Slovensko javno mnenje 2003/3: Nacionalna in mednarodna varnost; vojaški poklic

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM033
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM033_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
 • Malešič, Marjan
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Malnar, Brina
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Štebe, Janez
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
 • Švara, Sergio
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Broder, Živa
 • Kovačič, Matej
 • Bebler, Anton
 • Jelušič, Ljubica
 • Vegič, Vinko
 • Garb, Maja
 • Trifunović, Jelena
 • Grošelj, Klemen
 • Kecman, Ivana
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani
ORC - Obramboslovni raziskovalni center, Univerza v Ljubljani

Kraj; datum:

Ljubljana; 2003

Finančna podpora:

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije

Serija:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

dejavniki ogrožanja varnosti, vojaška ogroženost Slovenije, lasten odziv v primeru oborožene agresije na Slovenijo, izbira vojaškega poklica, delovanje Slovenske vojske, uvedba dodatnih predmetov v srednje šole, služenje vojaškega roka, naloge vojske, sodelovanje v mednarodnih mirovnih operacijah, izdatki za obrambo Slovenije, ženske v vojaškem poklicu, civilno služenje vojaškega roka, dejavniki ogrožanja miru v Evropi, pričakovanje pomoči Sloveniji, ukrepi za zagotavljanje vojaške varnosti, sprejem Slovenije v Nato, posledice sprejema Slovenije v NATO, obveznosti Slovenije ob sprejemu v NATO

Ključne besede ELSST:
DRŽAVNA VARNOST, VARNOSTNA IN OBRAMBNA POLITIKA DRŽAVE, MEDNARODNO SODELOVANJE, MEDNARODNA POLITIKA, MIR, MIROVNE SILE, VOJAŠKI NABOR, VOJAŠKI NABOR, VOJSKA

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - spori, varnost in mir
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
ogrožanje varnosti
varnostna kultura
varnostni sistem Slovenije
varnostne integracije v Evropi
vojaški poklic
zadovoljstvo, vrednote in zaupanje
odnod do politike, strank in volitve
medijski blok
demografija


Povzetek:

Temeljni cilj raziskave je, na eni strani, proučevanje soodvisnosti med spremenjenimi mednarodnimi varnostnimi okoliščinami in socialno-ekonomskimi, političnimi, varnostnimi in vrednotnimi spremembami v Sloveniji, ter na drugi strani potrebo po prilagajanju nacionalnovarnostnega sistema naše države zahtevam, ki izhajajo iz evropskih integracijskih procesov, na drugi strani. Raziskava ugotavlja stališča javnosti do različnih segmentov nacionalnovarnostne politike in sistema Slovenije ter do drugih za nacionalno varnost pomembnih problemov in pojavov. Posebno pozornost pa je raziskava posvetila tudi stališčem javnosti do odprave vojaškega roka in uvedbe popolnoma poklicne vojske v Sloveniji ter spremembi načina zagotavljanja rezevnih sil Slovenske vojske.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 3 oktober 2003 - 20 november 2003
Čas izdelave: 2003
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi. Raziskava je bila izvedena na reprezentativnem vzorcu (N=1632) polnoletnih državljanov Republike Slovenije; realizirani vzorec N=1065.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SJM033 - Slovensko javno mnenje 2003/3: Nacionalna in mednarodna varnost; vojaški poklic [datoteka podatkov], 2003

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 426
 • število enot: 1065

Dodatna pojasnila:

Podatkovna datoteka je šla skozi ustaljeni postopek urejanja v ADP. Podatki so pregledani, vrednosti odgovorov izven obsega predvidenih oznak so poenoteno označene kot izločilne (ne vem, brez odgovora).

Spremenljivke

zac_ura zacetek ob uri

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1052 13 7 21 14.502 3.082

Vrednosti spremenljivk od 7 do 21

zac_min zacetek ob minut

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1052 13 0 59 20.687 17.76

Vrednosti spremenljivk od 0 do 59

v101 Se pocutite varno ali ogrozeno?

Če razmišljate o trenutnem družbenem in političnem položaju, ali se na splošno počutite varno ali ogroženo?

Vrednost 31 Frekvenca
1 varno 872
2 ogrozeno 147
9 ne vem, b.o. 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1019 46 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

zac_ura zacetek ob uri

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1052 13 7 21 14.502 3.082

Vrednosti spremenljivk od 7 do 21

zac_min zacetek ob minut

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1052 13 0 59 20.687 17.76

Vrednosti spremenljivk od 0 do 59

v101 Se pocutite varno ali ogrozeno?

Če razmišljate o trenutnem družbenem in političnem položaju, ali se na splošno počutite varno ali ogroženo?

Vrednost 3424 Frekvenca
1 varno 872
2 ogrozeno 147
9 ne vem, b.o. 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1019 46 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v102a unicevanje okolja Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da ti dejavniki varnost Slovenije sploh ne ogrožajo, 2 - malo, 3 - srednje in 4, da ti dejavniki varnost Slovenije zelo močno ogrožajo.

a) uničevanje okolja

Vrednost 4423 Frekvenca
1 sploh ne 64
2 malo 236
3 srednje 485
4 zelo mocno 267
9 ne vem, b.o. 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1052 13 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v102b naravne in tehnoloske nesrece Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da ti dejavniki varnost Slovenije sploh ne ogrožajo, 2 - malo, 3 - srednje in 4, da ti dejavniki varnost Slovenije zelo močno ogrožajo.

b) naravne in tehnološke nesreče

Vrednost 5422 Frekvenca
1 sploh ne 82
2 malo 373
3 srednje 436
4 zelo mocno 147
9 ne vem, b.o. 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1038 27 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v102c vojaske groznje s strani drugih drzav Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da ti dejavniki varnost Slovenije sploh ne ogrožajo, 2 - malo, 3 - srednje in 4, da ti dejavniki varnost Slovenije zelo močno ogrožajo.

c) vojaške grožnje s strani drugih držav

Vrednost 6421 Frekvenca
1 sploh ne 498
2 malo 350
3 srednje 123
4 zelo mocno 61
9 ne vem, b.o. 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1032 33 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v102d zaostajanje na podrocju znanosti in tehn Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da ti dejavniki varnost Slovenije sploh ne ogrožajo, 2 - malo, 3 - srednje in 4, da ti dejavniki varnost Slovenije zelo močno ogrožajo.

d) zaostajanje na področju znanosti in tehnologije

Vrednost 7420 Frekvenca
1 sploh ne 151
2 malo 350
3 srednje 400
4 zelo mocno 117
9 ne vem, b.o. 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1018 47 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v102e razprodaja druzbenega premozenja Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da ti dejavniki varnost Slovenije sploh ne ogrožajo, 2 - malo, 3 - srednje in 4, da ti dejavniki varnost Slovenije zelo močno ogrožajo.

e) razprodaja družbenega premoženja

Vrednost 8419 Frekvenca
1 sploh ne 70
2 malo 195
3 srednje 354
4 zelo mocno 398
9 ne vem, b.o. 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1017 48 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v102f prometne nesrece Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da ti dejavniki varnost Slovenije sploh ne ogrožajo, 2 - malo, 3 - srednje in 4, da ti dejavniki varnost Slovenije zelo močno ogrožajo.

f) prometne nesreče

Vrednost 9418 Frekvenca
1 sploh ne 45
2 malo 183
3 srednje 382
4 zelo mocno 436
9 ne vem, b.o. 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1046 19 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v102g kriminal Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da ti dejavniki varnost Slovenije sploh ne ogrožajo, 2 - malo, 3 - srednje in 4, da ti dejavniki varnost Slovenije zelo močno ogrožajo.

g) kriminal

Vrednost 10417 Frekvenca
1 sploh ne 15
2 malo 142
3 srednje 432
4 zelo mocno 466
9 ne vem, b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1055 10 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v102h mamila, narkotiki Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da ti dejavniki varnost Slovenije sploh ne ogrožajo, 2 - malo, 3 - srednje in 4, da ti dejavniki varnost Slovenije zelo močno ogrožajo.

h) mamila, narkotiki

Vrednost 11416 Frekvenca
1 sploh ne 20
2 malo 146
3 srednje 405
4 zelo mocno 480
9 ne vem, b.o. 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1051 14 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v102i begunci in ilegalni priseljenci Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da ti dejavniki varnost Slovenije sploh ne ogrožajo, 2 - malo, 3 - srednje in 4, da ti dejavniki varnost Slovenije zelo močno ogrožajo.

i) begunci in ilegalni priseljenci

Vrednost 12415 Frekvenca
1 sploh ne 132
2 malo 369
3 srednje 338
4 zelo mocno 203
9 ne vem, b.o. 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1042 23 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v103a gospodarski problemi In sedaj ocenite še naslednje dejavnike, koliko ti ogrožajo varnost Slovenije? Ali jo sploh ne, malo, srednje ali jo zelo močno?

a) gospodarski problemi

Vrednost 13414 Frekvenca
1 sploh ne 48
2 malo 270
3 srednje 435
4 zelo mocno 285
9 ne vem, b.o. 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1038 27 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v103b terorizem In sedaj ocenite še naslednje dejavnike, koliko ti ogrožajo varnost Slovenije? Ali jo sploh ne, malo, srednje ali jo zelo močno?

b) terorizem

Vrednost 14413 Frekvenca
1 sploh ne 428
2 malo 379
3 srednje 157
4 zelo mocno 66
9 ne vem, b.o. 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1030 35 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v103c skrajni nacionalizem In sedaj ocenite še naslednje dejavnike, koliko ti ogrožajo varnost Slovenije? Ali jo sploh ne, malo, srednje ali jo zelo močno?

c) skrajni nacionalizem

Vrednost 15412 Frekvenca
1 sploh ne 234
2 malo 454
3 srednje 227
4 zelo mocno 71
9 ne vem, b.o. 78
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
986 79 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v103d notranjepoliticna nestabilnost In sedaj ocenite še naslednje dejavnike, koliko ti ogrožajo varnost Slovenije? Ali jo sploh ne, malo, srednje ali jo zelo močno?

d) notranjepolitična nestabilnost

Vrednost 16411 Frekvenca
1 sploh ne 128
2 malo 319
3 srednje 386
4 zelo mocno 165
9 ne vem, b.o. 66
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
998 67 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v103e konflikti na ozemlju nekdanje Jugoslavij In sedaj ocenite še naslednje dejavnike, koliko ti ogrožajo varnost Slovenije? Ali jo sploh ne, malo, srednje ali jo zelo močno?

e) konflikti na ozemlju nekdanje Jugoslavije

Vrednost 17410 Frekvenca
1 sploh ne 227
2 malo 367
3 srednje 316
4 zelo mocno 117
9 ne vem, b.o. 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1027 38 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v103f brezposelnost In sedaj ocenite še naslednje dejavnike, koliko ti ogrožajo varnost Slovenije? Ali jo sploh ne, malo, srednje ali jo zelo močno?

f) brezposelnost

Vrednost 18409 Frekvenca
1 sploh ne 33
2 malo 149
3 srednje 385
4 zelo mocno 490
9 ne vem, b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1057 8 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v103g nalezljive bolezni In sedaj ocenite še naslednje dejavnike, koliko ti ogrožajo varnost Slovenije? Ali jo sploh ne, malo, srednje ali jo zelo močno?

g) nalezljive bolezni - AIDS ipd.

Vrednost 19408 Frekvenca
1 sploh ne 192
2 malo 511
3 srednje 244
4 zelo mocno 81
9 ne vem, b.o. 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1028 37 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v013h samomori In sedaj ocenite še naslednje dejavnike, koliko ti ogrožajo varnost Slovenije? Ali jo sploh ne, malo, srednje ali jo zelo močno?

h) samomori

Vrednost 20407 Frekvenca
1 sploh ne 104
2 malo 255
3 srednje 415
4 zelo mocno 277
9 ne vem, b.o. 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1051 14 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v103i revscina In sedaj ocenite še naslednje dejavnike, koliko ti ogrožajo varnost Slovenije? Ali jo sploh ne, malo, srednje ali jo zelo močno?

i) revščina

Vrednost 21406 Frekvenca
1 sploh ne 34
2 malo 181
3 srednje 502
4 zelo mocno 338
9 ne vem, b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1055 10 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v103j majhna nataliteta In sedaj ocenite še naslednje dejavnike, koliko ti ogrožajo varnost Slovenije? Ali jo sploh ne, malo, srednje ali jo zelo močno?

j) majhna nataliteta, zmanjševanje števila rojstev

Vrednost 22405 Frekvenca
1 sploh ne 48
2 malo 201
3 srednje 402
4 zelo mocno 392
9 ne vem, b.o. 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1043 22 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v201_1 enakost med spoloma Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in nekaj tudi žrtvovati? (Možnih je več odgovorov!)

enakost med spoloma

Vrednost 23404 Frekvenca
1 ni izbral 598
3 izbral 448
9 ne vem, b.o. 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1046 19 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v201_2 zascita okolja Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in nekaj tudi žrtvovati? (Možnih je več odgovorov!)

zaščita okolja

Vrednost 24403 Frekvenca
1 ni izbral 332
3 izbral 714
9 ne vem, b.o. 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1046 19 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v201_3 svetovni mir Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in nekaj tudi žrtvovati? (Možnih je več odgovorov!)

svetovni mir

Vrednost 25402 Frekvenca
1 ni izbral 352
3 izbral 694
9 ne vem, b.o. 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1046 19 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v201_4 boj proti rasizmu Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in nekaj tudi žrtvovati? (Možnih je več odgovorov!)

boj proti rasizmu

Vrednost 26401 Frekvenca
1 ni izbral 652
3 izbral 393
9 ne vem, b.o. 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1045 20 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v201_5 obramba Slovenije Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in nekaj tudi žrtvovati? (Možnih je več odgovorov!)

obramba Slovenije

Vrednost 27400 Frekvenca
1 ni izbral 579
3 izbral 466
9 ne vem, b.o. 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1045 20 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v201_6 versko prepricanje Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in nekaj tudi žrtvovati? (Možnih je več odgovorov!)

versko prepričanje

Vrednost 28399 Frekvenca
1 ni izbral 844
3 izbral 202
9 ne vem, b.o. 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1046 19 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v201_7 zdruzevanje Evrope Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in nekaj tudi žrtvovati? (Možnih je več odgovorov!)

združevanje Evrope

Vrednost 29398 Frekvenca
1 ni izbral 730
3 izbral 316
9 ne vem, b.o. 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1046 19 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v201_8 boj proti revscini Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in nekaj tudi žrtvovati? (Možnih je več odgovorov!)

boj proti revščini

Vrednost 30397 Frekvenca
1 ni izbral 262
3 izbral 783
9 ne vem, b.o. 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1045 20 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v201_9 svoboda posameznika Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in nekaj tudi žrtvovati? (Možnih je več odgovorov!)

svoboda posameznika

Vrednost 31396 Frekvenca
1 ni izbral 490
3 izbral 556
9 ne vem, b.o. 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1046 19 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v201_10 clovekove pravice Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in nekaj tudi žrtvovati? (Možnih je več odgovorov!)

človekove pravice

Vrednost 32395 Frekvenca
1 ni izbral 262
3 izbral 784
9 ne vem, b.o. 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1046 19 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v202 Kako bi se vedli v primeru agresije na S

Kako bi se vi osebno vedli v primeru oborožene agresije na Slovenijo?

Vrednost 33394 Frekvenca
1 boril bi se z orozjem 279
2 boril bi se na drug nacin 580
3 ne bi se niti boril, niti upiral 148
9 ne vem, b.o. 58
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1007 58 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v203 Za kateri predmet bi se odlocili?

Če bi imeli možnost uvesti v srednje šole nek predmet, za katerega od ponujenih bi se najprej odločili? (Možen je le en odgovor!)

Vrednost 34393 Frekvenca
1 mirovna vzgoja 76
2 obrambna vzgoja 31
3 vojaska vzgoja 15
4 zascita in resevanje 133
5 verska vzgoja 68
6 clovekoljubje 151
7 kultura miru in nenasilja 377
8 ekologija 180
9 ne vem, b.o 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1031 34 1 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v301a mocne obrambne in varnostne strukture Kako ocenjujete navedene dejavnike za zagotovitev varnosti in utrditev mednarodnega položaja Slovenije? Ocenite z lestvico od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da so ti dejavniki popolnoma nepomembni, in 7, da so dejavniki zelo pomembni.

a)močne obrambne in varnostne strukture

Vrednost 35392 Frekvenca
1 popolnoma nepomembno 97
2 2 118
3 3 178
4 4 237
5 5 166
6 6 92
7 zelo pomembno 134
9 ne vem, b.o. 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1022 43 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v301b visoka stopnja politicne trdnosti Kako ocenjujete navedene dejavnike za zagotovitev varnosti in utrditev mednarodnega položaja Slovenije? Ocenite z lestvico od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da so ti dejavniki popolnoma nepomembni, in 7, da so dejavniki zelo pomembni.

b)visoka stopnja politične trdnosti

Vrednost 36391 Frekvenca
1 popolnoma nepomembno 24
2 2 37
3 3 113
4 4 197
5 5 197
6 6 215
7 zelo pomembno 236
9 ne vem, b.o. 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1019 46 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v301c visoka stopnja gospodarske trdnosti Kako ocenjujete navedene dejavnike za zagotovitev varnosti in utrditev mednarodnega položaja Slovenije? Ocenite z lestvico od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da so ti dejavniki popolnoma nepomembni, in 7, da so dejavniki zelo pomembni.

c)visoka stopnja gospodarske trdnosti

Vrednost 37390 Frekvenca
1 popolnoma nepomembno 15
2 2 18
3 3 54
4 4 112
5 5 161
6 6 238
7 zelo pomembno 428
9 ne vem, b.o. 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1026 39 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v302 Kdo ima odlocilno vlogo pri ohranjanju s

Kdo od naštetih ima po vaši oceni odločilno vlogo pri ohranjanju suverenosti in neodvisnosti Slovenije? (Možen je en odgovor).

Vrednost 38389 Frekvenca
1 predsednik republike 137
2 policija 15
3 vojska 35
4 vlada 205
5 parlament 177
6 drzavljani Slovenije 448
9 ne vem, b.o. 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1017 48 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v303 Kaj je pomembno za prezivetje druzbe v p

Kaj je po vašem mnenju najbolj pomembno za preživetje določene družbe v primeru oboroženega napada? (Možen je en odgovor)

Vrednost 39388 Frekvenca
1 oborozeno upiranje sovrazniku 246
2 ohranjanje administrativne in politicn 88
3 ohranjanje lastnega gospodarstva 82
4 zascita ljudi, materialnih in kulturni 442
5 ohranjanje komunikacijske dejavnosti v 65
6 neoborozeno upiranje sovrazniku 49
7 se sploh ne upira 18
9 ne vem, b.o. 75
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
990 75 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v304a Vojska naj varuje pred zunanjim napadalc V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi? Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni da se sploh ne strinjate in 5 da se v celoti strinjate.

a) Vojska naj varuje državo pred morebitnim zunanjim napadalcem.

Vrednost 40387 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 36
2 ne strinjam se 21
3 niti-niti 86
4 strinjam se 431
5 v celoti se strinjam 478
9 ne vem, b.o. 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1052 13 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v304b Vojska naj sodeluje pri javnih delih. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi? Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni da se sploh ne strinjate in 5 da se v celoti strinjate.

b) Vojska naj sodeluje pri gradnji cest, spravilu pridelkov in drugih javnih delih.

Vrednost 41386 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 141
2 ne strinjam se 234
3 niti-niti 177
4 strinjam se 340
5 v celoti se strinjam 153
9 ne vem, b.o. 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1045 20 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v304c Vojska naj vzgaja mladino v domoljubnem V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi? Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni da se sploh ne strinjate in 5 da se v celoti strinjate.

c) Vojska naj vzgaja mladino v domoljubnem duhu.

Vrednost 42385 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 108
2 ne strinjam se 150
3 niti-niti 178
4 strinjam se 403
5 v celoti se strinjam 202
9 ne vem, b.o. 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1041 24 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v304d Vojska naj pomaga v primeru naravnih nes V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi? Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni da se sploh ne strinjate in 5 da se v celoti strinjate.

d) Vojska naj pomaga v primeru naravnih, ekoloških in drugih nesreč

Vrednost 43384 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 9
2 ne strinjam se 17
3 niti-niti 41
4 strinjam se 401
5 v celoti se strinjam 584
9 ne vem, b.o. 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1052 13 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v304e Vojska naj prevzame drzavno oblast v svo V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi? Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni da se sploh ne strinjate in 5 da se v celoti strinjate.

e) Če se zdi to potrebno, naj vojska prevzame državno oblast v svoje roke.

Vrednost 44383 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 438
2 ne strinjam se 325
3 niti-niti 125
4 strinjam se 101
5 v celoti se strinjam 46
9 ne vem, b.o. 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1035 30 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v304f Vojska naj skrbi za vojasko usposobljeno V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi? Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni da se sploh ne strinjate in 5 da se v celoti strinjate.

f) Vojska naj skrbi za vojaško usposobljenost in naj se ne vmešava v politična dogajanja v državi.

Vrednost 45382 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 34
2 ne strinjam se 51
3 niti-niti 107
4 strinjam se 384
5 v celoti se strinjam 467
9 ne vem, b.o. 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1043 22 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v304g Vojska naj sodeluje v mednarodnih operac V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi? Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni da se sploh ne strinjate in 5 da se v celoti strinjate.

g) Vojska naj sodeluje v mednarodnih mirovnih in humanitarnih operacijah.

Vrednost 46381 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 43
2 ne strinjam se 62
3 niti-niti 138
4 strinjam se 507
5 v celoti se strinjam 288
9 ne vem, b.o. 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1038 27 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v304h Vojska naj nadomesca stavkajoce delavce. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi? Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni da se sploh ne strinjate in 5 da se v celoti strinjate.

h) Vojska naj v času večjih stavk nadomešča stavkajoče delavce.

Vrednost 47380 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 423
2 ne strinjam se 358
3 niti-niti 133
4 strinjam se 94
5 v celoti se strinjam 23
9 ne vem, b.o. 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1031 34 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v304i Vojska naj pomaga policiji pri varnosti. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi? Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni da se sploh ne strinjate in 5 da se v celoti strinjate.

i) Vojska naj pomaga policiji pri zagotavljanju reda in varnosti.

Vrednost 48379 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 140
2 ne strinjam se 179
3 niti-niti 181
4 strinjam se 389
5 v celoti se strinjam 150
9 ne vem, b.o. 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1039 26 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v304j Vojska naj pomaga policiji na meji. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi? Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni da se sploh ne strinjate in 5 da se v celoti strinjate.

j) Vojska naj pomaga policiji pri varovanju meje pred prehodi ilegalcev.

Vrednost 49378 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 63
2 ne strinjam se 130
3 niti-niti 139
4 strinjam se 475
5 v celoti se strinjam 241
9 ne vem, b.o. 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1048 17 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v304k Vojska naj se bori proti terorizmu. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi? Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni da se sploh ne strinjate in 5 da se v celoti strinjate.

k) Vojska naj se bori proti terorizmu.

Vrednost 50377 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 43
2 ne strinjam se 82
3 niti-niti 150
4 strinjam se 443
5 v celoti se strinjam 320
9 ne vem, b.o. 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1038 27 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v305 Slo vojska naj v primeru vecje naravne n

Ali naj Slovenska vojska v primeru večje naravne nesreče:

Vrednost 51376 Frekvenca
1 takoj priskoci na pomoc 675
2 pocaka na poziv civilnih oblasti 329
3 resevanje prepusti civilni zasciti 38
9 ne vem 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1042 23 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v306 Ali bi morala biti verska duhovna oskrba

V Slovensko vojsko je bila leta 2001 uvedena verska duhovna oskrba vojakov (vojaški duhovniki). Kaj menite, ali bi morala biti verska duhovna oskrba urejena:

Vrednost 52375 Frekvenca
1 samo za vernike avtohtonih cerkva v Sl 100
2 za vernike vseh verskih skupnosti v Sl 203
3 za vse vojake 534
4 proti duhovni oskrbi v SV 170
9 ne vem, b.o. 58
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1007 58 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v307 Podpirate sodelovanje Slo v mednarodnih

Ali podpirate sodelovanje Slovenije v mednarodnih mirovnih operacijah ali ne?

Vrednost 53374 Frekvenca
1 da, podpiram 745
2 ne, ne podpiram 272
9 ne vem, b. o. 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1017 48 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v308a s poklicnimi vojaki (Če da) Kako naj bi po vašem mnenju Slovenija sodelovala v mednarodnih mirovnih operacijah?

a) s poklicnimi vojaki

Vrednost 54373 Frekvenca
1 da 696
2 ne 72
9 ne vem, b.o. 111
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
768 297 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v308b s civilnim osebjem (Če da) Kako naj bi po vašem mnenju Slovenija sodelovala v mednarodnih mirovnih operacijah?

b) s civilnim osebjem (mirovni nadzorniki, opazovalci ipd.)

Vrednost 55372 Frekvenca
1 da 454
2 ne 301
9 ne vem, b.o. 124
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
755 310 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v308c s prostovoljci izmed vojakov na sluzenju (Če da) Kako naj bi po vašem mnenju Slovenija sodelovala v mednarodnih mirovnih operacijah?

c) s prostovoljci izmed vojakov na služenju vojaškega roka

Vrednost 56371 Frekvenca
1 da 440
2 ne 305
9 ne vem, b.o. 134
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
745 320 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v308d s prostovoljci izmed vojakov v rezervni (Če da) Kako naj bi po vašem mnenju Slovenija sodelovala v mednarodnih mirovnih operacijah?

d) s prostovoljci izmed vojakov v rezervni sestavi (rezervisti)

Vrednost 57370 Frekvenca
1 da 393
2 ne 358
9 ne vem, b.o. 128
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
751 314 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v308e financno oziroma materialno (Če da) Kako naj bi po vašem mnenju Slovenija sodelovala v mednarodnih mirovnih operacijah?

e) finančno oziroma materialno

Vrednost 58369 Frekvenca
1 da 386
2 ne 354
9 ne vem, b.o. 139
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
740 325 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v308f z zagotavljanjem prehoda preko slo (Če da) Kako naj bi po vašem mnenju Slovenija sodelovala v mednarodnih mirovnih operacijah?

f) z zagotavljanjem prehoda mirovnim silam preko slovenskega ozemlja in zračnega prostora

Vrednost 59368 Frekvenca
1 da 583
2 ne 168
9 ne vem, b.o. 128
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
751 314 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v308g s policisti (Če da) Kako naj bi po vašem mnenju Slovenija sodelovala v mednarodnih mirovnih operacijah?

g) s policisti

Vrednost 60367 Frekvenca
1 da 417
2 ne 340
9 ne vem, b.o. 122
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
757 308 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v309a v humanitarnih operacijah, brez orozja Ali soglašate ali ne soglašate s tem, da Slovenska vojska sodeluje v naslednjih nalogah izven Slovenije?

a) v humanitarnih operacijah, brez orožja

Vrednost 61366 Frekvenca
1 da 931
2 ne 112
9 ne vem, b.o. 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1043 22 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v309b v operacijah za vzdrzevanje miru Ali soglašate ali ne soglašate s tem, da Slovenska vojska sodeluje v naslednjih nalogah izven Slovenije?

b) v operacijah za vzdrževanje miru, kjer se orožje lahko uporabi samo v samoobrambi

Vrednost 62365 Frekvenca
1 da 781
2 ne 250
9 ne vem, b.o. 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1031 34 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v309c v bojnih operacijah za vzpostavitev miru Ali soglašate ali ne soglašate s tem, da Slovenska vojska sodeluje v naslednjih nalogah izven Slovenije?

c) v bojnih operacijah za vzpostavitev miru

Vrednost 63364 Frekvenca
1 da 392
2 ne 625
9 ne vem, b.o. 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1017 48 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v310_1 s tem zagotavlja vojasko varnost Slo Zakaj po vašem mnenju slovenska vlada predvsem pošilja vojake in policiste v mirovne operacije v Bosno in Hercegovino ter na Kosovo? (Možnih je več odgovorov)

ker s tem zagotavlja tudi vojaško varnost Slovenije

Vrednost 64363 Frekvenca
1 ni izbral 715
3 izbral 275
9 ne vem, b.o. 74
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
990 75 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v310_2 s tem preprecuje ponovni izbruh konflikt Zakaj po vašem mnenju slovenska vlada predvsem pošilja vojake in policiste v mirovne operacije v Bosno in Hercegovino ter na Kosovo? (Možnih je več odgovorov)

ker s tem preprečuje ponovni izbruh konfliktov

Vrednost 65362 Frekvenca
1 ni izbral 580
3 izbral 410
9 ne vem, b.o. 74
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
990 75 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v310_3 ker so tam slo gospodarski interesi Zakaj po vašem mnenju slovenska vlada predvsem pošilja vojake in policiste v mirovne operacije v Bosno in Hercegovino ter na Kosovo? (Možnih je več odgovorov)

ker so tam slovenski gospodarski interesi

Vrednost 66361 Frekvenca
1 ni izbral 502
3 izbral 489
9 ne vem, b.o. 73
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
991 74 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v310_4 Slo s tem zagotavlja notranjo varnost Zakaj po vašem mnenju slovenska vlada predvsem pošilja vojake in policiste v mirovne operacije v Bosno in Hercegovino ter na Kosovo? (Možnih je več odgovorov)

ker Slovenija s tem zagotavlja svojo notranjo varnost (preprečuje prihod ilegalnih priseljencev, mednarodni terorizem, organiziran kriminal)

Vrednost 67360 Frekvenca
1 ni izbral 636
3 izbral 355
9 ne vem, b.o. 73
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
991 74 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v310_5 s tem Slo skrbi za svoj mednarodni ugled Zakaj po vašem mnenju slovenska vlada predvsem pošilja vojake in policiste v mirovne operacije v Bosno in Hercegovino ter na Kosovo? (Možnih je več odgovorov)

ker s tem Slovenija skrbi za svoj mednarodni ugled

Vrednost 68359 Frekvenca
1 ni izbral 464
3 izbral 527
9 ne vem, b.o. 73
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
991 74 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v310_6 to je zahteval NATO kot pogoj za vstop Zakaj po vašem mnenju slovenska vlada predvsem pošilja vojake in policiste v mirovne operacije v Bosno in Hercegovino ter na Kosovo? (Možnih je več odgovorov)

ker je to zahtevala zveza NATO kot pogoj za vstop v njeno članstvo

Vrednost 69358 Frekvenca
1 ni izbral 629
3 izbral 355
9 ne vem, b.o. 80
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
984 81 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v310_7 zeli pomagati drzavam nekdanje Jugoslavi Zakaj po vašem mnenju slovenska vlada predvsem pošilja vojake in policiste v mirovne operacije v Bosno in Hercegovino ter na Kosovo? (Možnih je več odgovorov)

ker želi pomagati državam nekdanje Jugoslavije

Vrednost 70357 Frekvenca
1 ni izbral 601
3 izbral 388
9 ne vem, b.o. 75
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
989 76 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v311 Slo z drzavami nekdanje Jugoslavije sode

Kaj menite, ali Slovenija z državami na ozemlju nekdanje Jugoslavije sodeluje preveč, ravno prav ali premalo?

Vrednost 71356 Frekvenca
1 prevec 94
2 ravno prav 558
3 premalo 327
9 ne vem, b.o. 86
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
979 86 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v312_1 v drzave na ozemlju bivse Jugoslavije V katere predele sveta bi morala Slovenija, po vašem mnenju, prispevati vojake in policiste v mirovne operacije? (Možnih je več odgovorov!)

v države na ozemlju bivše Jugoslavije

Vrednost 72355 Frekvenca
1 ni izbral 45
3 izbral 595
8 nasprotuje sodelovanju Slp 271
9 ne vem, b.o. 154
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
640 425 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v312_2 v Irak, Afganistan V katere predele sveta bi morala Slovenija, po vašem mnenju, prispevati vojake in policiste v mirovne operacije? (Možnih je več odgovorov!)

v Irak, Afganistan

Vrednost 73354 Frekvenca
1 ni izbral 529
3 izbral 111
8 nasprotuje sodelovanju Slp 271
9 ne vem, b.o. 154
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
640 425 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v312_3 v Kongo, Liberijo V katere predele sveta bi morala Slovenija, po vašem mnenju, prispevati vojake in policiste v mirovne operacije? (Možnih je več odgovorov!)

v Kongo, Liberijo

Vrednost 74353 Frekvenca
1 ni izbral 579
3 izbral 61
8 nasprotuje sodelovanju Slp 271
9 ne vem, b.o. 154
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
640 425 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v312_4 v Vzhodni Timor V katere predele sveta bi morala Slovenija, po vašem mnenju, prispevati vojake in policiste v mirovne operacije? (Možnih je več odgovorov!)

v Vzhodni Timor

Vrednost 75352 Frekvenca
1 ni izbral 581
3 izbral 59
8 nasprotuje sodelovanju Slp 271
9 ne vem, b.o. 154
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
640 425 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v313 Obrambni izdatki v Slo v prihodnje...

Ali naj bi bili obrambni izdatki v Sloveniji v prihodnje po vašem mnenju:

Vrednost 76351 Frekvenca
1 vecji kot doslej 157
2 enaki kot doslej 441
3 manjsi kot doslej 383
9 ne vem, b.o. 84
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
981 84 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v314_1 Za katere naloge Sv bi moralo biti namen

Za katere naloge Slovenske vojske bi moralo biti namenjenega več denarja, materialnih sredstev in kadrov kot doslej? Izberite najprej prvo nalogo in nato še drugo nalogo Slovenske vojske. (Dva odgovora; razvrsti!)

Vrednost 77350 Frekvenca
1 za zagotavljanje vojaske obrambe Slo 381
2 za izpolnjevanje mednarodnih vojaskih 68
3 za sodelovanje v nalogah pomoci v Slo 391
4 za sodelovanje v mednarodnih mirovnih 104
5 drugo 6
6 za nobeno 67
9 ne vem, b.o. 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
950 115 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v314_2 Za katere naloge Sv bi moralo biti namen

Za katere naloge Slovenske vojske bi moralo biti namenjenega več denarja, materialnih sredstev in kadrov kot doslej? Izberite najprej prvo nalogo in nato še drugo nalogo Slovenske vojske. (Dva odgovora; razvrsti!)

Vrednost 78349 Frekvenca
1 za zagotavljanje vojaske obrambe Slo 143
2 za izpolnjevanje mednarodnih vojaskih 104
3 za sodelovanje v nalogah pomoci v Slo 280
4 za sodelovanje v mednarodnih mirovnih 282
5 drugo 56
6 za nobeno 95
9 ne vem, b.o. 105
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
865 200 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v315 Castniki Sv ne smejo biti clani politicn

Častniki Slovenske vojske ne smejo biti člani političnih strank. Ali to odobravate, ali ne odobravate?

Vrednost 79348 Frekvenca
1 da, odobravam 776
2 ne, ne odobravam 223
9 ne vem, b.o. 66
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
999 66 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v316 Koliko verjetno je, da bo Slo se potrebo

Koliko verjetno je, da bo Slovenija v prihodnosti še potrebovala vojsko?

Vrednost 80347 Frekvenca
1 zelo verjetno 148
2 verjetno 354
3 malo verjetno 453
4 sploh ni verjetno 75
9 ne vem, b.o. 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1030 35 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v317_1 civilno zascito V nacionalnovarnostnem sistemu obstajajo poleg vojaške obrambe tudi druge sestavine obrambe in zaščite. Katere izmed naštetih sestavin bi bilo potrebno po vašem mnenju v Sloveniji bolj krepiti? (Možnih je več odgovorov!)

civilno zaščito

Vrednost 81346 Frekvenca
1 ni izbral 313
3 izbral 657
9 ne vem, b.o. 95
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
970 95 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v317_2 gospodarsko obrambo V nacionalnovarnostnem sistemu obstajajo poleg vojaške obrambe tudi druge sestavine obrambe in zaščite. Katere izmed naštetih sestavin bi bilo potrebno po vašem mnenju v Sloveniji bolj krepiti? (Možnih je več odgovorov!)

gospodarsko obrambo

Vrednost 82345 Frekvenca
1 ni izbral 438
3 izbral 528
9 ne vem, b.o. 99
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
966 99 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v317_3 psiholosko obrambo V nacionalnovarnostnem sistemu obstajajo poleg vojaške obrambe tudi druge sestavine obrambe in zaščite. Katere izmed naštetih sestavin bi bilo potrebno po vašem mnenju v Sloveniji bolj krepiti? (Možnih je več odgovorov!)

psihološko obrambo (delovanje množičnih medijev v kriznih razmerah)

Vrednost 83344 Frekvenca
1 ni izbral 683
3 izbral 285
9 ne vem, b.o. 97
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
968 97 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v317_4 obrambne priprave politicnih institucij V nacionalnovarnostnem sistemu obstajajo poleg vojaške obrambe tudi druge sestavine obrambe in zaščite. Katere izmed naštetih sestavin bi bilo potrebno po vašem mnenju v Sloveniji bolj krepiti? (Možnih je več odgovorov!)

obrambne priprave oblastnih in političnih institucij

Vrednost 84343 Frekvenca
1 ni izbral 848
3 izbral 117
9 ne vem, b.o. 100
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
965 100 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v317_5 priprave za druge neoborozene oblike odp V nacionalnovarnostnem sistemu obstajajo poleg vojaške obrambe tudi druge sestavine obrambe in zaščite. Katere izmed naštetih sestavin bi bilo potrebno po vašem mnenju v Sloveniji bolj krepiti? (Možnih je več odgovorov!)

priprave za druge neoborožene oblike odpora

Vrednost 85342 Frekvenca
1 ni izbral 631
3 izbral 336
9 ne vem, b.o. 98
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
967 98 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v318a susa 2003 Kako bi ocenili delovanje slovenskega sistema zaščite, reševanja in pomoči ob naslednjih nedavnih dogodkih:

a) suša 2003

Vrednost 86341 Frekvenca
1 zelo neuspesno 142
2 neuspesno 353
3 niti-niti 340
4 uspesno 132
5 zelo uspesno 15
9 ne vem, b.o. 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
982 83 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v318b hrusev ozig Kako bi ocenili delovanje slovenskega sistema zaščite, reševanja in pomoči ob naslednjih nedavnih dogodkih:

b) hrušev ožig

Vrednost 87340 Frekvenca
1 zelo neuspesno 54
2 neuspesno 224
3 niti-niti 302
4 uspesno 252
5 zelo uspesno 16
9 ne vem, b.o. 217
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
848 217 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v318c SARS-atipicna pljucnica Kako bi ocenili delovanje slovenskega sistema zaščite, reševanja in pomoči ob naslednjih nedavnih dogodkih:

c) SARS-atipična pljučnica

Vrednost 88339 Frekvenca
1 zelo neuspesno 37
2 neuspesno 83
3 niti-niti 263
4 uspesno 321
5 zelo uspesno 66
9 ne vem, b.o. 295
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
770 295 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v401a Org. za varnost in sodelovanje v Evropi Ocenite, ali poznate in če poznate, koliko zaupate naslednjim institucijam, ki se ukvarjajo z evropskimi varnostnimi problemi? Zaupanje ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da tej instituciji sploh nič ne zaupate in 4, da instituciji v celoti zaupate.

a) Organizacija za varnost in sodelovanjev Evropi

Vrednost 89338 Frekvenca
1 sploh nic ne zaupam 44
2 le malo zaupam 305
3 precej zaupam 275
4 v celoti zaupam 81
8 ne poznam 291
9 ne vem, b.o. 69
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
705 360 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v401b Evropska unija Ocenite, ali poznate in če poznate, koliko zaupate naslednjim institucijam, ki se ukvarjajo z evropskimi varnostnimi problemi? Zaupanje ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da tej instituciji sploh nič ne zaupate in 4, da instituciji v celoti zaupate.

b) Evropska unija

Vrednost 90337 Frekvenca
1 sploh nic ne zaupam 50
2 le malo zaupam 342
3 precej zaupam 419
4 v celoti zaupam 171
8 ne poznam 36
9 ne vem, b.o. 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
982 83 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v401c NATO Ocenite, ali poznate in če poznate, koliko zaupate naslednjim institucijam, ki se ukvarjajo z evropskimi varnostnimi problemi? Zaupanje ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da tej instituciji sploh nič ne zaupate in 4, da instituciji v celoti zaupate.

c) NATO

Vrednost 91336 Frekvenca
1 sploh nic ne zaupam 128
2 le malo zaupam 389
3 precej zaupam 342
4 v celoti zaupam 128
8 ne poznam 35
9 ne vem, b.o. 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
987 78 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v401d OZN Ocenite, ali poznate in če poznate, koliko zaupate naslednjim institucijam, ki se ukvarjajo z evropskimi varnostnimi problemi? Zaupanje ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da tej instituciji sploh nič ne zaupate in 4, da instituciji v celoti zaupate.

d) Organizacija združenih narodov (OZN)

Vrednost 92335 Frekvenca
1 sploh nic ne zaupam 68
2 le malo zaupam 319
3 precej zaupam 382
4 v celoti zaupam 175
8 ne poznam 65
9 ne vem, b.o. 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
944 121 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v401e Svet Evrope Ocenite, ali poznate in če poznate, koliko zaupate naslednjim institucijam, ki se ukvarjajo z evropskimi varnostnimi problemi? Zaupanje ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da tej instituciji sploh nič ne zaupate in 4, da instituciji v celoti zaupate.

e) Svet Evrope

Vrednost 93334 Frekvenca
1 sploh nic ne zaupam 50
2 le malo zaupam 283
3 precej zaupam 341
4 v celoti zaupam 115
8 ne poznam 191
9 ne vem, b.o. 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
789 276 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v402 Ali je odlocitev za clanstvo Slo v EU ko

V Sloveniji je letos potekal referendum, na katerem smo se odločili za članstvo v EU. Ali menite, da je ta odločitev za Slovenijo koristna, ali nekoristna?

Vrednost 94333 Frekvenca
1 je koristna 801
2 ni koristna 156
9 ne vem, b.o. 108
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
957 108 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v403 Ali je odlocitev za clanstvo Slo v NATO

Marca letos je potekal tudi referendum, na katerem smo se odločili za članstvo v zvezi NATO. Ali menite, da je ta odločitev za Slovenijo koristna, ali nekoristna?

Vrednost 95332 Frekvenca
1 je koristna 634
2 ni koristna 295
9 ne vem, b.o. 136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
929 136 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v404 Na NATO referendumu je glasoval...

Če ste se udeležili referenduma o članstvu v NATO, kako ste glasovali?

Vrednost 96331 Frekvenca
1 za clanstvo 484
2 proti clanstvu 182
3 nisem se udelezil 253
8 ne zelim odgovoriti 112
9 b.o. 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
919 146 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v405 Kaj vas je prepricalo pri NATO odlocitvi

Kaj od navedenega vas je najbolj prepričalo pri vaši odločitvi glede vstopa Slovenije v zvezo NATO? (Možen je le en odgovor!)

Vrednost 97330 Frekvenca
1 trditve vlade 69
2 trditve nasprotnikov NATO 32
3 strah dogodkov v nekdanji Jugoslaviji 50
4 tuji drzavniki, ki so obiskali Slo 33
5 nastopi uglednih slovenskih osebnosti 78
6 v svojo odlocitev sem bil ze dolgo pre 361
7 nic od tega 326
9 ne vem, ne spomnim se 102
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
623 442 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v406a povecal ugled Slo v mednarodni skupnosti Pogledi ljudi na prednosti in slabosti članstva v NATU niso povsem enotni. Kako verjetne bodo po vašem mnenju naslednje posledice vključitve Slovenije v NATO? Ocenite z lestvico od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da tovrstne posledice sploh niso verjetne, 4 pa pomeni, da so takšne posledice zelo verjetne.

a) povečal se bo ugled Slovenije v mednarodni skupnosti

Vrednost 98329 Frekvenca
1 sploh ni verjetno 71
2 malo verjetno 399
3 precej verjetno 373
4 zelo verjetno 164
9 ne vem, b.o. 58
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1007 58 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v406b z NATO bo omejena suverenost Slo Pogledi ljudi na prednosti in slabosti članstva v NATU niso povsem enotni. Kako verjetne bodo po vašem mnenju naslednje posledice vključitve Slovenije v NATO? Ocenite z lestvico od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da tovrstne posledice sploh niso verjetne, 4 pa pomeni, da so takšne posledice zelo verjetne.

b) s članstvom v NATO bo omejena suverenost Slovenije

Vrednost 99328 Frekvenca
1 sploh ni verjetno 110
2 malo verjetno 415
3 precej verjetno 327
4 zelo verjetno 110
9 ne vem, b.o. 103
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
962 103 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v406c slo oborozene sile lazji dostop do sodob Pogledi ljudi na prednosti in slabosti članstva v NATU niso povsem enotni. Kako verjetne bodo po vašem mnenju naslednje posledice vključitve Slovenije v NATO? Ocenite z lestvico od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da tovrstne posledice sploh niso verjetne, 4 pa pomeni, da so takšne posledice zelo verjetne.

c) slovenske oborožene sile bodo imele lažji dostop do sodobnejšega orožja

Vrednost 100327 Frekvenca
1 sploh ni verjetno 37
2 malo verjetno 206
3 precej verjetno 501
4 zelo verjetno 257
9 ne vem, b.o. 64
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1001 64 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v406d olajsalo delovanje Slo v EU Pogledi ljudi na prednosti in slabosti članstva v NATU niso povsem enotni. Kako verjetne bodo po vašem mnenju naslednje posledice vključitve Slovenije v NATO? Ocenite z lestvico od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da tovrstne posledice sploh niso verjetne, 4 pa pomeni, da so takšne posledice zelo verjetne.

d) to bo olajšalo delovanje Slovenije v EU

Vrednost 101326 Frekvenca
1 sploh ni verjetno 79
2 malo verjetno 288
3 precej verjetno 423
4 zelo verjetno 194
9 ne vem, b.o. 81
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
984 81 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v406e slo oborozene sile z vstopom v NATO bolj Pogledi ljudi na prednosti in slabosti članstva v NATU niso povsem enotni. Kako verjetne bodo po vašem mnenju naslednje posledice vključitve Slovenije v NATO? Ocenite z lestvico od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da tovrstne posledice sploh niso verjetne, 4 pa pomeni, da so takšne posledice zelo verjetne.

e) slovenske oborožene sile bodo z vstopom v NATO postale bolj učinkovite

Vrednost 102325 Frekvenca
1 sploh ni verjetno 71
2 malo verjetno 299
3 precej verjetno 421
4 zelo verjetno 198
9 ne vem, b.o. 76
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
989 76 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v406f tuje osebje v bazah v Slo bo motece Pogledi ljudi na prednosti in slabosti članstva v NATU niso povsem enotni. Kako verjetne bodo po vašem mnenju naslednje posledice vključitve Slovenije v NATO? Ocenite z lestvico od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da tovrstne posledice sploh niso verjetne, 4 pa pomeni, da so takšne posledice zelo verjetne.

f) tuje osebje v morebitnih vojaških bazah v Sloveniji bo predstavljalo moteč dejavnik v družbenem okolju

Vrednost 103324 Frekvenca
1 sploh ni verjetno 105
2 malo verjetno 430
3 precej verjetno 283
4 zelo verjetno 140
9 ne vem, b.o. 107
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
958 107 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v406g okrepila se bo vojaska varnost Slo Pogledi ljudi na prednosti in slabosti članstva v NATU niso povsem enotni. Kako verjetne bodo po vašem mnenju naslednje posledice vključitve Slovenije v NATO? Ocenite z lestvico od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da tovrstne posledice sploh niso verjetne, 4 pa pomeni, da so takšne posledice zelo verjetne.

g) okrepila se bo vojaška varnost Slovenije

Vrednost 104323 Frekvenca
1 sploh ni verjetno 56
2 malo verjetno 203
3 precej verjetno 448
4 zelo verjetno 286
9 ne vem, b.o. 72
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
993 72 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v406h slo podjetja bodo sodelovala v vojaskih Pogledi ljudi na prednosti in slabosti članstva v NATU niso povsem enotni. Kako verjetne bodo po vašem mnenju naslednje posledice vključitve Slovenije v NATO? Ocenite z lestvico od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da tovrstne posledice sploh niso verjetne, 4 pa pomeni, da so takšne posledice zelo verjetne.

h) slovenska podjetja bodo lahko sodelovala v vojaških projektih držav članic Nata

Vrednost 105322 Frekvenca
1 sploh ni verjetno 55
2 malo verjetno 312
3 precej verjetno 387
4 zelo verjetno 211
9 ne vem, b.o. 100
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
965 100 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v407a uporaba slo zracnega prostora za NATO le Ko bo Slovenija postala članica zveze NATO, bo s tem sprejela tudi določene obveznosti. Koliko podpirate oziroma nasprotujete naslednjim morebitnim obveznostim Slovenije kot članice NATA? Ocenite z ocenami od 1 do 4, kjer 1 pomeni, da tej obveznosti v celoti nasprotujete, 4 pa pomeni, da to obveznost v celoti podpirate.

a) uporaba slovenskega zračnega prostora za prelete Natovih letal

Vrednost 106321 Frekvenca
1 v celoti nasprotujem 227
2 deloma nasprotujem 228
3 deloma podpiram 364
4 v celoti podpiram 203
9 ne vem, b.o. 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1022 43 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v407b sodelovanje enot sv v obrambi clanic NAT Ko bo Slovenija postala članica zveze NATO, bo s tem sprejela tudi določene obveznosti. Koliko podpirate oziroma nasprotujete naslednjim morebitnim obveznostim Slovenije kot članice NATA? Ocenite z ocenami od 1 do 4, kjer 1 pomeni, da tej obveznosti v celoti nasprotujete, 4 pa pomeni, da to obveznost v celoti podpirate.

b) sodelovanje enot slovenske vojske v obrambi drugih članic Nata

Vrednost 107320 Frekvenca
1 v celoti nasprotujem 212
2 deloma nasprotujem 250
3 deloma podpiram 391
4 v celoti podpiram 153
9 ne vem, b.o. 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1006 59 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v407c namestitev NATO enot v Slo Ko bo Slovenija postala članica zveze NATO, bo s tem sprejela tudi določene obveznosti. Koliko podpirate oziroma nasprotujete naslednjim morebitnim obveznostim Slovenije kot članice NATA? Ocenite z ocenami od 1 do 4, kjer 1 pomeni, da tej obveznosti v celoti nasprotujete, 4 pa pomeni, da to obveznost v celoti podpirate.

c) namestitev Natovih enot v Sloveniji

Vrednost 108319 Frekvenca
1 v celoti nasprotujem 363
2 deloma nasprotujem 298
3 deloma podpiram 278
4 v celoti podpiram 69
9 ne vem, b.o. 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1008 57 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v407d izvajanje vaj NATO v Slo Ko bo Slovenija postala članica zveze NATO, bo s tem sprejela tudi določene obveznosti. Koliko podpirate oziroma nasprotujete naslednjim morebitnim obveznostim Slovenije kot članice NATA? Ocenite z ocenami od 1 do 4, kjer 1 pomeni, da tej obveznosti v celoti nasprotujete, 4 pa pomeni, da to obveznost v celoti podpirate.

d) izvajanje vaj Natovih sil na ozemlju Slovenije

Vrednost 109318 Frekvenca
1 v celoti nasprotujem 387
2 deloma nasprotujem 281
3 deloma podpiram 261
4 v celoti podpiram 91
9 ne vem, b.o. 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1020 45 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v407e izdatno povecanje obrambnih izdatkov Ko bo Slovenija postala članica zveze NATO, bo s tem sprejela tudi določene obveznosti. Koliko podpirate oziroma nasprotujete naslednjim morebitnim obveznostim Slovenije kot članice NATA? Ocenite z ocenami od 1 do 4, kjer 1 pomeni, da tej obveznosti v celoti nasprotujete, 4 pa pomeni, da to obveznost v celoti podpirate.

e) izdatno povečanje obrambnih izdatkov

Vrednost 110317 Frekvenca
1 v celoti nasprotujem 543
2 deloma nasprotujem 307
3 deloma podpiram 138
4 v celoti podpiram 35
9 ne vem, b.o. 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1023 42 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v407f namestitev jedrskega orozja v Slo Ko bo Slovenija postala članica zveze NATO, bo s tem sprejela tudi določene obveznosti. Koliko podpirate oziroma nasprotujete naslednjim morebitnim obveznostim Slovenije kot članice NATA? Ocenite z ocenami od 1 do 4, kjer 1 pomeni, da tej obveznosti v celoti nasprotujete, 4 pa pomeni, da to obveznost v celoti podpirate.

f) namestitev jedrskega orožja na ozemlju Slovenije

Vrednost 111316 Frekvenca
1 v celoti nasprotujem 910
2 deloma nasprotujem 83
3 deloma podpiram 32
4 v celoti podpiram 7
9 ne vem, b.o. 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1032 33 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v408a siritev clanstva na drzave JV Evrope Koliko je po vašem mnenju verjetno, da se bo NATO v bližnji prihodnosti še ukvarjal z naslednjimi vprašanji? Ocenite z ocenami od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da to ni prav nič verjetno, 5 pa da je to zelo verjetno.

a) širitev članstva na preostale države JV Evrope (Hrvaška, Makedonija, Albanija...)

Vrednost 112315 Frekvenca
1 prav nic verjetno 57
2 2 167
3 3 315
4 4 219
5 zelo verjetno 194
9 ne vem, b.o. 113
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
952 113 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v408b notranja reforma NATO Koliko je po vašem mnenju verjetno, da se bo NATO v bližnji prihodnosti še ukvarjal z naslednjimi vprašanji? Ocenite z ocenami od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da to ni prav nič verjetno, 5 pa da je to zelo verjetno.

b) notranja reforma Nata

Vrednost 113314 Frekvenca
1 prav nic verjetno 71
2 2 147
3 3 320
4 4 219
5 zelo verjetno 105
9 ne vem, b.o. 203
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
862 203 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v408c sodelovanje v resevanju kriz izven Evrop Koliko je po vašem mnenju verjetno, da se bo NATO v bližnji prihodnosti še ukvarjal z naslednjimi vprašanji? Ocenite z ocenami od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da to ni prav nič verjetno, 5 pa da je to zelo verjetno.

c) sodelovanje v reševanju kriz izven Evrope, npr. Afganistan, Irak

Vrednost 114313 Frekvenca
1 prav nic verjetno 77
2 2 105
3 3 281
4 4 279
5 zelo verjetno 178
9 ne vem, b.o. 145
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
920 145 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v408d zagotavljanje stabilnosti v JV Evropi Koliko je po vašem mnenju verjetno, da se bo NATO v bližnji prihodnosti še ukvarjal z naslednjimi vprašanji? Ocenite z ocenami od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da to ni prav nič verjetno, 5 pa da je to zelo verjetno.

d) zagotavljanje stabilnosti v Jugovzhodni Evropi, npr. Bosna in Hercegovina, Makedonija, Kosovo

Vrednost 115312 Frekvenca
1 prav nic verjetno 57
2 2 126
3 3 321
4 4 307
5 zelo verjetno 137
9 ne vem, b.o. 117
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
948 117 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v408e boj proti terorizmu Koliko je po vašem mnenju verjetno, da se bo NATO v bližnji prihodnosti še ukvarjal z naslednjimi vprašanji? Ocenite z ocenami od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da to ni prav nič verjetno, 5 pa da je to zelo verjetno.

e) boj proti terorizmu

Vrednost 116311 Frekvenca
1 prav nic verjetno 39
2 2 64
3 3 216
4 4 333
5 zelo verjetno 315
9 ne vem, b.o. 98
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
967 98 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v409 Najbolj pomembno za ucinkovito zoperstav

Kaj je po vašem mnenju najbolj pomembno za učinkovito zoperstavljanje mednarodnemu terorizmu? (Možen je le en odgovor!)

Vrednost 117310 Frekvenca
1 ucinkovita obvescevalna dejavnost 198
2 uporaba vojaske sile 37
3 odpravljanje vzrokov terorizma 642
4 uporaba diplomacije 93
5 uporaba policijskih sil 29
9 ne vem, b.o. 65
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
999 66 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v501 Zanimanje za inf. o vojski in nacionalni

Koliko vas zanimajo informacije o vojski in nacionalni varnosti?

Vrednost 118309 Frekvenca
1 to me zelo zanima 95
2 to me se kar zanima 348
3 to me bolj malo zanima 387
4 to me sploh ne zanima 223
9 ne vem 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1053 12 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v502a s politicnim sistemom RS V kolikšni meri ste seznanjeni:

a) s političnim sistemom Republike Slovenije

Vrednost 119308 Frekvenca
1 sploh nisem 70
2 v glavnem nisem 165
3 niti-niti 319
4 v glavnem sem 437
5 v celoti sem 71
9 ne vem, b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1062 3 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v502b z vkljucevanjem Slo v EU in NATO V kolikšni meri ste seznanjeni:

b) z vključevanjem Slovenije v Evropsko unijo in NATO

Vrednost 120307 Frekvenca
1 sploh nisem 45
2 v glavnem nisem 116
3 niti-niti 301
4 v glavnem sem 534
5 v celoti sem 65
9 ne vem, b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1061 4 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v502c s sistemom nacionalne varnosti RS V kolikšni meri ste seznanjeni:

c) s sistemom nacionalne varnosti Republike Slovenije

Vrednost 121306 Frekvenca
1 sploh nisem 83
2 v glavnem nisem 216
3 niti-niti 421
4 v glavnem sem 315
5 v celoti sem 26
9 ne vem, b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1061 4 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v502d s sodelovanjem SV v mirovnih operacijah V kolikšni meri ste seznanjeni:

d) s sodelovanjem Slovenske vojske v mirovnih operacijah

Vrednost 122305 Frekvenca
1 sploh nisem 93
2 v glavnem nisem 235
3 niti-niti 379
4 v glavnem sem 321
5 v celoti sem 32
9 ne vem, b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1060 5 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v502e z mednarodnimi varnostnimi organizacijam V kolikšni meri ste seznanjeni:

e) z mednarodnimi varnostnimi organizacijami (OZN, NATO, OVSE...)

Vrednost 123304 Frekvenca
1 sploh nisem 130
2 v glavnem nisem 225
3 niti-niti 377
4 v glavnem sem 297
5 v celoti sem 28
9 ne vem, b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1057 8 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v502f z resevanjem oborozenih konfliktov V kolikšni meri ste seznanjeni:

f) z reševanjem sodobnih oboroženih konfliktov

Vrednost 124303 Frekvenca
1 sploh nisem 154
2 v glavnem nisem 261
3 niti-niti 328
4 v glavnem sem 286
5 v celoti sem 30
9 ne vem, b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1059 6 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v503 Seznanjenost z nalogami in delovanjem Sl

V kolikšni meri ste seznanjeni z nalogami in delovanjem Slovenske vojske? Ocenite od 1 do 10, pri čemer pomeni 1 zelo slabo seznanjenost in 10 zelo dobro seznanjenost.

Vrednost 125302 Frekvenca
1 zelo slabo 86
2 2 94
3 3 165
4 4 142
5 5 274
6 6 126
7 7 79
8 8 49
9 9 12
10 zelo dobro 16
99 ne vem, b.o. 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1043 22 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v504_1 iz radijskih oddaj Od kod ste doslej največ izvedeli o Slovenski vojski? (Možnih je več odgovorov!)

iz radijskih oddaj

Vrednost 126301 Frekvenca
1 ni izbral 624
3 izbral 419
7 drugje 3
8 nikjer 17
9 ne vem, b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1043 22 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v504_2 iz televizijskih oddaj Od kod ste doslej največ izvedeli o Slovenski vojski? (Možnih je več odgovorov!)

iz televizijskih oddaj

Vrednost 127300 Frekvenca
1 ni izbral 143
3 izbral 900
7 drugje 3
8 nikjer 17
9 ne vem, b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1043 22 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v504_3 prek interneta Od kod ste doslej največ izvedeli o Slovenski vojski? (Možnih je več odgovorov!)

prek interneta

Vrednost 128299 Frekvenca
1 ni izbral 989
3 izbral 54
7 drugje 3
8 nikjer 17
9 ne vem, b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1043 22 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v504_4 iz casopisov in revij Od kod ste doslej največ izvedeli o Slovenski vojski? (Možnih je več odgovorov!)

iz časopisov in revij

Vrednost 129298 Frekvenca
1 ni izbral 460
3 izbral 583
7 drugje 3
8 nikjer 17
9 ne vem, b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1043 22 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v504_5 iz filmov Od kod ste doslej največ izvedeli o Slovenski vojski? (Možnih je več odgovorov!)

iz filmov

Vrednost 130297 Frekvenca
1 ni izbral 988
3 izbral 55
7 drugje 3
8 nikjer 17
9 ne vem, b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1043 22 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v504_6 iz strokovnih revij Od kod ste doslej največ izvedeli o Slovenski vojski? (Možnih je več odgovorov!)

iz strokovnih revij (Obramba, Slovenska vojska)

Vrednost 131296 Frekvenca
1 ni izbral 929
3 izbral 114
7 drugje 3
8 nikjer 17
9 ne vem, b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1043 22 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v504_7 od prijateljev Od kod ste doslej največ izvedeli o Slovenski vojski? (Možnih je več odgovorov!)

od prijateljev, sorodnikov in znancev

Vrednost 132295 Frekvenca
1 ni izbral 760
3 izbral 282
7 drugje 3
8 nikjer 18
9 ne vem, b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1042 23 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v504_8 od sodelavcev Od kod ste doslej največ izvedeli o Slovenski vojski? (Možnih je več odgovorov!)

od sodelavcev

Vrednost 133294 Frekvenca
1 ni izbral 958
3 izbral 84
7 drugje 3
8 nikjer 18
9 ne vem, b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1042 23 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v504_9 iz lastnih izkusenj Od kod ste doslej največ izvedeli o Slovenski vojski? (Možnih je več odgovorov!)

iz lastnih izkušenj

Vrednost 134293 Frekvenca
1 ni izbral 943
3 izbral 97
7 drugje 3
8 nikjer 20
9 ne vem, b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1040 25 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v505_1 oce/mati Ali je kdo od vaših sorodnikov, prijateljev ali znancev poklicni vojak, podčastnik ali častnik v Slovenski vojski? (Možnih je več odgovorov!)

oče/mati

Vrednost 135292 Frekvenca
1 ni izbral 254
3 izbral 4
8 nihce 784
9 ne vem, b.o. 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
258 807 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v505_2 brat/sestra Ali je kdo od vaših sorodnikov, prijateljev ali znancev poklicni vojak, podčastnik ali častnik v Slovenski vojski? (Možnih je več odgovorov!)

brat/sestra

Vrednost 136291 Frekvenca
1 ni izbral 252
3 izbral 5
8 nihce 785
9 ne vem, b.o. 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
257 808 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v505_3 sorodnik/sorodnica Ali je kdo od vaših sorodnikov, prijateljev ali znancev poklicni vojak, podčastnik ali častnik v Slovenski vojski? (Možnih je več odgovorov!)

sorodnik/sorodnica

Vrednost 137290 Frekvenca
1 ni izbral 178
3 izbral 79
8 nihce 785
9 ne vem, b.o. 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
257 808 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v505_4 moj prijateljrijateljica Ali je kdo od vaših sorodnikov, prijateljev ali znancev poklicni vojak, podčastnik ali častnik v Slovenski vojski? (Možnih je več odgovorov!)

moj prijatelj/prijateljica

Vrednost 138289 Frekvenca
1 ni izbral 194
3 izbral 63
8 nihce 785
9 ne vem, b.o. 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
257 808 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v505_5 fant/dekle Ali je kdo od vaših sorodnikov, prijateljev ali znancev poklicni vojak, podčastnik ali častnik v Slovenski vojski? (Možnih je več odgovorov!)

fant/dekle

Vrednost 139288 Frekvenca
1 ni izbral 256
3 izbral 1
8 nihce 785
9 ne vem, b.o. 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
257 808 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v505_6 znanec/znanka Ali je kdo od vaših sorodnikov, prijateljev ali znancev poklicni vojak, podčastnik ali častnik v Slovenski vojski? (Možnih je več odgovorov!)

znanec/znanka

Vrednost 140287 Frekvenca
1 ni izbral 141
3 izbral 116
8 nihce 785
9 ne vem, b.o. 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
257 808 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v505_7 moj otrok Ali je kdo od vaših sorodnikov, prijateljev ali znancev poklicni vojak, podčastnik ali častnik v Slovenski vojski? (Možnih je več odgovorov!)

moj otrok

Vrednost 141286 Frekvenca
1 ni izbral 251
3 izbral 5
8 nihce 786
9 ne vem, b.o. 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
256 809 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v505_8 zakonski partner Ali je kdo od vaših sorodnikov, prijateljev ali znancev poklicni vojak, podčastnik ali častnik v Slovenski vojski? (Možnih je več odgovorov!)

zakonski partner

Vrednost 142285 Frekvenca
1 ni izbral 248
3 izbral 8
8 nihce 786
9 ne vem, b.o. 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
256 809 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v506_1 sodelovanje SV v mirovnih operacijaht Kaj od navedenega vas zanima v zvezi s Slovensko vojsko (SV)? (Možnih je več odgovorov!)

sodelovanje SV v mirovnih operacijah

Vrednost 143284 Frekvenca
1 ni izbral 501
3 izbral 346
7 drugo 4
8 nikc 194
9 ne vem, b.o. 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
847 218 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v506_2 nepravilnosti in afere v SV Kaj od navedenega vas zanima v zvezi s Slovensko vojsko (SV)? (Možnih je več odgovorov!)

nepravilnosti in "afere" v SV

Vrednost 144283 Frekvenca
1 ni izbral 601
3 izbral 246
7 drugo 4
8 nikc 194
9 ne vem, b.o. 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
847 218 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v506_3 izobrazevanje pripadnikov SV Kaj od navedenega vas zanima v zvezi s Slovensko vojsko (SV)? (Možnih je več odgovorov!)

izobraževanje in usposabljanje pripadnikov SV

Vrednost 145282 Frekvenca
1 ni izbral 542
3 izbral 305
7 drugo 4
8 nikc 194
9 ne vem, b.o. 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
847 218 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v506_4 odprava vojaske obveznosti Kaj od navedenega vas zanima v zvezi s Slovensko vojsko (SV)? (Možnih je več odgovorov!)

odprava vojaške obveznosti in prehod na poklicno vojsko

Vrednost 146281 Frekvenca
1 ni izbral 464
3 izbral 383
7 drugo 4
8 nikc 194
9 ne vem, b.o. 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
847 218 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v506_5 delovanje SV ob nesrecah Kaj od navedenega vas zanima v zvezi s Slovensko vojsko (SV)? (Možnih je več odgovorov!)

delovanje SV ob naravnih in drugih nesrečah

Vrednost 147280 Frekvenca
1 ni izbral 429
3 izbral 418
7 drugo 4
8 nikc 194
9 ne vem, b.o. 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
847 218 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v506_6 moznost zaposlovanja v SV Kaj od navedenega vas zanima v zvezi s Slovensko vojsko (SV)? (Možnih je več odgovorov!)

možnost zaposlovanja v SV

Vrednost 148279 Frekvenca
1 ni izbral 569
3 izbral 278
7 drugo 4
8 nikc 194
9 ne vem, b.o. 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
847 218 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v506_7 poraba denarja za potrebe SV Kaj od navedenega vas zanima v zvezi s Slovensko vojsko (SV)? (Možnih je več odgovorov!)

poraba denarja za potrebe SV

Vrednost 149278 Frekvenca
1 ni izbral 402
3 izbral 445
7 drugo 4
8 nikc 194
9 ne vem, b.o. 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
847 218 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v506_8 vojaska tehnika SV Kaj od navedenega vas zanima v zvezi s Slovensko vojsko (SV)? (Možnih je več odgovorov!)

vojaška tehnika SV

Vrednost 150277 Frekvenca
1 ni izbral 600
3 izbral 247
7 drugo 4
8 nikc 194
9 ne vem, b.o. 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
847 218 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v507 Kako po vasem mnenju deluje SV?

Kako po vašem mnenju deluje Slovenska vojska?

Vrednost 151276 Frekvenca
1 zelo slabo 13
2 slabo 73
3 niti - niti 401
4 dobro 455
5 zelo dobro 30
9 ne vem 93
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
972 93 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v508 Kaksen ugled ima v nasi drzavi SV?

Kakšen ugled ima po vašem mnenju v naši državi Slovenska vojska? Ocenite na lestvici od 1 do 10, pri čemer pomeni 1 zelo majhen ugled in 10 zelo velik ugled.

Vrednost 152275 Frekvenca
1 zelo majhen 17
2 2 30
3 3 81
4 4 101
5 5 312
6 6 143
7 7 164
8 8 122
9 9 39
10 zelo velik 26
99 ne vem, b.o. 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1035 30 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v509 Ste seznanjeni z odlocitvijo vlade, da o

Ali ste seznanjeni z odločitvijo slovenske vlade, da odpravi služenje vojaškega roka in uvede povsem poklicno vojsko?

Vrednost 153274 Frekvenca
1 da 1018
2 ne 37
9 ne vem, b.o. 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1055 10 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v510 Ali podpirate odlocitev o odpravi sluzen

Ali vi osebno podpirate, ali ne podpirate, odločitev o odpravi služenja vojaškega roka in uvedbi povsem poklicne vojske?

Vrednost 154273 Frekvenca
1 sploh ne podpiram 71
2 v glavnem ne podpiram 99
3 niti - niti 151
4 v glavnem podpiram 345
5 povsem podpiram 378
9 ne vem, b. o. 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1044 21 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v511 Ali podpirate moznost opravljanja vojask

Ali vi osebno podpirate, ali ne podpirate, možnost opravljanja vojaškega poklica za ženske v Slovenski vojski?

Vrednost 155272 Frekvenca
1 opravljajo naj vse naloge, tudi bojne 358
2 opravljajo naj samo nebojne naloge 406
3 nasprotujem vkljucevanju zensk v vojsk 266
9 ne vem, b.o. 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1030 35 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v512a slovenski drzavljani z dvojnim drzavljan Ali se strinjate, ali ne, da bi se v Slovenski vojski lahko zaposlovali tudi ljudje iz naslednjih družbenih skupin:

a) slovenski državljani z dvojnim državljanstvom

Vrednost 156271 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 350
2 ne strinjam se 256
3 niti-niti 141
4 strinjam se 226
5 v celoti se strinjam 76
9 ne vem, b.o. 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1049 16 1 5