Anketa o kadrovskem potencialu 1992

Basic Study Information

ADP - IDNo: AKP92
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_AKP92_V1
Main author(s):
 • Zavod RS za zaposlovanje
 • Svetlik, Ivan
Data file producer:
ZRSZ - Zavod RS za zaposlovanje, Vlada Republike Slovenije (Ljubljana, Slovenija; 1992)

Funding agency:

Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Project number:

no information

Series:
 • ADS/Anketa o delovni sili

  Namen Ankete o delovni sili je zbrati podatke o stanju in spremembah na slovenskem trgu dela. Daje nam podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega (delovno aktivnega prebivalstva in brezposelnih oseb) in neaktivnega prebivalstva Slovenije. -- Od leta 1995 ADS izvaja Statistični urad Republike Slovenije. V letih 1993 in 1994 je raziskavo izvedel Republiški zavod za zaposlovanje ob sodelovanju Statističnega urada Republike Slovenije. Kot razvojni projekt je bila uvedena na Inštitutu za družbene vede pri Fakulteti za družbene vede. Razvojna faza je trajala do konca leta 1992. V letu 1993 je bila vključena v Nacionalni program statističnih raziskovanj. Od takrat podatki veljajo za uradne. -- Anketo o delovni sili izvajamo skladno z navodili Mednarodne organizacije za delo (ILO), sprejetimi na 13. konferenci statistikov dela, ter skladno z zahtevami Statističnega urada Evropske zveze (Eurostata), ki se nanašajo na usklajeno anketo Evropske zveze. To nam omogoča primerljivost z drugimi državami, ki izvajajo ankete o delovni sili, in hkrati tudi časovno primerljivost podatkov. -- Anketi 1989 in 1990 sta vključili okrog 4 000 gospodinjstev. Osebe so bile izbrane iz registra stalnega prebivalstva. Anketa 1991 je kot vzorčni okvir uporabila rezultate Popisa prebivalstva, stanovanj, gospodinjstev in kmečkih gospodinjstev (1991). V zadnji stopnji izbora so bila izbrana stanovanja (ne gospodinjstva) in anketirane vse osebe v stanovanju. Odgovarjalo je 2.715 gospodinjstev. V anketo 1992 so bila vključena gospodinjstva, ki so odgovarjala v predhodni anketi, dodana pa so bila še nova. Skupaj je odgovarjalo 4 965 gospodinjstev. ADS je bila leta 1993 vključena v Nacionalni program statističnih raziskovanj. Vzorčni okvir je bil Centralni register prebivalstva (CRP). Izbrana oseba je določila gospodinjstvo, ki ga je bilo treba anketirati. Vzorec so povečali na 8.272 gospodinjstev (odgovarjalo jih je 7.353). V ADS 1994 je odgovarjalo 7.506 gospodinjstev. Vzorec 1995 je vključeval 8 641, 1996 pa 8.493 gospodinjstev. Anketa je bila panelna, vsako gospodinjstvo je bilo vključeno 3 zaporedna leta. Do 1997 je bila ADS letna anketa, aprila 1997 pa smo prešli na kontinuirano ADS (anketiranje poteka vse leto) ob četrtletnem objavljanju podatkov. Novoizbrana gospodinjstva so izbrana z enostavnim slučajnim izborom. V vzorec je vsako četrtletje vključenih nekaj več kot 7.000 gospodinjstev. Gospodinjstvo je anketirano v 5 četrtletjih (3 zaporedna, 1 četrtletje premora in še dvakrat).

Study Content

Topic Classification CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje
Topic Classification CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Topic Classification ADP
demografski podatki
zaposlitev
brezposelnost


Abstract:

Anketa o delovni sili daje mednarodno primerljive kazalnike stanja in sprememb na slovenskem trgu dela in je tudi bogat vir podatkov o položaju posameznika na tem trgu. Zagotavlja podatke, potrebne za odločanje o gospodarskih in socialnih vprašanjih v Sloveniji.

Methodology


Collection date: 1992
Date of production: 1992
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik,gospodinjstvo

Universe:

Definicija ciljne populacije upošteva merilo stalnega prebivalstva, to je oseb, ki večinoma prebivajo na ozemlju Slovenije. Anketa pokriva samo tisto prebivalstvo, ki živi v individualnih gospodinjstvih. Anketirane so bile osebe, stare 15 let in več.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorčenje je potekalo na podlagi prostorskega vzorca.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

podatki so uteženi

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: AKP92 - Anketa o kadrovskem potencialu 1992 [datoteka podatkov], 1992

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 90
 • number of units: 15692

Variable list

zapos

Value 13 Frequency
1 4971
2 4296
3 3183
4 2101
5 724
6 293
7 98
8 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15692 0

Valid range from 1 to 8

v02a odnos do nosilca gospodinjstva

Value 22 Frequency
1 nosilec 5005
2 partner 3571
3 otrok 5500
4 starejsi sorodnik 593
5 brat, sestra, vnuk 859
6 drugo 164
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15692 0

Valid range from 1 to 6

v03a spol

Value 31 Frequency
1 MOSKI 7555
2 ZENSKI 8130
0 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15685 7

Valid range from 1 to 2

zapos

Value 190 Frequency
1 4971
2 4296
3 3183
4 2101
5 724
6 293
7 98
8 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15692 0

Valid range from 1 to 8

v02a odnos do nosilca gospodinjstva

Value 289 Frequency
1 nosilec 5005
2 partner 3571
3 otrok 5500
4 starejsi sorodnik 593
5 brat, sestra, vnuk 859
6 drugo 164
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15692 0

Valid range from 1 to 6

v03a spol

Value 388 Frequency
1 MOSKI 7555
2 ZENSKI 8130
0 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15685 7

Valid range from 1 to 2

v04a drzavljanstvo

Value 487 Frequency
1 slovensko 15264
2 v postopku 283
3 jugo - drzave 106
4 druge drzave 15
5 brez drzavljanstva 15
6 drugo 0
0 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15683 9

Valid range from 1 to 6

v05a stalno ali zacasno bivalisce

Value 586 Frequency
1 stalno bivalisce 15327
2 zacasno biv. 204
3 ni prijavljen 152
0 7
4 ne zeli odgovoriti 0
5 ne ve 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15683 9

Valid range from 1 to 3

v061a ali je tudi lani zivel na istem naslovu?

Value 685 Frequency
1 da 15416
2 ne 243
0 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15659 33

Valid range from 1 to 2

v062a kje je tedaj zivel?

Value 784 Frequency
1 drugi naslov v Sl. 134
2 v jugo - drzavah 5
3 v drugi drzavi 5
4 novorojenec 57
0 42
Sysmiss 15449
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
201 15491

Valid range from 1 to 4

v0631a od kdaj zivi na tem naslovu? Mesec:

Value 883 Frequency
1 25
2 20
3 22
4 17
5 19
6 2
7 4
8 1
9 2
10 6
11 34
12 36
0 55
Sysmiss 15449
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
188 15504

Valid range from 1 to 12

v0632a od kdaj zivi na tem naslovu? Leto:

Value 982 Frequency
57 1
81 1
86 1
90 1
91 81
92 103
0 55
Sysmiss 15449
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
188 15504

Valid range from 57 to 92

v071a datum rojstva - mesec:

Value 1081 Frequency
1 1360
2 1303
3 1431
4 1350
5 1353
6 1206
7 1237
8 1272
9 1303
10 1263
11 1267
12 1220
99 rojeni pred letom 1990 0
0 127
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15565 127

Valid range from 1 to 99

v072a datum rojstva - leto:

Value 1180 Frequency
99 rojeni pred letom 1990 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15656 36 1 92 56.404 21.306

Valid range from 1 to 92

v08a zakonski stan

Value 1279 Frequency
1 samski 3636
2 porocen 7433
3 vdovec 1037
4 razvezan ali locen 347
0 110
Sysmiss 3129
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12453 3239

Valid range from 1 to 4

v09a dosezena stopnja izobrazbe

Value 1378 Frequency
1 nedokoncana OS 1244
2 OS 3892
3 1-2 letna SS 539
4 2-3 letna SS 2676
5 4-5 letna SS 2758
6 Visja sola 676
7 Visoka sola 552
8 Specializacija, magisterij, doktorat 86
0 140
Sysmiss 3129
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12423 3269

Valid range from 1 to 8

v10a stevilo let solanja

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12563 3129 0 37 10.016 3.246

Valid range from 0 to 37

v11a vpisanost v redni solski program v zadnjih 4 tednih

Value 1576 Frequency
1 da 1456
2 ne 10951
0 156
Sysmiss 3129
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12407 3285

Valid range from 1 to 2

v12a vkljucenost v druge oblike izobrazevanja v zadnjih 4 tednih

Value 1675 Frequency
1 da 281
2 ne 10650
0 20
Sysmiss 4741
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10931 4761

Valid range from 1 to 2

v13a ali gre za usposabljanje povezano z delom

Value 1774 Frequency
1 da 222
2 ne 55
0 4
Sysmiss 15411
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
277 15415

Valid range from 1 to 2

v14a oblika izobrazevanja

Value 1873 Frequency
1 OS stopnja 142
2 Splosno SS izobrazevanje 391
3 Poklicno SS izobrazevanje 440
4 Visjesolski studij 179
5 Visokosolski studij 218
6 Podiplomski studij 35
7 krajse izobrazevanje na delovnem mestu 189
8 krajse kombinirano izobrazevanje 28
9 drugo 0
0 56
Sysmiss 14014
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1622 14070

Valid range from 1 to 9

v15a redno solanje ali dopolnilno izobrazevanje

Value 1972 Frequency
1 redno pred 1. zap. 1126
2 nadaljnje za poklic 333
3 za drugo delo 115
4 drugo 44
0 60
Sysmiss 14014
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1618 14074

Valid range from 1 to 4

v16a ali gre za daljse izobrazevanje

Value 2071 Frequency
1 da 1409
2 ne 208
0 61
Sysmiss 14014
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1617 14075

Valid range from 1 to 2

v17a koliko let traja

Value 2170 Frequency
0 14
1 18
2 174
3 274
4 718
5 57
6 12
7 1
8 127
10 1
11 1
12 1
14 2
15 1
16 2
21 2
24 1
32 2
33 1
Sysmiss 14283
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1409 14283

Valid range from 0 to 33

v18a koliko tednov traja

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
208 15484 0 80 7.553 10.977

Valid range from 0 to 80

v19a povprecno stevilo ur na teden

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1678 14014 0 80 23.48 13.409

Valid range from 0 to 80

v20a dejanski status - prejsni teden

Value 2467 Frequency
1 delal vsaj 1 uro 6631
2 ni delal, zaposlen 417
3 ni delal, nezaposlen 5377
0 138
Sysmiss 3129
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12425 3267

Valid range from 1 to 3

v21a zakaj prejsnji teden ni delal

Value 2566 Frequency
1 dobil delo 4
2 na cakanju 69
3 slabo vreme 7
4 tehnoloski-ekonomski vzroki 17
5 delovni spor 2
6 izobrazevanje 4
7 bolezen 120
8 porodniska 99
9 dopust, praznik 49
10 drugo 37
0 9
Sysmiss 15275
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
408 15284

Valid range from 1 to 10

v22a oblika zaposlitve

Value 2665 Frequency
1 podjetnik, zaposluje 196
2 podjetnik, ne zaposluje 200
3 kmet, zaposluje 16
4 kmet, ne zaposluje 449
5 svobodni, zaposluje 2
6 svobodni, ne zaposluje 36
7 zaposlen v druzbenem sektorju 5206
8 zaposlen pri privatnem delodajalcu 484
9 pomagajoci druzinski clan 298
10 pogodba o delu 68
11 avtorska pogodba 3
12 neposredno placilo 64
0 13
Sysmiss 8657
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7022 8670

Valid range from 1 to 12

v23a nacrti za zaposlovanje v prihodnjem letu

Value 2764 Frequency
1 ne namerava zaposliti 661
2 bo zaposlil nove 97
3 bo ohranil sedanje 91
4 bo zmanjsal stevilo delavcev 4
5 bo opustil dejavnost 9
0 37
Sysmiss 14793
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
862 14830

Valid range from 1 to 5

v24a zaposlitev za nedolocen ali dolocen cas

Value 2863 Frequency
1 nedolocen cas 5329
2 dolocen cas 334
0 27
Sysmiss 10002
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5663 10029

Valid range from 1 to 2

v25a razlogi za dolocen cas

Value 2962 Frequency
1 pripravnik, usposab. 76
2 poskusna doba 24
3 ni stalne zaposlitve 111
4 ne zeli stalne zaposlitve 6
5 drugo 80
0 37
Sysmiss 15358
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
297 15395

Valid range from 1 to 5

v26a koliko mesecev traja zaposlitev za dolocen cas

Value 3061 Frequency
99 manj kot 1 mesec 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
278 15414 1 72 8.554 8.455

Valid range from 1 to 72

v27a zaposlitev s polnim ali skrajsanim delovnim casom

Value 3160 Frequency
1 polni delovni cas 5559
2 skrajsani delovni cas 94
0 37
Sysmiss 10002
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5653 10039

Valid range from 1 to 2

v28a razlogi za zaposlitev s skrajsanim delovnim casom

Value 3259 Frequency
1 izobrazevanje, usposabljanje 1
2 bolezen, delna upokojitev 53
3 ni polne zaposlitve 12
4 ne zeli polne zaposlitve 4
5 druzinski razlogi 4
6 upokojen 5
7 drugo 7
0 8
Sysmiss 15598
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
86 15606

Valid range from 1 to 7

v29a panoga dejavnosti

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7035 8657 0 99 40.571 27.204

Valid range from 0 to 99

v30a opis dela - poklic

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7035 8657 0 999 546.18 252.943

Valid range from 0 to 999

v31a drzava, v kateri dela

Value 3556 Frequency
1 Slovenija 6858
2 Hrvaska 11
3 Avstrija 59
4 Italija 22
5 Madzarska 1
6 druga drzava 32
0 52
Sysmiss 8657
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6983 8709

Valid range from 1 to 6

v321a kdaj se je zaposlil pri sedanjem delodajalcu - mesec:

Value 3655 Frequency
1 385
2 410
3 480
4 545
5 535
6 507
7 466
8 535
9 831
10 474
11 303
12 276
0 1288
Sysmiss 8657
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5747 9945

Valid range from 1 to 12

v322a kdaj se je zaposlil pri sedanjem delodajalcu - leto:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6776 8916 2 92 79.379 11.039

Valid range from 2 to 92

v33a kako je nasel svoje sedanje delo

Value 3853 Frequency
1 ustanovil podjetje 380
2 zacel s svobodnim poklicom, kmetijstvom 464
3 preko JZZ 365
4 privatna agencija 11
5 razpis 1427
6 dal oglas 38
7 pri delodajalcu 1832
8 stipendist 712
9 povabljen 313
10 s pomocjo sorodnikov 378
11 s pomocjo prijateljev 506
12 prerazporejen 131
13 drugo 273
0 108
14 ne ve 97
Sysmiss 8657
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6830 8862

Valid range from 1 to 13

v34a stevilo zaposlenih v podjetju

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7035 8657 0 7500 243.402 760.858

Valid range from 0 to 7500

v35a obicajno stevilo ur na teden

Value 4051 Frequency
0 ce se mocno spreminja 453
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6582 9110 2 99 44.23 12.556

Valid range from 2 to 99

v36a dejansko stevilo ur na teden (prejsni teden)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7035 8657 0 99 39.216 19.055

Valid range from 0 to 99

v37a zakaj ne toliko ur kot obicajno

Value 4249 Frequency
1 obseg dela vecji 118
2 fleksibilen cas 89
3 drugo, vec 219
4 slabo vreme 16
5 tehnoloski-ekonomski vzroki 71
6 delovni spor 6
7 izobrazevanje 14
8 fleksibilen delovni cas 58
9 bolezen 184
10 porodniska 109
11 druzinski razlogi 19
12 dopust 115
13 praznik 2
14 zacetek zaposlitve 8
15 ni trajalo ves teden 0
16 iztek zaposlitve 1
17 ni pravega dela 51
18 drugo 59
0 424
Sysmiss 14129
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1139 14553

Valid range from 1 to 18

v381a ali dela v izmenah

Value 4348 Frequency
1 obicajno 2091
2 vcasih 387
3 nikoli 4515
0 42
Sysmiss 8657
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6993 8699

Valid range from 1 to 3

v382a ali dela zvecer

Value 4447 Frequency
1 obicajno 1484
2 vcasih 1410
3 nikoli 4097
0 44
Sysmiss 8657
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6991 8701

Valid range from 1 to 3

v383a ali dela ponoci

Value 4546 Frequency
1 obicajno 554
2 vcasih 1070
3 nikoli 5362
0 49
Sysmiss 8657
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6986 8706

Valid range from 1 to 3

v384a ali dela ob sobotah

Value 4645 Frequency
1 obicajno 1940
2 vcasih 2452
3 nikoli 2601
0 42
Sysmiss 8657
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6993 8699

Valid range from 1 to 3

v385a ali dela ob nedeljah

Value 4744 Frequency
1 obicajno 1137
2 vcasih 1175
3 nikoli 4679
0 44
Sysmiss 8657
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6991 8701

Valid range from 1 to 3

v39a ali dela doma

Value 4843 Frequency
1 obicajno 1316
2 vcasih 724
3 nikoli 4953
0 42
Sysmiss 8657
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6993 8699

Valid range from 1 to 3

v40a ali je v prejsnjem tednu opravljal se kaksno dodatno delo za placilo

Value 4942 Frequency
1 da 205
2 ne 6802
0 28
Sysmiss 8657
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7007 8685

Valid range from 1 to 2

v41a oblika dela v dodatnem delu

Value 5041 Frequency
1 lastna obrt, podjetje, kmetija, zaposluje 5
2 lastna obrt, podjetje, kmetija, ne zaposluje 22
3 druzben sektor, privatni delodajalec 14
4 pomagajoci druzinski clan 57
5 pogodba o delu 42
6 avtorska pogodba 27
7 neposredno placilo 34
0 4
Sysmiss 15487
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
201 15491

Valid range from 1 to 7

v42a panoga dodatnega dela

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
205 15487 0 96 44.239 36.299

Valid range from 0 to 96

v43a opis dodatnega dela

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
205 15487 0 932 519.81 259.807

Valid range from 0 to 932

v44a koliko ur pri dodatnem delu v zadnjem tednu

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
205 15487 0 64 16.512 13.921

Valid range from 0 to 64

v45a ali je to delo redno, obcasno ali sezonsko

Value 5437 Frequency
1 redno 88
2 obcasno 94
3 sezonsko 19
0 4
Sysmiss 15487
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
201 15491

Valid range from 1 to 3

v46a ali isce drugo osnovno zaposlitev ali dodatno delo

Value 5536 Frequency
1 drugo osnovno zaposlitev 346
2 dodatno delo 107
3 oboje 62
4 niti eno niti drugo 6490
0 30
Sysmiss 8657
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7005 8687

Valid range from 1 to 4

v47a razlogi za iskanje druge osnovne zaposlitve

Value 5635 Frequency
1 boji se oz. ve, da bo izgubil delo 85
2 zacasna zaposlitev 82
3 zeli boljse pogoje, boljso placo 142
4 primernejse delo 67
5 drugo 25
0 7
Sysmiss 15284
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
401 15291

Valid range from 1 to 5

v48a ali je kdaj prej delal

Value 5734 Frequency
1 da 3339
2 ne 1975
0 67
Sysmiss 10311
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5314 10378

Valid range from 1 to 2

v491a kdaj je nazadnje delal - mesec:

Value 5833 Frequency
1 193
2 173
3 266
4 231
5 308
6 351
7 167
8 188
9 224
10 214
11 166
12 304
0 554
Sysmiss 12353
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2785 12907

Valid range from 1 to 12

v492a kdaj je nazadnje delal - leto:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3245 12447 4 92 82.327 11.625

Valid range from 4 to 92

v50a zakaj ne opravlja vec tega dela

Value 6031 Frequency
1 odpuscen, izgubil delo 290
2 zacasna zaposlitev 107
3 osebni, druzinski razlogi 69
4 nezmoznost 149
5 izobrazevanje 20
6 predcasna upokojitev 384
7 redna upokojitev 688
8 vojaski rok 10
9 drugo 94
0 84
Sysmiss 13797
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1811 13881

Valid range from 1 to 9

v51a oblika dela, ko je nazadnje delal

Value 6130 Frequency
1 podjetnik, zaposluje 36
2 podjetnik, ne zaposluje 37
3 kmet, zaposluje 2
4 kmet, ne zaposluje 59
5 svobodni, zaposluje 1
6 svobodni, ne zaposluje 5
7 zaposlen v druzbenem sektorju 1542
8 zaposlen pri privatnem delodajalcu 100
9 pomagajoci druzinski clan 25
10 delal po pogodbi o delu 6
11 delal po avtorski pogodbi 0
12 delal priloznostno za neposredno placilo 10
0 72
Sysmiss 13797
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1823 13869

Valid range from 1 to 12

v52a panoga dejavnosti, ko je nazadnje delal

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1879 13813 0 99 38.007 26.107

Valid range from 0 to 99

v53a opis dela, ko je nazadnje delal

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1879 13813 0 999 551.768 288.573

Valid range from 0 to 999

v54a ali isce placano delo ali samozaposlitev

Value 6427 Frequency
1 da 660
2 ne, ze nasel 39
3 ne isce 4619
0 63
Sysmiss 10311
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5318 10374

Valid range from 1 to 3

v55a ker ne isce - kaksen je njegov status

Value 6526 Frequency
1 solar, dijak, student 1111
2 upokojenec 2547
3 nezmozen 280
4 gospodinja 535
5 drugo 125
0 21
Sysmiss 11073
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4598 11094

Valid range from 1 to 5

v56a ali bi se kljub temu, da ne isce dela, rad zaposlil

Value 6625 Frequency
1 da 268
2 ne 4319
0 32
Sysmiss 11073
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4587 11105

Valid range from 1 to 2

v57a razlog, da ne isce dela

Value 6724 Frequency
1 nezmozen 36
2 osebni, druzinski razlogi 36
3 izobrazevanje 75
4 dela ni na voljo 84
5 drugo 21
0 16
Sysmiss 15424
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
252 15440

Valid range from 1 to 5

v58a ali isce zaposlitev ali samozaposlitev

Value 6823 Frequency
1 zaposlitev 735
2 samozaposlitev 56
3 se ne ve, neodlocen 293
0 263
Sysmiss 14345
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1084 14608

Valid range from 1 to 3

v59a kaksno zaposlitev isce oz. je ze nasel

Value 6922 Frequency
1 zaposlitev s polnim delovnim casom 665
2 zaposlitev s skrajsanim delovnim casom 23
3 ze nasel s polnim delovnim casom 23
4 ze nasel s skrajsanim delovnim casom 3
0 21
Sysmiss 14957
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
714 14978

Valid range from 1 to 4

v60a ali bi sprejel zaposlitev s skrajsanim delovnim casom

Value 7021 Frequency
1 da 739
2 ne 205
0 14
Sysmiss 14734
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
944 14748

Valid range from 1 to 2

v61a ali bi sprejel zaposlitev s polnim delovnim casom

Value 7120 Frequency
1 da 7
2 ne 12
0 4
Sysmiss 15669
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19 15673

Valid range from 1 to 2

v62a koliko mesecev ze isce

Value 7219 Frequency
0 se ni pricel iskati 343
999 manj kot 1 mesec 132
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
979 14713 1 610 19.535 42.977

Valid range from 1 to 610

v63a kako isce delo - najpomembnejsi nacin

Value 7318 Frequency
1 zanimal se pri JZZ 487
2 pri privatnih agencijah 11
3 pri delodajalcu 130
4 sorodniki, prijatelji, sindikati 111
5 dal ali se javil na oglas 102
6 pregledoval oglase 145
7 iskal zemljo, opremo 9
8 iskal licence, denar 14
9 druge metode 24
10 caka na odgovor 19
11 caka klic iz JZZ 27
12 caka izid natecaja pri javnem sektorju 2
13 ni uporabil metode 20
0 10
Sysmiss 14581
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1101 14591

Valid range from 1 to 13

v64a ali isce delo se na kak drug nacinov

Value 7417 Frequency
1 da 515
2 ne 570
0 26
Sysmiss 14581
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1085 14607

Valid range from 1 to 2

v65a kako isce delo - drugi nacin

Value 7516 Frequency
1 zanimal se pri JZZ 46
2 pri privatnih agencijah 9
3 pri delodajalcu 107
4 sorodniki, prijatelji, sindikati 100
5 dal ali se javil na oglas 81
6 pregledoval oglase 114
7 iskal zemljo, opremo 2
8 iskal licence, denar 3
9 druge metode 18
10 caka na odgovor 17
11 caka klic iz JZZ 4
12 caka izid natecaja pri javnem sektorju 1
13 ni uporabil metode 0
0 13
Sysmiss 15177
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
502 15190

Valid range from 1 to 13

v66a status preden je zacel iskati delo

Value 7615 Frequency
1 brezposelen 242
2 redno zaposlen nedolocen cas 523
3 redno zaposlen dolocen cas 122
4 podjetnik, obrtnik, kmet, svobodni 49
5 pomagajoci druzisnki clan 14
6 pogodbena dela 21
7 redno izobrazevanje 128
8 dodatno poklicno usposabljanje 1
9 vojaski rok 20
10 druzinske obveznosti 16
11 upokojen 26
12 drugo 23
0 269
Sysmiss 14238
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1185 14507

Valid range from 1 to 12

v67a ali bi lahko zacel delati v dveh tednih

Value 7714 Frequency
1 da 989
2 ne 188
0 277
Sysmiss 14238
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1177 14515

Valid range from 1 to 2

v68a zakaj ne bi mogel zaceti v dveh tednih

Value 7813 Frequency
1 koncati izobrazevanje 35
2 koncati vojaski rok 3
3 sedanja zaposlitev 79
4 traja pogodba 11
5 osebni razlogi 12
6 bolezen 14
7 drugo 17
0 14
8 ni navedel razloga 3
Sysmiss 15504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
171 15521

Valid range from 1 to 7

v69a ali je prijavljen na zavodu za zaposlovanje

Value 7912 Frequency
1 da, isce zaposlitev 750
2 da, isce premestitev 106
3 ne 11535
0 172
Sysmiss 3129
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12391 3301

Valid range from 1 to 3

v70a ali je bil vkljucen v programe ZZ

Value 8011 Frequency
1 da 117
2 ne 12253
0 193
Sysmiss 3129
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12370 3322

Valid range from 1 to 2

v711a kdaj je zadnjic iskal info na ZZ - mesec:

Value 8110 Frequency
1 69
2 72
3 97
4 267
5 430
6 34
7 34
8 25
9 49
10 40
11 30
12 56
0 ni iskal 11360
Sysmiss 3129
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1203 14489

Valid range from 1 to 12

v712a kdaj je zadnjic iskal info na ZZ - leto

Value 829 Frequency
0 ni iskal 11252
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1311 14381 1 92 88.535 9.883

Valid range from 1 to 92

v721a ali prejema denarno nadomestilo za cas brezposelnosti

Value 838 Frequency
1 da 308
2 ne 11974
0 281
Sysmiss 3129
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12282 3410

Valid range from 1 to 2

v722a ali prejema denarno pomoc za cas brezposelnosti

Value 847 Frequency
1 da 83
2 ne 12215
0 265
Sysmiss 3129
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12298 3394

Valid range from 1 to 2

v723a ali prejema pomoc socialne sluzbe

Value 856 Frequency
1 da 492
2 ne 11810
0 261
Sysmiss 3129
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12302 3390

Valid range from 1 to 2

v724a ali prejema materialno pomoc druzinskih clanov

Value 865 Frequency
1 da 1307
2 ne 10998
0 258
Sysmiss 3129
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12305 3387

Valid range from 1 to 2

v725a ali prejema materialno pomoc sorodnikov, prijateljev, znancev

Value 874 Frequency
1 da 153
2 ne 12146
0 264
Sysmiss 3129
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12299 3393

Valid range from 1 to 2

v73a kaj je bil pred enim letom

Value 883 Frequency
1 zaposlen v druzbenem sektorju 5564
2 zaposlen pri privatnem delodajalcu 379
3 podjetnik, obrtnik 109
4 kmet 342
5 svobodni poklic 495
6 druga oblika dela 36
7 pomagajoci druzinski clan 124
8 brezposelen 279
9 dijak, student 478
10 gospodinja 1388
11 upokojenec 38
12 nezmozen 3129
13 vojaski rok 0
14 drugo 0
0 202
Sysmiss 3129
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12361 3331

Valid range from 1 to 14

v74a v kateri panogi je delal pred 1 letom

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7530 8162 0 99 38.62 27.606

Valid range from 0 to 99

v75a ali so info pridobljene neposredno

Value 901 Frequency
1 da 7742
2 ne 7628
0 322
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15370 322

Valid range from 1 to 2

Materials of the Study

 1. Zavod RS za zaposlovanje (1992). AKP92 - Anketa o kadrovskem potencialu 1992 [vprašalnik].
 2. Statistični urad RS (2005). ADS00 - Standardna klasifikacija poklicev [ostalo gradivo].
 3. Statistični urad RS (2005). ADS00 - Standardna klasifikacija dejavnosti [ostalo gradivo].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

 1. Vehovar, Vasja (1993). Anketa o kadrovskem potencialu : vzorec.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

No data.

COBISS.SI
Publication date: 2008

SIMILAR STUDIES

ADS - Anketa o delovni sili: Opis serije

ADS001 - Anketa o delovni sili, 2000/1

ADS002 - Anketa o delovni sili, 2000/2

ADS003 - Anketa o delovni sili, 2000/3

ADS004 - Anketa o delovni sili, 2000/4

ADS01 - Anketa o delovni sili, 2001: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS02 - Anketa o delovni sili, 2002: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS03 - Anketa o delovni sili, 2003: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS04 - Anketa o delovni sili, 2004: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS05 - Anketa o delovni sili, 2005: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS06 - Anketa o delovni sili, 2006: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS07 - Anketa o delovni sili, 2007: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS08 - Anketa o delovni sili, 2008: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS09 - Anketa o delovni sili, 2009: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS10 - Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS10P - Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - anonimizirana

ADS11 - Anketa o delovni sili, 2011: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS12 - Anketa o delovni sili, 2012: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS13 - Anketa o delovni sili, 2013: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS14 - Anketa o delovni sili, 2014: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS972 - Anketa o delovni sili, 1997/2

ADS973 - Anketa o delovni sili, 1997/3

ADS974 - Anketa o delovni sili, 1997/4

ADS981 - Anketa o delovni sili, 1998/1

ADS982 - Anketa o delovni sili, 1998/2

ADS983 - Anketa o delovni sili, 1998/3

ADS984 - Anketa o delovni sili, 1998/4

ADS991 - Anketa o delovni sili, 1999/1

ADS992 - Anketa o delovni sili, 1999/2

ADS993 - Anketa o delovni sili, 1999/3

ADS994 - Anketa o delovni sili, 1999/4

AKP89 - Anketa o kadrovskem potencialu 1989

AKP91 - Anketa o kadrovskem potencialu 1991

AKP93 - Anketa o kadrovskem potencialu 1993

AKP94 - Anketa o kadrovskem potencialu 1994

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si