Evrobarometer 62.1; oktober - december 2004: Prihodnost EU, poklicno izobraževanje, okolje, informacijska tehnologija na delovnem mestu in javne službe

Basic Study Information

ADP - IDNo: EB621
Main author(s):
  • Evropska komisija, Generalni direktorat za tisk in komunikacije
Data file producer:
TNS - TNS Opinion & Social, konzorcij TNS - Taylor Nelson Sofres in EOS Gallup Evropa (Bruselj, Belgija; december 2004)

Funding agency:

Evropska komisija

Project number:

no information

Series:
  • EB/Evrobarometer

    Raziskava Evrobarometer (EB) se je začela izvajati leta 1973 pod okriljem Komisije Evropske skupnosti. Od vstopa Slovenije v Evropsko unijo leta 2004 zajema tudi našo državo. Pred tem letom je Slovenija pokrita z vzporednima raziskavama CCEB in CEEB. Raziskavo EB vodi Generalni direktorat za tisk in komunikacije pod okriljem Evropske komisije. Raziskave so produkt specifičnega programa mednarodnega in medčasovnega primerjalnega družboslovnega raziskovanja. Raziskave merijo zavest in odnos prebivalcev EU do skupnega trga in ostalih institucij Evropske skupnosti. Prav tako merijo cilje, ki so bili med glavnimi prioritetami posamezne države. Ta prizadevanja so ostala osrednji del raziskovalnih prizadevanj Evropske skupnosti, ki so se uresničila poleti 1971 z dodatno raziskavo o problemih kmetijstva, ki jo je izvedlo 6 držav. Po letu 1973 so raziskave zajele širše območje, tako v vsebinski kot geografski pokritosti; obsegale so sklopa meritev osebnega zadovoljstva in zaznave kakovosti življenja, ki sta postala standardna sklopa v javnomnenjskih raziskav Evropske skupnosti. Leta 1974 je Komisija Evropske skupnosti začela serijo raziskav Evrobarometer, narejenih posebej za spremljanje družbenih in političnih stališč državljanov 9 držav članic: Francije, Nemčije, Velike Britanije, Italije, Nizozemske, Belgije, Danske, Irske in Luksemburga. Evrobarometer se izvaja dvakrat letno, spomladi in jeseni. Poleg tega, da vsakič zajema podatke o podpori evropskim integracijam in zaznavanje kakovosti življenja, je vsakem Evrobarometru dodana paleta posebnih vsebin. Spomladi 1977 se z Evrobarometrom začne meriti tudi stališča o vlogi Evropskega Parlamenta. Jeseni leta 1980 se v raziskavo Evrobarometer vključi Grčija (številka 14), jeseni 1985 Portugalska in Španija (številka 24), nekdanja Demokratična Republika Nemčija se priključi jeseni leta 1990 (številka 34), Finska spomladi leta 1993 (številka 39) ter Švedska in Avstrija jeseni leta 1994 (številka 42). Norveška se je raziskavam priključevala priložnostno od jeseni leta 1991 (številka 36). Od prvega januarja 2004 pa se raziskavi pridruži še 10 novih članic: Češka, Slovaška, Litva, Latvija, Estonija, Poljska, Madžarska, Malta, Ciper in Slovenija. Raziskava "Flash" Evrobarometer je različica Evrobarometra, s tem da meri javno mnenje evropske skupnosti po posameznih vsebinah.

Study Content

Keywords:

trenutni poklic, Poznavanje Ustavne pogodbe EU, mnenje o Ustavni pogodbi EU, ocena trenutnega stanja v državi (gospodarstvo, zaposlenost, družbena blaginja), primerjava evropskega gospodarstva z drugimi velesilami, lizbonska strategija, uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij v državah, mnenje o zaščiti okolja, poznavanje okoljstvenih problemov, osebna vključenost v zaščito okolja, problemi priseljevanja, zaposlenost, upokojitev, pokojninski sistem, področja odločanja v okviru EU, področja odločanja slovenske vlade, dejavnosti, ki vplivajo na kvaliteto življenja, dostop do javnih služb (telefon, plin, voda, elektrika, pošta, transport), cenovna dostopnost javnih služb, kakovost uslug javnih služb, obravnavanost pritožb s strani javnih služb, politična usmerjenost, število oseb v gospodinjstvu, demografska vprašanja

Keywords ELSST:
EVROPSKA UNIJA, ZADOVOLJSTVO, POLITIČNO STALIŠČE, EVROPSKA KOMISIJA, EVROPSKO POVEZOVANJE, JAVNO MNENJE, ZAUPANJE, DELOVNO MESTO, INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
NARAVNO OKOLJE - onesnaževanje in varstvo okolja
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
XIV. Množično politično vedenje in stališča
C. Javno mnenje in politične zadeve
3. Odnos do regionalnih povezovanj
a. Evropa
Topic Classification ADP
Prihodnost Ustavne pogodbe EU
Lizbonska strategijaThe European Union Lisbon Agenda
Poklicno izobraževanje
Stališča evropejcev do okolja
Informacijska in komunikacijska tehnologija na delovnem mestu
Javne službe (telefon, elektrika, plin, voda, pošta, transport)


Abstract:

Avtorji z raziskavo iščejo in analizirajo dejavnike, ki oblikujejo stališča in ocene prebivalcev držav članic in držav kandidatk do Evropske Unije. Tokrat ankentirance sprašujejo o stališčih do ustavne pogodbe EU, do enotnega trga in gospodarstva, so imigracij in pokojninskega sistema. Sprašujejo tudi o odnosa do okolja, o poznavanju okolja, rešitvi ekoloških problemov in zadovoljstvu s storitvami, ki jih nudijo javne službe. Podatki raziskave so za sekundarno analizo dostopni po objavi vseh uradnih poročil. Na zahtevo nosilca raziskave so določeni podatki nedostopni za največ dve leti, oz. do izdaje pripadajoče publikacije. V avgustu 2006 sta bila nedostopna sklopa QC1 to QC17 - Poklicno izobraževanje in QE1 to QE12 - Informacijska in komunikacijska tehnologija na delovnem mestu. Podatki bodo dostopni najkasneje januarja 2007. Za podrobnosti poglejte izvorni opis raziskave.

Methodology


Collection date: 27. oktober - 2. december 2004
Date of production: 2004-12
Country: Francija, Belgija, Nizozemska, Nemčija (zahodna in vzhodna), Italija, Luksemburg, Danska, Irska, Velika Britanija, Severna Irska, Grčija, Portugal, Španija, Finska, Švedska, Avstrija, Južni Ciper, Češka, Estonija, Madžarska, Litva, Latvija, Malta, Poljska, Slovaška, Slovenija.
Geographic coverage:

Ozemlje držav.

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Ciljna populacija so prebivalci starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v sodelujoči državi.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Koordinator: TNS Opinion & Social, konzorcij TNS - Taylor Nelson Sofres in EOS Gallup Evropa

Avstrija: Österreichisches Gallup-Institut

Belgija: TNS Dimarso

Danska: TNS Gallup DK

Francija: TNS Sofres

Finska: TNS Gallup OY

Nemčija: TNS Infratest

Grčija: TNS ICAP

Velika Britanija: TNS UK

Irska: TNS MRBI

Italija: TNS Abacus

Luksemburg: TNS ILReS

Nizozemska: TNS NIPO

Portugalska: TNS EUROTESTE

Španija: TNS Demoscopia

Švedska: TNS GALLUP

Južni Ciper: Synovate

Češka: TNS Aisa

Estonija: Emor

Madžarska: TNS Hungary

Latvija: TNS Baltic Data House

Litva: TNS Gallup Lithuania

Malta: MISCO

Poljska: TNS OBOP

Slovaška: TNS AISA SK

Slovenija: RM PLUS

Sampling procedure:

Raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let razen na Malti, v Luksemburgu in Južnem Cipru, kjer so vzorci sestavljeni iz 500 respondentov. Večja vzorca sta uporabljena v Združenem kraljestvu (1300 respondentov), Nemčiji (1500 respondentov) in na Slovaškem (1250 respondentov). Osnovni vzorčni okvir, ki se uporablja v vseh državah članicah, je večstopenjski, naključni vzorec. V vsaki državi članici je število vzorčnih točk izbrano z verjetnostjo, ki je proporcionalna glede na velikost in gostoto populacije. Vzorčne točke so bile izbirane sistematično iz vsake »administrativne regionalne enote«, s stratifikacijo po individualni enoti in tipu naselja. Tako točke predstavljajo celotno ozemlje regij držav članic po EUROSTAT NUTS 2 (ali enakovredno temu) in so razporejene glede na bivališče posameznih državljanov v prestolnici, mestnem ali podeželskem območju. V vsaki od izbranih vzorčnih točk je bila začetna lokacija izbrana naključno. Naslednji naslov je bil izbiran po sistemu vsake n-te lokacije s standardnim postopkom slučajne poti. Na vsakem naslovu je odgovarjal tisti, katerega rojstni datum je bil najbližji datumu ankete.

Mode of data collection:

Vse ankete so bile narejene osebno pri anketirancu doma v ustreznem uradnem jeziku. V državah, kjer je bilo to možno, se je uporabljal program CAPI (Computer Assisted Personal Interview).

Weighting:

Za vsako državo je narejena primerjava med velikostjo vzorca in populacije. Velikost populacije je posredoval Eurostat, ki je podatke dobil od nacionalnih statističnih uradov. Po vseh državah kandidatkah je izvedeno uteževanje (glede na robne in posamične uteži), upoštevaje populacijske podatke. V vseh državah članicah so pri uteževanju v zaporednih iteracijah upoštevali podatke o o spolu, starosti, regiji in velikosti kraja. Za mednarodno uteževanje ( t.j. povprečja EU) je TNS Opinion & Social zaprosil za uradne podatke o populaciji pri Eurostatu ali nacionalnih statističnih uradih. Velikosti populacije, ki jih uporabljamo v postopku uteževanja, so navedene v Tehničnem poročilu EB 62.1

Access restrictions

Posamezne datoteke iz serije EB so proste za uporabo v izobraževalne in raziskovalne namene za slovenske uporabnike. Tuji uporabniki lahko dobijo podatke preko Zentral Archiva, Koeln, Nemčija ali ICPSR, Michigan. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: EB621 - Eurobarometer 62.1 [datoteka podatkov], 2004

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 330
  • number of units: 24787

Version: avgust 2006

Variable list

ZA_ID ZA STUDY ID

Value 13 Frequency
4230 24787
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 4230 to 4230

EDITION DATA SET EDITION

Value 22 Frequency
1 Release as of Mar 16, 2006 0
2 2nd release as of August 23, 2006 24787
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 1 to 2

SURVEY TNS SURVEY NUMBER

Value 31 Frequency
621 24787
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 621 to 621

ZA_ID ZA STUDY ID

Value 1537 Frequency
4230 24787
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 4230 to 4230

EDITION DATA SET EDITION

Value 2536 Frequency
1 Release as of Mar 16, 2006 0
2 2nd release as of August 23, 2006 24787
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 1 to 2

SURVEY TNS SURVEY NUMBER

Value 3535 Frequency
621 24787
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 621 to 621

COUNTRY COUNTRIES (NATION II)

Value 4534 Frequency
1 BELGIUM 1000
2 DENMARK 1059
3 GERMANY WEST 1045
4 GERMANY EAST 516
5 GREECE 1000
6 SPAIN 1031
7 FINLAND 1013
8 FRANCE 1001
9 IRELAND 1000
10 ITALY 1018
11 LUXEMBOURG 506
12 NETHERLANDS 1011
13 AUSTRIA 1007
14 PORTUGAL 1000
15 SWEDEN 1000
16 GREAT BRITAIN 1017
17 NORTHERN IRELAND 305
18 CYPRUS (S) 508
19 CHECH REPUBLIC 1025
20 ESTONIA 1002
21 HUNGARY 1005
22 LATVIA 1011
23 LITHUANIA 1004
24 MALTA 500
25 POLAND 1000
26 SLOVAKIA 1203
27 SLOVENIA 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 1 to 27

RESP_ID INTERVIEW NUMBER

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0 1 992001 64574.012 180209.406

Valid range from 1 to 992001

INTV_ID INTERVIEWER NUMBER

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23786 1001 1 99193504 1351040.257 7690142.703

Valid range from 1 to 99193504

SPLIT SPLIT BALLOT (QB8)

Value 7531 Frequency
1 A 12526
2 B 12261
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 1 to 2

W1 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0 0.176 5.778 1 0.372

Valid range from 0.17626 to 5.77796

W3 W3 WEIGHT SPECIAL GERMANY

Value 9529 Frequency
0 23226
0.155474 1
0.186626 1
0.198769 1
..... 1
4.729874 1
4.734956 1
6.131464 1
6.339291 1
6.90919 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 6.90919

W4 W4 WEIGHT SPECIAL UNITED KINGDOM

Value 10528 Frequency
0 23465
0.068717 15
0.070256 22
0.077621 34
....... 18
2.253886 2
2.266299 1
2.306585 1
2.368399 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 2.368399

W5 W5 WEIGHT EUROPE 6

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0 0 9.504 0.225 0.578

Valid range from 0 to 9.503914

W6 W6 WEIGHT EUROPE 9

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0 0 11.469 0.362 0.766

Valid range from 0 to 11.468931

W7 W7 WEIGHT EUROPE 10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0 0 12.269 0.402 0.815

Valid range from 0 to 12.269176

W8 W8 WEIGHT EUROPE 12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0 0 12.406 0.484 0.846

Valid range from 0 to 12.405716

W9 W9 WEIGHT EUROPE 12 + EAST GERMANY

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0 0 12.363 0.505 0.848

Valid range from 0 to 12.363077

W10 W10 WEIGHT EUROPE NEW 3

Value 16522 Frequency
0 21767
0.383166 4
0.391446 4
0.414774 3
0.43681 9
...... 8
2.466629 1
2.585454 3
2.603055 4
2.910006 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 2.910006

W11 W11 WEIGHT EUROPE 15

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0 0 14.427 0.626 0.974

Valid range from 0 to 14.427376

W12 W12 WEIGHT SPECIAL EURO ZONE

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0 0 14.01 0.49 0.886

Valid range from 0 to 14.010159

W13 W13 WEIGHT EUROPE NEW 10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 8.454511

W14 W14 WEIGHT EUROPE 25

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0 0.00987 19.217 1 1.27

Valid range from 0.009869 to 19.21739

W15 W15 WEIGHT SPECIAL CC 4

Value 21517 Frequency
0 24787
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 0

W16 W16 WEIGHT EUROPE 29

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 24787

Q1.1 Q1 NATIONALITY: BELGIUM

Value 23515 Frequency
0 NOT MENTIONED 23818
1 MENTIONED 969
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

Q1.2 Q1 NATIONALITY: DENMARK

Value 24514 Frequency
0 NOT MENTIONED 23730
1 MENTIONED 1057
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

Q1.3 Q1 NATIONALITY: GERMANY

Value 25513 Frequency
0 NOT MENTIONED 23228
1 MENTIONED 1559
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

Q1.4 Q1 NATIONALITY: GREECE

Value 26512 Frequency
0 NOT MENTIONED 23774
1 MENTIONED 1013
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

Q1.5 Q1 NATIONALITY: SPAIN

Value 27511 Frequency
0 NOT MENTIONED 23744
1 MENTIONED 1043
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

Q1.6 Q1 NATIONALITY: FRANCE

Value 28510 Frequency
0 NOT MENTIONED 23758
1 MENTIONED 1029
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

Q1.7 Q1 NATIONALITY: IRELAND

Value 29509 Frequency
0 NOT MENTIONED 23742
1 MENTIONED 1045
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

Q1.8 Q1 NATIONALITY: ITALY

Value 30508 Frequency
0 NOT MENTIONED 23714
1 MENTIONED 1073
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

Q1.9 Q1 NATIONALITY: LUXEMBOURG

Value 31507 Frequency
0 NOT MENTIONED 24391
1 MENTIONED 396
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

Q1.10 Q1 NATIONALITY: NETHERLANDS

Value 32506 Frequency
0 NOT MENTIONED 23763
1 MENTIONED 1024
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

Q1.11 Q1 NATIONALITY: PORTUGAL

Value 33505 Frequency
0 NOT MENTIONED 23743
1 MENTIONED 1044
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

Q1.12 Q1 NATIONALITY: UNITED KINGDOM

Value 34504 Frequency
0 NOT MENTIONED 23488
1 MENTIONED 1299
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

Q1.13 Q1 NATIONALITY: AUSTRIA

Value 35503 Frequency
0 NOT MENTIONED 23785
1 MENTIONED 1002
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

Q1.14 Q1 NATIONALITY: SWEDEN

Value 36502 Frequency
0 NOT MENTIONED 23819
1 MENTIONED 968
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

Q1.15 Q1 NATIONALITY: FINLAND

Value 37501 Frequency
0 NOT MENTIONED 23756
1 MENTIONED 1031
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

Q1.16 Q1 NATIONALITY: CYPRUS-S

Value 38500 Frequency
0 NOT MENTIONED 24286
1 MENTIONED 501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

Q1.17 Q1 NATIONALITY: CZECH REPUBLIC

Value 39499 Frequency
0 NOT MENTIONED 23759
1 MENTIONED 1028
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

Q1.18 Q1 NATIONALITY: ESTONIA

Value 40498 Frequency
0 NOT MENTIONED 23787
1 MENTIONED 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

Q1.19 Q1 NATIONALITY: HUNGARY

Value 41497 Frequency
0 NOT MENTIONED 23780
1 MENTIONED 1007
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

Q1.20 Q1 NATIONALITY: LATVIA

Value 42496 Frequency
0 NOT MENTIONED 23770
1 MENTIONED 1017
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

Q1.21 Q1 NATIONALITY: LITHUANIA

Value 43495 Frequency
0 NOT MENTIONED 23770
1 MENTIONED 1017
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

Q1.22 Q1 NATIONALITY: MALTA

Value 44494 Frequency
0 NOT MENTIONED 24291
1 MENTIONED 496
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

Q1.23 Q1 NATIONALITY: POLAND

Value 45493 Frequency
0 NOT MENTIONED 23759
1 MENTIONED 1028
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

Q1.24 Q1 NATIONALITY: SLOVAKIA

Value 46492 Frequency
0 NOT MENTIONED 23586
1 MENTIONED 1201
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

Q1.25 Q1 NATIONALITY: SLOVENIA

Value 47491 Frequency
0 NOT MENTIONED 23764
1 MENTIONED 1023
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

Q1.26 Q1 NATIONALITY: BULGARIA

Value 48490 Frequency
0 NOT MENTIONED 24787
1 MENTIONED 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

Q1.27 Q1 NATIONALITY: ROMANIA

Value 49489 Frequency
0 NOT MENTIONED 24787
1 MENTIONED 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

Q1.28 Q1 NATIONALITY: TURKEY

Value 50488 Frequency
0 NOT MENTIONED 24787
1 MENTIONED 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

Q1.29 Q1 NATIONALITY: CROATIA

Value 51487 Frequency
0 NOT MENTIONED 24787
1 MENTIONED 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

Q1.30 Q1 NATIONALITY: CYPRUS-N

Value 52486 Frequency
0 NOT MENTIONED 24787
1 MENTIONED 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

Q1.31 Q1 NATIONALITY: OTHER

Value 53485 Frequency
0 NOT MENTIONED 24726
1 MENTIONED 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

Q1.32 Q1 NATIONALITY: DK

Value 54484 Frequency
0 NOT MENTIONED 24787
1 MENTIONED 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

QA1 QA1 EUROP CONSTITUTION - HEARD

Value 55483 Frequency
1 Yes, and overall you know its contents 2378
2 Yes, but you know very little about its contents 13910
3 No 8495
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24783 4

Valid range from 1 to 3

QA2 QA2 EUROP CONSTITUTION - FAVOUR/OPPOSED

Value 56482 Frequency
1 Totally in favour 2158
2 Rather in favour 9271
3 Rather opposed 2592
4 Totally opposed 1159
5 DK 9607
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 1 to 5

QA3.1 QA3 EUROP CONSTIT FAVOUR: CONSTRUCTION

Value 57481 Frequency
0 NOT MENTIONED 7185
1 MENTIONED 4244
Sysmiss 13358
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11429 13358

Valid range from 0 to 1

QA3.2 QA3 EUROP CONSTIT FAVOUR: INTEGRATION

Value 58480 Frequency
0 NOT MENTIONED 9441
1 MENTIONED 1988
Sysmiss 13358
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11429 13358

Valid range from 0 to 1

QA3.3 QA3 EUROP CONSTIT FAVOUR: RUNNING INST

Value 59479 Frequency
0 NOT MENTIONED 8678
1 MENTIONED 2751
Sysmiss 13358
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11429 13358

Valid range from 0 to 1

QA3.4 QA3 EUROP CONSTIT FAVOUR: SOCIAL EUROPE

Value 60478 Frequency
0 NOT MENTIONED 9915
1 MENTIONED 1514
Sysmiss 13358
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11429 13358

Valid range from 0 to 1

QA3.5 QA3 EUROP CONSTIT FAVOUR: EUR IDENTITY

Value 61477 Frequency
0 NOT MENTIONED 9314
1 MENTIONED 2115
Sysmiss 13358
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11429 13358

Valid range from 0 to 1

QA3.6 QA3 EUROP CONSTIT FAVOUR: CITIZENSHIP

Value 62476 Frequency
0 NOT MENTIONED 9897
1 MENTIONED 1532
Sysmiss 13358
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11429 13358

Valid range from 0 to 1

QA3.7 QA3 EUROP CONSTIT FAVOUR: POL UNIFICAT

Value 63475 Frequency
0 NOT MENTIONED 9640
1 MENTIONED 1789
Sysmiss 13358
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11429 13358

Valid range from 0 to 1

QA3.8 QA3 EUROP CONSTIT FAVOUR: EU STRENGTH

Value 64474 Frequency
0 NOT MENTIONED 9799
1 MENTIONED 1630
Sysmiss 13358
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11429 13358

Valid range from 0 to 1

QA3.9 QA3 EUROP CONSTIT FAVOUR: ALWAYS

Value 65473 Frequency
0 NOT MENTIONED 9588
1 MENTIONED 1841
Sysmiss 13358
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11429 13358

Valid range from 0 to 1

QA3.10 QA3 EUROP CONSTIT FAVOUR: DEMOCRACY

Value 66472 Frequency
0 NOT MENTIONED 9655
1 MENTIONED 1774
Sysmiss 13358
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11429 13358

Valid range from 0 to 1

QA3.11 QA3 EUROP CONSTIT FAVOUR: GVMT/PARTIES

Value 67471 Frequency
0 NOT MENTIONED 10939
1 MENTIONED 490
Sysmiss 13358
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11429 13358

Valid range from 0 to 1

QA3.12 QA3 EUROP CONSTIT FAVOUR: NOT NEGATIVE

Value 68470 Frequency
0 NOT MENTIONED 10532
1 MENTIONED 897
Sysmiss 13358
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11429 13358

Valid range from 0 to 1

QA3.13 QA3 EUROP CONSTIT FAVOUR: OTHER REASON

Value 69469 Frequency
0 NOT MENTIONED 10414
1 MENTIONED 1015
Sysmiss 13358
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11429 13358

Valid range from 0 to 1

QA3.14 QA3 EUROP CONSTIT FAVOUR: DK

Value 70468 Frequency
0 NOT MENTIONED 10896
1 MENTIONED 533
Sysmiss 13358
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11429 13358

Valid range from 0 to 1

QA4.1 QA4 EUROP CONSTIT OPPOSD: TOO FAR/QUICK

Value 71467 Frequency
0 NOT MENTIONED 3370
1 MENTIONED 381
Sysmiss 21036
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3751 21036

Valid range from 0 to 1

QA4.2 QA4 EUROP CONSTIT OPPOSD: NAT SOUVERGNTY

Value 72466 Frequency
0 NOT MENTIONED 2528
1 MENTIONED 1223
Sysmiss 21036
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3751 21036

Valid range from 0 to 1

QA4.3 QA4 EUROP CONSTIT OPPOSD: NOT FAR ENOUGH

Value 73465 Frequency
0 NOT MENTIONED 3629
1 MENTIONED 122
Sysmiss 21036
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3751 21036

Valid range from 0 to 1

QA4.4 QA4 EUROP CONSTIT OPPOSD: TOO LIBERAL

Value 74464 Frequency
0 NOT MENTIONED 3531
1 MENTIONED 220
Sysmiss 21036
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3751 21036

Valid range from 0 to 1

QA4.5 QA4 EUROP CONSTIT OPPOSD: NOT SOCIAL

Value 75463 Frequency
0 NOT MENTIONED 3404
1 MENTIONED 347
Sysmiss 21036
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3751 21036

Valid range from 0 to 1

QA4.6 QA4 EUROP CONSTIT OPPOSD: TOO TECHNOCHR

Value 76462 Frequency
0 NOT MENTIONED 3424
1 MENTIONED 327
Sysmiss 21036
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3751 21036

Valid range from 0 to 1

QA4.7 QA4 EUROP CONSTIT OPPOSD: LACK OF INFO

Value 77461 Frequency
0 NOT MENTIONED 2880
1 MENTIONED 871
Sysmiss 21036
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3751 21036

Valid range from 0 to 1

QA4.8 QA4 EUROP CONSTIT OPPOSD: TOO COMPLEX

Value 78460 Frequency
0 NOT MENTIONED 3322
1 MENTIONED 429
Sysmiss 21036
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3751 21036

Valid range from 0 to 1

QA4.9 QA4 EUROP CONSTIT OPPOSD: ENLARGEMENT

Value 79459 Frequency
0 NOT MENTIONED 3405
1 MENTIONED 346
Sysmiss 21036
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3751 21036

Valid range from 0 to 1

QA4.10 QA4 EUROP CONSTIT OPPOSD: NOT DEMOCRATIC

Value 80458 Frequency
0 NOT MENTIONED 3384
1 MENTIONED 367
Sysmiss 21036
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3751 21036

Valid range from 0 to 1

QA4.11 QA4 EUROP CONSTIT OPPOSD: GVMT/PARTIES

Value 81457 Frequency
0 NOT MENTIONED 3517
1 MENTIONED 234
Sysmiss 21036
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3751 21036

Valid range from 0 to 1

QA4.12 QA4 EUROP CONSTIT OPPOSD: INTEGRATION

Value 82456 Frequency
0 NOT MENTIONED 3045
1 MENTIONED 706
Sysmiss 21036
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3751 21036

Valid range from 0 to 1

QA4.13 QA4 EUROP CONSTIT OPPOSD: NOT POSITIVE

Value 83455 Frequency
0 NOT MENTIONED 3190
1 MENTIONED 561
Sysmiss 21036
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3751 21036

Valid range from 0 to 1

QA4.14 QA4 EUROP CONSTIT OPPOSD: OTHER REASON

Value 84454 Frequency
0 NOT MENTIONED 3236
1 MENTIONED 515
Sysmiss 21036
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3751 21036

Valid range from 0 to 1

QA4.15 QA4 EUROP CONSTIT OPPOSD: DK

Value 85453 Frequency
0 NOT MENTIONED 3602
1 MENTIONED 149
Sysmiss 21036
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3751 21036

Valid range from 0 to 1

VQA5_1 QA5 EUROP CONSTIT: FOREIGN MINISTER

Value 86452 Frequency
1 True. 12460
2 False. 3820
3 DK 8507
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 1 to 3

VQA5_2 QA5 EUROP CONSTIT: REQUEST LAW ADOPTION

Value 87451 Frequency
1 True. 9815
2 False. 5323
3 DK 9649
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 1 to 3

VQA5_3 QA5 EUROP CONSTIT: COUNCIL PRES ELECTION

Value 88450 Frequency
1 True. 7849
2 False. 9769
3 DK 7169
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 1 to 3

VQA5_4 QA5 EUROP CONSTIT: DIRECT EUROPEAN TAX

Value 89449 Frequency
1 True. 6403
2 False. 9756
3 DK 8628
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 1 to 3

VQA5_5 QA5 EUROP CONSTIT: NAT CITIZENSHIP DISAP

Value 90448 Frequency
1 True. 3394
2 False. 16098
3 DK 5295
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 1 to 3

VQA5_6 QA5 EUROP CONSTIT: MEMBER LEAVING THE EU

Value 91447 Frequency
1 True. 12160
2 False. 5935
3 DK 6692
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 1 to 3

QA6 QA6 EUROP CONSTITUTION INFO - TRUST

Value 92446 Frequency
1 The European Commission 2738
2 The European Parliament 3749
3 The (NATIONALITY) Government 6380
4 The (NATIONALITY) political parties 1304
5 The local councillors 601
6 The (NATIONALITY) religious/denominational organisations 314
7 Journalists 3488
8 Trade unions 514
9 Consumer organisations 693
10 Your relatives, your friends 1963
11 Other (SPONTANEOUS) 667
12 DK 2376
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 1 to 12

QA7.1 QA7 EUR CONSTIT INIT RIGHT: EMPLOYMENT

Value 93445 Frequency
0 NOT MENTIONED 10804
1 MENTIONED 13983
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

QA7.2 QA7 EUR CONSTIT INIT RIGHT: ENVIRONMENT

Value 94444 Frequency
0 NOT MENTIONED 17519
1 MENTIONED 7268
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

QA7.3 QA7 EUR CONSTIT INIT RIGHT: PENSIONS

Value 95443 Frequency
0 NOT MENTIONED 15886
1 MENTIONED 8901
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

QA7.4 QA7 EUR CONSTIT INIT RIGHT: EDUCATION

Value 96442 Frequency
0 NOT MENTIONED 16338
1 MENTIONED 8449
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

QA7.5 QA7 EUR CONSTIT INIT RIGHT: SPORT

Value 97441 Frequency
0 NOT MENTIONED 23800
1 MENTIONED 987
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

QA7.6 QA7 EUR CONSTIT INIT RIGHT: ENLARGEMENT

Value 98440 Frequency
0 NOT MENTIONED 22900
1 MENTIONED 1887
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

QA7.7 QA7 EUR CONSTIT INIT RIGHT: TAXATION

Value 99439 Frequency
0 NOT MENTIONED 19544
1 MENTIONED 5243
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

QA7.8 QA7 EUR CONSTIT INIT RIGHT: MOBILITY

Value 100438 Frequency
0 NOT MENTIONED 22634
1 MENTIONED 2153
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

QA7.9 QA7 EUR CONSTIT INIT RIGHT: FOREIGN POL

Value 101437 Frequency
0 NOT MENTIONED 20050
1 MENTIONED 4737
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

QA7.10 QA7 EUR CONSTIT INIT RIGHT: AGRICULTURE

Value 102436 Frequency
0 NOT MENTIONED 21752
1 MENTIONED 3035
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

QA7.11 QA7 EUR CONSTIT INIT RIGHT: IMMIGRATION

Value 103435 Frequency
0 NOT MENTIONED 21600
1 MENTIONED 3187
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

QA7.12 QA7 EUR CONSTIT INIT RIGHT: OTHER FIELD

Value 104434 Frequency
0 NOT MENTIONED 24366
1 MENTIONED 421
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

QA7.13 QA7 EUR CONSTIT INIT RIGHT: DK

Value 105433 Frequency
0 NOT MENTIONED 23071
1 MENTIONED 1716
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

QA8 QA8 EUR CONSTIT REFERENDUM - PARTICIPAT

Value 106432 Frequency
1 WOULD NOT VOTE 746
2 2 167
3 3 221
4 4 218
5 5 709
6 6 454
7 7 652
8 8 931
9 9 578
10 WOULD VOTE 3711
11 DK 16400
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 1 to 11

VQB1_1 QB1 SITUATION: ECONOMY CTRY

Value 107431 Frequency
1 Very good 1124
2 Rather good 9173
3 Rather bad 10026
4 Very bad 3719
5 DK 745
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 1 to 5

VQB1_2 QB1 SITUATION: ECONOMY EUROPEAN

Value 108430 Frequency
1 Very good 1231
2 Rather good 12919
3 Rather bad 6693
4 Very bad 888
5 DK 3056
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 1 to 5

VQB1_3 QB1 SITUATION: EMPLOYMENT CTRY

Value 109429 Frequency
1 Very good 665
2 Rather good 5569
3 Rather bad 10797
4 Very bad 7165
5 DK 591
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 1 to 5

VQB1_4 QB1 SITUATION: ENVIRONMENT CTRY

Value 110428 Frequency
1 Very good 1202
2 Rather good 10886
3 Rather bad 9126
4 Very bad 2644
5 DK 929
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 1 to 5

VQB1_5 QB1 SITUATION: SOCIAL WELFARE CTRY

Value 111427 Frequency
1 Very good 1867
2 Rather good 8711
3 Rather bad 8774
4 Very bad 4426
5 DK 1009
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 1 to 5

VQB1_6 QB1 SITUATION: LIFE QUALITY RESP

Value 112426 Frequency
1 Very good 3735
2 Rather good 13803
3 Rather bad 5330
4 Very bad 1455
5 DK 464
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 1 to 5

VQB1_7 QB1 SITUATION: FINANCIAL RESP

Value 113425 Frequency
1 Very good 1814
2 Rather good 12645
3 Rather bad 7367
4 Very bad 2380
5 DK 581
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 1 to 5

VQB2_1 QB2 SITUAT CTRY COMPARED: ECONOMY

Value 114424 Frequency
1 Much better 1525
2 Somewhat better 8066
3 Somewhat less good 7474
4 Definitely less good 5360
5 Identical (SPONTANEOUS) 1145
6 DK 1217
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 1 to 6

VQB2_2 QB2 SITUAT CTRY COMPARED: EMPLOYMENT

Value 115423 Frequency
1 Much better 1157
2 Somewhat better 6816
3 Somewhat less good 7900
4 Definitely less good 6303
5 Identical (SPONTANEOUS) 1282
6 DK 1329
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 1 to 6

VQB2_3 QB2 SITUAT CTRY COMPARED: ENVIRONMENT

Value 116422 Frequency
1 Much better 2449
2 Somewhat better 9167
3 Somewhat less good 6690
4 Definitely less good 3454
5 Identical (SPONTANEOUS) 1499
6 DK 1528
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 1 to 6

VQB2_4 QB2 SITUAT CTRY COMPARED: SOC WELFARE

Value 117421 Frequency
1 Much better 2687
2 Somewhat better 7757
3 Somewhat less good 6387
4 Definitely less good 5448
5 Identical (SPONTANEOUS) 881
6 DK 1627
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 1 to 6

VQB2_5 QB2 SITUAT CTRY COMPARED: LIFE QUALITY

Value 118420 Frequency
1 Much better 2641
2 Somewhat better 9052
3 Somewhat less good 6031
4 Definitely less good 4798
5 Identical (SPONTANEOUS) 1163
6 DK 1102
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 1 to 6

VQB3_1 QB3 SITUAT FUTURE: ECONOMY CTRY

Value 119419 Frequency
1 Much better 1058
2 Somewhat better 11648
3 Somewhat less good 5877
4 Definitely less good 1799
5 Identical (SPONTANEOUS) 2396
6 DK 2009
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 1 to 6

VQB3_2 QB3 SITUAT FUTURE: ECONOMY EUROPEAN

Value 120418 Frequency
1 Much better 1589
2 Somewhat better 12337
3 Somewhat less good 4691
4 Definitely less good 1150
5 Identical (SPONTANEOUS) 2173
6 DK 2847
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 1 to 6

VQB3_3 QB3 SITUAT FUTURE: EMPLOYMENT CTRY

Value 121417 Frequency
1 Much better 905
2 Somewhat better 10656
3 Somewhat less good 6617
4 Definitely less good 2394
5 Identical (SPONTANEOUS) 2306
6 DK 1909
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 1 to 6

VQB3_4 QB3 SITUAT FUTURE: ENVIRONMENT CTRY

Value 122416 Frequency
1 Much better 1149
2 Somewhat better 11857
3 Somewhat less good 5421
4 Definitely less good 1506
5 Identical (SPONTANEOUS) 2990
6 DK 1864
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 1 to 6

VQB3_5 QB3 SITUAT FUTURE: SOCIAL WELFARE CTRY

Value 123415 Frequency
1 Much better 814
2 Somewhat better 9508
3 Somewhat less good 7451
4 Definitely less good 2220
5 Identical (SPONTANEOUS) 2770
6 DK 2024
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 1 to 6

VQB3_6 QB3 SITUAT FUTURE: LIFE QUALITY RESP

Value 124414 Frequency
1 Much better 1905
2 Somewhat better 10606
3 Somewhat less good 4657
4 Definitely less good 1329
5 Identical (SPONTANEOUS) 4251
6 DK 2039
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 1 to 6

VQB4_1 QB4 LIFE QUALITY EUROPE COMPARED: USA

Value 125413 Frequency
1 Much better 3045
2 Somewhat better 9250
3 Somewhat less good 6095
4 Definitely less good 1795
5 Identical (SPONTANEOUS) 1728
6 DK 2874
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 1 to 6

VQB4_2 QB4 LIFE QUALITY EUROPE COMPARED: JAPAN

Value 126412 Frequency
1 Much better 2543
2 Somewhat better 8070
3 Somewhat less good 6226
4 Definitely less good 1839
5 Identical (SPONTANEOUS) 1215
6 DK 4894
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 1 to 6

VQB4_3 QB4 LIFE QUALITY EUROPE COMPARED: CHINA

Value 127411 Frequency
1 Much better 8251
2 Somewhat better 8194
3 Somewhat less good 2471
4 Definitely less good 1273
5 Identical (SPONTANEOUS) 522
6 DK 4076
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 1 to 6

VQB4_4 QB4 LIFE QUALITY EUROPE COMPARED: INDIA

Value 128410 Frequency
1 Much better 12185
2 Somewhat better 5453
3 Somewhat less good 1322
4 Definitely less good 1865
5 Identical (SPONTANEOUS) 327
6 DK 3635
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 1 to 6

VQB5_1 QB5 ECONOMY EUROPE COMPARED: USA

Value 129409 Frequency
1 Performing better 6653
2 Performing worse 8593
3 Performing as well as 6095
4 DK 3446
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 1 to 4

VQB5_2 QB5 ECONOMY EUROPE COMPARED: JAPAN

Value 130408 Frequency
1 Performing better 5349
2 Performing worse 10424
3 Performing as well as 4128
4 DK 4886
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 1 to 4

VQB5_3 QB5 ECONOMY EUROPE COMPARED: CHINA

Value 131407 Frequency
1 Performing better 11471
2 Performing worse 5711
3 Performing as well as 2506
4 DK 5099
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 1 to 4

VQB5_4 QB5 ECONOMY EUROPE COMPARED: INDIA

Value 132406 Frequency
1 Performing better 15007
2 Performing worse 3455
3 Performing as well as 1439
4 DK 4886
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 1 to 4

QB6 QB6 EU SINGLE MARKET EFFECT - COMPETITION

Value 133405 Frequency
1 very positive 3064
2 rather positive 12517
3 rather negative 3691
4 very negative 826
5 neither positive nor negative (SPONTANEOUS) 2300
6 DK 2389
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 1 to 6

QB7 QB7 INFO TECHNOLOGY - BEST USE

Value 134404 Frequency
1 Europe 3847
2 the United States 7284
3 China 1578
4 Japan 8624
5 India 528
6 None (SPONTANEOUS) 216
7 Other (SPONTANEOUS) 63
8 DK 2647
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 1 to 8

QB8A QB8 ENVIRONMENT PROT PRIOR VS ECONOMY -A

Value 135403 Frequency
1 a motivation to innovate 7601
2 an obstacle for our economic performance 2451
3 DK 2474
Sysmiss 12261
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12526 12261

Valid range from 1 to 3

QB8B QB8 ENVIRONMENT PROT PRIOR VS ECONOMY -B

Value 136402 Frequency
1 must be given priority over the competitiveness of the econo 7849
2 must not be given priority over the competitiveness of the e 2809
3 DK 1603
Sysmiss 12526
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12261 12526

Valid range from 1 to 3

VQB9_1 IMMIGRATION - NEEDED FOR ECONOMY

Value 137401 Frequency
1 totally agree 3445
2 tend to agree 6754
3 tend to disagree 6223
4 totally disagree 7664
5 DK 701
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 1 to 5

VQB9_2 IMMIGRATION - SOLVES AGING PROBLEM

Value 138400 Frequency
1 totally agree 2005
2 tend to agree 6007
3 tend to disagree 7508
4 totally disagree 7540
5 DK 1727
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 1 to 5

QB10 QB10 GLOBALISATION TRADE - CONSEQUENCES

Value 139399 Frequency
1 Opportunities for (NATIONALITY) companies in terms of new ou 4472
2 Foreign investments in (OUR COUNTRY) 3558
3 Delocalisation of some companies to countries where labour i 7776
4 Increased competition for (NATIONALITY) companies 4514
5 Other (SPONTANEOUS) 984
6 DK 3483
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 1 to 6

QB11.1 QB11 EUR ECON IMPRVM: INCR WORKING HOURS

Value 140398 Frequency
0 NOT MENTIONED 22255
1 MENTIONED 2532
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

QB11.2 QB11 EUR ECON IMPRVM: EDUCATION/TRAINING

Value 141397 Frequency
0 NOT MENTIONED 8328
1 MENTIONED 16459
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

QB11.3 QB11 EUR ECON IMPRVM: RESEARCH/INNOVATN

Value 142396 Frequency
0 NOT MENTIONED 13067
1 MENTIONED 11720
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

QB11.4 QB11 EUR ECON IMPRVM: COMPANY CREATION

Value 143395 Frequency
0 NOT MENTIONED 14223
1 MENTIONED 10564
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

QB11.5 QB11 EUR ECON IMPRVM: EFFICNT ENERGY USE

Value 144394 Frequency
0 NOT MENTIONED 17980
1 MENTIONED 6807
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

QB11.6 QB11 EUR ECON IMPRVM: TRANSPORT INFRSTRC

Value 145393 Frequency
0 NOT MENTIONED 18498
1 MENTIONED 6289
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

QB11.7 QB11 EUR ECON IMPRVM: OTHER

Value 146392 Frequency
0 NOT MENTIONED 24313
1 MENTIONED 474
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

QB11.8 QB11 EUR ECON IMPRVM: DK

Value 147391 Frequency
0 NOT MENTIONED 23216
1 MENTIONED 1571
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

QB12 QB12 ECONOMIC SITUAT CTRY - DEPENDS ON

Value 148390 Frequency
1 primarily depends on the economic situation of our border or 3117
2 primarily depends on the economic situation in the whole of 8314
3 primarily depends on the economic situation of the United St 2650
4 primarily depends on the global economic situation 6758
5 does not depend on the economic situation of other countries 2307
6 DK 1641
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 1 to 6

QB13 QB13 ECONOMIC FUTURE EU - TOP POWER

Value 149389 Frequency
1 Yes, certainly 1781
2 Yes, probably 8063
3 No, probably not 9009
4 No, certainly not 3616
5 DK 2318
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 1 to 5

QB14.1 QB14 JOB FINDING ASSETS: QUALIFICATION

Value 150388 Frequency
0 NOT MENTIONED 11507
1 MENTIONED 13280
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

QB14.2 QB14 JOB FINDING ASSETS: PROF EXPERIENCE

Value 151387 Frequency
0 NOT MENTIONED 14135
1 MENTIONED 10652
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

QB14.3 QB14 JOB FINDING ASSETS: LANGUAGE SKILLS

Value 152386 Frequency
0 NOT MENTIONED 17407
1 MENTIONED 7380
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

QB14.4 QB14 JOB FINDING ASSETS: COMPUTER SKILLS

Value 153385 Frequency
0 NOT MENTIONED 19195
1 MENTIONED 5592
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

QB14.5 QB14 JOB FINDING ASSETS: ABILITY T ADAPT

Value 154384 Frequency
0 NOT MENTIONED 17807
1 MENTIONED 6980
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

QB14.6 QB14 JOB FINDING ASSETS: WORKING ABROAD

Value 155383 Frequency
0 NOT MENTIONED 23103
1 MENTIONED 1684
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

QB14.7 QB14 JOB FINDING ASSETS: NONE OF THESE

Value 156382 Frequency
0 NOT MENTIONED 24606
1 MENTIONED 181
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

QB14.8 QB14 JOB FINDING ASSETS: OTHER

Value 157381 Frequency
0 NOT MENTIONED 24351
1 MENTIONED 436
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

QB14.9 QB14 JOB FINDING ASSETS: DK

Value 158380 Frequency
0 NOT MENTIONED 24372
1 MENTIONED 415
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

QB15 QB15 JOP KEEPING ABILITY - NEXT MONTHS

Value 159379 Frequency
1 Very confident 5377
2 Rather confident 4072
3 Rather not confident 1385
4 Not at all confident 660
5 DK 269
Sysmiss 13024
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11763 13024

Valid range from 1 to 5

QB16A QB16A EDUCAT/TRAINING & R'S CAREER

Value 160378 Frequency
1 your education and training to date is sufficient 5613
2 you should follow a more specialised training but you cannot 2801
3 you should follow a more specialised training and you intend 2695
4 DK 654
Sysmiss 13024
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11763 13024

Valid range from 1 to 4

QB16B QB16B EDUCAT/TRAINING & R'S JOB FINDING

Value 161377 Frequency
1 your education and training to date is sufficient 1122
2 you should follow a more specialised training but you cannot 1221
3 you should follow a more specialised training and you intend 1371
4 You are not looking for a job (SPONTANEOUS) 2000
5 DK 425
Sysmiss 18648
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6139 18648

Valid range from 1 to 5

QB17 QB17 PENSIONS FUTURE - RESPONDENT

Value 162376 Frequency
1 very confident 1212
2 rather confident 6288
3 rather not confident 9521
4 not at all confident 6631
5 DK 1135
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 1 to 5

QB18A QB18A PENSION SYSTEM FINANCING PREF

Value 163375 Frequency
1 Work and contribute for longer 1887
2 Maintain the retirement age and increase your social securit 4285
3 Maintain the current retirement age and accept that you will 1539
4 None of these (SPONTANEOUS) 2490
5 A combination of all three (SPONTANEOUS) 894
6 DK 668
Sysmiss 13024
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11763 13024

Valid range from 1 to 6

QB18B QB18B PENSION SYSTEM FINANCING PREF

Value 164374 Frequency
1 Work and contribute for longer 2069
2 Maintain the retirement age and increase social security con 4170
3 Maintain the current retirement age and accept that one will 1422
4 None of these (SPONTANEOUS) 2426
5 A combination of all three (SPONTANEOUS) 1001
6 DK 1936
Sysmiss 11763
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13024 11763

Valid range from 1 to 6

VQB19_1 QB19 POLICY LEVEL SUITBL: PENSIONS

Value 165373 Frequency
1 The European Union 4519
2 The (NATIONALITY) Government 18032
3 The regions 1145
4 DK 1091
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 1 to 4

VQB19_2 QB19 POLICY LEVEL SUITBL: UNEMPLOYMENT

Value 166372 Frequency
1 The European Union 5719
2 The (NATIONALITY) Government 15607
3 The regions 2610
4 DK 851
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 1 to 4

VQB19_3 QB19 POLICY LEVEL SUITBL: ENVIRONMENT

Value 167371 Frequency
1 The European Union 10132
2 The (NATIONALITY) Government 10416
3 The regions 3397
4 DK 842
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 1 to 4

VQB19_4 QB19 POLICY LEVEL SUITBL: ECON GROWTH

Value 168370 Frequency
1 The European Union 11968
2 The (NATIONALITY) Government 10425
3 The regions 1231
4 DK 1163
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 1 to 4

VQB19_5 QB19 POLICY LEVEL SUITBL: PROF TRAINING

Value 169369 Frequency
1 The European Union 5530
2 The (NATIONALITY) Government 14386
3 The regions 3652
4 DK 1219
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 1 to 4

VQB19_6 QB19 POLICY LEVEL SUITBL: INFO TECHNOLGY

Value 170368 Frequency
1 The European Union 10701
2 The (NATIONALITY) Government 10323
3 The regions 2157
4 DK 1606
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 1 to 4

VQB19_7 QB19 POLICY LEVEL SUITBL: RESEARCH/INNOV

Value 171367 Frequency
1 The European Union 12434
2 The (NATIONALITY) Government 9766
3 The regions 1200
4 DK 1387
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 1 to 4

VQB20_1 QB20 POWERS PROMOTING DEMOCRACY

Value 172366 Frequency
1 Europe 16682
2 The United States 4402
3 Japan 342
4 China 158
5 DK 3203
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 1 to 5

VQB20_2 QB20 POWERS DEFENDING PEACE

Value 173365 Frequency
1 Europe 16647
2 The United States 4609
3 Japan 372
4 China 156
5 DK 3003
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 1 to 5

VQB20_3 QB20 POWERS HELPING DEVELOPMENT

Value 174364 Frequency
1 Europe 14415
2 The United States 4096
3 Japan 2450
4 China 474
5 DK 3352
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 1 to 5

VQB20_4 QB20 POWERS PROMOTING FREE TRADE

Value 175363 Frequency
1 Europe 14395
2 The United States 4242
3 Japan 1095
4 China 855
5 DK 4200
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 1 to 5

VQB20_5 QB20 POWERS PROTECTING ENVIRONMENT

Value 176362 Frequency
1 Europe 19050
2 The United States 1234
3 Japan 997
4 China 144
5 DK 3362
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 1 to 5

QD1 ENVIRONMENT - MAIN CONCEPT"

Value 177361 Frequency
1 Pollution in towns and cities 5219
2 Green and pleasant landscapes 3316
3 Earthquakes, floods and other natural disasters 844
4 Protecting nature 5628
5 The state of the environment our children will inherit 4218
6 The quality of life where I live 2212
7 The responsibility of the individuals for improving the envi 1947
8 Using up natural resources to provide a comfortable way of l 873
9 None of these (SPONTANEOUS) 233
10 DK 297
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 1 to 10

QD2.1 QD2 ENVIRONM WORRY: CLIMATE CHANGE

Value 178360 Frequency
0 NOT MENTIONED 14134
1 MENTIONED 10653
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

QD2.2 QD2 ENVIRONM WORRY: BIODIVERSITY

Value 179359 Frequency
0 NOT MENTIONED 19305
1 MENTIONED 5482
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

QD2.3 QD2 ENVIRONM WORRY: NATURAL DISASTERS

Value 180358 Frequency
0 NOT MENTIONED 17001
1 MENTIONED 7786
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

QD2.4 QD2 ENVIRONM WORRY: MAN MADE DISASTERS

Value 181357 Frequency
0 NOT MENTIONED 13415
1 MENTIONED 11372
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

QD2.5 QD2 ENVIRONM WORRY: WATER POLLUTION

Value 182356 Frequency
0 NOT MENTIONED 11871
1 MENTIONED 12916
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

QD2.6 QD2 ENVIRONM WORRY: AGRICULT POLLUTION

Value 183355 Frequency
0 NOT MENTIONED 17794
1 MENTIONED 6993
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

QD2.7 QD2 ENVIRONM WORRY: GENET MOD ORGANISM

Value 184354 Frequency
0 NOT MENTIONED 18927
1 MENTIONED 5860
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

QD2.8 QD2 ENVIRONM WORRY: CHEMICALS IN PROD

Value 185353 Frequency
0 NOT MENTIONED 15535
1 MENTIONED 9252
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

QD2.9 QD2 ENVIRONM WORRY: AIR POLLUTION

Value 186352 Frequency
0 NOT MENTIONED 13021
1 MENTIONED 11766
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

QD2.10 QD2 ENVIRONM WORRY: NOISE POLLUTION

Value 187351 Frequency
0 NOT MENTIONED 22297
1 MENTIONED 2490
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

QD2.11 QD2 ENVIRONM WORRY: URBAN PROBLEMS

Value 188350 Frequency
0 NOT MENTIONED 20592
1 MENTIONED 4195
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

QD2.12 QD2 ENVIRONM WORRY: NATURAL RESOURCES

Value 189349 Frequency
0 NOT MENTIONED 18634
1 MENTIONED 6153
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

QD2.13 QD2 ENVIRONM WORRY: CONSUMPT HABITS

Value 190348 Frequency
0 NOT MENTIONED 21693
1 MENTIONED 3094
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

QD2.14 QD2 ENVIRONM WORRY: GROWING WASTE

Value 191347 Frequency
0 NOT MENTIONED 16766
1 MENTIONED 8021
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

QD2.15 QD2 ENVIRONM WORRY: TRANSPORT MODES

Value 192346 Frequency
0 NOT MENTIONED 21536
1 MENTIONED 3251
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

QD2.16 QD2 ENVIRONM WORRY: NONE OF THESE

Value 193345 Frequency
0 NOT MENTIONED 24592
1 MENTIONED 195
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

QD2.17 QD2 ENVIRONM WORRY: DK

Value 194344 Frequency
0 NOT MENTIONED 24546
1 MENTIONED 241
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

QD3 QD3 ENVIRONMENTAL ISSUES - INFORMED

Value 195343 Frequency
1 Very well informed 1484
2 Fairly well informed 12167
3 Fairly badly informed 8362
4 Very badly informed 2293
5 DK 481
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 1 to 5

QD4.1 QD4 ENVIRONM INF LACK: CLIMATE CHANGE

Value 196342 Frequency
0 NOT MENTIONED 18118
1 MENTIONED 6669
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

QD4.2 QD4 ENVIRONM INF LACK: BIODIVERSITY

Value 197341 Frequency
0 NOT MENTIONED 17746
1 MENTIONED 7041
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

QD4.3 QD4 ENVIRONM INF LACK: NATURAL DISASTERS

Value 198340 Frequency
0 NOT MENTIONED 21277
1 MENTIONED 3510
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

QD4.4 QD4 ENVIRONM INF LACK: MAN MADE DISASTERS

Value 199339 Frequency
0 NOT MENTIONED 18464
1 MENTIONED 6323
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

QD4.5 QD4 ENVIRONM INF LACK: WATER POLLUTION

Value 200338 Frequency
0 NOT MENTIONED 17508
1 MENTIONED 7279
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

QD4.6 QD4 ENVIRONM INF LACK: AGRICULT POLLUTION

Value 201337 Frequency
0 NOT MENTIONED 17021
1 MENTIONED 7766
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

QD4.7 QD4 ENVIRONM INF LACK: GENET MOD ORGANISM

Value 202336 Frequency
0 NOT MENTIONED 14098
1 MENTIONED 10689
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

QD4.8 QD4 ENVIRONM INF LACK: CHEMICALS IN PROD

Value 203335 Frequency
0 NOT MENTIONED 13725
1 MENTIONED 11062
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

QD4.9 QD4 ENVIRONM INF LACK: AIR POLLUTION

Value 204334 Frequency
0 NOT MENTIONED 18832
1 MENTIONED 5955
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

QD4.10 QD4 ENVIRONM INF LACK: NOISE POLLUTION

Value 205333 Frequency
0 NOT MENTIONED 21349
1 MENTIONED 3438
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

QD4.11 QD4 ENVIRONM INF LACK: URBAN PROBLEMS

Value 206332 Frequency
0 NOT MENTIONED 21870
1 MENTIONED 2917
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

QD4.12 QD4 ENVIRONM INF LACK: NATURAL RESOURCES

Value 207331 Frequency
0 NOT MENTIONED 17592
1 MENTIONED 7195
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

QD4.13 QD4 ENVIRONM INF LACK: CONSUMPT HABITS

Value 208330 Frequency
0 NOT MENTIONED 21541
1 MENTIONED 3246
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

QD4.14 QD4 ENVIRONM INF LACK: GROWING WASTE

Value 209329 Frequency
0 NOT MENTIONED 19945
1 MENTIONED 4842
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

QD4.15 QD4 ENVIRONM INF LACK: TRANSPORT MODES

Value 210328 Frequency
0 NOT MENTIONED 20911
1 MENTIONED 3876
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1

QD4.16 QD4 ENVIRONM INF LACK: NONE OF THESE

Value 211327 Frequency
0 NOT MENTIONED 23625
1 MENTIONED 1162
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24787 0

Valid range from 0 to 1