Anketa o delovni sili, 1997/2

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: ADS972
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_ADS972_V1
Glavni avtor(ji):
 • Statistični urad Republike Slovenije
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Svetin, Irena
 • Sluga, Marko
 • Repinc, Janez
 • Blejec, Zdenka
 • Novak, Tatjana
 • Švajncer, Tanja
Izdelal datoteko podatkov:
SURS - Statistični urad Republike Slovenije, Vlada Republike Slovenije (Ljubljana; 2003)

Finančna podpora:

Vlada Republike Slovenije

Serija:
 • ADS/Anketa o delovni sili

  Namen Ankete o delovni sili je zbrati podatke o stanju in spremembah na slovenskem trgu dela. Daje nam podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega (delovno aktivnega prebivalstva in brezposelnih oseb) in neaktivnega prebivalstva Slovenije. -- Od leta 1995 ADS izvaja Statistični urad Republike Slovenije. V letih 1993 in 1994 je raziskavo izvedel Republiški zavod za zaposlovanje ob sodelovanju Statističnega urada Republike Slovenije. Kot razvojni projekt je bila uvedena na Inštitutu za družbene vede pri Fakulteti za družbene vede. Razvojna faza je trajala do konca leta 1992. V letu 1993 je bila vključena v Nacionalni program statističnih raziskovanj. Od takrat podatki veljajo za uradne. -- Anketo o delovni sili izvajamo skladno z navodili Mednarodne organizacije za delo (ILO), sprejetimi na 13. konferenci statistikov dela, ter skladno z zahtevami Statističnega urada Evropske zveze (Eurostata), ki se nanašajo na usklajeno anketo Evropske zveze. To nam omogoča primerljivost z drugimi državami, ki izvajajo ankete o delovni sili, in hkrati tudi časovno primerljivost podatkov. -- Anketi 1989 in 1990 sta vključili okrog 4 000 gospodinjstev. Osebe so bile izbrane iz registra stalnega prebivalstva. Anketa 1991 je kot vzorčni okvir uporabila rezultate Popisa prebivalstva, stanovanj, gospodinjstev in kmečkih gospodinjstev (1991). V zadnji stopnji izbora so bila izbrana stanovanja (ne gospodinjstva) in anketirane vse osebe v stanovanju. Odgovarjalo je 2.715 gospodinjstev. V anketo 1992 so bila vključena gospodinjstva, ki so odgovarjala v predhodni anketi, dodana pa so bila še nova. Skupaj je odgovarjalo 4 965 gospodinjstev. ADS je bila leta 1993 vključena v Nacionalni program statističnih raziskovanj. Vzorčni okvir je bil Centralni register prebivalstva (CRP). Izbrana oseba je določila gospodinjstvo, ki ga je bilo treba anketirati. Vzorec so povečali na 8.272 gospodinjstev (odgovarjalo jih je 7.353). V ADS 1994 je odgovarjalo 7.506 gospodinjstev. Vzorec 1995 je vključeval 8 641, 1996 pa 8.493 gospodinjstev. Anketa je bila panelna, vsako gospodinjstvo je bilo vključeno 3 zaporedna leta. Do 1997 je bila ADS letna anketa, aprila 1997 pa smo prešli na kontinuirano ADS (anketiranje poteka vse leto) ob četrtletnem objavljanju podatkov. Novoizbrana gospodinjstva so izbrana z enostavnim slučajnim izborom. V vzorec je vsako četrtletje vključenih nekaj več kot 7.000 gospodinjstev. Gospodinjstvo je anketirano v 5 četrtletjih (3 zaporedna, 1 četrtletje premora in še dvakrat).

Vsebina raziskave

Ključne besede:

sestava gospodinjstva, državljanstvo, država rojstva, leto priselitve, dosežena izobrazba in drugi podatki o izobraževanju, delovna aktivnost, način zaposlitve, poklic, dejavnost zaposlitve, pogoji na delovnem mestu, delovni čas, dodatno delo, poročanje o minuli zaposlitvi, iskanje dela, prijavljen na zavodu za zaposlovanje, pomoč za brezposelne

Vsebinska področja CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Vsebinska področja ADP
demografski podatki
zaposlitev
brezposelnost


Povzetek:

Anketa o delovni sili daje mednarodno primerljive kazalnike stanja in sprememb na slovenskem trgu dela in je tudi bogat vir podatkov o položaju posameznika na tem trgu. Zagotavlja podatke, potrebne za odločanje o gospodarskih in socialnih vprašanjih v Sloveniji.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 1. april 1997 - 30. junij 1997
Čas izdelave: 2003
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik, gospodinjstvo

Populacija:

Definicija ciljne populacije upošteva merilo stalnega prebivalstva, to je oseb, ki večinoma prebivajo na ozemlju Slovenije. Anketa pokriva samo tisto prebivalstvo, ki živi v individualnih gospodinjstvih.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so študentje, ki se šolajo v drugem kraju in živijo v študentskih domovih ali zasebno, osebe na služenju vojaškega roka, osebe, ki bivajo v ustanovah (samski dom, dom za ostarele, zapor, samostan ipd.), ladijsko in letalsko osebje, ki je nepretrgano odsotno 6 in več mesecev, osebe, ki so v bolnišnici 6 in več mesecev, zdomci, detaširani delavci, ki opravljajo dela v tujini 6 in več mesecev. Institucionalna gospodinjstva (domovi za ostarele, samski domovi, samostani ...) so izključena iz anketiranja. Ta gospodinjstva predstavljajo okrog 1,5 % prebivalstva Slovenije.

Zbiranje podatkov je opravil:

Statistični urad Republike Slovenije

Tip vzorca:

Vzorčni okvir predstavlja Centralni register prebivalstva (CRP). Iz CRP naključno izberemo osebo, starejšo od 18 let. Na naslovu izbrane osebe anketiramo gospodinjstvo, v katerem stanuje ali je stanovala izbrana oseba. Anketiramo vse osebe v gospodinjstvu. Slovenija je geografsko razdeljena na dvanajst statističnih regij - le te smo upoštevali pri izboru, dodatno pa smo za vsako naselje določili tip, glede na velikost naselja in delež kmetij. S tem smo celotno Slovenijo razdelili na 47 stratumov. Vzorec je stratificiran, alokacija je proporcionalna, z upoštevanjem stopnje odgovora v posameznem stratumu. Izbor oseb v stratumu je enostaven slučajen (SRS). Anketa o delovni sili je od leta 1997 rotirajoča panelna anketa, ki poteka nepretrgano skozi vse koledarsko leto. Vsako gospodinjstvo je po rotacijskem modelu 3-1-2 anketirano petkrat (gospodinjstva so anketirana tri zaporedna četrtletja, potem so za eno četrtletje izključena, nato so v anketo vključena še v preostalih dveh četrtletjih).

Način zbiranja podatkov:

Več načinov anketiranja. Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Osebno anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI).

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Za prikazovanje rezultatov in tabeliranje uporabimo utežene podatke. Za uteževanje uporabimo imputirano, logično pravilno datoteko. Osnovna utež je utež zaradi neenake verjetnosti izbora in je obratno sorazmerna z verjetnostjo izbora (gospodinjstva z več osebami imajo večjo verjetnost, da so izbrana). Druga utež je utež zaradi neodgovora, tu predvidevamo, da gospodinjstva, ki odgovarjajo niso drugačna od tistih, ki ne odgovarjajo. Podatke oseb post-stratificiramo po regiji, spolu in starosti, na ta način dobimo enako strukturo po regiji, starosti in spolu.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ads972.por [datoteka podatkov], 1997

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 93
 • število enot: 18318

Spremenljivke

SIFRA Šifra gospodinjstva (Household no.)

sirfa Šifra gospodinjstva (Household no.)

Vrednost 13 Frekvenca
951010022 8
951010023 2
951010024 2
972061778 4
972061780 2
972061788 5

Vrednosti spremenljivk od 999 do 972061788

ZAPST Zaporedna št. osebe v gosp. (No. of person in the household)

zapst Zaporedna številka osebe v gospodinjstvu (No. of person in the household)

Vrednost 22 Frekvenca
1 5468
2 4957
3 3742
4 2525
5 990
6 431
7 146
8 45
9 11
10 2
11 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

UTEZ Utež (Weight)

utez Utež (Weight)

Vrednost 31 Frekvenca
0 4
1 2
2 1
3 1
4 83

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

SIFRA Šifra gospodinjstva (Household no.)

sirfa Šifra gospodinjstva (Household no.)

Vrednost 193 Frekvenca
951010022 8
951010023 2
951010024 2
972061778 4
972061780 2
972061788 5

Vrednosti spremenljivk od 999 do 972061788

ZAPST Zaporedna št. osebe v gosp. (No. of person in the household)

zapst Zaporedna številka osebe v gospodinjstvu (No. of person in the household)

Vrednost 292 Frekvenca
1 5468
2 4957
3 3742
4 2525
5 990
6 431
7 146
8 45
9 11
10 2
11 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

UTEZ Utež (Weight)

utez Utež (Weight)

Vrednost 391 Frekvenca
0 4
1 2
2 1
3 1
4 83

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

NAD

V1. Priimki in imena članov gospodinjstva SAMO ZA PONOVLJENO ANKETIRANJE

Vrednost 490 Frekvenca
1 14492
-2 3826

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V1B

V1B. Kje živi oseba?

Vrednost 589 Frekvenca
1 V tem gospodinjstvu 13242
2 V drugem gospodinjstvu na istem naslovu 0
3 Na drugem naslovu v Sloveniji 0
4 V drugi državi 0
5 Na služenju vojaškega roka konec anketiranja 0
6 Umrla 0
-2 5076

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2

V2. Razmerje do nosilca gospodinjstva

Vrednost 688 Frekvenca
1 Sam je nosilec gospodinjstva 5574
2 Njegov partner (zakonski ali zunajzakonski) 4290
3 Otrok (njegov ali partnerjev) 6534
4 Starejši sorodnik (oče, mati, tast, tašča, ded, babica) 746
5 Brat, sestra, vnuk, vnukinja ali drug sorodnik 898
6 Drugo 276

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V3

V3. Spol

Vrednost 787 Frekvenca
1 Moški 9002
2 Ženski 9316

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4

V4. Državljanstvo

Vrednost 886 Frekvenca
1 Slovensko 18209
2 Državljanstvo drugih držav 91
3 Brez državljanstva, brez urejenih dokumentov 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V5

V5. Ali imate na tem naslovu stalno prebivališče, začasno prebivališče ali na njem niste prijavljeni?

Vrednost 985 Frekvenca
1 Stalno prebivališče 18161
2 Začasno prebivališče 113
3 Ni prijavljen 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V6A V6. Datum rojstva (99 rojeni leta 1900 in pred tem za osebe, ki v zadnjem tednu (od ponedeljka do nedelje) še niso dopolnile 15 let, konec anketiranja)

V6A. dan

Vrednost 1084 Frekvenca
0 18318

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

V6B V6. Datum rojstva (99 rojeni leta 1900 in pred tem za osebe, ki v zadnjem tednu (od ponedeljka do nedelje) še niso dopolnile 15 let, konec anketiranja)

V6B. mesec

Vrednost 1183 Frekvenca
0 18318

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

V6C V6. Datum rojstva (99 rojeni leta 1900 in pred tem za osebe, ki v zadnjem tednu (od ponedeljka do nedelje) še niso dopolnile 15 let, konec anketiranja)

V6C. leto

Vrednost 1282 Frekvenca
1 5
2 2
3 4
95 160
96 140
97 60
99 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 97

V6KONT V6. Datum rojstva (99 rojeni leta 1900 in pred tem za osebe, ki v zadnjem tednu (od ponedeljka do nedelje) še niso dopolnile 15 let, konec anketiranja)

V6KONT. Kontrolna spremenljivka

Vrednost 1381 Frekvenca
1 15458
2 2860

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V7

V7. Kakšen je vaš zakonski stan?

Vrednost 1480 Frekvenca
1 Samski 4674
2 Poročen 9002
3 Vdovec 1041
4 Razvezan 254
5 Zunajzakonska skupnost 487
-2 2860

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V8

V8. Katero stopnjo izobrazbe ste dosegli?

Vrednost 1579 Frekvenca
1 Ni obiskoval šole 58
2 Nedokončana osnovna šola 838
3 Končana osnovna šola 5157
4 Enoletna ali dveletna srednja šola (skrajšan program) 497
5 Dveletna ali triletna srednja šola 3634
6 Štiriletna ali petletna srednja šola 3771
7 Višja šola, višja stopnja visokega šolstva 804
8 Visoka šola 628
9 Magisterij, specializacija, doktorat 71
-2 2860

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V9

V9. Ali ste bili V ZADNJIH ŠTIRIH TEDNIH vpisani v kakšen redni šolski program, šolo?

Vrednost 1678 Frekvenca
1 Da -----> V11A. 510
2 Ne 3366
-2 14442

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V10

V10. Ali ste bili V ZADNJIH ŠTIRIH TEDNIH vključeni v kakšen izobraževalni program, ki je bil povezan z usposabljanjem za delo?

Vrednost 1777 Frekvenca
1 Da 91
2 Ne -----> V17. 3275
-2 14952

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11A

V11A. Za kakšen šolski program gre oz. je šlo?

Vrednost 1876 Frekvenca
1 Izobraževanje na osnovnošolski stopnji 21
2 Splošno izobraževanje na srednješolski stopnji (npr. gimnazija) 157
3 Poklicno usposabljanje na srednješolski stopnji 120
4 Študij na višješolski stopnji 83
5 Dodiplomski študij na fakulteti, akademiji 118
6 Podiplomski študij na fakulteti, akademiji -----> preskok na V12A. 11
-2 17808

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V11B

V11B. Za kakšno izobraževanje, uposabljanje gre oz. je šlo?

Vrednost 1975 Frekvenca
1 Krajša oblika izobraževanja, ki poteka v delovnem okolju (npr. tečaji, seminarji, usposabljanje na delovnem mestu) 28
2 Krajša oblika izobraževanja, ki poteka kombinirano v delovnem okolju in zunanji izobraževalni ustanovi ali samo v zunanji izobraževalni ustanovi (npr. tečaji, seminarji) 43
3 Druga vrsta izobraževanja -----> preskok na V12B. 20
-2 18227

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V12A

V12A. Ali gre oziroma je šlo za redno šolanje pred prvo zaposlitvijo ali za kakšno dopolnilno izobraževanje?

Vrednost 2074 Frekvenca
1 Redno šolanje pred prvo zaposlitvijo 433
2 Nadaljnje usposabljanje za sedanje delo 54
3 Usposabljanje za drugo delo 21
4 Drugo -----> preskok na V13. 2
-2 17808

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V12B

V12B. Ali gre za nadaljnje usposabljanje za sedanje ali za drugo delo?

Vrednost 2173 Frekvenca
1 Nadaljnje usposabljanje za sedanje delo 71
2 Usposabljanje za drugo delo 13
3 Drugo 7
-2 18227

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V13

V13. Ali gre za daljše izobraževanje, ki v celoti traja eno leto ali več?

Vrednost 2272 Frekvenca
1 Da 540
2 Ne -----> V15. 61
-2 17717

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V14

V14. Koliko let traja ta izobraževalni program? -----> preskok na V16.

Vrednost 2371 Frekvenca
1 11
2 60
3 123
4 285
5 37
6 3
7 1
8 18
9 1
10 1
-2 17778

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V15

V15. Koliko tednov traja ta izobraževalni program?

Vrednost 2470 Frekvenca
1 9
2 8
3 3
4 4
6 1
9 1
12 7
16 1
20 1
24 3
28 1
40 1
99 manj kot 1 teden 21
-2 18257

Vrednosti spremenljivk od 1 do 40

V16

V16. Povprečno koliko ur na teden?

Vrednost 2569 Frekvenca
1 3
2 3
45 2
50 6
55 1
56 1
-2 17717

Vrednosti spremenljivk od 1 do 56

V17

V17. Kateri od navedenih statusov velja za vas?

Vrednost 2668 Frekvenca
1 Zaposlen v podjetju, organizaciji 5685
2 Zaposlen pri samostojnem podjetniku posamezniku (obrtniku) 903
3 Zaposlen pri osebi v svobodnem poklicu 4
4 Zaposlen pri kmetu 7
5 Delo v lastnem podjetju 131
6 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik) 466
7 Oseba v svobodnem poklicu 18
8 Kmet 297
9 Druga oblika dela (po pogodbi o delu, avtorski pogodbi, priložnostno delo za neposredno plačilo) 48
10 Pomoč na družinski kmetiji, v družinskem podjetju, obrti 115
11 Brezposeln 1287
12 Učenec, dijak, študent 1795
13 Gospodinja 788
14 Upokojenec 3749
15 Nezmožen za delo (bolezen, invalidnost) 135
16 Drugo 30
-2 2860

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

V18

V18. Ali ste V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE) delali vsaj eno uro za plačilo (denarno ali nedenarno) ali dobiček?

Vrednost 2767 Frekvenca
1 Da -----> V23. 7294
2 Ne 8164
-2 2860

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V19

V19. Ali ste V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE) pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti?

Vrednost 2866 Frekvenca
1 Da -----> V23. 700
2 Ne 7464
-2 10154

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V20

V20. Ali ste zaposleni oziroma samozaposleni, kljub temu da V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE) niste delali?

Vrednost 2965 Frekvenca
1 Da 592
2 Ne -----> V51. 6872
-2 10854

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V21

V21. Zakaj V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE) niste delali, čeprav ste zaposleni oziroma samozaposleni?

Vrednost 3064 Frekvenca
1 Zaradi slabega vremena 1
2 Zaradi zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov 24
3 Zaradi stavke 1
4 Zaradi izobraževanja, usposabljanja zunaj podjetja ali organizacije 3
5 Zaradi bolezni, poškodbe 220
6 Zaradi dopusta, praznika 173
7 Dobil je delo, ki ga bo šele začel opravljati 3
8 Ni delal, ker je na čakanju 45
9 Zaradi porodniškega dopusta 122
-2 17726

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V22

V22. Koliko mesecev že ne delate, čeprav ste zaposleni oziroma samozaposleni?

Vrednost 3163 Frekvenca
1 36
42 1
48 4
60 1
63 1
99 manj kot 1 mesec 278
-2 17729

Vrednosti spremenljivk od 1 do 63

V23

V23. Kakšen je bil vaš zaposlitveni status V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE)?

Vrednost 3262 Frekvenca
1 Zaposlen v podjetju ali drugi organizaciji -----> V27. 5667
2 Zaposlen pri samostojnem podjetniku posamezniku (obrtniku) -----> V27. 916
3 Zaposlen pri kmetu -----> V27. 9
4 Zaposlen pri osebi v svobodnem poklicu -----> V27. 9
5 Delal v lastnem podjetju 203
6 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik) 417
7 Kmet 430
8 V svobodnem poklicu 18
9 Pomagal na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti (ne prejema stalne plače) -----> V30. 669
10 Delal po pogodbi o delu -----> V30. 150
11 Delal po avtorski pogodbi -----> V30. 17
12 Delal za neposredno plačilo -----> V30. 78
-2 9735

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V24

V24. Ali zaposlujete delavce?

Vrednost 3361 Frekvenca
1 Da 289
2 Ne -----> V26. 779
-2 17250

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V25

V25. Koliko delavcev zaposlujete?

Vrednost 3460 Frekvenca
1 44
2 19
3 8
4 8
5 4
6 3
7 2
8 2
9 2
11 1
12 1
15 1
18 1
20 1
-2 18221

Vrednosti spremenljivk od 1 do 20

V26

V26. Kakšne načrte imate glede zaposlovanja v prihodnjem letu?

Vrednost 3559 Frekvenca
1 Ne namerava zaposliti delavcev 171
2 Namerava zaposliti dodatne delavce 36
3 Namerava ohraniti sedanje število delavcev 58
4 Namerava zmanjšati število delavcev 0
5 Namerava opustiti dejavnost PRESKOK NA V30 1
-2 18052

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V27

V27. Ali imate delo za nedoločen ali določen čas?

Vrednost 3658 Frekvenca
1 Za nedoločen čas -----> V30. 5875
2 Za določen čas 726
-2 11717

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V28

V28. Koliko mesecev traja delo za določen čas?

Vrednost 3757 Frekvenca
1 21
70 1
72 3
82 1
90 1
99 manj kot 1 mesec 28
-2 17592

Vrednosti spremenljivk od 1 do 90

V29

V29. Kakšni so razlogi za delo za določen čas?

Vrednost 3856 Frekvenca
1 Pripravništvo, usposabljanje 95
2 Ne more najti stalne zaposlitve 272
3 Ne želi stalne zaposlitve 24
4 Je na poskusni dobi 49
5 Individualna pogodba o zaposlitvi 170
6 Trajni presežni delavec (s končno odločbo) 12
7 Drugo 104
-2 17592

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V30

V30. Kakšen je naziv podjetja, organizacije ipd., kjer delate? Kaj se proizvaja oziroma kakšne storitve se opravljajo na lokaciji, kjer delate?

Vrednost 3955 Frekvenca
1 1137
2 35
93 108
95 13
98 2
99 3
-2 9735

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V31

V31. Kakšen je naziv vašega delovnega mesta? Opišite delo, ki ga opravljate?

Vrednost 4054 Frekvenca
60 1
110 21
9320 86
9330 29
9998 2
9999 20
-2 9735

Vrednosti spremenljivk od 60 do 9999

V32

V32. V kateri državi delate?

Vrednost 4153 Frekvenca
1 Slovenija 8509
2 Hrvaška 9
3 Avstrija 36
4 Italija 5
5 Madžarska 0
6 Druga država, katera? 24
-2 9735

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V33

V33. Koliko let delate pri sedanjem delodajalcu oziroma koliko let opravljate sedanjo samostojno dejavnost?

Vrednost 4252 Frekvenca
1 515
65 1
68 2
69 1
70 2
99 manj kot 1 leto 1047
-2 9735

Vrednosti spremenljivk od 1 do 70

V34

V34. Kako ste našli svoje sedanje delo?

Vrednost 4351 Frekvenca
1 Prek javne službe za zaposlovanje 530
2 Prijavil se je na razpis oziroma objavo v časopisu, na RTV 933
3 Sam je povprašal neposredno pri delodajalcu 1365
4 S pomočjo sorodnikov, prijateljev, znancev 723
5 Bil je štipendist 1112
6 Povabili so ga strokovni ali vodilni delavci podjetja, organizacije 238
7 Bil je prerazporejen 1217
8 Dal je oglas v časopis 337
9 Prek zasebne agencije za zaposlovanje 213
10 Ustanovil je svoje podjetje, odprl je obrt 547
11 Začel se je ukvarjati s kmetijstvom ali svobodnim poklicem 615
12 Postal je pomagajoči družinski član na kmetiji, v podjetju ali obrti 664
13 Drugo 89
-2 9735

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

V35

V35. Koliko delavcev dela na lokaciji, kjer delate (vključno z vami)?

Vrednost 4450 Frekvenca
1 1 do 9 3542
2 10 do 49 1903
3 50 do 99 926
4 100 do 299 1018
5 300 do 499 431
6 500 oseb in več 763
-2 9735

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V36

V36. Koliko ur na teden navadno delate pri delu, o katerem se pogovarjava (vključno z nadurami, če jih opravljate redno)? če je odgovor večji od 35 -----> V39.

Vrednost 4549 Frekvenca
0 14
1 10
94 2
95 1
98 1
99 13
-2 9735

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V37

V37. Zakaj navadno delate manj kot 36 ur?

Vrednost 4648 Frekvenca
1 Izobraževanje, usposabljanje 101
2 Bolezen, invalidnost, delna upokojitev 171
3 Ne more najti dela z daljšim delovnim časom 43
4 Ne želi dela z daljšim delovnim časom 59
5 Pomanjkanje dela 127
6 Družinski razlogi 45
7 Polni delovni čas je krajši od 36 ur 122
8 Drugo 56
-2 17594

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V38

V38. Ali bi bili pripravljeni delati 36 ur ali več?

Vrednost 4747 Frekvenca
1 Da 250
2 Ne 474
-2 17594

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V39

V39. Koliko ur ste delali V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE) pri delu, o katerem se pogovarjava? če je odgovor enak kot pri V36. -----> V41A.

Vrednost 4846 Frekvenca
0 591
1 75
92 1
94 2
98 2
99 20
-2 9735

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V40

V40. Zakaj ne toliko ur kot navadno?

Vrednost 4945 Frekvenca
1 Delal je več kot navadno: ker ima premakljiv delovni čas 37
2 Delal je več kot navadno: ker je bil obseg dela večji (nadure, nadomeščanje) 312
3 Delal je več kot navadno: drugo 23
4 Delal je manj kot navadno: zaradi slabega vremena 76
5 Delal je manj kot navadno: zaradi zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov 51
6 Delal je manj kot navadno: zaradi stavke 4
7 Delal je manj kot navadno: ker se je izobraževal, usposabljal 24
8 Delal je manj kot navadno: ker ima premakljiv delovni čas 29
9 Delal je manj kot navadno: zaradi bolezni, poškodbe ali začasne nezmožnosti za delo 290
10 Delal je manj kot navadno: zaradi porodniškega dopusta 131
11 Delal je manj kot navadno: zaradi družinskih oziroma osebnih razlogov 17
12 Delal je manj kot navadno: zaradi dopusta, praznikov 776
13 Delal je manj kot navadno: zaradi začetka ali spremembe zaposlitve v prejšnjem tednu 4
14 Delal je manj kot navadno: zaradi izteka zaposlitve v prejšnjem tednu 5
15 Delal je manj kot navadno: ker ni bilo pravega dela, ker čaka na delo 109
16 Delal je manj kot navadno: drugo 29
-2 16401

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

V41A Ali delate

V41A. v izmenah

Vrednost 5044 Frekvenca
1 Običajno 3385
2 Včasih 438
3 Nikoli 4760
-2 9735

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V41B Ali delate

V41B. zvečer

Vrednost 5143 Frekvenca
1 Običajno 1575
2 Včasih 1811
3 Nikoli 5197
-2 9735

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V41C Ali delate

V41C. ponoči

Vrednost 5242 Frekvenca
1 Običajno 620
2 Včasih 1006
3 Nikoli 6957
-2 9735

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V41D Ali delate

V41D. ob sobotah

Vrednost 5341 Frekvenca
1 Običajno 2428
2 Včasih 3099
3 Nikoli 3056
-2 9735

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V41E Ali delate

V41E. ob nedeljah

Vrednost 5440 Frekvenca
1 Običajno 1271
2 Včasih 1579
3 Nikoli 5733
-2 9735

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V42

V42. Ali opravljate svojo osnovno dejavnost doma, v stanovanju?

Vrednost 5539 Frekvenca
1 Da 633
2 Ne 7950
-2 9735

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V43

V43. Ali ste V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE) poleg do sedaj opisanega osnovnega dela opravljali še kakšno dodatno delo za plačilo ali dobiček?

Vrednost 5638 Frekvenca
1 Da 220
2 Ne -----> V49. 8363
-2 9735

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V44

V44. Kakšen je bil vaš zaposlitveni status pri dodatnem delu?

Vrednost 5737 Frekvenca
1 Zaposlen v podjetju ali drugi organizaciji 17
2 Zaposlen pri samostojnem podjetniku posamezniku (obrtniku) 3
3 Zaposlen pri kmetu 0
4 Zaposlen pri osebi v svobodnem poklicu 0
5 Delal v lastnem podjetju 9
6 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik) 33
7 Kmet 19
8 V svobodnem poklicu 2
9 Pomagal na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti (ne prejema stalne plače) 89
10 Delal po pogodbi o delu 28
11 Delal po avtorski pogodbi 9
12 Delal za neposredno plačilo 11
-2 18098

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V45

V45. Kakšen je naziv podjetja, organizacije ipd., kjer opravljate dodatno delo? Kaj se proizvaja oziroma kakšne storitve se opravljajo na lokaciji, kjer delate?

Vrednost 5836 Frekvenca
1 411
2 74
3 7878
-2 9955

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V46

V46. Kakšen je naziv vašega delovnega mesta? Opišite dodatno delo, ki ga opravljate?

Vrednost 5935 Frekvenca
110 1
1210 2
8888 11
9132 4
9211 1
9999 1
-2 18098

Vrednosti spremenljivk od 110 do 9999

V47

V47. Koliko ur ste opravili pri dodatnem delu V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE)?

Vrednost 6034 Frekvenca
1 2
2 7
54 1
56 2
60 5
70 1
-2 18098

Vrednosti spremenljivk od 1 do 70

V48

V48. Ali je to delo redno, občasno ali sezonsko?

Vrednost 6133 Frekvenca
1 Redno 127
2 Občasno 79
3 Sezonsko 14
-2 18098

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V49

V49. Ali iščete drugo osnovno delo ali dodatno delo?

Vrednost 6232 Frekvenca
1 Drugo osnovno delo 427
2 Dodatno delo -----> V64. 75
3 Niti eno niti drugo -----> V69. 8081
-2 9735

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V50

V50. Zakaj iščete drugo osnovno delo?

Vrednost 6331 Frekvenca
1 Boji se, da bo izgubil delo 34
2 Ve, da bo izgubil delo 24
3 Ima zaposlitev za določen čas oziroma opravlja priložnostna, pogodbena dela 108
4 Želi boljšo plačo 67
5 Želi imeti ugodnejše delovne razmere (delovni čas, pot na delo, manj naporno delo...) 78
6 Želi opravljati delo bolj primerno svoji izobrazbi 85
7 Drugo -----> preskok na V60. 31
-2 17891

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V51

V51. Ali ste kdaj prej delali bodisi kot zaposlena oseba, samozaposlena oseba ali pomagajoči družinski član? (Delo prek študentskega servisa in obvezna praksa ne štejeta!)

Vrednost 6430 Frekvenca
1 Da 4145
2 Ne -----> V57. 2730
-2 11443

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V52A Kdaj ste nazadnje delali? Povejte mesec in leto

V52A. mesec

Vrednost 6529 Frekvenca
1 273
2 254
3 403
4 388
5 468
6 487
7 264
8 285
9 320
10 282
11 231
12 490
-2 14173

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V52B Kdaj ste nazadnje delali? Povejte mesec in leto

V52B. leto

Vrednost 6628 Frekvenca
31 1
35 3
94 196
95 269
96 425
97 183
-2 14173

Vrednosti spremenljivk od 31 do 97

V53

V53. Zakaj ne opravljate več tega dela?

Vrednost 6727 Frekvenca
1 Ker je bil odpuščen 255
2 Ker je dal odpoved 79
3 Zaradi prenehanja zaposlitve za določen čas 97
4 Zaradi izteka pogodbe 52
5 Zaradi upokojitve - brez dokupa zavarovalne dobe (redna, predčasna, invalidska) 2577
6 Zaradi upokojitve - z dokupom zavarovalne dobe 163
7 Zaradi opustitve dejavnost zaradi ekonomskih razlogov (nerentabilnosti...) 295
8 Zaradi osebnih ali družinskih razlogov 254
9 Zaradi nezmožnosti za delo (bolezen, invalidnost) 266
10 Zaradi izobraževanja 18
11 Zaradi odhoda na služenje vojaškega roka 11
12 Drugo 78
-2 14173

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V54

V54. Kakšen je bil vaš takratni zaposlitveni status?

Vrednost 6826 Frekvenca
1 Zaposlen v podjetju ali drugi organizaciji 3602
2 Zaposlen pri samostojnem podjetniku posamezniku (obrtniku) 208
3 Zaposlen pri kmetu 9
4 Zaposlen pri osebi v svobodnem poklicu 1
5 Delal v lastnem podjetju 23
6 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik) 85
7 Kmet 92
8 V svobodnem poklicu 3
9 Pomagal na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti (ne prejema stalne plače) 88
10 Delal po pogodbi o delu 21
11 Delal po avtorski pogodbi 1
12 Delal za neposredno plačilo 12
-2 14173

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V55

V55. Kakšen je naziv podjetja, organizacije ipd., kjer ste delali? Kaj se je proizvajalo oziroma kakšne storitve so se opravljale na lokaciji, kjer ste delali?

Vrednost 6925 Frekvenca
1 254
2 47
91 9
92 39
93 21
95 7
-2 14173

Vrednosti spremenljivk od 1 do 95

V56

V56. Kakšen je bil naziv vašega delovnega mesta? Opišite delo, ki ste ga opravljali?

Vrednost 7024 Frekvenca
110 18
1121 6
9313 11
9320 82
9330 30
9999 3
-2 14173

Vrednosti spremenljivk od 110 do 9999

V57

V57. Ali ste V ZADNJIH ŠTIRIH TEDNIH iskali kakšno delo?

Vrednost 7123 Frekvenca
1 Da -----> V60. 661
2 Ne 6199
3 Ne, ker je delo že našel -----> V60. 15
-2 11443

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V58

V58. Ali bi kljub temu da ne iščete dela, radi delali?

Vrednost 7222 Frekvenca
1 Da 388
2 Ne -----> V69. 5811
-2 12119

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V59

V59. Kaj je poglavitni razlog, da ne iščete dela?

Vrednost 7321 Frekvenca
1 Osebni ali družinski razlogi 83
2 Izobraževanje, usposabljanje 99
3 Meni, da dela ni na voljo 84
4 Nezmožen za delo (bolezen, invalidnost) 77
5 Drugo -----> preskok na V67. 45
-2 17930

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V60

V60. Ali iščete oziroma ste že našli zaposlitev ali samozaposlitev?

Vrednost 7420 Frekvenca
1 Zaposlitev 1060
2 Samozaposlitev -----> V64. 43
-2 17215

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V61

V61. Kakšno zaposlitev iščete oziroma ste jo že našli?

Vrednost 7519 Frekvenca
1 Išče zaposlitev s polnim delovnim časom 1022
2 Išče zaposlitev s skrajšanim delovnim časom -----> V63. 29
3 Je že našel zaposlitev s polnim delovnim časom -----> V64. 6
4 Je že našel zaposlitev s skrajšanim delovnim časom -----> V64. 3
-2 17258

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V62

V62. Ali bi sprejeli delo s skrajšanim delovnim časom, če ni dela s polnim delovnim časom?

Vrednost 7618 Frekvenca
1 Da 763
2 Ne -----> preskok na V64. 259
-2 17296

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V63

V63. Ali bi sprejeli delo s polnim delovnim časom, če ni dela s skrajšanim delovnim časom?

Vrednost 7717 Frekvenca
1 Da 9
2 Ne 20
-2 18289

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V64

V64. Koliko mesecev že iščete oziroma ste iskali delo ali dodatno delo?

Vrednost 7816 Frekvenca
1 58
144 1
150 1
180 1
192 1
999 manj kot 1 mesec 69
-2 17140

Vrednosti spremenljivk od 1 do 192

V65

V65. Katero glavno metodo iskanja dela uporabljate oziroma ste uporabljali?

Vrednost 7915 Frekvenca
1 Vprašal je pri zavodu za zaposlovanje 399
2 Čaka, da ga pokličejo iz zavoda za zaposlovanje 66
3 Vprašal je neposredno pri delodajalcu 174
4 Vprašal je sorodnike, prijatelje, znance 160
5 Priglasil se je na oglas v časopisu ali reviji 142
6 Intenzivno je pregledoval oglase v časopisih ali revijah 199
8 Vprašal je pri zasebnih agencijah za zaposlovanje 2
9 Dal je oglas v časopise ali revije 2
10 Iskal je zemljo, zgradbe ali opremo za samozaposlitev 3
11 Iskal je dovoljenja, licence, denarna sredstva za samozaposlitev 7
12 Čaka na odgovor na prošnjo (prijavo) za zaposlitev 7
13 Uporabil je drugo metodo 17
-2 17140

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

V66

V66. Kaj je veljalo za vas tik preden ste začeli iskati delo?

Vrednost 8014 Frekvenca
1 Bil je brezposeln 269
2 Bil je redno zaposlen za nedoločen čas 143
3 Bil je redno zaposlen za določen čas 80
4 Bil je podjetnik, samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), kmet oziroma je delal v svobodnem poklicu 6
5 Pomagal je na družinski kmetiji, v družinskem podjetju, obrti 2
6 Opravljal je pogodbena oziroma priložnostna dela 18
7 Redno se je izobraževal, šolal 110
8 Dodatno se je poklicno usposabljal 3
9 Bil je na služenju vojaškega roka 24
10 Imel je družinske obveznosti oziroma opravljal je gospodinjska dela 5
11 Bil je upokojen 7
12 Drugo 9
-2 17642

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V67

V67. Če bi sedaj našli delo, ali bi lahko začeli delati V NASLEDNJIH DVEH TEDNIH?

Vrednost 8113 Frekvenca
1 Da -----> V69. 1246
2 Ne 320
-2 16752

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V68

V68. Zakaj ne bi mogli začeti z delom?

Vrednost 8212 Frekvenca
1 Zaključiti mora izobraževanje, šolanje 81
2 Sedanjega dela ne more zapustiti v dveh tednih 111
3 Osebni ali družinski razlogi 39
4 Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 62
5 Ureja si pogoje za samozaposlitev (dokumentacija, denarna sredstva, oprema, prostori...) 6
6 21
-2 17998

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V69

V69. Ali ste prijavljeni na zavodu za zaposlovanje?

Vrednost 8311 Frekvenca
1 Da, kot iskalec zaposlitve 1062
2 Da, kot iskalec premestitve 57
3 Ne -----> V72C. 14339
-2 2860

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V70

V70. Ali ste bili V ZADNJIH ŠTIRIH TEDNIH vključeni v katerega od programov zavoda za zaposlovanje: sofinanciranje pripravništva, javna dela, izobraževanje, usposabljanje?

Vrednost 8410 Frekvenca
1 Da 81
2 Ne 1038
-2 17199

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V71A Kdaj ste zadnjič iskali informacije ali pomoč na zavodu za zaposlovanje? Povejte mesec in leto!

V71A. mesec

Vrednost 859 Frekvenca
1 70
2 56
3 161
4 279
5 273
6 104
7 23
8 16
9 14
10 13
11 13
12 23
99 ni iskal 74
-2 17199

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V71B Kdaj ste zadnjič iskali informacije ali pomoč na zavodu za zaposlovanje? Povejte mesec in leto!

V71B. leto

Vrednost 868 Frekvenca
90 2
91 1
92 1
94 4
95 12
96 125
97 901
99 73
-2 17199

Vrednosti spremenljivk od 90 do 99

V72A Ali prejemate

V72A. denarno nadomestilo za čas brezposelnosti

Vrednost 877 Frekvenca
1 Da 319
2 Ne 3318
-2 14681

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V72B Ali prejemate

V72B. denarno pomoč za čas brezposelnosti

Vrednost 886 Frekvenca
1 Da 76
2 Ne 3561
-2 14681

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V72C Ali prejemate

V72C. pomoč socialne službe

Vrednost 895 Frekvenca
1 Da 501
2 Ne 14957
-2 2860

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V73

V73. Kaj je veljalo za vas PRED ENIM LETOM?

Vrednost 904 Frekvenca
1 Zaposlen v podjetju ali drugi organizaciji 1496
2 Zaposlen pri samostojnem podjetniku posamezniku (obrtniku) 229
3 Zaposlen pri kmetu 2
4 Zaposlen pri osebi v svobodnem poklicu 0
5 Delal v lastnem podjetju 65
6 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik) 124
7 Kmet 70
8 V svobodnem poklicu 10
9 Pomagal na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti (ne prejema stalne plače) 117
10 Delal po pogodbi o delu 31
11 Delal po avtorski pogodbi 10
12 Delal za neposredno plačilo 16
13 Brezposeln -----> V75. 462
14 Učenec, dijak, študent -----> V75. 670
15 Upokojenec -----> V75. 1205
16 Gospodinja -----> V75. 259
17 Nezmožen za delo -----> V75. 81
18 Na služenju vojaškega roka -----> V75. 26
19 Drugo -----> V75. 8
-2 13437

Vrednosti spremenljivk od 1 do 19

V74

V74. Kakšen je naziv podjetja, organizacije ipd., kjer ste delali? Kaj se je proizvajalo oziroma kakšne storitve so se opravljale na lokaciji, kjer ste delali?

Vrednost 913 Frekvenca
1 201
2 4
92 40
93 23
95 1
99 4
-2 16148

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V75

V75. Ali so bile informacije pridobljene neposredno?

Vrednost 922 Frekvenca
1 Da 7765
2 Ne 7693
-2 2860

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

UTEZ1 Populacijska utež

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
18318 32.5653 434.171 108.442 63.406

Vrednosti spremenljivk od 32.5653 do 434.171

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Statistični urad RS (2000). ADS00 - ADS Anketa o delovni sili [vprašalnik].
 2. Statistični urad RS (2000). ADS00 - LFS Labour force survey [vprašalnik].
 3. Statistični urad RS (2005). ADS00 - Standardna klasifikacija poklicev [ostalo gradivo].
 4. Statistični urad RS (2005). ADS00 - Standardna klasifikacija dejavnosti [ostalo gradivo].

Rezultati raziskave

 1. Statistični urad RS (2000). ADS00 - Dokumentacija Ankete o delovni sili [ostali dokumenti].

Povezane objave

 1. (). SURS serijske publikacije.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Statistični urad Republike Slovenije. (2003). Anketa o delovni sili, 1997/2 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: ADS972. https://doi.org/10.17898/ADP_ADS972_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2003

SORODNE RAZISKAVE

ADS - Anketa o delovni sili: Opis serije

ADS14 - Anketa o delovni sili, 2014: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS13 - Anketa o delovni sili, 2013: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS12 - Anketa o delovni sili, 2012: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS11 - Anketa o delovni sili, 2011: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS10 - Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS10P - Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - anonimizirana

ADS09 - Anketa o delovni sili, 2009: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS08 - Anketa o delovni sili, 2008: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS07 - Anketa o delovni sili, 2007: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS06 - Anketa o delovni sili, 2006: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS05 - Anketa o delovni sili, 2005: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS04 - Anketa o delovni sili, 2004: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS03 - Anketa o delovni sili, 2003: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS02 - Anketa o delovni sili, 2002: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS01 - Anketa o delovni sili, 2001: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS004 - Anketa o delovni sili, 2000/4

ADS003 - Anketa o delovni sili, 2000/3

ADS002 - Anketa o delovni sili, 2000/2

ADS001 - Anketa o delovni sili, 2000/1

ADS00 - Anketa o delovni sili, skupni dokumenti za serijo

ADS994 - Anketa o delovni sili, 1999/4

ADS993 - Anketa o delovni sili, 1999/3

ADS992 - Anketa o delovni sili, 1999/2

ADS991 - Anketa o delovni sili, 1999/1

ADS984 - Anketa o delovni sili, 1998/4

ADS983 - Anketa o delovni sili, 1998/3

ADS982 - Anketa o delovni sili, 1998/2

ADS981 - Anketa o delovni sili, 1998/1

ADS974 - Anketa o delovni sili, 1997/4

ADS973 - Anketa o delovni sili, 1997/3

AKP94 - Anketa o kadrovskem potencialu 1994

AKP93 - Anketa o kadrovskem potencialu 1993

AKP92 - Anketa o kadrovskem potencialu 1992

AKP91 - Anketa o kadrovskem potencialu 1991

AKP89 - Anketa o kadrovskem potencialu 1989

 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
6. september 2019 | Zurich, Švica

20th International Conference on Social Sciences

22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si