Evrobarometer 67.3: Zdravstveno varstvena služba, neprijavljeno delo, odnosi EU s sosednjimi državami in razvojna pomoč, maj-junij 2007

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: EB673
Glavni avtor(ji):
  • Evropska komisija
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Antonis Papacostas
Izdelal datoteko podatkov:
TNS - TNS Opinion & Social
GESIS - GESIS - Leibniz Institute for the Social Sciences

Kraj; datum:

Köln, Nemčija; 2007

Finančna podpora:

Evropska komisija

Serija:
  • EB/Evrobarometer

    Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zaposlitev, plačano delo, zdravstvene težave, vsakodnevne aktivnosti, zdravstvene storitve, pomoč ostarelim ljudem, skrb za starejše, dolgotrajna oskrba osebe, finančni stroški, odvisnost ostarelih ljudi od drugih, obiskovanje zdravnika, pričakovana življenjska doba, otroci, starši, delo na črno, kupovanje izdelkov neprijavljene dejavnosti, plačevanje za storitve neprijavljene dejavnosti, nezakonito prejemanje dohodka, zaslužek, oblike plačila, Evropska Unija, Evropska politika sosedstev, mejne države EU, evropska razvojna pomoč, evro kovanci, ponarejeni kovanci

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
ZDRAVSTVO - zdravstveno varstvo in medicinska oskrba
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
MEDNARODNE INSTITUCIJE, ODNOSI
SOCIALNA POLITIKA
MEDICINA
ZAPOSLITEV, POKLIC
TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV IN DENARNE TRANSAKCIJE


Povzetek:

Ta izvedba Evrobarometra se razlikuje od standardnega Evrobarometrovega anketiranja v naslednjih posebnih temah: (1) zdravje, odvisnost starostnikov od dolgoročne nege, (2) neprijavljeno delo, (3) odnos Evropske unije do sosednjih držav in razvojna pomoč, (4) evrski kovanci. V sklopu prve posebne teme so respondente prosili, da ocenijo svoje zdravje, pričakovano življenjsko dobo, ali so značilno omejeni pri določenih vsakodnevnih obveznostih ter da predstavijo svoje izkušnje z zdravstvenimi storitvami, vključno z dostopom do njih in stroški. Poleg tega se je respondente prosilo, da navedejo osebe, ki potrebujejo dolgoročno nego, da delijo svoje mnenje in izkušnje z načrtovanjem in izvedbo dolgoročne nege za starostnike, vključno s stroški zdravstvene nege, da ocenijo tveganja zlorabe, ki so jim odvisni starostniki izpostavljeni, ter da ocenijo potrebo za nego njih samih v prihodnosti. V sklopu druge posebne teme, o neprijavljenem delu, so respondente prosili, da delijo svoje vedenje o primerih dela ljudi brez prijave dohodka davčnim oziroma institucijam socialne varnosti ter značilnosti in razloge za tovrstno aktivnost tistih, ki bi najverjetneje tako delali. Respondenti so tudi ocenili tveganje za razkritje neprijave dohodka, ki lahko rezultira v potencialnih finančnih kaznih, ter pričakovane sankcije organov pregona kot odgovor na določeno vrednost neprijavljenega dohodka. V anketi so respondente povprašali tudi o storitvah in izdelkih, ki so jih kupili od posameznikov oziroma skupin, ki so povezane z neprijavljenim delom. Vprašalnik je med drugim vključeval vprašanja o neprijavljenih plačilih in o deležu skupnega letnega dohodka, ki naj bi ga respondent prejel od svojega delodajalca. Respondente so vprašali tudi o njihovem mnenju o tovrstni praksi, poleg tega pa so identificirali tudi obliko in pogostost sodelovanja pri neprijavljenem delu, dohodek iz naslova tega dela, razloge za tovrstno delo, za koga so delali ter posledice neprijavljenega dela. Ocenili pa so tudi legitimnost tovrstnega ravnanja, ki se nanaša na javne in privatne ekonomske transakcije. Z naslednjo posebno temo je anketa ocenila znanje respondentov o tem, katere države se nameravajo pridružiti Evropski Uniji, katere države mejijo na Evropsko Unijo in kakšna je usmeritev Evrope glede sosednjih držav. Z anketo so poskušali pridobiti informacije o razvojni pomoči, o odnosu med Evropsko Unijo in sosednjimi državami ter o pomenu težav, ki bi vplivale na odnos, vključno z zagotavljanjem ekonomske pomoči. Respondenti so delili tudi njihovo mnenje o razvojni pomoči, ki jo Evropska Unija zagotavlja revnim, učinkovitosti zagotavljanja pomoči preko vsake posamezne članice oziroma Evropske Komisije, kateri donator zagotavlja največ pomoči državam v razvoju ter katere so prioritete Evropske Unije pri razdeljevanju razvojne pomoči. V sklopu zadnje posebne teme so respondenti odgovarjali na vprašanja o njihovem znanju o obeh straneh evrskih kovancev ter o pristnosti in vrednosti posameznih kovancev. Opisati so morali njihove izkušnje s sprejetjem ponaredka, neevrskega kovanca ali kovancu podobnega predmeta ter izraziti mnenje o nacionalnih straneh kovancev, ki se razlikujejo v vsaki državi Evropske Unije. Demografski sklop je vključeval vprašanja o starosti respondenta, o pričakovani življenjski dobi, spolu, nacionalnosti, rojstnem kraju (respondentovem in respondentovih staršev), o zakonskem statusu, politični samoopredelitvi levo-desno, poklicu, starosti ob zaključku izobraževanja, sestavi gospodinjstva, lastništvu stacionarnega in mobilnega telefona ter drugih trajnih dobrin, tipu in velikosti naselja, regiji prebivanja ter jeziku anketiranja. Od respondentov se je pridobilo tudi informacije o velikosti njihove družine, vključno s številom rojenih otrok, starosti njihovih staršev, nastanitveni situaciji njihovega otroka ali staršev, vključno z razdaljo do respondentovega prebivališča. Anketa je zbirala informacije o sektorju zaposlitve, kjer respondent trenutno dela, število zaposlenih v respondentovem podjetju, neto dohodku in številu tedenskih ur, opravljenih s formalno zaposlitvijo.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 25. maj 2007 - 13. junij 2007, Avstrija: 25. maj 2007 - junij 2007,, Belgija: 25. maj 2007 - 21. junij 2007,, Bolgarija: 1. junij 2007 - 14. junij 2007,, Hrvaška: 26. maj 2007 - 27. junij 2007,, Ciper (Republika): 27. maj 2007 - 21. junij 2007,, Češka: 26. maj 2007 - 21. junij 2007,, Danska: 28. maj 2007 - 27. junij 2007,, Estonija: 3. junij 2007 - 26. junij 2007,, Finska: 29. maj 2007 - 20. junij 2007,, Francija: 28. maj 2007 - 26. junij 2007,, Nemčija: 25. maj 2007 - 21. junij 2007,, Velika Britanija: 26. maj 2007 - 18. junij 2007,, Grčija: 26. maj 2007 - 20. junij 2007,, Madžarska: 31. maj 2007 - 24. junij 2007,, Irska (Repbulika): 28. maj 2007 - 27. junij 2007,, Italija: 30. maj 2007 - 27. junij 2007,, Latvija: 1. junij 2007 - 27. junij 2007,, Litva: 25. maj 2007 - 20. junij 2007,, Luksemburg: 28. maj 2007 - 25. junij 2007,, Malta: 25. maj 2007 - 22. junij 2007,, Nizozemska: 25. maj 2007 - 25. junij 2007,, Severna Irska: 25. maj 2007 - 18. junij 2007,, Poljska: 28. maj 2007 - 25. junij 2007,, Portugalska: 2. junij 2007 - 27. junij 2007,, Romunija: 25. maj 2007 - 20. junij 2007,, Slovaška: 27. maj 2007 - 13. junij 2007,, Slovenija: 27. maj 2007 - 25. junij 2007,, Španija: 29. maj 2007 - 26. junij 2007,, Švedska: 31. maj 2007 - 25. junij 2007,, Turčija: 25. maj 2007 - 22. junij 2007.
Čas izdelave: 2007
Država: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Velika Britanija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Severna Irska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Turčija
Geografsko pokritje:

Ozemlje držav.

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so prebivalci 25 držav članic EU po širitvi leta 2004, prebivalci držav pristopnic - Bolgarije in Romunije ter prebivalci držav kandidatk - Hrvaške in Turčije. Vsi anketiranci so rezidenti ene od naštetih držav, državljani EU. Za dodatna pojasnila glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4561.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Koordinator: TNS Opinion & Social, konzorcij TNS - Taylor Nelson Sofres in EOS Gallup Evropa

Avstrija: Österreichisches GALLUP-Institut

Belgija: TNS Dimarso

Bolgarija: TNS BBSS

Hrvaška: PULS

Ciper (Republika): Synovate

Češka: TNS Aisa

Danska: TNS Gallup DK

Estonija: Emor

Finska: TNS Gallup OY

Francija: TNS Sofres

Nemčija: TNS Infratest

Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK

Grčija: TNS ICAP

Madžarska: TNS Hungary

Irska: TNS MRBI

Italija: TNS Abacus

Latvija: TNS Latvia

Litva: TNS Gallup Lithuania

Luksemburg: TNS ILReS

Malta: MISCO

Nizozemska: TNS NIPO

Poljska: TNS OBOP

Portugalska: TNS EUROTESTE

Romunija: TNS CSOP

Slovaška: TNS Aisa SK

Slovenija: RM PLUS

Španija: TNS Demoscopia

Švedska: TNS GALLUP

Turčija: TNS PIAR

Tip vzorca:

Raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let, razen v Združenemu Kraljestvu z ločenima vzorcema za Veliko Britanijo (1000) in Severno Irsko (300), v Nemčiji z ločenima vzorcema za Vzhodni (500) in za Zahodni del (1000) ter v Luksemburgu, na Cipru (Republiki), Malti in Severnem Cipru s po 500 respondenti za vsako državo. Osnovni vzorčni okvir, ki se uporablja v vseh državah članicah, je večstopenjski, naključni vzorec. V vsaki državi članici je število vzorčnih točk izbrano z verjetnostjo, ki je proporcionalna glede na velikost in gostoto populacije. Vzorčne točke so bile izbrane sistematično iz vsake administrativne regionalne enote, s stratifikacijo po individualni enoti in tipu naselja. Tako točke predstavljajo celotno ozemlje regij držav članic po EUROSTAT NUTS 2 (ali enakovredno temu) in so razčlenjene s stopnjo urbanizacije. V vsaki od izbranih vzorčnih točk je bila začetna lokacija izbrana naključno. Naslednji naslov je bil izbran po sistemu vsake n-te lokacije s standardnim postopkom slučajne poti. Na vsakem naslovu je odgovarjal tisti, katerega rojstni datum je bil najbližji datumu ankete. Za dodatna pojasnila glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4561.

Način zbiranja podatkov:

Vse ankete so bile narejene osebno pri anketirancu doma v ustreznem uradnem jeziku. Uporabljal se je program CAPI (Computer Assisted Personal Interview). Za dodatna pojasnila glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4561.

Uteževanje:

Za vsako državo je narejena primerjava med velikostjo vzorca in populacije. Velikost populacije je posredoval Eurostat, ki je podatke dobil od nacionalnih statističnih uradov. Po vseh državah kandidatkah je izvedeno uteževanje (glede na robne in posamične uteži), upoštevaje populacijske podatke. V vseh državah članicah so pri uteževanju v zaporednih iteracijah upoštevali podatke o spolu, starosti, regiji in velikosti kraja. Za mednarodno uteževanje (t.j. povprečja EU) je TNS Opinion & Social zaprosil za uradne podatke o populaciji pri Eurostatu ali nacionalnih statističnih uradih. Tri nacionalno utežene spremenljivke W1, W3 in W4 so na voljo za uporabo ločene analize posameznih držav. Za dodatna pojasnila glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4561

Omejitve dostopa

Izvirni zbiralci podatkov, ICPSR, GESIS in pripadajoče agencije, ki financirajo raziskovanje nimajo nobene odgovornosti do uporabnikov teh zbirk ali za tolmačenje ali utemeljevanje sklepov v te namene. Za dodatne informacije glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4561.

Da bi agenciji za financiranje zagotovili bistvene informacije o uporabi arhivskih virov in za lažjo izmenjavo informacij o povezanosti raziskovalnih aktivnosti, se od uporabnikov zahteva, da vsakokrat pošljejo ICPRS ali GESIS bibliografski citat za vsak zaključen rokopis ali kakšen drug abstrakt. Naprošajo, da v spremnem pismu navedete, kje so bili podatki uporabljeni (raziskave in pripadajoče spremenljivke). Za dodatne informacije glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4561.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: EB673 - Evrobarometer 67.3 maj - junij 2007 [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

  • število spremenljivk: 700
  • število enot: 28660

Verzija: 2.1.0 (2012-07-02), doi:10.4232/1.10985

Spremenljivke

v1 STUDY NUMBER DISTRIBUTOR

Vrednost 13 Frekvenca
4561 28660
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 4561 do 4561

v2 STUDY NUMBER PRODUCER

Vrednost 22 Frekvenca
4561 28660
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 4561 do 4561

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Vrednost 31 Frekvenca
2.1.0 (2012-07-02) 28660
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

v1 STUDY NUMBER DISTRIBUTOR

Vrednost 1700 Frekvenca
4561 28660
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 4561 do 4561

v2 STUDY NUMBER PRODUCER

Vrednost 2699 Frekvenca
4561 28660
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 4561 do 4561

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Vrednost 3698 Frekvenca
2.1.0 (2012-07-02) 28660
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

v4 EUROBAROMETER NUMBER

Vrednost 4697 Frekvenca
673 Eurobarometer 67.3, 5-6 2007 28660
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 673 do 673

v5 UNIQUE CASE ID (TNS COUNTRY ID + INTERVIEW ID)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0 1000001 46001012 23055446.739 14879397.11

Vrednosti spremenljivk od 1000001 do 46001012

v6 NATION - ALL SAMPLES

Vrednost 6695 Frekvenca
1 France 1039
2 Belgium 1040
3 The Netherlands 1001
4 Germany West 1003
5 Italy 1017
6 Luxembourg 510
7 Denmark 1007
8 Ireland 1003
9 Great Britain 1000
10 Northern Ireland 313
11 Greece 1000
12 Spain 1007
13 Portugal 1002
14 Germany East 507
15 Norway (not included) 0
16 Finland 1026
17 Sweden 1001
18 Austria 1009
19 Cyprus (Republic) 503
20 Czech Republic 1024
21 Estonia 1004
22 Hungary 1000
23 Latvia 1010
24 Lithuania 1017
25 Malta 500
26 Poland 1000
27 Slovakia 1075
28 Slovenia 1037
29 Bulgaria 1000
30 Romania 1004
31 Turkey 1001
32 Croatia 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0 1 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 32

v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166

Vrednost 7694 Frekvenca
AT 1009
BE 1040
BG 1000
CY 503
CZ 1024
DE-E 507
DE-W 1003
DK 1007
EE 1004
ES 1007
FI 1026
FR 1039
GB-GBN 1000
GB-NIR 313
GR 1000
HR 1000
HU 1000
IE 1003
IT 1017
LT 1017
LU 510
LV 1010
MT 500
NL 1001
PL 1000
PT 1002
RO 1004
SE 1001
SI 1037
SK 1075
TR 1001
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0 0.327 3.126 1 0.364

Vrednosti spremenljivk od 0.3271 do 3.1264

v9 NATION - UNITED KINGDOM

Vrednost 9692 Frekvenca
0 Not United Kingdom 27347
1 United Kingdom 1313
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v10 W4 WEIGHT SPECIAL UNITED KINGDOM

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0 0 2.316 0.0458 0.245

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.315632

v11 NATION - UNITED GERMANY

Vrednost 11690 Frekvenca
0 Not Germany 27150
1 Germany 1510
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v12 W3 WEIGHT SPECIAL GERMANY

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0 0 3.587 0.0527 0.266

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.586849

v13 NATION GROUP EURO 6

Vrednost 13688 Frekvenca
0 Not EURO 6 23050
1 EURO 6 5610
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v14 W5 WEIGHT EURO 6

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0 0 5.15 0.196 0.552

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.15032

v15 NATION GROUP EURO 9

Vrednost 15686 Frekvenca
0 Not EURO 9 19727
1 EURO 9 8933
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v16 W6 WEIGHT EURO 9

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0 0 6.16 0.312 0.727

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.159737

v17 NATION GROUP EURO 10

Vrednost 17684 Frekvenca
0 Not EURO 10 18727
1 EURO 10 9933
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v18 W7 WEIGHT EURO 10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0 0 6.591 0.347 0.776

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.590854

v19 NATION GROUP EURO 12

Vrednost 19682 Frekvenca
0 Not EURO 12 16718
1 EURO 12 11942
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v20 W8 WEIGHT EURO 12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0 0 6.627 0.417 0.812

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.626635

v21 NATION GROUP EURO 12 + EAST GERMANY

Vrednost 21680 Frekvenca
0 Not EURO 12 + EAST GERMANY 16211
1 EURO 12 + EAST GERMANY 12449
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v22 W9 WEIGHT EURO 12 + EAST GERMANY

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0 0 6.602 0.434 0.815

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.601514

v23 NATION GROUP EURO NEW 3 (1995)

Vrednost 23678 Frekvenca
0 Not EURO NEW 3 (1995) 25624
1 EURO NEW 3 (1995) 3036
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v24 W10 WEIGHT EURO NEW 3 (1995)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0 0 2.85 0.106 0.334

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.850076

v25 NATION GROUP EURO 15

Vrednost 25676 Frekvenca
0 Not EURO 15 13175
1 EURO 15 15485
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v26 W11 WEIGHT EURO 15

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0 0 7.712 0.54 0.941

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.711683

v27 NATION GROUP EURO ZONE (2007)

Vrednost 27674 Frekvenca
0 Not EURO ZONE (2007) 15459
1 EURO ZONE (2007) 13201
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v28 W12 WEIGHT SPECIAL EURO ZONE (2007)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0 0 8.101 0.461 0.921

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.101208

v29 NATION GROUP EURO NEW 10 (2004)

Vrednost 29672 Frekvenca
0 Not EURO NEW 10 (2004) 19490
1 EURO NEW 10 (2004) 9170
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v30 W13 WEIGHT EURO NEW 10 (2004)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0 0 8.399 0.32 0.968

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.399038

v31 NATION GROUP EURO 25

Vrednost 31670 Frekvenca
0 Not EURO 25 4005
1 EURO 25 24655
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v32 W14 WEIGHT EURO 25

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0 0 10.24 0.86 1.242

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10.240131

v33 NATION GROUP AC/CC (BG RO TR HR)

Vrednost 33668 Frekvenca
0 Not AC/CC 24655
1 AC/CC 4005
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v34 W15 WEIGHT SPECIAL AC/CC (BG RO TR HR)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0 0 6.357 0.14 0.511

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.356895

v35 NATION GROUP EURO 29 (EURO 25 + AC/CC)

Vrednost 35666 Frekvenca
0 Not EURO 29 (EURO 25 + AC/CC) 0
1 EURO 29 (EURO 25 + AC/CC) 28660
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v36 W16 WEIGHT EURO 29 (EURO 25 + AC/CC)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0 0.0137 9.863 1 1.241

Vrednosti spremenljivk od 0.013673 do 9.863091

v37 NATION GROUP ACCESSION COUNTRIES (BG RO)

Vrednost 37664 Frekvenca
0 Not AC (BG RO) 26656
1 AC (BG RO) 2004
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v38 W18 WEIGHT ACCESSION COUNTRIES (BG RO)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0 0 3.503 0.0699 0.296

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.503453

v39 NATION GROUP CANDIDATE COUNTRIES (TR HR)

Vrednost 39662 Frekvenca
0 Not CC (TR HR) 26659
1 CC (TR HR) 2001
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v40 W19 WEIGHT CANDIDATE COUNTRIES (TR HR)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0 0 4.714 0.0698 0.358

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4.71405

v41 NATION GROUP EURO 27 (2007)

Vrednost 41660 Frekvenca
0 Not EURO 27 2001
1 EURO 27 26659
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v42 W22 WEIGHT EURO 27 (2007)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0 0 10.372 0.93 1.241

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10.372378

v43 NATION GROUP EURO 28 (EURO 27 + HR)

Vrednost 43658 Frekvenca
0 Not EURO 28 1001
1 EURO 28 27659
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v44 W23 WEIGHT EURO 28 (EURO 27 + HR)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0 0 10.66 0.965 1.27

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10.660455

v45 NATION GROUP EURO NEW 12 (2007)

Vrednost 45656 Frekvenca
0 Not EURO NEW 12 (2007) 17486
1 EURO NEW 12 (2007) 11174
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v46 W24 WEIGHT EURO NEW 12 (2007)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0 0 7.276 0.39 0.931

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.276188

v47 WEX WEIGHT EXTRA POPULATION 15+

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0 211.936 152884.297 15500.66 19234.747

Vrednosti spremenljivk od 211.935532 do 152884.296875

v48 Q1 NATIONALITY BELGIUM

Vrednost 48653 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 27627
1 MENTIONED 1033
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v49 Q1 NATIONALITY DENMARK

Vrednost 49652 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 27654
1 MENTIONED 1006
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v50 Q1 NATIONALITY GERMANY

Vrednost 50651 Frekvenca
0 Not mentioned 27137
1 Mentioned 1523
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v51 Q1 NATIONALITY GREECE

Vrednost 51650 Frekvenca
0 Not mentioned 27648
1 Mentioned 1012
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v52 Q1 NATIONALITY SPAIN

Vrednost 52649 Frekvenca
0 Not mentioned 27667
1 Mentioned 993
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v53 Q1 NATIONALITY FRANCE

Vrednost 53648 Frekvenca
0 Not mentioned 27564
1 Mentioned 1096
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v54 Q1 NATIONALITY IRELAND

Vrednost 54647 Frekvenca
0 Not mentioned 27649
1 Mentioned 1011
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v55 Q1 NATIONALITY ITALY

Vrednost 55646 Frekvenca
0 Not mentioned 27593
1 Mentioned 1067
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v56 Q1 NATIONALITY LUXEMBOURG

Vrednost 56645 Frekvenca
0 Not mentioned 28300
1 Mentioned 360
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v57 Q1 NATIONALITY NETHERLANDS

Vrednost 57644 Frekvenca
0 Not mentioned 27656
1 Mentioned 1004
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v58 Q1 NATIONALITY PORTUGAL

Vrednost 58643 Frekvenca
0 Not mentioned 27592
1 Mentioned 1068
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v59 Q1 NATIONALITY UNITED KINGDOM

Vrednost 59642 Frekvenca
0 Not mentioned 27377
1 Mentioned 1283
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v60 Q1 NATIONALITY AUSTRIA

Vrednost 60641 Frekvenca
0 Not mentioned 27657
1 Mentioned 1003
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v61 Q1 NATIONALITY SWEDEN

Vrednost 61640 Frekvenca
0 Not mentioned 27675
1 Mentioned 985
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v62 Q1 NATIONALITY FINLAND

Vrednost 62639 Frekvenca
0 Not mentioned 27619
1 Mentioned 1041
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v63 Q1 NATIONALITY CYPRUS (REPUBLIC)

Vrednost 63638 Frekvenca
0 Not mentioned 28174
1 Mentioned 486
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v64 Q1 NATIONALITY CZECH REPUBLIC

Vrednost 64637 Frekvenca
0 Not mentioned 27633
1 Mentioned 1027
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v65 Q1 NATIONALITY ESTONIA

Vrednost 65636 Frekvenca
0 Not mentioned 27657
1 Mentioned 1003
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v66 Q1 NATIONALITY HUNGARY

Vrednost 66635 Frekvenca
0 Not mentioned 27654
1 Mentioned 1006
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v67 Q1 NATIONALITY LATVIA

Vrednost 67634 Frekvenca
0 Not mentioned 27648
1 Mentioned 1012
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v68 Q1 NATIONALITY LITHUANIA

Vrednost 68633 Frekvenca
0 Not mentioned 27634
1 Mentioned 1026
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v69 Q1 NATIONALITY MALTA

Vrednost 69632 Frekvenca
0 Not mentioned 28165
1 Mentioned 495
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v70 Q1 NATIONALITY POLAND

Vrednost 70631 Frekvenca
0 Not mentioned 27629
1 Mentioned 1031
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v71 Q1 NATIONALITY SLOVAKIA

Vrednost 71630 Frekvenca
0 Not mentioned 27576
1 Mentioned 1084
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v72 Q1 NATIONALITY SLOVENIA

Vrednost 72629 Frekvenca
0 Not mentioned 27627
1 Mentioned 1033
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v73 Q1 NATIONALITY BULGARIA

Vrednost 73628 Frekvenca
0 Not mentioned 27646
1 Mentioned 1014
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v74 Q1 NATIONALITY ROMANIA

Vrednost 74627 Frekvenca
0 Not mentioned 27617
1 Mentioned 1043
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v75 Q1 NATIONALITY TURKEY

Vrednost 75626 Frekvenca
0 Not mentioned (not coded) 0
1 Mentioned 1001
9 Inap. (not 31 in V6) 27659
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1001 27659

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v76 Q1 NATIONALITY CROATIA

Vrednost 76625 Frekvenca
0 Not mentioned 4
1 Mentioned 996
9 Inap. (not 32 in V6) 27660
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 27660

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v77 D15A OCCUPATION OF RESPONDENT

Vrednost 77624 Frekvenca
1 Responsible for ordinary shopping, etc. 2999
2 Student 2396
3 Unemployed, temporarily not working 1634
4 Retired, unable to work 8144
5 Farmer 394
6 Fisherman 10
7 Professional (lawyer, etc.) 355
8 Owner of a shop, craftsmen, etc. 698
9 Business proprietors, etc. 391
10 Employed professional (employed doctor, etc.) 731
11 General management, etc. 310
12 Middle management, etc. 1660
13 Employed position,at desk 2309
14 Employed position, travelling 815
15 Employed position, service job 1918
16 Supervisor 202
17 Skilled manual worker 2537
18 Unskilled manual worker, etc. 1157
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 18

v78 D15B OCCUPATION OF RESPONDENT - LAST JOB

Vrednost 78623 Frekvenca
1 Farmer 562
2 Fisherman 5
3 Professional (lawyer, etc.) 78
4 Owner of a shop, craftsmen, etc. 300
5 Business proprietors, etc. 132
6 Employed professional (employed doctor, etc.) 307
7 General management, etc. 229
8 Middle management, etc. 1012
9 Employed position, at desk 1499
10 Employed position, travelling 492
11 Employed position, service job 1416
12 Supervisor 218
13 Skilled manual worker 2964
14 Unskilled manual worker, etc. 2201
15 Never did any paid work 3742
0 NA 16
99 Inap. (not 1 to 4 in V77) 13487
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15157 13503

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

v79 QA1 HEALTH - EXTENT OF HANDICAP

Vrednost 79622 Frekvenca
1 Severely limited 2039
2 Somewhat limited 5726
3 Not at all limited 20650
4 DK/Refusal 245
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28415 245

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v80 QA2 HEALTH HANDICAP: COOKING

Vrednost 80621 Frekvenca
0 Not mentioned 27327
1 Mentioned 1333
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v81 QA2 HEALTH HANDICAP: SHOPPING

Vrednost 81620 Frekvenca
0 Not mentioned 26302
1 Mentioned 2358
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v82 QA2 HEALTH HANDICAP: LIGHT HOUSEWORK

Vrednost 82619 Frekvenca
0 Not mentioned 27312
1 Mentioned 1348
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v83 QA2 HEALTH HANDICAP: HEAVY HOUSEWORK

Vrednost 83618 Frekvenca
0 Not mentioned 23774
1 Mentioned 4886
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v84 QA2 HEALTH HANDICAP: ADMINISTRATIVE TASKS

Vrednost 84617 Frekvenca
0 Not mentioned 27616
1 Mentioned 1044
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v85 QA2 HEALTH HANDICAP: FEEDING YOURSELF

Vrednost 85616 Frekvenca
0 Not mentioned 28131
1 Mentioned 529
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v86 QA2 HEALTH HANDICAP: GET IN/OUT BED/CHAIR

Vrednost 86615 Frekvenca
0 Not mentioned 27334
1 Mentioned 1326
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v87 QA2 HEALTH HANDICAP: DRESSING/UNDRESSING

Vrednost 87614 Frekvenca
0 Not mentioned 27729
1 Mentioned 931
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v88 QA2 HEALTH HANDICAP: USING TOILET

Vrednost 88613 Frekvenca
0 Not mentioned 28123
1 Mentioned 537
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v89 QA2 HEALTH HANDICAP: BATHING/SHOWERING

Vrednost 89612 Frekvenca
0 Not mentioned 27632
1 Mentioned 1028
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v90 QA2 HEALTH HANDICAP: USING TELEPHONE

Vrednost 90611 Frekvenca
0 Not mentioned 28237
1 Mentioned 423
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v91 QA2 HEALTH HANDICAP: MANAGING MEDICATION

Vrednost 91610 Frekvenca
0 Not mentioned 28107
1 Mentioned 553
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v92 QA2 HEALTH HANDICAP: MOVE AROUND AT HOME

Vrednost 92609 Frekvenca
0 Not mentioned 27624
1 Mentioned 1036
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v93 QA2 HEALTH HANDICAP: NONE OF THESE

Vrednost 93608 Frekvenca
0 Not mentioned 7083
1 Mentioned 21577
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v94 QA2 HEALTH HANDICAP: DK

Vrednost 94607 Frekvenca
0 Not mentioned 28063
1 Mentioned 597
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v95 QA3 HEALTH CARE QUALITY: HOSPITALS

Vrednost 95606 Frekvenca
1 Very good 4743
2 Fairly good 15275
3 Fairly bad 5694
4 Very bad 1630
5 DK 1318
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27342 1318

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v96 QA3 HEALTH CARE QUALITY: DENTAL CARE

Vrednost 96605 Frekvenca
1 Very good 6975
2 Fairly good 14808
3 Fairly bad 3795
4 Very bad 1399
5 DK 1683
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26977 1683

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v97 QA3 HEALTH CARE QUALITY: MED SPECIALISTS

Vrednost 97604 Frekvenca
1 Very good 6428
2 Fairly good 14521
3 Fairly bad 3469
4 Very bad 869
5 DK 3373
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25287 3373

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v98 QA3 HEALTH CARE QUALITY: FAM DOCTORS/GPS

Vrednost 98603 Frekvenca
1 Very good 8652
2 Fairly good 14748
3 Fairly bad 3565
4 Very bad 746
5 DK 949
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27711 949

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v99 QA3 HEALTH CARE QUALITY: DEPENDENT AT HOME

Vrednost 99602 Frekvenca
1 Very good 2577
2 Fairly good 9261
3 Fairly bad 4953
4 Very bad 1760
5 DK 10109
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
18551 10109

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v100 QA3 HEALTH CARE QUALITY: NURSING HOMES

Vrednost 100601 Frekvenca
1 Very good 1993
2 Fairly good 9279
3 Fairly bad 4875
4 Very bad 1890
5 DK 10623
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
18037 10623

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v101 QA4 HEALTH CARE ACCESS: HOSPITALS

Vrednost 101600 Frekvenca
1 Very easy 6800
2 Fairly easy 13788
3 Fairly difficult 5800
4 Very difficult 1291
5 DK 981
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27679 981

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v102 QA4 HEALTH CARE ACCESS: DENTAL CARE

Vrednost 102599 Frekvenca
1 Very easy 8667
2 Fairly easy 12763
3 Fairly difficult 4579
4 Very difficult 1589
5 DK 1062
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27598 1062

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v103 QA4 HEALTH CARE ACCESS: MED SPECIALISTS

Vrednost 103598 Frekvenca
1 Very easy 4776
2 Fairly easy 12048
3 Fairly difficult 7571
4 Very difficult 1952
5 DK 2313
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26347 2313

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v104 QA4 HEALTH CARE ACCESS: FAM DOCTORS/GPS

Vrednost 104597 Frekvenca
1 Very easy 11081
2 Fairly easy 13163
3 Fairly difficult 3018
4 Very difficult 659
5 DK 739
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27921 739

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v105 QA4 HEALTH CARE ACCESS: DEPENDENT AT HOME

Vrednost 105596 Frekvenca
1 Very easy 2746
2 Fairly easy 7987
3 Fairly difficult 6090
4 Very difficult 2202
5 DK 9635
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19025 9635

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v106 QA4 HEALTH CARE ACCESS: NURSING HOMES

Vrednost 106595 Frekvenca
1 Very easy 2196
2 Fairly easy 6980
3 Fairly difficult 6264
4 Very difficult 3416
5 DK 9804
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
18856 9804

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v107 QA5 HEALTH CARE AFFORD: HOSPITALS

Vrednost 107594 Frekvenca
1 Very affordable 4227
2 Fairly affordable 11652
3 Not very affordable 5634
4 Not at all affordable 1680
5 Nothing to pay/free (SPONT.) 4222
6 DK 1245
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27415 1245

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v108 QA5 HEALTH CARE AFFORD: DENTAL CARE

Vrednost 108593 Frekvenca
1 Very affordable 2395
2 Fairly affordable 9770
3 Not very affordable 9134
4 Not at all affordable 4923
5 Nothing to pay/free (SPONT.) 1403
6 DK 1035
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27625 1035

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v109 QA5 HEALTH CARE AFFORD: MED SPECIALISTS

Vrednost 109592 Frekvenca
1 Very affordable 2655
2 Fairly affordable 9286
3 Not very affordable 7689
4 Not at all affordable 3428
5 Nothing to pay/free (SPONT.) 3117
6 DK 2485
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26175 2485

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v110 QA5 HEALTH CARE AFFORD: FAM DOCTORS/GPS

Vrednost 110591 Frekvenca
1 Very affordable 6761
2 Fairly affordable 12625
3 Not very affordable 3120
4 Not at all affordable 1018
5 Nothing to pay/free (SPONT.) 4213
6 DK 923
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27737 923

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v111 QA5 HEALTH CARE AFFORD: DEPENDENT AT HOME

Vrednost 111590 Frekvenca
1 Very affordable 1413
2 Fairly affordable 6187
3 Not very affordable 6458
4 Not at all affordable 3212
5 Nothing to pay/free (SPONT.) 1623
6 DK 9767
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
18893 9767

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v112 QA5 HEALTH CARE AFFORD: NURSING HOMES

Vrednost 112589 Frekvenca
1 Very affordable 943
2 Fairly affordable 4893
3 Not very affordable 6830
4 Not at all affordable 5003
5 Nothing to pay/free (SPONT.) 1150
6 DK 9841
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
18819 9841

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v113 QA6A HEALTH CARE ACC PRBL: HOSPITALS

Vrednost 113588 Frekvenca
0 Not mentioned 26399
1 Mentioned 2261
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v114 QA6A HEALTH CARE ACC PRBL: DENTAL CARE

Vrednost 114587 Frekvenca
0 Not mentioned 25118
1 Mentioned 3542
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v115 QA6A HEALTH CARE ACC PRBL: MED SPECIALISTS

Vrednost 115586 Frekvenca
0 Not mentioned 26285
1 Mentioned 2375
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v116 QA6A HEALTH CARE ACC PRBL: FAM DOCTORS/GPS

Vrednost 116585 Frekvenca
0 Not mentioned 25180
1 Mentioned 3480
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v117 QA6A HEALTH CARE ACC PRBL: DEPENDENT AT HOME

Vrednost 117584 Frekvenca
0 Not mentioned 28116
1 Mentioned 544
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v118 QA6A HEALTH CARE ACC PRBL: NURSING HOMES

Vrednost 118583 Frekvenca
0 Not mentioned 28351
1 Mentioned 309
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v119 QA6A HEALTH CARE ACC PRBL: NONE OF THESE

Vrednost 119582 Frekvenca
0 Not mentioned 8432
1 Mentioned 20228
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v120 QA6A HEALTH CARE ACC PRBL: OTHERS

Vrednost 120581 Frekvenca
0 Not mentioned 28518
1 Mentioned 142
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v121 QA6A HEALTH CARE ACC PRBL: DK

Vrednost 121580 Frekvenca
0 Not mentioned 28042
1 Mentioned 618
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v122 QA6B HEALTH CARE COST PRBL: HOSPITALS

Vrednost 122579 Frekvenca
0 Not mentioned 27823
1 Mentioned 837
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v123 QA6B HEALTH CARE COST PRBL: DENTAL CARE

Vrednost 123578 Frekvenca
0 Not mentioned 25506
1 Mentioned 3154
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v124 QA6B HEALTH CARE COST PRBL: MED SPECIALISTS

Vrednost 124577 Frekvenca
0 Not mentioned 27487
1 Mentioned 1173
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v125 QA6B HEALTH CARE COST PRBL: FAM DOCTORS/GPS

Vrednost 125576 Frekvenca
0 Not mentioned 27899
1 Mentioned 761
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v126 QA6B HEALTH CARE COST PRBL: DEPENDNT AT HOME

Vrednost 126575 Frekvenca
0 Not mentioned 28307
1 Mentioned 353
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v127 QA6B HEALTH CARE COST PRBL: NURSING HOMES

Vrednost 127574 Frekvenca
0 Not mentioned 28426
1 Mentioned 234
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v128 QA6B HEALTH CARE COST PRBL: NONE OF THESE

Vrednost 128573 Frekvenca
0 Not mentioned 6194
1 Mentioned 22466
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v129 QA6B HEALTH CARE COST PRBL: OTHERS

Vrednost 129572 Frekvenca
0 Not mentioned 28489
1 Mentioned 171
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v130 QA6B HEALTH CARE COST PRBL: DK

Vrednost 130571 Frekvenca
0 Not mentioned 27648
1 Mentioned 1012
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v131 QA7A ELDERLY PARENTS - BEST CARE 1ST

Vrednost 131570 Frekvenca
1 They should live with one of their children 9219
2 One of their children should regularly visit them 6789
3 Public/private service providers should visit them 7102
4 They should move to a nursing home 3439
5 It depends (SPONT.) 1469
6 None of these (SPONT.) 263
7 DK 379
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28281 379

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v132 QA7B ELDERLY PARENTS - BEST CARE 2ND

Vrednost 132569 Frekvenca
1 They should live with one of their children 3454
2 One of their children should regularly visit them 9438
3 Public/private service providers should visit them 7124
4 They should move to a nursing home 5112
5 It depends (SPONT.) 1064
6 None of these (SPONT.) 535
7 DK 1554
9 Inap. (7 in V131) 379
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26727 1933

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v133 QA7T ELDERLY BEST CARE: LIVE W CHILDREN

Vrednost 133568 Frekvenca
0 Not mentioned 15987
1 Mentioned 12673
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v134 QA7T ELDERLY BEST CARE: VISITS CHILDREN

Vrednost 134567 Frekvenca
0 Not mentioned 12433
1 Mentioned 16227
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v135 QA7T ELDERLY BEST CARE: VISITS SERVICE

Vrednost 135566 Frekvenca
0 Not mentioned 14434
1 Mentioned 14226
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v136 QA7T ELDERLY BEST CARE: NURSING HOME

Vrednost 136565 Frekvenca
0 Not mentioned 20109
1 Mentioned 8551
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v137 QA7T ELDERLY BEST CARE: IT DEPENDS

Vrednost 137564 Frekvenca
0 Not mentioned 26127
1 Mentioned 2533
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v138 QA7T ELDERLY BEST CARE: NONE OF THESE

Vrednost 138563 Frekvenca
0 Not mentioned 28037
1 Mentioned 623
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v139 QA7T ELDERLY BEST CARE: DK

Vrednost 139562 Frekvenca
0 Not mentioned 28171
1 Mentioned 489
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v140 QA8 ELDERLY CARE: PUBLIC HOME/INSTIT CARE

Vrednost 140561 Frekvenca
1 Totally agree 18423
2 Tend to agree 8701
3 Tend to disagree 889
4 Totally disagree 232
5 DK 415
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28245 415

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v141 QA8 ELDERLY CARE: GENERAL INSURANCE SCHEME

Vrednost 141560 Frekvenca
1 Totally agree 9156
2 Tend to agree 10789
3 Tend to disagree 4404
4 Totally disagree 2944
5 DK 1367
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27293 1367

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v142 QA8 ELDERLY CARE: SELL FLAT/HOUSE FOR CARE

Vrednost 142559 Frekvenca
1 Totally agree 2249
2 Tend to agree 5513
3 Tend to disagree 6633
4 Totally disagree 13002
5 DK 1263
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27397 1263

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v143 QA8 ELDERLY CARE: CHILDREN PAY FOR PARENTS

Vrednost 143558 Frekvenca
1 Totally agree 5168
2 Tend to agree 9399
3 Tend to disagree 6665
4 Totally disagree 6472
5 DK 956
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27704 956

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v144 QA8 ELDERLY CARE: CARE BY CLOSE RELATIVES

Vrednost 144557 Frekvenca
1 Totally agree 3048
2 Tend to agree 7886
3 Tend to disagree 8735
4 Totally disagree 7741
5 DK 1250
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27410 1250

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v145 QA8 ELDERLY CARE: STATE PAYS CARETAKER

Vrednost 145556 Frekvenca
1 Totally agree 15937
2 Tend to agree 9837
3 Tend to disagree 1557
4 Totally disagree 671
5 DK 658
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28002 658

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v146 QA8 ELDERLY CARE: STATE PAYS PROFESSIONALS

Vrednost 146555 Frekvenca
1 Totally agree 16442
2 Tend to agree 9712
3 Tend to disagree 1337
4 Totally disagree 425
5 DK 744
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27916 744

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v147 QA9 LONG-TERM CARE EXPERIENCE: NO

Vrednost 147554 Frekvenca
0 Not mentioned 13083
1 Mentioned 15577
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v148 QA9 LONG-TERM CARE EXPERIENCE: PERSONALLY

Vrednost 148553 Frekvenca
0 Not mentioned 26736
1 Mentioned 1924
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v149 QA9 LONG-TERM CARE EXPERIENCE: PARTNER

Vrednost 149552 Frekvenca
0 Not mentioned 27381
1 Mentioned 1279
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v150 QA9 LONG-TERM CARE EXPERIENCE: PARENTS

Vrednost 150551 Frekvenca
0 Not mentioned 23942
1 Mentioned 4718
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v151 QA9 LONG-TERM CARE EXPERIENCE: CHILDREN

Vrednost 151550 Frekvenca
0 Not mentioned 28343
1 Mentioned 317
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v152 QA9 LONG-TERM CARE EXPERIENCE: SIBLINGS

Vrednost 152549 Frekvenca
0 Not mentioned 28177
1 Mentioned 483
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v153 QA9 LONG-TERM CARE EXPERIENCE: RELAT/FRIEND

Vrednost 153548 Frekvenca
0 Not mentioned 25219
1 Mentioned 3441
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v154 QA9 LONG-TERM CARE EXPERIENCE: ACQUAINTANCE

Vrednost 154547 Frekvenca
0 Not mentioned 27899
1 Mentioned 761
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v155 QA9 LONG-TERM CARE EXPERIENCE: DK

Vrednost 155546 Frekvenca
0 Not mentioned 28014
1 Mentioned 646
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v156 QA10 LONG-TERM CARE - GIVEN APPROPRIATELY

Vrednost 156545 Frekvenca
1 Yes, totally 7503
2 Yes, but only partly 3694
3 No 1064
4 DK 176
9 Inap. (not any 1 in V148 to V154) 16223
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12261 16399

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v157 QA11 LONG-T CARE ENVOLVEMENT: NOT PERSONALLY

Vrednost 157544 Frekvenca
0 Not mentioned 9558
1 Mentioned 1441
9 Inap. (not any 1 in V149 to V154) 17661
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10999 17661

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v158 QA11 LONG-T CARE ENVOLVEMENT: COMPANY

Vrednost 158543 Frekvenca
0 Not mentioned 5293
1 Mentioned 5706
9 Inap. (not any 1 in V149 to V154) 17661
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10999 17661

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v159 QA11 LONG-T CARE ENVOLVEMENT: COOKING

Vrednost 159542 Frekvenca
0 Not mentioned 6888
1 Mentioned 4111
9 Inap. (not any 1 in V149 to V154) 17661
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10999 17661

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v160 QA11 LONG-T CARE ENVOLVEMENT: SHOPPING

Vrednost 160541 Frekvenca
0 Not mentioned 6048
1 Mentioned 4951
9 Inap. (not any 1 in V149 to V154) 17661
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10999 17661

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v161 QA11 LONG-T CARE ENVOLVEMENT: CLEANING

Vrednost 161540 Frekvenca
0 Not mentioned 6778
1 Mentioned 4221
9 Inap. (not any 1 in V149 to V154) 17661
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10999 17661

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v162 QA11 LONG-T CARE ENVOLVEMENT: ADMINISTRATION

Vrednost 162539 Frekvenca
0 Not mentioned 7654
1 Mentioned 3345
9 Inap. (not any 1 in V149 to V154) 17661
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10999 17661

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v163 QA11 LONG-T CARE ENVOLVEMENT: FEEDING

Vrednost 163538 Frekvenca
0 Not mentioned 8238
1 Mentioned 2761
9 Inap. (not any 1 in V149 to V154) 17661
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10999 17661

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v164 QA11 LONG-T CARE ENVOLVEMENT: HELP MOBILITY

Vrednost 164537 Frekvenca
0 Not mentioned 7193
1 Mentioned 3806
9 Inap. (not any 1 in V149 to V154) 17661
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10999 17661

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v165 QA11 LONG-T CARE ENVOLVEMENT: HELP DRESSING

Vrednost 165536 Frekvenca
0 Not mentioned 7825
1 Mentioned 3174
9 Inap. (not any 1 in V149 to V154) 17661
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10999 17661

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v166 QA11 LONG-T CARE ENVOLVEMENT: HELP TOILET

Vrednost 166535 Frekvenca
0 Not mentioned 8382
1 Mentioned 2617
9 Inap. (not any 1 in V149 to V154) 17661
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10999 17661

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v167 QA11 LONG-T CARE ENVOLVEMENT: HELP BATHING

Vrednost 167534 Frekvenca
0 Not mentioned 7933
1 Mentioned 3066
9 Inap. (not any 1 in V149 to V154) 17661
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10999 17661

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v168 QA11 LONG-T CARE ENVOLVEMENT: ORGANIZE PROF

Vrednost 168533 Frekvenca
0 Not mentioned 8775
1 Mentioned 2224
9 Inap. (not any 1 in V149 to V154) 17661
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10999 17661

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v169 QA11 LONG-T CARE ENVOLVEMENT: NONE OF THESE

Vrednost 169532 Frekvenca
0 Not mentioned 10404
1 Mentioned 595
9 Inap. (not any 1 in V149 to V154) 17661
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10999 17661

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v170 QA11 LONG-T CARE ENVOLVEMENT: OTHERS

Vrednost 170531 Frekvenca
0 Not mentioned 10788
1 Mentioned 211
9 Inap. (not any 1 in V149 to V154) 17661
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10999 17661

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v171 QA11 LONG-T CARE ENVOLVEMENT: DK

Vrednost 171530 Frekvenca
0 Not mentioned 10880
1 Mentioned 119
9 Inap. (not any 1 in V149 to V154) 17661
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10999 17661

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v172 QA12 LONG-TERM CARE - RESIDENCE OF PERSON

Vrednost 172529 Frekvenca
1 In a nursing home 1253
2 In your household 3405
3 In a flat/house next door 695
4 In a flat/house in neighbourhood 1213
5 In a flat/house < 20 km away 1373
6 In a flat/house 20-100 km away 690
7 In a flat/house > 100 km away 408
8 DK 89
9 Inap. (not any 1 in V158 to V168 or V170) 19534
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9037 19623

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v173 QA13 CARE F PARENTS: ALREADY PAYED

Vrednost 173528 Frekvenca
0 Not mentioned 26966
1 Mentioned 1694
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v174 QA13 CARE F PARENTS: CURRENTLY PAYING

Vrednost 174527 Frekvenca
0 Not mentioned 27961
1 Mentioned 699
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v175 QA13 CARE F PARENTS: EXPECTING TO PAY

Vrednost 175526 Frekvenca
0 Not mentioned 25121
1 Mentioned 3539
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v176 QA13 CARE F PARENTS: NONE OF THESE

Vrednost 176525 Frekvenca
0 Not mentioned 7241
1 Mentioned 21419
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v177 QA13 CARE F PARENTS: DK

Vrednost 177524 Frekvenca
0 Not mentioned 27096
1 Mentioned 1564
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v178 QA14A CARE F PARENTS PAST: % HH INCOME

Vrednost 178523 Frekvenca
1 Less than 10% 799
2 Between 10 and 30% 838
3 Between 31% and 50% 214
4 More than 50% 123
5 DK 332
9 Inap. (not any 1 in V173 or V174) 26354
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1974 26686

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v179 QA14B CARE F PARENTS FUTURE: % HH INCOME

Vrednost 179522 Frekvenca
1 Less than 10% 937
2 Between 10 and 30% 1413
3 Between 31% and 50% 304
4 More than 50% 138
5 DK 747
9 Inap. (not 1 in V175) 25121
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2792 25868

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v180 QA15 CARE F PARENTS PAST - GV UP WORK

Vrednost 180521 Frekvenca
1 Yes, quitting your job completely 671
2 Yes, switching to part-time working 842
3 No 26642
4 DK 505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28155 505

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v181 QA16 CARE F PARENTS FUTURE - GV UP WORK

Vrednost 181520 Frekvenca
1 Yes, quitting your job completely 622
2 Yes, switching to part-time working 1681
3 No 23257
4 DK 3100
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25560 3100

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v182 QA17 BECOMING DEPENDENT - EXPECTATION

Vrednost 182519 Frekvenca
1 Almost inevitable 4210
2 Likely 9769
3 Unlikely, but possible 8331
4 Almost certain not 2177
5 Currently dependent 520
6 DK 3653
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25007 3653

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v183 QA18 BECOMING DEPENDENT - WORRY

Vrednost 183518 Frekvenca
1 Very worried 5261
2 Fairly worried 8056
3 Not really worried 6429
4 Not at all worried 3913
5 DK 828
9 Inap. (not 1-4 in V182) 4173
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23659 5001

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v184 QA19 PERS CARE NEEDS - APPROPRIATE HELP

Vrednost 184517 Frekvenca
1 Yes, certainly 6871
2 Yes, probably 14444
3 No, probably not 3213
4 No, certainly not 938
5 DK 3194
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25466 3194

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v185 QA20A BECOMING DEPENDENT - EXPECTED HELP

Vrednost 185516 Frekvenca
1 In own home by a relative 13763
2 In own home by care service 5779
3 In own home by personal carer 2538
4 In the home of family members 1606
5 In a long-term care institution 3119
6 DK 1855
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26805 1855

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v186 QA20B BECOMING DEPENDENT - PREFERRED HELP

Vrednost 186515 Frekvenca
1 In own home by a relative 12956
2 In own home by care service 6401
3 In own home by personal carer 3172
4 In the home of family members 2052
5 In a long-term care institution 2721
6 DK 1358
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27302 1358

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v187 QA21 PERS CARE PAYMENT: YOURSELF

Vrednost 187514 Frekvenca
0 Not mentioned 14384
1 Mentioned 14276
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v188 QA21 PERS CARE PAYMENT: PARTNER/SPOUSE

Vrednost 188513 Frekvenca
0 Not mentioned 22681
1 Mentioned 5979
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v189 QA21 PERS CARE PAYMENT: FAMILY

Vrednost 189512 Frekvenca
0 Not mentioned 22133
1 Mentioned 6527
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v190 QA21 PERS CARE PAYMENT: RELATIVES/FRIENDS

Vrednost 190511 Frekvenca
0 Not mentioned 28031
1 Mentioned 629
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v191 QA21 PERS CARE PAYMENT: PRIVATE INSURANCE

Vrednost 191510 Frekvenca
0 Not mentioned 24754
1 Mentioned 3906
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v192 QA21 PERS CARE PAYMENT: SOCIAL SECURITY

Vrednost 192509 Frekvenca
0 Not mentioned 19081
1 Mentioned 9579
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v193 QA21 PERS CARE PAYMENT: WILL NOT NEED

Vrednost 193508 Frekvenca
0 Not mentioned 28363
1 Mentioned 297
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v194 QA21 PERS CARE PAYMENT: NOBODY

Vrednost 194507 Frekvenca
0 Not mentioned 28330
1 Mentioned 330
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v195 QA21 PERS CARE PAYMENT: OTHER

Vrednost 195506 Frekvenca
0 Not mentioned 28564
1 Mentioned 96
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v196 QA21 PERS CARE PAYMENT: DK

Vrednost 196505 Frekvenca
0 Not mentioned 27068
1 Mentioned 1592
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v197 QA22 PERS CARE OBSTACLE: COSTS

Vrednost 197504 Frekvenca
0 Not mentioned 15365
1 Mentioned 13295
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v198 QA22 PERS CARE OBSTACLE: FAMILY/RELATIVES

Vrednost 198503 Frekvenca
0 Not mentioned 24779
1 Mentioned 3881
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v199 QA22 PERS CARE OBSTACLE: CARE SERV IN AREA

Vrednost 199502 Frekvenca
0 Not mentioned 23811
1 Mentioned 4849
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v200 QA22 PERS CARE OBSTACLE: CARE SERV QUALITY

Vrednost 200501 Frekvenca
0 Not mentioned 25712
1 Mentioned 2948
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v201 QA22 PERS CARE OBSTACLE: DONT KNOW CONTACTS

Vrednost 201500 Frekvenca
0 Not mentioned 26647
1 Mentioned 2013
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v202 QA22 PERS CARE OBSTACLE: NONE

Vrednost 202499 Frekvenca
0 Not mentioned 23300
1 Mentioned 5360
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28660 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v203 QA22 PERS CARE OBSTACLE: OTHERS

Vrednost 203498 Frekvenca
0 Not mentioned 28381
1 Mentioned 279
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon