Anketa o delovni sili, 2014: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

Basic Study Information

ADP - IDNo: ADS14
Main author(s):
  • Statistični urad Republike Slovenije
Data file producer:
SURS - Statistični urad Republike Slovenije (Ljubljana, Slovenija; 2014)

Funding agency:

(1): Državni proračun Republike Slovenije je na podlagi Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995) financiral vse aktivnosti v okviru Letnega programa statističnih raziskovanj 2014.
(2): Evropska komisija (sredstva, namenjenimi metodološkim izboljšavam)

Project number:

(1): Uradni list RS: 97/2013 (None)

Series:
  • ADS/Anketa o delovni sili

    Anketa o delovni sili je najobsežnejše uradno anketiranje gospodinjstev v Sloveniji. Namen Ankete o delovni sili je zbrati podatke o stanju in spremembah na slovenskem trgu dela. Daje nam podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega (delovno aktivnega prebivalstva in brezposelnih oseb) in neaktivnega prebivalstva Slovenije. Do leta 1995 se je raziskava imenovala Anketa o kadrovskem potencialu. Kot razvojni projekt je bila uvedena na Inštitutu za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Razvojna faza je trajala do konca leta 1992. V letu 1993 je bila vključena v Nacionalni program statističnih raziskovanj. Od takrat podatki veljajo za uradne. V letih 1993 in 1994 je raziskavo izvedel Republiški zavod za zaposlovanje ob sodelovanju Statističnega urada Republike Slovenije. Od leta 1995 Anketo o delovni sili izvaja Statistični urad Republike Slovenije. Anketo o delovni sili se je izvajalo skladno z navodili Mednarodne organizacije za delo (ILO), sprejetimi na 13. konferenci statistikov dela, sedaj pa se jo izvaja skladno z zahtevami Statističnega urada Evropske zveze (Eurostata), ki se nanašajo na usklajeno anketo Evropske zveze. To nam omogoča primerljivost z drugimi državami, ki izvajajo ankete o delovni sili, in hkrati tudi časovno primerljivost podatkov. Do 1997 je bila Anketa o delovni sili letna anketa, aprila 1997 pa se je prešlo na kontinuirano Anketo o delovni sili (anketiranje poteka vse leto) ob četrtletnem objavljanju podatkov. Leta 2005 je prišlo do večje spremembe vprašalnika na nacionalni ravni, na evropski ravni pa so države članice začele izvajati kontinuirano četrtletno raziskavo, s katero se pokriva vse tedne posameznega četrtletja. Število sodelujočih držav v Eurostatovem ADS sistemu se je skozi leta povečevalo, v 2013 je sodelovalo 33 držav, katerih naloga je slediti Eurostatovi metodologiji. Novo izbrana gospodinjstva v Sloveniji, na primer, so izbrana z enostavnim slučajnim izborom. V vzorec je vsako četrtletje vključenih nekaj več kot 7 tisoč gospodinjstev. Gospodinjstvo je anketirano v 5 četrtletjih (3 zaporedna, 1 četrtletje premora in še dvakrat).

Study Content

Keywords:

sestava gospodinjstva, država priselitve, dosežena stopnja izobrazbe, tekoče izobraževanje in usposabljanje, delovna aktivnost v zadnjem tednu, samozaposlitev, zaposluje druge, tip zaposlitve, gospodarska dejavnost, trajanje zaposlitve, vir informacij o zaposlitvi, polni delovni čas ali skrajšani, razlogi za skrajšanje delovnega časa, netipična razporeditev delovnega časa, dohodek, demografija migranta, položaj migranta na trgu delovne sile

Keywords ELSST:
DELO IN ZAPOSLOVANJE, ZADOVOLJSTVO NA DELOVNEM MESTU, ZNAČILNOSTI DELOVNEGA MESTA, DELODAJALEC, DELOVNI ČAS, DELOVNA MIGRACIJA, POGOJI ZA OPRAVLJANJE DELA, ISKANJE DELA, BREZPOSELNOST, DELOVNO MESTO

Topic Classification CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje
Topic Classification CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Topic Classification ADP
demografija
zaposlenost
brezposelnost
trg delovne sile
neaktivno prebivalstvo
delovni čas
migranti na trgu dela


Abstract:

Anketa o delovni sili 2014 je raziskovanje, ki ima v Sloveniji dolgoletno tradicijo. Raziskava meri stanje na trgu delovne sile, poleg tega pa še druge lastnosti prebivalstva v določenem tednu vsakega četrtletja. Anketa daje podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega in neaktivnega prebivalstva Republike Slovenije. V podatkovno datoteko so dodani še podatki o dohodku fizičnih oseb (register DURS-a) – gre za mesečni dohodek, ki je ali povprečje leta ali povprečje krajšega obdobja, če je oseba delala manj kot leto dni. V vsakem četrtletju je v vzorec izbranih okoli 19 tisoč posameznikov. Raziskovalcem je na voljo neanonimizirana verzija ADS mikropodatkov, do katere lahko dostopajo v varni sobi ali preko oddaljenega dostopa. Raziskovanje poteka v sklopu Eurostatove Labour Force Survey, v katero je bilo v letu 2014 zajetih 28 držav Evropske unije, 2 državi kandidatki (Makedonija in Turčija) ter 3 EFTA države – Norveška, Švica in Islandija. Raziskovalcem so preko Eurostata dostopne tudi podatkovne datoteke drugih sodelujočih držav, ki omogočajo medčasovno in mednarodno primerjavo. V raziskovanje Anketa o delovni sili 2014 je vključen tudi t.i. ad-hoc modul, ki pokriva temo "Položaj migrantov in njihovih neposrednih potomcev na trgu dela".

Methodology


Collection date: 2014
Date of production: 2014
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Enota opazovanja so posamezniki, ki so v letu 2014 večinoma prebivali na ozemlju Republike Slovenije, ne glede na državljanstvo. Vključeni so bili posamezniki, ki so pretežno živeli v izbranem gospodinjstvu. Gospodinjstvo je vsaka (družinska ali druga) skupnost oseb, ki skupaj stanujejo in skupaj porabljajo svoje dohodke za poravnavanje osnovnih življenjskih potreb (stanovanje, hrana in drugo). V anketi so upoštevani tudi trenutno odsotni člani gospodinjstva brez drugega stalnega ali začasnega bivališča, prav tako tudi dijaki srednjih šol, ki živijo v internatu.

Excluded:

Upoštevani niso posamezniki, ki živijo v institucijah (bolniki, zaporniki ipd.) več kot dvanajst mesecev, študenti, ki med študijem ne živijo doma, in posamezniki, ki stalno ali začasno živijo v tujini.

Data collected by:

Statistični urad Republike Slovenije

Sampling procedure:

Anketa o delovni sili temelji na vzorcu, ki je izbran iz Centralnega registra prebivalstva. Je rotirajoča panelna anketa, izvaja se jo nepretrgano skozi celotno leto. Uporabljena vzorčna metoda je stratificirano naključno vzorčenje naslovov gospodinjstev. Vsi člani gospodinjstva na določenem naslovu so vključeni v vzorec. V vsakem četrtletju je v vzorec vključenih približno 16 tisoč posameznikov. Stratumi so definirani z NUTS 3 regijami (12) in tipom naselja (6), definiranim glede na velikost naselja in delež kmetovalcev. Stratifikacija je proporcionalna glede na porazdelitev prebivalstva, pri čemer je prilagojena predhodni stopnji anketiranja. Vsako gospodinjstvo je anketirano petkrat, po rotacijskem modelu 3-1-2 (gospodinjstva so anketirana tri zaporedna četrtletja, potem so za eno četrtletje izključena, nato pa so v anketo vključena še v preostalih dveh četrtletjih). Anketni podatki kažejo, da je okrog 1 % naslovov neustreznih (npr. na naslovu ne živi gospodinjstvo po definiciji ADS).

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI). Le pri prvem anketiranju določenega gospodinjstva.

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI). Pri vseh ostalih anketiranjih določenega gospodinjstva, če to ima telefon.

Weighting:

Podatki so uteženi zaradi neenake verjetnosti izbora v vzorec posameznikov na ravni gospodinjstva ter zaradi nesodelovanja. Upošteva se znana porazdelitev prebivalstva, utežuje se glede na: starost (0-14, 15-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70+), spol in regijo (NUTS 3). Končna utež je izračunana na nivoju gospodinjstva, torej imajo vsi člani istega gospodinjstva enako utež (praksa od leta 2005 naprej). Institucionalizirana populacija je upoštevana pri skupnih vrednostih populacije. Uporabljene so populacijske uteži.

Access restrictions

Podatki dostopni registriranim raziskovalcem v statistično-analitičen in znanstveno-raziskovalen namen.

Contact: Irena Svetin.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv po priporočenem zgledu.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Prejemnik se zaveže, da bo podatke uporabljal izključno za namen, za katerega mu je bil omogočen dostop in jih ne bo posredoval oziroma drugače razkril katerikoli tretji osebi. Prejemnik sme objaviti oziroma kakorkoli drugače razkriti katerikoli tretji osebi podatke le v obliki rezultatov, ki so zaščiteni v skladu z navodili Statističnega urada Republike Slovenije.

Basic Data File Description

Title of Data file: ADS14 - Anketa o delovni sili, 2014 [datoteka podatkov]

File ID: F2

Format: *.sav - SPSS WIN 7.0

  • number of variables: 226
  • number of units: 62543

Version: oktober 2015

Additional information:

Podatkovni datoteki so dodane labele na ravni spremenljivk in labele na ravni vrednosti spremenljivk, vključno s pripravo šifrantov za pojasnitev vrednosti določenih spremenljivk. Izvedla se je logična kontrola le na ravni osnovnega pregleda frekvenčne porazdelitve posameznih spremenljivk. Izbrisale so se spremenljivke, ki so bile internega SURS značaja. Določile so se manjkajoče vrednosti.

Datoteka je namenjena takojšnjim statističnim analizam, možna je pretvorba v druge formate, za uporabo z drugimi statističnimi programi (SAS, STATA, R! itd.).

Variable list

sid Statistični identifikator

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

l_sifra Val anketiranja+šifra gospodinjstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

sifra Šifra gospodinjstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

sid Statistični identifikator

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

l_sifra Val anketiranja+šifra gospodinjstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

sifra Šifra gospodinjstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v0 Št. člana gospodinjstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

val Val anketiranja

Value 5222 Frequency
1 1. val 0
2 2.val 0
3 3. val 0
4 4. val 0
5 5. val 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 5

tip Tip anketiranja

Value 6221 Frequency
2 terensko anketiranje 0
3 telefonsko anketiranje 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 2 to 3

datum Datum anketiranja

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

starost Starost anketiranca

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

ank Šifra anketarja

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

refted Referenčni teden v letu, na katerega se vprašanja nanašajo

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v1_1 Ali bo oseba odgovarja sama?

Value 11216 Frequency
1 Da 0
2 Ne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v1_4 Razmerja med člani gospodinjstva:

Value 12215 Frequency
1 njegov partner (zakonski ali zunajzakonski) 0
2 otrok (njegov ali partnerjev) 0
3 starejši sorodnik (oče, mati, tast, tašča,) 0
4 drug sorodnik (brat, sestra, vnuk, vnukinja, dedek, babica) 0
5 drugo (snaha, zet) 0
6 sam je nosilec gospodinjstva 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 6

v1_5 Njegov/njen partner (zakonski ali zunajzakonski) je:

Value 13214 Frequency
0 oseba nima partnerja oz. partner živi v drugem gospodinjstvu 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 0 to 0

v1_6 Njegov/njen oče je:

Value 14213 Frequency
0 otrok ali mama ni član tega gospodinjstva 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 0 to 0

v1_7 Njegova/njena mama je:

Value 15212 Frequency
0 otrok ali mama ni član tega gospodinjstva 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 0 to 0

v1_8 Spol:

Value 16211 Frequency
1 moški 0
2 ženski 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v1_9a Dan rojstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v1_9b Mesec rojstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v1_9c Leto rojstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v1_10 Ali imate slovensko državljanstvo?

Value 20207 Frequency
1 Da 0
2 Ne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v1_11a Državljanstvo katere države imate? - GLEJ ŠIFRANT DRŽAV

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v1_12 Ali ste bili rojeni v Sloveniji?

Value 22205 Frequency
1 Da 0
2 Ne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v1_13a V kateri državi ste bili rojeni? - GLEJ ŠIFRANT DRŽAV

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v1_14 Katerega leta ste se priselili v Slovenijo?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v1_16 Ali imate na tem naslovu:

Value 25202 Frequency
1 stalno prebivališče 0
2 začasno prebivališče 0
3 na tem naslovu niste prijavljeni 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 3

v1_17 Kakšen je vaš zakonski stan?

Value 26201 Frequency
1 Samski 0
2 Poročen 0
3 Vdovec 0
4 Razvezan 0
5 Zunajzakonska skupnost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 5

v2_1 Vaša dosežena izobrazba je:

Value 27200 Frequency
1 ste brez šolske izobrazbe 0
2 nepopolna osnovna izobrazba 0
3 osnovna izobrazba 0
4 nižja ali srednja poklicna izobrazba 0
5 srednja strokovna izobrazba 0
6 srednja splošna izobrazba 0
7 višja strokovna izobrazba, višješolska izobrazba 0
8 visokošolska strokovna izobrazba 0
9 visokošolska univerzitetna izobrazba 0
10 specializacija 0
11 magisterij 0
12 doktorat 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 12

v2_2 Katerega leta ali koliko ste bili stari, ko ste dosegli sedanjo stopnjo izobrazbe?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v2_3 Ali je bil študij, ki ste ga končali, prilagojen Bolonjski deklaraciji?

Value 29198 Frequency
1 Da 0
2 Ne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v2_3a Kaj ste po izobrazbi (smer in šola, ki ste jo končali)?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v2_4 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH redno ali ob delu obiskovali šolo oziroma bili vpisani na fakulteto?

Value 31196 Frequency
1 Da 0
2 Ne 0
3 Ne, ker so bile počitnice 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 3

v2_5 Katero stopnjo izobrazbe boste pridobili?

Value 32195 Frequency
1 Osnovno izobrazbo 0
2 Nižjo ali srednjo poklicno izobrazbo 0
3 Srednjo strokovno izobrazbo 0
4 Srednjo splošno izobrazbo 0
5 Višjo strokovno izobrazbo 0
6 Visoko strokovno izobrazbo 0
7 Visoko univerzitetno izobrazbo 0
8 Specializacijo 0
9 Magisterij 0
10 Doktorat 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 10

v2_5a Ali je ta študij prilagojen Bolonjski deklaraciji?

Value 33194 Frequency
1 Da 0
2 Ne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v2_6 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH v službi ali v prostem času obiskovali še kake tečaje (tudi šiviljski, kuharski, športni…tečaji), krožke,seminarje, inštrukcije, avtošolo, verouk…?

Value 34193 Frequency
1 Da 0
2 Ne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v2_7 Koliko ur ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH porabili za to učno dejavnost?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v2_8 Tečaj, seminar ste obiskovali zaradi:

Value 36191 Frequency
1 potreb dela 0
2 osebnega razvoja, interesa 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v2_9 To izobraževanje je potekalo:

Value 37190 Frequency
1 samo med delovnim časom 0
2 večinoma med delovnim časom 0
3 samo zunaj delovnega časa 0
4 večinoma zunaj delovnega časa 0
5 v tem času nisem bil zaposlen 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 5

v2_10 Kdo je denarno podprl udeležbo v tej učni aktivnosti?

Value 38189 Frequency
1 Vi sami oz. družina 0
2 Delodajalec 0
3 Učna aktivnost je bila brezplačna 0
4 Drugo 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 4

v3_2 Ali ste v prejšnjem tednu (od ponedeljka do nedelje) delali vsaj eno uro za plačilo (denarno ali nedenarno) ali dobiček?

Value 39188 Frequency
1 Da 0
2 Ne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v3_3 Ali ste v prejšnjem tednu pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti?

Value 40187 Frequency
1 Da 0
2 Ne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v3_4 Ali ste kjub temu, da prejšnji teden niste delali, zaposleni, samozaposleni ali opravljate kakršno koli redno delo za plačilo, dobiček oz. družinsko dobrobit?

Value 41186 Frequency
1 Da 0
2 Ne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v3_5 Zakaj v prejšnjem tednu niste delali?

Value 42185 Frequency
1 Zaradi slabega vremena 0
2 Zaradi zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov 0
3 Zaradi stavke 0
4 Zaradi izobraževanja, usposabljanja zunaj podjetja ali organ 0
5 Zaradi bolezni, poškodbe 0
6 Zaradi dopusta 0
7 Zaradi praznika 0
8 Ker ste na čakanju 0
9 Zaradi porodniškega dopusta 0
10 Zaradi očetovskega dopusta 0
11 Zaradi koriščenja ur 0
12 Drugo 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 12

v3_5a Koliko časa boste vse skupaj odsotni z dela?

Value 43184 Frequency
0 manj kot 1 mesec 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 0 to 0

v3_6 Koliko mesecev že ne delate, čeprav ste zaposleni oziroma samozaposleni?

Value 44183 Frequency
0 manj kot 1 mesec 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 0 to 0

v4_1 V prejšnjem tednu ste bili:

Value 45182 Frequency
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 0
2 zaposleni pri obrtniku (s.p.) 0
3 zaposleni pri kmetu 0
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu 0
5 delali ste v lastnem podjetju 0
6 obrtnik (s.p.) 0
7 kmet 0
8 v svobodnem poklicu 0
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 0
10 delali ste po pogodbi 0
11 delali ste za neposredno plačilo 0
12 delali ste preko študentskega servisa 0
13 delali ste preko javnih del 0
14 Vajenec, praktikant 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 14

v4_2 Ali še vedno prejemate plačo ali nadomestilo plače?

Value 46181 Frequency
1 Da 0
2 Ne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v4_3 Prejemate:

Value 47180 Frequency
1 pol plače ali več 0
2 manj kot pol plače 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v4_4 Delate preko agencije za posredovanje dela?

Value 48179 Frequency
1 Da 0
2 Ne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v4_5 Zaposlujete kaj delavcev?

Value 49178 Frequency
1 Da 0
2 Ne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v4_5a Ali delate pretežno le za eno stranko?

Value 50177 Frequency
1 Da 0
2 Ne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v4_5b Ali večinoma delate v prostorih te stranke?

Value 51176 Frequency
1 Da 0
2 Ne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v4_6 Je to delo za:

Value 52175 Frequency
1 nedoločen čas 0
2 določen čas 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v4_7 Koliko mesecev traja to delo?

Value 53174 Frequency
0 manj kot 1 mesec 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 0 to 0

v4_8 Kaj je razlog, da opravljate delo za določen čas?

Value 54173 Frequency
1 Pripravništvo, usposabljanje 0
2 Ne morete najti stalne zaposlitve 0
3 Ne želite stalne zaposlitve 0
4 Ste v poskusni dobi 0
5 Individualna pogodba o zaposlitvi 0
6 Izobraževanje, šolanje 0
7 Drugo 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 7

v4_9c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste delali prejšnji teden? Kaj se proizvaja oz. kakšne storitve se tam opravljajo? - GLEJ ŠIFRANT SKD

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v4_10c Kakšen je bil naziv vašega delovnega mesta? Opišite delo, ki ste ga opravljali v prejšnjem tednu. - GLEJ ŠIFRANT SKP

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v4_11a V kateri državi delate? - GLEJ ŠIFRANT DRŽAV

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v4_11b2 V kateri občini?

Value 58169 Frequency
1 Ajdovščina 0
2 Beltinci 0
3 Bled 0
4 Bohinj 0
5 Borovnica 0
6 Bovec 0
7 Brda 0
8 Brezovica 0
9 Brežice 0
10 Tišina 0
11 Celje 0
12 Cerklje na Gorenjskem 0
13 Cerknica 0
14 Cerkno 0
15 Črenšovci 0
16 Črna na Koroškem 0
17 Črnomelj 0
18 Destrnik 0
19 Divača 0
20 Dobrepolje 0
21 Dobrova - Polhov Gradec 0
22 Dol pri Ljubljani 0
23 Domžale 0
24 Dornava 0
25 Dravograd 0
26 Duplek 0
27 Gorenja vas - Poljane 0
28 Gorišnica 0
29 Gornja Radgona 0
30 Gornji Grad 0
31 Gornji Petrovci 0
32 Grosuplje 0
33 Šalovci 0
34 Hrastnik 0
35 Hrpelje - Kozina 0
36 Idrija 0
37 Ig 0
38 Ilirska Bistrica 0
39 Ivančna Gorica 0
40 Izola/Isola 0
41 Jesenice 0
42 Juršinci 0
43 Kamnik 0
44 Kanal 0
45 Kidričevo 0
46 Kobarid 0
47 Kobilje 0
48 Kočevje 0
49 Komen 0
50 Koper/Capodistria 0
51 Kozje 0
52 Kranj 0
53 Kranjska Gora 0
54 Krško 0
55 Kungota 0
56 Kuzma 0
57 Laško 0
58 Lenart 0
59 Lendava/Lendva 0
60 Litija 0
61 Ljubljana 0
62 Ljubno 0
63 Ljutomer 0
64 Logatec 0
65 Loška dolina 0
66 Loški Potok 0
67 Luče 0
68 Lukovica 0
69 Majšperk 0
70 Maribor 0
71 Medvode 0
72 Mengeš 0
73 Metlika 0
74 Mežica 0
75 Miren - Kostanjevica 0
76 Mislinja 0
77 Moravče 0
78 Moravske Toplice 0
79 Mozirje 0
80 Murska Sobota 0
81 Muta 0
82 Naklo 0
83 Nazarje 0
84 Nova Gorica 0
85 Novo mesto 0
86 Odranci 0
87 Ormož 0
88 Osilnica 0
89 Pesnica 0
90 Piran/Pirano 0
91 Pivka 0
92 Podčetrtek 0
93 Podvelka 0
94 Postojna 0
95 Preddvor 0
96 Ptuj 0
97 Puconci 0
98 Rače - Fram 0
99 Radeče 0
100 Radenci 0
101 Radlje ob Dravi 0
102 Radovljica 0
103 Ravne na Koroškem 0
104 Ribnica 0
105 Rogašovci 0
106 Rogaška Slatina 0
107 Rogatec 0
108 Ruše 0
109 Semič 0
110 Sevnica 0
111 Sežana 0
112 Slovenj Gradec 0
113 Slovenska Bistrica 0
114 Slovenske Konjice 0
115 Starše 0
116 Sveti Jurij 0
117 Šenčur 0
118 Šentilj 0
119 Šentjernej 0
120 Šentjur 0
121 Škocjan 0
122 Škofja Loka 0
123 Škofljica 0
124 Šmarje pri Jelšah 0
125 Šmartno ob Paki 0
126 Šoštanj 0
127 Štore 0
128 Tolmin 0
129 Trbovlje 0
130 Trebnje 0
131 Tržič 0
132 Turnišče 0
133 Velenje 0
134 Velike Lašče 0
135 Videm 0
136 Vipava 0
137 Vitanje 0
138 Vodice 0
139 Vojnik 0
140 Vrhnika 0
141 Vuzenica 0
142 Zagorje ob Savi 0
143 Zavrč 0
144 Zreče 0
146 Železniki 0
147 Žiri 0
148 Benedikt 0
149 Bistrica ob Sotli 0
150 Bloke 0
151 Braslovče 0
152 Cankova 0
153 Cerkvenjak 0
154 Dobje 0
155 Dobrna 0
156 Dobrovnik/Dobronak 0
157 Dolenjske Toplice 0
158 Grad 0
159 Hajdina 0
160 Hoče - Slivnica 0
161 Hodoš/Hodos 0
162 Horjul 0
163 Jezersko 0
164 Komenda 0
165 Kostel 0
166 Križevci 0
167 Lovrenc na Pohorju 0
168 Markovci 0
169 Miklavž na Dravskem polju 0
170 Mirna Peč 0
171 Oplotnica 0
172 Podlehnik 0
173 Polzela 0
174 Prebold 0
175 Prevalje 0
176 Razkrižje 0
177 Ribnica na Pohorju 0
178 Selnica ob Dravi 0
179 Sodražica 0
180 Solčava 0
181 Sveta Ana 0
182 Sveti Andraž v Slov. goricah 0
183 Šempeter - Vrtojba 0
184 Tabor 0
185 Trnovska vas 0
186 Trzin 0
187 Velika Polana 0
188 Veržej 0
189 Vransko 0
190 Žalec 0
191 Žetale 0
192 Žirovnica 0
193 Žužemberk 0
194 Šmartno pri Litiji 0
195 Apače 0
196 Cirkulane 0
197 Kostanjevica na Krki 0
198 Makole 0
199 Mokronog - Trebelno 0
200 Poljčane 0
201 Renče - Vogrsko 0
202 Središče ob Dravi 0
203 Straža 0
204 Sveta Trojica v Slov. goricah 0
205 Sveti Tomaž 0
206 Šmarješke Toplice 0
207 Gorje 0
208 Log - Dragomer 0
209 Rečica ob Savinji 0
210 Sveti Jurij v Slov. goricah 0
211 Šentrupert 0
212 Mirna 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 212

v4_11b V kateri kohezijski regiji (Slovenija)?

Value 59168 Frequency
1 Vzhodna Slovenija 0
2 Zahodna Slovenija 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v4_11c V kateri kohezijski regiji (tudi tujina)?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v4_12 Ali pri svojem delu vodite zaposlene?

Value 61166 Frequency
1 Da 0
2 Ne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v4_13 Katerega leta ste začeli delati pri sedanjem delodajalcu oziroma opravljati sedanjo samostojno dejavnost?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v4_14 Katerega meseca ste začeli delati pri sedanjem delodajalcu oziroma opravljati sedanjo samostojno dejavnost?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v4_15 Vas je k sedanjemu delodajalcu napotil zavod za zaposlovanje oz. svetovalec zaposlitve?

Value 64163 Frequency
1 Da 0
2 Ne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v4_16 Ste oglas za sedanjo zaposlitev našli na oglasni deski zavoda za zaposlovanje?

Value 65162 Frequency
1 Da 0
2 Ne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v4_17 Ste ga našli med oglasi Zavoda za zaposlovanje v katerem od časopisov?

Value 66161 Frequency
1 Da 0
2 Ne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v4_18 Ste ga prebrali na teletekstu ?

Value 67160 Frequency
1 Da 0
2 Ne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v4_19 Ste ga našli na spletni strani zavoda za zaposlovanje?

Value 68159 Frequency
1 Da 0
2 Ne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v4_20 Koliko delavcev dela na lokaciji, na kateri delate (vključno z vami)?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v4_21 Tam dela:

Value 70157 Frequency
1 1 - 10 oseb 0
2 11 oseb ali več 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v5_1 Imate delo:

Value 71156 Frequency
1 s polnim delovnim časom 0
2 s skrajšanim delovnim časom 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v5_2 Koliko ur na teden navadno delate pri delu, o katerem se pogovarjava (vkljucno z nadurami, ce jih opravljate redno)?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v5_3 Zakaj navadno delate manj kot 36 ur?

Value 73154 Frequency
1 Zaradi izobraževanja, usposabljanja 0
2 Zaradi bolezni, invalidnosti, delne upokojitve 0
3 Ne morete najti dela z daljšim delovnim časom 0
4 Ne želite dela z daljšim delovnim časom 0
5 Zaradi pomanjkanja dela, manjšega obsega dela 0
6 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke 0
7 Skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoč 0
8 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke in skrbite za odrasl 0
9 Iz drugih družinskih razlogov 0
10 Drugo 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 10

v5_4 Se vam zdi, da ni ustreznega varstva oz. je predrago?

Value 74153 Frequency
1 Da 0
2 Ne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v5_5 Koliko ur ste delali v prejšnjem tednu?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v5_6 Zakaj ste delali več kot navadno?

Value 76151 Frequency
1 Ker imate premakljiv delovni čas 0
2 Ker je bil obseg dela večji (nadure, nadomeščanje) 0
3 Drugo 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 3

v5_7 Zakaj ste delali manj kot navadno? Zaradi:

Value 77150 Frequency
1 slabega vremena 0
2 zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov 0
3 stavke 0
4 ker ste se izobraževali, usposabljali 0
5 ker imate premakljiv delovni čas 0
6 bolezni, poškodbe ali začasne nezmožnosti za delo 0
7 porodniškega dopusta 0
8 družinskih oziroma osebnih razlogov 0
9 dopusta 0
10 praznikov 0
11 začetka ali spremembe zaposlitve v prejšnjem tednu 0
12 izteka zaposlitve v prejšnjem tednu 0
13 ker ni bilo pravega dela, ker čakate na delo 0
14 koriščenja ur 0
15 drugo 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 15

V5_8 Imate:

Value 78149 Frequency
1 gibljiv delovni čas (npr. prihod 7-9h, odhod 15-17h) 0
2 točno določen delovni čas (npr. 7-15h) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v5_9 Ste v prejšnjem tednu na delovnem mestu opravili kaj dela izven delovnega časa?

Value 79148 Frequency
1 Da 0
2 Ne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v5_10 Koliko ur?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v5_10a Koliko od teh, menite, da bo plačanih?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v5_10b Ste v prejšnjem tednu opravili kaj nadur?

Value 82145 Frequency
1 Da 0
2 Ne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v5_10c Koliko?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v5_10d Koliko od teh, menite, da bo plačanih?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v5_11a Ali bi želeli delati več ur na teden, kot običajno delate, če bi prejeli večjo plačo?

Value 85142 Frequency
1 Da 0
2 Ne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v5_11b Več ur bi želeli delati:

Value 86141 Frequency
1 z dodatnim delom 0
2 z drugim osnovnim delom 0
3 v okviru sedanjega dela 0
4 z dodatnim, drugim oz. sedanjim delom 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 4

v5_12 Koliko ur na teden bi želeli delati vse skupaj?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v5_13 Ali bi bili pripravljeni sprejeti več dela v naslednjih dveh tednih?

Value 88139 Frequency
1 Da 0
2 Ne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v5_14 Zakaj ne?

Value 89138 Frequency
1 Končati morate izobraževanje, šolanje 0
2 Sedanjega dela ne morete zapustiti v dveh tednih 0
3 Iz osebnih ali družinskih razlogov 0
4 Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 0
5 Urejate si pogoje za samozaposlitev (dokumentacija, denarna 0
6 Drugo 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 6

v5_15 Ali delate v izmenah?

Value 90137 Frequency
1 Običajno 0
2 Včasih 0
3 Nikoli 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 3

v5_16 Ali delate zvečer?

Value 91136 Frequency
1 Običajno 0
2 Včasih 0
3 Nikoli 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 3

v5_17 Ali delate ponoči?

Value 92135 Frequency
1 Običajno 0
2 Včasih 0
3 Nikoli 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 3

v5_18 Ali delate ob sobotah?

Value 93134 Frequency
1 Običajno 0
2 Včasih 0
3 Nikoli 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 3

v5_19 Ali delate ob nedeljah?

Value 94133 Frequency
1 Običajno 0
2 Včasih 0
3 Nikoli 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 3

v5_19d Ali ste v prejšnjem tednu koristili kakšen dan dopusta?

Value 95132 Frequency
1 Da 0
2 Ne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v5_19e Koliko dni?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v5_20 Ali opravljate svoje delo doma, v stanovanju?

Value 97130 Frequency
1 Običajno 0
2 Včasih 0
3 Nikoli 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 3

v5_21 Doma delate zaradi:

Value 98129 Frequency
1 preobilice dela, lastnega interesa 0
2 dogovora z delodajalcem 0
3 dodatnega plačila 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 3

v7_1 Ali ste poleg tega dela v prejšnjem tednu opravljali še kakšno drugo delo?

Value 99128 Frequency
1 Da 0
2 Ne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v7_2 Pri tem delu ste bili:

Value 100127 Frequency
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 0
2 zaposleni pri obrtniku (s.p) 0
3 zaposleni pri kmetu 0
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu 0
5 delali ste v lastnem podjetju 0
6 obrtnik (s.p.) 0
7 kmet 0
8 v svobodnem poklicu 0
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 0
10 delali ste po pogodbi 0
11 delali ste za neposredno plačilo 0
12 delali ste preko študentskega servisa 0
13 delali ste preko javnih del 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 13

v7_2a Ali je mogoče vsaj del pridelkov z vaše kmetije namenjen prodaji?

Value 101126 Frequency
1 Da 0
2 Ne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v7_3 Ste zaposlovali kaj delavcev?

Value 102125 Frequency
1 Da 0
2 Ne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v7_4c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste opravljali dodatno delo? Kaj se proizvaja oziroma kakšne storitve se tam opravljajo? - GLEJ ŠIFRANT SKD

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v7_5c Kakšen je naziv vašega delovnega mesta? Opišite svoje dodatno delo. - GLEJ ŠIFRANT SKP

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v7_6 Koliko ur ste v prejšnjem tednu opravili z dodatnim delom?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v7_7 Iščete

Value 106121 Frequency
1 Drugo osnovno delo 0
2 Drugo, dodatno delo 0
3 Niti eno niti drugo 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 3

v7_8 Zakaj iščete drugo osnovno delo?

Value 107120 Frequency
1 Bojite se ali veste, da boste izgubili delo 0
2 Imate zaposlitev za določen čas oziroma opravljate priložnos 0
3 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali več ur 0
4 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali manj ur 0
5 Želite boljšo plačo 0
6 Želite imeti ugodnejše delovne razmere (delovni čas, pot na 0
7 Želite opravljati delo, ustreznješe svoji izobrazbi 0
8 Drugo 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 8

v7_9 Zakaj iščete drugo, dodatno delo?

Value 108119 Frequency
1 Bojite se ali veste, da boste izgubili delo 0
2 Imate zaposlitev za določen čas oziroma opravljate priložnos 0
3 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali več ur 0
4 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali manj ur 0
5 Želite boljšo plačo 0
6 Želite imeti ugodnejše delovne razmere (delovni čas, pot na 0
7 Želite opravljati delo, ustreznješe svoji izobrazbi 0
8 Drugo 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 8

v8_1 Ali ste kdaj prej delali za plačilo, dobiček ali družinsko dobrobit?

Value 109118 Frequency
1 Da 0
2 Ne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v8_1a Ali ste mogoče med študijem redno delali preko študentskega servisa?

Value 110117 Frequency
1 Da 0
2 Ne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v8_2c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste nazadnje delali? Kaj se je proizvajalo oz. kakšne storitve so se tam opravljale? - GLEJ ŠIFRANT SKD

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v8_3c Kakšen je bil naziv vašega delovnega mesta? Opišite delo, ki ste ga opravljali? - GLEJ ŠIFRANT SKP

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v8_4 Takrat ste bili:

Value 113114 Frequency
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 0
2 zaposleni pri obrtniku (s.p) 0
3 zaposleni pri kmetu 0
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu 0
5 delali ste v lastnem podjetju 0
6 obrtnik (s.p.) 0
7 kmet 0
8 v svobodnem poklicu 0
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 0
10 delali ste po pogodbi 0
11 delali ste za neposredno plačilo 0
12 delali ste preko javnih del 0
13 delali preko študentskega servisa 0
14 delali ste kot vajenec praktikant 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 14

v8_5 Ste zaposlovali kaj delavcev?

Value 114113 Frequency
1 Da 0
2 Ne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v8_6 Katerega leta ste nazadnje delali (za plačilo ali pomagali na družinski kmetiji, v družinskem podjetju, obrti)?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v8_7 V katerem mesecu ste nazadnje delali?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v8_8 Zakaj tega dela ne opravljate več?

Value 117110 Frequency
1 Ker ste bili odpuščeni 0
2 Ker ste dali odpoved 0
3 Zaradi prenehanja zaposlitve za določen čas 0
4 Zaradi izteka pogodbe 0
5 Zaradi upokojitve 0
6 Zaradi opustitve dejavnosti zaradi ekonomskih razlogov (nere 0
7 Zaradi izobraževanja 0
8 Zaradi nezmožnosti za delo (bolezen, invalidnost) 0
9 Ker pazite otroke 0
10 Ker skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoč 0
11 Ker pazite otroke in skrbite za odraslega, ki potrebuje pomo 0
12 Zaradi osebnih ali družinskih razlogov 0
13 Zaradi odhoda na služenje vojaškega roka 0
14 Drugo 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 14

v8_9 Ste dokupili zavarovalno dobo?

Value 118109 Frequency
1 Da 0
2 Ne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v9_1 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH iskali kakšno delo?

Value 119108 Frequency
1 Da 0
2 Ne 0
3 Ne, ker ste delo že našli 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 3

v9_2 Ali bi želeli delati, čeprav ne iščete dela?

Value 120107 Frequency
1 Da 0
2 Ne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v9_3 Kaj je glavni razlog, da ne iščete dela?

Value 121106 Frequency
1 Upokojitev 0
2 Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 0
3 Izobraževanje, usposabljanje 0
4 Osebni ali družinski razlogi 0
5 čakate, da vas pokličejo nazaj na delo (osebe na čakanju) 0
6 Menite, da dela ni na voljo 0
7 Ne želite takoj začeti iskati dela 0
8 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke 0
9 Skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoč 0
10 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke in skrbite za odrasl 0
11 Delate oz. bi želeli delati kot prostovoljec. 0
12 Drugo 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 12

v9_4 Se vam zdi, da ni ustreznega varstva oz. je predrago?

Value 122105 Frequency
1 Da 0
2 Ne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v10_1 Iščete:

Value 123104 Frequency
1 zaposlitev 0
2 samozaposlitev 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v10_2 Iščete zaposlitev:

Value 124103 Frequency
1 s polnim delovnim časom 0
2 s skrajšanim delovnim časom 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v10_3 Bi sprejeli delo s skrajšanim delovnim časom, če ni dela s polnim delovnim časom?

Value 125102 Frequency
1 Da 0
2 Ne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v10_4 Bi sprejeli delo s polnim delovnim časom, če ni dela s skrajšanim delovnim časom?

Value 126101 Frequency
1 Da 0
2 Ne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v10_5 Koliko mesecev že aktivno iščete delo?

Value 127100 Frequency
0 manj kot 1 mesec 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 0 to 0

v10_6 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH iskali delo na zavodu za zaposlovanje?

Value 12899 Frequency
1 Da 0
2 Ne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v10_7 Ste čakali, da vas pokličejo z zavoda za zaposlovanje?

Value 12998 Frequency
1 Da 0
2 Ne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v10_8 Ste vprašali neposredno pri delodajalcu?

Value 13097 Frequency
1 Da 0
2 Ne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v10_9 Ste vprašali sorodnike, prijatelje, znance?

Value 13196 Frequency
1 Da 0
2 Ne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v10_10 Ste se javili na oglas v časopisu, reviji?

Value 13295 Frequency
1 Da 0
2 Ne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v10_11 Ste intenzivno pregledovali oglase v časopisih, revijah, na internetu?

Value 13394 Frequency
1 Da 0
2 Ne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v10_12 Ste delo iskali v kateri od zasebnih agencij za zaposlovanje?

Value 13493 Frequency
1 Da 0
2 Ne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v10_13 Ste bili na razgovoru ali testiranju pri delodajalcu?

Value 13592 Frequency
1 Da 0
2 Ne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v10_14 Ste čakali na odgovor na prošnjo (prijavo) za zaposlitev?

Value 13691 Frequency
1 Da 0
2 Ne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v10_15 Ste iskali zemljo, zgradbe ali opremo za samozaposlitev?

Value 13790 Frequency
1 Da 0
2 Ne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v10_16 Ste iskali dovoljenja, licence, denarna sredstva za samozaposlitev?

Value 13889 Frequency
1 Da 0
2 Ne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v10_17 Ali ste uporabili še katero drugo metodo?

Value 13988 Frequency
1 Da 0
2 Ne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v10_18 Kaj je veljalo za vas tik preden ste začeli iskati delo?

Value 14087 Frequency
1 Bili ste redno zaposleni za nedoločen čas 0
2 Bili ste redno zaposleni za določen čas 0
3 Bili ste podjetnik, samostojni podjetnik posameznik (obrtnik 0
4 Pomagali ste na družinski kmetiji, v družinskem podjetju, ob 0
5 Opravljali ste pogodbena oziroma priložnostna dela 0
6 Redno ste se izobraževali, šolali 0
7 Bili ste na služenju vojaškega roka 0
8 Imeli ste družinske obveznosti oziroma opravljali ste gospod 0
9 Bili ste upokojeni 0
10 Drugo 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 10

v11_1 Ste našli

Value 14186 Frequency
1 zaposlitev 0
2 samozaposlitev 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v11_2 Ste našli zaposlitev

Value 14285 Frequency
1 s polnim delovnim časom 0
2 s skrajšanim delovnim časom 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v11_3 Koliko mesecev ste aktivno iskali delo?

Value 14384 Frequency
0 manj kot 1 mesec 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 0 to 0

v11_4 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH iskali delo na zavodu za zaposlovanje?

Value 14483 Frequency
1 Da 0
2 Ne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v11_5 Ste čakali, da vas pokličejo z zavoda za zaposlovanje?

Value 14582 Frequency
1 Da 0
2 Ne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v11_6 Ste vprašali neposredno pri delodajalcu?

Value 14681 Frequency
1 Da 0
2 Ne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v11_7 Ste vprašali sorodnike, prijatelje, znance?

Value 14780 Frequency
1 Da 0
2 Ne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v11_8 Ste se javili na oglas v časopisu, reviji?

Value 14879 Frequency
1 Da 0
2 Ne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v11_9 Ste intenzivno pregledovali oglase v časopisih, revijah, na internetu?

Value 14978 Frequency
1 Da 0
2 Ne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v11_10 Ste delo iskali v kateri od zasebnih agencij za zaposlovanje?

Value 15077 Frequency
1 Da 0
2 Ne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v11_11 Ste bili na razgovoru ali testiranju pri delodajalcu?

Value 15176 Frequency
1 Da 0
2 Ne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v11_12 Ste čakali na odgovor na prošnjo (prijavo) za zaposlitev?

Value 15275 Frequency
1 Da 0
2 Ne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v11_13 Ste iskali zemljo, zgradbe ali opremo za samozaposlitev?

Value 15374 Frequency
1 Da 0
2 Ne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v11_14 Ste iskali dovoljenja, licence, denarna sredstva za samozaposlitev?

Value 15473 Frequency
1 Da 0
2 Ne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v11_15 Ali ste uporabili še katero drugo metodo?

Value 15572 Frequency
1 Da 0
2 Ne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v11_16 Kaj je veljalo za vas, tik preden ste začeli iskati delo?

Value 15671 Frequency
1 Delali ste za plačilo, dobiček ali družinsko dobrobit 0
2 Redno ste se izobraževali, šolali 0
3 Bili ste na služenju vojaškega roka 0
4 Imeli ste družinske obveznosti oziroma opravljali ste gospod 0
5 Drugo 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 5

v12_1 Če bi zdaj našli delo, ali bi lahko začeli delati v naslednjih DVEH TEDNIH?

Value 15770 Frequency
1 Da 0
2 Ne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v12_2 Zakaj v tem času ne bi mogli začeti z delom?

Value 15869 Frequency
1 Končati morate izobraževanje, šolanje 0
2 Sedanjega dela ne morete zapustiti v dveh tednih 0
3 Iz osebnih ali družinskih razlogov 0
4 Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 0
5 Urejate si pogoje za samozaposlitev (dokumentacija, denarna 0
6 Drugo 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 6

v12_3 Bi mogoče lahko začeli delati v naslednjih TREH MESECIH?

Value 15968 Frequency
1 Da 0
2 Ne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v13_1 Ste prijavljeni na zavodu za zaposlovanje?

Value 16067 Frequency
1 Da 0
2 Ne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v13_2 Prejemate denarno nadomestilo za čas brezposelnosti?

Value 16166 Frequency
1 Da 0
2 Ne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v13_3a Ali ste:

Value 16265 Frequency
1 zaposleni, samozaposleni, pomagate na družinski kmetiji, v p 0
2 brezposelni 0
3 učenec, dijak, študent 0
4 skrbite za gospodinjstvo 0
5 upokojeni 0
6 nezmožni za delo (bolezen, invalidnost) 0
7 drugo 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 7

v13_4 Pred enim letom ste bili:

Value 16364 Frequency
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 0
2 zaposleni pri obrtniku (s.p) 0
3 zaposleni pri kmetu 0
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu 0
5 delali ste v lastnem podjetju 0
6 obrtnik (s.p.) 0
7 kmet 0
8 v svobodnem poklicu 0
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 0
10 delali ste po pogodbi 0
11 delali ste za neposredno plačilo 0
12 delali ste preko študentskega servisa 0
13 delali ste preko javnih del 0
14 brezposelni 0
15 učenec, dijak, študent 0
16 upokojeni 0
17 skrbeli ste za gospodinjstvo 0
18 nezmožni za delo 0
19 drugo 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 19

v13_5 Ste zaposlovali kaj delavcev?

Value 16463 Frequency
1 Da 0
2 Ne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v13_6c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste delali pred enim letom? Kaj se je proizvajalo oz. kakšne storitve so se tam opravljale? - GLEJ ŠIFRANT SKD

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v13_7 Ali ste pred enim letom živeli na istem naslovu?

Value 16661 Frequency
1 Da 0
2 Ne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v13_8 Ste živeli v Sloveniji?

Value 16760 Frequency
1 Da 0
2 Ne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 2

v13_11 V kateri državi ste živeli? - GLEJ ŠIFRANT DRŽAV

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

zap1 Brezposelni

Value 16958 Frequency
-2 niso brezposelni 0
1 brezposelni 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -2 to 1

zap2 Zaposleni

Value 17057 Frequency
-2 niso zaposleni 0
1 zaposleni 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -2 to 1

zap3 Samozaposleni

Value 17156 Frequency
-2 niso samozaposleni 0
1 samozaposleni 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -2 to 1

zap4 Pomagajoči družinski člani

Value 17255 Frequency
-2 niso pomagajoči družinski člani 0
1 pomagajoči družinski člani 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -2 to 1

zap12 Neaktivni

Value 17354 Frequency
-2 niso neaktivni 0
1 neaktivni 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -2 to 1

zap20 Delovno aktivni

Value 17453 Frequency
-2 niso delovno aktivni 0
1 delovno aktivni 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -2 to 1

zap21 Aktivni

Value 17552 Frequency
-2 niso aktivni 0
1 aktivni 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -2 to 1

DEJ_CRKA Klasifikacija dejavnosti - REKODIRANO

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

POKLIC Klasifikacija poklica - REKODIRANO

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

ISCED Klasifikacija izobrazbe

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

STAR_RAZ Starostni razredi

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

odrasel Odrasla oseba

Value 18047 Frequency
0 ni odrasel 0
1 je odrasel 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 0 to 1

otrok Otrok

Value 18146 Frequency
0 ni otrok 0
1 je otrok 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 0 to 1

tip_gosp Tip gospodinjstva

Value 18245 Frequency
100 Enočlansko gospodinjstvo 0
211 Samohranilec, katerega najmlajši otrok je mlajši od 25 let 0
212 Samohranilec, katerega najmlajši otrok je star 25 let ali ve 0
220 Par brez otrok 0
231 Par, katerega najmlajši otrok je mlajši od 25 let 0
232 Par, katerega najmlajši otrok je star 25 let ali več 0
241 Par ali samohranilec z najmlajšim otrokom, ki je mlajši od 2 0
242 Par ali samohranilec z najmlajšim otrokom, starim 25 let ali 0
250 Drugi tipi gospodinjstva 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 100 to 250

oznaka Čas izbora v vzorec - letnica + četrtletje

Value 18344 Frequency
114 2011, četrto četrtletje 0
121 2012, prvo četrtletje 0
122 2012, drugo četrtletje 0
123 2012, tretje četrtletje 0
124 2012, četrto četrtletje 0
131 2013, prvo četrtletje 0
132 2013, drugo četrtletje 0
133 2013, tretje četrtletje 0
134 2013, četrto četrtletje 0
141 2014, prvo četrtletje 0
142 2014, drugo četrtletje 0
143 2014, tretje četrtletje 0
144 2014, četrto četrtletje 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 114 to 144

ob_id Šifra občine

Value 18443 Frequency
1 Ajdovščina 0
2 Beltinci 0
3 Bled 0
4 Bohinj 0
5 Borovnica 0
6 Bovec 0
7 Brda 0
8 Brezovica 0
9 Brežice 0
10 Tišina 0
11 Celje 0
12 Cerklje na Gorenjskem 0
13 Cerknica 0
14 Cerkno 0
15 Črenšovci 0
16 Črna na Koroškem 0
17 Črnomelj 0
18 Destrnik 0
19 Divača 0
20 Dobrepolje 0
21 Dobrova - Polhov Gradec 0
22 Dol pri Ljubljani 0
23 Domžale 0
24 Dornava 0
25 Dravograd 0
26 Duplek 0
27 Gorenja vas - Poljane 0
28 Gorišnica 0
29 Gornja Radgona 0
30 Gornji Grad 0
31 Gornji Petrovci 0
32 Grosuplje 0
33 Šalovci 0
34 Hrastnik 0
35 Hrpelje - Kozina 0
36 Idrija 0
37 Ig 0
38 Ilirska Bistrica 0
39 Ivančna Gorica 0
40 Izola/Isola 0
41 Jesenice 0
42 Juršinci 0
43 Kamnik 0
44 Kanal 0
45 Kidričevo 0
46 Kobarid 0
47 Kobilje 0
48 Kočevje 0
49 Komen 0
50 Koper/Capodistria 0
51 Kozje 0
52 Kranj 0
53 Kranjska Gora 0
54 Krško 0
55 Kungota 0
56 Kuzma 0
57 Laško 0
58 Lenart 0
59 Lendava/Lendva 0
60 Litija 0
61 Ljubljana 0
62 Ljubno 0
63 Ljutomer 0
64 Logatec 0
65 Loška dolina 0
66 Loški Potok 0
67 Luče 0
68 Lukovica 0
69 Majšperk 0
70 Maribor 0
71 Medvode 0
72 Mengeš 0
73 Metlika 0
74 Mežica 0
75 Miren - Kostanjevica 0
76 Mislinja 0
77 Moravče 0
78 Moravske Toplice 0
79 Mozirje 0
80 Murska Sobota 0
81 Muta 0
82 Naklo 0
83 Nazarje 0
84 Nova Gorica 0
85 Novo mesto 0
86 Odranci 0
87 Ormož 0
88 Osilnica 0
89 Pesnica 0
90 Piran/Pirano 0
91 Pivka 0
92 Podčetrtek 0
93 Podvelka 0
94 Postojna 0
95 Preddvor 0
96 Ptuj 0
97 Puconci 0
98 Rače - Fram 0
99 Radeče 0
100 Radenci 0
101 Radlje ob Dravi 0
102 Radovljica 0
103 Ravne na Koroškem 0
104 Ribnica 0
105 Rogašovci 0
106 Rogaška Slatina 0
107 Rogatec 0
108 Ruše 0
109 Semič 0
110 Sevnica 0
111 Sežana 0
112 Slovenj Gradec 0
113 Slovenska Bistrica 0
114 Slovenske Konjice 0
115 Starše 0
116 Sveti Jurij 0
117 Šenčur 0
118 Šentilj 0
119 Šentjernej 0
120 Šentjur 0
121 Škocjan 0
122 Škofja Loka 0
123 Škofljica 0
124 Šmarje pri Jelšah 0
125 Šmartno ob Paki 0
126 Šoštanj 0
127 Štore 0
128 Tolmin 0
129 Trbovlje 0
130 Trebnje 0
131 Tržič 0
132 Turnišče 0
133 Velenje 0
134 Velike Lašče 0
135 Videm 0
136 Vipava 0
137 Vitanje 0
138 Vodice 0
139 Vojnik 0
140 Vrhnika 0
141 Vuzenica 0
142 Zagorje ob Savi 0
143 Zavrč 0
144 Zreče 0
146 Železniki 0
147 Žiri 0
148 Benedikt 0
149 Bistrica ob Sotli 0
150 Bloke 0
151 Braslovče 0
152 Cankova 0
153 Cerkvenjak 0
154 Dobje 0
155 Dobrna 0
156 Dobrovnik/Dobronak 0
157 Dolenjske Toplice 0
158 Grad 0
159 Hajdina 0
160 Hoče - Slivnica 0
161 Hodoš/Hodos 0
162 Horjul 0
163 Jezersko 0
164 Komenda 0
165 Kostel 0
166 Križevci 0
167 Lovrenc na Pohorju 0
168 Markovci 0
169 Miklavž na Dravskem polju 0
170 Mirna Peč 0
171 Oplotnica 0
172 Podlehnik 0