Slovensko javno mnenje 1972

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJM72
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM72_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Mlinar, Zdravko
 • Benko, Vlado
 • Rus, Veljko
 • Vreg, France
 • Roter, Zdenko
 • Markič, Boštjan
 • Škerjanec, Janez
 • Martelanc, Tomo
 • Kranjc, Stane
 • Antončič, Vojko
 • Nastran, Mirjana
 • Zajc, Drago
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani. Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo. (Ljubljana; 1972)

Funding agency:

Sklad Boris Kidriča - Raziskovalna skupnost

Project number:

no information

Series:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

Study Content

Keywords:

socialne razlike, nagrajevanje, gradnja stanovanj, državni uslužbenci (zaupanje, privilegiji, korupcija), Zveza komunistov Jugoslavije, struktura odločanja v družbi, vloga socialistične zveze, akcija 25 poslancev, študentski nemiri, volilne navade, slovenska himna, ukrepi za stabilizacijo gospodarstva, odnosi razviti - nerazviti, razvoj zasebnega sektorja, sistem nagrajevanja (primerne razlike v dohodkih), položaj kmetov, dedovanje, onesnaževanje okolja, posojilo za ceste, primerjave med državami - političnimi sistemi, narod, vrednotenje naroda, odnosi med jugoslovanskimi narodi, vrednote, tradicionalizem, ambicija, vzgoja, napredek, ocena osebne prihodnosti, kontracepcija, vernost, ogroženost Jugoslavije, mediji (branje časopisov, oglaševanje), ugled poklicev, politični vpliv, zastopanje interesov skupin, ustava, zunanja politika

Keywords ELSST:
DRUŽBENE NAVADE, STALIŠČE, VREDNOTA, DRUŽBENA NEENAKOST, ZAUPANJE, POKLIC , POKLIC , VOLITVE , GOSPODARSKE RAZMERE

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
socialne razlike, privilegiji
delovanje in demokratičnost političnega sistema
delovanje gospodarskega sistema, kmetijstvo, okolje
odnos do Jugoslavije, odnos do naroda
osebne vrednote, cilji, vernost
zunanja politika
mediji, reklame


Abstract:

Prvi sklop vprašanj v se navezuje na socialne razlike in privilegije in izmed navedenih ukrepov izbirajo tiste, ki bi, po njihovem mnenju, pripomogli k zmanjševanju socialnih razlik. Respondenti izrazijo stopnjo zaupanja posameznim poklicem in povedo ali so v njihovem okolju pogosti primeri podkupovanja. V nadaljevanju sledijo vprašanja v zvezi z ZK. Sledi vprašanje o tem, zakaj hodijo na volitve in kako aktivno sodelujejo pri izbiri. V nadaljevanju respondenti ocenjujejo ustreznost posameznih ukrepov za stabilizacijo gospodarstva, kako naj bi se razvijali odnosi med razvitimi in nerazvitimi v Jugoslaviji in Sloveniji. Anketirani izražajo strinjanje s trditvami, ki se nanašajo na osebne vrednote kot so: družina, odnos med spoloma, prijatelji, materialni položaj, vpliv na družbena dogajanja. Temu sledijo vprašanja kakšna zunanja politika bi najbolj ustrezala Jugoslaviji in ali je Jugoslavija vojaško ogrožena. Zadnji tematski sklop je posvečen medijem. Demografska vprašanja najdemo na koncu vprašalnika.

Methodology


Collection date: marec 1972 - april 1972
Date of production: 1972
Country: Jugoslavija, Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Vzorčni okvir predstavljajo evidence občinskih matičnih služb.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ../podatki/sjm/SJM72.POR

Format: prenosljiva datoteka

 • number of variables: 297
 • number of units: 2100

Variable list

AOKOL

ANKETNI OKOLIŠ

Value 13 Frequency
1 15
2 15
3 15
137 15
138 15
139 15
140 15

Valid range from 1 to 140

OS

ZAPOREDNA ŠTEVILKA ANKETIRANCA

Value 22 Frequency
1 140
2 140
3 140
4 140
5 140
6 140
7 140
8 140
9 140
10 140
11 140
12 140
13 140
14 140
15 140

Valid range from 1 to 15

V101

V1.01 ALI STE KAJ SLIŠALI, BRALI O TEM, DA SO SLOVENSKI KOMUNISTI V ZADNJIH MESECIH OBRAVNAVALI VPRAŠANJE SOCIALNIH RAZLIK MED LJUDMI V SLOVENIJI?

Value 31 Frequency
1 ne, nič ne vem o tem 661
2 da, slišal, bral sem nekaj o tem 1245
3 da, dobro sem seznanjen s tem 194

Valid range from 1 to 3

AOKOL

ANKETNI OKOLIŠ

Value 1297 Frequency
1 15
2 15
3 15
137 15
138 15
139 15
140 15

Valid range from 1 to 140

OS

ZAPOREDNA ŠTEVILKA ANKETIRANCA

Value 2296 Frequency
1 140
2 140
3 140
4 140
5 140
6 140
7 140
8 140
9 140
10 140
11 140
12 140
13 140
14 140
15 140

Valid range from 1 to 15

V101

V1.01 ALI STE KAJ SLIŠALI, BRALI O TEM, DA SO SLOVENSKI KOMUNISTI V ZADNJIH MESECIH OBRAVNAVALI VPRAŠANJE SOCIALNIH RAZLIK MED LJUDMI V SLOVENIJI?

Value 3295 Frequency
1 ne, nič ne vem o tem 661
2 da, slišal, bral sem nekaj o tem 1245
3 da, dobro sem seznanjen s tem 194

Valid range from 1 to 3

V102

(ČE DA) V1.02 ALI MENITE, DA BO AKCIJA SLOVENSKIH KOMUNISTOV ZA ZMANJŠANJE SOCIALNIH RAZLIK MED LJUDMI UČINKOVITA, ALI PA BO OSTALO VSE TAKO KOT PREJ?

Value 4294 Frequency
1 ne, nič ne vem o tem 661
2 prepričan sem, da bo učinkovala, razlike se bodo bistveno zmanjšale 227
3 mislim, da bo deloma učinkovita; razlik bo manj 838
4 ne bo učinkovita; vse bo ostalo tako kot prej 250
5 sploh ne bo učinkovala, razlike se bodo še povečale 58
6 drugo 11
7 ne vem 53
8 b. o. 2

Valid range from 1 to 6

V103A V1.03 KAKO PO VAŠEM MNENJU SPODAJ NAVEDENE RAZLIKE RAZDVAJAJO LJUDI PRI NAS V SLOVENIJI?

a) v izobrazbi

Value 5293 Frequency
1 zelo razdvajajo 301
2 razdvajajo 912
3 kakor kdaj 363
4 ne razdvajajo 312
5 sploh ne razdvajajo 36
6 ne vem 164
7 b. o. 12

Valid range from 1 to 5

V103B V1.03 KAKO PO VAŠEM MNENJU SPODAJ NAVEDENE RAZLIKE RAZDVAJAJO LJUDI PRI NAS V SLOVENIJI?

b) v plačah

Value 6292 Frequency
1 zelo razdvajajo 827
2 razdvajajo 901
3 kakor kdaj 164
4 ne razdvajajo 107
5 sploh ne razdvajajo 9
6 ne vem 81
7 b. o. 11

Valid range from 1 to 5

V103C V1.03 KAKO PO VAŠEM MNENJU SPODAJ NAVEDENE RAZLIKE RAZDVAJAJO LJUDI PRI NAS V SLOVENIJI?

c) v premoženju in življenjskem standardu

Value 7291 Frequency
1 zelo razdvajajo 651
2 razdvajajo 980
3 kakor kdaj 220
4 ne razdvajajo 116
5 sploh ne razdvajajo 6
6 ne vem 115
7 b. o. 12

Valid range from 1 to 5

V103D V1.03 KAKO PO VAŠEM MNENJU SPODAJ NAVEDENE RAZLIKE RAZDVAJAJO LJUDI PRI NAS V SLOVENIJI?

d) med vodilnimi in drugimi zaposl.

Value 8290 Frequency
1 zelo razdvajajo 458
2 razdvajajo 849
3 kakor kdaj 335
4 ne razdvajajo 190
5 sploh ne razdvajajo 15
6 ne vem 241
7 b. o. 12

Valid range from 1 to 5

V103E V1.03 KAKO PO VAŠEM MNENJU SPODAJ NAVEDENE RAZLIKE RAZDVAJAJO LJUDI PRI NAS V SLOVENIJI?

e) v ugledu in priznanjih

Value 9289 Frequency
1 zelo razdvajajo 221
2 razdvajajo 764
3 kakor kdaj 489
4 ne razdvajajo 299
5 sploh ne razdvajajo 26
6 ne vem 284
7 b. o. 17

Valid range from 1 to 5

V103F V1.03 KAKO PO VAŠEM MNENJU SPODAJ NAVEDENE RAZLIKE RAZDVAJAJO LJUDI PRI NAS V SLOVENIJI?

f) v vplivu in družbeni moči

Value 10288 Frequency
1 zelo razdvajajo 264
2 razdvajajo 808
3 kakor kdaj 438
4 ne razdvajajo 209
5 sploh ne razdvajajo 16
6 ne vem 342
7 b. o. 23

Valid range from 1 to 5

V103G V1.03 KAKO PO VAŠEM MNENJU SPODAJ NAVEDENE RAZLIKE RAZDVAJAJO LJUDI PRI NAS V SLOVENIJI?

g) med kmeti in delavci

Value 11287 Frequency
1 zelo razdvajajo 179
2 razdvajajo 679
3 kakor kdaj 416
4 ne razdvajajo 608
5 sploh ne razdvajajo 93
6 ne vem 114
7 b. o. 11

Valid range from 1 to 5

V103H V1.03 KAKO PO VAŠEM MNENJU SPODAJ NAVEDENE RAZLIKE RAZDVAJAJO LJUDI PRI NAS V SLOVENIJI?

h) med delavci in uslužbenci

Value 12286 Frequency
1 zelo razdvajajo 198
2 razdvajajo 888
3 kakor kdaj 464
4 ne razdvajajo 350
5 sploh ne razdvajajo 30
6 ne vem 158
7 b. o. 12

Valid range from 1 to 5

V103I V1.03 KAKO PO VAŠEM MNENJU SPODAJ NAVEDENE RAZLIKE RAZDVAJAJO LJUDI PRI NAS V SLOVENIJI?

i) med uslužbenci in kmeti

Value 13285 Frequency
1 zelo razdvajajo 293
2 razdvajajo 903
3 kakor kdaj 384
4 ne razdvajajo 259
5 sploh ne razdvajajo 25
6 ne vem 222
7 b. o. 14

Valid range from 1 to 5

V103J V1.03 KAKO PO VAŠEM MNENJU SPODAJ NAVEDENE RAZLIKE RAZDVAJAJO LJUDI PRI NAS V SLOVENIJI?

j) med vernimi in nevernimi

Value 14284 Frequency
1 zelo razdvajajo 84
2 razdvajajo 409
3 kakor kdaj 348
4 ne razdvajajo 755
5 sploh ne razdvajajo 275
6 ne vem 219
7 b. o. 10

Valid range from 1 to 5

V104

V1.04 KAJ SE VAM ZDI BOLJ POMEMBNO ZAGOTOVITI

Value 15283 Frequency
1 čim hitrejše povečanje proizvodnje, četudi ob povečanju razlik med ljudmi 576
2 čim več enakosti med ljudmi, četudi bi to pomenilo počasnejši razvoj 1242
3 kaj drugega 81
4 ne vem 190
5 b. o. 11

Valid range from 1 to 3

V105

V1.05 ALI STE VI NAČELOMA BOLJ ZA TO, DA SE DA:....

Value 16282 Frequency
1 večje nagrade uspešnejšim gospodarstvenikom, četudi se s tem povečujejo razlike med ljudmi 862
2 ali pa moramo predvsem gledati na to, da ne bo prišlo do večjih razlik med ljudmi, četudi to pomeni manjšo vzpodbudo za uspešne gospodarstvenike 997
3 drugo 73
4 ne vem 161
5 b. o. 7

Valid range from 1 to 3

V106A V1.06 NAVEDLI BOMO NEKATERE PREDLOGE UKREPOV, KI BI LAHKO VPLIVALI NA ODPRAVLJANJE SOCIALNIH RAZLIK MED LJUDMI V SLOVENIJI. IZBERITE NAJVEČ TRI PREDLOGE, KI SE VAM ZDIJO ZA ODPRAVLJANJE SOCIALNIH RAZLIK DANES V SLOVENIJI NAJPOMEMBNEJŠI TER JIH RAZVRSTITE PO POMEMBNOSTI OD 1 DO 3.

a) uvesti enotno zdravstveno zavarovanje za vse Slovence

Value 17281 Frequency
1 rang1 474
2 rang2 186
3 rang3 154
4 ne vem 80
5 b. o. 1206

Valid range from 1 to 3

V106B V1.06 NAVEDLI BOMO NEKATERE PREDLOGE UKREPOV, KI BI LAHKO VPLIVALI NA ODPRAVLJANJE SOCIALNIH RAZLIK MED LJUDMI V SLOVENIJI. IZBERITE NAJVEČ TRI PREDLOGE, KI SE VAM ZDIJO ZA ODPRAVLJANJE SOCIALNIH RAZLIK DANES V SLOVENIJI NAJPOMEMBNEJŠI TER JIH RAZVRSTITE PO POMEMBNOSTI OD 1 DO 3.

b) povečati najnižje plače in pokojnine

Value 18280 Frequency
1 rang1 487
2 rang2 417
3 rang3 203
4 ne vem 69
5 b. o. 924

Valid range from 1 to 3

V106C V1.06 NAVEDLI BOMO NEKATERE PREDLOGE UKREPOV, KI BI LAHKO VPLIVALI NA ODPRAVLJANJE SOCIALNIH RAZLIK MED LJUDMI V SLOVENIJI. IZBERITE NAJVEČ TRI PREDLOGE, KI SE VAM ZDIJO ZA ODPRAVLJANJE SOCIALNIH RAZLIK DANES V SLOVENIJI NAJPOMEMBNEJŠI TER JIH RAZVRSTITE PO POMEMBNOSTI OD 1 DO 3.

c) dosledneje uveljaviti nagrajevanje po delu

Value 19279 Frequency
1 rang1 167
2 rang2 179
3 rang3 145
4 ne vem 69
5 b. o. 1540

Valid range from 1 to 3

V106D V1.06 NAVEDLI BOMO NEKATERE PREDLOGE UKREPOV, KI BI LAHKO VPLIVALI NA ODPRAVLJANJE SOCIALNIH RAZLIK MED LJUDMI V SLOVENIJI. IZBERITE NAJVEČ TRI PREDLOGE, KI SE VAM ZDIJO ZA ODPRAVLJANJE SOCIALNIH RAZLIK DANES V SLOVENIJI NAJPOMEMBNEJŠI TER JIH RAZVRSTITE PO POMEMBNOSTI OD 1 DO 3.

d) zagotoviti enake pogoje za šolanje vseh otrok

Value 20278 Frequency
1 rang1 172
2 rang2 447
3 rang3 320
4 ne vem 70
5 b. o. 1091

Valid range from 1 to 3

V106E V1.06 NAVEDLI BOMO NEKATERE PREDLOGE UKREPOV, KI BI LAHKO VPLIVALI NA ODPRAVLJANJE SOCIALNIH RAZLIK MED LJUDMI V SLOVENIJI. IZBERITE NAJVEČ TRI PREDLOGE, KI SE VAM ZDIJO ZA ODPRAVLJANJE SOCIALNIH RAZLIK DANES V SLOVENIJI NAJPOMEMBNEJŠI TER JIH RAZVRSTITE PO POMEMBNOSTI OD 1 DO 3.

e) zagotoviti enake možnosti za zaposlovanje

Value 21277 Frequency
1 rang1 49
2 rang2 151
3 rang3 154
4 ne vem 69
5 b. o. 1677

Valid range from 1 to 3

V106F V1.06 NAVEDLI BOMO NEKATERE PREDLOGE UKREPOV, KI BI LAHKO VPLIVALI NA ODPRAVLJANJE SOCIALNIH RAZLIK MED LJUDMI V SLOVENIJI. IZBERITE NAJVEČ TRI PREDLOGE, KI SE VAM ZDIJO ZA ODPRAVLJANJE SOCIALNIH RAZLIK DANES V SLOVENIJI NAJPOMEMBNEJŠI TER JIH RAZVRSTITE PO POMEMBNOSTI OD 1 DO 3.

f) delavcem več besede pri upravljanju podjetij

Value 22276 Frequency
1 rang1 105
2 rang2 179
3 rang3 234
4 ne vem 69
5 b. o. 1513

Valid range from 1 to 3

V106G V1.06 NAVEDLI BOMO NEKATERE PREDLOGE UKREPOV, KI BI LAHKO VPLIVALI NA ODPRAVLJANJE SOCIALNIH RAZLIK MED LJUDMI V SLOVENIJI. IZBERITE NAJVEČ TRI PREDLOGE, KI SE VAM ZDIJO ZA ODPRAVLJANJE SOCIALNIH RAZLIK DANES V SLOVENIJI NAJPOMEMBNEJŠI TER JIH RAZVRSTITE PO POMEMBNOSTI OD 1 DO 3.

g) odpraviti privilegije posameznikov in podjetij

Value 23275 Frequency
1 rang1 70
2 rang2 131
3 rang3 170
4 ne vem 69
5 b. o. 1660

Valid range from 1 to 3

V106H V1.06 NAVEDLI BOMO NEKATERE PREDLOGE UKREPOV, KI BI LAHKO VPLIVALI NA ODPRAVLJANJE SOCIALNIH RAZLIK MED LJUDMI V SLOVENIJI. IZBERITE NAJVEČ TRI PREDLOGE, KI SE VAM ZDIJO ZA ODPRAVLJANJE SOCIALNIH RAZLIK DANES V SLOVENIJI NAJPOMEMBNEJŠI TER JIH RAZVRSTITE PO POMEMBNOSTI OD 1 DO 3.

h) graditi cenejša najemniška stanovanja

Value 24274 Frequency
1 rang1 39
2 rang2 85
3 rang3 137
4 ne vem 69
5 b. o. 1770

Valid range from 1 to 3

V106I V1.06 NAVEDLI BOMO NEKATERE PREDLOGE UKREPOV, KI BI LAHKO VPLIVALI NA ODPRAVLJANJE SOCIALNIH RAZLIK MED LJUDMI V SLOVENIJI. IZBERITE NAJVEČ TRI PREDLOGE, KI SE VAM ZDIJO ZA ODPRAVLJANJE SOCIALNIH RAZLIK DANES V SLOVENIJI NAJPOMEMBNEJŠI TER JIH RAZVRSTITE PO POMEMBNOSTI OD 1 DO 3.

i) obdavčevati dohodke vseh občanov

Value 25273 Frequency
1 rang1 11
2 rang2 38
3 rang3 35
4 ne vem 69
5 b. o. 1947

Valid range from 1 to 3

V106J V1.06 NAVEDLI BOMO NEKATERE PREDLOGE UKREPOV, KI BI LAHKO VPLIVALI NA ODPRAVLJANJE SOCIALNIH RAZLIK MED LJUDMI V SLOVENIJI. IZBERITE NAJVEČ TRI PREDLOGE, KI SE VAM ZDIJO ZA ODPRAVLJANJE SOCIALNIH RAZLIK DANES V SLOVENIJI NAJPOMEMBNEJŠI TER JIH RAZVRSTITE PO POMEMBNOSTI OD 1 DO 3.

j) strogo kaznovati vse, ki si prilaščajo družbeno premoženje

Value 26272 Frequency
1 rang1 437
2 rang2 195
3 rang3 439
4 ne vem 69
5 b. o. 960

Valid range from 1 to 3

V106K V1.06 NAVEDLI BOMO NEKATERE PREDLOGE UKREPOV, KI BI LAHKO VPLIVALI NA ODPRAVLJANJE SOCIALNIH RAZLIK MED LJUDMI V SLOVENIJI. IZBERITE NAJVEČ TRI PREDLOGE, KI SE VAM ZDIJO ZA ODPRAVLJANJE SOCIALNIH RAZLIK DANES V SLOVENIJI NAJPOMEMBNEJŠI TER JIH RAZVRSTITE PO POMEMBNOSTI OD 1 DO 3.

k) drugo

Value 27271 Frequency
1 rang1 3
2 rang2 1
3 rang3 4
4 ne vem 70
5 b. o. 2022

Valid range from 1 to 3

V107

V1.07 V SLOVENIJI ŠE VEDNO PRECEJŠEN DEL DUŠEVNO ZDRAVIH OTROK NE KONČA OSEM RAZREDOV OSNOVNE ŠOLE, KAR JE FORMALNI POGOJ ZA NADALJNJE POKLICNO ŠOLANJE. KAJ BI BILO PO VAŠEM MNENJU TREBA UKRENITI?

Value 28270 Frequency
1 dopustiti, da se v poklicne šole vpisujejo otroci, ki so obiskovali osmi razred - četudi ga niso končali 368
2 dopustiti, da se v poklicne šole vpisujejo otroci, ki so obiskovali osnovno šolo osem let - ne glede, koliko razredov so končali 355
3 urediti pogoje šolanja v osnovnih šolah tako, da bo večina otrok z uspehom dokončala 952
4 nič ukreniti, v strokovne šole naj gredo le tisti, ki so svojo sposobnost dokazali z uspešno dokončano osnovno šolo 347
5 drugo 27
6 ne vem 45
7 b. o. 6

Valid range from 1 to 5

V108

V1.08 V PRETEKLIH LETIH SO SI NEKATERI Z VELIKIMI DOLGOROČNIMI POSOJILI NA NIZKE OBRESTI, KI SO JIH DOBILI OD BANK ALI PODJETIJ ZGRADILI RAZKOŠNE VILE IN VIKENDE. ALI NAJ REPUBLIŠKA SKUPŠČINA V ZVEZI S TEM KAJ UKRENE?

Value 29269 Frequency
1 nič naj ne stori, saj je bilo vse v skladu z zakoni 164
2 takšna dejanja naj moralno obsodi 113
3 lastnike takih hiš in vikendov naj močno obdavči 734
4 takšne hiše in vikende naj nacionalizira 257
5 skrajša naj dobo vračanja posojil in močno poveča obresti 649
6 drugo 55
7 ne vem 120
8 b. o. 8

Valid range from 1 to 6

V109

V1.09 DA BI POSPEŠILI GRADNJO NOVIH STANOVANJ BO VERJETNO TREBA POVEČATI NAJEMNINE ZA STANOVANJA V DRUŽBENI LASTI. TEGA DOSLEJ NISO STORILI, KER BI BILO TO PREVELIKO BREME ZA DRUŽINE Z NIZKIMI DOHODKI. KAJ VI PREDLAGATE?

Value 30268 Frequency
1 najemnine so že sedaj dovolj visoke, bomo pač manj gradili nova stanovanja 191
2 če se najemnine dvignejo - naj se dvignejo za vse enako - glede na vrenost stanovanja; če kdo ne bi zmogel višje najemnine naj se preseli v cenejše stanovanje 285
3 najemnine je treba dvigniti, družinam z nizkimi doodki pa priznati olajšave oziroma dati pomoč 1469
4 drugo 40
5 ne vem 109
6 b. o. 6

Valid range from 1 to 4

V110

V1.10 ALI NAJ V SLOVENIJI UREDIMO PROMET IN PREPRODAJO Z ZEMLJIŠČI Z ZAKONOM, ALI PA SE VAM ZDI, DA TO NI POTREBNO, KER JE BILO TUDI DOSLEJ VSE V REDU?

Value 31267 Frequency
1 da, urediti z zakonom in preprečiti špekulacije 1671
2 ne, saj je tudi doslej bilo vse v redu 216
3 drugo 26
4 ne vem 172
5 b. o. 15

Valid range from 1 to 3

V111A V1.11 SVOJE PROBLEME IN TEŽAVE SMO POGOSTO PRISILJENI REŠEVATI S POMOČJO LJUDI V DOLOČENIH POKLICIH, SLUŽBAH. ČE BI PRILOŽNOST NAMENILA, DA BI SE MORALI OBRNITI PO POMOČ NA.... ALI LAHKO REČETE, DA BI MU ZAUPALI?

a) sodnik

Value 32266 Frequency
1 popolnoma zaupal 507
2 zaupal bi mu 798
3 le deloma zaupal 514
4 ne bi zaupal 137
5 sploh ne bi zaupal 64
6 ne vem 77
7 b. o. 3

Valid range from 1 to 5

V111B V1.11 SVOJE PROBLEME IN TEŽAVE SMO POGOSTO PRISILJENI REŠEVATI S POMOČJO LJUDI V DOLOČENIH POKLICIH, SLUŽBAH. ČE BI PRILOŽNOST NAMENILA, DA BI SE MORALI OBRNITI PO POMOČ NA.... ALI LAHKO REČETE, DA BI MU ZAUPALI?

b) politik

Value 33265 Frequency
1 popolnoma zaupal 127
2 zaupal bi mu 431
3 le deloma zaupal 708
4 ne bi zaupal 388
5 sploh ne bi zaupal 143
6 ne vem 296
7 b. o. 7

Valid range from 1 to 5

V111C V1.11 SVOJE PROBLEME IN TEŽAVE SMO POGOSTO PRISILJENI REŠEVATI S POMOČJO LJUDI V DOLOČENIH POKLICIH, SLUŽBAH. ČE BI PRILOŽNOST NAMENILA, DA BI SE MORALI OBRNITI PO POMOČ NA.... ALI LAHKO REČETE, DA BI MU ZAUPALI?

c) zdravnik

Value 34264 Frequency
1 popolnoma zaupal 848
2 zaupal bi mu 831
3 le deloma zaupal 314
4 ne bi zaupal 45
5 sploh ne bi zaupal 20
6 ne vem 35
7 b. o. 7

Valid range from 1 to 5

V111D V1.11 SVOJE PROBLEME IN TEŽAVE SMO POGOSTO PRISILJENI REŠEVATI S POMOČJO LJUDI V DOLOČENIH POKLICIH, SLUŽBAH. ČE BI PRILOŽNOST NAMENILA, DA BI SE MORALI OBRNITI PO POMOČ NA.... ALI LAHKO REČETE, DA BI MU ZAUPALI?

d) novinar

Value 35263 Frequency
1 popolnoma zaupal 140
2 zaupal bi mu 508
3 le deloma zaupal 771
4 ne bi zaupal 343
5 sploh ne bi zaupal 131
6 ne vem 194
7 b. o. 13

Valid range from 1 to 5

V111E V1.11 SVOJE PROBLEME IN TEŽAVE SMO POGOSTO PRISILJENI REŠEVATI S POMOČJO LJUDI V DOLOČENIH POKLICIH, SLUŽBAH. ČE BI PRILOŽNOST NAMENILA, DA BI SE MORALI OBRNITI PO POMOČ NA.... ALI LAHKO REČETE, DA BI MU ZAUPALI?

e) uslužbenec davčne uprave

Value 36262 Frequency
1 popolnoma zaupal 142
2 zaupal bi mu 602
3 le deloma zaupal 642
4 ne bi zaupal 352
5 sploh ne bi zaupal 143
6 ne vem 212
7 b. o. 7

Valid range from 1 to 5

V111F V1.11 SVOJE PROBLEME IN TEŽAVE SMO POGOSTO PRISILJENI REŠEVATI S POMOČJO LJUDI V DOLOČENIH POKLICIH, SLUŽBAH. ČE BI PRILOŽNOST NAMENILA, DA BI SE MORALI OBRNITI PO POMOČ NA.... ALI LAHKO REČETE, DA BI MU ZAUPALI?

f) miličnik

Value 37261 Frequency
1 popolnoma zaupal 335
2 zaupal bi mu 792
3 le deloma zaupal 545
4 ne bi zaupal 231
5 sploh ne bi zaupal 88
6 ne vem 100
7 b. o. 9

Valid range from 1 to 5

V111G V1.11 SVOJE PROBLEME IN TEŽAVE SMO POGOSTO PRISILJENI REŠEVATI S POMOČJO LJUDI V DOLOČENIH POKLICIH, SLUŽBAH. ČE BI PRILOŽNOST NAMENILA, DA BI SE MORALI OBRNITI PO POMOČ NA.... ALI LAHKO REČETE, DA BI MU ZAUPALI?

g) duhovnik

Value 38260 Frequency
1 popolnoma zaupal 176
2 zaupal bi mu 420
3 le deloma zaupal 515
4 ne bi zaupal 408
5 sploh ne bi zaupal 345
6 ne vem 226
7 b. o. 10

Valid range from 1 to 5

V111H V1.11 SVOJE PROBLEME IN TEŽAVE SMO POGOSTO PRISILJENI REŠEVATI S POMOČJO LJUDI V DOLOČENIH POKLICIH, SLUŽBAH. ČE BI PRILOŽNOST NAMENILA, DA BI SE MORALI OBRNITI PO POMOČ NA.... ALI LAHKO REČETE, DA BI MU ZAUPALI?

h) uslužbenec, ki izdaja gradbena dovoljenja

Value 39259 Frequency
1 popolnoma zaupal 126
2 zaupal bi mu 617
3 le deloma zaupal 631
4 ne bi zaupal 329
5 sploh ne bi zaupal 136
6 ne vem 255
7 b. o. 6

Valid range from 1 to 5

V111I V1.11 SVOJE PROBLEME IN TEŽAVE SMO POGOSTO PRISILJENI REŠEVATI S POMOČJO LJUDI V DOLOČENIH POKLICIH, SLUŽBAH. ČE BI PRILOŽNOST NAMENILA, DA BI SE MORALI OBRNITI PO POMOČ NA.... ALI LAHKO REČETE, DA BI MU ZAUPALI?

i) učitelj, profesor

Value 40258 Frequency
1 popolnoma zaupal 463
2 zaupal bi mu 1051
3 le deloma zaupal 388
4 ne bi zaupal 87
5 sploh ne bi zaupal 24
6 ne vem 83
7 b. o. 4

Valid range from 1 to 5

V112

V1.12 NEKATERI LJUDJE SO PREPRIČANI, DA BODO NAJLAŽE UREJALI SVOJE PROBLEME, ČE BODO PODKUPILI LJUDI, KI JIM LAHKO POMAGAJO PRI REŠEVANJU NJIHOVIH PROBLEMOV. ALI SODITE, DA SO TI POJAVI POGOSTI TUDI V OKOLJU, KI GA POZNATE?

Value 41257 Frequency
1 zelo pogosti 254
2 pogosti 658
3 redki 573
4 jih ni 190
5 ne vem 425

Valid range from 1 to 4

V113A1 V1.13 NA KATERIH PODROČJIH JE PO VAŠI SODBI NASPLOH TEH POJAVOV NAJVEČ?

1. odgovor

Value 42256 Frequency
1 gradbena dovoljenja 93
2 prodaja zemljišč 36
3 stanovanja 61
4 trgovina 182
5 zaposlovanje 146
6 obrtništvo 32
7 gospodarstvo 259
8 zdravstvo 119
9 prosveta (vrtci) 52
10 občinska uprava 66
11 davčna uprava 18
12 sodstvo 53
13 politika 64
14 povsod 108
15 b. o. 196
17 615

Valid range from 1 to 14

V113A2 V1.13 NA KATERIH PODROČJIH JE PO VAŠI SODBI NASPLOH TEH POJAVOV NAJVEČ?

2. odgovor

Value 43255 Frequency
1 gradbena dovoljenja 38
2 prodaja zemljišč 8
3 stanovanja 31
4 trgovina 58
5 zaposlovanje 46
6 obrtništvo 14
7 gospodarstvo 49
8 zdravstvo 52
9 prosveta (vrtci) 32
10 občinska uprava 39
11 davčna uprava 13
12 sodstvo 22
13 politika 23
14 povsod 0
16 b. o. 1675

Valid range from 1 to 14

V113A3 V1.13 NA KATERIH PODROČJIH JE PO VAŠI SODBI NASPLOH TEH POJAVOV NAJVEČ?

3. odgovor

Value 44254 Frequency
1 gradbena dovoljenja 1
2 prodaja zemljišč 1
3 stanovanja 1
4 trgovina 11
5 zaposlovanje 7
6 obrtništvo 4
7 gospodarstvo 14
8 zdravstvo 11
9 prosveta (vrtci) 7
10 občinska uprava 5
11 davčna uprava 4
12 sodstvo 8
13 politika 10
14 povsod 0
16 b. o. 2016

Valid range from 1 to 14

V114A1 V1.14 IN KDO SO PRIVILIGIRANCI V NAŠI DRUŽBI? NAVEDITE ČIM KONKRETNEJE OZNAKE SKUPIN IN VRST PRIVILIGIRANIH LJUDI OZIROMA VSEBINO NJIHOVIH PRIVILEGIJEV!

1. odgovor

Value 45253 Frequency
1 politiki 111
2 direktorji 171
3 vodilni ljudje 368
4 obrtniki 67
5 trgovci 40
6 zdravniki 23
7 izobraženci 57
8 ljudje na položajih 92
9 položaj - brez izobrazbe 12
10 situirani ljudje 126
11 tisti, ki dobijo kredite 2
12 člani ZK 41
13 drugi 135
14 jih ni 30
15 b. o. 825

Valid range from 1 to 14

V114A2 V1.14 IN KDO SO PRIVILIGIRANCI V NAŠI DRUŽBI? NAVEDITE ČIM KONKRETNEJE OZNAKE SKUPIN IN VRST PRIVILIGIRANIH LJUDI OZIROMA VSEBINO NJIHOVIH PRIVILEGIJEV!

2. odgovor

Value 46252 Frequency
1 politiki 39
2 direktorji 49
3 vodilni ljudje 57
4 obrtniki 14
5 trgovci 11
6 zdravniki 11
7 izobraženci 14
8 ljudje na položajih 19
9 položaj - brez izobrazbe 1
10 situirani ljudje 27
11 tisti, ki dobijo kredite 5
12 člani ZK 8
13 drugi 31
14 jih ni 0
16 b. o. 1814

Valid range from 1 to 14

V114A3 V1.14 IN KDO SO PRIVILIGIRANCI V NAŠI DRUŽBI? NAVEDITE ČIM KONKRETNEJE OZNAKE SKUPIN IN VRST PRIVILIGIRANIH LJUDI OZIROMA VSEBINO NJIHOVIH PRIVILEGIJEV!

3. odgovor

Value 47251 Frequency
1 politiki 4
2 direktorji 6
3 vodilni ljudje 5
4 obrtniki 3
5 trgovci 0
6 zdravniki 3
7 izobraženci 2
8 ljudje na položajih 3
9 položaj - brez izobrazbe 0
10 situirani ljudje 4
11 tisti, ki dobijo kredite 1
12 člani ZK 4
13 drugi 14
14 jih ni 0
16 b. o. 2051

Valid range from 1 to 14

V201A1 V2.01 ČE POGLEDATE NEKAJ MESECEV NAZAJ. KATERI DOGODKI NA PODROČJU POLITIKE IN GOSPODARSTVA V JUGOSLAVIJI SE VAM ZDE NAJPOMEMBNEJŠI?

1. odgovor

Value 48250 Frequency
1 ustavni amandmaji 81
2 nacionalizem 283
3 seja CK 121
4 politika cen 97
5 zamrznitev cen 31
6 devalvacija 84
7 stabilizacija 169
8 samoupravni sporazumi 6
9 odprava socialnih razlik 98
10 drugi gospodarski dogodki 79
11 drugi notranje-politični dogodki 22
12 zunanje-politični dogodki 19
13 ostali dogodki 23
14 ni navedel problema 984
15 b. o. 3

Valid range from 1 to 13

V201A2 V2.01 ČE POGLEDATE NEKAJ MESECEV NAZAJ. KATERI DOGODKI NA PODROČJU POLITIKE IN GOSPODARSTVA V JUGOSLAVIJI SE VAM ZDE NAJPOMEMBNEJŠI?

2. odgovor

Value 49249 Frequency
1 ustavni amandmaji 15
2 nacionalizem 54
3 seja CK 26
4 politika cen 46
5 zamrznitev cen 22
6 devalvacija 34
7 stabilizacija 77
8 samoupravni sporazumi 5
9 odprava socialnih razlik 36
10 drugi gospodarski dogodki 51
11 drugi notranje-politični dogodki 31
12 zunanje-politični dogodki 13
13 ostali dogodki 13
14 ni navedel problema 2
15 b. o. 1675

Valid range from 1 to 13

V201A3 V2.01 ČE POGLEDATE NEKAJ MESECEV NAZAJ. KATERI DOGODKI NA PODROČJU POLITIKE IN GOSPODARSTVA V JUGOSLAVIJI SE VAM ZDE NAJPOMEMBNEJŠI?

3. odgovor

Value 50248 Frequency
1 ustavni amandmaji 7
2 nacionalizem 10
3 seja CK 4
4 politika cen 8
5 zamrznitev cen 5
6 devalvacija 7
7 stabilizacija 5
8 samoupravni sporazumi 2
9 odprava socialnih razlik 13
10 drugi gospodarski dogodki 9
11 drugi notranje-politični dogodki 6
12 zunanje-politični dogodki 4
13 ostali dogodki 5
14 ni navedel problema 0
15 b. o. 2015

Valid range from 1 to 13

V202

V2.02 ALI SE JE V OBDOBJU ZADNJIH MESECEV V JUGOSLAVIJI ZGODILO KAJ TAKEGA, ZARADI ČESAR SE POČUTITE NEGOTOVO, NESIGURNO. (Če da) KAJ JE TO?

Value 51247 Frequency
1 ne, nič takega ni 1258
2 da, vendar ne vem kaj 182
3 gospodarske razmere v Jugoslaviji 323
4 dogodki na Hrvaškem 211
5 pritisk politične emigracije 16
6 pritisk tujih sil 13
7 zdravstveni razlogi 23
8 osebni razlogi 1
9 splošni razlogi 65
0 b. o. 8

Valid range from 1 to 9

V203

V2.03 ALI STE SLIŠALI KAJ O DRUGI KONFERENCI ZVEZE KOMUNISTOV JUGOSLAVIJE, KI JE BILA KONEC JANUARJA V BEOGRADU

Value 52246 Frequency
1 ne, nič ne vem o tem 931
2 da, nekaj sem bral, slišal o tem 1047
3 da, dobro sem seznanjen z drugo konferenco ZK 122

Valid range from 1 to 3

V204A1 (ČE DA) V2.04 STE MORDA TUDI SLIŠALI, KATERA OSNOVNA VPRAŠANJA JE OBRAVNAVALA KONFERENCA ZVEZE KOMUNISTOV JUGOSLAVIJE V BEOGRADU?

1. odgovor

Value 53245 Frequency
1 nacionalizem 239
2 socialne razlike 249
3 razvoj ZK 74
4 volitve v ZKJ 9
5 akcijski program 11
6 neustrezen odgovor 144
7 nič ne navaja 472
8 b. o. 902

Valid range from 1 to 5

V204A2 (ČE DA) V2.04 STE MORDA TUDI SLIŠALI, KATERA OSNOVNA VPRAŠANJA JE OBRAVNAVALA KONFERENCA ZVEZE KOMUNISTOV JUGOSLAVIJE V BEOGRADU?

2. odgovor

Value 54244 Frequency
1 nacionalizem 40
2 socialne razlike 32
3 razvoj ZK 24
4 volitve v ZKJ 5
5 akcijski program 7
6 neustrezen odgovor 121
7 nič ne navaja 0
9 b. o. 1871

Valid range from 1 to 5

V204A3 (ČE DA) V2.04 STE MORDA TUDI SLIŠALI, KATERA OSNOVNA VPRAŠANJA JE OBRAVNAVALA KONFERENCA ZVEZE KOMUNISTOV JUGOSLAVIJE V BEOGRADU?

3. odgovor

Value 55243 Frequency
1 nacionalizem 1
2 socialne razlike 1
3 razvoj ZK 2
4 volitve v ZKJ 0
5 akcijski program 0
6 neustrezen odgovor 22
7 nič ne navaja 0
9 b. o. 2074

Valid range from 1 to 5

V205

V2.05 ALI JE POLITIKA, ZA KATERO SE JE V ZADNJEM LETU ZAVZEMALA ZVEZA KOMUNISTOV PRI NAS, SKLADNA Z INTERESI VEČINE LJUDI ALI NE?

Value 56242 Frequency
1 da, povsem je skladna 562
2 deloma je skladna 801
3 ni skladna 103
4 jo premalo poznam, da bi jo lahko ocenil 467
5 nič ne vem o tem 160
6 b. o. 7

Valid range from 1 to 4

V206

V2.06 KAJ MENITE, ALI JE MED ČLANI ZK V SLOVENIJI DOVOLJ DELAVCEV?

Value 57241 Frequency
1 da 352
2 ne 993
3 ne vem, nisem razmišljal o tem 755

Valid range from 1 to 2

V207A1 V2.07 ZAKAJ NI V ZVEZI KOMUNISTOV VEČ DELAVCEV, KAKŠNI SO RAZLOGI ZA TO?

1. odgovor

Value 58240 Frequency
1 kadrovska politikia ZK 150
2 ZK premalo aktivna 77
3 slab vzgled članov ZK 61
4 interesi delavcev v ZK 124
5 previsoka članarina 75
6 slaba informiranost 111
7 motiviranost 105
8 svetovni nazor 21
9 drugo 105
10 ne vem 111
11 b. o. 53
13 1107

Valid range from 1 to 9

V207A2 V2.07 ZAKAJ NI V ZVEZI KOMUNISTOV VEČ DELAVCEV, KAKŠNI SO RAZLOGI ZA TO?

2. odgovor

Value 59239 Frequency
1 kadrovska politikia ZK 27
2 ZK premalo aktivna 15
3 slab vzgled članov ZK 20
4 interesi delavcev v ZK 25
5 previsoka članarina 26
6 slaba informiranost 25
7 motiviranost 29
8 svetovni nazor 6
9 drugo 24
10 ne vem 0
11 b. o. 0
12 1903

Valid range from 1 to 9

V207A3 V2.07 ZAKAJ NI V ZVEZI KOMUNISTOV VEČ DELAVCEV, KAKŠNI SO RAZLOGI ZA TO?

3. odgovor

Value 60238 Frequency
1 kadrovska politikia ZK 1
2 ZK premalo aktivna 0
3 slab vzgled članov ZK 2
4 interesi delavcev v ZK 1
5 previsoka članarina 2
6 slaba informiranost 2
7 motiviranost 2
8 svetovni nazor 1
9 drugo 10
10 ne vem 0
11 b. o. 0
12 2079

Valid range from 1 to 9

V208A V2.08 KOLIKŠEN VPLIV IMAJO SEDAJ NA RAZVOJ NAŠE DRUŽBE NASLEDNJE ORGANIZACIJE IN SKUPINE?

a) organi samoupravljanja, DS v podjetjih

Value 61237 Frequency
1 zelo majhen 113
2 majhen 325
3 srednji 804
4 velik 379
5 zelo velik 60
6 ne vem 410
7 b. o. 9

Valid range from 1 to 5

V208B V2.08 KOLIKŠEN VPLIV IMAJO SEDAJ NA RAZVOJ NAŠE DRUŽBE NASLEDNJE ORGANIZACIJE IN SKUPINE?

b) državni organ (skupščine, izvršni sveti)

Value 62236 Frequency
1 zelo majhen 13
2 majhen 57
3 srednji 370
4 velik 900
5 zelo velik 406
6 ne vem 343
7 b. o. 11

Valid range from 1 to 5

V208C V2.08 KOLIKŠEN VPLIV IMAJO SEDAJ NA RAZVOJ NAŠE DRUŽBE NASLEDNJE ORGANIZACIJE IN SKUPINE?

c) občani, volilci neposredno

Value 63235 Frequency
1 zelo majhen 248
2 majhen 618
3 srednji 705
4 velik 219
5 zelo velik 43
6 ne vem 253
7 b. o. 14

Valid range from 1 to 5

V208D V2.08 KOLIKŠEN VPLIV IMAJO SEDAJ NA RAZVOJ NAŠE DRUŽBE NASLEDNJE ORGANIZACIJE IN SKUPINE?

d) Zveza komunistov

Value 64234 Frequency
1 zelo majhen 21
2 majhen 129
3 srednji 479
4 velik 729
5 zelo velik 288
6 ne vem 439
7 b. o. 15

Valid range from 1 to 5

V208E V2.08 KOLIKŠEN VPLIV IMAJO SEDAJ NA RAZVOJ NAŠE DRUŽBE NASLEDNJE ORGANIZACIJE IN SKUPINE?

e) socialistična zveza

Value 65233 Frequency
1 zelo majhen 76
2 majhen 301
3 srednji 626
4 velik 529
5 zelo velik 134
6 ne vem 420
7 b. o. 14

Valid range from 1 to 5

V208F V2.08 KOLIKŠEN VPLIV IMAJO SEDAJ NA RAZVOJ NAŠE DRUŽBE NASLEDNJE ORGANIZACIJE IN SKUPINE?

f) sindikati

Value 66232 Frequency
1 zelo majhen 149
2 majhen 401
3 srednji 587
4 velik 409
5 zelo velik 98
6 ne vem 443
7 b. o. 13

Valid range from 1 to 5

V208G V2.08 KOLIKŠEN VPLIV IMAJO SEDAJ NA RAZVOJ NAŠE DRUŽBE NASLEDNJE ORGANIZACIJE IN SKUPINE?

g) vodilni kadri v gospodarstvu

Value 67231 Frequency
1 zelo majhen 33
2 majhen 118
3 srednji 549
4 velik 758
5 zelo velik 269
6 ne vem 362
7 b. o. 11

Valid range from 1 to 5

V208H V2.08 KOLIKŠEN VPLIV IMAJO SEDAJ NA RAZVOJ NAŠE DRUŽBE NASLEDNJE ORGANIZACIJE IN SKUPINE?

h) JLA, vojska

Value 68230 Frequency
1 zelo majhen 50
2 majhen 161
3 srednji 325
4 velik 696
5 zelo velik 359
6 ne vem 490
7 b. o. 19

Valid range from 1 to 5

V208I V2.08 KOLIKŠEN VPLIV IMAJO SEDAJ NA RAZVOJ NAŠE DRUŽBE NASLEDNJE ORGANIZACIJE IN SKUPINE?

i) borci NOB

Value 69229 Frequency
1 zelo majhen 113
2 majhen 368
3 srednji 592
4 velik 486
5 zelo velik 144
6 ne vem 380
7 b. o. 17

Valid range from 1 to 5

V208J V2.08 KOLIKŠEN VPLIV IMAJO SEDAJ NA RAZVOJ NAŠE DRUŽBE NASLEDNJE ORGANIZACIJE IN SKUPINE?

j) strokovnjaki in znanstveniki

Value 70228 Frequency
1 zelo majhen 36
2 majhen 159
3 srednji 537
4 velik 696
5 zelo velik 268
6 ne vem 389
7 b. o. 15

Valid range from 1 to 5

V209A V2.09 IN KOLIKŠEN VPLIV BI TE ORGANIZACIJE IN SKUPINE PO VAŠI PRESOJI MORALE IMETI, DA BI SE NAŠA DRUŽBA USPEŠNEJE RAZVIJALA?

a) organi samoupravljanja, DS v podjetjih

Value 71227 Frequency
1 zelo majhen 10
2 majhen 14
3 srednji 174
4 velik 797
5 zelo velik 801
6 ne vem 297
7 b. o. 7

Valid range from 1 to 5

V209B V2.09 IN KOLIKŠEN VPLIV BI TE ORGANIZACIJE IN SKUPINE PO VAŠI PRESOJI MORALE IMETI, DA BI SE NAŠA DRUŽBA USPEŠNEJE RAZVIJALA?

b) državni organ (skupščine, izvršni sveti)

Value 72226 Frequency
1 zelo majhen 7
2 majhen 24
3 srednji 161
4 velik 713
5 zelo velik 932
6 ne vem 255
7 b. o. 8

Valid range from 1 to 5

V209C V2.09 IN KOLIKŠEN VPLIV BI TE ORGANIZACIJE IN SKUPINE PO VAŠI PRESOJI MORALE IMETI, DA BI SE NAŠA DRUŽBA USPEŠNEJE RAZVIJALA?

c) občani, volilci neposredno

Value 73225 Frequency
1 zelo majhen 8
2 majhen 33
3 srednji 268
4 velik 873
5 zelo velik 692
6 ne vem 220
7 b. o. 6

Valid range from 1 to 5

V209D V2.09 IN KOLIKŠEN VPLIV BI TE ORGANIZACIJE IN SKUPINE PO VAŠI PRESOJI MORALE IMETI, DA BI SE NAŠA DRUŽBA USPEŠNEJE RAZVIJALA?

d) Zveza komunistov

Value 74224 Frequency
1 zelo majhen 16
2 majhen 25
3 srednji 209
4 velik 700
5 zelo velik 823
6 ne vem 318
7 b. o. 9

Valid range from 1 to 5

V209E V2.09 IN KOLIKŠEN VPLIV BI TE ORGANIZACIJE IN SKUPINE PO VAŠI PRESOJI MORALE IMETI, DA BI SE NAŠA DRUŽBA USPEŠNEJE RAZVIJALA?

e) socialistična zveza

Value 75223 Frequency
1 zelo majhen 16
2 majhen 39
3 srednji 290
4 velik 788
5 zelo velik 643
6 ne vem 315
7 b. o. 9

Valid range from 1 to 5

V209F V2.09 IN KOLIKŠEN VPLIV BI TE ORGANIZACIJE IN SKUPINE PO VAŠI PRESOJI MORALE IMETI, DA BI SE NAŠA DRUŽBA USPEŠNEJE RAZVIJALA?

f) sindikati

Value 76222 Frequency
1 zelo majhen 11
2 majhen 27
3 srednji 206
4 velik 729
5 zelo velik 779
6 ne vem 339
7 b. o. 9

Valid range from 1 to 7

V209G V2.09 IN KOLIKŠEN VPLIV BI TE ORGANIZACIJE IN SKUPINE PO VAŠI PRESOJI MORALE IMETI, DA BI SE NAŠA DRUŽBA USPEŠNEJE RAZVIJALA?

g) vodilni kadri v gospodarstvu

Value 77221 Frequency
1 zelo majhen 5
2 majhen 52
3 srednji 287
4 velik 762
5 zelo velik 698
6 ne vem 286
7 b. o. 10

Valid range from 1 to 5

V209H V2.09 IN KOLIKŠEN VPLIV BI TE ORGANIZACIJE IN SKUPINE PO VAŠI PRESOJI MORALE IMETI, DA BI SE NAŠA DRUŽBA USPEŠNEJE RAZVIJALA?

h) JLA, vojska

Value 78220 Frequency
1 zelo majhen 44
2 majhen 133
3 srednji 309
4 velik 574
5 zelo velik 644
6 ne vem 378
7 b. o. 18

Valid range from 1 to 5

V209I V2.09 IN KOLIKŠEN VPLIV BI TE ORGANIZACIJE IN SKUPINE PO VAŠI PRESOJI MORALE IMETI, DA BI SE NAŠA DRUŽBA USPEŠNEJE RAZVIJALA?

i) borci NOB

Value 79219 Frequency
1 zelo majhen 40
2 majhen 146
3 srednji 408
4 velik 670
5 zelo velik 508
6 ne vem 318
7 b. o. 10

Valid range from 1 to 5

V209J V2.09 IN KOLIKŠEN VPLIV BI TE ORGANIZACIJE IN SKUPINE PO VAŠI PRESOJI MORALE IMETI, DA BI SE NAŠA DRUŽBA USPEŠNEJE RAZVIJALA?

j) strokovnjaki in znanstveniki

Value 80218 Frequency
1 zelo majhen 4
2 majhen 14
3 srednji 112
4 velik 561
5 zelo velik 1113
6 ne vem 289
7 b. o. 7

Valid range from 1 to 5

V210

V2.10 KAKO NA SPLOŠNO OCENJUJETE SAMOUPRAVLJANJE V NAŠI DRUŽBI?

Value 81217 Frequency
1 je zgolj formalnost 146
2 je neučinkovito 65
3 družba še ni zrela 118
4 odločajo vodilni 270
5 odvisno od kolektiva 422
6 veliko napak 269
7 pomemben napredek 405
8 drugo 39
9 b. o. 366

Valid range from 1 to 8

V211

V2.11 KAKŠNE MOŽNOSTI IMATE ZA IZRAŽANJE SVOJIH INTERESOV V SOCIALISTIČNI ZVEZI (SZDL) V VAŠEM KRAJU, MESTU?

Value 82216 Frequency
1 brez SZDL sploh ne bi mogel uveljaviti svojih interesov 81
2 v SZDL lahko uveljavljam svoje interese 409
3 v SZDL lahko le deloma uveljavljam svoje interese 543
4 v SZDL ne morem uveljavljati svojih interesov 243
5 SZDL sploh ni pripravljena izražati moje interese 108
6 to me ne zanima 291
7 ne vem 418
8 b. o. 7

Valid range from 1 to 5

V212A V2.12 KAKO SOCIALISTIČNA ZVEZA PRI UREJANJU DRUŽBENIH VPRAŠANJ ZASTOPA INTERESE SPODAJ NAVEDENIH SKUPIN LJUDI? ALI ZASTOPA INTERESE

a) kmetov

Value 83215 Frequency
1 v celoti 209
2 le deloma 1077
3 sploh ne 242
4 ne vem 565
5 b. o. 7

Valid range from 1 to 3

V212B V2.12 KAKO SOCIALISTIČNA ZVEZA PRI UREJANJU DRUŽBENIH VPRAŠANJ ZASTOPA INTERESE SPODAJ NAVEDENIH SKUPIN LJUDI? ALI ZASTOPA INTERESE

b) NKV delavcev

Value 84214 Frequency
1 v celoti 213
2 le deloma 1041
3 sploh ne 250
4 ne vem 585
5 b. o. 11

Valid range from 1 to 3

V212C V2.12 KAKO SOCIALISTIČNA ZVEZA PRI UREJANJU DRUŽBENIH VPRAŠANJ ZASTOPA INTERESE SPODAJ NAVEDENIH SKUPIN LJUDI? ALI ZASTOPA INTERESE

c) KV delavcev

Value 85213 Frequency
1 v celoti 400
2 le deloma 968
3 sploh ne 132
4 ne vem 586
5 b. o. 14

Valid range from 1 to 3

V212D V2.12 KAKO SOCIALISTIČNA ZVEZA PRI UREJANJU DRUŽBENIH VPRAŠANJ ZASTOPA INTERESE SPODAJ NAVEDENIH SKUPIN LJUDI? ALI ZASTOPA INTERESE

d) prosvetnih in kulturnih delavcev

Value 86212 Frequency
1 v celoti 599
2 le deloma 737
3 sploh ne 65
4 ne vem 687
5 b. o. 12

Valid range from 1 to 3

V212E V2.12 KAKO SOCIALISTIČNA ZVEZA PRI UREJANJU DRUŽBENIH VPRAŠANJ ZASTOPA INTERESE SPODAJ NAVEDENIH SKUPIN LJUDI? ALI ZASTOPA INTERESE

e) strokovnjakov

Value 87211 Frequency
1 v celoti 712
2 le deloma 587
3 sploh ne 66
4 ne vem 717
5 b. o. 18

Valid range from 1 to 3

V212F V2.12 KAKO SOCIALISTIČNA ZVEZA PRI UREJANJU DRUŽBENIH VPRAŠANJ ZASTOPA INTERESE SPODAJ NAVEDENIH SKUPIN LJUDI? ALI ZASTOPA INTERESE

f) funkcionarjev in aktivistov

Value 88210 Frequency
1 v celoti 1047
2 le deloma 364
3 sploh ne 36
4 ne vem 643
5 b. o. 10

Valid range from 1 to 3

V212G V2.12 KAKO SOCIALISTIČNA ZVEZA PRI UREJANJU DRUŽBENIH VPRAŠANJ ZASTOPA INTERESE SPODAJ NAVEDENIH SKUPIN LJUDI? ALI ZASTOPA INTERESE

g) ljudi na položajih v delovnih organizacijah

Value 89209 Frequency
1 v celoti 980
2 le deloma 446
3 sploh ne 45
4 ne vem 619
5 b. o. 10

Valid range from 1 to 3

V212H V2.12 KAKO SOCIALISTIČNA ZVEZA PRI UREJANJU DRUŽBENIH VPRAŠANJ ZASTOPA INTERESE SPODAJ NAVEDENIH SKUPIN LJUDI? ALI ZASTOPA INTERESE

h) mladine in študentov

Value 90208 Frequency
1 v celoti 410
2 le deloma 842
3 sploh ne 157
4 ne vem 679
5 b. o. 12

Valid range from 1 to 3

V213

V2.13 ALI STE KAJ SLIŠALI O TAKO IMENOVANI "AKCIJI 25-POSLANCEV" LANI POLETI OZIROMA JESENI?

Value 91207 Frequency
1 ne, nič ne vem o tem 1408
2 da, nekaj sem bral, slišal o tem 592
3 da, dobro sem seznanjen z akcijo 100

Valid range from 1 to 3

V214

V2.14 KAKŠNO JE VAŠE MNENJE OB TEM?

Value 92206 Frequency
1 strinja se z akcijo 17
2 napačno prikazana 133
3 proti sankcijam 71
4 način je nepravilen 72
5 zavrača akcijo 93
6 drugo 20
7 premalo pozna 278
8 b. o. 5
9 nič ne ve o tem 1411

Valid range from 1 to 7

V215

V2.15 ALI STE KAJ SLIŠALI O TEM, DA STA BILI V PRETEKLEM LETU SPREMENJENI ZVEZNA IN REPUBLIŠKA USTAVA?

Value 93205 Frequency
1 ne, nič nisem slišal o tem 970
2 da, nekaj sem bral, slišal o tem 1016
3 da, dobro sem seznanjem s spremembami ustave 114

Valid range from 1 to 3

V216A1 V2.16 BI LAHKO NAVEDLI KAKŠNO SPREMEMBO OZIROMA NOVOST V ZVEZNI ALI REPUBLIŠKI USTAVI, KI SE VAM ZDI POMEMBNA? (Možni so trije odgovori)

1. odgovor

Value 94204 Frequency
1 spememba pristojnosti 356
2 predsedstvo republike 92
3 samoupravljanje 87
4 minulo delo 2
5 skupščinski sistem 2
6 drugo - pravilni odgovori 25
7 neustrezen odgovor 51
8 se ne spomni 515
9 b. o. 970

Valid range from 1 to 6

V216A2 V2.16 BI LAHKO NAVEDLI KAKŠNO SPREMEMBO OZIROMA NOVOST V ZVEZNI ALI REPUBLIŠKI USTAVI, KI SE VAM ZDI POMEMBNA? (Možni so trije odgovori)

2. odgovor

Value 95203 Frequency
1 spememba pristojnosti 23
2 predsedstvo republike 12
3 samoupravljanje 16
4 minulo delo 17
5 skupščinski sistem 0
6 drugo - pravilni odgovori 8
7 neustrezen odgovor 14
8 se ne spomni 0
0 b. o. 2010

Valid range from 1 to 6

V216A3 V2.16 BI LAHKO NAVEDLI KAKŠNO SPREMEMBO OZIROMA NOVOST V ZVEZNI ALI REPUBLIŠKI USTAVI, KI SE VAM ZDI POMEMBNA? (Možni so trije odgovori)

3. odgovor

Value 96202 Frequency
1 spememba pristojnosti 1
2 predsedstvo republike 0
3 samoupravljanje 3
4 minulo delo 1
5 skupščinski sistem 0
6 drugo - pravilni odgovori 1
7 neustrezen odgovor 0
8 se ne spomni 0
0 b. o. 2094

Valid range from 1 to 6

V217A1 (ČE NAVEDE) V2.17 KJE STE NAJVEČ IZVEDELI O USTAVNIH SPREMEMBAH? (Možna sta največ dva odgovora)

1. odgovor

Value 97201 Frequency
1 v podjetju, ustanovi kjer delam 105
2 na sestankih političnih organizacij v kraju kjer bivam 57
3 od znancev, prijateljev 31
4 iz časopisov 543
5 po radiu 159
6 po TV 174
7 drugje 9
8 nič ne vem o tem 54
9 b. o. 968

Valid range from 1 to 7

V217A2 (ČE NAVEDE) V2.17 KJE STE NAJVEČ IZVEDELI O USTAVNIH SPREMEMBAH? (Možna sta največ dva odgovora)

2. odgovor

Value 98200 Frequency
1 v podjetju, ustanovi kjer delam 0
2 na sestankih političnih organizacij v kraju kjer bivam 13
3 od znancev, prijateljev 1
4 iz časopisov 46
5 po radiu 128
6 po TV 500
7 drugje 19
8 nič ne vem o tem 0
0 b. o. 1393

Valid range from 1 to 7

V218A V2.18 KDO PREDVSEM BI MORAL SKRBETI ZA UREJANJE VPRAŠANJ..... ALI DELOVNA ORGANIZACIJA, OBČINA, REPUBLIKA ALI FEDERACIJA?

a) gospodarstva

Value 99199 Frequency
1 delovna organizacija 463
2 občina 450
3 republika 629
4 federacija 403
5 ne vem 149
6 b. o. 6

Valid range from 1 to 4

V218B V2.18 KDO PREDVSEM BI MORAL SKRBETI ZA UREJANJE VPRAŠANJ..... ALI DELOVNA ORGANIZACIJA, OBČINA, REPUBLIKA ALI FEDERACIJA?

b) osnovnega šolstva

Value 100198 Frequency
1 delovna organizacija 21
2 občina 857
3 republika 907
4 federacija 187
5 ne vem 124
6 b. o. 4

Valid range from 1 to 4

V218C V2.18 KDO PREDVSEM BI MORAL SKRBETI ZA UREJANJE VPRAŠANJ..... ALI DELOVNA ORGANIZACIJA, OBČINA, REPUBLIKA ALI FEDERACIJA?

c) zdravstva

Value 101197 Frequency
1 delovna organizacija 28
2 občina 516
3 republika 1142
4 federacija 277
5 ne vem 133
6 b. o. 4

Valid range from 1 to 4

V218D V2.18 KDO PREDVSEM BI MORAL SKRBETI ZA UREJANJE VPRAŠANJ..... ALI DELOVNA ORGANIZACIJA, OBČINA, REPUBLIKA ALI FEDERACIJA?

d) otroškega varstva

Value 102196 Frequency
1 delovna organizacija 64
2 občina 1189
3 republika 591
4 federacija 116
5 ne vem 136
6 b. o. 4

Valid range from 1 to 4

V218E V2.18 KDO PREDVSEM BI MORAL SKRBETI ZA UREJANJE VPRAŠANJ..... ALI DELOVNA ORGANIZACIJA, OBČINA, REPUBLIKA ALI FEDERACIJA?

e) pokojnin

Value 103195 Frequency
1 delovna organizacija 23
2 občina 270
3 republika 1221
4 federacija 445
5 ne vem 137
6 b. o. 4

Valid range from 1 to 4

V218F V2.18 KDO PREDVSEM BI MORAL SKRBETI ZA UREJANJE VPRAŠANJ..... ALI DELOVNA ORGANIZACIJA, OBČINA, REPUBLIKA ALI FEDERACIJA?

f) narodne obrambe

Value 104194 Frequency
1 delovna organizacija 3
2 občina 100
3 republika 364
4 federacija 1477
5 ne vem 153
6 b. o. 3

Valid range from 1 to 4

V218G V2.18 KDO PREDVSEM BI MORAL SKRBETI ZA UREJANJE VPRAŠANJ..... ALI DELOVNA ORGANIZACIJA, OBČINA, REPUBLIKA ALI FEDERACIJA?

g) zunanje politike

Value 105193 Frequency
1 delovna organizacija 1
2 občina 13
3 republika 205
4 federacija 1651
5 ne vem 227
6 b. o. 3

Valid range from 1 to 4

V219

V2.19 KAJ SODITE VI, KDO JE RAZREDNI SOVRAŽNIK PRI NAS?

Value 106192 Frequency
1 bivši kapitalisti 44
2 politični emigranti 227
3 nacionalisti 97
4 nasprotniki samoupravljanja 84
5 koristolovci 8
6 neodgovorni funkcionarji 51
7 dobičkarji 102
8 slabi delavci 29
9 duhovščina 33
10 zdomci 7
11 dolgolasci 1
12 reakcionarji 25
13 drugi 96
14 nihče, jih ni 108
15 b. o. 1188

Valid range from 1 to 13

V220A V2.20 KAJ MISLITE, ALI SE O KATERIH OD NAVEDENIH ZADEV PRI NAS NE GOVORI JAVNO IN ODKRITO?

1. odgovor

Value 107191 Frequency
1 kritika države, političnega sistema 467
2 kritika ljudi na vodilnih in odgovornih položajih 294
3 odnosi med narodi in republikami 54
4 razlike v plačah, socialne razlike 108
5 gospodarski kriminal, korupcija 90
6 razmere v podjetjih, slabo vodenje podjetij 32
7 neuspele gospodarske reforme 28
8 kmečki problemi 20
9 drugo, navedite kaj 14
10 ne vem 0
11 o vsem se lahko govori 772
0 b. o. 221

Valid range from 1 to 9

V220B V2.20 KAJ MISLITE, ALI SE O KATERIH OD NAVEDENIH ZADEV PRI NAS NE GOVORI JAVNO IN ODKRITO?

2. odgovor

Value 108190 Frequency
1 kritika države, političnega sistema 0
2 kritika ljudi na vodilnih in odgovornih položajih 214
3 odnosi med narodi in republikami 96
4 razlike v plačah, socialne razlike 126
5 gospodarski kriminal, korupcija 116
6 razmere v podjetjih, slabo vodenje podjetij 86
7 neuspele gospodarske reforme 56
8 kmečki problemi 33
9 drugo, navedite kaj 3
10 ne vem 0
11 o vsem se lahko govori 0
12 b. o. 1370

Valid range from 1 to 9

V220C V2.20 KAJ MISLITE, ALI SE O KATERIH OD NAVEDENIH ZADEV PRI NAS NE GOVORI JAVNO IN ODKRITO?

3. odgovor

Value 109189 Frequency
1 kritika države, političnega sistema 0
2 kritika ljudi na vodilnih in odgovornih položajih 0
3 odnosi med narodi in republikami 81
4 razlike v plačah, socialne razlike 51
5 gospodarski kriminal, korupcija 99
6 razmere v podjetjih, slabo vodenje podjetij 87
7 neuspele gospodarske reforme 82
8 kmečki problemi 46
9 drugo, navedite kaj 1
10 ne vem 0
11 o vsem se lahko govori 0
12 b. o. 1653

Valid range from 1 to 9

V220D V2.20 KAJ MISLITE, ALI SE O KATERIH OD NAVEDENIH ZADEV PRI NAS NE GOVORI JAVNO IN ODKRITO?

4. odgovor

Value 110188 Frequency
1 kritika države, političnega sistema 0
2 kritika ljudi na vodilnih in odgovornih položajih 0
3 odnosi med narodi in republikami 0
4 razlike v plačah, socialne razlike 36
5 gospodarski kriminal, korupcija 47
6 razmere v podjetjih, slabo vodenje podjetij 51
7 neuspele gospodarske reforme 56
8 kmečki problemi 41
9 drugo, navedite kaj 3
10 ne vem 0
11 o vsem se lahko govori 0
12 b. o. 1866

Valid range from 1 to 9

V220E V2.20 KAJ MISLITE, ALI SE O KATERIH OD NAVEDENIH ZADEV PRI NAS NE GOVORI JAVNO IN ODKRITO?

5. odgovor

Value 111187 Frequency
1 kritika države, političnega sistema 0
2 kritika ljudi na vodilnih in odgovornih položajih 0
3 odnosi med narodi in republikami 0
4 razlike v plačah, socialne razlike 0
5 gospodarski kriminal, korupcija 26
6 razmere v podjetjih, slabo vodenje podjetij 31
7 neuspele gospodarske reforme 32
8 kmečki problemi 27
9 drugo, navedite kaj 1
10 ne vem 0
11 o vsem se lahko govori 0
12 b. o. 1983

Valid range from 1 to 9

V220F V2.20 KAJ MISLITE, ALI SE O KATERIH OD NAVEDENIH ZADEV PRI NAS NE GOVORI JAVNO IN ODKRITO?

6. odgovor

Value 112186 Frequency
1 kritika države, političnega sistema 0
2 kritika ljudi na vodilnih in odgovornih položajih 0
3 odnosi med narodi in republikami 0
4 razlike v plačah, socialne razlike 0
5 gospodarski kriminal, korupcija 0
6 razmere v podjetjih, slabo vodenje podjetij 23
7 neuspele gospodarske reforme 21
8 kmečki problemi 13
9 drugo, navedite kaj 0
10 ne vem 0
11 o vsem se lahko govori 0
12 b. o. 2043

Valid range from 1 to 9

V220G V2.20 KAJ MISLITE, ALI SE O KATERIH OD NAVEDENIH ZADEV PRI NAS NE GOVORI JAVNO IN ODKRITO?

7. odgovor

Value 113185 Frequency
1 kritika države, političnega sistema 0
2 kritika ljudi na vodilnih in odgovornih položajih 0
3 odnosi med narodi in republikami 0
4 razlike v plačah, socialne razlike 0
5 gospodarski kriminal, korupcija 0
6 razmere v podjetjih, slabo vodenje podjetij 0
7 neuspele gospodarske reforme 21
8 kmečki problemi 15
9 drugo, navedite kaj 1
10 ne vem 0
11 o vsem se lahko govori 0
12 b. o. 2063

Valid range from 1 to 9

V220H V2.20 KAJ MISLITE, ALI SE O KATERIH OD NAVEDENIH ZADEV PRI NAS NE GOVORI JAVNO IN ODKRITO?

8. odgovor

Value 114184 Frequency
1 kritika države, političnega sistema 0
2 kritika ljudi na vodilnih in odgovornih položajih 0
3 odnosi med narodi in republikami 0
4 razlike v plačah, socialne razlike 0
5 gospodarski kriminal, korupcija 0
6 razmere v podjetjih, slabo vodenje podjetij 0
7 neuspele gospodarske reforme 0
8 kmečki problemi 15
9 drugo, navedite kaj 1
10 ne vem 0
11 o vsem se lahko govori 0
12 b. o. 2084

Valid range from 1 to 9

V220I V2.20 KAJ MISLITE, ALI SE O KATERIH OD NAVEDENIH ZADEV PRI NAS NE GOVORI JAVNO IN ODKRITO?

9. odgovor

Value 115183 Frequency
1 kritika države, političnega sistema 0
2 kritika ljudi na vodilnih in odgovornih položajih 0
3 odnosi med narodi in republikami 0
4 razlike v plačah, socialne razlike 0
5 gospodarski kriminal, korupcija 0
6 razmere v podjetjih, slabo vodenje podjetij 0
7 neuspele gospodarske reforme 0
8 kmečki problemi 0
9 drugo, navedite kaj 3
10 ne vem 0
11 o vsem se lahko govori 0
12 b. o. 2097

Valid range from 1 to 9

V220J V2.20 KAJ MISLITE, ALI SE O KATERIH OD NAVEDENIH ZADEV PRI NAS NE GOVORI JAVNO IN ODKRITO?

10. odgovor

Value 116182 Frequency
1 kritika države, političnega sistema 0
2 kritika ljudi na vodilnih in odgovornih položajih 0
3 odnosi med narodi in republikami 0
4 razlike v plačah, socialne razlike 0
5 gospodarski kriminal, korupcija 0
6 razmere v podjetjih, slabo vodenje podjetij 0
7 neuspele gospodarske reforme 0
8 kmečki problemi 0
9 drugo, navedite kaj 0
10 ne vem 0
11 o vsem se lahko govori 0
12 b. o. 2100

Valid range from 1 to 9

V221A V2.21 PO SVETU JE BILO V LANSKEM LETU VELIKO ŠTUDENTSKIH NEMIROV IN PROTESTOV, POJAVILI PA SO SE TUDI PRI NAS. KAJ SODITE, V ČEM SO VZROKI ZA TE POJAVE PRI NAS? (Izberite dva odgovora, ki najbolj ustrezata vašemu mnenju)

1. odgovor

Value 117181 Frequency
1 posnemanje študentskih protestov po svetu (moda) 376
2 neenakosti v družbi, razlike med ljudmi 253
3 slab materialni položaj študentov, neenake možnosti za študij 348
4 majhne možnosti zaposlovanja; nezadostno vrednotenje strokovnjakov 182
5 omejene možnosti za samoupravljanje študentov na Univerzi 35
6 predobro jim gre, sami ne vedo, kaj hočejo 371
7 birokratizem in nedemokratično ravnanje z ljudmi 24
8 izkoriščajo demokracijo, država je preveč popustljiva 55
9 nasprotja med mladimi in starejšimi 31
10 razlike med obljubami in dejanji v urejanju družbenih zadev 8
11 to sploh niso gibanja, ampak delovanje prenapetih posameznikov 14
12 nisem razmišljal o tem, ne vem 397
13 b. o. 6

Valid range from 1 to 11

V221B V2.21 PO SVETU JE BILO V LANSKEM LETU VELIKO ŠTUDENTSKIH NEMIROV IN PROTESTOV, POJAVILI PA SO SE TUDI PRI NAS. KAJ SODITE, V ČEM SO VZROKI ZA TE POJAVE PRI NAS? (Izberite dva odgovora, ki najbolj ustrezata vašemu mnenju)

2. odgovor

Value 118180 Frequency
1 posnemanje študentskih protestov po svetu (moda) 0
2 neenakosti v družbi, razlike med ljudmi 19
3 slab materialni položaj študentov, neenake možnosti za študij 124
4 majhne možnosti zaposlovanja; nezadostno vrednotenje strokovnjakov 175
5 omejene možnosti za samoupravljanje študentov na Univerzi 61
6 predobro jim gre, sami ne vedo, kaj hočejo 261
7 birokratizem in nedemokratično ravnanje z ljudmi 31
8 izkoriščajo demokracijo, država je preveč popustljiva 301
9 nasprotja med mladimi in starejšimi 166
10 razlike med obljubami in dejanji v urejanju družbenih zadev 307
11 to sploh niso gibanja, ampak delovanje prenapetih posameznikov 108
12 nisem razmišljal o tem, ne vem 0
14 b. o. 547

Valid range from 1 to 11

V222OB V2.22 OBČINSKE SKUPŠČINE POGOSTO RAZPISUJEJO REFERENDUME LE ZA SAMOPRISPEVEK OBČANOV. SE VAM ZDI, DA SO ŠE KAKŠNA DRUGA VPRAŠANJA, O KATERIH BI OBČANI ODLOČALI NEPOSREDNO Z REFERENDUMOM V OBČINI ALI REPUBLIKI?

a) v občini

Value 119179 Frequency
1 niso nujni 621
2 da, na splošno 108
3 ne vem 868
4 gradnja cest 98
5 urbanistični problemi 26
6 komunalni problemi 49
7 stanovanjski problemi 30
8 investicije v gospodarstvo 37
9 zaščita okolja 2
10 razvoj kraja 15
11 prosveta, kultura 120
12 problemi kmetov 20
13 zaupnice vodilnim 8
14 investicije na sploh 50
15 drugo 48

Valid range from 1 to 15

V222RE

b) v republiki:

Value 120178 Frequency
1 niso nujni 618
2 da, na splošno 76
3 ne vem 1106
4 gradnja cest 89
5 razvoj Slovenije 14
6 razvoj nerazvitih 9
7 socialno in zdravstveno varstvo 43
8 ekonomske odločitve 56
9 politični sistem 25
10 kulturni razvoj 23
11 drugo 41

Valid range from 1 to 11

V223

V2.23 ALI LAHKO POVESTE, KAJ JE GLAVNI RAZLOG, DA HODITE NA VOLITVE?

Value 121177 Frequency
1 izpolnjevanje državljanskih dolžnosti 1149
2 ni mi vseeno, kdo je poslanec ali odbornik 687
3 že od nekdaj hodim na volitve, iz navade 51
4 menim, da s tem vplivam na politiko 72
5 če ne bi hodil na volitve, bi mi lahko škodovalo 71
6 ne vem 65
7 b. o. 5

Valid range from 1 to 5

V224

V2.24 V ZAČETKU PRIHODNJEGA LETA BODO SPET VOLITVE ODBORNIKOV IN POSLANCEV. ALI BI BILI PRIPRAVLJENI TUDI SAMI KOGA PREDLAGATI ZA ODBORNIKA, POSLANCA OZIROMA SODELOVATI PRI IZBIRI (KANDIDIRANJU) PRIMERNIH LJUDI?

Value 122176 Frequency
1 da, predlagal bom in sodeloval pri izbiri kandidatov 407
2 predlogov verjetno ne bom imel, bom pa povedal svoje mnenje o predlaganih 564
3 ne bom sodeloval pri predlaganju in izbiri, ker to nima nobenega vpliva 327
4 ne bom sodeloval pri predlaganju in izbiranju, ker me to ne zanima 226
5 ne bom sodeloval iz drugih razlogov 168
6 še ne vem, kako bom ravnal 406
7 b. o. 2

Valid range from 1 to 5

V225

V2.25 V SLOVENSKI JAVNOSTI ŽE NEKAJ ČASA TEČE RAZPRAVA O TEM, DA BI TUDI SR SLOVENIJA IMELA SVOJO DRŽAVNO HIMNO. ALI JE TO POTREBNO ALI NE?

Value 123175 Frequency
1 da, imeti moramo svojo himno 900
2 ne, jugoslovanska himna naj bo tudi slovenska 786
3 ne, sploh ni potrebno, da ima SR Slovenija svojo himno 213
4 ne vem 201

Valid range from 1 to 3

V226

(ČE DA) V2.26 KATERO PESEM BI IZBRALI ZA SLOVENSKO DRŽAVNO HIMNO?

Value 124174 Frequency
1 kakšno ljudsko pesem 201
2 kakšno partizansko pesem 230
3 kakšno drugo pesem 30
4 ustvariti novo pesem 169
5 nisem razmišljal o tem, se ne morem odločiti 274
6 sploh ni potrebno, ne vem 1196

Valid range from 1 to 5

V301A V3.01 NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNA MNENJA V ZVEZI Z UKREPI ZA STABILIZACIJO NAŠEGA GOSPOPDARSTVA. PROSIMO VAS, DA POVESTE ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE.

a) na odgovorna mesta postavljati ljudi z znanjem

Value 125173 Frequency
1 soglašam 1981
2 le deloma soglašam 49
3 ne soglašam 5
4 ne vem 60
5 b. o. 5

Valid range from 1 to 3

V301B V3.01 NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNA MNENJA V ZVEZI Z UKREPI ZA STABILIZACIJO NAŠEGA GOSPOPDARSTVA. PROSIMO VAS, DA POVESTE ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE.

b) preprečiti povečevanje plač

Value 126172 Frequency
1 soglašam 549
2 le deloma soglašam 736
3 ne soglašam 699
4 ne vem 111
5 b. o. 5

Valid range from 1 to 3

V301C V3.01 NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNA MNENJA V ZVEZI Z UKREPI ZA STABILIZACIJO NAŠEGA GOSPOPDARSTVA. PROSIMO VAS, DA POVESTE ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE.

c) prepovedati uvoz luksuznih predmetov

Value 127171 Frequency
1 soglašam 1568
2 le deloma soglašam 229
3 ne soglašam 166
4 ne vem 131
5 b. o. 6

Valid range from 1 to 3

V301D V3.01 NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNA MNENJA V ZVEZI Z UKREPI ZA STABILIZACIJO NAŠEGA GOSPOPDARSTVA. PROSIMO VAS, DA POVESTE ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE.

d) ljudje naj bi več, bolje delali

Value 128170 Frequency
1 soglašam 1215
2 le deloma soglašam 486
3 ne soglašam 326
4 ne vem 66
5 b. o. 7

Valid range from 1 to 3

V301E V3.01 NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNA MNENJA V ZVEZI Z UKREPI ZA STABILIZACIJO NAŠEGA GOSPOPDARSTVA. PROSIMO VAS, DA POVESTE ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE.

e) vsaka družbena in gospodarska odločitev mora biti sytrokovno utemeljena

Value 129169 Frequency
1 soglašam 1871
2 le deloma soglašam 71
3 ne soglašam 10
4 ne vem 143
5 b. o. 5

Valid range from 1 to 3

V301F V3.01 NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNA MNENJA V ZVEZI Z UKREPI ZA STABILIZACIJO NAŠEGA GOSPOPDARSTVA. PROSIMO VAS, DA POVESTE ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE.

f) manj denarja za šolstvo, zdravstvo, kulturo

Value 130168 Frequency
1 soglašam 73
2 le deloma soglašam 124
3 ne soglašam 1815
4 ne vem 85
5 b. o. 3

Valid range from 1 to 3

V301G V3.01 NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNA MNENJA V ZVEZI Z UKREPI ZA STABILIZACIJO NAŠEGA GOSPOPDARSTVA. PROSIMO VAS, DA POVESTE ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE.

g) več bi morali izvažati

Value 131167 Frequency
1 soglašam 1622
2 le deloma soglašam 218
3 ne soglašam 104
4 ne vem 150
5 b. o. 6

Valid range from 1 to 3

V301H V3.01 NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNA MNENJA V ZVEZI Z UKREPI ZA STABILIZACIJO NAŠEGA GOSPOPDARSTVA. PROSIMO VAS, DA POVESTE ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE.

h) gradili naj bi manj novih tovarn

Value 132166 Frequency
1 soglašam 526
2 le deloma soglašam 534
3 ne soglašam 838
4 ne vem 197
5 b. o. 5

Valid range from 1 to 3

V301I V3.01 NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNA MNENJA V ZVEZI Z UKREPI ZA STABILIZACIJO NAŠEGA GOSPOPDARSTVA. PROSIMO VAS, DA POVESTE ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE.

i) manj denarja za gradnjo cest in železnic

Value 133165 Frequency
1 soglašam 99
2 le deloma soglašam 170
3 ne soglašam 1723
4 ne vem 101
5 b. o. 7

Valid range from 1 to 3

V301J V3.01 NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNA MNENJA V ZVEZI Z UKREPI ZA STABILIZACIJO NAŠEGA GOSPOPDARSTVA. PROSIMO VAS, DA POVESTE ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE.

j) ukiniti bi morali potrošniške kredite

Value 134164 Frequency
1 soglašam 203
2 le deloma soglašam 421
3 ne soglašam 1346
4 ne vem 125
5 b. o. 5

Valid range from 1 to 3

V301K V3.01 NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNA MNENJA V ZVEZI Z UKREPI ZA STABILIZACIJO NAŠEGA GOSPOPDARSTVA. PROSIMO VAS, DA POVESTE ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE.

k) s predpisi določiti višino cen

Value 135163 Frequency
1 soglašam 1615
2 le deloma soglašam 204
3 ne soglašam 160
4 ne vem 118
5 b. o. 3

Valid range from 1 to 3

V302

V3.02 KAKO NAJ BI SE V PRIHODNJE RAZVIJALI DRUŽBENO GOSPODARSKI ODNOSI MED RAZVITIMI IN MANJ RAZVITIMI REPUBLIKAMI V JUGOSLAVIJI?

Value 136162 Frequency
1 manj razvite republike naj same skrbijo za svoj nadaljnji razvoj 385
2 to naj bo predvsem skrb vse jugoslovanske skupnosti, zlasti pa razvitih republik 257
3 manj razvite republike morajo skrbeti zase, jugoslovanska skupnost pa naj jim pri tem pomaga 1247
4 kaj drugega 13
5 ne vem, premalo poznam 196
6 b. o. 2

Valid range from 1 to 4

V303

V3.03 IN KAKO NAJ BI SE V PRIHODNJE RAZVIJALI DRUŽBENO GOSPODARSKI ODNOSI MED RAZVITIMI IN MANJ RAZVITIMI OBMOčJI V SLOVENIJI?

Value 137161 Frequency
1 manj razvita območja naj sama skrbijo za svoj razvoj 73
2 to naj bo predvsem skrb vse slovenske skupnosti, zlasti pa njenih razvitih območij 710
3 manj razvita območja morajo skrbeti zase, slovenska skupnost pa naj jim pri tem pomaga 1154
4 kaj drugega 5
5 ne vem, premalo poznam 154
6 b. o. 4

Valid range from 1 to 4

V304A V3.04 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ DEJAVNOSTI. PROSIMO POVEJTE, NA KATERIH OD TEH BI MORA;LI PO VAŠI SODBI HITREJE RAZVIJATI DRUŽBENI (SOCIALISTIČNI) SEKTOR, NA KATERIH PA ZASEBNI SEKTOR ZATO,DA BI SE ČIM HITREJE GOSPODARSKO RAZVIJALI?

a) trgovina na drobno

Value 138160 Frequency
1 hitreje družbeni sektor 849
2 hitreje zasebni sektor 209
3 hitreje oba sektorja 403
4 tako kot je 345
5 bistveno omejiti zasebni sektor 41
6 ne vem, premalo poznam 251
7 b. o. 2

Valid range from 1 to 5

V304B V3.04 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ DEJAVNOSTI. PROSIMO POVEJTE, NA KATERIH OD TEH BI MORA;LI PO VAŠI SODBI HITREJE RAZVIJATI DRUŽBENI (SOCIALISTIČNI) SEKTOR, NA KATERIH PA ZASEBNI SEKTOR ZATO,DA BI SE ČIM HITREJE GOSPODARSKO RAZVIJALI?

b) gostilne in manjši penzioni

Value 139159 Frequency
1 hitreje družbeni sektor 320
2 hitreje zasebni sektor 542
3 hitreje oba sektorja 583
4 tako kot je 315
5 bistveno omejiti zasebni sektor 112
6 ne vem, premalo poznam 225
7 b. o. 3

Valid range from 1 to 5

V304C V3.04 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ DEJAVNOSTI. PROSIMO POVEJTE, NA KATERIH OD TEH BI MORA;LI PO VAŠI SODBI HITREJE RAZVIJATI DRUŽBENI (SOCIALISTIČNI) SEKTOR, NA KATERIH PA ZASEBNI SEKTOR ZATO,DA BI SE ČIM HITREJE GOSPODARSKO RAZVIJALI?

c) hoteli

Value 140158 Frequency
1 hitreje družbeni sektor 1111
2 hitreje zasebni sektor 103
3 hitreje oba sektorja 253
4 tako kot je 287
5 bistveno omejiti zasebni sektor 37
6 ne vem, premalo poznam 301
7 b. o. 8

Valid range from 1 to 5

V304D V3.04 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ DEJAVNOSTI. PROSIMO POVEJTE, NA KATERIH OD TEH BI MORA;LI PO VAŠI SODBI HITREJE RAZVIJATI DRUŽBENI (SOCIALISTIČNI) SEKTOR, NA KATERIH PA ZASEBNI SEKTOR ZATO,DA BI SE ČIM HITREJE GOSPODARSKO RAZVIJALI?

d) prevozništvo

Value 141157 Frequency
1 hitreje družbeni sektor 634
2 hitreje zasebni sektor 311
3 hitreje oba sektorja 580
4 tako kot je 261
5 bistveno omejiti zasebni sektor 75
6 ne vem, premalo poznam 227
7 b. o. 12

Valid range from 1 to 5

V304E V3.04 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ DEJAVNOSTI. PROSIMO POVEJTE, NA KATERIH OD TEH BI MORA;LI PO VAŠI SODBI HITREJE RAZVIJATI DRUŽBENI (SOCIALISTIČNI) SEKTOR, NA KATERIH PA ZASEBNI SEKTOR ZATO,DA BI SE ČIM HITREJE GOSPODARSKO RAZVIJALI?

e) kmetijstvo

Value 142156 Frequency
1 hitreje družbeni sektor 200
2 hitreje zasebni sektor 895
3 hitreje oba sektorja 780
4 tako kot je 71
5 bistveno omejiti zasebni sektor 17
6 ne vem, premalo poznam 129
7 b. o. 8

Valid range from 1 to 5

V304F V3.04 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ DEJAVNOSTI. PROSIMO POVEJTE, NA KATERIH OD TEH BI MORA;LI PO VAŠI SODBI HITREJE RAZVIJATI DRUŽBENI (SOCIALISTIČNI) SEKTOR, NA KATERIH PA ZASEBNI SEKTOR ZATO,DA BI SE ČIM HITREJE GOSPODARSKO RAZVIJALI?

f) uslužnostna obrt, servisi

Value 143155 Frequency
1 hitreje družbeni sektor 400
2 hitreje zasebni sektor 583
3 hitreje oba sektorja 719
4 tako kot je 158
5 bistveno omejiti zasebni sektor 15
6 ne vem, premalo poznam 219
7 b. o. 6

Valid range from 1 to 5

V304G V3.04 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ DEJAVNOSTI. PROSIMO POVEJTE, NA KATERIH OD TEH BI MORA;LI PO VAŠI SODBI HITREJE RAZVIJATI DRUŽBENI (SOCIALISTIČNI) SEKTOR, NA KATERIH PA ZASEBNI SEKTOR ZATO,DA BI SE ČIM HITREJE GOSPODARSKO RAZVIJALI?

g) proizvodna obrt

Value 144154 Frequency
1 hitreje družbeni sektor 758
2 hitreje zasebni sektor 289
3 hitreje oba sektorja 579
4 tako kot je 151
5 bistveno omejiti zasebni sektor 22
6 ne vem, premalo poznam 297
7 b. o. 4

Valid range from 1 to 5

V304H V3.04 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ DEJAVNOSTI. PROSIMO POVEJTE, NA KATERIH OD TEH BI MORA;LI PO VAŠI SODBI HITREJE RAZVIJATI DRUŽBENI (SOCIALISTIČNI) SEKTOR, NA KATERIH PA ZASEBNI SEKTOR ZATO,DA BI SE ČIM HITREJE GOSPODARSKO RAZVIJALI?

h) manjša industrijska podjetja

Value 145153 Frequency
1 hitreje družbeni sektor 1208
2 hitreje zasebni sektor 105
3 hitreje oba sektorja 309
4 tako kot je 138
5 bistveno omejiti zasebni sektor 23
6 ne vem, premalo poznam 313
7 b. o. 4

Valid range from 1 to 5

V305A V3.05 KAKO PO VAŠEM MNENJU VPLIVA SEDANJI NAČIN NAGRAJEVANJA V DELOVNIH ORGANIZACIJAH NA ODNOSE MED LJUDMI? IZBERITE DVA ODGOVORA, KI STA NAJBLIŽJA VAŠEMU MNENJU.

1. odgovor

Value 146152 Frequency
1 omogoča pravično ocenjevanje lastnega dela in dela drugih 475
2 v odnosih med ljudmi povzroča motnje in razdore 658
3 utrjuje občutrk povezanosti posameznikov s kolektivom 95
4 pri starejših vzbuja vtis, da se jim dela krivica in jih odbija od kolektiva 211
5 uvaja razlike in deli ljudi na bolj ali manj vredne 157
6 delo postaja glavno merilo za ugled posameznika v kolektivu 43
7 ljudi navaja, da se brezobzirno borijo za neupravičeno velik delež v dohodku 6
8 ne vem 434
9 b. o. 21

Valid range from 1 to 7

V305B V3.05 KAKO PO VAŠEM MNENJU VPLIVA SEDANJI NAČIN NAGRAJEVANJA V DELOVNIH ORGANIZACIJAH NA ODNOSE MED LJUDMI? IZBERITE DVA ODGOVORA, KI STA NAJBLIŽJA VAŠEMU MNENJU.

2. odgovor

Value 147151 Frequency
1 omogoča pravično ocenjevanje lastnega dela in dela drugih 0
2 v odnosih med ljudmi povzroča motnje in razdore 32
3 utrjuje občutrk povezanosti posameznikov s kolektivom 123
4 pri starejših vzbuja vtis, da se jim dela krivica in jih odbija od kolektiva 218
5 uvaja razlike in deli ljudi na bolj ali manj vredne 367
6 delo postaja glavno merilo za ugled posameznika v kolektivu 356
7 ljudi navaja, da se brezobzirno borijo za neupravičeno velik delež v dohodku 432
8 ne vem 2
0 b. o. 570

Valid range from 1 to 7

V306

V3.06 KOLIKŠEN PRIBLIŽNO BI MORAL BITI NAJNIŽJI MESEČNI OSEBNI DOHODEK?

Value 148150 Frequency
1 do 1000 140
2 1001 do 1200 467
3 1201 do 1400 449
4 1401 do 1600 599
5 1601 do 1800 136
6 1801 do 2000 158
7 2001 do 2200 45
8 2201 do 2400 14
9 2401 do 2600 9
10 več kot 2600 13
11 ne vem 68
12 b. o. 2

Valid range from 1 to 10

V307

V3.07 IN KOLIKŠEN BI SMEL BITI NAJVIŠJI MESEČNI DOHODEK IZ REDNEGA DELOVNEGA RAZMERJA?

Value 149149 Frequency
1 do 3000 292
2 3001 do 4000 460
3 4001 do 5000 546
4 5001 do 6000 368
5 6001 do 7000 148
6 7001 do 8000 80
7 8001 do 9000 20
8 9001 do 10.000 14
9 več kot 10.000 3
10 brez omejitev 23
11 ne vem 144
12 b. o. 2

Valid range from 1 to 10

V308

V3.08 V NEKATERIH DRŽAVAH JE NAVADA, DA DAVČNA UPRAVA OBJAVI V ZAČETKU VSAKEGA LETA, KOLIKO DAVKA JE KDO PRIJAVIL IN PLAČAL ZA PRETEKLO LETO. ALI MENITE, DA BI TO NAVADO MORALI UVELJAVITI TUDI PRI NAS?

Value 150148 Frequency
1 da 1340
2 ne 310
3 ne vem 409
4 b. o. 41

Valid range from 1 to 2

V309

V3.09 KMETIJSKA PROIZVODNJA SE V ZADNJEM ČASU VSE BOLJ MEHANIZIRA, KMEČKA POSESTVA PA ŠE VEDNO OSTAJAJO MAJHNA IN RAZDROBLJENA. KAJ BI BILO PO VAŠEM MNENJU V ZVEZI S TEM POTREBNO STORITI?

Value 151147 Frequency
1 čim več zemlje naj preide iz rok privatnikov v družbeno lastnino 52
2 privatna posest naj ostane omejena na 10 ha obdelovalne zemlje, bolj pa je treba razviti različne oblike kooperacije med kmeti in zadrugami, kombinati 672
3 odpraviti omejitev privatne posesti na 10 ha obdelovalne zemlje (agromaksimum) in dovoliti kmetu, da dokupi toliko zemlje, kolikor jo lahko obdeluje s svojo družino 1278
4 drugo 21
5 ne vem 73
6 b. o. 4

Valid range from 1 to 4

V310

V3.10 ZASEBNA KMEČKA POSESTVA SO ZELO MAJHNA IN RAZDROBLJENA, ZATO NEKATERI PREDLAGAJO, DA BI SKUPŠČINA SPREJELA ZAKON, KI BI DOLOČAL, DA SE POSESTVO OB DEDOVANJU NE SME RAZDELITI IN GA LAHKO PODEDUJE LE EN DEDIČ. ALI BI SE VI S TAKIM PREDLOGOM STRINJALI ALI NE?

Value 152146 Frequency
1 se strinjam 1122
2 se strinjam, vendar le pod določenimi pogoji 523
3 se ne strinjam 288
4 o tem nisem razmišljal, ne vem 162
5 b. o. 5

Valid range from 1 to 3

V311A V3.11 KAJ BI PO VAŠI PRESOJI DRUŽBA MORALA STORITI, DA BI SE UREDIL POLOŽAJ KMETOV V SLOVENIJI?

1. odgovor

Value 153145 Frequency
1 urediti cene kmetijskih produktov 185
2 kreditna politika 369
3 strokovna pomoč 31
4 razvoj kooperacije 29
5 omogočiti mehaniziranje 368
6 urediti davke 310
7 lastniški vidik 11
8 socialno, zdravstveno zavarovanje 192
9 zainteresirati kmete 57
10 agroekonomski ukrepi 16
11 večodločanja kmetom 7
12 drugi ukrepi 51
13 položaj je urejen, nič ni potrebno storiti 62
14 nisem razmišljal o tem, ne vem 411
15 1

Valid range from 1 to 13

V311B V3.11 KAJ BI PO VAŠI PRESOJI DRUŽBA MORALA STORITI, DA BI SE UREDIL POLOŽAJ KMETOV V SLOVENIJI?

2. odgovor

Value 154144 Frequency
1 urediti cene kmetijskih produktov 120
2 kreditna politika 179
3 strokovna pomoč 31
4 razvoj kooperacije 15
5 omogočiti mehaniziranje 303
6 urediti davke 105
7 lastniški vidik 9
8 socialno, zdravstveno zavarovanje 73
9 zainteresirati kmete 31
10 agroekonomski ukrepi 47
11 večodločanja kmetom 4
12 drugi ukrepi 31
13 položaj je urejen, nič ni potrebno storiti 0
14 nisem razmišljal o tem, ne vem 0
15 1152

Valid range from 1 to 13

V311C V3.11 KAJ BI PO VAŠI PRESOJI DRUŽBA MORALA STORITI, DA BI SE UREDIL POLOŽAJ KMETOV V SLOVENIJI?

3. odgovor

Value 155143 Frequency
1 urediti cene kmetijskih produktov 55
2 kreditna politika 40
3 strokovna pomoč 25
4 razvoj kooperacije 11
5 omogočiti mehaniziranje 64
6 urediti davke 41
7 lastniški vidik 3
8 socialno, zdravstveno zavarovanje 30
9 zainteresirati kmete 20
10 agroekonomski ukrepi 44
11 večodločanja kmetom 2
12 drugi ukrepi 21
13 položaj je urejen, nič ni potrebno storiti 0
14 nisem razmišljal o tem, ne vem 0
15 1744

Valid range from 1 to 13

V312

V3.12 V SLOVENIJI JE ZADNJE ČASE DOSTI GOVORA O ONESNAŽENJU PRIRODNEGA OKOLJA, ZRAKA, VODE, ZELENIC IN OGROŽENOSTI ČLOVEKA V TAKEM OKOLJU. ALI SODITE, DA JE TO V SLOVENIJI PEREČ PROBLEM ALI NE?

Value 156142 Frequency
1 to je pereč problem vse Slovenije, več bi morali storiti za preprečevanje škodljivih posledic 926
2 to je pereč problem industrijskih mest, ki mu moramo posvetiti več skrbi 989
3 to v Sloveniji ni posebno pereč problem 80
4 drugo 5
5 ne vem 95
6 b. o. 5

Valid range from 1 to 4

V313

V3.13 ALI VI OSEBNO ČUTITE PROBLEM ONESNAŽNJA PRIRPDNEGA OKOLJA V KRAJU, KJER ŽIVITE IN DELATE?

Value 157141 Frequency
1 čutim ga in me zelo skrbi 695
2 sem razmišljal o tem, malo me že skrbi 439
3 to zaenkrat ni pomemben problem mojega kraja 598
4 nisem razmišljal o tem 290
5 ne vem 73
6 b. o. 5

Valid range from 1 to 4

V314

V3.14 PRED LETI JE BILO DOSTI GOVORA O TEM, DA BI V SLOVENIJI RAZPISALI LJUDSKO POSOJILO ZA GRADITEV CEST. ČE BI SLOVENSKA SKUPŠČINA LETOS RAZPISALA POSOJILO ZA GRADITEV AVTOMOBILSKE CESTE IN REGIONALNIH CEST ALI BI BILI PRIPRAVLJENI PRISPEVATI?

Value 158140 Frequency
1 da, prispeval bi 972
2 ne bi, ker mislim, da je to stvar skupnosti 319
3 ne bi, ker imam sam premalo denarja 536
4 ne bi, iz drugih razlogov 93
5 nisem razmišljal o tem, ne vem 173
6 b. o. 7

Valid range from 1 to 4

V401A V4.01 POGOJI IN MOŽNOSTI ZA ŽIVLJENJE NISO ENAKI V VSEH DEŽELAH. ZASTAVIL VAM BOM VRSTO VPRAŠANJ, VI PA V ODGOVOR POVEJTE DEŽELO, KI IMA V POSAMEZNEM POGLEDU PREDNOST PRED DRUGIMI - PRI IZBORU UPOŠTEVAJTE SEVEDA TUDI JUGOSLAVIJO. TOREJ, KATERA DEŽELA IMA PO VAŠEM MNENJU PREDNOST GLEDE ....?

a) možnosti za napredovanje človeka

Value 159139 Frequency
1 Jugoslavija 783
2 Sovjetska zveza 18
3 ZDA 149
4 Italija 1
5 Avstrija 19
6 ZRN 269
7 Skandinavske države 54
8 Švica 69
9 druge socialistične države 3
10 ni take države 23
11 ne vem 675
12 druge zahodne države 33
13 Japonska 4

Valid range from 1 to 13

V401B V4.01 POGOJI IN MOŽNOSTI ZA ŽIVLJENJE NISO ENAKI V VSEH DEŽELAH. ZASTAVIL VAM BOM VRSTO VPRAŠANJ, VI PA V ODGOVOR POVEJTE DEŽELO, KI IMA V POSAMEZNEM POGLEDU PREDNOST PRED DRUGIMI - PRI IZBORU UPOŠTEVAJTE SEVEDA TUDI JUGOSLAVIJO. TOREJ, KATERA DEŽELA IMA PO VAŠEM MNENJU PREDNOST GLEDE ....?

b) možnosti za šolanje

Value 160138 Frequency
1 Jugoslavija 1243
2 Sovjetska zveza 94
3 ZDA 50
4 Italija 2
5 Avstrija 20
6 ZRN 52
7 Skandinavske države 37
8 Švica 11
9 druge socialistične države 17
10 ni take države 14
11 ne vem 519
12 druge zahodne države 39
13 Japonska 2

Valid range from 1 to 13

V401C V4.01 POGOJI IN MOŽNOSTI ZA ŽIVLJENJE NISO ENAKI V VSEH DEŽELAH. ZASTAVIL VAM BOM VRSTO VPRAŠANJ, VI PA V ODGOVOR POVEJTE DEŽELO, KI IMA V POSAMEZNEM POGLEDU PREDNOST PRED DRUGIMI - PRI IZBORU UPOŠTEVAJTE SEVEDA TUDI JUGOSLAVIJO. TOREJ, KATERA DEŽELA IMA PO VAŠEM MNENJU PREDNOST GLEDE ....?

c) razvitega kulturnega življenja

Value 161137 Frequency
1 Jugoslavija 702
2 Sovjetska zveza 67
3 ZDA 38
4 Italija 41
5 Avstrija 22
6 ZRN 77
7 Skandinavske države 33
8 Švica 30
9 druge socialistične države 15
10 ni take države 25
11 ne vem 930
12 druge zahodne države 116
13 Japonska 4

Valid range from 1 to 13

V401D V4.01 POGOJI IN MOŽNOSTI ZA ŽIVLJENJE NISO ENAKI V VSEH DEŽELAH. ZASTAVIL VAM BOM VRSTO VPRAŠANJ, VI PA V ODGOVOR POVEJTE DEŽELO, KI IMA V POSAMEZNEM POGLEDU PREDNOST PRED DRUGIMI - PRI IZBORU UPOŠTEVAJTE SEVEDA TUDI JUGOSLAVIJO. TOREJ, KATERA DEŽELA IMA PO VAŠEM MNENJU PREDNOST GLEDE ....?

d) skrbi za ljudi v bolezni, brezposelnosti

Value 162136 Frequency
1 Jugoslavija 1208
2 Sovjetska zveza 27
3 ZDA 23
4 Italija 9
5 Avstrija 23
6 ZRN 44
7 Skandinavske države 76
8 Švica 25
9 druge socialistične države 7
10 ni take države 44
11 ne vem 587
12 druge zahodne države 26
13 Japonska 1

Valid range from 1 to 13

V401E V4.01 POGOJI IN MOŽNOSTI ZA ŽIVLJENJE NISO ENAKI V VSEH DEŽELAH. ZASTAVIL VAM BOM VRSTO VPRAŠANJ, VI PA V ODGOVOR POVEJTE DEŽELO, KI IMA V POSAMEZNEM POGLEDU PREDNOST PRED DRUGIMI - PRI IZBORU UPOŠTEVAJTE SEVEDA TUDI JUGOSLAVIJO. TOREJ, KATERA DEŽELA IMA PO VAŠEM MNENJU PREDNOST GLEDE ....?

e) polžaja vere ter odnosov med cerkvijo in državo

Value 163135 Frequency
1 Jugoslavija 871
2 Sovjetska zveza 3
3 ZDA 40
4 Italija 301
5 Avstrija 62
6 ZRN 70
7 Skandinavske države 6
8 Švica 4
9 druge socialistične države 7
10 ni take države 19
11 ne vem 686
12 druge zahodne države 30
13 Japonska 1

Valid range from 1 to 13

V401F V4.01 POGOJI IN MOŽNOSTI ZA ŽIVLJENJE NISO ENAKI V VSEH DEŽELAH. ZASTAVIL VAM BOM VRSTO VPRAŠANJ, VI PA V ODGOVOR POVEJTE DEŽELO, KI IMA V POSAMEZNEM POGLEDU PREDNOST PRED DRUGIMI - PRI IZBORU UPOŠTEVAJTE SEVEDA TUDI JUGOSLAVIJO. TOREJ, KATERA DEŽELA IMA PO VAŠEM MNENJU PREDNOST GLEDE ....?

f) dobrega gospodarjenja

Value 164134 Frequency
1 Jugoslavija 291
2 Sovjetska zveza 21
3 ZDA 152
4 Italija 14
5 Avstrija 36
6 ZRN 731
7 Skandinavske države 91
8 Švica 94
9 druge socialistične države 10
10 ni take države 21
11 ne vem 579
12 druge zahodne države 35
13 Japonska 25

Valid range from 1 to 13

V401G V4.01 POGOJI IN MOŽNOSTI ZA ŽIVLJENJE NISO ENAKI V VSEH DEŽELAH. ZASTAVIL VAM BOM VRSTO VPRAŠANJ, VI PA V ODGOVOR POVEJTE DEŽELO, KI IMA V POSAMEZNEM POGLEDU PREDNOST PRED DRUGIMI - PRI IZBORU UPOŠTEVAJTE SEVEDA TUDI JUGOSLAVIJO. TOREJ, KATERA DEŽELA IMA PO VAŠEM MNENJU PREDNOST GLEDE ....?

g) miroljubne politike in ugleda države v svetu

Value 165133 Frequency
1 Jugoslavija 1574
2 Sovjetska zveza 8
3 ZDA 10
4 Italija 4
5 Avstrija 9
6 ZRN 11
7 Skandinavske države 20
8 Švica 65
9 druge socialistične države 6
10 ni take države 12
11 ne vem 370
12 druge zahodne države 9
13 Japonska 2

Valid range from 1 to 13

V401H V4.01 POGOJI IN MOŽNOSTI ZA ŽIVLJENJE NISO ENAKI V VSEH DEŽELAH. ZASTAVIL VAM BOM VRSTO VPRAŠANJ, VI PA V ODGOVOR POVEJTE DEŽELO, KI IMA V POSAMEZNEM POGLEDU PREDNOST PRED DRUGIMI - PRI IZBORU UPOŠTEVAJTE SEVEDA TUDI JUGOSLAVIJO. TOREJ, KATERA DEŽELA IMA PO VAŠEM MNENJU PREDNOST GLEDE ....?

h) hitrega razvoja znanosti in tehnike

Value 166132 Frequency
1 Jugoslavija 378
2 Sovjetska zveza 134
3 ZDA 509
4 Italija 3
5 Avstrija 3
6 ZRN 298
7 Skandinavske države 11
8 Švica 18
9 druge socialistične države 4
10 ni take države 4
11 ne vem 489
12 druge zahodne države 21
13 Japonska 228

Valid range from 1 to 13

V401I V4.01 POGOJI IN MOŽNOSTI ZA ŽIVLJENJE NISO ENAKI V VSEH DEŽELAH. ZASTAVIL VAM BOM VRSTO VPRAŠANJ, VI PA V ODGOVOR POVEJTE DEŽELO, KI IMA V POSAMEZNEM POGLEDU PREDNOST PRED DRUGIMI - PRI IZBORU UPOŠTEVAJTE SEVEDA TUDI JUGOSLAVIJO. TOREJ, KATERA DEŽELA IMA PO VAŠEM MNENJU PREDNOST GLEDE ....?

i) naravne lepote dežele

Value 167131 Frequency
1 Jugoslavija 1343
2 Sovjetska zveza 2
3 ZDA 6
4 Italija 27
5 Avstrija 22
6 ZRN 7
7 Skandinavske države 24
8 Švica 185
9 druge socialistične države 1
10 ni take države 10
11 ne vem 379
12 druge zahodne države 89
13 Japonska 5

Valid range from 1 to 13

V401J V4.01 POGOJI IN MOŽNOSTI ZA ŽIVLJENJE NISO ENAKI V VSEH DEŽELAH. ZASTAVIL VAM BOM VRSTO VPRAŠANJ, VI PA V ODGOVOR POVEJTE DEŽELO, KI IMA V POSAMEZNEM POGLEDU PREDNOST PRED DRUGIMI - PRI IZBORU UPOŠTEVAJTE SEVEDA TUDI JUGOSLAVIJO. TOREJ, KATERA DEŽELA IMA PO VAŠEM MNENJU PREDNOST GLEDE ....?

j) možnosti, ki jo imajo ljudje za vplivanje na družbene odločitve

Value 168130 Frequency
1 Jugoslavija 984
2 Sovjetska zveza 7
3 ZDA 23
4 Italija 15
5 Avstrija 7
6 ZRN 7
7 Skandinavske države 14
8 Švica 11
9 druge socialistične države 5
10 ni take države 69
11 ne vem 936
12 druge zahodne države 22
13 Japonska 0

Valid range from 1 to 13

V401K V4.01 POGOJI IN MOŽNOSTI ZA ŽIVLJENJE NISO ENAKI V VSEH DEŽELAH. ZASTAVIL VAM BOM VRSTO VPRAŠANJ, VI PA V ODGOVOR POVEJTE DEŽELO, KI IMA V POSAMEZNEM POGLEDU PREDNOST PRED DRUGIMI - PRI IZBORU UPOŠTEVAJTE SEVEDA TUDI JUGOSLAVIJO. TOREJ, KATERA DEŽELA IMA PO VAŠEM MNENJU PREDNOST GLEDE ....?

k) tovariških odnosov in enakosti med ljudmi

Value 169129 Frequency
1 Jugoslavija 993
2 Sovjetska zveza 48
3 ZDA 7
4 Italija 1
5 Avstrija 10
6 ZRN 19
7 Skandinavske države 26
8 Švica 12
9 druge socialistične države 50
10 ni take države 132
11 ne vem 787
12 druge zahodne države 13
13 Japonska 2

Valid range from 1 to 13

V401L V4.01 POGOJI IN MOŽNOSTI ZA ŽIVLJENJE NISO ENAKI V VSEH DEŽELAH. ZASTAVIL VAM BOM VRSTO VPRAŠANJ, VI PA V ODGOVOR POVEJTE DEŽELO, KI IMA V POSAMEZNEM POGLEDU PREDNOST PRED DRUGIMI - PRI IZBORU UPOŠTEVAJTE SEVEDA TUDI JUGOSLAVIJO. TOREJ, KATERA DEŽELA IMA PO VAŠEM MNENJU PREDNOST GLEDE ....?

l) odprtosti in sprejemljivosti za nove ideje

Value 170128 Frequency
1 Jugoslavija 779
2 Sovjetska zveza 10
3 ZDA 70
4 Italija 4
5 Avstrija 5
6 ZRN 59
7 Skandinavske države 9
8 Švica 9
9 druge socialistične države 4
10 ni take države 29
11 ne vem 1085
12 druge zahodne države 25
13 Japonska 12

Valid range from 1 to 13

V402A V4.02 ZANIMA NAS, KAJ VAM POMENI NAROD OZIROMA NARODNA SKUPNOST? NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV, VI PA IZBERITE TISTI DVE, KI STA NAJBLIŽJI VAŠEMU MNENJU.

1. odgovor

Value 171127 Frequency
1 narod mi pomeni najvišjo vrednoto v mojem življenju 876
2 narod je največji pogoj za razvoj celotne skupnosti 694
3 narod mi pomeni zaščito pred škodljivimi vplivi tujega sveta 146
4 narod je nekaj pozitivnega, če omogoča naravno vključevanje v širši svet 75
5 narod v sodobnem svetu zgublja na pomenu, njegova zaščitniška funkcija je odveč 13
6 narod je postal ovira za osebni razvoj posameznika in ovira za njegovo polnejše vključevanje v svet 4
7 narod koristi samo še tistim, ki se proglašajo za njegove voditelje 8
8 ne vem 278
9 b. o. 6

Valid range from 1 to 7

V402B V4.02 ZANIMA NAS, KAJ VAM POMENI NAROD OZIROMA NARODNA SKUPNOST? NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV, VI PA IZBERITE TISTI DVE, KI STA NAJBLIŽJI VAŠEMU MNENJU.

2. odgovor

Value 172126 Frequency
1 narod mi pomeni najvišjo vrednoto v mojem življenju 3
2 narod je največji pogoj za razvoj celotne skupnosti 484
3 narod mi pomeni zaščito pred škodljivimi vplivi tujega sveta 437
4 narod je nekaj pozitivnega, če omogoča naravno vključevanje v širši svet 571
5 narod v sodobnem svetu zgublja na pomenu, njegova zaščitniška funkcija je odveč 50
6 narod je postal ovira za osebni razvoj posameznika in ovira za njegovo polnejše vključevanje v svet 24
7 narod koristi samo še tistim, ki se proglašajo za njegove voditelje 53
8 ne vem 5
0 b. o. 473

Valid range from 1 to 7

V403

V4.03 KAJ MENITE, ALI ODHAJANJE NAŠIH LJUDI NA DELO V TUJINO ŠKODUJE UGLEDU JUGOSLAVIJE V SVETU ALI NE?

Value 173125 Frequency
1 da, zelo škoduje 442
2 da, škoduje 938
3 ne škoduje 485
4 mu koristi 114
5 ne vem 110
6 b. o. 11

Valid range from 1 to 4

V404ZI V4.04Z KAJ OD NAVEDENEGA PO VAŠEM MNENJU NARODE JUGOSLAVIJE NAJBOLJ ZDRUŽUJE IN POVEZUJE, KAJ PA JIH LOČUJE IN RAZDVAJA? IZBERITE MED NAVEDENIMI NAJVEČ TRI ZNAČILNOSTI, KI NAJBOLJ ZDRUŽUJEJO JUGOSLOVANSKE NARODE

1. odgovor

Value 174124 Frequency
1 narodnostna sorodnost 0
2 načelo bratstva in enotnosti 16
3 narodnoosvobodilna borba 265
4 socializem in samoupravljanje 5
5 enotna država 0
6 Zveza komunistov 436
7 obramba in varnost, JLA 544
8 kulturne tradicije 374
9 delovne navade 82
10 državne tradicije 145
11 redoljubnost, urejenost 53
12 jeziki 99
13 življenjski standard 10
14 gospodarske koristi 7
15 geografska bližina 4
16 verska pripadnost 5
17 nič ne ločuje 10
18 nič ne združuje 5
19 ne vem, ne morem se odločiti 17
20 b. o. 20
21 3

Valid range from 1 to 18

V404ZII V4.04Z KAJ OD NAVEDENEGA PO VAŠEM MNENJU NARODE JUGOSLAVIJE NAJBOLJ ZDRUŽUJE IN POVEZUJE, KAJ PA JIH LOČUJE IN RAZDVAJA? IZBERITE MED NAVEDENIMI NAJVEČ TRI ZNAČILNOSTI, KI NAJBOLJ ZDRUŽUJEJO JUGOSLOVANSKE NARODE

2. odgovor

Value 175123 Frequency
1 narodnostna sorodnost 0
2 načelo bratstva in enotnosti 0
3 narodnoosvobodilna borba 0
4 socializem in samoupravljanje 0
5 enotna država 315
6 Zveza komunistov 63
7 obramba in varnost, JLA 232
8 kulturne tradicije 476
9 delovne navade 221
10 državne tradicije 269
11 redoljubnost, urejenost 108
12 jeziki 224
13 življenjski standard 46
14 gospodarske koristi 18
15 geografska bližina 21
16 verska pripadnost 12
17 nič ne ločuje 20
18 nič ne združuje 10
19 ne vem, ne morem se odločiti 31
20 b. o. 32
21 2

Valid range from 1 to 18

V404ZIII V4.04Z KAJ OD NAVEDENEGA PO VAŠEM MNENJU NARODE JUGOSLAVIJE NAJBOLJ ZDRUŽUJE IN POVEZUJE, KAJ PA JIH LOČUJE IN RAZDVAJA? IZBERITE MED NAVEDENIMI NAJVEČ TRI ZNAČILNOSTI, KI NAJBOLJ ZDRUŽUJEJO JUGOSLOVANSKE NARODE

3. odgovor

Value 176122 Frequency
1 narodnostna sorodnost 0
2 načelo bratstva in enotnosti 0
3 narodnoosvobodilna borba 0
4 socializem in samoupravljanje 0
5 enotna država 369
6 Zveza komunistov 76
7 obramba in varnost, JLA 98
8 kulturne tradicije 161
9 delovne navade 201
10 državne tradicije 284
11 redoljubnost, urejenost 163
12 jeziki 348
13 življenjski standard 42
14 gospodarske koristi 23
15 geografska bližina 27
16 verska pripadnost 30
17 nič ne ločuje 50
18 nič ne združuje 42
19 ne vem, ne morem se odločiti 80
20 b. o. 94
21 12

Valid range from 1 to 18

V404LI V4.04L ZNAČILNOSTI, KI NAJBOLJ LOČUJEJO JUGOSLOVANSKE NARODE.

1. odgovor

Value 177121 Frequency
1 narodnostna sorodnost 177
2 načelo bratstva in enotnosti 0
3 narodnoosvobodilna borba 309
4 socializem in samoupravljanje 27
5 enotna država 0
6 Zveza komunistov 0
7 obramba in varnost, JLA 11
8 kulturne tradicije 4
9 delovne navade 8
10 državne tradicije 12
11 redoljubnost, urejenost 6
12 jeziki 0
13 življenjski standard 180
14 gospodarske koristi 368
15 geografska bližina 60
16 verska pripadnost 61
17 nič ne ločuje 394
18 nič ne združuje 201
19 ne vem, ne morem se odločiti 79
20 b. o. 6
21 197

Valid range from 1 to 18

V404LII V4.04L ZNAČILNOSTI, KI NAJBOLJ LOČUJEJO JUGOSLOVANSKE NARODE.

2. odgovor

Value 178120 Frequency
1 narodnostna sorodnost 0
2 načelo bratstva in enotnosti 0
3 narodnoosvobodilna borba 0
4 socializem in samoupravljanje 0
5 enotna država 580
6 Zveza komunistov 0
7 obramba in varnost, JLA 2
8 kulturne tradicije 1
9 delovne navade 5
10 državne tradicije 3
11 redoljubnost, urejenost 1
12 jeziki 1
13 življenjski standard 57
14 gospodarske koristi 251
15 geografska bližina 64
16 verska pripadnost 164
17 nič ne ločuje 287
18 nič ne združuje 317
19 ne vem, ne morem se odločiti 143
20 b. o. 25
21 199

Valid range from 1 to 18

V404LIII V4.04L ZNAČILNOSTI, KI NAJBOLJ LOČUJEJO JUGOSLOVANSKE NARODE.

3. odgovor

Value 179119 Frequency
1 narodnostna sorodnost 0
2 načelo bratstva in enotnosti 0
3 narodnoosvobodilna borba 0
4 socializem in samoupravljanje 0
5 enotna država 666
6 Zveza komunistov 0
7 obramba in varnost, JLA 2
8 kulturne tradicije 2
9 delovne navade 5
10 državne tradicije 4
11 redoljubnost, urejenost 6
12 jeziki 3
13 življenjski standard 59
14 gospodarske koristi 149
15 geografska bližina 63
16 verska pripadnost 120
17 nič ne ločuje 185
18 nič ne združuje 205
19 ne vem, ne morem se odločiti 180
20 b. o. 50
21 401

Valid range from 1 to 18

V405

V4.05 KAJ MENITE, ALI SE JE SLOVENIJA ZNOTRAJ JUGOSLOVANSKE SKUPNOSTI V ZADNJIH LETIH RAZVIJALA TAKO, KOT BI SE MORALA?

Value 180118 Frequency
1 da 524
2 deloma 993
3 ne 382
4 ne vem 200
5 1

Valid range from 1 to 3

V406

V4.06 V ZADNJEM ČASU PRIHAJA VSE VEČ LJUDI IZ DRUGIH REPUBLIK NA DELO V SLOVENIJO. ALI SE VAM ZDI TO V GLAVNEM DOBRO ALI SLABO?

Value 181117 Frequency
1 v glavnem dobro 585
2 kakor kdaj 686
3 v glavnem slabo 699
4 ne vem 126
5 b. o. 4

Valid range from 1 to 3

V501A V5.01 NAVEDLI BOMO NEKAJ MNENJ O POMEMBNIH VPRAŠANJIH. ZANIMA NAS: KOLIKO SE S TEMI MNENJI STRINJATE OZIROMA NE STRINJATE?

a) pri rabi denarja ima ženina beseda enako veljavo kot moževa

Value 182116 Frequency
5 se zelo strinjam 1134
4 se strinjam 862
3 neodločen sem 55
2 se ne strinjam 42
1 sploh se ne strinjam 4
6 b. o. 3

Valid range from 1 to 5

V501B V5.01 NAVEDLI BOMO NEKAJ MNENJ O POMEMBNIH VPRAŠANJIH. ZANIMA NAS: KOLIKO SE S TEMI MNENJI STRINJATE OZIROMA NE STRINJATE?

b) stari načini življenja so dejansko najboljši

Value 183115 Frequency
5 se zelo strinjam 85
4 se strinjam 354
3 neodločen sem 382
2 se ne strinjam 1148
1 sploh se ne strinjam 127
6 b. o. 4

Valid range from 1 to 5

V501C V5.01 NAVEDLI BOMO NEKAJ MNENJ O POMEMBNIH VPRAŠANJIH. ZANIMA NAS: KOLIKO SE S TEMI MNENJI STRINJATE OZIROMA NE STRINJATE?

c) zaradi osebnega uspeha se ne splača zgubiti dobrega prijatelja

Value 184114 Frequency
5 se zelo strinjam 534
4 se strinjam 883