Evrobarometer 68.2: Politike in sprejemanje odločitev v Evropski uniji, korupcija, civilno pravosodje, e-komuniciranje, kmetijstvo in varstvo okolja, november–december 2007

Basic Study Information

ADP - IDNo: EB682
Main author(s):
  • Evropska komisija
Co-workers:
  • Antonis Papacostas
Data file producer:
TNS - TNS Opinion & Social
GESIS - GESIS Leibniz-Institute for the Social Sciences

Place; date:

Köln, Nemčija; 2007

Funding agency:

Evropska komisija

Project number:

no information

Series:
  • EB/Evrobarometer

    Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.

Study Content

Keywords:

stališča do politik EU, korupcija, korupcija v EU, uporaba mobilnega telefona, civilno pravosodje, uporaba stacionarnega telefona, dostopnost IKT v gospodinjstvu, dostop do televizije, plačevanje televizijskih storitev, upravljalci stacionarne telefonije, storitve stacionarne telefonije, uporaba javnih telefonskih govorilnic, koristi mobilnega telefona, ponudniki mobilne telefonije, ponudniki interneta, prejemanje neželene elektronske pošte, virusov, vohunskih okužb, internetni dostop, paket komunikacijskih storitev, poznavanje telefonske številke službe za nujne primere, poznavanje evropske oznake, pomembnost evropskega kmetijstva in podeželja, poznavanje Skupne kmetijske politike, odgovornost kmetov, subvencioniranje kmetov, financiranje kmetijstva in razvoja podeželja, zaupanje virom o kmetijstvu in kmetijski politiki, mnenje o zaščiti okolja, poznavanje okoljstvenih problemov, osebna vključenost v zaščito okolja, odločanje, okolje

Keywords ELSST:
EVROPSKA UNIJA, JAVNO MNENJE, KORUPCIJA, KOMUNIKACIJE, INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE, KMETIJSKA POLITIKA, VARSTVO OKOLJA

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
MEDNARODNE INSTITUCIJE, ODNOSI
EVROPSKA POLITIKA IN ODLOČANJE
E-KOMUNICIRANJE
INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA
CIVILNO PRAVOSODJE
KMETIJSTVO
VAROVANJE OKOLJA


Abstract:

Ta izvedba Evrobarometra se razlikuje od standardnih Evrobarometrovih kazalcev in respondente sprašuje o naslednjih pomembnih temah: (1) Politike in sprejemanje odločitev v Evropski uniji, (2) korupcija, (3) civilno pravosodje, (4) e-komunikacije, (5) kmetijstvo, (6) varovanje okolja. Respondenti so v okviru evropskih politik in odločanj odgovarjali na vprašanja o tem, ali bi morali sprejemati več odločitev na ravni EU glede sledečih tem: azilna in migracijska politika, izmenjava policijskih in pravnih podatkov med državami članicami, boj proti organiziranemu kriminalu in trgovini z ljudmi, boj proti zlorabi mamil, nadzor nad zunanjimi mejami EU, boj proti terorizmu ter spodbujanje in varstvo temeljnih pravic, vključno s pravicami otrok. Respondenti so odgovarjali na to, katere tri teme bi morale imeti prednost za/pri EU, za katere teme menijo, da so z njimi dobro seznanjeni in s katerimi bi se želeli seznaniti bolje. Pri tretjem tematskem sklopu so bili vprašani o tem, koliko se strinjajo ali ne strinjajo s trditvijo, da je korupcija v njihovi državi velik problem ter koliko se strinjajo ali ne strinjajo s trditvijo, da je korupcija glavni problem v lokalnih, regionalnih, nacionalnih in evropskih institucijah. Prav tako so odgovarjali na vprašanja o podkupnini in sicer, koliko menijo, da je razširjena med institucijami/posamezniki. Odgovarjali so še na vprašanja o tem, koliko se strinjajo ali pa ne strinjajo s trditvijo, da v Sloveniji večino korupcije povzroča organizirani kriminal ter koga vidijo kot odgovornega za takšno stanje. Tretji sklop je spraševal, če so anketirani že bili kdaj vključeni v civilni sodni postopek v državi članici EU, ki ni Slovenija ter kakšno je njihovo mnenje o civilnem pravosodju v EU (razen Slovenije). Odgovarjali so, če menijo, da bi morali sprejeti dodatne ukrepe, ki bi državljanom pomagali pri dostopu do civilnega pravosodja v drugi državi članici EU, ki ni država stalnega prebivališča. Prav tako je raziskava poizvedovala, ali menijo naj bodo civilni in gospodarski sodni postopki v EU med seboj usklajeni, ali naj obsodbe v eni državi članici polnovredno veljajo v drugi državi članici, katere so po njihovem mnenju težave pri sprožitvi postopka v drugih državah članicah, ali se je EU dolžna vmešavati v spoštovanje civilnopravnih odločitev sodišča v postopkih med državama članicama in ali vidijo prednost v dostopu do civilnopravnih postopkov v drugi državi članici preko interneta. V četrtem tematskem sklopu, e-komunikacije, so odgovarjali v zvezi z zmožnostmi imeti televizijo, fiksni telefon, mobilni telefon in internet. Povedali so, zakaj določene storitve imajo ali ne, odgovarjali pa so še v zvezi z dostopom do le-teh. Vprašanja so se navezovala še na uporabo javnih telefonov in o njihovem poznavanju telefonskih številk za nujne primere. Odgovarjali so še o zadovoljstvu s temi storitvami in ocenjevali učinkovitost ponudnikov na podlagi lastnosti, kot so cena, tarife in fleksibilnost pri spremembi računa. V petem delu vprašalnika so respondenti odgovarjali na vprašanja v zvezi s kmetijstvom v EU, o poznavanju skupnih kmetijskih politik (Common Agricultural Policy – CAP), če želijo o tem biti še bolj informirani in iz katerih virov bi sami pridobili informacije, če bi jih potrebovali. Odgovarjali so o tem, katere bi morale biti prioritete EU na področju skupnih kmetijskih politik, kako CAP/SKP izpolnjuje svojo vlogo in kakšne bi morale biti glavne obveznosti kmetov. V nadaljevanju so odgovarjali na vprašanja v zvezi z zmanjševanjem subvencij za kmete v EU, o tem, kaj je njihovo mnenje glede tržnih omejitev ter če menijo, da je trenutni proračun za kmetijstvo zadosten. Zadnja del se je osredotočal na temo varovanja okolja, vprašanja pa so vključevala naslednje: kako pomembno je varovanje okolja, kaj so glavne okoljske težave, ki jih skrbijo, kako informirani se čutijo glede okolja, o katerih problemih bi želeli biti bolj informirani, kaj je njihov glavni vir informacij in komu glede le-teh najbolj zaupajo. Ocenjevali so še napredek glede varstva okolja, primerjali ekonomsko tekmovalnost v zvezi z zaščito okolja, povedali, kako sami skrbijo za okolje, kaj bi morale biti prioritete državljanov v vsakdanjem življenju in kako bi morali v zvezi z okoljem odločati vlada in organi oblasti. Vprašanja v nadaljevanju so zajemala mnenje o tem, kakšen bi bil najbolj učinkovit način za spopad z okoljskimi težavami. Demografski sklop je vključeval vprašanja o starosti respondenta, spolu, nacionalnosti, rojstnem kraju (respondentovem in respondentovih staršev), o zakonskem stanu, o politični samoopredelitvi levo-desno, poklicu, starosti ob zaključku izobraževanja, sestavi gospodinjstva, lastništvu trajnih dobrin, uporabi interneta, tipu in velikosti naselja, regiji prebivanja in jeziku anketiranja.

Methodology


Collection date: 9. november 2007 - 16. januar 2008, Avstrija: 09. november 2007 - 05. december 2007,, Belgija: 13. november 2007 - 12. december 2007,, Bolgarija: 09. november 2007 - 02. december 2007,, Ciper (Republika): 12. november 2007 - 04. december 2007,, Češka: 15. november 2007 - 07. december 2007,, Danska: 25. november 2007 - 16. januar 2008,, Estonija: 09. november 2007 - 04. december 2007,, Finska: 16. november 2007 - 12. december 2007,, Francija: 10. november 2007 - 10. december 2007,, Nemčija: 11. november 2007 - 13. december 2007,, Velika Britanija: 09. november 2007 - 04. december 2007,, Grčija: 09. november 2007 - 03. december 2007,, Madžarska: 19. november 2007 - 07.1 december 2007,, Irska (Republika): 09. november 2007 - 10. december 2007,, Italija: 12. november 2007 - 30. november 2007,, Latvija: 14. november 2007 - 11. december 2007,, Litva: 12. november 2007 - 05. december 2007,, Luksemburg: 13. november 2007 - 12. december 2007,, Malta: 09. november 2007 - 05. december 2007,, Nizozemska: 09. november2007 - 07. december 2007,, Severna Irska: 09. november 2007 - 04. december 2007,, Poljska: 10. november 2007 - 07. december 2007,, Portugalska: 16. november 2007 - 07. december 2007,, Romunija: 10. november 2007 - 05. december 2007,, Slovaška: 14. november 2007 - 30. november 2007,, Slovenija: 11. november 2007 - 11. december 2007,, Španija: 09. november 2007 - 07. december 2007,, Švedska: 18. november 2007 - 09. december 2007.
Date of production: 2007
Country: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Velika Britanija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Severna Irska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska
Geographic coverage:

Ozemlje držav.

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Ciljna populacija so prebivalci 25 držav članic EU po širitvi leta 2004 s prebivalci držav pristopnic - Bolgarije in Romunije, starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v državah članicah EU. Anketiranci so imeli zadostno znanje nacionalnega jezika, da so lahko odgovarjali na vprašalnik. Vzorci so bili ločeni za Severno Irsko in Vzhodno Nemčijo. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.10986.

Excluded: no information
Data collected by:

Koordinator: TNS Opinion & Social, konzorcij TNS - Taylor Nelson Sofres in EOS Gallup Evropa

Avstrija: Österreichisches GALLUP-Institut

Belgija: TNS Dimarso

Bolgarija: TNS BBSS

Ciper (Republika): Synovate

Češka: TNS Aisa

Danska: TNS Gallup DK

Estonija: Emor

Finska: TNS Gallup OY

Francija: TNS Sofres

Nemčija: TNS Infratest

Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK

Grčija: TNS ICAP

Madžarska: TNS Hungary

Irska: TNS MRBI

Italija: TNS Abacus

Latvija: TNS Latvia

Litva: TNS Gallup Lithuania

Luksemburg: TNS ILReS

Malta: MISCO

Nizozemska: TNS NIPO

Poljska: TNS OBOP

Portugalska: TNS EUROTESTE

Romunija: TNS CSOP

Slovaška: TNS Aisa SK

Slovenija: RM PLUS

Španija: TNS Demoscopia

Švedska: TNS GALLUP

Sampling procedure:

Raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let, razen v Združenemu Kraljestvu z ločenima vzorcema za Veliko Britanijo (1000) in Severno Irsko (300), v Nemčiji z ločenima vzorcema za Vzhodni (500) in za Zahodni del (1000) ter v Luksemburgu, na Cipru (Republiki), Malti in Severnem Cipru s po 500 respondenti za vsako državo. Osnovni vzorčni okvir, ki se uporablja v vseh državah članicah, je večstopenjski, naključni vzorec. V vsaki državi članici je število vzorčnih točk izbrano z verjetnostjo, ki je proporcionalna glede na velikost in gostoto populacije. Vzorčne točke so bile izbrane sistematično iz vsake administrativne regionalne enote, s stratifikacijo po individualni enoti in tipu naselja. Tako točke predstavljajo celotno ozemlje regij držav članic po EUROSTAT NUTS 2 (ali enakovredno temu) in so razčlenjene s stopnjo urbanizacije. V vsaki od izbranih vzorčnih točk je bila začetna lokacija izbrana naključno. Naslednji naslov je bil izbran po sistemu vsake n-te lokacije s standardnim postopkom slučajne poti. Na vsakem naslovu je odgovarjal tisti, katerega rojstni datum je bil najbližji datumu ankete. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.10986.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI).. Vse ankete so bile narejene osebno pri anketirancu doma v ustreznem uradnem jeziku. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.10986.

Weighting:

Za vsako državo je narejena primerjava med velikostjo vzorca in populacijo. Velikost populacije je posredoval Eurostat, ki je podatke dobil od nacionalnih statističnih uradov. Po vseh državah kandidatkah je izvedeno uteževanje (glede na robne in posamične uteži), upoštevaje populacijske podatke. V vseh državah članicah so pri uteževanju v zaporednih iteracijah upoštevali podatke o spolu, starosti, regiji in velikosti kraja. Za mednarodno uteževanje (t.j. povprečja EU) je TNS Opinion & Social zaprosil za uradne podatke o populaciji pri Eurostatu ali nacionalnih statističnih uradih. Tri nacionalno utežene spremenljivke W1, W3 in W4 so na voljo za uporabo ločene analize posameznih držav. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.10986.

Access restrictions

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: EB682 - Evrobarometer 68.2 november - december 2007 [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

  • number of variables: 735
  • number of units: 26730

Variable list

v1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Value 13 Frequency
4742 26730
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 4742 to 4742

v2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER

Value 22 Frequency
4742 26730
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 4742 to 4742

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Value 31 Frequency
4.0.1 (2012-07-02) 26730
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

v1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Value 1735 Frequency
4742 26730
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 4742 to 4742

v2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER

Value 2734 Frequency
4742 26730
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 4742 to 4742

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Value 3733 Frequency
4.0.1 (2012-07-02) 26730
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

v4 EUROBAROMETER NUMBER

Value 4732 Frequency
682 Eurobarometer 68.2 26730
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 682 to 682

v5 UNIQUE CASE ID (TNS COUNTRY ID + INTERVIEW ID)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0 1000001 42001062 21463139.276 14056222.633

Valid range from 1000001 to 42001062

v6 NATION - ALL SAMPLES

Value 6730 Frequency
1 France 1024
2 Belgium 1004
3 The Netherlands 1000
4 Germany West 1013
5 Italy 1039
6 Luxembourg 500
7 Denmark 1000
8 Ireland 1000
9 Great Britain 1001
10 Northern Ireland 304
11 Greece 1000
12 Spain 1000
13 Portugal 1000
14 Germany East 506
15 Norway (not included) 0
16 Finland 1038
17 Sweden 1015
18 Austria 1012
19 Cyprus (Republic) 505
20 Czech Republic 1169
21 Estonia 1002
22 Hungary 1000
23 Latvia 1009
24 Lithuania 1018
25 Malta 500
26 Poland 1000
27 Slovakia 1055
28 Slovenia 1016
29 Bulgaria 1000
30 Romania 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0 1 30

Valid range from 1 to 30

v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166

Value 7729 Frequency
AT 1012
BE 1004
BG 1000
CY 505
CZ 1169
DE-E 506
DE-W 1013
DK 1000
EE 1002
ES 1000
FI 1038
FR 1024
GB-GBN 1001
GB-NIR 304
GR 1000
HU 1000
IE 1000
IT 1039
LT 1018
LU 500
LV 1009
MT 500
NL 1000
PL 1000
PT 1000
RO 1000
SE 1015
SI 1016
SK 1055
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0 0.33 3.198 1 0.375

Valid range from 0.3295 to 3.1978

v9 NATION - UNITED KINGDOM

Value 9727 Frequency
0 Other 25425
1 United Kingdom 1305
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v10 W4 WEIGHT UNITED KINGDOM

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0 0 2.78 0.0488 0.25

Valid range from 0 to 2.780342

v11 NATION - UNITED GERMANY

Value 11725 Frequency
0 Other 25211
1 Germany 1519
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v12 W3 WEIGHT GERMANY

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0 0 3.599 0.0568 0.27

Valid range from 0 to 3.5994

v13 NATION GROUP EU6

Value 13723 Frequency
0 Other 21150
1 EU6 5580
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v14 W5 WEIGHT EU6

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0 0 5.11 0.209 0.552

Valid range from 0 to 5.110242

v15 NATION GROUP EU9

Value 15721 Frequency
0 Other 17845
1 EU9 8885
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v16 W6 WEIGHT EU9

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0 0 6.112 0.332 0.727

Valid range from 0 to 6.111647

v17 NATION GROUP EU10

Value 17719 Frequency
0 Other 16845
1 EU10 9885
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v18 W7 WEIGHT EU10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0 0 6.543 0.37 0.776

Valid range from 0 to 6.54296

v19 NATION GROUP EU12

Value 19717 Frequency
0 Other 14845
1 EU12 11885
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v20 W8 WEIGHT EU12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0 0 6.579 0.445 0.811

Valid range from 0 to 6.578873

v21 NATION GROUP EU12+

Value 21715 Frequency
0 Other 14339
1 EU12+ 12391
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v22 W9 WEIGHT EU12+

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0 0 6.555 0.464 0.814

Valid range from 0 to 6.554684

v23 NATION GROUP EU NMS 3

Value 23713 Frequency
0 Other 23665
1 EU NMS 3 3065
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v24 W10 WEIGHT EU NMS 3

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0 0 3.63 0.115 0.356

Valid range from 0 to 3.63006

v25 NATION GROUP EU15

Value 25711 Frequency
0 Other 11274
1 EU15 15456
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v26 W11 WEIGHT EU15

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0 0 7.678 0.578 0.939

Valid range from 0 to 7.678409

v27 NATION GROUP EURO ZONE 2007

Value 27709 Frequency
0 Other 13578
1 EURO ZONE 2007 13152
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v28 W12 WEIGHT EURO ZONE 2007

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0 0 8.051 0.492 0.92

Valid range from 0 to 8.051394

v29 NATION GROUP EU NMS 10

Value 29707 Frequency
0 Other 17456
1 EU NMS 10 9274
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v30 W13 WEIGHT EU NMS10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0 0 7.606 0.347 0.995

Valid range from 0 to 7.606444

v31 NATION GROUP EU25

Value 31705 Frequency
0 Other 2000
1 EU25 24730
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v32 W14 WEIGHT EU25

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0 0 10.246 0.925 1.236

Valid range from 0 to 10.246145

v33 NATION GROUP AC (BG RO)

Value 33703 Frequency
0 Other 24730
1 AC (BG RO) 2000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v34 W15 WEIGHT AC (BG RO)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0 0 3.45 0.0748 0.306

Valid range from 0 to 3.449591

v35 NATION GROUP EU27

Value 35701 Frequency
1 EU27 26730
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 1 to 1

v36 W22 WEIGHT EU27

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0 0.017 10.375 1 1.23

Valid range from 0.016953 to 10.374554

v37 NATION GROUP EU NMS 12

Value 37699 Frequency
0 Other 15456
1 EU NMS 12 11274
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v38 W24 WEIGHT EU NMS 12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0 0 6.574 0.422 0.956

Valid range from 0 to 6.573973

v39 NATION GROUP NON EURO ZONE 2007

Value 39697 Frequency
0 Other 13152
1 NON EURO ZONE 2007 13578
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v40 W28 WEIGHT NON EURO ZONE 2007

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0 0 9.592 0.508 1.051

Valid range from 0 to 9.591882

v41 WEX WEIGHT EXTRA POPULATION 15+

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0 249.223 152510.297 14700.422 18088.627

Valid range from 249.222717 to 152510.296875

v42 W31 HH WEIGHT RESULT FROM TARGET

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0 0.139 6.531 1 0.519

Valid range from 0.13871 to 6.53093

v43 W34 HH WEIGHT UNITED KINGDOM

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0 0 4.169 0.0488 0.258

Valid range from 0 to 4.169063

v44 W33 HH WEIGHT GERMANY

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0 0 3.775 0.0568 0.269

Valid range from 0 to 3.774942

v45 W35 HH WEIGHT EU6

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0 0 8.834 0.209 0.586

Valid range from 0 to 8.833514

v46 W36 HH WEIGHT EU9

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0 0 10.604 0.332 0.771

Valid range from 0 to 10.604394

v47 W37 HH WEIGHT EU10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0 0 11.433 0.37 0.829

Valid range from 0 to 11.433189

v48 W38 HH WEIGHT EU12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0 0 11.905 0.445 0.879

Valid range from 0 to 11.90484

v49 W39 HH WEIGHT EURO12+

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0 0 11.806 0.464 0.878

Valid range from 0 to 11.805706

v50 W40 HH WEIGHT EU NMS 3

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0 0 6.857 0.115 0.395

Valid range from 0 to 6.856706

v51 W41 HH WEIGHT EU15

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0 0 13.753 0.578 1.011

Valid range from 0 to 13.753409

v52 W42 HH WEIGHT EURO ZONE 2007

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0 0 14.621 0.492 1.001

Valid range from 0 to 14.620502

v53 W43 HH WEIGHT EU NMS 10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0 0 12.362 0.347 1.006

Valid range from 0 to 12.362071

v54 W44 HH WEIGHT EU25

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0 0 18.7 0.925 1.354

Valid range from 0 to 18.699781

v55 W45 HH WEIGHT AC (BG RO)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0 0 4.968 0.0748 0.332

Valid range from 0 to 4.967984

v56 W52 HH WEIGHT EU27

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0 0.0105 19.131 1 1.369

Valid range from 0.010476 to 19.131365

v57 W54 HH WEIGHT EU NMS 12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0 0 10.921 0.422 0.99

Valid range from 0 to 10.921427

v58 W58 HH WEIGHT NON EURO ZONE 2007

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0 0 15.565 0.508 1.12

Valid range from 0 to 15.564542

v59 WEX HH WEIGHT EXTRA POPULATION 15+

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0 75.071 137096.922 7166.084 9809.703

Valid range from 75.071106 to 137096.921875

v60 Q1 NATIONALITY BELGIUM

Value 60676 Frequency
0 Not mentioned 25755
1 Mentioned 975
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v61 Q1 NATIONALITY DENMARK

Value 61675 Frequency
0 Not mentioned 25729
1 Mentioned 1001
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v62 Q1 NATIONALITY GERMANY

Value 62674 Frequency
0 Not mentioned 25185
1 Mentioned 1545
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v63 Q1 NATIONALITY GREECE

Value 63673 Frequency
0 Not mentioned 25735
1 Mentioned 995
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v64 Q1 NATIONALITY SPAIN

Value 64672 Frequency
0 Not mentioned 25744
1 Mentioned 986
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v65 Q1 NATIONALITY FRANCE

Value 65671 Frequency
0 Not mentioned 25675
1 Mentioned 1055
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v66 Q1 NATIONALITY IRELAND

Value 66670 Frequency
0 Not mentioned 25746
1 Mentioned 984
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v67 Q1 NATIONALITY ITALY

Value 67669 Frequency
0 Not mentioned 25646
1 Mentioned 1084
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v68 Q1 NATIONALITY LUXEMBOURG

Value 68668 Frequency
0 Not mentioned 26356
1 Mentioned 374
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v69 Q1 NATIONALITY NETHERLANDS

Value 69667 Frequency
0 Not mentioned 25711
1 Mentioned 1019
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v70 Q1 NATIONALITY PORTUGAL

Value 70666 Frequency
0 Not mentioned 25656
1 Mentioned 1074
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v71 Q1 NATIONALITY UNITED KINGDOM

Value 71665 Frequency
0 Not mentioned 25454
1 Mentioned 1276
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v72 Q1 NATIONALITY AUSTRIA

Value 72664 Frequency
0 Not mentioned 25735
1 Mentioned 995
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v73 Q1 NATIONALITY SWEDEN

Value 73663 Frequency
0 Not mentioned 25731
1 Mentioned 999
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v74 Q1 NATIONALITY FINLAND

Value 74662 Frequency
0 Not mentioned 25688
1 Mentioned 1042
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v75 Q1 NATIONALITY CYPRUS (REPUBLIC)

Value 75661 Frequency
0 Not mentioned 26226
1 Mentioned 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v76 Q1 NATIONALITY CZECH REPUBLIC

Value 76660 Frequency
0 Not mentioned 25554
1 Mentioned 1176
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v77 Q1 NATIONALITY ESTONIA

Value 77659 Frequency
0 Not mentioned 25724
1 Mentioned 1006
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v78 Q1 NATIONALITY HUNGARY

Value 78658 Frequency
0 Not mentioned 25726
1 Mentioned 1004
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v79 Q1 NATIONALITY LATVIA

Value 79657 Frequency
0 Not mentioned 25723
1 Mentioned 1007
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v80 Q1 NATIONALITY LITHUANIA

Value 80656 Frequency
0 Not mentioned 25701
1 Mentioned 1029
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v81 Q1 NATIONALITY MALTA

Value 81655 Frequency
0 Not mentioned 26236
1 Mentioned 494
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v82 Q1 NATIONALITY POLAND

Value 82654 Frequency
0 Not mentioned 25680
1 Mentioned 1050
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v83 Q1 NATIONALITY SLOVAKIA

Value 83653 Frequency
0 Not mentioned 25673
1 Mentioned 1057
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v84 Q1 NATIONALITY SLOVENIA

Value 84652 Frequency
0 Not mentioned 25717
1 Mentioned 1013
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v85 Q1 NATIONALITY BULGARIA

Value 85651 Frequency
0 Not mentioned 25715
1 Mentioned 1015
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v86 Q1 NATIONALITY ROMANIA

Value 86650 Frequency
0 Not mentioned 25692
1 Mentioned 1038
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v87 QA1 EU DECISION MAKING: ASYLUM/MIGRATION

Value 87649 Frequency
1 More 15939
2 Less 6877
3 No change needed 1936
4 DK 1978
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24752 1978

Valid range from 1 to 3

v88 QA1 EU DECISION MAKING: POLICE/JUDICIAL EXCH

Value 88648 Frequency
1 More 19530
2 Less 3627
3 No change needed 1641
4 DK 1932
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24798 1932

Valid range from 1 to 3

v89 QA1 EU DECISION MAKING: FIGHT ORGANIZED CRIME

Value 89647 Frequency
1 More 21774
2 Less 2993
3 No change needed 959
4 DK 1004
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25726 1004

Valid range from 1 to 3

v90 QA1 EU DECISION MAKING: FIGHT DRUGS ABUSE

Value 90646 Frequency
1 More 20586
2 Less 3917
3 No change needed 1204
4 DK 1023
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25707 1023

Valid range from 1 to 3

v91 QA1 EU DECISION MAKING: EXT BORDERS CONTROL

Value 91645 Frequency
1 More 18603
2 Less 3986
3 No change needed 2087
4 DK 2054
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24676 2054

Valid range from 1 to 3

v92 QA1 EU DECISION MAKING: FIGHT TERRORISM

Value 92644 Frequency
1 More 21961
2 Less 2495
3 No change needed 1202
4 DK 1072
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25658 1072

Valid range from 1 to 3

v93 QA1 EU DECISION MAKING: FUNDAMENTAL RIGHTS

Value 93643 Frequency
1 More 18816
2 Less 4904
3 No change needed 1670
4 DK 1340
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25390 1340

Valid range from 1 to 3

v94 QA2 EU PRIORITIES: ASYLUM/MIGRATION

Value 94642 Frequency
0 Not mentioned 20144
1 Mentioned 6586
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v95 QA2 EU PRIORITIES: POLICE/JUDICIAL EXCH

Value 95641 Frequency
0 Not mentioned 20610
1 Mentioned 6120
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v96 QA2 EU PRIORITIES: FIGHT ORGANIZED CRIME

Value 96640 Frequency
0 Not mentioned 12720
1 Mentioned 14010
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v97 QA2 EU PRIORITIES: FIGHT DRUGS ABUSE

Value 97639 Frequency
0 Not mentioned 15945
1 Mentioned 10785
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v98 QA2 EU PRIORITIES: EXT BORDERS CONTROL

Value 98638 Frequency
0 Not mentioned 21854
1 Mentioned 4876
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v99 QA2 EU PRIORITIES: FIGHT TERRORISM

Value 99637 Frequency
0 Not mentioned 14618
1 Mentioned 12112
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v100 QA2 EU PRIORITIES: FUNDAMENTAL RIGHTS

Value 100636 Frequency
0 Not mentioned 17101
1 Mentioned 9629
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v101 QA2 EU PRIORITIES: QUALITY OF JUSTICE

Value 101635 Frequency
0 Not mentioned 19941
1 Mentioned 6789
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v102 QA2 EU PRIORITIES: NONE OF THESE

Value 102634 Frequency
0 Not mentioned 26518
1 Mentioned 212
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v103 QA2 EU PRIORITIES: DK

Value 103633 Frequency
0 Not mentioned 26185
1 Mentioned 545
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v104 QA3 EU POL INFORMED: ASYLUM/MIGRATION

Value 104632 Frequency
0 Not mentioned 23339
1 Mentioned 3391
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v105 QA3 EU POL INFORMED: POLICE/JUDICIAL EXCH

Value 105631 Frequency
0 Not mentioned 24615
1 Mentioned 2115
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v106 QA3 EU POL INFORMED: FIGHT ORGANIZED CRIME

Value 106630 Frequency
0 Not mentioned 23471
1 Mentioned 3259
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v107 QA3 EU POL INFORMED: FIGHT DRUGS ABUSE

Value 107629 Frequency
0 Not mentioned 22249
1 Mentioned 4481
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v108 QA3 EU POL INFORMED: EXT BORDERS CONTROL

Value 108628 Frequency
0 Not mentioned 24216
1 Mentioned 2514
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v109 QA3 EU POL INFORMED: FIGHT TERRORISM

Value 109627 Frequency
0 Not mentioned 22296
1 Mentioned 4434
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v110 QA3 EU POL INFORMED: FUNDAMENTAL RIGHTS

Value 110626 Frequency
0 Not mentioned 23234
1 Mentioned 3496
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v111 QA3 EU POL INFORMED: QUALITY OF JUSTICE

Value 111625 Frequency
0 Not mentioned 24185
1 Mentioned 2545
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v112 QA3 EU POL INFORMED: NONE OF THESE

Value 112624 Frequency
0 Not mentioned 13424
1 Mentioned 13306
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v113 QA3 EU POL INFORMED: DK

Value 113623 Frequency
0 Not mentioned 25197
1 Mentioned 1533
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v114 QA4 EU POL INFO NEED: ASYLUM/MIGRATION

Value 114622 Frequency
0 Not mentioned 20154
1 Mentioned 6576
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v115 QA4 EU POL INFO NEED: POLICE/JUDICIAL EXCH

Value 115621 Frequency
0 Not mentioned 21246
1 Mentioned 5484
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v116 QA4 EU POL INFO NEED: FIGHT ORGANIZED CRIME

Value 116620 Frequency
0 Not mentioned 18952
1 Mentioned 7778
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v117 QA4 EU POL INFO NEED: FIGHT DRUGS ABUSE

Value 117619 Frequency
0 Not mentioned 20240
1 Mentioned 6490
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v118 QA4 EU POL INFO NEED: EXT BORDERS CONTROL

Value 118618 Frequency
0 Not mentioned 21894
1 Mentioned 4836
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v119 QA4 EU POL INFO NEED: FIGHT TERRORISM

Value 119617 Frequency
0 Not mentioned 20253
1 Mentioned 6477
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v120 QA4 EU POL INFO NEED: FUNDAMENTAL RIGHTS

Value 120616 Frequency
0 Not mentioned 17533
1 Mentioned 9197
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v121 QA4 EU POL INFO NEED: QUALITY OF JUSTICE

Value 121615 Frequency
0 Not mentioned 18716
1 Mentioned 8014
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v122 QA4 EU POL INFO NEED: NONE OF THESE

Value 122614 Frequency
0 Not mentioned 23058
1 Mentioned 3672
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v123 QA4 EU POL INFO NEED: DK

Value 123613 Frequency
0 Not mentioned 25269
1 Mentioned 1461
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v124 QB1 CORRUPTION: MAJOR PROBLEM IN COUNTRY

Value 124612 Frequency
1 Totally agree 11046
2 Tend to agree 8866
3 Tend to disagree 4364
4 Totally disagree 1556
5 DK 898
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25832 898

Valid range from 1 to 4

v125 QB1 CORRUPTION: IN LOCAL INSTITUTIONS

Value 125611 Frequency
1 Totally agree 9351
2 Tend to agree 10230
3 Tend to disagree 3882
4 Totally disagree 1297
5 DK 1970
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24760 1970

Valid range from 1 to 4

v126 QB1 CORRUPTION: IN REGIONAL INSTITUTIONS

Value 126610 Frequency
1 Totally agree 8540
2 Tend to agree 10525
3 Tend to disagree 3800
4 Totally disagree 1203
5 DK 2662
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24068 2662

Valid range from 1 to 4

v127 QB1 CORRUPTION: IN NATIONAL INSTITUTIONS

Value 127609 Frequency
1 Totally agree 10020
2 Tend to agree 10249
3 Tend to disagree 3184
4 Totally disagree 1175
5 DK 2102
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24628 2102

Valid range from 1 to 4

v128 QB1 CORRUPTION: WITHIN EU INSTITUTIONS

Value 128608 Frequency
1 Totally agree 6931
2 Tend to agree 9594
3 Tend to disagree 3675
4 Totally disagree 723
5 DK 5807
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20923 5807

Valid range from 1 to 4

v129 QB1 CORRUPTION: ENOUGH PROSECUTIONS

Value 129607 Frequency
1 Totally agree 2582
2 Tend to agree 5826
3 Tend to disagree 8352
4 Totally disagree 7212
5 DK 2758
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23972 2758

Valid range from 1 to 4

v130 QB2 CORRUPTION CNTRY: POLICE SERVICE

Value 130606 Frequency
0 Not mentioned 16298
1 Mentioned 10432
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v131 QB2 CORRUPTION CNTRY: CUSTOMS SERVICE

Value 131605 Frequency
0 Not mentioned 17398
1 Mentioned 9332
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v132 QB2 CORRUPTION CNTRY: JUDICIAL SERVICE

Value 132604 Frequency
0 Not mentioned 17715
1 Mentioned 9015
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v133 QB2 CORRUPTION CNTRY: POLITICIANS NAT

Value 133603 Frequency
0 Not mentioned 14563
1 Mentioned 12167
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v134 QB2 CORRUPTION CNTRY: POLITICIANS REG

Value 134602 Frequency
0 Not mentioned 17250
1 Mentioned 9480
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v135 QB2 CORRUPTION CNTRY: POLITICIANS LOC

Value 135601 Frequency
0 Not mentioned 16812
1 Mentioned 9918
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v136 QB2 CORRUPTION CNTRY: OFFIC AWRD TENDERS

Value 136600 Frequency
0 Not mentioned 15311
1 Mentioned 11419
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v137 QB2 CORRUPTION CNTRY: OFFIC BUILDNG PERM

Value 137599 Frequency
0 Not mentioned 14958
1 Mentioned 11772
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v138 QB2 CORRUPTION CNTRY: OFFIC BUSINES PERM

Value 138598 Frequency
0 Not mentioned 18646
1 Mentioned 8084
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v139 QB2 CORRUPTION CNTRY: PUBL HEALTH SECTOR

Value 139597 Frequency
0 Not mentioned 18462
1 Mentioned 8268
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v140 QB2 CORRUPTION CNTRY: PUBL EDUCAT SECTOR

Value 140596 Frequency
0 Not mentioned 22788
1 Mentioned 3942
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v141 QB2 CORRUPTION CNTRY: INSPECTORS

Value 141595 Frequency
0 Not mentioned 17609
1 Mentioned 9121
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v142 QB2 CORRUPTION CNTRY: NONE

Value 142594 Frequency
0 Not mentioned 25006
1 Mentioned 1724
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v143 QB2 CORRUPTION CNTRY: OTHER

Value 143593 Frequency
0 Not mentioned 26507
1 Mentioned 223
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v144 QB2 CORRUPTION CNTRY: DK

Value 144592 Frequency
0 Not mentioned 24720
1 Mentioned 2010
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v145 QB3 CORRUPTION EXPERIENCED: NOBODY DID

Value 145591 Frequency
0 Not mentioned 3300
1 Mentioned 23430
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v146 QB3 CORRUPTION EXPERIENCED: POLICE SERVICE

Value 146590 Frequency
0 Not mentioned 2788
1 Mentioned 512
9 Inap. (1 in V145) 23430
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3300 23430

Valid range from 0 to 1

v147 QB3 CORRUPTION EXPERIENCED: CUSTOMS SERVICE

Value 147589 Frequency
0 Not mentioned 3072
1 Mentioned 228
9 Inap. (1 in V145) 23430
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3300 23430

Valid range from 0 to 1

v148 QB3 CORRUPTION EXPERIENCED: JUDICIAL SERVICE

Value 148588 Frequency
0 Not mentioned 3077
1 Mentioned 223
9 Inap. (1 in V145) 23430
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3300 23430

Valid range from 0 to 1

v149 QB3 CORRUPTION EXPERIENCED: POLITICIANS NAT

Value 149587 Frequency
0 Not mentioned 3166
1 Mentioned 134
9 Inap. (1 in V145) 23430
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3300 23430

Valid range from 0 to 1

v150 QB3 CORRUPTION EXPERIENCED: POLITICIANS REG

Value 150586 Frequency
0 Not mentioned 3158
1 Mentioned 142
9 Inap. (1 in V145) 23430
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3300 23430

Valid range from 0 to 1

v151 QB3 CORRUPTION EXPERIENCED: POLITICIANS LOC

Value 151585 Frequency
0 Not mentioned 3109
1 Mentioned 191
9 Inap. (1 in V145) 23430
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3300 23430

Valid range from 0 to 1

v152 QB3 CORRUPTION EXPERIENCED: OFFIC AWRD TENDERS

Value 152584 Frequency
0 Not mentioned 3113
1 Mentioned 187
9 Inap. (1 in V145) 23430
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3300 23430

Valid range from 0 to 1

v153 QB3 CORRUPTION EXPERIENCED: OFFIC BUILDNG PERM

Value 153583 Frequency
0 Not mentioned 3072
1 Mentioned 228
9 Inap. (1 in V145) 23430
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3300 23430

Valid range from 0 to 1

v154 QB3 CORRUPTION EXPERIENCED: OFFIC BUSINES PERM

Value 154582 Frequency
0 Not mentioned 3126
1 Mentioned 174
9 Inap. (1 in V145) 23430
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3300 23430

Valid range from 0 to 1

v155 QB3 CORRUPTION EXPERIENCED: PUBL HEALTH SECTOR

Value 155581 Frequency
0 Not mentioned 2334
1 Mentioned 966
9 Inap. (1 in V145) 23430
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3300 23430

Valid range from 0 to 1

v156 QB3 CORRUPTION EXPERIENCED: PUBL EDUCAT SECTOR

Value 156580 Frequency
0 Not mentioned 3141
1 Mentioned 159
9 Inap. (1 in V145) 23430
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3300 23430

Valid range from 0 to 1

v157 QB3 CORRUPTION EXPERIENCED: INSPECTORS

Value 157579 Frequency
0 Not mentioned 3040
1 Mentioned 260
9 Inap. (1 in V145) 23430
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3300 23430

Valid range from 0 to 1

v158 QB3 CORRUPTION EXPERIENCED: SOMEONE ELSE

Value 158578 Frequency
0 Not mentioned 2824
1 Mentioned 476
9 Inap. (1 in V145) 23430
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3300 23430

Valid range from 0 to 1

v159 QB3 CORRUPTION EXPERIENCED: DK

Value 159577 Frequency
0 Not mentioned 2621
1 Mentioned 679
9 Inap. (1 in V145) 23430
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3300 23430

Valid range from 0 to 1

v160 QB3 CORRUPTION EXPERIENCED: YES

Value 160576 Frequency
0 Not mentioned 24109
1 Mentioned 2621
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v161 QB4 CORRUPTION CAUSED BY ORGANISED CRIME

Value 161575 Frequency
1 Totally agree 4773
2 Tend to agree 9716
3 Tend to disagree 6475
4 Totally disagree 2667
5 DK 3099
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23631 3099

Valid range from 1 to 4

v162 QB5 FIGHT CORRUPTION: NAT GOVERNMENT

Value 162574 Frequency
0 Not mentioned 10347
1 Mentioned 16383
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v163 QB5 FIGHT CORRUPTION: POLICE/JUDICIAL SYS

Value 163573 Frequency
0 Not mentioned 11275
1 Mentioned 15455
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v164 QB5 FIGHT CORRUPTION: EUROPEAN UNION

Value 164572 Frequency
0 Not mentioned 20053
1 Mentioned 6677
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v165 QB5 FIGHT CORRUPTION: CITIZENS THEMSELVES

Value 165571 Frequency
0 Not mentioned 14537
1 Mentioned 12193
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v166 QB5 FIGHT CORRUPTION: NONE OF THESE

Value 166570 Frequency
0 Not mentioned 26567
1 Mentioned 163
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v167 QB5 FIGHT CORRUPTION: OTHER

Value 167569 Frequency
0 Not mentioned 26644
1 Mentioned 86
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v168 QB5 FIGHT CORRUPTION: DK

Value 168568 Frequency
0 Not mentioned 26115
1 Mentioned 615
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v169 QB5 FIGHT CORRUPTION: OTHERS 1

Value 169567 Frequency
0 Not mentioned 62
1 Mentioned 24
9 Inap. (not 1 in V167) 26644
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
86 26644

Valid range from 0 to 1

v170 QB5 FIGHT CORRUPTION: OTHERS 2

Value 170566 Frequency
0 Not mentioned 72
1 Mentioned 14
9 Inap. (not 1 in V167) 26644
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
86 26644

Valid range from 0 to 1

v171 QB5 FIGHT CORRUPTION: OTHERS 3

Value 171565 Frequency
0 Not mentioned 77
1 Mentioned 9
9 Inap. (not 1 in V167) 26644
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
86 26644

Valid range from 0 to 1

v172 QB5 FIGHT CORRUPTION: OTHERS 4

Value 172564 Frequency
0 Not mentioned 81
1 Mentioned 5
9 Inap. (not 1 in V167) 26644
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
86 26644

Valid range from 0 to 1

v173 QB5 FIGHT CORRUPTION: OTHERS 5

Value 173563 Frequency
0 Not mentioned 84
1 Mentioned 2
9 Inap. (not 1 in V167) 26644
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
86 26644

Valid range from 0 to 1

v174 QB5 FIGHT CORRUPTION: OTHERS 6

Value 174562 Frequency
0 Not mentioned 75
1 Mentioned 11
9 Inap. (not 1 in V167) 26644
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
86 26644

Valid range from 0 to 1

v175 QB5 FIGHT CORRUPTION: OTHERS 7 (NOT STATED)

Value 175561 Frequency
0 Not mentioned 86
9 Inap. (not 1 in V167) 26644
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
86 26644

Valid range from 0 to 0

v176 QB5 FIGHT CORRUPTION: OTHERS 8

Value 176560 Frequency
0 Not mentioned 84
1 Mentioned 2
9 Inap. (not 1 in V167) 26644
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
86 26644

Valid range from 0 to 1

v177 QB5 FIGHT CORRUPTION: OTHERS 9

Value 177559 Frequency
0 Not mentioned 84
1 Mentioned 2
9 Inap. (not 1 in V167) 26644
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
86 26644

Valid range from 0 to 1

v178 QB5 FIGHT CORRUPTION: OTHERS 10

Value 178558 Frequency
0 Not mentioned 69
1 Mentioned 17
9 Inap. (not 1 in V167) 26644
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
86 26644

Valid range from 0 to 1

v179 QB5 FIGHT CORRUPTION: OTHERS 11

Value 179557 Frequency
0 Not mentioned 82
1 Mentioned 4
9 Inap. (not 1 in V167) 26644
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
86 26644

Valid range from 0 to 1

v180 QB5 FIGHT CORRUPTION: OTHERS 12

Value 180556 Frequency
0 Not mentioned 85
1 Mentioned 1
9 Inap. (not 1 in V167) 26644
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
86 26644

Valid range from 0 to 1

v181 QB5 FIGHT CORRUPTION: OTHERS 13

Value 181555 Frequency
0 Not mentioned 85
1 Mentioned 1
9 Inap. (not 1 in V167) 26644
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
86 26644

Valid range from 0 to 1

v182 QB5 FIGHT CORRUPTION: OTHERS 14

Value 182554 Frequency
0 Not mentioned 85
1 Mentioned 1
9 Inap. (not 1 in V167) 26644
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
86 26644

Valid range from 0 to 1

v183 QC1 CIV JUSTICE - EVER BEEN INVOLVED

Value 183553 Frequency
1 Yes, involved 642
2 No, but possible 3148
3 No, and unlikely 22358
4 DK 582
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26148 582

Valid range from 1 to 3

v184 QC2 CIV JUSTICE - ACCESS IN OTHER EU CTR

Value 184552 Frequency
1 Very easy 496
2 Fairly easy 3682
3 Fairly difficult 9225
4 Very difficult 5791
5 DK 7536
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19194 7536

Valid range from 1 to 4

v185 QC3 CIV JUSTICE - ACCESS HELP MEASURES

Value 185551 Frequency
1 Yes, common rules at EU level 12177
2 Yes, bilateral at national level 7246
3 No, no need 2569
4 DK 4738
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21992 4738

Valid range from 1 to 3

v186 QC4 CIV JUSTICE ACCESS CONCERN: RULES

Value 186550 Frequency
0 Not mentioned 12999
1 Mentioned 13731
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v187 QC4 CIV JUSTICE ACCESS CONCERN: COST

Value 187549 Frequency
0 Not mentioned 18437
1 Mentioned 8293
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v188 QC4 CIV JUSTICE ACCESS CONCERN: TRUST

Value 188548 Frequency
0 Not mentioned 21828
1 Mentioned 4902
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v189 QC4 CIV JUSTICE ACCESS CONCERN: LENGTH

Value 189547 Frequency
0 Not mentioned 23035
1 Mentioned 3695
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v190 QC4 CIV JUSTICE ACCESS CONCERN: LANGUAGE

Value 190546 Frequency
0 Not mentioned 16299
1 Mentioned 10431
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v191 QC4 CIV JUSTICE ACCESS CONCERN: DISTANCE

Value 191545 Frequency
0 Not mentioned 24104
1 Mentioned 2626
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v192 QC4 CIV JUSTICE ACCESS CONCERN: NONE

Value 192544 Frequency
0 Not mentioned 25974
1 Mentioned 756
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v193 QC4 CIV JUSTICE ACCESS CONCERN: OTHERS

Value 193543 Frequency
0 Not mentioned 26690
1 Mentioned 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v194 QC4 CIV JUSTICE ACCESS CONCERN: DK

Value 194542 Frequency
0 Not mentioned 24902
1 Mentioned 1828
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v195 QC4 CIV JUSTICE ACCESS CONCERN: WHICH OTHERS

Value 195541 Frequency
1 Other 1 12
2 Other 2 6
3 Other 3 6
4 Other 4 3
5 Other 5 2
6 Other 6 2
7 Other 7 1
10 Other 10 2
11 Other 11 3
99 Other 12 3
999 Inap. (not 1 in V193) 26690
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37 26693

Valid range from 1 to 11

v196 QC5 CIV JUSTICE - CROSS BORDER CONTRACTS

Value 196540 Frequency
1 National law of other party 3207
2 Harmonised European Law 16210
3 National law of (OUR COUNTRY) (SPONT.) 3676
4 DK 3637
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23093 3637

Valid range from 1 to 3

v197 QC6 CIV JUSTICE COM EU PROCED: EACH ITS OWN

Value 197539 Frequency
0 Not mentioned 21269
1 Mentioned 5461
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v198 QC6 CIV JUSTICE COM EU PROCED: PERS BENEFIT

Value 198538 Frequency
0 Not mentioned 16522
1 Mentioned 4747
9 Inap. (1 in V197) 5461
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21269 5461

Valid range from 0 to 1

v199 QC6 CIV JUSTICE COM EU PROCED: OTHERS BENEFIT

Value 199537 Frequency
0 Not mentioned 16910
1 Mentioned 4359
9 Inap. (1 in V197) 5461
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21269 5461

Valid range from 0 to 1

v200 QC6 CIV JUSTICE COM EU PROCED: ECONOM BENEFIT

Value 200536 Frequency
0 Not mentioned 10134
1 Mentioned 11135
9 Inap. (1 in V197) 5461
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21269 5461

Valid range from 0 to 1

v201 QC6 CIV JUSTICE COM EU PROCED: DK

Value 201535 Frequency
0 Not mentioned 16199
1 Mentioned 5070
9 Inap. (1 in V197) 5461
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21269 5461

Valid range from 0 to 1

v202 QC6 CIV JUSTICE COM EU PROCED: YES

Value 202534 Frequency
0 Not mentioned 10531
1 Mentioned 16199
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v203 QC7 CIVIL COURT RULING - APPLICATION IN EU

Value 203533 Frequency
1 No 6986
2 Yes, bilateral 6006
3 Yes, EU level 9894
4 DK 3844
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22886 3844

Valid range from 1 to 3

v204 QC8 CIV JUSTICE EU APPL DIFFIC: COMMUNICATION

Value 204532 Frequency
0 Not mentioned 18778
1 Mentioned 7952
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v205 QC8 CIV JUSTICE EU APPL DIFFIC: FINDING

Value 205531 Frequency
0 Not mentioned 18786
1 Mentioned 7944
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v206 QC8 CIV JUSTICE EU APPL DIFFIC: UNWILLINGNESS

Value 206530 Frequency
0 Not mentioned 18802
1 Mentioned 7928
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v207 QC8 CIV JUSTICE EU APPL DIFFIC: LANGUAGE

Value 207529 Frequency
0 Not mentioned 18920
1 Mentioned 7810
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v208 QC8 CIV JUSTICE EU APPL DIFFIC: COST

Value 208528 Frequency
0 Not mentioned 20387
1 Mentioned 6343
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v209 QC8 CIV JUSTICE EU APPL DIFFIC: TIME

Value 209527 Frequency
0 Not mentioned 22358
1 Mentioned 4372
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v210 QC8 CIV JUSTICE EU APPL DIFFIC: NONE

Value 210526 Frequency
0 Not mentioned 26273
1 Mentioned 457
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v211 QC8 CIV JUSTICE EU APPL DIFFIC: OTHER

Value 211525 Frequency
0 Not mentioned 26667
1 Mentioned 63
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v212 QC8 CIV JUSTICE EU APPL DIFFIC: DK

Value 212524 Frequency
0 Not mentioned 24453
1 Mentioned 2277
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26730 0

Valid range from 0 to 1

v213 QC8 CIV JUSTICE EU APPL DIFFIC: OTHERS 1

Value 213523 Frequency
0 Not mentioned 44
1 Mentioned 19
9 Inap. (not 1 in V211) 26667
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
63 26667

Valid range from 0 to 1

v214 QC8 CIV JUSTICE EU APPL DIFFIC: OTHERS 2

Value 214522 Frequency
0 Not mentioned 50
1 Mentioned 13
9 Inap. (not 1 in V211) 26667
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
63 26667

Valid range from 0 to 1

v215 QC8 CIV JUSTICE EU APPL DIFFIC: OTHERS 3

Value 215521 Frequency
0 Not mentioned 52
1 Mentioned 11
9 Inap. (not 1 in V211) 26667
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
63 26667

Valid range from 0 to 1

v216 QC8 CIV JUSTICE EU APPL DIFFIC: OTHERS 4

Value 216520 Frequency
0 Not mentioned 60
1 Mentioned 3
9 Inap. (not 1 in V211) 26667
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
63 26667

Valid range from 0 to 1

v217 QC8 CIV JUSTICE EU APPL DIFFIC: OTHERS 5

Value 217519 Frequency<