Evrobarometer 67.2: Širitev Evropske unije, zasebnost osebnih podatkov, nacionalno gospodarstvo in znanstveno raziskovanje, april-maj 2007

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: EB672
Glavni avtor(ji):
  • Evropska komisija
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Antonis Papacostas
Izdelal datoteko podatkov:
TNS - TNS Opinion & Social
GESIS - GESIS - Leibniz Institute for the Social Sciences

Kraj; datum:

Köln, Nemčija; 2007

Finančna podpora:

Evropska komisija

Serija:
  • EB/Evrobarometer

    Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

pogovori o političnih zadevah, prepričevanje ostalih o svojem stališču, zadovoljstvo z življenjem, odnos do preteklosti, pogled na prihodnost, primerjava stanja Slovenije in EU, predstava o EU, predstava o EU, članstvo v EU, ugled EU, pomen EU, vloga evropskih teles, zaupanje v evropske institucije, poznavanje Evropske Unije, evropske odločitve, odločitve nacionalne vlade, Evropa dveh hitrosti, obveščenost o evropskih političnih zadevah, informiranost o EU, globalizacija, EU in učinki globalizacije, EU in globalno segrevanje, klimatske spremembe, navezanost na določena območja, 50. obletnica Rimske pogodbe, prihodnost Evrope, razvijanje politik EU, ustvarjanje skupnosti državljanov EU, vidiki krepitve EU, evropska zastava, simboli, učinkovitost ukrepov, zakon o varovanju osebnih podatkov, obveščenost o varstvu osebnih podatkov, dostop oblasti do osebnih podatkov, poznavanje stopnje gospodarske rasti, poznavanje stopnje inflacije, poznavanje stopnje brezposlenosti, politične odločitve, statistični podatki, zaupanje v uradno statistiko, zanimanje za teme v poročilih, zanimanje za znanstveno raziskovanje, položaj znanstvenih raziskav v medijih, zaupanje v medije, spremljanje množičnih medijev

Vsebinska področja CESSDA
GOSPODARSTVO - gospodarska politika
ZNANOST IN TEHNIKA
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
MEDNARODNE INSTITUCIJE, ODNOSI
POLITIČNE INSTITUCIJE
NACIONALNE GOSPODARSKE RAZMERE
PRAVNI SISTEM, ZAKONODAJA, ZAKON
RAZISKAVE, ZNANOST


Povzetek:

V tem krogu je raziskava Evrobarometer spraševala anketirance o standardnih kazalcih Evrobarometra, kot so zadovoljstvo s sedanjim življenjem, ali so skušali prepričati druge, ki so jim blizu da delijo svoje poglede o temah z močnimi mnenji, razpravljanje o političnih zadevah, njihova pričakovanja za naslednjih 12 mesecev in kako gledajo na gospodarska in družbena vprašanja v njihovi državi v primerjavi z Evropsko unijo (EU). Dodatna vprašanja so se še osredotočila na znanje anketirancev o EU, vključno s tem kako dobro so obveščeni, katere vire informacij o EU uporabljajo, ali ima njihova država kot članica EU kakšne koristi (ali bi imela koristi, če bi postala članica EU) ter stopnja njihovega osebnega interesa o zadevah EU. Drug velik poudarek v raziskavi je zasebnost osebnih podatkov. Anketirance so spraševali o njihovem poznavanju pravil in zahtev v zvezi z varovanjem osebnih podatkov, sposobnosti države zaščititi dostop podatkov raznih subjektov ter ali naj imajo organi pregona dostop do osebnih podatkov za namene boja proti kriminalu in terorizmu. Drugi glavni fokus raziskave je bilo nacionalno gospodarstvo – anketirance so spraševali o njihovem osebnem finančnem položaju in položaju gospodarstva njihovega naroda, prav tako so jih prosili,da ocenijo uradno stopnjo rasti bruto domačega proizvoda, stopnjo inflacije in nezaposlenosti ter primerjajo navedene mere, s prejšnjimi ali prihodnjimi leti. Anketiranci so podali tudi mnenje o uporabi statističnih podatkov, predvsem za politično odločanje. V zadnjem tematskem sklopu se je anketirance spraševalo o njihovem interesu na področju znanstvenih raziskav, vključno s tem, kako mediji predstavljajo informacije o znanstvenih raziskavah in kateri mediji dostopajo do informacij na to temo. Pri dodatnih vprašanjih so anketirance spraševala še o globalizaciji in vključevanju EU v ta proces, o 50. obletnici dosežkov EU razvoja okolja, zunanje in priseljevalne politike in predsednikovanju svetu EU. Demografski in drugi osebni podatki vključujejo še starost, spol, nacionalnost, rojstno poreklo (osebno in starševsko), zakonski stan, levo-desno politično samoopredelitev, poklic, starost ob zaključku izobraževanja, sestavo gospodinjstva, lastništvo stacionarnega ali mobilnega telefona ter drugih trajnih dobrin, vrsto in velikost naselja, regijo stalnega prebivališča in jezik anketiranja.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 10. april 2007 - 15. maj 2007, Avstrija: 10. april 2007 - 1. maj 2007,, Belgija: 11. april 2007 - 7. maj 2007,, Bolgarija: 13. april 2007 - 26. april 2007,, Hrvaška: 10. april 2007 - 7. maj 2007,, Ciper (Republika): 11. april 2007 - 7. maj 2007,, Češka: 13. april 2007 - 4. maj 2007,, Danska: 10. april 2007 - 14. maj 2007,, Estonija: 16. april 2007 - 14. maj 2007,, Finska: 13. april 2007 - 9. maj 2007,, Francija: 10. april 2007 - 8. maj 2007,, Nemčija: 10. april 2007 - 9. maj 2007,, Velika Britanija: 10. april 2007 - 6. maj 2007,, Grčija: 10. april 2007 - 8. maj 2007,, Madžarska: 12. april 2007 - 10. maj 2007,, Irska (Repbulika): 10. april 2007 - 10. maj 2007,, Italija: 10. april 2007 - 8. maj 2007,, Latvija: 13. april 2007 - 15. maj 2007,, Litva: 10. april 2007 - 5. maj 2007,, Luksemburg: 10. april 2007 - 7. maj 2007,, Makedonija (FYROM): april 2007 - maj 2007,, Malta: 10. april 2007 - 30. maj 2007,, Nizozemska: 10. april 2007 - 10. maj 2007,, Severna Irska: 10. april 2007 - 7. maj 2007,, Poljska: 10. april 2007 - 2. maj 2007,, Portugalska: 14. april 2007 - 7. maj 2007,, Romunija: 10. april 2007 - 8. maj 2007,, Slovaška: 13. april 2007 - 1. maj 2007,, Slovenija: 10. april 2007 - 9. maj 2007,, Španija: 10. april 2007 - 10. maj 2007,, Švedska: 10. april 2007 - 10. maj 2007,, Turčija: 10. april 2007 - 10. maj 2007,, Turško-ciprska skupnost: 10. april 2007 - 6. maj 2007.
Čas izdelave: 2007
Država: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Velika Britanija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Makedonija, Malta, Nizozemska, Severna Irska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Turčija
Geografsko pokritje:

Ozemlje držav.

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so prebivalci 25 držav članic EU po širitvi leta 2004, prebivalci držav pristopnic - Bolgarije in Romunije ter prebivalci držav kandidatk - Hrvaške in Turčije, kot tudi prebivalci turško-ciprske skupnosti (TCC) in Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije (FYROM). Vsi anketiranci so rezidenti ene od naštetih držav, državljani EU. Za dodatna pojasnila glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4530.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Koordinator: TNS Opinion & Social, konzorcij TNS - Taylor Nelson Sofres in EOS Gallup Evropa

Avstrija: GALLUP-Institute

Belgija: TNS Dimarso

Bolgarija: TNS BBSS

Hrvaška: PULS

Ciper (Republika): Synovate

Ciper (TCC): KADEM

Češka: TNS Aisa

Danska: TNS Gallup DK

Estonija: Emor

Finska: TNS Gallup OY

Francija: TNS Sofres

Nemčija: TNS Infratest

Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK

Grčija: TNS ICAP

Madžarska: TNS Hungary

Irska: TNS MRBI

Italija: TNS Abacus

Latvija: TNS Latvia

Litva: TNS Gallup Lithuania

Luksemburg: TNS ILReS

Makedonija (FYROM): TNS Brima

Malta: MISCO

Nizozemska: TNS NIPO

Poljska: TNS OBOP

Portugalska: TNS EUROTESTE

Romunija: TNS CSOP

Slovaška: TNS Aisa SK

Slovenija: RM PLUS

Španija: TNS Demoscopia

Švedska: TNS GALLUP

Turčija: TNS PIAR

Tip vzorca:

Raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let, razen v Združenemu Kraljestvu z ločenima vzorcema za Veliko Britanijo (1000) in Severno Irsko (300), v Nemčiji z ločenima vzorcema za Vzhodni (500) in za Zahodni del (1000) ter v Luksemburgu, na Cipru (Republiki), Malti in Severnem Cipru s po 500 respondenti za vsako državo. Osnovni vzorčni okvir, ki se uporablja v vseh državah članicah, je večstopenjski, naključni vzorec. V vsaki državi članici je število vzorčnih točk izbrano z verjetnostjo, ki je proporcionalna glede na velikost in gostoto populacije. Vzorčne točke so bile izbrane sistematično iz vsake administrativne regionalne enote, s stratifikacijo po individualni enoti in tipu naselja. Tako točke predstavljajo celotno ozemlje regij držav članic po EUROSTAT NUTS 2 (ali enakovredno temu) in so razčlenjene s stopnjo urbanizacije. V vsaki od izbranih vzorčnih točk je bila začetna lokacija izbrana naključno. Naslednji naslov je bil izbran po sistemu vsake n-te lokacije s standardnim postopkom slučajne poti. Na vsakem naslovu je odgovarjal tisti, katerega rojstni datum je bil najbližji datumu ankete. Za dodatna pojasnila glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4530.

Način zbiranja podatkov:

Vse ankete so bile narejene osebno pri anketirancu doma v ustreznem uradnem jeziku. Uporabljal se je program CAPI (Computer Assisted Personal Interview). Za dodatna pojasnila glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4530.

Uteževanje:

Za vsako državo je narejena primerjava med velikostjo vzorca in populacije. Velikost populacije je posredoval Eurostat, ki je podatke dobil od nacionalnih statističnih uradov. Po vseh državah kandidatkah je izvedeno uteževanje (glede na robne in posamične uteži), upoštevaje populacijske podatke. V vseh državah članicah so pri uteževanju v zaporednih iteracijah upoštevali podatke o spolu, starosti, regiji in velikosti kraja. Za mednarodno uteževanje (t.j. povprečja EU) je TNS Opinion & Social zaprosil za uradne podatke o populaciji pri Eurostatu ali nacionalnih statističnih uradih. Tri nacionalno utežene spremenljivke W1, W3 in W4 so na voljo za uporabo ločene analize posameznih držav. Za dodatna pojasnila glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4530.

Omejitve dostopa

Izvirni zbiralci podatkov, ICPSR, GESIS in pripadajoče agencije, ki financirajo raziskovanje nimajo nobene odgovornosti do uporabnikov teh zbirk ali za tolmačenje ali utemeljevanje sklepov v te namene. Za dodatne informacije glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4530

Da bi agenciji za financiranje zagotovili bistvene informacije o uporabi arhivskih virov in za lažjo izmenjavo informacij o povezanosti raziskovalnih aktivnosti, se od uporabnikov zahteva, da vsakokrat pošljejo ICPRS ali GESIS bibliografski citat za vsak zaključen rokopis ali kakšen drug abstrakt. Naprošajo, da v spremnem pismu navedete, kje so bili podatki uporabljeni (raziskave in pripadajoče spremenljivke). Za dodatne informacije glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4530

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: EB672 - Evrobarometer 67.2 april - maj 2007 [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

  • število spremenljivk: 673
  • število enot: 30224

Verzija: 2.1.0 (2012-07-02), doi:10.4232/1.10984

Spremenljivke

v1 STUDY NUMBER DISTRIBUTOR

Vrednost 13 Frekvenca
4530 30224
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0

Vrednosti spremenljivk od 4530 do 4530

v2 STUDY NUMBER PRODUCER

Vrednost 22 Frekvenca
4530 30224
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0

Vrednosti spremenljivk od 4530 do 4530

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Vrednost 31 Frekvenca
2.1.0 (2012-07-02) 30224
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0

v1 STUDY NUMBER DISTRIBUTOR

Vrednost 1673 Frekvenca
4530 30224
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0

Vrednosti spremenljivk od 4530 do 4530

v2 STUDY NUMBER PRODUCER

Vrednost 2672 Frekvenca
4530 30224
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0

Vrednosti spremenljivk od 4530 do 4530

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Vrednost 3671 Frekvenca
2.1.0 (2012-07-02) 30224
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0

v4 EUROBAROMETER NUMBER

Vrednost 4670 Frekvenca
672 Eurobarometer 67.2, 4-5 2007 30224
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0

Vrednosti spremenljivk od 672 do 672

v5 UNIQUE CASE ID (TNS COUNTRY ID + INTERVIEW ID)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0 1000001 57000500 24584060.906 15756439.112

Vrednosti spremenljivk od 1000001 do 57000500

v6 NATION - ALL SAMPLES

Vrednost 6668 Frekvenca
1 France 1013
2 Belgium 1011
3 The Netherlands 1009
4 Germany West 1005
5 Italy 1010
6 Luxembourg 511
7 Denmark 1002
8 Ireland 1000
9 Great Britain 1015
10 Northern Ireland 304
11 Greece 1000
12 Spain 1000
13 Portugal 1011
14 Germany East 508
15 Norway (not included) 0
16 Finland 1038
17 Sweden 1005
18 Austria 1011
19 Cyprus (Republic) 502
20 Czech Republic 1043
21 Estonia 1005
22 Hungary 1006
23 Latvia 1013
24 Lithuania 1018
25 Malta 500
26 Poland 1000
27 Slovakia 1106
28 Slovenia 1013
29 Bulgaria 1039
30 Romania 1019
31 Turkey 998
32 Croatia 1000
33 Cyprus (TCC) 500
34 Macedonia (FYROM) 1009
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0 1 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 34

v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166

Vrednost 7667 Frekvenca
AT 1011
BE 1011
BG 1039
CY 502
CY-TCC 500
CZ 1043
DE-E 508
DE-W 1005
DK 1002
EE 1005
ES 1000
FI 1038
FR 1013
GB-GBN 1015
GB-NIR 304
GR 1000
HR 1000
HU 1006
IE 1000
IT 1010
LT 1018
LU 511
LV 1013
MK 1009
MT 500
NL 1009
PL 1000
PT 1011
RO 1019
SE 1005
SI 1013
SK 1106
TR 998
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0

v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0 0.32 3.113 1 0.339

Vrednosti spremenljivk od 0.3198 do 3.1134

v9 NATION - UNITED KINGDOM

Vrednost 9665 Frekvenca
0 Not United Kingdom 28905
1 United Kingdom 1319
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v10 W4 WEIGHT SPECIAL UNITED KINGDOM

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0 0 2.399 0.0436 0.241

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.39874

v11 NATION - UNITED GERMANY

Vrednost 11663 Frekvenca
0 Not Germany 28711
1 Germany 1513
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v12 W3 WEIGHT SPECIAL GERMANY

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0 0 3.507 0.0501 0.253

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.507323

v13 NATION GROUP EURO 6

Vrednost 13661 Frekvenca
0 Not EURO 6 24665
1 EURO 6 5559
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v14 W5 WEIGHT EURO 6

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0 0 4.98 0.184 0.524

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4.980443

v15 NATION GROUP EURO 9

Vrednost 15659 Frekvenca
0 Not EURO 9 21344
1 EURO 9 8880
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v16 W6 WEIGHT EURO 9

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0 0 5.976 0.294 0.696

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.975557

v17 NATION GROUP EURO 10

Vrednost 17657 Frekvenca
0 Not EURO 10 20344
1 EURO 10 9880
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v18 W7 WEIGHT EURO 10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0 0 6.398 0.327 0.743

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.397625

v19 NATION GROUP EURO 12

Vrednost 19655 Frekvenca
0 Not EURO 12 18333
1 EURO 12 11891
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v20 W8 WEIGHT EURO 12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0 0 6.439 0.393 0.781

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.439245

v21 NATION GROUP EURO 12 + EAST GERMANY

Vrednost 21653 Frekvenca
0 Not EURO 12 + EAST GERMANY 17825
1 EURO 12 + EAST GERMANY 12399
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v22 W9 WEIGHT EURO 12 + EAST GERMANY

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0 0 6.416 0.41 0.785

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.416472

v23 NATION GROUP EURO NEW 3 (1995)

Vrednost 23651 Frekvenca
0 Not EURO NEW 3 (1995) 27170
1 EURO NEW 3 (1995) 3054
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v24 W10 WEIGHT EURO NEW 3 (1995)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0 0 3.683 0.101 0.34

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.68298

v25 NATION GROUP EURO 15

Vrednost 25649 Frekvenca
0 Not EURO 15 14771
1 EURO 15 15453
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v26 W11 WEIGHT EURO 15

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0 0 7.51 0.511 0.908

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.510198

v27 NATION GROUP EURO ZONE (2007)

Vrednost 27647 Frekvenca
0 Not EURO ZONE (2007) 17084
1 EURO ZONE (2007) 13140
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v28 W12 WEIGHT SPECIAL EURO ZONE (2007)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0 0 7.869 0.435 0.882

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.869345

v29 NATION GROUP EURO NEW 10 (2004)

Vrednost 29645 Frekvenca
0 Not EURO NEW 10 (2004) 21018
1 EURO NEW 10 (2004) 9206
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v30 W13 WEIGHT EURO NEW 10 (2004)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0 0 8.929 0.305 0.938

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.928561

v31 NATION GROUP EURO 25

Vrednost 31643 Frekvenca
0 Not EURO 25 5565
1 EURO 25 24659
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v32 W14 WEIGHT EURO 25

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0 0 9.995 0.816 1.205

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.994847

v33 NATION GROUP AC/CC

Vrednost 33641 Frekvenca
0 Not AC/CC4 26168
1 AC/CC4 4056
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v34 W15 WEIGHT SPECIAL AC/CC

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0 0 6.28 0.134 0.504

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.279912

v35 NATION GROUP EURO 29 (EURO 25 + AC/CC)

Vrednost 35639 Frekvenca
0 Not EURO 29 (EURO 25 + AC/CC4) 1509
1 EURO 29 (EURO 25 + AC/CC4) 28715
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v36 W16 WEIGHT EURO 29 (EURO 25 + AC/CC)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0 0 9.644 0.95 1.212

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.643748

v37 NATION GROUP ACCESSION COUNTRIES (BG RO)

Vrednost 37637 Frekvenca
0 Not AC2 (BG RO) 28166
1 AC2 (BG RO) 2058
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v38 W18 WEIGHT ACCESSION COUNTRIES (BG RO)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0 0 2.556 0.0681 0.287

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.556149

v39 NATION GROUP CANDIDATE COUNTRIES (TR HR)

Vrednost 39635 Frekvenca
0 Not CC2 (TR HR) 28226
1 CC2 (TR HR) 1998
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v40 W19 WEIGHT CANDIDATE COUNTRIES (TR HR)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0 0 4.592 0.0661 0.349

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4.591522

v41 NATION GROUP EURO 27 (EURO 25 + BG RO)

Vrednost 41633 Frekvenca
0 Not EURO 27 3507
1 EURO 27 26717
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v42 W22 WEIGHT EURO 27 (EURO 25 + BG RO)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0 0 10.144 0.884 1.207

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10.144306

v43 NATION GROUP EURO 28 (EURO 25 + BG RO HR)

Vrednost 43631 Frekvenca
0 Not EURO 28 2507
1 EURO 28 27717
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v44 W23 WEIGHT EURO 28 (EURO 25 + BG RO HR)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0 0 10.425 0.917 1.235

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10.42523

v45 NATION GROUP EURO NEW 12 (2007)

Vrednost 45629 Frekvenca
0 Not EURO NEW 12 (2007) 18960
1 EURO NEW 12 (2007) 11264
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v46 W24 WEIGHT EURO NEW 12 (2007)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0 0 7.767 0.373 0.903

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.766729

v47 NATION GROUP EURO 30 (EURO 25 + AC/CC + TCC)

Vrednost 47627 Frekvenca
0 Not EURO 30 1009
1 EURO 30 29215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v48 W25 WEIGHT EURO 30 (EURO 25 + AC/CC + TCC)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0 0 9.808 0.967 1.232

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.808204

v49 WEX WEIGHT EXTRA POPULATION 15+ (ALL COUNTRIES)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0 160.21 149198.109 14756.561 18707.724

Vrednosti spremenljivk od 160.210098 do 149198.109375

v50 Q1 NATIONALITY BELGIUM

Vrednost 50624 Frekvenca
0 Not mentioned 29236
1 Mentioned 988
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v51 Q1 NATIONALITY DENMARK

Vrednost 51623 Frekvenca
0 Not mentioned 29215
1 Mentioned 1009
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v52 Q1 NATIONALITY GERMANY

Vrednost 52622 Frekvenca
0 Not mentioned 28685
1 Mentioned 1539
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v53 Q1 NATIONALITY GREECE

Vrednost 53621 Frekvenca
0 Not mentioned 29220
1 Mentioned 1004
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v54 Q1 NATIONALITY SPAIN

Vrednost 54620 Frekvenca
0 Not mentioned 29235
1 Mentioned 989
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v55 Q1 NATIONALITY FRANCE

Vrednost 55619 Frekvenca
0 Not mentioned 29172
1 Mentioned 1052
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v56 Q1 NATIONALITY IRELAND

Vrednost 56618 Frekvenca
0 Not mentioned 29240
1 Mentioned 984
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v57 Q1 NATIONALITY ITALY

Vrednost 57617 Frekvenca
0 Not mentioned 29164
1 Mentioned 1060
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v58 Q1 NATIONALITY LUXEMBOURG

Vrednost 58616 Frekvenca
0 Not mentioned 29862
1 Mentioned 362
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v59 Q1 NATIONALITY NETHERLANDS

Vrednost 59615 Frekvenca
0 Not mentioned 29194
1 Mentioned 1030
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v60 Q1 NATIONALITY PORTUGAL

Vrednost 60614 Frekvenca
0 Not mentioned 29143
1 Mentioned 1081
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v61 Q1 NATIONALITY UNITED KINGDOM

Vrednost 61613 Frekvenca
0 Not mentioned 28921
1 Mentioned 1303
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v62 Q1 NATIONALITY AUSTRIA

Vrednost 62612 Frekvenca
0 Not mentioned 29222
1 Mentioned 1002
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v63 Q1 NATIONALITY SWEDEN

Vrednost 63611 Frekvenca
0 Not mentioned 29238
1 Mentioned 986
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v64 Q1 NATIONALITY FINLAND

Vrednost 64610 Frekvenca
0 Not mentioned 29165
1 Mentioned 1059
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v65 Q1 NATIONALITY CYPRUS (REPUBLIC)

Vrednost 65609 Frekvenca
0 Not mentioned 29661
1 Mentioned 563
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v66 Q1 NATIONALITY CZECH REPUBLIC

Vrednost 66608 Frekvenca
0 Not mentioned 29170
1 Mentioned 1054
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v67 Q1 NATIONALITY ESTONIA

Vrednost 67607 Frekvenca
0 Not mentioned 29222
1 Mentioned 1002
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v68 Q1 NATIONALITY HUNGARY

Vrednost 68606 Frekvenca
0 Not mentioned 29212
1 Mentioned 1012
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v69 Q1 NATIONALITY LATVIA

Vrednost 69605 Frekvenca
0 Not mentioned 29209
1 Mentioned 1015
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v70 Q1 NATIONALITY LITHUANIA

Vrednost 70604 Frekvenca
0 Not mentioned 29187
1 Mentioned 1037
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v71 Q1 NATIONALITY MALTA

Vrednost 71603 Frekvenca
0 Not mentioned 29729
1 Mentioned 495
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v72 Q1 NATIONALITY POLAND

Vrednost 72602 Frekvenca
0 Not mentioned 29171
1 Mentioned 1053
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v73 Q1 NATIONALITY SLOVAKIA

Vrednost 73601 Frekvenca
0 Not mentioned 29106
1 Mentioned 1118
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v74 Q1 NATIONALITY SLOVENIA

Vrednost 74600 Frekvenca
0 Not mentioned 29211
1 Mentioned 1013
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v75 Q1 NATIONALITY BULGARIA

Vrednost 75599 Frekvenca
0 Not mentioned 29168
1 Mentioned 1056
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v76 Q1 NATIONALITY ROMANIA

Vrednost 76598 Frekvenca
0 Not mentioned 29177
1 Mentioned 1047
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v77 Q1 NATIONALITY TURKEY

Vrednost 77597 Frekvenca
0 Not mentioned (not coded) 0
1 Mentioned 998
9 Inap. (not 31 in V6) 29226
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
998 29226

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v78 Q1 NATIONALITY CROATIA

Vrednost 78596 Frekvenca
0 Not mentioned 3
1 Mentioned 997
9 Inap. (not 32 in V6) 29224
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 29224

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v79 Q1 NATIONALITY CYPRUS (TCC)

Vrednost 79595 Frekvenca
0 Not mentioned (not coded) 0
1 Mentioned 500
9 Inap. (not 33 in V6) 29724
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29724

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v80 Q1 NATIONALITY MACEDONIA (FYROM)

Vrednost 80594 Frekvenca
0 Not mentioned (Nationality not specified) 30224
1 Mentioned 0
9 Inap. (not 34 in V6) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v81 QA1 POL DISCUSSION - FREQUENCY

Vrednost 81593 Frekvenca
1 Frequently 4764
2 Occasionally 16870
3 Never 8441
4 DK 149
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30075 149

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v82 QA2 POL DISCUSSION - CONVINCE FRIENDS

Vrednost 82592 Frekvenca
1 Often 4313
2 From time to time 11056
3 Rarely 8224
4 Never 6441
5 DK 190
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30034 190

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v83 QA3 LIFE SATISFACTION

Vrednost 83591 Frekvenca
1 Very satisfied 6554
2 Fairly satisfied 16673
3 Not very satisfied 5210
4 Not at all satisfied 1669
5 DK 118
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30106 118

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v84 QA4 EXPECTATIONS: LIFE IN GENERAL

Vrednost 84590 Frekvenca
1 Better 10577
2 Worse 3641
3 Same 15016
4 DK 990
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29234 990

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v85 QA4 EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUATION

Vrednost 85589 Frekvenca
1 Better 7971
2 Worse 8431
3 Same 11506
4 DK 1816
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27908 2316

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v86 QA4 EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUATION TCC

Vrednost 86588 Frekvenca
1 Better 186
2 Worse 102
3 Same 168
4 DK 44
9 Inap. (not 33 in V6) 29724
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
456 29768

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v87 QA4 EXPECTATIONS: FINANCIAL SITUATION

Vrednost 87587 Frekvenca
1 Better 7954
2 Worse 5024
3 Same 16426
4 DK 820
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29404 820

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v88 QA4 EXPECTATIONS: EMPLOYMENT SITUATION

Vrednost 88586 Frekvenca
1 Better 8778
2 Worse 8378
3 Same 10515
4 DK 2053
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27671 2553

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v89 QA4 EXPECTATIONS: EMPLOYMENT SITUATION TCC

Vrednost 89585 Frekvenca
1 Better 154
2 Worse 106
3 Same 168
4 DK 72
9 Inap. (not 33 in V6) 29724
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
428 29796

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v90 QA4 EXPECTATIONS: PERS JOB SITUATION

Vrednost 90584 Frekvenca
1 Better 6372
2 Worse 2586
3 Same 17950
4 DK 3316
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26908 3316

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v91 QA4 EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUATION EU

Vrednost 91583 Frekvenca
1 Better 8460
2 Worse 4838
3 Same 11309
4 DK 5617
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24607 5617

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v92 QA5 PERSONAL SITUATION - FIVE YEARS AGO

Vrednost 92582 Frekvenca
1 Improved 12405
2 Stayed about the same 9951
3 Got worse 7606
4 DK 262
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29962 262

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v93 QA6 PERSONAL SITUATION - NEXT FIVE YEARS

Vrednost 93581 Frekvenca
1 Improve 12873
2 Stay about the same 11274
3 Get worse 4202
4 DK 1875
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28349 1875

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v94 QA7 SITUAT CTRY COMPARED: ECONOMY

Vrednost 94580 Frekvenca
1 Much better 1739
2 Somewhat better 8597
3 Somewhat less good 9237
4 Definitely less good 6720
5 Identical (SPONT.) 1601
6 DK 1830
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27894 2330

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v95 QA7 SITUAT CTRY COMPARED: EMPLOYMENT

Vrednost 95579 Frekvenca
1 Much better 1551
2 Somewhat better 8176
3 Somewhat less good 9518
4 Definitely less good 6735
5 Identical (SPONT.) 1880
6 DK 1864
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27860 2364

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v96 QA7 SITUAT CTRY COMPARED: COST OF LIVING

Vrednost 96578 Frekvenca
1 Much better 826
2 Somewhat better 5482
3 Somewhat less good 10960
4 Definitely less good 9391
5 Identical (SPONT.) 1490
6 DK 1575
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28149 2075

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v97 QA7 SITUAT CTRY COMPARED: ENERGY PRICES

Vrednost 97577 Frekvenca
1 Much better 615
2 Somewhat better 4573
3 Somewhat less good 10323
4 Definitely less good 9026
5 Identical (SPONT.) 1575
6 DK 3612
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26112 4112

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v98 QA7 SITUAT CTRY COMPARED: HEALTHCARE SYSTEM

Vrednost 98576 Frekvenca
1 Much better 2746
2 Somewhat better 7784
3 Somewhat less good 7898
4 Definitely less good 8249
5 Identical (SPONT.) 1421
6 DK 1626
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28098 2126

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v99 QA7 SITUAT CTRY COMPARED: PENSIONS

Vrednost 99575 Frekvenca
1 Much better 1670
2 Somewhat better 6192
3 Somewhat less good 8043
4 Definitely less good 9612
5 Identical (SPONT.) 1154
6 DK 3053
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26671 3553

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v100 QA7 SITUAT CTRY COMPARED: SOCIAL WELFARE

Vrednost 100574 Frekvenca
1 Much better 2762
2 Somewhat better 7872
3 Somewhat less good 7765
4 Definitely less good 7734
5 Identical (SPONT.) 1279
6 DK 2312
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27412 2812

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v101 QA7 SITUAT CTRY COMPARED: EDUCATIONAL SYSTEM

Vrednost 101573 Frekvenca
1 Much better 2620
2 Somewhat better 9959
3 Somewhat less good 7839
4 Definitely less good 4292
5 Identical (SPONT.) 2416
6 DK 2598
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27126 3098

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v102 QA7 SITUAT CTRY COMPARED: QUALITY OF LIFE

Vrednost 102572 Frekvenca
1 Much better 2790
2 Somewhat better 9809
3 Somewhat less good 7741
4 Definitely less good 6556
5 Identical (SPONT.) 1662
6 DK 1166
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28558 1666

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v103 QA7 SITUAT CTRY COMPARED: PUBLIC TRANSPORT

Vrednost 103571 Frekvenca
1 Much better 1551
2 Somewhat better 7422
3 Somewhat less good 8898
4 Definitely less good 6170
5 Identical (SPONT.) 2323
6 DK 3360
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26364 3860

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v104 QA7 SITUAT CTRY COMPARED: ENVIRONMENT

Vrednost 104570 Frekvenca
1 Much better 2525
2 Somewhat better 10387
3 Somewhat less good 7523
4 Definitely less good 4742
5 Identical (SPONT.) 2511
6 DK 2036
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27688 2536

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v105 QA7 SITUAT CTRY COMPARED: FOREIGN LANGUAGES

Vrednost 105569 Frekvenca
1 Much better 3412
2 Somewhat better 8682
3 Somewhat less good 7524
4 Definitely less good 5318
5 Identical (SPONT.) 2082
6 DK 2706
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27018 3206

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v106 QA7 SITUAT TCC COMPARED: ECONOMY

Vrednost 106568 Frekvenca
1 Much better 25
2 Somewhat better 70
3 Somewhat less good 122
4 Definitely less good 245
5 Identical (SPONT.) 15
6 DK 23
9 Inap. (not 33 in V6) 29724
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
477 29747

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v107 QA7 SITUAT TCC COMPARED: EMPLOYMENT

Vrednost 107567 Frekvenca
1 Much better 17
2 Somewhat better 62
3 Somewhat less good 121
4 Definitely less good 254
5 Identical (SPONT.) 14
6 DK 32
9 Inap. (not 33 in V6) 29724
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
468 29756

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v108 QA7 SITUAT TCC COMPARED: COST OF LIVING

Vrednost 108566 Frekvenca
1 Much better 23
2 Somewhat better 70
3 Somewhat less good 121
4 Definitely less good 239
5 Identical (SPONT.) 14
6 DK 33
9 Inap. (not 33 in V6) 29724
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
467 29757

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v109 QA7 SITUAT TCC COMPARED: ENERGY PRICES

Vrednost 109565 Frekvenca
1 Much better 19
2 Somewhat better 51
3 Somewhat less good 101
4 Definitely less good 273
5 Identical (SPONT.) 16
6 DK 40
9 Inap. (not 33 in V6) 29724
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
460 29764

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v110 QA7 SITUAT TCC COMPARED: HEALTHCARE SYSTEM

Vrednost 110564 Frekvenca
1 Much better 34
2 Somewhat better 61
3 Somewhat less good 118
4 Definitely less good 269
5 Identical (SPONT.) 4
6 DK 14
9 Inap. (not 33 in V6) 29724
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
486 29738

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v111 QA7 SITUAT TCC COMPARED: PENSIONS

Vrednost 111563 Frekvenca
1 Much better 28
2 Somewhat better 76
3 Somewhat less good 112
4 Definitely less good 243
5 Identical (SPONT.) 7
6 DK 34
9 Inap. (not 33 in V6) 29724
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
466 29758

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v112 QA7 SITUAT TCC COMPARED: SOCIAL WELFARE

Vrednost 112562 Frekvenca
1 Much better 28
2 Somewhat better 78
3 Somewhat less good 118
4 Definitely less good 249
5 Identical (SPONT.) 5
6 DK 22
9 Inap. (not 33 in V6) 29724
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 29746

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v113 QA7 SITUAT TCC COMPARED: EDUCATIONAL SYSTEM

Vrednost 113561 Frekvenca
1 Much better 34
2 Somewhat better 60
3 Somewhat less good 136
4 Definitely less good 243
5 Identical (SPONT.) 12
6 DK 15
9 Inap. (not 33 in V6) 29724
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
485 29739

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v114 QA7 SITUAT TCC COMPARED: QUALITY OF LIFE

Vrednost 114560 Frekvenca
1 Much better 24
2 Somewhat better 69
3 Somewhat less good 130
4 Definitely less good 246
5 Identical (SPONT.) 11
6 DK 20
9 Inap. (not 33 in V6) 29724
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
480 29744

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v115 QA7 SITUAT TCC COMPARED: PUBLIC TRANSPORT

Vrednost 115559 Frekvenca
1 Much better 16
2 Somewhat better 36
3 Somewhat less good 76
4 Definitely less good 339
5 Identical (SPONT.) 7
6 DK 26
9 Inap. (not 33 in V6) 29724
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
474 29750

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v116 QA7 SITUAT TCC COMPARED: ENVIRONMENT

Vrednost 116558 Frekvenca
1 Much better 49
2 Somewhat better 72
3 Somewhat less good 105
4 Definitely less good 242
5 Identical (SPONT.) 6
6 DK 26
9 Inap. (not 33 in V6) 29724
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
474 29750

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v117 QA7 SITUAT TCC COMPARED: FOREIGN LANGUAGES

Vrednost 117557 Frekvenca
1 Much better 37
2 Somewhat better 103
3 Somewhat less good 120
4 Definitely less good 197
5 Identical (SPONT.) 6
6 DK 37
9 Inap. (not 33 in V6) 29724
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
463 29761

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v118 QA8 EU CONCEPT: MODERN

Vrednost 118556 Frekvenca
1 Describes very well 4437
2 Describes fairly well 16666
3 Describes fairly badly 5214
4 Describes very badly 1014
5 DK 2893
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27331 2893

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v119 QA8 EU CONCEPT: DEMOCRATIC

Vrednost 119555 Frekvenca
1 Describes very well 4669
2 Describes fairly well 16108
3 Describes fairly badly 5315
4 Describes very badly 1230
5 DK 2902
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27322 2902

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v120 QA8 EU CONCEPT: PROTECTIVE

Vrednost 120554 Frekvenca
1 Describes very well 3283
2 Describes fairly well 14234
3 Describes fairly badly 7156
4 Describes very badly 1602
5 DK 3949
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26275 3949

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v121 QA8 EU CONCEPT: INEFFICIENT

Vrednost 121553 Frekvenca
1 Describes very well 2535
2 Describes fairly well 8239
3 Describes fairly badly 11128
4 Describes very badly 3186
5 DK 5136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25088 5136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v122 QA8 EU CONCEPT: TECHNOCRATIC

Vrednost 122552 Frekvenca
1 Describes very well 3381
2 Describes fairly well 10642
3 Describes fairly badly 5428
4 Describes very badly 1117
5 DK 9656
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20568 9656

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v123 QA9A EU MEMBERSHIP - GOOD/BAD

Vrednost 123551 Frekvenca
1 Good thing 14989
2 Neither nor (3) 7444
3 Bad thing (2) 3593
4 DK 691
9 Inap. (31 to 34 in V6) 3507
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26026 4198

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v124 QA10A EU MEMBERSHIP - CNTRY BENEFIT

Vrednost 124550 Frekvenca
1 Benefited 16697
2 Not benefited 7340
3 DK 2680
9 Inap. (31 to 34 in V6) 3507
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24037 6187

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v125 QA9B EU MEMBERSHIP - GOOD/BAD - TR HR MK

Vrednost 125549 Frekvenca
1 Good thing 1564
2 Neither nor (3) 746
3 Bad thing (2) 556
4 DK 141
9 Inap. (1 to 30, 33 in V6) 27217
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2866 27358

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v126 QA10B EU MEMBERSHIP - CNTRY BENEFIT - TR HR MK

Vrednost 126548 Frekvenca
1 Would benefit 1897
2 Would not benefit 864
3 DK 246
9 Inap. (1 to 30, 33 in V6) 27217
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2761 27463

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v127 QA9C EU MEMBERSHIP - GOOD/BAD - CY-TR

Vrednost 127547 Frekvenca
1 Good thing 300
2 Neither nor (3) 90
3 Bad thing (2) 87
4 DK 23
9 Inap. (not 33 in V6) 29724
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
477 29747

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v128 QA10C EU MEMBERSHIP - CNTRY BENEFIT - CY-TR

Vrednost 128546 Frekvenca
1 Would benefit 337
2 Would not benefit 121
3 DK 42
9 Inap. (not 33 in V6) 29724
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
458 29766

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v129 QA11 EU IMAGE - POSITIVE/NEGATIVE

Vrednost 129545 Frekvenca
1 Very positive 3590
2 Fairly positive 11835
3 Neutral 9564
4 Fairly negative 3629
5 Very negative 997
6 DK 609
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29615 609

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v130 QA12 EU MEANING: PEACE

Vrednost 130544 Frekvenca
0 Not mentioned 19833
1 Mentioned 10391
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v131 QA12 EU MEANING: ECONOMIC PROSPERITY

Vrednost 131543 Frekvenca
0 Not mentioned 22632
1 Mentioned 7592
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v132 QA12 EU MEANING: DEMOCRACY

Vrednost 132542 Frekvenca
0 Not mentioned 23345
1 Mentioned 6879
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v133 QA12 EU MEANING: SOCIAL PROTECTION

Vrednost 133541 Frekvenca
0 Not mentioned 26182
1 Mentioned 4042
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v134 QA12 EU MEANING: TRAVEL/STUDY/WORK ABROAD

Vrednost 134540 Frekvenca
0 Not mentioned 13657
1 Mentioned 16567
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v135 QA12 EU MEANING: CULTURAL DIVERSITY

Vrednost 135539 Frekvenca
0 Not mentioned 22625
1 Mentioned 7599
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v136 QA12 EU MEANING: STRONGER IN THE WORLD

Vrednost 136538 Frekvenca
0 Not mentioned 22855
1 Mentioned 7369
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v137 QA12 EU MEANING: EURO

Vrednost 137537 Frekvenca
0 Not mentioned 19448
1 Mentioned 10776
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v138 QA12 EU MEANING: UNEMPLOYMENT

Vrednost 138536 Frekvenca
0 Not mentioned 26183
1 Mentioned 4041
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v139 QA12 EU MEANING: BUREAUCRCY

Vrednost 139535 Frekvenca
0 Not mentioned 24494
1 Mentioned 5730
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v140 QA12 EU MEANING: WASTE OF MONEY

Vrednost 140534 Frekvenca
0 Not mentioned 25133
1 Mentioned 5091
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v141 QA12 EU MEANING: LOSS OF CULT IDENTITY

Vrednost 141533 Frekvenca
0 Not mentioned 26617
1 Mentioned 3607
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v142 QA12 EU MEANING: MORE CRIME

Vrednost 142532 Frekvenca
0 Not mentioned 24852
1 Mentioned 5372
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v143 QA12 EU MEANING: EXT FRONTIER CONTROL

Vrednost 143531 Frekvenca
0 Not mentioned 25756
1 Mentioned 4468
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v144 QA12 EU MEANING: OTHER

Vrednost 144530 Frekvenca
0 Not mentioned 29648
1 Mentioned 576
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v145 QA12 EU MEANING: DK

Vrednost 145529 Frekvenca
0 Not mentioned 29254
1 Mentioned 970
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30224 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v146 QA13 EUROPEAN PARLIAMENT - HEARD ABOUT

Vrednost 146528 Frekvenca
1 Yes 26962
2 No 2832
3 DK 430
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29794 430

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v147 QA13 EUROPEAN COMMISSION - HEARD ABOUT

Vrednost 147527 Frekvenca
1 Yes 24992
2 No 4631
3 DK 601
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29623 601

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v148 QA13 COUNCIL OF THE EU - HEARD ABOUT

Vrednost 148526 Frekvenca
1 Yes 21771
2 No 7531
3 DK 922
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29302 922

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v149 QA13 EUROPEAN CENTRAL BANK - HEARD ABOUT

Vrednost 149525 Frekvenca
1 Yes 23035
2 No 6431
3 DK 758
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29466 758

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v150 QA14 EUROPEAN PARLIAMENT - IMPORTANCE

Vrednost 150524 Frekvenca
1 Important 23865
2 Not important 2677
3 DK 3682
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26542 3682

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v151 QA14 EUROPEAN COMMISSION - IMPORTANCE

Vrednost 151523 Frekvenca
1 Important 22276
2 Not important 2775
3 DK 5173
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25051 5173

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v152 QA14 COUNCIL OF THE EU - IMPORTANCE

Vrednost 152522 Frekvenca
1 Important 19809
2 Not important 3177
3 DK 7238
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22986 7238

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v153 QA14 EUROPEAN CENTRAL BANK - IMPORTANCE

Vrednost 153521 Frekvenca
1 Important 22391
2 Not important 2344
3 DK 5489
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24735 5489

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v154 QA15 EUROPEAN PARLIAMENT - TRUST

Vrednost 154520 Frekvenca
1 Tend to trust 17115
2 Tend not to trust 8151
3 DK 4958
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25266 4958

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v155 QA15 EUROPEAN COMMISSION - TRUST

Vrednost 155519 Frekvenca
1 Tend to trust 16063
2 Tend not to trust 8085
3 DK 6076
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24148 6076

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v156 QA15 COUNCIL OF THE EU - TRUST

Vrednost 156518 Frekvenca
1 Tend to trust 14603
2 Tend not to trust 7821
3 DK 7800
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22424 7800

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v157 QA15 EUROPEAN CENTRAL BANK - TRUST

Vrednost 157517 Frekvenca
1 Tend to trust 16483
2 Tend not to trust 7126
3 DK 6615
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23609 6615

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v158 QA16 TRUST IN INSTITUTIONS: PRESS

Vrednost 158516 Frekvenca
1 Tend to trust 14722
2 Tend not to trust 13885
3 DK 1617
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28607 1617

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v159 QA16 TRUST IN INSTITUTIONS: RADIO

Vrednost 159515 Frekvenca
1 Tend to trust 20321
2 Tend not to trust 8165
3 DK 1738
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28486 1738

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v160 QA16 TRUST IN INSTITUTIONS: TELEVISION

Vrednost 160514 Frekvenca
1 Tend to trust 19531
2 Tend not to trust 9577
3 DK 1116
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29108 1116

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v161 QA16 TRUST IN INSTITUTIONS: INTERNET

Vrednost 161513 Frekvenca
1 Tend to trust 12015
2 Tend not to trust 9524
3 DK 8685
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21539 8685

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v162 QA16 TRUST IN INSTITUTIONS: NAT GOVERNMENT

Vrednost 162512 Frekvenca
1 Tend to trust 13037
2 Tend not to trust 14979
3 DK 1708
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28016 2208

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v163 QA16 TRUST IN INSTITUTIONS: NAT PARLIAMENT

Vrednost 163511 Frekvenca
1 Tend to trust 13352
2 Tend not to trust 14541
3 DK 1831
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27893 2331

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v164 QA16 TRUST IN INSTITUTIONS: EUROPEAN UNION

Vrednost 164510 Frekvenca
1 Tend to trust 17465
2 Tend not to trust 9403
3 DK 3356
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26868 3356

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v165 QA17 EU KNOWLEDGE: NO OF MEMBERS

Vrednost 165509 Frekvenca
1 True 6599
2 False (correct) 17872
3 DK 5753
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24471 5753

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v166 QA17 EU KNOWLEDGE: EP MEMBERS ELECTION PRESENT

Vrednost 166508 Frekvenca
1 True (correct) 13298
2 False 9142
3 DK 5726
9 Inap. (29 or 30 in V6) 2058
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22440 7784

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v167 QA17 EU KNOWLEDGE: EP MEMBERS ELECTION FUTURE (BG RO)

Vrednost 167507 Frekvenca
1 True (correct) 1070
2 False 253
3 DK 735
9 Inap. (not 29 or 30 in V6) 28166
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1323 28901

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v168 QA17 EU KNOWLEDGE: EU PRESIDENCY ROTATION

Vrednost 168506 Frekvenca
1 True (correct) 15586
2 False 6647
3 DK 7991
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22233 7991

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v169 QA18A IMPORTANT ISSUES: CRIME

Vrednost 169505 Frekvenca
0 Not mentioned 21799
1 Mentioned 7925
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29724 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v170 QA18A IMPORTANT ISSUES: ECONOMIC SITUATION

Vrednost 170504 Frekvenca
0 Not mentioned 23009
1 Mentioned 6715
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29724 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v171 QA18A IMPORTANT ISSUES: RISING PRICES/INFLA

Vrednost 171503 Frekvenca
0 Not mentioned 23383
1 Mentioned 6341
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29724 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v172 QA18A IMPORTANT ISSUES: TAXATION

Vrednost 172502 Frekvenca
0 Not mentioned 27469
1 Mentioned 2255
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29724 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v173 QA18A IMPORTANT ISSUES: UNEMPLOYMENT

Vrednost 173501 Frekvenca
0 Not mentioned 19784
1 Mentioned 9940
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29724 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v174 QA18A IMPORTANT ISSUES: TERRORISM

Vrednost 174500 Frekvenca
0 Not mentioned 27354
1 Mentioned 2370
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29724 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v175 QA18A IMPORTANT ISSUES: DEFENCE/FOREIGN AFF

Vrednost 175499 Frekvenca
0 Not mentioned 29003
1 Mentioned 721
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29724 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v176 QA18A IMPORTANT ISSUES: HOUSING

Vrednost 176498 Frekvenca
0 Not mentioned 27703
1 Mentioned 2021
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29724 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v177 QA18A IMPORTANT ISSUES: IMMIGRATION

Vrednost 177497 Frekvenca
0 Not mentioned 26738
1 Mentioned 2986
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29724 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v178 QA18A IMPORTANT ISSUES: HEALTHCARE SYSTEM

Vrednost 178496 Frekvenca
0 Not mentioned 23530
1 Mentioned 6194
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29724 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v179 QA18A IMPORTANT ISSUES: EDUCATIONAL SYSTEM

Vrednost 179495 Frekvenca
0 Not mentioned 27434
1 Mentioned 2290
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29724 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v180 QA18A IMPORTANT ISSUES: PENSIONS

Vrednost 180494 Frekvenca
0 Not mentioned 25956
1 Mentioned 3768
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29724 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v181 QA18A IMPORTANT ISSUES: ENVIRONMENT PROTECT

Vrednost 181493 Frekvenca
0 Not mentioned 27537
1 Mentioned 2187
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29724 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v182 QA18A IMPORTANT ISSUES: ENERGY

Vrednost 182492 Frekvenca
0 Not mentioned 28207
1 Mentioned 1517
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29724 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v183 QA18A IMPORTANT ISSUES: OTHERS

Vrednost 183491 Frekvenca
0 Not mentioned 29134
1 Mentioned 590
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29724 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v184 QA18A IMPORTANT ISSUES: DK

Vrednost 184490 Frekvenca
0 Not mentioned 29498
1 Mentioned 226
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29724 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v185 QA18B IMPORTANT ISSUES TCC: CRIME

Vrednost 185489 Frekvenca
0 Not mentioned 353
1 Mentioned 147
9 Inap. (not 33 in V6) 29724
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29724

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v186 QA18B IMPORTANT ISSUES TCC: ECONOMIC SITUATION

Vrednost 186488 Frekvenca
0 Not mentioned 342
1 Mentioned 158
9 Inap. (not 33 in V6) 29724
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29724

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v187 QA18B IMPORTANT ISSUES TCC: RISING PRICES/INFLA

Vrednost 187487 Frekvenca
0 Not mentioned 463
1 Mentioned 37
9 Inap. (not 33 in V6) 29724
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29724

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v188 QA18B IMPORTANT ISSUES TCC: TAXATION

Vrednost 188486 Frekvenca
0 Not mentioned 466
1 Mentioned 34
9 Inap. (not 33 in V6) 29724
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29724

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v189 QA18B IMPORTANT ISSUES TCC: UNEMPLOYMENT

Vrednost 189485 Frekvenca
0 Not mentioned 320
1 Mentioned 180
9 Inap. (not 33 in V6) 29724
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29724

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v190 QA18B IMPORTANT ISSUES TCC: TERRORISM

Vrednost 190484 Frekvenca
0 Not mentioned 485
1 Mentioned 15
9 Inap. (not 33 in V6) 29724
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29724

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v191 QA18B IMPORTANT ISSUES TCC: DEFENCE/FOREIGN AFF

Vrednost 191483 Frekvenca
0 Not mentioned 329
1 Mentioned 171
9 Inap. (not 33 in V6) 29724
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29724

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v192 QA18B IMPORTANT ISSUES TCC: HOUSING

Vrednost 192482 Frekvenca
0 Not mentioned 461
1 Mentioned 39
9 Inap. (not 33 in V6) 29724
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29724

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v193 QA18B IMPORTANT ISSUES TCC: IMMIGRATION

Vrednost 193481 Frekvenca
0 Not mentioned 472
1 Mentioned 28
9 Inap. (not 33 in V6) 29724
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29724

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v194 QA18B IMPORTANT ISSUES TCC: HEALTHCARE SYSTEM

Vrednost 194480 Frekvenca
0 Not mentioned 471
1 Mentioned 29
9 Inap. (not 33 in V6) 29724
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29724

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v195 QA18B IMPORTANT ISSUES TCC: EDUCATIONAL SYSTEM

Vrednost 195479 Frekvenca
0 Not mentioned 455
1 Mentioned 45
9 Inap. (not 33 in V6) 29724
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29724

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v196 QA18B IMPORTANT ISSUES TCC: PENSIONS

Vrednost 196478 Frekvenca