Evrobarometer 67.2: Širitev Evropske unije, zasebnost osebnih podatkov, nacionalno gospodarstvo in znanstveno raziskovanje, april-maj 2007

Basic Study Information

ADP - IDNo: EB672
Main author(s):
  • Evropska komisija
Co-workers:
  • Antonis Papacostas
Data file producer:
TNS - TNS Opinion & Social
GESIS - GESIS - Leibniz Institute for the Social Sciences

Place; date:

Köln, Nemčija; 2007

Funding agency:

Evropska komisija

Project number:

no information

Series:
  • EB/Evrobarometer

    Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.

Study Content

Keywords:

pogovori o političnih zadevah, prepričevanje ostalih o svojem stališču, zadovoljstvo z življenjem, odnos do preteklosti, pogled na prihodnost, primerjava stanja Slovenije in EU, predstava o EU, predstava o EU, članstvo v EU, ugled EU, pomen EU, vloga evropskih teles, zaupanje v evropske institucije, poznavanje Evropske Unije, evropske odločitve, odločitve nacionalne vlade, Evropa dveh hitrosti, obveščenost o evropskih političnih zadevah, informiranost o EU, globalizacija, EU in učinki globalizacije, EU in globalno segrevanje, klimatske spremembe, navezanost na določena območja, 50. obletnica Rimske pogodbe, prihodnost Evrope, razvijanje politik EU, ustvarjanje skupnosti državljanov EU, vidiki krepitve EU, evropska zastava, simboli, učinkovitost ukrepov, zakon o varovanju osebnih podatkov, obveščenost o varstvu osebnih podatkov, dostop oblasti do osebnih podatkov, poznavanje stopnje gospodarske rasti, poznavanje stopnje inflacije, poznavanje stopnje brezposlenosti, politične odločitve, statistični podatki, zaupanje v uradno statistiko, zanimanje za teme v poročilih, zanimanje za znanstveno raziskovanje, položaj znanstvenih raziskav v medijih, zaupanje v medije, spremljanje množičnih medijev

Keywords ELSST:
EVROPSKA UNIJA, JAVNO MNENJE, DRUŽBENE VREDNOTE, PODATKI, RAZISKOVANJE, NARODNO GOSPODARSTVO, MNOŽIČNI MEDIJI, ZNANSTVENA RAZISKAVA

Topic Classification CESSDA
GOSPODARSTVO - gospodarska politika
ZNANOST IN TEHNIKA
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
MEDNARODNE INSTITUCIJE, ODNOSI
POLITIČNE INSTITUCIJE
NACIONALNE GOSPODARSKE RAZMERE
PRAVNI SISTEM, ZAKONODAJA, ZAKON
RAZISKAVE, ZNANOST


Abstract:

V tem krogu je raziskava Evrobarometer spraševala anketirance o standardnih kazalcih Evrobarometra, kot so zadovoljstvo s sedanjim življenjem, ali so skušali prepričati druge, ki so jim blizu da delijo svoje poglede o temah z močnimi mnenji, razpravljanje o političnih zadevah, njihova pričakovanja za naslednjih 12 mesecev in kako gledajo na gospodarska in družbena vprašanja v njihovi državi v primerjavi z Evropsko unijo (EU). Dodatna vprašanja so se še osredotočila na znanje anketirancev o EU, vključno s tem kako dobro so obveščeni, katere vire informacij o EU uporabljajo, ali ima njihova država kot članica EU kakšne koristi (ali bi imela koristi, če bi postala članica EU) ter stopnja njihovega osebnega interesa o zadevah EU. Drug velik poudarek v raziskavi je zasebnost osebnih podatkov. Anketirance so spraševali o njihovem poznavanju pravil in zahtev v zvezi z varovanjem osebnih podatkov, sposobnosti države zaščititi dostop podatkov raznih subjektov ter ali naj imajo organi pregona dostop do osebnih podatkov za namene boja proti kriminalu in terorizmu. Drugi glavni fokus raziskave je bilo nacionalno gospodarstvo – anketirance so spraševali o njihovem osebnem finančnem položaju in položaju gospodarstva njihovega naroda, prav tako so jih prosili,da ocenijo uradno stopnjo rasti bruto domačega proizvoda, stopnjo inflacije in nezaposlenosti ter primerjajo navedene mere, s prejšnjimi ali prihodnjimi leti. Anketiranci so podali tudi mnenje o uporabi statističnih podatkov, predvsem za politično odločanje. V zadnjem tematskem sklopu se je anketirance spraševalo o njihovem interesu na področju znanstvenih raziskav, vključno s tem, kako mediji predstavljajo informacije o znanstvenih raziskavah in kateri mediji dostopajo do informacij na to temo. Pri dodatnih vprašanjih so anketirance spraševala še o globalizaciji in vključevanju EU v ta proces, o 50. obletnici dosežkov EU razvoja okolja, zunanje in priseljevalne politike in predsednikovanju svetu EU. Demografski in drugi osebni podatki vključujejo še starost, spol, nacionalnost, rojstno poreklo (osebno in starševsko), zakonski stan, levo-desno politično samoopredelitev, poklic, starost ob zaključku izobraževanja, sestavo gospodinjstva, lastništvo stacionarnega ali mobilnega telefona ter drugih trajnih dobrin, vrsto in velikost naselja, regijo stalnega prebivališča in jezik anketiranja.

Methodology


Collection date: 10. april 2007 - 15. maj 2007, Avstrija: 10. april 2007 - 1. maj 2007,, Belgija: 11. april 2007 - 7. maj 2007,, Bolgarija: 13. april 2007 - 26. april 2007,, Hrvaška: 10. april 2007 - 7. maj 2007,, Ciper (Republika): 11. april 2007 - 7. maj 2007,, Češka: 13. april 2007 - 4. maj 2007,, Danska: 10. april 2007 - 14. maj 2007,, Estonija: 16. april 2007 - 14. maj 2007,, Finska: 13. april 2007 - 9. maj 2007,, Francija: 10. april 2007 - 8. maj 2007,, Nemčija: 10. april 2007 - 9. maj 2007,, Velika Britanija: 10. april 2007 - 6. maj 2007,, Grčija: 10. april 2007 - 8. maj 2007,, Madžarska: 12. april 2007 - 10. maj 2007,, Irska (Repbulika): 10. april 2007 - 10. maj 2007,, Italija: 10. april 2007 - 8. maj 2007,, Latvija: 13. april 2007 - 15. maj 2007,, Litva: 10. april 2007 - 5. maj 2007,, Luksemburg: 10. april 2007 - 7. maj 2007,, Makedonija (FYROM): april 2007 - maj 2007,, Malta: 10. april 2007 - 30. maj 2007,, Nizozemska: 10. april 2007 - 10. maj 2007,, Severna Irska: 10. april 2007 - 7. maj 2007,, Poljska: 10. april 2007 - 2. maj 2007,, Portugalska: 14. april 2007 - 7. maj 2007,, Romunija: 10. april 2007 - 8. maj 2007,, Slovaška: 13. april 2007 - 1. maj 2007,, Slovenija: 10. april 2007 - 9. maj 2007,, Španija: 10. april 2007 - 10. maj 2007,, Švedska: 10. april 2007 - 10. maj 2007,, Turčija: 10. april 2007 - 10. maj 2007,, Turško-ciprska skupnost: 10. april 2007 - 6. maj 2007.
Date of production: 2007
Country: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Velika Britanija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Makedonija, Malta, Nizozemska, Severna Irska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Turčija
Geographic coverage:

Ozemlje držav.

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Ciljna populacija so prebivalci 25 držav članic EU po širitvi leta 2004, prebivalci držav pristopnic - Bolgarije in Romunije ter prebivalci držav kandidatk - Hrvaške in Turčije, kot tudi prebivalci turško-ciprske skupnosti (TCC) in Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije (FYROM). Vsi anketiranci so rezidenti ene od naštetih držav, državljani EU. Za dodatna pojasnila glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4530.

Excluded: no information
Data collected by:

Koordinator: TNS Opinion & Social, konzorcij TNS - Taylor Nelson Sofres in EOS Gallup Evropa

Avstrija: GALLUP-Institute

Belgija: TNS Dimarso

Bolgarija: TNS BBSS

Hrvaška: PULS

Ciper (Republika): Synovate

Ciper (TCC): KADEM

Češka: TNS Aisa

Danska: TNS Gallup DK

Estonija: Emor

Finska: TNS Gallup OY

Francija: TNS Sofres

Nemčija: TNS Infratest

Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK

Grčija: TNS ICAP

Madžarska: TNS Hungary

Irska: TNS MRBI

Italija: TNS Abacus

Latvija: TNS Latvia

Litva: TNS Gallup Lithuania

Luksemburg: TNS ILReS

Makedonija (FYROM): TNS Brima

Malta: MISCO

Nizozemska: TNS NIPO

Poljska: TNS OBOP

Portugalska: TNS EUROTESTE

Romunija: TNS CSOP

Slovaška: TNS Aisa SK

Slovenija: RM PLUS

Španija: TNS Demoscopia

Švedska: TNS GALLUP

Turčija: TNS PIAR

Sampling procedure:

Raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let, razen v Združenemu Kraljestvu z ločenima vzorcema za Veliko Britanijo (1000) in Severno Irsko (300), v Nemčiji z ločenima vzorcema za Vzhodni (500) in za Zahodni del (1000) ter v Luksemburgu, na Cipru (Republiki), Malti in Severnem Cipru s po 500 respondenti za vsako državo. Osnovni vzorčni okvir, ki se uporablja v vseh državah članicah, je večstopenjski, naključni vzorec. V vsaki državi članici je število vzorčnih točk izbrano z verjetnostjo, ki je proporcionalna glede na velikost in gostoto populacije. Vzorčne točke so bile izbrane sistematično iz vsake administrativne regionalne enote, s stratifikacijo po individualni enoti in tipu naselja. Tako točke predstavljajo celotno ozemlje regij držav članic po EUROSTAT NUTS 2 (ali enakovredno temu) in so razčlenjene s stopnjo urbanizacije. V vsaki od izbranih vzorčnih točk je bila začetna lokacija izbrana naključno. Naslednji naslov je bil izbran po sistemu vsake n-te lokacije s standardnim postopkom slučajne poti. Na vsakem naslovu je odgovarjal tisti, katerega rojstni datum je bil najbližji datumu ankete. Za dodatna pojasnila glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4530.

Mode of data collection:

Vse ankete so bile narejene osebno pri anketirancu doma v ustreznem uradnem jeziku. Uporabljal se je program CAPI (Computer Assisted Personal Interview). Za dodatna pojasnila glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4530.

Weighting:

Za vsako državo je narejena primerjava med velikostjo vzorca in populacije. Velikost populacije je posredoval Eurostat, ki je podatke dobil od nacionalnih statističnih uradov. Po vseh državah kandidatkah je izvedeno uteževanje (glede na robne in posamične uteži), upoštevaje populacijske podatke. V vseh državah članicah so pri uteževanju v zaporednih iteracijah upoštevali podatke o spolu, starosti, regiji in velikosti kraja. Za mednarodno uteževanje (t.j. povprečja EU) je TNS Opinion & Social zaprosil za uradne podatke o populaciji pri Eurostatu ali nacionalnih statističnih uradih. Tri nacionalno utežene spremenljivke W1, W3 in W4 so na voljo za uporabo ločene analize posameznih držav. Za dodatna pojasnila glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4530.

Access restrictions

Izvirni zbiralci podatkov, ICPSR, GESIS in pripadajoče agencije, ki financirajo raziskovanje nimajo nobene odgovornosti do uporabnikov teh zbirk ali za tolmačenje ali utemeljevanje sklepov v te namene. Za dodatne informacije glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4530

Da bi agenciji za financiranje zagotovili bistvene informacije o uporabi arhivskih virov in za lažjo izmenjavo informacij o povezanosti raziskovalnih aktivnosti, se od uporabnikov zahteva, da vsakokrat pošljejo ICPRS ali GESIS bibliografski citat za vsak zaključen rokopis ali kakšen drug abstrakt. Naprošajo, da v spremnem pismu navedete, kje so bili podatki uporabljeni (raziskave in pripadajoče spremenljivke). Za dodatne informacije glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4530

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: EB672 - Evrobarometer 67.2 april - maj 2007 [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

  • number of variables: 673
  • number of units: 30224

Version: 2.1.0 (2012-07-02), doi:10.4232/1.10984

Variable list

v1 STUDY NUMBER DISTRIBUTOR

Value 13 Frequency
4530 30224
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0

Valid range from 4530 to 4530

v2 STUDY NUMBER PRODUCER

Value 22 Frequency
4530 30224
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0

Valid range from 4530 to 4530

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Value 31 Frequency
2.1.0 (2012-07-02) 30224
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0

v1 STUDY NUMBER DISTRIBUTOR

Value 1673 Frequency
4530 30224
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0

Valid range from 4530 to 4530

v2 STUDY NUMBER PRODUCER

Value 2672 Frequency
4530 30224
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0

Valid range from 4530 to 4530

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Value 3671 Frequency
2.1.0 (2012-07-02) 30224
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0

v4 EUROBAROMETER NUMBER

Value 4670 Frequency
672 Eurobarometer 67.2, 4-5 2007 30224
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0

Valid range from 672 to 672

v5 UNIQUE CASE ID (TNS COUNTRY ID + INTERVIEW ID)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0 1000001 57000500 24584060.906 15756439.112

Valid range from 1000001 to 57000500

v6 NATION - ALL SAMPLES

Value 6668 Frequency
1 France 1013
2 Belgium 1011
3 The Netherlands 1009
4 Germany West 1005
5 Italy 1010
6 Luxembourg 511
7 Denmark 1002
8 Ireland 1000
9 Great Britain 1015
10 Northern Ireland 304
11 Greece 1000
12 Spain 1000
13 Portugal 1011
14 Germany East 508
15 Norway (not included) 0
16 Finland 1038
17 Sweden 1005
18 Austria 1011
19 Cyprus (Republic) 502
20 Czech Republic 1043
21 Estonia 1005
22 Hungary 1006
23 Latvia 1013
24 Lithuania 1018
25 Malta 500
26 Poland 1000
27 Slovakia 1106
28 Slovenia 1013
29 Bulgaria 1039
30 Romania 1019
31 Turkey 998
32 Croatia 1000
33 Cyprus (TCC) 500
34 Macedonia (FYROM) 1009
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0 1 34

Valid range from 1 to 34

v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166

Value 7667 Frequency
AT 1011
BE 1011
BG 1039
CY 502
CY-TCC 500
CZ 1043
DE-E 508
DE-W 1005
DK 1002
EE 1005
ES 1000
FI 1038
FR 1013
GB-GBN 1015
GB-NIR 304
GR 1000
HR 1000
HU 1006
IE 1000
IT 1010
LT 1018
LU 511
LV 1013
MK 1009
MT 500
NL 1009
PL 1000
PT 1011
RO 1019
SE 1005
SI 1013
SK 1106
TR 998
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0

v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0 0.32 3.113 1 0.339

Valid range from 0.3198 to 3.1134

v9 NATION - UNITED KINGDOM

Value 9665 Frequency
0 Not United Kingdom 28905
1 United Kingdom 1319
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0

Valid range from 0 to 1

v10 W4 WEIGHT SPECIAL UNITED KINGDOM

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0 0 2.399 0.0436 0.241

Valid range from 0 to 2.39874

v11 NATION - UNITED GERMANY

Value 11663 Frequency
0 Not Germany 28711
1 Germany 1513
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0

Valid range from 0 to 1

v12 W3 WEIGHT SPECIAL GERMANY

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0 0 3.507 0.0501 0.253

Valid range from 0 to 3.507323

v13 NATION GROUP EURO 6

Value 13661 Frequency
0 Not EURO 6 24665
1 EURO 6 5559
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0

Valid range from 0 to 1

v14 W5 WEIGHT EURO 6

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0 0 4.98 0.184 0.524

Valid range from 0 to 4.980443

v15 NATION GROUP EURO 9

Value 15659 Frequency
0 Not EURO 9 21344
1 EURO 9 8880
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0

Valid range from 0 to 1

v16 W6 WEIGHT EURO 9

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0 0 5.976 0.294 0.696

Valid range from 0 to 5.975557

v17 NATION GROUP EURO 10

Value 17657 Frequency
0 Not EURO 10 20344
1 EURO 10 9880
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0

Valid range from 0 to 1

v18 W7 WEIGHT EURO 10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0 0 6.398 0.327 0.743

Valid range from 0 to 6.397625

v19 NATION GROUP EURO 12

Value 19655 Frequency
0 Not EURO 12 18333
1 EURO 12 11891
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0

Valid range from 0 to 1

v20 W8 WEIGHT EURO 12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0 0 6.439 0.393 0.781

Valid range from 0 to 6.439245

v21 NATION GROUP EURO 12 + EAST GERMANY

Value 21653 Frequency
0 Not EURO 12 + EAST GERMANY 17825
1 EURO 12 + EAST GERMANY 12399
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0

Valid range from 0 to 1

v22 W9 WEIGHT EURO 12 + EAST GERMANY

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0 0 6.416 0.41 0.785

Valid range from 0 to 6.416472

v23 NATION GROUP EURO NEW 3 (1995)

Value 23651 Frequency
0 Not EURO NEW 3 (1995) 27170
1 EURO NEW 3 (1995) 3054
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0

Valid range from 0 to 1

v24 W10 WEIGHT EURO NEW 3 (1995)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0 0 3.683 0.101 0.34

Valid range from 0 to 3.68298

v25 NATION GROUP EURO 15

Value 25649 Frequency
0 Not EURO 15 14771
1 EURO 15 15453
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0

Valid range from 0 to 1

v26 W11 WEIGHT EURO 15

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0 0 7.51 0.511 0.908

Valid range from 0 to 7.510198

v27 NATION GROUP EURO ZONE (2007)

Value 27647 Frequency
0 Not EURO ZONE (2007) 17084
1 EURO ZONE (2007) 13140
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0

Valid range from 0 to 1

v28 W12 WEIGHT SPECIAL EURO ZONE (2007)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0 0 7.869 0.435 0.882

Valid range from 0 to 7.869345

v29 NATION GROUP EURO NEW 10 (2004)

Value 29645 Frequency
0 Not EURO NEW 10 (2004) 21018
1 EURO NEW 10 (2004) 9206
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0

Valid range from 0 to 1

v30 W13 WEIGHT EURO NEW 10 (2004)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0 0 8.929 0.305 0.938

Valid range from 0 to 8.928561

v31 NATION GROUP EURO 25

Value 31643 Frequency
0 Not EURO 25 5565
1 EURO 25 24659
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0

Valid range from 0 to 1

v32 W14 WEIGHT EURO 25

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0 0 9.995 0.816 1.205

Valid range from 0 to 9.994847

v33 NATION GROUP AC/CC

Value 33641 Frequency
0 Not AC/CC4 26168
1 AC/CC4 4056
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0

Valid range from 0 to 1

v34 W15 WEIGHT SPECIAL AC/CC

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0 0 6.28 0.134 0.504

Valid range from 0 to 6.279912

v35 NATION GROUP EURO 29 (EURO 25 + AC/CC)

Value 35639 Frequency
0 Not EURO 29 (EURO 25 + AC/CC4) 1509
1 EURO 29 (EURO 25 + AC/CC4) 28715
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0

Valid range from 0 to 1

v36 W16 WEIGHT EURO 29 (EURO 25 + AC/CC)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0 0 9.644 0.95 1.212

Valid range from 0 to 9.643748

v37 NATION GROUP ACCESSION COUNTRIES (BG RO)

Value 37637 Frequency
0 Not AC2 (BG RO) 28166
1 AC2 (BG RO) 2058
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0

Valid range from 0 to 1

v38 W18 WEIGHT ACCESSION COUNTRIES (BG RO)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0 0 2.556 0.0681 0.287

Valid range from 0 to 2.556149

v39 NATION GROUP CANDIDATE COUNTRIES (TR HR)

Value 39635 Frequency
0 Not CC2 (TR HR) 28226
1 CC2 (TR HR) 1998
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0

Valid range from 0 to 1

v40 W19 WEIGHT CANDIDATE COUNTRIES (TR HR)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0 0 4.592 0.0661 0.349

Valid range from 0 to 4.591522

v41 NATION GROUP EURO 27 (EURO 25 + BG RO)

Value 41633 Frequency
0 Not EURO 27 3507
1 EURO 27 26717
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0

Valid range from 0 to 1

v42 W22 WEIGHT EURO 27 (EURO 25 + BG RO)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0 0 10.144 0.884 1.207

Valid range from 0 to 10.144306

v43 NATION GROUP EURO 28 (EURO 25 + BG RO HR)

Value 43631 Frequency
0 Not EURO 28 2507
1 EURO 28 27717
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0

Valid range from 0 to 1

v44 W23 WEIGHT EURO 28 (EURO 25 + BG RO HR)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0 0 10.425 0.917 1.235

Valid range from 0 to 10.42523

v45 NATION GROUP EURO NEW 12 (2007)

Value 45629 Frequency
0 Not EURO NEW 12 (2007) 18960
1 EURO NEW 12 (2007) 11264
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0

Valid range from 0 to 1

v46 W24 WEIGHT EURO NEW 12 (2007)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0 0 7.767 0.373 0.903

Valid range from 0 to 7.766729

v47 NATION GROUP EURO 30 (EURO 25 + AC/CC + TCC)

Value 47627 Frequency
0 Not EURO 30 1009
1 EURO 30 29215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0

Valid range from 0 to 1

v48 W25 WEIGHT EURO 30 (EURO 25 + AC/CC + TCC)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0 0 9.808 0.967 1.232

Valid range from 0 to 9.808204

v49 WEX WEIGHT EXTRA POPULATION 15+ (ALL COUNTRIES)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0 160.21 149198.109 14756.561 18707.724

Valid range from 160.210098 to 149198.109375

v50 Q1 NATIONALITY BELGIUM

Value 50624 Frequency
0 Not mentioned 29236
1 Mentioned 988
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0

Valid range from 0 to 1

v51 Q1 NATIONALITY DENMARK

Value 51623 Frequency
0 Not mentioned 29215
1 Mentioned 1009
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0

Valid range from 0 to 1

v52 Q1 NATIONALITY GERMANY

Value 52622 Frequency
0 Not mentioned 28685
1 Mentioned 1539
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0

Valid range from 0 to 1

v53 Q1 NATIONALITY GREECE

Value 53621 Frequency
0 Not mentioned 29220
1 Mentioned 1004
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0

Valid range from 0 to 1

v54 Q1 NATIONALITY SPAIN

Value 54620 Frequency
0 Not mentioned 29235
1 Mentioned 989
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0

Valid range from 0 to 1

v55 Q1 NATIONALITY FRANCE

Value 55619 Frequency
0 Not mentioned 29172
1 Mentioned 1052
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0

Valid range from 0 to 1

v56 Q1 NATIONALITY IRELAND

Value 56618 Frequency
0 Not mentioned 29240
1 Mentioned 984
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0

Valid range from 0 to 1

v57 Q1 NATIONALITY ITALY

Value 57617 Frequency
0 Not mentioned 29164
1 Mentioned 1060
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0

Valid range from 0 to 1

v58 Q1 NATIONALITY LUXEMBOURG

Value 58616 Frequency
0 Not mentioned 29862
1 Mentioned 362
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0

Valid range from 0 to 1

v59 Q1 NATIONALITY NETHERLANDS

Value 59615 Frequency
0 Not mentioned 29194
1 Mentioned 1030
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0

Valid range from 0 to 1

v60 Q1 NATIONALITY PORTUGAL

Value 60614 Frequency
0 Not mentioned 29143
1 Mentioned 1081
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0

Valid range from 0 to 1

v61 Q1 NATIONALITY UNITED KINGDOM

Value 61613 Frequency
0 Not mentioned 28921
1 Mentioned 1303
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0

Valid range from 0 to 1

v62 Q1 NATIONALITY AUSTRIA

Value 62612 Frequency
0 Not mentioned 29222
1 Mentioned 1002
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0

Valid range from 0 to 1

v63 Q1 NATIONALITY SWEDEN

Value 63611 Frequency
0 Not mentioned 29238
1 Mentioned 986
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0

Valid range from 0 to 1

v64 Q1 NATIONALITY FINLAND

Value 64610 Frequency
0 Not mentioned 29165
1 Mentioned 1059
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0

Valid range from 0 to 1

v65 Q1 NATIONALITY CYPRUS (REPUBLIC)

Value 65609 Frequency
0 Not mentioned 29661
1 Mentioned 563
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0

Valid range from 0 to 1

v66 Q1 NATIONALITY CZECH REPUBLIC

Value 66608 Frequency
0 Not mentioned 29170
1 Mentioned 1054
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0

Valid range from 0 to 1

v67 Q1 NATIONALITY ESTONIA

Value 67607 Frequency
0 Not mentioned 29222
1 Mentioned 1002
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0

Valid range from 0 to 1

v68 Q1 NATIONALITY HUNGARY

Value 68606 Frequency
0 Not mentioned 29212
1 Mentioned 1012
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0

Valid range from 0 to 1

v69 Q1 NATIONALITY LATVIA

Value 69605 Frequency
0 Not mentioned 29209
1 Mentioned 1015
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0

Valid range from 0 to 1

v70 Q1 NATIONALITY LITHUANIA

Value 70604 Frequency
0 Not mentioned 29187
1 Mentioned 1037
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0

Valid range from 0 to 1

v71 Q1 NATIONALITY MALTA

Value 71603 Frequency
0 Not mentioned 29729
1 Mentioned 495
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0

Valid range from 0 to 1

v72 Q1 NATIONALITY POLAND

Value 72602 Frequency
0 Not mentioned 29171
1 Mentioned 1053
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0

Valid range from 0 to 1

v73 Q1 NATIONALITY SLOVAKIA

Value 73601 Frequency
0 Not mentioned 29106
1 Mentioned 1118
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0

Valid range from 0 to 1

v74 Q1 NATIONALITY SLOVENIA

Value 74600 Frequency
0 Not mentioned 29211
1 Mentioned 1013
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0

Valid range from 0 to 1

v75 Q1 NATIONALITY BULGARIA

Value 75599 Frequency
0 Not mentioned 29168
1 Mentioned 1056
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0

Valid range from 0 to 1

v76 Q1 NATIONALITY ROMANIA

Value 76598 Frequency
0 Not mentioned 29177
1 Mentioned 1047
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0

Valid range from 0 to 1

v77 Q1 NATIONALITY TURKEY

Value 77597 Frequency
0 Not mentioned (not coded) 0
1 Mentioned 998
9 Inap. (not 31 in V6) 29226
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
998 29226

Valid range from 0 to 1

v78 Q1 NATIONALITY CROATIA

Value 78596 Frequency
0 Not mentioned 3
1 Mentioned 997
9 Inap. (not 32 in V6) 29224
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 29224

Valid range from 0 to 1

v79 Q1 NATIONALITY CYPRUS (TCC)

Value 79595 Frequency
0 Not mentioned (not coded) 0
1 Mentioned 500
9 Inap. (not 33 in V6) 29724
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29724

Valid range from 0 to 1

v80 Q1 NATIONALITY MACEDONIA (FYROM)

Value 80594 Frequency
0 Not mentioned (Nationality not specified) 30224
1 Mentioned 0
9 Inap. (not 34 in V6) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0

Valid range from 0 to 1

v81 QA1 POL DISCUSSION - FREQUENCY

Value 81593 Frequency
1 Frequently 4764
2 Occasionally 16870
3 Never 8441
4 DK 149
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30075 149

Valid range from 1 to 3

v82 QA2 POL DISCUSSION - CONVINCE FRIENDS

Value 82592 Frequency
1 Often 4313
2 From time to time 11056
3 Rarely 8224
4 Never 6441
5 DK 190
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30034 190

Valid range from 1 to 4

v83 QA3 LIFE SATISFACTION

Value 83591 Frequency
1 Very satisfied 6554
2 Fairly satisfied 16673
3 Not very satisfied 5210
4 Not at all satisfied 1669
5 DK 118
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30106 118

Valid range from 1 to 4

v84 QA4 EXPECTATIONS: LIFE IN GENERAL

Value 84590 Frequency
1 Better 10577
2 Worse 3641
3 Same 15016
4 DK 990
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29234 990

Valid range from 1 to 3

v85 QA4 EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUATION

Value 85589 Frequency
1 Better 7971
2 Worse 8431
3 Same 11506
4 DK 1816
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27908 2316

Valid range from 1 to 3

v86 QA4 EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUATION TCC

Value 86588 Frequency
1 Better 186
2 Worse 102
3 Same 168
4 DK 44
9 Inap. (not 33 in V6) 29724
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
456 29768

Valid range from 1 to 3

v87 QA4 EXPECTATIONS: FINANCIAL SITUATION

Value 87587 Frequency
1 Better 7954
2 Worse 5024
3 Same 16426
4 DK 820
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29404 820

Valid range from 1 to 3

v88 QA4 EXPECTATIONS: EMPLOYMENT SITUATION

Value 88586 Frequency
1 Better 8778
2 Worse 8378
3 Same 10515
4 DK 2053
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27671 2553

Valid range from 1 to 3

v89 QA4 EXPECTATIONS: EMPLOYMENT SITUATION TCC

Value 89585 Frequency
1 Better 154
2 Worse 106
3 Same 168
4 DK 72
9 Inap. (not 33 in V6) 29724
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
428 29796

Valid range from 1 to 3

v90 QA4 EXPECTATIONS: PERS JOB SITUATION

Value 90584 Frequency
1 Better 6372
2 Worse 2586
3 Same 17950
4 DK 3316
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26908 3316

Valid range from 1 to 3

v91 QA4 EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUATION EU

Value 91583 Frequency
1 Better 8460
2 Worse 4838
3 Same 11309
4 DK 5617
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24607 5617

Valid range from 1 to 3

v92 QA5 PERSONAL SITUATION - FIVE YEARS AGO

Value 92582 Frequency
1 Improved 12405
2 Stayed about the same 9951
3 Got worse 7606
4 DK 262
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29962 262

Valid range from 1 to 3

v93 QA6 PERSONAL SITUATION - NEXT FIVE YEARS

Value 93581 Frequency
1 Improve 12873
2 Stay about the same 11274
3 Get worse 4202
4 DK 1875
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28349 1875

Valid range from 1 to 3

v94 QA7 SITUAT CTRY COMPARED: ECONOMY

Value 94580 Frequency
1 Much better 1739
2 Somewhat better 8597
3 Somewhat less good 9237
4 Definitely less good 6720
5 Identical (SPONT.) 1601
6 DK 1830
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27894 2330

Valid range from 1 to 5

v95 QA7 SITUAT CTRY COMPARED: EMPLOYMENT

Value 95579 Frequency
1 Much better 1551
2 Somewhat better 8176
3 Somewhat less good 9518
4 Definitely less good 6735
5 Identical (SPONT.) 1880
6 DK 1864
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27860 2364

Valid range from 1 to 5

v96 QA7 SITUAT CTRY COMPARED: COST OF LIVING

Value 96578 Frequency
1 Much better 826
2 Somewhat better 5482
3 Somewhat less good 10960
4 Definitely less good 9391
5 Identical (SPONT.) 1490
6 DK 1575
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28149 2075

Valid range from 1 to 5

v97 QA7 SITUAT CTRY COMPARED: ENERGY PRICES

Value 97577 Frequency
1 Much better 615
2 Somewhat better 4573
3 Somewhat less good 10323
4 Definitely less good 9026
5 Identical (SPONT.) 1575
6 DK 3612
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26112 4112

Valid range from 1 to 5

v98 QA7 SITUAT CTRY COMPARED: HEALTHCARE SYSTEM

Value 98576 Frequency
1 Much better 2746
2 Somewhat better 7784
3 Somewhat less good 7898
4 Definitely less good 8249
5 Identical (SPONT.) 1421
6 DK 1626
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28098 2126

Valid range from 1 to 5

v99 QA7 SITUAT CTRY COMPARED: PENSIONS

Value 99575 Frequency
1 Much better 1670
2 Somewhat better 6192
3 Somewhat less good 8043
4 Definitely less good 9612
5 Identical (SPONT.) 1154
6 DK 3053
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26671 3553

Valid range from 1 to 5

v100 QA7 SITUAT CTRY COMPARED: SOCIAL WELFARE

Value 100574 Frequency
1 Much better 2762
2 Somewhat better 7872
3 Somewhat less good 7765
4 Definitely less good 7734
5 Identical (SPONT.) 1279
6 DK 2312
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27412 2812

Valid range from 1 to 5

v101 QA7 SITUAT CTRY COMPARED: EDUCATIONAL SYSTEM

Value 101573 Frequency
1 Much better 2620
2 Somewhat better 9959
3 Somewhat less good 7839
4 Definitely less good 4292
5 Identical (SPONT.) 2416
6 DK 2598
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27126 3098

Valid range from 1 to 5

v102 QA7 SITUAT CTRY COMPARED: QUALITY OF LIFE

Value 102572 Frequency
1 Much better 2790
2 Somewhat better 9809
3 Somewhat less good 7741
4 Definitely less good 6556
5 Identical (SPONT.) 1662
6 DK 1166
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28558 1666

Valid range from 1 to 5

v103 QA7 SITUAT CTRY COMPARED: PUBLIC TRANSPORT

Value 103571 Frequency
1 Much better 1551
2 Somewhat better 7422
3 Somewhat less good 8898
4 Definitely less good 6170
5 Identical (SPONT.) 2323
6 DK 3360
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26364 3860

Valid range from 1 to 5

v104 QA7 SITUAT CTRY COMPARED: ENVIRONMENT

Value 104570 Frequency
1 Much better 2525
2 Somewhat better 10387
3 Somewhat less good 7523
4 Definitely less good 4742
5 Identical (SPONT.) 2511
6 DK 2036
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27688 2536

Valid range from 1 to 5

v105 QA7 SITUAT CTRY COMPARED: FOREIGN LANGUAGES

Value 105569 Frequency
1 Much better 3412
2 Somewhat better 8682
3 Somewhat less good 7524
4 Definitely less good 5318
5 Identical (SPONT.) 2082
6 DK 2706
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27018 3206

Valid range from 1 to 5

v106 QA7 SITUAT TCC COMPARED: ECONOMY

Value 106568 Frequency
1 Much better 25
2 Somewhat better 70
3 Somewhat less good 122
4 Definitely less good 245
5 Identical (SPONT.) 15
6 DK 23
9 Inap. (not 33 in V6) 29724
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
477 29747

Valid range from 1 to 5

v107 QA7 SITUAT TCC COMPARED: EMPLOYMENT

Value 107567 Frequency
1 Much better 17
2 Somewhat better 62
3 Somewhat less good 121
4 Definitely less good 254
5 Identical (SPONT.) 14
6 DK 32
9 Inap. (not 33 in V6) 29724
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
468 29756

Valid range from 1 to 5

v108 QA7 SITUAT TCC COMPARED: COST OF LIVING

Value 108566 Frequency
1 Much better 23
2 Somewhat better 70
3 Somewhat less good 121
4 Definitely less good 239
5 Identical (SPONT.) 14
6 DK 33
9 Inap. (not 33 in V6) 29724
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
467 29757

Valid range from 1 to 5

v109 QA7 SITUAT TCC COMPARED: ENERGY PRICES

Value 109565 Frequency
1 Much better 19
2 Somewhat better 51
3 Somewhat less good 101
4 Definitely less good 273
5 Identical (SPONT.) 16
6 DK 40
9 Inap. (not 33 in V6) 29724
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
460 29764

Valid range from 1 to 5

v110 QA7 SITUAT TCC COMPARED: HEALTHCARE SYSTEM

Value 110564 Frequency
1 Much better 34
2 Somewhat better 61
3 Somewhat less good 118
4 Definitely less good 269
5 Identical (SPONT.) 4
6 DK 14
9 Inap. (not 33 in V6) 29724
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
486 29738

Valid range from 1 to 5

v111 QA7 SITUAT TCC COMPARED: PENSIONS

Value 111563 Frequency
1 Much better 28
2 Somewhat better 76
3 Somewhat less good 112
4 Definitely less good 243
5 Identical (SPONT.) 7
6 DK 34
9 Inap. (not 33 in V6) 29724
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
466 29758

Valid range from 1 to 5

v112 QA7 SITUAT TCC COMPARED: SOCIAL WELFARE

Value 112562 Frequency
1 Much better 28
2 Somewhat better 78
3 Somewhat less good 118
4 Definitely less good 249
5 Identical (SPONT.) 5
6 DK 22
9 Inap. (not 33 in V6) 29724
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 29746

Valid range from 1 to 5

v113 QA7 SITUAT TCC COMPARED: EDUCATIONAL SYSTEM

Value 113561 Frequency
1 Much better 34
2 Somewhat better 60
3 Somewhat less good 136
4 Definitely less good 243
5 Identical (SPONT.) 12
6 DK 15
9 Inap. (not 33 in V6) 29724
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
485 29739

Valid range from 1 to 5

v114 QA7 SITUAT TCC COMPARED: QUALITY OF LIFE

Value 114560 Frequency
1 Much better 24
2 Somewhat better 69
3 Somewhat less good 130
4 Definitely less good 246
5 Identical (SPONT.) 11
6 DK 20
9 Inap. (not 33 in V6) 29724
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
480 29744

Valid range from 1 to 5

v115 QA7 SITUAT TCC COMPARED: PUBLIC TRANSPORT

Value 115559 Frequency
1 Much better 16
2 Somewhat better 36
3 Somewhat less good 76
4 Definitely less good 339
5 Identical (SPONT.) 7
6 DK 26
9 Inap. (not 33 in V6) 29724
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
474 29750

Valid range from 1 to 5

v116 QA7 SITUAT TCC COMPARED: ENVIRONMENT

Value 116558 Frequency
1 Much better 49
2 Somewhat better 72
3 Somewhat less good 105
4 Definitely less good 242
5 Identical (SPONT.) 6
6 DK 26
9 Inap. (not 33 in V6) 29724
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
474 29750

Valid range from 1 to 5

v117 QA7 SITUAT TCC COMPARED: FOREIGN LANGUAGES

Value 117557 Frequency
1 Much better 37
2 Somewhat better 103
3 Somewhat less good 120
4 Definitely less good 197
5 Identical (SPONT.) 6
6 DK 37
9 Inap. (not 33 in V6) 29724
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
463 29761

Valid range from 1 to 5

v118 QA8 EU CONCEPT: MODERN

Value 118556 Frequency
1 Describes very well 4437
2 Describes fairly well 16666
3 Describes fairly badly 5214
4 Describes very badly 1014
5 DK 2893
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27331 2893

Valid range from 1 to 4

v119 QA8 EU CONCEPT: DEMOCRATIC

Value 119555 Frequency
1 Describes very well 4669
2 Describes fairly well 16108
3 Describes fairly badly 5315
4 Describes very badly 1230
5 DK 2902
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27322 2902

Valid range from 1 to 4

v120 QA8 EU CONCEPT: PROTECTIVE

Value 120554 Frequency
1 Describes very well 3283
2 Describes fairly well 14234
3 Describes fairly badly 7156
4 Describes very badly 1602
5 DK 3949
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26275 3949

Valid range from 1 to 4

v121 QA8 EU CONCEPT: INEFFICIENT

Value 121553 Frequency
1 Describes very well 2535
2 Describes fairly well 8239
3 Describes fairly badly 11128
4 Describes very badly 3186
5 DK 5136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25088 5136

Valid range from 1 to 4

v122 QA8 EU CONCEPT: TECHNOCRATIC

Value 122552 Frequency
1 Describes very well 3381
2 Describes fairly well 10642
3 Describes fairly badly 5428
4 Describes very badly 1117
5 DK 9656
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20568 9656

Valid range from 1 to 4

v123 QA9A EU MEMBERSHIP - GOOD/BAD

Value 123551 Frequency
1 Good thing 14989
2 Neither nor (3) 7444
3 Bad thing (2) 3593
4 DK 691
9 Inap. (31 to 34 in V6) 3507
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26026 4198

Valid range from 1 to 3

v124 QA10A EU MEMBERSHIP - CNTRY BENEFIT

Value 124550 Frequency
1 Benefited 16697
2 Not benefited 7340
3 DK 2680
9 Inap. (31 to 34 in V6) 3507
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24037 6187

Valid range from 1 to 2

v125 QA9B EU MEMBERSHIP - GOOD/BAD - TR HR MK

Value 125549 Frequency
1 Good thing 1564
2 Neither nor (3) 746
3 Bad thing (2) 556
4 DK 141
9 Inap. (1 to 30, 33 in V6) 27217
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2866 27358

Valid range from 1 to 3

v126 QA10B EU MEMBERSHIP - CNTRY BENEFIT - TR HR MK

Value 126548 Frequency
1 Would benefit 1897
2 Would not benefit 864
3 DK 246
9 Inap. (1 to 30, 33 in V6) 27217
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2761 27463

Valid range from 1 to 2

v127 QA9C EU MEMBERSHIP - GOOD/BAD - CY-TR

Value 127547 Frequency
1 Good thing 300
2 Neither nor (3) 90
3 Bad thing (2) 87
4 DK 23
9 Inap. (not 33 in V6) 29724
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
477 29747

Valid range from 1 to 3

v128 QA10C EU MEMBERSHIP - CNTRY BENEFIT - CY-TR

Value 128546 Frequency
1 Would benefit 337
2 Would not benefit 121
3 DK 42
9 Inap. (not 33 in V6) 29724
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
458 29766

Valid range from 1 to 2

v129 QA11 EU IMAGE - POSITIVE/NEGATIVE

Value 129545 Frequency
1 Very positive 3590
2 Fairly positive 11835
3 Neutral 9564
4 Fairly negative 3629
5 Very negative 997
6 DK 609
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29615 609

Valid range from 1 to 5

v130 QA12 EU MEANING: PEACE

Value 130544 Frequency
0 Not mentioned 19833
1 Mentioned 10391
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0

Valid range from 0 to 1

v131 QA12 EU MEANING: ECONOMIC PROSPERITY

Value 131543 Frequency
0 Not mentioned 22632
1 Mentioned 7592
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0

Valid range from 0 to 1

v132 QA12 EU MEANING: DEMOCRACY

Value 132542 Frequency
0 Not mentioned 23345
1 Mentioned 6879
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0

Valid range from 0 to 1

v133 QA12 EU MEANING: SOCIAL PROTECTION

Value 133541 Frequency
0 Not mentioned 26182
1 Mentioned 4042
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0

Valid range from 0 to 1

v134 QA12 EU MEANING: TRAVEL/STUDY/WORK ABROAD

Value 134540 Frequency
0 Not mentioned 13657
1 Mentioned 16567
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0

Valid range from 0 to 1

v135 QA12 EU MEANING: CULTURAL DIVERSITY

Value 135539 Frequency
0 Not mentioned 22625
1 Mentioned 7599
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0

Valid range from 0 to 1

v136 QA12 EU MEANING: STRONGER IN THE WORLD

Value 136538 Frequency
0 Not mentioned 22855
1 Mentioned 7369
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0

Valid range from 0 to 1

v137 QA12 EU MEANING: EURO

Value 137537 Frequency
0 Not mentioned 19448
1 Mentioned 10776
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0

Valid range from 0 to 1

v138 QA12 EU MEANING: UNEMPLOYMENT

Value 138536 Frequency
0 Not mentioned 26183
1 Mentioned 4041
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0

Valid range from 0 to 1

v139 QA12 EU MEANING: BUREAUCRCY

Value 139535 Frequency
0 Not mentioned 24494
1 Mentioned 5730
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0

Valid range from 0 to 1

v140 QA12 EU MEANING: WASTE OF MONEY

Value 140534 Frequency
0 Not mentioned 25133
1 Mentioned 5091
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0

Valid range from 0 to 1

v141 QA12 EU MEANING: LOSS OF CULT IDENTITY

Value 141533 Frequency
0 Not mentioned 26617
1 Mentioned 3607
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0

Valid range from 0 to 1

v142 QA12 EU MEANING: MORE CRIME

Value 142532 Frequency
0 Not mentioned 24852
1 Mentioned 5372
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0

Valid range from 0 to 1

v143 QA12 EU MEANING: EXT FRONTIER CONTROL

Value 143531 Frequency
0 Not mentioned 25756
1 Mentioned 4468
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0

Valid range from 0 to 1

v144 QA12 EU MEANING: OTHER

Value 144530 Frequency
0 Not mentioned 29648
1 Mentioned 576
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0

Valid range from 0 to 1

v145 QA12 EU MEANING: DK

Value 145529 Frequency
0 Not mentioned 29254
1 Mentioned 970
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30224 0

Valid range from 0 to 1

v146 QA13 EUROPEAN PARLIAMENT - HEARD ABOUT

Value 146528 Frequency
1 Yes 26962
2 No 2832
3 DK 430
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29794 430

Valid range from 1 to 2

v147 QA13 EUROPEAN COMMISSION - HEARD ABOUT

Value 147527 Frequency
1 Yes 24992
2 No 4631
3 DK 601
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29623 601

Valid range from 1 to 2

v148 QA13 COUNCIL OF THE EU - HEARD ABOUT

Value 148526 Frequency
1 Yes 21771
2 No 7531
3 DK 922
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29302 922

Valid range from 1 to 2

v149 QA13 EUROPEAN CENTRAL BANK - HEARD ABOUT

Value 149525 Frequency
1 Yes 23035
2 No 6431
3 DK 758
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29466 758

Valid range from 1 to 2

v150 QA14 EUROPEAN PARLIAMENT - IMPORTANCE

Value 150524 Frequency
1 Important 23865
2 Not important 2677
3 DK 3682
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26542 3682

Valid range from 1 to 2

v151 QA14 EUROPEAN COMMISSION - IMPORTANCE

Value 151523 Frequency
1 Important 22276
2 Not important 2775
3 DK 5173
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25051 5173

Valid range from 1 to 2

v152 QA14 COUNCIL OF THE EU - IMPORTANCE

Value 152522 Frequency
1 Important 19809
2 Not important 3177
3 DK 7238
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22986 7238

Valid range from 1 to 2

v153 QA14 EUROPEAN CENTRAL BANK - IMPORTANCE

Value 153521 Frequency
1 Important 22391
2 Not important 2344
3 DK 5489
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24735 5489

Valid range from 1 to 2

v154 QA15 EUROPEAN PARLIAMENT - TRUST

Value 154520 Frequency
1 Tend to trust 17115
2 Tend not to trust 8151
3 DK 4958
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25266 4958

Valid range from 1 to 2

v155 QA15 EUROPEAN COMMISSION - TRUST

Value 155519 Frequency
1 Tend to trust 16063
2 Tend not to trust 8085
3 DK 6076
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24148 6076

Valid range from 1 to 2

v156 QA15 COUNCIL OF THE EU - TRUST

Value 156518 Frequency
1 Tend to trust 14603
2 Tend not to trust 7821
3 DK 7800
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22424 7800

Valid range from 1 to 2

v157 QA15 EUROPEAN CENTRAL BANK - TRUST

Value 157517 Frequency
1 Tend to trust 16483
2 Tend not to trust 7126
3 DK 6615
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23609 6615

Valid range from 1 to 2

v158 QA16 TRUST IN INSTITUTIONS: PRESS

Value 158516 Frequency
1 Tend to trust 14722
2 Tend not to trust 13885
3 DK 1617
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28607 1617

Valid range from 1 to 2

v159 QA16 TRUST IN INSTITUTIONS: RADIO

Value 159515 Frequency
1 Tend to trust 20321
2 Tend not to trust 8165
3 DK 1738
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28486 1738

Valid range from 1 to 2

v160 QA16 TRUST IN INSTITUTIONS: TELEVISION

Value 160514 Frequency
1 Tend to trust 19531
2 Tend not to trust 9577
3 DK 1116
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29108 1116

Valid range from 1 to 2

v161 QA16 TRUST IN INSTITUTIONS: INTERNET

Value 161513 Frequency
1 Tend to trust 12015
2 Tend not to trust 9524
3 DK 8685
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21539 8685

Valid range from 1 to 2

v162 QA16 TRUST IN INSTITUTIONS: NAT GOVERNMENT

Value 162512 Frequency
1 Tend to trust 13037
2 Tend not to trust 14979
3 DK 1708
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28016 2208

Valid range from 1 to 2

v163 QA16 TRUST IN INSTITUTIONS: NAT PARLIAMENT

Value 163511 Frequency
1 Tend to trust 13352
2 Tend not to trust 14541
3 DK 1831
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27893 2331

Valid range from 1 to 2

v164 QA16 TRUST IN INSTITUTIONS: EUROPEAN UNION

Value 164510 Frequency
1 Tend to trust 17465
2 Tend not to trust 9403
3 DK 3356
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26868 3356

Valid range from 1 to 2

v165 QA17 EU KNOWLEDGE: NO OF MEMBERS

Value 165509 Frequency
1 True 6599
2 False (correct) 17872
3 DK 5753
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24471 5753

Valid range from 1 to 2

v166 QA17 EU KNOWLEDGE: EP MEMBERS ELECTION PRESENT

Value 166508 Frequency
1 True (correct) 13298
2 False 9142
3 DK 5726
9 Inap. (29 or 30 in V6) 2058
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22440 7784

Valid range from 1 to 2

v167 QA17 EU KNOWLEDGE: EP MEMBERS ELECTION FUTURE (BG RO)

Value 167507 Frequency
1 True (correct) 1070
2 False 253
3 DK 735
9 Inap. (not 29 or 30 in V6) 28166
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1323 28901

Valid range from 1 to 2

v168 QA17 EU KNOWLEDGE: EU PRESIDENCY ROTATION

Value 168506 Frequency
1 True (correct) 15586
2 False 6647
3 DK 7991
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22233 7991

Valid range from 1 to 2

v169 QA18A IMPORTANT ISSUES: CRIME

Value 169505 Frequency
0 Not mentioned 21799
1 Mentioned 7925
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29724 500

Valid range from 0 to 1

v170 QA18A IMPORTANT ISSUES: ECONOMIC SITUATION

Value 170504 Frequency
0 Not mentioned 23009
1 Mentioned 6715
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29724 500

Valid range from 0 to 1

v171 QA18A IMPORTANT ISSUES: RISING PRICES/INFLA

Value 171503 Frequency
0 Not mentioned 23383
1 Mentioned 6341
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29724 500

Valid range from 0 to 1

v172 QA18A IMPORTANT ISSUES: TAXATION

Value 172502 Frequency
0 Not mentioned 27469
1 Mentioned 2255
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29724 500

Valid range from 0 to 1

v173 QA18A IMPORTANT ISSUES: UNEMPLOYMENT

Value 173501 Frequency
0 Not mentioned 19784
1 Mentioned 9940
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29724 500

Valid range from 0 to 1

v174 QA18A IMPORTANT ISSUES: TERRORISM

Value 174500 Frequency
0 Not mentioned 27354
1 Mentioned 2370
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29724 500

Valid range from 0 to 1

v175 QA18A IMPORTANT ISSUES: DEFENCE/FOREIGN AFF

Value 175499 Frequency
0 Not mentioned 29003
1 Mentioned 721
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29724 500

Valid range from 0 to 1

v176 QA18A IMPORTANT ISSUES: HOUSING

Value 176498 Frequency
0 Not mentioned 27703
1 Mentioned 2021
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29724 500

Valid range from 0 to 1

v177 QA18A IMPORTANT ISSUES: IMMIGRATION

Value 177497 Frequency
0 Not mentioned 26738
1 Mentioned 2986
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29724 500

Valid range from 0 to 1

v178 QA18A IMPORTANT ISSUES: HEALTHCARE SYSTEM

Value 178496 Frequency
0 Not mentioned 23530
1 Mentioned 6194
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29724 500

Valid range from 0 to 1

v179 QA18A IMPORTANT ISSUES: EDUCATIONAL SYSTEM

Value 179495 Frequency
0 Not mentioned 27434
1 Mentioned 2290
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29724 500

Valid range from 0 to 1

v180 QA18A IMPORTANT ISSUES: PENSIONS

Value 180494 Frequency
0 Not mentioned 25956
1 Mentioned 3768
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29724 500

Valid range from 0 to 1

v181 QA18A IMPORTANT ISSUES: ENVIRONMENT PROTECT

Value 181493 Frequency
0 Not mentioned 27537
1 Mentioned 2187
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29724 500

Valid range from 0 to 1

v182 QA18A IMPORTANT ISSUES: ENERGY

Value 182492 Frequency
0 Not mentioned 28207
1 Mentioned 1517
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29724 500

Valid range from 0 to 1

v183 QA18A IMPORTANT ISSUES: OTHERS

Value 183491 Frequency
0 Not mentioned 29134
1 Mentioned 590
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29724 500

Valid range from 0 to 1

v184 QA18A IMPORTANT ISSUES: DK

Value 184490 Frequency
0 Not mentioned 29498
1 Mentioned 226
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29724 500

Valid range from 0 to 1

v185 QA18B IMPORTANT ISSUES TCC: CRIME

Value 185489 Frequency
0 Not mentioned 353
1 Mentioned 147
9 Inap. (not 33 in V6) 29724
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29724

Valid range from 0 to 1

v186 QA18B IMPORTANT ISSUES TCC: ECONOMIC SITUATION

Value 186488 Frequency
0 Not mentioned 342
1 Mentioned 158
9 Inap. (not 33 in V6) 29724
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29724

Valid range from 0 to 1

v187 QA18B IMPORTANT ISSUES TCC: RISING PRICES/INFLA

Value 187487 Frequency
0 Not mentioned 463
1 Mentioned 37
9 Inap. (not 33 in V6) 29724
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29724

Valid range from 0 to 1

v188 QA18B IMPORTANT ISSUES TCC: TAXATION

Value 188486 Frequency
0 Not mentioned 466
1 Mentioned 34
9 Inap. (not 33 in V6) 29724
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29724

Valid range from 0 to 1

v189 QA18B IMPORTANT ISSUES TCC: UNEMPLOYMENT

Value 189485 Frequency
0 Not mentioned 320
1 Mentioned 180
9 Inap. (not 33 in V6) 29724
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29724

Valid range from 0 to 1

v190 QA18B IMPORTANT ISSUES TCC: TERRORISM

Value 190484 Frequency
0 Not mentioned 485
1 Mentioned 15
9 Inap. (not 33 in V6) 29724
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29724

Valid range from 0 to 1

v191 QA18B IMPORTANT ISSUES TCC: DEFENCE/FOREIGN AFF

Value 191483 Frequency
0 Not mentioned 329
1 Mentioned 171
9 Inap. (not 33 in V6) 29724
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29724

Valid range from 0 to 1

v192 QA18B IMPORTANT ISSUES TCC: HOUSING

Value 192482 Frequency
0 Not mentioned 461
1 Mentioned 39
9 Inap. (not 33 in V6) 29724
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29724

Valid range from 0 to 1

v193 QA18B IMPORTANT ISSUES TCC: IMMIGRATION

Value 193481 Frequency
0 Not mentioned 472
1 Mentioned 28
9 Inap. (not 33 in V6) 29724
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29724

Valid range from 0 to 1

v194 QA18B IMPORTANT ISSUES TCC: HEALTHCARE SYSTEM

Value 194480 Frequency
0 Not mentioned 471
1 Mentioned 29
9 Inap. (not 33 in V6) 29724
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29724

Valid range from 0 to 1

v195 QA18B IMPORTANT ISSUES TCC: EDUCATIONAL SYSTEM

Value 195479 Frequency
0 Not mentioned 455
1 Mentioned 45
9 Inap. (not 33 in V6) 29724
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29724

Valid range from 0 to 1

v196 QA18B IMPORTANT ISSUES TCC: PENSIONS

Value 196478 Frequency
0 Not mentioned 495
1 Mentioned 5
9 Inap. (not 33 in V6) 29724
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation