Slovensko javno mnenje 1981/82

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJM82
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM82_V1
Main author(s):
  • Toš, Niko
Co-workers:
  • Klinar, Peter
  • Markič, Boštjan
  • Roter, Zdenko
  • Trampuž, Cveto
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani. Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo. (Ljubljana; 1982)

Funding agency:

Raziskovalna skupnost Slovenije

Project number:

no information

Series:
  • SJM/Slovensko javno mnenje

    Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

Study Content

Keywords:

gibanje življenjskega standarda, stanje gospodarstva, ocena ukrepov za izhod iz gospodarske krize, zaželeni družbeni cilji, odnosi razviti - nerazviti, nagrajevanje, položaj kmetov, varčevalne navade, stanovanjske najemnine, odnos do samoprispevka, zveza komunistov (ocena, naloge, kongres), socialistična zveza (vloga, samostojnost), sodelovanje v samoupravnih organih, vpliv na odločanje v podjetju in kraju bivanja, ocena samoupravljanja, volitve delegatov, milica, zunanja politika in varnost Jugoslavije, splošna ljudska obramba, dogodki na Poljskem (Solidarnost, uvedba vojnega stanja), ocena vloge armade v družbi, delo (vrednotenje, zadovoljstvo, nadure), zimski in letni čas, upokojevanje, ukrepi za zmanjšanje brezposelnosti mladih, zaposlenost žensk, trditve o vlogi dela in delavca v družbi, družbene razlike, razlike v dohodkih, ocena nagrajevanja, vrste razlik v družbi, zdravstvo, ocena zdravstvenih služb (ambulante, zobozdravstvo), plačevanje zdravstvenih uslug, podkupovanje v zdravstvu, skrb za lastno zdravje, bolniške, presajevanje organov, pitje alkoholnih pijač, kajenje, odnos mladi - stari, krvodajalstvo, vrednote, odnos do zakonitosti, tradicionalizem, politična kultura, odprtost, samostojnost, varnost, mednacionalni odnosi, etnična distanca, mednacionalni odnosi v Jugoslaviji in Sloveniji, priseljevanje v Slovenijo, dogodki na Kosovu, preskrbljenost trgovin, varčevanje z energijo, onesnaženost okolja, vernost, vloga cerkve, spremljanje medijev, ogledalo javnega mnenja

Keywords ELSST:
GOSPODARSKI IN DRUŽBENI RAZVOJ, ORGANIZACIJA, VREDNOTA, ZUNANJA POLITIKA, DELO IN ZAPOSLOVANJE, IZOBRAŽEVANJE, SOCIALNO VARSTVO, VSAKDANJE ŽIVLJENJE, RELIGIJA

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
družbeni razvoj, gospodarstvo
družbenopolitične organizacije, volitve, delegatski sistem
zunanja politika, ogroženost, obramba
delo, nagrajevanje, razlike
zdravstvo, socialno varstvo
vrednote
mednacionalni, medrepubli?ki odnosi
preskrba, okolje
religija, Cerkev
mediji


Abstract:

Vprašalnik se začne z vprašanji, ki se navezujejo na gospodarsko krizo. Naslednji sklop se ukvarja z družbenopolitičnimi organizacijami, volitvami in delegatskim sistemom. V sklopu o obrambi in zunanji politiki je najprej mnenje o tem, kaj anketirani pričakujejo od razorožitve v Evropi, kakšna zunanja politika najbolj ustreza interesom Jugoslavije itd. Sklop delo, nagrajevanje, razlike se začne z vprašanju o smislu in pomembnosti dela za respondente nato zaposleni povejo, ali so v zadnjih petih letih pri delu napredovali. Anketirani izrazijo strinjanje s trditvami v zvezi z delom in pripravljenostjo za dopolnilno izobraževanje. Iz odgovorov naslednjega sklopa izvemo, kakšno mnenje imajo Slovenci o zdravstvu in socialnem varstvu. V sklopu o vrenotah respondenti presojajo razne trditve v zvezi z vsakodnevnim življenjem. Serija vprašanj o religiji se začne s samooceno vernosti in obiskovanja verskih obredov. Medijem je tokrat posvečeno manj prostora. Demografska vprašanja vsebujejo so zopet na koncu vprašalnika.

Methodology


Collection date: januar 1982 - februar 1982
Date of production: 1982
Country: Jugoslavija, Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Vzorčni okvir predstavljajo evidence občinskih matičnih služb.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ../podatki/sjm/SJM82.POR

Format: prenosljiva datoteka

  • number of variables: 540
  • number of units: 2049

Variable list

IDENT

IDENT

Value 13 Frequency
1 1
2 1
3 1
2085 1
2086 1
2087 1
2088 1

Valid range from 1 to 2088

OBCINA

OBČINA

Value 22 Frequency
1 30
2 30
3 60
62 44
63 15
64 15
65 45

Valid range from 1 to 65

KRAJ

KRAJ

Value 31 Frequency
-1 1
1 6
2 4
418 5
419 4
420 6
818 1

Valid range from 1 to 818

IDENT

IDENT

Value 1540 Frequency
1 1
2 1
3 1
2085 1
2086 1
2087 1
2088 1

Valid range from 1 to 2088

OBCINA

OBČINA

Value 2539 Frequency
1 30
2 30
3 60
62 44
63 15
64 15
65 45

Valid range from 1 to 65

KRAJ

KRAJ

Value 3538 Frequency
-1 1
1 6
2 4
418 5
419 4
420 6
818 1

Valid range from 1 to 818

V101A V1.00 DRUŽBENI RAZVOJ, GOSPODARSTVO V1.01 ALI SE JE V OBDOBJU ZADNJEGA LETA V JUGOSLAVIJI ZGODILO, OZIROMA DOGAJALO KAJ TAKEGA, ZARADI ČESAR SE POČUTITE NEGOTOVO, NESIGURNO? KAJ JE TO?

1. odgovor

Value 4537 Frequency
1 dogodki, položaj na Kosovem 363
2 gospodarske težave, kriza, slabo gospodarjenje 109
3 podražitve, draginja, inflacija, devalvacija, nestabilnost cen, nizke plače, dohodek, itd. 127
4 drugo 89
5 nič takega, ne ve kaj 1342
0 b.o. 19

Valid range from 1 to 4

V101B V1.00 DRUŽBENI RAZVOJ, GOSPODARSTVO V1.01 ALI SE JE V OBDOBJU ZADNJEGA LETA V JUGOSLAVIJI ZGODILO, OZIROMA DOGAJALO KAJ TAKEGA, ZARADI ČESAR SE POČUTITE NEGOTOVO, NESIGURNO? KAJ JE TO?

2. odgovor

Value 5536 Frequency
1 dogodki, položaj na Kosovem 15
2 gospodarske težave, kriza, slabo gospodarjenje 31
3 podražitve, draginja, inflacija, devalvacija, nestabilnost cen, nizke plače, dohodek, itd. 31
4 drugo 43
5 nič takega, ne ve kaj 0
0 b.o. 0
6 1929

Valid range from 1 to 4

V102A V1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI JE PO VAŠI SODBI SITUACIJA GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠA, PRIBLIŽNO ENAKA ALI SLABŠA?

a) koliko je treba delati

Value 6535 Frequency
1 danes je dosti bolje 123
2 danes je bolje 440
3 približno enako 795
4 danes je slabše 483
5 danes je dosti slabše 101
6 ne vem, neodločen 107

Valid range from 1 to 5

V102B V1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI JE PO VAŠI SODBI SITUACIJA GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠA, PRIBLIŽNO ENAKA ALI SLABŠA?

b) kako živijo ljudje

Value 7534 Frequency
1 danes je dosti bolje 121
2 danes je bolje 702
3 približno enako 575
4 danes je slabše 530
5 danes je dosti slabše 65
6 ne vem, neodločen 56

Valid range from 1 to 5

V102C V1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI JE PO VAŠI SODBI SITUACIJA GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠA, PRIBLIŽNO ENAKA ALI SLABŠA?

c) demokratičnost odločanja

Value 8533 Frequency
1 danes je dosti bolje 113
2 danes je bolje 641
3 približno enako 754
4 danes je slabše 165
5 danes je dosti slabše 24
6 ne vem, neodločen 352

Valid range from 1 to 5

V102D V1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI JE PO VAŠI SODBI SITUACIJA GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠA, PRIBLIŽNO ENAKA ALI SLABŠA?

d) samoupravljanje

Value 9532 Frequency
1 danes je dosti bolje 110
2 danes je bolje 671
3 približno enako 756
4 danes je slabše 160
5 danes je dosti slabše 31
6 ne vem, neodločen 321

Valid range from 1 to 5

V102E V1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI JE PO VAŠI SODBI SITUACIJA GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠA, PRIBLIŽNO ENAKA ALI SLABŠA?

e) spoštovanje dela in delavca

Value 10531 Frequency
1 danes je dosti bolje 95
2 danes je bolje 617
3 približno enako 701
4 danes je slabše 388
5 danes je dosti slabše 73
6 ne vem, neodločen 175

Valid range from 1 to 5

V102F V1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI JE PO VAŠI SODBI SITUACIJA GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠA, PRIBLIŽNO ENAKA ALI SLABŠA?

f) možnost dobiti stanovanje

Value 11530 Frequency
1 danes je dosti bolje 41
2 danes je bolje 320
3 približno enako 237
4 danes je slabše 781
5 danes je dosti slabše 388
6 ne vem, neodločen 282

Valid range from 1 to 5

V102G V1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI JE PO VAŠI SODBI SITUACIJA GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠA, PRIBLIŽNO ENAKA ALI SLABŠA?

g) možnost dobiti zaposlitev

Value 12529 Frequency
1 danes je dosti bolje 38
2 danes je bolje 203
3 približno enako 248
4 danes je slabše 959
5 danes je dosti slabše 442
6 ne vem, neodločen 159

Valid range from 1 to 5

V102H V1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI JE PO VAŠI SODBI SITUACIJA GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠA, PRIBLIŽNO ENAKA ALI SLABŠA?

h) zakonitost

Value 13528 Frequency
1 danes je dosti bolje 46
2 danes je bolje 372
3 približno enako 880
4 danes je slabše 224
5 danes je dosti slabše 63
6 ne vem, neodločen 464

Valid range from 1 to 5

V102I V1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI JE PO VAŠI SODBI SITUACIJA GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠA, PRIBLIŽNO ENAKA ALI SLABŠA?

i) možnosti izobraževanja, kvalifikacije

Value 14527 Frequency
1 danes je dosti bolje 263
2 danes je bolje 909
3 približno enako 482
4 danes je slabše 228
5 danes je dosti slabše 33
6 ne vem, neodločen 134

Valid range from 1 to 5

V102J V1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI JE PO VAŠI SODBI SITUACIJA GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠA, PRIBLIŽNO ENAKA ALI SLABŠA?

j) kulturno življenje

Value 15526 Frequency
1 danes je dosti bolje 145
2 danes je bolje 798
3 približno enako 673
4 danes je slabše 208
5 danes je dosti slabše 40
6 ne vem, neodločen 185

Valid range from 1 to 5

V102K V1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI JE PO VAŠI SODBI SITUACIJA GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠA, PRIBLIŽNO ENAKA ALI SLABŠA?

k) možnost imeti otroke

Value 16525 Frequency
1 danes je dosti bolje 124
2 danes je bolje 505
3 približno enako 639
4 danes je slabše 493
5 danes je dosti slabše 104
6 ne vem, neodločen 184

Valid range from 1 to 5

V103

V1.03 ALI JE VAŠ SEDANJI MATERIALNI POLOŽAJ (STANDARD) IN POLOŽAJ VAŠE DRUŽINE BOLJŠI, PRIBLIŽNO ENAK, ALI SLABŠI OD VAŠEGA MATERIALNEGA POLOŽAJA PRED LETOM DNI?

Value 17524 Frequency
1 boljši kot pred letom dni 416
2 približno enak 1021
3 slabši kot pred letom dni 575
4 ne vem, neodločen 37

Valid range from 1 to 3

V104

V1.04 ALI JE VAŠ SEDANJI MATERIALNI POLOŽAJ (STANDARD) IN POLOŽAJ VAŠE DRUŽINE BOLJŠI, PRIBLIŽNO ENAK, ALI SLABŠI OD VAŠEGA MATERIALNEGA POLOŽAJA PRED PETIMI LETI?

Value 18523 Frequency
1 boljši kot pred petimi leti 842
2 približno enak 531
3 slabši kot pred petimi leti 614
4 ne vem, neodločen 62

Valid range from 1 to 3

V105

V1.05 ALI SODITE, DA BO VAŠ MATERIALNI POLOŽAJ (STANDARD) IN POLOŽAJ VAŠE DRUŽINE ČEZ LETO DNI BOLJŠI KOT SEDAJ, PRIBLIŽNO ENAK, ALI SLABŠI?

Value 19522 Frequency
1 boljši kot sedaj 239
2 približno enak 782
3 slabši kot sedaj 550
4 ne vem, neodločen 478

Valid range from 1 to 3

V106

V1.06 ALI SODITE, DA BO VAŠ MATERIALNI POLOŽAJ (STANDARD) IN POLOŽAJ VAŠE DRUŽINE ČEZ PET LET BOLJŠI KOT JE SEDAJ, PRIBLIŽNO ENAK, ALI SLABŠI?

Value 20521 Frequency
1 boljši kot sedaj 399
2 približno enak 363
3 slabši kot sedaj 450
4 ne vem, neodločen 837

Valid range from 1 to 3

V107

V1.07 ALI SO BILE GOSPODARSKE RAZMERE V MINULEM LETU V SLOVENIJI GLEDE NA LETO 1980:

Value 21520 Frequency
1 mnogo boljše 46
2 nekaj boljše 500
3 enake 381
4 nekaj slabše 735
5 mnogo slabše 124
6 ne vem, neodločen 263

Valid range from 1 to 5

V108A V1.08 KAJ BI PO VAŠI SODBI MORALI V SLOVENIJI PREDVSEM STORITI, DA BI SE IZVILI IZ GOSPODARSKIH TEŽAV, DA BI DOSEGLI STABILIZACIJO"?

1. odgovor

Value 22519 Frequency
1 več in bolje delati, večja disciplina 781
2 bolje gospodariti, večja produktivnost 138
3 manj uvažati, več izvažati 54
4 bolj varčevati na vseh področjih, manj trošiti, šte- diti z energijo, manj reprezentance, potovanj, itd. 190
5 razviti kmetijstvo, več vlagati v kmetijstvo, pridelati več hrane, obdelati več zemlje, itd. 83
6 spoštovati predpise, sporazume, več odgovornosti vodilnih, več odgovornosti vseh, itd. 79
7 urediti dohodkovne odnose, nagrajevanje po delu, stabilizirati cene, zmanjšati inflacijo, itd. 55
8 več vlagati v posamezna področja, panoge 9
9 drugo 271
0 ne vem kaj 389

Valid range from 1 to 9

V108B V1.08 KAJ BI PO VAŠI SODBI MORALI V SLOVENIJI PREDVSEM STORITI, DA BI SE IZVILI IZ GOSPODARSKIH TEŽAV, DA BI DOSEGLI STABILIZACIJO"?

2. odgovor

Value 23518 Frequency
1 več in bolje delati, večja disciplina 46
2 bolje gospodariti, večja produktivnost 63
3 manj uvažati, več izvažati 35
4 bolj varčevati na vseh področjih, manj trošiti, šte- diti z energijo, manj reprezentance, potovanj, itd. 99
5 razviti kmetijstvo, več vlagati v kmetijstvo, pridelati več hrane, obdelati več zemlje, itd. 27
6 spoštovati predpise, sporazume, več odgovornosti vodilnih, več odgovornosti vseh, itd. 45
7 urediti dohodkovne odnose, nagrajevanje po delu, stabilizirati cene, zmanjšati inflacijo, itd. 31
8 več vlagati v posamezna področja, panoge 12
9 drugo 139
0 ne vem kaj 1552

Valid range from 1 to 9

V108C V1.08 KAJ BI PO VAŠI SODBI MORALI V SLOVENIJI PREDVSEM STORITI, DA BI SE IZVILI IZ GOSPODARSKIH TEŽAV, DA BI DOSEGLI STABILIZACIJO"?

3. odgovor

Value 24517 Frequency
1 več in bolje delati, večja disciplina 16
2 bolje gospodariti, večja produktivnost 11
3 manj uvažati, več izvažati 7
4 bolj varčevati na vseh področjih, manj trošiti, šte- diti z energijo, manj reprezentance, potovanj, itd. 8
5 razviti kmetijstvo, več vlagati v kmetijstvo, pridelati več hrane, obdelati več zemlje, itd. 1
6 spoštovati predpise, sporazume, več odgovornosti vodilnih, več odgovornosti vseh, itd. 4
7 urediti dohodkovne odnose, nagrajevanje po delu, stabilizirati cene, zmanjšati inflacijo, itd. 3
8 več vlagati v posamezna področja, panoge 0
9 drugo 51
0 ne vem kaj 1948

Valid range from 1 to 9

V109

V1.09 ALI STE TUDI VI OSEBNO PRIPRAVLJENI KAJ PRISPEVATI V PRID REŠEVANJA NAŠIH GOSPODARSKIH TEŽAV IN "STABILIZACIJE"?

Value 25516 Frequency
1 da 1640
2 ne 86
3 neodločen 323

Valid range from 1 to 3

V110A V1.10 (če je pripravljen) IN KAJ STE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI PRISPEVATI V PRID "STABILIZACIJI"?

1. odgovor

Value 26515 Frequency
1 bolje delati, bolje izvrševati naloge, več delati, bolj se truditi, bolje organizirati delo, ipd. 529
2 prostovoljno delati, delo brez plačila, delo ob sobotah 58
3 prostovoljni prispevki, enodnevni zaslužek, solidarnostne akcije, ipd. 42
4 bolj varčevati, varčevati z materiali in energijo, manj luksuza, itd. 186
5 bolje delati na kmetiji, več pridelati, rediti več živine, itd. 35
6 manj odhodov v tujin, manj nakupov v tujini, manj uporabljati tuje proizvode 3
7 drugo 143
8 ne ve kaj, a je pripravljen prispevati 757
9 ni pripravljen prispevati, neodločen 231
0 b. o. 65

Valid range from 1 to 7

V110B V1.10 (če je pripravljen) IN KAJ STE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI PRISPEVATI V PRID "STABILIZACIJI"?

2. odgovor

Value 27514 Frequency
1 bolje delati, bolje izvrševati naloge, več delati, bolj se truditi, bolje organizirati delo, ipd. 28
2 prostovoljno delati, delo brez plačila, delo ob sobotah 15
3 prostovoljni prispevki, enodnevni zaslužek, solidarnostne akcije, ipd. 9
4 bolj varčevati, varčevati z materiali in energijo, manj luksuza, itd. 46
5 bolje delati na kmetiji, več pridelati, rediti več živine, itd. 3
6 manj odhodov v tujin, manj nakupov v tujini, manj uporabljati tuje proizvode 4
7 drugo 31
8 ne ve kaj, a je pripravljen prispevati 0
9 ni pripravljen prispevati, neodločen 0
0 b. o. 1913

Valid range from 1 to 7

V111A1 V1.11 EKONOMISTI IN POLITIKI GOVORIJO O TEŽAVAH IN KRIZI V NAŠEM GOSPODARSTVU. KATERI SO PO VAŠEM MNENJU GLAVNI VZROKI, KI SO PRIPELJALI DO TEŽAV?

O3 - preveč uradnikov, ki malo delajo

Value 28513 Frequency
3 (izbere) 1225
1 (ne izbere) 632
2 ne vem kateri so vzroki; neodločen 177
4 ne vidim težav 15

Valid range from 1 to 3

V111A2 V1.11 EKONOMISTI IN POLITIKI GOVORIJO O TEŽAVAH IN KRIZI V NAŠEM GOSPODARSTVU. KATERI SO PO VAŠEM MNENJU GLAVNI VZROKI, KI SO PRIPELJALI DO TEŽAV?

O3 - ljudje na delovnem mestu nasploh premalo delajo

Value 29512 Frequency
3 (izbere) 984
1 (ne izbere) 874
2 ne vem kateri so vzroki; neodločen 177
4 ne vidim težav 14

Valid range from 1 to 3

V111A3 V1.11 EKONOMISTI IN POLITIKI GOVORIJO O TEŽAVAH IN KRIZI V NAŠEM GOSPODARSTVU. KATERI SO PO VAŠEM MNENJU GLAVNI VZROKI, KI SO PRIPELJALI DO TEŽAV?

O3 - sprejemamo slabe gospodarske odločitve

Value 30511 Frequency
3 (izbere) 678
1 (ne izbere) 1180
2 ne vem kateri so vzroki; neodločen 177
4 ne vidim težav 14

Valid range from 1 to 3

V111A4 V1.11 EKONOMISTI IN POLITIKI GOVORIJO O TEŽAVAH IN KRIZI V NAŠEM GOSPODARSTVU. KATERI SO PO VAŠEM MNENJU GLAVNI VZROKI, KI SO PRIPELJALI DO TEŽAV?

O3 - vodilni ljudje za svoj enapake ne odgovarjajo

Value 31510 Frequency
3 (izbere) 1207
1 (ne izbere) 651
2 ne vem kateri so vzroki; neodločen 177
4 ne vidim težav 14

Valid range from 1 to 3

V111A5 V1.11 EKONOMISTI IN POLITIKI GOVORIJO O TEŽAVAH IN KRIZI V NAŠEM GOSPODARSTVU. KATERI SO PO VAŠEM MNENJU GLAVNI VZROKI, KI SO PRIPELJALI DO TEŽAV?

O3 - ustvarjalno delo ni nagrajeno

Value 32509 Frequency
3 (izbere) 687
1 (ne izbere) 1170
2 ne vem kateri so vzroki; neodločen 177
4 ne vidim težav 15

Valid range from 1 to 3

V111A6 V1.11 EKONOMISTI IN POLITIKI GOVORIJO O TEŽAVAH IN KRIZI V NAŠEM GOSPODARSTVU. KATERI SO PO VAŠEM MNENJU GLAVNI VZROKI, KI SO PRIPELJALI DO TEŽAV?

O3 - preveč dohodka pobere državna birokracija

Value 33508 Frequency
3 (izbere) 753
1 (ne izbere) 1104
2 ne vem kateri so vzroki; neodločen 177
4 ne vidim težav 15

Valid range from 1 to 3

V111A7 V1.11 EKONOMISTI IN POLITIKI GOVORIJO O TEŽAVAH IN KRIZI V NAŠEM GOSPODARSTVU. KATERI SO PO VAŠEM MNENJU GLAVNI VZROKI, KI SO PRIPELJALI DO TEŽAV?

O3 - slaba organizacija dela, zastarela tehnologija

Value 34507 Frequency
3 (izbere) 884
1 (ne izbere) 973
2 ne vem kateri so vzroki; neodločen 177
4 ne vidim težav 15

Valid range from 1 to 3

V111A8 V1.11 EKONOMISTI IN POLITIKI GOVORIJO O TEŽAVAH IN KRIZI V NAŠEM GOSPODARSTVU. KATERI SO PO VAŠEM MNENJU GLAVNI VZROKI, KI SO PRIPELJALI DO TEŽAV?

O3 - gospodarstvo je nepovezano, zapiranje v lokalne in republiške meje

Value 35506 Frequency
3 (izbere) 610
1 (ne izbere) 1246
2 ne vem kateri so vzroki; neodločen 177
4 ne vidim težav 16

Valid range from 1 to 3

V111A9 V1.11 EKONOMISTI IN POLITIKI GOVORIJO O TEŽAVAH IN KRIZI V NAŠEM GOSPODARSTVU. KATERI SO PO VAŠEM MNENJU GLAVNI VZROKI, KI SO PRIPELJALI DO TEŽAV?

O3 - zunanji vzroki; cena nafte; zapiranje tujih trgov, ipd.

Value 36505 Frequency
3 (izbere) 724
1 (ne izbere) 1131
2 ne vem kateri so vzroki; neodločen 178
4 ne vidim težav 16

Valid range from 1 to 3

V111A10 V1.11 EKONOMISTI IN POLITIKI GOVORIJO O TEŽAVAH IN KRIZI V NAŠEM GOSPODARSTVU. KATERI SO PO VAŠEM MNENJU GLAVNI VZROKI, KI SO PRIPELJALI DO TEŽAV?

O3 - drugo

Value 37504 Frequency
3 (izbere) 175
1 (ne izbere) 1676
2 ne vem kateri so vzroki; neodločen 179
4 ne vidim težav 19

Valid range from 1 to 3

V112A V1.12 ZA KATERA PODROČJA DEJAVNOSTI BI MORALA PO VAŠI SODBI VSA SLOVENIJA ZDRUŽEVATI SREDSTVA IN JIH VLAGATI ZARADI POSPEŠENEGA RAZVOJA IN VEČJE STABILNOSTI SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA?

1. odgovor

Value 38503 Frequency
1 kmetijstvo, obdelovanje zemlje, pridobivanje hrane 819
2 industrija, gospodarstvo na sploh 120
3 znanost, raziskovanje, inovacije, izobraževanje 38
4 modernizacija tehnologije 19
5 pridobivanje surovin, zbiranje odpadnih surovin, rudarstvo, itd. 24
6 energetika, elektronika, računalništvo 97
7 turizem 27
8 drugo 113
9 ni potrebno združevati sredstev 90
0 ne vem, neodločen 702

Valid range from 1 to 9

V112B V1.12 ZA KATERA PODROČJA DEJAVNOSTI BI MORALA PO VAŠI SODBI VSA SLOVENIJA ZDRUŽEVATI SREDSTVA IN JIH VLAGATI ZARADI POSPEŠENEGA RAZVOJA IN VEČJE STABILNOSTI SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA?

2. odgovor

Value 39502 Frequency
1 kmetijstvo, obdelovanje zemlje, pridobivanje hrane 62
2 industrija, gospodarstvo na sploh 103
3 znanost, raziskovanje, inovacije, izobraževanje 16
4 modernizacija tehnologije 22
5 pridobivanje surovin, zbiranje odpadnih surovin, rudarstvo, itd. 26
6 energetika, elektronika, računalništvo 81
7 turizem 27
8 drugo 91
9 ni potrebno združevati sredstev 0
0 ne vem, neodločen 1621

Valid range from 1 to 9

V113A V1.13 GOSPODARSKI NAČRT SR SLOVENIJE ZA TO LETO PREDVIDEVA UKREPE, H KATERIM BOMO VSI TAKO ALI DRUGAČE PRISPEVALI. ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE?

a) podpora industriji, ki proizvaja za izvoz na zahod in povečevanje izvoza

Value 40501 Frequency
1 sploh se ne strinjam 59
2 v glavnem se ne strinjam 157
3 neodločen 150
4 v glavnem se strinjam 729
5 popolnoma se strinjam 720
6 ne vem, ne poznam teh stvari 234

Valid range from 1 to 5

V113B V1.13 GOSPODARSKI NAČRT SR SLOVENIJE ZA TO LETO PREDVIDEVA UKREPE, H KATERIM BOMO VSI TAKO ALI DRUGAČE PRISPEVALI. ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE?

b) pospeševanje kmetijstva in predelave hrane za lastne potrebe

Value 41500 Frequency
1 sploh se ne strinjam 46
2 v glavnem se ne strinjam 49
3 neodločen 38
4 v glavnem se strinjam 448
5 popolnoma se strinjam 1384
6 ne vem, ne poznam teh stvari 84

Valid range from 1 to 5

V113C V1.13 GOSPODARSKI NAČRT SR SLOVENIJE ZA TO LETO PREDVIDEVA UKREPE, H KATERIM BOMO VSI TAKO ALI DRUGAČE PRISPEVALI. ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE?

c) varčevanje z energijo in pospeševanje domačih energetskih virov

Value 42499 Frequency
1 sploh se ne strinjam 49
2 v glavnem se ne strinjam 58
3 neodločen 60
4 v glavnem se strinjam 572
5 popolnoma se strinjam 1198
6 ne vem, ne poznam teh stvari 112

Valid range from 1 to 5

V113D V1.13 GOSPODARSKI NAČRT SR SLOVENIJE ZA TO LETO PREDVIDEVA UKREPE, H KATERIM BOMO VSI TAKO ALI DRUGAČE PRISPEVALI. ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE?

d) upad realnih osebnih dohodkov glede na 1981 (za 20%)

Value 43498 Frequency
1 sploh se ne strinjam 627
2 v glavnem se ne strinjam 524
3 neodločen 260
4 v glavnem se strinjam 298
5 popolnoma se strinjam 137
6 ne vem, ne poznam teh stvari 203

Valid range from 1 to 5

V113E V1.13 GOSPODARSKI NAČRT SR SLOVENIJE ZA TO LETO PREDVIDEVA UKREPE, H KATERIM BOMO VSI TAKO ALI DRUGAČE PRISPEVALI. ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE?

e) omejitev inflacije (na 15%)

Value 44497 Frequency
1 sploh se ne strinjam 112
2 v glavnem se ne strinjam 164
3 neodločen 252
4 v glavnem se strinjam 541
5 popolnoma se strinjam 674
6 ne vem, ne poznam teh stvari 306

Valid range from 1 to 5

V113F V1.13 GOSPODARSKI NAČRT SR SLOVENIJE ZA TO LETO PREDVIDEVA UKREPE, H KATERIM BOMO VSI TAKO ALI DRUGAČE PRISPEVALI. ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE?

f) povečevanje obrestnih mer za posojila

Value 45496 Frequency
1 sploh se ne strinjam 419
2 v glavnem se ne strinjam 471
3 neodločen 312
4 v glavnem se strinjam 351
5 popolnoma se strinjam 266
6 ne vem, ne poznam teh stvari 230

Valid range from 1 to 5

V114

V1.14 KDO JE PO VAŠI SODBI GLAVNI KRIVEC ZA TO, DA TEŽAVE V GOSPODARSTVU PRI NAS NISO OBVLADANE? (Možen je en odgovor)

Value 46495 Frequency
1 izvršni sveti občin 50
2 direktorji podjetij (TOZD, DO) 72
3 Gospodarska zbornica Slovenije 47
4 Izvršni svet SR Slovenije (in drugi upravni in samoupravni organi) 132
5 Zvezna gospodarska zbornica 66
6 Zvezni izvršni svet 268
7 banke 14
8 drugi 147
9 ne vem, neodločen, vsi smo krivi 1228
0 b. o. 25

Valid range from 1 to 8

V115A V1.15 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

a) manj denarja za povečanje osebnih dohodkov in življenskega standarda

Value 47494 Frequency
1 moramo jih sprejeti 230
2 lahko jih sprejmemo, ni pa nujno 457
3 ne smemo jih sprejeti 1028
4 neodločen, ne vem 334

Valid range from 1 to 3

V115B V1.15 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

b) ljudje naj bi več in bolje delali

Value 48493 Frequency
1 moramo jih sprejeti 1657
2 lahko jih sprejmemo, ni pa nujno 202
3 ne smemo jih sprejeti 60
4 neodločen, ne vem 130

Valid range from 1 to 3

V115C V1.15 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

c) manj denarja za šolstvo, zdravstvo, kulturo

Value 49492 Frequency
1 moramo jih sprejeti 190
2 lahko jih sprejmemo, ni pa nujno 324
3 ne smemo jih sprejeti 1314
4 neodločen, ne vem 221

Valid range from 1 to 3

V115D V1.15 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

d) gradili naj bi manj novih tovarn

Value 50491 Frequency
1 moramo jih sprejeti 668
2 lahko jih sprejmemo, ni pa nujno 477
3 ne smemo jih sprejeti 556
4 neodločen, ne vem 348

Valid range from 1 to 3

V115E V1.15 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

e) manj naj bi vlagali v modernizacijo tovarn

Value 51490 Frequency
1 moramo jih sprejeti 274
2 lahko jih sprejmemo, ni pa nujno 257
3 ne smemo jih sprejeti 1236
4 neodločen, ne vem 282

Valid range from 1 to 3

V115F V1.15 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

f) manj ljudi naj bi na novo zaposlili

Value 52489 Frequency
1 moramo jih sprejeti 266
2 lahko jih sprejmemo, ni pa nujno 367
3 ne smemo jih sprejeti 1099
4 neodločen, ne vem 317

Valid range from 1 to 3

V115G V1.15 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

g) ukiniti bi morali nerentabilna podjetja

Value 53488 Frequency
1 moramo jih sprejeti 1302
2 lahko jih sprejmemo, ni pa nujno 284
3 ne smemo jih sprejeti 187
4 neodločen, ne vem 276

Valid range from 1 to 3

V115H V1.15 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

h) manj bi morali uvažati in več izvažati

Value 54487 Frequency
1 moramo jih sprejeti 1557
2 lahko jih sprejmemo, ni pa nujno 207
3 ne smemo jih sprejeti 87
4 neodločen, ne vem 198

Valid range from 1 to 3

V115I V1.15 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

i) na odgovorna mesta naj bi postavljali ljudi z znanjem

Value 55486 Frequency
1 moramo jih sprejeti 1819
2 lahko jih sprejmemo, ni pa nujno 82
3 ne smemo jih sprejeti 21
4 neodločen, ne vem 127

Valid range from 1 to 3

V115J V1.15 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

j) ukiniti razsipništvo,reprezepotovanja in razmetavnje družbenih sredstev

Value 56485 Frequency
1 moramo jih sprejeti 1751
2 lahko jih sprejmemo, ni pa nujno 108
3 ne smemo jih sprejeti 52
4 neodločen, ne vem 138

Valid range from 1 to 3

V115K V1.15 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

k) vsaka družbena in gospodarska odločitev bi morala biti strokovno utemeljena

Value 57484 Frequency
1 moramo jih sprejeti 1753
2 lahko jih sprejmemo, ni pa nujno 88
3 ne smemo jih sprejeti 22
4 neodločen, ne vem 186

Valid range from 1 to 3

V115L V1.15 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

l) prenehati bi morali z gradnjo razkošnih upravnih zgradb

Value 58483 Frequency
1 moramo jih sprejeti 1727
2 lahko jih sprejmemo, ni pa nujno 127
3 ne smemo jih sprejeti 60
4 neodločen, ne vem 135

Valid range from 1 to 3

V115M V1.15 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

m) ukiniti bi morali potrošniške kredite za avtomobile in druge potrošne dobrine

Value 59482 Frequency
1 moramo jih sprejeti 453
2 lahko jih sprejmemo, ni pa nujno 538
3 ne smemo jih sprejeti 775
4 neodločen, ne vem 270
0 13

Valid range from 1 to 3

V115N V1.15 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

n) s predpisi bi morali določiti višino cen

Value 60481 Frequency
1 moramo jih sprejeti 1295
2 lahko jih sprejmemo, ni pa nujno 266
3 ne smemo jih sprejeti 190
4 neodločen, ne vem 298

Valid range from 1 to 3

V116A1 V1.16 ZANIMA NAS, V KAKŠNI MERI SE VI OSEBNO ZAVZEMATE, ALI PA SE NE ZAVZEMATE, ZA NAVEDENE CILJE, POVEJTE NAM ZA VSAK CILJ POSEBEJ, KOLIKO SE ZANJ ZAVZEMATE, ALI NE ZAVZEMATE?

a) boljše nagrajevanje delavcev v neposredni proizvodnji

Value 61480 Frequency
1 zelo se zavzemam 1158
2 srednje se zavzemam 483
3 bolj malo se zavzemam 110
4 sploh se ne zavzemam 38
5 ne poznam teh stvari, neodločen 260

Valid range from 1 to 4

V116A2 V1.16 ZANIMA NAS, V KAKŠNI MERI SE VI OSEBNO ZAVZEMATE, ALI PA SE NE ZAVZEMATE, ZA NAVEDENE CILJE, POVEJTE NAM ZA VSAK CILJ POSEBEJ, KOLIKO SE ZANJ ZAVZEMATE, ALI NE ZAVZEMATE?

b) izbor najbolj izobraženih in strokovnih ljudi na vodilne funkcije

Value 62479 Frequency
1 zelo se zavzemam 1174
2 srednje se zavzemam 473
3 bolj malo se zavzemam 125
4 sploh se ne zavzemam 48
5 ne poznam teh stvari, neodločen 229

Valid range from 1 to 4

V116A3 V1.16 ZANIMA NAS, V KAKŠNI MERI SE VI OSEBNO ZAVZEMATE, ALI PA SE NE ZAVZEMATE, ZA NAVEDENE CILJE, POVEJTE NAM ZA VSAK CILJ POSEBEJ, KOLIKO SE ZANJ ZAVZEMATE, ALI NE ZAVZEMATE?

c) dajanje večjih pooblastil državnim organom zaradi večje učinkovitosti v odpravljanju negativnih pojavov

Value 63478 Frequency
1 zelo se zavzemam 532
2 srednje se zavzemam 459
3 bolj malo se zavzemam 336
4 sploh se ne zavzemam 265
5 ne poznam teh stvari, neodločen 457

Valid range from 1 to 4

V116A4 V1.16 ZANIMA NAS, V KAKŠNI MERI SE VI OSEBNO ZAVZEMATE, ALI PA SE NE ZAVZEMATE, ZA NAVEDENE CILJE, POVEJTE NAM ZA VSAK CILJ POSEBEJ, KOLIKO SE ZANJ ZAVZEMATE, ALI NE ZAVZEMATE?

d) širjenje možnosti zaposlovanja v zasebnih delavnicah

Value 64477 Frequency
1 zelo se zavzemam 572
2 srednje se zavzemam 650
3 bolj malo se zavzemam 319
4 sploh se ne zavzemam 215
5 ne poznam teh stvari, neodločen 293

Valid range from 1 to 4

V116A5 V1.16 ZANIMA NAS, V KAKŠNI MERI SE VI OSEBNO ZAVZEMATE, ALI PA SE NE ZAVZEMATE, ZA NAVEDENE CILJE, POVEJTE NAM ZA VSAK CILJ POSEBEJ, KOLIKO SE ZANJ ZAVZEMATE, ALI NE ZAVZEMATE?

e) izbor najbolj poštenih ljudi na odgovorna mesta

Value 65476 Frequency
1 zelo se zavzemam 1507
2 srednje se zavzemam 305
3 bolj malo se zavzemam 59
4 sploh se ne zavzemam 27
5 ne poznam teh stvari, neodločen 151

Valid range from 1 to 4

V116A6 V1.16 ZANIMA NAS, V KAKŠNI MERI SE VI OSEBNO ZAVZEMATE, ALI PA SE NE ZAVZEMATE, ZA NAVEDENE CILJE, POVEJTE NAM ZA VSAK CILJ POSEBEJ, KOLIKO SE ZANJ ZAVZEMATE, ALI NE ZAVZEMATE?

f) graditev novih tovarn, da bi se zaposlilo več ljudi

Value 66475 Frequency
1 zelo se zavzemam 580
2 srednje se zavzemam 529
3 bolj malo se zavzemam 382
4 sploh se ne zavzemam 276
5 ne poznam teh stvari, neodločen 282

Valid range from 1 to 4

V116A7 V1.16 ZANIMA NAS, V KAKŠNI MERI SE VI OSEBNO ZAVZEMATE, ALI PA SE NE ZAVZEMATE, ZA NAVEDENE CILJE, POVEJTE NAM ZA VSAK CILJ POSEBEJ, KOLIKO SE ZANJ ZAVZEMATE, ALI NE ZAVZEMATE?

g) zagotavljanje odločilnega vpliva strokovnjakov pri odločanju o vseh važnih vprašanjih v naši družbi

Value 67474 Frequency
1 zelo se zavzemam 819
2 srednje se zavzemam 553
3 bolj malo se zavzemam 200
4 sploh se ne zavzemam 117
5 ne poznam teh stvari, neodločen 360

Valid range from 1 to 4

V116A8 V1.16 ZANIMA NAS, V KAKŠNI MERI SE VI OSEBNO ZAVZEMATE, ALI PA SE NE ZAVZEMATE, ZA NAVEDENE CILJE, POVEJTE NAM ZA VSAK CILJ POSEBEJ, KOLIKO SE ZANJ ZAVZEMATE, ALI NE ZAVZEMATE?

h) aktivnejša vloga državnih organov pri reševanju sporov med posameznimi delovnimi organizacijami

Value 68473 Frequency
1 zelo se zavzemam 543
2 srednje se zavzemam 525
3 bolj malo se zavzemam 270
4 sploh se ne zavzemam 240
5 ne poznam teh stvari, neodločen 471

Valid range from 1 to 4

V116A9 V1.16 ZANIMA NAS, V KAKŠNI MERI SE VI OSEBNO ZAVZEMATE, ALI PA SE NE ZAVZEMATE, ZA NAVEDENE CILJE, POVEJTE NAM ZA VSAK CILJ POSEBEJ, KOLIKO SE ZANJ ZAVZEMATE, ALI NE ZAVZEMATE?

i) zmanjšanje davka na zemljo in drugo imovino, ki je v zasebni lasti

Value 69472 Frequency
1 zelo se zavzemam 829
2 srednje se zavzemam 490
3 bolj malo se zavzemam 234
4 sploh se ne zavzemam 215
5 ne poznam teh stvari, neodločen 281

Valid range from 1 to 4

V117

V1.17 KAKO NAJ BI SE V PRIHODNJE RAZVIJALI DRUŽBENOGOSPODARSKI ODNOSI MED RAZVITIMI IN MANJ RAZVITIMI OBMOČJI V SLOVENIJI?

Value 70471 Frequency
1 manj razvita območja naj sama skrbijo za svoj razvoj 113
2 to naj bo pradvsem skrb vse slovenske skupnosti, zlasti pa njenih razvitih območij 708
3 manj razvita območja naj sama skrbijo zase, slovenska skupnost pa naj jim pri tem pomaga 994
4 drugo 0
5 ne vem, neodločen 234
0 b.o. 0

Valid range from 1 to 4

V118

V1.18 KMETIJSKA PROIZVODNJ SE VZADNJEM ČASU VSE BOLJ MEHANIZIRA, KMEČKA POSESTVA PA SO šE VEDNO MAJHNA IN RAZDROBLJENA. KAJ BI BILO PO VAšEM MNENJU V ZVEZI S TEM POTREBNO STORITI (možen je le en odgovor)?

Value 71470 Frequency
1 čim več zemlje naj preide iz rok posameznikov v družbeno lastnino 73
2 zasebna posest naj ostane omejena na 10 ha obdelovalne zemlje, bolj pa je treba razviti različne oblike kooperacije med kmeti in zadrugami, kombinati, najem zemlje v družbeni lasti, itd. 547
3 odpraviti omejitve zasebne posesti na 10 ha obdelovalne zemlje (agro maksimum) in dovoliti kmetu, da dokupi toliko zemlje, kolikor jo lahko s svojo družino in sodobnimi stroji obdeluje 1244
4 drugo 24
5 ne vem, neodločen 161

Valid range from 1 to 4

V119

V1.19 ALI NAJ BI PO VAŠEM MNENJU V SLOVENIJI PREPREČEVALI, DOPUŠČALI ALI POSPEŠEVALI DVOJNO DELO, NA ZEMLJI IN V TOVARNI, IN S TEM NASTAJANJE KMETOV - DELAVCEV"?

Value 72469 Frequency
1 preprečevati 953
2 dopuščati 803
3 pospeševati 142
4 ne vem, neodločen 151

Valid range from 1 to 3

V120

V1.20 ALI STE VI NAČELOMA BOLJ ZA TO, DA SE DA ...

Value 73468 Frequency
1 večje nagrade najuspešnejšim delavcem, strokovnjakom in izumiteljem, četudi se s tem povečujejo razlike med ljudmi 1071
2 ali pa moramo predvsem gledati na to, da ne bo prišlo do večjih razlik med ljudmi, četudi to pomeni manjšo vzpodbudo za najuspešnejše delavce, strokovnjake izumitelje 626
4 ne vem, neodločen 352

Valid range from 1 to 2

V121

V1.21 KAKO BI SE VI ODLOČILI:

Value 74467 Frequency
1 ali naj tisti, ki slabo delajo (ne prihajajo na delo, ali delajo škodo), zgubijo zaposlitev 1419
2 ali je treba zagotoviti zaposlenost vsem, ne glede na to, kako delajo 335
4 ne vem, neodločen 295

Valid range from 1 to 2

V122

V1.22 ALI JE PO VAŠEM MNENJU BOLJE, ČE SI PRIZADEVAMO:

Value 75466 Frequency
1 zagotoviti čim hitrejše povečanje proizvodnje, četudi se pri tem poveča neenakost med ljudmi 879
2 zagotoviti čim več enakosti med ljudmi, četudi bi to pomenilo počasnejši razvoj 645
3 ne vem 525

Valid range from 1 to 2

V123

V1.23 NEKATERI LJUDJE VARČUJEJO, DRUGI PA PRAVIJO, DA JE DANES NESMISELNO HRANITI DENAR, IN DA JE NAJBOLJ PAMETNO, ČE GA SPROTI PORABIMO. KATERI IMAJO PO VAŠEM MNENJU BOLJ PRAV?

Value 76465 Frequency
1 prvi, ki varčujejo 1044
2 drugi, ki denar sproti porabijo 766
3 ne vem, neodločen 239

Valid range from 1 to 2

V124

V1.24 ALI SODITE, DA BI BANKE MORALE VARČEVALCEM PRIZNATI IZGUBO ZARADI INFLACIJE V OBLIKI POVEČANIH OBRESTI, ALI NE?

Value 77464 Frequency
1 da 1370
2 ne 261
3 ne vem, neodločen 418

Valid range from 1 to 2

V125

V1.25 KAKO BI MORAL PO VAŠEM MNENJU RAVNATI ČLOVEK, KI IMA VEČ DENARJA, DA BI OHRANIL NJEGOVO VREDNOST? ALI BI GA MORAL VLOŽITI: (izberite najustreznejši odgovor)

Value 78463 Frequency
1 v banko, na hranilno vlogo 307
2 "pretopiti" v devize in vložiti v banko 220
3 v gradnjo hiše, nekup stanovanja 595
4 v nakup zemlje 270
5 v nakup, gradnjo vikenda 2
6 v nakup umetniških vrednosti 11
7 v nakup delovnih naprav, strojev za obrt, kmetijo 441
8 v nakup avtomobila 9
9 drugo 47
0 b. o. 147

Valid range from 1 to 9

V126

V1.26 DA BI POSPEŠILI GRADNJO IN VZDRŽEVANJE STANOVANJ JE TREBA POVEČATI NAJEMNINE ZA STANOVANJA V DRUŽBENI LASTI. KAJ VI SODITE O NAJEMNINAH?

Value 79462 Frequency
1 najemnine so že sedaj dovolj visoke, bomo pač manj obnavljali in gradili nova stanovanja 321
2 najemnine naj se dvignejo za vse enako - glede na vrednost stanovanja; če kdo ne bo zmogel višje najemnine, naj se preseli v cenejše stanovanje 381
3 najemnine je treba dvigniti, družinam z nizkimi dohodki pa priznati olajšave oziroma dati pomoč 956
4 drugo 26
5 ne vem, neodločen 365

Valid range from 1 to 4

V127

V1.27 V ZADNJIH LETIH SMO S SAMOPRISPEVKOM V VSEJ SLOVENIJI ZGRADILI VRSTO ŠOL, VRTCEV, ZDRAVSTVENIH DOMOV, DOMOV ZA STARE ITD. KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO SAMOPRISPEVKA?

Value 80461 Frequency
1 soglašam s takšno obliko zbiranja denarja, ker tako pridemo do objektov, ki jih sicer ne bi imeli 1145
2 ne soglašam s tako obliko zbiranja denarja; gradi naj se z zbiranjem sredstev, z davki in v SIS-ih 123
3 doslej sem s tem soglašal, vendar se sedaj samoprispevki pojavljajo že preveč pogosto, tako ne soglašam več 635
4 ne vem, ne morem se odločiti 146

Valid range from 1 to 3

V201

V2.00 DRUŽBENOPOLITIČNE ORGANIZACIJE, VOLITVE, DELEGATSKI SISTEM V2.01 ALI JE POLITIKA, ZA KATERO SE ZAVZEMA ZK PRI NAS, SKLADNA Z INTERESI VEČINE LJUDI, ALI NE?

Value 81460 Frequency
1 povsem je skladna 469
2 deloma je skladna 772
3 ni skladna 133
4 neodločen 85
5 ne vem, jo premalo poznam 590

Valid range from 1 to 4

V202A1 V2.02 KATERE SO PO VAšEM MNENJU NAJPOMEMBNEJšE DRUŽBENE NALOGE ZVEZE KOMUNISTOV V NAšI DRUŽBI? IZBERITE TRI IN JIH RAZVRSTITE PO POMENU.

a) rang 1

Value 82459 Frequency
1 razvijanje samoupravljanja in socialistične demokracije 487
2 skrb za proizvodnjo in večjo produktivnost 443
3 uveljavljanje interesov delavskega razreda 185
4 skrb za enakost vseh delovnih ljudi 209
5 reševanje napetosti in konfliktov v družbi 40
6 uveljavljanje idejne in politične enotnosti v družbi 28
7 določanje ciljev družbenega razvoja 15
8 razvijanje enakopravnosti jugoslovanskih narodov in narodnosti 142
9 borba proti nasamoupravnim pojavom in silam 52
10 uveljavljanje politike neuvrščenosti 40
11 drugo 5
12 ne vem 330
13 ni drugega odgovora 0
0 b. o. 73

Valid range from 1 to 11

V202A2 V2.02 KATERE SO PO VAšEM MNENJU NAJPOMEMBNEJšE DRUŽBENE NALOGE ZVEZE KOMUNISTOV V NAšI DRUŽBI? IZBERITE TRI IN JIH RAZVRSTITE PO POMENU.

b) rang 2

Value 83458 Frequency
1 razvijanje samoupravljanja in socialistične demokracije 144
2 skrb za proizvodnjo in večjo produktivnost 321
3 uveljavljanje interesov delavskega razreda 297
4 skrb za enakost vseh delovnih ljudi 276
5 reševanje napetosti in konfliktov v družbi 119
6 uveljavljanje idejne in politične enotnosti v družbi 86
7 določanje ciljev družbenega razvoja 54
8 razvijanje enakopravnosti jugoslovanskih narodov in narodnosti 187
9 borba proti nasamoupravnim pojavom in silam 92
10 uveljavljanje politike neuvrščenosti 51
11 drugo 1
12 ne vem 0
13 ni drugega odgovora 421
0 b. o. 0

Valid range from 1 to 11

V202A3 V2.02 KATERE SO PO VAšEM MNENJU NAJPOMEMBNEJšE DRUŽBENE NALOGE ZVEZE KOMUNISTOV V NAšI DRUŽBI? IZBERITE TRI IN JIH RAZVRSTITE PO POMENU.

c) rang 3

Value 84457 Frequency
1 razvijanje samoupravljanja in socialistične demokracije 116
2 skrb za proizvodnjo in večjo produktivnost 142
3 uveljavljanje interesov delavskega razreda 180
4 skrb za enakost vseh delovnih ljudi 187
5 reševanje napetosti in konfliktov v družbi 122
6 uveljavljanje idejne in politične enotnosti v družbi 93
7 določanje ciljev družbenega razvoja 89
8 razvijanje enakopravnosti jugoslovanskih narodov in narodnosti 312
9 borba proti nasamoupravnim pojavom in silam 175
10 uveljavljanje politike neuvrščenosti 180
11 drugo 3
12 ne vem 0
13 ni drugega odgovora 450
0 b. o. 0

Valid range from 1 to 11

V203A1 V2.03 ZVEZA KOMUNISTOV JUGOSLAVIJE IN ZVEZA KOMUNISTOV SLOVENIJE SE V TEM LETU PRIPRAVLJATA NA SVOJA KONGRESA. KATERIM OD NAVEDENIH DRUŽBENIH VPRAŠANJ NAJ BI SE PO VAŠEM MNENJU ZVEZA KOMUNISTOV PREDVSEM POSVETILA? (Izberite tri in jih razvrstite po pomenu.)

a) rang 1

Value 85456 Frequency
1 družbeni položaj delavca 514
2 razvoj samoupravljanja 172
3 izboljšanje življenskega standarda 308
4 krepitev družbene vloge Zveze komunistov 60
5 razvijanje enakopravnosti narodov in narodnosti 109
6 zmanjševanje socialnih razlik 113
7 hitrejši gospodarski razvoj in stabilizacija 316
8 problemi mladine in žensk 21
9 razmere v svetu in neuvrščena politika 30
10 drugo 5
11 ne vem, neodločen 326
12 ni takega odgovora 0
0 b. o. 75

Valid range from 1 to 10

V203A2 V2.03 ZVEZA KOMUNISTOV JUGOSLAVIJE IN ZVEZA KOMUNISTOV SLOVENIJE SE V TEM LETU PRIPRAVLJATA NA SVOJA KONGRESA. KATERIM OD NAVEDENIH DRUŽBENIH VPRAŠANJ NAJ BI SE PO VAŠEM MNENJU ZVEZA KOMUNISTOV PREDVSEM POSVETILA? (Izberite tri in jih razvrstite po pomenu.)

b) rang 2

Value 86455 Frequency
1 družbeni položaj delavca 183
2 razvoj samoupravljanja 209
3 izboljšanje življenskega standarda 371
4 krepitev družbene vloge Zveze komunistov 66
5 razvijanje enakopravnosti narodov in narodnosti 253
6 zmanjševanje socialnih razlik 228
7 hitrejši gospodarski razvoj in stabilizacija 212
8 problemi mladine in žensk 48
9 razmere v svetu in neuvrščena politika 54
10 drugo 2
11 ne vem, neodločen 35
12 ni takega odgovora 388
0 b. o. 0

Valid range from 1 to 10

V203A3 V2.03 ZVEZA KOMUNISTOV JUGOSLAVIJE IN ZVEZA KOMUNISTOV SLOVENIJE SE V TEM LETU PRIPRAVLJATA NA SVOJA KONGRESA. KATERIM OD NAVEDENIH DRUŽBENIH VPRAŠANJ NAJ BI SE PO VAŠEM MNENJU ZVEZA KOMUNISTOV PREDVSEM POSVETILA? (Izberite tri in jih razvrstite po pomenu.)

c) rang 3

Value 87454 Frequency
1 družbeni položaj delavca 156
2 razvoj samoupravljanja 107
3 izboljšanje življenskega standarda 216
4 krepitev družbene vloge Zveze komunistov 65
5 razvijanje enakopravnosti narodov in narodnosti 210
6 zmanjševanje socialnih razlik 220
7 hitrejši gospodarski razvoj in stabilizacija 307
8 problemi mladine in žensk 125
9 razmere v svetu in neuvrščena politika 176
10 drugo 10
11 ne vem, neodločen 38
12 ni takega odgovora 419
0 b. o. 0

Valid range from 1 to 10

V204A V2.04 ALI SE STRINJATE ALI NE Z NASLEDNJIMA TRDITVAMA?

a) Vsaka komunistična partija je odgovorna za svojo politiko predvsem pred lastnim delavskim razredom in narodom.

Value 88453 Frequency
1 sploh se ne strijam 31
2 v glavnem se ne strinjam 55
3 neodločen 64
4 v glavnem se strinjam 402
5 popolnoma se strinjam 1145
6 ne vem, ne poznnam teh stvari 352

Valid range from 1 to 5

V204B V2.04 ALI SE STRINJATE ALI NE Z NASLEDNJIMA TRDITVAMA?

b) Večja socialistična država in večja komunistična partija imata več odgovornosti in morata zato imeti tudi več pravic pri določanju politike komunističnega gibanja.

Value 89452 Frequency
1 sploh se ne strijam 415
2 v glavnem se ne strinjam 246
3 neodločen 188
4 v glavnem se strinjam 447
5 popolnoma se strinjam 307
6 ne vem, ne poznnam teh stvari 446

Valid range from 1 to 5

V205A V2.05 V KATERE DRUŽBENOPOLITIČNE ORGANIZACIJE STE VČLANJENI? ALI V NJIH DELUJETE?

a) Socialistična zveza (SZDL)

Value 90451 Frequency
1 nisem član 711
2 sem član 1234
3 delujem, imam funkcijo 104

Valid range from 1 to 3

V205B V2.05 V KATERE DRUŽBENOPOLITIČNE ORGANIZACIJE STE VČLANJENI? ALI V NJIH DELUJETE?

b) Zveza komunistov ZK)

Value 91450 Frequency
1 nisem član 1800
2 sem član 185
3 delujem, imam funkcijo 64

Valid range from 1 to 3

V205C V2.05 V KATERE DRUŽBENOPOLITIČNE ORGANIZACIJE STE VČLANJENI? ALI V NJIH DELUJETE?

c) Zveza sindikatov

Value 92449 Frequency
1 nisem član 1030
2 sem član 908
3 delujem, imam funkcijo 111

Valid range from 1 to 3

V205D V2.05 V KATERE DRUŽBENOPOLITIČNE ORGANIZACIJE STE VČLANJENI? ALI V NJIH DELUJETE?

d) Zveza socialistične mladine

Value 93448 Frequency
1 nisem član 1779
2 sem član 235
3 delujem, imam funkcijo 35

Valid range from 1 to 3

V205E V2.05 V KATERE DRUŽBENOPOLITIČNE ORGANIZACIJE STE VČLANJENI? ALI V NJIH DELUJETE?

e) Zveza borcev

Value 94447 Frequency
1 nisem član 1866
2 sem član 154
3 delujem, imam funkcijo 29

Valid range from 1 to 3

V206

V2.06 (za člane SZDL) KAKŠNE MOŽNOSTI IMATE VI OSEBNO ZA IZRAŽANJE SVOJIH INTERESOV V SOCIALISTIčNI ZVEZI (SZDL) V VAŠEM KRAJU, MESTU? (Možen je le en odgovor)

Value 95446 Frequency
1 brez SZDL sploh ne bi mogel uveljavljati svojih interesov 122
2 v SZDL lahko uveljavljam svoje interese 491
3 v SZDL lahko le deloma uveljavljam svoje interese 311
4 v SZDL ne morem uveljavljati svojih interesov 70
5 SZDL sploh ni pripravljena izražati mojih interesov 21
6 to me ne zanima 70
7 ne vem 276
8 ni član SZDL 688

Valid range from 1 to 6

V207

V2.07 ČE BI IZ TEH ALI ONIH RAZLOGOV SOCIALISTIČNA ZVEZA V VAŠI OBČINI PRENEHALA S SVOJO DEJAVNOSTJO IN VPLIVOM, ALI MISLITE, DA BI JO VEČINA LJUDI POGREŠALA, ALI NE? (Možen je le en odgovor)

Value 96445 Frequency
1 večina ljudi je sploh ne bi pogrešala 148
2 večina ljudi je ne bi preveč pogrešala 364
3 večina ljudi bi jo pogrešala 821
4 večina ljudi bi jo zelo pogrešala 119
5 ne vem, neodločen 597

Valid range from 1 to 4

V208

V2.08 ALI BI ZVEZA KOMUNISTOV IN SOCIALISTIČNA ZVEZA PO VAŠEM MNENJU MORALI IMETI V VSEH VPRAŠANJIH: (Zaokrožite en odgovor)

Value 97444 Frequency
1 popolnoma enaka stališča 556
2 stališča, ki izhajajo iz istih osnovnih interesov 764
3 praviloma različna stališča 119
4 ne vem, neodločen 610

Valid range from 1 to 3

V209

V2.09 ALI IMAJO PO VAŠEM MNENJU VERNI LJUDJE V OKVIRU SOCIALISTIČNE ZVEZE ENAKE MOŽNOSTI ZA SVOJE UVELJAVLJANJE KOT NEVERNI, ALI NE?

Value 98443 Frequency
1 da, imajo enake možnosti 1508
2 nimajo enakih možnosti 191
3 sploh nimajo možnosti 15
4 ne vem, neodločen 335

Valid range from 1 to 3

V210A V2.10 ALI STE ČLAN ORGANOV SAMOUPRAVLJANJA IN DELEGACIJE V KRAJEVNI SKUPNOSTI? (če ne) ALI BI BILI PRIPRAVLJENJI POSTATI ČLAN TEH ORGANOV, DELEGACIJ, ALI NE?

a) v samoupravnih organih krajevne skupnosti (zbor ali konference delegatov KS, svet KS in njegova delovna telesa)

Value 99442 Frequency
1 je član 187
2 ni član, bi bil pripravljen postati član 634
3 ni član, ne bi bil pripravljen postati član 560
4 ni član, ne ve, neodločen 668

Valid range from 1 to 3

V210B V2.10 ALI STE ČLAN ORGANOV SAMOUPRAVLJANJA IN DELEGACIJE V KRAJEVNI SKUPNOSTI? (če ne) ALI BI BILI PRIPRAVLJENJI POSTATI ČLAN TEH ORGANOV, DELEGACIJ, ALI NE?

b) član delegacije KS za DPS

Value 100441 Frequency
1 je član 81
2 ni član, bi bil pripravljen postati član 579
3 ni član, ne bi bil pripravljen postati član 656
4 ni član, ne ve, neodločen 733

Valid range from 1 to 3

V210C V2.10 ALI STE ČLAN ORGANOV SAMOUPRAVLJANJA IN DELEGACIJE V KRAJEVNI SKUPNOSTI? (če ne) ALI BI BILI PRIPRAVLJENJI POSTATI ČLAN TEH ORGANOV, DELEGACIJ, ALI NE?

c) član delegacije S za skupščine samoupravnih interesnih skupnosti (SIS)

Value 101440 Frequency
1 je član 117
2 ni član, bi bil pripravljen postati član 537
3 ni član, ne bi bil pripravljen postati član 677
4 ni član, ne ve, neodločen 718

Valid range from 1 to 3

V210D V2.10 ALI STE ČLAN ORGANOV SAMOUPRAVLJANJA IN DELEGACIJE V KRAJEVNI SKUPNOSTI? (če ne) ALI BI BILI PRIPRAVLJENJI POSTATI ČLAN TEH ORGANOV, DELEGACIJ, ALI NE?

d) član delegacije družbenopolitičnih organizacij za družbenopolitični zbor skupščine občine

Value 102439 Frequency
1 je član 25
2 ni član, bi bil pripravljen postati član 488
3 ni član, ne bi bil pripravljen postati član 758
4 ni član, ne ve, neodločen 778

Valid range from 1 to 3

V210E V2.10 ALI STE ČLAN ORGANOV SAMOUPRAVLJANJA IN DELEGACIJE V KRAJEVNI SKUPNOSTI? (če ne) ALI BI BILI PRIPRAVLJENJI POSTATI ČLAN TEH ORGANOV, DELEGACIJ, ALI NE?

e) član delegacije ali organa nad ravnijo občine

Value 103438 Frequency
1 je član 12
2 ni član, bi bil pripravljen postati član 407
3 ni član, ne bi bil pripravljen postati član 824
4 ni član, ne ve, neodločen 806

Valid range from 1 to 3

V211

V2.11 ALI STE BILI OBVEŠČENI O DELU DELEGACIJ VAŠE KRAJEVNE SKUPNOSTI V ZADNJEM LETU?

Value 104437 Frequency
1 dobro sem bil obveščen 485
2 nekaj sem slišal 763
3 sploh nisem bil obveščen 771
0 b. o. 30

Valid range from 1 to 3

V212

V2.12 ALI SE PO VAŠEM MNENJU ČLANI DELEGACIJ V VAŠI KRAJEVNI SKUPNOSTI DOVOLJ ALI PREMALO POVEZUJEJO Z OBČANI?

Value 105436 Frequency
1 dovolj se povezujejo 382
2 premalo se povezujejo 1068
3 sploh se ne povezujejo 93
4 ne vem, če se povezujejo 478
0 b. o. 28

Valid range from 1 to 3

V213

V2.13 ALI STE V ZADNJEM LETU V VAŠI KRAJEVNI SKUPNOSTI KDAJ GLASOVALI ZA KAKO ODLOČITEV, NE DA BI VEDELI, ZA KAJ JE PRAVZAPRAV ŠLO? (če da) KAKO POGOSTO TAKO GLASUJETE

Value 106435 Frequency
1 da, običajno tako glasujem 44
2 da, večkrat sem že tako glasoval 59
3 da, sem že tako glasoval, čeprav običajno vem, za kaj gre 136
4 ne, vedel sem, za kaj sem glasoval 777
5 ne, nisem glasoval, če nisem vedel, za kaj je šlo 387
6 v zadnjem letu nisem o ničemer glasoval 619
0 b. o. 27

Valid range from 1 to 6

V214A V2.14 (za zaposlene) ALI STE ČLAN ORGANOV SAMOUPRAVLJANJA IN DELEGACIJE V DELOVNI ORGANIZACIJI? (če ne) ALI BI BILI PRIPRAVLJENI POSTATI ČLAN TEH ORGANOV?

a) v samoupravnih organih delovne organizacije, TOZD-a (delavski svet, odbori, komisije)

Value 107434 Frequency
1 je član 385
2 ni član, bi bil pripravljen postati član 409
3 ni član, ne bi bil pripravljen postati član 243
4 ni član, ne ve, neodloločen 260
5 ni zaposlen 752

Valid range from 1 to 3

V214B V2.14 (za zaposlene) ALI STE ČLAN ORGANOV SAMOUPRAVLJANJA IN DELEGACIJE V DELOVNI ORGANIZACIJI? (če ne) ALI BI BILI PRIPRAVLJENI POSTATI ČLAN TEH ORGANOV?

b) član delegacije v DO za družbenopolitično skupnost oz. za skupščino interesnih skupnosti (SIS)

Value 108433 Frequency
1 je član 185
2 ni član, bi bil pripravljen postati član 431
3 ni član, ne bi bil pripravljen postati član 352
4 ni član, ne ve, neodloločen 363
5 ni zaposlen 718

Valid range from 1 to 3

V215

V2.15 (za zaposlene) ALI KAJ VESTE O DELU DELEGACIJ V VAŠI TOZD, DELOVNI ORGANIZACIJI V V ZADNJEM LETU?

Value 109432 Frequency
1 dobro sem obveščen 613
2 nekaj sem slišal, bral 450
3 nič ne vem o tem 237
4 ni zaposlen 749

Valid range from 1 to 2

V216

V2.16 (za zaposlene) ALI SE ČLANI DELEGACIJ V VAŠI TOZD, DELOVNI ORGANIZACIJI DOVOLJ ALI PREMALO POVEZUJEJO Z DELAVCI?

Value 110431 Frequency
1 dovolj se povezujejo 410
2 premalo se povezujejo 670
3 sploh se ne povezujejo 38
4 ne vem, če se povezujejo 48
5 nič ne vem o tem 138
6 ni zaposlen 745

Valid range from 1 to 3

V217A1 V2.17 (za zaposlene) KAKO BI OCENILI VAŠ OSEBNI VPLIV PRI ODLOČANJU V DALOVNI ORGANIZACIJI, TOZD-u, V ZVEZI S STVARMI, KI SO SPODAJ NAšTETE?

a) razpolaganje s celotnim prihodkom in dohodkom

Value 111430 Frequency
1 zelo majhen vpliv 370
2 majhen vpliv 345
3 srednji vpliv 336
4 velik vpliv 60
5 zelo velik vpliv 23
6 ne vem, neodločen 164
7 ni zaposlen 751

Valid range from 1 to 5

V217A2 V2.17 (za zaposlene) KAKO BI OCENILI VAŠ OSEBNI VPLIV PRI ODLOČANJU V DALOVNI ORGANIZACIJI, TOZD-u, V ZVEZI S STVARMI, KI SO SPODAJ NAšTETE?

b) ocenjevanje dela, osebni dohodki

Value 112429 Frequency
1 zelo majhen vpliv 303
2 majhen vpliv 367
3 srednji vpliv 357
4 velik vpliv 101
5 zelo velik vpliv 27
6 ne vem, neodločen 140
7 ni zaposlen 754

Valid range from 1 to 5

V217A3 V2.17 (za zaposlene) KAKO BI OCENILI VAŠ OSEBNI VPLIV PRI ODLOČANJU V DALOVNI ORGANIZACIJI, TOZD-u, V ZVEZI S STVARMI, KI SO SPODAJ NAšTETE?

c) učinkovitost gospodarjenja

Value 113428 Frequency
1 zelo majhen vpliv 271
2 majhen vpliv 319
3 srednji vpliv 377
4 velik vpliv 126
5 zelo velik vpliv 28
6 ne vem, neodločen 174
7 ni zaposlen 754

Valid range from 1 to 5

V217A4 V2.17 (za zaposlene) KAKO BI OCENILI VAŠ OSEBNI VPLIV PRI ODLOČANJU V DALOVNI ORGANIZACIJI, TOZD-u, V ZVEZI S STVARMI, KI SO SPODAJ NAšTETE?

d) delovna disciplina

Value 114427 Frequency
1 zelo majhen vpliv 187
2 majhen vpliv 278
3 srednji vpliv 448
4 velik vpliv 222
5 zelo velik vpliv 46
6 ne vem, neodločen 114
7 ni zaposlen 754

Valid range from 1 to 5

V217A5 V2.17 (za zaposlene) KAKO BI OCENILI VAŠ OSEBNI VPLIV PRI ODLOČANJU V DALOVNI ORGANIZACIJI, TOZD-u, V ZVEZI S STVARMI, KI SO SPODAJ NAšTETE?

e) nove investicije, planiranje razvoja

Value 115426 Frequency
1 zelo majhen vpliv 418
2 majhen vpliv 311
3 srednji vpliv 272
4 velik vpliv 96
5 zelo velik vpliv 25
6 ne vem, neodločen 173
7 ni zaposlen 754

Valid range from 1 to 5

V217A6 V2.17 (za zaposlene) KAKO BI OCENILI VAŠ OSEBNI VPLIV PRI ODLOČANJU V DALOVNI ORGANIZACIJI, TOZD-u, V ZVEZI S STVARMI, KI SO SPODAJ NAšTETE?

f) dohodkovno povezovanje z drugimi delovnimi organizacijamo

Value 116425 Frequency
1 zelo majhen vpliv 515
2 majhen vpliv 277
3 srednji vpliv 200
4 velik vpliv 66
5 zelo velik vpliv 15
6 ne vem, neodločen 222
7 ni zaposlen 754

Valid range from 1 to 5

V217A7 V2.17 (za zaposlene) KAKO BI OCENILI VAŠ OSEBNI VPLIV PRI ODLOČANJU V DALOVNI ORGANIZACIJI, TOZD-u, V ZVEZI S STVARMI, KI SO SPODAJ NAšTETE?

g) organizacija dela, dodeljevanje dela

Value 117424 Frequency
1 zelo majhen vpliv 354
2 majhen vpliv 285
3 srednji vpliv 325
4 velik vpliv 117
5 zelo velik vpliv 34
6 ne vem, neodločen 180
7 ni zaposlen 754

Valid range from 1 to 5

V217A8 V2.17 (za zaposlene) KAKO BI OCENILI VAŠ OSEBNI VPLIV PRI ODLOČANJU V DALOVNI ORGANIZACIJI, TOZD-u, V ZVEZI S STVARMI, KI SO SPODAJ NAšTETE?

h) imenovanje direktorja TOZD-a (delovne organizacije)

Value 118423 Frequency
1 zelo majhen vpliv 440
2 majhen vpliv 269
3 srednji vpliv 297
4 velik vpliv 96
5 zelo velik vpliv 18
6 ne vem, neodločen 175
7 ni zaposlen 754

Valid range from 1 to 5

V217A9 V2.17 (za zaposlene) KAKO BI OCENILI VAŠ OSEBNI VPLIV PRI ODLOČANJU V DALOVNI ORGANIZACIJI, TOZD-u, V ZVEZI S STVARMI, KI SO SPODAJ NAšTETE?

i) določanje kandidatov za delavski svet in njegova telesa ni zaposlen

Value 119422 Frequency
1 zelo majhen vpliv 186
2 majhen vpliv 233
3 srednji vpliv 475
4 velik vpliv 210
5 zelo velik vpliv 50
6 ne vem, neodločen 141
7 ni zaposlen 754

Valid range from 1 to 5

V218A V2.18 ALI SE STRINJATE ALI NE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

a) Samoupravljanje prispeva k temu, da ljudje bolj upoštevajo skupne potrebe in interese.

Value 120421 Frequency
1 sploh se ne strinjam 36
2 v glavnem se ne strinjam 153
3 neodločen 148
4 v glavnem se strinjam 847
5 popolnoma se strinjam 562
6 ne vem, ne poznam teh stvari 303

Valid range from 1 to 5

V218B V2.18 ALI SE STRINJATE ALI NE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

b) Hiter ekonomski razvoj zahteva močno centralno oblast, državo.

Value 121420 Frequency
1 sploh se ne strinjam 262
2 v glavnem se ne strinjam 291
3 neodločen 222
4 v glavnem se strinjam 549
5 popolnoma se strinjam 340
6 ne vem, ne poznam teh stvari 385

Valid range from 1 to 5

V218C V2.18 ALI SE STRINJATE ALI NE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

c) Samoupravni socializem daje človeku več možnosti za njegov vsestranski razvoj kot druge družbene ureditve.

Value 122419 Frequency
1 sploh se ne strinjam 26
2 v glavnem se ne strinjam 97
3 neodločen 161
4 v glavnem se strinjam 729
5 popolnoma se strinjam 688
6 ne vem, ne poznam teh stvari 348

Valid range from 1 to 5

V218D V2.18 ALI SE STRINJATE ALI NE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

d) Gospodarstvo bi se hitreje razvijalo, če bi direktorji imeli več pooblastil.

Value 123418 Frequency
1 sploh se ne strinjam 473
2 v glavnem se ne strinjam 446
3 neodločen 292
4 v glavnem se strinjam 346
5 popolnoma se strinjam 128
6 ne vem, ne poznam teh stvari 364

Valid range from 1 to 5

V219

V2.19 V MARCU 1982 BODO VOLITVE DELEGATOV V DELEGACIJE. SESTAVNI DEL TEGA VOLILNEGA PROCESA JE STALNO EVIDENTIRANJE DRUŽBENO AKTIVNIH LJUDI. ALI KAJ VESTE O TEM?

Value 124417 Frequency
1 nič ne vem 1012
2 vem o tem 1037

Valid range from 1 to 2

V220

V2.20 KAJ MENITE O POMENU EVIDENTIRANJA KANDIDATOV? (Izberite en odgovor)

Value 125416 Frequency
1 nič ne ve o tem 1005
2 pomeni družbeno priznanje za evidentirane 134
3 omogoča demokratično sodelovanje vseh v kadrovski politiki 261
4 omogoča izbor najboljših kadrov 412
5 je le formalnost, nima večjega pomena za volitve 134
6 drugo 14
7 ne vem 89

Valid range from 2 to 6

V221

V2.21 ALI STE TUDI SAMI SODELOVALI PRI EVIDENTIRANJU PRIMERNIH LJUDI ZA DELEGATE? (Možen je le en odgovor)

Value 126415 Frequency
1 nič ne ve o tem 1018
2 da, predlagal sem kandidate 264
3 predlogov nisem imel, sem pa povedal svoje mnenje o kandidatih 118
4 bil sem na sestanku, a nisem povedal svojega mnenja 114
5 nisem sodeloval pri tem, ker to nima nobenega vpliva 86
6 nisem sodeloval pri tem, ker me to ne zanima 48
7 nisem sodeloval iz drugih razlogov 401

Valid range from 2 to 7

V222

V2.22 KAJ JE PRIŠLO PRI EVIDENTIRANJU ZA DELEGATE NAJBOLJ DO IZRAZA (Možen je le en odgovor)

Value 127414 Frequency
1 nič ne ve o tem 1019
2 predlagali smo najbolj primerne kandidate 341
3 razvila se je demokratična razprava o kandidatih 103
4 občani niso imeli večjega vpliva, ker je bilo že vse v naprej pripravljeno 168
5 opravljanje je bilo na hitro, v zadnjem hipu 42
6 občani niso bili aktivni, niso predlagali kandidatov 68
7 kaj drugega 23
8 ne vem 285

Valid range from 2 to 7

V223

V2.23 PONEKOD DOLOČAJO PO VEČ KANDIDATOV ZA ENO DELEGATSKO MESTO (ODPRTA LISTA), DRUGOD PA PO ENEGA KANDIDATA NA DELEGATSKO MESTO (ZAPRTA LISTA). KAJ MENITE, DA JE BOLJE:

Value 128413 Frequency
1 bolje je, da je toliko kandidatov, kot se jih voli, ker se le tako zagotavlja ustrezna zastopanost 162
2 bolje je, da je več kandidatov, kot se jih voli, ker je to bolj demokratično in se tako bolj spoštuje volja delovnih ljudi in občanov 809
3 vseeno je 45
4 ne vem, neodločen 150
5 nič ne vem o tem 883

Valid range from 1 to 3

V224

V2.24 KDO JE IMEL PO VAŠEM MNENJU NAJVEČJI VPLIV PRI IZBIRANJU KANDIDATOV V VAŠI TOZD oz. KRAJEVNI SKUPNOSTI? (Možen je le en odgovor)

Value 129412 Frequency
1 nič ne ve o tem 987
2 sami delovni ljudje in občani 270
3 Zveza komunistov 112
4 SZDL 133
5 Sindikati 138
6 delegacije 18
7 vplivni posamezniki 79
8 vodilni delavci v delovni organizaciji, funkcionarji KS 121
9 kdo drug 7
0 ne vem kdo 184

Valid range from 2 to 9

V225

V2.25 ALI STE MORDA BILI PREDLAGANI ZA DELEGATA? ALI BI SPREJELI KANDIDATURO ZA DELEGATA, ČE BI BILI PREDLAGANI?

Value 130411 Frequency
1 bil sem predlagan in sem sprejel kandidaturo 305
2 bil sem predlagan, vendar nisem sprejel kandidature 40
3 nisem bil predlagan, a bi sprejel kandidaturo, če bi bil predlagan 280
4 nisem bil predlagan in ne bi sprejel kandidature, če bi bil predlagan 175
5 nisem bil predlagan in ne vem če bi sprejel kandidaturo (neodločen) 276
6 nič ne vem o tem 973

Valid range from 1 to 4

V226

V2.26 ALI LAHKO POVESTE, KAJ JE GLAVNI RAZLOG, DA HODITE NA VOLITVE? (Možen je le en odgovor)

Value 131410 Frequency
1 to je izpolnjevanje državljanske dolžnosti 1241
2 ni mi vseeno, kdo je delegat 374
3 že od nekdaj hodim na volitve, iz navade 58
4 menim, da s tem vplivam na družbene zadeve 188
5 če ne bi hodil na volitve, bi mi lahko škodovalo 61
6 drugo 22
7 ne vem zakaj 43
8 ne hodim na volitve 62

Valid range from 1 to 6

V227

V2.27 ZANIMA NAS, KOLIKO KANDIDATOV, KI STE JIH VOLILI NA ZADNJIH VOLITVAH V KRAJEVNI SKUPNOSTI IN V TOZD-u, STE POZNALI?

Value 132409 Frequency
1 vse kandidate 462
2 večino kandidatov 558
3 dober del, polovico njih 245
4 le manjši del 277
5 le posamezne kandidate 247
6 nikogar nisem poznal 140
7 nisem bil na volitvah 120

Valid range from 1 to 6

V228

V2.28 ZANIMA NAS, ALI OBČUTITE MILICO KOT SLUŽBO, KI SKRBI TUDI ZA VAS, ALI LE KOT DRŽAVNI ORGAN? (Možen je le en odgovor)

Value 133408 Frequency
1 žutim, da skrbi tudi za mene 1382
2 menim, da v glavnem služi državi, zame pa skrbi le malo 469
3 ne vem, neodločen 198

Valid range from 1 to 2

V301

V3.00 ZUNANJA POLITIKA, OGROŽENOST, OBRAMBA V3.01 V PRETEKLEM LETU JE BILO MNOGO GOVORA O RAZOROŽITVI V EVROPI. ALI V ZVEZI S TEM PRIČAKUJETE KAJ UGODNEGA V TEM LETU?

Value 134407 Frequency
1 nič ne vem o tem 487
2 nič ugodnega ne pričakujem 1035
3 pričakujem ugodne rezultate 527

Valid range from 2 to 3

V302

V3.02 KAKŠNA ZUNANJA POLITIKA PO VAŠI SODBI V SEDANJIH RAZMERAH NAJBOLJ USTREZA INTERESOM JUGOSLAVIJE?

Value 135406 Frequency
1 prizadevati si moramo za mir in enakopravnost med narodi, ne glede na to, ali je to velikim silam všeč ali ne 1354
2 biti moramo za mir in enakopravnost, vendar tako, da se velikim silam ne zamerimo 271
3 skrbimo naj le za svoje probleme, svetovne probleme pa naj si vsak ureja tako, kot to more in želi 162
4 prej ali slej se bomo morali odločiti za en ali drugi blok 8
5 ne vem, neodločen 254

Valid range from 1 to 4

V303

V3.03 ALI PO VAŠEM MNENJU POLITIKA NEUVRŠENOSTI PRISPEVA K VARNOSTI JUGOSLAVIJE, ALI NE?

Value 136405 Frequency
1 pomembno prispeva 1217
2 deloma prispeva 433
3 ne prispeva 29
4 ne vem, neodločen 370

Valid range from 1 to 3

V304

V3.04 ALI SODITE, DA BI LAHKO V PRIHODNOSTI KAKŠNA TUJA SILA (DRŽAVA ALI SKUPINA DRŽAV)OGROZILA VARNOST JUGOSLAVIJE, ALI NE? (če da) S KATERE STRANI JE PO VAŠEM MNENJU MOŽNA TA NEVARNOST?

Value 137404 Frequency
1 da, možna je nevarnost s strani zahoda 27
2 da, možna je nevarnost s strani vzhoda 208
3 da, ogroženi smo tako z vzhoda kot zahoda 456
4 ne vem, neodločen 549
5 ne vidim, da bi nam s katerekoli strani pretila nevarnost 809

Valid range from 1 to 3

V305

V3.05 ALI SODITE, DA SEDAJ KAKA SOSEDNJA DRŽAVA (ALI PA KAKA DRUGA DRŽAVA, KI NI SOSEDA) PREDSTAVLJA VOJAŠKO NEVARNOST ZA JUGOSLAVIJO, ALI NE? (če da) KATERA DRŽAVA?

Value 138403 Frequency
1 ne vidim, da bi katerakoli država predstavljala vojaško nevarnost za Jugoslavijo 1126
2 ne vem, neodločen 653
3 vojaško nevarnost za Jugoslavijo predstavlja: 270

Valid range from 1 to 3

V305A V3.05A KATERA DRŽAVA PREDSTAVLJA NEVARNOST ZA JUGOSLAVIJO?

1. odgovor

Value 139402 Frequency
1 Albanija 126
2 Bolgarija 34
3 Sovjetska Zveza 80
4 Romunija, Madžarska in druge države socialističnega varšavskega pakta 27
5 ZDA 2
6 Avstrija, Italija, Grčija, druge države NATO pakta 9
7 druga država 6
8 ne vidi nevarnost, ne ve, b.o. 1750
0 15

Valid range from 1 to 7

V305B V3.05A KATERA DRŽAVA PREDSTAVLJA NEVARNOST ZA JUGOSLAVIJO?

2. odgovor

Value 140401 Frequency
1 Albanija 9
2 Bolgarija 20
3 Sovjetska Zveza 7
4 Romunija, Madžarska in druge države socialističnega varšavskega pakta 7
5 ZDA 15
6 Avstrija, Italija, Grčija, druge države NATO pakta 6
7 druga država 0
8 ne vidi nevarnost, ne ve, b.o. 0
9 1985

Valid range from 1 to 9

V306A V3.06 MOŽNE SO RAZLIČNE OBLIKE SOVRAŽNEGA PRITISKA OD ZUNAJ NA JUGOSLAVIJO. KATERA OBLIKA PRITISKA NAS PO VAŠEM MNENJU BOLJ, IN KATERA MANJ OGROŽA?

a) ekonomski pritisk

Value 141400 Frequency
1 sploh ne ogroža 37
2 ne ogroža 275
3 neodločen 279
4 ogroža 795
5 zelo ogroža 170
6 ne vem 493

Valid range from 1 to 5

V306B V3.06 MOŽNE SO RAZLIČNE OBLIKE SOVRAŽNEGA PRITISKA OD ZUNAJ NA JUGOSLAVIJO. KATERA OBLIKA PRITISKA NAS PO VAŠEM MNENJU BOLJ, IN KATERA MANJ OGROŽA?

b) politični in propagandni pritisk

Value 142399 Frequency
1 sploh ne ogroža 37
2 ne ogroža 309
3 neodločen 254
4 ogroža 800
5 zelo ogroža 127
6 ne vem 522

Valid range from 1 to 5

V306C V3.06 MOŽNE SO RAZLIČNE OBLIKE SOVRAŽNEGA PRITISKA OD ZUNAJ NA JUGOSLAVIJO. KATERA OBLIKA PRITISKA NAS PO VAŠEM MNENJU BOLJ, IN KATERA MANJ OGROŽA?

c) pritisk z uporabo sovražne emigracije

Value 143398 Frequency
1 sploh ne ogroža 47
2 ne ogroža 261
3 neodločen 203
4 ogroža 866
5 zelo ogroža 197
6 ne vem 475

Valid range from 1 to 5

V306D V3.06 MOŽNE SO RAZLIČNE OBLIKE SOVRAŽNEGA PRITISKA OD ZUNAJ NA JUGOSLAVIJO. KATERA OBLIKA PRITISKA NAS PO VAŠEM MNENJU BOLJ, IN KATERA MANJ OGROŽA?

d) vojaški pritisk

Value 144397 Frequency
1 sploh ne ogroža 260
2 ne ogroža 758
3 neodločen 245
4 ogroža 204
5 zelo ogroža 42
6 ne vem 540

Valid range from 1 to 5

V307

V3.07 ALI MENITE, DA BI SE V PRIMERU VOJAŠKEGA NAPADA VEČINA SLOVENCEV UPRLA NAPADALCU, ALI NE?

Value 145396 Frequency
1 prepričan sem, da bi se večina Slovencev uprla napadalcu 1501
2 večina sposobnih bi se uprla napadalcu 251
3 del Slovencev bi se uprl, precej ljudi pa bi reševalo le svojo kožo 169
4 le malokdo bi se uprl napadalcu 3
5 ne vem kako bi bilo 125

Valid range from 1 to 4

V308

V3.08 ZAMISEL VSELJUDSKE OBRAMBE PREDPOSTAVLJA VKLJUČENOST VSAKEGA OBČANA V OBRAMBO. ALI VI VESTE, KAKŠNE SO VAŠE NALOGE V PRIMERU NAPADA?

Value 146395 Frequency
1 da, vem 1313
2 le deloma vem 434
3 ne vem 302

Valid range from 1 to 2

V309

V3.09 ALI STE V LANSKEM LETU SODELOVALI NA KAKEM PREDAVANJU, VAJI, TEČAJU IZ OBRAMBNE VZGOJE? (če da) KAKO OCENJUJETE USPEŠNOST PRIPRAVE IN IZVEDBE TEGA PROGRAMA?

Value 147394 Frequency
1 izredno uspešen 191
2 uspešen 960
3 neodločen 83
4 neuspešen 37
5 povsem neuspešen 6
6 ni sodeloval 772

Valid range from 1 to 5

V310

V3.10 ALI SO PO VAŠEM MNENJU ŽENSKE USTREZNO VKLJUČENE V OBRAMBNE PRIPRAVE IN V DRUŽBENO SAMOZAŠČITO V VAŠEM KRAJU, ALI NISO?

Value 148393 Frequency
1 povsem ustrezno 984
2 le deloma ustrezno 627
3 neustrezno 91
4 ne vem, neodločen 347

Valid range from 1 to 3

V311

V3.11 ZANIMA NAS KOLIKO STE SEZNANJENI Z DOGODKI NA POLJSKEM V ZADNJEM ČASU.

Value 149392 Frequency
1 sem zelo dobro seznanjen 219
2 sem dobro seznanjen 794
3 nekaj sem slišal, bral 696
4 nič ne vem o tem 340

Valid range from 1 to 3

V312A V3.12 (če je odgovor 1,2,3,) ALI OCENJUJETE DEJAVNOST NAVEDENIH SIL SODOBNE POLJSKE V PRETEKLEM LETU POZITIVNO ALI NEGATIVNO?

a) poljska partija (PZDP)

Value 150391 Frequency
1 izrazito pozitivno 25
2 pozitivno 235
3 neodločen 746
4 negativno 605
5 izrazito negativno 75
6 odgovoril je, da nič ne ve o tem 363

Valid range from 1 to 5

V312B V3.12 (če je odgovor 1,2,3,) ALI OCENJUJETE DEJAVNOST NAVEDENIH SIL SODOBNE POLJSKE V PRETEKLEM LETU POZITIVNO ALI NEGATIVNO?

b) poljska cerkev

Value 151390 Frequency
1 izrazito pozitivno 32
2 pozitivno 363
3 neodločen 823
4 negativno 416
5 izrazito negativno 53
6 odgovoril je, da nič ne ve o tem 362

Valid range from 1 to 5

V312C V3.12 (če je odgovor 1,2,3,) ALI OCENJUJETE DEJAVNOST NAVEDENIH SIL SODOBNE POLJSKE V PRETEKLEM LETU POZITIVNO ALI NEGATIVNO?

c) sindikat Solidarnost

Value 152389 Frequency
1 izrazito pozitivno 124
2 pozitivno 591
3 neodločen 672
4 negativno 266
5 izrazito negativno 33
6 odgovoril je, da nič ne ve o tem 363

Valid range from 1 to 5

V312D V3.12 (če je odgovor 1,2,3,) ALI OCENJUJETE DEJAVNOST NAVEDENIH SIL SODOBNE POLJSKE V PRETEKLEM LETU POZITIVNO ALI NEGATIVNO?

d) poljska vojska

Value 153388 Frequency
1 izrazito pozitivno 43
2 pozitivno 265
3 neodločen 706
4 negativno 515
5 izrazito negativno 154
6 odgovoril je, da nič ne ve o tem 366

Valid range from 1 to 5

V313A1 V3.13 (če je odgovor pri V3.11 bil 1,2,3) LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O UVEDBI VOJNEGA STANJA NA POLJSKEM. V KAKŠNI MERI SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI.

a) uvedba vojnega stanja je bila nujna, ker je bilo potrebno zavarovati notranji red in preprečiti anarhijo

Value 154387 Frequency
1 popolnoma se strinjam 287
2 v glavnem se strinjam 436
3 neodločen 392
4 v glavnem se ne strinjam 298
5 sploh se ne strinjam 274
7 nič ne vem o tem 362

Valid range from 1 to 5

V313A2 V3.13 (če je odgovor pri V3.11 bil 1,2,3) LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O UVEDBI VOJNEGA STANJA NA POLJSKEM. V KAKŠNI MERI SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI.

c) potrebno bi bilo nadaljevati z dialogom med oblastjo, solidarnostjo in cerkvijo zaradi demokratične prenove poljske družbe - vojaški poseg pa to onemogoča

Value 155386 Frequency
1 popolnoma se strinjam 189
2 v glavnem se strinjam 390
3 neodločen 514
4 v glavnem se ne strinjam 297
5 sploh se ne strinjam 296
7 nič ne vem o tem 363

Valid range from 1 to 5

V313A3 V3.13 (če je odgovor pri V3.11 bil 1,2,3) LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O UVEDBI VOJNEGA STANJA NA POLJSKEM. V KAKŠNI MERI SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI.

d) uvedba vojnega stanja je manjše zlo, večje bi bilo, če bi zrušili socializem

Value 156385 Frequency
1 popolnoma se strinjam 476
2 v glavnem se strinjam 451
3 neodločen 501
4 v glavnem se ne strinjam 183
5 sploh se ne strinjam 73
7 nič ne vem o tem 365

Valid range from 1 to 5

V313A4 V3.13 (če je odgovor pri V3.11 bil 1,2,3) LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O UVEDBI VOJNEGA STANJA NA POLJSKEM. V KAKŠNI MERI SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI.

e) uvedba vojnega stanja po poljski vojski je manjše zlo, večje bi bilo, če bi v razmere posegla sovjetska armada

Value 157384 Frequency
1 popolnoma se strinjam 374
2 v glavnem se strinjam 505
3 neodločen 524
4 v glavnem se ne strinjam 173
5 sploh se ne strinjam 102
7 nič ne vem o tem 371

Valid range from 1 to 5

V313A5 V3.13 (če je odgovor pri V3.11 bil 1,2,3) LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O UVEDBI VOJNEGA STANJA NA POLJSKEM. V KAKŠNI MERI SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI.

f) uvedba vojnega stanja je notranja poljska zadeva, naj jo rešijo sami Poljaki

Value 158383 Frequency
1 popolnoma se strinjam 749
2 v glavnem se strinjam 446
3 neodločen 312
4 v glavnem se ne strinjam 101
5 sploh se ne strinjam 77
7 nič ne vem o tem 364

Valid range from 1 to 5

V313A6 V3.13 (če je odgovor pri V3.11 bil 1,2,3) LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O UVEDBI VOJNEGA STANJA NA POLJSKEM. V KAKŠNI MERI SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI.

g) odgovoril je, da nič ne ve o tem

Value 159382 Frequency
1 popolnoma se strinjam 725
2 v glavnem se strinjam 408
3 neodločen 305
4 v glavnem se ne strinjam 156
5 sploh se ne strinjam 90
7 nič ne vem o tem 365

Valid range from 1 to 5

V314A1 V3.14 ALI SOGLAŠATE ALI NE Z NASLEDNJIMI OPREDELITVAMI NALOG ARMADE V SODOBNI DRUŽBI?

a) armada naj varuje deželo pred morebitnim zunanjim napadalcem

Value 160381 Frequency
1 popoloma se strinjam 1631
2 v glavnem se strinjam 257
3 neodločen 40
4 v glavnem se ne strinjam 18
5 sploh se ne strinjam 4
6 ne poznam dovolj teh stvari 99

Valid range from 1 to 5

V314A2 V3.14 ALI SOGLAŠATE ALI NE Z NASLEDNJIMI OPREDELITVAMI NALOG ARMADE V SODOBNI DRUŽBI?

b) naj sodeluje pri gradnji ceste, spravilu pridelkov, ipd.

Value 161380 Frequency
1 popoloma se strinjam 1017
2 v glavnem se strinjam 699
3 neodločen 102
4 v glavnem se ne strinjam 88
5 sploh se ne strinjam 45
6 ne poznam dovolj teh stvari 98

Valid range from 1 to 5

V314A3 V3.14 ALI SOGLAŠATE ALI NE Z NASLEDNJIMI OPREDELITVAMI NALOG ARMADE V SODOBNI DRUŽBI?

c) naj vzgaja mladino v patriotskem duhu

Value 162379 Frequency
1 popoloma se strinjam 1033
2 v glavnem se strinjam 497
3 neodločen 218
4 v glavnem se ne strinjam 79
5 sploh se ne strinjam 59
6 ne poznam dovolj teh stvari 163

Valid range from 1 to 5

V314A4 V3.14 ALI SOGLAŠATE ALI NE Z NASLEDNJIMI OPREDELITVAMI NALOG ARMADE V SODOBNI DRUŽBI?

d) armada naj varuje politični sistem in notranji red v državi

Value 163378 Frequency
1 popoloma se strinjam 1058
2 v glavnem se strinjam 512
3 neodločen 140
4 v glavnem se ne strinjam 115
5 sploh se ne strinjam 86
6 ne poznam dovolj teh stvari 138

Valid range from 1 to 5

V314A5 V3.14 ALI SOGLAŠATE ALI NE Z NASLEDNJIMI OPREDELITVAMI NALOG ARMADE V SODOBNI DRUŽBI?

e) naj pomaga v primeru katastrof in naravnih nesreč

Value 164377 Frequency
1 popoloma se strinjam 1516
2 v glavnem se strinjam 385
3 neodločen 36
4 v glavnem se ne strinjam 19
5 sploh se ne strinjam 4
6 ne poznam dovolj teh stvari 89

Valid range from 1 to 5

V314A6 V3.14 ALI SOGLAŠATE ALI NE Z NASLEDNJIMI OPREDELITVAMI NALOG ARMADE V SODOBNI DRUŽBI?

f) če se zdi potrebno, naj armada prevzame državno oblast v svoje roke

Value 165376 Frequency
1 popoloma se strinjam 467
2 v glavnem se strinjam 391
3 neodločen 377
4 v glavnem se ne strinjam 229
5 sploh se ne strinjam 376
6 ne poznam dovolj teh stvari 209

Valid range from 1 to 5

V314A7 V3.14 ALI SOGLAŠATE ALI NE Z NASLEDNJIMI OPREDELITVAMI NALOG ARMADE V SODOBNI DRUŽBI?

g) naj skrbi za vojaško usposobljenost in naj se ne vmešuje v politična dogajanja

Value 166375 Frequency
1 popoloma se strinjam 652
2 v glavnem se strinjam 480
3 neodločen 366
4 v glavnem se ne strinjam 203
5 sploh se ne strinjam 153
6 ne poznam dovolj teh stvari 195

Valid range from 1 to 5

V401A1 V4.00 DELO, NAGRAJEVANJE, RAZLIKE V4.01 ČLOVEK SE POGOSTO VPRAŠA "ZAKAJ PRAVZAPRAV DELAM"? ALI KATERI OD NAVEDENIH ODGOVOROV USTREZA VAŠI SITUACIJI? IZBERITE DVA NAJPOMEMBNEJŠA IN JIH UVRSTITE PO POMENU.

a) rang 1

Value 167374 Frequency
1 da preživim 558
2 da si zagotovim čim bolj udobno, brezskrbno življenje 376
3 da zagotovim otrokom boljŠo prihodnost 632
4 da si zagotovim mirno življenje v starosti 185
5 delo mi predstavlja zadovoljstvo in veselje 240
6 da si zagotovim možnosti za kulturo, rekreacijo 7
7 da si zagotovim sredstva za uživanje na potovanjih in dopustih 1
8 da si pridobim čim več materialnih dobrin 9
9 da si pridobim čim višji družbeni položaj, da napredujem 15
0 nič od tega, drugo 26

Valid range from 0 to 9

V401A2 V4.00 DELO, NAGRAJEVANJE, RAZLIKE V4.01 ČLOVEK SE POGOSTO VPRAŠA "ZAKAJ PRAVZAPRAV DELAM"? ALI KATERI OD NAVEDENIH ODGOVOROV USTREZA VAŠI SITUACIJI? IZBERITE DVA NAJPOMEMBNEJŠA IN JIH UVRSTITE PO POMENU.

b) rang 2

Value 168373 Frequency
1 da preživim 129
2 da si zagotovim čim bolj udobno, brezskrbno življenje 272
3 da zagotovim otrokom boljŠo prihodnost 596
4 da si zagotovim mirno življenje v starosti 463
5 delo mi predstavlja zadovoljstvo in veselje 329
6 da si zagotovim možnosti za kulturo, rekreacijo 46
7 da si zagotovim sredstva za uživanje na potovanjih in dopustih 33
8 da si pridobim čim več materialnih dobrin 50
9 da si pridobim čim višji družbeni položaj, da napredujem 43
0 nič od tega, drugo 88

Valid range from 0 to 9

V402

V4.02 KAKO POMEMBNO IN VAŽNO JE DELO V VAŠEM CELOTNEM ŽIVLJENJU?

Value 169372 Frequency
1 1 - Ena najmanj pomembnih stvari v mojem življenju 24
2 2 18
3 3 38
4 4 - Srednje pomembna pomembna stvar v mojem življenju 375
5 5 225
6 6 338
7 7 - Ena najbolj pomembnih stvari v mojem življenju 1022
0 b.o. 9

Valid range from 1 to 7

V403

V4.03 V KOLIKŠNI MERI LAHKO PRI SVOJEM DELU IZRAZITE SVOJE SPOSOBNOSTI IN IDEJE? (možen je le en odgovor)

Value 170371 Frequency
1 da, dosti možnosti imam 602
2 da, še kar 813
3 malo možnosti imam 338
4 sploh nimam možnosti 98
5 ne vem 198

Valid range from 1 to 4

V404

V4.04 ALI STE ZADOVOLJNI S SVOJIM SEDANJIM DELOM?

Value 171370 Frequency
1 zelo sem zadovoljen 356
2 sem zadovoljen 1258
3 ne morem reči, ali sem zadovoljen, ali ne 338
4 nisem zadovoljen 89
5 zelo sem nezadovoljen 8

Valid range from 1 to 5

V405A1 V4.05 ALI LAHKO OCENITE STOPNJO POPREČNE IZKORIŠČENOSTI 8-URNEGA DELOVNIKA V ZADNJIH MESECIH...

a) zase osebno

Value 172369 Frequency
1 1 15
2 2 14
3 3 11
4 4 40
5 5 97
6 6 274
7 7 463
8 8 379
0 ne ve, ne pozna, ni zaposlen 756

Valid range from 1 to 8

V405A2 V4.05 ALI LAHKO OCENITE STOPNJO POPREČNE IZKORIŠČENOSTI 8-URNEGA DELOVNIKA V ZADNJIH MESECIH...

b) za druge delavce v a vaši DO, oz. v delovnem okolju, ki ga poznate

Value 173368 Frequency
1 1 21
2 2 17
3 3 29
4 4 95
5 5 135
6 6 358
7 7 360
8 8 181
0 ne ve, ne pozna, ni zaposlen 853

Valid range from 1 to 8

V406NAD V4.06 LJUDJE POGOSTO DELAJO TUDI IZVEN DELOVNEGA ČASA IN IZVEN SLUŽBE, DA ZASLUŽIJO KAJ VEČ, DA SI ZGRADIJO HIŠO, UREDIJO, OBDELAJO, ITD. KOLIKO UR PRIBLIŽNO POVPREČNO NA TEDEN DELATE...

a) nadure v podjetju:

Value 174367 Frequency
-1 1
0 682
1 14
40 5
48 3
50 6
55 1092

Valid range from 1 to 55

V406PRI

b) "privatno", da kaj zaslužim:

Value 175366 Frequency
-1 2
0 1868
1 8
2 20
3 15
4 19
5 15
6 8
7 3
8 4
9 1
10 25
11 1
12 3
14 2
15 11
16 2
20 23
21 1
24 3
25 2
28 3
30 3
40 5
42 2

Valid range from 1 to 42

V406SEP

c) za sebe, prijatelje, sosede, brez plačila:

Value 176365 Frequency
-1 2
0 1095
1 56
85 1
90 7
96 1
98 1

Valid range from 1 to 98

V407A1 V4.07 V VEČINI EVROPSKIH SEŽEL DELAJO DELAVCI, KI NISO VKLJUČENI V IZMENSKO DELO, DOPOLDNE IN POPOLDNE - Z OPOLDANSKIM ODMOROM (PODOBNO KOT PRI NAS TRGOVCI). ALI BI Z VIDIKA BOLJŠE DELOVNE UČINKOVITOSTI IN DOSTOPNOSTI SLUŽB KAZALO UVESTI TAK DELOVNIK TUDI PRI NAS, ALI NE? (če da) ZA KOGA? (Obkrožite ustrezno)

O3 - za uradnike, v občini, upravnih službah, SIS-ih, ipd.

Value 177364 Frequency
3 (izbere) 598
1 (ne izbere) 358
5 ne vem, neodločen 1001
6 se ne strinja 92

Valid range from 1 to 3

V407A2 V4.07 V VEČINI EVROPSKIH SEŽEL DELAJO DELAVCI, KI NISO VKLJUČENI V IZMENSKO DELO, DOPOLDNE IN POPOLDNE - Z OPOLDANSKIM ODMOROM (PODOBNO KOT PRI NAS TRGOVCI). ALI BI Z VIDIKA BOLJŠE DELOVNE UČINKOVITOSTI IN DOSTOPNOSTI SLUŽB KAZALO UVESTI TAK DELOVNIK TUDI PRI NAS, ALI NE? (če da) ZA KOGA? (Obkrožite ustrezno)

O3 - za zdravnike in zdravstvene delavce

Value 178363 Frequency
3 (izbere) 519
1 (ne izbere) 436
5 ne vem, neodločen 1002
6 se ne strinja 92

Valid range from 1 to 3

V407A3 V4.07 V VEČINI EVROPSKIH SEŽEL DELAJO DELAVCI, KI NISO VKLJUČENI V IZMENSKO DELO, DOPOLDNE IN POPOLDNE - Z OPOLDANSKIM ODMOROM (PODOBNO KOT PRI NAS TRGOVCI). ALI BI Z VIDIKA BOLJŠE DELOVNE UČINKOVITOSTI IN DOSTOPNOSTI SLUŽB KAZALO UVESTI TAK DELOVNIK TUDI PRI NAS, ALI NE? (če da) ZA KOGA? (Obkrožite ustrezno)

O3 - za uslužbence v skupnih službah DO, TOZD, kjer drugi delavci delajo v več izmenah

Value 179362 Frequency
3 (izbere) 294
1 (ne izbere) 661
5 ne vem, neodločen 1002
6 se ne strinja 92

Valid range from 1 to 3

V407A4 V4.07 V VEČINI EVROPSKIH SEŽEL DELAJO DELAVCI, KI NISO VKLJUČENI V IZMENSKO DELO, DOPOLDNE IN POPOLDNE - Z OPOLDANSKIM ODMOROM (PODOBNO KOT PRI NAS TRGOVCI). ALI BI Z VIDIKA BOLJŠE DELOVNE UČINKOVITOSTI IN DOSTOPNOSTI SLUŽB KAZALO UVESTI TAK DELOVNIK TUDI PRI NAS, ALI NE? (če da) ZA KOGA? (Obkrožite ustrezno)

O3 - za vse delavce v TOZD, DO, kjer delo poteka v eni izmeni

Value 180361 Frequency
3 (izbere) 215
1 (ne izbere) 740
5 ne vem, neodločen 1002
6 se ne strinja 92

Valid range from 1 to 3

V407A5 V4.07 V VEČINI EVROPSKIH SEŽEL DELAJO DELAVCI, KI NISO VKLJUČENI V IZMENSKO DELO, DOPOLDNE IN POPOLDNE - Z OPOLDANSKIM ODMOROM (PODOBNO KOT PRI NAS TRGOVCI). ALI BI Z VIDIKA BOLJŠE DELOVNE UČINKOVITOSTI IN DOSTOPNOSTI SLUŽB KAZALO UVESTI TAK DELOVNIK TUDI PRI NAS, ALI NE? (če da) ZA KOGA? (Obkrožite ustrezno)

O3 - za druge

Value 181360 Frequency
3 (izbere) 62
1 (ne izbere) 894
5 ne vem, neodločen 1002
6 se ne strinja 91

Valid range from 1 to 3

V408

V4.08 V ZADNJEM LETU JE BILO DOSTI GOVORA O TEM, ALI NAJ UVEDEMO "ZIMSKI ČAS" OZIROMA - TAKO KOT VSA EVROPA - "LETNI ČAS". ALI SE VI ZAVZEMATE BOLJ:

Value 182359 Frequency
1 za letni čas (poleti za eno uro bolj zgodaj) 567
2 za zimski čas (pozimi za eno uro bolj pozno) 155
3 lahko bi spremenili delavnik, a brez spreminjanja časa 92
4 naj ostane tako, kot je sedaj 960
5 ne vem, neodločen 275

Valid range from 1 to 4

V409

V4.09 PRAVIJO, DA SE BO V PRIHODNOSTI ZARADI AVTOMATIZACIJE POVSOD V SVETU ZMANJŠEVALO ŠTEVILO DELOVNIH MEST. KAJ SODITE, KAJ BI BILO TREBA STORITI PRI NAS V PRIMERU, ČE BI BILO ZA VSE MANJ DELA?

Value 183358 Frequency
1 delovna mesta naj bi obdržali bolj sposobni in učinkoviti 331
2 delo bi morali enakomerno razporediti, da bi vsi obdržali delovna mesta 1344
3 drugo 107
4 ne vem 267

Valid range from 1 to 3

V410

V4.10 ZAMISLITE SI, DA STE IZPOLNILI VSE POGOJE, IN DA STE TIK PRED UPOKOJITVIJO. KAJ BI V TEM PRIMERU IZBRALI?

Value 184357 Frequency
1 takojšnjo upokojitev in mirno uživanje v prostem času 1275
2 takojšnjo upokojitev in dopolnilni zaslužek 197
3 to, da bi redno delal, dokler bi to zmogel 330
4 drugo 30
5 ne vem, neodločen 217

Valid range from 1 to 4

V411

V4.11 ALI SE VAM ZDI, DA JE IZENAČITEV POKOJNINSKE DOBE ŽENSK IN MOŠKIH NA NA 40 LET SPREJEMLJIVA, ALI NE?

Value 185356 Frequency
1 ni sprejemljiva 1473
2 je sprejemljiva 142
3 neodločen, ne vem 434

Valid range from 1 to 2

V411A V4.11A RAZLOGI, DA NI SPREJEMLJIVA:

1. odgovor

Value 186355 Frequency
1 ker so ženske bolj obremenjene, ker bi bile preveč obremenjene, bilo bi preveč naporno zanje, ker imajo več kot moški dodatnega dela, ipd. 388
2 ker se ženske doma ukvarjajo z otroci, družino, z delom doma, v gospodinjstvu 471
3 ker imajo ženske več težav z zdravjem v starejših letih, ker prej zbolijo kot moški, ker so manj odporne, fizično manj sposobne, prej opešajo, ipd. 231
4 ker ne bi bilo pravično 9
5 drugo 214
6 izenačenje je sprejemljivo 119
7 ne ve, neodločen 377
0 b.o. 240

Valid range from 1 to 5

V411B V4.11A RAZLOGI, DA NI SPREJEMLJIVA:

2. odgovor

Value 187354 Frequency
1 ker so ženske bolj obremenjene, ker bi bile preveč obremenjene, bilo bi preveč naporno zanje, ker imajo več kot moški dodatnega dela, ipd. 9
2 ker se ženske doma ukvarjajo z otroci, družino, z delom doma, v gospodinjstvu 44
3 ker imajo ženske več težav z zdravjem v starejših letih, ker prej zbolijo kot moški, ker so manj odporne, fizično manj sposobne, prej opešajo, ipd. 13
4 ker ne bi bilo pravično 0
5 drugo 9
6 izenačenje je sprejemljivo 3
7 ne ve, neodločen 0
8 b.o. 1971

Valid range from 1 to 5

V412A1 V4.12 VSE KAŽE, DA SI BODO TUDI PRI NAS V SLOVENIJI MLADI LJUDJE PO ZAKLJUČNEM ŠOLANJU V PRIHODNJE VSE TEŽJE NAŠLI ZAPOSLITEV, V KAKŠNI MERI SE STRINJATE Z NAVEDENIMI UKREPI, DA BI PREPREČILI NEZAPOSLENOST MLADIH V PRIHODNJE:

a) neustrezno izobražene delavce na strkovnih in vodilnih položajih naj nadomestijo mladi strokovnjaki

Value 188353 Frequency
1 sploh se ne strinjam 47
2 ne strinjam se 136
3 neopredeljen 174
4 strinjam se 851
5 v celoti se strinjam 674
6 ne vem, ne poznam teh stvari 167

Valid range from 1 to 5

V412A2 V4.12 VSE KAŽE, DA SI BODO TUDI PRI NAS V SLOVENIJI MLADI LJUDJE PO ZAKLJUČNEM ŠOLANJU V PRIHODNJE VSE TEŽJE NAŠLI ZAPOSLITEV, V KAKŠNI MERI SE STRINJATE Z NAVEDENIMI UKREPI, DA BI PREPREČILI NEZAPOSLENOST MLADIH V PRIHODNJE:

b) vse delavce, ki izpolnjujejo pogoje, je potrebno obvezno upokojiti, ne glede na voljo in sposobnost za delo

Value 189352 Frequency
1 sploh se ne strinjam 42
2 ne strinjam se 118
3 neopredeljen 112
4 strinjam se 735
5 v celoti se strinjam 923
6 ne vem, ne poznam teh stvari 119

Valid range from 1 to 5

V412A3 V4.12 VSE KAŽE, DA SI BODO TUDI PRI NAS V SLOVENIJI MLADI LJUDJE PO ZAKLJUČNEM ŠOLANJU V PRIHODNJE VSE TEŽJE NAŠLI ZAPOSLITEV, V KAKŠNI MERI SE STRINJATE Z NAVEDENIMI UKREPI, DA BI PREPREČILI NEZAPOSLENOST MLADIH V PRIHODNJE:

c) omejiti je treba honorarno in nadurno delo

Value 190351 Frequency
1 sploh se ne strinjam 33
2 ne strinjam se 88
3 neopredeljen 114
4 strinjam se 752
5 v celoti se strinjam 943
6 ne vem, ne poznam teh stvari 119

Valid range from 1 to 5

V412A4 V4.12 VSE KAŽE, DA SI BODO TUDI PRI NAS V SLOVENIJI MLADI LJUDJE PO ZAKLJUČNEM ŠOLANJU V PRIHODNJE VSE TEŽJE NAŠLI ZAPOSLITEV, V KAKŠNI MERI SE STRINJATE Z NAVEDENIMI UKREPI, DA BI PREPREČILI NEZAPOSLENOST MLADIH V PRIHODNJE:

d) preprečevati je treba dvojno delo: v tovarni in na zemlji

Value 191350 Frequency
1 sploh se ne strinjam 154
2 ne strinjam se 448
3 neopredeljen 293
4 strinjam se 480
5 v celoti se strinjam 558
6 ne vem, ne poznam teh stvari 116

Valid range from 1 to 5

V412A5 V4.12 VSE KAŽE, DA SI BODO TUDI PRI NAS V SLOVENIJI MLADI LJUDJE PO ZAKLJUČNEM ŠOLANJU V PRIHODNJE VSE TEŽJE NAŠLI ZAPOSLITEV, V KAKŠNI MERI SE STRINJATE Z NAVEDENIMI UKREPI, DA BI PREPREČILI NEZAPOSLENOST MLADIH V PRIHODNJE:

e) preprečevati je treba šušmarsko obrt

Value 192349 Frequency
1 sploh se ne strinjam 57
2 ne strinjam se 129
3 neopredeljen 210
4 strinjam se 709
5 v celoti se strinjam 799
6 ne vem, ne poznam teh stvari 145

Valid range from 1 to 5

V412A6 V4.12 VSE KAŽE, DA SI BODO TUDI PRI NAS V SLOVENIJI MLADI LJUDJE PO ZAKLJUČNEM ŠOLANJU V PRIHODNJE VSE TEŽJE NAŠLI ZAPOSLITEV, V KAKŠNI MERI SE STRINJATE Z NAVEDENIMI UKREPI, DA BI PREPREČILI NEZAPOSLENOST MLADIH V PRIHODNJE:

f) omogočiti obrtnikom, gostilničarjem, da zaposlijo več delavcev

Value 193348 Frequency
1 sploh se ne strinjam 85
2 ne strinjam se 180
3 neopredeljen 290
4 strinjam se 843
5 v celoti se strinjam 477
6 ne vem, ne poznam teh stvari 174

Valid range from 1 to 5

V412A7 V4.12 VSE KAŽE, DA SI BODO TUDI PRI NAS V SLOVENIJI MLADI LJUDJE PO ZAKLJUČNEM ŠOLANJU V PRIHODNJE VSE TEŽJE NAŠLI ZAPOSLITEV, V KAKŠNI MERI SE STRINJATE Z NAVEDENIMI UKREPI, DA BI PREPREČILI NEZAPOSLENOST MLADIH V PRIHODNJE:

g) mladi naj grejo na delo v tujino

Value 194347 Frequency
1 sploh se ne strinjam 925
2 ne strinjam se 702
3 neopredeljen 139
4 strinjam se 139
5 v celoti se strinjam 37
6 ne vem, ne poznam teh stvari 107

Valid range from 1 to 5

V412A8 V4.12 VSE KAŽE, DA SI BODO TUDI PRI NAS V SLOVENIJI MLADI LJUDJE PO ZAKLJUČNEM ŠOLANJU V PRIHODNJE VSE TEŽJE NAŠLI ZAPOSLITEV, V KAKŠNI MERI SE STRINJATE Z NAVEDENIMI UKREPI, DA BI PREPREČILI NEZAPOSLENOST MLADIH V PRIHODNJE:

h) omejiti zaposlovanje delavcev iz drugih republik

Value 195346 Frequency
1 sploh se ne strinjam 155
2 ne strinjam se 305
3 neopredeljen 331
4 strinjam se 701
5 v celoti se strinjam 421
6 ne vem, ne poznam teh stvari 136

Valid range from 1 to 5

V412A9 V4.12 VSE KAŽE, DA SI BODO TUDI PRI NAS V SLOVENIJI MLADI LJUDJE PO ZAKLJUČNEM ŠOLANJU V PRIHODNJE VSE TEŽJE NAŠLI ZAPOSLITEV, V KAKŠNI MERI SE STRINJATE Z NAVEDENIMI UKREPI, DA BI PREPREČILI NEZAPOSLENOST MLADIH V PRIHODNJE:

i) zaostriti delovno disciplino in odstraniti vse, ki zaposlitev zlorabljajo

Value 196345 Frequency
1 sploh se ne strinjam 49
2 ne strinjam se 42
3 neopredeljen 91
4 strinjam se 792
5 v celoti se strinjam 958
6 ne vem, ne poznam teh stvari 117

Valid range from 1 to 5

V412A10 V4.12 VSE KAŽE, DA SI BODO TUDI PRI NAS V SLOVENIJI MLADI LJUDJE PO ZAKLJUČNEM ŠOLANJU V PRIHODNJE VSE TEŽJE NAŠLI ZAPOSLITEV, V KAKŠNI MERI SE STRINJATE Z NAVEDENIMI UKREPI, DA BI PREPREČILI NEZAPOSLENOST MLADIH V PRIHODNJE:

j) omejiti zaposlovanje žensk in dati prednost moškim

Value 197344 Frequency
1 sploh se ne strinjam 703
2 ne strinjam se 633
3 neopredeljen 244
4 strinjam se 265
5 v celoti se strinjam 91
6 ne vem, ne poznam teh stvari 113

Valid range from 1 to 5

V412A11 V4.12 VSE KAŽE, DA SI BODO TUDI PRI NAS V SLOVENIJI MLADI LJUDJE PO ZAKLJUČNEM ŠOLANJU V PRIHODNJE VSE TEŽJE NAŠLI ZAPOSLITEV, V KAKŠNI MERI SE STRINJATE Z NAVEDENIMI UKREPI, DA BI PREPREČILI NEZAPOSLENOST MLADIH V PRIHODNJE:

k) vsem skrajšati delovnik ali delovno dobo

Value 198343 Frequency
1 sploh se ne strinjam 111
2 ne strinjam se 228
3 neopredeljen 362
4 strinjam se 785
5 v celoti se strinjam 408
6 ne vem, ne poznam teh stvari 155

Valid range from 1 to 5

V412A12 V4.12 VSE KAŽE, DA SI BODO TUDI PRI NAS V SLOVENIJI MLADI LJUDJE PO ZAKLJUČNEM ŠOLANJU V PRIHODNJE VSE TEŽJE NAŠLI ZAPOSLITEV, V KAKŠNI MERI SE STRINJATE Z NAVEDENIMI UKREPI, DA BI PREPREČILI NEZAPOSLENOST MLADIH V PRIHODNJE:

l) mladi naj čakajo na zaposlitev

Value 199342 Frequency
1 sploh se ne strinjam 1049
2 ne strinjam se 689
3 neopredeljen 92
4 strinjam se 79
5 v celoti se strinjam 38
6 ne vem, ne poznam teh stvari 102

Valid range from 1 to 5

V413

V4.13 V SLOVENIJI JE ŽE VEČ KOT 44% ŽENSK ZAPOSLENIH. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O ZAPOSLOVANJU ŽENSK? (možen je en odgovor)

Value 200341 Frequency
1 vsak človek, ne glede na spol, naj s svojim delom skrbi za svoj obstoj 1123
2 ženska naj bo zaposlena le, če ni poročena in nima otrok 102
3 poročena ženska naj bo zaposlena le, če mož premalo zasluži 340
4 poročena ženska naj bo zaposlena, če se z možem tako dogovorita 328
5 drugo 22
6 ne vem, o tem nisem razmišljal 134

Valid range from 1 to 5

V414

V4.14 ALI NAJ BI V SLOVENIJI TUDI V BODOČE OMOGOČALI ZAPOSLOVANJE DELAVCEV IZ DRUGIH REPUBLIK, ALI NE?

Value 201340 Frequency
1 ne 995
2 da 592
3 ne vem, neodločen 462

Valid range from 1 to 2

V415

V4.15 ALI STE ZAPOSLENI?

Value 202339 Frequency
1 da, zaposlen 1298
2 nisem zaposlen 751

Valid range from 1 to 2

V416

V4.16 (če je zaposlen) ALI DELA V GLAVNEM:

Value 203338 Frequency
1 dopoldne 787
2 ponoči 10
3 popoldne in zvečer 26
4 v izmenah 396
5 cel dan 79
6 nisem zaposlen 751

Valid range from 1 to 5

V417

V4.17 (če je zaposlen) ALI STE V ZADNJIH PETIH LETIH PRI DELU KAJ NAPREDOVALI?

Value 204337 Frequency
1 napredoval 467
2 ostal na istem 805
3 nazadoval 14
4 ne vem 9
5 nisem zaposlen 754

Valid range from 1 to 3

V418A V4.18 (če je zaposlen) ZANIMA NAS ŠE BOLJ PODROBNO, KAKO GLEDATE NA "DELO". DA BOSTE TO LAŽJE RAZLOŽILI, NAVAJAMO 6 TRDITEV. PREBERITE JIH; NA VOLJO IMATE 100 TOČK, KI JIH MORATE RAZDELITI MED TE TRDITVE. ČIM BOLJ SE STRINJATE Z DOLOČENO TRDITVIJO, TEM VEČ TOČK JI DAJTE.

a) Delo ti daje družbeni položaj in ugled.

Value 205336 Frequency
99 ni zaposlen 749
0 568
1 1
2 1
3 2
4 1
5 74
6 1
8 1
10 276
11 1
15 39
16 2
18 1
19 1
20 181
24 1
25 21
30 50
35 1
40 27
45 1
50 33
52 1
55 1
59 3
60 5
70 3
80 1
90 2

Valid range from 0 to 90

V418B V4.18 (če je zaposlen) ZANIMA NAS ŠE BOLJ PODROBNO, KAKO GLEDATE NA "DELO". DA BOSTE TO LAŽJE RAZLOŽILI, NAVAJAMO 6 TRDITEV. PREBERITE JIH; NA VOLJO IMATE 100 TOČK, KI JIH MORATE RAZDELITI MED TE TRDITVE. ČIM BOLJ SE STRINJATE Z DOLOČENO TRDITVIJO, TEM VEČ TOČK JI DAJTE.

b) Z delom prideš do dohodka, ki ga potrebuješ.

Value 206335 Frequency
99 753
0 65
1 19
4 1
5 8
6 1
10 68
12 1
15 18
16 2
17 1
18 1
20 184
25 37
30 161
34 2
35 4
40 128
46 1
50 353
55 4
60 91
65 1
70 56
75 3
80 62
89 1
90 22
95 1

Valid range from 0 to 95

V418C V4.18 (če je zaposlen) ZANIMA NAS ŠE BOLJ PODROBNO, KAKO GLEDATE NA "DELO". DA BOSTE TO LAŽJE RAZLOŽILI, NAVAJAMO 6 TRDITEV. PREBERITE JIH; NA VOLJO IMATE 100 TOČK, KI JIH MORATE RAZDELITI MED TE TRDITVE. ČIM BOLJ SE STRINJATE Z DOLOČENO TRDITVIJO, TEM VEČ TOČK JI DAJTE.

c) Delo te zaposluje

Value 207334 Frequency
99 752
0 498
1 3
2 4
3 2
4 1
5 70
6 2
9 2
10 344
15 44
16 2
18 2
20 201
25 19
30 48
33 1
35 2
40 14
45 1
50 26
51 1
60 3
80 5
90 2

Valid range from 0 to 90

V418D V4.18 (če je zaposlen) ZANIMA NAS ŠE BOLJ PODROBNO, KAKO GLEDATE NA "DELO". DA BOSTE TO LAŽJE RAZLOŽILI, NAVAJAMO 6 TRDITEV. PREBERITE JIH; NA VOLJO IMATE 100 TOČK, KI JIH MORATE RAZDELITI MED TE TRDITVE. ČIM BOLJ SE STRINJATE Z DOLOČENO TRDITVIJO, TEM VEČ TOČK JI DAJTE.

d) Če delaš, prideš do zanimivih stikov z ljudmi.

Value 208333 Frequency
99 752
0 518
1 2
2 3
3 2
5 84
6 1
7 1
9 1
10 376
11 1
13 1
15 42
16 1
20 180
25 19
27 1
30 37
40 11
50 11
51 1
80 3
95 1

Valid range from 0 to 95

V418E V4.18 (če je zaposlen) ZANIMA NAS ŠE BOLJ PODROBNO, KAKO GLEDATE NA "DELO". DA BOSTE TO LAŽJE RAZLOŽILI, NAVAJAMO 6 TRDITEV. PREBERITE JIH; NA VOLJO IMATE 100 TOČK, KI JIH MORATE RAZDELITI MED TE TRDITVE. ČIM BOLJ SE STRINJATE Z DOLOČENO TRDITVIJO, TEM VEČ TOČK JI DAJTE.

e) Če delaš, ima družba od tebe korist.

Value 209332 Frequency
99 752
0 281
1 3
2 1
3 2
5 31
6 2
8 1
10 309
15 50
16 2
18 1
20 289
22 1
25 43
30 136
35 1
40 44
45 2
50 80
60 11
70 2
80 3
90 2

Valid range from 0 to 90

V418F V4.18 (če je zaposlen) ZANIMA NAS ŠE BOLJ PODROBNO, KAKO GLEDATE NA "DELO". DA BOSTE TO LAŽJE RAZLOŽILI, NAVAJAMO 6 TRDITEV. PREBERITE JIH; NA VOLJO IMATE 100 TOČK, KI JIH MORATE RAZDELITI MED TE TRDITVE. ČIM BOLJ SE STRINJATE Z DOLOČENO TRDITVIJO, TEM VEČ TOČK JI DAJTE.

f) Delo je samo po sebi zanimivo in te zadovoljuje.

Value 210331 Frequency
99 752
0 452
1 1
2 4
3 3
4 1
5 74
6 1
10 326
11 1
15 42
16 1
18 1
19 1
20 185
22 1
25 19
30 81
33 1
40 39
45 1
50 48
60 5
70 6
80 2
90 1

Valid range from 0 to 90

V419A V4.19 (če je zaposlen) IN SEDAJ RAZDELITE 100 TOČK MED AKTIVNOSTI, KI SO TU NAŠTETE.

a) aktivnost v prostem času, (kot npr. hobiji, šport, rekreacija, stiki s prijatelji...

Value 211330 Frequency
99 ni zaposlen 752
0 334
1 3
2 1
5 40
6 1
8 3
10 262
15 30
18 1
20 268
22 1
25 31
30 140
35 4
40 58
45 2
50 81
55 1
60 19
70 9
80 6
90 1
95 1

Valid range from 0 to 95

V419B V4.19 (če je zaposlen) IN SEDAJ RAZDELITE 100 TOČK MED AKTIVNOSTI, KI SO TU NAŠTETE.

b) aktivnost v KS, v DPO, v društvih

Value 212329 Frequency
99 752
0 709
1 3
2 3
4 1
5 65
6 1
9 1
10 261
13 2
15 23
18 2
20 133
25 12
30 48
35 1
40 10
50 19
60 1
70 1
80 1

Valid range from 0 to 80

V419C V4.19 (če je zaposlen) IN SEDAJ RAZDELITE 100 TOČK MED AKTIVNOSTI, KI SO TU NAŠTETE.

c) Delo

Value 213328 Frequency
99 752
0 132
1 12
5 5
8 1
10 67
13 1
15 13
20 165
22 1
23 1
25 20
30 179
35 6
40 154
45 5
50 322
55 4
60 113
65 2
70 37
80 42
90 13
95 2

Valid range from 0 to 95

V419D V4.19 (če je zaposlen) IN SEDAJ RAZDELITE 100 TOČK MED AKTIVNOSTI, KI SO TU NAŠTETE.

d) verske aktivnosti

Value 214327 Frequency
99 752
0 1095
1 2
2 6
3 1
5 47
6 1
10 104
15 3
20 23
25 1
30 5
40 2
50 7

Valid range from 0 to 50

V419E V4.19 (če je zaposlen) IN SEDAJ RAZDELITE 100 TOČK MED AKTIVNOSTI, KI SO TU NAŠTETE.

e) družina

Value 215326 Frequency
99 753
0 106
1 13
4 2
5 11
10 97
12 1
15 15
17 1
20 186
24 1
25 22
30 208
34 1
35 13
37 1
40 172
45 5
50 294
55 1
60 63
63 1
65 1
70 40
75 3
80 27
90 11

Valid range from 0 to 90

V420A V4.20 (če je zaposlen) NA TEJ IN NASLEDNJI STRANI JE NEKAJ IZJAV O DELU. OD VAS BI RADI, DA POVESTE, ALI SE S POSAMEZNO IZJAVO STRINJATE, ALI NE.

a) socialna varnost človeka (pokojnina, zdravstveno varstvo, pomoč ob nezaposlenosti) naj bo odvisna od njegovega dela

Value 216325 Frequency
1 se sploh ne strinjam 43
2 se ne strinjam 145
3 neopredeljen 131
4 se strinjam 792
5 se zelo strinjam 186
9 nisem zaposlen 752

Valid range from 1 to 5

V420B V4.20 (če je zaposlen) NA TEJ IN NASLEDNJI STRANI JE NEKAJ IZJAV O DELU. OD VAS BI RADI, DA POVESTE, ALI SE S POSAMEZNO IZJAVO STRINJATE, ALI NE.

b) vsak človek, ki lahko dela j edolžan delati

Value 217324 Frequency
1 se sploh ne strinjam 7
2 se ne strinjam 9
3 neopredeljen 29
4 se strinjam 628