Evrobarometer 68.2: Politike in sprejemanje odločitev v Evropski uniji, korupcija, civilno pravosodje, e-komuniciranje, kmetijstvo in varstvo okolja, november–december 2007

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: EB682
Glavni avtor(ji):
  • Evropska komisija
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Antonis Papacostas
Izdelal datoteko podatkov:
TNS - TNS Opinion & Social
GESIS - GESIS Leibniz-Institute for the Social Sciences

Kraj; datum:

Köln, Nemčija; 2007

Finančna podpora:

Evropska komisija

Serija:
  • EB/Evrobarometer

    Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

stališča do politik EU, korupcija, korupcija v EU, uporaba mobilnega telefona, civilno pravosodje, uporaba stacionarnega telefona, dostopnost IKT v gospodinjstvu, dostop do televizije, plačevanje televizijskih storitev, upravljalci stacionarne telefonije, storitve stacionarne telefonije, uporaba javnih telefonskih govorilnic, koristi mobilnega telefona, ponudniki mobilne telefonije, ponudniki interneta, prejemanje neželene elektronske pošte, virusov, vohunskih okužb, internetni dostop, paket komunikacijskih storitev, poznavanje telefonske številke službe za nujne primere, poznavanje evropske oznake, pomembnost evropskega kmetijstva in podeželja, poznavanje Skupne kmetijske politike, odgovornost kmetov, subvencioniranje kmetov, financiranje kmetijstva in razvoja podeželja, zaupanje virom o kmetijstvu in kmetijski politiki, mnenje o zaščiti okolja, poznavanje okoljstvenih problemov, osebna vključenost v zaščito okolja, odločanje, okolje

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
MEDNARODNE INSTITUCIJE, ODNOSI
EVROPSKA POLITIKA IN ODLOČANJE
E-KOMUNICIRANJE
INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA
CIVILNO PRAVOSODJE
KMETIJSTVO
VAROVANJE OKOLJA


Povzetek:

Ta izvedba Evrobarometra se razlikuje od standardnih Evrobarometrovih kazalcev in respondente sprašuje o naslednjih pomembnih temah: (1) Politike in sprejemanje odločitev v Evropski uniji, (2) korupcija, (3) civilno pravosodje, (4) e-komunikacije, (5) kmetijstvo, (6) varovanje okolja. Respondenti so v okviru evropskih politik in odločanj odgovarjali na vprašanja o tem, ali bi morali sprejemati več odločitev na ravni EU glede sledečih tem: azilna in migracijska politika, izmenjava policijskih in pravnih podatkov med državami članicami, boj proti organiziranemu kriminalu in trgovini z ljudmi, boj proti zlorabi mamil, nadzor nad zunanjimi mejami EU, boj proti terorizmu ter spodbujanje in varstvo temeljnih pravic, vključno s pravicami otrok. Respondenti so odgovarjali na to, katere tri teme bi morale imeti prednost za/pri EU, za katere teme menijo, da so z njimi dobro seznanjeni in s katerimi bi se želeli seznaniti bolje. Pri tretjem tematskem sklopu so bili vprašani o tem, koliko se strinjajo ali ne strinjajo s trditvijo, da je korupcija v njihovi državi velik problem ter koliko se strinjajo ali ne strinjajo s trditvijo, da je korupcija glavni problem v lokalnih, regionalnih, nacionalnih in evropskih institucijah. Prav tako so odgovarjali na vprašanja o podkupnini in sicer, koliko menijo, da je razširjena med institucijami/posamezniki. Odgovarjali so še na vprašanja o tem, koliko se strinjajo ali pa ne strinjajo s trditvijo, da v Sloveniji večino korupcije povzroča organizirani kriminal ter koga vidijo kot odgovornega za takšno stanje. Tretji sklop je spraševal, če so anketirani že bili kdaj vključeni v civilni sodni postopek v državi članici EU, ki ni Slovenija ter kakšno je njihovo mnenje o civilnem pravosodju v EU (razen Slovenije). Odgovarjali so, če menijo, da bi morali sprejeti dodatne ukrepe, ki bi državljanom pomagali pri dostopu do civilnega pravosodja v drugi državi članici EU, ki ni država stalnega prebivališča. Prav tako je raziskava poizvedovala, ali menijo naj bodo civilni in gospodarski sodni postopki v EU med seboj usklajeni, ali naj obsodbe v eni državi članici polnovredno veljajo v drugi državi članici, katere so po njihovem mnenju težave pri sprožitvi postopka v drugih državah članicah, ali se je EU dolžna vmešavati v spoštovanje civilnopravnih odločitev sodišča v postopkih med državama članicama in ali vidijo prednost v dostopu do civilnopravnih postopkov v drugi državi članici preko interneta. V četrtem tematskem sklopu, e-komunikacije, so odgovarjali v zvezi z zmožnostmi imeti televizijo, fiksni telefon, mobilni telefon in internet. Povedali so, zakaj določene storitve imajo ali ne, odgovarjali pa so še v zvezi z dostopom do le-teh. Vprašanja so se navezovala še na uporabo javnih telefonov in o njihovem poznavanju telefonskih številk za nujne primere. Odgovarjali so še o zadovoljstvu s temi storitvami in ocenjevali učinkovitost ponudnikov na podlagi lastnosti, kot so cena, tarife in fleksibilnost pri spremembi računa. V petem delu vprašalnika so respondenti odgovarjali na vprašanja v zvezi s kmetijstvom v EU, o poznavanju skupnih kmetijskih politik (Common Agricultural Policy – CAP), če želijo o tem biti še bolj informirani in iz katerih virov bi sami pridobili informacije, če bi jih potrebovali. Odgovarjali so o tem, katere bi morale biti prioritete EU na področju skupnih kmetijskih politik, kako CAP/SKP izpolnjuje svojo vlogo in kakšne bi morale biti glavne obveznosti kmetov. V nadaljevanju so odgovarjali na vprašanja v zvezi z zmanjševanjem subvencij za kmete v EU, o tem, kaj je njihovo mnenje glede tržnih omejitev ter če menijo, da je trenutni proračun za kmetijstvo zadosten. Zadnja del se je osredotočal na temo varovanja okolja, vprašanja pa so vključevala naslednje: kako pomembno je varovanje okolja, kaj so glavne okoljske težave, ki jih skrbijo, kako informirani se čutijo glede okolja, o katerih problemih bi želeli biti bolj informirani, kaj je njihov glavni vir informacij in komu glede le-teh najbolj zaupajo. Ocenjevali so še napredek glede varstva okolja, primerjali ekonomsko tekmovalnost v zvezi z zaščito okolja, povedali, kako sami skrbijo za okolje, kaj bi morale biti prioritete državljanov v vsakdanjem življenju in kako bi morali v zvezi z okoljem odločati vlada in organi oblasti. Vprašanja v nadaljevanju so zajemala mnenje o tem, kakšen bi bil najbolj učinkovit način za spopad z okoljskimi težavami. Demografski sklop je vključeval vprašanja o starosti respondenta, spolu, nacionalnosti, rojstnem kraju (respondentovem in respondentovih staršev), o zakonskem stanu, o politični samoopredelitvi levo-desno, poklicu, starosti ob zaključku izobraževanja, sestavi gospodinjstva, lastništvu trajnih dobrin, uporabi interneta, tipu in velikosti naselja, regiji prebivanja in jeziku anketiranja.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 9. november 2007 - 16. januar 2008, Avstrija: 09. november 2007 - 05. december 2007,, Belgija: 13. november 2007 - 12. december 2007,, Bolgarija: 09. november 2007 - 02. december 2007,, Ciper (Republika): 12. november 2007 - 04. december 2007,, Češka: 15. november 2007 - 07. december 2007,, Danska: 25. november 2007 - 16. januar 2008,, Estonija: 09. november 2007 - 04. december 2007,, Finska: 16. november 2007 - 12. december 2007,, Francija: 10. november 2007 - 10. december 2007,, Nemčija: 11. november 2007 - 13. december 2007,, Velika Britanija: 09. november 2007 - 04. december 2007,, Grčija: 09. november 2007 - 03. december 2007,, Madžarska: 19. november 2007 - 07.1 december 2007,, Irska (Republika): 09. november 2007 - 10. december 2007,, Italija: 12. november 2007 - 30. november 2007,, Latvija: 14. november 2007 - 11. december 2007,, Litva: 12. november 2007 - 05. december 2007,, Luksemburg: 13. november 2007 - 12. december 2007,, Malta: 09. november 2007 - 05. december 2007,, Nizozemska: 09. november2007 - 07. december 2007,, Severna Irska: 09. november 2007 - 04. december 2007,, Poljska: 10. november 2007 - 07. december 2007,, Portugalska: 16. november 2007 - 07. december 2007,, Romunija: 10. november 2007 - 05. december 2007,, Slovaška: 14. november 2007 - 30. november 2007,, Slovenija: 11. november 2007 - 11. december 2007,, Španija: 09. november 2007 - 07. december 2007,, Švedska: 18. november 2007 - 09. december 2007.
Čas izdelave: 2007
Država: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Velika Britanija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Severna Irska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska
Geografsko pokritje:

Ozemlje držav.

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so prebivalci 25 držav članic EU po širitvi leta 2004 s prebivalci držav pristopnic - Bolgarije in Romunije, starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v državah članicah EU. Anketiranci so imeli zadostno znanje nacionalnega jezika, da so lahko odgovarjali na vprašalnik. Vzorci so bili ločeni za Severno Irsko in Vzhodno Nemčijo. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.10986.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Koordinator: TNS Opinion & Social, konzorcij TNS - Taylor Nelson Sofres in EOS Gallup Evropa

Avstrija: Österreichisches GALLUP-Institut

Belgija: TNS Dimarso

Bolgarija: TNS BBSS

Ciper (Republika): Synovate

Češka: TNS Aisa

Danska: TNS Gallup DK

Estonija: Emor

Finska: TNS Gallup OY

Francija: TNS Sofres

Nemčija: TNS Infratest

Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK

Grčija: TNS ICAP

Madžarska: TNS Hungary

Irska: TNS MRBI

Italija: TNS Abacus

Latvija: TNS Latvia

Litva: TNS Gallup Lithuania

Luksemburg: TNS ILReS

Malta: MISCO

Nizozemska: TNS NIPO

Poljska: TNS OBOP

Portugalska: TNS EUROTESTE

Romunija: TNS CSOP

Slovaška: TNS Aisa SK

Slovenija: RM PLUS

Španija: TNS Demoscopia

Švedska: TNS GALLUP

Tip vzorca:

Raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let, razen v Združenemu Kraljestvu z ločenima vzorcema za Veliko Britanijo (1000) in Severno Irsko (300), v Nemčiji z ločenima vzorcema za Vzhodni (500) in za Zahodni del (1000) ter v Luksemburgu, na Cipru (Republiki), Malti in Severnem Cipru s po 500 respondenti za vsako državo. Osnovni vzorčni okvir, ki se uporablja v vseh državah članicah, je večstopenjski, naključni vzorec. V vsaki državi članici je število vzorčnih točk izbrano z verjetnostjo, ki je proporcionalna glede na velikost in gostoto populacije. Vzorčne točke so bile izbrane sistematično iz vsake administrativne regionalne enote, s stratifikacijo po individualni enoti in tipu naselja. Tako točke predstavljajo celotno ozemlje regij držav članic po EUROSTAT NUTS 2 (ali enakovredno temu) in so razčlenjene s stopnjo urbanizacije. V vsaki od izbranih vzorčnih točk je bila začetna lokacija izbrana naključno. Naslednji naslov je bil izbran po sistemu vsake n-te lokacije s standardnim postopkom slučajne poti. Na vsakem naslovu je odgovarjal tisti, katerega rojstni datum je bil najbližji datumu ankete. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.10986.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI).. Vse ankete so bile narejene osebno pri anketirancu doma v ustreznem uradnem jeziku. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.10986.

Uteževanje:

Za vsako državo je narejena primerjava med velikostjo vzorca in populacijo. Velikost populacije je posredoval Eurostat, ki je podatke dobil od nacionalnih statističnih uradov. Po vseh državah kandidatkah je izvedeno uteževanje (glede na robne in posamične uteži), upoštevaje populacijske podatke. V vseh državah članicah so pri uteževanju v zaporednih iteracijah upoštevali podatke o spolu, starosti, regiji in velikosti kraja. Za mednarodno uteževanje (t.j. povprečja EU) je TNS Opinion & Social zaprosil za uradne podatke o populaciji pri Eurostatu ali nacionalnih statističnih uradih. Tri nacionalno utežene spremenljivke W1, W3 in W4 so na voljo za uporabo ločene analize posameznih držav. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.10986.

Omejitve dostopa

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: EB682 - Evrobarometer 68.2 november - december 2007 [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

  • število spremenljivk: 735
  • število enot: 26730

Spremenljivke

v1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Vrednost 13 Frekvenca
4742 26730
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 4742 do 4742

v2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER

Vrednost 22 Frekvenca
4742 26730
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 4742 do 4742

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Vrednost 31 Frekvenca
4.0.1 (2012-07-02) 26730
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

v1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Vrednost 1735 Frekvenca
4742 26730
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 4742 do 4742

v2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER

Vrednost 2734 Frekvenca
4742 26730
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 4742 do 4742

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Vrednost 3733 Frekvenca
4.0.1 (2012-07-02) 26730
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

v4 EUROBAROMETER NUMBER

Vrednost 4732 Frekvenca
682 Eurobarometer 68.2 26730
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 682 do 682

v5 UNIQUE CASE ID (TNS COUNTRY ID + INTERVIEW ID)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0 1000001 42001062 21463139.276 14056222.633

Vrednosti spremenljivk od 1000001 do 42001062

v6 NATION - ALL SAMPLES

Vrednost 6730 Frekvenca
1 France 1024
2 Belgium 1004
3 The Netherlands 1000
4 Germany West 1013
5 Italy 1039
6 Luxembourg 500
7 Denmark 1000
8 Ireland 1000
9 Great Britain 1001
10 Northern Ireland 304
11 Greece 1000
12 Spain 1000
13 Portugal 1000
14 Germany East 506
15 Norway (not included) 0
16 Finland 1038
17 Sweden 1015
18 Austria 1012
19 Cyprus (Republic) 505
20 Czech Republic 1169
21 Estonia 1002
22 Hungary 1000
23 Latvia 1009
24 Lithuania 1018
25 Malta 500
26 Poland 1000
27 Slovakia 1055
28 Slovenia 1016
29 Bulgaria 1000
30 Romania 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0 1 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 30

v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166

Vrednost 7729 Frekvenca
AT 1012
BE 1004
BG 1000
CY 505
CZ 1169
DE-E 506
DE-W 1013
DK 1000
EE 1002
ES 1000
FI 1038
FR 1024
GB-GBN 1001
GB-NIR 304
GR 1000
HU 1000
IE 1000
IT 1039
LT 1018
LU 500
LV 1009
MT 500
NL 1000
PL 1000
PT 1000
RO 1000
SE 1015
SI 1016
SK 1055
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0 0.33 3.198 1 0.375

Vrednosti spremenljivk od 0.3295 do 3.1978

v9 NATION - UNITED KINGDOM

Vrednost 9727 Frekvenca
0 Other 25425
1 United Kingdom 1305
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v10 W4 WEIGHT UNITED KINGDOM

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0 0 2.78 0.0488 0.25

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.780342

v11 NATION - UNITED GERMANY

Vrednost 11725 Frekvenca
0 Other 25211
1 Germany 1519
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v12 W3 WEIGHT GERMANY

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0 0 3.599 0.0568 0.27

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.5994

v13 NATION GROUP EU6

Vrednost 13723 Frekvenca
0 Other 21150
1 EU6 5580
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v14 W5 WEIGHT EU6

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0 0 5.11 0.209 0.552

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.110242

v15 NATION GROUP EU9

Vrednost 15721 Frekvenca
0 Other 17845
1 EU9 8885
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v16 W6 WEIGHT EU9

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0 0 6.112 0.332 0.727

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.111647

v17 NATION GROUP EU10

Vrednost 17719 Frekvenca
0 Other 16845
1 EU10 9885
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v18 W7 WEIGHT EU10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0 0 6.543 0.37 0.776

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.54296

v19 NATION GROUP EU12

Vrednost 19717 Frekvenca
0 Other 14845
1 EU12 11885
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v20 W8 WEIGHT EU12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0 0 6.579 0.445 0.811

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.578873

v21 NATION GROUP EU12+

Vrednost 21715 Frekvenca
0 Other 14339
1 EU12+ 12391
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v22 W9 WEIGHT EU12+

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0 0 6.555 0.464 0.814

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.554684

v23 NATION GROUP EU NMS 3

Vrednost 23713 Frekvenca
0 Other 23665
1 EU NMS 3 3065
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v24 W10 WEIGHT EU NMS 3

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0 0 3.63 0.115 0.356

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.63006

v25 NATION GROUP EU15

Vrednost 25711 Frekvenca
0 Other 11274
1 EU15 15456
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v26 W11 WEIGHT EU15

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0 0 7.678 0.578 0.939

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.678409

v27 NATION GROUP EURO ZONE 2007

Vrednost 27709 Frekvenca
0 Other 13578
1 EURO ZONE 2007 13152
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v28 W12 WEIGHT EURO ZONE 2007

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0 0 8.051 0.492 0.92

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.051394

v29 NATION GROUP EU NMS 10

Vrednost 29707 Frekvenca
0 Other 17456
1 EU NMS 10 9274
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v30 W13 WEIGHT EU NMS10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0 0 7.606 0.347 0.995

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.606444

v31 NATION GROUP EU25

Vrednost 31705 Frekvenca
0 Other 2000
1 EU25 24730
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v32 W14 WEIGHT EU25

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0 0 10.246 0.925 1.236

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10.246145

v33 NATION GROUP AC (BG RO)

Vrednost 33703 Frekvenca
0 Other 24730
1 AC (BG RO) 2000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v34 W15 WEIGHT AC (BG RO)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0 0 3.45 0.0748 0.306

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.449591

v35 NATION GROUP EU27

Vrednost 35701 Frekvenca
1 EU27 26730
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

v36 W22 WEIGHT EU27

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0 0.017 10.375 1 1.23

Vrednosti spremenljivk od 0.016953 do 10.374554

v37 NATION GROUP EU NMS 12

Vrednost 37699 Frekvenca
0 Other 15456
1 EU NMS 12 11274
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v38 W24 WEIGHT EU NMS 12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0 0 6.574 0.422 0.956

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.573973

v39 NATION GROUP NON EURO ZONE 2007

Vrednost 39697 Frekvenca
0 Other 13152
1 NON EURO ZONE 2007 13578
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v40 W28 WEIGHT NON EURO ZONE 2007

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0 0 9.592 0.508 1.051

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.591882

v41 WEX WEIGHT EXTRA POPULATION 15+

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0 249.223 152510.297 14700.422 18088.627

Vrednosti spremenljivk od 249.222717 do 152510.296875

v42 W31 HH WEIGHT RESULT FROM TARGET

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0 0.139 6.531 1 0.519

Vrednosti spremenljivk od 0.13871 do 6.53093

v43 W34 HH WEIGHT UNITED KINGDOM

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0 0 4.169 0.0488 0.258

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4.169063

v44 W33 HH WEIGHT GERMANY

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0 0 3.775 0.0568 0.269

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.774942

v45 W35 HH WEIGHT EU6

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0 0 8.834 0.209 0.586

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.833514

v46 W36 HH WEIGHT EU9

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0 0 10.604 0.332 0.771

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10.604394

v47 W37 HH WEIGHT EU10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0 0 11.433 0.37 0.829

Vrednosti spremenljivk od 0 do 11.433189

v48 W38 HH WEIGHT EU12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0 0 11.905 0.445 0.879

Vrednosti spremenljivk od 0 do 11.90484

v49 W39 HH WEIGHT EURO12+

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0 0 11.806 0.464 0.878

Vrednosti spremenljivk od 0 do 11.805706

v50 W40 HH WEIGHT EU NMS 3

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0 0 6.857 0.115 0.395

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.856706

v51 W41 HH WEIGHT EU15

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0 0 13.753 0.578 1.011

Vrednosti spremenljivk od 0 do 13.753409

v52 W42 HH WEIGHT EURO ZONE 2007

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0 0 14.621 0.492 1.001

Vrednosti spremenljivk od 0 do 14.620502

v53 W43 HH WEIGHT EU NMS 10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0 0 12.362 0.347 1.006

Vrednosti spremenljivk od 0 do 12.362071

v54 W44 HH WEIGHT EU25

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0 0 18.7 0.925 1.354

Vrednosti spremenljivk od 0 do 18.699781

v55 W45 HH WEIGHT AC (BG RO)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0 0 4.968 0.0748 0.332

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4.967984

v56 W52 HH WEIGHT EU27

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0 0.0105 19.131 1 1.369

Vrednosti spremenljivk od 0.010476 do 19.131365

v57 W54 HH WEIGHT EU NMS 12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0 0 10.921 0.422 0.99

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10.921427

v58 W58 HH WEIGHT NON EURO ZONE 2007

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0 0 15.565 0.508 1.12

Vrednosti spremenljivk od 0 do 15.564542

v59 WEX HH WEIGHT EXTRA POPULATION 15+

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0 75.071 137096.922 7166.084 9809.703

Vrednosti spremenljivk od 75.071106 do 137096.921875

v60 Q1 NATIONALITY BELGIUM

Vrednost 60676 Frekvenca
0 Not mentioned 25755
1 Mentioned 975
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v61 Q1 NATIONALITY DENMARK

Vrednost 61675 Frekvenca
0 Not mentioned 25729
1 Mentioned 1001
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v62 Q1 NATIONALITY GERMANY

Vrednost 62674 Frekvenca
0 Not mentioned 25185
1 Mentioned 1545
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v63 Q1 NATIONALITY GREECE

Vrednost 63673 Frekvenca
0 Not mentioned 25735
1 Mentioned 995
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v64 Q1 NATIONALITY SPAIN

Vrednost 64672 Frekvenca
0 Not mentioned 25744
1 Mentioned 986
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v65 Q1 NATIONALITY FRANCE

Vrednost 65671 Frekvenca
0 Not mentioned 25675
1 Mentioned 1055
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v66 Q1 NATIONALITY IRELAND

Vrednost 66670 Frekvenca
0 Not mentioned 25746
1 Mentioned 984
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v67 Q1 NATIONALITY ITALY

Vrednost 67669 Frekvenca
0 Not mentioned 25646
1 Mentioned 1084
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v68 Q1 NATIONALITY LUXEMBOURG

Vrednost 68668 Frekvenca
0 Not mentioned 26356
1 Mentioned 374
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v69 Q1 NATIONALITY NETHERLANDS

Vrednost 69667 Frekvenca
0 Not mentioned 25711
1 Mentioned 1019
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v70 Q1 NATIONALITY PORTUGAL

Vrednost 70666 Frekvenca
0 Not mentioned 25656
1 Mentioned 1074
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v71 Q1 NATIONALITY UNITED KINGDOM

Vrednost 71665 Frekvenca
0 Not mentioned 25454
1 Mentioned 1276
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v72 Q1 NATIONALITY AUSTRIA

Vrednost 72664 Frekvenca
0 Not mentioned 25735
1 Mentioned 995
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v73 Q1 NATIONALITY SWEDEN

Vrednost 73663 Frekvenca
0 Not mentioned 25731
1 Mentioned 999
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v74 Q1 NATIONALITY FINLAND

Vrednost 74662 Frekvenca
0 Not mentioned 25688
1 Mentioned 1042
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v75 Q1 NATIONALITY CYPRUS (REPUBLIC)

Vrednost 75661 Frekvenca
0 Not mentioned 26226
1 Mentioned 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v76 Q1 NATIONALITY CZECH REPUBLIC

Vrednost 76660 Frekvenca
0 Not mentioned 25554
1 Mentioned 1176
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v77 Q1 NATIONALITY ESTONIA

Vrednost 77659 Frekvenca
0 Not mentioned 25724
1 Mentioned 1006
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v78 Q1 NATIONALITY HUNGARY

Vrednost 78658 Frekvenca
0 Not mentioned 25726
1 Mentioned 1004
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v79 Q1 NATIONALITY LATVIA

Vrednost 79657 Frekvenca
0 Not mentioned 25723
1 Mentioned 1007
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v80 Q1 NATIONALITY LITHUANIA

Vrednost 80656 Frekvenca
0 Not mentioned 25701
1 Mentioned 1029
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v81 Q1 NATIONALITY MALTA

Vrednost 81655 Frekvenca
0 Not mentioned 26236
1 Mentioned 494
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v82 Q1 NATIONALITY POLAND

Vrednost 82654 Frekvenca
0 Not mentioned 25680
1 Mentioned 1050
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v83 Q1 NATIONALITY SLOVAKIA

Vrednost 83653 Frekvenca
0 Not mentioned 25673
1 Mentioned 1057
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v84 Q1 NATIONALITY SLOVENIA

Vrednost 84652 Frekvenca
0 Not mentioned 25717
1 Mentioned 1013
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v85 Q1 NATIONALITY BULGARIA

Vrednost 85651 Frekvenca
0 Not mentioned 25715
1 Mentioned 1015
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v86 Q1 NATIONALITY ROMANIA

Vrednost 86650 Frekvenca
0 Not mentioned 25692
1 Mentioned 1038
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v87 QA1 EU DECISION MAKING: ASYLUM/MIGRATION

Vrednost 87649 Frekvenca
1 More 15939
2 Less 6877
3 No change needed 1936
4 DK 1978
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24752 1978

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v88 QA1 EU DECISION MAKING: POLICE/JUDICIAL EXCH

Vrednost 88648 Frekvenca
1 More 19530
2 Less 3627
3 No change needed 1641
4 DK 1932
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24798 1932

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v89 QA1 EU DECISION MAKING: FIGHT ORGANIZED CRIME

Vrednost 89647 Frekvenca
1 More 21774
2 Less 2993
3 No change needed 959
4 DK 1004
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25726 1004

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v90 QA1 EU DECISION MAKING: FIGHT DRUGS ABUSE

Vrednost 90646 Frekvenca
1 More 20586
2 Less 3917
3 No change needed 1204
4 DK 1023
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25707 1023

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v91 QA1 EU DECISION MAKING: EXT BORDERS CONTROL

Vrednost 91645 Frekvenca
1 More 18603
2 Less 3986
3 No change needed 2087
4 DK 2054
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24676 2054

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v92 QA1 EU DECISION MAKING: FIGHT TERRORISM

Vrednost 92644 Frekvenca
1 More 21961
2 Less 2495
3 No change needed 1202
4 DK 1072
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25658 1072

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v93 QA1 EU DECISION MAKING: FUNDAMENTAL RIGHTS

Vrednost 93643 Frekvenca
1 More 18816
2 Less 4904
3 No change needed 1670
4 DK 1340
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25390 1340

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v94 QA2 EU PRIORITIES: ASYLUM/MIGRATION

Vrednost 94642 Frekvenca
0 Not mentioned 20144
1 Mentioned 6586
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v95 QA2 EU PRIORITIES: POLICE/JUDICIAL EXCH

Vrednost 95641 Frekvenca
0 Not mentioned 20610
1 Mentioned 6120
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v96 QA2 EU PRIORITIES: FIGHT ORGANIZED CRIME

Vrednost 96640 Frekvenca
0 Not mentioned 12720
1 Mentioned 14010
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v97 QA2 EU PRIORITIES: FIGHT DRUGS ABUSE

Vrednost 97639 Frekvenca
0 Not mentioned 15945
1 Mentioned 10785
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v98 QA2 EU PRIORITIES: EXT BORDERS CONTROL

Vrednost 98638 Frekvenca
0 Not mentioned 21854
1 Mentioned 4876
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v99 QA2 EU PRIORITIES: FIGHT TERRORISM

Vrednost 99637 Frekvenca
0 Not mentioned 14618
1 Mentioned 12112
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v100 QA2 EU PRIORITIES: FUNDAMENTAL RIGHTS

Vrednost 100636 Frekvenca
0 Not mentioned 17101
1 Mentioned 9629
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v101 QA2 EU PRIORITIES: QUALITY OF JUSTICE

Vrednost 101635 Frekvenca
0 Not mentioned 19941
1 Mentioned 6789
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v102 QA2 EU PRIORITIES: NONE OF THESE

Vrednost 102634 Frekvenca
0 Not mentioned 26518
1 Mentioned 212
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v103 QA2 EU PRIORITIES: DK

Vrednost 103633 Frekvenca
0 Not mentioned 26185
1 Mentioned 545
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v104 QA3 EU POL INFORMED: ASYLUM/MIGRATION

Vrednost 104632 Frekvenca
0 Not mentioned 23339
1 Mentioned 3391
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v105 QA3 EU POL INFORMED: POLICE/JUDICIAL EXCH

Vrednost 105631 Frekvenca
0 Not mentioned 24615
1 Mentioned 2115
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v106 QA3 EU POL INFORMED: FIGHT ORGANIZED CRIME

Vrednost 106630 Frekvenca
0 Not mentioned 23471
1 Mentioned 3259
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v107 QA3 EU POL INFORMED: FIGHT DRUGS ABUSE

Vrednost 107629 Frekvenca
0 Not mentioned 22249
1 Mentioned 4481
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v108 QA3 EU POL INFORMED: EXT BORDERS CONTROL

Vrednost 108628 Frekvenca
0 Not mentioned 24216
1 Mentioned 2514
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v109 QA3 EU POL INFORMED: FIGHT TERRORISM

Vrednost 109627 Frekvenca
0 Not mentioned 22296
1 Mentioned 4434
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v110 QA3 EU POL INFORMED: FUNDAMENTAL RIGHTS

Vrednost 110626 Frekvenca
0 Not mentioned 23234
1 Mentioned 3496
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v111 QA3 EU POL INFORMED: QUALITY OF JUSTICE

Vrednost 111625 Frekvenca
0 Not mentioned 24185
1 Mentioned 2545
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v112 QA3 EU POL INFORMED: NONE OF THESE

Vrednost 112624 Frekvenca
0 Not mentioned 13424
1 Mentioned 13306
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v113 QA3 EU POL INFORMED: DK

Vrednost 113623 Frekvenca
0 Not mentioned 25197
1 Mentioned 1533
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v114 QA4 EU POL INFO NEED: ASYLUM/MIGRATION

Vrednost 114622 Frekvenca
0 Not mentioned 20154
1 Mentioned 6576
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v115 QA4 EU POL INFO NEED: POLICE/JUDICIAL EXCH

Vrednost 115621 Frekvenca
0 Not mentioned 21246
1 Mentioned 5484
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v116 QA4 EU POL INFO NEED: FIGHT ORGANIZED CRIME

Vrednost 116620 Frekvenca
0 Not mentioned 18952
1 Mentioned 7778
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v117 QA4 EU POL INFO NEED: FIGHT DRUGS ABUSE

Vrednost 117619 Frekvenca
0 Not mentioned 20240
1 Mentioned 6490
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v118 QA4 EU POL INFO NEED: EXT BORDERS CONTROL

Vrednost 118618 Frekvenca
0 Not mentioned 21894
1 Mentioned 4836
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v119 QA4 EU POL INFO NEED: FIGHT TERRORISM

Vrednost 119617 Frekvenca
0 Not mentioned 20253
1 Mentioned 6477
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v120 QA4 EU POL INFO NEED: FUNDAMENTAL RIGHTS

Vrednost 120616 Frekvenca
0 Not mentioned 17533
1 Mentioned 9197
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v121 QA4 EU POL INFO NEED: QUALITY OF JUSTICE

Vrednost 121615 Frekvenca
0 Not mentioned 18716
1 Mentioned 8014
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v122 QA4 EU POL INFO NEED: NONE OF THESE

Vrednost 122614 Frekvenca
0 Not mentioned 23058
1 Mentioned 3672
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v123 QA4 EU POL INFO NEED: DK

Vrednost 123613 Frekvenca
0 Not mentioned 25269
1 Mentioned 1461
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v124 QB1 CORRUPTION: MAJOR PROBLEM IN COUNTRY

Vrednost 124612 Frekvenca
1 Totally agree 11046
2 Tend to agree 8866
3 Tend to disagree 4364
4 Totally disagree 1556
5 DK 898
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25832 898

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v125 QB1 CORRUPTION: IN LOCAL INSTITUTIONS

Vrednost 125611 Frekvenca
1 Totally agree 9351
2 Tend to agree 10230
3 Tend to disagree 3882
4 Totally disagree 1297
5 DK 1970
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24760 1970

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v126 QB1 CORRUPTION: IN REGIONAL INSTITUTIONS

Vrednost 126610 Frekvenca
1 Totally agree 8540
2 Tend to agree 10525
3 Tend to disagree 3800
4 Totally disagree 1203
5 DK 2662
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24068 2662

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v127 QB1 CORRUPTION: IN NATIONAL INSTITUTIONS

Vrednost 127609 Frekvenca
1 Totally agree 10020
2 Tend to agree 10249
3 Tend to disagree 3184
4 Totally disagree 1175
5 DK 2102
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24628 2102

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v128 QB1 CORRUPTION: WITHIN EU INSTITUTIONS

Vrednost 128608 Frekvenca
1 Totally agree 6931
2 Tend to agree 9594
3 Tend to disagree 3675
4 Totally disagree 723
5 DK 5807
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20923 5807

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v129 QB1 CORRUPTION: ENOUGH PROSECUTIONS

Vrednost 129607 Frekvenca
1 Totally agree 2582
2 Tend to agree 5826
3 Tend to disagree 8352
4 Totally disagree 7212
5 DK 2758
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23972 2758

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v130 QB2 CORRUPTION CNTRY: POLICE SERVICE

Vrednost 130606 Frekvenca
0 Not mentioned 16298
1 Mentioned 10432
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v131 QB2 CORRUPTION CNTRY: CUSTOMS SERVICE

Vrednost 131605 Frekvenca
0 Not mentioned 17398
1 Mentioned 9332
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v132 QB2 CORRUPTION CNTRY: JUDICIAL SERVICE

Vrednost 132604 Frekvenca
0 Not mentioned 17715
1 Mentioned 9015
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v133 QB2 CORRUPTION CNTRY: POLITICIANS NAT

Vrednost 133603 Frekvenca
0 Not mentioned 14563
1 Mentioned 12167
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v134 QB2 CORRUPTION CNTRY: POLITICIANS REG

Vrednost 134602 Frekvenca
0 Not mentioned 17250
1 Mentioned 9480
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v135 QB2 CORRUPTION CNTRY: POLITICIANS LOC

Vrednost 135601 Frekvenca
0 Not mentioned 16812
1 Mentioned 9918
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v136 QB2 CORRUPTION CNTRY: OFFIC AWRD TENDERS

Vrednost 136600 Frekvenca
0 Not mentioned 15311
1 Mentioned 11419
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v137 QB2 CORRUPTION CNTRY: OFFIC BUILDNG PERM

Vrednost 137599 Frekvenca
0 Not mentioned 14958
1 Mentioned 11772
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v138 QB2 CORRUPTION CNTRY: OFFIC BUSINES PERM

Vrednost 138598 Frekvenca
0 Not mentioned 18646
1 Mentioned 8084
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v139 QB2 CORRUPTION CNTRY: PUBL HEALTH SECTOR

Vrednost 139597 Frekvenca
0 Not mentioned 18462
1 Mentioned 8268
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v140 QB2 CORRUPTION CNTRY: PUBL EDUCAT SECTOR

Vrednost 140596 Frekvenca
0 Not mentioned 22788
1 Mentioned 3942
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v141 QB2 CORRUPTION CNTRY: INSPECTORS

Vrednost 141595 Frekvenca
0 Not mentioned 17609
1 Mentioned 9121
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v142 QB2 CORRUPTION CNTRY: NONE

Vrednost 142594 Frekvenca
0 Not mentioned 25006
1 Mentioned 1724
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v143 QB2 CORRUPTION CNTRY: OTHER

Vrednost 143593 Frekvenca
0 Not mentioned 26507
1 Mentioned 223
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v144 QB2 CORRUPTION CNTRY: DK

Vrednost 144592 Frekvenca
0 Not mentioned 24720
1 Mentioned 2010
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v145 QB3 CORRUPTION EXPERIENCED: NOBODY DID

Vrednost 145591 Frekvenca
0 Not mentioned 3300
1 Mentioned 23430
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v146 QB3 CORRUPTION EXPERIENCED: POLICE SERVICE

Vrednost 146590 Frekvenca
0 Not mentioned 2788
1 Mentioned 512
9 Inap. (1 in V145) 23430
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3300 23430

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v147 QB3 CORRUPTION EXPERIENCED: CUSTOMS SERVICE

Vrednost 147589 Frekvenca
0 Not mentioned 3072
1 Mentioned 228
9 Inap. (1 in V145) 23430
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3300 23430

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v148 QB3 CORRUPTION EXPERIENCED: JUDICIAL SERVICE

Vrednost 148588 Frekvenca
0 Not mentioned 3077
1 Mentioned 223
9 Inap. (1 in V145) 23430
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3300 23430

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v149 QB3 CORRUPTION EXPERIENCED: POLITICIANS NAT

Vrednost 149587 Frekvenca
0 Not mentioned 3166
1 Mentioned 134
9 Inap. (1 in V145) 23430
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3300 23430

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v150 QB3 CORRUPTION EXPERIENCED: POLITICIANS REG

Vrednost 150586 Frekvenca
0 Not mentioned 3158
1 Mentioned 142
9 Inap. (1 in V145) 23430
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3300 23430

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v151 QB3 CORRUPTION EXPERIENCED: POLITICIANS LOC

Vrednost 151585 Frekvenca
0 Not mentioned 3109
1 Mentioned 191
9 Inap. (1 in V145) 23430
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3300 23430

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v152 QB3 CORRUPTION EXPERIENCED: OFFIC AWRD TENDERS

Vrednost 152584 Frekvenca
0 Not mentioned 3113
1 Mentioned 187
9 Inap. (1 in V145) 23430
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3300 23430

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v153 QB3 CORRUPTION EXPERIENCED: OFFIC BUILDNG PERM

Vrednost 153583 Frekvenca
0 Not mentioned 3072
1 Mentioned 228
9 Inap. (1 in V145) 23430
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3300 23430

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v154 QB3 CORRUPTION EXPERIENCED: OFFIC BUSINES PERM

Vrednost 154582 Frekvenca
0 Not mentioned 3126
1 Mentioned 174
9 Inap. (1 in V145) 23430
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3300 23430

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v155 QB3 CORRUPTION EXPERIENCED: PUBL HEALTH SECTOR

Vrednost 155581 Frekvenca
0 Not mentioned 2334
1 Mentioned 966
9 Inap. (1 in V145) 23430
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3300 23430

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v156 QB3 CORRUPTION EXPERIENCED: PUBL EDUCAT SECTOR

Vrednost 156580 Frekvenca
0 Not mentioned 3141
1 Mentioned 159
9 Inap. (1 in V145) 23430
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3300 23430

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v157 QB3 CORRUPTION EXPERIENCED: INSPECTORS

Vrednost 157579 Frekvenca
0 Not mentioned 3040
1 Mentioned 260
9 Inap. (1 in V145) 23430
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3300 23430

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v158 QB3 CORRUPTION EXPERIENCED: SOMEONE ELSE

Vrednost 158578 Frekvenca
0 Not mentioned 2824
1 Mentioned 476
9 Inap. (1 in V145) 23430
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3300 23430

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v159 QB3 CORRUPTION EXPERIENCED: DK

Vrednost 159577 Frekvenca
0 Not mentioned 2621
1 Mentioned 679
9 Inap. (1 in V145) 23430
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3300 23430

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v160 QB3 CORRUPTION EXPERIENCED: YES

Vrednost 160576 Frekvenca
0 Not mentioned 24109
1 Mentioned 2621
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v161 QB4 CORRUPTION CAUSED BY ORGANISED CRIME

Vrednost 161575 Frekvenca
1 Totally agree 4773
2 Tend to agree 9716
3 Tend to disagree 6475
4 Totally disagree 2667
5 DK 3099
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23631 3099

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v162 QB5 FIGHT CORRUPTION: NAT GOVERNMENT

Vrednost 162574 Frekvenca
0 Not mentioned 10347
1 Mentioned 16383
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v163 QB5 FIGHT CORRUPTION: POLICE/JUDICIAL SYS

Vrednost 163573 Frekvenca
0 Not mentioned 11275
1 Mentioned 15455
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v164 QB5 FIGHT CORRUPTION: EUROPEAN UNION

Vrednost 164572 Frekvenca
0 Not mentioned 20053
1 Mentioned 6677
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v165 QB5 FIGHT CORRUPTION: CITIZENS THEMSELVES

Vrednost 165571 Frekvenca
0 Not mentioned 14537
1 Mentioned 12193
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v166 QB5 FIGHT CORRUPTION: NONE OF THESE

Vrednost 166570 Frekvenca
0 Not mentioned 26567
1 Mentioned 163
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v167 QB5 FIGHT CORRUPTION: OTHER

Vrednost 167569 Frekvenca
0 Not mentioned 26644
1 Mentioned 86
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v168 QB5 FIGHT CORRUPTION: DK

Vrednost 168568 Frekvenca
0 Not mentioned 26115
1 Mentioned 615
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v169 QB5 FIGHT CORRUPTION: OTHERS 1

Vrednost 169567 Frekvenca
0 Not mentioned 62
1 Mentioned 24
9 Inap. (not 1 in V167) 26644
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
86 26644

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v170 QB5 FIGHT CORRUPTION: OTHERS 2

Vrednost 170566 Frekvenca
0 Not mentioned 72
1 Mentioned 14
9 Inap. (not 1 in V167) 26644
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
86 26644

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v171 QB5 FIGHT CORRUPTION: OTHERS 3

Vrednost 171565 Frekvenca
0 Not mentioned 77
1 Mentioned 9
9 Inap. (not 1 in V167) 26644
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
86 26644

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v172 QB5 FIGHT CORRUPTION: OTHERS 4

Vrednost 172564 Frekvenca
0 Not mentioned 81
1 Mentioned 5
9 Inap. (not 1 in V167) 26644
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
86 26644

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v173 QB5 FIGHT CORRUPTION: OTHERS 5

Vrednost 173563 Frekvenca
0 Not mentioned 84
1 Mentioned 2
9 Inap. (not 1 in V167) 26644
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
86 26644

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v174 QB5 FIGHT CORRUPTION: OTHERS 6

Vrednost 174562 Frekvenca
0 Not mentioned 75
1 Mentioned 11
9 Inap. (not 1 in V167) 26644
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
86 26644

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v175 QB5 FIGHT CORRUPTION: OTHERS 7 (NOT STATED)

Vrednost 175561 Frekvenca
0 Not mentioned 86
9 Inap. (not 1 in V167) 26644
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
86 26644

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

v176 QB5 FIGHT CORRUPTION: OTHERS 8

Vrednost 176560 Frekvenca
0 Not mentioned 84
1 Mentioned 2
9 Inap. (not 1 in V167) 26644
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
86 26644

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v177 QB5 FIGHT CORRUPTION: OTHERS 9

Vrednost 177559 Frekvenca
0 Not mentioned 84
1 Mentioned 2
9 Inap. (not 1 in V167) 26644
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
86 26644

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v178 QB5 FIGHT CORRUPTION: OTHERS 10

Vrednost 178558 Frekvenca
0 Not mentioned 69
1 Mentioned 17
9 Inap. (not 1 in V167) 26644
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
86 26644

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v179 QB5 FIGHT CORRUPTION: OTHERS 11

Vrednost 179557 Frekvenca
0 Not mentioned 82
1 Mentioned 4
9 Inap. (not 1 in V167) 26644
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
86 26644

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v180 QB5 FIGHT CORRUPTION: OTHERS 12

Vrednost 180556 Frekvenca
0 Not mentioned 85
1 Mentioned 1
9 Inap. (not 1 in V167) 26644
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
86 26644

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v181 QB5 FIGHT CORRUPTION: OTHERS 13

Vrednost 181555 Frekvenca
0 Not mentioned 85
1 Mentioned 1
9 Inap. (not 1 in V167) 26644
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
86 26644

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v182 QB5 FIGHT CORRUPTION: OTHERS 14

Vrednost 182554 Frekvenca
0 Not mentioned 85
1 Mentioned 1
9 Inap. (not 1 in V167) 26644
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
86 26644

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v183 QC1 CIV JUSTICE - EVER BEEN INVOLVED

Vrednost 183553 Frekvenca
1 Yes, involved 642
2 No, but possible 3148
3 No, and unlikely 22358
4 DK 582
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26148 582

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v184 QC2 CIV JUSTICE - ACCESS IN OTHER EU CTR

Vrednost 184552 Frekvenca
1 Very easy 496
2 Fairly easy 3682
3 Fairly difficult 9225
4 Very difficult 5791
5 DK 7536
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19194 7536

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v185 QC3 CIV JUSTICE - ACCESS HELP MEASURES

Vrednost 185551 Frekvenca
1 Yes, common rules at EU level 12177
2 Yes, bilateral at national level 7246
3 No, no need 2569
4 DK 4738
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21992 4738

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v186 QC4 CIV JUSTICE ACCESS CONCERN: RULES

Vrednost 186550 Frekvenca
0 Not mentioned 12999
1 Mentioned 13731
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v187 QC4 CIV JUSTICE ACCESS CONCERN: COST

Vrednost 187549 Frekvenca
0 Not mentioned 18437
1 Mentioned 8293
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v188 QC4 CIV JUSTICE ACCESS CONCERN: TRUST

Vrednost 188548 Frekvenca
0 Not mentioned 21828
1 Mentioned 4902
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v189 QC4 CIV JUSTICE ACCESS CONCERN: LENGTH

Vrednost 189547 Frekvenca
0 Not mentioned 23035
1 Mentioned 3695
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v190 QC4 CIV JUSTICE ACCESS CONCERN: LANGUAGE

Vrednost 190546 Frekvenca
0 Not mentioned 16299
1 Mentioned 10431
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v191 QC4 CIV JUSTICE ACCESS CONCERN: DISTANCE

Vrednost 191545 Frekvenca
0 Not mentioned 24104
1 Mentioned 2626
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v192 QC4 CIV JUSTICE ACCESS CONCERN: NONE

Vrednost 192544 Frekvenca
0 Not mentioned 25974
1 Mentioned 756
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v193 QC4 CIV JUSTICE ACCESS CONCERN: OTHERS

Vrednost 193543 Frekvenca
0 Not mentioned 26690
1 Mentioned 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v194 QC4 CIV JUSTICE ACCESS CONCERN: DK

Vrednost 194542 Frekvenca
0 Not mentioned 24902
1 Mentioned 1828
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v195 QC4 CIV JUSTICE ACCESS CONCERN: WHICH OTHERS

Vrednost 195541 Frekvenca
1 Other 1 12
2 Other 2 6
3 Other 3 6
4 Other 4 3
5 Other 5 2
6 Other 6 2
7 Other 7 1
10 Other 10 2
11 Other 11 3
99 Other 12 3
999 Inap. (not 1 in V193) 26690
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37 26693

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

v196 QC5 CIV JUSTICE - CROSS BORDER CONTRACTS

Vrednost 196540 Frekvenca
1 National law of other party 3207
2 Harmonised European Law 16210
3 National law of (OUR COUNTRY) (SPONT.) 3676
4 DK 3637
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23093 3637

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v197 QC6 CIV JUSTICE COM EU PROCED: EACH ITS OWN

Vrednost 197539 Frekvenca
0 Not mentioned 21269
1 Mentioned 5461
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v198 QC6 CIV JUSTICE COM EU PROCED: PERS BENEFIT

Vrednost 198538 Frekvenca
0 Not mentioned 16522
1 Mentioned 4747
9 Inap. (1 in V197) 5461
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21269 5461

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v199 QC6 CIV JUSTICE COM EU PROCED: OTHERS BENEFIT

Vrednost 199537 Frekvenca
0 Not mentioned 16910
1 Mentioned 4359
9 Inap. (1 in V197) 5461
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21269 5461

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v200 QC6 CIV JUSTICE COM EU PROCED: ECONOM BENEFIT

Vrednost 200536 Frekvenca
0 Not mentioned 10134
1 Mentioned 11135
9 Inap. (1 in V197) 5461
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21269 5461

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v201 QC6 CIV JUSTICE COM EU PROCED: DK

Vrednost 201535 Frekvenca
0 Not mentioned 16199
1 Mentioned 5070
9 Inap. (1 in V197) 5461
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21269 5461

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v202 QC6 CIV JUSTICE COM EU PROCED: YES

Vrednost 202534 Frekvenca
0 Not mentioned 10531
1 Mentioned 16199
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v203 QC7 CIVIL COURT RULING - APPLICATION IN EU

Vrednost 203533 Frekvenca
1 No 6986
2 Yes, bilateral 6006
3 Yes, EU level 9894
4 DK 3844
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22886 3844

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v204 QC8 CIV JUSTICE EU APPL DIFFIC: COMMUNICATION

Vrednost 204532 Frekvenca
0 Not mentioned 18778
1 Mentioned 7952
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v205 QC8 CIV JUSTICE EU APPL DIFFIC: FINDING

Vrednost 205531 Frekvenca
0 Not mentioned 18786
1 Mentioned 7944
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v206 QC8 CIV JUSTICE EU APPL DIFFIC: UNWILLINGNESS

Vrednost 206530 Frekvenca
0 Not mentioned 18802
1 Mentioned 7928
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v207 QC8 CIV JUSTICE EU APPL DIFFIC: LANGUAGE

Vrednost 207529 Frekvenca
0 Not mentioned 18920
1 Mentioned 7810
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v208 QC8 CIV JUSTICE EU APPL DIFFIC: COST

Vrednost 208528 Frekvenca
0 Not mentioned 20387
1 Mentioned 6343
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v209 QC8 CIV JUSTICE EU APPL DIFFIC: TIME

Vrednost 209527 Frekvenca
0 Not mentioned 22358
1 Mentioned 4372
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v210 QC8 CIV JUSTICE EU APPL DIFFIC: NONE

Vrednost 210526 Frekvenca
0 Not mentioned 26273
1 Mentioned 457
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v211 QC8 CIV JUSTICE EU APPL DIFFIC: OTHER

Vrednost 211525 Frekvenca
0 Not mentioned 26667
1 Mentioned 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v212 QC8 CIV JUSTICE EU APPL DIFFIC: DK

Vrednost 212524 Frekvenca
0 Not mentioned 24453
1 Mentioned 2277
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26730 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v213 QC8 CIV JUSTICE EU APPL DIFFIC: OTHERS 1

Vrednost 213523 Frekvenca
0 Not mentioned 44
1 Mentioned 19
9 Inap. (not 1 in V211) 26667
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
63 26667

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v214 QC8 CIV JUSTICE EU APPL DIFFIC: OTHERS 2

Vrednost 214522 Frekvenca
0 Not mentioned 50
1 Mentioned 13
9 Inap. (not 1 in V211) 26667
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
63 26667

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v215 QC8 CIV JUSTICE EU APPL DIFFIC: OTHERS 3

Vrednost 215521 Frekvenca
0 Not mentioned 52
1 Mentioned 11
9 Inap. (not 1 in V211) 26667
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
63 26667

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v216 QC8 CIV JUSTICE EU APPL DIFFIC: OTHERS 4

<
Vrednost 216520 Frekvenca
0 Not mentioned 60
1 Mentioned 3
9 Inap. (not 1 in V211)