Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - anonimizirana

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: ADS10P
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_ADS10P_V1
Glavni avtor(ji):
  • Statistični urad Republike Slovenije
Izdelal datoteko podatkov:
SURS - Statistični urad Republike Slovenije (Ljubljana, Slovenija; 2013)

Finančna podpora:

(1):Državni proračun Republike Slovenije je na podlagi Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995) financiral vse aktivnosti v okviru Letnega programa statističnih raziskovanj 2010.

Serija:
  • ADS/Anketa o delovni sili

    Anketa o delovni sili je najobsežnejše uradno anketiranje gospodinjstev v Sloveniji. Namen Ankete o delovni sili je zbrati podatke o stanju in spremembah na slovenskem trgu dela. Daje nam podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega (delovno aktivnega prebivalstva in brezposelnih oseb) in neaktivnega prebivalstva Slovenije. Do leta 1995 se je raziskava imenovala Anketa o kadrovskem potencialu. Kot razvojni projekt je bila uvedena na Inštitutu za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Razvojna faza je trajala do konca leta 1992. V letu 1993 je bila vključena v Nacionalni program statističnih raziskovanj. Od takrat podatki veljajo za uradne. V letih 1993 in 1994 je raziskavo izvedel Republiški zavod za zaposlovanje ob sodelovanju Statističnega urada Republike Slovenije. Od leta 1995 Anketo o delovni sili izvaja Statistični urad Republike Slovenije. Anketo o delovni sili se je izvajalo skladno z navodili Mednarodne organizacije za delo (ILO), sprejetimi na 13. konferenci statistikov dela, sedaj pa se jo izvaja skladno z zahtevami Statističnega urada Evropske zveze (Eurostata), ki se nanašajo na usklajeno anketo Evropske zveze. To nam omogoča primerljivost z drugimi državami, ki izvajajo ankete o delovni sili, in hkrati tudi časovno primerljivost podatkov. Do 1997 je bila Anketa o delovni sili letna anketa, aprila 1997 pa se je prešlo na kontinuirano Anketo o delovni sili (anketiranje poteka vse leto) ob četrtletnem objavljanju podatkov. Leta 2005 je prišlo do večje spremembe vprašalnika na nacionalni ravni, na evropski ravni pa so države članice začele izvajati kontinuirano četrtletno raziskavo, s katero se pokriva vse tedne posameznega četrtletja. Število sodelujočih držav v Eurostatovem ADS sistemu se je skozi leta povečevalo, v 2010 je sodelovalo 31 držav, katerih naloga je slediti Eurostatovi metodologiji. Novo izbrana gospodinjstva v Sloveniji, na primer, so izbrana z enostavnim slučajnim izborom. V vzorec je vsako četrtletje vključenih nekaj več kot 7 tisoč gospodinjstev. Gospodinjstvo je anketirano v 5 četrtletjih (3 zaporedna, 1 četrtletje premora in še dvakrat).

Vsebina raziskave

Ključne besede:

sestava gospodinjstva, država priselitve, dosežena stopnja izobrazbe, tekoče izobraževanje in usposabljanje, delovna aktivnost v zadnjem tednu, samozaposlitev, zaposluje druge, tip zaposlitve, gospodarska dejavnost, trajanje zaposlitve, vir informacij o zaposlitvi, polni delovni čas ali skrajšani, razlogi za skrajšanje delovnega časa, netipična razporeditev delovnega časa, dohodek

Vsebinska področja CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Vsebinska področja ADP
demografija
zaposlenost
brezposelnost
trg delovne sile
neaktivno prebivalstvo
delovni čas


Povzetek:

Anketa o delovni sili je raziskovanje, ki ima v Sloveniji dolgoletno tradicijo. Raziskava meri stanje na trgu delovne sile, poleg tega pa še druge lastnosti prebivalstva v določenem tednu vsakega četrtletja. Anketa daje podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega in neaktivnega prebivalstva Republike Slovenije. Raziskovanje poteka v sklopu Eurostatove Labour Force Survey, v katero je bilo v letu 2010 zajetih 27 držav Evropske unije, 4 države kandidatke ter 2 EFTA državi – Norveška in Švica. V Sloveniji je skozi celotno leto 2010 sodelovalo 22.714 gospodinjstev. Raziskovalcem so preko Eurostata dostopne tudi podatkovne datoteke drugih sodelujočih držav, ki omogočajo medčasovno in mednarodno primerjavo. Arhiv družboslovnih podatkov pod oznako ADS10P distribuira anonimizirano verzijo originalne deindividualizirane podatkovne datoteke, ki jo pod oznako ADS10 distribuira Statistični urad Republike Slovenije v svoji varni sobi in preko oddaljenega dostopa. V podatkovne datoteke so vključeni še podatki o dohodku fizičnih oseb (register DURS-a) – gre za mesečni dohodek, ki je ali povprečje leta ali povprečje krajšega obdobja, če je oseba delala manj kot leto dni. Dohodek je v anonimizirani podatkovni datoteki razvrščen v 10 približno enakih razredov, spremenljivke s točnimi zneski pa so dostopne le v originalni ADS10 datoteki.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 2010-01-04 - 2011-01-04
Čas izdelave: 2013
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Slovenija

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Enota opazovanja so posamezniki, ki so v letu 2010 večinoma prebivali na ozemlju Republike Slovenije, ne glede na državljanstvo. Vključeni so bili posamezniki, ki so pretežno živeli v izbranem gospodinjstvu. Gospodinjstvo je vsaka (družinska ali druga) skupnost oseb, ki skupaj stanujejo in skupaj porabljajo svoje dohodke za poravnavanje osnovnih življenjskih potreb (stanovanje, hrana in drugo). V anketi so upoštevani tudi trenutno odsotni člani gospodinjstva brez drugega stalnega ali začasnega bivališča, prav tako tudi dijaki srednjih šol, ki živijo v internatu.

Izključeni:

Upoštevani niso posamezniki, ki živijo v institucijah (bolniki, zaporniki ipd.) več kot dvanajst mesecev, študenti, ki med študijem ne živijo doma, in posamezniki, ki stalno ali začasno živijo v tujini.

Zbiranje podatkov je opravil:

Statistični urad Republike Slovenije

Tip vzorca:

Anketa o delovni sili temelji na vzorcu, ki je izbran iz Centralnega registra prebivalstva. Je rotirajoča panelna anketa, izvaja se jo nepretrgano skozi celotno leto. Uporabljena vzorčna metoda je stratificirano naključno vzorčenje naslovov gospodinjstev. Vsi člani gospodinjstva na določenem naslovu so vključeni v vzorec. V vsakem četrtletju je v vzorec vključenih približno 16150 posameznikov. Stratumi so definirani z NUTS 3 regijami (12) in tipom naselja (6), definiranim glede na velikost naselja in delež kmetovalcev. Stratifikacija je proporcionalna glede na porazdelitev prebivalstva, pri čemer je prilagojena predhodni stopnji anketiranja. Vsako gospodinjstvo je anketirano petkrat, po rotacijskem modelu 3-1-2 (gospodinjstva so anketirana tri zaporedna četrtletja, potem so za eno četrtletje izključena, nato pa so v anketo vključena še v preostalih dveh četrtletjih). Anketni podatki kažejo, da je okrog 1 % naslovov neustreznih (npr. na naslovu ne živi gospodinjstvo po definiciji ADS).

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI). Le pri prvem anketiranju določenega gospodinjstva.

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI). Pri vseh ostalih anketiranjih določenega gospodinjstva.

Uteževanje:

V podatkovni datoteki ADP10P je pripravljena je utež (utez), ki jo je moč uporabiti zaradi neenake verjetnosti izbora v vzorec posameznikov na ravni gospodinjstva ter zaradi nesodelovanja. Upošteva se znana porazdelitev prebivalstva, utežuje se glede na: starost (0-14, 15-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70+), spol in regijo (NUTS 3). Končna utež je izračunana na nivoju gospodinjstva, torej imajo vsi člani istega gospodinjstva enako utež. Institucionalizirana populacija je upoštevana pri skupnih vrednostih populacije. Uporabljena je populacijska utež. Utež je prilagojene podvzorcu, kar pomeni, da se razlikujejo od uteži (utez_l, utez_c) v originalni podatkovni datoteki Ankete o delovni sili 2010.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Kontakt: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ADS10P - Anketa o delovni sili, 2010 PUF [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

  • število spremenljivk: 167
  • število enot: 21178

Verzija: 30. avgust 2013

Dodatna pojasnila:

V sklopu anonimizacije (po Eurostatovih načelih http://circa.europa.eu/irc/dsis/employment/info/data/eu_lfs/LFS_MAIN/Anonymisation/Criteria_for_the_anonymisation.pdf) so se določene spremenljivke rekodirale v nove spremenljivke. Pri določenih spremenljivkah so se rekodirale le vrednosti spremenljivk. Iz osnovne nezaščitene datoteke se je ustvaril približno tretjinski vzorec, pri čemer so bili v R!-u uporabljeni programski dodatki sdcMicro (individualni rizik), bethel in sampling (samplecube), vse z namenom znižati tveganje za razpoznavo posameznika ter z namenom ohraniti statistike osnovne nezaščitene datoteke. Sledilo se je anonimizacijskem postopku, opisanem v naslednjem članku: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.46/2011/04_Italy-Casciano.pdf. Dodane so bile tudi labele na ravni spremenljivk in labele na ravni vrednosti spremenljivk, vključno s pripravo šifrantov za pojasnitev vrednosti določenih spremenljivk. Izbrisale so se spremenljivke, ki so bile internega SURS značaja, ter spremenljivke brez veljavnih vrednosti. Določile so se manjkajoče vrednosti.

http://www.stat.si/doc/metodologija/kakovost/10_LPK_ADS_2010.pdf

Anonimizirana ADS 2010 datoteka, namenjena malo manj zahtevnim uporabnikom.

Spremenljivke

tip Tip anketiranja

Vrednost 13 Frekvenca
2 terensko anketiranje 6628
3 telefonsko anketiranje 14550
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21178 0

Vrednosti spremenljivk od 2 do 3

starost Starost anketiranca

Vrednost 22 Frekvenca
1 0 - 4 let 309
2 5 - 9 let 288
3 10 - 14 let 320
4 15 - 19 let 1424
5 20 - 24 let 2947
6 25 - 29 let 2664
7 30 - 34 let 1897
8 35 - 39 let 1736
9 40 - 44 let 1784
10 45 - 49 let 2299
11 50 - 54 let 1957
12 55 - 59 let 1844
13 60 - 64 let 526
14 65 - 69 let 397
15 70 - 74 let 310
16 75 - 79 let 241
17 80 - 84 let 158
18 85 - 89 let 59
19 90 - 94 let 17
20 95 – 99 let 0
21 100 - 104 let 1
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21178 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 21

RefTed Referenčni teden v letu, na katerega se vprašanja nanašajo

Vrednost 31 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21178 0 2 52 26.387 15.021

Vrednosti spremenljivk od 2 do 52

tip Tip anketiranja

Vrednost 1167 Frekvenca
2 terensko anketiranje 6628
3 telefonsko anketiranje 14550
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21178 0

Vrednosti spremenljivk od 2 do 3

starost Starost anketiranca

Vrednost 2166 Frekvenca
1 0 - 4 let 309
2 5 - 9 let 288
3 10 - 14 let 320
4 15 - 19 let 1424
5 20 - 24 let 2947
6 25 - 29 let 2664
7 30 - 34 let 1897
8 35 - 39 let 1736
9 40 - 44 let 1784
10 45 - 49 let 2299
11 50 - 54 let 1957
12 55 - 59 let 1844
13 60 - 64 let 526
14 65 - 69 let 397
15 70 - 74 let 310
16 75 - 79 let 241
17 80 - 84 let 158
18 85 - 89 let 59
19 90 - 94 let 17
20 95 – 99 let 0
21 100 - 104 let 1
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21178 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 21

RefTed Referenčni teden v letu, na katerega se vprašanja nanašajo

Vrednost 3165 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21178 0 2 52 26.387 15.021

Vrednosti spremenljivk od 2 do 52

v1_1 Ali bo oseba odgovarja sama?

Vrednost 4164 Frekvenca
1 Da 7864
2 Ne 13314
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21178 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1_4 Razmerja med člani gospodinjstva:

Vrednost 5163 Frekvenca
1 njegov partner (zakonski ali zunajzakonski) 4913
2 otrok (njegov ali partnerjev) 7241
3 starejši sorodnik (oče, mati, tast, tašča,) 861
4 drug sorodnik (brat, sestra, vnuk, vnukinja, dedek, babica) 783
5 drugo (snaha, zet) 363
6 sam je nosilec gospodinjstva 7017
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21178 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v1_5 Njegov/njen partner (zakonski ali zunajzakonski) je (GLEJ EXPLANATORY NOTES):

Vrednost 6162 Frekvenca
0 oseba nima partnerja oz. partner živi v drugem gospodinjstvu 10247
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21178 0 0 86

Vrednosti spremenljivk od 0 do 86

v1_6 Njegov/njen oče je (GLEJ EXPLANATORY NOTES):

Vrednost 7161 Frekvenca
0 otrok ali mama ni član tega gospodinjstva 13861
1 3342
2 3210
3 511
4 159
5 51
6 14
7 4
22 5
23 4
24 4
25 2
26 1
29 1
42 1
45 1
46 2
62 1
64 1
83 2
85 1
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21178 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 85

v1_7 Njegova/njena mama je (GLEJ EXPLANATORY NOTES):

Vrednost 8160 Frekvenca
0 otrok ali mama ni član tega gospodinjstva 12361
1 3808
2 3921
3 695
4 222
5 93
6 28
7 8
8 3
9 2
22 8
23 8
24 2
26 5
30 1
43 1
46 2
63 2
65 2
66 1
84 2
85 1
86 2
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21178 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 86

v1_8 Spol:

Vrednost 9159 Frekvenca
1 moški 11148
2 ženski 10030
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21178 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1_10 Ali imate slovensko državljanstvo?

Vrednost 10158 Frekvenca
1 Da 20933
2 Ne 245
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21178 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1_13a V kateri državi ste bili rojeni?

Vrednost 11157 Frekvenca
Slovenija 19434
_2 1
druga drzava EU 100
druga evropska drzava izven EU 1623
druga neevropska drzava 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21178 0

v1_14 Katerega leta ste se priselili v Slovenijo?

Vrednost 12156 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1744 19434 1931 2010 1981.304 13.325

Vrednosti spremenljivk od 1931 do 2010

v1_16 Ali imate na tem naslovu:

Vrednost 13155 Frekvenca
1 stalno prebivališče 20948
2 začasno prebivališče 161
3 na tem naslovu niste prijavljeni 69
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21178 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v1_17 Kakšen je vaš zakonski stan?

Vrednost 14154 Frekvenca
1 Samski 8184
2 Poročen ali v zunajzakonski skupnosti 11166
3 Vdovec ali razvezan 911
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 917
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20261 917

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v2_1 Vaša dosežena izobrazba je:

Vrednost 15153 Frekvenca
1 ste brez solske izobrazbe oz. imate nepopolno osnovno izobra 107
2 nepopolna osnovna izobrazba (4-7 oz. 6-8 razredov) 327
3 osnovna izobrazba 3597
4 nizja, srednja poklicna, strokovna ali splosna izobrazba 12184
5 visja strokovna izobrazba, visjesolska izobrazba 1045
6 visoka strokovna in univerzitetna izobrazba 2649
7 specializacija, magisterij in doktorat 352
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 917
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20261 917

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v2_2a Kaj ste po izobrazbi (smer in šola, ki ste jo končali)? (GLEJ KLASIFIKACIJO PODROČIJ IZOBRAŽEVALNIH AKTIVNOSTI)

Vrednost 16152 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20261 917 10 863 346.449 268.704

Vrednosti spremenljivk od 10 do 863

v2_3 Katerega leta ali koliko ste bili stari, ko ste dosegli sedanjo stopnjo izobrazbe?

Vrednost 17151 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20261 917 1924 2010 1990.844 15.829

Vrednosti spremenljivk od 1924 do 2010

v2_4 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH obiskovali še kakšno šolo?

Vrednost 18150 Frekvenca
1 Da 4539
2 Ne 15481
3 Ne, ker so bile počitnice 241
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 917
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20261 917

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v2_5 Katero stopnjo izobrazbe boste pridobili?

Vrednost 19149 Frekvenca
1 Osnovno izobrazbo 38
2 Nižjo ali srednjo poklicno izobrazbo 141
3 Srednjo strokovno izobrazbo 686
4 Srednjo splošno izobrazbo 529
5 Višjo strokovno izobrazbo 508
6 Visoko strokovno izobrazbo 773
7 Visoko univerzitetno izobrazbo 1489
8 Specializacijo 33
9 Magisterij 278
10 Doktorat 64
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 16639
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4539 16639

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v2_6 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH obiskovali še kake tečaje, (tudi šiviljski, kuharski, športni…tečaji), krožke,seminarje, inštrukcije, avtošolo, verouk…?

Vrednost 20148 Frekvenca
1 Da 2009
2 Ne 18252
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 917
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20261 917

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v2_7 Koliko ur ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH porabili za to učno dejavnost?

Vrednost 21147 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2009 19169 1 168 16.987 19.169

Vrednosti spremenljivk od 1 do 168

v2_8 Tečaj, seminar ste obiskovali zaradi:

Vrednost 22146 Frekvenca
1 potreb dela 1226
2 osebnega razvoja, interesa 783
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 19169
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2009 19169

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v2_9 To izobraževanje je potekalo:

Vrednost 23145 Frekvenca
1 samo med delovnim časom 565
2 večinoma med delovnim časom 158
3 samo zunaj delovnega časa 478
4 večinoma zunaj delovnega časa 180
5 v tem času nisem bil zaposlen 628
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 19169
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2009 19169

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2_10 Kdo je denarno podprl udeležbo v tej učni aktivnosti?

Vrednost 24144 Frekvenca
1 Vi sami oz. družina 660
2 Delodajalec 987
3 Učna aktivnost je bila brezplačna 305
4 Drugo 57
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 19169
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2009 19169

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v2_11 Kaj je bil glavni razlog, da se niste udeležili nobene učne dejavnosti?

Vrednost 25143 Frekvenca
1 Pomanjkanje časa 3165
2 Prevelika zaposlenost na delovnem mestu 1126
3 V kraju, kjer živite, ni bilo ponudbe, drug kraj je predale 1297
4 Družinske obveznosti 569
5 Predrago izobraževanje/pomanjkanje denarja 487
6 Zdravstveni razlogi 812
7 Ni interesa (tudi starost) 5835
8 Drugo 742
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 7145
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14033 7145

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v3_2 Ali ste v prejšnjem tednu (od ponedeljka do nedelje) delali vsaj eno uro za plačilo (denarno ali nedenarno) ali dobiček?

Vrednost 26142 Frekvenca
1 Da 11241
2 Ne 9020
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 917
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20261 917

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v3_3 Ali ste v prejšnjem tednu pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti?

Vrednost 27141 Frekvenca
1 Da 456
2 Ne 8564
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 12158
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9020 12158

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v3_4 Ali ste kjub temu, da prejšnji teden niste delali, zaposleni, samozaposleni ali opravljate kakršno koli redno delo za plačilo, dobiček oz. družinsko dobrobit?

Vrednost 28140 Frekvenca
1 Da 1305
2 Ne 7259
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 12614
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8564 12614

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v3_5 Zakaj v prejšnjem tednu niste delali?

Vrednost 29139 Frekvenca
1 Zaradi slabega vremena 11
2 Zaradi zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov 22
3 Zaradi stavke 0
4 Zaradi izobraževanja, usposabljanja zunaj podjetja ali organ 13
5 Zaradi bolezni, poškodbe 298
6 Zaradi dopusta 711
7 Zaradi praznika 12
8 Ker ste na čakanju 38
9 Zaradi porodniškega dopusta 185
10 Zaradi očetovskega dopusta 5
11 Zaradi koriščenja ur 10
12 Drugo 0
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 19873
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1305 19873

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v3_5a Koliko časa boste vse skupaj odsotni z dela?

Vrednost 30138 Frekvenca
0 manj kot 1 mesec 772
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1258 19920 0 99

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

v3_6 Koliko mesecev že ne delate, čeprav ste zaposleni oziroma samozaposleni?

Vrednost 31137 Frekvenca
1 manj kot 6 mesecev 41
2 od 6 mesecev do manj kot 1 leto 7
3 1 leto ali vec 11
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 21119
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
59 21119

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v4_1 V prejšnjem tednu ste bili:

Vrednost 32136 Frekvenca
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 9165
2 zaposleni pri obrtniku (s.p.) 869
3 zaposleni pri kmetu 5
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu 7
5 delali ste v lastnem podjetju 397
6 obrtnik (s.p.) 671
7 kmet 311
8 v svobodnem poklicu 50
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 549
10 delali ste po pogodbi 105
11 delali ste za neposredno plačilo 37
12 delali ste preko študentskega servisa 808
13 delali ste preko javnih del 28
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 8176
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13002 8176

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

v4_1a Ali je mogoče vsaj del pridelkov z vaše kmetije namenjen prodaji?

Vrednost 33135 Frekvenca
1 Da 244
2 Ne 67
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 20867
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
311 20867

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_2 Ali še vedno prejemate plačo ali nadomestilo plače?

Vrednost 34134 Frekvenca
1 Da 705
2 Ne 46
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 20427
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
751 20427

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_3 Prejemate:

Vrednost 35133 Frekvenca
1 pol plače ali več 698
2 manj kot pol plače 7
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 20473
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
705 20473

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_4 Delate preko agencije za posredovanje dela?

Vrednost 36132 Frekvenca
1 Da 926
2 Ne 10098
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 10154
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11024 10154

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_5 Zaposlujete kaj delavcev?

Vrednost 37131 Frekvenca
1 Da 436
2 Ne 993
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 19749
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1429 19749

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_6 Je to delo za:

Vrednost 38130 Frekvenca
1 nedoločen čas 8739
2 določen čas 1307
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 11132
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10046 11132

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_7 Koliko mesecev traja to delo?

Vrednost 39129 Frekvenca
0 manj kot 1 mesec 196
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2285 18893 0 99

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

v4_8 Kaj je razlog, da opravljate delo za določen čas?

Vrednost 40128 Frekvenca
1 Pripravništvo, usposabljanje 89
2 Ne morete najti stalne zaposlitve 781
3 Ne želite stalne zaposlitve 35
4 Ste v poskusni dobi 128
5 Individualna pogodba o zaposlitvi 153
6 Izobraževanje, šolanje 826
7 Drugo 273
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 18893
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2285 18893

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v4_9c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste delali prejšnji teden? Kaj se proizvaja oz. kakšne storitve se tam opravljajo? (GLEJ STANDARDNO KLASIFIKACIJO DEJAVNOSTI)

Vrednost 41127 Frekvenca
A 946
B 49
C 3092
D 108
E 117
F 790
G 1632
H 673
I 639
J 510
K 374
L 37
M 599
N 368
O 819
P 1022
Q 734
R 288
S 200
T 5
_2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 8176
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13002 8176

v4_10c Kakšen je bil naziv vašega delovnega mesta? Opišite delo, ki ste ga opravljali v prejšnjem tednu. (GLEJ STANDARDNO KLASIFIKACIJO POKLICEV SKP)

Vrednost 42126 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 8176
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13002 8176 0 93 48.266 25.605

Vrednosti spremenljivk od 0 do 93

v4_11a V kateri državi delate?

Vrednost 43125 Frekvenca
Slovenija 12871
_2 8176
druga drzava EU 114
druga evropska drzava izven EU 13
druga neevropska drzava 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21178 0

v4_11b V kateri občini? (GLEJ DELITEV SLOVENIJE NUTS2)

Vrednost 44124 Frekvenca
SI01 5842
SI02 7029
_2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 8307
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12871 8307

v4_12 Ali pri svojem delu vodite zaposlene?

Vrednost 45123 Frekvenca
1 Da 2069
2 Ne 8955
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 10154
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11024 10154

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_13 Katerega leta ste začeli delati pri sedanjem delodajalcu oziroma opravljati sedanjo samostojno dejavnost?

Vrednost 46122 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13002 8176 1940 2010 1998.991 10.806

Vrednosti spremenljivk od 1940 do 2010

v4_14 Katerega meseca ste začeli delati pri sedanjem delodajalcu oziroma opravljati sedanjo samostojno dejavnost?

Vrednost 47121 Frekvenca
1 394
2 309
3 350
4 273
5 336
6 290
7 258
8 270
9 468
10 432
11 290
12 243
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 17265
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3913 17265

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v4_15 Vas je k sedanjemu delodajalcu napotil zavod za zaposlovanje oz. svetovalec zaposlitve?

Vrednost 48120 Frekvenca
1 Da 139
2 Ne 989
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 20050
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1128 20050

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_16 Ste oglas za sedanjo zaposlitev našli na oglasni deski zavoda za zaposlovanje?

Vrednost 49119 Frekvenca
1 Da 42
2 Ne 947
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 20189
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
989 20189

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_17 Ste ga našli med oglasi Zavoda za zaposlovanje v katerem od časopisov?

Vrednost 50118 Frekvenca
1 Da 37
2 Ne 910
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 20231
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
947 20231

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_18 Ste ga prebrali na teletekstu ?

Vrednost 51117 Frekvenca
1 Da 13
2 Ne 897
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 20268
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 20268

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_19 Ste ga našli na spletni strani zavoda za zaposlovanje?

Vrednost 52116 Frekvenca
1 Da 27
2 Ne 870
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 20281
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
897 20281

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_21 Koliko delavcev dela na lokaciji, na kateri delate (vključno z vami)?

Vrednost 53115 Frekvenca
1 1 - 10 oseb 2588
2 11 oseb ali več 9421
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 9169
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12009 9169

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_1 Imate delo:

Vrednost 54114 Frekvenca
1 s polnim delovnim časom 11488
2 s skrajšanim delovnim časom 1514
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 8176
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13002 8176

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_2 Koliko ur na teden navadno delate pri delu, o katerem se pogovarjava (vključno z nadurami, če jih opravljate redno)?

Vrednost 55113 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13002 8176 1 80 39.313 9.598

Vrednosti spremenljivk od 1 do 80

v5_3 Zakaj navadno delate manj kot 36 ur?

Vrednost 56112 Frekvenca
1 Zaradi izobraževanja, usposabljanja 637
2 Zaradi bolezni, invalidnosti, delne upokojitve 250
3 Ne morete najti dela z daljšim delovnim časom 115
4 Ne želite dela z daljšim delovnim časom 55
5 Zaradi pomanjkanja dela, manjšega obsega dela 259
6 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke 67
7 Skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoč 4
8 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke in skrbite za odrasl 22
9 Iz drugih družinskih razlogov 15
10 Drugo 113
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 19641
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1537 19641

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v5_4 Se vam zdi, da ni ustreznega varstva oz. je predrago?

Vrednost 57111 Frekvenca
1 Da 38
2 Ne 55
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 21085
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
93 21085

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_5 Koliko ur ste delali v prejšnjem tednu?

Vrednost 58110 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13002 8176 0 80 34.25 15.929

Vrednosti spremenljivk od 0 do 80

v5_6 Zakaj ste delali več kot navadno?

Vrednost 59109 Frekvenca
1 Ker imate premakljiv delovni čas 46
2 Ker je bil obseg dela večji (nadure, nadomeščanje) 688
3 Drugo 55
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 20389
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
789 20389

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v5_7 Zakaj ste delali manj kot navadno? Zaradi:

Vrednost 60108 Frekvenca
1 slabega vremena 85
2 zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov 46
3 stavke 0
4 ker ste se izobraževali, usposabljali 73
5 ker imate premakljiv delovni čas 15
6 bolezni, poškodbe ali začasne nezmožnosti za delo 394
7 porodniškega dopusta 198
8 družinskih oziroma osebnih razlogov 15
9 dopusta 1164
10 praznikov 621
11 začetka ali spremembe zaposlitve v prejšnjem tednu 1
12 izteka zaposlitve v prejšnjem tednu 1
13 ker ni bilo pravega dela, ker čakate na delo 98
14 koriščenja ur 35
15 drugo 106
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 18326
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2852 18326

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

v5_8 Ali imate gibljiv delovni čas?

Vrednost 61107 Frekvenca
1 Da 2808
2 Ne 7266
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 11104
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10074 11104

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_9 Ste v prejšnjem tednu na delovnem mestu opravili kaj dela izven delovnega časa?

Vrednost 62106 Frekvenca
1 Da 559
2 Ne 2249
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 18370
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2808 18370

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_10 Koliko?

Vrednost 63105 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
559 20619 0 42 7.531 5.529

Vrednosti spremenljivk od 0 do 42

v5_10a Koliko od teh je bilo plačanih?

Vrednost 64104 Frekvenca
0 412
1 4
2 11
3 7
4 9
5 31
6 9
7 2
8 8
10 42
13 1
14 2
15 3
16 2
17 1
18 1
20 11
21 1
28 1
32 1
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 20619
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
559 20619

Vrednosti spremenljivk od 0 do 32

v5_10b Ste v prejšnjem tednu opravili kaj nadur?

Vrednost 65103 Frekvenca
1 Da 789
2 Ne 6477
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 13912
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7266 13912

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_10c Koliko?

Vrednost 66102 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
789 20389 0 70 8.662 6.119

Vrednosti spremenljivk od 0 do 70

v5_10d Koliko od teh je bilo plačanih?

Vrednost 67101 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
789 20389 0 40 4.45 5.885

Vrednosti spremenljivk od 0 do 40

v5_11a Ali bi želeli delati več ur na teden, kot običajno delate, če bi prejeli večjo plačo?

Vrednost 68100 Frekvenca
1 Da 2586
2 Ne 10361
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 8231
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12947 8231

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_11b Več ur bi želeli delati:

Vrednost 6999 Frekvenca
1 z dodatnim delom 175
2 z drugim osnovnim delom 134
3 v okviru sedanjega dela 1561
4 z dodatnim, drugim oz. sedanjim delom 716
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 18592
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2586 18592

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v5_12 Koliko ur na teden bi želeli delati vse skupaj?

Vrednost 7098 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2586 18592 8 90 49.164 7.708

Vrednosti spremenljivk od 8 do 90

v5_13 Ali bi bili pripravljeni sprejeti več dela v naslednjih dveh tednih?

Vrednost 7197 Frekvenca
1 Da 2377
2 Ne 209
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 18592
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2586 18592

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_14 Zakaj ne?

Vrednost 7296 Frekvenca
1 Končati morate izobraževanje, šolanje 33
2 Sedanjega dela ne morete zapustiti v dveh tednih 14
3 Iz osebnih ali družinskih razlogov 101
4 Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 25
5 Urejate si pogoje za samozaposlitev (dokumentacija, denarna 0
6 Drugo 36
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 20969
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
209 20969

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v5_15 Ali delate v izmenah?

Vrednost 7395 Frekvenca
1 Običajno 3086
2 Včasih 387
3 Nikoli 7551
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 10154
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11024 10154

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v5_16 Ali delate zvečer?

Vrednost 7494 Frekvenca
1 Običajno 2989
2 Včasih 3294
3 Nikoli 6719
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 8176
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13002 8176

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v5_17 Ali delate ponoči?

Vrednost 7593 Frekvenca
1 Običajno 1054
2 Včasih 1710
3 Nikoli 10238
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 8176
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13002 8176

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v5_18 Ali delate ob sobotah?

Vrednost 7692 Frekvenca
1 Običajno 2891
2 Včasih 4618
3 Nikoli 5493
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 8176
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13002 8176

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v5_19 Ali delate ob nedeljah?

Vrednost 7791 Frekvenca
1 Običajno 1940
2 Včasih 2414
3 Nikoli 8648
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 8176
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13002 8176

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v5_19d Ali ste v prejšnjem tednu koristili kakšen dan dopusta?

Vrednost 7890 Frekvenca
1 Da 1296
2 Ne 8773
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 11109
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10069 11109

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_19e Koliko dni?

Vrednost 7989 Frekvenca
1 331
2 151
3 100
4 102
5 599
6 8
7 5
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 19882
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1296 19882

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v5_20 Ali opravljate svoje delo doma, v stanovanju?

Vrednost 8088 Frekvenca
1 Običajno 877
2 Včasih 1074
3 Nikoli 11051
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 8176
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13002 8176

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v5_21 Doma delate zaradi:

Vrednost 8187 Frekvenca
1 preobilice dela, lastnega interesa 1367
2 dogovora z delodajalcem 579
3 dodatnega plačila 5
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 19227
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1951 19227

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v7_1 Ali ste poleg tega dela v prejšnjem tednu opravljali še kakšno drugo delo?

Vrednost 8286 Frekvenca
1 Da 524
2 Ne 12478
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 8176
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13002 8176

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v7_2 Pri tem delu ste bili:

Vrednost 8385 Frekvenca
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 15
2 zaposleni pri obrtniku (s.p) 1
3 zaposleni pri kmetu 0
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu 0
5 delali ste v lastnem podjetju 9
6 obrtnik (s.p.) 55
7 kmet 77
8 v svobodnem poklicu 2
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 252
10 delali ste po pogodbi 72
11 delali ste za neposredno plačilo 19
12 delali ste preko študentskega servisa 22
13 delali ste preko javnih del 0
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 20654
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
524 20654

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

v7_2a Ali je mogoče vsaj del pridelkov z vaše kmetije namenjen prodaji?

Vrednost 8484 Frekvenca
1 Da 52
2 Ne 25
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 21101
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
77 21101

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v7_3 Ste zaposlovali kaj delavcev?

Vrednost 8583 Frekvenca
1 Da 12
2 Ne 131
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 21035
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
143 21035

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v7_4c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste opravljali dodatno delo? Kaj se proizvaja oziroma kakšne storitve se tam opravljajo? (GLEJ STANDARNO KLASIFIKACIJO DEJAVNOSTI)

Vrednost 8682 Frekvenca
A 335
C 17
D 1
E 1
F 11
G 17
H 7
I 7
J 12
K 6
M 17
N 6
O 8
P 37
Q 8
R 22
S 11
T 1
_2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 20654
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
524 20654

v7_5c Kakšen je naziv vašega delovnega mesta? Opišite svoje dodatno delo. (GLEJ STANDARDNO KLASIFIKACIJO POKLICEV SKP)

Vrednost 8781 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 20654
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
524 20654 0 93 62.389 28.221

Vrednosti spremenljivk od 0 do 93

v7_6 Koliko ur ste v prejšnjem tednu opravili z dodatnim delom?

Vrednost 8880 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
524 20654 1 60 15.166 11.103

Vrednosti spremenljivk od 1 do 60

v7_7 Iščete

Vrednost 8979 Frekvenca
1 Drugo osnovno delo 474
2 Drugo, dodatno delo 62
3 Niti eno niti drugo 12466
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 8176
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13002 8176

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v7_8 Zakaj iščete drugo osnovno delo?

Vrednost 9078 Frekvenca
1 Bojite se ali veste, da boste izgubili delo 53
2 Imate zaposlitev za določen čas oziroma opravljate priložnos 78
3 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali več ur 18
4 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali manj ur 0
5 Želite boljšo plačo 74
6 Želite imeti ugodnejše delovne razmere (delovni čas, pot na 100
7 Želite opravljati delo, ustreznješe svoji izobrazbi 107
8 Drugo 44
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 20704
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
474 20704

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v7_9 Zakaj iščete drugo, dodatno delo?

Vrednost 9177 Frekvenca
1 Bojite se ali veste, da boste izgubili delo 2
2 Imate zaposlitev za določen čas oziroma opravljate priložnos 0
3 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali več ur 3
4 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali manj ur 46
5 Želite boljšo plačo 2
6 Želite imeti ugodnejše delovne razmere (delovni čas, pot na 6
7 Želite opravljati delo, ustreznješe svoji izobrazbi 3
8 Drugo 0
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 21116
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
62 21116

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v8_1 Ali ste kdaj prej delali za plačilo, dobiček ali družinsko dobrobit? (Delo prek študentskega servisa in obvezna praksa se tu ne upoštevata!)

Vrednost 9276 Frekvenca
1 Da 4029
2 Ne 3230
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 13919
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7259 13919

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v8_1a Če NE, ali ste kdaj prej delali za plačilo, dobiček ali družinsko dobrobit? (Delo prek študentskega servisa in obvezna praksa se tu lahko upoštevata!)

Vrednost 9375 Frekvenca
1 Da 173
2 Ne 3057
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 17948
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3230 17948

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v8_2c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste nazadnje delali? Kaj se je proizvajalo oz. kakšne storitve so se tam opravljale? (GLEJ STANDARNO KLASIFIKACIJO DEJAVNOSTI)

Vrednost 9474 Frekvenca
A 167
B 72
C 1630
D 26
E 39
F 287
G 507
H 213
I 207
J 86
K 76
L 9
M 96
N 123
O 174
P 203
Q 175
R 58
S 53
T 1
_2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 16976
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4202 16976

v8_3c Kakšen je bil naziv vašega delovnega mesta? Opišite delo, ki ste ga opravljali? (GLEJ STANDARDNO KLASIFIKACIJO POKLICEV SKP)

Vrednost 9573 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 16976
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4202 16976 0 93 56.811 25.709

Vrednosti spremenljivk od 0 do 93

v8_4 Takrat ste bili:

Vrednost 9672 Frekvenca
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 3346
2 zaposleni pri obrtniku (s.p) 251
3 zaposleni pri kmetu 3
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu 1
5 delali ste v lastnem podjetju 41
6 obrtnik (s.p.) 154
7 kmet 42
8 v svobodnem poklicu 1
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 50
10 delali ste po pogodbi 41
11 delali ste za neposredno plačilo 10
12 delali ste preko javnih del 21
13 241
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 16976
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4202 16976

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

v8_5 Ste zaposlovali kaj delavcev?

Vrednost 9771 Frekvenca
1 Da 84
2 Ne 154
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 20940
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
238 20940

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v8_6 Katerega leta ste nazadnje delali (za plačilo ali pomagali na družinski kmetiji, v družinskem podjetju, obrti)?

Vrednost 9870 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4202 16976 1948 2010 2001.639 9.215

Vrednosti spremenljivk od 1948 do 2010

v8_7 V katerem mesecu ste nazadnje delali?

Vrednost 9969 Frekvenca
1 125
2 116
3 121
4 151
5 139
6 167
7 144
8 186
9 196
10 161
11 134
12 258
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 19280
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1898 19280

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v8_8 Zakaj tega dela ne opravljate več?

Vrednost 10068 Frekvenca
1 Ker ste bili odpuščeni 347
2 Ker ste dali odpoved 114
3 Zaradi prenehanja zaposlitve za določen čas 290
4 Zaradi izteka pogodbe 129
5 Zaradi upokojitve 2122
6 Zaradi opustitve dejavnosti zaradi ekonomskih razlogov (nere 474
7 Zaradi izobraževanja 187
8 Zaradi nezmožnosti za delo (bolezen, invalidnost) 323
9 Ker pazite otroke 18
10 Ker skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoč 3
11 Ker pazite otroke in skrbite za odraslega, ki potrebuje pomo 0
12 Zaradi osebnih ali družinskih razlogov 65
13 Zaradi odhoda na služenje vojaškega roka 0
14 Drugo 130
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 16976
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4202 16976

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

v8_9 Ste dokupili zavarovalno dobo?

Vrednost 10167 Frekvenca
1 Da 137
2 Ne 1985
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 19056
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2122 19056

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v9_1 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH iskali kakšno delo?

Vrednost 10266 Frekvenca
1 Da 1203
2 Ne 6014
3 Ne, ker ste delo že našli 42
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 13919
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7259 13919

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v9_2 Ali bi želeli delati, čeprav ne iščete dela?

Vrednost 10365 Frekvenca
1 Da 749
2 Ne 5265
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 15164
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6014 15164

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v9_3 Kaj je glavni razlog, da ne iščete dela?

Vrednost 10464 Frekvenca
1 Upokojitev 1912
2 Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 848
3 Izobraževanje, usposabljanje 2546
4 Osebni ali družinski razlogi 365
5 Čakate, da vas pokličejo nazaj na delo (osebe na čakanju) 23
6 Menite, da dela ni na voljo 121
7 Ne želite takoj začeti iskati dela 20
8 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke 38
9 Skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoč 25
10 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke in skrbite za odrasl 9
11 Delate oz. bi želeli delati kot prostovoljec. 5
12 Drugo 102
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 15164
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6014 15164

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v9_4 Se vam zdi, da ni ustreznega varstva oz. je predrago?

Vrednost 10563 Frekvenca
1 Da 35
2 Ne 37
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 21106
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
72 21106

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_1 Iščete:

Vrednost 10662 Frekvenca
1 zaposlitev 1680
2 samozaposlitev 59
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 19439
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1739 19439

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_2 Iščete zaposlitev:

Vrednost 10761 Frekvenca
1 s polnim delovnim časom 1598
2 s skrajšanim delovnim časom 82
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 19498
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1680 19498

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_3 Bi sprejeli delo s skrajšanim delovnim časom, če ni dela s polnim delovnim časom?

Vrednost 10860 Frekvenca
1 Da 1245
2 Ne 353
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 19580
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1598 19580

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_4 Bi sprejeli delo s polnim delovnim časom, če ni dela s skrajšanim delovnim časom?

Vrednost 10959 Frekvenca
1 Da 23
2 Ne 59
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 21096
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
82 21096

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_5 Koliko mesecev že aktivno iščete delo?

Vrednost 11058 Frekvenca
1 manj kot 6 mesecev 643
2 od 6 mesecev do manj kot 1 leto 357
3 1 leto ali vec 739
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 19439
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1739 19439

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v10_6 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH iskali delo na zavodu za zaposlovanje?

Vrednost 11157 Frekvenca
1 Da 910
2 Ne 829
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 19439
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1739 19439

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_7 Ste čakali, da vas pokličejo z zavoda za zaposlovanje?

Vrednost 11256 Frekvenca
1 Da 829
2 Ne 910
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 19439
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1739 19439

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_8 Ste vprašali neposredno pri delodajalcu?

Vrednost 11355 Frekvenca
1 Da 1258
2 Ne 481
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 19439
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1739 19439

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_9 Ste vprašali sorodnike, prijatelje, znance?

Vrednost 11454 Frekvenca
1 Da 1509
2 Ne 230
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 19439
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1739 19439

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_10 Ste se javili na oglas v časopisu, reviji?

Vrednost 11553 Frekvenca
1 Da 1251
2 Ne 488
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 19439
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1739 19439

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_11 Ste intenzivno pregledovali oglase v časopisih, revijah, na internetu?

Vrednost 11652 Frekvenca
1 Da 1549
2 Ne 190
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 19439
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1739 19439

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_12 Ste delo iskali v kateri od zasebnih agencij za zaposlovanje?

Vrednost 11751 Frekvenca
1 Da 353
2 Ne 1386
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 19439
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1739 19439

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_13 Ste bili na razgovoru ali testiranju pri delodajalcu?

Vrednost 11850 Frekvenca
1 Da 927
2 Ne 812
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 19439
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1739 19439

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_14 Ste čakali na odgovor na prošnjo (prijavo) za zaposlitev?

Vrednost 11949 Frekvenca
1 Da 1284
2 Ne 455
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 19439
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1739 19439

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_15 Ste iskali zemljo, zgradbe ali opremo za samozaposlitev?

Vrednost 12048 Frekvenca
1 Da 18
2 Ne 41
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 21119
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
59 21119

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_16 Ste iskali dovoljenja, licence, denarna sredstva za samozaposlitev?

Vrednost 12147 Frekvenca
1 Da 25
2 Ne 34
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 21119
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
59 21119

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_17 Ali ste uporabili še katero drugo metodo?

Vrednost 12246 Frekvenca
1 Da 99
2 Ne 1640
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 19439
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1739 19439

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_18 Kaj je veljalo za vas tik preden ste začeli iskati delo?

Vrednost 12345 Frekvenca
1 Bili ste redno zaposleni za nedoločen čas 541
2 Bili ste redno zaposleni za določen čas 474
3 Bili ste podjetnik, samostojni podjetnik posameznik (obrtnik 56
4 Pomagali ste na družinski kmetiji, v družinskem podjetju, ob 16
5 Opravljali ste pogodbena oziroma priložnostna dela 82
6 Redno ste se izobraževali, šolali 405
7 Bili ste na služenju vojaškega roka 0
8 Imeli ste družinske obveznosti oziroma opravljali ste gospod 74
9 Bili ste upokojeni 5
10 Drugo 86
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 19439
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1739 19439

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v11_1 Ste našli

Vrednost 12444 Frekvenca
1 zaposlitev 38
2 samozaposlitev 4
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 21136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42 21136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_2 Ste našli zaposlitev

Vrednost 12543 Frekvenca
1 s polnim delovnim časom 35
2 s skrajšanim delovnim časom 3
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 21140
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38 21140

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_3 Koliko mesecev ste aktivno iskali delo?

Vrednost 12642 Frekvenca
1 manj kot 6 mesecev 25
2 od 6 mesecev do manj kot 1 leto 5
3 1 leto ali vec 12
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 21136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42 21136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v11_4 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH iskali delo na zavodu za zaposlovanje?

Vrednost 12741 Frekvenca
1 Da 20
2 Ne 22
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 21136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42 21136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_5 Ste čakali, da vas pokličejo z zavoda za zaposlovanje?

Vrednost 12840 Frekvenca
1 Da 14
2 Ne 28
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 21136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42 21136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_6 Ste vprašali neposredno pri delodajalcu?

Vrednost 12939 Frekvenca
1 Da 20
2 Ne 22
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 21136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42 21136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_7 Ste vprašali sorodnike, prijatelje, znance?

Vrednost 13038 Frekvenca
1 Da 21
2 Ne 21
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 21136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42 21136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_8 Ste se javili na oglas v časopisu, reviji?

Vrednost 13137 Frekvenca
1 Da 14
2 Ne 28
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 21136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42 21136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_9 Ste intenzivno pregledovali oglase v časopisih, revijah, na internetu?

Vrednost 13236 Frekvenca
1 Da 21
2 Ne 21
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 21136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42 21136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_10 Ste delo iskali v kateri od zasebnih agencij za zaposlovanje?

Vrednost 13335 Frekvenca
1 Da 4
2 Ne 38
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 21136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42 21136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_11 Ste bili na razgovoru ali testiranju pri delodajalcu?

Vrednost 13434 Frekvenca
1 Da 22
2 Ne 20
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 21136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42 21136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_12 Ste čakali na odgovor na prošnjo (prijavo) za zaposlitev?

Vrednost 13533 Frekvenca
1 Da 25
2 Ne 17
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 21136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42 21136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_13 Ste iskali zemljo, zgradbe ali opremo za samozaposlitev?

Vrednost 13632 Frekvenca
1 Da 1
2 Ne 3
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 21174
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4 21174

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_14 Ste iskali dovoljenja, licence, denarna sredstva za samozaposlitev?

Vrednost 13731 Frekvenca
1 Da 2
2 Ne 2
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 21174
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4 21174

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_15 Ali ste uporabili še katero drugo metodo?

Vrednost 13830 Frekvenca
1 Da 1
2 Ne 41
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 21136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42 21136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_16 Kaj je veljalo za vas, tik preden ste začeli iskati delo?

Vrednost 13929 Frekvenca
1 Delali ste za plačilo, dobiček ali družinsko dobrobit 18
2 Redno ste se izobraževali, šolali 14
3 Bili ste na služenju vojaškega roka 0
4 Imeli ste družinske obveznosti oziroma opravljali ste gospod 4
5 Drugo 6
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 21136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42 21136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v12_1 Če bi zdaj našli delo, ali bi lahko začeli delati v naslednjih DVEH TEDNIH?

Vrednost 14028 Frekvenca
1 Da 1555
2 Ne 5704
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 13919
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7259 13919

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v12_2 Zakaj v tem času ne bi mogli začeti z delom?

Vrednost 14127 Frekvenca
1 Končati morate izobraževanje, šolanje 2365
2 Sedanjega dela ne morete zapustiti v dveh tednih 2
3 Iz osebnih ali družinskih razlogov 463
4 Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 867
5 Urejate si pogoje za samozaposlitev (dokumentacija, denarna 5
6 Drugo 2002
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 15474
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5704 15474

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v12_3 Bi mogoče lahko začeli delati v naslednjih TREH MESECIH?

Vrednost 14226 Frekvenca
1 Da 168
2 Ne 5536
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 15474
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5704 15474

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v13_1 Ste prijavljeni na zavodu za zaposlovanje?

Vrednost 14325 Frekvenca
1 Da 1421
2 Ne 18840
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 917
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20261 917

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v13_2 Prejemate denarno nadomestilo za čas brezposelnosti?

Vrednost 14424 Frekvenca
1 Da 451
2 Ne 19810
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 917
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20261 917

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v13_3 Kaj pa denarno pomoč za čas brezposelnosti?

Vrednost 14523 Frekvenca
1 Da 146
2 Ne 20115
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 917
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20261 917

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v13_3a Ali ste:

Vrednost 14622 Frekvenca
1 zaposleni, samozaposleni, pomagate na družinski kmetiji, v p 11748
2 brezposelni 1835
3 učenec, dijak, študent 3597
4 skrbite za gospodinjstvo 252
5 upokojeni 2432
6 nezmožni za delo (bolezen, invalidnost) 348
7 drugo 49
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 917
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20261 917

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v13_4 Pred enim letom ste bili:

Vrednost 14721 Frekvenca
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 9358
2 zaposleni pri obrtniku (s.p) 861
3 zaposleni pri kmetu 5
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu 7
5 delali ste v lastnem podjetju 389
6 obrtnik (s.p.) 642
7 kmet 306
8 v svobodnem poklicu 50
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 485
10 delali ste po pogodbi 76
11 delali ste za neposredno plačilo 18
12 delali ste preko študentskega servisa 436
13 delali ste preko javnih del 14
14 brezposelni 1413
15 učenec, dijak, študent 3431
16 upokojeni 2187
17 skrbeli ste za gospodinjstvo 206
18 nezmožni za delo 334
19 drugo 43
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 917
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20261 917

Vrednosti spremenljivk od 1 do 19

v13_5 Ste zaposlovali kaj delavcev?

Vrednost 14820 Frekvenca
1 Da 446
2 Ne 941
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 19791
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1387 19791

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v13_6c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste delali pred enim letom? Kaj se je proizvajalo oz. kakšne storitve so se tam opravljale? (GLEJ STANDARDNO KLASIFIKACIJO DEJAVNOSTI)

Vrednost 14919 Frekvenca
A 885
B 51
C 3079
D 102
E 115
F 832
G 1593
H 673
I 581
J 473
K 368
L 41
M 557
N 361
O 805
P 977
Q 709
R 258
S 184
T 3
_2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 8531
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12647 8531

v13_7 Ali ste pred enim letom živeli na istem naslovu?

Vrednost 15018 Frekvenca
1 Da 13703
2 Ne 160
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 7315
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13863 7315

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v13_8 Ste živeli v Sloveniji?

Vrednost 15117 Frekvenca
1 Da 146
2 Ne 14
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 21018
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
160 21018

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v13_10 V kateri državi ste živeli?

Vrednost 15216 Frekvenca
Slovenija 21105
_2 59
druga drzava EU 8
druga evropska drzava izven EU 5
druga neevropska drzava 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21178 0

zap1 Brezposelni

Vrednost 15315 Frekvenca
-2 niso brezposelni 0
1 brezposelni 1179
Sysmiss 19999
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1179 19999

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

zap2 Zaposleni

Vrednost 15414 Frekvenca
-2 niso zaposleni 0
1 zaposleni 11024
Sysmiss 10154
Veljavni odgovori Nevelj