Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJM951
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM951_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Štebe, Janez
 • Malnar, Brina
 • Ramovš, Jože
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana; november 1995)

Funding agency:

Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Inštitut za varovanje zdravja

Project number:

no information

Series:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

pereči problemi, zadovoljstvo z demokracijo, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, socialne razlike, zaupanje v inštitucije, podpora članstvu v Evropski uniji, volitve, levo-desna politična samouvrstitev, uspešnost delovanja državnih organov, naklonjenost strankam, strankarske preference, ocena stanja v družbi, Krško, gibanje družbenega standarda na različnih področjih, zaželena področja omejevanja porabe, ocena dela državnih organov, odnos do neenakosti, ugled poklicev, pomen znanosti za anketiranca, odnos do tehničnega napredka, opredeljevanje pojmov (znanost, politika, vera, tehnologija), znanost in vera, znanost in okolje, znanost in razvoj, odnos do sprememb in novosti, odnos med državo in znanostjo, poznavanje slovenskih znanstvenih ustanov, vloga stroke v družbenem usmerjanju, družbeni pomen izobrazbe, politika, država, stranke, ugledni politiki, levo-desno umeščanje strank, strankarski termometer, volilna napoved, odnos do strank nasploh, vloga cerkve v politiki, religija, verovanje, vernost, vraževernost, odnos do pitja alkoholnih pijač, učinki alkohola na zdravje, odnos do pijanosti, pitje alkoholnih pijač

Keywords ELSST:
POLITIKA, ZNANOST IN TEHNOLOGIJA, GOSPODARSKI IN DRUŽBENI RAZVOJ, ALKOHOLIZEM, VREDNOTA, STALIŠČE

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Topic Classification CERIF
Sociologija znanosti
Topic Classification ADP
OGLEDALO JAVNEGA MNENJA
ZNANOST IN TEHNOLOGIJA
POLITIKA, DRŽAVA, STRANKE
RELIGIJA, VEROVANJE
ALKOHOLIZEM


Abstract:

Raziskava je namenjena izvedbi zoženega nabora vprašanj SJM, zlasti vprašanj iz serije Politbarometer, sicer pa je poudarek na stališčih in vrednotah v zvezi z znanostjo in tehnologijo, poznavanju slovenskih znanstvenih ustanov in odnosu do sprememb ter napredka ter o vlogi znanosti v družbi. Dodan je blok vprašanj o alkoholizmu, večinoma ponovljen iz raziskave ADP - IDNo: SJM921.

Methodology


Collection date: oktober 1995 - november 1995
Date of production: 1995-11
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Vzorec je razpolovljen za dve vzporedni anketi SJM. V kolikor ankete ni mogoče opraviti je po več poizkusih dovoljena uporaba rezerv. Rezerve so določene vnaprej znotraj skupinic iz vzorčnega seznama.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ../podatki/sjm/SJM951.POR

Format: SPSS prenosljiva datoteka

 • number of variables: 395
 • number of units: 1016

Variable list

KEY Key string

KEYSTRING

Value 13 Frequency
1 3
2 3
3 3
550 1
551 1
552 1
553 1

Valid range from 1 to 553

KLJUC kljuc

KLJUČ

Value 22 Frequency
1 3
2 3
3 3
550 1
551 1
552 1
553 1

Valid range from 1 to 553

ID ZAPST

ID

Value 31 Frequency
1 1
2 1
3 1
1005 1
1006 1
1007 1
1008 1

Valid range from 1 to 1008

KEY Key string

KEYSTRING

Value 1395 Frequency
1 3
2 3
3 3
550 1
551 1
552 1
553 1

Valid range from 1 to 553

KLJUC kljuc

KLJUČ

Value 2394 Frequency
1 3
2 3
3 3
550 1
551 1
552 1
553 1

Valid range from 1 to 553

ID ZAPST

ID

Value 3393 Frequency
1 1
2 1
3 1
1005 1
1006 1
1007 1
1008 1

Valid range from 1 to 1008

URA1 URA

URA1 Začetek intervjuja ob uri

Value 4392 Frequency
4 1
5 1
7 6
8 25
9 55
10 81
11 70
12 54
13 48
14 76
15 104
16 139
17 120
18 123
19 65
20 35
21 6
" " 7

Valid range from 4 to 21

MIN1 MIN

MIN1 in minut

Value 5391 Frequency
0 189
2 2
3 1
56 1
57 1
59 1
" " 7

Valid range from 0 to 59

V1_01 KAKO VI PRESOJATE STANJE V SLOVENSKI DRU

V1.00 OGLEDALO JAVNEGA MNENJA V1.01 KAKO VI PRESOJATE STANJE V SLOVENSKI DRUŽBI DANES? ALI JE: (en odgovor)

Value 6390 Frequency
1 pri nas v Sloveniji v glavnem vse dobro in v redu 105
2 v Sloveniji se je nakopičilo kar precej problemov in težav 669
3 nahajamo se v težki krizi 180
4 smo pred katastrofo 39
9 ne vem 22
" " 1

Valid range from 1 to 4

V1_02A 1. PEREC PROBLEM V1.02 NAŠTEJTE DVA PROBLEMA, KI SE VAM ZDITA V TEM TRENUTKU ZA SLOVENIJO NAJBOLJ PEREČA:

1.odgovor

Value 7389 Frequency
1 nezaposlenost 294
2 politična kriza 119
3 odnosi s sosedama 87
4 gospodarski problemi 153
5 kriminal in korupcija 12
6 nizke plače 36
7 privatizacija 29
8 draginja, revščina 9
9 pokojnine 33
10 stanovanjski problemi 6
11 problem cest 3
12 Evropa 9
13 problemi šolstva 11
14 begunci, tujci 1
15 problemi prehodnega obdobja 2
18 slaba zakonodaja 4
19 socialni problemi 26
20 odnos cerkev - država 5
21 narkomanija 4
23 bilžina vojne 1
24 življenjski standard 5
26 poprava krivic 1
28 inflacija 1
29 mladina 1
34 neznan problem 14
98 ni problemov 19
99 ne ve 125
" " 6

Valid range from 1 to 98

V1_02B 2. PEREC PROBLEM V1.02 NAŠTEJTE DVA PROBLEMA, KI SE VAM ZDITA V TEM TRENUTKU ZA SLOVENIJO NAJBOLJ PEREČA:

2. odgovor

Value 8388 Frequency
1 nezaposlenost 83
2 politična kriza 98
3 odnosi s sosedama 33
4 gospodarski problemi 84
5 kriminal in korupcija 31
6 nizke plače 65
7 privatizacija 30
8 draginja, revščina 15
9 pokojnine 24
10 stanovanjski problemi 9
11 problem cest 8
12 Evropa 7
13 problemi šolstva 12
14 begunci, tujci 9
15 problemi prehodnega obdobja 3
18 slaba zakonodaja 11
19 socialni problemi 27
20 odnos cerkev - država 3
21 narkomanija 6
23 bilžina vojne 3
24 življenjski standard 10
26 poprava krivic 5
27 žensko vprašanje 1
29 mladina 1
34 neznani problem 21
98 ni problemov 19
99 ne ve 374
" " 10

Valid range from 1 to 98

V1_03 PRIVATNO PODJETNISTVO ZAGOTOVILO ZA RESI

V1.03 V KOLIKŠNI MERI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE, DA JE PRIVATNO PODJETNIŠTVO NAJBOLJŠE ZAGOTOVILO ZA REŠITEV GOSPODARSKIH PROBLEMOV SLOVENIJE? (Anketiranec ima pred seboj kartico št. 1)

Value 9387 Frequency
1 1-v celoti soglašam 174
2 2 160
3 3 399
4 4 100
5 5-sploh ne soglašam 132
9 ne vem 0
" " 51

Valid range from 1 to 5

V1_04 KAKSNO JE VASE STALISCE GLEDE PREDCASNEG

V1.04 KAKŠNO JE VAŠE STALIŠČE GLEDE PREDČASNEGA ZAPRTJA JEDRSKE ELEKTRARNE V KRŠKEM? S KATERO OD SPODAJ NAVEDENIH TRDITEV SOGLAŠATE? (En odgovor; anketar beri trditve!)

Value 10386 Frequency
1 jedrsko elektrarno v Krškem je treba ne glede na stroške nemudoma zapreti 146
2 jedrsko elektrarno v Krškem je treba v naslednjih letih zapreti 246
3 jedrsko elektrarno v Krškem bi bilo sicer treba zapreti, vendar pa to zaradi stanja v oskrbi z energijo ni smiselno 274
4 jedrska elektrarna v Krškem naj obratuje toliko časa, dokler ne bo v celoti izkoriščena 282
9 ne vem 68

Valid range from 1 to 4

V1_05 ALI VERJAMETE, ALI NE VERJAMETE STROKOVN

V1.05 ALI VERJAMETE, ALI NE VERJAMETE STROKOVNJAKOM, KI PRAVIJO, DA JEDRSKA ELEKTRARNA KRŠKO NI NEVARNA ZA OKOLJE?

Value 11385 Frequency
1 verjamem 306
2 ne verjamem 559
3 ne vem, neodločen 151

Valid range from 1 to 2

V1_06A kako zivijo ljudje V1.06 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

a) kako živijo ljudje

Value 12384 Frequency
1 danes dosti slabše 110
2 danes slabše 417
3 približno enake 299
4 danes boljše 158
5 danes dosti boljše 16
9 ne vem 0
" " 16

Valid range from 1 to 5

V1_06B demokraticnost odlocanja V1.06 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

b) demokratičnost odločanja

Value 13383 Frequency
1 danes dosti slabše 44
2 danes slabše 190
3 približno enake 274
4 danes boljše 340
5 danes dosti boljše 76
9 ne vem 0
" " 92

Valid range from 1 to 5

V1_06C spostovanje clovekovih pravic in svobosc V1.06 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

c) spoštovanje človekovih pravic in svoboščin

Value 14382 Frequency
1 danes dosti slabše 82
2 danes slabše 238
3 približno enake 301
4 danes boljše 281
5 danes dosti boljše 54
9 ne vem 0
" " 60

Valid range from 1 to 5

V1_06D spostovanje dela V1.06 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

d) spoštovanje dela

Value 15381 Frequency
1 danes dosti slabše 94
2 danes slabše 389
3 približno enake 252
4 danes boljše 195
5 danes dosti boljše 47
9 ne vem 0
" " 39

Valid range from 1 to 5

V1_06E moznost dobiti stanovanje V1.06 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

e) možnost dobiti stanovanje

Value 16380 Frequency
1 danes dosti slabše 298
2 danes slabše 465
3 približno enake 98
4 danes boljše 58
5 danes dosti boljše 6
9 ne vem 0
" " 91

Valid range from 1 to 5

V1_06F moznost dobiti zaposlitev V1.06 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

f) možnost dobiti zaposlitev

Value 17379 Frequency
1 danes dosti slabše 413
2 danes slabše 454
3 približno enake 89
4 danes boljše 30
5 danes dosti boljše 8
9 ne vem 0
" " 22

Valid range from 1 to 5

V1_06G zakonitost V1.06 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

g) zakonitost

Value 18378 Frequency
1 danes dosti slabše 80
2 danes slabše 260
3 približno enake 400
4 danes boljše 137
5 danes dosti boljše 13
9 ne vem 0
" " 126

Valid range from 1 to 5

V1_06H moznost izobrazevanja V1.06 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

h) možnost izobraževanja

Value 19377 Frequency
1 danes dosti slabše 33
2 danes slabše 268
3 približno enake 331
4 danes boljše 281
5 danes dosti boljše 60
9 ne vem 0
" " 43

Valid range from 1 to 5

V1_06I kulturno zivljenje V1.06 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

i) kulturno življenje

Value 20376 Frequency
1 danes dosti slabše 24
2 danes slabše 135
3 približno enake 413
4 danes boljše 288
5 danes dosti boljše 64
9 ne vem 0
" " 92

Valid range from 1 to 5

V1_06J moznost imeti, prezivljati otroke V1.06 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

j) možnost imeti, preživljati otroke

Value 21375 Frequency
1 danes dosti slabše 156
2 danes slabše 490
3 približno enake 245
4 danes boljše 77
5 danes dosti boljše 7
9 ne vem 0
" " 41

Valid range from 1 to 5

V1_06K zdravstveno varstvo V1.06 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

k) zdravstveno varstvo

Value 22374 Frequency
1 danes dosti slabše 137
2 danes slabše 411
3 približno enake 266
4 danes boljše 144
5 danes dosti boljše 24
9 ne vem 0
" " 34

Valid range from 1 to 5

V1_06L vpliv stroke na vladne odlocitve V1.06 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

l) vpliv stroke na vladne odločitve

Value 23373 Frequency
1 danes dosti slabše 80
2 danes slabše 207
3 približno enake 301
4 danes boljše 178
5 danes dosti boljše 15
9 ne vem 0
" " 235

Valid range from 1 to 5

V1_07 V KOLIKSNI MERI STE ZADOVOLJNI ALI NEZAD

V1.07 V KOLIKŠNI MERI STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI S TRENUTNIM STANJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI? IZRAZITE SVOJE MNENJE S ŠTEVILKAMI OD 1 DO 10, KJER POMENI 1 - ZELO NEZADOVOLJEN IN 10 - ZELO ZADOVOLJEN (Anketiranec ima pred sabo kartico št. 2)

Value 24372 Frequency
1 1-zelo nezadovoljen 84
2 2 46
3 3 105
4 4 112
5 5 349
6 6 135
7 7 69
8 8 49
9 9 11
10 10-zelo zadovoljen 13
99 ne vem 42
" " 1

Valid range from 1 to 10

V1_08 KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KA

V1.08 KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA? KAKO STE Z NJIMI ZADOVOLJNI? (Kartica št. 2)

Value 25371 Frequency
1 1-zelo nezadovoljen 64
2 2 54
3 3 102
4 4 90
5 5 275
6 6 130
7 7 130
8 8 90
9 9 33
10 10-zelo zadovoljen 41
99 ne vem, b.o. 5
44 1
" " 1

Valid range from 1 to 10

V1_09 KAKO STE NA SPLOSNO ZADOVOLJNI Z VASO DE

V1.09 KAKO STE NA SPLOŠNO ZADOVOLJNI Z VAŠO DELOVNO SITUACIJO? (Kartica št. 2)

Value 26370 Frequency
1 1-zelo nezadovoljen 71
2 2 44
3 3 58
4 4 65
5 5 150
6 6 66
7 7 84
8 8 94
9 9 32
10 10-zelo zadovoljen 48
98 ne vem, b.o. 12
99 ni zaposlen 292

Valid range from 1 to 10

V1_10 ALI SE PO VASEM MNENJU RAZMERE V SLOVENS

V1.10 ALI SE PO VAŠEM MNENJU RAZMERE V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU...

Value 27369 Frequency
1 izboljšujejo 303
2 poslabšujejo 382
3 ostajajo iste 256
9 ne vem 75

Valid range from 1 to 3

V1_11A manj denarja za povecanje osebnih dohodk V1.11 UREJANJE RAZMER V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

a) manj denarja za povečanje osebnih dohodkov in življenjskega standarda

Value 28368 Frequency
1 moramo sprejeti 96
2 lahko sprejmemo 159
3 ne smemo sprejeti 675
9 ne vem, neodločen 86

Valid range from 1 to 3

V1_11B manj denarja za solstvo, zdravstvo, kult V1.11 UREJANJE RAZMER V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

b) manj denarja za šolstvo, zdravstvo, kulturo

Value 29367 Frequency
1 moramo sprejeti 32
2 lahko sprejmemo 75
3 ne smemo sprejeti 860
9 ne vem, neodločen 49

Valid range from 1 to 3

V1_11C manj denarja za podpore nezaposlenim V1.11 UREJANJE RAZMER V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

c) manj denarja za podpore nezaposlenim

Value 30366 Frequency
1 moramo sprejeti 87
2 lahko sprejmemo 247
3 ne smemo sprejeti 580
9 ne vem, neodločen 102

Valid range from 1 to 3

V1_11D manj denarja za vojsko V1.11 UREJANJE RAZMER V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

d) manj denarja za vojsko

Value 31365 Frequency
1 moramo sprejeti 293
2 lahko sprejmemo 422
3 ne smemo sprejeti 216
9 ne vem, neodločen 85

Valid range from 1 to 3

V1_11E manj denarja za policijo V1.11 UREJANJE RAZMER V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

e) manj denarja za policijo

Value 32364 Frequency
1 moramo sprejeti 220
2 lahko sprejmemo 458
3 ne smemo sprejeti 262
9 ne vem, neodločen 76

Valid range from 1 to 3

V1_11F manj denarja za znanstveno delo in razis V1.11 UREJANJE RAZMER V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

f) manj denarja za znanstveno delo in raziskovanje

Value 33363 Frequency
1 moramo sprejeti 45
2 lahko sprejmemo 211
3 ne smemo sprejeti 672
9 ne vem, neodločen 88

Valid range from 1 to 3

V1_12 ALI MISLITE, DA BI BILO POTREBNO RAZLIKE

V1.12 ALI MISLITE, DA BI BILO POTREBNO RAZLIKE V OSEBNIH DOHODKIH V SLOVENIJI ZMANJŠATI, POVEČATI ALI ODPRAVITI, ALI PA SO TAKE RAZLIKE, KAKRŠNE SO SEDAJ, PRIMERNE?

Value 34362 Frequency
1 razlike naj se povečajo 82
2 sedanje razlike so primerne 118
3 razlike naj se zmanjšajo 715
4 vsi dohodki bi morali biti enaki 67
9 ne vem 33
" " 1

Valid range from 1 to 4

V1_13 ALI S SVOJIM REDNIM DELOM ZASLUZITE DOVO

V1.13 ALI S SVOJIM REDNIM DELOM ZASLUŽITE DOVOLJ, DA SE LAHKO PREŽIVLJATE? ALI VAŠ REDNI DOHODEK ZADOSTUJE ZA PREŽIVLJANJE, ALI NE?

Value 35361 Frequency
1 v celoti zadostuje 123
2 v precejšni meri zadostuje 253
3 le v majhni meri zadostuje 313
4 sploh ne zadostuje 133
8 ni zaposlen, ne prejema rednih dohodkov 184
9 ni odgovora 10

Valid range from 1 to 8

V1_14 GOVORI SE O MOZNOSTI, DA BODO DAVKOPLACE

V1.14 GOVORI SE O MOŽNOSTI, DA BODO DAVKOPLAČEVALCI MORALI IZBRATI DEJAVNOST, KATERI BODO NAMENILI DEL DOHODNINE, DAVKA. KATERI OD SPODAJ NAVEDENIH DEJAVNOSTI BI V TEM PRIMERU VI DODELILI VAŠ DEL DOHODNINE?

Value 36360 Frequency
1 humanitarnim organizacijam 166
2 cerkvi 19
3 kulturi 31
4 šolstvu 170
5 znanosti 99
6 zdravstvu 400
7 športu 41
9 ne vem, nobeni od teh 89
" " 1

Valid range from 1 to 7

V1_15A druzini in sorodnikom V1.15 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 3)

a. družini in sorodnikom

Value 37359 Frequency
1 v celoti 578
2 precej 333
3 malo 77
4 nič 19
9 ne vem 0
" " 9

Valid range from 1 to 4

V1_15B cerkvi in duhovnikom V1.15 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 3)

b. cerkvi in duhovnikom

Value 38358 Frequency
1 v celoti 66
2 precej 148
3 malo 346
4 nič 428
9 ne vem 0
" " 28

Valid range from 1 to 4

V1_15C sosedom V1.15 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 3)

c. sosedom

Value 39357 Frequency
1 v celoti 72
2 precej 306
3 malo 452
4 nič 172
9 ne vem 0
" " 14

Valid range from 1 to 4

V1_15D televiziji, casopisom, radiu V1.15 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 3)

d. televiziji, časopisom, radiu

Value 40356 Frequency
1 v celoti 25
2 precej 236
3 malo 580
4 nič 165
9 ne vem 0
" " 10

Valid range from 1 to 4

V1_15E solam, izobrazevalnim ustanovam V1.15 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 3)

e. šolam, izobraževalnim ustanovam

Value 41355 Frequency
1 v celoti 164
2 precej 564
3 malo 221
4 nič 28
9 ne vem 0
" " 39

Valid range from 1 to 4

V1_15F sindikatom V1.15 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 3)

f. sindikatom

Value 42354 Frequency
1 v celoti 24
2 precej 123
3 malo 423
4 nič 330
9 ne vem 0
" " 116

Valid range from 1 to 4

V1_15G Bogu V1.15 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 3)

g. Bogu

Value 43353 Frequency
1 v celoti 164
2 precej 161
3 malo 236
4 nič 382
9 ne vem 0
" " 73

Valid range from 1 to 4

V1_15H politicnim strankam V1.15 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 3)

h. političnim strankam

Value 44352 Frequency
1 v celoti 9
2 precej 37
3 malo 347
4 nič 569
9 ne vem 0
" " 54

Valid range from 1 to 4

V1_15I Drzavnemu zboru V1.15 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 3)

i. Državnemu zboru

Value 45351 Frequency
1 v celoti 10
2 precej 92
3 malo 463
4 nič 393
9 ne vem 0
" " 58

Valid range from 1 to 4

V1_15J predsedniku Republike V1.15 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 3)

j. predsedniku Republike

Value 46350 Frequency
1 v celoti 103
2 precej 266
3 malo 359
4 nič 242
9 ne vem 0
" " 46

Valid range from 1 to 4

V1_15K Vladi Republike Slovenije V1.15 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 3)

k. Vladi Republike Slovenije

Value 47349 Frequency
1 v celoti 50
2 precej 233
3 malo 458
4 nič 224
9 ne vem 0
" " 51

Valid range from 1 to 4

V1_15L predsedniku Vlade V1.15 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 3)

l. predsedniku Vlade

Value 48348 Frequency
1 v celoti 70
2 precej 258
3 malo 418
4 nič 223
9 ne vem 0
" " 47

Valid range from 1 to 4

V1_15M vojski V1.15 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 3)

m. vojski

Value 49347 Frequency
1 v celoti 64
2 precej 230
3 malo 412
4 nič 249
9 ne vem 0
" " 61

Valid range from 1 to 4

V1_15N sodiscem V1.15 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 3)

n. sodiščem

Value 50346 Frequency
1 v celoti 36
2 precej 225
3 malo 439
4 nič 242
9 ne vem 0
" " 74

Valid range from 1 to 4

V1_15O policiji V1.15 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 3)

o. policiji

Value 51345 Frequency
1 v celoti 52
2 precej 235
3 malo 506
4 nič 197
9 ne vem 0
" " 26

Valid range from 1 to 4

V1_15P bankam V1.15 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 3)

p. bankam

Value 52344 Frequency
1 v celoti 63
2 precej 345
3 malo 435
4 nič 135
9 ne vem 0
" " 38

Valid range from 1 to 4

V1_15R gospodarstvu, podjetjem V1.15 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 3)

r. gospodarstvu, podjetjem

Value 53343 Frequency
1 v celoti 29
2 precej 263
3 malo 527
4 nič 139
9 ne vem 0
" " 58

Valid range from 1 to 4

V1_15S slovenskemu tolarju V1.15 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 3)

s. slovenskemu tolarju

Value 54342 Frequency
1 v celoti 115
2 precej 446
3 malo 363
4 nič 56
9 ne vem 0
" " 36

Valid range from 1 to 4

V1_15T Banki Slovenije V1.15 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 3)

t. Banki Slovenije

Value 55341 Frequency
1 v celoti 94
2 precej 371
3 malo 403
4 nič 90
9 ne vem 0
" " 58

Valid range from 1 to 4

V1_16 ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTI

V1.16 ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO, ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA ČLANICA EVROPSKE ZVEZE?

Value 56340 Frequency
1 koristilo bi ji 556
2 ne bi ji koristilo 209
9 ne vem 250
" " 1

Valid range from 1 to 2

V1_17 Slovenija naj cimprej uskladi svojo zako NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z VKLJUČEVANJEM SLOVENIJE V EVROPO, VI PA POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI Z NJIMI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE. (Anketiranec ima pred sabo kartico št. 1)

V1.17 Slovenija naj čimprej uskladi svojo zakonodajo z zakoni držav Evropske zveze.

Value 57339 Frequency
1 1-v celoti soglašam 322
2 2 206
3 3 249
4 4 64
5 5-sploh ne soglašam 56
9 ne vem 0
" " 119

Valid range from 1 to 5

V1_18 Slovenija naj spremeni ustavno dolocilo, NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z VKLJUČEVANJEM SLOVENIJE V EVROPO, VI PA POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI Z NJIMI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE. (Anketiranec ima pred sabo kartico št. 1)

V1.18 Slovenija naj spremeni ustavno določilo, ki tujcem preprečuje nakup zemlje, pod pogojem, da Vlada pripravi paket zakonov, ki bo to področje ustrezno urejalo.

Value 58338 Frequency
1 1-v celoti soglašam 282
2 2 142
3 3 173
4 4 102
5 5-sploh ne soglašam 222
9 ne vem 0
" " 95

Valid range from 1 to 5

V1_19 Vsako popuscanje Slovenije v zvezi z vkl NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z VKLJUČEVANJEM SLOVENIJE V EVROPO, VI PA POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI Z NJIMI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE. (Anketiranec ima pred sabo kartico št. 1)

V1.19 Vsako popuščanje Slovenije v zvezi z vključevanjem v Evropsko zvezo je odveč, preživeli bomo tudi brez Evrope.

Value 59337 Frequency
1 1-v celoti soglašam 171
2 2 135
3 3 222
4 4 182
5 5-sploh ne soglašam 207
9 ne vem 0
" " 99

Valid range from 1 to 5

V1_20 Slovenija bi morala doseci pridruzeno cl NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z VKLJUČEVANJEM SLOVENIJE V EVROPO, VI PA POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI Z NJIMI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE. (Anketiranec ima pred sabo kartico št. 1)

V1.20 Slovenija bi morala doseči pridruženo članstvo v Evropski zvezi čimprej, po možnosti še v času sedanje vladne koalicije.

Value 60336 Frequency
1 1-v celoti soglašam 207
2 2 170
3 3 254
4 4 120
5 5-sploh ne soglašam 124
9 ne vem 0
" " 141

Valid range from 1 to 5

V1_21 Pridruzevanje EU lahko Sloveniji le skod NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z VKLJUČEVANJEM SLOVENIJE V EVROPO, VI PA POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI Z NJIMI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE. (Anketiranec ima pred sabo kartico št. 1)

V1.21 Pridruževanje Evropski zvezi lahko Sloveniji le škodi, zato je treba vsa pogajanja z Evropsko zvezo prekiniti.

Value 61335 Frequency
1 1-v celoti soglašam 49
2 2 53
3 3 156
4 4 168
5 5-sploh ne soglašam 463
9 ne vem 0
" " 127

Valid range from 1 to 5

V1_22A knjigovodja V1.22 RADI BI, DA OCENITE, KAKŠEN UGLED IMAJO ZA VAS OSEBNO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO SPODAJ NAVEDENE POKLICE. ZA VSAK POKLIC POSEBEJ POVEJTE, ALI IMAJO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO TA POKLIC, ZELO VELIK, VELIK, SREDNJI, MAJHEN, ALI ZELO MAJHEN UGLED? PRI OCENJEVANJU SI POMAGAJTE Z LESTVICO, KI JE PRED VAMI. (Anketiranec ima pred seboj kartico št. 4)

a. knjigovodja

Value 62334 Frequency
5 zelo velik 44
4 velik 184
3 srednji 563
2 majhen 141
1 zelo majhen 45
9 ne vem 0
" " 39

Valid range from 1 to 5

V1_22B zdravnik V1.22 RADI BI, DA OCENITE, KAKŠEN UGLED IMAJO ZA VAS OSEBNO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO SPODAJ NAVEDENE POKLICE. ZA VSAK POKLIC POSEBEJ POVEJTE, ALI IMAJO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO TA POKLIC, ZELO VELIK, VELIK, SREDNJI, MAJHEN, ALI ZELO MAJHEN UGLED? PRI OCENJEVANJU SI POMAGAJTE Z LESTVICO, KI JE PRED VAMI. (Anketiranec ima pred seboj kartico št. 4)

b. zdravnik

Value 63333 Frequency
5 zelo velik 370
4 velik 463
3 srednji 145
2 majhen 26
1 zelo majhen 4
9 ne vem 0
" " 8

Valid range from 1 to 5

V1_22C obrtnik V1.22 RADI BI, DA OCENITE, KAKŠEN UGLED IMAJO ZA VAS OSEBNO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO SPODAJ NAVEDENE POKLICE. ZA VSAK POKLIC POSEBEJ POVEJTE, ALI IMAJO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO TA POKLIC, ZELO VELIK, VELIK, SREDNJI, MAJHEN, ALI ZELO MAJHEN UGLED? PRI OCENJEVANJU SI POMAGAJTE Z LESTVICO, KI JE PRED VAMI. (Anketiranec ima pred seboj kartico št. 4)

c. obrtnik

Value 64332 Frequency
5 zelo velik 71
4 velik 315
3 srednji 480
2 majhen 100
1 zelo majhen 30
9 ne vem 0
" " 20

Valid range from 1 to 5

V1_22D prodajalec V1.22 RADI BI, DA OCENITE, KAKŠEN UGLED IMAJO ZA VAS OSEBNO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO SPODAJ NAVEDENE POKLICE. ZA VSAK POKLIC POSEBEJ POVEJTE, ALI IMAJO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO TA POKLIC, ZELO VELIK, VELIK, SREDNJI, MAJHEN, ALI ZELO MAJHEN UGLED? PRI OCENJEVANJU SI POMAGAJTE Z LESTVICO, KI JE PRED VAMI. (Anketiranec ima pred seboj kartico št. 4)

d. prodajalec

Value 65331 Frequency
5 zelo velik 29
4 velik 115
3 srednji 509
2 majhen 289
1 zelo majhen 57
9 ne vem 0
" " 17

Valid range from 1 to 5

V1_22E poslanec V1.22 RADI BI, DA OCENITE, KAKŠEN UGLED IMAJO ZA VAS OSEBNO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO SPODAJ NAVEDENE POKLICE. ZA VSAK POKLIC POSEBEJ POVEJTE, ALI IMAJO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO TA POKLIC, ZELO VELIK, VELIK, SREDNJI, MAJHEN, ALI ZELO MAJHEN UGLED? PRI OCENJEVANJU SI POMAGAJTE Z LESTVICO, KI JE PRED VAMI. (Anketiranec ima pred seboj kartico št. 4)

e. poslanec

Value 66330 Frequency
5 zelo velik 146
4 velik 225
3 srednji 262
2 majhen 213
1 zelo majhen 139
9 ne vem 0
" " 31

Valid range from 1 to 5

V1_22F inzenir V1.22 RADI BI, DA OCENITE, KAKŠEN UGLED IMAJO ZA VAS OSEBNO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO SPODAJ NAVEDENE POKLICE. ZA VSAK POKLIC POSEBEJ POVEJTE, ALI IMAJO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO TA POKLIC, ZELO VELIK, VELIK, SREDNJI, MAJHEN, ALI ZELO MAJHEN UGLED? PRI OCENJEVANJU SI POMAGAJTE Z LESTVICO, KI JE PRED VAMI. (Anketiranec ima pred seboj kartico št. 4)

f. inženir

Value 67329 Frequency
5 zelo velik 148
4 velik 469
3 srednji 318
2 majhen 42
1 zelo majhen 8
9 ne vem 0
" " 31

Valid range from 1 to 5

V1_22G direktor velike firme V1.22 RADI BI, DA OCENITE, KAKŠEN UGLED IMAJO ZA VAS OSEBNO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO SPODAJ NAVEDENE POKLICE. ZA VSAK POKLIC POSEBEJ POVEJTE, ALI IMAJO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO TA POKLIC, ZELO VELIK, VELIK, SREDNJI, MAJHEN, ALI ZELO MAJHEN UGLED? PRI OCENJEVANJU SI POMAGAJTE Z LESTVICO, KI JE PRED VAMI. (Anketiranec ima pred seboj kartico št. 4)

g. direktor velike firme

Value 68328 Frequency
5 zelo velik 286
4 velik 361
3 srednji 224
2 majhen 77
1 zelo majhen 43
9 ne vem 0
" " 25

Valid range from 1 to 5

V1_22H duhovnik V1.22 RADI BI, DA OCENITE, KAKŠEN UGLED IMAJO ZA VAS OSEBNO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO SPODAJ NAVEDENE POKLICE. ZA VSAK POKLIC POSEBEJ POVEJTE, ALI IMAJO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO TA POKLIC, ZELO VELIK, VELIK, SREDNJI, MAJHEN, ALI ZELO MAJHEN UGLED? PRI OCENJEVANJU SI POMAGAJTE Z LESTVICO, KI JE PRED VAMI. (Anketiranec ima pred seboj kartico št. 4)

h. duhovnik

Value 69327 Frequency
5 zelo velik 154
4 velik 259
3 srednji 334
2 majhen 143
1 zelo majhen 106
9 ne vem 0
" " 20

Valid range from 1 to 5

V1_22I medicinska sestra V1.22 RADI BI, DA OCENITE, KAKŠEN UGLED IMAJO ZA VAS OSEBNO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO SPODAJ NAVEDENE POKLICE. ZA VSAK POKLIC POSEBEJ POVEJTE, ALI IMAJO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO TA POKLIC, ZELO VELIK, VELIK, SREDNJI, MAJHEN, ALI ZELO MAJHEN UGLED? PRI OCENJEVANJU SI POMAGAJTE Z LESTVICO, KI JE PRED VAMI. (Anketiranec ima pred seboj kartico št. 4)

i. medicinska sestra

Value 70326 Frequency
5 zelo velik 116
4 velik 321
3 srednji 455
2 majhen 92
1 zelo majhen 20
9 ne vem 0
" " 12

Valid range from 1 to 5

V1_22J raziskovalec V1.22 RADI BI, DA OCENITE, KAKŠEN UGLED IMAJO ZA VAS OSEBNO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO SPODAJ NAVEDENE POKLICE. ZA VSAK POKLIC POSEBEJ POVEJTE, ALI IMAJO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO TA POKLIC, ZELO VELIK, VELIK, SREDNJI, MAJHEN, ALI ZELO MAJHEN UGLED? PRI OCENJEVANJU SI POMAGAJTE Z LESTVICO, KI JE PRED VAMI. (Anketiranec ima pred seboj kartico št. 4)

j. raziskovalec

Value 71325 Frequency
5 zelo velik 209
4 velik 427
3 srednji 278
2 majhen 51
1 zelo majhen 11
9 ne vem 0
" " 40

Valid range from 1 to 5

V1_22K minister V1.22 RADI BI, DA OCENITE, KAKŠEN UGLED IMAJO ZA VAS OSEBNO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO SPODAJ NAVEDENE POKLICE. ZA VSAK POKLIC POSEBEJ POVEJTE, ALI IMAJO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO TA POKLIC, ZELO VELIK, VELIK, SREDNJI, MAJHEN, ALI ZELO MAJHEN UGLED? PRI OCENJEVANJU SI POMAGAJTE Z LESTVICO, KI JE PRED VAMI. (Anketiranec ima pred seboj kartico št. 4)

k. minister

Value 72324 Frequency
5 zelo velik 199
4 velik 323
3 srednji 308
2 majhen 100
1 zelo majhen 46
9 ne vem 0
" " 40

Valid range from 1 to 5

V1_22L sodnik V1.22 RADI BI, DA OCENITE, KAKŠEN UGLED IMAJO ZA VAS OSEBNO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO SPODAJ NAVEDENE POKLICE. ZA VSAK POKLIC POSEBEJ POVEJTE, ALI IMAJO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO TA POKLIC, ZELO VELIK, VELIK, SREDNJI, MAJHEN, ALI ZELO MAJHEN UGLED? PRI OCENJEVANJU SI POMAGAJTE Z LESTVICO, KI JE PRED VAMI. (Anketiranec ima pred seboj kartico št. 4)

l. sodnik

Value 73323 Frequency
5 zelo velik 227
4 velik 365
3 srednji 282
2 majhen 78
1 zelo majhen 33
9 ne vem 0
" " 31

Valid range from 1 to 5

V1_22M univerzitetni profesor V1.22 RADI BI, DA OCENITE, KAKŠEN UGLED IMAJO ZA VAS OSEBNO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO SPODAJ NAVEDENE POKLICE. ZA VSAK POKLIC POSEBEJ POVEJTE, ALI IMAJO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO TA POKLIC, ZELO VELIK, VELIK, SREDNJI, MAJHEN, ALI ZELO MAJHEN UGLED? PRI OCENJEVANJU SI POMAGAJTE Z LESTVICO, KI JE PRED VAMI. (Anketiranec ima pred seboj kartico št. 4)

m. univerzitetni profesor

Value 74322 Frequency
5 zelo velik 323
4 velik 440
3 srednji 189
2 majhen 18
1 zelo majhen 6
9 ne vem 0
" " 40

Valid range from 1 to 5

V1_22N nekvalificirani delavec V1.22 RADI BI, DA OCENITE, KAKŠEN UGLED IMAJO ZA VAS OSEBNO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO SPODAJ NAVEDENE POKLICE. ZA VSAK POKLIC POSEBEJ POVEJTE, ALI IMAJO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO TA POKLIC, ZELO VELIK, VELIK, SREDNJI, MAJHEN, ALI ZELO MAJHEN UGLED? PRI OCENJEVANJU SI POMAGAJTE Z LESTVICO, KI JE PRED VAMI. (Anketiranec ima pred seboj kartico št. 4)

n. nekvalificirani delavec

Value 75321 Frequency
5 zelo velik 45
4 velik 115
3 srednji 330
2 majhen 276
1 zelo majhen 232
9 ne vem 0
" " 18

Valid range from 1 to 5

V1_22O lastnik majhne firme V1.22 RADI BI, DA OCENITE, KAKŠEN UGLED IMAJO ZA VAS OSEBNO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO SPODAJ NAVEDENE POKLICE. ZA VSAK POKLIC POSEBEJ POVEJTE, ALI IMAJO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO TA POKLIC, ZELO VELIK, VELIK, SREDNJI, MAJHEN, ALI ZELO MAJHEN UGLED? PRI OCENJEVANJU SI POMAGAJTE Z LESTVICO, KI JE PRED VAMI. (Anketiranec ima pred seboj kartico št. 4)

o. lastnik majhne firme

Value 76320 Frequency
5 zelo velik 45
4 velik 227
3 srednji 564
2 majhen 126
1 zelo majhen 27
9 ne vem 0
" " 27

Valid range from 1 to 5

V1_22P kmet V1.22 RADI BI, DA OCENITE, KAKŠEN UGLED IMAJO ZA VAS OSEBNO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO SPODAJ NAVEDENE POKLICE. ZA VSAK POKLIC POSEBEJ POVEJTE, ALI IMAJO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO TA POKLIC, ZELO VELIK, VELIK, SREDNJI, MAJHEN, ALI ZELO MAJHEN UGLED? PRI OCENJEVANJU SI POMAGAJTE Z LESTVICO, KI JE PRED VAMI. (Anketiranec ima pred seboj kartico št. 4)

p. kmet

Value 77319 Frequency
5 zelo velik 116
4 velik 199
3 srednji 416
2 majhen 167
1 zelo majhen 105
9 ne vem 0
" " 13

Valid range from 1 to 5

V1_22R kvalificirani delavec V1.22 RADI BI, DA OCENITE, KAKŠEN UGLED IMAJO ZA VAS OSEBNO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO SPODAJ NAVEDENE POKLICE. ZA VSAK POKLIC POSEBEJ POVEJTE, ALI IMAJO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO TA POKLIC, ZELO VELIK, VELIK, SREDNJI, MAJHEN, ALI ZELO MAJHEN UGLED? PRI OCENJEVANJU SI POMAGAJTE Z LESTVICO, KI JE PRED VAMI. (Anketiranec ima pred seboj kartico št. 4)

r. kvalificirani delavec

Value 78318 Frequency
5 zelo velik 47
4 velik 183
3 srednji 518
2 majhen 211
1 zelo majhen 40
9 ne vem 0
" " 17

Valid range from 1 to 5

V1_22S ucitelj V1.22 RADI BI, DA OCENITE, KAKŠEN UGLED IMAJO ZA VAS OSEBNO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO SPODAJ NAVEDENE POKLICE. ZA VSAK POKLIC POSEBEJ POVEJTE, ALI IMAJO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO TA POKLIC, ZELO VELIK, VELIK, SREDNJI, MAJHEN, ALI ZELO MAJHEN UGLED? PRI OCENJEVANJU SI POMAGAJTE Z LESTVICO, KI JE PRED VAMI. (Anketiranec ima pred seboj kartico št. 4)

s. učitelj

Value 79317 Frequency
5 zelo velik 110
4 velik 368
3 srednji 457
2 majhen 58
1 zelo majhen 11
9 ne vem 0
" " 12

Valid range from 1 to 5

V1_22T policaj V1.22 RADI BI, DA OCENITE, KAKŠEN UGLED IMAJO ZA VAS OSEBNO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO SPODAJ NAVEDENE POKLICE. ZA VSAK POKLIC POSEBEJ POVEJTE, ALI IMAJO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO TA POKLIC, ZELO VELIK, VELIK, SREDNJI, MAJHEN, ALI ZELO MAJHEN UGLED? PRI OCENJEVANJU SI POMAGAJTE Z LESTVICO, KI JE PRED VAMI. (Anketiranec ima pred seboj kartico št. 4)

t. policaj

Value 80316 Frequency
5 zelo velik 70
4 velik 219
3 srednji 461
2 majhen 177
1 zelo majhen 69
9 ne vem 0
" " 20

Valid range from 1 to 5

V1_22U novinar V1.22 RADI BI, DA OCENITE, KAKŠEN UGLED IMAJO ZA VAS OSEBNO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO SPODAJ NAVEDENE POKLICE. ZA VSAK POKLIC POSEBEJ POVEJTE, ALI IMAJO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO TA POKLIC, ZELO VELIK, VELIK, SREDNJI, MAJHEN, ALI ZELO MAJHEN UGLED? PRI OCENJEVANJU SI POMAGAJTE Z LESTVICO, KI JE PRED VAMI. (Anketiranec ima pred seboj kartico št. 4)

u. novinar

Value 81315 Frequency
5 zelo velik 90
4 velik 395
3 srednji 416
2 majhen 69
1 zelo majhen 18
9 ne vem 0
" " 28

Valid range from 1 to 5

V1_22V oficir,castnik V1.22 RADI BI, DA OCENITE, KAKŠEN UGLED IMAJO ZA VAS OSEBNO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO SPODAJ NAVEDENE POKLICE. ZA VSAK POKLIC POSEBEJ POVEJTE, ALI IMAJO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO TA POKLIC, ZELO VELIK, VELIK, SREDNJI, MAJHEN, ALI ZELO MAJHEN UGLED? PRI OCENJEVANJU SI POMAGAJTE Z LESTVICO, KI JE PRED VAMI. (Anketiranec ima pred seboj kartico št. 4)

v. oficir, častnik

Value 82314 Frequency
5 zelo velik 70
4 velik 277
3 srednji 381
2 majhen 177
1 zelo majhen 52
9 ne vem 0
" " 59

Valid range from 1 to 5

V1_22Z znanstvenik V1.22 RADI BI, DA OCENITE, KAKŠEN UGLED IMAJO ZA VAS OSEBNO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO SPODAJ NAVEDENE POKLICE. ZA VSAK POKLIC POSEBEJ POVEJTE, ALI IMAJO LJUDJE, KI OPRAVLJAJO TA POKLIC, ZELO VELIK, VELIK, SREDNJI, MAJHEN, ALI ZELO MAJHEN UGLED? PRI OCENJEVANJU SI POMAGAJTE Z LESTVICO, KI JE PRED VAMI. (Anketiranec ima pred seboj kartico št. 4)

z. znanstvenik

Value 83313 Frequency
5 zelo velik 316
4 velik 421
3 srednji 190
2 majhen 33
1 zelo majhen 10
9 ne vem 0
" " 46

Valid range from 1 to 5

V2_01 POMEMEN ZNANSTVENO-TEHNOLOSKO RAZISKOVAN

V2.00 ZNANOST IN TEHNOLOGIJA V2.01 KAKO JE PO VAŠEM MNENJU POMEMBNO ZNANSTVENO-TEHNOLOŠKRAZISKOVANJE ZA ŽIVLJENJE LJUDI NASPLOH? POMEN OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NI POMEMBNO, 5 PA POMENI, DA JE ZELO POMEMBNO.

Value 84312 Frequency
1 1-sploh ni pomembno 18
2 2 35
3 3 139
4 4 281
5 5-zelo pomembno 502
9 ne vem 37
" " 4

Valid range from 1 to 5

V2_02A delo, ki ga opravljate V2.02 NA ISTI NAČIN OCENITE, KAKO POMEMBNI SO ZA VAS UČINKI ZNANSTVENEGA IN TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA NA NASLEDNJIH PODROČJIH VAŠEGA ŽIVLJENJA.

a. delo, ki ga opravljate

Value 85311 Frequency
1 1- sploh niso pomembni 95
2 2 82
3 3 224
4 4 230
5 5- so zelo pomembni 293
9 ne vem 88
" " 4

Valid range from 1 to 5

V2_02B vase gospodinjstvo V2.02 NA ISTI NAČIN OCENITE, KAKO POMEMBNI SO ZA VAS UČINKI ZNANSTVENEGA IN TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA NA NASLEDNJIH PODROČJIH VAŠEGA ŽIVLJENJA.

b. vaše gospodinjstvo

Value 86310 Frequency
1 1- sploh niso pomembni 51
2 2 101
3 3 327
4 4 285
5 5- so zelo pomembni 216
9 ne vem 35
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_02C prosti cas, zabava V2.02 NA ISTI NAČIN OCENITE, KAKO POMEMBNI SO ZA VAS UČINKI ZNANSTVENEGA IN TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA NA NASLEDNJIH PODROČJIH VAŠEGA ŽIVLJENJA.

c. prosti čas, zabava

Value 87309 Frequency
1 1- sploh niso pomembni 109
2 2 158
3 3 315
4 4 231
5 5- so zelo pomembni 150
9 ne vem 52
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_02D prevozi, potovanja V2.02 NA ISTI NAČIN OCENITE, KAKO POMEMBNI SO ZA VAS UČINKI ZNANSTVENEGA IN TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA NA NASLEDNJIH PODROČJIH VAŠEGA ŽIVLJENJA.

d. prevozi, potovanja

Value 88308 Frequency
1 1- sploh niso pomembni 71
2 2 94
3 3 264
4 4 312
5 5- so zelo pomembni 225
9 ne vem 49
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_02E vzgoja in izobrazevanje V2.02 NA ISTI NAČIN OCENITE, KAKO POMEMBNI SO ZA VAS UČINKI ZNANSTVENEGA IN TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA NA NASLEDNJIH PODROČJIH VAŠEGA ŽIVLJENJA.

e. vzgoja in izobraževanje

Value 89307 Frequency
1 1- sploh niso pomembni 40
2 2 50
3 3 184
4 4 321
5 5- so zelo pomembni 377
9 ne vem 43
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_02F varovanje zdravja V2.02 NA ISTI NAČIN OCENITE, KAKO POMEMBNI SO ZA VAS UČINKI ZNANSTVENEGA IN TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA NA NASLEDNJIH PODROČJIH VAŠEGA ŽIVLJENJA.

f. varovanje zdravja

Value 90306 Frequency
1 1- sploh niso pomembni 13
2 2 27
3 3 131
4 4 290
5 5- so zelo pomembni 518
9 ne vem 36
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_02G varovanje okolja V2.02 NA ISTI NAČIN OCENITE, KAKO POMEMBNI SO ZA VAS UČINKI ZNANSTVENEGA IN TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA NA NASLEDNJIH PODROČJIH VAŠEGA ŽIVLJENJA.

g. varovanje okolja

Value 91305 Frequency
1 1- sploh niso pomembni 25
2 2 39
3 3 140
4 4 274
5 5- so zelo pomembni 499
9 ne vem 38
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_03 KAJ BI VI REKLI, KAKSEN JE VAS ODNOS DO

V2.03 KAJ BI VI REKLI, KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO TEHNIKE?

Value 92304 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 203
2 pozitiven odnos 499
3 niti pozitiven, niti negativen odnos 226
4 negativen odnos 13
5 zelo negativen odnos 3
9 ne vem, neodločen, nimam odnosa 0
" " 72

Valid range from 1 to 5

V2_04A zivljenje bo boljse V2.04 KAJ PRIČAKUJETE OD TEHNIČNEGA NAPREDKA V PRIHODNOSTI? ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (Anketiranec ima pred sabo kartico št. 1)

a. življenje bo boljše

Value 93303 Frequency
1 1 - v celoti soglašam 277
2 2 - 245
3 3 - 301
4 4 - 69
5 5 - sploh ne soglašam 65
9 ne vem 58
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_04B ljudje bodo laze opravljali svoje vsakda V2.04 KAJ PRIČAKUJETE OD TEHNIČNEGA NAPREDKA V PRIHODNOSTI? ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (Anketiranec ima pred sabo kartico št. 1)

b. ljudje bodo laže opravljali svoje vsakdanje delo

Value 94302 Frequency
1 1 - v celoti soglašam 330
2 2 - 317
3 3 - 205
4 4 - 79
5 5 - sploh ne soglašam 41
9 ne vem 43
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_04C vsi se bodo morali neprestano izobrazeva V2.04 KAJ PRIČAKUJETE OD TEHNIČNEGA NAPREDKA V PRIHODNOSTI? ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (Anketiranec ima pred sabo kartico št. 1)

c. vsi se bodo morali neprestano izobraževati

Value 95301 Frequency
1 1 - v celoti soglašam 455
2 2 - 296
3 3 - 138
4 4 - 54
5 5 - sploh ne soglašam 33
9 ne vem 39
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_04D ljudje bodo izgubljali delo V2.04 KAJ PRIČAKUJETE OD TEHNIČNEGA NAPREDKA V PRIHODNOSTI? ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (Anketiranec ima pred sabo kartico št. 1)

d. ljudje bodo izgubljali delo

Value 96300 Frequency
1 1 - v celoti soglašam 321
2 2 - 257
3 3 - 213
4 4 - 94
5 5 - sploh ne soglašam 83
9 ne vem 46
" " 2

Valid range from 1 to 5

V2_04E prislo bo do druzbenega in socialnega na V2.04 KAJ PRIČAKUJETE OD TEHNIČNEGA NAPREDKA V PRIHODNOSTI? ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (Anketiranec ima pred sabo kartico št. 1)

e. prišlo bo do družbenega in socialnega napredka

Value 97299 Frequency
1 1 - v celoti soglašam 221
2 2 - 292
3 3 - 287
4 4 - 80
5 5 - sploh ne soglašam 38
9 ne vem 96
" " 2

Valid range from 1 to 5

V2_04F okolje bo bolj onesnazeno V2.04 KAJ PRIČAKUJETE OD TEHNIČNEGA NAPREDKA V PRIHODNOSTI? ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (Anketiranec ima pred sabo kartico št. 1)

f. okolje bo bolj onesnaženo

Value 98298 Frequency
1 1 - v celoti soglašam 307
2 2 - 213
3 3 - 230
4 4 - 125
5 5 - sploh ne soglašam 90
9 ne vem 49
" " 2

Valid range from 1 to 5

V2_04G vse vec bo odtujenosti med ljudmi V2.04 KAJ PRIČAKUJETE OD TEHNIČNEGA NAPREDKA V PRIHODNOSTI? ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (Anketiranec ima pred sabo kartico št. 1)

g. vse več bo odtujenosti med ljudmi

Value 99297 Frequency
1 1 - v celoti soglašam 418
2 2 - 264
3 3 - 163
4 4 - 66
5 5 - sploh ne soglašam 45
9 ne vem 58
" " 2

Valid range from 1 to 5

V2_04H vec bo prostega casa V2.04 KAJ PRIČAKUJETE OD TEHNIČNEGA NAPREDKA V PRIHODNOSTI? ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (Anketiranec ima pred sabo kartico št. 1)

h. več bo prostega časa

Value 100296 Frequency
1 1 - v celoti soglašam 162
2 2 - 188
3 3 - 252
4 4 - 187
5 5 - sploh ne soglašam 154
9 ne vem 71
" " 2

Valid range from 1 to 5

V2_04I zdravstveno stanje ljudi bo boljse V2.04 KAJ PRIČAKUJETE OD TEHNIČNEGA NAPREDKA V PRIHODNOSTI? ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (Anketiranec ima pred sabo kartico št. 1)

i. zdravstveno stanje ljudi bo boljše

Value 101295 Frequency
1 1 - v celoti soglašam 136
2 2 - 193
3 3 - 254
4 4 - 199
5 5 - sploh ne soglašam 160
9 ne vem 72
" " 2

Valid range from 1 to 5

V2_05A POL lepo grdo V2.05 PRED VAMI JE SEZNAM NASPROTNIH LASTNOSTI V PARIH. PROSIM VAS, DA IZRAZITE VAŠE OBČUTKE O POJMU "POLITIKA" S POMOČJO LESTVICE MED PARI LASTNOSTI TAKO, DA IZBERETE USTREZNO ŠTEVILKO. PRI TEM 1 POMENI NAJMOČNEJŠI OBČUTEK, KI JE BLIZU LASTNOSTI NA LEVI, 7 PA POMENI OBČUTEK, KI JE NAJBLIŽJE LASTNOSTI NA DESNI STRANI. (Anketiranec ima pred sabo seznam nasprotnih lastnosti - kartica št. 5)

a. KAKŠNI SO TOREJ VAŠI OBČUTKI, KO POMISLITE NA POJEM "POLITIKA"?

Value 102294 Frequency
1 1-lepo 18
2 2 17
3 3 87
4 4 263
5 5 173
6 6 210
7 7-grdo 240
" " 8

Valid range from 1 to 7

V2_05B POL aktivno pasivno V2.05 PRED VAMI JE SEZNAM NASPROTNIH LASTNOSTI V PARIH. PROSIM VAS, DA IZRAZITE VAŠE OBČUTKE O POJMU "POLITIKA" S POMOČJO LESTVICE MED PARI LASTNOSTI TAKO, DA IZBERETE USTREZNO ŠTEVILKO. PRI TEM 1 POMENI NAJMOČNEJŠI OBČUTEK, KI JE BLIZU LASTNOSTI NA LEVI, 7 PA POMENI OBČUTEK, KI JE NAJBLIŽJE LASTNOSTI NA DESNI STRANI. (Anketiranec ima pred sabo seznam nasprotnih lastnosti - kartica št. 5)

b. KAKŠNI SO TOREJ VAŠI OBČUTKI, KO POMISLITE NA POJEM "POLITIKA"?

Value 103293 Frequency
1 1-aktivno 59
2 2 91
3 3 150
4 4 322
5 5 148
6 6 117
7 7-pasivno 117
" " 12

Valid range from 1 to 7

V2_05C POL veliko majhno V2.05 PRED VAMI JE SEZNAM NASPROTNIH LASTNOSTI V PARIH. PROSIM VAS, DA IZRAZITE VAŠE OBČUTKE O POJMU "POLITIKA" S POMOČJO LESTVICE MED PARI LASTNOSTI TAKO, DA IZBERETE USTREZNO ŠTEVILKO. PRI TEM 1 POMENI NAJMOČNEJŠI OBČUTEK, KI JE BLIZU LASTNOSTI NA LEVI, 7 PA POMENI OBČUTEK, KI JE NAJBLIŽJE LASTNOSTI NA DESNI STRANI. (Anketiranec ima pred sabo seznam nasprotnih lastnosti - kartica št. 5)

c. KAKŠNI SO TOREJ VAŠI OBČUTKI, KO POMISLITE NA POJEM "POLITIKA"?

Value 104292 Frequency
1 1- veliko 124
2 2 111
3 3 162
4 4 266
5 5 138
6 6 103
7 7-majhno 101
" " 11

Valid range from 1 to 7

V2_05D POLsiroko ozko V2.05 PRED VAMI JE SEZNAM NASPROTNIH LASTNOSTI V PARIH. PROSIM VAS, DA IZRAZITE VAŠE OBČUTKE O POJMU "POLITIKA" S POMOČJO LESTVICE MED PARI LASTNOSTI TAKO, DA IZBERETE USTREZNO ŠTEVILKO. PRI TEM 1 POMENI NAJMOČNEJŠI OBČUTEK, KI JE BLIZU LASTNOSTI NA LEVI, 7 PA POMENI OBČUTEK, KI JE NAJBLIŽJE LASTNOSTI NA DESNI STRANI. (Anketiranec ima pred sabo seznam nasprotnih lastnosti - kartica št. 5)

d.

Value 105291 Frequency
1 1-široko 101
2 2 103
3 3 161
4 4 282
5 5 139
6 6 116
7 7-ozko 101
" " 13

Valid range from 1 to 7

V2_05E POLveselo zalostno V2.05 PRED VAMI JE SEZNAM NASPROTNIH LASTNOSTI V PARIH. PROSIM VAS, DA IZRAZITE VAŠE OBČUTKE O POJMU "POLITIKA" S POMOČJO LESTVICE MED PARI LASTNOSTI TAKO, DA IZBERETE USTREZNO ŠTEVILKO. PRI TEM 1 POMENI NAJMOČNEJŠI OBČUTEK, KI JE BLIZU LASTNOSTI NA LEVI, 7 PA POMENI OBČUTEK, KI JE NAJBLIŽJE LASTNOSTI NA DESNI STRANI. (Anketiranec ima pred sabo seznam nasprotnih lastnosti - kartica št. 5)

e. KAKŠNI SO TOREJ VAŠI OBČUTKI, KO POMISLITE NA POJEM "POLITIKA"?

Value 106290 Frequency
1 1- veselo 34
2 2 35
3 3 79
4 4 253
5 5 162
6 6 191
7 7-žalostno 250
" " 12

Valid range from 1 to 7

V2_05F POL hitro pocasno V2.05 PRED VAMI JE SEZNAM NASPROTNIH LASTNOSTI V PARIH. PROSIM VAS, DA IZRAZITE VAŠE OBČUTKE O POJMU "POLITIKA" S POMOČJO LESTVICE MED PARI LASTNOSTI TAKO, DA IZBERETE USTREZNO ŠTEVILKO. PRI TEM 1 POMENI NAJMOČNEJŠI OBČUTEK, KI JE BLIZU LASTNOSTI NA LEVI, 7 PA POMENI OBČUTEK, KI JE NAJBLIŽJE LASTNOSTI NA DESNI STRANI. (Anketiranec ima pred sabo seznam nasprotnih lastnosti - kartica št. 5)

f. KAKŠNI SO TOREJ VAŠI OBČUTKI, KO POMISLITE NA POJEM "POLITIKA"?

Value 107289 Frequency
1 1-hitro 60
2 2 73
3 3 111
4 4 224
5 5 136
6 6 198
7 7-počasno 204
" " 10

Valid range from 1 to 7

V2_05G POL vroce hladno V2.05 PRED VAMI JE SEZNAM NASPROTNIH LASTNOSTI V PARIH. PROSIM VAS, DA IZRAZITE VAŠE OBČUTKE O POJMU "POLITIKA" S POMOČJO LESTVICE MED PARI LASTNOSTI TAKO, DA IZBERETE USTREZNO ŠTEVILKO. PRI TEM 1 POMENI NAJMOČNEJŠI OBČUTEK, KI JE BLIZU LASTNOSTI NA LEVI, 7 PA POMENI OBČUTEK, KI JE NAJBLIŽJE LASTNOSTI NA DESNI STRANI. (Anketiranec ima pred sabo seznam nasprotnih lastnosti - kartica št. 5)

g. KAKŠNI SO TOREJ VAŠI OBČUTKI, KO POMISLITE NA POJEM "POLITIKA"?

Value 108288 Frequency
1 1-vroče 118
2 2 147
3 3 135
4 4 256
5 5 104
6 6 109
7 7-hladno 137
" " 10

Valid range from 1 to 7

V2_05H POL glasno tiho V2.05 PRED VAMI JE SEZNAM NASPROTNIH LASTNOSTI V PARIH. PROSIM VAS, DA IZRAZITE VAŠE OBČUTKE O POJMU "POLITIKA" S POMOČJO LESTVICE MED PARI LASTNOSTI TAKO, DA IZBERETE USTREZNO ŠTEVILKO. PRI TEM 1 POMENI NAJMOČNEJŠI OBČUTEK, KI JE BLIZU LASTNOSTI NA LEVI, 7 PA POMENI OBČUTEK, KI JE NAJBLIŽJE LASTNOSTI NA DESNI STRANI. (Anketiranec ima pred sabo seznam nasprotnih lastnosti - kartica št. 5)

h. KAKŠNI SO TOREJ VAŠI OBČUTKI, KO POMISLITE NA POJEM "POLITIKA"?

Value 109287 Frequency
1 1-glasno 229
2 2 209
3 3 146
4 4 219
5 5 78
6 6 61
7 7-tiho 64
" " 10

Valid range from 1 to 7

V2_05I POL sladko kislo V2.05 PRED VAMI JE SEZNAM NASPROTNIH LASTNOSTI V PARIH. PROSIM VAS, DA IZRAZITE VAŠE OBČUTKE O POJMU "POLITIKA" S POMOČJO LESTVICE MED PARI LASTNOSTI TAKO, DA IZBERETE USTREZNO ŠTEVILKO. PRI TEM 1 POMENI NAJMOČNEJŠI OBČUTEK, KI JE BLIZU LASTNOSTI NA LEVI, 7 PA POMENI OBČUTEK, KI JE NAJBLIŽJE LASTNOSTI NA DESNI STRANI. (Anketiranec ima pred sabo seznam nasprotnih lastnosti - kartica št. 5)

i. KAKŠNI SO TOREJ VAŠI OBČUTKI, KO POMISLITE NA POJEM "POLITIKA"?

Value 110286 Frequency
1 1-sladko 24
2 2 33
3 3 70
4 4 273
5 5 144
6 6 221
7 7-kislo 239
" " 12

Valid range from 1 to 7

V2_05J POL mocno sibko V2.05 PRED VAMI JE SEZNAM NASPROTNIH LASTNOSTI V PARIH. PROSIM VAS, DA IZRAZITE VAŠE OBČUTKE O POJMU "POLITIKA" S POMOČJO LESTVICE MED PARI LASTNOSTI TAKO, DA IZBERETE USTREZNO ŠTEVILKO. PRI TEM 1 POMENI NAJMOČNEJŠI OBČUTEK, KI JE BLIZU LASTNOSTI NA LEVI, 7 PA POMENI OBČUTEK, KI JE NAJBLIŽJE LASTNOSTI NA DESNI STRANI. (Anketiranec ima pred sabo seznam nasprotnih lastnosti - kartica št. 5)

j. KAKŠNI SO TOREJ VAŠI OBČUTKI, KO POMISLITE NA POJEM "POLITIKA"?

Value 111285 Frequency
1 1-močno 121
2 2 111
3 3 138
4 4 293
5 5 111
6 6 100
7 7-šibko 130
" " 12

Valid range from 1 to 7

V2_06A ZNA lepo grdo V2.06 SEDAJ NA ENAK NAČIN OPIŠITE VAŠE OBČUTKE, KO POMISLITE NA POJEM "ZNANOST". (Kartica št. 5)

a.

Value 112284 Frequency
1 1-lepo 318
2 2 260
3 3 188
4 4 187
5 5 33
6 6 9
7 7-grdo 10
" " 11

Valid range from 1 to 7

V2_06B ZNA aktivno pasivno V2.06 SEDAJ NA ENAK NAČIN OPIŠITE VAŠE OBČUTKE, KO POMISLITE NA POJEM "ZNANOST". (Kartica št. 5)

b.

Value 113283 Frequency
1 1-aktivno 266
2 2 252
3 3 213
4 4 188
5 5 50
6 6 21
7 7-pasivno 14
" " 12

Valid range from 1 to 7

V2_06C ZNA veliko majhno V2.06 SEDAJ NA ENAK NAČIN OPIŠITE VAŠE OBČUTKE, KO POMISLITE NA POJEM "ZNANOST". (Kartica št. 5)

c.

Value 114282 Frequency
1 1- veliko 259
2 2 238
3 3 215
4 4 196
5 5 44
6 6 31
7 7-majhno 20
" " 13

Valid range from 1 to 7

V2_06D ZNA siroko ozko V2.06 SEDAJ NA ENAK NAČIN OPIŠITE VAŠE OBČUTKE, KO POMISLITE NA POJEM "ZNANOST". (Kartica št. 5)

d.

Value 115281 Frequency
1 1-široko 254
2 2 235
3 3 204
4 4 216
5 5 42
6 6 32
7 7-ozko 20
" " 13

Valid range from 1 to 7

V2_06E ZNA veselo zalostno V2.06 SEDAJ NA ENAK NAČIN OPIŠITE VAŠE OBČUTKE, KO POMISLITE NA POJEM "ZNANOST". (Kartica št. 5)

e.

Value 116280 Frequency
1 1- veselo 157
2 2 182
3 3 231
4 4 296
5 5 67
6 6 45
7 7-žalostno 25
" " 13

Valid range from 1 to 7

V2_06F ZNA hitro pocasno V2.06 SEDAJ NA ENAK NAČIN OPIŠITE VAŠE OBČUTKE, KO POMISLITE NA POJEM "ZNANOST". (Kartica št. 5)

f.

Value 117279 Frequency
1 1- hitro 138
2 2 148
3 3 191
4 4 276
5 5 99
6 6 86
7 7-počasno 64
" " 14

Valid range from 1 to 7

V2_06G ZNA vroce hladno V2.06 SEDAJ NA ENAK NAČIN OPIŠITE VAŠE OBČUTKE, KO POMISLITE NA POJEM "ZNANOST". (Kartica št. 5)

g.

Value 118278 Frequency
1 1- vroče 110
2 2 122
3 3 198
4 4 384
5 5 99
6 6 48
7 7-hladno 40
" " 15

Valid range from 1 to 7

V2_06H ZNA glasno tiho V2.06 SEDAJ NA ENAK NAČIN OPIŠITE VAŠE OBČUTKE, KO POMISLITE NA POJEM "ZNANOST". (Kartica št. 5)

h.

Value 119277 Frequency
1 1- glasno 102
2 2 121
3 3 202
4 4 325
5 5 101
6 6 78
7 7-tiho 72
" " 15

Valid range from 1 to 7

V2_06I ZNA sladko kislo V2.06 SEDAJ NA ENAK NAČIN OPIŠITE VAŠE OBČUTKE, KO POMISLITE NA POJEM "ZNANOST". (Kartica št. 5)

i.

Value 120276 Frequency
1 1- sladko 93
2 2 109
3 3 211
4 4 408
5 5 87
6 6 44
7 7-kislo 48
" " 16

Valid range from 1 to 7

V2_06J ZNA mocno sibko V2.06 SEDAJ NA ENAK NAČIN OPIŠITE VAŠE OBČUTKE, KO POMISLITE NA POJEM "ZNANOST". (Kartica št. 5)

j.

Value 121275 Frequency
1 1- močno 171
2 2 164
3 3 208
4 4 282
5 5 78
6 6 51
7 7-šibko 46
" " 16

Valid range from 1 to 7

V2_07A VER lepo grdo V2.07 SEDAJ PA ŠE ZA POJEM "VERA". (Kartica št. 5)

a.

Value 122274 Frequency
1 1-lepo 260
2 2 193
3 3 138
4 4 253
5 5 83
6 6 37
7 7-grdo 35
" " 17

Valid range from 1 to 7

V2_07B VER aktivno pasivno V2.07 SEDAJ PA ŠE ZA POJEM "VERA". (Kartica št. 5)

b.

Value 123273 Frequency
1 1- aktivno 150
2 2 140
3 3 194
4 4 250
5 5 102
6 6 85
7 7-pasivno 78
" " 17

Valid range from 1 to 7

V2_07C VER veliko majhno V2.07 SEDAJ PA ŠE ZA POJEM "VERA". (Kartica št. 5)

c.

Value 124272 Frequency
1 1- veliko 198
2 2 161
3 3 162
4 4 259
5 5 110
6 6 56
7 7-majhno 52
" " 18

Valid range from 1 to 7

V2_07D VER siroko ozko V2.07 SEDAJ PA ŠE ZA POJEM "VERA". (Kartica št. 5)

d.

Value 125271 Frequency
1 1-široko 177
2 2 156
3 3 175
4 4 248
5 5 102
6 6 59
7 7-ozko 81
" " 18

Valid range from 1 to 7

V2_07E VER veselo zalostno V2.07 SEDAJ PA ŠE ZA POJEM "VERA". (Kartica št. 5)

e.

Value 126270 Frequency
1 1- veselo 166
2 2 120
3 3 141
4 4 322
5 5 104
6 6 73
7 7-žalostno 73
" " 17

Valid range from 1 to 7

V2_07F VER hitro pocasno V2.07 SEDAJ PA ŠE ZA POJEM "VERA". (Kartica št. 5)

f.

Value 127269 Frequency
1 1- hitro 77
2 2 78
3 3 145
4 4 365
5 5 121
6 6 104
7 7-počasno 104
" " 22

Valid range from 1 to 7

V2_07G VER vroce hladno V2.07 SEDAJ PA ŠE ZA POJEM "VERA". (Kartica št. 5)

g.

Value 128268 Frequency
1 1- vroče 82
2 2 79
3 3 136
4 4 406
5 5 125
6 6 79
7 7-hladno 88
" " 21

Valid range from 1 to 7

V2_07H VER glasno tiho V2.07 SEDAJ PA ŠE ZA POJEM "VERA". (Kartica št. 5)

h.

Value 129267 Frequency
1 1- glasno 106
2 2 106
3 3 141
4 4 302
5 5 113
6 6 107
7 7-tiho 121
" " 20

Valid range from 1 to 7

V2_07I VER sladko kislo V2.07 SEDAJ PA ŠE ZA POJEM "VERA". (Kartica št. 5)

i.

Value 130266 Frequency
1 1- sladko 85
2 2 110
3 3 165
4 4 389
5 5 102
6 6 72
7 7-kislo 71
" " 22

Valid range from 1 to 7

V2_07J VER mocno sibko V2.07 SEDAJ PA ŠE ZA POJEM "VERA". (Kartica št. 5)

j.

Value 131265 Frequency
1 1- močno 169
2 2 143
3 3 169
4 4 305
5 5 78
6 6 72
7 7-šibko 60
" " 20

Valid range from 1 to 7

V2_08A TEH lepo grdo V2.08 IN NA KONCU ŠE ZA POJEM "TEHNOLOGIJA". (Kartica št. 5)

a.

Value 132264 Frequency
1 1-lepo 200
2 2 197
3 3 233
4 4 265
5 5 55
6 6 28
7 7-grdo 22
" " 16

Valid range from 1 to 7

V2_08B TEH aktivno pasivno V2.08 IN NA KONCU ŠE ZA POJEM "TEHNOLOGIJA". (Kartica št. 5)

b.

Value 133263 Frequency
1 1- aktivno 202
2 2 223
3 3 261
4 4 220
5 5 59
6 6 22
7 7-pasivno 13
" " 16

Valid range from 1 to 7

V2_08C TEH veliko majhno V2.08 IN NA KONCU ŠE ZA POJEM "TEHNOLOGIJA". (Kartica št. 5)

c.

Value 134262 Frequency
1 1- veliko 204
2 2 223
3 3 231
4 4 251
5 5 55
6 6 25
7 7-majhno 11
" " 16

Valid range from 1 to 7

V2_08D TEH siroko ozko V2.08 IN NA KONCU ŠE ZA POJEM "TEHNOLOGIJA". (Kartica št. 5)

d.

Value 135261 Frequency
1 1-široko 187
2 2 222
3 3 229
4 4 256
5 5 60
6 6 29
7 7-ozko 17
" " 16

Valid range from 1 to 7

V2_08E TEH veselo zalostno V2.08 IN NA KONCU ŠE ZA POJEM "TEHNOLOGIJA". (Kartica št. 5)

e.

Value 136260 Frequency
1 1- veselo 121
2 2 139
3 3 214
4 4 367
5 5 88
6 6 47
7 7-žalostno 24
" " 16

Valid range from 1 to 7

V2_08F TEH hitro pocasno V2.08 IN NA KONCU ŠE ZA POJEM "TEHNOLOGIJA". (Kartica št. 5)

f.

Value 137259 Frequency
1 1- hitro 168
2 2 192
3 3 204
4 4 275
5 5 76
6 6 51
7 7-počasno 33
" " 17

Valid range from 1 to 7

V2_08G TEH vroce hladno V2.08 IN NA KONCU ŠE ZA POJEM "TEHNOLOGIJA". (Kartica št. 5)

g.

Value 138258 Frequency
1 1- vroče 108
2 2 146
3 3 203
4 4 385
5 5 89
6 6 38
7 7-hladno 28
" " 19

Valid range from 1 to 7

V2_08H TEH glasno tiho V2.08 IN NA KONCU ŠE ZA POJEM "TEHNOLOGIJA". (Kartica št. 5)

h.

Value 139257 Frequency
1 1- glasno 141
2 2 153
3 3 225
4 4 329
5 5 86
6 6 34
7 7-tiho 30
" " 18

Valid range from 1 to 7

V2_08I TEH sladko kislo V2.08 IN NA KONCU ŠE ZA POJEM "TEHNOLOGIJA". (Kartica št. 5)

i.

Value 140256 Frequency
1 1- sladko 83
2 2 96
3 3 174
4 4 435
5 5 125
6 6 45
7 7-kislo 39
" " 19

Valid range from 1 to 7

V2_08J TEH mocno sibko V2.08 IN NA KONCU ŠE ZA POJEM "TEHNOLOGIJA". (Kartica št. 5)

j.

Value 141255 Frequency
1 1- močno 165
2 2 205
3 3 189
4 4 311
5 5 75
6 6 29
7 7-šibko 24
" " 18

Valid range from 1 to 7

V2_09 Prevec verjamemo v znanost in premalo v KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: (Kartica št. 1)

V2.09 Preveč verjamemo v znanost in premalo v občutke in verovanje.

Value 142254 Frequency
1 1-v celoti soglašam 156
2 2 201
3 3 359
4 4 141
5 5-sploh ne soglašam 112
9 ne vem 46
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_10 Razvoj znanosti in tehnologije izboljsuj KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: (Kartica št. 1)

V2.10 Razvoj znanosti in tehnologije izboljšuje kvaliteto življenja.

Value 143253 Frequency
1 1-v celoti soglašam 367
2 2 323
3 3 178
4 4 76
5 5-sploh ne soglašam 35
9 ne vem 36
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_11 V celoti gledano je moderna znanost bolj KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: (Kartica št. 1)

V2.11 V celoti gledano je moderna znanost bolj v škodo kot v korist.

Value 144252 Frequency
1 1-v celoti soglašam 77
2 2 122
3 3 279
4 4 246
5 5-sploh ne soglašam 239
9 ne vem 52
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_12 Tehnicni napredek bo omogocil resitve, k KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: (Kartica št. 1)

V2.12 Tehnični napredek bo omogočil rešitve, ki bodo varovale okolje.

Value 145251 Frequency
1 1-v celoti soglašam 285
2 2 295
3 3 202
4 4 112
5 5-sploh ne soglašam 65
9 ne vem 56
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_13 Znanstveniki samo zapravljajo denar davk KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: (Kartica št. 1)

V2.13 Znanstveniki samo zapravljajo denar davkoplačevalcev.

Value 146250 Frequency
1 1-v celoti soglašam 84
2 2 87
3 3 218
4 4 259
5 5-sploh ne soglašam 309
9 ne vem 58
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_14A pridobivanje novih spoznanj V2.14 KAJ JE PO VAŠEM MNENJU "ZNANOST"? NAVAJAMO VAM NEKAJ POJMOVANJ ZNANOSTI, VAS PA PROSIMO, DA ZA VSAKO POVESTE, ALI SE SKLADA, ALI SE NE SKLADA Z VAŠO PREDSTAVO.

a. pridobivanje novih spoznanj

Value 147249 Frequency
1 1-v celoti se sklada 587
2 2 213
3 3 119
4 4 34
5 5-sploh se ne sklada 12
9 ne vem 50
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_14B eksperimentiranje v aboratorijih V2.14 KAJ JE PO VAŠEM MNENJU "ZNANOST"? NAVAJAMO VAM NEKAJ POJMOVANJ ZNANOSTI, VAS PA PROSIMO, DA ZA VSAKO POVESTE, ALI SE SKLADA, ALI SE NE SKLADA Z VAŠO PREDSTAVO.

b. eksperimentiranje v laboratorijih

Value 148248 Frequency
1 1-v celoti se sklada 491
2 2 279
3 3 143
4 4 36
5 5-sploh se ne sklada 16
9 ne vem 50
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_14C razvijanje novih strojev naprav V2.14 KAJ JE PO VAŠEM MNENJU "ZNANOST"? NAVAJAMO VAM NEKAJ POJMOVANJ ZNANOSTI, VAS PA PROSIMO, DA ZA VSAKO POVESTE, ALI SE SKLADA, ALI SE NE SKLADA Z VAŠO PREDSTAVO.

c. razvijanje novih strojev, naprav

Value 149247 Frequency
1 1-v celoti se sklada 571
2 2 272
3 3 103
4 4 25
5 5-sploh se ne sklada 12
9 ne vem 32
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_14D teoreticne razprave V2.14 KAJ JE PO VAŠEM MNENJU "ZNANOST"? NAVAJAMO VAM NEKAJ POJMOVANJ ZNANOSTI, VAS PA PROSIMO, DA ZA VSAKO POVESTE, ALI SE SKLADA, ALI SE NE SKLADA Z VAŠO PREDSTAVO.

d. teoretične razprave

Value 150246 Frequency
1 1-v celoti se sklada 309
2 2 275
3 3 241
4 4 83
5 5-sploh se ne sklada 47
9 ne vem 60
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_14E raziskovanje vrednost in stalisc ljudi V2.14 KAJ JE PO VAŠEM MNENJU "ZNANOST"? NAVAJAMO VAM NEKAJ POJMOVANJ ZNANOSTI, VAS PA PROSIMO, DA ZA VSAKO POVESTE, ALI SE SKLADA, ALI SE NE SKLADA Z VAŠO PREDSTAVO.

e. raziskovanje vrednost in stališč ljudi

Value 151245 Frequency
1 1-v celoti se sklada 327
2 2 238
3 3 248
4 4 90
5 5-sploh se ne sklada 53
9 ne vem 59
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_15 KDO JE PO VASEM MNENJU NAJPOMEMBNEJSI ZN

V2.15 KDO JE PO VAŠEM MNENJU NAJPOMEMBNEJŠI ZNANSTVENIK VSEH ČASOV?

Value 152244 Frequency
1 Albert Einstein 227
2 Nikola Tesla 181
33 Sigmund Freud 1
34 Henry Ford 1
35 brata Edwards 1
99 ne vem 480
" " 5

Valid range from 1 to 35

V2_16 Vsaka sprememba je boljsa kot nic KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: (Kartica št. 1)

V2.16 Vsaka sprememba je boljša kot nič.

Value 153243 Frequency
1 1-v celoti soglašam 425
2 2 227
3 3 219
4 4 72
5 5-sploh ne soglašam 55
9 ne vem 17
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_17 Bolje se pocutim, ce stvari ostanejo tak KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: (Kartica št. 1)

V2.17 Bolje se počutim, če stvari ostanejo tako, kot so.

Value 154242 Frequency
1 1-v celoti soglašam 107
2 2 131
3 3 279
4 4 249
5 5-sploh ne soglašam 226
9 ne vem 23
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_18 Ce se nekdo drzi obicajev, s tem se ne z KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: (Kartica št. 1)

V2.18 Če se nekdo drži običajev, s tem še ne zavira napredka.

Value 155241 Frequency
1 1-v celoti soglašam 298
2 2 269
3 3 250
4 4 111
5 5-sploh ne soglašam 49
9 ne vem 38
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_19 Moderni svet prehitro unicuje stare obic KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: (Kartica št. 1)

V2.19 Moderni svet prehitro uničuje stare običaje.

Value 156240 Frequency
1 1-v celoti soglašam 431
2 2 267
3 3 187
4 4 82
5 5-sploh ne soglašam 33
9 ne vem 15
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_20 Spadam med tiste ljudi, ki so vedno prip KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: (Kartica št. 1)

V2.20 Spadam med tiste ljudi, ki so vedno pripravljeni podpreti nove stvari.

Value 157239 Frequency
1 1-v celoti soglašam 374
2 2 283
3 3 250
4 4 71
5 5-sploh ne soglašam 18
9 ne vem 19
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_21 Ne razumem ljudi, ki pravijo, da je star KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: (Kartica št. 1)

V2.21 Ne razumem ljudi, ki pravijo, da je staro boljše kot novo.

Value 158238 Frequency
1 1-v celoti soglašam 195
2 2 212
3 3 322
4 4 128
5 5-sploh ne soglašam 123
9 ne vem 35
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_22 Clovek mora biti previden, ko se odloca KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: (Kartica št. 1)

V2.22 Človek mora biti previden, ko se odloča za velike spremembe v življenju.

Value 159237 Frequency
1 1-v celoti soglašam 622
2 2 235
3 3 119
4 4 18
5 5-sploh ne soglašam 10
9 ne vem 11
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_23 Nikoli nisem povsem zadovoljen s tem, ka KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: (Kartica št. 1)

V2.23 Nikoli nisem povsem zadovoljen s tem, kar sem dosegel.

Value 160236 Frequency
1 1-v celoti soglašam 296
2 2 285
3 3 225
4 4 102
5 5-sploh ne soglašam 88
9 ne vem 19
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_24 Rad si postavljam tezavne cilje KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: (Kartica št. 1)

V2.24 Rad si postavljam težavne cilje.

Value 161235 Frequency
1 1-v celoti soglašam 197
2 2 233
3 3 322
4 4 125
5 5-sploh ne soglašam 113
9 ne vem 25
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_25 Vsak clovek je sam svoje srece kovac KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: (Kartica št. 1)

V2.25 Vsak človek je sam svoje sreče kovač.

Value 162234 Frequency
1 1-v celoti soglašam 527
2 2 242
3 3 146
4 4 51
5 5-sploh ne soglašam 36
9 ne vem 13
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_26 Usoda je tista, ki doloca, kaksno bo ziv KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: (Kartica št. 1)

V2.26 Usoda je tista, ki določa, kakšno bo življenje človeka.

Value 163233 Frequency
1 1-v celoti soglašam 247
2 2 158
3 3 251
4 4 174
5 5-sploh ne soglašam 162
9 ne vem 23
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_27A turizem V2.27 PROSIMO VAS, DA ZA VSAKEGA OD SPODAJ NAVEDENIH DEJAVNIKOV OCENITE, KAKO JE POMEMBEN ZA UGLED SLOVENIJE V SVETU. OCENJUJTE NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NI POMEMBEN, 5 PA, DA JE ZELO POMEMBEN.

a. turizem

Value 164232 Frequency
1 1 - sploh ni pomemben 18
2 2 - 26
3 3 - 52
4 4 - 212
5 5 - je zelo pomemben 697
9 ne vem 10
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_27B industrijski proizvodi V2.27 PROSIMO VAS, DA ZA VSAKEGA OD SPODAJ NAVEDENIH DEJAVNIKOV OCENITE, KAKO JE POMEMBEN ZA UGLED SLOVENIJE V SVETU. OCENJUJTE NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NI POMEMBEN, 5 PA, DA JE ZELO POMEMBEN.

b. industrijski proizvodi

Value 165231 Frequency
1 1 - sploh ni pomemben 19
2 2 - 28
3 3 - 121
4 4 - 287
5 5 - je zelo pomemben 544
9 ne vem 16
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_27C znanost V2.27 PROSIMO VAS, DA ZA VSAKEGA OD SPODAJ NAVEDENIH DEJAVNIKOV OCENITE, KAKO JE POMEMBEN ZA UGLED SLOVENIJE V SVETU. OCENJUJTE NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NI POMEMBEN, 5 PA, DA JE ZELO POMEMBEN.

c. znanost

Value 166230 Frequency
1 1 - sploh ni pomemben 18
2 2 - 38
3 3 - 99
4 4 - 289
5 5 - je zelo pomemben 552
9 ne vem 19
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_27D umetnost V2.27 PROSIMO VAS, DA ZA VSAKEGA OD SPODAJ NAVEDENIH DEJAVNIKOV OCENITE, KAKO JE POMEMBEN ZA UGLED SLOVENIJE V SVETU. OCENJUJTE NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NI POMEMBEN, 5 PA, DA JE ZELO POMEMBEN.

d. umetnost

Value 167229 Frequency
1 1 - sploh ni pomemben 21
2 2 - 55
3 3 - 177
4 4 - 310
5 5 - je zelo pomemben 424
9 ne vem 28
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_27E politika V2.27 PROSIMO VAS, DA ZA VSAKEGA OD SPODAJ NAVEDENIH DEJAVNIKOV OCENITE, KAKO JE POMEMBEN ZA UGLED SLOVENIJE V SVETU. OCENJUJTE NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NI POMEMBEN, 5 PA, DA JE ZELO POMEMBEN.

e. politika

Value 168228 Frequency
1 1 - sploh ni pomemben 69
2 2 - 90
3 3 - 220
4 4 - 259
5 5 - je zelo pomemben 346
9 ne vem 31
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_27F sport V2.27 PROSIMO VAS, DA ZA VSAKEGA OD SPODAJ NAVEDENIH DEJAVNIKOV OCENITE, KAKO JE POMEMBEN ZA UGLED SLOVENIJE V SVETU. OCENJUJTE NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NI POMEMBEN, 5 PA, DA JE ZELO POMEMBEN.

f. šport

Value 169227 Frequency
1 1 - sploh ni pomemben 30
2 2 - 52
3 3 - 132
4 4 - 287
5 5 - je zelo pomemben 496
9 ne vem 18
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_28 KATERO OD SPODAJ NAVEDENIH RAZMERIJ MED

V2.28 KATERO OD SPODAJ NAVEDENIH RAZMERIJ MED DRŽAVO IN ZNANOSTJO SE VAM ZDI NAJBOLJ PRIMERNO? (en odgovor; anketar beri vse možne odgovore)

Value 170226 Frequency
1 država naj se ne vmešava, znanstveno raziskovanje mora biti popolnoma svobodno; 225
2 država naj se vmešava le toliko, da ne prihaja do zlorab 592
3 država naj določa, kaj naj se raziskuje in lahko tudi prepove določene raziskave 108
9 ne vem, ne poznam 90
" " 1

Valid range from 1 to 3

V2_29A ZNANSTVENO OZ RAZISKOVALNA USTANOVA ALI V2.29 ALI MORDA POZNATE KAKŠNO SLOVENSKO ZNANSTVENO OZ. RAZISKOVALNO USTANOVO ALI INŠTITUT (če da) KATERO?

1. odgovor

Value 171225 Frequency
1 Inštitut Jožef Stefan 580
2 SAZU 17
3 Univerza v Ljubljani 15
4 Kemijski inštitut 1
5 Inštitut za raziskavo materiala in kakovosti 9
6 Kmetijski inštitut 1
7 Ekonomski inštitut Pravne fakultete 4
8 Onkološki inštitut 2
10 Mikrobiološki inštitut 1
11 Klinični center 3
12 Pedagoški inštitut 3
13 Inštitut Boris Kidrič 4
15 Inštitut za družbene vede 9
17 Inštitut za hmeljarstvo 1
18 Univerza v Mariboru 3
19 Inštitut Milan Vidmar 3
22 Inštitut Antona Trstenjaka 1
23 Inštitut za metalurgijo 1
28 Inštitut za varovanje zdravja 1
29 Univerzitetna knjižnica 1
35 Inštitut Biotehniške fakultete 2
36 Zavod za ekonomske raziskave 1
39 Inštitut za nuklearno tehnologijo 1
41 Inštitut za varstvo okolja 1
50 drugo 5
99 ne pozna, b. o. 342
" " 4

Valid range from 1 to 50

V2_29B ZNANSTVENA OZ RAZISKOVALNA USTANOVA ALI V2.29 ALI MORDA POZNATE KAKŠNO SLOVENSKO ZNANSTVENO OZ. RAZISKOVALNO USTANOVO ALI INŠTITUT (če da) KATERO?

2. odgovor

Value 172224 Frequency
1 Inštitut Jožef Stefan 34
2 SAZU 20
45 Inštitut za geodezijo 1
48 Inštitut za narodnostne manjšine 1
50 drugo 11
99 ne pozna, b. o. 758
" " 6

Valid range from 1 to 50

V2_29C ZNANSTVENA OZ RAZISKOVALNA USTANOVA ALI V2.29 ALI MORDA POZNATE KAKŠNO SLOVENSKO ZNANSTVENO OZ. RAZISKOVALNO USTANOVO ALI INŠTITUT (če da) KATERO?

3. odgovor

Value 173223 Frequency
1 Inštitut Jožef Stefan 5
2 SAZU 11
46 Inštitut za celulozo in papir 1
47 Inštitut za sodno medicino 1
50 drugo 13
99 ne pozna, b. o. 896
" " 6

Valid range from 1 to 50

V2_30A Slovenska akademija znanosti in umetnost V2.30 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ SLOVENSKIH ZNANSTVENIH USTANOV. ZA VSAKO POSEBEJ POVEJTE, ALI JO POZNATE IN ČE JO POZNATE, VAS PROSIM, DA POVESTE, KAKŠEN UGLED IMA V VAŠIH OČEH? UGLED OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI NIKAKRŠEN UGLED, 5 PA ZELO VISOK UGLED.

a. Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU)

Value 174222 Frequency
1 1 - brez ugleda 8
2 2 - 30
3 3 - 162
4 4 - 203
5 5 - zelo visok 260
9 ne vem, ne poznam 0
" " 353

Valid range from 1 to 5

V2_30B Univerza v Ljubljani V2.30 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ SLOVENSKIH ZNANSTVENIH USTANOV. ZA VSAKO POSEBEJ POVEJTE, ALI JO POZNATE IN ČE JO POZNATE, VAS PROSIM, DA POVESTE, KAKŠEN UGLED IMA V VAŠIH OČEH? UGLED OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI NIKAKRŠEN UGLED, 5 PA ZELO VISOK UGLED.

b. Univerza v Ljubljani

Value 175221 Frequency
1 1 - brez ugleda 7
2 2 - 24
3 3 - 151
4 4 - 319
5 5 - zelo visok 281
9 ne vem, ne poznam 0
" " 234

Valid range from 1 to 5

V2_30C Univerza v Mariboru V2.30 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ SLOVENSKIH ZNANSTVENIH USTANOV. ZA VSAKO POSEBEJ POVEJTE, ALI JO POZNATE IN ČE JO POZNATE, VAS PROSIM, DA POVESTE, KAKŠEN UGLED IMA V VAŠIH OČEH? UGLED OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI NIKAKRŠEN UGLED, 5 PA ZELO VISOK UGLED.

c. Univerza v Mariboru

Value 176220 Frequency
1 1 - brez ugleda 7
2 2 - 47
3 3 - 181
4 4 - 274
5 5 - zelo visok 204
9 ne vem, ne poznam 0
" " 303

Valid range from 1 to 5

V2_30D Institut Jozef Stefan V2.30 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ SLOVENSKIH ZNANSTVENIH USTANOV. ZA VSAKO POSEBEJ POVEJTE, ALI JO POZNATE IN ČE JO POZNATE, VAS PROSIM, DA POVESTE, KAKŠEN UGLED IMA V VAŠIH OČEH? UGLED OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI NIKAKRŠEN UGLED, 5 PA ZELO VISOK UGLED.

d. Inštitut Jožef Stefan

Value 177219 Frequency
1 1 - brez ugleda 7
2 2 - 18
3 3 - 47
4 4 - 175
5 5 - zelo visok 538
9 ne vem, ne poznam 0
" " 231

Valid range from 1 to 5

V2_30E Kemijski institut v Ljubljani V2.30 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ SLOVENSKIH ZNANSTVENIH USTANOV. ZA VSAKO POSEBEJ POVEJTE, ALI JO POZNATE IN ČE JO POZNATE, VAS PROSIM, DA POVESTE, KAKŠEN UGLED IMA V VAŠIH OČEH? UGLED OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI NIKAKRŠEN UGLED, 5 PA ZELO VISOK UGLED.

e. Kemijski inštitut v Ljubljani

Value 178218 Frequency
1 1 - brez ugleda 5
2 2 - 34
3 3 - 131
4 4 - 166
5 5 - zelo visok 160
9 ne vem, ne poznam 0
" " 520

Valid range from 1 to 5

V2_30F Ekonomski institut Pravne fakultete V2.30 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ SLOVENSKIH ZNANSTVENIH USTANOV. ZA VSAKO POSEBEJ POVEJTE, ALI JO POZNATE IN ČE JO POZNATE, VAS PROSIM, DA POVESTE, KAKŠEN UGLED IMA V VAŠIH OČEH? UGLED OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI NIKAKRŠEN UGLED, 5 PA ZELO VISOK UGLED.

f. Ekonomski inštitut Pravne fakultete ("Bajtov inštitut")

Value 179217 Frequency
1 1 - brez ugleda 6
2 2 - 30
3 3 - 123
4 4 - 184
5 5 - zelo visok 204
9 ne vem, ne poznam 0
" " 469

Valid range from 1 to 5

V2_30G Biotehnicna fakulteta z instituti V2.30 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ SLOVENSKIH ZNANSTVENIH USTANOV. ZA VSAKO POSEBEJ POVEJTE, ALI JO POZNATE IN ČE JO POZNATE, VAS PROSIM, DA POVESTE, KAKŠEN UGLED IMA V VAŠIH OČEH? UGLED OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI NIKAKRŠEN UGLED, 5 PA ZELO VISOK UGLED.

g. Biotehnična fakulteta z inštituti

Value 180216 Frequency
1 1 - brez ugleda 3
2 2 - 21
3 3 - 135
4 4 - 227
5 5 - zelo visok 184
9 ne vem, ne poznam 0
" " 446

Valid range from 1 to 5

V2_30H Raziskovalni institut Fakultete za druzb V2.30 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ SLOVENSKIH ZNANSTVENIH USTANOV. ZA VSAKO POSEBEJ POVEJTE, ALI JO POZNATE IN ČE JO POZNATE, VAS PROSIM, DA POVESTE, KAKŠEN UGLED IMA V VAŠIH OČEH? UGLED OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI NIKAKRŠEN UGLED, 5 PA ZELO VISOK UGLED.

h. Raziskovalni inštitut Fakultete za družbene vede

Value 181215 Frequency
1 1 - brez ugleda 8
2 2 - 31
3 3 - 156
4 4 - 211
5 5 - zelo visok 177
9 ne vem, ne poznam 0
" " 433

Valid range from 1 to 5

V2_31A ALI POZNATE (SE SPOMNITE) KAKEGA SLOVENS V2.31 ALI POZNATE (SE SPOMNITE) KAKEGA SLOVENSKEGA ZNANSTVENIKA IZ PRETEKLOSTI? (največ dva)

1. odgovor

Value 182214 Frequency
1 Jožef Štefan 67
2 Jurij Vega 75
37 neznani znanstvenik 1
39 neznani znanstvenik 1
40 neznani znanstvenik 3
99 ne pozna 756
" " 4

Valid range from 1 to 40

V2_31B ALI POZNATE (SE SPOMNITE) KAKEGA SLOVENS V2.31 ALI POZNATE (SE SPOMNITE) KAKEGA SLOVENSKEGA ZNANSTVENIKA IZ PRETEKLOSTI? (največ dva)

2. odgovor

Value 183213 Frequency
1 Jožef Štefan 18
2 Jurij Vega 27
37 neznani znanstvenik 1
41 neznani znanstvenik 1
50 neznani znanstvenik 1
99 ne pozna 897
" " 4

Valid range from 1 to 50

V2_32A ALI POZNATE KAKEGA SEDAJ DELUJOCEGA SLOV V2.32 ALI POZNATE KAKEGA SEDAJ DELUJOČEGA SLOVENSKEGA ZNANSTVENIKA? (največ dva)

1. odgovor

Value 184212 Frequency
1 Aleksander Bajt 14
2 Jože Mencinger 9
39 Vid Pečjak 2
40 neznani znanstvenik 34
50 neznani znanstvenik 2
99 ne pozna 890
" " 6

Valid range from 1 to 50

V2_32B ALI POZNATE KAKEGA SEDAJ DELUJOCEGA SLOV V2.32 ALI POZNATE KAKEGA SEDAJ DELUJOČEGA SLOVENSKEGA ZNANSTVENIKA? (največ dva)

2. odgovor

Value 185211 Frequency
1 Aleksander Bajt 2
2 Jože Mencinger 5
4 Aleksandra Kornhauser 1
5 Niko Toš 3
6 Jože Toporišič 3
11 Ivan Gams 1
12 Jovan Hadži 1
15 Robert Blinc 1
16 Veljko Bole 1
18 Jani Turk 2
19 Ronald Sega 1
21 Miha Tišler 1
22 Ljubo Sirc 1
28 Brane Stanovnik 1
31 Tone Ferenc 1
32 Luter 1
36 Kralj 2
37 Lah 1
40 neznani znanstvenik 21
50 neznani znanstvenik 2
99 ne pozna 960
" " 4

Valid range from 1 to 50

V2_33 ALI MORDA VESTE, KDO JE SLOVENSKI MINIST

V2.33 ALI MORDA VESTE, KDO JE SLOVENSKI MINISTER ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO?

Value 186210 Frequency
1 navaja pravega 227
2 ne ve, navaja nekoga drugega 95
9 ne ve, ne navaja 687
" " 7

Valid range from 1 to 2

V2_34 Pri sprejemanju politicnih odlocitev je KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI (Kartica št. 1):

V2.34 Pri sprejemanju političnih odločitev je treba upoštevati izsledke znanstvenih raziskav.

Value 187209 Frequency
1 1-v celoti soglašam 303
2 2 273
3 3 261
4 4 55
5 5-sploh ne soglašam 41
9 ne vem 82
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_35 Predloge strokovnjakov je treba jemati z KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI (Kartica št. 1):

V2.35 Predloge strokovnjakov je treba jemati z rezervo, saj običajno mislijo le na lastne interese.

Value 188208 Frequency
1 1-v celoti soglašam 62
2 2 154
3 3 279
4 4 252
5 5-sploh ne soglašam 197
9 ne vem 71
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_36 Vkljucevanje strokovnjakov v odlocanje o KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI (Kartica št. 1):

V2.36 Vključevanje strokovnjakov v odločanje o pomembnih družbenih zadevah prinaša same probleme in stroške.

Value 189207 Frequency
1 1-v celoti soglašam 37
2 2 111
3 3 256
4 4 259
5 5-sploh ne soglašam 276
9 ne vem 76
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_37 Odlocanje o pomembnih druzbenih zadevah KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI (Kartica št. 1):

V2.37 Odločanje o pomembnih družbenih zadevah je treba prepustiti strokovnjakom.

Value 190206 Frequency
1 1-v celoti soglašam 339
2 2 272
3 3 236
4 4 89
5 5-sploh ne soglašam 31
9 ne vem 48
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_38 Ne moremo govoriti o slovenski znanosti, KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI (Kartica št. 1):

V2.38 Ne moremo govoriti o slovenski znanosti, ampak le o znanosti v svetovnem merilu.

Value 191205 Frequency
1 1-v celoti soglašam 194
2 2 152
3 3 299
4 4 139
5 5-sploh ne soglašam 125
9 ne vem 106
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_39 Znanost, ki se zapira v drzavne meje, ne KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI (Kartica št. 1):

V2.39 Znanost, ki se zapira v državne meje, ne more opraviti svoje razvojne vloge.

Value 192204 Frequency
1 1-v celoti soglašam 468
2 2 200
3 3 160
4 4 61
5 5-sploh ne soglašam 40
9 ne vem 86
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_40 ALI JE PO VASEM MNENJU ZA SLOVENSKO DRZA

V2.40 ALI JE PO VAŠEM MNENJU ZA SLOVENSKO DRŽAVO BOLJ POMEMBNO,...

Value 193203 Frequency
1 da vzgoji manjše število vrhunskih znanstvenikov na nekaterih področjih, ki bi lahko bili tudi kandidati za Nobelovo nagrado, ali 247
2 da usposobi večje število povprečnih znanstvenikov, ki bi pokrivali vsa področja in tako sledili razvoju znanosti v svetu 642
9 ne vem, neodločen 124
" " 3

Valid range from 1 to 2

V2_41 Clovek lahko v zivljenju nekaj doseze le KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI (Kartica št. 1):

V2.41 Človek lahko v življenju nekaj doseže le, če ima dobro izobrazbo.

Value 194202 Frequency
1 1-v celoti soglašam 357
2 2 243
3 3 183
4 4 113
5 5-sploh ne soglašam 104
9 ne vem 15
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_42 Prav je, da imajo ljudje z visoko izobra KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI (Kartica št. 1):

V2.42 Prav je, da imajo ljudje z visoko izobrazba in več znanja tudi višje dohodke.

Value 195201 Frequency
1 1-v celoti soglašam 444
2 2 273
3 3 151
4 4 67
5 5-sploh ne soglašam 66
9 ne vem 14
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_43 Za uspeh v zivljenju sploh ni pomembno, KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI (Kartica št. 1):

V2.43 Za uspeh v življenju sploh ni pomembno, kakšno izobrazbo ima

Value 196200 Frequency
1 1-v celoti soglašam 153
2 2 167
3 3 234
4 4 226
5 5-sploh ne soglašam 210
9 ne vem 25
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_44 Prav je, da se otroci ze v vrtcu zacnejo KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI (Kartica št. 1):

V2.44 Prav je, da se otroci že v vrtcu začnejo učiti tuje jezike.

Value 197199 Frequency
1 1-v celoti soglašam 409
2 2 210
3 3 152
4 4 86
5 5-sploh ne soglašam 127
9 ne vem 31
" " 1

Valid range from 1 to 5

V3_01A OSEBA IZ POLITICNEGA ZIVLJENJA KI IMA NA V3.00 POLITIKA, DRŽAVA, STRANKE V3.01 ALI NAM LAHKO NAVEDETE DVE OSEBI IZ POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE, SLOVENCA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJVEČJI UGLED?

1. odgovor

Value 198198 Frequency
1 Milan Kučan 528
2 Janez Drnovšek 185
3 Dimitrij Rupel 3
4 Janez Janša 75
5 Jelko Kacin 10
6 Lojze Peterle 24
8 Jože Pučnik 3
9 France Bučar 3
10 Marjan Podobnik 25
12 Ivan Bizjak 3
13 Zmago Jelinčič 2
15 Jožef Školjč 3
16 Zoran Thaler 17
21 neznani politik 2
31 neznani politik 1
35 neznani politik 1
50 drugi 6
99 ne vem, b. o. 121
" " 4

Valid range from 1 to 50

V3_01B OSEBA IZ POLITICNEGA ZIVLJENJA KI IMA NA V3.00 POLITIKA, DRŽAVA, STRANKE V3.01 ALI NAM LAHKO NAVEDETE DVE OSEBI IZ POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE, SLOVENCA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJVEČJI UGLED?

2. odgovor

Value 199197 Frequency
1 Milan Kučan 163
2 Janez Drnovšek 372
3 Dimitrij Rupel 7
4 Janez Janša 94
5 Jelko Kacin 38
6 Lojze Peterle 30
7 Igor Bavčar 2
8 Jože Pučnik 10
9 France Bučar 1
10 Marjan Podobnik 40
12 Ivan Bizjak 5
13 Zmago Jelinčič 9
14 Tone Peršak 1
15 Jožef Školjč 2
16 Zoran Thaler 20
17 Janez Kocijančič 2
20 Ivan Hvalica 1
21 neznani politik 2
24 neznani politik 1
28 neznani politik 1
29 neznani politik 4
30 neznani politik 1
32 neznani politik 1
34 neznani politik 2
35 neznani politik 1
36 neznani politik 1
38 Marjan Poljšak 1
50 drugi 14
99 ne vem, b. o. 186
" " 4

Valid range from 1 to 50

V3_02A OSEBA IZ POLITICNEGA ZIVLJENJA KI IMA NA V3.02 ALI LAHKO NAVEDETE ŠE TRETJEGA IN ČETRTEGA?

3. odgovor

Value 200196 Frequency
1 Milan Kučan 36
2 Janez Drnovšek 66
3 Dimitrij Rupel 8
42 neznani politik 1
50 drugi 20
99 ne vem, b. o. 439
" " 4

Valid range from 1 to 50

V3_02B OSEBA IZ POLITICNEGA ZIVLJENJA KI IMA NA V3.02 ALI LAHKO NAVEDETE ŠE TRETJEGA IN ČETRTEGA?

4. odgovor

Value 201195 Frequency
1 Milan Kučan 14
2 Janez Drnovšek 30
3 Dimitrij Rupel 15
43 neznani politik 2
50 drugi 22
99 ne vem, b. o. 592
" " 8

Valid range from 1 to 50

V3_03A OSEBA IZ POLITICNEGA ZIVLJENJA KI IMA NA V3.03 ALI LAHKO NAVEDETE ŠE DVA SLOVENSKA POLITIKA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJMANJŠI UGLED?

1. odgovor

Value 202194 Frequency
1