8 ne vem 228
9 b.o. 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
792 242

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V25 Ali naj bi bili obrambni izdatki v Sloveniji v prihodnje po vašem mnenju:

V25 Ali naj bi bili obrambni izdatki v Sloveniji v prihodnje po vašem mnenju:

Vrednost 107344 Frekvenca
1 večji kot doslej 44
2 enaki kot doslej 335
3 manjši kot doslej 535
8 ne vem 117
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
914 120

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V26_1 Kako bi lahko Slovenija pripomogla k preprečevanju konfliktov po svetu? / 1

V26_1 Kako bi lahko Slovenija pripomogla k preprečevanju konfliktov po svetu? (1.odgovor)

Vrednost 108343 Frekvenca
1 s sodelovanjem v mednarodnih operacijah in misijah 209
2 z diplomatsko aktivnostjo (preventivna diplomacija) 268
3 z gospodarskim vlaganjem na potencialna krizna žarišča 34
4 s pošiljanjem humanitarne in razvojne pomoči 154
5 drugače 24
7 Slovenija ne more pripomoči k preprečevanju konfliktov po sv 226
8 ne vem 113
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 119

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V26_2 Kako bi lahko Slovenija pripomogla k preprečevanju konfliktov po svetu? / 2

V26_2 Kako bi lahko Slovenija pripomogla k preprečevanju konfliktov po svetu? (2.odgovor)

Vrednost 109342 Frekvenca
1 s sodelovanjem v mednarodnih operacijah in misijah 15
2 z diplomatsko aktivnostjo (preventivna diplomacija) 95
3 z gospodarskim vlaganjem na potencialna krizna žarišča 46
4 s pošiljanjem humanitarne in razvojne pomoči 127
5 drugače 9
7 Slovenija ne more pripomoči k preprečevanju konfliktov po sv 9
8 ne vem 0
9 b.o. 0
Sysmiss 733
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
301 733

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V26_3 Kako bi lahko Slovenija pripomogla k preprečevanju konfliktov po svetu? / 3

V26_3 Kako bi lahko Slovenija pripomogla k preprečevanju konfliktov po svetu? (3.odgovor)

Vrednost 110341 Frekvenca
1 s sodelovanjem v mednarodnih operacijah in misijah 3
2 z diplomatsko aktivnostjo (preventivna diplomacija) 3
3 z gospodarskim vlaganjem na potencialna krizna žarišča 17
4 s pošiljanjem humanitarne in razvojne pomoči 54
5 drugače 12
7 Slovenija ne more pripomoči k preprečevanju konfliktov po sv 2
8 ne vem 0
9 b.o. 0
Sysmiss 943
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
91 943

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V26_4 Kako bi lahko Slovenija pripomogla k preprečevanju konfliktov po svetu? / 4

V26_4 Kako bi lahko Slovenija pripomogla k preprečevanju konfliktov po svetu? (4.odgovor)

Vrednost 111340 Frekvenca
1 s sodelovanjem v mednarodnih operacijah in misijah 0
2 z diplomatsko aktivnostjo (preventivna diplomacija) 0
3 z gospodarskim vlaganjem na potencialna krizna žarišča 0
4 s pošiljanjem humanitarne in razvojne pomoči 11
5 drugače 1
7 Slovenija ne more pripomoči k preprečevanju konfliktov po sv 1
8 ne vem 0
9 b.o. 0
Sysmiss 1021
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13 1021

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V27 V zvezi z uporabo vojaških in drugih sil pri zagotavljanju mednarodne varnosti se uporabljajo različni pojmi. Kateri izmed naštetih pojmov se vam je najbolj vtisnil v spomin?

V27 V zvezi z uporabo vojaških in drugih sil pri zagotavljanju mednarodne varnosti se uporabljajo različni pojmi. Kateri izmed naštetih pojmov se vam je najbolj vtisnil v spomin?

Vrednost 112339 Frekvenca
1 ohranjanje miru 264
2 operacije kriznega odzivanja 10
3 vzpostavljanje miru 134
4 operacije v podporo miru 36
5 stabilizacija miru 44
6 mirovne operacije 211
7 vsiljevanje miru 13
8 mednarodne operacije in misije 105
9 nobeden od teh 66
88 ne vem 138
99 b.o. 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
883 151

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V28 Kdo bi po vašem mnenju moral odločati o napotitvi slovenskih vojakov v tujino?

V28 Kdo bi po vašem mnenju moral odločati o napotitvi slovenskih vojakov v tujino?

Vrednost 113338 Frekvenca
1 slovenska vlada 370
2 Državni zbor 320
8 ne vem 302
9 b.o. 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
690 344

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V29 Ali podpirate sodelovanje slovenske države v mednarodnih mirovnih operacijah ali ne?

V29 Ali podpirate sodelovanje slovenske države v mednarodnih mirovnih operacijah ali ne?

Vrednost 114337 Frekvenca
1 da, podpiram 437
2 ne, ne podpiram [preskok na V32] 462
8 ne vem [preskok na V32] 133
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
899 135

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V30a Sodelovanje SV v MO... s poklicnimi vojaki Kako naj bi po vašem mnenju Slovenija sodelovala v mednarodnih mirovnih operacijah? Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju V29 odgovorili z 1 ('da, podpiram').

V30a s poklicnimi vojaki

Vrednost 115336 Frekvenca
1 da 411
2 ne 18
0 se ne nanaša 597
8 ne vem 7
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
429 605

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V30b Sodelovanje SV v MO...s civilnim osebjem (uradniki, mirovni nadzorniki, opazovalci ipd.) Kako naj bi po vašem mnenju Slovenija sodelovala v mednarodnih mirovnih operacijah? Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju V29 odgovorili z 1 ('da, podpiram').

V30b s civilnim osebjem (uradniki, mirovni nadzorniki, opazovalci ipd.)

Vrednost 116335 Frekvenca
1 da 238
2 ne 175
0 se ne nanaša 597
8 ne vem 23
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
413 621

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V30c Sodelovanje SV v MO...z vojaki, ki prostovoljno služijo vojaški rok Kako naj bi po vašem mnenju Slovenija sodelovala v mednarodnih mirovnih operacijah? Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju V29 odgovorili z 1 ('da, podpiram').

V30c z vojaki, ki prostovoljno služijo vojaški rok

Vrednost 117334 Frekvenca
1 da 210
2 ne 204
0 se ne nanaša 597
8 ne vem 22
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
414 620

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V30d Sodelovanje SV v MO...s prostovoljci med vojaki v rezervni sestavi (rezervisti) Kako naj bi po vašem mnenju Slovenija sodelovala v mednarodnih mirovnih operacijah? Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju V29 odgovorili z 1 ('da, podpiram').

V30d s prostovoljci izmed vojakov v rezervni sestavi (rezervisti)

Vrednost 118333 Frekvenca
1 da 180
2 ne 225
0 se ne nanaša 597
8 ne vem 30
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
405 629

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V30e Sodelovanje SV v MO...finančno oziroma materialno Kako naj bi po vašem mnenju Slovenija sodelovala v mednarodnih mirovnih operacijah? Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju V29 odgovorili z 1 ('da, podpiram').

V30e finančno oziroma materialno

Vrednost 119332 Frekvenca
1 da 172
2 ne 225
0 se ne nanaša 597
8 ne vem 38
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
397 637

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V30f Sodelovanje SV v MO...z zagotavljanjem prehoda mirovnim silam preko slovenskega ozemlja in zračnega prostora Kako naj bi po vašem mnenju Slovenija sodelovala v mednarodnih mirovnih operacijah? Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju V29 odgovorili z 1 ('da, podpiram').

V30f z zagotavljanjem prehoda mirovnim silam preko slovenskega ozemlja in zračnega prostora

Vrednost 120331 Frekvenca
1 da 291
2 ne 105
0 se ne nanaša 597
8 ne vem 40
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
396 638

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V30g Sodelovanje SV v MO...s policisti Kako naj bi po vašem mnenju Slovenija sodelovala v mednarodnih mirovnih operacijah? Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju V29 odgovorili z 1 ('da, podpiram').

V30g s policisti

Vrednost 121330 Frekvenca
1 da 203
2 ne 211
0 se ne nanaša 597
8 ne vem 22
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
414 620

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V30h Sodelovanje SV v MO...z gasilci Kako naj bi po vašem mnenju Slovenija sodelovala v mednarodnih mirovnih operacijah? Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju V29 odgovorili z 1 ('da, podpiram').

V30h z gasilci

Vrednost 122329 Frekvenca
1 da 192
2 ne 220
0 se ne nanaša 597
8 ne vem 24
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
412 622

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V30i Sodelovanje SV v MO...s pripadniki nevladnih organizacij Kako naj bi po vašem mnenju Slovenija sodelovala v mednarodnih mirovnih operacijah? Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju V29 odgovorili z 1 ('da, podpiram').

V30i s pripadniki nevladnih organizacij

Vrednost 123328 Frekvenca
1 da 203
2 ne 190
0 se ne nanaša 597
8 ne vem 40
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
393 641

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V30j Sodelovanje SV v MO...z zdravstvenim osebjem Kako naj bi po vašem mnenju Slovenija sodelovala v mednarodnih mirovnih operacijah? Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju V29 odgovorili z 1 ('da, podpiram').

V30j z zdravstvenim osebjem

Vrednost 124327 Frekvenca
1 da 348
2 ne 75
0 se ne nanaša 597
8 ne vem 10
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
423 611

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V30k Sodelovanje SV v MO...z urjenjem tujih vojakov ali policistov na svojih tleh Kako naj bi po vašem mnenju Slovenija sodelovala v mednarodnih mirovnih operacijah? Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju V29 odgovorili z 1 ('da, podpiram').

V30k z urjenjem tujih vojakov ali policistov na svojih tleh

Vrednost 125326 Frekvenca
1 da 228
2 ne 174
0 se ne nanaša 597
8 ne vem 32
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
402 632

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V31_1 Kaj menite, v katere predele sveta naj bi slovenska država pošiljala vojake in policiste na mirovne operacije? / 1 Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju V29 odgovorili z 1 ('da, podpiram').

V31_1 Kaj menite, v katere predele sveta naj bi slovenska država pošiljala vojake in policiste na mirovne operacije? (1.odgovor)

Vrednost 126325 Frekvenca
1 v države na ozemlju bivše Jugoslavije 295
2 v Afganistan 17
3 v afriške države (npr. Somalija, Čad, Sudan) 31
4 na Bližnji vzhod (npr. Libanon, Palestinska ozemlja - Zahodn 15
8 ne vem 71
9 b.o. 605
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
358 676

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V31_2 Kaj menite, v katere predele sveta naj bi slovenska država pošiljala vojake in policiste na mirovne operacije? / 2 Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju V29 odgovorili z 1 ('da, podpiram').

V31_2 Kaj menite, v katere predele sveta naj bi slovenska država pošiljala vojake in policiste na mirovne operacije? (2.odgovor)

Vrednost 127324 Frekvenca
1 v države na ozemlju bivše Jugoslavije 9
2 v Afganistan 52
3 v afriške države (npr. Somalija, Čad, Sudan) 26
4 na Bližnji vzhod (npr. Libanon, Palestinska ozemlja - Zahodn 22
8 ne vem 0
9 b.o. 0
Sysmiss 925
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
109 925

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V31_3 Kaj menite, v katere predele sveta naj bi slovenska država pošiljala vojake in policiste na mirovne operacije? / 3 Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju V29 odgovorili z 1 ('da, podpiram').

V31_3 Kaj menite, v katere predele sveta naj bi slovenska država pošiljala vojake in policiste na mirovne operacije? (3.odgovor)

Vrednost 128323 Frekvenca
1 v države na ozemlju bivše Jugoslavije 1
2 v Afganistan 7
3 v afriške države (npr. Somalija, Čad, Sudan) 33
4 na Bližnji vzhod (npr. Libanon, Palestinska ozemlja - Zahodn 5
8 ne vem 0
9 b.o. 0
Sysmiss 988
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
46 988

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V31_4 Kaj menite, v katere predele sveta naj bi slovenska država pošiljala vojake in policiste na mirovne operacije? / 4) Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju V29 odgovorili z 1 ('da, podpiram').

V31_4 Kaj menite, v katere predele sveta naj bi slovenska država pošiljala vojake in policiste na mirovne operacije? (4.odgovor)

Vrednost 129322 Frekvenca
1 v države na ozemlju bivše Jugoslavije 5
2 v Afganistan 0
3 v afriške države (npr. Somalija, Čad, Sudan) 1
4 na Bližnji vzhod (npr. Libanon, Palestinska ozemlja - Zahodn 27
8 ne vem 0
9 b.o. 0
Sysmiss 1001