Anketa o kadrovskem potencialu 1991

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: AKP91
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_AKP91_V1
Glavni avtor(ji):
 • Zavod RS za zaposlovanje
 • Svetlik, Ivan
Izdelal datoteko podatkov:
ZRSZ - Zavod RS za zaposlovanje, Vlada Republike Slovenije (Ljubljana, Slovenija; 1991)

Finančna podpora:

Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Serija:
 • ADS/Anketa o delovni sili

  Namen Ankete o delovni sili je zbrati podatke o stanju in spremembah na slovenskem trgu dela. Daje nam podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega (delovno aktivnega prebivalstva in brezposelnih oseb) in neaktivnega prebivalstva Slovenije. -- Od leta 1995 ADS izvaja Statistični urad Republike Slovenije. V letih 1993 in 1994 je raziskavo izvedel Republiški zavod za zaposlovanje ob sodelovanju Statističnega urada Republike Slovenije. Kot razvojni projekt je bila uvedena na Inštitutu za družbene vede pri Fakulteti za družbene vede. Razvojna faza je trajala do konca leta 1992. V letu 1993 je bila vključena v Nacionalni program statističnih raziskovanj. Od takrat podatki veljajo za uradne. -- Anketo o delovni sili izvajamo skladno z navodili Mednarodne organizacije za delo (ILO), sprejetimi na 13. konferenci statistikov dela, ter skladno z zahtevami Statističnega urada Evropske zveze (Eurostata), ki se nanašajo na usklajeno anketo Evropske zveze. To nam omogoča primerljivost z drugimi državami, ki izvajajo ankete o delovni sili, in hkrati tudi časovno primerljivost podatkov. -- Anketi 1989 in 1990 sta vključili okrog 4 000 gospodinjstev. Osebe so bile izbrane iz registra stalnega prebivalstva. Anketa 1991 je kot vzorčni okvir uporabila rezultate Popisa prebivalstva, stanovanj, gospodinjstev in kmečkih gospodinjstev (1991). V zadnji stopnji izbora so bila izbrana stanovanja (ne gospodinjstva) in anketirane vse osebe v stanovanju. Odgovarjalo je 2.715 gospodinjstev. V anketo 1992 so bila vključena gospodinjstva, ki so odgovarjala v predhodni anketi, dodana pa so bila še nova. Skupaj je odgovarjalo 4 965 gospodinjstev. ADS je bila leta 1993 vključena v Nacionalni program statističnih raziskovanj. Vzorčni okvir je bil Centralni register prebivalstva (CRP). Izbrana oseba je določila gospodinjstvo, ki ga je bilo treba anketirati. Vzorec so povečali na 8.272 gospodinjstev (odgovarjalo jih je 7.353). V ADS 1994 je odgovarjalo 7.506 gospodinjstev. Vzorec 1995 je vključeval 8 641, 1996 pa 8.493 gospodinjstev. Anketa je bila panelna, vsako gospodinjstvo je bilo vključeno 3 zaporedna leta. Do 1997 je bila ADS letna anketa, aprila 1997 pa smo prešli na kontinuirano ADS (anketiranje poteka vse leto) ob četrtletnem objavljanju podatkov. Novoizbrana gospodinjstva so izbrana z enostavnim slučajnim izborom. V vzorec je vsako četrtletje vključenih nekaj več kot 7.000 gospodinjstev. Gospodinjstvo je anketirano v 5 četrtletjih (3 zaporedna, 1 četrtletje premora in še dvakrat).

Vsebina raziskave

Vsebinska področja CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Vsebinska področja ADP
demografski podatki
zaposlitev
brezposelnost


Povzetek:

Anketa o delovni sili daje mednarodno primerljive kazalnike stanja in sprememb na slovenskem trgu dela in je tudi bogat vir podatkov o položaju posameznika na tem trgu. Zagotavlja podatke, potrebne za odločanje o gospodarskih in socialnih vprašanjih v Sloveniji.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 1991
Čas izdelave: 1991
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik, gospodinjstvo

Populacija:

Definicija ciljne populacije upošteva merilo stalnega prebivalstva, to je oseb, ki večinoma prebivajo na ozemlju Slovenije. Anketa pokriva samo tisto prebivalstvo, ki živi v individualnih gospodinjstvih. Anketirane so bile osebe, stare 15 let in več.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorčenje je potekalo na podlagi prostorskega vzorca.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

podatki so uteženi

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: AKP91 - Anketa o kadrovskem potencialu 1991 [datoteka podatkov], 1991

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 91
 • število enot: 8580

Spremenljivke

zapos

Vrednost 13 Frekvenca
1 2686
2 2336
3 1747
4 1144
5 432
6 173
7 62
8 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8580 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v02a odnos do nosilca gospodinjstva

Vrednost 22 Frekvenca
1 nosilec 2674
2 partner 1948
3 otrok 3004
4 o?e ali mati 279
5 sorodnik 525
6 drugo 147
7 oseba živi v ustanovi 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8580 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v03a spol

Vrednost 31 Frekvenca
1 MOSKI 4161
2 ZENSKI 4385
0 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8546 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

zapos

Vrednost 191 Frekvenca
1 2686
2 2336
3 1747
4 1144
5 432
6 173
7 62
8 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8580 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v02a odnos do nosilca gospodinjstva

Vrednost 290 Frekvenca
1 nosilec 2674
2 partner 1948
3 otrok 3004
4 o?e ali mati 279
5 sorodnik 525
6 drugo 147
7 oseba živi v ustanovi 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8580 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v03a spol

Vrednost 389 Frekvenca
1 MOSKI 4161
2 ZENSKI 4385
0 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8546 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v04a drzavljanstvo

Vrednost 488 Frekvenca
1 slovensko 7949
2 jugo - drzave 522
3 drugo 64
0 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8535 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v051a kje je oseba živle apred enim letom

Vrednost 587 Frekvenca
1 slovensko 113
2 jugo - drzave 10
3 drugo 4
0 oseba ni spremenila bivališ?a 8453
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
127 8453

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v052a mesec priselitve

Vrednost 686 Frekvenca
1 6
3 11
4 24
5 12
6 19
7 9
8 11
9 25
10 25
11 9
12 10
0 oseba ni spremenila bivališ?a 8419
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
161 8419

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v061a datum rojstva - mesec:

Vrednost 785 Frekvenca
1 754
2 704
3 782
4 702
5 752
6 661
7 687
8 697
9 696
10 724
11 701
12 648
0 72
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8508 72

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v062a datum rojstva - leto:

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8567 13 1 91 56.034 21.465

Vrednosti spremenljivk od 1 do 91

v07a zakonski stan

Vrednost 983 Frekvenca
1 samski 1873
2 porocen 4064
3 vdovec 583
4 razvezan ali locen 183
0 1877
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6703 1877

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v08a položaj v preteklem letu:

Vrednost 1082 Frekvenca
1 delo za pla?ilo 3280
2 samozaposlen 515
3 pomo? na kmetiji, delavnici 130
4 u?enec, študent 645
5 nepla?an delavec, prostovoljec 12
6 brezposelen, iskal delo 234
7 gospodinjska dela, skrb za otroka 537
8 upokojen 1120
9 živi od drugega vira dohodka 33
10 trajno nezmožna za delo 101
11 vojaški rok 35
12 delo v tujini 20
13 drugo 41
0 1877
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6703 1877

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

v09a dosezena stopnja izobrazbe

Vrednost 1181 Frekvenca
1 nedokoncana OS 681
2 OS 2048
3 1-2 letna SS 293
4 2-3 letna SS 1399
5 4-5 letna SS 1472
6 Visja sola 362
7 Visoka sola 281
8 Specializacija, magisterij, doktorat 40
0 2004
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6576 2004

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v10a stevilo let solanja

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6528 2052 1 88 10.097 3.192

Vrednosti spremenljivk od 1 do 88

v11a ali se sedaj izobražuje

Vrednost 1379 Frekvenca
1 nedokoncana OS 11
2 OS 36
3 1-2 letna SS 17
4 2-3 letna SS 125
5 4-5 letna SS 283
6 Visja sola 110
7 Visoka sola 152
8 Specializacija, magisterij, doktorat 31
0 ne 7815
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
765 7815

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v12a vpisanost v redni solski program v zadnjih 4 tednih

Vrednost 1478 Frekvenca
1 da 788
2 ne 5490
0 2302
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6278 2302

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v13a za kakšno izobraževanje je šlo?

Vrednost 1577 Frekvenca
1 splošen program rednega izobraževanja 377
2 poklicno usposabljanje izven delovne organizacije 58
3 poklicno usposabljanje v delovni organizaciji 48
4 poklicno usposabljanje delno v šoli, delno v del. organizaci 16
5 višja šola 75
6 visoka šola 87
7 podiplomski študij 26
8 druge oblike izobraževanja 67
0 7826
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
754 7826

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v14a trajanje izobraževanja do sedaj

Vrednost 1676 Frekvenca
1 manj kot 1 teden 33
2 ve? kot teden, manj kot mesec 35
3 ve? kot mesec, manj kot 3 mesece 24
4 ve? kot 3 mesece, manj kot pol leta 15
5 ve? kot pol, manj kot celo leto 13
6 1 leto ali ve? 55
0 8405
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
175 8405

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v15a trajanje izobraževanja - ur na teden:

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
178 8402 1 40 11.455 9.949

Vrednosti spremenljivk od 1 do 40

v16a namen izobraževanja

Vrednost 1874 Frekvenca
1 za pridobitev poklica 33
2 nadalnje usposabljanje za sedanji poklic 100
3 usposabljanje za drugi poklic 14
4 drugi nameni 34
0 8399
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
181 8399

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v17a delo v zadnjem tednu za druge - brez pla?ila:

Vrednost 1973 Frekvenca
1 da 642
2 ne 5906
0 2032
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6548 2032

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v18a koliko ur dela v zadnjem tednu za druge - brez pla?ila:

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
625 7955 1 99 12.405 13.021

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

v19a dejanski status - prejsni teden

Vrednost 2171 Frekvenca
1 delal vsaj 1 uro v Sloveniji 3805
2 delal vsaj 1 uro izven Slovenije 269
3 delal vsaj 1 uro v in izven Slovenije 2422
4 ni delal, zaposlen v Slo. 0
5 ni delal, zaposlen izven Slo. 0
6 ni delal, nezaposlen 0
0 2084
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6496 2084

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v20a zakaj prejsnji teden ni delal

Vrednost 2270 Frekvenca
1 dobil delo 6
2 slabo vreme 1
3 tehnoloski-ekonomski vzroki 31
4 delovni spor 4
5 izobrazevanje 5
6 bolezen 87
7 porodniska 69
8 dopust, praznik 33
9 drugo 29
0 8315
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
265 8315

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v21a ime in opis dela

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3952 4628 1 933 591.815 250.575

Vrednosti spremenljivk od 1 do 933

v22a oblika zaposlitve

Vrednost 2468 Frekvenca
1 podjetnik, zaposluje 84
2 podjetnik, ne zaposluje 112
3 kmet, zaposluje 17
4 kmet, ne zaposluje 308
5 svobodni, zaposluje 4
6 svobodni, ne zaposluje 16
7 druga oblika samozaposlitve 45
8 zaposlen v druzbenem sektorju 2981
9 zaposlen pri privatnem delodajalcu 229
10 pomagajoci druzinski clan 202
0 4582
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3998 4582

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v23a nacrti za zaposlovanje v prihodnjem letu

Vrednost 2567 Frekvenca
1 ne namerava zaposliti 369
2 bo zaposlil nove 42
3 bo ohranil sedanje 48
4 bo zmanjsal stevilo delavcev 4
5 bo opustil dejavnost 7
0 8110
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
470 8110

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v24a vrsta dejavnosti:

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3965 4615 1 998 41.536 34.363

Vrednosti spremenljivk od 1 do 998

v25a leto za?etka opravljanja sedanje zaposlitve - letnica:

Vrednost 2765 Frekvenca
0 priložnostna zaposlitev 78
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3855 4725 1 91 78.56 11.828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 91

v26a kako je nasel svoje sedanje delo

Vrednost 2864 Frekvenca
1 ustanovil podjetje, zacel s svobodnim poklicom, kmetijstvom 81
2 preko JZZ 34
3 privatna agencija 2
4 razpis 56
5 dal oglas 4
6 pri delodajalcu 67
7 stipendist 40
8 povabljen 43
9 s pomocjo sorodnikov 28
10 s pomocjo prijateljev 48
11 prerazporejen 43
12 ne ve 4
0 8130
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 8130

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v27a stevilo zaposlenih v podjetju

Vrednost 2963 Frekvenca
1 265
2 164
3 114
4 62
5 65
6 44
7 25
8 15
9 3
10 35
11 od 11 do 19 oseb 124
12 od 20 do 49 oseb 296
13 od 50 do 99 oseb 326
14 od 100 do 499 oseb 975
15 500 ali ve? oseb 1047
16 ne ve, toda manj kot 11 oseb 10
17 ne ve, toda ve? kot 10 oseb 106
0 4904
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3676 4904

Vrednosti spremenljivk od 1 do 17

v28a koliko ?asa porabi do delovnega mesta - v minutah:

Vrednost 3062 Frekvenca
0 nima stalnega delovnega mesta 439
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3459 5121 1 999 77.522 222.315

Vrednosti spremenljivk od 1 do 999

v29a koliko je oseba oddaljena od delovnega mesta - v km:

Vrednost 3161 Frekvenca
0 nima stalnega delovnega mesta 536
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3382 5198 1 999 68.407 234.306

Vrednosti spremenljivk od 1 do 999

v30a obicajno stevilo ur na teden

Vrednost 3260 Frekvenca
0 ce se mocno spreminja 184
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3790 4790 1 99 44.568 12.443

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

v31a dejansko stevilo ur na teden (prejsni teden)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3558 5022 1 99 42.993 15.66

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

v32a zakaj ne toliko ur kot obicajno

Vrednost 3458 Frekvenca
1 obseg dela vecji 59
2 fleksibilen cas 68
3 drugo, vec 134
4 slabo vreme 41
5 tehnoloski-ekonomski vzroki 76
6 delovni spor 13
7 izobrazevanje 8
8 fleksibilen delovni cas 24
9 bolezen 130
10 porodniska 65
11 druzinski razlogi 15
12 dopust 85
13 praznik 10
14 zacetek zaposlitve 2
15 ni trajalo ves teden 0
16 iztek zaposlitve 2
17 ni pravega dela 45
18 drugo 55
0 7748
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
832 7748

Vrednosti spremenljivk od 1 do 18

v33a koliko ur na teden bi oseba želela delati:

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3579 5001 3 99 40.206 9.257

Vrednosti spremenljivk od 3 do 99

v341a ali dela v izmenah

Vrednost 3656 Frekvenca
1 obicajno 1251
2 vcasih 278
3 nikoli 2400
0 4651
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3929 4651

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v342a ali dela zvecer

Vrednost 3755 Frekvenca
1 obicajno 777
2 vcasih 950
3 nikoli 2169
0 4684
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3896 4684

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v343a ali dela ponoci

Vrednost 3854 Frekvenca
1 obicajno 252
2 vcasih 707
3 nikoli 2943
0 4678
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3902 4678

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v344a ali dela ob sobotah

Vrednost 3953 Frekvenca
1 obicajno 1072
2 vcasih 1705
3 nikoli 1142
0 4661
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3919 4661

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v345a ali dela ob nedeljah

Vrednost 4052 Frekvenca
1 obicajno 578
2 vcasih 791
3 nikoli 2546
0 4665
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3915 4665

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v346a ali dela doma

Vrednost 4151 Frekvenca
1 obicajno 663
2 vcasih 287
3 nikoli 2877
0 4753
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3827 4753

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v35a ali ima oseba polni ali skrajšani delovni ?as:

Vrednost 4250 Frekvenca
1 polni 3480
2 skrajšani 91
3 drugo 276
0 4733
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3847 4733

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v36a zakaj ima oseba skrajšan delovni ?as:

Vrednost 4349 Frekvenca
1 se izobražuje 2
2 bolezen, invalidnost 33
3 ne more najti polne zaposlitve 7
4 ne želi polne zaposlitve 4
5 družinski razlogi 3
6 upokojen 12
7 delna porodniška 0
8 drugo 22
0 8497
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
83 8497

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v37a zaposlen za nedolo?en ali dolo?en ?as:

Vrednost 4448 Frekvenca
1 nedolo?en ?as 2980
2 dolo?en ?as 150
0 5450
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3130 5450

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v38a zakaj ima oseba zaposlitev za dolo?en ?as:

Vrednost 4547 Frekvenca
1 pripravništvo, usposabljanje 34
2 na poskusni dobi 7
3 ne more najti stalne zaposlitve 52
4 ne želi stalne zaposlitve 1
5 delo na projektu 5
6 drugo 44
0 8437
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
143 8437

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v39a koliko ?asa traja pogodba o delu za dolo?en ?as - v mesecih:

Vrednost 4646 Frekvenca
1 10
2 5
3 18
4 4
5 1
6 39
7 2
8 1
9 9
10 2
11 2
12 35
24 6
36 3
48 1
60 1
-1 8436
0 manj kot 1 mesec 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
139 8441

Vrednosti spremenljivk od 1 do 60

v40a ali je v prejsnjem tednu opravljal se kaksno dodatno delo za placilo

Vrednost 4745 Frekvenca
1 da 118
2 ne 3840
0 4622
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3958 4622

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v41a zaposlitveni statusosebe v tem dodatnem delu

Vrednost 4844 Frekvenca
1 obrtnik, ki zaposluje 3
2 obrtnik, ne zaposluje 10
3 kmetija, zaposluje 1
4 kmetija, ne zaposluje 6
5 svobodni poklic, zaposluje 0
6 svobodni poklic, ne zaposluje 2
7 druzben sektor 10
8 privatni sektor 2
9 pomagajoci druzinski clan 9
10 pogodba o delu 21
11 avtorska pogodba 12
12 preko agencije 1
13 neposredno placilo 31
0 8472
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
108 8472

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

v42a vrsta dejavnosti delodajalca dodatnega dela

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
102 8478 1 931 118.461 212.288

Vrednosti spremenljivk od 1 do 931

v43a opis dodatnega dela

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 8483 1 933 498.186 284.812

Vrednosti spremenljivk od 1 do 933

v44a koliko ur pri dodatnem delu v zadnjem tednu

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
107 8473 1 99 14.897 13.347

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

v45a ali je to delo redno, obcasno ali sezonsko

Vrednost 5240 Frekvenca
1 redno 36
2 obcasno 65
3 sezonsko 7
0 8472
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
108 8472

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v46a ali isce drugo delo

Vrednost 5339 Frekvenca
1 da 221
2 ne 3724
0 4635
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3945 4635

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v47a razlogi za iskanje druge osnovne zaposlitve

Vrednost 5438 Frekvenca
1 boji se, da bo izgubil delo 31
2 ve, da bo izgubil delo 17
3 delo za dolo?en ?as 21
4 zacasna zaposlitev 12
5 iš?e dodatno delo 10
6 zeli boljse pogoje, boljso placo 96
7 primernejse delo 23
8 rad bi daljši delovni ?as 2
0 8368
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
212 8368

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v48a ali iš?e zaposlitev

Vrednost 5537 Frekvenca
1 da 340
2 ne, ker je delo že našel 17
3 ne iš?e 1955
0 6268
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2312 6268

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v49a ali bi se oseba želela zaposliti

Vrednost 5636 Frekvenca
1 da 85
2 ne 1750
0 6745
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1835 6745

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v50a zakaj ne iš?e

Vrednost 5735 Frekvenca
1 zaradi bolezni, nezmožen 6
2 osebni, družinski razlogi 8
3 se izobražuje, usposablja 23
4 upokojen 8
5 iskal delo, a ga ni mogel najti 6
6 dela ni na voljo 9
7 nima izobrazbe 3
8 služenje vojaškega roka 0
9 drugo 14
0 8503
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
77 8503

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v51a ali je prijavljen na zavodu za zaposlovanje

Vrednost 5834 Frekvenca
1 da 256
2 ne 83
0 8241
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
339 8241

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v521a kdaj zadnji? iskal info. na zavodu - mesec:

Vrednost 5933 Frekvenca
1 4
2 4
3 4
4 5
5 5
6 8
7 7
8 22
9 89
10 136
11 3
12 1
99 ni iskal 0
0 8292
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
288 8292

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

v522a kdaj zadnji? iskal info. na zavodu - leto:

Vrednost 6032 Frekvenca
1 3
4 1
9 28
10 1
87 1
89 6
90 9
91 241
99 ni iskal 0
0 8290
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
290 8290

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

v53a ali je vklju?en v program za zaposlitev

Vrednost 6131 Frekvenca
1 da 24
2 ne, se želi 156
3 ne, ne želi 148
0 8252
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
328 8252

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v54a ali je vklju?en v programe javnih del

Vrednost 6230 Frekvenca
1 da 11
2 ne, se želi 133
3 ne, ne želi 172
0 8264
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
316 8264

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v55a ali je oseba sploh že kdaj delala

Vrednost 6329 Frekvenca
1 da 1462
2 ne 783
0 6335
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2245 6335

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v561a kdaj je nazadnje delal - mesec:

Vrednost 6428 Frekvenca
1 97
2 73
3 104
4 90
5 122
6 194
7 88
8 104
9 119
10 124
11 60
12 126
0 7279
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1301 7279

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v562a kdaj je nazadnje delal - leto:

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1408 7172 5 91 81.119 12.683

Vrednosti spremenljivk od 5 do 91

v57a zakaj ne opravlja vec tega dela

Vrednost 6626 Frekvenca
1 odpuscen, izgubil delo 132
2 opustil delo 84
3 prenehala zaposlitev za dolo?en ?as 58
4 osebni, druzinski razlogi 85
5 bolezen, invalidnost 121
6 izobrazevanje 16
7 predcasna upokojitev 225
8 redna upokojitev 655
9 vojaski rok 1
10 drugo 53
0 7150
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1430 7150

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v58a ime in opis dela, ko je nazadnje delal

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1401 7179 1 933 640.485 256.104

Vrednosti spremenljivk od 1 do 933

v59a oblika dela, ko je nazadnje delal

Vrednost 6824 Frekvenca
1 podjetnik, zaposluje 15
2 podjetnik, ne zaposluje 26
3 kmet, zaposluje 2
4 kmet, ne zaposluje 39
5 svobodni, zaposluje 0
6 svobodni, ne zaposluje 0
7 druga oblika samozaposlitve 16
8 zaposlen v druzbenem sektorju 1159
9 zaposlen pri privatnem delodajalcu 101
10 pomagajoci druzinski clan 37
0 7185
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1395 7185

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v60a panoga dejavnosti, ko je nazadnje delal

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1401 7179 1 913 42.949 47.307

Vrednosti spremenljivk od 1 do 913

v61a ali isce zaposlitev ali samozaposlitev

Vrednost 7022 Frekvenca
1 zaposlitev 466
2 samozaposlitev 36
3 ne isce 29
0 8049
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
531 8049

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v62a ali isce zaposlitev s polnim ali skrajšanim delovnim ?asom

Vrednost 7121 Frekvenca
1 s polnim 434
2 s skrajšanim 21
0 8125
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
455 8125

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v63a ali bi sprejel delo s skrajšanim del. ?asom, ?e ni dela s polnim del. ?asom

Vrednost 7220 Frekvenca
1 da 332
2 ne 101
0 8147
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
433 8147

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v64a ali bi sprejel delo s polnim del. ?asom, ?e ni dela s skrajšanim del. ?asom

Vrednost 7319 Frekvenca
1 da 6
2 ne 13
0 8561
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19 8561

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v65a koliko mesecev ze isce

Vrednost 7418 Frekvenca
99 se ni pricel iskati 18
0 manj kot 1 mesec 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
468 8112 1 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

v661a kako isce delo - najpomembnejsi nacin

Vrednost 7517 Frekvenca
1 zanimal se pri JZZ 238
2 pri privatnih agencijah 5
3 pri delodajalcu 48
4 sorodniki, prijatelji, sindikati 54
5 dal ali se javil na oglas 33
6 pregledoval oglase 41
7 iskal zemljo, opremo 2
8 iskal licence, denar 4
9 druge metode 8
10 caka na odgovor 6
11 caka klic iz JZZ 8
12 caka izid natecaja pri javnem sektorju 1
13 ni uporabil metode 9
0 8123
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
457 8123

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

v662a kako isce delo - drugi nacin

Vrednost 7616 Frekvenca
1 zanimal se pri JZZ 18
2 pri privatnih agencijah 12
3 pri delodajalcu 66
4 sorodniki, prijatelji, sindikati 91
5 dal ali se javil na oglas 44
6 pregledoval oglase 77
7 iskal zemljo, opremo 2
8 iskal licence, denar 2
9 druge metode 4
10 caka na odgovor 13
11 caka klic iz JZZ 17
12 caka izid natecaja pri javnem sektorju 1
13 ni uporabil metode 1
0 8232
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
348 8232

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

v663a kako isce delo - tretji nacin

Vrednost 7715 Frekvenca
1 zanimal se pri JZZ 20
2 pri privatnih agencijah 6
3 pri delodajalcu 29
4 sorodniki, prijatelji, sindikati 84
5 dal ali se javil na oglas 21
6 pregledoval oglase 63
7 iskal zemljo, opremo 0
8 iskal licence, denar 2
9 druge metode 16
10 caka na odgovor 17
11 caka klic iz JZZ 16
12 caka izid natecaja pri javnem sektorju 5
13 ni uporabil metode 6
0 8295
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
285 8295

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

v67a ali bi lahko zacel delati v dveh tednih

Vrednost 7814 Frekvenca
1 da 434
2 ne 62
0 8084
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
496 8084

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v68a zakaj ne bi mogel zaceti v dveh tednih

Vrednost 7913 Frekvenca
1 koncati izobrazevanje 5
2 koncati vojaski rok 0
3 sedanja zaposlitev 35
4 osebni razlogi 4
5 bolezen 5
6 drugo 6
7 ni navedel razloga 1
0 8524
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56 8524

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v69a status preden je zacel iskati delo

Vrednost 8012 Frekvenca
1 redno zaposlen nedolocen cas 250
2 redno zaposlen dolocen cas 89
3 podjetnik, obrtnik, kmet, svobodni 16
4 pomagajoci druzisnki clan 11
5 priložnostna dela 19
6 redno izobrazevanje 69
7 druzinske obveznosti 5
8 gospodinjska dela 14
9 upokojen 8
10 kot invalid se je usposabljal 0
11 drugo 14
0 8085
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
495 8085

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

v701a ali prejema denarno nadomestilo za cas brezposelnosti

Vrednost 8111 Frekvenca
1 da 91
2 ne 221
0 8268
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
312 8268

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v702a ali prejema denarno pomoc za cas brezposelnosti

Vrednost 8210 Frekvenca
1 da 16
2 ne 214
0 8350
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
230 8350

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v703a ali prejema pomoc socialne sluzbe

Vrednost 839 Frekvenca
1 da 27
2 ne 329
0 8224
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
356 8224

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v704a ali prejema materialno pomoc druzinskih clanov

Vrednost 848 Frekvenca
1 da 117
2 ne 218
0 8245
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
335 8245

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v705a ali prejema materialno pomoc sorodnikov, prijateljev, znancev

Vrednost 857 Frekvenca
1 da 31
2 ne 305
0 8244
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
336 8244

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v71a kaj najbolje opisuje položaj osebe pred enim letom

Vrednost 866 Frekvenca
1 delal za pla?o 3401
2 samozaposlen, delal za profit 507
3 pomo? na kmetiji 126
4 u?enec, študent 648
5 nepla?an delavec 7
6 brezposelen, iskal delo 186
7 gospodinjska dela 482
8 upokojen 1062
9 drug vir dohodka 37
10 trajno nezmožen 14
11 vojaški rok 42
12 delo v tujini 25
13 drugo 37
0 2006
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6574 2006

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

v72a ali je oseba imela štipendijo

Vrednost 875 Frekvenca
1 da, kadrovsko 121
2 da, drugo 144
3 ne 346
0 7969
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
611 7969

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v73a vrsta dejavnosti delodajalca

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3740 4840 1 985 42.123 43.078

Vrednosti spremenljivk od 1 do 985

v74a zaposlitveni status pred enim letom

Vrednost 893 Frekvenca
1 podjetnik, obrtnik, zaposluje 85
2 podjetnik, obrtnik, ne zaposluje 90
3 kmet, zaposluje 8
4 kmet, ne zaposluje 268
5 svobodni poklic 9
6 svobodni poklic, ne zaposluje 13
7 druga oblika samozaposlitve 17
8 zaposlen v druzbenem sektorju 2927
9 zaposlen pri privatnem delodajalcu 150
10 pomagajoci druzinski clan 117
0 4896
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3684 4896

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v75a ali ima oseba na tem naslovu:

Vrednost 902 Frekvenca
1 stalno bivališ?e 8038
2 za?asno bivališ?e 136
3 ni prijavljen 98
0 308
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8272 308

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v76a ali je ta informacija pridobljena neposredno od osebe

Vrednost 911 Frekvenca
1 da 3819
2 ne 4239
0 522
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8058 522

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Zavod RS za zaposlovanje (1991). AKP91 - Anketa o kadrovskem potencialu 1991 [vprašalnik].
 2. Statistični urad RS (2005). ADS00 - Standardna klasifikacija poklicev [ostalo gradivo].
 3. Statistični urad RS (2005). ADS00 - Standardna klasifikacija dejavnosti [ostalo gradivo].

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

 1. Vehovar, Vasja (1993). Anketa o kadrovskem potencialu : vzorec.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

STATUS RAZISKAVE

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Ni podatka.

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2008

SORODNE RAZISKAVE

ADS - Anketa o delovni sili: Opis serije

ADS14 - Anketa o delovni sili, 2014: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS13 - Anketa o delovni sili, 2013: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS12 - Anketa o delovni sili, 2012: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS11 - Anketa o delovni sili, 2011: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS10 - Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS10P - Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - anonimizirana

ADS09 - Anketa o delovni sili, 2009: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS08 - Anketa o delovni sili, 2008: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS07 - Anketa o delovni sili, 2007: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS06 - Anketa o delovni sili, 2006: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS05 - Anketa o delovni sili, 2005: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS04 - Anketa o delovni sili, 2004: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS03 - Anketa o delovni sili, 2003: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS02 - Anketa o delovni sili, 2002: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS01 - Anketa o delovni sili, 2001: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS004 - Anketa o delovni sili, 2000/4

ADS003 - Anketa o delovni sili, 2000/3

ADS002 - Anketa o delovni sili, 2000/2

ADS001 - Anketa o delovni sili, 2000/1

ADS00 - Anketa o delovni sili, skupni dokumenti za serijo

ADS994 - Anketa o delovni sili, 1999/4

ADS993 - Anketa o delovni sili, 1999/3

ADS992 - Anketa o delovni sili, 1999/2

ADS991 - Anketa o delovni sili, 1999/1

ADS984 - Anketa o delovni sili, 1998/4

ADS983 - Anketa o delovni sili, 1998/3

ADS982 - Anketa o delovni sili, 1998/2

ADS981 - Anketa o delovni sili, 1998/1

ADS974 - Anketa o delovni sili, 1997/4

ADS973 - Anketa o delovni sili, 1997/3

ADS972 - Anketa o delovni sili, 1997/2

AKP94 - Anketa o kadrovskem potencialu 1994

AKP93 - Anketa o kadrovskem potencialu 1993

AKP92 - Anketa o kadrovskem potencialu 1992

AKP89 - Anketa o kadrovskem potencialu 1989

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si