Evrobarometer 71.3: Globalizacija, osebne vrednote in prioritete, evropska identiteta, prihodnost Evropske unije, socialni problemi in blaginja ter evropske volitve, junij-julij 2009

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: EB713
Glavni avtor(ji):
  • Evropska komisija
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Antonis Papacostas
Izdelal datoteko podatkov:
TNS - TNS Opinion & Social
GESIS - GESIS Leibniz-Institute for the Social Sciences

Kraj; datum:

Köln, Nemčija; 2009

Finančna podpora:

Evropska komisija

Serija:
  • EB/Evrobarometer

    Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z življenjem, družbene spremembe, informiranost o EU, politika, zaupanje v evropske institucije, globalizacija, osebne in družbene vrednote, evropska identiteta, prihodnost EU, družbena blaginja, evropske volitve, mnenje o globalizaciji, nacionalna identiteta, pokojnina, možnosti za zaposlitev in kariero, zaposlovanje, Evropski parlament, volitve, politika, volilna kampanja, človekove pravice, javne oblasti, manjšine, priseljenci, imigranti, skrb za starejše, kvaliteta življenja, mnenje o Evropski uniji, socialni problemi, gospodarska rast

Vsebinska področja CESSDA
GOSPODARSTVO - gospodarske razmere in kazalci
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
GLOBALIZACIJA
OSEBNE VREDNOTE IN PRIORITETE
EVROPSKA IDENTITETA
PRIHODNOST EVROPSKE UNIJE
SOCIALNI PROBLEMI IN BLAGINJA
EVROPSKE VOLITVE
ČLOVEKOVE PRAVICE
JAVNE OBLASTI
MANJŠINE IN PRISELJENCI
SKRB ZA STAREJŠE


Povzetek:

Raziskava obsega standardne kazalce Evrobarometra, kot na primer: kako zadovoljni so anketiranci s svojim sedanjim življenjem, ali so poskušali spodbuditi ljudi, ki so jim blizu, da delijo poglede o temah, o katerih imajo trdno mnenje, ali so z drugimi razpravljali o političnih zadevah, kakšne cilje bi morala imeti njihova država in če menijo, da so potrebne družbene spremembe. Dodatna vprašanja so se osredotočala na anketirančevo znanje in mnenje o Evropski uniji (EU), vključno s tem, kako dobro so obveščeni o EU, ali menijo, da je njihova država s članstvom v EU kaj pridobila ter kakšno je njihovo osebno zanimanje za zadeve EU. Nadaljnja vprašanja so spraševala po vpletenosti EU v različna področja politik in o pomembnosti le-teh, sledila pa so še vprašanja o evropski integraciji, ekonomski rasti ter o zaupanju v organizacije EU. Vprašalnik sestavlja 6 velikih vsebinskih sklopov: (1) globalizacija, (2) osebne vrednote in prioritete, (3) evropska identiteta, (4) prihodnost Evropske unije, (5) socialni problemi in blaginja ter (6) evropske volitve. V prvem sklopu so respondenti bili vprašani po mnenju o globalizaciji in njenih vplivih na lokalno skupnost, podjetja in EU. Pri drugem sklopu so bili vprašani o osebnih vrednotah in prioritetah, pri tretjem pa o njihovi nacionalni in evropski identiteti, o tem, kaj so pomembne lastnosti in elementi njihovih identitet ter kaj jim le-te pomenijo. Pri četrtem tematskem sklopu so izrazili svoje napovedi za leto 2030 v zvezi z ekonomijo, širitvijo, družbenimi normami in kulturo. V petem sklopu so bili vprašani o socialni blaginji in pokojninah ter o kakovosti nacionalnih načrtov in možnih prihodnjih spremembah v programih. Prav tako so odgovarjali na vprašanja v zvezi z možnostmi zaposlitve v njihovi državi, vključujoč, ali menijo, da imajo visoko izobraženi ljudje težave z iskanjem služb. Šesti sklop se je osredotočal na volitve Evropskega parlamenta, respondenti pa so povedali, kaj so bili razlogi za njihovo udeležbo oziroma neudeležbo na volitvah. Prav tako so povedali, katera politična vprašanja so po njihovem mnenju pomembna, izrazili so svoj odnos do volitev, svojo izpostavljenost v volilnih kampanjah in naklonjenost političnim strankam. Raziskava je zajemala še štiri manjša tematska področja: (1) človekove pravice, (2) javne oblasti, (3) manjšine in imigranti ter (4) skrb za starejše. Demografske sklop je zajemal vprašanja o starosti respondenta, spolu, nacionalnosti, rojstnem kraju (respondentovem in respondentovih staršev), zakonskem stanu, poklicu, starosti ob zaključku izobraževanja, politični samoopredelitvi levo-desno, statusu v družbi, sestavi gospodinjstva, lastništvu stacionarnega ali mobilnega telefona ter drugih trajnih dobrinah, o finančni situaciji, uporabi interneta in kakovosti življenja, nanašajoč se na zdravje, regiji bivanja, tipu in velikosti naselja in jeziku anketiranja.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 12. junij 2009 - 07. julij 2009, Avstrija: 12. junij 2009 - 03. julij 2009,, Belgija: 16. junij 2009 - 07. julij 2009,, Bolgarija: 12. junij 2009 - 22. junij 2009,, Ciper (Republika): 12. junij 2009 - 30. junij 2009,, Hrvaška: 15. junij 2009 - 30. junij 2009,, Češka: 13. junij 2009 - 26. junij 2009,, Danska: 12. junij 2009 - 02. julij 2009,, Estonija: 12. junij 2009 - 02. julij 2009,, Finska: 16. junij 2009 - 06. julij 2009,, Francija: 12. junij 2009 - 30. junij 2009,, Nemčija: 17. junij 2009 - 03. julij 2009,, Velika Britanija: 12. junij 2009 - 28. junij 2009,, Grčija: 12. junij 2009 - 02. julij 2009,, Madžarska: 13. junij 2009 - 01. julij 2009,, Irska (Republika): 17. junij 2009 - 02. julij 2009,, Italija: 13. junij 2009 - 01. julij 2009,, Latvija: 12. junij 2009 - 30. junij 2009,, Litva: 12. junij 2009 - 25. junij 2009,, Luksemburg: 17. junij 2009 - 06. julij 2009,, Makedonija (NJRM): 12. junij 2009 - 21. junij 2009,, Malta: 12. junij 2009 - 29. junij 2009,, Nizozemska: 12. junij 2009 - 03. julij 2009,, Neverna Irska: 15. junij 2009 - 28. junij 2009,, Poljska: 18. junij 2009 - 02. julij 2009,, Portugalska: 16. junij 2009 - 03. julij 2009,, Romunija: 12. junij 2009 - 23. junij 2009,, Slovaška: 13. junij 2009 - 30. junij 2009,, Slovenija 12. junij 2009 - 28. junij 2009,, Španija: 16. junij 2009 - 03. julij 2009,, Švedska: 14. junij 2009 - 03. julij 2009,, Turčija: 12. junij 2009 - 26. junij 2009,, Severni del Cipra pod turško zasedbo: 16. junij 2009 - 06. julij 2009.
Čas izdelave: 2009
Država: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Hrvaška, Nemčija, Velika Britanija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Makedonija (NJRM), Malta, Nizozemska, Severna Irska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Turčija
Geografsko pokritje:

Ozemlje držav.

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so prebivalci 27 držav članic EU po širitvi leta 2004/2007 s prebivalci držav pristopnic - Bolgarije in Romunije ter držav kandidatk – Hrvaška, Turčija, Turško ciprska skupnost in bivša država Republike Jugoslavije, Makedonija. Vsi respondenti so bili starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v naštetih državah. Anketiranci so imeli zadostno znanje nacionalnega jezika, da so lahko odgovarjali na vprašalnik. Vzorci so bili ločeni za Severno Irsko in Vzhodno Nemčijo. Za dodatna pojasnila glej doi: 10.4232/1.11135.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Koordinator: TNS Opinion & Social, konzorcij TNS - Taylor Nelson Sofres in EOS Gallup Evropa

Avstrija: Österreichisches GALLUP-Institut

Belgija: TNS Dimarso

Bolgarija: TNS BBSS

Hrvaška: PULS

Ciper (Republika): Synovate

Ciper (TCC): KADEM

Češka: TNS Aisa

Danska: TNS Gallup DK

Estonija: Emor

Finska: TNS Gallup OY

Francija: TNS Sofres

Makedonija (NJRM): TNS Brima

Nemčija: TNS Infratest

Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK

Grčija: TNS ICAP

Madžarska: TNS Hungary

Irska: TNS MRBI

Italija: TNS Abacus

Latvija: TNS Latvia

Litva: TNS Gallup Lithuania

Luksemburg: TNS ILReS

Malta: MISCO

Nizozemska: TNS NIPO

Poljska: TNS OBOP

Portugalska: TNS EUROTESTE

Romunija: TNS CSOP

Slovaška: TNS Aisa SK

Slovenija: RM PLUS

Španija: TNS Demoscopia

Švedska: TNS GALLUP

Turčija: TNS PIAR

Tip vzorca:

Raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let, razen v Združenemu Kraljestvu z ločenima vzorcema za Veliko Britanijo (1000) in Severno Irsko (300), v Nemčiji z ločenima vzorcema za Vzhodni (500) in za Zahodni del (1000) ter v Luksemburgu, na Cipru (Republiki), Malti in Severnem Cipru s po 500 respondenti za vsako državo. Osnovni vzorčni okvir, ki se uporablja v vseh državah članicah, je večstopenjski, naključni vzorec. V vsaki državi članici je število vzorčnih točk izbrano z verjetnostjo, ki je proporcionalna glede na velikost in gostoto populacije. Vzorčne točke so bile izbrane sistematično iz vsake administrativne regionalne enote, s stratifikacijo po individualni enoti in tipu naselja. Tako točke predstavljajo celotno ozemlje regij držav članic po EUROSTAT NUTS 2 (ali enakovredno temu) in so razčlenjene s stopnjo urbanizacije. V vsaki od izbranih vzorčnih točk je bila začetna lokacija izbrana naključno. Naslednji naslov je bil izbran po sistemu vsake n-te lokacije s standardnim postopkom slučajne poti. Na vsakem naslovu je odgovarjal tisti, katerega rojstni datum je bil najbližji datumu ankete. Za dodatna pojasnila glej doi: 10.4232/1.11135.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI). Vse ankete so bile narejene osebno pri anketirancu doma v ustreznem uradnem jeziku. Za dodatna pojasnila glej doi: 10.4232/1.11135.

Uteževanje:

Za vsako državo je narejena primerjava med velikostjo vzorca in populacijo. Velikost populacije je posredoval Eurostat, ki je podatke dobil od nacionalnih statističnih uradov. Po vseh državah kandidatkah je izvedeno uteževanje (glede na robne in posamične uteži), upoštevaje populacijske podatke. V vseh državah članicah so pri uteževanju v zaporednih iteracijah upoštevali podatke o spolu, starosti, regiji in velikosti kraja. Za mednarodno uteževanje (t.j. povprečja EU) je TNS Opinion & Social zaprosil za uradne podatke o populaciji pri Eurostatu ali nacionalnih statističnih uradih. Tri nacionalno utežene spremenljivke W1, W3 in W4 so na voljo za uporabo ločene analize posameznih držav. Za dodatna pojasnila glej doi: 10.4232/1.11135.

Omejitve dostopa

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: EB713 - Evrobarometer 71.3 June-July 2009 [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

  • število spremenljivk: 798
  • število enot: 30343

Spremenljivke

v1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Vrednost 13 Frekvenca
4973 30343
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0

Vrednosti spremenljivk od 4973 do 4973

v2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER

Vrednost 22 Frekvenca
4973 30343
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0

Vrednosti spremenljivk od 4973 do 4973

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Vrednost 31 Frekvenca
3.0.0 (2012-02-03) 30343
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0

v1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Vrednost 1798 Frekvenca
4973 30343
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0

Vrednosti spremenljivk od 4973 do 4973

v2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER

Vrednost 2797 Frekvenca
4973 30343
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0

Vrednosti spremenljivk od 4973 do 4973

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Vrednost 3796 Frekvenca
3.0.0 (2012-02-03) 30343
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0

v4 EUROBAROMETER NUMBER

Vrednost 4795 Frekvenca
713 Eurobarometer 71.3 30343
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0

Vrednosti spremenljivk od 713 do 713

v5 SERIAL CASE ID (APPOINTED BY THE ARCHIVE)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0 1 30343 15172 8759.414

Vrednosti spremenljivk od 1 do 30343

v6 NATION - ALL SAMPLES

Vrednost 6793 Frekvenca
1 France 1038
2 Belgium 983
3 The Netherlands 1000
4 Germany West 1007
5 Italy 1036
6 Luxembourg 530
7 Denmark 1012
8 Ireland 1006
9 Great Britain 1045
10 Northern Ireland 307
11 Greece 1000
12 Spain 1002
13 Portugal 1010
14 Germany East 514
15 Norway (not included) 0
16 Finland 1012
17 Sweden 1068
18 Austria 1015
19 Cyprus (Republic) 505
20 Czech Republic 1094
21 Estonia 1006
22 Hungary 1004
23 Latvia 1008
24 Lithuania 1016
25 Malta 500
26 Poland 1000
27 Slovakia 1065
28 Slovenia 1012
29 Bulgaria 1023
30 Romania 1012
31 Turkey 1005
32 Croatia 1000
33 Cyprus (CY-TCC) 500
34 Macedonia (FYROM) 1008
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0 1 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 34

v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166

Vrednost 7792 Frekvenca
AT 1015
BE 983
BG 1023
CY 505
CY-TCC 500
CZ 1094
DE-E 514
DE-W 1007
DK 1012
EE 1006
ES 1002
FI 1012
FR 1038
GB-GBN 1045
GB-NIR 307
GR 1000
HR 1000
HU 1004
IE 1006
IT 1036
LT 1016
LU 530
LV 1008
MK 1008
MT 500
NL 1000
PL 1000
PT 1010
RO 1012
SE 1068
SI 1012
SK 1065
TR 1005
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0

v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0 0.33 4.646 1 0.339

Vrednosti spremenljivk od 0.33 do 4.6464

v9 NATION - UNITED KINGDOM

Vrednost 9790 Frekvenca
0 Other 28991
1 United Kingdom 1352
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v10 W4 WEIGHT UNITED KINGDOM

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0 0 3.007 0.0446 0.242

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.006629

v11 NATION - UNITED GERMANY

Vrednost 11788 Frekvenca
0 Other 28822
1 Germany 1521
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v12 W3 WEIGHT GERMANY

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0 0 3.546 0.0501 0.256

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.546216

v13 NATION GROUP EU6

Vrednost 13786 Frekvenca
0 Other 24749
1 EU6 5594
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v14 W5 WEIGHT EU6

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0 0 5.011 0.184 0.518

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.010991

v15 NATION GROUP EU9

Vrednost 15784 Frekvenca
0 Other 21379
1 EU9 8964
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v16 W6 WEIGHT EU9

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0 0 5.96 0.295 0.689

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.960349

v17 NATION GROUP EU10

Vrednost 17782 Frekvenca
0 Other 20379
1 EU10 9964
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v18 W7 WEIGHT EU10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0 0 6.38 0.328 0.735

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.38026

v19 NATION GROUP EU12

Vrednost 19780 Frekvenca
0 Other 18367
1 EU12 11976
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v20 W8 WEIGHT EU12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0 0 6.399 0.395 0.769

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.399251

v21 NATION GROUP EU12+

Vrednost 21778 Frekvenca
0 Other 17853
1 EU12+ 12490
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v22 W9 WEIGHT EU12+

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0 0 6.357 0.412 0.773

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.356556

v23 NATION GROUP EU NMS 3

Vrednost 23776 Frekvenca
0 Other 27248
1 EU NMS 3 3095
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v24 W10 WEIGHT EU NMS 3

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0 0 5.078 0.102 0.34

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.077516

v25 NATION GROUP EU15

Vrednost 25774 Frekvenca
0 Other 14758
1 EU15 15585
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v26 W11 WEIGHT EU15

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0 0 7.455 0.514 0.896

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.454706

v27 NATION GROUP EU NMS 10

Vrednost 27772 Frekvenca
0 Other 21133
1 EU NMS 10 9210
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v28 W13 WEIGHT EU NMS 10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0 0 8.186 0.304 0.948

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.186369

v29 NATION GROUP EU25

Vrednost 29770 Frekvenca
0 Other 5548
1 EU25 24795
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v30 W14 WEIGHT EU25

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0 0 9.927 0.817 1.19

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.927478

v31 NATION GROUP AC/CC

Vrednost 31768 Frekvenca
0 Other 26303
1 AC/CC 4040
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v32 W15 WEIGHT AC/CC

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0 0 5.303 0.133 0.491

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.30259

v33 NATION GROUP AC (BG RO)

Vrednost 33766 Frekvenca
0 Other 28308
1 AC (BG RO) 2035
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v34 W18 WEIGHT AC (BG RO)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0 0 2.341 0.0671 0.284

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.341164

v35 NATION GROUP CC (TR HR)

Vrednost 35764 Frekvenca
0 Other 28338
1 CC (TR HR) 2005
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v36 W19 WEIGHT CC (TR HR)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0 0 3.908 0.0661 0.342

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.908185

v37 NATION GROUP EU27

Vrednost 37762 Frekvenca
0 Other 3513
1 EU27 26830
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v38 W22 WEIGHT EU27

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0 0 10.075 0.884 1.192

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10.074967

v39 NATION GROUP EU NMS 12

Vrednost 39760 Frekvenca
0 Other 19098
1 EU NMS 12 11245
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v40 W24 WEIGHT EU NMS 12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0 0 7.107 0.371 0.91

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.106655

v41 NATION GROUP EU27 + TR + HR + CY-TCC

Vrednost 41758 Frekvenca
0 Other 1008
1 EU27 + TR + HR + CY-TCC 29335
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v42 W25 WEIGHT EU27 + TR + HR + CY-TCC

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0 0 9.762 0.967 1.211

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.762067

v43 NATION GROUP EU27 + TR + HR + MK

Vrednost 43756 Frekvenca
0 Other 500
1 EU27 + TR + HR + MK 29843
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v44 W26 WEIGHT EU27 + TR + HR + MK

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0 0 9.898 0.984 1.226

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.898181

v45 NATION GROUP EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK

Vrednost 45754 Frekvenca
1 EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK 30343
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

v46 W27 WEIGHT EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0 0.0117 10.061 1 1.246

Vrednosti spremenljivk od 0.01168 do 10.060843

v47 NATION GROUP EURO ZONE 2009

Vrednost 47752 Frekvenca
0 Other 15108
1 EURO ZONE 2009 15235
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v48 W81 WEIGHT EURO ZONE 2009

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0 0 8.848 0.502 0.975

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.847994

v49 NATION GROUP NON EURO ZONE 2009

Vrednost 49750 Frekvenca
0 Other 18748
1 NON EURO ZONE 2009 11595
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v50 W82 WEIGHT NON EURO ZONE 2009

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0 0 9.197 0.382 0.903

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.19735

v51 NATION GROUP NON EURO ZONE EU NMS 12

Vrednost 51748 Frekvenca
0 Other 22180
1 NON EURO ZONE EU NMS 12 8163
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v52 W84 WEIGHT NON EURO ZONE NMS 12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0 0 5.617 0.269 0.721

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.616611

v53 WEX WEIGHT EXTRA POPULATION 15+

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0 174.707 150488.219 14957.812 18630.792

Vrednosti spremenljivk od 174.706864 do 150488.21875

v54 W31 POLIT WEIGHT RESULT FROM TARGET EU27 (VOTING AGE)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26830 3513 0 7.201 0.973 0.595

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.2005

v55 W35 POLIT WEIGHT EU6 (VOTING AGE)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26772 3571 0 7.258 0.204 0.586

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.258393

v56 W36 POLIT WEIGHT EU9 (VOTING AGE)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26772 3571 0 8.751 0.323 0.765

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.751392

v57 W37 POLIT WEIGHT EU10 (VOTING AGE)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26772 3571 0 9.329 0.358 0.813

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.329316

v58 W38 POLIT WEIGHT EU12 (VOTING AGE)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26772 3571 0 9.421 0.431 0.851

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.421206

v59 W39 POLIT WEIGHT EU12+ (VOTING AGE)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26766 3577 0 9.421 0.454 0.862

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.421206

v60 W40 POLIT WEIGHT EU NMS 3 (VOTING AGE)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26766 3577 0 6.988 0.114 0.378

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.987897

v61 W41 POLIT WEIGHT EU15 (VOTING AGE)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26766 3577 0 11.084 0.568 1.003

Vrednosti spremenljivk od 0 do 11.083942

v62 W43 POLIT WEIGHT EU NMS 10 (VOTING AGE)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26766 3577 0 16.77 0.332 1.036

Vrednosti spremenljivk od 0 do 16.76973

v63 W44 POLIT WEIGHT EU25 (VOTING AGE)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26766 3577 0 14.75 0.9 1.328

Vrednosti spremenljivk od 0 do 14.750499

v64 W45 POLIT WEIGHT AC (BG RO) (VOTING AGE)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26766 3577 0 4.951 0.0745 0.345

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4.951178

v65 W52 POLIT WEIGHT EU27 (VOTING AGE)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26766 3577 0 15.002 0.975 1.338

Vrednosti spremenljivk od 0 do 15.001627

v66 W54 POLIT WEIGHT EU NMS 12 (VOTING AGE)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26766 3577 0 14.63 0.407 1.02

Vrednosti spremenljivk od 0 do 14.629636

v67 W111 POLIT WEIGHT EURO ZONE 2009 (VOTING AGE)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26766 3577 0 8.217 0.562 1.002

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.216771

v68 W112 POLIT WEIGHT NON EURO ZONE 2009 (VOTING AGE)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26766 3577 0 7.005 0.426 0.858

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.005425

v69 W114 POLIT WEIGHT NON EURO ZONE EU NMS 12 (VOTING AGE)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26766 3577 0 5.618 0.304 0.759

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.617784

v70 WEX POLIT WEIGHT EXTRA POPULATION (VOTING AGE)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26766 3577 0 224453.969 14587.45 20024.815

Vrednosti spremenljivk od 0 do 224453.96875

v71 Q1 NATIONALITY BELGIUM

Vrednost 71728 Frekvenca
0 Not mentioned 29354
1 Mentioned 989
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v72 Q1 NATIONALITY DENMARK

Vrednost 72727 Frekvenca
0 Not mentioned 29337
1 Mentioned 1006
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v73 Q1 NATIONALITY GERMANY

Vrednost 73726 Frekvenca
0 Not mentioned 28816
1 Mentioned 1527
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v74 Q1 NATIONALITY GREECE

Vrednost 74725 Frekvenca
0 Not mentioned 29330
1 Mentioned 1013
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v75 Q1 NATIONALITY SPAIN

Vrednost 75724 Frekvenca
0 Not mentioned 29357
1 Mentioned 986
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v76 Q1 NATIONALITY FRANCE

Vrednost 76723 Frekvenca
0 Not mentioned 29258
1 Mentioned 1085
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v77 Q1 NATIONALITY IRELAND

Vrednost 77722 Frekvenca
0 Not mentioned 29357
1 Mentioned 986
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v78 Q1 NATIONALITY ITALY

Vrednost 78721 Frekvenca
0 Not mentioned 29244
1 Mentioned 1099
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v79 Q1 NATIONALITY LUXEMBOURG

Vrednost 79720 Frekvenca
0 Not mentioned 29996
1 Mentioned 347
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v80 Q1 NATIONALITY NETHERLANDS

Vrednost 80719 Frekvenca
0 Not mentioned 29319
1 Mentioned 1024
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v81 Q1 NATIONALITY PORTUGAL

Vrednost 81718 Frekvenca
0 Not mentioned 29249
1 Mentioned 1094
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v82 Q1 NATIONALITY UNITED KINGDOM

Vrednost 82717 Frekvenca
0 Not mentioned 29002
1 Mentioned 1341
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v83 Q1 NATIONALITY AUSTRIA

Vrednost 83716 Frekvenca
0 Not mentioned 29340
1 Mentioned 1003
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v84 Q1 NATIONALITY SWEDEN

Vrednost 84715 Frekvenca
0 Not mentioned 29288
1 Mentioned 1055
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v85 Q1 NATIONALITY FINLAND

Vrednost 85714 Frekvenca
0 Not mentioned 29326
1 Mentioned 1017
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v86 Q1 NATIONALITY CYPRUS (REPUBLIC)

Vrednost 86713 Frekvenca
0 Not mentioned 29844
1 Mentioned 499
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v87 Q1 NATIONALITY CZECH REPUBLIC

Vrednost 87712 Frekvenca
0 Not mentioned 29244
1 Mentioned 1099
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v88 Q1 NATIONALITY ESTONIA

Vrednost 88711 Frekvenca
0 Not mentioned 29337
1 Mentioned 1006
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v89 Q1 NATIONALITY HUNGARY

Vrednost 89710 Frekvenca
0 Not mentioned 29334
1 Mentioned 1009
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v90 Q1 NATIONALITY LATVIA

Vrednost 90709 Frekvenca
0 Not mentioned 29329
1 Mentioned 1014
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v91 Q1 NATIONALITY LITHUANIA

Vrednost 91708 Frekvenca
0 Not mentioned 29313
1 Mentioned 1030
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v92 Q1 NATIONALITY MALTA

Vrednost 92707 Frekvenca
0 Not mentioned 29850
1 Mentioned 493
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v93 Q1 NATIONALITY POLAND

Vrednost 93706 Frekvenca
0 Not mentioned 29306
1 Mentioned 1037
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v94 Q1 NATIONALITY SLOVAKIA

Vrednost 94705 Frekvenca
0 Not mentioned 29273
1 Mentioned 1070
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v95 Q1 NATIONALITY SLOVENIA

Vrednost 95704 Frekvenca
0 Not mentioned 29317
1 Mentioned 1026
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v96 Q1 NATIONALITY BULGARIA

Vrednost 96703 Frekvenca
0 Not mentioned 29293
1 Mentioned 1050
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v97 Q1 NATIONALITY ROMANIA

Vrednost 97702 Frekvenca
0 Not mentioned 29313
1 Mentioned 1030
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v98 Q1 NATIONALITY TURKEY

Vrednost 98701 Frekvenca
0 Not mentioned (not ment.) 0
1 Mentioned 1005
9 Inap. (not 31 in V6) 29338
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1005 29338

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v99 Q1 NATIONALITY CROATIA

Vrednost 99700 Frekvenca
0 Not mentioned 5
1 Mentioned 995
9 Inap. (not 32 in V6) 29343
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 29343

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v100 Q1 NATIONALITY CYPRUS (CY-TCC)

Vrednost 100699 Frekvenca
0 No data available 500
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

v101 Q1 NATIONALITY MACEDONIA

Vrednost 101698 Frekvenca
0 Not mentioned (not ment.) 0
1 Mentioned 1008
9 Inap. (not 34 in V6) 29335
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1008 29335

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v102 Q1 NATIONALITY OTHER COUNTRIES

Vrednost 102697 Frekvenca
0 Not mentioned 30203
1 Mentioned 140
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v103 Q1 NATIONALITY DK

Vrednost 103696 Frekvenca
0 Not mentioned 30342
1 Mentioned 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30343 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v104 QA1 LIFE SATISFACTION

Vrednost 104695 Frekvenca
1 Very satisfied 6431
2 Fairly satisfied 15704
3 Not very satisfied 5841
4 Not at all satisfied 2182
5 DK 185
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30158 185

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v105 QA2A SITUATION: NATIONAL ECONOMY

Vrednost 105694 Frekvenca
1 Very good 444
2 Rather good 6415
3 Rather bad 14774
4 Very bad 7799
5 DK 411
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29432 911

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v106 QA2A SITUATION: EUROPEAN ECONOMY

Vrednost 106693 Frekvenca
1 Very good 548
2 Rather good 7913
3 Rather bad 14728
4 Very bad 4181
5 DK 2473
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27370 2973

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v107 QA2A SITUATION: WORLD ECONOMY

Vrednost 107692 Frekvenca
1 Very good 329
2 Rather good 5222
3 Rather bad 16292
4 Very bad 5639
5 DK 2361
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27482 2861

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v108 QA2A SITUATION: PERSONAL JOB

Vrednost 108691 Frekvenca
1 Very good 3980
2 Rather good 11155
3 Rather bad 5341
4 Very bad 3161
5 DK 6206
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23637 6706

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v109 QA2A SITUATION: FINANCIAL HOUSEHOLD

Vrednost 109690 Frekvenca
1 Very good 2609
2 Rather good 15865
3 Rather bad 8135
4 Very bad 2756
5 DK 478
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29365 978

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v110 QA2A SITUATION: EMPLOYMENT COUNTRY

Vrednost 110689 Frekvenca
1 Very good 256
2 Rather good 4090
3 Rather bad 14698
4 Very bad 10159
5 DK 640
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29203 1140

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v111 QA2A SITUATION: ENVIRONMENT COUNTRY

Vrednost 111688 Frekvenca
1 Very good 1019
2 Rather good 12763
3 Rather bad 11122
4 Very bad 3826
5 DK 1113
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28730 1613

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v112 QA2B SITUATION: CY-TCC ECONOMY

Vrednost 112687 Frekvenca
1 Very good 28
2 Rather good 174
3 Rather bad 157
4 Very bad 135
5 DK 6
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
494 29849

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v113 QA2B SITUATION: EUROPEAN ECONOMY

Vrednost 113686 Frekvenca
1 Very good 65
2 Rather good 163
3 Rather bad 149
4 Very bad 49
5 DK 74
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
426 29917

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v114 QA2B SITUATION: WORLD ECONOMY

Vrednost 114685 Frekvenca
1 Very good 29
2 Rather good 108
3 Rather bad 226
4 Very bad 97
5 DK 40
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
460 29883

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v115 QA2B SITUATION: PERSONAL JOB

Vrednost 115684 Frekvenca
1 Very good 34
2 Rather good 237
3 Rather bad 112
4 Very bad 89
5 DK 28
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
472 29871

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v116 QA2B SITUATION: FINANCIAL HOUSEHOLD

Vrednost 116683 Frekvenca
1 Very good 39
2 Rather good 232
3 Rather bad 136
4 Very bad 68
5 DK 25
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
475 29868

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v117 QA2B SITUATION: EMPLOYMENT CY-TCC

Vrednost 117682 Frekvenca
1 Very good 16
2 Rather good 123
3 Rather bad 167
4 Very bad 133
5 DK 61
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
439 29904

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v118 QA2B SITUATION: ENVIRONMENT CY-TCC

Vrednost 118681 Frekvenca
1 Very good 28
2 Rather good 142
3 Rather bad 191
4 Very bad 106
5 DK 33
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
467 29876

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v119 QA3A EXPECTATIONS: LIFE IN GENERAL

Vrednost 119680 Frekvenca
1 Better 6997
2 Worse 5414
3 Same 16588
4 DK 844
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28999 1344

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v120 QA3A EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUATION

Vrednost 120679 Frekvenca
1 Better 6631
2 Worse 11608
3 Same 10426
4 DK 1178
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28665 1678

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v121 QA3A EXPECTATIONS: FINANCIAL SITUATION

Vrednost 121678 Frekvenca
1 Better 5408
2 Worse 6464
3 Same 17155
4 DK 816
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29027 1316

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v122 QA3A EXPECTATIONS: EMPLOYMENT SITUATION

Vrednost 122677 Frekvenca
1 Better 5294
2 Worse 14153
3 Same 9155
4 DK 1241
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28602 1741

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v123 QA3A EXPECTATIONS: PERS JOB SITUATION

Vrednost 123676 Frekvenca
1 Better 4532
2 Worse 3940
3 Same 17518
4 DK 3853
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25990 4353

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v124 QA3A EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUAT EU

Vrednost 124675 Frekvenca
1 Better 6833
2 Worse 8883
3 Same 11197
4 DK 2930
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26913 3430

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v125 QA3A EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUAT WORLD

Vrednost 125674 Frekvenca
1 Better 6918
2 Worse 9362
3 Same 10628
4 DK 2935
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26908 3435

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v126 QA3B EXPECTATIONS: LIFE IN GENERAL

Vrednost 126673 Frekvenca
1 Better 179
2 Worse 124
3 Same 146
4 DK 51
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
449 29894

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v127 QA3B EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUAT CY-TCC

Vrednost 127672 Frekvenca
1 Better 135
2 Worse 205
3 Same 126
4 DK 34
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
466 29877

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v128 QA3B EXPECTATIONS: FINANCIAL SITUATION

Vrednost 128671 Frekvenca
1 Better 142
2 Worse 118
3 Same 189
4 DK 51
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
449 29894

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v129 QA3B EXPECTATIONS: EMPLOYMENT SITUAT CY-TCC

Vrednost 129670 Frekvenca
1 Better 99
2 Worse 189
3 Same 141
4 DK 71
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
429 29914

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v130 QA3B EXPECTATIONS: PERS JOB SITUATION

Vrednost 130669 Frekvenca
1 Better 145
2 Worse 95
3 Same 189
4 DK 71
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
429 29914

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v131 QA3B EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUAT EU

Vrednost 131668 Frekvenca
1 Better 160
2 Worse 132
3 Same 115
4 DK 93
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
407 29936

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v132 QA3B EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUAT WORLD

Vrednost 132667 Frekvenca
1 Better 143
2 Worse 159
3 Same 113
4 DK 85
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
415 29928

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v133 QA4A IMPORT ISSUES CTRY: CRIME

Vrednost 133666 Frekvenca
0 Not mentioned 24444
1 Mentioned 5399
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29843 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v134 QA4A IMPORT ISSUES CTRY: ECONOMIC SITUATION

Vrednost 134665 Frekvenca
0 Not mentioned 16589
1 Mentioned 13254
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29843 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v135 QA4A IMPORT ISSUES CTRY: RISING PRICES/INFLA

Vrednost 135664 Frekvenca
0 Not mentioned 23603
1 Mentioned 6240
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29843 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v136 QA4A IMPORT ISSUES CTRY: TAXATION

Vrednost 136663 Frekvenca
0 Not mentioned 27948
1 Mentioned 1895
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29843 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v137 QA4A IMPORT ISSUES CTRY: UNEMPLOYMENT

Vrednost 137662 Frekvenca
0 Not mentioned 14661
1 Mentioned 15182
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29843 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v138 QA4A IMPORT ISSUES CTRY: TERRORISM

Vrednost 138661 Frekvenca
0 Not mentioned 28596
1 Mentioned 1247
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29843 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v139 QA4A IMPORT ISSUES CTRY: DEFENCE/FOREIGN AFF

Vrednost 139660 Frekvenca
0 Not mentioned 29509
1 Mentioned 334
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29843 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v140 QA4A IMPORT ISSUES CTRY: HOUSING

Vrednost 140659 Frekvenca
0 Not mentioned 28717
1 Mentioned 1126
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29843 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v141 QA4A IMPORT ISSUES CTRY: IMMIGRATION

Vrednost 141658 Frekvenca
0 Not mentioned 27712
1 Mentioned 2131
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29843 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v142 QA4A IMPORT ISSUES CTRY: HEALTHCARE SYSTEM

Vrednost 142657 Frekvenca
0 Not mentioned 25702
1 Mentioned 4141
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29843 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v143 QA4A IMPORT ISSUES CTRY: EDUCATIONAL SYSTEM

Vrednost 143656 Frekvenca
0 Not mentioned 28208
1 Mentioned 1635
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29843 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v144 QA4A IMPORT ISSUES CTRY: PENSIONS

Vrednost 144655 Frekvenca
0 Not mentioned 27351
1 Mentioned 2492
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29843 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v145 QA4A IMPORT ISSUES CTRY: ENVIRONMENT PROTECT (A)

Vrednost 145654 Frekvenca
0 Not mentioned 14274
1 Mentioned 616
9 Inap. (Split B) 14953
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14890 15453

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v146 QA4A IMPORT ISSUES CTRY: THE ENVIRONMENT (B)

Vrednost 146653 Frekvenca
0 Not mentioned 14344
1 Mentioned 609
9 Inap. (Split A) 14890
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14953 15390

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v147 QA4A IMPORT ISSUES CTRY: ENERGY

Vrednost 147652 Frekvenca
0 Not mentioned 29051
1 Mentioned 792
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29843 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v148 QA4A IMPORT ISSUES CTRY: OTHERS

Vrednost 148651 Frekvenca
0 Not mentioned 29297
1 Mentioned 546
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29843 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v149 QA4A IMPORT ISSUES CTRY: NONE

Vrednost 149650 Frekvenca
0 Not mentioned 29797
1 Mentioned 46
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29843 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v150 QA4A IMPORT ISSUES CTRY: DK

Vrednost 150649 Frekvenca
0 Not mentioned 29689
1 Mentioned 154
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29843 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v151 QA5A IMPORT ISSUES PERS: CRIME

Vrednost 151648 Frekvenca
0 Not mentioned 27536
1 Mentioned 2307
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29843 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v152 QA5A IMPORT ISSUES PERS: ECONOMIC SITUATION

Vrednost 152647 Frekvenca
0 Not mentioned 21153
1 Mentioned 8690
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29843 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v153 QA5A IMPORT ISSUES PERS: RISING PRICES/INFLA

Vrednost 153646 Frekvenca
0 Not mentioned 18429
1 Mentioned 11414
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29843 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v154 QA5A IMPORT ISSUES PERS: TAXATION

Vrednost 154645 Frekvenca
0 Not mentioned 26865
1 Mentioned 2978
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29843 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v155 QA5A IMPORT ISSUES PERS: UNEMPLOYMENT

Vrednost 155644 Frekvenca
0 Not mentioned 23505
1 Mentioned 6338
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29843 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v156 QA5A IMPORT ISSUES PERS: TERRORISM

Vrednost 156643 Frekvenca
0 Not mentioned 29300
1 Mentioned 543
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29843 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v157 QA5A IMPORT ISSUES PERS: DEFENCE/FOREIGN AFF

Vrednost 157642 Frekvenca
0 Not mentioned 29637
1 Mentioned 206
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29843 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v158 QA5A IMPORT ISSUES PERS: HOUSING

Vrednost 158641 Frekvenca
0 Not mentioned 28133
1 Mentioned 1710
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29843 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v159 QA5A IMPORT ISSUES PERS: IMMIGRATION

Vrednost 159640 Frekvenca
0 Not mentioned 28962
1 Mentioned 881
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29843 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v160 QA5A IMPORT ISSUES PERS: HEALTHCARE SYSTEM

Vrednost 160639 Frekvenca
0 Not mentioned 24336
1 Mentioned 5507
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29843 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v161 QA5A IMPORT ISSUES PERS: EDUCATIONAL SYSTEM

Vrednost 161638 Frekvenca
0 Not mentioned 27360
1 Mentioned 2483
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29843 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v162 QA5A IMPORT ISSUES PERS: PENSIONS

Vrednost 162637 Frekvenca
0 Not mentioned 24877
1 Mentioned 4966
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29843 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v163 QA5A IMPORT ISSUES PERS: ENVIRONMENT PROTECT (A)

Vrednost 163636 Frekvenca
0 Not mentioned 14115
1 Mentioned 775
9 Inap. (Split B) 14953
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14890 15453

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v164 QA5A IMPORT ISSUES PERS: THE ENVIRONMENT (B)

Vrednost 164635 Frekvenca
0 Not mentioned 14168
1 Mentioned 785
9 Inap. (Split A) 14890
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14953 15390

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v165 QA5A IMPORT ISSUES PERS: ENERGY

Vrednost 165634 Frekvenca
0 Not mentioned 28735
1 Mentioned 1108
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29843 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v166 QA5A IMPORT ISSUES PERS: OTHERS

Vrednost 166633 Frekvenca
0 Not mentioned 29298
1 Mentioned 545
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29843 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v167 QA5A IMPORT ISSUES PERS: NONE

Vrednost 167632 Frekvenca
0 Not mentioned 28153
1 Mentioned 1690
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29843 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v168 QA5A IMPORT ISSUES PERS: DK

Vrednost 168631 Frekvenca
0 Not mentioned 29553
1 Mentioned 290
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29843 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v169 QA4B IMPORT ISSUES CY-TCC: CRIME

Vrednost 169630 Frekvenca
0 Not mentioned 417
1 Mentioned 83
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29843

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v170 QA4B IMPORT ISSUES CY-TCC: ECONOMIC SITUATION

Vrednost 170629 Frekvenca
0 Not mentioned 282
1 Mentioned 218
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29843

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v171 QA4B IMPORT ISSUES CY-TCC: RISING PRICES/INFLA

Vrednost 171628 Frekvenca
0 Not mentioned 408
1 Mentioned 92
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29843

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v172 QA4B IMPORT ISSUES CY-TCC: TAXATION

Vrednost 172627 Frekvenca
0 Not mentioned 445
1 Mentioned 55
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29843

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v173 QA4B IMPORT ISSUES CY-TCC: UNEMPLOYMENT

Vrednost 173626 Frekvenca
0 Not mentioned 315
1 Mentioned 185
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29843

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v174 QA4B IMPORT ISSUES CY-TCC: TERRORISM

Vrednost 174625 Frekvenca
0 Not mentioned 466
1 Mentioned 34
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29843

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v175 QA4B IMPORT ISSUES CY-TCC: CYPRUS ISSUE

Vrednost 175624 Frekvenca
0 Not mentioned 361
1 Mentioned 139
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29843

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v176 QA4B IMPORT ISSUES CY-TCC: HOUSING

Vrednost 176623 Frekvenca
0 Not mentioned 453
1 Mentioned 47
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29843

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v177 QA4B IMPORT ISSUES CY-TCC: IMMIGRATION

Vrednost 177622 Frekvenca
0 Not mentioned 473
1 Mentioned 27
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29843

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v178 QA4B IMPORT ISSUES CY-TCC: HEALTHCARE SYSTEM

Vrednost 178621 Frekvenca
0 Not mentioned 474
1 Mentioned 26
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29843

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v179 QA4B IMPORT ISSUES CY-TCC: EDUCATIONAL SYSTEM

Vrednost 179620 Frekvenca
0 Not mentioned 469
1 Mentioned 31
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29843

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v180 QA4B IMPORT ISSUES CY-TCC: PENSIONS

Vrednost 180619 Frekvenca
0 Not mentioned 496
1 Mentioned 4
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29843

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v181 QA4B IMPORT ISSUES CY-TCC: ENVIRONMENT PROTECT (A)

Vrednost 181618 Frekvenca
0 Not mentioned 283
1 Mentioned 6
9 Inap. (Split B) 211
99 Inap. (not 33 in V6) 29843
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
289 30054

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v182 QA4B IMPORT ISSUES CY-TCC: THE ENVIRONMENT (B)

Vrednost 182617 Frekvenca
0 Not mentioned 204
1 Mentioned 7
9 Inap. (Split A) 289
99 Inap. (not 33 in V6) 29843
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
211 30132

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v183 QA4B IMPORT ISSUES CY-TCC: ENERGY

Vrednost 183616 Frekvenca
0 Not mentioned 491
1 Mentioned 9
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29843

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v184 QA4B IMPORT ISSUES CY-TCC: OTHERS

Vrednost 184615 Frekvenca
0 Not mentioned 500
1 Mentioned (not ment.) 0
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29843

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v185 QA4B IMPORT ISSUES CY-TCC: NONE

Vrednost 185614 Frekvenca
0 Not mentioned 500
1 Mentioned (not ment.) 0
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29843

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v186 QA4B IMPORT ISSUES CY-TCC: DK

Vrednost 186613 Frekvenca
0 Not mentioned 498
1 Mentioned 2
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29843

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v187 QA5B IMPORT ISSUES PERS: CRIME

Vrednost 187612 Frekvenca
0 Not mentioned 462
1 Mentioned 38
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29843

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v188 QA5B IMPORT ISSUES PERS: ECONOMIC SITUATION

Vrednost 188611 Frekvenca
0 Not mentioned 280
1 Mentioned 220
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29843

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v189 QA5B IMPORT ISSUES PERS: RISING PRICES/INFLA

Vrednost 189610 Frekvenca
0 Not mentioned 342
1 Mentioned 158
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29843

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v190 QA5B IMPORT ISSUES PERS: TAXATION

Vrednost 190609 Frekvenca
0 Not mentioned 435
1 Mentioned 65
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29843

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v191 QA5B IMPORT ISSUES PERS: UNEMPLOYMENT

Vrednost 191608 Frekvenca
0 Not mentioned 337
1 Mentioned 163
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29843

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v192 QA5B IMPORT ISSUES PERS: TERRORISM

Vrednost 192607 Frekvenca
0 Not mentioned 471
1 Mentioned 29
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29843

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v193 QA5B IMPORT ISSUES PERS: CYPRUS ISSUE

Vrednost 193606 Frekvenca
0 Not mentioned 397
1 Mentioned 103
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29843

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v194 QA5B IMPORT ISSUES PERS: HOUSING

Vrednost 194605 Frekvenca
0 Not mentioned 456
1 Mentioned 44
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29843

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v195 QA5B IMPORT ISSUES PERS: IMMIGRATION

Vrednost 195604 Frekvenca
0 Not mentioned 476
1 Mentioned 24
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29843

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v196 QA5B IMPORT ISSUES PERS: HEALTHCARE SYSTEM

Vrednost 196603 Frekvenca
0 Not mentioned 468
1 Mentioned 32
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29843

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v197 QA5B IMPORT ISSUES PERS: EDUCATIONAL SYSTEM

Vrednost 197602 Frekvenca
0 Not mentioned 456
1 Mentioned 44
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29843

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v198 QA5B IMPORT ISSUES PERS: PENSIONS

Vrednost 198601 Frekvenca
0 Not mentioned 487
1 Mentioned 13
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29843

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v199 QA5B IMPORT ISSUES PERS: ENVIRONMENT PROTECT (A)

Vrednost 199600 Frekvenca
0 Not mentioned 287
1 Mentioned 2
9 Inap. (Split B) 211
99 Inap. (not 33 in V6) 29843
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
289 30054

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v200 QA5B IMPORT ISSUES PERS: THE ENVIRONMENT (B)

Vrednost 200599 Frekvenca
0 Not mentioned 206
1 Mentioned 5
9 Inap. (Split A) 289
99 Inap. (not 33 in V6) 29843
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
211 30132

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v201 QA5B IMPORT ISSUES PERS: ENERGY

Vrednost 201598 Frekvenca
0 Not mentioned 492
1 Mentioned 8
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29843

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v202 QA5B IMPORT ISSUES PERS: OTHERS

Vrednost 202597 Frekvenca
0 Not mentioned 500
1 Mentioned (not ment.) 0
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29843

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v203 QA5B IMPORT ISSUES PERS: NONE

Vrednost 203596 Frekvenca
0 Not mentioned 500
1 Mentioned (not ment.) 0
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29843

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v204 QA5B IMPORT ISSUES PERS: DK

Vrednost 204595 Frekvenca
0 Not mentioned 496
1 Mentioned 4
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29843

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v205 QA6A EU MEMBERSHIP - GOOD/BAD

Vrednost 205594 Frekvenca
1 A good thing 14168
2 Neither nor (3)