Evrobarometer 71.3: Globalizacija, osebne vrednote in prioritete, evropska identiteta, prihodnost Evropske unije, socialni problemi in blaginja ter evropske volitve, junij-julij 2009

Basic Study Information

ADP - IDNo: EB713
Main author(s):
  • Evropska komisija
Co-workers:
  • Antonis Papacostas
Data file producer:
TNS - TNS Opinion & Social
GESIS - GESIS Leibniz-Institute for the Social Sciences

Place; date:

Köln, Nemčija; 2009

Funding agency:

Evropska komisija

Project number:

no information

Series:
  • EB/Evrobarometer

    Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z življenjem, družbene spremembe, informiranost o EU, politika, zaupanje v evropske institucije, globalizacija, osebne in družbene vrednote, evropska identiteta, prihodnost EU, družbena blaginja, evropske volitve, mnenje o globalizaciji, nacionalna identiteta, pokojnina, možnosti za zaposlitev in kariero, zaposlovanje, Evropski parlament, volitve, politika, volilna kampanja, človekove pravice, javne oblasti, manjšine, priseljenci, imigranti, skrb za starejše, kvaliteta življenja, mnenje o Evropski uniji, socialni problemi, gospodarska rast

Keywords ELSST:
EVROPSKA UNIJA, JAVNO MNENJE, IDENTITETA, VREDNOTA, GLOBALIZACIJA , VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT, SOCIALNA POLITIKA, SOCIALNA VARNOST, SOCIALNA PRIKRAJŠANOST, BLAGINJA

Topic Classification CESSDA
GOSPODARSTVO - gospodarske razmere in kazalci
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
GLOBALIZACIJA
OSEBNE VREDNOTE IN PRIORITETE
EVROPSKA IDENTITETA
PRIHODNOST EVROPSKE UNIJE
SOCIALNI PROBLEMI IN BLAGINJA
EVROPSKE VOLITVE
ČLOVEKOVE PRAVICE
JAVNE OBLASTI
MANJŠINE IN PRISELJENCI
SKRB ZA STAREJŠE


Abstract:

Raziskava obsega standardne kazalce Evrobarometra, kot na primer: kako zadovoljni so anketiranci s svojim sedanjim življenjem, ali so poskušali spodbuditi ljudi, ki so jim blizu, da delijo poglede o temah, o katerih imajo trdno mnenje, ali so z drugimi razpravljali o političnih zadevah, kakšne cilje bi morala imeti njihova država in če menijo, da so potrebne družbene spremembe. Dodatna vprašanja so se osredotočala na anketirančevo znanje in mnenje o Evropski uniji (EU), vključno s tem, kako dobro so obveščeni o EU, ali menijo, da je njihova država s članstvom v EU kaj pridobila ter kakšno je njihovo osebno zanimanje za zadeve EU. Nadaljnja vprašanja so spraševala po vpletenosti EU v različna področja politik in o pomembnosti le-teh, sledila pa so še vprašanja o evropski integraciji, ekonomski rasti ter o zaupanju v organizacije EU. Vprašalnik sestavlja 6 velikih vsebinskih sklopov: (1) globalizacija, (2) osebne vrednote in prioritete, (3) evropska identiteta, (4) prihodnost Evropske unije, (5) socialni problemi in blaginja ter (6) evropske volitve. V prvem sklopu so respondenti bili vprašani po mnenju o globalizaciji in njenih vplivih na lokalno skupnost, podjetja in EU. Pri drugem sklopu so bili vprašani o osebnih vrednotah in prioritetah, pri tretjem pa o njihovi nacionalni in evropski identiteti, o tem, kaj so pomembne lastnosti in elementi njihovih identitet ter kaj jim le-te pomenijo. Pri četrtem tematskem sklopu so izrazili svoje napovedi za leto 2030 v zvezi z ekonomijo, širitvijo, družbenimi normami in kulturo. V petem sklopu so bili vprašani o socialni blaginji in pokojninah ter o kakovosti nacionalnih načrtov in možnih prihodnjih spremembah v programih. Prav tako so odgovarjali na vprašanja v zvezi z možnostmi zaposlitve v njihovi državi, vključujoč, ali menijo, da imajo visoko izobraženi ljudje težave z iskanjem služb. Šesti sklop se je osredotočal na volitve Evropskega parlamenta, respondenti pa so povedali, kaj so bili razlogi za njihovo udeležbo oziroma neudeležbo na volitvah. Prav tako so povedali, katera politična vprašanja so po njihovem mnenju pomembna, izrazili so svoj odnos do volitev, svojo izpostavljenost v volilnih kampanjah in naklonjenost političnim strankam. Raziskava je zajemala še štiri manjša tematska področja: (1) človekove pravice, (2) javne oblasti, (3) manjšine in imigranti ter (4) skrb za starejše. Demografske sklop je zajemal vprašanja o starosti respondenta, spolu, nacionalnosti, rojstnem kraju (respondentovem in respondentovih staršev), zakonskem stanu, poklicu, starosti ob zaključku izobraževanja, politični samoopredelitvi levo-desno, statusu v družbi, sestavi gospodinjstva, lastništvu stacionarnega ali mobilnega telefona ter drugih trajnih dobrinah, o finančni situaciji, uporabi interneta in kakovosti življenja, nanašajoč se na zdravje, regiji bivanja, tipu in velikosti naselja in jeziku anketiranja.

Methodology


Collection date: 12. junij 2009 - 07. julij 2009, Avstrija: 12. junij 2009 - 03. julij 2009,, Belgija: 16. junij 2009 - 07. julij 2009,, Bolgarija: 12. junij 2009 - 22. junij 2009,, Ciper (Republika): 12. junij 2009 - 30. junij 2009,, Hrvaška: 15. junij 2009 - 30. junij 2009,, Češka: 13. junij 2009 - 26. junij 2009,, Danska: 12. junij 2009 - 02. julij 2009,, Estonija: 12. junij 2009 - 02. julij 2009,, Finska: 16. junij 2009 - 06. julij 2009,, Francija: 12. junij 2009 - 30. junij 2009,, Nemčija: 17. junij 2009 - 03. julij 2009,, Velika Britanija: 12. junij 2009 - 28. junij 2009,, Grčija: 12. junij 2009 - 02. julij 2009,, Madžarska: 13. junij 2009 - 01. julij 2009,, Irska (Republika): 17. junij 2009 - 02. julij 2009,, Italija: 13. junij 2009 - 01. julij 2009,, Latvija: 12. junij 2009 - 30. junij 2009,, Litva: 12. junij 2009 - 25. junij 2009,, Luksemburg: 17. junij 2009 - 06. julij 2009,, Makedonija (NJRM): 12. junij 2009 - 21. junij 2009,, Malta: 12. junij 2009 - 29. junij 2009,, Nizozemska: 12. junij 2009 - 03. julij 2009,, Neverna Irska: 15. junij 2009 - 28. junij 2009,, Poljska: 18. junij 2009 - 02. julij 2009,, Portugalska: 16. junij 2009 - 03. julij 2009,, Romunija: 12. junij 2009 - 23. junij 2009,, Slovaška: 13. junij 2009 - 30. junij 2009,, Slovenija 12. junij 2009 - 28. junij 2009,, Španija: 16. junij 2009 - 03. julij 2009,, Švedska: 14. junij 2009 - 03. julij 2009,, Turčija: 12. junij 2009 - 26. junij 2009,, Severni del Cipra pod turško zasedbo: 16. junij 2009 - 06. julij 2009.
Date of production: 2009
Country: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Hrvaška, Nemčija, Velika Britanija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Makedonija (NJRM), Malta, Nizozemska, Severna Irska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Turčija
Geographic coverage:

Ozemlje držav.

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Ciljna populacija so prebivalci 27 držav članic EU po širitvi leta 2004/2007 s prebivalci držav pristopnic - Bolgarije in Romunije ter držav kandidatk – Hrvaška, Turčija, Turško ciprska skupnost in bivša država Republike Jugoslavije, Makedonija. Vsi respondenti so bili starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v naštetih državah. Anketiranci so imeli zadostno znanje nacionalnega jezika, da so lahko odgovarjali na vprašalnik. Vzorci so bili ločeni za Severno Irsko in Vzhodno Nemčijo. Za dodatna pojasnila glej doi: 10.4232/1.11135.

Excluded: no information
Data collected by:

Koordinator: TNS Opinion & Social, konzorcij TNS - Taylor Nelson Sofres in EOS Gallup Evropa

Avstrija: Österreichisches GALLUP-Institut

Belgija: TNS Dimarso

Bolgarija: TNS BBSS

Hrvaška: PULS

Ciper (Republika): Synovate

Ciper (TCC): KADEM

Češka: TNS Aisa

Danska: TNS Gallup DK

Estonija: Emor

Finska: TNS Gallup OY

Francija: TNS Sofres

Makedonija (NJRM): TNS Brima

Nemčija: TNS Infratest

Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK

Grčija: TNS ICAP

Madžarska: TNS Hungary

Irska: TNS MRBI

Italija: TNS Abacus

Latvija: TNS Latvia

Litva: TNS Gallup Lithuania

Luksemburg: TNS ILReS

Malta: MISCO

Nizozemska: TNS NIPO

Poljska: TNS OBOP

Portugalska: TNS EUROTESTE

Romunija: TNS CSOP

Slovaška: TNS Aisa SK

Slovenija: RM PLUS

Španija: TNS Demoscopia

Švedska: TNS GALLUP

Turčija: TNS PIAR

Sampling procedure:

Raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let, razen v Združenemu Kraljestvu z ločenima vzorcema za Veliko Britanijo (1000) in Severno Irsko (300), v Nemčiji z ločenima vzorcema za Vzhodni (500) in za Zahodni del (1000) ter v Luksemburgu, na Cipru (Republiki), Malti in Severnem Cipru s po 500 respondenti za vsako državo. Osnovni vzorčni okvir, ki se uporablja v vseh državah članicah, je večstopenjski, naključni vzorec. V vsaki državi članici je število vzorčnih točk izbrano z verjetnostjo, ki je proporcionalna glede na velikost in gostoto populacije. Vzorčne točke so bile izbrane sistematično iz vsake administrativne regionalne enote, s stratifikacijo po individualni enoti in tipu naselja. Tako točke predstavljajo celotno ozemlje regij držav članic po EUROSTAT NUTS 2 (ali enakovredno temu) in so razčlenjene s stopnjo urbanizacije. V vsaki od izbranih vzorčnih točk je bila začetna lokacija izbrana naključno. Naslednji naslov je bil izbran po sistemu vsake n-te lokacije s standardnim postopkom slučajne poti. Na vsakem naslovu je odgovarjal tisti, katerega rojstni datum je bil najbližji datumu ankete. Za dodatna pojasnila glej doi: 10.4232/1.11135.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI). Vse ankete so bile narejene osebno pri anketirancu doma v ustreznem uradnem jeziku. Za dodatna pojasnila glej doi: 10.4232/1.11135.

Weighting:

Za vsako državo je narejena primerjava med velikostjo vzorca in populacijo. Velikost populacije je posredoval Eurostat, ki je podatke dobil od nacionalnih statističnih uradov. Po vseh državah kandidatkah je izvedeno uteževanje (glede na robne in posamične uteži), upoštevaje populacijske podatke. V vseh državah članicah so pri uteževanju v zaporednih iteracijah upoštevali podatke o spolu, starosti, regiji in velikosti kraja. Za mednarodno uteževanje (t.j. povprečja EU) je TNS Opinion & Social zaprosil za uradne podatke o populaciji pri Eurostatu ali nacionalnih statističnih uradih. Tri nacionalno utežene spremenljivke W1, W3 in W4 so na voljo za uporabo ločene analize posameznih držav. Za dodatna pojasnila glej doi: 10.4232/1.11135.

Access restrictions

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: EB713 - Evrobarometer 71.3 June-July 2009 [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

  • number of variables: 798
  • number of units: 30343

Variable list

v1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Value 13 Frequency
4973 30343
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0

Valid range from 4973 to 4973

v2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER

Value 22 Frequency
4973 30343
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0

Valid range from 4973 to 4973

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Value 31 Frequency
3.0.0 (2012-02-03) 30343
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0

v1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Value 1798 Frequency
4973 30343
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0

Valid range from 4973 to 4973

v2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER

Value 2797 Frequency
4973 30343
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0

Valid range from 4973 to 4973

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Value 3796 Frequency
3.0.0 (2012-02-03) 30343
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0

v4 EUROBAROMETER NUMBER

Value 4795 Frequency
713 Eurobarometer 71.3 30343
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0

Valid range from 713 to 713

v5 SERIAL CASE ID (APPOINTED BY THE ARCHIVE)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0 1 30343 15172 8759.414

Valid range from 1 to 30343

v6 NATION - ALL SAMPLES

Value 6793 Frequency
1 France 1038
2 Belgium 983
3 The Netherlands 1000
4 Germany West 1007
5 Italy 1036
6 Luxembourg 530
7 Denmark 1012
8 Ireland 1006
9 Great Britain 1045
10 Northern Ireland 307
11 Greece 1000
12 Spain 1002
13 Portugal 1010
14 Germany East 514
15 Norway (not included) 0
16 Finland 1012
17 Sweden 1068
18 Austria 1015
19 Cyprus (Republic) 505
20 Czech Republic 1094
21 Estonia 1006
22 Hungary 1004
23 Latvia 1008
24 Lithuania 1016
25 Malta 500
26 Poland 1000
27 Slovakia 1065
28 Slovenia 1012
29 Bulgaria 1023
30 Romania 1012
31 Turkey 1005
32 Croatia 1000
33 Cyprus (CY-TCC) 500
34 Macedonia (FYROM) 1008
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0 1 34

Valid range from 1 to 34

v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166

Value 7792 Frequency
AT 1015
BE 983
BG 1023
CY 505
CY-TCC 500
CZ 1094
DE-E 514
DE-W 1007
DK 1012
EE 1006
ES 1002
FI 1012
FR 1038
GB-GBN 1045
GB-NIR 307
GR 1000
HR 1000
HU 1004
IE 1006
IT 1036
LT 1016
LU 530
LV 1008
MK 1008
MT 500
NL 1000
PL 1000
PT 1010
RO 1012
SE 1068
SI 1012
SK 1065
TR 1005
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0

v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0 0.33 4.646 1 0.339

Valid range from 0.33 to 4.6464

v9 NATION - UNITED KINGDOM

Value 9790 Frequency
0 Other 28991
1 United Kingdom 1352
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0

Valid range from 0 to 1

v10 W4 WEIGHT UNITED KINGDOM

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0 0 3.007 0.0446 0.242

Valid range from 0 to 3.006629

v11 NATION - UNITED GERMANY

Value 11788 Frequency
0 Other 28822
1 Germany 1521
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0

Valid range from 0 to 1

v12 W3 WEIGHT GERMANY

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0 0 3.546 0.0501 0.256

Valid range from 0 to 3.546216

v13 NATION GROUP EU6

Value 13786 Frequency
0 Other 24749
1 EU6 5594
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0

Valid range from 0 to 1

v14 W5 WEIGHT EU6

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0 0 5.011 0.184 0.518

Valid range from 0 to 5.010991

v15 NATION GROUP EU9

Value 15784 Frequency
0 Other 21379
1 EU9 8964
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0

Valid range from 0 to 1

v16 W6 WEIGHT EU9

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0 0 5.96 0.295 0.689

Valid range from 0 to 5.960349

v17 NATION GROUP EU10

Value 17782 Frequency
0 Other 20379
1 EU10 9964
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0

Valid range from 0 to 1

v18 W7 WEIGHT EU10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0 0 6.38 0.328 0.735

Valid range from 0 to 6.38026

v19 NATION GROUP EU12

Value 19780 Frequency
0 Other 18367
1 EU12 11976
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0

Valid range from 0 to 1

v20 W8 WEIGHT EU12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0 0 6.399 0.395 0.769

Valid range from 0 to 6.399251

v21 NATION GROUP EU12+

Value 21778 Frequency
0 Other 17853
1 EU12+ 12490
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0

Valid range from 0 to 1

v22 W9 WEIGHT EU12+

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0 0 6.357 0.412 0.773

Valid range from 0 to 6.356556

v23 NATION GROUP EU NMS 3

Value 23776 Frequency
0 Other 27248
1 EU NMS 3 3095
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0

Valid range from 0 to 1

v24 W10 WEIGHT EU NMS 3

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0 0 5.078 0.102 0.34

Valid range from 0 to 5.077516

v25 NATION GROUP EU15

Value 25774 Frequency
0 Other 14758
1 EU15 15585
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0

Valid range from 0 to 1

v26 W11 WEIGHT EU15

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0 0 7.455 0.514 0.896

Valid range from 0 to 7.454706

v27 NATION GROUP EU NMS 10

Value 27772 Frequency
0 Other 21133
1 EU NMS 10 9210
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0

Valid range from 0 to 1

v28 W13 WEIGHT EU NMS 10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0 0 8.186 0.304 0.948

Valid range from 0 to 8.186369

v29 NATION GROUP EU25

Value 29770 Frequency
0 Other 5548
1 EU25 24795
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0

Valid range from 0 to 1

v30 W14 WEIGHT EU25

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0 0 9.927 0.817 1.19

Valid range from 0 to 9.927478

v31 NATION GROUP AC/CC

Value 31768 Frequency
0 Other 26303
1 AC/CC 4040
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0

Valid range from 0 to 1

v32 W15 WEIGHT AC/CC

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0 0 5.303 0.133 0.491

Valid range from 0 to 5.30259

v33 NATION GROUP AC (BG RO)

Value 33766 Frequency
0 Other 28308
1 AC (BG RO) 2035
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0

Valid range from 0 to 1

v34 W18 WEIGHT AC (BG RO)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0 0 2.341 0.0671 0.284

Valid range from 0 to 2.341164

v35 NATION GROUP CC (TR HR)

Value 35764 Frequency
0 Other 28338
1 CC (TR HR) 2005
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0

Valid range from 0 to 1

v36 W19 WEIGHT CC (TR HR)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0 0 3.908 0.0661 0.342

Valid range from 0 to 3.908185

v37 NATION GROUP EU27

Value 37762 Frequency
0 Other 3513
1 EU27 26830
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0

Valid range from 0 to 1

v38 W22 WEIGHT EU27

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0 0 10.075 0.884 1.192

Valid range from 0 to 10.074967

v39 NATION GROUP EU NMS 12

Value 39760 Frequency
0 Other 19098
1 EU NMS 12 11245
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0

Valid range from 0 to 1

v40 W24 WEIGHT EU NMS 12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0 0 7.107 0.371 0.91

Valid range from 0 to 7.106655

v41 NATION GROUP EU27 + TR + HR + CY-TCC

Value 41758 Frequency
0 Other 1008
1 EU27 + TR + HR + CY-TCC 29335
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0

Valid range from 0 to 1

v42 W25 WEIGHT EU27 + TR + HR + CY-TCC

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0 0 9.762 0.967 1.211

Valid range from 0 to 9.762067

v43 NATION GROUP EU27 + TR + HR + MK

Value 43756 Frequency
0 Other 500
1 EU27 + TR + HR + MK 29843
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0

Valid range from 0 to 1

v44 W26 WEIGHT EU27 + TR + HR + MK

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0 0 9.898 0.984 1.226

Valid range from 0 to 9.898181

v45 NATION GROUP EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK

Value 45754 Frequency
1 EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK 30343
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0

Valid range from 1 to 1

v46 W27 WEIGHT EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0 0.0117 10.061 1 1.246

Valid range from 0.01168 to 10.060843

v47 NATION GROUP EURO ZONE 2009

Value 47752 Frequency
0 Other 15108
1 EURO ZONE 2009 15235
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0

Valid range from 0 to 1

v48 W81 WEIGHT EURO ZONE 2009

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0 0 8.848 0.502 0.975

Valid range from 0 to 8.847994

v49 NATION GROUP NON EURO ZONE 2009

Value 49750 Frequency
0 Other 18748
1 NON EURO ZONE 2009 11595
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0

Valid range from 0 to 1

v50 W82 WEIGHT NON EURO ZONE 2009

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0 0 9.197 0.382 0.903

Valid range from 0 to 9.19735

v51 NATION GROUP NON EURO ZONE EU NMS 12

Value 51748 Frequency
0 Other 22180
1 NON EURO ZONE EU NMS 12 8163
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0

Valid range from 0 to 1

v52 W84 WEIGHT NON EURO ZONE NMS 12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0 0 5.617 0.269 0.721

Valid range from 0 to 5.616611

v53 WEX WEIGHT EXTRA POPULATION 15+

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0 174.707 150488.219 14957.812 18630.792

Valid range from 174.706864 to 150488.21875

v54 W31 POLIT WEIGHT RESULT FROM TARGET EU27 (VOTING AGE)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26830 3513 0 7.201 0.973 0.595

Valid range from 0 to 7.2005

v55 W35 POLIT WEIGHT EU6 (VOTING AGE)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26772 3571 0 7.258 0.204 0.586

Valid range from 0 to 7.258393

v56 W36 POLIT WEIGHT EU9 (VOTING AGE)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26772 3571 0 8.751 0.323 0.765

Valid range from 0 to 8.751392

v57 W37 POLIT WEIGHT EU10 (VOTING AGE)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26772 3571 0 9.329 0.358 0.813

Valid range from 0 to 9.329316

v58 W38 POLIT WEIGHT EU12 (VOTING AGE)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26772 3571 0 9.421 0.431 0.851

Valid range from 0 to 9.421206

v59 W39 POLIT WEIGHT EU12+ (VOTING AGE)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26766 3577 0 9.421 0.454 0.862

Valid range from 0 to 9.421206

v60 W40 POLIT WEIGHT EU NMS 3 (VOTING AGE)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26766 3577 0 6.988 0.114 0.378

Valid range from 0 to 6.987897

v61 W41 POLIT WEIGHT EU15 (VOTING AGE)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26766 3577 0 11.084 0.568 1.003

Valid range from 0 to 11.083942

v62 W43 POLIT WEIGHT EU NMS 10 (VOTING AGE)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26766 3577 0 16.77 0.332 1.036

Valid range from 0 to 16.76973

v63 W44 POLIT WEIGHT EU25 (VOTING AGE)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26766 3577 0 14.75 0.9 1.328

Valid range from 0 to 14.750499

v64 W45 POLIT WEIGHT AC (BG RO) (VOTING AGE)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26766 3577 0 4.951 0.0745 0.345

Valid range from 0 to 4.951178

v65 W52 POLIT WEIGHT EU27 (VOTING AGE)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26766 3577 0 15.002 0.975 1.338

Valid range from 0 to 15.001627

v66 W54 POLIT WEIGHT EU NMS 12 (VOTING AGE)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26766 3577 0 14.63 0.407 1.02

Valid range from 0 to 14.629636

v67 W111 POLIT WEIGHT EURO ZONE 2009 (VOTING AGE)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26766 3577 0 8.217 0.562 1.002

Valid range from 0 to 8.216771

v68 W112 POLIT WEIGHT NON EURO ZONE 2009 (VOTING AGE)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26766 3577 0 7.005 0.426 0.858

Valid range from 0 to 7.005425

v69 W114 POLIT WEIGHT NON EURO ZONE EU NMS 12 (VOTING AGE)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26766 3577 0 5.618 0.304 0.759

Valid range from 0 to 5.617784

v70 WEX POLIT WEIGHT EXTRA POPULATION (VOTING AGE)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26766 3577 0 224453.969 14587.45 20024.815

Valid range from 0 to 224453.96875

v71 Q1 NATIONALITY BELGIUM

Value 71728 Frequency
0 Not mentioned 29354
1 Mentioned 989
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0

Valid range from 0 to 1

v72 Q1 NATIONALITY DENMARK

Value 72727 Frequency
0 Not mentioned 29337
1 Mentioned 1006
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0

Valid range from 0 to 1

v73 Q1 NATIONALITY GERMANY

Value 73726 Frequency
0 Not mentioned 28816
1 Mentioned 1527
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0

Valid range from 0 to 1

v74 Q1 NATIONALITY GREECE

Value 74725 Frequency
0 Not mentioned 29330
1 Mentioned 1013
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0

Valid range from 0 to 1

v75 Q1 NATIONALITY SPAIN

Value 75724 Frequency
0 Not mentioned 29357
1 Mentioned 986
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0

Valid range from 0 to 1

v76 Q1 NATIONALITY FRANCE

Value 76723 Frequency
0 Not mentioned 29258
1 Mentioned 1085
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0

Valid range from 0 to 1

v77 Q1 NATIONALITY IRELAND

Value 77722 Frequency
0 Not mentioned 29357
1 Mentioned 986
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0

Valid range from 0 to 1

v78 Q1 NATIONALITY ITALY

Value 78721 Frequency
0 Not mentioned 29244
1 Mentioned 1099
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0

Valid range from 0 to 1

v79 Q1 NATIONALITY LUXEMBOURG

Value 79720 Frequency
0 Not mentioned 29996
1 Mentioned 347
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0

Valid range from 0 to 1

v80 Q1 NATIONALITY NETHERLANDS

Value 80719 Frequency
0 Not mentioned 29319
1 Mentioned 1024
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0

Valid range from 0 to 1

v81 Q1 NATIONALITY PORTUGAL

Value 81718 Frequency
0 Not mentioned 29249
1 Mentioned 1094
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0

Valid range from 0 to 1

v82 Q1 NATIONALITY UNITED KINGDOM

Value 82717 Frequency
0 Not mentioned 29002
1 Mentioned 1341
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0

Valid range from 0 to 1

v83 Q1 NATIONALITY AUSTRIA

Value 83716 Frequency
0 Not mentioned 29340
1 Mentioned 1003
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0

Valid range from 0 to 1

v84 Q1 NATIONALITY SWEDEN

Value 84715 Frequency
0 Not mentioned 29288
1 Mentioned 1055
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0

Valid range from 0 to 1

v85 Q1 NATIONALITY FINLAND

Value 85714 Frequency
0 Not mentioned 29326
1 Mentioned 1017
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0

Valid range from 0 to 1

v86 Q1 NATIONALITY CYPRUS (REPUBLIC)

Value 86713 Frequency
0 Not mentioned 29844
1 Mentioned 499
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0

Valid range from 0 to 1

v87 Q1 NATIONALITY CZECH REPUBLIC

Value 87712 Frequency
0 Not mentioned 29244
1 Mentioned 1099
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0

Valid range from 0 to 1

v88 Q1 NATIONALITY ESTONIA

Value 88711 Frequency
0 Not mentioned 29337
1 Mentioned 1006
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0

Valid range from 0 to 1

v89 Q1 NATIONALITY HUNGARY

Value 89710 Frequency
0 Not mentioned 29334
1 Mentioned 1009
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0

Valid range from 0 to 1

v90 Q1 NATIONALITY LATVIA

Value 90709 Frequency
0 Not mentioned 29329
1 Mentioned 1014
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0

Valid range from 0 to 1

v91 Q1 NATIONALITY LITHUANIA

Value 91708 Frequency
0 Not mentioned 29313
1 Mentioned 1030
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0

Valid range from 0 to 1

v92 Q1 NATIONALITY MALTA

Value 92707 Frequency
0 Not mentioned 29850
1 Mentioned 493
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0

Valid range from 0 to 1

v93 Q1 NATIONALITY POLAND

Value 93706 Frequency
0 Not mentioned 29306
1 Mentioned 1037
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0

Valid range from 0 to 1

v94 Q1 NATIONALITY SLOVAKIA

Value 94705 Frequency
0 Not mentioned 29273
1 Mentioned 1070
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0

Valid range from 0 to 1

v95 Q1 NATIONALITY SLOVENIA

Value 95704 Frequency
0 Not mentioned 29317
1 Mentioned 1026
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0

Valid range from 0 to 1

v96 Q1 NATIONALITY BULGARIA

Value 96703 Frequency
0 Not mentioned 29293
1 Mentioned 1050
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0

Valid range from 0 to 1

v97 Q1 NATIONALITY ROMANIA

Value 97702 Frequency
0 Not mentioned 29313
1 Mentioned 1030
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0

Valid range from 0 to 1

v98 Q1 NATIONALITY TURKEY

Value 98701 Frequency
0 Not mentioned (not ment.) 0
1 Mentioned 1005
9 Inap. (not 31 in V6) 29338
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1005 29338

Valid range from 0 to 1

v99 Q1 NATIONALITY CROATIA

Value 99700 Frequency
0 Not mentioned 5
1 Mentioned 995
9 Inap. (not 32 in V6) 29343
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 29343

Valid range from 0 to 1

v100 Q1 NATIONALITY CYPRUS (CY-TCC)

Value 100699 Frequency
0 No data available 500
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0

Valid range from 0 to 9

v101 Q1 NATIONALITY MACEDONIA

Value 101698 Frequency
0 Not mentioned (not ment.) 0
1 Mentioned 1008
9 Inap. (not 34 in V6) 29335
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1008 29335

Valid range from 0 to 1

v102 Q1 NATIONALITY OTHER COUNTRIES

Value 102697 Frequency
0 Not mentioned 30203
1 Mentioned 140
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0

Valid range from 0 to 1

v103 Q1 NATIONALITY DK

Value 103696 Frequency
0 Not mentioned 30342
1 Mentioned 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30343 0

Valid range from 0 to 1

v104 QA1 LIFE SATISFACTION

Value 104695 Frequency
1 Very satisfied 6431
2 Fairly satisfied 15704
3 Not very satisfied 5841
4 Not at all satisfied 2182
5 DK 185
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30158 185

Valid range from 1 to 4

v105 QA2A SITUATION: NATIONAL ECONOMY

Value 105694 Frequency
1 Very good 444
2 Rather good 6415
3 Rather bad 14774
4 Very bad 7799
5 DK 411
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29432 911

Valid range from 1 to 4

v106 QA2A SITUATION: EUROPEAN ECONOMY

Value 106693 Frequency
1 Very good 548
2 Rather good 7913
3 Rather bad 14728
4 Very bad 4181
5 DK 2473
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27370 2973

Valid range from 1 to 4

v107 QA2A SITUATION: WORLD ECONOMY

Value 107692 Frequency
1 Very good 329
2 Rather good 5222
3 Rather bad 16292
4 Very bad 5639
5 DK 2361
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27482 2861

Valid range from 1 to 4

v108 QA2A SITUATION: PERSONAL JOB

Value 108691 Frequency
1 Very good 3980
2 Rather good 11155
3 Rather bad 5341
4 Very bad 3161
5 DK 6206
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23637 6706

Valid range from 1 to 4

v109 QA2A SITUATION: FINANCIAL HOUSEHOLD

Value 109690 Frequency
1 Very good 2609
2 Rather good 15865
3 Rather bad 8135
4 Very bad 2756
5 DK 478
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29365 978

Valid range from 1 to 4

v110 QA2A SITUATION: EMPLOYMENT COUNTRY

Value 110689 Frequency
1 Very good 256
2 Rather good 4090
3 Rather bad 14698
4 Very bad 10159
5 DK 640
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29203 1140

Valid range from 1 to 4

v111 QA2A SITUATION: ENVIRONMENT COUNTRY

Value 111688 Frequency
1 Very good 1019
2 Rather good 12763
3 Rather bad 11122
4 Very bad 3826
5 DK 1113
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28730 1613

Valid range from 1 to 4

v112 QA2B SITUATION: CY-TCC ECONOMY

Value 112687 Frequency
1 Very good 28
2 Rather good 174
3 Rather bad 157
4 Very bad 135
5 DK 6
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
494 29849

Valid range from 1 to 4

v113 QA2B SITUATION: EUROPEAN ECONOMY

Value 113686 Frequency
1 Very good 65
2 Rather good 163
3 Rather bad 149
4 Very bad 49
5 DK 74
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
426 29917

Valid range from 1 to 4

v114 QA2B SITUATION: WORLD ECONOMY

Value 114685 Frequency
1 Very good 29
2 Rather good 108
3 Rather bad 226
4 Very bad 97
5 DK 40
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
460 29883

Valid range from 1 to 4

v115 QA2B SITUATION: PERSONAL JOB

Value 115684 Frequency
1 Very good 34
2 Rather good 237
3 Rather bad 112
4 Very bad 89
5 DK 28
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
472 29871

Valid range from 1 to 4

v116 QA2B SITUATION: FINANCIAL HOUSEHOLD

Value 116683 Frequency
1 Very good 39
2 Rather good 232
3 Rather bad 136
4 Very bad 68
5 DK 25
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
475 29868

Valid range from 1 to 4

v117 QA2B SITUATION: EMPLOYMENT CY-TCC

Value 117682 Frequency
1 Very good 16
2 Rather good 123
3 Rather bad 167
4 Very bad 133
5 DK 61
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
439 29904

Valid range from 1 to 4

v118 QA2B SITUATION: ENVIRONMENT CY-TCC

Value 118681 Frequency
1 Very good 28
2 Rather good 142
3 Rather bad 191
4 Very bad 106
5 DK 33
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
467 29876

Valid range from 1 to 4

v119 QA3A EXPECTATIONS: LIFE IN GENERAL

Value 119680 Frequency
1 Better 6997
2 Worse 5414
3 Same 16588
4 DK 844
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28999 1344

Valid range from 1 to 3

v120 QA3A EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUATION

Value 120679 Frequency
1 Better 6631
2 Worse 11608
3 Same 10426
4 DK 1178
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28665 1678

Valid range from 1 to 3

v121 QA3A EXPECTATIONS: FINANCIAL SITUATION

Value 121678 Frequency
1 Better 5408
2 Worse 6464
3 Same 17155
4 DK 816
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29027 1316

Valid range from 1 to 3

v122 QA3A EXPECTATIONS: EMPLOYMENT SITUATION

Value 122677 Frequency
1 Better 5294
2 Worse 14153
3 Same 9155
4 DK 1241
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28602 1741

Valid range from 1 to 3

v123 QA3A EXPECTATIONS: PERS JOB SITUATION

Value 123676 Frequency
1 Better 4532
2 Worse 3940
3 Same 17518
4 DK 3853
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25990 4353

Valid range from 1 to 3

v124 QA3A EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUAT EU

Value 124675 Frequency
1 Better 6833
2 Worse 8883
3 Same 11197
4 DK 2930
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26913 3430

Valid range from 1 to 3

v125 QA3A EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUAT WORLD

Value 125674 Frequency
1 Better 6918
2 Worse 9362
3 Same 10628
4 DK 2935
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26908 3435

Valid range from 1 to 3

v126 QA3B EXPECTATIONS: LIFE IN GENERAL

Value 126673 Frequency
1 Better 179
2 Worse 124
3 Same 146
4 DK 51
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
449 29894

Valid range from 1 to 3

v127 QA3B EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUAT CY-TCC

Value 127672 Frequency
1 Better 135
2 Worse 205
3 Same 126
4 DK 34
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
466 29877

Valid range from 1 to 3

v128 QA3B EXPECTATIONS: FINANCIAL SITUATION

Value 128671 Frequency
1 Better 142
2 Worse 118
3 Same 189
4 DK 51
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
449 29894

Valid range from 1 to 3

v129 QA3B EXPECTATIONS: EMPLOYMENT SITUAT CY-TCC

Value 129670 Frequency
1 Better 99
2 Worse 189
3 Same 141
4 DK 71
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
429 29914

Valid range from 1 to 3

v130 QA3B EXPECTATIONS: PERS JOB SITUATION

Value 130669 Frequency
1 Better 145
2 Worse 95
3 Same 189
4 DK 71
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
429 29914

Valid range from 1 to 3

v131 QA3B EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUAT EU

Value 131668 Frequency
1 Better 160
2 Worse 132
3 Same 115
4 DK 93
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
407 29936

Valid range from 1 to 3

v132 QA3B EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUAT WORLD

Value 132667 Frequency
1 Better 143
2 Worse 159
3 Same 113
4 DK 85
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
415 29928

Valid range from 1 to 3

v133 QA4A IMPORT ISSUES CTRY: CRIME

Value 133666 Frequency
0 Not mentioned 24444
1 Mentioned 5399
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29843 500

Valid range from 0 to 1

v134 QA4A IMPORT ISSUES CTRY: ECONOMIC SITUATION

Value 134665 Frequency
0 Not mentioned 16589
1 Mentioned 13254
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29843 500

Valid range from 0 to 1

v135 QA4A IMPORT ISSUES CTRY: RISING PRICES/INFLA

Value 135664 Frequency
0 Not mentioned 23603
1 Mentioned 6240
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29843 500

Valid range from 0 to 1

v136 QA4A IMPORT ISSUES CTRY: TAXATION

Value 136663 Frequency
0 Not mentioned 27948
1 Mentioned 1895
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29843 500

Valid range from 0 to 1

v137 QA4A IMPORT ISSUES CTRY: UNEMPLOYMENT

Value 137662 Frequency
0 Not mentioned 14661
1 Mentioned 15182
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29843 500

Valid range from 0 to 1

v138 QA4A IMPORT ISSUES CTRY: TERRORISM

Value 138661 Frequency
0 Not mentioned 28596
1 Mentioned 1247
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29843 500

Valid range from 0 to 1

v139 QA4A IMPORT ISSUES CTRY: DEFENCE/FOREIGN AFF

Value 139660 Frequency
0 Not mentioned 29509
1 Mentioned 334
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29843 500

Valid range from 0 to 1

v140 QA4A IMPORT ISSUES CTRY: HOUSING

Value 140659 Frequency
0 Not mentioned 28717
1 Mentioned 1126
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29843 500

Valid range from 0 to 1

v141 QA4A IMPORT ISSUES CTRY: IMMIGRATION

Value 141658 Frequency
0 Not mentioned 27712
1 Mentioned 2131
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29843 500

Valid range from 0 to 1

v142 QA4A IMPORT ISSUES CTRY: HEALTHCARE SYSTEM

Value 142657 Frequency
0 Not mentioned 25702
1 Mentioned 4141
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29843 500

Valid range from 0 to 1

v143 QA4A IMPORT ISSUES CTRY: EDUCATIONAL SYSTEM

Value 143656 Frequency
0 Not mentioned 28208
1 Mentioned 1635
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29843 500

Valid range from 0 to 1

v144 QA4A IMPORT ISSUES CTRY: PENSIONS

Value 144655 Frequency
0 Not mentioned 27351
1 Mentioned 2492
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29843 500

Valid range from 0 to 1

v145 QA4A IMPORT ISSUES CTRY: ENVIRONMENT PROTECT (A)

Value 145654 Frequency
0 Not mentioned 14274
1 Mentioned 616
9 Inap. (Split B) 14953
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14890 15453

Valid range from 0 to 1

v146 QA4A IMPORT ISSUES CTRY: THE ENVIRONMENT (B)

Value 146653 Frequency
0 Not mentioned 14344
1 Mentioned 609
9 Inap. (Split A) 14890
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14953 15390

Valid range from 0 to 1

v147 QA4A IMPORT ISSUES CTRY: ENERGY

Value 147652 Frequency
0 Not mentioned 29051
1 Mentioned 792
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29843 500

Valid range from 0 to 1

v148 QA4A IMPORT ISSUES CTRY: OTHERS

Value 148651 Frequency
0 Not mentioned 29297
1 Mentioned 546
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29843 500

Valid range from 0 to 1

v149 QA4A IMPORT ISSUES CTRY: NONE

Value 149650 Frequency
0 Not mentioned 29797
1 Mentioned 46
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29843 500

Valid range from 0 to 1

v150 QA4A IMPORT ISSUES CTRY: DK

Value 150649 Frequency
0 Not mentioned 29689
1 Mentioned 154
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29843 500

Valid range from 0 to 1

v151 QA5A IMPORT ISSUES PERS: CRIME

Value 151648 Frequency
0 Not mentioned 27536
1 Mentioned 2307
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29843 500

Valid range from 0 to 1

v152 QA5A IMPORT ISSUES PERS: ECONOMIC SITUATION

Value 152647 Frequency
0 Not mentioned 21153
1 Mentioned 8690
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29843 500

Valid range from 0 to 1

v153 QA5A IMPORT ISSUES PERS: RISING PRICES/INFLA

Value 153646 Frequency
0 Not mentioned 18429
1 Mentioned 11414
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29843 500

Valid range from 0 to 1

v154 QA5A IMPORT ISSUES PERS: TAXATION

Value 154645 Frequency
0 Not mentioned 26865
1 Mentioned 2978
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29843 500

Valid range from 0 to 1

v155 QA5A IMPORT ISSUES PERS: UNEMPLOYMENT

Value 155644 Frequency
0 Not mentioned 23505
1 Mentioned 6338
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29843 500

Valid range from 0 to 1

v156 QA5A IMPORT ISSUES PERS: TERRORISM

Value 156643 Frequency
0 Not mentioned 29300
1 Mentioned 543
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29843 500

Valid range from 0 to 1

v157 QA5A IMPORT ISSUES PERS: DEFENCE/FOREIGN AFF

Value 157642 Frequency
0 Not mentioned 29637
1 Mentioned 206
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29843 500

Valid range from 0 to 1

v158 QA5A IMPORT ISSUES PERS: HOUSING

Value 158641 Frequency
0 Not mentioned 28133
1 Mentioned 1710
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29843 500

Valid range from 0 to 1

v159 QA5A IMPORT ISSUES PERS: IMMIGRATION

Value 159640 Frequency
0 Not mentioned 28962
1 Mentioned 881
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29843 500

Valid range from 0 to 1

v160 QA5A IMPORT ISSUES PERS: HEALTHCARE SYSTEM

Value 160639 Frequency
0 Not mentioned 24336
1 Mentioned 5507
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29843 500

Valid range from 0 to 1

v161 QA5A IMPORT ISSUES PERS: EDUCATIONAL SYSTEM

Value 161638 Frequency
0 Not mentioned 27360
1 Mentioned 2483
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29843 500

Valid range from 0 to 1

v162 QA5A IMPORT ISSUES PERS: PENSIONS

Value 162637 Frequency
0 Not mentioned 24877
1 Mentioned 4966
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29843 500

Valid range from 0 to 1

v163 QA5A IMPORT ISSUES PERS: ENVIRONMENT PROTECT (A)

Value 163636 Frequency
0 Not mentioned 14115
1 Mentioned 775
9 Inap. (Split B) 14953
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14890 15453

Valid range from 0 to 1

v164 QA5A IMPORT ISSUES PERS: THE ENVIRONMENT (B)

Value 164635 Frequency
0 Not mentioned 14168
1 Mentioned 785
9 Inap. (Split A) 14890
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14953 15390

Valid range from 0 to 1

v165 QA5A IMPORT ISSUES PERS: ENERGY

Value 165634 Frequency
0 Not mentioned 28735
1 Mentioned 1108
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29843 500

Valid range from 0 to 1

v166 QA5A IMPORT ISSUES PERS: OTHERS

Value 166633 Frequency
0 Not mentioned 29298
1 Mentioned 545
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29843 500

Valid range from 0 to 1

v167 QA5A IMPORT ISSUES PERS: NONE

Value 167632 Frequency
0 Not mentioned 28153
1 Mentioned 1690
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29843 500

Valid range from 0 to 1

v168 QA5A IMPORT ISSUES PERS: DK

Value 168631 Frequency
0 Not mentioned 29553
1 Mentioned 290
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29843 500

Valid range from 0 to 1

v169 QA4B IMPORT ISSUES CY-TCC: CRIME

Value 169630 Frequency
0 Not mentioned 417
1 Mentioned 83
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29843

Valid range from 0 to 1

v170 QA4B IMPORT ISSUES CY-TCC: ECONOMIC SITUATION

Value 170629 Frequency
0 Not mentioned 282
1 Mentioned 218
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29843

Valid range from 0 to 1

v171 QA4B IMPORT ISSUES CY-TCC: RISING PRICES/INFLA

Value 171628 Frequency
0 Not mentioned 408
1 Mentioned 92
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29843

Valid range from 0 to 1

v172 QA4B IMPORT ISSUES CY-TCC: TAXATION

Value 172627 Frequency
0 Not mentioned 445
1 Mentioned 55
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29843

Valid range from 0 to 1

v173 QA4B IMPORT ISSUES CY-TCC: UNEMPLOYMENT

Value 173626 Frequency
0 Not mentioned 315
1 Mentioned 185
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29843

Valid range from 0 to 1

v174 QA4B IMPORT ISSUES CY-TCC: TERRORISM

Value 174625 Frequency
0 Not mentioned 466
1 Mentioned 34
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29843

Valid range from 0 to 1

v175 QA4B IMPORT ISSUES CY-TCC: CYPRUS ISSUE

Value 175624 Frequency
0 Not mentioned 361
1 Mentioned 139
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29843

Valid range from 0 to 1

v176 QA4B IMPORT ISSUES CY-TCC: HOUSING

Value 176623 Frequency
0 Not mentioned 453
1 Mentioned 47
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29843

Valid range from 0 to 1

v177 QA4B IMPORT ISSUES CY-TCC: IMMIGRATION

Value 177622 Frequency
0 Not mentioned 473
1 Mentioned 27
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29843

Valid range from 0 to 1

v178 QA4B IMPORT ISSUES CY-TCC: HEALTHCARE SYSTEM

Value 178621 Frequency
0 Not mentioned 474
1 Mentioned 26
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29843

Valid range from 0 to 1

v179 QA4B IMPORT ISSUES CY-TCC: EDUCATIONAL SYSTEM

Value 179620 Frequency
0 Not mentioned 469
1 Mentioned 31
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29843

Valid range from 0 to 1

v180 QA4B IMPORT ISSUES CY-TCC: PENSIONS

Value 180619 Frequency
0 Not mentioned 496
1 Mentioned 4
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29843

Valid range from 0 to 1

v181 QA4B IMPORT ISSUES CY-TCC: ENVIRONMENT PROTECT (A)

Value 181618 Frequency
0 Not mentioned 283
1 Mentioned 6
9 Inap. (Split B) 211
99 Inap. (not 33 in V6) 29843
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
289 30054

Valid range from 0 to 1

v182 QA4B IMPORT ISSUES CY-TCC: THE ENVIRONMENT (B)

Value 182617 Frequency
0 Not mentioned 204
1 Mentioned 7
9 Inap. (Split A) 289
99 Inap. (not 33 in V6) 29843
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
211 30132

Valid range from 0 to 1

v183 QA4B IMPORT ISSUES CY-TCC: ENERGY

Value 183616 Frequency
0 Not mentioned 491
1 Mentioned 9
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29843

Valid range from 0 to 1

v184 QA4B IMPORT ISSUES CY-TCC: OTHERS

Value 184615 Frequency
0 Not mentioned 500
1 Mentioned (not ment.) 0
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29843

Valid range from 0 to 1

v185 QA4B IMPORT ISSUES CY-TCC: NONE

Value 185614 Frequency
0 Not mentioned 500
1 Mentioned (not ment.) 0
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29843

Valid range from 0 to 1

v186 QA4B IMPORT ISSUES CY-TCC: DK

Value 186613 Frequency
0 Not mentioned 498
1 Mentioned 2
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29843

Valid range from 0 to 1

v187 QA5B IMPORT ISSUES PERS: CRIME

Value 187612 Frequency
0 Not mentioned 462
1 Mentioned 38
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29843

Valid range from 0 to 1

v188 QA5B IMPORT ISSUES PERS: ECONOMIC SITUATION

Value 188611 Frequency
0 Not mentioned 280
1 Mentioned 220
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29843

Valid range from 0 to 1

v189 QA5B IMPORT ISSUES PERS: RISING PRICES/INFLA

Value 189610 Frequency
0 Not mentioned 342
1 Mentioned 158
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29843

Valid range from 0 to 1

v190 QA5B IMPORT ISSUES PERS: TAXATION

Value 190609 Frequency
0 Not mentioned 435
1 Mentioned 65
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29843

Valid range from 0 to 1

v191 QA5B IMPORT ISSUES PERS: UNEMPLOYMENT

Value 191608 Frequency
0 Not mentioned 337
1 Mentioned 163
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29843

Valid range from 0 to 1

v192 QA5B IMPORT ISSUES PERS: TERRORISM

Value 192607 Frequency
0 Not mentioned 471
1 Mentioned 29
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29843

Valid range from 0 to 1

v193 QA5B IMPORT ISSUES PERS: CYPRUS ISSUE

Value 193606 Frequency
0 Not mentioned 397
1 Mentioned 103
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29843

Valid range from 0 to 1

v194 QA5B IMPORT ISSUES PERS: HOUSING

Value 194605 Frequency
0 Not mentioned 456
1 Mentioned 44
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29843

Valid range from 0 to 1

v195 QA5B IMPORT ISSUES PERS: IMMIGRATION

Value 195604 Frequency
0 Not mentioned 476
1 Mentioned 24
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29843

Valid range from 0 to 1

v196 QA5B IMPORT ISSUES PERS: HEALTHCARE SYSTEM

Value 196603 Frequency
0 Not mentioned 468
1 Mentioned 32
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29843

Valid range from 0 to 1

v197 QA5B IMPORT ISSUES PERS: EDUCATIONAL SYSTEM

Value 197602 Frequency
0 Not mentioned 456
1 Mentioned 44
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29843

Valid range from 0 to 1

v198 QA5B IMPORT ISSUES PERS: PENSIONS

Value 198601 Frequency
0 Not mentioned 487
1 Mentioned 13
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29843

Valid range from 0 to 1

v199 QA5B IMPORT ISSUES PERS: ENVIRONMENT PROTECT (A)

Value 199600 Frequency
0 Not mentioned 287
1 Mentioned 2
9 Inap. (Split B) 211
99 Inap. (not 33 in V6) 29843
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
289 30054

Valid range from 0 to 1

v200 QA5B IMPORT ISSUES PERS: THE ENVIRONMENT (B)

Value 200599 Frequency
0 Not mentioned 206
1 Mentioned 5
9 Inap. (Split A) 289
99 Inap. (not 33 in V6) 29843
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
211 30132

Valid range from 0 to 1

v201 QA5B IMPORT ISSUES PERS: ENERGY

Value 201598 Frequency
0 Not mentioned 492
1 Mentioned 8
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29843

Valid range from 0 to 1

v202 QA5B IMPORT ISSUES PERS: OTHERS

Value 202597 Frequency
0 Not mentioned 500
1 Mentioned (not ment.) 0
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29843

Valid range from 0 to 1

v203 QA5B IMPORT ISSUES PERS: NONE

Value 203596 Frequency
0 Not mentioned 500
1 Mentioned (not ment.) 0
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29843

Valid range from 0 to 1

v204 QA5B IMPORT ISSUES PERS: DK

Value 204595 Frequency
0 Not mentioned 496
1 Mentioned 4
9 Inap. (not 33 in V6) 29843
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29843

Valid range from 0 to 1

v205 QA6A EU MEMBERSHIP - GOOD/BAD

Value 205594 Frequency
1 A good thing 14168
2 Neither nor (3) 7954
3 A bad thing (2) 3764
4 DK 944
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3513
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic