Slovensko javno mnenje 2005/1: Mednarodna raziskava Stališča o delu

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM051
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM051_V1
Glavni avtor(ji):
 • Malnar, Brina
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Toš, Niko
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
 • Bernik, Ivan
 • Miheljak, Vlado
 • Švara, Sergio
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Vovk, Tina
 • Broder, Živa
 • Kovačič, Matej
 • Kecman, Ivana
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2005)

Finančna podpora:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Serija:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • ISSP/Mednarodna splošna družboslovna anketa = International Social Survey Programme

  Mednarodna družboslovna anketa (ISSP) je kontinuiran program mednarodnega sodelovanja v letnih anketah, ki pokrivajo pomembne teme za družboslovno znanstveno raziskovanje. Združuje že obstoječe družbeno-znanstvene projekte in usklajuje raziskovalne cilje ter tako dodaja posameznim nacionalnim raziskavam mednarodni in medkulturni vidik. Vsaka raziskava vsebuje vprašanja o odnosu posameznika do različnih družbenih tem kot so pravni sistem, spol in gospodarstvo. Poglobljeno obravnavane teme zajemajo okolje, vlogo vlade, družbeno neenakost, socialno podporo, vlogo družine in spola, delovno usmeritev, vpliv religije, vedenja in verovanj na družbene in politične preference, ter nacionalno identiteto. Sodelujoče države so različne od enega do drugega tematskega modula. Prva raziskava je bila izvedena v letih 1985/86 v šestih državah, danes pa ima ISSP 40 držav članic po vsem svetu.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zaposlitev, sindikati, socialni razredi, delovni čas, pogoji dela, delodajalci, organizacija dela, proste ure, službene obveznosti, delovna usposobljenost, odnosi med zaposlenimi, zadovoljstvo z zaposlitvijo, dodatni zaslužek, iskanje zaposlitve, zavod za zaposlovanje, agencija za zaposlovanje, gospodinjstvo, demokratičnost odločanja, človekove pravice in svoboščine, spoštovanje dela, možnost izobraževanja, kulturno življenje, zdravstveno varstvo, veščine, znanja, začasna zaposlitev, vodstvo, zaposleni, delovne izkušnje, znanje, pokojnina, socialna podpora, socialne razmere, osebna sreča, finančni položaj, kredit, vrednote, odnos do preteklosti, partizanstvo, domobranstvo, smrtna kazen, globalizacija, pravica do splava, internet, verouk v šolah, sindikalne pravice, enakost med spoloma, kapitalizem, liberalizem, vračanje premoženja, vloga države, odnos do politike, stranke, volitve, medijski blok, privatizacija

Vsebinska področja CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Vsebinska področja ADP
stališča o delu
socialne razmere
vrednote
zaupanje
odnos do preteklosti
vloga države
volitve
politične stranke
slovensko gospodarstvo
mediji


Povzetek:

Raziskava je del vseevropskega projekta katerega namen je beleženje družbenih sprememb skozi čas. Tematsko se raziskava osredotoča predvsem na problematiko stališč do dela. Vprašalnik je sestavljen iz sedmih sklopov. V prvem najdemo vprašanja o zaposlitvi in pogojih dela. Drugi blok je namenjen socialni situaciji in materialnih razmerah ter med drugim vključuje možnost izobraževanja, zdravstveno varstvo, kulturno življenje in spoštovanje človekovih pravic in svoboščin. Naslednji sklop prinaša vprašanja o vrednotah, izražanju zaupanja in odnosu do preteklosti. Četrti del vprašalnika je namenjen razumevanju vloge države. Respondenti najprej ocenijo stopnjo pravne in socialne države, odgovornosti države in njeno davčno politiko. Nato sledijo vprašanja o odnosu do politike, strank in volitev. Na koncu pa najdemo nekaj vprašanj v zvezi z aktulnimi političnimi temami in medijski blok. Sledi obsežen demografski blok, ki ga zaključujejo vprašanja, s katerimi anketiranci ocenijo svoje lastnosti. Primerjalna raziskava: ADP - IDNo: SJM973.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 17. marec 2009 - 25. april 2009
Čas izdelave: 2005
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi. Vzorec je razpolovljen za dve vzporedni anketi SJM.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Omejeno za potrebe naročnika in raziskovalne skupine. Uporaba je mogoča samo ob predhodnem dogovoru z glavnim avtorjem raziskave in predložitvi pisnega dovoljenja. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SJM051 - Slovensko javno mnenje 2005/1 [datoteka podatkov], 2005

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 388
 • število enot: 1002

Spremenljivke

V101A službi, delu v1.01 Zamislite si, da bi se lahko sami odločali o tem, koliko časa boste namenili posameznim stvarem. Katerim od navedenih stvari bi želeli nameniti več časa kot doslej, katerim manj in katerim enako? (en odgovor v vsaki vrsti)

a) službi, delu

Vrednost 13 Frekvenca
1 dosti več časa 41
2 nekaj več časa 121
3 enako kot doslej 452
4 nekaj manj časa 175
5 dosti manj časa 64
8 ne vem 13
9 se ne nanaša 136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V101B domačim opravilom v1.01 Zamislite si, da bi se lahko sami odločali o tem, koliko časa boste namenili posameznim stvarem. Katerim od navedenih stvari bi želeli nameniti več časa kot doslej, katerim manj in katerim enako? (en odgovor v vsaki vrsti)

b) domačim opravilom

Vrednost 22 Frekvenca
1 dosti več časa 64
2 nekaj več časa 294
3 enako kot doslej 471
4 nekaj manj časa 125
5 dosti manj časa 27
8 ne vem 11
9 se ne nanaša 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V101C družini v1.01 Zamislite si, da bi se lahko sami odločali o tem, koliko časa boste namenili posameznim stvarem. Katerim od navedenih stvari bi želeli nameniti več časa kot doslej, katerim manj in katerim enako? (en odgovor v vsaki vrsti)

c) družini

Vrednost 31 Frekvenca
1 dosti več časa 233
2 nekaj več časa 354
3 enako kot doslej 338
4 nekaj manj časa 27
5 dosti manj časa 13
8 ne vem 10
9 se ne nanaša 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V101A službi, delu v1.01 Zamislite si, da bi se lahko sami odločali o tem, koliko časa boste namenili posameznim stvarem. Katerim od navedenih stvari bi želeli nameniti več časa kot doslej, katerim manj in katerim enako? (en odgovor v vsaki vrsti)

a) službi, delu

Vrednost 1388 Frekvenca
1 dosti več časa 41
2 nekaj več časa 121
3 enako kot doslej 452
4 nekaj manj časa 175
5 dosti manj časa 64
8 ne vem 13
9 se ne nanaša 136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V101B domačim opravilom v1.01 Zamislite si, da bi se lahko sami odločali o tem, koliko časa boste namenili posameznim stvarem. Katerim od navedenih stvari bi želeli nameniti več časa kot doslej, katerim manj in katerim enako? (en odgovor v vsaki vrsti)

b) domačim opravilom

Vrednost 2387 Frekvenca
1 dosti več časa 64
2 nekaj več časa 294
3 enako kot doslej 471
4 nekaj manj časa 125
5 dosti manj časa 27
8 ne vem 11
9 se ne nanaša 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V101C družini v1.01 Zamislite si, da bi se lahko sami odločali o tem, koliko časa boste namenili posameznim stvarem. Katerim od navedenih stvari bi želeli nameniti več časa kot doslej, katerim manj in katerim enako? (en odgovor v vsaki vrsti)

c) družini

Vrednost 3386 Frekvenca
1 dosti več časa 233
2 nekaj več časa 354
3 enako kot doslej 338
4 nekaj manj časa 27
5 dosti manj časa 13
8 ne vem 10
9 se ne nanaša 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V101D prijateljem v1.01 Zamislite si, da bi se lahko sami odločali o tem, koliko časa boste namenili posameznim stvarem. Katerim od navedenih stvari bi želeli nameniti več časa kot doslej, katerim manj in katerim enako? (en odgovor v vsaki vrsti)

d) prijateljem

Vrednost 4385 Frekvenca
1 dosti več časa 106
2 nekaj več časa 369
3 enako kot doslej 430
4 nekaj manj časa 56
5 dosti manj časa 14
8 ne vem 8
9 se ne nanaša 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V101E zabavi in razvedrilu v1.01 Zamislite si, da bi se lahko sami odločali o tem, koliko časa boste namenili posameznim stvarem. Katerim od navedenih stvari bi želeli nameniti več časa kot doslej, katerim manj in katerim enako? (en odgovor v vsaki vrsti)

e) zabavi in razvedrilu

Vrednost 5384 Frekvenca
1 dosti več časa 116
2 nekaj več časa 362
3 enako kot doslej 389
4 nekaj manj časa 68
5 dosti manj časa 34
8 ne vem 10
9 se ne nanaša 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V102A Delo v službi le način, da človek zasluži denar v1.02 Prosimo povejte, koliko se strinjate ali ne strinjate z navedenima trditvama o delu, pri čemer imejte v mislih delo na splošno. (en odgovor za vsako trditev)

a) Delo v službi je le način, da človek zasluži denar in nič več

Vrednost 6383 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 137
2 strinjam se 257
3 niti strinjam niti ne strinjam 200
4 ne strinjam 309
5 sploh se ne strinjam 66
8 ne vem, b.o. 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
969 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V102B Rad bi hodil v službo,tudi če ne bi potreboval denarja v1.02 Prosimo povejte, koliko se strinjate ali ne strinjate z navedenima trditvama o delu, pri čemer imejte v mislih delo na splošno. (en odgovor za vsako trditev)

b) Rad bi hodil v službo, tudi če ne bi potreboval denarja

Vrednost 7382 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 120
2 strinjam se 314
3 niti strinjam niti ne strinjam 188
4 ne strinjam 221
5 sploh se ne strinjam 110
8 ne vem, b.o. 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
953 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V103A varnost zaposlitve v1.03 Kako pomembna je za vas vsaka od naslednjih stvari, ko pomislite na službo oziroma zaposlitev? (en odgovor v vsaki vrsti)

a) varnost zaposlitve

Vrednost 8381 Frekvenca
1 zelo pomembno 529
2 pomembno 385
3 niti pomembno, niti nepomembno 49
4 ni pomembno 12
5 sploh ni pomembno 2
8 ne vem, b.o. 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
977 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V103B dober zaslužek v1.03 Kako pomembna je za vas vsaka od naslednjih stvari, ko pomislite na službo oziroma zaposlitev? (en odgovor v vsaki vrsti)

b) dober zaslužek

Vrednost 9380 Frekvenca
1 zelo pomembno 409
2 pomembno 492
3 niti pomembno, niti nepomembno 70
4 ni pomembno 15
5 sploh ni pomembno 0
8 ne vem, b.o. 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
986 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V103C možnosti za napredovanje v1.03 Kako pomembna je za vas vsaka od naslednjih stvari, ko pomislite na službo oziroma zaposlitev? (en odgovor v vsaki vrsti)

c) veliko možnosti za napredovanje

Vrednost 10379 Frekvenca
1 zelo pomembno 269
2 pomembno 494
3 niti pomembno, niti nepomembno 145
4 ni pomembno 56
5 sploh ni pomembno 8
8 ne vem, b.o. 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
972 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V103D zanimivo delo v1.03 Kako pomembna je za vas vsaka od naslednjih stvari, ko pomislite na službo oziroma zaposlitev? (en odgovor v vsaki vrsti)

d) zanimivo delo

Vrednost 11378 Frekvenca
1 zelo pomembno 450
2 pomembno 472
3 niti pomembno, niti nepomembno 52
4 ni pomembno 4
5 sploh ni pomembno 1
8 ne vem, b.o. 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
979 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V103E da delaš samostojno v1.03 Kako pomembna je za vas vsaka od naslednjih stvari, ko pomislite na službo oziroma zaposlitev? (en odgovor v vsaki vrsti)

e) da lahko delaš samostojno

Vrednost 12377 Frekvenca
1 zelo pomembno 351
2 pomembno 484
3 niti pomembno, niti nepomembno 109
4 ni pomembno 28
5 sploh ni pomembno 6
8 ne vem, b.o. 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
978 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V103F da pri delu pomagaš drugim v1.03 Kako pomembna je za vas vsaka od naslednjih stvari, ko pomislite na službo oziroma zaposlitev? (en odgovor v vsaki vrsti)

f) da pri svojem delu lahko pomagaš drugim

Vrednost 13376 Frekvenca
1 zelo pomembno 313
2 pomembno 516
3 niti pomembno, niti nepomembno 119
4 ni pomembno 29
5 sploh ni pomembno 5
8 ne vem, b.o. 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
982 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V103G da je koristno za družbo v1.03 Kako pomembna je za vas vsaka od naslednjih stvari, ko pomislite na službo oziroma zaposlitev? (en odgovor v vsaki vrsti)

g) da je delo koristno za družbo

Vrednost 14375 Frekvenca
1 zelo pomembno 257
2 pomembno 547
3 niti pomembno, niti nepomembno 132
4 ni pomembno 38
5 sploh ni pomembno 8
8 ne vem, b.o. 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
982 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V103H da sam razporediš delo v1.03 Kako pomembna je za vas vsaka od naslednjih stvari, ko pomislite na službo oziroma zaposlitev? (en odgovor v vsaki vrsti)

h) da lahko sam razporediš delo v dnevu in tednu

Vrednost 15374 Frekvenca
1 zelo pomembno 254
2 pomembno 494
3 niti pomembno, niti nepomembno 150
4 ni pomembno 68
5 sploh ni pomembno 4
8 ne vem, b.o. 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
970 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V103I da se družiš s sodelavci v1.03 Kako pomembna je za vas vsaka od naslednjih stvari, ko pomislite na službo oziroma zaposlitev? (en odgovor v vsaki vrsti)

i) da se lahko družiš, pogovarjaš s sodelavci

Vrednost 16373 Frekvenca
1 zelo pomembno 310
2 pomembno 530
3 niti pomembno, niti nepomembno 103
4 ni pomembno 34
5 sploh ni pomembno 2
8 ne vem, b.o. 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
979 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V104A izbral bi - zap.pri nekom drugem/samozap v1.04 Zamislite si, da iščete delo in da bi lahko izbirali med različnimi vrstami zaposlitev. Kaj od navedenega bi vi osebno izbrali?

a) izbral bi... (en odgovor)

Vrednost 17372 Frekvenca
1 zaposlitev pri nekom drugem, ali 435
2 samozaposlitev 408
8 neodločen 159
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
843 159

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V104B izbral bi - majhno/veliko podjetje

b) izbral bi... (en odgovor)

Vrednost 18371 Frekvenca
1 zaposlitev v majhnem podjetju, ali 470
2 zaposlitev v velikem podjetju 362
8 neodločen 170
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
832 170

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V104C izbral bi - zasebni/javni sektor

c) izbral bi... (en odgovor)

Vrednost 19370 Frekvenca
1 zaposlitev v zasebnem sektorju, ali 222
2 zaposlitev v državnem ali javnem sektorju 642
8 neodločen 138
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
864 138

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V105A Zaposleni imajo bolj varno zaposlitev od samozap. v1.05 V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjima trditvama? (en odgovor za vsako trditev)

a) Tisti, ki so zaposleni, imajo bolj varno zaposlitev kot samozaposleni.

Vrednost 20369 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 196
2 strinjam se 287
3 niti strinjam, niti ne strinjam 269
4 ne strinjam se 146
5 sploh se ne strinjam 39
8 ne vem, b.o. 65
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
937 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V105B To,da si zaposlen,bolj moti druž.življenje kot če si samozap. v1.05 V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjima trditvama? (en odgovor za vsako trditev)

b) To,da si zaposlen, bolj moti družinsko življenje, kot če si samozaposlen.

Vrednost 21368 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 76
2 strinjam se 162
3 niti strinjam, niti ne strinjam 243
4 ne strinjam se 340
5 sploh se ne strinjam 96
8 ne vem, b.o. 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
917 85

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V106A Sindikati so pomembni za varnost zaposlitve v1.06 V kolikšni meri pa se strinjate ali ne strinjate z naslednjima trditvama? (en odgovor za vsako trditev)

a) Sindikati so zelo pomembni za varnost zaposlitve.

Vrednost 22367 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 178
2 strinjam se 319
3 niti strinjam, niti ne strinjam 200
4 ne strinjam 177
5 ne strinjam se 66
8 sploh se ne strinjam 62
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
940 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V106B Brez sindikatov bi bili delovni pogoji slabši v1.06 V kolikšni meri pa se strinjate ali ne strinjate z naslednjima trditvama? (en odgovor za vsako trditev)

b) Brez sindikatov bi bili delovni pogoji zaposlenih bistveno slabši kot so sedaj.

Vrednost 23366 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 169
2 strinjam se 346
3 niti strinjam, niti ne strinjam 235
4 ne strinjam 126
5 ne strinjam se 53
8 sploh se ne strinjam 73
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
929 73

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V107 Kaj bi izbrali - delovna aktivnost?

v1.07 Denimo, da bi lahko sami odločali o vaši sedanji delovni aktivnosti. Kaj od navedenega bi najraje izbrali? (en odgovor)

Vrednost 24365 Frekvenca
1 zaposlitev s polnim delovnim časom (36 ur na teden ali več) 611
2 zaposlitev s skrajšanim delovnim časom (od 10 do 35 ur na teden) 245
3 zaposlitev za manj kot 10 ur na teden 27
4 da sploh ne bi bil zaposlen-a 71
8 ne vem 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V108 Ali trenutno imate plačano zaposlitev?

v1.08 Ali trenutno imate plačano zaposlitev? (Anketar: "plačana zaposlitev" vključuje tako zaposlene kot samozaposlene)

Vrednost 25364 Frekvenca
1 da (nadaljuj z vpr. v1.09 ) 510
2 ne (preskoči na vpr. v1.28 ) 492
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V109 Čemu bi dali prednost - trajanje dela?

v1.09 Pomislite na vašo sedanjo zaposlitev ? koliko delate (vključno z nadurami) in koliko pri tem zaslužite. Če bi lahko izbrali eno od naslednjih treh možnosti, kateri bi dali prednost? (en odgovor)

Vrednost 26363 Frekvenca
1 delati več ur in zaslužiti več denarja 143
2 delati toliko ur kot doslej in zaslužiti toliko denarja kot doslej 330
3 delati manj ur in zaslužiti manj denarja 18
8 ne vem 19
Sysmiss 492
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
491 511

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V110A imam zanesljivo zaposlitev v1.10 Prosimo vas, da za vsako od naslednjih trditev poveste, v kolikšni meri drži za vašo sedanjo (redno) zaposlitev. (en odgovor v vsaki vrsti)

a) imam zanesljivo zaposlitev

Vrednost 27362 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 165
2 strinjam se 199
3 niti strinjam, niti ne strinjam 79
4 ne strinjam se 41
5 sploh se ne strinjam 17
8 ne, vem, b.o. 9
Sysmiss 492
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
501 501

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V110B moj zaslužek je dober v1.10 Prosimo vas, da za vsako od naslednjih trditev poveste, v kolikšni meri drži za vašo sedanjo (redno) zaposlitev. (en odgovor v vsaki vrsti)

b) moj zaslužek je dober

Vrednost 28361 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 58
2 strinjam se 165
3 niti strinjam, niti ne strinjam 151
4 ne strinjam se 107
5 sploh se ne strinjam 23
8 ne, vem, b.o. 5
Sysmiss 493
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
504 498

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V110C imam možnosti za napredovanje v1.10 Prosimo vas, da za vsako od naslednjih trditev poveste, v kolikšni meri drži za vašo sedanjo (redno) zaposlitev. (en odgovor v vsaki vrsti)

c) imam dobre možnosti za napredovanje

Vrednost 29360 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 41
2 strinjam se 102
3 niti strinjam, niti ne strinjam 142
4 ne strinjam se 161
5 sploh se ne strinjam 56
8 ne, vem, b.o. 6
Sysmiss 494
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
502 500

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V110D moje delo je zanimivo v1.10 Prosimo vas, da za vsako od naslednjih trditev poveste, v kolikšni meri drži za vašo sedanjo (redno) zaposlitev. (en odgovor v vsaki vrsti)

d) moje delo je zanimivo

Vrednost 30359 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 117
2 strinjam se 260
3 niti strinjam, niti ne strinjam 85
4 ne strinjam se 32
5 sploh se ne strinjam 12
8 ne, vem, b.o. 4
Sysmiss 492
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
506 496

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V110E pri svojem delu sem samostojen v1.10 Prosimo vas, da za vsako od naslednjih trditev poveste, v kolikšni meri drži za vašo sedanjo (redno) zaposlitev. (en odgovor v vsaki vrsti)

e) pri svojem delu sem samostojen/a

Vrednost 31358 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 157
2 strinjam se 228
3 niti strinjam, niti ne strinjam 80
4 ne strinjam se 37
5 sploh se ne strinjam 5
8 ne, vem, b.o. 3
Sysmiss 492
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
507 495

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V110F pri svojem delu lahko pomagam drugim v1.10 Prosimo vas, da za vsako od naslednjih trditev poveste, v kolikšni meri drži za vašo sedanjo (redno) zaposlitev. (en odgovor v vsaki vrsti)

f) pri svojem delu lahko pomagam drugim ljudem

Vrednost 32357 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 135
2 strinjam se 246
3 niti strinjam, niti ne strinjam 68
4 ne strinjam se 34
5 sploh se ne strinjam 21
8 ne, vem, b.o. 5
Sysmiss 493
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
504 498

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V110G moje delo je koristno za družbo v1.10 Prosimo vas, da za vsako od naslednjih trditev poveste, v kolikšni meri drži za vašo sedanjo (redno) zaposlitev. (en odgovor v vsaki vrsti)

g) moje delo je koristno za družbo

Vrednost 33356 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 136
2 strinjam se 233
3 niti strinjam, niti ne strinjam 87
4 ne strinjam se 31
5 sploh se ne strinjam 12
8 ne, vem, b.o. 11
Sysmiss 492
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
499 503

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V110H izpopolnjujem svoja znanja in veščine v1.10 Prosimo vas, da za vsako od naslednjih trditev poveste, v kolikšni meri drži za vašo sedanjo (redno) zaposlitev. (en odgovor v vsaki vrsti)

h) moje delo mi omogoča, da izpopolnjujem svoja znanja in veščine

Vrednost 34355 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 122
2 strinjam se 235
3 niti strinjam, niti ne strinjam 85
4 ne strinjam se 41
5 sploh se ne strinjam 20
8 ne, vem, b.o. 7
Sysmiss 492
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
503 499

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V111A da pridete iz službe izčrpani v1.11 In zdaj še nekaj vprašanj o pogojih dela na vašem delovnem mestu. Prosimo povejte, kako pogosto se vam pri vašem delu dogajajo naslednje stvari... (en odgovor v vsaki vrsti)

a) da pridete iz službe domov izčrpani

Vrednost 35354 Frekvenca
1 vedno 57
2 pogosto 183
3 včasih 223
4 komaj - kdaj 35
5 nikoli 10
8 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 493
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
508 494

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V111B da morate opravljati težka fizična dela v1.11 In zdaj še nekaj vprašanj o pogojih dela na vašem delovnem mestu. Prosimo povejte, kako pogosto se vam pri vašem delu dogajajo naslednje stvari... (en odgovor v vsaki vrsti)

b) da morate opravljati težka fizična dela

Vrednost 36353 Frekvenca
1 vedno 30
2 pogosto 69
3 včasih 118
4 komaj - kdaj 82
5 nikoli 209
8 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 493
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
508 494

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V111C da se vam zdi vaše delo stresno v1.11 In zdaj še nekaj vprašanj o pogojih dela na vašem delovnem mestu. Prosimo povejte, kako pogosto se vam pri vašem delu dogajajo naslednje stvari... (en odgovor v vsaki vrsti)

c) da se vam zdi vaše delo stresno

Vrednost 37352 Frekvenca
1 vedno 64
2 pogosto 144
3 včasih 189
4 komaj - kdaj 64
5 nikoli 47
8 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 493
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
508 494

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V111D da delate v nevarnih pogojih v1.11 In zdaj še nekaj vprašanj o pogojih dela na vašem delovnem mestu. Prosimo povejte, kako pogosto se vam pri vašem delu dogajajo naslednje stvari... (en odgovor v vsaki vrsti)

d) da delate v nevarnih pogojih

Vrednost 38351 Frekvenca
1 vedno 43
2 pogosto 52
3 včasih 92
4 komaj - kdaj 101
5 nikoli 217
8 ne vem, b.o. 4
Sysmiss 493
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
505 497

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V112 Katera od trditev opisuje kdaj pričnete in kdaj končate z delom?

v1.12 Katera od trditev najbolje opisuje, kdo odloča o tem, kdaj pričnete z delom in kdaj končate z delom? (en odgovor)

Vrednost 39350 Frekvenca
1 uro začetka in konca dela določi moj delodajalec in je sam ne morem spreminjati 295
2 v določenih mejah lahko sam odločam, kdaj bom začel delati in kdaj bom z delom končal 153
3 povsem svobodno lahko odločam, kdaj bom pričel in končal z delom 61
8 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 492
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
509 493

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V113 Katera od trditev opisuje, kako je organizirano vaše delo?

v1.13 Katera od trditev najbolje opisuje, kako je običajno organizirano vaše dnevno delo? (en odgovor)

Vrednost 40349 Frekvenca
1 povsem svobodno odločam o organizaciji svojega dela 92
2 v določenih mejah lahko sam odločam o organizaciji svojega dela 282
3 nobenega vpliva nimam na organizacijo svojega dela 134
8 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 492
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
508 494

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V114 Kako težko bi bilo med delom vzeti dve prosti uri?

v1.14 Kako težko bi bilo za vas, da bi vzeli v delovnem času eno ali dve prosti uri zato, da bi uredili zasebne ali družinske zadeve? (en odgovor)

Vrednost 41348 Frekvenca
1 sploh ne bi bilo težko 173
2 ne preveč težko 160
3 dokaj težko 100
4 zelo težko 75
8 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 492
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
508 494

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V115A službene obveznosti motijo družinsko življenje v1.15 Kako pogosto čutite, da...(en odgovor v vsaki vrsti)

a) ...vaše službene obveznosti motijo vaše družinsko življenje?

Vrednost 42347 Frekvenca
1 vedno 18
2 pogosto 77
3 komaj - kdaj 220
4 včasih 104
5 nikoli 83
8 ne vem, b.o. 8
Sysmiss 492
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
502 500

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V115B družinske obveznosti motijo delo v službi? v1.15 Kako pogosto čutite, da...(en odgovor v vsaki vrsti)

b) ...vaše družinske obveznosti motijo vaše delo v službi?

Vrednost 43346 Frekvenca
1 vedno 1
2 pogosto 11
3 komaj - kdaj 69
4 včasih 167
5 nikoli 251
8 ne vem, b.o. 11
Sysmiss 492
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
499 503

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V116 Kolikšen delež izkušenj in znanj lahko uporabite pri delu?

v1.16 Kolikšen delež vaših preteklih delovnih izkušenj in znanj lahko uporabite pri vašem sedanjem delu? (en odgovor)

Vrednost 44345 Frekvenca
1 skoraj nič 66
2 malo 82
3 precej 169
4 skoraj vse 179
8 ne vem, b.o. 13
Sysmiss 493
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
496 506

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V117 Kako bi vam izkušnje pomagale pri iskanju zaposlitve?

v1.17 Denimo, da bi morali poiskati novo zaposlitev. Koliko bi vam pri tem pomagale delovne izkušnje in/ali veščine iz sedanje zaposlitve? (en odgovor)

Vrednost 45344 Frekvenca
1 zelo bi pomagale 149
2 precej bi pomagale 207
3 le malo bi pomagale 104
4 sploh ne bi pomagale 22
8 ne vem, b.o. 28
Sysmiss 492
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
482 520

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V118 Ste se v zadnjih 12 mesecih udeležili usposabljanja?

v1.18 Ali ste se v zadnjih 12 mesecih udeležili kakršnegakoli usposabljanja za izboljšanje vaše delovne usposobljenosti, tako v okviru vašega podjetja (službe) kot kjerkoli drugje?

Vrednost 46343 Frekvenca
1 da 270
2 ne 238
8 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 492
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
508 494

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V119A odnosi med vodstvom in zaposlenimi v1.19 Kako bi vi na splošno ocenili odnose med ljudmi v vašem delovnem okolju med ... (en odgovor v vsaki vrsti)

a) vodstvom in zaposlenimi

Vrednost 47342 Frekvenca
1 zelo dobri 74
2 precej dobri 197
3 niti dobri niti slabi 138
4 precej slabi 50
5 zelo slabi 25
8 ne more izbrati 22
Sysmiss 496
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
484 518

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V119B kolegi pri delu v1.19 Kako bi vi na splošno ocenili odnose med ljudmi v vašem delovnem okolju med ... (en odgovor v vsaki vrsti)

b) kolegi pri delu

Vrednost 48341 Frekvenca
1 zelo dobri 151
2 precej dobri 242
3 niti dobri niti slabi 74
4 precej slabi 13
5 zelo slabi 3
8 ne more izbrati 22
Sysmiss 497
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
483 519

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V120 Kako zadovoljni ste s svojo sedanjo službo?

v1.20 Kako zadovoljni ste s svojo sedanjo službo, zaposlitvijo? (en odgovor)

Vrednost 49340 Frekvenca
1 popolnoma zadovoljen 67
2 zelo zadovoljen 99
3 precej zadovoljen 193
4 niti zadovoljen, niti nezadovoljen 120
5 precej nezadovoljen 21
6 zelo nezadovoljen 7
7 popolnoma nezadovoljen 3
8 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 492
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
510 492

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V121A Pripravljen sem delati več za uspeh podjetja v1.21 V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? (en odgovor v vsaki vrsti)

a) Pripravljen(a) sem delati več in bolje kot sedaj, da bi svojemu podjetju ali ustanovi pomagal(a) k uspehu.

Vrednost 50339 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 69
2 strinjam se 211
3 niti strinjam, niti ne strinjam 136
4 ne strinjam se 59
5 sploh se ne strinjam 22
8 ne vem, b.o. 13
Sysmiss 492
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
497 505

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V121B Ponosen sem,da delam za svoje podjetje v1.21 V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? (en odgovor v vsaki vrsti)

b) Ponosen(na) sem, da delam za svoje podjetje ali ustanovo.

Vrednost 51338 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 95
2 strinjam se 242
3 niti strinjam, niti ne strinjam 110
4 ne strinjam se 36
5 sploh se ne strinjam 11
8 ne vem, b.o. 16
Sysmiss 492
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
494 508

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V121C Zavrnil bi ponudbo za drugo zap.,da bi ostal v sedanjem podjetju v1.21 V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? (en odgovor v vsaki vrsti)

c) Zavrnil(a) bi ponudbo za drugo zaposlitev, tudi precej bolje plačano, le da bi ostal(a) v sedanjem podjetju ali ustanovi.

Vrednost 52337 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 53
2 strinjam se 83
3 niti strinjam, niti ne strinjam 107
4 ne strinjam se 142
5 sploh se ne strinjam 99
8 ne vem, b.o. 25
Sysmiss 493
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
484 518

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V122 Kako težko bi vam bilo najti novo delo?

v1.22 Kako težko oz. lahko bi vam bilo najti novo delo, zaposlitev, ki bi bila vsaj tako dobra kot sedanja? (en odgovor)

Vrednost 53336 Frekvenca
1 zelo lahko 26
2 dokaj lahko 76
3 niti lahko, niti težko 132
4 dokaj težko 148
5 zelo težko 113
8 ne vem, b.o. 15
Sysmiss 492
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
495 507

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V123 Kako težko bi vas bilo nadomestiti?

v1.23 Kako težko oz. lahko pa bi vas v vašem podjetju ali ustanovi nadomestili, če bi odšli? (en odgovor)

Vrednost 54335 Frekvenca
1 zelo lahko 61
2 dokaj lahko 129
3 niti lahko, niti težko 150
4 dokaj težko 85
5 zelo težko 53
8 ne vem, b.o. 32
Sysmiss 492
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 524

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V124 Kako verjetno je, da boste v 12 mesecih skušali poiskati zaposlitev?

v1.24 Na splošno, kako verjetno je, da boste v obdobju naslednjih 12 mesecev skušali poiskati zaposlitev v drugem podjetju, ustanovi?(en odgovor)

Vrednost 55334 Frekvenca
1 zelo verjetno 20
2 verjetno 54
3 ne preveč verjetno 101
4 zelo malo je verjetno 322
8 ne vem, b.o. 13
Sysmiss 492
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
497 505

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V125 Koliko vas skrbi, da bi izgubili zaposlitev?

v1.25 Koliko, če sploh, vas skrbi, da bi izgubili zaposlitev? (en odgovor)

Vrednost 56333 Frekvenca
1 zelo me skrbi 56
2 do neke mere me skrbi 162
3 bolj malo me skrbi 103
4 sploh me ne skrbi 184
8 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 492
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
505 497

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V126A sprejeti delo, ki zahteva nova znanja v1.26 V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? Da bi se izognil nezaposlenosti, bi bil-a pripravljen-a ... (en odgovor v vsaki vrsti)

a) sprejeti delo, ki zahteva nove veščine in znanja

Vrednost 57332 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 192
2 strinjam se 249
3 niti strinjam, niti ne strinjam 33
4 ne strinjam se 19
5 sploh se ne strinjam 9
8 ne vem, b.o. 8
Sysmiss 492
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
502 500

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V126B sprejeti nižji položaj za nižje plačilo v1.26 V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? Da bi se izognil nezaposlenosti, bi bil-a pripravljen-a ... (en odgovor v vsaki vrsti)

b) sprejeti nižji položaj za nižje plačilo

Vrednost 58331 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 65
2 strinjam se 174
3 niti strinjam, niti ne strinjam 94
4 ne strinjam se 119
5 sploh se ne strinjam 51
8 ne vem, b.o. 7
Sysmiss 492
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
503 499

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V126C sprejeti začasno zaposlitev v1.26 V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? Da bi se izognil nezaposlenosti, bi bil-a pripravljen-a ... (en odgovor v vsaki vrsti)

c) sprejeti začasno zaposlitev

Vrednost 59330 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 95
2 strinjam se 269
3 niti strinjam, niti ne strinjam 67
4 ne strinjam se 48
5 sploh se ne strinjam 24
8 ne vem, b.o. 7
Sysmiss 492
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
503 499

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V126D sprejeti delo v oddaljenem kraju v1.26 V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? Da bi se izognil nezaposlenosti, bi bil-a pripravljen-a ... (en odgovor v vsaki vrsti)

d) sprejeti delo v oddaljenem kraju

Vrednost 60329 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 67
2 strinjam se 168
3 niti strinjam, niti ne strinjam 97
4 ne strinjam se 113
5 sploh se ne strinjam 53
8 ne vem, b.o. 12
Sysmiss 492
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
498 504

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V127 Ali poleg svoje glavne zaposlitve opravljate še kakšno drugo?

v1.27 Ali poleg svoje glavne zaposlitve opravljate še kakšno drugo delo za dodatni zaslužek? (en odgovor)

Vrednost 61328 Frekvenca
1 ne 410
2 da, kot dodatno zaposlitev 28
3 da, kot samozaposlitev 13
4 da, drugače 48
8 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
499 503

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V128 Ali ste kdaj imeli plačano zaposlitev?

v1.28 Ali ste kdaj imeli plačano zaposlitev, ki je trajala vsaj leto ali več?

Vrednost 62327 Frekvenca
1 da (nadaljuj z vpr. v1.29) 331
2 ne (preskoči na vpr. v1.31) 158
Sysmiss 513
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
489 513

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V129 Katerega leta je prenehala vaša zadnja zaposlitev?

v1.29 Katerega leta je prenehala vaša zadnja zaposlitev? Leta

Vrednost 63326 Frekvenca
1 2001 10
2 2002 17
3 13
4 20
5 11
43 1
45 2
48 2
56 2
58 1
60 2
61 1
67 1
68 1
69 3
71 1
72 2
73 1
75 3
76 2
78 2
79 1
80 4
81 6
82 9
83 5
84 9
85 6
86 6
87 10
88 11
89 15
90 32
91 21
92 13
93 6
94 9
95 15
96 9
97 1997 9
98 1998 8
99 1999 9
0 2000 17
Sysmiss 674
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
311 691

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V130 Zakaj je vaša zaposlitev prenehala?

v1.30 Kateri je bil poglavitni razlog, da je vaša zaposlitev prenehala?(en odgovor)

Vrednost 64325 Frekvenca
1 dosegel(a) sem starostno mejo za upokojitev 124
2 upokojil(a) sem se predčasno, po lastni odločitvi 34
3 upokojil(a) sem se predčasno, a ne po lastni odločitvi 35
4 postal(a) sem (trajno) nesposoben(na) za delo 32
5 moje delovno mesto je bilo ukinjeno 27
6 bil(a) sem odpuščen(a) 19
7 moja pogodba o zaposlitvi se je iztekla 12
8 družinske obveznosti 19
9 poročil(a)sem se 4
99 drugo, ne vem, b.o. 28
Sysmiss 668
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
306 696

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V131 Si želite imeti plačano zaposlitev?

v1.31 Ali si želite imeti (plačano) zaposlitev, bodisi sedaj ali pa kdaj v prihodnosti?

Vrednost 65324 Frekvenca
1 da 226
2 ne 263
Sysmiss 513
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
489 513

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V132 Kako verjetno bi našli zaposlitev?

v1.32 Kako verjetno se vam zdi, da bi našli zaposlitev? (en odgovor)

Vrednost 66323 Frekvenca
1 zelo verjetno 56
2 verjetno 89
3 ne preveč verjetno 55
4 zelo malo je verjetno 229
8 ne vem, b.o. 55
Sysmiss 518
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
429 573

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V133 Ali trenutno iščete zaposlitev?

v1.33 Ali trenutno iščete zaposlitev?

Vrednost 67322 Frekvenca
1 da 71
2 ne 417
Sysmiss 514
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
488 514

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V134A prijavili na zavod za zaposlovanje v1.34 Ste v obdobju zadnjih 12 mesecev naredili kaj od naštetega, da bi našli zaposlitev?(en odgovor v vsaki vrsti)

a) se prijavili na (državni) zavod za zaposlovanje

Vrednost 68321 Frekvenca
1 ne 390
2 da, enkrat ali dvakrat 52
3 da, več kot dvakrat 26
8 b.o. 18
Sysmiss 516
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
468 534

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V134B prijavili pri zasebni agenciji za zaposlovanje v1.34 Ste v obdobju zadnjih 12 mesecev naredili kaj od naštetega, da bi našli zaposlitev?(en odgovor v vsaki vrsti)

b) se prijavili pri zasebni agenciji za zaposlovanje

Vrednost 69320 Frekvenca
1 ne 450
2 da, enkrat ali dvakrat 14
3 da, več kot dvakrat 4
8 b.o. 18
Sysmiss 516
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
468 534

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V134C odzvali na oglas za službo v časopisu ali reviji v1.34 Ste v obdobju zadnjih 12 mesecev naredili kaj od naštetega, da bi našli zaposlitev?(en odgovor v vsaki vrsti)

c) se odzvali na oglas za službo v časopisu ali reviji

Vrednost 70319 Frekvenca
1 ne 411
2 da, enkrat ali dvakrat 27
3 da, več kot dvakrat 31
8 b.o. 16
Sysmiss 517
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
469 533

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V134D dali v časopis ali revijo oglas v1.34 Ste v obdobju zadnjih 12 mesecev naredili kaj od naštetega, da bi našli zaposlitev?(en odgovor v vsaki vrsti)

d) dali v časopis ali revijo oglas, da iščete zaposlitev

Vrednost 71318 Frekvenca
1 ne 461
2 da, enkrat ali dvakrat 3
3 da, več kot dvakrat 5
8 b.o. 17
Sysmiss 516
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
469 533

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V134E iskali delo neposredno pri delodajalcih v1.34 Ste v obdobju zadnjih 12 mesecev naredili kaj od naštetega, da bi našli zaposlitev?(en odgovor v vsaki vrsti)

e) iskali delo neposredno pri delodajalcih

Vrednost 72317 Frekvenca
1 ne 407
2 da, enkrat ali dvakrat 31
3 da, več kot dvakrat 30
8 b.o. 17
Sysmiss 517
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
468 534

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V134F prosili druge da vam pomagajo pri iskanju v1.34 Ste v obdobju zadnjih 12 mesecev naredili kaj od naštetega, da bi našli zaposlitev?(en odgovor v vsaki vrsti)

f) prosili sorodnike, prijatelje ali kolege da vam pomagajo pri iskanju zaposlitve

Vrednost 73316 Frekvenca
1 ne 402
2 da, enkrat ali dvakrat 34
3 da, več kot dvakrat 33
8 b.o. 17
Sysmiss 516
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
469 533

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V135 Ste se v 12 mesecih udeležili usposabljanja?

1.35 Ali ste se v zadnjih 12 mesecih udeležili kakršnega koli usposabljanja za izboljšanje vaše delovne usposobljenosti?

Vrednost 74315 Frekvenca
1 da 72
2 ne 406
8 ne vem, b.o. 8
Sysmiss 516
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 524

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V136 Kaj je za vas vir sredstev za preživljanje?

v1.36 Kaj oziroma kdo je za vas poglavitni vir sredstev za preživljanje? (en odgovor)

Vrednost 75314 Frekvenca
1 pokojnina 277
2 podpora za brezposelne 16
3 zakonec, partner 40
4 drugi družinski člani 61
5 socialna podpora 35
6 občasno delo 24
7 drugo 31
8 b.o. 3
Sysmiss 515
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
484 518

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V201 Ali bi si izbrali Slovenijo?

v2.01 Če bi imeli možnost izbrati deželo, v kateri bi želeli živeti, ali bi si izbrali Slovenijo? (en odgovor)

Vrednost 76313 Frekvenca
1 zanesljivo bi izbral Slovenijo 668
2 verjetno bi izbral Slovenijo 225
3 verjetno ne bi izbral Slovenije 53
4 zanesljivo ne bi izbral Slovenije 36
9 ne vem, b.o. 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
982 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V202 Kako ste srečni?

v2.02 Prosimo vas, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 izrazite vaša občutja glede osebne sreče nasploh, pri čemer 0 pomeni, da sploh niste srečni in 10, da ste zelo srečni. (en odgovor)

Vrednost 77312 Frekvenca
1 sploh nisem srečen 3
2 2 9
3 3 15
4 4 20
5 5 186
6 6 82
7 7 163
8 8 244
9 9 106
10 zelo sem srečen 147
99 ne vem, b.o. 13
0 sploh nisem srečen 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
988 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V203A kako živijo ljudje v2.03 Če primerjate življenje pri nas danes z razmerami pred približno desetimi leti, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes dosti boljše, boljše, približno enake, slabše, ali dosti slabše? (en odgovor v vsaki vrsti)

a) kako živijo ljudje

Vrednost 78311 Frekvenca
1 danesa dosti slabše 96
2 danes slabše 377
3 približno enake 231
4 danes boljše 222
5 danes dosti boljše 36
9 ne vem, b.o. 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
962 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V203B demokratičnost odločanja v2.03 Če primerjate življenje pri nas danes z razmerami pred približno desetimi leti, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes dosti boljše, boljše, približno enake, slabše, ali dosti slabše? (en odgovor v vsaki vrsti)

b) demokratičnost odločanja

Vrednost 79310 Frekvenca
1 danesa dosti slabše 32
2 danes slabše 184
3 približno enake 292
4 danes boljše 341
5 danes dosti boljše 47
9 ne vem, b.o. 106
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
896 106

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V203C človekove pravice v2.03 Če primerjate življenje pri nas danes z razmerami pred približno desetimi leti, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes dosti boljše, boljše, približno enake, slabše, ali dosti slabše? (en odgovor v vsaki vrsti)

c) spoštovanje človekovih pravic in svoboščin

Vrednost 80309 Frekvenca
1 danesa dosti slabše 56
2 danes slabše 250
3 približno enake 317
4 danes boljše 280
5 danes dosti boljše 35
9 ne vem, b.o. 64
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
938 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V203D spoštovanje dela v2.03 Če primerjate življenje pri nas danes z razmerami pred približno desetimi leti, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes dosti boljše, boljše, približno enake, slabše, ali dosti slabše? (en odgovor v vsaki vrsti)

d) spoštovanje dela

Vrednost 81308 Frekvenca
1 danesa dosti slabše 95
2 danes slabše 397
3 približno enake 249
4 danes boljše 188
5 danes dosti boljše 15
9 ne vem, b.o. 58
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
944 58

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V203E možnost dobiti stanovanje v2.03 Če primerjate življenje pri nas danes z razmerami pred približno desetimi leti, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes dosti boljše, boljše, približno enake, slabše, ali dosti slabše? (en odgovor v vsaki vrsti)

e) možnost dobiti stanovanje

Vrednost 82307 Frekvenca
1 danesa dosti slabše 301
2 danes slabše 466
3 približno enake 80
4 danes boljše 52
5 danes dosti boljše 11
9 ne vem, b.o. 92
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V203F možnost dobiti zaposlitev v2.03 Če primerjate življenje pri nas danes z razmerami pred približno desetimi leti, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes dosti boljše, boljše, približno enake, slabše, ali dosti slabše? (en odgovor v vsaki vrsti)

f) možnost dobiti zaposlitev

Vrednost 83306 Frekvenca
1 danesa dosti slabše 317
2 danes slabše 505
3 približno enake 92
4 danes boljše 32
5 danes dosti boljše 12
9 ne vem, b.o. 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
958 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V203G zakonitost v2.03 Če primerjate življenje pri nas danes z razmerami pred približno desetimi leti, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes dosti boljše, boljše, približno enake, slabše, ali dosti slabše? (en odgovor v vsaki vrsti)

g) zakonitost

Vrednost 84305 Frekvenca
1 danesa dosti slabše 54
2 danes slabše 233
3 približno enake 393
4 danes boljše 147
5 danes dosti boljše 7
9 ne vem, b.o. 168
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
834 168

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V203H možnost izobraževanja v2.03 Če primerjate življenje pri nas danes z razmerami pred približno desetimi leti, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes dosti boljše, boljše, približno enake, slabše, ali dosti slabše? (en odgovor v vsaki vrsti)

h) možnost izobraževanja

Vrednost 85304 Frekvenca
1 danesa dosti slabše 27
2 danes slabše 140
3 približno enake 188
4 danes boljše 494
5 danes dosti boljše 101
9 ne vem, b.o. 52
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
950 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V203I kulturno življenje v2.03 Če primerjate življenje pri nas danes z razmerami pred približno desetimi leti, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes dosti boljše, boljše, približno enake, slabše, ali dosti slabše? (en odgovor v vsaki vrsti)

i) kulturno življenje

Vrednost 86303 Frekvenca
1 danesa dosti slabše 20
2 danes slabše 105
3 približno enake 345
4 danes boljše 376
5 danes dosti boljše 77
9 ne vem, b.o. 79
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
923 79

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V203J možnost imeti otroke v2.03 Če primerjate življenje pri nas danes z razmerami pred približno desetimi leti, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes dosti boljše, boljše, približno enake, slabše, ali dosti slabše? (en odgovor v vsaki vrsti)

j) možnost imeti, preživljati otroke

Vrednost 87302 Frekvenca
1 danesa dosti slabše 93
2 danes slabše 510
3 približno enake 210
4 danes boljše 116
5 danes dosti boljše 15
9 ne vem, b.o. 58
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
944 58

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V203K zdravstveno varstvo v2.03 Če primerjate življenje pri nas danes z razmerami pred približno desetimi leti, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes dosti boljše, boljše, približno enake, slabše, ali dosti slabše? (en odgovor v vsaki vrsti)

k) zdravstveno varstvo

Vrednost 88301 Frekvenca
1 danesa dosti slabše 81
2 danes slabše 332
3 približno enake 296
4 danes boljše 208
5 danes dosti boljše 31
9 ne vem, b.o. 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
948 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V203L vpliv stroke na vlado v2.03 Če primerjate življenje pri nas danes z razmerami pred približno desetimi leti, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes dosti boljše, boljše, približno enake, slabše, ali dosti slabše? (en odgovor v vsaki vrsti)

l) vpliv stroke na vladne odločitve

Vrednost 89300 Frekvenca
1 danesa dosti slabše 55
2 danes slabše 224
3 približno enake 331
4 danes boljše 122
5 danes dosti boljše 21
9 ne vem, b.o. 249
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
753 249

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V204 Ste pesimist ali optimist?

2.04 Ko gledajo na prihodnost, so nekateri ljudje bolj črnogledi, pravimo, da so pesimistični, drugi pa vidijo prihodnost bolj rožnato, so optimistični. Kako bi opredelili sebe na lestvici od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da ste velik pesimist, 10 pa, da ste velik optimist? (en odgovor)

Vrednost 90299 Frekvenca
0 pesimist 12
1 1 13
2 2 30
3 3 43
4 4 37
5 5 199
6 6 104
7 7 150
8 8 164
9 9 90
10 optimist 128
99 ne vem, b.o. 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
970 32

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V205 Zadovoljstvo z materialnimi razmerami?

v2.05 Kako ocenjujete materialne razmere, v katerih živite vi in vaša družina? Ocenite z lestvico od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni najslabšo, 10 pa najboljšo oceno. V kolikšni meri ste torej zadovoljni oz. nezadovoljni z materialnimi razmerami v vaši družini? (en odgovor)

Vrednost 91298 Frekvenca
0 zelo nezadovoljen 24
1 1 8
2 2 22
3 3 46
4 4 48
5 5 225
6 6 119
7 7 186
8 8 187
9 9 65
10 zelo zadovoljen 65
99 ne vem, b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
995 7

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V206 Bi zase in za družino lahko rekli...

v2.06 Ali bi zase in za svojo družino lahko rekli: (en odgovor)

Vrednost 92297 Frekvenca
1 da vam ničesar posebej ne primanjkuje, da se posebej ne omejujete 194
2 da ste bolj varčni, da se omejujete v manj pomembnih stvareh, manj luksuza, ipd. 490
3 da morate zelo skrbno gospodariti, da spravite konec s koncem, da se omejujete pri nakupih opreme, obleke, ipd. 261
4 da se močno omejujete, tudi pri nakupu hrane 33
5 da živite v pomanjkanju osnovnih dobrin 10
6 da živite v revščini 6
9 ne vem, b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
994 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V207 Je vaša družina v zadnjem letu lahko...

v2.07 Ali je vaša družina v zadnjem letu lahko... (en odgovor)

Vrednost 93296 Frekvenca
1 prihranila kaj denarja 292
2 denarja je bilo ravno dovolj, da smo se prebili 514
3 morali smo porabiti prihranjeni denar 102
4 morali smo si izposoditi denar 44
5 prihranke smo porabili in si denar še izposodili 30
9 ne vem, b.o. 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
982 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V208 Imate koga od katerega bi si lahko sposodili 1/4 plače?

v2.08 Če bi bilo vaše gospodinjstvo zelo na tesnem z denarjem, ali imate kakšnega prijatelja ali sorodnika, od katerega bi si lahko sposodili toliko, kolikor znaša približno 1/4 mesečne plače ali pokojnine...? (en odgovor)

Vrednost 94295 Frekvenca
1 zagotovo da 417
2 verjetno da 287
3 verjetno ne 105
4 zagotovo ne 149
9 ne vem, b.o. 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
958 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V209 Ste se v zadnjih petih letih zadolžili?

v2.09 Ali ste se v zadnjih petih letih zadolžili oziroma najeli kredit? Prosimo upoštevajte vse oblike zadolževanja: krediti pri banki (tudi povečan limit), zadolževanje pri sorodnikih in znancih, zadolževanje na sivem trgu, leasing...

Vrednost 95294 Frekvenca
1 da 412
2 ne 568
9 b.o. 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
980 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V210 Se vam dogaja da ne morate pravočasno poravnavati sprotnih stroškov za življenje?

v2.10 Ali se vam dogaja, da zaradi odplačevanja kreditov ne morate pravočasno poravnavati sprotnih stroškov za življenje, oziroma morate zmanjševati izdatke za osnovne življenjske potrebščine? (en odgovor)

Vrednost 96293 Frekvenca
1 da, pogosto 33
2 da, včasih 148
3 ne, nikoli ali skoraj nikoli 366
4 nisem (bil-a) zadolžen-a 422
9 b.o. 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
969 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V211 Vaš finančni položaj s položajem vaših staršev...

v2.11 Če primerjate vaš finančni položaj s položajem vaših staršev, ko so bili vaših let, kaj bi rekli, ali vam gre bolje ali slabše kot njim? (en odgovor)

Vrednost 97292 Frekvenca
1 bolje kot njim 618
2 enako kot njim 168
3 slabše kot njim 175
9 ne vem, b.o. 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
961 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V212 Finančni položaj vas in vaše okolice...

v2.12 Če se primerjate z ljudmi v vaši okolici, ali sodite, da vam gre v finančnem pogledu bolje kot njim, enako ali slabše? (en odgovor)

Vrednost 98291 Frekvenca
1 bolje kot njim 104
2 enako kot njim 666
3 slabše kot njim 159
9 ne vem, b.o. 73
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
929 73

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V213A Ste po letu 1990 izgubili/pridobili? v2.13 Nastaja vtis, da so po devetdesetem letu s prehodom v samostojno državo nekatere skupine in posamezniki več izgubili, drugi pa več pridobili.

a) Kam bi vi uvrstili sebe, med tiste, ki so ... (en odgovor)

Vrednost 99290 Frekvenca
1 več izgubili 86
2 2 118
3 3 431
4 4 163
5 več pridobili 67
9 ne vem, b.o. 137
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
865 137

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V213B Je vaša družina po letu 1990 izgubila/pridobila? v2.13 Nastaja vtis, da so po devetdesetem letu s prehodom v samostojno državo nekatere skupine in posamezniki več izgubili, drugi pa več pridobili.

b) Kako pa bi uvrstili svojo družino v celoti, med tiste, ki so (en odgovor)

Vrednost 100289 Frekvenca
1 več izgubili 67
2 2 115
3 3 432
4 4 195
5 več pridobili 73
9 ne vem, b.o. 120
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
882 120

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V214 Bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo?

v2.14 Če ocenjujete na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden? (en odgovor)

Vrednost 101288 Frekvenca
1 večini ljudi lahko zaupamo 170
2 z ljudmi moramo biti zelo previdni 787
9 ne vem, neodločen 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
957 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V215 Kako bi ocenili vaše zdravje?

v2.15 Kako bi na splošno ocenili vaše zdravje? Bi rekli, da je... (en odgovor)

Vrednost 102287 Frekvenca
1 zelo dobro 123
2 dobro 377
3 zadovoljivo 353
4 slabo 110
5 zelo slabo 36
9 ne vem 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
999 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V301A družina v3.01 Prosim povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju? (en odgovor v vsaki vrsti)

a) družina

Vrednost 103286 Frekvenca
1 zelo pomembna 807
2 precej pomembna 171
3 ne preveč pomembna 14
4 sploh ni pomembna 5
9 ne vem 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
997 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V301B prijatelji v3.01 Prosim povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju? (en odgovor v vsaki vrsti)

b) prijatelji

Vrednost 104285 Frekvenca
1 zelo pomembna 391
2 precej pomembna 502
3 ne preveč pomembna 94
4 sploh ni pomembna 14
9 ne vem 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1001 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V301C prosti čas v3.01 Prosim povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju? (en odgovor v vsaki vrsti)

c) prosti čas

Vrednost 105284 Frekvenca
1 zelo pomembna 352
2 precej pomembna 509
3 ne preveč pomembna 120
4 sploh ni pomembna 13
9 ne vem 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
994 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V301D politika v3.01 Prosim povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju? (en odgovor v vsaki vrsti)

d) politika

Vrednost 106283 Frekvenca
1 zelo pomembna 20
2 precej pomembna 110
3 ne preveč pomembna 431
4 sploh ni pomembna 426
9 ne vem 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
987 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V301E delo v3.01 Prosim povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju? (en odgovor v vsaki vrsti)

e) delo

Vrednost 107282 Frekvenca
1 zelo pomembna 290
2 precej pomembna 582
3 ne preveč pomembna 102
4 sploh ni pomembna 19
9 ne vem 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
993 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V301F vera v3.01 Prosim povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju? (en odgovor v vsaki vrsti)

f) vera

Vrednost 108281 Frekvenca
1 zelo pomembna 117
2 precej pomembna 257
3 ne preveč pomembna 349
4 sploh ni pomembna 243
9 ne vem 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
966 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V302A narod v3.02 Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen, ali zelo negativen odnos.(en odgovor v vsaki vrsti)

a) narod

Vrednost 109280 Frekvenca
1 zelo negativen 9
2 negativen 43
3 niti pozitiven, niti negativen 242
4 pozitiven 581
5 zelo pozitiven 99
9 ne vem, b.o. 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
974 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V302B socializem v3.02 Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen, ali zelo negativen odnos.(en odgovor v vsaki vrsti)

b) socializem

Vrednost 110279 Frekvenca
1 zelo negativen 33
2 negativen 160
3 niti pozitiven, niti negativen 384
4 pozitiven 273
5 zelo pozitiven 43
9 ne vem, b.o. 109
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
893 109

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V302C ukinitev smrtne kazni v3.02 Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen, ali zelo negativen odnos.(en odgovor v vsaki vrsti)

c) ukinitev smrtne kazni

Vrednost 111278 Frekvenca
1 zelo negativen 34
2 negativen 168
3 niti pozitiven, niti negativen 202
4 pozitiven 362
5 zelo pozitiven 140
9 ne vem, b.o. 96
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 96

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V302D globalizacija v3.02 Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen, ali zelo negativen odnos.(en odgovor v vsaki vrsti)

d) globalizacija

Vrednost 112277 Frekvenca
1 zelo negativen 49
2 negativen 187
3 niti pozitiven, niti negativen 326
4 pozitiven 169
5 zelo pozitiven 32
9 ne vem, b.o. 239
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
763 239

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V302E pravica do splava v3.02 Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen, ali zelo negativen odnos.(en odgovor v vsaki vrsti)

e) pravica do splava

Vrednost 113276 Frekvenca
1 zelo negativen 45
2 negativen 85
3 niti pozitiven, niti negativen 160
4 pozitiven 465
5 zelo pozitiven 191
9 ne vem, b.o. 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
946 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V302F internet v3.02 Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen, ali zelo negativen odnos.(en odgovor v vsaki vrsti)

f) internet

Vrednost 114275 Frekvenca
1 zelo negativen 12
2 negativen 37
3 niti pozitiven, niti negativen 126
4 pozitiven 465
5 zelo pozitiven 241
9 ne vem, b.o. 121
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
881 121

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V302G slovensko domobranstvo v3.02 Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen, ali zelo negativen odnos.(en odgovor v vsaki vrsti)

g) slovensko domobranstvo

Vrednost 115274 Frekvenca
1 zelo negativen 122
2 negativen 200
3 niti pozitiven, niti negativen 292
4 pozitiven 153
5 zelo pozitiven 37
9 ne vem, b.o. 198
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
804 198

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V302H verouk v šolah v3.02 Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen, ali zelo negativen odnos.(en odgovor v vsaki vrsti)

h) verouk v šolah

Vrednost 116273 Frekvenca
1 zelo negativen 167
2 negativen 343
3 niti pozitiven, niti negativen 242
4 pozitiven 156
5 zelo pozitiven 34
9 ne vem, b.o. 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
942 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V302I sindikalne pravice delavcev v3.02 Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen, ali zelo negativen odnos.(en odgovor v vsaki vrsti)

i) sindikalne pravice delavcev

Vrednost 117272 Frekvenca
1 zelo negativen 23
2 negativen 45
3 niti pozitiven, niti negativen 183
4 pozitiven 523
5 zelo pozitiven 171
9 ne vem, b.o. 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
945 57

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V302J slovenski partizani v3.02 Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen, ali zelo negativen odnos.(en odgovor v vsaki vrsti)

j) slovenski partizani

Vrednost 118271 Frekvenca
1 zelo negativen 23
2 negativen 73
3 niti pozitiven, niti negativen 285
4 pozitiven 390
5 zelo pozitiven 105
9 ne vem, b.o. 126
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
876 126

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V302K enakost med spoloma v3.02 Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen, ali zelo negativen odnos.(en odgovor v vsaki vrsti)

k) enakost med spoloma

Vrednost 119270 Frekvenca
1 zelo negativen 30
2 negativen 49
3 niti pozitiven, niti negativen 128
4 pozitiven 459
5 zelo pozitiven 300
9 ne vem, b.o. 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
966 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V302L majhne socialne razlike v3.02 Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen, ali zelo negativen odnos.(en odgovor v vsaki vrsti)

l) majhne socialne razlike

Vrednost 120269 Frekvenca
1 zelo negativen 26
2 negativen 48
3 niti pozitiven, niti negativen 136
4 pozitiven 508
5 zelo pozitiven 227
9 ne vem, b.o. 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
945 57

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V302M kapitalizem v3.02 Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen, ali zelo negativen odnos.(en odgovor v vsaki vrsti)

m) kapitalizem

Vrednost 121268 Frekvenca
1 zelo negativen 97
2 negativen 260
3 niti pozitiven, niti negativen 336
4 pozitiven 128
5 zelo pozitiven 11
9 ne vem, b.o. 170
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
832 170

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V302N liberalizem v3.02 Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen, ali zelo negativen odnos.(en odgovor v vsaki vrsti)

n) liberalizem

Vrednost 122267 Frekvenca
1 zelo negativen 33
2 negativen 139
3 niti pozitiven, niti negativen 376
4 pozitiven 179
5 zelo pozitiven 44
9 ne vem, b.o. 231
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
771 231

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V302O vračanje premoženja v3.02 Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen, ali zelo negativen odnos.(en odgovor v vsaki vrsti)

o) vračanje premoženja

Vrednost 123266 Frekvenca
1 zelo negativen 53
2 negativen 176
3 niti pozitiven, niti negativen 279
4 pozitiven 299
5 zelo pozitiven 78
9 ne vem, b.o. 117
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
885 117

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V302P Evropa v3.02 Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen, ali zelo negativen odnos.(en odgovor v vsaki vrsti)

p) Evropa

Vrednost 124265 Frekvenca
1 zelo negativen 19
2 negativen 65
3 niti pozitiven, niti negativen 289
4 pozitiven 449
5 zelo pozitiven 97
9 ne vem, b.o. 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
919 83

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V303A družini in sorodnikom v3.03 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: (en odgovor v vsaki vrsti) Kako zaupate:

a) družini in sorodnikom

Vrednost 125264 Frekvenca
1 sploh nič 13
2 le malo 30
3 precej 254
4 v celoti 700
9 ne vem, b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
997 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V303B cerkvi in duhovnikom v3.03 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: (en odgovor v vsaki vrsti) Kako zaupate:

b) cerkvi in duhovnikom

Vrednost 126263 Frekvenca
1 sploh nič 287
2 le malo 380
3 precej 201
4 v celoti 80
9 ne vem, b.o. 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
948 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V303C sosedom v3.03 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: (en odgovor v vsaki vrsti) Kako zaupate:

c) sosedom

Vrednost 127262 Frekvenca
1 sploh nič 103
2 le malo 360
3 precej 446
4 v celoti 77
9 ne vem, b.o. 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
986 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V303D medijem v3.03 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: (en odgovor v vsaki vrsti) Kako zaupate:

d) televiziji, časopisom, radiu

Vrednost 128261 Frekvenca
1 sploh nič 76
2 le malo 463
3 precej 414
4 v celoti 37
9 ne vem, b.o. 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
990 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V303E izobraževalnim ustanovam v3.03 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: (en odgovor v vsaki vrsti) Kako zaupate:

e) šolam, izobraževalnim ustanovam

Vrednost 129260 Frekvenca
1 sploh nič 15
2 le malo 143
3 precej 604
4 v celoti 216
9 ne vem, b.o. 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
978 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V303F sindikatom v3.03 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: (en odgovor v vsaki vrsti) Kako zaupate:

f) sindikatom

Vrednost 130259 Frekvenca
1 sploh nič 108
2 le malo 361
3 precej 361
4 v celoti 84
9 ne vem, b.o. 88
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
914 88

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V303G bogu v3.03 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: (en odgovor v vsaki vrsti) Kako zaupate:

g) bogu

Vrednost 131258 Frekvenca
1 sploh nič 222
2 le malo 279
3 precej 231
4 v celoti 191
9 ne vem, b.o. 79
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
923 79

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V303H političnim strankam v3.03 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: (en odgovor v vsaki vrsti) Kako zaupate:

h) političnim strankam

Vrednost 132257 Frekvenca
1 sploh nič 366
2 le malo 472
3 precej 103
4 v celoti 11
9 ne vem, b.o. 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
952 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V303I Državnemu zboru v3.03 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: (en odgovor v vsaki vrsti) Kako zaupate:

i) Državnemu zboru

Vrednost 133256 Frekvenca
1 sploh nič 280
2 le malo 493
3 precej 167
4 v celoti 16
9 ne vem, b.o. 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
956 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V303J predsedniku republike v3.03 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: (en odgovor v vsaki vrsti) Kako zaupate:

j) predsedniku republike

Vrednost 134255 Frekvenca
1 sploh nič 175
2 le malo 392
3 precej 316
4 v celoti 75
9 ne vem, b.o. 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
958 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V303K Vladi Republike Slovenije v3.03 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: (en odgovor v vsaki vrsti) Kako zaupate:

k) Vladi Republike Slovenije

Vrednost 135254 Frekvenca
1 sploh nič 194
2 le malo 410
3 precej 292
4 v celoti 54
9 ne vem, b.o. 52
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
950 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V303L predsedniku vlade v3.03 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: (en odgovor v vsaki vrsti) Kako zaupate:

l) predsedniku vlade

Vrednost 136253 Frekvenca
1 sploh nič 202
2 le malo 396
3 precej 282
4 v celoti 69
9 ne vem, b.o. 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
949 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V303M vojski v3.03 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: (en odgovor v vsaki vrsti) Kako zaupate:

m) vojski

Vrednost 137252 Frekvenca
1 sploh nič 120
2 le malo 386
3 precej 366
4 v celoti 78
9 ne vem, b.o. 52
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
950 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V303N sodiščem v3.03 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: (en odgovor v vsaki vrsti) Kako zaupate:

n) sodiščem

Vrednost 138251 Frekvenca
1 sploh nič 202
2 le malo 415
3 precej 303
4 v celoti 43
9 ne vem, b.o. 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
963 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V303O policiji v3.03 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: (en odgovor v vsaki vrsti) Kako zaupate:

o) policiji

Vrednost 139250 Frekvenca
1 sploh nič 147
2 le malo 402
3 precej 360
4 v celoti 63
9 ne vem, b.o. 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
972 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V303P bankam v3.03 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: (en odgovor v vsaki vrsti) Kako zaupate:

p) bankam

Vrednost 140249 Frekvenca
1 sploh nič 72
2 le malo 307
3 precej 459
4 v celoti 128
9 ne vem, b.o. 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
966 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V303R gospodarstvu, podjetjem v3.03 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: (en odgovor v vsaki vrsti) Kako zaupate:

r) gospodarstvu, podjetjem

Vrednost 141248 Frekvenca
1 sploh nič 55
2 le malo 378
3 precej 448
4 v celoti 61
9 ne vem, b.o. 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
942 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V303S slovenskemu tolarju v3.03 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: (en odgovor v vsaki vrsti) Kako zaupate:

s) slovenskemu tolarju

Vrednost 142247 Frekvenca
1 sploh nič 45
2 le malo 271
3 precej 500
4 v celoti 143
9 ne vem, b.o. 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
959 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V303T Banki Slovenije v3.03 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: (en odgovor v vsaki vrsti) Kako zaupate:

t) Banki Slovenije

Vrednost 143246 Frekvenca
1 sploh nič 50
2 le malo 265
3 precej 493
4 v celoti 127
9 ne vem, b.o. 67
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
935 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V303U NATO v3.03 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: (en odgovor v vsaki vrsti) Kako zaupate:

u) organizaciji NATO

Vrednost 144245 Frekvenca
1 sploh nič 126
2 le malo 386
3 precej 306
4 v celoti 74
9 ne vem, b.o. 110
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
892 110

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V303V EU v3.03 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: (en odgovor v vsaki vrsti) Kako zaupate:

v) Evropski uniji (EU)

Vrednost 145244 Frekvenca
1 sploh nič 62
2 le malo 297
3 precej 425
4 v celoti 124
9 ne vem, b.o. 94
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 94

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V303Z OZN v3.03 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: (en odgovor v vsaki vrsti) Kako zaupate:

z) Organizaciji združenih narodov (OZN)

Vrednost 146243 Frekvenca
1 sploh nič 68
2 le malo 321
3 precej 385
4 v celoti 109
9 ne vem, b.o. 119
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
883 119

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V304A na slo zgodovino v3.04 Sedaj vam bom prebral različne vidike in področja, na katere bi kot Slovenci (državljani Slovenije) lahko bili ponosni. Za vsako posamezno področje mi s pomočjo dane lestvice povejte, v kakšni meri ste vi osebno ponosni nanj. Ocene so kot v šoli: 1 pomeni "prav nič", 5 pa "zelo sem ponosen". (en odgovor v vsaki vrsti)

a) na slovensko zgodovino

Vrednost 147242 Frekvenca
1 prav nič nisem ponosen 15
2 2 53
3 3 296
4 4 339
5 zelo sem ponosen 273
9 ne vem, b.o. 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
976 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V304B na demokratske institucije v3.04 Sedaj vam bom prebral različne vidike in področja, na katere bi kot Slovenci (državljani Slovenije) lahko bili ponosni. Za vsako posamezno področje mi s pomočjo dane lestvice povejte, v kakšni meri ste vi osebno ponosni nanj. Ocene so kot v šoli: 1 pomeni "prav nič", 5 pa "zelo sem ponosen". (en odgovor v vsaki vrsti)

b) na demokratske institucije v Sloveniji

Vrednost 148241 Frekvenca
1 prav nič nisem ponosen 29
2 2 124
3 3 457
4 4 220
5 zelo sem ponosen 64
9 ne vem, b.o. 108
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 108

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V304C na gospodarske uspehe v3.04 Sedaj vam bom prebral različne vidike in področja, na katere bi kot Slovenci (državljani Slovenije) lahko bili ponosni. Za vsako posamezno področje mi s pomočjo dane lestvice povejte, v kakšni meri ste vi osebno ponosni nanj. Ocene so kot v šoli: 1 pomeni "prav nič", 5 pa "zelo sem ponosen". (en odgovor v vsaki vrsti)

c) na gospodarske uspehe Slovenije

Vrednost 149240 Frekvenca
1 prav nič nisem ponosen 29
2 2 141
3 3 428
4 4 284
5 zelo sem ponosen 71
9 ne vem, b.o. 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
953 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V304D na socialno varnost v3.04 Sedaj vam bom prebral različne vidike in področja, na katere bi kot Slovenci (državljani Slovenije) lahko bili ponosni. Za vsako posamezno področje mi s pomočjo dane lestvice povejte, v kakšni meri ste vi osebno ponosni nanj. Ocene so kot v šoli: 1 pomeni "prav nič", 5 pa "zelo sem ponosen". (en odgovor v vsaki vrsti)

d) na socialno varnost in socialne storitve v Sloveniji

Vrednost 150239 Frekvenca
1 prav nič nisem ponosen 65
2 2 217
3 3 430
4 4 204
5 zelo sem ponosen 46
9 ne vem, b.o. 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
962 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V304E na Slo uspehe v športu v3.04 Sedaj vam bom prebral različne vidike in področja, na katere bi kot Slovenci (državljani Slovenije) lahko bili ponosni. Za vsako posamezno področje mi s pomočjo dane lestvice povejte, v kakšni meri ste vi osebno ponosni nanj. Ocene so kot v šoli: 1 pomeni "prav nič", 5 pa "zelo sem ponosen". (en odgovor v vsaki vrsti)

e) na slovenske uspehe v športu

Vrednost 151238 Frekvenca
1 prav nič nisem ponosen 17
2 2 38
3 3 156
4 4 402
5 zelo sem ponosen 343
9 ne vem, b.o. 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
956 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V304F na osamosvojitev Slo v3.04 Sedaj vam bom prebral različne vidike in področja, na katere bi kot Slovenci (državljani Slovenije) lahko bili ponosni. Za vsako posamezno področje mi s pomočjo dane lestvice povejte, v kakšni meri ste vi osebno ponosni nanj. Ocene so kot v šoli: 1 pomeni "prav nič", 5 pa "zelo sem ponosen". (en odgovor v vsaki vrsti)

f) na osamosvojitev Slovenije

Vrednost 152237 Frekvenca
1 prav nič nisem ponosen 16
2 2 20
3 3 133
4 4 319
5 zelo sem ponosen 487
9 ne vem, b.o. 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
975 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V304G na politično soodločanje v3.04 Sedaj vam bom prebral različne vidike in področja, na katere bi kot Slovenci (državljani Slovenije) lahko bili ponosni. Za vsako posamezno področje mi s pomočjo dane lestvice povejte, v kakšni meri ste vi osebno ponosni nanj. Ocene so kot v šoli: 1 pomeni "prav nič", 5 pa "zelo sem ponosen". (en odgovor v vsaki vrsti)

g) na možnosti političnega soodločanja v Sloveniji

Vrednost 153236 Frekvenca
1 prav nič nisem ponosen 56
2 2 164
3 3 373
4 4 231
5 zelo sem ponosen 86
9 ne vem, b.o. 92
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V304H na strpnost v družbi v3.04 Sedaj vam bom prebral različne vidike in področja, na katere bi kot Slovenci (državljani Slovenije) lahko bili ponosni. Za vsako posamezno področje mi s pomočjo dane lestvice povejte, v kakšni meri ste vi osebno ponosni nanj. Ocene so kot v šoli: 1 pomeni "prav nič", 5 pa "zelo sem ponosen". (en odgovor v vsaki vrsti)

h) na strpnost znotraj slovenske družbe

Vrednost 154235 Frekvenca
1 prav nič nisem ponosen 76
2 2 244
3 3 394
4 4 164
5 zelo sem ponosen 44
9 ne vem, b.o. 80
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
922 80

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V304I na kulturo v Slo v3.04 Sedaj vam bom prebral različne vidike in področja, na katere bi kot Slovenci (državljani Slovenije) lahko bili ponosni. Za vsako posamezno področje mi s pomočjo dane lestvice povejte, v kakšni meri ste vi osebno ponosni nanj. Ocene so kot v šoli: 1 pomeni "prav nič", 5 pa "zelo sem ponosen". (en odgovor v vsaki vrsti)

i) na kulturo v Sloveniji

Vrednost 155234 Frekvenca
1 prav nič nisem ponosen 13
2 2 84
3 3 334
4 4 387
5 zelo sem ponosen 125
9 ne vem, b.o. 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
943 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V305 svoboda - enakost

v3.05 Katera od dveh naslednjih trditev je bliže vašemu mnenju? Pomembni sta tako svoboda kot enakost. Toda če bi moral/a izbrati eno ali drugo... (en odgovor)

Vrednost 156233 Frekvenca
1 bi ocenil/a, da je osebna svoboda pomembnejša, to je, da lahko živiš v svobodi in se razvijaš brez ovir, 504
2 bi ocenil/a, da je enakost pomembnejša, to je, da nihče ni zapostavljen in da razlike med socialnimi razredi niso prevelike 389
3 ne soglašam ne z eno, ne z drugo trditvijo 54
9 ne vem, b.o. 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
947 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V306 svoboda - varnost

v3.06 Katera od dveh naslednjih trditev je bliže vašemu mnenju? Pomembni sta tako svoboda kot varnost. Toda če bi moral/a izbrati eno ali drugo... (en odgovor)

Vrednost 157232 Frekvenca
1 bi ocenil/a, da je osebna svoboda pomembnejša, to je, da lahko živiš v svobodi in se razvijaš brez ovir, 289
2 bi ocenil/a, da je varnost pomembnejša, to je, da moje življenje ni ogroženo in se počutim varnega 602
3 ne soglašam ne z eno, ne z drugo trditvijo 46
9 ne vem, b.o. 65
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
937 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V307 enakost - varnost

v3.07 In katera od dveh naslednjih trditev je bliže vašemu mnenju? Pomembni sta tako enakost kot varnost. Toda če bi moral/a izbrati eno ali drugo... (en odgovor)

Vrednost 158231 Frekvenca
1 bi ocenil/a, da je enakost pomembnejša, to je, da nihče ni zapostavljen in da razlike med socialnimi razredi niso prevelike 298
2 bi ocenil/a, da je varnost pomembnejša, to je, da moje življenje ni ogroženo in se počutim varnega 593
3 ne soglašam ne z eno, ne z drugo trditvijo 49
9 ne vem, b.o. 62
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori