Anketa o delovni sili, 2011: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: ADS11
Glavni avtor(ji):
  • Statistični urad Republike Slovenije
Izdelal datoteko podatkov:
SURS - Statistični urad Republike Slovenije (Ljubljana, Slovenija; 2012)

Finančna podpora:

(1):Državni proračun Republike Slovenije je na podlagi Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995) financiral vse aktivnosti v okviru Letnega programa statističnih raziskovanj 2011.
(2):Evropska komisija (sredstva, namenjenimi metodološkim izboljšavam)

Serija:
  • ADS/Anketa o delovni sili

    Anketa o delovni sili je najobsežnejše uradno anketiranje gospodinjstev v Sloveniji. Namen Ankete o delovni sili je zbrati podatke o stanju in spremembah na slovenskem trgu dela. Daje nam podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega (delovno aktivnega prebivalstva in brezposelnih oseb) in neaktivnega prebivalstva Slovenije. Do leta 1995 se je raziskava imenovala Anketa o kadrovskem potencialu. Kot razvojni projekt je bila uvedena na Inštitutu za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Razvojna faza je trajala do konca leta 1992. V letu 1993 je bila vključena v Nacionalni program statističnih raziskovanj. Od takrat podatki veljajo za uradne. V letih 1993 in 1994 je raziskavo izvedel Republiški zavod za zaposlovanje ob sodelovanju Statističnega urada Republike Slovenije. Od leta 1995 Anketo o delovni sili izvaja Statistični urad Republike Slovenije. Anketo o delovni sili se je izvajalo skladno z navodili Mednarodne organizacije za delo (ILO), sprejetimi na 13. konferenci statistikov dela, sedaj pa se jo izvaja skladno z zahtevami Statističnega urada Evropske zveze (Eurostata), ki se nanašajo na usklajeno anketo Evropske zveze. To nam omogoča primerljivost z drugimi državami, ki izvajajo ankete o delovni sili, in hkrati tudi časovno primerljivost podatkov. Do 1997 je bila Anketa o delovni sili letna anketa, aprila 1997 pa se je prešlo na kontinuirano Anketo o delovni sili (anketiranje poteka vse leto) ob četrtletnem objavljanju podatkov. Leta 2005 je prišlo do večje spremembe vprašalnika na nacionalni ravni, na evropski ravni pa so države članice začele izvajati kontinuirano četrtletno raziskavo, s katero se pokriva vse tedne posameznega četrtletja. Število sodelujočih držav v Eurostatovem ADS sistemu se je skozi leta povečevalo, v 2013 je sodelovalo 33 držav, katerih naloga je slediti Eurostatovi metodologiji. Novo izbrana gospodinjstva v Sloveniji, na primer, so izbrana z enostavnim slučajnim izborom. V vzorec je vsako četrtletje vključenih nekaj več kot 7 tisoč gospodinjstev. Gospodinjstvo je anketirano v 5 četrtletjih (3 zaporedna, 1 četrtletje premora in še dvakrat).

Vsebina raziskave

Ključne besede:

sestava gospodinjstva, država priselitve, dosežena stopnja izobrazbe, tekoče izobraževanje in usposabljanje, delovna aktivnost v zadnjem tednu, samozaposlitev, zaposluje druge, tip zaposlitve, gospodarska dejavnost, trajanje zaposlitve, vir informacij o zaposlitvi, polni delovni čas ali skrajšani, razlogi za skrajšanje delovnega časa, netipična razporeditev delovnega časa, dohodek

Vsebinska področja CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Vsebinska področja ADP
demografija
zaposlenost
brezposelnost
trg delovne sile
neaktivno prebivalstvo
delovni čas


Povzetek:

Anketa o delovni sili 2011 je raziskovanje, ki ima v Sloveniji dolgoletno tradicijo. Raziskava meri stanje na trgu delovne sile, poleg tega pa še druge lastnosti prebivalstva v določenem tednu vsakega četrtletja. Anketa daje podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega in neaktivnega prebivalstva Republike Slovenije. V podatkovno datoteko so dodani še podatki o dohodku fizičnih oseb (register DURS-a) – gre za mesečni dohodek, ki je ali povprečje leta ali povprečje krajšega obdobja, če je oseba delala manj kot leto dni. V vsakem četrtletju je v vzorec izbranih približno 19.750 posameznikov. Raziskovalcem je na voljo neanonimizirana verzija ADS mikropodatkov, do katere lahko dostopajo v varni sobi ali preko oddaljenega dostopa. Raziskovanje poteka v sklopu Eurostatove Labour Force Survey, v katero je bilo v letu 2011 zajetih 27 držav Evropske unije, 4 države kandidatke ter 2 EFTA državi – Norveška in Švica. Raziskovalcem so preko Eurostata dostopne tudi podatkovne datoteke drugih sodelujočih držav, ki omogočajo medčasovno in mednarodno primerjavo.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 2011-01-04 - 2012-01-06
Čas izdelave: 2012
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Slovenija

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Enota opazovanja so posamezniki, ki so v letu 2011 večinoma prebivali na ozemlju Republike Slovenije, ne glede na državljanstvo. Vključeni so bili posamezniki, ki so pretežno živeli v izbranem gospodinjstvu. Gospodinjstvo je vsaka (družinska ali druga) skupnost oseb, ki skupaj stanujejo in skupaj porabljajo svoje dohodke za poravnavanje osnovnih življenjskih potreb (stanovanje, hrana in drugo). V anketi so upoštevani tudi trenutno odsotni člani gospodinjstva brez drugega stalnega ali začasnega bivališča, prav tako tudi dijaki srednjih šol, ki živijo v internatu.

Izključeni:

Upoštevani niso posamezniki, ki živijo v institucijah (bolniki, zaporniki ipd.) več kot dvanajst mesecev, študenti, ki med študijem ne živijo doma, in posamezniki, ki stalno ali začasno živijo v tujini.

Zbiranje podatkov je opravil:

Statistični urad Republike Slovenije

Tip vzorca:

Anketa o delovni sili temelji na vzorcu, ki je izbran iz Centralnega registra prebivalstva. Je rotirajoča panelna anketa, izvaja se jo nepretrgano skozi celotno leto. Uporabljena vzorčna metoda je stratificirano naključno vzorčenje naslovov gospodinjstev. Vsi člani gospodinjstva na določenem naslovu so vključeni v vzorec. V vsakem četrtletju je v vzorec vključenih približno 16150 posameznikov. Stratumi so definirani z NUTS 3 regijami (12) in tipom naselja (6), definiranim glede na velikost naselja in delež kmetovalcev. Stratifikacija je proporcionalna glede na porazdelitev prebivalstva, pri čemer je prilagojena predhodni stopnji anketiranja. Vsako gospodinjstvo je anketirano petkrat, po rotacijskem modelu 3-1-2 (gospodinjstva so anketirana tri zaporedna četrtletja, potem so za eno četrtletje izključena, nato pa so v anketo vključena še v preostalih dveh četrtletjih). Anketni podatki kažejo, da je okrog 1 % naslovov neustreznih (npr. na naslovu ne živi gospodinjstvo po definiciji ADS).

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI). Le pri prvem anketiranju določenega gospodinjstva.

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI). Pri vseh ostalih anketiranjih določenega gospodinjstva, če to ima telefon.

Uteževanje:

Podatki so uteženi zaradi neenake verjetnosti izbora v vzorec posameznikov na ravni gospodinjstva ter zaradi nesodelovanja. Upošteva se znana porazdelitev prebivalstva, utežuje se glede na: starost (0-14, 15-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70+), spol in regijo (NUTS 3). Končna utež je izračunana na nivoju gospodinjstva, torej imajo vsi člani istega gospodinjstva enako utež (praksa od leta 2005 naprej). Institucionalizirana populacija je upoštevana pri skupnih vrednostih populacije. Uporabljene so populacijske uteži.

Omejitve dostopa

Podatki dostopni registriranim raziskovalcem v statistično-analitičen in znanstveno-raziskovalen namen.

Kontakt: Irena Svetin.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv po priporočenem zgledu.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Prejemnik se zaveže, da bo podatke uporabljal izključno za namen, za katerega mu je bil omogočen dostop in jih ne bo posredoval oziroma drugače razkril katerikoli tretji osebi. Prejemnik sme objaviti oziroma kakorkoli drugače razkriti katerikoli tretji osebi podatke le v obliki rezultatov, ki so zaščiteni v skladu z navodili Statističnega urada Republike Slovenije.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ADS11 - Anketa o delovni sili, 2011 [datoteka podatkov]

ID datoteke: ADS11_P1_SL_V1_R1

Format: *.txt - TEKST

  • število spremenljivk: 214
  • število enot: 61888

Verzija: avgust 2012

Dodatna pojasnila:

Podatkovna datoteka, na kateri je Statistični urad Republike Slovenije že izvedel logično kontrolo.

Originalna ASCII delimited datoteka.

Naslov podatkovne datoteke: ADS11 - Anketa o delovni sili, 2011 [datoteka podatkov]

ID datoteke: ADS11_P1_SL_V2_R1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

  • število spremenljivk: 199
  • število enot: 61888

Verzija: februar 2013

Dodatna pojasnila:

Podatkovni datoteki so dodane labele na ravni spremenljivk in labele na ravni vrednosti spremenljivk, vključno s pripravo šifrantov za pojasnitev vrednosti določenih spremenljivk. Izvedla se je logična kontrola le na ravni osnovnega pregleda frekvenčne porazdelitve posameznih spremenljivk. Izbrisale so se spremenljivke, ki so bile internega SURS značaja. Določile so se manjkajoče vrednosti.

Datoteka je namenjena takojšnjim statističnim analizam, možna je pretvorba v druge formate, za uporabo z drugimi statističnimi programi (SAS, STATA, R! itd.).

Spremenljivke

sid Statistični identifikator

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61626 0

l_sifra Val anketiranja+šifra gospodinjstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61888 0

sifra Šifra gospodinjstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61888 0

sid Statistični identifikator

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61626 0

l_sifra Val anketiranja+šifra gospodinjstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61888 0

sifra Šifra gospodinjstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61888 0

v0 Št. člana gospodinjstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61888 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 90

val Val anketiranja

Vrednost 5195 Frekvenca
1 1. val 17797
2 2.val 13491
3 3. val 11580
4 4. val 9892
5 5. val 9128
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61888 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

tip Tip anketiranja

Vrednost 6194 Frekvenca
2 terensko anketiranje 21390
3 telefonsko anketiranje 40498
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61888 0

Vrednosti spremenljivk od 2 do 3

datum Datum anketiranja

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61888 0

Vrednosti spremenljivk od 04.01.2011 do 06.01.2012

starost Starost anketiranca

Vrednost 8192 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61888 0 0 42.034 21.877

Vrednosti spremenljivk od 0 do Zaščitena vrednost

ank Šifra anketarja

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61888 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 999

refted Referenčni teden v letu, na katerega se vprašanja nanašajo

Vrednost 10190 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61888 0 2 53 26.137 14.991

Vrednosti spremenljivk od 2 do 53

v1_1 Ali bo oseba odgovarja sama?

Vrednost 11189 Frekvenca
1 Da 25189
2 Ne 36699
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61888 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1_4 Razmerja med člani gospodinjstva:

Vrednost 12188 Frekvenca
1 njegov partner (zakonski ali zunajzakonski) 15097
2 otrok (njegov ali partnerjev) 18311
3 starejši sorodnik (oče, mati, tast, tašča,) 3123
4 drug sorodnik (brat, sestra, vnuk, vnukinja, dedek, babica) 2308
5 drugo (snaha, zet) 928
6 sam je nosilec gospodinjstva 22121
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61888 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v1_5 Njegov/njen partner (zakonski ali zunajzakonski) je:

Vrednost 13187 Frekvenca
0 oseba nima partnerja oz. partner živi v drugem gospodinjstvu 28467
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61888 0 0 86

Vrednosti spremenljivk od 0 do 86

v1_6 Njegov/njen oče je:

Vrednost 14186 Frekvenca
0 otrok ali mama ni član tega gospodinjstva 43453
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61888 0 0 86

Vrednosti spremenljivk od 0 do 86

v1_7 Njegova/njena mama je:

Vrednost 15185 Frekvenca
0 otrok ali mama ni član tega gospodinjstva 39981
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61888 0 0 86

Vrednosti spremenljivk od 0 do 86

v1_8 Spol:

Vrednost 16184 Frekvenca
1 moški 30409
2 ženski 31479
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61888 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1_9a Dan rojstva

Vrednost 17183 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61888 0 1 31 15.58 8.847

Vrednosti spremenljivk od 1 do 31

v1_9b Mesec rojstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61888 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v1_9c Leto rojstva

Vrednost 19181 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61888 0 2011 1968.472 21.878

Vrednosti spremenljivk od Zaščitena vrednost do 2011

v1_10 Ali imate slovensko državljanstvo?

Vrednost 20180 Frekvenca
1 Da 61018
2 Ne 870
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61888 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1_11a Državljanstvo katere države imate? šifrant!

Vrednost 21179 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61018
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 61888

v1_12 Ali ste bili rojeni v Sloveniji?

Vrednost 22178 Frekvenca
1 Da 56576
2 Ne 5312
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61888 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1_13a V kateri državi ste bili rojeni?

Vrednost 23177 Frekvenca
AT 85
BA 2288
DE 171
HR 1340
IT 82
ME 107
MK 259
RS 549
UA 36
XK 238
Ostale države z zaščitenimi vrednostmi 157
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 56576
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5312 56576

v1_14 Katerega leta ste se priselili v Slovenijo?

Vrednost 24176 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 56576
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5312 56576 1918 2011 1978.428 16.703

Vrednosti spremenljivk od 1918 do 2011

v1_15a Iz katere države ste se preselili?

Vrednost 25175 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61828
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 61888

v1_16 Ali imate na tem naslovu:

Vrednost 26174 Frekvenca
1 stalno prebivališče 61231
2 začasno prebivališče 465
3 na tem naslovu niste prijavljeni 192
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61888 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v1_17 Kakšen je vaš zakonski stan?

Vrednost 27173 Frekvenca
1 Samski 14986
2 Poročen 29544
3 Vdovec 3455
4 Razvezan 1253
5 Zunajzakonska skupnost 4614
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 8036
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
53852 8036 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2_1 Vaša dosežena izobrazba je:

Vrednost 28172 Frekvenca
1 ste brez šolske izobrazbe 284
2 nepopolna osnovna izobrazba (4-7 oz. 6-8 razredov) 1595
3 osnovna izobrazba 11098
4 nižja ali srednja poklicna izobrazba 12970
5 srednja strokovna izobrazba 13541
6 srednja splošna izobrazba 3790
7 višja strokovna izobrazba, višješolska izobrazba 3203
8 visokošolska strokovna izobrazba 1680
9 visokošolska univerzitetna izobrazba 4766
10 specializacija 169
11 magisterij 483
12 doktorat 275
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 8034
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
53854 8034 1 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v2_2a Kaj ste po izobrazbi (smer in šola, ki ste jo končali)?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
53852 8036

Vrednosti spremenljivk od Zaščitena vrednost do Zaščitena vrednost

v2_3 Katerega leta ali koliko ste bili stari, ko ste dosegli sedanjo stopnjo izobrazbe?

Vrednost 30170 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 8036
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
53852 8036 1925 2011 1983.965 19.118

Vrednosti spremenljivk od 1925 do 2011

v2_4 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH obiskovali še kakšno šolo?

Vrednost 31169 Frekvenca
1 Da 8474
2 Ne 45113
3 Ne, ker so bile počitnice 265
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 8036
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
53852 8036 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v2_5 Katero stopnjo izobrazbe boste pridobili?

Vrednost 32168 Frekvenca
1 Osnovno izobrazbo 103
2 Nižjo ali srednjo poklicno izobrazbo 318
3 Srednjo strokovno izobrazbo 1737
4 Srednjo splošno izobrazbo 1179
5 Višjo strokovno izobrazbo 864
6 Visoko strokovno izobrazbo 1229
7 Visoko univerzitetno izobrazbo 2567
8 Specializacijo 70
9 Magisterij 526
10 Doktorat 146
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 53149
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8739 53149 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v2_6 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH obiskovali še kake tečaje, (tudi šiviljski, kuharski, športni…tečaji), krožke,seminarje, inštrukcije, avtošolo, verouk…?

Vrednost 33167 Frekvenca
1 Da 4562
2 Ne 49290
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 8036
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
53852 8036 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v2_7 Koliko ur ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH porabili za to učno dejavnost?

Vrednost 34166 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 57326
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4562 57326 1 160 15.792 16.603

Vrednosti spremenljivk od 1 do 160

v2_8 Tečaj, seminar ste obiskovali zaradi:

Vrednost 35165 Frekvenca
1 potreb dela 2431
2 osebnega razvoja, interesa 2131
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 57326
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4562 57326 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v2_9 To izobraževanje je potekalo:

Vrednost 36164 Frekvenca
1 samo med delovnim časom 1169
2 večinoma med delovnim časom 268
3 samo zunaj delovnega časa 1035
4 večinoma zunaj delovnega časa 363
5 v tem času nisem bil zaposlen 1727
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 57326
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4562 57326 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2_10 Kdo je denarno podprl udeležbo v tej učni aktivnosti?

Vrednost 37163 Frekvenca
1 Vi sami oz. družina 1635
2 Delodajalec 1941
3 Učna aktivnost je bila brezplačna 846
4 Drugo 140
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 57326
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4562 57326 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v2_11 Kaj je bil glavni razlog, da se niste udeležili nobene učne dejavnosti?

Vrednost 38162 Frekvenca
1 Pomanjkanje časa 7791
2 Prevelika zaposlenost na delovnem mestu 2218
3 V kraju, kjer živite, ni bilo ponudbe, drug kraj je predale 3179
4 Družinske obveznosti 1651
5 Predrago izobraževanje/pomanjkanje denarja 1293
6 Zdravstveni razlogi 2782
7 Ni interesa (tudi starost) 20732
8 Drugo 1942
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 20300
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41588 20300 1 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v3_2 Ali ste v prejšnjem tednu (od ponedeljka do nedelje) delali vsaj eno uro za plačilo (denarno ali nedenarno) ali dobiček?

Vrednost 39161 Frekvenca
1 Da 24066
2 Ne 29786
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 8036
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
53852 8036 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v3_3 Ali ste v prejšnjem tednu pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti?

Vrednost 40160 Frekvenca
1 Da 1225
2 Ne 28561
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 32102
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29786 32102 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v3_4 Ali ste kjub temu, da prejšnji teden niste delali, zaposleni, samozaposleni ali opravljate kakršno koli redno delo za plačilo, dobiček oz. družinsko dobrobit?

Vrednost 41159 Frekvenca
1 Da 2624
2 Ne 25937
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 33327
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28561 33327 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v3_5 Zakaj v prejšnjem tednu niste delali?

Vrednost 42158 Frekvenca
1 Zaradi slabega vremena Zaščitena vrednost
2 Zaradi zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov Zaščitena vrednost
3 Zaradi stavke Zaščitena vrednost
4 Zaradi izobraževanja, usposabljanja zunaj podjetja ali organ Zaščitena vrednost
5 Zaradi bolezni, poškodbe 653
6 Zaradi dopusta 1384
7 Zaradi praznika 50
8 Ker ste na čakanju Zaščitena vrednost
9 Zaradi porodniškega dopusta 378
10 Zaradi očetovskega dopusta Zaščitena vrednost
11 Zaradi koriščenja ur Zaščitena vrednost
12 Drugo 46
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 59264
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2624 59264 1 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v3_5a Koliko časa boste vse skupaj odsotni z dela?

Vrednost 43157 Frekvenca
0 manj kot 1 mesec 1500
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 59386
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2502 59386 0 99

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

v3_6 Koliko mesecev že ne delate, čeprav ste zaposleni oziroma samozaposleni?

Vrednost 44156 Frekvenca
0 manj kot 1 mesec Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61741
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
147 61741 0 58

Vrednosti spremenljivk od 0 do 58

v4_1 V prejšnjem tednu ste bili:

Vrednost 45155 Frekvenca
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 19893
2 zaposleni pri obrtniku (s.p.) 1540
3 zaposleni pri kmetu 38
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 delali ste v lastnem podjetju 728
6 obrtnik (s.p.) 1664
7 kmet 1016
8 v svobodnem poklicu 91
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 1337
10 delali ste po pogodbi 297
11 delali ste za neposredno plačilo 54
12 delali ste preko študentskega servisa 1164
13 delali ste preko javnih del Zaščitena vrednost
14 Vajenec, praktikant 55
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 33973
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27915 33973 1 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

v4_1a Ali je mogoče vsaj del pridelkov z vaše kmetije namenjen prodaji?

Vrednost 46154 Frekvenca
1 Da 801
2 Ne 215
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 60872
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1016 60872 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_1b Ali pridelke v glavnem porabite sami?

Vrednost 47153 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61673
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
215 61673 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_1c Ali ti pridelki predstavljajo pomemben del porabe hrane v vašem gospodinjstvu?

Vrednost 48152 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61676
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
212 61676 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_2 Ali še vedno prejemate plačo ali nadomestilo plače?

Vrednost 49151 Frekvenca
1 Da 1337
2 Ne 117
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 60434
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1454 60434 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_3 Prejemate:

Vrednost 50150 Frekvenca
1 pol plače ali več Zaščitena vrednost
2 manj kot pol plače Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 60551
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1337 60551 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_4 Delate preko agencije za posredovanje dela?

Vrednost 51149 Frekvenca
1 Da 1401
2 Ne 21623
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 38864
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23024 38864 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_5 Zaposlujete kaj delavcev?

Vrednost 52148 Frekvenca
1 Da 997
2 Ne 2488
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58403
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3485 58403 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_6 Je to delo za:

Vrednost 53147 Frekvenca
1 nedoločen čas 18867
2 določen čas 2616
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 40405
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21483 40405 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_7 Koliko mesecev traja to delo?

Vrednost 54146 Frekvenca
0 manj kot 1 mesec 340
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 57676
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4212 57676 0 99

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

v4_8 Kaj je razlog, da opravljate delo za določen čas?

Vrednost 55145 Frekvenca
1 Pripravništvo, usposabljanje 191
2 Ne morete najti stalne zaposlitve 1602
3 Ne želite stalne zaposlitve 73
4 Ste v poskusni dobi 276
5 Individualna pogodba o zaposlitvi 226
6 Izobraževanje, šolanje 1213
7 Drugo 631
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 57676
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4212 57676 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v4_9c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste delali prejšnji teden? (PONOVLJENO ANKETIRANJE: V prejšnjem tednu ste delali pri…?) Kaj se proizvaja oz. kakšne storitve se tam opravljajo?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61888 0

v4_10c Kakšen je bil naziv vašega delovnega mesta? (PONOVLJENO ANKETIRANJE: Delali ste kot….) Opišite delo, ki ste ga opravljali v prejšnjem tednu.

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61888 0

v4_11a V kateri državi delate?

Vrednost 58142 Frekvenca
AT 150
IT 59
SI 27608
Ostale države z zaščitenimi vrednostmi 84
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 33987
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27901 33987

v4_11xs V kateri občini?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24180 37708

Vrednosti spremenljivk od 1 do 211

v4_11b V kateri občini?

Vrednost 60140 Frekvenca
SI01 13137
SI02 14469
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 34282
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27606 34282

v4_12 Ali pri svojem delu vodite zaposlene?

Vrednost 61139 Frekvenca
1 Da 4594
2 Ne 18430
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 38864
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23024 38864 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_13 Katerega leta ste začeli delati pri sedanjem delodajalcu oziroma opravljati sedanjo samostojno dejavnost?

Vrednost 62138 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 33987
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27901 33987 1932 2011 1997.958 12.034

Vrednosti spremenljivk od 1932 do 2011

v4_14 Katerega meseca ste začeli delati pri sedanjem delodajalcu oziroma opravljati sedanjo samostojno dejavnost?

Vrednost 63137 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 55384
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6504 55384 1 12 6.36 3.485

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v4_15 Vas je k sedanjemu delodajalcu napotil zavod za zaposlovanje oz. svetovalec zaposlitve?

Vrednost 64136 Frekvenca
1 Da 253
2 Ne 1832
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 59803
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2085 59803 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_16 Ste oglas za sedanjo zaposlitev našli na oglasni deski zavoda za zaposlovanje?

Vrednost 65135 Frekvenca
1 Da 108
2 Ne 1724
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 60056
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1832 60056 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_17 Ste ga našli med oglasi Zavoda za zaposlovanje v katerem od časopisov?

Vrednost 66134 Frekvenca
1 Da 74
2 Ne 1650
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 60164
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1724 60164 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_18 Ste ga prebrali na teletekstu ?

Vrednost 67133 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 60238
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1650 60238 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_19 Ste ga našli na spletni strani zavoda za zaposlovanje?

Vrednost 68132 Frekvenca
1 Da 64
2 Ne 1576
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 60248
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1640 60248 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_20 Koliko delavcev dela na lokaciji, na kateri delate (vključno z vami)?

Vrednost 69131 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61888
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 61888

v4_21 Tam dela:

Vrednost 70130 Frekvenca
1 1 - 10 oseb 5943
2 11 oseb ali več 19470
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 36475
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25413 36475 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_1 Imate delo:

Vrednost 71129 Frekvenca
1 s polnim delovnim časom 24806
2 s skrajšanim delovnim časom 3095
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 33987
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27901 33987 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_2 Koliko ur na teden navadno delate pri delu, o katerem se pogovarjava (vključno z nadurami, če jih opravljate redno)? PONOVLJENO ANKETIRANJE: Navadno delate ___ ur na teden?

Vrednost 72128 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 33987
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27901 33987 1 112 39.355 9.487

Vrednosti spremenljivk od 1 do 112

v5_3 Zakaj navadno delate manj kot 36 ur?

Vrednost 73127 Frekvenca
1 Zaradi izobraževanja, usposabljanja 940
2 Zaradi bolezni, invalidnosti, delne upokojitve 643
3 Ne morete najti dela z daljšim delovnim časom 207
4 Ne želite dela z daljšim delovnim časom 152
5 Zaradi pomanjkanja dela, manjšega obsega dela 553
6 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke 141
7 Skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoč Zaščitena vrednost
8 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke in skrbite za odrasl Zaščitena vrednost
9 Iz drugih družinskih razlogov 62
10 Drugo 435
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58712
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3176 58712 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v5_4 Se vam zdi, da ni ustreznega varstva oz. je predrago?

Vrednost 74126 Frekvenca
1 Da 66
2 Ne 118
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61704
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
184 61704 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_5 Koliko ur ste delali v prejšnjem tednu?

Vrednost 75125 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 33987
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27901 33987 0 120 34.217 15.977

Vrednosti spremenljivk od 0 do 120

v5_6 Zakaj ste delali več kot navadno?

Vrednost 76124 Frekvenca
1 Ker imate premakljiv delovni čas 83
2 Ker je bil obseg dela večji (nadure, nadomeščanje) 1480
3 Drugo 204
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 60121
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1767 60121 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v5_7 Zakaj ste delali manj kot navadno? Zaradi:

Vrednost 77123 Frekvenca
1 slabega vremena 115
2 zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov 63
3 stavke Zaščitena vrednost
4 ker ste se izobraževali, usposabljali 81
5 ker imate premakljiv delovni čas 54
6 bolezni, poškodbe ali začasne nezmožnosti za delo 899
7 porodniškega dopusta 419
8 družinskih oziroma osebnih razlogov Zaščitena vrednost
9 dopusta 2458
10 praznikov 1135
11 začetka ali spremembe zaposlitve v prejšnjem tednu Zaščitena vrednost
12 izteka zaposlitve v prejšnjem tednu Zaščitena vrednost
13 ker ni bilo pravega dela, ker čakate na delo 179
14 koriščenja ur 54
15 drugo 226
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 56149
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5739 56149 1 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

V5_8 Ali imate gibljiv delovni čas?

Vrednost 78122 Frekvenca
1 Da 6028
2 Ne 15536
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 40324
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21564 40324 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_9 Ste v prejšnjem tednu na delovnem mestu opravili kaj dela izven delovnega časa?

Vrednost 79121 Frekvenca
1 Da 1129
2 Ne 4899
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 55860
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6028 55860 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_10 Koliko?

Vrednost 80120 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 60759
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1129 60759 1 75 7.765 7.178

Vrednosti spremenljivk od 1 do 75

v5_10a Koliko od teh je bilo plačanih?

Vrednost 81119 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 60759
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1129 60759 0 60 2.346 4.971

Vrednosti spremenljivk od 0 do 60

v5_10b Ste v prejšnjem tednu opravili kaj nadur?

Vrednost 82118 Frekvenca
1 Da 1563
2 Ne 13973
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 46352
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15536 46352 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_10c Koliko?

Vrednost 83117 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 60325
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1563 60325 1 60 8.629 6.861

Vrednosti spremenljivk od 1 do 60

v5_10d Koliko od teh je bilo plačanih?

Vrednost 84116 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 60325
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1563 60325 0 60 4.573 6.151

Vrednosti spremenljivk od 0 do 60

v5_11a Ali bi želeli delati več ur na teden, kot običajno delate, če bi prejeli večjo plačo?

Vrednost 85115 Frekvenca
1 Da 5268
2 Ne 22481
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 34139
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27749 34139 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_11b Več ur bi želeli delati:

Vrednost 86114 Frekvenca
1 z dodatnim delom 332
2 z drugim osnovnim delom 211
3 v okviru sedanjega dela 3298
4 z dodatnim, drugim oz. sedanjim delom 1427
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 56620
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5268 56620 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v5_12 Koliko ur na teden bi želeli delati vse skupaj?

Vrednost 87113 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 56620
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5268 56620 4 150 49.244 7.844

Vrednosti spremenljivk od 4 do 150

v5_13 Ali bi bili pripravljeni sprejeti več dela v naslednjih dveh tednih?

Vrednost 88112 Frekvenca
1 Da 4742
2 Ne 526
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 56620
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5268 56620 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_14 Zakaj ne?

Vrednost 89111 Frekvenca
1 Končati morate izobraževanje, šolanje 52
2 Sedanjega dela ne morete zapustiti v dveh tednih Zaščitena vrednost
3 Iz osebnih ali družinskih razlogov 284
4 Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 59
5 Urejate si pogoje za samozaposlitev (dokumentacija, denarna Zaščitena vrednost
6 Drugo 94
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61362
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
526 61362 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v5_15 Ali delate v izmenah?

Vrednost 90110 Frekvenca
1 Običajno 6470
2 Včasih 795
3 Nikoli 15814
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 38809
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23079 38809 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v5_16 Ali delate zvečer?

Vrednost 91109 Frekvenca
1 Običajno 6430
2 Včasih 6492
3 Nikoli 14979
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 33987
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27901 33987 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v5_17 Ali delate ponoči?

Vrednost 92108 Frekvenca
1 Običajno 2037
2 Včasih 3622
3 Nikoli 22242
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 33987
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27901 33987 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v5_18 Ali delate ob sobotah?

Vrednost 93107 Frekvenca
1 Običajno 6409
2 Včasih 10120
3 Nikoli 11372
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 33987
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27901 33987 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v5_19 Ali delate ob nedeljah?

Vrednost 94106 Frekvenca
1 Običajno 4351
2 Včasih 5309
3 Nikoli 18241
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 33987
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27901 33987 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v5_19d Ali ste v prejšnjem tednu koristili kakšen dan dopusta?

Vrednost 95105 Frekvenca
1 Da 2712
2 Ne 18759
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 40417
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21471 40417 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_19e Koliko dni dopusta ste koristili v preteklem tednu?

Vrednost 96104 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 59176
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2712 59176 1 7 3.472 1.706

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v5_20 Ali opravljate svoje delo doma, v stanovanju?

Vrednost 97103 Frekvenca
1 Običajno 1939
2 Včasih 2280
3 Nikoli 23682
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 33987
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27901 33987 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v5_21 Doma delate zaradi:

Vrednost 98102 Frekvenca
1 preobilice dela, lastnega interesa 2826
2 dogovora z delodajalcem Zaščitena vrednost
3 dodatnega plačila Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 57669
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4219 57669 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v7_1 Ali ste poleg tega dela v prejšnjem tednu opravljali še kakšno drugo delo?

Vrednost 99101 Frekvenca
1 Da 933
2 Ne 26968
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 33987
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27901 33987 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v7_2 Pri tem delu ste bili:

Vrednost 100100 Frekvenca
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 37
2 zaposleni pri obrtniku (s.p) Zaščitena vrednost
3 zaposleni pri kmetu Zaščitena vrednost
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 delali ste v lastnem podjetju Zaščitena vrednost
6 obrtnik (s.p.) 132
7 kmet 140
8 v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 394
10 delali ste po pogodbi 142
11 delali ste za neposredno plačilo Zaščitena vrednost
12 delali ste preko študentskega servisa 37
13 delali ste preko javnih del Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 60955
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
933 60955 1 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

v7_2a Ali je mogoče vsaj del pridelkov z vaše kmetije namenjen prodaji?

Vrednost 10199 Frekvenca
1 Da 83
2 Ne 57
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61748
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
140 61748 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v7_3 Ste zaposlovali kaj delavcev?

Vrednost 10298 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61596
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
292 61596 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v7_4c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste opravljali dodatno delo? Kaj se proizvaja oziroma kakšne storitve se tam opravljajo?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61888 0

v7_5c Kakšen je naziv vašega delovnega mesta? Opišite svoje dodatno delo.

v7_6 Koliko ur ste v prejšnjem tednu opravili z dodatnim delom?

Vrednost 10595 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 60955
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
933 60955 1 70 15.384 10.881

Vrednosti spremenljivk od 1 do 70

v7_7 Iščete

Vrednost 10694 Frekvenca
1 Drugo osnovno delo 962
2 Drugo, dodatno delo 91
3 Niti eno niti drugo 26848
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 33987
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27901 33987 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v7_8 Zakaj iščete drugo osnovno delo?

Vrednost 10793 Frekvenca
1 Bojite se ali veste, da boste izgubili delo 132
2 Imate zaposlitev za določen čas oziroma opravljate priložnos 149
3 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali več ur Zaščitena vrednost
4 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali manj ur Zaščitena vrednost
5 Želite boljšo plačo 175
6 Želite imeti ugodnejše delovne razmere (delovni čas, pot na 198
7 Želite opravljati delo, ustreznješe svoji izobrazbi 198
8 Drugo 63
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 60926
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
962 60926 1 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v7_9 Zakaj iščete drugo, dodatno delo?

Vrednost 10892 Frekvenca
1 Bojite se ali veste, da boste izgubili delo Zaščitena vrednost
2 Imate zaposlitev za določen čas oziroma opravljate priložnos Zaščitena vrednost
3 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali več ur Zaščitena vrednost
4 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali manj ur 58
5 Želite boljšo plačo Zaščitena vrednost
6 Želite imeti ugodnejše delovne razmere (delovni čas, pot na Zaščitena vrednost
7 Želite opravljati delo, ustreznješe svoji izobrazbi Zaščitena vrednost
8 Drugo Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61797
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
91 61797 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v8_1 Ali ste kdaj prej delali za plačilo, dobiček ali družinsko dobrobit?

Vrednost 10991 Frekvenca
1 Da 18917
2 Ne 7034
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 35937
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25951 35937 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v8_1a Ali ste mogoče med študijem redno delali preko študentskega servisa?

Vrednost 11090 Frekvenca
1 Da 396
2 Ne 6638
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 54854
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7034 54854 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v8_2c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste nazadnje delali? (PONOVLJENO ANKETIRANJE: Nazadnje ste delali oz. bili zaposleni pri… ) Kaj se je proizvajalo oz. kakšne storitve so se tam opravljale?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61888 0

v8_3c Kakšen je bil naziv vašega delovnega mesta? (PONOVLJENO ANKETIRANJE: Delali ste kot….) Opišite delo, ki ste ga opravljali?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61888 0

v8_4 Takrat ste bili:

Vrednost 11387 Frekvenca
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 16156
2 zaposleni pri obrtniku (s.p) 758
3 zaposleni pri kmetu Zaščitena vrednost
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 delali ste v lastnem podjetju 172
6 obrtnik (s.p.) 724
7 kmet 290
8 v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 378
10 delali ste po pogodbi 100
11 delali ste za neposredno plačilo Zaščitena vrednost
12 delali ste preko javnih del 78
13 delali preko študentskega servisa 592
14 delali ste kot vajenec, praktikant Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 42575
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19313 42575 1 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

v8_5 Ste zaposlovali kaj delavcev?

Vrednost 11486 Frekvenca
1 Da 398
2 Ne 806
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 60684
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1204 60684 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v8_6 Katerega leta ste nazadnje delali (za plačilo ali pomagali na družinski kmetiji, v družinskem podjetju, obrti)?

Vrednost 11585 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 42575
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19313 42575 1940 2011 1999.171 10.231

Vrednosti spremenljivk od 1940 do 2011

v8_7 V katerem mesecu ste nazadnje delali?

Vrednost 11684 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 56332
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5556 56332 1 12 7.473 3.533

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v8_8 Zakaj tega dela ne opravljate več?

Vrednost 11783 Frekvenca
1 Ker ste bili odpuščeni 874
2 Ker ste dali odpoved 187
3 Zaradi prenehanja zaposlitve za določen čas 557
4 Zaradi izteka pogodbe 331
5 Zaradi upokojitve 13230
6 Zaradi opustitve dejavnosti zaradi ekonomskih razlogov (nere 1732
7 Zaradi izobraževanja 437
8 Zaradi nezmožnosti za delo (bolezen, invalidnost) 1441
9 Ker pazite otroke Zaščitena vrednost
10 Ker skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoč Zaščitena vrednost
11 Ker pazite otroke in skrbite za odraslega, ki potrebuje pomo Zaščitena vrednost
12 Zaradi osebnih ali družinskih razlogov 119
13 Zaradi odhoda na služenje vojaškega roka Zaščitena vrednost
14 Drugo 307
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 42621
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19267 42621 1 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

v8_9 Ste dokupili zavarovalno dobo?

Vrednost 11882 Frekvenca
1 Da 644
2 Ne 12586
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 48658
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13230 48658 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v9_1 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH iskali kakšno delo?

Vrednost 11981 Frekvenca
1 Da 2550
2 Ne 23319
3 Ne, ker ste delo že našli 69
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 35950
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25938 35950 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v9_2 Ali bi želeli delati, čeprav ne iščete dela?

Vrednost 12080 Frekvenca
1 Da 1792
2 Ne 21527
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 38569
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23319 38569 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v9_3 Kaj je glavni razlog, da ne iščete dela?

Vrednost 12179 Frekvenca
1 Upokojitev 13299
2 Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 2785
3 Izobraževanje, usposabljanje 4944
4 Osebni ali družinski razlogi 1260
5 čakate, da vas pokličejo nazaj na delo (osebe na čakanju) 71
6 Menite, da dela ni na voljo 326
7 Ne želite takoj začeti iskati dela Zaščitena vrednost
8 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke 93
9 Skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoč 89
10 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke in skrbite za odrasl 58
11 Delate oz. bi želeli delati kot prostovoljec. Zaščitena vrednost
12 Drugo 349
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 38569
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23319 38569 1 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v9_4 Se vam zdi, da ni ustreznega varstva oz. je predrago?

Vrednost 12278 Frekvenca
1 Da 127
2 Ne 123
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61638
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
250 61638 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_1 Iščete:

Vrednost 12377 Frekvenca
1 zaposlitev 3526
2 samozaposlitev 77
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58285
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3603 58285 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_2 Iščete zaposlitev:

Vrednost 12476 Frekvenca
1 s polnim delovnim časom 3365
2 s skrajšanim delovnim časom 161
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58362
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3526 58362 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_3 Bi sprejeli delo s skrajšanim delovnim časom, če ni dela s polnim delovnim časom?

Vrednost 12575 Frekvenca
1 Da 2636
2 Ne 729
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58523
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3365 58523 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_4 Bi sprejeli delo s polnim delovnim časom, če ni dela s skrajšanim delovnim časom?

Vrednost 12674 Frekvenca
1 Da 55
2 Ne 106
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61727
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
161 61727 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_5 Koliko mesecev že aktivno iščete delo? 0- manj kot 1 mesec

Vrednost 12773 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58285
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3603 58285 0 999 15.006 26.288

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999

v10_6 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH iskali delo na zavodu za zaposlovanje?

Vrednost 12872 Frekvenca
1 Da 1942
2 Ne 1661
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58285
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3603 58285 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_7 Ste čakali, da vas pokličejo z zavoda za zaposlovanje?

Vrednost 12971 Frekvenca
1 Da 1758
2 Ne 1845
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58285
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3603 58285 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_8 Ste vprašali neposredno pri delodajalcu?

Vrednost 13070 Frekvenca
1 Da 2648
2 Ne 955
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58285
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3603 58285 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_9 Ste vprašali sorodnike, prijatelje, znance?

Vrednost 13169 Frekvenca
1 Da 3098
2 Ne 505
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58285
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3603 58285 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_10 Ste se javili na oglas v časopisu, reviji?

Vrednost 13268 Frekvenca
1 Da 2481
2 Ne 1122
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58285
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3603 58285 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_11 Ste intenzivno pregledovali oglase v časopisih, revijah, na internetu?

Vrednost 13367 Frekvenca
1 Da 3230
2 Ne 373
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58285
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3603 58285 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_12 Ste delo iskali v kateri od zasebnih agencij za zaposlovanje?

Vrednost 13466 Frekvenca
1 Da 814
2 Ne 2789
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58285
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3603 58285 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_13 Ste bili na razgovoru ali testiranju pri delodajalcu?

Vrednost 13565 Frekvenca
1 Da 1756
2 Ne 1847
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58285
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3603 58285 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_14 Ste čakali na odgovor na prošnjo (prijavo) za zaposlitev?

Vrednost 13664 Frekvenca
1 Da 2626
2 Ne 977
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58285
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3603 58285 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_15 Ste iskali zemljo, zgradbe ali opremo za samozaposlitev?

Vrednost 13763 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61811
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
77 61811 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_16 Ste iskali dovoljenja, licence, denarna sredstva za samozaposlitev?

Vrednost 13862 Frekvenca
1 Da 33
2 Ne 44
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61811
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
77 61811 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_17 Ali ste uporabili še katero drugo metodo?

Vrednost 13961 Frekvenca
1 Da 148
2 Ne 3455
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58285
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3603 58285 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_18 Kaj je veljalo za vas tik preden ste začeli iskati delo?

Vrednost 14060 Frekvenca
1 Bili ste redno zaposleni za nedoločen čas 1219
2 Bili ste redno zaposleni za določen čas 912
3 Bili ste podjetnik, samostojni podjetnik posameznik (obrtnik 150
4 Pomagali ste na družinski kmetiji, v družinskem podjetju, ob Zaščitena vrednost
5 Opravljali ste pogodbena oziroma priložnostna dela 152
6 Redno ste se izobraževali, šolali 752
7 Bili ste na služenju vojaškega roka Zaščitena vrednost
8 Imeli ste družinske obveznosti oziroma opravljali ste gospod 155
9 Bili ste upokojeni Zaščitena vrednost
10 Drugo 219
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58285
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3603 58285 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v11_1 Ste našli

Vrednost 14159 Frekvenca
1 zaposlitev Zaščitena vrednost
2 samozaposlitev Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61819
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69 61819 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_2 Ste našli zaposlitev

Vrednost 14258 Frekvenca
1 s polnim delovnim časom Zaščitena vrednost
2 s skrajšanim delovnim časom Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61822
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
66 61822 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_3 Koliko mesecev ste aktivno iskali delo? 0 - manj kot 1 mesec

Vrednost 14357 Frekvenca
0 manj kot 1 mesec Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61819
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69 61819 0 40

Vrednosti spremenljivk od 0 do 40

v11_4 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH iskali delo na zavodu za zaposlovanje?

Vrednost 14456 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61819
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69 61819 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_5 Ste čakali, da vas pokličejo z zavoda za zaposlovanje?

Vrednost 14555 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61819
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69 61819 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_6 Ste vprašali neposredno pri delodajalcu?

Vrednost 14654 Frekvenca
1 Da 36
2 Ne 33
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61819
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69 61819 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_7 Ste vprašali sorodnike, prijatelje, znance?

Vrednost 14753 Frekvenca
1 Da 37
2 Ne 32
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61819
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69 61819 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_8 Ste se javili na oglas v časopisu, reviji?

Vrednost 14852 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61819
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69 61819 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_9 Ste intenzivno pregledovali oglase v časopisih, revijah, na internetu?

Vrednost 14951 Frekvenca
1 Da 33
2 Ne 36
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61819
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69 61819 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_10 Ste delo iskali v kateri od zasebnih agencij za zaposlovanje?

Vrednost 15050 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61819
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69 61819 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_11 Ste bili na razgovoru ali testiranju pri delodajalcu?

Vrednost 15149 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61819
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69 61819 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_12 Ste čakali na odgovor na prošnjo (prijavo) za zaposlitev?

Vrednost 15248 Frekvenca
1 Da 32
2 Ne 37
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61819
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69 61819 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_13 Ste iskali zemljo, zgradbe ali opremo za samozaposlitev?

Vrednost 15347 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61885
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3 61885 1 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_14 Ste iskali dovoljenja, licence, denarna sredstva za samozaposlitev?

Vrednost 15446 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61885
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3 61885 1 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_15 Ali ste uporabili še katero drugo metodo?

Vrednost 15545 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61819
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69 61819 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_16 Kaj je veljalo za vas, tik preden ste začeli iskati delo?

Vrednost 15644 Frekvenca
1 Delali ste za plačilo, dobiček ali družinsko dobrobit 32
2 Redno ste se izobraževali, šolali Zaščitena vrednost
3 Bili ste na služenju vojaškega roka Zaščitena vrednost
4 Imeli ste družinske obveznosti oziroma opravljali ste gospod Zaščitena vrednost
5 Drugo Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61819
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69 61819 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v12_1 če bi zdaj našli delo, ali bi lahko začeli delati v naslednjih DVEH TEDNIH?

Vrednost 15743 Frekvenca
1 Da 3268
2 Ne 22670
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 35950
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25938 35950 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v12_2 Zakaj v tem času ne bi mogli začeti z delom?

Vrednost 15842 Frekvenca
1 Končati morate izobraževanje, šolanje 4642
2 Sedanjega dela ne morete zapustiti v dveh tednih Zaščitena vrednost
3 Iz osebnih ali družinskih razlogov Zaščitena vrednost
4 Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 2844
5 Urejate si pogoje za samozaposlitev (dokumentacija, denarna Zaščitena vrednost
6 Drugo 13606
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 39218
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22670 39218 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v12_3 Bi mogoče lahko začeli delati v naslednjih TREH MESECIH?

Vrednost 15941 Frekvenca
1 Da 265
2 Ne 22405
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 39218
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22670 39218 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v13_1 Ste prijavljeni na zavodu za zaposlovanje?

Vrednost 16040 Frekvenca
1 Da 3384
2 Ne 50468
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 8036
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
53852 8036 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v13_2 Prejemate denarno nadomestilo za čas brezposelnosti?

Vrednost 16139 Frekvenca
1 Da 1265
2 Ne 52587
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 8036
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
53852 8036 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v13_3 Kaj pa denarno pomoč za čas brezposelnosti?

Vrednost 16238 Frekvenca
1 Da 354
2 Ne 53498
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 8036
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
53852 8036 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v13_3a Ali ste:

Vrednost 16337 Frekvenca
1 zaposleni, samozaposleni, pomagate na družinski kmetiji, v p 25380
2 brezposelni 4082
3 učenec, dijak, študent 6592
4 skrbite za gospodinjstvo 934
5 upokojeni 15690
6 nezmožni za delo (bolezen, invalidnost) 1033
7 drugo 141
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 8036
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
53852 8036 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v13_4 Pred enim letom ste bili:

Vrednost 16436 Frekvenca
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 20603
2 zaposleni pri obrtniku (s.p) 1494
3 zaposleni pri kmetu 38
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 delali ste v lastnem podjetju 733
6 obrtnik (s.p.) 1660
7 kmet 966
8 v svobodnem poklicu 86
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 1260
10 delali ste po pogodbi 228
11 delali ste za neposredno plačilo 37
12 delali ste preko študentskega servisa 674
13 delali ste preko javnih del Zaščitena vrednost
14 brezposelni 3248
15 učenec, dijak, študent 6396
16 upokojeni 14455
17 skrbeli ste za gospodinjstvo 847
18 nezmožni za delo 996
19 drugo 93
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 8036
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
53852 8036 1 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 19

v13_5 Ste zaposlovali kaj delavcev?

Vrednost 16535 Frekvenca
1 Da 1010
2 Ne 2435
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58443
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3445 58443 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v13_6c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste delali pred enim letom? (PONOVLJENO ANKETIRANJE: Pred enim letom ste delali pri…?) Kaj se je proizvajalo oz. kakšne storitve so se tam opravljale?

Vrednost 16634 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 34071
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27817 34071

Vrednosti spremenljivk od 0 do 97

v13_7 Ali ste pred enim letom živeli na istem naslovu?

Vrednost 16733 Frekvenca
1 Da 37273
2 Ne 352
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 24263
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37625 24263 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v13_8 Ste živeli v Sloveniji?

Vrednost 16832 Frekvenca
1 Da 321
2 Ne 31
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61536
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
352 61536 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v13_10 V kateri državi ste živeli?

Vrednost 16931 Frekvenca
SI01 30978
SI02 30388
Ostale države z zaščitenimi vrednostmi 31
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 491
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61397 491

zap1 Brezposelni

Vrednost 17030 Frekvenca
1 brezposelni 2477
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 59411
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2477 59411 1 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

zap2 Zaposleni

Vrednost 17129 Frekvenca
1 zaposleni 23079
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 38809
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23079 38809 1 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

zap3 Samozaposleni

Vrednost 17228 Frekvenca
1 samozaposleni 3485
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58403
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3485 58403 1 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

zap4 Pomagajoči družinski člani

Vrednost 17327 Frekvenca
1 pomagajoči družinski člani 1337
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 60551
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1337 60551 1 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

zap12 Neaktivni

Vrednost 17426 Frekvenca
1 neaktivni 23474
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 38414