Anketa o delovni sili, 2013: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: ADS13
Glavni avtor(ji):
  • Statistični urad Republike Slovenije
Izdelal datoteko podatkov:
SURS - Statistični urad Republike Slovenije (Ljubljana, Slovenija; 2013)

Finančna podpora:

(1): Državni proračun Republike Slovenije je na podlagi Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995) financiral vse aktivnosti v okviru Letnega programa statističnih raziskovanj 2013.
(2): Evropska komisija (sredstva, namenjenimi metodološkim izboljšavam)

Serija:
  • ADS/Anketa o delovni sili

    Anketa o delovni sili je najobsežnejše uradno anketiranje gospodinjstev v Sloveniji. Namen Ankete o delovni sili je zbrati podatke o stanju in spremembah na slovenskem trgu dela. Daje nam podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega (delovno aktivnega prebivalstva in brezposelnih oseb) in neaktivnega prebivalstva Slovenije. Do leta 1995 se je raziskava imenovala Anketa o kadrovskem potencialu. Kot razvojni projekt je bila uvedena na Inštitutu za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Razvojna faza je trajala do konca leta 1992. V letu 1993 je bila vključena v Nacionalni program statističnih raziskovanj. Od takrat podatki veljajo za uradne. V letih 1993 in 1994 je raziskavo izvedel Republiški zavod za zaposlovanje ob sodelovanju Statističnega urada Republike Slovenije. Od leta 1995 Anketo o delovni sili izvaja Statistični urad Republike Slovenije. Anketo o delovni sili se je izvajalo skladno z navodili Mednarodne organizacije za delo (ILO), sprejetimi na 13. konferenci statistikov dela, sedaj pa se jo izvaja skladno z zahtevami Statističnega urada Evropske zveze (Eurostata), ki se nanašajo na usklajeno anketo Evropske zveze. To nam omogoča primerljivost z drugimi državami, ki izvajajo ankete o delovni sili, in hkrati tudi časovno primerljivost podatkov. Do 1997 je bila Anketa o delovni sili letna anketa, aprila 1997 pa se je prešlo na kontinuirano Anketo o delovni sili (anketiranje poteka vse leto) ob četrtletnem objavljanju podatkov. Leta 2005 je prišlo do večje spremembe vprašalnika na nacionalni ravni, na evropski ravni pa so države članice začele izvajati kontinuirano četrtletno raziskavo, s katero se pokriva vse tedne posameznega četrtletja. Število sodelujočih držav v Eurostatovem ADS sistemu se je skozi leta povečevalo, v 2013 je sodelovalo 33 držav, katerih naloga je slediti Eurostatovi metodologiji. Novo izbrana gospodinjstva v Sloveniji, na primer, so izbrana z enostavnim slučajnim izborom. V vzorec je vsako četrtletje vključenih nekaj več kot 7 tisoč gospodinjstev. Gospodinjstvo je anketirano v 5 četrtletjih (3 zaporedna, 1 četrtletje premora in še dvakrat).

Vsebina raziskave

Ključne besede:

sestava gospodinjstva, država priselitve, dosežena stopnja izobrazbe, tekoče izobraževanje in usposabljanje, delovna aktivnost v zadnjem tednu, samozaposlitev, zaposluje druge, tip zaposlitve, gospodarska dejavnost, trajanje zaposlitve, vir informacij o zaposlitvi, polni delovni čas ali skrajšani, razlogi za skrajšanje delovnega časa, netipična razporeditev delovnega časa, dohodek, delo in zdravlje, poškodbe pri delu

Vsebinska področja CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Vsebinska področja ADP
demografija
zaposlenost
brezposelnost
trg delovne sile
neaktivno prebivalstvo
delovni čas
delo in zdravstveni problemi


Povzetek:

Anketa o delovni sili 2013 je raziskovanje, ki ima v Sloveniji dolgoletno tradicijo. Raziskava meri stanje na trgu delovne sile, poleg tega pa še druge lastnosti prebivalstva v določenem tednu vsakega četrtletja. Anketa daje podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega in neaktivnega prebivalstva Republike Slovenije. V podatkovno datoteko so dodani še podatki o dohodku fizičnih oseb (register DURS-a) – gre za mesečni dohodek, ki je ali povprečje leta ali povprečje krajšega obdobja, če je oseba delala manj kot leto dni. V vsakem četrtletju je v vzorec izbranih okoli 19.250 posameznikov. Raziskovalcem je na voljo neanonimizirana verzija ADS mikropodatkov, do katere lahko dostopajo v varni sobi ali preko oddaljenega dostopa. Raziskovanje poteka v sklopu Eurostatove Labour Force Survey, v katero je bilo v letu 2013 zajetih 28 držav Evropske unije, 3 države kandidatke ter 2 EFTA državi – Norveška in Švica. Raziskovalcem so preko Eurostata dostopne tudi podatkovne datoteke drugih sodelujočih držav, ki omogočajo medčasovno in mednarodno primerjavo. V raziskovanje Anketa o delovni sili 2013 je vključen tudi t.i. ad-hoc modul, ki pokriva temo "Nezgode pri delu in druge z delom povezane zdravstvene težave".

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 2013
Čas izdelave: 2013
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Slovenija

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Enota opazovanja so posamezniki, ki so v letu 2013 večinoma prebivali na ozemlju Republike Slovenije, ne glede na državljanstvo. Vključeni so bili posamezniki, ki so pretežno živeli v izbranem gospodinjstvu. Gospodinjstvo je vsaka (družinska ali druga) skupnost oseb, ki skupaj stanujejo in skupaj porabljajo svoje dohodke za poravnavanje osnovnih življenjskih potreb (stanovanje, hrana in drugo). V anketi so upoštevani tudi trenutno odsotni člani gospodinjstva brez drugega stalnega ali začasnega bivališča, prav tako tudi dijaki srednjih šol, ki živijo v internatu.

Izključeni:

Upoštevani niso posamezniki, ki živijo v institucijah (bolniki, zaporniki ipd.) več kot dvanajst mesecev, študenti, ki med študijem ne živijo doma, in posamezniki, ki stalno ali začasno živijo v tujini.

Zbiranje podatkov je opravil:

Statistični urad Republike Slovenije

Tip vzorca:

Anketa o delovni sili temelji na vzorcu, ki je izbran iz Centralnega registra prebivalstva. Je rotirajoča panelna anketa, izvaja se jo nepretrgano skozi celotno leto. Uporabljena vzorčna metoda je stratificirano naključno vzorčenje naslovov gospodinjstev. Vsi člani gospodinjstva na določenem naslovu so vključeni v vzorec. V vsakem četrtletju je v vzorec vključenih približno 16 tisoč posameznikov. Stratumi so definirani z NUTS 3 regijami (12) in tipom naselja (6), definiranim glede na velikost naselja in delež kmetovalcev. Stratifikacija je proporcionalna glede na porazdelitev prebivalstva, pri čemer je prilagojena predhodni stopnji anketiranja. Vsako gospodinjstvo je anketirano petkrat, po rotacijskem modelu 3-1-2 (gospodinjstva so anketirana tri zaporedna četrtletja, potem so za eno četrtletje izključena, nato pa so v anketo vključena še v preostalih dveh četrtletjih). Anketni podatki kažejo, da je okrog 1 % naslovov neustreznih (npr. na naslovu ne živi gospodinjstvo po definiciji ADS).

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI). Le pri prvem anketiranju določenega gospodinjstva.

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI). Pri vseh ostalih anketiranjih določenega gospodinjstva, če to ima telefon.

Uteževanje:

Podatki so uteženi zaradi neenake verjetnosti izbora v vzorec posameznikov na ravni gospodinjstva ter zaradi nesodelovanja. Upošteva se znana porazdelitev prebivalstva, utežuje se glede na: starost (0-14, 15-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70+), spol in regijo (NUTS 3). Končna utež je izračunana na nivoju gospodinjstva, torej imajo vsi člani istega gospodinjstva enako utež (praksa od leta 2005 naprej). Institucionalizirana populacija je upoštevana pri skupnih vrednostih populacije. Uporabljene so populacijske uteži.

Omejitve dostopa

Podatki dostopni registriranim raziskovalcem v statistično-analitičen in znanstveno-raziskovalen namen.

Kontakt: Irena Svetin.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv po priporočenem zgledu.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Prejemnik se zaveže, da bo podatke uporabljal izključno za namen, za katerega mu je bil omogočen dostop in jih ne bo posredoval oziroma drugače razkril katerikoli tretji osebi. Prejemnik sme objaviti oziroma kakorkoli drugače razkriti katerikoli tretji osebi podatke le v obliki rezultatov, ki so zaščiteni v skladu z navodili Statističnega urada Republike Slovenije.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ADS13 - Anketa o delovni sili, 2013 [datoteka podatkov]

ID datoteke: ADS13_P1_SL_V1_R0

Format: *.txt - TEKST

  • število spremenljivk: 223
  • število enot: 61223

Verzija: september 2014

Dodatna pojasnila:

Podatkovna datoteka, na kateri je Statistični urad Republike Slovenije že izvedel logično kontrolo.

Originalna ASCII delimited datoteka.

Naslov podatkovne datoteke: ADS13 - Labour Force Survey, 2013 [datoteka podatkov]

ID datoteke: ADS13_P1_SL_V2_R1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

  • število spremenljivk: 223
  • število enot: 61223

Verzija: september 2014

Dodatna pojasnila:

Podatkovni datoteki so dodane labele na ravni spremenljivk in labele na ravni vrednosti spremenljivk, vključno s pripravo šifrantov za pojasnitev vrednosti določenih spremenljivk. Izvedla se je logična kontrola le na ravni osnovnega pregleda frekvenčne porazdelitve posameznih spremenljivk. Izbrisale so se spremenljivke, ki so bile internega SURS značaja. Določile so se manjkajoče vrednosti.

Datoteka je namenjena takojšnjim statističnim analizam, možna je pretvorba v druge formate, za uporabo z drugimi statističnimi programi (SAS, STATA, R! itd.).

Spremenljivke

sid Statistični identifikator

l_sifra Val anketiranja+šifra gospodinjstva

sifra Šifra gospodinjstva

sid Statistični identifikator

l_sifra Val anketiranja+šifra gospodinjstva

sifra Šifra gospodinjstva

v0 Št. člana gospodinjstva

val Val anketiranja

Vrednost 5219 Frekvenca
1 1. val 17616
2 2.val 13687
3 3. val 11522
4 4. val 9734
5 5. val 8664
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61223 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

tip Tip anketiranja

Vrednost 6218 Frekvenca
2 terensko anketiranje 20990
3 telefonsko anketiranje 40233
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61223 0

Vrednosti spremenljivk od 2 do 3

datum Datum anketiranja

starost Starost anketiranca

Vrednost 8216 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61223 0 0 78 (95. centil) 42.695 22.216

ank Šifra anketarja

refted Referenčni teden v letu, na katerega se vprašanja nanašajo

Vrednost 10214 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61223 0 2 53 27.215 14.931

Vrednosti spremenljivk od 2 do 53

v1_1 Ali bo oseba odgovarja sama?

Vrednost 11213 Frekvenca
1 Da 24387
2 Ne 36836
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61223 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1_4 Razmerja med člani gospodinjstva:

Vrednost 12212 Frekvenca
1 njegov partner (zakonski ali zunajzakonski) 14311
2 otrok (njegov ali partnerjev) 16127
3 starejši sorodnik (oče, mati, tast, tašča,) 4746
4 drug sorodnik (brat, sestra, vnuk, vnukinja, dedek, babica) 2814
5 drugo (snaha, zet) 950
6 sam je nosilec gospodinjstva 22275
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61223 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v1_5 Njegov/njen partner (zakonski ali zunajzakonski) je:

v1_6 Njegov/njen oče je:

v1_7 Njegova/njena mama je:

v1_8 Spol:

Vrednost 16208 Frekvenca
1 moški 30519
2 ženski 30704
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61223 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1_9a Dan rojstva

Vrednost 17207 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61223 0 1 31 15.718 8.833

Vrednosti spremenljivk od 1 do 31

v1_9b Mesec rojstva

Vrednost 18206 Frekvenca
1 5623
2 4865
3 5521
4 5100
5 5335
6 5069
7 5126
8 5021
9 5083
10 4828
11 4843
12 4809
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61223 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v1_9c Leto rojstva

Vrednost 19205 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61223 0 1934 (5. centil) 2013 1969.826 22.216

v1_10 Ali imate slovensko državljanstvo?

Vrednost 20204 Frekvenca
1 Da 59987
2 Ne 1236
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61223 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1_11a Državljanstvo katere države imate? - GLEJ ŠIFRANT DRŽAV

Vrednost 21203 Frekvenca
AL 39
OSTALO Ostale države z zaščitenimi vrednostmi 164
BA 554
HR 82
MK 131
RS 82
XK 184
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 59987
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1236 59987

v1_12 Ali ste bili rojeni v Sloveniji?

Vrednost 22202 Frekvenca
1 Da 56394
2 Ne 4829
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61223 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1_13a V kateri državi ste bili rojeni? - GLEJ ŠIFRANT DRŽAV

Vrednost 23201 Frekvenca
OSTALO Ostale države z zaščitenimi vrednostmi 292
AT 101
BA 2125
DE 155
HR 1098
IT 110
ME 105
MK 216
RS 360
XK 267
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 56394
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4829 56394

v1_14 Katerega leta ste se priselili v Slovenijo?

Vrednost 24200 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 56394
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4829 56394 1949 (5. centil) 2013 1982.331 17.882

v1_15a Iz katere države ste se preselili? - GLEJ ŠIFRANT DRŽAV

Vrednost 25199 Frekvenca
OSTALO Ostale države z zaščitenimi vrednostmi 50
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61173
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
50 61173

v1_16 Ali imate na tem naslovu:

Vrednost 26198 Frekvenca
1 stalno prebivališče 60355
2 začasno prebivališče 628
3 na tem naslovu niste prijavljeni 240
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61223 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v1_17 Kakšen je vaš zakonski stan?

Vrednost 27197 Frekvenca
1 Samski 14463
2 Poročen 29096
3 Vdovec 3508
4 Razvezan 1152
5 Zunajzakonska skupnost 5129
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 7875
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
53348 7875 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2_1 Vaša dosežena izobrazba je:

Vrednost 28196 Frekvenca
1 ste brez šolske izobrazbe 153
2 nepopolna osnovna izobrazba 1199
3 osnovna izobrazba 11086
4 nižja ali srednja poklicna izobrazba 13116
5 srednja strokovna izobrazba 13033
6 srednja splošna izobrazba 3465
7 višja strokovna izobrazba, višješolska izobrazba 3462
8 visokošolska strokovna izobrazba 1819
9 visokošolska univerzitetna izobrazba 5035
10 specializacija 160
11 magisterij 556
12 doktorat 264
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 7875
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
53348 7875 1 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v2_2a Kaj ste po izobrazbi (smer in šola, ki ste jo končali)? - GLEJ ŠIFRANT KLASIUS-P

v2_3 Katerega leta ali koliko ste bili stari, ko ste dosegli sedanjo stopnjo izobrazbe?

Vrednost 30194 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 7875
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
53348 7875 1951 (5. centil) 2013 1985.143 19.373

v2_4 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH redno ali ob delu obiskovali šolo oziroma bili vpisani na fakulteto?

Vrednost 31193 Frekvenca
1 Da 6817
2 Ne 46014
3 Ne, ker so bile počitnice 517
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 7875
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
53348 7875 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v2_5 Katero stopnjo izobrazbe boste pridobili?

Vrednost 32192 Frekvenca
1 Osnovno izobrazbo 89
2 Nižjo ali srednjo poklicno izobrazbo 272
3 Srednjo strokovno izobrazbo 1502
4 Srednjo splošno izobrazbo 1039
5 Višjo strokovno izobrazbo 660
6 Visoko strokovno izobrazbo 915
7 Visoko univerzitetno izobrazbo 2036
8 Specializacijo 35
9 Magisterij 682
10 Doktorat 104
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 53889
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7334 53889 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v2_6 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH obiskovali še kake tečaje, (tudi šiviljski, kuharski, športni tečaji), krožke,seminarje, inštrukcije, avtošolo, verouk?

Vrednost 33191 Frekvenca
1 Da 3777
2 Ne 49571
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 7875
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
53348 7875 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v2_7 Koliko ur ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH porabili za to učno dejavnost?

Vrednost 34190 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 57446
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3777 57446 1 50 (95. centil) 16.444 17.436

v2_8 Tečaj, seminar ste obiskovali zaradi:

Vrednost 35189 Frekvenca
1 potreb dela 1936
2 osebnega razvoja, interesa 1841
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 57446
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3777 57446 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v2_9 To izobraževanje je potekalo:

Vrednost 36188 Frekvenca
1 samo med delovnim časom 839
2 večinoma med delovnim časom 220
3 samo zunaj delovnega časa 699
4 večinoma zunaj delovnega časa 458
5 v tem času nisem bil zaposlen 1561
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 57446
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3777 57446 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2_10 Kdo je denarno podprl udeležbo v tej učni aktivnosti?

Vrednost 37187 Frekvenca
1 Vi sami oz. družina 1456
2 Delodajalec 1511
3 Učna aktivnost je bila brezplačna 730
4 Drugo 80
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 57446
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3777 57446 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v2_11 Kaj je bil glavni razlog, da se niste udeležili nobene učne dejavnosti?

Vrednost 38186 Frekvenca
1 Pomanjkanje časa 9641
2 Prevelika zaposlenost na delovnem mestu 3479
3 V kraju, kjer živite, ni bilo ponudbe, drug kraj je predal 2234
4 Družinske obveznosti 2417
5 Predrago izobraževanje/pomanjkanje denarja 2075
6 Zdravstveni razlogi 2794
7 Ni interesa (tudi starost) 18846
8 Drugo 1558
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 18179
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
43044 18179 1 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v3_2 Ali ste v prejšnjem tednu (od ponedeljka do nedelje) delali vsaj eno uro za plačilo (denarno ali nedenarno) ali dobiček?

Vrednost 39185 Frekvenca
1 Da 22935
2 Ne 30413
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 7875
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
53348 7875 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v3_3 Ali ste v prejšnjem tednu pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti?

Vrednost 40184 Frekvenca
1 Da 1461
2 Ne 28952
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 30810
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30413 30810 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v3_4 Ali ste kjub temu, da prejšnji teden niste delali, zaposleni, samozaposleni ali opravljate kakršno koli redno delo za plačilo, dobiček oz. družinsko dobrobit?

Vrednost 41183 Frekvenca
1 Da 2070
2 Ne 26882
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 32271
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28952 32271 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v3_5 Zakaj v prejšnjem tednu niste delali?

Vrednost 42182 Frekvenca
1 Zaradi slabega vremena Zaščitena vrednost
2 Zaradi zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov Zaščitena vrednost
3 Zaradi stavke Zaščitena vrednost
4 Zaradi izobraževanja, usposabljanja zunaj podjetja ali orga Zaščitena vrednost
5 Zaradi bolezni, poškodbe 496
6 Zaradi dopusta 1089
7 Zaradi praznika 76
8 Ker ste na čakanju Zaščitena vrednost
9 Zaradi porodniškega dopusta 306
10 Zaradi očetovskega dopusta Zaščitena vrednost
11 Zaradi koriščenja ur Zaščitena vrednost
12 Drugo Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 59153
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2070 59153 1 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v3_5a Koliko časa boste vse skupaj odsotni z dela?

Vrednost 43181 Frekvenca
0 manj kot 1 mesec 1243
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 59180
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2043 59180 0 13 (95. centil)

v3_6 Koliko mesecev že ne delate, čeprav ste zaposleni oziroma samozaposleni?

Vrednost 44180 Frekvenca
0 manj kot 1 mesec Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61214
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9 61214 0 14.600 (95. centil)

v4_1 V prejšnjem tednu ste bili:

Vrednost 45179 Frekvenca
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 19154
2 zaposleni pri obrtniku (s.p.) 1326
3 zaposleni pri kmetu Zaščitena vrednost
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 delali ste v lastnem podjetju 598
6 obrtnik (s.p.) 1648
7 kmet 912
8 v svobodnem poklicu 79
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, o 1430
10 delali ste po pogodbi 307
11 delali ste za neposredno plačilo 48
12 delali ste preko študentskega servisa 848
13 delali ste preko javnih del 73
14 Vajenec, praktikant Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 34757
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26466 34757 1 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

v4_2 Ali še vedno prejemate plačo ali nadomestilo plače?

Vrednost 46178 Frekvenca
1 Da 1083
2 Ne 62
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 60078
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1145 60078 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_3 Prejemate:

Vrednost 47177 Frekvenca
1 pol plače ali več Zaščitena vrednost
2 manj kot pol plače Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 60140
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1083 60140 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_4 Delate preko agencije za posredovanje dela?

Vrednost 48176 Frekvenca
1 Da 1093
2 Ne 20683
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 39447
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21776 39447 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_5 Zaposlujete kaj delavcev?

Vrednost 49175 Frekvenca
1 Da 879
2 Ne 2358
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 57986
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3237 57986 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_6 Je to delo za:

Vrednost 50174 Frekvenca
1 nedoločen čas 18142
2 določen čas 2358
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 40723
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20500 40723 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_7 Koliko mesecev traja to delo?

Vrednost 51173 Frekvenca
0 manj kot 1 mesec 179
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 57566
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3657 57566 0 48 (95. centil)

v4_8 Kaj je razlog, da opravljate delo za določen čas?

Vrednost 52172 Frekvenca
1 Pripravništvo, usposabljanje 113
2 Ne morete najti stalne zaposlitve 1804
3 Ne želite stalne zaposlitve 75
4 Ste v poskusni dobi 188
5 Individualna pogodba o zaposlitvi 490
6 Izobraževanje, šolanje 793
7 Drugo 194
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 57566
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3657 57566 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v4_9c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste delali prejšnji teden? Kaj se proizvaja oz. kakšne storitve se tam opravljajo? - GLEJ ŠIFRANT SKD

Vrednost 53171 Frekvenca
A KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO 2543
B RUDARSTVO 113
C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI 6086
D OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN PARO 309
E OSKRBA Z VODO, RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN ODPADKI, SANIRANJE OK 282
F GRADBENIŠTVO 1462
G TRGOVINA, VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL 3255
H PROMET IN SKLADIŠČENJE 1348
I GOSTINSTVO 1139
J INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI 766
K FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI 696
L POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI Zaščitena vrednost
M STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI 1132
N DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI 766
O DEJAVNOST JAVNE UPRAVE IN OBRAMBE, DEJAVNOST OBVEZNE SOCIALN 1611
P IZOBRAŽEVANJE 2252
Q ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO 1681
R KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE DEJAVNOSTI 498
S DRUGE DEJAVNOSTI 416
T DEJAVNOST GOSPODINJSTEV Z ZAPOSLENIM HIŠNIM OSEBJEM, PROIZV Zaščitena vrednost
U DEJAVNOST EKSTERITORIALNIH ORGANIZACIJ IN TELES Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 34757
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26466 34757

v4_10c Kakšen je bil naziv vašega delovnega mesta? Opišite delo, ki ste ga opravljali v prejšnjem tednu. - GLEJ ŠIFRANT SKP

Vrednost 54170 Frekvenca
1 ZAKONODAJALCI/ZAKONODAJALKE, VISOKI URADNIKI/VISOKE URADNICE 1953
2 STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE 5316
3 TEHNIKI IN DRUGI STROKOVNI SODELAVCI/TEHNICE IN DRUGE STROKO 3271
4 URADNIKI/URADNICE 1950
5 POKLICI ZA STORITVE, PRODAJALCI/PRODAJALKE 3642
6 KMETOVALCI/KMETOVALKE, GOZDARJI/GOZDARKE, RIBIČI/RIBIČKE, 1578
7 POKLICI ZA NEINDUSTRIJSKI NAČIN DELA 3483
8 UPRAVLJAVCI/KE STROJEV IN NAPRAV, INDUSTRIJSKI IZDELOVALCI/K 2645
9 POKLICI ZA PREPROSTA DELA 2240
10 VOJAŠKI POKLICI 121
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 35024
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26199 35024

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v4_11a V kateri državi delate? - GLEJ ŠIFRANT DRŽAV

Vrednost 55169 Frekvenca
AT 294
OSTALO Ostale države z zaščitenimi vrednostmi 57
DE 53
IT 90
SI 25963
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 34766
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26457 34766

v4_11b2 V kateri občini?

Vrednost 56168 Frekvenca
1 Ajdovščina 172
2 Beltinci 93
3 Bled 109
4 Bohinj 73
5 Borovnica Zaščitena vrednost
6 Bovec Zaščitena vrednost
7 Brda 32
8 Brezovica 70
9 Brežice 232
10 Tišina 34
11 Celje 747
12 Cerklje na Gorenjskem 104
13 Cerknica 76
14 Cerkno 33
15 Črenšovci Zaščitena vrednost
16 Črna na Koroškem 31
17 Črnomelj 167
18 Destrnik Zaščitena vrednost
19 Divača Zaščitena vrednost
20 Dobrepolje Zaščitena vrednost
21 Dobrova - Polhov Gradec 41
22 Dol pri Ljubljani 53
23 Domžale 232
24 Dornava Zaščitena vrednost
25 Dravograd 90
26 Duplek 43
27 Gorenja vas - Poljane 78
28 Gorišnica 47
29 Gornja Radgona 154
30 Gornji Grad 42
31 Gornji Petrovci 31
32 Grosuplje 122
33 Šalovci Zaščitena vrednost
34 Hrastnik 94
35 Hrpelje - Kozina 31
36 Idrija 118
37 Ig Zaščitena vrednost
38 Ilirska Bistrica 97
39 Ivančna Gorica 125
40 Izola/Isola 118
41 Jesenice 233
42 Juršinci Zaščitena vrednost
43 Kamnik 216
44 Kanal Zaščitena vrednost
45 Kidričevo 115
46 Kobarid Zaščitena vrednost
47 Kobilje Zaščitena vrednost
48 Kočevje 88
49 Komen Zaščitena vrednost
50 Koper/Capodistria 577
51 Kozje Zaščitena vrednost
52 Kranj 778
53 Kranjska Gora 38
54 Krško 315
55 Kungota 35
56 Kuzma Zaščitena vrednost
57 Laško 136
58 Lenart 180
59 Lendava/Lendva 151
60 Litija 137
61 Ljubljana 4580
62 Ljubno 37
63 Ljutomer 216
64 Logatec 115
65 Loška dolina Zaščitena vrednost
66 Loški Potok Zaščitena vrednost
67 Luče Zaščitena vrednost
68 Lukovica 43
69 Majšperk 38
70 Maribor 1653
71 Medvode 110
72 Mengeš 73
73 Metlika 100
74 Mežica 36
75 Miren - Kostanjevica 33
76 Mislinja Zaščitena vrednost
77 Moravče Zaščitena vrednost
78 Moravske Toplice 90
79 Mozirje 49
80 Murska Sobota 571
81 Muta 40
82 Naklo 73
83 Nazarje 84
84 Nova Gorica 378
85 Novo mesto 536
86 Odranci Zaščitena vrednost
87 Ormož 170
88 Osilnica Zaščitena vrednost
89 Pesnica 80
90 Piran/Pirano 119
91 Pivka 44
92 Podčetrtek 36
93 Podvelka Zaščitena vrednost
94 Postojna 135
95 Preddvor Zaščitena vrednost
96 Ptuj 388
97 Puconci 48
98 Rače - Fram Zaščitena vrednost
99 Radeče 40
100 Radenci 47
101 Radlje ob Dravi 62
102 Radovljica 190
103 Ravne na Koroškem 137
104 Ribnica 64
105 Rogašovci 39
106 Rogaška Slatina 115
107 Rogatec Zaščitena vrednost
108 Ruše 50
109 Semič 33
110 Sevnica 157
111 Sežana 120
112 Slovenj Gradec 289
113 Slovenska Bistrica 264
114 Slovenske Konjice 133
115 Starše 32
116 Sveti Jurij Zaščitena vrednost
117 Šenčur 48
118 Šentilj 72
119 Šentjernej 80
120 Šentjur 125
121 Škocjan 30
122 Škofja Loka 291
123 Škofljica 36
124 Šmarje pri Jelšah 101
125 Šmartno ob Paki Zaščitena vrednost
126 Šoštanj 68
127 Štore 56
128 Tolmin 100
129 Trbovlje 124
130 Trebnje 132
131 Tržič 136
132 Turnišče 37
133 Velenje 379
134 Velike Lašče Zaščitena vrednost
135 Videm Zaščitena vrednost
136 Vipava 47
137 Vitanje Zaščitena vrednost
138 Vodice Zaščitena vrednost
139 Vojnik 50
140 Vrhnika 90
141 Vuzenica Zaščitena vrednost
142 Zagorje ob Savi 182
143 Zavrč Zaščitena vrednost
144 Zreče 95
146 Železniki 144
147 Žiri 40
148 Benedikt Zaščitena vrednost
149 Bistrica ob Sotli Zaščitena vrednost
150 Bloke Zaščitena vrednost
151 Braslovče 37
152 Cankova Zaščitena vrednost
153 Cerkvenjak Zaščitena vrednost
154 Dobje Zaščitena vrednost
155 Dobrna Zaščitena vrednost
156 Dobrovnik/Dobronak Zaščitena vrednost
157 Dolenjske Toplice Zaščitena vrednost
158 Grad Zaščitena vrednost
159 Hajdina Zaščitena vrednost
160 Hoče - Slivnica 115
161 Hodoš/Hodos Zaščitena vrednost
162 Horjul Zaščitena vrednost
163 Jezersko Zaščitena vrednost
164 Komenda 39
165 Kostel Zaščitena vrednost
166 Križevci 61
167 Lovrenc na Pohorju Zaščitena vrednost
168 Markovci 30
169 Miklavž na Dravskem polju 35
170 Mirna Peč Zaščitena vrednost
171 Oplotnica Zaščitena vrednost
172 Podlehnik Zaščitena vrednost
173 Polzela 30
174 Prebold 75
175 Prevalje 36
176 Razkrižje Zaščitena vrednost
177 Ribnica na Pohorju Zaščitena vrednost
178 Selnica ob Dravi Zaščitena vrednost
179 Sodražica Zaščitena vrednost
180 Solčava Zaščitena vrednost
181 Sveta Ana Zaščitena vrednost
182 Sveti Andraž v Slov. goricah Zaščitena vrednost
183 Šempeter - Vrtojba 69
184 Tabor Zaščitena vrednost
185 Trnovska vas Zaščitena vrednost
186 Trzin 84
187 Velika Polana Zaščitena vrednost
188 Veržej Zaščitena vrednost
189 Vransko Zaščitena vrednost
190 Žalec 203
191 Žetale Zaščitena vrednost
192 Žirovnica Zaščitena vrednost
193 Žužemberk 39
194 Šmartno pri Litiji 56
195 Apače Zaščitena vrednost
196 Cirkulane Zaščitena vrednost
197 Kostanjevica na Krki Zaščitena vrednost
198 Makole Zaščitena vrednost
199 Mokronog - Trebelno 36
200 Poljčane 32
201 Renče - Vogrsko Zaščitena vrednost
202 Središče ob Dravi Zaščitena vrednost
203 Straža Zaščitena vrednost
204 Sveta Trojica v Slov. goricah Zaščitena vrednost
205 Sveti Tomaž Zaščitena vrednost
206 Šmarješke Toplice 31
207 Gorje Zaščitena vrednost
208 Log - Dragomer Zaščitena vrednost
209 Rečica ob Savinji Zaščitena vrednost
210 Sveti Jurij v Slov. goricah Zaščitena vrednost
211 Šentrupert Zaščitena vrednost
212 Mirna Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 38259
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22964 38259 1 212

Vrednosti spremenljivk od 1 do 212

v4_11b V kateri kohezijski regiji?

Vrednost 57167 Frekvenca
SI01 Vzhodna Slovenija 13162
SI02 Zahodna Slovenija 12799
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 35262
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25961 35262

v4_12 Ali pri svojem delu vodite zaposlene?

Vrednost 58166 Frekvenca
1 Da 4004
2 Ne 17772
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 39447
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21776 39447 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_13 Katerega leta ste začeli delati pri sedanjem delodajalcu oziroma opravljati sedanjo samostojno dejavnost?

Vrednost 59165 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 34757
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26466 34757 1978 (5. centil) 2013 2000.156 11.827

v4_14 Katerega meseca ste začeli delati pri sedanjem delodajalcu oziroma opravljati sedanjo samostojno dejavnost?

Vrednost 60164 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 54940
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6283 54940 1 12 6.062 3.401

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v4_15 Vas je k sedanjemu delodajalcu napotil zavod za zaposlovanje oz. svetovalec zaposlitve?

Vrednost 61163 Frekvenca
1 Da 317
2 Ne 1853
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 59053
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2170 59053 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_16 Ste oglas za sedanjo zaposlitev našli na oglasni deski zavoda za zaposlovanje?

Vrednost 62162 Frekvenca
1 Da 84
2 Ne 1769
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 59370
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1853 59370 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_17 Ste ga našli med oglasi Zavoda za zaposlovanje v katerem od časopisov?

Vrednost 63161 Frekvenca
1 Da 31
2 Ne 1738
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 59454
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1769 59454 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_18 Ste ga prebrali na teletekstu ?

Vrednost 64160 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 59485
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1738 59485 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_19 Ste ga našli na spletni strani zavoda za zaposlovanje?

Vrednost 65159 Frekvenca
1 Da 60
2 Ne 1669
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 59494
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1729 59494 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_20 Koliko delavcev dela na lokaciji, na kateri delate (vključno z vami)?

Vrednost 66158 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61223
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 61223

v4_21 Tam dela:

Vrednost 67157 Frekvenca
1 1 - 10 oseb 5516
2 11 oseb ali več 18592
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 37115
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24108 37115 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_1 Imate delo:

Vrednost 68156 Frekvenca
1 s polnim delovnim časom 23734
2 s skrajšanim delovnim časom 2732
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 34757
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26466 34757 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_2 Koliko ur na teden navadno delate pri delu, o katerem se pogovarjava (vkljucno z nadurami, ce jih opravljate redno)?

Vrednost 69155 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 34757
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26466 34757 1 50 (95. centil) 39.492 9.238

v5_3 Zakaj navadno delate manj kot 36 ur?

Vrednost 70154 Frekvenca
1 Zaradi izobraževanja, usposabljanja 710
2 Zaradi bolezni, invalidnosti, delne upokojitve 630
3 Ne morete najti dela z daljšim delovnim časom 256
4 Ne želite dela z daljšim delovnim časom 165
5 Zaradi pomanjkanja dela, manjšega obsega dela 580
6 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke 140
7 Skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoč Zaščitena vrednost
8 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke in skrbite za odrasl Zaščitena vrednost
9 Iz drugih družinskih razlogov 67
10 Drugo 171
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58450
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2773 58450 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v5_4 Se vam zdi, da ni ustreznega varstva oz. je predrago?

Vrednost 71153 Frekvenca
1 Da 85
2 Ne 109
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61029
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
194 61029 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_5 Koliko ur ste delali v prejšnjem tednu?

Vrednost 72152 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 34757
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26466 34757 0 54 (95. centil) 34.803 15.503

v5_6 Zakaj ste delali več kot navadno?

Vrednost 73151 Frekvenca
1 Ker imate premakljiv delovni čas 100
2 Ker je bil obseg dela večji (nadure, nadomeščanje) 1711
3 Drugo 50
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 59362
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1861 59362 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v5_7 Zakaj ste delali manj kot navadno? Zaradi:

Vrednost 74150 Frekvenca
1 slabega vremena 200
2 zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov 50
3 stavke Zaščitena vrednost
4 ker ste se izobraževali, usposabljali 81
5 ker imate premakljiv delovni čas Zaščitena vrednost
6 bolezni, poškodbe ali začasne nezmožnosti za delo 671
7 porodniškega dopusta 330
8 družinskih oziroma osebnih razlogov 52
9 dopusta 2058
10 praznikov 1550
11 začetka ali spremembe zaposlitve v prejšnjem tednu Zaščitena vrednost
12 izteka zaposlitve v prejšnjem tednu Zaščitena vrednost
13 ker ni bilo pravega dela, ker čakate na delo 269
14 koriščenja ur 45
15 drugo 109
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 55752
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5471 55752 1 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

V5_8 Imate:

Vrednost 75149 Frekvenca
1 gibljiv delovni čas (npr. prihod 7-9h, odhod 15-17h) 6121
2 točno določen delovni čas (npr. 7-15h) 14452
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 40650
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20573 40650 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_9 Ste v prejšnjem tednu na delovnem mestu opravili kaj dela izven delovnega časa?

Vrednost 76148 Frekvenca
1 Da 1113
2 Ne 5008
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 55102
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6121 55102 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_10 Koliko ur?

Vrednost 77147 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 60110
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1113 60110 1 20 (95. centil) 9.25 8.47

v5_10a Koliko od teh, menite, da bo plačanih?

Vrednost 78146 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 60110
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1113 60110 0 16 (95. centil) 3.105 6.536

v5_10b Ste v prejšnjem tednu opravili kaj nadur?

Vrednost 79145 Frekvenca
1 Da 1550
2 Ne 12902
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 46771
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14452 46771 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_10c Koliko?

Vrednost 80144 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 59673
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1550 59673 1 24 (95. centil) 9.557 8.317

v5_10d Koliko od teh, menite, da bo plačanih?

Vrednost 81143 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 59673
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1550 59673 0 19 (95. centil) 4.431 7.02

v5_11a Ali bi želeli delati več ur na teden, kot običajno delate, če bi prejeli večjo plačo?

Vrednost 82142 Frekvenca
1 Da 5982
2 Ne 20319
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 34922
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26301 34922 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_11b Več ur bi želeli delati:

Vrednost 83141 Frekvenca
1 z dodatnim delom 261
2 z drugim osnovnim delom 192
3 v okviru sedanjega dela 3678
4 z dodatnim, drugim oz. sedanjim delom 1851
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 55241
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5982 55241 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v5_12 Koliko ur na teden bi želeli delati vse skupaj?

Vrednost 84140 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 55241
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5982 55241 6 150 49.268 7.289

Vrednosti spremenljivk od 6 do 150

v5_13 Ali bi bili pripravljeni sprejeti več dela v naslednjih dveh tednih?

Vrednost 85139 Frekvenca
1 Da 5567
2 Ne 415
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 55241
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5982 55241 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_14 Zakaj ne?

Vrednost 86138 Frekvenca
1 Končati morate izobraževanje, šolanje Zaščitena vrednost
2 Sedanjega dela ne morete zapustiti v dveh tednih 71
3 Iz osebnih ali družinskih razlogov 168
4 Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 59
5 Urejate si pogoje za samozaposlitev (dokumentacija, denarna Zaščitena vrednost
6 Drugo 87
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 60808
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
415 60808 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v5_15 Ali delate v izmenah?

Vrednost 87137 Frekvenca
1 Običajno 6178
2 Včasih 1208
3 Nikoli 14390
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 39447
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21776 39447 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v5_16 Ali delate zvečer?

Vrednost 88136 Frekvenca
1 Običajno 5274
2 Včasih 6242
3 Nikoli 14950
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 34757
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26466 34757 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v5_17 Ali delate ponoči?

Vrednost 89135 Frekvenca
1 Običajno 2021
2 Včasih 3346
3 Nikoli 21099
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 34757
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26466 34757 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v5_18 Ali delate ob sobotah?

Vrednost 90134 Frekvenca
1 Običajno 6348
2 Včasih 9810
3 Nikoli 10308
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 34757
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26466 34757 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v5_19 Ali delate ob nedeljah?

Vrednost 91133 Frekvenca
1 Običajno 4012
2 Včasih 5364
3 Nikoli 17090
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 34757
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26466 34757 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v5_19d Ali ste v prejšnjem tednu koristili kakšen dan dopusta?

Vrednost 92132 Frekvenca
1 Da 2511
2 Ne 18047
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 40665
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20558 40665 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_19e Koliko dni?

Vrednost 93131 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58712
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2511 58712 1 7 3.246 1.696

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v5_20 Ali opravljate svoje delo doma, v stanovanju?

Vrednost 94130 Frekvenca
1 Običajno 2012
2 Včasih 2491
3 Nikoli 21963
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 34757
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26466 34757 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v5_21 Doma delate zaradi:

Vrednost 95129 Frekvenca
1 preobilice dela, lastnega interesa 3219
2 dogovora z delodajalcem 1250
3 dodatnega plačila 34
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 56720
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4503 56720 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v7_1 Ali ste poleg tega dela v prejšnjem tednu opravljali še kakšno drugo delo?

Vrednost 96128 Frekvenca
1 Da 872
2 Ne 25594
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 34757
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26466 34757 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v7_2 Pri tem delu ste bili:

Vrednost 97127 Frekvenca
1 zaposleni v podjetju,organizaciji Zaščitena vrednost
2 zaposleni pri obrtniku (s.p) Zaščitena vrednost
3 zaposleni pri kmetu Zaščitena vrednost
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 delali ste v lastnem podjetju Zaščitena vrednost
6 obrtnik (s.p.) 116
7 kmet 118
8 v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, o 469
10 delali ste po pogodbi 93
11 delali ste za neposredno plačilo Zaščitena vrednost
12 delali ste preko študentskega servisa Zaščitena vrednost
13 delali ste preko javnih del Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 60351
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
872 60351 1 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

v7_2a Ali je mogoče vsaj del pridelkov z vaše kmetije namenjen prodaji?

Vrednost 98126 Frekvenca
1 Da 75
2 Ne 43
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61105
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
118 61105 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v7_3 Ste zaposlovali kaj delavcev?

Vrednost 99125 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 60975
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
248 60975 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v7_4c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste opravljali dodatno delo? Kaj se proizvaja oziroma kakšne storitve se tam opravljajo? - GLEJ ŠIFRANT SKD

Vrednost 100124 Frekvenca
A KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO 580
B RUDARSTVO Zaščitena vrednost
C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI Zaščitena vrednost
D OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN PARO Zaščitena vrednost
E OSKRBA Z VODO, RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN ODPADKI, SANIRANJE OK Zaščitena vrednost
F GRADBENIŠTVO Zaščitena vrednost
G TRGOVINA, VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL 41
H PROMET IN SKLADIŠČENJE Zaščitena vrednost
I GOSTINSTVO Zaščitena vrednost
J INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI Zaščitena vrednost
K FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI Zaščitena vrednost
L POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI Zaščitena vrednost
M STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI 41
N DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI Zaščitena vrednost
O DEJAVNOST JAVNE UPRAVE IN OBRAMBE, DEJAVNOST OBVEZNE SOCIALN Zaščitena vrednost
P IZOBRAŽEVANJE 36
Q ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO Zaščitena vrednost
R KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE DEJAVNOSTI Zaščitena vrednost
S DRUGE DEJAVNOSTI Zaščitena vrednost
T DEJAVNOST GOSPODINJSTEV Z ZAPOSLENIM HIŠNIM OSEBJEM, PROIZV Zaščitena vrednost
U DEJAVNOST EKSTERITORIALNIH ORGANIZACIJ IN TELES Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 60351
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
872 60351

v7_5c Kakšen je naziv vašega delovnega mesta? Opišite svoje dodatno delo. - GLEJ ŠIFRANT SKP

Vrednost 101123 Frekvenca
1 ZAKONODAJALCI/ZAKONODAJALKE, VISOKI URADNIKI/VISOKE URADNICE 43
2 STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE 107
3 TEHNIKI IN DRUGI STROKOVNI SODELAVCI/TEHNICE IN DRUGE STROKO 42
4 URADNIKI/URADNICE Zaščitena vrednost
5 POKLICI ZA STORITVE, PRODAJALCI/PRODAJALKE 34
6 KMETOVALCI/KMETOVALKE, GOZDARJI/GOZDARKE, RIBIČI/RIBIČKE, 254
7 POKLICI ZA NEINDUSTRIJSKI NAČIN DELA Zaščitena vrednost
8 UPRAVLJAVCI/KE STROJEV IN NAPRAV, INDUSTRIJSKI IZDELOVALCI/K Zaščitena vrednost
9 POKLICI ZA PREPROSTA DELA 329
10 VOJAŠKI POKLICI Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 60356
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
867 60356

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v7_6 Koliko ur ste v prejšnjem tednu opravili z dodatnim delom?

Vrednost 102122 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 60351
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
872 60351 1 40 (95. centil) 16.713 11.07

v7_7 Iščete

Vrednost 103121 Frekvenca
1 Drugo osnovno delo 846
2 Drugo, dodatno delo 133
3 Niti eno niti drugo 25487
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 34757
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26466 34757 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v7_8 Zakaj iščete drugo osnovno delo?

Vrednost 104120 Frekvenca
1 Bojite se ali veste, da boste izgubili delo 118
2 Imate zaposlitev za določen čas oziroma opravljate prilož 202
3 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali več ur Zaščitena vrednost
4 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali manj ur Zaščitena vrednost
5 Želite boljšo plačo 162
6 Želite imeti ugodnejše delovne razmere (delovni čas, pot 119
7 Želite opravljati delo, ustreznješe svoji izobrazbi 151
8 Drugo Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 60377
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
846 60377 1 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v7_9 Zakaj iščete drugo, dodatno delo?

Vrednost 105119 Frekvenca
1 Bojite se ali veste, da boste izgubili delo Zaščitena vrednost
2 Imate zaposlitev za določen čas oziroma opravljate prilož Zaščitena vrednost
3 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali več ur Zaščitena vrednost
4 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali manj ur 76
5 Želite boljšo plačo Zaščitena vrednost
6 Želite imeti ugodnejše delovne razmere (delovni čas, pot Zaščitena vrednost
7 Želite opravljati delo, ustreznješe svoji izobrazbi Zaščitena vrednost
8 Drugo Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61090
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
133 61090 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v8_1 Ali ste kdaj prej delali za plačilo, dobiček ali družinsko dobrobit?

Vrednost 106118 Frekvenca
1 Da 19895
2 Ne 6987
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 34341
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26882 34341 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v8_1a Ali ste mogoče med študijem redno delali preko študentskega servisa?

Vrednost 107117 Frekvenca
1 Da 380
2 Ne 6607
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 54236
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6987 54236 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v8_2c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste nazadnje delali? Kaj se je proizvajalo oz. kakšne storitve so se tam opravljale? - GLEJ ŠIFRANT SKD

Vrednost 108116 Frekvenca
A KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO 939
B RUDARSTVO 263
C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI 7847
D OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN PARO 193
E OSKRBA Z VODO, RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN ODPADKI, SANIRANJE OK 187
F GRADBENIŠTVO 1446
G TRGOVINA, VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL 2251
H PROMET IN SKLADIŠČENJE 968
I GOSTINSTVO 868
J INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI 354
K FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI 355
L POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI Zaščitena vrednost
M STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI 442
N DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI 601
O DEJAVNOST JAVNE UPRAVE IN OBRAMBE, DEJAVNOST OBVEZNE SOCIALN 926
P IZOBRAŽEVANJE 1155
Q ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO 938
R KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE DEJAVNOSTI 239
S DRUGE DEJAVNOSTI 251
T DEJAVNOST GOSPODINJSTEV Z ZAPOSLENIM HIŠNIM OSEBJEM, PROIZV Zaščitena vrednost
U DEJAVNOST EKSTERITORIALNIH ORGANIZACIJ IN TELES Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 40948
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20275 40948

v8_3c Kakšen je bil naziv vašega delovnega mesta? Opišite delo, ki ste ga opravljali? - GLEJ ŠIFRANT SKP

Vrednost 109115 Frekvenca
1 ZAKONODAJALCI/ZAKONODAJALKE, VISOKI URADNIKI/VISOKE URADNICE 1195
2 STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE 2120
3 TEHNIKI IN DRUGI STROKOVNI SODELAVCI/TEHNICE IN DRUGE STROKO 2505
4 URADNIKI/URADNICE 2087
5 POKLICI ZA STORITVE, PRODAJALCI/PRODAJALKE 2619
6 KMETOVALCI/KMETOVALKE, GOZDARJI/GOZDARKE, RIBIČI/RIBIČKE, 692
7 POKLICI ZA NEINDUSTRIJSKI NAČIN DELA 3230
8 UPRAVLJAVCI/KE STROJEV IN NAPRAV, INDUSTRIJSKI IZDELOVALCI/K 3391
9 POKLICI ZA PREPROSTA DELA 2088
10 VOJAŠKI POKLICI 41
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Sysmiss 41255
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19968 41255

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v8_4 Takrat ste bili:

Vrednost 110114 Frekvenca
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 16991
2 zaposleni pri obrtniku (s.p) 753
3 zaposleni pri kmetu Zaščitena vrednost
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 delali ste v lastnem podjetju 180
6 obrtnik (s.p.) 803
7 kmet 422
8 v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, o 196
10 delali ste po pogodbi 116
11 delali ste za neposredno plačilo Zaščitena vrednost
12 delali ste preko javnih del 146
13 delali preko študentskega servisa 593
14 delali ste kot vajenec praktikant Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 40948
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20275 40948 1 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

v8_5 Ste zaposlovali kaj delavcev?

Vrednost 111113 Frekvenca
1 Da 489
2 Ne 940
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 59794
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1429 59794 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v8_6 Katerega leta ste nazadnje delali (za plačilo ali pomagali na družinski kmetiji, v družinskem podjetju, obrti)?

Vrednost 112112 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 40948
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20275 40948 1984 (5. centil) 2013 2001.295 10.384

v8_7 V katerem mesecu ste nazadnje delali?

Vrednost 113111 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 55387
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5836 55387 1 12 7.305 3.529

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v8_8 Zakaj tega dela ne opravljate več?

Vrednost 114110 Frekvenca
1 Ker ste bili odpuščeni 984
2 Ker ste dali odpoved 189
3 Zaradi prenehanja zaposlitve za določen čas 753
4 Zaradi izteka pogodbe 553
5 Zaradi upokojitve 14369
6 Zaradi opustitve dejavnosti zaradi ekonomskih razlogov (nere 1267
7 Zaradi izobraževanja 456
8 Zaradi nezmožnosti za delo (bolezen, invalidnost) 1245
9 Ker pazite otroke Zaščitena vrednost
10 Ker skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoč Zaščitena vrednost
11 Ker pazite otroke in skrbite za odraslega, ki potrebuje pomo Zaščitena vrednost
12 Zaradi osebnih ali družinskih razlogov 166
13 Zaradi odhoda na služenje vojaškega roka Zaščitena vrednost
14 Drugo 216
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 40989
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20234 40989 1 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

v8_9 Ste dokupili zavarovalno dobo?

Vrednost 115109 Frekvenca
1 Da 833
2 Ne 13536
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 46854
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14369 46854 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v9_1 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH iskali kakšno delo?

Vrednost 116108 Frekvenca
1 Da 3077
2 Ne 23743
3 Ne, ker ste delo že našli 62
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 34341
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26882 34341 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v9_2 Ali bi želeli delati, čeprav ne iščete dela?

Vrednost 117107 Frekvenca
1 Da 2259
2 Ne 21484
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 37480
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23743 37480 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v9_3 Kaj je glavni razlog, da ne iščete dela?

Vrednost 118106 Frekvenca
1 Upokojitev 14235
2 Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 2288
3 Izobraževanje, usposabljanje 4827
4 Osebni ali družinski razlogi 1035
5 čakate, da vas pokličejo nazaj na delo (osebe na čakanju) 59
6 Menite, da dela ni na voljo 516
7 Ne želite takoj začeti iskati dela 63
8 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke 130
9 Skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoč 74
10 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke in skrbite za odrasl 58
11 Delate oz. bi želeli delati kot prostovoljec. 68
12 Drugo 390
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 37480
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23743 37480 1 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v9_4 Se vam zdi, da ni ustreznega varstva oz. je predrago?

Vrednost 119105 Frekvenca
1 Da 186
2 Ne 144
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 60893
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
330 60893 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_1 Iščete:

Vrednost 120104 Frekvenca
1 zaposlitev 3985
2 samozaposlitev 71
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 57167
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4056 57167 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_2 Iščete zaposlitev:

Vrednost 121103 Frekvenca
1 s polnim delovnim časom 3851
2 s skrajšanim delovnim časom 134
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 57238
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3985 57238 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_3 Bi sprejeli delo s skrajšanim delovnim časom, če ni dela s polnim delovnim časom?

Vrednost 122102 Frekvenca
1 Da 3388
2 Ne 463
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 57372
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3851 57372 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_4 Bi sprejeli delo s polnim delovnim časom, če ni dela s skrajšanim delovnim časom?

Vrednost 123101 Frekvenca
1 Da 34
2 Ne 100
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61089
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
134 61089 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_5 Koliko mesecev že aktivno iščete delo?

Vrednost 124100 Frekvenca
0 manj kot 1 mesec 91
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 57167
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4056 57167 0 60 (95. centil)

v10_6 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH iskali delo na zavodu za zaposlovanje?

Vrednost 12599 Frekvenca
1 Da 2420
2 Ne 1636
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 57167
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4056 57167 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_7 Ste čakali, da vas pokličejo z zavoda za zaposlovanje?

Vrednost 12698 Frekvenca
1 Da 2215
2 Ne 1841
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 57167
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4056 57167 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_8 Ste vprašali neposredno pri delodajalcu?

Vrednost 12797 Frekvenca
1 Da 3346
2 Ne 710
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 57167
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4056 57167 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_9 Ste vprašali sorodnike, prijatelje, znance?

Vrednost 12896 Frekvenca
1 Da 3731
2 Ne 325
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 57167
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4056 57167 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_10 Ste se javili na oglas v časopisu, reviji?

Vrednost 12995 Frekvenca
1 Da 2984
2 Ne 1072
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 57167
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4056 57167 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_11 Ste intenzivno pregledovali oglase v časopisih, revijah, na internetu?

Vrednost 13094 Frekvenca
1 Da 3712
2 Ne 344
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 57167
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4056 57167 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_12 Ste delo iskali v kateri od zasebnih agencij za zaposlovanje?

Vrednost 13193 Frekvenca
1 Da 1207
2 Ne 2849
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 57167
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4056 57167 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_13 Ste bili na razgovoru ali testiranju pri delodajalcu?

Vrednost 13292 Frekvenca
1 Da 2244
2 Ne 1812
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 57167
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4056 57167 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_14 Ste čakali na odgovor na prošnjo (prijavo) za zaposlitev?

Vrednost 13391 Frekvenca
1 Da 3139
2 Ne 917
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 57167
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4056 57167 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_15 Ste iskali zemljo, zgradbe ali opremo za samozaposlitev?

Vrednost 13490 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61152
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
71 61152 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_16 Ste iskali dovoljenja, licence, denarna sredstva za samozaposlitev?

Vrednost 13589 Frekvenca
1 Da 30
2 Ne 41
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61152
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
71 61152 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_17 Ali ste uporabili še katero drugo metodo?

Vrednost 13688 Frekvenca
1 Da 253
2 Ne 3803
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 57167
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4056 57167 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_18 Kaj je veljalo za vas tik preden ste začeli iskati delo?

Vrednost 13787 Frekvenca
1 Bili ste redno zaposleni za nedoločen čas 1208
2 Bili ste redno zaposleni za določen čas 1278
3 Bili ste podjetnik, samostojni podjetnik posameznik (obrtnik 185
4 Pomagali ste na družinski kmetiji, v družinskem podjetju, Zaščitena vrednost
5 Opravljali ste pogodbena oziroma priložnostna dela 178
6 Redno ste se izobraževali, šolali 892
7 Bili ste na služenju vojaškega roka Zaščitena vrednost
8 Imeli ste družinske obveznosti oziroma opravljali ste gospo 80
9 Bili ste upokojeni Zaščitena vrednost
10 Drugo 201
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 57167
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4056 57167 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v11_1 Ste našli

Vrednost 13886 Frekvenca
1 zaposlitev Zaščitena vrednost
2 samozaposlitev Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61161
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
62 61161 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_2 Ste našli zaposlitev

Vrednost 13985 Frekvenca
1 s polnim delovnim časom Zaščitena vrednost
2 s skrajšanim delovnim časom Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61168
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
55 61168 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_3 Koliko mesecev ste aktivno iskali delo?

Vrednost 14084 Frekvenca
0 manj kot 1 mesec Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61161
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
62 61161 0 23.800 (95. centil)

v11_4 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH iskali delo na zavodu za zaposlovanje?

Vrednost 14183 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61161
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
62 61161 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_5 Ste čakali, da vas pokličejo z zavoda za zaposlovanje?

Vrednost 14282 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61161
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
62 61161 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_6 Ste vprašali neposredno pri delodajalcu?

Vrednost 14381 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61161
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
62 61161 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_7 Ste vprašali sorodnike, prijatelje, znance?

Vrednost 14480 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61161
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
62 61161 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_8 Ste se javili na oglas v časopisu, reviji?

Vrednost 14579 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61161
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
62 61161 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_9 Ste intenzivno pregledovali oglase v časopisih, revijah, na internetu?

Vrednost 14678 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61161
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
62 61161 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_10 Ste delo iskali v kateri od zasebnih agencij za zaposlovanje?

Vrednost 14777 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61161
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
62 61161 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_11 Ste bili na razgovoru ali testiranju pri delodajalcu?

Vrednost 14876 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61161
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
62 61161 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_12 Ste čakali na odgovor na prošnjo (prijavo) za zaposlitev?

Vrednost 14975 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61161
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
62 61161 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_13 Ste iskali zemljo, zgradbe ali opremo za samozaposlitev?

Vrednost 15074 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61216
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7 61216 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_14 Ste iskali dovoljenja, licence, denarna sredstva za samozaposlitev?

Vrednost 15173 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61216
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7 61216 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_15 Ali ste uporabili še katero drugo metodo?

Vrednost 15272 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61161
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
62 61161 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_16 Kaj je veljalo za vas, tik preden ste začeli iskati delo?

Vrednost 15371 Frekvenca
1 Delali ste za plačilo, dobiček ali družinsko dobrobit Zaščitena vrednost
2 Redno ste se izobraževali, šolali Zaščitena vrednost
3 Bili ste na služenju vojaškega roka Zaščitena vrednost
4 Imeli ste družinske obveznosti oziroma opravljali ste gospo Zaščitena vrednost
5 Drugo Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61161
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
62 61161 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v12_1 Če bi zdaj našli delo, ali bi lahko začeli delati v naslednjih DVEH TEDNIH?

Vrednost 15470 Frekvenca
1 Da 4016
2 Ne 22866
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 34341
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26882 34341 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v12_2 Zakaj v tem času ne bi mogli začeti z delom?

Vrednost 15569 Frekvenca
1 Končati morate izobraževanje, šolanje 4517
2 Sedanjega dela ne morete zapustiti v dveh tednih Zaščitena vrednost
3 Iz osebnih ali družinskih razlogov Zaščitena vrednost
4 Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 2348
5 Urejate si pogoje za samozaposlitev (dokumentacija, denarna Zaščitena vrednost
6 Drugo 14634
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 38357
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22866 38357 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v12_3 Bi mogoče lahko začeli delati v naslednjih TREH MESECIH?

Vrednost 15668 Frekvenca
1 Da 247
2 Ne 22619
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 38357
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22866 38357 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v13_1 Ste prijavljeni na zavodu za zaposlovanje?

Vrednost 15767 Frekvenca
1 Da 3556
2 Ne 49792
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 7875
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
53348 7875 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v13_2 Prejemate denarno nadomestilo za čas brezposelnosti?

Vrednost 15866 Frekvenca
1 Da 1036
2 Ne 52312
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 7875
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori