Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

Basic Study Information

ADP - IDNo: ADS10
Main author(s):
 • Statistični urad Republike Slovenije
Data file producer:
SURS - Statistični urad Republike Slovenije, VRS (Ljubljana, Slovenija; 2012)

Funding agency:

(1):Državni proračun Republike Slovenije je na podlagi Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995) financiral vse aktivnosti v okviru Letnega programa statističnih raziskovanj 2010.
(2):Evropska komisija (sredstva, namenjena metodološkim izboljšavam)

Project number:

(1): Uradni list RS: 93/2009 (None)

Series:
 • ADS/Anketa o delovni sili

  Anketa o delovni sili je najobsežnejše uradno anketiranje gospodinjstev v Sloveniji. Namen Ankete o delovni sili je zbrati podatke o stanju in spremembah na slovenskem trgu dela. Daje nam podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega (delovno aktivnega prebivalstva in brezposelnih oseb) in neaktivnega prebivalstva Slovenije. Do leta 1995 se je raziskava imenovala Anketa o kadrovskem potencialu. Kot razvojni projekt je bila uvedena na Inštitutu za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Razvojna faza je trajala do konca leta 1992. V letu 1993 je bila vključena v Nacionalni program statističnih raziskovanj. Od takrat podatki veljajo za uradne. V letih 1993 in 1994 je raziskavo izvedel Republiški zavod za zaposlovanje ob sodelovanju Statističnega urada Republike Slovenije. Od leta 1995 Anketo o delovni sili izvaja Statistični urad Republike Slovenije. Anketo o delovni sili se je izvajalo skladno z navodili Mednarodne organizacije za delo (ILO), sprejetimi na 13. konferenci statistikov dela, sedaj pa se jo izvaja skladno z zahtevami Statističnega urada Evropske zveze (Eurostata), ki se nanašajo na usklajeno anketo Evropske zveze. To nam omogoča primerljivost z drugimi državami, ki izvajajo ankete o delovni sili, in hkrati tudi časovno primerljivost podatkov. Do 1997 je bila Anketa o delovni sili letna anketa, aprila 1997 pa se je prešlo na kontinuirano Anketo o delovni sili (anketiranje poteka vse leto) ob četrtletnem objavljanju podatkov. Leta 2005 je prišlo do večje spremembe vprašalnika na nacionalni ravni, na evropski ravni pa so države članice začele izvajati kontinuirano četrtletno raziskavo, s katero se pokriva vse tedne posameznega četrtletja. Število sodelujočih držav v Eurostatovem ADS sistemu se je skozi leta povečevalo, v 2013 je sodelovalo 33 držav, katerih naloga je slediti Eurostatovi metodologiji. Novo izbrana gospodinjstva v Sloveniji, na primer, so izbrana z enostavnim slučajnim izborom. V vzorec je vsako četrtletje vključenih nekaj več kot 7 tisoč gospodinjstev. Gospodinjstvo je anketirano v 5 četrtletjih (3 zaporedna, 1 četrtletje premora in še dvakrat).

Study Content

Keywords:

sestava gospodinjstva, država priselitve, dosežena stopnja izobrazbe, tekoče izobraževanje in usposabljanje, delovna aktivnost v zadnjem tednu, samozaposlitev, zaposluje druge, tip zaposlitve, gospodarska dejavnost, trajanje zaposlitve, vir informacij o zaposlitvi, polni delovni čas ali skrajšani, razlogi za skrajšanje delovnega časa, netipična razporeditev delovnega časa, dohodek

Keywords ELSST:
DELO IN ZAPOSLOVANJE, ZADOVOLJSTVO NA DELOVNEM MESTU, ZNAČILNOSTI DELOVNEGA MESTA, DELODAJALEC, DELOVNI ČAS, DELOVNA MIGRACIJA, POGOJI ZA OPRAVLJANJE DELA, ISKANJE DELA, BREZPOSELNOST, DELOVNO MESTO

Topic Classification CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje
Topic Classification CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Topic Classification ADP
demografija
zaposlenost
brezposelnost
trg delovne sile
neaktivno prebivalstvo
delovni čas


Abstract:

Anketa o delovni sili 2010 je raziskovanje, ki ima v Sloveniji dolgoletno tradicijo. Raziskava meri stanje na trgu delovne sile, poleg tega pa še druge lastnosti prebivalstva v določenem tednu vsakega četrtletja. Anketa daje podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega in neaktivnega prebivalstva Republike Slovenije. V podatkovno datoteko so dodani še podatki o dohodku fizičnih oseb (register DURS-a) – gre za mesečni dohodek, ki je ali povprečje leta ali povprečje krajšega obdobja, če je oseba delala manj kot leto dni. Skozi celotno leto je sodelovalo 22.714 gospodinjstev. Raziskovalcem je na voljo neanonimizirana verzija ADS mikropodatkov, do katere lahko dostopajo v varni sobi ali preko oddaljenega dostopa. Raziskovanje poteka v sklopu Eurostatove Labour Force Survey, v katero je bilo v letu 2010 zajetih 27 držav Evropske unije, 4 države kandidatke ter 2 EFTA državi – Norveška in Švica. Raziskovalcem so preko Eurostata dostopne tudi podatkovne datoteke drugih sodelujočih držav, ki omogočajo medčasovno in mednarodno primerjavo.

Methodology


Collection date: 2010-01-04 - 2011-01-04
Date of production: 2012
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Enota opazovanja so posamezniki, ki so v letu 2010 večinoma prebivali na ozemlju Republike Slovenije, ne glede na državljanstvo. Vključeni so bili posamezniki, ki so pretežno živeli v izbranem gospodinjstvu. Gospodinjstvo je vsaka (družinska ali druga) skupnost oseb, ki skupaj stanujejo in skupaj porabljajo svoje dohodke za poravnavanje osnovnih življenjskih potreb (stanovanje, hrana in drugo). V anketi so upoštevani tudi trenutno odsotni člani gospodinjstva brez drugega stalnega ali začasnega bivališča, prav tako tudi dijaki srednjih šol, ki živijo v internatu.

Excluded:

Upoštevani niso posamezniki, ki živijo v institucijah (bolniki, zaporniki ipd.) več kot dvanajst mesecev, študenti, ki med študijem ne živijo doma, in posamezniki, ki stalno ali začasno živijo v tujini.

Data collected by:

Statistični urad Republike Slovenije

Sampling procedure:

Anketa o delovni sili temelji na vzorcu, ki je izbran iz Centralnega registra prebivalstva. Je rotirajoča panelna anketa, izvaja se jo nepretrgano skozi celotno leto. Uporabljena vzorčna metoda je stratificirano naključno vzorčenje naslovov gospodinjstev. Vsi člani gospodinjstva na določenem naslovu so vključeni v vzorec. V vsakem četrtletju je v vzorec vključenih približno 16150 posameznikov. Stratumi so definirani z NUTS 3 regijami (12) in tipom naselja (6), definiranim glede na velikost naselja in delež kmetovalcev. Stratifikacija je proporcionalna glede na porazdelitev prebivalstva, pri čemer je prilagojena predhodni stopnji anketiranja. Vsako gospodinjstvo je anketirano petkrat, po rotacijskem modelu 3-1-2 (gospodinjstva so anketirana tri zaporedna četrtletja, potem so za eno četrtletje izključena, nato pa so v anketo vključena še v preostalih dveh četrtletjih). Anketni podatki kažejo, da je okrog 1 % naslovov neustreznih (npr. na naslovu ne živi gospodinjstvo po definiciji ADS).

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI). Le pri prvem anketiranju določenega gospodinjstva.

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI). Pri vseh ostalih anketiranjih določenega gospodinjstva.

Weighting:

Podatki so uteženi zaradi neenake verjetnosti izbora v vzorec posameznikov na ravni gospodinjstva ter zaradi nesodelovanja. Upošteva se znana porazdelitev prebivalstva, utežuje se glede na: starost (0-14, 15-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70+), spol in regijo (NUTS 3). Končna utež je izračunana na nivoju gospodinjstva, torej imajo vsi člani istega gospodinjstva enako utež (praksa od leta 2005 naprej). Institucionalizirana populacija je upoštevana pri skupnih vrednostih populacije. Uporabljene so populacijske uteži.

Access restrictions

Podatki dostopni registriranim raziskovalcem v statistično-analitičen in znanstveno-raziskovalen namen.

Contact: Irena Svetin.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv po priporočenem zgledu.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Prejemnik se zaveže, da bo podatke uporabljal izključno za namen, za katerega mu je bil omogočen dostop in jih ne bo posredoval oziroma drugače razkril katerikoli tretji osebi. Prejemnik sme objaviti oziroma kakorkoli drugače razkriti katerikoli tretji osebi podatke le v obliki rezultatov, ki so zaščiteni v skladu z navodili Statističnega urada Republike Slovenije.

Basic Data File Description

Title of Data file: ADS10 - Anketa o delovni sili, 2010 [datoteka podatkov]

File ID: ADS10_P1_SL_V1_R1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 203
 • number of units: 64599

Version: april 2012

Additional information:

Podatkovna datoteka, na kateri je Statistični urad Republike Slovenije že izvedel logično kontrolo.

http://www.stat.si/doc/metodologija/kakovost/10_LPK_ADS_2010.pdf

Originalna ASCII delimited datoteka.

Title of Data file: ADS10 - Anketa o delovni sili, 2010 [datoteka podatkov]

File ID: ADS10_P1_SL_V2_R1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

 • number of variables: 193
 • number of units: 64599

Version: februar 2013

Additional information:

Podatkovni datoteki so dodane labele na ravni spremenljivk in labele na ravni vrednosti spremenljivk, vključno s pripravo šifrantov za pojasnitev vrednosti določenih spremenljivk. Izvedla se je logična kontrola le na ravni osnovnega pregleda frekvenčne porazdelitve posameznih spremenljivk. Izbrisale so se spremenljivke, ki so bile internega SURS značaja. Določile so se manjkajoče vrednosti.

http://www.stat.si/doc/metodologija/kakovost/10_LPK_ADS_2010.pdf

Datoteka je namenjena takojšnjim statističnim analizam, možna je pretvorba v druge formate, za uporabo z drugimi statističnimi programi (SAS, STATA, R! itd.).

Variable list

sid Statistični identifikator

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
64599 0

l_sifra Val anketiranja+šifra gospodinjstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
64599 0

sifra Šifra gospodinjstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
64599 0

sid Statistični identifikator

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
64599 0

l_sifra Val anketiranja+šifra gospodinjstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
64599 0

sifra Šifra gospodinjstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
64599 0

v0 Št. člana gospodinjstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
64599 0

Valid range from 1 to 91

val Val anketiranja

Value 5189 Frequency
1 1. val 17653
2 2.val 13831
3 3. val 12067
4 4. val 11000
5 5. val 10048
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
64599 0

Valid range from 1 to 5

tip Tip anketiranja

Value 6188 Frequency
2 terensko anketiranje 20275
3 telefonsko anketiranje 44324
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
64599 0

Valid range from 2 to 3

datum Datum anketiranja

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
64599 0

Valid range from 04/01/2010 to 04/01/2011

starost Starost anketiranca

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
64599 0 41.684 21.702

Valid range from 0 to Zaščitena vrednost

Ank Šifra anketarja

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
64599 0 1 999

Valid range from 1 to 999

RefTed Referenčni teden v letu, na katerega se vprašanja nanašajo

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
64599 0 2 52

Valid range from 2 to 52

v1_1 Ali bo oseba odgovarja sama?

Value 11183 Frequency
1 Da 24798
2 Ne 39801
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
64599 0

Valid range from 1 to 2

v1_4 Razmerja med člani gospodinjstva:

Value 12182 Frequency
1 njegov partner (zakonski ali zunajzakonski) 15649
2 otrok (njegov ali partnerjev) 19576
3 starejši sorodnik (oče, mati, tast, tašča,) 3375
4 drug sorodnik (brat, sestra, vnuk, vnukinja, dedek, babica) 2370
5 drugo (snaha, zet) 914
6 sam je nosilec gospodinjstva 22714
9 Neveljavna vrednost 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
64598 1

Valid range from 1 to 6

v1_5 Njegov/njen partner (zakonski ali zunajzakonski) je:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
64599 0

Valid range from 0 to 86

v1_6 Njegov/njen oče je:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
64599 0

Valid range from 0 to 86

v1_7 Njegova/njena mama je:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
64599 0

Valid range from 0 to 86

v1_8 Spol:

Value 16178 Frequency
1 moški 31458
2 ženski 33141
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
64599 0

Valid range from 1 to 2

v1_9a Dan rojstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
64599 0 1 31

Valid range from 1 to 31

v1_9b Mesec rojstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
64599 0 1 12

Valid range from 1 to 12

v1_9c Leto rojstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
64599 0 1967.824

v1_10 Ali imate slovensko državljanstvo?

Value 20174 Frequency
1 Da 63896
2 Ne 703
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
64599 0

Valid range from 1 to 2

v1_11a Državljanstvo katere države imate?

Value 21173 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 63896
Sysmiss 703
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 64599

v1_12 Ali ste bili rojeni v Sloveniji?

Value 22172 Frequency
1 Da 59138
2 Ne 5461
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
64599 0

Valid range from 1 to 2

v1_13a V kateri državi ste bili rojeni?

Value 23171 Frequency
SI 59138
AT 73
BA 2345
DE 174
HR 1413
IT 62
ME 156
MK 270
RS 575
XK 195
Ostale države z zaščitenimi vrednostmi 198
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
64599 0

v1_14 Katerega leta ste se priselili v Slovenijo?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5461 59138 1929 2010

Valid range from 1929 to 2010

v1_15a Iz katere države ste se preselili?

Value 25169 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 64569
Sysmiss 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 64599

v1_16 Ali imate na tem naslovu:

Value 26168 Frequency
1 stalno prebivališče 64041
2 začasno prebivališče 392
3 na tem naslovu niste prijavljeni 166
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
64599 0

Valid range from 1 to 3

v1_17 Kakšen je vaš zakonski stan?

Value 27167 Frequency
1 Samski 16012
2 Poročen 30942
3 Vdovec 3450
4 Razvezan 1387
5 Zunajzakonska skupnost 4480
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 8328
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56271 8328

Valid range from 1 to 5

v2_1 Vaša dosežena izobrazba je:

Value 28166 Frequency
1 ste brez šolske izobrazbe oz. imate nepopolno osnovno izobra 455
2 nepopolna osnovna izobrazba (4-7 oz. 6-8 razredov) 1715
3 osnovna izobrazba 11796
4 nižja ali srednja poklicna izobrazba 13286
5 srednja strokovna izobrazba 14409
6 srednja splošna izobrazba 4089
7 višja strokovna izobrazba, višješolska izobrazba 3222
8 visoka strokovna izobrazba 1726
9 visoka univerzitetna izobrazba 4638
10 specializacija 161
11 magisterij 472
12 doktorat 302
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 8328
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56271 8328

Valid range from 1 to 12

v2_2a Kaj ste po izobrazbi (smer in šola, ki ste jo končali)?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56271 8328

Valid range from Zaščitena vrednost to Zaščitena vrednost

v2_3 Katerega leta ali koliko ste bili stari, ko ste dosegli sedanjo stopnjo izobrazbe?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56271 8328 1924 2010

Valid range from 1924 to 2010

v2_4 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH obiskovali še kakšno šolo?

Value 31163 Frequency
1 Da 8779
2 Ne 46973
3 Ne, ker so bile počitnice 519
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 8328
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56271 8328

Valid range from 1 to 3

v2_5 Katero stopnjo izobrazbe boste pridobili?

Value 32162 Frequency
1 Osnovno izobrazbo 109
2 Nižjo ali srednjo poklicno izobrazbo 348
3 Srednjo strokovno izobrazbo 1586
4 Srednjo splošno izobrazbo 1271
5 Višjo strokovno izobrazbo 889
6 Visoko strokovno izobrazbo 1330
7 Visoko univerzitetno izobrazbo 2531
8 Specializacijo 69
9 Magisterij 531
10 Doktorat 115
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 55820
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8779 55820

Valid range from 1 to 10

v2_6 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH obiskovali še kake tečaje, (tudi šiviljski, kuharski, športni…tečaji), krožke,seminarje, inštrukcije, avtošolo, verouk…?

Value 33161 Frequency
1 Da 4894
2 Ne 51377
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 8328
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56271 8328

Valid range from 1 to 2

v2_7 Koliko ur ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH porabili za to učno dejavnost?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4894 59705 1 168 15.637 17.015

Valid range from 1 to 168

v2_8 Tečaj, seminar ste obiskovali zaradi:

Value 35159 Frequency
1 potreb dela 2847
2 osebnega razvoja, interesa 2047
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 59705
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4894 59705

Valid range from 1 to 2

v2_9 To izobraževanje je potekalo:

Value 36158 Frequency
1 samo med delovnim časom 1297
2 večinoma med delovnim časom 356
3 samo zunaj delovnega časa 1173
4 večinoma zunaj delovnega časa 404
5 v tem času nisem bil zaposlen 1664
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 59705
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4894 59705

Valid range from 1 to 5

v2_10 Kdo je denarno podprl udeležbo v tej učni aktivnosti?

Value 37157 Frequency
1 Vi sami oz. družina 1640
2 Delodajalec 2280
3 Učna aktivnost je bila brezplačna 847
4 Drugo 127
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 59705
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4894 59705

Valid range from 1 to 4

v2_11 Kaj je bil glavni razlog, da se niste udeležili nobene učne dejavnosti?

Value 38156 Frequency
1 Pomanjkanje časa 7839
2 Prevelika zaposlenost na delovnem mestu 2501
3 V kraju, kjer živite, ni bilo ponudbe, drug kraj je predale 3545
4 Družinske obveznosti 1462
5 Predrago izobraževanje/pomanjkanje denarja 1172
6 Zdravstveni razlogi 3037
7 Ni interesa (tudi starost) 21673
8 Drugo 1953
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 21417
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
43182 21417

Valid range from 1 to 8

v3_2 Ali ste v prejšnjem tednu (od ponedeljka do nedelje) delali vsaj eno uro za plačilo (denarno ali nedenarno) ali dobiček?

Value 39155 Frequency
1 Da 25701
2 Ne 30570
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 8328
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56271 8328

Valid range from 1 to 2

v3_3 Ali ste v prejšnjem tednu pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti?

Value 40154 Frequency
1 Da 1470
2 Ne 29100
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 34029
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30570 34029

Valid range from 1 to 2

v3_4 Ali ste kjub temu, da prejšnji teden niste delali, zaposleni, samozaposleni ali opravljate kakršno koli redno delo za plačilo, dobiček oz. družinsko dobrobit?

Value 41153 Frequency
1 Da 3199
2 Ne 25901
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 35499
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29100 35499

Valid range from 1 to 2

v3_5 Zakaj v prejšnjem tednu niste delali?

Value 42152 Frequency
1 Zaradi slabega vremena Zaščitena vrednost
2 Zaradi zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov 52
3 Zaradi stavke Zaščitena vrednost
4 Zaradi izobraževanja, usposabljanja zunaj podjetja ali organizacije Zaščitena vrednost
5 Zaradi bolezni, poškodbe 783
6 Zaradi dopusta 1743
7 Zaradi praznika Zaščitena vrednost
8 Ker ste na čakanju 93
9 Zaradi porodniškega dopusta 414
10 Zaradi ocetovskega dopusta Zaščitena vrednost
11 Zaradi korišcenja ur Zaščitena vrednost
12 Drugo Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61400
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3199 61400

Valid range from 2 to 99

v3_5a Koliko časa boste vse skupaj odsotni z dela?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3075 61524

Valid range from 0 to 99

v3_6 Koliko mesecev že ne delate, čeprav ste zaposleni oziroma samozaposleni?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
162 64437

Valid range from 0 to 48

v4_1 V prejšnjem tednu ste bili:

Value 45149 Frequency
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 21235
2 zaposleni pri obrtniku (s.p.) 1874
3 zaposleni pri kmetu Zaščitena vrednost
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 delali ste v lastnem podjetju 936
6 obrtnik (s.p.) 1638
7 kmet 1101
8 v svobodnem poklicu 113
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 1670
10 delali ste po pogodbi 278
11 delali ste za neposredno plačilo 74
12 delali ste preko študentskega servisa 1350
13 delali ste preko javnih del Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 34229
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30370 34229

Valid range from 1 to 13

v4_1a Ali je mogoče vsaj del pridelkov z vaše kmetije namenjen prodaji?

Value 46148 Frequency
1 Da 813
2 Ne 284
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 63502
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1097 63502

Valid range from 1 to 2

v4_2 Ali še vedno prejemate plačo ali nadomestilo plače?

Value 47147 Frequency
1 Da 1718
2 Ne 112
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 62769
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1830 62769

Valid range from 1 to 2

v4_3 Prejemate:

Value 48146 Frequency
1 pol plače ali več
2 manj kot pol plače
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1718 62881

Valid range from 1 to 2

v4_4 Delate preko agencije za posredovanje dela?

Value 49145 Frequency
1 Da 1618
2 Ne 23294
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 39687
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24912 39687

Valid range from 1 to 2

v4_5 Zaposlujete kaj delavcev?

Value 50144 Frequency
1 Da 1116
2 Ne 2672
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 60811
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3788 60811

Valid range from 1 to 2

v4_6 Je to delo za:

Value 51143 Frequency
1 nedoločen čas 20621
2 določen čas 2517
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 41461
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23138 41461

Valid range from 1 to 2

v4_7 Koliko mesecev traja to delo?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4291 60308

Valid range from 0 to 99

v4_8 Kaj je razlog, da opravljate delo za določen čas?

Value 53141 Frequency
1 Pripravništvo, usposabljanje 152
2 Ne morete najti stalne zaposlitve 1521
3 Ne želite stalne zaposlitve 119
4 Ste v poskusni dobi 223
5 Individualna pogodba o zaposlitvi 308
6 Izobraževanje, šolanje 1395
7 Drugo 573
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 60308
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4291 60308

Valid range from 1 to 7

v4_9c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste delali prejšnji teden? Kaj se proizvaja oz. kakšne storitve se tam opravljajo?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30370 34229

v4_10c Kakšen je bil naziv vašega delovnega mesta? Opišite delo, ki ste ga opravljali v prejšnjem tednu.

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30370 34229

v4_11a V kateri državi delate?

Value 56138 Frequency
Ostale države z zaščitenimi vrednostmi 92
AT 140
IT 62
SI 30076
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 34229
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
64599 0

v4_11b V kateri občini?

Value 57137 Frequency
SI01 14287
SI02 15788
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 34524
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30075 34524

v4_12 Ali pri svojem delu vodite zaposlene?

Value 58136 Frequency
1 Da 4850
2 Ne 20062
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 39687
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24912 39687

Valid range from 1 to 2

v4_13 Katerega leta ste začeli delati pri sedanjem delodajalcu oziroma opravljati sedanjo samostojno dejavnost?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30370 34229 1940 2010

Valid range from 1940 to 2010

v4_14 Katerega meseca ste začeli delati pri sedanjem delodajalcu oziroma opravljati sedanjo samostojno dejavnost?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7613 56986

Valid range from 1 to 12

v4_15 Vas je k sedanjemu delodajalcu napotil zavod za zaposlovanje oz. svetovalec zaposlitve?

Value 61133 Frequency
1 Da 287
2 Ne 1916
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 62396
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2203 62396

Valid range from 1 to 2

v4_16 Ste oglas za sedanjo zaposlitev našli na oglasni deski zavoda za zaposlovanje?

Value 62132 Frequency
1 Da 70
2 Ne 1846
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 62683
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1916 62683

Valid range from 1 to 2

v4_17 Ste ga našli med oglasi Zavoda za zaposlovanje v katerem od časopisov?

Value 63131 Frequency
1 Da 61
2 Ne 1785
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 62753
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1846 62753

Valid range from 1 to 2

v4_18 Ste ga prebrali na teletekstu ?

Value 64130 Frequency
1 Da
2 Ne
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1785 62814

Valid range from 1 to 2

v4_19 Ste ga našli na spletni strani zavoda za zaposlovanje?

Value 65129 Frequency
1 Da 49
2 Ne 1720
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 62830
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1769 62830

Valid range from 1 to 2

v4_20 Koliko delavcev dela na lokaciji, na kateri delate (vključno z vami)?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 64599

v4_21 Tam dela:

Value 67127 Frequency
1 1 - 10 oseb 6235
2 11 oseb ali več 21463
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 36901
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27698 36901

Valid range from 1 to 2

v5_1 Imate delo:

Value 68126 Frequency
1 s polnim delovnim časom 26680
2 s skrajšanim delovnim časom 3690
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 34229
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30370 34229

Valid range from 1 to 2

v5_2 Koliko ur na teden navadno delate pri delu, o katerem se pogovarjava (vključno z nadurami, če jih opravljate redno)?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30370 34229 1 112 39.249 9.969

Valid range from 1 to 112

v5_3 Zakaj navadno delate manj kot 36 ur?

Value 70124 Frequency
1 Zaradi izobraževanja, usposabljanja 1123
2 Zaradi bolezni, invalidnosti, delne upokojitve 809
3 Ne morete najti dela z daljšim delovnim časom 236
4 Ne želite dela z daljšim delovnim časom 240
5 Zaradi pomanjkanja dela, manjšega obsega dela 721
6 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke 167
7 Skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoc Zaščitena vrednost
8 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke in skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoc Zaščitena vrednost
9 Iz drugih družinskih razlogov 70
10 Drugo 355
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 60830
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3769 60830

Valid range from 1 to 10

v5_4 Se vam zdi, da ni ustreznega varstva oz. je predrago?

Value 71123 Frequency
1 Da 80
2 Ne 135
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 64384
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
215 64384

Valid range from 1 to 2

v5_5 Koliko ur ste delali v prejšnjem tednu?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30370 34229 0 140 34.052 16.254

Valid range from 0 to 140

v5_6 Zakaj ste delali več kot navadno?

Value 73121 Frequency
1 Ker imate premakljiv delovni čas 94
2 Ker je bil obseg dela večji (nadure, nadomeščanje) 1548
3 Drugo 134
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 62823
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1776 62823

Valid range from 1 to 3

v5_7 Zakaj ste delali manj kot navadno? Zaradi:

Value 74120 Frequency
1 slabega vremena 225
2 zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov 123
3 stavke Zaščitena vrednost
4 ker ste se izobraževali, usposabljali 117
5 ker imate premakljiv delovni čas 40
6 bolezni, poškodbe ali začasne nezmožnosti za delo 1019
7 porodniškega dopusta 448
8 družinskih oziroma osebnih razlogov Zaščitena vrednost
9 dopusta 2749
10 praznikov 1390
11 zacetka ali spremembe zaposlitve v prejšnjem tednu Zaščitena vrednost
12 izteka zaposlitve v prejšnjem tednu Zaščitena vrednost
13 ker ni bilo pravega dela, ker čakate na delo 229
14 koriščenja ur 65
15 drugo 213
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 57936
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6663 57936

Valid range from 1 to 15

v5_8 Ali imate gibljiv delovni čas?

Value 75119 Frequency
1 Da 6372
2 Ne 16838
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 41389
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23210 41389

Valid range from 1 to 2

v5_9 Ste v prejšnjem tednu na delovnem mestu opravili kaj dela izven delovnega časa?

Value 76118 Frequency
1 Da 1292
2 Ne 5080
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58227
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6372 58227

Valid range from 1 to 2

v5_10 Koliko?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1292 63307 0 50 7.649 5.955

Valid range from 0 to 50

v5_10a Koliko od teh je bilo plačanih?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1292 63307 0 34 2.226 4.7

Valid range from 0 to 34

v5_10b Ste v prejšnjem tednu opravili kaj nadur?

Value 79115 Frequency
1 Da 1778
2 Ne 15060
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 47761
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
16838 47761

Valid range from 1 to 2

v5_10c Koliko?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1778 62821 0 100 8.865 6.755

Valid range from 0 to 100

v5_10d Koliko od teh je bilo plačanih?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1778 62821 0 48 4.653 6.091

Valid range from 0 to 48

v5_11a Ali bi želeli delati več ur na teden, kot običajno delate, če bi prejeli večjo plačo?

Value 82112 Frequency
1 Da 5624
2 Ne 24506
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 34469
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 34469

Valid range from 1 to 2

v5_11b Več ur bi želeli delati:

Value 83111 Frequency
1 z dodatnim delom 392
2 z drugim osnovnim delom 266
3 v okviru sedanjega dela 3415
4 z dodatnim, drugim oz. sedanjim delom 1551
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58975
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5624 58975

Valid range from 1 to 4

v5_12 Koliko ur na teden bi želeli delati vse skupaj?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5624 58975 4 112 49.137 7.504

Valid range from 4 to 112

v5_13 Ali bi bili pripravljeni sprejeti več dela v naslednjih dveh tednih?

Value 85109 Frequency
1 Da 5173
2 Ne 451
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58975
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5624 58975

Valid range from 1 to 2

v5_14 Zakaj ne?

Value 86108 Frequency
1 Končati morate izobraževanje, šolanje 58
2 Sedanjega dela ne morete zapustiti v dveh tednih 35
3 Iz osebnih ali družinskih razlogov 194
4 Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 69
5 Urejate si pogoje za samozaposlitev (dokumentacija, denarna 0
6 Drugo 95
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 64148
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
451 64148

Valid range from 1 to 6

v5_15 Ali delate v izmenah?

Value 87107 Frequency
1 Običajno 7018
2 Včasih 826
3 Nikoli 17068
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 39687
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24912 39687

Valid range from 1 to 3

v5_16 Ali delate zvečer?

Value 88106 Frequency
1 Običajno 7323
2 Včasih 7429
3 Nikoli 15618
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 34229
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30370 34229

Valid range from 1 to 3

v5_17 Ali delate ponoči?

Value 89105 Frequency
1 Običajno 2319
2 Včasih 4014
3 Nikoli 24037
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 34229
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30370 34229

Valid range from 1 to 3

v5_18 Ali delate ob sobotah?

Value 90104 Frequency
1 Običajno 7284
2 Včasih 10470
3 Nikoli 12616
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 34229
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30370 34229

Valid range from 1 to 3

v5_19 Ali delate ob nedeljah?

Value 91103 Frequency
1 Običajno 4982
2 Včasih 5551
3 Nikoli 19837
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 34229
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30370 34229

Valid range from 1 to 3

v5_19d Ali ste v prejšnjem tednu koristili kakšen dan dopusta?

Value 92102 Frequency
1 Da 3050
2 Ne 20146
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 41403
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23196 41403

Valid range from 1 to 2

v5_19e Koliko dni?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3050 61549 1 7 3.471 1.746

Valid range from 1 to 7

v5_20 Ali opravljate svoje delo doma, v stanovanju?

Value 94100 Frequency
1 Običajno 2076
2 Včasih 2374
3 Nikoli 25920
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 34229
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30370 34229

Valid range from 1 to 3

v5_21 Doma delate zaradi:

Value 9599 Frequency
1 preobilice dela, lastnega interesa 3163
99 dogovora z delodajalcem ali dodatnega plačila 1287
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 60149
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4450 60149

Valid range from 1 to 99

v7_1 Ali ste poleg tega dela v prejšnjem tednu opravljali še kakšno drugo delo?

Value 9698 Frequency
1 Da 1140
2 Ne 29230
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 34229
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30370 34229

Valid range from 1 to 2

v7_2 Pri tem delu ste bili:

Value 9797 Frequency
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 43
2 zaposleni pri obrtniku (s.p) Zaščitena vrednost
3 zaposleni pri kmetu Zaščitena vrednost
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 delali ste v lastnem podjetju Zaščitena vrednost
6 obrtnik (s.p.) 108
7 kmet 190
8 v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 525
10 delali ste po pogodbi 170
11 delali ste za neposredno plačilo 36
12 delali ste preko študentskega servisa 37
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 63459
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1140 63459

Valid range from 1 to 12

v7_2a Ali je mogoče vsaj del pridelkov z vaše kmetije namenjen prodaji?

Value 9896 Frequency
1 Da 117
2 Ne 73
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 64409
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
190 64409

Valid range from 1 to 2

v7_3 Ste zaposlovali kaj delavcev?

Value 9995 Frequency
1 Da
2 Ne
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
321 64278

Valid range from 1 to 2

v7_4c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste opravljali dodatno delo? Kaj se proizvaja oziroma kakšne storitve se tam opravljajo?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1140 63459

v7_5c Kakšen je naziv vašega delovnega mesta? Opišite svoje dodatno delo.

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1140 63459

v7_6 Koliko ur ste v prejšnjem tednu opravili z dodatnim delom?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1140 63459 1 60 15.563 10.993

Valid range from 1 to 60

v7_7 Iščete

Value 10391 Frequency
1 Drugo osnovno delo 924
2 Drugo, dodatno delo 131
3 Niti eno niti drugo 29315
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 34229
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30370 34229

Valid range from 1 to 3

v7_8 Zakaj iščete drugo osnovno delo?

Value 10490 Frequency
1 Bojite se ali veste, da boste izgubili delo 107
2 Imate zaposlitev za določen čas oziroma opravljate priložnos 127
3 Išcete drugo osnovno delo, kjer bi delali vec ur Zaščitena vrednost
4 Išcete drugo osnovno delo, kjer bi delali manj ur Zaščitena vrednost
5 Želite boljšo plačo 159
6 Želite imeti ugodnejše delovne razmere (delovni čas, pot na 195
7 Želite opravljati delo, ustreznješe svoji izobrazbi 212
8 Drugo 78
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 63675
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
924 63675

Valid range from 1 to 8

v7_9 Zakaj iščete drugo, dodatno delo?

Value 10589 Frequency
1 Bojite se ali veste, da boste izgubili delo
2 Imate zaposlitev za določen čas oziroma opravljate priložnos
3 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali več ur
4 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali manj ur
5 Želite boljšo plačo
6 Želite imeti ugodnejše delovne razmere (delovni čas, pot na
7 Želite opravljati delo, ustreznješe svoji izobrazbi
8 Drugo
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
131 64468

Valid range from 1 to 8

v8_1 Ali ste kdaj prej delali za plačilo, dobiček ali družinsko dobrobit? (Delo prek študentskega servisa in obvezna praksa se tu ne upoštevata!)

Value 10688 Frequency
1 Da 18621
2 Ne 7280
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 38698
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25901 38698

Valid range from 1 to 2

v8_1a Če NE, ali ste kdaj prej delali za plačilo, dobiček ali družinsko dobrobit? (Delo prek študentskega servisa in obvezna praksa se tu lahko upoštevata!)

Value 10787 Frequency
1 Da 326
2 Ne 6954
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 57319
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7280 57319

Valid range from 1 to 2

v8_2c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste nazadnje delali? Kaj se je proizvajalo oz. kakšne storitve so se tam opravljale?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18947 45652

v8_3c Kakšen je bil naziv vašega delovnega mesta? Opišite delo, ki ste ga opravljali?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18947 45652

v8_4 Takrat ste bili:

Value 11084 Frequency
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 15986
2 zaposleni pri obrtniku (s.p) 792
3 zaposleni pri kmetu Zaščitena vrednost
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 delali ste v lastnem podjetju 156
6 obrtnik (s.p.) 680
7 kmet 316
8 v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 400
10 delali ste po pogodbi 94
11 delali ste za neposredno placilo Zaščitena vrednost
12 delali ste preko javnih del 58
13 417
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 45652
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18947 45652

Valid range from 1 to 12

v8_5 Ste zaposlovali kaj delavcev?

Value 11183 Frequency
1 Da 399
2 Ne 763
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 63437
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1162 63437

Valid range from 1 to 2

v8_6 Katerega leta ste nazadnje delali (za plačilo ali pomagali na družinski kmetiji, v družinskem podjetju, obrti)?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18947 45652 1938 2010

Valid range from 1938 to 2010

v8_7 V katerem mesecu ste nazadnje delali?

v8_8 Zakaj tega dela ne opravljate več?

Value 11480 Frequency
1 Ker ste bili odpuščeni 909
2 Ker ste dali odpoved 277
3 Zaradi prenehanja zaposlitve za določen čas 603
4 Zaradi izteka pogodbe 262
5 Zaradi upokojitve 12553
6 Zaradi opustitve dejavnosti zaradi ekonomskih razlogov (nere 1895
7 Zaradi izobraževanja 327
8 Zaradi nezmožnosti za delo (bolezen, invalidnost) 1472
9 Ker pazite otroke Zaščitena vrednost
10 Ker skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoc Zaščitena vrednost
11 Ker pazite otroke in skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoc Zaščitena vrednost
12 Zaradi osebnih ali družinskih razlogov 303
13 Zaradi odhoda na služenje vojaškega roka Zaščitena vrednost
14 Drugo 307
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 45652
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18947 45652

Valid range from 1 to 14

v8_9 Ste dokupili zavarovalno dobo?

Value 11579 Frequency
1 Da 865
2 Ne 11688
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 52046
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12553 52046

Valid range from 1 to 2

v9_1 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH iskali kakšno delo?

Value 11678 Frequency
1 Da 2337
2 Ne 23475
3 Ne, ker ste delo že našli 92
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 38695
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25904 38695

Valid range from 1 to 3

v9_2 Ali bi želeli delati, čeprav ne iščete dela?

Value 11777 Frequency
1 Da 1957
2 Ne 21518
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 41124
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23475 41124

Valid range from 1 to 2

v9_3 Kaj je glavni razlog, da ne iščete dela?

Value 11876 Frequency
1 Upokojitev 12287
2 Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 3572
3 Izobraževanje, usposabljanje 5286
4 Osebni ali družinski razlogi 1219
5 Čakate, da vas pokličejo nazaj na delo (osebe na čakanju) 61
6 Menite, da dela ni na voljo 431
7 Ne želite takoj začeti iskati dela 53
8 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke 99
9 Skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoč 107
10 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke in skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoc Zaščitena vrednost
11 Delate oz. bi želeli delati kot prostovoljec. Zaščitena vrednost
12 Drugo 308
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 41124
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23475 41124

Valid range from 1 to 12

v9_4 Se vam zdi, da ni ustreznega varstva oz. je predrago?

Value 11975 Frequency
1 Da 108
2 Ne 122
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 64369
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
230 64369

Valid range from 1 to 2

v10_1 Iščete:

Value 12074 Frequency
1 zaposlitev 3283
2 samozaposlitev 109
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61207
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3392 61207

Valid range from 1 to 2

v10_2 Iščete zaposlitev:

Value 12173 Frequency
1 s polnim delovnim časom 3075
2 s skrajšanim delovnim časom 208
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61316
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3283 61316

Valid range from 1 to 2

v10_3 Bi sprejeli delo s skrajšanim delovnim časom, če ni dela s polnim delovnim časom?

Value 12272 Frequency
1 Da 2407
2 Ne 668
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61524
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3075 61524

Valid range from 1 to 2

v10_4 Bi sprejeli delo s polnim delovnim časom, če ni dela s skrajšanim delovnim časom?

Value 12371 Frequency
1 Da 59
2 Ne 149
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 64391
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
208 64391

Valid range from 1 to 2

v10_5 Koliko mesecev že aktivno iščete delo? 0- manj kot 1 mesec

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3392 61207 0 299

Valid range from 0 to 299

v10_6 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH iskali delo na zavodu za zaposlovanje?

Value 12569 Frequency
1 Da 1778
2 Ne 1614
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61207
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3392 61207

Valid range from 1 to 2

v10_7 Ste čakali, da vas pokličejo z zavoda za zaposlovanje?

Value 12668 Frequency
1 Da 1587
2 Ne 1805
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61207
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3392 61207

Valid range from 1 to 2

v10_8 Ste vprašali neposredno pri delodajalcu?

Value 12767 Frequency
1 Da 2471
2 Ne 921
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61207
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3392 61207

Valid range from 1 to 2

v10_9 Ste vprašali sorodnike, prijatelje, znance?

Value 12866 Frequency
1 Da 2886
2 Ne 506
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61207
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3392 61207

Valid range from 1 to 2

v10_10 Ste se javili na oglas v časopisu, reviji?

Value 12965 Frequency
1 Da 2413
2 Ne 979
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61207
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3392 61207

Valid range from 1 to 2

v10_11 Ste intenzivno pregledovali oglase v časopisih, revijah, na internetu?

Value 13064 Frequency
1 Da 2986
2 Ne 406
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61207
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3392 61207

Valid range from 1 to 2

v10_12 Ste delo iskali v kateri od zasebnih agencij za zaposlovanje?

Value 13163 Frequency
1 Da 683
2 Ne 2709
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61207
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3392 61207

Valid range from 1 to 2

v10_13 Ste bili na razgovoru ali testiranju pri delodajalcu?

Value 13262 Frequency
1 Da 1732
2 Ne 1660
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61207
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3392 61207

Valid range from 1 to 2

v10_14 Ste čakali na odgovor na prošnjo (prijavo) za zaposlitev?

Value 13361 Frequency
1 Da 2439
2 Ne 953
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61207
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3392 61207

Valid range from 1 to 2

v10_15 Ste iskali zemljo, zgradbe ali opremo za samozaposlitev?

Value 13460 Frequency
1 Da 35
2 Ne 74
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 64490
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
109 64490

Valid range from 1 to 2

v10_16 Ste iskali dovoljenja, licence, denarna sredstva za samozaposlitev?

Value 13559 Frequency
1 Da 44
2 Ne 65
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 64490
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
109 64490

Valid range from 1 to 2

v10_17 Ali ste uporabili še katero drugo metodo?

Value 13658 Frequency
1 Da 155
2 Ne 3237
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61207
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3392 61207

Valid range from 1 to 2

v10_18 Kaj je veljalo za vas tik preden ste začeli iskati delo?

Value 13757 Frequency
1 Bili ste redno zaposleni za nedoločen čas 1182
2 Bili ste redno zaposleni za določen čas 940
3 Bili ste podjetnik, samostojni podjetnik posameznik (obrtnik 109
4 Pomagali ste na družinski kmetiji, v družinskem podjetju, obrti Zaščitena vrednost
5 Opravljali ste pogodbena oziroma priložnostna dela 150
6 Redno ste se izobraževali, šolali 647
7 Bili ste na služenju vojaškega roka Zaščitena vrednost
8 Imeli ste družinske obveznosti oziroma opravljali ste gospod 154
9 Bili ste na služenju vojaškega rokaBili ste upokojeni Zaščitena vrednost
10 Drugo 153
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61207
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3392 61207

Valid range from 1 to 10

v11_1 Ste našli

Value 13856 Frequency
1 zaposlitev
2 samozaposlitev
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
92 64507

Valid range from 1 to 2

v11_2 Ste našli zaposlitev

Value 13955 Frequency
1 s polnim delovnim časom
2 s skrajšanim delovnim časom
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
79 64520

Valid range from 1 to 2

v11_3 Koliko mesecev ste aktivno iskali delo? 0 - manj kot 1 mesec

Value 14054 Frequency
0 manj kot 1 mesec
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
92 64507 0 48

Valid range from 0 to 48

v11_4 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH iskali delo na zavodu za zaposlovanje?

Value 14153 Frequency
1 Da 41
2 Ne 51
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 64507
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
92 64507

Valid range from 1 to 2

v11_5 Ste čakali, da vas pokličejo z zavoda za zaposlovanje?

Value 14252 Frequency
1 Da 31
2 Ne 61
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 64507
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
92 64507

Valid range from 1 to 2

v11_6 Ste vprašali neposredno pri delodajalcu?

Value 14351 Frequency
1 Da 45
2 Ne 47
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 64507
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
92 64507

Valid range from 1 to 2

v11_7 Ste vprašali sorodnike, prijatelje, znance?

Value 14450 Frequency
1 Da 44
2 Ne 48
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 64507
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
92 64507

Valid range from 1 to 2

v11_8 Ste se javili na oglas v časopisu, reviji?

Value 14549 Frequency
1 Da
2 Ne
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
92 64507

Valid range from 1 to 2

v11_9 Ste intenzivno pregledovali oglase v časopisih, revijah, na internetu?

Value 14648 Frequency
1 Da 40
2 Ne 52
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 64507
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
92 64507

Valid range from 1 to 2

v11_10 Ste delo iskali v kateri od zasebnih agencij za zaposlovanje?

Value 14747 Frequency
1 Da
2 Ne
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
92 64507

Valid range from 1 to 2

v11_11 Ste bili na razgovoru ali testiranju pri delodajalcu?

Value 14846 Frequency
1 Da 49
2 Ne 43
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 64507
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
92 64507

Valid range from 1 to 2

v11_12 Ste čakali na odgovor na prošnjo (prijavo) za zaposlitev?

Value 14945 Frequency
1 Da 46
2 Ne 46
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 64507
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
92 64507

Valid range from 1 to 2

v11_13 Ste iskali zemljo, zgradbe ali opremo za samozaposlitev?

Value 15044 Frequency
1 Da
2 Ne
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13 64586

Valid range from 1 to 2

v11_14 Ste iskali dovoljenja, licence, denarna sredstva za samozaposlitev?

Value 15143 Frequency
1 Da
2 Ne
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13 64586

Valid range from 1 to 2

v11_15 Ali ste uporabili še katero drugo metodo?

Value 15242 Frequency
1 Da
2 Ne
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
92 64507

Valid range from 1 to 2

v11_16 Kaj je veljalo za vas, tik preden ste začeli iskati delo?

Value 15341 Frequency
1 Delali ste za plačilo, dobiček ali družinsko dobrobit
2 Redno ste se izobraževali, šolali
3 Bili ste na služenju vojaškega roka
4 Imeli ste družinske obveznosti oziroma opravljali ste gospod
5 Drugo
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
92 64507

Valid range from 1 to 5

v12_1 Če bi zdaj našli delo, ali bi lahko začeli delati v naslednjih DVEH TEDNIH?

Value 15440 Frequency
1 Da 3190
2 Ne 22714
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 38695
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25904 38695

Valid range from 1 to 2

v12_2 Zakaj v tem času ne bi mogli začeti z delom?

Value 15539 Frequency
1 Končati morate izobraževanje, šolanje 4945
3 Iz osebnih ali družinskih razlogov 1519
4 Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 3632
6 Drugo 12618
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 41885
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22714 41885

Valid range from 1 to 6

v12_3 Bi mogoče lahko začeli delati v naslednjih TREH MESECIH?

Value 15638 Frequency
1 Da 331
2 Ne 22383
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 41885
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22714 41885

Valid range from 1 to 2

v13_1 Ste prijavljeni na zavodu za zaposlovanje?

Value 15737 Frequency
1 Da 3188
2 Ne 53083
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 8328
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56271 8328

Valid range from 1 to 2

v13_2 Prejemate denarno nadomestilo za čas brezposelnosti?

Value 15836 Frequency
1 Da 1120
2 Ne 55151
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 8328
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56271 8328

Valid range from 1 to 2

v13_3 Kaj pa denarno pomoč za čas brezposelnosti?

Value 15935 Frequency
1 Da 352
2 Ne 55919
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 8328
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56271 8328

Valid range from 1 to 2

v13_3a Ali ste:

Value 16034 Frequency
1 zaposleni, samozaposleni, pomagate na družinski kmetiji, v p 27503
2 brezposelni 3957
3 učenec, dijak, študent 7054
4 skrbite za gospodinjstvo 927
5 upokojeni 15590
6 nezmožni za delo (bolezen, invalidnost) 1113
7 drugo 127
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 8328
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56271 8328

Valid range from 1 to 7

v13_4 Pred enim letom ste bili:

Value 16133 Frequency
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 21922
2 zaposleni pri obrtniku (s.p) 1881
3 zaposleni pri kmetu Zaščitena vrednost
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 delali ste v lastnem podjetju 925
6 obrtnik (s.p.) 1583
7 kmet 1050
8 v svobodnem poklicu 115
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 1533
10 delali ste po pogodbi 205
11 delali ste za neposredno placilo Zaščitena vrednost
12 delali ste preko študentskega servisa 711
13 delali ste preko javnih del 46
14 brezposelni 3104
15 učenec, dijak, študent 6759
16 upokojeni 14367
17 skrbeli ste za gospodinjstvo 821
18 nezmožni za delo 1086
19 drugo 90
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 8328
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56271 8328

Valid range from 1 to 19

v13_5 Ste zaposlovali kaj delavcev?

Value 16232 Frequency
1 Da 1127
2 Ne 2546
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 60926
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3673 60926

Valid range from 1 to 2

v13_6c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste delali pred enim letom? Kaj se je proizvajalo oz. kakšne storitve so se tam opravljale?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30044 34555

v13_7 Ali ste pred enim letom živeli na istem naslovu?

Value 16430 Frequency
1 Da 37849
2 Ne 371
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 26379
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
38220 26379

Valid range from 1 to 2

v13_8 Ste živeli v Sloveniji?

Value 16529 Frequency
1 Da
2 Ne
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
371 64228

Valid range from 1 to 2

v13_10 V kateri državi ste živeli?

Value 16628 Frequency
Ostale države z zaščitenimi vrednostmi 542
SI01 32499
SI02 31558
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
64599 0

zap1 Brezposelni

Value 16727 Frequency
-2 niso brezposelni 62304
1 brezposelni 2295
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
64599 0

Valid range from -2 to 1

zap2 Zaposleni

Value 16826 Frequency
-2 niso zaposleni 39687
1 zaposleni 24912
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
64599 0

Valid range from -2 to 1

zap3 Samozaposleni

Value 16925 Frequency
-2 niso samozaposleni 60811
1 samozaposleni 3788
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
64599 0

Valid range from -2 to 1

zap4 Pomagajoči družinski člani

Value 17024 Frequency
-2 niso pomagajoči družinski člani 62929
1 pomagajoči družinski člani 1670
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
64599 0

Valid range from -2 to 1

zap12 Neaktivni

Value 17123 Frequency
-2 niso neaktivni 40993
1 neaktivni 23606
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
64599 0

Valid range from -2 to 1

zap20 Delovno aktivni

Value 17222 Frequency
-2 niso delovno aktivni 34229
1 delovno aktivni 30370
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
64599 0

Valid range from -2 to 1

zap21 Aktivni

Value 17321 Frequency
-2 niso aktivni 31934
1 aktivni 32665
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
64599 0

Valid range from -2 to 1

DEJ_CRKA Klasifikacija dejavnosti - REKODIRANO

Value 17420 Frequency
A 2924
B 123
C 7158
D 255
E 270
F 1700
G 3670
H 1620
I 1400
J 986
K 849
L Zaščitena vrednost
M 1335
N 787
O 1844
P 2520
Q 1822
R 589
S 422
T Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30370 0

POKLIC Klasifikacija poklica - REKODIRANO

Value 17519 Frequency
1 2679
10 152
2 4985
3 4764
4 2614
5 3762
6 1798
7 3002
8 3745
9 2626
NEZNANO 243
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30370 0

STAR_RAZ Starostni razredi

Value 17618 Frequency
0-04 2743
05-09 2673
10-14 2912
15-19 3657
20-24 4651
25-29 4349
30-34 4073
35-39 3746
40-44 4437
45-49 5567
50-54 5880
55-59 5476
60-64 4121
65-69 3255
70-74 2759
75-79 2248
80-84 1363
85-89 542
999 Rekodirana razreda na 90 let 147
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
64599 0

oznaka Čas izbora v vzorec - letnica + četrtletje

Value 17717 Frequency
101 2010, prvo četrtletje 10331
102 2010, drugo četrtletje 10972
103 2010, tretje četrtletje 7845
104 2010, četrto četrtletje 4570
284 2008, četrto četrtletje 2402
291 2009, prvo četrtletje 5350
292 2009, drugo četrtletje 5357
293 2009, tretje četrtletje 8589
294 2009, četrto četrtletje 9183
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
64599 0

Valid range from 101 to 294

ob_id Šifra občine

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
64599 0 1 211

Valid range from 1 to 211

strat01 Tip naselja

Value 17915 Frequency
1 nekmečka naselja z manj kot 2000 prebivalcev 18913
2 kmečka naselja z manj kot 2000 prebivalcev 14529
3 naselja z od 2000 do 10000 prebivalcev 10759
4 naselja z več kot 10000 prebivalcev 8016
5 Maribor 3451
6 Ljubljana 8931
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
64599 0

Valid range from 1 to 6

nuts3_id Statistična regija

Value 18014 Frequency
1 Pomurska 2956
2 Podravska 10624
3 Koroška 2423
4 Savinjska 7506
5 Zasavska 1758
6 Spodnjeposavska 1980
7 Jugovzhodna Slovenija 4044
8 Osrednjeslovenska 17314
9 Gorenjska 7145
10 Notranjsko-kraška 1487
11 Goriška 4044
12 Obalno-kraška 3318
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
64599 0

Valid range from 1 to 12

nuts2_id Slovenski makroregiji

Value 18113 Frequency
1 Vzhodna Slovenija 32778
2 Zahodna Slovenija 31821
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
64599 0

Valid range from 1 to 2

c3 Stopnja urbanizacije - SURS

Value 18212 Frequency
1 Mesto 27256
2 Primesto 6187
3 Strnjeno vaško naselje 21370
4 Raztresene hiše in hiše na samem 9786
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
64599 0

Valid range from 1 to 4

c4 Prijavljena oseba, ki ne živi v gospodinjstvu

Value 18311 Frequency
1 Da 8340
2 Ne 56259
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
64599 0

Valid range from 1 to 2

urban Stopnja urbanizacije - Eurostat

Value 18410 Frequency
1 Gosto poseljeno območje 13333
2 Vmesno območje 23147
3 Redko poseljeno območje 28119
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
64599 0

Valid range from 1 to 3

del Četrtletje

Value 1859 Frequency
1 1. četrtletje 16390
2 2. četrtletje 15894
3 3. četrtletje 16102
4 4. četrtletje 16213
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
64599 0

Valid range from 1 to 4

decil_n Razdelitev anketirancev v 10 približno enako širokih razredov glede na neto dohodek - dohodnina

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24912 39687

Valid range from 1 to 10

proc_inc_n Razdelitev neto dohodkov v 10 razredov - dohodnina

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24912 39687

Valid range from 10 to 100

decil_b Razdelitev anketirancev v 10 približno enako širokih razredov glede na bruto dohodek - dohodnina

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24912 39687

Valid range from 1 to 10

proc_inc_b Razdelitev bruto dohodkov v 10 razredov - dohodnina

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24912 39687

Valid range from 10 to 100

utez_l Letna utež

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
64599 0 31.705 20.546

utez_c Četrtletna utež

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
64599 0 126.82 82.185

Valid range from 99 to 99

income_n Neto dohodki z dela - dohodnina

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24912 39687 975.331 587.964

Valid range from 295.3916666 (5. centil) to 1911.9125 (95. centil)

income_b Bruto dohodki z dela - dohodnina

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24912 39687 1473.673 1092.496

Valid range from 365.7219166 (5. centil) to 3246.156916 (95. centil)

Materials of the Study

 1. Statistični urad Republike Slovenije (2009). ADS10 - ADS Anketa o delovni sili [Vprašalnik].
 2. Kočar, Sebastian (2012). ADS10 - Sintaksa ADS2010letna [datoteka programa v SPSS].
 3. Statistični urad Republike Slovenije (2009). ADS10 - ADS 2010 posebnosti.
 4. Eurostat (2008). ADS10 - Labour Force Survey revised explanatory notes (to be applied from 2008Q1 onwards).
 5. Statistični urad Republike Slovenije (2005). ADS10 - Navodila za izračun zaposlitvenih statusov in starosti oseb v datoteki ADS (od 2005/1 naprej).
 6. Eurostat (2010). ADS10 - Country codification in the EU LFS from 2010 onwards [šifrant].
 7. Statistični urad Republike Slovenije (2007). ADS10 - SRDAP_OBC - Šifrant občin, 2007 [šifrant].
 8. Statistični urad Republike Slovenije (2008). ADS - KLASIUS-P - Klasifikacije področij izobraževalnih aktivnosti/izidov, V2 2006 [šifrant].
 9. Statistični urad Republike Slovenije (2008). ADS - SKD_2008 - Standardna klasifikacija dejavnosti 2008, V2 [šifrant].
 10. Statistični urad Republike Slovenije (2002). ADS - SKD - Standardna klasifikacija dejavnosti, 2002 [šifrant].
 11. Arhiv družboslovnih podatkov (2012). ADS - Pojasnitev vrednosti spremenljivke URBAN.
 12. Statistični urad Republike Slovenije (2000). ADS - SKP - Standardna klasifikacija poklicev, V2 [šifrant].
 13. Statistični urad Republike Slovenije (2011). ADS - Pretvornik med SKP-08 in ISCO-08 na najnižji klasifikacijski ravni.
 14. Statistični urad Republike Slovenije (2011). ADS - Pretvornik med SKP-V2 in SKP-08 na najnižji klasifikacijski ravni.

Study Results Materials

 1. Eurostat (2011). ADS10 - Joint Standard Quality Report for Labour Force Survey and Regional Labour Market Statistics.
 2. Eurostat (2011). ADS10 - European Labour Survey Quarterly Accuracy Report.
 3. Statistični urad Republike Slovenije (2012-01). ADS10 - Letno poročilo o kakovosti za raziskovanje, anketa o delovni sili za leto 2010.
 4. Statistični urad Republike Slovenije (2012-01). ADS10 - Annual quality report for the survey Labour Force Survey for year 2010.
 5. Eurostat (2012). ADS10 - Quality report of the European Union Labour Force Survey 2010.
 6. Eurostat (2012). ADS10 - Labour force survey in the EU, candidate and EFTA countries Main characteristics of national surveys, 2010.
 7. Kočar, Sebastian (2012). ADS - Uporabljeni šifranti za raziskavo ADS.
 8. Svetin, Irena (2009). ADS - Aktivno prebivalstvo (po Anketi o delovni sili), Slovenija, metodološka pojasnila.
 9. Kočar, Sebastian (2012). ADS - Pregled spremenljivk po letih izvajanja raziskave ADS.

Related Publications

 1. Vehovar, Vasja (1992). ADS - Metodologija ankete v kadrovskem potencialu.
 2. Vehovar, Vasja (1993). ADS - Anketa o kadrovskem potencialu: vzorec.
 3. Svetlik, Ivan (1992). ADS - Od raziskave do knjige.
 4. Statistični urad Republike Slovenije (). ADS - Publikacije.
 5. Klemen Širok (2011). ADS - Dejavniki in poti upokojevanja v Sloveniji: evalvacija možnosti podaljševanja delovne aktivnosti: doktorska disertacija.
 6. Irena Svetin (oktober 2006). ADS - Standardno poročilo o kakovosti za raziskovanje Anketa o delovni sili za leto 2005.
 7. Statistični urad Republike Slovenije (2015). ADS - Delo in brezposelnost.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data can be accessed by registered researcher for statistical-analytical and scientific research purposes only. The Slovenian Social Science Data Archives does not distribute data of this study. For more information, please contact the author or the responsible organisation.

NOTE: Originalna ASCII delimited datoteka.

NOTE: Datoteka je namenjena takojšnjim statističnim analizam, možna je pretvorba v druge formate, za uporabo z drugimi statističnimi programi (SAS, STATA, R! itd.).

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Statistični urad Republike Slovenije. (2012). Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: ADS10. Accessible at http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/ads10/

COBISS.SI
Publication date: 2012

SIMILAR STUDIES

ADS - Anketa o delovni sili: Opis serije

ADS001 - Anketa o delovni sili, 2000/1

ADS002 - Anketa o delovni sili, 2000/2

ADS003 - Anketa o delovni sili, 2000/3

ADS004 - Anketa o delovni sili, 2000/4

ADS01 - Anketa o delovni sili, 2001: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS02 - Anketa o delovni sili, 2002: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS03 - Anketa o delovni sili, 2003: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS04 - Anketa o delovni sili, 2004: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS05 - Anketa o delovni sili, 2005: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS06 - Anketa o delovni sili, 2006: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS07 - Anketa o delovni sili, 2007: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS08 - Anketa o delovni sili, 2008: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS09 - Anketa o delovni sili, 2009: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS10P - Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - anonimizirana

ADS11 - Anketa o delovni sili, 2011: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS12 - Anketa o delovni sili, 2012: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS13 - Anketa o delovni sili, 2013: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS14 - Anketa o delovni sili, 2014: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS972 - Anketa o delovni sili, 1997/2

ADS973 - Anketa o delovni sili, 1997/3

ADS974 - Anketa o delovni sili, 1997/4

ADS981 - Anketa o delovni sili, 1998/1

ADS982 - Anketa o delovni sili, 1998/2

ADS983 - Anketa o delovni sili, 1998/3

ADS984 - Anketa o delovni sili, 1998/4

ADS991 - Anketa o delovni sili, 1999/1

ADS992 - Anketa o delovni sili, 1999/2

ADS993 - Anketa o delovni sili, 1999/3

ADS994 - Anketa o delovni sili, 1999/4

AKP89 - Anketa o kadrovskem potencialu 1989

AKP91 - Anketa o kadrovskem potencialu 1991

AKP92 - Anketa o kadrovskem potencialu 1992

AKP93 - Anketa o kadrovskem potencialu 1993

AKP94 - Anketa o kadrovskem potencialu 1994

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si