Anketa o delovni sili, 2002: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: ADS02
Glavni avtor(ji):
  • Statistični urad Republike Slovenije
Izdelal datoteko podatkov:
SURS - Statistični urad Republike Slovenije (Ljubljana, Slovenija; 2012)

Finančna podpora:

Državni proračun Republike Slovenije je na podlagi Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995) financiral vse aktivnosti v okviru Letnega programa statističnih raziskovanj 2002.

Serija:
  • ADS/Anketa o delovni sili

    Anketa o delovni sili je najobsežnejše uradno anketiranje gospodinjstev v Sloveniji. Namen Ankete o delovni sili je zbrati podatke o stanju in spremembah na slovenskem trgu dela. Daje nam podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega (delovno aktivnega prebivalstva in brezposelnih oseb) in neaktivnega prebivalstva Slovenije. Do leta 1995 se je raziskava imenovala Anketa o kadrovskem potencialu. Kot razvojni projekt je bila uvedena na Inštitutu za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Razvojna faza je trajala do konca leta 1992. V letu 1993 je bila vključena v Nacionalni program statističnih raziskovanj. Od takrat podatki veljajo za uradne. V letih 1993 in 1994 je raziskavo izvedel Republiški zavod za zaposlovanje ob sodelovanju Statističnega urada Republike Slovenije. Od leta 1995 Anketo o delovni sili izvaja Statistični urad Republike Slovenije. Anketo o delovni sili se je izvajalo skladno z navodili Mednarodne organizacije za delo (ILO), sprejetimi na 13. konferenci statistikov dela, sedaj pa se jo izvaja skladno z zahtevami Statističnega urada Evropske zveze (Eurostata), ki se nanašajo na usklajeno anketo Evropske zveze. To nam omogoča primerljivost z drugimi državami, ki izvajajo ankete o delovni sili, in hkrati tudi časovno primerljivost podatkov. Do 1997 je bila Anketa o delovni sili letna anketa, aprila 1997 pa se je prešlo na kontinuirano Anketo o delovni sili (anketiranje poteka vse leto) ob četrtletnem objavljanju podatkov. Leta 2005 je prišlo do večje spremembe vprašalnika na nacionalni ravni, na evropski ravni pa so države članice začele izvajati kontinuirano četrtletno raziskavo, s katero se pokriva vse tedne posameznega četrtletja. Število sodelujočih držav v Eurostatovem ADS sistemu se je skozi leta povečevalo, v 2013 je sodelovalo 33 držav, katerih naloga je slediti Eurostatovi metodologiji. Novo izbrana gospodinjstva v Sloveniji, na primer, so izbrana z enostavnim slučajnim izborom. V vzorec je vsako četrtletje vključenih nekaj več kot 7 tisoč gospodinjstev. Gospodinjstvo je anketirano v 5 četrtletjih (3 zaporedna, 1 četrtletje premora in še dvakrat).

Vsebina raziskave

Ključne besede:

sestava gospodinjstva, država priselitve, dosežena stopnja izobrazbe, tekoče izobraževanje in usposabljanje, delovna aktivnost v zadnjem tednu, samozaposlitev, zaposluje druge, tip zaposlitve, gospodarska dejavnost, trajanje zaposlitve, vir informacij o zaposlitvi, polni delovni čas ali skrajšani, razlogi za skrajšanje delovnega časa, netipična razporeditev delovnega časa, dohodek

Vsebinska področja CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Vsebinska področja ADP
demografija
zaposlenost
brezposelnost
trg delovne sile
neaktivno prebivalstvo
delovni čas


Povzetek:

Anketa o delovni sili 2002 je raziskovanje, ki ima v Sloveniji dolgoletno tradicijo. Raziskava meri stanje na trgu delovne sile, poleg tega pa še druge lastnosti prebivalstva v določenem tednu vsakega četrtletja. Anketa daje podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega in neaktivnega prebivalstva Republike Slovenije. V vsakem četrtletju sodeluje skoraj 20.000 anketirancev. Raziskovalcem je na voljo neanonimizirana verzija ADS mikropodatkov, do katere lahko dostopajo v varni sobi ali preko oddaljenega dostopa. Raziskovanje poteka v sklopu Eurostatove Labour Force Survey. Raziskovalcem so preko Eurostata dostopne tudi podatkovne datoteke drugih sodelujočih držav, ki omogočajo medčasovno in mednarodno primerjavo.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 2002-01-02 - 2002-12-29
Čas izdelave: 2012
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Slovenija

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Enota opazovanja so posamezniki, ki so v letu 2002 večinoma prebivali na ozemlju Republike Slovenije, ne glede na državljanstvo. Vključeni so bili posamezniki, ki so pretežno živeli v izbranem gospodinjstvu. Gospodinjstvo je vsaka (družinska ali druga) skupnost oseb, ki skupaj stanujejo in skupaj porabljajo svoje dohodke za poravnavanje osnovnih življenjskih potreb (stanovanje, hrana in drugo). V anketi so upoštevani tudi trenutno odsotni člani gospodinjstva brez drugega stalnega ali začasnega bivališča, prav tako tudi dijaki srednjih šol, ki živijo v internatu.

Izključeni:

Upoštevani niso posamezniki, ki živijo v institucijah (bolniki, zaporniki ipd.) več kot dvanajst mesecev, študenti, ki med študijem ne živijo doma, in posamezniki, ki stalno ali začasno živijo v tujini.

Zbiranje podatkov je opravil:

Statistični urad Republike Slovenije

Tip vzorca:

Anketa o delovni sili temelji na vzorcu, ki je izbran iz Centralnega registra prebivalstva. Je rotirajoča panelna anketa, izvaja se jo nepretrgano skozi celotno leto. Uporabljena vzorčna metoda je stratificirano naključno vzorčenje naslovov gospodinjstev. Vsi člani gospodinjstva na določenem naslovu so vključeni v vzorec. V vsakem četrtletju je v vzorec vključenih približno 16150 posameznikov. Stratumi so definirani z NUTS 3 regijami (12) in tipom naselja (6), definiranim glede na velikost naselja in delež kmetovalcev. Stratifikacija je proporcionalna glede na porazdelitev prebivalstva, pri čemer je prilagojena predhodni stopnji anketiranja. Vsako gospodinjstvo je anketirano petkrat, po rotacijskem modelu 3-1-2 (gospodinjstva so anketirana tri zaporedna četrtletja, potem so za eno četrtletje izključena, nato pa so v anketo vključena še v preostalih dveh četrtletjih). Anketni podatki kažejo, da je okrog 1 % naslovov neustreznih (npr. na naslovu ne živi gospodinjstvo po definiciji ADS).

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI). Le pri prvem anketiranju določenega gospodinjstva.

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI). Pri vseh ostalih anketiranjih določenega gospodinjstva.

Uteževanje:

Podatki so na ravni posameznikov uteženi zaradi neenake verjetnosti izbora v vzorec ter zaradi nesodelovanja. Upošteva se znana porazdelitev prebivalstva, utežuje se glede na: starost (0-14, 15-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70+), spol in regijo (NUTS 3). Institucionalizirana populacija je upoštevana pri skupnih vrednostih populacije. Uporabljene so populacijske uteži.

Omejitve dostopa

Podatki dostopni registriranim raziskovalcem v statistično-analitičen in znanstveno-raziskovalen namen.

Kontakt: Irena Svetin.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv po priporočenem zgledu.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Prejemnik se zaveže, da bo podatke uporabljal izključno za namen, za katerega mu je bil omogočen dostop in jih ne bo posredoval oziroma drugače razkril katerikoli tretji osebi. Prejemnik sme objaviti oziroma kakorkoli drugače razkriti katerikoli tretji osebi podatke le v obliki rezultatov, ki so zaščiteni v skladu z navodili Statističnega urada Republike Slovenije.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ADS02 - Anketa o delovni sili, 2002 [datoteka podatkov]

ID datoteke: ADS02_P1_SL_V1_R1

Format: *.txt - TEKST

  • število spremenljivk: 153
  • število enot: 79924

Verzija: maj 2012

Dodatna pojasnila:

Podatkovna datoteka, na kateri je Statistični urad Republike Slovenije že izvedel logično kontrolo.

Originalna ASCII delimited datoteka.

Naslov podatkovne datoteke: ADS02 - Anketa o delovni sili, 2002 [datoteka podatkov]

ID datoteke: ADS02_P1_SL_V2_R1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

  • število spremenljivk: 139
  • število enot: 79924

Verzija: februar 2013

Dodatna pojasnila:

Podatkovni datoteki so dodane labele na ravni spremenljivk in labele na ravni vrednosti spremenljivk, vključno s pripravo šifrantov za pojasnitev vrednosti določenih spremenljivk. Izvedla se je logična kontrola le na ravni osnovnega pregleda frekvenčne porazdelitve posameznih spremenljivk. Izbrisale so se spremenljivke, ki so bile internega SURS značaja. Določile so se manjkajoče vrednosti.

Datoteka je namenjena takojšnjim statističnim analizam, možna je pretvorba v druge formate, za uporabo z drugimi statističnimi programi (SAS, STATA, R! itd.).

Spremenljivke

L_SIFRA Val anketiranja+šifra gospodinjstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
79924 0

SIFRA Šifra gospodinjstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
79924 0

V0 Št. člana gospodinjstva

Vrednost 31 Frekvenca
1 25707
2 22898
3 16331
4 10029
5 3166
6 1181
7 380
8 145
9 51
10 Zaščitena vrednost
11 Zaščitena vrednost
12 Zaščitena vrednost
13 Zaščitena vrednost
19 Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
79924 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 19

L_SIFRA Val anketiranja+šifra gospodinjstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
79924 0

SIFRA Šifra gospodinjstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
79924 0

V0 Št. člana gospodinjstva

Vrednost 3133 Frekvenca
1 25707
2 22898
3 16331
4 10029
5 3166
6 1181
7 380
8 145
9 51
10 Zaščitena vrednost
11 Zaščitena vrednost
12 Zaščitena vrednost
13 Zaščitena vrednost
19 Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
79924 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 19

TIP Tip anketiranja

Vrednost 4132 Frekvenca
2 terensko anketiranje 22565
3 telefonsko anketiranje 57359
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
79924 0

Vrednosti spremenljivk od 2 do 3

DATUM Datum anketiranja

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
79923 1

STAROST Starost anketiranca

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
79924 0 0 39.376 20.852

Vrednosti spremenljivk od 0 do Zaščitena vrednost

REFTED Referenčni teden v letu, na katerega se vprašanja nanašajo

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
79924 0 0 52 27.138 14.84

Vrednosti spremenljivk od 0 do 52

V1_3 Kje živi oseba?

Vrednost 8128 Frekvenca
1 V tem gospodinjstvu Zaščitena vrednost
2 V drugem gospodinjstvu na istem naslovu Zaščitena vrednost
3 Na drugem naslovu v Sloveniji Zaščitena vrednost
4 V drugi državi Zaščitena vrednost
5 Je na služenju vojaškega roka Zaščitena vrednost
6 Je umrla Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
60295 19629 1 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V1_4 Razmerje do nosilca gospodinjstva:

Vrednost 9127 Frekvenca
1 Sam je nosilec gospodinjstva 26961
2 Njegov partner (zakonski ali zunajzakonski) 18667
3 Otrok (njegov ali partnerjev) 28100
4 Starejši sorodnik nosilca gospodinjstva ali njegovega partne 2288
5 Brat, sestra, vnuk, vnukinja ali drug sorodnik 3014
6 Drugo, kaj? 894
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
79924 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V1_4A Zaporedna številka partnerja (zakonskega ali zunajzakonskega)

Vrednost 10126 Frekvenca
99 oseba nima partnerja oz. partner živi v drugem gospodinjstvu 37612
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
79379 545 1 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V1_4B Zaporedna številka očeta

Vrednost 11125 Frekvenca
99 otrok ali oče ni član tega gospodinjstva 53055
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
79379 545 1 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V1_4C Zaporedna številka mame

Vrednost 12124 Frekvenca
99 otrok ali mama ni član tega gospodinjstva 48162
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
79377 547 1 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V1_5 Spol

Vrednost 13123 Frekvenca
1 Moški 39211
2 Ženski 40713
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
79924 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1_6 Ali imate slovensko državljanstvo?

Vrednost 14122 Frekvenca
1 Da 79622
2 Ne 302
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
79924 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1_7A Državljanstvo katere države imate? (GLEJ ŠIFRANT DRŽAV)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16 79908 14 14 14 0

Vrednosti spremenljivk od 14 do 14

V1_8 Ali ste bili rojeni v Sloveniji?

Vrednost 16120 Frekvenca
1 Da 74640
2 Ne 5284
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
79924 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1_9A V kateri državi ste bili rojeni? (GLEJ ŠIFRANT DRŽAV)

Vrednost 17119 Frekvenca
04 Zaščitena vrednost
05 Zaščitena vrednost
11 Zaščitena vrednost
14 271
AT 60
AU Zaščitena vrednost
BA 2068
BE Zaščitena vrednost
BG Zaščitena vrednost
CA Zaščitena vrednost
CH Zaščitena vrednost
DE 97
ES Zaščitena vrednost
FR Zaščitena vrednost
GR Zaščitena vrednost
HR 1600
HU Zaščitena vrednost
Hr Zaščitena vrednost
IQ Zaščitena vrednost
IT 37
LY Zaščitena vrednost
MK 197
NL Zaščitena vrednost
RU Zaščitena vrednost
SE Zaščitena vrednost
SK Zaščitena vrednost
UA Zaščitena vrednost
US Zaščitena vrednost
YU 848
Yu Zaščitena vrednost
ZA Zaščitena vrednost
-2 74640
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5284 74640

V1_10 Katerega leta ste se priselili v Slovenijo?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5284 74640 1910 2002 1971.498 13.767

Vrednosti spremenljivk od 1910 do 2002

V1_11 Ali imate na tem naslovu stalno prebivališče, začasno prebivališče ali na njem niste prijavljeni?

Vrednost 19117 Frekvenca
1 Stalno prebivališče 79335
2 Začasno prebivališče 311
3 Ni prijavljen 278
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
79924 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_12A Datum rojstva: dan

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
79923 1 1 31 15.634 8.813

Vrednosti spremenljivk od 1 do 31

V1_12B Datum rojstva:mesec

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
79923 1 1 12 6.432 3.436

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V1_12C Datum rojstva: leto

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
79924 0 2002 1962.143 20.814

Vrednosti spremenljivk od Zaščitena vrednost do 2002

V1_13 Kakšen je vaš zakonski stan?

Vrednost 23113 Frekvenca
1 Samski 21561
2 Poročen 39067
3 Vdovec 4465
4 Razvezan 1270
5 Zunajzakonska skupnost 3186
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69549 10375 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_1 Katero stopnjo izobrazbe ste dosegli?

Vrednost 24112 Frekvenca
1 Je brez šolske izobrazbe oz. ima nepopolno osnovno izobrazbo 435
2 Ima nepopolno osnovno izobrazbo (4-7 razredov) 2965
3 Ima osnovno izobrazbo 17932
4 Ima nižjo ali srednjo poklicno izobrazbo 17740
5 Ima srednjo strokovno izobrazbo 17248
6 Ima srednjo splošno izobrazbo 4425
7 Ima višjo strokovno izobrazbo, višješolsko izobrazbo, specia 3507
8 Ima visoko strokovno izobrazbo 1154
9 Ima visoko univerzitetno izobrazbo 3680
10 Ima specialistično povisokošolsko izobrazbo, magisterij, dok 463
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69549 10375 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V2_1A Ali ste sedanjo stopnjo izobrazbe dosegli v zadnjih desetih letih?

Vrednost 25111 Frekvenca
1 Da 18729
2 Ne 50820
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69549 10375 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2_1B Katerega leta?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
18729 61195 1992 2006 1998.289 2.566

Vrednosti spremenljivk od 1992 do 2006

V2_2 Ali ste bili V ZADNJIH ŠTIRIH TEDNIH vpisani v kakšen redni šolski program, šolo?

Vrednost 27109 Frekvenca
1 Da 11155
2 Ne 58394
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69549 10375 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2_3 Ali ste bili V ZADNJIH ŠTIRIH TEDNIH vključeni v kakšen drug izobraževalni program (jezikovni, računalniški tečaji, seminarji ipd,)?

Vrednost 28108 Frekvenca
1 Da 1640
2 Ne 56754
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
58394 21530 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2_4 Katero stopnjo izobrazbe boste pridobili v tem izobraževalnem programu?

Vrednost 29107 Frekvenca
1 Osnovno izobrazbo 131
2 Nižjo ali srednjo poklicno izobrazbo 897
3 Srednjo strokovno izobrazbo 2590
4 Srednjo splošno izobrazbo 1630
5 Višjo strokovno, višješolsko, specialistično povišješolsko i 662
6 Visoko strokovno izobrazbo 1787
7 Visoko univerzitetno izobrazbo 3059
8 Specialistično povisokošolsko izobrazbo, magisterij, doktora 399
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11155 68769 1 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V2_5 Za kakšno obliko izobraževanja, usposabljanja gre oz. je šlo?

Vrednost 30106 Frekvenca
1 Izobraževanje v razredu 11693
2 Izobraževanje izključno v delovnem okolju 239
3 Kombinirano izobraževanje v razredu in v delovnem okolju 134
4 Izobraževanje na daljavo, korespondenčni tečaji 58
5 Samoizobraževanje 123
6 Konference, seminarji, delavnice 548
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12795 67129 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2_6 Za kakšen način izobraževanja gre oz. je šlo?

Vrednost 31105 Frekvenca
1 Redno šolanje pred prvo zaposlitvijo 9170
2 Nadaljnje izobraževanje, usposabljanje, tečaje ipd. 3375
3 Izobraževanje, usposabljanje kot program zavoda za zaposlova 79
4 Tečaje, ki niso povezani z delom 171
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12795 67129 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2_7 Ali gre za daljše izobraževanje, ki v celoti traja eno leto ali več?

Vrednost 32104 Frekvenca
1 Da 11757
2 Ne 1038
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12795 67129 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2_8 Koliko let traja ta izobraževalni program?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11757 68167 1 97 3.632 1.925

Vrednosti spremenljivk od 1 do 97

V2_9 Koliko tednov traja ta izobraževalni program?

Vrednost 34102 Frekvenca
99 manj kot 1 teden 523
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1038 78886 1 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V2_10 Povprečno koliko ur na teden?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12795 67129 1 50 23.423 12.013

Vrednosti spremenljivk od 1 do 50

V3_1 Ali ste:

Vrednost 36100 Frekvenca
1 Ima zaposlitev, samozaposlitev ali pomaga na družinski kmeti 34294
2 Je brezposeln 5485
3 Je učenec, dijak, študent 9120
4 Je gospodinja 2116
5 Je upokojenec 18025
6 Je nezmožen za delo (bolezen, invalidnost) 365
7 Drugo, kaj? 144
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69549 10375 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V3_2 Ali ste V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE) delali vsaj eno uro za plačilo (denarno ali nedenarno) ali dobiček?

Vrednost 3799 Frekvenca
1 Da 31929
2 Ne 37620
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69549 10375 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_3 Ali ste V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE) pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti?

Vrednost 3898 Frekvenca
1 Da 2678
2 Ne 34942
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37620 42304 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_4 Ali ste zaposleni oziroma samozaposleni, čeprav prejšnji teden niste delali?

Vrednost 3997 Frekvenca
1 Da 3346
2 Ne 31596
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34942 44982 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_5 Zakaj V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE) niste delali, čeprav ste zaposleni oziroma samozaposleni?

Vrednost 4096 Frekvenca
1 Zaradi slabega vremena Zaščitena vrednost
2 Zaradi zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov Zaščitena vrednost
3 Zaradi stavke Zaščitena vrednost
4 Zaradi izobraževanja, usposabljanja zunaj podjetja ali organ Zaščitena vrednost
5 Zaradi bolezni, poškodbe 967
6 Zaradi dopusta 1694
7 Zaradi praznika 89
8 Ni delal, ker je na čakanju 91
9 Zaradi porodniškega dopusta 436
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3346 76578 1 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V3_6 Koliko mesecev že ne delate, čeprav ste zaposleni oziroma samozaposleni?

Vrednost 4195 Frekvenca
99 manj kot 1 mesec 2080
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3346 76578 1 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V4_1 Kakšen je bil vaš zaposlitveni status pri delu, ki ste ga opravljali v V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE)?

Vrednost 4294 Frekvenca
1 Zaposlen v podjetju, družbi ali organizaciji 27038
2 Zaposlen pri samostojnem podjetniku posamezniku (obrtniku) 3240
3 Zaposlen pri kmetu Zaščitena vrednost
4 Zaposlen pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 Delal v lastnem podjetju, ne zaposluje delavcev 211
6 Delal v lastnem podjetju, zaposluje delavce 360
7 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), ne zaposluje dela 1204
8 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), zaposluje delavce 932
9 Kmet, ne zaposluje delavcev 1424
10 Kmet, zaposluje delavce 41
11 V svobodnem poklicu, ne zaposluje delavcev 82
12 V svobodnem poklicu, zaposluje delavce Zaščitena vrednost
13 Pomagal na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrt 2180
14 Delal po pogodbi o delu 169
15 Delal po avtorski pogodbi 44
16 Delal za neposredno plačilo 100
17 Delal preko študentskega servisa 803
18 Delal prek javnih del 89
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37953 41971 1 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 18

V4_2 Ali imate delo za nedoločen ali določen čas ? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Vrednost 4393 Frekvenca
1 Za nedoločen čas 26945
2 Za določen čas 3354
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30299 49625 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_3 Koliko mesecev traja delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu od ponedeljka do nedelje?

Vrednost 4492 Frekvenca
99 manj kot 1 mesec 252
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4559 75365 1 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V4_4 Kaj je razlog, da opravljate delo za določen čas? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Vrednost 4591 Frekvenca
1 Pripravništvo, usposabljanje 379
2 Ne more najti stalne zaposlitve 1641
3 Ne želi stalne zaposlitve 310
4 Je na poskusni dobi Zaščitena vrednost
5 Individualna pogodba o zaposlitvi 1108
6 Trajni presežni delavec (s končno odločbo) Zaščitena vrednost
7 Izobraževanje, šolanje 693
8 Drugo, kaj? 247
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4559 75365 1 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V4_5C Kakšen je naziv podjetja, organizacije ipd., kjer ste delali v preteklem tednu od ponedeljka do nedelje? Kaj se proizvaja oziroma kakšne storitve se opravljajo na lokaciji, kjer ste delali v preteklem tednu od ponedeljka do nedelje?

Vrednost 4690 Frekvenca
1 3864
10 124
11 Zaščitena vrednost
13 Zaščitena vrednost
14 Zaščitena vrednost
15 1096
16 Zaščitena vrednost
17 523
18 859
19 399
2 151
20 619
21 269
22 469
23 Zaščitena vrednost
24 651
25 539
26 444
27 400
28 1562
29 919
30 Zaščitena vrednost
31 946
32 203
33 95
34 337
35 120
36 890
37 42
40 352
41 45
45 2293
5 Zaščitena vrednost
50 682
51 793
52 3270
55 1447
60 1400
61 56
62 58
63 307
64 544
65 674
66 269
67 48
70 58
71 Zaščitena vrednost
72 264
73 115
74 1485
75 2072
80 2506
85 2014
88 239
90 218
91 136
92 617
93 309
95 Zaščitena vrednost
-2 41971
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37953 41971

V4_6C Kakšen je bil naziv vašega delovnega mesta? Opišite delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu od ponedeljka do nedelje?

Vrednost 4789 Frekvenca
110 153
1110 55
1120 Zaščitena vrednost
1121 Zaščitena vrednost
1122 Zaščitena vrednost
1129 Zaščitena vrednost
1141 Zaščitena vrednost
1142 Zaščitena vrednost
1143 Zaščitena vrednost
1210 506
1221 Zaščitena vrednost
1222 52
1223 Zaščitena vrednost
1224 Zaščitena vrednost
1225 Zaščitena vrednost
1226 38
1227 32
1228 Zaščitena vrednost
1229 151
1231 58
1232 81
1233 160
1234 Zaščitena vrednost
1235 31
1236 Zaščitena vrednost
1237 Zaščitena vrednost
1239 Zaščitena vrednost
1311 Zaščitena vrednost
1312 209
1313 145
1314 342
1315 142
1316 58
1317 232
1318 47
1319 Zaščitena vrednost
2111 Zaščitena vrednost
2112 Zaščitena vrednost
2113 41
2114 Zaščitena vrednost
2122 Zaščitena vrednost
2130 207
2141 86
2142 92
2143 62
2144 67
2145 160
2146 72
2147 Zaščitena vrednost
2148 Zaščitena vrednost
2149 38
2150 122
2211 Zaščitena vrednost
2212 Zaščitena vrednost
2213 54
2221 269
2222 39
2223 Zaščitena vrednost
2224 52
2229 59
2310 143
2321 332
2331 658
2332 231
2340 Zaščitena vrednost
2351 40
2359 65
2411 398
2412 33
2419 31
2421 49
2422 65
2423 Zaščitena vrednost
2429 101
2431 38
2432 44
2441 114
2442 Zaščitena vrednost
2443 Zaščitena vrednost
2444 53
2445 Zaščitena vrednost
2446 54
2451 117
2452 32
2453 40
2454 Zaščitena vrednost
2455 Zaščitena vrednost
2460 Zaščitena vrednost
2470 262
2911 Zaščitena vrednost
3111 99
3112 217
3113 172
3114 88
3115 291
3116 97
3117 35
3118 46
3119 203
3121 234
3122 40
3131 41
3132 Zaščitena vrednost
3133 Zaščitena vrednost
3142 Zaščitena vrednost
3143 Zaščitena vrednost
3144 Zaščitena vrednost
3160 121
3211 36
3212 Zaščitena vrednost
3213 Zaščitena vrednost
3222 Zaščitena vrednost
3224 Zaščitena vrednost
3225 73
3226 65
3227 Zaščitena vrednost
3228 50
3229 Zaščitena vrednost
3231 598
3232 Zaščitena vrednost
3320 122
3341 Zaščitena vrednost
3342 74
3411 Zaščitena vrednost
3412 138
3413 Zaščitena vrednost
3414 Zaščitena vrednost
3415 668
3416 186
3417 Zaščitena vrednost
3419 327
3421 Zaščitena vrednost
3422 142
3423 65
3429 Zaščitena vrednost
3431 116
3432 201
3433 378
3434 112
3439 Zaščitena vrednost
3441 55
3442 Zaščitena vrednost
3443 Zaščitena vrednost
3444 Zaščitena vrednost
3449 88
3450 Zaščitena vrednost
3471 96
3472 Zaščitena vrednost
3473 Zaščitena vrednost
3475 51
3480 Zaščitena vrednost
4111 Zaščitena vrednost
4112 Zaščitena vrednost
4113 105
4115 941
4121 828
4122 100
4131 707
4132 55
4133 54
4134 Zaščitena vrednost
4141 96
4142 183
4190 Zaščitena vrednost
4211 200
4212 214
4213 38
4215 Zaščitena vrednost
4221 Zaščitena vrednost
4222 112
4223 52
5111 Zaščitena vrednost
5112 Zaščitena vrednost
5113 Zaščitena vrednost
5121 52
5122 548
5123 620
5131 46
5132 115
5133 Zaščitena vrednost
5139 Zaščitena vrednost
5141 235
5143 Zaščitena vrednost
5145 Zaščitena vrednost
5149 Zaščitena vrednost
5161 63
5162 206
5163 Zaščitena vrednost
5169 250
5210 Zaščitena vrednost
5211 Zaščitena vrednost
5221 2166
5222 Zaščitena vrednost
5223 53
6111 151
6112 68
6121 337
6122 Zaščitena vrednost
6130 2906
6141 70
6151 Zaščitena vrednost
6153 Zaščitena vrednost
6154 Zaščitena vrednost
7111 42
7112 Zaščitena vrednost
7113 Zaščitena vrednost
7121 Zaščitena vrednost
7122 314
7123 51
7124 55
7129 104
7131 60
7132 64
7134 Zaščitena vrednost
7135 Zaščitena vrednost
7136 198
7137 319
7139 Zaščitena vrednost
7141 194
7143 Zaščitena vrednost
7211 48
7212 90
7213 105
7214 31
7221 Zaščitena vrednost
7222 311
7223 75
7224 Zaščitena vrednost
7231 297
7232 Zaščitena vrednost
7233 747
7241 137
7242 36
7244 Zaščitena vrednost
7245 41
7311 46
7312 Zaščitena vrednost
7313 Zaščitena vrednost
7321 Zaščitena vrednost
7322 72
7324 Zaščitena vrednost
7331 Zaščitena vrednost
7332 Zaščitena vrednost
7341 Zaščitena vrednost
7343 Zaščitena vrednost
7344 Zaščitena vrednost
7345 Zaščitena vrednost
7411 119
7412 164
7413 Zaščitena vrednost
7414 Zaščitena vrednost
7415 Zaščitena vrednost
7418 Zaščitena vrednost
7421 Zaščitena vrednost
7422 428
7433 126
7434 Zaščitena vrednost
7435 Zaščitena vrednost
7436 Zaščitena vrednost
7437 33
7442 Zaščitena vrednost
7999 Zaščitena vrednost
8111 Zaščitena vrednost
8112 Zaščitena vrednost
8121 32
8122 75
8123 Zaščitena vrednost
8124 Zaščitena vrednost
8131 40
8139 Zaščitena vrednost
8141 129
8142 Zaščitena vrednost
8143 35
8150 36
8151 Zaščitena vrednost
8152 Zaščitena vrednost
8159 Zaščitena vrednost
8161 Zaščitena vrednost
8162 63
8163 Zaščitena vrednost
8170 44
8211 647
8212 Zaščitena vrednost
8221 60
8222 Zaščitena vrednost
8223 100
8224 Zaščitena vrednost
8229 35
8231 85
8232 191
8240 264
8251 127
8252 Zaščitena vrednost
8253 67
8261 Zaščitena vrednost
8262 86
8263 629
8264 72
8265 72
8266 138
8269 45
8271 51
8272 Zaščitena vrednost
8273 Zaščitena vrednost
8274 34
8275 Zaščitena vrednost
8276 Zaščitena vrednost
8277 Zaščitena vrednost
8278 Zaščitena vrednost
8279 Zaščitena vrednost
8281 59
8282 463
8283 205
8284 120
8285 49
8290 295
8311 60
8312 55
8321 Zaščitena vrednost
8322 187
8323 90
8324 863
8331 81
8332 117
8333 276
8340 Zaščitena vrednost
88 Zaščitena vrednost
888 Zaščitena vrednost
8888 352
9110 Zaščitena vrednost
9122 Zaščitena vrednost
9131 47
9132 804
9133 90
9141 66
9142 Zaščitena vrednost
9151 86
9152 36
9153 Zaščitena vrednost
9160 71
9211 218
9212 Zaščitena vrednost
9311 Zaščitena vrednost
9312 84
9313 53
9320 250
9330 120
9999 Zaščitena vrednost
-2 41971
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37953 41971

V4_7A V kateri državi delate? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Vrednost 4888 Frekvenca
09 Zaščitena vrednost
14 48
AT 167
At Zaščitena vrednost
BA Zaščitena vrednost
CH Zaščitena vrednost
DE 36
ES Zaščitena vrednost
FR Zaščitena vrednost
HR Zaščitena vrednost
IE Zaščitena vrednost
IQ Zaščitena vrednost
IT 95
NL Zaščitena vrednost
RU Zaščitena vrednost
SI 37445
SK Zaščitena vrednost
Si 91
US Zaščitena vrednost
YU Zaščitena vrednost
si Zaščitena vrednost
-2 41971
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37953 41971

V4_8 Katerega leta ste začeli delati pri sedanjem delodajalcu oziroma opravljati sedanjo samostojno dejavnost? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37953 41971 1930 2002 1989.077 11.605

Vrednosti spremenljivk od 1930 do 2002

V4_9 Katerega meseca ste začeli delati pri sedanjem delodajalcu oziroma opravljati sedanjo samostojno dejavnost? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu) (če v zadnjih 2 letih)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9113 70811 1 12 5.991 3.402

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V4_10 Koliko delavcev dela na lokaciji, kjer delate (vključno z vami)? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37953 41971 0 3000 143.94 427.279

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3000

V4_10A Na lokaciji, kjer delate, dela:

Vrednost 5284 Frekvenca
1 1 - 10 ljudi 351
2 11 ljudi ali več 1799
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2150 77774 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_10B Ali imate delo

Vrednost 5383 Frekvenca
1 s polnim delovnim časom 35570
2 s skrajšanim delovnim časom? 2383
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37953 41971 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_11 Koliko ur na teden navadno delate pri delu, o katerem se pogovarjava (vključno z nadurami, če jih opravljate redno)?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37953 41971 1 120 41.454 9.529

Vrednosti spremenljivk od 1 do 120

V4_12 Zakaj navadno delate manj kot 36 ur? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Vrednost 5581 Frekvenca
1 Zaradi izobraževanja, usposabljanja 611
2 Zaradi bolezni, invalidnosti, delne upokojitve 892
3 Ne more najti dela z daljšim delovnim časom 210
4 Ne želi dela z daljšim delovnim časom 251
5 Zaradi pomanjkanja dela 296
6 Zaradi družinskih razlogov 86
7 Drugo, kaj? 152
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2498 77426 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V4_13 Koliko ur ste delali V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE) pri delu, o katerem se pogovarjava?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37953 41971 0 168 36.862 15.727

Vrednosti spremenljivk od 0 do 168

V4_14 Zakaj ne toliko ur kot navadno? (Delal je več kot navadno/Delal je manj kot navadno zaradi:)

Vrednost 5779 Frekvenca
1 Ker ima premakljiv delovni čas 135
2 Ker je bil obseg dela večji (nadure, nadomeščanje) 744
3 Drugo, kaj? 54
4 slabega vremena 248
5 zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov 69
6 stavke Zaščitena vrednost
7 ker se je izobraževal, usposabljal 63
8 ker ima premakljiv delovni čas 132
9 bolezni, poškodbe ali začasne nezmožnosti za delo 1116
10 porodniškega dopusta 472
11 družinskih oziroma osebnih razlogov Zaščitena vrednost
12 dopusta 2109
13 praznikov 1473
14 začetka ali spremembe zaposlitve v prejšnjem tednu 101
15 izteka zaposlitve v prejšnjem tednu Zaščitena vrednost
16 ker ni bilo pravega dela, ker čaka na delo 117
17 drugo, kaj? 113
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7001 72923 1 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 17

V4_15 Ali bi radi delali več ur na teden, kot običajno delate?

Vrednost 5878 Frekvenca
1 Da, z dodatnim delom 72
2 Da, z drugim osnovnim delom 170
3 Da, v okviru sedanjega dela 185
4 Ne 37526
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37953 41971 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V4_16 Koliko ur na teden bi radi delali vse skupaj?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
426 79498 2 100 38.448 7.459

Vrednosti spremenljivk od 2 do 100

V4_17 Ali bi bili pripravljeni sprejeti več dela v naslednjih dveh tednih?

Vrednost 6076 Frekvenca
1 Da 354
2 Ne 72
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
426 79498 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_18A Ali delate v izmenah? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Vrednost 6175 Frekvenca
1 Običajno 9322
2 Včasih 1420
3 Nikoli 27211
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37953 41971 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_18B Ali delate zvečer? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Vrednost 6274 Frekvenca
1 Običajno 6433
2 Včasih 9033
3 Nikoli 22487
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37953 41971 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_18C Ali delate ponoči? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Vrednost 6373 Frekvenca
1 Običajno 2359
2 Včasih 4487
3 Nikoli 31107
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37953 41971 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_18D Ali delate ob sobotah? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Vrednost 6472 Frekvenca
1 Običajno 9288
2 Včasih 13656
3 Nikoli 15009
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37953 41971 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_18E Ali delate ob nedeljah? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Vrednost 6571 Frekvenca
1 Običajno 5515
2 Včasih 6327
3 Nikoli 26111
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37953 41971 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_18F Ali opravljate svojo osnovno dejavnost doma, v stanovanju? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Vrednost 6670 Frekvenca
1 Običajno 1133
2 Včasih 1076
3 Nikoli 35744
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37953 41971 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_18G Ali pri delu, ki ga včasih ali običajno opravljate doma, uporabljate osebni računalnik?

Vrednost 6769 Frekvenca
1 Da 1678
2 Ne 531
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2209 77715 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_18H Ali pri delu doma uporabljate tudi internet?

Vrednost 6868 Frekvenca
1 Da 1203
2 Ne 475
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1678 78246 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_18I Ali ste s svojim delodajalcem oz. poslovnim partnerjem/stranko elektronsko povezani (internet, direktna povezava ipd.)?

Vrednost 6967 Frekvenca
1 Da 892
2 Ne 786
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1678 78246 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_18J Ali pri sporazumevanju s svojim delodajalcem oz. poslovnim partnerjem/stranko uporabljate mobilni telefon?

Vrednost 7066 Frekvenca
1 Da 1446
2 Ne 763
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2209 77715 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_18K Ali uporabljate mobilni telefon tudi za prenos podatkov?

Vrednost 7165 Frekvenca
1 Da 222
2 Ne 1224
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1446 78478 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_18L Ali pri sporazumevanju s svojim delodajalcem oz. poslovnim partnerjem/stranko uporabljate fiksni telefon?

Vrednost 7264 Frekvenca
1 Da 1515
2 Ne 694
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2209 77715 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_18M Ali pri sporazumevanju s svojim delodajalcem oz. poslovnim partnerjem/stranko uporabljate telefaks?

Vrednost 7363 Frekvenca
1 Da 505
2 Ne 1704
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2209 77715 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_18N Koliko ur na teden navadno delate doma?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2209 77715 1 80 13.147 13.519

Vrednosti spremenljivk od 1 do 80

V5_1 Ali ste V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE) poleg do sedaj opisanega osnovnega dela opravljali še kakšno dodatno delo za plačilo ali dobiček?

Vrednost 7561 Frekvenca
1 Da 801
2 Ne 37154
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37955 41969 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V5_2 Kakšen je bil vaš zaposlitveni status pri dodatnem delu?

Vrednost 7660 Frekvenca
1 Zaposlen v podjetju, družbi ali organizaciji 85
2 Zaposlen pri samostojnem podjetniku posamezniku (obrtniku) Zaščitena vrednost
3 Zaposlen pri kmetu Zaščitena vrednost
4 Zaposlen pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 Delal v lastnem podjetju, ne zaposluje delavcev Zaščitena vrednost
6 Delal v lastnem podjetju, zaposluje delavce Zaščitena vrednost
7 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), ne zaposluje dela 61
8 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), zaposluje delavce Zaščitena vrednost
9 Kmet, ne zaposluje delavcev 91
10 Kmet, zaposluje delavce Zaščitena vrednost
11 V svobodnem poklicu, ne zaposluje delavcev Zaščitena vrednost
12 V svobodnem poklicu, zaposluje delavce Zaščitena vrednost
13 Pomagal na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrt 359
14 Delal po pogodbi o delu 71
15 Delal po avtorski pogodbi 45
16 Delal za neposredno plačilo 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
801 79123 1 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

V5_3C Kakšen je naziv podjetja, organizacije ipd., kjer opravljate dodatno delo? Kaj se proizvaja oziroma kakšne storitve se opravljajo na lokaciji, kjer delate?

Vrednost 7759 Frekvenca
1 453
15 Zaščitena vrednost
17 Zaščitena vrednost
18 Zaščitena vrednost
2 Zaščitena vrednost
20 Zaščitena vrednost
21 Zaščitena vrednost
22 Zaščitena vrednost
26 Zaščitena vrednost
28 Zaščitena vrednost
29 Zaščitena vrednost
31 Zaščitena vrednost
32 Zaščitena vrednost
34 Zaščitena vrednost
36 Zaščitena vrednost
45 Zaščitena vrednost
50 Zaščitena vrednost
51 Zaščitena vrednost
52 Zaščitena vrednost
55 Zaščitena vrednost
60 Zaščitena vrednost
63 Zaščitena vrednost
65 Zaščitena vrednost
66 Zaščitena vrednost
72 Zaščitena vrednost
73 Zaščitena vrednost
74 38
75 38
80 64
85 Zaščitena vrednost
88 Zaščitena vrednost
91 Zaščitena vrednost
92 37
93 Zaščitena vrednost
95 Zaščitena vrednost
-2 79123
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
801 79123

V5_4C Kakšen je naziv vašega delovnega mesta? Opišite dodatno delo, ki ga opravljate.

Vrednost 7858 Frekvenca
1110 Zaščitena vrednost
1122 Zaščitena vrednost
1143 Zaščitena vrednost
1210 Zaščitena vrednost
1237 Zaščitena vrednost
1312 Zaščitena vrednost
1313 Zaščitena vrednost
1314 Zaščitena vrednost
1315 Zaščitena vrednost
1316 Zaščitena vrednost
1317 Zaščitena vrednost
2114 Zaščitena vrednost
2130 Zaščitena vrednost
2141 Zaščitena vrednost
2142 Zaščitena vrednost
2145 Zaščitena vrednost
2146 Zaščitena vrednost
2150 Zaščitena vrednost
2221 Zaščitena vrednost
2229 Zaščitena vrednost
2310 Zaščitena vrednost
2311 Zaščitena vrednost
2321 Zaščitena vrednost
2331 Zaščitena vrednost
2332 Zaščitena vrednost
2351 Zaščitena vrednost
2359 Zaščitena vrednost
2411 Zaščitena vrednost
2429 Zaščitena vrednost
2441 Zaščitena vrednost
2442 Zaščitena vrednost
2444 Zaščitena vrednost
2446 Zaščitena vrednost
2451 Zaščitena vrednost
2452 Zaščitena vrednost
2453 Zaščitena vrednost
2455 Zaščitena vrednost
2470 Zaščitena vrednost
3112 Zaščitena vrednost
3121 Zaščitena vrednost
3131 Zaščitena vrednost
3132 Zaščitena vrednost
3144 Zaščitena vrednost
3160 Zaščitena vrednost
3229 Zaščitena vrednost
3231 Zaščitena vrednost
3341 Zaščitena vrednost
3342 Zaščitena vrednost
3412 Zaščitena vrednost
3415 Zaščitena vrednost
3416 Zaščitena vrednost
3417 Zaščitena vrednost
3419 Zaščitena vrednost
3421 Zaščitena vrednost
3422 Zaščitena vrednost
3431 Zaščitena vrednost
3433 Zaščitena vrednost
3434 Zaščitena vrednost
3439 Zaščitena vrednost
3441 Zaščitena vrednost
3449 Zaščitena vrednost
3450 Zaščitena vrednost
3471 Zaščitena vrednost
3473 Zaščitena vrednost
3475 Zaščitena vrednost
4115 Zaščitena vrednost
4122 Zaščitena vrednost
4131 Zaščitena vrednost
4213 Zaščitena vrednost
4223 Zaščitena vrednost
5122 Zaščitena vrednost
5123 Zaščitena vrednost
5131 Zaščitena vrednost
5141 Zaščitena vrednost
5161 Zaščitena vrednost
5221 Zaščitena vrednost
5222 Zaščitena vrednost
5223 Zaščitena vrednost
6111 Zaščitena vrednost
6112 Zaščitena vrednost
6121 41
6129 Zaščitena vrednost
6130 345
6141 Zaščitena vrednost
7122 Zaščitena vrednost
7124 Zaščitena vrednost
7129 Zaščitena vrednost
7132 Zaščitena vrednost
7136 Zaščitena vrednost
7137 Zaščitena vrednost
7139 Zaščitena vrednost
7141 Zaščitena vrednost
7222 Zaščitena vrednost
7223 Zaščitena vrednost
7233 Zaščitena vrednost
7241 Zaščitena vrednost
7242 Zaščitena vrednost
7321 Zaščitena vrednost
7411 Zaščitena vrednost
7413 Zaščitena vrednost
7422 Zaščitena vrednost
8141 Zaščitena vrednost
8211 Zaščitena vrednost
8212 Zaščitena vrednost
8322 Zaščitena vrednost
8324 Zaščitena vrednost
8331 Zaščitena vrednost
8888 Zaščitena vrednost
9131 Zaščitena vrednost
9132 Zaščitena vrednost
9133 Zaščitena vrednost
9153 Zaščitena vrednost
9211 31
-2 79123
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
801 79123

V5_5 Koliko ur ste opravili pri dodatnem delu V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE)?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
801 79123 1 70 16.908 12.078

Vrednosti spremenljivk od 1 do 70

V5_6 Ali je to delo redno, občasno ali sezonsko?

Vrednost 8056 Frekvenca
1 Redno 551
2 Občasno 214
3 Sezonsko 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
801 79123 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V5_7 Ali iščete drugo osnovno ali drugo dodatno delo?

Vrednost 8155 Frekvenca
1 Drugo osnovno delo 807
2 Dodatno delo 69
3 Niti eno niti drugo 37079
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37955 41969 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V5_8 Zakaj iščete drugo osnovno ali drugo dodatno delo?

Vrednost 8254 Frekvenca
1 Boji se ali ve, da bo izgubil delo 78
2 Ima zaposlitev za določen čas oziroma opravlja priložnostna, 169
3 Išče dodatno delo, ker želi delati več ur Zaščitena vrednost
4 Išče drugo osnovno delo, kjer bi delal več ur Zaščitena vrednost
5 Išče drugo osnovno delo, kjer bi delal manj ur Zaščitena vrednost
6 Želi boljšo plačo 186
7 Želi imeti ugodnejše delovne razmere (delovni čas, pot na de 167
8 Želi opravljati delo, ustreznješe svoji izobrazbi 180
9 Drugo, kaj? 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
876 79048 1 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V6_1 Ali ste kdaj prej delali bodisi kot zaposlena oseba, samozaposlena oseba ali pomagajoči družinski član? (Delo prek študentskega servisa in obvezna praksa ne štejeta!)

Vrednost 8353 Frekvenca
1 Da 19219
2 Ne 12377
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31596 48328 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V6_2C Kakšen je naziv podjetja, organizacije ipd., kjer ste delali? Kaj se je proizvajalo oziroma kakšne storitve so se opravljale na lokaciji, kjer ste delali?

Vrednost 8452 Frekvenca
1 1221
10 252
11 Zaščitena vrednost
12 Zaščitena vrednost
13 Zaščitena vrednost
14 Zaščitena vrednost
15 589
16 36
17 768
18 800
19 431
2 149
20 480
21 230
22 260
24 387
25 232
26 371
27 383
28 988
29 592
30 Zaščitena vrednost
31 543
32 195
33 40
34 354
35 174
36 696
37 Zaščitena vrednost
40 178
41 Zaščitena vrednost
45 1107
5 Zaščitena vrednost
50 252
51 270
52 1249
55 750
60 773
61 Zaščitena vrednost
62 Zaščitena vrednost
63 149
64 136
65 175
66 57
67 Zaščitena vrednost
70 Zaščitena vrednost
71 Zaščitena vrednost
72 Zaščitena vrednost
73 58
74 437
75 854
80 935
85 798
88 126
90 117
91 83
92 179
93 111
95 Zaščitena vrednost
-2 60705
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19219 60705

V6_3C Kakšen je bil naziv vašega delovnega mesta? Opišite delo, ki ste ga opravljali?

Vrednost 8551 Frekvenca
110 66
1110 Zaščitena vrednost
1120 Zaščitena vrednost
1121 Zaščitena vrednost
1122 Zaščitena vrednost
1129 Zaščitena vrednost
1141 Zaščitena vrednost
1142 Zaščitena vrednost
1143 Zaščitena vrednost
1210 171
1221 Zaščitena vrednost
1222 58
1224 Zaščitena vrednost
1225 Zaščitena vrednost
1226 Zaščitena vrednost
1227 Zaščitena vrednost
1229 72
1231 39
1232 46
1233 48
1234 Zaščitena vrednost
1235 Zaščitena vrednost
1237 Zaščitena vrednost
1311 Zaščitena vrednost
1312 63
1313 31
1314 58
1315 48
1316 Zaščitena vrednost
1317 32
1318 Zaščitena vrednost
1319 Zaščitena vrednost
2112 Zaščitena vrednost
2113 Zaščitena vrednost
2114 Zaščitena vrednost
2122 Zaščitena vrednost
2130 Zaščitena vrednost
2141 Zaščitena vrednost
2142 33
2143 Zaščitena vrednost
2144 Zaščitena vrednost
2145 61
2146 Zaščitena vrednost
2147 Zaščitena vrednost
2148 Zaščitena vrednost
2149 Zaščitena vrednost
2150 33
2211 Zaščitena vrednost
2212 Zaščitena vrednost
2213 Zaščitena vrednost
2221 Zaščitena vrednost
2222 Zaščitena vrednost
2223 Zaščitena vrednost
2224 Zaščitena vrednost
2229 Zaščitena vrednost
2230 Zaščitena vrednost
2310 Zaščitena vrednost
2321 87
2331 267
2332 Zaščitena vrednost
2340 Zaščitena vrednost
2351 Zaščitena vrednost
2359 Zaščitena vrednost
2411 129
2412 Zaščitena vrednost
2419 Zaščitena vrednost
2421 Zaščitena vrednost
2422 Zaščitena vrednost
2423 Zaščitena vrednost
2429 Zaščitena vrednost
2431 Zaščitena vrednost
2432 Zaščitena vrednost
2441 32
2442 Zaščitena vrednost
2443 Zaščitena vrednost
2444 Zaščitena vrednost
2445 Zaščitena vrednost
2446 Zaščitena vrednost
2451 Zaščitena vrednost
2452 Zaščitena vrednost
2453 Zaščitena vrednost
2454 Zaščitena vrednost
2455 Zaščitena vrednost
2460 Zaščitena vrednost
2470 76
3111 34
3112 119
3113 58
3114 38
3115 178
3116 60
3117 42
3118 59
3119 114
3121 Zaščitena vrednost
3122 Zaščitena vrednost
3131 Zaščitena vrednost
3133 Zaščitena vrednost
3141 Zaščitena vrednost
3143 Zaščitena vrednost
3160 76
3211 Zaščitena vrednost
3212 Zaščitena vrednost
3213 Zaščitena vrednost
3222 Zaščitena vrednost
3224 Zaščitena vrednost
3225 Zaščitena vrednost
3226 Zaščitena vrednost
3227 Zaščitena vrednost
3228 Zaščitena vrednost
3231 209
3232 Zaščitena vrednost
3320 Zaščitena vrednost
3341 Zaščitena vrednost
3342 37
3412 Zaščitena vrednost
3415 262
3416 133
3419 136
3422 45
3423 45
3431 59
3432 97
3433 357
3434 47
3439 Zaščitena vrednost
3441 Zaščitena vrednost
3442 Zaščitena vrednost
3443 Zaščitena vrednost
3444 Zaščitena vrednost
3449 46
3450 Zaščitena vrednost
3460 Zaščitena vrednost
3471 31
3472 Zaščitena vrednost
3473 Zaščitena vrednost
3475 Zaščitena vrednost
3480 Zaščitena vrednost
4111 Zaščitena vrednost
4112 Zaščitena vrednost
4113 Zaščitena vrednost
4115 575
4121 570
4122 40
4131 509
4132 57
4133 35
4134 Zaščitena vrednost
4141 59
4142 36
4190 Zaščitena vrednost
4211 124
4212 61
4221 Zaščitena vrednost
4222 41
4223 82
5111 Zaščitena vrednost
5112 Zaščitena vrednost
5113 Zaščitena vrednost
5121 82
5122 446
5123 315
5131 68
5132 38
5141 78
5143 Zaščitena vrednost
5144 Zaščitena vrednost
5145 Zaščitena vrednost
5161 34
5162 74
5163 Zaščitena vrednost
5169 141
5221 775
5222 Zaščitena vrednost
5223 Zaščitena vrednost
6111 60
6112 Zaščitena vrednost
6121 101
6122 Zaščitena vrednost
6129 Zaščitena vrednost
6130 771
6141 76
6152 Zaščitena vrednost
6153 Zaščitena vrednost
6154 Zaščitena vrednost
7111 125
7112 Zaščitena vrednost
7113 Zaščitena vrednost
7122 184
7123 Zaščitena vrednost
7124 35
7129 43
7131 Zaščitena vrednost
7132 Zaščitena vrednost
7134 Zaščitena vrednost
7136 51
7137 106
7141 97
7143 Zaščitena vrednost
7211 Zaščitena vrednost
7212 67
7213 58
7214 Zaščitena vrednost
7221 Zaščitena vrednost
7222 232
7223 Zaščitena vrednost
7224 Zaščitena vrednost
7231 152
7232 Zaščitena vrednost
7233 449
7241 55
7242 Zaščitena vrednost
7244 Zaščitena vrednost
7245 Zaščitena vrednost
7311 Zaščitena vrednost
7313 Zaščitena vrednost
7321 Zaščitena vrednost
7322 53
7324 Zaščitena vrednost
7331 Zaščitena vrednost
7341 Zaščitena vrednost
7343 Zaščitena vrednost
7344 Zaščitena vrednost
7345 Zaščitena vrednost
7346 Zaščitena vrednost
7411 Zaščitena vrednost
7412 34
7413 Zaščitena vrednost
7414 Zaščitena vrednost
7418 Zaščitena vrednost
7421 Zaščitena vrednost
7422 269
7424 Zaščitena vrednost
7433 122
7435 35
7436 Zaščitena vrednost
7437 Zaščitena vrednost
7442 Zaščitena vrednost
7999 Zaščitena vrednost
8111 Zaščitena vrednost
8112 Zaščitena vrednost
8121 Zaščitena vrednost
8122 91
8124 Zaščitena vrednost
8131 31
8139 Zaščitena vrednost
8141 125
8142 Zaščitena vrednost
8143 38
8150 Zaščitena vrednost
8159 Zaščitena vrednost
8161 Zaščitena vrednost
8162 67
8163 Zaščitena vrednost
8170 Zaščitena vrednost
8211 473
8212 Zaščitena vrednost
8221 Zaščitena vrednost
8222 Zaščitena vrednost
8223 69
8229 Zaščitena vrednost
8231 47
8232 67
8240 255
8251 61
8252 Zaščitena vrednost
8253 61
8261 140
8262 248
8263 560
8264 42
8265 64
8266 200
8269 45
8271 34
8272 Zaščitena vrednost
8273 Zaščitena vrednost
8274 Zaščitena vrednost
8275 Zaščitena vrednost
8276 Zaščitena vrednost
8278 Zaščitena vrednost
8279 Zaščitena vrednost
8281 54
8282 250
8283 143
8284 108
8285 Zaščitena vrednost
8290 223
8311 40
8312 34
8322 101
8323 69
8324 335
8331 62
8332 54
8333 173
8340 Zaščitena vrednost
8888 157
9131 39
9132 815
9133 67
9141 33
9151 63
9152 72
9153 Zaščitena vrednost
9160 34
9211 119
9212 Zaščitena vrednost
9312 46
9313 48
9320 285
9330 163
-2 60705
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19219 60705

V6_4 Kakšen je bil vaš takratni zaposlitveni status?

Vrednost 8650 Frekvenca
1 Zaposlen v podjetju, družbi ali organizaciji 16631
2 Zaposlen pri samostojnem podjetniku posamezniku (obrtniku) 871
3 Zaposlen pri kmetu Zaščitena vrednost
4 Zaposlen pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 Delal v lastnem podjetju, ne zaposluje delavcev 44
6 Delal v lastnem podjetju, zaposluje delavce 54
7 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), ne zaposluje dela 352
8 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), zaposluje delavce 244
9 Kmet, ne zaposluje delavcev 478
10 Kmet, zaposluje delavce Zaščitena vrednost
11 V svobodnem poklicu, ne zaposluje delavcev Zaščitena vrednost
12 V svobodnem poklicu, zaposluje delavce Zaščitena vrednost
13 Pomagal na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrt 399
14 Delal po pogodbi o delu 57
15 Delal po avtorski pogodbi Zaščitena vrednost
16 Delal za neposredno plačilo 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19219 60705 1 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

V6_5 Zakaj ne opravljate več tega dela?

Vrednost 8749 Frekvenca
1 Ker je bil odpuščen 1097
2 Ker je dal odpoved 383
3 Zaradi prenehanja zaposlitve za določen čas 536
4 Zaradi izteka pogodbe 150
5 Zaradi upokojitve - brez dokupa zavarovalne dobe (redna, pre 13206
6 Zaradi upokojitve - z dokupom zavarovalne dobe 640
7 Zaradi opustitve dejavnosti zaradi ekonomskih razlogov (nere 1312
8 Zaradi osebnih ali družinskih razlogov 688
9 Zaradi nezmožnosti za delo (bolezen, invalidnost) 801
10 Zaradi izobraževanja Zaščitena vrednost
11 Zaradi odhoda na služenje vojaškega roka Zaščitena vrednost
12 Drugo, kaj? 350
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19219 60705 1 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V6_6 Katerega leta ste nazadnje delali (za plačilo ali pomagali na družinski kmetiji, v družinskem podjetju, obrti)?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19219 60705 1934 2002 1991.062 8.96

Vrednosti spremenljivk od 1934 do 2002

V6_7 Kateri mesec ste nazadnje delali? (če v zadnjih 2 letih)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3971 75953 1 12 6.612 3.497

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V6_8 Ali ste V ZADNJIH ŠTIRIH TEDNIH iskali kakšno delo?

Vrednost 9046 Frekvenca
1 Da 2651
2 Ne 28903
3 Ne, ker je delo že našel 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31596 48328 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V6_9 Ali bi, čeprav ne iščete dela, radi delali?

Vrednost 9145 Frekvenca
1 Da 1647
2 Ne 27256
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28903 51021 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V6_10 Kaj je poglavitni razlog, da ne iščete dela?

Vrednost 9244 Frekvenca
1 Upokojitev 17038
2 Nezmožen za delo (bolezen, invalidnost) 1390
3 Izobraževanje, usposabljanje 8212
4 Osebni ali družinski razlogi 1462
5 Čaka, da ga pokličejo nazaj na delo (osebe na čakanju) 109
6 Meni, da dela ni na voljo 335
7 Ne želi takoj začeti iskati dela 83
8 Drugo, kaj 274
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28903 51021 1 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V7_1 Ali iščete oziroma ste že našli zaposlitev ali samozaposlitev?

Vrednost 9343 Frekvenca
1 Zaposlitev 3512
2 Samozaposlitev 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3569 76355 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V7_2 Kakšno zaposlitev iščete oziroma ste jo že našli?

Vrednost 9442 Frekvenca
1 Išče zaposlitev s polnim delovnim časom 3341
2 Išče zaposlitev s skrajšanim delovnim časom 140
3 Je že našel zaposlitev s polnim delovnim časom Zaščitena vrednost
4 Je že našel zaposlitev s skrajšanim delovnim časom Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3512 76412 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V7_3 Ali bi sprejeli delo s skrajšanim delovnim časom, če ni dela s polnim delovnim časom?

Vrednost 9541 Frekvenca
1 Da 2724
2 Ne 617
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3341 76583 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V7_4 Ali bi sprejeli delo s polnim delovnim časom, če ni dela s skrajšanim delovnim časom?

Vrednost 9640 Frekvenca
1 Da 45
2 Ne 95
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
140 79784 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V7_5 Koliko mesecev že iščete (oziroma ste iskali) delo ali dodatno delo?

Vrednost 9739 Frekvenca
999 manj kot 1 mesec 122
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3569 76355 1 999

Vrednosti spremenljivk od 1 do 999

V7_6A Ali ste v zadnjih štirih tednih iskali delo na zavodu za zaposlovanje?

Vrednost 9838 Frekvenca
1 Da 2271
2 Ne 1298
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3569 76355 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V7_6B Ali ste čakali, da vas pokličejo z zavoda za zaposlovanje?

Vrednost 9937 Frekvenca
1 Da 2021
2 Ne 1548
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3569 76355 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V7_6C Ali ste vprašali neposredno pri delodajalcu?

Vrednost 10036 Frekvenca
1 Da 2569
2 Ne 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3569 76355 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V7_6D Ali ste vprašali sorodnike, prijatelje, znance?

Vrednost 10135 Frekvenca
1 Da 2970
2 Ne 599
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3569 76355 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V7_6E Ali ste se javili na oglas v časopisu, reviji?

Vrednost 10234 Frekvenca
1 Da 2568
2 Ne 1001
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3569 76355 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V7_6F Ali ste intenzivno pregledovali oglase v časopisih, revijah, na internetu?

Vrednost 10333 Frekvenca
1 Da 2722
2 Ne 847
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3569 76355 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V7_6G Ali ste delo iskali v kateri od zasebnih agencij za zaposlovanje?

Vrednost 10432 Frekvenca
1 Da 428
2 Ne 3141
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3569 76355 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V7_6H Ali ste bili na razgovoru ali testiranju pri delodajalcu?

Vrednost 10531