Anketa o delovni sili, 2000/3

Basic Study Information

ADP - IDNo: ADS003
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_ADS003_V1
Main author(s):
 • Statistični urad Republike Slovenije
Co-workers:
 • Svetin, Irena
 • Sluga, Marko
 • Repinc, Janez
 • Blejec, Zdenka
 • Novak, Tatjana
 • Švajncer, Tanja
Data file producer:
SURS - Statistični urad Republike Slovenije, Vlada Republike Slovenije (Ljubljana; 2000)

Funding agency:

Vlada Republike Slovenije

Project number:

Nacionalni program statističnih raziskovanj (None)

Series:
 • ADS/Anketa o delovni sili

  Namen Ankete o delovni sili je zbrati podatke o stanju in spremembah na slovenskem trgu dela. Daje nam podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega (delovno aktivnega prebivalstva in brezposelnih oseb) in neaktivnega prebivalstva Slovenije. -- Od leta 1995 ADS izvaja Statistični urad Republike Slovenije. V letih 1993 in 1994 je raziskavo izvedel Republiški zavod za zaposlovanje ob sodelovanju Statističnega urada Republike Slovenije. Kot razvojni projekt je bila uvedena na Inštitutu za družbene vede pri Fakulteti za družbene vede. Razvojna faza je trajala do konca leta 1992. V letu 1993 je bila vključena v Nacionalni program statističnih raziskovanj. Od takrat podatki veljajo za uradne. -- Anketo o delovni sili izvajamo skladno z navodili Mednarodne organizacije za delo (ILO), sprejetimi na 13. konferenci statistikov dela, ter skladno z zahtevami Statističnega urada Evropske zveze (Eurostata), ki se nanašajo na usklajeno anketo Evropske zveze. To nam omogoča primerljivost z drugimi državami, ki izvajajo ankete o delovni sili, in hkrati tudi časovno primerljivost podatkov. -- Anketi 1989 in 1990 sta vključili okrog 4 000 gospodinjstev. Osebe so bile izbrane iz registra stalnega prebivalstva. Anketa 1991 je kot vzorčni okvir uporabila rezultate Popisa prebivalstva, stanovanj, gospodinjstev in kmečkih gospodinjstev (1991). V zadnji stopnji izbora so bila izbrana stanovanja (ne gospodinjstva) in anketirane vse osebe v stanovanju. Odgovarjalo je 2.715 gospodinjstev. V anketo 1992 so bila vključena gospodinjstva, ki so odgovarjala v predhodni anketi, dodana pa so bila še nova. Skupaj je odgovarjalo 4 965 gospodinjstev. ADS je bila leta 1993 vključena v Nacionalni program statističnih raziskovanj. Vzorčni okvir je bil Centralni register prebivalstva (CRP). Izbrana oseba je določila gospodinjstvo, ki ga je bilo treba anketirati. Vzorec so povečali na 8.272 gospodinjstev (odgovarjalo jih je 7.353). V ADS 1994 je odgovarjalo 7.506 gospodinjstev. Vzorec 1995 je vključeval 8 641, 1996 pa 8.493 gospodinjstev. Anketa je bila panelna, vsako gospodinjstvo je bilo vključeno 3 zaporedna leta. Do 1997 je bila ADS letna anketa, aprila 1997 pa smo prešli na kontinuirano ADS (anketiranje poteka vse leto) ob četrtletnem objavljanju podatkov. Novoizbrana gospodinjstva so izbrana z enostavnim slučajnim izborom. V vzorec je vsako četrtletje vključenih nekaj več kot 7.000 gospodinjstev. Gospodinjstvo je anketirano v 5 četrtletjih (3 zaporedna, 1 četrtletje premora in še dvakrat).

Study Content

Keywords:

sestava gospodinjstva, državljanstvo, država rojstva, leto priselitve, dosežena izobrazba in drugi podatki o izobraževanju, delovna aktivnost, način zaposlitve, poklic, dejavnost zaposlitve, pogoji na delovnem mestu, delovni čas, dodatno delo, poročanje o minuli zaposlitvi, iskanje dela, prijavljen na zavodu za zaposlovanje, pomoč za brezposelne

Keywords ELSST:
DELO IN ZAPOSLOVANJE, ZADOVOLJSTVO NA DELOVNEM MESTU, ZNAČILNOSTI DELOVNEGA MESTA, DELODAJALEC, DELOVNI ČAS, DELOVNA MIGRACIJA, POGOJI ZA OPRAVLJANJE DELA, ISKANJE DELA, BREZPOSELNOST, DELOVNO MESTO

Topic Classification CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje
Topic Classification CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Topic Classification ADP
demografski podatki
zaposlitev
brezposelnost


Abstract:

Anketa o delovni sili daje mednarodno primerljive kazalnike stanja in sprememb na slovenskem trgu dela in je tudi bogat vir podatkov o položaju posameznika na tem trgu. Zagotavlja podatke, potrebne za odločanje o gospodarskih in socialnih vprašanjih v Sloveniji. glej: ADS00 - Dokumentacija Ankete o delovni sili [ostali dokumenti]

Methodology


Collection date: julij 2000 - september 2000
Date of production: 2001
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik, gospodinjstvo

Universe:

Definicija ciljne populacije upošteva merilo stalnega prebivalstva, to je oseb, ki večinoma prebivajo na ozemlju Slovenije. Anketa pokriva samo tisto prebivalstvo, ki živi v individualnih gospodinjstvih.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so študentje, ki se šolajo v drugem kraju in živijo v študentskih domovih ali zasebno, osebe na služenju vojaškega roka, osebe, ki bivajo v ustanovah (samski dom, dom za ostarele, zapor, samostan ipd.), ladijsko in letalsko osebje, ki je nepretrgano odsotno 6 in več mesecev, osebe, ki so v bolnišnici 6 in več mesecev, zdomci, detaširani delavci, ki opravljajo dela v tujini 6 in več mesecev. Institucionalna gospodinjstva (domovi za ostarele, samski domovi, samostani ...) so izključena iz anketiranja. Ta gospodinjstva predstavljajo okrog 1,5 % prebivalstva Slovenije.

Data collected by:

Statistični urad Republike Slovenije

Sampling procedure:

Vzorčni okvir predstavlja Centralni register prebivalstva (CRP). Iz CRP naključno izberemo osebo, starejšo od 18 let. Na naslovu izbrane osebe anketiramo gospodinjstvo, v katerem stanuje ali je stanovala izbrana oseba. Anketiramo vse osebe v gospodinjstvu. Slovenija je geografsko razdeljena na dvanajst statističnih regij - le te smo upoštevali pri izboru, dodatno pa smo za vsako naselje določili tip, glede na velikost naselja in delež kmetij. S tem smo celotno Slovenijo razdelili na 47 stratumov. Vzorec je stratificiran, alokacija je proporcionalna, z upoštevanjem stopnje odgovora v posameznem stratumu. Izbor oseb v stratumu je enostaven slučajen (SRS). Anketa o delovni sili je od leta 1997 rotirajoča panelna anketa, ki poteka nepretrgano skozi vse koledarsko leto. Vsako gospodinjstvo je po rotacijskem modelu 3-1-2 anketirano petkrat (gospodinjstva so anketirana tri zaporedna četrtletja, potem so za eno četrtletje izključena, nato so v anketo vključena še v preostalih dveh četrtletjih).

Mode of data collection:

Več načinov anketiranja. Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Osebno anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI).

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Za prikazovanje rezultatov in tabeliranje uporabimo utežene podatke. Za uteževanje uporabimo imputirano, logično pravilno datoteko. Osnovna utež je utež zaradi neenake verjetnosti izbora in je obratno sorazmerna z verjetnostjo izbora (gospodinjstva z več osebami imajo večjo verjetnost, da so izbrana). Druga utež je utež zaradi neodgovora, tu predvidevamo, da gospodinjstva, ki odgovarjajo niso drugačna od tistih, ki ne odgovarjajo. Podatke oseb post-stratificiramo po regiji, spolu in starosti, na ta način dobimo enako strukturo po regiji, starosti in spolu.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ADS003 - Datoteka brez osebnih podatkov [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 95
 • number of units: 19509

Title of Data file: ADS003 - Datoteka brez osebnih podatkov [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 95
 • number of units: 19509

Variable list

SIFRA ID respondenta Šifra enolična oznaka enot (gospodinjstev) v različnih četrtletjih, in

sicer od 2. četrtletja 1997 naprej

Value 13 Frequency
1 1
2 2
3 (...)
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19509 0

Valid range from 0 to 3

V0 Številka osebe v gospodinjstvu

VPR.0. Zaporedna številka osebe v gospodinjstvu

Value 22 Frequency
1 6204
2 5448
3 3997
4 2510
5 856
6 334
7 100
8 32
9 13
10 3
11 2
12 2
13 1
14 1
15 1
16 1
17 1
18 1
19 1
20 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19509 0

Valid range from 1 to 11

UTEZ204 Utez za posameznike

UTEZ204. Utež

Value 31 Frequency
1 Utež je ena 6538
2 734
3 175
4 77
0 11985
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7524 11985

Valid range from 1 to 1

SIFRA ID respondenta Šifra enolična oznaka enot (gospodinjstev) v različnih četrtletjih, in

sicer od 2. četrtletja 1997 naprej

Value 195 Frequency
1 1
2 2
3 (...)
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19509 0

Valid range from 0 to 3

V0 Številka osebe v gospodinjstvu

VPR.0. Zaporedna številka osebe v gospodinjstvu

Value 294 Frequency
1 6204
2 5448
3 3997
4 2510
5 856
6 334
7 100
8 32
9 13
10 3
11 2
12 2
13 1
14 1
15 1
16 1
17 1
18 1
19 1
20 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19509 0

Valid range from 1 to 11

UTEZ204 Utez za posameznike

UTEZ204. Utež

Value 393 Frequency
1 Utež je ena 6538
2 734
3 175
4 77
0 11985
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7524 11985

Valid range from 1 to 1

V1_3 Respondent živi v gospodinjstvu

VPR.1.3. Kje živi oseba?

Value 492 Frequency
1 V tem gospodinjstvu 13838
2 V drugem gospodinjstvu na istem naslovu 0
3 Na drugem naslovu v Sloveniji 0
4 V drugi državi 0
5 Je na služenju vojaškega roka 0
6 Je umrla 0
-2 (podatki odstranjeni) 5671
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13838 5671

Valid range from 1 to 6

V1_4 Sorodstveno razmerje do nosilca gospodinjstva

VPR.1.4. Kakšno je vaše razmerje do nosilca gospodinjstva?

Value 591 Frequency
1 Sam je nosilec gospodinjstva 6242
2 Njegov partner (zakonski ali zunajzakonski) 4649
3 Otrok (njegov ali partnerjev) 6708
4 Starejši sorodnik nosilca gospodinjstva ali njegovega partnerja (oče, mati, tast, tašča, ded, babica) 730
5 Brat, sestra, vnuk, vnukinja ali drug sorodnik 907
6 Drugo, kaj? 273
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19509 0

Valid range from 1 to 6

V1_5 Spol

VPR.1.5. Spol

Value 690 Frequency
1 Moški 9709
2 Ženski 9800
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19509 0

Valid range from 1 to 2

V1_6 Respondent ima slovensko državljanstvo

VPR.1.6. Ali imate slovensko državljanstvo?

Value 789 Frequency
1 Da 19418
2 Ne 91
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19509 0

Valid range from 1 to 2

V1_7 Državljanstvo (če ni slovensko)

VPR.1.7. Državljanstvo katere države imate?

Value 888 Frequency
1 Hrvaške 21
2 BIH 41
3 ZRJ 9
4 Makedonije 1
5 Druge države 19
-2 INAP 19418
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
91 19418

Valid range from 1 to 5

V1_8 Rojen v Sloveniji

VPR.1.8. Ali ste bili rojeni v Sloveniji?

Value 987 Frequency
1 Da 18249
2 Ne 1260
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19509 0

Valid range from 1 to 2

V1_9 Država rojstva (če ni Slovenija)

VPR.1.9. V kateri državi ste bili rojeni?

Value 1086 Frequency
1 Hrvaški 389
2 BIH 499
3 ZRJ 191
4 Makedoniji 26
5 Drugi državi 155
-2 18249
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1260 18249

Valid range from 1 to 5

V1_10 Leto priselitve

VPR.1.10. Katerega leta ste se priselili v Slovenijo?

Value 1185 Frequency
1900 (leta 1900) 0
1901 (...) 0
1918 3
1919 4
1920 1
1921 1
1924 1
1925 1
1926 1
1927 1
1928 2
1930 2
1932 1
1933 2
1934 1
1935 2
1936 2
1937 2
1938 1
1939 1
1940 5
1941 8
1942 2
1943 4
1944 2
1945 43
1946 8
1947 13
1948 9
1949 7
1950 3
1951 8
1952 10
1953 10
1954 9
1955 11
1956 9
1957 14
1958 14
1959 9
1960 31
1961 11
1962 28
1963 18
1964 27
1965 34
1966 21
1967 14
1968 23
1969 26
1970 38
1971 35
1972 38
1973 31
1974 51
1975 75
1976 49
1977 50
1978 36
1979 57
1980 64
1981 39
1982 37
1983 14
1984 24
1985 24
1986 20
1987 26
1988 13
1989 9
1990 9
1991 9
1992 12
1993 7
1994 5
1995 3
1996 6
1997 6
1998 7
1999 (...) 6
2000 (leta 2000) 0
-2 INAP 18249
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1260 18249

Valid range from 999 to 2000

V1_11 Ima stalno prebivališče ali začasno prebivališče ali ni prijavljen na naslovu

VPR.1.11. Ali imate na tem naslovu stalno prebivališče, začasno prebivališče ali na njem niste prijavljeni?

Value 1284 Frequency
1 Stalno prebivališče 19383
2 Začasno prebivališče 74
3 Ni prijavljen 52
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19509 0

Valid range from 1 to 3

V1_12A Dan rojstva VPR.1.12. Datum rojstva:

VPR.1.12a. dan

Value 1383 Frequency
0 podatki odstranjeni 19509
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 19509

Valid range from -999 to 999

V1_12B Mesec rojstva

VPR.1.12b. mesec

Value 1482 Frequency
0 podatki odstranjeni 19509
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 19509

Valid range from -999 to 999

V1_12C Leto rojstva

VPR.1.12c. leto

Value 1581 Frequency
1900 1900 0
1901 (...) 0
1902 1
1903 3
1904 3
1905 2
1906 9
1907 7
1908 13
1909 5
1910 12
1911 18
1912 25
1913 26
1914 37
1915 29
1916 22
1917 31
1918 21
1919 49
1920 74
1921 83
1922 88
1923 92
1924 101
1925 110
1926 134
1927 147
1928 122
1929 163
1930 194
1931 183
1932 173
1933 188
1934 204
1935 189
1936 209
1937 243
1938 237
1939 212
1940 238
1941 239
1942 275
1943 276
1944 219
1945 215
1946 250
1947 295
1948 317
1949 340
1950 351
1951 359
1952 359
1953 367
1954 356
1955 352
1956 312
1957 336
1958 282
1959 267
1960 286
1961 272
1962 239
1963 258
1964 268
1965 249
1966 217
1967 234
1968 246
1969 249
1970 276
1971 264
1972 282
1973 334
1974 292
1975 363
1976 425
1977 334
1978 316
1979 352
1980 361
1981 310
1982 287
1983 255
1984 224
1985 212
1986 246
1987 219
1988 222
1989 180
1990 168
1991 190
1992 181
1993 171
1994 178
1995 159
1996 180
1997 155
1998 159
1999 (...) 157
2000 2000 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19509 0

Valid range from 999 to 2000

STAROST Starost v letih (izvedeno iz podatkov o datumu rojstva)

STAROST Iz datuma anketiranja in datuma rojstva izvedena starost v letih.

Value 1680 Frequency
0 0 let 130
1 (...) 161
2 159
3 159
4 180
5 164
6 168
7 189
8 170
9 182
10 173
11 204
12 217
13 217
14 237
15 222
16 237
17 262
18 302
19 325
20 343
21 347
22 326
23 359
24 404
25 342
26 323
27 309
28 279
29 257
30 261
31 261
32 238
33 220
34 233
35 243
36 275
37 250
38 249
39 285
40 278
41 275
42 294
43 330
44 339
45 345
46 361
47 364
48 357
49 357
50 358
51 327
52 286
53 311
54 217
55 206
56 259
57 279
58 257
59 235
60 222
61 245
62 237
63 219
64 198
65 201
66 202
67 186
68 154
69 195
70 178
71 149
72 138
73 140
74 133
75 100
76 102
77 86
78 93
79 79
80 64
81 39
82 24
83 24
84 26
85 29
86 35
87 27
88 20
89 16
90 9
91 10
92 11
93 8
94 5
95 1
96 5
97 2
99 (...) 0
100 100 let 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19509 0

Valid range from 0 to 100

V1_13 Zakonski stan Za osebe, ki do dneva anketiranja še niso dopolnile 15 let, konec anketiranja.

VPR.1.13. Kakšen je vaš zakonski stan?

Value 1779 Frequency
1 Samski 4987
2 Poročen 9620
3 Vdovec 1140
4 Razvezan 320
5 Zunajzakonska skupnost 732
-2 še ni dopolnil 15 let 2710
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
16799 2710

Valid range from 1 to 5

V2_1 Dosežena stopnja izobrazbe

VPR.2.1. Katero stopnjo izobrazbe ste dosegli?

Value 1878 Frequency
1 Je brez šolske izobrazbe oz. ima nepopolno osnovno izobrazbo (1-3 razrede) 169
2 Ima nepopolno osnovno izobrazbo (4-7 razredov) 808
3 Ima osnovno izobrazbo 4526
4 Ima nižjo ali srednjo poklicno izobrazbo 4262
5 Ima srednjo strokovno izobrazbo 3828
6 Ima srednjo splošno izobrazbo 1192
7 Ima višjo strokovno izobrazbo, višješolsko izobrazbo, specialistično povišješolsko izobrazbo 913
8 Ima visoko strokovno izobrazbo 264
9 Ima visoko univerzitetno izobrazbo 729
10 Ima specialistično povisokošolsko izobrazbo, magisterij, doktorat 108
-2 2710
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
16799 2710

Valid range from 1 to 10

V2_1A Zaključeno šolanje v zadnjih desetih letih

VPR.2.1. a Ali ste sedanjo stopnjo izobrazbe dosegli v zadnjih desetih letih?

Value 1977 Frequency
1 Da 4461
2 Ne 12338
-2 2710
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
16799 2710

Valid range from 1 to 2

V2_1B Leto zaključka šolanja (če manj od 10)

VPR.2.1. b Katerega leta?

Value 2076 Frequency
1990 106
1991 157
1992 220
1993 244
1994 286
1995 434
1996 454
1997 605
1998 769
1999 720
2000 466
-2 Odgovor ni mogoč zaradi preskoka 15048
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4461 15048

Valid range from 999 to 2000

V2_2 Respondent trenutno vpisan v redni šolski program

VPR.2.2. Ali ste bili V ZADNJIH ŠTIRIH TEDNIH vpisani v kakšen redni šolski program, šolo?

Value 2175 Frequency
1 Da 2396
2 Ne 14403
-2 INAP 2710
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
16799 2710

Valid range from 1 to 2

V2_3 Respondent trenutno vpisan v kakšen drug izobraževalni program

VPR.2.3. Ali ste bili V ZADNJIH ŠTIRIH TEDNIH vključeni v kakšen drug izobraževalni program?

Value 2274 Frequency
1 Da 300
2 Ne 14103
-2 INAP 5106
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14403 5106

Valid range from 1 to 2

V2_4 Stopnja izobrazbe pridobljena v tekočem izobraževalnem programu (če vpisan)

VPR.2.4. Katero stopnjo izobrazbe boste pridobili v tem izobraževalnem programu?

Value 2373 Frequency
1 Osnovno izobrazbo 29
2 Nižjo ali srednjo poklicno izobrazbo 219
3 Srednjo strokovno izobrazbo 595
4 Srednjo splošno izobrazbo 330
5 Višjo strokovno, višješolsko, specialistično povišješolsko izobrazbo 133
6 Visoko strokovno izobrazbo 389
7 Visoko univerzitetno izobrazbo 621
8 Specialistično povisokošolsko izobrazbo 38
9 Magistrsko, doktorsko izobrazbo 42
-2 INAP 17113
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2396 17113

Valid range from 1 to 9

V2_5 Oblika izobraževanja

VPR.2.5. Za kakšno obliko izobraževanja, usposabljanja gre oz. je šlo?

Value 2472 Frequency
1 Izobraževanje v razredu 2504
2 Izobraževanje izključno v delovnem okolju 35
3 Kombinirano izobraževanje v razredu in v delovnem okolju 31
4 Izobraževanje na daljavo, korespondenčni tečaji 21
5 Samoizobraževanje 51
6 Konference, seminarji, delavnice 54
-2 INAP 16813
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2696 16813

Valid range from 1 to 6

V2_6 Način izobraževanja

VPR.2.6. Za kakšen način izobraževanja gre oz. je šlo?

Value 2571 Frequency
1 Redno šolanje pred prvo zaposlitvijo 2046
2 Nadaljnje usposabljanje za sedanje delo 385
3 Usposabljanje za drugo delo 212
4 Priprava za vrnitev na delo po daljši odsotnosti 6
5 Izobraževanje, usposabljanje kot program zavoda za zaposlovanje 17
6 Tečaji, ki niso povezani z delom 30
-2 INAP 16813
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2696 16813

Valid range from 1 to 6

V2_7 Izobraževanje traja eno leto ali več

VPR.2.7. Ali gre za daljše izobraževanje, ki v celoti traja eno leto ali več?

Value 2670 Frequency
1 Da 2579
2 Ne 117
-2 INAP 16813
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2696 16813

Valid range from 1 to 2

V2_8 Leta trajanja izobraževalnega programa (če več kot leto)

VPR.2.8. Koliko let traja ta izobraževalni program?

Value 2769 Frequency
1 40
2 332
3 531
4 1489
5 124
6 28
7 1
8 32
20 0
22 1
30 0
32 1
-2 Odgovor ni mogoč zaradi preskoka 16930
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2579 16930

Valid range from 1 to 30

V2_9 Tedni trajanja izobraževalnega programa (če manj kot leto)

VPR.2.9. Koliko tednov traja ta izobraževalni program?

Value 2868 Frequency
1 en teden 21
2 (...) 10
3 9
4 6
6 2
8 6
9 2
10 1
11 1
12 10
15 1
16 5
24 4
25 1
26 1
30 1
32 2
40 1
99 manj kot 1 teden 33
-2 INAP 19392
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
117 19392

Valid range from 1 to 99

V2_10 Povprečno ur na teden trajanja izobraževalnega programa

VPR.2.10. Povprečno koliko ur na teden?

Value 2967 Frequency
1 absolvent 417
2 2 53
3 (...) 17
4 27
5 27
6 21
7 5
8 61
9 9
10 77
11 1
12 61
13 2
14 1
15 52
16 11
17 1
18 8
19 1
20 149
21 2
22 3
23 4
24 11
25 104
26 29
27 1
28 12
30 656
31 7
32 177
33 13
34 23
35 559
36 36
37 3
38 3
40 44
42 1
45 2
50 5
-2 INAP 16813
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2696 16813

Valid range from 1 to 3

V3_1 Zaposlitveni status

VPR.3.1. Kateri od navedenih statusov velja za vas?

Value 3066 Frequency
1 Ima zaposlitev, samozaposlitev ali pomaga na družinski kmetiji, v podjetju, obrti 8312
2 Je brezposeln 1406
3 Je učenec, dijak, študent 2030
4 Je gospodinja 710
5 Je upokojenec 4205
6 Je nezmožen za delo (bolezen, invalidnost) 111
7 Drugo, kaj? 25
-2 INAP 2710
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
16799 2710

Valid range from 1 to 7

V3_2 Respondent dela

VPR.3.2. Ali ste V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE) delali vsaj eno uro za plačilo (denarno ali nedenarno) ali dobiček?

Value 3165 Frequency
1 Da 7163
2 Ne 9636
-2 INAP 2710
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
16799 2710

Valid range from 1 to 2

V3_3 Respondent pomaga na družinski kmetiji ali podjetju

VPR.3.3. Ali ste V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE) pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti?

Value 3264 Frequency
1 Da 749
2 Ne 8887
-2 INAP 9873
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9636 9873

Valid range from 1 to 2

V3_4 Respondent zaposlen oziroma samozaposlen, čeprav v tekočem tednu ne dela

VPR.3.4. Ali ste zaposleni oziroma samozaposleni, čeprav V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE) niste delali?

Value 3363 Frequency
1 Da 1480
2 Ne 7407
-2 INAP 10622
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8887 10622

Valid range from 1 to 2

V3_5 Razlog zakaj v tekočem tednu ne dela

VPR.3.5. Zakaj V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE) niste delali, čeprav ste zaposleni oziroma samozaposleni?

Value 3462 Frequency
1 Zaradi slabega vremena 2
2 Zaradi zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov 9
3 Zaradi stavke 0
4 Zaradi izobraževanja, usposabljanja zunaj podjetja ali organizacije 3
5 Zaradi bolezni, poškodbe 249
6 Zaradi dopusta 1086
7 Zaradi praznika 4
8 Ni delal, ker je na čakanju 14
9 Zaradi porodniškega dopusta 113
-2 INAP 18029
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1480 18029

Valid range from 1 to 9

V3_6 Trajanje odsotnosti z dela

VPR.3.6. Koliko mesecev že ne delate, čeprav ste zaposleni oziroma samozaposleni?

Value 3561 Frequency
1 1 mesec 151
2 (...) 44
3 26
4 24
5 19
6 26
7 13
8 20
9 12
10 12
11 13
12 16
13 4
14 4
15 5
16 1
18 3
20 2
24 10
28 3
30 1
31 1
34 1
36 3
48 3
60 4
99 manj kot 1 mesec 1059
-2 INAP 18029
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1480 18029

Valid range from 1 to 99

V4_1 Zaposlitveni status pri tekočem delu

VPR.4.1. Kakšen je bil vaš zaposlitveni status pri delu, ki ste ga opravljali v V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE)?

Value 3660 Frequency
1 Zaposlen v podjetju, družbi ali organizaciji 6427
2 Zaposlen pri samostojnem podjetniku posamezniku (obrtniku) 885
3 Zaposlen pri kmetu 6
4 Zaposlen pri osebi v svobodnem poklicu 0
5 Delal v lastnem podjetju, ne zaposluje delavcev 86
6 Delal v lastnem podjetju, zaposluje delavce 111
7 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), ne zaposluje delavcev 274
8 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), zaposluje delavce 188
9 Kmet, ne zaposluje delavcev 369
10 Kmet, zaposluje delavce 12
11 V svobodnem poklicu, ne zaposluje delavcev 17
12 V svobodnem poklicu, zaposluje delavce 2
13 Pomagal na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti (ne prejema stalne plače) 675
14 Delal po pogodbi o delu 52
15 Delal po avtorski pogodbi 9
16 Delal za neposredno plačilo 34
17 Delal preko študentskega servisa 245
-2 INAP 10117
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9392 10117

Valid range from 1 to 17

V4_2 Delo za nedoločen čas

VPR.4.2. Ali imate delo za nedoločen ali določen čas ? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Value 3759 Frequency
1 Za nedoločen čas 6492
2 Za določen čas 826
-2 INAP 12191
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7318 12191

Valid range from 1 to 2

V4_3 Meseci trajanja tekočega dela

VPR.4.3.Koliko mesecev traja delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu od ponedeljka do nedelje?

Value 3858 Frequency
1 1 mesec 120
2 (...) 71
3 146
4 13
5 14
6 302
7 6
8 5
9 29
10 10
11 1
12 261
14 1
15 3
18 3
19 1
20 1
24 38
26 1
28 1
30 3
32 1
34 1
35 1
36 9
40 2
42 2
48 14
50 1
60 2
62 1
84 2
90 2
96 1
99 manj kot 1 mesec 97
-2 INAP 18343
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1166 18343

Valid range from 1 to 99

V4_4 Razlogi za delo za določen čas

VPR.4.4. Kakšni so razlogi, da opravljate delo za določen čas? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Value 3957 Frequency
1 Pripravništvo, usposabljanje 105
2 Ne more najti stalne zaposlitve 458
3 Ne želi stalne zaposlitve 163
4 Je na poskusni dobi 41
5 Individualna pogodba o zaposlitvi 293
6 Trajni presežni delavec (s končno odločbo) 2
7 Drugo, kaj? 104
-2 INAP 18343
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1166 18343

Valid range from 1 to 7

V4_5C Dejavnost zaposlitve (SKD koda)

VPR.4.5. Kakšen je naziv podjetja, organizacije ipd., kjer ste delali v preteklem tednu od ponedeljka do nedelje? Kaj se proizvaja oziroma kakšne storitve se opravljajo na lokaciji, kjer ste delali v preteklem tednu od ponedeljka do nedelje?

Value 4056 Frequency
1 1118
2 (...) 32
5 3
10 36
11 8
12 1
13 1
14 11
15 243
16 10
17 150
18 252
19 93
20 183
21 77
22 140
23 2
24 140
25 123
26 124
27 79
28 356
29 182
30 6
31 268
32 40
33 29
34 86
35 30
36 202
37 7
40 85
41 11
45 532
50 187
51 225
52 733
55 376
60 349
61 8
62 10
63 87
64 146
65 140
66 60
67 15
70 16
71 2
72 63
73 42
74 356
75 467
80 580
85 447
88 64
90 68
91 39
92 175
93 76
95 1
-2 INAP 10117
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9392 10117

Valid range from 1 to 2

V4_6C Poklic (4-mestna SKP koda)

VPR.4.6. Kakšen je bil naziv vašega delovnega mesta? Opišite delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu od ponedeljka do nedelje?

Value 4155 Frequency
110 19
1110 3
1121 16
1122 7
1129 15
1142 4
1143 1
1210 154
1221 1
1222 61
1223 4
1224 3
1226 5
1227 6
1228 1
1229 40
1231 17
1232 14
1233 30
1234 1
1235 4
1236 3
1237 3
1311 1
1312 50
1313 33
1314 68
1315 26
1316 21
1317 55
1318 7
1319 3
2000 2
2111 1
2112 1
2113 14
2114 3
2122 3
2130 36
2141 13
2142 14
2143 12
2144 20
2145 26
2146 8
2147 6
2148 6
2149 7
2150 30
2211 4
2213 12
2221 45
2222 14
2223 7
2224 11
2229 8
2310 42
2321 77
2331 148
2332 54
2340 6
2351 16
2359 3
2411 73
2412 9
2419 6
2421 7
2422 5
2429 13
2431 6
2432 19
2441 33
2442 6
2443 1
2444 12
2445 7
2446 14
2451 22
2452 8
2453 4
2454 2
2455 2
2460 4
2470 10
3000 3
3111 20
3112 53
3113 37
3114 14
3115 58
3116 18
3117 4
3118 22
3119 36
3121 75
3122 9
3131 11
3132 3
3133 5
3142 1
3143 2
3144 1
3145 1
3160 15
3211 9
3212 1
3213 4
3222 12
3224 5
3225 15
3226 13
3227 3
3228 6
3229 2
3231 117
3232 1
3320 24
3341 6
3342 15
3411 3
3412 29
3413 3
3414 1
3415 198
3416 48
3417 5
3419 48
3421 3
3422 28
3423 17
3429 8
3431 18
3432 37
3433 49
3434 3
3439 2
3441 6
3442 3
3443 4
3444 7
3449 46
3450 12
3471 26
3472 1
3473 4
3475 13
3480 1
4111 9
4113 34
4115 226
4121 264
4122 11
4131 164
4132 6
4133 23
4141 28
4142 55
4190 4
4211 44
4212 82
4213 7
4215 4
4221 5
4222 35
4223 25
5111 2
5112 5
5113 3
5121 18
5122 147
5123 176
5131 26
5132 14
5133 6
5139 2
5141 61
5149 3
5161 12
5162 28
5163 4
5169 61
5210 1
5221 516
5222 5
6000 1
6111 54
6112 11
6121 30
6122 2
6129 3
6130 892
6141 19
7000 3
7111 16
7112 6
7113 2
7121 1
7122 88
7123 7
7124 14
7129 36
7131 8
7132 17
7136 49
7137 79
7139 1
7141 38
7143 4
7211 2
7212 14
7213 26
7214 5
7221 3
7222 31
7223 2
7231 80
7232 1
7233 189
7241 25
7242 19
7244 5
7245 12
7311 5
7313 4
7321 7
7322 18
7331 2
7341 9
7343 2
7345 5
7346 3
7411 22
7412 28
7413 1
7422 89
7433 18
7434 1
7435 1
7436 2
7437 7
7442 4
7999 4
8000 3
8111 1
8112 1
8121 3
8122 22
8123 2
8124 6
8131 15
8139 1
8141 58
8142 1
8143 14
8151 2
8152 1
8153 1
8155 1
8159 7
8161 4
8162 9
8163 2
8170 5
8211 237
8212 11
8221 10
8223 9
8224 1
8229 9
8231 15
8232 59
8240 68
8251 20
8252 5
8253 12
8261 6
8262 24
8263 203
8264 27
8265 11
8266 48
8269 11
8271 17
8272 4
8274 21
8275 6
8276 1
8278 4
8279 3
8281 12
8282 150
8283 23
8284 43
8285 12
8290 77
8311 17
8312 8
8322 48
8323 24
8324 227
8331 22
8332 32
8333 79
8340 3
8888 120
9131 5
9132 217
9133 31
9141 6
9142 1
9151 15
9152 12
9153 4
9160 16
9211 86
9212 1
9213 1
9311 1
9312 17
9313 10
9320 43
9330 53
-2 INAP 10117
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9392 10117

Valid range from 110 to 110

V4_7 Država zaposlitve

VPR.4.7. V kateri državi delate? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Value 4254 Frequency
1 V Sloveniji 9286
2 Na Hrvaškem 2
3 V Avstriji 43
4 V Italiji 29
5 Na Madžarskem 0
6 V drugi državi, kateri? 26
-2 INAP 10123
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9386 10123

Valid range from 1 to 6

V4_8 Leto začetka tekoče zaposlitve

VPR.4.8. Katerega leta ste začeli delati pri sedanjem delodajalcu oziroma opravljati sedanjo samostojno dejavnost? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Value 4353 Frequency
1900 (leta 1900) 0
1901 (...) 0
1922 1
1926 1
1930 1
1935 1
1936 1
1937 1
1938 3
1939 3
1940 14
1941 1
1942 2
1943 2
1944 4
1945 12
1946 7
1947 9
1948 13
1949 8
1950 40
1951 8
1952 14
1953 10
1954 14
1955 13
1956 19
1957 14
1958 15
1959 14
1960 49
1961 16
1962 35
1963 22
1964 37
1965 65
1966 45
1967 40
1968 86
1969 78
1970 204
1971 94
1972 123
1973 120
1974 130
1975 205
1976 130
1977 150
1978 175
1979 129
1980 352
1981 123
1982 122
1983 160
1984 151
1985 306
1986 182
1987 172
1988 177
1989 159
1990 389
1991 211
1992 283
1993 308
1994 368
1995 543
1996 463
1997 510
1998 639
1999 (...) 718
2000 (leta 2000) 878
-2 INAP 10117
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9392 10117

Valid range from 999 to 2000

V4_9 Mesec začetka tekoče zaposlitve

VPR.4.9. Katerega meseca ste začeli delati pri sedanjem delodajalcu oziroma opravljati sedanjo samostojno dejavnost? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu) (če v zadnjih 2 letih)

Value 4452 Frequency
1 220
2 196
3 192
4 167
5 239
6 233
7 264
8 174
9 194
10 129
11 116
12 106
-2 Odgovor ni mogoč zaradi preskoka 17279
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2230 17279

Valid range from 1 to 12

V4_10 Število zaposlenih na lokaciji, kjer delate

VPR.4.10. Koliko delavcev dela na lokaciji, kjer delate (vključno z vami)? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Value 4551 Frequency
1 1 870
2 (...) 1028
3 814
4 550
5 439
6 273
7 160
8 211
9 87
10 285
11 45
12 101
13 49
14 51
15 232
16 37
17 29
18 32
19 21
20 303
21 6
22 36
23 16
24 15
25 131
26 25
27 12
28 13
29 2
30 239
31 1
32 18
33 6
34 4
35 82
36 13
37 5
38 4
39 2
40 172
41 5
42 12
43 5
44 10
45 31
46 4
47 1
48 5
49 7
50 280
51 2
52 6
53 1
54 17
55 26
56 8
57 2
58 2
59 1
60 144
61 1
62 4
63 4
64 9
65 18
67 4
68 1
70 106
71 1
72 6
73 1
74 2
75 16
76 3
78 2
79 2
80 101
82 7
84 3
85 8
86 3
87 2
90 39
92 1
95 2
97 1
98 1
100 255
102 1
103 1
104 1
105 6
110 28
111 1
112 2
113 1
115 4
117 4
119 2
120 88
123 1
125 6
126 3
127 1
129 1
130 47
135 2
138 1
139 1
140 7
145 9
150 145
153 1
160 25
163 1
165 2
170 12
174 3
175 1
179 1
180 47
185 2
188 1
190 3
192 1
195 1
200 202
204 1
206 1
215 2
220 7
228 1
230 17
235 1
240 17
241 1
243 2
250 58
260 14
265 2
270 6
280 8
285 1
300 144
305 3
309 1
310 3
320 6
324 1
325 1
330 3
346 1
350 53
360 7
365 2
375 2
380 4
390 1
393 2
400 93
405 3
410 1
420 7
421 1
430 3
450 24
453 1
460 5
470 3
480 4
500 105
520 1
530 1
537 2
550 5
560 2
580 1
590 1
600 58
620 2
625 1
630 3
650 8
680 1
690 2
700 35
732 1
750 3
800 47
820 1
842 1
850 5
860 2
900 13
940 1
960 1
1000 65
1100 8
1140 1
1150 2
1200 30
1230 2
1300 16
1400 2
1500 31
1600 6
1800 6
1900 2
1986 1
1990 1
2000 34
2200 5
2300 1
2400 2
2500 7
2600 4
2800 12
3000 76
-2 INAP 10117
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9392 10117

Valid range from 1 to 2

V4_11 Število ur dela na teden

VPR.4.11. Koliko ur na teden navadno delate pri delu, o katerem se pogovarjava (vključno z nadurami, če jih opravljate redno)?

Value 4650 Frequency
1 1 8
2 (...) 7
3 7
4 5
5 18
6 7
7 11
8 8
9 1
10 45
11 1
12 5
14 10
15 41
16 7
18 8
19 2
20 229
21 12
22 1
24 13
25 38
26 1
28 23
30 110
32 5
33 1
34 1
35 46
36 44
37 4
38 22
39 5
40 6409
42 391
43 12
44 15
45 211
46 7
47 3
48 146
49 5
50 547
52 12
54 12
55 76
56 48
58 5
60 365
62 1
63 6
64 2
65 14
66 2
68 4
69 1
70 268
72 4
74 2
75 9
76 1
77 2
78 1
80 38
84 4
85 3
86 1
88 1
90 8
95 3
100 3
105 1
120 2
168 1
-2 INAP 10117
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9392 10117

Valid range from 1 to 2

V4_12 Razlog (če manj kot 36 ur)

VPR.4.12. Zakaj navadno delate manj kot 36 ur? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Value 4749 Frequency
1 Zaradi izobraževanja, usposabljanja 109
2 Zaradi bolezni, invalidnosti, delne upokojitve 215
3 Ne more najti dela z daljšim delovnim časom 56
4 Ne želi dela z daljšim delovnim časom 92
5 Zaradi pomanjkanja dela 117
6 Zaradi družinskih razlogov 21
7 Drugo, kaj? 61
-2 INAP 18838
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
671 18838

Valid range from 1 to 7

V4_13 Število ur dela v zadnjem tednu

VPR.4.13. Koliko ur ste delali V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE) pri delu, o katerem se pogovarjava?

Value 4848 Frequency
0 0 1987
1 (...) 5
2 4
3 10
4 9
5 17
6 6
7 8
8 28
9 1
10 40
12 6
14 8
15 33
16 34
18 4
20 168
21 8
24 38
25 37
26 1
28 21
29 1
30 102
32 102
33 5
34 4
35 44
36 41
37 5
38 15
39 4
40 4568
41 3
42 291
43 9
44 16
45 186
46 11
47 5
48 148
49 4
50 459
52 15
53 5
54 13
55 66
56 42
58 7
60 344
62 2
63 5
64 3
65 17
66 2
67 1
68 5
70 277
72 4
75 15
76 1
80 42
84 5
85 1
86 1
88 3
90 8
95 3
96 1
100 3
102 1
105 1
120 2
168 1
-2 INAP 10117
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9392 10117

Valid range from 0 to 1

V4_14 Zakaj (če v zadnjem tednu ne kot navadno)

VPR.4.14. Zakaj ne toliko ur kot navadno?

Value 4947 Frequency
1 Delal je več kot navadno: Ker ima premakljiv delovni čas 18
2 Ker je bil obseg dela večji (nadure, nadomeščanje) 324
3 Drugo, kaj? 33
4 Delal je manj kot navadno: Zaradi slabega vremena 20
5 Zaradi zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov 20
6 Zaradi stavke 0
7 Ker se je izobraževal, usposabljal 14
8 Ker ima premakljiv delovni čas 10
9 Zaradi bolezni, poškodbe ali začasne nezmožnosti za delo 418
10 Zaradi porodniškega dopusta 117
11 Zaradi družinskih oziroma osebnih razlogov 16
12 Zaradi dopusta 1525
13 Zaradi praznikov 102
14 Zaradi začetka ali spremembe zaposlitve v prejšnjem tednu 32
15 Zaradi izteka zaposlitve v prejšnjem tednu 4
16 Ker ni bilo pravega dela, ker čaka na delo 32
17 Drugo, kaj? 32
-2 INAP 16792
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2717 16792

Valid range from 1 to 17

V4_15 Respondent bi žele delali več ur na teden kot običajno če je v VPR.4.11.>35, preskok na v VPR.4.18a.

VPR.4.15. Ali bi radi delali več ur na teden, kot običajno delate?

Value 5046 Frequency
1 Da, z dodatnim delom 18
2 Da, z drugim osnovnim delom 47
3 Da, v okviru sedanjega dela 49
4 Ne 557
-2 INAP 18838
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
671 18838

Valid range from 1 to 4

V4_16 Željeno število ur dela na teden

VPR.4.16. Koliko ur na teden bi radi delali vse skupaj?

Value 5145 Frequency
0 0 ur 0
1 (...) 0
10 3
12 1
15 1
20 2
25 1
28 1
30 4
35 1
40 98
42 1
50 1
-2 INAP 19395
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
114 19395

Valid range from 0 to 1

V4_17 Pripravljenost delati več

VPR.4.17. Ali bi bili pripravljeni sprejeti več dela v naslednjih dveh tednih?

Value 5244 Frequency
1 Da 96
2 Ne 18
-2 INAP 19395
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
114 19395

Valid range from 1 to 2

V4_18A Delo v izmenah

VPR.4.18a. Ali delate v izmenah? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Value 5343 Frequency
1 Običajno 2557
2 Včasih 305
3 Nikoli 6530
-2 INAP 10117
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9392 10117

Valid range from 1 to 3

V4_18B Delo zvečer

VPR.4.18b. Ali delate zvečer? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Value 5442 Frequency
1 Običajno 1972
2 Včasih 1733
3 Nikoli 5687
-2 INAP 10117
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9392 10117

Valid range from 1 to 3

V4_18C Delo ponoči

VPR.4.18c. Ali delate ponoči? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Value 5541 Frequency
1 Običajno 662
2 Včasih 970
3 Nikoli 7760
-2 INAP 10117
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9392 10117

Valid range from 1 to 3

V4_18D Delo ob sobotah

VPR.4.18d. Ali delate ob sobotah? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Value 5640 Frequency
1 Običajno 2532
2 Včasih 3197
3 Nikoli 3663
-2 INAP 10117
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9392 10117

Valid range from 1 to 3

V4_18E Delo ob nedeljah

VPR.4.18e. Ali delate ob nedeljah? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Value 5739 Frequency
1 Običajno 1502
2 Včasih 1600
3 Nikoli 6290
-2 INAP 10117
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9392 10117

Valid range from 1 to 3

V4_18F Delo na domu

VPR.4.18f. Ali opravljate svojo osnovno dejavnost doma, v stanovanju? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Value 5838 Frequency
1 Običajno 423
2 Včasih 308
3 Nikoli 8661
-2 INAP 10117
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9392 10117

Valid range from 1 to 3

V5_1 Dodatno delo

VPR.5.1. Ali ste V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE) poleg do sedaj opisanega osnovnega dela opravljali še kakšno dodatno delo za plačilo ali dobiček?

Value 5937 Frequency
1 Da 246
2 Ne 9146
-2 INAP 10117
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9392 10117

Valid range from 1 to 2

V5_2 Zaposlitveni status pri dodatnem delu

VPR.5.2. Kakšen je bil vaš zaposlitveni status pri dodatnem delu?

Value 6036 Frequency
1 Zaposlen v podjetju, družbi ali organizaciji 17
2 Zaposlen pri samostojnem podjetniku posamezniku (obrtniku) 1
3 Zaposlen pri kmetu 0
4 Zaposlen pri osebi v svobodnem poklicu 0
5 Delal v lastnem podjetju, ne zaposluje delavcev 4
6 Delal v lastnem podjetju, zaposluje delavce 0
7 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), ne zaposluje delavcev 13
8 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), zaposluje delavce 0
9 Kmet, ne zaposluje delavcev 35
10 Kmet, zaposluje delavce 2
11 V svobodnem poklicu, ne zaposluje delavcev 0
12 V svobodnem poklicu, zaposluje delavce 0
13 Pomagal na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti (ni prejemal stalne plače) 142
14 Delal po pogodbi o delu 12
15 Delal po avtorski pogodbi 17
16 Delal za neposredno plačilo 3
-2 INAP 19263
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
246 19263

Valid range from 1 to 16

V5_3C Dejavnost zaposlitve kjer opravlja dodatno delo (SKD koda)

VPR.5.3. Kakšen je naziv podjetja, organizacije ipd., kjer opravljate dodatno delo? Kaj se proizvaja oziroma kakšne storitve se opravljajo na lokaciji, kjer delate?

Value 6135 Frequency
1 179
2 (...) 0
17 1
18 1
20 1
21 1
22 9
28 2
31 2
33 1
36 1
45 3
51 1
52 2
60 3
72 1
73 2
74 9
75 9
80 3
85 2
88 1
91 2
92 10
-2 INAP 19263
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
246 19263

Valid range from 1 to 2

V5_4C Poklic pri dodatnem delu (SKP koda)

VPR.5.4. Kakšen je naziv vašega delovnega mesta? Opišite dodatno delo, ki ga opravljate?

Value 6234 Frequency
11 4
12 2
13 2
21 5
22 1
23 3
24 14
31 1
33 1
34 5
41 5
51 2
61 148
71 4
72 3
73 3
74 1
82 8
83 11
88 1
92 22
-2 INAP 19263
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
246 19263

Valid range from 11 to 11

V5_5 Število ur dela v zadnjem tednu pri dodatnem delu

VPR.5.5. Koliko ur ste opravili pri dodatnem delu V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE)?

Value 6333 Frequency
0 0 2
1 (...) 3
2 5
3 6
4 6
5 8
6 2
7 2
8 5
10 22
11 1
12 20
14 2
15 30
16 7
17 1
18 2
20 33
21 7
23 1
24 1
25 12
28 3
30 23
32 1
35 15
36 1
38 1
40 13
45 2
50 5
60 1
70 1
75 1
101 1
-2 INAP 19263
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
246 19263

Valid range from 0 to 1

V5_6 Redno, občasno ali sezonsko delo

VPR.5.6. Ali je to delo redno, občasno ali sezonsko?

Value 6432 Frequency
1 Redno 173
2 Občasno 61
3 Sezonsko 12
-2 INAP 19263
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
246 19263

Valid range from 1 to 3

V5_7 Trenutno išče drugo delo (ima zaposlitev)

VPR.5.7. Ali iščete drugo osnovno ali drugo dodatno delo?

Value 6531 Frequency
1 Drugo osnovno delo 303
2 Dodatno delo 21
3 Niti eno niti drugo 9068
-2 INAP 10117
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9392 10117

Valid range from 1 to 3

V5_8 Razlogi iskanja novega dela

VPR.5.8. Zakaj iščete drugo osnovno ali drugo dodatno delo?

Value 6630 Frequency
1 Boji se ali ve, da bo izgubil delo 31
2 Ima zaposlitev za določen čas oziroma opravlja priložnostna, pogodbena dela 63
3 Išče dodatno delo, ker želi delati več ur 8
4 Išče drugo osnovno delo, kjer bi delal več ur 13
5 Išče drugo osnovno delo, kjer bi delal manj ur 3
6 Želi boljšo plačo 57
7 Želi imeti ugodnejše delovne razmere (delovni čas, pot na delo, manj naporno delo...) 75
8 Želi opravljati delo, ustreznješe svoji izobrazbi 59
9 Drugo, kaj? 15
-2 INAP 19185
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
324 19185

Valid range from 1 to 9

V6_1 Zaposlen kdaj v preteklosti

VPR.6.1. Ali ste kdaj prej delali bodisi kot zaposlena oseba, samozaposlena oseba ali pomagajoči družinski član? (Delo prek študentskega servisa in obvezna praksa ne štejeta!)

Value 6729 Frequency
1 Da 4710
2 Ne 2697
-2 INAP 12102
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7407 12102

Valid range from 1 to 2

V6_2 Leto zadnje zaposlitve

VPR.6.2. Katerega leta ste nazadnje delali?

Value 6828 Frequency
1900 (leta 1900) 0
1901 (...) 0
1936 1
1940 1
1941 2
1944 1
1945 8
1946 3
1947 4
1948 3
1949 1
1950 13
1951 7
1952 6
1953 3
1954 5
1955 5
1956 3
1957 1
1958 5
1959 2
1960 21
1961 3
1962 5
1963 12
1964 8
1965 11
1966 13
1967 10
1968 8
1969 11
1970 41
1971 7
1972 26
1973 12
1974 26
1975 44
1976 24
1977 29
1978 35
1979 45
1980 109
1981 49
1982 89
1983 82
1984 86
1985 187
1986 99
1987 111
1988 170
1989 150
1990 513
1991 286
1992 255
1993 175
1994 176
1995 282
1996 235
1997 305
1998 345
1999 (...) 324
2000 (leta 2000) 217
-2 INAP 14799
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4710 14799

Valid range from 999 to 2000

V6_3 Mesec zadnje zaposlitve

VPR.6.3. Kateri mesec ste nazadnje delali? če v zadnjih 2 letih

Value 6927 Frequency
1 45
2 36
3 58
4 72
5 53
6 66
7 39
8 44
9 45
10 35
11 36
12 82
-2 INAP 18898
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
611 18898

Valid range from 1 to 12

V6_4 Razlogi prenehanja zaposlitve

VPR.6.4. Zakaj ne opravljate več tega dela?

Value 7026 Frequency
1 Ker je bil odpuščen 263
2 Ker je dal odpoved 100
3 Zaradi prenehanja zaposlitve za določen čas 128
4 Zaradi izteka pogodbe 29
5 Zaradi upokojitve - brez dokupa zavarovalne dobe (redna, predčasna, invalidska) 2958
6 Zaradi upokojitve - z dokupom zavarovalne dobe 175
7 Zaradi opustitve dejavnosti zaradi ekonomskih razlogov (nerentabilnosti...) 310
8 Zaradi osebnih ali družinskih razlogov 133
9 Zaradi nezmožnosti za delo (bolezen, invalidnost) 165
10 Zaradi izobraževanja 10
11 Zaradi odhoda na služenje vojaškega roka 9
12 Drugo, kaj? 430
-2 INAP 14799
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4710 14799

Valid range from 1 to 12

V6_5 Zadnji zaposlitveni status

VPR.6.5. Kakšen je bil vaš takratni zaposlitveni status?

Value 7125 Frequency
1 Zaposlen v podjetju, družbi ali organizaciji 4031
2 Zaposlen pri samostojnem podjetniku posamezniku (obrtniku) 220
3 Zaposlen pri kmetu 3
4 Zaposlen pri osebi v svobodnem poklicu 0
5 Delal v lastnem podjetju, ne zaposluje delavcev 13
6 Delal v lastnem podjetju, zaposluje delavce 11
7 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), ne zaposluje delavcev 66
8 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), zaposluje delavce 46
9 Kmet, ne zaposluje delavcev 125
10 Kmet, zaposluje delavce 5
11 V svobodnem poklicu, ne zaposluje delavcev 9
12 V svobodnem poklicu, zaposluje delavce 0
13 Pomagal na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti (ne prejema stalne plače) 136
14 Delal po pogodbi o delu 26
15 Delal po avtorski pogodbi 7
16 Delal za neposredno plačilo 12
-2 INAP 14799
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4710 14799

Valid range from 1 to 16

V6_6C Dejavnost zadnje zaposlitve (SKD koda)

VPR.6.6. Kakšen je naziv podjetja, organizacije ipd., kjer ste delali? Kaj se je proizvajalo oziroma kakšne storitve so se opravljale na lokaciji, kjer ste delali?

Value 7224 Frequency
1 340
2 (...) 45
10 79
11 4
13 4
14 4
15 141
16 13
17 184
18 168
19 88
20 121
21 58
22 73
23 1
24 70
25 50
26 76
27 84
28 224
29 134
30 2
31 169
32 36
33 23
34 85
35 37
36 152
37 5
40 27
41 11
45 262
50 46
51 89
52 246
55 168
60 175
61 6
62 1
63 36
64 36
65 40
66 13
67 1
70 6
71 2
72 2
73 22
74 106
75 198
80 214
85 177
88 244
90 20
91 12
92 45
93 25
95 10
-2 INAP 14799
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation