Evrobarometer 63.1; januar - februar 2005: Znanost in tehnologija, družbene vrednote in javne službe

Basic Study Information

ADP - IDNo: EB631
Main author(s):
  • Evropska komisija, Generalni direktorat za tisk in komunikacije
Data file producer:
TNS - TNS Opinion & Social, konzorcij TNS - Taylor Nelson Sofres in EOS Gallup Evropa (Bruselj, Belgija; februar 2005)

Funding agency:

Evropska komisija

Project number:

no information

Series:
  • EB/Evrobarometer

    Raziskava Evrobarometer (EB) se je začela izvajati leta 1973 pod okriljem Komisije Evropske skupnosti. Od vstopa Slovenije v Evropsko unijo leta 2004 zajema tudi našo državo. Pred tem letom je Slovenija pokrita z vzporednima raziskavama CCEB in CEEB. Raziskavo EB vodi Generalni direktorat za tisk in komunikacije pod okriljem Evropske komisije. Raziskave so produkt specifičnega programa mednarodnega in medčasovnega primerjalnega družboslovnega raziskovanja. Raziskave merijo zavest in odnos prebivalcev EU do skupnega trga in ostalih institucij Evropske skupnosti. Prav tako merijo cilje, ki so bili med glavnimi prioritetami posamezne države. Ta prizadevanja so ostala osrednji del raziskovalnih prizadevanj Evropske skupnosti, ki so se uresničila poleti 1971 z dodatno raziskavo o problemih kmetijstva, ki jo je izvedlo 6 držav. Po letu 1973 so raziskave zajele širše območje, tako v vsebinski kot geografski pokritosti; obsegale so sklopa meritev osebnega zadovoljstva in zaznave kakovosti življenja, ki sta postala standardna sklopa v javnomnenjskih raziskav Evropske skupnosti. Leta 1974 je Komisija Evropske skupnosti začela serijo raziskav Evrobarometer, narejenih posebej za spremljanje družbenih in političnih stališč državljanov 9 držav članic: Francije, Nemčije, Velike Britanije, Italije, Nizozemske, Belgije, Danske, Irske in Luksemburga. Evrobarometer se izvaja dvakrat letno, spomladi in jeseni. Poleg tega, da vsakič zajema podatke o podpori evropskim integracijam in zaznavanje kakovosti življenja, je vsakem Evrobarometru dodana paleta posebnih vsebin. Spomladi 1977 se z Evrobarometrom začne meriti tudi stališča o vlogi Evropskega Parlamenta. Jeseni leta 1980 se v raziskavo Evrobarometer vključi Grčija (številka 14), jeseni 1985 Portugalska in Španija (številka 24), nekdanja Demokratična Republika Nemčija se priključi jeseni leta 1990 (številka 34), Finska spomladi leta 1993 (številka 39) ter Švedska in Avstrija jeseni leta 1994 (številka 42). Norveška se je raziskavam priključevala priložnostno od jeseni leta 1991 (številka 36). Od prvega januarja 2004 pa se raziskavi pridruži še 10 novih članic: Češka, Slovaška, Litva, Latvija, Estonija, Poljska, Madžarska, Malta, Ciper in Slovenija. Raziskava "Flash" Evrobarometer je različica Evrobarometra, s tem da meri javno mnenje evropske skupnosti po posameznih vsebinah.

Study Content

Keywords:

zanimanost za znanost in tehnologijo, obisk znanstvenega ali tehnološkega muzeja, informiranost o znanosti in tehnologiji, poznavanje znanstvenih pojavov, zdravje in zdravljenje, vloga znanosti in tehnologije pri izboljšanju okolja, vloga znanosti in tehnologije v vsakdanjem življenju, vloga novih izumov, ugled znanosti v družbi, financiranje raziskav s strani EU, družinske vrednote, ocena zadovoljstva z življenjem na splošno, medgeneracijska primerjava kvalitete življenja, osebni vpliv na reševanje problemov, družbena in politična participacija, enakost med spoloma, vpliv različnih ljudi in skupin, vključenih v znanost in tehnologijo, na družbo, mnenje o odnosu človeštva do narave, vloga znanosti in tehnologije v genetiki, kakovost storitev javnih služb, dostop do javnih služb (telefon, plin, voda, elektrika, pošta, transport), cenovna dostopnost javnih služb, ocena različnih vidikov kakovosti odskrbe z električno energijo, ocena različnih vidikov kakovosti dobave zemeljskega plina, ocena različnih vidikov kakovosti storitev stacionarne telefonije, ocena različnih vidikov kakovosti storitev mobilne telefonije, ocena različnih vidikov kakovosti storitev poštnih storitev, ocena različnih vidikov kakovosti storitev javnega lokalnega prevoza, ocena različnih vidikov kakovosti storitev prevoza po železnici, ocena različnih vidikov kakovosti storitev letalskega prevoza, vpliv konkurence na področju javnih služb na kakovost storitev, vpliv nedavne včlanitve države v EU na kakovost storitev javnih služb, politična usmerjenost, število oseb v gospodinjstvu, demografska vprašanja

Keywords ELSST:
EVROPSKA UNIJA, ZADOVOLJSTVO, POLITIČNO STALIŠČE, EVROPSKA KOMISIJA, EVROPSKO POVEZOVANJE, JAVNO MNENJE, DRUŽBENE VREDNOTE, ZNANOST IN TEHNOLOGIJA, JAVNA UPRAVA

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
ZNANOST IN TEHNIKA
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
ZNANOST IN TEHNOLOGIJA
DRUŽBENE VREDNOTE
JAVNE SLUŽBE (telefon, elektrika, plin, voda, pošta, transport)


Abstract:

Avtorji z raziskavo iščejo in analizirajo dejavnike, ki oblikujejo stališča in ocene prebivalcev držav članic in držav kandidatk do Evropske Unije. Tokrat ankentirance sprašujejo o stališčih do znanosti in tehnolgije, in njunega vpliva na vsakdanje življenje. Sprašujejo tudi o zdravju in zdravstvu ter o odnosu človeka do narave. Vprašalnik se zaključi z vprašanji o zadovoljstvu s storitvami, ki jih nudijo javne službe. Ta, zadnji sklop vprašanj je bil postavljen samo v desetih novih članicah EU.

Methodology


Collection date: 3. januar - 15. februar 20045
Date of production: 2005-02
Country: Francija, Belgija, Nizozemska, Nemčija (zahodna in vzhodna), Italija, Luksemburg, Danska, Irska, Velika Britanija, Severna Irska, Grčija, Portugal, Španija, Finska, Švedska, Avstrija, Južni Ciper, Češka, Estonija, Madžarska, Litva, Latvija, Malta, Poljska, Slovaška, Slovenija, Bolgarija, Romunija, Turčija, Hrvaška, Ciper (severni), Islandija, Švica in Norveška.
Geographic coverage:

Ozemlje držav.

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Ciljna populacija so prebivalci starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v sodelujoči državi.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Koordinator: TNS Opinion & Social, konzorcij TNS - Taylor Nelson Sofres in EOS Gallup Evropa

Avstrija: Österreichisches Gallup-Institut

Belgija: TNS Dimarso

Danska: TNS Gallup DK

Francija: TNS Sofres

Finska: TNS Gallup OY

Nemčija: TNS Infratest

Grčija: TNS ICAP

Velika Britanija: TNS UK

Irska: TNS MRBI

Italija: TNS Abacus

Luksemburg: TNS ILReS

Nizozemska: TNS NIPO

Portugalska: TNS EUROTESTE

Španija: TNS Demoscopia

Švedska: TNS GALLUP

Južni Ciper: Synovate

Češka: TNS Aisa

Estonija: Emor

Madžarska: TNS Hungary

Latvija: TNS Baltic Data House

Litva: TNS Gallup Lithuania

Malta: MISCO

Poljska: TNS OBOP

Slovaška: TNS AISA SK

Slovenija: RM PLUS

Bolgarija: TNS BBSS

Romunija: TNS CSOP

Turčija: TNS PIAR

Hrvaška: PULS

Severni Ciper: KADEM

Islandija: Gallup Island

Švica: ISOPUBLIC

Norveška: TNS Gallup Norway

Sampling procedure:

Raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let razen na Malti, v Luksemburgu, Južnem Cipru in Islandiji, kjer so vzorci sestavljeni iz 500 respondentov. Večja vzorca sta uporabljena v Združenem kraljestvu (1300 respondentov), Nemčiji (1500 respondentov) in na Slovaškem (1250 respondentov). Osnovni vzorčni okvir, ki se uporablja v vseh državah članicah, je večstopenjski, naključni vzorec. V vsaki državi članici je število vzorčnih točk izbrano z verjetnostjo, ki je proporcionalna glede na velikost in gostoto populacije. Vzorčne točke so bile izbirane sistematično iz vsake »administrativne regionalne enote«, s stratifikacijo po individualni enoti in tipu naselja. Tako točke predstavljajo celotno ozemlje regij držav članic po EUROSTAT NUTS 2 (ali enakovredno temu) in so razporejene glede na bivališče posameznih državljanov v prestolnici, mestnem ali podeželskem območju. V vsaki od izbranih vzorčnih točk je bila začetna lokacija izbrana naključno. Naslednji naslov je bil izbiran po sistemu vsake n-te lokacije s standardnim postopkom slučajne poti. Na vsakem naslovu je odgovarjal tisti, katerega rojstni datum je bil najbližji datumu ankete.

Mode of data collection:

Vse ankete so bile narejene osebno pri anketirancu doma v ustreznem uradnem jeziku. V državah, kjer je bilo to možno, se je uporabljal program CAPI (Computer Assisted Personal Interview).

Weighting:

Za vsako državo je narejena primerjava med velikostjo vzorca in populacije. Velikost populacije je posredoval Eurostat, ki je podatke dobil od nacionalnih statističnih uradov. Po vseh državah kandidatkah je izvedeno uteževanje (glede na robne in posamične uteži), upoštevaje populacijske podatke. V vseh državah članicah so pri uteževanju v zaporednih iteracijah upoštevali podatke o o spolu, starosti, regiji in velikosti kraja. Za mednarodno uteževanje ( t.j. povprečja EU) je TNS Opinion & Social zaprosil za uradne podatke o populaciji pri Eurostatu ali nacionalnih statističnih uradih. Velikosti populacije, ki jih uporabljamo v postopku uteževanja, so navedene v Tehničnem poročilu EB 63.1

Access restrictions

Posamezne datoteke iz serije EB so proste za uporabo v izobraževalne in raziskovalne namene za slovenske uporabnike. Tuji uporabniki lahko dobijo podatke preko Zentral Archiva, Koeln, Nemčija ali ICPSR, Michigan. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: EB631 - Eurobatormeter 63.1 [datoteka podatkov]

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 823
  • number of units: 31390

Version: avgust 2006

Variable list

ZANR ARCHIVE STUDY ID

Value 13 Frequency
4233 31390
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 4233 to 4233

EDITION DATA SET EDITION

Value 22 Frequency
1 2nd ZA release as of August 30, 2006 31390
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 1 to 1

VC TNS SURVEY NUMBER

Value 31 Frequency
631 31390
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 631 to 631

ZANR ARCHIVE STUDY ID

Value 1823 Frequency
4233 31390
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 4233 to 4233

EDITION DATA SET EDITION

Value 2822 Frequency
1 2nd ZA release as of August 30, 2006 31390
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 1 to 1

VC TNS SURVEY NUMBER

Value 3821 Frequency
631 31390
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 631 to 631

VD INTERVIEW NUMBER

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0 1 979710 68162.295 169532.003

Valid range from 1 to 979710

VP10 INTERVIEWER NUMBER

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30369 1021 1 99193584 2395644.712 9648467.739

Valid range from 1 to 99193584

COUNTRY NATION (SAMPLE)

Value 6818 Frequency
1 BELGIUM 1024
2 DENMARK 1013
3 GERMANY WEST 1003
4 GERMANY EAST 504
5 GREECE 1000
6 SPAIN 1036
7 FINLAND 1007
8 FRANCE 1021
9 IRELAND 1008
10 ITALY 1006
11 LUXEMBOURG 518
12 NETHERLANDS 1005
13 AUSTRIA 1034
14 PORTUGAL 1009
15 SWEDEN 1023
16 GREAT BRITAIN 1002
17 NORTHERN IRELAND 305
18 REP OF CYPRUS 504
19 CZECH REPUBLIC 1037
20 ESTONIA 1000
21 HUNGARY 1000
22 LATVIA 1034
23 LITHUANIA 1003
24 MALTA 500
25 POLONIA 999
26 SLOVAKIA 1241
27 SLOVENIA 1060
28 BULGARIA 1008
29 ROMANIA 1005
30 TURKEY 1005
31 ICELAND 500
32 CROATIA 1000
33 SWITZERLAND 1000
34 NORWAY 976
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 1 to 34

W1 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0 0.0243 13.862 1 0.432

Valid range from 0.02432 to 13.86162

W3 W3 WEIGHT SPECIAL GERMANY

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 5.101259

W4 W4 WEIGHT SPECIAL UNITED KINGDOM

Value 9815 Frequency
0 30083
0.060818 15
0.063647 25
...... 13
2.025702 3
2.030598 7
2.032184 4
2.040048 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 2.040048

W5 W5 WEIGHT EURO 6

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0 0 8.373 0.178 0.536

Valid range from 0 to 8.372529

W6 W6 WEIGHT EURO 9

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0 0 10.047 0.284 0.708

Valid range from 0 to 10.046617

W7 W7 WEIGHT EURO 10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0 0 10.755 0.316 0.756

Valid range from 0 to 10.754518

W8 W8 WEIGHT EURO 12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0 0 10.898 0.381 0.791

Valid range from 0 to 10.897563

W9 W9 WEIGHT EURO 12 + EAST GERMANY

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0 0 10.851 0.397 0.794

Valid range from 0 to 10.851261

W10 W10 WEIGHT EURO NEW 3 (1995)

Value 15809 Frequency
0 28326
0.405636 6
0.407838 1
0.432138 11
...... 11
4.069617 1
4.223941 1
4.324306 5
4.330781 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 4.330781

W11 W11 WEIGHT EURO 15

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0 0 12.709 0.494 0.921

Valid range from 0 to 12.709422

W12 W12 WEIGHT SPECIAL EURO ZONE (2002)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0 0 12.378 0.388 0.834

Valid range from 0 to 12.377939

W13 W13 WEIGHT EURO NEW 10 (2004)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 7.013134

W14 W14 WEIGHT EURO 25

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0 0 17.016 0.793 1.228

Valid range from 0 to 17.016068

W15 W15 WEIGHT SPECIAL CC 4

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 5.133964

W16 W16 WEIGHT EURO 29 (EURO 25 + CC 4)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0 0 16.363 0.921 1.226

Valid range from 0 to 16.363287

W17 W17 WEIGHT EFTA

Value 22802 Frequency
0 28914
0.0227 1
0.023326 1
...... 1
9.003735 1
9.841915 1
10.364062 1
12.938517 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 12.938517

SPLIT SPLIT BALLOT

Value 23801 Frequency
1 A 15657
2 B 15733
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 1 to 2

Q1.1 Q1 NATIONALITY: BELGIUM

Value 24800 Frequency
0 NOT MENTIONED 30387
1 MENTIONED 1003
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

Q1.2 Q1 NATIONALITY: DENMARK

Value 25799 Frequency
0 NOT MENTIONED 30356
1 MENTIONED 1034
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

Q1.3 Q1 NATIONALITY: GERMANY

Value 26798 Frequency
0 NOT MENTIONED 29838
1 MENTIONED 1552
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

Q1.4 Q1 NATIONALITY: GREECE

Value 27797 Frequency
0 NOT MENTIONED 30387
1 MENTIONED 1003
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

Q1.5 Q1 NATIONALITY: SPAIN

Value 28796 Frequency
0 NOT MENTIONED 30340
1 MENTIONED 1050
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

Q1.6 Q1 NATIONALITY: FRANCE

Value 29795 Frequency
0 NOT MENTIONED 30327
1 MENTIONED 1063
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

Q1.7 Q1 NATIONALITY: IRELAND

Value 30794 Frequency
0 NOT MENTIONED 30384
1 MENTIONED 1006
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

Q1.8 Q1 NATIONALITY: ITALY

Value 31793 Frequency
0 NOT MENTIONED 30293
1 MENTIONED 1097
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

Q1.9 Q1 NATIONALITY: LUXEMBOURG

Value 32792 Frequency
0 NOT MENTIONED 30994
1 MENTIONED 396
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

Q1.10 Q1 NATIONALITY: NETHERLANDS

Value 33791 Frequency
0 NOT MENTIONED 30366
1 MENTIONED 1024
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

Q1.11 Q1 NATIONALITY: PORTUGAL

Value 34790 Frequency
0 NOT MENTIONED 30293
1 MENTIONED 1097
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

Q1.12 Q1 NATIONALITY: UNITED KINGDOM

Value 35789 Frequency
0 NOT MENTIONED 30059
1 MENTIONED 1331
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

Q1.13 Q1 NATIONALITY: AUSTRIA

Value 36788 Frequency
0 NOT MENTIONED 30372
1 MENTIONED 1018
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

Q1.14 Q1 NATIONALITY: SWEDEN

Value 37787 Frequency
0 NOT MENTIONED 30372
1 MENTIONED 1018
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

Q1.15 Q1 NATIONALITY: FINLAND

Value 38786 Frequency
0 NOT MENTIONED 30373
1 MENTIONED 1017
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

Q1.16 Q1 NATIONALITY: CYPRUS (REPUBLIC)

Value 39785 Frequency
0 NOT MENTIONED 30889
1 MENTIONED 501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

Q1.17 Q1 NATIONALITY: CZECH REPUBLIC

Value 40784 Frequency
0 NOT MENTIONED 30335
1 MENTIONED 1055
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

Q1.18 Q1 NATIONALITY: ESTONIA

Value 41783 Frequency
0 NOT MENTIONED 30385
1 MENTIONED 1005
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

Q1.19 Q1 NATIONALITY: HUNGARY

Value 42782 Frequency
0 NOT MENTIONED 30376
1 MENTIONED 1014
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

Q1.20 Q1 NATIONALITY: LATVIA

Value 43781 Frequency
0 NOT MENTIONED 30350
1 MENTIONED 1040
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

Q1.21 Q1 NATIONALITY: LITHUANIA

Value 44780 Frequency
0 NOT MENTIONED 30381
1 MENTIONED 1009
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

Q1.22 Q1 NATIONALITY: MALTA

Value 45779 Frequency
0 NOT MENTIONED 30886
1 MENTIONED 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

Q1.23 Q1 NATIONALITY: POLAND

Value 46778 Frequency
0 NOT MENTIONED 30365
1 MENTIONED 1025
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

Q1.24 Q1 NATIONALITY: SLOVAKIA

Value 47777 Frequency
0 NOT MENTIONED 30141
1 MENTIONED 1249
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

Q1.25 Q1 NATIONALITY: SLOVENIA

Value 48776 Frequency
0 NOT MENTIONED 30324
1 MENTIONED 1066
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

Q1.26 Q1 NATIONALITY: BULGARY

Value 49775 Frequency
0 NOT MENTIONED 30382
1 MENTIONED 1008
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

Q1.27 Q1 NATIONALITY: ROMANIA

Value 50774 Frequency
0 NOT MENTIONED 30385
1 MENTIONED 1005
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

Q1.28 Q1 NATIONALITY: TURKEY

Value 51773 Frequency
0 NOT MENTIONED 30385
1 MENTIONED 1005
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

Q1.29 Q1 NATIONALITY: CROATIA

Value 52772 Frequency
0 NOT MENTIONED 30390
1 MENTIONED 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

Q1.30 Q1 NATIONALITY: ICELAND

Value 53771 Frequency
0 NOT MENTIONED 30899
1 MENTIONED 491
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

Q1.31 Q1 NATIONALITY: NORWAY

Value 54770 Frequency
0 NOT MENTIONED 30441
1 MENTIONED 949
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

Q1.32 Q1 NATIONALITY: SWITZERLAND

Value 55769 Frequency
0 NOT MENTIONED 30524
1 MENTIONED 866
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

Q1.33 Q1 NATIONALITY: OTHER COUNTRIES

Value 56768 Frequency
0 NOT MENTIONED 31283
1 MENTIONED 107
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

Q1.34 Q1 NATIONALITY: DK

Value 57767 Frequency
0 NOT MENTIONED 31390
1 MENTIONED 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

VQA1_1 QA1 INTEREST IN NEWS: SPORTS NEWS

Value 58766 Frequency
1 Very interested 7784
2 Moderately interested 13637
3 Not at all interested 9862
4 DK 107
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 1 to 4

VQA1_2 QA1 INTEREST IN NEWS: POLITICS

Value 59765 Frequency
1 Very interested 7157
2 Moderately interested 15978
3 Not at all interested 8138
4 DK 117
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 1 to 4

VQA1_3 QA1 INTEREST IN NEWS: MEDICAL DISCOV

Value 60764 Frequency
1 Very interested 10101
2 Moderately interested 15527
3 Not at all interested 5488
4 DK 274
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 1 to 4

VQA1_4 QA1 INTEREST IN NEWS: ENVIRONM POLLUTION

Value 61763 Frequency
1 Very interested 11983
2 Moderately interested 15313
3 Not at all interested 3861
4 DK 233
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 1 to 4

VQA1_5 QA1 INTEREST IN NEWS: NEW TECHNOLOGIES

Value 62762 Frequency
1 Very interested 9048
2 Moderately interested 14973
3 Not at all interested 7030
4 DK 339
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 1 to 4

VQA1_6 QA1 INTEREST IN NEWS: SCIENTIFIC DISCOV

Value 63761 Frequency
1 Very interested 8950
2 Moderately interested 14879
3 Not at all interested 7135
4 DK 426
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 1 to 4

QA2A.1 QA2A S&T NO INTEREST: NO TIME

Value 64760 Frequency
0 NOT MENTIONED 5197
1 MENTIONED 775
Sysmiss 25418
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5972 25418

Valid range from 0 to 1

QA2A.2 QA2A S&T NO INTEREST: DONT UNDERSTAND

Value 65759 Frequency
0 NOT MENTIONED 3949
1 MENTIONED 2023
Sysmiss 25418
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5972 25418

Valid range from 0 to 1

QA2A.3 QA2A S&T NO INTEREST: DONT NEED

Value 66758 Frequency
0 NOT MENTIONED 4877
1 MENTIONED 1095
Sysmiss 25418
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5972 25418

Valid range from 0 to 1

QA2A.4 QA2A S&T NO INTEREST: NEVER THOUGHT

Value 67757 Frequency
0 NOT MENTIONED 5206
1 MENTIONED 766
Sysmiss 25418
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5972 25418

Valid range from 0 to 1

QA2A.5 QA2A S&T NO INTEREST: DONT CARE

Value 68756 Frequency
0 NOT MENTIONED 4114
1 MENTIONED 1858
Sysmiss 25418
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5972 25418

Valid range from 0 to 1

QA2A.6 QA2A S&T NO INTEREST: NO REASON

Value 69755 Frequency
0 NOT MENTIONED 5328
1 MENTIONED 644
Sysmiss 25418
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5972 25418

Valid range from 0 to 1

QA2A.7 QA2A S&T NO INTEREST: OTHER REASON

Value 70754 Frequency
0 NOT MENTIONED 5671
1 MENTIONED 301
Sysmiss 25418
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5972 25418

Valid range from 0 to 1

QA2A.8 QA2A S&T NO INTEREST: DK

Value 71753 Frequency
0 NOT MENTIONED 5843
1 MENTIONED 129
Sysmiss 25418
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5972 25418

Valid range from 0 to 1

QA2B.1 QA2B S&T MOST INTEREST: MEDICINE

Value 72752 Frequency
0 NOT MENTIONED 10120
1 MENTIONED 15298
Sysmiss 5972
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25418 5972

Valid range from 0 to 1

QA2B.2 QA2B S&T MOST INTEREST: INTERNET

Value 73751 Frequency
0 NOT MENTIONED 18241
1 MENTIONED 7177
Sysmiss 5972
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25418 5972

Valid range from 0 to 1

QA2B.3 QA2B S&T MOST INTEREST: ENVIRONMENT

Value 74750 Frequency
0 NOT MENTIONED 13350
1 MENTIONED 12068
Sysmiss 5972
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25418 5972

Valid range from 0 to 1

QA2B.4 QA2B S&T MOST INTEREST: ASTRONOMY

Value 75749 Frequency
0 NOT MENTIONED 19491
1 MENTIONED 5927
Sysmiss 5972
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25418 5972

Valid range from 0 to 1

QA2B.5 QA2B S&T MOST INTEREST: GENETICS

Value 76748 Frequency
0 NOT MENTIONED 19808
1 MENTIONED 5610
Sysmiss 5972
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25418 5972

Valid range from 0 to 1

QA2B.6 QA2B S&T MOST INTEREST: NANOTECHNOLOGIES

Value 77747 Frequency
0 NOT MENTIONED 23614
1 MENTIONED 1804
Sysmiss 5972
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25418 5972

Valid range from 0 to 1

QA2B.7 QA2B S&T MOST INTEREST: ECONOM/SOCIAL SC

Value 78746 Frequency
0 NOT MENTIONED 18392
1 MENTIONED 7026
Sysmiss 5972
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25418 5972

Valid range from 0 to 1

QA2B.8 QA2B S&T MOST INTEREST: HUMANITIES

Value 79745 Frequency
0 NOT MENTIONED 17492
1 MENTIONED 7926
Sysmiss 5972
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25418 5972

Valid range from 0 to 1

QA2B.9 QA2B S&T MOST INTEREST: NONE OF THESE

Value 80744 Frequency
0 NOT MENTIONED 24760
1 MENTIONED 658
Sysmiss 5972
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25418 5972

Valid range from 0 to 1

QA2B.10 QA2B S&T MOST INTEREST: DK

Value 81743 Frequency
0 NOT MENTIONED 24992
1 MENTIONED 426
Sysmiss 5972
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25418 5972

Valid range from 0 to 1

VQA3_1 QA3 NEWS INFO LEVEL: SPORTS

Value 82742 Frequency
1 Very well informed 7543
2 Moderately well informed 13555
3 Poorly informed 9660
4 DK 632
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 1 to 4

VQA3_2 QA3 NEWS INFO LEVEL: POLITICS

Value 83741 Frequency
1 Very well informed 6207
2 Moderately well informed 17672
3 Poorly informed 7139
4 DK 372
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 1 to 4

VQA3_3 QA3 NEWS INFO LEVEL: MEDICAL DISCOV

Value 84740 Frequency
1 Very well informed 3321
2 Moderately well informed 17391
3 Poorly informed 10128
4 DK 550
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 1 to 4

VQA3_4 QA3 NEWS INFO LEVEL: ENVIRONM POLLUTION

Value 85739 Frequency
1 Very well informed 4777
2 Moderately well informed 18655
3 Poorly informed 7521
4 DK 437
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 1 to 4

VQA3_5 QA3 NEWS INFO LEVEL: NEW TECHNOLOGIES

Value 86738 Frequency
1 Very well informed 3046
2 Moderately well informed 15561
3 Poorly informed 11950
4 DK 833
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 1 to 4

VQA3_6 QA3 NEWS INFO LEVEL: SCIENTIFIC DISCOV

Value 87737 Frequency
1 Very well informed 2649
2 Moderately well informed 14987
3 Poorly informed 12845
4 DK 909
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 1 to 4

QA4.1 QA4 VISITED LAST 12 M: ZOO AQUARIUM

Value 88736 Frequency
0 NOT MENTIONED 23076
1 MENTIONED 8314
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

QA4.2 QA4 VISITED LAST 12 M: SCIENCE MUSEUM

Value 89735 Frequency
0 NOT MENTIONED 26969
1 MENTIONED 4421
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

QA4.3 QA4 VISITED LAST 12 M: SCIENCE EXHIBITION

Value 90734 Frequency
0 NOT MENTIONED 28910
1 MENTIONED 2480
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

QA4.4 QA4 VISITED LAST 12 M: PUBLIC LIBRARY

Value 91733 Frequency
0 NOT MENTIONED 19925
1 MENTIONED 11465
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

QA4.5 QA4 VISITED LAST 12 M: ART MUSEUM

Value 92732 Frequency
0 NOT MENTIONED 24378
1 MENTIONED 7012
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

QA4.6 QA4 VISITED LAST 12 M: NONE OF THESE

Value 93731 Frequency
0 NOT MENTIONED 18236
1 MENTIONED 13154
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

QA4.7 QA4 VISITED LAST 12 M: DK

Value 94730 Frequency
0 NOT MENTIONED 31108
1 MENTIONED 282
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

QA5A.1 QA5A SCIENCE MUSEUM N VISIT: NO TIME

Value 95729 Frequency
0 NOT MENTIONED 18061
1 MENTIONED 8908
Sysmiss 4421
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26969 4421

Valid range from 0 to 1

QA5A.2 QA5A SCIENCE MUSEUM N VISIT: TOO FAR

Value 96728 Frequency
0 NOT MENTIONED 20670
1 MENTIONED 6299
Sysmiss 4421
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26969 4421

Valid range from 0 to 1

QA5A.3 QA5A SCIENCE MUSEUM N VISIT: HIGH FEES

Value 97727 Frequency
0 NOT MENTIONED 25004
1 MENTIONED 1965
Sysmiss 4421
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26969 4421

Valid range from 0 to 1

QA5A.4 QA5A SCIENCE MUSEUM N VISIT: DK WHERE

Value 98726 Frequency
0 NOT MENTIONED 24195
1 MENTIONED 2774
Sysmiss 4421
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26969 4421

Valid range from 0 to 1

QA5A.5 QA5A SCIENCE MUSEUM N VISIT: NO INTEREST

Value 99725 Frequency
0 NOT MENTIONED 20778
1 MENTIONED 6191
Sysmiss 4421
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26969 4421

Valid range from 0 to 1

QA5A.6 QA5A SCIENCE MUSEUM N VISIT: COMPLICATED

Value 100724 Frequency
0 NOT MENTIONED 25981
1 MENTIONED 988
Sysmiss 4421
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26969 4421

Valid range from 0 to 1

QA5A.7 QA5A SCIENCE MUSEUM N VISIT: DIDNT THINK

Value 101723 Frequency
0 NOT MENTIONED 21101
1 MENTIONED 5868
Sysmiss 4421
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26969 4421

Valid range from 0 to 1

QA5A.8 QA5A SCIENCE MUSEUM N VISIT: OTHER

Value 102722 Frequency
0 NOT MENTIONED 25029
1 MENTIONED 1940
Sysmiss 4421
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26969 4421

Valid range from 0 to 1

QA5A.9 QA5A SCIENCE MUSEUM N VISIT: DK

Value 103721 Frequency
0 NOT MENTIONED 26333
1 MENTIONED 636
Sysmiss 4421
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26969 4421

Valid range from 0 to 1

QA5B.1 QA5B SCIENCE MUSEUM VISIT: TO LEARN STH

Value 104720 Frequency
0 NOT MENTIONED 2653
1 MENTIONED 1768
Sysmiss 26969
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4421 26969

Valid range from 0 to 1

QA5B.2 QA5B SCIENCE MUSEUM VISIT: INTERESTING

Value 105719 Frequency
0 NOT MENTIONED 1668
1 MENTIONED 2753
Sysmiss 26969
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4421 26969

Valid range from 0 to 1

QA5B.3 QA5B SCIENCE MUSEUM VISIT: FAMILY/FRIEND

Value 106718 Frequency
0 NOT MENTIONED 2996
1 MENTIONED 1425
Sysmiss 26969
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4421 26969

Valid range from 0 to 1

QA5B.4 QA5B SCIENCE MUSEUM VISIT: FUN

Value 107717 Frequency
0 NOT MENTIONED 3355
1 MENTIONED 1066
Sysmiss 26969
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4421 26969

Valid range from 0 to 1

QA5B.5 QA5B SCIENCE MUSEUM VISIT: BY CHANCE

Value 108716 Frequency
0 NOT MENTIONED 4056
1 MENTIONED 365
Sysmiss 26969
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4421 26969

Valid range from 0 to 1

QA5B.6 QA5B SCIENCE MUSEUM VISIT: LIKE S&T

Value 109715 Frequency
0 NOT MENTIONED 2859
1 MENTIONED 1562
Sysmiss 26969
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4421 26969

Valid range from 0 to 1

QA5B.7 QA5B SCIENCE MUSEUM VISIT: SPECIAL EVENT

Value 110714 Frequency
0 NOT MENTIONED 3609
1 MENTIONED 812
Sysmiss 26969
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4421 26969

Valid range from 0 to 1

QA5B.8 QA5B SCIENCE MUSEUM VISIT: NOTHING TO DO

Value 111713 Frequency
0 NOT MENTIONED 4319
1 MENTIONED 102
Sysmiss 26969
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4421 26969

Valid range from 0 to 1

QA5B.9 QA5B SCIENCE MUSEUM VISIT: NEAR HOME

Value 112712 Frequency
0 NOT MENTIONED 4290
1 MENTIONED 131
Sysmiss 26969
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4421 26969

Valid range from 0 to 1

QA5B.10 QA5B SCIENCE MUSEUM VISIT: OTHERS

Value 113711 Frequency
0 NOT MENTIONED 4188
1 MENTIONED 233
Sysmiss 26969
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4421 26969

Valid range from 0 to 1

QA5B.11 QA5B SCIENCE MUSEUM VISIT: DK

Value 114710 Frequency
0 NOT MENTIONED 4371
1 MENTIONED 50
Sysmiss 26969
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4421 26969

Valid range from 0 to 1

VQA6_1 QA6 FREQ: READ ARTICLES ABOUT S&T

Value 115709 Frequency
1 Regularly 6196
2 Occasionally 13219
3 Hardly ever 6004
4 Never 5896
5 DK 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 1 to 5

VQA6_2 QA6 FREQ: TALK WITH FRIENDS ABOUT S&T

Value 116708 Frequency
1 Regularly 3120
2 Occasionally 11758
3 Hardly ever 8152
4 Never 8263
5 DK 97
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 1 to 5

VQA6_3 QA6 FREQ: ATTEND MEETINGS ABOUT S&T

Value 117707 Frequency
1 Regularly 626
2 Occasionally 2563
3 Hardly ever 5850
4 Never 22220
5 DK 131
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 1 to 5

VQA6_4 QA6 FREQ: PROTEST NUCL BIOTECH ENVIRONM

Value 118706 Frequency
1 Regularly 524
2 Occasionally 2986
3 Hardly ever 4270
4 Never 23421
5 DK 189
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 1 to 5

QA7.1 QA7 S&T IMPACT EXPLAIN: SCIENTISTS UNIV

Value 119705 Frequency
0 NOT MENTIONED 14801
1 MENTIONED 16589
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

QA7.2 QA7 S&T IMPACT EXPLAIN: SCIENTISTS INDUS

Value 120704 Frequency
0 NOT MENTIONED 22568
1 MENTIONED 8822
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

QA7.3 QA7 S&T IMPACT EXPLAIN: JOURNALISTS NWSP

Value 121703 Frequency
0 NOT MENTIONED 22953
1 MENTIONED 8437
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

QA7.4 QA7 S&T IMPACT EXPLAIN: JOURNALISTS TV

Value 122702 Frequency
0 NOT MENTIONED 21055
1 MENTIONED 10335
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

QA7.5 QA7 S&T IMPACT EXPLAIN: POLITICIANS

Value 123701 Frequency
0 NOT MENTIONED 29644
1 MENTIONED 1746
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

QA7.6 QA7 S&T IMPACT EXPLAIN: CONSUMER ORGISAT

Value 124700 Frequency
0 NOT MENTIONED 27442
1 MENTIONED 3948
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

QA7.7 QA7 S&T IMPACT EXPLAIN: ENVIRONM PROT AS

Value 125699 Frequency
0 NOT MENTIONED 25100
1 MENTIONED 6290
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

QA7.8 QA7 S&T IMPACT EXPLAIN: INDUSTRY

Value 126698 Frequency
0 NOT MENTIONED 29530
1 MENTIONED 1860
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

QA7.9 QA7 S&T IMPACT EXPLAIN: MILITARY

Value 127697 Frequency
0 NOT MENTIONED 30701
1 MENTIONED 689
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

QA7.10 QA7 S&T IMPACT EXPLAIN: RELIG LEADERS

Value 128696 Frequency
0 NOT MENTIONED 30689
1 MENTIONED 701
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

QA7.11 QA7 S&T IMPACT EXPLAIN: GOVERNMENT

Value 129695 Frequency
0 NOT MENTIONED 29380
1 MENTIONED 2010
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

QA7.12 QA7 S&T IMPACT EXPLAIN: MEDICAL DOCTORS

Value 130694 Frequency
0 NOT MENTIONED 24033
1 MENTIONED 7357
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

QA7.13 QA7 S&T IMPACT EXPLAIN: INTELLECTUALS

Value 131693 Frequency
0 NOT MENTIONED 28226
1 MENTIONED 3164
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

QA7.14 QA7 S&T IMPACT EXPLAIN: NONE

Value 132692 Frequency
0 NOT MENTIONED 30785
1 MENTIONED 605
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

QA7.15 QA7 S&T IMPACT EXPLAIN: OTHERS

Value 133691 Frequency
0 NOT MENTIONED 31164
1 MENTIONED 226
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

QA7.16 QA7 S&T IMPACT EXPLAIN: DK

Value 134690 Frequency
0 NOT MENTIONED 29828
1 MENTIONED 1562
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

QA8.1 QA8 SCIENTIFIC: IN-DEPTH STUDY/CRITICAL

Value 135689 Frequency
0 NOT MENTIONED 23896
1 MENTIONED 7494
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

QA8.2 QA8 SCIENTIFIC: MEASURING/MATHEMATICS

Value 136688 Frequency
0 NOT MENTIONED 28883
1 MENTIONED 2507
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

QA8.3 QA8 SCIENTIFIC: TEST THEORY/HYPOTHESIS

Value 137687 Frequency
0 NOT MENTIONED 29699
1 MENTIONED 1691
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

QA8.4 QA8 SCIENTIFIC: WORK OF SCIENTISTS

Value 138686 Frequency
0 NOT MENTIONED 30812
1 MENTIONED 578
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

QA8.5 QA8 SCIENTIFIC: NAMING AN ORGANIZATION

Value 139685 Frequency
0 NOT MENTIONED 31076
1 MENTIONED 314
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

QA8.6 QA8 SCIENTIFIC: WORKING FOR PROGRESS

Value 140684 Frequency
0 NOT MENTIONED 30862
1 MENTIONED 528
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

QA8.7 QA8 SCIENTIFIC: POSITIVE FOR MY FAMILY

Value 141683 Frequency
0 NOT MENTIONED 31261
1 MENTIONED 129
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

QA8.8 QA8 SCIENTIFIC: NEGATIVE FOR MY FAMILY

Value 142682 Frequency
0 NOT MENTIONED 31198
1 MENTIONED 192
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

QA8.9 QA8 SCIENTIFIC: POSITIVE FOR COUNTRY/REG

Value 143681 Frequency
0 NOT MENTIONED 31202
1 MENTIONED 188
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

QA8.10 QA8 SCIENTIFIC: NEGATIVE FOR COUNTRY/REG

Value 144680 Frequency
0 NOT MENTIONED 31386
1 MENTIONED 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

QA8.11 QA8 SCIENTIFIC: POSITIVE FOR HUMANITY

Value 145679 Frequency
0 NOT MENTIONED 30563
1 MENTIONED 827
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

QA8.12 QA8 SCIENTIFIC: NEGATIVE FOR HUMANITY

Value 146678 Frequency
0 NOT MENTIONED 31361
1 MENTIONED 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

QA8.13 QA8 SCIENTIFIC: MEDICAL

Value 147677 Frequency
0 NOT MENTIONED 30254
1 MENTIONED 1136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

QA8.14 QA8 SCIENTIFIC: BIOLOGY

Value 148676 Frequency
0 NOT MENTIONED 31115
1 MENTIONED 275
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

QA8.15 QA8 SCIENTIFIC: PHYSIC/CHEMIST/GEOL/ASTR

Value 149675 Frequency
0 NOT MENTIONED 31032
1 MENTIONED 358
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

QA8.16 QA8 SCIENTIFIC: TECHNOLOGY/ENGINEERING

Value 150674 Frequency
0 NOT MENTIONED 31136
1 MENTIONED 254
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

QA8.17 QA8 SCIENTIFIC: HUMANITIES

Value 151673 Frequency
0 NOT MENTIONED 31225
1 MENTIONED 165
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

QA8.18 QA8 SCIENTIFIC: SOCIAL SCIENCES

Value 152672 Frequency
0 NOT MENTIONED 31284
1 MENTIONED 106
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

QA8.19 QA8 SCIENTIFIC: EDUCATION

Value 153671 Frequency
0 NOT MENTIONED 30142
1 MENTIONED 1248
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

QA8.20 QA8 SCIENTIFIC: BROADEN ONE'S KNOWLEDGE

Value 154670 Frequency
0 NOT MENTIONED 29541
1 MENTIONED 1849
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

QA8.21 QA8 SCIENTIFIC: IMPROVE THE ENVIRONMENT

Value 155669 Frequency
0 NOT MENTIONED 31119
1 MENTIONED 271
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

QA8.22 QA8 SCIENTIFIC: PROGRESS/EVOLUT/ADVANCES

Value 156668 Frequency
0 NOT MENTIONED 30604
1 MENTIONED 786
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

QA8.23 QA8 SCIENTIFIC: INFORMED ABOUT SCIENCE

Value 157667 Frequency
0 NOT MENTIONED 29630
1 MENTIONED 1760
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

QA8.24 QA8 SCIENTIFIC: NEW TECHNOLOGIES

Value 158666 Frequency
0 NOT MENTIONED 31092
1 MENTIONED 298
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

QA8.25 QA8 SCIENTIFIC: DISCOVERIES/INVENTIONS

Value 159665 Frequency
0 NOT MENTIONED 29213
1 MENTIONED 2177
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

QA8.26 QA8 SCIENTIFIC: TO SOLVE PROBLEMS

Value 160664 Frequency
0 NOT MENTIONED 30683
1 MENTIONED 707
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

QA8.27 QA8 SCIENTIFIC: BEING AN EXPERT

Value 161663 Frequency
0 NOT MENTIONED 30758
1 MENTIONED 632
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

QA8.28 QA8 SCIENTIFIC: INTERESTING

Value 162662 Frequency
0 NOT MENTIONED 30772
1 MENTIONED 618
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

QA8.29 QA8 SCIENTIFIC: MAKING EXPERIMENTS

Value 163661 Frequency
0 NOT MENTIONED 30034
1 MENTIONED 1356
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

QA8.30 QA8 SCIENTIFIC: RESEARCH BY SCIENTISTS

Value 164660 Frequency
0 NOT MENTIONED 29373
1 MENTIONED 2017
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

QA8.31 QA8 SCIENTIFIC: STUDY SOMETH OBJECTIVELY

Value 165659 Frequency
0 NOT MENTIONED 30329
1 MENTIONED 1061
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

QA8.32 QA8 SCIENTIFIC: NOT INTERESTED

Value 166658 Frequency
0 NOT MENTIONED 31165
1 MENTIONED 225
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

QA8.33 QA8 SCIENTIFIC: OTHER ANSWERS

Value 167657 Frequency
0 NOT MENTIONED 28809
1 MENTIONED 2581
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

QA8.34 QA8 SCIENTIFIC: DK

Value 168656 Frequency
0 NOT MENTIONED 27226
1 MENTIONED 4164
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

QA8.35 QA8 SCIENTIFIC: NO ANSWER

Value 169655 Frequency
0 NOT MENTIONED 29133
1 MENTIONED 2257
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

VQA9A1 QA9A SCIENCE OPINION: BIOLOGY

Value 170654 Frequency
1 1 Not at all scientific 383
2 616
3 2232
4 3534
5 5 Very scientific 8041
6 DK 851
Sysmiss 15733
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15657 15733

Valid range from 1 to 6

VQA9A2 QA9A SCIENCE OPINION: ASTRONOMY

Value 171653 Frequency
1 1 Not at all scientific 656
2 831
3 1920
4 3228
5 5 Very scientific 8071
6 DK 951
Sysmiss 15733
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15657 15733

Valid range from 1 to 6

VQA9A3 QA9A SCIENCE OPINION: HISTORY

Value 172652 Frequency
1 1 Not at all scientific 1918
2 2462
3 3934
4 3099
5 5 Very scientific 3510
6 DK 734
Sysmiss 15733
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15657 15733

Valid range from 1 to 6

VQA9A4 QA9A SCIENCE OPINION: PHYSICS

Value 173651 Frequency
1 1 Not at all scientific 347
2 431
3 1310
4 3028
5 5 Very scientific 9784
6 DK 757
Sysmiss 15733
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15657 15733

Valid range from 1 to 6

VQA9A5 QA9A SCIENCE OPINION: ASTROLOGY

Value 174650 Frequency
1 1 Not at all scientific 3173
2 2006
3 2567
4 2523
5 5 Very scientific 4319
6 DK 1069
Sysmiss 15733
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15657 15733

Valid range from 1 to 6

VQA9A6 QA9A SCIENCE OPINION: ECONOMICS

Value 175649 Frequency
1 1 Not at all scientific 1614
2 2049
3 3890
4 3553
5 5 Very scientific 3674
6 DK 877
Sysmiss 15733
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15657 15733

Valid range from 1 to 6

VQA9A7 QA9A SCIENCE OPINION: MEDICINE

Value 176648 Frequency
1 1 Not at all scientific 216
2 216
3 852
4 2765
5 5 Very scientific 11144
6 DK 464
Sysmiss 15733
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15657 15733

Valid range from 1 to 6

VQA9A8 QA9A SCIENCE OPINION: PSYCHOLOGY

Value 177647 Frequency
1 1 Not at all scientific 840
2 1381
3 3328
4 3744
5 5 Very scientific 5418
6 DK 946
Sysmiss 15733
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15657 15733

Valid range from 1 to 6

VQA9A9 QA9A SCIENCE OPINION: MATHEMATICS

Value 178646 Frequency
1 1 Not at all scientific 650
2 861
3 2118
4 3343
5 5 Very scientific 7969
6 DK 716
Sysmiss 15733
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15657 15733

Valid range from 1 to 6

VQA9A10 QA9A SCIENCE OPINION: HOMEOPATHY

Value 179645 Frequency
1 1 Not at all scientific 1781
2 2231
3 3505
4 2665
5 5 Very scientific 2642
6 DK 2833
Sysmiss 15733
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15657 15733

Valid range from 1 to 6

VQA9B1 QA9B SCIENCE OPINION: BIOLOGY

Value 180644 Frequency
1 1 Not at all scientific 358
2 612
3 2258
4 3604
5 5 Very scientific 8057
6 DK 844
Sysmiss 15657
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15733 15657

Valid range from 1 to 6

VQA9B2 QA9B SCIENCE OPINION: ASTRONOMY

Value 181643 Frequency
1 1 Not at all scientific 572
2 844
3 2027
4 3130
5 5 Very scientific 8221
6 DK 939
Sysmiss 15657
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15733 15657

Valid range from 1 to 6

VQA9B3 QA9B SCIENCE OPINION: HISTORY

Value 182642 Frequency
1 1 Not at all scientific 1973
2 2365
3 3970
4 3151
5 5 Very scientific 3540
6 DK 734
Sysmiss 15657
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15733 15657

Valid range from 1 to 6

VQA9B4 QA9B SCIENCE OPINION: PHYSICS

Value 183641 Frequency
1 1 Not at all scientific 309
2 415
3 1300
4 2964
5 5 Very scientific 10003
6 DK 742
Sysmiss 15657
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15733 15657

Valid range from 1 to 6

VQA9B5 QA9B SCIENCE OPINION: HOROSCOPES

Value 184640 Frequency
1 1 Not at all scientific 7572
2 2682
3 2009
4 1125
5 5 Very scientific 1322
6 DK 1023
Sysmiss 15657
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15733 15657

Valid range from 1 to 6

VQA9B6 QA9B SCIENCE OPINION: ECONOMICS

Value 185639 Frequency
1 1 Not at all scientific 1652
2 1979
3 4037
4 3565
5 5 Very scientific 3693
6 DK 807
Sysmiss 15657
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15733 15657

Valid range from 1 to 6

VQA9B7 QA9B SCIENCE OPINION: MEDICINE

Value 186638 Frequency
1 1 Not at all scientific 183
2 204
3 805
4 2752
5 5 Very scientific 11361
6 DK 428
Sysmiss 15657
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15733 15657

Valid range from 1 to 6

VQA9B8 QA9B SCIENCE OPINION: PSYCHOLOGY

Value 187637 Frequency
1 1 Not at all scientific 712
2 1353
3 3292
4 3848
5 5 Very scientific 5631
6 DK 897
Sysmiss 15657
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15733 15657

Valid range from 1 to 6

VQA9B9 QA9B SCIENCE OPINION: MATHEMATICS

Value 188636 Frequency
1 1 Not at all scientific 593
2 801
3 1996
4 3312
5 5 Very scientific 8378
6 DK 653
Sysmiss 15657
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15733 15657

Valid range from 1 to 6

VQA9B10 QA9B SCIENCE OPINION: HOMEOPATHY

Value 189635 Frequency
1 1 Not at all scientific 1823
2 2287
3 3726
4 2643
5 5 Very scientific 2607
6 DK 2647
Sysmiss 15657
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15733 15657

Valid range from 1 to 6

QA10_1 QA10 SCIENTIF KNOWL: SUN AROUND EARTH

Value 190634 Frequency
1 True. 9645
2 False. 20495
3 DK 1250
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 1 to 3

QA10_2 QA10 SCIENTIF KNOWL: CENTRE OF EARTH

Value 191633 Frequency
1 True. 26332
2 False. 2134
3 DK 2924
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 1 to 3

QA10_3 QA10 SCIENTIF KNOWL: OXYGEN FROM PLANTS

Value 192632 Frequency
1 True. 25970
2 False. 3858
3 DK 1562
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 1 to 3

QA10_4 QA10 SCIENTIF KNOWL: RADIOACTIVE MILK

Value 193631 Frequency
1 True. 3676
2 False. 21813
3 DK 5901
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 1 to 3

QA10_5 QA10 SCIENTIF KNOWL: ELECTRONS/ATOMS

Value 194630 Frequency
1 True. 13572
2 False. 9026
3 DK 8792
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 1 to 3

QA10_6 QA10 SCIENTIF KNOWL: MOVING CONTINENTS

Value 195629 Frequency
1 True. 26139
2 False. 1972
3 DK 3279
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 1 to 3

QA10_7 QA10 SCIENTIF KNOWL: GENES DECIDE ON SEX

Value 196628 Frequency
1 True. 5958
2 False. 19381
3 DK 6051
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 1 to 3

QA10_8 QA10 SCIENTIF KNOWL: EARLST HUMAN BEINGS

Value 197627 Frequency
1 True. 6758
2 False. 19641
3 DK 4991
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 1 to 3

QA10_9 QA10 SCIENTIF KNOWL: ANTIBIOTICS

Value 198626 Frequency
1 True. 13900
2 False. 13733
3 DK 3757
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 1 to 3

QA10_10 QA10 SCIENTIF KNOWL: LASER

Value 199625 Frequency
1 True. 7944
2 False. 13292
3 DK 10154
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 1 to 3

QA10_11 QA10 SCIENTIF KNOWL: RADIOACTIVITY

Value 200624 Frequency
1 True. 8725
2 False. 17575
3 DK 5090
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 1 to 3

QA10_12 QA10 SCIENTIF KNOWL: HUMAN SPEC DEVELOPM

Value 201623 Frequency
1 True. 19987
2 False. 7416
3 DK 3987
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 1 to 3

QA10_13 QA10 SCIENTIF KNOWL: EARTH AROUND SUN

Value 202622 Frequency
1 True. 5082
2 False. 20560
3 DK 5748
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 1 to 3

QA11.1 QA11 HEALTH PROBL USED: MEDICINES

Value 203621 Frequency
0 NOT MENTIONED 7296
1 MENTIONED 24094
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

QA11.2 QA11 HEALTH PROBL USED: MEDICA DOCTOR

Value 204620 Frequency
0 NOT MENTIONED 9080
1 MENTIONED 22310
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

QA11.3 QA11 HEALTH PROBL USED: ACUPUNCTURE

Value 205619 Frequency
0 NOT MENTIONED 30176
1 MENTIONED 1214
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

QA11.4 QA11 HEALTH PROBL USED: HOMEOPATHY

Value 206618 Frequency
0 NOT MENTIONED 28844
1 MENTIONED 2546
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

QA11.5 QA11 HEALTH PROBL USED: HERBALISM

Value 207617 Frequency
0 NOT MENTIONED 25614
1 MENTIONED 5776
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

QA11.6 QA11 HEALTH PROBL USED: OSTEPATHY

Value 208616 Frequency
0 NOT MENTIONED 30578
1 MENTIONED 812
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

QA11.7 QA11 HEALTH PROBL USED: CHIROPRACTICS

Value 209615 Frequency
0 NOT MENTIONED 30218
1 MENTIONED 1172
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

QA11.8 QA11 HEALTH PROBL USED: PRAYING

Value 210614 Frequency
0 NOT MENTIONED 26037
1 MENTIONED 5353
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

QA11.9 QA11 HEALTH PROBL USED: MEDITATION/YOGA

Value 211613 Frequency
0 NOT MENTIONED 30030
1 MENTIONED 1360
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

QA11.10 QA11 HEALTH PROBL USED: PSYCHOLOGIC HELP

Value 212612 Frequency
0 NOT MENTIONED 30080
1 MENTIONED 1310
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

QA11.11 QA11 HEALTH PROBL USED: MASSAGE

Value 213611 Frequency
0 NOT MENTIONED 24616
1 MENTIONED 6774
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

QA11.12 QA11 HEALTH PROBL USED: NOTHING PARTIC

Value 214610 Frequency
0 NOT MENTIONED 30560
1 MENTIONED 830
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

QA11.13 QA11 HEALTH PROBL USED: NO HEALTH PROBL

Value 215609 Frequency
0 NOT MENTIONED 28283
1 MENTIONED 3107
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

QA11.14 QA11 HEALTH PROBL USED: OTHER

Value 216608 Frequency
0 NOT MENTIONED 31036
1 MENTIONED 354
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

QA11.15 QA11 HEALTH PROBL USED: DK

Value 217607 Frequency
0 NOT MENTIONED 31298
1 MENTIONED 92
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31390 0

Valid range from 0 to 1

VQA12A1 QA12A S&T ATTITUDES: LIFECOMFORT

Value 218606 Frequency
1 Strongly agree 5124
2 Tend to agree 6752
3 Neither agree nor disagree 2198
4 Tend to disagree 854
5 Strongly disagree 267
6 DK 462
Sysmiss 15733
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15657 15733

Valid range from 1 to 6

VQA12A2 QA12A S&T ATTITUDES: RESOURCES

Value 219605 Frequency
1 Strongly agree 1089
2 Tend to agree 2509