Slovensko javno mnenje 2005/3+4: Svetovna raziskava vrednot; Stališča o reformah

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM053
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
 • Malnar, Brina
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Hafner Fink, Mitja
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
 • Bernik, Ivan
 • Miheljak, Vlado
 • Kovačič, Matej
 • Švara, Sergio
 • Falle, Rebeka
 • Broder, Živa
 • Vovk, Tina
 • Kecman, Ivi
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2005)

Finančna podpora:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Serija:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • WVS/Mednarodna raziskava vrednot = World Values Survey

  V mednarodno raziskavo vrednot (World Values Survey - WVS) je vključena mreža znanstvenikov z vsega sveta, ki preučujejo spreminjanje vrednot in njihov vpliv na socialno in politično življenje. Raziskava se je začela s serijo anket, ki jih je v desetih državah zahodne Evrope izvedla raziskovalna skupina za evropske vrednotne sisteme (European Value Systems Study Group - EVSSG), WVS pa je nastala na podlagi teh anket in se je začela izvajati leta 1981, z namenom preučiti vrednote in stališča širše javnosti različnih narodov z drugačnimi gospodarskimi, izobraževalnimi in kulturnimi ozadji. Na podlagi WVS in v sodelovanju z Evropsko raziskavo vrednot (European Values Survey - EVS) so se izvedle nacionalne raziskave v 97 državah, na reprezentativnem vzorcu, kar zajema skoraj 90 odstotkov svetovne populacije. Te raziskave kažejo, da med prebivalstvom prihaja do pomembnih sprememb v verovanju pa tudi v tem, kaj ljudje želijo od življenja. Z namenom spremljanja teh sprememb, je bila izvedena raziskava (EVS/WVS) v 5 intervalih. Zbiranje podatkov je potekalo med letom 1981 in letom 2007. Slovenija po zaslugi prizadevanj projekta Slovensko javno mnenje zagotavlja podatke od leta 1991 dalje.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zanimanje za politiko, stališče o zakonski zvezi, imigracije, razlike v dohodkih, znanost in tehnologija, članstvo v organizacijah, demokracija, zaposlenost, levo-desna politična orientacija, strankarske preference, pereči problemi v Sloveniji, pomembni domači in mednarodni problemi, volitve, stališča o pridobivanju državljanstva, partizanstvo, domobranstvo, občutek osebne sreče, ocena zdravstvenega stanja, odnos do okolja, odnos do politike, odnos do preteklosti, odnos do zasebne in državne lastnine v podjetjih, odnos do tekmovanja in bogatenja, odnos do zasebne lastnine, optimizem, veroizpoved, socialna vloga države, mnenje o ekonomskih reformah, vrednote, vir informacij, vloga sindikatov, ocena vlade, zadovoljstvo z delovanjem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z razmerami v slovenskem gospodarstvu, zadovoljstvo z materialnimi razmerami v družini, zadovoljstvo z življenjem, zaupanje v institucije, ocena demografije

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
SOCIALNE, POLITIČNE IN MORALNE VREDNOTE
RELIGIJA
DRUŽBENI INDIKATORJI
REFORME
STRANKARSKE PREFERENCE
DEMOGRAFIJA


Povzetek:

Vsebina raziskave je proceduralno ekvivalentna ponovitev Svetovne raziskave vrednot. Zajeta so razna področja vrednot in stališč do sodobnih družbenih problemov, kot so religiozne in moralne vrednote, vloga žensk v družbi, stališča do ekologije, neenakosti, vzgoje otrok ipd. Več vprašanj je namenjenih tudi politični aktivnosti, pogledom na družbo, ter stopnji integracije posameznika v družbo merjeno skozi sodelovanje v združenjih in društvih, raven zaupanja v družbi in podobno. Zabeležena je družbena distanca do različnih marginalnih skupin, raven zadovoljstva v življenju in odnos do dela. Primerjalne raziskave: ADP - IDNo: SJM993, ADP - IDNo: SJM952, ADP - IDNo: SJM921.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: oktober 2005 - november 2005
Čas izdelave: 2005
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi. Vzorec je razpolovljen za dve vzporedni anketi SJM.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

SJM053 - Slovesnko javno mnenje 2005/3 [datoteka podatkov], 2011

*.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 352
 • število enot: 1037

Verzija: 2

Spremenljivke

ID id

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1037 0 1 1518 758.531 521.453

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1518

V4 družina Prosim povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju?

V4 družina

Vrednost 22 Frekvenca
1 zelo pomembna 920
2 precej pomembna 92
3 ne preveč pomembna 13
4 sploh ni pomembna 8
0 b.o. 3
9 ne vem 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1033 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V5 prijatelji in znanci Prosim povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju?

V5 prijatelji in znanci

Vrednost 31 Frekvenca
1 zelo pomembna 530
2 precej pomembna 404
3 ne preveč pomembna 92
4 sploh ni pomembna 8
0 b.o. 2
9 ne vem 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1034 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ID id

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1037 0 1 1518 758.531 521.453

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1518

V4 družina Prosim povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju?

V4 družina

Vrednost 2351 Frekvenca
1 zelo pomembna 920
2 precej pomembna 92
3 ne preveč pomembna 13
4 sploh ni pomembna 8
0 b.o. 3
9 ne vem 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1033 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V5 prijatelji in znanci Prosim povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju?

V5 prijatelji in znanci

Vrednost 3350 Frekvenca
1 zelo pomembna 530
2 precej pomembna 404
3 ne preveč pomembna 92
4 sploh ni pomembna 8
0 b.o. 2
9 ne vem 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1034 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V6 prosti čas Prosim povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju?

V6 prosti cas

Vrednost 4349 Frekvenca
1 zelo pomembna 448
2 precej pomembna 446
3 ne preveč pomembna 121
4 sploh ni pomembna 17
0 b.o. 2
9 ne vem 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1032 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V7 politika Prosim povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju?

V7 politika

Vrednost 5348 Frekvenca
1 zelo pomembna 40
2 precej pomembna 123
3 ne preveč pomembna 470
4 sploh ni pomembna 397
0 b.o. 2
9 ne vem 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1030 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V8 delo Prosim povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju?

V8 delo

Vrednost 6347 Frekvenca
1 zelo pomembna 487
2 precej pomembna 468
3 ne preveč pomembna 52
4 sploh ni pomembna 25
0 b.o. 2
9 ne vem 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1032 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V9 vera Prosim povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju?

V9 vera

Vrednost 7346 Frekvenca
1 zelo pomembna 157
2 precej pomembna 282
3 ne preveč pomembna 317
4 sploh ni pomembna 267
0 b.o. 10
9 ne vem 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1023 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V10 Ocena sreče:

V10 Ce ocenjujete v celoti, ali bi rekli, da ste...

Vrednost 8345 Frekvenca
1 zelo srečni 185
2 precej srečni 643
3 ne preveč srečni 169
4 sploh niste srečni 25
0 b.o. 3
9 ne vem 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1022 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V11 Ocena zdravstvenega stanja:

V11 Ce ocenjujete v celoti, kako bi opisali svoje zdravstveno stanje v teh dneh? Ali bi rekli, da je...

Vrednost 9344 Frekvenca
0 b.o. 0
1 zelo dobro 220
2 dobro 369
3 kar v redu 302
4 slabo 144
9 ne vem 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1035 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V12 samostojnost Spodaj so navedene nekatere lastnosti, ki jih otroci lahko pridobijo doma od staršev. Katere od njih so po vaši oceni posebno pomembne? Prosim, izberite jih najvec pet. (oznacite najvec pet možnosti 'pomembno')

V12 samostojnost

Vrednost 10343 Frekvenca
1 pomembno 863
0 b.o. 4
2 ni izbral 159
9 ne vem 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
863 174

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V13 trdo delo Spodaj so navedene nekatere lastnosti, ki jih otroci lahko pridobijo doma od staršev. Katere od njih so po vaši oceni posebno pomembne? Prosim, izberite jih najvec pet. (oznacite najvec pet možnosti 'pomembno')

V13 trdo delo

Vrednost 11342 Frekvenca
1 pomembno 350
0 b.o. 9
2 ni izbral 667
9 ne vem 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
350 687

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V14 občutek za odgovornost Spodaj so navedene nekatere lastnosti, ki jih otroci lahko pridobijo doma od staršev. Katere od njih so po vaši oceni posebno pomembne? Prosim, izberite jih najvec pet. (oznacite najvec pet možnosti 'pomembno')

V14 obcutek za odgovornost

Vrednost 12341 Frekvenca
1 pomembno 766
0 b.o. 3
2 ni izbral 257
9 ne vem 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
766 271

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V15 domišljija Spodaj so navedene nekatere lastnosti, ki jih otroci lahko pridobijo doma od staršev. Katere od njih so po vaši oceni posebno pomembne? Prosim, izberite jih najvec pet. (oznacite najvec pet možnosti 'pomembno')

V15 domišljija

Vrednost 13340 Frekvenca
1 pomembno 169
0 b.o. 9
2 ni izbral 847
9 ne vem 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
169 868

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V16 strpnost in spoštovanje do drugih Spodaj so navedene nekatere lastnosti, ki jih otroci lahko pridobijo doma od staršev. Katere od njih so po vaši oceni posebno pomembne? Prosim, izberite jih najvec pet. (oznacite najvec pet možnosti 'pomembno')

V16 strpnost in spoštovanje do drugih

Vrednost 14339 Frekvenca
1 pomembno 778
0 b.o. 1
2 ni izbral 247
9 ne vem 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
778 259

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V17 varčnost Spodaj so navedene nekatere lastnosti, ki jih otroci lahko pridobijo doma od staršev. Katere od njih so po vaši oceni posebno pomembne? Prosim, izberite jih najvec pet. (oznacite najvec pet možnosti 'pomembno')

V17 varcnost

Vrednost 15338 Frekvenca
1 pomembno 419
0 b.o. 7
2 ni izbral 600
9 ne vem 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
419 618

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V18 odločnost, vztrajnost Spodaj so navedene nekatere lastnosti, ki jih otroci lahko pridobijo doma od staršev. Katere od njih so po vaši oceni posebno pomembne? Prosim, izberite jih najvec pet. (oznacite najvec pet možnosti 'pomembno')

V18 odlocnost, vztrajnost

Vrednost 16337 Frekvenca
1 pomembno 655
0 b.o. 3
2 ni izbral 368
9 ne vem 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
655 382

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V19 vernost Spodaj so navedene nekatere lastnosti, ki jih otroci lahko pridobijo doma od staršev. Katere od njih so po vaši oceni posebno pomembne? Prosim, izberite jih najvec pet. (oznacite najvec pet možnosti 'pomembno')

V19 vernost

Vrednost 17336 Frekvenca
1 pomembno 169
0 b.o. 8
2 ni izbral 849
9 ne vem 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
169 868

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V20 nesebičnost Spodaj so navedene nekatere lastnosti, ki jih otroci lahko pridobijo doma od staršev. Katere od njih so po vaši oceni posebno pomembne? Prosim, izberite jih najvec pet. (oznacite najvec pet možnosti 'pomembno')

V20 nesebicnost

Vrednost 18335 Frekvenca
1 pomembno 394
0 b.o. 2
2 ni izbral 630
9 ne vem 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
394 643

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V21 ubogljivost Spodaj so navedene nekatere lastnosti, ki jih otroci lahko pridobijo doma od staršev. Katere od njih so po vaši oceni posebno pomembne? Prosim, izberite jih najvec pet. (oznacite najvec pet možnosti 'pomembno')

V21 ubogljivost

Vrednost 19334 Frekvenca
1 pomembno 325
0 b.o. 5
2 ni izbral 696
9 ne vem 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
325 712

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V22 Kako ste zadovoljni s svojim življenjem kot celoto?

V22 Ce ocenjujete nasploh, kako ste v teh dneh zadovoljni s svojim življenjem kot celoto? Pri tem pomeni 1 povsem nezadovoljen, 10 pa povsem zadovoljen.

Vrednost 20333 Frekvenca
1 povsem nezadovoljen 10
2 2 6
3 3 19
4 4 25
5 5 167
6 6 122
7 7 173
8 8 240
9 9 104
10 povsem zadovoljen 167
0 b.o. 1
99 ne vem 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1033 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

S1 Kako ocenjujete materialne razmere, v katerih živite vi in vaša družina?

S1 Kako ocenjujete materialne razmere, v katerih živite vi in vaša družina? Ocenite z lestvico od 0 do 10, pri cemer 0 pomeni najslabšo, 10 pa najboljšo oceno. V kolikšni meri ste torej zadovoljni oz. nezadovoljni z materialnimi razmerami v vaši družini?

Vrednost 21332 Frekvenca
0 zelo nezadovoljen 7
1 1 10
2 2 20
3 3 35
4 4 40
5 5 233
6 6 117
7 7 167
8 8 227
9 9 92
10 zelo zadovoljen 86
88 ne vem 2
99 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1034 3

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

S2 Kako zadovoljni ste s sedanjim gospodarskim stanjem?

S2 Kako zadovoljni ste na splošno s sedanjim gospodarskim stanjem v Sloveniji? Prosimo, uporabite enako lestvico.

Vrednost 22331 Frekvenca
0 izredno nezadovoljen 66
1 1 65
2 2 95
3 3 122
4 4 118
5 5 265
6 6 113
7 7 84
8 8 45
9 9 9
10 izredno zadovoljen 9
88 ne vem 38
99 b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
991 46

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V23 Ali večini ljudi lahko zaupamo, ali je treba biti z ljudmi previden?

V23 Ce ocenjujete na splošno, ali bi rekli, da vecini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

Vrednost 23330 Frekvenca
1 večini ljudi lahko zaupamo 181
2 z ljudmi moramo biti previdni 818
0 b.o. 8
9 ne vem 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
999 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V24 verske ali cerkvene organizacije Spodaj imamo seznam prostovoljnih organizacij. Prosim vas, da za vsako posebej poveste, ali ste njen aktiven clan, neaktiven clan, ali pa niste clan te organizacije:

V24 verske ali cerkvene organizacije

Vrednost 24329 Frekvenca
1 neaktiven član 169
2 aktiven član 129
0 nisem član 739
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
298 739

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V25 šport in rekreacija Spodaj imamo seznam prostovoljnih organizacij. Prosim vas, da za vsako posebej poveste, ali ste njen aktiven clan, neaktiven clan, ali pa niste clan te organizacije:

V25 šport in rekreacija

Vrednost 25328 Frekvenca
1 neaktiven član 121
2 aktiven član 189
0 nisem član 727
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
310 727

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V26 organizacije na področju kulture Spodaj imamo seznam prostovoljnih organizacij. Prosim vas, da za vsako posebej poveste, ali ste njen aktiven clan, neaktiven clan, ali pa niste clan te organizacije:

V26 organizacije na podrocju glasbe, umetnosti in izobraževanja

Vrednost 26327 Frekvenca
1 neaktiven član 77
2 aktiven član 95
0 nisem član 865
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
172 865

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V27 sindikati Spodaj imamo seznam prostovoljnih organizacij. Prosim vas, da za vsako posebej poveste, ali ste njen aktiven clan, neaktiven clan, ali pa niste clan te organizacije:

V27 sindikati

Vrednost 27326 Frekvenca
1 neaktiven član 115
2 aktiven član 92
0 nisem član 830
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
207 830

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V28 politične stranke Spodaj imamo seznam prostovoljnih organizacij. Prosim vas, da za vsako posebej poveste, ali ste njen aktiven clan, neaktiven clan, ali pa niste clan te organizacije:

V28 politicne stranke

Vrednost 28325 Frekvenca
1 neaktiven član 50
2 aktiven član 22
0 nisem član 965
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
72 965

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V29 okoljske organizacije Spodaj imamo seznam prostovoljnih organizacij. Prosim vas, da za vsako posebej poveste, ali ste njen aktiven clan, neaktiven clan, ali pa niste clan te organizacije:

V29 okoljske organizacije

Vrednost 29324 Frekvenca
1 neaktiven član 43
2 aktiven član 28
0 nisem član 966
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
71 966

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V30 poklicna združenja Spodaj imamo seznam prostovoljnih organizacij. Prosim vas, da za vsako posebej poveste, ali ste njen aktiven clan, neaktiven clan, ali pa niste clan te organizacije:

V30 poklicna združenja

Vrednost 30323 Frekvenca
1 neaktiven član 63
2 aktiven član 66
0 nisem član 908
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
129 908

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V31 dobrodelne organizacije Spodaj imamo seznam prostovoljnih organizacij. Prosim vas, da za vsako posebej poveste, ali ste njen aktiven clan, neaktiven clan, ali pa niste clan te organizacije:

V31 humanitarne in dobrodelne organizacije

Vrednost 31322 Frekvenca
1 neaktiven član 100
2 aktiven član 80
0 nisem član 857
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
180 857

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V32 potrošniške organizacije Spodaj imamo seznam prostovoljnih organizacij. Prosim vas, da za vsako posebej poveste, ali ste njen aktiven clan, neaktiven clan, ali pa niste clan te organizacije:

V32 potrošniške organizacije

Vrednost 32321 Frekvenca
1 neaktiven član 30
2 aktiven član 11
0 nisem član 996
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41 996

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V33 drugo Spodaj imamo seznam prostovoljnih organizacij. Prosim vas, da za vsako posebej poveste, ali ste njen aktiven clan, neaktiven clan, ali pa niste clan te organizacije:

V33 drugo(vpiši):

Vrednost 33320 Frekvenca
1 neaktiven član 18
2 aktiven član 39
0 nisem član 980
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
57 980

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V33D drugo Spodaj imamo seznam prostovoljnih organizacij. Prosim vas, da za vsako posebej poveste, ali ste njen aktiven clan, neaktiven clan, ali pa niste clan te organizacije:

V33 drugo(vpiši):

Vrednost 34319 Frekvenca
NOB 1
ZB NOB 1
ZB NOB,izgnanci 1
ZB Slovenije 1
ZB in upokojenc 1
Zveza borcev 1
aktiv kmec.zena 1
amnesty intern. 1
cebelarji 1
diabetiki 1
drust.barmanov 1
drustvo upokoj. 1
društvo diabeti 1
društvo g 1
društvo čebelar 1
gasilci 4
gasilec 1
gasilsko d. 1
gasilsko drustv 4
gasilsko druš. 1
gasilsko društ. 1
gasilsko društv 1
kmetijska 1
lovsko društvo 1
lovsko dr. 1
planinsko druš. 1
prijatelji 1
prosti čas 1
radioamaterska 1
strokovne 1
taborniki 2
trenerska org. 1
turistično druš 1
upokojenci 3
vinogradniško d 1
zdr.sladkornih 1
zveza borcev 2
čebelarstvo 1
šah 1
študentska 1
študentski serv 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 0

V33DR članstvo - drugo Spodaj imamo seznam prostovoljnih organizacij. Prosim vas, da za vsako posebej poveste, ali ste njen aktiven clan, neaktiven clan, ali pa niste clan te organizacije:

V33 drugo(vpiši):

Vrednost 35318 Frekvenca
1 aktiv kmečkih žena 1
2 amnesty international 1
3 čebelarstvo 3
4 diabetiki 3
5 barmani 1
6 upokojenci 1
7 gasilci 14
8 kmetje 1
9 lovci 2
10 borci 8
11 planinci 1
12 prijatelji 2
13 radioamaterji 1
14 strokovnjaki 1
15 šah 1
16 študentska organizacija 2
17 taborniki 2
18 trenerji 1
19 turistično društvo 1
20 upokojenci 3
21 vinogradniki 1
Sysmiss 986
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 986

Vrednosti spremenljivk od 1 do 21

V34 narkomani Na tem seznamu so razlicne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede.

V34 narkomani

Vrednost 36317 Frekvenca
1 ne bi želel za soseda 706
2 mašilo 331
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
706 331

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V35 ljudje druge rase Na tem seznamu so razlicne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede.

V35 ljudje druge rase

Vrednost 37316 Frekvenca
1 ne bi želel za soseda 150
2 mašilo 887
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
150 887

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V36 ljudje z AIDS-om Na tem seznamu so razlicne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede.

V36 ljudje z AIDS-om

Vrednost 38315 Frekvenca
1 ne bi želel za soseda 321
2 mašilo 716
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
321 716

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V37 priseljenci, tuji delavci Na tem seznamu so razlicne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede.

V37 priseljenci, tuji delavci

Vrednost 39314 Frekvenca
1 ne bi želel za soseda 182
2 mašilo 855
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
182 855

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V38 homoseksualci Na tem seznamu so razlicne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede.

V38 homoseksualci

Vrednost 40313 Frekvenca
1 ne bi želel za soseda 364
2 mašilo 673
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
364 673

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V39 ljudje druge veroizpovedi Na tem seznamu so razlicne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede.

V39 ljudje druge veroizpovedi

Vrednost 41312 Frekvenca
1 ne bi želel za soseda 135
2 mašilo 902
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
135 902

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V40 pijanci Na tem seznamu so razlicne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede.

V40 pijanci

Vrednost 42311 Frekvenca
1 ne bi želel za soseda 658
2 mašilo 379
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
658 379

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V41 skupaj živeči neporočeni pari Na tem seznamu so razlicne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede.

V41 skupaj živeci neporoceni pari

Vrednost 43310 Frekvenca
1 ne bi želel za soseda 87
2 mašilo 950
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
87 950

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V42 ljudje, ki govorijo drug jezik Na tem seznamu so razlicne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede.

V42 ljudje, ki govorijo drug jezik

Vrednost 44309 Frekvenca
1 ne bi želel za soseda 94
2 mašilo 943
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
94 943

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

S4 Muslimani Na tem seznamu so razlicne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede.

S4 Muslimani

Vrednost 45308 Frekvenca
1 ne bi želel za sosede 226
2 mašilo 811
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
226 811

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

S5 Židje Na tem seznamu so razlicne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede.

S5 Židje

Vrednost 46307 Frekvenca
1 ne bi želel za sosede 178
2 mašilo 859
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
178 859

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V43 Romi Na tem seznamu so razlicne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede.

V43 Romi

Vrednost 47306 Frekvenca
1 ne bi želel za soseda 402
2 mašilo 635
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
402 635

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V44 Pri zaposlitvi: moški prednost pred ženskami: Ali soglašate ali ne soglašate z naslednjima trditvama?

V44 Kadar je malo možnosti za zaposlitev, bi morali imeti moški prednost pred ženskami.

Vrednost 48305 Frekvenca
1 soglašam 138
2 niti-niti 132
3 ne soglašam 748
0 b.o. 4
9 ne vem 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1018 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V45 Pri zaposlitvi: Slovenci prednost pred priseljenci: Ali soglašate ali ne soglašate z naslednjima trditvama?

V45 Kadar je malo možnosti za zaposlitev, bi morali delodajalci dati prednost Slovencem pred priseljenci.

Vrednost 49304 Frekvenca
1 soglašam 754
2 niti-niti 116
3 ne soglašam 153
0 b.o. 3
9 ne vem 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1023 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V46 Koliko lahko vplivate na potek svojega življenja?

V46 Nekateri ljudje imajo obcutek, da lahko docela svobodno odlocajo o svojem življenju, drugi pa imajo obcutek, da s svojimi dejanji ne morejo bistveno vplivati na to, kaj se z njimi dogaja. Prosimo vas, da s pomocjo lestvice ocenite, v kolikšni meri lahko vi odlocate o svojem življenju. Pri tem pomeni 1 cisto nic, 10 pa v veliki meri.

Vrednost 50303 Frekvenca
1 čisto nič 19
2 2 11
3 3 22
4 4 28
5 5 124
6 6 103
7 7 139
8 8 195
9 9 142
10 v veliki meri 237
0 b.o. 4
99 ne vem 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1020 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V47 Bi vas ljudje izkoristili, ali bi bili pošteni?

V47 Ali mislite, da bi vas vecina ljudi skušala izkoristiti, ce bi imeli priložnost, ali pa bi skušali biti pošteni do vas? Prosim vas, da poveste svoj odgovor na lestvici, kjer 1 pomeni »ljudje bi vas skušali izkoristiti«, 10 pa pomeni »ljudje bi skušali biti do vas pošteni«.

Vrednost 51302 Frekvenca
1 izkoristili 81
2 2 51
3 3 96
4 4 68
5 5 230
6 6 105
7 7 140
8 8 129
9 9 51
10 bili pošteni 60
0 b.o. 4
99 ne vem 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1011 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V48 Kaj je najbolj pomembno pri iskanju zaposlitve?

V48 Tu je nekaj stvari, na katere so ljudje pozorni, ko išcejo zaposlitev. Ne glede na to, ali sedaj išcete zaposlitev ali ne, mi prosim povejte, kaj od navedenega bi bilo za vas najbolj pomembno, ce bi iskali zaposlitev? (en odgovor)

Vrednost 52301 Frekvenca
1 dobra plača 191
2 zanesljivost zaposlitve 421
3 delo s prijetnimi ljudmi 138
4 delo, ki daje človeku občutek, da je nekaj dosegel 266
0 b.o. 9
9 ne vem 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1016 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V49 Druga najpomembnejša stvar pri iskanju zaposlitve:

V49 In katera bi bila druga najpomembnejša stvar? (en odgovor)

Vrednost 53300 Frekvenca
1 dobra plača 310
2 zanesljivost zaposlitve 227
3 delo s prijetnimi ljudmi 273
4 delo, ki daje človeku občutek, da je nekaj dosegel 199
0 b.o. 11
9 ne vem 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1009 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V50 Človek mora imeti službo, da lahko razvije svoje talente. V kolikšni meri soglašate z naslednjimi trditvami? Ali mocno soglašate, soglašate, niti soglašate niti ne soglašate, ne soglašate ali sploh ne soglašate?

V50 Clovek mora imeti službo, da lahko v celoti razvije svoje talente.

Vrednost 54299 Frekvenca
1 močno soglašam 269
2 soglašam 447
3 niti-niti 178
4 ne soglašam 90
5 sploh ne soglašam 25
0 b.o. 7
9 ne vem 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1009 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V51 Poniževalno je, če človek prejema denar, ne da bi mu bilo treba delati. V kolikšni meri soglašate z naslednjimi trditvami? Ali mocno soglašate, soglašate, niti soglašate niti ne soglašate, ne soglašate ali sploh ne soglašate?

V51 Poniževalno je, ce clovek prejema denar, ne da bi mu

Vrednost 55298 Frekvenca
1 močno soglašam 196
2 soglašam 263
3 niti-niti 261
4 ne soglašam 216
5 sploh ne soglašam 76
0 b.o. 10
9 ne vem 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1012 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V52 Ljudje, ki ne delajo, se polenijo. V kolikšni meri soglašate z naslednjimi trditvami? Ali mocno soglašate, soglašate, niti soglašate niti ne soglašate, ne soglašate ali sploh ne soglašate?

V52 Ljudje, ki ne delajo, se polenijo.

Vrednost 56297 Frekvenca
1 močno soglašam 405
2 soglašam 417
3 niti-niti 112
4 ne soglašam 58
5 sploh ne soglašam 19
0 b.o. 8
9 ne vem 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1011 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V53 Delo je človekova dolžnost do družbe. V kolikšni meri soglašate z naslednjimi trditvami? Ali mocno soglašate, soglašate, niti soglašate niti ne soglašate, ne soglašate ali sploh ne soglašate?

V53 Delo je clovekova dolžnost do družbe.

Vrednost 57296 Frekvenca
1 močno soglašam 310
2 soglašam 454
3 niti-niti 144
4 ne soglašam 81
5 sploh ne soglašam 27
0 b.o. 6
9 ne vem 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1016 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V54 Delo bi moralo biti vedno na prvem mestu. V kolikšni meri soglašate z naslednjimi trditvami? Ali mocno soglašate, soglašate, niti soglašate niti ne soglašate, ne soglašate ali sploh ne soglašate?

V54 Delo bi moralo biti vedno na prvem mestu, ceprav bi to pomenilo manj prostega casa.

Vrednost 58295 Frekvenca
1 močno soglašam 197
2 soglašam 327
3 niti-niti 210
4 ne soglašam 210
5 sploh ne soglašam 78
0 b.o. 6
9 ne vem 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1022 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V55 Zakonski stan:

V55 Ali ste sedaj ....

Vrednost 59294 Frekvenca
1 poročen 526
2 živi skupaj s partnerjem 140
3 ločen 23
4 živi narazen 35
5 vdovec, vdova 89
6 samski 220
0 b.o. 2
9 ne vem 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1033 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V56 Ali imate kaj otrok?

V56 Ali imate kaj otrok? Ce da, koliko?

Vrednost 60293 Frekvenca
0 brez otrok 297
1 1 otrok 187
2 2 otroka 410
3 3 otroke 107
4 4 otroke 25
5 5 otrok 9
6 6 otrok 1
7 7 otrok 1
8 8 ali več otrok 0
9 b. o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1037 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V57 Otrok potrebuje dom tako z očetom, kot tudi z materjo.

V57 Ce nekdo rece, da otrok potrebuje dom tako z ocetom, kot tudi z materjo, da bo srecno odrasel, ali vi s tem soglašate ali ne soglašate?

Vrednost 61292 Frekvenca
1 soglašam 873
2 ne soglašam 135
0 b.o. 6
9 ne vem 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1008 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V58 Zakon je zastarela instutucija.

V58 Ali soglašate ali ne soglašate z naslednjo trditvijo: »zakon je zastarela instutucija«?

Vrednost 62291 Frekvenca
1 soglašam 211
2 ne soglašam 710
0 b.o. 6
9 ne vem 110
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
921 116

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V59 Ženska sama rada imela otroka, ob tem pa si ne želi stalnega odnosa z moškim.

V59 Ce bi ženska sama rada imela otroka, ob tem pa si ne želi stalnega odnosa z moškim, ali vi to odobravate, ali ne odobravate?

Vrednost 63290 Frekvenca
1 odobravam 462
2 ne odobravam 325
3 odvisno 207
0 b.o. 3
9 ne vem 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
994 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V60 Za žensko je prav tako izpolnjujoče, če je gospodinja. Prosimo vas, da nam za vsako od naslednjih trditev poveste, v kolikšni meri z njo soglašate. Ali mocno soglašate, soglašate, ne soglašate ali sploh ne soglašate?

V60 Za žensko je prav tako izpolnjujoce, ce je gospodinja, kot ce dela za placilo.

Vrednost 64289 Frekvenca
1 močno soglašam 199
2 soglašam 473
3 ne soglašam 252
4 sploh ne soglašam 65
0 b.o. 9
9 ne vem 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
989 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V61 Moški so boljši politični voditelji kot ženske. Prosimo vas, da nam za vsako od naslednjih trditev poveste, v kolikšni meri z njo soglašate. Ali mocno soglašate, soglašate, ne soglašate ali sploh ne soglašate?

V61 Ce gledamo v celoti, so moški boljši politicni voditelji kot ženske.

Vrednost 65288 Frekvenca
1 močno soglašam 75
2 soglašam 223
3 ne soglašam 487
4 sploh ne soglašam 195
0 b.o. 5
9 ne vem 52
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
980 57

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V62 Univerzitetna izobrazba je bolj pomembna za fanta kot za dekle. Prosimo vas, da nam za vsako od naslednjih trditev poveste, v kolikšni meri z njo soglašate. Ali mocno soglašate, soglašate, ne soglašate ali sploh ne soglašate?

V62 Univerzitetna izobrazba je bolj pomembna za fanta kot za dekle.

Vrednost 66287 Frekvenca
1 močno soglašam 35
2 soglašam 77
3 ne soglašam 500
4 sploh ne soglašam 395
0 b.o. 5
9 ne vem 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1007 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V63 Moški so boljši poslovneži kot ženske. Prosimo vas, da nam za vsako od naslednjih trditev poveste, v kolikšni meri z njo soglašate. Ali mocno soglašate, soglašate, ne soglašate ali sploh ne soglašate?

V63 Ce gledamo v celoti, so moški boljši poslovneži kot ženske.

Vrednost 67286 Frekvenca
1 močno soglašam 52
2 soglašam 157
3 ne soglašam 474
4 sploh ne soglašam 280
0 b.o. 8
9 ne vem 66
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
963 74

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V64 Eden od glavnih ciljev je, da bi bili starši ponosni name. Ljudje skušajo v življenju doseci razlicne cilje. Ali mi lahko za vsakega od naštetih ciljev poveste, ali z njim mocno soglašate, soglašate, ne soglašate ali sploh ne soglašate?

V64 Eden od glavnih ciljev v mojem življenju je, da bi bili starši ponosni name.

Vrednost 68285 Frekvenca
1 močno soglašam 204
2 soglašam 510
3 ne soglašam 227
4 sploh ne soglašam 49
0 b.o. 23
9 ne vem 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
990 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V65 Raje skušam biti kar sem, kot pa da sledim drugim. Ljudje skušajo v življenju doseci razlicne cilje. Ali mi lahko za vsakega od naštetih ciljev poveste, ali z njim mocno soglašate, soglašate, ne soglašate ali sploh ne soglašate?

V65 Raje skušam biti to, kar sem, kot pa da sledim drugim.

Vrednost 69284 Frekvenca
1 močno soglašam 406
2 soglašam 558
3 ne soglašam 42
4 sploh ne soglašam 5
0 b.o. 8
9 ne vem 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1011 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V66 Zelo se trudim, da bi dosegel, kar od mene pričakujejo prijatelji. Ljudje skušajo v življenju doseci razlicne cilje. Ali mi lahko za vsakega od naštetih ciljev poveste, ali z njim mocno soglašate, soglašate, ne soglašate ali sploh ne soglašate?

V66 Zelo se trudim, da bi dosegel to, kar od mene pricakujejo prijatelji.

Vrednost 70283 Frekvenca
1 močno soglašam 80
2 soglašam 325
3 ne soglašam 483
4 sploh ne soglašam 118
0 b.o. 8
9 ne vem 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1006 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V67 Sam si postavljam svoje življenjske cilje. Ljudje skušajo v življenju doseci razlicne cilje. Ali mi lahko za vsakega od naštetih ciljev poveste, ali z njim mocno soglašate, soglašate, ne soglašate ali sploh ne soglašate?

V67 Sam si postavljam svoje življenjske cilje.

Vrednost 71282 Frekvenca
1 močno soglašam 457
2 soglašam 513
3 ne soglašam 41
4 sploh ne soglašam 6
0 b.o. 7
9 ne vem 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1017 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V68 Kako ste zadovoljni s sedanjo finančno situacijo v vašem gospodinjstvu?

V68 Kako ste zadovoljni s sedanjo financno situacijo v vašem gospodinjstvu? Ce pomeni enica na tej lestvici, da ste popolnoma nezadovoljni, destica pa, da ste popolnoma zadovoljni, s katero od ocen bi vi izrazili stopnjo svojega zadovoljstva?

Vrednost 72281 Frekvenca
1 nezadovoljen 28
2 2 30
3 3 64
4 4 67
5 5 195
6 6 139
7 7 173
8 8 181
9 9 79
10 zadovoljen 76
0 b.o. 3
99 ne vem 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1032 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V69 Prvi cilj Slovenije v naslednjih 10 letih: V zadnjem casu se veliko razpravlja o tem, kakšni naj bi bili cilji Slovenije v naslednjih desetih letih. Tu so napisani nekateri cilji, ki jim posamezniki pripisujejo najvecji pomen. Prosimo povejte, kateri od teh ciljev je za vas najpomembnejši?

V69 In kateri cilj bi bil naslednji najbolj pomemben? Prvi izbor (en odgovor v vsakem stolpcu).

Vrednost 73280 Frekvenca
1 visoka raven ekonomske rasti 538
2 zagotoviti Sloveniji močne obrambne sile 26
3 ljudem več besede pri odločanju 375
4 olepšati naša mesta in deželo 58
0 b.o. 11
9 ne vem 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
997 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V70 Prvi cilj Slovenije v naslednjih 10 letih: V zadnjem casu se veliko razpravlja o tem, kakšni naj bi bili cilji Slovenije v naslednjih desetih letih. Tu so napisani nekateri cilji, ki jim posamezniki pripisujejo najvecji pomen. Prosimo povejte, kateri od teh ciljev je za vas najpomembnejši?

V70 In kateri cilj bi bil naslednji najbolj pomemben? Drugi izbor(en odgovor v vsakem stolpcu).

Vrednost 74279 Frekvenca
1 visoka raven ekonomske rasti 250
2 zagotoviti Sloveniji močne obrambne sile 55
3 ljudem več besede pri odločanju 407
4 olepšati naša mesta in deželo 245
0 b.o. 34
9 ne vem 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
957 80

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V71 Prva najbolj pomembna stvar: Ce bi morali izbrati, katero od spodaj naštetih stvari bi ocenili kot najbolj pomembno?

Prva najbolj pommbna stvar: (en odgovor v vsakem stolpcu)

Vrednost 75278 Frekvenca
1 ohranjanje reda v državi 371
2 ljudem več besede pri pomembnih odločitvah v državi 310
3 borba proti naraščanju cen 177
4 zaščita svobode govora 137
0 b.o. 14
9 ne vem 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
995 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V72 Druga najbolj pomembna stvar: Ce bi morali izbrati, katero od spodaj naštetih stvari bi ocenili kot najbolj pomembno?

In katera bi bila naslednja najbolj pomembna? Druga najbolj pomembna stvar: (en odgovor v vsakem stolpcu).

Vrednost 76277 Frekvenca
1 ohranjanje reda v državi 195
2 ljudem več besede pri pomembnih odločitvah v državi 270
3 borba proti naraščanju cen 277
4 zaščita svobode govora 216
0 b.o. 29
9 ne vem 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
958 79

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V73 Prva najbolj pomembna stvar: Tu imamo še en seznam takšne vrste. Katera od tukaj naštetih stvari je po vašem mnenju najbolj pomembna?

Prvi izbor: (en odgovor v vsakem stolpcu)

Vrednost 77276 Frekvenca
1 stabilno gospodarstvo 573
2 prizadevanje za bolj humano družbo 185
3 prizadevanje za družbo, kjer so več vredne ideje kot denar 74
4 boj proti kriminalu 168
0 b.o. 12
9 ne vem 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V74 Druga najbolj pomembna stvar: Tu imamo še en seznam takšne vrste. Katera od tukaj naštetih stvari je po vašem mnenju najbolj pomembna?

In katera je naslednja najbolj pomembna? Drugi izbor: (en odgovor v vsakem stolpcu)

Vrednost 78275 Frekvenca
1 stabilno gospodarstvo 197
2 prizadevanje za bolj humano družbo 234
3 prizadevanje za družbo, kjer so več vredne ideje kot denar 146
4 boj proti kriminalu 394
0 b.o. 24
9 ne vem 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
971 66

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V75 Če pa prišlo do vojne, ali bi se bili vi pripravljeni boriti za domovino?

V75 Seveda vsi upamo, da ne bo spet prišlo do vojne. Ce pa bi do nje prišlo, ali bi se bili vi pripravljeni boriti za domovino?

Vrednost 79274 Frekvenca
1 da 624
2 ne 214
0 b.o. 19
9 ne vem 180
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
838 199

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V76 zmanjšanje pomena dela v našem življenju V bližnji prihodnosti bo morda v našem nacinu življenja prišlo do nekaterih sprememb. Nekaj izmed možnih sprememb je navedenih na spodnjem seznamu. Prosim vas, da nam za vsako od njih poveste, ali bi v primeru, ce bi do nje prišlo, bilo to po vaši oceni dobro, slabo, ali bi vam bilo vseeno?

V76 zmanjšanje pomena dela v našem življenju

Vrednost 80273 Frekvenca
1 bilo bi dobro 165
2 mi je vseeno 140
3 bilo bi slabo 677
0 b.o. 6
9 ne vem 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
982 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V77 večji poudarek razvoju tehnologije V bližnji prihodnosti bo morda v našem nacinu življenja prišlo do nekaterih sprememb. Nekaj izmed možnih sprememb je navedenih na spodnjem seznamu. Prosim vas, da nam za vsako od njih poveste, ali bi v primeru, ce bi do nje prišlo, bilo to po vaši oceni dobro, slabo, ali bi vam bilo vseeno?

V77 vecji poudarek razvoju tehnologije

Vrednost 81272 Frekvenca
1 bilo bi dobro 724
2 mi je vseeno 189
3 bilo bi slabo 58
0 b.o. 6
9 ne vem 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
971 66

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V78 večje spoštovanje oblasti V bližnji prihodnosti bo morda v našem nacinu življenja prišlo do nekaterih sprememb. Nekaj izmed možnih sprememb je navedenih na spodnjem seznamu. Prosim vas, da nam za vsako od njih poveste, ali bi v primeru, ce bi do nje prišlo, bilo to po vaši oceni dobro, slabo, ali bi vam bilo vseeno?

V78 vecje spoštovanje oblasti

Vrednost 82271 Frekvenca
1 bilo bi dobro 361
2 mi je vseeno 426
3 bilo bi slabo 159
0 b.o. 16
9 ne vem 75
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
946 91

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V79 več poudarka družinskemu življenju V bližnji prihodnosti bo morda v našem nacinu življenja prišlo do nekaterih sprememb. Nekaj izmed možnih sprememb je navedenih na spodnjem seznamu. Prosim vas, da nam za vsako od njih poveste, ali bi v primeru, ce bi do nje prišlo, bilo to po vaši oceni dobro, slabo, ali bi vam bilo vseeno?

V79 vec poudarka družinskemu življenju

Vrednost 83270 Frekvenca
1 bilo bi dobro 959
2 mi je vseeno 49
3 bilo bi slabo 11
0 b.o. 5
9 ne vem 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1019 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S6 večji poudarek solidarnosti in enakosti V bližnji prihodnosti bo morda v našem nacinu življenja prišlo do nekaterih sprememb. Nekaj izmed možnih sprememb je navedenih na spodnjem seznamu. Prosim vas, da nam za vsako od njih poveste, ali bi v primeru, ce bi do nje prišlo, bilo to po vaši oceni dobro, slabo, ali bi vam bilo vseeno?

S6 vecji poudarek solidarnosti in enakosti med ljudmi

Vrednost 84269 Frekvenca
1 bilo bi dobro 918
2 mi je vseeno 74
3 bilo bi slabo 17
0 b.o. 6
9 ne vem 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1009 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V80 ima veliko novih zamisli in da je ustvarjalen Sedaj vam bom na kratko opisal(a) nekatere ljudi. Prosim vas, ce mi lahko s pomocjo lestvice za vsak opis poveste, ali je ta oseba vam zelo podobna, vam je podobna, vam je do neke mere podobna, vam ni podobna ali pa vam ni sploh nic podobna?

V80 Zanj(o) je pomembno, da ima veliko novih zamisli in da je ustvarjalen(a). Stvari rad(a) pocne na izviren nacin.

Vrednost 85268 Frekvenca
1 zelo mi je podobna 216
2 podobna mi je 291
3 do neke mere mi je podobna 272
4 malo mi je podobna 110
5 ni mi podobna 87
6 sploh mi ni podobna 26
0 b.o. 8
9 ne vem 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V81 je pomembno, da je premožen Sedaj vam bom na kratko opisal(a) nekatere ljudi. Prosim vas, ce mi lahko s pomocjo lestvice za vsak opis poveste, ali je ta oseba vam zelo podobna, vam je podobna, vam je do neke mere podobna, vam ni podobna ali pa vam ni sploh nic podobna?

V81 Zanj(o) je pomembno, da je premožen(a). Imeti želi veliko denarja in dragih predmetov.

Vrednost 86267 Frekvenca
1 zelo mi je podobna 15
2 podobna mi je 53
3 do neke mere mi je podobna 164
4 malo mi je podobna 177
5 ni mi podobna 347
6 sploh mi ni podobna 257
0 b.o. 5
9 ne vem 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1013 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V82 pomembno, da živi v varnem okolju Sedaj vam bom na kratko opisal(a) nekatere ljudi. Prosim vas, ce mi lahko s pomocjo lestvice za vsak opis poveste, ali je ta oseba vam zelo podobna, vam je podobna, vam je do neke mere podobna, vam ni podobna ali pa vam ni sploh nic podobna?

V82 Zanj(o) je pomembno, da živi v varnem okolju. Izogiba se vsemu, kar bi njegovo/njeno varnost lahko ogrozilo.

Vrednost 87266 Frekvenca
1 zelo mi je podobna 272
2 podobna mi je 350
3 do neke mere mi je podobna 194
4 malo mi je podobna 106
5 ni mi podobna 64
6 sploh mi ni podobna 26
0 b.o. 6
9 ne vem 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1012 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V83 pomembno, da se ima dobro Sedaj vam bom na kratko opisal(a) nekatere ljudi. Prosim vas, ce mi lahko s pomocjo lestvice za vsak opis poveste, ali je ta oseba vam zelo podobna, vam je podobna, vam je do neke mere podobna, vam ni podobna ali pa vam ni sploh nic podobna?

V83 Zanj(o) je pomembno, da se ima dobro. Rad(a) se razvaja.

Vrednost 88265 Frekvenca
1 zelo mi je podobna 135
2 podobna mi je 257
3 do neke mere mi je podobna 230
4 malo mi je podobna 155
5 ni mi podobna 171
6 sploh mi ni podobna 66
0 b.o. 7
9 ne vem 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1014 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V84 pomembno, da pomaga ljudem okrog sebe Sedaj vam bom na kratko opisal(a) nekatere ljudi. Prosim vas, ce mi lahko s pomocjo lestvice za vsak opis poveste, ali je ta oseba vam zelo podobna, vam je podobna, vam je do neke mere podobna, vam ni podobna ali pa vam ni sploh nic podobna?

V84 Zanj(o) je zelo pomembno, da pomaga ljudem okrog sebe. Hoce poskrbeti za njihovo blagostanje.

Vrednost 89264 Frekvenca
1 zelo mi je podobna 273
2 podobna mi je 417
3 do neke mere mi je podobna 216
4 malo mi je podobna 75
5 ni mi podobna 26
6 sploh mi ni podobna 7
0 b.o. 8
9 ne vem 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1014 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V85 pomembno, da je zelo uspešen Sedaj vam bom na kratko opisal(a) nekatere ljudi. Prosim vas, ce mi lahko s pomocjo lestvice za vsak opis poveste, ali je ta oseba vam zelo podobna, vam je podobna, vam je do neke mere podobna, vam ni podobna ali pa vam ni sploh nic podobna?

V85 Zanj(o) je pomembno, da je zelo uspešen(a). Upa, da bodo drugi cenili njegove/njene dosežke.

Vrednost 90263 Frekvenca
1 zelo mi je podobna 159
2 podobna mi je 308
3 do neke mere mi je podobna 282
4 malo mi je podobna 130
5 ni mi podobna 93
6 sploh mi ni podobna 31
0 b.o. 9
9 ne vem 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1003 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V86 išče pustolovščine in tvega Sedaj vam bom na kratko opisal(a) nekatere ljudi. Prosim vas, ce mi lahko s pomocjo lestvice za vsak opis poveste, ali je ta oseba vam zelo podobna, vam je podobna, vam je do neke mere podobna, vam ni podobna ali pa vam ni sploh nic podobna?

V86 Išce pustolovšcine in rad(a) tvega. Imeti želi vznemirljivo življenje.

Vrednost 91262 Frekvenca
1 zelo mi je podobna 75
2 podobna mi je 134
3 do neke mere mi je podobna 170
4 malo mi je podobna 147
5 ni mi podobna 255
6 sploh mi ni podobna 227
0 b.o. 10
9 ne vem 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1008 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V87 pomembno, da se vedno spodobno obnaša Sedaj vam bom na kratko opisal(a) nekatere ljudi. Prosim vas, ce mi lahko s pomocjo lestvice za vsak opis poveste, ali je ta oseba vam zelo podobna, vam je podobna, vam je do neke mere podobna, vam ni podobna ali pa vam ni sploh nic podobna?

V87 Zanj(o) je pomembno, da se vedno spodobno obnaša. Ne želi narediti cesa takega, kar bi drugi oznacili kot neprimerno.

Vrednost 92261 Frekvenca
1 zelo mi je podobna 230
2 podobna mi je 342
3 do neke mere mi je podobna 211
4 malo mi je podobna 115
5 ni mi podobna 75
6 sploh mi ni podobna 40
0 b.o. 7
9 ne vem 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1013 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V88 skrb za okolje ima velik pomen Sedaj vam bom na kratko opisal(a) nekatere ljudi. Prosim vas, ce mi lahko s pomocjo lestvice za vsak opis poveste, ali je ta oseba vam zelo podobna, vam je podobna, vam je do neke mere podobna, vam ni podobna ali pa vam ni sploh nic podobna?

V88 Mocno je preprican(a), da bi morali ljudje skrbeti za naravo. Skrb za okolje ima zanj(o) velik pomen.

Vrednost 93260 Frekvenca
1 zelo mi je podobna 347
2 podobna mi je 380
3 do neke mere mi je podobna 187
4 malo mi je podobna 83
5 ni mi podobna 12
6 sploh mi ni podobna 8
0 b.o. 6
9 ne vem 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1017 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V89 tradicija je pomembna Sedaj vam bom na kratko opisal(a) nekatere ljudi. Prosim vas, ce mi lahko s pomocjo lestvice za vsak opis poveste, ali je ta oseba vam zelo podobna, vam je podobna, vam je do neke mere podobna, vam ni podobna ali pa vam ni sploh nic podobna?

V89 Tradicija je zanj(o) pomembna. Skuša se ravnati po ustaljenih obicajih svoje družine in vere.

Vrednost 94259 Frekvenca
1 zelo mi je podobna 223
2 podobna mi je 286
3 do neke mere mi je podobna 242
4 malo mi je podobna 115
5 ni mi podobna 90
6 sploh mi ni podobna 57
0 b.o. 7
9 ne vem 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1013 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V90 Ali bo znanstveni napredek pomagal človeštvu, ali mu bo škodoval?

V90 Gledano dolgorocno, ali bo po vaši oceni znanstveni napredek pomagal cloveštvu, ali mu bo škodoval?

Vrednost 95258 Frekvenca
1 pomagal bo 335
2 škodoval bo 135
3 deloma pomagal, deloma škodoval 515
0 b.o. 3
9 ne vem 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
985 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V91 Znanost in tehnologija omogočata bolj zdravo, lažje in udobnejše življenje. Prebral-a vam bom nekaj trditev in vas vprašal-a, v kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z njimi. 1 pomeni, da sploh ne soglašate, 10 pa pomeni, da popolnoma soglašate s trditvijo.

V91 Znanost in tehnologija omogocata bolj zdravo, lažje in udobnejše življenje.

Vrednost 96257 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 33
2 2 26
3 3 51
4 4 48
5 5 187
6 6 102
7 7 173
8 8 133
9 9 83
10 popolnoma soglašam 169
0 b.o. 6
99 ne vem 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1005 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V92 Zaradi znanosti in tehnologije se bodo naslednjim generacijam odprle nove možnosti. Prebral-a vam bom nekaj trditev in vas vprašal-a, v kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z njimi. 1 pomeni, da sploh ne soglašate, 10 pa pomeni, da popolnoma soglašate s trditvijo.

V92 Zaradi znanosti in tehnologije se bodo naslednjim generacijam odprle nove možnosti.

Vrednost 97256 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 29
2 2 23
3 3 29
4 4 39
5 5 134
6 6 92
7 7 138
8 8 185
9 9 113
10 popolnoma soglašam 204
0 b.o. 8
99 ne vem 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
986 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V93 Znanost in tehnologija prehitro spreminjata naš način življenja. Prebral-a vam bom nekaj trditev in vas vprašal-a, v kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z njimi. 1 pomeni, da sploh ne soglašate, 10 pa pomeni, da popolnoma soglašate s trditvijo.

V93 Znanost in tehnologija prehitro spreminjata naš nacin življenja.

Vrednost 98255 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 35
2 2 23
3 3 43
4 4 35
5 5 129
6 6 85
7 7 118
8 8 175
9 9 116
10 popolnoma soglašam 244
0 b.o. 8
99 ne vem 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1003 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V94 Preveč smo odvisni od znanosti in premalo od vere. Prebral-a vam bom nekaj trditev in vas vprašal-a, v kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z njimi. 1 pomeni, da sploh ne soglašate, 10 pa pomeni, da popolnoma soglašate s trditvijo.

V94 Prevec smo odvisni od znanosti in premalo od vere.

Vrednost 99254 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 227
2 2 75
3 3 80
4 4 49
5 5 182
6 6 57
7 7 78
8 8 76
9 9 53
10 popolnoma soglašam 87
0 b.o. 19
99 ne vem 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
964 73

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V95 V kolikšni meri vas zanima politika?

V95 V kolikšni meri vas zanima politika?

Vrednost 100253 Frekvenca
1 zelo me zanima 49
2 do neke mere me zanima 416
3 le malo 275
4 sploh me ne zanima 292
0 b.o. 3
9 ne vem 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1032 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S7 zadovoljstvo z delovanjem demokracije

S7 Kako zadovoljni ste na splošno z delovanjem demokracije v Sloveniji?

Vrednost 101252 Frekvenca
0 izredno nezadovoljen 66
1 1 65
2 2 66
3 3 123
4 4 88
5 5 283
6 6 104
7 7 87
8 8 46
9 9 9
10 izredno zadovoljen 13
88 ne vem 73
99 b.o. 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
950 87

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V96 podpisati peticijo Tu je navedenih nekaj oblik politicnega udejstvovanja. Za vsako od njih nam prosim povejte, ali ste vi sami že kdaj sodelovali pri tem, ali bi bili morda pripravljeni sodelovati, ali pa pri tem ne bi v nobenem primeru sodelovali?

V96 podpisati peticijo

Vrednost 102251 Frekvenca
1 sem že delal 304
2 morda bi 349
3 nikoli ne bi 333
0 b.o. 8
9 ne vem 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
986 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V97 pridružiti se bojkotu Tu je navedenih nekaj oblik politicnega udejstvovanja. Za vsako od njih nam prosim povejte, ali ste vi sami že kdaj sodelovali pri tem, ali bi bili morda pripravljeni sodelovati, ali pa pri tem ne bi v nobenem primeru sodelovali?

V97 pridružiti se bojkotu

Vrednost 103250 Frekvenca
1 sem že delal 61
2 morda bi 436
3 nikoli ne bi 471
0 b.o. 10
9 ne vem 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
968 69

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V98 udeležiti se miroljubnih demonstracij Tu je navedenih nekaj oblik politicnega udejstvovanja. Za vsako od njih nam prosim povejte, ali ste vi sami že kdaj sodelovali pri tem, ali bi bili morda pripravljeni sodelovati, ali pa pri tem ne bi v nobenem primeru sodelovali?

V98 udeležiti se miroljubnih demonstracij

Vrednost 104249 Frekvenca
1 sem že delal 124
2 morda bi 487
3 nikoli ne bi 379
0 b.o. 8
9 ne vem 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
990 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V99 drugo: Tu je navedenih nekaj oblik politicnega udejstvovanja. Za vsako od njih nam prosim povejte, ali ste vi sami že kdaj sodelovali pri tem, ali bi bili morda pripravljeni sodelovati, ali pa pri tem ne bi v nobenem primeru sodelovali?

V99 drugo:

Vrednost 105248 Frekvenca
1 sem že delal 6
2 morda bi 40
3 nikoli ne bi 128
0 b.o. 737
9 ne vem 87
Sysmiss 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
174 863

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V99D Politično udejstvovanje - drugo: Tu je navedenih nekaj oblik politicnega udejstvovanja. Za vsako od njih nam prosim povejte, ali ste vi sami že kdaj sodelovali pri tem, ali bi bili morda pripravljeni sodelovati, ali pa pri tem ne bi v nobenem primeru sodelovali?

V99 drugo:

Vrednost 106247 Frekvenca
clanstvo v stranko 1
demonstracij 1
humanitarne akcije 1
stavka 1
stavka novinarjev 1
volitve 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6

V99DR drugo - politicno udejstvovanje Tu je navedenih nekaj oblik politicnega udejstvovanja. Za vsako od njih nam prosim povejte, ali ste vi sami že kdaj sodelovali pri tem, ali bi bili morda pripravljeni sodelovati, ali pa pri tem ne bi v nobenem primeru sodelovali?

V99 drugo:

Vrednost 107246 Frekvenca
1 članstvo v stranki 1
2 demonstracije 1
3 humanitarne akcije 1
4 stavka 2
5 volitve 1
Sysmiss 1031
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6 1031

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V100 podpisati peticijo Ali ste ali niste vi sami sodelovali pri teh aktivnostih v zadnjih petih letih?

V100 podpisati peticijo

Vrednost 108245 Frekvenca
1 sem že delal 257
2 še nisem delal 750
0 b.o. 15
9 ne vem 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1007 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V101 pridružiti se bojkotu Ali ste ali niste vi sami sodelovali pri teh aktivnostih v zadnjih petih letih?

V101 pridružiti se bojkotu

Vrednost 109244 Frekvenca
1 sem že delal 47
2 morda bi 964
3 nikoli ne bi 0
0 b.o. 15
9 ne vem 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1011 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V102 udeležiti se miroljubnih demonstracij Ali ste ali niste vi sami sodelovali pri teh aktivnostih v zadnjih petih letih?

V102 udeležiti se miroljubnih demonstracij

Vrednost 110243 Frekvenca
1 sem že delal 87
2 morda bi 922
3 nikoli ne bi 0
0 b.o. 15
9 ne vem 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1009 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V103 drugo: Ali ste ali niste vi sami sodelovali pri teh aktivnostih v zadnjih petih letih?

V103 drugo:

Vrednost 111242 Frekvenca
1 sem že delal 4
2 morda bi 253
3 nikoli ne bi 0
0 b.o. 740
9 ne vem 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
257 780

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V103D Politična aktivnost - drugo: Ali ste ali niste vi sami sodelovali pri teh aktivnostih v zadnjih petih letih?

V103 drugo:

Vrednost 112241 Frekvenca
clanstv.v stranko 1
demonstracij 1
humanitarne akcije 1
referendum 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4

V103DR drugo - politično udejstvovanje Ali ste ali niste vi sami sodelovali pri teh aktivnostih v zadnjih petih letih?

V103 drugo:

Vrednost 113240 Frekvenca
1 članstvo v stranki 1
2 demonstracije 1
3 humanitarne akcije 1
4 referendum 1
Sysmiss 1033
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4 1033

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V104 Tu imamo dve trditvi, ki zadevata okolje in razvoj gospodarstva.

V104 Tu imamo dve trditvi, ki zadevata okolje in razvoj gospodarstva. Katera je bliže vašim pogledom?

Vrednost 114239 Frekvenca
1 prednost varovanju okolja 519
2 gospodarska rast in odpiranje novih delovnih mest bi morala 395
3 drugo 49
0 b.o. 10
9 ne vem 64
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
963 74

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V105 Dal bi del svojega dohodka za preprečevanje onesnaževanja okolja. Spodaj so navedene nekatere trditve o okolju. Prosim vas, da mi za vsako od njih poveste, ali z njo mocno soglašate, soglašate, ne soglašate, ali sploh ne soglašate.

V105 Dal bi del svojega dohodka, ce bi bil preprican, da bo ta denar uporabljen za preprecevanje onesnaževanja okolja.

Vrednost 115238 Frekvenca
1 močno soglašam 171
2 soglašam 524
3 ne soglašam 219
4 sploh ne soglašam 74
0 b.o. 10
9 ne vem 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
988 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V106 Pristal bi na povečanje davkov za zavarovanje okolja. Spodaj so navedene nekatere trditve o okolju. Prosim vas, da mi za vsako od njih poveste, ali z njo mocno soglašate, soglašate, ne soglašate, ali sploh ne soglašate.

V106 Pristal bi na povecanje davkov, ce bi tako zbrani denar uporabili za zavarovanje okolja.

Vrednost 116237 Frekvenca
1 močno soglašam 94
2 soglašam 435
3 ne soglašam 315
4 sploh ne soglašam 128
0 b.o. 11
9 ne vem 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
972 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V107 Vlada mora zmanjšati onesnaževanje okolja, mene to ne sme stati nič. Spodaj so navedene nekatere trditve o okolju. Prosim vas, da mi za vsako od njih poveste, ali z njo mocno soglašate, soglašate, ne soglašate, ali sploh ne soglašate.

V107 Vlada mora zmanjšati onesnaževanje okolja, toda mene to ne sme stati nic.

Vrednost 117236 Frekvenca
1 močno soglašam 250
2 soglašam 333
3 ne soglašam 321
4 sploh ne soglašam 71
0 b.o. 15
9 ne vem 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
975 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V108 slaba kakovost vode Ljudje se v svojih bivalnih okoljih srecujejo z nekaterimi okoljskimi (ekološkimi) problemi. Prosim vas za oceno, kako resen je vsak od teh problemov v vašem kraju? Ali je ta problem zelo resen, precej resen, ni kaj dosti resen ali sploh ni resen?

V108 slaba kakovost vode

Vrednost 118235 Frekvenca
1 zelo resen 190
2 precej resen 205
3 ni kaj dosti resen 278
4 sploh ni resen 346
0 b.o. 3
9 ne vem 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1019 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V109 slab zrak Ljudje se v svojih bivalnih okoljih srecujejo z nekaterimi okoljskimi (ekološkimi) problemi. Prosim vas za oceno, kako resen je vsak od teh problemov v vašem kraju? Ali je ta problem zelo resen, precej resen, ni kaj dosti resen ali sploh ni resen?

V109 slab zrak

Vrednost 119234 Frekvenca
1 zelo resen 170
2 precej resen 234
3 ni kaj dosti resen 315
4 sploh ni resen 310
0 b.o. 3
9 ne vem 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1029 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V110 neurejena kanalizacija in slabe sanitarne razmere Ljudje se v svojih bivalnih okoljih srecujejo z nekaterimi okoljskimi (ekološkimi) problemi. Prosim vas za oceno, kako resen je vsak od teh problemov v vašem kraju? Ali je ta problem zelo resen, precej resen, ni kaj dosti resen ali sploh ni resen?

V110 neurejena kanalizacija in slabe sanitarne razmere

Vrednost 120233 Frekvenca
1 zelo resen 169
2 precej resen 216
3 ni kaj dosti resen 288
4 sploh ni resen 345
0 b.o. 3
9 ne vem 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1018 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V111 globalno segrevanje in učinek tople grede Sedaj pa pomislite na probleme v zvezi z okoljem v svetu kot celoti. Prosim povejte, kako resen je vsak od naštetih problemov za svet kot celoto? Ali je dani problem zelo resen, precej resen, ni kaj dosti resen ali sploh ni resen?

V111 globalno segrevanje in ucinek tople grede

Vrednost 121232 Frekvenca
1 zelo resen 577
2 precej resen 311
3 ni kaj dosti resen 59
4 sploh ni resen 18
0 b.o. 6
9 ne vem 66
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
965 72

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V112 izginjanje rastlinskih in živalskih vrst in njihove raznovrstnosti Sedaj pa pomislite na probleme v zvezi z okoljem v svetu kot celoti. Prosim povejte, kako resen je vsak od naštetih problemov za svet kot celoto? Ali je dani problem zelo resen, precej resen, ni kaj dosti resen ali sploh ni resen?

V112 izginjanje rastlinskih in živalskih vrst in njihove raznovrstnosti

Vrednost 122231 Frekvenca
1 zelo resen 554
2 precej resen 367
3 ni kaj dosti resen 61
4 sploh ni resen 12
0 b.o. 6
9 ne vem 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
994 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V113 onesnaževanje rek, jezer in oceanov Sedaj pa pomislite na probleme v zvezi z okoljem v svetu kot celoti. Prosim povejte, kako resen je vsak od naštetih problemov za svet kot celoto? Ali je dani problem zelo resen, precej resen, ni kaj dosti resen ali sploh ni resen?

V113 onesnaževanje rek, jezer in oceanov

Vrednost 123230 Frekvenca
1 zelo resen 685
2 precej resen 298
3 ni kaj dosti resen 26
4 sploh ni resen 5
0 b.o. 6
9 ne vem 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1014 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V114 Kam bi vi uvrstili sami sebe na lestvici levo-desno?

V114 V politiki vcasih ljudje govorijo o levici in desnici. Kam bi vi uvrstili sami sebe na lestvici od 1 - 10, kjer pomeni 1 levico in 10 desnico?

Vrednost 124229 Frekvenca
1 levica 44
2 2 29
3 3 55
4 4 51
5 5 247
6 6 71
7 7 40
8 8 53
9 9 20
10 desnica 42
0 b.o. 141
99 ne vem 244
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
652 385

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V115 Bolje plačana tajnica hitrejša, več naredi in je tudi bolj zanesljiva kot prva. Ali je prav, da ena zasluži več kot drug

V115 Predstavljajte si dve tajnici enakih let, ki opravljata enako delo. Prva tajnica ugotovi, da druga zasluži precej vec kot ona. Vendar pa je bolje placana tajnica hitrejša, vec naredi in je tudi bolj zanesljiva kot prva. Ali je po vaši oceni prav, ali ni prav, da ena zasluži vec kot druga?

Vrednost 125228 Frekvenca
1 prav je tako 848
2 ni prav tako 138
0 b.o. 13
9 ne vem 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
986 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V116 Bi morali biti dohodki bolj enaki ali so potrebne razlike v dohodkih? Pred vami je nekaj nasprotujocih si trditev v parih. Prosim vas, da ocenite, katera izmed obeh trditev je bliže vašim pogledom. Pri tem 1 pomeni, da popolnoma soglašate s trditvijo na levi strani, 10 pa pomeni, da popolnoma soglašate s trditvijo na desni. Ce pa je vaše mnenje nekje vmes, lahko izberete katerokoli vmesno številko.

V116

Vrednost 126227 Frekvenca
1 dohodki bi morali biti bolj enaki 169
2 2 91
3 3 127
4 4 100
5 5 155
6 6 76
7 7 92
8 8 104
9 9 32
10 povečati bi se morale razlike v dohodkih 58
0 b.o. 12
99 ne vem 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1004 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V117 Ali bi se moral povečati delež privatne ali državne lastnine v podjetjih? Pred vami je nekaj nasprotujocih si trditev v parih. Prosim vas, da ocenite, katera izmed obeh trditev je bliže vašim pogledom. Pri tem 1 pomeni, da popolnoma soglašate s trditvijo na levi strani, 10 pa pomeni, da popolnoma soglašate s trditvijo na desni. Ce pa je vaše mnenje nekje vmes, lahko izberete katerokoli vmesno številko.

V117

Vrednost 127226 Frekvenca
1 povečati bi se moral delež privatne lastnine 106
2 2 84
3 3 105
4 4 79
5 5 228
6 6 70
7 7 63
8 8 67
9 9 29
10 povečati bi se moral delež državne lastnine 55
0 b.o. 19
99 ne vem 132
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
886 151

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V118 Odgovornost za preskrbljenost na strani države ali posameznika? Pred vami je nekaj nasprotujocih si trditev v parih. Prosim vas, da ocenite, katera izmed obeh trditev je bliže vašim pogledom. Pri tem 1 pomeni, da popolnoma soglašate s trditvijo na levi strani, 10 pa pomeni, da popolnoma soglašate s trditvijo na desni. Ce pa je vaše mnenje nekje vmes, lahko izberete katerokoli vmesno številko.

V118

Vrednost 128225 Frekvenca
1 država je odgovorna za to, da je vsakdo preskrbljen 199
2 2 91
3 3 127
4 4 85
5 5 160
6 6 72
7 7 92
8 8 95
9 9 38
10 vsak posameznik mora prevzeti odgovornost zase 49
0 b.o. 11
99 ne vem 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1008 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V119 Je tekmovalnost koristna ali škodljiva? Pred vami je nekaj nasprotujocih si trditev v parih. Prosim vas, da ocenite, katera izmed obeh trditev je bliže vašim pogledom. Pri tem 1 pomeni, da popolnoma soglašate s trditvijo na levi strani, 10 pa pomeni, da popolnoma soglašate s trditvijo na desni. Ce pa je vaše mnenje nekje vmes, lahko izberete katerokoli vmesno številko.

V119

Vrednost 129224 Frekvenca
1 tekmovanje je koristno, spodbuja ljudi 204
2 2 120
3 3 178
4 4 125
5 5 206
6 6 39
7 7 38
8 8 29
9 9 19
10 tekmovanje je škodljivo, spodbuja v ljudeh najslabše 33
0 b.o. 12
99 ne vem 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
991 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V120 Ali trdo delo pripelje do boljšega življenja ali ne prinese uspeha? Pred vami je nekaj nasprotujocih si trditev v parih. Prosim vas, da ocenite, katera izmed obeh trditev je bliže vašim pogledom. Pri tem 1 pomeni, da popolnoma soglašate s trditvijo na levi strani, 10 pa pomeni, da popolnoma soglašate s trditvijo na desni. Ce pa je vaše mnenje nekje vmes, lahko izberete katerokoli vmesno številko.

V120

Vrednost 130223 Frekvenca
1 trdo delo pripelje do boljšega življenja 195
2 2 134
3 3 153
4 4 105
5 5 144
6 6 52
7 7 83
8 8 52
9 9 31
10 trdo delo ne prinese uspeha 52
0 b.o. 12
99 ne vem 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1001 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V121 Ali ljudje lahko obogatijo le na račun drugih ali je bogastva dovolj za vse? Pred vami je nekaj nasprotujocih si trditev v parih. Prosim vas, da ocenite, katera izmed obeh trditev je bliže vašim pogledom. Pri tem 1 pomeni, da popolnoma soglašate s trditvijo na levi strani, 10 pa pomeni, da popolnoma soglašate s trditvijo na desni. Ce pa je vaše mnenje nekje vmes, lahko izberete katerokoli vmesno številko.

V121

Vrednost 131222 Frekvenca
1 obogatitev na račun drugih 102
2 2 65
3 3 74
4 4 58
5 5 186
6 6 82
7 7 101
8 8 124
9 9 58
10 bogastva je dovolj za vse 118
0 b.o. 16
99 ne vem 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
968 69

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V122 Ali o življenju odločaš sam ali usoda?

V122 Nekateri ljudje verjamejo, da lahko posamezniki sami odlocajo o svoji usodi, drugi pa mislijo, da je nemogoce pobegniti pred usodo, ki je vnaprej dolocena. Povejte mi prosim s pomocjo te lestvice, kaj vam je bliže. 1 pomeni »vse v življenju je doloceno z usodo«, 10 pa pomeni »ljudje si sami oblikujejo svojo usodo«.

Vrednost 132221 Frekvenca
1 vse je določeno z usodo 59
2 2 24
3 3 25
4 4 30
5 5 139
6 6 73
7 7 125
8 8 178
9 9 135
10 ljudje si sami oblikujejo usodo 226
0 b.o. 7
99 ne vem 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1014 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V123 Ali je svet boljši ali slabši zaradu unanosti in tehnologije?

V123 Ce gledate v celoti, ali bi rekli, da je svet boljši ali slabši zaradi znanosti in tehnologije? S pomocjo lestvice mi povejte, katera od obeh trditev vam je bliže? 1 pomeni »svet je dosti slabši«, 10 pa pomeni »svet je dosti boljši«.

Vrednost 133220 Frekvenca
1 svet je dosti slabši 43
2 2 25
3 3 36
4 4 44
5 5 192
6 6 123
7 7 145
8 8 182
9 9 89
10 svet je dosti boljši 113
0 b.o. 7
99 ne vem 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
992 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V124 Kaj od naštetega bi morala po vaši oceni pri priseljevanju tujcev narediti vlada?

V124 Še nekaj o ljudeh iz drugih držav, ki prihajajo k nam na delo? Kaj od naštetega bi morala po vaši oceni narediti vlada? (le en odgovor)

Vrednost 134219 Frekvenca
1 pustiti vsakogar, da pride, če to želi 71
2 pustiti ljudi, da prihajajo, dokler so na voljo razpoložljiv 546
3 strogo omejiti število tujcev, ki lahko pridejo na delo 286
4 prepovedati prihajanje ljudi iz drugih držav 76
0 b.o. 16
9 ne vem 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
979 58

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V125 družini Rad(a) bi vas vprašal(a), v kakšni meri zaupate naštetim skupinam ljudi. Za vsako skupino mi povejte, ali ji v celoti zaupate, precej zaupate, malo zaupate ali sploh ne zaupate?

V125 družini

Vrednost 135218 Frekvenca
1 v celoti 847
2 precej 159
3 malo 20
4 sploh nič 5
0 b.o. 5
9 ne vem 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1031 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V126 sosedom Rad(a) bi vas vprašal(a), v kakšni meri zaupate naštetim skupinam ljudi. Za vsako skupino mi povejte, ali ji v celoti zaupate, precej zaupate, malo zaupate ali sploh ne zaupate?

V126 sosedom

Vrednost 136217 Frekvenca
1 v celoti 168
2 precej 440
3 malo 344
4 sploh nič 67
0 b.o. 7
9 ne vem 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1019 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V127 ljudem, ki jih osebno poznate Rad(a) bi vas vprašal(a), v kakšni meri zaupate naštetim skupinam ljudi. Za vsako skupino mi povejte, ali ji v celoti zaupate, precej zaupate, malo zaupate ali sploh ne zaupate?

V127 ljudem, ki jih osebno poznate

Vrednost 137216 Frekvenca
1 v celoti 219
2 precej 604
3 malo 181
4 sploh nič 23
0 b.o. 4
9 ne vem 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1027 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V128 ljudem, ki jih prvič srečate Rad(a) bi vas vprašal(a), v kakšni meri zaupate naštetim skupinam ljudi. Za vsako skupino mi povejte, ali ji v celoti zaupate, precej zaupate, malo zaupate ali sploh ne zaupate?

V128 ljudem, ki jih prvic srecate

Vrednost 138215 Frekvenca
1 v celoti 5
2 precej 91
3 malo 517
4 sploh nič 395
0 b.o. 6
9 ne vem 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1008 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V129 ljudem druge vere Rad(a) bi vas vprašal(a), v kakšni meri zaupate naštetim skupinam ljudi. Za vsako skupino mi povejte, ali ji v celoti zaupate, precej zaupate, malo zaupate ali sploh ne zaupate?

V129 ljudem druge vere

Vrednost 139214 Frekvenca
1 v celoti 42
2 precej 217
3 malo 459
4 sploh nič 201
0 b.o. 27
9 ne vem 91
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
919 118

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V130 ljudem druge narodnosti Rad(a) bi vas vprašal(a), v kakšni meri zaupate naštetim skupinam ljudi. Za vsako skupino mi povejte, ali ji v celoti zaupate, precej zaupate, malo zaupate ali sploh ne zaupate?

V130 ljudem druge narodnosti

Vrednost 140213 Frekvenca
1 v celoti 39
2 precej 228
3 malo 462
4 sploh nič 197
0 b.o. 25
9 ne vem 86
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
926 111

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V131 cerkev Pred vami je seznam razlicnih ustanov in organizacij. Prosim vas, da mi za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do nje sploh ne cutite nobenega zaupanja?

V131 cerkev

Vrednost 141212 Frekvenca
1 veliko 101
2 precejšnje 246
3 majhno 427
4 sploh ga ni 237
0 b.o. 10
9 ne vem 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1011 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V132 vojska Pred vami je seznam razlicnih ustanov in organizacij. Prosim vas, da mi za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do nje sploh ne cutite nobenega zaupanja?

V132 vojska

Vrednost 142211 Frekvenca
1 veliko 60
2 precejšnje 313
3 majhno 463
4 sploh ga ni 160
0 b.o. 7
9 ne vem 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
996 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V133 tisk Pred vami je seznam razlicnih ustanov in organizacij. Prosim vas, da mi za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do nje sploh ne cutite nobenega zaupanja?

V133 tisk

Vrednost 143210 Frekvenca
1 veliko 28
2 precejšnje 254
3 majhno 603
4 sploh ga ni 130
0 b.o. 6
9 ne vem 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1015 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V134 televizija Pred vami je seznam razlicnih ustanov in organizacij. Prosim vas, da mi za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do nje sploh ne cutite nobenega zaupanja?

V134 televizija

Vrednost 144209 Frekvenca
1 veliko 35
2 precejšnje 312
3 majhno 590
4 sploh ga ni 80
0 b.o. 10
9 ne vem 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1017 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V135 sindikati Pred vami je seznam razlicnih ustanov in organizacij. Prosim vas, da mi za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do nje sploh ne cutite nobenega zaupanja?

V135 sindikati

Vrednost 145208 Frekvenca
1 veliko 46
2 precejšnje 224
3 majhno 501
4 sploh ga ni 177
0 b.o. 16
9 ne vem 73
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
948 89

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V136 policija Pred vami je seznam razlicnih ustanov in organizacij. Prosim vas, da mi za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do nje sploh ne cutite nobenega zaupanja?

V136 policija

Vrednost 146207 Frekvenca
1 veliko 49
2 precejšnje 336
3 majhno 484
4 sploh ga ni 135
0 b.o. 11
9 ne vem 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1004 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V137 sodišča Pred vami je seznam razlicnih ustanov in organizacij. Prosim vas, da mi za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do nje sploh ne cutite nobenega zaupanja?

V137 sodišca

Vrednost 147206 Frekvenca
1 veliko 37
2 precejšnje 288
3 majhno 477
4 sploh ga ni 186
0 b.o. 13
9 ne vem 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
988 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V138 vlada Pred vami je seznam razlicnih ustanov in organizacij. Prosim vas, da mi za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do nje sploh ne cutite nobenega zaupanja?

V138 vlada

Vrednost 148205 Frekvenca
1 veliko 23
2 precejšnje 215
3 majhno 565
4 sploh ga ni 190
0 b.o. 11
9 ne vem 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
993 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V139 politične stranke Pred vami je seznam razlicnih ustanov in organizacij. Prosim vas, da mi za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do nje sploh ne cutite nobenega zaupanja?

V139 politicne stranke

Vrednost 149204 Frekvenca
1 veliko 8
2 precejšnje 79
3 majhno 571
4 sploh ga ni 313
0 b.o. 17
9 ne vem 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
971 66

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V140 državni zbor Pred vami je seznam razlicnih ustanov in organizacij. Prosim vas, da mi za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do nje sploh ne cutite nobenega zaupanja?

V140 državni zbor

Vrednost 150203 Frekvenca
1 veliko 17
2 precejšnje 143
3 majhno 564
4 sploh ga ni 249
0 b.o. 14
9 ne vem 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
973 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V141 državna uprava Pred vami je seznam razlicnih ustanov in organizacij. Prosim vas, da mi za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do nje sploh ne cutite nobenega zaupanja?

V141 državna uprava

Vrednost 151202 Frekvenca
1 veliko 13
2 precejšnje 149
3 majhno 581
4 sploh ga ni 225
0 b.o. 14
9 ne vem 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
968 69

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V142 velika podjetja Pred vami je seznam razlicnih ustanov in organizacij. Prosim vas, da mi za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do nje sploh ne cutite nobenega zaupanja?

V142 velika podjetja

Vrednost 152201 Frekvenca
1 veliko 25
2 precejšnje 261
3 majhno 518
4 sploh ga ni 161
0 b.o. 14
9 ne vem 58
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
965 72

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V143 ekološka gibanja Pred vami je seznam razlicnih ustanov in organizacij. Prosim vas, da mi za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do nje sploh ne cutite nobenega zaupanja?

V143 ekološka gibanja

Vrednost 153200 Frekvenca
1 veliko 48
2 precejšnje 346
3 majhno 479
4 sploh ga ni 90
0 b.o. 10
9 ne vem 64
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
963 74

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V144 ženska gibanja Pred vami je seznam razlicnih ustanov in organizacij. Prosim vas, da mi za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do nje sploh ne cutite nobenega zaupanja?

V144 ženska gibanja

Vrednost 154199 Frekvenca
1 veliko 44
2 precejšnje 313
3 majhno 474
4 sploh ga ni 96
0 b.o. 19
9 ne vem 91
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
927 110

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V145 dobrodelne in humanitarne organizacije Pred vami je seznam razlicnih ustanov in organizacij. Prosim vas, da mi za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do nje sploh ne cutite nobenega zaupanja?

V145 dobrodelne in humanitarne organizacije

Vrednost 155198 Frekvenca
1 veliko 75
2 precejšnje 323
3 majhno 472
4 sploh ga ni 126
0 b.o. 12
9 ne vem 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
996 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V146 Evropska Unija Pred vami je seznam razlicnih ustanov in organizacij. Prosim vas, da mi za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do nje sploh ne cutite nobenega zaupanja?

V146 Evropska Unija

Vrednost 156197 Frekvenca
1 veliko 34
2 precejšnje 307
3 majhno 491
4 sploh ga ni 117
0 b.o. 18
9 ne vem 70
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
949 88

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V147 Združeni narodi Pred vami je seznam razlicnih ustanov in organizacij. Prosim vas, da mi za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do nje sploh ne cutite nobenega zaupanja?

V147 Združeni narodi (OZN)

Vrednost 157196 Frekvenca
1 veliko 47
2 precejšnje 260
3 majhno 512
4 sploh ga ni 123
0 b.o. 17
9 ne vem 78
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
942 95

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V148 Imeti močnega voditelja, ki odloča brez parlamenta in volitev. Pred vami je opis vec možnih nacinov vodenja naše države. Prosim vas, da ocenite, kako dober se vam zdi vsak izmed njih: zelo dober, precej dober, precej slab ali zelo slab nacin vodenja naše države?

V148 Imeti mocnega voditelja, ki odloca brez parlamenta in volitev.

Vrednost 158195 Frekvenca
1 zelo dober 54
2 precej dober 134
3 precej slab 295
4 zelo slab 470
0 b.o. 16
9 ne vem 68
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
953 84

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V149 Da o tem, kaj je najbolje za državo, odločajo strokovnjaki. Pred vami je opis vec možnih nacinov vodenja naše države. Prosim vas, da ocenite, kako dober se vam zdi vsak izmed njih: zelo dober, precej dober, precej slab ali zelo slab nacin vodenja naše države?

V149 Da o tem, kaj je najbolje za državo, odlocajo strokovnjaki in ne vlada.

Vrednost 159194 Frekvenca
1 zelo dober 237
2 precej dober 501
3 precej slab 151
4 zelo slab 46
0 b.o. 14
9 ne vem 88
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
935 102

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V150 Da državo vodi vojska. Pred vami je opis vec možnih nacinov vodenja naše države. Prosim vas, da ocenite, kako dober se vam zdi vsak izmed njih: zelo dober, precej dober, precej slab ali zelo slab nacin vodenja naše države?

V150 Da državo vodi vojska.

Vrednost 160193 Frekvenca
1 zelo dober 11
2 precej dober 32
3 precej slab 188
4 zelo slab 726
0 b.o. 13
9 ne vem 67
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
957 80

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V151 Da imamo demokratičen politični sistem. Pred vami je opis vec možnih nacinov vodenja naše države. Prosim vas, da ocenite, kako dober se vam zdi vsak izmed njih: zelo dober, precej dober, precej slab ali zelo slab nacin vodenja naše države?

V151 Da imamo demokraticen politicni sistem.

Vrednost 161192 Frekvenca
1 zelo dober 432
2 precej dober 374
3 precej slab 86
4 zelo slab 32
0 b.o. 17
9 ne vem 96
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
924 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V152 Vlade obdavčujejo bogate in podpirajo revne. Od demokracije pricakujemo veliko, vendar vsa pricakovanja niso enako pomembna oziroma bistvena. Prosim vas, da mi za vsako od naštetih stvari poveste, kako bistvena je po vaši oceni za demokracijo. Uporabite lestvico, kjer 1 pomeni »to sploh ni bistvena znacilnost demokracije«, 10 pa pomeni, da je to »zagotovo bistvena znacilnost demokracije«.

V152 Vlade obdavcujejo bogate in podpirajo revne.

Vrednost 162191 Frekvenca
1 ni bistvena značilnost demokracije 113
2 2 45
3 3 70
4 4 59
5 5 113
6 6 80
7 7 122
8 8 118
9 9 75
10 je bistvena značilnost demokracije 134
0 b.o. 24
99 ne vem 84
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
929 108

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V153 Verski voditelji razlagajo zakone. Od demokracije pricakujemo veliko, vendar vsa pricakovanja niso enako pomembna oziroma bistvena. Prosim vas, da mi za vsako od naštetih stvari poveste, kako bistvena je po vaši oceni za demokracijo. Uporabite lestvico, kjer 1 pomeni »to sploh ni bistvena znacilnost demokracije«, 10 pa pomeni, da je to »zagotovo bistvena znacilnost demokracije«.

V153 Verski voditelji razlagajo zakone.

Vrednost 163190 Frekvenca
1 ni bistvena značilnost demokracije 423
2 2 121
3 3 115
4 4 49
5 5 83
6 6 39
7 7 18
8 8 23
9 9 8
10 je bistvena značilnost demokracije 28
0 b.o. 26
99 ne vem 104
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 130

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V154 Ljudje si izbirajo svoje voditelje na svobodnih volitvah. Od demokracije pricakujemo veliko, vendar vsa pricakovanja niso enako pomembna oziroma bistvena. Prosim vas, da mi za vsako od naštetih stvari poveste, kako bistvena je po vaši oceni za demokracijo. Uporabite lestvico, kjer 1 pomeni »to sploh ni bistvena znacilnost demokracije«, 10 pa pomeni, da je to »zagotovo bistvena znacilnost demokracije«.

V154 Ljudje si izbirajo svoje voditelje na svobodnih volitvah.

Vrednost 164189 Frekvenca
1 ni bistvena značilnost demokracije 21
2 2 9
3 3 14
4 4 15
5 5 28
6 6 22
7 7 34
8 8 129
9 9 129
10 je bistvena značilnost demokracije 551
0 b.o. 20
99 ne vem 65
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
952 85

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V155 Nezaposleni dobivajo državno pomoč. Od demokracije pricakujemo veliko, vendar vsa pricakovanja niso enako pomembna oziroma bistvena. Prosim vas, da mi za vsako od naštetih stvari poveste, kako bistvena je po vaši oceni za demokracijo. Uporabite lestvico, kjer 1 pomeni »to sploh ni bistvena znacilnost demokracije«, 10 pa pomeni, da je to »zagotovo bistvena znacilnost demokracije«.

V155 Nezaposleni dobivajo državno pomoc.

Vrednost 165188 Frekvenca
1 ni bistvena značilnost demokracije 31
2 2 28
3 3 35
4 4 37
5 5 113
6 6 86
7 7 124
8 8 154
9 9 88
10 je bistvena značilnost demokracije 244
0 b.o. 24
99 ne vem 73
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
940 97

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V156 Vojska prevzame oblast, kadar je vlada nesposobna. Od demokracije pricakujemo veliko, vendar vsa pricakovanja niso enako pomembna oziroma bistvena. Prosim vas, da mi za vsako od naštetih stvari poveste, kako bistvena je po vaši oceni za demokracijo. Uporabite lestvico, kjer 1 pomeni »to sploh ni bistvena znacilnost demokracije«, 10 pa pomeni, da je to »zagotovo bistvena znacilnost demokracije«.

V156 Vojska prevzame oblast, kadar je vlada nesposobna.

Vrednost 166187 Frekvenca
1 ni bistvena značilnost demokracije 378
2 2 109
3 3 79
4 4 34
5 5 81
6 6 41
7 7 36
8 8 43
9 9 17
10 je bistvena značilnost demokracije 61
0 b.o. 25
99 ne vem 133
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
879 158

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V157 Državljanske pravice ščitijo ljudi pred zatiranjem. Od demokracije pricakujemo veliko, vendar vsa pricakovanja niso enako pomembna oziroma bistvena. Prosim vas, da mi za vsako od naštetih stvari poveste, kako bistvena je po vaši oceni za demokracijo. Uporabite lestvico, kjer 1 pomeni »to sploh ni bistvena znacilnost demokracije«, 10 pa pomeni, da je to »zagotovo bistvena znacilnost demokracije«.

V157 Državljanske pravice šcitijo ljudi pred zatiranjem.

Vrednost 167186 Frekvenca
1 ni bistvena značilnost demokracije 36
2 2 16
3 3 21
4 4 21
5 5 82
6 6 48
7 7 68
8 8 162
9 9 132
10 je bistvena značilnost demokracije 329
0 b.o. 23
99 ne vem 99
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 122

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V158 Gospodarstvo napreduje. Od demokracije pricakujemo veliko, vendar vsa pricakovanja niso enako pomembna oziroma bistvena. Prosim vas, da mi za vsako od naštetih stvari poveste, kako bistvena je po vaši oceni za demokracijo. Uporabite lestvico, kjer 1 pomeni »to sploh ni bistvena znacilnost demokracije«, 10 pa pomeni, da je to »zagotovo bistvena znacilnost demokracije«.

V158 Gospodarstvo napreduje.

Vrednost 168185 Frekvenca
1 ni bistvena značilnost demokracije 31
2 2 16
3 3 35
4 4 24
5 5 105
6 6 48
7 7 111
8 8 187
9 9 147
10 je bistvena značilnost demokracije 234
0 b.o. 25
99 ne vem 74
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
938 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V159 Kriminalce strogo kaznujejo. Od demokracije pricakujemo veliko, vendar vsa pricakovanja niso enako pomembna oziroma bistvena. Prosim vas, da mi za vsako od naštetih stvari poveste, kako bistvena je po vaši oceni za demokracijo. Uporabite lestvico, kjer 1 pomeni »to sploh ni bistvena znacilnost demokracije«, 10 pa pomeni, da je to »zagotovo bistvena znacilnost demokracije«.

V159 Kriminalce strogo kaznujejo.

Vrednost 169184 Frekvenca
1 ni bistvena značilnost demokracije 72
2 2 35
3 3 53
4 4 45
5 5 83
6 6 73
7 7 92
8 8 110
9 9 106
10 je bistvena značilnost demokracije 269
0 b.o. 24
99 ne vem 75
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
938 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V160 Ljudje lahko spremenijo zakone z referendumi. Od demokracije pricakujemo veliko, vendar vsa pricakovanja niso enako pomembna oziroma bistvena. Prosim vas, da mi za vsako od naštetih stvari poveste, kako bistvena je po vaši oceni za demokracijo. Uporabite lestvico, kjer 1 pomeni »to sploh ni bistvena znacilnost demokracije«, 10 pa pomeni, da je to »zagotovo bistvena znacilnost demokracije«.

V160 Ljudje lahko spremenijo zakone z referendumi.

Vrednost 170183 Frekvenca
1 ni bistvena značilnost demokracije 33
2 2 18
3 3 26
4 4 19
5 5 54
6 6 36
7 7 73
8 8 125
9 9 143
10 je bistvena značilnost demokracije 411
0 b.o. 23
99 ne vem 73
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
938 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V161 Ženske imajo enake pravice kot moški. Od demokracije pricakujemo veliko, vendar vsa pricakovanja niso enako pomembna oziroma bistvena. Prosim vas, da mi za vsako od naštetih stvari poveste, kako bistvena je po vaši oceni za demokracijo. Uporabite lestvico, kjer 1 pomeni »to sploh ni bistvena znacilnost demokracije«, 10 pa pomeni, da je to »zagotovo bistvena znacilnost demokracije«.

V161 Ženske imajo enake pravice kot moški.

Vrednost 171182 Frekvenca
1 ni bistvena značilnost demokracije 21
2 2 10
3 3 8
4 4 9
5 5 36
6 6 15
7 7 41
8 8 104
9 9 115
10 je bistvena značilnost demokracije 599
0 b.o. 25
99 ne vem 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
958 79

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V162 Kako pomembno je za vas, da živite v demokratični državi?

V162 Kako pomembno je za vas, da živite v demokraticni državi? Ocenite s pomocjo lestvice, kjer 1 pomeni »to sploh ni pomembno«, 10 pa pomeni »to je absolutno pomembno«.

Vrednost 172181 Frekvenca
1 to sploh ni pomembno 29
2 2 6
3 3 12
4 4 18
5 5 116
6 6 53
7 7 94
8 8 169
9 9 143
10 to je absolutno pomembno 344
0 b.o. 15
99 ne vem 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
984 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V163 Kako demokratično je danes vodenje Slovenije?

V163 In kako demokraticno je danes vodenje Slovenije? Spet uporabite lestvico od 1 do 10, kjer 1 pomeni »sploh ni demokraticno«, 10 pa pomeni, da »je v celoti demokraticno«.

Vrednost 173180 Frekvenca
1 sploh ni demokratično 47
2 2 27
3 3 76
4 4 69
5 5 198
6 6 137
7 7 172
8 8 132
9 9 58
10 v celoti demokratično 34
0 b.o. 13
99 ne vem 74
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
950 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

S8 Kako zadovoljni ste s sedanjo slovensko vlado?

S8 Kako zadovoljni ste s sedanjo slovensko vlado, s tem, kako opravlja svoje delo? Prosimo, uporabite lestvico od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da ste izredno nezadovoljni, 10 pa, da ste izredno zadovoljni.

Vrednost 174179 Frekvenca
0 izredno nezadovoljen 64
1 1 65
2 2 70
3 3 89
4 4 86
5 5 229
6 6 110
7 7 121
8 8 88
9 9 20
10 izredno zadovoljen 36
88 ne vem 44
99 b.o. 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
978 59

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

S9 Kakšno je splošno stanje šolstva danes v Sloveniji?

S9 Kakšno je po vašem mnenju splošno stanje šolstva danes v Sloveniji?

Vrednost 175178 Frekvenca
0 izredno slabo 31
1 1 32
2 2 63
3 3 96
4 4 89
5 5 207
6 6 135
7 7 149
8 8 116
9 9 33
10 izredno dobro 36
88 ne vem 44
99 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
987 50

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

S10 Kakšno je splošno stanje zdravstva danes v Sloveniji?

S10 In kakšno je po vašem mnenju splošno stanje zdravstva danes v Sloveniji?

Vrednost 176177 Frekvenca
0 izredno slabo 54
1 1 32
2 2 69
3 3 112
4 4 119
5 5 220
6 6 120
7 7 131
8 8 100
9 9 27
10 izredno dobro 30
88 ne vem 17
99 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1014 23

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V164 Koliko se spoštujejo človekove pravice v Sloveniji?

V164 Koliko se danes spoštujejo clovekove pravice v Sloveniji? Ali bi vi ocenili, da se clovekove pravice ...

Vrednost 177176 Frekvenca
1 v veliki meri spoštujejo 50
2 precej spoštujejo 416
3 le malo spoštujejo 498
4 sploh ne spoštujejo 43
0 b.o. 6
9 ne vem 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1007 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V165 Ali ste kaj slišali o predlogu OZN - Razvojni cilji novega tisočletja?

V165 Ali ste kaj slišali o »Razvojnih ciljih novega tisocletja«, ki jih je predlagala Organizacija združenih narodov?

Vrednost 178175 Frekvenca
1 da 164
2 ne 754
0 b.o. 9
9 ne vem 110
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
918 119

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V166 1. najbolj pereč problem za svet: V letu 2000 so svetovni voditelji dosegli soglasje o nujnosti reševanja najbolj perecih svetovnih problemov. Prebral(a) vam bomnekatere od teh problemov, vi pa mi povejte, kateri od naštetih problemov je za vas najresnejši za svet kot celoto?

V166 Prvi problem:

Vrednost 179174 Frekvenca
1 življenje ljudi v revščini 670
2 diskriminacija žensk 43
3 slabe higienske razmere 97
4 nezadostna izobrazba 49
5 onesnaževanje okolja 142
0 b.o. 9
9 ne vem 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1001 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V167 2. najbolj pereč problem za svet: V letu 2000 so svetovni voditelji dosegli soglasje o nujnosti reševanja najbolj perecih svetovnih problemov. Prebral(a) vam bomnekatere od teh problemov, vi pa mi povejte, kateri od naštetih problemov je za vas najresnejši za svet kot celoto?

V167 In kateri od teh je drugi najresnejši problem za svet kot celoto? Drugi problem:

Vrednost 180173 Frekvenca
1 življenje ljudi v revščini 190
2 diskriminacija žensk 127
3 slabe higienske razmere 261
4 nezadostna izobrazba 123
5 onesnaževanje okolja 283
0 b.o. 16
9 ne vem 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
984 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V168 1. najbolj pereč problem za Slovenijo: Kateri od teh problemov je najresnejši v Sloveniji?

V168 Prvi problem:

Vrednost 181172 Frekvenca
1 življenje ljudi v revščini 580
2 diskriminacija žensk 39
3 slabe higienske razmere 19
4 nezadostna izobrazba 113
5 onesnaževanje okolja 228
0 b.o. 11
9 ne vem 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
979 58

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V169 2. najbolj pereč problem za Slovenijo: Kateri od teh problemov je najresnejši v Sloveniji?

V169 In kateri je drugi najresnejši problem v Sloveniji?

Vrednost 182171 Frekvenca
1 življenje ljudi v revščini 192
2 diskriminacija žensk 98
3 slabe higienske razmere 58
4 nezadostna izobrazba 190
5 onesnaževanje okolja 378
0 b.o. 30
9 ne vem 91
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
916 121

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V178 Bi morali voditelji najprej reševati probleme v svetu ali domače probleme?

V178 Ce pomislite na probleme Slovenije, ali bi morala biti za slovenske voditelje prva skrb pomoc pri zmanjšanju revšcine v svetu, ali pa naj bo njihova prva skrb reševanje problemov v Sloveniji? Uporabite lestvico, kjer 1 pomeni »prva skrb naj bo pomoc pri zmanjševanju revšcine v svetu«, 10 pa pomeni »prva skrb naj bo reševanje problemov v Sloveniji«

Vrednost 183170 Frekvenca
1 pomoč pri zmanjšanju revščine v svetu 26
2 2 8
3 3 16
4 4 7
5 5 36
6 6 32
7 7 57
8 8 131
9 9 162
10 reševanje lastnih problemov 543
0 b.o. 6
99 ne vem 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1018 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V179 ohranjanje miru Nekateri menijo, da bi dolocene probleme bolje reševali Združeni narodi oziroma mednarodne organizacije kot pa posamezne nacionalne vlade, drugi pa menijo, da je treba reševanje teh problemov prepustiti izkljucno nacionalnim vladam. Naštel(a) vam bom nekatere od njih, vi pa mi za vsakega povejte, ali mislite, da bi o tem morale odlocati nacionalne vlade, mednarodne organizacije ali Združeni narodi?

V179 ohranjanje miru

Vrednost 184169 Frekvenca
1 nacionalne vlade 273
2 mednarodne organizacije 309
3 Združeni narodi 339
0 b.o. 15
9 ne vem 101
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
921 116

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V180 zaščita okolja Nekateri menijo, da bi dolocene probleme bolje reševali Združeni narodi oziroma mednarodne organizacije kot pa posamezne nacionalne vlade, drugi pa menijo, da je treba reševanje teh problemov prepustiti izkljucno nacionalnim vladam. Naštel(a) vam bom nekatere od njih, vi pa mi za vsakega povejte, ali mislite, da bi o tem morale odlocati nacionalne vlade, mednarodne organizacije ali Združeni narodi?

V180 zašcita okolja

Vrednost 185168 Frekvenca
1 nacionalne vlade 408
2 mednarodne organizacije 376
3 Združeni narodi 132
0 b.o. 18
9 ne vem 103
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
916 121

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V181 pomoč državam v razvoju Nekateri menijo, da bi dolocene probleme bolje reševali Združeni narodi oziroma mednarodne organizacije kot pa posamezne nacionalne vlade, drugi pa menijo, da je treba reševanje teh problemov prepustiti izkljucno nacionalnim vladam. Naštel(a) vam bom nekatere od njih, vi pa mi za vsakega povejte, ali mislite, da bi o tem morale odlocati nacionalne vlade, mednarodne organizacije ali Združeni narodi?

V181 pomoc državam v razvoju

Vrednost 186167 Frekvenca
1 nacionalne vlade 105
2 mednarodne organizacije 471
3 Združeni narodi 341
0 b.o. 16
9 ne vem 104
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
917 120

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V182 begunci Nekateri menijo, da bi dolocene probleme bolje reševali Združeni narodi oziroma mednarodne organizacije kot pa posamezne nacionalne vlade, drugi pa menijo, da je treba reševanje teh problemov prepustiti izkljucno nacionalnim vladam. Naštel(a) vam bom nekatere od njih, vi pa mi za vsakega povejte, ali mislite, da bi o tem morale odlocati nacionalne vlade, mednarodne organizacije ali Združeni narodi?

V182 begunci

Vrednost 187166 Frekvenca
1 nacionalne vlade 209
2 mednarodne organizacije 455
3 Združeni narodi 249
0 b.o. 15
9 ne vem 109
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
913 124

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V183 človekove pravice Nekateri menijo, da bi dolocene probleme bolje reševali Združeni narodi oziroma mednarodne organizacije kot pa posamezne nacionalne vlade, drugi pa menijo, da je treba reševanje teh problemov prepustiti izkljucno nacionalnim vladam. Naštel(a) vam bom nekatere od njih, vi pa mi za vsakega povejte, ali mislite, da bi o tem morale odlocati nacionalne vlade, mednarodne organizacije ali Združeni narodi?

V183 clovekove pravice

Vrednost 188165 Frekvenca
1 nacionalne vlade 409
2 mednarodne organizacije 315
3 Združeni narodi 208
0 b.o. 14
9 ne vem 91
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
932 105

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S11 Ste pesimist ali optimist?

S11 Ko gledajo na prihodnost, so nekateri ljudje bolj crnogledi, pravimo, da so pesimisticni, drugi pa vidijo prihodnost bolj rožnato, so optimisticni. Kako bi opredelili sebe na lestvici od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da ste velik pesimist, 10 pa, da ste velik optimist?

Vrednost 189164 Frekvenca
0 pesimist 10
1 1 10
2 2 22
3 3 47
4 4 39
5 5 185
6 6 84
7 7 156
8 8 216
9 9 98
10 optimist 131
88 ne vem 31
99 b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
998 39

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V184 1'pogosto' 2'včasih' 3'redkokdaj' 4'nikoli' 9'ne vem' 0'b.o.'

V184 Ali kdaj razmišljate o smislu življenja?

Vrednost 190163 Frekvenca
1 pogosto 317
2 včasih 459
3 redkokdaj 152
4 nikoli 91
0 b.o. 8
9 ne vem 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1019 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V185 Ali pripadate kakšni veroizpovedi?

V185 Ali pripadate kakšni veroizpovedi? Ce da, kateri?

Vrednost 191162 Frekvenca
0 ne pripada veroizpovedi 277
1 rimokatoliški 675
2 evangeličanski 18
3 pravoslavni 22
4 židovski 0
5 islamski 13
6 hinduistični 0
7 budistični 2
8 drugi 6
9 ne vem 8
10 b.o. 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1013 24

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V185D Druga verska skupnost:

V185 Ali pripadate kakšni veroizpovedi? Ce da, kateri?

Vrednost 192161 Frekvenca
adventist sed.dne 1
ateist 1
grko- katolik 1
grkokatoliška 1
jehove priče 1
satanizem 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6

V185DR druga veroizpoved

V185 Ali pripadate kakšni veroizpovedi? Ce da, kateri?

Vrednost 193160 Frekvenca
1 adventist 1
2 ateist 1
3 grkokatolik 2
4 jehova priča 1
5 satanist 1
Sysmiss 1031
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6 1031

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V186 Kako pogosto hodite v zadnjem času k verskim obredom?

V186 Ce ne upoštevate porok, pogrebov in krstov, ali hodite in kako pogosto hodite v zadnjem casu k verskim obredom?

Vrednost 194159 Frekvenca
1 več kot 1x na teden 16
2 1x na teden 172
3 1x na mesec 101
4 ob posebnih praznikih 278
5 1x na leto 76
6 manj pogosto 59
7 skoraj nikoli 308
0 b.o. 22
9 ne vem 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1010 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V187 Ali ste verni?

V187 Ne glede na to, ali hodite v cerkev ali ne, ali bi zase rekli, da ste...

Vrednost 195158 Frekvenca
1 verni 664
2 neverni 161
3 prepričan ateist 90
0 b.o. 31
9 ne vem 91
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 122

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V188 moralne probleme in stiske posameznika Ce govorimo na splošno, ali mislite, da cerkev v Sloveniji daje ustrezne odgovore na ...

V188 moralne probleme in stiske posameznika

Vrednost 196157 Frekvenca
1 da 370
2 ne 487
0 b.o. 19
9 ne vem 161
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
857 180

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V189 probleme družinskega življenja Ce govorimo na splošno, ali mislite, da cerkev v Sloveniji daje ustrezne odgovore na ...

V189 probleme družinskega življenja

Vrednost 197156 Frekvenca
1 da 381
2 ne 487
0 b.o. 16
9 ne vem 153
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
868 169

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V190 človekove duhovne potrebe Ce govorimo na splošno, ali mislite, da cerkev v Sloveniji daje ustrezne odgovore na ...

V190 clovekove duhovne potrebe

Vrednost 198155 Frekvenca
1 da 597
2 ne 275
0 b.o. 16
9 ne vem 149
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
872 165

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V191 aktualne socialne probleme naše družbe Ce govorimo na splošno, ali mislite, da cerkev v Sloveniji daje ustrezne odgovore na ...

V191 aktualne socialne probleme naše družbe

Vrednost 199154 Frekvenca
1 da 242
2 ne 586
0 b.o. 19
9 ne vem 190
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
828 209

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V192 Kako pomemben je bog v vašem življenju?

V192 Kako pomemben je bog v vašem življenju? Prosimo izrazite svoj odgovor na lestvici, kjer 1 pomeni da sploh ni pomemben, 10 pa, da je zelo pomemben.

Vrednost 200153 Frekvenca
1 sploh ni pomemben 205
2 2 60
3 3 49
4 4 54
5 5 145
6 6 87
7 7 73
8 8 95
9 9 56
10 zelo pomemben 165
0 b.o. 21
99 ne vem 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
989 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V193 Ali si vzamete kaj časa za molitev, meditacijo, kontemplacijo?

V193 Ali si vzamete kaj casa za molitev, meditacijo, kontemplacijo ali kaj podobnega?

Vrednost 201152 Frekvenca
1 da 494
2 ne 508
0 b.o. 15
9 ne vem 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V194 Politiki, ki ne verjamejo v Boga, niso primerni. V kolikšni meri soglašate z naslednjimi izjavami?

V194 Politiki, ki ne verjamejo v Boga, niso primerni za opravljanje javnih funkcij.

Vrednost 202151 Frekvenca
1 močno soglašam 40
2 soglašam 63
3 niti-niti 157
4 ne soglašam 374
5 sploh ne soglašam 345
0 b.o. 19
9 ne vem 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
979 58

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V195 Cerkveni voditelji naj ne bi poskušali vplivati na volilne odločitve ljudi. V kolikšni meri soglašate z naslednjimi izjavami?

V195 Najvišji cerkveni voditelji naj ne bi poskušali vplivati na volilne odlocitve ljudi.

Vrednost 203150 Frekvenca
1 močno soglašam 377
2 soglašam 341
3 niti-niti 111
4 ne soglašam 93
5 sploh ne soglašam 54
0 b.o. 21
9 ne vem 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
976 61

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V196 Bolje bi bilo, če bi javne funkcije opravljalo več ljudi z močnim verskim prepričanjem. V kolikšni meri soglašate z naslednjimi izjavami?

V196 Za Slovenijo bi bilo bolje, ce bi javne funkcije opravljalo vec ljudi z mocnim verskim prepricanjem.

Vrednost 204149 Frekvenca
1 močno soglašam 30
2 soglašam 64
3 niti-niti 156
4 ne soglašam 376
5 sploh ne soglašam 348
0 b.o. 19
9 ne vem 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
974 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V197 Najvišji cerkveni voditelji naj ne bi poskušali vplivati na odločitve vlade. V kolikšni meri soglašate z naslednjimi izjavami?

V197 Najvišji cerkveni voditelji naj ne bi poskušali vplivati na odlocitve vlade.

Vrednost 205148 Frekvenca
1 močno soglašam 356
2 soglašam 327
3 niti-niti 128
4 ne soglašam 109
5 sploh ne soglašam 57
0 b.o. 17
9 ne vem 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
977 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S12 Ljudje, kot sem jaz, nimajo nobenega vpliva na početje vlade. Spodaj je zapisanih nekaj trditev o politiki. Prosim vas, da poveste, ali se z njimi strinjate ali se ne strinjate.

S12 Ljudje, kot sem jaz, nimajo nobenega vpliva na pocetje vlade.

Vrednost 206147 Frekvenca
1 se strinjam 821
2 se ne strinjam 165
0 b.o. 8
9 ne vem 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
986 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

S13 Pogosto je politika tako zapletena, da ljudje, kot sem jaz, komaj razumejo. Spodaj je zapisanih nekaj trditev o politiki. Prosim vas, da poveste, ali se z njimi strinjate ali se ne strinjate.

S13 Pogosto je politika tako zapletena, da ljudje, kot sem jaz, komaj razumejo, za kaj gre.

Vrednost 207146 Frekvenca
1 se strinjam 637
2 se ne strinjam 354
0 b.o. 10
9 ne vem 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
991 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

S14 Stranke želijo le glasove, volivci in njihovi pogledi jih ne zanimajo. Spodaj je zapisanih nekaj trditev o politiki. Prosim vas, da poveste, ali se z njimi strinjate ali se ne strinjate.

S14 Stranke želijo le glasove, volivci in njihovi pogledi jih ne zanimajo.

Vrednost 208145 Frekvenca
1 se strinjam 816
2 se ne strinjam 139
0 b.o. 12
9 ne vem 70
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
955 82

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

S15 Politikov ne vznemirja prav dosti, kaj mislijo ljudje, kot sem jaz. Spodaj je zapisanih nekaj trditev o politiki. Prosim vas, da poveste, ali se z njimi strinjate ali se ne strinjate.

S15 Politikov ne vznemirja prav dosti, kaj mislijo ljudje, kot sem jaz.

Vrednost 209144 Frekvenca
1 se strinjam 842
2 se ne strinjam 120
0 b.o. 12
9 ne vem 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
962 75

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

S16 Precej se razumem na politiko. Spodaj je zapisanih nekaj trditev o politiki. Prosim vas, da poveste, ali se z njimi strinjate ali se ne strinjate.

S16 Precej se razumem na politiko.

Vrednost 210143 Frekvenca
1 se strinjam 246
2 se ne strinjam 711
0 b.o. 17
9 ne vem 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
957 80

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

S17 Pri nas je zgolj nekaj močnih posameznikov. Spodaj je zapisanih nekaj trditev o politiki. Prosim vas, da poveste, ali se z njimi strinjate ali se ne strinjate.

S17 Pri nas je zgolj nekaj mocnih posameznikov, vsi ostali nimajo nobenega vpliva na to, kaj pocne oblast.

Vrednost 211142 Frekvenca
1 se strinjam 683
2 se ne strinjam 234
0 b.o. 17
9 ne vem 103
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
917 120

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V198 zahtevati od države ugodnosti, ki ti ne pripadajo Prosim vas, da mi za vsako od naštetih stvari poveste, ali jo lahko po vašem mnenju vedno opravicimo, ali je nikoli ne moremo opraviciti, ali pa gre za nekaj vmesnega?

V198 zahtevati od države ugodnosti, ki ti ne pripadajo

Vrednost 212141 Frekvenca
1 lahko vedno opravičimo 22
2 2 7
3 3 21
4 4 41
5 5 104
6 6 44
7 7 68
8 8 136
9 9 125
10 nikoli ne moremo opravičiti 402
0 b.o. 19
99 ne vem 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
970 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V199 izogibati se plačilu karte za javni promet Prosim vas, da mi za vsako od naštetih stvari poveste, ali jo lahko po vašem mnenju vedno opravicimo, ali je nikoli ne moremo opraviciti, ali pa gre za nekaj vmesnega?

V199 izogibati se placilu karte za javni promet

Vrednost 213140 Frekvenca
1 lahko vedno opravičimo 25
2 2 21
3 3 42
4 4 34
5 5 103
6 6 50
7 7 74
8 8 122
9 9 91
10 nikoli ne moremo opravičiti 412
0 b.o. 18
99 ne vem 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
974 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V200 goljufati pri davkih, če se pokaže priložnost Prosim vas, da mi za vsako od naštetih stvari poveste, ali jo lahko po vašem mnenju vedno opravicimo, ali je nikoli ne moremo opraviciti, ali pa gre za nekaj vmesnega?

V200 goljufati pri davkih, ce se pokaže priložnost

Vrednost 214139 Frekvenca
1 lahko vedno opravičimo 18
2 2 10
3 3 19
4 4 25
5 5 49
6 6 30
7 7 49
8 8 97
9 9 135
10 nikoli ne moremo opravičiti 565
0 b.o. 15
99 ne vem 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
997 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V201 sprejemanje podkupnine na službenem položaju Prosim vas, da mi za vsako od naštetih stvari poveste, ali jo lahko po vašem mnenju vedno opravicimo, ali je nikoli ne moremo opraviciti, ali pa gre za nekaj vmesnega?

V201 sprejemanje podkupnine na službenem položaju

Vrednost 215138 Frekvenca
1 lahko vedno opravičimo 10
2 2 5
3 3 10
4 4 15
5 5 33
6 6 17
7 7 29
8 8 68
9 9 109
10 nikoli ne moremo opravičiti 699
0 b.o. 16
99 ne vem 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
995 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V202 homoseksualnost Prosim vas, da mi za vsako od naštetih stvari poveste, ali jo lahko po vašem mnenju vedno opravicimo, ali je nikoli ne moremo opraviciti, ali pa gre za nekaj vmesnega?

V202 homoseksualnost

Vrednost 216137 Frekvenca
1 lahko vedno opravičimo 219
2 2 60
3 3 54
4 4 42
5 5 134
6 6 47
7 7 38
8 8 54
9 9 48
10 nikoli ne moremo opravičiti 243
0 b.o. 27
99 ne vem 71
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
939 98

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V203 prostitucija Prosim vas, da mi za vsako od naštetih stvari poveste, ali jo lahko po vašem mnenju vedno opravicimo, ali je nikoli ne moremo opraviciti, ali pa gre za nekaj vmesnega?

V203 prostitucija

Vrednost 217136 Frekvenca
1 lahko vedno opravičimo 70
2 2 45
3 3 54
4 4 49
5 5 171
6 6 61
7 7 51
8 8 93
9 9 59
10 nikoli ne moremo opravičiti 296
0 b.o. 24
99 ne vem 64
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
949 88

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V204 splav Prosim vas, da mi za vsako od naštetih stvari poveste, ali jo lahko po vašem mnenju vedno opravicimo, ali je nikoli ne moremo opraviciti, ali pa gre za nekaj vmesnega?

V204 splav

Vrednost 218135 Frekvenca
1 lahko vedno opravičimo 215
2 2 77
3 3 104
4 4 61
5 5 176
6 6 53
7 7 40
8 8 38
9 9 40
10 nikoli ne moremo opravičiti 157
0 b.o. 22
99 ne vem 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
961 76

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V205 ločitev Prosim vas, da mi za vsako od naštetih stvari poveste, ali jo lahko po vašem mnenju vedno opravicimo, ali je nikoli ne moremo opraviciti, ali pa gre za nekaj vmesnega?

V205 locitev

Vrednost 219134 Frekvenca
1 lahko vedno opravičimo 288
2 2 98
3 3 98
4 4 63
5 5 190
6 6 54
7 7 33
8 8 33
9 9 17
10 nikoli ne moremo opravičiti 97
0 b.o. 20
99 ne vem 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
971 66

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V206 evtanazija Prosim vas, da mi za vsako od naštetih stvari poveste, ali jo lahko po vašem mnenju vedno opravicimo, ali je nikoli ne moremo opraviciti, ali pa gre za nekaj vmesnega?

V206 evtanazija (koncati življenje neozdravljivo bolnega)

Vrednost 220133 Frekvenca
1 lahko vedno opravičimo 149
2 2 79
3 3 90
4 4 46
5 5 166
6 6 37
7 7 43
8 8 75
9 9 51
10 nikoli ne moremo opravičiti 195
0 b.o. 19
99 ne vem 87
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
931 106

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V207 samomor Prosim vas, da mi za vsako od naštetih stvari poveste, ali jo lahko po vašem mnenju vedno opravicimo, ali je nikoli ne moremo opraviciti, ali pa gre za nekaj vmesnega?

V207 samomor

Vrednost 221132 Frekvenca
1 lahko vedno opravičimo 73
2 2 27
3 3 47
4 4 40
5 5 135
6 6 45
7 7 42
8 8 84
9 9 78
10 nikoli ne moremo opravičiti 381
0 b.o. 23
99 ne vem 62
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
952 85

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V208 da mož pretepa svojo ženo Prosim vas, da mi za vsako od naštetih stvari poveste, ali jo lahko po vašem mnenju vedno opravicimo, ali je nikoli ne moremo opraviciti, ali pa gre za nekaj vmesnega?

V208 da mož pretepa svojo ženo

Vrednost 222131 Frekvenca
1 lahko vedno opravičimo 11
2 2 5
3 3 4
4 4 0
5 5 22
6 6 8
7 7 9
8 8 46
9 9 83
10 nikoli ne moremo opravičiti 815
0 b.o. 14
99 ne vem 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1003 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

S18 smrtna kazen Prosim vas, da mi za vsako od naštetih stvari poveste, ali jo lahko po vašem mnenju vedno opravicimo, ali je nikoli ne moremo opraviciti, ali pa gre za nekaj vmesnega?

S18 smrtna kazen

Vrednost 223130 Frekvenca
1 lahko vedno opravičimo 80
2 2 34
3 3 34
4 4 25
5 5 140
6 6 46
7 7 60
8 8 90
9 9 63
10 nikoli ne moremo opravičiti 365
0 b.o. 23
99 ne vem 77
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
937 100

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V209 V kolikšni meri ste ponosni na to, da ste Slovenec?

V209 V kolikšni meri ste ponosni na to, da ste Slovenec?

Vrednost 224129 Frekvenca
1 zelo ponosen 568
2 precej ponosen 330
3 malo ponosen 83
4 sploh nisem ponosen 14
5 nisem Slovenec 22
0 b.o. 11
9 ne vem 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1017 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S19 na slovensko zgodovino Sedaj vam bom prebral razlicne vidike in podrocja, na katere bi kot Slovenci (državljani Slovenije) lahko bili ponosni. Za vsako posamezno podrocje mi s pomocjo dane lestvice povejte, v kakšni meri ste vi osebno ponosni nanj. Ocene so kot v šoli: 1 pomeni "prav nic", 5 pa "zelo sem ponosen".

S19 na slovensko zgodovino

Vrednost 225128 Frekvenca
1 prav nič nisem ponosen 25
2 2 39
3 3 217
4 4 319
5 zelo sem ponosen 409
0 b.o. 9
9 ne vem 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1009 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S20 na demokratske institucije v Sloveniji Sedaj vam bom prebral razlicne vidike in podrocja, na katere bi kot Slovenci (državljani Slovenije) lahko bili ponosni. Za vsako posamezno podrocje mi s pomocjo dane lestvice povejte, v kakšni meri ste vi osebno ponosni nanj. Ocene so kot v šoli: 1 pomeni "prav nic", 5 pa "zelo sem ponosen".

S20 na demokratske institucije v Sloveniji

Vrednost 226127 Frekvenca
1 prav nič nisem ponosen 55
2 2 170
3 3 394
4 4 223
5 zelo sem ponosen 111
0 b.o. 12
9 ne vem 72
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
953 84

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S21 na gospodarske uspehe Slovenije Sedaj vam bom prebral razlicne vidike in podrocja, na katere bi kot Slovenci (državljani Slovenije) lahko bili ponosni. Za vsako posamezno podrocje mi s pomocjo dane lestvice povejte, v kakšni meri ste vi osebno ponosni nanj. Ocene so kot v šoli: 1 pomeni "prav nic", 5 pa "zelo sem ponosen".

S21 na gospodarske uspehe Slovenije

Vrednost 227126 Frekvenca
1 prav nič nisem ponosen 47
2 2 142
3 3 421
4 4 280
5 zelo sem ponosen 112
0 b.o. 10
9 ne vem 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S22 na socialno varnost in socialne storitve v Sloveniji Sedaj vam bom prebral razlicne vidike in podrocja, na katere bi kot Slovenci (državljani Slovenije) lahko bili ponosni. Za vsako posamezno podrocje mi s pomocjo dane lestvice povejte, v kakšni meri ste vi osebno ponosni nanj. Ocene so kot v šoli: 1 pomeni "prav nic", 5 pa "zelo sem ponosen".

S22 na socialno varnost in socialne storitve v Sloveniji

Vrednost 228125 Frekvenca
1 prav nič nisem ponosen 67
2 2 172
3 3 404
4 4 254
5 zelo sem ponosen 108
0 b.o. 11
9 ne vem 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1005 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S23 na slovenske uspehe v športu Sedaj vam bom prebral razlicne vidike in podrocja, na katere bi kot Slovenci (državljani Slovenije) lahko bili ponosni. Za vsako posamezno podrocje mi s pomocjo dane lestvice povejte, v kakšni meri ste vi osebno ponosni nanj. Ocene so kot v šoli: 1 pomeni "prav nic", 5 pa "zelo sem ponosen".

S23 na slovenske uspehe v športu

Vrednost 229124 Frekvenca
1 prav nič nisem ponosen 11
2 2 22
3 3 87
4 4 326
5 zelo sem ponosen 555
0 b.o. 13
9 ne vem 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1001 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S24 na osamosvojitev Slovenije Sedaj vam bom prebral razlicne vidike in podrocja, na katere bi kot Slovenci (državljani Slovenije) lahko bili ponosni. Za vsako posamezno podrocje mi s pomocjo dane lestvice povejte, v kakšni meri ste vi osebno ponosni nanj. Ocene so kot v šoli: 1 pomeni "prav nic", 5 pa "zelo sem ponosen".

S24 na osamosvojitev Slovenije

Vrednost 230123 Frekvenca
1 prav nič nisem ponosen 18
2 2 19
3 3 78
4 4 244
5 zelo sem ponosen 657
0 b.o. 9
9 ne vem 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1016 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S25 na možnosti političnega soodločanja v Sloveniji Sedaj vam bom prebral razlicne vidike in podrocja, na katere bi kot Slovenci (državljani Slovenije) lahko bili ponosni. Za vsako posamezno podrocje mi s pomocjo dane lestvice povejte, v kakšni meri ste vi osebno ponosni nanj. Ocene so kot v šoli: 1 pomeni "prav nic", 5 pa "zelo sem ponosen".

S25 na možnosti politicnega soodlocanja v Sloveniji

Vrednost 231122 Frekvenca
1 prav nič nisem ponosen 58
2 2 121
3 3 319
4 4 278
5 zelo sem ponosen 175
0 b.o. 20
9 ne vem 66
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
951 86

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S26 na strpnost znotraj slovenske družbe Sedaj vam bom prebral razlicne vidike in podrocja, na katere bi kot Slovenci (državljani Slovenije) lahko bili ponosni. Za vsako posamezno podrocje mi s pomocjo dane lestvice povejte, v kakšni meri ste vi osebno ponosni nanj. Ocene so kot v šoli: 1 pomeni "prav nic", 5 pa "zelo sem ponosen".

S26 na strpnost znotraj slovenske družbe

Vrednost 232121 Frekvenca
1 prav nič nisem ponosen 72
2 2 187
3 3 378
4 4 218
5 zelo sem ponosen 113
0 b.o. 20
9 ne vem 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
968 69

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S27 na kulturo v Sloveniji Sedaj vam bom prebral razlicne vidike in podrocja, na katere bi kot Slovenci (državljani Slovenije) lahko bili ponosni. Za vsako posamezno podrocje mi s pomocjo dane lestvice povejte, v kakšni meri ste vi osebno ponosni nanj. Ocene so kot v šoli: 1 pomeni "prav nic", 5 pa "zelo sem ponosen".

S27 na kulturo v Sloveniji

Vrednost 233120 Frekvenca
1 prav nič nisem ponosen 16
2 2 70
3 3 232
4 4 416
5 zelo sem ponosen 261
0 b.o. 17
9 ne vem 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
995 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V210 sebe vidim kot državljana sveta Ljudje na razlicne nacine gledajo sami nase in na svoj odnos do sveta. Povejte , kako mocno soglašate ali ne soglašate z vsako od naštetih trditev.

V210 sebe vidim kot državljana sveta

Vrednost 234119 Frekvenca
1 močno soglašam 178
2 soglašam 540
3 ne soglašam 180
4 sploh ne soglašam 69
0 b.o. 13
9 ne vem 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
967 70

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V211 sebe vidim kot pripadnika kraja, mesta Ljudje na razlicne nacine gledajo sami nase in na svoj odnos do sveta. Povejte , kako mocno soglašate ali ne soglašate z vsako od naštetih trditev.

V211 sebe vidim kot pripadnika kraja, mesta

Vrednost 235118 Frekvenca
1 močno soglašam 314
2 soglašam 592
3 ne soglašam 81
4 sploh ne soglašam 20
0 b.o. 11
9 ne vem 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1007 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V212 sebe vidim kot pripadnika slovenskega naroda Ljudje na razlicne nacine gledajo sami nase in na svoj odnos do sveta. Povejte , kako mocno soglašate ali ne soglašate z vsako od naštetih trditev.

V212 sebe vidim kot pripadnika slovenskega naroda

Vrednost 236117 Frekvenca
1 močno soglašam 446
2 soglašam 520
3 ne soglašam 32
4 sploh ne soglašam 9
0 b.o. 10
9 ne vem 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1007 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V213 sebe vidim kot pripadnika Evropske unije Ljudje na razlicne nacine gledajo sami nase in na svoj odnos do sveta. Povejte , kako mocno soglašate ali ne soglašate z vsako od naštetih trditev.

V213 sebe vidim kot pripadnika Evropske unije

Vrednost 237116 Frekvenca
1 močno soglašam 179
2 soglašam 583
3 ne soglašam 169
4 sploh ne soglašam 43
0 b.o. 14
9 ne vem 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
974 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V214 sebe vidim kot neodvisnega posameznika Ljudje na razlicne nacine gledajo sami nase in na svoj odnos do sveta. Povejte , kako mocno soglašate ali ne soglašate z vsako od naštetih trditev.

V214 sebe vidim kot neodvisnega posameznika

Vrednost 238115 Frekvenca
1 močno soglašam 315
2 soglašam 496
3 ne soglašam 123
4 sploh ne soglašam 39
0 b.o. 14
9 ne vem 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
973 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V215 mati Ali ste se vi, vaš oce ali vaša mati priselila v Slovenijo? Prosimo povejte za vsakega posebej.

V215 mati

Vrednost 239114 Frekvenca
1 da 66
2 ne 966
9 ne vem 0
0 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1032 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V216 oče Ali ste se vi, vaš oce ali vaša mati priselila v Slovenijo? Prosimo povejte za vsakega posebej.

V216 oce

Vrednost 240113 Frekvenca
1 da 81
2 ne 950
9 ne vem 0
0 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1031 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

S28 vi Ali ste se vi, vaš oce ali vaša mati priselila v Slovenijo? Prosimo povejte za vsakega posebej.

S28 vi

Vrednost 241112 Frekvenca
1 da 77
2 ne 956
9 ne vem 0
0 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1033 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V217 da so predniki iz Slovenije Kako pomembne naj bi bile po vaši oceni naštete stvari zato, da nekdo postane slovenski državljan? Ali je to zelo pomembno, precej pomembno ali ni pomembno?

V217 da so njegovi predniki iz Slovenije

Vrednost 242111 Frekvenca
1 zelo pomembno 194
2 precej pomembno 306
3 ni pomembno 501
0 b.o. 5
9 ne vem 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1001 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V218 da je bil rojen v Sloveniji Kako pomembne naj bi bile po vaši oceni naštete stvari zato, da nekdo postane slovenski državljan? Ali je to zelo pomembno, precej pomembno ali ni pomembno?

V218 da je bil rojen v Sloveniji

Vrednost 243110 Frekvenca
1 zelo pomembno 231
2 precej pomembno 358
3 ni pomembno 421
0 b.o. 8
9 ne vem 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1010 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V219 da je privzel slovenske navade Kako pomembne naj bi bile po vaši oceni naštete stvari zato, da nekdo postane slovenski državljan? Ali je to zelo pomembno, precej pomembno ali ni pomembno?

V219 da je privzel slovenske navade

Vrednost 244109 Frekvenca
1 zelo pomembno 487
2 precej pomembno 398
3 ni pomembno 126
0 b.o. 6
9 ne vem 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1011 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V220 da se ravna po slovenskih zakonih Kako pomembne naj bi bile po vaši oceni naštete stvari zato, da nekdo postane slovenski državljan? Ali je to zelo pomembno, precej pomembno ali ni pomembno?

V220 da se ravna po slovenskih zakonih

Vrednost 245108 Frekvenca
1 zelo pomembno 721
2 precej pomembno 258
3 ni pomembno 33
0 b.o. 6
9 ne vem 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1012 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V221 Ali etnične razlike spodkopavajo enotnost naroda ali bogatijo življenje?

V221 Naj se vrnemo k vprašanjem o razlikah med narodi. S katero od obeh trditev bolj soglašate? Prosim ocenite s pomocjo lestvice pri cemer 1 pomeni, da »etnicne razlike spodkopavajo enotnost naroda«, 10 pa pomeni »etnicne razlike obogatijo življenje«.

Vrednost 246107 Frekvenca
1 spodkopavajo enotnost naroda 83
2 2 43
3 3 74
4 4 68
5 5 170
6 6 94
7 7 96
8 8 111
9 9 68
10 obogatijo življenje 102
0 b.o. 26
99 ne vem 102
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
909 128

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

S29 med revnimi in bogatimi V vecini dežel obstajajo razlike in celo spori in konflikti med razlicnimi družbenimi skupinami. Kako ostri so po vaši oceni v Sloveniji konflikti med spodaj navedenimi skupinami?

S29 med revnimi in bogatimi

Vrednost 247106 Frekvenca
1 zelo ostri 103
2 ostri 349
3 niso preveč ostri 419
4 ni teh sporov 106
0 b.o. 13
9 ne vem 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
977 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S30 med nezaposlenimi in zaposlenimi V vecini dežel obstajajo razlike in celo spori in konflikti med razlicnimi družbenimi skupinami. Kako ostri so po vaši oceni v Sloveniji konflikti med spodaj navedenimi skupinami?

S30 med nezaposlenimi in zaposlenimi

Vrednost 248105 Frekvenca
1 zelo ostri 63
2 ostri 291
3 niso preveč ostri 468
4 ni teh sporov 142
0 b.o. 16
9 ne vem 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
964 73

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S31 med vodstvi podjetij in delavci V vecini dežel obstajajo razlike in celo spori in konflikti med razlicnimi družbenimi skupinami. Kako ostri so po vaši oceni v Sloveniji konflikti med spodaj navedenimi skupinami?

S31 med vodstvi podjetij in delavci

Vrednost 249104 Frekvenca
1 zelo ostri 137
2 ostri 436
3 niso preveč ostri 349
4 ni teh sporov 41
0 b.o. 14
9 ne vem 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
963 74

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S32 med mladimi in starimi V vecini dežel obstajajo razlike in celo spori in konflikti med razlicnimi družbenimi skupinami. Kako ostri so po vaši oceni v Sloveniji konflikti med spodaj navedenimi skupinami?

S32 med mladimi in starimi

Vrednost 250103 Frekvenca
1 zelo ostri 36
2 ostri 216
3 niso preveč ostri 521
4 ni teh sporov 209
0 b.o. 13
9 ne vem 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
982 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S33 med moškimi in ženskami V vecini dežel obstajajo razlike in celo spori in konflikti med razlicnimi družbenimi skupinami. Kako ostri so po vaši oceni v Sloveniji konflikti med spodaj navedenimi skupinami?

S33 med moškimi in ženskami

Vrednost 251102 Frekvenca
1 zelo ostri 15
2 ostri 142
3 niso preveč ostri 552
4 ni teh sporov 266
0 b.o. 13
9 ne vem 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
975 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S34 med Slovenci in priseljenci V vecini dežel obstajajo razlike in celo spori in konflikti med razlicnimi družbenimi skupinami. Kako ostri so po vaši oceni v Sloveniji konflikti med spodaj navedenimi skupinami?

S34 med Slovenci in priseljenci

Vrednost 252101 Frekvenca
1 zelo ostri 84
2 ostri 327
3 niso preveč ostri 457
4 ni teh sporov 92
0 b.o. 17
9 ne vem 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
960 77

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S35 med političnimi levičarji in političnimi desničarji V vecini dežel obstajajo razlike in celo spori in konflikti med razlicnimi družbenimi skupinami. Kako ostri so po vaši oceni v Sloveniji konflikti med spodaj navedenimi skupinami?

S35 med politicnimi levicarji in politicnimi desnicarji

Vrednost 253100 Frekvenca
1 zelo ostri 179
2 ostri 438
3 niso preveč ostri 227
4 ni teh sporov 46
0 b.o. 19
9 ne vem 128
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
890 147

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S36 med vernimi in nevernimi V vecini dežel obstajajo razlike in celo spori in konflikti med razlicnimi družbenimi skupinami. Kako ostri so po vaši oceni v Sloveniji konflikti med spodaj navedenimi skupinami?

S36 med vernimi in nevernimi

Vrednost 25499 Frekvenca
1 zelo ostri 57
2 ostri 207
3 niso preveč ostri 448
4 ni teh sporov 239
0 b.o. 18
9 ne vem 68
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
951 86

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S37 Kaj vam pomeni zasebna lastnina?

S37 Kaj vam pomeni zasebna lastnina (izberite odgovor, ki vam najbolj ustreza)?

Vrednost 25598 Frekvenca
1 zasebna lastnina je sredstvo za izkoriščanje drugih ljudi 15
2 je pogoj za varno prihodnost 186
3 je pogoj za samostojno življenje in samostojno oblikovanje svoje prihodnosti 634
4 je sredstvo za brezskrbno in lagodno življenje 136
5 drugo 10
0 b.o. 8
9 ne vem 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
981 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S38 Vlada je odgovorna za to, da zmanjša razlike v dohodkih. Ali soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami..

S38 Vlada je odgovorna za to, da zmanjša razlike v dohodkih med ljudmi z visokimi dohodki in ljudmi z nizkimi dohodki.

Vrednost 25697 Frekvenca
1 močno soglašam 380
2 soglašam 417
3 niti soglašam, niti ne soglašam 137
4 ne soglašam 58
5 močno ne soglašam 7
0 b.o. 14
9 ne vem 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
999 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S39 Večje razlike v dohodkih so potrebne za napredek in blagostanje Slovenije. Ali soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami..

S39 Vecje razlike v dohodkih so potrebne za napredek in blagostanje Slovenije.

Vrednost 25796 Frekvenca
1 močno soglašam 32
2 soglašam 182
3 niti soglašam, niti ne soglašam 228
4 ne soglašam 424
5 močno ne soglašam 108
0 b.o. 11
9 ne vem 52
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
974 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S40 Kaj mislite, ali bi morali ljudje z visokimi dohodki plačevati večji davek? Ali soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami..

S40 Kaj mislite, ali bi morali ljudje z visokimi dohodki placevati vecji delež svojega dohodka za davek, v primerjavi s tistimi, ki imajo nizke dohodke, ali naj bi placevali enak ali manjši delež dohodka za davke?

Vrednost 25895 Frekvenca
1 dosti večji delež 269
2 večji delež 614
3 enak delež 84
4 manjši delež 12
5 dosti manjši delež 7
0 b.o. 14
9 ne vem 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
986 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S41 Ljudje z višjimi dohodki s plačilom zagotovijo boljšo zdravstveno oskrbo? Ali je pravicno, ali ni pravicno - je prav ali ni prav - da si ljudje z višjimi dohodki lahko...

S41 ... s placilom zagotovijo boljšo zdravstveno oskrbo kot ljudje z nizkimi dohodki?

Vrednost 25994 Frekvenca
1 zelo pravično, zagotovo prav 30
2 deloma pravično, prav 99
3 niti pravično, niti nepravično, mešani občutki 149
4 deloma nepravično, narobe 187
5 zelo nepravično, zagotovo narobe 547
0 b.o. 9
9 ne vem 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1012 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S42 Ljudje z višjimi dohodki lahko omogočijo boljšo izobrazbo svojim otrokom? Ali je pravicno, ali ni pravicno - je prav ali ni prav - da si ljudje z višjimi dohodki lahko...

S42 ... da ljudje z višjimi dohodki lahko omogocijo boljšo izobrazbo svojim otrokom, kot ljudje z nižjimi dohodki?

Vrednost 26093 Frekvenca
1 zelo pravično, zagotovo prav 23
2 deloma pravično, prav 84
3 niti pravično, niti nepravično, mešani občutki 114
4 deloma nepravično, narobe 185
5 zelo nepravično, zagotovo narobe 603
0 b.o. 10
9 ne vem 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1009 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S43 Ali bi lahko šolniki in zdravniki odkupili šole oziroma zdravstvene ustanove?

S43 V kolikšni meri soglašate ali ne s tem, da bi lahko šolniki in zdravniki odkupili šole oziroma zdravstvene ustanove na podoben nacin kot so zaposleni lahko odkupili svoja podjetja?

Vrednost 26192 Frekvenca
1 močno soglašam 13
2 soglašam 71
3 niti soglašam, niti ne soglašam 174
4 ne soglašam 389
5 sploh ne soglašam 275
0 b.o. 17
9 ne vem 98
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
922 115

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V222 Kako običajno govorite doma?

V222 Kako obicajno govorite doma? (le en odgovor!)

Vrednost 26291 Frekvenca
1 slovensko 1000
2 hrvaško 6
3 srbsko, črnogorsko 10
4 bošnjaško 2
5 makedonsko 0
6 italijansko 0
7 madžarsko 6
8 nemško 0
9 albansko 0
10 drugo 5
99 ne vem 0
0 b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1029 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V223 dnevni časopis Ljudje na razlicne nacine izvemo, kaj se dogaja v državi in po svetu. Prosim vas, da za vsakega od naštetih virov informiranja poveste, ali ste ga zadnji teden spremljali, da bi tako prišli do informacij?

V223 dnevni casopis

Vrednost 26390 Frekvenca
1 spremljal zadnji teden 649
2 nisem spremljal zadnji teden 381
0 b.o. 6
9 ne vem 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1030 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V224 poročila po radiu ali televiziji Ljudje na razlicne nacine izvemo, kaj se dogaja v državi in po svetu. Prosim vas, da za vsakega od naštetih virov informiranja poveste, ali ste ga zadnji teden spremljali, da bi tako prišli do informacij?

V224 porocila po radiu ali televiziji

Vrednost 26489 Frekvenca
1 spremljal zadnji teden 923
2 nisem spremljal zadnji teden 107
0 b.o. 6
9 ne vem 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1030 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V225 revije, tedniki Ljudje na razlicne nacine izvemo, kaj se dogaja v državi in po svetu. Prosim vas, da za vsakega od naštetih virov informiranja poveste, ali ste ga zadnji teden spremljali, da bi tako prišli do informacij?

V225 revije, tedniki

Vrednost 26588 Frekvenca
1 spremljal zadnji teden 518
2 nisem spremljal zadnji teden 507
0 b.o. 10
9 ne vem 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1025 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V226 poglobljena poročila po radiu, po televiziji Ljudje na razlicne nacine izvemo, kaj se dogaja v državi in po svetu. Prosim vas, da za vsakega od naštetih virov informiranja poveste, ali ste ga zadnji teden spremljali, da bi tako prišli do informacij?

V226 poglobljena porocila po radiu, po televiziji

Vrednost 26687 Frekvenca
1 spremljal zadnji teden 588
2 nisem spremljal zadnji teden 439
0 b.o. 7
9 ne vem 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1027 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V227 knjige Ljudje na razlicne nacine izvemo, kaj se dogaja v državi in po svetu. Prosim vas, da za vsakega od naštetih virov informiranja poveste, ali ste ga zadnji teden spremljali, da bi tako prišli do informacij?

V227 knjige

Vrednost 26786 Frekvenca
1 spremljal zadnji teden 233
2 nisem spremljal zadnji teden 787
0 b.o. 9
9 ne vem 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1020 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V228 internet, elektronska pošta Ljudje na razlicne nacine izvemo, kaj se dogaja v državi in po svetu. Prosim vas, da za vsakega od naštetih virov informiranja poveste, ali ste ga zadnji teden spremljali, da bi tako prišli do informacij?

V228 internet, elektronska pošta

Vrednost 26885 Frekvenca
1 spremljal zadnji teden 361
2 nisem spremljal zadnji teden 661
0 b.o. 10
9 ne vem 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1022 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V229 pogovor s prijatelji ali kolegi Ljudje na razlicne nacine izvemo, kaj se dogaja v državi in po svetu. Prosim vas, da za vsakega od naštetih virov informiranja poveste, ali ste ga zadnji teden spremljali, da bi tako prišli do informacij?

V229 pogovor s prijatelji ali kolegi

Vrednost 26984 Frekvenca
1 spremljal zadnji teden 781
2 nisem spremljal zadnji teden 244
0 b.o. 8
9 ne vem 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1025 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V230 Kako pogosto uporabljate osebni računalnik?

V230 Kako pogosto, ce sploh kdaj, uporabljate osebni racunalnik?

Vrednost 27083 Frekvenca
1 nikoli 408
2 priložnostno 221
3 pogosto 394
0 b.o. 4
4 ne vem, kaj je osebni računalnik 6
9 ne vem 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1023 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V231 Denimo, da bi bile to nedeljo volitve v Državni zbor, za katero stranko bi vi glasovali?

V231 Denimo, da bi bile to nedeljo volitve v Državni zbor, za katero od strank s spodnje liste bi vi glasovali?

Vrednost 27182 Frekvenca
1 DESUS 32
2 LDS 110
3 SLS 32
4 SNS 47
5 SDS 163
6 NSI 40
7 (ZL)SD 75
8 druga stranka 33
0 b.o. 143
9 ne vem 362
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
532 505

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

S44 Ali čutite, da ste neki politični stranki vendarle nekoliko bliže kot drugim strankam?

S44 Ali cutite, da ste neki politicni stranki vendarle nekoliko bliže kot drugim strankam? (Ce da) Kateri?

Vrednost 27281 Frekvenca
1 DESUS - Demokratska stranka upokojencev 6
2 LDS - Liberalna demokracija Slovenije 29
3 SLS - Slovenska ljudska stranka 9
4 SNS - Slovenska nacionalna stranka 3
5 SDS - Slovenska demokratska stranka 18
6 NSI - Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka 7
7 SD (prej ZLSD) - Socialni demokrati 10
8 druga stranka 6
99 je navedel stranko 532
0 b.o. 166
9 ne vem 251
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
620 417

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V232 Katero stranko bi vi izbrali kot drugo?

V232 Denimo, da bi na volitvah lahko glasovali za dve stranki. In katero stranko bi vi izbrali kot drugo?

Vrednost 27380 Frekvenca
1 DESUS 43
2 LDS 82
3 SLS 56
4 SNS 79
5 SDS 64
6 NSI 55
7 (ZL)SD 70
8 druga stranka 17
0 b.o. 187
9 ne vem 384
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
466 571

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V233 Ali je na tej listi kakšna stranka, za katero vi ne bi nikoli glasovali?

V233 Ali je na tej listi kakšna stranka, za katero vi ne bi nikoli glasovali?

Vrednost 27479 Frekvenca
1 DESUS 57
2 LDS 112
3 SLS 19
4 SNS 109
5 SDS 46
6 NSI 111
7 (ZL)SD 23
8 druga stranka 5
0 b.o. 200
9 ne vem 355
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
482 555

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V234 Ali ste volili na volitvah v DZ oktobra 2004?

V234 Ali ste volili na zadnjih volitvah v Državni zbor (oktober 2004)?

Vrednost 27578 Frekvenca
1 da 716
2 ne 281
0 b.o. 15
9 ne vem 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
997 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

S45 Za katero stranko oz. kandidata katere stranke ste volili oktobra 2004?

S45 Za katero stranko oz. kandidata katere stranke ste takrat volili?

Vrednost 27677 Frekvenca
1 DESUS - Demokratska stranka upokojencev 22
2 LDS - Liberalna demokracija Slovenije 141
3 SLS - Slovenska ljudska stranka 28
4 SNS - Slovenska nacionalna stranka 35
5 SDS - Slovenska demokratska stranka 198
6 NSI - Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka 30
7 ZLSD - Združena lista socialnih demokratov (sedaj SD) 48
96 druga stranka 15
97 ne vem, koga sem volil, se ne spomnim 158
98 nisem volil 272
99 b.o. 90
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
517 520

Vrednosti spremenljivk od 0 do 96

S46 Razmere v Sloveniji v desetletjih po 2. svetovni vojni do volitev 1990:

S46 Obstajajo razlicna mnenja o razmerah, v kakršnih smo živeli v Sloveniji v desetletjih po 2. svetovni vojni – vse do volitev 1990. Navajamo jih nekaj, vi pa povejte, katero je vam osebno najbližje?

Vrednost 27776 Frekvenca
1 to obdobje je čas strahu in zatiranja 61
2 bilo je marsikaj dobrega, pa tudi marsikaj slabega 635
3 to je bil čas napredka in dobrega življenja 231
4 drugo 14
0 b.o. 25
9 ne vem 71
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
941 96

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S47 Pogledi o medvojnih dogajanjih (1941-1945) v Sloveniji:

S47 V Sloveniji se pojavlja vec razlicnih pogledov o medvojnih dogajanjih (1941-1945) v Sloveniji (partizanstvo, domobranstvo). Navedli vam bomo nekaj teh pogledov, vi pa povejte, kateri od njih je vam najbližji

Vrednost 27875 Frekvenca
1 partizani so bili pravičen boj zoper okupatorja, domobranci pa so nedopustno sodelovali z okupatorjem 434
2 partizani so se borili za komunistično revolucijo, ki so se ji domobranci upravičeno uprli 65
3 domobranci so se upravičeno uprli komunistični revoluciji v NOB, ne bi pa smeli sodelovati z okupatorjem 161
4 drugo 45
0 b.o. 66
9 ne vem 266
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
705 332

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R01_A zagotoviti delovno mesto za vsakogar Na koncu pa še nekaj vprašanj o vlogi držav e in nacrtovanih reformah.

a) zagotoviti delovno mesto za vsakogar, ki hoce delati

Vrednost 27974 Frekvenca
1 vsakem primeru odgovorna 594
2 delno odgovorna 359
3 v glavnem ni odgovorna 40
4 v nobenem primeru ni odgovorna 6
9 ne vem 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
999 38

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

R01_B nadzorovati cene Na koncu pa še nekaj vprašanj o vlogi držav e in nacrtovanih reformah.

b) nadzorovati cene

Vrednost 28073 Frekvenca
1 vsakem primeru odgovorna 587
2 delno odgovorna 339
3 v glavnem ni odgovorna 58
4 v nobenem primeru ni odgovorna 15
9 ne vem 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
999 38

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

R01_C zagotoviti zdravstveno oskrbo za bolne Na koncu pa še nekaj vprašanj o vlogi držav e in nacrtovanih reformah.

c) zagotoviti zdravstveno oskrbo za bolne

Vrednost 28172 Frekvenca
1 vsakem primeru odgovorna 848
2 delno odgovorna 152
3 v glavnem ni odgovorna 7
4 v nobenem primeru ni odgovorna 1
9 ne vem 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1008 29

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

R01_D zagotoviti starim primeren življenjski standard Na koncu pa še nekaj vprašanj o vlogi držav e in nacrtovanih reformah.

d) zagotoviti upokojencem in starim ljudem primeren življenjski standard

Vrednost 28271 Frekvenca
1 vsakem primeru odgovorna 745
2 delno odgovorna 245
3 v glavnem ni odgovorna 17
4 v nobenem primeru ni odgovorna 0
9 ne vem 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1007 30

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

R01_E pomagati industriji, da si zagotovi razvoj Na koncu pa še nekaj vprašanj o vlogi držav e in nacrtovanih reformah.

e) pomagati industriji, da si zagotovi razvoj

Vrednost 28370 Frekvenca
1 vsakem primeru odgovorna 545
2 delno odgovorna 402
3 v glavnem ni odgovorna 43
4 v nobenem primeru ni odgovorna 6
9 ne vem 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
996 41

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

R01_F zagotoviti nezaposlenim primeren življenjski standard Na koncu pa še nekaj vprašanj o vlogi držav e in nacrtovanih reformah.

f) zagotoviti nezaposlenim primeren življenjski standard

Vrednost 28469 Frekvenca
1 vsakem primeru odgovorna 442
2 delno odgovorna 436
3 v glavnem ni odgovorna 104
4 v nobenem primeru ni odgovorna 22
9 ne vem 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1004 33

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

R01_G znižati razlike med revnimi in bogatimi Na koncu pa še nekaj vprašanj o vlogi držav e in nacrtovanih reformah.

g) znižati razlike med revnimi in bogatimi

Vrednost 28568 Frekvenca
1 vsakem primeru odgovorna 608
2 delno odgovorna 302
3 v glavnem ni odgovorna 70
4 v nobenem primeru ni odgovorna 19
9 ne vem 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
999 38

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

R01_H zagotoviti štipendije za študente Na koncu pa še nekaj vprašanj o vlogi držav e in nacrtovanih reformah.

h) zagotoviti štipendije za študente iz družin z nižjimi dohodki

Vrednost 28667 Frekvenca
1 vsakem primeru odgovorna 779
2 delno odgovorna 209
3 v glavnem ni odgovorna 14
4 v nobenem primeru ni odgovorna 3
9 ne vem 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1005 32

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

R01_I zagotoviti dostojno prebivališče za tiste, ki si ga ne morejo privoščiti Na koncu pa še nekaj vprašanj o vlogi držav e in nacrtovanih reformah.

i) zagotaviti dostojno prebivališce za tiste, ki si ga ne morejo privošciti

Vrednost 28766 Frekvenca
1 vsakem primeru odgovorna 507
2 delno odgovorna 395
3 v glavnem ni odgovorna 84
4 v nobenem primeru ni odgovorna 14
9 ne vem 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 37

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

R01_J strogo zakonsko preprečevati škodo, ki jo v okolju povzroča industrija Na koncu pa še nekaj vprašanj o vlogi držav e in nacrtovanih reformah.

j) strogo zakonsko preprecevati škodo, ki jo v okolju povzroca industrija

Vrednost 28865 Frekvenca
1 vsakem primeru odgovorna 671
2 delno odgovorna 297
3 v glavnem ni odgovorna 22
4 v nobenem primeru ni odgovorna 7
9 ne vem 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
997 40

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

R02_A zagotavljanje zdravstvene oskrbe za bolne R02 In kako uspešna je po vaši oceni slovenska vlada danes na vsakem od navedenih podrocij?

a) zagotavljanje zdravstvene oskrbe za bolne

Vrednost 28964 Frekvenca
1 zelo uspešna 30
2 uspešna 406
3 niti uspešna, niti neuspešna 402
4 neuspešna 115
5 zelo neuspešna 21
9 ne vem 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
974 63

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

R02_B zagotavljanje primernega življenjskega standarda za ostarele R02 In kako uspešna je po vaši oceni slovenska vlada danes na vsakem od navedenih podrocij?

b) zagotavljanje primernega življenjskega standarda za ostarele

Vrednost 29063 Frekvenca
1 zelo uspešna 20
2 uspešna 362
3 niti uspešna, niti neuspešna 443
4 neuspešna 126
5 zelo neuspešna 23
9 ne vem 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
974 63

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

R02_C spoprijemanje s pojavi, ki ogrožajo varnost Slovenije R02 In kako uspešna je po vaši oceni slovenska vlada danes na vsakem od navedenih podrocij?

c) spoprijemanje s pojavi, ki ogrožajo varnost Slovenije

Vrednost 29162 Frekvenca
1 zelo uspešna 28
2 uspešna 387
3 niti uspešna, niti neuspešna 368
4 neuspešna 120
5 zelo neuspešna 19
9 ne vem 115
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
922 115

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

R02_D omejevanje kriminala R02 In kako uspešna je po vaši oceni slovenska vlada danes na vsakem od navedenih podrocij?

d) omejevanje kriminala

Vrednost 29261 Frekvenca
1 zelo uspešna 14
2 uspešna 220
3 niti uspešna, niti neuspešna 332
4 neuspešna 320
5 zelo neuspešna 87
9 ne vem 64
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
973 64

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

R02_E boj proti brezposelnosti R02 In kako uspešna je po vaši oceni slovenska vlada danes na vsakem od navedenih podrocij?

e) boj proti brezposelnosti

Vrednost 29360 Frekvenca
1 zelo uspešna 10
2 uspešna 117
3 niti uspešna, niti neuspešna 327
4 neuspešna 413
5 zelo neuspešna 109
9 ne vem 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
976 61

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

R02_F varovanje okolja R02 In kako uspešna je po vaši oceni slovenska vlada danes na vsakem od navedenih podrocij?

f) varovanje okolja

Vrednost 29459 Frekvenca
1 zelo uspešna 13
2 uspešna 220
3 niti uspešna, niti neuspešna 466
4 neuspešna 232
5 zelo neuspešna 36
9 ne vem 70
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
967 70

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

R02_G omejevanje rasti neenakosti med ljudmi R02 In kako uspešna je po vaši oceni slovenska vlada danes na vsakem od navedenih podrocij?

g) omejevanje rasti neenakosti med ljudmi

Vrednost 29558 Frekvenca
1 zelo uspešna 10
2 uspešna 113
3 niti uspešna, niti neuspešna 402
4 neuspešna 342
5 zelo neuspešna 73
9 ne vem 97
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
940 97

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

R02_H zaščita osnovnih pravic delavcev in zaposlenih R02 In kako uspešna je po vaši oceni slovenska vlada danes na vsakem od navedenih podrocij?

h) zašcita osnovnih pravic delavcev in zaposlenih

Vrednost 29657 Frekvenca
1 zelo uspešna 15
2 uspešna 168
3 niti uspešna, niti neuspešna 354
4 neuspešna 324
5 zelo neuspešna 95
9 ne vem 81
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
956 81

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

R03_A zmanjšanje izdatkov države R03 Našteli vam bomo nekaj ukrepov, ki jih lahko sprejme vlada v zvezi s sedanjim gospodarskim položajem. Za vsakega od njih nam povejte, ali ga priporocate, ali odsvetujete.

a) zmanjšanje izdatkov države (proracuna)

Vrednost 29756 Frekvenca
1 močno priporočam 390
2 do neke mere priporočam 352
3 niti priporočam - niti odsvetujem 125
4 do neke mere odsvetujem 37
5 močno odsvetujem 12
9 ne vem 121
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
916 121

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

R03_B financiranje programov zaposlovanja R03 Našteli vam bomo nekaj ukrepov, ki jih lahko sprejme vlada v zvezi s sedanjim gospodarskim položajem. Za vsakega od njih nam povejte, ali ga priporocate, ali odsvetujete.

b) financiranje programov zaposlovanja

Vrednost 29855 Frekvenca
1 močno priporočam 459
2 do neke mere priporočam 397
3 niti priporočam - niti odsvetujem 79
4 do neke mere odsvetujem 5
5 močno odsvetujem 6
9 ne vem 91
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
946 91

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

R03_C manj zakonskih predpisov za gospodarstvo R03 Našteli vam bomo nekaj ukrepov, ki jih lahko sprejme vlada v zvezi s sedanjim gospodarskim položajem. Za vsakega od njih nam povejte, ali ga priporocate, ali odsvetujete.

c) manj zakonskih predpisov za gospodarstvo

Vrednost 29954 Frekvenca
1 močno priporočam 228
2 do neke mere priporočam 378
3 niti priporočam - niti odsvetujem 203
4 do neke mere odsvetujem 61
5 močno odsvetujem 16
9 ne vem 151
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
886 151

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

R03_D podpora industrije pri razvoju novih proizvodov in tehnologije R03 Našteli vam bomo nekaj ukrepov, ki jih lahko sprejme vlada v zvezi s sedanjim gospodarskim položajem. Za vsakega od njih nam povejte, ali ga priporocate, ali odsvetujete.

d) podpora industrije pri razvoju novih proizvodov in tehnologije

Vrednost 30053 Frekvenca
1 močno priporočam 428
2 do neke mere priporočam 380
3 niti priporočam - niti odsvetujem 102
4 do neke mere odsvetujem 17
5 močno odsvetujem 4
9 ne vem 106
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
931 106

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

R03_E podpora nazadujočim vejam industrije R03 Našteli vam bomo nekaj ukrepov, ki jih lahko sprejme vlada v zvezi s sedanjim gospodarskim položajem. Za vsakega od njih nam povejte, ali ga priporocate, ali odsvetujete.

e) podpora nazadujocim vejam industrije, da bi zagotovili delovna mesta

Vrednost 30152 Frekvenca
1 močno priporočam 324
2 do neke mere priporočam 333
3 niti priporočam - niti odsvetujem 160
4 do neke mere odsvetujem 84
5 močno odsvetujem 50
9 ne vem 86
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
951 86

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

R04_B ukiniti davek na izplačane plače R04 Vladni odbor za reforme je javnost obvestil o predlogu ekonomskih in socialnih reform, ki naj bi izboljšale konkurencnost slovenskega gospodarstva. Menijo, da se moramo marsicemu odpovedati, da bi lahko šli v korak s tehnološkim razvojem. Pogledi na predlagane reformne ukrepe so razlicni: eni so deležni visokega soglasja, drugi pa ne. Navedli vam bomo nekatere od njih, vi pa ocenite, ali so za vas osebno 1 – v celoti sprejemljivi, 2 – delno sprejemljivi, 3 – v glavnem nesprejemljivi, 4 – v celoti nesprejemljivi oz. o njih nimate mnenja.

b) ukiniti "davek na izplacane place" (ki ga placujejo podjetja in ustanove na osnovi placilnih list).

Vrednost 30251 Frekvenca
1 v celoti sprejemljivi 363
2 delno sprejemljivi 385
3 v glavnem nesprejemljivi 69
4 v celoti nesprejemljivi 43
9 ne vem, b.o. 177
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
860 177

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R04_C pridobiti več sredstev iz evropskih skladov R04 Vladni odbor za reforme je javnost obvestil o predlogu ekonomskih in socialnih reform, ki naj bi izboljšale konkurencnost slovenskega gospodarstva. Menijo, da se moramo marsicemu odpovedati, da bi lahko šli v korak s tehnološkim razvojem. Pogledi na predlagane reformne ukrepe so razlicni: eni so deležni visokega soglasja, drugi pa ne. Navedli vam bomo nekatere od njih, vi pa ocenite, ali so za vas osebno 1 – v celoti sprejemljivi, 2 – delno sprejemljivi, 3 – v glavnem nesprejemljivi, 4 – v celoti nesprejemljivi oz. o njih nimate mnenja.

c) pridobiti vec sredstev iz evropskih skladov

Vrednost 30350 Frekvenca
1 v celoti sprejemljivi 696
2 delno sprejemljivi 218
3 v glavnem nesprejemljivi 22
4 v celoti nesprejemljivi 10
9 ne vem, b.o. 91
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
946 91

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R04_D enotna stopnja DDV R04 Vladni odbor za reforme je javnost obvestil o predlogu ekonomskih in socialnih reform, ki naj bi izboljšale konkurencnost slovenskega gospodarstva. Menijo, da se moramo marsicemu odpovedati, da bi lahko šli v korak s tehnološkim razvojem. Pogledi na predlagane reformne ukrepe so razlicni: eni so deležni visokega soglasja, drugi pa ne. Navedli vam bomo nekatere od njih, vi pa ocenite, ali so za vas osebno 1 – v celoti sprejemljivi, 2 – delno sprejemljivi, 3 – v glavnem nesprejemljivi, 4 – v celoti nesprejemljivi oz. o njih nimate mnenja.

d) namesto dosedanje nižje stopnje DDV (8,5%) za prehrano in nekatere osnovne dobrine naj bi v prihodnje za vse dobrine veljala enotna davcna stopnja DDV (sedaj 20%)

Vrednost 30449 Frekvenca
1 v celoti sprejemljivi 57
2 delno sprejemljivi 127
3 v glavnem nesprejemljivi 221
4 v celoti nesprejemljivi 528
9 ne vem, b.o. 104
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
933 104

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R04_E dohodnina odmeri po enotni stopnji R04 Vladni odbor za reforme je javnost obvestil o predlogu ekonomskih in socialnih reform, ki naj bi izboljšale konkurencnost slovenskega gospodarstva. Menijo, da se moramo marsicemu odpovedati, da bi lahko šli v korak s tehnološkim razvojem. Pogledi na predlagane reformne ukrepe so razlicni: eni so deležni visokega soglasja, drugi pa ne. Navedli vam bomo nekatere od njih, vi pa ocenite, ali so za vas osebno 1 – v celoti sprejemljivi, 2 – delno sprejemljivi, 3 – v glavnem nesprejemljivi, 4 – v celoti nesprejemljivi oz. o njih nimate mnenja.

e) namesto dosedanje progresivno odmerjene dohodnine, ko tisti z višjimi dohodki placujejo višje davke (tudi do 50%), oni z nižjimi pa bistveno nižje (11%), naj se dohodnina odmeri po enotni stopnji (npr. 20%) – tiste z najnižjimi dohodki pa naj se oprosti davka

Vrednost 30548 Frekvenca
1 v celoti sprejemljivi 0
2 delno sprejemljivi 0
3 v glavnem nesprejemljivi 0
4 v celoti nesprejemljivi 0
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 1037
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 1037

R04_F pospešiti prodajo državnih deležev v gospodarskih družbah R04 Vladni odbor za reforme je javnost obvestil o predlogu ekonomskih in socialnih reform, ki naj bi izboljšale konkurencnost slovenskega gospodarstva. Menijo, da se moramo marsicemu odpovedati, da bi lahko šli v korak s tehnološkim razvojem. Pogledi na predlagane reformne ukrepe so razlicni: eni so deležni visokega soglasja, drugi pa ne. Navedli vam bomo nekatere od njih, vi pa ocenite, ali so za vas osebno 1 – v celoti sprejemljivi, 2 – delno sprejemljivi, 3 – v glavnem nesprejemljivi, 4 – v celoti nesprejemljivi oz. o njih nimate mnenja.

f) pospešiti prodajo državnih deležev v gospodarskih družbah, podjetjih

Vrednost 30647 Frekvenca
1 v celoti sprejemljivi 165
2 delno sprejemljivi 322
3 v glavnem nesprejemljivi 178
4 v celoti nesprejemljivi 139
9 ne vem, b.o. 233
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
804 233

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R04_G privatizirati državne banke in zavarovalnice R04 Vladni odbor za reforme je javnost obvestil o predlogu ekonomskih in socialnih reform, ki naj bi izboljšale konkurencnost slovenskega gospodarstva. Menijo, da se moramo marsicemu odpovedati, da bi lahko šli v korak s tehnološkim razvojem. Pogledi na predlagane reformne ukrepe so razlicni: eni so deležni visokega soglasja, drugi pa ne. Navedli vam bomo nekatere od njih, vi pa ocenite, ali so za vas osebno 1 – v celoti sprejemljivi, 2 – delno sprejemljivi, 3 – v glavnem nesprejemljivi, 4 – v celoti nesprejemljivi oz. o njih nimate mnenja.

g) privatizirati državne banke in zavarovalnice

Vrednost 30746 Frekvenca
1 v celoti sprejemljivi 94
2 delno sprejemljivi 331
3 v glavnem nesprejemljivi 202
4 v celoti nesprejemljivi 202
9 ne vem, b.o. 208
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
829 208

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R04_H uvesti šolnine za univerzitetni študij R04 Vladni odbor za reforme je javnost obvestil o predlogu ekonomskih in socialnih reform, ki naj bi izboljšale konkurencnost slovenskega gospodarstva. Menijo, da se moramo marsicemu odpovedati, da bi lahko šli v korak s tehnološkim razvojem. Pogledi na predlagane reformne ukrepe so razlicni: eni so deležni visokega soglasja, drugi pa ne. Navedli vam bomo nekatere od njih, vi pa ocenite, ali so za vas osebno 1 – v celoti sprejemljivi, 2 – delno sprejemljivi, 3 – v glavnem nesprejemljivi, 4 – v celoti nesprejemljivi oz. o njih nimate mnenja.

h) uvesti šolnine za univerzitetni študij

Vrednost 30845 Frekvenca
1 v celoti sprejemljivi 66
2 delno sprejemljivi 115
3 v glavnem nesprejemljivi 224
4 v celoti nesprejemljivi 546
9 ne vem, b.o. 86
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
951 86

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R04_I ustanavljati privatne univerze R04 Vladni odbor za reforme je javnost obvestil o predlogu ekonomskih in socialnih reform, ki naj bi izboljšale konkurencnost slovenskega gospodarstva. Menijo, da se moramo marsicemu odpovedati, da bi lahko šli v korak s tehnološkim razvojem. Pogledi na predlagane reformne ukrepe so razlicni: eni so deležni visokega soglasja, drugi pa ne. Navedli vam bomo nekatere od njih, vi pa ocenite, ali so za vas osebno 1 – v celoti sprejemljivi, 2 – delno sprejemljivi, 3 – v glavnem nesprejemljivi, 4 – v celoti nesprejemljivi oz. o njih nimate mnenja.

i) ustanavljati privatne univerze

Vrednost 30944 Frekvenca
1 v celoti sprejemljivi 93
2 delno sprejemljivi 298
3 v glavnem nesprejemljivi 206
4 v celoti nesprejemljivi 317
9 ne vem, b.o. 123
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
914 123

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R04_J ukiniti olajšave za študentsko delo R04 Vladni odbor za reforme je javnost obvestil o predlogu ekonomskih in socialnih reform, ki naj bi izboljšale konkurencnost slovenskega gospodarstva. Menijo, da se moramo marsicemu odpovedati, da bi lahko šli v korak s tehnološkim razvojem. Pogledi na predlagane reformne ukrepe so razlicni: eni so deležni visokega soglasja, drugi pa ne. Navedli vam bomo nekatere od njih, vi pa ocenite, ali so za vas osebno 1 – v celoti sprejemljivi, 2 – delno sprejemljivi, 3 – v glavnem nesprejemljivi, 4 – v celoti nesprejemljivi oz. o njih nimate mnenja.

j) ukiniti olajšave za študentsko delo

Vrednost 31043 Frekvenca
1 v celoti sprejemljivi 65
2 delno sprejemljivi 113
3 v glavnem nesprejemljivi 211
4 v celoti nesprejemljivi 557
9 ne vem, b.o. 91
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
946 91

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R05_A zmanjšati vpliv sindikatov pri določanju pravic zaposlenih R05 Navedli vam bomo še nekaj idej in predlogov, vi pa povejte, ali se vam zdijo sprejemljivi, ali ne?

a) zmanjšati vpliv sindikatov pri dolocanju pravic zaposlenih

Vrednost 31142 Frekvenca
1 v celoti sprejem-ljivo 51
2 delno sprejem-ljivo 178
3 v glavnem nesprejemljivo 270
4 v celoti nesprejemljivo 439
9 ne vem, b.o. 99
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
938 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R05_B zaposleni naj prevzamejo več denarnih bremen R05 Navedli vam bomo še nekaj idej in predlogov, vi pa povejte, ali se vam zdijo sprejemljivi, ali ne?

b) zaposleni naj prevzamejo vec denarnih bremen za svojo zdravstveno in socialno varnost

Vrednost 31241 Frekvenca
1 v celoti sprejem-ljivo 34
2 delno sprejem-ljivo 177
3 v glavnem nesprejemljivo 299
4 v celoti nesprejemljivo 451
9 ne vem, b.o. 76
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
961 76

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R05_C sprostiti odpuščanje in najemanje delavcev R05 Navedli vam bomo še nekaj idej in predlogov, vi pa povejte, ali se vam zdijo sprejemljivi, ali ne?

c) sprostiti odpušcanje in najemanje delavcev – odvisno od potreb podjetij

Vrednost 31340 Frekvenca
1 v celoti sprejemljivo 38
2 delno sprejemljivo 197
3 v glavnem nesprejemljivo 296
4 v celoti nesprejemljivo 409
9 ne vem, b.o. 97
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
940 97

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R05_D dvigniti starostno mejo za upokojitev R05 Navedli vam bomo še nekaj idej in predlogov, vi pa povejte, ali se vam zdijo sprejemljivi, ali ne?

d) dvigniti starostno mejo za upokojitev

Vrednost 31439 Frekvenca
1 v celoti sprejemljivo 19
2 delno sprejemljivo 58
3 v glavnem nesprejemljivo 180
4 v celoti nesprejemljivo 720
9 ne vem, b.o. 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
977 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R05_E izenačiti pogoje upokojevanja za moške in ženske R05 Navedli vam bomo še nekaj idej in predlogov, vi pa povejte, ali se vam zdijo sprejemljivi, ali ne?

e) izenaciti pogoje upokojevanja za moške in ženske

Vrednost 31538 Frekvenca
1 v celoti sprejemljivo 112
2 delno sprejemljivo 183
3 v glavnem nesprejemljivo 224
4 v celoti nesprejemljivo 433
9 ne vem, b.o. 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
952 85

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R05_F z dodatki vzpodbuditi čim poznejše upokojevanje R05 Navedli vam bomo še nekaj idej in predlogov, vi pa povejte, ali se vam zdijo sprejemljivi, ali ne?

f) z dodatki (bonusi) vzpodbuditi cim poznejše upokojevanje

Vrednost 31637 Frekvenca
1 v celoti sprejemljivo 55
2 delno sprejemljivo 159
3 v glavnem nesprejemljivo 209
4 v celoti nesprejemljivo 521
9 ne vem, b.o. 93
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
944 93

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R05_G ukiniti dodatke za delovno dobo R05 Navedli vam bomo še nekaj idej in predlogov, vi pa povejte, ali se vam zdijo sprejemljivi, ali ne?

g) ukiniti dodatke za delovno dobo

Vrednost 31736 Frekvenca
1 v celoti sprejemljivo 15
2 delno sprejemljivo 59
3 v glavnem nesprejemljivo 172
4 v celoti nesprejemljivo 721
9 ne vem, b.o. 70
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
967 70

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R05_H ukiniti nadomestila za prevoz, prehrano in regres R05 Navedli vam bomo še nekaj idej in predlogov, vi pa povejte, ali se vam zdijo sprejemljivi, ali ne?

h) ukiniti nadomestila za prevoz, prehrano in regres

Vrednost 31835 Frekvenca
1 v celoti sprejemljivo 11
2 delno sprejemljivo 41
3 v glavnem nesprejemljivo 125
4 v celoti nesprejemljivo 805
9 ne vem, b.o. 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
982 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R05_I zmanjšati bolniška nadomestila R05 Navedli vam bomo še nekaj idej in predlogov, vi pa povejte, ali se vam zdijo sprejemljivi, ali ne?

i) zmanjšati bolniška nadomestila

Vrednost 31934 Frekvenca
1 v celoti sprejemljivo 26
2 delno sprejemljivo 80
3 v glavnem nesprejemljivo 176
4 v celoti nesprejemljivo 688
9 ne vem, b.o. 67
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
970 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R06_A Sindikati so zelo pomembni za varnost zaposlitve. R06 V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjima trditvama?

a) Sindikati so zelo pomembni za varnost zaposlitve.

Vrednost 32033 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 243
2 se strinjam 308
3 niti strinjam - niti ne strinjam 248
4 ne strinjam se 100
5 sploh se ne strinjam 49
9 ne vem, b.o. 89
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
948 89

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

R06_B Brez sindikatov bi bili delovni pogoji zaposlenih bistveno slabši. R06 V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjima trditvama?

b) Brez sindikatov bi bili delovni pogoji zaposlenih bistveno slabši kot so sedaj.

Vrednost 32132 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 255
2 se strinjam 351
3 niti strinjam - niti ne strinjam 227
4 ne strinjam se 85
5 sploh se ne strinjam 32
9 ne vem, b.o. 87
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
950 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V235 Spol

V235 Spol

Vrednost 32231 Frekvenca
1 moški 482
2 ženski 555
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1037 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V236 Letnica rojstva:

V236 Ali mi lahko poveste leto vašega rojstva?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1037 0 11 87 58.814 17.793

Vrednosti spremenljivk od 11 do 87

V237 Starost

V237 To pomeni, da imate ______ let

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1037 0 18 94 46.193 17.842

Vrednosti spremenljivk od 18 do 94

V238 Izobrazba:

V238 Katero najvišjo stopnjo izobrazbe ste si pridobili? (ce je študent, obkrožiti tisto stopnjo, za katero pricakuje, da jo bo koncal)

Vrednost 32528 Frekvenca
1 brez formalne izobrabe 9
2 nedokončana osnovna šola 32
3 končana osnovna šola 162
4 nedokončana srednja šola 49
5 končana srednja šola 438
6 nedokončana gimnazija 8
7 končana gimnazija 84
8 nedokončana visoka, končana višja šola 106
9 univerzitetna izobrazba 145
0 ne vem, ni odgovora 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1033 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V239 Pri kateri starosti ste končali svoje redno šolanje?

V239 Pri kateri starosti ste koncali svoje redno šolanje? Ce se anketiranec še šola: Pri kateri starosti pricakujete, da boste koncali svoje redno šolanje? Prosimo ne upoštevajte vajenstva v okviru šole .

Vrednost 32627 Frekvenca
99 b.o. 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1026 11 7 45 19.764 4.715

Vrednosti spremenljivk od 7 do 45

V240 Ali živite skupaj s starši?

V240 Ali živite skupaj s starši?

Vrednost 32726 Frekvenca
1 da 290
2 ne 743
0 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1033 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V241 koliko ur delate na teden?

V241 Ali ste sedaj zaposleni ali niste? (ce ste) koliko ur delate na teden? Ce imate vec kot eno zaposlitev, upoštevajte le vašo glavno zaposlitev.

Vrednost 32825 Frekvenca
1 polni delovni čas 461
2 skrajšan delovni čas 16
3 samozaposlen 28
4 upokojen 289
5 gospodinja, ni zaposlena drugje 49
6 študent 95
7 brezposeln 86
8 drugo 10
0 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1034 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V241D drugo - vpiši

V241 Ali ste sedaj zaposleni ali niste? (ce ste) koliko ur delate na teden? Ce imate vec kot eno zaposlitev, upoštevajte le vašo glavno zaposlitev.

Vrednost 32924 Frekvenca
dijak 2
dijakinja 1
invalid 1
kmetija 1
na kmetiji 1
romkinja 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7

V241DR drugo - zaposlitveni status

V241 Ali ste sedaj zaposleni ali niste? (ce ste) koliko ur delate na teden? Ce imate vec kot eno zaposlitev, upoštevajte le vašo glavno zaposlitev.

Vrednost 33023 Frekvenca
1 dijak 3
2 invalid 1
3 kmet 2
4 Romkinja 1
Sysmiss 1030
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7 1030

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V242 V katerem poklicu delate večino časa?

V242 V katerem poklicu/zaposlitvi delate vecino casa? Ce sedaj ne delate, povejte za svoje glavno delo v preteklosti. Kakšno je (bilo) vaše delo?

Vrednost 33122 Frekvenca
1 delodajalec, v podjetju z 10 ali več zaposlenimi 9
2 delodajalec v podjetju z manj kot 10 zaposlenimi 37
3 strokovnjak, uslužbenec na visoki ravni 116
4 uslužbenec, ki nadzira druge 76
5 uslužbenec, ki ne nadzira drugih 99
6 preddelavec in kontrolor 37
7 kvalificiran delavec 266
8 polkvalificiran delavec 45
9 nekvalificiran delavec 80
10 samostojni kmet 8
11 kmetijski delavec 12
12 član oboroženih sil, policist, varnostnik 5
13 nikoli ni bil zaposlen 98
0 b.o. 140
99 ne vem 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
888 149

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

V243 Za kakšno ustanovo delate?

V243 Za kakšno ustanovo delate? Ce sedaj ne delate, povejte za svoje glavno delo v preteklosti. Ali sedaj delate ali pa ste prej delali za ...

Vrednost 33221 Frekvenca
1 vladno ali državno ustanovo 346
2 privatno podjetje ali industrijo 399
3 privatno neprofitno organizacijo 12
0 b.o. 114
8 se ne nanaša 156
9 ne vem 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
757 280

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V244 Ali vaše delo zahteva večinoma fizično delo ali opravljate večinoma umsko delo?

V244 Ali so naloge, ki jih opravljate pri svojem delu, vecinoma take, da zahtevajo fizicni napor, ali pa opravljate vecinoma umsko delo? Ce sedaj ne delate, povejte za svoje glavno delo v preteklosti. Uporabite lestvico, kjer 1 pomeni »vecinoma fizicno delo«, 10 pa pomeni »vecinoma umsko delo«

Vrednost 33320 Frekvenca
1 večinoma fizično delo 112
2 2 35
3 3 47
4 4 29
5 5 144
6 6 69
7 7 47
8 8 88
9 9 68
10 večinoma umsko delo 169
0 b.o. 94
88 se ne nanaša 134
99 ne vem 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
808 229

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V245 Ali so naloge, ki jih opravljate pri svojem delu, večinoma rutinske ali večinoma ustvarjalne?

V245 Ali so naloge, ki jih opravljate pri svojem delu, vecinoma rutinske ali vecinoma ustvarjalne? Ce sedaj ne delate, povejte za svoje glavno delo v preteklosti. Uporabite lestvico, kjer 1 pomeni »vecinoma rutinske naloge«, 10 pa pomeni »vecinoma ustvarjalne naloge«.

Vrednost 33419 Frekvenca
1 večinoma rutinske naloge 96
2 2 67
3 3 63
4 4 51
5 5 109
6 6 73
7 7 69
8 8 129
9 9 67
10 večinoma ustvarjalne naloge 80
0 b.o. 97
88 se ne nanaša 135
99 ne vem 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
804 233

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V246 V kakšni meri ste samostojni pri opravljanju svojih delovnih nalog?

V246 V kakšni meri ste samostojni pri opravljanju svojih delovnih nalog? Ce sedaj ne delate, povejte za svoje glavno delo v preteklosti. Uporabite lestvico, kjer 1 pomeni »sploh nisem samostojen«, 10 pa pomeni »popolnoma sem samostojen«.

Vrednost 33518 Frekvenca
1 sploh nisem samostojen 31
2 2 20
3 3 21
4 4 24
5 5 64
6 6 36
7 7 72
8 8 141
9 9 126
10 popolnoma sem samostojen 266
0 b.o. 94
88 se ne nanaša 136
99 ne vem 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
801 236

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V247 Ali sedaj nadzirate ali pa ste prej nadzirali druge pri delu?

V247 Ali sedaj nadzirate ali pa ste prej nadzirali druge pri delu?

Vrednost 33617 Frekvenca
1 da 339
2 ne 435
0 b.o. 106
8 se ne nanaša 156
9 ne vem 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
774 263

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

S48 Koliko, če sploh, vas skrbi, da bi izgubili zaposlitev?

S48 Koliko, ce sploh, vas skrbi, da bi izgubili zaposlitev?

Vrednost 33716 Frekvenca
1 zelo me skrbi 105
2 do neke mere me skrbi 181
3 bolj malo me skrbi 91
4 sploh me ne skrbi 161
0 b.o. 55
8 se ne nanaša 438
9 ne vem 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
538 499

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R08 Ali ste član sindikata?

R08 Ali ste ali niste clan sindikata?

Vrednost 33815 Frekvenca
1 sem član 220
2 nisem član preskok k vpr. R10) 641
9 brez odgovora 176
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
861 176

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

R09 Povejte, v kateri sindikat ste včlanjeni?

R09 Povejte, v kateri sindikat ste vclanjeni?

Vrednost 33914 Frekvenca
1 Zveza svobodnih sindikatov Slovenije 106
2 Neodvisnost, Konfederacija novih sindikatov Slovenije 9
3 Konfederacija sindikatov 90 Slovenije 0
4 Pergam, Konfederacija sindikatov Slovenije 3
5 Slovenska zveza sindikatov Alternativa 0
6 Zveza delavskih sindikatov Slovenije - Solidarnost 6
7 SVIZ - Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije 22
8 Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije 20
9 drugo 254
0 ne vem, brez odgovora, ni član sindikata 617
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
420 617

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

R10 Ali ste član kake politične stranke?

R10 Ali ste clan/clanice kake politicne stranke?

Vrednost 34013 Frekvenca
1 da, sem član 38
2 ne, nisem član 856
9 brez odgovora 143
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 143

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V248 Ali ste vi na splošno tisti, ki v vašem gospodinjstvu pridobiva največ dohodka?

V248 Ali ste vi na splošno tisti, ki v vašem gospodinjstvu pridobiva najvec dohodka?

Vrednost 34112 Frekvenca
1 da 445
2 ne 555
0 b.o. 16
9 ne vem 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V249 Ali je tisti, ki na splošno v gospodinjstvu pridobiva največ dohodka, sedaj zaposlen, ali ni?

V249 Ali je tisti, ki na splošno v gospodinjstvu pridobiva najvec dohodka, sedaj zaposlen, ali ni?

Vrednost 34211 Frekvenca
1 da 405
2 ne 184
0 b.o. 81
8 se ne nanaša 354
9 ne vem 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
589 448

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V250 Kakšno je njegovo delo?

V250 Kakšno je (bilo) njegovo/njeno delo?

Vrednost 34310 Frekvenca
1 delodajalec, v podjetju z 10 ali več zaposlenimi 8
2 delodajalec v podjetju z manj kot 10 zaposlenimi 34
3 strokovnjak, uslužbenec na visoki ravni 105
4 uslužbenec, ki nadzira druge 44
5 uslužbenec, ki ne nadzira drugih 54
6 preddelavec in kontrolor 18
7 kvalificiran delavec 209
8 polkvalificiran delavec 109
9 nekvalificiran delavec 29
10 samostojni kmet 8
11 kmetijski delavec 5
12 član oboroženih sil, policist, varnostnik 6
13 nikoli ni bil zaposlen 10
0 b.o. 74
88 se ne nanaša 308
99 ne vem 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
639 398

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

V251 Ali je vaša družina v preteklem letu dni ...

V251 Ali je vaša družina v preteklem letu dni ...

Vrednost 3449 Frekvenca
1 privarčevala denar 339
2 ravno še shajala 449
3 porabila nekaj prihrankov 137
4 porabila prihranke in si sposodila denar 59
0 b.o. 17
9 ne vem 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
984 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V252 Sloj:

V252 Ljudje vcasih oznacujejo samo sebe kot pripadnike razreda delavcev, srednjega razreda, ali pa zgornjega ali spodnjega razreda. Ali bi vi zase rekli, da sodite v:

Vrednost 3458 Frekvenca
1 zgornji razred 12
2 zgornji srednji razred 215
3 spodnji srednji razred 350
4 delavski razred 342
5 spodnji razred 45
0 b.o. 24
9 ne vem 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
964 73

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V253 V katero dohodkovno skupino sodi vaše gospodinjstvo?

V253 Tu je dohodkovna lestvica od 1 do 10, kjer 1 pomeni »najnižjo dohodkovno skupino«, 10 pa »najvišjo dohodkovno skupino« v Sloveniji. Prosim vas, da ocenite, v katero skupino sodi vaše gospodinjstvo, pri tem pa upoštevajte vse place, pokojnine in vse druge dohodke clanov vašega gospodinjstva.

Vrednost 3467 Frekvenca
1 najnižja dohodkovna skupina 47
2 2 72
3 3 99
4 4 140
5 5 263
6 6 154
7 7 145
8 8 52
9 9 8
10 najvišja dohodkovna skupina 6
0 b.o. 20
99 ne vem 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
986 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V254 Anketiranec je med intervjujem pokazal...

V254 Anketiranec je med intervjujem pokazal...

Vrednost 3476 Frekvenca
1 veliko zanimanje 531
2 zanimanje do neke mere 413
3 ni ga kaj dosti zanimalo 93
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1037 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V255 Velikost kraja:

V255 Velikost kraja:

Vrednost 3485 Frekvenca
1 manj kot 2000 500
2 od 2000 do 5000 163
3 od 5000 do 10.000 70
4 od 10.000 do 20.000 72
5 od 20.000 do 50.000 67
6 od 50.000 do 100.000 33
7 od 100.000 do 500.000 103
8 več kot 500.000 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1037 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

REGIJA regija

Regija:

Vrednost 3494 Frekvenca
1 Pomurska 75
2 Podravska 152
3 Koroska 46
4 Savinjska 158
5 Zasavska 23
6 Sp. Posavska 32
7 JV Slovenija 77
8 Osr. Slovenija 235
9 Gorenjska 104
10 Notr. - Kraska 36
11 Goriska 62
12 Obal. - Kraska 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1037 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

VELNAS Velikost naselja:

Velikost naselja:

Vrednost 3503 Frekvenca
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas (oddaljena od pošte, šole, trgovine) z do 500 prebivalcev 349
2 vas, kraj (s šolo, pošto, trgovino), trg z nad 500 do 2000 prebivalci 204
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 110
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 86
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalcev 128
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 160
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1037 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

TIPKS Tip krajevne skupnosti

Tip krajevne skupnosti:

Vrednost 3512 Frekvenca
1 mestna 380
2 primestna 163
3 vaška 494
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1037 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

CAS Čas trajanja razgovora

Čas trajanja razgovora:

Vrednost 3521 Frekvenca
1 do 45 minut 147
2 45 minut do 1 ure 354
3 1 ura do 1,15 ure 336
4 1,15 do 1,30 ure 115
5 1,30 do 1,45 ure 44
6 1,45 do 2 ure 21
7 več kot 2 uri 8
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon