Evrobarometer 62.1; oktober - december 2004: Prihodnost EU, poklicno izobraževanje, okolje, informacijska tehnologija na delovnem mestu in javne službe

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: EB621
Glavni avtor(ji):
  • Evropska komisija, Generalni direktorat za tisk in komunikacije
Izdelal datoteko podatkov:
TNS - TNS Opinion & Social, konzorcij TNS - Taylor Nelson Sofres in EOS Gallup Evropa (Bruselj, Belgija; december 2004)

Finančna podpora:

Evropska komisija

Serija:
  • EB/Evrobarometer

    Raziskava Evrobarometer (EB) se je začela izvajati leta 1973 pod okriljem Komisije Evropske skupnosti. Od vstopa Slovenije v Evropsko unijo leta 2004 zajema tudi našo državo. Pred tem letom je Slovenija pokrita z vzporednima raziskavama CCEB in CEEB. Raziskavo EB vodi Generalni direktorat za tisk in komunikacije pod okriljem Evropske komisije. Raziskave so produkt specifičnega programa mednarodnega in medčasovnega primerjalnega družboslovnega raziskovanja. Raziskave merijo zavest in odnos prebivalcev EU do skupnega trga in ostalih institucij Evropske skupnosti. Prav tako merijo cilje, ki so bili med glavnimi prioritetami posamezne države. Ta prizadevanja so ostala osrednji del raziskovalnih prizadevanj Evropske skupnosti, ki so se uresničila poleti 1971 z dodatno raziskavo o problemih kmetijstva, ki jo je izvedlo 6 držav. Po letu 1973 so raziskave zajele širše območje, tako v vsebinski kot geografski pokritosti; obsegale so sklopa meritev osebnega zadovoljstva in zaznave kakovosti življenja, ki sta postala standardna sklopa v javnomnenjskih raziskav Evropske skupnosti. Leta 1974 je Komisija Evropske skupnosti začela serijo raziskav Evrobarometer, narejenih posebej za spremljanje družbenih in političnih stališč državljanov 9 držav članic: Francije, Nemčije, Velike Britanije, Italije, Nizozemske, Belgije, Danske, Irske in Luksemburga. Evrobarometer se izvaja dvakrat letno, spomladi in jeseni. Poleg tega, da vsakič zajema podatke o podpori evropskim integracijam in zaznavanje kakovosti življenja, je vsakem Evrobarometru dodana paleta posebnih vsebin. Spomladi 1977 se z Evrobarometrom začne meriti tudi stališča o vlogi Evropskega Parlamenta. Jeseni leta 1980 se v raziskavo Evrobarometer vključi Grčija (številka 14), jeseni 1985 Portugalska in Španija (številka 24), nekdanja Demokratična Republika Nemčija se priključi jeseni leta 1990 (številka 34), Finska spomladi leta 1993 (številka 39) ter Švedska in Avstrija jeseni leta 1994 (številka 42). Norveška se je raziskavam priključevala priložnostno od jeseni leta 1991 (številka 36). Od prvega januarja 2004 pa se raziskavi pridruži še 10 novih članic: Češka, Slovaška, Litva, Latvija, Estonija, Poljska, Madžarska, Malta, Ciper in Slovenija. Raziskava "Flash" Evrobarometer je različica Evrobarometra, s tem da meri javno mnenje evropske skupnosti po posameznih vsebinah.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

trenutni poklic, Poznavanje Ustavne pogodbe EU, mnenje o Ustavni pogodbi EU, ocena trenutnega stanja v državi (gospodarstvo, zaposlenost, družbena blaginja), primerjava evropskega gospodarstva z drugimi velesilami, lizbonska strategija, uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij v državah, mnenje o zaščiti okolja, poznavanje okoljstvenih problemov, osebna vključenost v zaščito okolja, problemi priseljevanja, zaposlenost, upokojitev, pokojninski sistem, področja odločanja v okviru EU, področja odločanja slovenske vlade, dejavnosti, ki vplivajo na kvaliteto življenja, dostop do javnih služb (telefon, plin, voda, elektrika, pošta, transport), cenovna dostopnost javnih služb, kakovost uslug javnih služb, obravnavanost pritožb s strani javnih služb, politična usmerjenost, število oseb v gospodinjstvu, demografska vprašanja

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
NARAVNO OKOLJE - onesnaževanje in varstvo okolja
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
XIV. Množično politično vedenje in stališča
C. Javno mnenje in politične zadeve
3. Odnos do regionalnih povezovanj
a. Evropa
Vsebinska področja ADP
Prihodnost Ustavne pogodbe EU
Lizbonska strategijaThe European Union Lisbon Agenda
Poklicno izobraževanje
Stališča evropejcev do okolja
Informacijska in komunikacijska tehnologija na delovnem mestu
Javne službe (telefon, elektrika, plin, voda, pošta, transport)


Povzetek:

Avtorji z raziskavo iščejo in analizirajo dejavnike, ki oblikujejo stališča in ocene prebivalcev držav članic in držav kandidatk do Evropske Unije. Tokrat ankentirance sprašujejo o stališčih do ustavne pogodbe EU, do enotnega trga in gospodarstva, so imigracij in pokojninskega sistema. Sprašujejo tudi o odnosa do okolja, o poznavanju okolja, rešitvi ekoloških problemov in zadovoljstvu s storitvami, ki jih nudijo javne službe. Podatki raziskave so za sekundarno analizo dostopni po objavi vseh uradnih poročil. Na zahtevo nosilca raziskave so določeni podatki nedostopni za največ dve leti, oz. do izdaje pripadajoče publikacije. V avgustu 2006 sta bila nedostopna sklopa QC1 to QC17 - Poklicno izobraževanje in QE1 to QE12 - Informacijska in komunikacijska tehnologija na delovnem mestu. Podatki bodo dostopni najkasneje januarja 2007. Za podrobnosti poglejte izvorni opis raziskave.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 27. oktober - 2. december 2004
Čas izdelave: 2004-12
Država: Francija, Belgija, Nizozemska, Nemčija (zahodna in vzhodna), Italija, Luksemburg, Danska, Irska, Velika Britanija, Severna Irska, Grčija, Portugal, Španija, Finska, Švedska, Avstrija, Južni Ciper, Češka, Estonija, Madžarska, Litva, Latvija, Malta, Poljska, Slovaška, Slovenija.
Geografsko pokritje:

Ozemlje držav.

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so prebivalci starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v sodelujoči državi.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Koordinator: TNS Opinion & Social, konzorcij TNS - Taylor Nelson Sofres in EOS Gallup Evropa

Avstrija: Österreichisches Gallup-Institut

Belgija: TNS Dimarso

Danska: TNS Gallup DK

Francija: TNS Sofres

Finska: TNS Gallup OY

Nemčija: TNS Infratest

Grčija: TNS ICAP

Velika Britanija: TNS UK

Irska: TNS MRBI

Italija: TNS Abacus

Luksemburg: TNS ILReS

Nizozemska: TNS NIPO

Portugalska: TNS EUROTESTE

Španija: TNS Demoscopia

Švedska: TNS GALLUP

Južni Ciper: Synovate

Češka: TNS Aisa

Estonija: Emor

Madžarska: TNS Hungary

Latvija: TNS Baltic Data House

Litva: TNS Gallup Lithuania

Malta: MISCO

Poljska: TNS OBOP

Slovaška: TNS AISA SK

Slovenija: RM PLUS

Tip vzorca:

Raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let razen na Malti, v Luksemburgu in Južnem Cipru, kjer so vzorci sestavljeni iz 500 respondentov. Večja vzorca sta uporabljena v Združenem kraljestvu (1300 respondentov), Nemčiji (1500 respondentov) in na Slovaškem (1250 respondentov). Osnovni vzorčni okvir, ki se uporablja v vseh državah članicah, je večstopenjski, naključni vzorec. V vsaki državi članici je število vzorčnih točk izbrano z verjetnostjo, ki je proporcionalna glede na velikost in gostoto populacije. Vzorčne točke so bile izbirane sistematično iz vsake »administrativne regionalne enote«, s stratifikacijo po individualni enoti in tipu naselja. Tako točke predstavljajo celotno ozemlje regij držav članic po EUROSTAT NUTS 2 (ali enakovredno temu) in so razporejene glede na bivališče posameznih državljanov v prestolnici, mestnem ali podeželskem območju. V vsaki od izbranih vzorčnih točk je bila začetna lokacija izbrana naključno. Naslednji naslov je bil izbiran po sistemu vsake n-te lokacije s standardnim postopkom slučajne poti. Na vsakem naslovu je odgovarjal tisti, katerega rojstni datum je bil najbližji datumu ankete.

Način zbiranja podatkov:

Vse ankete so bile narejene osebno pri anketirancu doma v ustreznem uradnem jeziku. V državah, kjer je bilo to možno, se je uporabljal program CAPI (Computer Assisted Personal Interview).

Uteževanje:

Za vsako državo je narejena primerjava med velikostjo vzorca in populacije. Velikost populacije je posredoval Eurostat, ki je podatke dobil od nacionalnih statističnih uradov. Po vseh državah kandidatkah je izvedeno uteževanje (glede na robne in posamične uteži), upoštevaje populacijske podatke. V vseh državah članicah so pri uteževanju v zaporednih iteracijah upoštevali podatke o o spolu, starosti, regiji in velikosti kraja. Za mednarodno uteževanje ( t.j. povprečja EU) je TNS Opinion & Social zaprosil za uradne podatke o populaciji pri Eurostatu ali nacionalnih statističnih uradih. Velikosti populacije, ki jih uporabljamo v postopku uteževanja, so navedene v Tehničnem poročilu EB 62.1

Omejitve dostopa

Posamezne datoteke iz serije EB so proste za uporabo v izobraževalne in raziskovalne namene za slovenske uporabnike. Tuji uporabniki lahko dobijo podatke preko Zentral Archiva, Koeln, Nemčija ali ICPSR, Michigan. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: EB621 - Eurobarometer 62.1 [datoteka podatkov], 2004

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 330
  • število enot: 24787

Verzija: avgust 2006

Spremenljivke

ZA_ID ZA STUDY ID

Vrednost 13 Frekvenca
4230 24787
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 4230 do 4230

EDITION DATA SET EDITION

Vrednost 22 Frekvenca
1 Release as of Mar 16, 2006 0
2 2nd release as of August 23, 2006 24787
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

SURVEY TNS SURVEY NUMBER

Vrednost 31 Frekvenca
621 24787
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 621 do 621

ZA_ID ZA STUDY ID

Vrednost 1537 Frekvenca
4230 24787
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 4230 do 4230

EDITION DATA SET EDITION

Vrednost 2536 Frekvenca
1 Release as of Mar 16, 2006 0
2 2nd release as of August 23, 2006 24787
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

SURVEY TNS SURVEY NUMBER

Vrednost 3535 Frekvenca
621 24787
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 621 do 621

COUNTRY COUNTRIES (NATION II)

Vrednost 4534 Frekvenca
1 BELGIUM 1000
2 DENMARK 1059
3 GERMANY WEST 1045
4 GERMANY EAST 516
5 GREECE 1000
6 SPAIN 1031
7 FINLAND 1013
8 FRANCE 1001
9 IRELAND 1000
10 ITALY 1018
11 LUXEMBOURG 506
12 NETHERLANDS 1011
13 AUSTRIA 1007
14 PORTUGAL 1000
15 SWEDEN 1000
16 GREAT BRITAIN 1017
17 NORTHERN IRELAND 305
18 CYPRUS (S) 508
19 CHECH REPUBLIC 1025
20 ESTONIA 1002
21 HUNGARY 1005
22 LATVIA 1011
23 LITHUANIA 1004
24 MALTA 500
25 POLAND 1000
26 SLOVAKIA 1203
27 SLOVENIA 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 27

RESP_ID INTERVIEW NUMBER

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0 1 992001 64574.012 180209.406

Vrednosti spremenljivk od 1 do 992001

INTV_ID INTERVIEWER NUMBER

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23786 1001 1 99193504 1351040.257 7690142.703

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99193504

SPLIT SPLIT BALLOT (QB8)

Vrednost 7531 Frekvenca
1 A 12526
2 B 12261
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

W1 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0 0.176 5.778 1 0.372

Vrednosti spremenljivk od 0.17626 do 5.77796

W3 W3 WEIGHT SPECIAL GERMANY

Vrednost 9529 Frekvenca
0 23226
0.155474 1
0.186626 1
0.198769 1
..... 1
4.729874 1
4.734956 1
6.131464 1
6.339291 1
6.90919 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.90919

W4 W4 WEIGHT SPECIAL UNITED KINGDOM

Vrednost 10528 Frekvenca
0 23465
0.068717 15
0.070256 22
0.077621 34
....... 18
2.253886 2
2.266299 1
2.306585 1
2.368399 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.368399

W5 W5 WEIGHT EUROPE 6

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0 0 9.504 0.225 0.578

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.503914

W6 W6 WEIGHT EUROPE 9

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0 0 11.469 0.362 0.766

Vrednosti spremenljivk od 0 do 11.468931

W7 W7 WEIGHT EUROPE 10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0 0 12.269 0.402 0.815

Vrednosti spremenljivk od 0 do 12.269176

W8 W8 WEIGHT EUROPE 12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0 0 12.406 0.484 0.846

Vrednosti spremenljivk od 0 do 12.405716

W9 W9 WEIGHT EUROPE 12 + EAST GERMANY

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0 0 12.363 0.505 0.848

Vrednosti spremenljivk od 0 do 12.363077

W10 W10 WEIGHT EUROPE NEW 3

Vrednost 16522 Frekvenca
0 21767
0.383166 4
0.391446 4
0.414774 3
0.43681 9
...... 8
2.466629 1
2.585454 3
2.603055 4
2.910006 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.910006

W11 W11 WEIGHT EUROPE 15

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0 0 14.427 0.626 0.974

Vrednosti spremenljivk od 0 do 14.427376

W12 W12 WEIGHT SPECIAL EURO ZONE

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0 0 14.01 0.49 0.886

Vrednosti spremenljivk od 0 do 14.010159

W13 W13 WEIGHT EUROPE NEW 10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.454511

W14 W14 WEIGHT EUROPE 25

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0 0.00987 19.217 1 1.27

Vrednosti spremenljivk od 0.009869 do 19.21739

W15 W15 WEIGHT SPECIAL CC 4

Vrednost 21517 Frekvenca
0 24787
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

W16 W16 WEIGHT EUROPE 29

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 24787

Q1.1 Q1 NATIONALITY: BELGIUM

Vrednost 23515 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 23818
1 MENTIONED 969
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.2 Q1 NATIONALITY: DENMARK

Vrednost 24514 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 23730
1 MENTIONED 1057
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.3 Q1 NATIONALITY: GERMANY

Vrednost 25513 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 23228
1 MENTIONED 1559
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.4 Q1 NATIONALITY: GREECE

Vrednost 26512 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 23774
1 MENTIONED 1013
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.5 Q1 NATIONALITY: SPAIN

Vrednost 27511 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 23744
1 MENTIONED 1043
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.6 Q1 NATIONALITY: FRANCE

Vrednost 28510 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 23758
1 MENTIONED 1029
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.7 Q1 NATIONALITY: IRELAND

Vrednost 29509 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 23742
1 MENTIONED 1045
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.8 Q1 NATIONALITY: ITALY

Vrednost 30508 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 23714
1 MENTIONED 1073
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.9 Q1 NATIONALITY: LUXEMBOURG

Vrednost 31507 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 24391
1 MENTIONED 396
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.10 Q1 NATIONALITY: NETHERLANDS

Vrednost 32506 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 23763
1 MENTIONED 1024
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.11 Q1 NATIONALITY: PORTUGAL

Vrednost 33505 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 23743
1 MENTIONED 1044
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.12 Q1 NATIONALITY: UNITED KINGDOM

Vrednost 34504 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 23488
1 MENTIONED 1299
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.13 Q1 NATIONALITY: AUSTRIA

Vrednost 35503 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 23785
1 MENTIONED 1002
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.14 Q1 NATIONALITY: SWEDEN

Vrednost 36502 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 23819
1 MENTIONED 968
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.15 Q1 NATIONALITY: FINLAND

Vrednost 37501 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 23756
1 MENTIONED 1031
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.16 Q1 NATIONALITY: CYPRUS-S

Vrednost 38500 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 24286
1 MENTIONED 501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.17 Q1 NATIONALITY: CZECH REPUBLIC

Vrednost 39499 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 23759
1 MENTIONED 1028
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.18 Q1 NATIONALITY: ESTONIA

Vrednost 40498 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 23787
1 MENTIONED 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.19 Q1 NATIONALITY: HUNGARY

Vrednost 41497 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 23780
1 MENTIONED 1007
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.20 Q1 NATIONALITY: LATVIA

Vrednost 42496 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 23770
1 MENTIONED 1017
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.21 Q1 NATIONALITY: LITHUANIA

Vrednost 43495 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 23770
1 MENTIONED 1017
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.22 Q1 NATIONALITY: MALTA

Vrednost 44494 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 24291
1 MENTIONED 496
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.23 Q1 NATIONALITY: POLAND

Vrednost 45493 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 23759
1 MENTIONED 1028
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.24 Q1 NATIONALITY: SLOVAKIA

Vrednost 46492 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 23586
1 MENTIONED 1201
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.25 Q1 NATIONALITY: SLOVENIA

Vrednost 47491 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 23764
1 MENTIONED 1023
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.26 Q1 NATIONALITY: BULGARIA

Vrednost 48490 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 24787
1 MENTIONED 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.27 Q1 NATIONALITY: ROMANIA

Vrednost 49489 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 24787
1 MENTIONED 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.28 Q1 NATIONALITY: TURKEY

Vrednost 50488 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 24787
1 MENTIONED 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.29 Q1 NATIONALITY: CROATIA

Vrednost 51487 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 24787
1 MENTIONED 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.30 Q1 NATIONALITY: CYPRUS-N

Vrednost 52486 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 24787
1 MENTIONED 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.31 Q1 NATIONALITY: OTHER

Vrednost 53485 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 24726
1 MENTIONED 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.32 Q1 NATIONALITY: DK

Vrednost 54484 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 24787
1 MENTIONED 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA1 QA1 EUROP CONSTITUTION - HEARD

Vrednost 55483 Frekvenca
1 Yes, and overall you know its contents 2378
2 Yes, but you know very little about its contents 13910
3 No 8495
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24783 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

QA2 QA2 EUROP CONSTITUTION - FAVOUR/OPPOSED

Vrednost 56482 Frekvenca
1 Totally in favour 2158
2 Rather in favour 9271
3 Rather opposed 2592
4 Totally opposed 1159
5 DK 9607
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

QA3.1 QA3 EUROP CONSTIT FAVOUR: CONSTRUCTION

Vrednost 57481 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 7185
1 MENTIONED 4244
Sysmiss 13358
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11429 13358

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA3.2 QA3 EUROP CONSTIT FAVOUR: INTEGRATION

Vrednost 58480 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 9441
1 MENTIONED 1988
Sysmiss 13358
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11429 13358

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA3.3 QA3 EUROP CONSTIT FAVOUR: RUNNING INST

Vrednost 59479 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 8678
1 MENTIONED 2751
Sysmiss 13358
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11429 13358

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA3.4 QA3 EUROP CONSTIT FAVOUR: SOCIAL EUROPE

Vrednost 60478 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 9915
1 MENTIONED 1514
Sysmiss 13358
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11429 13358

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA3.5 QA3 EUROP CONSTIT FAVOUR: EUR IDENTITY

Vrednost 61477 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 9314
1 MENTIONED 2115
Sysmiss 13358
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11429 13358

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA3.6 QA3 EUROP CONSTIT FAVOUR: CITIZENSHIP

Vrednost 62476 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 9897
1 MENTIONED 1532
Sysmiss 13358
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11429 13358

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA3.7 QA3 EUROP CONSTIT FAVOUR: POL UNIFICAT

Vrednost 63475 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 9640
1 MENTIONED 1789
Sysmiss 13358
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11429 13358

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA3.8 QA3 EUROP CONSTIT FAVOUR: EU STRENGTH

Vrednost 64474 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 9799
1 MENTIONED 1630
Sysmiss 13358
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11429 13358

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA3.9 QA3 EUROP CONSTIT FAVOUR: ALWAYS

Vrednost 65473 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 9588
1 MENTIONED 1841
Sysmiss 13358
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11429 13358

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA3.10 QA3 EUROP CONSTIT FAVOUR: DEMOCRACY

Vrednost 66472 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 9655
1 MENTIONED 1774
Sysmiss 13358
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11429 13358

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA3.11 QA3 EUROP CONSTIT FAVOUR: GVMT/PARTIES

Vrednost 67471 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 10939
1 MENTIONED 490
Sysmiss 13358
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11429 13358

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA3.12 QA3 EUROP CONSTIT FAVOUR: NOT NEGATIVE

Vrednost 68470 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 10532
1 MENTIONED 897
Sysmiss 13358
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11429 13358

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA3.13 QA3 EUROP CONSTIT FAVOUR: OTHER REASON

Vrednost 69469 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 10414
1 MENTIONED 1015
Sysmiss 13358
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11429 13358

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA3.14 QA3 EUROP CONSTIT FAVOUR: DK

Vrednost 70468 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 10896
1 MENTIONED 533
Sysmiss 13358
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11429 13358

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA4.1 QA4 EUROP CONSTIT OPPOSD: TOO FAR/QUICK

Vrednost 71467 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 3370
1 MENTIONED 381
Sysmiss 21036
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3751 21036

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA4.2 QA4 EUROP CONSTIT OPPOSD: NAT SOUVERGNTY

Vrednost 72466 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 2528
1 MENTIONED 1223
Sysmiss 21036
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3751 21036

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA4.3 QA4 EUROP CONSTIT OPPOSD: NOT FAR ENOUGH

Vrednost 73465 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 3629
1 MENTIONED 122
Sysmiss 21036
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3751 21036

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA4.4 QA4 EUROP CONSTIT OPPOSD: TOO LIBERAL

Vrednost 74464 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 3531
1 MENTIONED 220
Sysmiss 21036
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3751 21036

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA4.5 QA4 EUROP CONSTIT OPPOSD: NOT SOCIAL

Vrednost 75463 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 3404
1 MENTIONED 347
Sysmiss 21036
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3751 21036

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA4.6 QA4 EUROP CONSTIT OPPOSD: TOO TECHNOCHR

Vrednost 76462 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 3424
1 MENTIONED 327
Sysmiss 21036
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3751 21036

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA4.7 QA4 EUROP CONSTIT OPPOSD: LACK OF INFO

Vrednost 77461 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 2880
1 MENTIONED 871
Sysmiss 21036
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3751 21036

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA4.8 QA4 EUROP CONSTIT OPPOSD: TOO COMPLEX

Vrednost 78460 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 3322
1 MENTIONED 429
Sysmiss 21036
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3751 21036

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA4.9 QA4 EUROP CONSTIT OPPOSD: ENLARGEMENT

Vrednost 79459 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 3405
1 MENTIONED 346
Sysmiss 21036
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3751 21036

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA4.10 QA4 EUROP CONSTIT OPPOSD: NOT DEMOCRATIC

Vrednost 80458 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 3384
1 MENTIONED 367
Sysmiss 21036
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3751 21036

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA4.11 QA4 EUROP CONSTIT OPPOSD: GVMT/PARTIES

Vrednost 81457 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 3517
1 MENTIONED 234
Sysmiss 21036
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3751 21036

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA4.12 QA4 EUROP CONSTIT OPPOSD: INTEGRATION

Vrednost 82456 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 3045
1 MENTIONED 706
Sysmiss 21036
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3751 21036

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA4.13 QA4 EUROP CONSTIT OPPOSD: NOT POSITIVE

Vrednost 83455 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 3190
1 MENTIONED 561
Sysmiss 21036
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3751 21036

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA4.14 QA4 EUROP CONSTIT OPPOSD: OTHER REASON

Vrednost 84454 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 3236
1 MENTIONED 515
Sysmiss 21036
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3751 21036

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA4.15 QA4 EUROP CONSTIT OPPOSD: DK

Vrednost 85453 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 3602
1 MENTIONED 149
Sysmiss 21036
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3751 21036

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

VQA5_1 QA5 EUROP CONSTIT: FOREIGN MINISTER

Vrednost 86452 Frekvenca
1 True. 12460
2 False. 3820
3 DK 8507
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQA5_2 QA5 EUROP CONSTIT: REQUEST LAW ADOPTION

Vrednost 87451 Frekvenca
1 True. 9815
2 False. 5323
3 DK 9649
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQA5_3 QA5 EUROP CONSTIT: COUNCIL PRES ELECTION

Vrednost 88450 Frekvenca
1 True. 7849
2 False. 9769
3 DK 7169
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQA5_4 QA5 EUROP CONSTIT: DIRECT EUROPEAN TAX

Vrednost 89449 Frekvenca
1 True. 6403
2 False. 9756
3 DK 8628
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQA5_5 QA5 EUROP CONSTIT: NAT CITIZENSHIP DISAP

Vrednost 90448 Frekvenca
1 True. 3394
2 False. 16098
3 DK 5295
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQA5_6 QA5 EUROP CONSTIT: MEMBER LEAVING THE EU

Vrednost 91447 Frekvenca
1 True. 12160
2 False. 5935
3 DK 6692
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

QA6 QA6 EUROP CONSTITUTION INFO - TRUST

Vrednost 92446 Frekvenca
1 The European Commission 2738
2 The European Parliament 3749
3 The (NATIONALITY) Government 6380
4 The (NATIONALITY) political parties 1304
5 The local councillors 601
6 The (NATIONALITY) religious/denominational organisations 314
7 Journalists 3488
8 Trade unions 514
9 Consumer organisations 693
10 Your relatives, your friends 1963
11 Other (SPONTANEOUS) 667
12 DK 2376
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

QA7.1 QA7 EUR CONSTIT INIT RIGHT: EMPLOYMENT

Vrednost 93445 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 10804
1 MENTIONED 13983
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA7.2 QA7 EUR CONSTIT INIT RIGHT: ENVIRONMENT

Vrednost 94444 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 17519
1 MENTIONED 7268
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA7.3 QA7 EUR CONSTIT INIT RIGHT: PENSIONS

Vrednost 95443 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 15886
1 MENTIONED 8901
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA7.4 QA7 EUR CONSTIT INIT RIGHT: EDUCATION

Vrednost 96442 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 16338
1 MENTIONED 8449
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA7.5 QA7 EUR CONSTIT INIT RIGHT: SPORT

Vrednost 97441 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 23800
1 MENTIONED 987
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA7.6 QA7 EUR CONSTIT INIT RIGHT: ENLARGEMENT

Vrednost 98440 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 22900
1 MENTIONED 1887
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA7.7 QA7 EUR CONSTIT INIT RIGHT: TAXATION

Vrednost 99439 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 19544
1 MENTIONED 5243
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA7.8 QA7 EUR CONSTIT INIT RIGHT: MOBILITY

Vrednost 100438 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 22634
1 MENTIONED 2153
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA7.9 QA7 EUR CONSTIT INIT RIGHT: FOREIGN POL

Vrednost 101437 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 20050
1 MENTIONED 4737
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA7.10 QA7 EUR CONSTIT INIT RIGHT: AGRICULTURE

Vrednost 102436 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 21752
1 MENTIONED 3035
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA7.11 QA7 EUR CONSTIT INIT RIGHT: IMMIGRATION

Vrednost 103435 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 21600
1 MENTIONED 3187
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA7.12 QA7 EUR CONSTIT INIT RIGHT: OTHER FIELD

Vrednost 104434 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 24366
1 MENTIONED 421
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA7.13 QA7 EUR CONSTIT INIT RIGHT: DK

Vrednost 105433 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 23071
1 MENTIONED 1716
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QA8 QA8 EUR CONSTIT REFERENDUM - PARTICIPAT

Vrednost 106432 Frekvenca
1 WOULD NOT VOTE 746
2 2 167
3 3 221
4 4 218
5 5 709
6 6 454
7 7 652
8 8 931
9 9 578
10 WOULD VOTE 3711
11 DK 16400
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

VQB1_1 QB1 SITUATION: ECONOMY CTRY

Vrednost 107431 Frekvenca
1 Very good 1124
2 Rather good 9173
3 Rather bad 10026
4 Very bad 3719
5 DK 745
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

VQB1_2 QB1 SITUATION: ECONOMY EUROPEAN

Vrednost 108430 Frekvenca
1 Very good 1231
2 Rather good 12919
3 Rather bad 6693
4 Very bad 888
5 DK 3056
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

VQB1_3 QB1 SITUATION: EMPLOYMENT CTRY

Vrednost 109429 Frekvenca
1 Very good 665
2 Rather good 5569
3 Rather bad 10797
4 Very bad 7165
5 DK 591
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

VQB1_4 QB1 SITUATION: ENVIRONMENT CTRY

Vrednost 110428 Frekvenca
1 Very good 1202
2 Rather good 10886
3 Rather bad 9126
4 Very bad 2644
5 DK 929
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

VQB1_5 QB1 SITUATION: SOCIAL WELFARE CTRY

Vrednost 111427 Frekvenca
1 Very good 1867
2 Rather good 8711
3 Rather bad 8774
4 Very bad 4426
5 DK 1009
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

VQB1_6 QB1 SITUATION: LIFE QUALITY RESP

Vrednost 112426 Frekvenca
1 Very good 3735
2 Rather good 13803
3 Rather bad 5330
4 Very bad 1455
5 DK 464
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

VQB1_7 QB1 SITUATION: FINANCIAL RESP

Vrednost 113425 Frekvenca
1 Very good 1814
2 Rather good 12645
3 Rather bad 7367
4 Very bad 2380
5 DK 581
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

VQB2_1 QB2 SITUAT CTRY COMPARED: ECONOMY

Vrednost 114424 Frekvenca
1 Much better 1525
2 Somewhat better 8066
3 Somewhat less good 7474
4 Definitely less good 5360
5 Identical (SPONTANEOUS) 1145
6 DK 1217
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

VQB2_2 QB2 SITUAT CTRY COMPARED: EMPLOYMENT

Vrednost 115423 Frekvenca
1 Much better 1157
2 Somewhat better 6816
3 Somewhat less good 7900
4 Definitely less good 6303
5 Identical (SPONTANEOUS) 1282
6 DK 1329
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

VQB2_3 QB2 SITUAT CTRY COMPARED: ENVIRONMENT

Vrednost 116422 Frekvenca
1 Much better 2449
2 Somewhat better 9167
3 Somewhat less good 6690
4 Definitely less good 3454
5 Identical (SPONTANEOUS) 1499
6 DK 1528
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

VQB2_4 QB2 SITUAT CTRY COMPARED: SOC WELFARE

Vrednost 117421 Frekvenca
1 Much better 2687
2 Somewhat better 7757
3 Somewhat less good 6387
4 Definitely less good 5448
5 Identical (SPONTANEOUS) 881
6 DK 1627
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

VQB2_5 QB2 SITUAT CTRY COMPARED: LIFE QUALITY

Vrednost 118420 Frekvenca
1 Much better 2641
2 Somewhat better 9052
3 Somewhat less good 6031
4 Definitely less good 4798
5 Identical (SPONTANEOUS) 1163
6 DK 1102
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

VQB3_1 QB3 SITUAT FUTURE: ECONOMY CTRY

Vrednost 119419 Frekvenca
1 Much better 1058
2 Somewhat better 11648
3 Somewhat less good 5877
4 Definitely less good 1799
5 Identical (SPONTANEOUS) 2396
6 DK 2009
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

VQB3_2 QB3 SITUAT FUTURE: ECONOMY EUROPEAN

Vrednost 120418 Frekvenca
1 Much better 1589
2 Somewhat better 12337
3 Somewhat less good 4691
4 Definitely less good 1150
5 Identical (SPONTANEOUS) 2173
6 DK 2847
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

VQB3_3 QB3 SITUAT FUTURE: EMPLOYMENT CTRY

Vrednost 121417 Frekvenca
1 Much better 905
2 Somewhat better 10656
3 Somewhat less good 6617
4 Definitely less good 2394
5 Identical (SPONTANEOUS) 2306
6 DK 1909
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

VQB3_4 QB3 SITUAT FUTURE: ENVIRONMENT CTRY

Vrednost 122416 Frekvenca
1 Much better 1149
2 Somewhat better 11857
3 Somewhat less good 5421
4 Definitely less good 1506
5 Identical (SPONTANEOUS) 2990
6 DK 1864
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

VQB3_5 QB3 SITUAT FUTURE: SOCIAL WELFARE CTRY

Vrednost 123415 Frekvenca
1 Much better 814
2 Somewhat better 9508
3 Somewhat less good 7451
4 Definitely less good 2220
5 Identical (SPONTANEOUS) 2770
6 DK 2024
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

VQB3_6 QB3 SITUAT FUTURE: LIFE QUALITY RESP

Vrednost 124414 Frekvenca
1 Much better 1905
2 Somewhat better 10606
3 Somewhat less good 4657
4 Definitely less good 1329
5 Identical (SPONTANEOUS) 4251
6 DK 2039
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

VQB4_1 QB4 LIFE QUALITY EUROPE COMPARED: USA

Vrednost 125413 Frekvenca
1 Much better 3045
2 Somewhat better 9250
3 Somewhat less good 6095
4 Definitely less good 1795
5 Identical (SPONTANEOUS) 1728
6 DK 2874
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

VQB4_2 QB4 LIFE QUALITY EUROPE COMPARED: JAPAN

Vrednost 126412 Frekvenca
1 Much better 2543
2 Somewhat better 8070
3 Somewhat less good 6226
4 Definitely less good 1839
5 Identical (SPONTANEOUS) 1215
6 DK 4894
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

VQB4_3 QB4 LIFE QUALITY EUROPE COMPARED: CHINA

Vrednost 127411 Frekvenca
1 Much better 8251
2 Somewhat better 8194
3 Somewhat less good 2471
4 Definitely less good 1273
5 Identical (SPONTANEOUS) 522
6 DK 4076
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

VQB4_4 QB4 LIFE QUALITY EUROPE COMPARED: INDIA

Vrednost 128410 Frekvenca
1 Much better 12185
2 Somewhat better 5453
3 Somewhat less good 1322
4 Definitely less good 1865
5 Identical (SPONTANEOUS) 327
6 DK 3635
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

VQB5_1 QB5 ECONOMY EUROPE COMPARED: USA

Vrednost 129409 Frekvenca
1 Performing better 6653
2 Performing worse 8593
3 Performing as well as 6095
4 DK 3446
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

VQB5_2 QB5 ECONOMY EUROPE COMPARED: JAPAN

Vrednost 130408 Frekvenca
1 Performing better 5349
2 Performing worse 10424
3 Performing as well as 4128
4 DK 4886
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

VQB5_3 QB5 ECONOMY EUROPE COMPARED: CHINA

Vrednost 131407 Frekvenca
1 Performing better 11471
2 Performing worse 5711
3 Performing as well as 2506
4 DK 5099
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

VQB5_4 QB5 ECONOMY EUROPE COMPARED: INDIA

Vrednost 132406 Frekvenca
1 Performing better 15007
2 Performing worse 3455
3 Performing as well as 1439
4 DK 4886
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

QB6 QB6 EU SINGLE MARKET EFFECT - COMPETITION

Vrednost 133405 Frekvenca
1 very positive 3064
2 rather positive 12517
3 rather negative 3691
4 very negative 826
5 neither positive nor negative (SPONTANEOUS) 2300
6 DK 2389
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

QB7 QB7 INFO TECHNOLOGY - BEST USE

Vrednost 134404 Frekvenca
1 Europe 3847
2 the United States 7284
3 China 1578
4 Japan 8624
5 India 528
6 None (SPONTANEOUS) 216
7 Other (SPONTANEOUS) 63
8 DK 2647
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

QB8A QB8 ENVIRONMENT PROT PRIOR VS ECONOMY -A

Vrednost 135403 Frekvenca
1 a motivation to innovate 7601
2 an obstacle for our economic performance 2451
3 DK 2474
Sysmiss 12261
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12526 12261

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

QB8B QB8 ENVIRONMENT PROT PRIOR VS ECONOMY -B

Vrednost 136402 Frekvenca
1 must be given priority over the competitiveness of the econo 7849
2 must not be given priority over the competitiveness of the e 2809
3 DK 1603
Sysmiss 12526
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12261 12526

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQB9_1 IMMIGRATION - NEEDED FOR ECONOMY

Vrednost 137401 Frekvenca
1 totally agree 3445
2 tend to agree 6754
3 tend to disagree 6223
4 totally disagree 7664
5 DK 701
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

VQB9_2 IMMIGRATION - SOLVES AGING PROBLEM

Vrednost 138400 Frekvenca
1 totally agree 2005
2 tend to agree 6007
3 tend to disagree 7508
4 totally disagree 7540
5 DK 1727
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

QB10 QB10 GLOBALISATION TRADE - CONSEQUENCES

Vrednost 139399 Frekvenca
1 Opportunities for (NATIONALITY) companies in terms of new ou 4472
2 Foreign investments in (OUR COUNTRY) 3558
3 Delocalisation of some companies to countries where labour i 7776
4 Increased competition for (NATIONALITY) companies 4514
5 Other (SPONTANEOUS) 984
6 DK 3483
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

QB11.1 QB11 EUR ECON IMPRVM: INCR WORKING HOURS

Vrednost 140398 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 22255
1 MENTIONED 2532
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QB11.2 QB11 EUR ECON IMPRVM: EDUCATION/TRAINING

Vrednost 141397 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 8328
1 MENTIONED 16459
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QB11.3 QB11 EUR ECON IMPRVM: RESEARCH/INNOVATN

Vrednost 142396 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 13067
1 MENTIONED 11720
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QB11.4 QB11 EUR ECON IMPRVM: COMPANY CREATION

Vrednost 143395 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 14223
1 MENTIONED 10564
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QB11.5 QB11 EUR ECON IMPRVM: EFFICNT ENERGY USE

Vrednost 144394 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 17980
1 MENTIONED 6807
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QB11.6 QB11 EUR ECON IMPRVM: TRANSPORT INFRSTRC

Vrednost 145393 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 18498
1 MENTIONED 6289
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QB11.7 QB11 EUR ECON IMPRVM: OTHER

Vrednost 146392 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 24313
1 MENTIONED 474
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QB11.8 QB11 EUR ECON IMPRVM: DK

Vrednost 147391 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 23216
1 MENTIONED 1571
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QB12 QB12 ECONOMIC SITUAT CTRY - DEPENDS ON

Vrednost 148390 Frekvenca
1 primarily depends on the economic situation of our border or 3117
2 primarily depends on the economic situation in the whole of 8314
3 primarily depends on the economic situation of the United St 2650
4 primarily depends on the global economic situation 6758
5 does not depend on the economic situation of other countries 2307
6 DK 1641
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

QB13 QB13 ECONOMIC FUTURE EU - TOP POWER

Vrednost 149389 Frekvenca
1 Yes, certainly 1781
2 Yes, probably 8063
3 No, probably not 9009
4 No, certainly not 3616
5 DK 2318
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

QB14.1 QB14 JOB FINDING ASSETS: QUALIFICATION

Vrednost 150388 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 11507
1 MENTIONED 13280
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QB14.2 QB14 JOB FINDING ASSETS: PROF EXPERIENCE

Vrednost 151387 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 14135
1 MENTIONED 10652
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QB14.3 QB14 JOB FINDING ASSETS: LANGUAGE SKILLS

Vrednost 152386 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 17407
1 MENTIONED 7380
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QB14.4 QB14 JOB FINDING ASSETS: COMPUTER SKILLS

Vrednost 153385 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 19195
1 MENTIONED 5592
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QB14.5 QB14 JOB FINDING ASSETS: ABILITY T ADAPT

Vrednost 154384 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 17807
1 MENTIONED 6980
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QB14.6 QB14 JOB FINDING ASSETS: WORKING ABROAD

Vrednost 155383 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 23103
1 MENTIONED 1684
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QB14.7 QB14 JOB FINDING ASSETS: NONE OF THESE

Vrednost 156382 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 24606
1 MENTIONED 181
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QB14.8 QB14 JOB FINDING ASSETS: OTHER

Vrednost 157381 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 24351
1 MENTIONED 436
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QB14.9 QB14 JOB FINDING ASSETS: DK

Vrednost 158380 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 24372
1 MENTIONED 415
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QB15 QB15 JOP KEEPING ABILITY - NEXT MONTHS

Vrednost 159379 Frekvenca
1 Very confident 5377
2 Rather confident 4072
3 Rather not confident 1385
4 Not at all confident 660
5 DK 269
Sysmiss 13024
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11763 13024

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

QB16A QB16A EDUCAT/TRAINING & R'S CAREER

Vrednost 160378 Frekvenca
1 your education and training to date is sufficient 5613
2 you should follow a more specialised training but you cannot 2801
3 you should follow a more specialised training and you intend 2695
4 DK 654
Sysmiss 13024
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11763 13024

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

QB16B QB16B EDUCAT/TRAINING & R'S JOB FINDING

Vrednost 161377 Frekvenca
1 your education and training to date is sufficient 1122
2 you should follow a more specialised training but you cannot 1221
3 you should follow a more specialised training and you intend 1371
4 You are not looking for a job (SPONTANEOUS) 2000
5 DK 425
Sysmiss 18648
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6139 18648

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

QB17 QB17 PENSIONS FUTURE - RESPONDENT

Vrednost 162376 Frekvenca
1 very confident 1212
2 rather confident 6288
3 rather not confident 9521
4 not at all confident 6631
5 DK 1135
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

QB18A QB18A PENSION SYSTEM FINANCING PREF

Vrednost 163375 Frekvenca
1 Work and contribute for longer 1887
2 Maintain the retirement age and increase your social securit 4285
3 Maintain the current retirement age and accept that you will 1539
4 None of these (SPONTANEOUS) 2490
5 A combination of all three (SPONTANEOUS) 894
6 DK 668
Sysmiss 13024
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11763 13024

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

QB18B QB18B PENSION SYSTEM FINANCING PREF

Vrednost 164374 Frekvenca
1 Work and contribute for longer 2069
2 Maintain the retirement age and increase social security con 4170
3 Maintain the current retirement age and accept that one will 1422
4 None of these (SPONTANEOUS) 2426
5 A combination of all three (SPONTANEOUS) 1001
6 DK 1936
Sysmiss 11763
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13024 11763

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

VQB19_1 QB19 POLICY LEVEL SUITBL: PENSIONS

Vrednost 165373 Frekvenca
1 The European Union 4519
2 The (NATIONALITY) Government 18032
3 The regions 1145
4 DK 1091
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

VQB19_2 QB19 POLICY LEVEL SUITBL: UNEMPLOYMENT

Vrednost 166372 Frekvenca
1 The European Union 5719
2 The (NATIONALITY) Government 15607
3 The regions 2610
4 DK 851
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

VQB19_3 QB19 POLICY LEVEL SUITBL: ENVIRONMENT

Vrednost 167371 Frekvenca
1 The European Union 10132
2 The (NATIONALITY) Government 10416
3 The regions 3397
4 DK 842
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

VQB19_4 QB19 POLICY LEVEL SUITBL: ECON GROWTH

Vrednost 168370 Frekvenca
1 The European Union 11968
2 The (NATIONALITY) Government 10425
3 The regions 1231
4 DK 1163
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

VQB19_5 QB19 POLICY LEVEL SUITBL: PROF TRAINING

Vrednost 169369 Frekvenca
1 The European Union 5530
2 The (NATIONALITY) Government 14386
3 The regions 3652
4 DK 1219
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

VQB19_6 QB19 POLICY LEVEL SUITBL: INFO TECHNOLGY

Vrednost 170368 Frekvenca
1 The European Union 10701
2 The (NATIONALITY) Government 10323
3 The regions 2157
4 DK 1606
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

VQB19_7 QB19 POLICY LEVEL SUITBL: RESEARCH/INNOV

Vrednost 171367 Frekvenca
1 The European Union 12434
2 The (NATIONALITY) Government 9766
3 The regions 1200
4 DK 1387
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

VQB20_1 QB20 POWERS PROMOTING DEMOCRACY

Vrednost 172366 Frekvenca
1 Europe 16682
2 The United States 4402
3 Japan 342
4 China 158
5 DK 3203
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

VQB20_2 QB20 POWERS DEFENDING PEACE

Vrednost 173365 Frekvenca
1 Europe 16647
2 The United States 4609
3 Japan 372
4 China 156
5 DK 3003
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

VQB20_3 QB20 POWERS HELPING DEVELOPMENT

Vrednost 174364 Frekvenca
1 Europe 14415
2 The United States 4096
3 Japan 2450
4 China 474
5 DK 3352
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

VQB20_4 QB20 POWERS PROMOTING FREE TRADE

Vrednost 175363 Frekvenca
1 Europe 14395
2 The United States 4242
3 Japan 1095
4 China 855
5 DK 4200
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

VQB20_5 QB20 POWERS PROTECTING ENVIRONMENT

Vrednost 176362 Frekvenca
1 Europe 19050
2 The United States 1234
3 Japan 997
4 China 144
5 DK 3362
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

QD1 ENVIRONMENT - MAIN CONCEPT"

Vrednost 177361 Frekvenca
1 Pollution in towns and cities 5219
2 Green and pleasant landscapes 3316
3 Earthquakes, floods and other natural disasters 844
4 Protecting nature 5628
5 The state of the environment our children will inherit 4218
6 The quality of life where I live 2212
7 The responsibility of the individuals for improving the envi 1947
8 Using up natural resources to provide a comfortable way of l 873
9 None of these (SPONTANEOUS) 233
10 DK 297
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

QD2.1 QD2 ENVIRONM WORRY: CLIMATE CHANGE

Vrednost 178360 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 14134
1 MENTIONED 10653
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QD2.2 QD2 ENVIRONM WORRY: BIODIVERSITY

Vrednost 179359 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 19305
1 MENTIONED 5482
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QD2.3 QD2 ENVIRONM WORRY: NATURAL DISASTERS

Vrednost 180358 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 17001
1 MENTIONED 7786
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QD2.4 QD2 ENVIRONM WORRY: MAN MADE DISASTERS

Vrednost 181357 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 13415
1 MENTIONED 11372
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QD2.5 QD2 ENVIRONM WORRY: WATER POLLUTION

Vrednost 182356 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 11871
1 MENTIONED 12916
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QD2.6 QD2 ENVIRONM WORRY: AGRICULT POLLUTION

Vrednost 183355 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 17794
1 MENTIONED 6993
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QD2.7 QD2 ENVIRONM WORRY: GENET MOD ORGANISM

Vrednost 184354 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 18927
1 MENTIONED 5860
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QD2.8 QD2 ENVIRONM WORRY: CHEMICALS IN PROD

Vrednost 185353 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 15535
1 MENTIONED 9252
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QD2.9 QD2 ENVIRONM WORRY: AIR POLLUTION

Vrednost 186352 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 13021
1 MENTIONED 11766
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QD2.10 QD2 ENVIRONM WORRY: NOISE POLLUTION

Vrednost 187351 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 22297
1 MENTIONED 2490
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QD2.11 QD2 ENVIRONM WORRY: URBAN PROBLEMS

Vrednost 188350 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 20592
1 MENTIONED 4195
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QD2.12 QD2 ENVIRONM WORRY: NATURAL RESOURCES

Vrednost 189349 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 18634
1 MENTIONED 6153
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QD2.13 QD2 ENVIRONM WORRY: CONSUMPT HABITS

Vrednost 190348 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 21693
1 MENTIONED 3094
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QD2.14 QD2 ENVIRONM WORRY: GROWING WASTE

Vrednost 191347 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 16766
1 MENTIONED 8021
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QD2.15 QD2 ENVIRONM WORRY: TRANSPORT MODES

Vrednost 192346 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 21536
1 MENTIONED 3251
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QD2.16 QD2 ENVIRONM WORRY: NONE OF THESE

Vrednost 193345 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 24592
1 MENTIONED 195
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QD2.17 QD2 ENVIRONM WORRY: DK

Vrednost 194344 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 24546
1 MENTIONED 241
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QD3 QD3 ENVIRONMENTAL ISSUES - INFORMED

Vrednost 195343 Frekvenca
1 Very well informed 1484
2 Fairly well informed 12167
3 Fairly badly informed 8362
4 Very badly informed 2293
5 DK 481
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

QD4.1 QD4 ENVIRONM INF LACK: CLIMATE CHANGE

Vrednost 196342 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 18118
1 MENTIONED 6669
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QD4.2 QD4 ENVIRONM INF LACK: BIODIVERSITY

Vrednost 197341 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 17746
1 MENTIONED 7041
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QD4.3 QD4 ENVIRONM INF LACK: NATURAL DISASTERS

Vrednost 198340 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 21277
1 MENTIONED 3510
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QD4.4 QD4 ENVIRONM INF LACK: MAN MADE DISASTERS

Vrednost 199339 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 18464
1 MENTIONED 6323
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QD4.5 QD4 ENVIRONM INF LACK: WATER POLLUTION

Vrednost 200338 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 17508
1 MENTIONED 7279
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QD4.6 QD4 ENVIRONM INF LACK: AGRICULT POLLUTION

Vrednost 201337 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 17021
1 MENTIONED 7766
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QD4.7 QD4 ENVIRONM INF LACK: GENET MOD ORGANISM

Vrednost 202336 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 14098
1 MENTIONED 10689
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QD4.8 QD4 ENVIRONM INF LACK: CHEMICALS IN PROD

Vrednost 203335 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 13725
1 MENTIONED 11062
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QD4.9 QD4 ENVIRONM INF LACK: AIR POLLUTION

Vrednost 204334 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 18832
1 MENTIONED 5955
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QD4.10 QD4 ENVIRONM INF LACK: NOISE POLLUTION

Vrednost 205333 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 21349
1 MENTIONED 3438
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QD4.11 QD4 ENVIRONM INF LACK: URBAN PROBLEMS

Vrednost 206332 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 21870
1 MENTIONED 2917
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QD4.12 QD4 ENVIRONM INF LACK: NATURAL RESOURCES

Vrednost 207331 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 17592
1 MENTIONED 7195
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QD4.13 QD4 ENVIRONM INF LACK: CONSUMPT HABITS

Vrednost 208330 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 21541
1 MENTIONED 3246
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QD4.14 QD4 ENVIRONM INF LACK: GROWING WASTE

Vrednost 209329 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 19945
1 MENTIONED 4842
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QD4.15 QD4 ENVIRONM INF LACK: TRANSPORT MODES

Vrednost 210328 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 20911
1 MENTIONED 3876
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24787 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

QD4.16 QD4 ENVIRONM INF LACK: NONE OF THESE

Vrednost 211327 Frekvenca
0