Anketa o kadrovskem potencialu 1991

Basic Study Information

ADP - IDNo: AKP91
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_AKP91_V1
Main author(s):
 • Zavod RS za zaposlovanje
 • Svetlik, Ivan
Data file producer:
ZRSZ - Zavod RS za zaposlovanje, Vlada Republike Slovenije (Ljubljana, Slovenija; 1991)

Funding agency:

Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Project number:

no information

Series:
 • ADS/Anketa o delovni sili

  Namen Ankete o delovni sili je zbrati podatke o stanju in spremembah na slovenskem trgu dela. Daje nam podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega (delovno aktivnega prebivalstva in brezposelnih oseb) in neaktivnega prebivalstva Slovenije. -- Od leta 1995 ADS izvaja Statistični urad Republike Slovenije. V letih 1993 in 1994 je raziskavo izvedel Republiški zavod za zaposlovanje ob sodelovanju Statističnega urada Republike Slovenije. Kot razvojni projekt je bila uvedena na Inštitutu za družbene vede pri Fakulteti za družbene vede. Razvojna faza je trajala do konca leta 1992. V letu 1993 je bila vključena v Nacionalni program statističnih raziskovanj. Od takrat podatki veljajo za uradne. -- Anketo o delovni sili izvajamo skladno z navodili Mednarodne organizacije za delo (ILO), sprejetimi na 13. konferenci statistikov dela, ter skladno z zahtevami Statističnega urada Evropske zveze (Eurostata), ki se nanašajo na usklajeno anketo Evropske zveze. To nam omogoča primerljivost z drugimi državami, ki izvajajo ankete o delovni sili, in hkrati tudi časovno primerljivost podatkov. -- Anketi 1989 in 1990 sta vključili okrog 4 000 gospodinjstev. Osebe so bile izbrane iz registra stalnega prebivalstva. Anketa 1991 je kot vzorčni okvir uporabila rezultate Popisa prebivalstva, stanovanj, gospodinjstev in kmečkih gospodinjstev (1991). V zadnji stopnji izbora so bila izbrana stanovanja (ne gospodinjstva) in anketirane vse osebe v stanovanju. Odgovarjalo je 2.715 gospodinjstev. V anketo 1992 so bila vključena gospodinjstva, ki so odgovarjala v predhodni anketi, dodana pa so bila še nova. Skupaj je odgovarjalo 4 965 gospodinjstev. ADS je bila leta 1993 vključena v Nacionalni program statističnih raziskovanj. Vzorčni okvir je bil Centralni register prebivalstva (CRP). Izbrana oseba je določila gospodinjstvo, ki ga je bilo treba anketirati. Vzorec so povečali na 8.272 gospodinjstev (odgovarjalo jih je 7.353). V ADS 1994 je odgovarjalo 7.506 gospodinjstev. Vzorec 1995 je vključeval 8 641, 1996 pa 8.493 gospodinjstev. Anketa je bila panelna, vsako gospodinjstvo je bilo vključeno 3 zaporedna leta. Do 1997 je bila ADS letna anketa, aprila 1997 pa smo prešli na kontinuirano ADS (anketiranje poteka vse leto) ob četrtletnem objavljanju podatkov. Novoizbrana gospodinjstva so izbrana z enostavnim slučajnim izborom. V vzorec je vsako četrtletje vključenih nekaj več kot 7.000 gospodinjstev. Gospodinjstvo je anketirano v 5 četrtletjih (3 zaporedna, 1 četrtletje premora in še dvakrat).

Study Content

Topic Classification CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje
Topic Classification CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Topic Classification ADP
demografski podatki
zaposlitev
brezposelnost


Abstract:

Anketa o delovni sili daje mednarodno primerljive kazalnike stanja in sprememb na slovenskem trgu dela in je tudi bogat vir podatkov o položaju posameznika na tem trgu. Zagotavlja podatke, potrebne za odločanje o gospodarskih in socialnih vprašanjih v Sloveniji.

Methodology


Collection date: 1991
Date of production: 1991
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik, gospodinjstvo

Universe:

Definicija ciljne populacije upošteva merilo stalnega prebivalstva, to je oseb, ki večinoma prebivajo na ozemlju Slovenije. Anketa pokriva samo tisto prebivalstvo, ki živi v individualnih gospodinjstvih. Anketirane so bile osebe, stare 15 let in več.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorčenje je potekalo na podlagi prostorskega vzorca.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

podatki so uteženi

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: AKP91 - Anketa o kadrovskem potencialu 1991 [datoteka podatkov], 1991

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 91
 • number of units: 8580

Variable list

zapos

Value 13 Frequency
1 2686
2 2336
3 1747
4 1144
5 432
6 173
7 62
8 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8580 0

Valid range from 1 to 8

v02a odnos do nosilca gospodinjstva

Value 22 Frequency
1 nosilec 2674
2 partner 1948
3 otrok 3004
4 o?e ali mati 279
5 sorodnik 525
6 drugo 147
7 oseba živi v ustanovi 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8580 0

Valid range from 1 to 7

v03a spol

Value 31 Frequency
1 MOSKI 4161
2 ZENSKI 4385
0 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8546 34

Valid range from 1 to 2

zapos

Value 191 Frequency
1 2686
2 2336
3 1747
4 1144
5 432
6 173
7 62
8 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8580 0

Valid range from 1 to 8

v02a odnos do nosilca gospodinjstva

Value 290 Frequency
1 nosilec 2674
2 partner 1948
3 otrok 3004
4 o?e ali mati 279
5 sorodnik 525
6 drugo 147
7 oseba živi v ustanovi 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8580 0

Valid range from 1 to 7

v03a spol

Value 389 Frequency
1 MOSKI 4161
2 ZENSKI 4385
0 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8546 34

Valid range from 1 to 2

v04a drzavljanstvo

Value 488 Frequency
1 slovensko 7949
2 jugo - drzave 522
3 drugo 64
0 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8535 45

Valid range from 1 to 3

v051a kje je oseba živle apred enim letom

Value 587 Frequency
1 slovensko 113
2 jugo - drzave 10
3 drugo 4
0 oseba ni spremenila bivališ?a 8453
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
127 8453

Valid range from 1 to 3

v052a mesec priselitve

Value 686 Frequency
1 6
3 11
4 24
5 12
6 19
7 9
8 11
9 25
10 25
11 9
12 10
0 oseba ni spremenila bivališ?a 8419
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
161 8419

Valid range from 1 to 12

v061a datum rojstva - mesec:

Value 785 Frequency
1 754
2 704
3 782
4 702
5 752
6 661
7 687
8 697
9 696
10 724
11 701
12 648
0 72
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8508 72

Valid range from 1 to 12

v062a datum rojstva - leto:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8567 13 1 91 56.034 21.465

Valid range from 1 to 91

v07a zakonski stan

Value 983 Frequency
1 samski 1873
2 porocen 4064
3 vdovec 583
4 razvezan ali locen 183
0 1877
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6703 1877

Valid range from 1 to 4

v08a položaj v preteklem letu:

Value 1082 Frequency
1 delo za pla?ilo 3280
2 samozaposlen 515
3 pomo? na kmetiji, delavnici 130
4 u?enec, študent 645
5 nepla?an delavec, prostovoljec 12
6 brezposelen, iskal delo 234
7 gospodinjska dela, skrb za otroka 537
8 upokojen 1120
9 živi od drugega vira dohodka 33
10 trajno nezmožna za delo 101
11 vojaški rok 35
12 delo v tujini 20
13 drugo 41
0 1877
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6703 1877

Valid range from 1 to 13

v09a dosezena stopnja izobrazbe

Value 1181 Frequency
1 nedokoncana OS 681
2 OS 2048
3 1-2 letna SS 293
4 2-3 letna SS 1399
5 4-5 letna SS 1472
6 Visja sola 362
7 Visoka sola 281
8 Specializacija, magisterij, doktorat 40
0 2004
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6576 2004

Valid range from 1 to 8

v10a stevilo let solanja

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6528 2052 1 88 10.097 3.192

Valid range from 1 to 88

v11a ali se sedaj izobražuje

Value 1379 Frequency
1 nedokoncana OS 11
2 OS 36
3 1-2 letna SS 17
4 2-3 letna SS 125
5 4-5 letna SS 283
6 Visja sola 110
7 Visoka sola 152
8 Specializacija, magisterij, doktorat 31
0 ne 7815
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
765 7815

Valid range from 1 to 8

v12a vpisanost v redni solski program v zadnjih 4 tednih

Value 1478 Frequency
1 da 788
2 ne 5490
0 2302
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6278 2302

Valid range from 1 to 2

v13a za kakšno izobraževanje je šlo?

Value 1577 Frequency
1 splošen program rednega izobraževanja 377
2 poklicno usposabljanje izven delovne organizacije 58
3 poklicno usposabljanje v delovni organizaciji 48
4 poklicno usposabljanje delno v šoli, delno v del. organizaci 16
5 višja šola 75
6 visoka šola 87
7 podiplomski študij 26
8 druge oblike izobraževanja 67
0 7826
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
754 7826

Valid range from 1 to 8

v14a trajanje izobraževanja do sedaj

Value 1676 Frequency
1 manj kot 1 teden 33
2 ve? kot teden, manj kot mesec 35
3 ve? kot mesec, manj kot 3 mesece 24
4 ve? kot 3 mesece, manj kot pol leta 15
5 ve? kot pol, manj kot celo leto 13
6 1 leto ali ve? 55
0 8405
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
175 8405

Valid range from 1 to 6

v15a trajanje izobraževanja - ur na teden:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
178 8402 1 40 11.455 9.949

Valid range from 1 to 40

v16a namen izobraževanja

Value 1874 Frequency
1 za pridobitev poklica 33
2 nadalnje usposabljanje za sedanji poklic 100
3 usposabljanje za drugi poklic 14
4 drugi nameni 34
0 8399
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
181 8399

Valid range from 1 to 4

v17a delo v zadnjem tednu za druge - brez pla?ila:

Value 1973 Frequency
1 da 642
2 ne 5906
0 2032
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6548 2032

Valid range from 1 to 2

v18a koliko ur dela v zadnjem tednu za druge - brez pla?ila:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
625 7955 1 99 12.405 13.021

Valid range from 1 to 99

v19a dejanski status - prejsni teden

Value 2171 Frequency
1 delal vsaj 1 uro v Sloveniji 3805
2 delal vsaj 1 uro izven Slovenije 269
3 delal vsaj 1 uro v in izven Slovenije 2422
4 ni delal, zaposlen v Slo. 0
5 ni delal, zaposlen izven Slo. 0
6 ni delal, nezaposlen 0
0 2084
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6496 2084

Valid range from 1 to 6

v20a zakaj prejsnji teden ni delal

Value 2270 Frequency
1 dobil delo 6
2 slabo vreme 1
3 tehnoloski-ekonomski vzroki 31
4 delovni spor 4
5 izobrazevanje 5
6 bolezen 87
7 porodniska 69
8 dopust, praznik 33
9 drugo 29
0 8315
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
265 8315

Valid range from 1 to 9

v21a ime in opis dela

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3952 4628 1 933 591.815 250.575

Valid range from 1 to 933

v22a oblika zaposlitve

Value 2468 Frequency
1 podjetnik, zaposluje 84
2 podjetnik, ne zaposluje 112
3 kmet, zaposluje 17
4 kmet, ne zaposluje 308
5 svobodni, zaposluje 4
6 svobodni, ne zaposluje 16
7 druga oblika samozaposlitve 45
8 zaposlen v druzbenem sektorju 2981
9 zaposlen pri privatnem delodajalcu 229
10 pomagajoci druzinski clan 202
0 4582
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3998 4582

Valid range from 1 to 10

v23a nacrti za zaposlovanje v prihodnjem letu

Value 2567 Frequency
1 ne namerava zaposliti 369
2 bo zaposlil nove 42
3 bo ohranil sedanje 48
4 bo zmanjsal stevilo delavcev 4
5 bo opustil dejavnost 7
0 8110
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
470 8110

Valid range from 1 to 5

v24a vrsta dejavnosti:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3965 4615 1 998 41.536 34.363

Valid range from 1 to 998

v25a leto za?etka opravljanja sedanje zaposlitve - letnica:

Value 2765 Frequency
0 priložnostna zaposlitev 78
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3855 4725 1 91 78.56 11.828

Valid range from 1 to 91

v26a kako je nasel svoje sedanje delo

Value 2864 Frequency
1 ustanovil podjetje, zacel s svobodnim poklicom, kmetijstvom 81
2 preko JZZ 34
3 privatna agencija 2
4 razpis 56
5 dal oglas 4
6 pri delodajalcu 67
7 stipendist 40
8 povabljen 43
9 s pomocjo sorodnikov 28
10 s pomocjo prijateljev 48
11 prerazporejen 43
12 ne ve 4
0 8130
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 8130

Valid range from 1 to 12

v27a stevilo zaposlenih v podjetju

Value 2963 Frequency
1 265
2 164
3 114
4 62
5 65
6 44
7 25
8 15
9 3
10 35
11 od 11 do 19 oseb 124
12 od 20 do 49 oseb 296
13 od 50 do 99 oseb 326
14 od 100 do 499 oseb 975
15 500 ali ve? oseb 1047
16 ne ve, toda manj kot 11 oseb 10
17 ne ve, toda ve? kot 10 oseb 106
0 4904
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3676 4904

Valid range from 1 to 17

v28a koliko ?asa porabi do delovnega mesta - v minutah:

Value 3062 Frequency
0 nima stalnega delovnega mesta 439
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3459 5121 1 999 77.522 222.315

Valid range from 1 to 999

v29a koliko je oseba oddaljena od delovnega mesta - v km:

Value 3161 Frequency
0 nima stalnega delovnega mesta 536
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3382 5198 1 999 68.407 234.306

Valid range from 1 to 999

v30a obicajno stevilo ur na teden

Value 3260 Frequency
0 ce se mocno spreminja 184
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3790 4790 1 99 44.568 12.443

Valid range from 1 to 99

v31a dejansko stevilo ur na teden (prejsni teden)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3558 5022 1 99 42.993 15.66

Valid range from 1 to 99

v32a zakaj ne toliko ur kot obicajno

Value 3458 Frequency
1 obseg dela vecji 59
2 fleksibilen cas 68
3 drugo, vec 134
4 slabo vreme 41
5 tehnoloski-ekonomski vzroki 76
6 delovni spor 13
7 izobrazevanje 8
8 fleksibilen delovni cas 24
9 bolezen 130
10 porodniska 65
11 druzinski razlogi 15
12 dopust 85
13 praznik 10
14 zacetek zaposlitve 2
15 ni trajalo ves teden 0
16 iztek zaposlitve 2
17 ni pravega dela 45
18 drugo 55
0 7748
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
832 7748

Valid range from 1 to 18

v33a koliko ur na teden bi oseba želela delati:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3579 5001 3 99 40.206 9.257

Valid range from 3 to 99

v341a ali dela v izmenah

Value 3656 Frequency
1 obicajno 1251
2 vcasih 278
3 nikoli 2400
0 4651
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3929 4651

Valid range from 1 to 3

v342a ali dela zvecer

Value 3755 Frequency
1 obicajno 777
2 vcasih 950
3 nikoli 2169
0 4684
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3896 4684

Valid range from 1 to 3

v343a ali dela ponoci

Value 3854 Frequency
1 obicajno 252
2 vcasih 707
3 nikoli 2943
0 4678
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3902 4678

Valid range from 1 to 3

v344a ali dela ob sobotah

Value 3953 Frequency
1 obicajno 1072
2 vcasih 1705
3 nikoli 1142
0 4661
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3919 4661

Valid range from 1 to 3

v345a ali dela ob nedeljah

Value 4052 Frequency
1 obicajno 578
2 vcasih 791
3 nikoli 2546
0 4665
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3915 4665

Valid range from 1 to 3

v346a ali dela doma

Value 4151 Frequency
1 obicajno 663
2 vcasih 287
3 nikoli 2877
0 4753
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3827 4753

Valid range from 1 to 3

v35a ali ima oseba polni ali skrajšani delovni ?as:

Value 4250 Frequency
1 polni 3480
2 skrajšani 91
3 drugo 276
0 4733
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3847 4733

Valid range from 1 to 3

v36a zakaj ima oseba skrajšan delovni ?as:

Value 4349 Frequency
1 se izobražuje 2
2 bolezen, invalidnost 33
3 ne more najti polne zaposlitve 7
4 ne želi polne zaposlitve 4
5 družinski razlogi 3
6 upokojen 12
7 delna porodniška 0
8 drugo 22
0 8497
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
83 8497

Valid range from 1 to 8

v37a zaposlen za nedolo?en ali dolo?en ?as:

Value 4448 Frequency
1 nedolo?en ?as 2980
2 dolo?en ?as 150
0 5450
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3130 5450

Valid range from 1 to 2

v38a zakaj ima oseba zaposlitev za dolo?en ?as:

Value 4547 Frequency
1 pripravništvo, usposabljanje 34
2 na poskusni dobi 7
3 ne more najti stalne zaposlitve 52
4 ne želi stalne zaposlitve 1
5 delo na projektu 5
6 drugo 44
0 8437
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
143 8437

Valid range from 1 to 6

v39a koliko ?asa traja pogodba o delu za dolo?en ?as - v mesecih:

Value 4646 Frequency
1 10
2 5
3 18
4 4
5 1
6 39
7 2
8 1
9 9
10 2
11 2
12 35
24 6
36 3
48 1
60 1
-1 8436
0 manj kot 1 mesec 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
139 8441

Valid range from 1 to 60

v40a ali je v prejsnjem tednu opravljal se kaksno dodatno delo za placilo

Value 4745 Frequency
1 da 118
2 ne 3840
0 4622
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3958 4622

Valid range from 1 to 2

v41a zaposlitveni statusosebe v tem dodatnem delu

Value 4844 Frequency
1 obrtnik, ki zaposluje 3
2 obrtnik, ne zaposluje 10
3 kmetija, zaposluje 1
4 kmetija, ne zaposluje 6
5 svobodni poklic, zaposluje 0
6 svobodni poklic, ne zaposluje 2
7 druzben sektor 10
8 privatni sektor 2
9 pomagajoci druzinski clan 9
10 pogodba o delu 21
11 avtorska pogodba 12
12 preko agencije 1
13 neposredno placilo 31
0 8472
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
108 8472

Valid range from 1 to 13

v42a vrsta dejavnosti delodajalca dodatnega dela

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
102 8478 1 931 118.461 212.288

Valid range from 1 to 931

v43a opis dodatnega dela

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 8483 1 933 498.186 284.812

Valid range from 1 to 933

v44a koliko ur pri dodatnem delu v zadnjem tednu

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
107 8473 1 99 14.897 13.347

Valid range from 1 to 99

v45a ali je to delo redno, obcasno ali sezonsko

Value 5240 Frequency
1 redno 36
2 obcasno 65
3 sezonsko 7
0 8472
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
108 8472

Valid range from 1 to 3

v46a ali isce drugo delo

Value 5339 Frequency
1 da 221
2 ne 3724
0 4635
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3945 4635

Valid range from 1 to 2

v47a razlogi za iskanje druge osnovne zaposlitve

Value 5438 Frequency
1 boji se, da bo izgubil delo 31
2 ve, da bo izgubil delo 17
3 delo za dolo?en ?as 21
4 zacasna zaposlitev 12
5 iš?e dodatno delo 10
6 zeli boljse pogoje, boljso placo 96
7 primernejse delo 23
8 rad bi daljši delovni ?as 2
0 8368
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
212 8368

Valid range from 1 to 8

v48a ali iš?e zaposlitev

Value 5537 Frequency
1 da 340
2 ne, ker je delo že našel 17
3 ne iš?e 1955
0 6268
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2312 6268

Valid range from 1 to 3

v49a ali bi se oseba želela zaposliti

Value 5636 Frequency
1 da 85
2 ne 1750
0 6745
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1835 6745

Valid range from 1 to 2

v50a zakaj ne iš?e

Value 5735 Frequency
1 zaradi bolezni, nezmožen 6
2 osebni, družinski razlogi 8
3 se izobražuje, usposablja 23
4 upokojen 8
5 iskal delo, a ga ni mogel najti 6
6 dela ni na voljo 9
7 nima izobrazbe 3
8 služenje vojaškega roka 0
9 drugo 14
0 8503
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
77 8503

Valid range from 1 to 9

v51a ali je prijavljen na zavodu za zaposlovanje

Value 5834 Frequency
1 da 256
2 ne 83
0 8241
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
339 8241

Valid range from 1 to 2

v521a kdaj zadnji? iskal info. na zavodu - mesec:

Value 5933 Frequency
1 4
2 4
3 4
4 5
5 5
6 8
7 7
8 22
9 89
10 136
11 3
12 1
99 ni iskal 0
0 8292
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
288 8292

Valid range from 1 to 99

v522a kdaj zadnji? iskal info. na zavodu - leto:

Value 6032 Frequency
1 3
4 1
9 28
10 1
87 1
89 6
90 9
91 241
99 ni iskal 0
0 8290
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
290 8290

Valid range from 1 to 99

v53a ali je vklju?en v program za zaposlitev

Value 6131 Frequency
1 da 24
2 ne, se želi 156
3 ne, ne želi 148
0 8252
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
328 8252

Valid range from 1 to 3

v54a ali je vklju?en v programe javnih del

Value 6230 Frequency
1 da 11
2 ne, se želi 133
3 ne, ne želi 172
0 8264
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
316 8264

Valid range from 1 to 3

v55a ali je oseba sploh že kdaj delala

Value 6329 Frequency
1 da 1462
2 ne 783
0 6335
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2245 6335

Valid range from 1 to 2

v561a kdaj je nazadnje delal - mesec:

Value 6428 Frequency
1 97
2 73
3 104
4 90
5 122
6 194
7 88
8 104
9 119
10 124
11 60
12 126
0 7279
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1301 7279

Valid range from 1 to 12

v562a kdaj je nazadnje delal - leto:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1408 7172 5 91 81.119 12.683

Valid range from 5 to 91

v57a zakaj ne opravlja vec tega dela

Value 6626 Frequency
1 odpuscen, izgubil delo 132
2 opustil delo 84
3 prenehala zaposlitev za dolo?en ?as 58
4 osebni, druzinski razlogi 85
5 bolezen, invalidnost 121
6 izobrazevanje 16
7 predcasna upokojitev 225
8 redna upokojitev 655
9 vojaski rok 1
10 drugo 53
0 7150
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1430 7150

Valid range from 1 to 10

v58a ime in opis dela, ko je nazadnje delal

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1401 7179 1 933 640.485 256.104

Valid range from 1 to 933

v59a oblika dela, ko je nazadnje delal

Value 6824 Frequency
1 podjetnik, zaposluje 15
2 podjetnik, ne zaposluje 26
3 kmet, zaposluje 2
4 kmet, ne zaposluje 39
5 svobodni, zaposluje 0
6 svobodni, ne zaposluje 0
7 druga oblika samozaposlitve 16
8 zaposlen v druzbenem sektorju 1159
9 zaposlen pri privatnem delodajalcu 101
10 pomagajoci druzinski clan 37
0 7185
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 7185

Valid range from 1 to 10

v60a panoga dejavnosti, ko je nazadnje delal

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1401 7179 1 913 42.949 47.307

Valid range from 1 to 913

v61a ali isce zaposlitev ali samozaposlitev

Value 7022 Frequency
1 zaposlitev 466
2 samozaposlitev 36
3 ne isce 29
0 8049
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
531 8049

Valid range from 1 to 3

v62a ali isce zaposlitev s polnim ali skrajšanim delovnim ?asom

Value 7121 Frequency
1 s polnim 434
2 s skrajšanim 21
0 8125
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
455 8125

Valid range from 1 to 2

v63a ali bi sprejel delo s skrajšanim del. ?asom, ?e ni dela s polnim del. ?asom

Value 7220 Frequency
1 da 332
2 ne 101
0 8147
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
433 8147

Valid range from 1 to 2

v64a ali bi sprejel delo s polnim del. ?asom, ?e ni dela s skrajšanim del. ?asom

Value 7319 Frequency
1 da 6
2 ne 13
0 8561
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19 8561

Valid range from 1 to 2

v65a koliko mesecev ze isce

Value 7418 Frequency
99 se ni pricel iskati 18
0 manj kot 1 mesec 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
468 8112 1 99

Valid range from 1 to 99

v661a kako isce delo - najpomembnejsi nacin

Value 7517 Frequency
1 zanimal se pri JZZ 238
2 pri privatnih agencijah 5
3 pri delodajalcu 48
4 sorodniki, prijatelji, sindikati 54
5 dal ali se javil na oglas 33
6 pregledoval oglase 41
7 iskal zemljo, opremo 2
8 iskal licence, denar 4
9 druge metode 8
10 caka na odgovor 6
11 caka klic iz JZZ 8
12 caka izid natecaja pri javnem sektorju 1
13 ni uporabil metode 9
0 8123
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
457 8123

Valid range from 1 to 13

v662a kako isce delo - drugi nacin

Value 7616 Frequency
1 zanimal se pri JZZ 18
2 pri privatnih agencijah 12
3 pri delodajalcu 66
4 sorodniki, prijatelji, sindikati 91
5 dal ali se javil na oglas 44
6 pregledoval oglase 77
7 iskal zemljo, opremo 2
8 iskal licence, denar 2
9 druge metode 4
10 caka na odgovor 13
11 caka klic iz JZZ 17
12 caka izid natecaja pri javnem sektorju 1
13 ni uporabil metode 1
0 8232
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
348 8232

Valid range from 1 to 13

v663a kako isce delo - tretji nacin

Value 7715 Frequency
1 zanimal se pri JZZ 20
2 pri privatnih agencijah 6
3 pri delodajalcu 29
4 sorodniki, prijatelji, sindikati 84
5 dal ali se javil na oglas 21
6 pregledoval oglase 63
7 iskal zemljo, opremo 0
8 iskal licence, denar 2
9 druge metode 16
10 caka na odgovor 17
11 caka klic iz JZZ 16
12 caka izid natecaja pri javnem sektorju 5
13 ni uporabil metode 6
0 8295
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
285 8295

Valid range from 1 to 13

v67a ali bi lahko zacel delati v dveh tednih

Value 7814 Frequency
1 da 434
2 ne 62
0 8084
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
496 8084

Valid range from 1 to 2

v68a zakaj ne bi mogel zaceti v dveh tednih

Value 7913 Frequency
1 koncati izobrazevanje 5
2 koncati vojaski rok 0
3 sedanja zaposlitev 35
4 osebni razlogi 4
5 bolezen 5
6 drugo 6
7 ni navedel razloga 1
0 8524
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56 8524

Valid range from 1 to 7

v69a status preden je zacel iskati delo

Value 8012 Frequency
1 redno zaposlen nedolocen cas 250
2 redno zaposlen dolocen cas 89
3 podjetnik, obrtnik, kmet, svobodni 16
4 pomagajoci druzisnki clan 11
5 priložnostna dela 19
6 redno izobrazevanje 69
7 druzinske obveznosti 5
8 gospodinjska dela 14
9 upokojen 8
10 kot invalid se je usposabljal 0
11 drugo 14
0 8085
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
495 8085

Valid range from 1 to 11

v701a ali prejema denarno nadomestilo za cas brezposelnosti

Value 8111 Frequency
1 da 91
2 ne 221
0 8268
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
312 8268

Valid range from 1 to 2

v702a ali prejema denarno pomoc za cas brezposelnosti

Value 8210 Frequency
1 da 16
2 ne 214
0 8350
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
230 8350

Valid range from 1 to 2

v703a ali prejema pomoc socialne sluzbe

Value 839 Frequency
1 da 27
2 ne 329
0 8224
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
356 8224

Valid range from 1 to 2

v704a ali prejema materialno pomoc druzinskih clanov

Value 848 Frequency
1 da 117
2 ne 218
0 8245
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
335 8245

Valid range from 1 to 2

v705a ali prejema materialno pomoc sorodnikov, prijateljev, znancev

Value 857 Frequency
1 da 31
2 ne 305
0 8244
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
336 8244

Valid range from 1 to 2

v71a kaj najbolje opisuje položaj osebe pred enim letom

Value 866 Frequency
1 delal za pla?o 3401
2 samozaposlen, delal za profit 507
3 pomo? na kmetiji 126
4 u?enec, študent 648
5 nepla?an delavec 7
6 brezposelen, iskal delo 186
7 gospodinjska dela 482
8 upokojen 1062
9 drug vir dohodka 37
10 trajno nezmožen 14
11 vojaški rok 42
12 delo v tujini 25
13 drugo 37
0 2006
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6574 2006

Valid range from 1 to 13

v72a ali je oseba imela štipendijo

Value 875 Frequency
1 da, kadrovsko 121
2 da, drugo 144
3 ne 346
0 7969
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
611 7969

Valid range from 1 to 3

v73a vrsta dejavnosti delodajalca

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3740 4840 1 985 42.123 43.078

Valid range from 1 to 985

v74a zaposlitveni status pred enim letom

Value 893 Frequency
1 podjetnik, obrtnik, zaposluje 85
2 podjetnik, obrtnik, ne zaposluje 90
3 kmet, zaposluje 8
4 kmet, ne zaposluje 268
5 svobodni poklic 9
6 svobodni poklic, ne zaposluje 13
7 druga oblika samozaposlitve 17
8 zaposlen v druzbenem sektorju 2927
9 zaposlen pri privatnem delodajalcu 150
10 pomagajoci druzinski clan 117
0 4896
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3684 4896

Valid range from 1 to 10

v75a ali ima oseba na tem naslovu:

Value 902 Frequency
1 stalno bivališ?e 8038
2 za?asno bivališ?e 136
3 ni prijavljen 98
0 308
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8272 308

Valid range from 1 to 3

v76a ali je ta informacija pridobljena neposredno od osebe

Value 911 Frequency
1 da 3819
2 ne 4239
0 522
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8058 522

Valid range from 1 to 2

Materials of the Study

 1. Zavod RS za zaposlovanje (1991). AKP91 - Anketa o kadrovskem potencialu 1991 [vprašalnik].
 2. Statistični urad RS (2005). ADS00 - Standardna klasifikacija poklicev [ostalo gradivo].
 3. Statistični urad RS (2005). ADS00 - Standardna klasifikacija dejavnosti [ostalo gradivo].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

 1. Vehovar, Vasja (1993). Anketa o kadrovskem potencialu : vzorec.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

No data.

COBISS.SI
Publication date: 2008

SIMILAR STUDIES

ADS - Anketa o delovni sili: Opis serije

ADS001 - Anketa o delovni sili, 2000/1

ADS002 - Anketa o delovni sili, 2000/2

ADS003 - Anketa o delovni sili, 2000/3

ADS004 - Anketa o delovni sili, 2000/4

ADS01 - Anketa o delovni sili, 2001: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS02 - Anketa o delovni sili, 2002: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS03 - Anketa o delovni sili, 2003: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS04 - Anketa o delovni sili, 2004: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS05 - Anketa o delovni sili, 2005: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS06 - Anketa o delovni sili, 2006: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS07 - Anketa o delovni sili, 2007: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS08 - Anketa o delovni sili, 2008: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS09 - Anketa o delovni sili, 2009: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS10 - Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS10P - Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - anonimizirana

ADS11 - Anketa o delovni sili, 2011: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS12 - Anketa o delovni sili, 2012: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS13 - Anketa o delovni sili, 2013: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS14 - Anketa o delovni sili, 2014: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS972 - Anketa o delovni sili, 1997/2

ADS973 - Anketa o delovni sili, 1997/3

ADS974 - Anketa o delovni sili, 1997/4

ADS981 - Anketa o delovni sili, 1998/1

ADS982 - Anketa o delovni sili, 1998/2

ADS983 - Anketa o delovni sili, 1998/3

ADS984 - Anketa o delovni sili, 1998/4

ADS991 - Anketa o delovni sili, 1999/1

ADS992 - Anketa o delovni sili, 1999/2

ADS993 - Anketa o delovni sili, 1999/3

ADS994 - Anketa o delovni sili, 1999/4

AKP89 - Anketa o kadrovskem potencialu 1989

AKP92 - Anketa o kadrovskem potencialu 1992

AKP93 - Anketa o kadrovskem potencialu 1993

AKP94 - Anketa o kadrovskem potencialu 1994

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si