Slovensko javno mnenje 2005/1: Mednarodna raziskava Stališča o delu

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM051
Glavni avtor(ji):
 • Malnar, Brina
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Toš, Niko
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
 • Bernik, Ivan
 • Miheljak, Vlado
 • Švara, Sergio
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Vovk, Tina
 • Broder, Živa
 • Kovačič, Matej
 • Kecman, Ivana
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (Ljubljana, Slovenija; 2005)

Finančna podpora:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Serija:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • ISSP/Mednarodna splošna družboslovna anketa = International Social Survey Programme

  Mednarodna družboslovna anketa (ISSP) je kontinuiran program mednarodnega sodelovanja v letnih anketah, ki pokrivajo pomembne teme za družboslovno znanstveno raziskovanje. Združuje že obstoječe družbeno-znanstvene projekte in usklajuje raziskovalne cilje ter tako dodaja posameznim nacionalnim raziskavam mednarodni in medkulturni vidik. Vsaka raziskava vsebuje vprašanja o odnosu posameznika do različnih družbenih tem kot so pravni sistem, spol in gospodarstvo. Poglobljeno obravnavane teme zajemajo okolje, vlogo vlade, družbeno neenakost, socialno podporo, vlogo družine in spola, delovno usmeritev, vpliv religije, vedenja in verovanj na družbene in politične preference, ter nacionalno identiteto. Sodelujoče države so različne od enega do drugega tematskega modula. Prva raziskava je bila izvedena v letih 1985/86 v šestih državah, danes pa ima ISSP 40 držav članic po vsem svetu.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zaposlitev, sindikati, socialni razredi, delovni čas, pogoji dela, delodajalci, organizacija dela, proste ure, službene obveznosti, delovna usposobljenost, odnosi med zaposlenimi, zadovoljstvo z zaposlitvijo, dodatni zaslužek, iskanje zaposlitve, zavod za zaposlovanje, agencija za zaposlovanje, gospodinjstvo, demokratičnost odločanja, človekove pravice in svoboščine, spoštovanje dela, možnost izobraževanja, kulturno življenje, zdravstveno varstvo, veščine, znanja, začasna zaposlitev, vodstvo, zaposleni, delovne izkušnje, znanje, pokojnina, socialna podpora, socialne razmere, osebna sreča, finančni položaj, kredit, vrednote, odnos do preteklosti, partizanstvo, domobranstvo, smrtna kazen, globalizacija, pravica do splava, internet, verouk v šolah, sindikalne pravice, enakost med spoloma, kapitalizem, liberalizem, vračanje premoženja, vloga države, odnos do politike, stranke, volitve, medijski blok, privatizacija

Vsebinska področja:

DELO IN ZAPOSLOVANJE
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Sociologija dela, sociologija podjetij
stališča o delu
socialne razmere
vrednote
zaupanje
odnos do preteklosti
vloga države
volitve
politične stranke
slovensko gospodarstvo
mediji

Povzetek:

Raziskava je del vseevropskega projekta katerega namen je beleženje družbenih sprememb skozi čas. Tematsko se raziskava osredotoča predvsem na problematiko stališč do dela. Vprašalnik je sestavljen iz sedmih sklopov. V prvem najdemo vprašanja o zaposlitvi in pogojih dela. Drugi blok je namenjen socialni situaciji in materialnih razmerah ter med drugim vključuje možnost izobraževanja, zdravstveno varstvo, kulturno življenje in spoštovanje človekovih pravic in svoboščin. Naslednji sklop prinaša vprašanja o vrednotah, izražanju zaupanja in odnosu do preteklosti. Četrti del vprašalnika je namenjen razumevanju vloge države. Respondenti najprej ocenijo stopnjo pravne in socialne države, odgovornosti države in njeno davčno politiko. Nato sledijo vprašanja o odnosu do politike, strank in volitev. Na koncu pa najdemo nekaj vprašanj v zvezi z aktulnimi političnimi temami in medijski blok. Sledi obsežen demografski blok, ki ga zaključujejo vprašanja, s katerimi anketiranci ocenijo svoje lastnosti. Primerjalna raziskava: ADP - IDNo: SJM973.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 17. marec 2009 - 25. april 2009
Čas izdelave: 2005
Država: Slovenija
Geografsko pokritje: ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo: posameznik

Populacija: Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni: Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil: Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca: Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi. Vzorec je razpolovljen za dve vzporedni anketi SJM.

Uteževanje: Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Omejeno za potrebe naročnika in raziskovalne skupine. Uporaba je mogoča samo ob predhodnem dogovoru z glavnim avtorjem raziskave in predložitvi pisnega dovoljenja. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

SJM051 - Slovensko javno mnenje 2005/1 [datoteka podatkov], 2005

*.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 388
 • število enot: 1002

Spremenljivke

V101A službi, delu v1.01 Zamislite si, da bi se lahko sami odločali o tem, koliko časa boste namenili posameznim stvarem. Katerim od navedenih stvari bi želeli nameniti več časa kot doslej, katerim manj in katerim enako? (en odgovor v vsaki vrsti)

a) službi, delu

Vrednost 13 Frekvenca
1 dosti več časa 41
2 nekaj več časa 121
3 enako kot doslej 452
4 nekaj manj časa 175
5 dosti manj časa 64
8 ne vem 13
9 se ne nanaša 136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V101B domačim opravilom v1.01 Zamislite si, da bi se lahko sami odločali o tem, koliko časa boste namenili posameznim stvarem. Katerim od navedenih stvari bi želeli nameniti več časa kot doslej, katerim manj in katerim enako? (en odgovor v vsaki vrsti)

b) domačim opravilom

Vrednost 22 Frekvenca
1 dosti več časa 64
2 nekaj več časa 294
3 enako kot doslej 471
4 nekaj manj časa 125
5 dosti manj časa 27
8 ne vem 11
9 se ne nanaša 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V101C družini v1.01 Zamislite si, da bi se lahko sami odločali o tem, koliko časa boste namenili posameznim stvarem. Katerim od navedenih stvari bi želeli nameniti več časa kot doslej, katerim manj in katerim enako? (en odgovor v vsaki vrsti)

c) družini

Vrednost 31 Frekvenca
1 dosti več časa 233
2 nekaj več časa 354
3 enako kot doslej 338
4 nekaj manj časa 27
5 dosti manj časa 13
8 ne vem 10
9 se ne nanaša 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V101A službi, delu v1.01 Zamislite si, da bi se lahko sami odločali o tem, koliko časa boste namenili posameznim stvarem. Katerim od navedenih stvari bi želeli nameniti več časa kot doslej, katerim manj in katerim enako? (en odgovor v vsaki vrsti)

a) službi, delu

Vrednost 1388 Frekvenca
1 dosti več časa 41
2 nekaj več časa 121
3 enako kot doslej 452
4 nekaj manj časa 175
5 dosti manj časa 64
8 ne vem 13
9 se ne nanaša 136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V101B domačim opravilom v1.01 Zamislite si, da bi se lahko sami odločali o tem, koliko časa boste namenili posameznim stvarem. Katerim od navedenih stvari bi želeli nameniti več časa kot doslej, katerim manj in katerim enako? (en odgovor v vsaki vrsti)

b) domačim opravilom

Vrednost 2387 Frekvenca
1 dosti več časa 64
2 nekaj več časa 294
3 enako kot doslej 471
4 nekaj manj časa 125
5 dosti manj časa 27
8 ne vem 11
9 se ne nanaša 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V101C družini v1.01 Zamislite si, da bi se lahko sami odločali o tem, koliko časa boste namenili posameznim stvarem. Katerim od navedenih stvari bi želeli nameniti več časa kot doslej, katerim manj in katerim enako? (en odgovor v vsaki vrsti)

c) družini

Vrednost 3386 Frekvenca
1 dosti več časa 233
2 nekaj več časa 354
3 enako kot doslej 338
4 nekaj manj časa 27
5 dosti manj časa 13
8 ne vem 10
9 se ne nanaša 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V101D prijateljem v1.01 Zamislite si, da bi se lahko sami odločali o tem, koliko časa boste namenili posameznim stvarem. Katerim od navedenih stvari bi želeli nameniti več časa kot doslej, katerim manj in katerim enako? (en odgovor v vsaki vrsti)

d) prijateljem

Vrednost 4385 Frekvenca
1 dosti več časa 106
2 nekaj več časa 369
3 enako kot doslej 430
4 nekaj manj časa 56
5 dosti manj časa 14
8 ne vem 8
9 se ne nanaša 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V101E zabavi in razvedrilu v1.01 Zamislite si, da bi se lahko sami odločali o tem, koliko časa boste namenili posameznim stvarem. Katerim od navedenih stvari bi želeli nameniti več časa kot doslej, katerim manj in katerim enako? (en odgovor v vsaki vrsti)

e) zabavi in razvedrilu

Vrednost 5384 Frekvenca
1 dosti več časa 116
2 nekaj več časa 362
3 enako kot doslej 389
4 nekaj manj časa 68
5 dosti manj časa 34
8 ne vem 10
9 se ne nanaša 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V102A Delo v službi le način, da človek zasluži denar v1.02 Prosimo povejte, koliko se strinjate ali ne strinjate z navedenima trditvama o delu, pri čemer imejte v mislih delo na splošno. (en odgovor za vsako trditev)

a) Delo v službi je le način, da človek zasluži denar in nič več

Vrednost 6383 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 137
2 strinjam se 257
3 niti strinjam niti ne strinjam 200
4 ne strinjam 309
5 sploh se ne strinjam 66
8 ne vem, b.o. 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
969 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V102B Rad bi hodil v službo,tudi če ne bi potreboval denarja v1.02 Prosimo povejte, koliko se strinjate ali ne strinjate z navedenima trditvama o delu, pri čemer imejte v mislih delo na splošno. (en odgovor za vsako trditev)

b) Rad bi hodil v službo, tudi če ne bi potreboval denarja

Vrednost 7382 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 120
2 strinjam se 314
3 niti strinjam niti ne strinjam 188
4 ne strinjam 221
5 sploh se ne strinjam 110
8 ne vem, b.o. 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
953 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V103A varnost zaposlitve v1.03 Kako pomembna je za vas vsaka od naslednjih stvari, ko pomislite na službo oziroma zaposlitev? (en odgovor v vsaki vrsti)

a) varnost zaposlitve

Vrednost 8381 Frekvenca
1 zelo pomembno 529
2 pomembno 385
3 niti pomembno, niti nepomembno 49
4 ni pomembno 12
5 sploh ni pomembno 2
8 ne vem, b.o. 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
977 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V103B dober zaslužek v1.03 Kako pomembna je za vas vsaka od naslednjih stvari, ko pomislite na službo oziroma zaposlitev? (en odgovor v vsaki vrsti)

b) dober zaslužek

Vrednost 9380 Frekvenca
1 zelo pomembno 409
2 pomembno 492
3 niti pomembno, niti nepomembno 70
4 ni pomembno 15
5 sploh ni pomembno 0
8 ne vem, b.o. 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
986 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V103C možnosti za napredovanje v1.03 Kako pomembna je za vas vsaka od naslednjih stvari, ko pomislite na službo oziroma zaposlitev? (en odgovor v vsaki vrsti)

c) veliko možnosti za napredovanje

Vrednost 10379 Frekvenca
1 zelo pomembno 269
2 pomembno 494
3 niti pomembno, niti nepomembno 145
4 ni pomembno 56
5 sploh ni pomembno 8
8 ne vem, b.o. 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
972 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V103D zanimivo delo v1.03 Kako pomembna je za vas vsaka od naslednjih stvari, ko pomislite na službo oziroma zaposlitev? (en odgovor v vsaki vrsti)

d) zanimivo delo

Vrednost 11378 Frekvenca
1 zelo pomembno 450
2 pomembno 472
3 niti pomembno, niti nepomembno 52
4 ni pomembno 4
5 sploh ni pomembno 1
8 ne vem, b.o. 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
979 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V103E da delaš samostojno v1.03 Kako pomembna je za vas vsaka od naslednjih stvari, ko pomislite na službo oziroma zaposlitev? (en odgovor v vsaki vrsti)

e) da lahko delaš samostojno

Vrednost 12377 Frekvenca
1 zelo pomembno 351
2 pomembno 484
3 niti pomembno, niti nepomembno 109
4 ni pomembno 28
5 sploh ni pomembno 6
8 ne vem, b.o. 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
978 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V103F da pri delu pomagaš drugim v1.03 Kako pomembna je za vas vsaka od naslednjih stvari, ko pomislite na službo oziroma zaposlitev? (en odgovor v vsaki vrsti)

f) da pri svojem delu lahko pomagaš drugim

Vrednost 13376 Frekvenca
1 zelo pomembno 313
2 pomembno 516
3 niti pomembno, niti nepomembno 119
4 ni pomembno 29
5 sploh ni pomembno 5
8 ne vem, b.o. 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
982 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V103G da je koristno za družbo v1.03 Kako pomembna je za vas vsaka od naslednjih stvari, ko pomislite na službo oziroma zaposlitev? (en odgovor v vsaki vrsti)

g) da je delo koristno za družbo

Vrednost 14375 Frekvenca
1 zelo pomembno 257
2 pomembno 547
3 niti pomembno, niti nepomembno 132
4 ni pomembno 38
5 sploh ni pomembno 8
8 ne vem, b.o. 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
982 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V103H da sam razporediš delo v1.03 Kako pomembna je za vas vsaka od naslednjih stvari, ko pomislite na službo oziroma zaposlitev? (en odgovor v vsaki vrsti)

h) da lahko sam razporediš delo v dnevu in tednu

Vrednost 15374 Frekvenca
1 zelo pomembno 254
2 pomembno 494
3 niti pomembno, niti nepomembno 150
4 ni pomembno 68
5 sploh ni pomembno 4
8 ne vem, b.o. 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
970 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V103I da se družiš s sodelavci v1.03 Kako pomembna je za vas vsaka od naslednjih stvari, ko pomislite na službo oziroma zaposlitev? (en odgovor v vsaki vrsti)

i) da se lahko družiš, pogovarjaš s sodelavci

Vrednost 16373 Frekvenca
1 zelo pomembno 310
2 pomembno 530
3 niti pomembno, niti nepomembno 103
4 ni pomembno 34
5 sploh ni pomembno 2
8 ne vem, b.o. 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
979 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V104A izbral bi - zap.pri nekom drugem/samozap v1.04 Zamislite si, da iščete delo in da bi lahko izbirali med različnimi vrstami zaposlitev. Kaj od navedenega bi vi osebno izbrali?

a) izbral bi... (en odgovor)

Vrednost 17372 Frekvenca
1 zaposlitev pri nekom drugem, ali 435
2 samozaposlitev 408
8 neodločen 159
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
843 159

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V104B izbral bi - majhno/veliko podjetje

b) izbral bi... (en odgovor)

Vrednost 18371 Frekvenca
1 zaposlitev v majhnem podjetju, ali 470
2 zaposlitev v velikem podjetju 362
8 neodločen 170
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
832 170

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V104C izbral bi - zasebni/javni sektor

c) izbral bi... (en odgovor)

Vrednost 19370 Frekvenca
1 zaposlitev v zasebnem sektorju, ali 222
2 zaposlitev v državnem ali javnem sektorju 642
8 neodločen 138
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
864 138

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V105A Zaposleni imajo bolj varno zaposlitev od samozap. v1.05 V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjima trditvama? (en odgovor za vsako trditev)

a) Tisti, ki so zaposleni, imajo bolj varno zaposlitev kot samozaposleni.

Vrednost 20369 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 196
2 strinjam se 287
3 niti strinjam, niti ne strinjam 269
4 ne strinjam se 146
5 sploh se ne strinjam 39
8 ne vem, b.o. 65
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
937 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V105B To,da si zaposlen,bolj moti druž.življenje kot če si samozap. v1.05 V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjima trditvama? (en odgovor za vsako trditev)

b) To,da si zaposlen, bolj moti družinsko življenje, kot če si samozaposlen.

Vrednost 21368 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 76
2 strinjam se 162
3 niti strinjam, niti ne strinjam 243
4 ne strinjam se 340
5 sploh se ne strinjam 96
8 ne vem, b.o. 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
917 85

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V106A Sindikati so pomembni za varnost zaposlitve v1.06 V kolikšni meri pa se strinjate ali ne strinjate z naslednjima trditvama? (en odgovor za vsako trditev)

a) Sindikati so zelo pomembni za varnost zaposlitve.

Vrednost 22367 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 178
2 strinjam se 319
3 niti strinjam, niti ne strinjam 200
4 ne strinjam 177
5 ne strinjam se 66
8 sploh se ne strinjam 62
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
940 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V106B Brez sindikatov bi bili delovni pogoji slabši v1.06 V kolikšni meri pa se strinjate ali ne strinjate z naslednjima trditvama? (en odgovor za vsako trditev)

b) Brez sindikatov bi bili delovni pogoji zaposlenih bistveno slabši kot so sedaj.

Vrednost 23366 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 169
2 strinjam se 346
3 niti strinjam, niti ne strinjam 235
4 ne strinjam 126
5 ne strinjam se 53
8 sploh se ne strinjam 73
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
929 73

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V107 Kaj bi izbrali - delovna aktivnost?

v1.07 Denimo, da bi lahko sami odločali o vaši sedanji delovni aktivnosti. Kaj od navedenega bi najraje izbrali? (en odgovor)

Vrednost 24365 Frekvenca
1 zaposlitev s polnim delovnim časom (36 ur na teden ali več) 611
2 zaposlitev s skrajšanim delovnim časom (od 10 do 35 ur na teden) 245
3 zaposlitev za manj kot 10 ur na teden 27
4 da sploh ne bi bil zaposlen-a 71
8 ne vem 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V108 Ali trenutno imate plačano zaposlitev?

v1.08 Ali trenutno imate plačano zaposlitev? (Anketar: "plačana zaposlitev" vključuje tako zaposlene kot samozaposlene)

Vrednost 25364 Frekvenca
1 da (nadaljuj z vpr. v1.09 ) 510
2 ne (preskoči na vpr. v1.28 ) 492
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V109 Čemu bi dali prednost - trajanje dela?

v1.09 Pomislite na vašo sedanjo zaposlitev ? koliko delate (vključno z nadurami) in koliko pri tem zaslužite. Če bi lahko izbrali eno od naslednjih treh možnosti, kateri bi dali prednost? (en odgovor)

Vrednost 26363 Frekvenca
1 delati več ur in zaslužiti več denarja 143
2 delati toliko ur kot doslej in zaslužiti toliko denarja kot doslej 330
3 delati manj ur in zaslužiti manj denarja 18
8 ne vem 19
Sysmiss 492
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
491 511

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V110A imam zanesljivo zaposlitev v1.10 Prosimo vas, da za vsako od naslednjih trditev poveste, v kolikšni meri drži za vašo sedanjo (redno) zaposlitev. (en odgovor v vsaki vrsti)

a) imam zanesljivo zaposlitev

Vrednost 27362 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 165
2 strinjam se 199
3 niti strinjam, niti ne strinjam 79
4 ne strinjam se 41
5 sploh se ne strinjam 17
8 ne, vem, b.o. 9
Sysmiss 492
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
501 501

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V110B moj zaslužek je dober v1.10 Prosimo vas, da za vsako od naslednjih trditev poveste, v kolikšni meri drži za vašo sedanjo (redno) zaposlitev. (en odgovor v vsaki vrsti)

b) moj zaslužek je dober

Vrednost 28361 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 58
2 strinjam se 165
3 niti strinjam, niti ne strinjam 151
4 ne strinjam se 107
5 sploh se ne strinjam 23
8 ne, vem, b.o. 5
Sysmiss 493
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
504 498

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V110C imam možnosti za napredovanje v1.10 Prosimo vas, da za vsako od naslednjih trditev poveste, v kolikšni meri drži za vašo sedanjo (redno) zaposlitev. (en odgovor v vsaki vrsti)

c) imam dobre možnosti za napredovanje

Vrednost 29360 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 41
2 strinjam se 102
3 niti strinjam, niti ne strinjam 142
4 ne strinjam se 161
5 sploh se ne strinjam 56
8 ne, vem, b.o. 6
Sysmiss 494
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
502 500

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V110D moje delo je zanimivo v1.10 Prosimo vas, da za vsako od naslednjih trditev poveste, v kolikšni meri drži za vašo sedanjo (redno) zaposlitev. (en odgovor v vsaki vrsti)

d) moje delo je zanimivo

Vrednost 30359 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 117
2 strinjam se 260
3 niti strinjam, niti ne strinjam 85
4 ne strinjam se 32
5 sploh se ne strinjam 12
8 ne, vem, b.o. 4
Sysmiss 492
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
506 496

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V110E pri svojem delu sem samostojen v1.10 Prosimo vas, da za vsako od naslednjih trditev poveste, v kolikšni meri drži za vašo sedanjo (redno) zaposlitev. (en odgovor v vsaki vrsti)

e) pri svojem delu sem samostojen/a

Vrednost 31358 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 157
2 strinjam se 228
3 niti strinjam, niti ne strinjam 80
4 ne strinjam se 37
5 sploh se ne strinjam 5
8 ne, vem, b.o. 3
Sysmiss 492
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
507 495

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V110F pri svojem delu lahko pomagam drugim v1.10 Prosimo vas, da za vsako od naslednjih trditev poveste, v kolikšni meri drži za vašo sedanjo (redno) zaposlitev. (en odgovor v vsaki vrsti)

f) pri svojem delu lahko pomagam drugim ljudem

Vrednost 32357 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 135
2 strinjam se 246
3 niti strinjam, niti ne strinjam 68
4 ne strinjam se 34
5 sploh se ne strinjam 21
8 ne, vem, b.o. 5
Sysmiss 493
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
504 498

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V110G moje delo je koristno za družbo v1.10 Prosimo vas, da za vsako od naslednjih trditev poveste, v kolikšni meri drži za vašo sedanjo (redno) zaposlitev. (en odgovor v vsaki vrsti)

g) moje delo je koristno za družbo

Vrednost 33356 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 136
2 strinjam se 233
3 niti strinjam, niti ne strinjam 87
4 ne strinjam se 31
5 sploh se ne strinjam 12
8 ne, vem, b.o. 11
Sysmiss 492
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
499 503

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V110H izpopolnjujem svoja znanja in veščine v1.10 Prosimo vas, da za vsako od naslednjih trditev poveste, v kolikšni meri drži za vašo sedanjo (redno) zaposlitev. (en odgovor v vsaki vrsti)

h) moje delo mi omogoča, da izpopolnjujem svoja znanja in veščine

Vrednost 34355 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 122
2 strinjam se 235
3 niti strinjam, niti ne strinjam 85
4 ne strinjam se 41
5 sploh se ne strinjam 20
8 ne, vem, b.o. 7
Sysmiss 492
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
503 499

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V111A da pridete iz službe izčrpani v1.11 In zdaj še nekaj vprašanj o pogojih dela na vašem delovnem mestu. Prosimo povejte, kako pogosto se vam pri vašem delu dogajajo naslednje stvari... (en odgovor v vsaki vrsti)

a) da pridete iz službe domov izčrpani

Vrednost 35354 Frekvenca
1 vedno 57
2 pogosto 183
3 včasih 223
4 komaj - kdaj 35
5 nikoli 10
8 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 493
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
508 494

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V111B da morate opravljati težka fizična dela v1.11 In zdaj še nekaj vprašanj o pogojih dela na vašem delovnem mestu. Prosimo povejte, kako pogosto se vam pri vašem delu dogajajo naslednje stvari... (en odgovor v vsaki vrsti)

b) da morate opravljati težka fizična dela

Vrednost 36353 Frekvenca
1 vedno 30
2 pogosto 69
3 včasih 118
4 komaj - kdaj 82
5 nikoli 209
8 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 493
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
508 494

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V111C da se vam zdi vaše delo stresno v1.11 In zdaj še nekaj vprašanj o pogojih dela na vašem delovnem mestu. Prosimo povejte, kako pogosto se vam pri vašem delu dogajajo naslednje stvari... (en odgovor v vsaki vrsti)

c) da se vam zdi vaše delo stresno

Vrednost 37352 Frekvenca
1 vedno 64
2 pogosto 144
3 včasih 189
4 komaj - kdaj 64
5 nikoli 47
8 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 493
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
508 494

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V111D da delate v nevarnih pogojih v1.11 In zdaj še nekaj vprašanj o pogojih dela na vašem delovnem mestu. Prosimo povejte, kako pogosto se vam pri vašem delu dogajajo naslednje stvari... (en odgovor v vsaki vrsti)

d) da delate v nevarnih pogojih

Vrednost 38351 Frekvenca
1 vedno 43
2 pogosto 52
3 včasih 92
4 komaj - kdaj 101
5 nikoli 217
8 ne vem, b.o. 4
Sysmiss 493
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
505 497

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V112 Katera od trditev opisuje kdaj pričnete in kdaj končate z delom?

v1.12 Katera od trditev najbolje opisuje, kdo odloča o tem, kdaj pričnete z delom in kdaj končate z delom? (en odgovor)

Vrednost 39350 Frekvenca
1 uro začetka in konca dela določi moj delodajalec in je sam ne morem spreminjati 295
2 v določenih mejah lahko sam odločam, kdaj bom začel delati in kdaj bom z delom končal 153
3 povsem svobodno lahko odločam, kdaj bom pričel in končal z delom 61
8 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 492
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
509 493

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V113 Katera od trditev opisuje, kako je organizirano vaše delo?

v1.13 Katera od trditev najbolje opisuje, kako je običajno organizirano vaše dnevno delo? (en odgovor)

Vrednost 40349 Frekvenca
1 povsem svobodno odločam o organizaciji svojega dela 92
2 v določenih mejah lahko sam odločam o organizaciji svojega dela 282
3 nobenega vpliva nimam na organizacijo svojega dela 134
8 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 492
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
508 494

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V114 Kako težko bi bilo med delom vzeti dve prosti uri?

v1.14 Kako težko bi bilo za vas, da bi vzeli v delovnem času eno ali dve prosti uri zato, da bi uredili zasebne ali družinske zadeve? (en odgovor)

Vrednost 41348 Frekvenca
1 sploh ne bi bilo težko 173
2 ne preveč težko 160
3 dokaj težko 100
4 zelo težko 75
8 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 492
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
508 494

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V115A službene obveznosti motijo družinsko življenje v1.15 Kako pogosto čutite, da...(en odgovor v vsaki vrsti)

a) ...vaše službene obveznosti motijo vaše družinsko življenje?

Vrednost 42347 Frekvenca
1 vedno 18
2 pogosto 77
3 komaj - kdaj 220
4 včasih 104
5 nikoli 83
8 ne vem, b.o. 8
Sysmiss 492
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
502 500

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V115B družinske obveznosti motijo delo v službi? v1.15 Kako pogosto čutite, da...(en odgovor v vsaki vrsti)

b) ...vaše družinske obveznosti motijo vaše delo v službi?

Vrednost 43346 Frekvenca
1 vedno 1
2 pogosto 11
3 komaj - kdaj 69
4 včasih 167
5 nikoli 251
8 ne vem, b.o. 11
Sysmiss 492
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
499 503

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V116 Kolikšen delež izkušenj in znanj lahko uporabite pri delu?

v1.16 Kolikšen delež vaših preteklih delovnih izkušenj in znanj lahko uporabite pri vašem sedanjem delu? (en odgovor)

Vrednost 44345 Frekvenca
1 skoraj nič 66
2 malo 82
3 precej 169
4 skoraj vse 179
8 ne vem, b.o. 13
Sysmiss 493
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
496 506

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V117 Kako bi vam izkušnje pomagale pri iskanju zaposlitve?

v1.17 Denimo, da bi morali poiskati novo zaposlitev. Koliko bi vam pri tem pomagale delovne izkušnje in/ali veščine iz sedanje zaposlitve? (en odgovor)

Vrednost 45344 Frekvenca
1 zelo bi pomagale 149
2 precej bi pomagale 207
3 le malo bi pomagale 104
4 sploh ne bi pomagale 22
8 ne vem, b.o. 28
Sysmiss 492
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
482 520

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V118 Ste se v zadnjih 12 mesecih udeležili usposabljanja?

v1.18 Ali ste se v zadnjih 12 mesecih udeležili kakršnegakoli usposabljanja za izboljšanje vaše delovne usposobljenosti, tako v okviru vašega podjetja (službe) kot kjerkoli drugje?

Vrednost 46343 Frekvenca
1 da 270
2 ne 238
8 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 492
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
508 494

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V119A odnosi med vodstvom in zaposlenimi v1.19 Kako bi vi na splošno ocenili odnose med ljudmi v vašem delovnem okolju med ... (en odgovor v vsaki vrsti)

a) vodstvom in zaposlenimi

Vrednost 47342 Frekvenca
1 zelo dobri 74
2 precej dobri 197
3 niti dobri niti slabi 138
4 precej slabi 50
5 zelo slabi 25
8 ne more izbrati 22
Sysmiss 496
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
484 518

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V119B kolegi pri delu v1.19 Kako bi vi na splošno ocenili odnose med ljudmi v vašem delovnem okolju med ... (en odgovor v vsaki vrsti)

b) kolegi pri delu

Vrednost 48341 Frekvenca
1 zelo dobri 151
2 precej dobri 242
3 niti dobri niti slabi 74
4 precej slabi 13
5 zelo slabi 3
8 ne more izbrati 22
Sysmiss 497
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
483 519

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V120 Kako zadovoljni ste s svojo sedanjo službo?

v1.20 Kako zadovoljni ste s svojo sedanjo službo, zaposlitvijo? (en odgovor)

Vrednost 49340 Frekvenca
1 popolnoma zadovoljen 67
2 zelo zadovoljen 99
3 precej zadovoljen 193
4 niti zadovoljen, niti nezadovoljen 120
5 precej nezadovoljen 21
6 zelo nezadovoljen 7
7 popolnoma nezadovoljen 3
8 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 492
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
510 492

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V121A Pripravljen sem delati več za uspeh podjetja v1.21 V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? (en odgovor v vsaki vrsti)

a) Pripravljen(a) sem delati več in bolje kot sedaj, da bi svojemu podjetju ali ustanovi pomagal(a) k uspehu.

Vrednost 50339 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 69
2 strinjam se 211
3 niti strinjam, niti ne strinjam 136
4 ne strinjam se 59
5 sploh se ne strinjam 22
8 ne vem, b.o. 13
Sysmiss 492
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
497 505

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V121B Ponosen sem,da delam za svoje podjetje v1.21 V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? (en odgovor v vsaki vrsti)

b) Ponosen(na) sem, da delam za svoje podjetje ali ustanovo.

Vrednost 51338 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 95
2 strinjam se 242
3 niti strinjam, niti ne strinjam 110
4 ne strinjam se 36
5 sploh se ne strinjam 11
8 ne vem, b.o. 16
Sysmiss 492
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
494 508

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V121C Zavrnil bi ponudbo za drugo zap.,da bi ostal v sedanjem podjetju v1.21 V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? (en odgovor v vsaki vrsti)

c) Zavrnil(a) bi ponudbo za drugo zaposlitev, tudi precej bolje plačano, le da bi ostal(a) v sedanjem podjetju ali ustanovi.

Vrednost 52337 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 53
2 strinjam se 83
3 niti strinjam, niti ne strinjam 107
4 ne strinjam se 142
5 sploh se ne strinjam 99
8 ne vem, b.o. 25
Sysmiss 493
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
484 518

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V122 Kako težko bi vam bilo najti novo delo?

v1.22 Kako težko oz. lahko bi vam bilo najti novo delo, zaposlitev, ki bi bila vsaj tako dobra kot sedanja? (en odgovor)

Vrednost 53336 Frekvenca
1 zelo lahko 26
2 dokaj lahko 76
3 niti lahko, niti težko 132
4 dokaj težko 148
5 zelo težko 113
8 ne vem, b.o. 15
Sysmiss 492
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
495 507

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V123 Kako težko bi vas bilo nadomestiti?

v1.23 Kako težko oz. lahko pa bi vas v vašem podjetju ali ustanovi nadomestili, če bi odšli? (en odgovor)

Vrednost 54335 Frekvenca
1 zelo lahko 61
2 dokaj lahko 129
3 niti lahko, niti težko 150
4 dokaj težko 85
5 zelo težko 53
8 ne vem, b.o. 32
Sysmiss 492
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 524

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V124 Kako verjetno je, da boste v 12 mesecih skušali poiskati zaposlitev?

v1.24 Na splošno, kako verjetno je, da boste v obdobju naslednjih 12 mesecev skušali poiskati zaposlitev v drugem podjetju, ustanovi?(en odgovor)

Vrednost 55334 Frekvenca
1 zelo verjetno 20
2 verjetno 54
3 ne preveč verjetno 101
4 zelo malo je verjetno 322
8 ne vem, b.o. 13
Sysmiss 492
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
497 505

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V125 Koliko vas skrbi, da bi izgubili zaposlitev?

v1.25 Koliko, če sploh, vas skrbi, da bi izgubili zaposlitev? (en odgovor)

Vrednost 56333 Frekvenca
1 zelo me skrbi 56
2 do neke mere me skrbi 162
3 bolj malo me skrbi 103
4 sploh me ne skrbi 184
8 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 492
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
505 497

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V126A sprejeti delo, ki zahteva nova znanja v1.26 V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? Da bi se izognil nezaposlenosti, bi bil-a pripravljen-a ... (en odgovor v vsaki vrsti)

a) sprejeti delo, ki zahteva nove veščine in znanja

Vrednost 57332 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 192
2 strinjam se 249
3 niti strinjam, niti ne strinjam 33
4 ne strinjam se 19
5 sploh se ne strinjam 9
8 ne vem, b.o. 8
Sysmiss 492
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
502 500

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V126B sprejeti nižji položaj za nižje plačilo v1.26 V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? Da bi se izognil nezaposlenosti, bi bil-a pripravljen-a ... (en odgovor v vsaki vrsti)

b) sprejeti nižji položaj za nižje plačilo

Vrednost 58331 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 65
2 strinjam se 174
3 niti strinjam, niti ne strinjam 94
4 ne strinjam se 119
5 sploh se ne strinjam 51
8 ne vem, b.o. 7
Sysmiss 492
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
503 499

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V126C sprejeti začasno zaposlitev v1.26 V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? Da bi se izognil nezaposlenosti, bi bil-a pripravljen-a ... (en odgovor v vsaki vrsti)

c) sprejeti začasno zaposlitev

Vrednost 59330 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 95
2 strinjam se 269
3 niti strinjam, niti ne strinjam 67
4 ne strinjam se 48
5 sploh se ne strinjam 24
8 ne vem, b.o. 7
Sysmiss 492
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
503 499

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V126D sprejeti delo v oddaljenem kraju v1.26 V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? Da bi se izognil nezaposlenosti, bi bil-a pripravljen-a ... (en odgovor v vsaki vrsti)

d) sprejeti delo v oddaljenem kraju

Vrednost 60329 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 67
2 strinjam se 168
3 niti strinjam, niti ne strinjam 97
4 ne strinjam se 113
5 sploh se ne strinjam 53
8 ne vem, b.o. 12
Sysmiss 492
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
498 504

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V127 Ali poleg svoje glavne zaposlitve opravljate še kakšno drugo?

v1.27 Ali poleg svoje glavne zaposlitve opravljate še kakšno drugo delo za dodatni zaslužek? (en odgovor)

Vrednost 61328 Frekvenca
1 ne 410
2 da, kot dodatno zaposlitev 28
3 da, kot samozaposlitev 13
4 da, drugače 48
8 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
499 503

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V128 Ali ste kdaj imeli plačano zaposlitev?

v1.28 Ali ste kdaj imeli plačano zaposlitev, ki je trajala vsaj leto ali več?

Vrednost 62327 Frekvenca
1 da (nadaljuj z vpr. v1.29) 331
2 ne (preskoči na vpr. v1.31) 158
Sysmiss 513
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
489 513

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V129 Katerega leta je prenehala vaša zadnja zaposlitev?

v1.29 Katerega leta je prenehala vaša zadnja zaposlitev? Leta

Vrednost 63326 Frekvenca
1 2001 10
2 2002 17
3 13
4 20
5 11
43 1
45 2
48 2
56 2
58 1
60 2
61 1
67 1
68 1
69 3
71 1
72 2
73 1
75 3
76 2
78 2
79 1
80 4
81 6
82 9
83 5
84 9
85 6
86 6
87 10
88 11
89 15
90 32
91 21
92 13
93 6
94 9
95 15
96 9
97 1997 9
98 1998 8
99 1999 9
0 2000 17
Sysmiss 674
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
311 691

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V130 Zakaj je vaša zaposlitev prenehala?

v1.30 Kateri je bil poglavitni razlog, da je vaša zaposlitev prenehala?(en odgovor)

Vrednost 64325 Frekvenca
1 dosegel(a) sem starostno mejo za upokojitev 124
2 upokojil(a) sem se predčasno, po lastni odločitvi 34
3 upokojil(a) sem se predčasno, a ne po lastni odločitvi 35
4 postal(a) sem (trajno) nesposoben(na) za delo 32
5 moje delovno mesto je bilo ukinjeno 27
6 bil(a) sem odpuščen(a) 19
7 moja pogodba o zaposlitvi se je iztekla 12
8 družinske obveznosti 19
9 poročil(a)sem se 4
99 drugo, ne vem, b.o. 28
Sysmiss 668
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
306 696

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V131 Si želite imeti plačano zaposlitev?

v1.31 Ali si želite imeti (plačano) zaposlitev, bodisi sedaj ali pa kdaj v prihodnosti?

Vrednost 65324 Frekvenca
1 da 226
2 ne 263
Sysmiss 513
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
489 513

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V132 Kako verjetno bi našli zaposlitev?

v1.32 Kako verjetno se vam zdi, da bi našli zaposlitev? (en odgovor)

Vrednost 66323 Frekvenca
1 zelo verjetno 56
2 verjetno 89
3 ne preveč verjetno 55
4 zelo malo je verjetno 229
8 ne vem, b.o. 55
Sysmiss 518
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
429 573

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V133 Ali trenutno iščete zaposlitev?

v1.33 Ali trenutno iščete zaposlitev?

Vrednost 67322 Frekvenca
1 da 71
2 ne 417
Sysmiss 514
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
488 514

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V134A prijavili na zavod za zaposlovanje v1.34 Ste v obdobju zadnjih 12 mesecev naredili kaj od naštetega, da bi našli zaposlitev?(en odgovor v vsaki vrsti)

a) se prijavili na (državni) zavod za zaposlovanje

Vrednost 68321 Frekvenca
1 ne 390
2 da, enkrat ali dvakrat 52
3 da, več kot dvakrat 26
8 b.o. 18
Sysmiss 516
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
468 534

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V134B prijavili pri zasebni agenciji za zaposlovanje v1.34 Ste v obdobju zadnjih 12 mesecev naredili kaj od naštetega, da bi našli zaposlitev?(en odgovor v vsaki vrsti)

b) se prijavili pri zasebni agenciji za zaposlovanje

Vrednost 69320 Frekvenca
1 ne 450
2 da, enkrat ali dvakrat 14
3 da, več kot dvakrat 4
8 b.o. 18
Sysmiss 516
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
468 534

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V134C odzvali na oglas za službo v časopisu ali reviji v1.34 Ste v obdobju zadnjih 12 mesecev naredili kaj od naštetega, da bi našli zaposlitev?(en odgovor v vsaki vrsti)

c) se odzvali na oglas za službo v časopisu ali reviji

Vrednost 70319 Frekvenca
1 ne 411
2 da, enkrat ali dvakrat 27
3 da, več kot dvakrat 31
8 b.o. 16
Sysmiss 517
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
469 533

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V134D dali v časopis ali revijo oglas v1.34 Ste v obdobju zadnjih 12 mesecev naredili kaj od naštetega, da bi našli zaposlitev?(en odgovor v vsaki vrsti)

d) dali v časopis ali revijo oglas, da iščete zaposlitev

Vrednost 71318 Frekvenca
1 ne 461
2 da, enkrat ali dvakrat 3
3 da, več kot dvakrat 5
8 b.o. 17
Sysmiss 516
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
469 533

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V134E iskali delo neposredno pri delodajalcih v1.34 Ste v obdobju zadnjih 12 mesecev naredili kaj od naštetega, da bi našli zaposlitev?(en odgovor v vsaki vrsti)

e) iskali delo neposredno pri delodajalcih

Vrednost 72317 Frekvenca
1 ne 407
2 da, enkrat ali dvakrat 31
3 da, več kot dvakrat 30
8 b.o. 17
Sysmiss 517
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
468 534

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V134F prosili druge da vam pomagajo pri iskanju v1.34 Ste v obdobju zadnjih 12 mesecev naredili kaj od naštetega, da bi našli zaposlitev?(en odgovor v vsaki vrsti)

f) prosili sorodnike, prijatelje ali kolege da vam pomagajo pri iskanju zaposlitve

Vrednost 73316 Frekvenca
1 ne 402
2 da, enkrat ali dvakrat 34
3 da, več kot dvakrat 33
8 b.o. 17
Sysmiss 516
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
469 533

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V135 Ste se v 12 mesecih udeležili usposabljanja?

1.35 Ali ste se v zadnjih 12 mesecih udeležili kakršnega koli usposabljanja za izboljšanje vaše delovne usposobljenosti?

Vrednost 74315 Frekvenca
1 da 72
2 ne 406
8 ne vem, b.o. 8
Sysmiss 516
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 524

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V136 Kaj je za vas vir sredstev za preživljanje?

v1.36 Kaj oziroma kdo je za vas poglavitni vir sredstev za preživljanje? (en odgovor)

Vrednost 75314 Frekvenca
1 pokojnina 277
2 podpora za brezposelne 16
3 zakonec, partner 40
4 drugi družinski člani 61
5 socialna podpora 35
6 občasno delo 24
7 drugo 31
8 b.o. 3
Sysmiss 515
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
484 518

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V201 Ali bi si izbrali Slovenijo?

v2.01 Če bi imeli možnost izbrati deželo, v kateri bi želeli živeti, ali bi si izbrali Slovenijo? (en odgovor)

Vrednost 76313 Frekvenca
1 zanesljivo bi izbral Slovenijo 668
2 verjetno bi izbral Slovenijo 225
3 verjetno ne bi izbral Slovenije 53
4 zanesljivo ne bi izbral Slovenije 36
9 ne vem, b.o. 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
982 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V202 Kako ste srečni?

v2.02 Prosimo vas, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 izrazite vaša občutja glede osebne sreče nasploh, pri čemer 0 pomeni, da sploh niste srečni in 10, da ste zelo srečni. (en odgovor)

Vrednost 77312 Frekvenca
1 sploh nisem srečen 3
2 2 9
3 3 15
4 4 20
5 5 186
6 6 82
7 7 163
8 8 244
9 9 106
10 zelo sem srečen 147
99 ne vem, b.o. 13
0 sploh nisem srečen 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
988 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V203A kako živijo ljudje v2.03 Če primerjate življenje pri nas danes z razmerami pred približno desetimi leti, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes dosti boljše, boljše, približno enake, slabše, ali dosti slabše? (en odgovor v vsaki vrsti)

a) kako živijo ljudje

Vrednost 78311 Frekvenca
1 danesa dosti slabše 96
2 danes slabše 377
3 približno enake 231
4 danes boljše 222
5 danes dosti boljše 36
9 ne vem, b.o. 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
962 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V203B demokratičnost odločanja v2.03 Če primerjate življenje pri nas danes z razmerami pred približno desetimi leti, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes dosti boljše, boljše, približno enake, slabše, ali dosti slabše? (en odgovor v vsaki vrsti)

b) demokratičnost odločanja

Vrednost 79310 Frekvenca
1 danesa dosti slabše 32
2 danes slabše 184
3 približno enake 292
4 danes boljše 341
5 danes dosti boljše 47
9 ne vem, b.o. 106
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
896 106

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V203C človekove pravice v2.03 Če primerjate življenje pri nas danes z razmerami pred približno desetimi leti, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes dosti boljše, boljše, približno enake, slabše, ali dosti slabše? (en odgovor v vsaki vrsti)

c) spoštovanje človekovih pravic in svoboščin

Vrednost 80309 Frekvenca
1 danesa dosti slabše 56
2 danes slabše 250
3 približno enake 317
4 danes boljše 280
5 danes dosti boljše 35
9 ne vem, b.o. 64
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
938 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V203D spoštovanje dela v2.03 Če primerjate življenje pri nas danes z razmerami pred približno desetimi leti, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes dosti boljše, boljše, približno enake, slabše, ali dosti slabše? (en odgovor v vsaki vrsti)

d) spoštovanje dela

Vrednost 81308 Frekvenca
1 danesa dosti slabše 95
2 danes slabše 397
3 približno enake 249
4 danes boljše 188
5 danes dosti boljše 15
9 ne vem, b.o. 58
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
944 58

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V203E možnost dobiti stanovanje v2.03 Če primerjate življenje pri nas danes z razmerami pred približno desetimi leti, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes dosti boljše, boljše, približno enake, slabše, ali dosti slabše? (en odgovor v vsaki vrsti)

e) možnost dobiti stanovanje

Vrednost 82307 Frekvenca
1 danesa dosti slabše 301
2 danes slabše 466
3 približno enake 80
4 danes boljše 52
5 danes dosti boljše 11
9 ne vem, b.o. 92
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V203F možnost dobiti zaposlitev v2.03 Če primerjate življenje pri nas danes z razmerami pred približno desetimi leti, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes dosti boljše, boljše, približno enake, slabše, ali dosti slabše? (en odgovor v vsaki vrsti)

f) možnost dobiti zaposlitev

Vrednost 83306 Frekvenca
1 danesa dosti slabše 317
2 danes slabše 505
3 približno enake 92
4 danes boljše 32
5 danes dosti boljše 12
9 ne vem, b.o. 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
958 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V203G zakonitost v2.03 Če primerjate življenje pri nas danes z razmerami pred približno desetimi leti, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes dosti boljše, boljše, približno enake, slabše, ali dosti slabše? (en odgovor v vsaki vrsti)

g) zakonitost

Vrednost 84305 Frekvenca
1 danesa dosti slabše 54
2 danes slabše 233
3 približno enake 393
4 danes boljše 147
5 danes dosti boljše 7
9 ne vem, b.o. 168
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
834 168

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V203H možnost izobraževanja v2.03 Če primerjate življenje pri nas danes z razmerami pred približno desetimi leti, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes dosti boljše, boljše, približno enake, slabše, ali dosti slabše? (en odgovor v vsaki vrsti)

h) možnost izobraževanja

Vrednost 85304 Frekvenca
1 danesa dosti slabše 27
2 danes slabše 140
3 približno enake 188
4 danes boljše 494
5 danes dosti boljše 101
9 ne vem, b.o. 52
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
950 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V203I kulturno življenje v2.03 Če primerjate življenje pri nas danes z razmerami pred približno desetimi leti, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes dosti boljše, boljše, približno enake, slabše, ali dosti slabše? (en odgovor v vsaki vrsti)

i) kulturno življenje

Vrednost 86303 Frekvenca
1 danesa dosti slabše 20
2 danes slabše 105
3 približno enake 345
4 danes boljše 376
5 danes dosti boljše 77
9 ne vem, b.o. 79
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
923 79

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V203J možnost imeti otroke v2.03 Če primerjate življenje pri nas danes z razmerami pred približno desetimi leti, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes dosti boljše, boljše, približno enake, slabše, ali dosti slabše? (en odgovor v vsaki vrsti)

j) možnost imeti, preživljati otroke

Vrednost 87302 Frekvenca
1 danesa dosti slabše 93
2 danes slabše 510
3 približno enake 210
4 danes boljše 116
5 danes dosti boljše 15
9 ne vem, b.o. 58
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
944 58

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V203K zdravstveno varstvo v2.03 Če primerjate življenje pri nas danes z razmerami pred približno desetimi leti, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes dosti boljše, boljše, približno enake, slabše, ali dosti slabše? (en odgovor v vsaki vrsti)

k) zdravstveno varstvo

Vrednost 88301 Frekvenca
1 danesa dosti slabše 81
2 danes slabše 332
3 približno enake 296
4 danes boljše 208
5 danes dosti boljše 31
9 ne vem, b.o. 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
948 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V203L vpliv stroke na vlado v2.03 Če primerjate življenje pri nas danes z razmerami pred približno desetimi leti, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes dosti boljše, boljše, približno enake, slabše, ali dosti slabše? (en odgovor v vsaki vrsti)

l) vpliv stroke na vladne odločitve

Vrednost 89300 Frekvenca
1 danesa dosti slabše 55
2 danes slabše 224
3 približno enake 331
4 danes boljše 122
5 danes dosti boljše 21
9 ne vem, b.o. 249
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
753 249

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V204 Ste pesimist ali optimist?

2.04 Ko gledajo na prihodnost, so nekateri ljudje bolj črnogledi, pravimo, da so pesimistični, drugi pa vidijo prihodnost bolj rožnato, so optimistični. Kako bi opredelili sebe na lestvici od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da ste velik pesimist, 10 pa, da ste velik optimist? (en odgovor)

Vrednost 90299 Frekvenca
0 pesimist 12
1 1 13
2 2 30
3 3 43
4 4 37
5 5 199
6 6 104
7 7 150
8 8 164
9 9 90
10 optimist 128
99 ne vem, b.o. 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
970 32

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V205 Zadovoljstvo z materialnimi razmerami?

v2.05 Kako ocenjujete materialne razmere, v katerih živite vi in vaša družina? Ocenite z lestvico od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni najslabšo, 10 pa najboljšo oceno. V kolikšni meri ste torej zadovoljni oz. nezadovoljni z materialnimi razmerami v vaši družini? (en odgovor)

Vrednost 91298 Frekvenca
0 zelo nezadovoljen 24
1 1 8
2 2 22
3 3 46
4 4 48
5 5 225
6 6 119
7 7 186
8 8 187
9 9 65
10 zelo zadovoljen 65
99 ne vem, b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
995 7

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V206 Bi zase in za družino lahko rekli...

v2.06 Ali bi zase in za svojo družino lahko rekli: (en odgovor)

Vrednost 92297 Frekvenca
1 da vam ničesar posebej ne primanjkuje, da se posebej ne omejujete 194
2 da ste bolj varčni, da se omejujete v manj pomembnih stvareh, manj luksuza, ipd. 490
3 da morate zelo skrbno gospodariti, da spravite konec s koncem, da se omejujete pri nakupih opreme, obleke, ipd. 261
4 da se močno omejujete, tudi pri nakupu hrane 33
5 da živite v pomanjkanju osnovnih dobrin 10
6 da živite v revščini 6
9 ne vem, b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
994 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V207 Je vaša družina v zadnjem letu lahko...

v2.07 Ali je vaša družina v zadnjem letu lahko... (en odgovor)

Vrednost 93296 Frekvenca
1 prihranila kaj denarja 292
2 denarja je bilo ravno dovolj, da smo se prebili 514
3 morali smo porabiti prihranjeni denar 102
4 morali smo si izposoditi denar 44
5 prihranke smo porabili in si denar še izposodili 30
9 ne vem, b.o. 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
982 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V208 Imate koga od katerega bi si lahko sposodili 1/4 plače?

v2.08 Če bi bilo vaše gospodinjstvo zelo na tesnem z denarjem, ali imate kakšnega prijatelja ali sorodnika, od katerega bi si lahko sposodili toliko, kolikor znaša približno 1/4 mesečne plače ali pokojnine...? (en odgovor)

Vrednost 94295 Frekvenca
1 zagotovo da 417
2 verjetno da 287
3 verjetno ne 105
4 zagotovo ne 149
9 ne vem, b.o. 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
958 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V209 Ste se v zadnjih petih letih zadolžili?

v2.09 Ali ste se v zadnjih petih letih zadolžili oziroma najeli kredit? Prosimo upoštevajte vse oblike zadolževanja: krediti pri banki (tudi povečan limit), zadolževanje pri sorodnikih in znancih, zadolževanje na sivem trgu, leasing...

Vrednost 95294 Frekvenca
1 da 412
2 ne 568
9 b.o. 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
980 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V210 Se vam dogaja da ne morate pravočasno poravnavati sprotnih stroškov za življenje?

v2.10 Ali se vam dogaja, da zaradi odplačevanja kreditov ne morate pravočasno poravnavati sprotnih stroškov za življenje, oziroma morate zmanjševati izdatke za osnovne življenjske potrebščine? (en odgovor)

Vrednost 96293 Frekvenca
1 da, pogosto 33
2 da, včasih 148
3 ne, nikoli ali skoraj nikoli 366
4 nisem (bil-a) zadolžen-a 422
9 b.o. 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
969 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V211 Vaš finančni položaj s položajem vaših staršev...

v2.11 Če primerjate vaš finančni položaj s položajem vaših staršev, ko so bili vaših let, kaj bi rekli, ali vam gre bolje ali slabše kot njim? (en odgovor)

Vrednost 97292 Frekvenca
1 bolje kot njim 618
2 enako kot njim 168
3 slabše kot njim 175
9 ne vem, b.o. 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
961 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V212 Finančni položaj vas in vaše okolice...

v2.12 Če se primerjate z ljudmi v vaši okolici, ali sodite, da vam gre v finančnem pogledu bolje kot njim, enako ali slabše? (en odgovor)

Vrednost 98291 Frekvenca
1 bolje kot njim 104
2 enako kot njim 666
3 slabše kot njim 159
9 ne vem, b.o. 73
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
929 73

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V213A Ste po letu 1990 izgubili/pridobili? v2.13 Nastaja vtis, da so po devetdesetem letu s prehodom v samostojno državo nekatere skupine in posamezniki več izgubili, drugi pa več pridobili.

a) Kam bi vi uvrstili sebe, med tiste, ki so ... (en odgovor)

Vrednost 99290 Frekvenca
1 več izgubili 86
2 2 118
3 3 431
4 4 163
5 več pridobili 67
9 ne vem, b.o. 137
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
865 137

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V213B Je vaša družina po letu 1990 izgubila/pridobila? v2.13 Nastaja vtis, da so po devetdesetem letu s prehodom v samostojno državo nekatere skupine in posamezniki več izgubili, drugi pa več pridobili.

b) Kako pa bi uvrstili svojo družino v celoti, med tiste, ki so (en odgovor)

Vrednost 100289 Frekvenca
1 več izgubili 67
2 2 115
3 3 432
4 4 195
5 več pridobili 73
9 ne vem, b.o. 120
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
882 120

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V214 Bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo?

v2.14 Če ocenjujete na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden? (en odgovor)

Vrednost 101288 Frekvenca
1 večini ljudi lahko zaupamo 170
2 z ljudmi moramo biti zelo previdni 787
9 ne vem, neodločen 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
957 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V215 Kako bi ocenili vaše zdravje?

v2.15 Kako bi na splošno ocenili vaše zdravje? Bi rekli, da je... (en odgovor)

Vrednost 102287 Frekvenca
1 zelo dobro 123
2 dobro 377
3 zadovoljivo 353
4 slabo 110
5 zelo slabo 36
9 ne vem 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
999 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V301A družina v3.01 Prosim povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju? (en odgovor v vsaki vrsti)

a) družina

Vrednost 103286 Frekvenca
1 zelo pomembna 807
2 precej pomembna 171
3 ne preveč pomembna 14
4 sploh ni pomembna 5
9 ne vem 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
997 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V301B prijatelji v3.01 Prosim povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju? (en odgovor v vsaki vrsti)

b) prijatelji

Vrednost 104285 Frekvenca
1 zelo pomembna 391
2 precej pomembna 502
3 ne preveč pomembna 94
4 sploh ni pomembna 14
9 ne vem 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1001 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V301C prosti čas v3.01 Prosim povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju? (en odgovor v vsaki vrsti)

c) prosti čas

Vrednost 105284 Frekvenca
1 zelo pomembna 352
2 precej pomembna 509
3 ne preveč pomembna 120
4 sploh ni pomembna 13
9 ne vem 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
994 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V301D politika v3.01 Prosim povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju? (en odgovor v vsaki vrsti)

d) politika

Vrednost 106283 Frekvenca
1 zelo pomembna 20
2 precej pomembna 110
3 ne preveč pomembna 431
4 sploh ni pomembna 426
9 ne vem 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
987 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V301E delo v3.01 Prosim povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju? (en odgovor v vsaki vrsti)

e) delo

Vrednost 107282 Frekvenca
1 zelo pomembna 290
2 precej pomembna 582
3 ne preveč pomembna 102
4 sploh ni pomembna 19
9 ne vem 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
993 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V301F vera v3.01 Prosim povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju? (en odgovor v vsaki vrsti)

f) vera

Vrednost 108281 Frekvenca
1 zelo pomembna 117
2 precej pomembna 257
3 ne preveč pomembna 349
4 sploh ni pomembna 243
9 ne vem 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
966 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V302A narod v3.02 Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen, ali zelo negativen odnos.(en odgovor v vsaki vrsti)

a) narod

Vrednost 109280 Frekvenca
1 zelo negativen 9
2 negativen 43
3 niti pozitiven, niti negativen 242
4 pozitiven 581
5 zelo pozitiven 99
9 ne vem, b.o. 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
974 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V302B socializem v3.02 Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen, ali zelo negativen odnos.(en odgovor v vsaki vrsti)

b) socializem

Vrednost 110279 Frekvenca
1 zelo negativen 33
2 negativen 160
3 niti pozitiven, niti negativen 384
4 pozitiven 273
5 zelo pozitiven 43
9 ne vem, b.o. 109
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
893 109

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V302C ukinitev smrtne kazni v3.02 Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen, ali zelo negativen odnos.(en odgovor v vsaki vrsti)

c) ukinitev smrtne kazni

Vrednost 111278 Frekvenca
1 zelo negativen 34
2 negativen 168
3 niti pozitiven, niti negativen 202
4 pozitiven 362
5 zelo pozitiven 140
9 ne vem, b.o. 96
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 96

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V302D globalizacija v3.02 Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen, ali zelo negativen odnos.(en odgovor v vsaki vrsti)

d) globalizacija

Vrednost 112277 Frekvenca
1 zelo negativen 49
2 negativen 187
3 niti pozitiven, niti negativen 326
4 pozitiven 169
5 zelo pozitiven 32
9 ne vem, b.o. 239
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
763 239

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V302E pravica do splava v3.02 Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen, ali zelo negativen odnos.(en odgovor v vsaki vrsti)

e) pravica do splava

Vrednost 113276 Frekvenca
1 zelo negativen 45
2 negativen 85
3 niti pozitiven, niti negativen 160
4 pozitiven 465
5 zelo pozitiven 191
9 ne vem, b.o. 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
946 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V302F internet v3.02 Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen, ali zelo negativen odnos.(en odgovor v vsaki vrsti)

f) internet

Vrednost 114275 Frekvenca
1 zelo negativen 12
2 negativen 37
3 niti pozitiven, niti negativen 126
4 pozitiven 465
5 zelo pozitiven 241
9 ne vem, b.o. 121
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
881 121

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V302G slovensko domobranstvo v3.02 Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen, ali zelo negativen odnos.(en odgovor v vsaki vrsti)

g) slovensko domobranstvo

Vrednost 115274 Frekvenca
1 zelo negativen 122
2 negativen 200
3 niti pozitiven, niti negativen 292
4 pozitiven 153
5 zelo pozitiven 37
9 ne vem, b.o. 198
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
804 198

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V302H verouk v šolah v3.02 Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen, ali zelo negativen odnos.(en odgovor v vsaki vrsti)

h) verouk v šolah

Vrednost 116273 Frekvenca
1 zelo negativen 167
2 negativen 343
3 niti pozitiven, niti negativen 242
4 pozitiven 156
5 zelo pozitiven 34
9 ne vem, b.o. 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
942 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V302I sindikalne pravice delavcev v3.02 Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen, ali zelo negativen odnos.(en odgovor v vsaki vrsti)

i) sindikalne pravice delavcev

Vrednost 117272 Frekvenca
1 zelo negativen 23
2 negativen 45
3 niti pozitiven, niti negativen 183
4 pozitiven 523
5 zelo pozitiven 171
9 ne vem, b.o. 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
945 57

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V302J slovenski partizani v3.02 Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen, ali zelo negativen odnos.(en odgovor v vsaki vrsti)

j) slovenski partizani

Vrednost 118271 Frekvenca
1 zelo negativen 23
2 negativen 73
3 niti pozitiven, niti negativen 285
4 pozitiven 390
5 zelo pozitiven 105
9 ne vem, b.o. 126
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
876 126

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V302K enakost med spoloma v3.02 Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen, ali zelo negativen odnos.(en odgovor v vsaki vrsti)

k) enakost med spoloma

Vrednost 119270 Frekvenca
1 zelo negativen 30
2 negativen 49
3 niti pozitiven, niti negativen 128
4 pozitiven 459
5 zelo pozitiven 300
9 ne vem, b.o. 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
966 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V302L majhne socialne razlike v3.02 Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen, ali zelo negativen odnos.(en odgovor v vsaki vrsti)

l) majhne socialne razlike

Vrednost 120269 Frekvenca
1 zelo negativen 26
2 negativen 48
3 niti pozitiven, niti negativen 136
4 pozitiven 508
5 zelo pozitiven 227
9 ne vem, b.o. 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
945 57

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V302M kapitalizem v3.02 Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen, ali zelo negativen odnos.(en odgovor v vsaki vrsti)

m) kapitalizem

Vrednost 121268 Frekvenca
1 zelo negativen 97
2 negativen 260
3 niti pozitiven, niti negativen 336
4 pozitiven 128
5 zelo pozitiven 11
9 ne vem, b.o. 170
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
832 170

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V302N liberalizem v3.02 Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen, ali zelo negativen odnos.(en odgovor v vsaki vrsti)

n) liberalizem

Vrednost 122267 Frekvenca
1 zelo negativen 33
2 negativen 139
3 niti pozitiven, niti negativen 376
4 pozitiven 179
5 zelo pozitiven 44
9 ne vem, b.o. 231
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
771 231

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V302O vračanje premoženja v3.02 Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen, ali zelo negativen odnos.(en odgovor v vsaki vrsti)

o) vračanje premoženja

Vrednost 123266 Frekvenca
1 zelo negativen 53
2 negativen 176
3 niti pozitiven, niti negativen 279
4 pozitiven 299
5 zelo pozitiven 78
9 ne vem, b.o. 117
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
885 117

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V302P Evropa v3.02 Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen, ali zelo negativen odnos.(en odgovor v vsaki vrsti)

p) Evropa

Vrednost 124265 Frekvenca
1 zelo negativen 19
2 negativen 65
3 niti pozitiven, niti negativen 289
4 pozitiven 449
5 zelo pozitiven 97
9 ne vem, b.o. 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
919 83

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V303A družini in sorodnikom v3.03 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: (en odgovor v vsaki vrsti) Kako zaupate:

a) družini in sorodnikom

Vrednost 125264 Frekvenca
1 sploh nič 13
2 le malo 30
3 precej 254
4 v celoti 700
9 ne vem, b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
997 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V303B cerkvi in duhovnikom v3.03 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: (en odgovor v vsaki vrsti) Kako zaupate:

b) cerkvi in duhovnikom

Vrednost 126263 Frekvenca
1 sploh nič 287
2 le malo 380
3 precej 201
4 v celoti 80
9 ne vem, b.o. 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
948 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V303C sosedom v3.03 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: (en odgovor v vsaki vrsti) Kako zaupate:

c) sosedom

Vrednost 127262 Frekvenca
1 sploh nič 103
2 le malo 360
3 precej 446
4 v celoti 77
9 ne vem, b.o. 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
986 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V303D medijem v3.03 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: (en odgovor v vsaki vrsti) Kako zaupate:

d) televiziji, časopisom, radiu

Vrednost 128261 Frekvenca
1 sploh nič 76
2 le malo 463
3 precej 414
4 v celoti 37
9 ne vem, b.o. 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
990 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V303E izobraževalnim ustanovam v3.03 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: (en odgovor v vsaki vrsti) Kako zaupate:

e) šolam, izobraževalnim ustanovam

Vrednost 129260 Frekvenca
1 sploh nič 15
2 le malo 143
3 precej 604
4 v celoti 216
9 ne vem, b.o. 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
978 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V303F sindikatom v3.03 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: (en odgovor v vsaki vrsti) Kako zaupate:

f) sindikatom

Vrednost 130259 Frekvenca
1 sploh nič 108
2 le malo 361
3 precej 361
4 v celoti 84
9 ne vem, b.o. 88
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
914 88

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V303G bogu v3.03 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: (en odgovor v vsaki vrsti) Kako zaupate:

g) bogu

Vrednost 131258 Frekvenca
1 sploh nič 222
2 le malo 279
3 precej 231
4 v celoti 191
9 ne vem, b.o. 79
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
923 79

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V303H političnim strankam v3.03 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: (en odgovor v vsaki vrsti) Kako zaupate:

h) političnim strankam

Vrednost 132257 Frekvenca
1 sploh nič 366
2 le malo 472
3 precej 103
4 v celoti 11
9 ne vem, b.o. 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
952 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V303I Državnemu zboru v3.03 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: (en odgovor v vsaki vrsti) Kako zaupate:

i) Državnemu zboru

Vrednost 133256 Frekvenca
1 sploh nič 280
2 le malo 493
3 precej 167
4 v celoti 16
9 ne vem, b.o. 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
956 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V303J predsedniku republike v3.03 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: (en odgovor v vsaki vrsti) Kako zaupate:

j) predsedniku republike

Vrednost 134255 Frekvenca
1 sploh nič 175
2 le malo 392
3 precej 316
4 v celoti 75
9 ne vem, b.o. 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
958 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V303K Vladi Republike Slovenije v3.03 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: (en odgovor v vsaki vrsti) Kako zaupate:

k) Vladi Republike Slovenije

Vrednost 135254 Frekvenca
1 sploh nič 194
2 le malo 410
3 precej 292
4 v celoti 54
9 ne vem, b.o. 52
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
950 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V303L predsedniku vlade v3.03 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: (en odgovor v vsaki vrsti) Kako zaupate:

l) predsedniku vlade

Vrednost 136253 Frekvenca
1 sploh nič 202
2 le malo 396
3 precej 282
4 v celoti 69
9 ne vem, b.o. 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
949 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V303M vojski v3.03 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: (en odgovor v vsaki vrsti) Kako zaupate:

m) vojski

Vrednost 137252 Frekvenca
1 sploh nič 120
2 le malo 386
3 precej 366
4 v celoti 78
9 ne vem, b.o. 52
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
950 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V303N sodiščem v3.03 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: (en odgovor v vsaki vrsti) Kako zaupate:

n) sodiščem

Vrednost 138251 Frekvenca
1 sploh nič 202
2 le malo 415
3 precej 303
4 v celoti 43
9 ne vem, b.o. 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
963 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V303O policiji v3.03 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: (en odgovor v vsaki vrsti) Kako zaupate:

o) policiji

Vrednost 139250 Frekvenca
1 sploh nič 147
2 le malo 402
3 precej 360
4 v celoti 63
9 ne vem, b.o. 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
972 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V303P bankam v3.03 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: (en odgovor v vsaki vrsti) Kako zaupate:

p) bankam

Vrednost 140249 Frekvenca
1 sploh nič 72
2 le malo 307
3 precej 459
4 v celoti 128
9 ne vem, b.o. 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
966 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V303R gospodarstvu, podjetjem v3.03 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: (en odgovor v vsaki vrsti) Kako zaupate:

r) gospodarstvu, podjetjem

Vrednost 141248 Frekvenca
1 sploh nič 55
2 le malo 378
3 precej 448
4 v celoti 61
9 ne vem, b.o. 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
942 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V303S slovenskemu tolarju v3.03 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: (en odgovor v vsaki vrsti) Kako zaupate:

s) slovenskemu tolarju

Vrednost 142247 Frekvenca
1 sploh nič 45
2 le malo 271
3 precej 500
4 v celoti 143
9 ne vem, b.o. 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
959 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V303T Banki Slovenije v3.03 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: (en odgovor v vsaki vrsti) Kako zaupate:

t) Banki Slovenije

Vrednost 143246 Frekvenca
1 sploh nič 50
2 le malo 265
3 precej 493
4 v celoti 127
9 ne vem, b.o. 67
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
935 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V303U NATO v3.03 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: (en odgovor v vsaki vrsti) Kako zaupate:

u) organizaciji NATO

Vrednost 144245 Frekvenca
1 sploh nič 126
2 le malo 386
3 precej 306
4 v celoti 74
9 ne vem, b.o. 110
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
892 110

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V303V EU v3.03 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: (en odgovor v vsaki vrsti) Kako zaupate:

v) Evropski uniji (EU)

Vrednost 145244 Frekvenca
1 sploh nič 62
2 le malo 297
3 precej 425
4 v celoti 124
9 ne vem, b.o. 94
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 94

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V303Z OZN v3.03 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: (en odgovor v vsaki vrsti) Kako zaupate:

z) Organizaciji združenih narodov (OZN)

Vrednost 146243 Frekvenca
1 sploh nič 68
2 le malo 321
3 precej 385
4 v celoti 109
9 ne vem, b.o. 119
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
883 119

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V304A na slo zgodovino v3.04 Sedaj vam bom prebral različne vidike in področja, na katere bi kot Slovenci (državljani Slovenije) lahko bili ponosni. Za vsako posamezno področje mi s pomočjo dane lestvice povejte, v kakšni meri ste vi osebno ponosni nanj. Ocene so kot v šoli: 1 pomeni "prav nič", 5 pa "zelo sem ponosen". (en odgovor v vsaki vrsti)

a) na slovensko zgodovino

Vrednost 147242 Frekvenca
1 prav nič nisem ponosen 15
2 2 53
3 3 296
4 4 339
5 zelo sem ponosen 273
9 ne vem, b.o. 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
976 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V304B na demokratske institucije v3.04 Sedaj vam bom prebral različne vidike in področja, na katere bi kot Slovenci (državljani Slovenije) lahko bili ponosni. Za vsako posamezno področje mi s pomočjo dane lestvice povejte, v kakšni meri ste vi osebno ponosni nanj. Ocene so kot v šoli: 1 pomeni "prav nič", 5 pa "zelo sem ponosen". (en odgovor v vsaki vrsti)

b) na demokratske institucije v Sloveniji

Vrednost 148241 Frekvenca
1 prav nič nisem ponosen 29
2 2 124
3 3 457
4 4 220
5 zelo sem ponosen 64
9 ne vem, b.o. 108
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 108

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V304C na gospodarske uspehe v3.04 Sedaj vam bom prebral različne vidike in področja, na katere bi kot Slovenci (državljani Slovenije) lahko bili ponosni. Za vsako posamezno področje mi s pomočjo dane lestvice povejte, v kakšni meri ste vi osebno ponosni nanj. Ocene so kot v šoli: 1 pomeni "prav nič", 5 pa "zelo sem ponosen". (en odgovor v vsaki vrsti)

c) na gospodarske uspehe Slovenije

Vrednost 149240 Frekvenca
1 prav nič nisem ponosen 29
2 2 141
3 3 428
4 4 284
5 zelo sem ponosen 71
9 ne vem, b.o. 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
953 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V304D na socialno varnost v3.04 Sedaj vam bom prebral različne vidike in področja, na katere bi kot Slovenci (državljani Slovenije) lahko bili ponosni. Za vsako posamezno področje mi s pomočjo dane lestvice povejte, v kakšni meri ste vi osebno ponosni nanj. Ocene so kot v šoli: 1 pomeni "prav nič", 5 pa "zelo sem ponosen". (en odgovor v vsaki vrsti)

d) na socialno varnost in socialne storitve v Sloveniji

Vrednost 150239 Frekvenca
1 prav nič nisem ponosen 65
2 2 217
3 3 430
4 4 204
5 zelo sem ponosen 46
9 ne vem, b.o. 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
962 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V304E na Slo uspehe v športu v3.04 Sedaj vam bom prebral različne vidike in področja, na katere bi kot Slovenci (državljani Slovenije) lahko bili ponosni. Za vsako posamezno področje mi s pomočjo dane lestvice povejte, v kakšni meri ste vi osebno ponosni nanj. Ocene so kot v šoli: 1 pomeni "prav nič", 5 pa "zelo sem ponosen". (en odgovor v vsaki vrsti)

e) na slovenske uspehe v športu

Vrednost 151238 Frekvenca
1 prav nič nisem ponosen 17
2 2 38
3 3 156
4 4 402
5 zelo sem ponosen 343
9 ne vem, b.o. 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
956 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V304F na osamosvojitev Slo v3.04 Sedaj vam bom prebral različne vidike in področja, na katere bi kot Slovenci (državljani Slovenije) lahko bili ponosni. Za vsako posamezno področje mi s pomočjo dane lestvice povejte, v kakšni meri ste vi osebno ponosni nanj. Ocene so kot v šoli: 1 pomeni "prav nič", 5 pa "zelo sem ponosen". (en odgovor v vsaki vrsti)

f) na osamosvojitev Slovenije

Vrednost 152237 Frekvenca
1 prav nič nisem ponosen 16
2 2 20
3 3 133
4 4 319
5 zelo sem ponosen 487
9 ne vem, b.o. 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
975 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V304G na politično soodločanje v3.04 Sedaj vam bom prebral različne vidike in področja, na katere bi kot Slovenci (državljani Slovenije) lahko bili ponosni. Za vsako posamezno področje mi s pomočjo dane lestvice povejte, v kakšni meri ste vi osebno ponosni nanj. Ocene so kot v šoli: 1 pomeni "prav nič", 5 pa "zelo sem ponosen". (en odgovor v vsaki vrsti)

g) na možnosti političnega soodločanja v Sloveniji

Vrednost 153236 Frekvenca
1 prav nič nisem ponosen 56
2 2 164
3 3 373
4 4 231
5 zelo sem ponosen 86
9 ne vem, b.o. 92
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V304H na strpnost v družbi v3.04 Sedaj vam bom prebral različne vidike in področja, na katere bi kot Slovenci (državljani Slovenije) lahko bili ponosni. Za vsako posamezno področje mi s pomočjo dane lestvice povejte, v kakšni meri ste vi osebno ponosni nanj. Ocene so kot v šoli: 1 pomeni "prav nič", 5 pa "zelo sem ponosen". (en odgovor v vsaki vrsti)

h) na strpnost znotraj slovenske družbe

Vrednost 154235 Frekvenca
1 prav nič nisem ponosen 76
2 2 244
3 3 394
4 4 164
5 zelo sem ponosen 44
9 ne vem, b.o. 80
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
922 80

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V304I na kulturo v Slo v3.04 Sedaj vam bom prebral različne vidike in področja, na katere bi kot Slovenci (državljani Slovenije) lahko bili ponosni. Za vsako posamezno področje mi s pomočjo dane lestvice povejte, v kakšni meri ste vi osebno ponosni nanj. Ocene so kot v šoli: 1 pomeni "prav nič", 5 pa "zelo sem ponosen". (en odgovor v vsaki vrsti)

i) na kulturo v Sloveniji

Vrednost 155234 Frekvenca
1 prav nič nisem ponosen 13
2 2 84
3 3 334
4 4 387
5 zelo sem ponosen 125
9 ne vem, b.o. 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
943 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V305 svoboda - enakost

v3.05 Katera od dveh naslednjih trditev je bliže vašemu mnenju? Pomembni sta tako svoboda kot enakost. Toda če bi moral/a izbrati eno ali drugo... (en odgovor)

Vrednost 156233 Frekvenca
1 bi ocenil/a, da je osebna svoboda pomembnejša, to je, da lahko živiš v svobodi in se razvijaš brez ovir, 504
2 bi ocenil/a, da je enakost pomembnejša, to je, da nihče ni zapostavljen in da razlike med socialnimi razredi niso prevelike 389
3 ne soglašam ne z eno, ne z drugo trditvijo 54
9 ne vem, b.o. 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
947 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V306 svoboda - varnost

v3.06 Katera od dveh naslednjih trditev je bliže vašemu mnenju? Pomembni sta tako svoboda kot varnost. Toda če bi moral/a izbrati eno ali drugo... (en odgovor)

Vrednost 157232 Frekvenca
1 bi ocenil/a, da je osebna svoboda pomembnejša, to je, da lahko živiš v svobodi in se razvijaš brez ovir, 289
2 bi ocenil/a, da je varnost pomembnejša, to je, da moje življenje ni ogroženo in se počutim varnega 602
3 ne soglašam ne z eno, ne z drugo trditvijo 46
9 ne vem, b.o. 65
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
937 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V307 enakost - varnost

v3.07 In katera od dveh naslednjih trditev je bliže vašemu mnenju? Pomembni sta tako enakost kot varnost. Toda če bi moral/a izbrati eno ali drugo... (en odgovor)

Vrednost 158231 Frekvenca
1 bi ocenil/a, da je enakost pomembnejša, to je, da nihče ni zapostavljen in da razlike med socialnimi razredi niso prevelike 298
2 bi ocenil/a, da je varnost pomembnejša, to je, da moje življenje ni ogroženo in se počutim varnega 593
3 ne soglašam ne z eno, ne z drugo trditvijo 49
9 ne vem, b.o. 62
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
940 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V308A med revnimi in bogatimi v3.08 V večini dežel obstajajo razlike in celo spori in konflikti med različnimi družbenimi skupinami. Kako ostri so po vaši oceni v Sloveniji konflikti med spodaj navedenimi skupinami? (en odgovor v vsaki vrsti)

a) med revnimi in bogatimi

Vrednost 159230 Frekvenca
1 zelo ostri 123
2 ostri 383
3 niso preveč ostri 379
4 ni teh sporov 62
9 ne vem 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
947 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V308B med nezaposlenimi in zaposlenimi v3.08 V večini dežel obstajajo razlike in celo spori in konflikti med različnimi družbenimi skupinami. Kako ostri so po vaši oceni v Sloveniji konflikti med spodaj navedenimi skupinami? (en odgovor v vsaki vrsti)

b) med nezaposlenimi in zaposlenimi

Vrednost 160229 Frekvenca
1 zelo ostri 72
2 ostri 344
3 niso preveč ostri 392
4 ni teh sporov 121
9 ne vem 73
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
929 73

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V308C med vodstvi podjetij in delavci v3.08 V večini dežel obstajajo razlike in celo spori in konflikti med različnimi družbenimi skupinami. Kako ostri so po vaši oceni v Sloveniji konflikti med spodaj navedenimi skupinami? (en odgovor v vsaki vrsti)

c) med vodstvi podjetij in delavci

Vrednost 161228 Frekvenca
1 zelo ostri 112
2 ostri 451
3 niso preveč ostri 344
4 ni teh sporov 20
9 ne vem 75
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
927 75

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V308D med mladimi in starimi v3.08 V večini dežel obstajajo razlike in celo spori in konflikti med različnimi družbenimi skupinami. Kako ostri so po vaši oceni v Sloveniji konflikti med spodaj navedenimi skupinami? (en odgovor v vsaki vrsti)

d) med mladimi in starimi

Vrednost 162227 Frekvenca
1 zelo ostri 47
2 ostri 229
3 niso preveč ostri 525
4 ni teh sporov 148
9 ne vem 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
949 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V308E med moškimi in ženskami v3.08 V večini dežel obstajajo razlike in celo spori in konflikti med različnimi družbenimi skupinami. Kako ostri so po vaši oceni v Sloveniji konflikti med spodaj navedenimi skupinami? (en odgovor v vsaki vrsti)

e) med moškimi in ženskami

Vrednost 163226 Frekvenca
1 zelo ostri 17
2 ostri 124
3 niso preveč ostri 573
4 ni teh sporov 226
9 ne vem 62
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
940 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V308F med Slovenci in priseljenci v3.08 V večini dežel obstajajo razlike in celo spori in konflikti med različnimi družbenimi skupinami. Kako ostri so po vaši oceni v Sloveniji konflikti med spodaj navedenimi skupinami? (en odgovor v vsaki vrsti)

f) med Slovenci in priseljenci

Vrednost 164225 Frekvenca
1 zelo ostri 103
2 ostri 417
3 niso preveč ostri 359
4 ni teh sporov 67
9 ne vem 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
946 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V308G med levičarji in desničarji v3.08 V večini dežel obstajajo razlike in celo spori in konflikti med različnimi družbenimi skupinami. Kako ostri so po vaši oceni v Sloveniji konflikti med spodaj navedenimi skupinami? (en odgovor v vsaki vrsti)

g) med političnimi levičarji in političnimi desničarji

Vrednost 165224 Frekvenca
1 zelo ostri 149
2 ostri 413
3 niso preveč ostri 248
4 ni teh sporov 31
9 ne vem 161
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
841 161

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V308H med vernimi in nevernimi v3.08 V večini dežel obstajajo razlike in celo spori in konflikti med različnimi družbenimi skupinami. Kako ostri so po vaši oceni v Sloveniji konflikti med spodaj navedenimi skupinami? (en odgovor v vsaki vrsti)

h) med vernimi in nevernimi

Vrednost 166223 Frekvenca
1 zelo ostri 50
2 ostri 200
3 niso preveč ostri 470
4 ni teh sporov 192
9 ne vem 90
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 90

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V309 Kateri izmed pogledov je najbliže vašemu?

v3.09 Spodaj so zapisani trije značilni pogledi na družbo, ki v njej živimo. Kateri izmed njih je najbliže vašemu mnenju? (en odgovor)

Vrednost 167222 Frekvenca
1 našo družbo, tako kot je sedaj, je treba braniti pred vsakršnim spreminjanjem 79
2 našo družbo je treba postopoma izboljšati z reformami 619
3 z odločno akcijo je treba korenito spremeniti celoten način delovanja naše družbe 197
9 ne vem, b.o. 107
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
895 107

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V310 Smo Slovenci lahko ponosni na svojo vlogo pri zmagi v 2.SV?

v3.10 Maja letos bo Evropa proslavljala 60-letnico konca 2. svetovne vojne in zmage nad nacizmom in fašizmom. Ali smo Slovenci lahko ponosni na svojo vlogo pri tej zmagi, ali ne? (en odgovor)

Vrednost 168221 Frekvenca
1 da, lahko smo ponosni 813
2 ne, ni razloga, da bi bili ponosni 55
9 ne vem, ne morem oceniti 134
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
868 134

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V311 Kako smo živeli v Slo v obdobju po 2.SV?

v3.11 Obstajajo različna mnenja o razmerah, v kakršnih smo živeli v Sloveniji v desetletjih po 2. svetovni vojni vse do volitev 1990. Navajamo jih nekaj, vi pa povejte, katero je vam osebno najbližje?(en odgovor)

Vrednost 169220 Frekvenca
1 to obdobje je čas strahu in zatiranja 71
2 bilo je marsikaj dobrega, pa tudi marsikaj slabega 617
3 to je bil čas napredka in dobrega življenja 196
4 drugo 18
9 ne vem, b.o. 100
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
902 100

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V312 Pogled na dogajanja med 2.SV

v3.12 V Sloveniji se pojavlja več različnih pogledov o medvojnih dogajanjih (1941-1945) v Sloveniji (partizanstvo, domobranstvo). Navedli vam bomo nekaj teh pogledov, vi pa povejte, kateri od njih je vam najbližji (en odgovor)

Vrednost 170219 Frekvenca
1 partizani so bili pravičen boj zoper okupatorja, domobranci pa so nedopustno sodelovali z okupatorjem 415
2 partizani so se borili za komunistično revolucijo, ki so se ji domobranci upravičeno uprli 67
3 domobranci so se upravičeno uprli komunistični revoluciji v NOB, ne bi pa smeli sodelovati z okupatorjem 170
4 drugo 59
9 ne vem, b.o. 291
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
711 291

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V401A V kolikšni meri je Slo pravna država? 4.01 V ustavi je Slovenija opredeljena kot pravna in kot socialna država.

a) Kaj menite, v kolikšni meri je Slovenija pravna država? (en odgovor)

Vrednost 171218 Frekvenca
1 sploh nič 32
2 le malo 418
3 precej 421
4 v celoti 55
9 ne vem, b.o. 76
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
926 76

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V401B V kolikšni meri je Slo socialna država? 4.01 V ustavi je Slovenija opredeljena kot pravna in kot socialna država.

b) In v kolikšni meri je Slovenija socialna država? (en odgovor)

Vrednost 172217 Frekvenca
1 sploh nič 26
2 le malo 402
3 precej 450
4 v celoti 47
9 ne vem, b.o. 77
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
925 77

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V402A delovno mesto za vsakogar v4.02 Povejte nam prosim, za katere od naštetih stvari naj bi bila pri nas odgovorna država? (en odgovor v vsaki vrsti)

a) zagotoviti delovno mesto za vsakogar, ki hoče delati

Vrednost 173216 Frekvenca
1 v vsakem primeru je odgovorna 442
2 v glavnem je odgovorna 410
3 v glavnem ni odgovorna 103
4 v nobenem primeru ni odgovorna 27
9 ne vem 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V402B nadzorovati cene v4.02 Povejte nam prosim, za katere od naštetih stvari naj bi bila pri nas odgovorna država? (en odgovor v vsaki vrsti)

b) nadzorovati cene

Vrednost 174215 Frekvenca
1 v vsakem primeru je odgovorna 371
2 v glavnem je odgovorna 430
3 v glavnem ni odgovorna 137
4 v nobenem primeru ni odgovorna 31
9 ne vem 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
969 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V402C zdravstveno oskrbo za bolne v4.02 Povejte nam prosim, za katere od naštetih stvari naj bi bila pri nas odgovorna država? (en odgovor v vsaki vrsti)

c) zagotoviti zdravstveno oskrbo za bolne

Vrednost 175214 Frekvenca
1 v vsakem primeru je odgovorna 639
2 v glavnem je odgovorna 320
3 v glavnem ni odgovorna 22
4 v nobenem primeru ni odgovorna 4
9 ne vem 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
985 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V402D starim primeren standard v4.02 Povejte nam prosim, za katere od naštetih stvari naj bi bila pri nas odgovorna država? (en odgovor v vsaki vrsti)

d) zagotoviti upokojencem in starim ljudem primeren življenjski standard

Vrednost 176213 Frekvenca
1 v vsakem primeru je odgovorna 599
2 v glavnem je odgovorna 356
3 v glavnem ni odgovorna 27
4 v nobenem primeru ni odgovorna 5
9 ne vem 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
987 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V402E malim podjetnikom boljše pogoje v4.02 Povejte nam prosim, za katere od naštetih stvari naj bi bila pri nas odgovorna država? (en odgovor v vsaki vrsti)

e) zagotoviti malim podjetnikom boljše pogoje za razvoj

Vrednost 177212 Frekvenca
1 v vsakem primeru je odgovorna 390
2 v glavnem je odgovorna 458
3 v glavnem ni odgovorna 93
4 v nobenem primeru ni odgovorna 18
9 ne vem 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
959 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V402F nezaposlenim primeren življenjski standard v4.02 Povejte nam prosim, za katere od naštetih stvari naj bi bila pri nas odgovorna država? (en odgovor v vsaki vrsti)

f) zagotoviti nezaposlenim primeren življenjski standard

Vrednost 178211 Frekvenca
1 v vsakem primeru je odgovorna 353
2 v glavnem je odgovorna 423
3 v glavnem ni odgovorna 155
4 v nobenem primeru ni odgovorna 36
9 ne vem 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
967 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V402G znižati razlike med revnimi in bogatimi v4.02 Povejte nam prosim, za katere od naštetih stvari naj bi bila pri nas odgovorna država? (en odgovor v vsaki vrsti)

g) znižati razlike med revnimi in bogatimi

Vrednost 179210 Frekvenca
1 v vsakem primeru je odgovorna 497
2 v glavnem je odgovorna 367
3 v glavnem ni odgovorna 100
4 v nobenem primeru ni odgovorna 21
9 ne vem 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
985 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V402H štipendije za študente v4.02 Povejte nam prosim, za katere od naštetih stvari naj bi bila pri nas odgovorna država? (en odgovor v vsaki vrsti)

h) zagotoviti štipendije za študente iz družin z nižjimi dohodki

Vrednost 180209 Frekvenca
1 v vsakem primeru je odgovorna 628
2 v glavnem je odgovorna 324
3 v glavnem ni odgovorna 22
4 v nobenem primeru ni odgovorna 6
9 ne vem 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
980 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V402I dostojno prebivališče za vse v4.02 Povejte nam prosim, za katere od naštetih stvari naj bi bila pri nas odgovorna država? (en odgovor v vsaki vrsti)

i) zagotaviti dostojno prebivališče za tiste, ki si ga ne morejo privoščiti

Vrednost 181208 Frekvenca
1 v vsakem primeru je odgovorna 448
2 v glavnem je odgovorna 435
3 v glavnem ni odgovorna 79
4 v nobenem primeru ni odgovorna 10
9 ne vem 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
972 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V402J zakonsko preprečevati škodo v okolju v4.02 Povejte nam prosim, za katere od naštetih stvari naj bi bila pri nas odgovorna država? (en odgovor v vsaki vrsti)

j) strogo zakonsko preprečevati škodo, ki jo v okolju povzroča industrija

Vrednost 182207 Frekvenca
1 v vsakem primeru je odgovorna 541
2 v glavnem je odgovorna 374
3 v glavnem ni odgovorna 46
4 v nobenem primeru ni odgovorna 12
9 ne vem 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
973 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V403A za varstvo okoljav v4.03 Prosimo vas, da nam za spodaj našteta področja poveste, ali bi po vaši sodbi morala slovenska vlada zagotoviti zanje manj, enako ali več denarja kot doslej. Pri tem pomislite na to, da bi povečani izdatki na enih področjih terjali zmanjšanje na drugih oz. zvišanje davkov in prispevkov. (en odgovor v vsaki vrsti)

a) za varstvo okolja

Vrednost 183206 Frekvenca
1 veliko manj denarja 7
2 nekaj manj 31
3 enako kot doslej 308
4 nekaj več 428
5 veliko več 182
9 ne vem, b.o. 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
956 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V403B za zdravstvo v4.03 Prosimo vas, da nam za spodaj našteta področja poveste, ali bi po vaši sodbi morala slovenska vlada zagotoviti zanje manj, enako ali več denarja kot doslej. Pri tem pomislite na to, da bi povečani izdatki na enih področjih terjali zmanjšanje na drugih oz. zvišanje davkov in prispevkov. (en odgovor v vsaki vrsti)

b) za zdravstvo

Vrednost 184205 Frekvenca
1 veliko manj denarja 4
2 nekaj manj 10
3 enako kot doslej 172
4 nekaj več 507
5 veliko več 284
9 ne vem, b.o. 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
977 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V403C za policijo in odkrivanje kriminala v4.03 Prosimo vas, da nam za spodaj našteta področja poveste, ali bi po vaši sodbi morala slovenska vlada zagotoviti zanje manj, enako ali več denarja kot doslej. Pri tem pomislite na to, da bi povečani izdatki na enih področjih terjali zmanjšanje na drugih oz. zvišanje davkov in prispevkov. (en odgovor v vsaki vrsti)

c) za policijo in odkrivanje kaznivih dejanj

Vrednost 185204 Frekvenca
1 veliko manj denarja 26
2 nekaj manj 116
3 enako kot doslej 466
4 nekaj več 272
5 veliko več 79
9 ne vem, b.o. 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
959 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V403D za izobraževanje v4.03 Prosimo vas, da nam za spodaj našteta področja poveste, ali bi po vaši sodbi morala slovenska vlada zagotoviti zanje manj, enako ali več denarja kot doslej. Pri tem pomislite na to, da bi povečani izdatki na enih področjih terjali zmanjšanje na drugih oz. zvišanje davkov in prispevkov. (en odgovor v vsaki vrsti)

d) za izobraževanje

Vrednost 186203 Frekvenca
1 veliko manj denarja 4
2 nekaj manj 7
3 enako kot doslej 231
4 nekaj več 510
5 veliko več 222
9 ne vem, b.o. 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
974 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V403E za vojsko in obrambo v4.03 Prosimo vas, da nam za spodaj našteta področja poveste, ali bi po vaši sodbi morala slovenska vlada zagotoviti zanje manj, enako ali več denarja kot doslej. Pri tem pomislite na to, da bi povečani izdatki na enih področjih terjali zmanjšanje na drugih oz. zvišanje davkov in prispevkov. (en odgovor v vsaki vrsti)

e) za vojsko in obrambo

Vrednost 187202 Frekvenca
1 veliko manj denarja 92
2 nekaj manj 240
3 enako kot doslej 447
4 nekaj več 139
5 veliko več 34
9 ne vem, b.o. 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
952 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V403F za pokojnine v4.03 Prosimo vas, da nam za spodaj našteta področja poveste, ali bi po vaši sodbi morala slovenska vlada zagotoviti zanje manj, enako ali več denarja kot doslej. Pri tem pomislite na to, da bi povečani izdatki na enih področjih terjali zmanjšanje na drugih oz. zvišanje davkov in prispevkov. (en odgovor v vsaki vrsti)

f) za pokojnine

Vrednost 188201 Frekvenca
1 veliko manj denarja 4
2 nekaj manj 37
3 enako kot doslej 333
4 nekaj več 401
5 veliko več 192
9 ne vem, b.o. 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
967 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V403G za podporo nezaposlenim v4.03 Prosimo vas, da nam za spodaj našteta področja poveste, ali bi po vaši sodbi morala slovenska vlada zagotoviti zanje manj, enako ali več denarja kot doslej. Pri tem pomislite na to, da bi povečani izdatki na enih področjih terjali zmanjšanje na drugih oz. zvišanje davkov in prispevkov. (en odgovor v vsaki vrsti)

g) za podporo nezaposlenim

Vrednost 189200 Frekvenca
1 veliko manj denarja 21
2 nekaj manj 135
3 enako kot doslej 393
4 nekaj več 309
5 veliko več 108
9 ne vem, b.o. 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
966 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V403H za kulturo in umetnost v4.03 Prosimo vas, da nam za spodaj našteta področja poveste, ali bi po vaši sodbi morala slovenska vlada zagotoviti zanje manj, enako ali več denarja kot doslej. Pri tem pomislite na to, da bi povečani izdatki na enih področjih terjali zmanjšanje na drugih oz. zvišanje davkov in prispevkov. (en odgovor v vsaki vrsti)

h) za kulturo in umetnost

Vrednost 190199 Frekvenca
1 veliko manj denarja 14
2 nekaj manj 103
3 enako kot doslej 495
4 nekaj več 285
5 veliko več 58
9 ne vem, b.o. 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
955 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V403I za raziskovanje in znanost v4.03 Prosimo vas, da nam za spodaj našteta področja poveste, ali bi po vaši sodbi morala slovenska vlada zagotoviti zanje manj, enako ali več denarja kot doslej. Pri tem pomislite na to, da bi povečani izdatki na enih področjih terjali zmanjšanje na drugih oz. zvišanje davkov in prispevkov. (en odgovor v vsaki vrsti)

i) za raziskovanje in znanost

Vrednost 191198 Frekvenca
1 veliko manj denarja 4
2 nekaj manj 47
3 enako kot doslej 320
4 nekaj več 417
5 veliko več 163
9 ne vem, b.o. 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
951 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V403J za hitrejši gospodarski razvoj v4.03 Prosimo vas, da nam za spodaj našteta področja poveste, ali bi po vaši sodbi morala slovenska vlada zagotoviti zanje manj, enako ali več denarja kot doslej. Pri tem pomislite na to, da bi povečani izdatki na enih področjih terjali zmanjšanje na drugih oz. zvišanje davkov in prispevkov. (en odgovor v vsaki vrsti)

j) za hitrejši gospodarski razvoj

Vrednost 192197 Frekvenca
1 veliko manj denarja 3
2 nekaj manj 16
3 enako kot doslej 166
4 nekaj več 540
5 veliko več 236
9 ne vem, b.o. 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
961 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V501 Je pomembno kdo je na oblasti?

v5.01 Nekateri ljudje trdijo, da je pomembno, kdo je na oblasti, drugi pa pravijo, da to ni pomembno. Prosimo vas, da izrazite svoje stališče s pomočjo spodnje lestvice. (en odgovor)

Vrednost 193196 Frekvenca
1 Pomembno je kdo je na oblasti 475
2 2 165
3 3 148
4 4 73
5 Ni pomembno kdo je na oblasti 107
9 ne vem, b.o. 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
968 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V502 Je pomembno koga ljudje volijo?

v5.02 Nekateri pravijo, da ni pomembno, koga ljudje volijo, saj se stvari zaradi tega ne bodo spremenile, drugi pa pravijo, da se glede na to, koga voliš, stvari lahko spremenijo. Kam bi vi uvrstili sami sebe? (en odgovor)

Vrednost 194195 Frekvenca
1 Ni pomembno koga ljudje volijo, saj se ne bo nič spremenilo 77
2 2 81
3 3 150
4 4 249
5 To kdo bo izvoljen vpliva na stvari 407
9 ne vem, b.o. 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
964 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V503 Ste blizu kaki določeni politični stranki?

v5.03 Ali običajno zase mislite, da ste blizu kaki določeni politični stranki?

Vrednost 195194 Frekvenca
1 da 160
2 ne (preskok na v5.05) 788
9 ne vem (preskok na v5.05) 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
948 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V504 Katera stranka je to?

v5.04 Katera stranka je to?

Vrednost 196193 Frekvenca
1 DESUS 2
2 LDS 38
3 SLS 6
4 SNS 13
5 SDS 57
6 NSI 6
7 SD/ZLSD 23
10 SMS 3
99 ni navedel stranke, ne vem,(preskok na v5.08) 12
Sysmiss 842
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
160 842

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V505 Ste neki politični stranki vendarle nekoliko bliže?

v5.05 Ali čutite, da ste neki politični stranki vendarle nekoliko bliže kot drugim?

Vrednost 197192 Frekvenca
1 da 173
2 ne (na v5.07) 634
9 ne vem (na v5.07) 195
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
807 195

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V506 Katera stranka je to?

v5.06 Katera stranka je to?

Vrednost 198191 Frekvenca
1 DESUS 5
2 LDS 46
3 SLS 7
4 SNS 17
5 SDS 48
6 NSI 8
7 SD/ZLSD 16
8 AS 1
10 SMS 2
11 Zeleni 2
99 mašilo 21
Sysmiss 829
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
173 829

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V507A naklonjenost DESUS v5.07 Radi bi vedeli, kakšen je vaš odnos do posameznih slovenskih parlamentarnih političnih strank. Najprej vam bom prebral-a ime politične stranke, vas pa prosim, da jo ocenite z lestvico od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da tej stranki sploh niste naklonjeni, 10 pa pomeni, da ste tej stranki zelo naklonjeni. Ko bom prišel/a do stranke, o kateri nimate občutka, da jo poznate dovolj, mi to povejte. Prva stranka je demokratična stranka upokojencev Slovenije - kam bi jo vi uvrstili na tej lestvici? (en odgovor v vsaki vrsti)

a) Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DESUS)

Vrednost 199190 Frekvenca
0 Sploh nisem naklonjen 186
1 1 65
2 2 85
3 3 85
4 4 52
5 5 157
6 6 28
7 7 20
8 8 28
9 9 11
10 Zelo sem naklonjen 29
98 Ne poznam 63
99 Ne vem, b.o. 193
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V507B naklonjenost LDS v5.07 Radi bi vedeli, kakšen je vaš odnos do posameznih slovenskih parlamentarnih političnih strank. Najprej vam bom prebral-a ime politične stranke, vas pa prosim, da jo ocenite z lestvico od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da tej stranki sploh niste naklonjeni, 10 pa pomeni, da ste tej stranki zelo naklonjeni. Ko bom prišel/a do stranke, o kateri nimate občutka, da jo poznate dovolj, mi to povejte. Prva stranka je demokratična stranka upokojencev Slovenije - kam bi jo vi uvrstili na tej lestvici? (en odgovor v vsaki vrsti)

b) Liberalna demokracija Slovenije (LDS)

Vrednost 200189 Frekvenca
0 Sploh nisem naklonjen 193
1 1 66
2 2 57
3 3 80
4 4 42
5 5 125
6 6 42
7 7 48
8 8 44
9 9 20
10 Zelo sem naklonjen 43
98 Ne poznam 51
99 Ne vem, b.o. 191
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V507C naklonjenost SLS v5.07 Radi bi vedeli, kakšen je vaš odnos do posameznih slovenskih parlamentarnih političnih strank. Najprej vam bom prebral-a ime politične stranke, vas pa prosim, da jo ocenite z lestvico od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da tej stranki sploh niste naklonjeni, 10 pa pomeni, da ste tej stranki zelo naklonjeni. Ko bom prišel/a do stranke, o kateri nimate občutka, da jo poznate dovolj, mi to povejte. Prva stranka je demokratična stranka upokojencev Slovenije - kam bi jo vi uvrstili na tej lestvici? (en odgovor v vsaki vrsti)

c) SLS - Slovenska ljudska stranka (SLS)

Vrednost 201188 Frekvenca
0 Sploh nisem naklonjen 182
1 1 79
2 2 97
3 3 114
4 4 71
5 5 102
6 6 36
7 7 22
8 8 24
9 9 4
10 Zelo sem naklonjen 14
98 Ne poznam 54
99 Ne vem, b.o. 203
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V507D naklonjenost SNS v5.07 Radi bi vedeli, kakšen je vaš odnos do posameznih slovenskih parlamentarnih političnih strank. Najprej vam bom prebral-a ime politične stranke, vas pa prosim, da jo ocenite z lestvico od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da tej stranki sploh niste naklonjeni, 10 pa pomeni, da ste tej stranki zelo naklonjeni. Ko bom prišel/a do stranke, o kateri nimate občutka, da jo poznate dovolj, mi to povejte. Prva stranka je demokratična stranka upokojencev Slovenije - kam bi jo vi uvrstili na tej lestvici? (en odgovor v vsaki vrsti)

d) Slovenska nacionalna stranka (SNS)

Vrednost 202187 Frekvenca
0 Sploh nisem naklonjen 182
1 1 83
2 2 91
3 3 100
4 4 74
5 5 104
6 6 25
7 7 31
8 8 28
9 9 12
10 Zelo sem naklonjen 19
98 Ne poznam 53
99 Ne vem, b.o. 200
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V507E naklonjenost SDS v5.07 Radi bi vedeli, kakšen je vaš odnos do posameznih slovenskih parlamentarnih političnih strank. Najprej vam bom prebral-a ime politične stranke, vas pa prosim, da jo ocenite z lestvico od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da tej stranki sploh niste naklonjeni, 10 pa pomeni, da ste tej stranki zelo naklonjeni. Ko bom prišel/a do stranke, o kateri nimate občutka, da jo poznate dovolj, mi to povejte. Prva stranka je demokratična stranka upokojencev Slovenije - kam bi jo vi uvrstili na tej lestvici? (en odgovor v vsaki vrsti)

e) Slovenska demokratska stranka (SDS)

Vrednost 203186 Frekvenca
0 Sploh nisem naklonjen 139
1 1 37
2 2 55
3 3 65
4 4 64
5 5 139
6 6 55
7 7 43
8 8 52
9 9 38
10 Zelo sem naklonjen 69
98 Ne poznam 52
99 Ne vem, b.o. 194
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V507F naklonjenost NSI v5.07 Radi bi vedeli, kakšen je vaš odnos do posameznih slovenskih parlamentarnih političnih strank. Najprej vam bom prebral-a ime politične stranke, vas pa prosim, da jo ocenite z lestvico od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da tej stranki sploh niste naklonjeni, 10 pa pomeni, da ste tej stranki zelo naklonjeni. Ko bom prišel/a do stranke, o kateri nimate občutka, da jo poznate dovolj, mi to povejte. Prva stranka je demokratična stranka upokojencev Slovenije - kam bi jo vi uvrstili na tej lestvici? (en odgovor v vsaki vrsti)

f) Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka (NSI)

Vrednost 204185 Frekvenca
0 Sploh nisem naklonjen 206
1 1 78
2 2 96
3 3 87
4 4 48
5 5 94
6 6 33
7 7 23
8 8 32
9 9 17
10 Zelo sem naklonjen 26
98 Ne poznam 54
99 Ne vem, b.o. 208
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V507G naklonjenost ZLSD v5.07 Radi bi vedeli, kakšen je vaš odnos do posameznih slovenskih parlamentarnih političnih strank. Najprej vam bom prebral-a ime politične stranke, vas pa prosim, da jo ocenite z lestvico od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da tej stranki sploh niste naklonjeni, 10 pa pomeni, da ste tej stranki zelo naklonjeni. Ko bom prišel/a do stranke, o kateri nimate občutka, da jo poznate dovolj, mi to povejte. Prva stranka je demokratična stranka upokojencev Slovenije - kam bi jo vi uvrstili na tej lestvici? (en odgovor v vsaki vrsti)

g) Združena lista socialnih demokratov (ZLSD)

Vrednost 205184 Frekvenca
0 Sploh nisem naklonjen 164
1 1 52
2 2 73
3 3 83
4 4 62
5 5 124
6 6 51
7 7 37
8 8 42
9 9 21
10 Zelo sem naklonjen 31
98 Ne poznam 53
99 Ne vem, b.o. 209
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V508A naklonjenost Andreju Bajuku v5.08 Navedli vam bomo imena politikov, ki so v preteklosti ali ki sedaj opravljajo pomembne državniške ali strankarske vloge. Prosimo vas, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, v kakšni meri ste naklonjeni, ali niste naklonjeni posameznemu od njih. Ko bom navedel-a politika, za katerega imate občutek, da o njem ne veste dovolj, mi to povejte. Kako ste torej naklonjeni... (en odgovor v vsaki vrsti)

a) Andreju Bajuku

Vrednost 206183 Frekvenca
0 sploh nisem naklonjen 258
1 1 87
2 2 87
3 3 82
4 4 45
5 5 126
6 6 28
7 7 21
8 8 32
9 9 10
10 zelo sem naklonjen 23
98 ne poznam 47
99 ne vem, b.o. 156
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V508B naklonjenost Janezu Drnovšku v5.08 Navedli vam bomo imena politikov, ki so v preteklosti ali ki sedaj opravljajo pomembne državniške ali strankarske vloge. Prosimo vas, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, v kakšni meri ste naklonjeni, ali niste naklonjeni posameznemu od njih. Ko bom navedel-a politika, za katerega imate občutek, da o njem ne veste dovolj, mi to povejte. Kako ste torej naklonjeni... (en odgovor v vsaki vrsti)

b) Janezu Drnovšku

Vrednost 207182 Frekvenca
0 sploh nisem naklonjen 91
1 1 28
2 2 65
3 3 56
4 4 46
5 5 167
6 6 61
7 7 81
8 8 113
9 9 52
10 zelo sem naklonjen 99
98 ne poznam 23
99 ne vem, b.o. 120
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V508C naklonjenost Janezu Janši v5.08 Navedli vam bomo imena politikov, ki so v preteklosti ali ki sedaj opravljajo pomembne državniške ali strankarske vloge. Prosimo vas, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, v kakšni meri ste naklonjeni, ali niste naklonjeni posameznemu od njih. Ko bom navedel-a politika, za katerega imate občutek, da o njem ne veste dovolj, mi to povejte. Kako ste torej naklonjeni... (en odgovor v vsaki vrsti)

c) Janezu Janši

Vrednost 208181 Frekvenca
0 sploh nisem naklonjen 113
1 1 34
2 2 57
3 3 51
4 4 63
5 5 167
6 6 67
7 7 69
8 8 86
9 9 52
10 zelo sem naklonjen 96
98 ne poznam 23
99 ne vem, b.o. 124
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V508D naklonjenost Zmagu Jelinčiču v5.08 Navedli vam bomo imena politikov, ki so v preteklosti ali ki sedaj opravljajo pomembne državniške ali strankarske vloge. Prosimo vas, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, v kakšni meri ste naklonjeni, ali niste naklonjeni posameznemu od njih. Ko bom navedel-a politika, za katerega imate občutek, da o njem ne veste dovolj, mi to povejte. Kako ste torej naklonjeni... (en odgovor v vsaki vrsti)

d) Zmagu Jelinčiču

Vrednost 209180 Frekvenca
0 sploh nisem naklonjen 178
1 1 70
2 2 110
3 3 80
4 4 82
5 5 122
6 6 47
7 7 41
8 8 49
9 9 22
10 zelo sem naklonjen 43
98 ne poznam 26
99 ne vem, b.o. 132
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V508E naklonjenost Milanu Kučanu v5.08 Navedli vam bomo imena politikov, ki so v preteklosti ali ki sedaj opravljajo pomembne državniške ali strankarske vloge. Prosimo vas, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, v kakšni meri ste naklonjeni, ali niste naklonjeni posameznemu od njih. Ko bom navedel-a politika, za katerega imate občutek, da o njem ne veste dovolj, mi to povejte. Kako ste torej naklonjeni... (en odgovor v vsaki vrsti)

e) Milanu Kučanu 00

Vrednost 210179 Frekvenca
0 sploh nisem naklonjen 132
1 1 43
2 2 50
3 3 49
4 4 48
5 5 122
6 6 46
7 7 71
8 8 110
9 9 45
10 zelo sem naklonjen 142
98 ne poznam 22
99 ne vem, b.o. 122
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V508F naklonjenost Borutu Pahorju v5.08 Navedli vam bomo imena politikov, ki so v preteklosti ali ki sedaj opravljajo pomembne državniške ali strankarske vloge. Prosimo vas, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, v kakšni meri ste naklonjeni, ali niste naklonjeni posameznemu od njih. Ko bom navedel-a politika, za katerega imate občutek, da o njem ne veste dovolj, mi to povejte. Kako ste torej naklonjeni... (en odgovor v vsaki vrsti)

f) Borutu Pahorju

Vrednost 211178 Frekvenca
0 sploh nisem naklonjen 100
1 1 29
2 2 57
3 3 69
4 4 73
5 5 143
6 6 56
7 7 105
8 8 83
9 9 27
10 zelo sem naklonjen 75
98 ne poznam 34
99 ne vem, b.o. 151
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V508G naklonjenost Lojzetu Peterletu v5.08 Navedli vam bomo imena politikov, ki so v preteklosti ali ki sedaj opravljajo pomembne državniške ali strankarske vloge. Prosimo vas, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, v kakšni meri ste naklonjeni, ali niste naklonjeni posameznemu od njih. Ko bom navedel-a politika, za katerega imate občutek, da o njem ne veste dovolj, mi to povejte. Kako ste torej naklonjeni... (en odgovor v vsaki vrsti)

g) Lojzetu Peterletu

Vrednost 212177 Frekvenca
0 sploh nisem naklonjen 135
1 1 49
2 2 71
3 3 84
4 4 85
5 5 137
6 6 68
7 7 48
8 8 68
9 9 25
10 zelo sem naklonjen 42
98 ne poznam 28
99 ne vem, b.o. 162
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V508H naklonjenost Janezu Podobniku v5.08 Navedli vam bomo imena politikov, ki so v preteklosti ali ki sedaj opravljajo pomembne državniške ali strankarske vloge. Prosimo vas, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, v kakšni meri ste naklonjeni, ali niste naklonjeni posameznemu od njih. Ko bom navedel-a politika, za katerega imate občutek, da o njem ne veste dovolj, mi to povejte. Kako ste torej naklonjeni... (en odgovor v vsaki vrsti)

h) Janezu Podobniku

Vrednost 213176 Frekvenca
0 sploh nisem naklonjen 187
1 1 85
2 2 129
3 3 93
4 4 81
5 5 113
6 6 46
7 7 35
8 8 26
9 9 10
10 zelo sem naklonjen 12
98 ne poznam 30
99 ne vem, b.o. 155
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V508I naklonjenost Janezu Potočniku v5.08 Navedli vam bomo imena politikov, ki so v preteklosti ali ki sedaj opravljajo pomembne državniške ali strankarske vloge. Prosimo vas, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, v kakšni meri ste naklonjeni, ali niste naklonjeni posameznemu od njih. Ko bom navedel-a politika, za katerega imate občutek, da o njem ne veste dovolj, mi to povejte. Kako ste torej naklonjeni... (en odgovor v vsaki vrsti)

i) Janezu Potočniku

Vrednost 214175 Frekvenca
0 sploh nisem naklonjen 101
1 1 36
2 2 51
3 3 50
4 4 46
5 5 103
6 6 53
7 7 57
8 8 74
9 9 51
10 zelo sem naklonjen 72
98 ne poznam 134
99 ne vem, b.o. 174
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V508J naklonjenost Antonu Ropu v5.08 Navedli vam bomo imena politikov, ki so v preteklosti ali ki sedaj opravljajo pomembne državniške ali strankarske vloge. Prosimo vas, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, v kakšni meri ste naklonjeni, ali niste naklonjeni posameznemu od njih. Ko bom navedel-a politika, za katerega imate občutek, da o njem ne veste dovolj, mi to povejte. Kako ste torej naklonjeni... (en odgovor v vsaki vrsti)

j) Antonu Ropu

Vrednost 215174 Frekvenca
0 sploh nisem naklonjen 168
1 1 65
2 2 94
3 3 88
4 4 71
5 5 123
6 6 50
7 7 53
8 8 46
9 9 21
10 zelo sem naklonjen 44
98 ne poznam 41
99 ne vem, b.o. 138
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V508K naklonjenost Antonu Rousu v5.08 Navedli vam bomo imena politikov, ki so v preteklosti ali ki sedaj opravljajo pomembne državniške ali strankarske vloge. Prosimo vas, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, v kakšni meri ste naklonjeni, ali niste naklonjeni posameznemu od njih. Ko bom navedel-a politika, za katerega imate občutek, da o njem ne veste dovolj, mi to povejte. Kako ste torej naklonjeni... (en odgovor v vsaki vrsti)

k) Antonu Rousu

Vrednost 216173 Frekvenca
0 sploh nisem naklonjen 179
1 1 78
2 2 84
3 3 84
4 4 59
5 5 103
6 6 30
7 7 20
8 8 13
9 9 11
10 zelo sem naklonjen 18
98 ne poznam 148
99 ne vem, b.o. 175
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V509 Bi sami sebe uvrstili levo ali desno?

v5.09 V politiki ljudje pogosto govorijo o levici in desnici. Kam bi vi uvrstili sami sebe na lestvici od 0 do 10, kjer pomeni 0 levico in 10 desnico? (en odgovor)

Vrednost 217172 Frekvenca
0 Levica 38
1 1 16
2 2 28
3 3 39
4 4 41
5 5 280
6 6 42
7 7 23
8 8 25
9 9 18
10 Desnica 37
99 vem, b.o. 415
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
587 415

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V510A levo-desno DESUS v5.10 Sedaj pa vas prosim, da s pomočjo iste lestvice, kjer 0 pomeni levico, 10 pa desnico poveste, kam bi uvrstili posamezne politične stranke? Kam bi torej uvrstili naslednje stranke? (v vsaki vrsti en odgovor)

a) Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DESUS)

Vrednost 218171 Frekvenca
0 Levo 23
1 1 30
2 2 29
3 3 59
4 4 55
5 5 146
6 6 39
7 7 17
8 8 28
9 9 4
10 Desno 20
98 Ne poznam 86
99 Ne vem, b.o. 466
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V510B levo-desno LDS v5.10 Sedaj pa vas prosim, da s pomočjo iste lestvice, kjer 0 pomeni levico, 10 pa desnico poveste, kam bi uvrstili posamezne politične stranke? Kam bi torej uvrstili naslednje stranke? (v vsaki vrsti en odgovor)

b) Liberalna demokracija Slovenije (LDS)

Vrednost 219170 Frekvenca
0 Levo 83
1 1 71
2 2 70
3 3 69
4 4 61
5 5 64
6 6 19
7 7 18
8 8 10
9 9 6
10 Desno 17
98 Ne poznam 75
99 Ne vem, b.o. 439
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V510C levo-desno SLS v5.10 Sedaj pa vas prosim, da s pomočjo iste lestvice, kjer 0 pomeni levico, 10 pa desnico poveste, kam bi uvrstili posamezne politične stranke? Kam bi torej uvrstili naslednje stranke? (v vsaki vrsti en odgovor)

c) SLS - Slovenska ljudska stranka (SLS)

Vrednost 220169 Frekvenca
0 Levo 10
1 1 10
2 2 19
3 3 26
4 4 38
5 5 94
6 6 57
7 7 57
8 8 75
9 9 42
10 Desno 36
98 Ne poznam 81
99 Ne vem, b.o. 457
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V510D levo-desno SNS v5.10 Sedaj pa vas prosim, da s pomočjo iste lestvice, kjer 0 pomeni levico, 10 pa desnico poveste, kam bi uvrstili posamezne politične stranke? Kam bi torej uvrstili naslednje stranke? (v vsaki vrsti en odgovor)

d) Slovenska nacionalna stranka (SNS)

Vrednost 221168 Frekvenca
0 Levo 20
1 1 21
2 2 33
3 3 46
4 4 45
5 5 121
6 6 29
7 7 35
8 8 40
9 9 18
10 Desno 37
98 Ne poznam 80
99 Ne vem, b.o. 477
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V510E levo-desno SDS v5.10 Sedaj pa vas prosim, da s pomočjo iste lestvice, kjer 0 pomeni levico, 10 pa desnico poveste, kam bi uvrstili posamezne politične stranke? Kam bi torej uvrstili naslednje stranke? (v vsaki vrsti en odgovor)

e) Slovenska demokratska stranka (SDS)

Vrednost 222167 Frekvenca
0 Levo 10
1 1 6
2 2 8
3 3 13
4 4 25
5 5 72
6 6 47
7 7 62
8 8 92
9 9 62
10 Desno 79
98 Ne poznam 78
99 Ne vem, b.o. 448
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V510F levo-desno NSI v5.10 Sedaj pa vas prosim, da s pomočjo iste lestvice, kjer 0 pomeni levico, 10 pa desnico poveste, kam bi uvrstili posamezne politične stranke? Kam bi torej uvrstili naslednje stranke? (v vsaki vrsti en odgovor)

f) Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka (NSI)

Vrednost 223166 Frekvenca
0 Levo 11
1 1 11
2 2 22
3 3 23
4 4 20
5 5 45
6 6 30
7 7 31
8 8 85
9 9 70
10 Desno 117
98 Ne poznam 82
99 Ne vem, b.o. 455
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V510G levo-desno ZLSD v5.10 Sedaj pa vas prosim, da s pomočjo iste lestvice, kjer 0 pomeni levico, 10 pa desnico poveste, kam bi uvrstili posamezne politične stranke? Kam bi torej uvrstili naslednje stranke? (v vsaki vrsti en odgovor)

g) Združena lista socialnih demokratov (ZLSD)

Vrednost 224165 Frekvenca
0 Levo 55
1 1 58
2 2 67
3 3 67
4 4 72
5 5 81
6 6 21
7 7 16
8 8 17
9 9 3
10 Desno 15
98 Ne poznam 82
99 Ne vem, b.o. 448
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V511 Ali stranke v DZ zastopajo interese ljudi vašega sloja?

v5.11 Ali menite, da stranke v državnem zboru zastopajo interese skupine oz. sloja ljudi, ki mu tudi vi pripadate? (en odgovor)

Vrednost 225164 Frekvenca
1 da, zastopajo v veliki meri 76
2 le deloma zastopajo 609
3 ne, sploh ne zastopajo 180
9 ne vem, b.o. 137
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
865 137

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V512 Oktobra 2004 je volil...

v5.12 Kako ste ravnali ob zadnjih volitvah v Državni zbor lani oktobra (2004)? Ali ste volili? (Če da) Za katero stranko oz. kandidata katere stranke ste volili? (en odgovor)

Vrednost 226163 Frekvenca
1 Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DESUS) 15
2 Liberalna demokracija Slovenije (LDS) 116
3 SLS - Slovenska ljudska stranka (SLS) 32
4 Slovenska nacionalna stranka (SNS) 33
5 Slovenska demokratska stranka (SDS) 211
6 Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka (NSI) 25
7 Združena lista socialnih demokratov (ZLSD) 53
96 druga stranka 23
97 ne vem, se ne spomnim 134
98 nisem volil, volila 262
99 b.o. 98
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V513 Leta 2000 je volil...

v5.13 In kako ste ravnali ob volitvah v Državni zbor leta 2000? Ali ste tedaj volili? (Če da) Se morda spomnite, za katero stranko oz. kandidata katere stranke ste volili? (en odgovor)

Vrednost 227162 Frekvenca
1 Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DESUS) 9
2 Liberalna demokracija Slovenije (LDS) 187
3 SLS - Slovenska ljudska stranka (SLS) 32
4 Slovenska nacionalna stranka (SNS) 25
5 Socialdemokratska stranka Slovenije (SDS) 94
6 Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka (NSI) 19
7 Združena lista socialnih demokratov (ZLSD) 44
8 Stranka mladih Slovenije (SMS) 10
96 druge stranke 3
97 ne vem, koga sem volil, se ne spomnim 277
98 nisem volil/volila 226
99 b.o. 76
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V514 Na predsedniških volitvah leta 2002 je volil...

v5.14 Ali ste se udeležili drugega kroga volitev predsednika republike decembra leta 2002? Ali ste glasovali... (en odgovor)

Vrednost 228161 Frekvenca
1 za Barbaro Brezigar ali 185
2 za Janeza Drnovška 414
8 se ne spomni 172
9 se ni udeležil volitev 231
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V515 Stranka, za katero v nobenem primeru ne bi glasovali?

v5.15 V slovenskem Državnem zboru je sedaj zastopanih sedem strank. Ali je med njimi kakšna, za katero vi v nobenem primeru ne bi glasovali? (en odgovor)

Vrednost 229160 Frekvenca
1 Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DESUS) 71
2 Liberalna demokracija Slovenije (LDS) 85
3 SLS - Slovenska ljudska stranka (SLS) 26
4 Slovenska nacionalna stranka (SNS) 109
5 Slovenska demokratska stranka (SDS) 22
6 Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka (NSI) 159
7 Združena lista socialnih demokratov (ZLSD) 29
98 take stranke ni 207
99 ne vem, b.o. 294
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V516_A1 delavcev v podjetjih v5.16 Navedli vam bomo nekatere družbene sloje oz. skupine. Povejte nam,katera politična stranka najbolj zastopa interese posamezne skupine ali sloja. Katera stranka po vašem mnenju najbolj zastopa interese...

a1) delavcev v tovarnah, v podjetjih (prva navedba)

Vrednost 230159 Frekvenca
1 Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DESUS) 6
2 Liberalna demokracija Slovenije (LDS) 65
3 SLS - Slovenska ljudska stranka (SLS) 16
4 Slovenska nacionalna stranka (SNS) 12
5 Slovenska demokratska stranka (SDS) 120
6 Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka (NSI) 9
7 Združena lista socialnih demokratov (ZLSD) 72
8 AS - Aktivna Slovenija 1
9 SJN - Slovenija je naša 0
10 SMS - Stranka mladih Slovenije 0
11 Zeleni Slovenije 0
12 Junijska lista 0
13 Za podjetno Slovenijo 0
14 Glas žensk Slovenije(GŽS), Zveza za Primorsko (ZZP), 0
66 druga stranka 0
88 nobena stranka 148
99 ne vem, b.o. 553
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V516_A2 delavcev v podjetjih v5.16 Navedli vam bomo nekatere družbene sloje oz. skupine. Povejte nam,katera politična stranka najbolj zastopa interese posamezne skupine ali sloja. Katera stranka po vašem mnenju najbolj zastopa interese...

a2) delavcev v tovarnah, v podjetjih (druga navedba)

Vrednost 231158 Frekvenca
1 Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DESUS) 10
2 Liberalna demokracija Slovenije (LDS) 33
3 SLS - Slovenska ljudska stranka (SLS) 29
4 Slovenska nacionalna stranka (SNS) 12
5 Slovenska demokratska stranka (SDS) 32
6 Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka (NSI) 25
7 Združena lista socialnih demokratov (ZLSD) 28
8 AS - Aktivna Slovenija 1
9 SJN - Slovenija je naša 0
10 SMS - Stranka mladih Slovenije 0
11 Zeleni Slovenije 0
12 Junijska lista 0
13 Za podjetno Slovenijo 0
14 Glas žensk Slovenije(GŽS), Zveza za Primorsko (ZZP), 0
66 druga stranka 0
88 nobena stranka 124
99 ne vem, b.o. 708
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V516_B1 državnih uradnikov v5.16 Navedli vam bomo nekatere družbene sloje oz. skupine. Povejte nam,katera politična stranka najbolj zastopa interese posamezne skupine ali sloja. Katera stranka po vašem mnenju najbolj zastopa interese...

b1) državnih uradnikov (prva navedba)

Vrednost 232157 Frekvenca
1 Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DESUS) 4
2 Liberalna demokracija Slovenije (LDS) 159
3 SLS - Slovenska ljudska stranka (SLS) 11
4 Slovenska nacionalna stranka (SNS) 6
5 Slovenska demokratska stranka (SDS) 70
6 Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka (NSI) 8
7 Združena lista socialnih demokratov (ZLSD) 17
8 AS - Aktivna Slovenija 1
9 SJN - Slovenija je naša 0
10 SMS - Stranka mladih Slovenije 0
11 Zeleni Slovenije 0
12 Junijska lista 0
13 Za podjetno Slovenijo 0
14 Glas žensk Slovenije(GŽS), Zveza za Primorsko (ZZP), 0
66 druga stranka 0
88 nobena stranka 105
99 ne vem, b.o. 621
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V516_B2 državnih uradnikov v5.16 Navedli vam bomo nekatere družbene sloje oz. skupine. Povejte nam,katera politična stranka najbolj zastopa interese posamezne skupine ali sloja. Katera stranka po vašem mnenju najbolj zastopa interese...

b2) državnih uradnikov (druga navedba)

Vrednost 233156 Frekvenca
1 Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DESUS) 2
2 Liberalna demokracija Slovenije (LDS) 26
3 SLS - Slovenska ljudska stranka (SLS) 10
4 Slovenska nacionalna stranka (SNS) 6
5 Slovenska demokratska stranka (SDS) 37
6 Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka (NSI) 16
7 Združena lista socialnih demokratov (ZLSD) 31
8 AS - Aktivna Slovenija 0
9 SJN - Slovenija je naša 1
10 SMS - Stranka mladih Slovenije 0
11 Zeleni Slovenije 0
12 Junijska lista 0
13 Za podjetno Slovenijo 0
14 Glas žensk Slovenije(GŽS), Zveza za Primorsko (ZZP), 0
66 druga stranka 0
88 nobena stranka 101
99 ne vem, b.o. 772
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V516_C1 upokojencev v5.16 Navedli vam bomo nekatere družbene sloje oz. skupine. Povejte nam,katera politična stranka najbolj zastopa interese posamezne skupine ali sloja. Katera stranka po vašem mnenju najbolj zastopa interese...

c1) upokojencev kmetov(prva navedba)

Vrednost 234155 Frekvenca
1 Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DESUS) 409
2 Liberalna demokracija Slovenije (LDS) 7
3 SLS - Slovenska ljudska stranka (SLS) 6
4 Slovenska nacionalna stranka (SNS) 1
5 Slovenska demokratska stranka (SDS) 19
6 Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka (NSI) 4
7 Združena lista socialnih demokratov (ZLSD) 7
8 AS - Aktivna Slovenija 0
9 SJN - Slovenija je naša 0
10 SMS - Stranka mladih Slovenije 0
11 Zeleni Slovenije 0
12 Junijska lista 0
13 Za podjetno Slovenijo 0
14 Glas žensk Slovenije(GŽS), Zveza za Primorsko (ZZP), 0
66 druga stranka 0
88 nobena stranka 69
99 ne vem, b.o. 480
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V516_C2 upokojencev v5.16 Navedli vam bomo nekatere družbene sloje oz. skupine. Povejte nam,katera politična stranka najbolj zastopa interese posamezne skupine ali sloja. Katera stranka po vašem mnenju najbolj zastopa interese...

c2) upokojencev kmetov (druga navedba)

Vrednost 235154 Frekvenca
1 Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DESUS) 15
2 Liberalna demokracija Slovenije (LDS) 28
3 SLS - Slovenska ljudska stranka (SLS) 19
4 Slovenska nacionalna stranka (SNS) 5
5 Slovenska demokratska stranka (SDS) 36
6 Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka (NSI) 19
7 Združena lista socialnih demokratov (ZLSD) 28
8 AS - Aktivna Slovenija 0
9 SJN - Slovenija je naša 0
10 SMS - Stranka mladih Slovenije 0
11 Zeleni Slovenije 0
12 Junijska lista 0
13 Za podjetno Slovenijo 0
14 Glas žensk Slovenije(GŽS), Zveza za Primorsko (ZZP), 0
66 druga stranka 0
88 nobena stranka 95
99 ne vem, b.o. 757
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V516_D1 prebivalcev podeželja v5.16 Navedli vam bomo nekatere družbene sloje oz. skupine. Povejte nam,katera politična stranka najbolj zastopa interese posamezne skupine ali sloja. Katera stranka po vašem mnenju najbolj zastopa interese...

d1) prebivalcev podeželja (prva navedba)

Vrednost 236153 Frekvenca
1 Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DESUS) 7
2 Liberalna demokracija Slovenije (LDS) 10
3 SLS - Slovenska ljudska stranka (SLS) 301
4 Slovenska nacionalna stranka (SNS) 11
5 Slovenska demokratska stranka (SDS) 32
6 Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka (NSI) 23
7 Združena lista socialnih demokratov (ZLSD) 12
8 AS - Aktivna Slovenija 0
9 SJN - Slovenija je naša 0
10 SMS - Stranka mladih Slovenije 0
11 Zeleni Slovenije 0
12 Junijska lista 0
13 Za podjetno Slovenijo 0
14 Glas žensk Slovenije(GŽS), Zveza za Primorsko (ZZP), 0
66 druga stranka 0
88 nobena stranka 80
99 ne vem, b.o. 526
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V516_D2 prebivalcev podeželja v5.16 Navedli vam bomo nekatere družbene sloje oz. skupine. Povejte nam,katera politična stranka najbolj zastopa interese posamezne skupine ali sloja. Katera stranka po vašem mnenju najbolj zastopa interese...

d2) prebivalcev podeželja (druga navedba)

Vrednost 237152 Frekvenca
1 Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DESUS) 4
2 Liberalna demokracija Slovenije (LDS) 8
3 SLS - Slovenska ljudska stranka (SLS) 18
4 Slovenska nacionalna stranka (SNS) 17
5 Slovenska demokratska stranka (SDS) 39
6 Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka (NSI) 51
7 Združena lista socialnih demokratov (ZLSD) 19
8 AS - Aktivna Slovenija 0
9 SJN - Slovenija je naša 0
10 SMS - Stranka mladih Slovenije 0
11 Zeleni Slovenije 0
12 Junijska lista 0
13 Za podjetno Slovenijo 0
14 Glas žensk Slovenije(GŽS), Zveza za Primorsko (ZZP), 0
66 druga stranka 0
88 nobena stranka 98
99 ne vem, b.o. 748
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V516_E1 delničarjev, lastnikov v5.16 Navedli vam bomo nekatere družbene sloje oz. skupine. Povejte nam,katera politična stranka najbolj zastopa interese posamezne skupine ali sloja. Katera stranka po vašem mnenju najbolj zastopa interese...

e1) delničarjev, lastnikov, menedžerjev (prva navedba)

Vrednost 238151 Frekvenca
1 Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DESUS) 3
2 Liberalna demokracija Slovenije (LDS) 194
3 SLS - Slovenska ljudska stranka (SLS) 10
4 Slovenska nacionalna stranka (SNS) 8
5 Slovenska demokratska stranka (SDS) 46
6 Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka (NSI) 13
7 Združena lista socialnih demokratov (ZLSD) 10
8 AS - Aktivna Slovenija 0
9 SJN - Slovenija je naša 0
10 SMS - Stranka mladih Slovenije 0
11 Zeleni Slovenije 0
12 Junijska lista 0
13 Za podjetno Slovenijo 0
14 Glas žensk Slovenije(GŽS), Zveza za Primorsko (ZZP), 0
66 druga stranka 0
88 nobena stranka 83
99 ne vem, b.o. 635
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V516_E2 delničarjev, lastnikov v5.16 Navedli vam bomo nekatere družbene sloje oz. skupine. Povejte nam,katera politična stranka najbolj zastopa interese posamezne skupine ali sloja. Katera stranka po vašem mnenju najbolj zastopa interese...

e2) delničarjev, lastnikov, menedžerjev (druga navedba)

Vrednost 239150 Frekvenca
1 Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DESUS) 0
2 Liberalna demokracija Slovenije (LDS) 22
3 SLS - Slovenska ljudska stranka (SLS) 9
4 Slovenska nacionalna stranka (SNS) 7
5 Slovenska demokratska stranka (SDS) 40
6 Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka (NSI) 13
7 Združena lista socialnih demokratov (ZLSD) 46
8 AS - Aktivna Slovenija 0
9 SJN - Slovenija je naša 0
10 SMS - Stranka mladih Slovenije 0
11 Zeleni Slovenije 0
12 Junijska lista 0
13 Za podjetno Slovenijo 0
14 Glas žensk Slovenije(GŽS), Zveza za Primorsko (ZZP), 0
66 druga stranka 1
88 nobena stranka 83
99 ne vem, b.o. 781
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V516_F1 mladih ljudi v5.16 Navedli vam bomo nekatere družbene sloje oz. skupine. Povejte nam,katera politična stranka najbolj zastopa interese posamezne skupine ali sloja. Katera stranka po vašem mnenju najbolj zastopa interese...

f1) mladih ljudi (prva navedba)

Vrednost 240149 Frekvenca
1 Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DESUS) 6
2 Liberalna demokracija Slovenije (LDS) 47
3 SLS - Slovenska ljudska stranka (SLS) 12
4 Slovenska nacionalna stranka (SNS) 22
5 Slovenska demokratska stranka (SDS) 49
6 Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka (NSI) 22
7 Združena lista socialnih demokratov (ZLSD) 64
8 AS - Aktivna Slovenija 8
9 SJN - Slovenija je naša 0
10 SMS - Stranka mladih Slovenije 21
11 Zeleni Slovenije 0
12 Junijska lista 0
13 Za podjetno Slovenijo 0
14 Glas žensk Slovenije(GŽS), Zveza za Primorsko (ZZP), 0
66 druga stranka 1
88 nobena stranka 146
99 ne vem, b.o. 604
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V516_F2 mladih ljudi v5.16 Navedli vam bomo nekatere družbene sloje oz. skupine. Povejte nam,katera politična stranka najbolj zastopa interese posamezne skupine ali sloja. Katera stranka po vašem mnenju najbolj zastopa interese...

f2) mladih ljudi (druga navedba)

Vrednost 241148 Frekvenca
1 Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DESUS) 1
2 Liberalna demokracija Slovenije (LDS) 33
3 SLS - Slovenska ljudska stranka (SLS) 4
4 Slovenska nacionalna stranka (SNS) 13
5 Slovenska demokratska stranka (SDS) 30
6 Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka (NSI) 11
7 Združena lista socialnih demokratov (ZLSD) 22
8 AS - Aktivna Slovenija 0
9 SJN - Slovenija je naša 0
10 SMS - Stranka mladih Slovenije 3
11 Zeleni Slovenije 0
12 Junijska lista 0
13 Za podjetno Slovenijo 0
14 Glas žensk Slovenije(GŽS), Zveza za Primorsko (ZZP), 0
66 druga stranka 1
88 nobena stranka 127
99 ne vem, b.o. 757
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V516_G1 prebivalcev večjih mest v5.16 Navedli vam bomo nekatere družbene sloje oz. skupine. Povejte nam,katera politična stranka najbolj zastopa interese posamezne skupine ali sloja. Katera stranka po vašem mnenju najbolj zastopa interese...

g1) prebivalcev večjih mest (prva navedba)

Vrednost 242147 Frekvenca
1 Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DESUS) 4
2 Liberalna demokracija Slovenije (LDS) 146
3 SLS - Slovenska ljudska stranka (SLS) 5
4 Slovenska nacionalna stranka (SNS) 6
5 Slovenska demokratska stranka (SDS) 55
6 Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka (NSI) 3
7 Združena lista socialnih demokratov (ZLSD) 18
8 AS - Aktivna Slovenija 0
9 SJN - Slovenija je naša 0
10 SMS - Stranka mladih Slovenije 0
11 Zeleni Slovenije 0
12 Junijska lista 0
13 Za podjetno Slovenijo 0
14 Glas žensk Slovenije(GŽS), Zveza za Primorsko (ZZP), 0
66 druga stranka 0
88 nobena stranka 115
99 ne vem, b.o. 650
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V516_G2 prebivalcev večjih mest v5.16 Navedli vam bomo nekatere družbene sloje oz. skupine. Povejte nam,katera politična stranka najbolj zastopa interese posamezne skupine ali sloja. Katera stranka po vašem mnenju najbolj zastopa interese...

g2) prebivalcev večjih mest (druga navedba)

Vrednost 243146 Frekvenca
1 Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DESUS) 5
2 Liberalna demokracija Slovenije (LDS) 26
3 SLS - Slovenska ljudska stranka (SLS) 9
4 Slovenska nacionalna stranka (SNS) 8
5 Slovenska demokratska stranka (SDS) 29
6 Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka (NSI) 9
7 Združena lista socialnih demokratov (ZLSD) 40
8 AS - Aktivna Slovenija 0
9 SJN - Slovenija je naša 0
10 SMS - Stranka mladih Slovenije 1
11 Zeleni Slovenije 0
12 Junijska lista 0
13 Za podjetno Slovenijo 0
14 Glas žensk Slovenije(GŽS), Zveza za Primorsko (ZZP), 0
66 druga stranka 0
88 nobena stranka 98
99 ne vem, b.o. 777
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V516_H1 učiteljev, profesorjev... v5.16 Navedli vam bomo nekatere družbene sloje oz. skupine. Povejte nam,katera politična stranka najbolj zastopa interese posamezne skupine ali sloja. Katera stranka po vašem mnenju najbolj zastopa interese...

h1) učiteljev, profesorjev, zdravnikov,kulturnihdelavcev ipd. (prva navedba)

Vrednost 244145 Frekvenca
1 Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DESUS) 7
2 Liberalna demokracija Slovenije (LDS) 100
3 SLS - Slovenska ljudska stranka (SLS) 8
4 Slovenska nacionalna stranka (SNS) 4
5 Slovenska demokratska stranka (SDS) 71
6 Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka (NSI) 8
7 Združena lista socialnih demokratov (ZLSD) 35
8 AS - Aktivna Slovenija 1
9 SJN - Slovenija je naša 1
10 SMS - Stranka mladih Slovenije 0
11 Zeleni Slovenije 0
12 Junijska lista 0
13 Za podjetno Slovenijo 0
14 Glas žensk Slovenije(GŽS), Zveza za Primorsko (ZZP), 0
66 druga stranka 0
88 nobena stranka 121
99 ne vem, b.o. 646
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V516_H2 učiteljev, profesorjev... v5.16 Navedli vam bomo nekatere družbene sloje oz. skupine. Povejte nam,katera politična stranka najbolj zastopa interese posamezne skupine ali sloja. Katera stranka po vašem mnenju najbolj zastopa interese...

h2) učiteljev, profesorjev, zdravnikov,kulturnihdelavcev ipd. (druga navedba)

Vrednost 245144 Frekvenca
1 Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DESUS) 3
2 Liberalna demokracija Slovenije (LDS) 33
3 SLS - Slovenska ljudska stranka (SLS) 3
4 Slovenska nacionalna stranka (SNS) 5
5 Slovenska demokratska stranka (SDS) 30
6 Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka (NSI) 11
7 Združena lista socialnih demokratov (ZLSD) 33
8 AS - Aktivna Slovenija 0
9 SJN - Slovenija je naša 0
10 SMS - Stranka mladih Slovenije 0
11 Zeleni Slovenije 0
12 Junijska lista 0
13 Za podjetno Slovenijo 0
14 Glas žensk Slovenije(GŽS), Zveza za Primorsko (ZZP), 0
66 druga stranka 0
88 nobena stranka 98
99 ne vem, b.o. 786
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V517_A1 zagotavljanje zaposlovanja v5.17 In katera stranka se najbolj zavzema za reševanje naslednjih problemov oz. je za te reševanje teh problemov najbolj zavzeta, kompetentna

a1) zagotavljanje zaposlovanja (prva navedba)

Vrednost 246143 Frekvenca
1 Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DESUS) 5
2 Liberalna demokracija Slovenije (LDS) 78
3 SLS - Slovenska ljudska stranka (SLS) 15
4 Slovenska nacionalna stranka (SNS) 12
5 Slovenska demokratska stranka (SDS) 131
6 Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka (NSI) 10
7 Združena lista socialnih demokratov (ZLSD) 46
8 AS - Aktivna Slovenija 1
9 SJN - Slovenija je naša 0
10 SMS - Stranka mladih Slovenije 0
11 Zeleni Slovenije 0
12 Junijska lista 0
13 Za podjetno Slovenijo 0
14 Glas žensk Slovenije(GŽS), Zveza za Primorsko (ZZP), 0
66 druga stranka 0
88 nobena stranka 115
99 ne vem, b.o. 589
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V517_A2 zagotavljanje zaposlovanja v5.17 In katera stranka se najbolj zavzema za reševanje naslednjih problemov oz. je za te reševanje teh problemov najbolj zavzeta, kompetentna

a2) zagotavljanje zaposlovanja (druga navedba)

Vrednost 247142 Frekvenca
1 Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DESUS) 4
2 Liberalna demokracija Slovenije (LDS) 39
3 SLS - Slovenska ljudska stranka (SLS) 16
4 Slovenska nacionalna stranka (SNS) 8
5 Slovenska demokratska stranka (SDS) 37
6 Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka (NSI) 22
7 Združena lista socialnih demokratov (ZLSD) 33
8 AS - Aktivna Slovenija 2
9 SJN - Slovenija je naša 0
10 SMS - Stranka mladih Slovenije 0
11 Zeleni Slovenije 0
12 Junijska lista 0
13 Za podjetno Slovenijo 0
14 Glas žensk Slovenije(GŽS), Zveza za Primorsko (ZZP), 0
66 druga stranka 0
88 nobena stranka 102
99 ne vem, b.o. 739
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V517_B1 dostopnost in razvoj izobraževanja v5.17 In katera stranka se najbolj zavzema za reševanje naslednjih problemov oz. je za te reševanje teh problemov najbolj zavzeta, kompetentna

b1) dostopnost in razvoj izobraževanja (prva navedba)

Vrednost 248141 Frekvenca
1 Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DESUS) 3
2 Liberalna demokracija Slovenije (LDS) 113
3 SLS - Slovenska ljudska stranka (SLS) 14
4 Slovenska nacionalna stranka (SNS) 4
5 Slovenska demokratska stranka (SDS) 104
6 Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka (NSI) 4
7 Združena lista socialnih demokratov (ZLSD) 36
8 AS - Aktivna Slovenija 0
9 SJN - Slovenija je naša 0
10 SMS - Stranka mladih Slovenije 1
11 Zeleni Slovenije 0
12 Junijska lista 0
13 Za podjetno Slovenijo 0
14 Glas žensk Slovenije(GŽS), Zveza za Primorsko (ZZP), 0
66 druga stranka 0
88 nobena stranka 99
99 ne vem, b.o. 624
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V517_B2 dostopnost in razvoj izobraževanja v5.17 In katera stranka se najbolj zavzema za reševanje naslednjih problemov oz. je za te reševanje teh problemov najbolj zavzeta, kompetentna

b2) dostopnost in razvoj izobraževanja (druga navedba)

Vrednost 249140 Frekvenca
1 Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DESUS) 0
2 Liberalna demokracija Slovenije (LDS) 33
3 SLS - Slovenska ljudska stranka (SLS) 15
4 Slovenska nacionalna stranka (SNS) 14
5 Slovenska demokratska stranka (SDS) 35
6 Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka (NSI) 15
7 Združena lista socialnih demokratov (ZLSD) 36
8 AS - Aktivna Slovenija 1
9 SJN - Slovenija je naša 0
10 SMS - Stranka mladih Slovenije 0
11 Zeleni Slovenije 0
12 Junijska lista 0
13 Za podjetno Slovenijo 0
14 Glas žensk Slovenije(GŽS), Zveza za Primorsko (ZZP), 0
66 druga stranka 0
88 nobena stranka 92
99 ne vem, b.o. 761
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V517_C1 gospodarski razvoj v5.17 In katera stranka se najbolj zavzema za reševanje naslednjih problemov oz. je za te reševanje teh problemov najbolj zavzeta, kompetentna

c1) gospodarski razvoj(prva navedba)

Vrednost 250139 Frekvenca
1 Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DESUS) 6
2 Liberalna demokracija Slovenije (LDS) 117
3 SLS - Slovenska ljudska stranka (SLS) 11
4 Slovenska nacionalna stranka (SNS) 8
5 Slovenska demokratska stranka (SDS) 137
6 Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka (NSI) 7
7 Združena lista socialnih demokratov (ZLSD) 33
8 AS - Aktivna Slovenija 0
9 SJN - Slovenija je naša 0
10 SMS - Stranka mladih Slovenije 0
11 Zeleni Slovenije 0
12 Junijska lista 0
13 Za podjetno Slovenijo 0
14 Glas žensk Slovenije(GŽS), Zveza za Primorsko (ZZP), 0
66 druga stranka 0
88 nobena stranka 89
99 ne vem, b.o. 594
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V517_C2 gospodarski razvoj v5.17 In katera stranka se najbolj zavzema za reševanje naslednjih problemov oz. je za te reševanje teh problemov najbolj zavzeta, kompetentna

c2) gospodarski razvoj (druga navedba)

Vrednost 251138 Frekvenca
1 Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DESUS) 5
2 Liberalna demokracija Slovenije (LDS) 39
3 SLS - Slovenska ljudska stranka (SLS) 12
4 Slovenska nacionalna stranka (SNS) 15
5 Slovenska demokratska stranka (SDS) 48
6 Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka (NSI) 29
7 Združena lista socialnih demokratov (ZLSD) 34
8 AS - Aktivna Slovenija 0
9 SJN - Slovenija je naša 0
10 SMS - Stranka mladih Slovenije 0
11 Zeleni Slovenije 0
12 Junijska lista 0
13 Za podjetno Slovenijo 0
14 Glas žensk Slovenije(GŽS), Zveza za Primorsko (ZZP), 0
66 druga stranka 0
88 nobena stranka 85
99 ne vem, b.o. 735
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V517_D1 pravno državo in razvoj demokracije v5.17 In katera stranka se najbolj zavzema za reševanje naslednjih problemov oz. je za te reševanje teh problemov najbolj zavzeta, kompetentna

d1) pravno državo in razvoj demokracije (prva navedba)

Vrednost 252137 Frekvenca
1 Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DESUS) 6
2 Liberalna demokracija Slovenije (LDS) 94
3 SLS - Slovenska ljudska stranka (SLS) 7
4 Slovenska nacionalna stranka (SNS) 12
5 Slovenska demokratska stranka (SDS) 132
6 Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka (NSI) 6
7 Združena lista socialnih demokratov (ZLSD) 40
8 AS - Aktivna Slovenija 0
9 SJN - Slovenija je naša 0
10 SMS - Stranka mladih Slovenije 0
11 Zeleni Slovenije 0
12 Junijska lista 0
13 Za podjetno Slovenijo 0
14 Glas žensk Slovenije(GŽS), Zveza za Primorsko (ZZP), 0
66 druga stranka 0
88 nobena stranka 85
99 ne vem, b.o. 620
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V517_D2 pravno državo in razvoj demokracije v5.17 In katera stranka se najbolj zavzema za reševanje naslednjih problemov oz. je za te reševanje teh problemov najbolj zavzeta, kompetentna

d2) pravno državo in razvoj demokracije (druga navedba)

Vrednost 253136 Frekvenca
1 Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DESUS) 3
2 Liberalna demokracija Slovenije (LDS) 33
3 SLS - Slovenska ljudska stranka (SLS) 16
4 Slovenska nacionalna stranka (SNS) 14
5 Slovenska demokratska stranka (SDS) 43
6 Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka (NSI) 20
7 Združena lista socialnih demokratov (ZLSD) 30
8 AS - Aktivna Slovenija 0
9 SJN - Slovenija je naša 0
10 SMS - Stranka mladih Slovenije 0
11 Zeleni Slovenije 0
12 Junijska lista 0
13 Za podjetno Slovenijo 0
14 Glas žensk Slovenije(GŽS), Zveza za Primorsko (ZZP), 0
66 druga stranka 0
88 nobena stranka 80
99 ne vem, b.o. 763
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V517_E1 uveljavljanje Slo v Evropi in svetu v5.17 In katera stranka se najbolj zavzema za reševanje naslednjih problemov oz. je za te reševanje teh problemov najbolj zavzeta, kompetentna

e1) uveljavljanje Slovenije v Evropi in svetu (prva navedba)

Vrednost 254135 Frekvenca
1 Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DESUS) 4
2 Liberalna demokracija Slovenije (LDS) 142
3 SLS - Slovenska ljudska stranka (SLS) 11
4 Slovenska nacionalna stranka (SNS) 11
5 Slovenska demokratska stranka (SDS) 106
6 Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka (NSI) 17
7 Združena lista socialnih demokratov (ZLSD) 39
8 AS - Aktivna Slovenija 0
9 SJN - Slovenija je naša 0
10 SMS - Stranka mladih Slovenije 0
11 Zeleni Slovenije 0
12 Junijska lista 0
13 Za podjetno Slovenijo 0
14 Glas žensk Slovenije(GŽS), Zveza za Primorsko (ZZP), 0
66 druga stranka 0
88 nobena stranka 68
99 ne vem, b.o. 604
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V517_E2 uveljavljanje Slo v Evropi in svetu v5.17 In katera stranka se najbolj zavzema za reševanje naslednjih problemov oz. je za te reševanje teh problemov najbolj zavzeta, kompetentna

e2) uveljavljanje Slovenije v Evropi in svetu (druga navedba)

Vrednost 255134 Frekvenca
1 Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DESUS) 1
2 Liberalna demokracija Slovenije (LDS) 44
3 SLS - Slovenska ljudska stranka (SLS) 15
4 Slovenska nacionalna stranka (SNS) 7
5 Slovenska demokratska stranka (SDS) 59
6 Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka (NSI) 19
7 Združena lista socialnih demokratov (ZLSD) 39
8 AS - Aktivna Slovenija 0
9 SJN - Slovenija je naša 1
10 SMS - Stranka mladih Slovenije 0
11 Zeleni Slovenije 0
12 Junijska lista 0
13 Za podjetno Slovenijo 0
14 Glas žensk Slovenije(GŽS), Zveza za Primorsko (ZZP), 0
66 druga stranka 0
88 nobena stranka 66
99 ne vem, b.o. 751
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V517_F1 dostopnost in razvoj zdravstva v5.17 In katera stranka se najbolj zavzema za reševanje naslednjih problemov oz. je za te reševanje teh problemov najbolj zavzeta, kompetentna

f1) dostopnost in razvoj zdravstva (prva navedba)

Vrednost 256133 Frekvenca
1 Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DESUS) 23
2 Liberalna demokracija Slovenije (LDS) 72
3 SLS - Slovenska ljudska stranka (SLS) 5
4 Slovenska nacionalna stranka (SNS) 6
5 Slovenska demokratska stranka (SDS) 99
6 Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka (NSI) 12
7 Združena lista socialnih demokratov (ZLSD) 33
8 AS - Aktivna Slovenija 0
9 SJN - Slovenija je naša 0
10 SMS - Stranka mladih Slovenije 0
11 Zeleni Slovenije 0
12 Junijska lista 0
13 Za podjetno Slovenijo 0
14 Glas žensk Slovenije(GŽS), Zveza za Primorsko (ZZP), 0
66 druga stranka 0
88 nobena stranka 99
99 ne vem, b.o. 653
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V517_F2 dostopnost in razvoj zdravstva v5.17 In katera stranka se najbolj zavzema za reševanje naslednjih problemov oz. je za te reševanje teh problemov najbolj zavzeta, kompetentna

f2) dostopnost in razvoj zdravstva (druga navedba)

Vrednost 257132 Frekvenca
1 Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DESUS) 11
2 Liberalna demokracija Slovenije (LDS) 28
3 SLS - Slovenska ljudska stranka (SLS) 17
4 Slovenska nacionalna stranka (SNS) 6
5 Slovenska demokratska stranka (SDS) 21
6 Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka (NSI) 17
7 Združena lista socialnih demokratov (ZLSD) 33
8 AS - Aktivna Slovenija 0
9 SJN - Slovenija je naša 0
10 SMS - Stranka mladih Slovenije 0
11 Zeleni Slovenije 0
12 Junijska lista 0
13 Za podjetno Slovenijo 0
14 Glas žensk Slovenije(GŽS), Zveza za Primorsko (ZZP), 0
66 druga stranka 0
88 nobena stranka 87
99 ne vem, b.o. 782
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V517_G1 uveljavljanje nacionalnih interesov v5.17 In katera stranka se najbolj zavzema za reševanje naslednjih problemov oz. je za te reševanje teh problemov najbolj zavzeta, kompetentna

g1) uveljavljanje nacionalnih interesov (prva navedba)

Vrednost 258131 Frekvenca
1 Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DESUS) 0
2 Liberalna demokracija Slovenije (LDS) 39
3 SLS - Slovenska ljudska stranka (SLS) 8
4 Slovenska nacionalna stranka (SNS) 169
5 Slovenska demokratska stranka (SDS) 63
6 Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka (NSI) 14
7 Združena lista socialnih demokratov (ZLSD) 22
8 AS - Aktivna Slovenija 0
9 SJN - Slovenija je naša 0
10 SMS - Stranka mladih Slovenije 0
11 Zeleni Slovenije 0
12 Junijska lista 0
13 Za podjetno Slovenijo 0
14 Glas žensk Slovenije(GŽS), Zveza za Primorsko (ZZP), 0
66 druga stranka 0
88 nobena stranka 82
99 ne vem, b.o. 605
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V517_G2 uveljavljanje nacionalnih interesov v5.17 In katera stranka se najbolj zavzema za reševanje naslednjih problemov oz. je za te reševanje teh problemov najbolj zavzeta, kompetentna

g2) uveljavljanje nacionalnih interesov (druga navedba)

Vrednost 259130 Frekvenca
1 Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DESUS) 5
2 Liberalna demokracija Slovenije (LDS) 19
3 SLS - Slovenska ljudska stranka (SLS) 14
4 Slovenska nacionalna stranka (SNS) 14
5 Slovenska demokratska stranka (SDS) 46
6 Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka (NSI) 19
7 Združena lista socialnih demokratov (ZLSD) 20
8 AS - Aktivna Slovenija 0
9 SJN - Slovenija je naša 0
10 SMS - Stranka mladih Slovenije 0
11 Zeleni Slovenije 0
12 Junijska lista 0
13 Za podjetno Slovenijo 0
14 Glas žensk Slovenije(GŽS), Zveza za Primorsko (ZZP), 0
66 druga stranka 0
88 nobena stranka 77
99 ne vem, b.o. 788
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V517_H1 zaščito okolja, ekologijo v5.17 In katera stranka se najbolj zavzema za reševanje naslednjih problemov oz. je za te reševanje teh problemov najbolj zavzeta, kompetentna

h1) zaščito okolja, ekologijo (prva navedba)

Vrednost 260129 Frekvenca
1 Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DESUS) 5
2 Liberalna demokracija Slovenije (LDS) 38
3 SLS - Slovenska ljudska stranka (SLS) 78
4 Slovenska nacionalna stranka (SNS) 9
5 Slovenska demokratska stranka (SDS) 54
6 Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka (NSI) 10
7 Združena lista socialnih demokratov (ZLSD) 30
8 AS - Aktivna Slovenija 0
9 SJN - Slovenija je naša 0
10 SMS - Stranka mladih Slovenije 0
11 Zeleni Slovenije 6
12 Junijska lista 0
13 Za podjetno Slovenijo 0
14 Glas žensk Slovenije(GŽS), Zveza za Primorsko (ZZP), 0
66 druga stranka 1
88 nobena stranka 126
99 ne vem, b.o. 645
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V517_H2 zaščito okolja, ekologijo v5.17 In katera stranka se najbolj zavzema za reševanje naslednjih problemov oz. je za te reševanje teh problemov najbolj zavzeta, kompetentna

h2) zaščito okolja, ekologijo (druga navedba)

Vrednost 261128 Frekvenca
1 Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DESUS) 3
2 Liberalna demokracija Slovenije (LDS) 16
3 SLS - Slovenska ljudska stranka (SLS) 19
4 Slovenska nacionalna stranka (SNS) 11
5 Slovenska demokratska stranka (SDS) 24
6 Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka (NSI) 14
7 Združena lista socialnih demokratov (ZLSD) 22
8 AS - Aktivna Slovenija 0
9 SJN - Slovenija je naša 0
10 SMS - Stranka mladih Slovenije 1
11 Zeleni Slovenije 1
12 Junijska lista 0
13 Za podjetno Slovenijo 0
14 Glas žensk Slovenije(GŽS), Zveza za Primorsko (ZZP), 0
66 druga stranka 0
88 nobena stranka 109
99 ne vem, b.o. 782
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V517_I1 kvaliteto življenja v5.17 In katera stranka se najbolj zavzema za reševanje naslednjih problemov oz. je za te reševanje teh problemov najbolj zavzeta, kompetentna

i1) kvaliteto življenja (prva navedba)

Vrednost 262127 Frekvenca
1 Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DESUS) 6
2 Liberalna demokracija Slovenije (LDS) 55
3 SLS - Slovenska ljudska stranka (SLS) 18
4 Slovenska nacionalna stranka (SNS) 10
5 Slovenska demokratska stranka (SDS) 90
6 Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka (NSI) 9
7 Združena lista socialnih demokratov (ZLSD) 40
8 AS - Aktivna Slovenija 1
9 SJN - Slovenija je naša 0
10 SMS - Stranka mladih Slovenije 0
11 Zeleni Slovenije 1
12 Junijska lista 0
13 Za podjetno Slovenijo 0
14 Glas žensk Slovenije(GŽS), Zveza za Primorsko (ZZP), 0
66 druga stranka 0
88 nobena stranka 125
99 ne vem, b.o. 647
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V517_I2 kvaliteto življenja v5.17 In katera stranka se najbolj zavzema za reševanje naslednjih problemov oz. je za te reševanje teh problemov najbolj zavzeta, kompetentna

i2) kvaliteto življenja (druga navedba)

Vrednost 263126 Frekvenca
1 Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DESUS) 5
2 Liberalna demokracija Slovenije (LDS) 35
3 SLS - Slovenska ljudska stranka (SLS) 15
4 Slovenska nacionalna stranka (SNS) 5
5 Slovenska demokratska stranka (SDS) 30
6 Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka (NSI) 19
7 Združena lista socialnih demokratov (ZLSD) 23
8 AS - Aktivna Slovenija 0
9 SJN - Slovenija je naša 0
10 SMS - Stranka mladih Slovenije 0
11 Zeleni Slovenije 0
12 Junijska lista 0
13 Za podjetno Slovenijo 0
14 Glas žensk Slovenije(GŽS), Zveza za Primorsko (ZZP), 0
66 druga stranka 0
88 nobena stranka 103
99 ne vem, b.o. 767
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V517_J1 preprečevanje korupcije in kriminala v5.17 In katera stranka se najbolj zavzema za reševanje naslednjih problemov oz. je za te reševanje teh problemov najbolj zavzeta, kompetentna

j1) preprečevanje korupcije in kriminala (prva navedba)

Vrednost 264125 Frekvenca
1 Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DESUS) 3
2 Liberalna demokracija Slovenije (LDS) 41
3 SLS - Slovenska ljudska stranka (SLS) 10
4 Slovenska nacionalna stranka (SNS) 24
5 Slovenska demokratska stranka (SDS) 130
6 Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka (NSI) 6
7 Združena lista socialnih demokratov (ZLSD) 24
8 AS - Aktivna Slovenija 0
9 SJN - Slovenija je naša 0
10 SMS - Stranka mladih Slovenije 0
11 Zeleni Slovenije 0
12 Junijska lista 0
13 Za podjetno Slovenijo 0
14 Glas žensk Slovenije(GŽS), Zveza za Primorsko (ZZP), 0
66 druga stranka 0
88 nobena stranka 121
99 ne vem, b.o. 643
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V517_J2 preprečevanje korupcije in kriminala v5.17 In katera stranka se najbolj zavzema za reševanje naslednjih problemov oz. je za te reševanje teh problemov najbolj zavzeta, kompetentna

j2) preprečevanje korupcije in kriminala (druga navedba)

Vrednost 265124 Frekvenca
1 Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DESUS) 0
2 Liberalna demokracija Slovenije (LDS) 14
3 SLS - Slovenska ljudska stranka (SLS) 15
4 Slovenska nacionalna stranka (SNS) 17
5 Slovenska demokratska stranka (SDS) 24
6 Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka (NSI) 30
7 Združena lista socialnih demokratov (ZLSD) 16
8 AS - Aktivna Slovenija 1
9 SJN - Slovenija je naša 0
10 SMS - Stranka mladih Slovenije 0
11 Zeleni Slovenije 0
12 Junijska lista 0
13 Za podjetno Slovenijo 0
14 Glas žensk Slovenije(GŽS), Zveza za Primorsko (ZZP), 0
66 druga stranka 0
88 nobena stranka 101
99 ne vem, b.o. 784
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V518_1R 1. najpomembnejši problem v Slo: v5.18 In katera dva od zgoraj navedenih problemov oz. področij se vam osebno zdita za Slovenijo najpomembnejša?

a)prvo področje

Vrednost 266123 Frekvenca
1 zagotavljanje zaposlovanja 362
2 dostopnost izobraževanja 45
3 gospodarski razvoj 153
4 pravna država 26
5 uveljavljanje Slo v Evropi 13
6 dostopnost zdravstva 62
7 uveljavljanje nac. interesov 6
8 zaščita okolja 25
9 kvaliteta življenja 54
10 preprečevanje korupcije,kriminala 68
0 ne vem, b.o. 188
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
814 188

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V518_2R 2. najpomembnejši problem v Slo: v5.18 In katera dva od zgoraj navedenih problemov oz. področij se vam osebno zdita za Slovenijo najpomembnejša?

b)drugo področje

Vrednost 267122 Frekvenca
0 ne vem, b.o. 208
1 zagotavljanje zaposlovanja 105
2 dostopnost izobraževanja 54
3 gospodarski razvoj 115
4 pravna država 65
5 uveljavljanje Slo v Evropi 49
6 dostopnost zdravstva 110
7 uveljavljanje nac. interesov 14
8 zaščita okolja 59
9 kvaliteta življenja 144
10 preprečevanje korupcije,kriminala 79
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V519A Med obstoječimi strankami v Slo ne najdem prave. v5.19 Navedli vam bomo nekaj trditev o strankah v Sloveniji, vi pa povejte, ali se z njimi strinjate, ali ne?

a) Mnogo ljudi med obstoječimi strankami v Sloveniji ne najde prave zase.(en odgovor)

Vrednost 268121 Frekvenca
1 V celoti se strinjam 281
2 2 213
3 3 239
4 4 77
5 Sploh se ne strinjam 80
9 Ne vem, b.o. 112
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
890 112

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V519B Zlahka se opredelim med obstoječimi strankami. v5.19 Navedli vam bomo nekaj trditev o strankah v Sloveniji, vi pa povejte, ali se z njimi strinjate, ali ne?

b) Sam osebno nimam težav, zlahka se opredelim med obstoječimi stran- kami za tisto, ki ustreza mojim pogledom in interesom. (en odgovor)

Vrednost 269120 Frekvenca
1 V celoti se strinjam 229
2 2 138
3 3 192
4 4 119
5 Sploh se ne strinjam 168
9 Ne vem, b.o. 156
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
846 156

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V519C V Slo je preveč strank. v5.19 Navedli vam bomo nekaj trditev o strankah v Sloveniji, vi pa povejte, ali se z njimi strinjate, ali ne?

c) V Sloveniji je preveč strank; sorodne stranke bi se morale združiti. (en odgovor)

Vrednost 270119 Frekvenca
1 V celoti se strinjam 364
2 2 209
3 3 155
4 4 59
5 Sploh se ne strinjam 84
9 Ne vem, b.o. 131
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
871 131

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V519D Slo bi potrebovala še povsem novo stranko. v5.19 Navedli vam bomo nekaj trditev o strankah v Sloveniji, vi pa povejte, ali se z njimi strinjate, ali ne?

d) Ob obstoječih strankah bi Slovenija potrebovala še povsem novo stranko. (en odgovor)

Vrednost 271118 Frekvenca
1 V celoti se strinjam 67
2 2 49
3 3 73
4 4 126
5 Sploh se ne strinjam 553
9 Ne vem, b.o. 134
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
868 134

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V519E Za stranke odločam vedno le pred volitvam.i v5.19 Navedli vam bomo nekaj trditev o strankah v Sloveniji, vi pa povejte, ali se z njimi strinjate, ali ne?

e) Osebno se za stranke odločam vedno le pred volitvami, zgolj glede na to, kaj ponujajo v svojih programih. (en odgovor)

Vrednost 272117 Frekvenca
1 V celoti se strinjam 199
2 2 139
3 3 165
4 4 123
5 Sploh se ne strinjam 230
9 Ne vem, b.o. 146
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
856 146

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V519F Vedno se odločam za isto stranko. v5.19 Navedli vam bomo nekaj trditev o strankah v Sloveniji, vi pa povejte, ali se z njimi strinjate, ali ne?

f) Vedno se odločam za isto stranko oz. isto politično usmeritev. (en odgovor)

Vrednost 273116 Frekvenca
1 V celoti se strinjam 222
2 2 150
3 3 144
4 4 127
5 Sploh se ne strinjam 206
9 Ne vem, b.o. 153
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
849 153

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V601A zmanjšati je treba vpliv sindikatov v6.01 V zadnjem času poteka razprava o tem, kako izboljšati konkurenčnost slovenskega gospodarstva doma in na tujem. Navedli vam bomo nekaj idej in predlogov iz te razprave, vi pa povejte, ali se vam zdijo sprejemljivi, ali ne? (en odgovor v vsaki vrsti)

a) zmanjšati je treba vpliv sindikatov pri določanju pravic zaposlenih

Vrednost 274115 Frekvenca
1 V celoti sprejemljivo 62
2 Delno sprejemljivo 201
3 V glavnem nesprejemljivo 275
4 V celoti nesprejemljivo 350
9 b.o. 114
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
888 114

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V601B zaposlenim več bremen za socialno varnost v6.01 V zadnjem času poteka razprava o tem, kako izboljšati konkurenčnost slovenskega gospodarstva doma in na tujem. Navedli vam bomo nekaj idej in predlogov iz te razprave, vi pa povejte, ali se vam zdijo sprejemljivi, ali ne? (en odgovor v vsaki vrsti)

b) zaposleni naj prevzamejo več denarnih bremen za svojo zdravstveno in socialno varnost

Vrednost 275114 Frekvenca
1 V celoti sprejemljivo 60
2 Delno sprejemljivo 180
3 V glavnem nesprejemljivo 289
4 V celoti nesprejemljivo 408
9 b.o. 65
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
937 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V601C plače managerjev naj bodo odvisne od uspeha v6.01 V zadnjem času poteka razprava o tem, kako izboljšati konkurenčnost slovenskega gospodarstva doma in na tujem. Navedli vam bomo nekaj idej in predlogov iz te razprave, vi pa povejte, ali se vam zdijo sprejemljivi, ali ne? (en odgovor v vsaki vrsti)

c) plače managerjev naj bodo odvisne od uspeha podjetja

Vrednost 276113 Frekvenca
1 V celoti sprejemljivo 579
2 Delno sprejemljivo 242
3 V glavnem nesprejemljivo 66
4 V celoti nesprejemljivo 36
9 b.o. 79
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
923 79

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V601D omeji naj se vpliv zaposlenih na odločitve v6.01 V zadnjem času poteka razprava o tem, kako izboljšati konkurenčnost slovenskega gospodarstva doma in na tujem. Navedli vam bomo nekaj idej in predlogov iz te razprave, vi pa povejte, ali se vam zdijo sprejemljivi, ali ne? (en odgovor v vsaki vrsti)

d) omeji naj se vpliv zaposlenih na gospodarske odločitve v podjetjih

Vrednost 277112 Frekvenca
1 V celoti sprejemljivo 121
2 Delno sprejemljivo 291
3 V glavnem nesprejemljivo 298
4 V celoti nesprejemljivo 154
9 b.o. 138
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
864 138

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V601E odpuščanje delavcev po presoji delodajalcev v6.01 V zadnjem času poteka razprava o tem, kako izboljšati konkurenčnost slovenskega gospodarstva doma in na tujem. Navedli vam bomo nekaj idej in predlogov iz te razprave, vi pa povejte, ali se vam zdijo sprejemljivi, ali ne? (en odgovor v vsaki vrsti)

e) odpuščanje delavcev naj bo prepuščeno presoji delodajalcev

Vrednost 278111 Frekvenca
1 V celoti sprejemljivo 71
2 Delno sprejemljivo 224
3 V glavnem nesprejemljivo 281
4 V celoti nesprejemljivo 329
9 b.o. 97
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
905 97

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V601F kolektivne pogodbe naj nadomestijo dogovori v6.01 V zadnjem času poteka razprava o tem, kako izboljšati konkurenčnost slovenskega gospodarstva doma in na tujem. Navedli vam bomo nekaj idej in predlogov iz te razprave, vi pa povejte, ali se vam zdijo sprejemljivi, ali ne? (en odgovor v vsaki vrsti)

f) splošno in panožne kolektivne pogodbe naj nadomestijo dogovori med vodstvi in zaposlenimi v posameznih podjetjih

Vrednost 279110 Frekvenca
1 V celoti sprejemljivo 144
2 Delno sprejemljivo 291
3 V glavnem nesprejemljivo 199
4 V celoti nesprejemljivo 162
9 b.o. 206
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
796 206

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V601G uveljavi naj se enotna davčna stopnja v6.01 V zadnjem času poteka razprava o tem, kako izboljšati konkurenčnost slovenskega gospodarstva doma in na tujem. Navedli vam bomo nekaj idej in predlogov iz te razprave, vi pa povejte, ali se vam zdijo sprejemljivi, ali ne? (en odgovor v vsaki vrsti)

g) uveljavi naj se enotna davčna stopnja, ne glede na višino in vrsto dohodkov

Vrednost 280109 Frekvenca
1 V celoti sprejemljivo 96
2 Delno sprejemljivo 167
3 V glavnem nesprejemljivo 216
4 V celoti nesprejemljivo 385
9 b.o. 138
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
864 138

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V602A dvig starostne meje za upokojitev v6.02 V tej razpravi so se izoblikovali tudi povsem konkretni predlogi, ki naj bi zagotovili konkurenčnost slovenskih podjetij, zadevajo pa položaj in pravice zaposlenih. Povejte, ali se vam zdijo ti predlogi sprejemljivi, ali ne? (en odgovor v vsaki vrsti)

a) dvig starostne meje za upokojitev

Vrednost 281108 Frekvenca
1 V celoti sprejemljivi 26
2 Delno sprejemljivi 98
3 V glavnem nesprejemljivi 212
4 V celoti nesprejemljivi 631
9 Ne vem, b.o. 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
967 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V602B ukinitev dodatkov za delovno dobo v6.02 V tej razpravi so se izoblikovali tudi povsem konkretni predlogi, ki naj bi zagotovili konkurenčnost slovenskih podjetij, zadevajo pa položaj in pravice zaposlenih. Povejte, ali se vam zdijo ti predlogi sprejemljivi, ali ne? (en odgovor v vsaki vrsti)

b) ukinitev dodatkov za delovno dobo

Vrednost 282107 Frekvenca
1 V celoti sprejemljivi 18
2 Delno sprejemljivi 80
3 V glavnem nesprejemljivi 228
4 V celoti nesprejemljivi 634
9 Ne vem, b.o. 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
960 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V602C ukinitev nadomestil za prevoz in prehrano v6.02 V tej razpravi so se izoblikovali tudi povsem konkretni predlogi, ki naj bi zagotovili konkurenčnost slovenskih podjetij, zadevajo pa položaj in pravice zaposlenih. Povejte, ali se vam zdijo ti predlogi sprejemljivi, ali ne? (en odgovor v vsaki vrsti)

c) ukinitev nadomestil za prevoz na delo in prehrano

Vrednost 283106 Frekvenca
1 V celoti sprejemljivi 14
2 Delno sprejemljivi 50
3 V glavnem nesprejemljivi 169
4 V celoti nesprejemljivi 742
9 Ne vem, b.o. 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
975 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V602D odprava regresa v6.02 V tej razpravi so se izoblikovali tudi povsem konkretni predlogi, ki naj bi zagotovili konkurenčnost slovenskih podjetij, zadevajo pa položaj in pravice zaposlenih. Povejte, ali se vam zdijo ti predlogi sprejemljivi, ali ne? (en odgovor v vsaki vrsti)

d) odprava regresa za dopust in rekreacijo

Vrednost 284105 Frekvenca
1 V celoti sprejemljivi 10
2 Delno sprejemljivi 46
3 V glavnem nesprejemljivi 175
4 V celoti nesprejemljivi 734
9 Ne vem, b.o. 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
965 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V602E zmanjšanje bolniških nadomestil v6.02 V tej razpravi so se izoblikovali tudi povsem konkretni predlogi, ki naj bi zagotovili konkurenčnost slovenskih podjetij, zadevajo pa položaj in pravice zaposlenih. Povejte, ali se vam zdijo ti predlogi sprejemljivi, ali ne? (en odgovor v vsaki vrsti)

e) zmanjšanje bolniških nadomestil

Vrednost 285104 Frekvenca
1 V celoti sprejemljivi 16
2 Delno sprejemljivi 92
3 V glavnem nesprejemljivi 213
4 V celoti nesprejemljivi 627
9 Ne vem, b.o. 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
948 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V602F odprava spodnje meje minimalne plače v6.02 V tej razpravi so se izoblikovali tudi povsem konkretni predlogi, ki naj bi zagotovili konkurenčnost slovenskih podjetij, zadevajo pa položaj in pravice zaposlenih. Povejte, ali se vam zdijo ti predlogi sprejemljivi, ali ne? (en odgovor v vsaki vrsti)

f) odprava spodnje meje minimalne plače

Vrednost 286103 Frekvenca
1 V celoti sprejemljivi 40
2 Delno sprejemljivi 68
3 V glavnem nesprejemljivi 193
4 V celoti nesprejemljivi 624
9 Ne vem, b.o. 77
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
925 77

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V602G podaljševanje delovnega časa v6.02 V tej razpravi so se izoblikovali tudi povsem konkretni predlogi, ki naj bi zagotovili konkurenčnost slovenskih podjetij, zadevajo pa položaj in pravice zaposlenih. Povejte, ali se vam zdijo ti predlogi sprejemljivi, ali ne? (en odgovor v vsaki vrsti)

g) podaljševanje delovnega časa

Vrednost 287102 Frekvenca
1 V celoti sprejemljivi 16
2 Delno sprejemljivi 83
3 V glavnem nesprejemljivi 203
4 V celoti nesprejemljivi 649
9 Ne vem, b.o. 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
951 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V603_1 1. uspešno slovensko podjetje v6.03 Ali lahko navedete imena štirih velikih slovenskih podjetij, ki so po vaši oceni poslovno najuspešnejša?

a) prva navedba

Vrednost 288101 Frekvenca
1 Mercator 162
2 Gorenje 74
3 Krka 197
4 12
5 50
6 95
7 6
8 9
9 14
10 5
11 5
12 6
14 14
15 5
16 11
17 12
18 8
19 7
20 12
21 1
22 6
23 6
26 8
27 2
28 7
29 3
30 1
31 Trimo 2
32 Hydria 3
66 drugo 128
99 ne vem, b.o. 131
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
871 131

Vrednosti spremenljivk od 1 do 66

V603_2 2. uspešno slovensko podjetje v6.03 Ali lahko navedete imena štirih velikih slovenskih podjetij, ki so po vaši oceni poslovno najuspešnejša?

b) druga navedba

Vrednost 289100 Frekvenca
1 Mercator 101
2 Gorenje 52
3 Krka 136
4 10
5 63
6 131
7 5
8 19
9 24
10 6
11 4
12 6
13 2
14 19
15 9
16 10
17 14
18 11
19 8
20 26
21 11
22 6
23 4
24 2
25 1
26 5
27 3
28 6
29 5
30 2
31 Trimo 3
32 Hydria 2
66 drugo 121
99 ne vem, b.o. 175
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
827 175

Vrednosti spremenljivk od 1 do 66

V603_3 3. uspešno slovensko podjetje v6.03 Ali lahko navedete imena štirih velikih slovenskih podjetij, ki so po vaši oceni poslovno najuspešnejša?

c) tretja navedba

Vrednost 29099 Frekvenca
1 Mercator 81
2 Gorenje 52
3 Krka 71
4 8
5 80
6 91
7 5
8 39
9 27
10 17
11 3
12 2
13 3
14 32
15 7
16 9
17 16
18 4
19 14
20 20
21 11
22 2
23 3
26 6
27 4
28 8
29 4
30 2
31 Trimo 2
32 Hydria 6
66 drugo 120
99 ne vem, b.o. 253
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
749 253

Vrednosti spremenljivk od 1 do 66

V603_4 4. uspešno slovensko podjetje v6.03 Ali lahko navedete imena štirih velikih slovenskih podjetij, ki so po vaši oceni poslovno najuspešnejša?

d) četrta navedba

Vrednost 29198 Frekvenca
1 Mercator 67
2 Gorenje 46
3 Krka 43
4 15
5 64
6 62
7 5
8 28
9 23
10 19
11 9
12 4
14 33
15 4
16 5
17 9
18 12
19 10
20 15
21 13
22 1
23 7
24 2
27 1
28 5
29 4
30 2
31 Trimo 3
32 Hydria 1
66 drugo 114
99 ne vem, b.o. 376
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
626 376

Vrednosti spremenljivk od 1 do 66

V604A Mercator v6.04 Ne glede na to, ali ste jih navedli ali ne, vas prosimo, da ocenite uspešnost poslovanja podjetij, ki vam jih bom navedel-a. Ocenite z oceno od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da je podjetje povsem neuspešno, 5 pa, da je zelo uspešno. (en odgovor v vsaki vrsti).

a) Mercator

Vrednost 29297 Frekvenca
1 Povsem neuspešno 3
2 2 11
3 3 100
4 4 283
5 Zelo uspešno 566
9 Ne vem, b.o. 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
963 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V604B Gorenje v6.04 Ne glede na to, ali ste jih navedli ali ne, vas prosimo, da ocenite uspešnost poslovanja podjetij, ki vam jih bom navedel-a. Ocenite z oceno od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da je podjetje povsem neuspešno, 5 pa, da je zelo uspešno. (en odgovor v vsaki vrsti).

b) Gorenje

Vrednost 29396 Frekvenca
1 Povsem neuspešno 1
2 2 22
3 3 147
4 4 377
5 Zelo uspešno 378
9 Ne vem, b.o. 77
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
925 77

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V604C Krka v6.04 Ne glede na to, ali ste jih navedli ali ne, vas prosimo, da ocenite uspešnost poslovanja podjetij, ki vam jih bom navedel-a. Ocenite z oceno od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da je podjetje povsem neuspešno, 5 pa, da je zelo uspešno. (en odgovor v vsaki vrsti).

c) Krka

Vrednost 29495 Frekvenca
1 Povsem neuspešno 0
2 2 5
3 3 66
4 4 248
5 Zelo uspešno 630
9 Ne vem, b.o. 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
949 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V604D Luka Koper v6.04 Ne glede na to, ali ste jih navedli ali ne, vas prosimo, da ocenite uspešnost poslovanja podjetij, ki vam jih bom navedel-a. Ocenite z oceno od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da je podjetje povsem neuspešno, 5 pa, da je zelo uspešno. (en odgovor v vsaki vrsti).

d) Luka Koper

Vrednost 29594 Frekvenca
1 Povsem neuspešno 8
2 2 37
3 3 236
4 4 288
5 Zelo uspešno 222
9 Ne vem, b.o. 211
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
791 211

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V604E Petrol v6.04 Ne glede na to, ali ste jih navedli ali ne, vas prosimo, da ocenite uspešnost poslovanja podjetij, ki vam jih bom navedel-a. Ocenite z oceno od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da je podjetje povsem neuspešno, 5 pa, da je zelo uspešno. (en odgovor v vsaki vrsti).

e) Petrol

Vrednost 29693 Frekvenca
1 Povsem neuspešno 3
2 2 11
3 3 114
4 4 357
5 Zelo uspešno 470
9 Ne vem, b.o. 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
955 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V604F Lek v6.04 Ne glede na to, ali ste jih navedli ali ne, vas prosimo, da ocenite uspešnost poslovanja podjetij, ki vam jih bom navedel-a. Ocenite z oceno od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da je podjetje povsem neuspešno, 5 pa, da je zelo uspešno. (en odgovor v vsaki vrsti).

f) Lek

Vrednost 29792 Frekvenca
1 Povsem neuspešno 3
2 2 10
3 3 72
4 4 278
5 Zelo uspešno 583
9 Ne vem, b.o. 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
946 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V604G Mura v6.04 Ne glede na to, ali ste jih navedli ali ne, vas prosimo, da ocenite uspešnost poslovanja podjetij, ki vam jih bom navedel-a. Ocenite z oceno od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da je podjetje povsem neuspešno, 5 pa, da je zelo uspešno. (en odgovor v vsaki vrsti).

g) Mura

Vrednost 29891 Frekvenca
1 Povsem neuspešno 83
2 2 283
3 3 324
4 4 133
5 Zelo uspešno 66
9 Ne vem, b.o. 113
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
889 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V604H Revoz v6.04 Ne glede na to, ali ste jih navedli ali ne, vas prosimo, da ocenite uspešnost poslovanja podjetij, ki vam jih bom navedel-a. Ocenite z oceno od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da je podjetje povsem neuspešno, 5 pa, da je zelo uspešno. (en odgovor v vsaki vrsti).

h) Revoz

Vrednost 29990 Frekvenca
1 Povsem neuspešno 7
2 2 50
3 3 208
4 4 289
5 Zelo uspešno 247
9 Ne vem, b.o. 201
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
801 201

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V604I Sava Kranj v6.04 Ne glede na to, ali ste jih navedli ali ne, vas prosimo, da ocenite uspešnost poslovanja podjetij, ki vam jih bom navedel-a. Ocenite z oceno od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da je podjetje povsem neuspešno, 5 pa, da je zelo uspešno. (en odgovor v vsaki vrsti).

i) Sava Kranj

Vrednost 30089 Frekvenca
1 Povsem neuspešno 6
2 2 54
3 3 226
4 4 327
5 Zelo uspešno 234
9 Ne vem, b.o. 155
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
847 155

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V604J Istrabenz v6.04 Ne glede na to, ali ste jih navedli ali ne, vas prosimo, da ocenite uspešnost poslovanja podjetij, ki vam jih bom navedel-a. Ocenite z oceno od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da je podjetje povsem neuspešno, 5 pa, da je zelo uspešno. (en odgovor v vsaki vrsti).

j) Istrabenz

Vrednost 30188 Frekvenca
1 Povsem neuspešno 2
2 2 27
3 3 167
4 4 388
5 Zelo uspešno 292
9 Ne vem, b.o. 126
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
876 126

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V605 Mnenje glede privatizacije bank in zavarovalnic

v6.05 Gospodarska politika predvideva nadaljnjo privatizacijo bank in zavarovalnic, v katerih je država pomemben lastnik. Kakšno je vaše mnenje glede tega? Ali ste... (en odgovor)

Vrednost 30287 Frekvenca
1 za privatizacijo, prednost pri nakupih pa naj ima tuj kapital 15
2 za privatizacijo, prednost pri nakupih naj ima domači kapital 312
3 za privatizacijo, domači in tuji kupci naj imajo enake možnosti 184
4 proti privatizaciji bank in zavarovalnic, država naj zadrži svoje deleže v bankah in zavarovalnicah 266
9 ne vem, b.o. 225
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
777 225

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V606 Ali naj država v Luki Koper...

6.06 Med zgoraj navedenimi podjetji je le Luka Koper v večinski lasti države. Kaj menite, ali naj država... (en odgovor)

Vrednost 30386 Frekvenca
1 svoj delež proda 40
2 svoj delež proda, vendar tako, da bo lastnina ostala v slovenskih rokah 265
3 država naj zadrži lastniški delež v Luki, vendar naj omogoči, da se Luka Koper razvije kot samostojna gospodarska družba 482
9 ne vem, b.o. 215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
787 215

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V607 Pri Luki Koper naj država...

v6.07 Koprska Luka deluje v konkurenci s tržaško in reško luko. Kaj menite, ali naj... (en odgovor)

Vrednost 30485 Frekvenca
1 država podpre širitev Luke z izgradnjo tretjega pomola, ali 483
2 sledi lokalnim interesom in ne podpre izgradnje tretjega pomola 173
9 ne vem, b.o. 346
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
656 346

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V608 Ali je izgradnjo drugega železniškega tira od Kopra do Divače...

v6.08 V zvezi z izgradnjo drugega železniškega tira od Kopra do Divače so različni pogledi. Kaj menite, ali je ... (en odgovor)

Vrednost 30584 Frekvenca
1 izgradnja drugega tira za Slovenijo pomemben prometni projekt, ki ga mora podpirati država 577
2 ali je to je projekt predvsem v interesu obalnega gospodarstva in Luke, zato naj za izgradnjo skrbijo lokalni dejavniki 127
9 ne vem, b.o. 298
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
704 298

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V609_1 Dnevnik TV Slovenije v6.09 Katere osrednje televizijske informativne oddaje redno spremljate oz. gledate? (možnih je več odgovorov)

a) Dnevnik TV Slovenije

Vrednost 30683 Frekvenca
1 ne navede 397
3 navede 533
9 noben 72
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
930 72

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V609_2 24 ur POP TV v6.09 Katere osrednje televizijske informativne oddaje redno spremljate oz. gledate? (možnih je več odgovorov)

b) 24 ur POP TV

Vrednost 30782 Frekvenca
1 ne navede 296
3 navede 634
9 noben 72
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
930 72

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V609_3 Odmevi TV Slovenije v6.09 Katere osrednje televizijske informativne oddaje redno spremljate oz. gledate? (možnih je več odgovorov)

c) Odmevi TV Slovenije

Vrednost 30881 Frekvenca
1 ne navede 612
3 navede 318
9 noben 72
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
930 72

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V609_4 tuje informativne TV oddaje v6.09 Katere osrednje televizijske informativne oddaje redno spremljate oz. gledate? (možnih je več odgovorov)

d) tuje informativne TV oddaje

Vrednost 30980 Frekvenca
1 ne navede 778
3 navede 152
9 noben 72
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
930 72

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V610_1 inf. oddaje RA Slo v6.10 Ali spremljate - redno oz. pogosto - informativne oddaje slovenskih radijskih postaj? (Če da) Katere? (možnih je več odgovorov)

a) informativne oddaje Radia Slovenija

Vrednost 31079 Frekvenca
1 ne navede 387
3 navede 296
9 ne poslušam informativnih oddaj na radiu 319
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
683 319

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V610_2 lokalne radijske postaje v6.10 Ali spremljate - redno oz. pogosto - informativne oddaje slovenskih radijskih postaj? (Če da) Katere? (možnih je več odgovorov)

b) lokalne radijske postaje z informativnimi vsebinami

Vrednost 31178 Frekvenca
1 ne navede 239
3 navede 444
9 ne poslušam informativnih oddaj na radiu 319
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
683 319

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V610_3 Radio Ognjišče v6.10 Ali spremljate - redno oz. pogosto - informativne oddaje slovenskih radijskih postaj? (Če da) Katere? (možnih je več odgovorov)

c) Radio Ognjišče

Vrednost 31277 Frekvenca
1 ne navede 617
3 navede 65
9 ne poslušam informativnih oddaj na radiu 320
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
682 320

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V611_1 Delo v6.11 Katere dnevne časopise redno (skoraj vsakodnevno) berete? (možnih je več odgovorov)

a - Delo

Vrednost 31376 Frekvenca
1 ne navede 455
3 navede 197
9 noben 350
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
652 350

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V611_2 Dnevnik v6.11 Katere dnevne časopise redno (skoraj vsakodnevno) berete? (možnih je več odgovorov)

b - Dnevnik

Vrednost 31475 Frekvenca
1 ne navede 491
3 navede 161
9 noben 350
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
652 350

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V611_3 Večer v6.11 Katere dnevne časopise redno (skoraj vsakodnevno) berete? (možnih je več odgovorov)

c - Večer

Vrednost 31574 Frekvenca
1 ne navede 495
3 navede 157
9 noben 350
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
652 350

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V611_4 Slovenske novice v6.11 Katere dnevne časopise redno (skoraj vsakodnevno) berete? (možnih je več odgovorov)

d - Slovenske novice

Vrednost 31673 Frekvenca
1 ne navede 394
3 navede 258
9 noben 350
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
652 350

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V611_5 Finance v6.11 Katere dnevne časopise redno (skoraj vsakodnevno) berete? (možnih je več odgovorov)

e - Finance

Vrednost 31772 Frekvenca
1 ne navede 597
3 navede 55
9 noben 350
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
652 350

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V611_6 tuje dnevne časopise v6.11 Katere dnevne časopise redno (skoraj vsakodnevno) berete? (možnih je več odgovorov)

f - tuje dnevne časopise

Vrednost 31871 Frekvenca
1 ne navede 638
3 navede 14
9 noben 350
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
652 350

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V612_1 Nedeljski dnevnik v6.12 Katere od naštetih revij, tednikov, berete redno ali pogosto?(možnih je več odgovorov)

a Nedeljski dnevnik

Vrednost 31970 Frekvenca
1 ne navede 338
3 navede 288
9 noben 376
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
626 376

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V612_2 Mag v6.12 Katere od naštetih revij, tednikov, berete redno ali pogosto?(možnih je več odgovorov)

b Mag

Vrednost 32069 Frekvenca
1 ne navede 581
3 navede 45
9 noben 376
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
626 376

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V612_3 Mladina v6.12 Katere od naštetih revij, tednikov, berete redno ali pogosto?(možnih je več odgovorov)

c Mladina

Vrednost 32168 Frekvenca
1 ne navede 535
3 navede 91
9 noben 376
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
626 376

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V612_4 Kmečki glas v6.12 Katere od naštetih revij, tednikov, berete redno ali pogosto?(možnih je več odgovorov)

d Kmečki glas

Vrednost 32267 Frekvenca
1 ne navede 563
3 navede 63
9 noben 376
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
626 376

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V612_5 7D v6.12 Katere od naštetih revij, tednikov, berete redno ali pogosto?(možnih je več odgovorov)

e 7D

Vrednost 32366 Frekvenca
1 ne navede 603
3 navede 23
9 noben 376
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
626 376

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V612_6 Družina v6.12 Katere od naštetih revij, tednikov, berete redno ali pogosto?(možnih je več odgovorov)

f Družina

Vrednost 32465 Frekvenca
1 ne navede 560
3 navede 66
9 noben 376
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
626 376

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V612_7 Ognjišče v6.12 Katere od naštetih revij, tednikov, berete redno ali pogosto?(možnih je več odgovorov)

g Ognjišče

Vrednost 32564 Frekvenca
1 ne navede 555
3 navede 71
9 noben 376
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
626 376

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V612_8 Sobotno Delo v6.12 Katere od naštetih revij, tednikov, berete redno ali pogosto?(možnih je več odgovorov)

h Sobotno Delo

Vrednost 32663 Frekvenca
1 ne navede 475
3 navede 151
9 noben 376
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
626 376

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V612_9 sobotni Dnevnik v6.12 Katere od naštetih revij, tednikov, berete redno ali pogosto?(možnih je več odgovorov)

i sobotni Dnevnik

Vrednost 32762 Frekvenca
1 ne navede 577
3 navede 49