Slovensko javno mnenje 2013: Mednarodna raziskava Nacionalna identiteta, mednarodna raziskava Razumevanje vloge državljana in Ogledalo javnega mnenja

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM13
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM13_V1
Glavni avtor(ji):
 • Hafner Fink, Mitja
 • Malnar, Brina
 • Kurdija, Slavko
 • Uhan, Samo
 • Štebe, Janez
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Toš, Niko
 • Bernik, Ivan
 • Miheljak, Vlado
 • Falle, Rebeka
 • Zajšek, Špela
 • Vovk, Tina
 • Broder, Živa
 • Doušak, May
 • Kecman, Ivi
Izdelal datoteko podatkov:
CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana, Slovenija; 2013)

Finančna podpora:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Serija:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi lahko anketo Slovensko javno mnenje (SJM) primerjamo s splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno relevantne podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v nekatere najpomembnejše mednarodne družboslovne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom lahko izvaja tudi projekt, ki je posvečen specifični konkretni tematiki.

 • ISSP/Mednarodna splošna družboslovna anketa = International Social Survey Programme

  Mednarodna družboslovna anketa (ISSP) je kontinuiran program mednarodnega sodelovanja v letnih anketah, ki pokrivajo pomembne teme za družboslovno znanstveno raziskovanje. Združuje že obstoječe družbeno-znanstvene projekte in usklajuje raziskovalne cilje ter tako dodaja posameznim nacionalnim raziskavam mednarodni in medkulturni vidik. Vsaka posamezna raziskava (tematski modul) se ukvarja z določeno družboslovno tematiko. Tako raziskave ISSP do sedaj vsebujejo vprašanja o odnosu posameznika do številnih družbenih tem, kot so: okolje, vloga vlade, družbene neenakosti, socialno podporo, družina in spolne vloge, delo in delovne usmeritve, religija, državljanstvo, nacionalna identiteta, zdravje in zdravstveni sistem. Prva raziskava je bila izvedena v letih 1985/86 v šestih državah, danes pa ima ISSP preko 40 držav članic po vsem svetu. (http://www.issp.org/)

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z življenjem, zadovoljstvo s stanjem v Sloveniji, zaupanje v ljudi, nacionalna pripadnost, nacionalni ponos, odnos do priseljencev in manjšin, odnos do Evropske unije, družbena in politična participacija, stališče do demokracije, politična opredelitev, mnenje o javnih uslužbencih, uporaba množičnih medijev in interneta, ocena življenjskih razmer v Sloveniji, ocena zdravstvenega stanja, zaupanje v nacionalne in mednarodne inštitucije, konflikti med družbenimi skupinami, odnos do svobode, enakosti in varnosti, odnos do aktualnih družbenih pojmov, odnos do preteklih dogodkov v zgodovini Slovenije, odnos do sedanje slovenske družbene ureditve, odnos do gospodarske krize

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
Zadovoljstvo z razmerami
Nacionalna identiteta
Razumevanje vloge državljana
Ocenjevanje razmer
Zaupanje v institucije
Vrednotna opredeljevanja
Ocenjevanje preteklosti in sedanjosti
Demografija


Povzetek:

Raziskava Slovensko javno mnenje 2013 je sestavljena iz treh sklopov: Mednarodna raziskava Nacionalna identiteta, mednarodna raziskava Razumevanje vloge državljana in Ogledalo javnega mnenja. Prva dva sklopa spadata v mednarodni program ISSP (Internation Social Survey Programme), ki letno pokriva pomembne teme družboslovnega raziskovanja in predstavlja sodelovanje 47-ih držav. V to raziskavo sta vključena ISSP sklopa za leti 2013 in 2014. Tretji sklop raziskave pa vključuje standardni aktualen nabor vprašanj serije raziskav Slovensko javno mnenje.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 21. september 2013 - 18. december 2013
Čas izdelave: 2013
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi. Raziskava je bila izvedena na reprezentativnem vzorcu (N=1800) polnoletnih državljanov Republike Slovenije. Realiziran vzorec N=1010.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI).

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki in dokumentacija so na voljo pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 2.5 Slovenija. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SJM13 - Slovensko javno mnenje 2013 [datoteka podatkov]

ID datoteke: SJM13_P1_SL_V2_R1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 344
 • število enot: 1010

Verzija: 9. oktober 2014

Spremenljivke

idno idno anketiranca

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1010 0 101 12013 6121.446 3460.579

Vrednosti spremenljivk od 101 do 12013

Z1 V celoti gledano, kako zadovoljni ste sedaj s svojim življenjem?

V celoti gledano, kako zadovoljni ste sedaj s svojim življenjem? Izberite vrednost na lestvici od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni, da ste izredno nezadovoljni, 10 pa, da ste izredno zadovoljni.

Vrednost 22 Frekvenca
0 izredno nezadovoljen 10
1 . 10
2 . 20
3 . 29
4 . 40
5 . 168
6 . 93
7 . 188
8 . 248
9 . 107
10 izredno zadovoljen 96
98 (ne vem) 1
99 (b.o.) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1009 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Z2 S pomočjo iste lestvice izrazite vaša občutja glede osebne sreče nasploh

Prosimo vas, da s pomočjo iste lestvice izrazite vaša občutja glede osebne sreče nasploh, pri čemer 0 pomeni, da sploh niste srečni, in 10, da ste zelo srečni.

Vrednost 31 Frekvenca
0 sploh nisem srečen 6
1 . 7
2 . 9
3 . 29
4 . 35
5 . 125
6 . 88
7 . 170
8 . 284
9 . 136
10 zelo sem srečen 115
98 (ne vem) 3
99 (b.o.) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1004 6

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

idno idno anketiranca

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1010 0 101 12013 6121.446 3460.579

Vrednosti spremenljivk od 101 do 12013

Z1 V celoti gledano, kako zadovoljni ste sedaj s svojim življenjem?

V celoti gledano, kako zadovoljni ste sedaj s svojim življenjem? Izberite vrednost na lestvici od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni, da ste izredno nezadovoljni, 10 pa, da ste izredno zadovoljni.

Vrednost 2343 Frekvenca
0 izredno nezadovoljen 10
1 . 10
2 . 20
3 . 29
4 . 40
5 . 168
6 . 93
7 . 188
8 . 248
9 . 107
10 izredno zadovoljen 96
98 (ne vem) 1
99 (b.o.) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1009 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Z2 S pomočjo iste lestvice izrazite vaša občutja glede osebne sreče nasploh

Prosimo vas, da s pomočjo iste lestvice izrazite vaša občutja glede osebne sreče nasploh, pri čemer 0 pomeni, da sploh niste srečni, in 10, da ste zelo srečni.

Vrednost 3342 Frekvenca
0 sploh nisem srečen 6
1 . 7
2 . 9
3 . 29
4 . 35
5 . 125
6 . 88
7 . 170
8 . 284
9 . 136
10 zelo sem srečen 115
98 (ne vem) 3
99 (b.o.) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1004 6

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Z3 Kako ocenjujete materialne razmere, v katerih živite vi in vaša družina?

Kako ocenjujete materialne razmere, v katerih živite vi in vaša družina? Ocenite z lestvico od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni najslabšo, 10 pa najboljšo oceno. V kolikšni meri ste torej zadovoljni oz. nezadovoljni z materialnimi razmerami v vaši družini?

Vrednost 4341 Frekvenca
0 zelo nezadovoljen 21
1 . 10
2 . 30
3 . 53
4 . 68
5 . 190
6 . 123
7 . 196
8 . 175
9 . 89
10 zelo zadovoljen 54
98 (ne vem) 1
99 (b.o.) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1009 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Z4 Če se primerjate z ljudmi v vaši okolici, ali vam gre v finančnem pogledu bolje kot njim, enako ali slabše?

Če se primerjate z ljudmi v vaši okolici, ali sodite, da vam gre v finančnem pogledu bolje kot njim, enako ali slabše?

Vrednost 5340 Frekvenca
0 veliko slabše 10
1 . 15
2 . 37
3 . 51
4 . 73
5 . 422
6 . 131
7 . 127
8 . 72
9 . 23
10 veliko boljše 14
98 (ne vem) 31
99 (b.o.) 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
975 35

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Z5 Ali bi zase in za svojo družino lahko rekli:

Ali bi zase in za svojo družino lahko rekli:

Vrednost 6339 Frekvenca
1 da vam ničesar posebej ne primanjkuje, da se posebej ne omej 149
2 da ste bolj varčni, da se omejujete v manj pomembnih stvareh 478
3 da morate zelo skrbno gospodariti, da spravite konec s konce 300
4 da se močno omejujete, tudi pri nakupu hrane 58
5 da živite v pomanjkanju osnovnih dobrin 14
6 da živite v revščini 5
8 (ne vem) 3
9 (b.o.) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1004 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Z6 Kako zadovoljni ste na splošno s sedanjim gospodarskim stanjem v Sloveniji?

Kako zadovoljni ste na splošno s sedanjim gospodarskim stanjem v Sloveniji? Ocenite z lestvico od 0 do 10, pri čemer ocena 0 pomeni, da ste izjemno nezadovoljni, 10 pa, da ste izjemno zadovoljni.

Vrednost 7338 Frekvenca
0 izjemno nezadovoljen 218
1 . 142
2 . 215
3 . 187
4 . 79
5 . 91
6 . 27
7 . 25
8 . 7
9 . 2
10 izjemno zadovoljen 3
98 (ne vem) 12
99 (b.o.) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
996 14

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Z7 Kakšno je po vašem mnenju splošno stanje šolstva danes v Sloveniji?

Kakšno je po vašem mnenju splošno stanje šolstva danes v Sloveniji?

Vrednost 8337 Frekvenca
0 izjemno slabo 25
1 . 24
2 . 73
3 . 116
4 . 114
5 . 241
6 . 115
7 . 110
8 . 66
9 . 18
10 izjemno dobro 8
98 (ne vem) 95
99 (b.o.) 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 100

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Z8 Kakšno je po vašem mnenju splošno stanje zdravstva danes v Sloveniji?

In kakšno je po vašem mnenju splošno stanje zdravstva danes v Sloveniji?

Vrednost 9336 Frekvenca
0 izjemno slabo 43
1 . 31
2 . 94
3 . 150
4 . 136
5 . 192
6 . 114
7 . 119
8 . 72
9 . 28
10 izjemno dobro 21
98 (ne vem) 9
99 (b.o.) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 10

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Z9 Kako zadovoljni ste na splošno z delovanjem demokracije v Sloveniji?

Kako zadovoljni ste na splošno z delovanjem demokracije v Sloveniji?

Vrednost 10335 Frekvenca
0 izjemno nezadovoljen 161
1 . 88
2 . 157
3 . 174
4 . 116
5 . 147
6 . 51
7 . 28
8 . 18
9 . 9
10 izjemno zadovoljen 5
98 (ne vem) 50
99 (b.o.) 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 56

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Z10 Bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali je treba biti z ljudmi zelo previden?

Če govorimo na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden? Izberite ustrezno vrednost na lestvici od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni, da je treba biti z ljudmi zelo previden, 10 pa, da večini ljudi lahko zaupamo.

Vrednost 11334 Frekvenca
0 treba je biti zelo previden 100
1 . 83
2 . 99
3 . 139
4 . 97
5 . 207
6 . 82
7 . 99
8 . 68
9 . 20
10 večini ljudi lahko zaupamo 13
98 (ne vem) 3
99 (b.o.) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1007 3

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Z11 Ocenite, v kolikšni meri lahko vi odločate o svojem življenju.

Nekateri ljudje imajo občutek, da lahko docela svobodno odločajo o svojem življenju, drugi pa imajo občutek, da s svojimi dejanji ne morejo bistveno vplivati na to, kaj se z njimi dogaja. Prosimo vas, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, v kolikšni meri lahko vi odločate o svojem življenju. Pri tem pomeni 0 čisto nič, 10 pa v veliki meri.

Vrednost 12333 Frekvenca
0 čisto nič 19
1 . 11
2 . 24
3 . 49
4 . 61
5 . 181
6 . 86
7 . 139
8 . 184
9 . 91
10 v veliki meri 157
98 (ne vem) 8
99 (b.o.) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 8

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Z12 Kako bi opredelili sebe na lestvici 0 - velik pesimist, 10 - velik optimist?

Ko gledajo na prihodnost, so nekateri ljudje bolj črnogledi, pravimo, da so pesimistični, drugi pa vidijo prihodnost bolj rožnato, so optimistični. Kako bi opredelili sebe na lestvici od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da ste velik pesimist, 10 pa, da ste velik optimist?

Vrednost 13332 Frekvenca
0 pesimist 8
1 . 12
2 . 36
3 . 60
4 . 52
5 . 185
6 . 77
7 . 148
8 . 180
9 . 102
10 optimist 142
98 (ne vem) 8
99 (b.o.) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 8

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

N1a Kako se čutite navezani na ...vaš kraj ali mesto?

Kako se čutite navezani na ... vaš kraj ali mesto?

Vrednost 14331 Frekvenca
1 zelo navezan 408
2 navezan 415
3 le malo navezan 149
4 sploh nič navezan 35
8 (ne vem) 3
9 (b.o.) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1007 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

N1b Kako se čutite navezani na...vašo regijo

Kako se čutite navezani na ... vašo regijo?

Vrednost 15330 Frekvenca
1 zelo navezan 333
2 navezan 442
3 le malo navezan 179
4 sploh nič navezan 50
8 (ne vem) 5
9 (b.o.) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1004 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

N1c Kako se čutite navezani na...Slovenijo

Kako se čutite navezani na ... Slovenijo?

Vrednost 16329 Frekvenca
1 zelo navezan 362
2 navezan 435
3 le malo navezan 162
4 sploh nič navezan 44
8 (ne vem) 4
9 (b.o.) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1003 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

N1d Kako se čutite navezani na...Evropo

Kako se čutite navezani na ... Evropo?

Vrednost 17328 Frekvenca
1 zelo navezan 132
2 navezan 364
3 le malo navezan 328
4 sploh nič navezan 151
8 (ne vem) 33
9 (b.o.) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
975 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

N1e Kako se čutite navezani na...svet kot celoto

Kako se čutite navezani na ... svet kot celoto?

Vrednost 18327 Frekvenca
1 zelo navezan 113
2 navezan 337
3 le malo navezan 321
4 sploh nič navezan 149
8 (ne vem) 82
9 (b.o.) 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
920 90

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

N2a Pravi Slovenec...da je rojen v Sloveniji

Nekateri menijo, da so stvari, ki jih bom prebral-a pomembne, da bi nekdo lahko bil pravi Slovenec, spet drugi pa menijo, da niso pomembne. Kaj pa vi mislite, kako pomembne so naslednje stvari...? - da je rojen v Sloveniji

Vrednost 19326 Frekvenca
1 zelo pomembno 262
2 precej pomembno 296
3 ni dosti pomembno 297
4 sploh ni pomembno 135
8 (ne vem) 9
9 (b.o.) 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
990 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

N2b Pravi Slovenec...da ima slovensko državljanstvo

Nekateri menijo, da so stvari, ki jih bom prebral-a pomembne, da bi nekdo lahko bil pravi Slovenec, spet drugi pa menijo, da niso pomembne. Kaj pa vi mislite, kako pomembne so naslednje stvari...? - da ima slovensko državljanstvo

Vrednost 20325 Frekvenca
1 zelo pomembno 406
2 precej pomembno 340
3 ni dosti pomembno 184
4 sploh ni pomembno 67
8 (ne vem) 11
9 (b.o.) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
997 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

N2c Pravi Slovenec...da je večino življenja preživel v Slo

Nekateri menijo, da so stvari, ki jih bom prebral-a pomembne, da bi nekdo lahko bil pravi Slovenec, spet drugi pa menijo, da niso pomembne. Kaj pa vi mislite, kako pomembne so naslednje stvari...? - da je večino življenja preživel v Sloveniji

Vrednost 21324 Frekvenca
1 zelo pomembno 258
2 precej pomembno 362
3 ni dosti pomembno 277
4 sploh ni pomembno 96
8 (ne vem) 14
9 (b.o.) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
993 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

N2d Pravi Slovenec...da zna govoriti slovensko

Nekateri menijo, da so stvari, ki jih bom prebral-a pomembne, da bi nekdo lahko bil pravi Slovenec, spet drugi pa menijo, da niso pomembne. Kaj pa vi mislite, kako pomembne so naslednje stvari...? - da je večino življenja preživel v Sloveniji

Vrednost 22323 Frekvenca
1 zelo pomembno 600
2 precej pomembno 292
3 ni dosti pomembno 86
4 sploh ni pomembno 27
8 (ne vem) 5
9 (b.o.) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1005 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

N2e Pravi Slovenec...da je katoliške vere

Nekateri menijo, da so stvari, ki jih bom prebral-a pomembne, da bi nekdo lahko bil pravi Slovenec, spet drugi pa menijo, da niso pomembne. Kaj pa vi mislite, kako pomembne so naslednje stvari...? - da je katoliške vere

Vrednost 23322 Frekvenca
1 zelo pomembno 88
2 precej pomembno 136
3 ni dosti pomembno 228
4 sploh ni pomembno 530
8 (ne vem) 16
9 (b.o.) 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
982 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

N2f Pravi Slovenec...da spoštuje slovenske politične institucije in zakone

Nekateri menijo, da so stvari, ki jih bom prebral-a pomembne, da bi nekdo lahko bil pravi Slovenec, spet drugi pa menijo, da niso pomembne. Kaj pa vi mislite, kako pomembne so naslednje stvari...? - da spoštuje slovenske politične institucije in zakone

Vrednost 24321 Frekvenca
1 zelo pomembno 378
2 precej pomembno 417
3 ni dosti pomembno 129
4 sploh ni pomembno 64
8 (ne vem) 18
9 (b.o.) 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
988 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

N2g Pravi Slovenec'...da se čuti Slovenca oz. državljana Slovenije'

Nekateri menijo, da so stvari, ki jih bom prebral-a pomembne, da bi nekdo lahko bil pravi Slovenec, spet drugi pa menijo, da niso pomembne. Kaj pa vi mislite, kako pomembne so naslednje stvari...? - da se čuti Slovenca oz. državljana Slovenije

Vrednost 25320 Frekvenca
1 zelo pomembno 469
2 precej pomembno 374
3 ni dosti pomembno 115
4 sploh ni pomembno 35
8 (ne vem) 14
9 (b.o.) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
993 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

N2h Pravi Slovenec...da ima prednike, rojene v Sloveniji

Nekateri menijo, da so stvari, ki jih bom prebral-a pomembne, da bi nekdo lahko bil pravi Slovenec, spet drugi pa menijo, da niso pomembne. Kaj pa vi mislite, kako pomembne so naslednje stvari...? - da ima prednike, rojene v Sloveniji

Vrednost 26319 Frekvenca
1 zelo pomembno 188
2 precej pomembno 245
3 ni dosti pomembno 342
4 sploh ni pomembno 209
8 (ne vem) 12
9 (b.o.) 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
984 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

N3a Raje sem slovenski državljan, kot pa državljan katerekoli druge države sveta.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Raje sem slovenski državljan, kot pa državljan katerekoli druge države sveta.

Vrednost 27318 Frekvenca
0 O0 0
1 močno soglašam 240
2 soglašam 358
3 niti - niti 229
4 ne soglašam 94
5 sploh ne soglašam 52
8 ne vem 34
9 (b.o.) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
973 37

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

N3b Obstajajo določene stvari v zvezi z današnjo Slovenijo, zaradi katerih se je sramujem.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Obstajajo določene stvari v zvezi z današnjo Slovenijo, zaradi katerih se je sramujem.

Vrednost 28317 Frekvenca
0 O0 0
1 močno soglašam 155
2 soglašam 442
3 niti - niti 170
4 ne soglašam 154
5 sploh ne soglašam 61
8 ne vem 26
9 (b.o.) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
982 28

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

N3c Svet bi bil boljši, če bi bili ljudje iz drugih držav bolj podobni Slovencem.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Svet bi bil boljši, če bi bili ljudje iz drugih držav bolj podobni Slovencem.

Vrednost 29316 Frekvenca
0 O0 0
1 močno soglašam 15
2 soglašam 128
3 niti - niti 318
4 ne soglašam 327
5 sploh ne soglašam 151
8 ne vem 68
9 (b.o.) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
939 71

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

N3d Na splošno je Slovenija boljša kot večina drugih držav.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Na splošno je Slovenija boljša kot večina drugih držav.

Vrednost 30315 Frekvenca
0 O0 0
1 močno soglašam 15
2 soglašam 154
3 niti - niti 356
4 ne soglašam 321
5 sploh ne soglašam 131
8 ne vem 30
9 (b.o.) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
977 33

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

N3e Ljudje bi morali podpirati svojo državo, pa četudi v čem nima prav.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Ljudje bi morali podpirati svojo državo, pa četudi v čem nima prav.

Vrednost 31314 Frekvenca
0 O0 0
1 močno soglašam 71
2 soglašam 325
3 niti - niti 215
4 ne soglašam 273
5 sploh ne soglašam 98
8 ne vem 25
9 (b.o.) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
982 28

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

N3f Kadar slovenski športniki dosežejo dobro uvrstitev na mednarodnih tekmovanjih, me to navda s ponosom.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Kadar slovenski športniki dosežejo dobro uvrstitev na mednarodnih tekmovanjih, me to navda s ponosom.

Vrednost 32313 Frekvenca
0 O0 0
1 močno soglašam 583
2 soglašam 311
3 niti - niti 71
4 ne soglašam 18
5 sploh ne soglašam 10
8 ne vem 11
9 (b.o.) 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
993 17

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

N3g Pogosto nisem tako ponosen na Slovenijo, kot bi rad bil.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Pogosto nisem tako ponosen na Slovenijo, kot bi rad bil.

Vrednost 33312 Frekvenca
0 O0 0
1 močno soglašam 173
2 soglašam 478
3 niti - niti 209
4 ne soglašam 107
5 sploh ne soglašam 23
8 ne vem 16
9 (b.o.) 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
990 20

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

N3h Svet bi bil boljši, če bi Slovenci uvideli pomanjkljivosti Slovenije.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Svet bi bil boljši, če bi Slovenci uvideli pomanjkljivosti Slovenije.

Vrednost 34311 Frekvenca
0 O0 0
1 močno soglašam 178
2 soglašam 423
3 niti - niti 203
4 ne soglašam 119
5 sploh ne soglašam 24
8 ne vem 57
9 (b.o.) 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
947 63

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

N4a Kako ponosni ste ... na način delovanja demokracije v Sloveniji

Kako ponosni ste na naštete stvari v zvezi s Slovenijo? - na način delovanja demokracije v Sloveniji

Vrednost 35310 Frekvenca
1 zelo ponosen 4
2 precej ponosen 68
3 ne preveč ponosen 542
4 sploh nisem ponosen 353
8 (ne vem) 38
9 (b.o.) 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
967 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

N4b Kako ponosni ste ... na politični vpliv Slovenije v svetu

Kako ponosni ste na naštete stvari v zvezi s Slovenijo? - na politični vpliv Slovenije v svetu

Vrednost 36309 Frekvenca
1 zelo ponosen 6
2 precej ponosen 77
3 ne preveč ponosen 509
4 sploh nisem ponosen 329
8 (ne vem) 82
9 (b.o.) 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
921 89

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

N4c Kako ponosni ste ... na slovenske gospodarske dosežke

Kako ponosni ste na naštete stvari v zvezi s Slovenijo? - na slovenske gospodarske dosežke

Vrednost 37308 Frekvenca
1 zelo ponosen 38
2 precej ponosen 247
3 ne preveč ponosen 417
4 sploh nisem ponosen 257
8 (ne vem) 47
9 (b.o.) 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
959 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

N4d Kako ponosni ste ... 'na njen sistem socialne varnosti'

Kako ponosni ste na naštete stvari v zvezi s Slovenijo? - na njen sistem socialne varnosti

Vrednost 38307 Frekvenca
1 zelo ponosen 18
2 precej ponosen 264
3 ne preveč ponosen 487
4 sploh nisem ponosen 212
8 (ne vem) 28
9 (b.o.) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
981 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

N4e Kako ponosni ste ... 'na njene znanstvene in tehnološke dosežke'

Kako ponosni ste na naštete stvari v zvezi s Slovenijo? - na njene znanstvene in tehnološke dosežke

Vrednost 39306 Frekvenca
1 zelo ponosen 214
2 precej ponosen 500
3 ne preveč ponosen 190
4 sploh nisem ponosen 40
8 (ne vem) 63
9 (b.o.) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
944 66

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

N4f Kako ponosni ste ... na dosežke njenih športnikov

Kako ponosni ste na naštete stvari v zvezi s Slovenijo? - na dosežke njenih športnikov

Vrednost 40305 Frekvenca
1 zelo ponosen 592
2 precej ponosen 349
3 ne preveč ponosen 36
4 sploh nisem ponosen 7
8 (ne vem) 23
9 (b.o.) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
984 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

N4g Kako ponosni ste ... na njene dosežke v umetnosti in literatu

Kako ponosni ste na naštete stvari v zvezi s Slovenijo? - na njene dosežke v umetnosti in literaturi

Vrednost 41304 Frekvenca
1 zelo ponosen 248
2 precej ponosen 449
3 ne preveč ponosen 147
4 sploh nisem ponosen 25
8 (ne vem) 137
9 (b.o.) 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
869 141

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

N4h Kako ponosni ste ... na Slovensko vojsko

Kako ponosni ste na naštete stvari v zvezi s Slovenijo? - na Slovensko vojsko

Vrednost 42303 Frekvenca
1 zelo ponosen 107
2 precej ponosen 383
3 ne preveč ponosen 274
4 sploh nisem ponosen 82
8 (ne vem) 157
9 (b.o.) 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
846 164

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

N4i Kako ponosni ste ... na slovensko zgodovino

Kako ponosni ste na naštete stvari v zvezi s Slovenijo? - na slovensko zgodovino

Vrednost 43302 Frekvenca
1 zelo ponosen 251
2 precej ponosen 458
3 ne preveč ponosen 210
4 sploh nisem ponosen 21
8 (ne vem) 63
9 (b.o.) 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
940 70

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

N4j Kako ponosni ste ... na pravično in enakopravno obravnavo vseh skupin v družbi

Kako ponosni ste na naštete stvari v zvezi s Slovenijo? - na pravično in enakopravno obravnavo vseh skupin v družbi

Vrednost 44301 Frekvenca
1 zelo ponosen 35
2 precej ponosen 188
3 ne preveč ponosen 433
4 sploh nisem ponosen 308
8 (ne vem) 41
9 (b.o.) 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
964 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

N5a Slovenija bi morala omejiti uvoz tujih proizvodov, da bi zaščitila lastno gospodarstvo. Sedaj pa bi vam radi postavili nekaj vprašanj o odnosih med Slovenijo in drugimi državami.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Slovenija bi morala omejiti uvoz tujih proizvodov, da bi zaščitila lastno gospodarstvo.

Vrednost 45300 Frekvenca
0 O0 0
1 močno soglašam 268
2 soglašam 319
3 niti - niti 198
4 ne soglašam 154
5 sploh ne soglašam 49
8 ne vem 21
9 (b.o.) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
988 22

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

N5b Ob nekaterih problemih, kot je onesnaževanje okolja, bi morale imeti mednarodne ustanove pravico do uveljavitve svojih rešitev.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Ob nekaterih problemih, kot je onesnaževanje okolja, bi morale imeti mednarodne ustanove pravico do uveljavitve svojih rešitev.

Vrednost 46299 Frekvenca
0 O0 0
1 močno soglašam 139
2 soglašam 521
3 niti - niti 162
4 ne soglašam 97
5 sploh ne soglašam 16
8 ne vem 73
9 (b.o.) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
935 75

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

N5c Slovenija bi morala upoštevati svoje interese, čeprav bi to vodilo do sporov z drugimi državami.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Slovenija bi morala upoštevati svoje interese, čeprav bi to vodilo do sporov z drugimi državami.

Vrednost 47298 Frekvenca
0 O0 0
1 močno soglašam 156
2 soglašam 395
3 niti - niti 260
4 ne soglašam 121
5 sploh ne soglašam 26
8 ne vem 50
9 (b.o.) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
958 52

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

N5d Tujcem ne bi smeli dovoliti nakupa zemlje v Sloveniji.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Tujcem ne bi smeli dovoliti nakupa zemlje v Sloveniji.

Vrednost 48297 Frekvenca
0 O0 0
1 močno soglašam 127
2 soglašam 194
3 niti - niti 261
4 ne soglašam 292
5 sploh ne soglašam 97
8 ne vem 39
9 (b.o.) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
971 39

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

N5e Slovenska televizija bi morala dajati prednost slovenskim filmom in oddajam.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Slovenska televizija bi morala dajati prednost slovenskim filmom in oddajam.

Vrednost 49296 Frekvenca
0 O0 0
1 močno soglašam 154
2 soglašam 297
3 niti - niti 293
4 ne soglašam 188
5 sploh ne soglašam 48
8 ne vem 27
9 (b.o.) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
980 30

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

N6a Velika mednarodna podjetja povzročajo vedno več škode domačim podjetjem v Sloveniji.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Velika mednarodna podjetja povzročajo vedno več škode domačim podjetjem v Sloveniji.

Vrednost 50295 Frekvenca
0 O0 0
1 močno soglašam 177
2 soglašam 359
3 niti - niti 221
4 ne soglašam 170
5 sploh ne soglašam 33
8 ne vem 49
9 (b.o.) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
960 50

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

N6b Zaradi prostega pretoka blaga je v Sloveniji mogoče dobiti vedno boljše proizvode.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Zaradi prostega pretoka blaga je v Sloveniji mogoče dobiti vedno boljše proizvode.

Vrednost 51294 Frekvenca
0 O0 0
1 močno soglašam 116
2 soglašam 450
3 niti - niti 218
4 ne soglašam 144
5 sploh ne soglašam 51
8 ne vem 29
9 (b.o.) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
979 31

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

N6c Na splošno vzeto bi morala Slovenija spoštovati odločitve mednarodnih organizacij, ki jim pripada, čeprav se vlada z njimi ne strinja.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Na splošno vzeto bi morala Slovenija spoštovati odločitve mednarodnih organizacij, ki jim pripada, čeprav se vlada z njimi ne strinja.

Vrednost 52293 Frekvenca
0 O0 0
1 močno soglašam 59
2 soglašam 372
3 niti - niti 287
4 ne soglašam 139
5 sploh ne soglašam 25
8 ne vem 125
9 (b.o.) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
882 128

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

N6d Slovenska država izgublja preveč moči na račun mednarodnih organizacij.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Slovenska država izgublja preveč moči na račun mednarodnih organizacij.

Vrednost 53292 Frekvenca
0 O0 0
1 močno soglašam 80
2 soglašam 355
3 niti - niti 261
4 ne soglašam 158
5 sploh ne soglašam 14
8 ne vem 140
9 (b.o.) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
868 142

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

N6e Bolj se počutim državljan sveta kot pa državljan katerekoli države.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Bolj se počutim državljan sveta kot pa državljan katerekoli države.

Vrednost 54291 Frekvenca
0 O0 0
1 močno soglašam 68
2 soglašam 181
3 niti - niti 248
4 ne soglašam 310
5 sploh ne soglašam 131
8 ne vem 64
9 (b.o.) 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
938 72

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

N7a Nemogoče je, da bi ljudje, ki se ne držijo slovenskih običajev in tradicij, postali pravi Slovenci. Zdaj pa bi vas radi vprašali nekaj stvari v zvezi z manjšinami v Sloveniji.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Nemogoče je, da bi ljudje, ki se ne držijo slovenskih običajev in tradicij, postali pravi Slovenci.

Vrednost 55290 Frekvenca
0 O0 0
1 močno soglašam 141
2 soglašam 355
3 niti - niti 193
4 ne soglašam 232
5 sploh ne soglašam 68
8 ne vem 19
9 (b.o.) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
989 21

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

N7b Narodnim manjšinam bi pri ohranjanju njihovih običajev in tradicij morala pomagati država.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Narodnim manjšinam bi pri ohranjanju njihovih običajev in tradicij morala pomagati država.

Vrednost 56289 Frekvenca
0 O0 0
1 močno soglašam 130
2 soglašam 552
3 niti - niti 167
4 ne soglašam 111
5 sploh ne soglašam 21
8 ne vem 27
9 (b.o.) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
981 29

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

N8 Katero od teh mnenj vam je bliže?

Nekateri pravijo, da je za družbo bolje, če različne rasne in etnične skupine ohranijo svoje posebne običaje in tradicije, drugi pa pravijo, da je bolje, če se te skupine prilagodijo in zlijejo s širšo družbo. Katero od teh mnenj vam je bliže?

Vrednost 57288 Frekvenca
1 Za družbo je bolje, če skupine ohranijo svoje posebne običaj 359
2 Bolje je, če se skupine prilagodijo in zlijejo s širšo družb 473
8 (ne vem, neodločen) 170
9 (b.o.) 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
832 178

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

N9a Zaradi priseljencev se povečuje število kaznivih dejanj. Obstajajo različna mnenja o priseljencih, ki so prišli iz drugih držav (tudi iz republik bivše Jugoslavije) in živijo v Sloveniji. (S "priseljenci" mislimo ljudi, ki so prišli z namenom, da bi se v Sloveniji za stalno naselili.)

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Zaradi priseljencev se povečuje število kaznivih dejanj.

Vrednost 58287 Frekvenca
0 O0 0
1 močno soglašam 100
2 soglašam 344
3 niti - niti 236
4 ne soglašam 218
5 sploh ne soglašam 65
8 ne vem 44
9 (b.o.) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
963 47

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

N9b Priseljenci na splošno koristijo slovenskemu gospodarstvu.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Priseljenci na splošno koristijo slovenskemu gospodarstvu.

Vrednost 59286 Frekvenca
0 O0 0
1 močno soglašam 34
2 soglašam 344
3 niti - niti 337
4 ne soglašam 211
5 sploh ne soglašam 31
8 ne vem 50
9 (b.o.) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
957 53

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

N9c Priseljenci zasedajo delovna mesta ljudem, ki so bili rojeni v Sloveniji.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Priseljenci zasedajo delovna mesta ljudem, ki so bili rojeni v Sloveniji.

Vrednost 60285 Frekvenca
0 O0 0
1 močno soglašam 78
2 soglašam 324
3 niti - niti 259
4 ne soglašam 263
5 sploh ne soglašam 59
8 ne vem 26
9 (b.o.) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
983 27

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

N9d S tem ko prinašajo nove ideje in kulture, priseljenci izboljšajo slovensko družbo.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? S tem ko prinašajo nove ideje in kulture, priseljenci izboljšajo slovensko družbo.

Vrednost 61284 Frekvenca
0 O0 0
1 močno soglašam 37
2 soglašam 324
3 niti - niti 316
4 ne soglašam 232
5 sploh ne soglašam 47
8 ne vem 52
9 (b.o.) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
956 54

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

N9e Gledano na sploh, priseljenci spodkopavajo slovensko kulturo.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Gledano na sploh, priseljenci spodkopavajo slovensko kulturo.

Vrednost 62283 Frekvenca
0 O0 0
1 močno soglašam 49
2 soglašam 231
3 niti - niti 228
4 ne soglašam 371
5 sploh ne soglašam 87
8 ne vem 41
9 (b.o.) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
966 44

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

N9f Legalni priseljenci v Sloveniji, ki niso slovenski državljani, bi morali imeti enake pravice kot slovenski državljani.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Legalni priseljenci v Sloveniji, ki niso slovenski državljani, bi morali imeti enake pravice kot slovenski državljani.

Vrednost 63282 Frekvenca
0 O0 0
1 močno soglašam 99
2 soglašam 408
3 niti - niti 155
4 ne soglašam 242
5 sploh ne soglašam 63
8 ne vem 39
9 (b.o.) 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
967 43

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

N9g V Sloveniji bi morali uvesti strožje ukrepe za pregon ilegalnih priseljencev.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? V Sloveniji bi morali uvesti strožje ukrepe za pregon ilegalnih priseljencev.

Vrednost 64281 Frekvenca
0 O0 0
1 močno soglašam 212
2 soglašam 415
3 niti - niti 168
4 ne soglašam 105
5 sploh ne soglašam 20
8 ne vem 82
9 (b.o.) 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
920 90

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

N9h Zakoniti priseljenci bi morali imeti enak dostop do obveznega javnega šolstva kot slovenski državljani.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Zakoniti priseljenci bi morali imeti enak dostop do obveznega javnega šolstva kot slovenski državljani.

Vrednost 65280 Frekvenca
0 O0 0
1 močno soglašam 330
2 soglašam 585
3 niti - niti 51
4 ne soglašam 29
5 sploh ne soglašam 3
8 ne vem 9
9 (b.o.) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
998 12

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

N10 Ali menite, da bi bilo potrebno število priseljencev v Sloveniji ...

Ali menite, da bi bilo potrebno število priseljencev v Sloveniji ...

Vrednost 66279 Frekvenca
1 močno povečati 1
2 nekoliko povečati 20
3 naj ostane enako 481
4 nekoliko zmanjšati 270
5 močno zmanjšati 99
8 ne vem, neodločen 134
9 (b.o.) 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
871 139

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

N11 Katera od spodnjih trditev o priseljencih je najbližja vašemu pogledu?

Katera od spodnjih trditev o priseljencih je najbližja vašemu pogledu?

Vrednost 67278 Frekvenca
1 Priseljenci naj raje ohranijo svojo izvorno kulturo in naj n 43
2 Priseljenci naj ohranijo svojo izvorno kulturo, hkrati pa na 843
3 Priseljenci naj opustijo svojo izvorno kulturo in sprejmejo 74
8 ne vem, neodločen 46
9 (b.o.) 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
960 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

N12 Kako ponosni ste, da ste Slovenec / Slovenka?

Kako ponosni ste, da ste Slovenec / Slovenka?

Vrednost 68277 Frekvenca
1 zelo sem ponosen/-a 491
2 do neke mere ponosen/-a 373
3 ne kaj dosti ponosen/-a 86
4 sploh nisem ponosen/-a 28
7 nisem Slovenec / Slovenka 20
8 ne vem, neodločen 6
9 (b.o.) 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
998 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

N13a Močna domoljubna čustva krepijo položaj Slovenije v svetu.

V kakšni meri soglašate ali ne soglašate s trditvami glede vloge močnih domoljubnih čustev v Sloveniji. Močna domoljubna čustva krepijo položaj Slovenije v svetu.

Vrednost 69276 Frekvenca
0 O0 0
1 močno soglašam 150
2 soglašam 409
3 niti - niti 236
4 ne soglašam 119
5 sploh ne soglašam 26
8 ne vem 66
9 (b.o.) 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
940 70

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

N13b Močna domoljubna čustva vzbujajo nestrpnost v Sloveniji.

V kakšni meri soglašate ali ne soglašate s trditvami glede vloge močnih domoljubnih čustev v Sloveniji. Močna domoljubna čustva vzbujajo nestrpnost v Sloveniji.

Vrednost 70275 Frekvenca
0 O0 0
1 močno soglašam 47
2 soglašam 341
3 niti - niti 248
4 ne soglašam 252
5 sploh ne soglašam 40
8 ne vem 77
9 (b.o.) 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
928 82

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

N13c Močna domoljubna čustva so potrebna za ohranjanje enotnosti Slovenije.

V kakšni meri soglašate ali ne soglašate s trditvami glede vloge močnih domoljubnih čustev v Sloveniji. Močna domoljubna čustva so potrebna za ohranjanje enotnosti Slovenije.

Vrednost 71274 Frekvenca
0 O0 0
1 močno soglašam 148
2 soglašam 525
3 niti - niti 187
4 ne soglašam 83
5 sploh ne soglašam 11
8 ne vem 48
9 (b.o.) 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 56

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

N13d Močna domoljubna čustva vzbujajo negativna stališča do priseljencev v Sloveniji.

V kakšni meri soglašate ali ne soglašate s trditvami glede vloge močnih domoljubnih čustev v Sloveniji. Močna domoljubna čustva vzbujajo negativna stališča do priseljencev v Sloveniji.

Vrednost 72273 Frekvenca
0 O0 0
1 močno soglašam 52
2 soglašam 405
3 niti - niti 227
4 ne soglašam 221
5 sploh ne soglašam 29
8 ne vem 70
9 (b.o.) 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
934 76

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

N14 Ali ste državljan-ka Slovenije?

Ali ste državljan/-ka Slovenije?

Vrednost 73272 Frekvenca
1 da 991
2 ne 18
8 ne vem 0
9 (b.o.) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1009 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

N15 Kakšno je bilo državljanstvo vaših staršev ob vašem rojstvu.

Kakšno je bilo državljanstvo vaših staršev ob vašem rojstvu? Ali sta bila oba, eden ali nobeden državljan/-a Slovenije (oz. Jugoslavije, če ste se rodili v času, ko je bila Slovenija še del Jugoslavije)?

Vrednost 74271 Frekvenca
1 oba sta bila državljana Slovenije (oz. Jugoslavije) 944
2 le oče je bil državljan Slovenije (oz. Jugoslavije) 6
3 le mati je bila državljanka Slovenije (oz. Jugoslavije) 15
4 nobeden ni bil državljan Slovenije (oz. Jugoslavije) 42
8 (ne vem, neodločen) 0
9 (b.o.) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1007 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

N16 Koliko ste slišali ali brali o Evropski uniji?

Koliko ste slišali ali brali o Evropski uniji?

Vrednost 75270 Frekvenca
1 veliko 159
2 precej 394
3 ne prav veliko 364
4 sploh nič 86
8 ne vem, neodločen 5
9 (b.o.) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1003 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

N17 Na splošno vzeto ali bi rekli, da Sloveniji članstvo v Evropski uniji kaj koristi ali ji ne koristi?

Na splošno vzeto ali bi rekli, da Sloveniji članstvo v Evropski uniji kaj koristi ali ji ne koristi?

Vrednost 76269 Frekvenca
1 zelo ji koristi 48
2 precej ji koristi 155
3 do neke mere ji koristi 445
4 le malo ji koristi 143
5 sploh ji ne koristi 96
0 (nič ni slišal o Evropski uniji) 86
8 ne vem, neodločen 33
9 (b.o.) 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
887 123

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

N18 Slovenija bi morala upoštevati odločitve Evropske unije tudi v primeru, ko se z njimi ne strinja.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate s trditvijo…Slovenija bi morala upoštevati odločitve Evropske unije tudi v primeru, ko se z njimi ne strinja.

Vrednost 77268 Frekvenca
1 močno soglašam 25
2 soglašam 280
3 niti - niti 244
4 ne soglašam 274
5 sploh ne soglašam 52
0 nič ni slišal o Evropski uniji 86
8 ne vem 43
9 (b.o.) 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
875 135

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

N19 Na splošno vzeto ali bi po vašem mnenju morala imeti Evropska unija precej več, več, enako, manj ali precej manj moči kot vlade njenih članic?

Na splošno vzeto ali bi po vašem mnenju morala imeti Evropska unija precej več, več, enako, manj ali precej manj moči kot vlade njenih članic?

Vrednost 78267 Frekvenca
1 precej več moči 23
2 več moči 165
3 enako moči 399
4 manj moči 176
5 precej manj moči 32
0 (nič ni slišal o Evropski uniji) 86
8 ne vem, neodločen 125
9 (b.o.) 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
795 215

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

N20 Če bi bil danes referendum, na katerem bi se odločali ali naj Slovenija ostane članica Evropske unije, ali proti?

Če bi bil danes referendum, na katerem bi se odločali, ali naj Slovenija ostane članica Evropske unije, ali naj izstopi iz članstva, ali bi vi glasovali za članstvo ali proti?

Vrednost 79266 Frekvenca
1 glasoval bi za članstvo 485
2 glasoval bi proti članstvu 258
0 (nič ni slišal o Evropski uniji) 86
8 (ne vem, neodločen) 175
9 (b.o.) 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
743 267

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C1 Biti dober državljan... vedno glasovati na volitvah

Obstajajo različna mnenja o tem, kaj pomeni biti dober državljan. Kako pomembne so za vas naslednje stvari? Ocenite na lestvici od 1 do 7, kjer 1 pomeni, da stvar za vas sploh ni pomembna, 7 pa pomeni, da je stvar za vas zelo pomembna. - vedno glasovati na volitvah

Vrednost 80265 Frekvenca
1 sploh ni pomembno 65
2 . 29
3 . 65
4 . 94
5 . 110
6 . 164
7 zelo pomembno 471
8 (ne vem) 9
9 (b.o.) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
998 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

C2 Biti dober državljan...nikoli se izogibati plačevanju davkov

Obstajajo različna mnenja o tem, kaj pomeni biti dober državljan. Kako pomembne so za vas naslednje stvari? Ocenite na lestvici od 1 do 7, kjer 1 pomeni, da stvar za vas sploh ni pomembna, 7 pa pomeni, da je stvar za vas zelo pomembna. -nikoli se izogibati plačevanju davkov

Vrednost 81264 Frekvenca
1 sploh ni pomembno 13
2 . 12
3 . 22
4 . 48
5 . 108
6 . 207
7 zelo pomembno 583
8 (ne vem) 12
9 (b.o.) 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
993 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

C3 Biti dober državljan...vedno spoštovati zakone in pravila

Obstajajo različna mnenja o tem, kaj pomeni biti dober državljan. Kako pomembne so za vas naslednje stvari? Ocenite na lestvici od 1 do 7, kjer 1 pomeni, da stvar za vas sploh ni pomembna, 7 pa pomeni, da je stvar za vas zelo pomembna. - vedno spoštovati zakone in pravila

Vrednost 82263 Frekvenca
1 sploh ni pomembno 9
2 . 17
3 . 18
4 . 45
5 . 101
6 . 198
7 zelo pomembno 611
8 (ne vem) 7
9 (b.o.) 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
999 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

C4 Biti dober državljan...spremljati in nadzorovati delovanje državnih organov

Obstajajo različna mnenja o tem, kaj pomeni biti dober državljan. Kako pomembne so za vas naslednje stvari? Ocenite na lestvici od 1 do 7, kjer 1 pomeni, da stvar za vas sploh ni pomembna, 7 pa pomeni, da je stvar za vas zelo pomembna. - spremljati in nadzorovati delovanje državnih organov

Vrednost 83262 Frekvenca
1 sploh ni pomembno 44
2 . 52
3 . 65
4 . 130
5 . 178
6 . 157
7 zelo pomembno 348
8 (ne vem) 35
9 (b.o.) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
974 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

C5 Biti dober državljan...biti aktiven v družbenih ali političnih organizacijah

Obstajajo različna mnenja o tem, kaj pomeni biti dober državljan. Kako pomembne so za vas naslednje stvari? Ocenite na lestvici od 1 do 7, kjer 1 pomeni, da stvar za vas sploh ni pomembna, 7 pa pomeni, da je stvar za vas zelo pomembna. - biti aktiven v družbenih ali političnih organizacijah

Vrednost 84261 Frekvenca
1 sploh ni pomembno 121
2 . 142
3 . 138
4 . 189
5 . 188
6 . 103
7 zelo pomembno 99
8 (ne vem) 26
9 (b.o.) 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
980 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

C6 Biti dober državljan...poskušati razumeti argumente ljudi z drugačnimi mnenji

Obstajajo različna mnenja o tem, kaj pomeni biti dober državljan. Kako pomembne so za vas naslednje stvari? Ocenite na lestvici od 1 do 7, kjer 1 pomeni, da stvar za vas sploh ni pomembna, 7 pa pomeni, da je stvar za vas zelo pomembna. - poskušati razumeti argumente ljudi z drugačnimi mnenji

Vrednost 85260 Frekvenca
1 sploh ni pomembno 7
2 . 15
3 . 55
4 . 124
5 . 166
6 . 278
7 zelo pomembno 343
8 (ne vem) 21
9 (b.o.) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
988 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

C7 Biti dober državljan...izbirati proizvode zaradi ekoloških, političnih ali etičnih razlogov, čeprav so nekoliko dražji

Obstajajo različna mnenja o tem, kaj pomeni biti dober državljan. Kako pomembne so za vas naslednje stvari? Ocenite na lestvici od 1 do 7, kjer 1 pomeni, da stvar za vas sploh ni pomembna, 7 pa pomeni, da je stvar za vas zelo pomembna. - izbirati proizvode zaradi ekoloških, političnih ali etičnih razlogov, čeprav so nekoliko dražji

Vrednost 86259 Frekvenca
1 sploh ni pomembno 86
2 . 71
3 . 109
4 . 171
5 . 215
6 . 151
7 zelo pomembno 144
8 (ne vem) 59
9 (b.o.) 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
947 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

C8 Biti dober državljan...pomagati ljudem v Sloveniji, ki jim gre slabše kot vam

Obstajajo različna mnenja o tem, kaj pomeni biti dober državljan. Kako pomembne so za vas naslednje stvari? Ocenite na lestvici od 1 do 7, kjer 1 pomeni, da stvar za vas sploh ni pomembna, 7 pa pomeni, da je stvar za vas zelo pomembna. - pomagati ljudem v Sloveniji, ki jim gre slabše kot vam

Vrednost 87258 Frekvenca
1 sploh ni pomembno 6
2 . 13
3 . 21
4 . 71
5 . 169
6 . 248
7 zelo pomembno 471
8 (ne vem) 10
9 (b.o.) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
999 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

C9 Biti dober državljan...pomagati ljudem po svetu, ki jim gre slabše kot vam

Obstajajo različna mnenja o tem, kaj pomeni biti dober državljan. Kako pomembne so za vas naslednje stvari? Ocenite na lestvici od 1 do 7, kjer 1 pomeni, da stvar za vas sploh ni pomembna, 7 pa pomeni, da je stvar za vas zelo pomembna. - pomagati ljudem po svetu, ki jim gre slabše kot vam

Vrednost 88257 Frekvenca
1 sploh ni pomembno 39
2 . 58
3 . 93
4 . 147
5 . 233
6 . 192
7 zelo pomembno 221
8 (ne vem) 22
9 (b.o.) 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
983 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

C10 Ali menite, da bi verskim skrajnežem morali dovoliti javna zborovanja?

Ali menite, da bi verskim skrajnežem morali dovoliti javna zborovanja?

Vrednost 89256 Frekvenca
1 nedvomno bi jim morali dovoliti 28
2 verjetno bi jim morali dovoliti 138
3 verjetno jim ne bi smeli dovoliti 180
4 nedvomno jim ne bi smeli dovoliti 554
8 (ne vem, neodločen) 103
9 (b.o.) 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
900 110

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C11 Ali menite, da bi ljudem, ki želijo s silo zrušiti oblast, morali dovoliti javna zborovanja?

Ali menite, da bi ljudem, ki želijo s silo zrušiti oblast, morali dovoliti javna zborovanja?

Vrednost 90255 Frekvenca
1 nedvomno bi jim morali dovoliti 48
2 verjetno bi jim morali dovoliti 157
3 verjetno jim ne bi smeli dovoliti 209
4 nedvomno jim ne bi smeli dovoliti 510
8 (ne vem, neodločen) 79
9 (b.o.) 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
924 86

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C12 Ali menite, da bi ljudem, ki imajo predsodke do katerekoli rasne ali etnične skupine, morali dovoliti javna zborovanja?

Ali menite, da bi ljudem, ki imajo predsodke do katerekoli rasne ali etnične skupine, morali dovoliti javna zborovanja?

Vrednost 91254 Frekvenca
1 nedvomno bi jim morali dovoliti 15
2 verjetno bi jim morali dovoliti 79
3 verjetno jim ne bi smeli dovoliti 220
4 nedvomno jim ne bi smeli dovoliti 610
8 (ne vem, neodločen) 78
9 (b.o.) 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
924 86

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C13 Oblike delovanja ljudi ... Podpisal peticijo

Navedel/-a vam bom nekaj možnih oblik političnega in družbenega delovanja ljudi, vas pa prosim, da za vsako od njih poveste, (1) ali ste to počeli kdaj v zadnjih 12-ih mesecih, (2) ali ste to počeli v bolj oddaljeni preteklosti, (3) ali tega še niste počeli, vendar ste to pripravljeni početi, (4) ali tega še niste počeli in tega tudi ne bi počeli ne glede na okoliščine. - podpisal peticijo

Vrednost 92253 Frekvenca
1 počeli v zadnjih 12-ih mesecih 139
2 počeli v bolj oddaljeni preteklosti 216
3 nikoli počeli, mogoče bi počel 227
4 nikoli počeli, nikoli ne bi počel 399
8 (ne vem) 28
9 (b.o.) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
981 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C14 Oblike delovanja ljudi ...Bojkotiral ali namenoma kupil določen proizvod zaradi ekoloških, političnih ali etičnih razlogov

Navedel/-a vam bom nekaj možnih oblik političnega in družbenega delovanja ljudi, vas pa prosim, da za vsako od njih poveste, (1) ali ste to počeli kdaj v zadnjih 12-ih mesecih, (2) ali ste to počeli v bolj oddaljeni preteklosti, (3) ali tega še niste počeli, vendar ste to pripravljeni početi, (4) ali tega še niste počeli in tega tudi ne bi počeli ne glede na okoliščine. - bojkotiral ali namenoma kupil določen proizvod zaradi ekoloških, političnih ali etičnih razlogov

Vrednost 93252 Frekvenca
1 počeli v zadnjih 12-ih mesecih 155
2 počeli v bolj oddaljeni preteklosti 69
3 nikoli počeli, mogoče bi počel 192
4 nikoli počeli, nikoli ne bi počel 558
8 (ne vem) 32
9 (b.o.) 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
974 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C15 Oblike delovanja ljudi ... Se udeležil demonstracij

Navedel/-a vam bom nekaj možnih oblik političnega in družbenega delovanja ljudi, vas pa prosim, da za vsako od njih poveste, (1) ali ste to počeli kdaj v zadnjih 12-ih mesecih, (2) ali ste to počeli v bolj oddaljeni preteklosti, (3) ali tega še niste počeli, vendar ste to pripravljeni početi, (4) ali tega še niste počeli in tega tudi ne bi počeli ne glede na okoliščine. - se udeležil demonstracij

Vrednost 94251 Frekvenca
1 počeli v zadnjih 12-ih mesecih 78
2 počeli v bolj oddaljeni preteklosti 127
3 nikoli počeli, mogoče bi počel 286
4 nikoli počeli, nikoli ne bi počel 505
8 (ne vem) 12
9 (b.o.) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
996 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C16 Oblike delovanja ljudi ... e udeležil političnega sestanka ali shoda

Navedel/-a vam bom nekaj možnih oblik političnega in družbenega delovanja ljudi, vas pa prosim, da za vsako od njih poveste, (1) ali ste to počeli kdaj v zadnjih 12-ih mesecih, (2) ali ste to počeli v bolj oddaljeni preteklosti, (3) ali tega še niste počeli, vendar ste to pripravljeni početi, (4) ali tega še niste počeli in tega tudi ne bi počeli ne glede na okoliščine. - se udeležil političnega sestanka ali shoda

Vrednost 95250 Frekvenca
1 počeli v zadnjih 12-ih mesecih 41
2 počeli v bolj oddaljeni preteklosti 101
3 nikoli počeli, mogoče bi počel 219
4 nikoli počeli, nikoli ne bi počel 634
8 (ne vem) 14
9 (b.o.) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
995 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C17 Oblike delovanja ljudi ... Imel stik ali poskušal priti v stik s politikom ali političnim funkcionarjem, da bi tako izrazil svoje poglede

Navedel/-a vam bom nekaj možnih oblik političnega in družbenega delovanja ljudi, vas pa prosim, da za vsako od njih poveste, (1) ali ste to počeli kdaj v zadnjih 12-ih mesecih, (2) ali ste to počeli v bolj oddaljeni preteklosti, (3) ali tega še niste počeli, vendar ste to pripravljeni početi, (4) ali tega še niste počeli in tega tudi ne bi počeli ne glede na okoliščine. - imel stik ali poskušal priti v stik s politikom ali političnim funkcionarjem, da bi tako izrazil svoje poglede

Vrednost 96249 Frekvenca
1 počeli v zadnjih 12-ih mesecih 46
2 počeli v bolj oddaljeni preteklosti 71
3 nikoli počeli, mogoče bi počel 253
4 nikoli počeli, nikoli ne bi počel 628
8 (ne vem) 9
9 (b.o.) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
998 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C18 Oblike delovanja ljudi ... Prispeval ali zbiral denar za neko družbeno ali politično aktivnost

Navedel/-a vam bom nekaj možnih oblik političnega in družbenega delovanja ljudi, vas pa prosim, da za vsako od njih poveste, (1) ali ste to počeli kdaj v zadnjih 12-ih mesecih, (2) ali ste to počeli v bolj oddaljeni preteklosti, (3) ali tega še niste počeli, vendar ste to pripravljeni početi, (4) ali tega še niste počeli in tega tudi ne bi počeli ne glede na okoliščine. - prispeval ali zbiral denar za neko družbeno ali politično aktivnost

Vrednost 97248 Frekvenca
1 počeli v zadnjih 12-ih mesecih 97
2 počeli v bolj oddaljeni preteklosti 115
3 nikoli počeli, mogoče bi počel 175
4 nikoli počeli, nikoli ne bi počel 605
8 (ne vem) 15
9 (b.o.) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
992 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C19 Oblike delovanja ljudi ... Stopil v stik z množičnimi mediji, ali v njih nastopil, da bi tako izrazil svoje poglede

Navedel/-a vam bom nekaj možnih oblik političnega in družbenega delovanja ljudi, vas pa prosim, da za vsako od njih poveste, (1) ali ste to počeli kdaj v zadnjih 12-ih mesecih, (2) ali ste to počeli v bolj oddaljeni preteklosti, (3) ali tega še niste počeli, vendar ste to pripravljeni početi, (4) ali tega še niste počeli in tega tudi ne bi počeli ne glede na okoliščine. - stopil v stik z množičnimi mediji, ali v njih nastopil, da bi tako izrazil svoje poglede

Vrednost 98247 Frekvenca
1 počeli v zadnjih 12-ih mesecih 23
2 počeli v bolj oddaljeni preteklosti 52
3 nikoli počeli, mogoče bi počel 239
4 nikoli počeli, nikoli ne bi počel 687
8 (ne vem) 7
9 (b.o.) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1001 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C20 Oblike delovanja ljudi ... Izrazil svoje politične poglede na internetu

Navedel/-a vam bom nekaj možnih oblik političnega in družbenega delovanja ljudi, vas pa prosim, da za vsako od njih poveste, (1) ali ste to počeli kdaj v zadnjih 12-ih mesecih, (2) ali ste to počeli v bolj oddaljeni preteklosti, (3) ali tega še niste počeli, vendar ste to pripravljeni početi, (4) ali tega še niste počeli in tega tudi ne bi počeli ne glede na okoliščine. - izrazil svoje politične poglede na internetu

Vrednost 99246 Frekvenca
1 počeli v zadnjih 12-ih mesecih 54
2 počeli v bolj oddaljeni preteklosti 33
3 nikoli počeli, mogoče bi počel 161
4 nikoli počeli, nikoli ne bi počel 748
8 (ne vem) 9
9 (b.o.) 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
996 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C21 Kako pogosto spremljate politične novice v množičnih medijih kot so televizija, časopisi, radio in internet?

Kako pogosto spremljate politične novice v množičnih medijih kot so televizija, časopisi, radio in internet?

Vrednost 100245 Frekvenca
1 večkrat dnevno 262
2 enkrat na dan 409
3 5 do 6-krat na teden 61
4 3 do 4-krat na teden 84
5 1 do 2-krat na teden 98
6 manj kot enkrat na teden 54
7 nikoli 33
8 ne vem, neodločen 5
9 (b.o.) 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1001 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

C22 Prosimo ocenite s koliko ljudmi (vključno s tistimi, s katerimi živite) ste v stiku na običajen dan v tednu?

Prosimo ocenite, s koliko ljudmi (vključno s tistimi, s katerimi živite) ste v stiku naobičajen dan v tednu? V mislih imamo osebni (posamični) stik, ki vključuje klepet, pogovor, debato, ne glede na to, ali gre za osebno prisotnost, ali pa za telefon, internet ali običajno pismo. Prosimo, da upoštevate le ljudi, ki jih poznate. Med spodnjimi odgovori izberite enega, ki najbolj ustreza vaši situaciji.

Vrednost 101244 Frekvenca
1 0 - 4 osebe 211
2 5 - 9 334
3 10 - 19 270
4 20 - 49 133
5 50 ali več oseb 57
8 (ne vem, neodločen) 3
9 (b.o.) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1005 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C23 Pripadnost ... Politična stranka

Ljudje lahko pripadajo različnim vrstam skupin ali združenj. Za vsako od naslednjih skupin prosim povejte ali… (1) ste član/-ica oz. pripadnik/-ica in v njej aktivno sodelujete, (2) ste član/-ica oz. pripadnik/-ica, vendar niste v njej aktivni, (3) ste bili njen/-a član/-ica oziroma pripadnik/-ica, vendar sedaj niste več, (4) ali niste nikoli bili njen/-a član/-ica oz. pripadnik/-ica. - politična stranka

Vrednost 102243 Frekvenca
1 sem član/-ica, aktivno sodelujem 19
2 sem član/-ica, vendar ne sodelujem 26
3 včasih sem bil/-a član/-ica 72
4 nikoli nisem bil/-a član/-ica 892
8 (ne vem) 0
9 (b.o.) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1009 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C24 Pripadnost ..Sindikat, poslovno ali poklicno združenje

Ljudje lahko pripadajo različnim vrstam skupin ali združenj. Za vsako od naslednjih skupin prosim povejte ali… (1) ste član/-ica oz. pripadnik/-ica in v njej aktivno sodelujete, (2) ste član/-ica oz. pripadnik/-ica, vendar niste v njej aktivni, (3) ste bili njen/-a član/-ica oziroma pripadnik/-ica, vendar sedaj niste več, (4) ali niste nikoli bili njen/-a član/-ica oz. pripadnik/-ica. - sindikat, poslovno ali poklicno združenje

Vrednost 103242 Frekvenca
1 sem član/-ica, aktivno sodelujem 51
2 sem član/-ica, vendar ne sodelujem 124
3 včasih sem bil/-a član/-ica 345
4 nikoli nisem bil/-a član/-ica 489
8 (ne vem) 0
9 (b.o.) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1009 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C25 Pripadnost ..Cerkvena ali druga verska organizacija

Ljudje lahko pripadajo različnim vrstam skupin ali združenj. Za vsako od naslednjih skupin prosim povejte ali… (1) ste član/-ica oz. pripadnik/-ica in v njej aktivno sodelujete, (2) ste član/-ica oz. pripadnik/-ica, vendar niste v njej aktivni, (3) ste bili njen/-a član/-ica oziroma pripadnik/-ica, vendar sedaj niste več, (4) ali niste nikoli bili njen/-a član/-ica oz. pripadnik/-ica. - cerkvena ali druga verska organizacija

Vrednost 104241 Frekvenca
1 sem član/-ica, aktivno sodelujem 28
2 sem član/-ica, vendar ne sodelujem 53
3 včasih sem bil/-a član/-ica 55
4 nikoli nisem bil/-a član/-ica 871
8 (ne vem) 2
9 (b.o.) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1007 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C26 Pripadnost ..Športna, prostočasna, kulturna, društva ipd.

Ljudje lahko pripadajo različnim vrstam skupin ali združenj. Za vsako od naslednjih skupin prosim povejte ali… (1) ste član/-ica oz. pripadnik/-ica in v njej aktivno sodelujete, (2) ste član/-ica oz. pripadnik/-ica, vendar niste v njej aktivni, (3) ste bili njen/-a član/-ica oziroma pripadnik/-ica, vendar sedaj niste več, (4) ali niste nikoli bili njen/-a član/-ica oz. pripadnik/-ica. - športna, prostočasna, kulturna, društva ipd.

Vrednost 105240 Frekvenca
1 sem član/-ica, aktivno sodelujem 252
2 sem član/-ica, vendar ne sodelujem 89
3 včasih sem bil/-a član/-ica 213
4 nikoli nisem bil/-a član/-ica 454
8 (ne vem) 0
9 (b.o.) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1008 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C27 Pripadnost ..Druga prostovoljna združenja

Ljudje lahko pripadajo različnim vrstam skupin ali združenj. Za vsako od naslednjih skupin prosim povejte ali… (1) ste član/-ica oz. pripadnik/-ica in v njej aktivno sodelujete, (2) ste član/-ica oz. pripadnik/-ica, vendar niste v njej aktivni, (3) ste bili njen/-a član/-ica oziroma pripadnik/-ica, vendar sedaj niste več, (4) ali niste nikoli bili njen/-a član/-ica oz. pripadnik/-ica. - druga prostovoljna združenja

Vrednost 106239 Frekvenca
1 sem član/-ica, aktivno sodelujem 133
2 sem član/-ica, vendar ne sodelujem 74
3 včasih sem bil/-a član/-ica 137
4 nikoli nisem bil/-a član/-ica 659
8 (ne vem) 6
9 (b.o.) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1003 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C28 Pravica v demokraciji...da imajo vsi državljani primeren življenjski standard

Obstajajo različna mnenja o pravicah ljudi v demokraciji. Kako so po vašem mnenju pomembne naslednje pravice? Prosim, da ocenite na lestvici od 1 do 7, kjer 1 pomeni, da neka pravica sploh ni pomembna, 7 pa, da je zelo pomembna. Kako je torej pomembno… ? - da imajo vsi državljani primeren življenjski standard

Vrednost 107238 Frekvenca
1 sploh ni pomembno 3
2 . 1
3 . 7
4 . 27
5 . 78
6 . 144
7 zelo pomembno 740
8 (ne vem) 8
9 (b.o.) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

C29 Pravica v demokraciji...da oblast spoštuje in ščiti pravice manjšin

Obstajajo različna mnenja o pravicah ljudi v demokraciji. Kako so po vašem mnenju pomembne naslednje pravice? Prosim, da ocenite na lestvici od 1 do 7, kjer 1 pomeni, da neka pravica sploh ni pomembna, 7 pa, da je zelo pomembna. Kako je torej pomembno… ? - da oblast spoštuje in ščiti pravice manjšin

Vrednost 108237 Frekvenca
1 sploh ni pomembno 6
2 . 14
3 . 27
4 . 73
5 . 149
6 . 215
7 zelo pomembno 498
8 (ne vem) 25
9 (b.o.) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
982 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

C30 Pravica v demokraciji...da je ljudem danih več možnosti sodelovanja pri odločanju o javnih zadevah

Obstajajo različna mnenja o pravicah ljudi v demokraciji. Kako so po vašem mnenju pomembne naslednje pravice? Prosim, da ocenite na lestvici od 1 do 7, kjer 1 pomeni, da neka pravica sploh ni pomembna, 7 pa, da je zelo pomembna. Kako je torej pomembno… ? - da je ljudem danih več možnosti sodelovanja pri odločanju o javnih zadevah

Vrednost 109236 Frekvenca
1 sploh ni pomembno 6
2 . 6
3 . 18
4 . 75
5 . 154
6 . 232
7 zelo pomembno 483
8 (ne vem) 32
9 (b.o.) 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
974 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

C31 Pravica v demokraciji...da imajo državljani možnost z državljansko nepokorščino izraziti nasprotovanje vladnim aktivnostim

Obstajajo različna mnenja o pravicah ljudi v demokraciji. Kako so po vašem mnenju pomembne naslednje pravice? Prosim, da ocenite na lestvici od 1 do 7, kjer 1 pomeni, da neka pravica sploh ni pomembna, 7 pa, da je zelo pomembna. Kako je torej pomembno… ? - da imajo državljani možnost z državljansko nepokorščino izraziti nasprotovanje vladnim aktivnostim

Vrednost 110235 Frekvenca
1 sploh ni pomembno 17
2 . 18
3 . 23
4 . 104
5 . 182
6 . 214
7 zelo pomembno 376
8 (ne vem) 71
9 (b.o.) 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
934 76

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

C32 Pravica v demokraciji...da oblast spoštuje demokratične pravice ne glede na okoliščine

Obstajajo različna mnenja o pravicah ljudi v demokraciji. Kako so po vašem mnenju pomembne naslednje pravice? Prosim, da ocenite na lestvici od 1 do 7, kjer 1 pomeni, da neka pravica sploh ni pomembna, 7 pa, da je zelo pomembna. Kako je torej pomembno… ? - da oblast spoštuje demokratične pravice ne glede na okoliščine

Vrednost 111234 Frekvenca
1 sploh ni pomembno 7
2 . 5
3 . 16
4 . 67
5 . 136
6 . 221
7 zelo pomembno 502
8 (ne vem) 52
9 (b.o.) 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

C33 Pravica v demokraciji...da ljudje, ki so obsojeni zaradi težkih kaznivih dejanj, zgubijo državljanske pravice

Obstajajo različna mnenja o pravicah ljudi v demokraciji. Kako so po vašem mnenju pomembne naslednje pravice? Prosim, da ocenite na lestvici od 1 do 7, kjer 1 pomeni, da neka pravica sploh ni pomembna, 7 pa, da je zelo pomembna. Kako je torej pomembno… ? - da ljudje, ki so obsojeni zaradi težkih kaznivih dejanj, zgubijo državljanske pravice

Vrednost 112233 Frekvenca
1 sploh ni pomembno 106
2 . 94
3 . 78
4 . 118
5 . 122
6 . 107
7 zelo pomembno 237
8 (ne vem) 135
9 (b.o.) 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
862 148

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

C34 Pravica v demokraciji...da imajo dolgoletni prebivalci države, ki niso njeni državljani, pravico voliti na nacionalnih volitvah

Obstajajo različna mnenja o pravicah ljudi v demokraciji. Kako so po vašem mnenju pomembne naslednje pravice? Prosim, da ocenite na lestvici od 1 do 7, kjer 1 pomeni, da neka pravica sploh ni pomembna, 7 pa, da je zelo pomembna. Kako je torej pomembno… ? - da imajo dolgoletni prebivalci države, ki niso njeni državljani, pravico voliti na nacionalnih volitvah

Vrednost 113232 Frekvenca
1 sploh ni pomembno 207
2 . 69
3 . 83
4 . 121
5 . 156
6 . 146
7 zelo pomembno 126
8 (ne vem) 94
9 (b.o.) 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 102

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

C35 Pravica v demokraciji...da imajo državljani pravico, da ne volijo

Obstajajo različna mnenja o pravicah ljudi v demokraciji. Kako so po vašem mnenju pomembne naslednje pravice? Prosim, da ocenite na lestvici od 1 do 7, kjer 1 pomeni, da neka pravica sploh ni pomembna, 7 pa, da je zelo pomembna. Kako je torej pomembno… ? - da imajo državljani pravico, da ne volijo

Vrednost 114231 Frekvenca
1 sploh ni pomembno 108
2 . 47
3 . 49
4 . 107
5 . 153
6 . 133
7 zelo pomembno 336
8 (ne vem) 63
9 (b.o.) 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
933 77

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

C36 Pravica v demokraciji...da je zagotovljeno zdravstveno varstvo za vsakogar

Obstajajo različna mnenja o pravicah ljudi v demokraciji. Kako so po vašem mnenju pomembne naslednje pravice? Prosim, da ocenite na lestvici od 1 do 7, kjer 1 pomeni, da neka pravica sploh ni pomembna, 7 pa, da je zelo pomembna. Kako je torej pomembno… ? - da je zagotovljeno zdravstveno varstvo za vsakogar

Vrednost 115230 Frekvenca
1 sploh ni pomembno 2
2 . 1
3 . 4
4 . 4
5 . 32
6 . 89
7 zelo pomembno 869
8 (ne vem) 6
9 (b.o.) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1001 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

C37 Ljudje, kot sem jaz, nimajo nobene besede pri tem, kar počne vlada.

Povejte prosim, v kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami. Ljudje kot sem jaz, nimajo nobene besede pri tem, kar počne vlada.

Vrednost 116229 Frekvenca
0 O0 0
1 močno soglašam 490
2 soglašam 295
3 niti - niti 99
4 ne soglašam 75
5 sploh ne soglašam 34
8 ne vem 13
9 (b.o.) 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
993 17

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

C38 Mislim, da vlade ne zanima dosti, kaj mislijo ljudje kot sem jaz.

Povejte prosim, v kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami. Mislim, da vlade ne zanima dosti, kaj mislijo ljudje kot sem jaz.

Vrednost 117228 Frekvenca
0 O0 0
1 močno soglašam 526
2 soglašam 340
3 niti - niti 82
4 ne soglašam 34
5 sploh ne soglašam 8
8 ne vem 15
9 (b.o.) 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
990 20

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

C39 Zdi se mi, da imam precej dobro predstavo o pomembnih političnih vprašanjih, s katerimi se sooča Slovenija.

Povejte prosim, v kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami. Zdi se mi, da imam precej dobro predstavo o pomembnih političnih vprašanjih, s katerimi se sooča Slovenija.

Vrednost 118227 Frekvenca
0 O0 0
1 močno soglašam 109
2 soglašam 358
3 niti - niti 310
4 ne soglašam 109
5 sploh ne soglašam 74
8 ne vem 44
9 (b.o.) 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
960 50

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

C40 Mislim, da je v Sloveniji večina ljudi bolje kot jaz seznanjena s pomembnimi političnimi vprašanji.

Povejte prosim, v kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami. Mislim, da je v Sloveniji večina ljudi bolje kot jaz seznanjena s pomembnimi političnimi vprašanji.

Vrednost 119226 Frekvenca
0 O0 0
1 močno soglašam 86
2 soglašam 284
3 niti - niti 321
4 ne soglašam 222
5 sploh ne soglašam 26
8 ne vem 65
9 (b.o.) 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
939 71

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

C41 Denimo, da bi slovenski DZ obravnaval zakon, ki bi bil po vašem mnenju nepravičen ali škodljiv. Bi vi poskusili kaj storiti v zvezi s tem? Denimo, da bi slovenski Državni zbor obravnaval zakon, ki bi bil po vašem mnenju nepravičen ali škodljiv.

Če bi se to zgodilo, kako verjetno je, da bi vi sami ali skupaj z drugimi lahko poskusili kaj storiti v zvezi s tem?

Vrednost 120225 Frekvenca
1 zelo verjetno 77
2 še kar verjetno 195
3 ne posebej verjetno 338
4 sploh ni verjetno 331
8 (ne vem, neodločen) 65
9 (b.o.) 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
941 69

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C42 V primeru, da bi to zares poskusili, kako verjetno je, da bi slovenski Državni zbor resno prisluhnil vašim zahtevam? Denimo, da bi slovenski Državni zbor obravnaval zakon, ki bi bil po vašem mnenju nepravičen ali škodljiv. Če bi se to zgodilo, kako verjetno je, da bi vi sami ali skupaj z drugimi lahko poskusili kaj storiti v zvezi s tem?

V primeru, da bi to zares poskusili, kako verjetno je, da bi slovenski Državni zbor resno prisluhnil vašim zahtevam?

Vrednost 121224 Frekvenca
1 zelo verjetno 15
2 še kar verjetno 66
3 ne posebej verjetno 347
4 sploh ni verjetno 526
8 (ne vem, neodločen) 51
9 (b.o.) 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C43 Kaj bi rekli, v kolikšni meri vas osebno zanima politika?

Kaj bi rekli, v kolikšni meri vas osebno zanima politika?

Vrednost 122223 Frekvenca
1 zelo me zanima 52
2 zanima me 309
3 le malo me zanima 400
4 sploh me ne zanima 245
8 (ne vem, neodločen) 3
9 (b.o.) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1006 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C44 V politiki ljudje pogosto govorijo o levici in desnici. Kam bi vi uvrstili sami sebe?

V politiki ljudje pogosto govorijo o levici in desnici. Kam bi vi uvrstili sami sebe na lestvici od 0 do 10, kjer pomeni 0 levico in 10 desnico?

Vrednost 123222 Frekvenca
0 levica 49
1 . 18
2 . 43
3 . 66
4 . 35
5 . 294
6 . 23
7 . 31
8 . 41
9 . 6
10 desnica 24
98 ne vem, ne morem se odločiti 246
99 (b.o.) 134
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
630 380

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

C45 Ljudem v vladi lahko večinoma zaupamo, da ravnajo pravilno.

Povejte prosim, v kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjima trditvama. Ljudem v vladi lahko večinoma zaupamo, da ravnajo pravilno.

Vrednost 124221 Frekvenca
1 močno soglašam 5
2 soglašam 89
3 niti - niti 265
4 ne soglašam 322
5 sploh ne soglašam 308
8 ne vem 16
9 (b.o.) 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
989 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C46 Večina politikov se ukvarja s politiko zaradi osebnih koristi.

Povejte prosim, v kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjima trditvama. Večina politikov se ukvarja s politiko zaradi osebnih koristi.

Vrednost 125220 Frekvenca
1 močno soglašam 466
2 soglašam 366
3 niti - niti 106
4 ne soglašam 38
5 sploh ne soglašam 10
8 ne vem 21
9 (b.o.) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
986 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C47 Kaj mislite, kako pogosto bi vas ljudje poskušali izkoristiti, če bi se jim ponudila priložnost, in kako pogosto bi poskušali biti do vas pošteni?

Kaj mislite, kako pogosto bi vas ljudje poskušali izkoristiti, če bi se jim ponudila priložnost, in kako pogosto bi poskušali biti do vas pošteni?

Vrednost 126219 Frekvenca
1 skoraj vedno bi me poskušali izkoristiti 116
2 večinoma bi me poskušali izkoristiti 382
3 večinoma bi poskušali biti pošteni 364
4 skoraj vedno bi poskušali biti pošteni 64
8 ne vem, neodločen 82
9 (b.o.) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
926 84

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C48 Gledano na splošno, ali bi rekli, da lahko ljudem zaupamo, ali bi rekli, da nismo nikoli dovolj previdni v odnosih z ljudmi?

Gledano na splošno, ali bi rekli, da lahko ljudem zaupamo, ali bi rekli, da nismo nikoli dovolj previdni v odnosih z ljudmi?

Vrednost 127218 Frekvenca
1 ljudem lahko skoraj vedno zaupam 23
2 ljudem lahko običajno zaupam 274
3 pogosto se zgodi, da bi moral biti bolj previden v odnosih z 511
4 skoraj nikoli nisi dovolj previden v odnosih z ljudmi 186
8 ne vem, neodločen 15
9 (b.o.) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
994 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C49 Kadar ste skupaj s svojimi prijatelji, sorodniki ali sodelavci, kako pogosto razpravljate o politiki?

Kadar ste skupaj s svojimi prijatelji, sorodniki ali sodelavci, kako pogosto razpravljate o politiki?

Vrednost 128217 Frekvenca
1 pogosto 98
2 občasno 315
3 redko 376
4 nikoli 217
8 ne vem, neodločen 3
9 (b.o.) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1006 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C50 Kako pogosto poskušate prepričati svoje prijatelje, sorodnike ali sodelavce, da se pridružijo vašim pogledom, ko imate trdno izoblikovano mnenje o politiki?

Kako pogosto poskušate prepričati svoje prijatelje, sorodnike ali sodelavce, da se pridružijo vašim pogledom, takrat ko imate trdno izoblikovano mnenje o politiki?

Vrednost 129216 Frekvenca
1 pogosto 22
2 občasno 124
3 redko 267
4 nikoli 589
8 ne vem, neodločen 5
9 (b.o.) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C51 Politične stranke spodbujajo ljudi, da postanejo politično aktivni.

Če pomislite na politiko v Sloveniji, v kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Politične stranke spodbujajo ljudi, da postanejo politično aktivni.

Vrednost 130215 Frekvenca
0 O0 0
1 močno soglašam 30
2 soglašam 295
3 niti - niti 289
4 ne soglašam 205
5 sploh ne soglašam 69
8 ne vem 116
9 (b.o.) 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
888 122

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

C52 Politične stranke volivcem ne ponujajo dejanskih političnih izbir.

Če pomislite na politiko v Sloveniji, v kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Politične stranke volivcem ne ponujajo dejanskih političnih izbir.

Vrednost 131214 Frekvenca
0 O0 0
1 močno soglašam 149
2 soglašam 394
3 niti - niti 220
4 ne soglašam 90
5 sploh ne soglašam 15
8 ne vem 136
9 (b.o.) 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
868 142

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

C53 Referendum je dober način odločanja o pomembnih političnih vprašanjih.

Če pomislite na politiko v Sloveniji, v kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Referendum je dober način odločanja o pomembnih političnih vprašanjih.