Prostorske in okoljske vrednote 2004_2018

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: POV_18
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_POV_18_V1
Glavni avtor(ji):
 • Hočevar, Marjan
 • Uršič, Matjaž
 • Zavratnik, Simona
 • Medved, Primož
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Kos, Drago
 • Makarovič, Jan
 • Trček, Franc
Izdelal datoteko podatkov:
CPS - Center za prostorsko sociologijo, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani

Kraj; datum:

Ljubljana, Slovenija; 2018

Finančna podpora:

Ministrstvo za okolje in prostor
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Serija:
 • POV/Prostorske in okoljske vrednote

  Raziskave Prostorske in okoljske vrednote so raziskave, katerih avtor je Center za prostorsko sociologijo na Fakulteti za družbene vede, Univerze v Ljubljani. Prva izvedba je bila v letu 2004, druga pa 2018. Slednjo je za Center za prostorsko sociologijo izvedel Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, na Fakulteti za družbene vede, Univerze v Ljubljani pri izvajanju raziskave SJM 2018. Raziskava pokriva naslednje sklope: splošne vrednote, teritorialnost, meje, priseljevanje, migracije, mobilnost, kraj, vplivi iz okolja, mesto, urbanizem, suburbanizacija, krajevne preference bivanja, telekomunikacije in demografijo.

 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi lahko anketo Slovensko javno mnenje (SJM) primerjamo s splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno relevantne podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v nekatere najpomembnejše mednarodne družboslovne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom lahko izvaja tudi projekt, ki je posvečen specifični konkretni tematiki.

Vsebina raziskave

Ključne besede ADP: stališča, javno mnenje

Ključne besede ELSST:
DRUŽBENE VREDNOTE, OKOLJE, PROSTOR

Vsebinska področja CESSDA
BIVALNE RAZMERE IN NAČRTOVANJE RABE PROSTORA - Načrtovanje in uporaba zemljišč
TRANSPORT IN POTOVANJE
Vsebinsko področja CERIF
Načrtovanje mest in podeželja
Vsebinska področja ADP
SPLOŠNE VREDNOTE
TERITORIALNOST, MEJE, PRISELJEVANJE
MIGRACIJE, MOBILNOST
KRAJ, VPLIVI IZ OKOLJA
MESTO, URBANIZEM, SUBURBANIZACIJA
KRAJEVNE PREFERENCE BIVANJA
DEMOGRAFIJA


Povzetek:

Prvo raziskavo z naslovom »Prostorske in okoljske vrednote« je v okviru projekta CRP - »Konkurenčnost Slovenije 2001-2006«, leta 2004 izvedel Center za prostorsko sociologijo (CPS) na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Ključno vprašanje je bilo, kako je mogoče nasprotujoče skupne družbene, tj. javne razvojne cilje, in posamične individualistične, tj. zasebne vrednote, medsebojno približati. Cilj raziskave je bil ugotoviti, kako prebivalstvo Slovenije zaznava okolje oziroma prostor, v katerem živi ter procese v njem. V drugi raziskavi, izvedeni leta 2018, z naslovom »Javnomnenjska raziskava družbenih vrednot o prostoru in okolju: longitudinalna študija med leti 2003 in 2018«, gre za podrobnejše ugotavljanje (ne)skladnosti nacionalnih prostorskih strategij z naraščajočo refleksivnostjo posameznikov v zvezi z okoljskimi prepričanji in načini rabe prostora. Razvit je bil natančnejši merski instrument za analizo predvidenega spreminjanja preferenc prebivalstva po razpršenosti ali strnjenosti bivanja. Premiki vrednotnega vzorca prebivalcev Slovenije so obravnavani povezano s trendi pospešene socialne diferenciacije v prostoru in novih življenjskih slogov bivanjskosti, dela, mobilnosti ter prostočasovnosti. Podatkovna datoteka zajema le spremenljivke, ki so se pojavljale v obeh raziskavah.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 2. april 2004 - 5. maj 2004, 14. marec 2018 - 12. junij 2018
Čas izdelave: 2018
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Slovenija

Enota za analizo:

Posameznik

Populacija:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Center za prostorsko sociologijo

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Zajeta celotna populacija

Leto 2004: Vzorec je naredil Statistični urad Republike Slovenije na podlagi Centralnega registra prebivalstva. Vzorec je zajemal 1437 naključno izbranih polnoletnih oseb, ki prebivajo na stalnem naslovu na ozemlju Republike Slovenije. Zaradi dodatnih dveh naročnikov, sta bila v raziskavo vključena dva podvzorca, kar je povečalo vzorec na 1731 enot.

Verjetnostno: večstopenjsko

Leto 2018: Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi. V vsakem PSU je bilo tako izbranih 10 posameznikov. Velikost izhodiščnega bruto vzorca je tako: N=2000 (200 PSU * 10).

Način zbiranja podatkov:

Osebni intervju: PAPI

Osebni intervju: CAPI/CAMI

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Kontakt: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: POV_18 - Prostorske in okoljske vrednote 2004_2018 [Podatkovna datoteka]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 198
 • število enot: 2052

Verzija: februar 2019

Dodatna pojasnila:

Datoteka vsebuje le spremenljivke, ki so se pojavile v obeh raziskavah.

Spremenljivke

IF_VPR šifra vprašalnika

Šifra vprašalnika

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2052 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1801999

RAZ Raziskava:

Raziskava:

Vrednost 22 Frekvenca
1 2004 1005
2 2018 1047
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2052 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P1a Pomembno: Delo

Pomembno: Delo

Vrednost 31 Frekvenca
1 Zelo pomembna 1288
2 (precej) pomembna 694
3 ne preveč (manj) pomembna 58
4 Sploh ni pomembna (nepomembna) 6
8 ne vem, b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2046 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

IF_VPR šifra vprašalnika

Šifra vprašalnika

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2052 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1801999

RAZ Raziskava:

Raziskava:

Vrednost 2197 Frekvenca
1 2004 1005
2 2018 1047
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2052 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P1a Pomembno: Delo

Pomembno: Delo

Vrednost 3196 Frekvenca
1 Zelo pomembna 1288
2 (precej) pomembna 694
3 ne preveč (manj) pomembna 58
4 Sploh ni pomembna (nepomembna) 6
8 ne vem, b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2046 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P1b Pomembno: Družina

Pomembno: Družina

Vrednost 4195 Frekvenca
1 Zelo pomembna 1799
2 (precej) pomembna 217
3 ne preveč (manj) pomembna 23
4 Sploh ni pomembna (nepomembna) 7
8 ne vem, b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2046 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P1c Pomembno: Prijatelji

Pomembno: Prijatelji

Vrednost 5194 Frekvenca
1 Zelo pomembna 1176
2 (precej) pomembna 754
3 ne preveč (manj) pomembna 107
4 Sploh ni pomembna (nepomembna) 7
8 ne vem, b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2044 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P1d Pomembno: Prosti čas (2004: Prostočasovne aktivnosti)

Pomembno: Prosti čas (2004: Prostočasovne aktivnosti)

Vrednost 6193 Frekvenca
1 Zelo pomembna 984
2 (precej) pomembna 797
3 ne preveč (manj) pomembna 208
4 Sploh ni pomembna (nepomembna) 46
8 ne vem, b.o. 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2035 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P2 Regija, ki ji pripadate:

Regija, ki ji pripadate:

Vrednost 7192 Frekvenca
1 Štajerska 347
2 Gorenjska 222
3 Primorska 147
4 Dolenjska 144
5 Ljubljanska 175
6 Osrednja Slovenska 110
7 Savinjska 76
8 Notranjska 56
9 Koroška 64
10 Prekmurje 61
11 zakrita vrednost 36
12 zakrita vrednost 22
13 Pomurska 30
14 zakrita vrednost 29
15 zakrita vrednost 22
16 Bela Krajina 19
17 Celjska 31
18 zakrita vrednost 11
19 zakrita vrednost 15
20 zakrita vrednost 10
21 zakrita vrednost 5
22 Posavska 23
23 zakrita vrednost 4
24 zakrita vrednost 5
25 zakrita vrednost 3
26 zakrita vrednost 3
27 zakrita vrednost 2
28 zakrita vrednost 3
29 zakrita vrednost 2
30 zakrita vrednost 2
31 zakrita vrednost 3
32 zakrita vrednost 2
33 zakrita vrednost 2
34 zakrita vrednost 7
35 zakrita vrednost 1
36 zakrita vrednost 1
37 zakrita vrednost 1
38 zakrita vrednost 7
39 zakrita vrednost 1
40 zakrita vrednost 1
41 zakrita vrednost 1
42 zakrita vrednost 1
43 zakrita vrednost 1
44 zakrita vrednost 1
45 zakrita vrednost 1
46 zakrita vrednost 1
47 zakrita vrednost 1
48 zakrita vrednost 1
49 zakrita vrednost 3
50 zakrita vrednost 1
51 zakrita vrednost 4
52 zakrita vrednost 2
53 zakrita vrednost 1
54 zakrita vrednost 1
55 zakrita vrednost 2
56 zakrita vrednost 1
57 zakrita vrednost 1
58 zakrita vrednost 1
59 zakrita vrednost 1
60 zakrita vrednost 8
61 zakrita vrednost 1
62 Slovenija 22
63 zakrita vrednost 11
64 zakrita vrednost 4
65 zakrita vrednost 4
66 zakrita vrednost 4
67 zakrita vrednost 3
68 zakrita vrednost 3
69 zakrita vrednost 3
70 zakrita vrednost 3
71 zakrita vrednost 3
72 zakrita vrednost 3
73 zakrita vrednost 3
74 zakrita vrednost 3
75 zakrita vrednost 2
76 zakrita vrednost 2
77 zakrita vrednost 2
78 zakrita vrednost 2
79 zakrita vrednost 2
80 zakrita vrednost 2
81 zakrita vrednost 1
82 zakrita vrednost 1
83 zakrita vrednost 1
84 zakrita vrednost 1
85 zakrita vrednost 1
86 zakrita vrednost 1
87 zakrita vrednost 1
88 zakrita vrednost 1
89 zakrita vrednost 1
90 zakrita vrednost 1
91 zakrita vrednost 1
92 zakrita vrednost 1
93 zakrita vrednost 1
94 zakrita vrednost 1
95 zakrita vrednost 1
96 zakrita vrednost 1
97 zakrita vrednost 1
98 zakrita vrednost 1
99 zakrita vrednost 1
100 zakrita vrednost 1
101 zakrita vrednost 1
102 zakrita vrednost 1
103 zakrita vrednost 1
104 zakrita vrednost 1
105 zakrita vrednost 1
106 zakrita vrednost 1
107 zakrita vrednost 1
108 zakrita vrednost 1
109 zakrita vrednost 1
110 zakrita vrednost 1
997 nima regionalne pripadnosti 101
998 ne vem, b.o. 100
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1851 201

Vrednosti spremenljivk od 1 do 110

P3a Navezan na: kraj ali mesto

Navezan na: kraj ali mesto

Vrednost 8191 Frekvenca
1 (sploh) nisem navezan 52
2 (malo) nisem navezan 222
3 navezan 905
4 močno navezan 870
8 ne vem, b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2049 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P3b Navezan na: regijo, pokrajino

Navezan na: regijo, pokrajino

Vrednost 9190 Frekvenca
1 (sploh) nisem navezan 69
2 (malo) nisem navezan 300
3 navezan 974
4 močno navezan 701
8 ne vem, b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2044 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P3c Navezan na: Slovenijo

Navezan na: Slovenijo

Vrednost 10189 Frekvenca
1 (sploh) nisem navezan 27
2 (malo) nisem navezan 123
3 navezan 901
4 močno navezan 990
8 ne vem, b.o. 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2041 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P3d Navezan na: bivšo SFRJ

Navezan na: bivšo SFRJ

Vrednost 11188 Frekvenca
1 (sploh) nisem navezan 681
2 (malo) nisem navezan 773
3 navezan 450
4 močno navezan 118
8 ne vem, b.o. 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2022 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P3e Navezan na: Evropo kot celoto

Navezan na: Evropo kot celoto

Vrednost 12187 Frekvenca
1 (sploh) nisem navezan 324
2 (malo) nisem navezan 723
3 navezan 796
4 močno navezan 144
8 ne vem, b.o. 65
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1987 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P3f Navezan na: Svet kot celoto

Navezan na: Svet kot celoto

Vrednost 13186 Frekvenca
1 (sploh) nisem navezan 336
2 (malo) nisem navezan 696
3 navezan 750
4 močno navezan 187
8 ne vem, b.o. 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1969 83

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P4a Nadzor na državnih mejah: ozemeljska suverenost države

Nadzor na državnih mejah: ozemeljska suverenost države

Vrednost 14185 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 91
2 ne strinjam se 316
3 strinjam se 1102
4 popolnoma se strinjam 433
8 ne vem, b.o. 110
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1942 110

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P4b Nadzor na državnih mejah: varnost državljanov

Nadzor na državnih mejah: varnost državljanov

Vrednost 15184 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 61
2 ne strinjam se 227
3 strinjam se 1104
4 popolnoma se strinjam 579
8 ne vem, b.o. 81
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1971 81

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P4c Povezanost sveta: nesmiselnost nadzora na državnih mejah

Povezanost sveta: nesmiselnost nadzora na državnih mejah

Vrednost 16183 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 344
2 ne strinjam se 999
3 strinjam se 445
4 popolnoma se strinjam 134
8 ne vem, b.o. 130
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1922 130

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P4d Nadzor na državnih mejah: zaščita gospodarskih interesov

Nadzor na državnih mejah: zaščita gospodarskih interesov

Vrednost 17182 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 167
2 ne strinjam se 534
3 strinjam se 955
4 popolnoma se strinjam 265
8 ne vem, b.o. 131
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1921 131

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P4e Nadzor na državnih mejah: omejitev priseljevanja tujcev

Nadzor na državnih mejah: omejitev priseljevanja tujcev

Vrednost 18181 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 93
2 ne strinjam se 362
3 strinjam se 981
4 popolnoma se strinjam 500
8 ne vem, b.o. 116
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1936 116

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P5a Omejevati / vzpodbujati priseljevanje: Iz držav nekdanje JU (2018)

Omejevati / vzpodbujati priseljevanje: Iz držav nekdanje JU (2018)

Vrednost 19180 Frekvenca
1 zelo omejevati 98
2 omejevati 611
3 vzpodbujati 189
4 zelo vzpodbujati 16
8 ne vem, b.o. 133
9 druga formulacija leta 2004 1005
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
914 1138

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P5a_1 Omejevati / vzpodbujati priseljevanje: Iz Hrvaške (2004)

Omejevati / vzpodbujati priseljevanje: Iz Hrvaške (2004)

Vrednost 20179 Frekvenca
1 zelo omejevati 147
2 omejevati 605
3 vzpodbujati 116
4 zelo vzpodbujati 9
8 ne vem, b.o. 128
9 druga formulacija leta 2018 1047
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
877 1175

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P5a_2 Omejevati / vzpodbujati priseljevanje: Iz ost. držav nekd. JU (2004)

Omejevati / vzpodbujati priseljevanje: Iz ost. držav nekd. JU (2004)

Vrednost 21178 Frekvenca
1 zelo omejevati 191
2 omejevati 588
3 vzpodbujati 93
4 zelo vzpodbujati 5
8 Ne vem, b.o. 128
9 druga formulacija leta 2018 1047
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
877 1175

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P5b Omejevati / vzpodbujati priseljevanje: Iz sosednjih držav (2018)

Omejevati / vzpodbujati priseljevanje: Iz sosednjih držav (2018)

Vrednost 22177 Frekvenca
1 zelo omejevati 83
2 omejevati 621
3 vzpodbujati 206
4 zelo vzpodbujati 11
8 ne vem, b.o. 126
9 druga formulacija leta 2004 1005
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
921 1131

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P5b_1 Omejevati / vzpodbujati priseljevanje: Iz Madžarske (2004)

Omejevati / vzpodbujati priseljevanje: Iz Madžarske (2004)

Vrednost 23176 Frekvenca
1 zelo omejevati 134
2 omejevati 615
3 vzpodbujati 115
4 zelo vzpodbujati 5
8 ne vem, b.o. 136
9 druga formulacija leta 2018 1047
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
869 1183

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P5b_2 Omejevati / vzpodbujati priseljevanje: Iz Avstrije (2004)

Omejevati / vzpodbujati priseljevanje: Iz Avstrije (2004)

Vrednost 24175 Frekvenca
1 zelo omejevati 105
2 omejevati 586
3 vzpodbujati 174
4 zelo vzpodbujati 6
8 ne vem, b.o. 134
9 druga formulacija leta 2018 1047
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
871 1181

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P5b_3 Omejevati / vzpodbujati priseljevanje: Iz Italije (2004)

Omejevati / vzpodbujati priseljevanje: Iz Italije (2004)

Vrednost 25174 Frekvenca
1 zelo omejevati 113
2 omejevati 599
3 vzpodbujati 148
4 zelo vzpodbujati 9
8 ne vem, b.o. 136
9 druga formulacija leta 2018 1047
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
869 1183

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P5c Omejevati / vzpodbujati priseljevanje: Iz drugih držav EU

Omejevati / vzpodbujati priseljevanje: Iz drugih držav EU

Vrednost 26173 Frekvenca
1 zelo omejevati 195
2 omejevati 1137
3 vzpodbujati 432
4 zelo vzpodbujati 34
8 ne vem, b.o. 254
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1798 254

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P5d Omejevati / vzpodbujati priseljevanje: Iz drugih delov sveta (2018)

Omejevati / vzpodbujati priseljevanje: Iz drugih delov sveta (2018)

Vrednost 27172 Frekvenca
1 zelo omejevati 221
2 omejevati 539
3 vzpodbujati 162
4 zelo vzpodbujati 12
8 ne vem, b.o. 113
9 druga formulacija leta 2004 1005
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
934 1118

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P5d_1 Omejevati / vzpodbujati priseljevanje: Iz S Am. in Avstr.(2004)

Omejevati / vzpodbujati priseljevanje: Iz S Am. in Avstr.(2004)

Vrednost 28171 Frekvenca
1 zelo omejevati 119
2 omejevati 566
3 vzpodbujati 163
4 zelo vzpodbujati 17
8 ne vem, b.o. 140
9 druga formulacija leta 2018 1047
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
865 1187

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P5d_2 Omejevati / vzpodbujati priseljevanje: Iz Afrike (2004)

Omejevati / vzpodbujati priseljevanje: Iz Afrike (2004)

Vrednost 29170 Frekvenca
1 zelo omejevati 164
2 omejevati 579
3 vzpodbujati 106
4 zelo vzpodbujati 9
8 ne vem, b.o. 147
9 druga formulacija leta 2018 1047
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
858 1194

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P5d_3 Omejevati / vzpodbujati priseljevanje: Iz Azije (2004)

Omejevati / vzpodbujati priseljevanje: Iz Azije (2004)

Vrednost 30169 Frekvenca
1 zelo omejevati 172
2 omejevati 576
3 vzpodbujati 101
4 zelo vzpodbujati 8
8 ne vem, b.o. 148
9 druga formulacija leta 2018 1047
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
857 1195

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P6 Priseljevanje strok. želene del. sile brez znanja jezika

Priseljevanje strok. želene del. sile brez znanja jezika

Vrednost 31168 Frekvenca
1 vzpodbujati 1071
2 omejevati 710
8 ne vem, b.o. 271
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1781 271

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P7 Število preselitev za več kot 15 kilometrov?

Število preselitev za več kot 15 kilometrov?

Vrednost 32167 Frekvenca
1 549
2 248
3 93
4 62
5 30
6 13
7 10
8 6
9 2
10 4
11 1
12 1
13 2
15 1
18 1
20 1
25 1
30 1
50 1
60 1
997 v tem kraju živim že od rojstva (nikoli se nisem selil) 1017
998 ne vem, b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1028 1024

Vrednosti spremenljivk od 1 do 60

P7r Število preselitev (rekodirano)

Število preselitev (rekodirano)

Vrednost 33166 Frekvenca
1 1x 549
2 2x do 4x 403
3 5x do 9x 61
4 več kot 10x 15
7 v tem kraju živim že od rojstva (nikoli se nisem selil) 1017
8 ne vem, b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1028 1024

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P8 Kolikšna je bila največja oddaljenost preselitve v kilometrih? Na vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so se selili.

Kolikšna je bila največja oddaljenost preselitve?

Vrednost 34165 Frekvenca
0 1
1 2
2 1
3 4
5 5
6 1
8 1
9 1
10 7
12 3
13 2
14 1
15 44
16 23
17 11
18 11
19 2
20 69
22 6
23 3
24 4
25 60
26 1
28 4
30 54
31 1
35 18
37 2
38 1
40 36
42 1
45 16
50 40
52 1
53 1
55 3
60 35
65 5
66 1
70 34
75 11
80 23
84 1
85 5
88 1
90 6
93 2
95 4
100 71
103 1
105 1
110 15
115 3
120 21
123 1
125 3
130 16
135 3
140 6
149 1
150 22
160 7
170 3
175 1
180 10
185 1
189 1
190 2
200 42
205 1
210 1
211 1
220 6
230 4
234 1
240 4
245 1
250 14
260 2
270 2
280 3
300 24
301 1
330 1
350 7
365 1
376 1
379 1
383 1
390 1
400 16
420 1
440 2
450 3
470 2
480 1
500 21
550 2
600 8
650 2
660 1
680 2
700 11
720 1
750 2
800 13
860 1
900 6
920 1
950 1
961 1
995 ni se preselil več kot 15 km (samo 2004) 15
996 preselil se je več kot 1000 km (samo 2004) 30
997 v tem kraju živim že od rojstva (nikoli se nisem selil) 1017
998 ne vem, b.o. 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1021 1031

Vrednosti spremenljivk od 0 do 996

P9 Najpomembnejši razlog vaše zadnje preselitve? Na vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so se selili.

Najpomembnejši razlog vaše zadnje preselitve?

Vrednost 35164 Frekvenca
1 Nakup, najem večjega ali boljšega stanovanja, hiše 168
2 Nakup, najem cenejšega stanovanja, hiše 29
3 Nižji skupni življenjski stroški 11
4 Služba, delovno mesto 270
5 Priselitev k ženi, možu oz. partnerju ali partnerici 269
6 Kvaliteta bivalnega okolja 54
7 Večja dostopnost do raznovrstnih storitev 9
8 Prometna dostopnost 4
9 Večja pestrost dogajanja in živahnosti v kraju 7
10 Drugi, bolj zanimiv ljudje 5
11 Kakšen drug razlog (navede) 190
98 ne vem, b.o. 19
99 nisem se selil 1017
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1016 1036

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

P101 Pogoji za preselitev v drug kraj? 1. pogoj

Pogoji za preselitev v drug kraj? 1. pogoj

Vrednost 36163 Frekvenca
1 Večji dohodek 308
2 Boljše ali večje stanovanje 121
3 Boljša služba 176
4 Če bi v istem kraju dobila delo oba s partnerjem 112
5 Boljša kvaliteta bivalnega okolja 156
6 Boljše prometne povezave in dostopnost 14
7 Večja dostopnost do raznovrstnih storitev 13
8 Večja pestrost dogajanja in živahnosti v kraju 16
9 Drugi, bolj zanimivi ljudje 7
10 Pod kakšnim drugim pogojem 40
11 Pod nobenim pogojem se ne bi preselil 588
98 ne vem, b.o. 53
99 nisem se selil (preskok samo leta 2004) 448
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1551 501

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

P102 Pogoji za preselitev v drug kraj? 2. pogoj

Pogoji za preselitev v drug kraj? 2. pogoj

Vrednost 37162 Frekvenca
1 Večji dohodek 45
2 Boljše ali večje stanovanje 82
3 Boljša služba 198
4 Če bi v istem kraju dobila delo oba s partnerjem 142
5 Boljša kvaliteta bivalnega okolja 165
6 Boljše prometne povezave in dostopnost 56
7 Večja dostopnost do raznovrstnih storitev 43
8 Večja pestrost dogajanja in živahnosti v kraju 32
9 Drugi, bolj zanimivi ljudje 15
10 Pod kakšnim drugim pogojem 10
11 Pod nobenim pogojem se ne bi preselil 2
98 ne vem, b.o. 0
99 nisem se selil (preskok samo leta 2004) 0
Sysmiss 1262
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
790 1262

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

P103 Pogoji za preselitev v drug kraj? 3. pogoj

Pogoji za preselitev v drug kraj? 3. pogoj

Vrednost 38161 Frekvenca
1 Večji dohodek 30
2 Boljše ali večje stanovanje 22
3 Boljša služba 83
4 Če bi v istem kraju dobila delo oba s partnerjem 86
5 Boljša kvaliteta bivalnega okolja 158
6 Boljše prometne povezave in dostopnost 43
7 Večja dostopnost do raznovrstnih storitev 80
8 Večja pestrost dogajanja in živahnosti v kraju 86
9 Drugi, bolj zanimivi ljudje 54
10 Pod kakšnim drugim pogojem 29
11 Pod nobenim pogojem se ne bi preselil 7
98 ne vem, b.o. 0
99 nisem se selil (preskok samo leta 2004) 0
Sysmiss 1374
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
678 1374

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

P11a Koliko časa se sedaj vozite v službo?

Koliko časa se sedaj vozite v službo?

Vrednost 39160 Frekvenca
1 do 15 minut 642
2 od 15 do 30 minut 324
3 od 30 do 60 minut 170
4 od 1 do 2 uri 32
5 več kot 2 uri 4
7 se ne nanaša (ni zaposlen, se ne vozi) 799
8 ne vem, b.o. 81
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1172 880

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

P11b Koliko časa bi se bili pripravljeni voziti v službo?

Koliko časa bi se bili pripravljeni voziti v službo?

Vrednost 40159 Frekvenca
1 do 15 minut 107
2 od 15 do 30 minut 356
3 od 30 do 60 minut 657
4 od 1 do 2 uri 163
5 več kot 2 uri 40
7 se ne nanaša (ni zaposlen, se ne vozi) 619
8 ne vem, b.o. 110
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1323 729

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

P12 Kako daleč je od vašega doma do kraja zaposlitve?

Kako daleč je od vašega doma do kraja zaposlitve?

Vrednost 41158 Frekvenca
1 do 5 km 468
2 od 5 do 10 km 241
3 od 10 do 20 km 262
4 od 20 do 30 km 136
5 nad 30 km 187
8 ne vem, b.o. 13
9 se ne nanaša (ni zaposlen, ne hodi v šolo) 745
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1294 758

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

P13 Kakšno prevozno sredstvo uporabljate za prihod na delo?

Kakšno prevozno sredstvo uporabljate za prihod na delo?

Vrednost 42157 Frekvenca
1 peš 127
2 kolo 54
3 avto 917
4 avtobus 88
5 vlak 28
6 kombinirana prevozna sredstva 39
7 delam doma 31
8 ne vem, b.o. 23
9 se ne nanaša (ni zaposlen, ne hodi v šolo) 745
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1253 799

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

P14a1 Stalni stiki - sorodniki - v vašem ožjem bivalnem okolju

Stalni stiki - sorodniki - v vašem ožjem bivalnem okolju

Vrednost 43156 Frekvenca
0 ne navede 683
1 navede 1357
9 nima stikov 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2040 12

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

P14b1 Stalni stiki - sorodniki - drugje v mestu

Stalni stiki - sorodniki - drugje v mestu

Vrednost 44155 Frekvenca
0 ne navede 1129
1 navede 911
9 nima stikov 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2040 12

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

P14c1 Stalni stiki - sorodniki - drugje v isti regiji

Stalni stiki - sorodniki - drugje v isti regiji

Vrednost 45154 Frekvenca
0 ne navede 1005
1 navede 1035
9 nima stikov 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2040 12

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

P14d1 Stalni stiki - sorodniki - drugje v Sloveniji

Stalni stiki - sorodniki - drugje v Sloveniji

Vrednost 46153 Frekvenca
0 ne navede 1132
1 navede 908
9 nima stikov 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2040 12

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

P14e1 Stalni stiki - sorodniki - v sosednji državi

Stalni stiki - sorodniki - v sosednji državi

Vrednost 47152 Frekvenca
0 ne navede 1692
1 navede 348
9 nima stikov 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2040 12

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

P14f1 Stalni stiki - sorodniki - v neki drugi evropski državi

Stalni stiki - sorodniki - v neki drugi evropski državi

Vrednost 48151 Frekvenca
0 ne navede 1643
1 navede 397
9 nima stikov 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2040 12

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

P14g1 Stalni stiki - sorodniki - drugod po svetu

Stalni stiki - sorodniki - drugod po svetu

Vrednost 49150 Frekvenca
0 ne navede 1706
1 navede 334
9 nima stikov 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2040 12

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

P14a2 Stalni stiki - prijatelji - v vašem ožjem bivalnem okolju

Stalni stiki - prijatelji - v vašem ožjem bivalnem okolju

Vrednost 50149 Frekvenca
0 ne navede 464
1 navede 1524
9 nima stikov 64
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1988 64

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

P14b2 Stalni stiki - prijatelji - drugje v mestu

Stalni stiki - prijatelji - drugje v mestu

Vrednost 51148 Frekvenca
0 ne navede 953
1 navede 1035
9 nima stikov 64
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1988 64

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

P14c2 Stalni stiki - prijatelji - drugje v isti regiji

Stalni stiki - prijatelji - drugje v isti regiji

Vrednost 52147 Frekvenca
0 ne navede 1025
1 navede 963
9 nima stikov 64
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1988 64

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

P14d2 Stalni stiki - prijatelji - drugje v Sloveniji

Stalni stiki - prijatelji - drugje v Sloveniji

Vrednost 53146 Frekvenca
0 ne navede 1113
1 navede 875
9 nima stikov 64
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1988 64

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

P14e2 Stalni stiki - prijatelji - v sosednji državi

Stalni stiki - prijatelji - v sosednji državi

Vrednost 54145 Frekvenca
0 ne navede 1664
1 navede 324
9 nima stikov 64
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1988 64

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

P14f2 Stalni stiki - prijatelji - v neki drugi evropski državi

Stalni stiki - prijatelji - v neki drugi evropski državi

Vrednost 55144 Frekvenca
0 ne navede 1663
1 navede 325
9 nima stikov 64
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1988 64

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

P14g2 Stalni stiki - prijatelji - drugod po svetu

Stalni stiki - prijatelji - drugod po svetu

Vrednost 56143 Frekvenca
0 ne navede 1758
1 navede 230
9 nima stikov 64
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1988 64

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

P15 Ali ste kdaj razmišljali, da bi se preselili v tujino?

Ali ste kdaj razmišljali, da bi se preselili v tujino?

Vrednost 57142 Frekvenca
1 da 436
2 ne 1560
8 ne vem, b.o. 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1996 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P16 Če da, v katero državo bi se najraje preselili? Na vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so že razmišljali o selitvi v tujino (P15=1)

Če da, v katero državo bi se najraje preselili?

Vrednost 58141 Frekvenca
1 Nemčija 56
2 Avstralija 41
3 Francija 16
4 Italija 19
5 Hrvaška 14
6 Anglija 24
7 Nova Zelandija 25
8 Avstrija 68
9 Švica 17
10 Kanada 13
11 ZDA 16
12 Nizozemska 12
13 Švedska 9
14 Zimbabve 0
15 Grčija 2
16 Bosna 5
17 Španija 10
18 Srbija 2
19 Skandinavija 0
20 Kenija 2
21 Maroko 0
22 Belgija 3
23 JAR 0
24 Finska 2
25 Libanon 0
26 Indija 2
27 Evropa 4
28 Monako 0
29 Brazilija 1
30 Slonokoščena obala 0
31 Norveška 4
32 Filipini 3
33 Portugalska 2
34 Aljaska 1
35 Argentina 1
36 Avstrija-Nemčija 1
37 Bali 1
38 Danska 1
39 Dubai 1
40 Gana 1
41 Irska 1
42 Islandija 1
43 Japonska 1
44 Kuba 1
45 Lihtenštajn 1
46 Malta 1
47 Palma de Coco 1
48 Škotska 1
49 Tajska 2
50 Maroko 1
51 Libanon 1
52 Slonokoščena obala 1
53 Skandinavija 1
54 Monako 1
98 Ne vem, b.o. 42
99 Nisem razmišljal o tem, da bi živel zunaj Slovenije 1616
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
394 1658

Vrednosti spremenljivk od 1 do 54

P17 Kakšen bi bil osnovni razlog preselitve iz Slovenije? Na vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so že razmišljali o selitvi v tujino (P15=1).

Kakšen bi bil osnovni razlog preselitve iz Slovenije?

Vrednost 59140 Frekvenca
1 boljši zaslužek 156
2 boljše možnosti za zaposlitev 82
3 da bi bil čim dlje od doma 15
4 da bi začel življenje čisto znova 42
5 bolj razburljivo življenje 36
6 ker mi življenjske navade v Sloveniji ne ustrezajo 47
7 drugo 53
8 ne vem, b.o. 5
9 ne razmišlja o selitvi v tujino 1616
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
431 1621

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

P19 Verjetnost, da se boste v petih letih preselili v tujino?

Verjetnost, da se boste v petih letih preselili v tujino?

Vrednost 60139 Frekvenca
1 Sploh ni verjetno 1388
2 Malo verjetno 486
3 Precej verjetno 95
4 Zelo verjetno, vsekakor 30
8 ne vem, b.o. 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1999 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P20 Ali ste bili v zadnjih dvanajstih mesecih kdaj v tujini?

Ali ste bili v zadnjih dvanajstih mesecih kdaj v tujini?

Vrednost 61138 Frekvenca
1 Nikoli 545
2 Enkrat 276
3 Dvakrat 278
4 Trikrat 254
5 Štirikrat do desetkrat 391
6 Več kot desetkrat 305
8 ne vem, b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2049 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

P211 Kje vse ste bili v zadnjih 12 mesecih v tujini? 1.navedba Na vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so v zadnjih 12 mesecih bili v tujini. Možnih je več odgovorov.

Kje vse ste bili v zadnjih 12 mesecih v tujini? 1.navedba

Vrednost 62137 Frekvenca
1 Na Hrvaškem 1029
2 Kje drugje na območju bivše Jugoslavije 65
3 V obmejnih krajih v Italiji, Avstriji ali Madžarski 249
4 Drugje v Evropi 87
5 Izven Evrope 20
8 b.o. 3
9 Ni bil v tujini 599
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1450 602

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

P212 Kje vse ste bili v zadnjih 12 mesecih v tujini? 2.navedba Na vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so v zadnjih 12 mesecih bili v tujini. Možnih je več odgovorov.

Kje vse ste bili v zadnjih 12 mesecih v tujini? 2.navedba

Vrednost 63136 Frekvenca
1 Na Hrvaškem 42
2 Kje drugje na območju bivše Jugoslavije 203
3 V obmejnih krajih v Italiji, Avstriji ali Madžarski 432
4 Drugje v Evropi 139
5 Izven Evrope 15
8 b.o. 0
9 Ni bil v tujini 0
Sysmiss 1221
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
831 1221

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

P213 Kje vse ste bili v zadnjih 12 mesecih v tujini? 3.navedba Na vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so v zadnjih 12 mesecih bili v tujini. Možnih je več odgovorov.

Kje vse ste bili v zadnjih 12 mesecih v tujini? 3.navedba

Vrednost 64135 Frekvenca
1 Na Hrvaškem 10
2 Kje drugje na območju bivše Jugoslavije 13
3 V obmejnih krajih v Italiji, Avstriji ali Madžarski 245
4 Drugje v Evropi 160
5 Izven Evrope 22
8 b.o. 0
9 Ni bil v tujini 0
Sysmiss 1602
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1602

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

P214 Kje vse ste bili v zadnjih 12 mesecih v tujini? 4.navedba Na vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so v zadnjih 12 mesecih bili v tujini. Možnih je več odgovorov.

Kje vse ste bili v zadnjih 12 mesecih v tujini? 4.navedba

Vrednost 65134 Frekvenca
1 Na Hrvaškem 0
2 Kje drugje na območju bivše Jugoslavije 0
3 V obmejnih krajih v Italiji, Avstriji ali Madžarski 3
4 Drugje v Evropi 66
5 Izven Evrope 4
8 b.o. 0
9 Ni bil v tujini 0
Sysmiss 1979
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1979

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

P215 Kje vse ste bili v zadnjih 12 mesecih v tujini? 5.navedba Na vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so v zadnjih 12 mesecih bili v tujini. Možnih je več odgovorov.

Kje vse ste bili v zadnjih 12 mesecih v tujini? 5.navedba

Vrednost 66133 Frekvenca
1 Na Hrvaškem 0
2 Kje drugje na območju bivše Jugoslavije 0
3 V obmejnih krajih v Italiji, Avstriji ali Madžarski 0
4 Drugje v Evropi 3
5 Izven Evrope 13
8 b.o. 0
9 Ni bil v tujini 0
Sysmiss 2036
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16 2036

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

P22a Tujina - Nakupovalni izlet Na vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so v zadnjih 12 mesecih bili v tujini. Možnih je več odgovorov.

Tujina - Nakupovalni izlet

Vrednost 67132 Frekvenca
0 ne navede 981
1 navede 526
9 ni bil v tujini 545
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1507 545

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

P22b Tujina - Dopust, počitnice Na vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so v zadnjih 12 mesecih bili v tujini. Možnih je več odgovorov.

Tujina - Dopust, počitnice

Vrednost 68131 Frekvenca
0 ne navede 497
1 navede 1010
9 ni bil v tujini 545
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1507 545

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

P22c Tujina - Obisk sorodnikov, prijateljev Na vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so v zadnjih 12 mesecih bili v tujini. Možnih je več odgovorov.

Tujina - Obisk sorodnikov, prijateljev

Vrednost 69130 Frekvenca
0 ne navede 1107
1 navede 400
9 ni bil v tujini 545
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1507 545

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

P22d Tujina - Kulturne, športne prireditve, razstave, ipd. Na vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so v zadnjih 12 mesecih bili v tujini. Možnih je več odgovorov.

Tujina - Kulturne, športne prireditve, razstave, ipd.

Vrednost 70129 Frekvenca
0 ne navede 1318
1 navede 189
9 ni bil v tujini 545
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1507 545

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

P22e Tujina - Poslovna potovanja, sejem Na vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so v zadnjih 12 mesecih bili v tujini. Možnih je več odgovorov.

Tujina - Poslovna potovanja, sejem

Vrednost 71128 Frekvenca
0 ne navede 1216
1 navede 291
9 ni bil v tujini 545
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1507 545

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

P22f Tujina - Romanje, verska srečanja Na vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so v zadnjih 12 mesecih bili v tujini. Možnih je več odgovorov.

Tujina - Romanje, verska srečanja

Vrednost 72127 Frekvenca
0 ne navede 1453
1 navede 54
9 ni bil v tujini 545
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1507 545

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

P22g Tujina - Drug namen Na vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so v zadnjih 12 mesecih bili v tujini. Možnih je več odgovorov.

Tujina - Drug namen

Vrednost 73126 Frekvenca
0 ne navede 1399
1 navede 108
9 ni bil v tujini 545
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1507 545

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

P23 Katera je najbolj oddaljena država, ki ste jo že obiskali? Odgovarjajo vsi.

Katera je najbolj oddaljena država, ki ste jo že obiskali?

Vrednost 74125 Frekvenca
1 Nemčija 246
2 Španija 102
3 Italija 108
4 Avstrija 66
5 Hrvaška 66
6 Francija 78
7 ZDA 79
8 Grčija 75
9 Anglija 57
10 Nizozemska 54
11 Avstralija 34
12 Turčija 42
13 Egipt 34
14 Tunizija 40
15 Češka 56
16 Švica 37
17 Kanada 33
18 Rusija 34
19 Črna Gora 25
20 Makedonija 25
21 Portugalska 18
22 Madžarska 33
23 Bosna 19
24 Švedska 27
25 Poljska 20
26 Srbija 25
27 Indonezija 14
28 Kitajska 16
29 Belgija 16
30 Japonska 12
31 Malta 13
32 Nova Zelandija 9
33 Dominikanska rep. 9
34 Norveška 8
35 Tajska 9
36 Bolgarija 7
37 Danska 12
38 Finska 9
39 Maroko 8
40 Tajvan 7
41 Brazilija 5
42 Dubaj 4
43 Irak 11
44 Izrael 5
45 Singapur 6
46 ZAE 5
47 Argentina 4
48 Ciper 3
49 Indija 6
50 Kanarski otoki 10
51 Kuba 3
52 Mauricius 3
53 Mehika 5
54 Romunija 5
55 Šri Lanka 5
56 Ukrajina 1
57 Afrika 3
58 Alžirija 3
59 Bali 2
60 Filipini 2
61 Irska 6
62 JAR 6
63 Kazahstan 3
64 Kenija 3
65 Libija 2
66 Luksemburg 2
67 Maldivi 3
68 Vietnam 3
69 Afganistan 1
70 Albanija 1
71 Azija 1
72 Čile 3
73 Gana 1
74 Grenada 1
75 Havaji 1
76 Islandija 2
77 Jamajka 2
78 Jordanija 1
79 J Amerika 2
80 J Koreja 1
81 Kambodža 1
82 Kostarika 2
83 Kuvajt 1
84 Libanon 1
85 Madagaskar 1
86 Madeira 1
87 Mali 1
88 Martinik 1
89 Monte Carlo 1
90 Pakistan 2
91 Sibirija 1
92 Škotska 1
93 Tanzanija 1
94 Venezuela 3
95 Zambija 1
96 Slovaška 0
97 Skandinavija 2
98 Nepal 2
99 Kosovo 1
100 Iran 1
101 Burma 1
102 Bolivija 1
103 Peru 1
104 Gibraltar 1
105 Ukrajina 3
998 ne vem, b.o. 302
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1750 302

Vrednosti spremenljivk od 1 do 105

P24a Več kot 1 mesec - 1. država

Več kot 1 mesec - 1. država

Vrednost 75124 Frekvenca
1 Italija 25
2 Hrvaška 33
3 Madžarska 1
4 Avstrija 32
5 Grčija 2
6 BiH 21
7 Francija 6
8 Rusija 6
9 Španija 4
10 Makedonija 10
11 Kanada 14
12 Črna Gora 5
13 Avstralija 11
14 Srbija 16
15 Nemčija 78
16 Češka 3
17 Anglija 17
18 Poljska 4
19 ZDA 13
20 Švica 16
21 Turčija 4
22 Skandinavija 1
23 Kitajska 3
24 Finska 2
25 Nizozemska 4
26 Belgija 3
27 JAR 0
28 Švedska 9
29 Japonska 1
30 Kosovo 3
31 Libanon 1
32 Iran 0
33 Irak 9
34 Sirija 0
35 Indija 3
36 Danska 3
37 Afrika 0
38 Alžirija 2
39 Madagaskar 1
40 Mehika 2
41 Venezuela 1
42 Bolivija 0
43 Peru 0
44 Vietnam 0
45 Brazilija 4
46 Indonezija 3
47 Argentina 3
48 Dominikanska R. 2
49 Tajska 1
50 bivša SFRJ 2
51 Jordanija 1
52 Albanija 1
53 Bolgarija 1
54 Čile 1
55 Egipt 1
56 Filipini 1
57 Izrael 1
58 Kenija 1
59 Latvija 1
60 Libija 2
61 Malezija 1
62 Mali 1
63 Maroko 1
64 Mauricius 1
65 Nigerija 1
66 Norveška 2
67 Nova Zelandija 2
68 ZDA 9
69 Sibirija 0
70 Singapur 1
71 Tajvan 1
72 Ukrajina 1
73 Uzbekistan 1
74 ZAE 1
75 Ciper 0
76 Katar 0
77 Kostarika 0
78 Malta 0
79 Nepal 0
80 Tadžikistan 0
81 Bali 0
82 J. Koreja 0
83 Portugalska 0
84 Kuba 0
98 Ni bil 1 mesec v tujini 1627
99 Ne vem, b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
418 1634

Vrednosti spremenljivk od 1 do 84

P24b Več kot 1 mesec - 2. država

Več kot 1 mesec - 2. država

Vrednost 76123 Frekvenca
1 Italija 7
2 Hrvaška 7
3 Madžarska 0
4 Avstrija 9
5 Grčija 1
6 BiH 5
7 Francija 3
8 Rusija 6
9 Španija 4
10 Makedonija 1
11 Kanada 4
12 Črna Gora 2
13 Avstralija 1
14 Srbija 3
15 Nemčija 19
16 Češka 1
17 Anglija 3
18 Poljska 0
19 ZDA 2
20 Švica 2
21 Turčija 0
22 Skandinavija 0
23 Kitajska 1
24 Finska 0
25 Nizozemska 2
26 Belgija 1
27 JAR 2
28 Švedska 0
29 Japonska 1
30 Kosovo 0
31 Libanon 0
32 Iran 2
33 Irak 1
34 Sirija 2
35 Indija 1
36 Danska 0
37 Afrika 1
38 Alžirija 1
39 Madagaskar 0
40 Mehika 1
41 Venezuela 0
42 Bolivija 1
43 Peru 1
44 Vietnam 1
45 Brazilija 0
46 Indonezija 1
47 Argentina 0
48 Dominikanska R. 0
49 Tajska 2
50 bivša SFRJ 0
51 Jordanija 0
52 Albanija 0
53 Bolgarija 0
54 Čile 0
55 Egipt 0
56 Filipini 1
57 Izrael 1
58 Kenija 1
59 Latvija 1
60 Libija 0
61 Malezija 0
62 Mali 1
63 Maroko 0
64 Mauricius 0
65 Nigerija 0
66 Norveška 0
67 Nova Zelandija 1
68 ZDA 7
69 Sibirija 0
70 Singapur 0
71 Tajvan 0
72 Ukrajina 0
73 Uzbekistan 0
74 ZAE 0
75 Ciper 1
76 Katar 1
77 Kostarika 1
78 Malta 1
79 Nepal 2
80 Tadžikistan 1
81 Bali 0
82 J. Koreja 0
83 Portugalska 0
84 Kuba 1
98 Ni bil 1 mesec v tujini 1763
99 Ne vem, b.o. 166
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
123 1929

Vrednosti spremenljivk od 1 do 84

P24c Več kot 1 mesec - 3. država

Več kot 1 mesec - 3. država

Vrednost 77122 Frekvenca
1 Italija 0
2 Hrvaška 2
3 Madžarska 2
4 Avstrija 4
5 Grčija 0
6 BiH 1
7 Francija 3
8 Rusija 1
9 Španija 0
10 Makedonija 0
11 Kanada 0
12 Črna Gora 1
13 Avstralija 0
14 Srbija 1
15 Nemčija 3
16 Češka 0
17 Anglija 2
18 Poljska 1
19 ZDA 1
20 Švica 4
21 Turčija 0
22 Skandinavija 0
23 Kitajska 2
24 Finska 0
25 Nizozemska 2
26 Belgija 3
27 JAR 0
28 Švedska 1
29 Japonska 1
30 Kosovo 1
31 Libanon 0
32 Iran 0
33 Irak 2
34 Sirija 0
35 Indija 2
36 Danska 0
37 Afrika 1
38 Alžirija 1
39 Madagaskar 0
40 Mehika 1
41 Venezuela 0
42 Bolivija 1
43 Peru 0
44 Vietnam 0
45 Brazilija 1
46 Indonezija 1
47 Argentina 0
48 Dominikanska R. 0
49 Tajska 1
50 bivša SFRJ 0
51 Jordanija 1
52 Albanija 0
53 Bolgarija 0
54 Čile 0
55 Egipt 0
56 Filipini 0
57 Izrael 0
58 Kenija 0
59 Latvija 0
60 Libija 0
61 Malezija 0
62 Mali 0
63 Maroko 0
64 Mauricius 0
65 Nigerija 0
66 Norveška 0
67 Nova Zelandija 0
68 ZDA 3
69 Sibirija 0
70 Singapur 0
71 Tajvan 0
72 Ukrajina 0
73 Uzbekistan 0
74 ZAE 0
75 Ciper 0
76 Katar 1
77 Kostarika 0
78 Malta 0
79 Nepal 0
80 Tadžikistan 0
81 Bali 1
82 J. Koreja 1
83 Portugalska 1
84 Kuba 0
98 Ni bil 1 mesec v tujini 1780
99 Ne vem, b.o. 217
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
55 1997

Vrednosti spremenljivk od 1 do 84

P25 Razlog za potovanje iz bližnjih letališč izven Slo?

Razlog za potovanje iz bližnjih letališč izven Slo?

Vrednost 78121 Frekvenca
1 Nižja cena letalskih vozovnic 464
2 Zaradi bližine 187
3 Zaradi boljših letalskih povezav 227
4 Zaradi večje udobnosti in boljših storitev 54
5 Vedno potujem iz slovenskih letališč 188
6 Več direktnih letov (2018) 32
7 Ne bi se odločil za potovanje z letalom (2018) 170
9 Ne vem, b.o. 730
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1322 730

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

P261 Odlike mesta - 1. odlika

Odlike mesta - 1. odlika

Vrednost 79120 Frekvenca
1 Varnost 1383
2 Čisto okolje 267
3 Urejenost kraja 102
4 Bližina vode 88
5 Bližina narave 31
6 Bližina gora 7
7 Bližina večjega mesta 21
8 Da ni hrupno 33
9 Da ni preveč prometno 1
10 Dobra komunalna opremljenost 10
11 Oskrba 23
12 Dobre ceste 6
13 Občutek pripadnosti skupnosti 18
14 Bližina šol 0
15 Višina življenjskih stroškov 6
16 Razvojna naravnanost kraja 4
17 Dober župan ali županja 0
18 Tradicionalni običaji, navade 1
19 Možnost, da živiš po svoje, kakor ti ustreza 17
20 Bližina avtoceste 7
21 Možnost za rekreacijo 5
22 Veliko dogajanj v kraju 0
23 Raznovrstna kulturna ponudba 7
24 Bogata stavbna dediščina 2
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2039 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 24

P262 Odlike mesta - 2. odlika

Odlike mesta - 2. odlika

Vrednost 80119 Frekvenca
1 Varnost 43
2 Čisto okolje 866
3 Urejenost kraja 311
4 Bližina vode 219
5 Bližina narave 109
6 Bližina gora 16
7 Bližina večjega mesta 65
8 Da ni hrupno 100
9 Da ni preveč prometno 16
10 Dobra komunalna opremljenost 50
11 Oskrba 86
12 Dobre ceste 20
13 Občutek pripadnosti skupnosti 26
14 Bližina šol 1
15 Višina življenjskih stroškov 20
16 Razvojna naravnanost kraja 11
17 Dober župan ali županja 0
18 Tradicionalni običaji, navade 5
19 Možnost, da živiš po svoje, kakor ti ustreza 29
20 Bližina avtoceste 5
21 Možnost za rekreacijo 14
22 Veliko dogajanj v kraju 0
23 Raznovrstna kulturna ponudba 5
24 Bogata stavbna dediščina 3
Sysmiss 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2020 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 24

P263 Odlike mesta - 3. odlika

Odlike mesta - 3. odlika

Vrednost 81118 Frekvenca
1 Varnost 23
2 Čisto okolje 35
3 Urejenost kraja 351
4 Bližina vode (2004) 283
5 Bližina narave 151
6 Bližina gora (2004) 42
7 Bližina večjega mesta 110
8 Da ni hrupno 232
9 Da ni preveč prometno (2004) 40
10 Dobra komunalna opremljenost 123
11 Oskrba 227
12 Dobre ceste 58
13 Občutek pripadnosti skupnosti 79
14 Bližina šol (2004) 15
15 Višina življenjskih stroškov 51
16 Razvojna naravnanost kraja 17
17 Dober župan ali županja (2004) 3
18 Tradicionalni običaji, navade (2004) 12
19 Možnost, da živiš po svoje, kakor ti ustreza 71
20 Bližina avtoceste 13
21 Možnost za rekreacijo 27
22 Veliko dogajanj v kraju (2004) 8
23 Raznovrstna kulturna ponudba 11
24 Bogata stavbna dediščina 6
99 Ne vem, b.o. 0
Sysmiss 64
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1988 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

P264 Odlike mesta - 4. odlika

Odlike mesta - 4. odlika

Vrednost 82117 Frekvenca
1 Varnost 22
2 Čisto okolje 28
3 Urejenost kraja 28
4 Bližina vode 147
5 Bližina narave 62
6 Bližina gora 31
7 Bližina večjega mesta 61
8 Da ni hrupno 206
9 Da ni preveč prometno 89
10 Dobra komunalna opremljenost 141
11 Oskrba 274
12 Dobre ceste 125
13 Občutek pripadnosti skupnosti 124
14 Bližina šol 38
15 Višina življenjskih stroškov 96
16 Razvojna naravnanost kraja 38
17 Dober župan ali županja 23
18 Tradicionalni običaji, navade 35
19 Možnost, da živiš po svoje, kakor ti ustreza 103
20 Bližina avtoceste 49
21 Možnost za rekreacijo 82
22 Veliko dogajanj v kraju 24
23 Raznovrstna kulturna ponudba 38
24 Bogata stavbna dediščina 8
Sysmiss 180
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1872 180

Vrednosti spremenljivk od 1 do 24

P265 Odlike mesta - 5. odlika

Odlike mesta - 5. odlika

Vrednost 83116 Frekvenca
1 Varnost 21
2 Čisto okolje 26
3 Urejenost kraja 27
4 Bližina vode 45
5 Bližina narave 14
6 Bližina gora 7
7 Bližina večjega mesta 38
8 Da ni hrupno 103
9 Da ni preveč prometno 39
10 Dobra komunalna opremljenost 81
11 Oskrba 192
12 Dobre ceste 90
13 Občutek pripadnosti skupnosti 113
14 Bližina šol 50
15 Višina življenjskih stroškov 109
16 Razvojna naravnanost kraja 43
17 Dober župan ali županja 31
18 Tradicionalni običaji, navade 31
19 Možnost, da živiš po svoje, kakor ti ustreza 211
20 Bližina avtoceste 64
21 Možnost za rekreacijo 167
22 Veliko dogajanj v kraju 67
23 Raznovrstna kulturna ponudba 102
24 Bogata stavbna dediščina 54
Sysmiss 327
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1725 327

Vrednosti spremenljivk od 1 do 24

P27a Otroci imajo prav, če se hočejo čim prej odseliti od doma

Otroci imajo prav, če se hočejo čim prej odseliti od doma

Vrednost 84115 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 50
2 se ne strinjam 282
3 strinjam se 1098
4 popolnoma se strinjam 497
9 ne vem, b.o. 125
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1927 125

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P27b Hiša naj bo zadosti velika tudi za družino mojih otrok

Hiša naj bo zadosti velika tudi za družino mojih otrok

Vrednost 85114 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 360
2 se ne strinjam 646
3 strinjam se 640
4 popolnoma se strinjam 325
9 ne vem, b.o. 81
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1971 81

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P27c Ločena gradnja socialnih in profitnih stanovanj

Ločena gradnja socialnih in profitnih stanovanj

Vrednost 86113 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 710
2 se ne strinjam 828
3 strinjam se 347
4 popolnoma se strinjam 64
9 ne vem, b.o. 103
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1949 103

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P27d Ljudje z veliko neizkorišč. prostora naj plačajo višji davek

Ljudje z veliko neizkorišč. prostora naj plačajo višji davek

Vrednost 87112 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 457
2 se ne strinjam 811
3 strinjam se 479
4 popolnoma se strinjam 169
9 ne vem, b.o. 136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1916 136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P27e Rajši bi se odrekel zaslužku, kot pa oddajal sobe v najem

Rajši bi se odrekel zaslužku, kot pa oddajal sobe v najem

Vrednost 88111 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 190
2 se ne strinjam 597
3 strinjam se 777
4 popolnoma se strinjam 347
9 ne vem, b.o. 141
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1911 141

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P27f Na stanovanje gledam praktično in ne estetsko

Na stanovanje gledam praktično in ne estetsko

Vrednost 89110 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 213
2 se ne strinjam 757
3 strinjam se 824
4 popolnoma se strinjam 206
9 ne vem, b.o. 52
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2000 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P29_1_a Nameniti več prostora - v Sloveniji - industrija

Nameniti več prostora - v Sloveniji - industrija

Vrednost 90109 Frekvenca
0 ne navede 1172
1 navede 880
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2052 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

P29_1_b Nameniti več prostora - v Sloveniji - kmetijske površine

Nameniti več prostora - v Sloveniji - kmetijske površine

Vrednost 91108 Frekvenca
0 ne navede 1247
1 navede 805
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2052 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

P29_1_c Nameniti več prostora - v Sloveniji - stanovanja

Nameniti več prostora - v Sloveniji - stanovanja

Vrednost 92107 Frekvenca
0 ne navede 1016
1 navede 1036
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2052 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

P29_1_d Nameniti več prostora - v Sloveniji - manjše trgovine

Nameniti več prostora - v Sloveniji - manjše trgovine

Vrednost 93106 Frekvenca
0 ne navede 1737
1 navede 315
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2052 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

P29_1_e Nameniti več prostora - v Sloveniji - storitvene dejavnosti (2004)

Nameniti več prostora - v Sloveniji - storitvene dejavnosti (2004)

Vrednost 94105 Frekvenca
0 ne navede 752
1 navede 253
Sysmiss 1047
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1005 1047

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

P29_1_f Nameniti več prostora - v Sloveniji - veliki nakupovalni centri

Nameniti več prostora - v Sloveniji - veliki nakupovalni centri

Vrednost 95104 Frekvenca
0 ne navede 1909
1 navede 143
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2052 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

P29_1_g Nameniti več prostora - v Sloveniji - obrtniške cone

Nameniti več prostora - v Sloveniji - obrtniške cone

Vrednost 96103 Frekvenca
0 ne navede 1558
1 navede 494
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2052 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

P29_1_h Nameniti več prostora - v Sloveniji - tehnološki parki

Nameniti več prostora - v Sloveniji - tehnološki parki

Vrednost 97102 Frekvenca
0 ne navede 1506
1 navede 546
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2052 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

P29_1_i Nameniti več prostora - v Sloveniji - rekreacija, šport

Nameniti več prostora - v Sloveniji - rekreacija, šport

Vrednost 98101 Frekvenca
0 ne navede 1082
1 navede 970
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2052 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

P29_1_j Nameniti več prostora - v Sloveniji - turizem

Nameniti več prostora - v Sloveniji - turizem

Vrednost 99100 Frekvenca
0 ne navede 1091
1 navede 961
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2052 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

P29_1_k Nameniti več prostora - v Sloveniji - zaščitena nar. območja

Nameniti več prostora - v Sloveniji - zaščitena nar. območja

Vrednost 10099 Frekvenca
0 ne navede 1262
1 navede 790
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2052 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

P29_1_l Nameniti več prostora - v Sloveniji - prostori umetnosti

Nameniti več prostora - v Sloveniji - prostori umetnosti

Vrednost 10198 Frekvenca
0 ne navede 1715
1 navede 337
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2052 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

P29_1_m Nameniti več prostora - v Sloveniji - mladinski centri (2004)

Nameniti več prostora - v Sloveniji - mladinski centri (2004)

Vrednost 10297 Frekvenca
0 ne navede 724
1 navede 281
Sysmiss 1047
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1005 1047

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

P29_1_n Nameniti več prostora - v Sloveniji - cen. za odvis. drog (2004)

Nameniti več prostora - v Sloveniji - cen. za odvis. drog (2004)

Vrednost 10396 Frekvenca
0 ne navede 859
1 navede 146
Sysmiss 1047
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1005 1047

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

P29_1_o Nameniti več prostora - v Sloveniji - gozdovi (2004)

Nameniti več prostora - v Sloveniji - gozdovi (2004)

Vrednost 10495 Frekvenca
0 ne navede 733
1 navede 272
Sysmiss 1047
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1005 1047

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

P29_1_p Nameniti več prostora - v Sloveniji - ceste

Nameniti več prostora - v Sloveniji - ceste

Vrednost 10594 Frekvenca
0 ne navede 1484
1 navede 568
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2052 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

P29_1_q Nameniti več prostora - v Sloveniji - parkirišča

Nameniti več prostora - v Sloveniji - parkirišča

Vrednost 10693 Frekvenca
0 ne navede 1526
1 navede 526
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2052 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

P29_1_r Nameniti več prostora - v Sloveniji - letališča (2004)

Nameniti več prostora - v Sloveniji - letališča (2004)

Vrednost 10792 Frekvenca
0 ne navede 952
1 navede 53
Sysmiss 1047
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1005 1047

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

P29_2_a Nameniti več prostora - v mojem kraju - industrija

Nameniti več prostora - v mojem kraju - industrija

Vrednost 10891 Frekvenca
0 ne navede 1624
1 navede 428
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2052