Slovensko javno mnenje 2006/1: Evropska družboslovna raziskava

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM061
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM061_V1
Glavni avtor(ji):
 • Kurdija, Slavko
 • Malnar, Brina
 • Hafner Fink, Mitja
 • Uhan, Samo
 • Štebe, Janez
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Toš, Niko
 • Kovačič, Matej
 • Švara, Sergio
 • Falle, Rebeka
 • Vovk, Tina
 • Kecman, Ivi
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2006)

Finančna podpora:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Urad za makroekonomske analize in razvoj
Služba vlade Republike Slovenije za razvoj
Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Serija:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • ESS/Evropska družboslovna raziskava

  Evropska Družboslovna Raziskava (ESS) je mednarodna raziskava, ki vključuje 20 držav. Njen namene je skozi pristop mednarodne primerjalne anketne raziskave preučiti povezanost med spreminjajočimi se evropskimi institucijami in stališči, prepričanji in vedenjskimi vzorci njenih prebivalcev. Anketa uporablja najvišje metodološke standarde. Projekt je vključen v 5. okvirni program Evropske Komisije. Deloma ga financira Evropska Znanstvena Fundacija in dodatni viri znotraj posameznih sodelujočih držav. Eno uro dolga osebna anketa vključuje blok vprašanj o splošnih družbenih in političnih stališčih, ki ostaja nespremenjen skozi leta, ter enkratne module vprašanj posveče posameznim temam.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

spremljanje množičnih medijev, uporaba interneta, zaupanje v sočloveka, zadovoljstvo z razmerami v slovenskem gospodarstvu, zanimanje za politiko, zaupanje v politične institucije, udeležba na volitvah, voljena stranka, politična participacija, strankarske preference, članstvo v političnih strankah, socialni stiki, zadovoljstvo z življenjem, zadovoljstvo z delovanjem demokracije, odnos do priseljencev, občutek osebne sreče, vpliv priseljevanja na nacionalno gospodarstvo, ocena zdravstvenega stanja, državljanstvo, narodnost staršev, obiskovanje verskih obredov, načrtovanje življenjske poti, pogledi na upokojevanje, prostovoljne dejavnosti, razlike v dohodkih, zadovoljstvo z zaposlitvijo, sestava gospodinjstva, ukvarjanje s športom, volilne preference, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, zaupanje v državne organe, občutek varnosti, zaposlenost, varnost zaposlitve, ocena demografije, starostne norme, spolne norme, kazalci subjektivne blaginje

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
spremljanje množičnih medijev
družbeno zaupanje
politični interes in participacija
družbeno-politična usmeritev
družbena izključenost
nacionalna, etnična in verska pripadnost
osebno in družbeno blagostanje
zadovoljstvo z delom in življenjem
demografija
družbenogospodarska struktura


Povzetek:

Vsebina raziskave je proceduralno ekvivalentna ponovitev Evropske družboslovne raziskave (ESS06). Zajeta so razna področja; uro dolg osebni intervju je vključeval vprašanja glede različnih osrednjih tem, ki so bile tudi del prejšnjih dveh serij ESS, in še dveh modulov, ki se pojavijo samo v tretji seriji in jih sestavljajo vprašanja glede osebnega in družbenega dobrega počutja ter glede načrtovanja življenjske poti. Primerjalne raziskave: ADP - IDNo: SJM921, ADP - IDNo: SJM942, ADP - IDNo: SJM952, ADP - IDNo: SJM042, ADP - IDNo: SJM061.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: oktober 2006 - november 2006
Čas izdelave: 2006
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi. Vzorec je razpolovljen za dve vzporedni anketi SJM.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SJM061 - Slovensko javno mnenje 2006/1: Evropska družboslovna raziskava [datoteka podatkov], 2006

Format: *.sav - SPSS WIN 7.0

 • število spremenljivk: 550
 • število enot: 1476

Spremenljivke

a1 Koliko na dan gledate TV?

A1.Prosimo ocenite, koliko časa na dan gledate televizijo na običajen dan v tednu?

Vrednost 13 Frekvenca
0 sploh nič 71
1 manj kot 0,5 ure 162
2 od 0,5 ure do 1 ure 354
3 več kot 1 uro do 1,5 ure 218
4 več kot 1,5 ure, do 2 uri 227
5 več kot 2 uri do 2,5 uri 176
6 več kot 2,5 uri do 3 ure 117
7 več kot 3 ure 144
88 (ne vem) 0
99 b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1469 7

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

a2 Koliko gledate aktualno tematiko?

A2. Ponovno povejte za običajen dan v tednu, koliko od časa, ki ga porabite za gledanje televizije, gledate poročila ali oddaje s politično tematiko oziroma tematiko aktualnih dogodkov?

Vrednost 22 Frekvenca
0 sploh nič 164
1 manj kot 0,5 ure 498
2 od 0,5 ure do 1 ure 489
3 več kot 1 uro do 1,5 ure 147
4 več kot 1,5 ure, do 2 uri 50
5 več kot 2 uri do 2,5 uri 22
6 več kot 2,5 uri do 3 ure 8
7 več kot 3 ure 16
66 se ne nanaša 78
88 (ne vem) 3
99 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1394 82

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

a3 Koliko na dan poslušate RA?

A3. Koliko časa na dan poslušate radio na običajen dan v tednu?

Vrednost 31 Frekvenca
0 sploh nič 184
1 manj kot 0,5 ure 267
2 od 0,5 ure do 1 ure 254
3 več kot 1 uro do 1,5 ure 112
4 več kot 1,5 ure, do 2 uri 103
5 več kot 2 uri do 2,5 uri 75
6 več kot 2,5 uri do 3 ure 54
7 več kot 3 ure 423
88 (ne vem) 2
99 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1472 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

a1 Koliko na dan gledate TV?

A1.Prosimo ocenite, koliko časa na dan gledate televizijo na običajen dan v tednu?

Vrednost 1550 Frekvenca
0 sploh nič 71
1 manj kot 0,5 ure 162
2 od 0,5 ure do 1 ure 354
3 več kot 1 uro do 1,5 ure 218
4 več kot 1,5 ure, do 2 uri 227
5 več kot 2 uri do 2,5 uri 176
6 več kot 2,5 uri do 3 ure 117
7 več kot 3 ure 144
88 (ne vem) 0
99 b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1469 7

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

a2 Koliko gledate aktualno tematiko?

A2. Ponovno povejte za običajen dan v tednu, koliko od časa, ki ga porabite za gledanje televizije, gledate poročila ali oddaje s politično tematiko oziroma tematiko aktualnih dogodkov?

Vrednost 2549 Frekvenca
0 sploh nič 164
1 manj kot 0,5 ure 498
2 od 0,5 ure do 1 ure 489
3 več kot 1 uro do 1,5 ure 147
4 več kot 1,5 ure, do 2 uri 50
5 več kot 2 uri do 2,5 uri 22
6 več kot 2,5 uri do 3 ure 8
7 več kot 3 ure 16
66 se ne nanaša 78
88 (ne vem) 3
99 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1394 82

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

a3 Koliko na dan poslušate RA?

A3. Koliko časa na dan poslušate radio na običajen dan v tednu?

Vrednost 3548 Frekvenca
0 sploh nič 184
1 manj kot 0,5 ure 267
2 od 0,5 ure do 1 ure 254
3 več kot 1 uro do 1,5 ure 112
4 več kot 1,5 ure, do 2 uri 103
5 več kot 2 uri do 2,5 uri 75
6 več kot 2,5 uri do 3 ure 54
7 več kot 3 ure 423
88 (ne vem) 2
99 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1472 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

a4 Koliko poslušate aktualno tematiko?

A4. In koliko časa na običajen dan v tednu na radiu poslušate poročila ali oddaje s politično tematiko, oziroma tematiko aktualnih dogodkov?

Vrednost 4547 Frekvenca
0 sploh nič 326
1 manj kot 0,5 ure 520
2 od 0,5 ure do 1 ure 262
3 več kot 1 uro do 1,5 ure 57
4 več kot 1,5 ure, do 2 uri 38
5 več kot 2 uri do 2,5 uri 19
6 več kot 2,5 uri do 3 ure 13
7 več kot 3 ure 43
66 se ne nanaša 186
88 (ne vem) 10
99 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1278 198

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

a5 Koliko na dan berete časopise?

A5. Koliko časa na dan berete časopise na običajen dan v tednu?

Vrednost 5546 Frekvenca
0 sploh nič 291
1 manj kot 0,5 ure 634
2 od 0,5 ure do 1 ure 378
3 več kot 1 uro do 1,5 ure 97
4 več kot 1,5 ure, do 2 uri 34
5 več kot 2 uri do 2,5 uri 23
6 več kot 2,5 uri do 3 ure 11
7 več kot 3 ure 6
88 (ne vem) 0
99 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1474 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

a6 Koliko berete aktualno tematiko?

A6. In koliko tega časa porabite za branje o politiki oziroma aktualnih dogodkih?

Vrednost 6545 Frekvenca
0 sploh nič 387
1 manj kot 0,5 ure 622
2 od 0,5 ure do 1 ure 124
3 več kot 1 uro do 1,5 ure 20
4 več kot 1,5 ure, do 2 uri 17
5 več kot 2 uri do 2,5 uri 1
6 več kot 2,5 uri do 3 ure 0
7 več kot 3 ure 3
66 se ne nanaša 293
88 (ne vem) 6
99 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1174 302

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

a7 Kako pogosto za uporabljate internet?

A7. Kako pogosto za osebno rabo uporabljate internet - svetovni splet ali elektronsko pošto - bodisi doma, bodisi v službi?

Vrednost 7544 Frekvenca
0 doma in v službi nima dostopa 205
1 nikoli 521
2 manj kot enkrat mesečno 24
3 enkrat mesečno 19
4 nekajkrat mesečno 54
5 enkrat tedensko 57
6 večkrat tedensko 160
7 vsak dan 435
88 (ne vem) 0
99 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1475 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

a8 Ali ljudem lahko zaupamo, ali moraš biti previden?

A8. Če govorimo na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

Vrednost 8543 Frekvenca
0 treba je biti zelo previden 202
1 1 106
2 2 149
3 3 171
4 4 137
5 5 293
6 6 107
7 7 134
8 8 119
9 9 22
10 večini ljudi lahko zaupamo 32
88 (ne vem) 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1472 4 0 10 4.063

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

a9 Bi vas ljudje skušali izkoristiti?

A9. Ali menite, da bi vas večina ljudi skušala izkoristiti, če bi za to dobila priložnost, ali pa bi večina skušala ravnati pošteno?

Vrednost 9542 Frekvenca
0 večina bi me skušala izkoristiti 91
1 1 66
2 2 116
3 3 152
4 4 144
5 5 374
6 6 112
7 7 159
8 8 153
9 9 43
10 večina bi skušala ravnati pošteno 52
88 (ne vem) 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1462 14 0 10 4.867

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

a10 So ljudje pripravljeni pomagati drugim?

A10. Kaj bi rekli, ali so ljudje večinoma pripravljeni pomagati drugim ali pa večinoma gledajo predvsem nase?

Vrednost 10541 Frekvenca
0 večinoma gledajo predvsem nase 97
1 1 83
2 2 127
3 3 191
4 4 155
5 5 355
6 6 112
7 7 152
8 8 120
9 9 42
10 večinoma so pripravljeni pomagati drugim 34
88 (ne vem) 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1468 8 0 10 4.577

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

b1 Koliko se zanimate za politiko?

B1. Kaj bi rekli, koliko se zanimate za politiko?

Vrednost 11540 Frekvenca
1 zelo se zanimam 104
2 še kar se zanimam 534
3 komaj kaj se zanimam 518
4 sploh se ne zanimam 316
8 (ne vem) 2
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1472 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

b2 Kako pogosto v politiki ne razumete kaj se dogaja?

B2. Kako pogosto se vam zdi politika tako zapletena, da pravzaprav ne razumete, kaj se dogaja?

Vrednost 12539 Frekvenca
1 nikoli 126
2 zelo redko 245
3 občasno 519
4 pogosto 369
5 zelo pogosto 175
8 (ne vem) 41
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1434 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

b3 Kako težko si ustvarite mnenje o političnih vprašanjih?

B3. Kako težko ali lahko si vi osebno ustvarite mnenje o različnih političnih vprašanjih?

Vrednost 13538 Frekvenca
1 zelo težko 136
2 težko 301
3 niti težko, niti lahko 566
4 lahko 310
5 zelo lahko 92
8 (ne vem) 70
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1405 71 1 5 2.944

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

b4 državnemu zboru Prosim, da s pomočjo lestvice od 0-10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov.

B4. državnemu zboru

Vrednost 14537 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 136
1 1 76
2 2 133
3 3 185
4 4 178
5 5 319
6 6 130
7 7 112
8 8 82
9 9 30
10 povsem zaupam 23
88 (ne vem) 70
99 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1404 72 0 10 4.219

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

b5 pravnemu sistemu

B5. pravnemu sistemu

Vrednost 15536 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 127
1 1 93
2 2 147
3 3 215
4 4 171
5 5 260
6 6 111
7 7 111
8 8 111
9 9 29
10 povsem zaupam 21
88 (ne vem) 79
99 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1396 80 0 10 4.168

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

b6 policiji

B6. policiji

Vrednost 16535 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 92
1 1 66
2 2 121
3 3 159
4 4 132
5 5 275
6 6 153
7 7 136
8 8 158
9 9 77
10 povsem zaupam 69
88 (ne vem) 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1438 38 0 10 5.01

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

b7 politikom

B7. politikom

Vrednost 17534 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 224
1 1 155
2 2 201
3 3 246
4 4 153
5 5 246
6 6 85
7 7 53
8 8 41
9 9 12
10 povsem zaupam 13
88 (ne vem) 46
99 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1429 47 0 10 3.208

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

b8 političnim strankam

B8. političnim strankam

Vrednost 18533 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 212
1 1 136
2 2 202
3 3 251
4 4 176
5 5 249
6 6 77
7 7 51
8 8 40
9 9 13
10 povsem zaupam 11
88 (ne vem) 58
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1418 58 0 10 3.25

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

b9 Evropskemu parlamentu

B9. Evropskemu parlamentu

Vrednost 19532 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 81
1 1 49
2 2 89
3 3 126
4 4 168
5 5 292
6 6 144
7 7 150
8 8 144
9 9 52
10 povsem zaupam 35
88 (ne vem) 146
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1330 146 0 10 4.978

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

b10 OZN

B10. Organizaciji Združenih narodov OZN

Vrednost 20531 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 89
1 1 46
2 2 92
3 3 131
4 4 150
5 5 267
6 6 148
7 7 140
8 8 148
9 9 63
10 povsem zaupam 56
88 (ne vem) 146
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1330 146 0 10 5.065

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

b11 Ali ste se udeležli volitev v državni zbor leta 2004?

B11. Danes je običajno, da se nekateri ljudje iz takšnih ali drugačnih razlogov ne udeležujejo volitev. Ali ste se vi udeležili volitev v državni zbor leta 2004?

Vrednost 21530 Frekvenca
1 da 1024
2 ne 321
3 nisem imel(a) volilne pravice 87
8 (ne vem) 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1432 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

b12 Za katero stranko ste glasovali leta 2004?

B12. Za katero stranko oz. kandidata katere stranke ste glasovali na volitvah za državni zbor 3. oktobra 2004?

Vrednost 22529 Frekvenca
1 DESUS - Demokratska stranka upokojencev 26
2 LDS - Liberalna demokracija Slovenije 218
3 SLS - Slovenska ljudska stranka 63
4 SNS - Slovenska nacionalna stranka 34
5 SDS - Slovenska demokratska stranka 249
6 NSI - Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka 45
7 SD (prej ZLSD) - Socialni demokrati 74
8 SMS - Stranka mladih 10
9 Zelene, ekološke stranke 3
10 AS - Aktivna Slovenija 3
11 druga stranka 10
66 (nisem volil) 452
77 (ne želi odgovoriti) 89
88 (ne vem) 200
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
735 741

Vrednosti spremenljivk od 1 do 88

b13 stopili v stik s politikom Obstaja več načinov, kako bi v Sloveniji lahko izboljšali stvari ali pa preprečili, da bi šlo kaj narobe. Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega? Ali ste..

B13.stopili v stik s politikom ali predstavnikom državne ali občinske oblasti

Vrednost 23528 Frekvenca
1 da 225
2 ne 1249
8 (ne vem) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1474 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

b14 delovali v politični stranki

B14. delovali v politični stranki ali skupini aktivistov

Vrednost 24527 Frekvenca
1 da 53
2 ne 1421
8 ne vem 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1474 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

b15 delovali v kakšni politični

B15. delovali v kakšni drugi politični organizaciji ali zvezi

Vrednost 25526 Frekvenca
1 da 36
2 ne 1436
8 ne vem 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1472 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

b16 podpora neki politični akciji

B16. nosili značko ali nalepko v podporo neki politični akciji

Vrednost 26525 Frekvenca
1 da 49
2 ne 1424
8 ne vem 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1473 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

b17 podpisali peticijo

B17. podpisali peticijo

Vrednost 27524 Frekvenca
1 da 204
2 ne 1266
8 ne vem 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1470 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

b18 se udeležili zakonitih demonstracij

B18. se udeležili zakonitih demonstracij

Vrednost 28523 Frekvenca
1 da 58
2 ne 1415
8 ne vem 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1473 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

b19 bojkotirali določene izdelke

B19. bojkotirali določene izdelke

Vrednost 29522 Frekvenca
1 da 74
2 ne 1395
8 ne vem 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1469 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

b20a Ali je kakšna politična stranka, ki ste ji blizu?

B20.a. Ali je kakšna politična stranka, ki se ji čutite bližje kot drugim strankam?

Vrednost 30521 Frekvenca
1 da 518
2 ne 894
8 (ne vem) 64
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1412 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

b20b Katera stranka je to?

B20.b. Katera stranka je to?

Vrednost 31520 Frekvenca
1 DESUS - Demokratska stranka upokojencev 17
2 LDS - Liberalna demokracija Slovenije 108
3 SLS - Slovenska ljudska stranka 31
4 SNS - Slovenska nacionalna stranka 28
5 SDS - Slovenska demokratska stranka 142
6 NSI - Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka 40
7 SD (prej ZLSD) - Socialni demokrati 87
8 SMS - Stranka mladih 6
9 Zelene, ekološke stranke 9
10 AS - Aktivna Slovenija 2
11 druga stranka (KATERA) 8
66 se ne nanaša 958
77 (ne želi odgovoriti) 34
88 (ne vem) 5
99 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 998

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

b20c Kako blizu se čutite tej stranki?

B20.c. Kako blizu se čutite tej stranki? Se ji čutite...

Vrednost 32519 Frekvenca
1 zelo blizu 65
2 blizu 263
3 ne preveč blizu 132
4 sploh ne blizu 12
6 se ne nanaša 998
8 (ne vem) 5
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
472 1004

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

b21 Ali ste clan kakšne politične stranke?

B21. Ali ste član kakšne politične stranke

Vrednost 33518 Frekvenca
1 da 79
2 ne 1394
8 (ne vem) 0
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1473 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

b22 Katera stranka je to?

B22. Katera stranka je to?

Vrednost 34517 Frekvenca
1 DESUS - Demokratska stranka upokojencev 5
2 LDS - Liberalna demokracija Slovenije 11
3 SLS - Slovenska ljudska stranka 4
4 SNS - Slovenska nacionalna stranka 0
5 SDS - Slovenska demokratska stranka 24
6 NSI - Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka 13
7 SD (prej ZLSD) - Socialni demokrati 15
8 SMS - Stranka mladih 2
9 Zelene, ekološke stranke 0
10 AS - Aktivna Slovenija 0
11 druga stranka (KATERA) 2
66 se ne nanaša 1397
77 (ne želi odgovoriti) 1
88 (ne vem) 0
99 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
76 1400

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

b23 levo - desna samoopredelitev:

B23. V politiki se včasih govori o levici in desnici. Kam bi vi uvrstili sami sebe na lestvici od 0 do 10, kjer pomeni 0 levico in 10 desnico?

Vrednost 35516 Frekvenca
0 levo 89
1 1 37
2 2 72
3 3 92
4 4 81
5 5 428
6 6 63
7 7 72
8 8 61
9 9 19
10 desno 73
88 (ne vem) 385
99 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1087 389 0 10 4.776

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

b24 zadovoljstvo z življenjem

B24. V celoti gledano, kako zadovoljni ste sedaj s svojim življenjem?

Vrednost 36515 Frekvenca
0 izredno nezadovoljen 24
1 1 11
2 2 25
3 3 41
4 4 50
5 5 233
6 6 139
7 7 238
8 8 351
9 9 187
10 izredno zadovoljen 171
88 (ne vem) 5
99 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1470 6 0 10 6.973

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

b25 zadovoljstvo s SLO gospodarstvom

B25. Kako zadovoljni ste na splošno s sedanjim gospodarskim stanjem v Sloveniji?

Vrednost 37514 Frekvenca
0 izredno nezadovoljen 52
1 1 47
2 2 93
3 3 191
4 4 161
5 5 321
6 6 182
7 7 186
8 8 142
9 9 21
10 izredno zadovoljen 26
88 (ne vem) 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1422 54 0 10 4.947

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

b26 zadovoljstvo z delom SLO vlade

B26. Kako zadovoljni ste s sedanjo slovensko vlado, s tem, kako opravlja svoje delo?

Vrednost 38513 Frekvenca
0 izredno nezadovoljen 84
1 1 74
2 2 139
3 3 205
4 4 175
5 5 306
6 6 126
7 7 121
8 8 93
9 9 37
10 izredno zadovoljen 37
88 (ne vem) 79
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1397 79 0 10 4.472

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

b27 zadovoljstvo z demokracijo v SLO

B27. Kako zadovoljni ste na splošno z delovanjem demokracije v Sloveniji?

Vrednost 39512 Frekvenca
0 izredno nezadovoljen 80
1 1 60
2 2 120
3 3 186
4 4 159
5 5 314
6 6 140
7 7 176
8 8 93
9 9 31
10 izredno zadovoljen 19
88 (ne vem) 98
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1378 98 0 10 4.607

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

b28 stanje šolstva v SLO

B28. Kakšno je po vašem mnenju splošno stanje šolstva danes v Sloveniji?

Vrednost 40511 Frekvenca
0 izredno slabo 45
1 1 42
2 2 70
3 3 137
4 4 156
5 5 283
6 6 173
7 7 229
8 8 175
9 9 42
10 izredno dobro 28
88 (ne vem) 95
99 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1380 96 0 10 5.312

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

b29 stanje zdravstva v SLO

B29. In kakšno je po vašem mnenju splošno stanje zdravstva danes v Sloveniji?

Vrednost 41510 Frekvenca
0 izredno slabo 56
1 1 55
2 2 114
3 3 158
4 4 161
5 5 252
6 6 183
7 7 190
8 8 191
9 9 48
10 izredno dobro 49
88 (ne vem) 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1457 19 0 10 5.174

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

b30 Ukrepi za zmanjšanje razlik v dohodkih... Prosim povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev?

B30. Vlada bi morala sprejeti ukrepe za zmanjšanje razlik v dohodkih med ljudmi.

Vrednost 42509 Frekvenca
1 močno soglašam 464
2 soglašam 700
3 niti - niti 159
4 ne soglašam 99
5 sploh ne soglašam 13
8 (ne vem) 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1435 41 1 5 1.953

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

b31 Homoseksualci morajo imeti svobodo...

B31. Homoseksualci in lezbijke morajo imeti svobodo, da si uredijo življenje po lastnih željah.

Vrednost 43508 Frekvenca
1 močno soglašam 170
2 591
3 298
4 211
5 sploh ne soglašam 125
8 ne vem 81
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 81 1 5 2.663

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

b32 Prepovedati stranke za odpravo demokracije...

B32. Politične stranke, katerih cilj je odprava demokracije, je potrebno prepovedati.

Vrednost 44507 Frekvenca
1 močno soglašam 245
2 470
3 246
4 280
5 sploh ne soglašam 58
8 ne vem 176
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1299 177 1 5 2.566

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

b33 Moderna znanost rešila ekoloske probleme...

B33. Lahko smo prepričani, da bo moderna znanost rešila probleme v zvezi z okoljem.

Vrednost 45506 Frekvenca
1 močno soglašam 56
2 397
3 398
4 455
5 sploh ne soglašam 81
8 ne vem 87
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1387 89 1 5 3.078

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

b34 stanje poenotenja Evropske unije?

B34. Nekateri menijo da bi se morala Evropska unija navznoter še bolj poenotiti, drugi pa pravijo, da je že tako preveč poenotena. Kaj menite vi?

Vrednost 46505 Frekvenca
0 poenotenje je šlo že predaleč 40
1 1 32
2 2 63
3 3 86
4 4 95
5 5 374
6 6 132
7 7 160
8 8 147
9 9 61
10 poenotenja je še premalo 86
88 (ne vem) 196
99 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1276 200 0 10 5.614

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

b35 Naj SLO dovoli priseljevanje ljudem s podobnim narodnostnim izvorom?

B35. Kaj menite, v kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi s podobnim narodnostnim izvorom kot ga ima večina prebivalcev Slovenije?

Vrednost 47504 Frekvenca
1 mnogim naj dovoli priselitev 211
2 nekaterim naj dovoli 756
3 zelo redkim naj dovoli 325
4 nikomur naj ne dovoli 133
8 (ne vem) 49
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1425 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

b36 Naj SLO dovoli priseljevanje ljudjem z drugačnim narodnostnim izvorom?

B36.Kaj pa ljudjem z drugačnim narodnostnim izvorom, kot ga ima večina prebivalcev Slovenije?

Vrednost 48503 Frekvenca
1 mnogim naj dovoli priselitev 148
2 nekaterim naj dovoli 644
3 zelo redkim naj dovoli 436
4 nikomur naj ne dovoli 189
8 (ne vem) 58
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1417 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

b37 Naj SLO dovoli priseljevanje ljudem iz revnejših držav zunaj Evrope?

B37. In v kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi iz revnejših držav zunaj Evrope?

Vrednost 49502 Frekvenca
1 mnogim naj dovoli priselitev 128
2 nekaterim naj dovoli 572
3 zelo redkim naj dovoli 463
4 nikomur naj ne dovoli 240
8 (ne vem) 72
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1403 73

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

b38 Ali je dobro ali slabo za slo gospodarstvo, da prihajajo k nam priseljenci?

B38. Ali menite, da je v splošnem dobro ali slabo za slovensko gospodarstvo, da prihajajo živet k nam priseljenci iz drugih držav?

Vrednost 50501 Frekvenca
0 slabo za gospodarstvo 126
1 1 96
2 2 137
3 3 190
4 4 138
5 5 312
6 6 123
7 7 126
8 8 104
9 9 30
10 dobro za gospodarstvo 26
88 (ne vem) 67
99 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1408 68 0 10 4.286

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

b39 Je kulturno življenje zaradi priseljencev ogroženo ali obogateno?

B39. Ali menite, da je kulturno življenje v Sloveniji zaradi priseljencev v splošnem ogroženo ali obogateno?

Vrednost 51500 Frekvenca
0 kulturno življenje je ogroženo 67
1 1 71
2 2 108
3 3 124
4 4 102
5 5 379
6 6 122
7 7 164
8 8 151
9 9 58
10 kulturno življenje je obogateno 50
88 (ne vem) 78
99 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1396 80 0 10 5.066

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

b40 Ali je SLO zaradi priseljencev boljša ali slabša za bivanje?

B40. Ali menite, da je Slovenija zaradi priseljencev iz drugih držav postala slabša ali boljša dežela za bivanje?

Vrednost 52499 Frekvenca
0 slabša dežela za bivanje 75
1 1 75
2 2 105
3 3 137
4 4 141
5 5 478
6 6 120
7 7 112
8 8 86
9 9 27
10 dežela za bivanje 26
88 (ne vem) 92
99 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1382 94 0 10 4.591

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

c1 Kako srečni ste?

C1. V celoti gledano, kako srečni bi rekli, da ste?

Vrednost 53498 Frekvenca
0 zelo nesrečen 14
1 1 4
2 2 13
3 3 40
4 4 36
5 5 208
6 6 128
7 7 239
8 8 382
9 9 232
10 zelo srečen 170
88 (ne vem) 8
99 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1466 10 0 10 7.244

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

c2 Kako pogosto se iz družabnih razlogov dobivate s prijatelji?

C2.Prosim ocenite, kako pogosto se iz družabnih razlogov dobivate s prijatelji, sorodniki ali kolegi z dela?

Vrednost 54497 Frekvenca
1 nikoli 33
2 manj kot enkrat na mesec 145
3 enkrat na mesec 218
4 nekajkrat na mesec 293
5 enkrat na teden 308
6 večkrat na teden 299
7 vsak dan 174
88 (ne vem) 4
99 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1470 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

c3 Imate koga za pogovor o osebnih stvareh?

C3. Ali imate koga, s katerim se lahko pogovorite o intimnih in osebnih stvareh?

Vrednost 55496 Frekvenca
1 da 1325
2 ne 127
8 (ne vem) 22
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1452 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

c4 Kako pogosto se udeležujete različnih srečanj?

C4. Če se primerjate z drugimi ljudmi vaše starosti, kako pogosto bi zase rekli, da se udeležujete različnih družabnih srečanj?

Vrednost 56495 Frekvenca
1 precej manj kot večina drugih 190
2 manj kot večina drugih 395
3 približno enako 662
4 več kot večina drugih 189
5 precej več kot večina drugih 28
8 (ne vem) 11
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1464 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

c5 V zadnjih 5 letih žrtev fizičnega napada?

C5. Ste bili vi ali kdo od članov vašega gospodinjstva v zadnjih petih letih žrtev vloma ali fizičnega napada?

Vrednost 57494 Frekvenca
1 da 199
2 ne 1272
8 (ne vem) 4
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1471 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

c6 Kako varno se počutite kadar zvečer hodite sami po vaši soseski?

C6. Kako varno se počutite (bi se počutili), kadar zvečer hodite (ali bi hodili) sami po vaši soseski?

Vrednost 58493 Frekvenca
1 zelo varno 399
2 varno 905
3 ogroženo 136
4 zelo ogroženo 15
8 (ne vem) 20
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1455 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

c7 Kako pogosto vas skrbi, da bi kdo vlomil v vaše stanovanje?

C7. Kako pogosto, če sploh, vas skrbi, da bi kdo vlomil v vaše stanovanje oz. hišo?

Vrednost 59492 Frekvenca
1 skoraj ves čas 36
2 pogosto 167
3 le včasih 676
4 nikoli 592
8 (ne vem) 3
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1471 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

c8 Ali skrb zaradi možnega vloma v vaš dom...

C8. Ali skrb zaradi možnega vloma v vaš dom..

Vrednost 60491 Frekvenca
1 močno vpliva na kakovost vašega življenja 21
2 vpliva do določene mere 252
3 nima vpliva na kakovost vašega življenja? 582
6 se ne nanaša 597
8 (ne vem) 6
9 b.o. 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1452 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

c9 Kako pogosto vas skrbi, da bi postali žrtev nasilnega napada?

C9. Kako pogosto, če sploh, vas skrbi, da bi postali žrtev nasilnega napada?

Vrednost 61490 Frekvenca
1 skoraj ves čas 16
2 pogosto 66
3 le včasih 586
4 nikoli 797
8 (ne vem) 9
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1465 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

c10 Ali skrb zaradi možnega nasilnega napada...

C10. Ali skrb zaradi možnega nasilnega napada..

Vrednost 62489 Frekvenca
1 močno vpliva na kakovost vašega življenja 14
2 vpliva do določene mere 224
3 nima vpliva na kakovost vašega življenja? 416
6 se ne nanaša 808
8 (ne vem) 2
9 b.o. 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1462 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

c11 Je teroristični napad v Evropi v času 12 mesecev...

C11. Kaj menite, ali je teroristični napad nekje v Evropi v času naslednjih dvanajst mesecev...

Vrednost 63488 Frekvenca
1 zelo verjeten 180
2 verjeten 869
3 ni preveč verjeten 272
4 sploh ni verjeten 59
8 (ne vem) 95
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1380 96

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

c12 Je teroristični napad v Sloveniji v času 12 mesecev...

C12. In kaj menite, ali je teroristični napad nekje v Sloveniji v času naslednjih dvanajst mesecev..

Vrednost 64487 Frekvenca
1 zelo verjeten 19
2 verjeten 222
3 ni preveč verjeten 694
4 sploh ni verjeten 465
8 (ne vem) 74
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1400 76

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

c13 Policija bi morala imeti pravico zadržati osumljenega načrtovanja terorističnega napada v Slo. S pomočjo te kartice mi prosim povejte, kako močno soglašate ali ne soglašate z vsako od navedenih trditev.

C13. Policija bi morala imeti pravico, da nekoga, ki je osumljen načrtovanja terorističnega napada v Sloveniji, zadrži v priporu, dokler ni prepričana, da ni vpleten

Vrednost 65486 Frekvenca
1 močno soglašam 447
2 soglašam 741
3 niti - niti 133
4 ne soglašam 93
5 sploh ne soglašam 17
8 (ne vem) 43
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1431 45 1 5 1.946

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

c14 Za mučenje zapornika v slovenskem zaporu nikoli ni opravičila.

C14. Za mučenje zapornika v slovenskem zaporu nikoli ni opravičila, četudi bi lahko na ta način prišli do informacij, ki bi preprečile teroristični napad.

Vrednost 66485 Frekvenca
1 močno soglašam 231
2 534
3 301
4 280
5 sploh ne soglašam 56
8 ne vem 72
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1402 74 1 5 2.569

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

c15 Kako bi ocenili vaše zdravje?

C15. Kako bi na splošno ocenili vaše zdravje? Bi rekli, da je?

Vrednost 67484 Frekvenca
1 zelo dobro 203
2 dobro 611
3 zadovoljivo 501
4 slabo 120
5 zelo slabo 39
8 (ne vem) 1
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1474 2 1 5 2.444

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

c16 Ali vas pri vsakdanjih opravilih ovira kronična bolezen?

C16. Ali vas pri vaših vsakdanjih opravilih kakorkoli ovira kakšna kronična bolezen, invalidnost ali psihična težava? Če da, koliko vas ovira?

Vrednost 68483 Frekvenca
1 da, precej 168
2 da, do neke mere 314
3 ne 987
8 (ne vem) 4
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1469 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

c17 Ste pripadnik kakšne religije?

C17. Ali se imate za pripadnika kakšne religije ali veroizpovedi?

Vrednost 69482 Frekvenca
1 da 728
2 ne 723
8 (ne vem) 24
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1451 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

c18 Katere?

C18. Katere?

Vrednost 70481 Frekvenca
1 krščanske (splošno) 278
2 rimskokatoliške 393
4 pravoslavne 17
5 protestantske 13
14 druge krščanske 6
18 vzhodnjaške (hinduizem, budizem) 1
19 judovske 0
20 muslimanske 13
21 druge nekrščanske 2
66 se ne nanaša 748
99 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
723 753

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

c19 Ste se v preteklosti čutili pripadnika religije?

C19. Ali ste se kdaj v preteklosti čutili pripadnika kakšne religije ali verske skupnosti?

Vrednost 71480 Frekvenca
1 da 94
2 ne 633
6 se ne nanaša 728
8 (ne vem) 14
9 b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
727 749

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

c20 Katere?

C20. Katere?

Vrednost 72479 Frekvenca
1 krščanske (splošno) 33
2 rimskokatoliške 59
4 pravoslavne 0
5 protestantske 0
14 druge krščanske 0
18 vzhodnjaške (hinduizem, budizem) 0
19 judovske 0
20 muslimanske 1
21 druge nekrščanske 1
66 se ne nanaša 1382
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
94 1382

Vrednosti spremenljivk od 1 do 21

c21 Ocenite, koliko ste verni?

C21. Ne glede na to, ali pripadate kateri od religij ali ne, prosimo ocenite, koliko ste verni?

Vrednost 73478 Frekvenca
0 sploh nisem veren 214
1 1 72
2 2 96
3 3 105
4 4 81
5 5 348
6 6 130
7 7 122
8 8 133
9 9 61
10 zelo sem veren 95
88 (ne vem) 11
99 b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1457 19 0 10 4.695

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

c22 Kako pogosto obiskujete verske obrede?

C22. Če odštejete posebne priložnosti, kot so poroke ali pogrebi, kako pogosto obiskujete verske obrede?

Vrednost 74477 Frekvenca
1 vsak dan 8
2 več kot enkrat na teden 35
3 enkrat na teden 223
4 vsaj enkrat na mesec 167
5 le ob posebnih verskih praznikih 463
6 še redkeje 185
7 nikoli 390
88 (ne vem) 4
99 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1471 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

c23 Kako pogosto molite?

C23. Če odštejete udeležbo pri verskih obredih, kako pogosto sicer molite, če sploh molite?

Vrednost 75476 Frekvenca
1 vsak dan 236
2 več kot enkrat na teden 72
3 enkrat na teden 87
4 vsaj enkrat na mesec 94
5 le ob posebnih verskih praznikih 155
6 še redkeje 218
7 nikoli 597
88 (ne vem) 15
99 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1459 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

c24 Ali pripadate kakšni neenakopravni skupini?

C24. Ali bi zase lahko rekli, da pripadate kakšni skupini, ki v naši državi trpi zaradi diskriminacije, neenakopravnosti?

Vrednost 76475 Frekvenca
1 da 57
2 ne 1397
8 (ne vem) 21
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1454 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

c2501 Zakaj je ta skupina neenakopravno obravnavana?

C25.01 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? 1.odgovor

Vrednost 77474 Frekvenca
1 barve kože ali rase 4
2 tujega državljanstva 0
3 vere 8
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 4
6 starosti 6
7 spola 8
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 9
10 drugo (VPIŠI) 13
66 se ne nanaša 1419
88 (ne vem) 1
99 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 1424

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

c2502 Zakaj je ta skupina neenakopravno obravnavana?

C25.02 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? 2.odgovor

Vrednost 78473 Frekvenca
1 barve kože ali rase 0
2 tujega državljanstva 2
3 vere 1
4 jezika 2
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 1
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 1
10 drugo (VPIŠI) 1
66 se ne nanaša 1419
88 (ne vem) 0
99 b.o. 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8 1468

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

c2503 Zakaj je ta skupina neenakopravno obravnavana?

C25.03 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? 3.odgovor

Vrednost 79472 Frekvenca
1 barve kože ali rase 0
2 tujega državljanstva 0
3 vere 2
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 2
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 1
9 invalidnosti 0
10 drugo (VPIŠI) 1
66 se ne nanaša 1419
88 (ne vem) 0
99 b.o. 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6 1470

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

c2504 Zakaj je ta skupina neenakopravno obravnavana?

C25.04 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? 4.odgovor

Vrednost 80471 Frekvenca
1 barve kože ali rase 0
2 tujega državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 2
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 1
10 drugo (VPIŠI) 0
66 se ne nanaša 1419
88 (ne vem) 0
99 b.o. 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3 1473

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

c2505 Zakaj je ta skupina neenakopravno obravnavana?

C25.05 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? 5.odgovor

Vrednost 81470 Frekvenca
1 barve kože ali rase 0
2 tujega državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 2
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo (VPIŠI) 0
66 se ne nanaša 1419
88 (ne vem) 0
99 b.o. 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2 1474

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

c2506 Zakaj je ta skupina neenakopravno obravnavana?

C25.06 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? 6.odgovor

Vrednost 82469 Frekvenca
1 barve kože ali rase 0
2 tujega državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 1
7 spola 1
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo (VPIŠI) 0
66 se ne nanaša 1419
88 (ne vem) 0
99 b.o. 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2 1474

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

c2507 Zakaj je ta skupina neenakopravno obravnavana?

C25.07 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? 7.odgovor

Vrednost 83468 Frekvenca
1 barve kože ali rase 0
2 tujega državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 1
8 spolne usmerjenosti 1
9 invalidnosti 0
10 drugo (VPIŠI) 0
66 se ne nanaša 1419
88 (ne vem) 0
99 b.o. 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2 1474

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

c2508 Zakaj je ta skupina neenakopravno obravnavana?

C25.08 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? 8.odgovor

Vrednost 84467 Frekvenca
1 barve kože ali rase 0
2 tujega državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 1
9 invalidnosti 1
10 drugo (VPIŠI) 0
66 se ne nanaša 1419
88 (ne vem) 0
99 b.o. 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2 1474

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

c2509 Zakaj je ta skupina neenakopravno obravnavana?

C25.09 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? 9.odgovor

Vrednost 85466 Frekvenca
1 barve kože ali rase 0
2 tujega državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 1
10 drugo (VPIŠI) 0
66 se ne nanaša 1419
88 (ne vem) 0
99 b.o. 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1 1475

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

c2510 Zakaj je ta skupina neenakopravno obravnavana?

C25.10 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? 10.odgovor

Vrednost 86465 Frekvenca
1 barve kože ali rase 0
2 tujega državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo (VPIŠI) 0
66 se ne nanaša 1419
88 (ne vem) 0
99 b.o. 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 1476

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

c26 Ste državljan(ka) Slovenije?

C26. Ali ste državljan(ka) Slovenije?

Vrednost 87464 Frekvenca
1 da 1471
2 ne 5
8 (ne vem) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1476 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

c27 Kaksno državljanstvo imate?

C27. Kakšno državljanstvo imate?

Vrednost 88463 Frekvenca
66 se ne nanaša 1471
88 (ne vem) 0
99 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1476 0

c28 Ste bili rojeni v Sloveniji?

C28. Ste bili rojeni v Sloveniji, na njenem sedanjem ozemlju?

Vrednost 89462 Frekvenca
1 da 1362
2 ne 105
8 (ne vem) 0
9 b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1467 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

c29 V kateri državi ste bili rojeni?

C29. V kateri državi ste bili rojeni?

Vrednost 90461 Frekvenca
1 at 3
2 ba 31
3 cs 16
4 de 5
5 hr 35
6 it 3
7 mk 4
8 pk 1
9 ru 4
10 sk 1
66 se ne nanaša 1371
88 (ne vem) 0
99 b.o. 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
103 1373

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

c30 Kdaj ste prišli živet v SLO?

C30.Koliko let je od tega, ko ste prvič prišli živeti v Slovenijo?

Vrednost 91460 Frekvenca
1 manj kot eno leto nazaj 1
2 pred 1-5 leti 0
3 pred 6-10 leti 2
4 pred 11-20 leti 11
5 pred več kot 20 leti 88
6 se ne nanaša 1371
9 b.o. 3
88 (ne vem) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
102 1374

Vrednosti spremenljivk od 1 do 88

c31_1 Kateri jezik govorite doma?

C31_1 Kateri jezik ali jezike doma najpogosteje govorite? 1.odgovor

Vrednost 92459 Frekvenca
1 lb 1
2 os 4
3 ng 1
4 un 8
5 ac 2
6 om 1
7 us 1
8 cc 9
9 cr 10
10 lv 1435
11 we 1
888 (ne vem) 0
999 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1473 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 999

c31_2 Kateri jezik se govorite doma?

C31_2 Kateri jezik ali jezike doma najpogosteje govorite? 2.odgovor

Vrednost 93458 Frekvenca
1 os 4
2 ng 9
3 er 12
4 un 1
5 ta 7
6 at 1
7 ac 1
8 om 1
9 cc 26
10 cr 22
11 lv 22
13 3
888 (ne vem) 0
999 b.o. 0
0 ni navedbe drugega jezika 1367
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
109 1367

Vrednosti spremenljivk od 1 do 999

c32 Ali se čutite pripadnika manj narodnosti v SLO?

C32. Ali se čutite pripadnika katere od manjšinskih narodnosti v Sloveniji?

Vrednost 94457 Frekvenca
1 da 45
2 ne 1390
8 (ne vem) 5
9 b.o. 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1435 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

c33 Je bil vaš oče rojen v SLO oz. YU?

C33. Je bil vaš oče rojen v Sloveniji, oziroma v eni od republik nekdanje Jugoslavije?

Vrednost 95456 Frekvenca
1 da, na ozemlju današnje Slovenije 1267
2 da, v eni od drugih republik nekdanje Jugoslavije 165
3 ne 39
8 (ne vem) 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1471 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

c34 V kateri državi je bil rojen vaš oče?

C34. V kateri državi je bil rojen vaš oče?

Vrednost 96455 Frekvenca
1 t 4
2 a 2
3 s 1
4 e 4
5 r 3
6 r 1
7 r 2
8 u 1
9 t 8
10 l 1
11 u 4
12 k 1
13 s 1
88 (ne vem) 0
66 se ne nanaša 1437
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33 1443

Vrednosti spremenljivk od 1 do 88

c35 Je bila vaša mama rojena v SLO oz. YU?

C35. Je bila vaša mama rojena v Sloveniji, oziroma eni od republik nekdanje Jugoslavije?

Vrednost 97454 Frekvenca
1 da, na ozemlju današnje Slovenije 1289
2 da, v eni od drugih republik nekdanje Jugoslavije 140
3 ne 42
8 (ne vem) 1
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1471 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

c36 V kateri državi je bila rojena vaša mama?

C36. V kateri državi je bila rojena vaša mama?

Vrednost 98453 Frekvenca
1 t 5
2 a 2
3 e 6
4 r 2
5 r 4
6 t 9
7 u 4
8 e 1
9 k 1
10 a 1
11 s 2
88 (ne vem) 0
66 se ne nanaša 1434
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37 1439

Vrednosti spremenljivk od 1 do 88

d1 Ste imeli plačano zaposlitev vsaj 20 ur na teden, vsaj tri mesece?

D1. Ali ste kadarkoli imeli plačano zaposlitev ali pripravništvo, ki je obsegalo vsaj 20 ur dela tedensko in je trajalo vsaj tri mesece?

Vrednost 99452 Frekvenca
1 da 1102
2 ne 372
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1474 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

d2 Katerega leta ste pričeli z zaposlitvijo?

D2. Katerega leta ste prvič pričeli s tako zaposlitvijo?

Vrednost 100451 Frekvenca
1932 1
1934 1
1935 1
1936 1
1937 3
1938 2
1939 1
1940 1
1941 2
1942 3
1943 4
1944 2
1945 5
1946 5
1947 4
1948 14
1949 10
1950 8
1951 5
1952 6
1953 10
1954 13
1955 11
1956 6
1957 13
1958 14
1959 15
1960 21
1961 7
1962 16
1963 25
1964 17
1965 22
1966 20
1967 22
1968 21
1969 25
1970 23
1971 19
1972 26
1973 20
1974 23
1975 24
1976 20
1977 14
1978 22
1979 30
1980 24
1981 22
1982 18
1983 22
1984 22
1985 19
1986 23
1987 16
1988 8
1989 20
1990 18
1991 15
1992 10
1993 12
1994 14
1995 21
1996 18
1997 14
1998 16
1999 16
2000 27
2001 17
2002 13
2003 22
2004 20
2005 21
2006 24
6666 se ne nanaša 374
8888 (ne vem) 26
9999 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1070 406 1932 2006 1977.737 16.881

Vrednosti spremenljivk od 999 do 2006

d3r Katerega leta ste se prvič odselili od staršev?

Vrednost 101450 Frekvenca
0 še vedno živi v domu svojih staršev in še nikoli ni ločeno ž 368
1917 1
1925 1
1928 1
1930 1
1932 1
1934 2
1935 1
1936 2
1937 1
1938 1
1939 2
1940 3
1941 3
1942 5
1943 2
1944 2
1945 7
1946 2
1947 2
1948 15
1949 7
1950 14
1951 5
1952 11
1953 12
1954 17
1955 9
1956 9
1957 13
1958 12
1959 12
1960 21
1961 14
1962 22
1963 19
1964 25
1965 14
1966 17
1967 14
1968 24
1969 25
1970 30
1971 15
1972 23
1973 29
1974 19
1975 25
1976 25
1977 20
1978 17
1979 25
1980 22
1981 20
1982 20
1983 24
1984 15
1985 19
1986 30
1987 18
1988 16
1989 20
1990 20
1991 12
1992 15
1993 10
1994 26
1995 16
1996 18
1997 14
1998 12
1999 20
2000 28
2001 19
2002 12
2003 9
2004 22
2005 11
2006 11
8888 (ne vem) 0
1111 nikoli ni živel s starši 3
9999 ne vem, b.o. 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1446 30 0 2006

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8888

d4 Ste kdaj živeli s partnerjem vsaj 3 mesece?

D4. Ali ste kdaj živeli z zakoncem ali partnerjem vsaj tri mesece ali več?

Vrednost 102449 Frekvenca
1 da 1119
2 ne 355
9 b,o, 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1474 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

d5 Katerega leta ste prvič živeli s partnerjem vsaj 3 mesece?

D5. Katerega leta ste prvič živeli z zakoncem ali partnerjem tri mesece ali več?

Vrednost 103448 Frekvenca
1934 1
1935 1
1937 1
1940 1
1941 4
1942 2
1943 5
1945 3
1946 1
1947 1
1948 7
1949 6
1950 8
1951 7
1952 10
1953 4
1954 16
1955 18
1956 9
1957 9
1958 11
1959 12
1960 22
1961 17
1962 15
1963 28
1964 31
1965 18
1966 16
1967 25
1968 23
1969 26
1970 23
1971 14
1972 28
1973 35
1974 29
1975 20
1976 21
1977 27
1978 23
1979 20
1980 28
1981 25
1982 28
1983 16
1984 34
1985 23
1986 28
1987 16
1988 17
1989 18
1990 16
1991 15
1992 17
1993 11
1994 19
1995 16
1996 15
1997 15
1998 12
1999 11
2000 22
2001 18
2002 19
2003 11
2004 26
2005 15
2006 4
6666 se ne nanaša 357
8888 (ne vem) 20
9999 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1093 383 1934 2006 1977.388 15.423

Vrednosti spremenljivk od 999 do 2006

d6 Ste bili kdaj poročeni?

D6. Ste bili kdaj poročeni?

Vrednost 104447 Frekvenca
1 da 950
2 ne 522
9 b,o, 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1472 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

d7 Katerega leta ste se prvič poročili?

D7. Katerega leta ste se prvič poročili?

Vrednost 105446 Frekvenca
1934 1
1935 1
1937 1
1940 1
1941 5
1942 1
1943 4
1945 2
1946 2
1947 1
1948 7
1949 6
1950 7
1951 5
1952 14
1953 6
1954 15
1955 19
1956 10
1957 8
1958 12
1959 13
1960 20
1961 15
1962 13
1963 27
1964 30
1965 16
1966 17
1967 28
1968 21
1969 21
1970 22
1971 14
1972 23
1973 34
1974 26
1975 26
1976 23
1977 23
1978 22
1979 21
1980 27
1981 23
1982 21
1983 16
1984 22
1985 18
1986 25
1987 16
1988 13
1989 16
1990 12
1991 21
1992 11
1993 6
1994 12
1995 8
1996 15
1997 9
1998 11
1999 2
2000 5
2001 6
2002 6
2003 9