Evrobarometer 72.1: Revščina in socialna izključenost, socialno skrbstvo, podnebne spremembe ter nacionalni gospodarski položaj in statistika, avgust–september 2009

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: EB721
Glavni avtor(ji):
  • Evropska komisija
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Antonis Papacostas
Izdelal datoteko podatkov:
TNS - TNS Opinion & Social
GESIS - GESIS Leibniz-Institute for the Social Sciences

Kraj; datum:

Köln, Nemčija; 2009

Finančna podpora:

Evropska komisija

Serija:
  • EB/Evrobarometer

    Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

revščina, družbena izključenost, socialne službe, klimatske spremembe, ekonomska situacija posameznika, ekonomska situacija države, zaupanje, zanesljivost, ocena življenjskega standarda, javne službe, dohodek, življenjski pogoji, socialno stanovanje, socialna pomoč, varovanje okolja, varovanje okolja, nacionalna ekonomska situacija, stopnja inflacije, skrb za starejše, kvaliteta življenja, varovanje okolja

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA IN SISTEMI DRUŽBENE BLAGINJE - posebne socialne storitve: uporaba in zagotavljanje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
REVŠČINA IN SOCIALNA IZKLJUČENOST
SOCIALNO SKRBSTVO
PODNEBNE SPREMEMBE
NACIONALNI GOSPODARSKI POLOŽAJ IN STATISTIKA


Povzetek:

Ta izvedba Evrobarometra se razlikuje od standardnih kazalcev Evrobarometra. Respondenti so odgovarjali na vprašanja znotraj 4 glavnih tem: revščina in družbena izključenost, socialno skrbstvo, podnebne spremembe ter nacionalna ekonomska situacija in statistika. Pri prvem tematskem področju so odgovarjali o tem, kaj sami definirajo kot revščino, kakšen je obseg revščine na njihovem območju, kakšni so trendi pri rasti ali zmanjševanju obsega revščine pri njih in po svetu, družbeni in osebni vzroki za revščino in brezdomstvo ter negativni vplivi na revščino. Vprašanja so se nanašala še na nevarnost revščine za njih in druge, pomembnost vladne redistribucije bogastva, družbene napetosti med skupinami, na zaupanje in posameznike, zanesljivost institucij v bojevanju z revščino, sprejetje minimalnih življenjskih standardov in na oceno stopnje brezdomstva na njihovem območju. Dodatno so bili vprašani o zmožnostih obdržati službo, odnosih med zaposlitvijo in družino, o tem, kako sami pomagajo revnim, o dostopu do finančnih storitev, zadovoljstvu z življenjem ter življenjskih pogojih in dohodku. Drugi tematski sklop, tj. socialno skrbstvo, je vseboval vprašanja o dolgotrajni socialni skrbi, skrbi za otroke, javni zaposlitvi, socialnem stanovanju in socialni pomoči. Vprašalnik se je osredotočil na to, kako respondenti ali drugi okoli njih uporabljajo socialne storitve, preveril je mnenje o kvaliteti in dostopnosti do socialnih servisov, izbiro za starejše in otroke, na o mnenju glede prednosti skupinske pomoči in financiranja socialnih storitev. Tretji sklop je zajemal vprašanja o podnebnih spremembah, vprašani so bili o resnosti teh sprememb, vladnih poskusih ter o osebnih dejanjihv boju proti klimatskim spremembam in o odnosih med varovanjem okolja in ekonomsko rastjo. Zadnji sklop je zajemal vprašanja o nacionalni ekonomski situaciji in statistiki. Anketiranci so ocenjevali državni delež rasti, delež inflacije in delež nezaposlenih ter podali mnenje o pomembnosti in zaupanju v ekonomske statistike. Prav tako so bili vprašani o zaposlitveni in ekonomski situaciji v svoji državi. Demografski sklop je vključeval vprašanja o poklicu respondenta, starosti, spolu, o zakonskem stanu, starosti ob zaključku izobraževanja, sestavi gospodinjstva, lastništvu stacionarnega ali mobilnega telefona ter drugih trajnih dobrin, uporabi interneta, finančni situaciji, družbeni ravni, pripadnosti manjšini, regiji bivanja, tipu in velikosti naselja in jeziku.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 28. avgust 2009 - 17. september 2009, Avstrija: 28. avgust 2009 - 09. september 2009,, Belgija: 28. avgust 2009 - 15. september 2009,, Bolgarija: 28. avgust 2009 - 06. september 2009,, Ciper (Republika): 28. avgust 2009 - 13. september 2009,, Češka: 28. avgust 2009 - 11. september 2009,, Danska: 28. avgust 2009 - 13. september 2009,, Estonija: 28. avgust 2009 - 13. september 2009,, Finska: 29. avgust 2009 - 17. september 2009,, Francija: 28. avgust 2009 - 14. september 2009,, Nemčija: 28. avgust 2009 - 15. september 2009,, Velika Britanija: 28. avgust 2009 - 14. september 2009,, Grčija: 28. avgust 2009 - 13. september 2009,, Madžarska: 28. avgust 2009 - 13. september 2009,, Irska (Republika): 28. avgust 2009 - 13. september 2009,, Italja: 31. avgust 2009 - 14. september 2009,, Latvija: 28. avgust 2009 - 14. september 2009,, Litva: 29. avgust 2009 - 13. september 2009,, Luksemburg: 28. avgust 2009 - 16. september 2009,, Malta: 28. avgust 2009 - 12. september 2009,, Nizozemska: 28. avgust 2009 - 16. september 2009,, Severna Irska: 31. avgust 2009 - 15. september 2009,, Poljska: 29. avgust 2009 - 14. september 2009,, Portugalska: 01. september 2009 - 14. september 2009,, Romunija: 28. avgust 2009 - 13. september 2009,, Slovaška: 29. avgust 2009 - 13. september 2009,, Slovenija 28. avgust 2009 - 14. september 2009,, Španija: 01. september 2009 - 14. september 2009,, Švedska: 29. avgust 2009 - 16. september 2009.
Čas izdelave: 2009
Država: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Velika Britanija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Severna Irska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska
Geografsko pokritje:

Ozemlje držav.

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so prebivalci 27 držav članic EU po širitvi leta 2004/2007 s prebivalci držav pristopnic - Bolgarije in Romunije. Vsi respondenti so bili starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v naštetih državah. Anketiranci so imeli zadostno znanje nacionalnega jezika, da so lahko odgovarjali na vprašalnik. Vzorci so bili ločeni za Severno Irsko in Vzhodno Nemčijo. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11136.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Koordinator: TNS Opinion & Social, konzorcij TNS - Taylor Nelson Sofres in EOS Gallup Evropa

Avstrija: Österreichisches GALLUP-Institut

Belgija: TNS Dimarso

Bolgarija: TNS BBSS

Ciper (Republika): Synovate

Češka: TNS Aisa

Danska: TNS Gallup DK

Estonija: Emor

Finska: TNS Gallup OY

Francija: TNS Sofres

Nemčija: TNS Infratest

Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK

Grčija: TNS ICAP

Madžarska: TNS Hungary

Irska: TNS MRBI

Italija: TNS Abacus

Latvija: TNS Latvia

Litva: TNS Gallup Lithuania

Luksemburg: TNS ILReS

Malta: MISCO

Nizozemska: TNS NIPO

Poljska: TNS OBOP

Portugalska: TNS EUROTESTE

Romunija: TNS CSOP

Slovaška: TNS Aisa SK

Slovenija: RM PLUS

Španija: TNS Demoscopia

Švedska: TNS GALLUP

Tip vzorca:

Raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let, razen v Združenemu Kraljestvu z ločenima vzorcema za Veliko Britanijo (1000) in Severno Irsko (300), v Nemčiji z ločenima vzorcema za Vzhodni (500) in za Zahodni del (1000) ter v Luksemburgu, na Cipru (Republiki), Malti in Severnem Cipru s po 500 respondenti za vsako državo. Osnovni vzorčni okvir, ki se uporablja v vseh državah članicah, je večstopenjski, naključni vzorec. V vsaki državi članici je število vzorčnih točk izbrano z verjetnostjo, ki je proporcionalna glede na velikost in gostoto populacije. Vzorčne točke so bile izbrane sistematično iz vsake administrativne regionalne enote, s stratifikacijo po individualni enoti in tipu naselja. Tako točke predstavljajo celotno ozemlje regij držav članic po EUROSTAT NUTS 2 (ali enakovredno temu) in so razčlenjene s stopnjo urbanizacije. V vsaki od izbranih vzorčnih točk je bila začetna lokacija izbrana naključno. Naslednji naslov je bil izbran po sistemu vsake n-te lokacije s standardnim postopkom slučajne poti. Na vsakem naslovu je odgovarjal tisti, katerega rojstni datum je bil najbližji datumu ankete. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11136.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI). Vse ankete so bile narejene osebno pri anketirancu doma v ustreznem uradnem jeziku. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11136.

Uteževanje:

Za vsako državo je narejena primerjava med velikostjo vzorca in populacijo. Velikost populacije je posredoval Eurostat, ki je podatke dobil od nacionalnih statističnih uradov. Po vseh državah kandidatkah je izvedeno uteževanje (glede na robne in posamične uteži), upoštevaje populacijske podatke. V vseh državah članicah so pri uteževanju v zaporednih iteracijah upoštevali podatke o spolu, starosti, regiji in velikosti kraja. Za mednarodno uteževanje (t.j. povprečja EU) je TNS Opinion & Social zaprosil za uradne podatke o populaciji pri Eurostatu ali nacionalnih statističnih uradih. Tri nacionalno utežene spremenljivke W1, W3 in W4 so na voljo za uporabo ločene analize posameznih držav. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11136.

Omejitve dostopa

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: EB721 - Evrobarometer 72.1 avgust - september 2009 [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

  • število spremenljivk: 556
  • število enot: 26719

Spremenljivke

v1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Vrednost 13 Frekvenca
4975 26719
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 4975 do 4975

v2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER

Vrednost 22 Frekvenca
4975 26719
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 4975 do 4975

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Vrednost 31 Frekvenca
3.0.0 (2012-02-03) 26719
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

v1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Vrednost 1556 Frekvenca
4975 26719
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 4975 do 4975

v2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER

Vrednost 2555 Frekvenca
4975 26719
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 4975 do 4975

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Vrednost 3554 Frekvenca
3.0.0 (2012-02-03) 26719
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

v4 EUROBAROMETER NUMBER

Vrednost 4553 Frekvenca
721 Eurobarometer 72.1 26719
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 721 do 721

v5 UNIQUE CASE ID (TNS COUNTRY ID + TNS INTERVIEW ID)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0 1000001 29007421 15202893.383 8493164.333

Vrednosti spremenljivk od 1000001 do 29007421

v6 NATION - ALL SAMPLES

Vrednost 6551 Frekvenca
1 France 1027
2 Belgium 1005
3 The Netherlands 996
4 Germany West 1037
5 Italy 1039
6 Luxembourg 500
7 Denmark 1020
8 Ireland 1001
9 Great Britain 1031
10 Northern Ireland 300
11 Greece 1000
12 Spain 1026
13 Portugal 1051
14 Germany East 512
15 Norway (not included) 0
16 Finland 1008
17 Sweden 1007
18 Austria 1007
19 Cyprus (Republic) 508
20 Czech Republic 1007
21 Estonia 1000
22 Hungary 1000
23 Latvia 1011
24 Lithuania 1023
25 Malta 500
26 Poland 1000
27 Slovakia 1050
28 Slovenia 1025
29 Bulgaria 1015
30 Romania 1013
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0 1 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 30

v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166

Vrednost 7550 Frekvenca
AT 1007
BE 1005
BG 1015
CY 508
CZ 1007
DE-E 512
DE-W 1037
DK 1020
EE 1000
ES 1026
FI 1008
FR 1027
GB-GBN 1031
GB-NIR 300
GR 1000
HU 1000
IE 1001
IT 1039
LT 1023
LU 500
LV 1011
MT 500
NL 996
PL 1000
PT 1051
RO 1013
SE 1007
SI 1025
SK 1050
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0 0.33 4.726 1 0.341

Vrednosti spremenljivk od 0.33 do 4.7259

v9 NATION - UNITED KINGDOM

Vrednost 9548 Frekvenca
0 Other 25388
1 United Kingdom 1331
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v10 W4 WEIGHT UNITED KINGDOM

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0 0 2.438 0.0498 0.252

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.438043

v11 NATION - UNITED GERMANY

Vrednost 11546 Frekvenca
0 Other 25170
1 Germany 1549
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v12 W3 WEIGHT GERMANY

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0 0 5.521 0.058 0.271

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.521472

v13 NATION GROUP EU6

Vrednost 13544 Frekvenca
0 Other 21115
1 EU6 5604
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v14 W5 WEIGHT EU6

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0 0 7.675 0.21 0.538

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.674806

v15 NATION GROUP EU9

Vrednost 15542 Frekvenca
0 Other 17763
1 EU9 8956
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v16 W6 WEIGHT EU9

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0 0 9.104 0.335 0.712

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.104406

v17 NATION GROUP EU10

Vrednost 17540 Frekvenca
0 Other 16763
1 EU10 9956
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v18 W7 WEIGHT EU10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0 0 9.747 0.373 0.759

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.746682

v19 NATION GROUP EU12

Vrednost 19538 Frekvenca
0 Other 14686
1 EU12 12033
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v20 W8 WEIGHT EU12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0 0 9.83 0.45 0.798

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.830116

v21 NATION GROUP EU12+

Vrednost 21536 Frekvenca
0 Other 14174
1 EU12+ 12545
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v22 W9 WEIGHT EU12+

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0 0 9.761 0.47 0.801

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.76107

v23 NATION GROUP EU NMS 3

Vrednost 23534 Frekvenca
0 Other 23697
1 EU NMS 3 3022
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v24 W10 WEIGHT EU NMS 3

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0 0 4.39 0.113 0.361

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4.390283

v25 NATION GROUP EU15

Vrednost 25532 Frekvenca
0 Other 11152
1 EU15 15567
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v26 W11 WEIGHT EU15

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0 0 11.384 0.583 0.92

Vrednosti spremenljivk od 0 do 11.384044

v27 NATION GROUP EU NMS 10

Vrednost 27530 Frekvenca
0 Other 17595
1 EU NMS 10 9124
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v28 W13 WEIGHT EU NMS 10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0 0 8.069 0.341 0.994

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.069036

v29 NATION GROUP EU25

Vrednost 29528 Frekvenca
0 Other 2028
1 EU25 24691
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v30 W14 WEIGHT EU25

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0 0 15.097 0.924 1.204

Vrednosti spremenljivk od 0 do 15.097347

v31 NATION GROUP AC (BG RO)

Vrednost 31526 Frekvenca
0 Other 24691
1 AC (BG RO) 2028
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v32 W18 WEIGHT AC (BG RO)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0 0 2.263 0.0759 0.302

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.263159

v33 NATION GROUP EU27

Vrednost 33524 Frekvenca
1 EU27 26719
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

v34 W22 WEIGHT EU27

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0 0.0152 15.324 1 1.199

Vrednosti spremenljivk od 0.015211 do 15.323582

v35 NATION GROUP EU NMS 12

Vrednost 35522 Frekvenca
0 Other 15567
1 EU NMS 12 11152
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v36 W24 WEIGHT EU NMS 12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0 0 7.026 0.417 0.952

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.026046

v37 NATION GROUP EURO ZONE 2009

Vrednost 37520 Frekvenca
0 Other 11427
1 EURO ZONE 2009 15292
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v38 W81 WEIGHT EURO ZONE 2009

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0 0 13.578 0.572 1.01

Vrednosti spremenljivk od 0 do 13.577955

v39 NATION GROUP NON EURO ZONE 2009

Vrednost 39518 Frekvenca
0 Other 15292
1 NON EURO ZONE 2009 11427
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v40 W82 WEIGHT NON EURO ZONE 2009

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0 0 7.444 0.428 0.932

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.444081

v41 WEX WEIGHT EXTRA POPULATION 15+

Vrednost 41516 Frekvenca
9 Weight not available 26719
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 26719

v42 Q1 NATIONALITY BELGIUM

Vrednost 42515 Frekvenca
0 Not mentioned 25740
1 Mentioned 979
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v43 Q1 NATIONALITY DENMARK

Vrednost 43514 Frekvenca
0 Not mentioned 25703
1 Mentioned 1016
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v44 Q1 NATIONALITY GERMANY

Vrednost 44513 Frekvenca
0 Not mentioned 25154
1 Mentioned 1565
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v45 Q1 NATIONALITY GREECE

Vrednost 45512 Frekvenca
0 Not mentioned 25708
1 Mentioned 1011
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v46 Q1 NATIONALITY SPAIN

Vrednost 46511 Frekvenca
0 Not mentioned 25702
1 Mentioned 1017
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v47 Q1 NATIONALITY FRANCE

Vrednost 47510 Frekvenca
0 Not mentioned 25644
1 Mentioned 1075
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v48 Q1 NATIONALITY IRELAND

Vrednost 48509 Frekvenca
0 Not mentioned 25758
1 Mentioned 961
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v49 Q1 NATIONALITY ITALY

Vrednost 49508 Frekvenca
0 Not mentioned 25623
1 Mentioned 1096
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v50 Q1 NATIONALITY LUXEMBOURG

Vrednost 50507 Frekvenca
0 Not mentioned 26357
1 Mentioned 362
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v51 Q1 NATIONALITY NETHERLANDS

Vrednost 51506 Frekvenca
0 Not mentioned 25713
1 Mentioned 1006
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v52 Q1 NATIONALITY PORTUGAL

Vrednost 52505 Frekvenca
0 Not mentioned 25586
1 Mentioned 1133
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v53 Q1 NATIONALITY UNITED KINGDOM

Vrednost 53504 Frekvenca
0 Not mentioned 25403
1 Mentioned 1316
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v54 Q1 NATIONALITY AUSTRIA

Vrednost 54503 Frekvenca
0 Not mentioned 25721
1 Mentioned 998
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v55 Q1 NATIONALITY SWEDEN

Vrednost 55502 Frekvenca
0 Not mentioned 25720
1 Mentioned 999
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v56 Q1 NATIONALITY FINLAND

Vrednost 56501 Frekvenca
0 Not mentioned 25705
1 Mentioned 1014
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v57 Q1 NATIONALITY CYPRUS (REPUBLIC)

Vrednost 57500 Frekvenca
0 Not mentioned 26217
1 Mentioned 502
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v58 Q1 NATIONALITY CZECH REPUBLIC

Vrednost 58499 Frekvenca
0 Not mentioned 25710
1 Mentioned 1009
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v59 Q1 NATIONALITY ESTONIA

Vrednost 59498 Frekvenca
0 Not mentioned 25720
1 Mentioned 999
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v60 Q1 NATIONALITY HUNGARY

Vrednost 60497 Frekvenca
0 Not mentioned 25711
1 Mentioned 1008
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v61 Q1 NATIONALITY LATVIA

Vrednost 61496 Frekvenca
0 Not mentioned 25708
1 Mentioned 1011
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v62 Q1 NATIONALITY LITHUANIA

Vrednost 62495 Frekvenca
0 Not mentioned 25674
1 Mentioned 1045
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v63 Q1 NATIONALITY MALTA

Vrednost 63494 Frekvenca
0 Not mentioned 26226
1 Mentioned 493
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v64 Q1 NATIONALITY POLAND

Vrednost 64493 Frekvenca
0 Not mentioned 25677
1 Mentioned 1042
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v65 Q1 NATIONALITY SLOVAKIA

Vrednost 65492 Frekvenca
0 Not mentioned 25663
1 Mentioned 1056
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v66 Q1 NATIONALITY SLOVENIA

Vrednost 66491 Frekvenca
0 Not mentioned 25699
1 Mentioned 1020
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v67 Q1 NATIONALITY BULGARIA

Vrednost 67490 Frekvenca
0 Not mentioned 25687
1 Mentioned 1032
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v68 Q1 NATIONALITY ROMANIA

Vrednost 68489 Frekvenca
0 Not mentioned 25680
1 Mentioned 1039
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v69 Q1 NATIONALITY OTHER COUNTRIES

Vrednost 69488 Frekvenca
0 Not mentioned 26606
1 Mentioned 113
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v70 D15A OCCUPATION OF RESPONDENT

Vrednost 70487 Frekvenca
1 Responsible for ordinary shopping, etc. 2095
2 Student 2161
3 Unemployed, temporarily not working 2048
4 Retired, unable to work 7934
5 Farmer 258
6 Fisherman 8
7 Professional (lawyer, etc.) 382
8 Owner of a shop, craftsmen, etc. 693
9 Business proprietors, etc. 444
10 Employed professional (employed doctor, etc.) 714
11 General management, etc. 267
12 Middle management, etc. 1587
13 Employed position, at desk 2272
14 Employed position, travelling 796
15 Employed position, service job 1648
16 Supervisor 203
17 Skilled manual worker 2388
18 Unskilled manual worker, etc. 820
0 NA 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26718 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 18

v71 D15B OCCUPATION OF RESPONDENT - LAST JOB

Vrednost 71486 Frekvenca
1 Farmer 448
2 Fisherman 19
3 Professional (lawyer, etc.) 91
4 Owner of a shop, craftsmen, etc. 298
5 Business proprietors, etc. 161
6 Employed professional (employed doctor, etc.) 363
7 General management, etc. 281
8 Middle management, etc. 1029
9 Employed position, at desk 1559
10 Employed position, travelling 514
11 Employed position, service job 1413
12 Supervisor 213
13 Skilled manual worker 2945
14 Unskilled manual worker, etc. 2159
15 Never did any paid work 2745
99 Inap. (not 1 to 4 in V70) 12481
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14238 12481

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

v72 QA1 SATISFACTION LIFE GENERAL (10P-SCALE)

Vrednost 72485 Frekvenca
1 Box 1 - Very dissatisfied 940
2 Box 2 627
3 Box 3 1127
4 Box 4 1432
5 Box 5 3594
6 Box 6 2830
7 Box 7 4839
8 Box 8 6028
9 Box 9 2691
10 Box 10 - Very satisfied 2546
11 DK 65
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26654 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v73 QA1 SATISFACTION LIFE GENERAL (REC)

Vrednost 73484 Frekvenca
1 Dissatisfied (1-4) 4126
2 Neither nor (5-6) 6424
3 Satisfied (7-10) 16104
8 DK 65
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26654 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v74 QA2 SATISFACTION FAMILY LIFE (10P-SCALE)

Vrednost 74483 Frekvenca
1 Box 1 - Very dissatisfied 513
2 Box 2 366
3 Box 3 676
4 Box 4 795
5 Box 5 2135
6 Box 6 1837
7 Box 7 3549
8 Box 8 6012
9 Box 9 4318
10 Box 10 - Very satisfied 6192
11 DK 326
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26393 326

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v75 QA2 SATISFACTION FAMILY LIFE (REC)

Vrednost 75482 Frekvenca
1 Dissatisfied (1-4) 2350
2 Neither nor (5-6) 3972
3 Satisfied (7-10) 20071
8 DK 326
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26393 326

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v76 QA2 SATISFACTION HEALTH (10P-SCALE)

Vrednost 76481 Frekvenca
1 Box 1 - Very dissatisfied 622
2 Box 2 661
3 Box 3 1171
4 Box 4 1278
5 Box 5 2664
6 Box 6 2425
7 Box 7 3904
8 Box 8 5546
9 Box 9 3956
10 Box 10 - Very satisfied 4323
11 DK 169
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26550 169

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v77 QA2 SATISFACTION HEALTH (REC)

Vrednost 77480 Frekvenca
1 Dissatisfied (1-4) 3732
2 Neither nor (5-6) 5089
3 Satisfied (7-10) 17729
8 DK 169
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26550 169

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v78 QA2 SATISFACTION JOB (10P-SCALE)

Vrednost 78479 Frekvenca
1 Box 1 - Very dissatisfied 235
2 Box 2 188
3 Box 3 307
4 Box 4 478
5 Box 5 1126
6 Box 6 1299
7 Box 7 2278
8 Box 8 2980
9 Box 9 1727
10 Box 10 - Very satisfied 1700
11 DK 162
99 Inap. (not 5 to 18 in V70) 14239
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12318 14401

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v79 QA2 SATISFACTION JOB (REC)

Vrednost 79478 Frekvenca
1 Dissatisfied (1-4) 1208
2 Neither nor (5-6) 2425
3 Satisfied (7-10) 8685
8 DK 162
9 Inap. (not 5 to 18 in V70) 14239
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12318 14401

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v80 QA2 SATISFACTION LIVING STANDARD (10P-SCALE)

Vrednost 80477 Frekvenca
1 Box 1 - Very dissatisfied 817
2 Box 2 726
3 Box 3 1333
4 Box 4 1556
5 Box 5 3545
6 Box 6 3378
7 Box 7 4818
8 Box 8 5489
9 Box 9 2550
10 Box 10 - Very satisfied 2281
11 DK 226
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26493 226

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v81 QA2 SATISFACTION LIVING STANDARD (REC)

Vrednost 81476 Frekvenca
1 Dissatisfied (1-4) 4432
2 Neither nor (5-6) 6923
3 Satisfied (7-10) 15138
8 DK 226
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26493 226

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v82 QA3 POVERTY - DEFINITION

Vrednost 82475 Frekvenca
1 No participation because of limited resources 6892
2 Less than (poverty threshold) per month 5232
3 Low social status 2133
4 Depend on charity or public subsidies 5555
5 Cannot afford basic goods (SPONT.) 5077
6 Other (SPONT.) 293
7 Impossible to define by one statement (SPONT.) 1244
8 DK 293
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26426 293

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v83 QA4 POVERTY - EXTENT IN COUNTRY

Vrednost 83474 Frekvenca
1 Very widespread 5563
2 Fairly widespread 13354
3 Not very widespread 6568
4 Not at all widespread 685
5 DK 549
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26170 549

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v84 QA5 POVERTY - PROPORTION OF POPULATION

Vrednost 84473 Frekvenca
1 Around 30% or more 6175
2 Around 20% 6806
3 Around 10% 5969
4 Around 5% 3816
5 Less than 5% 2358
6 DK 1595
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25124 1595

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v85 QA6 POVERTY - EXTENT IN THE AREA

Vrednost 85472 Frekvenca
1 Many people 3903
2 Some people 8757
3 A few people 8660
4 None 4234
5 DK 1165
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25554 1165

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v86 QA7 POVERTY TREND - AREA

Vrednost 86471 Frekvenca
1 Strongly increased 3873
2 Somewhat increased 11633
3 Somewhat decreased 2061
4 Strongly decreased 430
5 Stayed about the same (SPONT.) 6916
6 DK 1806
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24913 1806

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v87 QA7 POVERTY TREND - COUNTRY

Vrednost 87470 Frekvenca
1 Strongly increased 8091
2 Somewhat increased 14210
3 Somewhat decreased 1608
4 Strongly decreased 266
5 Stayed about the same (SPONT.) 1749
6 DK 795
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25924 795

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v88 QA7 POVERTY TREND - EUROPEAN UNION

Vrednost 88469 Frekvenca
1 Strongly increased 5831
2 Somewhat increased 13635
3 Somewhat decreased 2174
4 Strongly decreased 296
5 Stayed about the same (SPONT.) 1589
6 DK 3194
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23525 3194

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v89 QA7 POVERTY TREND - WORLD

Vrednost 89468 Frekvenca
1 Strongly increased 9772
2 Somewhat increased 11891
3 Somewhat decreased 1468
4 Strongly decreased 193
5 Stayed about the same (SPONT.) 1166
6 DK 2229
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24490 2229

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v90 QA8 CAUSES OF POVERTY - OPINIONS

Vrednost 90467 Frekvenca
1 Have been unlucky 3536
2 Laziness and lack willpower 4416
3 Much injustice in our society 12505
4 Inevitable part of progress 4331
5 None (SPONT.) 1300
6 DK 631
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26088 631

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v91 QA9A SOC CAUSES OF POVERTY: BENEFITS/PENSIONS

Vrednost 91466 Frekvenca
0 Not mentioned 18231
1 Mentioned 8488
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v92 QA9A SOC CAUSES OF POVERTY: WAGES/SALARIES

Vrednost 92465 Frekvenca
0 Not mentioned 13973
1 Mentioned 12746
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v93 QA9A SOC CAUSES OF POVERTY: UNEMPLOYMENT

Vrednost 93464 Frekvenca
0 Not mentioned 13074
1 Mentioned 13645
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v94 QA9A SOC CAUSES OF POVERTY: DECENT HOUSING

Vrednost 94463 Frekvenca
0 Not mentioned 20248
1 Mentioned 6471
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v95 QA9A SOC CAUSES OF POVERTY: HEALTH SERVICES

Vrednost 95462 Frekvenca
0 Not mentioned 24045
1 Mentioned 2674
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v96 QA9A SOC CAUSES OF POVERTY: OTHER

Vrednost 96461 Frekvenca
0 Not mentioned 25830
1 Mentioned 889
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v97 QA9A SOC CAUSES OF POVERTY: INEVITABLE

Vrednost 97460 Frekvenca
0 Not mentioned 26093
1 Mentioned 626
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v98 QA9A SOC CAUSES OF POVERTY: NONE

Vrednost 98459 Frekvenca
0 Not mentioned 26353
1 Mentioned 366
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v99 QA9A SOC CAUSES OF POVERTY: DK

Vrednost 99458 Frekvenca
0 Not mentioned 26429
1 Mentioned 290
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v100 QA9B PERS CAUSES OF POVERTY: LACK OF SUPPORT

Vrednost 100457 Frekvenca
0 Not mentioned 23106
1 Mentioned 3613
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v101 QA9B PERS CAUSES OF POVERTY: POOR FAMILY

Vrednost 101456 Frekvenca
0 Not mentioned 20613
1 Mentioned 6106
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v102 QA9B PERS CAUSES OF POVERTY: DISCRIMINATION

Vrednost 102455 Frekvenca
0 Not mentioned 23975
1 Mentioned 2744
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v103 QA9B PERS CAUSES OF POVERTY: POOR HEALTH

Vrednost 103454 Frekvenca
0 Not mentioned 20691
1 Mentioned 6028
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v104 QA9B PERS CAUSES OF POVERTY: MENTAL HEALTH

Vrednost 104453 Frekvenca
0 Not mentioned 24939
1 Mentioned 1780
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v105 QA9B PERS CAUSES OF POVERTY: ADDICTION

Vrednost 105452 Frekvenca
0 Not mentioned 19301
1 Mentioned 7418
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v106 QA9B PERS CAUSES OF POVERTY: TOO MANY CHILDREN

Vrednost 106451 Frekvenca
0 Not mentioned 23791
1 Mentioned 2928
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v107 QA9B PERS CAUSES OF POVERTY: EDUCATION DEFICIT

Vrednost 107450 Frekvenca
0 Not mentioned 17475
1 Mentioned 9244
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v108 QA9B PERS CAUSES OF POVERTY: CARE RESPONSIBILITIES

Vrednost 108449 Frekvenca
0 Not mentioned 25403
1 Mentioned 1316
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v109 QA9B PERS CAUSES OF POVERTY: LIVE BEYOND MEANS

Vrednost 109448 Frekvenca
0 Not mentioned 21275
1 Mentioned 5444
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v110 QA9B PERS CAUSES OF POVERTY: OTHER

Vrednost 110447 Frekvenca
0 Not mentioned 25761
1 Mentioned 958
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v111 QA9B PERS CAUSES OF POVERTY: INEVITABLE

Vrednost 111446 Frekvenca
0 Not mentioned 26290
1 Mentioned 429
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v112 QA9B PERS CAUSES OF POVERTY: NONE

Vrednost 112445 Frekvenca
0 Not mentioned 26480
1 Mentioned 239
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v113 QA9B PERS CAUSES OF POVERTY: DK

Vrednost 113444 Frekvenca
0 Not mentioned 26265
1 Mentioned 454
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v114 QA10 MOST RISK OF POVERTY: CHILDREN

Vrednost 114443 Frekvenca
0 Not mentioned 22909
1 Mentioned 3810
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v115 QA10 MOST RISK OF POVERTY: YOUNG ADULTS

Vrednost 115442 Frekvenca
0 Not mentioned 21347
1 Mentioned 5372
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v116 QA10 MOST RISK OF POVERTY: ELDERLY

Vrednost 116441 Frekvenca
0 Not mentioned 16294
1 Mentioned 10425
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v117 QA10 MOST RISK OF POVERTY: UNEMPLOYED

Vrednost 117440 Frekvenca
0 Not mentioned 11093
1 Mentioned 15626
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v118 QA10 MOST RISK OF POVERTY: PRECARIOUS WORK

Vrednost 118439 Frekvenca
0 Not mentioned 19732
1 Mentioned 6987
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v119 QA10 MOST RISK OF POVERTY: WOMEN

Vrednost 119438 Frekvenca
0 Not mentioned 25188
1 Mentioned 1531
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v120 QA10 MOST RISK OF POVERTY: DISABLED

Vrednost 120437 Frekvenca
0 Not mentioned 17046
1 Mentioned 9673
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v121 QA10 MOST RISK OF POVERTY: MENTALLY ILL

Vrednost 121436 Frekvenca
0 Not mentioned 22438
1 Mentioned 4281
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v122 QA10 MOST RISK OF POVERTY: SINGLE PARENTS

Vrednost 122435 Frekvenca
0 Not mentioned 20130
1 Mentioned 6589
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v123 QA10 MOST RISK OF POVERTY: LOW EDUCATED

Vrednost 123434 Frekvenca
0 Not mentioned 18296
1 Mentioned 8423
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v124 QA10 MOST RISK OF POVERTY: IMMIGRANTS

Vrednost 124433 Frekvenca
0 Not mentioned 23428
1 Mentioned 3291
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v125 QA10 MOST RISK OF POVERTY: ROMA

Vrednost 125432 Frekvenca
0 Not mentioned 24673
1 Mentioned 2046
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v126 QA10 MOST RISK OF POVERTY: ADDICTS

Vrednost 126431 Frekvenca
0 Not mentioned 18760
1 Mentioned 7959
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v127 QA10 MOST RISK OF POVERTY: OTHER

Vrednost 127430 Frekvenca
0 Not mentioned 26574
1 Mentioned 145
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v128 QA10 MOST RISK OF POVERTY: EVERYBODY

Vrednost 128429 Frekvenca
0 Not mentioned 26200
1 Mentioned 519
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v129 QA10 MOST RISK OF POVERTY: DK

Vrednost 129428 Frekvenca
0 Not mentioned 26545
1 Mentioned 174
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v130 QA11 MINIMUM LIVING ST: ADEQUATELY WARM HOME

Vrednost 130427 Frekvenca
0 Not mentioned 10257
1 Mentioned 16462
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v131 QA11 MINIMUM LIVING ST: MAINTAINED ACCOMODATION

Vrednost 131426 Frekvenca
0 Not mentioned 13938
1 Mentioned 12781
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v132 QA11 MINIMUM LIVING ST: ENOUGH SPACE TO LIVE

Vrednost 132425 Frekvenca
0 Not mentioned 20836
1 Mentioned 5883
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v133 QA11 MINIMUM LIVING ST: GOOD QUALITY FOOD

Vrednost 133424 Frekvenca
0 Not mentioned 12143
1 Mentioned 14576
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v134 QA11 MINIMUM LIVING ST: ELECTRICAL APPLIANCES

Vrednost 134423 Frekvenca
0 Not mentioned 21724
1 Mentioned 4995
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v135 QA11 MINIMUM LIVING ST: FAMILY HOLIDAYS

Vrednost 135422 Frekvenca
0 Not mentioned 24028
1 Mentioned 2691
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v136 QA11 MINIMUM LIVING ST: MEDICATION

Vrednost 136421 Frekvenca
0 Not mentioned 9100
1 Mentioned 17619
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v137 QA11 MINIMUM LIVING ST: DENTAL TREATMENT

Vrednost 137420 Frekvenca
0 Not mentioned 21039
1 Mentioned 5680
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v138 QA11 MINIMUM LIVING ST: PUBLIC TRANSPORT

Vrednost 138419 Frekvenca
0 Not mentioned 22599
1 Mentioned 4120
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v139 QA11 MINIMUM LIVING ST: COMMUNICATION ACCESS

Vrednost 139418 Frekvenca
0 Not mentioned 23672
1 Mentioned 3047
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v140 QA11 MINIMUM LIVING ST: BASIC BANK ACCOUNT

Vrednost 140417 Frekvenca
0 Not mentioned 23935
1 Mentioned 2784
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v141 QA11 MINIMUM LIVING ST: LEISURE ACTIVITIES

Vrednost 141416 Frekvenca
0 Not mentioned 24719
1 Mentioned 2000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v142 QA11 MINIMUM LIVING ST: GAS/ELECTRICITY/WATER

Vrednost 142415 Frekvenca
0 Not mentioned 9576
1 Mentioned 17143
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v143 QA11 MINIMUM LIVING ST: OTHER

Vrednost 143414 Frekvenca
0 Not mentioned 26436
1 Mentioned 283
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v144 QA11 MINIMUM LIVING ST: NONE

Vrednost 144413 Frekvenca
0 Not mentioned 26674
1 Mentioned 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v145 QA11 MINIMUM LIVING ST: DK

Vrednost 145412 Frekvenca
0 Not mentioned 26507
1 Mentioned 212
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v146 QA12 POVERTY HAMPERS: ACCESS TO DECENT HOUSING

Vrednost 146411 Frekvenca
1 Very much 13847
2 Somewhat 9727
3 Not very much 2157
4 Not at all 668
5 DK 320
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26399 320

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v147 QA12 POVERTY HAMPERS: GOOD BASIC EDUCATION

Vrednost 147410 Frekvenca
1 Very much 5942
2 Somewhat 8995
3 Not very much 6750
4 Not at all 4682
5 DK 350
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26369 350

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v148 QA12 POVERTY HAMPERS: HIGHER EDUCATION

Vrednost 148409 Frekvenca
1 Very much 11208
2 Somewhat 9885
3 Not very much 3664
4 Not at all 1463
5 DK 499
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26220 499

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v149 QA12 POVERTY HAMPERS: FINDING A JOB

Vrednost 149408 Frekvenca
1 Very much 9053
2 Somewhat 10274
3 Not very much 4829
4 Not at all 2159
5 DK 404
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26315 404

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v150 QA12 POVERTY HAMPERS: MAINTAINING SOC NETWORKS

Vrednost 150407 Frekvenca
1 Very much 4352
2 Somewhat 10074
3 Not very much 7387
4 Not at all 4256
5 DK 650
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26069 650

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v151 QA12 POVERTY HAMPERS: HAVING MEDICAL CARE

Vrednost 151406 Frekvenca
1 Very much 7260
2 Somewhat 10247
3 Not very much 5661
4 Not at all 3207
5 DK 344
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26375 344

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v152 QA12 POVERTY HAMPERS: EATING A HOT MEAL A DAY

Vrednost 152405 Frekvenca
1 Very much 6082
2 Somewhat 11929
3 Not very much 6267
4 Not at all 2034
5 DK 407
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26312 407

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v153 QA12 POVERTY HAMPERS: ACCESS TO A BANK ACCOUNT

Vrednost 153404 Frekvenca
1 Very much 7200
2 Somewhat 8988
3 Not very much 5779
4 Not at all 3598
5 DK 1154
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25565 1154

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v154 QA12 POVERTY HAMPERS: ACCESS TO COMMUNICATION

Vrednost 154403 Frekvenca
1 Very much 8048
2 Somewhat 11318
3 Not very much 5000
4 Not at all 1778
5 DK 575
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26144 575

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v155 QA12 POVERTY HAMPERS: STARTING UP A BUSINESS

Vrednost 155402 Frekvenca
1 Very much 16224
2 Somewhat 6570
3 Not very much 2117
4 Not at all 1139
5 DK 669
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26050 669

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v156 QA13 FINANCIAL SITUATION - NEXT GENERATION

Vrednost 156401 Frekvenca
1 More secure 5320
2 Less secure 14141
3 Neither nor 5882
4 DK 1376
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25343 1376

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v157 QA13 FINANCIAL SITUATION - OWN GENERATION

Vrednost 157400 Frekvenca
1 More secure 10372
2 Less secure 10556
3 Neither nor 5012
4 DK 779
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25940 779

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v158 QA13 FINANCIAL SITUATION - PARENTS GENERATION

Vrednost 158399 Frekvenca
1 More secure 13514
2 Less secure 6034
3 Neither nor 5340
4 DK 1831
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24888 1831

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v159 QA14 POVERTY: NEEDS URGENT GOVERNMENT ACTION

Vrednost 159398 Frekvenca
1 Totally agree 14217
2 Tend to agree 9079
3 Tend to disagree 2434
4 Totally disagree 528
5 DK 461
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26258 461

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v160 QA14 POVERTY: TOO LARGE INCOME DIFFERENCES

Vrednost 160397 Frekvenca
1 Totally agree 15076
2 Tend to agree 8506
3 Tend to disagree 2159
4 Totally disagree 459
5 DK 519
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26200 519

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v161 QA14 POVERTY: ENSURE FAIR WEALTH REDISTRIBUTION

Vrednost 161396 Frekvenca
1 Totally agree 13172
2 Tend to agree 9061
3 Tend to disagree 2760
4 Totally disagree 995
5 DK 731
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25988 731

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v162 QA14 POVERTY: HIGHER TAXES TO FIGHTING POVERTY

Vrednost 162395 Frekvenca
1 Totally agree 12178
2 Tend to agree 8554
3 Tend to disagree 3602
4 Totally disagree 1582
5 DK 803
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25916 803

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v163 QA14 POVERTY: DISAPPEARS WITH ECONOMIC GROWTH

Vrednost 163394 Frekvenca
1 Totally agree 3027
2 Tend to agree 6910
3 Tend to disagree 9267
4 Totally disagree 6249
5 DK 1266
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25453 1266

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v164 QA14 POVERTY: WILL ALWAYS EXIST

Vrednost 164393 Frekvenca
1 Totally agree 3000
2 Tend to agree 6623
3 Tend to disagree 8891
4 Totally disagree 7471
5 DK 734
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25985 734

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v165 QA14 POVERTY: INCOME INEQUALITIES ARE NECESSARY

Vrednost 165392 Frekvenca
1 Totally agree 3517
2 Tend to agree 8461
3 Tend to disagree 7790
4 Totally disagree 4882
5 DK 2069
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24650 2069

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v166 QA15 SOCIAL TENSIONS: POOR AND RICH PEOPLE

Vrednost 166391 Frekvenca
1 A lot of tension 8527
2 Some tension 13593
3 No tension 3843
4 DK 756
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25963 756

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v167 QA15 SOCIAL TENSIONS: MANAGEMENT AND WORKERS

Vrednost 167390 Frekvenca
1 A lot of tension 8043
2 Some tension 14539
3 No tension 2976
4 DK 1161
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25558 1161

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v168 QA15 SOCIAL TENSIONS: ELDERLY AND YOUNG PEOPLE

Vrednost 168389 Frekvenca
1 A lot of tension 4001
2 Some tension 14105
3 No tension 7960
4 DK 653
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26066 653

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v169 QA15 SOCIAL TENSIONS: DIFF RACIAL/ETHNIC GROUPS

Vrednost 169388 Frekvenca
1 A lot of tension 10463
2 Some tension 12333
3 No tension 2863
4 DK 1060
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25659 1060

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v170 QA16 GENERAL TRUST IN PEOPLE (10P-SCALE)

Vrednost 170387 Frekvenca
1 Box 1 - You can't be too careful 3427
2 Box 2 1686
3 Box 3 2864
4 Box 4 2823
5 Box 5 4985
6 Box 6 3245
7 Box 7 3743
8 Box 8 2523
9 Box 9 630
10 Box 10 - Most people can be trusted 670
11 DK 123
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26596 123

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v171 QA16 GENERAL TRUST IN PEOPLE (REC)

Vrednost 171386 Frekvenca
1 Tend to trust (7-10) 7566
2 Neither nor (5-6) 8230
3 Tend not to trust (1-4) 10800
8 DK 123
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26596 123

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v172 QA17 TRUST IN INSTITUTIONS: PARLIAMENT (10P-SCALE)

Vrednost 172385 Frekvenca
1 Box 1 - Do not trust at all 5631
2 Box 2 2204
3 Box 3 2986
4 Box 4 2692
5 Box 5 4744
6 Box 6 2740
7 Box 7 2588
8 Box 8 1616
9 Box 9 421
10 Box 10 - Trust completely 451
11 DK 646
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26073 646

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v173 QA17 TRUST IN INSTITUTIONS: PARLIAMENT (REC)

Vrednost 173384 Frekvenca
1 Tend to trust (7-10) 5076
2 Neither nor (5-6) 7484
3 Tend not to trust (1-4) 13513
8 DK 646
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26073 646

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v174 QA17 TRUST IN INSTITUTIONS: GOVERNMENT (10P-SCALE)

Vrednost 174383 Frekvenca
1 Box 1 - Do not trust at all 5796
2 Box 2 2351
3 Box 3 2881
4 Box 4 2624
5 Box 5 4407
6 Box 6 2775
7 Box 7 2576
8 Box 8 1750
9 Box 9 537
10 Box 10 - Trust completely 507
11 DK 515
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26204 515

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v175 QA17 TRUST IN INSTITUTIONS: GOVERNMENT (REC)

Vrednost 175382 Frekvenca
1 Tend to trust (7-10) 5370
2 Neither nor (5-6) 7182
3 Tend not to trust (1-4) 13652
8 DK 515
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26204 515

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v176 QA18 TRUST COMBATING POVERTY: EUROPEAN UNION

Vrednost 176381 Frekvenca
1 Tend to trust it 12831
2 Tend not to trust it 11505
3 DK 2383
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24336 2383

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v177 QA18 TRUST COMBATING POVERTY: NATIONAL GOVERNMENT

Vrednost 177380 Frekvenca
1 Tend to trust it 10124
2 Tend not to trust it 15353
3 DK 1242
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25477 1242

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v178 QA18 TRUST COMBATING POVERTY: REG/LOC AUTHORITIES

Vrednost 178379 Frekvenca
1 Tend to trust it 13497
2 Tend not to trust it 11650
3 DK 1572
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25147 1572

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v179 QA18 TRUST COMBATING POVERTY: NGOS OR CHARITIES

Vrednost 179378 Frekvenca
1 Tend to trust it 16171
2 Tend not to trust it 8627
3 DK 1921
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24798 1921

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v180 QA18 TRUST COMBATING POVERTY: RELIGIOUS INSTITUT

Vrednost 180377 Frekvenca
1 Tend to trust it 13147
2 Tend not to trust it 11654
3 DK 1918
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24801 1918

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v181 QA18 TRUST COMBATING POVERTY: PRIVATE COMPANIES

Vrednost 181376 Frekvenca
1 Tend to trust it 8919
2 Tend not to trust it 15351
3 DK 2449
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24270 2449

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v182 QA18 TRUST COMBATING POVERTY: CITIZENS THEMSELVES

Vrednost 182375 Frekvenca
1 Tend to trust it 15270
2 Tend not to trust it 9515
3 DK 1934
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24785 1934

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v183 QA19 MAIN POVERTY FACTORS: GLOBALISATION

Vrednost 183374 Frekvenca
0 Not mentioned 22956
1 Mentioned 3763
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v184 QA19 MAIN POVERTY FACTORS: INSUFF ECONOMIC GROWTH

Vrednost 184373 Frekvenca
0 Not mentioned 17380
1 Mentioned 9339
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v185 QA19 MAIN POVERTY FACTORS: PURSUIT OF PROFIT

Vrednost 185372 Frekvenca
0 Not mentioned 19070
1 Mentioned 7649
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v186 QA19 MAIN POVERTY FACTORS: GLOBAL FINANCIAL SYSTEM

Vrednost 186371 Frekvenca
0 Not mentioned 21029
1 Mentioned 5690
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v187 QA19 MAIN POVERTY FACTORS: WRONG POLICIES

Vrednost 187370 Frekvenca
0 Not mentioned 16679
1 Mentioned 10040
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v188 QA19 MAIN POVERTY FACTORS: IMMIGRATION

Vrednost 188369 Frekvenca
0 Not mentioned 22602
1 Mentioned 4117
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v189 QA19 MAIN POVERTY FACTORS: INADEQ SOC PROTECTION

Vrednost 189368 Frekvenca
0 Not mentioned 20880
1 Mentioned 5839
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v190 QA19 MAIN POVERTY FACTORS: OTHER

Vrednost 190367 Frekvenca
0 Not mentioned 26186
1 Mentioned 533
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v191 QA19 MAIN POVERTY FACTORS: NONE

Vrednost 191366 Frekvenca
0 Not mentioned 26572
1 Mentioned 147
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v192 QA19 MAIN POVERTY FACTORS: DK

Vrednost 192365 Frekvenca
0 Not mentioned 25890
1 Mentioned 829
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v193 QA20 POVERTY PREVENTION - PRIMARILY RESPONSIBLE

Vrednost 193364 Frekvenca
1 The European Union 2441
2 The (NATIONALITY) Government 16047
3 Regional or local authorities 1517
4 NGOs or charities 1089
5 Religious institutions 284
6 Private companies 570
7 Citizens themselves 3490
8 Other (SPONT.) 209
9 DK 1072
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25647 1072

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v194 QA21 FIGHTING POVERTY - EU ROLE IMPORTANCE

Vrednost 194363 Frekvenca
1 Very important 8497
2 Somewhat important 11986
3 Not very important 3725
4 Not at all important 1068
5 DK 1443
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25276 1443

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v195 QA22 HELP OUT OF POVERTY GVRMT: ECONOMIC GROWTH

Vrednost 195362 Frekvenca
0 Not mentioned 14169
1 Mentioned 12550
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v196 QA22 HELP OUT OF POVERTY GVRMT: CHILD CARE ACCESS

Vrednost 196361 Frekvenca
0 Not mentioned 22619
1 Mentioned 4100
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v197 QA22 HELP OUT OF POVERTY GVRMT: SOCIAL BENEFITS

Vrednost 197360 Frekvenca
0 Not mentioned 17351
1 Mentioned 9368
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v198 QA22 HELP OUT OF POVERTY GVRMT: QUALIFICATION

Vrednost 198359 Frekvenca
0 Not mentioned 16811
1 Mentioned 9908
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26719 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v199 QA22 HELP OUT OF POVERTY GVRMT: WORK OPPORTUNITIES

Vrednost 199358 Frekvenca
0