Slovensko javno mnenje 1981/82

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM82
Glavni avtor(ji):
  • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Klinar, Peter
  • Markič, Boštjan
  • Roter, Zdenko
  • Trampuž, Cveto
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (Ljubljana; 1982)

Finančna podpora:

Raziskovalna skupnost Slovenije

Serija:
  • SJM/Slovensko javno mnenje

    Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

gibanje življenjskega standarda, stanje gospodarstva, ocena ukrepov za izhod iz gospodarske krize, zaželeni družbeni cilji, odnosi razviti - nerazviti, nagrajevanje, položaj kmetov, varčevalne navade, stanovanjske najemnine, odnos do samoprispevka, zveza komunistov (ocena, naloge, kongres), socialistična zveza (vloga, samostojnost), sodelovanje v samoupravnih organih, vpliv na odločanje v podjetju in kraju bivanja, ocena samoupravljanja, volitve delegatov, milica, zunanja politika in varnost Jugoslavije, splošna ljudska obramba, dogodki na Poljskem (Solidarnost, uvedba vojnega stanja), ocena vloge armade v družbi, delo (vrednotenje, zadovoljstvo, nadure), zimski in letni čas, upokojevanje, ukrepi za zmanjšanje brezposelnosti mladih, zaposlenost žensk, trditve o vlogi dela in delavca v družbi, družbene razlike, razlike v dohodkih, ocena nagrajevanja, vrste razlik v družbi, zdravstvo, ocena zdravstvenih služb (ambulante, zobozdravstvo), plačevanje zdravstvenih uslug, podkupovanje v zdravstvu, skrb za lastno zdravje, bolniške, presajevanje organov, pitje alkoholnih pijač, kajenje, odnos mladi - stari, krvodajalstvo, vrednote, odnos do zakonitosti, tradicionalizem, politična kultura, odprtost, samostojnost, varnost, mednacionalni odnosi, etnična distanca, mednacionalni odnosi v Jugoslaviji in Sloveniji, priseljevanje v Slovenijo, dogodki na Kosovu, preskrbljenost trgovin, varčevanje z energijo, onesnaženost okolja, vernost, vloga cerkve, spremljanje medijev, ogledalo javnega mnenja

Vsebinska področja:

DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Sociologija
družbeni razvoj, gospodarstvo
družbenopolitične organizacije, volitve, delegatski sistem
zunanja politika, ogroženost, obramba
delo, nagrajevanje, razlike
zdravstvo, socialno varstvo
vrednote
mednacionalni, medrepubli?ki odnosi
preskrba, okolje
religija, Cerkev
mediji

Povzetek:

Vprašalnik se začne z vprašanji, ki se navezujejo na gospodarsko krizo. Naslednji sklop se ukvarja z družbenopolitičnimi organizacijami, volitvami in delegatskim sistemom. V sklopu o obrambi in zunanji politiki je najprej mnenje o tem, kaj anketirani pričakujejo od razorožitve v Evropi, kakšna zunanja politika najbolj ustreza interesom Jugoslavije itd. Sklop delo, nagrajevanje, razlike se začne z vprašanju o smislu in pomembnosti dela za respondente nato zaposleni povejo, ali so v zadnjih petih letih pri delu napredovali. Anketirani izrazijo strinjanje s trditvami v zvezi z delom in pripravljenostjo za dopolnilno izobraževanje. Iz odgovorov naslednjega sklopa izvemo, kakšno mnenje imajo Slovenci o zdravstvu in socialnem varstvu. V sklopu o vrenotah respondenti presojajo razne trditve v zvezi z vsakodnevnim življenjem. Serija vprašanj o religiji se začne s samooceno vernosti in obiskovanja verskih obredov. Medijem je tokrat posvečeno manj prostora. Demografska vprašanja vsebujejo so zopet na koncu vprašalnika.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: januar 1982 - februar 1982
Čas izdelave: 1982
Država: Jugoslavija, Slovenija
Geografsko pokritje: ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo: posameznik

Populacija: Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni: Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil: Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca: Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Vzorčni okvir predstavljajo evidence občinskih matičnih služb.

Uteževanje: Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

../podatki/sjm/SJM82.POR

prenosljiva datoteka

  • število spremenljivk: 540
  • število enot: 2049

Spremenljivke

IDENT

IDENT

Vrednost 13 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
2085 1
2086 1
2087 1
2088 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2088

OBCINA

OBČINA

Vrednost 22 Frekvenca
1 30
2 30
3 60
62 44
63 15
64 15
65 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 65

KRAJ

KRAJ

Vrednost 31 Frekvenca
-1 1
1 6
2 4
418 5
419 4
420 6
818 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 818

IDENT

IDENT

Vrednost 1540 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
2085 1
2086 1
2087 1
2088 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2088

OBCINA

OBČINA

Vrednost 2539 Frekvenca
1 30
2 30
3 60
62 44
63 15
64 15
65 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 65

KRAJ

KRAJ

Vrednost 3538 Frekvenca
-1 1
1 6
2 4
418 5
419 4
420 6
818 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 818

V101A V1.00 DRUŽBENI RAZVOJ, GOSPODARSTVO V1.01 ALI SE JE V OBDOBJU ZADNJEGA LETA V JUGOSLAVIJI ZGODILO, OZIROMA DOGAJALO KAJ TAKEGA, ZARADI ČESAR SE POČUTITE NEGOTOVO, NESIGURNO? KAJ JE TO?

1. odgovor

Vrednost 4537 Frekvenca
1 dogodki, položaj na Kosovem 363
2 gospodarske težave, kriza, slabo gospodarjenje 109
3 podražitve, draginja, inflacija, devalvacija, nestabilnost cen, nizke plače, dohodek, itd. 127
4 drugo 89
5 nič takega, ne ve kaj 1342
0 b.o. 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V101B V1.00 DRUŽBENI RAZVOJ, GOSPODARSTVO V1.01 ALI SE JE V OBDOBJU ZADNJEGA LETA V JUGOSLAVIJI ZGODILO, OZIROMA DOGAJALO KAJ TAKEGA, ZARADI ČESAR SE POČUTITE NEGOTOVO, NESIGURNO? KAJ JE TO?

2. odgovor

Vrednost 5536 Frekvenca
1 dogodki, položaj na Kosovem 15
2 gospodarske težave, kriza, slabo gospodarjenje 31
3 podražitve, draginja, inflacija, devalvacija, nestabilnost cen, nizke plače, dohodek, itd. 31
4 drugo 43
5 nič takega, ne ve kaj 0
0 b.o. 0
6 1929

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V102A V1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI JE PO VAŠI SODBI SITUACIJA GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠA, PRIBLIŽNO ENAKA ALI SLABŠA?

a) koliko je treba delati

Vrednost 6535 Frekvenca
1 danes je dosti bolje 123
2 danes je bolje 440
3 približno enako 795
4 danes je slabše 483
5 danes je dosti slabše 101
6 ne vem, neodločen 107

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V102B V1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI JE PO VAŠI SODBI SITUACIJA GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠA, PRIBLIŽNO ENAKA ALI SLABŠA?

b) kako živijo ljudje

Vrednost 7534 Frekvenca
1 danes je dosti bolje 121
2 danes je bolje 702
3 približno enako 575
4 danes je slabše 530
5 danes je dosti slabše 65
6 ne vem, neodločen 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V102C V1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI JE PO VAŠI SODBI SITUACIJA GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠA, PRIBLIŽNO ENAKA ALI SLABŠA?

c) demokratičnost odločanja

Vrednost 8533 Frekvenca
1 danes je dosti bolje 113
2 danes je bolje 641
3 približno enako 754
4 danes je slabše 165
5 danes je dosti slabše 24
6 ne vem, neodločen 352

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V102D V1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI JE PO VAŠI SODBI SITUACIJA GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠA, PRIBLIŽNO ENAKA ALI SLABŠA?

d) samoupravljanje

Vrednost 9532 Frekvenca
1 danes je dosti bolje 110
2 danes je bolje 671
3 približno enako 756
4 danes je slabše 160
5 danes je dosti slabše 31
6 ne vem, neodločen 321

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V102E V1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI JE PO VAŠI SODBI SITUACIJA GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠA, PRIBLIŽNO ENAKA ALI SLABŠA?

e) spoštovanje dela in delavca

Vrednost 10531 Frekvenca
1 danes je dosti bolje 95
2 danes je bolje 617
3 približno enako 701
4 danes je slabše 388
5 danes je dosti slabše 73
6 ne vem, neodločen 175

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V102F V1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI JE PO VAŠI SODBI SITUACIJA GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠA, PRIBLIŽNO ENAKA ALI SLABŠA?

f) možnost dobiti stanovanje

Vrednost 11530 Frekvenca
1 danes je dosti bolje 41
2 danes je bolje 320
3 približno enako 237
4 danes je slabše 781
5 danes je dosti slabše 388
6 ne vem, neodločen 282

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V102G V1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI JE PO VAŠI SODBI SITUACIJA GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠA, PRIBLIŽNO ENAKA ALI SLABŠA?

g) možnost dobiti zaposlitev

Vrednost 12529 Frekvenca
1 danes je dosti bolje 38
2 danes je bolje 203
3 približno enako 248
4 danes je slabše 959
5 danes je dosti slabše 442
6 ne vem, neodločen 159

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V102H V1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI JE PO VAŠI SODBI SITUACIJA GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠA, PRIBLIŽNO ENAKA ALI SLABŠA?

h) zakonitost

Vrednost 13528 Frekvenca
1 danes je dosti bolje 46
2 danes je bolje 372
3 približno enako 880
4 danes je slabše 224
5 danes je dosti slabše 63
6 ne vem, neodločen 464

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V102I V1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI JE PO VAŠI SODBI SITUACIJA GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠA, PRIBLIŽNO ENAKA ALI SLABŠA?

i) možnosti izobraževanja, kvalifikacije

Vrednost 14527 Frekvenca
1 danes je dosti bolje 263
2 danes je bolje 909
3 približno enako 482
4 danes je slabše 228
5 danes je dosti slabše 33
6 ne vem, neodločen 134

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V102J V1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI JE PO VAŠI SODBI SITUACIJA GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠA, PRIBLIŽNO ENAKA ALI SLABŠA?

j) kulturno življenje

Vrednost 15526 Frekvenca
1 danes je dosti bolje 145
2 danes je bolje 798
3 približno enako 673
4 danes je slabše 208
5 danes je dosti slabše 40
6 ne vem, neodločen 185

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V102K V1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI JE PO VAŠI SODBI SITUACIJA GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠA, PRIBLIŽNO ENAKA ALI SLABŠA?

k) možnost imeti otroke

Vrednost 16525 Frekvenca
1 danes je dosti bolje 124
2 danes je bolje 505
3 približno enako 639
4 danes je slabše 493
5 danes je dosti slabše 104
6 ne vem, neodločen 184

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V103

V1.03 ALI JE VAŠ SEDANJI MATERIALNI POLOŽAJ (STANDARD) IN POLOŽAJ VAŠE DRUŽINE BOLJŠI, PRIBLIŽNO ENAK, ALI SLABŠI OD VAŠEGA MATERIALNEGA POLOŽAJA PRED LETOM DNI?

Vrednost 17524 Frekvenca
1 boljši kot pred letom dni 416
2 približno enak 1021
3 slabši kot pred letom dni 575
4 ne vem, neodločen 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V104

V1.04 ALI JE VAŠ SEDANJI MATERIALNI POLOŽAJ (STANDARD) IN POLOŽAJ VAŠE DRUŽINE BOLJŠI, PRIBLIŽNO ENAK, ALI SLABŠI OD VAŠEGA MATERIALNEGA POLOŽAJA PRED PETIMI LETI?

Vrednost 18523 Frekvenca
1 boljši kot pred petimi leti 842
2 približno enak 531
3 slabši kot pred petimi leti 614
4 ne vem, neodločen 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V105

V1.05 ALI SODITE, DA BO VAŠ MATERIALNI POLOŽAJ (STANDARD) IN POLOŽAJ VAŠE DRUŽINE ČEZ LETO DNI BOLJŠI KOT SEDAJ, PRIBLIŽNO ENAK, ALI SLABŠI?

Vrednost 19522 Frekvenca
1 boljši kot sedaj 239
2 približno enak 782
3 slabši kot sedaj 550
4 ne vem, neodločen 478

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V106

V1.06 ALI SODITE, DA BO VAŠ MATERIALNI POLOŽAJ (STANDARD) IN POLOŽAJ VAŠE DRUŽINE ČEZ PET LET BOLJŠI KOT JE SEDAJ, PRIBLIŽNO ENAK, ALI SLABŠI?

Vrednost 20521 Frekvenca
1 boljši kot sedaj 399
2 približno enak 363
3 slabši kot sedaj 450
4 ne vem, neodločen 837

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V107

V1.07 ALI SO BILE GOSPODARSKE RAZMERE V MINULEM LETU V SLOVENIJI GLEDE NA LETO 1980:

Vrednost 21520 Frekvenca
1 mnogo boljše 46
2 nekaj boljše 500
3 enake 381
4 nekaj slabše 735
5 mnogo slabše 124
6 ne vem, neodločen 263

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V108A V1.08 KAJ BI PO VAŠI SODBI MORALI V SLOVENIJI PREDVSEM STORITI, DA BI SE IZVILI IZ GOSPODARSKIH TEŽAV, DA BI DOSEGLI STABILIZACIJO"?

1. odgovor

Vrednost 22519 Frekvenca
1 več in bolje delati, večja disciplina 781
2 bolje gospodariti, večja produktivnost 138
3 manj uvažati, več izvažati 54
4 bolj varčevati na vseh področjih, manj trošiti, šte- diti z energijo, manj reprezentance, potovanj, itd. 190
5 razviti kmetijstvo, več vlagati v kmetijstvo, pridelati več hrane, obdelati več zemlje, itd. 83
6 spoštovati predpise, sporazume, več odgovornosti vodilnih, več odgovornosti vseh, itd. 79
7 urediti dohodkovne odnose, nagrajevanje po delu, stabilizirati cene, zmanjšati inflacijo, itd. 55
8 več vlagati v posamezna področja, panoge 9
9 drugo 271
0 ne vem kaj 389

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V108B V1.08 KAJ BI PO VAŠI SODBI MORALI V SLOVENIJI PREDVSEM STORITI, DA BI SE IZVILI IZ GOSPODARSKIH TEŽAV, DA BI DOSEGLI STABILIZACIJO"?

2. odgovor

Vrednost 23518 Frekvenca
1 več in bolje delati, večja disciplina 46
2 bolje gospodariti, večja produktivnost 63
3 manj uvažati, več izvažati 35
4 bolj varčevati na vseh področjih, manj trošiti, šte- diti z energijo, manj reprezentance, potovanj, itd. 99
5 razviti kmetijstvo, več vlagati v kmetijstvo, pridelati več hrane, obdelati več zemlje, itd. 27
6 spoštovati predpise, sporazume, več odgovornosti vodilnih, več odgovornosti vseh, itd. 45
7 urediti dohodkovne odnose, nagrajevanje po delu, stabilizirati cene, zmanjšati inflacijo, itd. 31
8 več vlagati v posamezna področja, panoge 12
9 drugo 139
0 ne vem kaj 1552

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V108C V1.08 KAJ BI PO VAŠI SODBI MORALI V SLOVENIJI PREDVSEM STORITI, DA BI SE IZVILI IZ GOSPODARSKIH TEŽAV, DA BI DOSEGLI STABILIZACIJO"?

3. odgovor

Vrednost 24517 Frekvenca
1 več in bolje delati, večja disciplina 16
2 bolje gospodariti, večja produktivnost 11
3 manj uvažati, več izvažati 7
4 bolj varčevati na vseh področjih, manj trošiti, šte- diti z energijo, manj reprezentance, potovanj, itd. 8
5 razviti kmetijstvo, več vlagati v kmetijstvo, pridelati več hrane, obdelati več zemlje, itd. 1
6 spoštovati predpise, sporazume, več odgovornosti vodilnih, več odgovornosti vseh, itd. 4
7 urediti dohodkovne odnose, nagrajevanje po delu, stabilizirati cene, zmanjšati inflacijo, itd. 3
8 več vlagati v posamezna področja, panoge 0
9 drugo 51
0 ne vem kaj 1948

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V109

V1.09 ALI STE TUDI VI OSEBNO PRIPRAVLJENI KAJ PRISPEVATI V PRID REŠEVANJA NAŠIH GOSPODARSKIH TEŽAV IN "STABILIZACIJE"?

Vrednost 25516 Frekvenca
1 da 1640
2 ne 86
3 neodločen 323

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V110A V1.10 (če je pripravljen) IN KAJ STE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI PRISPEVATI V PRID "STABILIZACIJI"?

1. odgovor

Vrednost 26515 Frekvenca
1 bolje delati, bolje izvrševati naloge, več delati, bolj se truditi, bolje organizirati delo, ipd. 529
2 prostovoljno delati, delo brez plačila, delo ob sobotah 58
3 prostovoljni prispevki, enodnevni zaslužek, solidarnostne akcije, ipd. 42
4 bolj varčevati, varčevati z materiali in energijo, manj luksuza, itd. 186
5 bolje delati na kmetiji, več pridelati, rediti več živine, itd. 35
6 manj odhodov v tujin, manj nakupov v tujini, manj uporabljati tuje proizvode 3
7 drugo 143
8 ne ve kaj, a je pripravljen prispevati 757
9 ni pripravljen prispevati, neodločen 231
0 b. o. 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V110B V1.10 (če je pripravljen) IN KAJ STE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI PRISPEVATI V PRID "STABILIZACIJI"?

2. odgovor

Vrednost 27514 Frekvenca
1 bolje delati, bolje izvrševati naloge, več delati, bolj se truditi, bolje organizirati delo, ipd. 28
2 prostovoljno delati, delo brez plačila, delo ob sobotah 15
3 prostovoljni prispevki, enodnevni zaslužek, solidarnostne akcije, ipd. 9
4 bolj varčevati, varčevati z materiali in energijo, manj luksuza, itd. 46
5 bolje delati na kmetiji, več pridelati, rediti več živine, itd. 3
6 manj odhodov v tujin, manj nakupov v tujini, manj uporabljati tuje proizvode 4
7 drugo 31
8 ne ve kaj, a je pripravljen prispevati 0
9 ni pripravljen prispevati, neodločen 0
0 b. o. 1913

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V111A1 V1.11 EKONOMISTI IN POLITIKI GOVORIJO O TEŽAVAH IN KRIZI V NAŠEM GOSPODARSTVU. KATERI SO PO VAŠEM MNENJU GLAVNI VZROKI, KI SO PRIPELJALI DO TEŽAV?

O3 - preveč uradnikov, ki malo delajo

Vrednost 28513 Frekvenca
3 (izbere) 1225
1 (ne izbere) 632
2 ne vem kateri so vzroki; neodločen 177
4 ne vidim težav 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V111A2 V1.11 EKONOMISTI IN POLITIKI GOVORIJO O TEŽAVAH IN KRIZI V NAŠEM GOSPODARSTVU. KATERI SO PO VAŠEM MNENJU GLAVNI VZROKI, KI SO PRIPELJALI DO TEŽAV?

O3 - ljudje na delovnem mestu nasploh premalo delajo

Vrednost 29512 Frekvenca
3 (izbere) 984
1 (ne izbere) 874
2 ne vem kateri so vzroki; neodločen 177
4 ne vidim težav 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V111A3 V1.11 EKONOMISTI IN POLITIKI GOVORIJO O TEŽAVAH IN KRIZI V NAŠEM GOSPODARSTVU. KATERI SO PO VAŠEM MNENJU GLAVNI VZROKI, KI SO PRIPELJALI DO TEŽAV?

O3 - sprejemamo slabe gospodarske odločitve

Vrednost 30511 Frekvenca
3 (izbere) 678
1 (ne izbere) 1180
2 ne vem kateri so vzroki; neodločen 177
4 ne vidim težav 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V111A4 V1.11 EKONOMISTI IN POLITIKI GOVORIJO O TEŽAVAH IN KRIZI V NAŠEM GOSPODARSTVU. KATERI SO PO VAŠEM MNENJU GLAVNI VZROKI, KI SO PRIPELJALI DO TEŽAV?

O3 - vodilni ljudje za svoj enapake ne odgovarjajo

Vrednost 31510 Frekvenca
3 (izbere) 1207
1 (ne izbere) 651
2 ne vem kateri so vzroki; neodločen 177
4 ne vidim težav 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V111A5 V1.11 EKONOMISTI IN POLITIKI GOVORIJO O TEŽAVAH IN KRIZI V NAŠEM GOSPODARSTVU. KATERI SO PO VAŠEM MNENJU GLAVNI VZROKI, KI SO PRIPELJALI DO TEŽAV?

O3 - ustvarjalno delo ni nagrajeno

Vrednost 32509 Frekvenca
3 (izbere) 687
1 (ne izbere) 1170
2 ne vem kateri so vzroki; neodločen 177
4 ne vidim težav 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V111A6 V1.11 EKONOMISTI IN POLITIKI GOVORIJO O TEŽAVAH IN KRIZI V NAŠEM GOSPODARSTVU. KATERI SO PO VAŠEM MNENJU GLAVNI VZROKI, KI SO PRIPELJALI DO TEŽAV?

O3 - preveč dohodka pobere državna birokracija

Vrednost 33508 Frekvenca
3 (izbere) 753
1 (ne izbere) 1104
2 ne vem kateri so vzroki; neodločen 177
4 ne vidim težav 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V111A7 V1.11 EKONOMISTI IN POLITIKI GOVORIJO O TEŽAVAH IN KRIZI V NAŠEM GOSPODARSTVU. KATERI SO PO VAŠEM MNENJU GLAVNI VZROKI, KI SO PRIPELJALI DO TEŽAV?

O3 - slaba organizacija dela, zastarela tehnologija

Vrednost 34507 Frekvenca
3 (izbere) 884
1 (ne izbere) 973
2 ne vem kateri so vzroki; neodločen 177
4 ne vidim težav 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V111A8 V1.11 EKONOMISTI IN POLITIKI GOVORIJO O TEŽAVAH IN KRIZI V NAŠEM GOSPODARSTVU. KATERI SO PO VAŠEM MNENJU GLAVNI VZROKI, KI SO PRIPELJALI DO TEŽAV?

O3 - gospodarstvo je nepovezano, zapiranje v lokalne in republiške meje

Vrednost 35506 Frekvenca
3 (izbere) 610
1 (ne izbere) 1246
2 ne vem kateri so vzroki; neodločen 177
4 ne vidim težav 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V111A9 V1.11 EKONOMISTI IN POLITIKI GOVORIJO O TEŽAVAH IN KRIZI V NAŠEM GOSPODARSTVU. KATERI SO PO VAŠEM MNENJU GLAVNI VZROKI, KI SO PRIPELJALI DO TEŽAV?

O3 - zunanji vzroki; cena nafte; zapiranje tujih trgov, ipd.

Vrednost 36505 Frekvenca
3 (izbere) 724
1 (ne izbere) 1131
2 ne vem kateri so vzroki; neodločen 178
4 ne vidim težav 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V111A10 V1.11 EKONOMISTI IN POLITIKI GOVORIJO O TEŽAVAH IN KRIZI V NAŠEM GOSPODARSTVU. KATERI SO PO VAŠEM MNENJU GLAVNI VZROKI, KI SO PRIPELJALI DO TEŽAV?

O3 - drugo

Vrednost 37504 Frekvenca
3 (izbere) 175
1 (ne izbere) 1676
2 ne vem kateri so vzroki; neodločen 179
4 ne vidim težav 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V112A V1.12 ZA KATERA PODROČJA DEJAVNOSTI BI MORALA PO VAŠI SODBI VSA SLOVENIJA ZDRUŽEVATI SREDSTVA IN JIH VLAGATI ZARADI POSPEŠENEGA RAZVOJA IN VEČJE STABILNOSTI SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA?

1. odgovor

Vrednost 38503 Frekvenca
1 kmetijstvo, obdelovanje zemlje, pridobivanje hrane 819
2 industrija, gospodarstvo na sploh 120
3 znanost, raziskovanje, inovacije, izobraževanje 38
4 modernizacija tehnologije 19
5 pridobivanje surovin, zbiranje odpadnih surovin, rudarstvo, itd. 24
6 energetika, elektronika, računalništvo 97
7 turizem 27
8 drugo 113
9 ni potrebno združevati sredstev 90
0 ne vem, neodločen 702

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V112B V1.12 ZA KATERA PODROČJA DEJAVNOSTI BI MORALA PO VAŠI SODBI VSA SLOVENIJA ZDRUŽEVATI SREDSTVA IN JIH VLAGATI ZARADI POSPEŠENEGA RAZVOJA IN VEČJE STABILNOSTI SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA?

2. odgovor

Vrednost 39502 Frekvenca
1 kmetijstvo, obdelovanje zemlje, pridobivanje hrane 62
2 industrija, gospodarstvo na sploh 103
3 znanost, raziskovanje, inovacije, izobraževanje 16
4 modernizacija tehnologije 22
5 pridobivanje surovin, zbiranje odpadnih surovin, rudarstvo, itd. 26
6 energetika, elektronika, računalništvo 81
7 turizem 27
8 drugo 91
9 ni potrebno združevati sredstev 0
0 ne vem, neodločen 1621

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V113A V1.13 GOSPODARSKI NAČRT SR SLOVENIJE ZA TO LETO PREDVIDEVA UKREPE, H KATERIM BOMO VSI TAKO ALI DRUGAČE PRISPEVALI. ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE?

a) podpora industriji, ki proizvaja za izvoz na zahod in povečevanje izvoza

Vrednost 40501 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 59
2 v glavnem se ne strinjam 157
3 neodločen 150
4 v glavnem se strinjam 729
5 popolnoma se strinjam 720
6 ne vem, ne poznam teh stvari 234

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V113B V1.13 GOSPODARSKI NAČRT SR SLOVENIJE ZA TO LETO PREDVIDEVA UKREPE, H KATERIM BOMO VSI TAKO ALI DRUGAČE PRISPEVALI. ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE?

b) pospeševanje kmetijstva in predelave hrane za lastne potrebe

Vrednost 41500 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 46
2 v glavnem se ne strinjam 49
3 neodločen 38
4 v glavnem se strinjam 448
5 popolnoma se strinjam 1384
6 ne vem, ne poznam teh stvari 84

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V113C V1.13 GOSPODARSKI NAČRT SR SLOVENIJE ZA TO LETO PREDVIDEVA UKREPE, H KATERIM BOMO VSI TAKO ALI DRUGAČE PRISPEVALI. ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE?

c) varčevanje z energijo in pospeševanje domačih energetskih virov

Vrednost 42499 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 49
2 v glavnem se ne strinjam 58
3 neodločen 60
4 v glavnem se strinjam 572
5 popolnoma se strinjam 1198
6 ne vem, ne poznam teh stvari 112

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V113D V1.13 GOSPODARSKI NAČRT SR SLOVENIJE ZA TO LETO PREDVIDEVA UKREPE, H KATERIM BOMO VSI TAKO ALI DRUGAČE PRISPEVALI. ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE?

d) upad realnih osebnih dohodkov glede na 1981 (za 20%)

Vrednost 43498 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 627
2 v glavnem se ne strinjam 524
3 neodločen 260
4 v glavnem se strinjam 298
5 popolnoma se strinjam 137
6 ne vem, ne poznam teh stvari 203

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V113E V1.13 GOSPODARSKI NAČRT SR SLOVENIJE ZA TO LETO PREDVIDEVA UKREPE, H KATERIM BOMO VSI TAKO ALI DRUGAČE PRISPEVALI. ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE?

e) omejitev inflacije (na 15%)

Vrednost 44497 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 112
2 v glavnem se ne strinjam 164
3 neodločen 252
4 v glavnem se strinjam 541
5 popolnoma se strinjam 674
6 ne vem, ne poznam teh stvari 306

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V113F V1.13 GOSPODARSKI NAČRT SR SLOVENIJE ZA TO LETO PREDVIDEVA UKREPE, H KATERIM BOMO VSI TAKO ALI DRUGAČE PRISPEVALI. ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE?

f) povečevanje obrestnih mer za posojila

Vrednost 45496 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 419
2 v glavnem se ne strinjam 471
3 neodločen 312
4 v glavnem se strinjam 351
5 popolnoma se strinjam 266
6 ne vem, ne poznam teh stvari 230

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V114

V1.14 KDO JE PO VAŠI SODBI GLAVNI KRIVEC ZA TO, DA TEŽAVE V GOSPODARSTVU PRI NAS NISO OBVLADANE? (Možen je en odgovor)

Vrednost 46495 Frekvenca
1 izvršni sveti občin 50
2 direktorji podjetij (TOZD, DO) 72
3 Gospodarska zbornica Slovenije 47
4 Izvršni svet SR Slovenije (in drugi upravni in samoupravni organi) 132
5 Zvezna gospodarska zbornica 66
6 Zvezni izvršni svet 268
7 banke 14
8 drugi 147
9 ne vem, neodločen, vsi smo krivi 1228
0 b. o. 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V115A V1.15 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

a) manj denarja za povečanje osebnih dohodkov in življenskega standarda

Vrednost 47494 Frekvenca
1 moramo jih sprejeti 230
2 lahko jih sprejmemo, ni pa nujno 457
3 ne smemo jih sprejeti 1028
4 neodločen, ne vem 334

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V115B V1.15 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

b) ljudje naj bi več in bolje delali

Vrednost 48493 Frekvenca
1 moramo jih sprejeti 1657
2 lahko jih sprejmemo, ni pa nujno 202
3 ne smemo jih sprejeti 60
4 neodločen, ne vem 130

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V115C V1.15 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

c) manj denarja za šolstvo, zdravstvo, kulturo

Vrednost 49492 Frekvenca
1 moramo jih sprejeti 190
2 lahko jih sprejmemo, ni pa nujno 324
3 ne smemo jih sprejeti 1314
4 neodločen, ne vem 221

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V115D V1.15 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

d) gradili naj bi manj novih tovarn

Vrednost 50491 Frekvenca
1 moramo jih sprejeti 668
2 lahko jih sprejmemo, ni pa nujno 477
3 ne smemo jih sprejeti 556
4 neodločen, ne vem 348

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V115E V1.15 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

e) manj naj bi vlagali v modernizacijo tovarn

Vrednost 51490 Frekvenca
1 moramo jih sprejeti 274
2 lahko jih sprejmemo, ni pa nujno 257
3 ne smemo jih sprejeti 1236
4 neodločen, ne vem 282

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V115F V1.15 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

f) manj ljudi naj bi na novo zaposlili

Vrednost 52489 Frekvenca
1 moramo jih sprejeti 266
2 lahko jih sprejmemo, ni pa nujno 367
3 ne smemo jih sprejeti 1099
4 neodločen, ne vem 317

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V115G V1.15 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

g) ukiniti bi morali nerentabilna podjetja

Vrednost 53488 Frekvenca
1 moramo jih sprejeti 1302
2 lahko jih sprejmemo, ni pa nujno 284
3 ne smemo jih sprejeti 187
4 neodločen, ne vem 276

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V115H V1.15 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

h) manj bi morali uvažati in več izvažati

Vrednost 54487 Frekvenca
1 moramo jih sprejeti 1557
2 lahko jih sprejmemo, ni pa nujno 207
3 ne smemo jih sprejeti 87
4 neodločen, ne vem 198

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V115I V1.15 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

i) na odgovorna mesta naj bi postavljali ljudi z znanjem

Vrednost 55486 Frekvenca
1 moramo jih sprejeti 1819
2 lahko jih sprejmemo, ni pa nujno 82
3 ne smemo jih sprejeti 21
4 neodločen, ne vem 127

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V115J V1.15 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

j) ukiniti razsipništvo,reprezepotovanja in razmetavnje družbenih sredstev

Vrednost 56485 Frekvenca
1 moramo jih sprejeti 1751
2 lahko jih sprejmemo, ni pa nujno 108
3 ne smemo jih sprejeti 52
4 neodločen, ne vem 138

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V115K V1.15 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

k) vsaka družbena in gospodarska odločitev bi morala biti strokovno utemeljena

Vrednost 57484 Frekvenca
1 moramo jih sprejeti 1753
2 lahko jih sprejmemo, ni pa nujno 88
3 ne smemo jih sprejeti 22
4 neodločen, ne vem 186

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V115L V1.15 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

l) prenehati bi morali z gradnjo razkošnih upravnih zgradb

Vrednost 58483 Frekvenca
1 moramo jih sprejeti 1727
2 lahko jih sprejmemo, ni pa nujno 127
3 ne smemo jih sprejeti 60
4 neodločen, ne vem 135

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V115M V1.15 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

m) ukiniti bi morali potrošniške kredite za avtomobile in druge potrošne dobrine

Vrednost 59482 Frekvenca
1 moramo jih sprejeti 453
2 lahko jih sprejmemo, ni pa nujno 538
3 ne smemo jih sprejeti 775
4 neodločen, ne vem 270
0 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V115N V1.15 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

n) s predpisi bi morali določiti višino cen

Vrednost 60481 Frekvenca
1 moramo jih sprejeti 1295
2 lahko jih sprejmemo, ni pa nujno 266
3 ne smemo jih sprejeti 190
4 neodločen, ne vem 298

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V116A1 V1.16 ZANIMA NAS, V KAKŠNI MERI SE VI OSEBNO ZAVZEMATE, ALI PA SE NE ZAVZEMATE, ZA NAVEDENE CILJE, POVEJTE NAM ZA VSAK CILJ POSEBEJ, KOLIKO SE ZANJ ZAVZEMATE, ALI NE ZAVZEMATE?

a) boljše nagrajevanje delavcev v neposredni proizvodnji

Vrednost 61480 Frekvenca
1 zelo se zavzemam 1158
2 srednje se zavzemam 483
3 bolj malo se zavzemam 110
4 sploh se ne zavzemam 38
5 ne poznam teh stvari, neodločen 260

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V116A2 V1.16 ZANIMA NAS, V KAKŠNI MERI SE VI OSEBNO ZAVZEMATE, ALI PA SE NE ZAVZEMATE, ZA NAVEDENE CILJE, POVEJTE NAM ZA VSAK CILJ POSEBEJ, KOLIKO SE ZANJ ZAVZEMATE, ALI NE ZAVZEMATE?

b) izbor najbolj izobraženih in strokovnih ljudi na vodilne funkcije

Vrednost 62479 Frekvenca
1 zelo se zavzemam 1174
2 srednje se zavzemam 473
3 bolj malo se zavzemam 125
4 sploh se ne zavzemam 48
5 ne poznam teh stvari, neodločen 229

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V116A3 V1.16 ZANIMA NAS, V KAKŠNI MERI SE VI OSEBNO ZAVZEMATE, ALI PA SE NE ZAVZEMATE, ZA NAVEDENE CILJE, POVEJTE NAM ZA VSAK CILJ POSEBEJ, KOLIKO SE ZANJ ZAVZEMATE, ALI NE ZAVZEMATE?

c) dajanje večjih pooblastil državnim organom zaradi večje učinkovitosti v odpravljanju negativnih pojavov

Vrednost 63478 Frekvenca
1 zelo se zavzemam 532
2 srednje se zavzemam 459
3 bolj malo se zavzemam 336
4 sploh se ne zavzemam 265
5 ne poznam teh stvari, neodločen 457

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V116A4 V1.16 ZANIMA NAS, V KAKŠNI MERI SE VI OSEBNO ZAVZEMATE, ALI PA SE NE ZAVZEMATE, ZA NAVEDENE CILJE, POVEJTE NAM ZA VSAK CILJ POSEBEJ, KOLIKO SE ZANJ ZAVZEMATE, ALI NE ZAVZEMATE?

d) širjenje možnosti zaposlovanja v zasebnih delavnicah

Vrednost 64477 Frekvenca
1 zelo se zavzemam 572
2 srednje se zavzemam 650
3 bolj malo se zavzemam 319
4 sploh se ne zavzemam 215
5 ne poznam teh stvari, neodločen 293

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V116A5 V1.16 ZANIMA NAS, V KAKŠNI MERI SE VI OSEBNO ZAVZEMATE, ALI PA SE NE ZAVZEMATE, ZA NAVEDENE CILJE, POVEJTE NAM ZA VSAK CILJ POSEBEJ, KOLIKO SE ZANJ ZAVZEMATE, ALI NE ZAVZEMATE?

e) izbor najbolj poštenih ljudi na odgovorna mesta

Vrednost 65476 Frekvenca
1 zelo se zavzemam 1507
2 srednje se zavzemam 305
3 bolj malo se zavzemam 59
4 sploh se ne zavzemam 27
5 ne poznam teh stvari, neodločen 151

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V116A6 V1.16 ZANIMA NAS, V KAKŠNI MERI SE VI OSEBNO ZAVZEMATE, ALI PA SE NE ZAVZEMATE, ZA NAVEDENE CILJE, POVEJTE NAM ZA VSAK CILJ POSEBEJ, KOLIKO SE ZANJ ZAVZEMATE, ALI NE ZAVZEMATE?

f) graditev novih tovarn, da bi se zaposlilo več ljudi

Vrednost 66475 Frekvenca
1 zelo se zavzemam 580
2 srednje se zavzemam 529
3 bolj malo se zavzemam 382
4 sploh se ne zavzemam 276
5 ne poznam teh stvari, neodločen 282

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V116A7 V1.16 ZANIMA NAS, V KAKŠNI MERI SE VI OSEBNO ZAVZEMATE, ALI PA SE NE ZAVZEMATE, ZA NAVEDENE CILJE, POVEJTE NAM ZA VSAK CILJ POSEBEJ, KOLIKO SE ZANJ ZAVZEMATE, ALI NE ZAVZEMATE?

g) zagotavljanje odločilnega vpliva strokovnjakov pri odločanju o vseh važnih vprašanjih v naši družbi

Vrednost 67474 Frekvenca
1 zelo se zavzemam 819
2 srednje se zavzemam 553
3 bolj malo se zavzemam 200
4 sploh se ne zavzemam 117
5 ne poznam teh stvari, neodločen 360

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V116A8 V1.16 ZANIMA NAS, V KAKŠNI MERI SE VI OSEBNO ZAVZEMATE, ALI PA SE NE ZAVZEMATE, ZA NAVEDENE CILJE, POVEJTE NAM ZA VSAK CILJ POSEBEJ, KOLIKO SE ZANJ ZAVZEMATE, ALI NE ZAVZEMATE?

h) aktivnejša vloga državnih organov pri reševanju sporov med posameznimi delovnimi organizacijami

Vrednost 68473 Frekvenca
1 zelo se zavzemam 543
2 srednje se zavzemam 525
3 bolj malo se zavzemam 270
4 sploh se ne zavzemam 240
5 ne poznam teh stvari, neodločen 471

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V116A9 V1.16 ZANIMA NAS, V KAKŠNI MERI SE VI OSEBNO ZAVZEMATE, ALI PA SE NE ZAVZEMATE, ZA NAVEDENE CILJE, POVEJTE NAM ZA VSAK CILJ POSEBEJ, KOLIKO SE ZANJ ZAVZEMATE, ALI NE ZAVZEMATE?

i) zmanjšanje davka na zemljo in drugo imovino, ki je v zasebni lasti

Vrednost 69472 Frekvenca
1 zelo se zavzemam 829
2 srednje se zavzemam 490
3 bolj malo se zavzemam 234
4 sploh se ne zavzemam 215
5 ne poznam teh stvari, neodločen 281

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V117

V1.17 KAKO NAJ BI SE V PRIHODNJE RAZVIJALI DRUŽBENOGOSPODARSKI ODNOSI MED RAZVITIMI IN MANJ RAZVITIMI OBMOČJI V SLOVENIJI?

Vrednost 70471 Frekvenca
1 manj razvita območja naj sama skrbijo za svoj razvoj 113
2 to naj bo pradvsem skrb vse slovenske skupnosti, zlasti pa njenih razvitih območij 708
3 manj razvita območja naj sama skrbijo zase, slovenska skupnost pa naj jim pri tem pomaga 994
4 drugo 0
5 ne vem, neodločen 234
0 b.o. 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V118

V1.18 KMETIJSKA PROIZVODNJ SE VZADNJEM ČASU VSE BOLJ MEHANIZIRA, KMEČKA POSESTVA PA SO šE VEDNO MAJHNA IN RAZDROBLJENA. KAJ BI BILO PO VAšEM MNENJU V ZVEZI S TEM POTREBNO STORITI (možen je le en odgovor)?

Vrednost 71470 Frekvenca
1 čim več zemlje naj preide iz rok posameznikov v družbeno lastnino 73
2 zasebna posest naj ostane omejena na 10 ha obdelovalne zemlje, bolj pa je treba razviti različne oblike kooperacije med kmeti in zadrugami, kombinati, najem zemlje v družbeni lasti, itd. 547
3 odpraviti omejitve zasebne posesti na 10 ha obdelovalne zemlje (agro maksimum) in dovoliti kmetu, da dokupi toliko zemlje, kolikor jo lahko s svojo družino in sodobnimi stroji obdeluje 1244
4 drugo 24
5 ne vem, neodločen 161

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V119

V1.19 ALI NAJ BI PO VAŠEM MNENJU V SLOVENIJI PREPREČEVALI, DOPUŠČALI ALI POSPEŠEVALI DVOJNO DELO, NA ZEMLJI IN V TOVARNI, IN S TEM NASTAJANJE KMETOV - DELAVCEV"?

Vrednost 72469 Frekvenca
1 preprečevati 953
2 dopuščati 803
3 pospeševati 142
4 ne vem, neodločen 151

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V120

V1.20 ALI STE VI NAČELOMA BOLJ ZA TO, DA SE DA ...

Vrednost 73468 Frekvenca
1 večje nagrade najuspešnejšim delavcem, strokovnjakom in izumiteljem, četudi se s tem povečujejo razlike med ljudmi 1071
2 ali pa moramo predvsem gledati na to, da ne bo prišlo do večjih razlik med ljudmi, četudi to pomeni manjšo vzpodbudo za najuspešnejše delavce, strokovnjake izumitelje 626
4 ne vem, neodločen 352

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V121

V1.21 KAKO BI SE VI ODLOČILI:

Vrednost 74467 Frekvenca
1 ali naj tisti, ki slabo delajo (ne prihajajo na delo, ali delajo škodo), zgubijo zaposlitev 1419
2 ali je treba zagotoviti zaposlenost vsem, ne glede na to, kako delajo 335
4 ne vem, neodločen 295

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V122

V1.22 ALI JE PO VAŠEM MNENJU BOLJE, ČE SI PRIZADEVAMO:

Vrednost 75466 Frekvenca
1 zagotoviti čim hitrejše povečanje proizvodnje, četudi se pri tem poveča neenakost med ljudmi 879
2 zagotoviti čim več enakosti med ljudmi, četudi bi to pomenilo počasnejši razvoj 645
3 ne vem 525

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V123

V1.23 NEKATERI LJUDJE VARČUJEJO, DRUGI PA PRAVIJO, DA JE DANES NESMISELNO HRANITI DENAR, IN DA JE NAJBOLJ PAMETNO, ČE GA SPROTI PORABIMO. KATERI IMAJO PO VAŠEM MNENJU BOLJ PRAV?

Vrednost 76465 Frekvenca
1 prvi, ki varčujejo 1044
2 drugi, ki denar sproti porabijo 766
3 ne vem, neodločen 239

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V124

V1.24 ALI SODITE, DA BI BANKE MORALE VARČEVALCEM PRIZNATI IZGUBO ZARADI INFLACIJE V OBLIKI POVEČANIH OBRESTI, ALI NE?

Vrednost 77464 Frekvenca
1 da 1370
2 ne 261
3 ne vem, neodločen 418

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V125

V1.25 KAKO BI MORAL PO VAŠEM MNENJU RAVNATI ČLOVEK, KI IMA VEČ DENARJA, DA BI OHRANIL NJEGOVO VREDNOST? ALI BI GA MORAL VLOŽITI: (izberite najustreznejši odgovor)

Vrednost 78463 Frekvenca
1 v banko, na hranilno vlogo 307
2 "pretopiti" v devize in vložiti v banko 220
3 v gradnjo hiše, nekup stanovanja 595
4 v nakup zemlje 270
5 v nakup, gradnjo vikenda 2
6 v nakup umetniških vrednosti 11
7 v nakup delovnih naprav, strojev za obrt, kmetijo 441
8 v nakup avtomobila 9
9 drugo 47
0 b. o. 147

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V126

V1.26 DA BI POSPEŠILI GRADNJO IN VZDRŽEVANJE STANOVANJ JE TREBA POVEČATI NAJEMNINE ZA STANOVANJA V DRUŽBENI LASTI. KAJ VI SODITE O NAJEMNINAH?

Vrednost 79462 Frekvenca
1 najemnine so že sedaj dovolj visoke, bomo pač manj obnavljali in gradili nova stanovanja 321
2 najemnine naj se dvignejo za vse enako - glede na vrednost stanovanja; če kdo ne bo zmogel višje najemnine, naj se preseli v cenejše stanovanje 381
3 najemnine je treba dvigniti, družinam z nizkimi dohodki pa priznati olajšave oziroma dati pomoč 956
4 drugo 26
5 ne vem, neodločen 365

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V127

V1.27 V ZADNJIH LETIH SMO S SAMOPRISPEVKOM V VSEJ SLOVENIJI ZGRADILI VRSTO ŠOL, VRTCEV, ZDRAVSTVENIH DOMOV, DOMOV ZA STARE ITD. KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO SAMOPRISPEVKA?

Vrednost 80461 Frekvenca
1 soglašam s takšno obliko zbiranja denarja, ker tako pridemo do objektov, ki jih sicer ne bi imeli 1145
2 ne soglašam s tako obliko zbiranja denarja; gradi naj se z zbiranjem sredstev, z davki in v SIS-ih 123
3 doslej sem s tem soglašal, vendar se sedaj samoprispevki pojavljajo že preveč pogosto, tako ne soglašam več 635
4 ne vem, ne morem se odločiti 146

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V201

V2.00 DRUŽBENOPOLITIČNE ORGANIZACIJE, VOLITVE, DELEGATSKI SISTEM V2.01 ALI JE POLITIKA, ZA KATERO SE ZAVZEMA ZK PRI NAS, SKLADNA Z INTERESI VEČINE LJUDI, ALI NE?

Vrednost 81460 Frekvenca
1 povsem je skladna 469
2 deloma je skladna 772
3 ni skladna 133
4 neodločen 85
5 ne vem, jo premalo poznam 590

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V202A1 V2.02 KATERE SO PO VAšEM MNENJU NAJPOMEMBNEJšE DRUŽBENE NALOGE ZVEZE KOMUNISTOV V NAšI DRUŽBI? IZBERITE TRI IN JIH RAZVRSTITE PO POMENU.

a) rang 1

Vrednost 82459 Frekvenca
1 razvijanje samoupravljanja in socialistične demokracije 487
2 skrb za proizvodnjo in večjo produktivnost 443
3 uveljavljanje interesov delavskega razreda 185
4 skrb za enakost vseh delovnih ljudi 209
5 reševanje napetosti in konfliktov v družbi 40
6 uveljavljanje idejne in politične enotnosti v družbi 28
7 določanje ciljev družbenega razvoja 15
8 razvijanje enakopravnosti jugoslovanskih narodov in narodnosti 142
9 borba proti nasamoupravnim pojavom in silam 52
10 uveljavljanje politike neuvrščenosti 40
11 drugo 5
12 ne vem 330
13 ni drugega odgovora 0
0 b. o. 73

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V202A2 V2.02 KATERE SO PO VAšEM MNENJU NAJPOMEMBNEJšE DRUŽBENE NALOGE ZVEZE KOMUNISTOV V NAšI DRUŽBI? IZBERITE TRI IN JIH RAZVRSTITE PO POMENU.

b) rang 2

Vrednost 83458 Frekvenca
1 razvijanje samoupravljanja in socialistične demokracije 144
2 skrb za proizvodnjo in večjo produktivnost 321
3 uveljavljanje interesov delavskega razreda 297
4 skrb za enakost vseh delovnih ljudi 276
5 reševanje napetosti in konfliktov v družbi 119
6 uveljavljanje idejne in politične enotnosti v družbi 86
7 določanje ciljev družbenega razvoja 54
8 razvijanje enakopravnosti jugoslovanskih narodov in narodnosti 187
9 borba proti nasamoupravnim pojavom in silam 92
10 uveljavljanje politike neuvrščenosti 51
11 drugo 1
12 ne vem 0
13 ni drugega odgovora 421
0 b. o. 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V202A3 V2.02 KATERE SO PO VAšEM MNENJU NAJPOMEMBNEJšE DRUŽBENE NALOGE ZVEZE KOMUNISTOV V NAšI DRUŽBI? IZBERITE TRI IN JIH RAZVRSTITE PO POMENU.

c) rang 3

Vrednost 84457 Frekvenca
1 razvijanje samoupravljanja in socialistične demokracije 116
2 skrb za proizvodnjo in večjo produktivnost 142
3 uveljavljanje interesov delavskega razreda 180
4 skrb za enakost vseh delovnih ljudi 187
5 reševanje napetosti in konfliktov v družbi 122
6 uveljavljanje idejne in politične enotnosti v družbi 93
7 določanje ciljev družbenega razvoja 89
8 razvijanje enakopravnosti jugoslovanskih narodov in narodnosti 312
9 borba proti nasamoupravnim pojavom in silam 175
10 uveljavljanje politike neuvrščenosti 180
11 drugo 3
12 ne vem 0
13 ni drugega odgovora 450
0 b. o. 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V203A1 V2.03 ZVEZA KOMUNISTOV JUGOSLAVIJE IN ZVEZA KOMUNISTOV SLOVENIJE SE V TEM LETU PRIPRAVLJATA NA SVOJA KONGRESA. KATERIM OD NAVEDENIH DRUŽBENIH VPRAŠANJ NAJ BI SE PO VAŠEM MNENJU ZVEZA KOMUNISTOV PREDVSEM POSVETILA? (Izberite tri in jih razvrstite po pomenu.)

a) rang 1

Vrednost 85456 Frekvenca
1 družbeni položaj delavca 514
2 razvoj samoupravljanja 172
3 izboljšanje življenskega standarda 308
4 krepitev družbene vloge Zveze komunistov 60
5 razvijanje enakopravnosti narodov in narodnosti 109
6 zmanjševanje socialnih razlik 113
7 hitrejši gospodarski razvoj in stabilizacija 316
8 problemi mladine in žensk 21
9 razmere v svetu in neuvrščena politika 30
10 drugo 5
11 ne vem, neodločen 326
12 ni takega odgovora 0
0 b. o. 75

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V203A2 V2.03 ZVEZA KOMUNISTOV JUGOSLAVIJE IN ZVEZA KOMUNISTOV SLOVENIJE SE V TEM LETU PRIPRAVLJATA NA SVOJA KONGRESA. KATERIM OD NAVEDENIH DRUŽBENIH VPRAŠANJ NAJ BI SE PO VAŠEM MNENJU ZVEZA KOMUNISTOV PREDVSEM POSVETILA? (Izberite tri in jih razvrstite po pomenu.)

b) rang 2

Vrednost 86455 Frekvenca
1 družbeni položaj delavca 183
2 razvoj samoupravljanja 209
3 izboljšanje življenskega standarda 371
4 krepitev družbene vloge Zveze komunistov 66
5 razvijanje enakopravnosti narodov in narodnosti 253
6 zmanjševanje socialnih razlik 228
7 hitrejši gospodarski razvoj in stabilizacija 212
8 problemi mladine in žensk 48
9 razmere v svetu in neuvrščena politika 54
10 drugo 2
11 ne vem, neodločen 35
12 ni takega odgovora 388
0 b. o. 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V203A3 V2.03 ZVEZA KOMUNISTOV JUGOSLAVIJE IN ZVEZA KOMUNISTOV SLOVENIJE SE V TEM LETU PRIPRAVLJATA NA SVOJA KONGRESA. KATERIM OD NAVEDENIH DRUŽBENIH VPRAŠANJ NAJ BI SE PO VAŠEM MNENJU ZVEZA KOMUNISTOV PREDVSEM POSVETILA? (Izberite tri in jih razvrstite po pomenu.)

c) rang 3

Vrednost 87454 Frekvenca
1 družbeni položaj delavca 156
2 razvoj samoupravljanja 107
3 izboljšanje življenskega standarda 216
4 krepitev družbene vloge Zveze komunistov 65
5 razvijanje enakopravnosti narodov in narodnosti 210
6 zmanjševanje socialnih razlik 220
7 hitrejši gospodarski razvoj in stabilizacija 307
8 problemi mladine in žensk 125
9 razmere v svetu in neuvrščena politika 176
10 drugo 10
11 ne vem, neodločen 38
12 ni takega odgovora 419
0 b. o. 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V204A V2.04 ALI SE STRINJATE ALI NE Z NASLEDNJIMA TRDITVAMA?

a) Vsaka komunistična partija je odgovorna za svojo politiko predvsem pred lastnim delavskim razredom in narodom.

Vrednost 88453 Frekvenca
1 sploh se ne strijam 31
2 v glavnem se ne strinjam 55
3 neodločen 64
4 v glavnem se strinjam 402
5 popolnoma se strinjam 1145
6 ne vem, ne poznnam teh stvari 352

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V204B V2.04 ALI SE STRINJATE ALI NE Z NASLEDNJIMA TRDITVAMA?

b) Večja socialistična država in večja komunistična partija imata več odgovornosti in morata zato imeti tudi več pravic pri določanju politike komunističnega gibanja.

Vrednost 89452 Frekvenca
1 sploh se ne strijam 415
2 v glavnem se ne strinjam 246
3 neodločen 188
4 v glavnem se strinjam 447
5 popolnoma se strinjam 307
6 ne vem, ne poznnam teh stvari 446

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V205A V2.05 V KATERE DRUŽBENOPOLITIČNE ORGANIZACIJE STE VČLANJENI? ALI V NJIH DELUJETE?

a) Socialistična zveza (SZDL)

Vrednost 90451 Frekvenca
1 nisem član 711
2 sem član 1234
3 delujem, imam funkcijo 104

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V205B V2.05 V KATERE DRUŽBENOPOLITIČNE ORGANIZACIJE STE VČLANJENI? ALI V NJIH DELUJETE?

b) Zveza komunistov ZK)

Vrednost 91450 Frekvenca
1 nisem član 1800
2 sem član 185
3 delujem, imam funkcijo 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V205C V2.05 V KATERE DRUŽBENOPOLITIČNE ORGANIZACIJE STE VČLANJENI? ALI V NJIH DELUJETE?

c) Zveza sindikatov

Vrednost 92449 Frekvenca
1 nisem član 1030
2 sem član 908
3 delujem, imam funkcijo 111

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V205D V2.05 V KATERE DRUŽBENOPOLITIČNE ORGANIZACIJE STE VČLANJENI? ALI V NJIH DELUJETE?

d) Zveza socialistične mladine

Vrednost 93448 Frekvenca
1 nisem član 1779
2 sem član 235
3 delujem, imam funkcijo 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V205E V2.05 V KATERE DRUŽBENOPOLITIČNE ORGANIZACIJE STE VČLANJENI? ALI V NJIH DELUJETE?

e) Zveza borcev

Vrednost 94447 Frekvenca
1 nisem član 1866
2 sem član 154
3 delujem, imam funkcijo 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V206

V2.06 (za člane SZDL) KAKŠNE MOŽNOSTI IMATE VI OSEBNO ZA IZRAŽANJE SVOJIH INTERESOV V SOCIALISTIčNI ZVEZI (SZDL) V VAŠEM KRAJU, MESTU? (Možen je le en odgovor)

Vrednost 95446 Frekvenca
1 brez SZDL sploh ne bi mogel uveljavljati svojih interesov 122
2 v SZDL lahko uveljavljam svoje interese 491
3 v SZDL lahko le deloma uveljavljam svoje interese 311
4 v SZDL ne morem uveljavljati svojih interesov 70
5 SZDL sploh ni pripravljena izražati mojih interesov 21
6 to me ne zanima 70
7 ne vem 276
8 ni član SZDL 688

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V207

V2.07 ČE BI IZ TEH ALI ONIH RAZLOGOV SOCIALISTIČNA ZVEZA V VAŠI OBČINI PRENEHALA S SVOJO DEJAVNOSTJO IN VPLIVOM, ALI MISLITE, DA BI JO VEČINA LJUDI POGREŠALA, ALI NE? (Možen je le en odgovor)

Vrednost 96445 Frekvenca
1 večina ljudi je sploh ne bi pogrešala 148
2 večina ljudi je ne bi preveč pogrešala 364
3 večina ljudi bi jo pogrešala 821
4 večina ljudi bi jo zelo pogrešala 119
5 ne vem, neodločen 597

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V208

V2.08 ALI BI ZVEZA KOMUNISTOV IN SOCIALISTIČNA ZVEZA PO VAŠEM MNENJU MORALI IMETI V VSEH VPRAŠANJIH: (Zaokrožite en odgovor)

Vrednost 97444 Frekvenca
1 popolnoma enaka stališča 556
2 stališča, ki izhajajo iz istih osnovnih interesov 764
3 praviloma različna stališča 119
4 ne vem, neodločen 610

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V209

V2.09 ALI IMAJO PO VAŠEM MNENJU VERNI LJUDJE V OKVIRU SOCIALISTIČNE ZVEZE ENAKE MOŽNOSTI ZA SVOJE UVELJAVLJANJE KOT NEVERNI, ALI NE?

Vrednost 98443 Frekvenca
1 da, imajo enake možnosti 1508
2 nimajo enakih možnosti 191
3 sploh nimajo možnosti 15
4 ne vem, neodločen 335

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V210A V2.10 ALI STE ČLAN ORGANOV SAMOUPRAVLJANJA IN DELEGACIJE V KRAJEVNI SKUPNOSTI? (če ne) ALI BI BILI PRIPRAVLJENJI POSTATI ČLAN TEH ORGANOV, DELEGACIJ, ALI NE?

a) v samoupravnih organih krajevne skupnosti (zbor ali konference delegatov KS, svet KS in njegova delovna telesa)

Vrednost 99442 Frekvenca
1 je član 187
2 ni član, bi bil pripravljen postati član 634
3 ni član, ne bi bil pripravljen postati član 560
4 ni član, ne ve, neodločen 668

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V210B V2.10 ALI STE ČLAN ORGANOV SAMOUPRAVLJANJA IN DELEGACIJE V KRAJEVNI SKUPNOSTI? (če ne) ALI BI BILI PRIPRAVLJENJI POSTATI ČLAN TEH ORGANOV, DELEGACIJ, ALI NE?

b) član delegacije KS za DPS

Vrednost 100441 Frekvenca
1 je član 81
2 ni član, bi bil pripravljen postati član 579
3 ni član, ne bi bil pripravljen postati član 656
4 ni član, ne ve, neodločen 733

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V210C V2.10 ALI STE ČLAN ORGANOV SAMOUPRAVLJANJA IN DELEGACIJE V KRAJEVNI SKUPNOSTI? (če ne) ALI BI BILI PRIPRAVLJENJI POSTATI ČLAN TEH ORGANOV, DELEGACIJ, ALI NE?

c) član delegacije S za skupščine samoupravnih interesnih skupnosti (SIS)

Vrednost 101440 Frekvenca
1 je član 117
2 ni član, bi bil pripravljen postati član 537
3 ni član, ne bi bil pripravljen postati član 677
4 ni član, ne ve, neodločen 718

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V210D V2.10 ALI STE ČLAN ORGANOV SAMOUPRAVLJANJA IN DELEGACIJE V KRAJEVNI SKUPNOSTI? (če ne) ALI BI BILI PRIPRAVLJENJI POSTATI ČLAN TEH ORGANOV, DELEGACIJ, ALI NE?

d) član delegacije družbenopolitičnih organizacij za družbenopolitični zbor skupščine občine

Vrednost 102439 Frekvenca
1 je član 25
2 ni član, bi bil pripravljen postati član 488
3 ni član, ne bi bil pripravljen postati član 758
4 ni član, ne ve, neodločen 778

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V210E V2.10 ALI STE ČLAN ORGANOV SAMOUPRAVLJANJA IN DELEGACIJE V KRAJEVNI SKUPNOSTI? (če ne) ALI BI BILI PRIPRAVLJENJI POSTATI ČLAN TEH ORGANOV, DELEGACIJ, ALI NE?

e) član delegacije ali organa nad ravnijo občine

Vrednost 103438 Frekvenca
1 je član 12
2 ni član, bi bil pripravljen postati član 407
3 ni član, ne bi bil pripravljen postati član 824
4 ni član, ne ve, neodločen 806

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V211

V2.11 ALI STE BILI OBVEŠČENI O DELU DELEGACIJ VAŠE KRAJEVNE SKUPNOSTI V ZADNJEM LETU?

Vrednost 104437 Frekvenca
1 dobro sem bil obveščen 485
2 nekaj sem slišal 763
3 sploh nisem bil obveščen 771
0 b. o. 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V212

V2.12 ALI SE PO VAŠEM MNENJU ČLANI DELEGACIJ V VAŠI KRAJEVNI SKUPNOSTI DOVOLJ ALI PREMALO POVEZUJEJO Z OBČANI?

Vrednost 105436 Frekvenca
1 dovolj se povezujejo 382
2 premalo se povezujejo 1068
3 sploh se ne povezujejo 93
4 ne vem, če se povezujejo 478
0 b. o. 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V213

V2.13 ALI STE V ZADNJEM LETU V VAŠI KRAJEVNI SKUPNOSTI KDAJ GLASOVALI ZA KAKO ODLOČITEV, NE DA BI VEDELI, ZA KAJ JE PRAVZAPRAV ŠLO? (če da) KAKO POGOSTO TAKO GLASUJETE

Vrednost 106435 Frekvenca
1 da, običajno tako glasujem 44
2 da, večkrat sem že tako glasoval 59
3 da, sem že tako glasoval, čeprav običajno vem, za kaj gre 136
4 ne, vedel sem, za kaj sem glasoval 777
5 ne, nisem glasoval, če nisem vedel, za kaj je šlo 387
6 v zadnjem letu nisem o ničemer glasoval 619
0 b. o. 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V214A V2.14 (za zaposlene) ALI STE ČLAN ORGANOV SAMOUPRAVLJANJA IN DELEGACIJE V DELOVNI ORGANIZACIJI? (če ne) ALI BI BILI PRIPRAVLJENI POSTATI ČLAN TEH ORGANOV?

a) v samoupravnih organih delovne organizacije, TOZD-a (delavski svet, odbori, komisije)

Vrednost 107434 Frekvenca
1 je član 385
2 ni član, bi bil pripravljen postati član 409
3 ni član, ne bi bil pripravljen postati član 243
4 ni član, ne ve, neodloločen 260
5 ni zaposlen 752

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V214B V2.14 (za zaposlene) ALI STE ČLAN ORGANOV SAMOUPRAVLJANJA IN DELEGACIJE V DELOVNI ORGANIZACIJI? (če ne) ALI BI BILI PRIPRAVLJENI POSTATI ČLAN TEH ORGANOV?

b) član delegacije v DO za družbenopolitično skupnost oz. za skupščino interesnih skupnosti (SIS)

Vrednost 108433 Frekvenca
1 je član 185
2 ni član, bi bil pripravljen postati član 431
3 ni član, ne bi bil pripravljen postati član 352
4 ni član, ne ve, neodloločen 363
5 ni zaposlen 718

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V215

V2.15 (za zaposlene) ALI KAJ VESTE O DELU DELEGACIJ V VAŠI TOZD, DELOVNI ORGANIZACIJI V V ZADNJEM LETU?

Vrednost 109432 Frekvenca
1 dobro sem obveščen 613
2 nekaj sem slišal, bral 450
3 nič ne vem o tem 237
4 ni zaposlen 749

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V216

V2.16 (za zaposlene) ALI SE ČLANI DELEGACIJ V VAŠI TOZD, DELOVNI ORGANIZACIJI DOVOLJ ALI PREMALO POVEZUJEJO Z DELAVCI?

Vrednost 110431 Frekvenca
1 dovolj se povezujejo 410
2 premalo se povezujejo 670
3 sploh se ne povezujejo 38
4 ne vem, če se povezujejo 48
5 nič ne vem o tem 138
6 ni zaposlen 745

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V217A1 V2.17 (za zaposlene) KAKO BI OCENILI VAŠ OSEBNI VPLIV PRI ODLOČANJU V DALOVNI ORGANIZACIJI, TOZD-u, V ZVEZI S STVARMI, KI SO SPODAJ NAšTETE?

a) razpolaganje s celotnim prihodkom in dohodkom

Vrednost 111430 Frekvenca
1 zelo majhen vpliv 370
2 majhen vpliv 345
3 srednji vpliv 336
4 velik vpliv 60
5 zelo velik vpliv 23
6 ne vem, neodločen 164
7 ni zaposlen 751

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V217A2 V2.17 (za zaposlene) KAKO BI OCENILI VAŠ OSEBNI VPLIV PRI ODLOČANJU V DALOVNI ORGANIZACIJI, TOZD-u, V ZVEZI S STVARMI, KI SO SPODAJ NAšTETE?

b) ocenjevanje dela, osebni dohodki

Vrednost 112429 Frekvenca
1 zelo majhen vpliv 303
2 majhen vpliv 367
3 srednji vpliv 357
4 velik vpliv 101
5 zelo velik vpliv 27
6 ne vem, neodločen 140
7 ni zaposlen 754

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V217A3 V2.17 (za zaposlene) KAKO BI OCENILI VAŠ OSEBNI VPLIV PRI ODLOČANJU V DALOVNI ORGANIZACIJI, TOZD-u, V ZVEZI S STVARMI, KI SO SPODAJ NAšTETE?

c) učinkovitost gospodarjenja

Vrednost 113428 Frekvenca
1 zelo majhen vpliv 271
2 majhen vpliv 319
3 srednji vpliv 377
4 velik vpliv 126
5 zelo velik vpliv 28
6 ne vem, neodločen 174
7 ni zaposlen 754

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V217A4 V2.17 (za zaposlene) KAKO BI OCENILI VAŠ OSEBNI VPLIV PRI ODLOČANJU V DALOVNI ORGANIZACIJI, TOZD-u, V ZVEZI S STVARMI, KI SO SPODAJ NAšTETE?

d) delovna disciplina

Vrednost 114427 Frekvenca
1 zelo majhen vpliv 187
2 majhen vpliv 278
3 srednji vpliv 448
4 velik vpliv 222
5 zelo velik vpliv 46
6 ne vem, neodločen 114
7 ni zaposlen 754

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V217A5 V2.17 (za zaposlene) KAKO BI OCENILI VAŠ OSEBNI VPLIV PRI ODLOČANJU V DALOVNI ORGANIZACIJI, TOZD-u, V ZVEZI S STVARMI, KI SO SPODAJ NAšTETE?

e) nove investicije, planiranje razvoja

Vrednost 115426 Frekvenca
1 zelo majhen vpliv 418
2 majhen vpliv 311
3 srednji vpliv 272
4 velik vpliv 96
5 zelo velik vpliv 25
6 ne vem, neodločen 173
7 ni zaposlen 754

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V217A6 V2.17 (za zaposlene) KAKO BI OCENILI VAŠ OSEBNI VPLIV PRI ODLOČANJU V DALOVNI ORGANIZACIJI, TOZD-u, V ZVEZI S STVARMI, KI SO SPODAJ NAšTETE?

f) dohodkovno povezovanje z drugimi delovnimi organizacijamo

Vrednost 116425 Frekvenca
1 zelo majhen vpliv 515
2 majhen vpliv 277
3 srednji vpliv 200
4 velik vpliv 66
5 zelo velik vpliv 15
6 ne vem, neodločen 222
7 ni zaposlen 754

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V217A7 V2.17 (za zaposlene) KAKO BI OCENILI VAŠ OSEBNI VPLIV PRI ODLOČANJU V DALOVNI ORGANIZACIJI, TOZD-u, V ZVEZI S STVARMI, KI SO SPODAJ NAšTETE?

g) organizacija dela, dodeljevanje dela

Vrednost 117424 Frekvenca
1 zelo majhen vpliv 354
2 majhen vpliv 285
3 srednji vpliv 325
4 velik vpliv 117
5 zelo velik vpliv 34
6 ne vem, neodločen 180
7 ni zaposlen 754

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V217A8 V2.17 (za zaposlene) KAKO BI OCENILI VAŠ OSEBNI VPLIV PRI ODLOČANJU V DALOVNI ORGANIZACIJI, TOZD-u, V ZVEZI S STVARMI, KI SO SPODAJ NAšTETE?

h) imenovanje direktorja TOZD-a (delovne organizacije)

Vrednost 118423 Frekvenca
1 zelo majhen vpliv 440
2 majhen vpliv 269
3 srednji vpliv 297
4 velik vpliv 96
5 zelo velik vpliv 18
6 ne vem, neodločen 175
7 ni zaposlen 754

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V217A9 V2.17 (za zaposlene) KAKO BI OCENILI VAŠ OSEBNI VPLIV PRI ODLOČANJU V DALOVNI ORGANIZACIJI, TOZD-u, V ZVEZI S STVARMI, KI SO SPODAJ NAšTETE?

i) določanje kandidatov za delavski svet in njegova telesa ni zaposlen

Vrednost 119422 Frekvenca
1 zelo majhen vpliv 186
2 majhen vpliv 233
3 srednji vpliv 475
4 velik vpliv 210
5 zelo velik vpliv 50
6 ne vem, neodločen 141
7 ni zaposlen 754

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V218A V2.18 ALI SE STRINJATE ALI NE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

a) Samoupravljanje prispeva k temu, da ljudje bolj upoštevajo skupne potrebe in interese.

Vrednost 120421 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 36
2 v glavnem se ne strinjam 153
3 neodločen 148
4 v glavnem se strinjam 847
5 popolnoma se strinjam 562
6 ne vem, ne poznam teh stvari 303

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V218B V2.18 ALI SE STRINJATE ALI NE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

b) Hiter ekonomski razvoj zahteva močno centralno oblast, državo.

Vrednost 121420 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 262
2 v glavnem se ne strinjam 291
3 neodločen 222
4 v glavnem se strinjam 549
5 popolnoma se strinjam 340
6 ne vem, ne poznam teh stvari 385

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V218C V2.18 ALI SE STRINJATE ALI NE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

c) Samoupravni socializem daje človeku več možnosti za njegov vsestranski razvoj kot druge družbene ureditve.

Vrednost 122419 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 26
2 v glavnem se ne strinjam 97
3 neodločen 161
4 v glavnem se strinjam 729
5 popolnoma se strinjam 688
6 ne vem, ne poznam teh stvari 348

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V218D V2.18 ALI SE STRINJATE ALI NE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

d) Gospodarstvo bi se hitreje razvijalo, če bi direktorji imeli več pooblastil.

Vrednost 123418 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 473
2 v glavnem se ne strinjam 446
3 neodločen 292
4 v glavnem se strinjam 346
5 popolnoma se strinjam 128
6 ne vem, ne poznam teh stvari 364

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V219

V2.19 V MARCU 1982 BODO VOLITVE DELEGATOV V DELEGACIJE. SESTAVNI DEL TEGA VOLILNEGA PROCESA JE STALNO EVIDENTIRANJE DRUŽBENO AKTIVNIH LJUDI. ALI KAJ VESTE O TEM?

Vrednost 124417 Frekvenca
1 nič ne vem 1012
2 vem o tem 1037

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V220

V2.20 KAJ MENITE O POMENU EVIDENTIRANJA KANDIDATOV? (Izberite en odgovor)

Vrednost 125416 Frekvenca
1 nič ne ve o tem 1005
2 pomeni družbeno priznanje za evidentirane 134
3 omogoča demokratično sodelovanje vseh v kadrovski politiki 261
4 omogoča izbor najboljših kadrov 412
5 je le formalnost, nima večjega pomena za volitve 134
6 drugo 14
7 ne vem 89

Vrednosti spremenljivk od 2 do 6

V221

V2.21 ALI STE TUDI SAMI SODELOVALI PRI EVIDENTIRANJU PRIMERNIH LJUDI ZA DELEGATE? (Možen je le en odgovor)

Vrednost 126415 Frekvenca
1 nič ne ve o tem 1018
2 da, predlagal sem kandidate 264
3 predlogov nisem imel, sem pa povedal svoje mnenje o kandidatih 118
4 bil sem na sestanku, a nisem povedal svojega mnenja 114
5 nisem sodeloval pri tem, ker to nima nobenega vpliva 86
6 nisem sodeloval pri tem, ker me to ne zanima 48
7 nisem sodeloval iz drugih razlogov 401

Vrednosti spremenljivk od 2 do 7

V222

V2.22 KAJ JE PRIŠLO PRI EVIDENTIRANJU ZA DELEGATE NAJBOLJ DO IZRAZA (Možen je le en odgovor)

Vrednost 127414 Frekvenca
1 nič ne ve o tem 1019
2 predlagali smo najbolj primerne kandidate 341
3 razvila se je demokratična razprava o kandidatih 103
4 občani niso imeli večjega vpliva, ker je bilo že vse v naprej pripravljeno 168
5 opravljanje je bilo na hitro, v zadnjem hipu 42
6 občani niso bili aktivni, niso predlagali kandidatov 68
7 kaj drugega 23
8 ne vem 285

Vrednosti spremenljivk od 2 do 7

V223

V2.23 PONEKOD DOLOČAJO PO VEČ KANDIDATOV ZA ENO DELEGATSKO MESTO (ODPRTA LISTA), DRUGOD PA PO ENEGA KANDIDATA NA DELEGATSKO MESTO (ZAPRTA LISTA). KAJ MENITE, DA JE BOLJE:

Vrednost 128413 Frekvenca
1 bolje je, da je toliko kandidatov, kot se jih voli, ker se le tako zagotavlja ustrezna zastopanost 162
2 bolje je, da je več kandidatov, kot se jih voli, ker je to bolj demokratično in se tako bolj spoštuje volja delovnih ljudi in občanov 809
3 vseeno je 45
4 ne vem, neodločen 150
5 nič ne vem o tem 883

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V224

V2.24 KDO JE IMEL PO VAŠEM MNENJU NAJVEČJI VPLIV PRI IZBIRANJU KANDIDATOV V VAŠI TOZD oz. KRAJEVNI SKUPNOSTI? (Možen je le en odgovor)

Vrednost 129412 Frekvenca
1 nič ne ve o tem 987
2 sami delovni ljudje in občani 270
3 Zveza komunistov 112
4 SZDL 133
5 Sindikati 138
6 delegacije 18
7 vplivni posamezniki 79
8 vodilni delavci v delovni organizaciji, funkcionarji KS 121
9 kdo drug 7
0 ne vem kdo 184

Vrednosti spremenljivk od 2 do 9

V225

V2.25 ALI STE MORDA BILI PREDLAGANI ZA DELEGATA? ALI BI SPREJELI KANDIDATURO ZA DELEGATA, ČE BI BILI PREDLAGANI?

Vrednost 130411 Frekvenca
1 bil sem predlagan in sem sprejel kandidaturo 305
2 bil sem predlagan, vendar nisem sprejel kandidature 40
3 nisem bil predlagan, a bi sprejel kandidaturo, če bi bil predlagan 280
4 nisem bil predlagan in ne bi sprejel kandidature, če bi bil predlagan 175
5 nisem bil predlagan in ne vem če bi sprejel kandidaturo (neodločen) 276
6 nič ne vem o tem 973

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V226

V2.26 ALI LAHKO POVESTE, KAJ JE GLAVNI RAZLOG, DA HODITE NA VOLITVE? (Možen je le en odgovor)

Vrednost 131410 Frekvenca
1 to je izpolnjevanje državljanske dolžnosti 1241
2 ni mi vseeno, kdo je delegat 374
3 že od nekdaj hodim na volitve, iz navade 58
4 menim, da s tem vplivam na družbene zadeve 188
5 če ne bi hodil na volitve, bi mi lahko škodovalo 61
6 drugo 22
7 ne vem zakaj 43
8 ne hodim na volitve 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V227

V2.27 ZANIMA NAS, KOLIKO KANDIDATOV, KI STE JIH VOLILI NA ZADNJIH VOLITVAH V KRAJEVNI SKUPNOSTI IN V TOZD-u, STE POZNALI?

Vrednost 132409 Frekvenca
1 vse kandidate 462
2 večino kandidatov 558
3 dober del, polovico njih 245
4 le manjši del 277
5 le posamezne kandidate 247
6 nikogar nisem poznal 140
7 nisem bil na volitvah 120

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V228

V2.28 ZANIMA NAS, ALI OBČUTITE MILICO KOT SLUŽBO, KI SKRBI TUDI ZA VAS, ALI LE KOT DRŽAVNI ORGAN? (Možen je le en odgovor)

Vrednost 133408 Frekvenca
1 žutim, da skrbi tudi za mene 1382
2 menim, da v glavnem služi državi, zame pa skrbi le malo 469
3 ne vem, neodločen 198

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V301

V3.00 ZUNANJA POLITIKA, OGROŽENOST, OBRAMBA V3.01 V PRETEKLEM LETU JE BILO MNOGO GOVORA O RAZOROŽITVI V EVROPI. ALI V ZVEZI S TEM PRIČAKUJETE KAJ UGODNEGA V TEM LETU?

Vrednost 134407 Frekvenca
1 nič ne vem o tem 487
2 nič ugodnega ne pričakujem 1035
3 pričakujem ugodne rezultate 527

Vrednosti spremenljivk od 2 do 3

V302

V3.02 KAKŠNA ZUNANJA POLITIKA PO VAŠI SODBI V SEDANJIH RAZMERAH NAJBOLJ USTREZA INTERESOM JUGOSLAVIJE?

Vrednost 135406 Frekvenca
1 prizadevati si moramo za mir in enakopravnost med narodi, ne glede na to, ali je to velikim silam všeč ali ne 1354
2 biti moramo za mir in enakopravnost, vendar tako, da se velikim silam ne zamerimo 271
3 skrbimo naj le za svoje probleme, svetovne probleme pa naj si vsak ureja tako, kot to more in želi 162
4 prej ali slej se bomo morali odločiti za en ali drugi blok 8
5 ne vem, neodločen 254

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V303

V3.03 ALI PO VAŠEM MNENJU POLITIKA NEUVRŠENOSTI PRISPEVA K VARNOSTI JUGOSLAVIJE, ALI NE?

Vrednost 136405 Frekvenca
1 pomembno prispeva 1217
2 deloma prispeva 433
3 ne prispeva 29
4 ne vem, neodločen 370

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V304

V3.04 ALI SODITE, DA BI LAHKO V PRIHODNOSTI KAKŠNA TUJA SILA (DRŽAVA ALI SKUPINA DRŽAV)OGROZILA VARNOST JUGOSLAVIJE, ALI NE? (če da) S KATERE STRANI JE PO VAŠEM MNENJU MOŽNA TA NEVARNOST?

Vrednost 137404 Frekvenca
1 da, možna je nevarnost s strani zahoda 27
2 da, možna je nevarnost s strani vzhoda 208
3 da, ogroženi smo tako z vzhoda kot zahoda 456
4 ne vem, neodločen 549
5 ne vidim, da bi nam s katerekoli strani pretila nevarnost 809

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V305

V3.05 ALI SODITE, DA SEDAJ KAKA SOSEDNJA DRŽAVA (ALI PA KAKA DRUGA DRŽAVA, KI NI SOSEDA) PREDSTAVLJA VOJAŠKO NEVARNOST ZA JUGOSLAVIJO, ALI NE? (če da) KATERA DRŽAVA?

Vrednost 138403 Frekvenca
1 ne vidim, da bi katerakoli država predstavljala vojaško nevarnost za Jugoslavijo 1126
2 ne vem, neodločen 653
3 vojaško nevarnost za Jugoslavijo predstavlja: 270

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V305A V3.05A KATERA DRŽAVA PREDSTAVLJA NEVARNOST ZA JUGOSLAVIJO?

1. odgovor

Vrednost 139402 Frekvenca
1 Albanija 126
2 Bolgarija 34
3 Sovjetska Zveza 80
4 Romunija, Madžarska in druge države socialističnega varšavskega pakta 27
5 ZDA 2
6 Avstrija, Italija, Grčija, druge države NATO pakta 9
7 druga država 6
8 ne vidi nevarnost, ne ve, b.o. 1750
0 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V305B V3.05A KATERA DRŽAVA PREDSTAVLJA NEVARNOST ZA JUGOSLAVIJO?

2. odgovor

Vrednost 140401 Frekvenca
1 Albanija 9
2 Bolgarija 20
3 Sovjetska Zveza 7
4 Romunija, Madžarska in druge države socialističnega varšavskega pakta 7
5 ZDA 15
6 Avstrija, Italija, Grčija, druge države NATO pakta 6
7 druga država 0
8 ne vidi nevarnost, ne ve, b.o. 0
9 1985

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V306A V3.06 MOŽNE SO RAZLIČNE OBLIKE SOVRAŽNEGA PRITISKA OD ZUNAJ NA JUGOSLAVIJO. KATERA OBLIKA PRITISKA NAS PO VAŠEM MNENJU BOLJ, IN KATERA MANJ OGROŽA?

a) ekonomski pritisk

Vrednost 141400 Frekvenca
1 sploh ne ogroža 37
2 ne ogroža 275
3 neodločen 279
4 ogroža 795
5 zelo ogroža 170
6 ne vem 493

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V306B V3.06 MOŽNE SO RAZLIČNE OBLIKE SOVRAŽNEGA PRITISKA OD ZUNAJ NA JUGOSLAVIJO. KATERA OBLIKA PRITISKA NAS PO VAŠEM MNENJU BOLJ, IN KATERA MANJ OGROŽA?

b) politični in propagandni pritisk

Vrednost 142399 Frekvenca
1 sploh ne ogroža 37
2 ne ogroža 309
3 neodločen 254
4 ogroža 800
5 zelo ogroža 127
6 ne vem 522

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V306C V3.06 MOŽNE SO RAZLIČNE OBLIKE SOVRAŽNEGA PRITISKA OD ZUNAJ NA JUGOSLAVIJO. KATERA OBLIKA PRITISKA NAS PO VAŠEM MNENJU BOLJ, IN KATERA MANJ OGROŽA?

c) pritisk z uporabo sovražne emigracije

Vrednost 143398 Frekvenca
1 sploh ne ogroža 47
2 ne ogroža 261
3 neodločen 203
4 ogroža 866
5 zelo ogroža 197
6 ne vem 475

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V306D V3.06 MOŽNE SO RAZLIČNE OBLIKE SOVRAŽNEGA PRITISKA OD ZUNAJ NA JUGOSLAVIJO. KATERA OBLIKA PRITISKA NAS PO VAŠEM MNENJU BOLJ, IN KATERA MANJ OGROŽA?

d) vojaški pritisk

Vrednost 144397 Frekvenca
1 sploh ne ogroža 260
2 ne ogroža 758
3 neodločen 245
4 ogroža 204
5 zelo ogroža 42
6 ne vem 540

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V307

V3.07 ALI MENITE, DA BI SE V PRIMERU VOJAŠKEGA NAPADA VEČINA SLOVENCEV UPRLA NAPADALCU, ALI NE?

Vrednost 145396 Frekvenca
1 prepričan sem, da bi se večina Slovencev uprla napadalcu 1501
2 večina sposobnih bi se uprla napadalcu 251
3 del Slovencev bi se uprl, precej ljudi pa bi reševalo le svojo kožo 169
4 le malokdo bi se uprl napadalcu 3
5 ne vem kako bi bilo 125

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V308

V3.08 ZAMISEL VSELJUDSKE OBRAMBE PREDPOSTAVLJA VKLJUČENOST VSAKEGA OBČANA V OBRAMBO. ALI VI VESTE, KAKŠNE SO VAŠE NALOGE V PRIMERU NAPADA?

Vrednost 146395 Frekvenca
1 da, vem 1313
2 le deloma vem 434
3 ne vem 302

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V309

V3.09 ALI STE V LANSKEM LETU SODELOVALI NA KAKEM PREDAVANJU, VAJI, TEČAJU IZ OBRAMBNE VZGOJE? (če da) KAKO OCENJUJETE USPEŠNOST PRIPRAVE IN IZVEDBE TEGA PROGRAMA?

Vrednost 147394 Frekvenca
1 izredno uspešen 191
2 uspešen 960
3 neodločen 83
4 neuspešen 37
5 povsem neuspešen 6
6 ni sodeloval 772

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V310

V3.10 ALI SO PO VAŠEM MNENJU ŽENSKE USTREZNO VKLJUČENE V OBRAMBNE PRIPRAVE IN V DRUŽBENO SAMOZAŠČITO V VAŠEM KRAJU, ALI NISO?

Vrednost 148393 Frekvenca
1 povsem ustrezno 984
2 le deloma ustrezno 627
3 neustrezno 91
4 ne vem, neodločen 347

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V311

V3.11 ZANIMA NAS KOLIKO STE SEZNANJENI Z DOGODKI NA POLJSKEM V ZADNJEM ČASU.

Vrednost 149392 Frekvenca
1 sem zelo dobro seznanjen 219
2 sem dobro seznanjen 794
3 nekaj sem slišal, bral 696
4 nič ne vem o tem 340

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V312A V3.12 (če je odgovor 1,2,3,) ALI OCENJUJETE DEJAVNOST NAVEDENIH SIL SODOBNE POLJSKE V PRETEKLEM LETU POZITIVNO ALI NEGATIVNO?

a) poljska partija (PZDP)

Vrednost 150391 Frekvenca
1 izrazito pozitivno 25
2 pozitivno 235
3 neodločen 746
4 negativno 605
5 izrazito negativno 75
6 odgovoril je, da nič ne ve o tem 363

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V312B V3.12 (če je odgovor 1,2,3,) ALI OCENJUJETE DEJAVNOST NAVEDENIH SIL SODOBNE POLJSKE V PRETEKLEM LETU POZITIVNO ALI NEGATIVNO?

b) poljska cerkev

Vrednost 151390 Frekvenca
1 izrazito pozitivno 32
2 pozitivno 363
3 neodločen 823
4 negativno 416
5 izrazito negativno 53
6 odgovoril je, da nič ne ve o tem 362

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V312C V3.12 (če je odgovor 1,2,3,) ALI OCENJUJETE DEJAVNOST NAVEDENIH SIL SODOBNE POLJSKE V PRETEKLEM LETU POZITIVNO ALI NEGATIVNO?

c) sindikat Solidarnost

Vrednost 152389 Frekvenca
1 izrazito pozitivno 124
2 pozitivno 591
3 neodločen 672
4 negativno 266
5 izrazito negativno 33
6 odgovoril je, da nič ne ve o tem 363

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V312D V3.12 (če je odgovor 1,2,3,) ALI OCENJUJETE DEJAVNOST NAVEDENIH SIL SODOBNE POLJSKE V PRETEKLEM LETU POZITIVNO ALI NEGATIVNO?

d) poljska vojska

Vrednost 153388 Frekvenca
1 izrazito pozitivno 43
2 pozitivno 265
3 neodločen 706
4 negativno 515
5 izrazito negativno 154
6 odgovoril je, da nič ne ve o tem 366

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V313A1 V3.13 (če je odgovor pri V3.11 bil 1,2,3) LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O UVEDBI VOJNEGA STANJA NA POLJSKEM. V KAKŠNI MERI SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI.

a) uvedba vojnega stanja je bila nujna, ker je bilo potrebno zavarovati notranji red in preprečiti anarhijo

Vrednost 154387 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 287
2 v glavnem se strinjam 436
3 neodločen 392
4 v glavnem se ne strinjam 298
5 sploh se ne strinjam 274
7 nič ne vem o tem 362

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V313A2 V3.13 (če je odgovor pri V3.11 bil 1,2,3) LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O UVEDBI VOJNEGA STANJA NA POLJSKEM. V KAKŠNI MERI SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI.

c) potrebno bi bilo nadaljevati z dialogom med oblastjo, solidarnostjo in cerkvijo zaradi demokratične prenove poljske družbe - vojaški poseg pa to onemogoča

Vrednost 155386 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 189
2 v glavnem se strinjam 390
3 neodločen 514
4 v glavnem se ne strinjam 297
5 sploh se ne strinjam 296
7 nič ne vem o tem 363

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V313A3 V3.13 (če je odgovor pri V3.11 bil 1,2,3) LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O UVEDBI VOJNEGA STANJA NA POLJSKEM. V KAKŠNI MERI SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI.

d) uvedba vojnega stanja je manjše zlo, večje bi bilo, če bi zrušili socializem

Vrednost 156385 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 476
2 v glavnem se strinjam 451
3 neodločen 501
4 v glavnem se ne strinjam 183
5 sploh se ne strinjam 73
7 nič ne vem o tem 365

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V313A4 V3.13 (če je odgovor pri V3.11 bil 1,2,3) LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O UVEDBI VOJNEGA STANJA NA POLJSKEM. V KAKŠNI MERI SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI.

e) uvedba vojnega stanja po poljski vojski je manjše zlo, večje bi bilo, če bi v razmere posegla sovjetska armada

Vrednost 157384 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 374
2 v glavnem se strinjam 505
3 neodločen 524
4 v glavnem se ne strinjam 173
5 sploh se ne strinjam 102
7 nič ne vem o tem 371

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V313A5 V3.13 (če je odgovor pri V3.11 bil 1,2,3) LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O UVEDBI VOJNEGA STANJA NA POLJSKEM. V KAKŠNI MERI SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI.

f) uvedba vojnega stanja je notranja poljska zadeva, naj jo rešijo sami Poljaki

Vrednost 158383 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 749
2 v glavnem se strinjam 446
3 neodločen 312
4 v glavnem se ne strinjam 101
5 sploh se ne strinjam 77
7 nič ne vem o tem 364

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V313A6 V3.13 (če je odgovor pri V3.11 bil 1,2,3) LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O UVEDBI VOJNEGA STANJA NA POLJSKEM. V KAKŠNI MERI SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI.

g) odgovoril je, da nič ne ve o tem

Vrednost 159382 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 725
2 v glavnem se strinjam 408
3 neodločen 305
4 v glavnem se ne strinjam 156
5 sploh se ne strinjam 90
7 nič ne vem o tem 365

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V314A1 V3.14 ALI SOGLAŠATE ALI NE Z NASLEDNJIMI OPREDELITVAMI NALOG ARMADE V SODOBNI DRUŽBI?

a) armada naj varuje deželo pred morebitnim zunanjim napadalcem

Vrednost 160381 Frekvenca
1 popoloma se strinjam 1631
2 v glavnem se strinjam 257
3 neodločen 40
4 v glavnem se ne strinjam 18
5 sploh se ne strinjam 4
6 ne poznam dovolj teh stvari 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V314A2 V3.14 ALI SOGLAŠATE ALI NE Z NASLEDNJIMI OPREDELITVAMI NALOG ARMADE V SODOBNI DRUŽBI?

b) naj sodeluje pri gradnji ceste, spravilu pridelkov, ipd.

Vrednost 161380 Frekvenca
1 popoloma se strinjam 1017
2 v glavnem se strinjam 699
3 neodločen 102
4 v glavnem se ne strinjam 88
5 sploh se ne strinjam 45
6 ne poznam dovolj teh stvari 98

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V314A3 V3.14 ALI SOGLAŠATE ALI NE Z NASLEDNJIMI OPREDELITVAMI NALOG ARMADE V SODOBNI DRUŽBI?

c) naj vzgaja mladino v patriotskem duhu

Vrednost 162379 Frekvenca
1 popoloma se strinjam 1033
2 v glavnem se strinjam 497
3 neodločen 218
4 v glavnem se ne strinjam 79
5 sploh se ne strinjam 59
6 ne poznam dovolj teh stvari 163

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V314A4 V3.14 ALI SOGLAŠATE ALI NE Z NASLEDNJIMI OPREDELITVAMI NALOG ARMADE V SODOBNI DRUŽBI?

d) armada naj varuje politični sistem in notranji red v državi

Vrednost 163378 Frekvenca
1 popoloma se strinjam 1058
2 v glavnem se strinjam 512
3 neodločen 140
4 v glavnem se ne strinjam 115
5 sploh se ne strinjam 86
6 ne poznam dovolj teh stvari 138

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V314A5 V3.14 ALI SOGLAŠATE ALI NE Z NASLEDNJIMI OPREDELITVAMI NALOG ARMADE V SODOBNI DRUŽBI?

e) naj pomaga v primeru katastrof in naravnih nesreč

Vrednost 164377 Frekvenca
1 popoloma se strinjam 1516
2 v glavnem se strinjam 385
3 neodločen 36
4 v glavnem se ne strinjam 19
5 sploh se ne strinjam 4
6 ne poznam dovolj teh stvari 89

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V314A6 V3.14 ALI SOGLAŠATE ALI NE Z NASLEDNJIMI OPREDELITVAMI NALOG ARMADE V SODOBNI DRUŽBI?

f) če se zdi potrebno, naj armada prevzame državno oblast v svoje roke

Vrednost 165376 Frekvenca
1 popoloma se strinjam 467
2 v glavnem se strinjam 391
3 neodločen 377
4 v glavnem se ne strinjam 229
5 sploh se ne strinjam 376
6 ne poznam dovolj teh stvari 209

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V314A7 V3.14 ALI SOGLAŠATE ALI NE Z NASLEDNJIMI OPREDELITVAMI NALOG ARMADE V SODOBNI DRUŽBI?

g) naj skrbi za vojaško usposobljenost in naj se ne vmešuje v politična dogajanja

Vrednost 166375 Frekvenca
1 popoloma se strinjam 652
2 v glavnem se strinjam 480
3 neodločen 366
4 v glavnem se ne strinjam 203
5 sploh se ne strinjam 153
6 ne poznam dovolj teh stvari 195

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V401A1 V4.00 DELO, NAGRAJEVANJE, RAZLIKE V4.01 ČLOVEK SE POGOSTO VPRAŠA "ZAKAJ PRAVZAPRAV DELAM"? ALI KATERI OD NAVEDENIH ODGOVOROV USTREZA VAŠI SITUACIJI? IZBERITE DVA NAJPOMEMBNEJŠA IN JIH UVRSTITE PO POMENU.

a) rang 1

Vrednost 167374 Frekvenca
1 da preživim 558
2 da si zagotovim čim bolj udobno, brezskrbno življenje 376
3 da zagotovim otrokom boljŠo prihodnost 632
4 da si zagotovim mirno življenje v starosti 185
5 delo mi predstavlja zadovoljstvo in veselje 240
6 da si zagotovim možnosti za kulturo, rekreacijo 7
7 da si zagotovim sredstva za uživanje na potovanjih in dopustih 1
8 da si pridobim čim več materialnih dobrin 9
9 da si pridobim čim višji družbeni položaj, da napredujem 15
0 nič od tega, drugo 26

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V401A2 V4.00 DELO, NAGRAJEVANJE, RAZLIKE V4.01 ČLOVEK SE POGOSTO VPRAŠA "ZAKAJ PRAVZAPRAV DELAM"? ALI KATERI OD NAVEDENIH ODGOVOROV USTREZA VAŠI SITUACIJI? IZBERITE DVA NAJPOMEMBNEJŠA IN JIH UVRSTITE PO POMENU.

b) rang 2

Vrednost 168373 Frekvenca
1 da preživim 129
2 da si zagotovim čim bolj udobno, brezskrbno življenje 272
3 da zagotovim otrokom boljŠo prihodnost 596
4 da si zagotovim mirno življenje v starosti 463
5 delo mi predstavlja zadovoljstvo in veselje 329
6 da si zagotovim možnosti za kulturo, rekreacijo 46
7 da si zagotovim sredstva za uživanje na potovanjih in dopustih 33
8 da si pridobim čim več materialnih dobrin 50
9 da si pridobim čim višji družbeni položaj, da napredujem 43
0 nič od tega, drugo 88

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V402

V4.02 KAKO POMEMBNO IN VAŽNO JE DELO V VAŠEM CELOTNEM ŽIVLJENJU?

Vrednost 169372 Frekvenca
1 1 - Ena najmanj pomembnih stvari v mojem življenju 24
2 2 18
3 3 38
4 4 - Srednje pomembna pomembna stvar v mojem življenju 375
5 5 225
6 6 338
7 7 - Ena najbolj pomembnih stvari v mojem življenju 1022
0 b.o. 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V403

V4.03 V KOLIKŠNI MERI LAHKO PRI SVOJEM DELU IZRAZITE SVOJE SPOSOBNOSTI IN IDEJE? (možen je le en odgovor)

Vrednost 170371 Frekvenca
1 da, dosti možnosti imam 602
2 da, še kar 813
3 malo možnosti imam 338
4 sploh nimam možnosti 98
5 ne vem 198

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V404

V4.04 ALI STE ZADOVOLJNI S SVOJIM SEDANJIM DELOM?

Vrednost 171370 Frekvenca
1 zelo sem zadovoljen 356
2 sem zadovoljen 1258
3 ne morem reči, ali sem zadovoljen, ali ne 338
4 nisem zadovoljen 89
5 zelo sem nezadovoljen 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V405A1 V4.05 ALI LAHKO OCENITE STOPNJO POPREČNE IZKORIŠČENOSTI 8-URNEGA DELOVNIKA V ZADNJIH MESECIH...

a) zase osebno

Vrednost 172369 Frekvenca
1 1 15
2 2 14
3 3 11
4 4 40
5 5 97
6 6 274
7 7 463
8 8 379
0 ne ve, ne pozna, ni zaposlen 756

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V405A2 V4.05 ALI LAHKO OCENITE STOPNJO POPREČNE IZKORIŠČENOSTI 8-URNEGA DELOVNIKA V ZADNJIH MESECIH...

b) za druge delavce v a vaši DO, oz. v delovnem okolju, ki ga poznate

Vrednost 173368 Frekvenca
1 1 21
2 2 17
3 3 29
4 4 95
5 5 135
6 6 358
7 7 360
8 8 181
0 ne ve, ne pozna, ni zaposlen 853

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V406NAD V4.06 LJUDJE POGOSTO DELAJO TUDI IZVEN DELOVNEGA ČASA IN IZVEN SLUŽBE, DA ZASLUŽIJO KAJ VEČ, DA SI ZGRADIJO HIŠO, UREDIJO, OBDELAJO, ITD. KOLIKO UR PRIBLIŽNO POVPREČNO NA TEDEN DELATE...

a) nadure v podjetju:

Vrednost 174367 Frekvenca
-1 1
0 682
1 14
40 5
48 3
50 6
55 1092

Vrednosti spremenljivk od 1 do 55

V406PRI

b) "privatno", da kaj zaslužim:

Vrednost 175366 Frekvenca
-1 2
0 1868
1 8
2 20
3 15
4 19
5 15
6 8
7 3
8 4
9 1
10 25
11 1
12 3
14 2
15 11
16 2
20 23
21 1
24 3
25 2
28 3
30 3
40 5
42 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 42

V406SEP

c) za sebe, prijatelje, sosede, brez plačila:

Vrednost 176365 Frekvenca
-1 2
0 1095
1 56
85 1
90 7
96 1
98 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

V407A1 V4.07 V VEČINI EVROPSKIH SEŽEL DELAJO DELAVCI, KI NISO VKLJUČENI V IZMENSKO DELO, DOPOLDNE IN POPOLDNE - Z OPOLDANSKIM ODMOROM (PODOBNO KOT PRI NAS TRGOVCI). ALI BI Z VIDIKA BOLJŠE DELOVNE UČINKOVITOSTI IN DOSTOPNOSTI SLUŽB KAZALO UVESTI TAK DELOVNIK TUDI PRI NAS, ALI NE? (če da) ZA KOGA? (Obkrožite ustrezno)

O3 - za uradnike, v občini, upravnih službah, SIS-ih, ipd.

Vrednost 177364 Frekvenca
3 (izbere) 598
1 (ne izbere) 358
5 ne vem, neodločen 1001
6 se ne strinja 92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V407A2 V4.07 V VEČINI EVROPSKIH SEŽEL DELAJO DELAVCI, KI NISO VKLJUČENI V IZMENSKO DELO, DOPOLDNE IN POPOLDNE - Z OPOLDANSKIM ODMOROM (PODOBNO KOT PRI NAS TRGOVCI). ALI BI Z VIDIKA BOLJŠE DELOVNE UČINKOVITOSTI IN DOSTOPNOSTI SLUŽB KAZALO UVESTI TAK DELOVNIK TUDI PRI NAS, ALI NE? (če da) ZA KOGA? (Obkrožite ustrezno)

O3 - za zdravnike in zdravstvene delavce

Vrednost 178363 Frekvenca
3 (izbere) 519
1 (ne izbere) 436
5 ne vem, neodločen 1002
6 se ne strinja 92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V407A3 V4.07 V VEČINI EVROPSKIH SEŽEL DELAJO DELAVCI, KI NISO VKLJUČENI V IZMENSKO DELO, DOPOLDNE IN POPOLDNE - Z OPOLDANSKIM ODMOROM (PODOBNO KOT PRI NAS TRGOVCI). ALI BI Z VIDIKA BOLJŠE DELOVNE UČINKOVITOSTI IN DOSTOPNOSTI SLUŽB KAZALO UVESTI TAK DELOVNIK TUDI PRI NAS, ALI NE? (če da) ZA KOGA? (Obkrožite ustrezno)

O3 - za uslužbence v skupnih službah DO, TOZD, kjer drugi delavci delajo v več izmenah

Vrednost 179362 Frekvenca
3 (izbere) 294
1 (ne izbere) 661
5 ne vem, neodločen 1002
6 se ne strinja 92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V407A4 V4.07 V VEČINI EVROPSKIH SEŽEL DELAJO DELAVCI, KI NISO VKLJUČENI V IZMENSKO DELO, DOPOLDNE IN POPOLDNE - Z OPOLDANSKIM ODMOROM (PODOBNO KOT PRI NAS TRGOVCI). ALI BI Z VIDIKA BOLJŠE DELOVNE UČINKOVITOSTI IN DOSTOPNOSTI SLUŽB KAZALO UVESTI TAK DELOVNIK TUDI PRI NAS, ALI NE? (če da) ZA KOGA? (Obkrožite ustrezno)

O3 - za vse delavce v TOZD, DO, kjer delo poteka v eni izmeni

Vrednost 180361 Frekvenca
3 (izbere) 215
1 (ne izbere) 740
5 ne vem, neodločen 1002
6 se ne strinja 92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V407A5 V4.07 V VEČINI EVROPSKIH SEŽEL DELAJO DELAVCI, KI NISO VKLJUČENI V IZMENSKO DELO, DOPOLDNE IN POPOLDNE - Z OPOLDANSKIM ODMOROM (PODOBNO KOT PRI NAS TRGOVCI). ALI BI Z VIDIKA BOLJŠE DELOVNE UČINKOVITOSTI IN DOSTOPNOSTI SLUŽB KAZALO UVESTI TAK DELOVNIK TUDI PRI NAS, ALI NE? (če da) ZA KOGA? (Obkrožite ustrezno)

O3 - za druge

Vrednost 181360 Frekvenca
3 (izbere) 62
1 (ne izbere) 894
5 ne vem, neodločen 1002
6 se ne strinja 91

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V408

V4.08 V ZADNJEM LETU JE BILO DOSTI GOVORA O TEM, ALI NAJ UVEDEMO "ZIMSKI ČAS" OZIROMA - TAKO KOT VSA EVROPA - "LETNI ČAS". ALI SE VI ZAVZEMATE BOLJ:

Vrednost 182359 Frekvenca
1 za letni čas (poleti za eno uro bolj zgodaj) 567
2 za zimski čas (pozimi za eno uro bolj pozno) 155
3 lahko bi spremenili delavnik, a brez spreminjanja časa 92
4 naj ostane tako, kot je sedaj 960
5 ne vem, neodločen 275

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V409

V4.09 PRAVIJO, DA SE BO V PRIHODNOSTI ZARADI AVTOMATIZACIJE POVSOD V SVETU ZMANJŠEVALO ŠTEVILO DELOVNIH MEST. KAJ SODITE, KAJ BI BILO TREBA STORITI PRI NAS V PRIMERU, ČE BI BILO ZA VSE MANJ DELA?

Vrednost 183358 Frekvenca
1 delovna mesta naj bi obdržali bolj sposobni in učinkoviti 331
2 delo bi morali enakomerno razporediti, da bi vsi obdržali delovna mesta 1344
3 drugo 107
4 ne vem 267

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V410

V4.10 ZAMISLITE SI, DA STE IZPOLNILI VSE POGOJE, IN DA STE TIK PRED UPOKOJITVIJO. KAJ BI V TEM PRIMERU IZBRALI?

Vrednost 184357 Frekvenca
1 takojšnjo upokojitev in mirno uživanje v prostem času 1275
2 takojšnjo upokojitev in dopolnilni zaslužek 197
3 to, da bi redno delal, dokler bi to zmogel 330
4 drugo 30
5 ne vem, neodločen 217

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V411

V4.11 ALI SE VAM ZDI, DA JE IZENAČITEV POKOJNINSKE DOBE ŽENSK IN MOŠKIH NA NA 40 LET SPREJEMLJIVA, ALI NE?

Vrednost 185356 Frekvenca
1 ni sprejemljiva 1473
2 je sprejemljiva 142
3 neodločen, ne vem 434

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V411A V4.11A RAZLOGI, DA NI SPREJEMLJIVA:

1. odgovor

Vrednost 186355 Frekvenca
1 ker so ženske bolj obremenjene, ker bi bile preveč obremenjene, bilo bi preveč naporno zanje, ker imajo več kot moški dodatnega dela, ipd. 388
2 ker se ženske doma ukvarjajo z otroci, družino, z delom doma, v gospodinjstvu 471
3 ker imajo ženske več težav z zdravjem v starejših letih, ker prej zbolijo kot moški, ker so manj odporne, fizično manj sposobne, prej opešajo, ipd. 231
4 ker ne bi bilo pravično 9
5 drugo 214
6 izenačenje je sprejemljivo 119
7 ne ve, neodločen 377
0 b.o. 240

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V411B V4.11A RAZLOGI, DA NI SPREJEMLJIVA:

2. odgovor

Vrednost 187354 Frekvenca
1 ker so ženske bolj obremenjene, ker bi bile preveč obremenjene, bilo bi preveč naporno zanje, ker imajo več kot moški dodatnega dela, ipd. 9
2 ker se ženske doma ukvarjajo z otroci, družino, z delom doma, v gospodinjstvu 44
3 ker imajo ženske več težav z zdravjem v starejših letih, ker prej zbolijo kot moški, ker so manj odporne, fizično manj sposobne, prej opešajo, ipd. 13
4 ker ne bi bilo pravično 0
5 drugo 9
6 izenačenje je sprejemljivo 3
7 ne ve, neodločen 0
8 b.o. 1971

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V412A1 V4.12 VSE KAŽE, DA SI BODO TUDI PRI NAS V SLOVENIJI MLADI LJUDJE PO ZAKLJUČNEM ŠOLANJU V PRIHODNJE VSE TEŽJE NAŠLI ZAPOSLITEV, V KAKŠNI MERI SE STRINJATE Z NAVEDENIMI UKREPI, DA BI PREPREČILI NEZAPOSLENOST MLADIH V PRIHODNJE:

a) neustrezno izobražene delavce na strkovnih in vodilnih položajih naj nadomestijo mladi strokovnjaki

Vrednost 188353 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 47
2 ne strinjam se 136
3 neopredeljen 174
4 strinjam se 851
5 v celoti se strinjam 674
6 ne vem, ne poznam teh stvari 167

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V412A2 V4.12 VSE KAŽE, DA SI BODO TUDI PRI NAS V SLOVENIJI MLADI LJUDJE PO ZAKLJUČNEM ŠOLANJU V PRIHODNJE VSE TEŽJE NAŠLI ZAPOSLITEV, V KAKŠNI MERI SE STRINJATE Z NAVEDENIMI UKREPI, DA BI PREPREČILI NEZAPOSLENOST MLADIH V PRIHODNJE:

b) vse delavce, ki izpolnjujejo pogoje, je potrebno obvezno upokojiti, ne glede na voljo in sposobnost za delo

Vrednost 189352 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 42
2 ne strinjam se 118
3 neopredeljen 112
4 strinjam se 735
5 v celoti se strinjam 923
6 ne vem, ne poznam teh stvari 119

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V412A3 V4.12 VSE KAŽE, DA SI BODO TUDI PRI NAS V SLOVENIJI MLADI LJUDJE PO ZAKLJUČNEM ŠOLANJU V PRIHODNJE VSE TEŽJE NAŠLI ZAPOSLITEV, V KAKŠNI MERI SE STRINJATE Z NAVEDENIMI UKREPI, DA BI PREPREČILI NEZAPOSLENOST MLADIH V PRIHODNJE:

c) omejiti je treba honorarno in nadurno delo

Vrednost 190351 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 33
2 ne strinjam se 88
3 neopredeljen 114
4 strinjam se 752
5 v celoti se strinjam 943
6 ne vem, ne poznam teh stvari 119

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V412A4 V4.12 VSE KAŽE, DA SI BODO TUDI PRI NAS V SLOVENIJI MLADI LJUDJE PO ZAKLJUČNEM ŠOLANJU V PRIHODNJE VSE TEŽJE NAŠLI ZAPOSLITEV, V KAKŠNI MERI SE STRINJATE Z NAVEDENIMI UKREPI, DA BI PREPREČILI NEZAPOSLENOST MLADIH V PRIHODNJE:

d) preprečevati je treba dvojno delo: v tovarni in na zemlji

Vrednost 191350 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 154
2 ne strinjam se 448
3 neopredeljen 293
4 strinjam se 480
5 v celoti se strinjam 558
6 ne vem, ne poznam teh stvari 116

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V412A5 V4.12 VSE KAŽE, DA SI BODO TUDI PRI NAS V SLOVENIJI MLADI LJUDJE PO ZAKLJUČNEM ŠOLANJU V PRIHODNJE VSE TEŽJE NAŠLI ZAPOSLITEV, V KAKŠNI MERI SE STRINJATE Z NAVEDENIMI UKREPI, DA BI PREPREČILI NEZAPOSLENOST MLADIH V PRIHODNJE:

e) preprečevati je treba šušmarsko obrt

Vrednost 192349 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 57
2 ne strinjam se 129
3 neopredeljen 210
4 strinjam se 709
5 v celoti se strinjam 799
6 ne vem, ne poznam teh stvari 145

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V412A6 V4.12 VSE KAŽE, DA SI BODO TUDI PRI NAS V SLOVENIJI MLADI LJUDJE PO ZAKLJUČNEM ŠOLANJU V PRIHODNJE VSE TEŽJE NAŠLI ZAPOSLITEV, V KAKŠNI MERI SE STRINJATE Z NAVEDENIMI UKREPI, DA BI PREPREČILI NEZAPOSLENOST MLADIH V PRIHODNJE:

f) omogočiti obrtnikom, gostilničarjem, da zaposlijo več delavcev

Vrednost 193348 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 85
2 ne strinjam se 180
3 neopredeljen 290
4 strinjam se 843
5 v celoti se strinjam 477
6 ne vem, ne poznam teh stvari 174

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V412A7 V4.12 VSE KAŽE, DA SI BODO TUDI PRI NAS V SLOVENIJI MLADI LJUDJE PO ZAKLJUČNEM ŠOLANJU V PRIHODNJE VSE TEŽJE NAŠLI ZAPOSLITEV, V KAKŠNI MERI SE STRINJATE Z NAVEDENIMI UKREPI, DA BI PREPREČILI NEZAPOSLENOST MLADIH V PRIHODNJE:

g) mladi naj grejo na delo v tujino

Vrednost 194347 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 925
2 ne strinjam se 702
3 neopredeljen 139
4 strinjam se 139
5 v celoti se strinjam 37
6 ne vem, ne poznam teh stvari 107

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V412A8 V4.12 VSE KAŽE, DA SI BODO TUDI PRI NAS V SLOVENIJI MLADI LJUDJE PO ZAKLJUČNEM ŠOLANJU V PRIHODNJE VSE TEŽJE NAŠLI ZAPOSLITEV, V KAKŠNI MERI SE STRINJATE Z NAVEDENIMI UKREPI, DA BI PREPREČILI NEZAPOSLENOST MLADIH V PRIHODNJE:

h) omejiti zaposlovanje delavcev iz drugih republik

Vrednost 195346 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 155
2 ne strinjam se 305
3 neopredeljen 331
4 strinjam se 701
5 v celoti se strinjam 421
6 ne vem, ne poznam teh stvari 136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V412A9 V4.12 VSE KAŽE, DA SI BODO TUDI PRI NAS V SLOVENIJI MLADI LJUDJE PO ZAKLJUČNEM ŠOLANJU V PRIHODNJE VSE TEŽJE NAŠLI ZAPOSLITEV, V KAKŠNI MERI SE STRINJATE Z NAVEDENIMI UKREPI, DA BI PREPREČILI NEZAPOSLENOST MLADIH V PRIHODNJE:

i) zaostriti delovno disciplino in odstraniti vse, ki zaposlitev zlorabljajo

Vrednost 196345 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 49
2 ne strinjam se 42
3 neopredeljen 91
4 strinjam se 792
5 v celoti se strinjam 958
6 ne vem, ne poznam teh stvari 117

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V412A10 V4.12 VSE KAŽE, DA SI BODO TUDI PRI NAS V SLOVENIJI MLADI LJUDJE PO ZAKLJUČNEM ŠOLANJU V PRIHODNJE VSE TEŽJE NAŠLI ZAPOSLITEV, V KAKŠNI MERI SE STRINJATE Z NAVEDENIMI UKREPI, DA BI PREPREČILI NEZAPOSLENOST MLADIH V PRIHODNJE:

j) omejiti zaposlovanje žensk in dati prednost moškim

Vrednost 197344 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 703
2 ne strinjam se 633
3 neopredeljen 244
4 strinjam se 265
5 v celoti se strinjam 91
6 ne vem, ne poznam teh stvari 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V412A11 V4.12 VSE KAŽE, DA SI BODO TUDI PRI NAS V SLOVENIJI MLADI LJUDJE PO ZAKLJUČNEM ŠOLANJU V PRIHODNJE VSE TEŽJE NAŠLI ZAPOSLITEV, V KAKŠNI MERI SE STRINJATE Z NAVEDENIMI UKREPI, DA BI PREPREČILI NEZAPOSLENOST MLADIH V PRIHODNJE:

k) vsem skrajšati delovnik ali delovno dobo

Vrednost 198343 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 111
2 ne strinjam se 228
3 neopredeljen 362
4 strinjam se 785
5 v celoti se strinjam 408
6 ne vem, ne poznam teh stvari 155

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V412A12 V4.12 VSE KAŽE, DA SI BODO TUDI PRI NAS V SLOVENIJI MLADI LJUDJE PO ZAKLJUČNEM ŠOLANJU V PRIHODNJE VSE TEŽJE NAŠLI ZAPOSLITEV, V KAKŠNI MERI SE STRINJATE Z NAVEDENIMI UKREPI, DA BI PREPREČILI NEZAPOSLENOST MLADIH V PRIHODNJE:

l) mladi naj čakajo na zaposlitev

Vrednost 199342 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 1049
2 ne strinjam se 689
3 neopredeljen 92
4 strinjam se 79
5 v celoti se strinjam 38
6 ne vem, ne poznam teh stvari 102

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V413

V4.13 V SLOVENIJI JE ŽE VEČ KOT 44% ŽENSK ZAPOSLENIH. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O ZAPOSLOVANJU ŽENSK? (možen je en odgovor)

Vrednost 200341 Frekvenca
1 vsak človek, ne glede na spol, naj s svojim delom skrbi za svoj obstoj 1123
2 ženska naj bo zaposlena le, če ni poročena in nima otrok 102
3 poročena ženska naj bo zaposlena le, če mož premalo zasluži 340
4 poročena ženska naj bo zaposlena, če se z možem tako dogovorita 328
5 drugo 22
6 ne vem, o tem nisem razmišljal 134

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V414

V4.14 ALI NAJ BI V SLOVENIJI TUDI V BODOČE OMOGOČALI ZAPOSLOVANJE DELAVCEV IZ DRUGIH REPUBLIK, ALI NE?

Vrednost 201340 Frekvenca
1 ne 995
2 da 592
3 ne vem, neodločen 462

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V415

V4.15 ALI STE ZAPOSLENI?

Vrednost 202339 Frekvenca
1 da, zaposlen 1298
2 nisem zaposlen 751

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V416

V4.16 (če je zaposlen) ALI DELA V GLAVNEM:

Vrednost 203338 Frekvenca
1 dopoldne 787
2 ponoči 10
3 popoldne in zvečer 26
4 v izmenah 396
5 cel dan 79
6 nisem zaposlen 751

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V417

V4.17 (če je zaposlen) ALI STE V ZADNJIH PETIH LETIH PRI DELU KAJ NAPREDOVALI?

Vrednost 204337 Frekvenca
1 napredoval 467
2 ostal na istem 805
3 nazadoval 14
4 ne vem 9
5 nisem zaposlen 754

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V418A V4.18 (če je zaposlen) ZANIMA NAS ŠE BOLJ PODROBNO, KAKO GLEDATE NA "DELO". DA BOSTE TO LAŽJE RAZLOŽILI, NAVAJAMO 6 TRDITEV. PREBERITE JIH; NA VOLJO IMATE 100 TOČK, KI JIH MORATE RAZDELITI MED TE TRDITVE. ČIM BOLJ SE STRINJATE Z DOLOČENO TRDITVIJO, TEM VEČ TOČK JI DAJTE.

a) Delo ti daje družbeni položaj in ugled.

Vrednost 205336 Frekvenca
99 ni zaposlen 749
0 568
1 1
2 1
3 2
4 1
5 74
6 1
8 1
10 276
11 1
15 39
16 2
18 1
19 1
20 181
24 1
25 21
30 50
35 1
40 27
45 1
50 33
52 1
55 1
59 3
60 5
70 3
80 1
90 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 90

V418B V4.18 (če je zaposlen) ZANIMA NAS ŠE BOLJ PODROBNO, KAKO GLEDATE NA "DELO". DA BOSTE TO LAŽJE RAZLOŽILI, NAVAJAMO 6 TRDITEV. PREBERITE JIH; NA VOLJO IMATE 100 TOČK, KI JIH MORATE RAZDELITI MED TE TRDITVE. ČIM BOLJ SE STRINJATE Z DOLOČENO TRDITVIJO, TEM VEČ TOČK JI DAJTE.

b) Z delom prideš do dohodka, ki ga potrebuješ.

Vrednost 206335 Frekvenca
99 753
0 65
1 19
4 1
5 8
6 1
10 68
12 1
15 18
16 2
17 1
18 1
20 184
25 37
30 161
34 2
35 4
40 128
46 1
50 353
55 4
60 91
65 1
70 56
75 3
80 62
89 1
90 22
95 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 95

V418C V4.18 (če je zaposlen) ZANIMA NAS ŠE BOLJ PODROBNO, KAKO GLEDATE NA "DELO". DA BOSTE TO LAŽJE RAZLOŽILI, NAVAJAMO 6 TRDITEV. PREBERITE JIH; NA VOLJO IMATE 100 TOČK, KI JIH MORATE RAZDELITI MED TE TRDITVE. ČIM BOLJ SE STRINJATE Z DOLOČENO TRDITVIJO, TEM VEČ TOČK JI DAJTE.

c) Delo te zaposluje

Vrednost 207334 Frekvenca
99 752
0 498
1 3
2 4
3 2
4 1
5 70
6 2
9 2
10 344
15 44
16 2
18 2
20 201
25 19
30 48
33 1
35 2
40 14
45 1
50 26
51 1
60 3
80 5
90 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 90

V418D V4.18 (če je zaposlen) ZANIMA NAS ŠE BOLJ PODROBNO, KAKO GLEDATE NA "DELO". DA BOSTE TO LAŽJE RAZLOŽILI, NAVAJAMO 6 TRDITEV. PREBERITE JIH; NA VOLJO IMATE 100 TOČK, KI JIH MORATE RAZDELITI MED TE TRDITVE. ČIM BOLJ SE STRINJATE Z DOLOČENO TRDITVIJO, TEM VEČ TOČK JI DAJTE.

d) Če delaš, prideš do zanimivih stikov z ljudmi.

Vrednost 208333 Frekvenca
99 752
0 518
1 2
2 3
3 2
5 84
6 1
7 1
9 1
10 376
11 1
13 1
15 42
16 1
20 180
25 19
27 1
30 37
40 11
50 11
51 1
80 3
95 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 95

V418E V4.18 (če je zaposlen) ZANIMA NAS ŠE BOLJ PODROBNO, KAKO GLEDATE NA "DELO". DA BOSTE TO LAŽJE RAZLOŽILI, NAVAJAMO 6 TRDITEV. PREBERITE JIH; NA VOLJO IMATE 100 TOČK, KI JIH MORATE RAZDELITI MED TE TRDITVE. ČIM BOLJ SE STRINJATE Z DOLOČENO TRDITVIJO, TEM VEČ TOČK JI DAJTE.

e) Če delaš, ima družba od tebe korist.

Vrednost 209332 Frekvenca
99 752
0 281
1 3
2 1
3 2
5 31
6 2
8 1
10 309
15 50
16 2
18 1
20 289
22 1
25 43
30 136
35 1
40 44
45 2
50 80
60 11
70 2
80 3
90 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 90

V418F V4.18 (če je zaposlen) ZANIMA NAS ŠE BOLJ PODROBNO, KAKO GLEDATE NA "DELO". DA BOSTE TO LAŽJE RAZLOŽILI, NAVAJAMO 6 TRDITEV. PREBERITE JIH; NA VOLJO IMATE 100 TOČK, KI JIH MORATE RAZDELITI MED TE TRDITVE. ČIM BOLJ SE STRINJATE Z DOLOČENO TRDITVIJO, TEM VEČ TOČK JI DAJTE.

f) Delo je samo po sebi zanimivo in te zadovoljuje.

Vrednost 210331 Frekvenca
99 752
0 452
1 1
2 4
3 3
4 1
5 74
6 1
10 326
11 1
15 42
16 1
18 1
19 1
20 185
22 1
25 19
30 81
33 1
40 39
45 1
50 48
60 5
70 6
80 2
90 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 90

V419A V4.19 (če je zaposlen) IN SEDAJ RAZDELITE 100 TOČK MED AKTIVNOSTI, KI SO TU NAŠTETE.

a) aktivnost v prostem času, (kot npr. hobiji, šport, rekreacija, stiki s prijatelji...

Vrednost 211330 Frekvenca
99 ni zaposlen 752
0 334
1 3
2 1
5 40
6 1
8 3
10 262
15 30
18 1
20 268
22 1
25 31
30 140
35 4
40 58
45 2
50 81
55 1
60 19
70 9
80 6
90 1
95 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 95

V419B V4.19 (če je zaposlen) IN SEDAJ RAZDELITE 100 TOČK MED AKTIVNOSTI, KI SO TU NAŠTETE.

b) aktivnost v KS, v DPO, v društvih

Vrednost 212329 Frekvenca
99 752
0 709
1 3
2 3
4 1
5 65
6 1
9 1
10 261
13 2
15 23
18 2
20 133
25 12
30 48
35 1
40 10
50 19
60 1
70 1
80 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 80

V419C V4.19 (če je zaposlen) IN SEDAJ RAZDELITE 100 TOČK MED AKTIVNOSTI, KI SO TU NAŠTETE.

c) Delo

Vrednost 213328 Frekvenca
99 752
0 132
1 12
5 5
8 1
10 67
13 1
15 13
20 165
22 1
23 1
25 20
30 179
35 6
40 154
45 5
50 322
55 4
60 113
65 2
70 37
80 42
90 13
95 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 95

V419D V4.19 (če je zaposlen) IN SEDAJ RAZDELITE 100 TOČK MED AKTIVNOSTI, KI SO TU NAŠTETE.

d) verske aktivnosti

Vrednost 214327 Frekvenca
99 752
0 1095
1 2
2 6
3 1
5 47
6 1
10 104
15 3
20 23
25 1
30 5
40 2
50 7

Vrednosti spremenljivk od 0 do 50

V419E V4.19 (če je zaposlen) IN SEDAJ RAZDELITE 100 TOČK MED AKTIVNOSTI, KI SO TU NAŠTETE.

e) družina

Vrednost 215326 Frekvenca
99 753
0 106
1 13
4 2
5 11
10 97
12 1
15 15
17 1
20 186
24 1
25 22
30 208
34 1
35 13
37 1
40 172
45 5
50 294
55 1
60 63
63 1
65 1
70 40
75 3
80 27
90 11

Vrednosti spremenljivk od 0 do 90

V420A V4.20 (če je zaposlen) NA TEJ IN NASLEDNJI STRANI JE NEKAJ IZJAV O DELU. OD VAS BI RADI, DA POVESTE, ALI SE S POSAMEZNO IZJAVO STRINJATE, ALI NE.

a) socialna varnost človeka (pokojnina, zdravstveno varstvo, pomoč ob nezaposlenosti) naj bo odvisna od njegovega dela

Vrednost 216325 Frekvenca
1 se sploh ne strinjam 43
2 se ne strinjam 145
3 neopredeljen 131
4 se strinjam 792
5 se zelo strinjam 186
9 nisem zaposlen 752

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V420B V4.20 (če je zaposlen) NA TEJ IN NASLEDNJI STRANI JE NEKAJ IZJAV O DELU. OD VAS BI RADI, DA POVESTE, ALI SE S POSAMEZNO IZJAVO STRINJATE, ALI NE.

b) vsak človek, ki lahko dela j edolžan delati

Vrednost 217324 Frekvenca
1 se sploh ne strinjam 7
2 se ne strinjam 9
3 neopredeljen 29
4 se strinjam 628
5 se zelo strinjam 624
9 nisem zaposlen 752

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V420C V4.20 (če je zaposlen) NA TEJ IN NASLEDNJI STRANI JE NEKAJ IZJAV O DELU. OD VAS BI RADI, DA POVESTE, ALI SE S POSAMEZNO IZJAVO STRINJATE, ALI NE.

c) delavec se je dolžan za delo nenehno usposabljati in izobraževati

Vrednost 218323 Frekvenca
1 se sploh ne strinjam 6
2 se ne strinjam 29
3 neopredeljen 105
4 se strinjam 816
5 se zelo strinjam 341
9 nisem zaposlen 752

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V420D V4.20 (če je zaposlen) NA TEJ IN NASLEDNJI STRANI JE NEKAJ IZJAV O DELU. OD VAS BI RADI, DA POVESTE, ALI SE S POSAMEZNO IZJAVO STRINJATE, ALI NE.

d) naš izobraževalni sistem vsakogar, ki se dovolj potrudi, usposobi za delo

Vrednost 219322 Frekvenca
1 se sploh ne strinjam 13
2 se ne strinjam 70
3 neopredeljen 126
4 se strinjam 826
5 se zelo strinjam 262
9 nisem zaposlen 752

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V420E V4.20 (če je zaposlen) NA TEJ IN NASLEDNJI STRANI JE NEKAJ IZJAV O DELU. OD VAS BI RADI, DA POVESTE, ALI SE S POSAMEZNO IZJAVO STRINJATE, ALI NE.

e) enkrat pridobljen poklic oz. kvalifikacija je osnova za sigurno zaposlitev skozi vse življenje (delovno obdobje)

Vrednost 220321 Frekvenca
1 se sploh ne strinjam 91
2 se ne strinjam 359
3 neopredeljen 168
4 se strinjam 565
5 se zelo strinjam 114
9 nisem zaposlen 752

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V420F V4.20 (če je zaposlen) NA TEJ IN NASLEDNJI STRANI JE NEKAJ IZJAV O DELU. OD VAS BI RADI, DA POVESTE, ALI SE S POSAMEZNO IZJAVO STRINJATE, ALI NE.

f) v naši družbi bi morali ljudje prihraniti del svojih dohodkov za prihodnost

Vrednost 221320 Frekvenca
1 se sploh ne strinjam 37
2 se ne strinjam 203
3 neopredeljen 248
4 se strinjam 676
5 se zelo strinjam 133
9 nisem zaposlen 752

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V420G V4.20 (če je zaposlen) NA TEJ IN NASLEDNJI STRANI JE NEKAJ IZJAV O DELU. OD VAS BI RADI, DA POVESTE, ALI SE S POSAMEZNO IZJAVO STRINJATE, ALI NE.

g) občutek delavca, da bi lahko izgubil zaposlitev, lahko prispeva k boljšim delovnim učinkom

Vrednost 222319 Frekvenca
1 se sploh ne strinjam 82
2 se ne strinjam 211
3 neopredeljen 178
4 se strinjam 647
5 se zelo strinjam 179
9 nisem zaposlen 752

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V420H V4.20 (če je zaposlen) NA TEJ IN NASLEDNJI STRANI JE NEKAJ IZJAV O DELU. OD VAS BI RADI, DA POVESTE, ALI SE S POSAMEZNO IZJAVO STRINJATE, ALI NE.

h) delavec si mora prizadevati izboljšati način svojega dela in delovni postopek

Vrednost 223318 Frekvenca
1 se sploh ne strinjam 5
2 se ne strinjam 19
3 neopredeljen 82
4 se strinjam 836
5 se zelo strinjam 355
9 nisem zaposlen 752

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V420I V4.20 (če je zaposlen) NA TEJ IN NASLEDNJI STRANI JE NEKAJ IZJAV O DELU. OD VAS BI RADI, DA POVESTE, ALI SE S POSAMEZNO IZJAVO STRINJATE, ALI NE.

i) v naši družbi naj ima vsak pravico do zanimivega in smiselnega dela

Vrednost 224317 Frekvenca
1 se sploh ne strinjam 10
2 se ne strinjam 39
3 neopredeljen 105
4 se strinjam 834
5 se zelo strinjam 309
9 nisem zaposlen 752

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V420J V4.20 (če je zaposlen) NA TEJ IN NASLEDNJI STRANI JE NEKAJ IZJAV O DELU. OD VAS BI RADI, DA POVESTE, ALI SE S POSAMEZNO IZJAVO STRINJATE, ALI NE.

j) enolično, enostavno delo je sprejemljivo, če je delavec za enoličnost primerno poplačan z OD

Vrednost 225316 Frekvenca
1 se sploh ne strinjam 26
2 se ne strinjam 81
3 neopredeljen 167
4 se strinjam 811
5 se zelo strinjam 212
9 nisem zaposlen 752

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V420K V4.20 (če je zaposlen) NA TEJ IN NASLEDNJI STRANI JE NEKAJ IZJAV O DELU. OD VAS BI RADI, DA POVESTE, ALI SE S POSAMEZNO IZJAVO STRINJATE, ALI NE.

k) vsak, ki želi delati, naj dobi delo

Vrednost 226315 Frekvenca
1 se sploh ne strinjam 4
2 se ne strinjam 17
3 neopredeljen 29
4 se strinjam 708
5 se zelo strinjam 539
9 nisem zaposlen 752

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V420L V4.20 (če je zaposlen) NA TEJ IN NASLEDNJI STRANI JE NEKAJ IZJAV O DELU. OD VAS BI RADI, DA POVESTE, ALI SE S POSAMEZNO IZJAVO STRINJATE, ALI NE.

l) delavec bi moral ceniti delo, ki ga opravlja, tudi če je dolgočasno, umazano in nekvalificirano

Vrednost 227314 Frekvenca
1 se sploh ne strinjam 18
2 se ne strinjam 74
3 neopredeljen 109
4 se strinjam 784
5 se zelo strinjam 312
9 nisem zaposlen 752

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V420M V4.20 (če je zaposlen) NA TEJ IN NASLEDNJI STRANI JE NEKAJ IZJAV O DELU. OD VAS BI RADI, DA POVESTE, ALI SE S POSAMEZNO IZJAVO STRINJATE, ALI NE.

m) delavcu naj bo omogočeno, da se upokoji, čeprav še ni dosegel pokojninske dobe - bo pač prejemal manjšo pokojnino

Vrednost 228313 Frekvenca
1 se sploh ne strinjam 64
2 se ne strinjam 187
3 neopredeljen 146
4 se strinjam 709
5 se zelo strinjam 191
9 nisem zaposlen 752

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V420N V4.20 (če je zaposlen) NA TEJ IN NASLEDNJI STRANI JE NEKAJ IZJAV O DELU. OD VAS BI RADI, DA POVESTE, ALI SE S POSAMEZNO IZJAVO STRINJATE, ALI NE.

n) varovanje družbenega premoženja je predvsem naloga posebnih služb (gasilcev, varnostnikov id.) in ne posameznega delavca

Vrednost 229312 Frekvenca
1 se sploh ne strinjam 458
2 se ne strinjam 447
3 neopredeljen 96
4 se strinjam 225
5 se zelo strinjam 71
9 nisem zaposlen 752

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V421

V4.21 (če je zaposlen) ALI BI SE BILI PRIPRAVLJENI USPOSOBITI ZA DRUGAČNO DELO, OZ. ZA DRUG POKLIC, KOT GA IMATE SEDAJ?

Vrednost 230311 Frekvenca
1 ne, pod nobenim pogojem 351
2 da, če bi me v to prisilil ekonomski položaj 440
3 da, pod drugimi pogoji 307
4 da, brez pogojev 188
5 nisem zaposlen 763

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V422

V4.22 (če je zaposlen) ALI SE NAMERAVATE V NASLEDNJIH 12 MESECIH IZPOPOLNJEVATI (DOPOLNILNO IZOBRAŽEVATI) ZA DELO, KI GA OPRAVLJATE?

Vrednost 231310 Frekvenca
1 ne 900
2 da 277
3 se že izpopolnjujem 111
4 ni zaposlen 761

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V423

V4.23 (če je zaposlen) ALI MISLITE, DA BO V NASLEDNJIH PETIH LETIH DRUŽBENI RAZVOJ PRINESEL KAJ TAKEGA, KAR BI LAHKO OGROZILO VAŠO ZAPOSLITEV?

Vrednost 232309 Frekvenca
1 ne 741
2 da 174
3 ne vem 375
4 ni zaposlen 759

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V424

V4.24 ALI MISLITE, DA BI BILO POTREBNO RAZLIKE V OSEBNIH DOHODKIH NASPLOH ZMANJŠAT, POVEČATI ALI ODPRAVITI, ALI PA SO TAKE RAZLIKE, KAKRŠNE SO SEDAJ, PRAVILNE?

Vrednost 233308 Frekvenca
1 razlike naj se povečajo 193
2 razlike naj se zmanjšajo 1212
3 razlike naj ostanejo take, kakršne so 339
4 vsi dohodki bi morali biti enaki 87
5 ne vem, neodločen 218

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V425VIS V4.25 KAKO VELIK NAJ BI BIL NAJVIŠJI OSEBNI DOHODEK ZA NAJZAHTEVNEJŠA IN NAJBOLJ ODGOVORNA DELA, IN KOLIKO NAJNIŽJI OSEBNI DOHODEK ZA NAJENOSTAVNEJŠA DELA V SLOVENIJI - LETOS?

a) najvišji osebni dohodek

Vrednost 234307 Frekvenca
0 147
3000 1
6000 1
14464 0
24464 0

Vrednosti spremenljivk od 999 do 24464

V425NIZ

b) najnižji osebni dohodek

Vrednost 235306 Frekvenca
0 120
4 1
800 2
4467 0
14464 0
14468 0
24464 0

Vrednosti spremenljivk od 4 do 24464

V426

V4.26 ALI JE NAGRAJEVANJE PRI NAS UREJENO TAKO, DA JE TISTI, KI VEČ DELA, TUDI DEJANSKO BOLJE PLAČAN, ALI NE? PRESODITE NA OSNOVI LASTNE IZKUŠNJE VAŠIH BLIŽNJIH. (ožen je le en odgovor)

Vrednost 236305 Frekvenca
1 ne vem, nimam izkušenj 394
2 da, v celoti je tako urejeno 112
3 večinom aje tako urejeno 364
4 največkrat ni tako urejeno 927
5 sploh ni tako urejeno 252

Vrednosti spremenljivk od 2 do 5

V427

V4.27 IN KAKŠNE SO POSLEDICE PRAKSE DELITVE OSEBNIH DOHODKOV NA MEDČLOVEŠKE ODNOSE V KOLEKTIVIH?

Vrednost 237304 Frekvenca
1 izredno slabe 121
2 slabe 817
3 ne vem, neodločen 811
4 dobre 292
5 izredno dobre 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V428

V4.28 V ZADNJEM ČASU JE DOSTI GOVORA O TEM, DA SE SOCIALNE RAZLIKE MED LJUDMI PRI NAS V SLOVENIJI ZOPET POGLABLJAJO. ALI SE S TEM GLEDANJEM STRINJATE, ALI NE?

Vrednost 238303 Frekvenca
1 strinjam se 1094
2 ne vem, neodločen 599
3 ne strinjam se 356

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V429

V4.29 ALI BI LAHKO NAVEDLI KAK PRIMER PRIVILEGIJA ALI NEUPRAVIČENE KORISTI IZ VAŠEGA OKOLJA? (če da)ž KDO SE JE OKORISTIL IN KAKO?

Vrednost 239302 Frekvenca
1 navaja privilegij 168
2 ne navaja (ne ve za tak primer) 1881

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V430A V4.30 KAKO PRI NAS PO VAŠEM MNENJU RAZDVAJAJO LJUDI RAZLIKE V... (odgovor v vsaki vrsti posebej)

a) v izobrazbi, kvalifikaciji

Vrednost 240301 Frekvenca
1 zelo razdvajajo 188
2 razdvajajo 1004
3 neodločen 224
4 ne razdvajajo 349
5 sploh ne razdvajajo 49
6 ne vem, nepoznam teh stvari 235

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V430B V4.30 KAKO PRI NAS PO VAŠEM MNENJU RAZDVAJAJO LJUDI RAZLIKE V... (odgovor v vsaki vrsti posebej)

b) v osebnih dohodkih

Vrednost 241300 Frekvenca
1 zelo razdvajajo 369
2 razdvajajo 1146
3 neodločen 153
4 ne razdvajajo 190
5 sploh ne razdvajajo 15
6 ne vem, nepoznam teh stvari 176

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V430C V4.30 KAKO PRI NAS PO VAŠEM MNENJU RAZDVAJAJO LJUDI RAZLIKE V... (odgovor v vsaki vrsti posebej)

c) v premoženju in življenske standardu

Vrednost 242299 Frekvenca
1 zelo razdvajajo 381
2 razdvajajo 1110
3 neodločen 196
4 ne razdvajajo 169
5 sploh ne razdvajajo 18
6 ne vem, nepoznam teh stvari 175

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V430D V4.30 KAKO PRI NAS PO VAŠEM MNENJU RAZDVAJAJO LJUDI RAZLIKE V... (odgovor v vsaki vrsti posebej)

d) med vodilnimi in drugimi zaposlenimi

Vrednost 243298 Frekvenca
1 zelo razdvajajo 334
2 razdvajajo 1051
3 neodločen 238
4 ne razdvajajo 189
5 sploh ne razdvajajo 14
6 ne vem, nepoznam teh stvari 223

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V430E V4.30 KAKO PRI NAS PO VAŠEM MNENJU RAZDVAJAJO LJUDI RAZLIKE V... (odgovor v vsaki vrsti posebej)

e) v ugledu in priznanjih

Vrednost 244297 Frekvenca
1 zelo razdvajajo 203
2 razdvajajo 916
3 neodločen 376
4 ne razdvajajo 285
5 sploh ne razdvajajo 27
6 ne vem, nepoznam teh stvari 242

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V430F V4.30 KAKO PRI NAS PO VAŠEM MNENJU RAZDVAJAJO LJUDI RAZLIKE V... (odgovor v vsaki vrsti posebej)

f) v vplivu in politični moči

Vrednost 245296 Frekvenca
1 zelo razdvajajo 282
2 razdvajajo 834
3 neodločen 367
4 ne razdvajajo 225
5 sploh ne razdvajajo 25
6 ne vem, nepoznam teh stvari 316

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V430G V4.30 KAKO PRI NAS PO VAŠEM MNENJU RAZDVAJAJO LJUDI RAZLIKE V... (odgovor v vsaki vrsti posebej)

g) med umskim in fizičnim delom

Vrednost 246295 Frekvenca
1 zelo razdvajajo 280
2 razdvajajo 1064
3 neodločen 225
4 ne razdvajajo 268
5 sploh ne razdvajajo 17
6 ne vem, nepoznam teh stvari 195

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V430H V4.30 KAKO PRI NAS PO VAŠEM MNENJU RAZDVAJAJO LJUDI RAZLIKE V... (odgovor v vsaki vrsti posebej)

h) med področji in panogami dela (gospodarstvo družbene dejavnosti)

Vrednost 247294 Frekvenca
1 zelo razdvajajo 137
2 razdvajajo 783
3 neodločen 421
4 ne razdvajajo 372
5 sploh ne razdvajajo 38
6 ne vem, nepoznam teh stvari 298

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V430I V4.30 KAKO PRI NAS PO VAŠEM MNENJU RAZDVAJAJO LJUDI RAZLIKE V... (odgovor v vsaki vrsti posebej)

i) med bolj in manj razvitimi področji (mesto-vas)

Vrednost 248293 Frekvenca
1 zelo razdvajajo 180
2 razdvajajo 963
3 neodločen 297
4 ne razdvajajo 368
5 sploh ne razdvajajo 28
6 ne vem, nepoznam teh stvari 213

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V430J V4.30 KAKO PRI NAS PO VAŠEM MNENJU RAZDVAJAJO LJUDI RAZLIKE V... (odgovor v vsaki vrsti posebej)

j) med moškimi in ženskami

Vrednost 249292 Frekvenca
1 zelo razdvajajo 79
2 razdvajajo 570
3 neodločen 350
4 ne razdvajajo 721
5 sploh ne razdvajajo 152
6 ne vem, nepoznam teh stvari 177

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V430K V4.30 KAKO PRI NAS PO VAŠEM MNENJU RAZDVAJAJO LJUDI RAZLIKE V... (odgovor v vsaki vrsti posebej)

k) v starosti (mlajši-starejši)

Vrednost 250291 Frekvenca
1 zelo razdvajajo 126
2 razdvajajo 839
3 neodločen 326
4 ne razdvajajo 522
5 sploh ne razdvajajo 75
6 ne vem, nepoznam teh stvari 161

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V501

V5.00 ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO V5.01 ALI BI VI REKLI, DA SO LJUDJE V GLAVNEM IN NA SPLOŠNO ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z NAŠO ZDRAVSTVENO SLUŽBO?

Vrednost 251290 Frekvenca
1 zelo zadovoljni 58
2 zadovoljni 692
3 niti zadovoljni, niti nezadovoljni, srednje 687
4 nezadovoljni 515
5 zelo nezadovoljni 45
6 ne vem, o tem nisem razmišljal, neodločen 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V502

V5.02 KAKŠEN JE PO VAŠIH IZKUŠNJAH NA SPLOŠNO ODNOS ZDRAVSTVENIH DELAVCEV DO LJUDI, KI IŠČEJO PRI NJIH POMOČI?

Vrednost 252289 Frekvenca
1 zelo dober 92
2 dober 1280
3 slab 479
4 zelo slab 61
5 ne vem, neodločen 137

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V503

V5.03 ALI JE PO VAŠEM MNENJU PRAV, ALI NI PRAV, DA IMA VSAKDO PRAVICO DO ZDRAVSTVENEGA VARSTVA, NE GLEDE NA TO, ALI JE V DELOVNEM RAZMERJU ALI NE, TER NE GLEDE NA TO, ALI PLAČUJE PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE, ALI NE?

Vrednost 253288 Frekvenca
1 prav je, da ima vsakdo pravico do zdravstvenega varstva 1700
2 ni prav, da ima vsakdo pravico do zdravstvenega varstva 261
3 ne vem, neodločen 88

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V504

V5.04 ALI STE PREPRIČANI ALI NE, DA BI V PRIMERU VAŠE BOLEZNI ZDRAVSTVENA SLUŽBA SLUŽBA STORILA ZA VAS RES VSE, KAR ZNA IN MORE, TO JE, DA BI DOBILI VSA TISTA ZDRAVILA, KI BI BILA POTREBNA, IN TUDI VSE DRUGE UKREPE, KI SO MEDICINI DANES NA VOLJO?

Vrednost 254287 Frekvenca
1 da, prepričan sem 1017
2 ne vem, neodločen 408
3 nisem prepričan 624

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V505A V5.05 ALI VAS OB TEM, KO IŠČETE POMOČ ZDRAVSTVENIH USTANOV, MORDA KAJ MOTI?

1. odgovor

Vrednost 255286 Frekvenca
1 čakanje pri zdravniku, zobozdravniku 709
2 slab odnos zdravnikov in medicinskih sester do bolnikov, neprijaznost, hladen odnos, itd. 157
3 sprejemanje preko vrste, protekcija, ene bolje obravnavajo kot druge, ipd. 58
4 preveč papirjev, preveč administracije, birokracije 28
5 neresen odnos do dela in pacientov, prekasno začenjajo z delom, način dela, neizkoriščenost delovnega časa, ne držijo se urnikov, slaba organizacija dela, premalo dežurnih itd. 57
6 predpisovanje cenejših zdravil, ne dobi se zdravil, ni uvoza zdravil, vse v zvezi z zdravili 8
7 drugo 103
8 nič ga ne moti 810
9 ni iskal pomoči 119
0 b.o. 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V505B V5.05 ALI VAS OB TEM, KO IŠČETE POMOČ ZDRAVSTVENIH USTANOV, MORDA KAJ MOTI?

2. odgovor

Vrednost 256285 Frekvenca
1 čakanje pri zdravniku, zobozdravniku 38
2 slab odnos zdravnikov in medicinskih sester do bolnikov, neprijaznost, hladen odnos, itd. 96
3 sprejemanje preko vrste, protekcija, ene bolje obravnavajo kot druge, ipd. 33
4 preveč papirjev, preveč administracije, birokracije 13
5 neresen odnos do dela in pacientov, prekasno začenjajo z delom, način dela, neizkoriščenost delovnega časa, ne držijo se urnikov, slaba organizacija dela, premalo dežurnih itd. 41
6 predpisovanje cenejših zdravil, ne dobi se zdravil, ni uvoza zdravil, vse v zvezi z zdravili 17
7 drugo 37
8 nič ga ne moti 0
9 ni iskal pomoči 0
0 b.o. 1774

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V506

V5.06 ALI JE V VAŠEM KRAJU ZDRAVSTVENI DOM ALI AMBULANTA?

Vrednost 257284 Frekvenca
1 da 1383
2 ne 666

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V507

V5.07 ALI VAM USTREZA ČAS OBRATOVANJA AMBULANT? (če ne) V KATEREM ČASU BI MORALE AMBULANTE DELATI?

Vrednost 258283 Frekvenca
1 obratovalni čas mi ustreza 1890
2 mi ne ustreza, predlagam, da bi delali: 159

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V508

V5.08 ALI MENITE, DA BI MORALI SPLOŠNE AMBULANTE BOLJ PRIBLIŽATI NASELJEM IN SOSESKAM, ALI JE PRAV TAKO, KOT JE SEDAJ?

Vrednost 259282 Frekvenca
1 bolj približati 914
2 je prav tako, kot je 1005
3 ne vem, neodločen 130

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V509

V5.09 ALI BI PO VAŠEM MNENJU BILO DOBRO ALI SLABO, ČE BI ŠE VEČ DELOVNIH ORGANIZACIJ ODPRLO SVOJE LASTNE AMBULANTE IN IMELE SVOJEGA LASTNEGA ZDRAVNIKA?

Vrednost 260281 Frekvenca
1 bilo bi dobro 1515
2 vseeno, neodločen, ne vem 406
3 bilo bi slabo 128

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V510A V5.10 (če bi bilo dobro) ALI BI SE TO MORDA POKAZALO V:

a) manj težavah pri dostopu k zdravniku

Vrednost 261280 Frekvenca
1 ne 70
2 da 1470
3 neodločen 456
4 ne bi bilo dobro 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V510B V5.10 (če bi bilo dobro) ALI BI SE TO MORDA POKAZALO V:

b) boljšem zdravstvenem stanju delavcev

Vrednost 262279 Frekvenca
1 ne 96
2 da 1384
3 neodločen 517
4 ne bi bilo dobro 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V510C V5.10 (če bi bilo dobro) ALI BI SE TO MORDA POKAZALO V:

c) manj bolniških izostankov

Vrednost 263278 Frekvenca
1 ne 103
2 da 1330
3 neodločen 564
4 ne bi bilo dobro 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V511

V5.11 IN KAKO STE ZADOVOLJNI ALI PA NEZADOVOLJNI Z DELOVANJEM ZOBOZDRAVSTVENE SLUŽBE V VAŠEM OKOLJU?

Vrednost 264277 Frekvenca
1 zelo zadovoljen 140
2 zadovoljen 1039
3 neodločen 277
4 nezadovoljen 481
5 zelo nezadovoljen 112

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V512

V5.12 ALI STE BILI V ZADNJEM LETU MORDA PRISILJENI ZATEČI SE PO POMOČ K PRIVATNEMU ZOBOZDRAVNIKU (IZVEN ZOBOZDRAVSTVENE SLUŽBE)?

Vrednost 265276 Frekvenca
1 da 308
2 ne 1741

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V513A V5.13 ALI MENITE, DA BI BILO PRAV ALI NE, ČE BI IZ SVOJIH SREDSTEV NEKAJ VEČ KOT DOSLEJ PRISPEVALI K STROŠKOM ZA NASLEDNJE STORITVE:

a) za pregled pri splošnem zdravniku

Vrednost 266275 Frekvenca
1 ne 314
2 da 1507
3 neodločen 228

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V513B V5.13 ALI MENITE, DA BI BILO PRAV ALI NE, ČE BI IZ SVOJIH SREDSTEV NEKAJ VEČ KOT DOSLEJ PRISPEVALI K STROŠKOM ZA NASLEDNJE STORITVE:

b) za pregled pri specialistu

Vrednost 267274 Frekvenca
1 ne 465
2 da 1333
3 neodločen 251

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V513C V5.13 ALI MENITE, DA BI BILO PRAV ALI NE, ČE BI IZ SVOJIH SREDSTEV NEKAJ VEČ KOT DOSLEJ PRISPEVALI K STROŠKOM ZA NASLEDNJE STORITVE:

c) za zdravljenje v bolnišnici

Vrednost 268273 Frekvenca
1 ne 351
2 da 1448
3 neodločen 250

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V513D V5.13 ALI MENITE, DA BI BILO PRAV ALI NE, ČE BI IZ SVOJIH SREDSTEV NEKAJ VEČ KOT DOSLEJ PRISPEVALI K STROŠKOM ZA NASLEDNJE STORITVE:

d) za zdravilišče

Vrednost 269272 Frekvenca
1 ne 572
2 da 1198
3 neodločen 279

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V513E V5.13 ALI MENITE, DA BI BILO PRAV ALI NE, ČE BI IZ SVOJIH SREDSTEV NEKAJ VEČ KOT DOSLEJ PRISPEVALI K STROŠKOM ZA NASLEDNJE STORITVE:

e) za zdravila

Vrednost 270271 Frekvenca
1 ne 454
2 da 1364
3 neodločen 231

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V514

V5.14 ZANIMA NAS, V KAKŠNI MERI VI PRI SVOJEM DELU IN NASPLOH SKRBITE ZA LASTNO ZDRAVJE?

Vrednost 271270 Frekvenca
1 zelo skrbim 265
2 skrbim 1157
3 bolj malo, premalo 464
4 skoraj nič 78
5 ne vem, kaj bi rekel 85

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V515

V5.15 ALI BI VI OCENILI, DA JE PRI NAS V SLOVENIJI PODKUPOVANJE V ZDRAVSTVU REDKO, POGOSTO, ALI GA NI?

Vrednost 272269 Frekvenca
1 ga ni 255
2 je redko 712
3 je pogosto 433
4 ne vem, neodločen 649

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V516A1 V5.16 (če je odgovor 2 ali 3) NA KATERIH PODROČJIH ZDRAVSTVA JE PODKUPOVANJE PRISOTNO? (lahko več odgovorov)

O3 - v splošnem zdravstvu (ambulantah)

Vrednost 273268 Frekvenca
3 (izbere) 408
1 (ne izbere) 526
2 ne vem kje (podkupovanje je prisotno) 313
4 podkupovanje ni, ne ve če je 802

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V516A2 V5.16 (če je odgovor 2 ali 3) NA KATERIH PODROČJIH ZDRAVSTVA JE PODKUPOVANJE PRISOTNO? (lahko več odgovorov)

O3 - v zobozdravstvu

Vrednost 274267 Frekvenca
3 (izbere) 420
1 (ne izbere) 514
2 ne vem kje (podkupovanje je prisotno) 313
4 podkupovanje ni, ne ve če je 802

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V516A3 V5.16 (če je odgovor 2 ali 3) NA KATERIH PODROČJIH ZDRAVSTVA JE PODKUPOVANJE PRISOTNO? (lahko več odgovorov)

O3 - v specialističnih ambulantah

Vrednost 275266 Frekvenca
3 (izbere) 428
1 (ne izbere) 506
2 ne vem kje (podkupovanje je prisotno) 313
4 podkupovanje ni, ne ve če je 802

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V516A4 V5.16 (če je odgovor 2 ali 3) NA KATERIH PODROČJIH ZDRAVSTVA JE PODKUPOVANJE PRISOTNO? (lahko več odgovorov)

O3 - v bolnišnicah

Vrednost 276265 Frekvenca
3 (izbere) 476
1 (ne izbere) 458
2 ne vem kje (podkupovanje je prisotno) 313
4 podkupovanje ni, ne ve če je 802

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V517

V5.17 ALI VAM JE ZDRAVNIK V LANSKEM LETU PREDPISAL ZDRAVILA? (če da) ALI STE JIH V CELOTI UPORABILI, LE DELOMA UPORABILI, ALI JIH SPLOH NISTE UPORABILI?

Vrednost 277264 Frekvenca
1 uporabil sem jih v celoti 921
2 le deloma sem jih uporabil 325
3 le majši del sem jih uporabil 38
4 sploh jih nisem uporabil 23
5 zdravnik mi ni predpisal zdravil 742

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V518A1 V5.18 ZAKAJ PO VAŠEM MNENJU NARAŠČAJO BOLNIŠKI IZOSTANKI? KATERI RAZLOGI SO PO VAŠEM MNENJU NAJPOMEMBNEJŠI? (lahko več odgovorov)

O3 - izboljšuje se zdravstvena zaščita ljudi

Vrednost 278263 Frekvenca
3 (izbere) 190
1 (ne izbere) 1593
2 neodločen 266

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V518A2 V5.18 ZAKAJ PO VAŠEM MNENJU NARAŠČAJO BOLNIŠKI IZOSTANKI? KATERI RAZLOGI SO PO VAŠEM MNENJU NAJPOMEMBNEJŠI? (lahko več odgovorov)

O3 - zdravstveno stanje ljudi je vse slabše

Vrednost 279262 Frekvenca
3 (izbere) 407
1 (ne izbere) 1376
2 neodločen 266

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V518A3 V5.18 ZAKAJ PO VAŠEM MNENJU NARAŠČAJO BOLNIŠKI IZOSTANKI? KATERI RAZLOGI SO PO VAŠEM MNENJU NAJPOMEMBNEJŠI? (lahko več odgovorov)

O3 - zdravniki preveč popustljivo priznavajo bolniške

Vrednost 280261 Frekvenca
3 (izbere) 729
1 (ne izbere) 1054
2 neodločen 266

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V518A4 V5.18 ZAKAJ PO VAŠEM MNENJU NARAŠČAJO BOLNIŠKI IZOSTANKI? KATERI RAZLOGI SO PO VAŠEM MNENJU NAJPOMEMBNEJŠI? (lahko več odgovorov)

O3 - eni iščejo vse mogoče izhode, da ne bi delali

Vrednost 281260 Frekvenca
3 (izbere) 1315
1 (ne izbere) 467
2 neodločen 267

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V518A5 V5.18 ZAKAJ PO VAŠEM MNENJU NARAŠČAJO BOLNIŠKI IZOSTANKI? KATERI RAZLOGI SO PO VAŠEM MNENJU NAJPOMEMBNEJŠI? (lahko več odgovorov)

O3 - izostajajo, da bi lahko delali doma

Vrednost 282259 Frekvenca
3 (izbere) 996
1 (ne izbere) 787
2 neodločen 266

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V518A6 V5.18 ZAKAJ PO VAŠEM MNENJU NARAŠČAJO BOLNIŠKI IZOSTANKI? KATERI RAZLOGI SO PO VAŠEM MNENJU NAJPOMEMBNEJŠI? (lahko več odgovorov)

O3 - drugo

Vrednost 283258 Frekvenca
3 (izbere) 65
1 (ne izbere) 1718
2 neodločen 266

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V519

V5.19 ALI MENITE, DA SO V NAŠIH ZDRAVSTVENIH USTANOVAH STAREJŠI OBČANI SLABŠE OBRAVNAVANI KOT MLAJŠI, ALI JE OBRATNO?

Vrednost 284257 Frekvenca
1 ni razlik 1380
2 starejši so slabše obravnavani 240
3 mlajši so slabše obravnavani 78
4 ne vem, neodločen 351

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V520

V5.20 KDAJ OBIČAJNO GRESTE K ZDRAVNIKU?

Vrednost 285256 Frekvenca
1 hodim na preglede, da bi ugottovil, če sem zdrav 166
2 grem k zdravniku, ko se pojavijo prvi znaki bolezni 489
3 grem tedaj, ko me bolezen (oz. poškodba) močno ovira pri delu 779
4 grem le tedaj, kadar sem zelo hudo bolan (poškodovan) 615

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V521

V5.21 ALI BI VI DOVOLILI ALI NE, DA BI ZDRAVNIKI V PRIMERU VAŠE SMRTI SMELI UPORABITI DOLOČENE ORGANE VAŠEGA TELESA ZA PRESADITEV?

Vrednost 286255 Frekvenca
1 lahko presadijo katerokoli organ, ali več organov 1006
2 lahko presadijo le določene organe, drugih pa ne 49
3 neodločen, ne vem, nisem razmiŠljal o tem 590
4 ne smejo presaditi nobenega organa 404

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V522

V5.22 ČE BI ZDRAVNIKI ZANESLJIVO UGOTOVILI, DA STE NEOZDRAVLJIVO BOLNI, ALI BI VI TEDAJ ŽELELI:

Vrednost 287254 Frekvenca
1 da tega ne povedo niti vam, niti vašim svojcem 268
2 da to povedo le vašim svojcem, vam pa ne 236
3 da to povedo le vam, vašim svojcem pa ne 397
4 da to povedo vam in tudi vašim svojcem 770
5 ne vem, neodločen, bilo bi mi vseeno 378

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V523

V5.23 ALI STE MORDA V LETU 1981 RABILI ZDRAVNIŠKO POMOČ?

Vrednost 288253 Frekvenca
1 da, vačkrat sem rabil zdravniško pomoč 661
2 da, enkrat sem rabil zdravniško pomoč 561
3 rabil sem zdravniško pomoč, a je nisem dobil 7
4 nisem rabil zdravniške pomoči (če je rabil zdravniško pomoč 820

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V524A1 V5.24 (če je v letu 1981 rabil zdravniško pomoč) KATERO VRSTO POMOČI STE RABILI?

O3 - zobozdravnik

Vrednost 289252 Frekvenca
3 (izbere) 344
1 (ne izbere) 905
2 ni rabil zdravniške pomoči 800

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V524A2 V5.24 (če je v letu 1981 rabil zdravniško pomoč) KATERO VRSTO POMOČI STE RABILI?

O3 - splošni zdravnik

Vrednost 290251 Frekvenca
3 (izbere) 907
1 (ne izbere) 341
2 ni rabil zdravniške pomoči 801

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V524A3 V5.24 (če je v letu 1981 rabil zdravniško pomoč) KATERO VRSTO POMOČI STE RABILI?

O3 - dispanzer, specialistični pregledi

Vrednost 291250 Frekvenca
3 (izbere) 365
1 (ne izbere) 883
2 ni rabil zdravniške pomoči 801

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V524A4 V5.24 (če je v letu 1981 rabil zdravniško pomoč) KATERO VRSTO POMOČI STE RABILI?

O3 - bolnica, klinika

Vrednost 292249 Frekvenca
3 (izbere) 281
1 (ne izbere) 967
2 ni rabil zdravniške pomoči 801

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V524A5 V5.24 (če je v letu 1981 rabil zdravniško pomoč) KATERO VRSTO POMOČI STE RABILI?

O3 - zdravilišče

Vrednost 293248 Frekvenca
3 (izbere) 36
1 (ne izbere) 1211
2 ni rabil zdravniške pomoči 802

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V524A6 V5.24 (če je v letu 1981 rabil zdravniško pomoč) KATERO VRSTO POMOČI STE RABILI?

O3 - drugo pomoč

Vrednost 294247 Frekvenca
3 (izbere) 5
1 (ne izbere) 1242
2 ni rabil zdravniške pomoči 802

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V525

V5.25 KO STE V LETU 1981 DOBILI ZDRAVNIŠKO POMOČ, ALI STE PREPRIČANI, DA JE ZDRAVSTVENA SLUŽBA TEDAJ NAREDILA ZA VAS RES VSE, KAR JE BILO MOŽNO NAREDITI, ALI NE?

Vrednost 295246 Frekvenca
1 da, prepričan sem 891
2 ne vem, neodločen 185
3 niso naredili vsega, kar bi lahko 164
4 rabil sem zdravniško pomoč, a je nisem dobil 10
5 nisem rabil zdravniške pomoči v letu 1981 799

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V526

V5.26 (če je v letu 1981 rabil zdravniško pomoč) ALI SODITE, DA VAM JE ZDRAVSTVENI DELAVEC, KI VAM JE NUDIL ZDRAVNIŠKO POMOČ, POSVETIL DOVOLJ ALI PREMALO ČASA?

Vrednost 296245 Frekvenca
1 premalo časa 177
2 ravno prav, ne premalo in ne preveč 863
3 še preveč časa 34
4 ne vem, težko je reči 163
5 rabil sem zdravniško pomoč, a je nisem dobil 10
6 nisem rabil zdravniške pomoči v letu 1981 802

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V527

V5.27 KAKO OCENJUJETE VAŠE SEDANJE ZDRAVSTVENO STANJE?

Vrednost 297244 Frekvenca
1 odlično 83
2 zelo dobro 206
3 dobro 1337
4 slabo 351
5 zelo slabo 27
6 ne vem, neodločen 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V528

V5.28 ENI LJUDJE SO BOLJ, DRUGI PA MANJ ZADOVOLJNI IN SREČNI V ŽIVLJENJU. ZANIMA NAS, KAKO BI VI UVRSTILI SAMI SEBE NA SPODNJI LESTVICI GLEDE NA TO, KAKO SE POČUTITE ZADOVOLJNI IN SREČNI, ALI PA NEZADOVOLJNI IN NESREČNI.

Vrednost 298243 Frekvenca
0 00 - zelo nesrečen 23
1 01 11
2 02 14
3 03 38
4 04 71
5 05 530
6 06 269
7 07 358
8 08 360
9 09 156
10 10 - povsem srečen 219

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V529A V5.29 PITJE ALKOHOLNIH PIJAČ JE DANDANES ZELO RAZŠIRJENO PO VSEM SVETU. ALI LAHKO POVESTE, KATERE VRSTE ALKOHOLNIH PIJAČ VI OBIČAJNO PIJETE, IN KAKO POGOSTO?

a) vino

Vrednost 299242 Frekvenca
1 redno 121
2 pogosto 140
3 včasih 1353
4 nikoli 435

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V529B V5.29 PITJE ALKOHOLNIH PIJAČ JE DANDANES ZELO RAZŠIRJENO PO VSEM SVETU. ALI LAHKO POVESTE, KATERE VRSTE ALKOHOLNIH PIJAČ VI OBIČAJNO PIJETE, IN KAKO POGOSTO?

b) pivo

Vrednost 300241 Frekvenca
1 redno 42
2 pogosto 118
3 včasih 1071
4 nikoli 818

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V529C V5.29 PITJE ALKOHOLNIH PIJAČ JE DANDANES ZELO RAZŠIRJENO PO VSEM SVETU. ALI LAHKO POVESTE, KATERE VRSTE ALKOHOLNIH PIJAČ VI OBIČAJNO PIJETE, IN KAKO POGOSTO?

c) žgane pijače

Vrednost 301240 Frekvenca
1 redno 17
2 pogosto 28
3 včasih 762
4 nikoli 1242

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V530

V5.30 ALI KADITE, OZIROMA STE KDAJ KADILI?

Vrednost 302239 Frekvenca
1 ne kadim in nisem nikoli kadil 1101
2 sedaj ne kadim, a prej sem kadil 285
3 kadim sedaj in sem tudi prej 663

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V531 V5.31 (če kadi) KOLIKO PRIBLIŽNO POKADITE NA DAN?

98. kadi pipo

Vrednost 303238 Frekvenca
0 8
1 7
2 11
3 13
4 10
5 22
6 4
7 6
8 7
10 95
12 9
13 2
15 86
17 4
18 7
19 1
20 270
22 2
24 1
25 20
29 1
30 56
35 1
40 36
50 2
60 2
98 5
99 1361

Vrednosti spremenljivk od 0 do 60

V532

V5.32 ALI BI PO VAŠEM MNENJU MORALI PREPOVEDATI KAJENJE V VSEH JAVNIH PROSTORIH (LOKALIH, ČAKALNICAH, DVORANAH, SEJNIH SOBAH), ALI NE?

Vrednost 304237 Frekvenca
1 da, v vseh javnih prostorih 1350
2 da, vendar ne vsepovsod 442
3 ni treba prepovedati 151
4 neodločen 106

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V533

V5.33 ALI MENITE, DA BI MORALI PREPOVEDATI KAJENJE V DELOVNIH PROSTORIH ALI NE?

Vrednost 305236 Frekvenca
1 da 1383
2 neodločen 384
3 ne 282

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V534M V5.34 ZANIMA NAS VAŠE MNENJE O TEM, KOLIKO LET NAJ BI IMEL OBČAN, DA BI GA VI OPREDELILI KOT OSTARELO OSEBO?

a) moški:

Vrednost 306235 Frekvenca
0 48
45 4
50 94
52 1
55 101
56 1
58 2
60 588
63 2
65 304
66 2
67 1
68 2
70 569
72 2
73 2
74 1
75 122
78 2
80 163
85 11
90 24
98 1
99 2

Vrednosti spremenljivk od 45 do 99

V534Z

b) ženska:

Vrednost 307234 Frekvenca
0 45
40 26
45 38
47 1
50 224
53 1
55 245
56 1
57 2
58 1
59 1
60 555
62 1
63 1
65 270
66 2
67 1
68 3
70 395
72 1
73 1
75 106
77 2
80 105
85 11
90 7
95 1
99 2

Vrednosti spremenljivk od 40 do 99

V535

V5.35 ALI MENITE, DA IMAJO V NAŠEM ČASU MLAJŠI LJUDJE NA SPLOŠNO SPOŠTLJIV ODNOS DO STAREJŠIH OBČANOV, ALI NE?

Vrednost 308233 Frekvenca
1 v glavnem nihče 160
2 samo nekateri 1357
3 v glavnem vsi 462
4 ne vem 70

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V536

V5.36 UPOKOJENI OBČANI SO S SVOJIM DELOM SOUSTVARJALI BLAGOSTANJE NAŠE DRUŽBE. ALI MENITE, DA SE JIM DRUŽBA USTREZNO ODDOLŽUJE ZA NJIHOVO DELO ALI NE?

Vrednost 309232 Frekvenca
1 ne 209
2 v nekaterih pogledih da, v nakaterih ne (le deloma) 1077
3 da 564
4 ne vem, neodločen 199

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V537

V5.37 KRVODAJALSTVO JE POMEMBNO ČLOVEŠKO DEJANJE, KI REŠUJE ŽIVLJENJE. ALI BI TUDI VI DAROVALI KRI?

Vrednost 310231 Frekvenca
1 da, sem jo že in jo še bom 661
2 da, sem že, a je ne bom več 221
3 daroval bi jo 804
4 ne bi jo daroval 156
5 ne morem se odločiti 207

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V601A V6.00 VREDNOTE V6.01 PREBRAL VAM BOM NEKAJ MIŠLJENJ V ZVEZI Z ZAKONITOSTJO, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE. (V vsaki vrsti en odgovor)

a) človek se mora pokoravati samo tistim zakonom, ki se mu zde razumni

Vrednost 311230 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 190
2 v glavnem se ne strinjam 329
3 neodločen, ne vem 330
4 v glavnem se strinjam 932
5 popolnoma se strinjam 268

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V601B V6.00 VREDNOTE V6.01 PREBRAL VAM BOM NEKAJ MIŠLJENJ V ZVEZI Z ZAKONITOSTJO, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE. (V vsaki vrsti en odgovor)

b) čisto v redu je, da iščeš luknje v zakonu

Vrednost 312229 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 496
2 v glavnem se ne strinjam 592
3 neodločen, ne vem 389
4 v glavnem se strinjam 495
5 popolnoma se strinjam 77

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V601C V6.00 VREDNOTE V6.01 PREBRAL VAM BOM NEKAJ MIŠLJENJ V ZVEZI Z ZAKONITOSTJO, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE. (V vsaki vrsti en odgovor)

c) človek mora spoštovati zakone, ne glede na to, koliko ga ti ovirajo v njegovih osebnih težnjah

Vrednost 313228 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 49
2 v glavnem se ne strinjam 223
3 neodločen, ne vem 304
4 v glavnem se strinjam 1043
5 popolnoma se strinjam 430

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V601D V6.00 VREDNOTE V6.01 PREBRAL VAM BOM NEKAJ MIŠLJENJ V ZVEZI Z ZAKONITOSTJO, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE. (V vsaki vrsti en odgovor)

d) posebne okoliščine ne bi smele biti nikoli opravičilo za kršenje zakona

Vrednost 314227 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 85
2 v glavnem se ne strinjam 254
3 neodločen, ne vem 357
4 v glavnem se strinjam 932
5 popolnoma se strinjam 421

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V601E V6.00 VREDNOTE V6.01 PREBRAL VAM BOM NEKAJ MIŠLJENJ V ZVEZI Z ZAKONITOSTJO, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE. (V vsaki vrsti en odgovor)

e) človek, ki prijavi manjšo kršitev zakona, dela le sitnosti

Vrednost 315226 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 312
2 v glavnem se ne strinjam 589
3 neodločen, ne vem 426
4 v glavnem se strinjam 584
5 popolnoma se strinjam 138

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V601F V6.00 VREDNOTE V6.01 PREBRAL VAM BOM NEKAJ MIŠLJENJ V ZVEZI Z ZAKONITOSTJO, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE. (V vsaki vrsti en odgovor)

f) lačen človek ima pravico krasti

Vrednost 316225 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 1025
2 v glavnem se ne strinjam 552
3 neodločen, ne vem 247
4 v glavnem se strinjam 171
5 popolnoma se strinjam 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V601G V6.00 VREDNOTE V6.01 PREBRAL VAM BOM NEKAJ MIŠLJENJ V ZVEZI Z ZAKONITOSTJO, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE. (V vsaki vrsti en odgovor)

g) zakoni, ki se hitro spreminjajo, nimajo prave veljave

Vrednost 317224 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 108
2 v glavnem se ne strinjam 225
3 neodločen, ne vem 462
4 v glavnem se strinjam 872
5 popolnoma se strinjam 382

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V601H V6.00 VREDNOTE V6.01 PREBRAL VAM BOM NEKAJ MIŠLJENJ V ZVEZI Z ZAKONITOSTJO, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE. (V vsaki vrsti en odgovor)

h) čisto v redu je, prekršiti zakon, če te pri tem ne dobijo

Vrednost 318223 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 991
2 v glavnem se ne strinjam 690
3 neodločen, ne vem 217
4 v glavnem se strinjam 111
5 popolnoma se strinjam 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V601I V6.00 VREDNOTE V6.01 PREBRAL VAM BOM NEKAJ MIŠLJENJ V ZVEZI Z ZAKONITOSTJO, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE. (V vsaki vrsti en odgovor)

i) vsem zakonom se moramo strogo pokoravati, zato ker so zakoni

Vrednost 319222 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 117
2 v glavnem se ne strinjam 298
3 neodločen, ne vem 306
4 v glavnem se strinjam 865
5 popolnoma se strinjam 463

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V602A V6.02 SEDAJ PA VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ SPLOŠNIH TRDITEV IN SPOZNANJ, VI PA POVEJTE, KOLIKO SE Z NJIMI STRINJATE, OZIROMA NE STRINJATE. (V vsaki vrsti en odgovor)

a) pri rabi denarja naj ima ženina beseda enako veljavo kot moževa

Vrednost 320221 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 27
2 v glavnem se ne strinjam 59
3 neodločen, ne vem 83
4 v glavnem se strinjam 695
5 popolnoma se strinjam 1185

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V602B V6.02 SEDAJ PA VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ SPLOŠNIH TRDITEV IN SPOZNANJ, VI PA POVEJTE, KOLIKO SE Z NJIMI STRINJATE, OZIROMA NE STRINJATE. (V vsaki vrsti en odgovor)

b) stari načini življenja so dejansko najboljši

Vrednost 321220 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 336
2 v glavnem se ne strinjam 727
3 neodločen, ne vem 423
4 v glavnem se strinjam 429
5 popolnoma se strinjam 134

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V602C V6.02 SEDAJ PA VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ SPLOŠNIH TRDITEV IN SPOZNANJ, VI PA POVEJTE, KOLIKO SE Z NJIMI STRINJATE, OZIROMA NE STRINJATE. (V vsaki vrsti en odgovor)

c) zaradi osebnega uspeha se ne splača izgubiti dobrega prijatelja

Vrednost 322219 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 127
2 v glavnem se ne strinjam 242
3 neodločen, ne vem 266
4 v glavnem se strinjam 798
5 popolnoma se strinjam 616

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V602D V6.02 SEDAJ PA VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ SPLOŠNIH TRDITEV IN SPOZNANJ, VI PA POVEJTE, KOLIKO SE Z NJIMI STRINJATE, OZIROMA NE STRINJATE. (V vsaki vrsti en odgovor)

d) ljudje se danes preveč pehajo za tem, da bi imeli hišo, avto, vikend

Vrednost 323218 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 41
2 v glavnem se ne strinjam 144
3 neodločen, ne vem 174
4 v glavnem se strinjam 912
5 popolnoma se strinjam 778

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V602E V6.02 SEDAJ PA VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ SPLOŠNIH TRDITEV IN SPOZNANJ, VI PA POVEJTE, KOLIKO SE Z NJIMI STRINJATE, OZIROMA NE STRINJATE. (V vsaki vrsti en odgovor)

e) bolje se počutim, če stvari ostanejo tako, kot so

Vrednost 324217 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 103
2 v glavnem se ne strinjam 383
3 neodločen, ne vem 369
4 v glavnem se strinjam 893
5 popolnoma se strinjam 301

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V602F V6.02 SEDAJ PA VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ SPLOŠNIH TRDITEV IN SPOZNANJ, VI PA POVEJTE, KOLIKO SE Z NJIMI STRINJATE, OZIROMA NE STRINJATE. (V vsaki vrsti en odgovor)

f) odraščajoči otroci naj čimbolj samostojno odločajo o svojem življenju

Vrednost 325216 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 34
2 v glavnem se ne strinjam 206
3 neodločen, ne vem 187
4 v glavnem se strinjam 1052
5 popolnoma se strinjam 570

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V602G V6.02 SEDAJ PA VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ SPLOŠNIH TRDITEV IN SPOZNANJ, VI PA POVEJTE, KOLIKO SE Z NJIMI STRINJATE, OZIROMA NE STRINJATE. (V vsaki vrsti en odgovor)

g) če se nekdo drži običajev, s tem še ne ovira napredka

Vrednost 326215 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 49
2 v glavnem se ne strinjam 203
3 neodločen, ne vem 347
4 v glavnem se strinjam 1055
5 popolnoma se strinjam 395

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V602H V6.02 SEDAJ PA VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ SPLOŠNIH TRDITEV IN SPOZNANJ, VI PA POVEJTE, KOLIKO SE Z NJIMI STRINJATE, OZIROMA NE STRINJATE. (V vsaki vrsti en odgovor)

h) velikokrat se mizdi, da je politika tako zapletena, da pravzaprav ne vem, kaj se dogaja v naši družbi

Vrednost 327214 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 100
2 v glavnem se ne strinjam 321
3 neodločen, ne vem 349
4 v glavnem se strinjam 748
5 popolnoma se strinjam 531

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V602I V6.02 SEDAJ PA VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ SPLOŠNIH TRDITEV IN SPOZNANJ, VI PA POVEJTE, KOLIKO SE Z NJIMI STRINJATE, OZIROMA NE STRINJATE. (V vsaki vrsti en odgovor)

i) moderni svet prehitro uničuje stare običaje

Vrednost 328213 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 40
2 v glavnem se ne strinjam 193
3 neodločen, ne vem 294
4 v glavnem se strinjam 1048
5 popolnoma se strinjam 474

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V602J V6.02 SEDAJ PA VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ SPLOŠNIH TRDITEV IN SPOZNANJ, VI PA POVEJTE, KOLIKO SE Z NJIMI STRINJATE, OZIROMA NE STRINJATE. (V vsaki vrsti en odgovor)

j) samoupravljanje omogoča uveljavljanje človekove svobode in ustvarjalnosti

Vrednost 329212 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 31
2 v glavnem se ne strinjam 104
3 neodločen, ne vem 509
4 v glavnem se strinjam 968
5 popolnoma se strinjam 437

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V602K V6.02 SEDAJ PA VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ SPLOŠNIH TRDITEV IN SPOZNANJ, VI PA POVEJTE, KOLIKO SE Z NJIMI STRINJATE, OZIROMA NE STRINJATE. (V vsaki vrsti en odgovor)

k) napredek prinaša dejansko več slabosti kot prednosti

Vrednost 330211 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 419
2 v glavnem se ne strinjam 782
3 neodločen, ne vem 451
4 v glavnem se strinjam 316
5 popolnoma se strinjam 81

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V602L V6.02 SEDAJ PA VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ SPLOŠNIH TRDITEV IN SPOZNANJ, VI PA POVEJTE, KOLIKO SE Z NJIMI STRINJATE, OZIROMA NE STRINJATE. (V vsaki vrsti en odgovor)

l) vodilni ljudje so v naši družbi premalo odgovorni za to, kar delajo

Vrednost 331210 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 41
2 v glavnem se ne strinjam 109
3 neodločen, ne vem 320
4 v glavnem se strinjam 812
5 popolnoma se strinjam 767

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V603A V6.03 SPET NAS ZANIMA, ALI SE STRINJATE ALI NE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: (V vsaki vrsti en odgovor)

a) spadam med tiste ljudi, ki so vedno pripravljeni podpreti nove stveri

Vrednost 332209 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 27
2 v glavnem se ne strinjam 143
3 neodločen, ne vem 359
4 v glavnem se strinjam 1072
5 popolnoma se strinjam 448

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V603B V6.03 SPET NAS ZANIMA, ALI SE STRINJATE ALI NE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: (V vsaki vrsti en odgovor)

b) samoupravljanje omogoča sodelovanje velikega števila ljudi pri sprejemanju pomembnih odločitev

Vrednost 333208 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 21
2 v glavnem se ne strinjam 111
3 neodločen, ne vem 434
4 v glavnem se strinjam 1033
5 popolnoma se strinjam 450

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V603C V6.03 SPET NAS ZANIMA, ALI SE STRINJATE ALI NE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: (V vsaki vrsti en odgovor)

c) delavci so v naši družbi premalo zašžiteni

Vrednost 334207 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 233
2 v glavnem se ne strinjam 650
3 neodločen, ne vem 403
4 v glavnem se strinjam 570
5 popolnoma se strinjam 193

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V603D V6.03 SPET NAS ZANIMA, ALI SE STRINJATE ALI NE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: (V vsaki vrsti en odgovor)

d) s prekinitvijo dela (štrajki) bi delavci pripomogli, da bi se nekatere stvari pri nas uredile

Vrednost 335206 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 684
2 v glavnem se ne strinjam 686
3 neodločen, ne vem 412
4 v glavnem se strinjam 222
5 popolnoma se strinjam 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V603E V6.03 SPET NAS ZANIMA, ALI SE STRINJATE ALI NE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: (V vsaki vrsti en odgovor)

e) v imenu "napredka" imaš pravico zavreči vse staro

Vrednost 336205 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 430
2 v glavnem se ne strinjam 805
3 neodločen, ne vem 471
4 v glavnem se strinjam 282
5 popolnoma se strinjam 61

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V603F V6.03 SPET NAS ZANIMA, ALI SE STRINJATE ALI NE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: (V vsaki vrsti en odgovor)

f) ljudje kot sem jaz, nimajo nobenega vpliva na politične odločitve

Vrednost 337204 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 160
2 v glavnem se ne strinjam 372
3 neodločen, ne vem 375
4 v glavnem se strinjam 721
5 popolnoma se strinjam 421

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V603G V6.03 SPET NAS ZANIMA, ALI SE STRINJATE ALI NE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: (V vsaki vrsti en odgovor)

g) ne razumem ljudi, ki pravijo, da je staro boljše kot novo

Vrednost 338203 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 157
2 v glavnem se ne strinjam 506
3 neodločen, ne vem 576
4 v glavnem se strinjam 615
5 popolnoma se strinjam 195

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V603H V6.03 SPET NAS ZANIMA, ALI SE STRINJATE ALI NE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: (V vsaki vrsti en odgovor)

h) samoupravljanje zmanjšuje odgovornost vodilnih

Vrednost 339202 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 177
2 v glavnem se ne strinjam 437
3 neodločen, ne vem 559
4 v glavnem se strinjam 652
5 popolnoma se strinjam 224

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V603I V6.03 SPET NAS ZANIMA, ALI SE STRINJATE ALI NE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: (V vsaki vrsti en odgovor)

i) vpliv iz tujine na naše življenje bi moral biti manjši kot je bil zadnja leta

Vrednost 340201 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 91
2 v glavnem se ne strinjam 242
3 neodločen, ne vem 750
4 v glavnem se strinjam 706
5 popolnoma se strinjam 260

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V603J V6.03 SPET NAS ZANIMA, ALI SE STRINJATE ALI NE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: (V vsaki vrsti en odgovor)

j) cerkev ima v naši družbi prevelik vpliv

Vrednost 341200 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 443
2 v glavnem se ne strinjam 864
3 neodločen, ne vem 522
4 v glavnem se strinjam 176
5 popolnoma se strinjam 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V603K V6.03 SPET NAS ZANIMA, ALI SE STRINJATE ALI NE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: (V vsaki vrsti en odgovor)

k) uporniške ideje mladih ljudi prispevajo k napredku družbe

Vrednost 342199 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 326
2 v glavnem se ne strinjam 528
3 neodločen, ne vem 709
4 v glavnem se strinjam 393
5 popolnoma se strinjam 93

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V604A V6.04 IN ŠE NEKAJ TRDITEV, ZA KATERE NAS ZANIMA, ALI SE Z NJIMI SRTINJATE, ALI NE. (V vsaki vrsti en odgovor)

a) ni vredno, da bi si človek delal skrbi; kar bo, pa bo

Vrednost 343198 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 510
2 v glavnem se ne strinjam 720
3 neodločen, ne vem 233
4 v glavnem se strinjam 447
5 popolnoma se strinjam 139

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V604B V6.04 IN ŠE NEKAJ TRDITEV, ZA KATERE NAS ZANIMA, ALI SE Z NJIMI SRTINJATE, ALI NE. (V vsaki vrsti en odgovor)

b) rajši bi zamolčal to, kar mislim, kot pa da bi me ljudje grdo gledali

Vrednost 344197 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 416
2 v glavnem se ne strinjam 612
3 neodločen, ne vem 301
4 v glavnem se strinjam 555
5 popolnoma se strinjam 165

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V604C V6.04 IN ŠE NEKAJ TRDITEV, ZA KATERE NAS ZANIMA, ALI SE Z NJIMI SRTINJATE, ALI NE. (V vsaki vrsti en odgovor)

c) nikoli nisem povsem zadovoljen s tem, kar sem dosegel

Vrednost 345196 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 187
2 v glavnem se ne strinjam 563
3 neodločen, ne vem 300
4 v glavnem se strinjam 798
5 popolnoma se strinjam 201

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V604D V6.04 IN ŠE NEKAJ TRDITEV, ZA KATERE NAS ZANIMA, ALI SE Z NJIMI SRTINJATE, ALI NE. (V vsaki vrsti en odgovor)

d) rad si postavljam težavne cilje

Vrednost 346195 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 228
2 v glavnem se ne strinjam 606
3 neodločen, ne vem 443
4 v glavnem se strinjam 632
5 popolnoma se strinjam 140

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V604E V6.04 IN ŠE NEKAJ TRDITEV, ZA KATERE NAS ZANIMA, ALI SE Z NJIMI SRTINJATE, ALI NE. (V vsaki vrsti en odgovor)

e) kar se dogaja danes po svetu, ni odvisno od volje ljudi

Vrednost 347194 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 183
2 v glavnem se ne strinjam 458
3 neodločen, ne vem 523
4 v glavnem se strinjam 633
5 popolnoma se strinjam 252

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V604F V6.04 IN ŠE NEKAJ TRDITEV, ZA KATERE NAS ZANIMA, ALI SE Z NJIMI SRTINJATE, ALI NE. (V vsaki vrsti en odgovor)

f) vsak človek je sam svoje sreče kovač

Vrednost 348193 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 42
2 v glavnem se ne strinjam 221
3 neodločen, ne vem 169
4 v glavnem se strinjam 1006
5 popolnoma se strinjam 611

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V604G V6.04 IN ŠE NEKAJ TRDITEV, ZA KATERE NAS ZANIMA, ALI SE Z NJIMI SRTINJATE, ALI NE. (V vsaki vrsti en odgovor)

g) usoda je tista, ki določa, kakšno bo življenje človeka

Vrednost 349192 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 418
2 v glavnem se ne strinjam 533
3 neodločen, ne vem 347
4 v glavnem se strinjam 538
5 popolnoma se strinjam 213

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V604H V6.04 IN ŠE NEKAJ TRDITEV, ZA KATERE NAS ZANIMA, ALI SE Z NJIMI SRTINJATE, ALI NE. (V vsaki vrsti en odgovor)

h) rajši povem, kar mislim, pa četudi bi me zmerjali

Vrednost 350191 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 85
2 v glavnem se ne strinjam 287
3 neodločen, ne vem 342
4 v glavnem se strinjam 904
5 popolnoma se strinjam 431

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V604I V6.04 IN ŠE NEKAJ TRDITEV, ZA KATERE NAS ZANIMA, ALI SE Z NJIMI SRTINJATE, ALI NE. (V vsaki vrsti en odgovor)

i) držim se pregovora: boljŠe vrabec v roki kot golob na strehi

Vrednost 351190 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 85
2 v glavnem se ne strinjam 210
3 neodločen, ne vem 368
4 v glavnem se strinjam 940
5 popolnoma se strinjam 446

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V604J V6.04 IN ŠE NEKAJ TRDITEV, ZA KATERE NAS ZANIMA, ALI SE Z NJIMI SRTINJATE, ALI NE. (V vsaki vrsti en odgovor)

j) dobro jesti, piti, se oblačiti, malo delati to me veseli

Vrednost 352189 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 840
2 v glavnem se ne strinjam 718
3 neodločen, ne vem 186
4 v glavnem se strinjam 231
5 popolnoma se strinjam 74

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V604K V6.04 IN ŠE NEKAJ TRDITEV, ZA KATERE NAS ZANIMA, ALI SE Z NJIMI SRTINJATE, ALI NE. (V vsaki vrsti en odgovor)

k) uživati, zabavati se, imeti čim več, to je smisel življenja

Vrednost 353188 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 716
2 v glavnem se ne strinjam 676
3 neodločen, ne vem 261
4 v glavnem se strinjam 300
5 popolnoma se strinjam 96

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V701SL V7.00 MEDNACIONALNI ODNOSI, MEDREPUBLIŠKI ODNOSI V7.01 V JUGOSLAVIJI ŽIVIMO PRIPADNIKI RAZLIČNIH NARODOV IN NARODNOST. ZANIMA NAS, KAKO STE SE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POVEZOVATI S PRIPADNIKI TEH NARODOV IN NARODNOSTI! (v vsaki vrsti en odgovor)

a) Slovenci

Vrednost 354187 Frekvenca
1 najtesneje, s poroko 885
2 v prijateljskih stikih 636
3 v dobrih sosedskih odnosih 276
4 v dobrih delovnih odnosih 143
5 da bi se čim manj družil 1
6 izogibal bi se jih 0
7 ne morem reči, neodločen 108

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V701HRV V7.00 MEDNACIONALNI ODNOSI, MEDREPUBLIŠKI ODNOSI V7.01 V JUGOSLAVIJI ŽIVIMO PRIPADNIKI RAZLIČNIH NARODOV IN NARODNOST. ZANIMA NAS, KAKO STE SE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POVEZOVATI S PRIPADNIKI TEH NARODOV IN NARODNOSTI! (v vsaki vrsti en odgovor)

b) Hrvati

Vrednost 355186 Frekvenca
1 najtesneje, s poroko 182
2 v prijateljskih stikih 913
3 v dobrih sosedskih odnosih 492
4 v dobrih delovnih odnosih 241
5 da bi se čim manj družil 29
6 izogibal bi se jih 17
7 ne morem reči, neodločen 175

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V701SRBI V7.00 MEDNACIONALNI ODNOSI, MEDREPUBLIŠKI ODNOSI V7.01 V JUGOSLAVIJI ŽIVIMO PRIPADNIKI RAZLIČNIH NARODOV IN NARODNOST. ZANIMA NAS, KAKO STE SE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POVEZOVATI S PRIPADNIKI TEH NARODOV IN NARODNOSTI! (v vsaki vrsti en odgovor)

c) Srbi

Vrednost 356185 Frekvenca
1 najtesneje, s poroko 158
2 v prijateljskih stikih 889
3 v dobrih sosedskih odnosih 486
4 v dobrih delovnih odnosih 259
5 da bi se čim manj družil 40
6 izogibal bi se jih 19
7 ne morem reči, neodločen 198

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V701MAK V7.00 MEDNACIONALNI ODNOSI, MEDREPUBLIŠKI ODNOSI V7.01 V JUGOSLAVIJI ŽIVIMO PRIPADNIKI RAZLIČNIH NARODOV IN NARODNOST. ZANIMA NAS, KAKO STE SE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POVEZOVATI S PRIPADNIKI TEH NARODOV IN NARODNOSTI! (v vsaki vrsti en odgovor)

d) Makedonci

Vrednost 357184 Frekvenca
1 najtesneje, s poroko 143
2 v prijateljskih stikih 846
3 v dobrih sosedskih odnosih 483
4 v dobrih delovnih odnosih 280
5 da bi se čim manj družil 53
6 izogibal bi se jih 21
7 ne morem reči, neodločen 223

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V701CRN V7.00 MEDNACIONALNI ODNOSI, MEDREPUBLIŠKI ODNOSI V7.01 V JUGOSLAVIJI ŽIVIMO PRIPADNIKI RAZLIČNIH NARODOV IN NARODNOST. ZANIMA NAS, KAKO STE SE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POVEZOVATI S PRIPADNIKI TEH NARODOV IN NARODNOSTI! (v vsaki vrsti en odgovor)

e) Črnogorci

Vrednost 358183 Frekvenca
1 najtesneje, s poroko 139
2 v prijateljskih stikih 849
3 v dobrih sosedskih odnosih 487
4 v dobrih delovnih odnosih 260
5 da bi se čim manj družil 59
6 izogibal bi se jih 24
7 ne morem reči, neodločen 231

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V701MUSL V7.00 MEDNACIONALNI ODNOSI, MEDREPUBLIŠKI ODNOSI V7.01 V JUGOSLAVIJI ŽIVIMO PRIPADNIKI RAZLIČNIH NARODOV IN NARODNOST. ZANIMA NAS, KAKO STE SE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POVEZOVATI S PRIPADNIKI TEH NARODOV IN NARODNOSTI! (v vsaki vrsti en odgovor)

f) Muslimani

Vrednost 359182 Frekvenca
1 najtesneje, s poroko 101
2 v prijateljskih stikih 753
3 v dobrih sosedskih odnosih 472
4 v dobrih delovnih odnosih 262
5 da bi se čim manj družil 107
6 izogibal bi se jih 55
7 ne morem reči, neodločen 299

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V701ALB V7.00 MEDNACIONALNI ODNOSI, MEDREPUBLIŠKI ODNOSI V7.01 V JUGOSLAVIJI ŽIVIMO PRIPADNIKI RAZLIČNIH NARODOV IN NARODNOST. ZANIMA NAS, KAKO STE SE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POVEZOVATI S PRIPADNIKI TEH NARODOV IN NARODNOSTI! (v vsaki vrsti en odgovor)

g) Albanci

Vrednost 360181 Frekvenca
1 najtesneje, s poroko 80
2 v prijateljskih stikih 601
3 v dobrih sosedskih odnosih 460
4 v dobrih delovnih odnosih 220
5 da bi se čim manj družil 169
6 izogibal bi se jih 174
7 ne morem reči, neodločen 345

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V701ITAL V7.00 MEDNACIONALNI ODNOSI, MEDREPUBLIŠKI ODNOSI V7.01 V JUGOSLAVIJI ŽIVIMO PRIPADNIKI RAZLIČNIH NARODOV IN NARODNOST. ZANIMA NAS, KAKO STE SE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POVEZOVATI S PRIPADNIKI TEH NARODOV IN NARODNOSTI! (v vsaki vrsti en odgovor)

h) Italijani

Vrednost 361180 Frekvenca
1 najtesneje, s poroko 96
2 v prijateljskih stikih 667
3 v dobrih sosedskih odnosih 589
4 v dobrih delovnih odnosih 229
5 da bi se čim manj družil 84
6 izogibal bi se jih 51
7 ne morem reči, neodločen 333

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V701MADZ V7.00 MEDNACIONALNI ODNOSI, MEDREPUBLIŠKI ODNOSI V7.01 V JUGOSLAVIJI ŽIVIMO PRIPADNIKI RAZLIČNIH NARODOV IN NARODNOST. ZANIMA NAS, KAKO STE SE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POVEZOVATI S PRIPADNIKI TEH NARODOV IN NARODNOSTI! (v vsaki vrsti en odgovor)

i) Madžari

Vrednost 362179 Frekvenca
1 najtesneje, s poroko 96
2 v prijateljskih stikih 660
3 v dobrih sosedskih odnosih 585
4 v dobrih delovnih odnosih 223
5 da bi se čim manj družil 74
6 izogibal bi se jih 52
7 ne morem reči, neodločen 359

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V702ZDR1 V7.02 KAJ OD NAVEDENEGA PO VAŠEM MNENJU NARODE JUGOSLAVIJE NAJBOLJ ZDRUŽUJE IN POVEZUJE, KAJ PA JIH LOČUJE IN RAZDVAJA? IZBERITE MED NAVEDENIMI ZNAČILNOSTMI NAJVEČ TRI, KI NAJBOLJ ZDRUŽUJEJO, IN NAJVEČ TRI, KI NAJBOLJ LOČUJEJO JUGOSLOVANSKE NARODE IN NAM NATO POVEJTE, KATERA OD TREH IZBRANIH ZNAČILNOSTI NAJBOLJ POVEZUJE, OZIROMA LOČUJE.

A) ZDRUŽUJE: - 1. odgovor

Vrednost 363178 Frekvenca
1 narodnostna sorodnost 8
2 načelo bratstva in enotnosti 26
3 narodnoosvobodilna borba 305
4 socializem in samoupravljanje 222
5 enotna drŽava 752
6 Zveza komunistov 309
7 obramba in varnost, JLA 93
8 kulturne tradicije 0
9 delovne navade 35
10 državne tradicije 92
11 redoljubnost, urejenost 4
12 jeziki 8
13 življenski standard 5
14 gospodarske koristi 0
15 geografska bližina 3
16 verska pripadnost 8
17 nič ne ločuje 16
18 nič ne zbližuje 11
19 ne vem, ne morem se odločiti 4
20 ni odgovora 0
0 b. o. 148

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

V702ZDR2 V7.02 KAJ OD NAVEDENEGA PO VAŠEM MNENJU NARODE JUGOSLAVIJE NAJBOLJ ZDRUŽUJE IN POVEZUJE, KAJ PA JIH LOČUJE IN RAZDVAJA? IZBERITE MED NAVEDENIMI ZNAČILNOSTMI NAJVEČ TRI, KI NAJBOLJ ZDRUŽUJEJO, IN NAJVEČ TRI, KI NAJBOLJ LOČUJEJO JUGOSLOVANSKE NARODE IN NAM NATO POVEJTE, KATERA OD TREH IZBRANIH ZNAČILNOSTI NAJBOLJ POVEZUJE, OZIROMA LOČUJE.

A) ZDRUŽUJE: - 2. odgovor

Vrednost 364177 Frekvenca
1 narodnostna sorodnost 0
2 načelo bratstva in enotnosti 0
3 narodnoosvobodilna borba 0
4 socializem in samoupravljanje 66
5 enotna drŽava 268
6 Zveza komunistov 498
7 obramba in varnost, JLA 255
8 kulturne tradicije 219
9 delovne navade 91
10 državne tradicije 152
11 redoljubnost, urejenost 26
12 jeziki 9
13 življenski standard 6
14 gospodarske koristi 7
15 geografska bližina 7
16 verska pripadnost 15
17 nič ne ločuje 34
18 nič ne zbližuje 22
19 ne vem, ne morem se odločiti 4
20 ni odgovora 370
0 b. o. 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

V702ZDR3 V7.02 KAJ OD NAVEDENEGA PO VAŠEM MNENJU NARODE JUGOSLAVIJE NAJBOLJ ZDRUŽUJE IN POVEZUJE, KAJ PA JIH LOČUJE IN RAZDVAJA? IZBERITE MED NAVEDENIMI ZNAČILNOSTMI NAJVEČ TRI, KI NAJBOLJ ZDRUŽUJEJO, IN NAJVEČ TRI, KI NAJBOLJ LOČUJEJO JUGOSLOVANSKE NARODE IN NAM NATO POVEJTE, KATERA OD TREH IZBRANIH ZNAČILNOSTI NAJBOLJ POVEZUJE, OZIROMA LOČUJE.

A) ZDRUŽUJE: - 3. odgovor

Vrednost 365176 Frekvenca
1 narodnostna sorodnost 0
2 načelo bratstva in enotnosti 0
3 narodnoosvobodilna borba 0
4 socializem in samoupravljanje 63
5 enotna drŽava 126
6 Zveza komunistov 185
7 obramba in varnost, JLA 324
8 kulturne tradicije 272
9 delovne navade 147
10 državne tradicije 235
11 redoljubnost, urejenost 50
12 jeziki 22
13 življenski standard 22
14 gospodarske koristi 19
15 geografska bližina 20
16 verska pripadnost 23
17 nič ne ločuje 70
18 nič ne zbližuje 64
19 ne vem, ne morem se odločiti 9
20 ni odgovora 398
0 b. o. 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

V702LOC1 V7.02 KAJ OD NAVEDENEGA PO VAŠEM MNENJU NARODE JUGOSLAVIJE NAJBOLJ ZDRUŽUJE IN POVEZUJE, KAJ PA JIH LOČUJE IN RAZDVAJA? IZBERITE MED NAVEDENIMI ZNAČILNOSTMI NAJVEČ TRI, KI NAJBOLJ ZDRUŽUJEJO, IN NAJVEČ TRI, KI NAJBOLJ LOČUJEJO JUGOSLOVANSKE NARODE IN NAM NATO POVEJTE, KATERA OD TREH IZBRANIH ZNAČILNOSTI NAJBOLJ POVEZUJE, OZIROMA LOČUJE.

B) LOČUJE: - 1. odgovor

Vrednost 366175 Frekvenca
1 narodnostna sorodnost 254
2 načelo bratstva in enotnosti 0
3 narodnoosvobodilna borba 385
4 socializem in samoupravljanje 14
5 enotna drŽava 1
6 Zveza komunistov 0
7 obramba in varnost, JLA 2
8 kulturne tradicije 5
9 delovne navade 3
10 državne tradicije 2
11 redoljubnost, urejenost 175
12 jeziki 344
13 življenski standard 38
14 gospodarske koristi 46
15 geografska bližina 334
16 verska pripadnost 113
17 nič ne ločuje 70
18 nič ne zbližuje 29
19 ne vem, ne morem se odločiti 203
20 ni odgovora 0
0 b. o. 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

V702LOC2 V7.02 KAJ OD NAVEDENEGA PO VAŠEM MNENJU NARODE JUGOSLAVIJE NAJBOLJ ZDRUŽUJE IN POVEZUJE, KAJ PA JIH LOČUJE IN RAZDVAJA? IZBERITE MED NAVEDENIMI ZNAČILNOSTMI NAJVEČ TRI, KI NAJBOLJ ZDRUŽUJEJO, IN NAJVEČ TRI, KI NAJBOLJ LOČUJEJO JUGOSLOVANSKE NARODE IN NAM NATO POVEJTE, KATERA OD TREH IZBRANIH ZNAČILNOSTI NAJBOLJ POVEZUJE, OZIROMA LOČUJE.

B) LOČUJE: - 2. odgovor

Vrednost 367174 Frekvenca
1 narodnostna sorodnost 0
2 načelo bratstva in enotnosti 0
3 narodnoosvobodilna borba 0
4 socializem in samoupravljanje 3
5 enotna drŽava 2
6 Zveza komunistov 3
7 obramba in varnost, JLA 1
8 kulturne tradicije 2
9 delovne navade 0
10 državne tradicije 8
11 redoljubnost, urejenost 113
12 jeziki 227
13 življenski standard 45
14 gospodarske koristi 112
15 geografska bližina 303
16 verska pripadnost 168
17 nič ne ločuje 82
18 nič ne zbližuje 52
19 ne vem, ne morem se odločiti 212
20 ni odgovora 716
0 b. o. 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

V702LOC3 V7.02 KAJ OD NAVEDENEGA PO VAŠEM MNENJU NARODE JUGOSLAVIJE NAJBOLJ ZDRUŽUJE IN POVEZUJE, KAJ PA JIH LOČUJE IN RAZDVAJA? IZBERITE MED NAVEDENIMI ZNAČILNOSTMI NAJVEČ TRI, KI NAJBOLJ ZDRUŽUJEJO, IN NAJVEČ TRI, KI NAJBOLJ LOČUJEJO JUGOSLOVANSKE NARODE IN NAM NATO POVEJTE, KATERA OD TREH IZBRANIH ZNAČILNOSTI NAJBOLJ POVEZUJE, OZIROMA LOČUJE.

B) LOČUJE: - 3. odgovor

Vrednost 368173 Frekvenca
1 narodnostna sorodnost 0
2 načelo bratstva in enotnosti 0
3 narodnoosvobodilna borba 0
4 socializem in samoupravljanje 10
5 enotna drŽava 0
6 Zveza komunistov 0
7 obramba in varnost, JLA 0
8 kulturne tradicije 2
9 delovne navade 2
10 državne tradicije 3
11 redoljubnost, urejenost 111
12 jeziki 178
13 življenski standard 52
14 gospodarske koristi 77
15 geografska bližina 190
16 verska pripadnost 178
17 nič ne ločuje 102
18 nič ne zbližuje 45
19 ne vem, ne morem se odločiti 304
20 ni odgovora 795
0 b. o. 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

V703A V7.03 KAKŠNI SO PO VAŠEM MNENJU ODNOSI MED NARODI IN NARODNOSTMI, KI ŽIVE...

a) v Jugoslaviji

Vrednost 369172 Frekvenca
1 zelo dobri 72
2 dobri 1155
3 niti dobri, niti slabi 588
4 slabi 118
5 zelo slabi 7
6 ne vem 109

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V703B V7.03 KAKŠNI SO PO VAŠEM MNENJU ODNOSI MED NARODI IN NARODNOSTMI, KI ŽIVE...

b) v Sloveniji

Vrednost 370171 Frekvenca
1 zelo dobri 229
2 dobri 1323
3 niti dobri, niti slabi 357
4 slabi 45
5 zelo slabi 6
6 ne vem 89

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V704C V7.04 IN KAKŠNI SO ODNOSI MED SLOVENCI IN DELAVCI IZ DRUGIH REPUBLIK, KI...

c) žive v vašem kraju, mestu

Vrednost 371170 Frekvenca
1 zelo dobri 66
2 dobri 973
3 niti dobri, niti slabi 438
4 slabi 97
5 zelo slabi 15
6 ne vem 109
7 jih ni v kraju, ni zaposlen 351

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V704D V7.04 IN KAKŠNI SO ODNOSI MED SLOVENCI IN DELAVCI IZ DRUGIH REPUBLIK, KI...

d) delajo v vaši delovni organizaciji

Vrednost 372169 Frekvenca
1 zelo dobri 103
2 dobri 808
3 niti dobri, niti slabi 225
4 slabi 50
5 zelo slabi 2
6 ne vem 109
7 jih ni v kraju, ni zaposlen 752

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V705

V7.05 V KOLIKŠNI MERI JE PO VAŠI OCENI SLOVENIJA POVEZANA Z DRUGIMI JUGOSLOVANSKIMI REPUBLIKAMI?

Vrednost 373168 Frekvenca
1 sploh ni povezana 5
2 le malo je povezana 124
3 je precej povezana 1197
4 je zelo povezana 439
5 ne vem, neodločen 284

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V706

V7.06 (če ni povezana, ali če je le malo povezana) NA KATERIH PODROČJIH JE SLOVENIJA PREMALO POVEZANA, OZIROMA NI POVEZANA, PA BI PO VAŠI OCENI MORALA BITI? (odprto vprašanje)

Vrednost 374167 Frekvenca
1 področje je navedeno 107
2 področje ni navedeno 12
3 ne ve, na katerih območjih 146
4 ne ve, če je povezana; neodločen 289
5 je precej povezana, zelo povezana 1495

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V707

V7.07 KAKO NAJ BI SE, PO VAŠEM MNENJU, V PRIHODNJE RAZVIJALI DRUŽBENOGOSPODARSKI ODNOSI MED RAZVITIMI IN MANJ RAZVITIMI REPUBLIKAMI V JUGOSLAVIJI

Vrednost 375166 Frekvenca
1 manj razvite republike in pokrajine naj same skrbijo za svoj nadaljni razvoj 170
2 to naj bo predvsem skrb vse jugoslovanske skupnosti, zlasti pa skrb razvitih republik 507
3 manj razvite republike naj same skrbijo zase, jugoslovanska skupnost pa naj jim pri tem pomaga 1118
4 ne vem, neodločen 254

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V708

V7.08 ALI JE SPORAZUMEVANJE O KLJUČNIH GOSPODARSKIH IN POLITIČNIH VPRAŠANJIH MED REPUBLIKAMI IN POKRAJINAMA NA RAVNI FEDERACIJE V ZADNJEM LETU BILO USPEŠNO, ALI NEUSPEŠNO?

Vrednost 376165 Frekvenca
1 sporazumevanjeje bilo uspešno 287
2 so problemi in zastoji, a vendarle gre 695
3 sporazumevanje ni bilo dovolj uspešno 420
4 ne poznam razmer, ne vem, neodločen 647

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V709A1 V7.09 NEKATERI PRAVIJO, DA PRISELJEVANJE DELAVCEV IZ DRUGIH REPUBLIK OGROŽA SLOVENCE. ALI SE STRINJATE, ALI NE? (če da) KAJ JE TISTO, KAR JE PRI SLOVENCIH OGROŽENO?

O3 - slovenski jezik

Vrednost 377164 Frekvenca
3 (izbere) 578
1 (ne izbere) 561
2 ne ve,ali je kaj ogroženo, neodločen 390
4 nič ni ogroženo 520

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V709A2 V7.09 NEKATERI PRAVIJO, DA PRISELJEVANJE DELAVCEV IZ DRUGIH REPUBLIK OGROŽA SLOVENCE. ALI SE STRINJATE, ALI NE? (če da) KAJ JE TISTO, KAR JE PRI SLOVENCIH OGROŽENO?

O3 - nacionalnost

Vrednost 378163 Frekvenca
3 (izbere) 300
1 (ne izbere) 840
2 ne ve,ali je kaj ogroženo, neodločen 389
4 nič ni ogroženo 520

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V709A3 V7.09 NEKATERI PRAVIJO, DA PRISELJEVANJE DELAVCEV IZ DRUGIH REPUBLIK OGROŽA SLOVENCE. ALI SE STRINJATE, ALI NE? (če da) KAJ JE TISTO, KAR JE PRI SLOVENCIH OGROŽENO?

O3 - slovenski običaji

Vrednost 379162 Frekvenca
3 (izbere) 301
1 (ne izbere) 839
2 ne ve,ali je kaj ogroženo, neodločen 389
4 nič ni ogroženo 520

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V709A4 V7.09 NEKATERI PRAVIJO, DA PRISELJEVANJE DELAVCEV IZ DRUGIH REPUBLIK OGROŽA SLOVENCE. ALI SE STRINJATE, ALI NE? (če da) KAJ JE TISTO, KAR JE PRI SLOVENCIH OGROŽENO?

O3 - zaposlovanje Slovencev

Vrednost 380161 Frekvenca
3 (izbere) 707
1 (ne izbere) 433
2 ne ve,ali je kaj ogroženo, neodločen 389
4 nič ni ogroženo 520

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V709A5 V7.09 NEKATERI PRAVIJO, DA PRISELJEVANJE DELAVCEV IZ DRUGIH REPUBLIK OGROŽA SLOVENCE. ALI SE STRINJATE, ALI NE? (če da) KAJ JE TISTO, KAR JE PRI SLOVENCIH OGROŽENO?

O3 - gospodarski razvoj Slovenije

Vrednost 381160 Frekvenca
3 (izbere) 151
1 (ne izbere) 989
2 ne ve,ali je kaj ogroženo, neodločen 389
4 nič ni ogroženo 520

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V709A6 V7.09 NEKATERI PRAVIJO, DA PRISELJEVANJE DELAVCEV IZ DRUGIH REPUBLIK OGROŽA SLOVENCE. ALI SE STRINJATE, ALI NE? (če da) KAJ JE TISTO, KAR JE PRI SLOVENCIH OGROŽENO?

O3 - drugo

Vrednost 382159 Frekvenca
3 (izbere) 42
1 (ne izbere) 1098
2 ne ve,ali je kaj ogroženo, neodločen 390
4 nič ni ogroženo 519

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V710

V7.10 ALI STE KAJ SLIŠALI ALI BRALI O DOGODKIH NA KOSOVU V LANSKEM LETU? ALI STE S TEMI DOGODKI DOBRO SEZNANJENI, SLABO SEZNANJENI, ALI PA MORDA NISTE NIČ SLIŠALI ALI BRALI O NJIH?

Vrednost 383158 Frekvenca
1 zelo dobro sem seznanjen 165
2 dobro sem seznanjen 995
3 slabo sem seznanjen 615
4 nič ne vem o tem 274

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V711

V7.11 (če je odgovor 1,2,3) ALI VAS JE TO DOGAJANJE NA KOSOVU KAJ PRIZADELO, ALI NE? (če da) KAKO, OZIROMA ZAKAJ VAS JE PRIZADELO?

Vrednost 384157 Frekvenca
1 prizadelo ga je: (navaja zakaj) 1349
2 me ni prizadelo 259
3 nič ne vem o tem 285
4 b. o. 156

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V712A V7.12 (če je pri V7.10 odgovor 1,2,3) KDO SO PO VAŠEM MNENJU GLAVNI KRIVCI ZA TE DOGODKE? (Klasifikacija: (šifrirana sta dva odgovora)

1. odgovor

Vrednost 385156 Frekvenca
1 vodilni ljudje na Kosovu, vodstvo SAP, ZK Kosova, politični organi, gospodarstveniki Kosova, ipd. 437
2 Albanija, zunanji dejavniki, hujskanje, albanski profesorji, ipd. 214
3 študentje, mladina, nezaposlenas mladina 94
4 profesorji na kosovski univerzi, učitelji, inteligenca na Kosovu 21
5 mi vsi, drugi v federaciji, v Jugoslaviji, v Srbiji 74
6 politična emigracija iz Kosova 33
7 sama pokrajina Kosovo, oni sami, Albanci na Kosovu sami, itd. 108
8 protidržavni elementi, drugi nasprotniki, posamezniki, šovinisti, ipd. 92
9 drugi 152
0 ne ve, kdo je kriv 824

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V712B V7.12 (če je pri V7.10 odgovor 1,2,3) KDO SO PO VAŠEM MNENJU GLAVNI KRIVCI ZA TE DOGODKE? (Klasifikacija: (šifrirana sta dva odgovora)

2. odgovor

Vrednost 386155 Frekvenca
1 vodilni ljudje na Kosovu, vodstvo SAP, ZK Kosova, politični organi, gospodarstveniki Kosova, ipd. 39
2 Albanija, zunanji dejavniki, hujskanje, albanski profesorji, ipd. 49
3 študentje, mladina, nezaposlenas mladina 20
4 profesorji na kosovski univerzi, učitelji, inteligenca na Kosovu 16
5 mi vsi, drugi v federaciji, v Jugoslaviji, v Srbiji 31
6 politična emigracija iz Kosova 12
7 sama pokrajina Kosovo, oni sami, Albanci na Kosovu sami, itd. 21
8 protidržavni elementi, drugi nasprotniki, posamezniki, šovinisti, ipd. 15
9 drugi 51
0 ne ve, kdo je kriv 1795

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V713A V7.13 (če je pri V7.10 odgovor 1,2,3) KAJ BI PO VAŠEM MNENJU MORALI STORITI, DA BI SE RAZMERE NA KOSOVU UREDILE? ALI SE STRINJATE ALI NE Z NASLEDNJIMI UKREPI:

a) omejitev, preprečitev stikov z LR Albanijo

Vrednost 387154 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 439
2 v glavnem se strinjam 496
3 neodločen 394
4 v glavnem se ne strinjam 362
5 sploh se ne strinjam 93
6 nič ne ve o tem 265

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V713B V7.13 (če je pri V7.10 odgovor 1,2,3) KAJ BI PO VAŠEM MNENJU MORALI STORITI, DA BI SE RAZMERE NA KOSOVU UREDILE? ALI SE STRINJATE ALI NE Z NASLEDNJIMI UKREPI:

b) usmerjanje demografske politike; načrtovanje rojstev

Vrednost 388153 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 358
2 v glavnem se strinjam 568
3 neodločen 516
4 v glavnem se ne strinjam 247
5 sploh se ne strinjam 94
6 nič ne ve o tem 266

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V713C V7.13 (če je pri V7.10 odgovor 1,2,3) KAJ BI PO VAŠEM MNENJU MORALI STORITI, DA BI SE RAZMERE NA KOSOVU UREDILE? ALI SE STRINJATE ALI NE Z NASLEDNJIMI UKREPI:

c) omejitev razvoja šolstva na potrebe gospodarstva

Vrednost 389152 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 694
2 v glavnem se strinjam 602
3 neodločen 271
4 v glavnem se ne strinjam 168
5 sploh se ne strinjam 49
6 nič ne ve o tem 265

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V713D V7.13 (če je pri V7.10 odgovor 1,2,3) KAJ BI PO VAŠEM MNENJU MORALI STORITI, DA BI SE RAZMERE NA KOSOVU UREDILE? ALI SE STRINJATE ALI NE Z NASLEDNJIMI UKREPI:

d) povečanje zaposlitvenih možnosti

Vrednost 390151 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 727
2 v glavnem se strinjam 784
3 neodločen 212
4 v glavnem se ne strinjam 51
5 sploh se ne strinjam 10
6 nič ne ve o tem 265

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V713E V7.13 (če je pri V7.10 odgovor 1,2,3) KAJ BI PO VAŠEM MNENJU MORALI STORITI, DA BI SE RAZMERE NA KOSOVU UREDILE? ALI SE STRINJATE ALI NE Z NASLEDNJIMI UKREPI:

e) povečanje produktivnosti, zaostritev delovne discipline v DO

Vrednost 391150 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 1122
2 v glavnem se strinjam 502
3 neodločen 139
4 v glavnem se ne strinjam 18
5 sploh se ne strinjam 3
6 nič ne ve o tem 265

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V713F V7.13 (če je pri V7.10 odgovor 1,2,3) KAJ BI PO VAŠEM MNENJU MORALI STORITI, DA BI SE RAZMERE NA KOSOVU UREDILE? ALI SE STRINJATE ALI NE Z NASLEDNJIMI UKREPI:

f) strogi ukrepi sodnih, varnostnih in upravnih organov proti izgrednikom

Vrednost 392149 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 1022
2 v glavnem se strinjam 502
3 neodločen 183
4 v glavnem se ne strinjam 59
5 sploh se ne strinjam 17
6 nič ne ve o tem 266

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V713G V7.13 (če je pri V7.10 odgovor 1,2,3) KAJ BI PO VAŠEM MNENJU MORALI STORITI, DA BI SE RAZMERE NA KOSOVU UREDILE? ALI SE STRINJATE ALI NE Z NASLEDNJIMI UKREPI:

g) zaostriti odgovornost politikov iz tega obdobja

Vrednost 393148 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 1053
2 v glavnem se strinjam 471
3 neodločen 226
4 v glavnem se ne strinjam 24
5 sploh se ne strinjam 9
6 nič ne ve o tem 266

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V713H V7.13 (če je pri V7.10 odgovor 1,2,3) KAJ BI PO VAŠEM MNENJU MORALI STORITI, DA BI SE RAZMERE NA KOSOVU UREDILE? ALI SE STRINJATE ALI NE Z NASLEDNJIMI UKREPI:

h) vojska naj naredi red

Vrednost 394147 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 307
2 v glavnem se strinjam 407
3 neodločen 378
4 v glavnem se ne strinjam 430
5 sploh se ne strinjam 261
6 nič ne ve o tem 266

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V713I V7.13 (če je pri V7.10 odgovor 1,2,3) KAJ BI PO VAŠEM MNENJU MORALI STORITI, DA BI SE RAZMERE NA KOSOVU UREDILE? ALI SE STRINJATE ALI NE Z NASLEDNJIMI UKREPI:

i) razvoj demokratičnih, samoupravnih odnosov

Vrednost 395146 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 659
2 v glavnem se strinjam 642
3 neodločen 395
4 v glavnem se ne strinjam 63
5 sploh se ne strinjam 23
6 nič ne ve o tem 267

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V713J V7.13 (če je pri V7.10 odgovor 1,2,3) KAJ BI PO VAŠEM MNENJU MORALI STORITI, DA BI SE RAZMERE NA KOSOVU UREDILE? ALI SE STRINJATE ALI NE Z NASLEDNJIMI UKREPI:

j) preoblikovanje pokrajine v republiko

Vrednost 396145 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 90
2 v glavnem se strinjam 127
3 neodločen 474
4 v glavnem se ne strinjam 337
5 sploh se ne strinjam 752
6 nič ne ve o tem 269

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V713K V7.13 (če je pri V7.10 odgovor 1,2,3) KAJ BI PO VAŠEM MNENJU MORALI STORITI, DA BI SE RAZMERE NA KOSOVU UREDILE? ALI SE STRINJATE ALI NE Z NASLEDNJIMI UKREPI:

k) zagotoviti enakopravnost Srbov in Albancev in drugih narodov na Kosovu

Vrednost 397144 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 920
2 v glavnem se strinjam 502
3 neodločen 278
4 v glavnem se ne strinjam 55
5 sploh se ne strinjam 28
6 nič ne ve o tem 266

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V713L V7.13 (če je pri V7.10 odgovor 1,2,3) KAJ BI PO VAŠEM MNENJU MORALI STORITI, DA BI SE RAZMERE NA KOSOVU UREDILE? ALI SE STRINJATE ALI NE Z NASLEDNJIMI UKREPI:

l) ostre zaporne kazni za vse mlade izgrednike

Vrednost 398143 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 674
2 v glavnem se strinjam 537
3 neodločen 286
4 v glavnem se ne strinjam 199
5 sploh se ne strinjam 87
6 nič ne ve o tem 266

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V713M V7.13 (če je pri V7.10 odgovor 1,2,3) KAJ BI PO VAŠEM MNENJU MORALI STORITI, DA BI SE RAZMERE NA KOSOVU UREDILE? ALI SE STRINJATE ALI NE Z NASLEDNJIMI UKREPI:

m) drugo

Vrednost 399142 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 32
2 v glavnem se strinjam 15
3 neodločen 40
4 v glavnem se ne strinjam 9
5 sploh se ne strinjam 3
6 nič ne ve o tem 254
0 1696

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V714

V7.14 (če je pri V7.10 odgovor 1,2,3) KDAJ MENITE, DA SE BODO RAZMERE NA KOSOVU UREDILE?

Vrednost 400141 Frekvenca
1 v krajšem času (82-83) 209
2 v daljšem času (83-90) 556
3 daleč v prihodnost 233
4 ne ve kdaj 678
5 sploh se ne bodo uredile 56
6 so že urejene 16
7 nič ne ve o tem 301

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V801A1 V8.00 PRESKRBA, OKOLJE V8.01 KAKO STE ZADOVOLJNI Z IZBIRO IN ZALOŽENOSTJO TRGOVIN IN Z DELOVANJEM SERVISOV V VAŠEM KRAJU, OKOLJU? (V vsaki vrsti en odgovor)

A - ZALOŽENOST TRGOVIN - a) prehrambene dobrine

Vrednost 401140 Frekvenca
1 zelo zadovoljen 108
2 zadovoljen 1260
3 neodločen, niti zadovoljen, niti nezadovoljen 275
4 nezadovoljen 372
5 zelo nezadovoljen 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V801A2 V8.00 PRESKRBA, OKOLJE V8.01 KAKO STE ZADOVOLJNI Z IZBIRO IN ZALOŽENOSTJO TRGOVIN IN Z DELOVANJEM SERVISOV V VAŠEM KRAJU, OKOLJU? (V vsaki vrsti en odgovor)

A - ZALOŽENOST TRGOVIN - b) oblačila, obutev

Vrednost 402139 Frekvenca
1 zelo zadovoljen 159
2 zadovoljen 1417
3 neodločen, niti zadovoljen, niti nezadovoljen 199
4 nezadovoljen 236
5 zelo nezadovoljen 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V801A3 V8.00 PRESKRBA, OKOLJE V8.01 KAKO STE ZADOVOLJNI Z IZBIRO IN ZALOŽENOSTJO TRGOVIN IN Z DELOVANJEM SERVISOV V VAŠEM KRAJU, OKOLJU? (V vsaki vrsti en odgovor)

A - ZALOŽENOST TRGOVIN - c) šolske knjige in potrebščine

Vrednost 403138 Frekvenca
1 zelo zadovoljen 111
2 zadovoljen 1209
3 neodločen, niti zadovoljen, niti nezadovoljen 461
4 nezadovoljen 227
5 zelo nezadovoljen 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V801A4 V8.00 PRESKRBA, OKOLJE V8.01 KAKO STE ZADOVOLJNI Z IZBIRO IN ZALOŽENOSTJO TRGOVIN IN Z DELOVANJEM SERVISOV V VAŠEM KRAJU, OKOLJU? (V vsaki vrsti en odgovor)

A - ZALOŽENOST TRGOVIN - d) tehnični predmeti in oprema

Vrednost 404137 Frekvenca
1 zelo zadovoljen 58
2 zadovoljen 906
3 neodločen, niti zadovoljen, niti nezadovoljen 383
4 nezadovoljen 606
5 zelo nezadovoljen 96

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V801A5 V8.00 PRESKRBA, OKOLJE V8.01 KAKO STE ZADOVOLJNI Z IZBIRO IN ZALOŽENOSTJO TRGOVIN IN Z DELOVANJEM SERVISOV V VAŠEM KRAJU, OKOLJU? (V vsaki vrsti en odgovor)

A - ZALOŽENOST TRGOVIN - e) kurjava (premog, drva, plin, kurilno olje)

Vrednost 405136 Frekvenca
1 zelo zadovoljen 43
2 zadovoljen 564
3 neodločen, niti zadovoljen, niti nezadovoljen 327
4 nezadovoljen 859
5 zelo nezadovoljen 256

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V801A6 V8.00 PRESKRBA, OKOLJE V8.01 KAKO STE ZADOVOLJNI Z IZBIRO IN ZALOŽENOSTJO TRGOVIN IN Z DELOVANJEM SERVISOV V VAŠEM KRAJU, OKOLJU? (V vsaki vrsti en odgovor)

A - ZALOŽENOST TRGOVIN - f) bencin, nafta

Vrednost 406135 Frekvenca
1 zelo zadovoljen 57
2 zadovoljen 878
3 neodločen, niti zadovoljen, niti nezadovoljen 400
4 nezadovoljen 570
5 zelo nezadovoljen 144

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V801A7 V8.00 PRESKRBA, OKOLJE V8.01 KAKO STE ZADOVOLJNI Z IZBIRO IN ZALOŽENOSTJO TRGOVIN IN Z DELOVANJEM SERVISOV V VAŠEM KRAJU, OKOLJU? (V vsaki vrsti en odgovor)

A - ZALOŽENOST TRGOVIN - g) kmetijski stroji, orodja, gnojila, krmila ipd.

Vrednost 407134 Frekvenca
1 zelo zadovoljen 26
2 zadovoljen 513
3 neodločen, niti zadovoljen, niti nezadovoljen 676
4 nezadovoljen 675
5 zelo nezadovoljen 159

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V801A8 V8.00 PRESKRBA, OKOLJE V8.01 KAKO STE ZADOVOLJNI Z IZBIRO IN ZALOŽENOSTJO TRGOVIN IN Z DELOVANJEM SERVISOV V VAŠEM KRAJU, OKOLJU? (V vsaki vrsti en odgovor)

A - ZALOŽENOST TRGOVIN - h) zdravila (lekarne)

Vrednost 408133 Frekvenca
1 zelo zadovoljen 74
2 zadovoljen 1056
3 neodločen, niti zadovoljen, niti nezadovoljen 359
4 nezadovoljen 490
5 zelo nezadovoljen 70

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V801B1 V8.00 PRESKRBA, OKOLJE V8.01 KAKO STE ZADOVOLJNI Z IZBIRO IN ZALOŽENOSTJO TRGOVIN IN Z DELOVANJEM SERVISOV V VAŠEM KRAJU, OKOLJU? (V vsaki vrsti en odgovor)

B - DELOVANJE SERVISOV, USLUGE - a) tehnični servisi, založenost z rezervnimi deli

Vrednost 409132 Frekvenca
1 zelo zadovoljen 24
2 zadovoljen 332
3 neodločen, niti zadovoljen, niti nezadovoljen 412
4 nezadovoljen 973
5 zelo nezadovoljen 308

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V801B2 V8.00 PRESKRBA, OKOLJE V8.01 KAKO STE ZADOVOLJNI Z IZBIRO IN ZALOŽENOSTJO TRGOVIN IN Z DELOVANJEM SERVISOV V VAŠEM KRAJU, OKOLJU? (V vsaki vrsti en odgovor)

B - DELOVANJE SERVISOV, USLUGE - b) avtomobilski servisi

Vrednost 410131 Frekvenca
1 zelo zadovoljen 24
2 zadovoljen 522
3 neodločen, niti zadovoljen, niti nezadovoljen 626
4 nezadovoljen 681
5 zelo nezadovoljen 196

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V801B3 V8.00 PRESKRBA, OKOLJE V8.01 KAKO STE ZADOVOLJNI Z IZBIRO IN ZALOŽENOSTJO TRGOVIN IN Z DELOVANJEM SERVISOV V VAŠEM KRAJU, OKOLJU? (V vsaki vrsti en odgovor)

B - DELOVANJE SERVISOV, USLUGE - c) obrtniške usluge

Vrednost 411130 Frekvenca
1 zelo zadovoljen 29
2 zadovoljen 726
3 neodločen, niti zadovoljen, niti nezadovoljen 618
4 nezadovoljen 544
5 zelo nezadovoljen 132

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V801B4 V8.00 PRESKRBA, OKOLJE V8.01 KAKO STE ZADOVOLJNI Z IZBIRO IN ZALOŽENOSTJO TRGOVIN IN Z DELOVANJEM SERVISOV V VAŠEM KRAJU, OKOLJU? (V vsaki vrsti en odgovor)

B - DELOVANJE SERVISOV, USLUGE - d) pralnice, čistilnice, šivalnice

Vrednost 412129 Frekvenca
1 zelo zadovoljen 96
2 zadovoljen 1171
3 neodločen, niti zadovoljen, niti nezadovoljen 514
4 nezadovoljen 210
5 zelo nezadovoljen 58

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V802A V8.02 ALI STE MORDA V ZADNJIH MESECIH ČUTILI POMANJKANJE V OSKRBI Z DOBRINAMI? (če da) KAJ STE NAJBOLJ POGREŠALI? (odprto vprašanje)

1. odgovor

Vrednost 413128 Frekvenca
1 kava 491
2 olje 61
3 margarina, maslo 69
4 sladkor 9
5 sadje, južno sadje 140
6 meso 44
7 moka, kruh 22
8 druga hrana, živila 22
9 blago iz uvoza 28
10 premog, drva 25
11 nafta, bancin 28
12 kurilno olje 16
13 pralni prašek 116
14 predmeti,rezervni deli, gradbeni material 55
15 drugo 45
16 ni čutil pomanjkanja 878

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

V802B V8.02 ALI STE MORDA V ZADNJIH MESECIH ČUTILI POMANJKANJE V OSKRBI Z DOBRINAMI? (če da) KAJ STE NAJBOLJ POGREŠALI? (odprto vprašanje)

2. odgovor

Vrednost 414127 Frekvenca
1 kava 140
2 olje 106
3 margarina, maslo 90
4 sladkor 31
5 sadje, južno sadje 94
6 meso 47
7 moka, kruh 23
8 druga hrana, živila 14
9 blago iz uvoza 48
10 premog, drva 10
11 nafta, bancin 15
12 kurilno olje 17
13 pralni prašek 118
14 predmeti,rezervni deli, gradbeni material 27
15 drugo 51
17 ni čutil pomanjkanja 1218

Vrednosti spremenljivk od 1 do 17

V802C V8.02 ALI STE MORDA V ZADNJIH MESECIH ČUTILI POMANJKANJE V OSKRBI Z DOBRINAMI? (če da) KAJ STE NAJBOLJ POGREŠALI? (odprto vprašanje)

3. odgovor

Vrednost 415126 Frekvenca
1 kava 40
2 olje 65
3 margarina, maslo 43
4 sladkor 32
5 sadje, južno sadje 47
6 meso 37
7 moka, kruh 15
8 druga hrana, živila 13
9 blago iz uvoza 40
10 premog, drva 10
11 nafta, bancin 7
12 kurilno olje 5
13 pralni prašek 70
14 predmeti,rezervni deli, gradbeni material 27
15 drugo 50
17 ni čutil pomanjkanja 1548

Vrednosti spremenljivk od 1 do 17

V803A V8.03 (če da) KAJ JE PO VAŠEM MNENJU POVZROČILO, ALI SEDAJ POVZROČA POMANJKANJE TEH DOBRIN? (odprto vprašanje)

1. odgovor

Vrednost 416125 Frekvenca
1 ker ni uvoza, primanjkuje deviz 381
2 zaradi večjega izvoza, prevelikega nekontroliranega izvoza 92
3 ker ljudje preveč kupujejo, si delajo zaloge 71
4 ker primanjkuje surovin 46
5 zaradi slabe organiziranosti trgovine, neustreznega dogovarjanja med trgovino in proizvajalci, slabo gospodarjenje 167
6 vzdrževanje blaga v skladiščih, izsiljevanje višjih cen, špekulacije 39
7 nerazvito kmetijstvo 7
8 drugi razlogi 179
9 ne ve zakaj 150
0 ni čutil pomanjkanja dobrin 917

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V803B V8.03 (če da) KAJ JE PO VAŠEM MNENJU POVZROČILO, ALI SEDAJ POVZROČA POMANJKANJE TEH DOBRIN? (odprto vprašanje)

2. odgovor

Vrednost 417124 Frekvenca
1 ker ni uvoza, primanjkuje deviz 23
2 zaradi večjega izvoza, prevelikega nekontroliranega izvoza 18
3 ker ljudje preveč kupujejo, si delajo zaloge 11
4 ker primanjkuje surovin 18
5 zaradi slabe organiziranosti trgovine, neustreznega dogovarjanja med trgovino in proizvajalci, slabo gospodarjenje 20
6 vzdrževanje blaga v skladiščih, izsiljevanje višjih cen, špekulacije 11
7 nerazvito kmetijstvo 2
8 drugi razlogi 30
9 ne ve zakaj 0
0 ni čutil pomanjkanja dobrin 1916

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V804A V8.04 ALI VAS KAJ SKRBI, DA BO V PRIHODNJIH LETIH PRIŠLO DO POMANJKANJA KATERE OD ŽIVLJENSKIH DOBRIN? (če da) NA KATERE DOBRINE MISLITE?

1. odgovor

Vrednost 418123 Frekvenca
1 kava 70
2 olje 46
3 margarina, maslo 5
4 sladkor 20
5 sadje, južno sadje 20
6 meso 71
7 moka, kruh 130
8 druga hrana, živila 218
9 blago iz uvoza 4
10 premog, drva 23
11 nafta, bancin 90
12 kurilno olje 19
13 pralni prašek 44
14 tehnični predmeti,rezervni deli, gradbeni material 21
15 drugo 164
16 ne skrbi ga 1104

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

V804B V8.04 ALI VAS KAJ SKRBI, DA BO V PRIHODNJIH LETIH PRIŠLO DO POMANJKANJA KATERE OD ŽIVLJENSKIH DOBRIN? (če da) NA KATERE DOBRINE MISLITE?

2. odgovor

Vrednost 419122 Frekvenca
1 kava 20
2 olje 39
3 margarina, maslo 15
4 sladkor 36
5 sadje, južno sadje 23
6 meso 27
7 moka, kruh 46
8 druga hrana, živila 40
9 blago iz uvoza 13
10 premog, drva 21
11 nafta, bancin 33
12 kurilno olje 15
13 pralni prašek 31
14 tehnični predmeti,rezervni deli, gradbeni material 24
15 drugo 62
17 ne skrbi ga 1604

Vrednosti spremenljivk od 1 do 17

V804C V8.04 ALI VAS KAJ SKRBI, DA BO V PRIHODNJIH LETIH PRIŠLO DO POMANJKANJA KATERE OD ŽIVLJENSKIH DOBRIN? (če da) NA KATERE DOBRINE MISLITE?

3. odgovor

Vrednost 420121 Frekvenca
1 kava 15
2 olje 23
3 margarina, maslo 8
4 sladkor 17
5 sadje, južno sadje 8
6 meso 20
7 moka, kruh 17
8 druga hrana, živila 14
9 blago iz uvoza 5
10 premog, drva 8
11 nafta, bancin 18
12 kurilno olje 8
13 pralni prašek 18
14 tehnični predmeti,rezervni deli, gradbeni material 11
15 drugo 36
17 ne skrbi ga 1823

Vrednosti spremenljivk od 1 do 17

V805A V8.05 (če da) KAJ BI MORALI PO VAŠEM MNENJU STORITI, DA V NASLEDNJIH LETIH NE BI PRIŠLO DO POMANJKANJA V OSKRBI S TEMI DOBRINAMI? (odprto vprašanje)

1. odgovor

Vrednost 421120 Frekvenca
1 razvijati, pospeševati kmetijstvo in živinorejo, obdelati več zemlje, več doma pridelati 301
2 več delati, bolje delati, boljša proizvodnja 95
3 zagotoviti dovolj deviz, več izvažati 43
4 zagotoviti, dovoliti uvoz, več uvoza 31
5 oskrbeti najprej domači trg, manj izvažati 44
6 kontrolirati, vskladiti uvoz in izvoz, uporabiti več domačih surovin 26
7 dobro gospodariti, dobro planirati, organizirati izvajalce in trgovino 109
8 drugo 192
9 ne ve, kaj bi morali storiti, ne skrbi ga 1208

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V805B V8.05 (če da) KAJ BI MORALI PO VAŠEM MNENJU STORITI, DA V NASLEDNJIH LETIH NE BI PRIŠLO DO POMANJKANJA V OSKRBI S TEMI DOBRINAMI? (odprto vprašanje)

2. odgovor

Vrednost 422119 Frekvenca
1 razvijati, pospeševati kmetijstvo in živinorejo, obdelati več zemlje, več doma pridelati 18
2 več delati, bolje delati, boljša proizvodnja 17
3 zagotoviti dovolj deviz, več izvažati 11
4 zagotoviti, dovoliti uvoz, več uvoza 4
5 oskrbeti najprej domači trg, manj izvažati 5
6 kontrolirati, vskladiti uvoz in izvoz, uporabiti več domačih surovin 7
7 dobro gospodariti, dobro planirati, organizirati izvajalce in trgovino 19
8 drugo 42
9 ne ve, kaj bi morali storiti, ne skrbi ga 1926

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V806A1 V8.06 KAKO SI OGREVATE PROSTORE V HIŠI OZ. STANOVANJU, KJER BIVATE? V (Obkrožite vse ustrezne odgovore)

O3 - toplarna ipd.

Vrednost 423118 Frekvenca
3 (izbere) 182
1 (ne izbere) 1867

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V806A2 V8.06 KAKO SI OGREVATE PROSTORE V HIŠI OZ. STANOVANJU, KJER BIVATE? V (Obkrožite vse ustrezne odgovore)

O3 - centralna kurjava na plinsko olje (nafto)

Vrednost 424117 Frekvenca
3 (izbere) 264
1 (ne izbere) 1785

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V806A3 V8.06 KAKO SI OGREVATE PROSTORE V HIŠI OZ. STANOVANJU, KJER BIVATE? V (Obkrožite vse ustrezne odgovore)

O3 - centralna kurjava na trda goriva

Vrednost 425116 Frekvenca
3 (izbere) 444
1 (ne izbere) 1605

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V806A4 V8.06 KAKO SI OGREVATE PROSTORE V HIŠI OZ. STANOVANJU, KJER BIVATE? V (Obkrožite vse ustrezne odgovore)

O3 - centralna kurjava na plin

Vrednost 426115 Frekvenca
3 (izbere) 27
1 (ne izbere) 2022

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V806A5 V8.06 KAKO SI OGREVATE PROSTORE V HIŠI OZ. STANOVANJU, KJER BIVATE? V (Obkrožite vse ustrezne odgovore)

O3 - navadne peči na trda goriva

Vrednost 427114 Frekvenca
3 (izbere) 928
1 (ne izbere) 1121

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V806A6 V8.06 KAKO SI OGREVATE PROSTORE V HIŠI OZ. STANOVANJU, KJER BIVATE? V (Obkrožite vse ustrezne odgovore)

O3 - trajnožareče peči na trda goriva

Vrednost 428113 Frekvenca
3 (izbere) 225
1 (ne izbere) 1824

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V806A7 V8.06 KAKO SI OGREVATE PROSTORE V HIŠI OZ. STANOVANJU, KJER BIVATE? V (Obkrožite vse ustrezne odgovore)

O3 - električni radiatorji

Vrednost 429112 Frekvenca
3 (izbere) 145
1 (ne izbere) 1904

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V806A8 V8.06 KAKO SI OGREVATE PROSTORE V HIŠI OZ. STANOVANJU, KJER BIVATE? V (Obkrožite vse ustrezne odgovore)

O3 - peči na plinsko olje

Vrednost 430111 Frekvenca
3 (izbere) 89
1 (ne izbere) 1960

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V806A9 V8.06 KAKO SI OGREVATE PROSTORE V HIŠI OZ. STANOVANJU, KJER BIVATE? V (Obkrožite vse ustrezne odgovore)

O3 - drugače

Vrednost 431110 Frekvenca
3 (izbere) 109
1 (ne izbere) 1940

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V807

V8.07 ALI STE VI OSEBNO ALI KDO IZ VAŠE DRUŽINE STORILI, ALI PA NAMERAVATE STORITI KAJ, DA BI PORABILI MANJ GORIVA (ENERGIJE) ZA OGREVANJE PROSTOROV.

Vrednost 432109 Frekvenca
1 nameravamo 222
2 smo že storili 853
3 nič ni treba storiti 974

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V807A V8.07A (če da) KAJ? (odprto vprašanje)

1. odgovor

Vrednost 433108 Frekvenca
1 ne ogrevajo (več) vseh prostorov 121
2 zapirajo radioatorje 113
3 manj kurijo, manj časa kurijo 338
4 prešli so iz nafte na druga goriva 51
5 toplotna izolacija oken, vrat, sten, stropov, fasade, itd. 129
6 druge oblike varčevanja 178
7 da, so že storili, da nameravajo storiti 108
8 nič ni potrebno storiti 1011
9 b. o. 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V807B V8.07A (če da) KAJ? (odprto vprašanje)

2. odgovor

Vrednost 434107 Frekvenca
1 ne ogrevajo (več) vseh prostorov 11
2 zapirajo radioatorje 9
3 manj kurijo, manj časa kurijo 23
4 prešli so iz nafte na druga goriva 9
5 toplotna izolacija oken, vrat, sten, stropov, fasade, itd. 17
6 druge oblike varčevanja 19
7 da, so že storili, da nameravajo storiti 3
8 nič ni potrebno storiti 0
9 b. o. 1958

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V808

V8.08 V KRŠKEM SMO SKUPAJ S SR HRVAŠKO ZGRADILI PRVO NUKLEARNO ATOMSKO ELEKTRARNO V JUGOSLAVIJI. ALI BI VI BILI ZA ALI PROTI, DA BI V PRIHODNJIH LETIH V SLOVENIJI GRADILI ŠE DRUGO NUKLEARNO ELEKTRARNO?

Vrednost 435106 Frekvenca
1 to bi močno podpiral 187
2 bil bi za to 762
3 neodločen 450
4 ne bi bil za to 381
5 to bi poizkušal preprečiti 90
6 nič ne vem o tem 179

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V809A1 V8.09 ALI VAS V VAŠEM ŽIVLJENJSKEM IN DELOVNEM OKOLJU MOTIJO, OGROŽAJO NAŠTETE STVARI, ALI NE? (Obkroži v vsaki vrsti po en odgovor.)

a) onesnaženje zraka, smrad, dim

Vrednost 436105 Frekvenca
1 to sploh ni problem v mojem okolju 670
2 tega ne občutim, me ne moti 293
3 me moti, a ni tako hudo 561
4 mi škoduje, me zelo moti 432
5 življenjsko me ogroža 93

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V809A2 V8.09 ALI VAS V VAŠEM ŽIVLJENJSKEM IN DELOVNEM OKOLJU MOTIJO, OGROŽAJO NAŠTETE STVARI, ALI NE? (Obkroži v vsaki vrsti po en odgovor.)

b) hrup, ropot prometa, tovarne

Vrednost 437104 Frekvenca
1 to sploh ni problem v mojem okolju 650
2 tega ne občutim, me ne moti 512
3 me moti, a ni tako hudo 553
4 mi škoduje, me zelo moti 304
5 življenjsko me ogroža 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V809A3 V8.09 ALI VAS V VAŠEM ŽIVLJENJSKEM IN DELOVNEM OKOLJU MOTIJO, OGROŽAJO NAŠTETE STVARI, ALI NE? (Obkroži v vsaki vrsti po en odgovor.)

c) onesnaženost naselij, odpadki, umazanija

Vrednost 438103 Frekvenca
1 to sploh ni problem v mojem okolju 519
2 tega ne občutim, me ne moti 345
3 me moti, a ni tako hudo 622
4 mi škoduje, me zelo moti 505
5 življenjsko me ogroža 58

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V809A4 V8.09 ALI VAS V VAŠEM ŽIVLJENJSKEM IN DELOVNEM OKOLJU MOTIJO, OGROŽAJO NAŠTETE STVARI, ALI NE? (Obkroži v vsaki vrsti po en odgovor.)

d) onesnaženost voda, industrijske odplake, kemikalije

Vrednost 439102 Frekvenca
1 to sploh ni problem v mojem okolju 643
2 tega ne občutim, me ne moti 353
3 me moti, a ni tako hudo 468
4 mi škoduje, me zelo moti 486
5 življenjsko me ogroža 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V809A5 V8.09 ALI VAS V VAŠEM ŽIVLJENJSKEM IN DELOVNEM OKOLJU MOTIJO, OGROŽAJO NAŠTETE STVARI, ALI NE? (Obkroži v vsaki vrsti po en odgovor.)

e) onesnaženost prirodnega okolja, odpadki, smetišča

Vrednost 440101 Frekvenca
1 to sploh ni problem v mojem okolju 512
2 tega ne občutim, me ne moti 322
3 me moti, a ni tako hudo 585
4 mi škoduje, me zelo moti 553
5 življenjsko me ogroža 77

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V809A6 V8.09 ALI VAS V VAŠEM ŽIVLJENJSKEM IN DELOVNEM OKOLJU MOTIJO, OGROŽAJO NAŠTETE STVARI, ALI NE? (Obkroži v vsaki vrsti po en odgovor.)

f) uporaba kemikalij v prehrambenih proizvodih

Vrednost 441100 Frekvenca
1 to sploh ni problem v mojem okolju 421
2 tega ne občutim, me ne moti 504
3 me moti, a ni tako hudo 525
4 mi škoduje, me zelo moti 513
5 življenjsko me ogroža 86

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V809A7 V8.09 ALI VAS V VAŠEM ŽIVLJENJSKEM IN DELOVNEM OKOLJU MOTIJO, OGROŽAJO NAŠTETE STVARI, ALI NE? (Obkroži v vsaki vrsti po en odgovor.)

g) neurejenost prometa, nesreče

Vrednost 44299 Frekvenca
1 to sploh ni problem v mojem okolju 445
2 tega ne občutim, me ne moti 450
3 me moti, a ni tako hudo 664
4 mi škoduje, me zelo moti 430
5 življenjsko me ogroža 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V809A8 V8.09 ALI VAS V VAŠEM ŽIVLJENJSKEM IN DELOVNEM OKOLJU MOTIJO, OGROŽAJO NAŠTETE STVARI, ALI NE? (Obkroži v vsaki vrsti po en odgovor.)

h) osebna nesigurnost, nasilje, kriminal

Vrednost 44398 Frekvenca
1 to sploh ni problem v mojem okolju 742
2 tega ne občutim, me ne moti 582
3 me moti, a ni tako hudo 434
4 mi škoduje, me zelo moti 255
5 življenjsko me ogroža 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V901

V9.00 RELIGIJA, CERKEV V9.01 ALI BI NAM LAHKO ZAUPALI, ČE STE VERNI (RELIGIOZNI), ALI NE, IN ALI OBISKUJETE VERSKE OBREDE, ALI NE? (možen je le en odgovor)

Vrednost 44497 Frekvenca
1 sem veren in redno, vsako nedeljo, obiskujem verske obrede 235
2 sem veren in pogosto, vsaj enkrat mesečno obiskujem verske obrede 214
3 sem veren in le včasih, ob velikih praznikih in ob posebnih priložnostih obiskujem verske obrede 415
4 sem veren in ne obiskujem verskih obredov 170
5 ne morem reči, ali sem veren ali ne, čeprav obiskujem verske obrede 55
6 ne morem reči, ali sem veren ali ne, in ne obiskujem verskih obredov 110
7 nisem veren, vendar obiskujem verske obrede 26
8 nisem veren, in ne obiskujem verskih obredov 774
9 ne morem odgovoriti 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V902

V9.02 ALI STE OBISKOVALI VEROUK? (če da) DO KDAJ STE GA OBISKOVALI?

Vrednost 44596 Frekvenca
1 do prvega obhajila 145
2 do birme 1115
3 tudi potem 401
4 ne spomnim se, do kdaj 125
5 nisem obiskoval verouka 263

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V903

V9.03 ALI SEDAJ POŠILJATE, ALI PA STE POŠILJALI SVOJE OTROKE K VEROUKU, OZ. ALI BI JIH POŠILJALI, ČE BI JIH IMELI?

Vrednost 44695 Frekvenca
1 da 1133
2 ne 763
3 ne vem 153

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V904

V9.04 ALI JE PRI NAS PO VAŠEM MNENJU DOVOLJ VERSKE SVOBODE GLEDE OSEBNEGA IZPOVEDOVANJA VERE (NEVERE), ALI NE?

Vrednost 44794 Frekvenca
1 premalo 90
2 dovolj 1689
3 preveč 102
4 sploh je ni 3
5 ne vem, neodločen 165

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V905A V9.05 KAKŠNA NAJ BI BILA PO VAŠEM MNENJU VLOGA CERKVE V NAŠI DRUŽBI? ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z DANIMI TRDITVAMI:

a) cerkev naj bi učila verski nauk in skrbela za verske obede

Vrednost 44893 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 37
2 v glavnem se ne strinjam 96
3 neod ločen, ne vem 213
4 v glavnem se strinjam 840
5 popolnoma se strinjam 863

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V905B V9.05 KAKŠNA NAJ BI BILA PO VAŠEM MNENJU VLOGA CERKVE V NAŠI DRUŽBI? ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z DANIMI TRDITVAMI:

b) cerkev naj bi skrbela za moralno obnašanje vernikov

Vrednost 44992 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 77
2 v glavnem se ne strinjam 122
3 neod ločen, ne vem 272
4 v glavnem se strinjam 939
5 popolnoma se strinjam 639

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V905C V9.05 KAKŠNA NAJ BI BILA PO VAŠEM MNENJU VLOGA CERKVE V NAŠI DRUŽBI? ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z DANIMI TRDITVAMI:

c) cerkev naj bi delovala na socialno humanitarnem področju

Vrednost 45091 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 205
2 v glavnem se ne strinjam 276
3 neod ločen, ne vem 488
4 v glavnem se strinjam 731
5 popolnoma se strinjam 349

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V905D V9.05 KAKŠNA NAJ BI BILA PO VAŠEM MNENJU VLOGA CERKVE V NAŠI DRUŽBI? ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z DANIMI TRDITVAMI:

d) cerkev naj bi oblikovala politična stališča in vzpodbujala politično delovanje vernikov

Vrednost 45190 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 997
2 v glavnem se ne strinjam 349
3 neod ločen, ne vem 425
4 v glavnem se strinjam 195
5 popolnoma se strinjam 83

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V906

V9.06 ALI JE V ODNOSIH MED CERKVIJO IN DRUŽBENO SKUPNOSTJO (DRŽAVO) V ZADNJEM OBDOBJU PRI NAS V SLOVENIJI PRIŠLO DO ZBLIŽEVANJA, ALI DO ODDALJEVANJA?

Vrednost 45289 Frekvenca
1 do zbliževanja 882
2 nič se ni spremenilo 555
3 do oddaljevanja 76
4 ne vem, neodločen 536

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1001

V10.00 ČASOPISI, RADIO, TELEVIZIJA V10.01 ALI MENITE, DA MORA PRI NAS ČLOVEK, ČE ŽELI BITI DOBRO INFORMIRAN, BRATI TUJE ČASNIKE, POSLUŠATI TUJE POSTAJE, ALI GLEDATI TUJE PROGRAME, ALI NE?

Vrednost 45388 Frekvenca
1 da 358
2 včasih 579
3 ne 888
4 ne vem, neodločen 224

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1002

V10.02 ALI MENITE, DA BI MORALA SREDSTVA OBVEŠČANJA OBJAVITI VSE RESNIČNE INFORMACIJE, ČEPRAV BI LAHKO VZBUDILE MED LJUDMI NEGOTOVOST ALI STRAH, ALI NE?

Vrednost 45487 Frekvenca
1 da 886
2 odvisno od informacij 724
3 ne 207
4 ne vem, neodločen 232

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1003A1 V10.03 ALI BERETE ČASNIKE? (če da) NAŠTEL VAM BOM NEKATERE SLOVENSKE ČASNIKE, PA PROSIM, DA POVESTE, KATERE OD NJIH BERETE IN KAKO POGOSTO JIH BERETE?

A01) Delo

Vrednost 45586 Frekvenca
1 redno bere 473
2 pogosto bere 180
3 včasih bere 588
4 ne bere 808

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1003A2 V10.03 ALI BERETE ČASNIKE? (če da) NAŠTEL VAM BOM NEKATERE SLOVENSKE ČASNIKE, PA PROSIM, DA POVESTE, KATERE OD NJIH BERETE IN KAKO POGOSTO JIH BERETE?

A02) Ljubljanski dnevnik

Vrednost 45685 Frekvenca
1 redno bere 272
2 pogosto bere 103
3 včasih bere 349
4 ne bere 1325

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1003A3 V10.03 ALI BERETE ČASNIKE? (če da) NAŠTEL VAM BOM NEKATERE SLOVENSKE ČASNIKE, PA PROSIM, DA POVESTE, KATERE OD NJIH BERETE IN KAKO POGOSTO JIH BERETE?

A03) Večer

Vrednost 45784 Frekvenca
1 redno bere 274
2 pogosto bere 82
3 včasih bere 263
4 ne bere 1430

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1003A4 V10.03 ALI BERETE ČASNIKE? (če da) NAŠTEL VAM BOM NEKATERE SLOVENSKE ČASNIKE, PA PROSIM, DA POVESTE, KATERE OD NJIH BERETE IN KAKO POGOSTO JIH BERETE?

A04) Komunist

Vrednost 45883 Frekvenca
1 redno bere 187
2 pogosto bere 60
3 včasih bere 294
4 ne bere 1508

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1003A5 V10.03 ALI BERETE ČASNIKE? (če da) NAŠTEL VAM BOM NEKATERE SLOVENSKE ČASNIKE, PA PROSIM, DA POVESTE, KATERE OD NJIH BERETE IN KAKO POGOSTO JIH BERETE?

A05) Delavska enotnost

Vrednost 45982 Frekvenca
1 redno bere 119
2 pogosto bere 56
3 včasih bere 333
4 ne bere 1541

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1003A6 V10.03 ALI BERETE ČASNIKE? (če da) NAŠTEL VAM BOM NEKATERE SLOVENSKE ČASNIKE, PA PROSIM, DA POVESTE, KATERE OD NJIH BERETE IN KAKO POGOSTO JIH BERETE?

A06) Teleks

Vrednost 46081 Frekvenca
1 redno bere 121
2 pogosto bere 82
3 včasih bere 623
4 ne bere 1223

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1003A7 V10.03 ALI BERETE ČASNIKE? (če da) NAŠTEL VAM BOM NEKATERE SLOVENSKE ČASNIKE, PA PROSIM, DA POVESTE, KATERE OD NJIH BERETE IN KAKO POGOSTO JIH BERETE?

A07) Nedeljski dnevnik

Vrednost 46180 Frekvenca
1 redno bere 707
2 pogosto bere 185
3 včasih bere 514
4 ne bere 643

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1003A8 V10.03 ALI BERETE ČASNIKE? (če da) NAŠTEL VAM BOM NEKATERE SLOVENSKE ČASNIKE, PA PROSIM, DA POVESTE, KATERE OD NJIH BERETE IN KAKO POGOSTO JIH BERETE?

A08) Naša obramba

Vrednost 46279 Frekvenca
1 redno bere 328
2 pogosto bere 105
3 včasih bere 464
4 ne bere 1152

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1003A9 V10.03 ALI BERETE ČASNIKE? (če da) NAŠTEL VAM BOM NEKATERE SLOVENSKE ČASNIKE, PA PROSIM, DA POVESTE, KATERE OD NJIH BERETE IN KAKO POGOSTO JIH BERETE?

A09) Občan

Vrednost 46378 Frekvenca
1 redno bere 137
2 pogosto bere 34
3 včasih bere 130
4 ne bere 1748

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1003A10 V10.03 ALI BERETE ČASNIKE? (če da) NAŠTEL VAM BOM NEKATERE SLOVENSKE ČASNIKE, PA PROSIM, DA POVESTE, KATERE OD NJIH BERETE IN KAKO POGOSTO JIH BERETE?

A10) TV-15

Vrednost 46477 Frekvenca
1 redno bere 105
2 pogosto bere 24
3 včasih bere 152
4 ne bere 1768

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1003A11 V10.03 ALI BERETE ČASNIKE? (če da) NAŠTEL VAM BOM NEKATERE SLOVENSKE ČASNIKE, PA PROSIM, DA POVESTE, KATERE OD NJIH BERETE IN KAKO POGOSTO JIH BERETE?

A11) Jana

Vrednost 46576 Frekvenca
1 redno bere 378
2 pogosto bere 218
3 včasih bere 679
4 ne bere 774

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1003A12 V10.03 ALI BERETE ČASNIKE? (če da) NAŠTEL VAM BOM NEKATERE SLOVENSKE ČASNIKE, PA PROSIM, DA POVESTE, KATERE OD NJIH BERETE IN KAKO POGOSTO JIH BERETE?

A12) NaŠa žena

Vrednost 46675 Frekvenca
1 redno bere 137
2 pogosto bere 79
3 včasih bere 445
4 ne bere 1388

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1003A13 V10.03 ALI BERETE ČASNIKE? (če da) NAŠTEL VAM BOM NEKATERE SLOVENSKE ČASNIKE, PA PROSIM, DA POVESTE, KATERE OD NJIH BERETE IN KAKO POGOSTO JIH BERETE?

A13) 7 D

Vrednost 46774 Frekvenca
1 redno bere 183
2 pogosto bere 62
3 včasih bere 343
4 ne bere 1461

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1003A14 V10.03 ALI BERETE ČASNIKE? (če da) NAŠTEL VAM BOM NEKATERE SLOVENSKE ČASNIKE, PA PROSIM, DA POVESTE, KATERE OD NJIH BERETE IN KAKO POGOSTO JIH BERETE?

A14) Stop

Vrednost 46873 Frekvenca
1 redno bere 233
2 pogosto bere 116
3 včasih bere 524
4 ne bere 1176

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1003A15 V10.03 ALI BERETE ČASNIKE? (če da) NAŠTEL VAM BOM NEKATERE SLOVENSKE ČASNIKE, PA PROSIM, DA POVESTE, KATERE OD NJIH BERETE IN KAKO POGOSTO JIH BERETE?

A15) Antena

Vrednost 46972 Frekvenca
1 redno bere 104
2 pogosto bere 99
3 včasih bere 534
4 ne bere 1312

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1003A16 V10.03 ALI BERETE ČASNIKE? (če da) NAŠTEL VAM BOM NEKATERE SLOVENSKE ČASNIKE, PA PROSIM, DA POVESTE, KATERE OD NJIH BERETE IN KAKO POGOSTO JIH BERETE?

A16) Avto

Vrednost 47071 Frekvenca
1 redno bere 166
2 pogosto bere 65
3 včasih bere 330
4 ne bere 1488

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1003A17 V10.03 ALI BERETE ČASNIKE? (če da) NAŠTEL VAM BOM NEKATERE SLOVENSKE ČASNIKE, PA PROSIM, DA POVESTE, KATERE OD NJIH BERETE IN KAKO POGOSTO JIH BERETE?

A17) DruŽina

Vrednost 47170 Frekvenca
1 redno bere 159
2 pogosto bere 62
3 včasih bere 234
4 ne bere 1594

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1003A18 V10.03 ALI BERETE ČASNIKE? (če da) NAŠTEL VAM BOM NEKATERE SLOVENSKE ČASNIKE, PA PROSIM, DA POVESTE, KATERE OD NJIH BERETE IN KAKO POGOSTO JIH BERETE?

A18) Zdravje

Vrednost 47269 Frekvenca
1 redno bere 116
2 pogosto bere 75
3 včasih bere 476
4 ne bere 1382

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1003A19 V10.03 ALI BERETE ČASNIKE? (če da) NAŠTEL VAM BOM NEKATERE SLOVENSKE ČASNIKE, PA PROSIM, DA POVESTE, KATERE OD NJIH BERETE IN KAKO POGOSTO JIH BERETE?

A19) Ognjišče

Vrednost 47368 Frekvenca
1 redno bere 163
2 pogosto bere 53
3 včasih bere 195
4 ne bere 1638

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1003A20 V10.03 ALI BERETE ČASNIKE? (če da) NAŠTEL VAM BOM NEKATERE SLOVENSKE ČASNIKE, PA PROSIM, DA POVESTE, KATERE OD NJIH BERETE IN KAKO POGOSTO JIH BERETE?

A20) Kmečki glas

Vrednost 47467 Frekvenca
1 redno bere 205
2 pogosto bere 66
3 včasih bere 234
4 ne bere 1544

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1003A21 V10.03 ALI BERETE ČASNIKE? (če da) NAŠTEL VAM BOM NEKATERE SLOVENSKE ČASNIKE, PA PROSIM, DA POVESTE, KATERE OD NJIH BERETE IN KAKO POGOSTO JIH BERETE?

A21) Mladina

Vrednost 47566 Frekvenca
1 redno bere 25
2 pogosto bere 30
3 včasih bere 231
4 ne bere 1763

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1003A22 V10.03 ALI BERETE ČASNIKE? (če da) NAŠTEL VAM BOM NEKATERE SLOVENSKE ČASNIKE, PA PROSIM, DA POVESTE, KATERE OD NJIH BERETE IN KAKO POGOSTO JIH BERETE?

A22) Pavliha

Vrednost 47665 Frekvenca
1 redno bere 37
2 pogosto bere 44
3 včasih bere 482
4 ne bere 1486

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1003A23 V10.03 ALI BERETE ČASNIKE? (če da) NAŠTEL VAM BOM NEKATERE SLOVENSKE ČASNIKE, PA PROSIM, DA POVESTE, KATERE OD NJIH BERETE IN KAKO POGOSTO JIH BERETE?

A23) Zabavnik

Vrednost 47764 Frekvenca
1 redno bere 64
2 pogosto bere 42
3 včasih bere 417
4 ne bere 1526

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1003A24 V10.03 ALI BERETE ČASNIKE? (če da) NAŠTEL VAM BOM NEKATERE SLOVENSKE ČASNIKE, PA PROSIM, DA POVESTE, KATERE OD NJIH BERETE IN KAKO POGOSTO JIH BERETE?

A24) pokrajinski časopisi: (Dolenjski List, Novi tednik, Pomurski vestnik, Gorenjski glas, Primorske novice)

Vrednost 47863 Frekvenca
1 redno bere 440
2 pogosto bere 91
3 včasih bere 306
4 ne bere 1212

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1003A25 V10.03 ALI BERETE ČASNIKE? (če da) NAŠTEL VAM BOM NEKATERE SLOVENSKE ČASNIKE, PA PROSIM, DA POVESTE, KATERE OD NJIH BERETE IN KAKO POGOSTO JIH BERETE?

A25) občinsko glasilo

Vrednost 47962 Frekvenca
1 redno bere 399
2 pogosto bere 76
3 včasih bere 208
4 ne bere 1366

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1003A26 V10.03 ALI BERETE ČASNIKE? (če da) NAŠTEL VAM BOM NEKATERE SLOVENSKE ČASNIKE, PA PROSIM, DA POVESTE, KATERE OD NJIH BERETE IN KAKO POGOSTO JIH BERETE?

A26) lokalno glasilo delovne organizacije

Vrednost 48061 Frekvenca
1 redno bere 611
2 pogosto bere 70
3 včasih bere 123
4 ne bere 1245

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1004A1 V10.04 KATERE RADIJSKE PROGRAME NAVADNO POSLUŠATE IN KAKO POGOSTO? (En odgovor v vsaki vrsti!)

a) I. program Radia Ljubljana

Vrednost 48160 Frekvenca
1 redno, skoraj vsak dan 1199
2 pogosto, večkrat na teden 421
3 včasih, enkrat na teden 324
4 nikoli ne posluša 105

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1004A2 V10.04 KATERE RADIJSKE PROGRAME NAVADNO POSLUŠATE IN KAKO POGOSTO? (En odgovor v vsaki vrsti!)

b) II. program Radia Ljubljana (vključno val 202)

Vrednost 48259 Frekvenca
1 redno, skoraj vsak dan 730
2 pogosto, večkrat na teden 452
3 včasih, enkrat na teden 407
4 nikoli ne posluša 460

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1004A3 V10.04 KATERE RADIJSKE PROGRAME NAVADNO POSLUŠATE IN KAKO POGOSTO? (En odgovor v vsaki vrsti!)

c) III. program Radia Ljubljana

Vrednost 48358 Frekvenca
1 redno, skoraj vsak dan 181
2 pogosto, večkrat na teden 71
3 včasih, enkrat na teden 323
4 nikoli ne posluša 1473
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1004A4 V10.04 KATERE RADIJSKE PROGRAME NAVADNO POSLUŠATE IN KAKO POGOSTO? (En odgovor v vsaki vrsti!)

d) program lokalne ali regionalne postaje

Vrednost 48457 Frekvenca
1 redno, skoraj vsak dan 564
2 pogosto, večkrat na teden 276
3 včasih, enkrat na teden 374
4 nikoli ne posluša 835

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1004A5 V10.04 KATERE RADIJSKE PROGRAME NAVADNO POSLUŠATE IN KAKO POGOSTO? (En odgovor v vsaki vrsti!)

e) program drugih jugoslovenskih postaj

Vrednost 48556 Frekvenca
1 redno, skoraj vsak dan 185
2 pogosto, večkrat na teden 193
3 včasih, enkrat na teden 572
4 nikoli ne posluša 1099

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1004A6 V10.04 KATERE RADIJSKE PROGRAME NAVADNO POSLUŠATE IN KAKO POGOSTO? (En odgovor v vsaki vrsti!)

f) program tujih radijskih postaj v slovenščini

Vrednost 48655 Frekvenca
1 redno, skoraj vsak dan 135
2 pogosto, večkrat na teden 63
3 včasih, enkrat na teden 306
4 nikoli ne posluša 1545

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1004A7 V10.04 KATERE RADIJSKE PROGRAME NAVADNO POSLUŠATE IN KAKO POGOSTO? (En odgovor v vsaki vrsti!)

g) program tujih radijskih postaj v tujih jezikih

Vrednost 48754 Frekvenca
1 redno, skoraj vsak dan 146
2 pogosto, večkrat na teden 98
3 včasih, enkrat na teden 283
4 nikoli ne posluša 1521
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1005A1 V10.05 ALI GLEDATE TELEVIZIJO? (če da) KATERE TELEVIZIJSKE INFORMATIVNE ODDAJE NAVADNO GLEDATE?

O3 - Obzornik (približno ob 18.00)

Vrednost 48853 Frekvenca
3 (izbere) 1285
1 (ne izbere) 605
2 nobene od teh oddaj 12
4 ne gledam TV 147

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1005A2 V10.05 ALI GLEDATE TELEVIZIJO? (če da) KATERE TELEVIZIJSKE INFORMATIVNE ODDAJE NAVADNO GLEDATE?

O3 - prvi TV dnevnik (ob 19.30)

Vrednost 48952 Frekvenca
3 (izbere) 1827
1 (ne izbere) 63
2 nobene od teh oddaj 12
4 ne gledam TV 147

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1005A3 V10.05 ALI GLEDATE TELEVIZIJO? (če da) KATERE TELEVIZIJSKE INFORMATIVNE ODDAJE NAVADNO GLEDATE?

O3 - drugi TV dnevnik (približno ob 22.30)

Vrednost 49051 Frekvenca
3 (izbere) 739
1 (ne izbere) 1151
2 nobene od teh oddaj 12
4 ne gledam TV 147

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1005A4 V10.05 ALI GLEDATE TELEVIZIJO? (če da) KATERE TELEVIZIJSKE INFORMATIVNE ODDAJE NAVADNO GLEDATE?

O3 - informativne oddaje TV Zagreb in UHF Krvavec Beograd,TV Sarajevo)

Vrednost 49150 Frekvenca
3 (izbere) 601
1 (ne izbere) 1289
2 nobene od teh oddaj 12
4 ne gledam TV 147

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1005A5 V10.05 ALI GLEDATE TELEVIZIJO? (če da) KATERE TELEVIZIJSKE INFORMATIVNE ODDAJE NAVADNO GLEDATE?

O3 - informativne oddaje TV Koper

Vrednost 49249 Frekvenca
3 (izbere) 258
1 (ne izbere) 1632
2 nobene od teh oddaj 12
4 ne gledam TV 147

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1005A6 V10.05 ALI GLEDATE TELEVIZIJO? (če da) KATERE TELEVIZIJSKE INFORMATIVNE ODDAJE NAVADNO GLEDATE?

O3 - Telegiornale (Italija)

Vrednost 49348 Frekvenca
3 (izbere) 99
1 (ne izbere) 1790
2 nobene od teh oddaj 12
4 ne gledam TV 148

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1005A7 V10.05 ALI GLEDATE TELEVIZIJO? (če da) KATERE TELEVIZIJSKE INFORMATIVNE ODDAJE NAVADNO GLEDATE?

O3 - Zeit im Bild (Avstrija)

Vrednost 49447 Frekvenca
3 (izbere) 149
1 (ne izbere) 1740
2 nobene od teh oddaj 13
4 ne gledam TV 147

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1005A8 V10.05 ALI GLEDATE TELEVIZIJO? (če da) KATERE TELEVIZIJSKE INFORMATIVNE ODDAJE NAVADNO GLEDATE?

O3 - informativne oddaje madžarske TV

Vrednost 49546 Frekvenca
3 (izbere) 25
1 (ne izbere) 1862
2 nobene od teh oddaj 15
4 ne gledam TV 147

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1101

V11.00 DEMOGRAFIJA V11.01 KATEREGA LETA STE ROJENI?

Vrednost 49645 Frekvenca
0 3
8 1
12 38
60 25
61 40
62 26
63 43

Vrednosti spremenljivk od 0 do 63

V1102

V11.02 SPOL

Vrednost 49744 Frekvenca
1 moški 1034
2 ženski 1015

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1103

V11.03 KAKŠNE NARODNOSTI STE?

Vrednost 49843 Frekvenca
1 Albanec 2
2 Črnogorec 8
3 Hrvat 89
4 Italijan 4
5 Madžar 11
6 Makedonec 3
7 Musliman 17
8 Srb 43
9 Slovenec 1854
10 druge narodnosti 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V1104

V11.04 KAKŠEN JE VAŠ ZAKONSKI STAN?

Vrednost 49942 Frekvenca
1 samski, nikoli nisem bil poročen 345
2 razvezan 93
3 vdovec 131
4 poročen 1480

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1105

V11.05 KOLIKO ČLANOV ŠTEJE VAŠE GOSPODINJSTVO?

Vrednost 50041 Frekvenca
1 1 član 133
2 2 člana 298
3 3 člani 480
4 4 člani 643
5 5 članov 253
6 6 članov 132
7 7 članov 67
8 8 članov 21
9 9 in več članov 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V1106

V11.06 KOLIKO JE OD TEGA REDNO ZAPOSLENIH/

Vrednost 50140 Frekvenca
1 1 član 541
2 2 člana 971
3 3 člani 172
4 4 člani 31
5 5 in več članov 15
0 b. o. 319

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1107

V11.07 IN KOLIKŠEN JE PRIBLIŽNO SKUPNI MESEČNI DOHODEK VSEH ČLANOV VAŠEGA GOSPODINJSTVA? (VKLJUČNO S POKOJNINO, INVALIDNINO, ŠTIPENDIJO IPD.)

Vrednost 50239 Frekvenca
0 45
300 1
313 3
1464 0
4464 0
6464 0
24464 0

Vrednosti spremenljivk od 300 do 24464

V1108

V11.08 VIR REDNIH DOHODKOV GOSPODINJSTVA (DUŽINE)?

Vrednost 50338 Frekvenca
1 izključno kmetijstvo 144
2 kmetijska in nekmetijska dejavnost 419
3 izključno nekmetijska dejavnost 1486

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1109

V11.09 ALI STE, OZIROMA STE BILI KDAJ ZAPOSLENI?

Vrednost 50437 Frekvenca
1 sem zaposlen-a 1306
2 nisem bil-a nikoli zaposlen-a 341
3 bil-a sem, a sedaj nisem zaposlen-a 402

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1110

V11.10 (če ni zaposlen) ALI STE V ZADNJEM ČASU SAMI ALI S POMOČJO DRUGIH ISKALI ZAPOSLITEV V KAKI DELOVNI ORGANIZACIJI, USTANOVI, NA ZAVODU ZA ZAPOSLOVANJE, PRI OBRTNIKIH, ALI KJE DRUGJE?

Vrednost 50536 Frekvenca
1 da 59
2 ne 709
3 sem zaposlen 1281

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1111

V11.11 (če ni zaposlen; če ni iskal zaposlitve) ALI BI SE ZAPOSLILI, ČE BI IMELI MOŽNOST, TO JE ČE BI BILA NA VOLJO ZA VAS PRIMERNA ZAPOSLITEV, ČE NE BI BILO ZAKONSKIH OMEJITEV, ČE BI IMELI UREJENO OTROŠKO VARSTVO, ČE BI IMELI UREJENE DRUŽINSKE ZADEVE, ČE BI IMELI USTREZEN PREVOZ NA DELO, IN PODOBNO?

Vrednost 50635 Frekvenca
1 da 143
2 ne 534
3 neodločen 50
4 sem zaposlen 1292
5 sem iskal zaposlitev 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1112

V11.12 (za zaposlene) ALI STE ZAPOSLENI:

Vrednost 50734 Frekvenca
1 nisem zaposlen 764
2 v kraju, kjer stanujete 500
3 v drugem kraju, v občini kjer bivate 277
4 v središču občine, kjer bivate 129
5 v manjšem kraju izven občine 38
6 v drugem občinskem središču 103
7 v Ljubljani, Mariboru 230
8 drugje 8

Vrednosti spremenljivk od 2 do 8

V1113

V11.13 (za zaposlene) KAKŠEN JE VAŠ POLOŽAJ NA DELOVNEM MESTU?

Vrednost 50833 Frekvenca
1 imam vodstveni položaj na ravni delovne enote v okviru TOZD, DO 138
2 imam vodilni položaj - na ravni TOZD, DO 83
3 sem zaposlen, a nimam vodilnega ali vodstvenega položaja 1068
4 nisem zaposlen 760

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1114

V11.14 (za vse) KAKŠEN JE VAŠ SEDANJI POKLIC? (če je zaposlen) KAKŠNA JE VAŠA PRIZNANA KVALIFIKACIJA?

Vrednost 50932 Frekvenca
1 NK delavec 164
2 priučen ali polkvalificiran delavec 182
3 kvalificiran delavec 454
4 VKV delavec 122
5 pomožni uslužbenec 9
6 uslužbenec z nižjo izobrazbo 45
7 uslužbenec s srednjo izobrazbo 300
8 uslužbenec z visoko ali višjo izobrazbo 188
9 samostojni obrtnik - delodajalec 10
10 samostojen obrtnik brez tuje delovne sile 18
11 svobodni poklic 2
12 kmet 106
13 kmečka gospodinja 146
14 pomagajoči družinski član v kmetijstvu 1
15 učenec, dijak, vajenec 33
16 študent 32
17 upokojenec 149
18 gospodinja, ni v kmetijstvu 63
19 druge vzdrževane osebe 10
20 drugo 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 20

V1115

V11.15 (za upokojence) KAKŠEN JE BIL VAŠ ZADNJI POKLIC OZIROMA VAŠA ZADNJA PRIZNANA KVALIFIKACIJA?

Vrednost 51031 Frekvenca
1 NK delavec 61
2 priučen ali polkvalificiran delavec 61
3 kvalificiran delavec 125
4 VKV delavec 38
5 pomožni uslužbenec 4
6 uslužbenec z nižjo izobrazbo 12
7 uslužbenec s srednjo izobrazbo 80
8 uslužbenec z visoko ali višjo izobrazbo 52
9 samostojni obrtnik - delodajalec 2
10 samostojen obrtnik brez tuje delovne sile 5
11 svobodni poklic 0
12 kmet 21
13 kmečka gospodinja 29
14 pomagajoči družinski član v kmetijstvu 2
15 učenec, dijak, vajenec 8
16 študent 2
17 upokojenec 12
18 gospodinja, ni v kmetijstvu 10
19 druge vzdrževane osebe 0
20 drugo 24
21 ni upokojenec 1501

Vrednosti spremenljivk od 1 do 20

V1116

V11.16 (za vse) KAKŠNA JE BILA VAŠA KVALIFIKACIJA OB PRVI ZAPOSLITVI?

Vrednost 51130 Frekvenca
1 NK delavec 437
2 priučen ali polkvalificiran delavec 165
3 kvalificiran delavec 498
4 VKV delavec 57
5 pomožni uslužbenec 19