Slovensko javno mnenje 2002/2: Evropska družboslovna anketa

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJM022
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM022_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Malnar, Brina
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Štebe, Janez
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
 • Švara, Sergio
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Filej, Živa
 • Kovačič, Matej
 • Kecman, Ivana
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 2002)

Funding agency:

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Urad za makroekonomske analize in razvoj
Služba vlade RS za evropske zadeve

Project number:

no information

Series:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • ESS/Evropska družboslovna raziskava

  Evropska Družboslovna Raziskava (ESS) je mednarodna raziskava, ki vključuje 20 držav. Njen namene je skozi pristop mednarodne primerjalne anketne raziskave preučiti povezanost med spreminjajočimi se evropskimi institucijami in stališči, prepričanji in vedenjskimi vzorci njenih prebivalcev. Anketa uporablja najvišje metodološke standarde. Projekt je vključen v 5. okvirni program Evropske Komisije. Deloma ga financira Evropska Znanstvena Fundacija in dodatni viri znotraj posameznih sodelujočih držav. Eno uro dolga osebna anketa vključuje blok vprašanj o splošnih družbenih in političnih stališčih, ki ostaja nespremenjen skozi leta, ter enkratne module vprašanj posveče posameznim temam.

Study Content

Keywords:

mediji, radio, televizija, časopisi, zanimanje za politiko, kako ste volili leta 2000, politična angažiranost, strankarske preference, zadovoljstvo z delovanjem institucij, zadovoljstvo z delovanjem demokracije, socialni stiki, varnost, zdravje, vernost, verska pripadnost, obiskovanje verskih obredov, neenakopravnost, diskriminacija, kateri jezik govorite doma, nacionalne manjšine, odnos do tujcev, odnos do priseljencev, pogoji za priselitev v Slovenijo, stališča do tujcev, stališča do priseljencev, kje bi želeli živeti, stiki s prijatelji, begunci, prostovoljne organizacije, članstvo v prostovoljnih organizacijah, pomembne stvari v življenju, solidarnost, lastnosti dobrega državljana, delo, zaposlitev, zadovoljstvo z življenjem, zadovoljstvo s stanjem v družbi, demografija, samoocena lastnosti anketiranih oseb, verzija vprašalnika

Keywords ELSST:
DRUŽBENA STALIŠČA, DRUŽBENE NAVADE, DRUŽBENA SPREMEMBA, MNOŽIČNI MEDIJI, POLITIKA, POLITIČNA STRANKA, STRANKARSKA PRIPADNOST, ZAUPANJE, VSAKDANJE ŽIVLJENJE, PRISELJEVANJE

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
spremljanje množičnih medijev
vlada in politika
zdravstvo
osebno življenje
odnos do tujcev
prostovoljne organizacije
delo
demografija
verzija vprašalnika


Abstract:

Tokratna raziskava je del vseevropskega projekta, ki poteka v 21 državah in katerega namen je beleženje družbenih sprememb skozi čas. Temtsko se raziskava osredotoča predvsem na dve problematiki: pojmovanje in prakticiranje državljanstva in problem priseljevanja. Vprašalnik je sestavljen iz šestih sklopov. V prvem, relativno kratkem, najdemo vprašanja o spremljanju medijev. Drugi blok je namenjen vladi in politiki nasploh in med drugim vključuje odnos do politike, zaupanje v politične institucije, volilno vedenje in preference in zadovoljstvo z delovanjem političnih institucij. Naslednji sklop prinaša vprašanja o osebnem življenju anketirancev: stikih s prijatelji, osebni varnosti, pripadnosti religiji in nacionalnem izvoru. Četrti del vprašalnika je namenjen problemu imigrantov. Respondenti najprej ocenijo obseg in izvor imigrantov ter izrazijo mnenje glede politike njihovega omejevanja. Nato sledijo vprašanja o stališčih do imigrantov in o izkušnjah respondentov z njimi. Ob koncu pa najdemo nekaj vprašanj v zvezi z begunsko problematiko. Peti sklop je namenjen prostovoljnim organizacijam in njihovemu pomenu v vsakdanjem življenju anketirancev. Poglavje zaključujejo vprašanja o delu in pogojih dela. Sledi obsežen demografski blok, ki ga zaključujejo vprašanja, s katerimi anketiranci ocenijo svoje latnosti.

Methodology


Collection date: 17 oktober 2002 - 20 november 2002
Date of production: 2002
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 15 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi. Vzorec je razpolovljen za dve vzporedni anketi SJM.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SJM022 - DATOTEKA S PODATKI [datoteka podatkov], 2002

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 465
 • number of units: 1519

Additional information:

Podatkovna datoteka je šla skozi ustaljeni postopek urejanja v ADP. Podatki so pregledani, vrednosti odgovorov izven obsega predvidenih oznak so poenoteno označene kot izločilne (ne vem, brez odgovora).

Variable list

KEY Key string

KEY keystring

Value 13 Frequency
1 1
2 1
3 1
1811 1
1812 1
1813 1
1814 1

Valid range from 1 to 1814

KLJUC kljuc

KLJUČ ključ

Value 22 Frequency
1 1
2 1
3 1
1811 1
1812 1
1813 1
1814 1

Valid range from 1 to 1814

ID zaporedna stevilka

ID zaporedna številka

Value 31 Frequency
1 1
2 1
3 1
1516 1
1517 1
1518 1
1519 1

Valid range from 1 to 1519

KEY Key string

KEY keystring

Value 1465 Frequency
1 1
2 1
3 1
1811 1
1812 1
1813 1
1814 1

Valid range from 1 to 1814

KLJUC kljuc

KLJUČ ključ

Value 2464 Frequency
1 1
2 1
3 1
1811 1
1812 1
1813 1
1814 1

Valid range from 1 to 1814

ID zaporedna stevilka

ID zaporedna številka

Value 3463 Frequency
1 1
2 1
3 1
1516 1
1517 1
1518 1
1519 1

Valid range from 1 to 1519

URA1 zacetek pogovora - ura

URA1 Začetek pogovora ob uri

Value 4462 Frequency
5 1
7 2
8 21
9 69
10 126
11 114
12 92
13 112
14 114
15 192
16 207
17 203
18 159
19 63
20 27
21 1
" " 16

Valid range from 5 to 21

MIN1 zacetek pogovora - min

MIN1 in minut

Value 5461 Frequency
0 321
1 3
2 9
57 1
58 7
59 7
" " 16

Valid range from 0 to 59

A1 Koliko na dan gledate TV?

A1 Prosimo ocenite, koliko časa na dan gledate televizijo na običajen dan v tednu?

Value 6460 Frequency
0 sploh nič ----- preskok na A3 70
1 manj kot 1/2 ure 168
2 od 1/2 ure do 1 ure 357
3 več kot 1 uro do 11/2 ure 234
4 več kot 11/2 ure, do 2 uri 269
5 več kot 2 uri do 21/2 uri ----- vprašaj A2 160
6 več kot 21/2 uri do 3 ure 104
7 več kot 3 ure 156
88 ne vem 1

Valid range from 0 to 7

A2 Koliko gledate aktualno tematiko?

A2 Ponovno povejte za običajen dan v tednu, koliko od časa, ki ga porabite za gledanje televizije, gledate poročila ali oddaje s politično tematiko oziroma tematiko aktualnih dogodkov?

Value 7459 Frequency
0 sploh nič 126
1 manj kot 1/2 ure 532
2 od 1/2 ure do 1 ure 593
3 več kot 1 uro do 11/2 ure 130
4 več kot 11/2 ure, do 2 uri 48
5 več kot 2 uri do 21/2 uri 18
6 več kot 21/2 uri do 3 ure 14
7 več kot 3 ure 12
88 ne vem 1
" " 45

Valid range from 0 to 7

A3 Koliko na dan poslusate RA?

A3 Koliko časa na dan poslušate radio na običajen dan v tednu?

Value 8458 Frequency
0 sploh nič ----- preskok na A5 179
1 manj kot 1/2 ure 258
2 od 1/2 ure do 1 ure 308
3 več kot 1 uro do 11/2 ure 124
4 več kot 11/2 ure, do 2 uri 95
5 več kot 2 uri do 21/2 uri ----- vprašaj A4 93
6 več kot 21/2 uri do 3 ure 74
7 več kot 3 ure 387
88 ne vem 0
" " 1

Valid range from 0 to 7

A4 Koliko poslusate aktualno tematiko?

A4 In koliko časa na običajen dan v tednu na radiu poslušate poročila ali oddaje s politično tematiko, oziroma tematiko aktualnih dogodkov?

Value 9457 Frequency
0 sploh nič 320
1 manj kot 1/2 ure 578
2 od 1/2 ure do 1 ure 301
3 več kot 1 uro do 11/2 ure 87
4 več kot 11/2 ure, do 2 uri 37
5 več kot 2 uri do 21/2 uri 23
6 več kot 21/2 uri do 3 ure 13
7 več kot 3 ure 26
88 ne vem 1
" " 133

Valid range from 0 to 7

A5 Koliko na dan berete casopise?

A5 Koliko časa na dan berete časopise na običajen dan v tednu?

Value 10456 Frequency
0 sploh nič ----- preskok na A7 285
1 manj kot 1/2 ure 621
2 od 1/2 ure do 1 ure 418
3 več kot 1 uro do 11/2 ure 100
4 več kot 11/2 ure do 2 uri 47
5 več kot 2 uri do 21/2 uri ----- vprašaj A6 26
6 več kot 21/2 uri do 3 ure 6
7 več kot 3 ure 7
88 ne vem 3
" " 6

Valid range from 0 to 7

A6 Koliko berete aktualno tematiko?

A6 In koliko tega časa porabite za branje o politiki oziroma aktualnih dogodkih?

Value 11455 Frequency
0 sploh nič 420
1 manj kot 1/2 ure 699
2 od 1/2 ure do 1 ure 146
3 več kot1 uro do 11/2 ure 29
4 več kot 11/2 ure, do 2 uri 9
5 več kot 2 uri do 21/2 uri 4
6 več kot 21/2 uri do 3 ure 1
7 več kot 3 ure 1
88 ne vem 5
" " 205

Valid range from 0 to 7

A7 Kako pogosto za uporabljate internet?

A7 Kako pogosto za osebno rabo uporabljate internet - svetovni splet ali elektronsko pošto - bodisi doma, bodisi v službi?

Value 12454 Frequency
0 doma in v službi nima dostopa 322
1 nikoli 650
2 manj kot enkrat mesečno 41
3 enkrat mesečno 39
4 nekajkrat mesečno 81
5 enkrat tedensko 69
6 večkrat tedensko 154
7 vsak dan 161
88 ne vem 1
" " 1

Valid range from 0 to 7

A8 Ali ljudem lahko zaupamo, ali moras biti

A8 Če govorimo na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden? Izberite ustrezno vrednost na lestvici od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni, da je treba biti z ljudmi zelo previden, 10 pa, da večini ljudi lahko zaupamo.

Value 13453 Frequency
0 0-treba je biti zelo previden 180
1 1 120
2 2 147
3 3 211
4 4 149
5 5 338
6 6 98
7 7 133
8 8 84
9 9 19
10 10-večini ljudi lahko zaupamo 31
88 ne vem 8
" " 1

Valid range from 0 to 10

A9 Bi vas ljudje skusali izkoristiti?

A9 Ali menite, da bi vas večina ljudi skušala izkoristiti, če bi za to dobila priložnost, ali pa bi večina skušala ravnati pošteno?

Value 14452 Frequency
0 0-večina bi me skušala izkoristiti 123
1 1 69
2 2 127
3 3 171
4 4 126
5 5 384
6 6 115
7 7 146
8 8 163
9 9 43
10 10-večina bi skušala ravnati pošteno 38
88 ne vem 13
" " 1

Valid range from 0 to 10

A10 So ljudje pripravljeni pomagati drugim?

A10 Kaj bi rekli, ali so ljudje večinoma pripravljeni pomagati drugim ali pa večinoma gledajo predvsem nase?

Value 15451 Frequency
0 0-večinoma gledajo predvsem nase 129
1 1 97
2 2 162
3 3 236
4 4 135
5 5 339
6 6 94
7 7 150
8 8 117
9 9 29
10 10-večinoma so pripravljeni pomagati drugim 23
88 ne vem 6
" " 2

Valid range from 0 to 10

B1 Koliko se zanimate za politiko? ZDAJ VAM BOMO ZASTAVILI NEKAJ VPRAŠANJ O VLADI IN POLITIKI NASPLOH

B1 Kaj bi rekli, koliko se zanimate za politiko?

Value 16450 Frequency
1 zelo se zanimam 98
2 še kar se zanimam 536
3 komaj kaj se zanimam 564
4 sploh se ne zanimam 320
8 ne vem 1

Valid range from 1 to 4

B2 Kako pogosto v politiki ne razumete kaj

B2 Kako pogosto se vam zdi politika tako zapletena, da pravzaprav ne razumete, kaj se dogaja?

Value 17449 Frequency
1 nikoli 119
2 zelo redko 280
3 občasno 560
4 pogosto 344
5 zelo pogosto 187
8 ne vem 28
" " 1

Valid range from 1 to 5

B3 Bi lahko opravljali vlogo v politicni sk

B3 Ali menite, da bi lahko opravljali dejavno vlogo v kakšni skupini, ki se ukvarja s političnimi vprašanji?

Value 18448 Frequency
1 zagotovo ne 655
2 verjetno ne 358
3 težko rečem ali bi lahko ali ne 231
4 verjetno da 185
5 zagotovo da 72
8 ne vem 15
" " 3

Valid range from 1 to 5

B4 Kako tezko si ustvarite mnenje o politic

B4 Kako težko ali lahko si vi osebno ustvarite mnenje o različnih političnih vprašanjih?

Value 19447 Frequency
1 zelo težko 151
2 težko 329
3 niti težko, niti lahko 584
4 lahko 349
5 zelo lahko 74
8 ne vem 31
" " 1

Valid range from 1 to 5

B5 Se politiki zanimajo za mnenje ljudi?

B5 Ali menite, da se politiki na splošno zanimajo za mnenje ljudi, kot ste vi?

Value 20446 Frequency
1 komaj kakšen politik se zanima za mnenje ljudi, kot sem jaz 514
2 le malo se jih zanima 679
3 kar nekaj se jih zanima 220
4 mnogo se jih zanima 42
5 večina politikov se zanima za mnenje ljudi, kot sem jaz 33
8 ne vem 27
" " 4

Valid range from 1 to 5

B6 Ali politike zanimajo le volilni glasovi

B6 Ali bi rekli, da politike zanimajo le volilni glasovi ljudi in ne njihova mnenja?

Value 21445 Frequency
1 skoraj vse politike zanimajo le glasovi 526
2 večino politikov zanimajo le glasovi 492
3 nekatere politike zanimajo le glasovi, za druge pa to ne velja 363
4 večino politikov zanimajo mnenja ljudi 81
5 skoraj vse politike zanimajo mnenja ljudi 22
8 ne vem 30
" " 5

Valid range from 1 to 5

B7 drzavnemu zboru Prosim da s pomočjo lestvice od 0-10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate. Najprej..

B7 državnemu zboru

Value 22444 Frequency
0 0-sploh ne zaupam 168
1 1 70
2 2 144
3 3 230
4 4 153
5 5 343
6 6 108
7 7 124
8 8 81
9 9 17
10 10-povsem zaupam 20
88 ne vem 60
" " 1

Valid range from 0 to 10

B8 pravnemu sistemu Prosim da s pomočjo lestvice od 0-10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate. Najprej..

B8 pravnemu sistemu

Value 23443 Frequency
0 0-sploh ne zaupam 163
1 1 82
2 2 145
3 3 196
4 4 155
5 5 265
6 6 117
7 7 147
8 8 112
9 9 43
10 10-povsem zaupam 31
88 ne vem 60
" " 3

Valid range from 0 to 10

B9 policiji Prosim da s pomočjo lestvice od 0-10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate. Najprej..

B9 policiji

Value 24442 Frequency
0 0-sploh ne zaupam 123
1 1 54
2 2 132
3 3 159
4 4 123
5 5 307
6 6 144
7 7 148
8 8 169
9 9 68
10 10-povsem zaupam 57
88 ne vem 32
" " 3

Valid range from 0 to 10

B10 politikom Prosim da s pomočjo lestvice od 0-10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate. Najprej..

B10 politikom

Value 25441 Frequency
0 0-sploh ne zaupam 273
1 1 128
2 2 224
3 3 242
4 4 164
5 5 271
6 6 86
7 7 47
8 8 26
9 9 7
10 10-povsem zaupam 12
88 ne vem 34
" " 5

Valid range from 0 to 10

B11 Evropskemu parlamentu Prosim da s pomočjo lestvice od 0-10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate. Najprej..

B11 Evropskemu parlamentu

Value 26440 Frequency
0 0-sploh ne zaupam 132
1 1 55
2 2 102
3 3 126
4 4 126
5 5 300
6 6 139
7 7 141
8 8 118
9 9 48
10 10-povsem zaupam 27
88 ne vem 200
" " 5

Valid range from 0 to 10

B12 Zdruzenim narodom Prosim da s pomočjo lestvice od 0-10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate. Najprej..

B12 Združenim narodom

Value 27439 Frequency
0 0-sploh ne zaupam 130
1 1 52
2 2 109
3 3 137
4 4 104
5 5 276
6 6 131
7 7 146
8 8 130
9 9 80
10 10-povsem zaupam 59
88 ne vem 162
" " 3

Valid range from 0 to 10

B13 Ali ste se udelezili volitev v drzavni z

B13 Danes je običajno, da se nekateri ljudje iz takšnih ali drugačnih razlogov ne udeležujejo volitev. Ali ste se vi udeležili volitev v državni zbor leta 2000?

Value 28438 Frequency
1 da ----- vprašaj B14 1127
2 ne ----- preskok na B15 281
3 nisem imel(a) volilne pravice ----- preskok na B15 93
8 ne vem ----- preskok na B15 17
" " 1

Valid range from 1 to 3

B14 Za katero stranko ste glasovali leta 200

B14 Za katero stranko oz. kandidata katere stranke ste glasovali na volitvah za državni zbor leta 2000?

Value 29437 Frequency
1 Demokratično stranko upokojencev Slovenije (DESUS) 25
2 Liberalno demokracijo Slovenije (LDS) 403
3 SLS+SKD - Slovensko ljudsko stranko (SLS) 109
4 Slovensko nacionalno stranko(SNS) 23
5 Socialdemokratsko stranko Slovenije (SDS) 111
6 Novo Slovenijo - Krščansko ljudsko stranko (NSI) 55
7 Združeno listo socialnih demokratov (ZLSD) 65
8 Stranko mladih Slovenije (SMS) 28
9 drugo stranko 12
77 ne želi odgovoriti 93
88 ne vem 205
" " 390

Valid range from 1 to 77

B15 stopili v stik s politikom Obstaja več načinov, kako bi v Sloveniji lahko izboljšali stvari ali pa preprečili, da bi šlo kaj narobe. Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega?

B15 stopili v stik s politikom ali predstavnikom državne ali občinske oblasti

Value 30436 Frequency
1 da 184
2 ne 1319
8 ne vem 8
" " 8

Valid range from 1 to 2

B16 delovali v politicni stranki Obstaja več načinov, kako bi v Sloveniji lahko izboljšali stvari ali pa preprečili, da bi šlo kaj narobe. Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega?

B16 delovali v politični stranki ali skupini aktivistov

Value 31435 Frequency
1 da 53
2 ne 1451
8 ne vem 8
" " 7

Valid range from 1 to 2

B17 delovali v kaksni politicni Obstaja več načinov, kako bi v Sloveniji lahko izboljšali stvari ali pa preprečili, da bi šlo kaj narobe. Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega?

B17 delovali v kakšni drugi politični organizaciji ali zvezi

Value 32434 Frequency
1 da 34
2 ne 1467
8 ne vem 9
" " 9

Valid range from 1 to 2

B18 podpora neki politicni akciji Obstaja več načinov, kako bi v Sloveniji lahko izboljšali stvari ali pa preprečili, da bi šlo kaj narobe. Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega?

B18 nosili značko ali nalepko v podporo neki politični akciji

Value 33433 Frequency
1 da 32
2 ne 1467
8 ne vem 9
" " 11

Valid range from 1 to 2

B19 podpisali peticijo Obstaja več načinov, kako bi v Sloveniji lahko izboljšali stvari ali pa preprečili, da bi šlo kaj narobe. Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega?

B19 podpisali peticijo

Value 34432 Frequency
1 da 177
2 ne 1324
8 ne vem 8
" " 10

Valid range from 1 to 2

B20 se udelezili zakonitih demonstracij Obstaja več načinov, kako bi v Sloveniji lahko izboljšali stvari ali pa preprečili, da bi šlo kaj narobe. Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega?

B20 se udeležili zakonitih demonstracij

Value 35431 Frequency
1 da 41
2 ne 1459
8 ne vem 9
" " 10

Valid range from 1 to 2

B21 bojkotirali dolocene izdelke Obstaja več načinov, kako bi v Sloveniji lahko izboljšali stvari ali pa preprečili, da bi šlo kaj narobe. Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega?

B21 bojkotirali določene izdelke

Value 36430 Frequency
1 da 77
2 ne 1422
8 ne vem 10
" " 10

Valid range from 1 to 2

B22 kupili izdelek zaradi politicnih razlogo Obstaja več načinov, kako bi v Sloveniji lahko izboljšali stvari ali pa preprečili, da bi šlo kaj narobe. Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega?

B22 zavestno kupili določen izdelek zaradi političnih, etičnih ali okoljevarstvenih razlogov

Value 37429 Frequency
1 da 144
2 ne 1351
8 ne vem 13
" " 11

Valid range from 1 to 2

B23 prispevali denar politicni organizaciji Obstaja več načinov, kako bi v Sloveniji lahko izboljšali stvari ali pa preprečili, da bi šlo kaj narobe. Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega?

B23 prispevali denar politični organizaciji ali skupini

Value 38428 Frequency
1 da 97
2 ne 1401
8 ne vem 9
" " 12

Valid range from 1 to 2

B24 sodelovali v nezakonitih aktivnostih Obstaja več načinov, kako bi v Sloveniji lahko izboljšali stvari ali pa preprečili, da bi šlo kaj narobe. Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega?

B24 sodelovali v nezakonitih protestnih aktivnostih

Value 39427 Frequency
1 da 12
2 ne 1486
8 ne vem 8
" " 13

Valid range from 1 to 2

B25A Ali je kaksna politicna stranka, ki ste

B25a Ali je kakšna politična stranka, ki se ji čutite bližje kot drugim strankam?

Value 40426 Frequency
1 da ----- vprašaj B25b 525
2 ne ------ preskok na B26 948
8 ne vem ----- preskok na B26 40
" " 6

Valid range from 1 to 2

B25B Katera stranka je to?

B25b Katera stranka je to?

Value 41425 Frequency
1 Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DESUS) 27
2 Liberalna demokracija Slovenije (LDS) 170
3 Slovenska ljudska stranka (SLS) 43
4 Slovenska nacionalna stranka (SNS) 29
5 Socialdemokratska stranka Slovenije (SDS) 84
6 Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka (NSI) VPRAŠAJ B25c 55
7 Združena lista socialnih demokratov (ZLSD) 55
8 Stranka mladih Slovenije (SMS) 18
9 druga stranka 5
77 ne želi odgovoriti ----- preskok na B26 31
88 ne vem ----- preskok na B26 12
" " 990

Valid range from 1 to 77

B25C Kako blizu se cutite tej stranki?

B25c Kako blizu se čutite tej stranki? Se ji čutite...

Value 42424 Frequency
1 zelo blizu 44
2 blizu 296
3 ne preveč blizu 157
4 sploh ne blizu 12
8 ne vem 5
" " 1005

Valid range from 1 to 4

B26 Ali ste clan kaksne politicne stranke?

B26 Ali ste član kakšne politične stranke

Value 43423 Frequency
1 da ----- vprašaj B27 75
2 ne ----- preskok na B28 1429
8 ne vem ----- preskok na B28 0
" " 15

Valid range from 1 to 2

B27 Katera stranka je to?

B27 Katera stranka je to?

Value 44422 Frequency
1 Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DESUS) 8
2 Liberalna demokracija Slovenije (LDS) 11
3 Slovenska ljudska stranka (SLS) 16
4 Slovenska nacionalna stranka (SNS) 1
5 Socialdemokratska stranka Slovenije (SDS) 10
6 Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka (NSI) 11
7 Združena lista socialnih demokratov (ZLSD) 12
8 Stranka mladih Slovenije (SMS) 1
9 druga stranka 3
77 ne želi odgovoriti 5
88 ne vem 5
" " 1436

Valid range from 1 to 77

B28 levo - desma samoopredelitev:

B28 V politiki se včasih govori o levici in desnici. Kam bi vi uvrstili sami sebe na lestvici od 0 do 10, kjer pomeni 0 levico in 10 desnico?

Value 45421 Frequency
0 0-levo 67
1 1 43
2 2 64
3 3 117
4 4 89
5 5 559
6 6 60
7 7 84
8 8 52
9 9 19
10 10-desno 41
88 ne vem 309
" " 15

Valid range from 0 to 10

B29 zadovoljstvo z zivljenjem

B29 V celoti gledano, kako zadovoljni ste sedaj s svojim življenjem? Prosim, izberite ustrezno vrednost na lestvici od 0 do 10, pri čemer pomeni 0, da ste zelo nezadovoljni, 10 pa, da ste zelo zadovoljni.

Value 46420 Frequency
0 0-zelo nezadovoljen 45
1 1 21
2 2 30
3 3 61
4 4 57
5 5 294
6 6 133
7 7 224
8 8 334
9 9 152
10 10-zelo zadovoljen 146
88 ne vem 19
" " 3

Valid range from 0 to 10

B30 zadovoljstvo s SLO gospodarstvom

B30 Kako zadovoljni ste na splošno s sedanjim gospodarskim stanjem v Sloveniji? Prosimo, uporabite enako lestvico.

Value 47419 Frequency
0 0-zelo nezadovoljen 132
1 1 81
2 2 172
3 3 225
4 4 162
5 5 301
6 6 171
7 7 147
8 8 68
9 9 11
10 10-zelo zadovoljen 18
88 ne vem 25
" " 6

Valid range from 0 to 10

B31 zadovoljstvo z delom SLO vlade

B31 Kako zadovoljni ste s sedanjo slovensko vlado, s tem, kako opravlja svoje delo? Prosimo, uporabite enako lestvico.

Value 48418 Frequency
0 0-zelo nezadovoljen 121
1 1 80
2 2 146
3 3 218
4 4 168
5 5 306
6 6 170
7 7 136
8 8 91
9 9 18
10 10-zelo zadovoljen 23
88 ne vem 40
" " 2

Valid range from 0 to 10

B32 zadovoljstvo z demokracijo v SLO

B32 Kako zadovoljni ste na splošno z delovanjem demokracije v Sloveniji?

Value 49417 Frequency
0 0-zelo nezadovoljen 97
1 1 73
2 2 145
3 3 211
4 4 179
5 5 304
6 6 151
7 7 160
8 8 103
9 9 20
10 10-zelo zadovoljen 13
88 ne vem 62
" " 1

Valid range from 0 to 10

B33 stanje solstva v SLO

B33 Kakšno je po vašem mnenju splošno stanjem šolstva danes v Sloveniji?

Value 50416 Frequency
0 0-zelo slabo 47
1 1 45
2 2 80
3 3 146
4 4 114
5 5 303
6 6 173
7 7 223
8 8 197
9 9 67
10 10-zelo dobro 40
88 ne vem 83
" " 1

Valid range from 0 to 10

B34 stanje zdravstva v SLO

B34 In kakšno je po vašem mnenju splošno stanje zdravstva danes v Sloveniji? (ne vem) 0

Value 51415 Frequency
0 0-zelo slabo 85
1 1 87
2 2 149
3 3 172
4 4 186
5 5 248
6 6 162
7 7 177
8 8 151
9 9 50
10 10-zelo dobro 40
88 ne vem 12

Valid range from 0 to 10

B35 o varovanju okolja O političnih zadevah se lahko odloča na različnih ravneh. Kaj menite, na kateri ravni bi morali predvsem odločati o naslednjih političnih zadevah?

B35 o varovanju okolja

Value 52414 Frequency
1 na svetovni ravni 591
2 na evropski ravni 219
3 na nacionalni(slovenskiravni 286
4 na regionalni, lokalni ravni 340
8 ne vem 76
" " 7

Valid range from 1 to 4

B36 o boju proti organiziranemu kriminalu O političnih zadevah se lahko odloča na različnih ravneh. Kaj menite, na kateri ravni bi morali predvsem odločati o naslednjih političnih zadevah?

B36 o boju proti organiziranemu kriminalu

Value 53413 Frequency
1 na svetovni ravni 637
2 na evropski ravni 337
3 na nacionalni(slovenskiravni 326
4 na regionalni, lokalni ravni 130
8 ne vem 80
" " 9

Valid range from 1 to 4

B37 o kmetijstvu O političnih zadevah se lahko odloča na različnih ravneh. Kaj menite, na kateri ravni bi morali predvsem odločati o naslednjih političnih zadevah?

B37 o kmetijstvu

Value 54412 Frequency
1 na svetovni ravni 162
2 na evropski ravni 477
3 na nacionalni(slovenskiravni 537
4 na regionalni, lokalni ravni 255
8 ne vem 77
" " 11

Valid range from 1 to 4

B38 o obrambi O političnih zadevah se lahko odloča na različnih ravneh. Kaj menite, na kateri ravni bi morali predvsem odločati o naslednjih političnih zadevah?

B38 o obrambi

Value 55411 Frequency
1 na svetovni ravni 385
2 na evropski ravni 418
3 na nacionalni(slovenskiravni 525
4 na regionalni, lokalni ravni 73
8 ne vem 105
" " 13

Valid range from 1 to 4

B39 o socialni varnosti O političnih zadevah se lahko odloča na različnih ravneh. Kaj menite, na kateri ravni bi morali predvsem odločati o naslednjih političnih zadevah?

B39 o socialni varnosti

Value 56410 Frequency
1 na svetovni ravni 198
2 na evropski ravni 281
3 na nacionalni(slovenskiravni 769
4 na regionalni, lokalni ravni 176
8 ne vem 83
" " 12

Valid range from 1 to 4

B40 o pomoci drzavam v razvoju O političnih zadevah se lahko odloča na različnih ravneh. Kaj menite, na kateri ravni bi morali predvsem odločati o naslednjih političnih zadevah?

B40 o pomoči državam v razvoju

Value 57409 Frequency
1 na svetovni ravni 728
2 na evropski ravni 358
3 na nacionalni(slovenskiravni 269
4 na regionalni, lokalni ravni 47
8 ne vem 102
" " 15

Valid range from 1 to 4

B41 o priseljevanju in beguncih O političnih zadevah se lahko odloča na različnih ravneh. Kaj menite, na kateri ravni bi morali predvsem odločati o naslednjih političnih zadevah?

B41 o priseljevanju in beguncih

Value 58408 Frequency
1 na svetovni ravni 438
2 na evropski ravni 412
3 na nacionalni(slovenskiravni 452
4 na regionalni, lokalni ravni 98
8 ne vem 104
" " 15

Valid range from 1 to 4

B42 o obrestnih merah O političnih zadevah se lahko odloča na različnih ravneh. Kaj menite, na kateri ravni bi morali predvsem odločati o naslednjih političnih zadevah?

B42 o obrestnih merah

Value 59407 Frequency
1 na svetovni ravni 228
2 na evropski ravni 376
3 na nacionalni(slovenskiravni 629
4 na regionalni, lokalni ravni 113
8 ne vem 157
" " 16

Valid range from 1 to 4

B43 Manj se vlada vmesava v gospodarstvo... Prosim povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev? (PREBERITE VSAKO TRDITEV IN OBKROŽITE USTREZEN ODGOVOR)

B43 Manj ko se vlada vmešava v gospodarstvo, bolje je za Slovenijo

Value 60406 Frequency
1 močno soglašam 195
2 soglašam 563
3 niti soglašam, niti ne soglašam 374
4 ne soglašam 279
5 sploh ne soglašam 46
8 ne vem 60
" " 2

Valid range from 1 to 5

B44 Ukrepi za zmanjsanje razlik v dohodkih.. Prosim povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev? (PREBERITE VSAKO TRDITEV IN OBKROŽITE USTREZEN ODGOVOR)

B44 Vlada bi morala sprejeti ukrepe za zmanjšanje razlik v dohodkih med ljudmi

Value 61405 Frequency
1 močno soglašam 514
2 soglašam 747
3 niti soglašam, niti ne soglašam 139
4 ne soglašam 78
5 sploh ne soglašam 17
8 ne vem 22
" " 2

Valid range from 1 to 5

B45 Zaposleni potrebujejo mocne sindikate... Prosim povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev? (PREBERITE VSAKO TRDITEV IN OBKROŽITE USTREZEN ODGOVOR)

B45 Zaposleni potrebujejo močne sindikate, da zaščitijo njihove pogoje dela in plače

Value 62404 Frequency
1 močno soglašam 550
2 soglašam 703
3 niti soglašam, niti ne soglašam 144
4 ne soglašam 65
5 sploh ne soglašam 22
8 ne vem 32
" " 3

Valid range from 1 to 5

B46 Homoseksualci morajo imeti svobodo... Prosim povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev? (PREBERITE VSAKO TRDITEV IN OBKROŽITE USTREZEN ODGOVOR)

B46 Homoseksualci in lezbijke morajo imeti svobodo, da si uredijo življenje po lastnih željah

Value 63403 Frequency
1 močno soglašam 185
2 soglašam 567
3 niti soglašam, niti ne soglašam 335
4 ne soglašam 228
5 sploh ne soglašam 134
8 ne vem 63
" " 7

Valid range from 1 to 5

B47 Zakone je treba vedno spostovati... Prosim povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev? (PREBERITE VSAKO TRDITEV IN OBKROŽITE USTREZEN ODGOVOR)

B47 Ne glede na okoliščine je treba zakone vedno spoštovati

Value 64402 Frequency
1 močno soglašam 374
2 soglašam 793
3 niti soglašam, niti ne soglašam 217
4 ne soglašam 95
5 sploh ne soglašam 19
8 ne vem 18
" " 3

Valid range from 1 to 5

B48 Prepovedati stranke za odpravo demokraci Prosim povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev? (PREBERITE VSAKO TRDITEV IN OBKROŽITE USTREZEN ODGOVOR)

B48 Politične stranke, katerih cilj je odprava demokracije, je potrebno prepovedati

Value 65401 Frequency
1 močno soglašam 256
2 soglašam 479
3 niti soglašam, niti ne soglašam 325
4 ne soglašam 296
5 sploh ne soglašam 70
8 ne vem 87
" " 6

Valid range from 1 to 5

B49 Ekonomska rast skoduje okolju... Prosim povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev? (PREBERITE VSAKO TRDITEV IN OBKROŽITE USTREZEN ODGOVOR)

B49 Ekonomska rast na koncu vedno škoduje okolju

Value 66400 Frequency
1 močno soglašam 115
2 soglašam 466
3 niti soglašam, niti ne soglašam 442
4 ne soglašam 359
5 sploh ne soglašam 46
8 ne vem 86
" " 5

Valid range from 1 to 5

B50 Moderna znanost resila ekoloske probleme Prosim povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev? (PREBERITE VSAKO TRDITEV IN OBKROŽITE USTREZEN ODGOVOR)

B50 Lahko smo prepričani, da bo moderna znanost rešila probleme v zvezi z okoljem

Value 67399 Frequency
1 močno soglašam 49
2 soglašam 375
3 niti soglašam, niti ne soglašam 431
4 ne soglašam 455
5 sploh ne soglašam 119
8 ne vem 89
" " 1

Valid range from 1 to 5

C1 Kako srecni ste? ZDAJ PA VAM BOMO ZASTAVILI NEKAJ VPRAŠANJ O VAS IN VAŠEM ŽIVLJENJU

C1 V celoti gledano, kako srečni bi rekli, da ste? Prosimo izberite ustrezno vrednost na lestvici od 0 do 10.

Value 68398 Frequency
0 0-zelo nesrečen 17
1 1 8
2 2 24
3 3 38
4 4 47
5 5 284
6 6 145
7 7 234
8 8 382
9 9 187
10 10-zelo srečen 144
88 ne vem 3
" " 6

Valid range from 0 to 10

C2 Kako pogosto se iz druzabnih razlogov do

C2 Prosim ocenite, kako pogosto se iz družabnih razlogov dobivate s prijatelji, sorodniki ali kolegi z dela?

Value 69397 Frequency
1 nikoli 47
2 manj kot enkrat na mesec 156
3 enkrat na mesec 192
4 nekajkrat na mesec 325
5 enkrat na teden 267
6 večkrat na teden 342
7 vsak dan 187
88 ne vem 0
" " 3

Valid range from 1 to 7

C3 Imate koga za pogovor o osebnih stvareh?

C3 Ali imate koga, s katerim se lahko pogovorite o intimnih in osebnih stvareh?

Value 70396 Frequency
1 da 1351
2 ne 155
8 ne vem 10
" " 3

Valid range from 1 to 2

C4 Kako pogosto se udelezujete razlicnih sr

C4 Če se primerjate z drugimi ljudmi vaše starosti, kako pogosto bi zase rekli, da se udeležujete različnih družabnih srečanj?

Value 71395 Frequency
1 precej manj kot večina drugih 192
2 manj kot večina drugih 385
3 približno enako 707
4 več kot večina drugih 190
5 precej več kot večina drugih 30
8 ne vem 11
" " 4

Valid range from 1 to 5

C5 V zadnjih 5 letih zrtev fizicnega napada

C5 Ste bili vi ali kdo od članov vašega gospodinjstva v zadnjih petih letih žrtev vloma ali fizičnega napada?

Value 72394 Frequency
1 da 174
2 ne 1344
8 ne vem 0
" " 1

Valid range from 1 to 2

C6 Kako varno se pocutite kadar zvecer hodi

C6 Kako varno se počutite (bi se počutili), kadar zvečer hodite (ali bi hodili) sami po vaši soseski?

Value 73393 Frequency
1 zelo varno 440
2 varno 919
3 ogroženo 135
4 zelo ogroženo 14
8 ne vem 11

Valid range from 1 to 4

C7 Kako bi ocenili vase zdravje?

C7 Kako bi na splošno ocenili vaše zdravje? Bi rekli, da je..

Value 74392 Frequency
1 zelo dobro 207
2 dobro 649
3 zadovoljivo 483
4 slabo 142
5 zelo slabo 36
8 ne vem 0
" " 2

Valid range from 1 to 5

C8 Ali vas pri sakdanjih opravilih ovira kr

C8 Ali vas pri vaših vsakdanjih opravilih kakorkoli ovira kakšna kronična bolezen, invalidnost ali psihična težava?

Value 75391 Frequency
1 da, precej 158
2 da, do neke mere 335
3 ne 1021
8 ne vem 3
" " 2

Valid range from 1 to 3

C9 Ste pripadnika kaksne religije?

C9 Ali se imate za pripadnika kakšne religije ali veroizpovedi?

Value 76390 Frequency
1 da ----- vprašaj C10 760
2 ne ----- preskok na C11 744
8 ne vem ----- preskok na C11 11
" " 4

Valid range from 1 to 2

C10 Katere?

C10 Katere?

Value 77389 Frequency
1 krščanske (splošno) ----- preskok na C13 311
2 rimskokatoliške ----- preskok na C13 402
4 pravoslavne ----- preskok na C13 17
5 protestantske ----- preskok na C13 6
14 druge krščanske ----- preskok na C13 3
18 vzhodnjaške (hinduizem, budizem) ----- preskok na C13 2
19 judovske ----- preskok na C13 0
20 muslimanske ----- preskok na C13 19
21 druge nekrščanske ----- preskok na C13 1
" " 758

Valid range from 1 to 21

C11 Ste se v preteklosti cutili pripadnika r

C11 Ali ste se kdaj v preteklosti čutili pripadnika kakšne religije ali verske skupnosti?

Value 78388 Frequency
1 da ----- vprašaj C12 142
2 ne ----- preskok na C13 635
8 ne vem ----- preskok na C13 10
" " 732

Valid range from 1 to 2

C12 Katere?

C12 Katere?

Value 79387 Frequency
1 krščanske (splošno) ----- preskok na C13 86
2 rimskokatoliške ----- preskok na C13 52
4 pravoslavne ----- preskok na C13 5
5 protestantske ----- preskok na C13 6
14 druge krščanske ----- preskok na C13 0
18 vzhodnjaške (hinduizem, budizem) ----- preskok na C13 2
19 judovske ----- preskok na C13 0
20 muslimanske ----- preskok na C13 3
21 druge nekrščanske ----- preskok na C13 0
" " 1365

Valid range from 1 to 21

C13 Ocenite, koliko ste verni?

C13 Ne glede na to, ali pripadate kateri od religij ali ne, prosimo ocenite, koliko ste verni?

Value 80386 Frequency
0 0-sploh nisem veren 165
1 1 67
2 2 98
3 3 144
4 4 97
5 5 368
6 6 132
7 7 136
8 8 133
9 9 62
10 10-zelo sem veren 103
88 ne vem 9
" " 5

Valid range from 0 to 10

C14 Kako pogosto obiskujete verske obrede?

C14 Če odštejete posebne priložnosti, kot so poroke ali pogrebi, kako pogosto obiskujete verske obrede?

Value 81385 Frequency
1 vsak dan 2
2 več kot enkrat na teden 28
3 enkrat na teden 267
4 vsaj enkrat na mesec 158
5 le ob posebnih verskih praznikih 465
6 še redkeje 202
7 nikoli 386
88 ne vem 4
" " 7

Valid range from 1 to 7

C15 Kako pogosto molite?

C15 Če odštejete udeležbo pri verskih obredih, kako pogosto sicer molite, če sploh molite?

Value 82384 Frequency
1 vsak dan 229
2 več kot enkrat na teden 117
3 enkrat na teden 104
4 vsaj enkrat na mesec 85
5 le ob posebnih verskih praznikih 180
6 še redkeje 198
7 nikoli 580
88 ne vem 18
" " 8

Valid range from 1 to 7

C16 Ali pripadate kaksni neenakopravni skupi

C16 Ali bi zase lahko rekli, da pripadate kakšni skupini, ki v naši državi trpi zaradi diskriminacije, neenakopravnosti?

Value 83383 Frequency
1 da ----- vprašaj C17 82
2 ne ----- preskok na C18 1420
8 ne vem ----- preskok na C18 16
" " 1

Valid range from 1 to 2

C1700 Zakaj je ta skupina neenakopravno obravn C17 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? DODATNA POIZVEDBA: 'Še na podlagi česa drugega?' (OBKROŽI VSE USTREZNE ODGOVORE)

1. odgovor

Value 84382 Frequency
1 barve kože ali rase 3
2 tujega državljanstva 2
3 vere 14
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 8
6 starosti 5
7 spola 2
8 spolne usmerjenosti 4
9 invalidnosti 14
10 drugo 20
88 ne vem 3
" " 1444

Valid range from 1 to 10

C1701 Zakaj je ta skupina neenakopravno obravn C17 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? DODATNA POIZVEDBA: 'Še na podlagi česa drugega?' (OBKROŽI VSE USTREZNE ODGOVORE)

2. odgovor

Value 85381 Frequency
1 barve kože ali rase 8
2 tujega državljanstva 1
3 vere 0
4 jezika 1
5 narodnostne pripadnosti 1
6 starosti 1
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 2
10 drugo 1
88 ne vem 0
" " 1504

Valid range from 1 to 10

C1702 Zakaj je ta skupina neenakopravno obravn C17 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? DODATNA POIZVEDBA: 'Še na podlagi česa drugega?' (OBKROŽI VSE USTREZNE ODGOVORE)

3. odgovor

Value 86380 Frequency
1 barve kože ali rase 0
2 tujega državljanstva 0
3 vere 1
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 1
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 1
10 drugo 0
88 ne vem 0
" " 1516

Valid range from 1 to 10

C1703 Zakaj je ta skupina neenakopravno obravn C17 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? DODATNA POIZVEDBA: 'Še na podlagi česa drugega?' (OBKROŽI VSE USTREZNE ODGOVORE)

4. odgovor

Value 87379 Frequency
1 barve kože ali rase 0
2 tujega državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 1
6 starosti 0
7 spola 1
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo 0
88 ne vem 0
" " 1517

Valid range from 1 to 10

C1704 Zakaj je ta skupina neenakopravno obravn C17 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? DODATNA POIZVEDBA: 'Še na podlagi česa drugega?' (OBKROŽI VSE USTREZNE ODGOVORE)

5. odgovor

Value 88378 Frequency
1 barve kože ali rase 0
2 tujega državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 1
9 invalidnosti 0
10 drugo 0
88 ne vem 0
" " 1518

Valid range from 1 to 10

C1705 Zakaj je ta skupina neenakopravno obravn C17 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? DODATNA POIZVEDBA: 'Še na podlagi česa drugega?' (OBKROŽI VSE USTREZNE ODGOVORE)

6. odgovor

Value 89377 Frequency
1 barve kože ali rase 0
2 tujega državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo 0
88 ne vem 0
0 0
" " 1519

Valid range from 1 to 10

C1706 Zakaj je ta skupina neenakopravno obravn C17 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? DODATNA POIZVEDBA: 'Še na podlagi česa drugega?' (OBKROŽI VSE USTREZNE ODGOVORE)

7. odgovor

Value 90376 Frequency
1 barve kože ali rase 0
2 tujega državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo 0
88 ne vem 0
0 0
" " 1519

Valid range from 1 to 10

C1707 Zakaj je ta skupina neenakopravno obravn C17 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? DODATNA POIZVEDBA: 'Še na podlagi česa drugega?' (OBKROŽI VSE USTREZNE ODGOVORE)

8. odgovor

Value 91375 Frequency
1 barve kože ali rase 0
2 tujega državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo 0
88 ne vem 0
0 0
" " 1519

Valid range from 1 to 10

C1708 Zakaj je ta skupina neenakopravno obravn C17 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? DODATNA POIZVEDBA: 'Še na podlagi česa drugega?' (OBKROŽI VSE USTREZNE ODGOVORE)

9. odgovor

Value 92374 Frequency
1 barve kože ali rase 0
2 tujega državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo 0
88 ne vem 0
0 0
" " 1519

Valid range from 1 to 10

C1709 Zakaj je ta skupina neenakopravno obravn C17 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? DODATNA POIZVEDBA: 'Še na podlagi česa drugega?' (OBKROŽI VSE USTREZNE ODGOVORE)

10. odgovor

Value 93373 Frequency
1 barve kože ali rase 0
2 tujega državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo 0
88 ne vem 0
0 0
" " 1519

Valid range from 1 to 10

C18 Ste drzavljan(ka) Slovenije?

C18 Ali ste državljan(ka) Slovenije?

Value 94372 Frequency
1 da ----- preskok na C20 1514
2 ne ----- vprašaj C19 2
8 ne vem ----- vprašaj C19 0
" " 3

Valid range from 1 to 2

C19 Kaksno drzavljanstvo imate?

C19 Kakšno državljanstvo imate?

Value 95371 Frequency
88 ne vem 0
1 1
3 1

Valid range from 1 to 3

C20 Ste bili rojeni v Sloveniji?

C20 Ste bili rojeni v Sloveniji, na njenem sedanjem ozemlju?

Value 96370 Frequency
1 da ----- preskok na C23 1374
2 ne ----- vprašaj C21 135
8 ne vem ----- preskok na C23 1
" " 9

Valid range from 1 to 2

C21 V kateri drzavi ste bili rojeni?

C21 V kateri državi ste bili rojeni? (za anketirance, rojene v nekdanji Jugoslaviji, vpišite tudi, v kateri republiki so bili rojeni. Na primer Jugoslavija - Bosna in Hercegovina)

Value 97369 Frequency
888 ne vem 0
1 2

Valid range from 1 to 1

C22 Kdaj ste prisli zivet v SLO?

C22 Koliko let je od tega, ko ste prvič prišli živeti v Slovenijo?

Value 98368 Frequency
1 manj kot eno leto nazaj 0
2 pred 1-5 leti 1
3 pred 6-10 leti 2
4 pred 11-20 leti 22
5 pred več kot 20 leti 110
8 ne vem 1
" " 1383

Valid range from 1 to 5

C23_1 Kateri jezik govorite doma? C23 Kateri jezik ali jezike doma najpogosteje govorite?

1. odgovor

Value 99367 Frequency
888 ne vem 0

Valid range from 999 to -999

C23_2 Kateri jezik se govorite doma? C23 Kateri jezik ali jezike doma najpogosteje govorite?

2. odgovor

Value 100366 Frequency
888 0

Valid range from 999 to -999

C24 Ali se cutite pripadnika narodnosti v SL

C24 Ali se čutite pripadnika katere od manjšinskih narodnosti v Sloveniji?

Value 101365 Frequency
1 da 45
2 ne 1459
8 ne vem 1
" " 14

Valid range from 1 to 2

C25 Je bil vas oce rojen v SLO oz. YU?

C25 Je bil vaš oče rojen v Sloveniji, oziroma v eni od republik nekdanje Jugoslavije?

Value 102364 Frequency
1 da, na ozemlju današnje Slovenije ----- preskok na C27 1302
2 da, v eni od drugih republik nekdanje Jugoslavije ----- preskok na C27 176
3 ne ----- vprašaj C26 36
8 ne vem ----- preskok na C27 3
" " 2

Valid range from 1 to 3

C26 Iz katere celine izhaja vas oce?

C26 Iz katere celine izhaja vaš oče?

Value 103363 Frequency
1 Evrope 76
2 Afrike 3
3 Azije 0
4 Severne Amerike 2
5 Južne Amerike in Karibov 0
6 Avstralije in Oceanije 0
88 ne vem 0
" " 1438

Valid range from 1 to 6

C27 Je bila vasa mama rojena v SLO oz. YU?

C27 Je bil vaša mama rojena v Sloveniji, oziroma eni od republik nekdanje Jugoslavije?

Value 104362 Frequency
1 da, na ozemlju današnje Slovenije ----- preskok na D1 1317
2 da, v eni od drugih republik nekdanje Jugoslavije ----- preskok na D1 157
3 ne ----- vprašaj C28 36
8 ne vem ----- preskok na D1 0
" " 9

Valid range from 1 to 3

C28 Iz katere celine izhaja vasa mama?

C28 Iz katere celine izhaja vaša mama?

Value 105361 Frequency
1 Evrope 76
2 Afrike 1
3 Azije 0
4 Severne Amerike 1
5 Južne Amerike in Karibov 0
6 Avstralije in Oceanije 0
88 ne vem 0
" " 1441

Valid range from 1 to 6

D1 Ce pomislite na priseljence... Ljudje iz drugih držav prihajajo živet v Slovenijo iz različnih razlogov. Nekateri imajo tu svoje prednike. Drugi prihajajo sem zaradi dela ali zato, da se pridružijo svojim družinam. Tretji pridejo, ker jim tam, kjer so doma, grozi nevarnost. Postavili vam bomo nekaj vprašanj v zvezi s tem.

D1 Če pomislite na priseljence, ljudi, ki prihajajo živeti v Slovenijo iz drugih držav, ali bi rekli...

Value 106360 Frequency
1 da je večina podobnega narodnostnega izvora kot večina prebivalcev Slovenije 314
2 da je večina drugačnega narodnostnega izvora 668
3 da je približno pol-pol 460
8 ne vem 70
" " 7

Valid range from 1 to 3

D2 Priseljenci iz evropskih drzav...

D2 Če zdaj pomislite na priseljence, ki prihajajo v živeti v Slovenijo iz drugih evropskih držav, ali bi rekli da ..

Value 107359 Frequency
1 večina prihaja iz bogatejših evropskih držav 71
2 večina prihaja iz revnejših evropskih držav 1095
3 približno pol-pol 302
8 ne vem 48
" " 3

Valid range from 1 to 3

D3 Priseljenci iz drzav zunaj Evrope...

D3 Kaj pa priseljenci, ki prihajajo živet v Slovenijo iz držav zunaj Evrope, ali bi rekli da ..

Value 108358 Frequency
1 večina prihaja iz bogatejših držav zunaj Evrope 101
2 večina prihaja iz revnejših držav zunaj Evrope 971
3 približno pol-pol 348
8 ne vem 97
" " 2

Valid range from 1 to 3

D4 Naj SLO dovoli priseljevanje ljudem s po

D4 Kaj menite, v kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi s podobnim narodnostnim izvorom, kot ga ima večina prebivalcev Slovenije?

Value 109357 Frequency
1 mnogim naj dovoli priselitev 163
2 nekaterim naj dovoli 793
3 zelo redkim naj dovoli 393
4 nikomur naj ne dovoli 103
8 ne vem 62
" " 5

Valid range from 1 to 4

D5 Naj SLO dovoli priseljevanje ljudjem z d

D5 Kaj pa ljudje z drugačnim narodnostnim izvorom, kot ga ima večina prebivalcev Slovenije?

Value 110356 Frequency
1 mnogim naj dovoli priselitev 109
2 nekaterim naj dovoli 705
3 zelo redkim naj dovoli 475
4 nikomur naj ne dovoli 159
8 ne vem 65
" " 6

Valid range from 1 to 4

D6 Naj SLO dovoli priseljevanje ljudem iz b

D6 V kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi iz bogatejših evropskih držav?

Value 111355 Frequency
1 mnogim naj dovoli priselitev 199
2 nekaterim naj dovoli 800
3 zelo redkim naj dovoli 349
4 nikomur naj ne dovoli 104
8 ne vem 60
" " 7

Valid range from 1 to 4

D7 Naj SLO dovoli priseljevanje ljudem iz r

D7 V kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi iz revnejših evropskih držav?

Value 112354 Frequency
1 mnogim naj dovoli priselitev 133
2 nekaterim naj dovoli 732
3 zelo redkim naj dovoli 459
4 nikomur naj ne dovoli 134
8 ne vem 57
" " 4

Valid range from 1 to 4

D8 Naj SLO dovoli priseljevanje ljudem iz b

D8 V kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi iz bogatejših držav zunaj Evrope?

Value 113353 Frequency
1 mnogim naj dovoli priselitev 140
2 nekaterim naj dovoli 785
3 zelo redkim naj dovoli 405
4 nikomur naj ne dovoli 119
8 ne vem 64
" " 6

Valid range from 1 to 4

D9 Naj SLO dovoli priseljevanje ljudem iz r

D9 In v kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi iz revnejših držav zunaj Evrope?

Value 114352 Frequency
1 mnogim naj dovoli priselitev 109
2 nekaterim naj dovoli 710
3 zelo redkim naj dovoli 476
4 nikomur naj ne dovoli 154
8 ne vem 66
" " 4

Valid range from 1 to 4

D10 da ima dobro izobrazbo Povejte prosim, kako pomembna bi morala biti vsaka od naslednjih stvari pri odločanju o tem, ali se lahko nekdo, ki je bil rojen in je odraščal drugje, priseli v Slovenijo. Najprej, kako pomembno je..

D10 da ima dobro izobrazbo

Value 115351 Frequency
0 0- sploh ni pomembno 93
1 1 42
2 2 41
3 3 58
4 4 74
5 5 256
6 6 121
7 7 190
8 8 279
9 9 116
10 10- izredno pomembno 227
88 ne vem 20
" " 2

Valid range from 0 to 10

D11 da pri nas ze zivijo sorodniki Povejte prosim, kako pomembna bi morala biti vsaka od naslednjih stvari pri odločanju o tem, ali se lahko nekdo, ki je bil rojen in je odraščal drugje, priseli v Slovenijo. Najprej, kako pomembno je..

D11 da pri nas že živijo njegovi bližnji sorodniki

Value 116350 Frequency
0 0- sploh ni pomembno 162
1 1 71
2 2 82
3 3 103
4 4 73
5 5 238
6 6 137
7 7 189
8 8 209
9 9 89
10 10- izredno pomembno 123
88 ne vem 41
" " 2

Valid range from 0 to 10

D12 da zna slovensko Povejte prosim, kako pomembna bi morala biti vsaka od naslednjih stvari pri odločanju o tem, ali se lahko nekdo, ki je bil rojen in je odraščal drugje, priseli v Slovenijo. Najprej, kako pomembno je..

D12 da zna slovensko

Value 117349 Frequency
0 0- sploh ni pomembno 74
1 1 29
2 2 33
3 3 34
4 4 47
5 5 139
6 6 101
7 7 109
8 8 246
9 9 186
10 10- izredno pomembno 511
88 ne vem 4
" " 6

Valid range from 0 to 10

D13 da je iz krscanskega okolja Povejte prosim, kako pomembna bi morala biti vsaka od naslednjih stvari pri odločanju o tem, ali se lahko nekdo, ki je bil rojen in je odraščal drugje, priseli v Slovenijo. Najprej, kako pomembno je..

D13 da prihaja iz krščanskega okolja

Value 118348 Frequency
0 0- sploh ni pomembno 481
1 1 136
2 2 116
3 3 114
4 4 61
5 5 209
6 6 72
7 7 75
8 8 84
9 9 52
10 10- izredno pomembno 97
88 ne vem 19
" " 3

Valid range from 0 to 10

D14 da je belec Povejte prosim, kako pomembna bi morala biti vsaka od naslednjih stvari pri odločanju o tem, ali se lahko nekdo, ki je bil rojen in je odraščal drugje, priseli v Slovenijo. Najprej, kako pomembno je..

D14 da je belec

Value 119347 Frequency
0 0- sploh ni pomembno 641
1 1 127
2 2 102
3 3 87
4 4 41
5 5 158
6 6 56
7 7 53
8 8 72
9 9 42
10 10- izredno pomembno 107
88 ne vem 29
" " 4

Valid range from 0 to 10

D15 da je premozen Povejte prosim, kako pomembna bi morala biti vsaka od naslednjih stvari pri odločanju o tem, ali se lahko nekdo, ki je bil rojen in je odraščal drugje, priseli v Slovenijo. Najprej, kako pomembno je..

D15 da je premožen

Value 120346 Frequency
0 0- sploh ni pomembno 468
1 1 105
2 2 119
3 3 99
4 4 83
5 5 255
6 6 72
7 7 76
8 8 87
9 9 37
10 10- izredno pomembno 74
88 ne vem 37
" " 7

Valid range from 0 to 10

D16 da je usposobljen za delo Povejte prosim, kako pomembna bi morala biti vsaka od naslednjih stvari pri odločanju o tem, ali se lahko nekdo, ki je bil rojen in je odraščal drugje, priseli v Slovenijo. Najprej, kako pomembno je..

D16 da je usposobljen za take delovne veščine, ki jih Slovenija potrebuje

Value 121345 Frequency
0 0- sploh ni pomembno 78
1 1 25
2 2 25
3 3 44
4 4 48
5 5 155
6 6 92
7 7 156
8 8 279
9 9 184
10 10- izredno pomembno 404
88 ne vem 26
" " 3

Valid range from 0 to 10

D17 da sprejme slo nacin zivljenja Povejte prosim, kako pomembna bi morala biti vsaka od naslednjih stvari pri odločanju o tem, ali se lahko nekdo, ki je bil rojen in je odraščal drugje, priseli v Slovenijo. Najprej, kako pomembno je..

D17 da sprejme slovenski način življenja

Value 122344 Frequency
0 0- sploh ni pomembno 47
1 1 22
2 2 21
3 3 28
4 4 39
5 5 118
6 6 67
7 7 107
8 8 222
9 9 212
10 10- izredno pomembno 617
88 ne vem 17
" " 2

Valid range from 0 to 10

D18 Zaradi priseljencev se znizujejo povprec Prosim povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev?

D18 Zaradi priseljencev - ljudi ki prihajajo v Slovenijo živeti in delati - se znižujejo povprečne plače

Value 123343 Frequency
1 močno soglašam 84
2 soglašam 395
3 niti soglašam, niti ne soglašam 377
4 ne soglašam 494
5 sploh ne soglašam 97
8 ne vem 69
" " 3

Valid range from 1 to 5

D19 Priseljenci ogrozajo ekonomske moznosti Prosim povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev?

D19 Priseljenci na splošno bolj ogrožajo ekonomske možnosti revnih kot premožnih

Value 124342 Frequency
1 močno soglašam 116
2 soglašam 624
3 niti soglašam, niti ne soglašam 350
4 ne soglašam 279
5 sploh ne soglašam 62
8 ne vem 84
" " 4

Valid range from 1 to 5

D20 Priseljenci pomagajo zapolniti delovna m Prosim povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev?

D20 Priseljenci pomagajo zapolniti tista delovna mesta, kjer je pomanjkanje delavcev

Value 125341 Frequency
1 močno soglašam 138
2 soglašam 830
3 niti soglašam, niti ne soglašam 250
4 ne soglašam 216
5 sploh ne soglašam 41
8 ne vem 42
" " 2

Valid range from 1 to 5

D21 Brezposelni priseljenci bi morali oditi. Prosim povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev?

D21 Če so priseljenci dalj časa brezposelni, bi morali oditi.

Value 126340 Frequency
1 močno soglašam 194
2 soglašam 598
3 niti soglašam, niti ne soglašam 374
4 ne soglašam 258
5 sploh ne soglašam 38
8 ne vem 40
" " 17

Valid range from 1 to 5

D22 Priseljenci bi morali imeti enake pravic Prosim povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev?

D22 Priseljenci bi morali imeti enake pravice kot vsi ostali

Value 127339 Frequency
1 močno soglašam 118
2 soglašam 615
3 niti soglašam, niti ne soglašam 339
4 ne soglašam 324
5 sploh ne soglašam 82
8 ne vem 37
" " 4

Valid range from 1 to 5

D23 Ce zagresijo hujse kaznivo dejanje, bi m Prosim povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev?

D23 Če priseljenci zagrešijo hujše kaznivo dejanje, bi morali oditi

Value 128338 Frequency
1 močno soglašam 565
2 soglašam 663
3 niti soglašam, niti ne soglašam 144
4 ne soglašam 102
5 sploh ne soglašam 19
8 ne vem 21
" " 5

Valid range from 1 to 5

D24 Ce zagresijo kakrsnokoli kaznivo dejanje Prosim povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev?

D24 Če priseljenci zagrešijo kakršnokoli kaznivo dejanje, bi morali oditi

Value 129337 Frequency
1 močno soglašam 244
2 soglašam 435
3 niti soglašam, niti ne soglašam 372
4 ne soglašam 382
5 sploh ne soglašam 52
8 ne vem 32
" " 2

Valid range from 1 to 5

D25 Ali priseljenci odvzemajo delovna mesta,

D25 Kaj menite, ali priseljenci v splošnem predvsem odvzemajo delovna mesta delavcem v Sloveniji, ali predvsem pomagajo ustvarjati nova delovna mesta?

Value 130336 Frequency
0 0-odvzemajo delovna mesta 114
1 1 73
2 2 135
3 3 178
4 4 148
5 5 537
6 6 94
7 7 76
8 8 53
9 9 12
10 10-ustvarjajo nova delovna mesta 14
88 ne vem 81
" " 4

Valid range from 0 to 10

D26 Ali priseljenci dobijo vec kot dajejo, a

D26 Večina priseljencev je zaposlena in plačuje davke. Obenem pa so deležni zdravstvenega in socialnega varstva. Če upoštevate oboje, ali menite, da priseljenci dobijo več kot dajejo, ali dajejo več kot dobijo?

Value 131335 Frequency
0 0-v celoti gledano več dobijo 70
1 1 58
2 2 108
3 3 172
4 4 142
5 5 634
6 6 85
7 7 65
8 8 46
9 9 16
10 10-v celoti gledano več dajejo 16
88 ne vem 104
" " 3

Valid range from 0 to 10

D27 Ali je dobro ali slabo za slo gospodarst

D27 Ali menite, da je v splošnem dobro ali slabo za slovensko gospodarstvo, da prihajajo živet k nam priseljenci iz drugih držav?

Value 132334 Frequency
0 0-slabo za gospodarstvo 108
1 1 82
2 2 124
3 3 174
4 4 136
5 5 474
6 6 130
7 7 109
8 8 62
9 9 14
10 10-dobro za gospodarstvo 24
88 ne vem 77
" " 5

Valid range from 0 to 10

D28 Je kulturno zivljenje zaradi priseljence

D28 Ali menite, da je kulturno življenje v Sloveniji zaradi priseljencev v splošnem ogroženo ali obogateno?

Value 133333 Frequency
0 0-kulturno življenje je ogroženo 40
1 1 38
2 2 77
3 3 119
4 4 126
5 5 528
6 6 136
7 7 159
8 8 142
9 9 41
10 10-kulturno življenje je obogateno 40
88 ne vem 69
" " 4

Valid range from 0 to 10

D29 Ali je SLO zaradi priseljencev boljsa al

D29 Ali menite, da je Slovenija zaradi priseljencev iz drugih držav postala boljša ali slabša dežela za bivanje?

Value 134332 Frequency
0 0-slabša dežela za bivanje 65
1 1 48
2 2 95
3 3 171
4 4 174
5 5 619
6 6 104
7 7 84
8 8 53
9 9 15
10 10-boljša dežela za bivanje 8
88 ne vem 80
" " 3

Valid range from 0 to 10

D30 Ali so problemi s kriminalom zaradi pris

D30 Ali menite, da so v Sloveniji problemi s kriminalom zaradi priseljencev postali večji ali manjši?

Value 135331 Frequency
0 0-problemi s kriminalom so večji nalom 130
1 1 104
2 2 242
3 3 261
4 4 200
5 5 357
6 6 57
7 7 43
8 8 45
9 9 5
10 10-problemi s kriminalom so manjši 12
88 ne vem 61
" " 2

Valid range from 0 to 10

D31 Ali ima odseljevanje dolgorocno dobre al

D31 Kadar ljudje zapustijo svojo državo in pridejo živeti v Slovenijo - ali menite, da ima to dolgoročno dobre ali slabe posledice za njihovo državo?

Value 136330 Frequency
0 0-dolgoročno slabe posledice 53
1 1 54
2 2 114
3 3 145
4 4 133
5 5 497
6 6 72
7 7 91
8 8 93
9 9 20
10 10-dolgoročno dobre posledice 44
88 ne vem 199
" " 4

Valid range from 0 to 10

D32 Vse drzave pridobijo... Prosim povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev?

D32 Vse države pridobijo, če se ljudje lahko preselijo v tiste države, kjer njihove veščine najbolj potrebujejo

Value 137329 Frequency
1 močno soglašam 134
2 soglašam 789
3 niti soglašam, niti ne soglašam 368
4 ne soglašam 120
5 sploh ne soglašam 18
8 ne vem 86
" " 4

Valid range from 1 to 5

D33 Dolznost bogatejsih drzav je... Prosim povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev?

D33 Dolžnost bogatejših držav je, da dovolijo prihod ljudi iz revnejših držav

Value 138328 Frequency
1 močno soglašam 91
2 soglašam 575
3 niti soglašam, niti ne soglašam 451
4 ne soglašam 288
5 sploh ne soglašam 44
8 ne vem 63
" " 7

Valid range from 1 to 5

D34 podoben izvor - postal vas sef Zopet pomislite na priseljence iz drugih držav, ki so podobnega narodnostnega izvora kot večina prebivalcev Slovenije. Koliko bi ali ne bi imeli proti, če bi nekdo izmed njih..

D34 postal vaš šef

Value 139327 Frequency
0 0-sploh ne bi imel nič proti 439
1 1 120
2 2 133
3 3 114
4 4 84
5 5 221
6 6 66
7 7 64
8 8 88
9 9 40
10 10-imel bi zelo veliko proti 102
88 ne vem 42
" " 6

Valid range from 0 to 10

D35 podoben izvor - porocil s sorodnikom Zopet pomislite na priseljence iz drugih držav, ki so podobnega narodnostnega izvora kot večina prebivalcev Slovenije. Koliko bi ali ne bi imeli proti, če bi nekdo izmed njih..

D35 se poročil z nekom iz vašega bližnjega sorodstva

Value 140326 Frequency
0 0-sploh ne bi imel nič proti 519
1 1 131
2 2 149
3 3 101
4 4 66
5 5 221
6 6 42
7 7 50
8 8 65
9 9 35
10 10-imel bi zelo veliko proti 93
88 ne vem 39
" " 8

Valid range from 0 to 10

D36 drugacen izvor - postal vas sef In zdaj pomislite na priseljence iz drugih držav, ki so drugačnega narodnostnega izvora kot večina prebivalcev Slovenije. Koliko bi ali ne bi imeli proti, če bi nekdo izmed njih..

D36 postal vaš šef

Value 141325 Frequency
0 0-sploh ne bi imel nič proti 412
1 1 108
2 2 106
3 3 127
4 4 86
5 5 201
6 6 54
7 7 77
8 8 99
9 9 65
10 10-imel bi zelo veliko proti 130
88 ne vem 47
" " 7

Valid range from 0 to 10

D37 drugacen izvor - porocil s sorodnikom In zdaj pomislite na priseljence iz drugih držav, ki so drugačnega narodnostnega izvora kot večina prebivalcev Slovenije. Koliko bi ali ne bi imeli proti, če bi nekdo izmed njih..

D37 se poročil z nekom iz vašega bližnjega sorodstva

Value 142324 Frequency
0 0-sploh ne bi imel nič proti 440
1 1 120
2 2 131
3 3 118
4 4 83
5 5 196
6 6 58
7 7 59
8 8 65
9 9 64
10 10-imel bi zelo veliko proti 137
88 ne vem 41
" " 7

Valid range from 0 to 10

D38 V katerem izmed obmocij bi zeleli ziveti

D38 Denimo, da bi bili pred izbiro, kje bi radi živeli. V katerem izmed treh območij, ki vam jih bomo navedli, bi želeli živeti, če bi lahko izbirali?

Value 143323 Frequency
1 na območju, kjer skoraj nihče ni drugačnega narodnostnega izvora, kot večina prebivalcev Slovenije. 520
2 na območju, kjer je nekaj ljudi drugačnega narodnostnega izvora 431
3 na območju, kjer je veliko ljudi drugačnega narodnostnega izvora 54
4 bilo bi mi vseeno 496
8 ne vem 7
" " 11

Valid range from 1 to 4

D39 Kako bi opisali sosesko v kateri zivite?

D39 In kako bi opisali območje, sosesko, v kateri živite sedaj?

Value 144322 Frequency
1 kot območje, kjer skoraj nihče ni drugačnega narodnostnega izvora kot večina prebivalcev Slovenije. 792
2 kot območje, kjer je nekaj ljudi drugačnega narodnostnega izvora 562
3 kot območje, kjer je veliko ljudi drugačnega narodnostnega izvora 150
8 ne vem 10
" " 5

Valid range from 1 to 3

D40 Za drzavo bolje, ce ima vecina enake obi Prosim povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev?

D40 Za državo je bolje, če ima večina ljudi enake navade in običaje

Value 145321 Frequency
1 močno soglašam 241
2 soglašam 770
3 niti soglašam, niti ne soglašam 285
4 ne soglašam 173
5 sploh ne soglašam 22
8 ne vem 23
" " 5

Valid range from 1 to 5

D41 Za drzavo bolje, ce je vec razlicnih rel Prosim povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev?

D41 Za državo je bolje, če je v njej več različnih religij

Value 146320 Frequency
1 močno soglašam 34
2 soglašam 325
3 niti soglašam, niti ne soglašam 489
4 ne soglašam 497
5 sploh ne soglašam 101
8 ne vem 66
" " 7

Valid range from 1 to 5

D42 Za drzavo bolje, ce zna vecina skupni je Prosim povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev?

D42 Za državo je bolje, če zna večina govoriti vsaj en skupni jezik

Value 147319 Frequency
1 močno soglašam 542
2 soglašam 854
3 niti soglašam, niti ne soglašam 80
4 ne soglašam 21
5 sploh ne soglašam 8
8 ne vem 10
" " 4

Valid range from 1 to 5

D43 Ljudem, ki so prisli ziveti k nam ... Prosim povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev?

D43 Skupnostim ljudi, ki so prišli živeti k nam, bi morali dovoliti, da svoje otroke izobražujejo v svojih lastnih ločenih šolah, če tako želijo

Value 148318 Frequency
1 močno soglašam 55
2 soglašam 438
3 niti soglašam, niti ne soglašam 319
4 ne soglašam 489
5 sploh ne soglašam 170
8 ne vem 43
" " 5

Valid range from 1 to 5

D44 Ce zeli drzava zmanjsati napetosti... Prosim povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev?

D44 Če želi država zmanjšati napetosti, mora ustaviti priseljevanje

Value 149317 Frequency
1 močno soglašam 124
2 soglašam 546
3 niti soglašam, niti ne soglašam 431
4 ne soglašam 314
5 sploh ne soglašam 35
8 ne vem 64
" " 5

Valid range from 1 to 5

D45 Zakon, ki prepoveduje narodnostno diskri Kako dobra ali slaba je vsaka izmed navedenih stvari za neko državo?

D45 Zakon, ki prepoveduje rasno ali narodnostno diskriminacijo na delovnem mestu

Value 150316 Frequency
0 0-zelo slaba 76
1 1 71
2 2 55
3 3 76
4 4 56
5 5 250
6 6 65
7 7 102
8 8 233
9 9 160
10 10-zelo dobra 288
88 ne vem 82
" " 5

Valid range from 0 to 10

D46 Zakon, ki prepoveduje sirjenje narodnost Kako dobra ali slaba je vsaka izmed navedenih stvari za neko državo?

D46 Zakon, ki prepoveduje širjenje rasnega ali narodnostnega sovraštva

Value 151315 Frequency
0 0-zelo slaba 81
1 1 59
2 2 62
3 3 55
4 4 37
5 5 207
6 6 52
7 7 125
8 8 249
9 9 168
10 10-zelo dobra 340
88 ne vem 78
" " 6

Valid range from 0 to 10

D47 Ali imate prijatelje, ki so prisli v SLO

D47 Ali imate kakšne prijatelje, ki so se priselili v Slovenijo iz druge države?

Value 152314 Frequency
1 da, precej jih je 107
2 da, nekaj jih je 692
3 ne, nobenega 714
8 ne vem 1
" " 5

Valid range from 1 to 3

D48 Ali imate kaksne kolege pri delu, ki so

D48 Ali imate kakšne kolege pri delu, ki so se priselili v Slovenijo iz druge države?

Value 153313 Frequency
1 da, precej jih je 80
2 da, nekaj jih je 447
3 ne, nobenega 577
4 trenutno nisem zaposlen(a) 405
8 ne vem 4
" " 6

Valid range from 1 to 4

D49 V SLO prevec ljudi, ki prosijo za status Nekateri ljudje pridejo v Slovenijo in zaprosijo za status begunca, ker se bojijo preganjanja v svoji državi. Prosim povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev?

D49 V Sloveniji je že več kot dovolj ljudi, ki prosijo za status begunca

Value 154312 Frequency
1 močno soglašam 213
2 soglašam 716
3 niti soglašam, niti ne soglašam 345
4 ne soglašam 154
5 sploh ne soglašam 15
8 ne vem 73
" " 3

Valid range from 1 to 5

D50 Medtem ko se razresujejo prosnje... Nekateri ljudje pridejo v Slovenijo in zaprosijo za status begunca, ker se bojijo preganjanja v svoji državi. Prosim povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev?

D50 Medtem ko se razrešujejo njihove prošnje za status begunca, bi tem ljudem morali dovoliti, da si najdejo delo

Value 155311 Frequency
1 močno soglašam 127
2 soglašam 883
3 niti soglašam, niti ne soglašam 240
4 ne soglašam 206
5 sploh ne soglašam 28
8 ne vem 30
" " 5

Valid range from 1 to 5

D51 Drzava bi morala biti velikodusna... Nekateri ljudje pridejo v Slovenijo in zaprosijo za status begunca, ker se bojijo preganjanja v svoji državi. Prosim povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev?

D51 Država bi morala biti velikodušna pri reševanju prošenj za status begunca

Value 156310 Frequency
1 močno soglašam 28
2 soglašam 260
3 niti soglašam, niti ne soglašam 457
4 ne soglašam 590
5 sploh ne soglašam 138
8 ne vem 39
" " 7

Valid range from 1 to 5

D52 Vecina prosilcev za status begunca... Nekateri ljudje pridejo v Slovenijo in zaprosijo za status begunca, ker se bojijo preganjanja v svoji državi. Prosim povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev?

D52 Večina prosilcev za status begunca se v resnici ne boji preganjanja v svoji državi

Value 157309 Frequency
1 močno soglašam 78
2 soglašam 447
3 niti soglašam, niti ne soglašam 529
4 ne soglašam 290
5 sploh ne soglašam 32
8 ne vem 136
" " 7

Valid range from 1 to 5

D53 Ko se resujejo prosnje - prosilci v cent Nekateri ljudje pridejo v Slovenijo in zaprosijo za status begunca, ker se bojijo preganjanja v svoji državi. Prosim povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev?

D53 Medtem ko se rešujejo njihove prošnje, bi morali prosilci ostati v zbirnih centrih

Value 158308 Frequency
1 močno soglašam 178
2 soglašam 742
3 niti soglašam, niti ne soglašam 311
4 ne soglašam 193
5 sploh ne soglašam 24
8 ne vem 58
" " 13

Valid range from 1 to 5

D54 Ko se resujejo prosnje - prosilcem denar Nekateri ljudje pridejo v Slovenijo in zaprosijo za status begunca, ker se bojijo preganjanja v svoji državi. Prosim povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev?

D54 Medtem ko se rešujejo njihove prošnje, bi morala Slovenska država prosilcem nuditi denarno pomoč

Value 159307 Frequency
1 močno soglašam 20
2 soglašam 386
3 niti soglašam, niti ne soglašam 444
4 ne soglašam 480
5 sploh ne soglašam 145
8 ne vem 40
" " 4

Valid range from 1 to 5

D55 Beguncem, katerih prosnji je bilo ugoden Nekateri ljudje pridejo v Slovenijo in zaprosijo za status begunca, ker se bojijo preganjanja v svoji državi. Prosim povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev?

D55 Beguncem, katerih prošnji je bilo ugodeno, bi morali dovoliti, da pripeljejo seboj člane ožje družine

Value 160306 Frequency
1 močno soglašam 52
2 soglašam 469
3 niti soglašam, niti ne soglašam 341
4 ne soglašam 430
5 sploh ne soglašam 172
8 ne vem 51
" " 4

Valid range from 1 to 5

D56 Koliko ljudi v SLO je bilo rojenih izven

D56 Kaj menite, koliko izmed vsakih 100 ljudi, ki zdaj živijo v Sloveniji je bilo rojenih izven Slovenije?

Value 161305 Frequency
888 ne vem 297
0 6
1 23
90 4
100 3
230 1
" " 17

Valid range from 0 to 230

D57 V primerjavi z ostalimi - se k nam prise

D57 Kaj menite, ali se v primerjavi z drugimi evropskimi državami podobne velikosti, k nam priseljuje več ali manj ljudi?

Value 162304 Frequency
1 v Slovenijo se priseljuje precej več ljudi 98
2 v Slovenijo se priseljuje več ljudi 322
3 v Slovenijo se priseljuje približno enako število ljudi 508
4 v Slovenijo se priseljuje manj ljudi 438
5 v Slovenijo se priseljuje precej manj ljudi 29
8 ne vem 117
" " 7

Valid range from 1 to 5

D58 Razmerje zapuscanja in prihajanja v SLO:

D58 Kaj menite, kolikšno je število ljudi, ki dandanes zapuščajo Slovenijo, v primerjavi s številom tistih, ki prihajajo živet v Slovenijo?

Value 163303 Frequency
1 veliko več ljudi zapušča Slovenijo 17
2 več ljudi zapušča Slovenijo 90
3 približno enako število ljudi prihaja in odhaja 469
4 več ljudi prihaja živet v Slovenijo 738
5 veliko več ljudi prihaja živet v Slovenijo 85
8 ne vem 112
" " 8

Valid range from 1 to 5

E1A00 sportni klub ali drustvo Zdaj vam bomo zastavili nekaj vprašanj o različnih organizacijah, v katerih nekateri ljudje delujejo. Za vsako izmed prostovoljnih organizacij, ki jih bom navedel/navedla prosim povejte, ali in na kakšen način ste bili z njeno dejavnostjo povezani v zadnjih 12 mesecih. ANKETAR: zaporedoma berite imena organizacij. Za tiste organizacije, pri katerih je pri A) odgovor od 1 do 4, zastavite tudi vprašanje.

2. odgovor

Value 164302 Frequency
0 nič 1164
1 član 244
2 delujoči član 53
3 dal denarni prispevek 24
4 opravljal prostovoljno delo 27
" " 7

Valid range from 0 to 4

E1A01 sportni klub ali drustvo Zdaj vam bomo zastavili nekaj vprašanj o različnih organizacijah, v katerih nekateri ljudje delujejo. Za vsako izmed prostovoljnih organizacij, ki jih bom navedel/navedla prosim povejte, ali in na kakšen način ste bili z njeno dejavnostjo povezani v zadnjih 12 mesecih. ANKETAR: zaporedoma berite imena organizacij. Za tiste organizacije, pri katerih je pri A) odgovor od 1 do 4, zastavite tudi vprašanje.

2. odgovor

Value 165301 Frequency
0 nič 1
1 član 0
2 delujoči član 102
3 dal denarni prispevek 25
4 opravljal prostovoljno delo 20
" " 1371

Valid range from 0 to 4

E1A02 sportni klub ali drustvo Zdaj vam bomo zastavili nekaj vprašanj o različnih organizacijah, v katerih nekateri ljudje delujejo. Za vsako izmed prostovoljnih organizacij, ki jih bom navedel/navedla prosim povejte, ali in na kakšen način ste bili z njeno dejavnostjo povezani v zadnjih 12 mesecih. ANKETAR: zaporedoma berite imena organizacij. Za tiste organizacije, pri katerih je pri A) odgovor od 1 do 4, zastavite tudi vprašanje.

3. odgovor

Value 166300 Frequency
0 nič 0
1 član 0
2 delujoči član 0
3 dal denarni prispevek 67
4 opravljal prostovoljno delo 23
" " 1429

Valid range from 0 to 4

E1A03 sportni klub ali drustvo Zdaj vam bomo zastavili nekaj vprašanj o različnih organizacijah, v katerih nekateri ljudje delujejo. Za vsako izmed prostovoljnih organizacij, ki jih bom navedel/navedla prosim povejte, ali in na kakšen način ste bili z njeno dejavnostjo povezani v zadnjih 12 mesecih. ANKETAR: zaporedoma berite imena organizacij. Za tiste organizacije, pri katerih je pri A) odgovor od 1 do 4, zastavite tudi vprašanje.

4. odgovor

Value 167299 Frequency
0 nič 0
1 član 0
2 delujoči član 0
3 dal denarni prispevek 0
4 opravljal prostovoljno delo 45
" " 1474

Valid range from 0 to 4

E1A04 sportni klub ali drustvo E1A športni klub, društvo, ali društvo za dejavnosti v naravi (lovci, taborniki)

5. odgovor

Value 168298 Frequency
0 nič 0
1 član 0
2 delujoči član 0
3 dal denarni prispevek 0
4 opravljal prostovoljno delo 0
" " 1519

Valid range from 0 to 4

E1B sportni klub ali drustvo Zdaj vam bomo zastavili nekaj vprašanj o različnih organizacijah, v katerih nekateri ljudje delujejo. Za vsako izmed prostovoljnih organizacij, ki jih bom navedel/navedla prosim povejte, ali in na kakšen način ste bili z njeno dejavnostjo povezani v zadnjih 12 mesecih. ANKETAR: zaporedoma berite imena organizacij. Za tiste organizacije, pri katerih je pri A) odgovor od 1 do 4, zastavite tudi vprašanje.

E1B Ali imate v tej organizaciji prijatelje?

Value 169297 Frequency
1 da 337
2 ne 39
8 ne vem 3
" " 1140

Valid range from 1 to 2

E2A00 kulturna ali ljubiteljska drustva Zdaj vam bomo zastavili nekaj vprašanj o različnih organizacijah, v katerih nekateri ljudje delujejo. Za vsako izmed prostovoljnih organizacij, ki jih bom navedel/navedla prosim povejte, ali in na kakšen način ste bili z njeno dejavnostjo povezani v zadnjih 12 mesecih. ANKETAR: zaporedoma berite imena organizacij. Za tiste organizacije, pri katerih je pri A) odgovor od 1 do 4, zastavite tudi vprašanje.

1. odgovor

Value 170296 Frequency
0 nič 1313
1 član 122
2 delujoči član 27
3 dal denarni prispevek 25
4 opravljal prostovoljno delo 23
" " 9

Valid range from 0 to 4

E2A01 kulturna ali ljubiteljska drustva Zdaj vam bomo zastavili nekaj vprašanj o različnih organizacijah, v katerih nekateri ljudje delujejo. Za vsako izmed prostovoljnih organizacij, ki jih bom navedel/navedla prosim povejte, ali in na kakšen način ste bili z njeno dejavnostjo povezani v zadnjih 12 mesecih. ANKETAR: zaporedoma berite imena organizacij. Za tiste organizacije, pri katerih je pri A) odgovor od 1 do 4, zastavite tudi vprašanje.

2. odgovor

Value 171295 Frequency
0 nič 0
1 član 1
2 delujoči član 50
3 dal denarni prispevek 10
4 opravljal prostovoljno delo 8
" " 1450

Valid range from 0 to 4

E2A02 kulturna ali ljubiteljska drustva Zdaj vam bomo zastavili nekaj vprašanj o različnih organizacijah, v katerih nekateri ljudje delujejo. Za vsako izmed prostovoljnih organizacij, ki jih bom navedel/navedla prosim povejte, ali in na kakšen način ste bili z njeno dejavnostjo povezani v zadnjih 12 mesecih. ANKETAR: zaporedoma berite imena organizacij. Za tiste organizacije, pri katerih je pri A) odgovor od 1 do 4, zastavite tudi vprašanje.

3. odgovor

Value 172294 Frequency
0 nič 0
1 član 0
2 delujoči član 0
3 dal denarni prispevek 31
4 opravljal prostovoljno delo 14
" " 1474

Valid range from 0 to 4

E2A03 kulturna ali ljubiteljska drustva Zdaj vam bomo zastavili nekaj vprašanj o različnih organizacijah, v katerih nekateri ljudje delujejo. Za vsako izmed prostovoljnih organizacij, ki jih bom navedel/navedla prosim povejte, ali in na kakšen način ste bili z njeno dejavnostjo povezani v zadnjih 12 mesecih. ANKETAR: zaporedoma berite imena organizacij. Za tiste organizacije, pri katerih je pri A) odgovor od 1 do 4, zastavite tudi vprašanje.

4. odgovor

Value 173293 Frequency
0 nič 0
1 član 0
2 delujoči član 0
3 dal denarni prispevek 0
4 opravljal prostovoljno delo 30
" " 1489

Valid range from 0 to 4

E2A04 kulturna ali ljubiteljska drustva E2A kulturna društva ali skupine, ljubiteljska društva

5. odgovor

Value 174292 Frequency
0 nič 0
1 član 0
2 delujoči član 0
3 dal denarni prispevek 0
4 opravljal prostovoljno delo 0
" " 1519

Valid range from 0 to 4

E2B kulturna ali ljubiteljska drustva Zdaj vam bomo zastavili nekaj vprašanj o različnih organizacijah, v katerih nekateri ljudje delujejo. Za vsako izmed prostovoljnih organizacij, ki jih bom navedel/navedla prosim povejte, ali in na kakšen način ste bili z njeno dejavnostjo povezani v zadnjih 12 mesecih. ANKETAR: zaporedoma berite imena organizacij. Za tiste organizacije, pri katerih je pri A) odgovor od 1 do 4, zastavite tudi vprašanje.

E2B Ali imate v tej organizaciji prijatelje?

Value 175291 Frequency
1 da 175
2 ne 52
8 ne vem 1
" " 1291

Valid range from 1 to 2

E3A00 sindikat Zdaj vam bomo zastavili nekaj vprašanj o različnih organizacijah, v katerih nekateri ljudje delujejo. Za vsako izmed prostovoljnih organizacij, ki jih bom navedel/navedla prosim povejte, ali in na kakšen način ste bili z njeno dejavnostjo povezani v zadnjih 12 mesecih. ANKETAR: zaporedoma berite imena organizacij. Za tiste organizacije, pri katerih je pri A) odgovor od 1 do 4, zastavite tudi vprašanje.

1. odgovor

Value 176290 Frequency
0 nič 1193
1 član 291
2 delujoči član 12
3 dal denarni prispevek 13
4 opravljal prostovoljno delo 2
" " 8

Valid range from 0 to 4

E3A01 sindikat Zdaj vam bomo zastavili nekaj vprašanj o različnih organizacijah, v katerih nekateri ljudje delujejo. Za vsako izmed prostovoljnih organizacij, ki jih bom navedel/navedla prosim povejte, ali in na kakšen način ste bili z njeno dejavnostjo povezani v zadnjih 12 mesecih. ANKETAR: zaporedoma berite imena organizacij. Za tiste organizacije, pri katerih je pri A) odgovor od 1 do 4, zastavite tudi vprašanje.

2. odgovor

Value 177289 Frequency
0 nič 0
1 član 2
2 delujoči član 33
3 dal denarni prispevek 89
4 opravljal prostovoljno delo 1
" " 1394

Valid range from 0 to 4

E3A02 sindikat Zdaj vam bomo zastavili nekaj vprašanj o različnih organizacijah, v katerih nekateri ljudje delujejo. Za vsako izmed prostovoljnih organizacij, ki jih bom navedel/navedla prosim povejte, ali in na kakšen način ste bili z njeno dejavnostjo povezani v zadnjih 12 mesecih. ANKETAR: zaporedoma berite imena organizacij. Za tiste organizacije, pri katerih je pri A) odgovor od 1 do 4, zastavite tudi vprašanje.

3. odgovor

Value 178288 Frequency
0 nič 0
1 član 0
2 delujoči član 0
3 dal denarni prispevek 28
4 opravljal prostovoljno delo 10
" " 1481

Valid range from 0 to 4

E3A03 sindikat Zdaj vam bomo zastavili nekaj vprašanj o različnih organizacijah, v katerih nekateri ljudje delujejo. Za vsako izmed prostovoljnih organizacij, ki jih bom navedel/navedla prosim povejte, ali in na kakšen način ste bili z njeno dejavnostjo povezani v zadnjih 12 mesecih. ANKETAR: zaporedoma berite imena organizacij. Za tiste organizacije, pri katerih je pri A) odgovor od 1 do 4, zastavite tudi vprašanje.

4. odgovor

Value 179287 Frequency
0 nič 0
1 član 0
2 delujoči član 0
3 dal denarni prispevek 0
4 opravljal prostovoljno delo 12
" " 1507

Valid range from 0 to 4

E3A04 sindikat Zdaj vam bomo zastavili nekaj vprašanj o različnih organizacijah, v katerih nekateri ljudje delujejo. Za vsako izmed prostovoljnih organizacij, ki jih bom navedel/navedla prosim povejte, ali in na kakšen način ste bili z njeno dejavnostjo povezani v zadnjih 12 mesecih. ANKETAR: zaporedoma berite imena organizacij. Za tiste organizacije, pri katerih je pri A) odgovor od 1 do 4, zastavite tudi vprašanje.

5. odgovor

Value 180286 Frequency
0 nič 0
1 član 0
2 delujoči član 0
3 dal denarni prispevek 0
4 opravljal prostovoljno delo 0
" " 1519

Valid range from 0 to 4

E3B sindikat Zdaj vam bomo zastavili nekaj vprašanj o različnih organizacijah, v katerih nekateri ljudje delujejo. Za vsako izmed prostovoljnih organizacij, ki jih bom navedel/navedla prosim povejte, ali in na kakšen način ste bili z njeno dejavnostjo povezani v zadnjih 12 mesecih. ANKETAR: zaporedoma berite imena organizacij. Za tiste organizacije, pri katerih je pri A) odgovor od 1 do 4, zastavite tudi vprašanje.

E3B Ali imate v tej organizaciji prijatelje?

Value 181285 Frequency
1 da 245
2 ne 87
8 ne vem 5
" " 1182

Valid range from 1 to 2

E4A00 poklicno ali kmecko zdruzenje Zdaj vam bomo zastavili nekaj vprašanj o različnih organizacijah, v katerih nekateri ljudje delujejo. Za vsako izmed prostovoljnih organizacij, ki jih bom navedel/navedla prosim povejte, ali in na kakšen način ste bili z njeno dejavnostjo povezani v zadnjih 12 mesecih. ANKETAR: zaporedoma berite imena organizacij. Za tiste organizacije, pri katerih je pri A) odgovor od 1 do 4, zastavite tudi vprašanje.

1. odgovor

Value 182284 Frequency
0 nič 1366
1 član 115
2 delujoči član 11
3 dal denarni prispevek 7
4 opravljal prostovoljno delo 10
" " 10

Valid range from 0 to 4

E4A01 poklicno ali kmecko zdruzenje Zdaj vam bomo zastavili nekaj vprašanj o različnih organizacijah, v katerih nekateri ljudje delujejo. Za vsako izmed prostovoljnih organizacij, ki jih bom navedel/navedla prosim povejte, ali in na kakšen način ste bili z njeno dejavnostjo povezani v zadnjih 12 mesecih. ANKETAR: zaporedoma berite imena organizacij. Za tiste organizacije, pri katerih je pri A) odgovor od 1 do 4, zastavite tudi vprašanje.

2. odgovor

Value 183283 Frequency
0 nič 0
1 član 0
2 delujoči član 33
3 dal denarni prispevek 13
4 opravljal prostovoljno delo 1
" " 1472

Valid range from 0 to 4

E4A02 poklicno ali kmecko zdruzenje Zdaj vam bomo zastavili nekaj vprašanj o različnih organizacijah, v katerih nekateri ljudje delujejo. Za vsako izmed prostovoljnih organizacij, ki jih bom navedel/navedla prosim povejte, ali in na kakšen način ste bili z njeno dejavnostjo povezani v zadnjih 12 mesecih. ANKETAR: zaporedoma berite imena organizacij. Za tiste organizacije, pri katerih je pri A) odgovor od 1 do 4, zastavite tudi vprašanje.

3. odgovor

Value 184282 Frequency
0 nič 0
1 član 0
2 delujoči član 0
3 dal denarni prispevek 21
4 opravljal prostovoljno delo 7
" " 1491

Valid range from 0 to 4

E4A03 poklicno ali kmecko zdruzenje Zdaj vam bomo zastavili nekaj vprašanj o različnih organizacijah, v katerih nekateri ljudje delujejo. Za vsako izmed prostovoljnih organizacij, ki jih bom navedel/navedla prosim povejte, ali in na kakšen način ste bili z njeno dejavnostjo povezani v zadnjih 12 mesecih. ANKETAR: zaporedoma berite imena organizacij. Za tiste organizacije, pri katerih je pri A) odgovor od 1 do 4, zastavite tudi vprašanje.

4. odgovor

Value 185281 Frequency
0 nič 0
1 član 0
2 delujoči član 0
3 dal denarni prispevek 0
4 opravljal prostovoljno delo 12
" " 1507

Valid range from 0 to 4

E4A04 poklicno ali kmecko zdruzenje Zdaj vam bomo zastavili nekaj vprašanj o različnih organizacijah, v katerih nekateri ljudje delujejo. Za vsako izmed prostovoljnih organizacij, ki jih bom navedel/navedla prosim povejte, ali in na kakšen način ste bili z njeno dejavnostjo povezani v zadnjih 12 mesecih. ANKETAR: zaporedoma berite imena organizacij. Za tiste organizacije, pri katerih je pri A) odgovor od 1 do 4, zastavite tudi vprašanje.

5. odgovor

Value 186280 Frequency
0 nič 0
1 član 0
2 delujoči član 0
3 dal denarni prispevek 0
4 opravljal prostovoljno delo 0
" " 1519

Valid range from 0 to 4

E4B poklicno ali kmecko zdruzenje Zdaj vam bomo zastavili nekaj vprašanj o različnih organizacijah, v katerih nekateri ljudje delujejo. Za vsako izmed prostovoljnih organizacij, ki jih bom navedel/navedla prosim povejte, ali in na kakšen način ste bili z njeno dejavnostjo povezani v zadnjih 12 mesecih. ANKETAR: zaporedoma berite imena organizacij. Za tiste organizacije, pri katerih je pri A) odgovor od 1 do 4, zastavite tudi vprašanje.

E4B Ali imate v tej organizaciji prijatelje?

Value 187279 Frequency
1 da 124
2 ne 49
8 ne vem 3
" " 1343

Valid range from 1 to 2

E5A0 potrosniska ali avtomobilisticna organiz Zdaj vam bomo zastavili nekaj vprašanj o različnih organizacijah, v katerih nekateri ljudje delujejo. Za vsako izmed prostovoljnih organizacij, ki jih bom navedel/navedla prosim povejte, ali in na kakšen način ste bili z njeno dejavnostjo povezani v zadnjih 12 mesecih. ANKETAR: zaporedoma berite imena organizacij. Za tiste organizacije, pri katerih je pri A) odgovor od 1 do 4, zastavite tudi vprašanje.

1. odgovor

Value 188278 Frequency
0 nič 1364
1 član 134
2 delujoči član 4
3 dal denarni prispevek 5
4 opravljal prostovoljno delo 1
" " 11

Valid range from 0 to 4

E5A1 potrosniska ali avtomobilisticna organiz Zdaj vam bomo zastavili nekaj vprašanj o različnih organizacijah, v katerih nekateri ljudje delujejo. Za vsako izmed prostovoljnih organizacij, ki jih bom navedel/navedla prosim povejte, ali in na kakšen način ste bili z njeno dejavnostjo povezani v zadnjih 12 mesecih. ANKETAR: zaporedoma berite imena organizacij. Za tiste organizacije, pri katerih je pri A) odgovor od 1 do 4, zastavite tudi vprašanje.

2. odgovor

Value 189277 Frequency
0 nič 0
1 član 0
2 delujoči član 9
3 dal denarni prispevek 38
4 opravljal prostovoljno delo 0
" " 1472

Valid range from 0 to 4

E5A2 potrosniska ali avtomobilisticna organiz Zdaj vam bomo zastavili nekaj vprašanj o različnih organizacijah, v katerih nekateri ljudje delujejo. Za vsako izmed prostovoljnih organizacij, ki jih bom navedel/navedla prosim povejte, ali in na kakšen način ste bili z njeno dejavnostjo povezani v zadnjih 12 mesecih. ANKETAR: zaporedoma berite imena organizacij. Za tiste organizacije, pri katerih je pri A) odgovor od 1 do 4, zastavite tudi vprašanje.

3. odgovor

Value 190276 Frequency
0 nič 0
1 član 0
2 delujoči član 0
3 dal denarni prispevek 8
4 opravljal prostovoljno delo 2
" " 1509

Valid range from 0 to 4

E5A3 potrosniska ali avtomobilisticna organiz Zdaj vam bomo zastavili nekaj vprašanj o različnih organizacijah, v katerih nekateri ljudje delujejo. Za vsako izmed prostovoljnih organizacij, ki jih bom navedel/navedla prosim povejte, ali in na kakšen način ste bili z njeno dejavnostjo povezani v zadnjih 12 mesecih. ANKETAR: zaporedoma berite imena organizacij. Za tiste organizacije, pri katerih je pri A) odgovor od 1 do 4, zastavite tudi vprašanje.

4. odgovor

Value 191275 Frequency
0 nič 0
1 član 0
2 delujoči član 0
3 dal denarni prispevek 0
4 opravljal prostovoljno delo 4
" " 1515

Valid range from 0 to 4

E5A4 potrosniska ali avtomobilisticna organiz Zdaj vam bomo zastavili nekaj vprašanj o različnih organizacijah, v katerih nekateri ljudje delujejo. Za vsako izmed prostovoljnih organizacij, ki jih bom navedel/navedla prosim povejte, ali in na kakšen način ste bili z njeno dejavnostjo povezani v zadnjih 12 mesecih. ANKETAR: zaporedoma berite imena organizacij. Za tiste organizacije, pri katerih je pri A) odgovor od 1 do 4, zastavite tudi vprašanje.

5. odgovor

Value 192274 Frequency
0 nič 0
1 član 0
2 delujoči član 0
3 dal denarni prispevek 0
4 opravljal prostovoljno delo 0
" " 1519

Valid range from 0 to 4

E5B potrosniska ali avtomobilisticna organiz Zdaj vam bomo zastavili nekaj vprašanj o različnih organizacijah, v katerih nekateri ljudje delujejo. Za vsako izmed prostovoljnih organizacij, ki jih bom navedel/navedla prosim povejte, ali in na kakšen način ste bili z njeno dejavnostjo povezani v zadnjih 12 mesecih. ANKETAR: zaporedoma berite imena organizacij. Za tiste organizacije, pri katerih je pri A) odgovor od 1 do 4, zastavite tudi vprašanje.

E5B Ali imate v tej organizaciji prijatelje?

Value 193273 Frequency
1 da 72
2 ne 92
8 ne vem 6
" " 1349

Valid range from 1 to 2

E6A0 humanitarne organizacije Zdaj vam bomo zastavili nekaj vprašanj o različnih organizacijah, v katerih nekateri ljudje delujejo. Za vsako izmed prostovoljnih organizacij, ki jih bom navedel/navedla prosim povejte, ali in na kakšen način ste bili z njeno dejavnostjo povezani v zadnjih 12 mesecih. ANKETAR: zaporedoma berite imena organizacij. Za tiste organizacije, pri katerih je pri A) odgovor od 1 do 4, zastavite tudi vprašanje.

1. odgovor

Value 194272 Frequency
0 nič 1302
1 član 82
2 delujoči član 11
3 dal denarni prispevek 110
4 opravljal prostovoljno delo 6
" " 8

Valid range from 0 to 4

E6A1 humanitarne organizacije Zdaj vam bomo zastavili nekaj vprašanj o različnih organizacijah, v katerih nekateri ljudje delujejo. Za vsako izmed prostovoljnih organizacij, ki jih bom navedel/navedla prosim povejte, ali in na kakšen način ste bili z njeno dejavnostjo povezani v zadnjih 12 mesecih. ANKETAR: zaporedoma berite imena organizacij. Za tiste organizacije, pri katerih je pri A) odgovor od 1 do 4, zastavite tudi vprašanje.

2. odgovor

Value 195271 Frequency
0 nič 0
1 član 0
2 delujoči član 18
3 dal denarni prispevek 33
4 opravljal prostovoljno delo 8
" " 1460