Anketa o delovni sili, 1997/2

Basic Study Information

ADP - IDNo: ADS972
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_ADS972_V1
Main author(s):
 • Statistični urad Republike Slovenije
Co-workers:
 • Svetin, Irena
 • Sluga, Marko
 • Repinc, Janez
 • Blejec, Zdenka
 • Novak, Tatjana
 • Švajncer, Tanja
Data file producer:
SURS - Statistični urad Republike Slovenije, Vlada Republike Slovenije (Ljubljana; 2003)

Funding agency:

Vlada Republike Slovenije

Project number:

Nacionalni program statističnih raziskovanj (None)

Series:
 • ADS/Anketa o delovni sili

  Namen Ankete o delovni sili je zbrati podatke o stanju in spremembah na slovenskem trgu dela. Daje nam podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega (delovno aktivnega prebivalstva in brezposelnih oseb) in neaktivnega prebivalstva Slovenije. -- Od leta 1995 ADS izvaja Statistični urad Republike Slovenije. V letih 1993 in 1994 je raziskavo izvedel Republiški zavod za zaposlovanje ob sodelovanju Statističnega urada Republike Slovenije. Kot razvojni projekt je bila uvedena na Inštitutu za družbene vede pri Fakulteti za družbene vede. Razvojna faza je trajala do konca leta 1992. V letu 1993 je bila vključena v Nacionalni program statističnih raziskovanj. Od takrat podatki veljajo za uradne. -- Anketo o delovni sili izvajamo skladno z navodili Mednarodne organizacije za delo (ILO), sprejetimi na 13. konferenci statistikov dela, ter skladno z zahtevami Statističnega urada Evropske zveze (Eurostata), ki se nanašajo na usklajeno anketo Evropske zveze. To nam omogoča primerljivost z drugimi državami, ki izvajajo ankete o delovni sili, in hkrati tudi časovno primerljivost podatkov. -- Anketi 1989 in 1990 sta vključili okrog 4 000 gospodinjstev. Osebe so bile izbrane iz registra stalnega prebivalstva. Anketa 1991 je kot vzorčni okvir uporabila rezultate Popisa prebivalstva, stanovanj, gospodinjstev in kmečkih gospodinjstev (1991). V zadnji stopnji izbora so bila izbrana stanovanja (ne gospodinjstva) in anketirane vse osebe v stanovanju. Odgovarjalo je 2.715 gospodinjstev. V anketo 1992 so bila vključena gospodinjstva, ki so odgovarjala v predhodni anketi, dodana pa so bila še nova. Skupaj je odgovarjalo 4 965 gospodinjstev. ADS je bila leta 1993 vključena v Nacionalni program statističnih raziskovanj. Vzorčni okvir je bil Centralni register prebivalstva (CRP). Izbrana oseba je določila gospodinjstvo, ki ga je bilo treba anketirati. Vzorec so povečali na 8.272 gospodinjstev (odgovarjalo jih je 7.353). V ADS 1994 je odgovarjalo 7.506 gospodinjstev. Vzorec 1995 je vključeval 8 641, 1996 pa 8.493 gospodinjstev. Anketa je bila panelna, vsako gospodinjstvo je bilo vključeno 3 zaporedna leta. Do 1997 je bila ADS letna anketa, aprila 1997 pa smo prešli na kontinuirano ADS (anketiranje poteka vse leto) ob četrtletnem objavljanju podatkov. Novoizbrana gospodinjstva so izbrana z enostavnim slučajnim izborom. V vzorec je vsako četrtletje vključenih nekaj več kot 7.000 gospodinjstev. Gospodinjstvo je anketirano v 5 četrtletjih (3 zaporedna, 1 četrtletje premora in še dvakrat).

Study Content

Keywords:

sestava gospodinjstva, državljanstvo, država rojstva, leto priselitve, dosežena izobrazba in drugi podatki o izobraževanju, delovna aktivnost, način zaposlitve, poklic, dejavnost zaposlitve, pogoji na delovnem mestu, delovni čas, dodatno delo, poročanje o minuli zaposlitvi, iskanje dela, prijavljen na zavodu za zaposlovanje, pomoč za brezposelne

Keywords ELSST:
DELO IN ZAPOSLOVANJE, ZADOVOLJSTVO NA DELOVNEM MESTU, ZNAČILNOSTI DELOVNEGA MESTA, DELODAJALEC, DELOVNI ČAS, DELOVNA MIGRACIJA, POGOJI ZA OPRAVLJANJE DELA, ISKANJE DELA, BREZPOSELNOST, DELOVNO MESTO

Topic Classification CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje
Topic Classification CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Topic Classification ADP
demografski podatki
zaposlitev
brezposelnost


Abstract:

Anketa o delovni sili daje mednarodno primerljive kazalnike stanja in sprememb na slovenskem trgu dela in je tudi bogat vir podatkov o položaju posameznika na tem trgu. Zagotavlja podatke, potrebne za odločanje o gospodarskih in socialnih vprašanjih v Sloveniji.

Methodology


Collection date: 1. april 1997 - 30. junij 1997
Date of production: 2003
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik, gospodinjstvo

Universe:

Definicija ciljne populacije upošteva merilo stalnega prebivalstva, to je oseb, ki večinoma prebivajo na ozemlju Slovenije. Anketa pokriva samo tisto prebivalstvo, ki živi v individualnih gospodinjstvih.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so študentje, ki se šolajo v drugem kraju in živijo v študentskih domovih ali zasebno, osebe na služenju vojaškega roka, osebe, ki bivajo v ustanovah (samski dom, dom za ostarele, zapor, samostan ipd.), ladijsko in letalsko osebje, ki je nepretrgano odsotno 6 in več mesecev, osebe, ki so v bolnišnici 6 in več mesecev, zdomci, detaširani delavci, ki opravljajo dela v tujini 6 in več mesecev. Institucionalna gospodinjstva (domovi za ostarele, samski domovi, samostani ...) so izključena iz anketiranja. Ta gospodinjstva predstavljajo okrog 1,5 % prebivalstva Slovenije.

Data collected by:

Statistični urad Republike Slovenije

Sampling procedure:

Vzorčni okvir predstavlja Centralni register prebivalstva (CRP). Iz CRP naključno izberemo osebo, starejšo od 18 let. Na naslovu izbrane osebe anketiramo gospodinjstvo, v katerem stanuje ali je stanovala izbrana oseba. Anketiramo vse osebe v gospodinjstvu. Slovenija je geografsko razdeljena na dvanajst statističnih regij - le te smo upoštevali pri izboru, dodatno pa smo za vsako naselje določili tip, glede na velikost naselja in delež kmetij. S tem smo celotno Slovenijo razdelili na 47 stratumov. Vzorec je stratificiran, alokacija je proporcionalna, z upoštevanjem stopnje odgovora v posameznem stratumu. Izbor oseb v stratumu je enostaven slučajen (SRS). Anketa o delovni sili je od leta 1997 rotirajoča panelna anketa, ki poteka nepretrgano skozi vse koledarsko leto. Vsako gospodinjstvo je po rotacijskem modelu 3-1-2 anketirano petkrat (gospodinjstva so anketirana tri zaporedna četrtletja, potem so za eno četrtletje izključena, nato so v anketo vključena še v preostalih dveh četrtletjih).

Mode of data collection:

Več načinov anketiranja. Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Osebno anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI).

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Za prikazovanje rezultatov in tabeliranje uporabimo utežene podatke. Za uteževanje uporabimo imputirano, logično pravilno datoteko. Osnovna utež je utež zaradi neenake verjetnosti izbora in je obratno sorazmerna z verjetnostjo izbora (gospodinjstva z več osebami imajo večjo verjetnost, da so izbrana). Druga utež je utež zaradi neodgovora, tu predvidevamo, da gospodinjstva, ki odgovarjajo niso drugačna od tistih, ki ne odgovarjajo. Podatke oseb post-stratificiramo po regiji, spolu in starosti, na ta način dobimo enako strukturo po regiji, starosti in spolu.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ads972.por [datoteka podatkov], 1997

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 93
 • number of units: 18318

Variable list

SIFRA Šifra gospodinjstva (Household no.)

sirfa Šifra gospodinjstva (Household no.)

Value 13 Frequency
951010022 8
951010023 2
951010024 2
972061778 4
972061780 2
972061788 5

Valid range from 999 to 972061788

ZAPST Zaporedna št. osebe v gosp. (No. of person in the household)

zapst Zaporedna številka osebe v gospodinjstvu (No. of person in the household)

Value 22 Frequency
1 5468
2 4957
3 3742
4 2525
5 990
6 431
7 146
8 45
9 11
10 2
11 1

Valid range from 1 to 11

UTEZ Utež (Weight)

utez Utež (Weight)

Value 31 Frequency
0 4
1 2
2 1
3 1
4 83

Valid range from 1 to 4

SIFRA Šifra gospodinjstva (Household no.)

sirfa Šifra gospodinjstva (Household no.)

Value 193 Frequency
951010022 8
951010023 2
951010024 2
972061778 4
972061780 2
972061788 5

Valid range from 999 to 972061788

ZAPST Zaporedna št. osebe v gosp. (No. of person in the household)

zapst Zaporedna številka osebe v gospodinjstvu (No. of person in the household)

Value 292 Frequency
1 5468
2 4957
3 3742
4 2525
5 990
6 431
7 146
8 45
9 11
10 2
11 1

Valid range from 1 to 11

UTEZ Utež (Weight)

utez Utež (Weight)

Value 391 Frequency
0 4
1 2
2 1
3 1
4 83

Valid range from 1 to 4

NAD

V1. Priimki in imena članov gospodinjstva SAMO ZA PONOVLJENO ANKETIRANJE

Value 490 Frequency
1 14492
-2 3826

Valid range from 1 to 1

V1B

V1B. Kje živi oseba?

Value 589 Frequency
1 V tem gospodinjstvu 13242
2 V drugem gospodinjstvu na istem naslovu 0
3 Na drugem naslovu v Sloveniji 0
4 V drugi državi 0
5 Na služenju vojaškega roka konec anketiranja 0
6 Umrla 0
-2 5076

Valid range from 1 to 6

V2

V2. Razmerje do nosilca gospodinjstva

Value 688 Frequency
1 Sam je nosilec gospodinjstva 5574
2 Njegov partner (zakonski ali zunajzakonski) 4290
3 Otrok (njegov ali partnerjev) 6534
4 Starejši sorodnik (oče, mati, tast, tašča, ded, babica) 746
5 Brat, sestra, vnuk, vnukinja ali drug sorodnik 898
6 Drugo 276

Valid range from 1 to 6

V3

V3. Spol

Value 787 Frequency
1 Moški 9002
2 Ženski 9316

Valid range from 1 to 2

V4

V4. Državljanstvo

Value 886 Frequency
1 Slovensko 18209
2 Državljanstvo drugih držav 91
3 Brez državljanstva, brez urejenih dokumentov 18

Valid range from 1 to 3

V5

V5. Ali imate na tem naslovu stalno prebivališče, začasno prebivališče ali na njem niste prijavljeni?

Value 985 Frequency
1 Stalno prebivališče 18161
2 Začasno prebivališče 113
3 Ni prijavljen 44

Valid range from 1 to 3

V6A V6. Datum rojstva (99 rojeni leta 1900 in pred tem za osebe, ki v zadnjem tednu (od ponedeljka do nedelje) še niso dopolnile 15 let, konec anketiranja)

V6A. dan

Value 1084 Frequency
0 18318

Valid range from 999 to -999

V6B V6. Datum rojstva (99 rojeni leta 1900 in pred tem za osebe, ki v zadnjem tednu (od ponedeljka do nedelje) še niso dopolnile 15 let, konec anketiranja)

V6B. mesec

Value 1183 Frequency
0 18318

Valid range from 999 to -999

V6C V6. Datum rojstva (99 rojeni leta 1900 in pred tem za osebe, ki v zadnjem tednu (od ponedeljka do nedelje) še niso dopolnile 15 let, konec anketiranja)

V6C. leto

Value 1282 Frequency
1 5
2 2
3 4
95 160
96 140
97 60
99 2

Valid range from 1 to 97

V6KONT V6. Datum rojstva (99 rojeni leta 1900 in pred tem za osebe, ki v zadnjem tednu (od ponedeljka do nedelje) še niso dopolnile 15 let, konec anketiranja)

V6KONT. Kontrolna spremenljivka

Value 1381 Frequency
1 15458
2 2860

Valid range from 1 to 2

V7

V7. Kakšen je vaš zakonski stan?

Value 1480 Frequency
1 Samski 4674
2 Poročen 9002
3 Vdovec 1041
4 Razvezan 254
5 Zunajzakonska skupnost 487
-2 2860

Valid range from 1 to 5

V8

V8. Katero stopnjo izobrazbe ste dosegli?

Value 1579 Frequency
1 Ni obiskoval šole 58
2 Nedokončana osnovna šola 838
3 Končana osnovna šola 5157
4 Enoletna ali dveletna srednja šola (skrajšan program) 497
5 Dveletna ali triletna srednja šola 3634
6 Štiriletna ali petletna srednja šola 3771
7 Višja šola, višja stopnja visokega šolstva 804
8 Visoka šola 628
9 Magisterij, specializacija, doktorat 71
-2 2860

Valid range from 1 to 9

V9

V9. Ali ste bili V ZADNJIH ŠTIRIH TEDNIH vpisani v kakšen redni šolski program, šolo?

Value 1678 Frequency
1 Da -----> V11A. 510
2 Ne 3366
-2 14442

Valid range from 1 to 2

V10

V10. Ali ste bili V ZADNJIH ŠTIRIH TEDNIH vključeni v kakšen izobraževalni program, ki je bil povezan z usposabljanjem za delo?

Value 1777 Frequency
1 Da 91
2 Ne -----> V17. 3275
-2 14952

Valid range from 1 to 2

V11A

V11A. Za kakšen šolski program gre oz. je šlo?

Value 1876 Frequency
1 Izobraževanje na osnovnošolski stopnji 21
2 Splošno izobraževanje na srednješolski stopnji (npr. gimnazija) 157
3 Poklicno usposabljanje na srednješolski stopnji 120
4 Študij na višješolski stopnji 83
5 Dodiplomski študij na fakulteti, akademiji 118
6 Podiplomski študij na fakulteti, akademiji -----> preskok na V12A. 11
-2 17808

Valid range from 1 to 6

V11B

V11B. Za kakšno izobraževanje, uposabljanje gre oz. je šlo?

Value 1975 Frequency
1 Krajša oblika izobraževanja, ki poteka v delovnem okolju (npr. tečaji, seminarji, usposabljanje na delovnem mestu) 28
2 Krajša oblika izobraževanja, ki poteka kombinirano v delovnem okolju in zunanji izobraževalni ustanovi ali samo v zunanji izobraževalni ustanovi (npr. tečaji, seminarji) 43
3 Druga vrsta izobraževanja -----> preskok na V12B. 20
-2 18227

Valid range from 1 to 3

V12A

V12A. Ali gre oziroma je šlo za redno šolanje pred prvo zaposlitvijo ali za kakšno dopolnilno izobraževanje?

Value 2074 Frequency
1 Redno šolanje pred prvo zaposlitvijo 433
2 Nadaljnje usposabljanje za sedanje delo 54
3 Usposabljanje za drugo delo 21
4 Drugo -----> preskok na V13. 2
-2 17808

Valid range from 1 to 4

V12B

V12B. Ali gre za nadaljnje usposabljanje za sedanje ali za drugo delo?

Value 2173 Frequency
1 Nadaljnje usposabljanje za sedanje delo 71
2 Usposabljanje za drugo delo 13
3 Drugo 7
-2 18227

Valid range from 1 to 3

V13

V13. Ali gre za daljše izobraževanje, ki v celoti traja eno leto ali več?

Value 2272 Frequency
1 Da 540
2 Ne -----> V15. 61
-2 17717

Valid range from 1 to 2

V14

V14. Koliko let traja ta izobraževalni program? -----> preskok na V16.

Value 2371 Frequency
1 11
2 60
3 123
4 285
5 37
6 3
7 1
8 18
9 1
10 1
-2 17778

Valid range from 1 to 10

V15

V15. Koliko tednov traja ta izobraževalni program?

Value 2470 Frequency
1 9
2 8
3 3
4 4
6 1
9 1
12 7
16 1
20 1
24 3
28 1
40 1
99 manj kot 1 teden 21
-2 18257

Valid range from 1 to 40

V16

V16. Povprečno koliko ur na teden?

Value 2569 Frequency
1 3
2 3
45 2
50 6
55 1
56 1
-2 17717

Valid range from 1 to 56

V17

V17. Kateri od navedenih statusov velja za vas?

Value 2668 Frequency
1 Zaposlen v podjetju, organizaciji 5685
2 Zaposlen pri samostojnem podjetniku posamezniku (obrtniku) 903
3 Zaposlen pri osebi v svobodnem poklicu 4
4 Zaposlen pri kmetu 7
5 Delo v lastnem podjetju 131
6 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik) 466
7 Oseba v svobodnem poklicu 18
8 Kmet 297
9 Druga oblika dela (po pogodbi o delu, avtorski pogodbi, priložnostno delo za neposredno plačilo) 48
10 Pomoč na družinski kmetiji, v družinskem podjetju, obrti 115
11 Brezposeln 1287
12 Učenec, dijak, študent 1795
13 Gospodinja 788
14 Upokojenec 3749
15 Nezmožen za delo (bolezen, invalidnost) 135
16 Drugo 30
-2 2860

Valid range from 1 to 16

V18

V18. Ali ste V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE) delali vsaj eno uro za plačilo (denarno ali nedenarno) ali dobiček?

Value 2767 Frequency
1 Da -----> V23. 7294
2 Ne 8164
-2 2860

Valid range from 1 to 2

V19

V19. Ali ste V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE) pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti?

Value 2866 Frequency
1 Da -----> V23. 700
2 Ne 7464
-2 10154

Valid range from 1 to 2

V20

V20. Ali ste zaposleni oziroma samozaposleni, kljub temu da V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE) niste delali?

Value 2965 Frequency
1 Da 592
2 Ne -----> V51. 6872
-2 10854

Valid range from 1 to 2

V21

V21. Zakaj V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE) niste delali, čeprav ste zaposleni oziroma samozaposleni?

Value 3064 Frequency
1 Zaradi slabega vremena 1
2 Zaradi zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov 24
3 Zaradi stavke 1
4 Zaradi izobraževanja, usposabljanja zunaj podjetja ali organizacije 3
5 Zaradi bolezni, poškodbe 220
6 Zaradi dopusta, praznika 173
7 Dobil je delo, ki ga bo šele začel opravljati 3
8 Ni delal, ker je na čakanju 45
9 Zaradi porodniškega dopusta 122
-2 17726

Valid range from 1 to 9

V22

V22. Koliko mesecev že ne delate, čeprav ste zaposleni oziroma samozaposleni?

Value 3163 Frequency
1 36
42 1
48 4
60 1
63 1
99 manj kot 1 mesec 278
-2 17729

Valid range from 1 to 63

V23

V23. Kakšen je bil vaš zaposlitveni status V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE)?

Value 3262 Frequency
1 Zaposlen v podjetju ali drugi organizaciji -----> V27. 5667
2 Zaposlen pri samostojnem podjetniku posamezniku (obrtniku) -----> V27. 916
3 Zaposlen pri kmetu -----> V27. 9
4 Zaposlen pri osebi v svobodnem poklicu -----> V27. 9
5 Delal v lastnem podjetju 203
6 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik) 417
7 Kmet 430
8 V svobodnem poklicu 18
9 Pomagal na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti (ne prejema stalne plače) -----> V30. 669
10 Delal po pogodbi o delu -----> V30. 150
11 Delal po avtorski pogodbi -----> V30. 17
12 Delal za neposredno plačilo -----> V30. 78
-2 9735

Valid range from 1 to 12

V24

V24. Ali zaposlujete delavce?

Value 3361 Frequency
1 Da 289
2 Ne -----> V26. 779
-2 17250

Valid range from 1 to 2

V25

V25. Koliko delavcev zaposlujete?

Value 3460 Frequency
1 44
2 19
3 8
4 8
5 4
6 3
7 2
8 2
9 2
11 1
12 1
15 1
18 1
20 1
-2 18221

Valid range from 1 to 20

V26

V26. Kakšne načrte imate glede zaposlovanja v prihodnjem letu?

Value 3559 Frequency
1 Ne namerava zaposliti delavcev 171
2 Namerava zaposliti dodatne delavce 36
3 Namerava ohraniti sedanje število delavcev 58
4 Namerava zmanjšati število delavcev 0
5 Namerava opustiti dejavnost PRESKOK NA V30 1
-2 18052

Valid range from 1 to 5

V27

V27. Ali imate delo za nedoločen ali določen čas?

Value 3658 Frequency
1 Za nedoločen čas -----> V30. 5875
2 Za določen čas 726
-2 11717

Valid range from 1 to 2

V28

V28. Koliko mesecev traja delo za določen čas?

Value 3757 Frequency
1 21
70 1
72 3
82 1
90 1
99 manj kot 1 mesec 28
-2 17592

Valid range from 1 to 90

V29

V29. Kakšni so razlogi za delo za določen čas?

Value 3856 Frequency
1 Pripravništvo, usposabljanje 95
2 Ne more najti stalne zaposlitve 272
3 Ne želi stalne zaposlitve 24
4 Je na poskusni dobi 49
5 Individualna pogodba o zaposlitvi 170
6 Trajni presežni delavec (s končno odločbo) 12
7 Drugo 104
-2 17592

Valid range from 1 to 7

V30

V30. Kakšen je naziv podjetja, organizacije ipd., kjer delate? Kaj se proizvaja oziroma kakšne storitve se opravljajo na lokaciji, kjer delate?

Value 3955 Frequency
1 1137
2 35
93 108
95 13
98 2
99 3
-2 9735

Valid range from 1 to 99

V31

V31. Kakšen je naziv vašega delovnega mesta? Opišite delo, ki ga opravljate?

Value 4054 Frequency
60 1
110 21
9320 86
9330 29
9998 2
9999 20
-2 9735

Valid range from 60 to 9999

V32

V32. V kateri državi delate?

Value 4153 Frequency
1 Slovenija 8509
2 Hrvaška 9
3 Avstrija 36
4 Italija 5
5 Madžarska 0
6 Druga država, katera? 24
-2 9735

Valid range from 1 to 6

V33

V33. Koliko let delate pri sedanjem delodajalcu oziroma koliko let opravljate sedanjo samostojno dejavnost?

Value 4252 Frequency
1 515
65 1
68 2
69 1
70 2
99 manj kot 1 leto 1047
-2 9735

Valid range from 1 to 70

V34

V34. Kako ste našli svoje sedanje delo?

Value 4351 Frequency
1 Prek javne službe za zaposlovanje 530
2 Prijavil se je na razpis oziroma objavo v časopisu, na RTV 933
3 Sam je povprašal neposredno pri delodajalcu 1365
4 S pomočjo sorodnikov, prijateljev, znancev 723
5 Bil je štipendist 1112
6 Povabili so ga strokovni ali vodilni delavci podjetja, organizacije 238
7 Bil je prerazporejen 1217
8 Dal je oglas v časopis 337
9 Prek zasebne agencije za zaposlovanje 213
10 Ustanovil je svoje podjetje, odprl je obrt 547
11 Začel se je ukvarjati s kmetijstvom ali svobodnim poklicem 615
12 Postal je pomagajoči družinski član na kmetiji, v podjetju ali obrti 664
13 Drugo 89
-2 9735

Valid range from 1 to 13

V35

V35. Koliko delavcev dela na lokaciji, kjer delate (vključno z vami)?

Value 4450 Frequency
1 1 do 9 3542
2 10 do 49 1903
3 50 do 99 926
4 100 do 299 1018
5 300 do 499 431
6 500 oseb in več 763
-2 9735

Valid range from 1 to 6

V36

V36. Koliko ur na teden navadno delate pri delu, o katerem se pogovarjava (vključno z nadurami, če jih opravljate redno)? če je odgovor večji od 35 -----> V39.

Value 4549 Frequency
0 14
1 10
94 2
95 1
98 1
99 13
-2 9735

Valid range from 1 to 99

V37

V37. Zakaj navadno delate manj kot 36 ur?

Value 4648 Frequency
1 Izobraževanje, usposabljanje 101
2 Bolezen, invalidnost, delna upokojitev 171
3 Ne more najti dela z daljšim delovnim časom 43
4 Ne želi dela z daljšim delovnim časom 59
5 Pomanjkanje dela 127
6 Družinski razlogi 45
7 Polni delovni čas je krajši od 36 ur 122
8 Drugo 56
-2 17594

Valid range from 1 to 8

V38

V38. Ali bi bili pripravljeni delati 36 ur ali več?

Value 4747 Frequency
1 Da 250
2 Ne 474
-2 17594

Valid range from 1 to 2

V39

V39. Koliko ur ste delali V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE) pri delu, o katerem se pogovarjava? če je odgovor enak kot pri V36. -----> V41A.

Value 4846 Frequency
0 591
1 75
92 1
94 2
98 2
99 20
-2 9735

Valid range from 1 to 99

V40

V40. Zakaj ne toliko ur kot navadno?

Value 4945 Frequency
1 Delal je več kot navadno: ker ima premakljiv delovni čas 37
2 Delal je več kot navadno: ker je bil obseg dela večji (nadure, nadomeščanje) 312
3 Delal je več kot navadno: drugo 23
4 Delal je manj kot navadno: zaradi slabega vremena 76
5 Delal je manj kot navadno: zaradi zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov 51
6 Delal je manj kot navadno: zaradi stavke 4
7 Delal je manj kot navadno: ker se je izobraževal, usposabljal 24
8 Delal je manj kot navadno: ker ima premakljiv delovni čas 29
9 Delal je manj kot navadno: zaradi bolezni, poškodbe ali začasne nezmožnosti za delo 290
10 Delal je manj kot navadno: zaradi porodniškega dopusta 131
11 Delal je manj kot navadno: zaradi družinskih oziroma osebnih razlogov 17
12 Delal je manj kot navadno: zaradi dopusta, praznikov 776
13 Delal je manj kot navadno: zaradi začetka ali spremembe zaposlitve v prejšnjem tednu 4
14 Delal je manj kot navadno: zaradi izteka zaposlitve v prejšnjem tednu 5
15 Delal je manj kot navadno: ker ni bilo pravega dela, ker čaka na delo 109
16 Delal je manj kot navadno: drugo 29
-2 16401

Valid range from 1 to 16

V41A Ali delate

V41A. v izmenah

Value 5044 Frequency
1 Običajno 3385
2 Včasih 438
3 Nikoli 4760
-2 9735

Valid range from 1 to 3

V41B Ali delate

V41B. zvečer

Value 5143 Frequency
1 Običajno 1575
2 Včasih 1811
3 Nikoli 5197
-2 9735

Valid range from 1 to 3

V41C Ali delate

V41C. ponoči

Value 5242 Frequency
1 Običajno 620
2 Včasih 1006
3 Nikoli 6957
-2 9735

Valid range from 1 to 3

V41D Ali delate

V41D. ob sobotah

Value 5341 Frequency
1 Običajno 2428
2 Včasih 3099
3 Nikoli 3056
-2 9735

Valid range from 1 to 3

V41E Ali delate

V41E. ob nedeljah

Value 5440 Frequency
1 Običajno 1271
2 Včasih 1579
3 Nikoli 5733
-2 9735

Valid range from 1 to 3

V42

V42. Ali opravljate svojo osnovno dejavnost doma, v stanovanju?

Value 5539 Frequency
1 Da 633
2 Ne 7950
-2 9735

Valid range from 1 to 2

V43

V43. Ali ste V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE) poleg do sedaj opisanega osnovnega dela opravljali še kakšno dodatno delo za plačilo ali dobiček?

Value 5638 Frequency
1 Da 220
2 Ne -----> V49. 8363
-2 9735

Valid range from 1 to 2

V44

V44. Kakšen je bil vaš zaposlitveni status pri dodatnem delu?

Value 5737 Frequency
1 Zaposlen v podjetju ali drugi organizaciji 17
2 Zaposlen pri samostojnem podjetniku posamezniku (obrtniku) 3
3 Zaposlen pri kmetu 0
4 Zaposlen pri osebi v svobodnem poklicu 0
5 Delal v lastnem podjetju 9
6 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik) 33
7 Kmet 19
8 V svobodnem poklicu 2
9 Pomagal na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti (ne prejema stalne plače) 89
10 Delal po pogodbi o delu 28
11 Delal po avtorski pogodbi 9
12 Delal za neposredno plačilo 11
-2 18098

Valid range from 1 to 12

V45

V45. Kakšen je naziv podjetja, organizacije ipd., kjer opravljate dodatno delo? Kaj se proizvaja oziroma kakšne storitve se opravljajo na lokaciji, kjer delate?

Value 5836 Frequency
1 411
2 74
3 7878
-2 9955

Valid range from 1 to 3

V46

V46. Kakšen je naziv vašega delovnega mesta? Opišite dodatno delo, ki ga opravljate?

Value 5935 Frequency
110 1
1210 2
8888 11
9132 4
9211 1
9999 1
-2 18098

Valid range from 110 to 9999

V47

V47. Koliko ur ste opravili pri dodatnem delu V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE)?

Value 6034 Frequency
1 2
2 7
54 1
56 2
60 5
70 1
-2 18098

Valid range from 1 to 70

V48

V48. Ali je to delo redno, občasno ali sezonsko?

Value 6133 Frequency
1 Redno 127
2 Občasno 79
3 Sezonsko 14
-2 18098

Valid range from 1 to 3

V49

V49. Ali iščete drugo osnovno delo ali dodatno delo?

Value 6232 Frequency
1 Drugo osnovno delo 427
2 Dodatno delo -----> V64. 75
3 Niti eno niti drugo -----> V69. 8081
-2 9735

Valid range from 1 to 3

V50

V50. Zakaj iščete drugo osnovno delo?

Value 6331 Frequency
1 Boji se, da bo izgubil delo 34
2 Ve, da bo izgubil delo 24
3 Ima zaposlitev za določen čas oziroma opravlja priložnostna, pogodbena dela 108
4 Želi boljšo plačo 67
5 Želi imeti ugodnejše delovne razmere (delovni čas, pot na delo, manj naporno delo...) 78
6 Želi opravljati delo bolj primerno svoji izobrazbi 85
7 Drugo -----> preskok na V60. 31
-2 17891

Valid range from 1 to 7

V51

V51. Ali ste kdaj prej delali bodisi kot zaposlena oseba, samozaposlena oseba ali pomagajoči družinski član? (Delo prek študentskega servisa in obvezna praksa ne štejeta!)

Value 6430 Frequency
1 Da 4145
2 Ne -----> V57. 2730
-2 11443

Valid range from 1 to 2

V52A Kdaj ste nazadnje delali? Povejte mesec in leto

V52A. mesec

Value 6529 Frequency
1 273
2 254
3 403
4 388
5 468
6 487
7 264
8 285
9 320
10 282
11 231
12 490
-2 14173

Valid range from 1 to 12

V52B Kdaj ste nazadnje delali? Povejte mesec in leto

V52B. leto

Value 6628 Frequency
31 1
35 3
94 196
95 269
96 425
97 183
-2 14173

Valid range from 31 to 97

V53

V53. Zakaj ne opravljate več tega dela?

Value 6727 Frequency
1 Ker je bil odpuščen 255
2 Ker je dal odpoved 79
3 Zaradi prenehanja zaposlitve za določen čas 97
4 Zaradi izteka pogodbe 52
5 Zaradi upokojitve - brez dokupa zavarovalne dobe (redna, predčasna, invalidska) 2577
6 Zaradi upokojitve - z dokupom zavarovalne dobe 163
7 Zaradi opustitve dejavnost zaradi ekonomskih razlogov (nerentabilnosti...) 295
8 Zaradi osebnih ali družinskih razlogov 254
9 Zaradi nezmožnosti za delo (bolezen, invalidnost) 266
10 Zaradi izobraževanja 18
11 Zaradi odhoda na služenje vojaškega roka 11
12 Drugo 78
-2 14173

Valid range from 1 to 12

V54

V54. Kakšen je bil vaš takratni zaposlitveni status?

Value 6826 Frequency
1 Zaposlen v podjetju ali drugi organizaciji 3602
2 Zaposlen pri samostojnem podjetniku posamezniku (obrtniku) 208
3 Zaposlen pri kmetu 9
4 Zaposlen pri osebi v svobodnem poklicu 1
5 Delal v lastnem podjetju 23
6 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik) 85
7 Kmet 92
8 V svobodnem poklicu 3
9 Pomagal na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti (ne prejema stalne plače) 88
10 Delal po pogodbi o delu 21
11 Delal po avtorski pogodbi 1
12 Delal za neposredno plačilo 12
-2 14173

Valid range from 1 to 12

V55

V55. Kakšen je naziv podjetja, organizacije ipd., kjer ste delali? Kaj se je proizvajalo oziroma kakšne storitve so se opravljale na lokaciji, kjer ste delali?

Value 6925 Frequency
1 254
2 47
91 9
92 39
93 21
95 7
-2 14173

Valid range from 1 to 95

V56

V56. Kakšen je bil naziv vašega delovnega mesta? Opišite delo, ki ste ga opravljali?

Value 7024 Frequency
110 18
1121 6
9313 11
9320 82
9330 30
9999 3
-2 14173

Valid range from 110 to 9999

V57

V57. Ali ste V ZADNJIH ŠTIRIH TEDNIH iskali kakšno delo?

Value 7123 Frequency
1 Da -----> V60. 661
2 Ne 6199
3 Ne, ker je delo že našel -----> V60. 15
-2 11443

Valid range from 1 to 3

V58

V58. Ali bi kljub temu da ne iščete dela, radi delali?

Value 7222 Frequency
1 Da 388
2 Ne -----> V69. 5811
-2 12119

Valid range from 1 to 2

V59

V59. Kaj je poglavitni razlog, da ne iščete dela?

Value 7321 Frequency
1 Osebni ali družinski razlogi 83
2 Izobraževanje, usposabljanje 99
3 Meni, da dela ni na voljo 84
4 Nezmožen za delo (bolezen, invalidnost) 77
5 Drugo -----> preskok na V67. 45
-2 17930

Valid range from 1 to 5

V60

V60. Ali iščete oziroma ste že našli zaposlitev ali samozaposlitev?

Value 7420 Frequency
1 Zaposlitev 1060
2 Samozaposlitev -----> V64. 43
-2 17215

Valid range from 1 to 2

V61

V61. Kakšno zaposlitev iščete oziroma ste jo že našli?

Value 7519 Frequency
1 Išče zaposlitev s polnim delovnim časom 1022
2 Išče zaposlitev s skrajšanim delovnim časom -----> V63. 29
3 Je že našel zaposlitev s polnim delovnim časom -----> V64. 6
4 Je že našel zaposlitev s skrajšanim delovnim časom -----> V64. 3
-2 17258

Valid range from 1 to 4

V62

V62. Ali bi sprejeli delo s skrajšanim delovnim časom, če ni dela s polnim delovnim časom?

Value 7618 Frequency
1 Da 763
2 Ne -----> preskok na V64. 259
-2 17296

Valid range from 1 to 2

V63

V63. Ali bi sprejeli delo s polnim delovnim časom, če ni dela s skrajšanim delovnim časom?

Value 7717 Frequency
1 Da 9
2 Ne 20
-2 18289

Valid range from 1 to 2

V64

V64. Koliko mesecev že iščete oziroma ste iskali delo ali dodatno delo?

Value 7816 Frequency
1 58
144 1
150 1
180 1
192 1
999 manj kot 1 mesec 69
-2 17140

Valid range from 1 to 192

V65

V65. Katero glavno metodo iskanja dela uporabljate oziroma ste uporabljali?

Value 7915 Frequency
1 Vprašal je pri zavodu za zaposlovanje 399
2 Čaka, da ga pokličejo iz zavoda za zaposlovanje 66
3 Vprašal je neposredno pri delodajalcu 174
4 Vprašal je sorodnike, prijatelje, znance 160
5 Priglasil se je na oglas v časopisu ali reviji 142
6 Intenzivno je pregledoval oglase v časopisih ali revijah 199
8 Vprašal je pri zasebnih agencijah za zaposlovanje 2
9 Dal je oglas v časopise ali revije 2
10 Iskal je zemljo, zgradbe ali opremo za samozaposlitev 3
11 Iskal je dovoljenja, licence, denarna sredstva za samozaposlitev 7
12 Čaka na odgovor na prošnjo (prijavo) za zaposlitev 7
13 Uporabil je drugo metodo 17
-2 17140

Valid range from 1 to 13

V66

V66. Kaj je veljalo za vas tik preden ste začeli iskati delo?

Value 8014 Frequency
1 Bil je brezposeln 269
2 Bil je redno zaposlen za nedoločen čas 143
3 Bil je redno zaposlen za določen čas 80
4 Bil je podjetnik, samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), kmet oziroma je delal v svobodnem poklicu 6
5 Pomagal je na družinski kmetiji, v družinskem podjetju, obrti 2
6 Opravljal je pogodbena oziroma priložnostna dela 18
7 Redno se je izobraževal, šolal 110
8 Dodatno se je poklicno usposabljal 3
9 Bil je na služenju vojaškega roka 24
10 Imel je družinske obveznosti oziroma opravljal je gospodinjska dela 5
11 Bil je upokojen 7
12 Drugo 9
-2 17642

Valid range from 1 to 12

V67

V67. Če bi sedaj našli delo, ali bi lahko začeli delati V NASLEDNJIH DVEH TEDNIH?

Value 8113 Frequency
1 Da -----> V69. 1246
2 Ne 320
-2 16752

Valid range from 1 to 2

V68

V68. Zakaj ne bi mogli začeti z delom?

Value 8212 Frequency
1 Zaključiti mora izobraževanje, šolanje 81
2 Sedanjega dela ne more zapustiti v dveh tednih 111
3 Osebni ali družinski razlogi 39
4 Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 62
5 Ureja si pogoje za samozaposlitev (dokumentacija, denarna sredstva, oprema, prostori...) 6
6 21
-2 17998

Valid range from 1 to 6

V69

V69. Ali ste prijavljeni na zavodu za zaposlovanje?

Value 8311 Frequency
1 Da, kot iskalec zaposlitve 1062
2 Da, kot iskalec premestitve 57
3 Ne -----> V72C. 14339
-2 2860

Valid range from 1 to 3

V70

V70. Ali ste bili V ZADNJIH ŠTIRIH TEDNIH vključeni v katerega od programov zavoda za zaposlovanje: sofinanciranje pripravništva, javna dela, izobraževanje, usposabljanje?

Value 8410 Frequency
1 Da 81
2 Ne 1038
-2 17199

Valid range from 1 to 2

V71A Kdaj ste zadnjič iskali informacije ali pomoč na zavodu za zaposlovanje? Povejte mesec in leto!

V71A. mesec

Value 859 Frequency
1 70
2 56
3 161
4 279
5 273
6 104
7 23
8 16
9 14
10 13
11 13
12 23
99 ni iskal 74
-2 17199

Valid range from 1 to 12

V71B Kdaj ste zadnjič iskali informacije ali pomoč na zavodu za zaposlovanje? Povejte mesec in leto!

V71B. leto

Value 868 Frequency
90 2
91 1
92 1
94 4
95 12
96 125
97 901
99 73
-2 17199

Valid range from 90 to 99

V72A Ali prejemate

V72A. denarno nadomestilo za čas brezposelnosti

Value 877 Frequency
1 Da 319
2 Ne 3318
-2 14681

Valid range from 1 to 2

V72B Ali prejemate

V72B. denarno pomoč za čas brezposelnosti

Value 886 Frequency
1 Da 76
2 Ne 3561
-2 14681

Valid range from 1 to 2

V72C Ali prejemate

V72C. pomoč socialne službe

Value 895 Frequency
1 Da 501
2 Ne 14957
-2 2860

Valid range from 1 to 2

V73

V73. Kaj je veljalo za vas PRED ENIM LETOM?

Value 904 Frequency
1 Zaposlen v podjetju ali drugi organizaciji 1496
2 Zaposlen pri samostojnem podjetniku posamezniku (obrtniku) 229
3 Zaposlen pri kmetu 2
4 Zaposlen pri osebi v svobodnem poklicu 0
5 Delal v lastnem podjetju 65
6 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik) 124
7 Kmet 70
8 V svobodnem poklicu 10
9 Pomagal na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti (ne prejema stalne plače) 117
10 Delal po pogodbi o delu 31
11 Delal po avtorski pogodbi 10
12 Delal za neposredno plačilo 16
13 Brezposeln -----> V75. 462
14 Učenec, dijak, študent -----> V75. 670
15 Upokojenec -----> V75. 1205
16 Gospodinja -----> V75. 259
17 Nezmožen za delo -----> V75. 81
18 Na služenju vojaškega roka -----> V75. 26
19 Drugo -----> V75. 8
-2 13437

Valid range from 1 to 19

V74

V74. Kakšen je naziv podjetja, organizacije ipd., kjer ste delali? Kaj se je proizvajalo oziroma kakšne storitve so se opravljale na lokaciji, kjer ste delali?

Value 913 Frequency
1 201
2 4
92 40
93 23
95 1
99 4
-2 16148

Valid range from 1 to 99

V75

V75. Ali so bile informacije pridobljene neposredno?

Value 922 Frequency
1 Da 7765
2 Ne 7693
-2 2860

Valid range from 1 to 2

UTEZ1 Populacijska utež

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18318 32.5653 434.171 108.442 63.406

Valid range from 32.5653 to 434.171

Materials of the Study

 1. Statistični urad RS (2000). ADS00 - ADS Anketa o delovni sili [vprašalnik].
 2. Statistični urad RS (2000). ADS00 - LFS Labour force survey [vprašalnik].
 3. Statistični urad RS (2005). ADS00 - Standardna klasifikacija poklicev [ostalo gradivo].
 4. Statistični urad RS (2005). ADS00 - Standardna klasifikacija dejavnosti [ostalo gradivo].

Study Results Materials

 1. Statistični urad RS (2000). ADS00 - Dokumentacija Ankete o delovni sili [ostali dokumenti].

Related Publications

 1. (). SURS serijske publikacije.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Statistični urad Republike Slovenije. (2003). Anketa o delovni sili, 1997/2 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: ADS972. https://doi.org/10.17898/ADP_ADS972_V1

COBISS.SI
Publication date: 2003

SIMILAR STUDIES

ADS - Anketa o delovni sili: Opis serije

ADS001 - Anketa o delovni sili, 2000/1

ADS002 - Anketa o delovni sili, 2000/2

ADS003 - Anketa o delovni sili, 2000/3

ADS004 - Anketa o delovni sili, 2000/4

ADS01 - Anketa o delovni sili, 2001: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS02 - Anketa o delovni sili, 2002: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS03 - Anketa o delovni sili, 2003: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS04 - Anketa o delovni sili, 2004: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS05 - Anketa o delovni sili, 2005: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS06 - Anketa o delovni sili, 2006: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS07 - Anketa o delovni sili, 2007: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS08 - Anketa o delovni sili, 2008: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS09 - Anketa o delovni sili, 2009: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS10 - Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS10P - Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - anonimizirana

ADS11 - Anketa o delovni sili, 2011: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS12 - Anketa o delovni sili, 2012: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS13 - Anketa o delovni sili, 2013: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS14 - Anketa o delovni sili, 2014: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS973 - Anketa o delovni sili, 1997/3

ADS974 - Anketa o delovni sili, 1997/4

ADS981 - Anketa o delovni sili, 1998/1

ADS982 - Anketa o delovni sili, 1998/2

ADS983 - Anketa o delovni sili, 1998/3

ADS984 - Anketa o delovni sili, 1998/4

ADS991 - Anketa o delovni sili, 1999/1

ADS992 - Anketa o delovni sili, 1999/2

ADS993 - Anketa o delovni sili, 1999/3

ADS994 - Anketa o delovni sili, 1999/4

AKP89 - Anketa o kadrovskem potencialu 1989

AKP91 - Anketa o kadrovskem potencialu 1991

AKP92 - Anketa o kadrovskem potencialu 1992

AKP93 - Anketa o kadrovskem potencialu 1993

AKP94 - Anketa o kadrovskem potencialu 1994

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si