Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM951
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM951_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Štebe, Janez
 • Malnar, Brina
 • Ramovš, Jože
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana; november 1995)

Finančna podpora:

Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Inštitut za varovanje zdravja

Serija:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

pereči problemi, zadovoljstvo z demokracijo, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, socialne razlike, zaupanje v inštitucije, podpora članstvu v Evropski uniji, volitve, levo-desna politična samouvrstitev, uspešnost delovanja državnih organov, naklonjenost strankam, strankarske preference, ocena stanja v družbi, Krško, gibanje družbenega standarda na različnih področjih, zaželena področja omejevanja porabe, ocena dela državnih organov, odnos do neenakosti, ugled poklicev, pomen znanosti za anketiranca, odnos do tehničnega napredka, opredeljevanje pojmov (znanost, politika, vera, tehnologija), znanost in vera, znanost in okolje, znanost in razvoj, odnos do sprememb in novosti, odnos med državo in znanostjo, poznavanje slovenskih znanstvenih ustanov, vloga stroke v družbenem usmerjanju, družbeni pomen izobrazbe, politika, država, stranke, ugledni politiki, levo-desno umeščanje strank, strankarski termometer, volilna napoved, odnos do strank nasploh, vloga cerkve v politiki, religija, verovanje, vernost, vraževernost, odnos do pitja alkoholnih pijač, učinki alkohola na zdravje, odnos do pijanosti, pitje alkoholnih pijač

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija znanosti
Vsebinska področja ADP
OGLEDALO JAVNEGA MNENJA
ZNANOST IN TEHNOLOGIJA
POLITIKA, DRŽAVA, STRANKE
RELIGIJA, VEROVANJE
ALKOHOLIZEM


Povzetek:

Raziskava je namenjena izvedbi zoženega nabora vprašanj SJM, zlasti vprašanj iz serije Politbarometer, sicer pa je poudarek na stališčih in vrednotah v zvezi z znanostjo in tehnologijo, poznavanju slovenskih znanstvenih ustanov in odnosu do sprememb ter napredka ter o vlogi znanosti v družbi. Dodan je blok vprašanj o alkoholizmu, večinoma ponovljen iz raziskave ADP - IDNo: SJM921.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: oktober 1995 - november 1995
Čas izdelave: 1995-11
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Vzorec je razpolovljen za dve vzporedni anketi SJM. V kolikor ankete ni mogoče opraviti je po več poizkusih dovoljena uporaba rezerv. Rezerve so določene vnaprej znotraj skupinic iz vzorčnega seznama.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ../podatki/sjm/SJM951.POR

Format: SPSS prenosljiva datoteka

 • število spremenljivk: 395
 • število enot: 1016

Spremenljivke

KEY Key string

KEYSTRING

Vrednost 13 Frekvenca
1 3
2 3
3 3
550 1
551 1
552 1
553 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 553

KLJUC kljuc

KLJUČ

Vrednost 22 Frekvenca
1 3
2 3
3 3
550 1
551 1
552 1
553 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 553

ID ZAPST

ID

Vrednost 31 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
1005 1
1006 1
1007 1
1008 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1008

KEY Key string

KEYSTRING

Vrednost 1395 Frekvenca
1 3
2 3
3 3
550 1
551 1
552 1
553 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 553

KLJUC kljuc

KLJUČ

Vrednost 2394 Frekvenca
1 3
2 3
3 3
550 1
551 1
552 1
553 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 553

ID ZAPST

ID

Vrednost 3393 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
1005 1
1006 1
1007 1
1008 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1008

URA1 URA

URA1 Začetek intervjuja ob uri

Vrednost 4392 Frekvenca
4 1
5 1
7 6
8 25
9 55
10 81
11 70
12 54
13 48
14 76
15 104
16 139
17 120
18 123
19 65
20 35
21 6
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 4 do 21

MIN1 MIN

MIN1 in minut

Vrednost 5391 Frekvenca
0 189
2 2
3 1
56 1
57 1
59 1
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 0 do 59

V1_01 KAKO VI PRESOJATE STANJE V SLOVENSKI DRU

V1.00 OGLEDALO JAVNEGA MNENJA V1.01 KAKO VI PRESOJATE STANJE V SLOVENSKI DRUŽBI DANES? ALI JE: (en odgovor)

Vrednost 6390 Frekvenca
1 pri nas v Sloveniji v glavnem vse dobro in v redu 105
2 v Sloveniji se je nakopičilo kar precej problemov in težav 669
3 nahajamo se v težki krizi 180
4 smo pred katastrofo 39
9 ne vem 22
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_02A 1. PEREC PROBLEM V1.02 NAŠTEJTE DVA PROBLEMA, KI SE VAM ZDITA V TEM TRENUTKU ZA SLOVENIJO NAJBOLJ PEREČA:

1.odgovor

Vrednost 7389 Frekvenca
1 nezaposlenost 294
2 politična kriza 119
3 odnosi s sosedama 87
4 gospodarski problemi 153
5 kriminal in korupcija 12
6 nizke plače 36
7 privatizacija 29
8 draginja, revščina 9
9 pokojnine 33
10 stanovanjski problemi 6
11 problem cest 3
12 Evropa 9
13 problemi šolstva 11
14 begunci, tujci 1
15 problemi prehodnega obdobja 2
18 slaba zakonodaja 4
19 socialni problemi 26
20 odnos cerkev - država 5
21 narkomanija 4
23 bilžina vojne 1
24 življenjski standard 5
26 poprava krivic 1
28 inflacija 1
29 mladina 1
34 neznan problem 14
98 ni problemov 19
99 ne ve 125
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

V1_02B 2. PEREC PROBLEM V1.02 NAŠTEJTE DVA PROBLEMA, KI SE VAM ZDITA V TEM TRENUTKU ZA SLOVENIJO NAJBOLJ PEREČA:

2. odgovor

Vrednost 8388 Frekvenca
1 nezaposlenost 83
2 politična kriza 98
3 odnosi s sosedama 33
4 gospodarski problemi 84
5 kriminal in korupcija 31
6 nizke plače 65
7 privatizacija 30
8 draginja, revščina 15
9 pokojnine 24
10 stanovanjski problemi 9
11 problem cest 8
12 Evropa 7
13 problemi šolstva 12
14 begunci, tujci 9
15 problemi prehodnega obdobja 3
18 slaba zakonodaja 11
19 socialni problemi 27
20 odnos cerkev - država 3
21 narkomanija 6
23 bilžina vojne 3
24 življenjski standard 10
26 poprava krivic 5
27 žensko vprašanje 1
29 mladina 1
34 neznani problem 21
98 ni problemov 19
99 ne ve 374
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

V1_03 PRIVATNO PODJETNISTVO ZAGOTOVILO ZA RESI

V1.03 V KOLIKŠNI MERI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE, DA JE PRIVATNO PODJETNIŠTVO NAJBOLJŠE ZAGOTOVILO ZA REŠITEV GOSPODARSKIH PROBLEMOV SLOVENIJE? (Anketiranec ima pred seboj kartico št. 1)

Vrednost 9387 Frekvenca
1 1-v celoti soglašam 174
2 2 160
3 3 399
4 4 100
5 5-sploh ne soglašam 132
9 ne vem 0
" " 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_04 KAKSNO JE VASE STALISCE GLEDE PREDCASNEG

V1.04 KAKŠNO JE VAŠE STALIŠČE GLEDE PREDČASNEGA ZAPRTJA JEDRSKE ELEKTRARNE V KRŠKEM? S KATERO OD SPODAJ NAVEDENIH TRDITEV SOGLAŠATE? (En odgovor; anketar beri trditve!)

Vrednost 10386 Frekvenca
1 jedrsko elektrarno v Krškem je treba ne glede na stroške nemudoma zapreti 146
2 jedrsko elektrarno v Krškem je treba v naslednjih letih zapreti 246
3 jedrsko elektrarno v Krškem bi bilo sicer treba zapreti, vendar pa to zaradi stanja v oskrbi z energijo ni smiselno 274
4 jedrska elektrarna v Krškem naj obratuje toliko časa, dokler ne bo v celoti izkoriščena 282
9 ne vem 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_05 ALI VERJAMETE, ALI NE VERJAMETE STROKOVN

V1.05 ALI VERJAMETE, ALI NE VERJAMETE STROKOVNJAKOM, KI PRAVIJO, DA JEDRSKA ELEKTRARNA KRŠKO NI NEVARNA ZA OKOLJE?

Vrednost 11385 Frekvenca
1 verjamem 306
2 ne verjamem 559
3 ne vem, neodločen 151

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1_06A kako zivijo ljudje V1.06 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

a) kako živijo ljudje

Vrednost 12384 Frekvenca
1 danes dosti slabše 110
2 danes slabše 417
3 približno enake 299
4 danes boljše 158
5 danes dosti boljše 16
9 ne vem 0
" " 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_06B demokraticnost odlocanja V1.06 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

b) demokratičnost odločanja

Vrednost 13383 Frekvenca
1 danes dosti slabše 44
2 danes slabše 190
3 približno enake 274
4 danes boljše 340
5 danes dosti boljše 76
9 ne vem 0
" " 92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_06C spostovanje clovekovih pravic in svobosc V1.06 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

c) spoštovanje človekovih pravic in svoboščin

Vrednost 14382 Frekvenca
1 danes dosti slabše 82
2 danes slabše 238
3 približno enake 301
4 danes boljše 281
5 danes dosti boljše 54
9 ne vem 0
" " 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_06D spostovanje dela V1.06 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

d) spoštovanje dela

Vrednost 15381 Frekvenca
1 danes dosti slabše 94
2 danes slabše 389
3 približno enake 252
4 danes boljše 195
5 danes dosti boljše 47
9 ne vem 0
" " 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_06E moznost dobiti stanovanje V1.06 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

e) možnost dobiti stanovanje

Vrednost 16380 Frekvenca
1 danes dosti slabše 298
2 danes slabše 465
3 približno enake 98
4 danes boljše 58
5 danes dosti boljše 6
9 ne vem 0
" " 91

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_06F moznost dobiti zaposlitev V1.06 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

f) možnost dobiti zaposlitev

Vrednost 17379 Frekvenca
1 danes dosti slabše 413
2 danes slabše 454
3 približno enake 89
4 danes boljše 30
5 danes dosti boljše 8
9 ne vem 0
" " 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_06G zakonitost V1.06 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

g) zakonitost

Vrednost 18378 Frekvenca
1 danes dosti slabše 80
2 danes slabše 260
3 približno enake 400
4 danes boljše 137
5 danes dosti boljše 13
9 ne vem 0
" " 126

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_06H moznost izobrazevanja V1.06 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

h) možnost izobraževanja

Vrednost 19377 Frekvenca
1 danes dosti slabše 33
2 danes slabše 268
3 približno enake 331
4 danes boljše 281
5 danes dosti boljše 60
9 ne vem 0
" " 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_06I kulturno zivljenje V1.06 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

i) kulturno življenje

Vrednost 20376 Frekvenca
1 danes dosti slabše 24
2 danes slabše 135
3 približno enake 413
4 danes boljše 288
5 danes dosti boljše 64
9 ne vem 0
" " 92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_06J moznost imeti, prezivljati otroke V1.06 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

j) možnost imeti, preživljati otroke

Vrednost 21375 Frekvenca
1 danes dosti slabše 156
2 danes slabše 490
3 približno enake 245
4 danes boljše 77
5 danes dosti boljše 7
9 ne vem 0
" " 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_06K zdravstveno varstvo V1.06 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

k) zdravstveno varstvo

Vrednost 22374 Frekvenca
1 danes dosti slabše 137
2 danes slabše 411
3 približno enake 266
4 danes boljše 144
5 danes dosti boljše 24
9 ne vem 0
" " 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_06L vpliv stroke na vladne odlocitve V1.06 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

l) vpliv stroke na vladne odločitve

Vrednost 23373 Frekvenca
1 danes dosti slabše 80
2 danes slabše 207
3 približno enake 301
4 danes boljše 178
5 danes dosti boljše 15
9 ne vem 0
" " 235

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_07 V KOLIKSNI MERI STE ZADOVOLJNI ALI NEZAD

V1.07 V KOLIKŠNI MERI STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI S TRENUTNIM STANJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI? IZRAZITE SVOJE MNENJE S ŠTEVILKAMI OD 1 DO 10, KJER POMENI 1 - ZELO NEZADOVOLJEN IN 10 - ZELO ZADOVOLJEN (Anketiranec ima pred sabo kartico št. 2)

Vrednost 24372 Frekvenca
1 1-zelo nezadovoljen 84
2 2 46
3 3 105
4 4 112
5 5 349
6 6 135
7 7 69
8 8 49
9 9 11
10 10-zelo zadovoljen 13
99 ne vem 42
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V1_08 KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KA

V1.08 KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA? KAKO STE Z NJIMI ZADOVOLJNI? (Kartica št. 2)

Vrednost 25371 Frekvenca
1 1-zelo nezadovoljen 64
2 2 54
3 3 102
4 4 90
5 5 275
6 6 130
7 7 130
8 8 90
9 9 33
10 10-zelo zadovoljen 41
99 ne vem, b.o. 5
44 1
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V1_09 KAKO STE NA SPLOSNO ZADOVOLJNI Z VASO DE

V1.09 KAKO STE NA SPLOŠNO ZADOVOLJNI Z VAŠO DELOVNO SITUACIJO? (Kartica št. 2)

Vrednost 26370 Frekvenca
1 1-zelo nezadovoljen 71
2 2 44
3 3 58
4 4 65
5 5 150
6 6 66
7 7 84
8 8 94
9 9 32
10 10-zelo zadovoljen 48
98 ne vem, b.o. 12
99 ni zaposlen 292

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V1_10 ALI SE PO VASEM MNENJU RAZMERE V SLOVENS

V1.10 ALI SE PO VAŠEM MNENJU RAZMERE V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU...

Vrednost 27369 Frekvenca
1 izboljšujejo 303
2 poslabšujejo 382
3 ostajajo iste 256
9 ne vem 75

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_11A manj denarja za povecanje osebnih dohodk V1.11 UREJANJE RAZMER V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

a) manj denarja za povečanje osebnih dohodkov in življenjskega standarda

Vrednost 28368 Frekvenca
1 moramo sprejeti 96
2 lahko sprejmemo 159
3 ne smemo sprejeti 675
9 ne vem, neodločen 86

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_11B manj denarja za solstvo, zdravstvo, kult V1.11 UREJANJE RAZMER V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

b) manj denarja za šolstvo, zdravstvo, kulturo

Vrednost 29367 Frekvenca
1 moramo sprejeti 32
2 lahko sprejmemo 75
3 ne smemo sprejeti 860
9 ne vem, neodločen 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_11C manj denarja za podpore nezaposlenim V1.11 UREJANJE RAZMER V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

c) manj denarja za podpore nezaposlenim

Vrednost 30366 Frekvenca
1 moramo sprejeti 87
2 lahko sprejmemo 247
3 ne smemo sprejeti 580
9 ne vem, neodločen 102

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_11D manj denarja za vojsko V1.11 UREJANJE RAZMER V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

d) manj denarja za vojsko

Vrednost 31365 Frekvenca
1 moramo sprejeti 293
2 lahko sprejmemo 422
3 ne smemo sprejeti 216
9 ne vem, neodločen 85

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_11E manj denarja za policijo V1.11 UREJANJE RAZMER V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

e) manj denarja za policijo

Vrednost 32364 Frekvenca
1 moramo sprejeti 220
2 lahko sprejmemo 458
3 ne smemo sprejeti 262
9 ne vem, neodločen 76

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_11F manj denarja za znanstveno delo in razis V1.11 UREJANJE RAZMER V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

f) manj denarja za znanstveno delo in raziskovanje

Vrednost 33363 Frekvenca
1 moramo sprejeti 45
2 lahko sprejmemo 211
3 ne smemo sprejeti 672
9 ne vem, neodločen 88

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_12 ALI MISLITE, DA BI BILO POTREBNO RAZLIKE

V1.12 ALI MISLITE, DA BI BILO POTREBNO RAZLIKE V OSEBNIH DOHODKIH V SLOVENIJI ZMANJŠATI, POVEČATI ALI ODPRAVITI, ALI PA SO TAKE RAZLIKE, KAKRŠNE SO SEDAJ, PRIMERNE?

Vrednost 34362 Frekvenca
1 razlike naj se povečajo 82
2 sedanje razlike so primerne 118
3 razlike naj se zmanjšajo 715
4 vsi dohodki bi morali biti enaki 67
9 ne vem 33
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_13 ALI S SVOJIM REDNIM DELOM ZASLUZITE DOVO

V1.13 ALI S SVOJIM REDNIM DELOM ZASLUŽITE DOVOLJ, DA SE LAHKO PREŽIVLJATE? ALI VAŠ REDNI DOHODEK ZADOSTUJE ZA PREŽIVLJANJE, ALI NE?

Vrednost 35361 Frekvenca
1 v celoti zadostuje 123
2 v precejšni meri zadostuje 253
3 le v majhni meri zadostuje 313
4 sploh ne zadostuje 133
8 ni zaposlen, ne prejema rednih dohodkov 184
9 ni odgovora 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V1_14 GOVORI SE O MOZNOSTI, DA BODO DAVKOPLACE

V1.14 GOVORI SE O MOŽNOSTI, DA BODO DAVKOPLAČEVALCI MORALI IZBRATI DEJAVNOST, KATERI BODO NAMENILI DEL DOHODNINE, DAVKA. KATERI OD SPODAJ NAVEDENIH DEJAVNOSTI BI V TEM PRIMERU VI DODELILI VAŠ DEL DOHODNINE?

Vrednost 36360 Frekvenca
1 humanitarnim organizacijam 166
2 cerkvi 19
3 kulturi 31
4 šolstvu 170
5 znanosti 99
6 zdravstvu 400
7 športu 41
9 ne vem, nobeni od teh 89
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V1_15A druzini in sorodnikom V1.15 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 3)

a. družini in sorodnikom

Vrednost 37359 Frekvenca
1 v celoti 578
2 precej 333
3 malo 77
4 nič 19
9 ne vem 0
" " 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_15B cerkvi in duhovnikom V1.15 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 3)

b. cerkvi in duhovnikom

Vrednost 38358 Frekvenca
1 v celoti 66
2 precej 148
3 malo 346
4 nič 428
9 ne vem 0
" " 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_15C sosedom V1.15 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 3)

c. sosedom

Vrednost 39357 Frekvenca
1 v celoti 72
2 precej 306
3 malo 452
4 nič 172
9 ne vem 0
" " 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_15D televiziji, casopisom, radiu V1.15 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 3)

d. televiziji, časopisom, radiu

Vrednost 40356 Frekvenca
1 v celoti 25
2 precej 236
3 malo 580
4 nič 165
9 ne vem 0
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_15E solam, izobrazevalnim ustanovam V1.15 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 3)

e. šolam, izobraževalnim ustanovam

Vrednost 41355 Frekvenca
1 v celoti 164
2 precej 564
3 malo 221
4 nič 28
9 ne vem 0
" " 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_15F sindikatom V1.15 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 3)

f. sindikatom

Vrednost 42354 Frekvenca
1 v celoti 24
2 precej 123
3 malo 423
4 nič 330
9 ne vem 0
" " 116

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_15G Bogu V1.15 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 3)

g. Bogu

Vrednost 43353 Frekvenca
1 v celoti 164
2 precej 161
3 malo 236
4 nič 382
9 ne vem 0
" " 73

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_15H politicnim strankam V1.15 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 3)

h. političnim strankam

Vrednost 44352 Frekvenca
1 v celoti 9
2 precej 37
3 malo 347
4 nič 569
9 ne vem 0
" " 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_15I Drzavnemu zboru V1.15 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 3)

i. Državnemu zboru

Vrednost 45351 Frekvenca
1 v celoti 10
2 precej 92
3 malo 463
4 nič 393
9 ne vem 0
" " 58

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_15J predsedniku Republike V1.15 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 3)

j. predsedniku Republike

Vrednost 46350 Frekvenca
1 v celoti 103
2 precej 266
3 malo 359
4 nič 242
9 ne vem 0
" " 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_15K Vladi Republike Slovenije V1.15 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 3)

k. Vladi Republike Slovenije

Vrednost 47349 Frekvenca
1 v celoti 50
2 precej 233
3 malo 458
4 nič 224
9 ne vem 0
" " 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_15L predsedniku Vlade V1.15 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 3)

l. predsedniku Vlade

Vrednost 48348 Frekvenca
1 v celoti 70
2 precej 258
3 malo 418
4 nič 223
9 ne vem 0
" " 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_15M vojski V1.15 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 3)

m. vojski

Vrednost 49347 Frekvenca
1 v celoti 64
2 precej 230
3 malo 412
4 nič 249
9 ne vem 0
" " 61

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_15N sodiscem V1.15 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 3)

n. sodiščem

Vrednost 50346 Frekvenca
1 v celoti 36
2 precej 225
3 malo 439
4 nič 242
9 ne vem 0
" " 74

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_15O policiji V1.15 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 3)

o. policiji

Vrednost 51345 Frekvenca
1 v celoti 52
2 precej 235
3 malo 506
4 nič 197
9 ne vem 0
" " 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_15P bankam V1.15 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 3)

p. bankam

Vrednost 52344 Frekvenca
1 v celoti 63
2 precej 345
3 malo 435
4 nič 135
9 ne vem 0
" " 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_15R gospodarstvu, podjetjem V1.15 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 3)

r. gospodarstvu, podjetjem

Vrednost 53343 Frekvenca
1 v celoti 29
2 precej 263
3 malo 527
4 nič 139
9 ne vem 0
" " 58

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_15S slovenskemu tolarju V1.15 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 3)

s. slovenskemu tolarju

Vrednost 54342 Frekvenca
1 v celoti 115
2 precej 446
3 malo 363
4 nič 56
9 ne vem 0
" " 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_15T Banki Slovenije V1.15 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 3)

t. Banki Slovenije

Vrednost 55341 Frekvenca
1 v celoti 94
2 precej 371
3 malo 403
4 nič 90
9 ne vem 0
" " 58

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_16 ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTI

V1.16 ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO, ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA ČLANICA EVROPSKE ZVEZE?

Vrednost 56340 Frekvenca
1 koristilo bi ji 556
2 ne bi ji koristilo 209
9 ne vem 250
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1_17 Slovenija naj cimprej uskladi svojo zako NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z VKLJUČEVANJEM SLOVENIJE V EVROPO, VI PA POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI Z NJIMI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE. (Anketiranec ima pred sabo kartico št. 1)

V1.17 Slovenija naj čimprej uskladi svojo zakonodajo z zakoni držav Evropske zveze.

Vrednost 57339 Frekvenca
1 1-v celoti soglašam 322
2 2 206
3 3 249
4 4 64
5 5-sploh ne soglašam 56
9 ne vem 0
" " 119

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_18 Slovenija naj spremeni ustavno dolocilo, NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z VKLJUČEVANJEM SLOVENIJE V EVROPO, VI PA POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI Z NJIMI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE. (Anketiranec ima pred sabo kartico št. 1)

V1.18 Slovenija naj spremeni ustavno določilo, ki tujcem preprečuje nakup zemlje, pod pogojem, da Vlada pripravi paket zakonov, ki bo to področje ustrezno urejalo.

Vrednost 58338 Frekvenca
1 1-v celoti soglašam 282
2 2 142
3 3 173
4 4 102
5 5-sploh ne soglašam 222
9 ne vem 0
" " 95

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_19 Vsako popuscanje Slovenije v zvezi z vkl NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z VKLJUČEVANJEM SLOVENIJE V EVROPO, VI PA POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI Z NJIMI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE. (Anketiranec ima pred sabo kartico št. 1)

V1.19 Vsako popuščanje Slovenije v zvezi z vključevanjem v Evropsko zvezo je odveč, preživeli bomo tudi brez Evrope.

Vrednost 59337 Frekvenca
1 1-v celoti soglašam 171
2 2 135
3 3 222
4 4 182
5 5-sploh ne soglašam 207
9 ne vem 0
" " 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_20 Slovenija bi morala doseci pridruzeno cl NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z VKLJUČEVANJEM SLOVENIJE V EVROPO, VI PA POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI Z NJIMI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE. (Anketiranec ima pred sabo kartico št. 1)

V1.20 Slovenija bi morala doseči pridruženo članstvo v Evropski zvezi čimprej, po možnosti še v času sedanje vladne koalicije.

Vrednost 60336 Frekvenca
1 1-v celoti soglašam 207
2 2 170
3 3 254
4 4 120
5 5-sploh ne soglašam 124
9 ne vem 0
" " 141

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_21 Pridruzevanje EU lahko Sloveniji le skod NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z VKLJUČEVANJEM SLOVENIJE V EVROPO, VI PA POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI Z NJIMI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE. (Anketiranec ima pred sabo kartico št. 1)

V1.21 Pridruževanje Evropski zvezi lahko Sloveniji le škodi, zato je treba vsa pogajanja z Evropsko zvezo prekiniti.

Vrednost 61335 Frekvenca
1 1-v celoti soglašam 49
2 2 53
3 3 156
4 4 168
5 5-sploh ne soglašam 463
9 ne vem 0
" " 127

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_22A knjigovodja V1.22 RADI BI, DA OCENITE, KAKŠEN UGLED IMAJO ZA VAS OSEBNO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO SPODAJ NAVEDENE POKLICE. ZA VSAK POKLIC POSEBEJ POVEJTE, ALI IMAJO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO TA POKLIC, ZELO VELIK, VELIK, SREDNJI, MAJHEN, ALI ZELO MAJHEN UGLED? PRI OCENJEVANJU SI POMAGAJTE Z LESTVICO, KI JE PRED VAMI. (Anketiranec ima pred seboj kartico št. 4)

a. knjigovodja

Vrednost 62334 Frekvenca
5 zelo velik 44
4 velik 184
3 srednji 563
2 majhen 141
1 zelo majhen 45
9 ne vem 0
" " 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_22B zdravnik V1.22 RADI BI, DA OCENITE, KAKŠEN UGLED IMAJO ZA VAS OSEBNO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO SPODAJ NAVEDENE POKLICE. ZA VSAK POKLIC POSEBEJ POVEJTE, ALI IMAJO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO TA POKLIC, ZELO VELIK, VELIK, SREDNJI, MAJHEN, ALI ZELO MAJHEN UGLED? PRI OCENJEVANJU SI POMAGAJTE Z LESTVICO, KI JE PRED VAMI. (Anketiranec ima pred seboj kartico št. 4)

b. zdravnik

Vrednost 63333 Frekvenca
5 zelo velik 370
4 velik 463
3 srednji 145
2 majhen 26
1 zelo majhen 4
9 ne vem 0
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_22C obrtnik V1.22 RADI BI, DA OCENITE, KAKŠEN UGLED IMAJO ZA VAS OSEBNO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO SPODAJ NAVEDENE POKLICE. ZA VSAK POKLIC POSEBEJ POVEJTE, ALI IMAJO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO TA POKLIC, ZELO VELIK, VELIK, SREDNJI, MAJHEN, ALI ZELO MAJHEN UGLED? PRI OCENJEVANJU SI POMAGAJTE Z LESTVICO, KI JE PRED VAMI. (Anketiranec ima pred seboj kartico št. 4)

c. obrtnik

Vrednost 64332 Frekvenca
5 zelo velik 71
4 velik 315
3 srednji 480
2 majhen 100
1 zelo majhen 30
9 ne vem 0
" " 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_22D prodajalec V1.22 RADI BI, DA OCENITE, KAKŠEN UGLED IMAJO ZA VAS OSEBNO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO SPODAJ NAVEDENE POKLICE. ZA VSAK POKLIC POSEBEJ POVEJTE, ALI IMAJO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO TA POKLIC, ZELO VELIK, VELIK, SREDNJI, MAJHEN, ALI ZELO MAJHEN UGLED? PRI OCENJEVANJU SI POMAGAJTE Z LESTVICO, KI JE PRED VAMI. (Anketiranec ima pred seboj kartico št. 4)

d. prodajalec

Vrednost 65331 Frekvenca
5 zelo velik 29
4 velik 115
3 srednji 509
2 majhen 289
1 zelo majhen 57
9 ne vem 0
" " 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_22E poslanec V1.22 RADI BI, DA OCENITE, KAKŠEN UGLED IMAJO ZA VAS OSEBNO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO SPODAJ NAVEDENE POKLICE. ZA VSAK POKLIC POSEBEJ POVEJTE, ALI IMAJO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO TA POKLIC, ZELO VELIK, VELIK, SREDNJI, MAJHEN, ALI ZELO MAJHEN UGLED? PRI OCENJEVANJU SI POMAGAJTE Z LESTVICO, KI JE PRED VAMI. (Anketiranec ima pred seboj kartico št. 4)

e. poslanec

Vrednost 66330 Frekvenca
5 zelo velik 146
4 velik 225
3 srednji 262
2 majhen 213
1 zelo majhen 139
9 ne vem 0
" " 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_22F inzenir V1.22 RADI BI, DA OCENITE, KAKŠEN UGLED IMAJO ZA VAS OSEBNO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO SPODAJ NAVEDENE POKLICE. ZA VSAK POKLIC POSEBEJ POVEJTE, ALI IMAJO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO TA POKLIC, ZELO VELIK, VELIK, SREDNJI, MAJHEN, ALI ZELO MAJHEN UGLED? PRI OCENJEVANJU SI POMAGAJTE Z LESTVICO, KI JE PRED VAMI. (Anketiranec ima pred seboj kartico št. 4)

f. inženir

Vrednost 67329 Frekvenca
5 zelo velik 148
4 velik 469
3 srednji 318
2 majhen 42
1 zelo majhen 8
9 ne vem 0
" " 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_22G direktor velike firme V1.22 RADI BI, DA OCENITE, KAKŠEN UGLED IMAJO ZA VAS OSEBNO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO SPODAJ NAVEDENE POKLICE. ZA VSAK POKLIC POSEBEJ POVEJTE, ALI IMAJO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO TA POKLIC, ZELO VELIK, VELIK, SREDNJI, MAJHEN, ALI ZELO MAJHEN UGLED? PRI OCENJEVANJU SI POMAGAJTE Z LESTVICO, KI JE PRED VAMI. (Anketiranec ima pred seboj kartico št. 4)

g. direktor velike firme

Vrednost 68328 Frekvenca
5 zelo velik 286
4 velik 361
3 srednji 224
2 majhen 77
1 zelo majhen 43
9 ne vem 0
" " 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_22H duhovnik V1.22 RADI BI, DA OCENITE, KAKŠEN UGLED IMAJO ZA VAS OSEBNO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO SPODAJ NAVEDENE POKLICE. ZA VSAK POKLIC POSEBEJ POVEJTE, ALI IMAJO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO TA POKLIC, ZELO VELIK, VELIK, SREDNJI, MAJHEN, ALI ZELO MAJHEN UGLED? PRI OCENJEVANJU SI POMAGAJTE Z LESTVICO, KI JE PRED VAMI. (Anketiranec ima pred seboj kartico št. 4)

h. duhovnik

Vrednost 69327 Frekvenca
5 zelo velik 154
4 velik 259
3 srednji 334
2 majhen 143
1 zelo majhen 106
9 ne vem 0
" " 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_22I medicinska sestra V1.22 RADI BI, DA OCENITE, KAKŠEN UGLED IMAJO ZA VAS OSEBNO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO SPODAJ NAVEDENE POKLICE. ZA VSAK POKLIC POSEBEJ POVEJTE, ALI IMAJO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO TA POKLIC, ZELO VELIK, VELIK, SREDNJI, MAJHEN, ALI ZELO MAJHEN UGLED? PRI OCENJEVANJU SI POMAGAJTE Z LESTVICO, KI JE PRED VAMI. (Anketiranec ima pred seboj kartico št. 4)

i. medicinska sestra

Vrednost 70326 Frekvenca
5 zelo velik 116
4 velik 321
3 srednji 455
2 majhen 92
1 zelo majhen 20
9 ne vem 0
" " 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_22J raziskovalec V1.22 RADI BI, DA OCENITE, KAKŠEN UGLED IMAJO ZA VAS OSEBNO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO SPODAJ NAVEDENE POKLICE. ZA VSAK POKLIC POSEBEJ POVEJTE, ALI IMAJO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO TA POKLIC, ZELO VELIK, VELIK, SREDNJI, MAJHEN, ALI ZELO MAJHEN UGLED? PRI OCENJEVANJU SI POMAGAJTE Z LESTVICO, KI JE PRED VAMI. (Anketiranec ima pred seboj kartico št. 4)

j. raziskovalec

Vrednost 71325 Frekvenca
5 zelo velik 209
4 velik 427
3 srednji 278
2 majhen 51
1 zelo majhen 11
9 ne vem 0
" " 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_22K minister V1.22 RADI BI, DA OCENITE, KAKŠEN UGLED IMAJO ZA VAS OSEBNO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO SPODAJ NAVEDENE POKLICE. ZA VSAK POKLIC POSEBEJ POVEJTE, ALI IMAJO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO TA POKLIC, ZELO VELIK, VELIK, SREDNJI, MAJHEN, ALI ZELO MAJHEN UGLED? PRI OCENJEVANJU SI POMAGAJTE Z LESTVICO, KI JE PRED VAMI. (Anketiranec ima pred seboj kartico št. 4)

k. minister

Vrednost 72324 Frekvenca
5 zelo velik 199
4 velik 323
3 srednji 308
2 majhen 100
1 zelo majhen 46
9 ne vem 0
" " 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_22L sodnik V1.22 RADI BI, DA OCENITE, KAKŠEN UGLED IMAJO ZA VAS OSEBNO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO SPODAJ NAVEDENE POKLICE. ZA VSAK POKLIC POSEBEJ POVEJTE, ALI IMAJO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO TA POKLIC, ZELO VELIK, VELIK, SREDNJI, MAJHEN, ALI ZELO MAJHEN UGLED? PRI OCENJEVANJU SI POMAGAJTE Z LESTVICO, KI JE PRED VAMI. (Anketiranec ima pred seboj kartico št. 4)

l. sodnik

Vrednost 73323 Frekvenca
5 zelo velik 227
4 velik 365
3 srednji 282
2 majhen 78
1 zelo majhen 33
9 ne vem 0
" " 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_22M univerzitetni profesor V1.22 RADI BI, DA OCENITE, KAKŠEN UGLED IMAJO ZA VAS OSEBNO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO SPODAJ NAVEDENE POKLICE. ZA VSAK POKLIC POSEBEJ POVEJTE, ALI IMAJO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO TA POKLIC, ZELO VELIK, VELIK, SREDNJI, MAJHEN, ALI ZELO MAJHEN UGLED? PRI OCENJEVANJU SI POMAGAJTE Z LESTVICO, KI JE PRED VAMI. (Anketiranec ima pred seboj kartico št. 4)

m. univerzitetni profesor

Vrednost 74322 Frekvenca
5 zelo velik 323
4 velik 440
3 srednji 189
2 majhen 18
1 zelo majhen 6
9 ne vem 0
" " 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_22N nekvalificirani delavec V1.22 RADI BI, DA OCENITE, KAKŠEN UGLED IMAJO ZA VAS OSEBNO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO SPODAJ NAVEDENE POKLICE. ZA VSAK POKLIC POSEBEJ POVEJTE, ALI IMAJO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO TA POKLIC, ZELO VELIK, VELIK, SREDNJI, MAJHEN, ALI ZELO MAJHEN UGLED? PRI OCENJEVANJU SI POMAGAJTE Z LESTVICO, KI JE PRED VAMI. (Anketiranec ima pred seboj kartico št. 4)

n. nekvalificirani delavec

Vrednost 75321 Frekvenca
5 zelo velik 45
4 velik 115
3 srednji 330
2 majhen 276
1 zelo majhen 232
9 ne vem 0
" " 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_22O lastnik majhne firme V1.22 RADI BI, DA OCENITE, KAKŠEN UGLED IMAJO ZA VAS OSEBNO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO SPODAJ NAVEDENE POKLICE. ZA VSAK POKLIC POSEBEJ POVEJTE, ALI IMAJO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO TA POKLIC, ZELO VELIK, VELIK, SREDNJI, MAJHEN, ALI ZELO MAJHEN UGLED? PRI OCENJEVANJU SI POMAGAJTE Z LESTVICO, KI JE PRED VAMI. (Anketiranec ima pred seboj kartico št. 4)

o. lastnik majhne firme

Vrednost 76320 Frekvenca
5 zelo velik 45
4 velik 227
3 srednji 564
2 majhen 126
1 zelo majhen 27
9 ne vem 0
" " 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_22P kmet V1.22 RADI BI, DA OCENITE, KAKŠEN UGLED IMAJO ZA VAS OSEBNO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO SPODAJ NAVEDENE POKLICE. ZA VSAK POKLIC POSEBEJ POVEJTE, ALI IMAJO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO TA POKLIC, ZELO VELIK, VELIK, SREDNJI, MAJHEN, ALI ZELO MAJHEN UGLED? PRI OCENJEVANJU SI POMAGAJTE Z LESTVICO, KI JE PRED VAMI. (Anketiranec ima pred seboj kartico št. 4)

p. kmet

Vrednost 77319 Frekvenca
5 zelo velik 116
4 velik 199
3 srednji 416
2 majhen 167
1 zelo majhen 105
9 ne vem 0
" " 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_22R kvalificirani delavec V1.22 RADI BI, DA OCENITE, KAKŠEN UGLED IMAJO ZA VAS OSEBNO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO SPODAJ NAVEDENE POKLICE. ZA VSAK POKLIC POSEBEJ POVEJTE, ALI IMAJO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO TA POKLIC, ZELO VELIK, VELIK, SREDNJI, MAJHEN, ALI ZELO MAJHEN UGLED? PRI OCENJEVANJU SI POMAGAJTE Z LESTVICO, KI JE PRED VAMI. (Anketiranec ima pred seboj kartico št. 4)

r. kvalificirani delavec

Vrednost 78318 Frekvenca
5 zelo velik 47
4 velik 183
3 srednji 518
2 majhen 211
1 zelo majhen 40
9 ne vem 0
" " 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_22S ucitelj V1.22 RADI BI, DA OCENITE, KAKŠEN UGLED IMAJO ZA VAS OSEBNO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO SPODAJ NAVEDENE POKLICE. ZA VSAK POKLIC POSEBEJ POVEJTE, ALI IMAJO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO TA POKLIC, ZELO VELIK, VELIK, SREDNJI, MAJHEN, ALI ZELO MAJHEN UGLED? PRI OCENJEVANJU SI POMAGAJTE Z LESTVICO, KI JE PRED VAMI. (Anketiranec ima pred seboj kartico št. 4)

s. učitelj

Vrednost 79317 Frekvenca
5 zelo velik 110
4 velik 368
3 srednji 457
2 majhen 58
1 zelo majhen 11
9 ne vem 0
" " 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_22T policaj V1.22 RADI BI, DA OCENITE, KAKŠEN UGLED IMAJO ZA VAS OSEBNO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO SPODAJ NAVEDENE POKLICE. ZA VSAK POKLIC POSEBEJ POVEJTE, ALI IMAJO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO TA POKLIC, ZELO VELIK, VELIK, SREDNJI, MAJHEN, ALI ZELO MAJHEN UGLED? PRI OCENJEVANJU SI POMAGAJTE Z LESTVICO, KI JE PRED VAMI. (Anketiranec ima pred seboj kartico št. 4)

t. policaj

Vrednost 80316 Frekvenca
5 zelo velik 70
4 velik 219
3 srednji 461
2 majhen 177
1 zelo majhen 69
9 ne vem 0
" " 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_22U novinar V1.22 RADI BI, DA OCENITE, KAKŠEN UGLED IMAJO ZA VAS OSEBNO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO SPODAJ NAVEDENE POKLICE. ZA VSAK POKLIC POSEBEJ POVEJTE, ALI IMAJO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO TA POKLIC, ZELO VELIK, VELIK, SREDNJI, MAJHEN, ALI ZELO MAJHEN UGLED? PRI OCENJEVANJU SI POMAGAJTE Z LESTVICO, KI JE PRED VAMI. (Anketiranec ima pred seboj kartico št. 4)

u. novinar

Vrednost 81315 Frekvenca
5 zelo velik 90
4 velik 395
3 srednji 416
2 majhen 69
1 zelo majhen 18
9 ne vem 0
" " 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_22V oficir,castnik V1.22 RADI BI, DA OCENITE, KAKŠEN UGLED IMAJO ZA VAS OSEBNO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO SPODAJ NAVEDENE POKLICE. ZA VSAK POKLIC POSEBEJ POVEJTE, ALI IMAJO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO TA POKLIC, ZELO VELIK, VELIK, SREDNJI, MAJHEN, ALI ZELO MAJHEN UGLED? PRI OCENJEVANJU SI POMAGAJTE Z LESTVICO, KI JE PRED VAMI. (Anketiranec ima pred seboj kartico št. 4)

v. oficir, častnik

Vrednost 82314 Frekvenca
5 zelo velik 70
4 velik 277
3 srednji 381
2 majhen 177
1 zelo majhen 52
9 ne vem 0
" " 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_22Z znanstvenik V1.22 RADI BI, DA OCENITE, KAKŠEN UGLED IMAJO ZA VAS OSEBNO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO SPODAJ NAVEDENE POKLICE. ZA VSAK POKLIC POSEBEJ POVEJTE, ALI IMAJO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO TA POKLIC, ZELO VELIK, VELIK, SREDNJI, MAJHEN, ALI ZELO MAJHEN UGLED? PRI OCENJEVANJU SI POMAGAJTE Z LESTVICO, KI JE PRED VAMI. (Anketiranec ima pred seboj kartico št. 4)

z. znanstvenik

Vrednost 83313 Frekvenca
5 zelo velik 316
4 velik 421
3 srednji 190
2 majhen 33
1 zelo majhen 10
9 ne vem 0
" " 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_01 POMEMEN ZNANSTVENO-TEHNOLOSKO RAZISKOVAN

V2.00 ZNANOST IN TEHNOLOGIJA V2.01 KAKO JE PO VAŠEM MNENJU POMEMBNO ZNANSTVENO-TEHNOLOŠKRAZISKOVANJE ZA ŽIVLJENJE LJUDI NASPLOH? POMEN OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NI POMEMBNO, 5 PA POMENI, DA JE ZELO POMEMBNO.

Vrednost 84312 Frekvenca
1 1-sploh ni pomembno 18
2 2 35
3 3 139
4 4 281
5 5-zelo pomembno 502
9 ne vem 37
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_02A delo, ki ga opravljate V2.02 NA ISTI NAČIN OCENITE, KAKO POMEMBNI SO ZA VAS UČINKI ZNANSTVENEGA IN TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA NA NASLEDNJIH PODROČJIH VAŠEGA ŽIVLJENJA.

a. delo, ki ga opravljate

Vrednost 85311 Frekvenca
1 1- sploh niso pomembni 95
2 2 82
3 3 224
4 4 230
5 5- so zelo pomembni 293
9 ne vem 88
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_02B vase gospodinjstvo V2.02 NA ISTI NAČIN OCENITE, KAKO POMEMBNI SO ZA VAS UČINKI ZNANSTVENEGA IN TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA NA NASLEDNJIH PODROČJIH VAŠEGA ŽIVLJENJA.

b. vaše gospodinjstvo

Vrednost 86310 Frekvenca
1 1- sploh niso pomembni 51
2 2 101
3 3 327
4 4 285
5 5- so zelo pomembni 216
9 ne vem 35
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_02C prosti cas, zabava V2.02 NA ISTI NAČIN OCENITE, KAKO POMEMBNI SO ZA VAS UČINKI ZNANSTVENEGA IN TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA NA NASLEDNJIH PODROČJIH VAŠEGA ŽIVLJENJA.

c. prosti čas, zabava

Vrednost 87309 Frekvenca
1 1- sploh niso pomembni 109
2 2 158
3 3 315
4 4 231
5 5- so zelo pomembni 150
9 ne vem 52
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_02D prevozi, potovanja V2.02 NA ISTI NAČIN OCENITE, KAKO POMEMBNI SO ZA VAS UČINKI ZNANSTVENEGA IN TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA NA NASLEDNJIH PODROČJIH VAŠEGA ŽIVLJENJA.

d. prevozi, potovanja

Vrednost 88308 Frekvenca
1 1- sploh niso pomembni 71
2 2 94
3 3 264
4 4 312
5 5- so zelo pomembni 225
9 ne vem 49
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_02E vzgoja in izobrazevanje V2.02 NA ISTI NAČIN OCENITE, KAKO POMEMBNI SO ZA VAS UČINKI ZNANSTVENEGA IN TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA NA NASLEDNJIH PODROČJIH VAŠEGA ŽIVLJENJA.

e. vzgoja in izobraževanje

Vrednost 89307 Frekvenca
1 1- sploh niso pomembni 40
2 2 50
3 3 184
4 4 321
5 5- so zelo pomembni 377
9 ne vem 43
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_02F varovanje zdravja V2.02 NA ISTI NAČIN OCENITE, KAKO POMEMBNI SO ZA VAS UČINKI ZNANSTVENEGA IN TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA NA NASLEDNJIH PODROČJIH VAŠEGA ŽIVLJENJA.

f. varovanje zdravja

Vrednost 90306 Frekvenca
1 1- sploh niso pomembni 13
2 2 27
3 3 131
4 4 290
5 5- so zelo pomembni 518
9 ne vem 36
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_02G varovanje okolja V2.02 NA ISTI NAČIN OCENITE, KAKO POMEMBNI SO ZA VAS UČINKI ZNANSTVENEGA IN TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA NA NASLEDNJIH PODROČJIH VAŠEGA ŽIVLJENJA.

g. varovanje okolja

Vrednost 91305 Frekvenca
1 1- sploh niso pomembni 25
2 2 39
3 3 140
4 4 274
5 5- so zelo pomembni 499
9 ne vem 38
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_03 KAJ BI VI REKLI, KAKSEN JE VAS ODNOS DO

V2.03 KAJ BI VI REKLI, KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO TEHNIKE?

Vrednost 92304 Frekvenca
1 zelo pozitiven odnos 203
2 pozitiven odnos 499
3 niti pozitiven, niti negativen odnos 226
4 negativen odnos 13
5 zelo negativen odnos 3
9 ne vem, neodločen, nimam odnosa 0
" " 72

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_04A zivljenje bo boljse V2.04 KAJ PRIČAKUJETE OD TEHNIČNEGA NAPREDKA V PRIHODNOSTI? ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (Anketiranec ima pred sabo kartico št. 1)

a. življenje bo boljše

Vrednost 93303 Frekvenca
1 1 - v celoti soglašam 277
2 2 - 245
3 3 - 301
4 4 - 69
5 5 - sploh ne soglašam 65
9 ne vem 58
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_04B ljudje bodo laze opravljali svoje vsakda V2.04 KAJ PRIČAKUJETE OD TEHNIČNEGA NAPREDKA V PRIHODNOSTI? ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (Anketiranec ima pred sabo kartico št. 1)

b. ljudje bodo laže opravljali svoje vsakdanje delo

Vrednost 94302 Frekvenca
1 1 - v celoti soglašam 330
2 2 - 317
3 3 - 205
4 4 - 79
5 5 - sploh ne soglašam 41
9 ne vem 43
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_04C vsi se bodo morali neprestano izobrazeva V2.04 KAJ PRIČAKUJETE OD TEHNIČNEGA NAPREDKA V PRIHODNOSTI? ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (Anketiranec ima pred sabo kartico št. 1)

c. vsi se bodo morali neprestano izobraževati

Vrednost 95301 Frekvenca
1 1 - v celoti soglašam 455
2 2 - 296
3 3 - 138
4 4 - 54
5 5 - sploh ne soglašam 33
9 ne vem 39
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_04D ljudje bodo izgubljali delo V2.04 KAJ PRIČAKUJETE OD TEHNIČNEGA NAPREDKA V PRIHODNOSTI? ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (Anketiranec ima pred sabo kartico št. 1)

d. ljudje bodo izgubljali delo

Vrednost 96300 Frekvenca
1 1 - v celoti soglašam 321
2 2 - 257
3 3 - 213
4 4 - 94
5 5 - sploh ne soglašam 83
9 ne vem 46
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_04E prislo bo do druzbenega in socialnega na V2.04 KAJ PRIČAKUJETE OD TEHNIČNEGA NAPREDKA V PRIHODNOSTI? ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (Anketiranec ima pred sabo kartico št. 1)

e. prišlo bo do družbenega in socialnega napredka

Vrednost 97299 Frekvenca
1 1 - v celoti soglašam 221
2 2 - 292
3 3 - 287
4 4 - 80
5 5 - sploh ne soglašam 38
9 ne vem 96
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_04F okolje bo bolj onesnazeno V2.04 KAJ PRIČAKUJETE OD TEHNIČNEGA NAPREDKA V PRIHODNOSTI? ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (Anketiranec ima pred sabo kartico št. 1)

f. okolje bo bolj onesnaženo

Vrednost 98298 Frekvenca
1 1 - v celoti soglašam 307
2 2 - 213
3 3 - 230
4 4 - 125
5 5 - sploh ne soglašam 90
9 ne vem 49
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_04G vse vec bo odtujenosti med ljudmi V2.04 KAJ PRIČAKUJETE OD TEHNIČNEGA NAPREDKA V PRIHODNOSTI? ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (Anketiranec ima pred sabo kartico št. 1)

g. vse več bo odtujenosti med ljudmi

Vrednost 99297 Frekvenca
1 1 - v celoti soglašam 418
2 2 - 264
3 3 - 163
4 4 - 66
5 5 - sploh ne soglašam 45
9 ne vem 58
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_04H vec bo prostega casa V2.04 KAJ PRIČAKUJETE OD TEHNIČNEGA NAPREDKA V PRIHODNOSTI? ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (Anketiranec ima pred sabo kartico št. 1)

h. več bo prostega časa

Vrednost 100296 Frekvenca
1 1 - v celoti soglašam 162
2 2 - 188
3 3 - 252
4 4 - 187
5 5 - sploh ne soglašam 154
9 ne vem 71
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_04I zdravstveno stanje ljudi bo boljse V2.04 KAJ PRIČAKUJETE OD TEHNIČNEGA NAPREDKA V PRIHODNOSTI? ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (Anketiranec ima pred sabo kartico št. 1)

i. zdravstveno stanje ljudi bo boljše

Vrednost 101295 Frekvenca
1 1 - v celoti soglašam 136
2 2 - 193
3 3 - 254
4 4 - 199
5 5 - sploh ne soglašam 160
9 ne vem 72
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_05A POL lepo grdo V2.05 PRED VAMI JE SEZNAM NASPROTNIH LASTNOSTI V PARIH. PROSIM VAS, DA IZRAZITE VAŠE OBČUTKE O POJMU "POLITIKA" S POMOČJO LESTVICE MED PARI LASTNOSTI TAKO, DA IZBERETE USTREZNO ŠTEVILKO. PRI TEM 1 POMENI NAJMOČNEJŠI OBČUTEK, KI JE BLIZU LASTNOSTI NA LEVI, 7 PA POMENI OBČUTEK, KI JE NAJBLIŽJE LASTNOSTI NA DESNI STRANI. (Anketiranec ima pred sabo seznam nasprotnih lastnosti - kartica št. 5)

a. KAKŠNI SO TOREJ VAŠI OBČUTKI, KO POMISLITE NA POJEM "POLITIKA"?

Vrednost 102294 Frekvenca
1 1-lepo 18
2 2 17
3 3 87
4 4 263
5 5 173
6 6 210
7 7-grdo 240
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V2_05B POL aktivno pasivno V2.05 PRED VAMI JE SEZNAM NASPROTNIH LASTNOSTI V PARIH. PROSIM VAS, DA IZRAZITE VAŠE OBČUTKE O POJMU "POLITIKA" S POMOČJO LESTVICE MED PARI LASTNOSTI TAKO, DA IZBERETE USTREZNO ŠTEVILKO. PRI TEM 1 POMENI NAJMOČNEJŠI OBČUTEK, KI JE BLIZU LASTNOSTI NA LEVI, 7 PA POMENI OBČUTEK, KI JE NAJBLIŽJE LASTNOSTI NA DESNI STRANI. (Anketiranec ima pred sabo seznam nasprotnih lastnosti - kartica št. 5)

b. KAKŠNI SO TOREJ VAŠI OBČUTKI, KO POMISLITE NA POJEM "POLITIKA"?

Vrednost 103293 Frekvenca
1 1-aktivno 59
2 2 91
3 3 150
4 4 322
5 5 148
6 6 117
7 7-pasivno 117
" " 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V2_05C POL veliko majhno V2.05 PRED VAMI JE SEZNAM NASPROTNIH LASTNOSTI V PARIH. PROSIM VAS, DA IZRAZITE VAŠE OBČUTKE O POJMU "POLITIKA" S POMOČJO LESTVICE MED PARI LASTNOSTI TAKO, DA IZBERETE USTREZNO ŠTEVILKO. PRI TEM 1 POMENI NAJMOČNEJŠI OBČUTEK, KI JE BLIZU LASTNOSTI NA LEVI, 7 PA POMENI OBČUTEK, KI JE NAJBLIŽJE LASTNOSTI NA DESNI STRANI. (Anketiranec ima pred sabo seznam nasprotnih lastnosti - kartica št. 5)

c. KAKŠNI SO TOREJ VAŠI OBČUTKI, KO POMISLITE NA POJEM "POLITIKA"?

Vrednost 104292 Frekvenca
1 1- veliko 124
2 2 111
3 3 162
4 4 266
5 5 138
6 6 103
7 7-majhno 101
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V2_05D POLsiroko ozko V2.05 PRED VAMI JE SEZNAM NASPROTNIH LASTNOSTI V PARIH. PROSIM VAS, DA IZRAZITE VAŠE OBČUTKE O POJMU "POLITIKA" S POMOČJO LESTVICE MED PARI LASTNOSTI TAKO, DA IZBERETE USTREZNO ŠTEVILKO. PRI TEM 1 POMENI NAJMOČNEJŠI OBČUTEK, KI JE BLIZU LASTNOSTI NA LEVI, 7 PA POMENI OBČUTEK, KI JE NAJBLIŽJE LASTNOSTI NA DESNI STRANI. (Anketiranec ima pred sabo seznam nasprotnih lastnosti - kartica št. 5)

d.

Vrednost 105291 Frekvenca
1 1-široko 101
2 2 103
3 3 161
4 4 282
5 5 139
6 6 116
7 7-ozko 101
" " 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V2_05E POLveselo zalostno V2.05 PRED VAMI JE SEZNAM NASPROTNIH LASTNOSTI V PARIH. PROSIM VAS, DA IZRAZITE VAŠE OBČUTKE O POJMU "POLITIKA" S POMOČJO LESTVICE MED PARI LASTNOSTI TAKO, DA IZBERETE USTREZNO ŠTEVILKO. PRI TEM 1 POMENI NAJMOČNEJŠI OBČUTEK, KI JE BLIZU LASTNOSTI NA LEVI, 7 PA POMENI OBČUTEK, KI JE NAJBLIŽJE LASTNOSTI NA DESNI STRANI. (Anketiranec ima pred sabo seznam nasprotnih lastnosti - kartica št. 5)

e. KAKŠNI SO TOREJ VAŠI OBČUTKI, KO POMISLITE NA POJEM "POLITIKA"?

Vrednost 106290 Frekvenca
1 1- veselo 34
2 2 35
3 3 79
4 4 253
5 5 162
6 6 191
7 7-žalostno 250
" " 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V2_05F POL hitro pocasno V2.05 PRED VAMI JE SEZNAM NASPROTNIH LASTNOSTI V PARIH. PROSIM VAS, DA IZRAZITE VAŠE OBČUTKE O POJMU "POLITIKA" S POMOČJO LESTVICE MED PARI LASTNOSTI TAKO, DA IZBERETE USTREZNO ŠTEVILKO. PRI TEM 1 POMENI NAJMOČNEJŠI OBČUTEK, KI JE BLIZU LASTNOSTI NA LEVI, 7 PA POMENI OBČUTEK, KI JE NAJBLIŽJE LASTNOSTI NA DESNI STRANI. (Anketiranec ima pred sabo seznam nasprotnih lastnosti - kartica št. 5)

f. KAKŠNI SO TOREJ VAŠI OBČUTKI, KO POMISLITE NA POJEM "POLITIKA"?

Vrednost 107289 Frekvenca
1 1-hitro 60
2 2 73
3 3 111
4 4 224
5 5 136
6 6 198
7 7-počasno 204
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V2_05G POL vroce hladno V2.05 PRED VAMI JE SEZNAM NASPROTNIH LASTNOSTI V PARIH. PROSIM VAS, DA IZRAZITE VAŠE OBČUTKE O POJMU "POLITIKA" S POMOČJO LESTVICE MED PARI LASTNOSTI TAKO, DA IZBERETE USTREZNO ŠTEVILKO. PRI TEM 1 POMENI NAJMOČNEJŠI OBČUTEK, KI JE BLIZU LASTNOSTI NA LEVI, 7 PA POMENI OBČUTEK, KI JE NAJBLIŽJE LASTNOSTI NA DESNI STRANI. (Anketiranec ima pred sabo seznam nasprotnih lastnosti - kartica št. 5)

g. KAKŠNI SO TOREJ VAŠI OBČUTKI, KO POMISLITE NA POJEM "POLITIKA"?

Vrednost 108288 Frekvenca
1 1-vroče 118
2 2 147
3 3 135
4 4 256
5 5 104
6 6 109
7 7-hladno 137
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V2_05H POL glasno tiho V2.05 PRED VAMI JE SEZNAM NASPROTNIH LASTNOSTI V PARIH. PROSIM VAS, DA IZRAZITE VAŠE OBČUTKE O POJMU "POLITIKA" S POMOČJO LESTVICE MED PARI LASTNOSTI TAKO, DA IZBERETE USTREZNO ŠTEVILKO. PRI TEM 1 POMENI NAJMOČNEJŠI OBČUTEK, KI JE BLIZU LASTNOSTI NA LEVI, 7 PA POMENI OBČUTEK, KI JE NAJBLIŽJE LASTNOSTI NA DESNI STRANI. (Anketiranec ima pred sabo seznam nasprotnih lastnosti - kartica št. 5)

h. KAKŠNI SO TOREJ VAŠI OBČUTKI, KO POMISLITE NA POJEM "POLITIKA"?

Vrednost 109287 Frekvenca
1 1-glasno 229
2 2 209
3 3 146
4 4 219
5 5 78
6 6 61
7 7-tiho 64
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V2_05I POL sladko kislo V2.05 PRED VAMI JE SEZNAM NASPROTNIH LASTNOSTI V PARIH. PROSIM VAS, DA IZRAZITE VAŠE OBČUTKE O POJMU "POLITIKA" S POMOČJO LESTVICE MED PARI LASTNOSTI TAKO, DA IZBERETE USTREZNO ŠTEVILKO. PRI TEM 1 POMENI NAJMOČNEJŠI OBČUTEK, KI JE BLIZU LASTNOSTI NA LEVI, 7 PA POMENI OBČUTEK, KI JE NAJBLIŽJE LASTNOSTI NA DESNI STRANI. (Anketiranec ima pred sabo seznam nasprotnih lastnosti - kartica št. 5)

i. KAKŠNI SO TOREJ VAŠI OBČUTKI, KO POMISLITE NA POJEM "POLITIKA"?

Vrednost 110286 Frekvenca
1 1-sladko 24
2 2 33
3 3 70
4 4 273
5 5 144
6 6 221
7 7-kislo 239
" " 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V2_05J POL mocno sibko V2.05 PRED VAMI JE SEZNAM NASPROTNIH LASTNOSTI V PARIH. PROSIM VAS, DA IZRAZITE VAŠE OBČUTKE O POJMU "POLITIKA" S POMOČJO LESTVICE MED PARI LASTNOSTI TAKO, DA IZBERETE USTREZNO ŠTEVILKO. PRI TEM 1 POMENI NAJMOČNEJŠI OBČUTEK, KI JE BLIZU LASTNOSTI NA LEVI, 7 PA POMENI OBČUTEK, KI JE NAJBLIŽJE LASTNOSTI NA DESNI STRANI. (Anketiranec ima pred sabo seznam nasprotnih lastnosti - kartica št. 5)

j. KAKŠNI SO TOREJ VAŠI OBČUTKI, KO POMISLITE NA POJEM "POLITIKA"?

Vrednost 111285 Frekvenca
1 1-močno 121
2 2 111
3 3 138
4 4 293
5 5 111
6 6 100
7 7-šibko 130
" " 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V2_06A ZNA lepo grdo V2.06 SEDAJ NA ENAK NAČIN OPIŠITE VAŠE OBČUTKE, KO POMISLITE NA POJEM "ZNANOST". (Kartica št. 5)

a.

Vrednost 112284 Frekvenca
1 1-lepo 318
2 2 260
3 3 188
4 4 187
5 5 33
6 6 9
7 7-grdo 10
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V2_06B ZNA aktivno pasivno V2.06 SEDAJ NA ENAK NAČIN OPIŠITE VAŠE OBČUTKE, KO POMISLITE NA POJEM "ZNANOST". (Kartica št. 5)

b.

Vrednost 113283 Frekvenca
1 1-aktivno 266
2 2 252
3 3 213
4 4 188
5 5 50
6 6 21
7 7-pasivno 14
" " 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V2_06C ZNA veliko majhno V2.06 SEDAJ NA ENAK NAČIN OPIŠITE VAŠE OBČUTKE, KO POMISLITE NA POJEM "ZNANOST". (Kartica št. 5)

c.

Vrednost 114282 Frekvenca
1 1- veliko 259
2 2 238
3 3 215
4 4 196
5 5 44
6 6 31
7 7-majhno 20
" " 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V2_06D ZNA siroko ozko V2.06 SEDAJ NA ENAK NAČIN OPIŠITE VAŠE OBČUTKE, KO POMISLITE NA POJEM "ZNANOST". (Kartica št. 5)

d.

Vrednost 115281 Frekvenca
1 1-široko 254
2 2 235
3 3 204
4 4 216
5 5 42
6 6 32
7 7-ozko 20
" " 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V2_06E ZNA veselo zalostno V2.06 SEDAJ NA ENAK NAČIN OPIŠITE VAŠE OBČUTKE, KO POMISLITE NA POJEM "ZNANOST". (Kartica št. 5)

e.

Vrednost 116280 Frekvenca
1 1- veselo 157
2 2 182
3 3 231
4 4 296
5 5 67
6 6 45
7 7-žalostno 25
" " 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V2_06F ZNA hitro pocasno V2.06 SEDAJ NA ENAK NAČIN OPIŠITE VAŠE OBČUTKE, KO POMISLITE NA POJEM "ZNANOST". (Kartica št. 5)

f.

Vrednost 117279 Frekvenca
1 1- hitro 138
2 2 148
3 3 191
4 4 276
5 5 99
6 6 86
7 7-počasno 64
" " 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V2_06G ZNA vroce hladno V2.06 SEDAJ NA ENAK NAČIN OPIŠITE VAŠE OBČUTKE, KO POMISLITE NA POJEM "ZNANOST". (Kartica št. 5)

g.

Vrednost 118278 Frekvenca
1 1- vroče 110
2 2 122
3 3 198
4 4 384
5 5 99
6 6 48
7 7-hladno 40
" " 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V2_06H ZNA glasno tiho V2.06 SEDAJ NA ENAK NAČIN OPIŠITE VAŠE OBČUTKE, KO POMISLITE NA POJEM "ZNANOST". (Kartica št. 5)

h.

Vrednost 119277 Frekvenca
1 1- glasno 102
2 2 121
3 3 202
4 4 325
5 5 101
6 6 78
7 7-tiho 72
" " 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V2_06I ZNA sladko kislo V2.06 SEDAJ NA ENAK NAČIN OPIŠITE VAŠE OBČUTKE, KO POMISLITE NA POJEM "ZNANOST". (Kartica št. 5)

i.

Vrednost 120276 Frekvenca
1 1- sladko 93
2 2 109
3 3 211
4 4 408
5 5 87
6 6 44
7 7-kislo 48
" " 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V2_06J ZNA mocno sibko V2.06 SEDAJ NA ENAK NAČIN OPIŠITE VAŠE OBČUTKE, KO POMISLITE NA POJEM "ZNANOST". (Kartica št. 5)

j.

Vrednost 121275 Frekvenca
1 1- močno 171
2 2 164
3 3 208
4 4 282
5 5 78
6 6 51
7 7-šibko 46
" " 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V2_07A VER lepo grdo V2.07 SEDAJ PA ŠE ZA POJEM "VERA". (Kartica št. 5)

a.

Vrednost 122274 Frekvenca
1 1-lepo 260
2 2 193
3 3 138
4 4 253
5 5 83
6 6 37
7 7-grdo 35
" " 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V2_07B VER aktivno pasivno V2.07 SEDAJ PA ŠE ZA POJEM "VERA". (Kartica št. 5)

b.

Vrednost 123273 Frekvenca
1 1- aktivno 150
2 2 140
3 3 194
4 4 250
5 5 102
6 6 85
7 7-pasivno 78
" " 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V2_07C VER veliko majhno V2.07 SEDAJ PA ŠE ZA POJEM "VERA". (Kartica št. 5)

c.

Vrednost 124272 Frekvenca
1 1- veliko 198
2 2 161
3 3 162
4 4 259
5 5 110
6 6 56
7 7-majhno 52
" " 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V2_07D VER siroko ozko V2.07 SEDAJ PA ŠE ZA POJEM "VERA". (Kartica št. 5)

d.

Vrednost 125271 Frekvenca
1 1-široko 177
2 2 156
3 3 175
4 4 248
5 5 102
6 6 59
7 7-ozko 81
" " 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V2_07E VER veselo zalostno V2.07 SEDAJ PA ŠE ZA POJEM "VERA". (Kartica št. 5)

e.

Vrednost 126270 Frekvenca
1 1- veselo 166
2 2 120
3 3 141
4 4 322
5 5 104
6 6 73
7 7-žalostno 73
" " 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V2_07F VER hitro pocasno V2.07 SEDAJ PA ŠE ZA POJEM "VERA". (Kartica št. 5)

f.

Vrednost 127269 Frekvenca
1 1- hitro 77
2 2 78
3 3 145
4 4 365
5 5 121
6 6 104
7 7-počasno 104
" " 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V2_07G VER vroce hladno V2.07 SEDAJ PA ŠE ZA POJEM "VERA". (Kartica št. 5)

g.

Vrednost 128268 Frekvenca
1 1- vroče 82
2 2 79
3 3 136
4 4 406
5 5 125
6 6 79
7 7-hladno 88
" " 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V2_07H VER glasno tiho V2.07 SEDAJ PA ŠE ZA POJEM "VERA". (Kartica št. 5)

h.

Vrednost 129267 Frekvenca
1 1- glasno 106
2 2 106
3 3 141
4 4 302
5 5 113
6 6 107
7 7-tiho 121
" " 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V2_07I VER sladko kislo V2.07 SEDAJ PA ŠE ZA POJEM "VERA". (Kartica št. 5)

i.

Vrednost 130266 Frekvenca
1 1- sladko 85
2 2 110
3 3 165
4 4 389
5 5 102
6 6 72
7 7-kislo 71
" " 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V2_07J VER mocno sibko V2.07 SEDAJ PA ŠE ZA POJEM "VERA". (Kartica št. 5)

j.

Vrednost 131265 Frekvenca
1 1- močno 169
2 2 143
3 3 169
4 4 305
5 5 78
6 6 72
7 7-šibko 60
" " 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V2_08A TEH lepo grdo V2.08 IN NA KONCU ŠE ZA POJEM "TEHNOLOGIJA". (Kartica št. 5)

a.

Vrednost 132264 Frekvenca
1 1-lepo 200
2 2 197
3 3 233
4 4 265
5 5 55
6 6 28
7 7-grdo 22
" " 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V2_08B TEH aktivno pasivno V2.08 IN NA KONCU ŠE ZA POJEM "TEHNOLOGIJA". (Kartica št. 5)

b.

Vrednost 133263 Frekvenca
1 1- aktivno 202
2 2 223
3 3 261
4 4 220
5 5 59
6 6 22
7 7-pasivno 13
" " 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V2_08C TEH veliko majhno V2.08 IN NA KONCU ŠE ZA POJEM "TEHNOLOGIJA". (Kartica št. 5)

c.

Vrednost 134262 Frekvenca
1 1- veliko 204
2 2 223
3 3 231
4 4 251
5 5 55
6 6 25
7 7-majhno 11
" " 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V2_08D TEH siroko ozko V2.08 IN NA KONCU ŠE ZA POJEM "TEHNOLOGIJA". (Kartica št. 5)

d.

Vrednost 135261 Frekvenca
1 1-široko 187
2 2 222
3 3 229
4 4 256
5 5 60
6 6 29
7 7-ozko 17
" " 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V2_08E TEH veselo zalostno V2.08 IN NA KONCU ŠE ZA POJEM "TEHNOLOGIJA". (Kartica št. 5)

e.

Vrednost 136260 Frekvenca
1 1- veselo 121
2 2 139
3 3 214
4 4 367
5 5 88
6 6 47
7 7-žalostno 24
" " 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V2_08F TEH hitro pocasno V2.08 IN NA KONCU ŠE ZA POJEM "TEHNOLOGIJA". (Kartica št. 5)

f.

Vrednost 137259 Frekvenca
1 1- hitro 168
2 2 192
3 3 204
4 4 275
5 5 76
6 6 51
7 7-počasno 33
" " 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V2_08G TEH vroce hladno V2.08 IN NA KONCU ŠE ZA POJEM "TEHNOLOGIJA". (Kartica št. 5)

g.

Vrednost 138258 Frekvenca
1 1- vroče 108
2 2 146
3 3 203
4 4 385
5 5 89
6 6 38
7 7-hladno 28
" " 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V2_08H TEH glasno tiho V2.08 IN NA KONCU ŠE ZA POJEM "TEHNOLOGIJA". (Kartica št. 5)

h.

Vrednost 139257 Frekvenca
1 1- glasno 141
2 2 153
3 3 225
4 4 329
5 5 86
6 6 34
7 7-tiho 30
" " 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V2_08I TEH sladko kislo V2.08 IN NA KONCU ŠE ZA POJEM "TEHNOLOGIJA". (Kartica št. 5)

i.

Vrednost 140256 Frekvenca
1 1- sladko 83
2 2 96
3 3 174
4 4 435
5 5 125
6 6 45
7 7-kislo 39
" " 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V2_08J TEH mocno sibko V2.08 IN NA KONCU ŠE ZA POJEM "TEHNOLOGIJA". (Kartica št. 5)

j.

Vrednost 141255 Frekvenca
1 1- močno 165
2 2 205
3 3 189
4 4 311
5 5 75
6 6 29
7 7-šibko 24
" " 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V2_09 Prevec verjamemo v znanost in premalo v KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: (Kartica št. 1)

V2.09 Preveč verjamemo v znanost in premalo v občutke in verovanje.

Vrednost 142254 Frekvenca
1 1-v celoti soglašam 156
2 2 201
3 3 359
4 4 141
5 5-sploh ne soglašam 112
9 ne vem 46
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_10 Razvoj znanosti in tehnologije izboljsuj KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: (Kartica št. 1)

V2.10 Razvoj znanosti in tehnologije izboljšuje kvaliteto življenja.

Vrednost 143253 Frekvenca
1 1-v celoti soglašam 367
2 2 323
3 3 178
4 4 76
5 5-sploh ne soglašam 35
9 ne vem 36
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_11 V celoti gledano je moderna znanost bolj KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: (Kartica št. 1)

V2.11 V celoti gledano je moderna znanost bolj v škodo kot v korist.

Vrednost 144252 Frekvenca
1 1-v celoti soglašam 77
2 2 122
3 3 279
4 4 246
5 5-sploh ne soglašam 239
9 ne vem 52
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_12 Tehnicni napredek bo omogocil resitve, k KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: (Kartica št. 1)

V2.12 Tehnični napredek bo omogočil rešitve, ki bodo varovale okolje.

Vrednost 145251 Frekvenca
1 1-v celoti soglašam 285
2 2 295
3 3 202
4 4 112
5 5-sploh ne soglašam 65
9 ne vem 56
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_13 Znanstveniki samo zapravljajo denar davk KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: (Kartica št. 1)

V2.13 Znanstveniki samo zapravljajo denar davkoplačevalcev.

Vrednost 146250 Frekvenca
1 1-v celoti soglašam 84
2 2 87
3 3 218
4 4 259
5 5-sploh ne soglašam 309
9 ne vem 58
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_14A pridobivanje novih spoznanj V2.14 KAJ JE PO VAŠEM MNENJU "ZNANOST"? NAVAJAMO VAM NEKAJ POJMOVANJ ZNANOSTI, VAS PA PROSIMO, DA ZA VSAKO POVESTE, ALI SE SKLADA, ALI SE NE SKLADA Z VAŠO PREDSTAVO.

a. pridobivanje novih spoznanj

Vrednost 147249 Frekvenca
1 1-v celoti se sklada 587
2 2 213
3 3 119
4 4 34
5 5-sploh se ne sklada 12
9 ne vem 50
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_14B eksperimentiranje v aboratorijih V2.14 KAJ JE PO VAŠEM MNENJU "ZNANOST"? NAVAJAMO VAM NEKAJ POJMOVANJ ZNANOSTI, VAS PA PROSIMO, DA ZA VSAKO POVESTE, ALI SE SKLADA, ALI SE NE SKLADA Z VAŠO PREDSTAVO.

b. eksperimentiranje v laboratorijih

Vrednost 148248 Frekvenca
1 1-v celoti se sklada 491
2 2 279
3 3 143
4 4 36
5 5-sploh se ne sklada 16
9 ne vem 50
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_14C razvijanje novih strojev naprav V2.14 KAJ JE PO VAŠEM MNENJU "ZNANOST"? NAVAJAMO VAM NEKAJ POJMOVANJ ZNANOSTI, VAS PA PROSIMO, DA ZA VSAKO POVESTE, ALI SE SKLADA, ALI SE NE SKLADA Z VAŠO PREDSTAVO.

c. razvijanje novih strojev, naprav

Vrednost 149247 Frekvenca
1 1-v celoti se sklada 571
2 2 272
3 3 103
4 4 25
5 5-sploh se ne sklada 12
9 ne vem 32
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_14D teoreticne razprave V2.14 KAJ JE PO VAŠEM MNENJU "ZNANOST"? NAVAJAMO VAM NEKAJ POJMOVANJ ZNANOSTI, VAS PA PROSIMO, DA ZA VSAKO POVESTE, ALI SE SKLADA, ALI SE NE SKLADA Z VAŠO PREDSTAVO.

d. teoretične razprave

Vrednost 150246 Frekvenca
1 1-v celoti se sklada 309
2 2 275
3 3 241
4 4 83
5 5-sploh se ne sklada 47
9 ne vem 60
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_14E raziskovanje vrednost in stalisc ljudi V2.14 KAJ JE PO VAŠEM MNENJU "ZNANOST"? NAVAJAMO VAM NEKAJ POJMOVANJ ZNANOSTI, VAS PA PROSIMO, DA ZA VSAKO POVESTE, ALI SE SKLADA, ALI SE NE SKLADA Z VAŠO PREDSTAVO.

e. raziskovanje vrednost in stališč ljudi

Vrednost 151245 Frekvenca
1 1-v celoti se sklada 327
2 2 238
3 3 248
4 4 90
5 5-sploh se ne sklada 53
9 ne vem 59
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_15 KDO JE PO VASEM MNENJU NAJPOMEMBNEJSI ZN

V2.15 KDO JE PO VAŠEM MNENJU NAJPOMEMBNEJŠI ZNANSTVENIK VSEH ČASOV?

Vrednost 152244 Frekvenca
1 Albert Einstein 227
2 Nikola Tesla 181
33 Sigmund Freud 1
34 Henry Ford 1
35 brata Edwards 1
99 ne vem 480
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 35

V2_16 Vsaka sprememba je boljsa kot nic KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: (Kartica št. 1)

V2.16 Vsaka sprememba je boljša kot nič.

Vrednost 153243 Frekvenca
1 1-v celoti soglašam 425
2 2 227
3 3 219
4 4 72
5 5-sploh ne soglašam 55
9 ne vem 17
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_17 Bolje se pocutim, ce stvari ostanejo tak KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: (Kartica št. 1)

V2.17 Bolje se počutim, če stvari ostanejo tako, kot so.

Vrednost 154242 Frekvenca
1 1-v celoti soglašam 107
2 2 131
3 3 279
4 4 249
5 5-sploh ne soglašam 226
9 ne vem 23
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_18 Ce se nekdo drzi obicajev, s tem se ne z KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: (Kartica št. 1)

V2.18 Če se nekdo drži običajev, s tem še ne zavira napredka.

Vrednost 155241 Frekvenca
1 1-v celoti soglašam 298
2 2 269
3 3 250
4 4 111
5 5-sploh ne soglašam 49
9 ne vem 38
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_19 Moderni svet prehitro unicuje stare obic KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: (Kartica št. 1)

V2.19 Moderni svet prehitro uničuje stare običaje.

Vrednost 156240 Frekvenca
1 1-v celoti soglašam 431
2 2 267
3 3 187
4 4 82
5 5-sploh ne soglašam 33
9 ne vem 15
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_20 Spadam med tiste ljudi, ki so vedno prip KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: (Kartica št. 1)

V2.20 Spadam med tiste ljudi, ki so vedno pripravljeni podpreti nove stvari.

Vrednost 157239 Frekvenca
1 1-v celoti soglašam 374
2 2 283
3 3 250
4 4 71
5 5-sploh ne soglašam 18
9 ne vem 19
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_21 Ne razumem ljudi, ki pravijo, da je star KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: (Kartica št. 1)

V2.21 Ne razumem ljudi, ki pravijo, da je staro boljše kot novo.

Vrednost 158238 Frekvenca
1 1-v celoti soglašam 195
2 2 212
3 3 322
4 4 128
5 5-sploh ne soglašam 123
9 ne vem 35
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_22 Clovek mora biti previden, ko se odloca KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: (Kartica št. 1)

V2.22 Človek mora biti previden, ko se odloča za velike spremembe v življenju.

Vrednost 159237 Frekvenca
1 1-v celoti soglašam 622
2 2 235
3 3 119
4 4 18
5 5-sploh ne soglašam 10
9 ne vem 11
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_23 Nikoli nisem povsem zadovoljen s tem, ka KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: (Kartica št. 1)

V2.23 Nikoli nisem povsem zadovoljen s tem, kar sem dosegel.

Vrednost 160236 Frekvenca
1 1-v celoti soglašam 296
2 2 285
3 3 225
4 4 102
5 5-sploh ne soglašam 88
9 ne vem 19
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_24 Rad si postavljam tezavne cilje KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: (Kartica št. 1)

V2.24 Rad si postavljam težavne cilje.

Vrednost 161235 Frekvenca
1 1-v celoti soglašam 197
2 2 233
3 3 322
4 4 125
5 5-sploh ne soglašam 113
9 ne vem 25
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_25 Vsak clovek je sam svoje srece kovac KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: (Kartica št. 1)

V2.25 Vsak človek je sam svoje sreče kovač.

Vrednost 162234 Frekvenca
1 1-v celoti soglašam 527
2 2 242
3 3 146
4 4 51
5 5-sploh ne soglašam 36
9 ne vem 13
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_26 Usoda je tista, ki doloca, kaksno bo ziv KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: (Kartica št. 1)

V2.26 Usoda je tista, ki določa, kakšno bo življenje človeka.

Vrednost 163233 Frekvenca
1 1-v celoti soglašam 247
2 2 158
3 3 251
4 4 174
5 5-sploh ne soglašam 162
9 ne vem 23
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_27A turizem V2.27 PROSIMO VAS, DA ZA VSAKEGA OD SPODAJ NAVEDENIH DEJAVNIKOV OCENITE, KAKO JE POMEMBEN ZA UGLED SLOVENIJE V SVETU. OCENJUJTE NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NI POMEMBEN, 5 PA, DA JE ZELO POMEMBEN.

a. turizem

Vrednost 164232 Frekvenca
1 1 - sploh ni pomemben 18
2 2 - 26
3 3 - 52
4 4 - 212
5 5 - je zelo pomemben 697
9 ne vem 10
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_27B industrijski proizvodi V2.27 PROSIMO VAS, DA ZA VSAKEGA OD SPODAJ NAVEDENIH DEJAVNIKOV OCENITE, KAKO JE POMEMBEN ZA UGLED SLOVENIJE V SVETU. OCENJUJTE NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NI POMEMBEN, 5 PA, DA JE ZELO POMEMBEN.

b. industrijski proizvodi

Vrednost 165231 Frekvenca
1 1 - sploh ni pomemben 19
2 2 - 28
3 3 - 121
4 4 - 287
5 5 - je zelo pomemben 544
9 ne vem 16
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_27C znanost V2.27 PROSIMO VAS, DA ZA VSAKEGA OD SPODAJ NAVEDENIH DEJAVNIKOV OCENITE, KAKO JE POMEMBEN ZA UGLED SLOVENIJE V SVETU. OCENJUJTE NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NI POMEMBEN, 5 PA, DA JE ZELO POMEMBEN.

c. znanost

Vrednost 166230 Frekvenca
1 1 - sploh ni pomemben 18
2 2 - 38
3 3 - 99
4 4 - 289
5 5 - je zelo pomemben 552
9 ne vem 19
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_27D umetnost V2.27 PROSIMO VAS, DA ZA VSAKEGA OD SPODAJ NAVEDENIH DEJAVNIKOV OCENITE, KAKO JE POMEMBEN ZA UGLED SLOVENIJE V SVETU. OCENJUJTE NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NI POMEMBEN, 5 PA, DA JE ZELO POMEMBEN.

d. umetnost

Vrednost 167229 Frekvenca
1 1 - sploh ni pomemben 21
2 2 - 55
3 3 - 177
4 4 - 310
5 5 - je zelo pomemben 424
9 ne vem 28
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_27E politika V2.27 PROSIMO VAS, DA ZA VSAKEGA OD SPODAJ NAVEDENIH DEJAVNIKOV OCENITE, KAKO JE POMEMBEN ZA UGLED SLOVENIJE V SVETU. OCENJUJTE NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NI POMEMBEN, 5 PA, DA JE ZELO POMEMBEN.

e. politika

Vrednost 168228 Frekvenca
1 1 - sploh ni pomemben 69
2 2 - 90
3 3 - 220
4 4 - 259
5 5 - je zelo pomemben 346
9 ne vem 31
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_27F sport V2.27 PROSIMO VAS, DA ZA VSAKEGA OD SPODAJ NAVEDENIH DEJAVNIKOV OCENITE, KAKO JE POMEMBEN ZA UGLED SLOVENIJE V SVETU. OCENJUJTE NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NI POMEMBEN, 5 PA, DA JE ZELO POMEMBEN.

f. šport

Vrednost 169227 Frekvenca
1 1 - sploh ni pomemben 30
2 2 - 52
3 3 - 132
4 4 - 287
5 5 - je zelo pomemben 496
9 ne vem 18
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_28 KATERO OD SPODAJ NAVEDENIH RAZMERIJ MED

V2.28 KATERO OD SPODAJ NAVEDENIH RAZMERIJ MED DRŽAVO IN ZNANOSTJO SE VAM ZDI NAJBOLJ PRIMERNO? (en odgovor; anketar beri vse možne odgovore)

Vrednost 170226 Frekvenca
1 država naj se ne vmešava, znanstveno raziskovanje mora biti popolnoma svobodno; 225
2 država naj se vmešava le toliko, da ne prihaja do zlorab 592
3 država naj določa, kaj naj se raziskuje in lahko tudi prepove določene raziskave 108
9 ne vem, ne poznam 90
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2_29A ZNANSTVENO OZ RAZISKOVALNA USTANOVA ALI V2.29 ALI MORDA POZNATE KAKŠNO SLOVENSKO ZNANSTVENO OZ. RAZISKOVALNO USTANOVO ALI INŠTITUT (če da) KATERO?

1. odgovor

Vrednost 171225 Frekvenca
1 Inštitut Jožef Stefan 580
2 SAZU 17
3 Univerza v Ljubljani 15
4 Kemijski inštitut 1
5 Inštitut za raziskavo materiala in kakovosti 9
6 Kmetijski inštitut 1
7 Ekonomski inštitut Pravne fakultete 4
8 Onkološki inštitut 2
10 Mikrobiološki inštitut 1
11 Klinični center 3
12 Pedagoški inštitut 3
13 Inštitut Boris Kidrič 4
15 Inštitut za družbene vede 9
17 Inštitut za hmeljarstvo 1
18 Univerza v Mariboru 3
19 Inštitut Milan Vidmar 3
22 Inštitut Antona Trstenjaka 1
23 Inštitut za metalurgijo 1
28 Inštitut za varovanje zdravja 1
29 Univerzitetna knjižnica 1
35 Inštitut Biotehniške fakultete 2
36 Zavod za ekonomske raziskave 1
39 Inštitut za nuklearno tehnologijo 1
41 Inštitut za varstvo okolja 1
50 drugo 5
99 ne pozna, b. o. 342
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 50

V2_29B ZNANSTVENA OZ RAZISKOVALNA USTANOVA ALI V2.29 ALI MORDA POZNATE KAKŠNO SLOVENSKO ZNANSTVENO OZ. RAZISKOVALNO USTANOVO ALI INŠTITUT (če da) KATERO?

2. odgovor

Vrednost 172224 Frekvenca
1 Inštitut Jožef Stefan 34
2 SAZU 20
45 Inštitut za geodezijo 1
48 Inštitut za narodnostne manjšine 1
50 drugo 11
99 ne pozna, b. o. 758
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 50

V2_29C ZNANSTVENA OZ RAZISKOVALNA USTANOVA ALI V2.29 ALI MORDA POZNATE KAKŠNO SLOVENSKO ZNANSTVENO OZ. RAZISKOVALNO USTANOVO ALI INŠTITUT (če da) KATERO?

3. odgovor

Vrednost 173223 Frekvenca
1 Inštitut Jožef Stefan 5
2 SAZU 11
46 Inštitut za celulozo in papir 1
47 Inštitut za sodno medicino 1
50 drugo 13
99 ne pozna, b. o. 896
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 50

V2_30A Slovenska akademija znanosti in umetnost V2.30 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ SLOVENSKIH ZNANSTVENIH USTANOV. ZA VSAKO POSEBEJ POVEJTE, ALI JO POZNATE IN ČE JO POZNATE, VAS PROSIM, DA POVESTE, KAKŠEN UGLED IMA V VAŠIH OČEH? UGLED OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI NIKAKRŠEN UGLED, 5 PA ZELO VISOK UGLED.

a. Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU)

Vrednost 174222 Frekvenca
1 1 - brez ugleda 8
2 2 - 30
3 3 - 162
4 4 - 203
5 5 - zelo visok 260
9 ne vem, ne poznam 0
" " 353

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_30B Univerza v Ljubljani V2.30 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ SLOVENSKIH ZNANSTVENIH USTANOV. ZA VSAKO POSEBEJ POVEJTE, ALI JO POZNATE IN ČE JO POZNATE, VAS PROSIM, DA POVESTE, KAKŠEN UGLED IMA V VAŠIH OČEH? UGLED OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI NIKAKRŠEN UGLED, 5 PA ZELO VISOK UGLED.

b. Univerza v Ljubljani

Vrednost 175221 Frekvenca
1 1 - brez ugleda 7
2 2 - 24
3 3 - 151
4 4 - 319
5 5 - zelo visok 281
9 ne vem, ne poznam 0
" " 234

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_30C Univerza v Mariboru V2.30 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ SLOVENSKIH ZNANSTVENIH USTANOV. ZA VSAKO POSEBEJ POVEJTE, ALI JO POZNATE IN ČE JO POZNATE, VAS PROSIM, DA POVESTE, KAKŠEN UGLED IMA V VAŠIH OČEH? UGLED OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI NIKAKRŠEN UGLED, 5 PA ZELO VISOK UGLED.

c. Univerza v Mariboru

Vrednost 176220 Frekvenca
1 1 - brez ugleda 7
2 2 - 47
3 3 - 181
4 4 - 274
5 5 - zelo visok 204
9 ne vem, ne poznam 0
" " 303

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_30D Institut Jozef Stefan V2.30 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ SLOVENSKIH ZNANSTVENIH USTANOV. ZA VSAKO POSEBEJ POVEJTE, ALI JO POZNATE IN ČE JO POZNATE, VAS PROSIM, DA POVESTE, KAKŠEN UGLED IMA V VAŠIH OČEH? UGLED OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI NIKAKRŠEN UGLED, 5 PA ZELO VISOK UGLED.

d. Inštitut Jožef Stefan

Vrednost 177219 Frekvenca
1 1 - brez ugleda 7
2 2 - 18
3 3 - 47
4 4 - 175
5 5 - zelo visok 538
9 ne vem, ne poznam 0
" " 231

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_30E Kemijski institut v Ljubljani V2.30 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ SLOVENSKIH ZNANSTVENIH USTANOV. ZA VSAKO POSEBEJ POVEJTE, ALI JO POZNATE IN ČE JO POZNATE, VAS PROSIM, DA POVESTE, KAKŠEN UGLED IMA V VAŠIH OČEH? UGLED OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI NIKAKRŠEN UGLED, 5 PA ZELO VISOK UGLED.

e. Kemijski inštitut v Ljubljani

Vrednost 178218 Frekvenca
1 1 - brez ugleda 5
2 2 - 34
3 3 - 131
4 4 - 166
5 5 - zelo visok 160
9 ne vem, ne poznam 0
" " 520

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_30F Ekonomski institut Pravne fakultete V2.30 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ SLOVENSKIH ZNANSTVENIH USTANOV. ZA VSAKO POSEBEJ POVEJTE, ALI JO POZNATE IN ČE JO POZNATE, VAS PROSIM, DA POVESTE, KAKŠEN UGLED IMA V VAŠIH OČEH? UGLED OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI NIKAKRŠEN UGLED, 5 PA ZELO VISOK UGLED.

f. Ekonomski inštitut Pravne fakultete ("Bajtov inštitut")

Vrednost 179217 Frekvenca
1 1 - brez ugleda 6
2 2 - 30
3 3 - 123
4 4 - 184
5 5 - zelo visok 204
9 ne vem, ne poznam 0
" " 469

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_30G Biotehnicna fakulteta z instituti V2.30 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ SLOVENSKIH ZNANSTVENIH USTANOV. ZA VSAKO POSEBEJ POVEJTE, ALI JO POZNATE IN ČE JO POZNATE, VAS PROSIM, DA POVESTE, KAKŠEN UGLED IMA V VAŠIH OČEH? UGLED OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI NIKAKRŠEN UGLED, 5 PA ZELO VISOK UGLED.

g. Biotehnična fakulteta z inštituti

Vrednost 180216 Frekvenca
1 1 - brez ugleda 3
2 2 - 21
3 3 - 135
4 4 - 227
5 5 - zelo visok 184
9 ne vem, ne poznam 0
" " 446

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_30H Raziskovalni institut Fakultete za druzb V2.30 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ SLOVENSKIH ZNANSTVENIH USTANOV. ZA VSAKO POSEBEJ POVEJTE, ALI JO POZNATE IN ČE JO POZNATE, VAS PROSIM, DA POVESTE, KAKŠEN UGLED IMA V VAŠIH OČEH? UGLED OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI NIKAKRŠEN UGLED, 5 PA ZELO VISOK UGLED.

h. Raziskovalni inštitut Fakultete za družbene vede

Vrednost 181215 Frekvenca
1 1 - brez ugleda 8
2 2 - 31
3 3 - 156
4 4 - 211
5 5 - zelo visok 177
9 ne vem, ne poznam 0
" " 433

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_31A ALI POZNATE (SE SPOMNITE) KAKEGA SLOVENS V2.31 ALI POZNATE (SE SPOMNITE) KAKEGA SLOVENSKEGA ZNANSTVENIKA IZ PRETEKLOSTI? (največ dva)

1. odgovor

Vrednost 182214 Frekvenca
1 Jožef Štefan 67
2 Jurij Vega 75
37 neznani znanstvenik 1
39 neznani znanstvenik 1
40 neznani znanstvenik 3
99 ne pozna 756
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 40

V2_31B ALI POZNATE (SE SPOMNITE) KAKEGA SLOVENS V2.31 ALI POZNATE (SE SPOMNITE) KAKEGA SLOVENSKEGA ZNANSTVENIKA IZ PRETEKLOSTI? (največ dva)

2. odgovor

Vrednost 183213 Frekvenca
1 Jožef Štefan 18
2 Jurij Vega 27
37 neznani znanstvenik 1
41 neznani znanstvenik 1
50 neznani znanstvenik 1
99 ne pozna 897
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 50

V2_32A ALI POZNATE KAKEGA SEDAJ DELUJOCEGA SLOV V2.32 ALI POZNATE KAKEGA SEDAJ DELUJOČEGA SLOVENSKEGA ZNANSTVENIKA? (največ dva)

1. odgovor

Vrednost 184212 Frekvenca
1 Aleksander Bajt 14
2 Jože Mencinger 9
39 Vid Pečjak 2
40 neznani znanstvenik 34
50 neznani znanstvenik 2
99 ne pozna 890
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 50

V2_32B ALI POZNATE KAKEGA SEDAJ DELUJOCEGA SLOV V2.32 ALI POZNATE KAKEGA SEDAJ DELUJOČEGA SLOVENSKEGA ZNANSTVENIKA? (največ dva)

2. odgovor

Vrednost 185211 Frekvenca
1 Aleksander Bajt 2
2 Jože Mencinger 5
4 Aleksandra Kornhauser 1
5 Niko Toš 3
6 Jože Toporišič 3
11 Ivan Gams 1
12 Jovan Hadži 1
15 Robert Blinc 1
16 Veljko Bole 1
18 Jani Turk 2
19 Ronald Sega 1
21 Miha Tišler 1
22 Ljubo Sirc 1
28 Brane Stanovnik 1
31 Tone Ferenc 1
32 Luter 1
36 Kralj 2
37 Lah 1
40 neznani znanstvenik 21
50 neznani znanstvenik 2
99 ne pozna 960
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 50

V2_33 ALI MORDA VESTE, KDO JE SLOVENSKI MINIST

V2.33 ALI MORDA VESTE, KDO JE SLOVENSKI MINISTER ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO?

Vrednost 186210 Frekvenca
1 navaja pravega 227
2 ne ve, navaja nekoga drugega 95
9 ne ve, ne navaja 687
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2_34 Pri sprejemanju politicnih odlocitev je KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI (Kartica št. 1):

V2.34 Pri sprejemanju političnih odločitev je treba upoštevati izsledke znanstvenih raziskav.

Vrednost 187209 Frekvenca
1 1-v celoti soglašam 303
2 2 273
3 3 261
4 4 55
5 5-sploh ne soglašam 41
9 ne vem 82
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_35 Predloge strokovnjakov je treba jemati z KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI (Kartica št. 1):

V2.35 Predloge strokovnjakov je treba jemati z rezervo, saj običajno mislijo le na lastne interese.

Vrednost 188208 Frekvenca
1 1-v celoti soglašam 62
2 2 154
3 3 279
4 4 252
5 5-sploh ne soglašam 197
9 ne vem 71
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_36 Vkljucevanje strokovnjakov v odlocanje o KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI (Kartica št. 1):

V2.36 Vključevanje strokovnjakov v odločanje o pomembnih družbenih zadevah prinaša same probleme in stroške.

Vrednost 189207 Frekvenca
1 1-v celoti soglašam 37
2 2 111
3 3 256
4 4 259
5 5-sploh ne soglašam 276
9 ne vem 76
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_37 Odlocanje o pomembnih druzbenih zadevah KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI (Kartica št. 1):

V2.37 Odločanje o pomembnih družbenih zadevah je treba prepustiti strokovnjakom.

Vrednost 190206 Frekvenca
1 1-v celoti soglašam 339
2 2 272
3 3 236
4 4 89
5 5-sploh ne soglašam 31
9 ne vem 48
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_38 Ne moremo govoriti o slovenski znanosti, KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI (Kartica št. 1):

V2.38 Ne moremo govoriti o slovenski znanosti, ampak le o znanosti v svetovnem merilu.

Vrednost 191205 Frekvenca
1 1-v celoti soglašam 194
2 2 152
3 3 299
4 4 139
5 5-sploh ne soglašam 125
9 ne vem 106
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_39 Znanost, ki se zapira v drzavne meje, ne KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI (Kartica št. 1):

V2.39 Znanost, ki se zapira v državne meje, ne more opraviti svoje razvojne vloge.

Vrednost 192204 Frekvenca
1 1-v celoti soglašam 468
2 2 200
3 3 160
4 4 61
5 5-sploh ne soglašam 40
9 ne vem 86
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_40 ALI JE PO VASEM MNENJU ZA SLOVENSKO DRZA

V2.40 ALI JE PO VAŠEM MNENJU ZA SLOVENSKO DRŽAVO BOLJ POMEMBNO,...

Vrednost 193203 Frekvenca
1 da vzgoji manjše število vrhunskih znanstvenikov na nekaterih področjih, ki bi lahko bili tudi kandidati za Nobelovo nagrado, ali 247
2 da usposobi večje število povprečnih znanstvenikov, ki bi pokrivali vsa področja in tako sledili razvoju znanosti v svetu 642
9 ne vem, neodločen 124
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2_41 Clovek lahko v zivljenju nekaj doseze le KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI (Kartica št. 1):

V2.41 Človek lahko v življenju nekaj doseže le, če ima dobro izobrazbo.

Vrednost 194202 Frekvenca
1 1-v celoti soglašam 357
2 2 243
3 3 183
4 4 113
5 5-sploh ne soglašam 104
9 ne vem 15
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_42 Prav je, da imajo ljudje z visoko izobra KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI (Kartica št. 1):

V2.42 Prav je, da imajo ljudje z visoko izobrazba in več znanja tudi višje dohodke.

Vrednost 195201 Frekvenca
1 1-v celoti soglašam 444
2 2 273
3 3 151
4 4 67
5 5-sploh ne soglašam 66
9 ne vem 14
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_43 Za uspeh v zivljenju sploh ni pomembno, KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI (Kartica št. 1):

V2.43 Za uspeh v življenju sploh ni pomembno, kakšno izobrazbo ima

Vrednost 196200 Frekvenca
1 1-v celoti soglašam 153
2 2 167
3 3 234
4 4 226
5 5-sploh ne soglašam 210
9 ne vem 25
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_44 Prav je, da se otroci ze v vrtcu zacnejo KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI (Kartica št. 1):

V2.44 Prav je, da se otroci že v vrtcu začnejo učiti tuje jezike.

Vrednost 197199 Frekvenca
1 1-v celoti soglašam 409
2 2 210
3 3 152
4 4 86
5 5-sploh ne soglašam 127
9 ne vem 31
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_01A OSEBA IZ POLITICNEGA ZIVLJENJA KI IMA NA V3.00 POLITIKA, DRŽAVA, STRANKE V3.01 ALI NAM LAHKO NAVEDETE DVE OSEBI IZ POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE, SLOVENCA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJVEČJI UGLED?

1. odgovor

Vrednost 198198 Frekvenca
1 Milan Kučan 528
2 Janez Drnovšek 185
3 Dimitrij Rupel 3
4 Janez Janša 75
5 Jelko Kacin 10
6 Lojze Peterle 24
8 Jože Pučnik 3
9 France Bučar 3
10 Marjan Podobnik 25
12 Ivan Bizjak 3
13 Zmago Jelinčič 2
15 Jožef Školjč 3
16 Zoran Thaler 17
21 neznani politik 2
31 neznani politik 1
35 neznani politik 1
50 drugi 6
99 ne vem, b. o. 121
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 50

V3_01B OSEBA IZ POLITICNEGA ZIVLJENJA KI IMA NA V3.00 POLITIKA, DRŽAVA, STRANKE V3.01 ALI NAM LAHKO NAVEDETE DVE OSEBI IZ POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE, SLOVENCA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJVEČJI UGLED?

2. odgovor

Vrednost 199197 Frekvenca
1 Milan Kučan 163
2 Janez Drnovšek 372
3 Dimitrij Rupel 7
4 Janez Janša 94
5 Jelko Kacin 38
6 Lojze Peterle 30
7 Igor Bavčar 2
8 Jože Pučnik 10
9 France Bučar 1
10 Marjan Podobnik 40
12 Ivan Bizjak 5
13 Zmago Jelinčič 9
14 Tone Peršak 1
15 Jožef Školjč 2
16 Zoran Thaler 20
17 Janez Kocijančič 2
20 Ivan Hvalica 1
21 neznani politik 2
24 neznani politik 1
28 neznani politik 1
29 neznani politik 4
30 neznani politik 1
32 neznani politik 1
34 neznani politik 2
35 neznani politik 1
36 neznani politik 1
38 Marjan Poljšak 1
50 drugi 14
99 ne vem, b. o. 186
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 50

V3_02A OSEBA IZ POLITICNEGA ZIVLJENJA KI IMA NA V3.02 ALI LAHKO NAVEDETE ŠE TRETJEGA IN ČETRTEGA?

3. odgovor

Vrednost 200196 Frekvenca
1 Milan Kučan 36
2 Janez Drnovšek 66
3 Dimitrij Rupel 8
42 neznani politik 1
50 drugi 20
99 ne vem, b. o. 439
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 50

V3_02B OSEBA IZ POLITICNEGA ZIVLJENJA KI IMA NA V3.02 ALI LAHKO NAVEDETE ŠE TRETJEGA IN ČETRTEGA?

4. odgovor

Vrednost 201195 Frekvenca
1 Milan Kučan 14
2 Janez Drnovšek 30
3 Dimitrij Rupel 15
43 neznani politik 2
50 drugi 22
99 ne vem, b. o. 592
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 50

V3_03A OSEBA IZ POLITICNEGA ZIVLJENJA KI IMA NA V3.03 ALI LAHKO NAVEDETE ŠE DVA SLOVENSKA POLITIKA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJMANJŠI UGLED?

1. odgovor

Vrednost 202194 Frekvenca
1 Milan Kučan 27
2 Janez Drnovšek