Slovensko javno mnenje 2005/3+4: Svetovna raziskava vrednot; Stališča o reformah

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJM053
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM053_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
 • Malnar, Brina
Co-workers:
 • Hafner Fink, Mitja
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
 • Bernik, Ivan
 • Miheljak, Vlado
 • Kovačič, Matej
 • Švara, Sergio
 • Falle, Rebeka
 • Broder, Živa
 • Vovk, Tina
 • Kecman, Ivi
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2005)

Funding agency:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Project number:

no information

Series:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • WVS/Mednarodna raziskava vrednot = World Values Survey

  V mednarodno raziskavo vrednot (World Values Survey - WVS) je vključena mreža znanstvenikov z vsega sveta, ki preučujejo spreminjanje vrednot in njihov vpliv na socialno in politično življenje. Raziskava se je začela s serijo anket, ki jih je v desetih državah zahodne Evrope izvedla raziskovalna skupina za evropske vrednotne sisteme (European Value Systems Study Group - EVSSG), WVS pa je nastala na podlagi teh anket in se je začela izvajati leta 1981, z namenom preučiti vrednote in stališča širše javnosti različnih narodov z drugačnimi gospodarskimi, izobraževalnimi in kulturnimi ozadji. Na podlagi WVS in v sodelovanju z Evropsko raziskavo vrednot (European Values Survey - EVS) so se izvedle nacionalne raziskave v 97 državah, na reprezentativnem vzorcu, kar zajema skoraj 90 odstotkov svetovne populacije. Te raziskave kažejo, da med prebivalstvom prihaja do pomembnih sprememb v verovanju pa tudi v tem, kaj ljudje želijo od življenja. Z namenom spremljanja teh sprememb, je bila izvedena raziskava (EVS/WVS) v 5 intervalih. Zbiranje podatkov je potekalo med letom 1981 in letom 2007. Slovenija po zaslugi prizadevanj projekta Slovensko javno mnenje zagotavlja podatke od leta 1991 dalje.

Study Content

Keywords:

zanimanje za politiko, stališče o zakonski zvezi, imigracije, razlike v dohodkih, znanost in tehnologija, članstvo v organizacijah, demokracija, zaposlenost, levo-desna politična orientacija, strankarske preference, pereči problemi v Sloveniji, pomembni domači in mednarodni problemi, volitve, stališča o pridobivanju državljanstva, partizanstvo, domobranstvo, občutek osebne sreče, ocena zdravstvenega stanja, odnos do okolja, odnos do politike, odnos do preteklosti, odnos do zasebne in državne lastnine v podjetjih, odnos do tekmovanja in bogatenja, odnos do zasebne lastnine, optimizem, veroizpoved, socialna vloga države, mnenje o ekonomskih reformah, vrednote, vir informacij, vloga sindikatov, ocena vlade, zadovoljstvo z delovanjem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z razmerami v slovenskem gospodarstvu, zadovoljstvo z materialnimi razmerami v družini, zadovoljstvo z življenjem, zaupanje v institucije, ocena demografije

Keywords ELSST:
DRUŽBENE VREDNOTE, DRUŽBENE NAVADE, STALIŠČE, DRUŽBENA NEENAKOST, EKOLOGIJA, POLITIČNO VEDENJE, VOLITVE , ZADOVOLJSTVO, ZAUPANJE

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
SOCIALNE, POLITIČNE IN MORALNE VREDNOTE
RELIGIJA
DRUŽBENI INDIKATORJI
REFORME
STRANKARSKE PREFERENCE
DEMOGRAFIJA


Abstract:

Vsebina raziskave je proceduralno ekvivalentna ponovitev Svetovne raziskave vrednot. Zajeta so razna področja vrednot in stališč do sodobnih družbenih problemov, kot so religiozne in moralne vrednote, vloga žensk v družbi, stališča do ekologije, neenakosti, vzgoje otrok ipd. Več vprašanj je namenjenih tudi politični aktivnosti, pogledom na družbo, ter stopnji integracije posameznika v družbo merjeno skozi sodelovanje v združenjih in društvih, raven zaupanja v družbi in podobno. Zabeležena je družbena distanca do različnih marginalnih skupin, raven zadovoljstva v življenju in odnos do dela. Primerjalne raziskave: ADP - IDNo: SJM993, ADP - IDNo: SJM952, ADP - IDNo: SJM921.

Methodology


Collection date: oktober 2005 - november 2005
Date of production: 2005
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi. Vzorec je razpolovljen za dve vzporedni anketi SJM.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SJM053 - Slovesnko javno mnenje 2005/3 [datoteka podatkov], 2011

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 352
 • number of units: 1037

Version: 2

Variable list

ID id

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1037 0 1 1518 758.531 521.453

Valid range from 1 to 1518

V4 družina Prosim povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju?

V4 družina

Value 22 Frequency
1 zelo pomembna 920
2 precej pomembna 92
3 ne preveč pomembna 13
4 sploh ni pomembna 8
0 b.o. 3
9 ne vem 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1033 4

Valid range from 1 to 4

V5 prijatelji in znanci Prosim povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju?

V5 prijatelji in znanci

Value 31 Frequency
1 zelo pomembna 530
2 precej pomembna 404
3 ne preveč pomembna 92
4 sploh ni pomembna 8
0 b.o. 2
9 ne vem 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1034 3

Valid range from 1 to 4

ID id

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1037 0 1 1518 758.531 521.453

Valid range from 1 to 1518

V4 družina Prosim povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju?

V4 družina

Value 2351 Frequency
1 zelo pomembna 920
2 precej pomembna 92
3 ne preveč pomembna 13
4 sploh ni pomembna 8
0 b.o. 3
9 ne vem 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1033 4

Valid range from 1 to 4

V5 prijatelji in znanci Prosim povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju?

V5 prijatelji in znanci

Value 3350 Frequency
1 zelo pomembna 530
2 precej pomembna 404
3 ne preveč pomembna 92
4 sploh ni pomembna 8
0 b.o. 2
9 ne vem 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1034 3

Valid range from 1 to 4

V6 prosti čas Prosim povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju?

V6 prosti cas

Value 4349 Frequency
1 zelo pomembna 448
2 precej pomembna 446
3 ne preveč pomembna 121
4 sploh ni pomembna 17
0 b.o. 2
9 ne vem 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1032 5

Valid range from 1 to 4

V7 politika Prosim povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju?

V7 politika

Value 5348 Frequency
1 zelo pomembna 40
2 precej pomembna 123
3 ne preveč pomembna 470
4 sploh ni pomembna 397
0 b.o. 2
9 ne vem 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1030 7

Valid range from 1 to 4

V8 delo Prosim povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju?

V8 delo

Value 6347 Frequency
1 zelo pomembna 487
2 precej pomembna 468
3 ne preveč pomembna 52
4 sploh ni pomembna 25
0 b.o. 2
9 ne vem 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1032 5

Valid range from 1 to 4

V9 vera Prosim povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju?

V9 vera

Value 7346 Frequency
1 zelo pomembna 157
2 precej pomembna 282
3 ne preveč pomembna 317
4 sploh ni pomembna 267
0 b.o. 10
9 ne vem 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1023 14

Valid range from 1 to 4

V10 Ocena sreče:

V10 Ce ocenjujete v celoti, ali bi rekli, da ste...

Value 8345 Frequency
1 zelo srečni 185
2 precej srečni 643
3 ne preveč srečni 169
4 sploh niste srečni 25
0 b.o. 3
9 ne vem 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1022 15

Valid range from 1 to 4

V11 Ocena zdravstvenega stanja:

V11 Ce ocenjujete v celoti, kako bi opisali svoje zdravstveno stanje v teh dneh? Ali bi rekli, da je...

Value 9344 Frequency
0 b.o. 0
1 zelo dobro 220
2 dobro 369
3 kar v redu 302
4 slabo 144
9 ne vem 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1035 2

Valid range from 0 to 4

V12 samostojnost Spodaj so navedene nekatere lastnosti, ki jih otroci lahko pridobijo doma od staršev. Katere od njih so po vaši oceni posebno pomembne? Prosim, izberite jih najvec pet. (oznacite najvec pet možnosti 'pomembno')

V12 samostojnost

Value 10343 Frequency
1 pomembno 863
0 b.o. 4
2 ni izbral 159
9 ne vem 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
863 174

Valid range from 1 to 1

V13 trdo delo Spodaj so navedene nekatere lastnosti, ki jih otroci lahko pridobijo doma od staršev. Katere od njih so po vaši oceni posebno pomembne? Prosim, izberite jih najvec pet. (oznacite najvec pet možnosti 'pomembno')

V13 trdo delo

Value 11342 Frequency
1 pomembno 350
0 b.o. 9
2 ni izbral 667
9 ne vem 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
350 687

Valid range from 1 to 1

V14 občutek za odgovornost Spodaj so navedene nekatere lastnosti, ki jih otroci lahko pridobijo doma od staršev. Katere od njih so po vaši oceni posebno pomembne? Prosim, izberite jih najvec pet. (oznacite najvec pet možnosti 'pomembno')

V14 obcutek za odgovornost

Value 12341 Frequency
1 pomembno 766
0 b.o. 3
2 ni izbral 257
9 ne vem 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
766 271

Valid range from 1 to 1

V15 domišljija Spodaj so navedene nekatere lastnosti, ki jih otroci lahko pridobijo doma od staršev. Katere od njih so po vaši oceni posebno pomembne? Prosim, izberite jih najvec pet. (oznacite najvec pet možnosti 'pomembno')

V15 domišljija

Value 13340 Frequency
1 pomembno 169
0 b.o. 9
2 ni izbral 847
9 ne vem 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
169 868

Valid range from 1 to 1

V16 strpnost in spoštovanje do drugih Spodaj so navedene nekatere lastnosti, ki jih otroci lahko pridobijo doma od staršev. Katere od njih so po vaši oceni posebno pomembne? Prosim, izberite jih najvec pet. (oznacite najvec pet možnosti 'pomembno')

V16 strpnost in spoštovanje do drugih

Value 14339 Frequency
1 pomembno 778
0 b.o. 1
2 ni izbral 247
9 ne vem 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
778 259

Valid range from 1 to 1

V17 varčnost Spodaj so navedene nekatere lastnosti, ki jih otroci lahko pridobijo doma od staršev. Katere od njih so po vaši oceni posebno pomembne? Prosim, izberite jih najvec pet. (oznacite najvec pet možnosti 'pomembno')

V17 varcnost

Value 15338 Frequency
1 pomembno 419
0 b.o. 7
2 ni izbral 600
9 ne vem 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
419 618

Valid range from 1 to 1

V18 odločnost, vztrajnost Spodaj so navedene nekatere lastnosti, ki jih otroci lahko pridobijo doma od staršev. Katere od njih so po vaši oceni posebno pomembne? Prosim, izberite jih najvec pet. (oznacite najvec pet možnosti 'pomembno')

V18 odlocnost, vztrajnost

Value 16337 Frequency
1 pomembno 655
0 b.o. 3
2 ni izbral 368
9 ne vem 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
655 382

Valid range from 1 to 1

V19 vernost Spodaj so navedene nekatere lastnosti, ki jih otroci lahko pridobijo doma od staršev. Katere od njih so po vaši oceni posebno pomembne? Prosim, izberite jih najvec pet. (oznacite najvec pet možnosti 'pomembno')

V19 vernost

Value 17336 Frequency
1 pomembno 169
0 b.o. 8
2 ni izbral 849
9 ne vem 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
169 868

Valid range from 1 to 1

V20 nesebičnost Spodaj so navedene nekatere lastnosti, ki jih otroci lahko pridobijo doma od staršev. Katere od njih so po vaši oceni posebno pomembne? Prosim, izberite jih najvec pet. (oznacite najvec pet možnosti 'pomembno')

V20 nesebicnost

Value 18335 Frequency
1 pomembno 394
0 b.o. 2
2 ni izbral 630
9 ne vem 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
394 643

Valid range from 1 to 1

V21 ubogljivost Spodaj so navedene nekatere lastnosti, ki jih otroci lahko pridobijo doma od staršev. Katere od njih so po vaši oceni posebno pomembne? Prosim, izberite jih najvec pet. (oznacite najvec pet možnosti 'pomembno')

V21 ubogljivost

Value 19334 Frequency
1 pomembno 325
0 b.o. 5
2 ni izbral 696
9 ne vem 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
325 712

Valid range from 1 to 1

V22 Kako ste zadovoljni s svojim življenjem kot celoto?

V22 Ce ocenjujete nasploh, kako ste v teh dneh zadovoljni s svojim življenjem kot celoto? Pri tem pomeni 1 povsem nezadovoljen, 10 pa povsem zadovoljen.

Value 20333 Frequency
1 povsem nezadovoljen 10
2 2 6
3 3 19
4 4 25
5 5 167
6 6 122
7 7 173
8 8 240
9 9 104
10 povsem zadovoljen 167
0 b.o. 1
99 ne vem 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1033 4

Valid range from 1 to 10

S1 Kako ocenjujete materialne razmere, v katerih živite vi in vaša družina?

S1 Kako ocenjujete materialne razmere, v katerih živite vi in vaša družina? Ocenite z lestvico od 0 do 10, pri cemer 0 pomeni najslabšo, 10 pa najboljšo oceno. V kolikšni meri ste torej zadovoljni oz. nezadovoljni z materialnimi razmerami v vaši družini?

Value 21332 Frequency
0 zelo nezadovoljen 7
1 1 10
2 2 20
3 3 35
4 4 40
5 5 233
6 6 117
7 7 167
8 8 227
9 9 92
10 zelo zadovoljen 86
88 ne vem 2
99 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1034 3

Valid range from 0 to 10

S2 Kako zadovoljni ste s sedanjim gospodarskim stanjem?

S2 Kako zadovoljni ste na splošno s sedanjim gospodarskim stanjem v Sloveniji? Prosimo, uporabite enako lestvico.

Value 22331 Frequency
0 izredno nezadovoljen 66
1 1 65
2 2 95
3 3 122
4 4 118
5 5 265
6 6 113
7 7 84
8 8 45
9 9 9
10 izredno zadovoljen 9
88 ne vem 38
99 b.o. 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
991 46

Valid range from 0 to 10

V23 Ali večini ljudi lahko zaupamo, ali je treba biti z ljudmi previden?

V23 Ce ocenjujete na splošno, ali bi rekli, da vecini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

Value 23330 Frequency
1 večini ljudi lahko zaupamo 181
2 z ljudmi moramo biti previdni 818
0 b.o. 8
9 ne vem 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
999 38

Valid range from 1 to 2

V24 verske ali cerkvene organizacije Spodaj imamo seznam prostovoljnih organizacij. Prosim vas, da za vsako posebej poveste, ali ste njen aktiven clan, neaktiven clan, ali pa niste clan te organizacije:

V24 verske ali cerkvene organizacije

Value 24329 Frequency
1 neaktiven član 169
2 aktiven član 129
0 nisem član 739
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
298 739

Valid range from 1 to 2

V25 šport in rekreacija Spodaj imamo seznam prostovoljnih organizacij. Prosim vas, da za vsako posebej poveste, ali ste njen aktiven clan, neaktiven clan, ali pa niste clan te organizacije:

V25 šport in rekreacija

Value 25328 Frequency
1 neaktiven član 121
2 aktiven član 189
0 nisem član 727
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
310 727

Valid range from 1 to 2

V26 organizacije na področju kulture Spodaj imamo seznam prostovoljnih organizacij. Prosim vas, da za vsako posebej poveste, ali ste njen aktiven clan, neaktiven clan, ali pa niste clan te organizacije:

V26 organizacije na podrocju glasbe, umetnosti in izobraževanja

Value 26327 Frequency
1 neaktiven član 77
2 aktiven član 95
0 nisem član 865
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
172 865

Valid range from 1 to 2

V27 sindikati Spodaj imamo seznam prostovoljnih organizacij. Prosim vas, da za vsako posebej poveste, ali ste njen aktiven clan, neaktiven clan, ali pa niste clan te organizacije:

V27 sindikati

Value 27326 Frequency
1 neaktiven član 115
2 aktiven član 92
0 nisem član 830
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
207 830

Valid range from 1 to 2

V28 politične stranke Spodaj imamo seznam prostovoljnih organizacij. Prosim vas, da za vsako posebej poveste, ali ste njen aktiven clan, neaktiven clan, ali pa niste clan te organizacije:

V28 politicne stranke

Value 28325 Frequency
1 neaktiven član 50
2 aktiven član 22
0 nisem član 965
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
72 965

Valid range from 1 to 2

V29 okoljske organizacije Spodaj imamo seznam prostovoljnih organizacij. Prosim vas, da za vsako posebej poveste, ali ste njen aktiven clan, neaktiven clan, ali pa niste clan te organizacije:

V29 okoljske organizacije

Value 29324 Frequency
1 neaktiven član 43
2 aktiven član 28
0 nisem član 966
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
71 966

Valid range from 1 to 2

V30 poklicna združenja Spodaj imamo seznam prostovoljnih organizacij. Prosim vas, da za vsako posebej poveste, ali ste njen aktiven clan, neaktiven clan, ali pa niste clan te organizacije:

V30 poklicna združenja

Value 30323 Frequency
1 neaktiven član 63
2 aktiven član 66
0 nisem član 908
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
129 908

Valid range from 1 to 2

V31 dobrodelne organizacije Spodaj imamo seznam prostovoljnih organizacij. Prosim vas, da za vsako posebej poveste, ali ste njen aktiven clan, neaktiven clan, ali pa niste clan te organizacije:

V31 humanitarne in dobrodelne organizacije

Value 31322 Frequency
1 neaktiven član 100
2 aktiven član 80
0 nisem član 857
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
180 857

Valid range from 1 to 2

V32 potrošniške organizacije Spodaj imamo seznam prostovoljnih organizacij. Prosim vas, da za vsako posebej poveste, ali ste njen aktiven clan, neaktiven clan, ali pa niste clan te organizacije:

V32 potrošniške organizacije

Value 32321 Frequency
1 neaktiven član 30
2 aktiven član 11
0 nisem član 996
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
41 996

Valid range from 1 to 2

V33 drugo Spodaj imamo seznam prostovoljnih organizacij. Prosim vas, da za vsako posebej poveste, ali ste njen aktiven clan, neaktiven clan, ali pa niste clan te organizacije:

V33 drugo(vpiši):

Value 33320 Frequency
1 neaktiven član 18
2 aktiven član 39
0 nisem član 980
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57 980

Valid range from 1 to 2

V33D drugo Spodaj imamo seznam prostovoljnih organizacij. Prosim vas, da za vsako posebej poveste, ali ste njen aktiven clan, neaktiven clan, ali pa niste clan te organizacije:

V33 drugo(vpiši):

Value 34319 Frequency
NOB 1
ZB NOB 1
ZB NOB,izgnanci 1
ZB Slovenije 1
ZB in upokojenc 1
Zveza borcev 1
aktiv kmec.zena 1
amnesty intern. 1
cebelarji 1
diabetiki 1
drust.barmanov 1
drustvo upokoj. 1
društvo diabeti 1
društvo g 1
društvo čebelar 1
gasilci 4
gasilec 1
gasilsko d. 1
gasilsko drustv 4
gasilsko druš. 1
gasilsko društ. 1
gasilsko društv 1
kmetijska 1
lovsko društvo 1
lovsko dr. 1
planinsko druš. 1
prijatelji 1
prosti čas 1
radioamaterska 1
strokovne 1
taborniki 2
trenerska org. 1
turistično druš 1
upokojenci 3
vinogradniško d 1
zdr.sladkornih 1
zveza borcev 2
čebelarstvo 1
šah 1
študentska 1
študentski serv 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 0

V33DR članstvo - drugo Spodaj imamo seznam prostovoljnih organizacij. Prosim vas, da za vsako posebej poveste, ali ste njen aktiven clan, neaktiven clan, ali pa niste clan te organizacije:

V33 drugo(vpiši):

Value 35318 Frequency
1 aktiv kmečkih žena 1
2 amnesty international 1
3 čebelarstvo 3
4 diabetiki 3
5 barmani 1
6 upokojenci 1
7 gasilci 14
8 kmetje 1
9 lovci 2
10 borci 8
11 planinci 1
12 prijatelji 2
13 radioamaterji 1
14 strokovnjaki 1
15 šah 1
16 študentska organizacija 2
17 taborniki 2
18 trenerji 1
19 turistično društvo 1
20 upokojenci 3
21 vinogradniki 1
Sysmiss 986
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 986

Valid range from 1 to 21

V34 narkomani Na tem seznamu so razlicne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede.

V34 narkomani

Value 36317 Frequency
1 ne bi želel za soseda 706
2 mašilo 331
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
706 331

Valid range from 1 to 1

V35 ljudje druge rase Na tem seznamu so razlicne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede.

V35 ljudje druge rase

Value 37316 Frequency
1 ne bi želel za soseda 150
2 mašilo 887
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
150 887

Valid range from 1 to 1

V36 ljudje z AIDS-om Na tem seznamu so razlicne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede.

V36 ljudje z AIDS-om

Value 38315 Frequency
1 ne bi želel za soseda 321
2 mašilo 716
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
321 716

Valid range from 1 to 1

V37 priseljenci, tuji delavci Na tem seznamu so razlicne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede.

V37 priseljenci, tuji delavci

Value 39314 Frequency
1 ne bi želel za soseda 182
2 mašilo 855
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
182 855

Valid range from 1 to 1

V38 homoseksualci Na tem seznamu so razlicne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede.

V38 homoseksualci

Value 40313 Frequency
1 ne bi želel za soseda 364
2 mašilo 673
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
364 673

Valid range from 1 to 1

V39 ljudje druge veroizpovedi Na tem seznamu so razlicne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede.

V39 ljudje druge veroizpovedi

Value 41312 Frequency
1 ne bi želel za soseda 135
2 mašilo 902
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
135 902

Valid range from 1 to 1

V40 pijanci Na tem seznamu so razlicne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede.

V40 pijanci

Value 42311 Frequency
1 ne bi želel za soseda 658
2 mašilo 379
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
658 379

Valid range from 1 to 1

V41 skupaj živeči neporočeni pari Na tem seznamu so razlicne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede.

V41 skupaj živeci neporoceni pari

Value 43310 Frequency
1 ne bi želel za soseda 87
2 mašilo 950
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
87 950

Valid range from 1 to 1

V42 ljudje, ki govorijo drug jezik Na tem seznamu so razlicne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede.

V42 ljudje, ki govorijo drug jezik

Value 44309 Frequency
1 ne bi želel za soseda 94
2 mašilo 943
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
94 943

Valid range from 1 to 1

S4 Muslimani Na tem seznamu so razlicne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede.

S4 Muslimani

Value 45308 Frequency
1 ne bi želel za sosede 226
2 mašilo 811
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
226 811

Valid range from 1 to 1

S5 Židje Na tem seznamu so razlicne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede.

S5 Židje

Value 46307 Frequency
1 ne bi želel za sosede 178
2 mašilo 859
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
178 859

Valid range from 1 to 1

V43 Romi Na tem seznamu so razlicne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede.

V43 Romi

Value 47306 Frequency
1 ne bi želel za soseda 402
2 mašilo 635
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
402 635

Valid range from 1 to 1

V44 Pri zaposlitvi: moški prednost pred ženskami: Ali soglašate ali ne soglašate z naslednjima trditvama?

V44 Kadar je malo možnosti za zaposlitev, bi morali imeti moški prednost pred ženskami.

Value 48305 Frequency
1 soglašam 138
2 niti-niti 132
3 ne soglašam 748
0 b.o. 4
9 ne vem 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1018 19

Valid range from 1 to 3

V45 Pri zaposlitvi: Slovenci prednost pred priseljenci: Ali soglašate ali ne soglašate z naslednjima trditvama?

V45 Kadar je malo možnosti za zaposlitev, bi morali delodajalci dati prednost Slovencem pred priseljenci.

Value 49304 Frequency
1 soglašam 754
2 niti-niti 116
3 ne soglašam 153
0 b.o. 3
9 ne vem 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1023 14

Valid range from 1 to 3

V46 Koliko lahko vplivate na potek svojega življenja?

V46 Nekateri ljudje imajo obcutek, da lahko docela svobodno odlocajo o svojem življenju, drugi pa imajo obcutek, da s svojimi dejanji ne morejo bistveno vplivati na to, kaj se z njimi dogaja. Prosimo vas, da s pomocjo lestvice ocenite, v kolikšni meri lahko vi odlocate o svojem življenju. Pri tem pomeni 1 cisto nic, 10 pa v veliki meri.

Value 50303 Frequency
1 čisto nič 19
2 2 11
3 3 22
4 4 28
5 5 124
6 6 103
7 7 139
8 8 195
9 9 142
10 v veliki meri 237
0 b.o. 4
99 ne vem 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1020 17

Valid range from 1 to 10

V47 Bi vas ljudje izkoristili, ali bi bili pošteni?

V47 Ali mislite, da bi vas vecina ljudi skušala izkoristiti, ce bi imeli priložnost, ali pa bi skušali biti pošteni do vas? Prosim vas, da poveste svoj odgovor na lestvici, kjer 1 pomeni »ljudje bi vas skušali izkoristiti«, 10 pa pomeni »ljudje bi skušali biti do vas pošteni«.

Value 51302 Frequency
1 izkoristili 81
2 2 51
3 3 96
4 4 68
5 5 230
6 6 105
7 7 140
8 8 129
9 9 51
10 bili pošteni 60
0 b.o. 4
99 ne vem 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1011 26

Valid range from 1 to 10

V48 Kaj je najbolj pomembno pri iskanju zaposlitve?

V48 Tu je nekaj stvari, na katere so ljudje pozorni, ko išcejo zaposlitev. Ne glede na to, ali sedaj išcete zaposlitev ali ne, mi prosim povejte, kaj od navedenega bi bilo za vas najbolj pomembno, ce bi iskali zaposlitev? (en odgovor)

Value 52301 Frequency
1 dobra plača 191
2 zanesljivost zaposlitve 421
3 delo s prijetnimi ljudmi 138
4 delo, ki daje človeku občutek, da je nekaj dosegel 266
0 b.o. 9
9 ne vem 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1016 21

Valid range from 1 to 4

V49 Druga najpomembnejša stvar pri iskanju zaposlitve:

V49 In katera bi bila druga najpomembnejša stvar? (en odgovor)

Value 53300 Frequency
1 dobra plača 310
2 zanesljivost zaposlitve 227
3 delo s prijetnimi ljudmi 273
4 delo, ki daje človeku občutek, da je nekaj dosegel 199
0 b.o. 11
9 ne vem 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1009 28

Valid range from 1 to 4

V50 Človek mora imeti službo, da lahko razvije svoje talente. V kolikšni meri soglašate z naslednjimi trditvami? Ali mocno soglašate, soglašate, niti soglašate niti ne soglašate, ne soglašate ali sploh ne soglašate?

V50 Clovek mora imeti službo, da lahko v celoti razvije svoje talente.

Value 54299 Frequency
1 močno soglašam 269
2 soglašam 447
3 niti-niti 178
4 ne soglašam 90
5 sploh ne soglašam 25
0 b.o. 7
9 ne vem 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1009 28

Valid range from 1 to 5

V51 Poniževalno je, če človek prejema denar, ne da bi mu bilo treba delati. V kolikšni meri soglašate z naslednjimi trditvami? Ali mocno soglašate, soglašate, niti soglašate niti ne soglašate, ne soglašate ali sploh ne soglašate?

V51 Poniževalno je, ce clovek prejema denar, ne da bi mu

Value 55298 Frequency
1 močno soglašam 196
2 soglašam 263
3 niti-niti 261
4 ne soglašam 216
5 sploh ne soglašam 76
0 b.o. 10
9 ne vem 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1012 25

Valid range from 1 to 5

V52 Ljudje, ki ne delajo, se polenijo. V kolikšni meri soglašate z naslednjimi trditvami? Ali mocno soglašate, soglašate, niti soglašate niti ne soglašate, ne soglašate ali sploh ne soglašate?

V52 Ljudje, ki ne delajo, se polenijo.

Value 56297 Frequency
1 močno soglašam 405
2 soglašam 417
3 niti-niti 112
4 ne soglašam 58
5 sploh ne soglašam 19
0 b.o. 8
9 ne vem 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1011 26

Valid range from 1 to 5

V53 Delo je človekova dolžnost do družbe. V kolikšni meri soglašate z naslednjimi trditvami? Ali mocno soglašate, soglašate, niti soglašate niti ne soglašate, ne soglašate ali sploh ne soglašate?

V53 Delo je clovekova dolžnost do družbe.

Value 57296 Frequency
1 močno soglašam 310
2 soglašam 454
3 niti-niti 144
4 ne soglašam 81
5 sploh ne soglašam 27
0 b.o. 6
9 ne vem 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1016 21

Valid range from 1 to 5

V54 Delo bi moralo biti vedno na prvem mestu. V kolikšni meri soglašate z naslednjimi trditvami? Ali mocno soglašate, soglašate, niti soglašate niti ne soglašate, ne soglašate ali sploh ne soglašate?

V54 Delo bi moralo biti vedno na prvem mestu, ceprav bi to pomenilo manj prostega casa.

Value 58295 Frequency
1 močno soglašam 197
2 soglašam 327
3 niti-niti 210
4 ne soglašam 210
5 sploh ne soglašam 78
0 b.o. 6
9 ne vem 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1022 15

Valid range from 1 to 5

V55 Zakonski stan:

V55 Ali ste sedaj ....

Value 59294 Frequency
1 poročen 526
2 živi skupaj s partnerjem 140
3 ločen 23
4 živi narazen 35
5 vdovec, vdova 89
6 samski 220
0 b.o. 2
9 ne vem 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1033 4

Valid range from 1 to 6

V56 Ali imate kaj otrok?

V56 Ali imate kaj otrok? Ce da, koliko?

Value 60293 Frequency
0 brez otrok 297
1 1 otrok 187
2 2 otroka 410
3 3 otroke 107
4 4 otroke 25
5 5 otrok 9
6 6 otrok 1
7 7 otrok 1
8 8 ali več otrok 0
9 b. o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1037 0

Valid range from 0 to 9

V57 Otrok potrebuje dom tako z očetom, kot tudi z materjo.

V57 Ce nekdo rece, da otrok potrebuje dom tako z ocetom, kot tudi z materjo, da bo srecno odrasel, ali vi s tem soglašate ali ne soglašate?

Value 61292 Frequency
1 soglašam 873
2 ne soglašam 135
0 b.o. 6
9 ne vem 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1008 29

Valid range from 1 to 2

V58 Zakon je zastarela instutucija.

V58 Ali soglašate ali ne soglašate z naslednjo trditvijo: »zakon je zastarela instutucija«?

Value 62291 Frequency
1 soglašam 211
2 ne soglašam 710
0 b.o. 6
9 ne vem 110
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
921 116

Valid range from 1 to 2

V59 Ženska sama rada imela otroka, ob tem pa si ne želi stalnega odnosa z moškim.

V59 Ce bi ženska sama rada imela otroka, ob tem pa si ne želi stalnega odnosa z moškim, ali vi to odobravate, ali ne odobravate?

Value 63290 Frequency
1 odobravam 462
2 ne odobravam 325
3 odvisno 207
0 b.o. 3
9 ne vem 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
994 43

Valid range from 1 to 3

V60 Za žensko je prav tako izpolnjujoče, če je gospodinja. Prosimo vas, da nam za vsako od naslednjih trditev poveste, v kolikšni meri z njo soglašate. Ali mocno soglašate, soglašate, ne soglašate ali sploh ne soglašate?

V60 Za žensko je prav tako izpolnjujoce, ce je gospodinja, kot ce dela za placilo.

Value 64289 Frequency
1 močno soglašam 199
2 soglašam 473
3 ne soglašam 252
4 sploh ne soglašam 65
0 b.o. 9
9 ne vem 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
989 48

Valid range from 1 to 4

V61 Moški so boljši politični voditelji kot ženske. Prosimo vas, da nam za vsako od naslednjih trditev poveste, v kolikšni meri z njo soglašate. Ali mocno soglašate, soglašate, ne soglašate ali sploh ne soglašate?

V61 Ce gledamo v celoti, so moški boljši politicni voditelji kot ženske.

Value 65288 Frequency
1 močno soglašam 75
2 soglašam 223
3 ne soglašam 487
4 sploh ne soglašam 195
0 b.o. 5
9 ne vem 52
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
980 57

Valid range from 1 to 4

V62 Univerzitetna izobrazba je bolj pomembna za fanta kot za dekle. Prosimo vas, da nam za vsako od naslednjih trditev poveste, v kolikšni meri z njo soglašate. Ali mocno soglašate, soglašate, ne soglašate ali sploh ne soglašate?

V62 Univerzitetna izobrazba je bolj pomembna za fanta kot za dekle.

Value 66287 Frequency
1 močno soglašam 35
2 soglašam 77
3 ne soglašam 500
4 sploh ne soglašam 395
0 b.o. 5
9 ne vem 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1007 30

Valid range from 1 to 4

V63 Moški so boljši poslovneži kot ženske. Prosimo vas, da nam za vsako od naslednjih trditev poveste, v kolikšni meri z njo soglašate. Ali mocno soglašate, soglašate, ne soglašate ali sploh ne soglašate?

V63 Ce gledamo v celoti, so moški boljši poslovneži kot ženske.

Value 67286 Frequency
1 močno soglašam 52
2 soglašam 157
3 ne soglašam 474
4 sploh ne soglašam 280
0 b.o. 8
9 ne vem 66
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
963 74

Valid range from 1 to 4

V64 Eden od glavnih ciljev je, da bi bili starši ponosni name. Ljudje skušajo v življenju doseci razlicne cilje. Ali mi lahko za vsakega od naštetih ciljev poveste, ali z njim mocno soglašate, soglašate, ne soglašate ali sploh ne soglašate?

V64 Eden od glavnih ciljev v mojem življenju je, da bi bili starši ponosni name.

Value 68285 Frequency
1 močno soglašam 204
2 soglašam 510
3 ne soglašam 227
4 sploh ne soglašam 49
0 b.o. 23
9 ne vem 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
990 47

Valid range from 1 to 4

V65 Raje skušam biti kar sem, kot pa da sledim drugim. Ljudje skušajo v življenju doseci razlicne cilje. Ali mi lahko za vsakega od naštetih ciljev poveste, ali z njim mocno soglašate, soglašate, ne soglašate ali sploh ne soglašate?

V65 Raje skušam biti to, kar sem, kot pa da sledim drugim.

Value 69284 Frequency
1 močno soglašam 406
2 soglašam 558
3 ne soglašam 42
4 sploh ne soglašam 5
0 b.o. 8
9 ne vem 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1011 26

Valid range from 1 to 4

V66 Zelo se trudim, da bi dosegel, kar od mene pričakujejo prijatelji. Ljudje skušajo v življenju doseci razlicne cilje. Ali mi lahko za vsakega od naštetih ciljev poveste, ali z njim mocno soglašate, soglašate, ne soglašate ali sploh ne soglašate?

V66 Zelo se trudim, da bi dosegel to, kar od mene pricakujejo prijatelji.

Value 70283 Frequency
1 močno soglašam 80
2 soglašam 325
3 ne soglašam 483
4 sploh ne soglašam 118
0 b.o. 8
9 ne vem 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 31

Valid range from 1 to 4

V67 Sam si postavljam svoje življenjske cilje. Ljudje skušajo v življenju doseci razlicne cilje. Ali mi lahko za vsakega od naštetih ciljev poveste, ali z njim mocno soglašate, soglašate, ne soglašate ali sploh ne soglašate?

V67 Sam si postavljam svoje življenjske cilje.

Value 71282 Frequency
1 močno soglašam 457
2 soglašam 513
3 ne soglašam 41
4 sploh ne soglašam 6
0 b.o. 7
9 ne vem 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1017 20

Valid range from 1 to 4

V68 Kako ste zadovoljni s sedanjo finančno situacijo v vašem gospodinjstvu?

V68 Kako ste zadovoljni s sedanjo financno situacijo v vašem gospodinjstvu? Ce pomeni enica na tej lestvici, da ste popolnoma nezadovoljni, destica pa, da ste popolnoma zadovoljni, s katero od ocen bi vi izrazili stopnjo svojega zadovoljstva?

Value 72281 Frequency
1 nezadovoljen 28
2 2 30
3 3 64
4 4 67
5 5 195
6 6 139
7 7 173
8 8 181
9 9 79
10 zadovoljen 76
0 b.o. 3
99 ne vem 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1032 5

Valid range from 1 to 10

V69 Prvi cilj Slovenije v naslednjih 10 letih: V zadnjem casu se veliko razpravlja o tem, kakšni naj bi bili cilji Slovenije v naslednjih desetih letih. Tu so napisani nekateri cilji, ki jim posamezniki pripisujejo najvecji pomen. Prosimo povejte, kateri od teh ciljev je za vas najpomembnejši?

V69 In kateri cilj bi bil naslednji najbolj pomemben? Prvi izbor (en odgovor v vsakem stolpcu).

Value 73280 Frequency
1 visoka raven ekonomske rasti 538
2 zagotoviti Sloveniji močne obrambne sile 26
3 ljudem več besede pri odločanju 375
4 olepšati naša mesta in deželo 58
0 b.o. 11
9 ne vem 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
997 40

Valid range from 1 to 4

V70 Prvi cilj Slovenije v naslednjih 10 letih: V zadnjem casu se veliko razpravlja o tem, kakšni naj bi bili cilji Slovenije v naslednjih desetih letih. Tu so napisani nekateri cilji, ki jim posamezniki pripisujejo najvecji pomen. Prosimo povejte, kateri od teh ciljev je za vas najpomembnejši?

V70 In kateri cilj bi bil naslednji najbolj pomemben? Drugi izbor(en odgovor v vsakem stolpcu).

Value 74279 Frequency
1 visoka raven ekonomske rasti 250
2 zagotoviti Sloveniji močne obrambne sile 55
3 ljudem več besede pri odločanju 407
4 olepšati naša mesta in deželo 245
0 b.o. 34
9 ne vem 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
957 80

Valid range from 1 to 4

V71 Prva najbolj pomembna stvar: Ce bi morali izbrati, katero od spodaj naštetih stvari bi ocenili kot najbolj pomembno?

Prva najbolj pommbna stvar: (en odgovor v vsakem stolpcu)

Value 75278 Frequency
1 ohranjanje reda v državi 371
2 ljudem več besede pri pomembnih odločitvah v državi 310
3 borba proti naraščanju cen 177
4 zaščita svobode govora 137
0 b.o. 14
9 ne vem 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
995 42

Valid range from 1 to 4

V72 Druga najbolj pomembna stvar: Ce bi morali izbrati, katero od spodaj naštetih stvari bi ocenili kot najbolj pomembno?

In katera bi bila naslednja najbolj pomembna? Druga najbolj pomembna stvar: (en odgovor v vsakem stolpcu).

Value 76277 Frequency
1 ohranjanje reda v državi 195
2 ljudem več besede pri pomembnih odločitvah v državi 270
3 borba proti naraščanju cen 277
4 zaščita svobode govora 216
0 b.o. 29
9 ne vem 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
958 79

Valid range from 1 to 4

V73 Prva najbolj pomembna stvar: Tu imamo še en seznam takšne vrste. Katera od tukaj naštetih stvari je po vašem mnenju najbolj pomembna?

Prvi izbor: (en odgovor v vsakem stolpcu)

Value 77276 Frequency
1 stabilno gospodarstvo 573
2 prizadevanje za bolj humano družbo 185
3 prizadevanje za družbo, kjer so več vredne ideje kot denar 74
4 boj proti kriminalu 168
0 b.o. 12
9 ne vem 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 37

Valid range from 1 to 4

V74 Druga najbolj pomembna stvar: Tu imamo še en seznam takšne vrste. Katera od tukaj naštetih stvari je po vašem mnenju najbolj pomembna?

In katera je naslednja najbolj pomembna? Drugi izbor: (en odgovor v vsakem stolpcu)

Value 78275 Frequency
1 stabilno gospodarstvo 197
2 prizadevanje za bolj humano družbo 234
3 prizadevanje za družbo, kjer so več vredne ideje kot denar 146
4 boj proti kriminalu 394
0 b.o. 24
9 ne vem 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
971 66

Valid range from 1 to 4

V75 Če pa prišlo do vojne, ali bi se bili vi pripravljeni boriti za domovino?

V75 Seveda vsi upamo, da ne bo spet prišlo do vojne. Ce pa bi do nje prišlo, ali bi se bili vi pripravljeni boriti za domovino?

Value 79274 Frequency
1 da 624
2 ne 214
0 b.o. 19
9 ne vem 180
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
838 199

Valid range from 1 to 2

V76 zmanjšanje pomena dela v našem življenju V bližnji prihodnosti bo morda v našem nacinu življenja prišlo do nekaterih sprememb. Nekaj izmed možnih sprememb je navedenih na spodnjem seznamu. Prosim vas, da nam za vsako od njih poveste, ali bi v primeru, ce bi do nje prišlo, bilo to po vaši oceni dobro, slabo, ali bi vam bilo vseeno?

V76 zmanjšanje pomena dela v našem življenju

Value 80273 Frequency
1 bilo bi dobro 165
2 mi je vseeno 140
3 bilo bi slabo 677
0 b.o. 6
9 ne vem 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
982 55

Valid range from 1 to 3

V77 večji poudarek razvoju tehnologije V bližnji prihodnosti bo morda v našem nacinu življenja prišlo do nekaterih sprememb. Nekaj izmed možnih sprememb je navedenih na spodnjem seznamu. Prosim vas, da nam za vsako od njih poveste, ali bi v primeru, ce bi do nje prišlo, bilo to po vaši oceni dobro, slabo, ali bi vam bilo vseeno?

V77 vecji poudarek razvoju tehnologije

Value 81272 Frequency
1 bilo bi dobro 724
2 mi je vseeno 189
3 bilo bi slabo 58
0 b.o. 6
9 ne vem 60
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
971 66

Valid range from 1 to 3

V78 večje spoštovanje oblasti V bližnji prihodnosti bo morda v našem nacinu življenja prišlo do nekaterih sprememb. Nekaj izmed možnih sprememb je navedenih na spodnjem seznamu. Prosim vas, da nam za vsako od njih poveste, ali bi v primeru, ce bi do nje prišlo, bilo to po vaši oceni dobro, slabo, ali bi vam bilo vseeno?

V78 vecje spoštovanje oblasti

Value 82271 Frequency
1 bilo bi dobro 361
2 mi je vseeno 426
3 bilo bi slabo 159
0 b.o. 16
9 ne vem 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
946 91

Valid range from 1 to 3

V79 več poudarka družinskemu življenju V bližnji prihodnosti bo morda v našem nacinu življenja prišlo do nekaterih sprememb. Nekaj izmed možnih sprememb je navedenih na spodnjem seznamu. Prosim vas, da nam za vsako od njih poveste, ali bi v primeru, ce bi do nje prišlo, bilo to po vaši oceni dobro, slabo, ali bi vam bilo vseeno?

V79 vec poudarka družinskemu življenju

Value 83270 Frequency
1 bilo bi dobro 959
2 mi je vseeno 49
3 bilo bi slabo 11
0 b.o. 5
9 ne vem 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1019 18

Valid range from 1 to 3

S6 večji poudarek solidarnosti in enakosti V bližnji prihodnosti bo morda v našem nacinu življenja prišlo do nekaterih sprememb. Nekaj izmed možnih sprememb je navedenih na spodnjem seznamu. Prosim vas, da nam za vsako od njih poveste, ali bi v primeru, ce bi do nje prišlo, bilo to po vaši oceni dobro, slabo, ali bi vam bilo vseeno?

S6 vecji poudarek solidarnosti in enakosti med ljudmi

Value 84269 Frequency
1 bilo bi dobro 918
2 mi je vseeno 74
3 bilo bi slabo 17
0 b.o. 6
9 ne vem 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1009 28

Valid range from 1 to 3

V80 ima veliko novih zamisli in da je ustvarjalen Sedaj vam bom na kratko opisal(a) nekatere ljudi. Prosim vas, ce mi lahko s pomocjo lestvice za vsak opis poveste, ali je ta oseba vam zelo podobna, vam je podobna, vam je do neke mere podobna, vam ni podobna ali pa vam ni sploh nic podobna?

V80 Zanj(o) je pomembno, da ima veliko novih zamisli in da je ustvarjalen(a). Stvari rad(a) pocne na izviren nacin.

Value 85268 Frequency
1 zelo mi je podobna 216
2 podobna mi je 291
3 do neke mere mi je podobna 272
4 malo mi je podobna 110
5 ni mi podobna 87
6 sploh mi ni podobna 26
0 b.o. 8
9 ne vem 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1002 35

Valid range from 1 to 6

V81 je pomembno, da je premožen Sedaj vam bom na kratko opisal(a) nekatere ljudi. Prosim vas, ce mi lahko s pomocjo lestvice za vsak opis poveste, ali je ta oseba vam zelo podobna, vam je podobna, vam je do neke mere podobna, vam ni podobna ali pa vam ni sploh nic podobna?

V81 Zanj(o) je pomembno, da je premožen(a). Imeti želi veliko denarja in dragih predmetov.

Value 86267 Frequency
1 zelo mi je podobna 15
2 podobna mi je 53
3 do neke mere mi je podobna 164
4 malo mi je podobna 177
5 ni mi podobna 347
6 sploh mi ni podobna 257
0 b.o. 5
9 ne vem 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1013 24

Valid range from 1 to 6

V82 pomembno, da živi v varnem okolju Sedaj vam bom na kratko opisal(a) nekatere ljudi. Prosim vas, ce mi lahko s pomocjo lestvice za vsak opis poveste, ali je ta oseba vam zelo podobna, vam je podobna, vam je do neke mere podobna, vam ni podobna ali pa vam ni sploh nic podobna?

V82 Zanj(o) je pomembno, da živi v varnem okolju. Izogiba se vsemu, kar bi njegovo/njeno varnost lahko ogrozilo.

Value 87266 Frequency
1 zelo mi je podobna 272
2 podobna mi je 350
3 do neke mere mi je podobna 194
4 malo mi je podobna 106
5 ni mi podobna 64
6 sploh mi ni podobna 26
0 b.o. 6
9 ne vem 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1012 25

Valid range from 1 to 6

V83 pomembno, da se ima dobro Sedaj vam bom na kratko opisal(a) nekatere ljudi. Prosim vas, ce mi lahko s pomocjo lestvice za vsak opis poveste, ali je ta oseba vam zelo podobna, vam je podobna, vam je do neke mere podobna, vam ni podobna ali pa vam ni sploh nic podobna?

V83 Zanj(o) je pomembno, da se ima dobro. Rad(a) se razvaja.

Value 88265 Frequency
1 zelo mi je podobna 135
2 podobna mi je 257
3 do neke mere mi je podobna 230
4 malo mi je podobna 155
5 ni mi podobna 171
6 sploh mi ni podobna 66
0 b.o. 7
9 ne vem 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1014 23

Valid range from 1 to 6

V84 pomembno, da pomaga ljudem okrog sebe Sedaj vam bom na kratko opisal(a) nekatere ljudi. Prosim vas, ce mi lahko s pomocjo lestvice za vsak opis poveste, ali je ta oseba vam zelo podobna, vam je podobna, vam je do neke mere podobna, vam ni podobna ali pa vam ni sploh nic podobna?

V84 Zanj(o) je zelo pomembno, da pomaga ljudem okrog sebe. Hoce poskrbeti za njihovo blagostanje.

Value 89264 Frequency
1 zelo mi je podobna 273
2 podobna mi je 417
3 do neke mere mi je podobna 216
4 malo mi je podobna 75
5 ni mi podobna 26
6 sploh mi ni podobna 7
0 b.o. 8
9 ne vem 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1014 23

Valid range from 1 to 6

V85 pomembno, da je zelo uspešen Sedaj vam bom na kratko opisal(a) nekatere ljudi. Prosim vas, ce mi lahko s pomocjo lestvice za vsak opis poveste, ali je ta oseba vam zelo podobna, vam je podobna, vam je do neke mere podobna, vam ni podobna ali pa vam ni sploh nic podobna?

V85 Zanj(o) je pomembno, da je zelo uspešen(a). Upa, da bodo drugi cenili njegove/njene dosežke.

Value 90263 Frequency
1 zelo mi je podobna 159
2 podobna mi je 308
3 do neke mere mi je podobna 282
4 malo mi je podobna 130
5 ni mi podobna 93
6 sploh mi ni podobna 31
0 b.o. 9
9 ne vem 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1003 34

Valid range from 1 to 6

V86 išče pustolovščine in tvega Sedaj vam bom na kratko opisal(a) nekatere ljudi. Prosim vas, ce mi lahko s pomocjo lestvice za vsak opis poveste, ali je ta oseba vam zelo podobna, vam je podobna, vam je do neke mere podobna, vam ni podobna ali pa vam ni sploh nic podobna?

V86 Išce pustolovšcine in rad(a) tvega. Imeti želi vznemirljivo življenje.

Value 91262 Frequency
1 zelo mi je podobna 75
2 podobna mi je 134
3 do neke mere mi je podobna 170
4 malo mi je podobna 147
5 ni mi podobna 255
6 sploh mi ni podobna 227
0 b.o. 10
9 ne vem 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1008 29

Valid range from 1 to 6

V87 pomembno, da se vedno spodobno obnaša Sedaj vam bom na kratko opisal(a) nekatere ljudi. Prosim vas, ce mi lahko s pomocjo lestvice za vsak opis poveste, ali je ta oseba vam zelo podobna, vam je podobna, vam je do neke mere podobna, vam ni podobna ali pa vam ni sploh nic podobna?

V87 Zanj(o) je pomembno, da se vedno spodobno obnaša. Ne želi narediti cesa takega, kar bi drugi oznacili kot neprimerno.

Value 92261 Frequency
1 zelo mi je podobna 230
2 podobna mi je 342
3 do neke mere mi je podobna 211
4 malo mi je podobna 115
5 ni mi podobna 75
6 sploh mi ni podobna 40
0 b.o. 7
9 ne vem 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1013 24

Valid range from 1 to 6

V88 skrb za okolje ima velik pomen Sedaj vam bom na kratko opisal(a) nekatere ljudi. Prosim vas, ce mi lahko s pomocjo lestvice za vsak opis poveste, ali je ta oseba vam zelo podobna, vam je podobna, vam je do neke mere podobna, vam ni podobna ali pa vam ni sploh nic podobna?

V88 Mocno je preprican(a), da bi morali ljudje skrbeti za naravo. Skrb za okolje ima zanj(o) velik pomen.

Value 93260 Frequency
1 zelo mi je podobna 347
2 podobna mi je 380
3 do neke mere mi je podobna 187
4 malo mi je podobna 83
5 ni mi podobna 12
6 sploh mi ni podobna 8
0 b.o. 6
9 ne vem 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1017 20

Valid range from 1 to 6

V89 tradicija je pomembna Sedaj vam bom na kratko opisal(a) nekatere ljudi. Prosim vas, ce mi lahko s pomocjo lestvice za vsak opis poveste, ali je ta oseba vam zelo podobna, vam je podobna, vam je do neke mere podobna, vam ni podobna ali pa vam ni sploh nic podobna?

V89 Tradicija je zanj(o) pomembna. Skuša se ravnati po ustaljenih obicajih svoje družine in vere.

Value 94259 Frequency
1 zelo mi je podobna 223
2 podobna mi je 286
3 do neke mere mi je podobna 242
4 malo mi je podobna 115
5 ni mi podobna 90
6 sploh mi ni podobna 57
0 b.o. 7
9 ne vem 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1013 24

Valid range from 1 to 6

V90 Ali bo znanstveni napredek pomagal človeštvu, ali mu bo škodoval?

V90 Gledano dolgorocno, ali bo po vaši oceni znanstveni napredek pomagal cloveštvu, ali mu bo škodoval?

Value 95258 Frequency
1 pomagal bo 335
2 škodoval bo 135
3 deloma pomagal, deloma škodoval 515
0 b.o. 3
9 ne vem 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
985 52

Valid range from 1 to 3

V91 Znanost in tehnologija omogočata bolj zdravo, lažje in udobnejše življenje. Prebral-a vam bom nekaj trditev in vas vprašal-a, v kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z njimi. 1 pomeni, da sploh ne soglašate, 10 pa pomeni, da popolnoma soglašate s trditvijo.

V91 Znanost in tehnologija omogocata bolj zdravo, lažje in udobnejše življenje.

Value 96257 Frequency
1 sploh ne soglašam 33
2 2 26
3 3 51
4 4 48
5 5 187
6 6 102
7 7 173
8 8 133
9 9 83
10 popolnoma soglašam 169
0 b.o. 6
99 ne vem 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1005 32

Valid range from 1 to 10

V92 Zaradi znanosti in tehnologije se bodo naslednjim generacijam odprle nove možnosti. Prebral-a vam bom nekaj trditev in vas vprašal-a, v kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z njimi. 1 pomeni, da sploh ne soglašate, 10 pa pomeni, da popolnoma soglašate s trditvijo.

V92 Zaradi znanosti in tehnologije se bodo naslednjim generacijam odprle nove možnosti.

Value 97256 Frequency
1 sploh ne soglašam 29
2 2 23
3 3 29
4 4 39
5 5 134
6 6 92
7 7 138
8 8 185
9 9 113
10 popolnoma soglašam 204
0 b.o. 8
99 ne vem 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
986 51

Valid range from 1 to 10

V93 Znanost in tehnologija prehitro spreminjata naš način življenja. Prebral-a vam bom nekaj trditev in vas vprašal-a, v kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z njimi. 1 pomeni, da sploh ne soglašate, 10 pa pomeni, da popolnoma soglašate s trditvijo.

V93 Znanost in tehnologija prehitro spreminjata naš nacin življenja.

Value 98255 Frequency
1 sploh ne soglašam 35
2 2 23
3 3 43
4 4 35
5 5 129
6 6 85
7 7 118
8 8 175
9 9 116
10 popolnoma soglašam 244
0 b.o. 8
99 ne vem 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1003 34

Valid range from 1 to 10

V94 Preveč smo odvisni od znanosti in premalo od vere. Prebral-a vam bom nekaj trditev in vas vprašal-a, v kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z njimi. 1 pomeni, da sploh ne soglašate, 10 pa pomeni, da popolnoma soglašate s trditvijo.

V94 Prevec smo odvisni od znanosti in premalo od vere.

Value 99254 Frequency
1 sploh ne soglašam 227
2 2 75
3 3 80
4 4 49
5 5 182
6 6 57
7 7 78
8 8 76
9 9 53
10 popolnoma soglašam 87
0 b.o. 19
99 ne vem 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
964 73

Valid range from 1 to 10

V95 V kolikšni meri vas zanima politika?

V95 V kolikšni meri vas zanima politika?

Value 100253 Frequency
1 zelo me zanima 49
2 do neke mere me zanima 416
3 le malo 275
4 sploh me ne zanima 292
0 b.o. 3
9 ne vem 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1032 5

Valid range from 1 to 4

S7 zadovoljstvo z delovanjem demokracije

S7 Kako zadovoljni ste na splošno z delovanjem demokracije v Sloveniji?

Value 101252 Frequency
0 izredno nezadovoljen 66
1 1 65
2 2 66
3 3 123
4 4 88
5 5 283
6 6 104
7 7 87
8 8 46
9 9 9
10 izredno zadovoljen 13
88 ne vem 73
99 b.o. 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
950 87

Valid range from 0 to 10

V96 podpisati peticijo Tu je navedenih nekaj oblik politicnega udejstvovanja. Za vsako od njih nam prosim povejte, ali ste vi sami že kdaj sodelovali pri tem, ali bi bili morda pripravljeni sodelovati, ali pa pri tem ne bi v nobenem primeru sodelovali?

V96 podpisati peticijo

Value 102251 Frequency
1 sem že delal 304
2 morda bi 349
3 nikoli ne bi 333
0 b.o. 8
9 ne vem 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
986 51

Valid range from 1 to 3

V97 pridružiti se bojkotu Tu je navedenih nekaj oblik politicnega udejstvovanja. Za vsako od njih nam prosim povejte, ali ste vi sami že kdaj sodelovali pri tem, ali bi bili morda pripravljeni sodelovati, ali pa pri tem ne bi v nobenem primeru sodelovali?

V97 pridružiti se bojkotu

Value 103250 Frequency
1 sem že delal 61
2 morda bi 436
3 nikoli ne bi 471
0 b.o. 10
9 ne vem 59
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
968 69

Valid range from 1 to 3

V98 udeležiti se miroljubnih demonstracij Tu je navedenih nekaj oblik politicnega udejstvovanja. Za vsako od njih nam prosim povejte, ali ste vi sami že kdaj sodelovali pri tem, ali bi bili morda pripravljeni sodelovati, ali pa pri tem ne bi v nobenem primeru sodelovali?

V98 udeležiti se miroljubnih demonstracij

Value 104249 Frequency
1 sem že delal 124
2 morda bi 487
3 nikoli ne bi 379
0 b.o. 8
9 ne vem 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
990 47

Valid range from 1 to 3

V99 drugo: Tu je navedenih nekaj oblik politicnega udejstvovanja. Za vsako od njih nam prosim povejte, ali ste vi sami že kdaj sodelovali pri tem, ali bi bili morda pripravljeni sodelovati, ali pa pri tem ne bi v nobenem primeru sodelovali?

V99 drugo:

Value 105248 Frequency
1 sem že delal 6
2 morda bi 40
3 nikoli ne bi 128
0 b.o. 737
9 ne vem 87
Sysmiss 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
174 863

Valid range from 1 to 3

V99D Politično udejstvovanje - drugo: Tu je navedenih nekaj oblik politicnega udejstvovanja. Za vsako od njih nam prosim povejte, ali ste vi sami že kdaj sodelovali pri tem, ali bi bili morda pripravljeni sodelovati, ali pa pri tem ne bi v nobenem primeru sodelovali?

V99 drugo:

Value 106247 Frequency
clanstvo v stranko 1
demonstracij 1
humanitarne akcije 1
stavka 1
stavka novinarjev 1
volitve 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6

V99DR drugo - politicno udejstvovanje Tu je navedenih nekaj oblik politicnega udejstvovanja. Za vsako od njih nam prosim povejte, ali ste vi sami že kdaj sodelovali pri tem, ali bi bili morda pripravljeni sodelovati, ali pa pri tem ne bi v nobenem primeru sodelovali?

V99 drugo:

Value 107246 Frequency
1 članstvo v stranki 1
2 demonstracije 1
3 humanitarne akcije 1
4 stavka 2
5 volitve 1
Sysmiss 1031
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6 1031

Valid range from 1 to 5

V100 podpisati peticijo Ali ste ali niste vi sami sodelovali pri teh aktivnostih v zadnjih petih letih?

V100 podpisati peticijo

Value 108245 Frequency
1 sem že delal 257
2 še nisem delal 750
0 b.o. 15
9 ne vem 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1007 30

Valid range from 1 to 2

V101 pridružiti se bojkotu Ali ste ali niste vi sami sodelovali pri teh aktivnostih v zadnjih petih letih?

V101 pridružiti se bojkotu

Value 109244 Frequency
1 sem že delal 47
2 morda bi 964
3 nikoli ne bi 0
0 b.o. 15
9 ne vem 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1011 26

Valid range from 1 to 3

V102 udeležiti se miroljubnih demonstracij Ali ste ali niste vi sami sodelovali pri teh aktivnostih v zadnjih petih letih?

V102 udeležiti se miroljubnih demonstracij

Value 110243 Frequency
1 sem že delal 87
2 morda bi 922
3 nikoli ne bi 0
0 b.o. 15
9 ne vem 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1009 28

Valid range from 1 to 3

V103 drugo: Ali ste ali niste vi sami sodelovali pri teh aktivnostih v zadnjih petih letih?

V103 drugo:

Value 111242 Frequency
1 sem že delal 4
2 morda bi 253
3 nikoli ne bi 0
0 b.o. 740
9 ne vem 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
257 780

Valid range from 1 to 3

V103D Politična aktivnost - drugo: Ali ste ali niste vi sami sodelovali pri teh aktivnostih v zadnjih petih letih?

V103 drugo:

Value 112241 Frequency
clanstv.v stranko 1
demonstracij 1
humanitarne akcije 1
referendum 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4

V103DR drugo - politično udejstvovanje Ali ste ali niste vi sami sodelovali pri teh aktivnostih v zadnjih petih letih?

V103 drugo:

Value 113240 Frequency
1 članstvo v stranki 1
2 demonstracije 1
3 humanitarne akcije 1
4 referendum 1
Sysmiss 1033
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4 1033

Valid range from 1 to 4

V104 Tu imamo dve trditvi, ki zadevata okolje in razvoj gospodarstva.

V104 Tu imamo dve trditvi, ki zadevata okolje in razvoj gospodarstva. Katera je bliže vašim pogledom?

Value 114239 Frequency
1 prednost varovanju okolja 519
2 gospodarska rast in odpiranje novih delovnih mest bi morala 395
3 drugo 49
0 b.o. 10
9 ne vem 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
963 74

Valid range from 1 to 3

V105 Dal bi del svojega dohodka za preprečevanje onesnaževanja okolja. Spodaj so navedene nekatere trditve o okolju. Prosim vas, da mi za vsako od njih poveste, ali z njo mocno soglašate, soglašate, ne soglašate, ali sploh ne soglašate.

V105 Dal bi del svojega dohodka, ce bi bil preprican, da bo ta denar uporabljen za preprecevanje onesnaževanja okolja.

Value 115238 Frequency
1 močno soglašam 171
2 soglašam 524
3 ne soglašam 219
4 sploh ne soglašam 74
0 b.o. 10
9 ne vem 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
988 49

Valid range from 1 to 4

V106 Pristal bi na povečanje davkov za zavarovanje okolja. Spodaj so navedene nekatere trditve o okolju. Prosim vas, da mi za vsako od njih poveste, ali z njo mocno soglašate, soglašate, ne soglašate, ali sploh ne soglašate.

V106 Pristal bi na povecanje davkov, ce bi tako zbrani denar uporabili za zavarovanje okolja.

Value 116237 Frequency
1 močno soglašam 94
2 soglašam 435
3 ne soglašam 315
4 sploh ne soglašam 128
0 b.o. 11
9 ne vem 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
972 65

Valid range from 1 to 4

V107 Vlada mora zmanjšati onesnaževanje okolja, mene to ne sme stati nič. Spodaj so navedene nekatere trditve o okolju. Prosim vas, da mi za vsako od njih poveste, ali z njo mocno soglašate, soglašate, ne soglašate, ali sploh ne soglašate.

V107 Vlada mora zmanjšati onesnaževanje okolja, toda mene to ne sme stati nic.

Value 117236 Frequency
1 močno soglašam 250
2 soglašam 333
3 ne soglašam 321
4 sploh ne soglašam 71
0 b.o. 15
9 ne vem 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
975 62

Valid range from 1 to 4

V108 slaba kakovost vode Ljudje se v svojih bivalnih okoljih srecujejo z nekaterimi okoljskimi (ekološkimi) problemi. Prosim vas za oceno, kako resen je vsak od teh problemov v vašem kraju? Ali je ta problem zelo resen, precej resen, ni kaj dosti resen ali sploh ni resen?

V108 slaba kakovost vode

Value 118235 Frequency
1 zelo resen 190
2 precej resen 205
3 ni kaj dosti resen 278
4 sploh ni resen 346
0 b.o. 3
9 ne vem 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1019 18

Valid range from 1 to 4

V109 slab zrak Ljudje se v svojih bivalnih okoljih srecujejo z nekaterimi okoljskimi (ekološkimi) problemi. Prosim vas za oceno, kako resen je vsak od teh problemov v vašem kraju? Ali je ta problem zelo resen, precej resen, ni kaj dosti resen ali sploh ni resen?

V109 slab zrak

Value 119234 Frequency
1 zelo resen 170
2 precej resen 234
3 ni kaj dosti resen 315
4 sploh ni resen 310
0 b.o. 3
9 ne vem 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1029 8

Valid range from 1 to 4

V110 neurejena kanalizacija in slabe sanitarne razmere Ljudje se v svojih bivalnih okoljih srecujejo z nekaterimi okoljskimi (ekološkimi) problemi. Prosim vas za oceno, kako resen je vsak od teh problemov v vašem kraju? Ali je ta problem zelo resen, precej resen, ni kaj dosti resen ali sploh ni resen?

V110 neurejena kanalizacija in slabe sanitarne razmere

Value 120233 Frequency
1 zelo resen 169
2 precej resen 216
3 ni kaj dosti resen 288
4 sploh ni resen 345
0 b.o. 3
9 ne vem 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1018 19

Valid range from 1 to 4

V111 globalno segrevanje in učinek tople grede Sedaj pa pomislite na probleme v zvezi z okoljem v svetu kot celoti. Prosim povejte, kako resen je vsak od naštetih problemov za svet kot celoto? Ali je dani problem zelo resen, precej resen, ni kaj dosti resen ali sploh ni resen?

V111 globalno segrevanje in ucinek tople grede

Value 121232 Frequency
1 zelo resen 577
2 precej resen 311
3 ni kaj dosti resen 59
4 sploh ni resen 18
0 b.o. 6
9 ne vem 66
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
965 72

Valid range from 1 to 4

V112 izginjanje rastlinskih in živalskih vrst in njihove raznovrstnosti Sedaj pa pomislite na probleme v zvezi z okoljem v svetu kot celoti. Prosim povejte, kako resen je vsak od naštetih problemov za svet kot celoto? Ali je dani problem zelo resen, precej resen, ni kaj dosti resen ali sploh ni resen?

V112 izginjanje rastlinskih in živalskih vrst in njihove raznovrstnosti

Value 122231 Frequency
1 zelo resen 554
2 precej resen 367
3 ni kaj dosti resen 61
4 sploh ni resen 12
0 b.o. 6
9 ne vem 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
994 43

Valid range from 1 to 4

V113 onesnaževanje rek, jezer in oceanov Sedaj pa pomislite na probleme v zvezi z okoljem v svetu kot celoti. Prosim povejte, kako resen je vsak od naštetih problemov za svet kot celoto? Ali je dani problem zelo resen, precej resen, ni kaj dosti resen ali sploh ni resen?

V113 onesnaževanje rek, jezer in oceanov

Value 123230 Frequency
1 zelo resen 685
2 precej resen 298
3 ni kaj dosti resen 26
4 sploh ni resen 5
0 b.o. 6
9 ne vem 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1014 23

Valid range from 1 to 4

V114 Kam bi vi uvrstili sami sebe na lestvici levo-desno?

V114 V politiki vcasih ljudje govorijo o levici in desnici. Kam bi vi uvrstili sami sebe na lestvici od 1 - 10, kjer pomeni 1 levico in 10 desnico?

Value 124229 Frequency
1 levica 44
2 2 29
3 3 55
4 4 51
5 5 247
6 6 71
7 7 40
8 8 53
9 9 20
10 desnica 42
0 b.o. 141
99 ne vem 244
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
652 385

Valid range from 1 to 10

V115 Bolje plačana tajnica hitrejša, več naredi in je tudi bolj zanesljiva kot prva. Ali je prav, da ena zasluži več kot drug

V115 Predstavljajte si dve tajnici enakih let, ki opravljata enako delo. Prva tajnica ugotovi, da druga zasluži precej vec kot ona. Vendar pa je bolje placana tajnica hitrejša, vec naredi in je tudi bolj zanesljiva kot prva. Ali je po vaši oceni prav, ali ni prav, da ena zasluži vec kot druga?

Value 125228 Frequency
1 prav je tako 848
2 ni prav tako 138
0 b.o. 13
9 ne vem 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
986 51

Valid range from 1 to 2

V116 Bi morali biti dohodki bolj enaki ali so potrebne razlike v dohodkih? Pred vami je nekaj nasprotujocih si trditev v parih. Prosim vas, da ocenite, katera izmed obeh trditev je bliže vašim pogledom. Pri tem 1 pomeni, da popolnoma soglašate s trditvijo na levi strani, 10 pa pomeni, da popolnoma soglašate s trditvijo na desni. Ce pa je vaše mnenje nekje vmes, lahko izberete katerokoli vmesno številko.

V116

Value 126227 Frequency
1 dohodki bi morali biti bolj enaki 169
2 2 91
3 3 127
4 4 100
5 5 155
6 6 76
7 7 92
8 8 104
9 9 32
10 povečati bi se morale razlike v dohodkih 58
0 b.o. 12
99 ne vem 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1004 33

Valid range from 1 to 10

V117 Ali bi se moral povečati delež privatne ali državne lastnine v podjetjih? Pred vami je nekaj nasprotujocih si trditev v parih. Prosim vas, da ocenite, katera izmed obeh trditev je bliže vašim pogledom. Pri tem 1 pomeni, da popolnoma soglašate s trditvijo na levi strani, 10 pa pomeni, da popolnoma soglašate s trditvijo na desni. Ce pa je vaše mnenje nekje vmes, lahko izberete katerokoli vmesno številko.

V117

Value 127226 Frequency
1 povečati bi se moral delež privatne lastnine 106
2 2 84
3 3 105
4 4 79
5 5 228
6 6 70
7 7 63
8 8 67
9 9 29
10 povečati bi se moral delež državne lastnine 55
0 b.o. 19
99 ne vem 132
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
886 151

Valid range from 1 to 10

V118 Odgovornost za preskrbljenost na strani države ali posameznika? Pred vami je nekaj nasprotujocih si trditev v parih. Prosim vas, da ocenite, katera izmed obeh trditev je bliže vašim pogledom. Pri tem 1 pomeni, da popolnoma soglašate s trditvijo na levi strani, 10 pa pomeni, da popolnoma soglašate s trditvijo na desni. Ce pa je vaše mnenje nekje vmes, lahko izberete katerokoli vmesno številko.

V118

Value 128225 Frequency
1 država je odgovorna za to, da je vsakdo preskrbljen 199
2 2 91
3 3 127
4 4 85
5 5 160
6 6 72
7 7 92
8 8 95
9 9 38
10 vsak posameznik mora prevzeti odgovornost zase 49
0 b.o. 11
99 ne vem 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1008 29

Valid range from 1 to 10

V119 Je tekmovalnost koristna ali škodljiva? Pred vami je nekaj nasprotujocih si trditev v parih. Prosim vas, da ocenite, katera izmed obeh trditev je bliže vašim pogledom. Pri tem 1 pomeni, da popolnoma soglašate s trditvijo na levi strani, 10 pa pomeni, da popolnoma soglašate s trditvijo na desni. Ce pa je vaše mnenje nekje vmes, lahko izberete katerokoli vmesno številko.

V119

Value 129224 Frequency
1 tekmovanje je koristno, spodbuja ljudi 204
2 2 120
3 3 178
4 4 125
5 5 206
6 6 39
7 7 38
8 8 29
9 9 19
10 tekmovanje je škodljivo, spodbuja v ljudeh najslabše 33
0 b.o. 12
99 ne vem 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
991 46

Valid range from 1 to 10

V120 Ali trdo delo pripelje do boljšega življenja ali ne prinese uspeha? Pred vami je nekaj nasprotujocih si trditev v parih. Prosim vas, da ocenite, katera izmed obeh trditev je bliže vašim pogledom. Pri tem 1 pomeni, da popolnoma soglašate s trditvijo na levi strani, 10 pa pomeni, da popolnoma soglašate s trditvijo na desni. Ce pa je vaše mnenje nekje vmes, lahko izberete katerokoli vmesno številko.

V120

Value 130223 Frequency
1 trdo delo pripelje do boljšega življenja 195
2 2 134
3 3 153
4 4 105
5 5 144
6 6 52
7 7 83
8 8 52
9 9 31
10 trdo delo ne prinese uspeha 52
0 b.o. 12
99 ne vem 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1001 36

Valid range from 1 to 10

V121 Ali ljudje lahko obogatijo le na račun drugih ali je bogastva dovolj za vse? Pred vami je nekaj nasprotujocih si trditev v parih. Prosim vas, da ocenite, katera izmed obeh trditev je bliže vašim pogledom. Pri tem 1 pomeni, da popolnoma soglašate s trditvijo na levi strani, 10 pa pomeni, da popolnoma soglašate s trditvijo na desni. Ce pa je vaše mnenje nekje vmes, lahko izberete katerokoli vmesno številko.

V121

Value 131222 Frequency
1 obogatitev na račun drugih 102
2 2 65
3 3 74
4 4 58
5 5 186
6 6 82
7 7 101
8 8 124
9 9 58
10 bogastva je dovolj za vse 118
0 b.o. 16
99 ne vem 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
968 69

Valid range from 1 to 10

V122 Ali o življenju odločaš sam ali usoda?

V122 Nekateri ljudje verjamejo, da lahko posamezniki sami odlocajo o svoji usodi, drugi pa mislijo, da je nemogoce pobegniti pred usodo, ki je vnaprej dolocena. Povejte mi prosim s pomocjo te lestvice, kaj vam je bliže. 1 pomeni »vse v življenju je doloceno z usodo«, 10 pa pomeni »ljudje si sami oblikujejo svojo usodo«.

Value 132221 Frequency
1 vse je določeno z usodo 59
2 2 24
3 3 25
4 4 30
5 5 139
6 6 73
7 7 125
8 8 178
9 9 135
10 ljudje si sami oblikujejo usodo 226
0 b.o. 7
99 ne vem 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1014 23

Valid range from 1 to 10

V123 Ali je svet boljši ali slabši zaradu unanosti in tehnologije?

V123 Ce gledate v celoti, ali bi rekli, da je svet boljši ali slabši zaradi znanosti in tehnologije? S pomocjo lestvice mi povejte, katera od obeh trditev vam je bliže? 1 pomeni »svet je dosti slabši«, 10 pa pomeni »svet je dosti boljši«.

Value 133220 Frequency
1 svet je dosti slabši 43
2 2 25
3 3 36
4 4 44
5 5 192
6 6 123
7 7 145
8 8 182
9 9 89
10 svet je dosti boljši 113
0 b.o. 7
99 ne vem 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
992 45

Valid range from 1 to 10

V124 Kaj od naštetega bi morala po vaši oceni pri priseljevanju tujcev narediti vlada?

V124 Še nekaj o ljudeh iz drugih držav, ki prihajajo k nam na delo? Kaj od naštetega bi morala po vaši oceni narediti vlada? (le en odgovor)

Value 134219 Frequency
1 pustiti vsakogar, da pride, če to želi 71
2 pustiti ljudi, da prihajajo, dokler so na voljo razpoložljiv 546
3 strogo omejiti število tujcev, ki lahko pridejo na delo 286
4 prepovedati prihajanje ljudi iz drugih držav 76
0 b.o. 16
9 ne vem 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
979 58

Valid range from 1 to 4

V125 družini Rad(a) bi vas vprašal(a), v kakšni meri zaupate naštetim skupinam ljudi. Za vsako skupino mi povejte, ali ji v celoti zaupate, precej zaupate, malo zaupate ali sploh ne zaupate?

V125 družini

Value 135218 Frequency
1 v celoti 847
2 precej 159
3 malo 20
4 sploh nič 5
0 b.o. 5
9 ne vem 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1031 6

Valid range from 1 to 4

V126 sosedom Rad(a) bi vas vprašal(a), v kakšni meri zaupate naštetim skupinam ljudi. Za vsako skupino mi povejte, ali ji v celoti zaupate, precej zaupate, malo zaupate ali sploh ne zaupate?

V126 sosedom

Value 136217 Frequency
1 v celoti 168
2 precej 440
3 malo 344
4 sploh nič 67
0 b.o. 7
9 ne vem 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1019 18

Valid range from 1 to 4

V127 ljudem, ki jih osebno poznate Rad(a) bi vas vprašal(a), v kakšni meri zaupate naštetim skupinam ljudi. Za vsako skupino mi povejte, ali ji v celoti zaupate, precej zaupate, malo zaupate ali sploh ne zaupate?

V127 ljudem, ki jih osebno poznate

Value 137216 Frequency
1 v celoti 219
2 precej 604
3 malo 181
4 sploh nič 23
0 b.o. 4
9 ne vem 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1027 10

Valid range from 1 to 4

V128 ljudem, ki jih prvič srečate Rad(a) bi vas vprašal(a), v kakšni meri zaupate naštetim skupinam ljudi. Za vsako skupino mi povejte, ali ji v celoti zaupate, precej zaupate, malo zaupate ali sploh ne zaupate?

V128 ljudem, ki jih prvic srecate

Value 138215 Frequency
1 v celoti 5
2 precej 91
3 malo 517
4 sploh nič 395
0 b.o. 6
9 ne vem 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1008 29

Valid range from 1 to 4

V129 ljudem druge vere Rad(a) bi vas vprašal(a), v kakšni meri zaupate naštetim skupinam ljudi. Za vsako skupino mi povejte, ali ji v celoti zaupate, precej zaupate, malo zaupate ali sploh ne zaupate?

V129 ljudem druge vere

Value 139214 Frequency
1 v celoti 42
2 precej 217
3 malo 459
4 sploh nič 201
0 b.o. 27
9 ne vem 91
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
919 118

Valid range from 1 to 4

V130 ljudem druge narodnosti Rad(a) bi vas vprašal(a), v kakšni meri zaupate naštetim skupinam ljudi. Za vsako skupino mi povejte, ali ji v celoti zaupate, precej zaupate, malo zaupate ali sploh ne zaupate?

V130 ljudem druge narodnosti

Value 140213 Frequency
1 v celoti 39
2 precej 228
3 malo 462
4 sploh nič 197
0 b.o. 25
9 ne vem 86
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
926 111

Valid range from 1 to 4

V131 cerkev Pred vami je seznam razlicnih ustanov in organizacij. Prosim vas, da mi za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do nje sploh ne cutite nobenega zaupanja?

V131 cerkev

Value 141212 Frequency
1 veliko 101
2 precejšnje 246
3 majhno 427
4 sploh ga ni 237
0 b.o. 10
9 ne vem 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1011 26

Valid range from 1 to 4

V132 vojska Pred vami je seznam razlicnih ustanov in organizacij. Prosim vas, da mi za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do nje sploh ne cutite nobenega zaupanja?

V132 vojska

Value 142211 Frequency
1 veliko 60
2 precejšnje 313
3 majhno 463
4 sploh ga ni 160
0 b.o. 7
9 ne vem 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
996 41

Valid range from 1 to 4

V133 tisk Pred vami je seznam razlicnih ustanov in organizacij. Prosim vas, da mi za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do nje sploh ne cutite nobenega zaupanja?

V133 tisk

Value 143210 Frequency
1 veliko 28
2 precejšnje 254
3 majhno 603
4 sploh ga ni 130
0 b.o. 6
9 ne vem 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1015 22

Valid range from 1 to 4

V134 televizija Pred vami je seznam razlicnih ustanov in organizacij. Prosim vas, da mi za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do nje sploh ne cutite nobenega zaupanja?

V134 televizija

Value 144209 Frequency
1 veliko 35
2 precejšnje 312
3 majhno 590
4 sploh ga ni 80
0 b.o. 10
9 ne vem 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1017 20

Valid range from 1 to 4

V135 sindikati Pred vami je seznam razlicnih ustanov in organizacij. Prosim vas, da mi za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do nje sploh ne cutite nobenega zaupanja?

V135 sindikati

Value 145208 Frequency
1 veliko 46
2 precejšnje 224
3 majhno 501
4 sploh ga ni 177
0 b.o. 16
9 ne vem 73
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
948 89

Valid range from 1 to 4

V136 policija Pred vami je seznam razlicnih ustanov in organizacij. Prosim vas, da mi za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do nje sploh ne cutite nobenega zaupanja?

V136 policija

Value 146207 Frequency
1 veliko 49
2 precejšnje 336
3 majhno 484
4 sploh ga ni 135
0 b.o. 11
9 ne vem 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1004 33

Valid range from 1 to 4

V137 sodišča Pred vami je seznam razlicnih ustanov in organizacij. Prosim vas, da mi za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do nje sploh ne cutite nobenega zaupanja?

V137 sodišca

Value 147206 Frequency
1 veliko 37
2 precejšnje 288
3 majhno 477
4 sploh ga ni 186
0 b.o. 13
9 ne vem 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
988 49

Valid range from 1 to 4

V138 vlada Pred vami je seznam razlicnih ustanov in organizacij. Prosim vas, da mi za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do nje sploh ne cutite nobenega zaupanja?

V138 vlada

Value 148205 Frequency
1 veliko 23
2 precejšnje 215
3 majhno 565
4 sploh ga ni 190
0 b.o. 11
9 ne vem 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
993 44

Valid range from 1 to 4

V139 politične stranke Pred vami je seznam razlicnih ustanov in organizacij. Prosim vas, da mi za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do nje sploh ne cutite nobenega zaupanja?

V139 politicne stranke

Value 149204 Frequency
1 veliko 8
2 precejšnje 79
3 majhno 571
4 sploh ga ni 313
0 b.o. 17
9 ne vem 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
971 66

Valid range from 1 to 4

V140 državni zbor Pred vami je seznam razlicnih ustanov in organizacij. Prosim vas, da mi za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do nje sploh ne cutite nobenega zaupanja?

V140 državni zbor

Value 150203 Frequency
1 veliko 17
2 precejšnje 143
3 majhno 564
4 sploh ga ni 249
0 b.o. 14
9 ne vem 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
973 64

Valid range from 1 to 4

V141 državna uprava Pred vami je seznam razlicnih ustanov in organizacij. Prosim vas, da mi za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do nje sploh ne cutite nobenega zaupanja?

V141 državna uprava

Value 151202 Frequency
1 veliko 13
2 precejšnje 149
3 majhno 581
4 sploh ga ni 225
0 b.o. 14
9 ne vem 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
968 69

Valid range from 1 to 4

V142 velika podjetja Pred vami je seznam razlicnih ustanov in organizacij. Prosim vas, da mi za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do nje sploh ne cutite nobenega zaupanja?

V142 velika podjetja

Value 152201 Frequency
1 veliko 25
2 precejšnje 261
3 majhno 518
4 sploh ga ni 161
0 b.o. 14
9 ne vem 58
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
965 72

Valid range from 1 to 4

V143 ekološka gibanja Pred vami je seznam razlicnih ustanov in organizacij. Prosim vas, da mi za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do nje sploh ne cutite nobenega zaupanja?

V143 ekološka gibanja

Value 153200 Frequency
1 veliko 48
2 precejšnje 346
3 majhno 479
4 sploh ga ni 90
0 b.o. 10
9 ne vem 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
963 74

Valid range from 1 to 4

V144 ženska gibanja Pred vami je seznam razlicnih ustanov in organizacij. Prosim vas, da mi za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do nje sploh ne cutite nobenega zaupanja?

V144 ženska gibanja

Value 154199 Frequency
1 veliko 44
2 precejšnje 313
3 majhno 474
4 sploh ga ni 96
0 b.o. 19
9 ne vem 91
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
927 110

Valid range from 1 to 4

V145 dobrodelne in humanitarne organizacije Pred vami je seznam razlicnih ustanov in organizacij. Prosim vas, da mi za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do nje sploh ne cutite nobenega zaupanja?

V145 dobrodelne in humanitarne organizacije

Value 155198 Frequency
1 veliko 75
2 precejšnje 323
3 majhno 472
4 sploh ga ni 126
0 b.o. 12
9 ne vem 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
996 41

Valid range from 1 to 4

V146 Evropska Unija Pred vami je seznam razlicnih ustanov in organizacij. Prosim vas, da mi za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do nje sploh ne cutite nobenega zaupanja?

V146 Evropska Unija

Value 156197 Frequency
1 veliko 34
2 precejšnje 307
3 majhno 491
4 sploh ga ni 117
0 b.o. 18
9 ne vem 70