Evrobarometer 63.1; januar - februar 2005: Znanost in tehnologija, družbene vrednote in javne službe

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: EB631
Glavni avtor(ji):
  • Evropska komisija, Generalni direktorat za tisk in komunikacije
Izdelal datoteko podatkov:
TNS - TNS Opinion & Social, konzorcij TNS - Taylor Nelson Sofres in EOS Gallup Evropa (Bruselj, Belgija; februar 2005)

Finančna podpora:

Evropska komisija

Serija:
  • EB/Evrobarometer

    Raziskava Evrobarometer (EB) se je začela izvajati leta 1973 pod okriljem Komisije Evropske skupnosti. Od vstopa Slovenije v Evropsko unijo leta 2004 zajema tudi našo državo. Pred tem letom je Slovenija pokrita z vzporednima raziskavama CCEB in CEEB. Raziskavo EB vodi Generalni direktorat za tisk in komunikacije pod okriljem Evropske komisije. Raziskave so produkt specifičnega programa mednarodnega in medčasovnega primerjalnega družboslovnega raziskovanja. Raziskave merijo zavest in odnos prebivalcev EU do skupnega trga in ostalih institucij Evropske skupnosti. Prav tako merijo cilje, ki so bili med glavnimi prioritetami posamezne države. Ta prizadevanja so ostala osrednji del raziskovalnih prizadevanj Evropske skupnosti, ki so se uresničila poleti 1971 z dodatno raziskavo o problemih kmetijstva, ki jo je izvedlo 6 držav. Po letu 1973 so raziskave zajele širše območje, tako v vsebinski kot geografski pokritosti; obsegale so sklopa meritev osebnega zadovoljstva in zaznave kakovosti življenja, ki sta postala standardna sklopa v javnomnenjskih raziskav Evropske skupnosti. Leta 1974 je Komisija Evropske skupnosti začela serijo raziskav Evrobarometer, narejenih posebej za spremljanje družbenih in političnih stališč državljanov 9 držav članic: Francije, Nemčije, Velike Britanije, Italije, Nizozemske, Belgije, Danske, Irske in Luksemburga. Evrobarometer se izvaja dvakrat letno, spomladi in jeseni. Poleg tega, da vsakič zajema podatke o podpori evropskim integracijam in zaznavanje kakovosti življenja, je vsakem Evrobarometru dodana paleta posebnih vsebin. Spomladi 1977 se z Evrobarometrom začne meriti tudi stališča o vlogi Evropskega Parlamenta. Jeseni leta 1980 se v raziskavo Evrobarometer vključi Grčija (številka 14), jeseni 1985 Portugalska in Španija (številka 24), nekdanja Demokratična Republika Nemčija se priključi jeseni leta 1990 (številka 34), Finska spomladi leta 1993 (številka 39) ter Švedska in Avstrija jeseni leta 1994 (številka 42). Norveška se je raziskavam priključevala priložnostno od jeseni leta 1991 (številka 36). Od prvega januarja 2004 pa se raziskavi pridruži še 10 novih članic: Češka, Slovaška, Litva, Latvija, Estonija, Poljska, Madžarska, Malta, Ciper in Slovenija. Raziskava "Flash" Evrobarometer je različica Evrobarometra, s tem da meri javno mnenje evropske skupnosti po posameznih vsebinah.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zanimanost za znanost in tehnologijo, obisk znanstvenega ali tehnološkega muzeja, informiranost o znanosti in tehnologiji, poznavanje znanstvenih pojavov, zdravje in zdravljenje, vloga znanosti in tehnologije pri izboljšanju okolja, vloga znanosti in tehnologije v vsakdanjem življenju, vloga novih izumov, ugled znanosti v družbi, financiranje raziskav s strani EU, družinske vrednote, ocena zadovoljstva z življenjem na splošno, medgeneracijska primerjava kvalitete življenja, osebni vpliv na reševanje problemov, družbena in politična participacija, enakost med spoloma, vpliv različnih ljudi in skupin, vključenih v znanost in tehnologijo, na družbo, mnenje o odnosu človeštva do narave, vloga znanosti in tehnologije v genetiki, kakovost storitev javnih služb, dostop do javnih služb (telefon, plin, voda, elektrika, pošta, transport), cenovna dostopnost javnih služb, ocena različnih vidikov kakovosti odskrbe z električno energijo, ocena različnih vidikov kakovosti dobave zemeljskega plina, ocena različnih vidikov kakovosti storitev stacionarne telefonije, ocena različnih vidikov kakovosti storitev mobilne telefonije, ocena različnih vidikov kakovosti storitev poštnih storitev, ocena različnih vidikov kakovosti storitev javnega lokalnega prevoza, ocena različnih vidikov kakovosti storitev prevoza po železnici, ocena različnih vidikov kakovosti storitev letalskega prevoza, vpliv konkurence na področju javnih služb na kakovost storitev, vpliv nedavne včlanitve države v EU na kakovost storitev javnih služb, politična usmerjenost, število oseb v gospodinjstvu, demografska vprašanja

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
ZNANOST IN TEHNIKA
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
ZNANOST IN TEHNOLOGIJA
DRUŽBENE VREDNOTE
JAVNE SLUŽBE (telefon, elektrika, plin, voda, pošta, transport)


Povzetek:

Avtorji z raziskavo iščejo in analizirajo dejavnike, ki oblikujejo stališča in ocene prebivalcev držav članic in držav kandidatk do Evropske Unije. Tokrat ankentirance sprašujejo o stališčih do znanosti in tehnolgije, in njunega vpliva na vsakdanje življenje. Sprašujejo tudi o zdravju in zdravstvu ter o odnosu človeka do narave. Vprašalnik se zaključi z vprašanji o zadovoljstvu s storitvami, ki jih nudijo javne službe. Ta, zadnji sklop vprašanj je bil postavljen samo v desetih novih članicah EU.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 3. januar - 15. februar 20045
Čas izdelave: 2005-02
Država: Francija, Belgija, Nizozemska, Nemčija (zahodna in vzhodna), Italija, Luksemburg, Danska, Irska, Velika Britanija, Severna Irska, Grčija, Portugal, Španija, Finska, Švedska, Avstrija, Južni Ciper, Češka, Estonija, Madžarska, Litva, Latvija, Malta, Poljska, Slovaška, Slovenija, Bolgarija, Romunija, Turčija, Hrvaška, Ciper (severni), Islandija, Švica in Norveška.
Geografsko pokritje:

Ozemlje držav.

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so prebivalci starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v sodelujoči državi.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Koordinator: TNS Opinion & Social, konzorcij TNS - Taylor Nelson Sofres in EOS Gallup Evropa

Avstrija: Österreichisches Gallup-Institut

Belgija: TNS Dimarso

Danska: TNS Gallup DK

Francija: TNS Sofres

Finska: TNS Gallup OY

Nemčija: TNS Infratest

Grčija: TNS ICAP

Velika Britanija: TNS UK

Irska: TNS MRBI

Italija: TNS Abacus

Luksemburg: TNS ILReS

Nizozemska: TNS NIPO

Portugalska: TNS EUROTESTE

Španija: TNS Demoscopia

Švedska: TNS GALLUP

Južni Ciper: Synovate

Češka: TNS Aisa

Estonija: Emor

Madžarska: TNS Hungary

Latvija: TNS Baltic Data House

Litva: TNS Gallup Lithuania

Malta: MISCO

Poljska: TNS OBOP

Slovaška: TNS AISA SK

Slovenija: RM PLUS

Bolgarija: TNS BBSS

Romunija: TNS CSOP

Turčija: TNS PIAR

Hrvaška: PULS

Severni Ciper: KADEM

Islandija: Gallup Island

Švica: ISOPUBLIC

Norveška: TNS Gallup Norway

Tip vzorca:

Raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let razen na Malti, v Luksemburgu, Južnem Cipru in Islandiji, kjer so vzorci sestavljeni iz 500 respondentov. Večja vzorca sta uporabljena v Združenem kraljestvu (1300 respondentov), Nemčiji (1500 respondentov) in na Slovaškem (1250 respondentov). Osnovni vzorčni okvir, ki se uporablja v vseh državah članicah, je večstopenjski, naključni vzorec. V vsaki državi članici je število vzorčnih točk izbrano z verjetnostjo, ki je proporcionalna glede na velikost in gostoto populacije. Vzorčne točke so bile izbirane sistematično iz vsake »administrativne regionalne enote«, s stratifikacijo po individualni enoti in tipu naselja. Tako točke predstavljajo celotno ozemlje regij držav članic po EUROSTAT NUTS 2 (ali enakovredno temu) in so razporejene glede na bivališče posameznih državljanov v prestolnici, mestnem ali podeželskem območju. V vsaki od izbranih vzorčnih točk je bila začetna lokacija izbrana naključno. Naslednji naslov je bil izbiran po sistemu vsake n-te lokacije s standardnim postopkom slučajne poti. Na vsakem naslovu je odgovarjal tisti, katerega rojstni datum je bil najbližji datumu ankete.

Način zbiranja podatkov:

Vse ankete so bile narejene osebno pri anketirancu doma v ustreznem uradnem jeziku. V državah, kjer je bilo to možno, se je uporabljal program CAPI (Computer Assisted Personal Interview).

Uteževanje:

Za vsako državo je narejena primerjava med velikostjo vzorca in populacije. Velikost populacije je posredoval Eurostat, ki je podatke dobil od nacionalnih statističnih uradov. Po vseh državah kandidatkah je izvedeno uteževanje (glede na robne in posamične uteži), upoštevaje populacijske podatke. V vseh državah članicah so pri uteževanju v zaporednih iteracijah upoštevali podatke o o spolu, starosti, regiji in velikosti kraja. Za mednarodno uteževanje ( t.j. povprečja EU) je TNS Opinion & Social zaprosil za uradne podatke o populaciji pri Eurostatu ali nacionalnih statističnih uradih. Velikosti populacije, ki jih uporabljamo v postopku uteževanja, so navedene v Tehničnem poročilu EB 63.1

Omejitve dostopa

Posamezne datoteke iz serije EB so proste za uporabo v izobraževalne in raziskovalne namene za slovenske uporabnike. Tuji uporabniki lahko dobijo podatke preko Zentral Archiva, Koeln, Nemčija ali ICPSR, Michigan. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: EB631 - Eurobatormeter 63.1 [datoteka podatkov]

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 823
  • število enot: 31390

Verzija: avgust 2006

Spremenljivke

ZANR ARCHIVE STUDY ID

Vrednost 13 Frekvenca
4233 31390
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 4233 do 4233

EDITION DATA SET EDITION

Vrednost 22 Frekvenca
1 2nd ZA release as of August 30, 2006 31390
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

VC TNS SURVEY NUMBER

Vrednost 31 Frekvenca
631 31390
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 631 do 631

ZANR ARCHIVE STUDY ID

Vrednost 1823 Frekvenca
4233 31390
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 4233 do 4233

EDITION DATA SET EDITION

Vrednost 2822 Frekvenca
1 2nd ZA release as of August 30, 2006 31390
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

VC TNS SURVEY NUMBER

Vrednost 3821 Frekvenca
631 31390
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 631 do 631

VD INTERVIEW NUMBER

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0 1 979710 68162.295 169532.003

Vrednosti spremenljivk od 1 do 979710

VP10 INTERVIEWER NUMBER

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30369 1021 1 99193584 2395644.712 9648467.739

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99193584

COUNTRY NATION (SAMPLE)

Vrednost 6818 Frekvenca
1 BELGIUM 1024
2 DENMARK 1013
3 GERMANY WEST 1003
4 GERMANY EAST 504
5 GREECE 1000
6 SPAIN 1036
7 FINLAND 1007
8 FRANCE 1021
9 IRELAND 1008
10 ITALY 1006
11 LUXEMBOURG 518
12 NETHERLANDS 1005
13 AUSTRIA 1034
14 PORTUGAL 1009
15 SWEDEN 1023
16 GREAT BRITAIN 1002
17 NORTHERN IRELAND 305
18 REP OF CYPRUS 504
19 CZECH REPUBLIC 1037
20 ESTONIA 1000
21 HUNGARY 1000
22 LATVIA 1034
23 LITHUANIA 1003
24 MALTA 500
25 POLONIA 999
26 SLOVAKIA 1241
27 SLOVENIA 1060
28 BULGARIA 1008
29 ROMANIA 1005
30 TURKEY 1005
31 ICELAND 500
32 CROATIA 1000
33 SWITZERLAND 1000
34 NORWAY 976
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 34

W1 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0 0.0243 13.862 1 0.432

Vrednosti spremenljivk od 0.02432 do 13.86162

W3 W3 WEIGHT SPECIAL GERMANY

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.101259

W4 W4 WEIGHT SPECIAL UNITED KINGDOM

Vrednost 9815 Frekvenca
0 30083
0.060818 15
0.063647 25
...... 13
2.025702 3
2.030598 7
2.032184 4
2.040048 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.040048

W5 W5 WEIGHT EURO 6

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0 0 8.373 0.178 0.536

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.372529

W6 W6 WEIGHT EURO 9

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0 0 10.047 0.284 0.708

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10.046617

W7 W7 WEIGHT EURO 10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0 0 10.755 0.316 0.756

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10.754518

W8 W8 WEIGHT EURO 12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0 0 10.898 0.381 0.791

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10.897563

W9 W9 WEIGHT EURO 12 + EAST GERMANY

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0 0 10.851 0.397 0.794

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10.851261

W10 W10 WEIGHT EURO NEW 3 (1995)

Vrednost 15809 Frekvenca
0 28326
0.405636 6
0.407838 1
0.432138 11
...... 11
4.069617 1
4.223941 1
4.324306 5
4.330781 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4.330781

W11 W11 WEIGHT EURO 15

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0 0 12.709 0.494 0.921

Vrednosti spremenljivk od 0 do 12.709422

W12 W12 WEIGHT SPECIAL EURO ZONE (2002)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0 0 12.378 0.388 0.834

Vrednosti spremenljivk od 0 do 12.377939

W13 W13 WEIGHT EURO NEW 10 (2004)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.013134

W14 W14 WEIGHT EURO 25

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0 0 17.016 0.793 1.228

Vrednosti spremenljivk od 0 do 17.016068

W15 W15 WEIGHT SPECIAL CC 4

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.133964

W16 W16 WEIGHT EURO 29 (EURO 25 + CC 4)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0 0 16.363 0.921 1.226

Vrednosti spremenljivk od 0 do 16.363287

W17 W17 WEIGHT EFTA

Vrednost 22802 Frekvenca
0 28914
0.0227 1
0.023326 1
...... 1
9.003735 1
9.841915 1
10.364062 1
12.938517 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 12.938517

SPLIT SPLIT BALLOT

Vrednost 23801 Frekvenca
1 A 15657
2 B 15733
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q1.1 Q1 NATIONALITY: BELGIUM

Vrednost 24800 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 30387
1 MENTIONED 1003
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.2 Q1 NATIONALITY: DENMARK

Vrednost 25799 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 30356
1 MENTIONED 1034
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.3 Q1 NATIONALITY: GERMANY

Vrednost 26798 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 29838
1 MENTIONED 1552
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.4 Q1 NATIONALITY: GREECE

Vrednost 27797 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 30387
1 MENTIONED 1003
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.5 Q1 NATIONALITY: SPAIN

Vrednost 28796 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 30340
1 MENTIONED 1050
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.6 Q1 NATIONALITY: FRANCE

Vrednost 29795 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 30327
1 MENTIONED 1063
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.7 Q1 NATIONALITY: IRELAND

Vrednost 30794 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 30384
1 MENTIONED 1006
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.8 Q1 NATIONALITY: ITALY

Vrednost 31793 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 30293
1 MENTIONED 1097
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.9 Q1 NATIONALITY: LUXEMBOURG

Vrednost 32792 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 30994
1 MENTIONED 396
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.10 Q1 NATIONALITY: NETHERLANDS

Vrednost 33791 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 30366
1 MENTIONED 1024
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.11 Q1 NATIONALITY: PORTUGAL

Vrednost 34790 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 30293
1 MENTIONED 1097
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.12 Q1 NATIONALITY: UNITED KINGDOM

Vrednost 35789 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 30059
1 MENTIONED 1331
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.13 Q1 NATIONALITY: AUSTRIA

Vrednost 36788 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 30372
1 MENTIONED 1018
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.14 Q1 NATIONALITY: SWEDEN

Vrednost 37787 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 30372
1 MENTIONED 1018
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.15 Q1 NATIONALITY: FINLAND

Vrednost 38786 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 30373
1 MENTIONED 1017
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.16 Q1 NATIONALITY: CYPRUS (REPUBLIC)

Vrednost 39785 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 30889
1 MENTIONED 501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.17 Q1 NATIONALITY: CZECH REPUBLIC

Vrednost 40784 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 30335
1 MENTIONED 1055
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.18 Q1 NATIONALITY: ESTONIA

Vrednost 41783 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 30385
1 MENTIONED 1005
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.19 Q1 NATIONALITY: HUNGARY

Vrednost 42782 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 30376
1 MENTIONED 1014
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.20 Q1 NATIONALITY: LATVIA

Vrednost 43781 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 30350
1 MENTIONED 1040
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.21 Q1 NATIONALITY: LITHUANIA

Vrednost 44780 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 30381
1 MENTIONED 1009
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.22 Q1 NATIONALITY: MALTA

Vrednost 45779 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 30886
1 MENTIONED 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.23 Q1 NATIONALITY: POLAND

Vrednost 46778 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 30365
1 MENTIONED 1025
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.24 Q1 NATIONALITY: SLOVAKIA

Vrednost 47777 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 30141
1 MENTIONED 1249
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.25 Q1 NATIONALITY: SLOVENIA

Vrednost 48776 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 30324
1 MENTIONED 1066
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.26 Q1 NATIONALITY: BULGARY

Vrednost 49775 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 30382
1 MENTIONED 1008
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.27 Q1 NATIONALITY: ROMANIA

Vrednost 50774 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 30385
1 MENTIONED 1005
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.28 Q1 NATIONALITY: TURKEY

Vrednost 51773 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 30385
1 MENTIONED 1005
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.29 Q1 NATIONALITY: CROATIA

Vrednost 52772 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 30390
1 MENTIONED 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.30 Q1 NATIONALITY: ICELAND

Vrednost 53771 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 30899
1 MENTIONED 491
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.31 Q1 NATIONALITY: NORWAY

Vrednost 54770 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 30441
1 MENTIONED 949
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.32 Q1 NATIONALITY: SWITZERLAND

Vrednost 55769 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 30524
1 MENTIONED 866
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.33 Q1 NATIONALITY: OTHER COUNTRIES

Vrednost 56768 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 31283
1 MENTIONED 107
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.34 Q1 NATIONALITY: DK

Vrednost 57767 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 31390
1 MENTIONED 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

VQA1_1 QA1 INTEREST IN NEWS: SPORTS NEWS

Vrednost 58766 Frekvenca
1 Very interested 7784
2 Moderately interested 13637
3 Not at all interested 9862
4 DK 107
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

VQA1_2 QA1 INTEREST IN NEWS: POLITICS

Vrednost 59765 Frekvenca
1 Very interested 7157
2 Moderately interested 15978
3 Not at all interested 8138
4 DK 117
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

VQA1_3 QA1 INTEREST IN NEWS: MEDICAL DISCOV

Vrednost 60764 Frekvenca
1 Very interested 10101
2 Moderately interested 15527
3 Not at all interested 5488
4 DK 274
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

VQA1_4 QA1 INTEREST IN NEWS: ENVIRONM POLLUTION

Vrednost 61763 Frekvenca
1 Very interested 11983
2 Moderately interested 15313
3 Not at all interested 3861
4 DK 233
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

VQA1_5 QA1 INTEREST IN NEWS: NEW TECHNOLOGIES

Vrednost 62762 Frekvenca
1 Very interested 9048
2 Moderately interested 14973
3 Not at all interested 7030
4 DK 339
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

VQA1_6 QA1 INTEREST IN NEWS: SCIENTIFIC DISCOV

Vrednost 63761 Frekvenca
1 Very interested 8950
2 Moderately interested 14879
3 Not at all interested 7135
4 DK 426
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

QA2A.1 QA2A S&T NO INTEREST: NO TIME

Vrednost 64760 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 5197
1 MENTIONED 775
Sysmiss 25418
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5972 25418

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA2A.2 QA2A S&T NO INTEREST: DONT UNDERSTAND

Vrednost 65759 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 3949
1 MENTIONED 2023
Sysmiss 25418
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5972 25418

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA2A.3 QA2A S&T NO INTEREST: DONT NEED

Vrednost 66758 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 4877
1 MENTIONED 1095
Sysmiss 25418
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5972 25418

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA2A.4 QA2A S&T NO INTEREST: NEVER THOUGHT

Vrednost 67757 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 5206
1 MENTIONED 766
Sysmiss 25418
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5972 25418

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA2A.5 QA2A S&T NO INTEREST: DONT CARE

Vrednost 68756 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 4114
1 MENTIONED 1858
Sysmiss 25418
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5972 25418

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA2A.6 QA2A S&T NO INTEREST: NO REASON

Vrednost 69755 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 5328
1 MENTIONED 644
Sysmiss 25418
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5972 25418

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA2A.7 QA2A S&T NO INTEREST: OTHER REASON

Vrednost 70754 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 5671
1 MENTIONED 301
Sysmiss 25418
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5972 25418

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA2A.8 QA2A S&T NO INTEREST: DK

Vrednost 71753 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 5843
1 MENTIONED 129
Sysmiss 25418
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5972 25418

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA2B.1 QA2B S&T MOST INTEREST: MEDICINE

Vrednost 72752 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 10120
1 MENTIONED 15298
Sysmiss 5972
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25418 5972

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA2B.2 QA2B S&T MOST INTEREST: INTERNET

Vrednost 73751 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 18241
1 MENTIONED 7177
Sysmiss 5972
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25418 5972

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA2B.3 QA2B S&T MOST INTEREST: ENVIRONMENT

Vrednost 74750 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 13350
1 MENTIONED 12068
Sysmiss 5972
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25418 5972

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA2B.4 QA2B S&T MOST INTEREST: ASTRONOMY

Vrednost 75749 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 19491
1 MENTIONED 5927
Sysmiss 5972
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25418 5972

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA2B.5 QA2B S&T MOST INTEREST: GENETICS

Vrednost 76748 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 19808
1 MENTIONED 5610
Sysmiss 5972
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25418 5972

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA2B.6 QA2B S&T MOST INTEREST: NANOTECHNOLOGIES

Vrednost 77747 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 23614
1 MENTIONED 1804
Sysmiss 5972
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25418 5972

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA2B.7 QA2B S&T MOST INTEREST: ECONOM/SOCIAL SC

Vrednost 78746 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 18392
1 MENTIONED 7026
Sysmiss 5972
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25418 5972

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA2B.8 QA2B S&T MOST INTEREST: HUMANITIES

Vrednost 79745 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 17492
1 MENTIONED 7926
Sysmiss 5972
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25418 5972

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA2B.9 QA2B S&T MOST INTEREST: NONE OF THESE

Vrednost 80744 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 24760
1 MENTIONED 658
Sysmiss 5972
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25418 5972

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA2B.10 QA2B S&T MOST INTEREST: DK

Vrednost 81743 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 24992
1 MENTIONED 426
Sysmiss 5972
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25418 5972

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

VQA3_1 QA3 NEWS INFO LEVEL: SPORTS

Vrednost 82742 Frekvenca
1 Very well informed 7543
2 Moderately well informed 13555
3 Poorly informed 9660
4 DK 632
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

VQA3_2 QA3 NEWS INFO LEVEL: POLITICS

Vrednost 83741 Frekvenca
1 Very well informed 6207
2 Moderately well informed 17672
3 Poorly informed 7139
4 DK 372
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

VQA3_3 QA3 NEWS INFO LEVEL: MEDICAL DISCOV

Vrednost 84740 Frekvenca
1 Very well informed 3321
2 Moderately well informed 17391
3 Poorly informed 10128
4 DK 550
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

VQA3_4 QA3 NEWS INFO LEVEL: ENVIRONM POLLUTION

Vrednost 85739 Frekvenca
1 Very well informed 4777
2 Moderately well informed 18655
3 Poorly informed 7521
4 DK 437
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

VQA3_5 QA3 NEWS INFO LEVEL: NEW TECHNOLOGIES

Vrednost 86738 Frekvenca
1 Very well informed 3046
2 Moderately well informed 15561
3 Poorly informed 11950
4 DK 833
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

VQA3_6 QA3 NEWS INFO LEVEL: SCIENTIFIC DISCOV

Vrednost 87737 Frekvenca
1 Very well informed 2649
2 Moderately well informed 14987
3 Poorly informed 12845
4 DK 909
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

QA4.1 QA4 VISITED LAST 12 M: ZOO AQUARIUM

Vrednost 88736 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 23076
1 MENTIONED 8314
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA4.2 QA4 VISITED LAST 12 M: SCIENCE MUSEUM

Vrednost 89735 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 26969
1 MENTIONED 4421
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA4.3 QA4 VISITED LAST 12 M: SCIENCE EXHIBITION

Vrednost 90734 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 28910
1 MENTIONED 2480
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA4.4 QA4 VISITED LAST 12 M: PUBLIC LIBRARY

Vrednost 91733 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 19925
1 MENTIONED 11465
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA4.5 QA4 VISITED LAST 12 M: ART MUSEUM

Vrednost 92732 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 24378
1 MENTIONED 7012
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA4.6 QA4 VISITED LAST 12 M: NONE OF THESE

Vrednost 93731 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 18236
1 MENTIONED 13154
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA4.7 QA4 VISITED LAST 12 M: DK

Vrednost 94730 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 31108
1 MENTIONED 282
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA5A.1 QA5A SCIENCE MUSEUM N VISIT: NO TIME

Vrednost 95729 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 18061
1 MENTIONED 8908
Sysmiss 4421
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26969 4421

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA5A.2 QA5A SCIENCE MUSEUM N VISIT: TOO FAR

Vrednost 96728 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 20670
1 MENTIONED 6299
Sysmiss 4421
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26969 4421

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA5A.3 QA5A SCIENCE MUSEUM N VISIT: HIGH FEES

Vrednost 97727 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 25004
1 MENTIONED 1965
Sysmiss 4421
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26969 4421

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA5A.4 QA5A SCIENCE MUSEUM N VISIT: DK WHERE

Vrednost 98726 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 24195
1 MENTIONED 2774
Sysmiss 4421
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26969 4421

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA5A.5 QA5A SCIENCE MUSEUM N VISIT: NO INTEREST

Vrednost 99725 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 20778
1 MENTIONED 6191
Sysmiss 4421
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26969 4421

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA5A.6 QA5A SCIENCE MUSEUM N VISIT: COMPLICATED

Vrednost 100724 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 25981
1 MENTIONED 988
Sysmiss 4421
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26969 4421

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA5A.7 QA5A SCIENCE MUSEUM N VISIT: DIDNT THINK

Vrednost 101723 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 21101
1 MENTIONED 5868
Sysmiss 4421
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26969 4421

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA5A.8 QA5A SCIENCE MUSEUM N VISIT: OTHER

Vrednost 102722 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 25029
1 MENTIONED 1940
Sysmiss 4421
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26969 4421

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA5A.9 QA5A SCIENCE MUSEUM N VISIT: DK

Vrednost 103721 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 26333
1 MENTIONED 636
Sysmiss 4421
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26969 4421

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA5B.1 QA5B SCIENCE MUSEUM VISIT: TO LEARN STH

Vrednost 104720 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 2653
1 MENTIONED 1768
Sysmiss 26969
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4421 26969

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA5B.2 QA5B SCIENCE MUSEUM VISIT: INTERESTING

Vrednost 105719 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 1668
1 MENTIONED 2753
Sysmiss 26969
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4421 26969

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA5B.3 QA5B SCIENCE MUSEUM VISIT: FAMILY/FRIEND

Vrednost 106718 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 2996
1 MENTIONED 1425
Sysmiss 26969
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4421 26969

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA5B.4 QA5B SCIENCE MUSEUM VISIT: FUN

Vrednost 107717 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 3355
1 MENTIONED 1066
Sysmiss 26969
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4421 26969

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA5B.5 QA5B SCIENCE MUSEUM VISIT: BY CHANCE

Vrednost 108716 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 4056
1 MENTIONED 365
Sysmiss 26969
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4421 26969

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA5B.6 QA5B SCIENCE MUSEUM VISIT: LIKE S&T

Vrednost 109715 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 2859
1 MENTIONED 1562
Sysmiss 26969
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4421 26969

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA5B.7 QA5B SCIENCE MUSEUM VISIT: SPECIAL EVENT

Vrednost 110714 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 3609
1 MENTIONED 812
Sysmiss 26969
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4421 26969

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA5B.8 QA5B SCIENCE MUSEUM VISIT: NOTHING TO DO

Vrednost 111713 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 4319
1 MENTIONED 102
Sysmiss 26969
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4421 26969

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA5B.9 QA5B SCIENCE MUSEUM VISIT: NEAR HOME

Vrednost 112712 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 4290
1 MENTIONED 131
Sysmiss 26969
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4421 26969

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA5B.10 QA5B SCIENCE MUSEUM VISIT: OTHERS

Vrednost 113711 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 4188
1 MENTIONED 233
Sysmiss 26969
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4421 26969

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA5B.11 QA5B SCIENCE MUSEUM VISIT: DK

Vrednost 114710 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 4371
1 MENTIONED 50
Sysmiss 26969
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4421 26969

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

VQA6_1 QA6 FREQ: READ ARTICLES ABOUT S&T

Vrednost 115709 Frekvenca
1 Regularly 6196
2 Occasionally 13219
3 Hardly ever 6004
4 Never 5896
5 DK 75
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

VQA6_2 QA6 FREQ: TALK WITH FRIENDS ABOUT S&T

Vrednost 116708 Frekvenca
1 Regularly 3120
2 Occasionally 11758
3 Hardly ever 8152
4 Never 8263
5 DK 97
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

VQA6_3 QA6 FREQ: ATTEND MEETINGS ABOUT S&T

Vrednost 117707 Frekvenca
1 Regularly 626
2 Occasionally 2563
3 Hardly ever 5850
4 Never 22220
5 DK 131
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

VQA6_4 QA6 FREQ: PROTEST NUCL BIOTECH ENVIRONM

Vrednost 118706 Frekvenca
1 Regularly 524
2 Occasionally 2986
3 Hardly ever 4270
4 Never 23421
5 DK 189
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

QA7.1 QA7 S&T IMPACT EXPLAIN: SCIENTISTS UNIV

Vrednost 119705 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 14801
1 MENTIONED 16589
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA7.2 QA7 S&T IMPACT EXPLAIN: SCIENTISTS INDUS

Vrednost 120704 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 22568
1 MENTIONED 8822
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA7.3 QA7 S&T IMPACT EXPLAIN: JOURNALISTS NWSP

Vrednost 121703 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 22953
1 MENTIONED 8437
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA7.4 QA7 S&T IMPACT EXPLAIN: JOURNALISTS TV

Vrednost 122702 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 21055
1 MENTIONED 10335
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA7.5 QA7 S&T IMPACT EXPLAIN: POLITICIANS

Vrednost 123701 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 29644
1 MENTIONED 1746
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA7.6 QA7 S&T IMPACT EXPLAIN: CONSUMER ORGISAT

Vrednost 124700 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 27442
1 MENTIONED 3948
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA7.7 QA7 S&T IMPACT EXPLAIN: ENVIRONM PROT AS

Vrednost 125699 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 25100
1 MENTIONED 6290
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA7.8 QA7 S&T IMPACT EXPLAIN: INDUSTRY

Vrednost 126698 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 29530
1 MENTIONED 1860
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA7.9 QA7 S&T IMPACT EXPLAIN: MILITARY

Vrednost 127697 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 30701
1 MENTIONED 689
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA7.10 QA7 S&T IMPACT EXPLAIN: RELIG LEADERS

Vrednost 128696 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 30689
1 MENTIONED 701
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA7.11 QA7 S&T IMPACT EXPLAIN: GOVERNMENT

Vrednost 129695 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 29380
1 MENTIONED 2010
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA7.12 QA7 S&T IMPACT EXPLAIN: MEDICAL DOCTORS

Vrednost 130694 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 24033
1 MENTIONED 7357
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA7.13 QA7 S&T IMPACT EXPLAIN: INTELLECTUALS

Vrednost 131693 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 28226
1 MENTIONED 3164
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA7.14 QA7 S&T IMPACT EXPLAIN: NONE

Vrednost 132692 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 30785
1 MENTIONED 605
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA7.15 QA7 S&T IMPACT EXPLAIN: OTHERS

Vrednost 133691 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 31164
1 MENTIONED 226
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA7.16 QA7 S&T IMPACT EXPLAIN: DK

Vrednost 134690 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 29828
1 MENTIONED 1562
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA8.1 QA8 SCIENTIFIC: IN-DEPTH STUDY/CRITICAL

Vrednost 135689 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 23896
1 MENTIONED 7494
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA8.2 QA8 SCIENTIFIC: MEASURING/MATHEMATICS

Vrednost 136688 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 28883
1 MENTIONED 2507
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA8.3 QA8 SCIENTIFIC: TEST THEORY/HYPOTHESIS

Vrednost 137687 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 29699
1 MENTIONED 1691
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA8.4 QA8 SCIENTIFIC: WORK OF SCIENTISTS

Vrednost 138686 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 30812
1 MENTIONED 578
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA8.5 QA8 SCIENTIFIC: NAMING AN ORGANIZATION

Vrednost 139685 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 31076
1 MENTIONED 314
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA8.6 QA8 SCIENTIFIC: WORKING FOR PROGRESS

Vrednost 140684 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 30862
1 MENTIONED 528
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA8.7 QA8 SCIENTIFIC: POSITIVE FOR MY FAMILY

Vrednost 141683 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 31261
1 MENTIONED 129
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA8.8 QA8 SCIENTIFIC: NEGATIVE FOR MY FAMILY

Vrednost 142682 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 31198
1 MENTIONED 192
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA8.9 QA8 SCIENTIFIC: POSITIVE FOR COUNTRY/REG

Vrednost 143681 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 31202
1 MENTIONED 188
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA8.10 QA8 SCIENTIFIC: NEGATIVE FOR COUNTRY/REG

Vrednost 144680 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 31386
1 MENTIONED 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA8.11 QA8 SCIENTIFIC: POSITIVE FOR HUMANITY

Vrednost 145679 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 30563
1 MENTIONED 827
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA8.12 QA8 SCIENTIFIC: NEGATIVE FOR HUMANITY

Vrednost 146678 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 31361
1 MENTIONED 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA8.13 QA8 SCIENTIFIC: MEDICAL

Vrednost 147677 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 30254
1 MENTIONED 1136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA8.14 QA8 SCIENTIFIC: BIOLOGY

Vrednost 148676 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 31115
1 MENTIONED 275
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA8.15 QA8 SCIENTIFIC: PHYSIC/CHEMIST/GEOL/ASTR

Vrednost 149675 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 31032
1 MENTIONED 358
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA8.16 QA8 SCIENTIFIC: TECHNOLOGY/ENGINEERING

Vrednost 150674 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 31136
1 MENTIONED 254
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA8.17 QA8 SCIENTIFIC: HUMANITIES

Vrednost 151673 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 31225
1 MENTIONED 165
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA8.18 QA8 SCIENTIFIC: SOCIAL SCIENCES

Vrednost 152672 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 31284
1 MENTIONED 106
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA8.19 QA8 SCIENTIFIC: EDUCATION

Vrednost 153671 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 30142
1 MENTIONED 1248
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA8.20 QA8 SCIENTIFIC: BROADEN ONE'S KNOWLEDGE

Vrednost 154670 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 29541
1 MENTIONED 1849
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA8.21 QA8 SCIENTIFIC: IMPROVE THE ENVIRONMENT

Vrednost 155669 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 31119
1 MENTIONED 271
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA8.22 QA8 SCIENTIFIC: PROGRESS/EVOLUT/ADVANCES

Vrednost 156668 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 30604
1 MENTIONED 786
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA8.23 QA8 SCIENTIFIC: INFORMED ABOUT SCIENCE

Vrednost 157667 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 29630
1 MENTIONED 1760
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA8.24 QA8 SCIENTIFIC: NEW TECHNOLOGIES

Vrednost 158666 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 31092
1 MENTIONED 298
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA8.25 QA8 SCIENTIFIC: DISCOVERIES/INVENTIONS

Vrednost 159665 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 29213
1 MENTIONED 2177
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA8.26 QA8 SCIENTIFIC: TO SOLVE PROBLEMS

Vrednost 160664 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 30683
1 MENTIONED 707
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA8.27 QA8 SCIENTIFIC: BEING AN EXPERT

Vrednost 161663 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 30758
1 MENTIONED 632
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA8.28 QA8 SCIENTIFIC: INTERESTING

Vrednost 162662 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 30772
1 MENTIONED 618
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA8.29 QA8 SCIENTIFIC: MAKING EXPERIMENTS

Vrednost 163661 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 30034
1 MENTIONED 1356
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA8.30 QA8 SCIENTIFIC: RESEARCH BY SCIENTISTS

Vrednost 164660 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 29373
1 MENTIONED 2017
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA8.31 QA8 SCIENTIFIC: STUDY SOMETH OBJECTIVELY

Vrednost 165659 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 30329
1 MENTIONED 1061
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA8.32 QA8 SCIENTIFIC: NOT INTERESTED

Vrednost 166658 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 31165
1 MENTIONED 225
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA8.33 QA8 SCIENTIFIC: OTHER ANSWERS

Vrednost 167657 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 28809
1 MENTIONED 2581
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA8.34 QA8 SCIENTIFIC: DK

Vrednost 168656 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 27226
1 MENTIONED 4164
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA8.35 QA8 SCIENTIFIC: NO ANSWER

Vrednost 169655 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 29133
1 MENTIONED 2257
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

VQA9A1 QA9A SCIENCE OPINION: BIOLOGY

Vrednost 170654 Frekvenca
1 1 Not at all scientific 383
2 616
3 2232
4 3534
5 5 Very scientific 8041
6 DK 851
Sysmiss 15733
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15657 15733

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

VQA9A2 QA9A SCIENCE OPINION: ASTRONOMY

Vrednost 171653 Frekvenca
1 1 Not at all scientific 656
2 831
3 1920
4 3228
5 5 Very scientific 8071
6 DK 951
Sysmiss 15733
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15657 15733

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

VQA9A3 QA9A SCIENCE OPINION: HISTORY

Vrednost 172652 Frekvenca
1 1 Not at all scientific 1918
2 2462
3 3934
4 3099
5 5 Very scientific 3510
6 DK 734
Sysmiss 15733
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15657 15733

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

VQA9A4 QA9A SCIENCE OPINION: PHYSICS

Vrednost 173651 Frekvenca
1 1 Not at all scientific 347
2 431
3 1310
4 3028
5 5 Very scientific 9784
6 DK 757
Sysmiss 15733
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15657 15733

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

VQA9A5 QA9A SCIENCE OPINION: ASTROLOGY

Vrednost 174650 Frekvenca
1 1 Not at all scientific 3173
2 2006
3 2567
4 2523
5 5 Very scientific 4319
6 DK 1069
Sysmiss 15733
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15657 15733

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

VQA9A6 QA9A SCIENCE OPINION: ECONOMICS

Vrednost 175649 Frekvenca
1 1 Not at all scientific 1614
2 2049
3 3890
4 3553
5 5 Very scientific 3674
6 DK 877
Sysmiss 15733
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15657 15733

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

VQA9A7 QA9A SCIENCE OPINION: MEDICINE

Vrednost 176648 Frekvenca
1 1 Not at all scientific 216
2 216
3 852
4 2765
5 5 Very scientific 11144
6 DK 464
Sysmiss 15733
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15657 15733

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

VQA9A8 QA9A SCIENCE OPINION: PSYCHOLOGY

Vrednost 177647 Frekvenca
1 1 Not at all scientific 840
2 1381
3 3328
4 3744
5 5 Very scientific 5418
6 DK 946
Sysmiss 15733
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15657 15733

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

VQA9A9 QA9A SCIENCE OPINION: MATHEMATICS

Vrednost 178646 Frekvenca
1 1 Not at all scientific 650
2 861
3 2118
4 3343
5 5 Very scientific 7969
6 DK 716
Sysmiss 15733
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15657 15733

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

VQA9A10 QA9A SCIENCE OPINION: HOMEOPATHY

Vrednost 179645 Frekvenca
1 1 Not at all scientific 1781
2 2231
3 3505
4 2665
5 5 Very scientific 2642
6 DK 2833
Sysmiss 15733
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15657 15733

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

VQA9B1 QA9B SCIENCE OPINION: BIOLOGY

Vrednost 180644 Frekvenca
1 1 Not at all scientific 358
2 612
3 2258
4 3604
5 5 Very scientific 8057
6 DK 844
Sysmiss 15657
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15733 15657

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

VQA9B2 QA9B SCIENCE OPINION: ASTRONOMY

Vrednost 181643 Frekvenca
1 1 Not at all scientific 572
2 844
3 2027
4 3130
5 5 Very scientific 8221
6 DK 939
Sysmiss 15657
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15733 15657

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

VQA9B3 QA9B SCIENCE OPINION: HISTORY

Vrednost 182642 Frekvenca
1 1 Not at all scientific 1973
2 2365
3 3970
4 3151
5 5 Very scientific 3540
6 DK 734
Sysmiss 15657
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15733 15657

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

VQA9B4 QA9B SCIENCE OPINION: PHYSICS

Vrednost 183641 Frekvenca
1 1 Not at all scientific 309
2 415
3 1300
4 2964
5 5 Very scientific 10003
6 DK 742
Sysmiss 15657
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15733 15657

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

VQA9B5 QA9B SCIENCE OPINION: HOROSCOPES

Vrednost 184640 Frekvenca
1 1 Not at all scientific 7572
2 2682
3 2009
4 1125
5 5 Very scientific 1322
6 DK 1023
Sysmiss 15657
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15733 15657

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

VQA9B6 QA9B SCIENCE OPINION: ECONOMICS

Vrednost 185639 Frekvenca
1 1 Not at all scientific 1652
2 1979
3 4037
4 3565
5 5 Very scientific 3693
6 DK 807
Sysmiss 15657
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15733 15657

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

VQA9B7 QA9B SCIENCE OPINION: MEDICINE

Vrednost 186638 Frekvenca
1 1 Not at all scientific 183
2 204
3 805
4 2752
5 5 Very scientific 11361
6 DK 428
Sysmiss 15657
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15733 15657

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

VQA9B8 QA9B SCIENCE OPINION: PSYCHOLOGY

Vrednost 187637 Frekvenca
1 1 Not at all scientific 712
2 1353
3 3292
4 3848
5 5 Very scientific 5631
6 DK 897
Sysmiss 15657
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15733 15657

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

VQA9B9 QA9B SCIENCE OPINION: MATHEMATICS

Vrednost 188636 Frekvenca
1 1 Not at all scientific 593
2 801
3 1996
4 3312
5 5 Very scientific 8378
6 DK 653
Sysmiss 15657
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15733 15657

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

VQA9B10 QA9B SCIENCE OPINION: HOMEOPATHY

Vrednost 189635 Frekvenca
1 1 Not at all scientific 1823
2 2287
3 3726
4 2643
5 5 Very scientific 2607
6 DK 2647
Sysmiss 15657
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15733 15657

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

QA10_1 QA10 SCIENTIF KNOWL: SUN AROUND EARTH

Vrednost 190634 Frekvenca
1 True. 9645
2 False. 20495
3 DK 1250
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

QA10_2 QA10 SCIENTIF KNOWL: CENTRE OF EARTH

Vrednost 191633 Frekvenca
1 True. 26332
2 False. 2134
3 DK 2924
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

QA10_3 QA10 SCIENTIF KNOWL: OXYGEN FROM PLANTS

Vrednost 192632 Frekvenca
1 True. 25970
2 False. 3858
3 DK 1562
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

QA10_4 QA10 SCIENTIF KNOWL: RADIOACTIVE MILK

Vrednost 193631 Frekvenca
1 True. 3676
2 False. 21813
3 DK 5901
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

QA10_5 QA10 SCIENTIF KNOWL: ELECTRONS/ATOMS

Vrednost 194630 Frekvenca
1 True. 13572
2 False. 9026
3 DK 8792
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

QA10_6 QA10 SCIENTIF KNOWL: MOVING CONTINENTS

Vrednost 195629 Frekvenca
1 True. 26139
2 False. 1972
3 DK 3279
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

QA10_7 QA10 SCIENTIF KNOWL: GENES DECIDE ON SEX

Vrednost 196628 Frekvenca
1 True. 5958
2 False. 19381
3 DK 6051
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

QA10_8 QA10 SCIENTIF KNOWL: EARLST HUMAN BEINGS

Vrednost 197627 Frekvenca
1 True. 6758
2 False. 19641
3 DK 4991
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

QA10_9 QA10 SCIENTIF KNOWL: ANTIBIOTICS

Vrednost 198626 Frekvenca
1 True. 13900
2 False. 13733
3 DK 3757
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

QA10_10 QA10 SCIENTIF KNOWL: LASER

Vrednost 199625 Frekvenca
1 True. 7944
2 False. 13292
3 DK 10154
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

QA10_11 QA10 SCIENTIF KNOWL: RADIOACTIVITY

Vrednost 200624 Frekvenca
1 True. 8725
2 False. 17575
3 DK 5090
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

QA10_12 QA10 SCIENTIF KNOWL: HUMAN SPEC DEVELOPM

Vrednost 201623 Frekvenca
1 True. 19987
2 False. 7416
3 DK 3987
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

QA10_13 QA10 SCIENTIF KNOWL: EARTH AROUND SUN

Vrednost 202622 Frekvenca
1 True. 5082
2 False. 20560
3 DK 5748
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

QA11.1 QA11 HEALTH PROBL USED: MEDICINES

Vrednost 203621 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 7296
1 MENTIONED 24094
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA11.2 QA11 HEALTH PROBL USED: MEDICA DOCTOR

Vrednost 204620 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 9080
1 MENTIONED 22310
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA11.3 QA11 HEALTH PROBL USED: ACUPUNCTURE

Vrednost 205619 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 30176
1 MENTIONED 1214
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA11.4 QA11 HEALTH PROBL USED: HOMEOPATHY

Vrednost 206618 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 28844
1 MENTIONED 2546
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA11.5 QA11 HEALTH PROBL USED: HERBALISM

Vrednost 207617 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 25614
1 MENTIONED 5776
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA11.6 QA11 HEALTH PROBL USED: OSTEPATHY

Vrednost 208616 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 30578
1 MENTIONED 812
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA11.7 QA11 HEALTH PROBL USED: CHIROPRACTICS

Vrednost 209615 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 30218
1 MENTIONED 1172
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA11.8 QA11 HEALTH PROBL USED: PRAYING

Vrednost 210614 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 26037
1 MENTIONED 5353
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA11.9 QA11 HEALTH PROBL USED: MEDITATION/YOGA

Vrednost 211613 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 30030
1 MENTIONED 1360
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA11.10 QA11 HEALTH PROBL USED: PSYCHOLOGIC HELP

Vrednost 212612 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 30080
1 MENTIONED 1310
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA11.11 QA11 HEALTH PROBL USED: MASSAGE

Vrednost 213611 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 24616
1 MENTIONED 6774
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA11.12 QA11 HEALTH PROBL USED: NOTHING PARTIC

Vrednost 214610 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 30560
1 MENTIONED 830
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA11.13 QA11 HEALTH PROBL USED: NO HEALTH PROBL

Vrednost 215609 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 28283
1 MENTIONED 3107
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA11.14 QA11 HEALTH PROBL USED: OTHER

Vrednost 216608 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 31036
1 MENTIONED 354
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA11.15 QA11 HEALTH PROBL USED: DK

Vrednost 217607 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 31298
1 MENTIONED 92
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31390 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

VQA12A1 QA12A S&T ATTITUDES: LIFECOMFORT

Vrednost 218606 Frekvenca
1 Strongly agree 5124
2 Tend to agree 6752
3 Neither agree nor disagree 2198
4 Tend to disagree 854
5 Strongly disagree 267
6 DK 462
Sysmiss 15733
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum <