Anketa o delovni sili, 2004: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: ADS04
Glavni avtor(ji):
 • Statistični urad Republike Slovenije
Izdelal datoteko podatkov:
SURS - Statistični urad Republike Slovenije (Ljubljana, Slovenija; 2012)

Finančna podpora:

Državni proračun Republike Slovenije je na podlagi Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995) financiral vse aktivnosti v okviru Letnega programa statističnih raziskovanj 2004.

Serija:
 • ADS/Anketa o delovni sili

  Anketa o delovni sili je najobsežnejše uradno anketiranje gospodinjstev v Sloveniji. Namen Ankete o delovni sili je zbrati podatke o stanju in spremembah na slovenskem trgu dela. Daje nam podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega (delovno aktivnega prebivalstva in brezposelnih oseb) in neaktivnega prebivalstva Slovenije. Do leta 1995 se je raziskava imenovala Anketa o kadrovskem potencialu. Kot razvojni projekt je bila uvedena na Inštitutu za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Razvojna faza je trajala do konca leta 1992. V letu 1993 je bila vključena v Nacionalni program statističnih raziskovanj. Od takrat podatki veljajo za uradne. V letih 1993 in 1994 je raziskavo izvedel Republiški zavod za zaposlovanje ob sodelovanju Statističnega urada Republike Slovenije. Od leta 1995 Anketo o delovni sili izvaja Statistični urad Republike Slovenije. Anketo o delovni sili se je izvajalo skladno z navodili Mednarodne organizacije za delo (ILO), sprejetimi na 13. konferenci statistikov dela, sedaj pa se jo izvaja skladno z zahtevami Statističnega urada Evropske zveze (Eurostata), ki se nanašajo na usklajeno anketo Evropske zveze. To nam omogoča primerljivost z drugimi državami, ki izvajajo ankete o delovni sili, in hkrati tudi časovno primerljivost podatkov. Do 1997 je bila Anketa o delovni sili letna anketa, aprila 1997 pa se je prešlo na kontinuirano Anketo o delovni sili (anketiranje poteka vse leto) ob četrtletnem objavljanju podatkov. Leta 2005 je prišlo do večje spremembe vprašalnika na nacionalni ravni, na evropski ravni pa so države članice začele izvajati kontinuirano četrtletno raziskavo, s katero se pokriva vse tedne posameznega četrtletja. Število sodelujočih držav v Eurostatovem ADS sistemu se je skozi leta povečevalo, v 2013 je sodelovalo 33 držav, katerih naloga je slediti Eurostatovi metodologiji. Novo izbrana gospodinjstva v Sloveniji, na primer, so izbrana z enostavnim slučajnim izborom. V vzorec je vsako četrtletje vključenih nekaj več kot 7 tisoč gospodinjstev. Gospodinjstvo je anketirano v 5 četrtletjih (3 zaporedna, 1 četrtletje premora in še dvakrat).

Vsebina raziskave

Ključne besede:

sestava gospodinjstva, država priselitve, dosežena stopnja izobrazbe, tekoče izobraževanje in usposabljanje, delovna aktivnost v zadnjem tednu, samozaposlitev, zaposluje druge, tip zaposlitve, gospodarska dejavnost, trajanje zaposlitve, vir informacij o zaposlitvi, polni delovni čas ali skrajšani, razlogi za skrajšanje delovnega časa, netipična razporeditev delovnega časa, dohodek

Vsebinska področja CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Vsebinska področja ADP
demografija
zaposlenost
brezposelnost
trg delovne sile
neaktivno prebivalstvo
delovni čas


Povzetek:

Anketa o delovni sili 2004 je raziskovanje, ki ima v Sloveniji dolgoletno tradicijo. Raziskava meri stanje na trgu delovne sile, poleg tega pa še druge lastnosti prebivalstva v določenem tednu vsakega četrtletja. Anketa daje podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega in neaktivnega prebivalstva Republike Slovenije. V vsakem četrtletju sodeluje okoli 19.000 anketirancev. Raziskovalcem je na voljo neanonimizirana verzija ADS mikropodatkov, do katere lahko dostopajo v varni sobi ali preko oddaljenega dostopa. Raziskovanje poteka v sklopu Eurostatove Labour Force Survey - v 25 državah EU članicah, štirih državah kandidatkah za članstvo in v treh EFTA državah. Raziskovalcem so preko Eurostata dostopne tudi podatkovne datoteke drugih sodelujočih držav, ki omogočajo medčasovno in mednarodno primerjavo.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 2004-01-03 - 2004-12-30
Čas izdelave: 2012
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Slovenija

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Enota opazovanja so posamezniki, ki so v letu 2004 večinoma prebivali na ozemlju Republike Slovenije, ne glede na državljanstvo. Vključeni so bili posamezniki, ki so pretežno živeli v izbranem gospodinjstvu. Gospodinjstvo je vsaka (družinska ali druga) skupnost oseb, ki skupaj stanujejo in skupaj porabljajo svoje dohodke za poravnavanje osnovnih življenjskih potreb (stanovanje, hrana in drugo). V anketi so upoštevani tudi trenutno odsotni člani gospodinjstva brez drugega stalnega ali začasnega bivališča, prav tako tudi dijaki srednjih šol, ki živijo v internatu.

Izključeni:

Upoštevani niso posamezniki, ki živijo v institucijah (bolniki, zaporniki ipd.) več kot dvanajst mesecev, študenti, ki med študijem ne živijo doma, in posamezniki, ki stalno ali začasno živijo v tujini.

Zbiranje podatkov je opravil:

Statistični urad Republike Slovenije

Tip vzorca:

Anketa o delovni sili temelji na vzorcu, ki je izbran iz Centralnega registra prebivalstva. Je rotirajoča panelna anketa, izvaja se jo nepretrgano skozi celotno leto. Uporabljena vzorčna metoda je stratificirano naključno vzorčenje naslovov gospodinjstev. Vsi člani gospodinjstva na določenem naslovu so vključeni v vzorec. V vsakem četrtletju je v vzorec vključenih približno 16150 posameznikov. Stratumi so definirani z NUTS 3 regijami (12) in tipom naselja (6), definiranim glede na velikost naselja in delež kmetovalcev. Stratifikacija je proporcionalna glede na porazdelitev prebivalstva, pri čemer je prilagojena predhodni stopnji anketiranja. Vsako gospodinjstvo je anketirano petkrat, po rotacijskem modelu 3-1-2 (gospodinjstva so anketirana tri zaporedna četrtletja, potem so za eno četrtletje izključena, nato pa so v anketo vključena še v preostalih dveh četrtletjih). Anketni podatki kažejo, da je okrog 1 % naslovov neustreznih (npr. na naslovu ne živi gospodinjstvo po definiciji ADS).

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI). Le pri prvem anketiranju določenega gospodinjstva.

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI). Pri vseh ostalih anketiranjih določenega gospodinjstva.

Uteževanje:

Podatki so na ravni posameznikov uteženi zaradi neenake verjetnosti izbora v vzorec ter zaradi nesodelovanja. Upošteva se znana porazdelitev prebivalstva, utežuje se glede na: starost (0-14, 15-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70+), spol in regijo (NUTS 3). Institucionalizirana populacija je upoštevana pri skupnih vrednostih populacije. Uporabljene so populacijske uteži.

Omejitve dostopa

Podatki dostopni registriranim raziskovalcem v statistično-analitičen in znanstveno-raziskovalen namen.

Kontakt: Irena Svetin.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv po priporočenem zgledu.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Prejemnik se zaveže, da bo podatke uporabljal izključno za namen, za katerega mu je bil omogočen dostop in jih ne bo posredoval oziroma drugače razkril katerikoli tretji osebi. Prejemnik sme objaviti oziroma kakorkoli drugače razkriti katerikoli tretji osebi podatke le v obliki rezultatov, ki so zaščiteni v skladu z navodili Statističnega urada Republike Slovenije.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ADS04 - Anketa o delovni sili, 2004 [datoteka podatkov]

ID datoteke: ADS04_P1_SL_V1_R1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 155
 • število enot: 75886

Verzija: maj 2012

Dodatna pojasnila:

Podatkovna datoteka, na kateri je Statistični urad Republike Slovenije že izvedel logično kontrolo.

Originalna ASCII delimited datoteka.

Naslov podatkovne datoteke: ADS04 - Anketa o delovni sili, 2004 [datoteka podatkov]

ID datoteke: ADS04_P1_SL_V2_R1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

 • število spremenljivk: 146
 • število enot: 75886

Verzija: februar 2013

Dodatna pojasnila:

Podatkovni datoteki so dodane labele na ravni spremenljivk in labele na ravni vrednosti spremenljivk, vključno s pripravo šifrantov za pojasnitev vrednosti določenih spremenljivk. Izvedla se je logična kontrola le na ravni osnovnega pregleda frekvenčne porazdelitve posameznih spremenljivk. Izbrisale so se spremenljivke, ki so bile internega SURS značaja. Določile so se manjkajoče vrednosti.

Datoteka je namenjena takojšnjim statističnim analizam, možna je pretvorba v druge formate, za uporabo z drugimi statističnimi programi (SAS, STATA, R! itd.).

Spremenljivke

L_SIFRA Val anketiranja+šifra gospodinjstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
75886 0

SIFRA Šifra gospodinjstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
75886 0

V0 Št. člana gospodinjstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
75886 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

L_SIFRA Val anketiranja+šifra gospodinjstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
75886 0

SIFRA Šifra gospodinjstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
75886 0

V0 Št. člana gospodinjstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
75886 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

ANK Šifra anketarja

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
75886 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 300

DATUM Datum anketiranja

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
75886 0

Vrednosti spremenljivk od 03.01.2004 do 30.12.2004

REFTED Referenčni teden v letu, na katerega se vprašanja nanašajo

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
75886 0 1 52 26.723 14.983

Vrednosti spremenljivk od 1 do 52

V1_3 Kje živi oseba?

Vrednost 7140 Frekvenca
1 V tem gospodinjstvu Zaščitena vrednost
2 V drugem gospodinjstvu na istem naslovu Zaščitena vrednost
3 Na drugem naslovu v Sloveniji Zaščitena vrednost
4 V drugi državi Zaščitena vrednost
5 Je umrla Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
57139 18747 1 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_4 Razmerje do nosilca gospodinjstva:

Vrednost 8139 Frekvenca
1 Sam je nosilec gospodinjstva 24743
2 Njegov partner (zakonski ali zunajzakonski) 18608
3 Otrok (njegov ali partnerjev) 26365
4 Starejši sorodnik nosilca gospodinjstva ali njegovega partne 2395
5 Brat, sestra, vnuk, vnukinja ali drug sorodnik 2686
6 Drugo, kaj? 1089
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
75886 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V1_4A Zaporedna številka partnerja (zakonskega ali zunajzakonskega)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
75886 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V1_4B Zaporedna številka očeta

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
75886 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V1_4C Zaporedna številka mame

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
75886 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V1_5 Spol

Vrednost 12135 Frekvenca
1 Moški 37555
2 Ženski 38331
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
75886 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1_6 Ali imate slovensko državljanstvo?

Vrednost 13134 Frekvenca
1 Da 75625
2 Ne 261
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
75886 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1_7A Državljanstvo katere države imate?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3 75883

V1_8 Ali ste bili rojeni v Sloveniji?

Vrednost 15132 Frekvenca
1 Da 70756
2 Ne 5130
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
75886 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1_9A V kateri državi ste bili rojeni?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12 75874

V1_10 Katerega leta ste se priselili v Slovenijo?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5130 70756 1912 2004 1972.551 13.609

Vrednosti spremenljivk od 1912 do 2004

V1_11 Ali imate na tem naslovu stalno prebivališče, začasno prebivališče ali na njem niste prijavljeni?

Vrednost 18129 Frekvenca
1 Stalno prebivališče 75232
2 Začasno prebivališče 346
3 Ni prijavljen 308
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
75886 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_12A Datum rojstva: dan

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
75886 0 1 31 15.561 8.861

Vrednosti spremenljivk od 1 do 31

V1_12B Datum rojstva:mesec

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
75886 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V1_12C Datum rojstva: leto

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
75886 0 2004 1963.584 20.951

Vrednosti spremenljivk od Zaščitena vrednost do 2004

STAROST Starost anketiranca

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
75886 0 0 39.919 20.949

Vrednosti spremenljivk od 0 do Zaščitena vrednost

V1_13 Kakšen je vaš zakonski stan?

Vrednost 23124 Frekvenca
1 Samski 20028
2 Poročen 36936
3 Vdovec 4108
4 Razvezan 1366
5 Zunajzakonska skupnost 3705
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
66143 9743 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_1 Imate doseženo:

Vrednost 24123 Frekvenca
1 Je brez šolske izobrazbe oz. ima nepopolno osnovno izobrazbo 400
2 nepopolno osnovno izobrazbo (4-7 razredov) 2990
3 osnovno izobrazbo 16321
4 nižjo ali srednjo poklicno izobrazbo 16997
5 srednjo strokovno izobrazbo 16170
6 srednjo splošno izobrazbo 3986
7 višjo strokovno izobrazbo, višješolsko izobrazbo, specialist 3286
8 visoko strokovno izobrazbo 1326
9 visoko univerzitetno izobrazbo 4085
10 specialistično povisokošolsko izobrazbo, magisterij, doktora 582
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
66143 9743 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V2_2A Kaj ste po izobrazbi (smer in šola, ki ste jo končali)?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
66143 9743

Vrednosti spremenljivk od Zaščitena vrednost do Zaščitena vrednost

V2_3 Katerega leta ali koliko ste bili stari, ko ste dosegli sedanjo stopnjo izobrazbe?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
66143 9743 1901 2012 1977.084 18.522

Vrednosti spremenljivk od 1901 do 2012

V2_4 Ali ste bili v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH vpisani še v kakšno šolo?

Vrednost 27120 Frekvenca
1 Da 11579
2 Ne 54564
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
66143 9743 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2_5 Katero stopnjo izobrazbe boste pridobili?

Vrednost 28119 Frekvenca
1 Osnovno izobrazbo 134
2 Nižjo ali srednjo poklicno izobrazbo 850
3 Srednjo strokovno izobrazbo 2609
4 Srednjo splošno izobrazbo 1729
5 Višjo strokovno, višješolsko, specialistično povišješolsko i 861
6 Visoko strokovno izobrazbo 1720
7 Visoko univerzitetno izobrazbo 3135
8 Specialistično povisokošolsko izobrazbo, magisterij, doktora 541
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11579 64307 1 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V2_6 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH obiskovali še kakšne tečaje, (tudi šiviljski, kuharski, športni…tečaji), krožke,seminarje, inštrukcije, vozniški izpit, verouk…?

Vrednost 29118 Frekvenca
1 Da 5761
2 Ne 60382
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
66143 9743 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2_7 Koliko ur ste za to aktivnost porabili v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5761 70125 1 200 16.612 17.083

Vrednosti spremenljivk od 1 do 200

V2_8 Tečaj, seminar ste obiskovali zaradi

Vrednost 31116 Frekvenca
1 Potreb dela 2956
2 Osebnega razvoja, interesa 2754
3 Kot program zavoda za zaposlovanje za brezposelne 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5761 70125 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2_9 To izobraževanje je potekalo:

Vrednost 32115 Frekvenca
1 Samo med delovnim časom Zaščitena vrednost
2 Pretežno med delovnim časom Zaščitena vrednost
3 Samo izven delovnega časa Zaščitena vrednost
4 Pretežno izven delovnega časa Zaščitena vrednost
5 V tem času nisem bil zaposlen Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5761 70125 5 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_10 Kdo je denarno podprl udeležbo v tej učni aktivnosti?

Vrednost 33114 Frekvenca
1 Vi sami oz. družina 2305
2 Delodajalec 2500
3 Država (npr.zavod za zaposlovanje) 147
4 Sindikat ali strokovna organizacija 82
5 Učna aktivnost je bila brezplačna 680
6 Drugo 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5761 70125 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2_11 Kaj je bil glavni razlog, da se niste udeležili nobene učne aktivnosti?

Vrednost 34113 Frekvenca
1 Pomanjkanje časa 12445
2 Prevelika zaposlenost na delovnem mestu 2718
3 V kraju, kjer živim, ni bilo ponudbe, drug kraj je predaleč 1339
4 Družinske obveznosti 1633
5 Predrago izobraževanje/pomanjkanje denarja 1465
6 Pomanjkljiva predizobrazba Zaščitena vrednost
7 Ni bilo podpore delodajalca 802
8 Izobraževanje je potekalo ob neprimernem času 242
9 Jezikovni razlogi Zaščitena vrednost
10 Zdravstveni razlogi 3861
11 Ni interesa (tudi starost) 24650
12 Drugo, kaj 1107
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
50346 25540 1 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V3_1 Ali ste:

Vrednost 35112 Frekvenca
1 Zaposleni, samozaposleni, pomagate na družinski kmetiji, v p 32514
2 Brezposelni 5181
3 Učenec, dijak, študent 8515
4 Skrbite za gospodinjstvo 1702
5 Upokojeni 17708
6 Nezmožni za delo (bolezen, invalidnost) 418
7 Drugo, kaj? 105
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
66143 9743 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V3_2 Ali ste v prejšnjem tednu (od ponedeljka do nedelje) delali vsaj eno uro za plačilo (denarno ali nedenarno) ali dobiček?

Vrednost 36111 Frekvenca
1 Da 30416
2 Ne 35727
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
66143 9743 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_3 Ali ste v prejšnjem tednu pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti?

Vrednost 37110 Frekvenca
1 Da 2921
2 Ne 32806
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
35727 40159 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_4 Ali ste zaposleni oziroma samozaposleni, čeprav prejšnji teden niste delali?

Vrednost 38109 Frekvenca
1 Da 3837
2 Ne 28969
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
32806 43080 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_5 Zakaj v prejšnjem tednu niste delali, čeprav ste zaposleni oziroma samozaposleni?

Vrednost 39108 Frekvenca
1 Zaradi slabega vremena Zaščitena vrednost
2 Zaradi zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov Zaščitena vrednost
3 Zaradi stavke Zaščitena vrednost
4 Zaradi izobraževanja, usposabljanja zunaj podjetja ali organ Zaščitena vrednost
5 Zaradi bolezni, poškodbe 1127
6 Zaradi dopusta 2119
7 Zaradi praznika 37
8 Ni delal, ker je na čakanju 47
9 Zaradi porodniškega dopusta 439
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3837 72049 1 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V3_6 Koliko mesecev že ne delate, čeprav ste zaposleni oziroma samozaposleni?

Vrednost 40107 Frekvenca
99 manj kot 1 mesec 2521
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3837 72049 1 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V4_1 V prejšnjem tednu ste bili:

Vrednost 41106 Frekvenca
1 Zaposleni v podjetju,organizaciji 26020
2 Zaposleni pri obrtniku (s.p) 2988
3 Zaposleni pri kmetu Zaščitena vrednost
4 Zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 Delali ste v lastnem podjetju, ne zaposlujete delavcev 244
6 Delali ste v lastnem podjetju, zaposlujete delavce 418
7 Obrtnik (s.p.), ne zaposlujete delavcev 982
8 Obrtnik (s.p.), zaposlujete delavce 729
9 Kmet, ne zaposlujete delavcev 1282
10 Kmet, zaposlujete delavce 47
11 V svobodnem poklicu, ne zaposlujete delavcev 70
12 V svobodnem poklicu, zaposlujete delavce Zaščitena vrednost
13 Pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 2574
14 Delali ste po podjemni pogodbi, pogodbi o delu 166
15 Delali ste po avtorski pogodbi 102
16 Delali ste za neposredno plačilo 136
17 Delali ste preko študentskega servisa 1256
18 Delali ste preko javnih del 112
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37174 38712 1 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 18

V4_2 Je to delo za nedoločen ali določen čas?

Vrednost 42105 Frekvenca
1 Za nedoločen čas 25348
2 Za določen čas 3698
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29046 46840 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_3 Koliko mesecev traja to delo?

Vrednost 43104 Frekvenca
99 manj kot 1 mesec 389
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5470 70416 1 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V4_4 Kaj je razlog, da opravljate delo za določen čas?

Vrednost 44103 Frekvenca
1 Pripravništvo, usposabljanje 270
2 Ne more najti stalne zaposlitve 2341
3 Ne želi stalne zaposlitve 225
4 Je na poskusni dobi Zaščitena vrednost
5 Individualna pogodba o zaposlitvi 864
6 Trajni presežni delavec (s končno odločbo) Zaščitena vrednost
7 Izobraževanje, šolanje 1278
8 Drugo, kaj? 317
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5470 70416 1 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V4_5C PRVO ANKETIRANJE: Kakšen je naziv podjetja, organizacije ipd., kjer ste delali prejšnji teden? (PONOVLJENO ANKETIRANJE: V prejšnjem tednu ste delali v?) Kaj se tam proizvaja oz. kakšne storitve se opravlja?

Vrednost 45102 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 38712
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37174 38712

V4_6C PRVO ANKETIRANJE: Kakšen je bil naziv vašega delovnega mesta? (PONOVLJENO ANKETIRANJE: Delali ste kot….) Opišite delo, ste ga opravljali v prejšnjem tednu.

Vrednost 46101 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 38712
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37174 38712

V4_7A V kateri državi delate?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4 75882

V4_8 Katerega leta ste začeli delati pri sedanjem delodajalcu oziroma opravljati sedanjo samostojno dejavnost?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37174 38712 1935 2004 1991.151 11.774

Vrednosti spremenljivk od 1935 do 2004

V4_9 Katerega meseca ste začeli delati pri sedanjem delodajalcu oziroma opravljati sedanjo samostojno dejavnost?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9134 66752 1 12 6.134 3.438

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V4_10 Koliko delavcev dela na lokaciji, kjer delate (vključno z vami)?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37174 38712 0 6000 147.136 525.02

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6000

V4_10A Na lokaciji, kjer delate, dela:

Vrednost 5196 Frekvenca
1 1 - 10 ljudi 918
2 11 ljudi ali več 5645
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6563 69323 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_10B Ali imate delo

Vrednost 5295 Frekvenca
1 s polnim delovnim časom 33531
2 s skrajšanim delovnim časom? 3643
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37174 38712 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_11 PRVO ANKETIRANJE: Koliko ur na teden navadno delate pri delu, o katerem se pogovarjava (vključno z nadurami, če jih opravljate redno)? PONOVLJENO ANKETIRANJE: Navadno delate ___ ur na teden?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37174 38712 1 168 40.706 10.624

Vrednosti spremenljivk od 1 do 168

V4_12 Zakaj navadno delate manj kot 36 ur?

Vrednost 5493 Frekvenca
1 Zaradi izobraževanja, usposabljanja 977
2 Zaradi bolezni, invalidnosti, delne upokojitve 1127
3 Ne more najti dela z daljšim delovnim časom 192
4 Ne želi dela z daljšim delovnim časom 145
5 Zaradi pomanjkanja dela, manjšega obsega dela 782
6 Zaradi družinskih razlogov 181
7 Drugo, kaj? 269
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3673 72213 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V4_13 Koliko ur pa v prejšnjem tednu?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37174 38712 0 168 35.915 16.793

Vrednosti spremenljivk od 0 do 168

V4_14 Zakaj ne toliko ur kot navadno? (Delal je več kot navadno/Delal je manj kot navadno zaradi:)

Vrednost 5691 Frekvenca
1 Ker ima premakljiv delovni čas 133
2 Ker je bil obseg dela večji (nadure, nadomeščanje) 1886
3 Drugo, kaj? 73
4 slabega vremena 212
5 zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov 62
6 stavke Zaščitena vrednost
7 ker se je izobraževal, usposabljal 112
8 ker ima premakljiv delovni čas 188
9 bolezni, poškodbe ali začasne nezmožnosti za delo 1341
10 porodniškega dopusta 456
11 družinskih oziroma osebnih razlogov Zaščitena vrednost
12 dopusta 2870
13 praznikov 1143
14 začetka ali spremembe zaposlitve v prejšnjem tednu 76
15 izteka zaposlitve v prejšnjem tednu Zaščitena vrednost
16 ker ni bilo pravega dela, ker čaka na delo 247
17 drugo, kaj? 177
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9041 66845 1 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 17

V4_15 Ali bi radi delali več ur na teden, kot običajno delate?

Vrednost 5790 Frekvenca
1 Da, z dodatnim delom 91
2 Da, z drugim osnovnim delom 170
3 Da, v okviru sedanjega dela 415
4 Ne 36498
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37174 38712 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V4_16 Koliko ur na teden bi radi delali vse skupaj?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
675 75211 4 80 37.347 8.665

Vrednosti spremenljivk od 4 do 80

V4_17 Ali bi bili pripravljeni sprejeti več dela v naslednjih dveh tednih?

Vrednost 5988 Frekvenca
1 Da 507
2 Ne 168
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
675 75211 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_18A Ali delate v izmenah?

Vrednost 6087 Frekvenca
1 Običajno 9487
2 Včasih 1100
3 Nikoli 26587
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37174 38712 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_18B Ali delate zvečer?

Vrednost 6186 Frekvenca
1 Običajno 7611
2 Včasih 7936
3 Nikoli 21627
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37174 38712 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_18C Ali delate ponoči?

Vrednost 6285 Frekvenca
1 Običajno 2861
2 Včasih 4015
3 Nikoli 30298
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37174 38712 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_18D Ali delate ob sobotah?

Vrednost 6384 Frekvenca
1 Običajno 9767
2 Včasih 12742
3 Nikoli 14665
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37174 38712 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_18E Ali delate ob nedeljah?

Vrednost 6483 Frekvenca
1 Običajno 6086
2 Včasih 6168
3 Nikoli 24920
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37174 38712 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_18F Ali opravljate svoje delo doma, v stanovanju?

Vrednost 6582 Frekvenca
1 Običajno 2325
2 Včasih 2817
3 Nikoli 32032
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37174 38712 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_18G Delo opravljate doma zaradi:

Vrednost 6681 Frekvenca
1 Preobilice dela, lastnega interesa 3870
2 Dogovora z delodajalcem Zaščitena vrednost
3 Za dodatno plačilo Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5142 70744 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_19 Ali pri delu, ki ga včasih ali običajno opravljate doma, uporabljate osebni računalnik?

Vrednost 6780 Frekvenca
1 Da 1064
2 Ne 190
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1254 74632 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_20 Ali pri delu doma uporabljate tudi internet?

Vrednost 6879 Frekvenca
1 Da 884
2 Ne 180
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1064 74822 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_21 Ali ste s svojim delodajalcem oz. poslovnim partnerjem/stranko elektronsko povezani (internet, direktna povezava ipd.)?

Vrednost 6978 Frekvenca
1 Da 669
2 Ne 395
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1064 74822 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_22 Ali pri sporazumevanju s svojim delodajalcem oz. poslovnim partnerjem/stranko uporabljate mobilni telefon?

Vrednost 7077 Frekvenca
1 Da 916
2 Ne 338
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1254 74632 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_23 Ali uporabljate mobilni telefon tudi za prenos podatkov?

Vrednost 7176 Frekvenca
1 Da 217
2 Ne 699
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
916 74970 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_24 Ali pri sporazumevanju s svojim delodajalcem oz. poslovnim partnerjem/stranko uporabljate fiksni telefon?

Vrednost 7275 Frekvenca
1 Da 844
2 Ne 410
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1254 74632 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_25 Ali pri sporazumevanju s svojim delodajalcem oz. poslovnim partnerjem/stranko uporabljate telefaks?

Vrednost 7374 Frekvenca
1 Da 201
2 Ne 1053
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1254 74632 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_26 Koliko ur na teden navadno delate doma?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1254 74632 1 168 11.534 13.067

Vrednosti spremenljivk od 1 do 168

V4_27 Opravljate kdaj svoje delo na službenih poteh, potovanjih?

Vrednost 7572 Frekvenca
1 Da 6258
2 Ne 30916
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37174 38712 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_27A Tudi v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH?

Vrednost 7671 Frekvenca
1 Da 2930
2 Ne 3328
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6258 69628 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_28 Ali ste v tem času pri tem delu dostopali do interneta za poslovne namene ali elektronsko izmenjevali podatke s sodelavci ali poslovnimi partnerji?

Vrednost 7770 Frekvenca
1 Da 994
2 Ne 1936
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2930 72956 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_29A Kje ste v tem času pri opravljanju te dejavnosti uporabljali računalniško povezavo (možnih je več odgovorov): a) V Cybercaffe-ju ali v kakšnem drugem internetnem kotičku (npr. Na letališčih, v nakupovalnih središčih),

Vrednost 7869 Frekvenca
1 Izbrano Zaščitena vrednost
2 Ni izbrano Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
994 74892 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_29B Kje ste v tem času pri opravljanju te dejavnosti uporabljali računalniško povezavo (možnih je več odgovorov): b) Na poti, pri čemer ste uporabljali mobilne naprave za prenos podatkov (mobitel, dlančnik ipd.),

Vrednost 7968 Frekvenca
1 Izbrano 266
2 Ni izbrano 728
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
994 74892 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_29C Kje ste v tem času pri opravljanju te dejavnosti uporabljali računalniško povezavo (možnih je več odgovorov):c) Na drugi lokaciji vašega podjetja,

Vrednost 8067 Frekvenca
1 Izbrano 269
2 Ni izbrano 725
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
994 74892 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_29D Kje ste v tem času pri opravljanju te dejavnosti uporabljali računalniško povezavo (možnih je več odgovorov): d) Na konferenci, sestanku, v hotelu oz. na kakšni podobni lokaciji,

Vrednost 8166 Frekvenca
1 Izbrano 245
2 Ni izbrano 749
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
994 74892 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_29E Kje ste v tem času pri opravljanju te dejavnosti uporabljali računalniško povezavo (možnih je več odgovorov): e) Doma ali na delovnem mestu

Vrednost 8265 Frekvenca
1 Izbrano 397
2 Ni izbrano 597
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
994 74892 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_30A Ali ste pri opravljanju te dejavnosti uporabljali računalniške povezave za pošiljanje ali branje elektronske pošte (Outlook, cc Mail, Hotmail, YahooMail):

Vrednost 8364 Frekvenca
1 Da 636
2 Ne 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
684 75202 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_30B Kaj pa za dostop do interneta (tudi wap) (samo za opravljanje te dejavnosti)?

Vrednost 8463 Frekvenca
1 Da 540
2 Ne 144
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
684 75202 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_30C Kaj pa za dostop do notranjega računalniškega sistema vašega podjetja (samo za opravljanje te dejavnosti)?:

Vrednost 8562 Frekvenca
1 Da 519
2 Ne 165
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
684 75202 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_31 Koliko ur ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH porabili za delo izven vašega doma oz. izven lokacije, kjer običajno delate?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
684 75202 0 200 32.636 30.497

Vrednosti spremenljivk od 0 do 200

V5_1 Ali ste poleg tega dela v prejšnjem tednu opravljali še kakšno drugo delo?

Vrednost 8760 Frekvenca
1 Da 1162
2 Ne 36012
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37174 38712 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V5_2 Pri tem delu ste bili:

Vrednost 8859 Frekvenca
1 Zaposleni v podjetju, organizaciji 90
2 Zaposleni pri obrtniku (s.p.) Zaščitena vrednost
3 Zaposleni pri kmetu Zaščitena vrednost
4 Zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 Delali ste v lastnem podjetju, niste zaposlovali delavcev Zaščitena vrednost
6 Delali ste v lastnem podjetju, zaposlovali ste delavce Zaščitena vrednost
7 Obrtnik (s.p.), niste zaposlovali delavcev 97
8 Obrtnik (s.p.), zaposlovali ste delavce Zaščitena vrednost
9 Kmet, niste zaposlovali delavcev 118
10 Kmet, zaposlovali ste delavce Zaščitena vrednost
11 V svobodnem poklicu, niste zaposlovali delavcev Zaščitena vrednost
12 V svobodnem poklicu, zaposlovali ste delavce Zaščitena vrednost
13 Pomagali ste na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, 557
14 Delali po podjemni pogodbi, pogodbi o delu 112
15 Delali po avtorski pogodbi 75
16 Delali za neposredno plačilo 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1162 74724 1 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

V5_3C Kakšen je naziv podjetja, organizacije ipd., kjer ste opravljali dodatno delo? Kaj se proizvaja oziroma kakšne storitve se opravljajo na lokaciji, kjer delate?

Vrednost 8958 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 74724
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1162 74724

V5_4C Kakšen je naziv vašega delovnega mesta? Opišite dodatno delo, ki ga opravljate.

Vrednost 9057 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 74724
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1162 74724

V5_5 Koliko ur ste opravili pri dodatnem delu v prejšnjem tednu?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1162 74724 1 100 16.526 12.11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 100

V5_6 Ali je to delo redno, občasno ali sezonsko?

Vrednost 9255 Frekvenca
1 Redno 798
2 Občasno 285
3 Sezonsko 79
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1162 74724 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V5_7 Ali iščete drugo osnovno ali drugo dodatno delo?

Vrednost 9354 Frekvenca
1 Drugo osnovno delo 1356
2 Dodatno delo 168
3 Niti eno niti drugo 35650
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37174 38712 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V5_8 Zakaj iščete drugo osnovno ali drugo dodatno delo?

Vrednost 9453 Frekvenca
1 Boji se ali ve, da bo izgubil delo 111
2 Ima zaposlitev za določen čas oziroma opravlja priložnostna, 247
3 Išče dodatno delo, ker želi delati več ur Zaščitena vrednost
4 Išče drugo osnovno delo, kjer bi delal več ur Zaščitena vrednost
5 Išče drugo osnovno delo, kjer bi delal manj ur Zaščitena vrednost
6 Želi boljšo plačo 380
7 Želi imeti ugodnejše delovne razmere (delovni čas, pot na de 363
8 Želi opravljati delo, ustreznješe svoji izobrazbi 246
9 Drugo, kaj? 84
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1524 74362 1 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V6_1 Ali ste kdaj prej delali za plačilo, dobiček ali družinsko dobrobit? (Delo prek študentskega servisa in obvezna praksa ne štejeta!)

Vrednost 9552 Frekvenca
1 Da 19008
2 Ne 9961
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28969 46917 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V6_2C PRVO ANKETIRANJE: Kakšen je naziv podjetja, organizacije ipd., kjer ste nazadnje delali? (Nazadnje ste delali oz. bili zaposleni pri…) Kaj se je proizvajalo oz. kakšne storitve so se opravljale na tisti lokaciji?

Vrednost 9651 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 56878
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19008 56878

V6_3C PRVO ANKETIRANJE: Kakšen je bil naziv vašega delovnega mesta? (PONOVLJENO ANKETIRANJE: Delali ste kot…) Opišite delo, ki ste ga opravljali?

Vrednost 9750 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 56878
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19008 56878

V6_4 Takrat ste bili:

Vrednost 9849 Frekvenca
1 Zaposleni v podjetju, organizaciji 15568
2 Zaposleni pri obrtniku (s.p.) 863
3 Zaposleni pri kmetu Zaščitena vrednost
4 Zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 Delali ste v lastnem podjetju, niste zaposlovali delavcev 600
6 Delali ste v lastnem podjetju, zaposlovali ste delavce 103
7 Obrtnik (s.p.), niste zaposlovali delavcev 438
8 Obrtnik (s.p.), zaposlovali ste delavce 274
9 Kmet, niste zaposlovali delavcev 354
10 Kmet, zaposlovali ste delavce Zaščitena vrednost
11 V svobodnem poklicu, niste zaposlovali delavcev Zaščitena vrednost
12 V svobodnem poklicu, zaposlovali ste delavce Zaščitena vrednost
13 Pomagali ste na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, 520
14 Delali ste po podjemni pogodbi, pogodbi o delu 59
15 Delali ste po avtorski pogodbi Zaščitena vrednost
16 Delali ste za neposredno plačilo 58
17 Delali ste preko javnih del 73
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19008 56878 1 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 17

V6_5 Zakaj ne opravljate več tega dela?

Vrednost 9948 Frekvenca
1 Ker je bil odpuščen 839
2 Ker je dal odpoved 547
3 Zaradi prenehanja zaposlitve za določen čas 672
4 Zaradi izteka pogodbe 196
5 Zaradi upokojitve - brez dokupa zavarovalne dobe (redna, pre 12622
6 Zaradi upokojitve - z dokupom zavarovalne dobe 539
7 Zaradi opustitve dejavnosti zaradi ekonomskih razlogov (nere 1524
8 Zaradi osebnih ali družinskih razlogov 600
9 Zaradi nezmožnosti za delo (bolezen, invalidnost) 1123
10 Zaradi izobraževanja Zaščitena vrednost
11 Zaradi odhoda na služenje vojaškega roka Zaščitena vrednost
12 Drugo, kaj? 259
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19008 56878 1 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V6_6 Katerega leta ste nazadnje delali (za plačilo ali pomagali na družinski kmetiji, v družinskem podjetju, obrti)?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19008 56878 1924 2004 1992.567 9.289

Vrednosti spremenljivk od 1924 do 2004

V6_7 Kateri mesec ste nazadnje delali? (če v zadnjih 2 letih)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3632 72254 1 12 6.85 3.565

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V6_8 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH iskali kakšno delo?

Vrednost 10245 Frekvenca
1 Da 2598
2 Ne 26336
3 Ne, ker je delo že našel 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28969 46917 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V6_9 Ali bi, čeprav ne iščete dela, radi delali?

Vrednost 10344 Frekvenca
1 Da 3696
2 Ne 22640
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26336 49550 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V6_10 Kaj je poglavitni razlog, da ne iščete dela?

Vrednost 10443 Frekvenca
1 Upokojitev 16178
2 Nezmožen za delo (bolezen, invalidnost) 1408
3 Izobraževanje, usposabljanje 6871
4 Osebni ali družinski razlogi 1137
5 Čaka, da ga pokličejo nazaj na delo (osebe na čakanju) 62
6 Meni, da dela ni na voljo 313
7 Ne želi takoj začeti iskati dela 81
8 Drugo, kaj 286
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26336 49550 1 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V7_1 Ali iščete oziroma ste že našli zaposlitev ali samozaposlitev?

Vrednost 10542 Frekvenca
1 Zaposlitev 4079
2 Samozaposlitev 78
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4157 71729 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V7_2 Kakšno zaposlitev iščete oziroma ste jo že našli?

Vrednost 10641 Frekvenca
1 Išče zaposlitev s polnim delovnim časom 3834
2 Išče zaposlitev s skrajšanim delovnim časom Zaščitena vrednost
3 Je že našel zaposlitev s polnim delovnim časom Zaščitena vrednost
4 Je že našel zaposlitev s skrajšanim delovnim časom Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4079 71807 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V7_3 Ali bi sprejeli delo s skrajšanim delovnim časom, če ni dela s polnim delovnim časom?

Vrednost 10740 Frekvenca
1 Da 2940
2 Ne 894
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3834 72052 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V7_4 Ali bi sprejeli delo s polnim delovnim časom, če ni dela s skrajšanim delovnim časom?

Vrednost 10839 Frekvenca
1 Da 81
2 Ne 134
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
215 75671 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V7_5 Koliko mesecev že iščete (oziroma ste iskali) delo ali dodatno delo?

Vrednost 10938 Frekvenca
999 manj kot 1 mesec 153
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4157 71729 1 999

Vrednosti spremenljivk od 1 do 999

V7_6A Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH iskali delo na zavodu za zaposlovanje?

Vrednost 11037 Frekvenca
1 Da 1941
2 Ne 2216
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4157 71729 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V7_6B Ali ste čakali, da vas pokličejo z zavoda za zaposlovanje?

Vrednost 11136 Frekvenca
1 Da 1798
2 Ne 2359
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4157 71729 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V7_6C Ali ste vprašali neposredno pri delodajalcu?

Vrednost 11235 Frekvenca
1 Da 3114
2 Ne 1043
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4157 71729 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V7_6D Ali ste vprašali sorodnike, prijatelje, znance?

Vrednost 11334 Frekvenca
1 Da 3382
2 Ne 775
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4157 71729 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V7_6E Ali ste se javili na oglas v časopisu, reviji?

Vrednost 11433 Frekvenca
1 Da 2972
2 Ne 1185
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4157 71729 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V7_6F Ali ste intenzivno pregledovali oglase v časopisih, revijah, na internetu?

Vrednost 11532 Frekvenca
1 Da 3259
2 Ne 898
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4157 71729 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V7_6G Ali ste delo iskali v kateri od zasebnih agencij za zaposlovanje?

Vrednost 11631 Frekvenca
1 Da 608
2 Ne 3549
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4157 71729 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V7_6H Ali ste bili na razgovoru ali testiranju pri delodajalcu?

Vrednost 11730 Frekvenca
1 Da 2225
2 Ne 1932
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4157 71729 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V7_6I Ali ste čakali na odgovor na prošnjo (prijavo) za zaposlitev?

Vrednost 11829 Frekvenca
1 Da 2806
2 Ne 1351
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4157 71729 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V7_6J Ali ste iskali zemljo, zgradbe ali opremo za samozaposlitev?

Vrednost 11928 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4157 71729 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V7_6K Ali ste iskali dovoljenja, licence, denarna sredstva za samozaposlitev?

Vrednost 12027 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4157 71729 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V7_6L Ali ste uporabili še katero drugo metodo?

Vrednost 12126 Frekvenca
1 Da 144
2 Ne 4013
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4157 71729 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V7_7 Kaj je veljalo za vas tik preden ste začeli iskati delo?

Vrednost 12225 Frekvenca
1 Bil je redno zaposlen za nedoločen čas 1460
2 Bil je redno zaposlen za določen čas 1086
3 Bil je podjetnik, samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), 134
4 Pomagal je na družinski kmetiji, v družinskem podjetju, obrt Zaščitena vrednost
5 Opravljal je pogodbena oziroma priložnostna dela 144
6 Redno se je izobraževal, šolal 957
7 Bil je na služenju vojaškega roka Zaščitena vrednost
8 Imel je družinske obveznosti oziroma opravljal je gospodinjs 127
9 Bil je upokojen Zaščitena vrednost
10 Drugo, kaj? 159
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4157 71729 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V7_8 Če bi sedaj našli delo, ali bi lahko začeli delati v naslednjih DVEH TEDNIH?

Vrednost 12324 Frekvenca
1 Da 3566
2 Ne 591
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4157 71729 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V7_9 Zakaj ne bi mogli začeti z delom?

Vrednost 12423 Frekvenca
1 Zaključiti mora izobraževanje, šolanje 52
2 Sedanjega dela ne more zapustiti v dveh tednih 392
3 Osebni ali družinski razlogi Zaščitena vrednost
4 Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 69
5 Ureja si pogoje za samozaposlitev (dokumentacija, denarna sr Zaščitena vrednost
6 Drugo, kaj? Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
591 75295 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V7_9A Ali bi mogoče lahko začeli delati v naslednjih TREH MESECIH?

Vrednost 12522 Frekvenca
1 Da 476
2 Ne 115
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
591 75295 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V8_1 Ali ste prijavljeni na zavodu za zaposlovanje?

Vrednost 12621 Frekvenca
1 Da 4178
2 Ne 61965
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
66143 9743 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V8_2A Ali prejemate: denarno nadomestilo za čas brezposelnosti

Vrednost 12720 Frekvenca
1 Da 1685
2 Ne 2493
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4178 71708 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V8_2B Ali prejemate: denarno pomoč za čas brezposelnosti

Vrednost 12819 Frekvenca
1 Da 617
2 Ne 3561
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4178 71708 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V8_3 Pred enim letom ste bili:

Vrednost 12918 Frekvenca
1 Zaposleni v podjetju, organizaciji 26183
2 Zaposleni pri obrtniku (s.p.) 2754
3 Zaposleni pri kmetu Zaščitena vrednost
4 Zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 Delali ste v lastnem podjetju, niste zaposlovali delavcev 232
6 Delali ste v lastnem podjetju, zaposlovali ste delavce 424
7 Obrtnik (s.p.), niste zaposlovali delavcev 981
8 Obrtnik (s.p.), zaposlovali ste delavce 729
9 Kmet, niste zaposlovali delavcev 1284
10 Kmet, zaposlovali ste delavce 47
11 V svobodnem poklicu, niste zaposlovali delavcev 66
12 V svobodnem poklicu, zaposlovali ste delavce Zaščitena vrednost
13 Pomagali ste na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, 2525
14 Delali ste po podjemni pogodbi, pogodbi o delu 129
15 Delali ste po avtorski pogodbi 97
16 Delali ste za neposredno plačilo 86
17 Delali ste preko študentskega servisa 253
18 Delali ste preko javnih del 52
19 Brezposelni 4275
20 Učenec, dijak, študent 8843
21 Upokojeni 15389
22 Skrbeli ste za gospodinjstvo 1137
23 Nezmožni za delo 495
24 Na služenju vojaškega roka 36
25 Drugo, kaj? 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
66143 9743 1 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 25

V8_4C PRVO ANKETIRANJE: Kakšen je naziv podjetja, organizacije ipd., kjer ste delali pred enim letom (PONOVLJENO ANKETIRANJE: Pred enim letom ste delali pri…?) Kaj se je proizvajalo oz. kakšne storitve so se opravljale na tisti lokaciji?

Vrednost 13017 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 40001
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
35885 40001

V8_5 Ali so bile informacije pridobljene neposredno?

Vrednost 13116 Frekvenca
1 Da 28734
2 Ne 37409
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
66143 9743 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

ZAP1 Brezposelni

Vrednost 13215 Frekvenca
1 brezposelni 2480
-2 niso brezposelni 73406
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2480 73406 1 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

ZAP2 Zaposleni

Vrednost 13314 Frekvenca
1 zaposleni 30818
-2 niso zaposleni 45068
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30818 45068 1 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

ZAP3 Samozaposleni

Vrednost 13413 Frekvenca
1 samozaposleni 3782
-2 niso samozaposleni 72104
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3782 72104 1 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

ZAP4 Pomagajoči družinski člani

Vrednost 13512 Frekvenca
1 pomagajoči družinski člani 2574
-2 niso pomagajoči družinski člani 73312
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2574 73312 1 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

ZAP12 Neaktivni

Vrednost 13611 Frekvenca
1 neaktivni 26489
-2 niso neaktivni 49397
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26489 49397 1 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

ZAP20 Delovno aktivni

Vrednost 13710 Frekvenca
1 delovno aktivni 37174
-2 niso delovno aktivni 38712
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37174 38712 1 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

ZAP21 Aktivni

Vrednost 1389 Frekvenca
1 aktivni 39654
-2 niso aktivni 36232
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39654 36232 1 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

NUTS3193 Statistična regija

Vrednost 1398 Frekvenca
1 Pomurska 5084
2 Podravska 13441
3 Koroška 2673
4 Savinjska 9886
5 Zasavska 1671
6 Spodnjeposavska 2380
7 Jugovzhodna Slovenija 5385
8 Osrednjeslovenska 18454
9 Gorenjska 7630
10 Notranjsko-kraška 1861
11 Goriška 3604
12 Obalno-kraška 3817
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
75886 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

STRAT01 Tip naselja

Vrednost 1407 Frekvenca
1 nekmečka naselja z manj kot 2000 prebivalcev 21218
2 kmečka naselja z manj kot 2000 prebivalcev 19906
3 naselja z od 2000 do 10000 prebivalcev 11433
4 naselja z več kot 10000 prebivalcev 9712
5 Maribor 4390
6 Ljubljana 9227
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
75886 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

OZNAKA Čas izbora v vzorec - letnica + četrtletje

Vrednost 1416 Frekvenca
224 2002, četrto četrtletje 3633
231 2003, prvo četrtletje 6956
232 2003, drugo četrtletje 6780
233 2003, tretje četrtletje 10027
234 2003, četrto četrtletje 10527
241 2004, prvo četrtletje 12347
242 2004, drugo četrtletje 12010
243 2004, tretje četrtletje 8925
244 2004, četrto četrtletje 4681
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
75886 0 224 244

Vrednosti spremenljivk od 224 do 244

TIP Tip anketiranja

Vrednost 1425 Frekvenca
2 terensko anketiranje 21213
3 telefonsko anketiranje 54673
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
75886 0

Vrednosti spremenljivk od 2 do 3

C3 Stopnja urbanizacije - SURS

Vrednost 1434 Frekvenca
1 Mesto 27953
2 Primesto 7660
3 Strnjeno vaško naselje 26804
4 Raztresene hiše in hiše na samem 13469
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
75886 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

URBAN Stopnja urbanizacije - Eurostat

Vrednost 1443 Frekvenca
1 Gosto poseljeno območje 14627
2 Vmesno območje 24020
3 Redko poseljeno območje 37239
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
75886 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

DEL Četrtletje

Vrednost 1452 Frekvenca
1 1. četrtletje 19532
2 2. četrtletje 18871
3 3. četrtletje 18966
4 4. četrtletje 18517
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
75886 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

W_RAST4 Letna utež

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
75886 0 26.312 13.897

Vrednosti spremenljivk od Zaščitena vrednost do Zaščitena vrednost

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Statistični urad Republike Slovenije (2003). ADS04 - ADS Anketa o delovni sili [Vprašalnik].
 2. Kočar, Sebastian (2012). ADS04 - Sintaksa ADS2004letna [datoteka programa v SPSS].
 3. Statistični urad Republike Slovenije (2004). ADS04 - Navodila za izračun zaposlitvenih statusov in starosti oseb v datoteki ADS (od 2002/1 naprej).
 4. Eurostat (2001). ADS04 - Labour Force Survey Document for item 2.3 of the agenda Definition of the variables specified in Commission Regulation n.° 1575/2000 REVISED VERSION.
 5. Eurostat (2004). ADS04 - Codification of countries in the Community Labour Force Survey (from 2004) [šifrant].
 6. Statistični urad Republike Slovenije (2008). ADS - KLASIUS-P - Klasifikacije področij izobraževalnih aktivnosti/izidov, V2 2006 [šifrant].
 7. Statistični urad Republike Slovenije (2008). ADS - SKD_2008 - Standardna klasifikacija dejavnosti 2008, V2 [šifrant].
 8. Statistični urad Republike Slovenije (2002). ADS - SKD - Standardna klasifikacija dejavnosti, 2002 [šifrant].
 9. Arhiv družboslovnih podatkov (2012). ADS - Pojasnitev vrednosti spremenljivke URBAN.
 10. Statistični urad Republike Slovenije (2000). ADS - SKP - Standardna klasifikacija poklicev, V2 [šifrant].
 11. Statistični urad Republike Slovenije (2011). ADS - Pretvornik med SKP-08 in ISCO-08 na najnižji klasifikacijski ravni.
 12. Statistični urad Republike Slovenije (2011). ADS - Pretvornik med SKP-V2 in SKP-08 na najnižji klasifikacijski ravni.

Rezultati raziskave

 1. Eurostat (2005). ADS04 - Joint Standard Quality Report for Labour Force Survey and Regional Labour Market Statistics.
 2. Eurostat (2005). ADS04 - European Labour Survey Quarterly Accuracy Report.
 3. Eurostat (2006). ADS04 - European Union Labour Force Survey Quality report 2004.
 4. Eurostat (2006). ADS04 - Labour force survey in the EU, candidate and EFTA countries Main characteristics of national surveys 2004.
 5. Kočar, Sebastian (2012). ADS - Uporabljeni šifranti za raziskavo ADS.
 6. Svetin, Irena (2009). ADS - Aktivno prebivalstvo (po Anketi o delovni sili), Slovenija, metodološka pojasnila.
 7. Kočar, Sebastian (2012). ADS - Pregled spremenljivk po letih izvajanja raziskave ADS.

Povezane objave

 1. Vehovar, Vasja (1992). ADS - Metodologija ankete v kadrovskem potencialu.
 2. Vehovar, Vasja (1993). ADS - Anketa o kadrovskem potencialu: vzorec.
 3. Svetlik, Ivan (1992). ADS - Od raziskave do knjige.
 4. Statistični urad Republike Slovenije (). ADS - Publikacije.
 5. Klemen Širok (2011). ADS - Dejavniki in poti upokojevanja v Sloveniji: evalvacija možnosti podaljševanja delovne aktivnosti: doktorska disertacija.
 6. Irena Svetin (oktober 2006). ADS - Standardno poročilo o kakovosti za raziskovanje Anketa o delovni sili za leto 2005.
 7. Statistični urad Republike Slovenije (2015). ADS - Delo in brezposelnost.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Podatki dostopni registriranim raziskovalcem v statistično-analitičen in znanstveno-raziskovalen namen. Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave.

OPOMBA: Originalna ASCII delimited datoteka.

OPOMBA: Datoteka je namenjena takojšnjim statističnim analizam, možna je pretvorba v druge formate, za uporabo z drugimi statističnimi programi (SAS, STATA, R! itd.).

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Statistični urad Republike Slovenije. (2012). Anketa o delovni sili, 2004: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: ADS04. Dostopno prek http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/ads04/

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.25
Datum prve podatkovne objave: 2012

SORODNE RAZISKAVE

ADS - Anketa o delovni sili: Opis serije

ADS14 - Anketa o delovni sili, 2014: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS13 - Anketa o delovni sili, 2013: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS12 - Anketa o delovni sili, 2012: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS11 - Anketa o delovni sili, 2011: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS10 - Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS10P - Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - anonimizirana

ADS09 - Anketa o delovni sili, 2009: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS08 - Anketa o delovni sili, 2008: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS07 - Anketa o delovni sili, 2007: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS06 - Anketa o delovni sili, 2006: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS05 - Anketa o delovni sili, 2005: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS03 - Anketa o delovni sili, 2003: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS02 - Anketa o delovni sili, 2002: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS01 - Anketa o delovni sili, 2001: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS004 - Anketa o delovni sili, 2000/4

ADS003 - Anketa o delovni sili, 2000/3

ADS002 - Anketa o delovni sili, 2000/2

ADS001 - Anketa o delovni sili, 2000/1

ADS00 - Anketa o delovni sili, skupni dokumenti za serijo

ADS994 - Anketa o delovni sili, 1999/4

ADS993 - Anketa o delovni sili, 1999/3

ADS992 - Anketa o delovni sili, 1999/2

ADS991 - Anketa o delovni sili, 1999/1

ADS984 - Anketa o delovni sili, 1998/4

ADS983 - Anketa o delovni sili, 1998/3

ADS982 - Anketa o delovni sili, 1998/2

ADS981 - Anketa o delovni sili, 1998/1

ADS974 - Anketa o delovni sili, 1997/4

ADS973 - Anketa o delovni sili, 1997/3

ADS972 - Anketa o delovni sili, 1997/2

AKP94 - Anketa o kadrovskem potencialu 1994

AKP93 - Anketa o kadrovskem potencialu 1993

AKP92 - Anketa o kadrovskem potencialu 1992

AKP91 - Anketa o kadrovskem potencialu 1991

AKP89 - Anketa o kadrovskem potencialu 1989

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si