Slovensko javno mnenje 2013: Mednarodna raziskava Nacionalna identiteta, mednarodna raziskava Razumevanje vloge državljana in Ogledalo javnega mnenja

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJM13
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM13_V1
Main author(s):
 • Hafner Fink, Mitja
 • Malnar, Brina
 • Kurdija, Slavko
 • Uhan, Samo
 • Štebe, Janez
Co-workers:
 • Toš, Niko
 • Bernik, Ivan
 • Miheljak, Vlado
 • Falle, Rebeka
 • Zajšek, Špela
 • Vovk, Tina
 • Broder, Živa
 • Doušak, May
 • Kecman, Ivi
Data file producer:
CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana, Slovenija; 2013)

Funding agency:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Project number:

P5-0151 (ARRS)

Series:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi lahko anketo Slovensko javno mnenje (SJM) primerjamo s splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno relevantne podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v nekatere najpomembnejše mednarodne družboslovne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom lahko izvaja tudi projekt, ki je posvečen specifični konkretni tematiki.

 • ISSP/Mednarodna splošna družboslovna anketa = International Social Survey Programme

  Mednarodna družboslovna anketa (ISSP) je kontinuiran program mednarodnega sodelovanja v letnih anketah, ki pokrivajo pomembne teme za družboslovno znanstveno raziskovanje. Združuje že obstoječe družbeno-znanstvene projekte in usklajuje raziskovalne cilje ter tako dodaja posameznim nacionalnim raziskavam mednarodni in medkulturni vidik. Vsaka posamezna raziskava (tematski modul) se ukvarja z določeno družboslovno tematiko. Tako raziskave ISSP do sedaj vsebujejo vprašanja o odnosu posameznika do številnih družbenih tem, kot so: okolje, vloga vlade, družbene neenakosti, socialno podporo, družina in spolne vloge, delo in delovne usmeritve, religija, državljanstvo, nacionalna identiteta, zdravje in zdravstveni sistem. Prva raziskava je bila izvedena v letih 1985/86 v šestih državah, danes pa ima ISSP preko 40 držav članic po vsem svetu. (http://www.issp.org/)

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z življenjem, zadovoljstvo s stanjem v Sloveniji, zaupanje v ljudi, nacionalna pripadnost, nacionalni ponos, odnos do priseljencev in manjšin, odnos do Evropske unije, družbena in politična participacija, stališče do demokracije, politična opredelitev, mnenje o javnih uslužbencih, uporaba množičnih medijev in interneta, ocena življenjskih razmer v Sloveniji, ocena zdravstvenega stanja, zaupanje v nacionalne in mednarodne inštitucije, konflikti med družbenimi skupinami, odnos do svobode, enakosti in varnosti, odnos do aktualnih družbenih pojmov, odnos do preteklih dogodkov v zgodovini Slovenije, odnos do sedanje slovenske družbene ureditve, odnos do gospodarske krize

Keywords ELSST:
DRUŽBENE VREDNOTE, DRUŽBENE NAVADE, STALIŠČE, OSEBNA IDENTITETA, IDENTITETA, ZAUPANJE, ZADOVOLJSTVO

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
Zadovoljstvo z razmerami
Nacionalna identiteta
Razumevanje vloge državljana
Ocenjevanje razmer
Zaupanje v institucije
Vrednotna opredeljevanja
Ocenjevanje preteklosti in sedanjosti
Demografija


Abstract:

Raziskava Slovensko javno mnenje 2013 je sestavljena iz treh sklopov: Mednarodna raziskava Nacionalna identiteta, mednarodna raziskava Razumevanje vloge državljana in Ogledalo javnega mnenja. Prva dva sklopa spadata v mednarodni program ISSP (Internation Social Survey Programme), ki letno pokriva pomembne teme družboslovnega raziskovanja in predstavlja sodelovanje 47-ih držav. V to raziskavo sta vključena ISSP sklopa za leti 2013 in 2014. Tretji sklop raziskave pa vključuje standardni aktualen nabor vprašanj serije raziskav Slovensko javno mnenje.

Methodology


Collection date: 21. september 2013 - 18. december 2013
Date of production: 2013
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi. Raziskava je bila izvedena na reprezentativnem vzorcu (N=1800) polnoletnih državljanov Republike Slovenije. Realiziran vzorec N=1010.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI).

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 2.5 Slovenija. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SJM13 - Slovensko javno mnenje 2013 [datoteka podatkov]

File ID: SJM13_P1_SL_V2_R1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 344
 • number of units: 1010

Version: 9. oktober 2014

Variable list

idno idno anketiranca

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1010 0 101 12013 6121.446 3460.579

Valid range from 101 to 12013

Z1 V celoti gledano, kako zadovoljni ste sedaj s svojim življenjem?

V celoti gledano, kako zadovoljni ste sedaj s svojim življenjem? Izberite vrednost na lestvici od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni, da ste izredno nezadovoljni, 10 pa, da ste izredno zadovoljni.

Value 22 Frequency
0 izredno nezadovoljen 10
1 . 10
2 . 20
3 . 29
4 . 40
5 . 168
6 . 93
7 . 188
8 . 248
9 . 107
10 izredno zadovoljen 96
98 (ne vem) 1
99 (b.o.) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1009 1

Valid range from 0 to 10

Z2 S pomočjo iste lestvice izrazite vaša občutja glede osebne sreče nasploh

Prosimo vas, da s pomočjo iste lestvice izrazite vaša občutja glede osebne sreče nasploh, pri čemer 0 pomeni, da sploh niste srečni, in 10, da ste zelo srečni.

Value 31 Frequency
0 sploh nisem srečen 6
1 . 7
2 . 9
3 . 29
4 . 35
5 . 125
6 . 88
7 . 170
8 . 284
9 . 136
10 zelo sem srečen 115
98 (ne vem) 3
99 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1004 6

Valid range from 0 to 10

idno idno anketiranca

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1010 0 101 12013 6121.446 3460.579

Valid range from 101 to 12013

Z1 V celoti gledano, kako zadovoljni ste sedaj s svojim življenjem?

V celoti gledano, kako zadovoljni ste sedaj s svojim življenjem? Izberite vrednost na lestvici od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni, da ste izredno nezadovoljni, 10 pa, da ste izredno zadovoljni.

Value 2343 Frequency
0 izredno nezadovoljen 10
1 . 10
2 . 20
3 . 29
4 . 40
5 . 168
6 . 93
7 . 188
8 . 248
9 . 107
10 izredno zadovoljen 96
98 (ne vem) 1
99 (b.o.) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1009 1

Valid range from 0 to 10

Z2 S pomočjo iste lestvice izrazite vaša občutja glede osebne sreče nasploh

Prosimo vas, da s pomočjo iste lestvice izrazite vaša občutja glede osebne sreče nasploh, pri čemer 0 pomeni, da sploh niste srečni, in 10, da ste zelo srečni.

Value 3342 Frequency
0 sploh nisem srečen 6
1 . 7
2 . 9
3 . 29
4 . 35
5 . 125
6 . 88
7 . 170
8 . 284
9 . 136
10 zelo sem srečen 115
98 (ne vem) 3
99 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1004 6

Valid range from 0 to 10

Z3 Kako ocenjujete materialne razmere, v katerih živite vi in vaša družina?

Kako ocenjujete materialne razmere, v katerih živite vi in vaša družina? Ocenite z lestvico od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni najslabšo, 10 pa najboljšo oceno. V kolikšni meri ste torej zadovoljni oz. nezadovoljni z materialnimi razmerami v vaši družini?

Value 4341 Frequency
0 zelo nezadovoljen 21
1 . 10
2 . 30
3 . 53
4 . 68
5 . 190
6 . 123
7 . 196
8 . 175
9 . 89
10 zelo zadovoljen 54
98 (ne vem) 1
99 (b.o.) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1009 1

Valid range from 0 to 10

Z4 Če se primerjate z ljudmi v vaši okolici, ali vam gre v finančnem pogledu bolje kot njim, enako ali slabše?

Če se primerjate z ljudmi v vaši okolici, ali sodite, da vam gre v finančnem pogledu bolje kot njim, enako ali slabše?

Value 5340 Frequency
0 veliko slabše 10
1 . 15
2 . 37
3 . 51
4 . 73
5 . 422
6 . 131
7 . 127
8 . 72
9 . 23
10 veliko boljše 14
98 (ne vem) 31
99 (b.o.) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
975 35

Valid range from 0 to 10

Z5 Ali bi zase in za svojo družino lahko rekli:

Ali bi zase in za svojo družino lahko rekli:

Value 6339 Frequency
1 da vam ničesar posebej ne primanjkuje, da se posebej ne omej 149
2 da ste bolj varčni, da se omejujete v manj pomembnih stvareh 478
3 da morate zelo skrbno gospodariti, da spravite konec s konce 300
4 da se močno omejujete, tudi pri nakupu hrane 58
5 da živite v pomanjkanju osnovnih dobrin 14
6 da živite v revščini 5
8 (ne vem) 3
9 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1004 6

Valid range from 1 to 6

Z6 Kako zadovoljni ste na splošno s sedanjim gospodarskim stanjem v Sloveniji?

Kako zadovoljni ste na splošno s sedanjim gospodarskim stanjem v Sloveniji? Ocenite z lestvico od 0 do 10, pri čemer ocena 0 pomeni, da ste izjemno nezadovoljni, 10 pa, da ste izjemno zadovoljni.

Value 7338 Frequency
0 izjemno nezadovoljen 218
1 . 142
2 . 215
3 . 187
4 . 79
5 . 91
6 . 27
7 . 25
8 . 7
9 . 2
10 izjemno zadovoljen 3
98 (ne vem) 12
99 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
996 14

Valid range from 0 to 10

Z7 Kakšno je po vašem mnenju splošno stanje šolstva danes v Sloveniji?

Kakšno je po vašem mnenju splošno stanje šolstva danes v Sloveniji?

Value 8337 Frequency
0 izjemno slabo 25
1 . 24
2 . 73
3 . 116
4 . 114
5 . 241
6 . 115
7 . 110
8 . 66
9 . 18
10 izjemno dobro 8
98 (ne vem) 95
99 (b.o.) 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 100

Valid range from 0 to 10

Z8 Kakšno je po vašem mnenju splošno stanje zdravstva danes v Sloveniji?

In kakšno je po vašem mnenju splošno stanje zdravstva danes v Sloveniji?

Value 9336 Frequency
0 izjemno slabo 43
1 . 31
2 . 94
3 . 150
4 . 136
5 . 192
6 . 114
7 . 119
8 . 72
9 . 28
10 izjemno dobro 21
98 (ne vem) 9
99 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 10

Valid range from 0 to 10

Z9 Kako zadovoljni ste na splošno z delovanjem demokracije v Sloveniji?

Kako zadovoljni ste na splošno z delovanjem demokracije v Sloveniji?

Value 10335 Frequency
0 izjemno nezadovoljen 161
1 . 88
2 . 157
3 . 174
4 . 116
5 . 147
6 . 51
7 . 28
8 . 18
9 . 9
10 izjemno zadovoljen 5
98 (ne vem) 50
99 (b.o.) 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 56

Valid range from 0 to 10

Z10 Bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali je treba biti z ljudmi zelo previden?

Če govorimo na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden? Izberite ustrezno vrednost na lestvici od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni, da je treba biti z ljudmi zelo previden, 10 pa, da večini ljudi lahko zaupamo.

Value 11334 Frequency
0 treba je biti zelo previden 100
1 . 83
2 . 99
3 . 139
4 . 97
5 . 207
6 . 82
7 . 99
8 . 68
9 . 20
10 večini ljudi lahko zaupamo 13
98 (ne vem) 3
99 (b.o.) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1007 3

Valid range from 0 to 10

Z11 Ocenite, v kolikšni meri lahko vi odločate o svojem življenju.

Nekateri ljudje imajo občutek, da lahko docela svobodno odločajo o svojem življenju, drugi pa imajo občutek, da s svojimi dejanji ne morejo bistveno vplivati na to, kaj se z njimi dogaja. Prosimo vas, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, v kolikšni meri lahko vi odločate o svojem življenju. Pri tem pomeni 0 čisto nič, 10 pa v veliki meri.

Value 12333 Frequency
0 čisto nič 19
1 . 11
2 . 24
3 . 49
4 . 61
5 . 181
6 . 86
7 . 139
8 . 184
9 . 91
10 v veliki meri 157
98 (ne vem) 8
99 (b.o.) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1002 8

Valid range from 0 to 10

Z12 Kako bi opredelili sebe na lestvici 0 - velik pesimist, 10 - velik optimist?

Ko gledajo na prihodnost, so nekateri ljudje bolj črnogledi, pravimo, da so pesimistični, drugi pa vidijo prihodnost bolj rožnato, so optimistični. Kako bi opredelili sebe na lestvici od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da ste velik pesimist, 10 pa, da ste velik optimist?

Value 13332 Frequency
0 pesimist 8
1 . 12
2 . 36
3 . 60
4 . 52
5 . 185
6 . 77
7 . 148
8 . 180
9 . 102
10 optimist 142
98 (ne vem) 8
99 (b.o.) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1002 8

Valid range from 0 to 10

N1a Kako se čutite navezani na ...vaš kraj ali mesto?

Kako se čutite navezani na ... vaš kraj ali mesto?

Value 14331 Frequency
1 zelo navezan 408
2 navezan 415
3 le malo navezan 149
4 sploh nič navezan 35
8 (ne vem) 3
9 (b.o.) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1007 3

Valid range from 1 to 4

N1b Kako se čutite navezani na...vašo regijo

Kako se čutite navezani na ... vašo regijo?

Value 15330 Frequency
1 zelo navezan 333
2 navezan 442
3 le malo navezan 179
4 sploh nič navezan 50
8 (ne vem) 5
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1004 6

Valid range from 1 to 4

N1c Kako se čutite navezani na...Slovenijo

Kako se čutite navezani na ... Slovenijo?

Value 16329 Frequency
1 zelo navezan 362
2 navezan 435
3 le malo navezan 162
4 sploh nič navezan 44
8 (ne vem) 4
9 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1003 7

Valid range from 1 to 4

N1d Kako se čutite navezani na...Evropo

Kako se čutite navezani na ... Evropo?

Value 17328 Frequency
1 zelo navezan 132
2 navezan 364
3 le malo navezan 328
4 sploh nič navezan 151
8 (ne vem) 33
9 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
975 35

Valid range from 1 to 4

N1e Kako se čutite navezani na...svet kot celoto

Kako se čutite navezani na ... svet kot celoto?

Value 18327 Frequency
1 zelo navezan 113
2 navezan 337
3 le malo navezan 321
4 sploh nič navezan 149
8 (ne vem) 82
9 (b.o.) 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
920 90

Valid range from 1 to 4

N2a Pravi Slovenec...da je rojen v Sloveniji

Nekateri menijo, da so stvari, ki jih bom prebral-a pomembne, da bi nekdo lahko bil pravi Slovenec, spet drugi pa menijo, da niso pomembne. Kaj pa vi mislite, kako pomembne so naslednje stvari...? - da je rojen v Sloveniji

Value 19326 Frequency
1 zelo pomembno 262
2 precej pomembno 296
3 ni dosti pomembno 297
4 sploh ni pomembno 135
8 (ne vem) 9
9 (b.o.) 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
990 20

Valid range from 1 to 4

N2b Pravi Slovenec...da ima slovensko državljanstvo

Nekateri menijo, da so stvari, ki jih bom prebral-a pomembne, da bi nekdo lahko bil pravi Slovenec, spet drugi pa menijo, da niso pomembne. Kaj pa vi mislite, kako pomembne so naslednje stvari...? - da ima slovensko državljanstvo

Value 20325 Frequency
1 zelo pomembno 406
2 precej pomembno 340
3 ni dosti pomembno 184
4 sploh ni pomembno 67
8 (ne vem) 11
9 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
997 13

Valid range from 1 to 4

N2c Pravi Slovenec...da je večino življenja preživel v Slo

Nekateri menijo, da so stvari, ki jih bom prebral-a pomembne, da bi nekdo lahko bil pravi Slovenec, spet drugi pa menijo, da niso pomembne. Kaj pa vi mislite, kako pomembne so naslednje stvari...? - da je večino življenja preživel v Sloveniji

Value 21324 Frequency
1 zelo pomembno 258
2 precej pomembno 362
3 ni dosti pomembno 277
4 sploh ni pomembno 96
8 (ne vem) 14
9 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
993 17

Valid range from 1 to 4

N2d Pravi Slovenec...da zna govoriti slovensko

Nekateri menijo, da so stvari, ki jih bom prebral-a pomembne, da bi nekdo lahko bil pravi Slovenec, spet drugi pa menijo, da niso pomembne. Kaj pa vi mislite, kako pomembne so naslednje stvari...? - da je večino življenja preživel v Sloveniji

Value 22323 Frequency
1 zelo pomembno 600
2 precej pomembno 292
3 ni dosti pomembno 86
4 sploh ni pomembno 27
8 (ne vem) 5
9 (b.o.) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1005 5

Valid range from 1 to 4

N2e Pravi Slovenec...da je katoliške vere

Nekateri menijo, da so stvari, ki jih bom prebral-a pomembne, da bi nekdo lahko bil pravi Slovenec, spet drugi pa menijo, da niso pomembne. Kaj pa vi mislite, kako pomembne so naslednje stvari...? - da je katoliške vere

Value 23322 Frequency
1 zelo pomembno 88
2 precej pomembno 136
3 ni dosti pomembno 228
4 sploh ni pomembno 530
8 (ne vem) 16
9 (b.o.) 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
982 28

Valid range from 1 to 4

N2f Pravi Slovenec...da spoštuje slovenske politične institucije in zakone

Nekateri menijo, da so stvari, ki jih bom prebral-a pomembne, da bi nekdo lahko bil pravi Slovenec, spet drugi pa menijo, da niso pomembne. Kaj pa vi mislite, kako pomembne so naslednje stvari...? - da spoštuje slovenske politične institucije in zakone

Value 24321 Frequency
1 zelo pomembno 378
2 precej pomembno 417
3 ni dosti pomembno 129
4 sploh ni pomembno 64
8 (ne vem) 18
9 (b.o.) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
988 22

Valid range from 1 to 4

N2g Pravi Slovenec'...da se čuti Slovenca oz. državljana Slovenije'

Nekateri menijo, da so stvari, ki jih bom prebral-a pomembne, da bi nekdo lahko bil pravi Slovenec, spet drugi pa menijo, da niso pomembne. Kaj pa vi mislite, kako pomembne so naslednje stvari...? - da se čuti Slovenca oz. državljana Slovenije

Value 25320 Frequency
1 zelo pomembno 469
2 precej pomembno 374
3 ni dosti pomembno 115
4 sploh ni pomembno 35
8 (ne vem) 14
9 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
993 17

Valid range from 1 to 4

N2h Pravi Slovenec...da ima prednike, rojene v Sloveniji

Nekateri menijo, da so stvari, ki jih bom prebral-a pomembne, da bi nekdo lahko bil pravi Slovenec, spet drugi pa menijo, da niso pomembne. Kaj pa vi mislite, kako pomembne so naslednje stvari...? - da ima prednike, rojene v Sloveniji

Value 26319 Frequency
1 zelo pomembno 188
2 precej pomembno 245
3 ni dosti pomembno 342
4 sploh ni pomembno 209
8 (ne vem) 12
9 (b.o.) 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
984 26

Valid range from 1 to 4

N3a Raje sem slovenski državljan, kot pa državljan katerekoli druge države sveta.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Raje sem slovenski državljan, kot pa državljan katerekoli druge države sveta.

Value 27318 Frequency
0 O0 0
1 močno soglašam 240
2 soglašam 358
3 niti - niti 229
4 ne soglašam 94
5 sploh ne soglašam 52
8 ne vem 34
9 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
973 37

Valid range from 0 to 5

N3b Obstajajo določene stvari v zvezi z današnjo Slovenijo, zaradi katerih se je sramujem.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Obstajajo določene stvari v zvezi z današnjo Slovenijo, zaradi katerih se je sramujem.

Value 28317 Frequency
0 O0 0
1 močno soglašam 155
2 soglašam 442
3 niti - niti 170
4 ne soglašam 154
5 sploh ne soglašam 61
8 ne vem 26
9 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
982 28

Valid range from 0 to 5

N3c Svet bi bil boljši, če bi bili ljudje iz drugih držav bolj podobni Slovencem.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Svet bi bil boljši, če bi bili ljudje iz drugih držav bolj podobni Slovencem.

Value 29316 Frequency
0 O0 0
1 močno soglašam 15
2 soglašam 128
3 niti - niti 318
4 ne soglašam 327
5 sploh ne soglašam 151
8 ne vem 68
9 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
939 71

Valid range from 0 to 5

N3d Na splošno je Slovenija boljša kot večina drugih držav.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Na splošno je Slovenija boljša kot večina drugih držav.

Value 30315 Frequency
0 O0 0
1 močno soglašam 15
2 soglašam 154
3 niti - niti 356
4 ne soglašam 321
5 sploh ne soglašam 131
8 ne vem 30
9 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
977 33

Valid range from 0 to 5

N3e Ljudje bi morali podpirati svojo državo, pa četudi v čem nima prav.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Ljudje bi morali podpirati svojo državo, pa četudi v čem nima prav.

Value 31314 Frequency
0 O0 0
1 močno soglašam 71
2 soglašam 325
3 niti - niti 215
4 ne soglašam 273
5 sploh ne soglašam 98
8 ne vem 25
9 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
982 28

Valid range from 0 to 5

N3f Kadar slovenski športniki dosežejo dobro uvrstitev na mednarodnih tekmovanjih, me to navda s ponosom.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Kadar slovenski športniki dosežejo dobro uvrstitev na mednarodnih tekmovanjih, me to navda s ponosom.

Value 32313 Frequency
0 O0 0
1 močno soglašam 583
2 soglašam 311
3 niti - niti 71
4 ne soglašam 18
5 sploh ne soglašam 10
8 ne vem 11
9 (b.o.) 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
993 17

Valid range from 0 to 5

N3g Pogosto nisem tako ponosen na Slovenijo, kot bi rad bil.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Pogosto nisem tako ponosen na Slovenijo, kot bi rad bil.

Value 33312 Frequency
0 O0 0
1 močno soglašam 173
2 soglašam 478
3 niti - niti 209
4 ne soglašam 107
5 sploh ne soglašam 23
8 ne vem 16
9 (b.o.) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
990 20

Valid range from 0 to 5

N3h Svet bi bil boljši, če bi Slovenci uvideli pomanjkljivosti Slovenije.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Svet bi bil boljši, če bi Slovenci uvideli pomanjkljivosti Slovenije.

Value 34311 Frequency
0 O0 0
1 močno soglašam 178
2 soglašam 423
3 niti - niti 203
4 ne soglašam 119
5 sploh ne soglašam 24
8 ne vem 57
9 (b.o.) 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
947 63

Valid range from 0 to 5

N4a Kako ponosni ste ... na način delovanja demokracije v Sloveniji

Kako ponosni ste na naštete stvari v zvezi s Slovenijo? - na način delovanja demokracije v Sloveniji

Value 35310 Frequency
1 zelo ponosen 4
2 precej ponosen 68
3 ne preveč ponosen 542
4 sploh nisem ponosen 353
8 (ne vem) 38
9 (b.o.) 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
967 43

Valid range from 1 to 4

N4b Kako ponosni ste ... na politični vpliv Slovenije v svetu

Kako ponosni ste na naštete stvari v zvezi s Slovenijo? - na politični vpliv Slovenije v svetu

Value 36309 Frequency
1 zelo ponosen 6
2 precej ponosen 77
3 ne preveč ponosen 509
4 sploh nisem ponosen 329
8 (ne vem) 82
9 (b.o.) 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
921 89

Valid range from 1 to 4

N4c Kako ponosni ste ... na slovenske gospodarske dosežke

Kako ponosni ste na naštete stvari v zvezi s Slovenijo? - na slovenske gospodarske dosežke

Value 37308 Frequency
1 zelo ponosen 38
2 precej ponosen 247
3 ne preveč ponosen 417
4 sploh nisem ponosen 257
8 (ne vem) 47
9 (b.o.) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
959 51

Valid range from 1 to 4

N4d Kako ponosni ste ... 'na njen sistem socialne varnosti'

Kako ponosni ste na naštete stvari v zvezi s Slovenijo? - na njen sistem socialne varnosti

Value 38307 Frequency
1 zelo ponosen 18
2 precej ponosen 264
3 ne preveč ponosen 487
4 sploh nisem ponosen 212
8 (ne vem) 28
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
981 29

Valid range from 1 to 4

N4e Kako ponosni ste ... 'na njene znanstvene in tehnološke dosežke'

Kako ponosni ste na naštete stvari v zvezi s Slovenijo? - na njene znanstvene in tehnološke dosežke

Value 39306 Frequency
1 zelo ponosen 214
2 precej ponosen 500
3 ne preveč ponosen 190
4 sploh nisem ponosen 40
8 (ne vem) 63
9 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
944 66

Valid range from 1 to 4

N4f Kako ponosni ste ... na dosežke njenih športnikov

Kako ponosni ste na naštete stvari v zvezi s Slovenijo? - na dosežke njenih športnikov

Value 40305 Frequency
1 zelo ponosen 592
2 precej ponosen 349
3 ne preveč ponosen 36
4 sploh nisem ponosen 7
8 (ne vem) 23
9 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
984 26

Valid range from 1 to 4

N4g Kako ponosni ste ... na njene dosežke v umetnosti in literatu

Kako ponosni ste na naštete stvari v zvezi s Slovenijo? - na njene dosežke v umetnosti in literaturi

Value 41304 Frequency
1 zelo ponosen 248
2 precej ponosen 449
3 ne preveč ponosen 147
4 sploh nisem ponosen 25
8 (ne vem) 137
9 (b.o.) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
869 141

Valid range from 1 to 4

N4h Kako ponosni ste ... na Slovensko vojsko

Kako ponosni ste na naštete stvari v zvezi s Slovenijo? - na Slovensko vojsko

Value 42303 Frequency
1 zelo ponosen 107
2 precej ponosen 383
3 ne preveč ponosen 274
4 sploh nisem ponosen 82
8 (ne vem) 157
9 (b.o.) 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
846 164

Valid range from 1 to 4

N4i Kako ponosni ste ... na slovensko zgodovino

Kako ponosni ste na naštete stvari v zvezi s Slovenijo? - na slovensko zgodovino

Value 43302 Frequency
1 zelo ponosen 251
2 precej ponosen 458
3 ne preveč ponosen 210
4 sploh nisem ponosen 21
8 (ne vem) 63
9 (b.o.) 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
940 70

Valid range from 1 to 4

N4j Kako ponosni ste ... na pravično in enakopravno obravnavo vseh skupin v družbi

Kako ponosni ste na naštete stvari v zvezi s Slovenijo? - na pravično in enakopravno obravnavo vseh skupin v družbi

Value 44301 Frequency
1 zelo ponosen 35
2 precej ponosen 188
3 ne preveč ponosen 433
4 sploh nisem ponosen 308
8 (ne vem) 41
9 (b.o.) 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
964 46

Valid range from 1 to 4

N5a Slovenija bi morala omejiti uvoz tujih proizvodov, da bi zaščitila lastno gospodarstvo. Sedaj pa bi vam radi postavili nekaj vprašanj o odnosih med Slovenijo in drugimi državami.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Slovenija bi morala omejiti uvoz tujih proizvodov, da bi zaščitila lastno gospodarstvo.

Value 45300 Frequency
0 O0 0
1 močno soglašam 268
2 soglašam 319
3 niti - niti 198
4 ne soglašam 154
5 sploh ne soglašam 49
8 ne vem 21
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
988 22

Valid range from 0 to 5

N5b Ob nekaterih problemih, kot je onesnaževanje okolja, bi morale imeti mednarodne ustanove pravico do uveljavitve svojih rešitev.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Ob nekaterih problemih, kot je onesnaževanje okolja, bi morale imeti mednarodne ustanove pravico do uveljavitve svojih rešitev.

Value 46299 Frequency
0 O0 0
1 močno soglašam 139
2 soglašam 521
3 niti - niti 162
4 ne soglašam 97
5 sploh ne soglašam 16
8 ne vem 73
9 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
935 75

Valid range from 0 to 5

N5c Slovenija bi morala upoštevati svoje interese, čeprav bi to vodilo do sporov z drugimi državami.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Slovenija bi morala upoštevati svoje interese, čeprav bi to vodilo do sporov z drugimi državami.

Value 47298 Frequency
0 O0 0
1 močno soglašam 156
2 soglašam 395
3 niti - niti 260
4 ne soglašam 121
5 sploh ne soglašam 26
8 ne vem 50
9 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
958 52

Valid range from 0 to 5

N5d Tujcem ne bi smeli dovoliti nakupa zemlje v Sloveniji.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Tujcem ne bi smeli dovoliti nakupa zemlje v Sloveniji.

Value 48297 Frequency
0 O0 0
1 močno soglašam 127
2 soglašam 194
3 niti - niti 261
4 ne soglašam 292
5 sploh ne soglašam 97
8 ne vem 39
9 (b.o.) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
971 39

Valid range from 0 to 5

N5e Slovenska televizija bi morala dajati prednost slovenskim filmom in oddajam.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Slovenska televizija bi morala dajati prednost slovenskim filmom in oddajam.

Value 49296 Frequency
0 O0 0
1 močno soglašam 154
2 soglašam 297
3 niti - niti 293
4 ne soglašam 188
5 sploh ne soglašam 48
8 ne vem 27
9 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
980 30

Valid range from 0 to 5

N6a Velika mednarodna podjetja povzročajo vedno več škode domačim podjetjem v Sloveniji.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Velika mednarodna podjetja povzročajo vedno več škode domačim podjetjem v Sloveniji.

Value 50295 Frequency
0 O0 0
1 močno soglašam 177
2 soglašam 359
3 niti - niti 221
4 ne soglašam 170
5 sploh ne soglašam 33
8 ne vem 49
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
960 50

Valid range from 0 to 5

N6b Zaradi prostega pretoka blaga je v Sloveniji mogoče dobiti vedno boljše proizvode.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Zaradi prostega pretoka blaga je v Sloveniji mogoče dobiti vedno boljše proizvode.

Value 51294 Frequency
0 O0 0
1 močno soglašam 116
2 soglašam 450
3 niti - niti 218
4 ne soglašam 144
5 sploh ne soglašam 51
8 ne vem 29
9 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
979 31

Valid range from 0 to 5

N6c Na splošno vzeto bi morala Slovenija spoštovati odločitve mednarodnih organizacij, ki jim pripada, čeprav se vlada z njimi ne strinja.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Na splošno vzeto bi morala Slovenija spoštovati odločitve mednarodnih organizacij, ki jim pripada, čeprav se vlada z njimi ne strinja.

Value 52293 Frequency
0 O0 0
1 močno soglašam 59
2 soglašam 372
3 niti - niti 287
4 ne soglašam 139
5 sploh ne soglašam 25
8 ne vem 125
9 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
882 128

Valid range from 0 to 5

N6d Slovenska država izgublja preveč moči na račun mednarodnih organizacij.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Slovenska država izgublja preveč moči na račun mednarodnih organizacij.

Value 53292 Frequency
0 O0 0
1 močno soglašam 80
2 soglašam 355
3 niti - niti 261
4 ne soglašam 158
5 sploh ne soglašam 14
8 ne vem 140
9 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
868 142

Valid range from 0 to 5

N6e Bolj se počutim državljan sveta kot pa državljan katerekoli države.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Bolj se počutim državljan sveta kot pa državljan katerekoli države.

Value 54291 Frequency
0 O0 0
1 močno soglašam 68
2 soglašam 181
3 niti - niti 248
4 ne soglašam 310
5 sploh ne soglašam 131
8 ne vem 64
9 (b.o.) 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
938 72

Valid range from 0 to 5

N7a Nemogoče je, da bi ljudje, ki se ne držijo slovenskih običajev in tradicij, postali pravi Slovenci. Zdaj pa bi vas radi vprašali nekaj stvari v zvezi z manjšinami v Sloveniji.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Nemogoče je, da bi ljudje, ki se ne držijo slovenskih običajev in tradicij, postali pravi Slovenci.

Value 55290 Frequency
0 O0 0
1 močno soglašam 141
2 soglašam 355
3 niti - niti 193
4 ne soglašam 232
5 sploh ne soglašam 68
8 ne vem 19
9 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
989 21

Valid range from 0 to 5

N7b Narodnim manjšinam bi pri ohranjanju njihovih običajev in tradicij morala pomagati država.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Narodnim manjšinam bi pri ohranjanju njihovih običajev in tradicij morala pomagati država.

Value 56289 Frequency
0 O0 0
1 močno soglašam 130
2 soglašam 552
3 niti - niti 167
4 ne soglašam 111
5 sploh ne soglašam 21
8 ne vem 27
9 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
981 29

Valid range from 0 to 5

N8 Katero od teh mnenj vam je bliže?

Nekateri pravijo, da je za družbo bolje, če različne rasne in etnične skupine ohranijo svoje posebne običaje in tradicije, drugi pa pravijo, da je bolje, če se te skupine prilagodijo in zlijejo s širšo družbo. Katero od teh mnenj vam je bliže?

Value 57288 Frequency
1 Za družbo je bolje, če skupine ohranijo svoje posebne običaj 359
2 Bolje je, če se skupine prilagodijo in zlijejo s širšo družb 473
8 (ne vem, neodločen) 170
9 (b.o.) 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
832 178

Valid range from 1 to 2

N9a Zaradi priseljencev se povečuje število kaznivih dejanj. Obstajajo različna mnenja o priseljencih, ki so prišli iz drugih držav (tudi iz republik bivše Jugoslavije) in živijo v Sloveniji. (S "priseljenci" mislimo ljudi, ki so prišli z namenom, da bi se v Sloveniji za stalno naselili.)

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Zaradi priseljencev se povečuje število kaznivih dejanj.

Value 58287 Frequency
0 O0 0
1 močno soglašam 100
2 soglašam 344
3 niti - niti 236
4 ne soglašam 218
5 sploh ne soglašam 65
8 ne vem 44
9 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
963 47

Valid range from 0 to 5

N9b Priseljenci na splošno koristijo slovenskemu gospodarstvu.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Priseljenci na splošno koristijo slovenskemu gospodarstvu.

Value 59286 Frequency
0 O0 0
1 močno soglašam 34
2 soglašam 344
3 niti - niti 337
4 ne soglašam 211
5 sploh ne soglašam 31
8 ne vem 50
9 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
957 53

Valid range from 0 to 5

N9c Priseljenci zasedajo delovna mesta ljudem, ki so bili rojeni v Sloveniji.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Priseljenci zasedajo delovna mesta ljudem, ki so bili rojeni v Sloveniji.

Value 60285 Frequency
0 O0 0
1 močno soglašam 78
2 soglašam 324
3 niti - niti 259
4 ne soglašam 263
5 sploh ne soglašam 59
8 ne vem 26
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
983 27

Valid range from 0 to 5

N9d S tem ko prinašajo nove ideje in kulture, priseljenci izboljšajo slovensko družbo.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? S tem ko prinašajo nove ideje in kulture, priseljenci izboljšajo slovensko družbo.

Value 61284 Frequency
0 O0 0
1 močno soglašam 37
2 soglašam 324
3 niti - niti 316
4 ne soglašam 232
5 sploh ne soglašam 47
8 ne vem 52
9 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
956 54

Valid range from 0 to 5

N9e Gledano na sploh, priseljenci spodkopavajo slovensko kulturo.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Gledano na sploh, priseljenci spodkopavajo slovensko kulturo.

Value 62283 Frequency
0 O0 0
1 močno soglašam 49
2 soglašam 231
3 niti - niti 228
4 ne soglašam 371
5 sploh ne soglašam 87
8 ne vem 41
9 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
966 44

Valid range from 0 to 5

N9f Legalni priseljenci v Sloveniji, ki niso slovenski državljani, bi morali imeti enake pravice kot slovenski državljani.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Legalni priseljenci v Sloveniji, ki niso slovenski državljani, bi morali imeti enake pravice kot slovenski državljani.

Value 63282 Frequency
0 O0 0
1 močno soglašam 99
2 soglašam 408
3 niti - niti 155
4 ne soglašam 242
5 sploh ne soglašam 63
8 ne vem 39
9 (b.o.) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
967 43

Valid range from 0 to 5

N9g V Sloveniji bi morali uvesti strožje ukrepe za pregon ilegalnih priseljencev.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? V Sloveniji bi morali uvesti strožje ukrepe za pregon ilegalnih priseljencev.

Value 64281 Frequency
0 O0 0
1 močno soglašam 212
2 soglašam 415
3 niti - niti 168
4 ne soglašam 105
5 sploh ne soglašam 20
8 ne vem 82
9 (b.o.) 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
920 90

Valid range from 0 to 5

N9h Zakoniti priseljenci bi morali imeti enak dostop do obveznega javnega šolstva kot slovenski državljani.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Zakoniti priseljenci bi morali imeti enak dostop do obveznega javnega šolstva kot slovenski državljani.

Value 65280 Frequency
0 O0 0
1 močno soglašam 330
2 soglašam 585
3 niti - niti 51
4 ne soglašam 29
5 sploh ne soglašam 3
8 ne vem 9
9 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
998 12

Valid range from 0 to 5

N10 Ali menite, da bi bilo potrebno število priseljencev v Sloveniji ...

Ali menite, da bi bilo potrebno število priseljencev v Sloveniji ...

Value 66279 Frequency
1 močno povečati 1
2 nekoliko povečati 20
3 naj ostane enako 481
4 nekoliko zmanjšati 270
5 močno zmanjšati 99
8 ne vem, neodločen 134
9 (b.o.) 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
871 139

Valid range from 1 to 5

N11 Katera od spodnjih trditev o priseljencih je najbližja vašemu pogledu?

Katera od spodnjih trditev o priseljencih je najbližja vašemu pogledu?

Value 67278 Frequency
1 Priseljenci naj raje ohranijo svojo izvorno kulturo in naj n 43
2 Priseljenci naj ohranijo svojo izvorno kulturo, hkrati pa na 843
3 Priseljenci naj opustijo svojo izvorno kulturo in sprejmejo 74
8 ne vem, neodločen 46
9 (b.o.) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
960 50

Valid range from 1 to 3

N12 Kako ponosni ste, da ste Slovenec / Slovenka?

Kako ponosni ste, da ste Slovenec / Slovenka?

Value 68277 Frequency
1 zelo sem ponosen/-a 491
2 do neke mere ponosen/-a 373
3 ne kaj dosti ponosen/-a 86
4 sploh nisem ponosen/-a 28
7 nisem Slovenec / Slovenka 20
8 ne vem, neodločen 6
9 (b.o.) 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
998 12

Valid range from 1 to 7

N13a Močna domoljubna čustva krepijo položaj Slovenije v svetu.

V kakšni meri soglašate ali ne soglašate s trditvami glede vloge močnih domoljubnih čustev v Sloveniji. Močna domoljubna čustva krepijo položaj Slovenije v svetu.

Value 69276 Frequency
0 O0 0
1 močno soglašam 150
2 soglašam 409
3 niti - niti 236
4 ne soglašam 119
5 sploh ne soglašam 26
8 ne vem 66
9 (b.o.) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
940 70

Valid range from 0 to 5

N13b Močna domoljubna čustva vzbujajo nestrpnost v Sloveniji.

V kakšni meri soglašate ali ne soglašate s trditvami glede vloge močnih domoljubnih čustev v Sloveniji. Močna domoljubna čustva vzbujajo nestrpnost v Sloveniji.

Value 70275 Frequency
0 O0 0
1 močno soglašam 47
2 soglašam 341
3 niti - niti 248
4 ne soglašam 252
5 sploh ne soglašam 40
8 ne vem 77
9 (b.o.) 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
928 82

Valid range from 0 to 5

N13c Močna domoljubna čustva so potrebna za ohranjanje enotnosti Slovenije.

V kakšni meri soglašate ali ne soglašate s trditvami glede vloge močnih domoljubnih čustev v Sloveniji. Močna domoljubna čustva so potrebna za ohranjanje enotnosti Slovenije.

Value 71274 Frequency
0 O0 0
1 močno soglašam 148
2 soglašam 525
3 niti - niti 187
4 ne soglašam 83
5 sploh ne soglašam 11
8 ne vem 48
9 (b.o.) 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 56

Valid range from 0 to 5

N13d Močna domoljubna čustva vzbujajo negativna stališča do priseljencev v Sloveniji.

V kakšni meri soglašate ali ne soglašate s trditvami glede vloge močnih domoljubnih čustev v Sloveniji. Močna domoljubna čustva vzbujajo negativna stališča do priseljencev v Sloveniji.

Value 72273 Frequency
0 O0 0
1 močno soglašam 52
2 soglašam 405
3 niti - niti 227
4 ne soglašam 221
5 sploh ne soglašam 29
8 ne vem 70
9 (b.o.) 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
934 76

Valid range from 0 to 5

N14 Ali ste državljan-ka Slovenije?

Ali ste državljan/-ka Slovenije?

Value 73272 Frequency
1 da 991
2 ne 18
8 ne vem 0
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1009 1

Valid range from 1 to 2

N15 Kakšno je bilo državljanstvo vaših staršev ob vašem rojstvu.

Kakšno je bilo državljanstvo vaših staršev ob vašem rojstvu? Ali sta bila oba, eden ali nobeden državljan/-a Slovenije (oz. Jugoslavije, če ste se rodili v času, ko je bila Slovenija še del Jugoslavije)?

Value 74271 Frequency
1 oba sta bila državljana Slovenije (oz. Jugoslavije) 944
2 le oče je bil državljan Slovenije (oz. Jugoslavije) 6
3 le mati je bila državljanka Slovenije (oz. Jugoslavije) 15
4 nobeden ni bil državljan Slovenije (oz. Jugoslavije) 42
8 (ne vem, neodločen) 0
9 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1007 3

Valid range from 1 to 4

N16 Koliko ste slišali ali brali o Evropski uniji?

Koliko ste slišali ali brali o Evropski uniji?

Value 75270 Frequency
1 veliko 159
2 precej 394
3 ne prav veliko 364
4 sploh nič 86
8 ne vem, neodločen 5
9 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1003 7

Valid range from 1 to 4

N17 Na splošno vzeto ali bi rekli, da Sloveniji članstvo v Evropski uniji kaj koristi ali ji ne koristi?

Na splošno vzeto ali bi rekli, da Sloveniji članstvo v Evropski uniji kaj koristi ali ji ne koristi?

Value 76269 Frequency
1 zelo ji koristi 48
2 precej ji koristi 155
3 do neke mere ji koristi 445
4 le malo ji koristi 143
5 sploh ji ne koristi 96
0 (nič ni slišal o Evropski uniji) 86
8 ne vem, neodločen 33
9 (b.o.) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
887 123

Valid range from 1 to 5

N18 Slovenija bi morala upoštevati odločitve Evropske unije tudi v primeru, ko se z njimi ne strinja.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate s trditvijo…Slovenija bi morala upoštevati odločitve Evropske unije tudi v primeru, ko se z njimi ne strinja.

Value 77268 Frequency
1 močno soglašam 25
2 soglašam 280
3 niti - niti 244
4 ne soglašam 274
5 sploh ne soglašam 52
0 nič ni slišal o Evropski uniji 86
8 ne vem 43
9 (b.o.) 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
875 135

Valid range from 1 to 5

N19 Na splošno vzeto ali bi po vašem mnenju morala imeti Evropska unija precej več, več, enako, manj ali precej manj moči kot vlade njenih članic?

Na splošno vzeto ali bi po vašem mnenju morala imeti Evropska unija precej več, več, enako, manj ali precej manj moči kot vlade njenih članic?

Value 78267 Frequency
1 precej več moči 23
2 več moči 165
3 enako moči 399
4 manj moči 176
5 precej manj moči 32
0 (nič ni slišal o Evropski uniji) 86
8 ne vem, neodločen 125
9 (b.o.) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
795 215

Valid range from 1 to 5

N20 Če bi bil danes referendum, na katerem bi se odločali ali naj Slovenija ostane članica Evropske unije, ali proti?

Če bi bil danes referendum, na katerem bi se odločali, ali naj Slovenija ostane članica Evropske unije, ali naj izstopi iz članstva, ali bi vi glasovali za članstvo ali proti?

Value 79266 Frequency
1 glasoval bi za članstvo 485
2 glasoval bi proti članstvu 258
0 (nič ni slišal o Evropski uniji) 86
8 (ne vem, neodločen) 175
9 (b.o.) 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
743 267

Valid range from 1 to 2

C1 Biti dober državljan... vedno glasovati na volitvah

Obstajajo različna mnenja o tem, kaj pomeni biti dober državljan. Kako pomembne so za vas naslednje stvari? Ocenite na lestvici od 1 do 7, kjer 1 pomeni, da stvar za vas sploh ni pomembna, 7 pa pomeni, da je stvar za vas zelo pomembna. - vedno glasovati na volitvah

Value 80265 Frequency
1 sploh ni pomembno 65
2 . 29
3 . 65
4 . 94
5 . 110
6 . 164
7 zelo pomembno 471
8 (ne vem) 9
9 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
998 12

Valid range from 1 to 7

C2 Biti dober državljan...nikoli se izogibati plačevanju davkov

Obstajajo različna mnenja o tem, kaj pomeni biti dober državljan. Kako pomembne so za vas naslednje stvari? Ocenite na lestvici od 1 do 7, kjer 1 pomeni, da stvar za vas sploh ni pomembna, 7 pa pomeni, da je stvar za vas zelo pomembna. -nikoli se izogibati plačevanju davkov

Value 81264 Frequency
1 sploh ni pomembno 13
2 . 12
3 . 22
4 . 48
5 . 108
6 . 207
7 zelo pomembno 583
8 (ne vem) 12
9 (b.o.) 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
993 17

Valid range from 1 to 7

C3 Biti dober državljan...vedno spoštovati zakone in pravila

Obstajajo različna mnenja o tem, kaj pomeni biti dober državljan. Kako pomembne so za vas naslednje stvari? Ocenite na lestvici od 1 do 7, kjer 1 pomeni, da stvar za vas sploh ni pomembna, 7 pa pomeni, da je stvar za vas zelo pomembna. - vedno spoštovati zakone in pravila

Value 82263 Frequency
1 sploh ni pomembno 9
2 . 17
3 . 18
4 . 45
5 . 101
6 . 198
7 zelo pomembno 611
8 (ne vem) 7
9 (b.o.) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
999 11

Valid range from 1 to 7

C4 Biti dober državljan...spremljati in nadzorovati delovanje državnih organov

Obstajajo različna mnenja o tem, kaj pomeni biti dober državljan. Kako pomembne so za vas naslednje stvari? Ocenite na lestvici od 1 do 7, kjer 1 pomeni, da stvar za vas sploh ni pomembna, 7 pa pomeni, da je stvar za vas zelo pomembna. - spremljati in nadzorovati delovanje državnih organov

Value 83262 Frequency
1 sploh ni pomembno 44
2 . 52
3 . 65
4 . 130
5 . 178
6 . 157
7 zelo pomembno 348
8 (ne vem) 35
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
974 36

Valid range from 1 to 7

C5 Biti dober državljan...biti aktiven v družbenih ali političnih organizacijah

Obstajajo različna mnenja o tem, kaj pomeni biti dober državljan. Kako pomembne so za vas naslednje stvari? Ocenite na lestvici od 1 do 7, kjer 1 pomeni, da stvar za vas sploh ni pomembna, 7 pa pomeni, da je stvar za vas zelo pomembna. - biti aktiven v družbenih ali političnih organizacijah

Value 84261 Frequency
1 sploh ni pomembno 121
2 . 142
3 . 138
4 . 189
5 . 188
6 . 103
7 zelo pomembno 99
8 (ne vem) 26
9 (b.o.) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
980 30

Valid range from 1 to 7

C6 Biti dober državljan...poskušati razumeti argumente ljudi z drugačnimi mnenji

Obstajajo različna mnenja o tem, kaj pomeni biti dober državljan. Kako pomembne so za vas naslednje stvari? Ocenite na lestvici od 1 do 7, kjer 1 pomeni, da stvar za vas sploh ni pomembna, 7 pa pomeni, da je stvar za vas zelo pomembna. - poskušati razumeti argumente ljudi z drugačnimi mnenji

Value 85260 Frequency
1 sploh ni pomembno 7
2 . 15
3 . 55
4 . 124
5 . 166
6 . 278
7 zelo pomembno 343
8 (ne vem) 21
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
988 22

Valid range from 1 to 7

C7 Biti dober državljan...izbirati proizvode zaradi ekoloških, političnih ali etičnih razlogov, čeprav so nekoliko dražji

Obstajajo različna mnenja o tem, kaj pomeni biti dober državljan. Kako pomembne so za vas naslednje stvari? Ocenite na lestvici od 1 do 7, kjer 1 pomeni, da stvar za vas sploh ni pomembna, 7 pa pomeni, da je stvar za vas zelo pomembna. - izbirati proizvode zaradi ekoloških, političnih ali etičnih razlogov, čeprav so nekoliko dražji

Value 86259 Frequency
1 sploh ni pomembno 86
2 . 71
3 . 109
4 . 171
5 . 215
6 . 151
7 zelo pomembno 144
8 (ne vem) 59
9 (b.o.) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
947 63

Valid range from 1 to 7

C8 Biti dober državljan...pomagati ljudem v Sloveniji, ki jim gre slabše kot vam

Obstajajo različna mnenja o tem, kaj pomeni biti dober državljan. Kako pomembne so za vas naslednje stvari? Ocenite na lestvici od 1 do 7, kjer 1 pomeni, da stvar za vas sploh ni pomembna, 7 pa pomeni, da je stvar za vas zelo pomembna. - pomagati ljudem v Sloveniji, ki jim gre slabše kot vam

Value 87258 Frequency
1 sploh ni pomembno 6
2 . 13
3 . 21
4 . 71
5 . 169
6 . 248
7 zelo pomembno 471
8 (ne vem) 10
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
999 11

Valid range from 1 to 7

C9 Biti dober državljan...pomagati ljudem po svetu, ki jim gre slabše kot vam

Obstajajo različna mnenja o tem, kaj pomeni biti dober državljan. Kako pomembne so za vas naslednje stvari? Ocenite na lestvici od 1 do 7, kjer 1 pomeni, da stvar za vas sploh ni pomembna, 7 pa pomeni, da je stvar za vas zelo pomembna. - pomagati ljudem po svetu, ki jim gre slabše kot vam

Value 88257 Frequency
1 sploh ni pomembno 39
2 . 58
3 . 93
4 . 147
5 . 233
6 . 192
7 zelo pomembno 221
8 (ne vem) 22
9 (b.o.) 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
983 27

Valid range from 1 to 7

C10 Ali menite, da bi verskim skrajnežem morali dovoliti javna zborovanja?

Ali menite, da bi verskim skrajnežem morali dovoliti javna zborovanja?

Value 89256 Frequency
1 nedvomno bi jim morali dovoliti 28
2 verjetno bi jim morali dovoliti 138
3 verjetno jim ne bi smeli dovoliti 180
4 nedvomno jim ne bi smeli dovoliti 554
8 (ne vem, neodločen) 103
9 (b.o.) 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
900 110

Valid range from 1 to 4

C11 Ali menite, da bi ljudem, ki želijo s silo zrušiti oblast, morali dovoliti javna zborovanja?

Ali menite, da bi ljudem, ki želijo s silo zrušiti oblast, morali dovoliti javna zborovanja?

Value 90255 Frequency
1 nedvomno bi jim morali dovoliti 48
2 verjetno bi jim morali dovoliti 157
3 verjetno jim ne bi smeli dovoliti 209
4 nedvomno jim ne bi smeli dovoliti 510
8 (ne vem, neodločen) 79
9 (b.o.) 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
924 86

Valid range from 1 to 4

C12 Ali menite, da bi ljudem, ki imajo predsodke do katerekoli rasne ali etnične skupine, morali dovoliti javna zborovanja?

Ali menite, da bi ljudem, ki imajo predsodke do katerekoli rasne ali etnične skupine, morali dovoliti javna zborovanja?

Value 91254 Frequency
1 nedvomno bi jim morali dovoliti 15
2 verjetno bi jim morali dovoliti 79
3 verjetno jim ne bi smeli dovoliti 220
4 nedvomno jim ne bi smeli dovoliti 610
8 (ne vem, neodločen) 78
9 (b.o.) 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
924 86

Valid range from 1 to 4

C13 Oblike delovanja ljudi ... Podpisal peticijo

Navedel/-a vam bom nekaj možnih oblik političnega in družbenega delovanja ljudi, vas pa prosim, da za vsako od njih poveste, (1) ali ste to počeli kdaj v zadnjih 12-ih mesecih, (2) ali ste to počeli v bolj oddaljeni preteklosti, (3) ali tega še niste počeli, vendar ste to pripravljeni početi, (4) ali tega še niste počeli in tega tudi ne bi počeli ne glede na okoliščine. - podpisal peticijo

Value 92253 Frequency
1 počeli v zadnjih 12-ih mesecih 139
2 počeli v bolj oddaljeni preteklosti 216
3 nikoli počeli, mogoče bi počel 227
4 nikoli počeli, nikoli ne bi počel 399
8 (ne vem) 28
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
981 29

Valid range from 1 to 4

C14 Oblike delovanja ljudi ...Bojkotiral ali namenoma kupil določen proizvod zaradi ekoloških, političnih ali etičnih razlogov

Navedel/-a vam bom nekaj možnih oblik političnega in družbenega delovanja ljudi, vas pa prosim, da za vsako od njih poveste, (1) ali ste to počeli kdaj v zadnjih 12-ih mesecih, (2) ali ste to počeli v bolj oddaljeni preteklosti, (3) ali tega še niste počeli, vendar ste to pripravljeni početi, (4) ali tega še niste počeli in tega tudi ne bi počeli ne glede na okoliščine. - bojkotiral ali namenoma kupil določen proizvod zaradi ekoloških, političnih ali etičnih razlogov

Value 93252 Frequency
1 počeli v zadnjih 12-ih mesecih 155
2 počeli v bolj oddaljeni preteklosti 69
3 nikoli počeli, mogoče bi počel 192
4 nikoli počeli, nikoli ne bi počel 558
8 (ne vem) 32
9 (b.o.) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
974 36

Valid range from 1 to 4

C15 Oblike delovanja ljudi ... Se udeležil demonstracij

Navedel/-a vam bom nekaj možnih oblik političnega in družbenega delovanja ljudi, vas pa prosim, da za vsako od njih poveste, (1) ali ste to počeli kdaj v zadnjih 12-ih mesecih, (2) ali ste to počeli v bolj oddaljeni preteklosti, (3) ali tega še niste počeli, vendar ste to pripravljeni početi, (4) ali tega še niste počeli in tega tudi ne bi počeli ne glede na okoliščine. - se udeležil demonstracij

Value 94251 Frequency
1 počeli v zadnjih 12-ih mesecih 78
2 počeli v bolj oddaljeni preteklosti 127
3 nikoli počeli, mogoče bi počel 286
4 nikoli počeli, nikoli ne bi počel 505
8 (ne vem) 12
9 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
996 14

Valid range from 1 to 4

C16 Oblike delovanja ljudi ... e udeležil političnega sestanka ali shoda

Navedel/-a vam bom nekaj možnih oblik političnega in družbenega delovanja ljudi, vas pa prosim, da za vsako od njih poveste, (1) ali ste to počeli kdaj v zadnjih 12-ih mesecih, (2) ali ste to počeli v bolj oddaljeni preteklosti, (3) ali tega še niste počeli, vendar ste to pripravljeni početi, (4) ali tega še niste počeli in tega tudi ne bi počeli ne glede na okoliščine. - se udeležil političnega sestanka ali shoda

Value 95250 Frequency
1 počeli v zadnjih 12-ih mesecih 41
2 počeli v bolj oddaljeni preteklosti 101
3 nikoli počeli, mogoče bi počel 219
4 nikoli počeli, nikoli ne bi počel 634
8 (ne vem) 14
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
995 15

Valid range from 1 to 4

C17 Oblike delovanja ljudi ... Imel stik ali poskušal priti v stik s politikom ali političnim funkcionarjem, da bi tako izrazil svoje poglede

Navedel/-a vam bom nekaj možnih oblik političnega in družbenega delovanja ljudi, vas pa prosim, da za vsako od njih poveste, (1) ali ste to počeli kdaj v zadnjih 12-ih mesecih, (2) ali ste to počeli v bolj oddaljeni preteklosti, (3) ali tega še niste počeli, vendar ste to pripravljeni početi, (4) ali tega še niste počeli in tega tudi ne bi počeli ne glede na okoliščine. - imel stik ali poskušal priti v stik s politikom ali političnim funkcionarjem, da bi tako izrazil svoje poglede

Value 96249 Frequency
1 počeli v zadnjih 12-ih mesecih 46
2 počeli v bolj oddaljeni preteklosti 71
3 nikoli počeli, mogoče bi počel 253
4 nikoli počeli, nikoli ne bi počel 628
8 (ne vem) 9
9 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
998 12

Valid range from 1 to 4

C18 Oblike delovanja ljudi ... Prispeval ali zbiral denar za neko družbeno ali politično aktivnost

Navedel/-a vam bom nekaj možnih oblik političnega in družbenega delovanja ljudi, vas pa prosim, da za vsako od njih poveste, (1) ali ste to počeli kdaj v zadnjih 12-ih mesecih, (2) ali ste to počeli v bolj oddaljeni preteklosti, (3) ali tega še niste počeli, vendar ste to pripravljeni početi, (4) ali tega še niste počeli in tega tudi ne bi počeli ne glede na okoliščine. - prispeval ali zbiral denar za neko družbeno ali politično aktivnost

Value 97248 Frequency
1 počeli v zadnjih 12-ih mesecih 97
2 počeli v bolj oddaljeni preteklosti 115
3 nikoli počeli, mogoče bi počel 175
4 nikoli počeli, nikoli ne bi počel 605
8 (ne vem) 15
9 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
992 18

Valid range from 1 to 4

C19 Oblike delovanja ljudi ... Stopil v stik z množičnimi mediji, ali v njih nastopil, da bi tako izrazil svoje poglede

Navedel/-a vam bom nekaj možnih oblik političnega in družbenega delovanja ljudi, vas pa prosim, da za vsako od njih poveste, (1) ali ste to počeli kdaj v zadnjih 12-ih mesecih, (2) ali ste to počeli v bolj oddaljeni preteklosti, (3) ali tega še niste počeli, vendar ste to pripravljeni početi, (4) ali tega še niste počeli in tega tudi ne bi počeli ne glede na okoliščine. - stopil v stik z množičnimi mediji, ali v njih nastopil, da bi tako izrazil svoje poglede

Value 98247 Frequency
1 počeli v zadnjih 12-ih mesecih 23
2 počeli v bolj oddaljeni preteklosti 52
3 nikoli počeli, mogoče bi počel 239
4 nikoli počeli, nikoli ne bi počel 687
8 (ne vem) 7
9 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1001 9

Valid range from 1 to 4

C20 Oblike delovanja ljudi ... Izrazil svoje politične poglede na internetu

Navedel/-a vam bom nekaj možnih oblik političnega in družbenega delovanja ljudi, vas pa prosim, da za vsako od njih poveste, (1) ali ste to počeli kdaj v zadnjih 12-ih mesecih, (2) ali ste to počeli v bolj oddaljeni preteklosti, (3) ali tega še niste počeli, vendar ste to pripravljeni početi, (4) ali tega še niste počeli in tega tudi ne bi počeli ne glede na okoliščine. - izrazil svoje politične poglede na internetu

Value 99246 Frequency
1 počeli v zadnjih 12-ih mesecih 54
2 počeli v bolj oddaljeni preteklosti 33
3 nikoli počeli, mogoče bi počel 161
4 nikoli počeli, nikoli ne bi počel 748
8 (ne vem) 9
9 (b.o.) 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
996 14

Valid range from 1 to 4

C21 Kako pogosto spremljate politične novice v množičnih medijih kot so televizija, časopisi, radio in internet?

Kako pogosto spremljate politične novice v množičnih medijih kot so televizija, časopisi, radio in internet?

Value 100245 Frequency
1 večkrat dnevno 262
2 enkrat na dan 409
3 5 do 6-krat na teden 61
4 3 do 4-krat na teden 84
5 1 do 2-krat na teden 98
6 manj kot enkrat na teden 54
7 nikoli 33
8 ne vem, neodločen 5
9 (b.o.) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1001 9

Valid range from 1 to 7

C22 Prosimo ocenite s koliko ljudmi (vključno s tistimi, s katerimi živite) ste v stiku na običajen dan v tednu?

Prosimo ocenite, s koliko ljudmi (vključno s tistimi, s katerimi živite) ste v stiku naobičajen dan v tednu? V mislih imamo osebni (posamični) stik, ki vključuje klepet, pogovor, debato, ne glede na to, ali gre za osebno prisotnost, ali pa za telefon, internet ali običajno pismo. Prosimo, da upoštevate le ljudi, ki jih poznate. Med spodnjimi odgovori izberite enega, ki najbolj ustreza vaši situaciji.

Value 101244 Frequency
1 0 - 4 osebe 211
2 5 - 9 334
3 10 - 19 270
4 20 - 49 133
5 50 ali več oseb 57
8 (ne vem, neodločen) 3
9 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1005 5

Valid range from 1 to 5

C23 Pripadnost ... Politična stranka

Ljudje lahko pripadajo različnim vrstam skupin ali združenj. Za vsako od naslednjih skupin prosim povejte ali… (1) ste član/-ica oz. pripadnik/-ica in v njej aktivno sodelujete, (2) ste član/-ica oz. pripadnik/-ica, vendar niste v njej aktivni, (3) ste bili njen/-a član/-ica oziroma pripadnik/-ica, vendar sedaj niste več, (4) ali niste nikoli bili njen/-a član/-ica oz. pripadnik/-ica. - politična stranka

Value 102243 Frequency
1 sem član/-ica, aktivno sodelujem 19
2 sem član/-ica, vendar ne sodelujem 26
3 včasih sem bil/-a član/-ica 72
4 nikoli nisem bil/-a član/-ica 892
8 (ne vem) 0
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1009 1

Valid range from 1 to 4

C24 Pripadnost ..Sindikat, poslovno ali poklicno združenje

Ljudje lahko pripadajo različnim vrstam skupin ali združenj. Za vsako od naslednjih skupin prosim povejte ali… (1) ste član/-ica oz. pripadnik/-ica in v njej aktivno sodelujete, (2) ste član/-ica oz. pripadnik/-ica, vendar niste v njej aktivni, (3) ste bili njen/-a član/-ica oziroma pripadnik/-ica, vendar sedaj niste več, (4) ali niste nikoli bili njen/-a član/-ica oz. pripadnik/-ica. - sindikat, poslovno ali poklicno združenje

Value 103242 Frequency
1 sem član/-ica, aktivno sodelujem 51
2 sem član/-ica, vendar ne sodelujem 124
3 včasih sem bil/-a član/-ica 345
4 nikoli nisem bil/-a član/-ica 489
8 (ne vem) 0
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1009 1

Valid range from 1 to 4

C25 Pripadnost ..Cerkvena ali druga verska organizacija

Ljudje lahko pripadajo različnim vrstam skupin ali združenj. Za vsako od naslednjih skupin prosim povejte ali… (1) ste član/-ica oz. pripadnik/-ica in v njej aktivno sodelujete, (2) ste član/-ica oz. pripadnik/-ica, vendar niste v njej aktivni, (3) ste bili njen/-a član/-ica oziroma pripadnik/-ica, vendar sedaj niste več, (4) ali niste nikoli bili njen/-a član/-ica oz. pripadnik/-ica. - cerkvena ali druga verska organizacija

Value 104241 Frequency
1 sem član/-ica, aktivno sodelujem 28
2 sem član/-ica, vendar ne sodelujem 53
3 včasih sem bil/-a član/-ica 55
4 nikoli nisem bil/-a član/-ica 871
8 (ne vem) 2
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1007 3

Valid range from 1 to 4

C26 Pripadnost ..Športna, prostočasna, kulturna, društva ipd.

Ljudje lahko pripadajo različnim vrstam skupin ali združenj. Za vsako od naslednjih skupin prosim povejte ali… (1) ste član/-ica oz. pripadnik/-ica in v njej aktivno sodelujete, (2) ste član/-ica oz. pripadnik/-ica, vendar niste v njej aktivni, (3) ste bili njen/-a član/-ica oziroma pripadnik/-ica, vendar sedaj niste več, (4) ali niste nikoli bili njen/-a član/-ica oz. pripadnik/-ica. - športna, prostočasna, kulturna, društva ipd.

Value 105240 Frequency
1 sem član/-ica, aktivno sodelujem 252
2 sem član/-ica, vendar ne sodelujem 89
3 včasih sem bil/-a član/-ica 213
4 nikoli nisem bil/-a član/-ica 454
8 (ne vem) 0
9 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1008 2

Valid range from 1 to 4

C27 Pripadnost ..Druga prostovoljna združenja

Ljudje lahko pripadajo različnim vrstam skupin ali združenj. Za vsako od naslednjih skupin prosim povejte ali… (1) ste član/-ica oz. pripadnik/-ica in v njej aktivno sodelujete, (2) ste član/-ica oz. pripadnik/-ica, vendar niste v njej aktivni, (3) ste bili njen/-a član/-ica oziroma pripadnik/-ica, vendar sedaj niste več, (4) ali niste nikoli bili njen/-a član/-ica oz. pripadnik/-ica. - druga prostovoljna združenja

Value 106239 Frequency
1 sem član/-ica, aktivno sodelujem 133
2 sem član/-ica, vendar ne sodelujem 74
3 včasih sem bil/-a član/-ica 137
4 nikoli nisem bil/-a član/-ica 659
8 (ne vem) 6
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1003 7

Valid range from 1 to 4

C28 Pravica v demokraciji...da imajo vsi državljani primeren življenjski standard

Obstajajo različna mnenja o pravicah ljudi v demokraciji. Kako so po vašem mnenju pomembne naslednje pravice? Prosim, da ocenite na lestvici od 1 do 7, kjer 1 pomeni, da neka pravica sploh ni pomembna, 7 pa, da je zelo pomembna. Kako je torej pomembno… ? - da imajo vsi državljani primeren življenjski standard

Value 107238 Frequency
1 sploh ni pomembno 3
2 . 1
3 . 7
4 . 27
5 . 78
6 . 144
7 zelo pomembno 740
8 (ne vem) 8
9 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 10

Valid range from 1 to 7

C29 Pravica v demokraciji...da oblast spoštuje in ščiti pravice manjšin

Obstajajo različna mnenja o pravicah ljudi v demokraciji. Kako so po vašem mnenju pomembne naslednje pravice? Prosim, da ocenite na lestvici od 1 do 7, kjer 1 pomeni, da neka pravica sploh ni pomembna, 7 pa, da je zelo pomembna. Kako je torej pomembno… ? - da oblast spoštuje in ščiti pravice manjšin

Value 108237 Frequency
1 sploh ni pomembno 6
2 . 14
3 . 27
4 . 73
5 . 149
6 . 215
7 zelo pomembno 498
8 (ne vem) 25
9 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
982 28

Valid range from 1 to 7

C30 Pravica v demokraciji...da je ljudem danih več možnosti sodelovanja pri odločanju o javnih zadevah

Obstajajo različna mnenja o pravicah ljudi v demokraciji. Kako so po vašem mnenju pomembne naslednje pravice? Prosim, da ocenite na lestvici od 1 do 7, kjer 1 pomeni, da neka pravica sploh ni pomembna, 7 pa, da je zelo pomembna. Kako je torej pomembno… ? - da je ljudem danih več možnosti sodelovanja pri odločanju o javnih zadevah

Value 109236 Frequency
1 sploh ni pomembno 6
2 . 6
3 . 18
4 . 75
5 . 154
6 . 232
7 zelo pomembno 483
8 (ne vem) 32
9 (b.o.) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
974 36

Valid range from 1 to 7

C31 Pravica v demokraciji...da imajo državljani možnost z državljansko nepokorščino izraziti nasprotovanje vladnim aktivnostim

Obstajajo različna mnenja o pravicah ljudi v demokraciji. Kako so po vašem mnenju pomembne naslednje pravice? Prosim, da ocenite na lestvici od 1 do 7, kjer 1 pomeni, da neka pravica sploh ni pomembna, 7 pa, da je zelo pomembna. Kako je torej pomembno… ? - da imajo državljani možnost z državljansko nepokorščino izraziti nasprotovanje vladnim aktivnostim

Value 110235 Frequency
1 sploh ni pomembno 17
2 . 18
3 . 23
4 . 104
5 . 182
6 . 214
7 zelo pomembno 376
8 (ne vem) 71
9 (b.o.) 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
934 76

Valid range from 1 to 7

C32 Pravica v demokraciji...da oblast spoštuje demokratične pravice ne glede na okoliščine

Obstajajo različna mnenja o pravicah ljudi v demokraciji. Kako so po vašem mnenju pomembne naslednje pravice? Prosim, da ocenite na lestvici od 1 do 7, kjer 1 pomeni, da neka pravica sploh ni pomembna, 7 pa, da je zelo pomembna. Kako je torej pomembno… ? - da oblast spoštuje demokratične pravice ne glede na okoliščine

Value 111234 Frequency
1 sploh ni pomembno 7
2 . 5
3 . 16
4 . 67
5 . 136
6 . 221
7 zelo pomembno 502
8 (ne vem) 52
9 (b.o.) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 56

Valid range from 1 to 7

C33 Pravica v demokraciji...da ljudje, ki so obsojeni zaradi težkih kaznivih dejanj, zgubijo državljanske pravice

Obstajajo različna mnenja o pravicah ljudi v demokraciji. Kako so po vašem mnenju pomembne naslednje pravice? Prosim, da ocenite na lestvici od 1 do 7, kjer 1 pomeni, da neka pravica sploh ni pomembna, 7 pa, da je zelo pomembna. Kako je torej pomembno… ? - da ljudje, ki so obsojeni zaradi težkih kaznivih dejanj, zgubijo državljanske pravice

Value 112233 Frequency
1 sploh ni pomembno 106
2 . 94
3 . 78
4 . 118
5 . 122
6 . 107
7 zelo pomembno 237
8 (ne vem) 135
9 (b.o.) 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
862 148

Valid range from 1 to 7

C34 Pravica v demokraciji...da imajo dolgoletni prebivalci države, ki niso njeni državljani, pravico voliti na nacionalnih volitvah

Obstajajo različna mnenja o pravicah ljudi v demokraciji. Kako so po vašem mnenju pomembne naslednje pravice? Prosim, da ocenite na lestvici od 1 do 7, kjer 1 pomeni, da neka pravica sploh ni pomembna, 7 pa, da je zelo pomembna. Kako je torej pomembno… ? - da imajo dolgoletni prebivalci države, ki niso njeni državljani, pravico voliti na nacionalnih volitvah

Value 113232 Frequency
1 sploh ni pomembno 207
2 . 69
3 . 83
4 . 121
5 . 156
6 . 146
7 zelo pomembno 126
8 (ne vem) 94
9 (b.o.) 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 102

Valid range from 1 to 7

C35 Pravica v demokraciji...da imajo državljani pravico, da ne volijo

Obstajajo različna mnenja o pravicah ljudi v demokraciji. Kako so po vašem mnenju pomembne naslednje pravice? Prosim, da ocenite na lestvici od 1 do 7, kjer 1 pomeni, da neka pravica sploh ni pomembna, 7 pa, da je zelo pomembna. Kako je torej pomembno… ? - da imajo državljani pravico, da ne volijo

Value 114231 Frequency
1 sploh ni pomembno 108
2 . 47
3 . 49
4 . 107
5 . 153
6 . 133
7 zelo pomembno 336
8 (ne vem) 63
9 (b.o.) 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
933 77

Valid range from 1 to 7

C36 Pravica v demokraciji...da je zagotovljeno zdravstveno varstvo za vsakogar

Obstajajo različna mnenja o pravicah ljudi v demokraciji. Kako so po vašem mnenju pomembne naslednje pravice? Prosim, da ocenite na lestvici od 1 do 7, kjer 1 pomeni, da neka pravica sploh ni pomembna, 7 pa, da je zelo pomembna. Kako je torej pomembno… ? - da je zagotovljeno zdravstveno varstvo za vsakogar

Value 115230 Frequency
1 sploh ni pomembno 2
2 . 1
3 . 4
4 . 4
5 . 32
6 . 89
7 zelo pomembno 869
8 (ne vem) 6
9 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1001 9

Valid range from 1 to 7

C37 Ljudje, kot sem jaz, nimajo nobene besede pri tem, kar počne vlada.

Povejte prosim, v kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami. Ljudje kot sem jaz, nimajo nobene besede pri tem, kar počne vlada.

Value 116229 Frequency
0 O0 0
1 močno soglašam 490
2 soglašam 295
3 niti - niti 99
4 ne soglašam 75
5 sploh ne soglašam 34
8 ne vem 13
9 (b.o.) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
993 17

Valid range from 0 to 5

C38 Mislim, da vlade ne zanima dosti, kaj mislijo ljudje kot sem jaz.

Povejte prosim, v kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami. Mislim, da vlade ne zanima dosti, kaj mislijo ljudje kot sem jaz.

Value 117228 Frequency
0 O0 0
1 močno soglašam 526
2 soglašam 340
3 niti - niti 82
4 ne soglašam 34
5 sploh ne soglašam 8
8 ne vem 15
9 (b.o.) 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
990 20

Valid range from 0 to 5

C39 Zdi se mi, da imam precej dobro predstavo o pomembnih političnih vprašanjih, s katerimi se sooča Slovenija.

Povejte prosim, v kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami. Zdi se mi, da imam precej dobro predstavo o pomembnih političnih vprašanjih, s katerimi se sooča Slovenija.

Value 118227 Frequency
0 O0 0
1 močno soglašam 109
2 soglašam 358
3 niti - niti 310
4 ne soglašam 109
5 sploh ne soglašam 74
8 ne vem 44
9 (b.o.) 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
960 50

Valid range from 0 to 5

C40 Mislim, da je v Sloveniji večina ljudi bolje kot jaz seznanjena s pomembnimi političnimi vprašanji.

Povejte prosim, v kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami. Mislim, da je v Sloveniji večina ljudi bolje kot jaz seznanjena s pomembnimi političnimi vprašanji.

Value 119226 Frequency
0 O0 0
1 močno soglašam 86
2 soglašam 284
3 niti - niti 321
4 ne soglašam 222
5 sploh ne soglašam 26
8 ne vem 65
9 (b.o.) 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
939 71

Valid range from 0 to 5

C41 Denimo, da bi slovenski DZ obravnaval zakon, ki bi bil po vašem mnenju nepravičen ali škodljiv. Bi vi poskusili kaj storiti v zvezi s tem? Denimo, da bi slovenski Državni zbor obravnaval zakon, ki bi bil po vašem mnenju nepravičen ali škodljiv.

Če bi se to zgodilo, kako verjetno je, da bi vi sami ali skupaj z drugimi lahko poskusili kaj storiti v zvezi s tem?

Value 120225 Frequency
1 zelo verjetno 77
2 še kar verjetno 195
3 ne posebej verjetno 338
4 sploh ni verjetno 331
8 (ne vem, neodločen) 65
9 (b.o.) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
941 69

Valid range from 1 to 4

C42 V primeru, da bi to zares poskusili, kako verjetno je, da bi slovenski Državni zbor resno prisluhnil vašim zahtevam? Denimo, da bi slovenski Državni zbor obravnaval zakon, ki bi bil po vašem mnenju nepravičen ali škodljiv. Če bi se to zgodilo, kako verjetno je, da bi vi sami ali skupaj z drugimi lahko poskusili kaj storiti v zvezi s tem?

V primeru, da bi to zares poskusili, kako verjetno je, da bi slovenski Državni zbor resno prisluhnil vašim zahtevam?

Value 121224 Frequency
1 zelo verjetno 15
2 še kar verjetno 66
3 ne posebej verjetno 347
4 sploh ni verjetno 526
8 (ne vem, neodločen) 51
9 (b.o.) 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 56

Valid range from 1 to 4

C43 Kaj bi rekli, v kolikšni meri vas osebno zanima politika?

Kaj bi rekli, v kolikšni meri vas osebno zanima politika?

Value 122223 Frequency
1 zelo me zanima 52
2 zanima me 309
3 le malo me zanima 400
4 sploh me ne zanima 245
8 (ne vem, neodločen) 3
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 4

Valid range from 1 to 4

C44 V politiki ljudje pogosto govorijo o levici in desnici. Kam bi vi uvrstili sami sebe?

V politiki ljudje pogosto govorijo o levici in desnici. Kam bi vi uvrstili sami sebe na lestvici od 0 do 10, kjer pomeni 0 levico in 10 desnico?

Value 123222 Frequency
0 levica 49
1 . 18
2 . 43
3 . 66
4 . 35
5 . 294
6 . 23
7 . 31
8 . 41
9 . 6
10 desnica 24
98 ne vem, ne morem se odločiti 246
99 (b.o.) 134
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
630 380

Valid range from 0 to 10

C45 Ljudem v vladi lahko večinoma zaupamo, da ravnajo pravilno.

Povejte prosim, v kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjima trditvama. Ljudem v vladi lahko večinoma zaupamo, da ravnajo pravilno.

Value 124221 Frequency
1 močno soglašam 5
2 soglašam 89
3 niti - niti 265
4 ne soglašam 322
5 sploh ne soglašam 308
8 ne vem 16
9 (b.o.) 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
989 21

Valid range from 1 to 5

C46 Večina politikov se ukvarja s politiko zaradi osebnih koristi.

Povejte prosim, v kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjima trditvama. Večina politikov se ukvarja s politiko zaradi osebnih koristi.

Value 125220 Frequency
1 močno soglašam 466
2 soglašam 366
3 niti - niti 106
4 ne soglašam 38
5 sploh ne soglašam 10
8 ne vem 21
9 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
986 24

Valid range from 1 to 5

C47 Kaj mislite, kako pogosto bi vas ljudje poskušali izkoristiti, če bi se jim ponudila priložnost, in kako pogosto bi poskušali biti do vas pošteni?

Kaj mislite, kako pogosto bi vas ljudje poskušali izkoristiti, če bi se jim ponudila priložnost, in kako pogosto bi poskušali biti do vas pošteni?

Value 126219 Frequency
1 skoraj vedno bi me poskušali izkoristiti 116
2 večinoma bi me poskušali izkoristiti 382
3 večinoma bi poskušali biti pošteni 364
4 skoraj vedno bi poskušali biti pošteni 64
8 ne vem, neodločen 82
9 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
926 84

Valid range from 1 to 4

C48 Gledano na splošno, ali bi rekli, da lahko ljudem zaupamo, ali bi rekli, da nismo nikoli dovolj previdni v odnosih z ljudmi?

Gledano na splošno, ali bi rekli, da lahko ljudem zaupamo, ali bi rekli, da nismo nikoli dovolj previdni v odnosih z ljudmi?

Value 127218 Frequency
1 ljudem lahko skoraj vedno zaupam 23
2 ljudem lahko običajno zaupam 274
3 pogosto se zgodi, da bi moral biti bolj previden v odnosih z 511
4 skoraj nikoli nisi dovolj previden v odnosih z ljudmi 186
8 ne vem, neodločen 15
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
994 16

Valid range from 1 to 4

C49 Kadar ste skupaj s svojimi prijatelji, sorodniki ali sodelavci, kako pogosto razpravljate o politiki?

Kadar ste skupaj s svojimi prijatelji, sorodniki ali sodelavci, kako pogosto razpravljate o politiki?

Value 128217 Frequency
1 pogosto 98
2 občasno 315
3 redko 376
4 nikoli 217
8 ne vem, neodločen 3
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 4

Valid range from 1 to 4

C50 Kako pogosto poskušate prepričati svoje prijatelje, sorodnike ali sodelavce, da se pridružijo vašim pogledom, ko imate trdno izoblikovano mnenje o politiki?

Kako pogosto poskušate prepričati svoje prijatelje, sorodnike ali sodelavce, da se pridružijo vašim pogledom, takrat ko imate trdno izoblikovano mnenje o politiki?

Value 129216 Frequency
1 pogosto 22
2 občasno 124
3 redko 267
4 nikoli 589
8 ne vem, neodločen 5
9 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1002 8

Valid range from 1 to 4

C51 Politične stranke spodbujajo ljudi, da postanejo politično aktivni.

Če pomislite na politiko v Sloveniji, v kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Politične stranke spodbujajo ljudi, da postanejo politično aktivni.

Value 130215 Frequency
0 O0 0
1 močno soglašam 30
2 soglašam 295
3 niti - niti 289
4 ne soglašam 205
5 sploh ne soglašam 69
8 ne vem 116
9 (b.o.) 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
888 122

Valid range from 0 to 5

C52 Politične stranke volivcem ne ponujajo dejanskih političnih izbir.

Če pomislite na politiko v Sloveniji, v kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Politične stranke volivcem ne ponujajo dejanskih političnih izbir.

Value 131214 Frequency
0 O0 0
1 močno soglašam 149
2 soglašam 394
3 niti - niti 220
4 ne soglašam 90
5 sploh ne soglašam 15
8 ne vem 136
9 (b.o.) 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
868 142

Valid range from 0 to 5

C53 Referendum je dober način odločanja o pomembnih političnih vprašanjih.

Če pomislite na politiko v Sloveniji, v kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Referendum je dober način odločanja o pomembnih političnih vprašanjih.

Value 132213 Frequency
0 O0