Anketa o delovni sili, 1998/3

Basic Study Information

ADP - IDNo: ADS983
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_ADS983_V1
Main author(s):
 • Statistični urad Republike Slovenije
Co-workers:
 • Svetin, Irena
 • Sluga, Marko
 • Repinc, Janez
 • Blejec, Zdenka
 • Novak, Tatjana
 • Švajncer, Tanja
Data file producer:
SURS - Statistični urad Republike Slovenije, Vlada Republike Slovenije (Ljubljana; 2003)

Funding agency:

Vlada Republike Slovenije

Project number:

Nacionalni program statističnih raziskovanj (None)

Series:
 • ADS/Anketa o delovni sili

  Namen Ankete o delovni sili je zbrati podatke o stanju in spremembah na slovenskem trgu dela. Daje nam podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega (delovno aktivnega prebivalstva in brezposelnih oseb) in neaktivnega prebivalstva Slovenije. -- Od leta 1995 ADS izvaja Statistični urad Republike Slovenije. V letih 1993 in 1994 je raziskavo izvedel Republiški zavod za zaposlovanje ob sodelovanju Statističnega urada Republike Slovenije. Kot razvojni projekt je bila uvedena na Inštitutu za družbene vede pri Fakulteti za družbene vede. Razvojna faza je trajala do konca leta 1992. V letu 1993 je bila vključena v Nacionalni program statističnih raziskovanj. Od takrat podatki veljajo za uradne. -- Anketo o delovni sili izvajamo skladno z navodili Mednarodne organizacije za delo (ILO), sprejetimi na 13. konferenci statistikov dela, ter skladno z zahtevami Statističnega urada Evropske zveze (Eurostata), ki se nanašajo na usklajeno anketo Evropske zveze. To nam omogoča primerljivost z drugimi državami, ki izvajajo ankete o delovni sili, in hkrati tudi časovno primerljivost podatkov. -- Anketi 1989 in 1990 sta vključili okrog 4 000 gospodinjstev. Osebe so bile izbrane iz registra stalnega prebivalstva. Anketa 1991 je kot vzorčni okvir uporabila rezultate Popisa prebivalstva, stanovanj, gospodinjstev in kmečkih gospodinjstev (1991). V zadnji stopnji izbora so bila izbrana stanovanja (ne gospodinjstva) in anketirane vse osebe v stanovanju. Odgovarjalo je 2.715 gospodinjstev. V anketo 1992 so bila vključena gospodinjstva, ki so odgovarjala v predhodni anketi, dodana pa so bila še nova. Skupaj je odgovarjalo 4 965 gospodinjstev. ADS je bila leta 1993 vključena v Nacionalni program statističnih raziskovanj. Vzorčni okvir je bil Centralni register prebivalstva (CRP). Izbrana oseba je določila gospodinjstvo, ki ga je bilo treba anketirati. Vzorec so povečali na 8.272 gospodinjstev (odgovarjalo jih je 7.353). V ADS 1994 je odgovarjalo 7.506 gospodinjstev. Vzorec 1995 je vključeval 8 641, 1996 pa 8.493 gospodinjstev. Anketa je bila panelna, vsako gospodinjstvo je bilo vključeno 3 zaporedna leta. Do 1997 je bila ADS letna anketa, aprila 1997 pa smo prešli na kontinuirano ADS (anketiranje poteka vse leto) ob četrtletnem objavljanju podatkov. Novoizbrana gospodinjstva so izbrana z enostavnim slučajnim izborom. V vzorec je vsako četrtletje vključenih nekaj več kot 7.000 gospodinjstev. Gospodinjstvo je anketirano v 5 četrtletjih (3 zaporedna, 1 četrtletje premora in še dvakrat).

Study Content

Keywords:

sestava gospodinjstva, državljanstvo, država rojstva, leto priselitve, dosežena izobrazba in drugi podatki o izobraževanju, delovna aktivnost, način zaposlitve, poklic, dejavnost zaposlitve, pogoji na delovnem mestu, delovni čas, dodatno delo, poročanje o minuli zaposlitvi, iskanje dela, prijavljen na zavodu za zaposlovanje, pomoč za brezposelne

Keywords ELSST:
DELO IN ZAPOSLOVANJE, ZADOVOLJSTVO NA DELOVNEM MESTU, ZNAČILNOSTI DELOVNEGA MESTA, DELODAJALEC, DELOVNI ČAS, DELOVNA MIGRACIJA, POGOJI ZA OPRAVLJANJE DELA, ISKANJE DELA, BREZPOSELNOST, DELOVNO MESTO

Topic Classification CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje
Topic Classification CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Topic Classification ADP
demografski podatki
zaposlitev
brezposelnost


Abstract:

Anketa o delovni sili daje mednarodno primerljive kazalnike stanja in sprememb na slovenskem trgu dela in je tudi bogat vir podatkov o položaju posameznika na tem trgu. Zagotavlja podatke, potrebne za odločanje o gospodarskih in socialnih vprašanjih v Sloveniji.

Methodology


Collection date: 1. julij 1998 - 30. september 1998
Date of production: 2003
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik, gospodinjstvo

Universe:

Definicija ciljne populacije upošteva merilo stalnega prebivalstva, to je oseb, ki večinoma prebivajo na ozemlju Slovenije. Anketa pokriva samo tisto prebivalstvo, ki živi v individualnih gospodinjstvih.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so študentje, ki se šolajo v drugem kraju in živijo v študentskih domovih ali zasebno, osebe na služenju vojaškega roka, osebe, ki bivajo v ustanovah (samski dom, dom za ostarele, zapor, samostan ipd.), ladijsko in letalsko osebje, ki je nepretrgano odsotno 6 in več mesecev, osebe, ki so v bolnišnici 6 in več mesecev, zdomci, detaširani delavci, ki opravljajo dela v tujini 6 in več mesecev. Institucionalna gospodinjstva (domovi za ostarele, samski domovi, samostani ...) so izključena iz anketiranja. Ta gospodinjstva predstavljajo okrog 1,5 % prebivalstva Slovenije.

Data collected by:

Statistični urad Republike Slovenije

Sampling procedure:

Vzorčni okvir predstavlja Centralni register prebivalstva (CRP). Iz CRP naključno izberemo osebo, starejšo od 18 let. Na naslovu izbrane osebe anketiramo gospodinjstvo, v katerem stanuje ali je stanovala izbrana oseba. Anketiramo vse osebe v gospodinjstvu. Slovenija je geografsko razdeljena na dvanajst statističnih regij - le te smo upoštevali pri izboru, dodatno pa smo za vsako naselje določili tip, glede na velikost naselja in delež kmetij. S tem smo celotno Slovenijo razdelili na 47 stratumov. Vzorec je stratificiran, alokacija je proporcionalna, z upoštevanjem stopnje odgovora v posameznem stratumu. Izbor oseb v stratumu je enostaven slučajen (SRS). Anketa o delovni sili je od leta 1997 rotirajoča panelna anketa, ki poteka nepretrgano skozi vse koledarsko leto. Vsako gospodinjstvo je po rotacijskem modelu 3-1-2 anketirano petkrat (gospodinjstva so anketirana tri zaporedna četrtletja, potem so za eno četrtletje izključena, nato so v anketo vključena še v preostalih dveh četrtletjih).

Mode of data collection:

Več načinov anketiranja. Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Osebno anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI).

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Za prikazovanje rezultatov in tabeliranje uporabimo utežene podatke. Za uteževanje uporabimo imputirano, logično pravilno datoteko. Osnovna utež je utež zaradi neenake verjetnosti izbora in je obratno sorazmerna z verjetnostjo izbora (gospodinjstva z več osebami imajo večjo verjetnost, da so izbrana). Druga utež je utež zaradi neodgovora, tu predvidevamo, da gospodinjstva, ki odgovarjajo niso drugačna od tistih, ki ne odgovarjajo. Podatke oseb post-stratificiramo po regiji, spolu in starosti, na ta način dobimo enako strukturo po regiji, starosti in spolu.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ads983.por [datoteka podatkov], 1998

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 92
 • number of units: 18583

Variable list

SIRFA Šifra gospodinjstva (Household no.)

sirfa Šifra gospodinjstva (Household no.)

Value 13 Frequency
972010054 4
972010056 7
972010098 4
983061992 2
983062009 4
983062018 2

Valid range from 999 to 983062018

ZAPST Zaporedna št. osebe v gosp. (No. of person in the household)

zapst Zaporedna številka osebe v gospodinjstvu (No. of person in the household)

Value 22 Frequency
1 5914
2 5294
3 3865
4 2500
5 858
6 305
7 98
8 38
9 9
10 2

Valid range from 1 to 10

UTEZ Utež (Weight)

utez Utež (Weight)

Value 31 Frequency
0 9
1 11
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 3

Valid range from 1 to 7

SIRFA Šifra gospodinjstva (Household no.)

sirfa Šifra gospodinjstva (Household no.)

Value 192 Frequency
972010054 4
972010056 7
972010098 4
983061992 2
983062009 4
983062018 2

Valid range from 999 to 983062018

ZAPST Zaporedna št. osebe v gosp. (No. of person in the household)

zapst Zaporedna številka osebe v gospodinjstvu (No. of person in the household)

Value 291 Frequency
1 5914
2 5294
3 3865
4 2500
5 858
6 305
7 98
8 38
9 9
10 2

Valid range from 1 to 10

UTEZ Utež (Weight)

utez Utež (Weight)

Value 390 Frequency
0 9
1 11
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 3

Valid range from 1 to 7

NAD

V1. Priimki in imena članov gospodinjstva SAMO ZA PONOVLJENO ANKETIRANJE

Value 489 Frequency
1 16052
-2 2831

Valid range from 1 to 1

V1B

V1B. Kje živi oseba?

Value 588 Frequency
1 V tem gospodinjstvu 13119
2 V drugem gospodinjstvu na istem naslovu 0
3 Na drugem naslovu v Sloveniji 0
4 V drugi državi 0
5 Na služenju vojaškega roka konec anketiranja 0
6 Umrla 0
-2 5764

Valid range from 1 to 6

V2

V2. Razmerje do nosilca gospodinjstva

Value 687 Frequency
1 Sam je nosilec gospodinjstva 5971
2 Njegov partner (zakonski ali zunajzakonski) 4566
3 Otrok (njegov ali partnerjev) 6734
4 Starejši sorodnik (oče, mati, tast, tašča, ded, babica) 633
5 Brat, sestra, vnuk, vnukinja ali drug sorodnik 747
6 Drugo 232

Valid range from 1 to 6

V3

V3. Spol

Value 786 Frequency
1 Moški 9312
2 Ženski 9571

Valid range from 1 to 2

V4

V4. Državljanstvo

Value 885 Frequency
1 Slovensko 18738
2 Državljanstvo drugih držav 137
3 Brez državljanstva, brez urejenih dokumentov 8

Valid range from 1 to 3

V5

V5. Ali imate na tem naslovu stalno prebivališče, začasno prebivališče ali na njem niste prijavljeni?

Value 984 Frequency
1 Stalno prebivališče 18732
2 Začasno prebivališče 99
3 Ni prijavljen 52

Valid range from 1 to 3

V6A V6. Datum rojstva (99 rojeni leta 1900 in pred tem za osebe, ki v zadnjem tednu (od ponedeljka do nedelje) še niso dopolnile 15 let, konec anketiranja)

V6A. dan

Value 1083 Frequency
0 18883

Valid range from 999 to -999

V6B V6. Datum rojstva (99 rojeni leta 1900 in pred tem za osebe, ki v zadnjem tednu (od ponedeljka do nedelje) še niso dopolnile 15 let, konec anketiranja)

V6B. mesec

Value 1182 Frequency
0 18883

Valid range from 999 to -999

V6C V6. Datum rojstva (99 rojeni leta 1900 in pred tem za osebe, ki v zadnjem tednu (od ponedeljka do nedelje) še niso dopolnile 15 let, konec anketiranja)

V6C. leto

Value 1281 Frequency
1 2
2 4
3 3
96 178
97 160
98 84
99 1

Valid range from 1 to 99

V7

V7. Kakšen je vaš zakonski stan?

Value 1380 Frequency
1 Samski 4783
2 Poročen 9380
3 Vdovec 1015
4 Razvezan 352
5 Zunajzakonska skupnost 620
-2 2733

Valid range from 1 to 5

V8

V8. Katero stopnjo izobrazbe ste dosegli?

Value 1479 Frequency
1 Ni obiskoval šole 41
2 Nedokončana osnovna šola 832
3 Končana osnovna šola 4725
4 Enoletna ali dveletna srednja šola (skrajšan program) 523
5 Dveletna ali triletna srednja šola 3820
6 Štiriletna ali petletna srednja šola 4273
7 Višja šola, višja stopnja visokega šolstva 967
8 Visoka šola 859
9 Magisterij, specializacija, doktorat 110
-2 2733

Valid range from 1 to 9

V9

V9. Ali ste bili V ZADNJIH ŠTIRIH TEDNIH vpisani v kakšen redni šolski program, šolo?

Value 1578 Frequency
1 Da -----> V11A. 991
2 Ne 6598
-2 11294

Valid range from 1 to 2

V10

V10. Ali ste bili V ZADNJIH ŠTIRIH TEDNIH vključeni v kakšen izobraževalni program, ki je bil povezan z usposabljanjem za delo?

Value 1677 Frequency
1 Da 88
2 Ne -----> V17. 6510
-2 12285

Valid range from 1 to 2

V11A

V11A. Za kakšen šolski program gre oz. je šlo?

Value 1776 Frequency
1 Izobraževanje na osnovnošolski stopnji 15
2 Splošno izobraževanje na srednješolski stopnji (npr. gimnazija) 263
3 Poklicno usposabljanje na srednješolski stopnji 258
4 Študij na višješolski stopnji 103
5 Dodiplomski študij na fakulteti, akademiji 328
6 Podiplomski študij na fakulteti, akademiji -----> preskok na V12A. 24
-2 17892

Valid range from 1 to 6

V11B

V11B. Za kakšno izobraževanje, uposabljanje gre oz. je šlo?

Value 1875 Frequency
1 Krajša oblika izobraževanja, ki poteka v delovnem okolju (npr. tečaji, seminarji, usposabljanje na delovnem mestu) 24
2 Krajša oblika izobraževanja, ki poteka kombinirano v delovnem okolju in zunanji izobraževalni ustanovi ali samo v zunanji izobraževalni ustanovi (npr. tečaji, seminarji) 26
3 Druga vrsta izobraževanja -----> preskok na V12B. 38
-2 18795

Valid range from 1 to 3

V12A

V12A. Ali gre oziroma je šlo za redno šolanje pred prvo zaposlitvijo ali za kakšno dopolnilno izobraževanje?

Value 1974 Frequency
1 Redno šolanje pred prvo zaposlitvijo 841
2 Nadaljnje usposabljanje za sedanje delo 82
3 Usposabljanje za drugo delo 61
4 Drugo -----> preskok na V13. 7
-2 17892

Valid range from 1 to 4

V12B

V12B. Ali gre za nadaljnje usposabljanje za sedanje ali za drugo delo?

Value 2073 Frequency
1 Nadaljnje usposabljanje za sedanje delo 60
2 Usposabljanje za drugo delo 23
3 Drugo 5
-2 18795

Valid range from 1 to 3

V13

V13. Ali gre za daljše izobraževanje, ki v celoti traja eno leto ali več?

Value 2172 Frequency
1 Da 44
2 Ne -----> V15. 44
-2 18795

Valid range from 1 to 2

V14

V14. Koliko let traja ta izobraževalni program? -----> preskok na V16.

Value 2271 Frequency
1 19
2 110
3 204
4 605
5 78
6 9
8 9
9 1
-2 17848

Valid range from 1 to 9

V15

V15. Koliko tednov traja ta izobraževalni program?

Value 2370 Frequency
1 4
2 4
3 4
4 5
5 1
6 2
8 1
10 2
12 3
16 1
18 1
24 2
30 1
36 1
99 manj kot 1 teden 12
-2 18839

Valid range from 1 to 36

V16

V16. Povprečno koliko ur na teden?

Value 2469 Frequency
1 6
2 2
42 1
45 3
50 1
60 4
-2 17804

Valid range from 1 to 60

V17

V17. Kateri od navedenih statusov velja za vas?

Value 2568 Frequency
1 Zaposlen v podjetju, organizaciji 5914
2 Zaposlen pri samostojnem podjetniku posamezniku (obrtniku) 982
3 Zaposlen pri osebi v svobodnem poklicu 0
4 Zaposlen pri kmetu 5
5 Delo v lastnem podjetju 171
6 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik) 510
7 Oseba v svobodnem poklicu 31
8 Kmet 280
9 Druga oblika dela (po pogodbi o delu, avtorski pogodbi, priložnostno delo za neposredno plačilo) 38
10 Pomoč na družinski kmetiji, v družinskem podjetju, obrti 139
11 Brezposeln 1452
12 Učenec, dijak, študent 1937
13 Gospodinja 607
14 Upokojenec 3925
15 Nezmožen za delo (bolezen, invalidnost) 121
16 Drugo 38
-2 2733

Valid range from 1 to 16

V18

V18. Ali ste V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE) delali vsaj eno uro za plačilo (denarno ali nedenarno) ali dobiček?

Value 2667 Frequency
1 Da -----> V23. 6810
2 Ne 9340
-2 2733

Valid range from 1 to 2

V19

V19. Ali ste V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE) pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti?

Value 2766 Frequency
1 Da -----> V23. 727
2 Ne 8613
-2 9543

Valid range from 1 to 2

V20

V20. Ali ste zaposleni oziroma samozaposleni, kljub temu da V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE) niste delali?

Value 2865 Frequency
1 Da 1516
2 Ne -----> V51. 7097
-2 10270

Valid range from 1 to 2

V21

V21. Zakaj V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE) niste delali, čeprav ste zaposleni oziroma samozaposleni?

Value 2964 Frequency
1 Zaradi slabega vremena 2
2 Zaradi zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov 20
3 Zaradi stavke 1
4 Zaradi izobraževanja, usposabljanja zunaj podjetja ali organizacije 5
5 Zaradi bolezni, poškodbe 215
6 Zaradi dopusta, praznika 1136
7 Dobil je delo, ki ga bo šele začel opravljati 3
8 Ni delal, ker je na čakanju 16
9 Zaradi porodniškega dopusta 118
-2 17367

Valid range from 1 to 9

V22

V22. Koliko mesecev že ne delate, čeprav ste zaposleni oziroma samozaposleni?

Value 3063 Frequency
1 150
2 27
3 27
4 26
5 16
6 24
7 11
8 14
9 8
10 12
11 11
12 16
13 5
15 1
16 2
17 2
18 2
20 1
22 2
24 10
25 1
30 6
33 1
36 3
48 1
56 1
60 1
72 1
99 manj kot 1 mesec 1131
-2 17370

Valid range from 1 to 72

V23

V23. Kakšen je bil vaš zaposlitveni status V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE)?

Value 3162 Frequency
1 Zaposlen v podjetju ali drugi organizaciji -----> V27. 5966
2 Zaposlen pri samostojnem podjetniku posamezniku (obrtniku) -----> V27. 958
3 Zaposlen pri kmetu -----> V27. 3
4 Zaposlen pri osebi v svobodnem poklicu -----> V27. 0
5 Delal v lastnem podjetju 191
6 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik) 496
7 Kmet 370
8 V svobodnem poklicu 29
9 Pomagal na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti (ne prejema stalne plače) -----> V30. 688
10 Delal po pogodbi o delu -----> V30. 236
11 Delal po avtorski pogodbi -----> V30. 23
12 Delal za neposredno plačilo -----> V30. 90
-2 9833

Valid range from 1 to 12

V24

V24. Ali zaposlujete delavce?

Value 3261 Frequency
1 Da 333
2 Ne -----> V26. 753
-2 17797

Valid range from 1 to 2

V25

V25. Koliko delavcev zaposlujete?

Value 3360 Frequency
1 38
2 19
3 13
4 7
5 4
6 5
8 3
9 1
12 2
15 2
20 1
23 1
-2 18787

Valid range from 1 to 23

V26

V26. Kakšne načrte imate glede zaposlovanja v prihodnjem letu?

Value 3459 Frequency
1 Ne namerava zaposliti delavcev 223
2 Namerava zaposliti dodatne delavce 52
3 Namerava ohraniti sedanje število delavcev 39
4 Namerava zmanjšati število delavcev 1
5 Namerava opustiti dejavnost PRESKOK NA V30 1
-2 18567

Valid range from 1 to 5

V27

V27. Ali imate delo za nedoločen ali določen čas?

Value 3558 Frequency
1 Za nedoločen čas -----> V30. 6166
2 Za določen čas 761
-2 11956

Valid range from 1 to 2

V28

V28. Koliko mesecev traja delo za določen čas?

Value 3657 Frequency
2 761
99 manj kot 1 mesec 0
-2 18122

Valid range from 2 to 2

V29

V29. Kakšni so razlogi za delo za določen čas?

Value 3756 Frequency
1 Pripravništvo, usposabljanje 114
2 Ne more najti stalne zaposlitve 214
3 Ne želi stalne zaposlitve 16
4 Je na poskusni dobi 45
5 Individualna pogodba o zaposlitvi 208
6 Trajni presežni delavec (s končno odločbo) 7
7 Drugo 157
-2 18122

Valid range from 1 to 7

V30

V30. Kakšen je naziv podjetja, organizacije ipd., kjer delate? Kaj se proizvaja oziroma kakšne storitve se opravljajo na lokaciji, kjer delate?

Value 3855 Frequency
1 1053
2 32
91 26
92 159
93 71
95 12
-2 9833

Valid range from 1 to 95

V31

V31. Kakšen je naziv vašega delovnega mesta? Opišite delo, ki ga opravljate?

Value 3954 Frequency
110 17
1000 4
9312 8
9313 12
9320 47
9330 34
-2 9833

Valid range from 110 to 9330

V32

V32. V kateri državi delate?

Value 4053 Frequency
1 Slovenija 8967
2 Hrvaška 3
3 Avstrija 47
4 Italija 14
5 Madžarska 0
6 Druga država, katera? 19
-2 9833

Valid range from 1 to 6

V33

V33. Koliko let delate pri sedanjem delodajalcu oziroma koliko let opravljate sedanjo samostojno dejavnost?

Value 4152 Frequency
1 449
63 1
64 2
67 2
68 1
99 manj kot 1 leto 1195
-2 9859

Valid range from 1 to 68

V34

V34. Kako ste našli svoje sedanje delo?

Value 4251 Frequency
1 Prek javne službe za zaposlovanje 344
2 Prijavil se je na razpis oziroma objavo v časopisu, na RTV 1717
3 Sam je povprašal neposredno pri delodajalcu 2540
4 S pomočjo sorodnikov, prijateljev, znancev 1236
5 Bil je štipendist 586
6 Povabili so ga strokovni ali vodilni delavci podjetja, organizacije 515
7 Bil je prerazporejen 163
8 Dal je oglas v časopis 4
9 Prek zasebne agencije za zaposlovanje 8
10 Ustanovil je svoje podjetje, odprl je obrt 693
11 Začel se je ukvarjati s kmetijstvom ali svobodnim poklicem 331
12 Postal je pomagajoči družinski član na kmetiji, v podjetju ali obrti 745
13 Drugo 168
-2 9833

Valid range from 1 to 13

V35

V35. Koliko delavcev dela na lokaciji, kjer delate (vključno z vami)?

Value 4350 Frequency
1 1 do 9 3843
2 10 do 49 1978
3 50 do 99 956
4 100 do 299 1019
5 300 do 499 395
6 500 oseb in več 834
-2 9858

Valid range from 1 to 6

V36

V36. Koliko ur na teden navadno delate pri delu, o katerem se pogovarjava (vključno z nadurami, če jih opravljate redno)? če je odgovor večji od 35 -----> V39.

Value 4449 Frequency
0 1
1 2
85 4
90 12
94 2
99 7
-2 9833

Valid range from 0 to 99

V37

V37. Zakaj navadno delate manj kot 36 ur?

Value 4548 Frequency
1 Izobraževanje, usposabljanje 104
2 Bolezen, invalidnost, delna upokojitev 195
3 Ne more najti dela z daljšim delovnim časom 25
4 Ne želi dela z daljšim delovnim časom 70
5 Pomanjkanje dela 90
6 Družinski razlogi 27
7 Polni delovni čas je krajši od 36 ur 71
8 Drugo 47
-2 18254

Valid range from 1 to 8

V38

V38. Ali bi bili pripravljeni delati 36 ur ali več?

Value 4647 Frequency
1 Da 178
2 Ne 451
-2 18254

Valid range from 1 to 2

V39

V39. Koliko ur ste delali V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE) pri delu, o katerem se pogovarjava? če je odgovor enak kot pri V36. -----> V41A.

Value 4746 Frequency
0 1521
1 29
85 6
90 11
94 2
99 9
-2 9833

Valid range from 0 to 99

V40

V40. Zakaj ne toliko ur kot navadno?

Value 4845 Frequency
1 Delal je več kot navadno: ker ima premakljiv delovni čas 8
2 Delal je več kot navadno: ker je bil obseg dela večji (nadure, nadomeščanje) 371
3 Delal je več kot navadno: drugo 17
4 Delal je manj kot navadno: zaradi slabega vremena 53
5 Delal je manj kot navadno: zaradi zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov 36
6 Delal je manj kot navadno: zaradi stavke 1
7 Delal je manj kot navadno: ker se je izobraževal, usposabljal 17
8 Delal je manj kot navadno: ker ima premakljiv delovni čas 30
9 Delal je manj kot navadno: zaradi bolezni, poškodbe ali začasne nezmožnosti za delo 253
10 Delal je manj kot navadno: zaradi porodniškega dopusta 120
11 Delal je manj kot navadno: zaradi družinskih oziroma osebnih razlogov 19
12 Delal je manj kot navadno: zaradi dopusta, praznikov 1308
13 Delal je manj kot navadno: zaradi začetka ali spremembe zaposlitve v prejšnjem tednu 8
14 Delal je manj kot navadno: zaradi izteka zaposlitve v prejšnjem tednu 4
15 Delal je manj kot navadno: ker ni bilo pravega dela, ker čaka na delo 67
16 Delal je manj kot navadno: drugo 31
-2 16540

Valid range from 1 to 16

V41A Ali delate

V41A. v izmenah

Value 4944 Frequency
1 Običajno 3489
2 Včasih 306
3 Nikoli 5232
-2 9856

Valid range from 1 to 3

V41B Ali delate

V41B. zvečer

Value 5043 Frequency
1 Običajno 1724
2 Včasih 2049
3 Nikoli 5252
-2 9858

Valid range from 1 to 3

V41C Ali delate

V41C. ponoči

Value 5142 Frequency
1 Običajno 661
2 Včasih 1068
3 Nikoli 7296
-2 9858

Valid range from 1 to 3

V41D Ali delate

V41D. ob sobotah

Value 5241 Frequency
1 Običajno 2441
2 Včasih 3202
3 Nikoli 3382
-2 9858

Valid range from 1 to 3

V41E Ali delate

V41E. ob nedeljah

Value 5340 Frequency
1 Običajno 1293
2 Včasih 1714
3 Nikoli 6018
-2 9858

Valid range from 1 to 3

V42

V42. Ali opravljate svojo osnovno dejavnost doma, v stanovanju?

Value 5439 Frequency
1 Da 583
2 Ne 8442
-2 9858

Valid range from 1 to 2

V43

V43. Ali ste V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE) poleg do sedaj opisanega osnovnega dela opravljali še kakšno dodatno delo za plačilo ali dobiček?

Value 5538 Frequency
1 Da 187
2 Ne -----> V49. 8863
-2 9833

Valid range from 1 to 2

V44

V44. Kakšen je bil vaš zaposlitveni status pri dodatnem delu?

Value 5637 Frequency
1 Zaposlen v podjetju ali drugi organizaciji 12
2 Zaposlen pri samostojnem podjetniku posamezniku (obrtniku) 2
3 Zaposlen pri kmetu 0
4 Zaposlen pri osebi v svobodnem poklicu 0
5 Delal v lastnem podjetju 7
6 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik) 19
7 Kmet 21
8 V svobodnem poklicu 1
9 Pomagal na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti (ne prejema stalne plače) 89
10 Delal po pogodbi o delu 16
11 Delal po avtorski pogodbi 6
12 Delal za neposredno plačilo 14
-2 18696

Valid range from 1 to 12

V45

V45. Kakšen je naziv podjetja, organizacije ipd., kjer opravljate dodatno delo? Kaj se proizvaja oziroma kakšne storitve se opravljajo na lokaciji, kjer delate?

Value 5736 Frequency
1 109
2 1
18 2
22 2
24 1
26 2
28 2
29 1
31 3
35 1
36 2
45 7
51 6
52 3
55 3
60 1
63 1
66 1
73 1
74 5
75 4
80 9
85 3
88 2
91 3
92 10
93 1
95 1
-2 18696

Valid range from 1 to 95

V46

V46. Kakšen je naziv vašega delovnega mesta? Opišite dodatno delo, ki ga opravljate?

Value 5835 Frequency
1129 1
1210 1
8331 8
8332 1
8888 1
9132 1
-2 18696

Valid range from 999 to 9132

V47

V47. Koliko ur ste opravili pri dodatnem delu V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE)?

Value 5934 Frequency
1 6
2 1
3 4
4 9
5 13
6 1
8 6
10 19
12 7
15 24
18 3
20 29
21 2
22 1
25 12
28 1
30 26
35 4
36 1
37 1
40 9
42 1
47 1
50 4
60 2
-2 18696

Valid range from 1 to 60

V48

V48. Ali je to delo redno, občasno ali sezonsko?

Value 6033 Frequency
1 Redno 115
2 Občasno 59
3 Sezonsko 13
-2 18696

Valid range from 1 to 3

V49

V49. Ali iščete drugo osnovno delo ali dodatno delo?

Value 6132 Frequency
1 Drugo osnovno delo 328
2 Dodatno delo -----> V64. 45
3 Niti eno niti drugo -----> V69. 8677
-2 9833

Valid range from 1 to 3

V50

V50. Zakaj iščete drugo osnovno delo?

Value 6231 Frequency
1 Boji se, da bo izgubil delo 17
2 Ve, da bo izgubil delo 14
3 Ima zaposlitev za določen čas oziroma opravlja priložnostna, pogodbena dela 78
4 Želi boljšo plačo 54
5 Želi imeti ugodnejše delovne razmere (delovni čas, pot na delo, manj naporno delo...) 87
6 Želi opravljati delo bolj primerno svoji izobrazbi 55
7 Drugo -----> preskok na V60. 23
-2 18555

Valid range from 1 to 7

V51

V51. Ali ste kdaj prej delali bodisi kot zaposlena oseba, samozaposlena oseba ali pomagajoči družinski član? (Delo prek študentskega servisa in obvezna praksa ne štejeta!)

Value 6330 Frequency
1 Da 4521
2 Ne -----> V57. 2579
-2 11783

Valid range from 1 to 2

V52A Kdaj ste nazadnje delali? Povejte mesec in leto

V52A. mesec

Value 6429 Frequency
-2 14372
1 316
2 282
3 397
4 422
5 391
6 553
7 355
8 342
9 369
10 301
11 260
12 523

Valid range from 1 to 12

V52B Kdaj ste nazadnje delali? Povejte mesec in leto

V52B. leto

Value 6528 Frequency
37 1
38 1
95 226
96 332
97 432
98 287
-2 14364

Valid range from 37 to 98

V53

V53. Zakaj ne opravljate več tega dela?

Value 6627 Frequency
1 Ker je bil odpuščen 204
2 Ker je dal odpoved 83
3 Zaradi prenehanja zaposlitve za določen čas 137
4 Zaradi izteka pogodbe 41
5 Zaradi upokojitve - brez dokupa zavarovalne dobe (redna, predčasna, invalidska) 2992
6 Zaradi upokojitve - z dokupom zavarovalne dobe 145
7 Zaradi opustitve dejavnost zaradi ekonomskih razlogov (nerentabilnosti...) 343
8 Zaradi osebnih ali družinskih razlogov 230
9 Zaradi nezmožnosti za delo (bolezen, invalidnost) 177
10 Zaradi izobraževanja 14
11 Zaradi odhoda na služenje vojaškega roka 24
12 Drugo 131
-2 14362

Valid range from 1 to 12

V54

V54. Kakšen je bil vaš takratni zaposlitveni status?

Value 6726 Frequency
1 Zaposlen v podjetju ali drugi organizaciji 3925
2 Zaposlen pri samostojnem podjetniku posamezniku (obrtniku) 228
3 Zaposlen pri kmetu 5
4 Zaposlen pri osebi v svobodnem poklicu 5
5 Delal v lastnem podjetju 18
6 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik) 132
7 Kmet 108
8 V svobodnem poklicu 2
9 Pomagal na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti (ne prejema stalne plače) 79
10 Delal po pogodbi o delu 11
11 Delal po avtorski pogodbi 1
12 Delal za neposredno plačilo 7
-2 14362

Valid range from 1 to 12

V55

V55. Kakšen je naziv podjetja, organizacije ipd., kjer ste delali? Kaj se je proizvajalo oziroma kakšne storitve so se opravljale na lokaciji, kjer ste delali?

Value 6825 Frequency
1 267
2 40
91 16
92 38
93 27
95 8
-2 14362

Valid range from 1 to 95

V56

V56. Kakšen je bil naziv vašega delovnega mesta? Opišite delo, ki ste ga opravljali?

Value 6924 Frequency
110 15
1000 1
9312 4
9313 12
9320 32
9330 34
-2 14362

Valid range from 110 to 9330

V57

V57. Ali ste V ZADNJIH ŠTIRIH TEDNIH iskali kakšno delo?

Value 7023 Frequency
1 Da -----> V60. 739
2 Ne 6332
3 Ne, ker je delo že našel -----> V60. 29
-2 11783

Valid range from 1 to 3

V58

V58. Ali bi kljub temu da ne iščete dela, radi delali?

Value 7122 Frequency
1 Da 630
2 Ne -----> V69. 5702
-2 12551

Valid range from 1 to 2

V59

V59. Kaj je poglavitni razlog, da ne iščete dela?

Value 7221 Frequency
1 Osebni ali družinski razlogi 87
2 Izobraževanje, usposabljanje 223
3 Meni, da dela ni na voljo 143
4 Nezmožen za delo (bolezen, invalidnost) 97
5 Drugo -----> preskok na V67. 80
-2 18253

Valid range from 1 to 5

V60

V60. Ali iščete oziroma ste že našli zaposlitev ali samozaposlitev?

Value 7320 Frequency
1 Zaposlitev 1072
2 Samozaposlitev -----> V64. 24
-2 17787

Valid range from 1 to 2

V61

V61. Kakšno zaposlitev iščete oziroma ste jo že našli?

Value 7419 Frequency
1 Išče zaposlitev s polnim delovnim časom 1015
2 Išče zaposlitev s skrajšanim delovnim časom -----> V63. 34
3 Je že našel zaposlitev s polnim delovnim časom -----> V64. 18
4 Je že našel zaposlitev s skrajšanim delovnim časom -----> V64. 5
-2 17811

Valid range from 1 to 4

V62

V62. Ali bi sprejeli delo s skrajšanim delovnim časom, če ni dela s polnim delovnim časom?

Value 7518 Frequency
1 Da 803
2 Ne -----> preskok na V64. 212
-2 17868

Valid range from 1 to 2

V63

V63. Ali bi sprejeli delo s polnim delovnim časom, če ni dela s skrajšanim delovnim časom?

Value 7617 Frequency
1 Da 18
2 Ne 16
-2 18849

Valid range from 1 to 2

V64

V64. Koliko mesecev že iščete oziroma ste iskali delo ali dodatno delo?

Value 7716 Frequency
1 84
100 5
108 1
120 6
210 2
999 manj kot 1 mesec 81
-2 17742

Valid range from 1 to 210

V65

V65. Katero glavno metodo iskanja dela uporabljate oziroma ste uporabljali?

Value 7815 Frequency
1 Vprašal je pri zavodu za zaposlovanje 328
2 Čaka, da ga pokličejo iz zavoda za zaposlovanje 32
3 Vprašal je neposredno pri delodajalcu 214
4 Vprašal je sorodnike, prijatelje, znance 151
5 Priglasil se je na oglas v časopisu ali reviji 156
6 Intenzivno je pregledoval oglase v časopisih ali revijah 200
8 Vprašal je pri zasebnih agencijah za zaposlovanje 8
9 Dal je oglas v časopise ali revije 3
10 Iskal je zemljo, zgradbe ali opremo za samozaposlitev 1
11 Iskal je dovoljenja, licence, denarna sredstva za samozaposlitev 18
12 Čaka na odgovor na prošnjo (prijavo) za zaposlitev 1
13 Uporabil je drugo metodo 29
-2 17742

Valid range from 1 to 13

V66

V66. Kaj je veljalo za vas tik preden ste začeli iskati delo?

Value 7914 Frequency
1 Bil je brezposeln 182
2 Bil je redno zaposlen za nedoločen čas 200
3 Bil je redno zaposlen za določen čas 104
4 Bil je podjetnik, samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), kmet oziroma je delal v svobodnem poklicu 21
5 Pomagal je na družinski kmetiji, v družinskem podjetju, obrti 1
6 Opravljal je pogodbena oziroma priložnostna dela 28
7 Redno se je izobraževal, šolal 184
8 Dodatno se je poklicno usposabljal 1
9 Bil je na služenju vojaškega roka 26
10 Imel je družinske obveznosti oziroma opravljal je gospodinjska dela 6
11 Bil je upokojen 10
12 Drugo 5
-2 18115

Valid range from 1 to 12

V67

V67. Če bi sedaj našli delo, ali bi lahko začeli delati V NASLEDNJIH DVEH TEDNIH?

Value 8013 Frequency
1 Da -----> V69. 1339
2 Ne 432
-2 17112

Valid range from 1 to 2

V68

V68. Zakaj ne bi mogli začeti z delom?

Value 8112 Frequency
1 Zaključiti mora izobraževanje, šolanje 165
2 Sedanjega dela ne more zapustiti v dveh tednih 78
3 Osebni ali družinski razlogi 55
4 Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 84
5 Ureja si pogoje za samozaposlitev (dokumentacija, denarna sredstva, oprema, prostori...) 12
6 38
-2 18451

Valid range from 1 to 6

V69

V69. Ali ste prijavljeni na zavodu za zaposlovanje?

Value 8211 Frequency
1 Da, kot iskalec zaposlitve 1155
2 Da, kot iskalec premestitve 12
3 Ne -----> V72C. 14982
-2 2734

Valid range from 1 to 3

V70

V70. Ali ste bili V ZADNJIH ŠTIRIH TEDNIH vključeni v katerega od programov zavoda za zaposlovanje: sofinanciranje pripravništva, javna dela, izobraževanje, usposabljanje?

Value 8310 Frequency
1 Da 87
2 Ne 1080
-2 17716

Valid range from 1 to 2

V71A Kdaj ste zadnjič iskali informacije ali pomoč na zavodu za zaposlovanje? Povejte mesec in leto!

V71A. mesec

Value 849 Frequency
1 30
2 47
3 32
4 25
5 61
6 204
7 291
8 300
9 100
10 14
11 8
12 13
99 ni iskal 41
-2 17717

Valid range from 1 to 12

V71B Kdaj ste zadnjič iskali informacije ali pomoč na zavodu za zaposlovanje? Povejte mesec in leto!

V71B. leto

Value 858 Frequency
90 1
95 3
96 8
97 24
98 1089
99 42
-2 17716

Valid range from 90 to 99

V72A Ali prejemate

V72A. denarno nadomestilo za čas brezposelnosti

Value 867 Frequency
1 Da 422
2 Ne 535
-2 17926

Valid range from 1 to 2

V72B Ali prejemate

V72B. denarno pomoč za čas brezposelnosti

Value 876 Frequency
1 Da 47
2 Ne 910
-2 17926

Valid range from 1 to 2

V72C Ali prejemate

V72C. pomoč socialne službe

Value 885 Frequency
1 Da 345
2 Ne 15805
-2 2733

Valid range from 1 to 2

V73

V73. Kaj je veljalo za vas PRED ENIM LETOM?

Value 894 Frequency
1 Zaposlen v podjetju ali drugi organizaciji 1675
2 Zaposlen pri samostojnem podjetniku posamezniku (obrtniku) 309
3 Zaposlen pri kmetu 2
4 Zaposlen pri osebi v svobodnem poklicu 0
5 Delal v lastnem podjetju 71
6 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik) 134
7 Kmet 108
8 V svobodnem poklicu 6
9 Pomagal na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti (ne prejema stalne plače) 167
10 Delal po pogodbi o delu 19
11 Delal po avtorski pogodbi 3
12 Delal za neposredno plačilo 8
13 Brezposeln -----> V75. 348
14 Učenec, dijak, študent -----> V75. 597
15 Upokojenec -----> V75. 1027
16 Gospodinja -----> V75. 167
17 Nezmožen za delo -----> V75. 69
18 Na služenju vojaškega roka -----> V75. 15
19 Drugo -----> V75. 3
-2 14155

Valid range from 1 to 3

V74

V74. Kakšen je naziv podjetja, organizacije ipd., kjer ste delali? Kaj se je proizvajalo oziroma kakšne storitve so se opravljale na lokaciji, kjer ste delali?

Value 903 Frequency
1 284
2 13
91 6
92 45
93 14
95 1
-2 16381

Valid range from 1 to 95

V75

V75. Ali so bile informacije pridobljene neposredno?

Value 912 Frequency
1 Da 7119
2 Ne 9031
-2 2733

Valid range from 1 to 2

UTEZ1 Populacijska utež

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18883 24.7786 721.309 104.995 60.5679

Valid range from 24.7786 to 721.309

Materials of the Study

 1. Statistični urad RS (2000). ADS00 - ADS Anketa o delovni sili [vprašalnik].
 2. Statistični urad RS (2000). ADS00 - LFS Labour force survey [vprašalnik].
 3. Statistični urad RS (2005). ADS00 - Standardna klasifikacija poklicev [ostalo gradivo].
 4. Statistični urad RS (2005). ADS00 - Standardna klasifikacija dejavnosti [ostalo gradivo].

Study Results Materials

 1. Statistični urad RS (2000). ADS00 - Dokumentacija Ankete o delovni sili [ostali dokumenti].

Related Publications

 1. (). SURS serijske publikacije.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Statistični urad Republike Slovenije. (2003). Anketa o delovni sili, 1998/3 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: ADS983. https://doi.org/10.17898/ADP_ADS983_V1

COBISS.SI
Publication date: 2003

SIMILAR STUDIES

ADS - Anketa o delovni sili: Opis serije

ADS001 - Anketa o delovni sili, 2000/1

ADS002 - Anketa o delovni sili, 2000/2

ADS003 - Anketa o delovni sili, 2000/3

ADS004 - Anketa o delovni sili, 2000/4

ADS01 - Anketa o delovni sili, 2001: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS02 - Anketa o delovni sili, 2002: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS03 - Anketa o delovni sili, 2003: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS04 - Anketa o delovni sili, 2004: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS05 - Anketa o delovni sili, 2005: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS06 - Anketa o delovni sili, 2006: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS07 - Anketa o delovni sili, 2007: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS08 - Anketa o delovni sili, 2008: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS09 - Anketa o delovni sili, 2009: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS10 - Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS10P - Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - anonimizirana

ADS11 - Anketa o delovni sili, 2011: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS12 - Anketa o delovni sili, 2012: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS13 - Anketa o delovni sili, 2013: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS14 - Anketa o delovni sili, 2014: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS972 - Anketa o delovni sili, 1997/2

ADS973 - Anketa o delovni sili, 1997/3

ADS974 - Anketa o delovni sili, 1997/4

ADS981 - Anketa o delovni sili, 1998/1

ADS982 - Anketa o delovni sili, 1998/2

ADS984 - Anketa o delovni sili, 1998/4

ADS991 - Anketa o delovni sili, 1999/1

ADS992 - Anketa o delovni sili, 1999/2

ADS993 - Anketa o delovni sili, 1999/3

ADS994 - Anketa o delovni sili, 1999/4

AKP89 - Anketa o kadrovskem potencialu 1989

AKP91 - Anketa o kadrovskem potencialu 1991

AKP92 - Anketa o kadrovskem potencialu 1992

AKP93 - Anketa o kadrovskem potencialu 1993

AKP94 - Anketa o kadrovskem potencialu 1994

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si