Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: ADS10
Glavni avtor(ji):
 • Statistični urad Republike Slovenije
Izdelal datoteko podatkov:
SURS - Statistični urad Republike Slovenije, VRS (Ljubljana, Slovenija; 2012)

Finančna podpora:

(1):Državni proračun Republike Slovenije je na podlagi Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995) financiral vse aktivnosti v okviru Letnega programa statističnih raziskovanj 2010.
(2):Evropska komisija (sredstva, namenjena metodološkim izboljšavam)

Serija:
 • ADS/Anketa o delovni sili

  Anketa o delovni sili je najobsežnejše uradno anketiranje gospodinjstev v Sloveniji. Namen Ankete o delovni sili je zbrati podatke o stanju in spremembah na slovenskem trgu dela. Daje nam podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega (delovno aktivnega prebivalstva in brezposelnih oseb) in neaktivnega prebivalstva Slovenije. Do leta 1995 se je raziskava imenovala Anketa o kadrovskem potencialu. Kot razvojni projekt je bila uvedena na Inštitutu za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Razvojna faza je trajala do konca leta 1992. V letu 1993 je bila vključena v Nacionalni program statističnih raziskovanj. Od takrat podatki veljajo za uradne. V letih 1993 in 1994 je raziskavo izvedel Republiški zavod za zaposlovanje ob sodelovanju Statističnega urada Republike Slovenije. Od leta 1995 Anketo o delovni sili izvaja Statistični urad Republike Slovenije. Anketo o delovni sili se je izvajalo skladno z navodili Mednarodne organizacije za delo (ILO), sprejetimi na 13. konferenci statistikov dela, sedaj pa se jo izvaja skladno z zahtevami Statističnega urada Evropske zveze (Eurostata), ki se nanašajo na usklajeno anketo Evropske zveze. To nam omogoča primerljivost z drugimi državami, ki izvajajo ankete o delovni sili, in hkrati tudi časovno primerljivost podatkov. Do 1997 je bila Anketa o delovni sili letna anketa, aprila 1997 pa se je prešlo na kontinuirano Anketo o delovni sili (anketiranje poteka vse leto) ob četrtletnem objavljanju podatkov. Leta 2005 je prišlo do večje spremembe vprašalnika na nacionalni ravni, na evropski ravni pa so države članice začele izvajati kontinuirano četrtletno raziskavo, s katero se pokriva vse tedne posameznega četrtletja. Število sodelujočih držav v Eurostatovem ADS sistemu se je skozi leta povečevalo, v 2013 je sodelovalo 33 držav, katerih naloga je slediti Eurostatovi metodologiji. Novo izbrana gospodinjstva v Sloveniji, na primer, so izbrana z enostavnim slučajnim izborom. V vzorec je vsako četrtletje vključenih nekaj več kot 7 tisoč gospodinjstev. Gospodinjstvo je anketirano v 5 četrtletjih (3 zaporedna, 1 četrtletje premora in še dvakrat).

Vsebina raziskave

Ključne besede:

sestava gospodinjstva, država priselitve, dosežena stopnja izobrazbe, tekoče izobraževanje in usposabljanje, delovna aktivnost v zadnjem tednu, samozaposlitev, zaposluje druge, tip zaposlitve, gospodarska dejavnost, trajanje zaposlitve, vir informacij o zaposlitvi, polni delovni čas ali skrajšani, razlogi za skrajšanje delovnega časa, netipična razporeditev delovnega časa, dohodek

Vsebinska področja CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Vsebinska področja ADP
demografija
zaposlenost
brezposelnost
trg delovne sile
neaktivno prebivalstvo
delovni čas


Povzetek:

Anketa o delovni sili 2010 je raziskovanje, ki ima v Sloveniji dolgoletno tradicijo. Raziskava meri stanje na trgu delovne sile, poleg tega pa še druge lastnosti prebivalstva v določenem tednu vsakega četrtletja. Anketa daje podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega in neaktivnega prebivalstva Republike Slovenije. V podatkovno datoteko so dodani še podatki o dohodku fizičnih oseb (register DURS-a) – gre za mesečni dohodek, ki je ali povprečje leta ali povprečje krajšega obdobja, če je oseba delala manj kot leto dni. Skozi celotno leto je sodelovalo 22.714 gospodinjstev. Raziskovalcem je na voljo neanonimizirana verzija ADS mikropodatkov, do katere lahko dostopajo v varni sobi ali preko oddaljenega dostopa. Raziskovanje poteka v sklopu Eurostatove Labour Force Survey, v katero je bilo v letu 2010 zajetih 27 držav Evropske unije, 4 države kandidatke ter 2 EFTA državi – Norveška in Švica. Raziskovalcem so preko Eurostata dostopne tudi podatkovne datoteke drugih sodelujočih držav, ki omogočajo medčasovno in mednarodno primerjavo.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 2010-01-04 - 2011-01-04
Čas izdelave: 2012
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Slovenija

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Enota opazovanja so posamezniki, ki so v letu 2010 večinoma prebivali na ozemlju Republike Slovenije, ne glede na državljanstvo. Vključeni so bili posamezniki, ki so pretežno živeli v izbranem gospodinjstvu. Gospodinjstvo je vsaka (družinska ali druga) skupnost oseb, ki skupaj stanujejo in skupaj porabljajo svoje dohodke za poravnavanje osnovnih življenjskih potreb (stanovanje, hrana in drugo). V anketi so upoštevani tudi trenutno odsotni člani gospodinjstva brez drugega stalnega ali začasnega bivališča, prav tako tudi dijaki srednjih šol, ki živijo v internatu.

Izključeni:

Upoštevani niso posamezniki, ki živijo v institucijah (bolniki, zaporniki ipd.) več kot dvanajst mesecev, študenti, ki med študijem ne živijo doma, in posamezniki, ki stalno ali začasno živijo v tujini.

Zbiranje podatkov je opravil:

Statistični urad Republike Slovenije

Tip vzorca:

Anketa o delovni sili temelji na vzorcu, ki je izbran iz Centralnega registra prebivalstva. Je rotirajoča panelna anketa, izvaja se jo nepretrgano skozi celotno leto. Uporabljena vzorčna metoda je stratificirano naključno vzorčenje naslovov gospodinjstev. Vsi člani gospodinjstva na določenem naslovu so vključeni v vzorec. V vsakem četrtletju je v vzorec vključenih približno 16150 posameznikov. Stratumi so definirani z NUTS 3 regijami (12) in tipom naselja (6), definiranim glede na velikost naselja in delež kmetovalcev. Stratifikacija je proporcionalna glede na porazdelitev prebivalstva, pri čemer je prilagojena predhodni stopnji anketiranja. Vsako gospodinjstvo je anketirano petkrat, po rotacijskem modelu 3-1-2 (gospodinjstva so anketirana tri zaporedna četrtletja, potem so za eno četrtletje izključena, nato pa so v anketo vključena še v preostalih dveh četrtletjih). Anketni podatki kažejo, da je okrog 1 % naslovov neustreznih (npr. na naslovu ne živi gospodinjstvo po definiciji ADS).

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI). Le pri prvem anketiranju določenega gospodinjstva.

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI). Pri vseh ostalih anketiranjih določenega gospodinjstva.

Uteževanje:

Podatki so uteženi zaradi neenake verjetnosti izbora v vzorec posameznikov na ravni gospodinjstva ter zaradi nesodelovanja. Upošteva se znana porazdelitev prebivalstva, utežuje se glede na: starost (0-14, 15-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70+), spol in regijo (NUTS 3). Končna utež je izračunana na nivoju gospodinjstva, torej imajo vsi člani istega gospodinjstva enako utež (praksa od leta 2005 naprej). Institucionalizirana populacija je upoštevana pri skupnih vrednostih populacije. Uporabljene so populacijske uteži.

Omejitve dostopa

Podatki dostopni registriranim raziskovalcem v statistično-analitičen in znanstveno-raziskovalen namen.

Kontakt: Irena Svetin.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv po priporočenem zgledu.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Prejemnik se zaveže, da bo podatke uporabljal izključno za namen, za katerega mu je bil omogočen dostop in jih ne bo posredoval oziroma drugače razkril katerikoli tretji osebi. Prejemnik sme objaviti oziroma kakorkoli drugače razkriti katerikoli tretji osebi podatke le v obliki rezultatov, ki so zaščiteni v skladu z navodili Statističnega urada Republike Slovenije.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ADS10 - Anketa o delovni sili, 2010 [datoteka podatkov]

ID datoteke: ADS10_P1_SL_V1_R1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 203
 • število enot: 64599

Verzija: april 2012

Dodatna pojasnila:

Podatkovna datoteka, na kateri je Statistični urad Republike Slovenije že izvedel logično kontrolo.

http://www.stat.si/doc/metodologija/kakovost/10_LPK_ADS_2010.pdf

Originalna ASCII delimited datoteka.

Naslov podatkovne datoteke: ADS10 - Anketa o delovni sili, 2010 [datoteka podatkov]

ID datoteke: ADS10_P1_SL_V2_R1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

 • število spremenljivk: 193
 • število enot: 64599

Verzija: februar 2013

Dodatna pojasnila:

Podatkovni datoteki so dodane labele na ravni spremenljivk in labele na ravni vrednosti spremenljivk, vključno s pripravo šifrantov za pojasnitev vrednosti določenih spremenljivk. Izvedla se je logična kontrola le na ravni osnovnega pregleda frekvenčne porazdelitve posameznih spremenljivk. Izbrisale so se spremenljivke, ki so bile internega SURS značaja. Določile so se manjkajoče vrednosti.

http://www.stat.si/doc/metodologija/kakovost/10_LPK_ADS_2010.pdf

Datoteka je namenjena takojšnjim statističnim analizam, možna je pretvorba v druge formate, za uporabo z drugimi statističnimi programi (SAS, STATA, R! itd.).

Spremenljivke

sid Statistični identifikator

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
64599 0

l_sifra Val anketiranja+šifra gospodinjstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
64599 0

sifra Šifra gospodinjstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
64599 0

sid Statistični identifikator

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
64599 0

l_sifra Val anketiranja+šifra gospodinjstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
64599 0

sifra Šifra gospodinjstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
64599 0

v0 Št. člana gospodinjstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
64599 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 91

val Val anketiranja

Vrednost 5189 Frekvenca
1 1. val 17653
2 2.val 13831
3 3. val 12067
4 4. val 11000
5 5. val 10048
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
64599 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

tip Tip anketiranja

Vrednost 6188 Frekvenca
2 terensko anketiranje 20275
3 telefonsko anketiranje 44324
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
64599 0

Vrednosti spremenljivk od 2 do 3

datum Datum anketiranja

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
64599 0

Vrednosti spremenljivk od 04/01/2010 do 04/01/2011

starost Starost anketiranca

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
64599 0 41.684 21.702

Vrednosti spremenljivk od 0 do Zaščitena vrednost

Ank Šifra anketarja

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
64599 0 1 999

Vrednosti spremenljivk od 1 do 999

RefTed Referenčni teden v letu, na katerega se vprašanja nanašajo

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
64599 0 2 52

Vrednosti spremenljivk od 2 do 52

v1_1 Ali bo oseba odgovarja sama?

Vrednost 11183 Frekvenca
1 Da 24798
2 Ne 39801
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
64599 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1_4 Razmerja med člani gospodinjstva:

Vrednost 12182 Frekvenca
1 njegov partner (zakonski ali zunajzakonski) 15649
2 otrok (njegov ali partnerjev) 19576
3 starejši sorodnik (oče, mati, tast, tašča,) 3375
4 drug sorodnik (brat, sestra, vnuk, vnukinja, dedek, babica) 2370
5 drugo (snaha, zet) 914
6 sam je nosilec gospodinjstva 22714
9 Neveljavna vrednost 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
64598 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v1_5 Njegov/njen partner (zakonski ali zunajzakonski) je:

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
64599 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 86

v1_6 Njegov/njen oče je:

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
64599 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 86

v1_7 Njegova/njena mama je:

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
64599 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 86

v1_8 Spol:

Vrednost 16178 Frekvenca
1 moški 31458
2 ženski 33141
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
64599 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1_9a Dan rojstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
64599 0 1 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 31

v1_9b Mesec rojstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
64599 0 1 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v1_9c Leto rojstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
64599 0 1967.824

v1_10 Ali imate slovensko državljanstvo?

Vrednost 20174 Frekvenca
1 Da 63896
2 Ne 703
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
64599 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1_11a Državljanstvo katere države imate?

Vrednost 21173 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 63896
Sysmiss 703
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 64599

v1_12 Ali ste bili rojeni v Sloveniji?

Vrednost 22172 Frekvenca
1 Da 59138
2 Ne 5461
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
64599 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1_13a V kateri državi ste bili rojeni?

Vrednost 23171 Frekvenca
SI 59138
AT 73
BA 2345
DE 174
HR 1413
IT 62
ME 156
MK 270
RS 575
XK 195
Ostale države z zaščitenimi vrednostmi 198
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
64599 0

v1_14 Katerega leta ste se priselili v Slovenijo?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5461 59138 1929 2010

Vrednosti spremenljivk od 1929 do 2010

v1_15a Iz katere države ste se preselili?

Vrednost 25169 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 64569
Sysmiss 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 64599

v1_16 Ali imate na tem naslovu:

Vrednost 26168 Frekvenca
1 stalno prebivališče 64041
2 začasno prebivališče 392
3 na tem naslovu niste prijavljeni 166
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
64599 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v1_17 Kakšen je vaš zakonski stan?

Vrednost 27167 Frekvenca
1 Samski 16012
2 Poročen 30942
3 Vdovec 3450
4 Razvezan 1387
5 Zunajzakonska skupnost 4480
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 8328
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56271 8328

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2_1 Vaša dosežena izobrazba je:

Vrednost 28166 Frekvenca
1 ste brez šolske izobrazbe oz. imate nepopolno osnovno izobra 455
2 nepopolna osnovna izobrazba (4-7 oz. 6-8 razredov) 1715
3 osnovna izobrazba 11796
4 nižja ali srednja poklicna izobrazba 13286
5 srednja strokovna izobrazba 14409
6 srednja splošna izobrazba 4089
7 višja strokovna izobrazba, višješolska izobrazba 3222
8 visoka strokovna izobrazba 1726
9 visoka univerzitetna izobrazba 4638
10 specializacija 161
11 magisterij 472
12 doktorat 302
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 8328
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56271 8328

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v2_2a Kaj ste po izobrazbi (smer in šola, ki ste jo končali)?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56271 8328

Vrednosti spremenljivk od Zaščitena vrednost do Zaščitena vrednost

v2_3 Katerega leta ali koliko ste bili stari, ko ste dosegli sedanjo stopnjo izobrazbe?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56271 8328 1924 2010

Vrednosti spremenljivk od 1924 do 2010

v2_4 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH obiskovali še kakšno šolo?

Vrednost 31163 Frekvenca
1 Da 8779
2 Ne 46973
3 Ne, ker so bile počitnice 519
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 8328
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56271 8328

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v2_5 Katero stopnjo izobrazbe boste pridobili?

Vrednost 32162 Frekvenca
1 Osnovno izobrazbo 109
2 Nižjo ali srednjo poklicno izobrazbo 348
3 Srednjo strokovno izobrazbo 1586
4 Srednjo splošno izobrazbo 1271
5 Višjo strokovno izobrazbo 889
6 Visoko strokovno izobrazbo 1330
7 Visoko univerzitetno izobrazbo 2531
8 Specializacijo 69
9 Magisterij 531
10 Doktorat 115
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 55820
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8779 55820

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v2_6 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH obiskovali še kake tečaje, (tudi šiviljski, kuharski, športni…tečaji), krožke,seminarje, inštrukcije, avtošolo, verouk…?

Vrednost 33161 Frekvenca
1 Da 4894
2 Ne 51377
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 8328
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56271 8328

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v2_7 Koliko ur ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH porabili za to učno dejavnost?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4894 59705 1 168 15.637 17.015

Vrednosti spremenljivk od 1 do 168

v2_8 Tečaj, seminar ste obiskovali zaradi:

Vrednost 35159 Frekvenca
1 potreb dela 2847
2 osebnega razvoja, interesa 2047
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 59705
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4894 59705

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v2_9 To izobraževanje je potekalo:

Vrednost 36158 Frekvenca
1 samo med delovnim časom 1297
2 večinoma med delovnim časom 356
3 samo zunaj delovnega časa 1173
4 večinoma zunaj delovnega časa 404
5 v tem času nisem bil zaposlen 1664
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 59705
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4894 59705

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2_10 Kdo je denarno podprl udeležbo v tej učni aktivnosti?

Vrednost 37157 Frekvenca
1 Vi sami oz. družina 1640
2 Delodajalec 2280
3 Učna aktivnost je bila brezplačna 847
4 Drugo 127
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 59705
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4894 59705

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v2_11 Kaj je bil glavni razlog, da se niste udeležili nobene učne dejavnosti?

Vrednost 38156 Frekvenca
1 Pomanjkanje časa 7839
2 Prevelika zaposlenost na delovnem mestu 2501
3 V kraju, kjer živite, ni bilo ponudbe, drug kraj je predale 3545
4 Družinske obveznosti 1462
5 Predrago izobraževanje/pomanjkanje denarja 1172
6 Zdravstveni razlogi 3037
7 Ni interesa (tudi starost) 21673
8 Drugo 1953
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 21417
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
43182 21417

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v3_2 Ali ste v prejšnjem tednu (od ponedeljka do nedelje) delali vsaj eno uro za plačilo (denarno ali nedenarno) ali dobiček?

Vrednost 39155 Frekvenca
1 Da 25701
2 Ne 30570
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 8328
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56271 8328

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v3_3 Ali ste v prejšnjem tednu pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti?

Vrednost 40154 Frekvenca
1 Da 1470
2 Ne 29100
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 34029
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30570 34029

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v3_4 Ali ste kjub temu, da prejšnji teden niste delali, zaposleni, samozaposleni ali opravljate kakršno koli redno delo za plačilo, dobiček oz. družinsko dobrobit?

Vrednost 41153 Frekvenca
1 Da 3199
2 Ne 25901
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 35499
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29100 35499

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v3_5 Zakaj v prejšnjem tednu niste delali?

Vrednost 42152 Frekvenca
1 Zaradi slabega vremena Zaščitena vrednost
2 Zaradi zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov 52
3 Zaradi stavke Zaščitena vrednost
4 Zaradi izobraževanja, usposabljanja zunaj podjetja ali organizacije Zaščitena vrednost
5 Zaradi bolezni, poškodbe 783
6 Zaradi dopusta 1743
7 Zaradi praznika Zaščitena vrednost
8 Ker ste na čakanju 93
9 Zaradi porodniškega dopusta 414
10 Zaradi ocetovskega dopusta Zaščitena vrednost
11 Zaradi korišcenja ur Zaščitena vrednost
12 Drugo Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61400
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3199 61400

Vrednosti spremenljivk od 2 do 99

v3_5a Koliko časa boste vse skupaj odsotni z dela?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3075 61524

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

v3_6 Koliko mesecev že ne delate, čeprav ste zaposleni oziroma samozaposleni?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
162 64437

Vrednosti spremenljivk od 0 do 48

v4_1 V prejšnjem tednu ste bili:

Vrednost 45149 Frekvenca
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 21235
2 zaposleni pri obrtniku (s.p.) 1874
3 zaposleni pri kmetu Zaščitena vrednost
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 delali ste v lastnem podjetju 936
6 obrtnik (s.p.) 1638
7 kmet 1101
8 v svobodnem poklicu 113
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 1670
10 delali ste po pogodbi 278
11 delali ste za neposredno plačilo 74
12 delali ste preko študentskega servisa 1350
13 delali ste preko javnih del Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 34229
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30370 34229

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

v4_1a Ali je mogoče vsaj del pridelkov z vaše kmetije namenjen prodaji?

Vrednost 46148 Frekvenca
1 Da 813
2 Ne 284
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 63502
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1097 63502

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_2 Ali še vedno prejemate plačo ali nadomestilo plače?

Vrednost 47147 Frekvenca
1 Da 1718
2 Ne 112
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 62769
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1830 62769

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_3 Prejemate:

Vrednost 48146 Frekvenca
1 pol plače ali več
2 manj kot pol plače
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1718 62881

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_4 Delate preko agencije za posredovanje dela?

Vrednost 49145 Frekvenca
1 Da 1618
2 Ne 23294
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 39687
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24912 39687

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_5 Zaposlujete kaj delavcev?

Vrednost 50144 Frekvenca
1 Da 1116
2 Ne 2672
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 60811
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3788 60811

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_6 Je to delo za:

Vrednost 51143 Frekvenca
1 nedoločen čas 20621
2 določen čas 2517
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 41461
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23138 41461

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_7 Koliko mesecev traja to delo?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4291 60308

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

v4_8 Kaj je razlog, da opravljate delo za določen čas?

Vrednost 53141 Frekvenca
1 Pripravništvo, usposabljanje 152
2 Ne morete najti stalne zaposlitve 1521
3 Ne želite stalne zaposlitve 119
4 Ste v poskusni dobi 223
5 Individualna pogodba o zaposlitvi 308
6 Izobraževanje, šolanje 1395
7 Drugo 573
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 60308
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4291 60308

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v4_9c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste delali prejšnji teden? Kaj se proizvaja oz. kakšne storitve se tam opravljajo?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30370 34229

v4_10c Kakšen je bil naziv vašega delovnega mesta? Opišite delo, ki ste ga opravljali v prejšnjem tednu.

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30370 34229

v4_11a V kateri državi delate?

Vrednost 56138 Frekvenca
Ostale države z zaščitenimi vrednostmi 92
AT 140
IT 62
SI 30076
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 34229
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
64599 0

v4_11b V kateri občini?

Vrednost 57137 Frekvenca
SI01 14287
SI02 15788
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 34524
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30075 34524

v4_12 Ali pri svojem delu vodite zaposlene?

Vrednost 58136 Frekvenca
1 Da 4850
2 Ne 20062
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 39687
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24912 39687

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_13 Katerega leta ste začeli delati pri sedanjem delodajalcu oziroma opravljati sedanjo samostojno dejavnost?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30370 34229 1940 2010

Vrednosti spremenljivk od 1940 do 2010

v4_14 Katerega meseca ste začeli delati pri sedanjem delodajalcu oziroma opravljati sedanjo samostojno dejavnost?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7613 56986

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v4_15 Vas je k sedanjemu delodajalcu napotil zavod za zaposlovanje oz. svetovalec zaposlitve?

Vrednost 61133 Frekvenca
1 Da 287
2 Ne 1916
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 62396
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2203 62396

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_16 Ste oglas za sedanjo zaposlitev našli na oglasni deski zavoda za zaposlovanje?

Vrednost 62132 Frekvenca
1 Da 70
2 Ne 1846
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 62683
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1916 62683

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_17 Ste ga našli med oglasi Zavoda za zaposlovanje v katerem od časopisov?

Vrednost 63131 Frekvenca
1 Da 61
2 Ne 1785
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 62753
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1846 62753

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_18 Ste ga prebrali na teletekstu ?

Vrednost 64130 Frekvenca
1 Da
2 Ne
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1785 62814

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_19 Ste ga našli na spletni strani zavoda za zaposlovanje?

Vrednost 65129 Frekvenca
1 Da 49
2 Ne 1720
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 62830
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1769 62830

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_20 Koliko delavcev dela na lokaciji, na kateri delate (vključno z vami)?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 64599

v4_21 Tam dela:

Vrednost 67127 Frekvenca
1 1 - 10 oseb 6235
2 11 oseb ali več 21463
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 36901
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27698 36901

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_1 Imate delo:

Vrednost 68126 Frekvenca
1 s polnim delovnim časom 26680
2 s skrajšanim delovnim časom 3690
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 34229
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30370 34229

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_2 Koliko ur na teden navadno delate pri delu, o katerem se pogovarjava (vključno z nadurami, če jih opravljate redno)?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30370 34229 1 112 39.249 9.969

Vrednosti spremenljivk od 1 do 112

v5_3 Zakaj navadno delate manj kot 36 ur?

Vrednost 70124 Frekvenca
1 Zaradi izobraževanja, usposabljanja 1123
2 Zaradi bolezni, invalidnosti, delne upokojitve 809
3 Ne morete najti dela z daljšim delovnim časom 236
4 Ne želite dela z daljšim delovnim časom 240
5 Zaradi pomanjkanja dela, manjšega obsega dela 721
6 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke 167
7 Skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoc Zaščitena vrednost
8 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke in skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoc Zaščitena vrednost
9 Iz drugih družinskih razlogov 70
10 Drugo 355
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 60830
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3769 60830

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v5_4 Se vam zdi, da ni ustreznega varstva oz. je predrago?

Vrednost 71123 Frekvenca
1 Da 80
2 Ne 135
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 64384
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
215 64384

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_5 Koliko ur ste delali v prejšnjem tednu?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30370 34229 0 140 34.052 16.254

Vrednosti spremenljivk od 0 do 140

v5_6 Zakaj ste delali več kot navadno?

Vrednost 73121 Frekvenca
1 Ker imate premakljiv delovni čas 94
2 Ker je bil obseg dela večji (nadure, nadomeščanje) 1548
3 Drugo 134
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 62823
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1776 62823

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v5_7 Zakaj ste delali manj kot navadno? Zaradi:

Vrednost 74120 Frekvenca
1 slabega vremena 225
2 zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov 123
3 stavke Zaščitena vrednost
4 ker ste se izobraževali, usposabljali 117
5 ker imate premakljiv delovni čas 40
6 bolezni, poškodbe ali začasne nezmožnosti za delo 1019
7 porodniškega dopusta 448
8 družinskih oziroma osebnih razlogov Zaščitena vrednost
9 dopusta 2749
10 praznikov 1390
11 zacetka ali spremembe zaposlitve v prejšnjem tednu Zaščitena vrednost
12 izteka zaposlitve v prejšnjem tednu Zaščitena vrednost
13 ker ni bilo pravega dela, ker čakate na delo 229
14 koriščenja ur 65
15 drugo 213
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 57936
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6663 57936

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

v5_8 Ali imate gibljiv delovni čas?

Vrednost 75119 Frekvenca
1 Da 6372
2 Ne 16838
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 41389
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23210 41389

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_9 Ste v prejšnjem tednu na delovnem mestu opravili kaj dela izven delovnega časa?

Vrednost 76118 Frekvenca
1 Da 1292
2 Ne 5080
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58227
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6372 58227

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_10 Koliko?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1292 63307 0 50 7.649 5.955

Vrednosti spremenljivk od 0 do 50

v5_10a Koliko od teh je bilo plačanih?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1292 63307 0 34 2.226 4.7

Vrednosti spremenljivk od 0 do 34

v5_10b Ste v prejšnjem tednu opravili kaj nadur?

Vrednost 79115 Frekvenca
1 Da 1778
2 Ne 15060
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 47761
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16838 47761

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_10c Koliko?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1778 62821 0 100 8.865 6.755

Vrednosti spremenljivk od 0 do 100

v5_10d Koliko od teh je bilo plačanih?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1778 62821 0 48 4.653 6.091

Vrednosti spremenljivk od 0 do 48

v5_11a Ali bi želeli delati več ur na teden, kot običajno delate, če bi prejeli večjo plačo?

Vrednost 82112 Frekvenca
1 Da 5624
2 Ne 24506
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 34469
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 34469

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_11b Več ur bi želeli delati:

Vrednost 83111 Frekvenca
1 z dodatnim delom 392
2 z drugim osnovnim delom 266
3 v okviru sedanjega dela 3415
4 z dodatnim, drugim oz. sedanjim delom 1551
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58975
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5624 58975

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v5_12 Koliko ur na teden bi želeli delati vse skupaj?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5624 58975 4 112 49.137 7.504

Vrednosti spremenljivk od 4 do 112

v5_13 Ali bi bili pripravljeni sprejeti več dela v naslednjih dveh tednih?

Vrednost 85109 Frekvenca
1 Da 5173
2 Ne 451
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58975
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5624 58975

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_14 Zakaj ne?

Vrednost 86108 Frekvenca
1 Končati morate izobraževanje, šolanje 58
2 Sedanjega dela ne morete zapustiti v dveh tednih 35
3 Iz osebnih ali družinskih razlogov 194
4 Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 69
5 Urejate si pogoje za samozaposlitev (dokumentacija, denarna 0
6 Drugo 95
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 64148
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
451 64148

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v5_15 Ali delate v izmenah?

Vrednost 87107 Frekvenca
1 Običajno 7018
2 Včasih 826
3 Nikoli 17068
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 39687
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24912 39687

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v5_16 Ali delate zvečer?

Vrednost 88106 Frekvenca
1 Običajno 7323
2 Včasih 7429
3 Nikoli 15618
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 34229
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30370 34229

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v5_17 Ali delate ponoči?

Vrednost 89105 Frekvenca
1 Običajno 2319
2 Včasih 4014
3 Nikoli 24037
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 34229
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30370 34229

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v5_18 Ali delate ob sobotah?

Vrednost 90104 Frekvenca
1 Običajno 7284
2 Včasih 10470
3 Nikoli 12616
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 34229
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30370 34229

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v5_19 Ali delate ob nedeljah?

Vrednost 91103 Frekvenca
1 Običajno 4982
2 Včasih 5551
3 Nikoli 19837
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 34229
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30370 34229

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v5_19d Ali ste v prejšnjem tednu koristili kakšen dan dopusta?

Vrednost 92102 Frekvenca
1 Da 3050
2 Ne 20146
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 41403
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23196 41403

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_19e Koliko dni?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3050 61549 1 7 3.471 1.746

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v5_20 Ali opravljate svoje delo doma, v stanovanju?

Vrednost 94100 Frekvenca
1 Običajno 2076
2 Včasih 2374
3 Nikoli 25920
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 34229
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30370 34229

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v5_21 Doma delate zaradi:

Vrednost 9599 Frekvenca
1 preobilice dela, lastnega interesa 3163
99 dogovora z delodajalcem ali dodatnega plačila 1287
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 60149
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4450 60149

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

v7_1 Ali ste poleg tega dela v prejšnjem tednu opravljali še kakšno drugo delo?

Vrednost 9698 Frekvenca
1 Da 1140
2 Ne 29230
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 34229
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30370 34229

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v7_2 Pri tem delu ste bili:

Vrednost 9797 Frekvenca
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 43
2 zaposleni pri obrtniku (s.p) Zaščitena vrednost
3 zaposleni pri kmetu Zaščitena vrednost
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 delali ste v lastnem podjetju Zaščitena vrednost
6 obrtnik (s.p.) 108
7 kmet 190
8 v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 525
10 delali ste po pogodbi 170
11 delali ste za neposredno plačilo 36
12 delali ste preko študentskega servisa 37
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 63459
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1140 63459

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v7_2a Ali je mogoče vsaj del pridelkov z vaše kmetije namenjen prodaji?

Vrednost 9896 Frekvenca
1 Da 117
2 Ne 73
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 64409
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
190 64409

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v7_3 Ste zaposlovali kaj delavcev?

Vrednost 9995 Frekvenca
1 Da
2 Ne
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
321 64278

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v7_4c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste opravljali dodatno delo? Kaj se proizvaja oziroma kakšne storitve se tam opravljajo?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1140 63459

v7_5c Kakšen je naziv vašega delovnega mesta? Opišite svoje dodatno delo.

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1140 63459

v7_6 Koliko ur ste v prejšnjem tednu opravili z dodatnim delom?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1140 63459 1 60 15.563 10.993

Vrednosti spremenljivk od 1 do 60

v7_7 Iščete

Vrednost 10391 Frekvenca
1 Drugo osnovno delo 924
2 Drugo, dodatno delo 131
3 Niti eno niti drugo 29315
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 34229
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30370 34229

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v7_8 Zakaj iščete drugo osnovno delo?

Vrednost 10490 Frekvenca
1 Bojite se ali veste, da boste izgubili delo 107
2 Imate zaposlitev za določen čas oziroma opravljate priložnos 127
3 Išcete drugo osnovno delo, kjer bi delali vec ur Zaščitena vrednost
4 Išcete drugo osnovno delo, kjer bi delali manj ur Zaščitena vrednost
5 Želite boljšo plačo 159
6 Želite imeti ugodnejše delovne razmere (delovni čas, pot na 195
7 Želite opravljati delo, ustreznješe svoji izobrazbi 212
8 Drugo 78
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 63675
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
924 63675

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v7_9 Zakaj iščete drugo, dodatno delo?

Vrednost 10589 Frekvenca
1 Bojite se ali veste, da boste izgubili delo
2 Imate zaposlitev za določen čas oziroma opravljate priložnos
3 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali več ur
4 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali manj ur
5 Želite boljšo plačo
6 Želite imeti ugodnejše delovne razmere (delovni čas, pot na
7 Želite opravljati delo, ustreznješe svoji izobrazbi
8 Drugo
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
131 64468

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v8_1 Ali ste kdaj prej delali za plačilo, dobiček ali družinsko dobrobit? (Delo prek študentskega servisa in obvezna praksa se tu ne upoštevata!)

Vrednost 10688 Frekvenca
1 Da 18621
2 Ne 7280
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 38698
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25901 38698

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v8_1a Če NE, ali ste kdaj prej delali za plačilo, dobiček ali družinsko dobrobit? (Delo prek študentskega servisa in obvezna praksa se tu lahko upoštevata!)

Vrednost 10787 Frekvenca
1 Da 326
2 Ne 6954
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 57319
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7280 57319

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v8_2c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste nazadnje delali? Kaj se je proizvajalo oz. kakšne storitve so se tam opravljale?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
18947 45652

v8_3c Kakšen je bil naziv vašega delovnega mesta? Opišite delo, ki ste ga opravljali?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
18947 45652

v8_4 Takrat ste bili:

Vrednost 11084 Frekvenca
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 15986
2 zaposleni pri obrtniku (s.p) 792
3 zaposleni pri kmetu Zaščitena vrednost
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 delali ste v lastnem podjetju 156
6 obrtnik (s.p.) 680
7 kmet 316
8 v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 400
10 delali ste po pogodbi 94
11 delali ste za neposredno placilo Zaščitena vrednost
12 delali ste preko javnih del 58
13 417
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 45652
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
18947 45652

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v8_5 Ste zaposlovali kaj delavcev?

Vrednost 11183 Frekvenca
1 Da 399
2 Ne 763
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 63437
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1162 63437

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v8_6 Katerega leta ste nazadnje delali (za plačilo ali pomagali na družinski kmetiji, v družinskem podjetju, obrti)?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
18947 45652 1938 2010

Vrednosti spremenljivk od 1938 do 2010

v8_7 V katerem mesecu ste nazadnje delali?

v8_8 Zakaj tega dela ne opravljate več?

Vrednost 11480 Frekvenca
1 Ker ste bili odpuščeni 909
2 Ker ste dali odpoved 277
3 Zaradi prenehanja zaposlitve za določen čas 603
4 Zaradi izteka pogodbe 262
5 Zaradi upokojitve 12553
6 Zaradi opustitve dejavnosti zaradi ekonomskih razlogov (nere 1895
7 Zaradi izobraževanja 327
8 Zaradi nezmožnosti za delo (bolezen, invalidnost) 1472
9 Ker pazite otroke Zaščitena vrednost
10 Ker skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoc Zaščitena vrednost
11 Ker pazite otroke in skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoc Zaščitena vrednost
12 Zaradi osebnih ali družinskih razlogov 303
13 Zaradi odhoda na služenje vojaškega roka Zaščitena vrednost
14 Drugo 307
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 45652
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
18947 45652

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

v8_9 Ste dokupili zavarovalno dobo?

Vrednost 11579 Frekvenca
1 Da 865
2 Ne 11688
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 52046
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12553 52046

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v9_1 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH iskali kakšno delo?

Vrednost 11678 Frekvenca
1 Da 2337
2 Ne 23475
3 Ne, ker ste delo že našli 92
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 38695
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25904 38695

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v9_2 Ali bi želeli delati, čeprav ne iščete dela?

Vrednost 11777 Frekvenca
1 Da 1957
2 Ne 21518
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 41124
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23475 41124

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v9_3 Kaj je glavni razlog, da ne iščete dela?

Vrednost 11876 Frekvenca
1 Upokojitev 12287
2 Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 3572
3 Izobraževanje, usposabljanje 5286
4 Osebni ali družinski razlogi 1219
5 Čakate, da vas pokličejo nazaj na delo (osebe na čakanju) 61
6 Menite, da dela ni na voljo 431
7 Ne želite takoj začeti iskati dela 53
8 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke 99
9 Skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoč 107
10 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke in skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoc Zaščitena vrednost
11 Delate oz. bi želeli delati kot prostovoljec. Zaščitena vrednost
12 Drugo 308
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 41124
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23475 41124

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v9_4 Se vam zdi, da ni ustreznega varstva oz. je predrago?

Vrednost 11975 Frekvenca
1 Da 108
2 Ne 122
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 64369
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
230 64369

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_1 Iščete:

Vrednost 12074 Frekvenca
1 zaposlitev 3283
2 samozaposlitev 109
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61207
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3392 61207

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_2 Iščete zaposlitev:

Vrednost 12173 Frekvenca
1 s polnim delovnim časom 3075
2 s skrajšanim delovnim časom 208
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61316
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3283 61316

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_3 Bi sprejeli delo s skrajšanim delovnim časom, če ni dela s polnim delovnim časom?

Vrednost 12272 Frekvenca
1 Da 2407
2 Ne 668
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61524
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3075 61524

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_4 Bi sprejeli delo s polnim delovnim časom, če ni dela s skrajšanim delovnim časom?

Vrednost 12371 Frekvenca
1 Da 59
2 Ne 149
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 64391
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
208 64391

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_5 Koliko mesecev že aktivno iščete delo? 0- manj kot 1 mesec

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3392 61207 0 299

Vrednosti spremenljivk od 0 do 299

v10_6 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH iskali delo na zavodu za zaposlovanje?

Vrednost 12569 Frekvenca
1 Da 1778
2 Ne 1614
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61207
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3392 61207

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_7 Ste čakali, da vas pokličejo z zavoda za zaposlovanje?

Vrednost 12668 Frekvenca
1 Da 1587
2 Ne 1805
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61207
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3392 61207

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_8 Ste vprašali neposredno pri delodajalcu?

Vrednost 12767 Frekvenca
1 Da 2471
2 Ne 921
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61207
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3392 61207

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_9 Ste vprašali sorodnike, prijatelje, znance?

Vrednost 12866 Frekvenca
1 Da 2886
2 Ne 506
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61207
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3392 61207

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_10 Ste se javili na oglas v časopisu, reviji?

Vrednost 12965 Frekvenca
1 Da 2413
2 Ne 979
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61207
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3392 61207

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_11 Ste intenzivno pregledovali oglase v časopisih, revijah, na internetu?

Vrednost 13064 Frekvenca
1 Da 2986
2 Ne 406
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61207
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3392 61207

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_12 Ste delo iskali v kateri od zasebnih agencij za zaposlovanje?

Vrednost 13163 Frekvenca
1 Da 683
2 Ne 2709
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61207
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3392 61207

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_13 Ste bili na razgovoru ali testiranju pri delodajalcu?

Vrednost 13262 Frekvenca
1 Da 1732
2 Ne 1660
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61207
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3392 61207

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_14 Ste čakali na odgovor na prošnjo (prijavo) za zaposlitev?

Vrednost 13361 Frekvenca
1 Da 2439
2 Ne 953
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61207
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3392 61207

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_15 Ste iskali zemljo, zgradbe ali opremo za samozaposlitev?

Vrednost 13460 Frekvenca
1 Da 35
2 Ne 74
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 64490
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
109 64490

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_16 Ste iskali dovoljenja, licence, denarna sredstva za samozaposlitev?

Vrednost 13559 Frekvenca
1 Da 44
2 Ne 65
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 64490
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
109 64490

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_17 Ali ste uporabili še katero drugo metodo?

Vrednost 13658 Frekvenca
1 Da 155
2 Ne 3237
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61207
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3392 61207

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_18 Kaj je veljalo za vas tik preden ste začeli iskati delo?

Vrednost 13757 Frekvenca
1 Bili ste redno zaposleni za nedoločen čas 1182
2 Bili ste redno zaposleni za določen čas 940
3 Bili ste podjetnik, samostojni podjetnik posameznik (obrtnik 109
4 Pomagali ste na družinski kmetiji, v družinskem podjetju, obrti Zaščitena vrednost
5 Opravljali ste pogodbena oziroma priložnostna dela 150
6 Redno ste se izobraževali, šolali 647
7 Bili ste na služenju vojaškega roka Zaščitena vrednost
8 Imeli ste družinske obveznosti oziroma opravljali ste gospod 154
9 Bili ste na služenju vojaškega rokaBili ste upokojeni Zaščitena vrednost
10 Drugo 153
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61207
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3392 61207

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v11_1 Ste našli

Vrednost 13856 Frekvenca
1 zaposlitev
2 samozaposlitev
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
92 64507

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_2 Ste našli zaposlitev

Vrednost 13955 Frekvenca
1 s polnim delovnim časom
2 s skrajšanim delovnim časom
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
79 64520

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_3 Koliko mesecev ste aktivno iskali delo? 0 - manj kot 1 mesec

Vrednost 14054 Frekvenca
0 manj kot 1 mesec
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
92 64507 0 48

Vrednosti spremenljivk od 0 do 48

v11_4 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH iskali delo na zavodu za zaposlovanje?

Vrednost 14153 Frekvenca
1 Da 41
2 Ne 51
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 64507
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
92 64507

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_5 Ste čakali, da vas pokličejo z zavoda za zaposlovanje?

Vrednost 14252 Frekvenca
1 Da 31
2 Ne 61
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 64507
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
92 64507

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_6 Ste vprašali neposredno pri delodajalcu?

Vrednost 14351 Frekvenca
1 Da 45
2 Ne 47
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 64507
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
92 64507

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_7 Ste vprašali sorodnike, prijatelje, znance?

Vrednost 14450 Frekvenca
1 Da 44
2 Ne 48
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 64507
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
92 64507

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_8 Ste se javili na oglas v časopisu, reviji?

Vrednost 14549 Frekvenca
1 Da
2 Ne
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
92 64507

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_9 Ste intenzivno pregledovali oglase v časopisih, revijah, na internetu?

Vrednost 14648 Frekvenca
1 Da 40
2 Ne 52
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 64507
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
92 64507

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_10 Ste delo iskali v kateri od zasebnih agencij za zaposlovanje?

Vrednost 14747 Frekvenca
1 Da
2 Ne
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
92 64507

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_11 Ste bili na razgovoru ali testiranju pri delodajalcu?

Vrednost 14846 Frekvenca
1 Da 49
2 Ne 43
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 64507
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
92 64507

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_12 Ste čakali na odgovor na prošnjo (prijavo) za zaposlitev?

Vrednost 14945 Frekvenca
1 Da 46
2 Ne 46
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 64507
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
92 64507

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_13 Ste iskali zemljo, zgradbe ali opremo za samozaposlitev?

Vrednost 15044 Frekvenca
1 Da
2 Ne
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13 64586

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_14 Ste iskali dovoljenja, licence, denarna sredstva za samozaposlitev?

Vrednost 15143 Frekvenca
1 Da
2 Ne
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13 64586

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_15 Ali ste uporabili še katero drugo metodo?

Vrednost 15242 Frekvenca
1 Da
2 Ne
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
92 64507

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_16 Kaj je veljalo za vas, tik preden ste začeli iskati delo?

Vrednost 15341 Frekvenca
1 Delali ste za plačilo, dobiček ali družinsko dobrobit
2 Redno ste se izobraževali, šolali
3 Bili ste na služenju vojaškega roka
4 Imeli ste družinske obveznosti oziroma opravljali ste gospod
5 Drugo
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
92 64507

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v12_1 Če bi zdaj našli delo, ali bi lahko začeli delati v naslednjih DVEH TEDNIH?

Vrednost 15440 Frekvenca
1 Da 3190
2 Ne 22714
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 38695
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25904 38695

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v12_2 Zakaj v tem času ne bi mogli začeti z delom?

Vrednost 15539 Frekvenca
1 Končati morate izobraževanje, šolanje 4945
3 Iz osebnih ali družinskih razlogov 1519
4 Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 3632
6 Drugo 12618
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 41885
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22714 41885

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v12_3 Bi mogoče lahko začeli delati v naslednjih TREH MESECIH?

Vrednost 15638 Frekvenca
1 Da 331
2 Ne 22383
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 41885
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22714 41885

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v13_1 Ste prijavljeni na zavodu za zaposlovanje?

Vrednost 15737 Frekvenca
1 Da 3188
2 Ne 53083
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 8328
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56271 8328

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v13_2 Prejemate denarno nadomestilo za čas brezposelnosti?

Vrednost 15836 Frekvenca
1 Da 1120
2 Ne 55151
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 8328
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56271 8328

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v13_3 Kaj pa denarno pomoč za čas brezposelnosti?

Vrednost 15935 Frekvenca
1 Da 352
2 Ne 55919
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 8328
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56271 8328

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v13_3a Ali ste:

Vrednost 16034 Frekvenca
1 zaposleni, samozaposleni, pomagate na družinski kmetiji, v p 27503
2 brezposelni 3957
3 učenec, dijak, študent 7054
4 skrbite za gospodinjstvo 927
5 upokojeni 15590
6 nezmožni za delo (bolezen, invalidnost) 1113
7 drugo 127
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 8328
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56271 8328

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v13_4 Pred enim letom ste bili:

Vrednost 16133 Frekvenca
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 21922
2 zaposleni pri obrtniku (s.p) 1881
3 zaposleni pri kmetu Zaščitena vrednost
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 delali ste v lastnem podjetju 925
6 obrtnik (s.p.) 1583
7 kmet 1050
8 v svobodnem poklicu 115
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 1533
10 delali ste po pogodbi 205
11 delali ste za neposredno placilo Zaščitena vrednost
12 delali ste preko študentskega servisa 711
13 delali ste preko javnih del 46
14 brezposelni 3104
15 učenec, dijak, študent 6759
16 upokojeni 14367
17 skrbeli ste za gospodinjstvo 821
18 nezmožni za delo 1086
19 drugo 90
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 8328
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56271 8328

Vrednosti spremenljivk od 1 do 19

v13_5 Ste zaposlovali kaj delavcev?

Vrednost 16232 Frekvenca
1 Da 1127
2 Ne 2546
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 60926
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3673 60926

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v13_6c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste delali pred enim letom? Kaj se je proizvajalo oz. kakšne storitve so se tam opravljale?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30044 34555

v13_7 Ali ste pred enim letom živeli na istem naslovu?

Vrednost 16430 Frekvenca
1 Da 37849
2 Ne 371
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 26379
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38220 26379

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v13_8 Ste živeli v Sloveniji?

Vrednost 16529 Frekvenca
1 Da
2 Ne
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
371 64228

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v13_10 V kateri državi ste živeli?

Vrednost 16628 Frekvenca
Ostale države z zaščitenimi vrednostmi 542
SI01 32499
SI02 31558
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
64599 0

zap1 Brezposelni

Vrednost 16727 Frekvenca
-2 niso brezposelni 62304
1 brezposelni 2295
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
64599 0

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

zap2 Zaposleni

Vrednost 16826 Frekvenca
-2 niso zaposleni 39687
1 zaposleni 24912
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
64599 0

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

zap3 Samozaposleni

Vrednost 16925 Frekvenca
-2 niso samozaposleni 60811
1 samozaposleni 3788
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
64599 0

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

zap4 Pomagajoči družinski člani

Vrednost 17024 Frekvenca
-2 niso pomagajoči družinski člani 62929
1 pomagajoči družinski člani 1670
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
64599 0

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

zap12 Neaktivni

Vrednost 17123 Frekvenca
-2 niso neaktivni 40993
1 neaktivni 23606
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
64599 0

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

zap20 Delovno aktivni

Vrednost 17222 Frekvenca
-2 niso delovno aktivni 34229
1 delovno aktivni 30370
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
64599 0

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

zap21 Aktivni

Vrednost 17321 Frekvenca
-2 niso aktivni 31934
1 aktivni 32665
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
64599 0

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

DEJ_CRKA Klasifikacija dejavnosti - REKODIRANO

Vrednost 17420 Frekvenca
A 2924
B 123
C 7158
D 255
E 270
F 1700
G 3670
H 1620
I 1400
J 986
K 849
L Zaščitena vrednost
M 1335
N 787
O 1844
P 2520
Q 1822
R 589
S 422
T Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30370 0

POKLIC Klasifikacija poklica - REKODIRANO

Vrednost 17519 Frekvenca
1 2679
10 152
2 4985
3 4764
4 2614
5 3762
6 1798
7 3002
8 3745
9 2626
NEZNANO 243
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30370 0

STAR_RAZ Starostni razredi

Vrednost 17618 Frekvenca
0-04 2743
05-09 2673
10-14 2912
15-19 3657
20-24 4651
25-29 4349
30-34 4073
35-39 3746
40-44 4437
45-49 5567
50-54 5880
55-59 5476
60-64 4121
65-69 3255
70-74 2759
75-79 2248
80-84 1363
85-89 542
999 Rekodirana razreda na 90 let 147
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
64599 0

oznaka Čas izbora v vzorec - letnica + četrtletje

Vrednost 17717 Frekvenca
101 2010, prvo četrtletje 10331
102 2010, drugo četrtletje 10972
103 2010, tretje četrtletje 7845
104 2010, četrto četrtletje 4570
284 2008, četrto četrtletje 2402
291 2009, prvo četrtletje 5350
292 2009, drugo četrtletje 5357
293 2009, tretje četrtletje 8589
294 2009, četrto četrtletje 9183
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
64599 0

Vrednosti spremenljivk od 101 do 294

ob_id Šifra občine

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
64599 0 1 211

Vrednosti spremenljivk od 1 do 211

strat01 Tip naselja

Vrednost 17915 Frekvenca
1 nekmečka naselja z manj kot 2000 prebivalcev 18913
2 kmečka naselja z manj kot 2000 prebivalcev 14529
3 naselja z od 2000 do 10000 prebivalcev 10759
4 naselja z več kot 10000 prebivalcev 8016
5 Maribor 3451
6 Ljubljana 8931
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
64599 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

nuts3_id Statistična regija

Vrednost 18014 Frekvenca
1 Pomurska 2956
2 Podravska 10624
3 Koroška 2423
4 Savinjska 7506
5 Zasavska 1758
6 Spodnjeposavska 1980
7 Jugovzhodna Slovenija 4044
8 Osrednjeslovenska 17314
9 Gorenjska 7145
10 Notranjsko-kraška 1487
11 Goriška 4044
12 Obalno-kraška 3318
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
64599 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

nuts2_id Slovenski makroregiji

Vrednost 18113 Frekvenca
1 Vzhodna Slovenija 32778
2 Zahodna Slovenija 31821
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
64599 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

c3 Stopnja urbanizacije - SURS

Vrednost 18212 Frekvenca
1 Mesto 27256
2 Primesto 6187
3 Strnjeno vaško naselje 21370
4 Raztresene hiše in hiše na samem 9786
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
64599 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

c4 Prijavljena oseba, ki ne živi v gospodinjstvu

Vrednost 18311 Frekvenca
1 Da 8340
2 Ne 56259
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
64599 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

urban Stopnja urbanizacije - Eurostat

Vrednost 18410 Frekvenca
1 Gosto poseljeno območje 13333
2 Vmesno območje 23147
3 Redko poseljeno območje 28119
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
64599 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

del Četrtletje

Vrednost 1859 Frekvenca
1 1. četrtletje 16390
2 2. četrtletje 15894
3 3. četrtletje 16102
4 4. četrtletje 16213
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
64599 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

decil_n Razdelitev anketirancev v 10 približno enako širokih razredov glede na neto dohodek - dohodnina

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24912 39687

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

proc_inc_n Razdelitev neto dohodkov v 10 razredov - dohodnina

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24912 39687

Vrednosti spremenljivk od 10 do 100

decil_b Razdelitev anketirancev v 10 približno enako širokih razredov glede na bruto dohodek - dohodnina

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24912 39687

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

proc_inc_b Razdelitev bruto dohodkov v 10 razredov - dohodnina

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24912 39687

Vrednosti spremenljivk od 10 do 100

utez_l Letna utež

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
64599 0 31.705 20.546

utez_c Četrtletna utež

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
64599 0 126.82 82.185

Vrednosti spremenljivk od 99 do 99

income_n Neto dohodki z dela - dohodnina

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24912 39687 975.331 587.964

Vrednosti spremenljivk od 295.3916666 (5. centil) do 1911.9125 (95. centil)

income_b Bruto dohodki z dela - dohodnina

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24912 39687 1473.673 1092.496

Vrednosti spremenljivk od 365.7219166 (5. centil) do 3246.156916 (95. centil)

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Statistični urad Republike Slovenije (2009). ADS10 - ADS Anketa o delovni sili [Vprašalnik].
 2. Kočar, Sebastian (2012). ADS10 - Sintaksa ADS2010letna [datoteka programa v SPSS].
 3. Statistični urad Republike Slovenije (2009). ADS10 - ADS 2010 posebnosti.
 4. Eurostat (2008). ADS10 - Labour Force Survey revised explanatory notes (to be applied from 2008Q1 onwards).
 5. Statistični urad Republike Slovenije (2005). ADS10 - Navodila za izračun zaposlitvenih statusov in starosti oseb v datoteki ADS (od 2005/1 naprej).
 6. Eurostat (2010). ADS10 - Country codification in the EU LFS from 2010 onwards [šifrant].
 7. Statistični urad Republike Slovenije (2007). ADS10 - SRDAP_OBC - Šifrant občin, 2007 [šifrant].
 8. Statistični urad Republike Slovenije (2008). ADS - KLASIUS-P - Klasifikacije področij izobraževalnih aktivnosti/izidov, V2 2006 [šifrant].
 9. Statistični urad Republike Slovenije (2008). ADS - SKD_2008 - Standardna klasifikacija dejavnosti 2008, V2 [šifrant].
 10. Statistični urad Republike Slovenije (2002). ADS - SKD - Standardna klasifikacija dejavnosti, 2002 [šifrant].
 11. Arhiv družboslovnih podatkov (2012). ADS - Pojasnitev vrednosti spremenljivke URBAN.
 12. Statistični urad Republike Slovenije (2000). ADS - SKP - Standardna klasifikacija poklicev, V2 [šifrant].
 13. Statistični urad Republike Slovenije (2011). ADS - Pretvornik med SKP-08 in ISCO-08 na najnižji klasifikacijski ravni.
 14. Statistični urad Republike Slovenije (2011). ADS - Pretvornik med SKP-V2 in SKP-08 na najnižji klasifikacijski ravni.

Rezultati raziskave

 1. Eurostat (2011). ADS10 - Joint Standard Quality Report for Labour Force Survey and Regional Labour Market Statistics.
 2. Eurostat (2011). ADS10 - European Labour Survey Quarterly Accuracy Report.
 3. Statistični urad Republike Slovenije (2012-01). ADS10 - Letno poročilo o kakovosti za raziskovanje, anketa o delovni sili za leto 2010.
 4. Statistični urad Republike Slovenije (2012-01). ADS10 - Annual quality report for the survey Labour Force Survey for year 2010.
 5. Eurostat (2012). ADS10 - Quality report of the European Union Labour Force Survey 2010.
 6. Eurostat (2012). ADS10 - Labour force survey in the EU, candidate and EFTA countries Main characteristics of national surveys, 2010.
 7. Kočar, Sebastian (2012). ADS - Uporabljeni šifranti za raziskavo ADS.
 8. Svetin, Irena (2009). ADS - Aktivno prebivalstvo (po Anketi o delovni sili), Slovenija, metodološka pojasnila.
 9. Kočar, Sebastian (2012). ADS - Pregled spremenljivk po letih izvajanja raziskave ADS.

Povezane objave

 1. Vehovar, Vasja (1992). ADS - Metodologija ankete v kadrovskem potencialu.
 2. Vehovar, Vasja (1993). ADS - Anketa o kadrovskem potencialu: vzorec.
 3. Svetlik, Ivan (1992). ADS - Od raziskave do knjige.
 4. Statistični urad Republike Slovenije (). ADS - Publikacije.
 5. Klemen Širok (2011). ADS - Dejavniki in poti upokojevanja v Sloveniji: evalvacija možnosti podaljševanja delovne aktivnosti: doktorska disertacija.
 6. Irena Svetin (oktober 2006). ADS - Standardno poročilo o kakovosti za raziskovanje Anketa o delovni sili za leto 2005.
 7. Statistični urad Republike Slovenije (2015). ADS - Delo in brezposelnost.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Podatki dostopni registriranim raziskovalcem v statistično-analitičen in znanstveno-raziskovalen namen. Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave.

OPOMBA: Originalna ASCII delimited datoteka.

OPOMBA: Datoteka je namenjena takojšnjim statističnim analizam, možna je pretvorba v druge formate, za uporabo z drugimi statističnimi programi (SAS, STATA, R! itd.).

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Statistični urad Republike Slovenije. (2012). Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: ADS10. Dostopno prek http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/ads10/

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.25
Datum prve podatkovne objave: 2012

SORODNE RAZISKAVE

ADS - Anketa o delovni sili: Opis serije

ADS14 - Anketa o delovni sili, 2014: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS13 - Anketa o delovni sili, 2013: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS12 - Anketa o delovni sili, 2012: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS11 - Anketa o delovni sili, 2011: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS10P - Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - anonimizirana

ADS09 - Anketa o delovni sili, 2009: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS08 - Anketa o delovni sili, 2008: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS07 - Anketa o delovni sili, 2007: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS06 - Anketa o delovni sili, 2006: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS05 - Anketa o delovni sili, 2005: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS04 - Anketa o delovni sili, 2004: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS03 - Anketa o delovni sili, 2003: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS02 - Anketa o delovni sili, 2002: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS01 - Anketa o delovni sili, 2001: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS004 - Anketa o delovni sili, 2000/4

ADS003 - Anketa o delovni sili, 2000/3

ADS002 - Anketa o delovni sili, 2000/2

ADS001 - Anketa o delovni sili, 2000/1

ADS00 - Anketa o delovni sili, skupni dokumenti za serijo

ADS994 - Anketa o delovni sili, 1999/4

ADS993 - Anketa o delovni sili, 1999/3

ADS992 - Anketa o delovni sili, 1999/2

ADS991 - Anketa o delovni sili, 1999/1

ADS984 - Anketa o delovni sili, 1998/4

ADS983 - Anketa o delovni sili, 1998/3

ADS982 - Anketa o delovni sili, 1998/2

ADS981 - Anketa o delovni sili, 1998/1

ADS974 - Anketa o delovni sili, 1997/4

ADS973 - Anketa o delovni sili, 1997/3

ADS972 - Anketa o delovni sili, 1997/2

AKP94 - Anketa o kadrovskem potencialu 1994

AKP93 - Anketa o kadrovskem potencialu 1993

AKP92 - Anketa o kadrovskem potencialu 1992

AKP91 - Anketa o kadrovskem potencialu 1991

AKP89 - Anketa o kadrovskem potencialu 1989

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si