Evrobarometer 67.3: Zdravstveno varstvena služba, neprijavljeno delo, odnosi EU s sosednjimi državami in razvojna pomoč, maj-junij 2007

Basic Study Information

ADP - IDNo: EB673
Main author(s):
  • Evropska komisija
Co-workers:
  • Antonis Papacostas
Data file producer:
TNS - TNS Opinion & Social
GESIS - GESIS - Leibniz Institute for the Social Sciences

Place; date:

Köln, Nemčija; 2007

Funding agency:

Evropska komisija

Project number:

no information

Series:
  • EB/Evrobarometer

    Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.

Study Content

Keywords:

zaposlitev, plačano delo, zdravstvene težave, vsakodnevne aktivnosti, zdravstvene storitve, pomoč ostarelim ljudem, skrb za starejše, dolgotrajna oskrba osebe, finančni stroški, odvisnost ostarelih ljudi od drugih, obiskovanje zdravnika, pričakovana življenjska doba, otroci, starši, delo na črno, kupovanje izdelkov neprijavljene dejavnosti, plačevanje za storitve neprijavljene dejavnosti, nezakonito prejemanje dohodka, zaslužek, oblike plačila, Evropska Unija, Evropska politika sosedstev, mejne države EU, evropska razvojna pomoč, evro kovanci, ponarejeni kovanci

Keywords ELSST:
EVROPSKA UNIJA, JAVNO MNENJE, DRUŽBENE VREDNOTE, DOSTOP DO ZDRAVSTVENIH STORITEV, DELO NA ČRNO, RAZVOJNA POMOČ (MEDNARODNA)

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
ZDRAVSTVO - zdravstveno varstvo in medicinska oskrba
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
MEDNARODNE INSTITUCIJE, ODNOSI
SOCIALNA POLITIKA
MEDICINA
ZAPOSLITEV, POKLIC
TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV IN DENARNE TRANSAKCIJE


Abstract:

Ta izvedba Evrobarometra se razlikuje od standardnega Evrobarometrovega anketiranja v naslednjih posebnih temah: (1) zdravje, odvisnost starostnikov od dolgoročne nege, (2) neprijavljeno delo, (3) odnos Evropske unije do sosednjih držav in razvojna pomoč, (4) evrski kovanci. V sklopu prve posebne teme so respondente prosili, da ocenijo svoje zdravje, pričakovano življenjsko dobo, ali so značilno omejeni pri določenih vsakodnevnih obveznostih ter da predstavijo svoje izkušnje z zdravstvenimi storitvami, vključno z dostopom do njih in stroški. Poleg tega se je respondente prosilo, da navedejo osebe, ki potrebujejo dolgoročno nego, da delijo svoje mnenje in izkušnje z načrtovanjem in izvedbo dolgoročne nege za starostnike, vključno s stroški zdravstvene nege, da ocenijo tveganja zlorabe, ki so jim odvisni starostniki izpostavljeni, ter da ocenijo potrebo za nego njih samih v prihodnosti. V sklopu druge posebne teme, o neprijavljenem delu, so respondente prosili, da delijo svoje vedenje o primerih dela ljudi brez prijave dohodka davčnim oziroma institucijam socialne varnosti ter značilnosti in razloge za tovrstno aktivnost tistih, ki bi najverjetneje tako delali. Respondenti so tudi ocenili tveganje za razkritje neprijave dohodka, ki lahko rezultira v potencialnih finančnih kaznih, ter pričakovane sankcije organov pregona kot odgovor na določeno vrednost neprijavljenega dohodka. V anketi so respondente povprašali tudi o storitvah in izdelkih, ki so jih kupili od posameznikov oziroma skupin, ki so povezane z neprijavljenim delom. Vprašalnik je med drugim vključeval vprašanja o neprijavljenih plačilih in o deležu skupnega letnega dohodka, ki naj bi ga respondent prejel od svojega delodajalca. Respondente so vprašali tudi o njihovem mnenju o tovrstni praksi, poleg tega pa so identificirali tudi obliko in pogostost sodelovanja pri neprijavljenem delu, dohodek iz naslova tega dela, razloge za tovrstno delo, za koga so delali ter posledice neprijavljenega dela. Ocenili pa so tudi legitimnost tovrstnega ravnanja, ki se nanaša na javne in privatne ekonomske transakcije. Z naslednjo posebno temo je anketa ocenila znanje respondentov o tem, katere države se nameravajo pridružiti Evropski Uniji, katere države mejijo na Evropsko Unijo in kakšna je usmeritev Evrope glede sosednjih držav. Z anketo so poskušali pridobiti informacije o razvojni pomoči, o odnosu med Evropsko Unijo in sosednjimi državami ter o pomenu težav, ki bi vplivale na odnos, vključno z zagotavljanjem ekonomske pomoči. Respondenti so delili tudi njihovo mnenje o razvojni pomoči, ki jo Evropska Unija zagotavlja revnim, učinkovitosti zagotavljanja pomoči preko vsake posamezne članice oziroma Evropske Komisije, kateri donator zagotavlja največ pomoči državam v razvoju ter katere so prioritete Evropske Unije pri razdeljevanju razvojne pomoči. V sklopu zadnje posebne teme so respondenti odgovarjali na vprašanja o njihovem znanju o obeh straneh evrskih kovancev ter o pristnosti in vrednosti posameznih kovancev. Opisati so morali njihove izkušnje s sprejetjem ponaredka, neevrskega kovanca ali kovancu podobnega predmeta ter izraziti mnenje o nacionalnih straneh kovancev, ki se razlikujejo v vsaki državi Evropske Unije. Demografski sklop je vključeval vprašanja o starosti respondenta, o pričakovani življenjski dobi, spolu, nacionalnosti, rojstnem kraju (respondentovem in respondentovih staršev), o zakonskem statusu, politični samoopredelitvi levo-desno, poklicu, starosti ob zaključku izobraževanja, sestavi gospodinjstva, lastništvu stacionarnega in mobilnega telefona ter drugih trajnih dobrin, tipu in velikosti naselja, regiji prebivanja ter jeziku anketiranja. Od respondentov se je pridobilo tudi informacije o velikosti njihove družine, vključno s številom rojenih otrok, starosti njihovih staršev, nastanitveni situaciji njihovega otroka ali staršev, vključno z razdaljo do respondentovega prebivališča. Anketa je zbirala informacije o sektorju zaposlitve, kjer respondent trenutno dela, število zaposlenih v respondentovem podjetju, neto dohodku in številu tedenskih ur, opravljenih s formalno zaposlitvijo.

Methodology


Collection date: 25. maj 2007 - 13. junij 2007, Avstrija: 25. maj 2007 - junij 2007,, Belgija: 25. maj 2007 - 21. junij 2007,, Bolgarija: 1. junij 2007 - 14. junij 2007,, Hrvaška: 26. maj 2007 - 27. junij 2007,, Ciper (Republika): 27. maj 2007 - 21. junij 2007,, Češka: 26. maj 2007 - 21. junij 2007,, Danska: 28. maj 2007 - 27. junij 2007,, Estonija: 3. junij 2007 - 26. junij 2007,, Finska: 29. maj 2007 - 20. junij 2007,, Francija: 28. maj 2007 - 26. junij 2007,, Nemčija: 25. maj 2007 - 21. junij 2007,, Velika Britanija: 26. maj 2007 - 18. junij 2007,, Grčija: 26. maj 2007 - 20. junij 2007,, Madžarska: 31. maj 2007 - 24. junij 2007,, Irska (Repbulika): 28. maj 2007 - 27. junij 2007,, Italija: 30. maj 2007 - 27. junij 2007,, Latvija: 1. junij 2007 - 27. junij 2007,, Litva: 25. maj 2007 - 20. junij 2007,, Luksemburg: 28. maj 2007 - 25. junij 2007,, Malta: 25. maj 2007 - 22. junij 2007,, Nizozemska: 25. maj 2007 - 25. junij 2007,, Severna Irska: 25. maj 2007 - 18. junij 2007,, Poljska: 28. maj 2007 - 25. junij 2007,, Portugalska: 2. junij 2007 - 27. junij 2007,, Romunija: 25. maj 2007 - 20. junij 2007,, Slovaška: 27. maj 2007 - 13. junij 2007,, Slovenija: 27. maj 2007 - 25. junij 2007,, Španija: 29. maj 2007 - 26. junij 2007,, Švedska: 31. maj 2007 - 25. junij 2007,, Turčija: 25. maj 2007 - 22. junij 2007.
Date of production: 2007
Country: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Velika Britanija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Severna Irska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Turčija
Geographic coverage:

Ozemlje držav.

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Ciljna populacija so prebivalci 25 držav članic EU po širitvi leta 2004, prebivalci držav pristopnic - Bolgarije in Romunije ter prebivalci držav kandidatk - Hrvaške in Turčije. Vsi anketiranci so rezidenti ene od naštetih držav, državljani EU. Za dodatna pojasnila glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4561.

Excluded: no information
Data collected by:

Koordinator: TNS Opinion & Social, konzorcij TNS - Taylor Nelson Sofres in EOS Gallup Evropa

Avstrija: Österreichisches GALLUP-Institut

Belgija: TNS Dimarso

Bolgarija: TNS BBSS

Hrvaška: PULS

Ciper (Republika): Synovate

Češka: TNS Aisa

Danska: TNS Gallup DK

Estonija: Emor

Finska: TNS Gallup OY

Francija: TNS Sofres

Nemčija: TNS Infratest

Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK

Grčija: TNS ICAP

Madžarska: TNS Hungary

Irska: TNS MRBI

Italija: TNS Abacus

Latvija: TNS Latvia

Litva: TNS Gallup Lithuania

Luksemburg: TNS ILReS

Malta: MISCO

Nizozemska: TNS NIPO

Poljska: TNS OBOP

Portugalska: TNS EUROTESTE

Romunija: TNS CSOP

Slovaška: TNS Aisa SK

Slovenija: RM PLUS

Španija: TNS Demoscopia

Švedska: TNS GALLUP

Turčija: TNS PIAR

Sampling procedure:

Raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let, razen v Združenemu Kraljestvu z ločenima vzorcema za Veliko Britanijo (1000) in Severno Irsko (300), v Nemčiji z ločenima vzorcema za Vzhodni (500) in za Zahodni del (1000) ter v Luksemburgu, na Cipru (Republiki), Malti in Severnem Cipru s po 500 respondenti za vsako državo. Osnovni vzorčni okvir, ki se uporablja v vseh državah članicah, je večstopenjski, naključni vzorec. V vsaki državi članici je število vzorčnih točk izbrano z verjetnostjo, ki je proporcionalna glede na velikost in gostoto populacije. Vzorčne točke so bile izbrane sistematično iz vsake administrativne regionalne enote, s stratifikacijo po individualni enoti in tipu naselja. Tako točke predstavljajo celotno ozemlje regij držav članic po EUROSTAT NUTS 2 (ali enakovredno temu) in so razčlenjene s stopnjo urbanizacije. V vsaki od izbranih vzorčnih točk je bila začetna lokacija izbrana naključno. Naslednji naslov je bil izbran po sistemu vsake n-te lokacije s standardnim postopkom slučajne poti. Na vsakem naslovu je odgovarjal tisti, katerega rojstni datum je bil najbližji datumu ankete. Za dodatna pojasnila glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4561.

Mode of data collection:

Vse ankete so bile narejene osebno pri anketirancu doma v ustreznem uradnem jeziku. Uporabljal se je program CAPI (Computer Assisted Personal Interview). Za dodatna pojasnila glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4561.

Weighting:

Za vsako državo je narejena primerjava med velikostjo vzorca in populacije. Velikost populacije je posredoval Eurostat, ki je podatke dobil od nacionalnih statističnih uradov. Po vseh državah kandidatkah je izvedeno uteževanje (glede na robne in posamične uteži), upoštevaje populacijske podatke. V vseh državah članicah so pri uteževanju v zaporednih iteracijah upoštevali podatke o spolu, starosti, regiji in velikosti kraja. Za mednarodno uteževanje (t.j. povprečja EU) je TNS Opinion & Social zaprosil za uradne podatke o populaciji pri Eurostatu ali nacionalnih statističnih uradih. Tri nacionalno utežene spremenljivke W1, W3 in W4 so na voljo za uporabo ločene analize posameznih držav. Za dodatna pojasnila glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4561

Access restrictions

Izvirni zbiralci podatkov, ICPSR, GESIS in pripadajoče agencije, ki financirajo raziskovanje nimajo nobene odgovornosti do uporabnikov teh zbirk ali za tolmačenje ali utemeljevanje sklepov v te namene. Za dodatne informacije glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4561.

Da bi agenciji za financiranje zagotovili bistvene informacije o uporabi arhivskih virov in za lažjo izmenjavo informacij o povezanosti raziskovalnih aktivnosti, se od uporabnikov zahteva, da vsakokrat pošljejo ICPRS ali GESIS bibliografski citat za vsak zaključen rokopis ali kakšen drug abstrakt. Naprošajo, da v spremnem pismu navedete, kje so bili podatki uporabljeni (raziskave in pripadajoče spremenljivke). Za dodatne informacije glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4561.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: EB673 - Evrobarometer 67.3 maj - junij 2007 [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

  • number of variables: 700
  • number of units: 28660

Version: 2.1.0 (2012-07-02), doi:10.4232/1.10985

Variable list

v1 STUDY NUMBER DISTRIBUTOR

Value 13 Frequency
4561 28660
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 4561 to 4561

v2 STUDY NUMBER PRODUCER

Value 22 Frequency
4561 28660
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 4561 to 4561

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Value 31 Frequency
2.1.0 (2012-07-02) 28660
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

v1 STUDY NUMBER DISTRIBUTOR

Value 1700 Frequency
4561 28660
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 4561 to 4561

v2 STUDY NUMBER PRODUCER

Value 2699 Frequency
4561 28660
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 4561 to 4561

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Value 3698 Frequency
2.1.0 (2012-07-02) 28660
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

v4 EUROBAROMETER NUMBER

Value 4697 Frequency
673 Eurobarometer 67.3, 5-6 2007 28660
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 673 to 673

v5 UNIQUE CASE ID (TNS COUNTRY ID + INTERVIEW ID)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0 1000001 46001012 23055446.739 14879397.11

Valid range from 1000001 to 46001012

v6 NATION - ALL SAMPLES

Value 6695 Frequency
1 France 1039
2 Belgium 1040
3 The Netherlands 1001
4 Germany West 1003
5 Italy 1017
6 Luxembourg 510
7 Denmark 1007
8 Ireland 1003
9 Great Britain 1000
10 Northern Ireland 313
11 Greece 1000
12 Spain 1007
13 Portugal 1002
14 Germany East 507
15 Norway (not included) 0
16 Finland 1026
17 Sweden 1001
18 Austria 1009
19 Cyprus (Republic) 503
20 Czech Republic 1024
21 Estonia 1004
22 Hungary 1000
23 Latvia 1010
24 Lithuania 1017
25 Malta 500
26 Poland 1000
27 Slovakia 1075
28 Slovenia 1037
29 Bulgaria 1000
30 Romania 1004
31 Turkey 1001
32 Croatia 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0 1 32

Valid range from 1 to 32

v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166

Value 7694 Frequency
AT 1009
BE 1040
BG 1000
CY 503
CZ 1024
DE-E 507
DE-W 1003
DK 1007
EE 1004
ES 1007
FI 1026
FR 1039
GB-GBN 1000
GB-NIR 313
GR 1000
HR 1000
HU 1000
IE 1003
IT 1017
LT 1017
LU 510
LV 1010
MT 500
NL 1001
PL 1000
PT 1002
RO 1004
SE 1001
SI 1037
SK 1075
TR 1001
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0 0.327 3.126 1 0.364

Valid range from 0.3271 to 3.1264

v9 NATION - UNITED KINGDOM

Value 9692 Frequency
0 Not United Kingdom 27347
1 United Kingdom 1313
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v10 W4 WEIGHT SPECIAL UNITED KINGDOM

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0 0 2.316 0.0458 0.245

Valid range from 0 to 2.315632

v11 NATION - UNITED GERMANY

Value 11690 Frequency
0 Not Germany 27150
1 Germany 1510
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v12 W3 WEIGHT SPECIAL GERMANY

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0 0 3.587 0.0527 0.266

Valid range from 0 to 3.586849

v13 NATION GROUP EURO 6

Value 13688 Frequency
0 Not EURO 6 23050
1 EURO 6 5610
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v14 W5 WEIGHT EURO 6

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0 0 5.15 0.196 0.552

Valid range from 0 to 5.15032

v15 NATION GROUP EURO 9

Value 15686 Frequency
0 Not EURO 9 19727
1 EURO 9 8933
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v16 W6 WEIGHT EURO 9

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0 0 6.16 0.312 0.727

Valid range from 0 to 6.159737

v17 NATION GROUP EURO 10

Value 17684 Frequency
0 Not EURO 10 18727
1 EURO 10 9933
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v18 W7 WEIGHT EURO 10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0 0 6.591 0.347 0.776

Valid range from 0 to 6.590854

v19 NATION GROUP EURO 12

Value 19682 Frequency
0 Not EURO 12 16718
1 EURO 12 11942
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v20 W8 WEIGHT EURO 12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0 0 6.627 0.417 0.812

Valid range from 0 to 6.626635

v21 NATION GROUP EURO 12 + EAST GERMANY

Value 21680 Frequency
0 Not EURO 12 + EAST GERMANY 16211
1 EURO 12 + EAST GERMANY 12449
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v22 W9 WEIGHT EURO 12 + EAST GERMANY

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0 0 6.602 0.434 0.815

Valid range from 0 to 6.601514

v23 NATION GROUP EURO NEW 3 (1995)

Value 23678 Frequency
0 Not EURO NEW 3 (1995) 25624
1 EURO NEW 3 (1995) 3036
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v24 W10 WEIGHT EURO NEW 3 (1995)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0 0 2.85 0.106 0.334

Valid range from 0 to 2.850076

v25 NATION GROUP EURO 15

Value 25676 Frequency
0 Not EURO 15 13175
1 EURO 15 15485
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v26 W11 WEIGHT EURO 15

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0 0 7.712 0.54 0.941

Valid range from 0 to 7.711683

v27 NATION GROUP EURO ZONE (2007)

Value 27674 Frequency
0 Not EURO ZONE (2007) 15459
1 EURO ZONE (2007) 13201
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v28 W12 WEIGHT SPECIAL EURO ZONE (2007)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0 0 8.101 0.461 0.921

Valid range from 0 to 8.101208

v29 NATION GROUP EURO NEW 10 (2004)

Value 29672 Frequency
0 Not EURO NEW 10 (2004) 19490
1 EURO NEW 10 (2004) 9170
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v30 W13 WEIGHT EURO NEW 10 (2004)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0 0 8.399 0.32 0.968

Valid range from 0 to 8.399038

v31 NATION GROUP EURO 25

Value 31670 Frequency
0 Not EURO 25 4005
1 EURO 25 24655
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v32 W14 WEIGHT EURO 25

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0 0 10.24 0.86 1.242

Valid range from 0 to 10.240131

v33 NATION GROUP AC/CC (BG RO TR HR)

Value 33668 Frequency
0 Not AC/CC 24655
1 AC/CC 4005
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v34 W15 WEIGHT SPECIAL AC/CC (BG RO TR HR)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0 0 6.357 0.14 0.511

Valid range from 0 to 6.356895

v35 NATION GROUP EURO 29 (EURO 25 + AC/CC)

Value 35666 Frequency
0 Not EURO 29 (EURO 25 + AC/CC) 0
1 EURO 29 (EURO 25 + AC/CC) 28660
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v36 W16 WEIGHT EURO 29 (EURO 25 + AC/CC)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0 0.0137 9.863 1 1.241

Valid range from 0.013673 to 9.863091

v37 NATION GROUP ACCESSION COUNTRIES (BG RO)

Value 37664 Frequency
0 Not AC (BG RO) 26656
1 AC (BG RO) 2004
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v38 W18 WEIGHT ACCESSION COUNTRIES (BG RO)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0 0 3.503 0.0699 0.296

Valid range from 0 to 3.503453

v39 NATION GROUP CANDIDATE COUNTRIES (TR HR)

Value 39662 Frequency
0 Not CC (TR HR) 26659
1 CC (TR HR) 2001
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v40 W19 WEIGHT CANDIDATE COUNTRIES (TR HR)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0 0 4.714 0.0698 0.358

Valid range from 0 to 4.71405

v41 NATION GROUP EURO 27 (2007)

Value 41660 Frequency
0 Not EURO 27 2001
1 EURO 27 26659
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v42 W22 WEIGHT EURO 27 (2007)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0 0 10.372 0.93 1.241

Valid range from 0 to 10.372378

v43 NATION GROUP EURO 28 (EURO 27 + HR)

Value 43658 Frequency
0 Not EURO 28 1001
1 EURO 28 27659
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v44 W23 WEIGHT EURO 28 (EURO 27 + HR)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0 0 10.66 0.965 1.27

Valid range from 0 to 10.660455

v45 NATION GROUP EURO NEW 12 (2007)

Value 45656 Frequency
0 Not EURO NEW 12 (2007) 17486
1 EURO NEW 12 (2007) 11174
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v46 W24 WEIGHT EURO NEW 12 (2007)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0 0 7.276 0.39 0.931

Valid range from 0 to 7.276188

v47 WEX WEIGHT EXTRA POPULATION 15+

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0 211.936 152884.297 15500.66 19234.747

Valid range from 211.935532 to 152884.296875

v48 Q1 NATIONALITY BELGIUM

Value 48653 Frequency
0 NOT MENTIONED 27627
1 MENTIONED 1033
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v49 Q1 NATIONALITY DENMARK

Value 49652 Frequency
0 NOT MENTIONED 27654
1 MENTIONED 1006
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v50 Q1 NATIONALITY GERMANY

Value 50651 Frequency
0 Not mentioned 27137
1 Mentioned 1523
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v51 Q1 NATIONALITY GREECE

Value 51650 Frequency
0 Not mentioned 27648
1 Mentioned 1012
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v52 Q1 NATIONALITY SPAIN

Value 52649 Frequency
0 Not mentioned 27667
1 Mentioned 993
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v53 Q1 NATIONALITY FRANCE

Value 53648 Frequency
0 Not mentioned 27564
1 Mentioned 1096
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v54 Q1 NATIONALITY IRELAND

Value 54647 Frequency
0 Not mentioned 27649
1 Mentioned 1011
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v55 Q1 NATIONALITY ITALY

Value 55646 Frequency
0 Not mentioned 27593
1 Mentioned 1067
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v56 Q1 NATIONALITY LUXEMBOURG

Value 56645 Frequency
0 Not mentioned 28300
1 Mentioned 360
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v57 Q1 NATIONALITY NETHERLANDS

Value 57644 Frequency
0 Not mentioned 27656
1 Mentioned 1004
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v58 Q1 NATIONALITY PORTUGAL

Value 58643 Frequency
0 Not mentioned 27592
1 Mentioned 1068
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v59 Q1 NATIONALITY UNITED KINGDOM

Value 59642 Frequency
0 Not mentioned 27377
1 Mentioned 1283
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v60 Q1 NATIONALITY AUSTRIA

Value 60641 Frequency
0 Not mentioned 27657
1 Mentioned 1003
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v61 Q1 NATIONALITY SWEDEN

Value 61640 Frequency
0 Not mentioned 27675
1 Mentioned 985
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v62 Q1 NATIONALITY FINLAND

Value 62639 Frequency
0 Not mentioned 27619
1 Mentioned 1041
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v63 Q1 NATIONALITY CYPRUS (REPUBLIC)

Value 63638 Frequency
0 Not mentioned 28174
1 Mentioned 486
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v64 Q1 NATIONALITY CZECH REPUBLIC

Value 64637 Frequency
0 Not mentioned 27633
1 Mentioned 1027
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v65 Q1 NATIONALITY ESTONIA

Value 65636 Frequency
0 Not mentioned 27657
1 Mentioned 1003
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v66 Q1 NATIONALITY HUNGARY

Value 66635 Frequency
0 Not mentioned 27654
1 Mentioned 1006
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v67 Q1 NATIONALITY LATVIA

Value 67634 Frequency
0 Not mentioned 27648
1 Mentioned 1012
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v68 Q1 NATIONALITY LITHUANIA

Value 68633 Frequency
0 Not mentioned 27634
1 Mentioned 1026
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v69 Q1 NATIONALITY MALTA

Value 69632 Frequency
0 Not mentioned 28165
1 Mentioned 495
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v70 Q1 NATIONALITY POLAND

Value 70631 Frequency
0 Not mentioned 27629
1 Mentioned 1031
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v71 Q1 NATIONALITY SLOVAKIA

Value 71630 Frequency
0 Not mentioned 27576
1 Mentioned 1084
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v72 Q1 NATIONALITY SLOVENIA

Value 72629 Frequency
0 Not mentioned 27627
1 Mentioned 1033
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v73 Q1 NATIONALITY BULGARIA

Value 73628 Frequency
0 Not mentioned 27646
1 Mentioned 1014
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v74 Q1 NATIONALITY ROMANIA

Value 74627 Frequency
0 Not mentioned 27617
1 Mentioned 1043
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v75 Q1 NATIONALITY TURKEY

Value 75626 Frequency
0 Not mentioned (not coded) 0
1 Mentioned 1001
9 Inap. (not 31 in V6) 27659
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1001 27659

Valid range from 0 to 1

v76 Q1 NATIONALITY CROATIA

Value 76625 Frequency
0 Not mentioned 4
1 Mentioned 996
9 Inap. (not 32 in V6) 27660
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 27660

Valid range from 0 to 1

v77 D15A OCCUPATION OF RESPONDENT

Value 77624 Frequency
1 Responsible for ordinary shopping, etc. 2999
2 Student 2396
3 Unemployed, temporarily not working 1634
4 Retired, unable to work 8144
5 Farmer 394
6 Fisherman 10
7 Professional (lawyer, etc.) 355
8 Owner of a shop, craftsmen, etc. 698
9 Business proprietors, etc. 391
10 Employed professional (employed doctor, etc.) 731
11 General management, etc. 310
12 Middle management, etc. 1660
13 Employed position,at desk 2309
14 Employed position, travelling 815
15 Employed position, service job 1918
16 Supervisor 202
17 Skilled manual worker 2537
18 Unskilled manual worker, etc. 1157
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 1 to 18

v78 D15B OCCUPATION OF RESPONDENT - LAST JOB

Value 78623 Frequency
1 Farmer 562
2 Fisherman 5
3 Professional (lawyer, etc.) 78
4 Owner of a shop, craftsmen, etc. 300
5 Business proprietors, etc. 132
6 Employed professional (employed doctor, etc.) 307
7 General management, etc. 229
8 Middle management, etc. 1012
9 Employed position, at desk 1499
10 Employed position, travelling 492
11 Employed position, service job 1416
12 Supervisor 218
13 Skilled manual worker 2964
14 Unskilled manual worker, etc. 2201
15 Never did any paid work 3742
0 NA 16
99 Inap. (not 1 to 4 in V77) 13487
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15157 13503

Valid range from 1 to 15

v79 QA1 HEALTH - EXTENT OF HANDICAP

Value 79622 Frequency
1 Severely limited 2039
2 Somewhat limited 5726
3 Not at all limited 20650
4 DK/Refusal 245
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28415 245

Valid range from 1 to 3

v80 QA2 HEALTH HANDICAP: COOKING

Value 80621 Frequency
0 Not mentioned 27327
1 Mentioned 1333
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v81 QA2 HEALTH HANDICAP: SHOPPING

Value 81620 Frequency
0 Not mentioned 26302
1 Mentioned 2358
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v82 QA2 HEALTH HANDICAP: LIGHT HOUSEWORK

Value 82619 Frequency
0 Not mentioned 27312
1 Mentioned 1348
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v83 QA2 HEALTH HANDICAP: HEAVY HOUSEWORK

Value 83618 Frequency
0 Not mentioned 23774
1 Mentioned 4886
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v84 QA2 HEALTH HANDICAP: ADMINISTRATIVE TASKS

Value 84617 Frequency
0 Not mentioned 27616
1 Mentioned 1044
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v85 QA2 HEALTH HANDICAP: FEEDING YOURSELF

Value 85616 Frequency
0 Not mentioned 28131
1 Mentioned 529
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v86 QA2 HEALTH HANDICAP: GET IN/OUT BED/CHAIR

Value 86615 Frequency
0 Not mentioned 27334
1 Mentioned 1326
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v87 QA2 HEALTH HANDICAP: DRESSING/UNDRESSING

Value 87614 Frequency
0 Not mentioned 27729
1 Mentioned 931
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v88 QA2 HEALTH HANDICAP: USING TOILET

Value 88613 Frequency
0 Not mentioned 28123
1 Mentioned 537
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v89 QA2 HEALTH HANDICAP: BATHING/SHOWERING

Value 89612 Frequency
0 Not mentioned 27632
1 Mentioned 1028
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v90 QA2 HEALTH HANDICAP: USING TELEPHONE

Value 90611 Frequency
0 Not mentioned 28237
1 Mentioned 423
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v91 QA2 HEALTH HANDICAP: MANAGING MEDICATION

Value 91610 Frequency
0 Not mentioned 28107
1 Mentioned 553
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v92 QA2 HEALTH HANDICAP: MOVE AROUND AT HOME

Value 92609 Frequency
0 Not mentioned 27624
1 Mentioned 1036
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v93 QA2 HEALTH HANDICAP: NONE OF THESE

Value 93608 Frequency
0 Not mentioned 7083
1 Mentioned 21577
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v94 QA2 HEALTH HANDICAP: DK

Value 94607 Frequency
0 Not mentioned 28063
1 Mentioned 597
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v95 QA3 HEALTH CARE QUALITY: HOSPITALS

Value 95606 Frequency
1 Very good 4743
2 Fairly good 15275
3 Fairly bad 5694
4 Very bad 1630
5 DK 1318
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27342 1318

Valid range from 1 to 4

v96 QA3 HEALTH CARE QUALITY: DENTAL CARE

Value 96605 Frequency
1 Very good 6975
2 Fairly good 14808
3 Fairly bad 3795
4 Very bad 1399
5 DK 1683
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26977 1683

Valid range from 1 to 4

v97 QA3 HEALTH CARE QUALITY: MED SPECIALISTS

Value 97604 Frequency
1 Very good 6428
2 Fairly good 14521
3 Fairly bad 3469
4 Very bad 869
5 DK 3373
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25287 3373

Valid range from 1 to 4

v98 QA3 HEALTH CARE QUALITY: FAM DOCTORS/GPS

Value 98603 Frequency
1 Very good 8652
2 Fairly good 14748
3 Fairly bad 3565
4 Very bad 746
5 DK 949
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27711 949

Valid range from 1 to 4

v99 QA3 HEALTH CARE QUALITY: DEPENDENT AT HOME

Value 99602 Frequency
1 Very good 2577
2 Fairly good 9261
3 Fairly bad 4953
4 Very bad 1760
5 DK 10109
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18551 10109

Valid range from 1 to 4

v100 QA3 HEALTH CARE QUALITY: NURSING HOMES

Value 100601 Frequency
1 Very good 1993
2 Fairly good 9279
3 Fairly bad 4875
4 Very bad 1890
5 DK 10623
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18037 10623

Valid range from 1 to 4

v101 QA4 HEALTH CARE ACCESS: HOSPITALS

Value 101600 Frequency
1 Very easy 6800
2 Fairly easy 13788
3 Fairly difficult 5800
4 Very difficult 1291
5 DK 981
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27679 981

Valid range from 1 to 4

v102 QA4 HEALTH CARE ACCESS: DENTAL CARE

Value 102599 Frequency
1 Very easy 8667
2 Fairly easy 12763
3 Fairly difficult 4579
4 Very difficult 1589
5 DK 1062
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27598 1062

Valid range from 1 to 4

v103 QA4 HEALTH CARE ACCESS: MED SPECIALISTS

Value 103598 Frequency
1 Very easy 4776
2 Fairly easy 12048
3 Fairly difficult 7571
4 Very difficult 1952
5 DK 2313
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26347 2313

Valid range from 1 to 4

v104 QA4 HEALTH CARE ACCESS: FAM DOCTORS/GPS

Value 104597 Frequency
1 Very easy 11081
2 Fairly easy 13163
3 Fairly difficult 3018
4 Very difficult 659
5 DK 739
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27921 739

Valid range from 1 to 4

v105 QA4 HEALTH CARE ACCESS: DEPENDENT AT HOME

Value 105596 Frequency
1 Very easy 2746
2 Fairly easy 7987
3 Fairly difficult 6090
4 Very difficult 2202
5 DK 9635
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19025 9635

Valid range from 1 to 4

v106 QA4 HEALTH CARE ACCESS: NURSING HOMES

Value 106595 Frequency
1 Very easy 2196
2 Fairly easy 6980
3 Fairly difficult 6264
4 Very difficult 3416
5 DK 9804
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18856 9804

Valid range from 1 to 4

v107 QA5 HEALTH CARE AFFORD: HOSPITALS

Value 107594 Frequency
1 Very affordable 4227
2 Fairly affordable 11652
3 Not very affordable 5634
4 Not at all affordable 1680
5 Nothing to pay/free (SPONT.) 4222
6 DK 1245
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27415 1245

Valid range from 1 to 5

v108 QA5 HEALTH CARE AFFORD: DENTAL CARE

Value 108593 Frequency
1 Very affordable 2395
2 Fairly affordable 9770
3 Not very affordable 9134
4 Not at all affordable 4923
5 Nothing to pay/free (SPONT.) 1403
6 DK 1035
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27625 1035

Valid range from 1 to 5

v109 QA5 HEALTH CARE AFFORD: MED SPECIALISTS

Value 109592 Frequency
1 Very affordable 2655
2 Fairly affordable 9286
3 Not very affordable 7689
4 Not at all affordable 3428
5 Nothing to pay/free (SPONT.) 3117
6 DK 2485
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26175 2485

Valid range from 1 to 5

v110 QA5 HEALTH CARE AFFORD: FAM DOCTORS/GPS

Value 110591 Frequency
1 Very affordable 6761
2 Fairly affordable 12625
3 Not very affordable 3120
4 Not at all affordable 1018
5 Nothing to pay/free (SPONT.) 4213
6 DK 923
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27737 923

Valid range from 1 to 5

v111 QA5 HEALTH CARE AFFORD: DEPENDENT AT HOME

Value 111590 Frequency
1 Very affordable 1413
2 Fairly affordable 6187
3 Not very affordable 6458
4 Not at all affordable 3212
5 Nothing to pay/free (SPONT.) 1623
6 DK 9767
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18893 9767

Valid range from 1 to 5

v112 QA5 HEALTH CARE AFFORD: NURSING HOMES

Value 112589 Frequency
1 Very affordable 943
2 Fairly affordable 4893
3 Not very affordable 6830
4 Not at all affordable 5003
5 Nothing to pay/free (SPONT.) 1150
6 DK 9841
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18819 9841

Valid range from 1 to 5

v113 QA6A HEALTH CARE ACC PRBL: HOSPITALS

Value 113588 Frequency
0 Not mentioned 26399
1 Mentioned 2261
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v114 QA6A HEALTH CARE ACC PRBL: DENTAL CARE

Value 114587 Frequency
0 Not mentioned 25118
1 Mentioned 3542
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v115 QA6A HEALTH CARE ACC PRBL: MED SPECIALISTS

Value 115586 Frequency
0 Not mentioned 26285
1 Mentioned 2375
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v116 QA6A HEALTH CARE ACC PRBL: FAM DOCTORS/GPS

Value 116585 Frequency
0 Not mentioned 25180
1 Mentioned 3480
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v117 QA6A HEALTH CARE ACC PRBL: DEPENDENT AT HOME

Value 117584 Frequency
0 Not mentioned 28116
1 Mentioned 544
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v118 QA6A HEALTH CARE ACC PRBL: NURSING HOMES

Value 118583 Frequency
0 Not mentioned 28351
1 Mentioned 309
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v119 QA6A HEALTH CARE ACC PRBL: NONE OF THESE

Value 119582 Frequency
0 Not mentioned 8432
1 Mentioned 20228
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v120 QA6A HEALTH CARE ACC PRBL: OTHERS

Value 120581 Frequency
0 Not mentioned 28518
1 Mentioned 142
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v121 QA6A HEALTH CARE ACC PRBL: DK

Value 121580 Frequency
0 Not mentioned 28042
1 Mentioned 618
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v122 QA6B HEALTH CARE COST PRBL: HOSPITALS

Value 122579 Frequency
0 Not mentioned 27823
1 Mentioned 837
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v123 QA6B HEALTH CARE COST PRBL: DENTAL CARE

Value 123578 Frequency
0 Not mentioned 25506
1 Mentioned 3154
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v124 QA6B HEALTH CARE COST PRBL: MED SPECIALISTS

Value 124577 Frequency
0 Not mentioned 27487
1 Mentioned 1173
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v125 QA6B HEALTH CARE COST PRBL: FAM DOCTORS/GPS

Value 125576 Frequency
0 Not mentioned 27899
1 Mentioned 761
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v126 QA6B HEALTH CARE COST PRBL: DEPENDNT AT HOME

Value 126575 Frequency
0 Not mentioned 28307
1 Mentioned 353
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v127 QA6B HEALTH CARE COST PRBL: NURSING HOMES

Value 127574 Frequency
0 Not mentioned 28426
1 Mentioned 234
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v128 QA6B HEALTH CARE COST PRBL: NONE OF THESE

Value 128573 Frequency
0 Not mentioned 6194
1 Mentioned 22466
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v129 QA6B HEALTH CARE COST PRBL: OTHERS

Value 129572 Frequency
0 Not mentioned 28489
1 Mentioned 171
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v130 QA6B HEALTH CARE COST PRBL: DK

Value 130571 Frequency
0 Not mentioned 27648
1 Mentioned 1012
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v131 QA7A ELDERLY PARENTS - BEST CARE 1ST

Value 131570 Frequency
1 They should live with one of their children 9219
2 One of their children should regularly visit them 6789
3 Public/private service providers should visit them 7102
4 They should move to a nursing home 3439
5 It depends (SPONT.) 1469
6 None of these (SPONT.) 263
7 DK 379
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28281 379

Valid range from 1 to 6

v132 QA7B ELDERLY PARENTS - BEST CARE 2ND

Value 132569 Frequency
1 They should live with one of their children 3454
2 One of their children should regularly visit them 9438
3 Public/private service providers should visit them 7124
4 They should move to a nursing home 5112
5 It depends (SPONT.) 1064
6 None of these (SPONT.) 535
7 DK 1554
9 Inap. (7 in V131) 379
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26727 1933

Valid range from 1 to 6

v133 QA7T ELDERLY BEST CARE: LIVE W CHILDREN

Value 133568 Frequency
0 Not mentioned 15987
1 Mentioned 12673
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v134 QA7T ELDERLY BEST CARE: VISITS CHILDREN

Value 134567 Frequency
0 Not mentioned 12433
1 Mentioned 16227
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v135 QA7T ELDERLY BEST CARE: VISITS SERVICE

Value 135566 Frequency
0 Not mentioned 14434
1 Mentioned 14226
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v136 QA7T ELDERLY BEST CARE: NURSING HOME

Value 136565 Frequency
0 Not mentioned 20109
1 Mentioned 8551
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v137 QA7T ELDERLY BEST CARE: IT DEPENDS

Value 137564 Frequency
0 Not mentioned 26127
1 Mentioned 2533
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v138 QA7T ELDERLY BEST CARE: NONE OF THESE

Value 138563 Frequency
0 Not mentioned 28037
1 Mentioned 623
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v139 QA7T ELDERLY BEST CARE: DK

Value 139562 Frequency
0 Not mentioned 28171
1 Mentioned 489
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v140 QA8 ELDERLY CARE: PUBLIC HOME/INSTIT CARE

Value 140561 Frequency
1 Totally agree 18423
2 Tend to agree 8701
3 Tend to disagree 889
4 Totally disagree 232
5 DK 415
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28245 415

Valid range from 1 to 4

v141 QA8 ELDERLY CARE: GENERAL INSURANCE SCHEME

Value 141560 Frequency
1 Totally agree 9156
2 Tend to agree 10789
3 Tend to disagree 4404
4 Totally disagree 2944
5 DK 1367
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27293 1367

Valid range from 1 to 4

v142 QA8 ELDERLY CARE: SELL FLAT/HOUSE FOR CARE

Value 142559 Frequency
1 Totally agree 2249
2 Tend to agree 5513
3 Tend to disagree 6633
4 Totally disagree 13002
5 DK 1263
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27397 1263

Valid range from 1 to 4

v143 QA8 ELDERLY CARE: CHILDREN PAY FOR PARENTS

Value 143558 Frequency
1 Totally agree 5168
2 Tend to agree 9399
3 Tend to disagree 6665
4 Totally disagree 6472
5 DK 956
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27704 956

Valid range from 1 to 4

v144 QA8 ELDERLY CARE: CARE BY CLOSE RELATIVES

Value 144557 Frequency
1 Totally agree 3048
2 Tend to agree 7886
3 Tend to disagree 8735
4 Totally disagree 7741
5 DK 1250
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27410 1250

Valid range from 1 to 4

v145 QA8 ELDERLY CARE: STATE PAYS CARETAKER

Value 145556 Frequency
1 Totally agree 15937
2 Tend to agree 9837
3 Tend to disagree 1557
4 Totally disagree 671
5 DK 658
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28002 658

Valid range from 1 to 4

v146 QA8 ELDERLY CARE: STATE PAYS PROFESSIONALS

Value 146555 Frequency
1 Totally agree 16442
2 Tend to agree 9712
3 Tend to disagree 1337
4 Totally disagree 425
5 DK 744
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27916 744

Valid range from 1 to 4

v147 QA9 LONG-TERM CARE EXPERIENCE: NO

Value 147554 Frequency
0 Not mentioned 13083
1 Mentioned 15577
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v148 QA9 LONG-TERM CARE EXPERIENCE: PERSONALLY

Value 148553 Frequency
0 Not mentioned 26736
1 Mentioned 1924
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v149 QA9 LONG-TERM CARE EXPERIENCE: PARTNER

Value 149552 Frequency
0 Not mentioned 27381
1 Mentioned 1279
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v150 QA9 LONG-TERM CARE EXPERIENCE: PARENTS

Value 150551 Frequency
0 Not mentioned 23942
1 Mentioned 4718
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v151 QA9 LONG-TERM CARE EXPERIENCE: CHILDREN

Value 151550 Frequency
0 Not mentioned 28343
1 Mentioned 317
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v152 QA9 LONG-TERM CARE EXPERIENCE: SIBLINGS

Value 152549 Frequency
0 Not mentioned 28177
1 Mentioned 483
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v153 QA9 LONG-TERM CARE EXPERIENCE: RELAT/FRIEND

Value 153548 Frequency
0 Not mentioned 25219
1 Mentioned 3441
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v154 QA9 LONG-TERM CARE EXPERIENCE: ACQUAINTANCE

Value 154547 Frequency
0 Not mentioned 27899
1 Mentioned 761
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v155 QA9 LONG-TERM CARE EXPERIENCE: DK

Value 155546 Frequency
0 Not mentioned 28014
1 Mentioned 646
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v156 QA10 LONG-TERM CARE - GIVEN APPROPRIATELY

Value 156545 Frequency
1 Yes, totally 7503
2 Yes, but only partly 3694
3 No 1064
4 DK 176
9 Inap. (not any 1 in V148 to V154) 16223
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12261 16399

Valid range from 1 to 3

v157 QA11 LONG-T CARE ENVOLVEMENT: NOT PERSONALLY

Value 157544 Frequency
0 Not mentioned 9558
1 Mentioned 1441
9 Inap. (not any 1 in V149 to V154) 17661
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10999 17661

Valid range from 0 to 1

v158 QA11 LONG-T CARE ENVOLVEMENT: COMPANY

Value 158543 Frequency
0 Not mentioned 5293
1 Mentioned 5706
9 Inap. (not any 1 in V149 to V154) 17661
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10999 17661

Valid range from 0 to 1

v159 QA11 LONG-T CARE ENVOLVEMENT: COOKING

Value 159542 Frequency
0 Not mentioned 6888
1 Mentioned 4111
9 Inap. (not any 1 in V149 to V154) 17661
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10999 17661

Valid range from 0 to 1

v160 QA11 LONG-T CARE ENVOLVEMENT: SHOPPING

Value 160541 Frequency
0 Not mentioned 6048
1 Mentioned 4951
9 Inap. (not any 1 in V149 to V154) 17661
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10999 17661

Valid range from 0 to 1

v161 QA11 LONG-T CARE ENVOLVEMENT: CLEANING

Value 161540 Frequency
0 Not mentioned 6778
1 Mentioned 4221
9 Inap. (not any 1 in V149 to V154) 17661
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10999 17661

Valid range from 0 to 1

v162 QA11 LONG-T CARE ENVOLVEMENT: ADMINISTRATION

Value 162539 Frequency
0 Not mentioned 7654
1 Mentioned 3345
9 Inap. (not any 1 in V149 to V154) 17661
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10999 17661

Valid range from 0 to 1

v163 QA11 LONG-T CARE ENVOLVEMENT: FEEDING

Value 163538 Frequency
0 Not mentioned 8238
1 Mentioned 2761
9 Inap. (not any 1 in V149 to V154) 17661
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10999 17661

Valid range from 0 to 1

v164 QA11 LONG-T CARE ENVOLVEMENT: HELP MOBILITY

Value 164537 Frequency
0 Not mentioned 7193
1 Mentioned 3806
9 Inap. (not any 1 in V149 to V154) 17661
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10999 17661

Valid range from 0 to 1

v165 QA11 LONG-T CARE ENVOLVEMENT: HELP DRESSING

Value 165536 Frequency
0 Not mentioned 7825
1 Mentioned 3174
9 Inap. (not any 1 in V149 to V154) 17661
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10999 17661

Valid range from 0 to 1

v166 QA11 LONG-T CARE ENVOLVEMENT: HELP TOILET

Value 166535 Frequency
0 Not mentioned 8382
1 Mentioned 2617
9 Inap. (not any 1 in V149 to V154) 17661
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10999 17661

Valid range from 0 to 1

v167 QA11 LONG-T CARE ENVOLVEMENT: HELP BATHING

Value 167534 Frequency
0 Not mentioned 7933
1 Mentioned 3066
9 Inap. (not any 1 in V149 to V154) 17661
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10999 17661

Valid range from 0 to 1

v168 QA11 LONG-T CARE ENVOLVEMENT: ORGANIZE PROF

Value 168533 Frequency
0 Not mentioned 8775
1 Mentioned 2224
9 Inap. (not any 1 in V149 to V154) 17661
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10999 17661

Valid range from 0 to 1

v169 QA11 LONG-T CARE ENVOLVEMENT: NONE OF THESE

Value 169532 Frequency
0 Not mentioned 10404
1 Mentioned 595
9 Inap. (not any 1 in V149 to V154) 17661
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10999 17661

Valid range from 0 to 1

v170 QA11 LONG-T CARE ENVOLVEMENT: OTHERS

Value 170531 Frequency
0 Not mentioned 10788
1 Mentioned 211
9 Inap. (not any 1 in V149 to V154) 17661
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10999 17661

Valid range from 0 to 1

v171 QA11 LONG-T CARE ENVOLVEMENT: DK

Value 171530 Frequency
0 Not mentioned 10880
1 Mentioned 119
9 Inap. (not any 1 in V149 to V154) 17661
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10999 17661

Valid range from 0 to 1

v172 QA12 LONG-TERM CARE - RESIDENCE OF PERSON

Value 172529 Frequency
1 In a nursing home 1253
2 In your household 3405
3 In a flat/house next door 695
4 In a flat/house in neighbourhood 1213
5 In a flat/house < 20 km away 1373
6 In a flat/house 20-100 km away 690
7 In a flat/house > 100 km away 408
8 DK 89
9 Inap. (not any 1 in V158 to V168 or V170) 19534
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9037 19623

Valid range from 1 to 7

v173 QA13 CARE F PARENTS: ALREADY PAYED

Value 173528 Frequency
0 Not mentioned 26966
1 Mentioned 1694
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v174 QA13 CARE F PARENTS: CURRENTLY PAYING

Value 174527 Frequency
0 Not mentioned 27961
1 Mentioned 699
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v175 QA13 CARE F PARENTS: EXPECTING TO PAY

Value 175526 Frequency
0 Not mentioned 25121
1 Mentioned 3539
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v176 QA13 CARE F PARENTS: NONE OF THESE

Value 176525 Frequency
0 Not mentioned 7241
1 Mentioned 21419
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v177 QA13 CARE F PARENTS: DK

Value 177524 Frequency
0 Not mentioned 27096
1 Mentioned 1564
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v178 QA14A CARE F PARENTS PAST: % HH INCOME

Value 178523 Frequency
1 Less than 10% 799
2 Between 10 and 30% 838
3 Between 31% and 50% 214
4 More than 50% 123
5 DK 332
9 Inap. (not any 1 in V173 or V174) 26354
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1974 26686

Valid range from 1 to 4

v179 QA14B CARE F PARENTS FUTURE: % HH INCOME

Value 179522 Frequency
1 Less than 10% 937
2 Between 10 and 30% 1413
3 Between 31% and 50% 304
4 More than 50% 138
5 DK 747
9 Inap. (not 1 in V175) 25121
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2792 25868

Valid range from 1 to 4

v180 QA15 CARE F PARENTS PAST - GV UP WORK

Value 180521 Frequency
1 Yes, quitting your job completely 671
2 Yes, switching to part-time working 842
3 No 26642
4 DK 505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28155 505

Valid range from 1 to 3

v181 QA16 CARE F PARENTS FUTURE - GV UP WORK

Value 181520 Frequency
1 Yes, quitting your job completely 622
2 Yes, switching to part-time working 1681
3 No 23257
4 DK 3100
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25560 3100

Valid range from 1 to 3

v182 QA17 BECOMING DEPENDENT - EXPECTATION

Value 182519 Frequency
1 Almost inevitable 4210
2 Likely 9769
3 Unlikely, but possible 8331
4 Almost certain not 2177
5 Currently dependent 520
6 DK 3653
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25007 3653

Valid range from 1 to 5

v183 QA18 BECOMING DEPENDENT - WORRY

Value 183518 Frequency
1 Very worried 5261
2 Fairly worried 8056
3 Not really worried 6429
4 Not at all worried 3913
5 DK 828
9 Inap. (not 1-4 in V182) 4173
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23659 5001

Valid range from 1 to 4

v184 QA19 PERS CARE NEEDS - APPROPRIATE HELP

Value 184517 Frequency
1 Yes, certainly 6871
2 Yes, probably 14444
3 No, probably not 3213
4 No, certainly not 938
5 DK 3194
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25466 3194

Valid range from 1 to 4

v185 QA20A BECOMING DEPENDENT - EXPECTED HELP

Value 185516 Frequency
1 In own home by a relative 13763
2 In own home by care service 5779
3 In own home by personal carer 2538
4 In the home of family members 1606
5 In a long-term care institution 3119
6 DK 1855
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26805 1855

Valid range from 1 to 5

v186 QA20B BECOMING DEPENDENT - PREFERRED HELP

Value 186515 Frequency
1 In own home by a relative 12956
2 In own home by care service 6401
3 In own home by personal carer 3172
4 In the home of family members 2052
5 In a long-term care institution 2721
6 DK 1358
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27302 1358

Valid range from 1 to 5

v187 QA21 PERS CARE PAYMENT: YOURSELF

Value 187514 Frequency
0 Not mentioned 14384
1 Mentioned 14276
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v188 QA21 PERS CARE PAYMENT: PARTNER/SPOUSE

Value 188513 Frequency
0 Not mentioned 22681
1 Mentioned 5979
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v189 QA21 PERS CARE PAYMENT: FAMILY

Value 189512 Frequency
0 Not mentioned 22133
1 Mentioned 6527
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v190 QA21 PERS CARE PAYMENT: RELATIVES/FRIENDS

Value 190511 Frequency
0 Not mentioned 28031
1 Mentioned 629
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v191 QA21 PERS CARE PAYMENT: PRIVATE INSURANCE

Value 191510 Frequency
0 Not mentioned 24754
1 Mentioned 3906
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v192 QA21 PERS CARE PAYMENT: SOCIAL SECURITY

Value 192509 Frequency
0 Not mentioned 19081
1 Mentioned 9579
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v193 QA21 PERS CARE PAYMENT: WILL NOT NEED

Value 193508 Frequency
0 Not mentioned 28363
1 Mentioned 297
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v194 QA21 PERS CARE PAYMENT: NOBODY

Value 194507 Frequency
0 Not mentioned 28330
1 Mentioned 330
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v195 QA21 PERS CARE PAYMENT: OTHER

Value 195506 Frequency
0 Not mentioned 28564
1 Mentioned 96
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v196 QA21 PERS CARE PAYMENT: DK

Value 196505 Frequency
0 Not mentioned 27068
1 Mentioned 1592
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v197 QA22 PERS CARE OBSTACLE: COSTS

Value 197504 Frequency
0 Not mentioned 15365
1 Mentioned 13295
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v198 QA22 PERS CARE OBSTACLE: FAMILY/RELATIVES

Value 198503 Frequency
0 Not mentioned 24779
1 Mentioned 3881
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v199 QA22 PERS CARE OBSTACLE: CARE SERV IN AREA

Value 199502 Frequency
0 Not mentioned 23811
1 Mentioned 4849
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v200 QA22 PERS CARE OBSTACLE: CARE SERV QUALITY

Value 200501 Frequency
0 Not mentioned 25712
1 Mentioned 2948
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v201 QA22 PERS CARE OBSTACLE: DONT KNOW CONTACTS

Value 201500 Frequency
0 Not mentioned 26647
1 Mentioned 2013
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v202 QA22 PERS CARE OBSTACLE: NONE

Value 202499 Frequency
0 Not mentioned 23300
1 Mentioned 5360
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v203 QA22 PERS CARE OBSTACLE: OTHERS

Value 203498 Frequency
0 Not mentioned 28381
1 Mentioned 279
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28660 0

Valid range from 0 to 1

v204 QA22 PERS CARE OBSTACLE: DK

Value 204497 Frequency
0 Not mentioned 25554
1