Anketa o delovni sili, 2014: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: ADS14
Glavni avtor(ji):
  • Statistični urad Republike Slovenije
Izdelal datoteko podatkov:
SURS - Statistični urad Republike Slovenije (Ljubljana, Slovenija; 2014)

Finančna podpora:

(1): Državni proračun Republike Slovenije je na podlagi Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995) financiral vse aktivnosti v okviru Letnega programa statističnih raziskovanj 2014.
(2): Evropska komisija (sredstva, namenjenimi metodološkim izboljšavam)

Serija:
  • ADS/Anketa o delovni sili

    Anketa o delovni sili je najobsežnejše uradno anketiranje gospodinjstev v Sloveniji. Namen Ankete o delovni sili je zbrati podatke o stanju in spremembah na slovenskem trgu dela. Daje nam podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega (delovno aktivnega prebivalstva in brezposelnih oseb) in neaktivnega prebivalstva Slovenije. Do leta 1995 se je raziskava imenovala Anketa o kadrovskem potencialu. Kot razvojni projekt je bila uvedena na Inštitutu za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Razvojna faza je trajala do konca leta 1992. V letu 1993 je bila vključena v Nacionalni program statističnih raziskovanj. Od takrat podatki veljajo za uradne. V letih 1993 in 1994 je raziskavo izvedel Republiški zavod za zaposlovanje ob sodelovanju Statističnega urada Republike Slovenije. Od leta 1995 Anketo o delovni sili izvaja Statistični urad Republike Slovenije. Anketo o delovni sili se je izvajalo skladno z navodili Mednarodne organizacije za delo (ILO), sprejetimi na 13. konferenci statistikov dela, sedaj pa se jo izvaja skladno z zahtevami Statističnega urada Evropske zveze (Eurostata), ki se nanašajo na usklajeno anketo Evropske zveze. To nam omogoča primerljivost z drugimi državami, ki izvajajo ankete o delovni sili, in hkrati tudi časovno primerljivost podatkov. Do 1997 je bila Anketa o delovni sili letna anketa, aprila 1997 pa se je prešlo na kontinuirano Anketo o delovni sili (anketiranje poteka vse leto) ob četrtletnem objavljanju podatkov. Leta 2005 je prišlo do večje spremembe vprašalnika na nacionalni ravni, na evropski ravni pa so države članice začele izvajati kontinuirano četrtletno raziskavo, s katero se pokriva vse tedne posameznega četrtletja. Število sodelujočih držav v Eurostatovem ADS sistemu se je skozi leta povečevalo, v 2013 je sodelovalo 33 držav, katerih naloga je slediti Eurostatovi metodologiji. Novo izbrana gospodinjstva v Sloveniji, na primer, so izbrana z enostavnim slučajnim izborom. V vzorec je vsako četrtletje vključenih nekaj več kot 7 tisoč gospodinjstev. Gospodinjstvo je anketirano v 5 četrtletjih (3 zaporedna, 1 četrtletje premora in še dvakrat).

Vsebina raziskave

Ključne besede:

sestava gospodinjstva, država priselitve, dosežena stopnja izobrazbe, tekoče izobraževanje in usposabljanje, delovna aktivnost v zadnjem tednu, samozaposlitev, zaposluje druge, tip zaposlitve, gospodarska dejavnost, trajanje zaposlitve, vir informacij o zaposlitvi, polni delovni čas ali skrajšani, razlogi za skrajšanje delovnega časa, netipična razporeditev delovnega časa, dohodek, demografija migranta, položaj migranta na trgu delovne sile

Vsebinska področja CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Vsebinska področja ADP
demografija
zaposlenost
brezposelnost
trg delovne sile
neaktivno prebivalstvo
delovni čas
migranti na trgu dela


Povzetek:

Anketa o delovni sili 2014 je raziskovanje, ki ima v Sloveniji dolgoletno tradicijo. Raziskava meri stanje na trgu delovne sile, poleg tega pa še druge lastnosti prebivalstva v določenem tednu vsakega četrtletja. Anketa daje podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega in neaktivnega prebivalstva Republike Slovenije. V podatkovno datoteko so dodani še podatki o dohodku fizičnih oseb (register DURS-a) – gre za mesečni dohodek, ki je ali povprečje leta ali povprečje krajšega obdobja, če je oseba delala manj kot leto dni. V vsakem četrtletju je v vzorec izbranih okoli 19 tisoč posameznikov. Raziskovalcem je na voljo neanonimizirana verzija ADS mikropodatkov, do katere lahko dostopajo v varni sobi ali preko oddaljenega dostopa. Raziskovanje poteka v sklopu Eurostatove Labour Force Survey, v katero je bilo v letu 2014 zajetih 28 držav Evropske unije, 2 državi kandidatki (Makedonija in Turčija) ter 3 EFTA države – Norveška, Švica in Islandija. Raziskovalcem so preko Eurostata dostopne tudi podatkovne datoteke drugih sodelujočih držav, ki omogočajo medčasovno in mednarodno primerjavo. V raziskovanje Anketa o delovni sili 2014 je vključen tudi t.i. ad-hoc modul, ki pokriva temo "Položaj migrantov in njihovih neposrednih potomcev na trgu dela".

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 2014
Čas izdelave: 2014
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Slovenija

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Enota opazovanja so posamezniki, ki so v letu 2014 večinoma prebivali na ozemlju Republike Slovenije, ne glede na državljanstvo. Vključeni so bili posamezniki, ki so pretežno živeli v izbranem gospodinjstvu. Gospodinjstvo je vsaka (družinska ali druga) skupnost oseb, ki skupaj stanujejo in skupaj porabljajo svoje dohodke za poravnavanje osnovnih življenjskih potreb (stanovanje, hrana in drugo). V anketi so upoštevani tudi trenutno odsotni člani gospodinjstva brez drugega stalnega ali začasnega bivališča, prav tako tudi dijaki srednjih šol, ki živijo v internatu.

Izključeni:

Upoštevani niso posamezniki, ki živijo v institucijah (bolniki, zaporniki ipd.) več kot dvanajst mesecev, študenti, ki med študijem ne živijo doma, in posamezniki, ki stalno ali začasno živijo v tujini.

Zbiranje podatkov je opravil:

Statistični urad Republike Slovenije

Tip vzorca:

Anketa o delovni sili temelji na vzorcu, ki je izbran iz Centralnega registra prebivalstva. Je rotirajoča panelna anketa, izvaja se jo nepretrgano skozi celotno leto. Uporabljena vzorčna metoda je stratificirano naključno vzorčenje naslovov gospodinjstev. Vsi člani gospodinjstva na določenem naslovu so vključeni v vzorec. V vsakem četrtletju je v vzorec vključenih približno 16 tisoč posameznikov. Stratumi so definirani z NUTS 3 regijami (12) in tipom naselja (6), definiranim glede na velikost naselja in delež kmetovalcev. Stratifikacija je proporcionalna glede na porazdelitev prebivalstva, pri čemer je prilagojena predhodni stopnji anketiranja. Vsako gospodinjstvo je anketirano petkrat, po rotacijskem modelu 3-1-2 (gospodinjstva so anketirana tri zaporedna četrtletja, potem so za eno četrtletje izključena, nato pa so v anketo vključena še v preostalih dveh četrtletjih). Anketni podatki kažejo, da je okrog 1 % naslovov neustreznih (npr. na naslovu ne živi gospodinjstvo po definiciji ADS).

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI). Le pri prvem anketiranju določenega gospodinjstva.

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI). Pri vseh ostalih anketiranjih določenega gospodinjstva, če to ima telefon.

Uteževanje:

Podatki so uteženi zaradi neenake verjetnosti izbora v vzorec posameznikov na ravni gospodinjstva ter zaradi nesodelovanja. Upošteva se znana porazdelitev prebivalstva, utežuje se glede na: starost (0-14, 15-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70+), spol in regijo (NUTS 3). Končna utež je izračunana na nivoju gospodinjstva, torej imajo vsi člani istega gospodinjstva enako utež (praksa od leta 2005 naprej). Institucionalizirana populacija je upoštevana pri skupnih vrednostih populacije. Uporabljene so populacijske uteži.

Omejitve dostopa

Podatki dostopni registriranim raziskovalcem v statistično-analitičen in znanstveno-raziskovalen namen.

Kontakt: Irena Svetin.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv po priporočenem zgledu.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Prejemnik se zaveže, da bo podatke uporabljal izključno za namen, za katerega mu je bil omogočen dostop in jih ne bo posredoval oziroma drugače razkril katerikoli tretji osebi. Prejemnik sme objaviti oziroma kakorkoli drugače razkriti katerikoli tretji osebi podatke le v obliki rezultatov, ki so zaščiteni v skladu z navodili Statističnega urada Republike Slovenije.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ADS14 - Anketa o delovni sili, 2014 [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

  • število spremenljivk: 238
  • število enot: 62543

Verzija: oktober 2015

Dodatna pojasnila:

Podatkovna datoteka, na kateri je Statistični urad Republike Slovenije že izvedel logično kontrolo.

Originalna ASCII delimited datoteka.

Naslov podatkovne datoteke: ADS14 - Anketa o delovni sili, 2014 [datoteka podatkov]

ID datoteke: F2

Format: *.sav - SPSS WIN 7.0

  • število spremenljivk: 226
  • število enot: 62543

Verzija: oktober 2015

Dodatna pojasnila:

Podatkovni datoteki so dodane labele na ravni spremenljivk in labele na ravni vrednosti spremenljivk, vključno s pripravo šifrantov za pojasnitev vrednosti določenih spremenljivk. Izvedla se je logična kontrola le na ravni osnovnega pregleda frekvenčne porazdelitve posameznih spremenljivk. Izbrisale so se spremenljivke, ki so bile internega SURS značaja. Določile so se manjkajoče vrednosti.

Datoteka je namenjena takojšnjim statističnim analizam, možna je pretvorba v druge formate, za uporabo z drugimi statističnimi programi (SAS, STATA, R! itd.).

Spremenljivke

sid Statistični identifikator

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

l_sifra Val anketiranja+šifra gospodinjstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

sifra Šifra gospodinjstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

sid Statistični identifikator

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

l_sifra Val anketiranja+šifra gospodinjstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

sifra Šifra gospodinjstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

v0 Št. člana gospodinjstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

val Val anketiranja

Vrednost 5222 Frekvenca
1 1. val 0
2 2.val 0
3 3. val 0
4 4. val 0
5 5. val 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

tip Tip anketiranja

Vrednost 6221 Frekvenca
2 terensko anketiranje 0
3 telefonsko anketiranje 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 2 do 3

datum Datum anketiranja

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

starost Starost anketiranca

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

ank Šifra anketarja

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

refted Referenčni teden v letu, na katerega se vprašanja nanašajo

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

v1_1 Ali bo oseba odgovarja sama?

Vrednost 11216 Frekvenca
1 Da 0
2 Ne 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1_4 Razmerja med člani gospodinjstva:

Vrednost 12215 Frekvenca
1 njegov partner (zakonski ali zunajzakonski) 0
2 otrok (njegov ali partnerjev) 0
3 starejši sorodnik (oče, mati, tast, tašča,) 0
4 drug sorodnik (brat, sestra, vnuk, vnukinja, dedek, babica) 0
5 drugo (snaha, zet) 0
6 sam je nosilec gospodinjstva 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v1_5 Njegov/njen partner (zakonski ali zunajzakonski) je:

Vrednost 13214 Frekvenca
0 oseba nima partnerja oz. partner živi v drugem gospodinjstvu 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

v1_6 Njegov/njen oče je:

Vrednost 14213 Frekvenca
0 otrok ali mama ni član tega gospodinjstva 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

v1_7 Njegova/njena mama je:

Vrednost 15212 Frekvenca
0 otrok ali mama ni član tega gospodinjstva 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

v1_8 Spol:

Vrednost 16211 Frekvenca
1 moški 0
2 ženski 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1_9a Dan rojstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

v1_9b Mesec rojstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

v1_9c Leto rojstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

v1_10 Ali imate slovensko državljanstvo?

Vrednost 20207 Frekvenca
1 Da 0
2 Ne 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1_11a Državljanstvo katere države imate? - GLEJ ŠIFRANT DRŽAV

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

v1_12 Ali ste bili rojeni v Sloveniji?

Vrednost 22205 Frekvenca
1 Da 0
2 Ne 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1_13a V kateri državi ste bili rojeni? - GLEJ ŠIFRANT DRŽAV

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

v1_14 Katerega leta ste se priselili v Slovenijo?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

v1_16 Ali imate na tem naslovu:

Vrednost 25202 Frekvenca
1 stalno prebivališče 0
2 začasno prebivališče 0
3 na tem naslovu niste prijavljeni 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v1_17 Kakšen je vaš zakonski stan?

Vrednost 26201 Frekvenca
1 Samski 0
2 Poročen 0
3 Vdovec 0
4 Razvezan 0
5 Zunajzakonska skupnost 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2_1 Vaša dosežena izobrazba je:

Vrednost 27200 Frekvenca
1 ste brez šolske izobrazbe 0
2 nepopolna osnovna izobrazba 0
3 osnovna izobrazba 0
4 nižja ali srednja poklicna izobrazba 0
5 srednja strokovna izobrazba 0
6 srednja splošna izobrazba 0
7 višja strokovna izobrazba, višješolska izobrazba 0
8 visokošolska strokovna izobrazba 0
9 visokošolska univerzitetna izobrazba 0
10 specializacija 0
11 magisterij 0
12 doktorat 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v2_2 Katerega leta ali koliko ste bili stari, ko ste dosegli sedanjo stopnjo izobrazbe?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

v2_3 Ali je bil študij, ki ste ga končali, prilagojen Bolonjski deklaraciji?

Vrednost 29198 Frekvenca
1 Da 0
2 Ne 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v2_3a Kaj ste po izobrazbi (smer in šola, ki ste jo končali)?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

v2_4 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH redno ali ob delu obiskovali šolo oziroma bili vpisani na fakulteto?

Vrednost 31196 Frekvenca
1 Da 0
2 Ne 0
3 Ne, ker so bile počitnice 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v2_5 Katero stopnjo izobrazbe boste pridobili?

Vrednost 32195 Frekvenca
1 Osnovno izobrazbo 0
2 Nižjo ali srednjo poklicno izobrazbo 0
3 Srednjo strokovno izobrazbo 0
4 Srednjo splošno izobrazbo 0
5 Višjo strokovno izobrazbo 0
6 Visoko strokovno izobrazbo 0
7 Visoko univerzitetno izobrazbo 0
8 Specializacijo 0
9 Magisterij 0
10 Doktorat 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v2_5a Ali je ta študij prilagojen Bolonjski deklaraciji?

Vrednost 33194 Frekvenca
1 Da 0
2 Ne 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v2_6 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH v službi ali v prostem času obiskovali še kake tečaje (tudi šiviljski, kuharski, športni…tečaji), krožke,seminarje, inštrukcije, avtošolo, verouk…?

Vrednost 34193 Frekvenca
1 Da 0
2 Ne 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v2_7 Koliko ur ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH porabili za to učno dejavnost?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

v2_8 Tečaj, seminar ste obiskovali zaradi:

Vrednost 36191 Frekvenca
1 potreb dela 0
2 osebnega razvoja, interesa 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v2_9 To izobraževanje je potekalo:

Vrednost 37190 Frekvenca
1 samo med delovnim časom 0
2 večinoma med delovnim časom 0
3 samo zunaj delovnega časa 0
4 večinoma zunaj delovnega časa 0
5 v tem času nisem bil zaposlen 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2_10 Kdo je denarno podprl udeležbo v tej učni aktivnosti?

Vrednost 38189 Frekvenca
1 Vi sami oz. družina 0
2 Delodajalec 0
3 Učna aktivnost je bila brezplačna 0
4 Drugo 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v3_2 Ali ste v prejšnjem tednu (od ponedeljka do nedelje) delali vsaj eno uro za plačilo (denarno ali nedenarno) ali dobiček?

Vrednost 39188 Frekvenca
1 Da 0
2 Ne 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v3_3 Ali ste v prejšnjem tednu pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti?

Vrednost 40187 Frekvenca
1 Da 0
2 Ne 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v3_4 Ali ste kjub temu, da prejšnji teden niste delali, zaposleni, samozaposleni ali opravljate kakršno koli redno delo za plačilo, dobiček oz. družinsko dobrobit?

Vrednost 41186 Frekvenca
1 Da 0
2 Ne 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v3_5 Zakaj v prejšnjem tednu niste delali?

Vrednost 42185 Frekvenca
1 Zaradi slabega vremena 0
2 Zaradi zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov 0
3 Zaradi stavke 0
4 Zaradi izobraževanja, usposabljanja zunaj podjetja ali organ 0
5 Zaradi bolezni, poškodbe 0
6 Zaradi dopusta 0
7 Zaradi praznika 0
8 Ker ste na čakanju 0
9 Zaradi porodniškega dopusta 0
10 Zaradi očetovskega dopusta 0
11 Zaradi koriščenja ur 0
12 Drugo 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v3_5a Koliko časa boste vse skupaj odsotni z dela?

Vrednost 43184 Frekvenca
0 manj kot 1 mesec 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

v3_6 Koliko mesecev že ne delate, čeprav ste zaposleni oziroma samozaposleni?

Vrednost 44183 Frekvenca
0 manj kot 1 mesec 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

v4_1 V prejšnjem tednu ste bili:

Vrednost 45182 Frekvenca
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 0
2 zaposleni pri obrtniku (s.p.) 0
3 zaposleni pri kmetu 0
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu 0
5 delali ste v lastnem podjetju 0
6 obrtnik (s.p.) 0
7 kmet 0
8 v svobodnem poklicu 0
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 0
10 delali ste po pogodbi 0
11 delali ste za neposredno plačilo 0
12 delali ste preko študentskega servisa 0
13 delali ste preko javnih del 0
14 Vajenec, praktikant 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

v4_2 Ali še vedno prejemate plačo ali nadomestilo plače?

Vrednost 46181 Frekvenca
1 Da 0
2 Ne 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_3 Prejemate:

Vrednost 47180 Frekvenca
1 pol plače ali več 0
2 manj kot pol plače 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_4 Delate preko agencije za posredovanje dela?

Vrednost 48179 Frekvenca
1 Da 0
2 Ne 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_5 Zaposlujete kaj delavcev?

Vrednost 49178 Frekvenca
1 Da 0
2 Ne 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_5a Ali delate pretežno le za eno stranko?

Vrednost 50177 Frekvenca
1 Da 0
2 Ne 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_5b Ali večinoma delate v prostorih te stranke?

Vrednost 51176 Frekvenca
1 Da 0
2 Ne 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_6 Je to delo za:

Vrednost 52175 Frekvenca
1 nedoločen čas 0
2 določen čas 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_7 Koliko mesecev traja to delo?

Vrednost 53174 Frekvenca
0 manj kot 1 mesec 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

v4_8 Kaj je razlog, da opravljate delo za določen čas?

Vrednost 54173 Frekvenca
1 Pripravništvo, usposabljanje 0
2 Ne morete najti stalne zaposlitve 0
3 Ne želite stalne zaposlitve 0
4 Ste v poskusni dobi 0
5 Individualna pogodba o zaposlitvi 0
6 Izobraževanje, šolanje 0
7 Drugo 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v4_9c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste delali prejšnji teden? Kaj se proizvaja oz. kakšne storitve se tam opravljajo? - GLEJ ŠIFRANT SKD

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

v4_10c Kakšen je bil naziv vašega delovnega mesta? Opišite delo, ki ste ga opravljali v prejšnjem tednu. - GLEJ ŠIFRANT SKP

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

v4_11a V kateri državi delate? - GLEJ ŠIFRANT DRŽAV

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

v4_11b2 V kateri občini?

Vrednost 58169 Frekvenca
1 Ajdovščina 0
2 Beltinci 0
3 Bled 0
4 Bohinj 0
5 Borovnica 0
6 Bovec 0
7 Brda 0
8 Brezovica 0
9 Brežice 0
10 Tišina 0
11 Celje 0
12 Cerklje na Gorenjskem 0
13 Cerknica 0
14 Cerkno 0
15 Črenšovci 0
16 Črna na Koroškem 0
17 Črnomelj 0
18 Destrnik 0
19 Divača 0
20 Dobrepolje 0
21 Dobrova - Polhov Gradec 0
22 Dol pri Ljubljani 0
23 Domžale 0
24 Dornava 0
25 Dravograd 0
26 Duplek 0
27 Gorenja vas - Poljane 0
28 Gorišnica 0
29 Gornja Radgona 0
30 Gornji Grad 0
31 Gornji Petrovci 0
32 Grosuplje 0
33 Šalovci 0
34 Hrastnik 0
35 Hrpelje - Kozina 0
36 Idrija 0
37 Ig 0
38 Ilirska Bistrica 0
39 Ivančna Gorica 0
40 Izola/Isola 0
41 Jesenice 0
42 Juršinci 0
43 Kamnik 0
44 Kanal 0
45 Kidričevo 0
46 Kobarid 0
47 Kobilje 0
48 Kočevje 0
49 Komen 0
50 Koper/Capodistria 0
51 Kozje 0
52 Kranj 0
53 Kranjska Gora 0
54 Krško 0
55 Kungota 0
56 Kuzma 0
57 Laško 0
58 Lenart 0
59 Lendava/Lendva 0
60 Litija 0
61 Ljubljana 0
62 Ljubno 0
63 Ljutomer 0
64 Logatec 0
65 Loška dolina 0
66 Loški Potok 0
67 Luče 0
68 Lukovica 0
69 Majšperk 0
70 Maribor 0
71 Medvode 0
72 Mengeš 0
73 Metlika 0
74 Mežica 0
75 Miren - Kostanjevica 0
76 Mislinja 0
77 Moravče 0
78 Moravske Toplice 0
79 Mozirje 0
80 Murska Sobota 0
81 Muta 0
82 Naklo 0
83 Nazarje 0
84 Nova Gorica 0
85 Novo mesto 0
86 Odranci 0
87 Ormož 0
88 Osilnica 0
89 Pesnica 0
90 Piran/Pirano 0
91 Pivka 0
92 Podčetrtek 0
93 Podvelka 0
94 Postojna 0
95 Preddvor 0
96 Ptuj 0
97 Puconci 0
98 Rače - Fram 0
99 Radeče 0
100 Radenci 0
101 Radlje ob Dravi 0
102 Radovljica 0
103 Ravne na Koroškem 0
104 Ribnica 0
105 Rogašovci 0
106 Rogaška Slatina 0
107 Rogatec 0
108 Ruše 0
109 Semič 0
110 Sevnica 0
111 Sežana 0
112 Slovenj Gradec 0
113 Slovenska Bistrica 0
114 Slovenske Konjice 0
115 Starše 0
116 Sveti Jurij 0
117 Šenčur 0
118 Šentilj 0
119 Šentjernej 0
120 Šentjur 0
121 Škocjan 0
122 Škofja Loka 0
123 Škofljica 0
124 Šmarje pri Jelšah 0
125 Šmartno ob Paki 0
126 Šoštanj 0
127 Štore 0
128 Tolmin 0
129 Trbovlje 0
130 Trebnje 0
131 Tržič 0
132 Turnišče 0
133 Velenje 0
134 Velike Lašče 0
135 Videm 0
136 Vipava 0
137 Vitanje 0
138 Vodice 0
139 Vojnik 0
140 Vrhnika 0
141 Vuzenica 0
142 Zagorje ob Savi 0
143 Zavrč 0
144 Zreče 0
146 Železniki 0
147 Žiri 0
148 Benedikt 0
149 Bistrica ob Sotli 0
150 Bloke 0
151 Braslovče 0
152 Cankova 0
153 Cerkvenjak 0
154 Dobje 0
155 Dobrna 0
156 Dobrovnik/Dobronak 0
157 Dolenjske Toplice 0
158 Grad 0
159 Hajdina 0
160 Hoče - Slivnica 0
161 Hodoš/Hodos 0
162 Horjul 0
163 Jezersko 0
164 Komenda 0
165 Kostel 0
166 Križevci 0
167 Lovrenc na Pohorju 0
168 Markovci 0
169 Miklavž na Dravskem polju 0
170 Mirna Peč 0
171 Oplotnica 0
172 Podlehnik 0
173 Polzela 0
174 Prebold 0
175 Prevalje 0
176 Razkrižje 0
177 Ribnica na Pohorju 0
178 Selnica ob Dravi 0
179 Sodražica 0
180 Solčava 0
181 Sveta Ana 0
182 Sveti Andraž v Slov. goricah 0
183 Šempeter - Vrtojba 0
184 Tabor 0
185 Trnovska vas 0
186 Trzin 0
187 Velika Polana 0
188 Veržej 0
189 Vransko 0
190 Žalec 0
191 Žetale 0
192 Žirovnica 0
193 Žužemberk 0
194 Šmartno pri Litiji 0
195 Apače 0
196 Cirkulane 0
197 Kostanjevica na Krki 0
198 Makole 0
199 Mokronog - Trebelno 0
200 Poljčane 0
201 Renče - Vogrsko 0
202 Središče ob Dravi 0
203 Straža 0
204 Sveta Trojica v Slov. goricah 0
205 Sveti Tomaž 0
206 Šmarješke Toplice 0
207 Gorje 0
208 Log - Dragomer 0
209 Rečica ob Savinji 0
210 Sveti Jurij v Slov. goricah 0
211 Šentrupert 0
212 Mirna 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 212

v4_11b V kateri kohezijski regiji (Slovenija)?

Vrednost 59168 Frekvenca
1 Vzhodna Slovenija 0
2 Zahodna Slovenija 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_11c V kateri kohezijski regiji (tudi tujina)?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

v4_12 Ali pri svojem delu vodite zaposlene?

Vrednost 61166 Frekvenca
1 Da 0
2 Ne 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_13 Katerega leta ste začeli delati pri sedanjem delodajalcu oziroma opravljati sedanjo samostojno dejavnost?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

v4_14 Katerega meseca ste začeli delati pri sedanjem delodajalcu oziroma opravljati sedanjo samostojno dejavnost?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

v4_15 Vas je k sedanjemu delodajalcu napotil zavod za zaposlovanje oz. svetovalec zaposlitve?

Vrednost 64163 Frekvenca
1 Da 0
2 Ne 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_16 Ste oglas za sedanjo zaposlitev našli na oglasni deski zavoda za zaposlovanje?

Vrednost 65162 Frekvenca
1 Da 0
2 Ne 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_17 Ste ga našli med oglasi Zavoda za zaposlovanje v katerem od časopisov?

Vrednost 66161 Frekvenca
1 Da 0
2 Ne 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_18 Ste ga prebrali na teletekstu ?

Vrednost 67160 Frekvenca
1 Da 0
2 Ne 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_19 Ste ga našli na spletni strani zavoda za zaposlovanje?

Vrednost 68159 Frekvenca
1 Da 0
2 Ne 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_20 Koliko delavcev dela na lokaciji, na kateri delate (vključno z vami)?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

v4_21 Tam dela:

Vrednost 70157 Frekvenca
1 1 - 10 oseb 0
2 11 oseb ali več 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_1 Imate delo:

Vrednost 71156 Frekvenca
1 s polnim delovnim časom 0
2 s skrajšanim delovnim časom 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_2 Koliko ur na teden navadno delate pri delu, o katerem se pogovarjava (vkljucno z nadurami, ce jih opravljate redno)?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

v5_3 Zakaj navadno delate manj kot 36 ur?

Vrednost 73154 Frekvenca
1 Zaradi izobraževanja, usposabljanja 0
2 Zaradi bolezni, invalidnosti, delne upokojitve 0
3 Ne morete najti dela z daljšim delovnim časom 0
4 Ne želite dela z daljšim delovnim časom 0
5 Zaradi pomanjkanja dela, manjšega obsega dela 0
6 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke 0
7 Skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoč 0
8 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke in skrbite za odrasl 0
9 Iz drugih družinskih razlogov 0
10 Drugo 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v5_4 Se vam zdi, da ni ustreznega varstva oz. je predrago?

Vrednost 74153 Frekvenca
1 Da 0
2 Ne 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_5 Koliko ur ste delali v prejšnjem tednu?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

v5_6 Zakaj ste delali več kot navadno?

Vrednost 76151 Frekvenca
1 Ker imate premakljiv delovni čas 0
2 Ker je bil obseg dela večji (nadure, nadomeščanje) 0
3 Drugo 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v5_7 Zakaj ste delali manj kot navadno? Zaradi:

Vrednost 77150 Frekvenca
1 slabega vremena 0
2 zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov 0
3 stavke 0
4 ker ste se izobraževali, usposabljali 0
5 ker imate premakljiv delovni čas 0
6 bolezni, poškodbe ali začasne nezmožnosti za delo 0
7 porodniškega dopusta 0
8 družinskih oziroma osebnih razlogov 0
9 dopusta 0
10 praznikov 0
11 začetka ali spremembe zaposlitve v prejšnjem tednu 0
12 izteka zaposlitve v prejšnjem tednu 0
13 ker ni bilo pravega dela, ker čakate na delo 0
14 koriščenja ur 0
15 drugo 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

V5_8 Imate:

Vrednost 78149 Frekvenca
1 gibljiv delovni čas (npr. prihod 7-9h, odhod 15-17h) 0
2 točno določen delovni čas (npr. 7-15h) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_9 Ste v prejšnjem tednu na delovnem mestu opravili kaj dela izven delovnega časa?

Vrednost 79148 Frekvenca
1 Da 0
2 Ne 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_10 Koliko ur?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

v5_10a Koliko od teh, menite, da bo plačanih?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

v5_10b Ste v prejšnjem tednu opravili kaj nadur?

Vrednost 82145 Frekvenca
1 Da 0
2 Ne 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_10c Koliko?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

v5_10d Koliko od teh, menite, da bo plačanih?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

v5_11a Ali bi želeli delati več ur na teden, kot običajno delate, če bi prejeli večjo plačo?

Vrednost 85142 Frekvenca
1 Da 0
2 Ne 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_11b Več ur bi želeli delati:

Vrednost 86141 Frekvenca
1 z dodatnim delom 0
2 z drugim osnovnim delom 0
3 v okviru sedanjega dela 0
4 z dodatnim, drugim oz. sedanjim delom 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v5_12 Koliko ur na teden bi želeli delati vse skupaj?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

v5_13 Ali bi bili pripravljeni sprejeti več dela v naslednjih dveh tednih?

Vrednost 88139 Frekvenca
1 Da 0
2 Ne 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_14 Zakaj ne?

Vrednost 89138 Frekvenca
1 Končati morate izobraževanje, šolanje 0
2 Sedanjega dela ne morete zapustiti v dveh tednih 0
3 Iz osebnih ali družinskih razlogov 0
4 Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 0
5 Urejate si pogoje za samozaposlitev (dokumentacija, denarna 0
6 Drugo 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v5_15 Ali delate v izmenah?

Vrednost 90137 Frekvenca
1 Običajno 0
2 Včasih 0
3 Nikoli 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v5_16 Ali delate zvečer?

Vrednost 91136 Frekvenca
1 Običajno 0
2 Včasih 0
3 Nikoli 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v5_17 Ali delate ponoči?

Vrednost 92135 Frekvenca
1 Običajno 0
2 Včasih 0
3 Nikoli 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v5_18 Ali delate ob sobotah?

Vrednost 93134 Frekvenca
1 Običajno 0
2 Včasih 0
3 Nikoli 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v5_19 Ali delate ob nedeljah?

Vrednost 94133 Frekvenca
1 Običajno 0
2 Včasih 0
3 Nikoli 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v5_19d Ali ste v prejšnjem tednu koristili kakšen dan dopusta?

Vrednost 95132 Frekvenca
1 Da 0
2 Ne 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_19e Koliko dni?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

v5_20 Ali opravljate svoje delo doma, v stanovanju?

Vrednost 97130 Frekvenca
1 Običajno 0
2 Včasih 0
3 Nikoli 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v5_21 Doma delate zaradi:

Vrednost 98129 Frekvenca
1 preobilice dela, lastnega interesa 0
2 dogovora z delodajalcem 0
3 dodatnega plačila 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v7_1 Ali ste poleg tega dela v prejšnjem tednu opravljali še kakšno drugo delo?

Vrednost 99128 Frekvenca
1 Da 0
2 Ne 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v7_2 Pri tem delu ste bili:

Vrednost 100127 Frekvenca
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 0
2 zaposleni pri obrtniku (s.p) 0
3 zaposleni pri kmetu 0
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu 0
5 delali ste v lastnem podjetju 0
6 obrtnik (s.p.) 0
7 kmet 0
8 v svobodnem poklicu 0
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 0
10 delali ste po pogodbi 0
11 delali ste za neposredno plačilo 0
12 delali ste preko študentskega servisa 0
13 delali ste preko javnih del 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

v7_2a Ali je mogoče vsaj del pridelkov z vaše kmetije namenjen prodaji?

Vrednost 101126 Frekvenca
1 Da 0
2 Ne 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v7_3 Ste zaposlovali kaj delavcev?

Vrednost 102125 Frekvenca
1 Da 0
2 Ne 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v7_4c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste opravljali dodatno delo? Kaj se proizvaja oziroma kakšne storitve se tam opravljajo? - GLEJ ŠIFRANT SKD

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

v7_5c Kakšen je naziv vašega delovnega mesta? Opišite svoje dodatno delo. - GLEJ ŠIFRANT SKP

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

v7_6 Koliko ur ste v prejšnjem tednu opravili z dodatnim delom?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

v7_7 Iščete

Vrednost 106121 Frekvenca
1 Drugo osnovno delo 0
2 Drugo, dodatno delo 0
3 Niti eno niti drugo 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v7_8 Zakaj iščete drugo osnovno delo?

Vrednost 107120 Frekvenca
1 Bojite se ali veste, da boste izgubili delo 0
2 Imate zaposlitev za določen čas oziroma opravljate priložnos 0
3 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali več ur 0
4 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali manj ur 0
5 Želite boljšo plačo 0
6 Želite imeti ugodnejše delovne razmere (delovni čas, pot na 0
7 Želite opravljati delo, ustreznješe svoji izobrazbi 0
8 Drugo 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v7_9 Zakaj iščete drugo, dodatno delo?

Vrednost 108119 Frekvenca
1 Bojite se ali veste, da boste izgubili delo 0
2 Imate zaposlitev za določen čas oziroma opravljate priložnos 0
3 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali več ur 0
4 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali manj ur 0
5 Želite boljšo plačo 0
6 Želite imeti ugodnejše delovne razmere (delovni čas, pot na 0
7 Želite opravljati delo, ustreznješe svoji izobrazbi 0
8 Drugo 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v8_1 Ali ste kdaj prej delali za plačilo, dobiček ali družinsko dobrobit?

Vrednost 109118 Frekvenca
1 Da 0
2 Ne 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v8_1a Ali ste mogoče med študijem redno delali preko študentskega servisa?

Vrednost 110117 Frekvenca
1 Da 0
2 Ne 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v8_2c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste nazadnje delali? Kaj se je proizvajalo oz. kakšne storitve so se tam opravljale? - GLEJ ŠIFRANT SKD

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

v8_3c Kakšen je bil naziv vašega delovnega mesta? Opišite delo, ki ste ga opravljali? - GLEJ ŠIFRANT SKP

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

v8_4 Takrat ste bili:

Vrednost 113114 Frekvenca
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 0
2 zaposleni pri obrtniku (s.p) 0
3 zaposleni pri kmetu 0
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu 0
5 delali ste v lastnem podjetju 0
6 obrtnik (s.p.) 0
7 kmet 0
8 v svobodnem poklicu 0
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 0
10 delali ste po pogodbi 0
11 delali ste za neposredno plačilo 0
12 delali ste preko javnih del 0
13 delali preko študentskega servisa 0
14 delali ste kot vajenec praktikant 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

v8_5 Ste zaposlovali kaj delavcev?

Vrednost 114113 Frekvenca
1 Da 0
2 Ne 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v8_6 Katerega leta ste nazadnje delali (za plačilo ali pomagali na družinski kmetiji, v družinskem podjetju, obrti)?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

v8_7 V katerem mesecu ste nazadnje delali?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

v8_8 Zakaj tega dela ne opravljate več?

Vrednost 117110 Frekvenca
1 Ker ste bili odpuščeni 0
2 Ker ste dali odpoved 0
3 Zaradi prenehanja zaposlitve za določen čas 0
4 Zaradi izteka pogodbe 0
5 Zaradi upokojitve 0
6 Zaradi opustitve dejavnosti zaradi ekonomskih razlogov (nere 0
7 Zaradi izobraževanja 0
8 Zaradi nezmožnosti za delo (bolezen, invalidnost) 0
9 Ker pazite otroke 0
10 Ker skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoč 0
11 Ker pazite otroke in skrbite za odraslega, ki potrebuje pomo 0
12 Zaradi osebnih ali družinskih razlogov 0
13 Zaradi odhoda na služenje vojaškega roka 0
14 Drugo 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

v8_9 Ste dokupili zavarovalno dobo?

Vrednost 118109 Frekvenca
1 Da 0
2 Ne 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v9_1 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH iskali kakšno delo?

Vrednost 119108 Frekvenca
1 Da 0
2 Ne 0
3 Ne, ker ste delo že našli 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v9_2 Ali bi želeli delati, čeprav ne iščete dela?

Vrednost 120107 Frekvenca
1 Da 0
2 Ne 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v9_3 Kaj je glavni razlog, da ne iščete dela?

Vrednost 121106 Frekvenca
1 Upokojitev 0
2 Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 0
3 Izobraževanje, usposabljanje 0
4 Osebni ali družinski razlogi 0
5 čakate, da vas pokličejo nazaj na delo (osebe na čakanju) 0
6 Menite, da dela ni na voljo 0
7 Ne želite takoj začeti iskati dela 0
8 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke 0
9 Skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoč 0
10 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke in skrbite za odrasl 0
11 Delate oz. bi želeli delati kot prostovoljec. 0
12 Drugo 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v9_4 Se vam zdi, da ni ustreznega varstva oz. je predrago?

Vrednost 122105 Frekvenca
1 Da 0
2 Ne 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_1 Iščete:

Vrednost 123104 Frekvenca
1 zaposlitev 0
2 samozaposlitev 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_2 Iščete zaposlitev:

Vrednost 124103 Frekvenca
1 s polnim delovnim časom 0
2 s skrajšanim delovnim časom 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_3 Bi sprejeli delo s skrajšanim delovnim časom, če ni dela s polnim delovnim časom?

Vrednost 125102 Frekvenca
1 Da 0
2 Ne 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_4 Bi sprejeli delo s polnim delovnim časom, če ni dela s skrajšanim delovnim časom?

Vrednost 126101 Frekvenca
1 Da 0
2 Ne 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_5 Koliko mesecev že aktivno iščete delo?

Vrednost 127100 Frekvenca
0 manj kot 1 mesec 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

v10_6 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH iskali delo na zavodu za zaposlovanje?

Vrednost 12899 Frekvenca
1 Da 0
2 Ne 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_7 Ste čakali, da vas pokličejo z zavoda za zaposlovanje?

Vrednost 12998 Frekvenca
1 Da 0
2 Ne 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_8 Ste vprašali neposredno pri delodajalcu?

Vrednost 13097 Frekvenca
1 Da 0
2 Ne 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_9 Ste vprašali sorodnike, prijatelje, znance?

Vrednost 13196 Frekvenca
1 Da 0
2 Ne 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_10 Ste se javili na oglas v časopisu, reviji?

Vrednost 13295 Frekvenca
1 Da 0
2 Ne 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_11 Ste intenzivno pregledovali oglase v časopisih, revijah, na internetu?

Vrednost 13394 Frekvenca
1 Da 0
2 Ne 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_12 Ste delo iskali v kateri od zasebnih agencij za zaposlovanje?

Vrednost 13493 Frekvenca
1 Da 0
2 Ne 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_13 Ste bili na razgovoru ali testiranju pri delodajalcu?

Vrednost 13592 Frekvenca
1 Da 0
2 Ne 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_14 Ste čakali na odgovor na prošnjo (prijavo) za zaposlitev?

Vrednost 13691 Frekvenca
1 Da 0
2 Ne 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_15 Ste iskali zemljo, zgradbe ali opremo za samozaposlitev?

Vrednost 13790 Frekvenca
1 Da 0
2 Ne 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_16 Ste iskali dovoljenja, licence, denarna sredstva za samozaposlitev?

Vrednost 13889 Frekvenca
1 Da 0
2 Ne 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_17 Ali ste uporabili še katero drugo metodo?

Vrednost 13988 Frekvenca
1 Da 0
2 Ne 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_18 Kaj je veljalo za vas tik preden ste začeli iskati delo?

Vrednost 14087 Frekvenca
1 Bili ste redno zaposleni za nedoločen čas 0
2 Bili ste redno zaposleni za določen čas 0
3 Bili ste podjetnik, samostojni podjetnik posameznik (obrtnik 0
4 Pomagali ste na družinski kmetiji, v družinskem podjetju, ob 0
5 Opravljali ste pogodbena oziroma priložnostna dela 0
6 Redno ste se izobraževali, šolali 0
7 Bili ste na služenju vojaškega roka 0
8 Imeli ste družinske obveznosti oziroma opravljali ste gospod 0
9 Bili ste upokojeni 0
10 Drugo 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v11_1 Ste našli

Vrednost 14186 Frekvenca
1 zaposlitev 0
2 samozaposlitev 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_2 Ste našli zaposlitev

Vrednost 14285 Frekvenca
1 s polnim delovnim časom 0
2 s skrajšanim delovnim časom 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_3 Koliko mesecev ste aktivno iskali delo?

Vrednost 14384 Frekvenca
0 manj kot 1 mesec 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

v11_4 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH iskali delo na zavodu za zaposlovanje?

Vrednost 14483 Frekvenca
1 Da 0
2 Ne 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_5 Ste čakali, da vas pokličejo z zavoda za zaposlovanje?

Vrednost 14582 Frekvenca
1 Da 0
2 Ne 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_6 Ste vprašali neposredno pri delodajalcu?

Vrednost 14681 Frekvenca
1 Da 0
2 Ne 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_7 Ste vprašali sorodnike, prijatelje, znance?

Vrednost 14780 Frekvenca
1 Da 0
2 Ne 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_8 Ste se javili na oglas v časopisu, reviji?

Vrednost 14879 Frekvenca
1 Da 0
2 Ne 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_9 Ste intenzivno pregledovali oglase v časopisih, revijah, na internetu?

Vrednost 14978 Frekvenca
1 Da 0
2 Ne 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_10 Ste delo iskali v kateri od zasebnih agencij za zaposlovanje?

Vrednost 15077 Frekvenca
1 Da 0
2 Ne 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_11 Ste bili na razgovoru ali testiranju pri delodajalcu?

Vrednost 15176 Frekvenca
1 Da 0
2 Ne 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_12 Ste čakali na odgovor na prošnjo (prijavo) za zaposlitev?

Vrednost 15275 Frekvenca
1 Da 0
2 Ne 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_13 Ste iskali zemljo, zgradbe ali opremo za samozaposlitev?

Vrednost 15374 Frekvenca
1 Da 0
2 Ne 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_14 Ste iskali dovoljenja, licence, denarna sredstva za samozaposlitev?

Vrednost 15473 Frekvenca
1 Da 0
2 Ne 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_15 Ali ste uporabili še katero drugo metodo?

Vrednost 15572 Frekvenca
1 Da 0
2 Ne 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_16 Kaj je veljalo za vas, tik preden ste začeli iskati delo?

Vrednost 15671 Frekvenca
1 Delali ste za plačilo, dobiček ali družinsko dobrobit 0
2 Redno ste se izobraževali, šolali 0
3 Bili ste na služenju vojaškega roka 0
4 Imeli ste družinske obveznosti oziroma opravljali ste gospod 0
5 Drugo 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v12_1 Če bi zdaj našli delo, ali bi lahko začeli delati v naslednjih DVEH TEDNIH?

Vrednost 15770 Frekvenca
1 Da 0
2 Ne 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v12_2 Zakaj v tem času ne bi mogli začeti z delom?

Vrednost 15869 Frekvenca
1 Končati morate izobraževanje, šolanje 0
2 Sedanjega dela ne morete zapustiti v dveh tednih 0
3 Iz osebnih ali družinskih razlogov 0
4 Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 0
5 Urejate si pogoje za samozaposlitev (dokumentacija, denarna 0
6 Drugo 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v12_3 Bi mogoče lahko začeli delati v naslednjih TREH MESECIH?

Vrednost 15968 Frekvenca
1 Da 0
2 Ne 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v13_1 Ste prijavljeni na zavodu za zaposlovanje?

Vrednost 16067 Frekvenca
1 Da 0
2 Ne 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v13_2 Prejemate denarno nadomestilo za čas brezposelnosti?

Vrednost 16166 Frekvenca
1 Da 0
2 Ne 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v13_3a Ali ste:

Vrednost 16265 Frekvenca
1 zaposleni, samozaposleni, pomagate na družinski kmetiji, v p 0
2 brezposelni 0
3 učenec, dijak, študent 0
4 skrbite za gospodinjstvo 0
5 upokojeni 0
6 nezmožni za delo (bolezen, invalidnost) 0
7 drugo 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v13_4 Pred enim letom ste bili:

Vrednost 16364 Frekvenca
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 0
2 zaposleni pri obrtniku (s.p) 0
3 zaposleni pri kmetu 0
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu 0
5 delali ste v lastnem podjetju 0
6 obrtnik (s.p.) 0
7 kmet 0
8 v svobodnem poklicu 0
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 0
10 delali ste po pogodbi 0
11 delali ste za neposredno plačilo 0
12 delali ste preko študentskega servisa 0
13 delali ste preko javnih del 0
14 brezposelni 0
15 učenec, dijak, študent 0
16 upokojeni 0
17 skrbeli ste za gospodinjstvo 0
18 nezmožni za delo 0
19 drugo 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 19

v13_5 Ste zaposlovali kaj delavcev?

Vrednost 16463 Frekvenca
1 Da 0
2 Ne 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v13_6c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste delali pred enim letom? Kaj se je proizvajalo oz. kakšne storitve so se tam opravljale? - GLEJ ŠIFRANT SKD

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

v13_7 Ali ste pred enim letom živeli na istem naslovu?

Vrednost 16661 Frekvenca
1 Da 0
2 Ne 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v13_8 Ste živeli v Sloveniji?

Vrednost 16760 Frekvenca
1 Da 0
2 Ne 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v13_11 V kateri državi ste živeli? - GLEJ ŠIFRANT DRŽAV

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

zap1 Brezposelni

Vrednost 16958 Frekvenca
-2 niso brezposelni 0
1 brezposelni 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

zap2 Zaposleni

Vrednost 17057 Frekvenca
-2 niso zaposleni 0
1 zaposleni 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

zap3 Samozaposleni

Vrednost 17156 Frekvenca
-2 niso samozaposleni 0
1 samozaposleni 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

zap4 Pomagajoči družinski člani

Vrednost 17255 Frekvenca
-2 niso pomagajoči družinski člani 0
1 pomagajoči družinski člani 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

zap12 Neaktivni

Vrednost 17354 Frekvenca
-2 niso neaktivni 0
1 neaktivni 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

zap20 Delovno aktivni

Vrednost 17453 Frekvenca
-2 niso delovno aktivni 0
1 delovno aktivni 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

zap21 Aktivni

Vrednost 17552 Frekvenca
-2 niso aktivni 0
1 aktivni 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

DEJ_CRKA Klasifikacija dejavnosti - REKODIRANO

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

POKLIC Klasifikacija poklica - REKODIRANO

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

ISCED Klasifikacija izobrazbe

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

STAR_RAZ Starostni razredi

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

odrasel Odrasla oseba

Vrednost 18047 Frekvenca
0 ni odrasel 0
1 je odrasel 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

otrok Otrok

Vrednost 18146 Frekvenca
0 ni otrok 0
1 je otrok 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

tip_gosp Tip gospodinjstva

Vrednost 18245 Frekvenca
100 Enočlansko gospodinjstvo 0
211 Samohranilec, katerega najmlajši otrok je mlajši od 25 let 0
212 Samohranilec, katerega najmlajši otrok je star 25 let ali ve 0
220 Par brez otrok 0
231 Par, katerega najmlajši otrok je mlajši od 25 let 0
232 Par, katerega najmlajši otrok je star 25 let ali več 0
241 Par ali samohranilec z najmlajšim otrokom, ki je mlajši od 2 0
242 Par ali samohranilec z najmlajšim otrokom, starim 25 let ali 0
250 Drugi tipi gospodinjstva 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 100 do 250

oznaka Čas izbora v vzorec - letnica + četrtletje

Vrednost 18344 Frekvenca
114 2011, četrto četrtletje 0
121 2012, prvo četrtletje 0
122 2012, drugo četrtletje 0
123 2012, tretje četrtletje 0
124 2012, četrto četrtletje 0
131 2013, prvo četrtletje 0
132 2013, drugo četrtletje 0
133 2013, tretje četrtletje 0
134 2013, četrto četrtletje 0
141 2014, prvo četrtletje 0
142 2014, drugo četrtletje 0
143 2014, tretje četrtletje 0
144 2014, četrto četrtletje 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 114 do 144

ob_id Šifra občine

Vrednost 18443 Frekvenca
1 Ajdovščina 0
2 Beltinci 0
3 Bled 0
4 Bohinj 0
5 Borovnica 0
6 Bovec 0
7 Brda 0
8 Brezovica 0
9 Brežice 0
10 Tišina 0
11 Celje 0
12 Cerklje na Gorenjskem 0
13 Cerknica 0
14 Cerkno 0
15 Črenšovci 0
16 Črna na Koroškem 0
17 Črnomelj 0
18 Destrnik 0
19 Divača 0
20 Dobrepolje 0
21 Dobrova - Polhov Gradec 0
22 Dol pri Ljubljani 0
23 Domžale 0
24 Dornava 0
25 Dravograd 0
26 Duplek 0
27 Gorenja vas - Poljane 0
28 Gorišnica 0
29 Gornja Radgona 0
30 Gornji Grad 0
31 Gornji Petrovci 0
32 Grosuplje 0
33 Šalovci 0
34 Hrastnik 0
35 Hrpelje - Kozina 0
36 Idrija 0
37 Ig 0
38 Ilirska Bistrica 0
39 Ivančna Gorica 0
40 Izola/Isola 0
41 Jesenice 0
42 Juršinci 0
43 Kamnik 0
44 Kanal 0
45 Kidričevo 0
46 Kobarid 0
47 Kobilje 0
48 Kočevje 0
49 Komen 0
50 Koper/Capodistria 0
51 Kozje 0
52 Kranj 0
53 Kranjska Gora 0
54 Krško 0
55 Kungota 0
56 Kuzma 0
57 Laško 0
58 Lenart 0
59 Lendava/Lendva 0
60 Litija 0
61 Ljubljana 0
62 Ljubno 0
63 Ljutomer 0
64 Logatec 0
65 Loška dolina 0
66 Loški Potok 0
67 Luče 0
68 Lukovica 0
69 Majšperk 0
70 Maribor 0
71 Medvode 0
72 Mengeš 0
73 Metlika 0
74 Mežica 0
75 Miren - Kostanjevica 0
76 Mislinja 0
77 Moravče 0
78 Moravske Toplice 0
79 Mozirje 0
80 Murska Sobota 0
81 Muta 0
82 Naklo 0
83 Nazarje 0
84 Nova Gorica 0
85 Novo mesto 0
86 Odranci 0
87 Ormož 0
88 Osilnica 0
89 Pesnica 0
90 Piran/Pirano 0
91 Pivka 0
92 Podčetrtek 0
93 Podvelka 0
94 Postojna 0
95 Preddvor 0
96 Ptuj 0
97 Puconci 0
98 Rače - Fram 0
99 Radeče 0
100 Radenci 0
101 Radlje ob Dravi 0
102 Radovljica 0
103 Ravne na Koroškem 0
104 Ribnica 0
105 Rogašovci 0
106 Rogaška Slatina 0
107 Rogatec 0
108 Ruše 0
109 Semič 0
110 Sevnica 0
111 Sežana 0
112 Slovenj Gradec 0
113 Slovenska Bistrica 0
114 Slovenske Konjice 0
115 Starše 0
116 Sveti Jurij 0
117 Šenčur 0
118 Šentilj 0
119 Šentjernej 0
120 Šentjur 0
121 Škocjan 0
122 Škofja Loka 0
123 Škofljica 0
124 Šmarje pri Jelšah 0
125 Šmartno ob Paki 0
126 Šoštanj 0
127 Štore 0
128 Tolmin 0
129 Trbovlje 0
130 Trebnje 0
131 Tržič 0
132 Turnišče 0
133 Velenje 0
134 Velike Lašče 0
135 Videm 0
136 Vipava 0
137 Vitanje 0
138 Vodice 0
139 Vojnik 0
140 Vrhnika 0
141 Vuzenica 0
142 Zagorje ob Savi 0
143 Zavrč 0
144 Zreče 0
146 Železniki 0
147 Žiri 0
148 Benedikt 0
149 Bistrica ob Sotli 0
150 Bloke 0
151 Braslovče 0
152 Cankova 0
153 Cerkvenjak 0
154 Dobje 0
155 Dobrna 0
156 Dobrovnik/Dobronak 0
157 Dolenjske Toplice 0
158 Grad 0
159 Hajdina 0
160 Hoče - Slivnica 0
161 Hodoš/Hodos 0
162 Horjul 0
163 Jezersko 0
164 Komenda 0
165 Kostel 0
166 Križevci 0
167 Lovrenc na Pohorju 0
168 Mark