Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - anonimizirana

Basic Study Information

ADP - IDNo: ADS10P
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_ADS10P_V1
Main author(s):
  • Statistični urad Republike Slovenije
Data file producer:
SURS - Statistični urad Republike Slovenije (Ljubljana, Slovenija; 2013)

Funding agency:

(1):Državni proračun Republike Slovenije je na podlagi Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995) financiral vse aktivnosti v okviru Letnega programa statističnih raziskovanj 2010.

Project number:

(1): Uradni list RS: 93/2009 (None)

Series:
  • ADS/Anketa o delovni sili

    Anketa o delovni sili je najobsežnejše uradno anketiranje gospodinjstev v Sloveniji. Namen Ankete o delovni sili je zbrati podatke o stanju in spremembah na slovenskem trgu dela. Daje nam podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega (delovno aktivnega prebivalstva in brezposelnih oseb) in neaktivnega prebivalstva Slovenije. Do leta 1995 se je raziskava imenovala Anketa o kadrovskem potencialu. Kot razvojni projekt je bila uvedena na Inštitutu za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Razvojna faza je trajala do konca leta 1992. V letu 1993 je bila vključena v Nacionalni program statističnih raziskovanj. Od takrat podatki veljajo za uradne. V letih 1993 in 1994 je raziskavo izvedel Republiški zavod za zaposlovanje ob sodelovanju Statističnega urada Republike Slovenije. Od leta 1995 Anketo o delovni sili izvaja Statistični urad Republike Slovenije. Anketo o delovni sili se je izvajalo skladno z navodili Mednarodne organizacije za delo (ILO), sprejetimi na 13. konferenci statistikov dela, sedaj pa se jo izvaja skladno z zahtevami Statističnega urada Evropske zveze (Eurostata), ki se nanašajo na usklajeno anketo Evropske zveze. To nam omogoča primerljivost z drugimi državami, ki izvajajo ankete o delovni sili, in hkrati tudi časovno primerljivost podatkov. Do 1997 je bila Anketa o delovni sili letna anketa, aprila 1997 pa se je prešlo na kontinuirano Anketo o delovni sili (anketiranje poteka vse leto) ob četrtletnem objavljanju podatkov. Leta 2005 je prišlo do večje spremembe vprašalnika na nacionalni ravni, na evropski ravni pa so države članice začele izvajati kontinuirano četrtletno raziskavo, s katero se pokriva vse tedne posameznega četrtletja. Število sodelujočih držav v Eurostatovem ADS sistemu se je skozi leta povečevalo, v 2010 je sodelovalo 31 držav, katerih naloga je slediti Eurostatovi metodologiji. Novo izbrana gospodinjstva v Sloveniji, na primer, so izbrana z enostavnim slučajnim izborom. V vzorec je vsako četrtletje vključenih nekaj več kot 7 tisoč gospodinjstev. Gospodinjstvo je anketirano v 5 četrtletjih (3 zaporedna, 1 četrtletje premora in še dvakrat).

Study Content

Keywords:

sestava gospodinjstva, država priselitve, dosežena stopnja izobrazbe, tekoče izobraževanje in usposabljanje, delovna aktivnost v zadnjem tednu, samozaposlitev, zaposluje druge, tip zaposlitve, gospodarska dejavnost, trajanje zaposlitve, vir informacij o zaposlitvi, polni delovni čas ali skrajšani, razlogi za skrajšanje delovnega časa, netipična razporeditev delovnega časa, dohodek

Keywords ELSST:
DELO IN ZAPOSLOVANJE, ZADOVOLJSTVO NA DELOVNEM MESTU, ZNAČILNOSTI DELOVNEGA MESTA, DELODAJALEC, DELOVNI ČAS, DELOVNA MIGRACIJA, POGOJI ZA OPRAVLJANJE DELA, ISKANJE DELA, BREZPOSELNOST, DELOVNO MESTO

Topic Classification CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje
Topic Classification CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Topic Classification ADP
demografija
zaposlenost
brezposelnost
trg delovne sile
neaktivno prebivalstvo
delovni čas


Abstract:

Anketa o delovni sili je raziskovanje, ki ima v Sloveniji dolgoletno tradicijo. Raziskava meri stanje na trgu delovne sile, poleg tega pa še druge lastnosti prebivalstva v določenem tednu vsakega četrtletja. Anketa daje podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega in neaktivnega prebivalstva Republike Slovenije. Raziskovanje poteka v sklopu Eurostatove Labour Force Survey, v katero je bilo v letu 2010 zajetih 27 držav Evropske unije, 4 države kandidatke ter 2 EFTA državi – Norveška in Švica. V Sloveniji je skozi celotno leto 2010 sodelovalo 22.714 gospodinjstev. Raziskovalcem so preko Eurostata dostopne tudi podatkovne datoteke drugih sodelujočih držav, ki omogočajo medčasovno in mednarodno primerjavo. Arhiv družboslovnih podatkov pod oznako ADS10P distribuira anonimizirano verzijo originalne deindividualizirane podatkovne datoteke, ki jo pod oznako ADS10 distribuira Statistični urad Republike Slovenije v svoji varni sobi in preko oddaljenega dostopa. V podatkovne datoteke so vključeni še podatki o dohodku fizičnih oseb (register DURS-a) – gre za mesečni dohodek, ki je ali povprečje leta ali povprečje krajšega obdobja, če je oseba delala manj kot leto dni. Dohodek je v anonimizirani podatkovni datoteki razvrščen v 10 približno enakih razredov, spremenljivke s točnimi zneski pa so dostopne le v originalni ADS10 datoteki.

Methodology


Collection date: 2010-01-04 - 2011-01-04
Date of production: 2013
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Enota opazovanja so posamezniki, ki so v letu 2010 večinoma prebivali na ozemlju Republike Slovenije, ne glede na državljanstvo. Vključeni so bili posamezniki, ki so pretežno živeli v izbranem gospodinjstvu. Gospodinjstvo je vsaka (družinska ali druga) skupnost oseb, ki skupaj stanujejo in skupaj porabljajo svoje dohodke za poravnavanje osnovnih življenjskih potreb (stanovanje, hrana in drugo). V anketi so upoštevani tudi trenutno odsotni člani gospodinjstva brez drugega stalnega ali začasnega bivališča, prav tako tudi dijaki srednjih šol, ki živijo v internatu.

Excluded:

Upoštevani niso posamezniki, ki živijo v institucijah (bolniki, zaporniki ipd.) več kot dvanajst mesecev, študenti, ki med študijem ne živijo doma, in posamezniki, ki stalno ali začasno živijo v tujini.

Data collected by:

Statistični urad Republike Slovenije

Sampling procedure:

Anketa o delovni sili temelji na vzorcu, ki je izbran iz Centralnega registra prebivalstva. Je rotirajoča panelna anketa, izvaja se jo nepretrgano skozi celotno leto. Uporabljena vzorčna metoda je stratificirano naključno vzorčenje naslovov gospodinjstev. Vsi člani gospodinjstva na določenem naslovu so vključeni v vzorec. V vsakem četrtletju je v vzorec vključenih približno 16150 posameznikov. Stratumi so definirani z NUTS 3 regijami (12) in tipom naselja (6), definiranim glede na velikost naselja in delež kmetovalcev. Stratifikacija je proporcionalna glede na porazdelitev prebivalstva, pri čemer je prilagojena predhodni stopnji anketiranja. Vsako gospodinjstvo je anketirano petkrat, po rotacijskem modelu 3-1-2 (gospodinjstva so anketirana tri zaporedna četrtletja, potem so za eno četrtletje izključena, nato pa so v anketo vključena še v preostalih dveh četrtletjih). Anketni podatki kažejo, da je okrog 1 % naslovov neustreznih (npr. na naslovu ne živi gospodinjstvo po definiciji ADS).

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI). Le pri prvem anketiranju določenega gospodinjstva.

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI). Pri vseh ostalih anketiranjih določenega gospodinjstva.

Weighting:

V podatkovni datoteki ADP10P je pripravljena je utež (utez), ki jo je moč uporabiti zaradi neenake verjetnosti izbora v vzorec posameznikov na ravni gospodinjstva ter zaradi nesodelovanja. Upošteva se znana porazdelitev prebivalstva, utežuje se glede na: starost (0-14, 15-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70+), spol in regijo (NUTS 3). Končna utež je izračunana na nivoju gospodinjstva, torej imajo vsi člani istega gospodinjstva enako utež. Institucionalizirana populacija je upoštevana pri skupnih vrednostih populacije. Uporabljena je populacijska utež. Utež je prilagojene podvzorcu, kar pomeni, da se razlikujejo od uteži (utez_l, utez_c) v originalni podatkovni datoteki Ankete o delovni sili 2010.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ADS10P - Anketa o delovni sili, 2010 PUF [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

  • number of variables: 167
  • number of units: 21178

Version: 30. avgust 2013

Additional information:

V sklopu anonimizacije (po Eurostatovih načelih http://circa.europa.eu/irc/dsis/employment/info/data/eu_lfs/LFS_MAIN/Anonymisation/Criteria_for_the_anonymisation.pdf) so se določene spremenljivke rekodirale v nove spremenljivke. Pri določenih spremenljivkah so se rekodirale le vrednosti spremenljivk. Iz osnovne nezaščitene datoteke se je ustvaril približno tretjinski vzorec, pri čemer so bili v R!-u uporabljeni programski dodatki sdcMicro (individualni rizik), bethel in sampling (samplecube), vse z namenom znižati tveganje za razpoznavo posameznika ter z namenom ohraniti statistike osnovne nezaščitene datoteke. Sledilo se je anonimizacijskem postopku, opisanem v naslednjem članku: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.46/2011/04_Italy-Casciano.pdf. Dodane so bile tudi labele na ravni spremenljivk in labele na ravni vrednosti spremenljivk, vključno s pripravo šifrantov za pojasnitev vrednosti določenih spremenljivk. Izbrisale so se spremenljivke, ki so bile internega SURS značaja, ter spremenljivke brez veljavnih vrednosti. Določile so se manjkajoče vrednosti.

http://www.stat.si/doc/metodologija/kakovost/10_LPK_ADS_2010.pdf

Anonimizirana ADS 2010 datoteka, namenjena malo manj zahtevnim uporabnikom.

Variable list

tip Tip anketiranja

Value 13 Frequency
2 terensko anketiranje 6628
3 telefonsko anketiranje 14550
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21178 0

Valid range from 2 to 3

starost Starost anketiranca

Value 22 Frequency
1 0 - 4 let 309
2 5 - 9 let 288
3 10 - 14 let 320
4 15 - 19 let 1424
5 20 - 24 let 2947
6 25 - 29 let 2664
7 30 - 34 let 1897
8 35 - 39 let 1736
9 40 - 44 let 1784
10 45 - 49 let 2299
11 50 - 54 let 1957
12 55 - 59 let 1844
13 60 - 64 let 526
14 65 - 69 let 397
15 70 - 74 let 310
16 75 - 79 let 241
17 80 - 84 let 158
18 85 - 89 let 59
19 90 - 94 let 17
20 95 – 99 let 0
21 100 - 104 let 1
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21178 0

Valid range from 1 to 21

RefTed Referenčni teden v letu, na katerega se vprašanja nanašajo

Value 31 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21178 0 2 52 26.387 15.021

Valid range from 2 to 52

tip Tip anketiranja

Value 1167 Frequency
2 terensko anketiranje 6628
3 telefonsko anketiranje 14550
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21178 0

Valid range from 2 to 3

starost Starost anketiranca

Value 2166 Frequency
1 0 - 4 let 309
2 5 - 9 let 288
3 10 - 14 let 320
4 15 - 19 let 1424
5 20 - 24 let 2947
6 25 - 29 let 2664
7 30 - 34 let 1897
8 35 - 39 let 1736
9 40 - 44 let 1784
10 45 - 49 let 2299
11 50 - 54 let 1957
12 55 - 59 let 1844
13 60 - 64 let 526
14 65 - 69 let 397
15 70 - 74 let 310
16 75 - 79 let 241
17 80 - 84 let 158
18 85 - 89 let 59
19 90 - 94 let 17
20 95 – 99 let 0
21 100 - 104 let 1
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21178 0

Valid range from 1 to 21

RefTed Referenčni teden v letu, na katerega se vprašanja nanašajo

Value 3165 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21178 0 2 52 26.387 15.021

Valid range from 2 to 52

v1_1 Ali bo oseba odgovarja sama?

Value 4164 Frequency
1 Da 7864
2 Ne 13314
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21178 0

Valid range from 1 to 2

v1_4 Razmerja med člani gospodinjstva:

Value 5163 Frequency
1 njegov partner (zakonski ali zunajzakonski) 4913
2 otrok (njegov ali partnerjev) 7241
3 starejši sorodnik (oče, mati, tast, tašča,) 861
4 drug sorodnik (brat, sestra, vnuk, vnukinja, dedek, babica) 783
5 drugo (snaha, zet) 363
6 sam je nosilec gospodinjstva 7017
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21178 0

Valid range from 1 to 6

v1_5 Njegov/njen partner (zakonski ali zunajzakonski) je (GLEJ EXPLANATORY NOTES):

Value 6162 Frequency
0 oseba nima partnerja oz. partner živi v drugem gospodinjstvu 10247
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21178 0 0 86

Valid range from 0 to 86

v1_6 Njegov/njen oče je (GLEJ EXPLANATORY NOTES):

Value 7161 Frequency
0 otrok ali mama ni član tega gospodinjstva 13861
1 3342
2 3210
3 511
4 159
5 51
6 14
7 4
22 5
23 4
24 4
25 2
26 1
29 1
42 1
45 1
46 2
62 1
64 1
83 2
85 1
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21178 0

Valid range from 0 to 85

v1_7 Njegova/njena mama je (GLEJ EXPLANATORY NOTES):

Value 8160 Frequency
0 otrok ali mama ni član tega gospodinjstva 12361
1 3808
2 3921
3 695
4 222
5 93
6 28
7 8
8 3
9 2
22 8
23 8
24 2
26 5
30 1
43 1
46 2
63 2
65 2
66 1
84 2
85 1
86 2
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21178 0

Valid range from 0 to 86

v1_8 Spol:

Value 9159 Frequency
1 moški 11148
2 ženski 10030
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21178 0

Valid range from 1 to 2

v1_10 Ali imate slovensko državljanstvo?

Value 10158 Frequency
1 Da 20933
2 Ne 245
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21178 0

Valid range from 1 to 2

v1_13a V kateri državi ste bili rojeni?

Value 11157 Frequency
Slovenija 19434
_2 1
druga drzava EU 100
druga evropska drzava izven EU 1623
druga neevropska drzava 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21178 0

v1_14 Katerega leta ste se priselili v Slovenijo?

Value 12156 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1744 19434 1931 2010 1981.304 13.325

Valid range from 1931 to 2010

v1_16 Ali imate na tem naslovu:

Value 13155 Frequency
1 stalno prebivališče 20948
2 začasno prebivališče 161
3 na tem naslovu niste prijavljeni 69
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21178 0

Valid range from 1 to 3

v1_17 Kakšen je vaš zakonski stan?

Value 14154 Frequency
1 Samski 8184
2 Poročen ali v zunajzakonski skupnosti 11166
3 Vdovec ali razvezan 911
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 917
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20261 917

Valid range from 1 to 3

v2_1 Vaša dosežena izobrazba je:

Value 15153 Frequency
1 ste brez solske izobrazbe oz. imate nepopolno osnovno izobra 107
2 nepopolna osnovna izobrazba (4-7 oz. 6-8 razredov) 327
3 osnovna izobrazba 3597
4 nizja, srednja poklicna, strokovna ali splosna izobrazba 12184
5 visja strokovna izobrazba, visjesolska izobrazba 1045
6 visoka strokovna in univerzitetna izobrazba 2649
7 specializacija, magisterij in doktorat 352
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 917
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20261 917

Valid range from 1 to 7

v2_2a Kaj ste po izobrazbi (smer in šola, ki ste jo končali)? (GLEJ KLASIFIKACIJO PODROČIJ IZOBRAŽEVALNIH AKTIVNOSTI)

Value 16152 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20261 917 10 863 346.449 268.704

Valid range from 10 to 863

v2_3 Katerega leta ali koliko ste bili stari, ko ste dosegli sedanjo stopnjo izobrazbe?

Value 17151 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20261 917 1924 2010 1990.844 15.829

Valid range from 1924 to 2010

v2_4 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH obiskovali še kakšno šolo?

Value 18150 Frequency
1 Da 4539
2 Ne 15481
3 Ne, ker so bile počitnice 241
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 917
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20261 917

Valid range from 1 to 3

v2_5 Katero stopnjo izobrazbe boste pridobili?

Value 19149 Frequency
1 Osnovno izobrazbo 38
2 Nižjo ali srednjo poklicno izobrazbo 141
3 Srednjo strokovno izobrazbo 686
4 Srednjo splošno izobrazbo 529
5 Višjo strokovno izobrazbo 508
6 Visoko strokovno izobrazbo 773
7 Visoko univerzitetno izobrazbo 1489
8 Specializacijo 33
9 Magisterij 278
10 Doktorat 64
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 16639
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4539 16639

Valid range from 1 to 10

v2_6 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH obiskovali še kake tečaje, (tudi šiviljski, kuharski, športni…tečaji), krožke,seminarje, inštrukcije, avtošolo, verouk…?

Value 20148 Frequency
1 Da 2009
2 Ne 18252
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 917
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20261 917

Valid range from 1 to 2

v2_7 Koliko ur ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH porabili za to učno dejavnost?

Value 21147 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2009 19169 1 168 16.987 19.169

Valid range from 1 to 168

v2_8 Tečaj, seminar ste obiskovali zaradi:

Value 22146 Frequency
1 potreb dela 1226
2 osebnega razvoja, interesa 783
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 19169
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2009 19169

Valid range from 1 to 2

v2_9 To izobraževanje je potekalo:

Value 23145 Frequency
1 samo med delovnim časom 565
2 večinoma med delovnim časom 158
3 samo zunaj delovnega časa 478
4 večinoma zunaj delovnega časa 180
5 v tem času nisem bil zaposlen 628
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 19169
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2009 19169

Valid range from 1 to 5

v2_10 Kdo je denarno podprl udeležbo v tej učni aktivnosti?

Value 24144 Frequency
1 Vi sami oz. družina 660
2 Delodajalec 987
3 Učna aktivnost je bila brezplačna 305
4 Drugo 57
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 19169
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2009 19169

Valid range from 1 to 4

v2_11 Kaj je bil glavni razlog, da se niste udeležili nobene učne dejavnosti?

Value 25143 Frequency
1 Pomanjkanje časa 3165
2 Prevelika zaposlenost na delovnem mestu 1126
3 V kraju, kjer živite, ni bilo ponudbe, drug kraj je predale 1297
4 Družinske obveznosti 569
5 Predrago izobraževanje/pomanjkanje denarja 487
6 Zdravstveni razlogi 812
7 Ni interesa (tudi starost) 5835
8 Drugo 742
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 7145
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14033 7145

Valid range from 1 to 8

v3_2 Ali ste v prejšnjem tednu (od ponedeljka do nedelje) delali vsaj eno uro za plačilo (denarno ali nedenarno) ali dobiček?

Value 26142 Frequency
1 Da 11241
2 Ne 9020
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 917
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20261 917

Valid range from 1 to 2

v3_3 Ali ste v prejšnjem tednu pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti?

Value 27141 Frequency
1 Da 456
2 Ne 8564
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 12158
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9020 12158

Valid range from 1 to 2

v3_4 Ali ste kjub temu, da prejšnji teden niste delali, zaposleni, samozaposleni ali opravljate kakršno koli redno delo za plačilo, dobiček oz. družinsko dobrobit?

Value 28140 Frequency
1 Da 1305
2 Ne 7259
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 12614
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8564 12614

Valid range from 1 to 2

v3_5 Zakaj v prejšnjem tednu niste delali?

Value 29139 Frequency
1 Zaradi slabega vremena 11
2 Zaradi zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov 22
3 Zaradi stavke 0
4 Zaradi izobraževanja, usposabljanja zunaj podjetja ali organ 13
5 Zaradi bolezni, poškodbe 298
6 Zaradi dopusta 711
7 Zaradi praznika 12
8 Ker ste na čakanju 38
9 Zaradi porodniškega dopusta 185
10 Zaradi očetovskega dopusta 5
11 Zaradi koriščenja ur 10
12 Drugo 0
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 19873
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1305 19873

Valid range from 1 to 12

v3_5a Koliko časa boste vse skupaj odsotni z dela?

Value 30138 Frequency
0 manj kot 1 mesec 772
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1258 19920 0 99

Valid range from 0 to 99

v3_6 Koliko mesecev že ne delate, čeprav ste zaposleni oziroma samozaposleni?

Value 31137 Frequency
1 manj kot 6 mesecev 41
2 od 6 mesecev do manj kot 1 leto 7
3 1 leto ali vec 11
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 21119
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59 21119

Valid range from 1 to 3

v4_1 V prejšnjem tednu ste bili:

Value 32136 Frequency
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 9165
2 zaposleni pri obrtniku (s.p.) 869
3 zaposleni pri kmetu 5
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu 7
5 delali ste v lastnem podjetju 397
6 obrtnik (s.p.) 671
7 kmet 311
8 v svobodnem poklicu 50
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 549
10 delali ste po pogodbi 105
11 delali ste za neposredno plačilo 37
12 delali ste preko študentskega servisa 808
13 delali ste preko javnih del 28
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 8176
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13002 8176

Valid range from 1 to 13

v4_1a Ali je mogoče vsaj del pridelkov z vaše kmetije namenjen prodaji?

Value 33135 Frequency
1 Da 244
2 Ne 67
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 20867
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
311 20867

Valid range from 1 to 2

v4_2 Ali še vedno prejemate plačo ali nadomestilo plače?

Value 34134 Frequency
1 Da 705
2 Ne 46
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 20427
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
751 20427

Valid range from 1 to 2

v4_3 Prejemate:

Value 35133 Frequency
1 pol plače ali več 698
2 manj kot pol plače 7
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 20473
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
705 20473

Valid range from 1 to 2

v4_4 Delate preko agencije za posredovanje dela?

Value 36132 Frequency
1 Da 926
2 Ne 10098
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 10154
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11024 10154

Valid range from 1 to 2

v4_5 Zaposlujete kaj delavcev?

Value 37131 Frequency
1 Da 436
2 Ne 993
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 19749
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1429 19749

Valid range from 1 to 2

v4_6 Je to delo za:

Value 38130 Frequency
1 nedoločen čas 8739
2 določen čas 1307
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 11132
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10046 11132

Valid range from 1 to 2

v4_7 Koliko mesecev traja to delo?

Value 39129 Frequency
0 manj kot 1 mesec 196
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2285 18893 0 99

Valid range from 0 to 99

v4_8 Kaj je razlog, da opravljate delo za določen čas?

Value 40128 Frequency
1 Pripravništvo, usposabljanje 89
2 Ne morete najti stalne zaposlitve 781
3 Ne želite stalne zaposlitve 35
4 Ste v poskusni dobi 128
5 Individualna pogodba o zaposlitvi 153
6 Izobraževanje, šolanje 826
7 Drugo 273
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 18893
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2285 18893

Valid range from 1 to 7

v4_9c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste delali prejšnji teden? Kaj se proizvaja oz. kakšne storitve se tam opravljajo? (GLEJ STANDARDNO KLASIFIKACIJO DEJAVNOSTI)

Value 41127 Frequency
A 946
B 49
C 3092
D 108
E 117
F 790
G 1632
H 673
I 639
J 510
K 374
L 37
M 599
N 368
O 819
P 1022
Q 734
R 288
S 200
T 5
_2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 8176
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13002 8176

v4_10c Kakšen je bil naziv vašega delovnega mesta? Opišite delo, ki ste ga opravljali v prejšnjem tednu. (GLEJ STANDARDNO KLASIFIKACIJO POKLICEV SKP)

Value 42126 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 8176
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13002 8176 0 93 48.266 25.605

Valid range from 0 to 93

v4_11a V kateri državi delate?

Value 43125 Frequency
Slovenija 12871
_2 8176
druga drzava EU 114
druga evropska drzava izven EU 13
druga neevropska drzava 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21178 0

v4_11b V kateri občini? (GLEJ DELITEV SLOVENIJE NUTS2)

Value 44124 Frequency
SI01 5842
SI02 7029
_2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 8307
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12871 8307

v4_12 Ali pri svojem delu vodite zaposlene?

Value 45123 Frequency
1 Da 2069
2 Ne 8955
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 10154
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11024 10154

Valid range from 1 to 2

v4_13 Katerega leta ste začeli delati pri sedanjem delodajalcu oziroma opravljati sedanjo samostojno dejavnost?

Value 46122 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13002 8176 1940 2010 1998.991 10.806

Valid range from 1940 to 2010

v4_14 Katerega meseca ste začeli delati pri sedanjem delodajalcu oziroma opravljati sedanjo samostojno dejavnost?

Value 47121 Frequency
1 394
2 309
3 350
4 273
5 336
6 290
7 258
8 270
9 468
10 432
11 290
12 243
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 17265
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3913 17265

Valid range from 1 to 12

v4_15 Vas je k sedanjemu delodajalcu napotil zavod za zaposlovanje oz. svetovalec zaposlitve?

Value 48120 Frequency
1 Da 139
2 Ne 989
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 20050
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1128 20050

Valid range from 1 to 2

v4_16 Ste oglas za sedanjo zaposlitev našli na oglasni deski zavoda za zaposlovanje?

Value 49119 Frequency
1 Da 42
2 Ne 947
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 20189
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
989 20189

Valid range from 1 to 2

v4_17 Ste ga našli med oglasi Zavoda za zaposlovanje v katerem od časopisov?

Value 50118 Frequency
1 Da 37
2 Ne 910
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 20231
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
947 20231

Valid range from 1 to 2

v4_18 Ste ga prebrali na teletekstu ?

Value 51117 Frequency
1 Da 13
2 Ne 897
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 20268
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 20268

Valid range from 1 to 2

v4_19 Ste ga našli na spletni strani zavoda za zaposlovanje?

Value 52116 Frequency
1 Da 27
2 Ne 870
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 20281
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 20281

Valid range from 1 to 2

v4_21 Koliko delavcev dela na lokaciji, na kateri delate (vključno z vami)?

Value 53115 Frequency
1 1 - 10 oseb 2588
2 11 oseb ali več 9421
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 9169
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12009 9169

Valid range from 1 to 2

v5_1 Imate delo:

Value 54114 Frequency
1 s polnim delovnim časom 11488
2 s skrajšanim delovnim časom 1514
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 8176
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13002 8176

Valid range from 1 to 2

v5_2 Koliko ur na teden navadno delate pri delu, o katerem se pogovarjava (vključno z nadurami, če jih opravljate redno)?

Value 55113 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13002 8176 1 80 39.313 9.598

Valid range from 1 to 80

v5_3 Zakaj navadno delate manj kot 36 ur?

Value 56112 Frequency
1 Zaradi izobraževanja, usposabljanja 637
2 Zaradi bolezni, invalidnosti, delne upokojitve 250
3 Ne morete najti dela z daljšim delovnim časom 115
4 Ne želite dela z daljšim delovnim časom 55
5 Zaradi pomanjkanja dela, manjšega obsega dela 259
6 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke 67
7 Skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoč 4
8 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke in skrbite za odrasl 22
9 Iz drugih družinskih razlogov 15
10 Drugo 113
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 19641
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1537 19641

Valid range from 1 to 10

v5_4 Se vam zdi, da ni ustreznega varstva oz. je predrago?

Value 57111 Frequency
1 Da 38
2 Ne 55
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 21085
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
93 21085

Valid range from 1 to 2

v5_5 Koliko ur ste delali v prejšnjem tednu?

Value 58110 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13002 8176 0 80 34.25 15.929

Valid range from 0 to 80

v5_6 Zakaj ste delali več kot navadno?

Value 59109 Frequency
1 Ker imate premakljiv delovni čas 46
2 Ker je bil obseg dela večji (nadure, nadomeščanje) 688
3 Drugo 55
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 20389
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
789 20389

Valid range from 1 to 3

v5_7 Zakaj ste delali manj kot navadno? Zaradi:

Value 60108 Frequency
1 slabega vremena 85
2 zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov 46
3 stavke 0
4 ker ste se izobraževali, usposabljali 73
5 ker imate premakljiv delovni čas 15
6 bolezni, poškodbe ali začasne nezmožnosti za delo 394
7 porodniškega dopusta 198
8 družinskih oziroma osebnih razlogov 15
9 dopusta 1164
10 praznikov 621
11 začetka ali spremembe zaposlitve v prejšnjem tednu 1
12 izteka zaposlitve v prejšnjem tednu 1
13 ker ni bilo pravega dela, ker čakate na delo 98
14 koriščenja ur 35
15 drugo 106
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 18326
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2852 18326

Valid range from 1 to 15

v5_8 Ali imate gibljiv delovni čas?

Value 61107 Frequency
1 Da 2808
2 Ne 7266
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 11104
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10074 11104

Valid range from 1 to 2

v5_9 Ste v prejšnjem tednu na delovnem mestu opravili kaj dela izven delovnega časa?

Value 62106 Frequency
1 Da 559
2 Ne 2249
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 18370
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2808 18370

Valid range from 1 to 2

v5_10 Koliko?

Value 63105 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
559 20619 0 42 7.531 5.529

Valid range from 0 to 42

v5_10a Koliko od teh je bilo plačanih?

Value 64104 Frequency
0 412
1 4
2 11
3 7
4 9
5 31
6 9
7 2
8 8
10 42
13 1
14 2
15 3
16 2
17 1
18 1
20 11
21 1
28 1
32 1
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 20619
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
559 20619

Valid range from 0 to 32

v5_10b Ste v prejšnjem tednu opravili kaj nadur?

Value 65103 Frequency
1 Da 789
2 Ne 6477
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 13912
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7266 13912

Valid range from 1 to 2

v5_10c Koliko?

Value 66102 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
789 20389 0 70 8.662 6.119

Valid range from 0 to 70

v5_10d Koliko od teh je bilo plačanih?

Value 67101 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
789 20389 0 40 4.45 5.885

Valid range from 0 to 40

v5_11a Ali bi želeli delati več ur na teden, kot običajno delate, če bi prejeli večjo plačo?

Value 68100 Frequency
1 Da 2586
2 Ne 10361
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 8231
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12947 8231

Valid range from 1 to 2

v5_11b Več ur bi želeli delati:

Value 6999 Frequency
1 z dodatnim delom 175
2 z drugim osnovnim delom 134
3 v okviru sedanjega dela 1561
4 z dodatnim, drugim oz. sedanjim delom 716
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 18592
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2586 18592

Valid range from 1 to 4

v5_12 Koliko ur na teden bi želeli delati vse skupaj?

Value 7098 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2586 18592 8 90 49.164 7.708

Valid range from 8 to 90

v5_13 Ali bi bili pripravljeni sprejeti več dela v naslednjih dveh tednih?

Value 7197 Frequency
1 Da 2377
2 Ne 209
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 18592
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2586 18592

Valid range from 1 to 2

v5_14 Zakaj ne?

Value 7296 Frequency
1 Končati morate izobraževanje, šolanje 33
2 Sedanjega dela ne morete zapustiti v dveh tednih 14
3 Iz osebnih ali družinskih razlogov 101
4 Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 25
5 Urejate si pogoje za samozaposlitev (dokumentacija, denarna 0
6 Drugo 36
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 20969
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
209 20969

Valid range from 1 to 6

v5_15 Ali delate v izmenah?

Value 7395 Frequency
1 Običajno 3086
2 Včasih 387
3 Nikoli 7551
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 10154
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11024 10154

Valid range from 1 to 3

v5_16 Ali delate zvečer?

Value 7494 Frequency
1 Običajno 2989
2 Včasih 3294
3 Nikoli 6719
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 8176
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13002 8176

Valid range from 1 to 3

v5_17 Ali delate ponoči?

Value 7593 Frequency
1 Običajno 1054
2 Včasih 1710
3 Nikoli 10238
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 8176
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13002 8176

Valid range from 1 to 3

v5_18 Ali delate ob sobotah?

Value 7692 Frequency
1 Običajno 2891
2 Včasih 4618
3 Nikoli 5493
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 8176
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13002 8176

Valid range from 1 to 3

v5_19 Ali delate ob nedeljah?

Value 7791 Frequency
1 Običajno 1940
2 Včasih 2414
3 Nikoli 8648
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 8176
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13002 8176

Valid range from 1 to 3

v5_19d Ali ste v prejšnjem tednu koristili kakšen dan dopusta?

Value 7890 Frequency
1 Da 1296
2 Ne 8773
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 11109
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10069 11109

Valid range from 1 to 2

v5_19e Koliko dni?

Value 7989 Frequency
1 331
2 151
3 100
4 102
5 599
6 8
7 5
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 19882
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1296 19882

Valid range from 1 to 7

v5_20 Ali opravljate svoje delo doma, v stanovanju?

Value 8088 Frequency
1 Običajno 877
2 Včasih 1074
3 Nikoli 11051
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 8176
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13002 8176

Valid range from 1 to 3

v5_21 Doma delate zaradi:

Value 8187 Frequency
1 preobilice dela, lastnega interesa 1367
2 dogovora z delodajalcem 579
3 dodatnega plačila 5
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 19227
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1951 19227

Valid range from 1 to 3

v7_1 Ali ste poleg tega dela v prejšnjem tednu opravljali še kakšno drugo delo?

Value 8286 Frequency
1 Da 524
2 Ne 12478
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 8176
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13002 8176

Valid range from 1 to 2

v7_2 Pri tem delu ste bili:

Value 8385 Frequency
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 15
2 zaposleni pri obrtniku (s.p) 1
3 zaposleni pri kmetu 0
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu 0
5 delali ste v lastnem podjetju 9
6 obrtnik (s.p.) 55
7 kmet 77
8 v svobodnem poklicu 2
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 252
10 delali ste po pogodbi 72
11 delali ste za neposredno plačilo 19
12 delali ste preko študentskega servisa 22
13 delali ste preko javnih del 0
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 20654
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
524 20654

Valid range from 1 to 13

v7_2a Ali je mogoče vsaj del pridelkov z vaše kmetije namenjen prodaji?

Value 8484 Frequency
1 Da 52
2 Ne 25
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 21101
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
77 21101

Valid range from 1 to 2

v7_3 Ste zaposlovali kaj delavcev?

Value 8583 Frequency
1 Da 12
2 Ne 131
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 21035
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
143 21035

Valid range from 1 to 2

v7_4c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste opravljali dodatno delo? Kaj se proizvaja oziroma kakšne storitve se tam opravljajo? (GLEJ STANDARNO KLASIFIKACIJO DEJAVNOSTI)

Value 8682 Frequency
A 335
C 17
D 1
E 1
F 11
G 17
H 7
I 7
J 12
K 6
M 17
N 6
O 8
P 37
Q 8
R 22
S 11
T 1
_2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 20654
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
524 20654

v7_5c Kakšen je naziv vašega delovnega mesta? Opišite svoje dodatno delo. (GLEJ STANDARDNO KLASIFIKACIJO POKLICEV SKP)

Value 8781 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 20654
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
524 20654 0 93 62.389 28.221

Valid range from 0 to 93

v7_6 Koliko ur ste v prejšnjem tednu opravili z dodatnim delom?

Value 8880 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
524 20654 1 60 15.166 11.103

Valid range from 1 to 60

v7_7 Iščete

Value 8979 Frequency
1 Drugo osnovno delo 474
2 Drugo, dodatno delo 62
3 Niti eno niti drugo 12466
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 8176
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13002 8176

Valid range from 1 to 3

v7_8 Zakaj iščete drugo osnovno delo?

Value 9078 Frequency
1 Bojite se ali veste, da boste izgubili delo 53
2 Imate zaposlitev za določen čas oziroma opravljate priložnos 78
3 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali več ur 18
4 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali manj ur 0
5 Želite boljšo plačo 74
6 Želite imeti ugodnejše delovne razmere (delovni čas, pot na 100
7 Želite opravljati delo, ustreznješe svoji izobrazbi 107
8 Drugo 44
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 20704
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
474 20704

Valid range from 1 to 8

v7_9 Zakaj iščete drugo, dodatno delo?

Value 9177 Frequency
1 Bojite se ali veste, da boste izgubili delo 2
2 Imate zaposlitev za določen čas oziroma opravljate priložnos 0
3 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali več ur 3
4 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali manj ur 46
5 Želite boljšo plačo 2
6 Želite imeti ugodnejše delovne razmere (delovni čas, pot na 6
7 Želite opravljati delo, ustreznješe svoji izobrazbi 3
8 Drugo 0
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 21116
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
62 21116

Valid range from 1 to 8

v8_1 Ali ste kdaj prej delali za plačilo, dobiček ali družinsko dobrobit? (Delo prek študentskega servisa in obvezna praksa se tu ne upoštevata!)

Value 9276 Frequency
1 Da 4029
2 Ne 3230
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 13919
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7259 13919

Valid range from 1 to 2

v8_1a Če NE, ali ste kdaj prej delali za plačilo, dobiček ali družinsko dobrobit? (Delo prek študentskega servisa in obvezna praksa se tu lahko upoštevata!)

Value 9375 Frequency
1 Da 173
2 Ne 3057
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 17948
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3230 17948

Valid range from 1 to 2

v8_2c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste nazadnje delali? Kaj se je proizvajalo oz. kakšne storitve so se tam opravljale? (GLEJ STANDARNO KLASIFIKACIJO DEJAVNOSTI)

Value 9474 Frequency
A 167
B 72
C 1630
D 26
E 39
F 287
G 507
H 213
I 207
J 86
K 76
L 9
M 96
N 123
O 174
P 203
Q 175
R 58
S 53
T 1
_2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 16976
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4202 16976

v8_3c Kakšen je bil naziv vašega delovnega mesta? Opišite delo, ki ste ga opravljali? (GLEJ STANDARDNO KLASIFIKACIJO POKLICEV SKP)

Value 9573 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 16976
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4202 16976 0 93 56.811 25.709

Valid range from 0 to 93

v8_4 Takrat ste bili:

Value 9672 Frequency
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 3346
2 zaposleni pri obrtniku (s.p) 251
3 zaposleni pri kmetu 3
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu 1
5 delali ste v lastnem podjetju 41
6 obrtnik (s.p.) 154
7 kmet 42
8 v svobodnem poklicu 1
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 50
10 delali ste po pogodbi 41
11 delali ste za neposredno plačilo 10
12 delali ste preko javnih del 21
13 241
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 16976
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4202 16976

Valid range from 1 to 13

v8_5 Ste zaposlovali kaj delavcev?

Value 9771 Frequency
1 Da 84
2 Ne 154
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 20940
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
238 20940

Valid range from 1 to 2

v8_6 Katerega leta ste nazadnje delali (za plačilo ali pomagali na družinski kmetiji, v družinskem podjetju, obrti)?

Value 9870 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4202 16976 1948 2010 2001.639 9.215

Valid range from 1948 to 2010

v8_7 V katerem mesecu ste nazadnje delali?

Value 9969 Frequency
1 125
2 116
3 121
4 151
5 139
6 167
7 144
8 186
9 196
10 161
11 134
12 258
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 19280
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1898 19280

Valid range from 1 to 12

v8_8 Zakaj tega dela ne opravljate več?

Value 10068 Frequency
1 Ker ste bili odpuščeni 347
2 Ker ste dali odpoved 114
3 Zaradi prenehanja zaposlitve za določen čas 290
4 Zaradi izteka pogodbe 129
5 Zaradi upokojitve 2122
6 Zaradi opustitve dejavnosti zaradi ekonomskih razlogov (nere 474
7 Zaradi izobraževanja 187
8 Zaradi nezmožnosti za delo (bolezen, invalidnost) 323
9 Ker pazite otroke 18
10 Ker skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoč 3
11 Ker pazite otroke in skrbite za odraslega, ki potrebuje pomo 0
12 Zaradi osebnih ali družinskih razlogov 65
13 Zaradi odhoda na služenje vojaškega roka 0
14 Drugo 130
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 16976
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4202 16976

Valid range from 1 to 14

v8_9 Ste dokupili zavarovalno dobo?

Value 10167 Frequency
1 Da 137
2 Ne 1985
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 19056
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2122 19056

Valid range from 1 to 2

v9_1 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH iskali kakšno delo?

Value 10266 Frequency
1 Da 1203
2 Ne 6014
3 Ne, ker ste delo že našli 42
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 13919
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7259 13919

Valid range from 1 to 3

v9_2 Ali bi želeli delati, čeprav ne iščete dela?

Value 10365 Frequency
1 Da 749
2 Ne 5265
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 15164
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6014 15164

Valid range from 1 to 2

v9_3 Kaj je glavni razlog, da ne iščete dela?

Value 10464 Frequency
1 Upokojitev 1912
2 Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 848
3 Izobraževanje, usposabljanje 2546
4 Osebni ali družinski razlogi 365
5 Čakate, da vas pokličejo nazaj na delo (osebe na čakanju) 23
6 Menite, da dela ni na voljo 121
7 Ne želite takoj začeti iskati dela 20
8 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke 38
9 Skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoč 25
10 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke in skrbite za odrasl 9
11 Delate oz. bi želeli delati kot prostovoljec. 5
12 Drugo 102
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 15164
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6014 15164

Valid range from 1 to 12

v9_4 Se vam zdi, da ni ustreznega varstva oz. je predrago?

Value 10563 Frequency
1 Da 35
2 Ne 37
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 21106
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
72 21106

Valid range from 1 to 2

v10_1 Iščete:

Value 10662 Frequency
1 zaposlitev 1680
2 samozaposlitev 59
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 19439
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1739 19439

Valid range from 1 to 2

v10_2 Iščete zaposlitev:

Value 10761 Frequency
1 s polnim delovnim časom 1598
2 s skrajšanim delovnim časom 82
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 19498
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1680 19498

Valid range from 1 to 2

v10_3 Bi sprejeli delo s skrajšanim delovnim časom, če ni dela s polnim delovnim časom?

Value 10860 Frequency
1 Da 1245
2 Ne 353
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 19580
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1598 19580

Valid range from 1 to 2

v10_4 Bi sprejeli delo s polnim delovnim časom, če ni dela s skrajšanim delovnim časom?

Value 10959 Frequency
1 Da 23
2 Ne 59
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 21096
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
82 21096

Valid range from 1 to 2

v10_5 Koliko mesecev že aktivno iščete delo?

Value 11058 Frequency
1 manj kot 6 mesecev 643
2 od 6 mesecev do manj kot 1 leto 357
3 1 leto ali vec 739
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 19439
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1739 19439

Valid range from 1 to 3

v10_6 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH iskali delo na zavodu za zaposlovanje?

Value 11157 Frequency
1 Da 910
2 Ne 829
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 19439
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1739 19439

Valid range from 1 to 2

v10_7 Ste čakali, da vas pokličejo z zavoda za zaposlovanje?

Value 11256 Frequency
1 Da 829
2 Ne 910
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 19439
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1739 19439

Valid range from 1 to 2

v10_8 Ste vprašali neposredno pri delodajalcu?

Value 11355 Frequency
1 Da 1258
2 Ne 481
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 19439
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1739 19439

Valid range from 1 to 2

v10_9 Ste vprašali sorodnike, prijatelje, znance?

Value 11454 Frequency
1 Da 1509
2 Ne 230
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 19439
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1739 19439

Valid range from 1 to 2

v10_10 Ste se javili na oglas v časopisu, reviji?

Value 11553 Frequency
1 Da 1251
2 Ne 488
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 19439
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1739 19439

Valid range from 1 to 2

v10_11 Ste intenzivno pregledovali oglase v časopisih, revijah, na internetu?

Value 11652 Frequency
1 Da 1549
2 Ne 190
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 19439
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1739 19439

Valid range from 1 to 2

v10_12 Ste delo iskali v kateri od zasebnih agencij za zaposlovanje?

Value 11751 Frequency
1 Da 353
2 Ne 1386
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 19439
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1739 19439

Valid range from 1 to 2

v10_13 Ste bili na razgovoru ali testiranju pri delodajalcu?

Value 11850 Frequency
1 Da 927
2 Ne 812
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 19439
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1739 19439

Valid range from 1 to 2

v10_14 Ste čakali na odgovor na prošnjo (prijavo) za zaposlitev?

Value 11949 Frequency
1 Da 1284
2 Ne 455
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 19439
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1739 19439

Valid range from 1 to 2

v10_15 Ste iskali zemljo, zgradbe ali opremo za samozaposlitev?

Value 12048 Frequency
1 Da 18
2 Ne 41
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 21119
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59 21119

Valid range from 1 to 2

v10_16 Ste iskali dovoljenja, licence, denarna sredstva za samozaposlitev?

Value 12147 Frequency
1 Da 25
2 Ne 34
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 21119
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59 21119

Valid range from 1 to 2

v10_17 Ali ste uporabili še katero drugo metodo?

Value 12246 Frequency
1 Da 99
2 Ne 1640
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 19439
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1739 19439

Valid range from 1 to 2

v10_18 Kaj je veljalo za vas tik preden ste začeli iskati delo?

Value 12345 Frequency
1 Bili ste redno zaposleni za nedoločen čas 541
2 Bili ste redno zaposleni za določen čas 474
3 Bili ste podjetnik, samostojni podjetnik posameznik (obrtnik 56
4 Pomagali ste na družinski kmetiji, v družinskem podjetju, ob 16
5 Opravljali ste pogodbena oziroma priložnostna dela 82
6 Redno ste se izobraževali, šolali 405
7 Bili ste na služenju vojaškega roka 0
8 Imeli ste družinske obveznosti oziroma opravljali ste gospod 74
9 Bili ste upokojeni 5
10 Drugo 86
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 19439
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1739 19439

Valid range from 1 to 10

v11_1 Ste našli

Value 12444 Frequency
1 zaposlitev 38
2 samozaposlitev 4
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 21136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42 21136

Valid range from 1 to 2

v11_2 Ste našli zaposlitev

Value 12543 Frequency
1 s polnim delovnim časom 35
2 s skrajšanim delovnim časom 3
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 21140
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
38 21140

Valid range from 1 to 2

v11_3 Koliko mesecev ste aktivno iskali delo?

Value 12642 Frequency
1 manj kot 6 mesecev 25
2 od 6 mesecev do manj kot 1 leto 5
3 1 leto ali vec 12
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 21136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42 21136

Valid range from 1 to 3

v11_4 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH iskali delo na zavodu za zaposlovanje?

Value 12741 Frequency
1 Da 20
2 Ne 22
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 21136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42 21136

Valid range from 1 to 2

v11_5 Ste čakali, da vas pokličejo z zavoda za zaposlovanje?

Value 12840 Frequency
1 Da 14
2 Ne 28
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 21136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42 21136

Valid range from 1 to 2

v11_6 Ste vprašali neposredno pri delodajalcu?

Value 12939 Frequency
1 Da 20
2 Ne 22
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 21136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42 21136

Valid range from 1 to 2

v11_7 Ste vprašali sorodnike, prijatelje, znance?

Value 13038 Frequency
1 Da 21
2 Ne 21
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 21136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42 21136

Valid range from 1 to 2

v11_8 Ste se javili na oglas v časopisu, reviji?

Value 13137 Frequency
1 Da 14
2 Ne 28
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 21136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42 21136

Valid range from 1 to 2

v11_9 Ste intenzivno pregledovali oglase v časopisih, revijah, na internetu?

Value 13236 Frequency
1 Da 21
2 Ne 21
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 21136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42 21136

Valid range from 1 to 2

v11_10 Ste delo iskali v kateri od zasebnih agencij za zaposlovanje?

Value 13335 Frequency
1 Da 4
2 Ne 38
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 21136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42 21136

Valid range from 1 to 2

v11_11 Ste bili na razgovoru ali testiranju pri delodajalcu?

Value 13434 Frequency
1 Da 22
2 Ne 20
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 21136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42 21136

Valid range from 1 to 2

v11_12 Ste čakali na odgovor na prošnjo (prijavo) za zaposlitev?

Value 13533 Frequency
1 Da 25
2 Ne 17
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 21136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42 21136

Valid range from 1 to 2

v11_13 Ste iskali zemljo, zgradbe ali opremo za samozaposlitev?

Value 13632 Frequency
1 Da 1
2 Ne 3
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 21174
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4 21174

Valid range from 1 to 2

v11_14 Ste iskali dovoljenja, licence, denarna sredstva za samozaposlitev?

Value 13731 Frequency
1 Da 2
2 Ne 2
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 21174
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4 21174

Valid range from 1 to 2

v11_15 Ali ste uporabili še katero drugo metodo?

Value 13830 Frequency
1 Da 1
2 Ne 41
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 21136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42 21136

Valid range from 1 to 2

v11_16 Kaj je veljalo za vas, tik preden ste začeli iskati delo?

Value 13929 Frequency
1 Delali ste za plačilo, dobiček ali družinsko dobrobit 18
2 Redno ste se izobraževali, šolali 14
3 Bili ste na služenju vojaškega roka 0
4 Imeli ste družinske obveznosti oziroma opravljali ste gospod 4
5 Drugo 6
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 21136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42 21136

Valid range from 1 to 5

v12_1 Če bi zdaj našli delo, ali bi lahko začeli delati v naslednjih DVEH TEDNIH?

Value 14028 Frequency
1 Da 1555
2 Ne 5704
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 13919
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7259 13919

Valid range from 1 to 2

v12_2 Zakaj v tem času ne bi mogli začeti z delom?

Value 14127 Frequency
1 Končati morate izobraževanje, šolanje 2365
2 Sedanjega dela ne morete zapustiti v dveh tednih 2
3 Iz osebnih ali družinskih razlogov 463
4 Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 867
5 Urejate si pogoje za samozaposlitev (dokumentacija, denarna 5
6 Drugo 2002
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 15474
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5704 15474

Valid range from 1 to 6

v12_3 Bi mogoče lahko začeli delati v naslednjih TREH MESECIH?

Value 14226 Frequency
1 Da 168
2 Ne 5536
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 15474
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5704 15474

Valid range from 1 to 2

v13_1 Ste prijavljeni na zavodu za zaposlovanje?

Value 14325 Frequency
1 Da 1421
2 Ne 18840
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 917
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20261 917

Valid range from 1 to 2

v13_2 Prejemate denarno nadomestilo za čas brezposelnosti?

Value 14424 Frequency
1 Da 451
2 Ne 19810
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 917
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20261 917

Valid range from 1 to 2

v13_3 Kaj pa denarno pomoč za čas brezposelnosti?

Value 14523 Frequency
1 Da 146
2 Ne 20115
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 917
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20261 917

Valid range from 1 to 2

v13_3a Ali ste:

Value 14622 Frequency
1 zaposleni, samozaposleni, pomagate na družinski kmetiji, v p 11748
2 brezposelni 1835
3 učenec, dijak, študent 3597
4 skrbite za gospodinjstvo 252
5 upokojeni 2432
6 nezmožni za delo (bolezen, invalidnost) 348
7 drugo 49
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 917
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20261 917

Valid range from 1 to 7

v13_4 Pred enim letom ste bili:

Value 14721 Frequency
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 9358
2 zaposleni pri obrtniku (s.p) 861
3 zaposleni pri kmetu 5
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu 7
5 delali ste v lastnem podjetju 389
6 obrtnik (s.p.) 642
7 kmet 306
8 v svobodnem poklicu 50
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 485
10 delali ste po pogodbi 76
11 delali ste za neposredno plačilo 18
12 delali ste preko študentskega servisa 436
13 delali ste preko javnih del 14
14 brezposelni 1413
15 učenec, dijak, študent 3431
16 upokojeni 2187
17 skrbeli ste za gospodinjstvo 206
18 nezmožni za delo 334
19 drugo 43
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 917
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20261 917

Valid range from 1 to 19

v13_5 Ste zaposlovali kaj delavcev?

Value 14820 Frequency
1 Da 446
2 Ne 941
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 19791
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1387 19791

Valid range from 1 to 2

v13_6c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste delali pred enim letom? Kaj se je proizvajalo oz. kakšne storitve so se tam opravljale? (GLEJ STANDARDNO KLASIFIKACIJO DEJAVNOSTI)

Value 14919 Frequency
A 885
B 51
C 3079
D 102
E 115
F 832
G 1593
H 673
I 581
J 473
K 368
L 41
M 557
N 361
O 805
P 977
Q 709
R 258
S 184
T 3
_2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 8531
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12647 8531

v13_7 Ali ste pred enim letom živeli na istem naslovu?

Value 15018 Frequency
1 Da 13703
2 Ne 160
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 7315
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13863 7315

Valid range from 1 to 2

v13_8 Ste živeli v Sloveniji?

Value 15117 Frequency
1 Da 146
2 Ne 14
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 21018
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
160 21018

Valid range from 1 to 2

v13_10 V kateri državi ste živeli?

Value 15216 Frequency
Slovenija 21105
_2 59
druga drzava EU 8
druga evropska drzava izven EU 5
druga neevropska drzava 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21178 0

zap1 Brezposelni

Value 15315 Frequency
-2 niso brezposelni 0
1 brezposelni 1179
Sysmiss 19999
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1179 19999

Valid range from -2 to 1

zap2 Zaposleni

Value 15414 Frequency
-2 niso zaposleni 0
1 zaposleni 11024
Sysmiss 10154
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11024