Anketa o delovni sili, 2009: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: ADS09
Glavni avtor(ji):
  • Statistični urad Republike Slovenije
Izdelal datoteko podatkov:
SURS - Statistični urad Republike Slovenije (Ljubljana, Slovenija; 2012)

Finančna podpora:

(1):Državni proračun Republike Slovenije je na podlagi Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995) financiral vse aktivnosti v okviru Letnega programa statističnih raziskovanj 2009.
(2):Evropska komisija (sredstva, namenjenimi metodološkim izboljšavam)

Serija:
  • ADS/Anketa o delovni sili

    Anketa o delovni sili je najobsežnejše uradno anketiranje gospodinjstev v Sloveniji. Namen Ankete o delovni sili je zbrati podatke o stanju in spremembah na slovenskem trgu dela. Daje nam podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega (delovno aktivnega prebivalstva in brezposelnih oseb) in neaktivnega prebivalstva Slovenije. Do leta 1995 se je raziskava imenovala Anketa o kadrovskem potencialu. Kot razvojni projekt je bila uvedena na Inštitutu za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Razvojna faza je trajala do konca leta 1992. V letu 1993 je bila vključena v Nacionalni program statističnih raziskovanj. Od takrat podatki veljajo za uradne. V letih 1993 in 1994 je raziskavo izvedel Republiški zavod za zaposlovanje ob sodelovanju Statističnega urada Republike Slovenije. Od leta 1995 Anketo o delovni sili izvaja Statistični urad Republike Slovenije. Anketo o delovni sili se je izvajalo skladno z navodili Mednarodne organizacije za delo (ILO), sprejetimi na 13. konferenci statistikov dela, sedaj pa se jo izvaja skladno z zahtevami Statističnega urada Evropske zveze (Eurostata), ki se nanašajo na usklajeno anketo Evropske zveze. To nam omogoča primerljivost z drugimi državami, ki izvajajo ankete o delovni sili, in hkrati tudi časovno primerljivost podatkov. Do 1997 je bila Anketa o delovni sili letna anketa, aprila 1997 pa se je prešlo na kontinuirano Anketo o delovni sili (anketiranje poteka vse leto) ob četrtletnem objavljanju podatkov. Leta 2005 je prišlo do večje spremembe vprašalnika na nacionalni ravni, na evropski ravni pa so države članice začele izvajati kontinuirano četrtletno raziskavo, s katero se pokriva vse tedne posameznega četrtletja. Število sodelujočih držav v Eurostatovem ADS sistemu se je skozi leta povečevalo, v 2013 je sodelovalo 33 držav, katerih naloga je slediti Eurostatovi metodologiji. Novo izbrana gospodinjstva v Sloveniji, na primer, so izbrana z enostavnim slučajnim izborom. V vzorec je vsako četrtletje vključenih nekaj več kot 7 tisoč gospodinjstev. Gospodinjstvo je anketirano v 5 četrtletjih (3 zaporedna, 1 četrtletje premora in še dvakrat).

Vsebina raziskave

Ključne besede:

sestava gospodinjstva, država priselitve, dosežena stopnja izobrazbe, tekoče izobraževanje in usposabljanje, delovna aktivnost v zadnjem tednu, samozaposlitev, zaposluje druge, tip zaposlitve, gospodarska dejavnost, trajanje zaposlitve, vir informacij o zaposlitvi, polni delovni čas ali skrajšani, razlogi za skrajšanje delovnega časa, netipična razporeditev delovnega časa, dohodek

Vsebinska področja CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Vsebinska področja ADP
demografija
zaposlenost
brezposelnost
trg delovne sile
neaktivno prebivalstvo
delovni čas


Povzetek:

Anketa o delovni sili 2009 je raziskovanje, ki ima v Sloveniji dolgoletno tradicijo. Raziskava meri stanje na trgu delovne sile, poleg tega pa še druge lastnosti prebivalstva v določenem tednu vsakega četrtletja. Anketa daje podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega in neaktivnega prebivalstva Republike Slovenije. V podatkovno datoteko so dodani še podatki o dohodku fizičnih oseb (register DURS-a) – gre za mesečni dohodek, ki je ali povprečje leta ali povprečje krajšega obdobja, če je oseba delala manj kot leto dni. Skozi celotno leto je sodelovalo okrog 22.900 gospodinjstev. Raziskovalcem je na voljo neanonimizirana verzija ADS mikropodatkov, do katere lahko dostopajo v varni sobi ali preko oddaljenega dostopa. Raziskovanje poteka v sklopu Eurostatove Labour Force Survey, v katero je bilo v letu 2009 zajetih 27 držav Evropske unije, 4 države kandidatke ter 2 EFTA državi – Norveška in Švica. Raziskovalcem so preko Eurostata dostopne tudi podatkovne datoteke drugih sodelujočih držav, ki omogočajo medčasovno in mednarodno primerjavo.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 2009-01-05 - 2010-01-05
Čas izdelave: 2012
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Slovenija

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Enota opazovanja so posamezniki, ki so v letu 2009 večinoma prebivali na ozemlju Republike Slovenije, ne glede na državljanstvo. Vključeni so bili posamezniki, ki so pretežno živeli v izbranem gospodinjstvu. Gospodinjstvo je vsaka (družinska ali druga) skupnost oseb, ki skupaj stanujejo in skupaj porabljajo svoje dohodke za poravnavanje osnovnih življenjskih potreb (stanovanje, hrana in drugo). V anketi so upoštevani tudi trenutno odsotni člani gospodinjstva brez drugega stalnega ali začasnega bivališča, prav tako tudi dijaki srednjih šol, ki živijo v internatu.

Izključeni:

Upoštevani niso posamezniki, ki živijo v institucijah (bolniki, zaporniki ipd.) več kot dvanajst mesecev, študenti, ki med študijem ne živijo doma, in posamezniki, ki stalno ali začasno živijo v tujini.

Zbiranje podatkov je opravil:

Statistični urad Republike Slovenije

Tip vzorca:

Anketa o delovni sili temelji na vzorcu, ki je izbran iz Centralnega registra prebivalstva. Je rotirajoča panelna anketa, izvaja se jo nepretrgano skozi celotno leto. Uporabljena vzorčna metoda je stratificirano naključno vzorčenje naslovov gospodinjstev. Vsi člani gospodinjstva na določenem naslovu so vključeni v vzorec. V vsakem četrtletju je v vzorec vključenih približno 16150 posameznikov. Stratumi so definirani z NUTS 3 regijami (12) in tipom naselja (6), definiranim glede na velikost naselja in delež kmetovalcev. Stratifikacija je proporcionalna glede na porazdelitev prebivalstva, pri čemer je prilagojena predhodni stopnji anketiranja. Vsako gospodinjstvo je anketirano petkrat, po rotacijskem modelu 3-1-2 (gospodinjstva so anketirana tri zaporedna četrtletja, potem so za eno četrtletje izključena, nato pa so v anketo vključena še v preostalih dveh četrtletjih). Anketni podatki kažejo, da je okrog 1 % naslovov neustreznih (npr. na naslovu ne živi gospodinjstvo po definiciji ADS).

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI). Le pri prvem anketiranju določenega gospodinjstva.

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI). Pri vseh ostalih anketiranjih določenega gospodinjstva.

Uteževanje:

Podatki so uteženi zaradi neenake verjetnosti izbora v vzorec posameznikov na ravni gospodinjstva ter zaradi nesodelovanja. Upošteva se znana porazdelitev prebivalstva, utežuje se glede na: starost (0-14, 15-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70+), spol in regijo (NUTS 3). Končna utež je izračunana na nivoju gospodinjstva, torej imajo vsi člani istega gospodinjstva enako utež (praksa od leta 2005 naprej). Institucionalizirana populacija je upoštevana pri skupnih vrednostih populacije. Uporabljene so populacijske uteži.

Omejitve dostopa

Podatki dostopni registriranim raziskovalcem v statistično-analitičen in znanstveno-raziskovalen namen.

Kontakt: Irena Svetin.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv po priporočenem zgledu.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Prejemnik se zaveže, da bo podatke uporabljal izključno za namen, za katerega mu je bil omogočen dostop in jih ne bo posredoval oziroma drugače razkril katerikoli tretji osebi. Prejemnik sme objaviti oziroma kakorkoli drugače razkriti katerikoli tretji osebi podatke le v obliki rezultatov, ki so zaščiteni v skladu z navodili Statističnega urada Republike Slovenije.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ADS09 - Anketa o delovni sili, 2009 [datoteka podatkov]

ID datoteke: ADS09_P1_SL_V1_R1

Format: *.txt - TEKST

  • število spremenljivk: 203
  • število enot: 65919

Verzija: maj 2012

Dodatna pojasnila:

Podatkovna datoteka, na kateri je Statistični urad Republike Slovenije že izvedel logično kontrolo.

http://www.stat.si/doc/metodologija/kakovost/10_LPK_ADS_2009.pdf

Originalna ASCII delimited datoteka.

Naslov podatkovne datoteke: ADS09 - Anketa o delovni sili, 2009 [datoteka podatkov]

ID datoteke: ADS09_P1_SL_V2_R1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

  • število spremenljivk: 193
  • število enot: 65919

Verzija: februar 2013

Dodatna pojasnila:

Podatkovni datoteki so dodane labele na ravni spremenljivk in labele na ravni vrednosti spremenljivk, vključno s pripravo šifrantov za pojasnitev vrednosti določenih spremenljivk. Izvedla se je logična kontrola le na ravni osnovnega pregleda frekvenčne porazdelitve posameznih spremenljivk. Izbrisale so se spremenljivke, ki so bile internega SURS značaja. Določile so se manjkajoče vrednosti.

http://www.stat.si/doc/metodologija/kakovost/10_LPK_ADS_2009.pdf

Datoteka je namenjena takojšnjim statističnim analizam, možna je pretvorba v druge formate, za uporabo z drugimi statističnimi programi (SAS, STATA, R! itd.).

Spremenljivke

sid Statistični identifikator

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28289 0

l_sifra Val anketiranja+šifra gospodinjstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65919 0

sifra Šifra gospodinjstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65919 0

sid Statistični identifikator

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28289 0

l_sifra Val anketiranja+šifra gospodinjstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65919 0

sifra Šifra gospodinjstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65919 0

v0 Št. člana gospodinjstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65919 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 91

val Val anketiranja

Vrednost 5189 Frekvenca
1 1. val 17975
2 2.val 14488
3 3. val 12573
4 4. val 10826
5 5. val 10057
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65919 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

tip Tip anketiranja

Vrednost 6188 Frekvenca
2 terensko anketiranje 20182
3 telefonsko anketiranje 45737
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65919 0

Vrednosti spremenljivk od 2 do 3

datum Datum anketiranja

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65919 0

Vrednosti spremenljivk od 05.01.2009 do 05.01.2010

starost Starost anketiranca

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65919 0 0 41.82 21.726

Vrednosti spremenljivk od 0 do Zaščitena vrednost

Ank Šifra anketarja

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65919 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 999

RefTed Referenčni teden v letu, na katerega se vprašanja nanašajo

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65919 0 2 54 27.385 14.946

Vrednosti spremenljivk od 2 do 54

v1_1 Ali bo oseba odgovarja sama?

Vrednost 11183 Frekvenca
1 Da 25351
2 Ne 40568
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65919 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1_4 Razmerja med člani gospodinjstva:

Vrednost 12182 Frekvenca
1 njegov partner (zakonski ali zunajzakonski) 15860
2 otrok (njegov ali partnerjev) 20126
3 starejši sorodnik (oče, mati, tast, tašča,) 3385
4 drug sorodnik (brat, sestra, vnuk, vnukinja, dedek, babica) 2651
5 drugo (snaha, zet) 1064
6 sam je nosilec gospodinjstva 22833
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65919 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v1_5 Njegov/njen partner (zakonski ali zunajzakonski) je:

Vrednost 13181 Frekvenca
0 oseba nima partnerja oz. partner živi v drugem gospodinjstvu 30636
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65919 0 0 86

Vrednosti spremenljivk od 0 do 86

v1_6 Njegov/njen oče je:

Vrednost 14180 Frekvenca
0 otrok ali mama ni član tega gospodinjstva 45439
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65919 0 0 86

Vrednosti spremenljivk od 0 do 86

v1_7 Njegova/njena mama je:

Vrednost 15179 Frekvenca
0 otrok ali mama ni član tega gospodinjstva 41716
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65919 0 0 85

Vrednosti spremenljivk od 0 do 85

v1_8 Spol:

Vrednost 16178 Frekvenca
1 moški 32090
2 ženski 33829
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65919 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1_9a Dan rojstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65919 0 1 31 15.687 8.824

Vrednosti spremenljivk od 1 do 31

v1_9b Mesec rojstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65919 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v1_9c Leto rojstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65919 0 2009 1966.693 21.731

Vrednosti spremenljivk od Zaščitena vrednost do 2009

v1_10 Ali imate slovensko državljanstvo?

Vrednost 20174 Frekvenca
1 Da 65352
2 Ne 567
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65919 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1_11a Državljanstvo katere države imate?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 65919

v1_12 Ali ste bili rojeni v Sloveniji?

Vrednost 22172 Frekvenca
1 Da 60784
2 Ne 5135
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65919 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1_13a V kateri državi ste bili rojeni?

Vrednost 23171 Frekvenca
AT 69
BA 2112
DE 181
HR 1380
IT 73
ME 110
MK 240
RS 378
XK 192
XS 136
Ostale države z zaščitenimi vrednostmi 264
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 60784
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5135 60784

v1_14 Katerega leta ste se priselili v Slovenijo?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5135 60784 1922 2010 1976.473 15.447

Vrednosti spremenljivk od 1922 do 2010

v1_15a Iz katere države ste se preselili?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 65919

v1_16 Ali imate na tem naslovu:

Vrednost 26168 Frekvenca
1 stalno prebivališče 65320
2 začasno prebivališče 374
3 na tem naslovu niste prijavljeni 225
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65919 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v1_17 Kakšen je vaš zakonski stan?

Vrednost 27167 Frekvenca
1 Samski 16778
2 Poročen 31669
3 Vdovec 3660
4 Razvezan 1354
5 Zunajzakonska skupnost 4232
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
57693 8226 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2_1 Vaša dosežena izobrazba je:

Vrednost 28166 Frekvenca
1 ste brez šolske izobrazbe oz. imate nepopolno osnovno izobra 544
2 nepopolna osnovna izobrazba (4-7 oz. 6-8 razredov) 1795
3 osnovna izobrazba 12542
4 nižja ali srednja poklicna izobrazba 13946
5 srednja strokovna izobrazba 14473
6 srednja splošna izobrazba 4227
7 višja strokovna izobrazba, višješolska izobrazba 3183
8 visoka strokovna izobrazba 1737
9 visoka univerzitetna izobrazba 4415
10 specializacija 161
11 magisterij 445
12 doktorat 225
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
57693 8226 1 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v2_2a Kaj ste po izobrazbi (smer in šola, ki ste jo končali)?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
57693 8226

Vrednosti spremenljivk od Zaščitena vrednost do Zaščitena vrednost

v2_3 Katerega leta ali koliko ste bili stari, ko ste dosegli sedanjo stopnjo izobrazbe?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
57693 8226 1919 2010 1982.148 19.136

Vrednosti spremenljivk od 1919 do 2010

v2_4 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH obiskovali še kakšno šolo?

Vrednost 31163 Frekvenca
1 Da 8355
2 Ne 48536
3 Ne, ker so bile počitnice 802
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
57693 8226 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v2_5 Katero stopnjo izobrazbe boste pridobili?

Vrednost 32162 Frekvenca
1 Osnovno izobrazbo 89
2 Nižjo ali srednjo poklicno izobrazbo 331
3 Srednjo strokovno izobrazbo 1591
4 Srednjo splošno izobrazbo 1250
5 Višjo strokovno izobrazbo 753
6 Visoko strokovno izobrazbo 1338
7 Visoko univerzitetno izobrazbo 2437
8 Specializacijo 58
9 Magisterij 425
10 Doktorat 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8355 57564 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v2_6 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH obiskovali še kake tečaje, (tudi šiviljski, kuharski, športni…tečaji), krožke,seminarje, inštrukcije, avtošolo, verouk…?

Vrednost 33161 Frekvenca
1 Da 4564
2 Ne 53129
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
57693 8226 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v2_7 Koliko ur ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH porabili za to učno dejavnost?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4564 61355 1 168 16.68 18.408

Vrednosti spremenljivk od 1 do 168

v2_8 Tečaj, seminar ste obiskovali zaradi:

Vrednost 35159 Frekvenca
1 potreb dela 2423
2 osebnega razvoja, interesa 2141
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4564 61355 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v2_9 To izobraževanje je potekalo:

Vrednost 36158 Frekvenca
1 samo med delovnim časom 1077
2 večinoma med delovnim časom 319
3 samo zunaj delovnega časa 1153
4 večinoma zunaj delovnega časa 362
5 v tem času nisem bil zaposlen 1653
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4564 61355 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2_10 Kdo je denarno podprl udeležbo v tej učni aktivnosti?

Vrednost 37157 Frekvenca
1 Vi sami oz. družina 1708
2 Delodajalec 2027
3 Učna aktivnost je bila brezplačna 711
4 Drugo 118
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4564 61355 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v2_11 Kaj je bil glavni razlog, da se niste udeležili nobene učne dejavnosti?

Vrednost 38156 Frekvenca
1 Pomanjkanje časa 9165
2 Prevelika zaposlenost na delovnem mestu 3210
3 V kraju, kjer živite, ni bilo ponudbe, drug kraj je predale 2550
4 Družinske obveznosti 1572
5 Predrago izobraževanje/pomanjkanje denarja 1004
6 Zdravstveni razlogi 2984
7 Ni interesa (tudi starost) 21864
8 Drugo 2522
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
44871 21048 1 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v3_2 Ali ste v prejšnjem tednu (od ponedeljka do nedelje) delali vsaj eno uro za plačilo (denarno ali nedenarno) ali dobiček?

Vrednost 39155 Frekvenca
1 Da 25986
2 Ne 31707
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
57693 8226 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v3_3 Ali ste v prejšnjem tednu pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti?

Vrednost 40154 Frekvenca
1 Da 1995
2 Ne 29712
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31707 34212 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v3_4 Ali ste sicer zaposleni oziroma samozaposleni, čeprav prejšnji teden niste delali?

Vrednost 41153 Frekvenca
1 Da 3480
2 Ne 26232
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29712 36207 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v3_5 Zakaj v prejšnjem tednu niste delali?

Vrednost 42152 Frekvenca
1 Zaradi slabega vremena Zaščitena vrednost
2 Zaradi zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov 70
3 Zaradi stavke Zaščitena vrednost
4 Zaradi izobraževanja, usposabljanja zunaj podjetja ali organ Zaščitena vrednost
5 Zaradi bolezni, poškodbe 869
6 Zaradi dopusta 1915
7 Zaradi praznika Zaščitena vrednost
8 Ker ste na čakanju 71
9 Zaradi porodniškega dopusta 459
10 Zaradi očetovskega dopusta Zaščitena vrednost
11 Zaradi koriščenja ur Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3480 62439 1 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

v3_5a Koliko časa boste vse skupaj odsotni z dela?

Vrednost 43151 Frekvenca
0 manj kot 1 mesec 2111
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3344 62575 0 90

Vrednosti spremenljivk od 0 do 90

v3_6 Koliko mesecev že ne delate, čeprav ste zaposleni oziroma samozaposleni?

Vrednost 44150 Frekvenca
0 manj kot 1 mesec 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
178 65741 0 88

Vrednosti spremenljivk od 0 do 88

v4_1 V prejšnjem tednu ste bili:

Vrednost 45149 Frekvenca
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 22380
2 zaposleni pri obrtniku (s.p.) 1917
3 zaposleni pri kmetu Zaščitena vrednost
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 delali ste v lastnem podjetju 783
6 obrtnik (s.p.) 1526
7 kmet 1077
8 v svobodnem poklicu 73
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 2001
10 delali ste po pogodbi 264
11 delali ste za neposredno plačilo 65
12 delali ste preko študentskega servisa 1315
13 delali ste preko javnih del Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31461 34458 1 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

v4_1a Ali je mogoče vsaj del pridelkov z vaše kmetije namenjen prodaji?

Vrednost 46148 Frekvenca
1 Da 813
2 Ne 263
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1076 64843 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_2 Ali še vedno prejemate plačo ali nadomestilo plače?

Vrednost 47147 Frekvenca
1 Da 1894
2 Ne 97
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1991 63928 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_3 Prejemate:

Vrednost 48146 Frekvenca
1 pol plače ali več Zaščitena vrednost
2 manj kot pol plače Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1894 64025 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_4 Delate preko agencije za posredovanje dela?

Vrednost 49145 Frekvenca
1 Da 1539
2 Ne 24462
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26001 39918 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_5 Zaposlujete kaj delavcev?

Vrednost 50144 Frekvenca
1 Da 1068
2 Ne 2391
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3459 62460 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_6 Je to delo za:

Vrednost 51143 Frekvenca
1 nedoločen čas 21654
2 določen čas 2659
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24313 41606 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_7 Koliko mesecev traja to delo?

Vrednost 52142 Frekvenca
0 manj kot 1 mesec 368
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4347 61572 0 99

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

v4_8 Kaj je razlog, da opravljate delo za določen čas?

Vrednost 53141 Frekvenca
1 Pripravništvo, usposabljanje 177
2 Ne morete najti stalne zaposlitve 1500
3 Ne želite stalne zaposlitve 102
4 Ste v poskusni dobi 163
5 Individualna pogodba o zaposlitvi 508
6 Izobraževanje, šolanje 1371
7 Drugo 526
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4347 61572 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v4_9c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste delali prejšnji teden? Kaj se proizvaja oz. kakšne storitve se tam opravljajo?

Vrednost 54140 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 34458
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31461 34458

v4_10c Kakšen je bil naziv vašega delovnega mesta? Opišite delo, ki ste ga opravljali v prejšnjem tednu.

Vrednost 55139 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 34458
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31461 34458

v4_11a V kateri državi delate?

Vrednost 56138 Frekvenca
AT 141
IT 54
SI 31187
Ostale države z zaščitenimi vrednostmi 78
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 34459
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31460 34459

v4_11b V kateri občini?

Vrednost 57137 Frekvenca
SI01 15645
SI02 15542
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 34732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31187 34732

v4_12 Ali pri svojem delu vodite zaposlene?

Vrednost 58136 Frekvenca
1 Da 5000
2 Ne 21001
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26001 39918 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_13 Katerega leta ste začeli delati pri sedanjem delodajalcu oziroma opravljati sedanjo samostojno dejavnost?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31461 34458 1937 2009 1995.766 12.339

Vrednosti spremenljivk od 1937 do 2009

v4_14 Katerega meseca ste začeli delati pri sedanjem delodajalcu oziroma opravljati sedanjo samostojno dejavnost?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8148 57771 1 12 6.318 3.408

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v4_15 Vas je k sedanjemu delodajalcu napotil zavod za zaposlovanje oz. svetovalec zaposlitve?

Vrednost 61133 Frekvenca
1 Da 249
2 Ne 2308
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2557 63362 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_16 Ste oglas za sedanjo zaposlitev našli na oglasni deski zavoda za zaposlovanje?

Vrednost 62132 Frekvenca
1 Da 101
2 Ne 2207
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2308 63611 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_17 Ste ga našli med oglasi Zavoda za zaposlovanje v katerem od časopisov?

Vrednost 63131 Frekvenca
1 Da 99
2 Ne 2108
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2207 63712 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_18 Ste ga prebrali na teletekstu ?

Vrednost 64130 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2108 63811 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_19 Ste ga našli na spletni strani zavoda za zaposlovanje?

Vrednost 65129 Frekvenca
1 Da 36
2 Ne 2042
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2078 63841 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_20 Koliko delavcev dela na lokaciji, na kateri delate (vključno z vami)?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 65919

v4_21 Tam dela:

Vrednost 67127 Frekvenca
1 1 - 10 oseb 6492
2 11 oseb ali več 22578
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29070 36849 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_1 Imate delo:

Vrednost 68126 Frekvenca
1 s polnim delovnim časom 27811
2 s skrajšanim delovnim časom 3650
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31461 34458 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_2 Koliko ur na teden navadno delate pri delu, o katerem se pogovarjava (vključno z nadurami, če jih opravljate redno)?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31461 34458 1 140 39.567 9.884

Vrednosti spremenljivk od 1 do 140

v5_3 Zakaj navadno delate manj kot 36 ur?

Vrednost 70124 Frekvenca
1 Zaradi izobraževanja, usposabljanja 1070
2 Zaradi bolezni, invalidnosti, delne upokojitve 850
3 Ne morete najti dela z daljšim delovnim časom 216
4 Ne želite dela z daljšim delovnim časom 192
5 Zaradi pomanjkanja dela, manjšega obsega dela 718
6 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke Zaščitena vrednost
7 Skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoč Zaščitena vrednost
8 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke in skrbite za odrasl Zaščitena vrednost
9 Iz drugih družinskih razlogov 97
10 Drugo 423
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3678 62241 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v5_4 Se vam zdi, da ni ustreznega varstva oz. je predrago?

Vrednost 71123 Frekvenca
1 Da 57
2 Ne 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 65807 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_5 Koliko ur ste delali v prejšnjem tednu?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31461 34458 0 119 34.007 16.425

Vrednosti spremenljivk od 0 do 119

v5_6 Zakaj ste delali več kot navadno?

Vrednost 73121 Frekvenca
1 Ker imate premakljiv delovni čas 78
2 Ker je bil obseg dela večji (nadure, nadomeščanje) 1268
3 Drugo 77
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1423 64496 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v5_7 Zakaj ste delali manj kot navadno? Zaradi:

Vrednost 74120 Frekvenca
1 slabega vremena 188
2 zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov 265
3 stavke Zaščitena vrednost
4 ker ste se izobraževali, usposabljali 101
5 ker imate premakljiv delovni čas 50
6 bolezni, poškodbe ali začasne nezmožnosti za delo 1061
7 porodniškega dopusta 501
8 družinskih oziroma osebnih razlogov Zaščitena vrednost
9 dopusta 2920
10 praznikov 1181
11 začetka ali spremembe zaposlitve v prejšnjem tednu Zaščitena vrednost
12 izteka zaposlitve v prejšnjem tednu Zaščitena vrednost
13 ker ni bilo pravega dela, ker čakate na delo 190
14 koriščenja ur 49
15 drugo 161
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6729 59190 1 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

v5_8 Ali imate gibljiv delovni čas?

Vrednost 75119 Frekvenca
1 Da 6813
2 Ne 17544
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24357 41562 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_9 Ste v prejšnjem tednu na delovnem mestu opravili kaj dela izven delovnega časa?

Vrednost 76118 Frekvenca
1 Da 1335
2 Ne 5478
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6813 59106 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_10 Koliko?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1335 64584 0 80 7.969 6.86

Vrednosti spremenljivk od 0 do 80

v5_10a Koliko od teh je bilo plačanih?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1335 64584 0 44 2.966 5.529

Vrednosti spremenljivk od 0 do 44

v5_10b Ste v prejšnjem tednu opravili kaj nadur?

Vrednost 79115 Frekvenca
1 Da 1638
2 Ne 15906
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17544 48375 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_10c Koliko?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1638 64281 0 42 8.665 6.063

Vrednosti spremenljivk od 0 do 42

v5_10d Koliko od teh je bilo plačanih?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1638 64281 0 42 4.418 6.326

Vrednosti spremenljivk od 0 do 42

v5_11a Ali bi želeli delati več ur na teden, kot običajno delate, če bi prejeli večjo plačo?

Vrednost 82112 Frekvenca
1 Da 5657
2 Ne 25612
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31269 34650 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_11b Več ur bi želeli delati:

Vrednost 83111 Frekvenca
1 z dodatnim delom 336
2 z drugim osnovnim delom 240
3 v okviru sedanjega dela 3495
4 z dodatnim, drugim oz. sedanjim delom 1586
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5657 60262 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v5_12 Koliko ur na teden bi želeli delati vse skupaj?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5657 60262 4 95 48.359 7.044

Vrednosti spremenljivk od 4 do 95

v5_13 Ali bi bili pripravljeni sprejeti več dela v naslednjih dveh tednih?

Vrednost 85109 Frekvenca
1 Da 5194
2 Ne 463
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5657 60262 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_14 Zakaj ne?

Vrednost 86108 Frekvenca
1 Končati morate izobraževanje, šolanje Zaščitena vrednost
2 Sedanjega dela ne morete zapustiti v dveh tednih Zaščitena vrednost
3 Iz osebnih ali družinskih razlogov 205
4 Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 83
5 Urejate si pogoje za samozaposlitev (dokumentacija, denarna Zaščitena vrednost
6 Drugo 106
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
463 65456 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v5_15 Ali delate v izmenah?

Vrednost 87107 Frekvenca
1 Običajno 7234
2 Včasih 917
3 Nikoli 17850
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26001 39918 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v5_16 Ali delate zvečer?

Vrednost 88106 Frekvenca
1 Običajno 6990
2 Včasih 7877
3 Nikoli 16594
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31461 34458 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v5_17 Ali delate ponoči?

Vrednost 89105 Frekvenca
1 Običajno 2231
2 Včasih 4091
3 Nikoli 25139
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31461 34458 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v5_18 Ali delate ob sobotah?

Vrednost 90104 Frekvenca
1 Običajno 7723
2 Včasih 10888
3 Nikoli 12850
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31461 34458 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v5_19 Ali delate ob nedeljah?

Vrednost 91103 Frekvenca
1 Običajno 5164
2 Včasih 5599
3 Nikoli 20698
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31461 34458 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v5_19d Ali ste v prejšnjem tednu koristili kakšen dan dopusta?

Vrednost 92102 Frekvenca
1 Da 3246
2 Ne 21106
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24352 41567 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_19e Koliko dni?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3246 62673 1 7 3.51 1.719

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v5_20 Ali opravljate svoje delo doma, v stanovanju?

Vrednost 94100 Frekvenca
1 Običajno 1900
2 Včasih 1965
3 Nikoli 27596
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31461 34458 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v5_21 Doma delate zaradi:

Vrednost 9599 Frekvenca
1 preobilice dela, lastnega interesa 2950
2 dogovora z delodajalcem Zaščitena vrednost
3 dodatnega plačila Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3865 62054 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v7_1 Ali ste poleg tega dela v prejšnjem tednu opravljali še kakšno drugo delo?

Vrednost 9698 Frekvenca
1 Da 1095
2 Ne 30366
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31461 34458 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v7_2 Pri tem delu ste bili:

Vrednost 9797 Frekvenca
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 46
2 zaposleni pri obrtniku (s.p) Zaščitena vrednost
3 zaposleni pri kmetu Zaščitena vrednost
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 delali ste v lastnem podjetju Zaščitena vrednost
6 obrtnik (s.p.) 103
7 kmet 151
8 v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 532
10 delali ste po pogodbi 158
11 delali ste za neposredno plačilo Zaščitena vrednost
12 delali ste preko študentskega servisa 34
13 delali ste preko javnih del Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1095 64824 1 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

v7_2a Ali je mogoče vsaj del pridelkov z vaše kmetije namenjen prodaji?

Vrednost 9896 Frekvenca
1 Da 89
2 Ne 62
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
151 65768 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v7_3 Ste zaposlovali kaj delavcev?

Vrednost 9995 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
287 65632 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v7_4c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste opravljali dodatno delo? Kaj se proizvaja oziroma kakšne storitve se tam opravljajo?

Vrednost 10094 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 64824
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1095 64824

v7_5c Kakšen je naziv vašega delovnega mesta? Opišite svoje dodatno delo.

Vrednost 10193 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 64824
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1095 64824

v7_6 Koliko ur ste v prejšnjem tednu opravili z dodatnim delom?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1095 64824 1 100 15.769 11.762

Vrednosti spremenljivk od 1 do 100

v7_7 Iščete

Vrednost 10391 Frekvenca
1 Drugo osnovno delo 798
2 Drugo, dodatno delo 147
3 Niti eno niti drugo 30516
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31461 34458 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v7_8 Zakaj iščete drugo osnovno delo?

Vrednost 10490 Frekvenca
1 Bojite se ali veste, da boste izgubili delo 113
2 Imate zaposlitev za določen čas oziroma opravljate priložnos 111
3 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali več ur Zaščitena vrednost
4 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali manj ur Zaščitena vrednost
5 Želite boljšo plačo 137
6 Želite imeti ugodnejše delovne razmere (delovni čas, pot na 172
7 Želite opravljati delo, ustreznješe svoji izobrazbi 155
8 Drugo 69
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
798 65121 1 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v7_9 Zakaj iščete drugo, dodatno delo?

Vrednost 10589 Frekvenca
1 Bojite se ali veste, da boste izgubili delo Zaščitena vrednost
2 Imate zaposlitev za določen čas oziroma opravljate priložnos Zaščitena vrednost
3 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali več ur Zaščitena vrednost
4 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali manj ur 92
5 Želite boljšo plačo Zaščitena vrednost
6 Želite imeti ugodnejše delovne razmere (delovni čas, pot na Zaščitena vrednost
7 Želite opravljati delo, ustreznješe svoji izobrazbi Zaščitena vrednost
8 Drugo Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
147 65772 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v8_1 Ali ste kdaj prej delali za plačilo, dobiček ali družinsko dobrobit? (Delo prek študentskega servisa in obvezna praksa se tu ne upoštevata!)

Vrednost 10688 Frekvenca
1 Da 19084
2 Ne 7148
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26232 39687 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v8_1a Če NE, ali ste kdaj prej delali za plačilo, dobiček ali družinsko dobrobit? (Delo prek študentskega servisa in obvezna praksa se tu lahko upoštevata!)

Vrednost 10787 Frekvenca
1 Da 327
2 Ne 6821
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7148 58771 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v8_2c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste nazadnje delali? Kaj se je proizvajalo oz. kakšne storitve so se tam opravljale?

Vrednost 10886 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 46508
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19411 46508

v8_3c Kakšen je bil naziv vašega delovnega mesta? Opišite delo, ki ste ga opravljali?

Vrednost 10985 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 46508
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19411 46508

v8_4 Takrat ste bili:

Vrednost 11084 Frekvenca
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 16140
2 zaposleni pri obrtniku (s.p) 743
3 zaposleni pri kmetu Zaščitena vrednost
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 delali ste v lastnem podjetju 120
6 obrtnik (s.p.) 735
7 kmet 352
8 v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 420
10 delali ste po pogodbi 85
11 delali ste za neposredno plačilo Zaščitena vrednost
12 delali ste preko javnih del 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19411 46508 1 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

v8_5 Ste zaposlovali kaj delavcev?

Vrednost 11183 Frekvenca
1 Da 409
2 Ne 813
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1222 64697 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v8_6 Katerega leta ste nazadnje delali (za plačilo ali pomagali na družinski kmetiji, v družinskem podjetju, obrti)?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19411 46508 1931 2009 1997.094 10.054

Vrednosti spremenljivk od 1931 do 2009

v8_7 V katerem mesecu ste nazadnje delali?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5172 60747 1 12 6.933 3.436

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v8_8 Zakaj tega dela ne opravljate več?

Vrednost 11480 Frekvenca
1 Ker ste bili odpuščeni 743
2 Ker ste dali odpoved 218
3 Zaradi prenehanja zaposlitve za določen čas 535
4 Zaradi izteka pogodbe 285
5 Zaradi upokojitve 12613
6 Zaradi opustitve dejavnosti zaradi ekonomskih razlogov (nere 1653
7 Zaradi izobraževanja 625
8 Zaradi nezmožnosti za delo (bolezen, invalidnost) 1764
9 Ker pazite otroke Zaščitena vrednost
10 Ker skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoč Zaščitena vrednost
11 Ker pazite otroke in skrbite za odraslega, ki potrebuje pomo Zaščitena vrednost
12 Zaradi osebnih ali družinskih razlogov 501
13 Zaradi odhoda na služenje vojaškega roka Zaščitena vrednost
14 Drugo 434
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19411 46508 1 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

v8_9 Ste dokupili zavarovalno dobo?

Vrednost 11579 Frekvenca
1 Da 1177
2 Ne 11436
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12613 53306 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v9_1 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH iskali kakšno delo?

Vrednost 11678 Frekvenca
1 Da 2016
2 Ne 24153
3 Ne, ker ste delo že našli 68
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26237 39682 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v9_2 Ali bi želeli delati, čeprav ne iščete dela?

Vrednost 11777 Frekvenca
1 Da 2097
2 Ne 22056
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24153 41766 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v9_3 Kaj je glavni razlog, da ne iščete dela?

Vrednost 11876 Frekvenca
1 Upokojitev 12655
2 Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 3618
3 Izobraževanje, usposabljanje 5342
4 Osebni ali družinski razlogi 1234
5 Čakate, da vas pokličejo nazaj na delo (osebe na čakanju) 72
6 Menite, da dela ni na voljo 448
7 Ne želite takoj začeti iskati dela 38
8 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke 88
9 Skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoč 98
10 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke in skrbite za odrasl 34
11 Delate oz. bi želeli delati kot prostovoljec. 34
12 Drugo 492
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24153 41766 1 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v9_4 Se vam zdi, da ni ustreznega varstva oz. je predrago?

Vrednost 11975 Frekvenca
1 Da 134
2 Ne 120
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
254 65665 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_1 Iščete:

Vrednost 12074 Frekvenca
1 zaposlitev 2902
2 samozaposlitev 58
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2960 62959 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_2 Iščete zaposlitev:

Vrednost 12173 Frekvenca
1 s polnim delovnim časom 2732
2 s skrajšanim delovnim časom 170
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2902 63017 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_3 Bi sprejeli delo s skrajšanim delovnim časom, če ni dela s polnim delovnim časom?

Vrednost 12272 Frekvenca
1 Da 2178
2 Ne 554
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2732 63187 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_4 Bi sprejeli delo s polnim delovnim časom, če ni dela s skrajšanim delovnim časom?

Vrednost 12371 Frekvenca
1 Da 58
2 Ne 112
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
170 65749 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_5 Koliko mesecev že aktivno iščete delo? 0- manj kot 1 mesec

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2960 62959 0 396 13.61 24.278

Vrednosti spremenljivk od 0 do 396

v10_6 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH iskali delo na zavodu za zaposlovanje?

Vrednost 12569 Frekvenca
1 Da 1527
2 Ne 1433
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2960 62959 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_7 Ste čakali, da vas pokličejo z zavoda za zaposlovanje?

Vrednost 12668 Frekvenca
1 Da 1359
2 Ne 1601
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2960 62959 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_8 Ste vprašali neposredno pri delodajalcu?

Vrednost 12767 Frekvenca
1 Da 2045
2 Ne 915
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2960 62959 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_9 Ste vprašali sorodnike, prijatelje, znance?

Vrednost 12866 Frekvenca
1 Da 2540
2 Ne 420
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2960 62959 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_10 Ste se javili na oglas v časopisu, reviji?

Vrednost 12965 Frekvenca
1 Da 2045
2 Ne 915
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2960 62959 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_11 Ste intenzivno pregledovali oglase v časopisih, revijah, na internetu?

Vrednost 13064 Frekvenca
1 Da 2546
2 Ne 414
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2960 62959 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_12 Ste delo iskali v kateri od zasebnih agencij za zaposlovanje?

Vrednost 13163 Frekvenca
1 Da 569
2 Ne 2391
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2960 62959 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_13 Ste bili na razgovoru ali testiranju pri delodajalcu?

Vrednost 13262 Frekvenca
1 Da 1433
2 Ne 1527
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2960 62959 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_14 Ste čakali na odgovor na prošnjo (prijavo) za zaposlitev?

Vrednost 13361 Frekvenca
1 Da 2065
2 Ne 895
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2960 62959 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_15 Ste iskali zemljo, zgradbe ali opremo za samozaposlitev?

Vrednost 13460 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
58 65861 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_16 Ste iskali dovoljenja, licence, denarna sredstva za samozaposlitev?

Vrednost 13559 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
58 65861 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_17 Ali ste uporabili še katero drugo metodo?

Vrednost 13658 Frekvenca
1 Da 102
2 Ne 2858
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2960 62959 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_18 Kaj je veljalo za vas tik preden ste začeli iskati delo?

Vrednost 13757 Frekvenca
1 Bili ste redno zaposleni za nedoločen čas 1014
2 Bili ste redno zaposleni za določen čas 913
3 Bili ste podjetnik, samostojni podjetnik posameznik (obrtnik 68
4 Pomagali ste na družinski kmetiji, v družinskem podjetju, ob Zaščitena vrednost
5 Opravljali ste pogodbena oziroma priložnostna dela 103
6 Redno ste se izobraževali, šolali 545
7 Bili ste na služenju vojaškega roka Zaščitena vrednost
8 Imeli ste družinske obveznosti oziroma opravljali ste gospod 120
9 Bili ste upokojeni Zaščitena vrednost
10 Drugo 160
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2960 62959 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v11_1 Ste našli

Vrednost 13856 Frekvenca
1 zaposlitev Zaščitena vrednost
2 samozaposlitev Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
68 65851 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_2 Ste našli zaposlitev

Vrednost 13955 Frekvenca
1 s polnim delovnim časom Zaščitena vrednost
2 s skrajšanim delovnim časom Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
58 65861 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_3 Koliko mesecev ste aktivno iskali delo? 0 - manj kot 1 mesec

Vrednost 14054 Frekvenca
0 manj kot 1 mesec Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
68 65851 0 120

Vrednosti spremenljivk od 0 do 120

v11_4 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH iskali delo na zavodu za zaposlovanje?

Vrednost 14153 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
68 65851 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_5 Ste čakali, da vas pokličejo z zavoda za zaposlovanje?

Vrednost 14252 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
68 65851 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_6 Ste vprašali neposredno pri delodajalcu?

Vrednost 14351 Frekvenca
1 Da 33
2 Ne 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
68 65851 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_7 Ste vprašali sorodnike, prijatelje, znance?

Vrednost 14450 Frekvenca
1 Da 37
2 Ne 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
68 65851 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_8 Ste se javili na oglas v časopisu, reviji?

Vrednost 14549 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
68 65851 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_9 Ste intenzivno pregledovali oglase v časopisih, revijah, na internetu?

Vrednost 14648 Frekvenca
1 Da 33
2 Ne 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
68 65851 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_10 Ste delo iskali v kateri od zasebnih agencij za zaposlovanje?

Vrednost 14747 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
68 65851 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_11 Ste bili na razgovoru ali testiranju pri delodajalcu?

Vrednost 14846 Frekvenca
1 Da 37
2 Ne 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
68 65851 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_12 Ste čakali na odgovor na prošnjo (prijavo) za zaposlitev?

Vrednost 14945 Frekvenca
1 Da 33
2 Ne 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
68 65851 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_13 Ste iskali zemljo, zgradbe ali opremo za samozaposlitev?

Vrednost 15044 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10 65909 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_14 Ste iskali dovoljenja, licence, denarna sredstva za samozaposlitev?

Vrednost 15143 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10 65909 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_15 Ali ste uporabili še katero drugo metodo?

Vrednost 15242 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
68 65851 2 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_16 Kaj je veljalo za vas, tik preden ste začeli iskati delo?

Vrednost 15341 Frekvenca
1 Delali ste za plačilo, dobiček ali družinsko dobrobit Zaščitena vrednost
2 Redno ste se izobraževali, šolali Zaščitena vrednost
3 Bili ste na služenju vojaškega roka Zaščitena vrednost
4 Imeli ste družinske obveznosti oziroma opravljali ste gospod Zaščitena vrednost
5 Drugo Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
68 65851 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v12_1 Če bi zdaj našli delo, ali bi lahko začeli delati v naslednjih DVEH TEDNIH?

Vrednost 15440 Frekvenca
1 Da 2876
2 Ne 23361
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26237 39682 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v12_2 Zakaj v tem času ne bi mogli začeti z delom?

Vrednost 15539 Frekvenca
1 Končati morate izobraževanje, šolanje 4972
2 Sedanjega dela ne morete zapustiti v dveh tednih Zaščitena vrednost
3 Iz osebnih ali družinskih razlogov Zaščitena vrednost
4 Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 3680
5 Urejate si pogoje za samozaposlitev (dokumentacija, denarna Zaščitena vrednost
6 Drugo 13180
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23361 42558 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v12_3 Bi mogoče lahko začeli delati v naslednjih TREH MESECIH?

Vrednost 15638 Frekvenca
1 Da 445
2 Ne 22916
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23361 42558 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v13_1 Ste prijavljeni na zavodu za zaposlovanje?

Vrednost 15737 Frekvenca
1 Da 2844
2 Ne 54849
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
57693 8226 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v13_2 Prejemate denarno nadomestilo za čas brezposelnosti?

Vrednost 15836 Frekvenca
1 Da 1106
2 Ne 56587
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
57693 8226 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v13_3 Kaj pa denarno pomoč za čas brezposelnosti?

Vrednost 15935 Frekvenca
1 Da 261
2 Ne 57432
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
57693 8226 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v13_3a Ali ste:

Vrednost 16034 Frekvenca
1 zaposleni, samozaposleni, pomagate na družinski kmetiji, v p 28374
2 brezposelni 3722
3 učenec, dijak, študent 7207
4 skrbite za gospodinjstvo 932
5 upokojeni 16401
6 nezmožni za delo (bolezen, invalidnost) 933
7 drugo 124
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
57693 8226 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v13_4 Pred enim letom ste bili:

Vrednost 16133 Frekvenca
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 23327
2 zaposleni pri obrtniku (s.p) 1915
3 zaposleni pri kmetu Zaščitena vrednost
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 delali ste v lastnem podjetju 753
6 obrtnik (s.p.) 1473
7 kmet 1045
8 v svobodnem poklicu 73
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 1906
10 delali ste po pogodbi 217
11 delali ste za neposredno plačilo 51
12 delali ste preko študentskega servisa 771
13 delali ste preko javnih del Zaščitena vrednost
14 brezposelni 2602
15 učenec, dijak, študent 6843
16 upokojeni 14927
17 skrbeli ste za gospodinjstvo 746
18 nezmožni za delo 927
19 drugo 70
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
57693 8226 1 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 19

v13_5 Ste zaposlovali kaj delavcev?

Vrednost 16232 Frekvenca
1 Da 1061
2 Ne 2283
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3344 62575 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v13_6c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste delali pred enim letom? Kaj se je proizvajalo oz. kakšne storitve so se tam opravljale?

Vrednost 16331 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 34341
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31578 34341

v13_7 Ali ste pred enim letom živeli na istem naslovu?

Vrednost 16430 Frekvenca
1 Da 39391
2 Ne 326
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39717 26202 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v13_8 Ste živeli v Sloveniji?

Vrednost 16529 Frekvenca
1 Da 294
2 Ne 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
326 65593 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v13_10 V kateri državi ste živeli?

Vrednost 16628 Frekvenca
SI01 34526
SI02 30768
Ostale države z zaščitenimi vrednostmi 32
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 593
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65326 593

zap1 Brezposelni

Vrednost 16727 Frekvenca
-2 niso brezposelni 63982
1 brezposelni 1937
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65919 0 -2 1

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

zap2 Zaposleni

Vrednost 16826 Frekvenca
-2 niso zaposleni 39918
1 zaposleni 26001
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65919 0 -2 1

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

zap3 Samozaposleni

Vrednost 16925 Frekvenca
-2 niso samozaposleni 62460
1 samozaposleni 3459
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65919 0 -2 1

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

zap4 Pomagajoči družinski člani

Vrednost 17024 Frekvenca
-2 niso pomagajoči družinski člani 63918
1 pomagajoči družinski člani 2001
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65919 0 -2 1

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

zap12 Neaktivni

Vrednost 17123 Frekvenca
-2 niso neaktivni 41624
1 neaktivni 24295
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65919 0 -2 1

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

zap20 Delovno aktivni

Vrednost 17222 Frekvenca
-2 niso delovno aktivni 34458
1 delovno aktivni 31461
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65919 0 -2 1

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

zap21 Aktivni

Vrednost 17321 Frekvenca
-2 niso aktivni 32521
1 aktivni 33398
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65919 0 -2 1

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

DEJ_CRKA Klasifikacija dejavnosti - REKODIRANO

Vrednost 17420 Frekvenca
A 3259
B 141
C 7554
D 263
E 300
F 1903
G 3779
H 1730
I 1336
J 963
K 867
L Zaščitena vrednost
M 1258
N 854
O 1959
P 2419
Q 1777
R 566
S 440
T Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31461 0

POKLIC Klasifikacija poklica - REKODIRANO

Vrednost 17519 Frekvenca
1 2375
2 4938
3 5011
4 2747
5 3794
6 2110
7 3257
8 4109
9 2639
10 186
Sysmiss 34753
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31166 34753

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

STAR_RAZ Starostni razredi

Vrednost 17618 Frekvenca
0-04 2677
05-09 2651
10-14 2898
15-19 3842
20-24 4901
25-29 4610
30-34 3988
35-39 3679
40-44 4752
45-49 5744
50-54 5931
55-59 5251
60-64 3855
65-69 3688
70-74 3013
75-79 2281
80-84 1414
85-89 589
90-94 116
95+ 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65919 0

oznaka Čas izbora v vzorec - letnica + četrtletje

Vrednost 17717 Frekvenca
274 2007, četrto četrtletje 2567
281 2008, prvo četrtletje 5144
282 2008, drugo četrtletje 5071
283 2008, tretje četrtletje 8711
284 2008, četrto četrtletje 9040
291 2009, prvo četrtletje 11268
292 2009, drugo četrtletje 11409
293 2009, tretje četrtletje 8311
294 2009, četrto četrtletje 4398
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65919 0 274 294

Vrednosti spremenljivk od 274 do 294

ob_id Šifra občine

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65919 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 211

strat01 Tip naselja

Vrednost 17915 Frekvenca
1 nekmečka naselja z manj kot 2000 prebivalcev 19751
2 kmečka naselja z manj kot 2000 prebivalcev 15470
3 naselja z od 2000 do 10000 prebivalcev 10807
4 naselja z več kot 10000 prebivalcev 8142
5 Maribor 3234
6 Ljubljana 8515
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65919 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

nuts3_id Statistična regija

Vrednost 18014 Frekvenca
1 Pomurska 4021
2 Podravska 10948
3 Koroška 2617
4 Savinjska 7896
5 Zasavska 1921
6 Spodnjeposavska 2001
7 Jugovzhodna Slovenija 4161
8 Osrednjeslovenska 16915
9 Gorenjska 7125
10 Notranjsko-kraška 1294
11 Goriška 3939
12 Obalno-kraška 3081
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65919 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

nuts2_id Slovenski makroregiji

Vrednost 18113 Frekvenca
1 Vzhodna Slovenija 34859
2 Zahodna Slovenija 31060
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65919 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

c3 Stopnja urbanizacije - SURS

Vrednost 18212 Frekvenca
1 Mesto 26517
2 Primesto 6186
3 Strnjeno vaško naselje 22838
4 Raztresene hiše in hiše na samem 10378
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65919 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

c4 Prijavljena oseba, ki ne živi v gospodinjstvu

Vrednost 18311 Frekvenca
1 Da 8281
2 Ne 57634
9 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65915 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

urban Stopnja urbanizacije - Eurostat

Vrednost 18410 Frekvenca
1 Gosto poseljeno območje 12765
2 Vmesno območje 23752
3 Redko poseljeno območje 29402
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65919 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

del Četrtletje

Vrednost 1859 Frekvenca
1 1. četrtletje 16496
2 2. četrtletje 16121
3 3. četrtletje 16666
4 4. četrtletje 16636
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65919 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

decil_n Razdelitev anketirancev v 10 približno enako širokih razredov glede na neto dohodek

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26001 39918

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

proc_inc_n Razdelitev neto dohodkov v 10 razredov

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26001 39918 10 100 40.423 26.705

Vrednosti spremenljivk od 10 do 100

decil_b Razdelitev anketirancev v 10 približno enako širokih razredov glede na bruto dohodek

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon