Evrobarometer 72.1: Revščina in socialna izključenost, socialno skrbstvo, podnebne spremembe ter nacionalni gospodarski položaj in statistika, avgust–september 2009

Basic Study Information

ADP - IDNo: EB721
Main author(s):
  • Evropska komisija
Co-workers:
  • Antonis Papacostas
Data file producer:
TNS - TNS Opinion & Social
GESIS - GESIS Leibniz-Institute for the Social Sciences

Place; date:

Köln, Nemčija; 2009

Funding agency:

Evropska komisija

Series:
  • EB/Evrobarometer

    Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.

Study Content

Keywords:

revščina, družbena izključenost, socialne službe, klimatske spremembe, ekonomska situacija posameznika, ekonomska situacija države, zaupanje, zanesljivost, ocena življenjskega standarda, javne službe, dohodek, življenjski pogoji, socialno stanovanje, socialna pomoč, varovanje okolja, varovanje okolja, nacionalna ekonomska situacija, stopnja inflacije, skrb za starejše, kvaliteta življenja, varovanje okolja

Keywords ELSST:
EVROPSKA UNIJA, REVŠČINA, SOCIALNA PRIKRAJŠANOST, SOCIALNO IZKLJUČENI, PODNEBNA SPREMEMBA, STATISTIKA

Topic Classification CESSDA
POLITIKA IN SISTEMI DRUŽBENE BLAGINJE - posebne socialne storitve: uporaba in zagotavljanje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
REVŠČINA IN SOCIALNA IZKLJUČENOST
SOCIALNO SKRBSTVO
PODNEBNE SPREMEMBE
NACIONALNI GOSPODARSKI POLOŽAJ IN STATISTIKA


Abstract:

Ta izvedba Evrobarometra se razlikuje od standardnih kazalcev Evrobarometra. Respondenti so odgovarjali na vprašanja znotraj 4 glavnih tem: revščina in družbena izključenost, socialno skrbstvo, podnebne spremembe ter nacionalna ekonomska situacija in statistika. Pri prvem tematskem področju so odgovarjali o tem, kaj sami definirajo kot revščino, kakšen je obseg revščine na njihovem območju, kakšni so trendi pri rasti ali zmanjševanju obsega revščine pri njih in po svetu, družbeni in osebni vzroki za revščino in brezdomstvo ter negativni vplivi na revščino. Vprašanja so se nanašala še na nevarnost revščine za njih in druge, pomembnost vladne redistribucije bogastva, družbene napetosti med skupinami, na zaupanje in posameznike, zanesljivost institucij v bojevanju z revščino, sprejetje minimalnih življenjskih standardov in na oceno stopnje brezdomstva na njihovem območju. Dodatno so bili vprašani o zmožnostih obdržati službo, odnosih med zaposlitvijo in družino, o tem, kako sami pomagajo revnim, o dostopu do finančnih storitev, zadovoljstvu z življenjem ter življenjskih pogojih in dohodku. Drugi tematski sklop, tj. socialno skrbstvo, je vseboval vprašanja o dolgotrajni socialni skrbi, skrbi za otroke, javni zaposlitvi, socialnem stanovanju in socialni pomoči. Vprašalnik se je osredotočil na to, kako respondenti ali drugi okoli njih uporabljajo socialne storitve, preveril je mnenje o kvaliteti in dostopnosti do socialnih servisov, izbiro za starejše in otroke, na o mnenju glede prednosti skupinske pomoči in financiranja socialnih storitev. Tretji sklop je zajemal vprašanja o podnebnih spremembah, vprašani so bili o resnosti teh sprememb, vladnih poskusih ter o osebnih dejanjihv boju proti klimatskim spremembam in o odnosih med varovanjem okolja in ekonomsko rastjo. Zadnji sklop je zajemal vprašanja o nacionalni ekonomski situaciji in statistiki. Anketiranci so ocenjevali državni delež rasti, delež inflacije in delež nezaposlenih ter podali mnenje o pomembnosti in zaupanju v ekonomske statistike. Prav tako so bili vprašani o zaposlitveni in ekonomski situaciji v svoji državi. Demografski sklop je vključeval vprašanja o poklicu respondenta, starosti, spolu, o zakonskem stanu, starosti ob zaključku izobraževanja, sestavi gospodinjstva, lastništvu stacionarnega ali mobilnega telefona ter drugih trajnih dobrin, uporabi interneta, finančni situaciji, družbeni ravni, pripadnosti manjšini, regiji bivanja, tipu in velikosti naselja in jeziku.

Methodology


Collection date: 28. avgust 2009 - 17. september 2009, Avstrija: 28. avgust 2009 - 09. september 2009,, Belgija: 28. avgust 2009 - 15. september 2009,, Bolgarija: 28. avgust 2009 - 06. september 2009,, Ciper (Republika): 28. avgust 2009 - 13. september 2009,, Češka: 28. avgust 2009 - 11. september 2009,, Danska: 28. avgust 2009 - 13. september 2009,, Estonija: 28. avgust 2009 - 13. september 2009,, Finska: 29. avgust 2009 - 17. september 2009,, Francija: 28. avgust 2009 - 14. september 2009,, Nemčija: 28. avgust 2009 - 15. september 2009,, Velika Britanija: 28. avgust 2009 - 14. september 2009,, Grčija: 28. avgust 2009 - 13. september 2009,, Madžarska: 28. avgust 2009 - 13. september 2009,, Irska (Republika): 28. avgust 2009 - 13. september 2009,, Italja: 31. avgust 2009 - 14. september 2009,, Latvija: 28. avgust 2009 - 14. september 2009,, Litva: 29. avgust 2009 - 13. september 2009,, Luksemburg: 28. avgust 2009 - 16. september 2009,, Malta: 28. avgust 2009 - 12. september 2009,, Nizozemska: 28. avgust 2009 - 16. september 2009,, Severna Irska: 31. avgust 2009 - 15. september 2009,, Poljska: 29. avgust 2009 - 14. september 2009,, Portugalska: 01. september 2009 - 14. september 2009,, Romunija: 28. avgust 2009 - 13. september 2009,, Slovaška: 29. avgust 2009 - 13. september 2009,, Slovenija 28. avgust 2009 - 14. september 2009,, Španija: 01. september 2009 - 14. september 2009,, Švedska: 29. avgust 2009 - 16. september 2009.
Date of production: 2009
Country: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Velika Britanija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Severna Irska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska
Geographic coverage:

Ozemlje držav.

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Ciljna populacija so prebivalci 27 držav članic EU po širitvi leta 2004/2007 s prebivalci držav pristopnic - Bolgarije in Romunije. Vsi respondenti so bili starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v naštetih državah. Anketiranci so imeli zadostno znanje nacionalnega jezika, da so lahko odgovarjali na vprašalnik. Vzorci so bili ločeni za Severno Irsko in Vzhodno Nemčijo. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11136.

Excluded: no information
Data collected by:

Koordinator: TNS Opinion & Social, konzorcij TNS - Taylor Nelson Sofres in EOS Gallup Evropa

Avstrija: Österreichisches GALLUP-Institut

Belgija: TNS Dimarso

Bolgarija: TNS BBSS

Ciper (Republika): Synovate

Češka: TNS Aisa

Danska: TNS Gallup DK

Estonija: Emor

Finska: TNS Gallup OY

Francija: TNS Sofres

Nemčija: TNS Infratest

Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK

Grčija: TNS ICAP

Madžarska: TNS Hungary

Irska: TNS MRBI

Italija: TNS Abacus

Latvija: TNS Latvia

Litva: TNS Gallup Lithuania

Luksemburg: TNS ILReS

Malta: MISCO

Nizozemska: TNS NIPO

Poljska: TNS OBOP

Portugalska: TNS EUROTESTE

Romunija: TNS CSOP

Slovaška: TNS Aisa SK

Slovenija: RM PLUS

Španija: TNS Demoscopia

Švedska: TNS GALLUP

Sampling procedure:

Raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let, razen v Združenemu Kraljestvu z ločenima vzorcema za Veliko Britanijo (1000) in Severno Irsko (300), v Nemčiji z ločenima vzorcema za Vzhodni (500) in za Zahodni del (1000) ter v Luksemburgu, na Cipru (Republiki), Malti in Severnem Cipru s po 500 respondenti za vsako državo. Osnovni vzorčni okvir, ki se uporablja v vseh državah članicah, je večstopenjski, naključni vzorec. V vsaki državi članici je število vzorčnih točk izbrano z verjetnostjo, ki je proporcionalna glede na velikost in gostoto populacije. Vzorčne točke so bile izbrane sistematično iz vsake administrativne regionalne enote, s stratifikacijo po individualni enoti in tipu naselja. Tako točke predstavljajo celotno ozemlje regij držav članic po EUROSTAT NUTS 2 (ali enakovredno temu) in so razčlenjene s stopnjo urbanizacije. V vsaki od izbranih vzorčnih točk je bila začetna lokacija izbrana naključno. Naslednji naslov je bil izbran po sistemu vsake n-te lokacije s standardnim postopkom slučajne poti. Na vsakem naslovu je odgovarjal tisti, katerega rojstni datum je bil najbližji datumu ankete. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11136.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI). Vse ankete so bile narejene osebno pri anketirancu doma v ustreznem uradnem jeziku. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11136.

Weighting:

Za vsako državo je narejena primerjava med velikostjo vzorca in populacijo. Velikost populacije je posredoval Eurostat, ki je podatke dobil od nacionalnih statističnih uradov. Po vseh državah kandidatkah je izvedeno uteževanje (glede na robne in posamične uteži), upoštevaje populacijske podatke. V vseh državah članicah so pri uteževanju v zaporednih iteracijah upoštevali podatke o spolu, starosti, regiji in velikosti kraja. Za mednarodno uteževanje (t.j. povprečja EU) je TNS Opinion & Social zaprosil za uradne podatke o populaciji pri Eurostatu ali nacionalnih statističnih uradih. Tri nacionalno utežene spremenljivke W1, W3 in W4 so na voljo za uporabo ločene analize posameznih držav. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11136.

Access restrictions

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: EB721 - Evrobarometer 72.1 avgust - september 2009 [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

  • number of variables: 556
  • number of units: 26719

Variable list

v1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Value 13 Frequency
4975 26719
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 4975 to 4975

v2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER

Value 22 Frequency
4975 26719
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 4975 to 4975

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Value 31 Frequency
3.0.0 (2012-02-03) 26719
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

v1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Value 1556 Frequency
4975 26719
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 4975 to 4975

v2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER

Value 2555 Frequency
4975 26719
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 4975 to 4975

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Value 3554 Frequency
3.0.0 (2012-02-03) 26719
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

v4 EUROBAROMETER NUMBER

Value 4553 Frequency
721 Eurobarometer 72.1 26719
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 721 to 721

v5 UNIQUE CASE ID (TNS COUNTRY ID + TNS INTERVIEW ID)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0 1000001 29007421 15202893.383 8493164.333

Valid range from 1000001 to 29007421

v6 NATION - ALL SAMPLES

Value 6551 Frequency
1 France 1027
2 Belgium 1005
3 The Netherlands 996
4 Germany West 1037
5 Italy 1039
6 Luxembourg 500
7 Denmark 1020
8 Ireland 1001
9 Great Britain 1031
10 Northern Ireland 300
11 Greece 1000
12 Spain 1026
13 Portugal 1051
14 Germany East 512
15 Norway (not included) 0
16 Finland 1008
17 Sweden 1007
18 Austria 1007
19 Cyprus (Republic) 508
20 Czech Republic 1007
21 Estonia 1000
22 Hungary 1000
23 Latvia 1011
24 Lithuania 1023
25 Malta 500
26 Poland 1000
27 Slovakia 1050
28 Slovenia 1025
29 Bulgaria 1015
30 Romania 1013
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0 1 30

Valid range from 1 to 30

v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166

Value 7550 Frequency
AT 1007
BE 1005
BG 1015
CY 508
CZ 1007
DE-E 512
DE-W 1037
DK 1020
EE 1000
ES 1026
FI 1008
FR 1027
GB-GBN 1031
GB-NIR 300
GR 1000
HU 1000
IE 1001
IT 1039
LT 1023
LU 500
LV 1011
MT 500
NL 996
PL 1000
PT 1051
RO 1013
SE 1007
SI 1025
SK 1050
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0 0.33 4.726 1 0.341

Valid range from 0.33 to 4.7259

v9 NATION - UNITED KINGDOM

Value 9548 Frequency
0 Other 25388
1 United Kingdom 1331
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v10 W4 WEIGHT UNITED KINGDOM

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0 0 2.438 0.0498 0.252

Valid range from 0 to 2.438043

v11 NATION - UNITED GERMANY

Value 11546 Frequency
0 Other 25170
1 Germany 1549
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v12 W3 WEIGHT GERMANY

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0 0 5.521 0.058 0.271

Valid range from 0 to 5.521472

v13 NATION GROUP EU6

Value 13544 Frequency
0 Other 21115
1 EU6 5604
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v14 W5 WEIGHT EU6

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0 0 7.675 0.21 0.538

Valid range from 0 to 7.674806

v15 NATION GROUP EU9

Value 15542 Frequency
0 Other 17763
1 EU9 8956
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v16 W6 WEIGHT EU9

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0 0 9.104 0.335 0.712

Valid range from 0 to 9.104406

v17 NATION GROUP EU10

Value 17540 Frequency
0 Other 16763
1 EU10 9956
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v18 W7 WEIGHT EU10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0 0 9.747 0.373 0.759

Valid range from 0 to 9.746682

v19 NATION GROUP EU12

Value 19538 Frequency
0 Other 14686
1 EU12 12033
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v20 W8 WEIGHT EU12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0 0 9.83 0.45 0.798

Valid range from 0 to 9.830116

v21 NATION GROUP EU12+

Value 21536 Frequency
0 Other 14174
1 EU12+ 12545
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v22 W9 WEIGHT EU12+

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0 0 9.761 0.47 0.801

Valid range from 0 to 9.76107

v23 NATION GROUP EU NMS 3

Value 23534 Frequency
0 Other 23697
1 EU NMS 3 3022
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v24 W10 WEIGHT EU NMS 3

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0 0 4.39 0.113 0.361

Valid range from 0 to 4.390283

v25 NATION GROUP EU15

Value 25532 Frequency
0 Other 11152
1 EU15 15567
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v26 W11 WEIGHT EU15

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0 0 11.384 0.583 0.92

Valid range from 0 to 11.384044

v27 NATION GROUP EU NMS 10

Value 27530 Frequency
0 Other 17595
1 EU NMS 10 9124
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v28 W13 WEIGHT EU NMS 10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0 0 8.069 0.341 0.994

Valid range from 0 to 8.069036

v29 NATION GROUP EU25

Value 29528 Frequency
0 Other 2028
1 EU25 24691
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v30 W14 WEIGHT EU25

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0 0 15.097 0.924 1.204

Valid range from 0 to 15.097347

v31 NATION GROUP AC (BG RO)

Value 31526 Frequency
0 Other 24691
1 AC (BG RO) 2028
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v32 W18 WEIGHT AC (BG RO)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0 0 2.263 0.0759 0.302

Valid range from 0 to 2.263159

v33 NATION GROUP EU27

Value 33524 Frequency
1 EU27 26719
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 1 to 1

v34 W22 WEIGHT EU27

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0 0.0152 15.324 1 1.199

Valid range from 0.015211 to 15.323582

v35 NATION GROUP EU NMS 12

Value 35522 Frequency
0 Other 15567
1 EU NMS 12 11152
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v36 W24 WEIGHT EU NMS 12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0 0 7.026 0.417 0.952

Valid range from 0 to 7.026046

v37 NATION GROUP EURO ZONE 2009

Value 37520 Frequency
0 Other 11427
1 EURO ZONE 2009 15292
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v38 W81 WEIGHT EURO ZONE 2009

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0 0 13.578 0.572 1.01

Valid range from 0 to 13.577955

v39 NATION GROUP NON EURO ZONE 2009

Value 39518 Frequency
0 Other 15292
1 NON EURO ZONE 2009 11427
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v40 W82 WEIGHT NON EURO ZONE 2009

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0 0 7.444 0.428 0.932

Valid range from 0 to 7.444081

v41 WEX WEIGHT EXTRA POPULATION 15+

Value 41516 Frequency
9 Weight not available 26719
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 26719

v42 Q1 NATIONALITY BELGIUM

Value 42515 Frequency
0 Not mentioned 25740
1 Mentioned 979
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v43 Q1 NATIONALITY DENMARK

Value 43514 Frequency
0 Not mentioned 25703
1 Mentioned 1016
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v44 Q1 NATIONALITY GERMANY

Value 44513 Frequency
0 Not mentioned 25154
1 Mentioned 1565
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v45 Q1 NATIONALITY GREECE

Value 45512 Frequency
0 Not mentioned 25708
1 Mentioned 1011
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v46 Q1 NATIONALITY SPAIN

Value 46511 Frequency
0 Not mentioned 25702
1 Mentioned 1017
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v47 Q1 NATIONALITY FRANCE

Value 47510 Frequency
0 Not mentioned 25644
1 Mentioned 1075
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v48 Q1 NATIONALITY IRELAND

Value 48509 Frequency
0 Not mentioned 25758
1 Mentioned 961
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v49 Q1 NATIONALITY ITALY

Value 49508 Frequency
0 Not mentioned 25623
1 Mentioned 1096
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v50 Q1 NATIONALITY LUXEMBOURG

Value 50507 Frequency
0 Not mentioned 26357
1 Mentioned 362
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v51 Q1 NATIONALITY NETHERLANDS

Value 51506 Frequency
0 Not mentioned 25713
1 Mentioned 1006
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v52 Q1 NATIONALITY PORTUGAL

Value 52505 Frequency
0 Not mentioned 25586
1 Mentioned 1133
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v53 Q1 NATIONALITY UNITED KINGDOM

Value 53504 Frequency
0 Not mentioned 25403
1 Mentioned 1316
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v54 Q1 NATIONALITY AUSTRIA

Value 54503 Frequency
0 Not mentioned 25721
1 Mentioned 998
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v55 Q1 NATIONALITY SWEDEN

Value 55502 Frequency
0 Not mentioned 25720
1 Mentioned 999
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v56 Q1 NATIONALITY FINLAND

Value 56501 Frequency
0 Not mentioned 25705
1 Mentioned 1014
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v57 Q1 NATIONALITY CYPRUS (REPUBLIC)

Value 57500 Frequency
0 Not mentioned 26217
1 Mentioned 502
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v58 Q1 NATIONALITY CZECH REPUBLIC

Value 58499 Frequency
0 Not mentioned 25710
1 Mentioned 1009
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v59 Q1 NATIONALITY ESTONIA

Value 59498 Frequency
0 Not mentioned 25720
1 Mentioned 999
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v60 Q1 NATIONALITY HUNGARY

Value 60497 Frequency
0 Not mentioned 25711
1 Mentioned 1008
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v61 Q1 NATIONALITY LATVIA

Value 61496 Frequency
0 Not mentioned 25708
1 Mentioned 1011
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v62 Q1 NATIONALITY LITHUANIA

Value 62495 Frequency
0 Not mentioned 25674
1 Mentioned 1045
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v63 Q1 NATIONALITY MALTA

Value 63494 Frequency
0 Not mentioned 26226
1 Mentioned 493
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v64 Q1 NATIONALITY POLAND

Value 64493 Frequency
0 Not mentioned 25677
1 Mentioned 1042
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v65 Q1 NATIONALITY SLOVAKIA

Value 65492 Frequency
0 Not mentioned 25663
1 Mentioned 1056
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v66 Q1 NATIONALITY SLOVENIA

Value 66491 Frequency
0 Not mentioned 25699
1 Mentioned 1020
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v67 Q1 NATIONALITY BULGARIA

Value 67490 Frequency
0 Not mentioned 25687
1 Mentioned 1032
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v68 Q1 NATIONALITY ROMANIA

Value 68489 Frequency
0 Not mentioned 25680
1 Mentioned 1039
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v69 Q1 NATIONALITY OTHER COUNTRIES

Value 69488 Frequency
0 Not mentioned 26606
1 Mentioned 113
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v70 D15A OCCUPATION OF RESPONDENT

Value 70487 Frequency
1 Responsible for ordinary shopping, etc. 2095
2 Student 2161
3 Unemployed, temporarily not working 2048
4 Retired, unable to work 7934
5 Farmer 258
6 Fisherman 8
7 Professional (lawyer, etc.) 382
8 Owner of a shop, craftsmen, etc. 693
9 Business proprietors, etc. 444
10 Employed professional (employed doctor, etc.) 714
11 General management, etc. 267
12 Middle management, etc. 1587
13 Employed position, at desk 2272
14 Employed position, travelling 796
15 Employed position, service job 1648
16 Supervisor 203
17 Skilled manual worker 2388
18 Unskilled manual worker, etc. 820
0 NA 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26718 1

Valid range from 1 to 18

v71 D15B OCCUPATION OF RESPONDENT - LAST JOB

Value 71486 Frequency
1 Farmer 448
2 Fisherman 19
3 Professional (lawyer, etc.) 91
4 Owner of a shop, craftsmen, etc. 298
5 Business proprietors, etc. 161
6 Employed professional (employed doctor, etc.) 363
7 General management, etc. 281
8 Middle management, etc. 1029
9 Employed position, at desk 1559
10 Employed position, travelling 514
11 Employed position, service job 1413
12 Supervisor 213
13 Skilled manual worker 2945
14 Unskilled manual worker, etc. 2159
15 Never did any paid work 2745
99 Inap. (not 1 to 4 in V70) 12481
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14238 12481

Valid range from 1 to 15

v72 QA1 SATISFACTION LIFE GENERAL (10P-SCALE)

Value 72485 Frequency
1 Box 1 - Very dissatisfied 940
2 Box 2 627
3 Box 3 1127
4 Box 4 1432
5 Box 5 3594
6 Box 6 2830
7 Box 7 4839
8 Box 8 6028
9 Box 9 2691
10 Box 10 - Very satisfied 2546
11 DK 65
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26654 65

Valid range from 1 to 10

v73 QA1 SATISFACTION LIFE GENERAL (REC)

Value 73484 Frequency
1 Dissatisfied (1-4) 4126
2 Neither nor (5-6) 6424
3 Satisfied (7-10) 16104
8 DK 65
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26654 65

Valid range from 1 to 3

v74 QA2 SATISFACTION FAMILY LIFE (10P-SCALE)

Value 74483 Frequency
1 Box 1 - Very dissatisfied 513
2 Box 2 366
3 Box 3 676
4 Box 4 795
5 Box 5 2135
6 Box 6 1837
7 Box 7 3549
8 Box 8 6012
9 Box 9 4318
10 Box 10 - Very satisfied 6192
11 DK 326
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26393 326

Valid range from 1 to 10

v75 QA2 SATISFACTION FAMILY LIFE (REC)

Value 75482 Frequency
1 Dissatisfied (1-4) 2350
2 Neither nor (5-6) 3972
3 Satisfied (7-10) 20071
8 DK 326
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26393 326

Valid range from 1 to 3

v76 QA2 SATISFACTION HEALTH (10P-SCALE)

Value 76481 Frequency
1 Box 1 - Very dissatisfied 622
2 Box 2 661
3 Box 3 1171
4 Box 4 1278
5 Box 5 2664
6 Box 6 2425
7 Box 7 3904
8 Box 8 5546
9 Box 9 3956
10 Box 10 - Very satisfied 4323
11 DK 169
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26550 169

Valid range from 1 to 10

v77 QA2 SATISFACTION HEALTH (REC)

Value 77480 Frequency
1 Dissatisfied (1-4) 3732
2 Neither nor (5-6) 5089
3 Satisfied (7-10) 17729
8 DK 169
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26550 169

Valid range from 1 to 3

v78 QA2 SATISFACTION JOB (10P-SCALE)

Value 78479 Frequency
1 Box 1 - Very dissatisfied 235
2 Box 2 188
3 Box 3 307
4 Box 4 478
5 Box 5 1126
6 Box 6 1299
7 Box 7 2278
8 Box 8 2980
9 Box 9 1727
10 Box 10 - Very satisfied 1700
11 DK 162
99 Inap. (not 5 to 18 in V70) 14239
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12318 14401

Valid range from 1 to 10

v79 QA2 SATISFACTION JOB (REC)

Value 79478 Frequency
1 Dissatisfied (1-4) 1208
2 Neither nor (5-6) 2425
3 Satisfied (7-10) 8685
8 DK 162
9 Inap. (not 5 to 18 in V70) 14239
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12318 14401

Valid range from 1 to 3

v80 QA2 SATISFACTION LIVING STANDARD (10P-SCALE)

Value 80477 Frequency
1 Box 1 - Very dissatisfied 817
2 Box 2 726
3 Box 3 1333
4 Box 4 1556
5 Box 5 3545
6 Box 6 3378
7 Box 7 4818
8 Box 8 5489
9 Box 9 2550
10 Box 10 - Very satisfied 2281
11 DK 226
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26493 226

Valid range from 1 to 10

v81 QA2 SATISFACTION LIVING STANDARD (REC)

Value 81476 Frequency
1 Dissatisfied (1-4) 4432
2 Neither nor (5-6) 6923
3 Satisfied (7-10) 15138
8 DK 226
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26493 226

Valid range from 1 to 3

v82 QA3 POVERTY - DEFINITION

Value 82475 Frequency
1 No participation because of limited resources 6892
2 Less than (poverty threshold) per month 5232
3 Low social status 2133
4 Depend on charity or public subsidies 5555
5 Cannot afford basic goods (SPONT.) 5077
6 Other (SPONT.) 293
7 Impossible to define by one statement (SPONT.) 1244
8 DK 293
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26426 293

Valid range from 1 to 7

v83 QA4 POVERTY - EXTENT IN COUNTRY

Value 83474 Frequency
1 Very widespread 5563
2 Fairly widespread 13354
3 Not very widespread 6568
4 Not at all widespread 685
5 DK 549
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26170 549

Valid range from 1 to 4

v84 QA5 POVERTY - PROPORTION OF POPULATION

Value 84473 Frequency
1 Around 30% or more 6175
2 Around 20% 6806
3 Around 10% 5969
4 Around 5% 3816
5 Less than 5% 2358
6 DK 1595
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25124 1595

Valid range from 1 to 5

v85 QA6 POVERTY - EXTENT IN THE AREA

Value 85472 Frequency
1 Many people 3903
2 Some people 8757
3 A few people 8660
4 None 4234
5 DK 1165
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25554 1165

Valid range from 1 to 4

v86 QA7 POVERTY TREND - AREA

Value 86471 Frequency
1 Strongly increased 3873
2 Somewhat increased 11633
3 Somewhat decreased 2061
4 Strongly decreased 430
5 Stayed about the same (SPONT.) 6916
6 DK 1806
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24913 1806

Valid range from 1 to 5

v87 QA7 POVERTY TREND - COUNTRY

Value 87470 Frequency
1 Strongly increased 8091
2 Somewhat increased 14210
3 Somewhat decreased 1608
4 Strongly decreased 266
5 Stayed about the same (SPONT.) 1749
6 DK 795
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25924 795

Valid range from 1 to 5

v88 QA7 POVERTY TREND - EUROPEAN UNION

Value 88469 Frequency
1 Strongly increased 5831
2 Somewhat increased 13635
3 Somewhat decreased 2174
4 Strongly decreased 296
5 Stayed about the same (SPONT.) 1589
6 DK 3194
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23525 3194

Valid range from 1 to 5

v89 QA7 POVERTY TREND - WORLD

Value 89468 Frequency
1 Strongly increased 9772
2 Somewhat increased 11891
3 Somewhat decreased 1468
4 Strongly decreased 193
5 Stayed about the same (SPONT.) 1166
6 DK 2229
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24490 2229

Valid range from 1 to 5

v90 QA8 CAUSES OF POVERTY - OPINIONS

Value 90467 Frequency
1 Have been unlucky 3536
2 Laziness and lack willpower 4416
3 Much injustice in our society 12505
4 Inevitable part of progress 4331
5 None (SPONT.) 1300
6 DK 631
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26088 631

Valid range from 1 to 5

v91 QA9A SOC CAUSES OF POVERTY: BENEFITS/PENSIONS

Value 91466 Frequency
0 Not mentioned 18231
1 Mentioned 8488
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v92 QA9A SOC CAUSES OF POVERTY: WAGES/SALARIES

Value 92465 Frequency
0 Not mentioned 13973
1 Mentioned 12746
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v93 QA9A SOC CAUSES OF POVERTY: UNEMPLOYMENT

Value 93464 Frequency
0 Not mentioned 13074
1 Mentioned 13645
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v94 QA9A SOC CAUSES OF POVERTY: DECENT HOUSING

Value 94463 Frequency
0 Not mentioned 20248
1 Mentioned 6471
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v95 QA9A SOC CAUSES OF POVERTY: HEALTH SERVICES

Value 95462 Frequency
0 Not mentioned 24045
1 Mentioned 2674
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v96 QA9A SOC CAUSES OF POVERTY: OTHER

Value 96461 Frequency
0 Not mentioned 25830
1 Mentioned 889
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v97 QA9A SOC CAUSES OF POVERTY: INEVITABLE

Value 97460 Frequency
0 Not mentioned 26093
1 Mentioned 626
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v98 QA9A SOC CAUSES OF POVERTY: NONE

Value 98459 Frequency
0 Not mentioned 26353
1 Mentioned 366
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v99 QA9A SOC CAUSES OF POVERTY: DK

Value 99458 Frequency
0 Not mentioned 26429
1 Mentioned 290
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v100 QA9B PERS CAUSES OF POVERTY: LACK OF SUPPORT

Value 100457 Frequency
0 Not mentioned 23106
1 Mentioned 3613
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v101 QA9B PERS CAUSES OF POVERTY: POOR FAMILY

Value 101456 Frequency
0 Not mentioned 20613
1 Mentioned 6106
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v102 QA9B PERS CAUSES OF POVERTY: DISCRIMINATION

Value 102455 Frequency
0 Not mentioned 23975
1 Mentioned 2744
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v103 QA9B PERS CAUSES OF POVERTY: POOR HEALTH

Value 103454 Frequency
0 Not mentioned 20691
1 Mentioned 6028
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v104 QA9B PERS CAUSES OF POVERTY: MENTAL HEALTH

Value 104453 Frequency
0 Not mentioned 24939
1 Mentioned 1780
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v105 QA9B PERS CAUSES OF POVERTY: ADDICTION

Value 105452 Frequency
0 Not mentioned 19301
1 Mentioned 7418
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v106 QA9B PERS CAUSES OF POVERTY: TOO MANY CHILDREN

Value 106451 Frequency
0 Not mentioned 23791
1 Mentioned 2928
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v107 QA9B PERS CAUSES OF POVERTY: EDUCATION DEFICIT

Value 107450 Frequency
0 Not mentioned 17475
1 Mentioned 9244
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v108 QA9B PERS CAUSES OF POVERTY: CARE RESPONSIBILITIES

Value 108449 Frequency
0 Not mentioned 25403
1 Mentioned 1316
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v109 QA9B PERS CAUSES OF POVERTY: LIVE BEYOND MEANS

Value 109448 Frequency
0 Not mentioned 21275
1 Mentioned 5444
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v110 QA9B PERS CAUSES OF POVERTY: OTHER

Value 110447 Frequency
0 Not mentioned 25761
1 Mentioned 958
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v111 QA9B PERS CAUSES OF POVERTY: INEVITABLE

Value 111446 Frequency
0 Not mentioned 26290
1 Mentioned 429
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v112 QA9B PERS CAUSES OF POVERTY: NONE

Value 112445 Frequency
0 Not mentioned 26480
1 Mentioned 239
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v113 QA9B PERS CAUSES OF POVERTY: DK

Value 113444 Frequency
0 Not mentioned 26265
1 Mentioned 454
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v114 QA10 MOST RISK OF POVERTY: CHILDREN

Value 114443 Frequency
0 Not mentioned 22909
1 Mentioned 3810
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v115 QA10 MOST RISK OF POVERTY: YOUNG ADULTS

Value 115442 Frequency
0 Not mentioned 21347
1 Mentioned 5372
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v116 QA10 MOST RISK OF POVERTY: ELDERLY

Value 116441 Frequency
0 Not mentioned 16294
1 Mentioned 10425
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v117 QA10 MOST RISK OF POVERTY: UNEMPLOYED

Value 117440 Frequency
0 Not mentioned 11093
1 Mentioned 15626
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v118 QA10 MOST RISK OF POVERTY: PRECARIOUS WORK

Value 118439 Frequency
0 Not mentioned 19732
1 Mentioned 6987
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v119 QA10 MOST RISK OF POVERTY: WOMEN

Value 119438 Frequency
0 Not mentioned 25188
1 Mentioned 1531
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v120 QA10 MOST RISK OF POVERTY: DISABLED

Value 120437 Frequency
0 Not mentioned 17046
1 Mentioned 9673
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v121 QA10 MOST RISK OF POVERTY: MENTALLY ILL

Value 121436 Frequency
0 Not mentioned 22438
1 Mentioned 4281
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v122 QA10 MOST RISK OF POVERTY: SINGLE PARENTS

Value 122435 Frequency
0 Not mentioned 20130
1 Mentioned 6589
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v123 QA10 MOST RISK OF POVERTY: LOW EDUCATED

Value 123434 Frequency
0 Not mentioned 18296
1 Mentioned 8423
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v124 QA10 MOST RISK OF POVERTY: IMMIGRANTS

Value 124433 Frequency
0 Not mentioned 23428
1 Mentioned 3291
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v125 QA10 MOST RISK OF POVERTY: ROMA

Value 125432 Frequency
0 Not mentioned 24673
1 Mentioned 2046
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v126 QA10 MOST RISK OF POVERTY: ADDICTS

Value 126431 Frequency
0 Not mentioned 18760
1 Mentioned 7959
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v127 QA10 MOST RISK OF POVERTY: OTHER

Value 127430 Frequency
0 Not mentioned 26574
1 Mentioned 145
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v128 QA10 MOST RISK OF POVERTY: EVERYBODY

Value 128429 Frequency
0 Not mentioned 26200
1 Mentioned 519
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v129 QA10 MOST RISK OF POVERTY: DK

Value 129428 Frequency
0 Not mentioned 26545
1 Mentioned 174
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v130 QA11 MINIMUM LIVING ST: ADEQUATELY WARM HOME

Value 130427 Frequency
0 Not mentioned 10257
1 Mentioned 16462
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v131 QA11 MINIMUM LIVING ST: MAINTAINED ACCOMODATION

Value 131426 Frequency
0 Not mentioned 13938
1 Mentioned 12781
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v132 QA11 MINIMUM LIVING ST: ENOUGH SPACE TO LIVE

Value 132425 Frequency
0 Not mentioned 20836
1 Mentioned 5883
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v133 QA11 MINIMUM LIVING ST: GOOD QUALITY FOOD

Value 133424 Frequency
0 Not mentioned 12143
1 Mentioned 14576
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v134 QA11 MINIMUM LIVING ST: ELECTRICAL APPLIANCES

Value 134423 Frequency
0 Not mentioned 21724
1 Mentioned 4995
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v135 QA11 MINIMUM LIVING ST: FAMILY HOLIDAYS

Value 135422 Frequency
0 Not mentioned 24028
1 Mentioned 2691
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v136 QA11 MINIMUM LIVING ST: MEDICATION

Value 136421 Frequency
0 Not mentioned 9100
1 Mentioned 17619
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v137 QA11 MINIMUM LIVING ST: DENTAL TREATMENT

Value 137420 Frequency
0 Not mentioned 21039
1 Mentioned 5680
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v138 QA11 MINIMUM LIVING ST: PUBLIC TRANSPORT

Value 138419 Frequency
0 Not mentioned 22599
1 Mentioned 4120
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v139 QA11 MINIMUM LIVING ST: COMMUNICATION ACCESS

Value 139418 Frequency
0 Not mentioned 23672
1 Mentioned 3047
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v140 QA11 MINIMUM LIVING ST: BASIC BANK ACCOUNT

Value 140417 Frequency
0 Not mentioned 23935
1 Mentioned 2784
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v141 QA11 MINIMUM LIVING ST: LEISURE ACTIVITIES

Value 141416 Frequency
0 Not mentioned 24719
1 Mentioned 2000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v142 QA11 MINIMUM LIVING ST: GAS/ELECTRICITY/WATER

Value 142415 Frequency
0 Not mentioned 9576
1 Mentioned 17143
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v143 QA11 MINIMUM LIVING ST: OTHER

Value 143414 Frequency
0 Not mentioned 26436
1 Mentioned 283
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v144 QA11 MINIMUM LIVING ST: NONE

Value 144413 Frequency
0 Not mentioned 26674
1 Mentioned 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v145 QA11 MINIMUM LIVING ST: DK

Value 145412 Frequency
0 Not mentioned 26507
1 Mentioned 212
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v146 QA12 POVERTY HAMPERS: ACCESS TO DECENT HOUSING

Value 146411 Frequency
1 Very much 13847
2 Somewhat 9727
3 Not very much 2157
4 Not at all 668
5 DK 320
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26399 320

Valid range from 1 to 4

v147 QA12 POVERTY HAMPERS: GOOD BASIC EDUCATION

Value 147410 Frequency
1 Very much 5942
2 Somewhat 8995
3 Not very much 6750
4 Not at all 4682
5 DK 350
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26369 350

Valid range from 1 to 4

v148 QA12 POVERTY HAMPERS: HIGHER EDUCATION

Value 148409 Frequency
1 Very much 11208
2 Somewhat 9885
3 Not very much 3664
4 Not at all 1463
5 DK 499
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26220 499

Valid range from 1 to 4

v149 QA12 POVERTY HAMPERS: FINDING A JOB

Value 149408 Frequency
1 Very much 9053
2 Somewhat 10274
3 Not very much 4829
4 Not at all 2159
5 DK 404
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26315 404

Valid range from 1 to 4

v150 QA12 POVERTY HAMPERS: MAINTAINING SOC NETWORKS

Value 150407 Frequency
1 Very much 4352
2 Somewhat 10074
3 Not very much 7387
4 Not at all 4256
5 DK 650
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26069 650

Valid range from 1 to 4

v151 QA12 POVERTY HAMPERS: HAVING MEDICAL CARE

Value 151406 Frequency
1 Very much 7260
2 Somewhat 10247
3 Not very much 5661
4 Not at all 3207
5 DK 344
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26375 344

Valid range from 1 to 4

v152 QA12 POVERTY HAMPERS: EATING A HOT MEAL A DAY

Value 152405 Frequency
1 Very much 6082
2 Somewhat 11929
3 Not very much 6267
4 Not at all 2034
5 DK 407
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26312 407

Valid range from 1 to 4

v153 QA12 POVERTY HAMPERS: ACCESS TO A BANK ACCOUNT

Value 153404 Frequency
1 Very much 7200
2 Somewhat 8988
3 Not very much 5779
4 Not at all 3598
5 DK 1154
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25565 1154

Valid range from 1 to 4

v154 QA12 POVERTY HAMPERS: ACCESS TO COMMUNICATION

Value 154403 Frequency
1 Very much 8048
2 Somewhat 11318
3 Not very much 5000
4 Not at all 1778
5 DK 575
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26144 575

Valid range from 1 to 4

v155 QA12 POVERTY HAMPERS: STARTING UP A BUSINESS

Value 155402 Frequency
1 Very much 16224
2 Somewhat 6570
3 Not very much 2117
4 Not at all 1139
5 DK 669
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26050 669

Valid range from 1 to 4

v156 QA13 FINANCIAL SITUATION - NEXT GENERATION

Value 156401 Frequency
1 More secure 5320
2 Less secure 14141
3 Neither nor 5882
4 DK 1376
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25343 1376

Valid range from 1 to 3

v157 QA13 FINANCIAL SITUATION - OWN GENERATION

Value 157400 Frequency
1 More secure 10372
2 Less secure 10556
3 Neither nor 5012
4 DK 779
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25940 779

Valid range from 1 to 3

v158 QA13 FINANCIAL SITUATION - PARENTS GENERATION

Value 158399 Frequency
1 More secure 13514
2 Less secure 6034
3 Neither nor 5340
4 DK 1831
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24888 1831

Valid range from 1 to 3

v159 QA14 POVERTY: NEEDS URGENT GOVERNMENT ACTION

Value 159398 Frequency
1 Totally agree 14217
2 Tend to agree 9079
3 Tend to disagree 2434
4 Totally disagree 528
5 DK 461
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26258 461

Valid range from 1 to 4

v160 QA14 POVERTY: TOO LARGE INCOME DIFFERENCES

Value 160397 Frequency
1 Totally agree 15076
2 Tend to agree 8506
3 Tend to disagree 2159
4 Totally disagree 459
5 DK 519
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26200 519

Valid range from 1 to 4

v161 QA14 POVERTY: ENSURE FAIR WEALTH REDISTRIBUTION

Value 161396 Frequency
1 Totally agree 13172
2 Tend to agree 9061
3 Tend to disagree 2760
4 Totally disagree 995
5 DK 731
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25988 731

Valid range from 1 to 4

v162 QA14 POVERTY: HIGHER TAXES TO FIGHTING POVERTY

Value 162395 Frequency
1 Totally agree 12178
2 Tend to agree 8554
3 Tend to disagree 3602
4 Totally disagree 1582
5 DK 803
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25916 803

Valid range from 1 to 4

v163 QA14 POVERTY: DISAPPEARS WITH ECONOMIC GROWTH

Value 163394 Frequency
1 Totally agree 3027
2 Tend to agree 6910
3 Tend to disagree 9267
4 Totally disagree 6249
5 DK 1266
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25453 1266

Valid range from 1 to 4

v164 QA14 POVERTY: WILL ALWAYS EXIST

Value 164393 Frequency
1 Totally agree 3000
2 Tend to agree 6623
3 Tend to disagree 8891
4 Totally disagree 7471
5 DK 734
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25985 734

Valid range from 1 to 4

v165 QA14 POVERTY: INCOME INEQUALITIES ARE NECESSARY

Value 165392 Frequency
1 Totally agree 3517
2 Tend to agree 8461
3 Tend to disagree 7790
4 Totally disagree 4882
5 DK 2069
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24650 2069

Valid range from 1 to 4

v166 QA15 SOCIAL TENSIONS: POOR AND RICH PEOPLE

Value 166391 Frequency
1 A lot of tension 8527
2 Some tension 13593
3 No tension 3843
4 DK 756
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25963 756

Valid range from 1 to 3

v167 QA15 SOCIAL TENSIONS: MANAGEMENT AND WORKERS

Value 167390 Frequency
1 A lot of tension 8043
2 Some tension 14539
3 No tension 2976
4 DK 1161
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25558 1161

Valid range from 1 to 3

v168 QA15 SOCIAL TENSIONS: ELDERLY AND YOUNG PEOPLE

Value 168389 Frequency
1 A lot of tension 4001
2 Some tension 14105
3 No tension 7960
4 DK 653
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26066 653

Valid range from 1 to 3

v169 QA15 SOCIAL TENSIONS: DIFF RACIAL/ETHNIC GROUPS

Value 169388 Frequency
1 A lot of tension 10463
2 Some tension 12333
3 No tension 2863
4 DK 1060
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25659 1060

Valid range from 1 to 3

v170 QA16 GENERAL TRUST IN PEOPLE (10P-SCALE)

Value 170387 Frequency
1 Box 1 - You can't be too careful 3427
2 Box 2 1686
3 Box 3 2864
4 Box 4 2823
5 Box 5 4985
6 Box 6 3245
7 Box 7 3743
8 Box 8 2523
9 Box 9 630
10 Box 10 - Most people can be trusted 670
11 DK 123
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26596 123

Valid range from 1 to 10

v171 QA16 GENERAL TRUST IN PEOPLE (REC)

Value 171386 Frequency
1 Tend to trust (7-10) 7566
2 Neither nor (5-6) 8230
3 Tend not to trust (1-4) 10800
8 DK 123
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26596 123

Valid range from 1 to 3

v172 QA17 TRUST IN INSTITUTIONS: PARLIAMENT (10P-SCALE)

Value 172385 Frequency
1 Box 1 - Do not trust at all 5631
2 Box 2 2204
3 Box 3 2986
4 Box 4 2692
5 Box 5 4744
6 Box 6 2740
7 Box 7 2588
8 Box 8 1616
9 Box 9 421
10 Box 10 - Trust completely 451
11 DK 646
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26073 646

Valid range from 1 to 10

v173 QA17 TRUST IN INSTITUTIONS: PARLIAMENT (REC)

Value 173384 Frequency
1 Tend to trust (7-10) 5076
2 Neither nor (5-6) 7484
3 Tend not to trust (1-4) 13513
8 DK 646
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26073 646

Valid range from 1 to 3

v174 QA17 TRUST IN INSTITUTIONS: GOVERNMENT (10P-SCALE)

Value 174383 Frequency
1 Box 1 - Do not trust at all 5796
2 Box 2 2351
3 Box 3 2881
4 Box 4 2624
5 Box 5 4407
6 Box 6 2775
7 Box 7 2576
8 Box 8 1750
9 Box 9 537
10 Box 10 - Trust completely 507
11 DK 515
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26204 515

Valid range from 1 to 10

v175 QA17 TRUST IN INSTITUTIONS: GOVERNMENT (REC)

Value 175382 Frequency
1 Tend to trust (7-10) 5370
2 Neither nor (5-6) 7182
3 Tend not to trust (1-4) 13652
8 DK 515
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26204 515

Valid range from 1 to 3

v176 QA18 TRUST COMBATING POVERTY: EUROPEAN UNION

Value 176381 Frequency
1 Tend to trust it 12831
2 Tend not to trust it 11505
3 DK 2383
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24336 2383

Valid range from 1 to 2

v177 QA18 TRUST COMBATING POVERTY: NATIONAL GOVERNMENT

Value 177380 Frequency
1 Tend to trust it 10124
2 Tend not to trust it 15353
3 DK 1242
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25477 1242

Valid range from 1 to 2

v178 QA18 TRUST COMBATING POVERTY: REG/LOC AUTHORITIES

Value 178379 Frequency
1 Tend to trust it 13497
2 Tend not to trust it 11650
3 DK 1572
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25147 1572

Valid range from 1 to 2

v179 QA18 TRUST COMBATING POVERTY: NGOS OR CHARITIES

Value 179378 Frequency
1 Tend to trust it 16171
2 Tend not to trust it 8627
3 DK 1921
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24798 1921

Valid range from 1 to 2

v180 QA18 TRUST COMBATING POVERTY: RELIGIOUS INSTITUT

Value 180377 Frequency
1 Tend to trust it 13147
2 Tend not to trust it 11654
3 DK 1918
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24801 1918

Valid range from 1 to 2

v181 QA18 TRUST COMBATING POVERTY: PRIVATE COMPANIES

Value 181376 Frequency
1 Tend to trust it 8919
2 Tend not to trust it 15351
3 DK 2449
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24270 2449

Valid range from 1 to 2

v182 QA18 TRUST COMBATING POVERTY: CITIZENS THEMSELVES

Value 182375 Frequency
1 Tend to trust it 15270
2 Tend not to trust it 9515
3 DK 1934
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24785 1934

Valid range from 1 to 2

v183 QA19 MAIN POVERTY FACTORS: GLOBALISATION

Value 183374 Frequency
0 Not mentioned 22956
1 Mentioned 3763
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v184 QA19 MAIN POVERTY FACTORS: INSUFF ECONOMIC GROWTH

Value 184373 Frequency
0 Not mentioned 17380
1 Mentioned 9339
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v185 QA19 MAIN POVERTY FACTORS: PURSUIT OF PROFIT

Value 185372 Frequency
0 Not mentioned 19070
1 Mentioned 7649
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v186 QA19 MAIN POVERTY FACTORS: GLOBAL FINANCIAL SYSTEM

Value 186371 Frequency
0 Not mentioned 21029
1 Mentioned 5690
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v187 QA19 MAIN POVERTY FACTORS: WRONG POLICIES

Value 187370 Frequency
0 Not mentioned 16679
1 Mentioned 10040
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v188 QA19 MAIN POVERTY FACTORS: IMMIGRATION

Value 188369 Frequency
0 Not mentioned 22602
1 Mentioned 4117
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v189 QA19 MAIN POVERTY FACTORS: INADEQ SOC PROTECTION

Value 189368 Frequency
0 Not mentioned 20880
1 Mentioned 5839
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v190 QA19 MAIN POVERTY FACTORS: OTHER

Value 190367 Frequency
0 Not mentioned 26186
1 Mentioned 533
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v191 QA19 MAIN POVERTY FACTORS: NONE

Value 191366 Frequency
0 Not mentioned 26572
1 Mentioned 147
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v192 QA19 MAIN POVERTY FACTORS: DK

Value 192365 Frequency
0 Not mentioned 25890
1 Mentioned 829
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v193 QA20 POVERTY PREVENTION - PRIMARILY RESPONSIBLE

Value 193364 Frequency
1 The European Union 2441
2 The (NATIONALITY) Government 16047
3 Regional or local authorities 1517
4 NGOs or charities 1089
5 Religious institutions 284
6 Private companies 570
7 Citizens themselves 3490
8 Other (SPONT.) 209
9 DK 1072
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25647 1072

Valid range from 1 to 8

v194 QA21 FIGHTING POVERTY - EU ROLE IMPORTANCE

Value 194363 Frequency
1 Very important 8497
2 Somewhat important 11986
3 Not very important 3725
4 Not at all important 1068
5 DK 1443
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25276 1443

Valid range from 1 to 4

v195 QA22 HELP OUT OF POVERTY GVRMT: ECONOMIC GROWTH

Value 195362 Frequency
0 Not mentioned 14169
1 Mentioned 12550
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v196 QA22 HELP OUT OF POVERTY GVRMT: CHILD CARE ACCESS

Value 196361 Frequency
0 Not mentioned 22619
1 Mentioned 4100
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v197 QA22 HELP OUT OF POVERTY GVRMT: SOCIAL BENEFITS

Value 197360 Frequency
0 Not mentioned 17351
1 Mentioned 9368
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v198 QA22 HELP OUT OF POVERTY GVRMT: QUALIFICATION

Value 198359 Frequency
0 Not mentioned 16811
1 Mentioned 9908
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0

Valid range from 0 to 1

v199 QA22 HELP OUT OF POVERTY GVRMT: WORK OPPORTUNITIES

Value 199358 Frequency
0 Not mentioned 9402
1 Mentioned 17317
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26719 0