Anketa o delovni sili, 2001: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: ADS01
Glavni avtor(ji):
 • Statistični urad Republike Slovenije
Izdelal datoteko podatkov:
SURS - Statistični urad Republike Slovenije (Ljubljana, Slovenija; 2012)

Finančna podpora:

Državni proračun Republike Slovenije je na podlagi Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995) financiral vse aktivnosti v okviru Letnega programa statističnih raziskovanj 2001.

Serija:
 • ADS/Anketa o delovni sili

  Anketa o delovni sili je najobsežnejše uradno anketiranje gospodinjstev v Sloveniji. Namen Ankete o delovni sili je zbrati podatke o stanju in spremembah na slovenskem trgu dela. Daje nam podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega (delovno aktivnega prebivalstva in brezposelnih oseb) in neaktivnega prebivalstva Slovenije. Do leta 1995 se je raziskava imenovala Anketa o kadrovskem potencialu. Kot razvojni projekt je bila uvedena na Inštitutu za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Razvojna faza je trajala do konca leta 1992. V letu 1993 je bila vključena v Nacionalni program statističnih raziskovanj. Od takrat podatki veljajo za uradne. V letih 1993 in 1994 je raziskavo izvedel Republiški zavod za zaposlovanje ob sodelovanju Statističnega urada Republike Slovenije. Od leta 1995 Anketo o delovni sili izvaja Statistični urad Republike Slovenije. Anketo o delovni sili se je izvajalo skladno z navodili Mednarodne organizacije za delo (ILO), sprejetimi na 13. konferenci statistikov dela, sedaj pa se jo izvaja skladno z zahtevami Statističnega urada Evropske zveze (Eurostata), ki se nanašajo na usklajeno anketo Evropske zveze. To nam omogoča primerljivost z drugimi državami, ki izvajajo ankete o delovni sili, in hkrati tudi časovno primerljivost podatkov. Do 1997 je bila Anketa o delovni sili letna anketa, aprila 1997 pa se je prešlo na kontinuirano Anketo o delovni sili (anketiranje poteka vse leto) ob četrtletnem objavljanju podatkov. Leta 2005 je prišlo do večje spremembe vprašalnika na nacionalni ravni, na evropski ravni pa so države članice začele izvajati kontinuirano četrtletno raziskavo, s katero se pokriva vse tedne posameznega četrtletja. Število sodelujočih držav v Eurostatovem ADS sistemu se je skozi leta povečevalo, v 2013 je sodelovalo 33 držav, katerih naloga je slediti Eurostatovi metodologiji. Novo izbrana gospodinjstva v Sloveniji, na primer, so izbrana z enostavnim slučajnim izborom. V vzorec je vsako četrtletje vključenih nekaj več kot 7 tisoč gospodinjstev. Gospodinjstvo je anketirano v 5 četrtletjih (3 zaporedna, 1 četrtletje premora in še dvakrat).

Vsebina raziskave

Ključne besede:

sestava gospodinjstva, država priselitve, dosežena stopnja izobrazbe, tekoče izobraževanje in usposabljanje, delovna aktivnost v zadnjem tednu, samozaposlitev, zaposluje druge, tip zaposlitve, gospodarska dejavnost, trajanje zaposlitve, vir informacij o zaposlitvi, polni delovni čas ali skrajšani, razlogi za skrajšanje delovnega časa, netipična razporeditev delovnega časa, dohodek

Vsebinska področja CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Vsebinska področja ADP
demografija
zaposlenost
brezposelnost
trg delovne sile
neaktivno prebivalstvo
delovni čas


Povzetek:

Anketa o delovni sili 2001 je raziskovanje, ki ima v Sloveniji dolgoletno tradicijo. Raziskava meri stanje na trgu delovne sile, poleg tega pa še druge lastnosti prebivalstva v določenem tednu vsakega četrtletja. Anketa daje podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega in neaktivnega prebivalstva Republike Slovenije. V vsakem četrtletju sodeluje skoraj 20.000 anketirancev. Raziskovalcem je na voljo neanonimizirana verzija ADS mikropodatkov, do katere lahko dostopajo v varni sobi ali preko oddaljenega dostopa. Raziskovanje poteka v sklopu Eurostatove Labour Force Survey. Raziskovalcem so preko Eurostata dostopne tudi podatkovne datoteke drugih sodelujočih držav, ki omogočajo medčasovno in mednarodno primerjavo.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 2001
Čas izdelave: 2012
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Slovenija

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Enota opazovanja so posamezniki, ki so v letu 2001 večinoma prebivali na ozemlju Republike Slovenije, ne glede na državljanstvo. Vključeni so bili posamezniki, ki so pretežno živeli v izbranem gospodinjstvu. Gospodinjstvo je vsaka (družinska ali druga) skupnost oseb, ki skupaj stanujejo in skupaj porabljajo svoje dohodke za poravnavanje osnovnih življenjskih potreb (stanovanje, hrana in drugo). V anketi so upoštevani tudi trenutno odsotni člani gospodinjstva brez drugega stalnega ali začasnega bivališča, prav tako tudi dijaki srednjih šol, ki živijo v internatu.

Izključeni:

Upoštevani niso posamezniki, ki živijo v institucijah (bolniki, zaporniki ipd.) več kot dvanajst mesecev, študenti, ki med študijem ne živijo doma, in posamezniki, ki stalno ali začasno živijo v tujini.

Zbiranje podatkov je opravil:

Statistični urad Republike Slovenije

Tip vzorca:

Anketa o delovni sili temelji na vzorcu, ki je izbran iz Centralnega registra prebivalstva. Je rotirajoča panelna anketa, izvaja se jo nepretrgano skozi celotno leto. Uporabljena vzorčna metoda je stratificirano naključno vzorčenje naslovov gospodinjstev. Vsi člani gospodinjstva na določenem naslovu so vključeni v vzorec. V vsakem četrtletju je v vzorec vključenih približno 16150 posameznikov. Stratumi so definirani z NUTS 3 regijami (12) in tipom naselja (6), definiranim glede na velikost naselja in delež kmetovalcev. Stratifikacija je proporcionalna glede na porazdelitev prebivalstva, pri čemer je prilagojena predhodni stopnji anketiranja. Vsako gospodinjstvo je anketirano petkrat, po rotacijskem modelu 3-1-2 (gospodinjstva so anketirana tri zaporedna četrtletja, potem so za eno četrtletje izključena, nato pa so v anketo vključena še v preostalih dveh četrtletjih). Anketni podatki kažejo, da je okrog 1 % naslovov neustreznih (npr. na naslovu ne živi gospodinjstvo po definiciji ADS).

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI). Le pri prvem anketiranju določenega gospodinjstva.

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI). Pri vseh ostalih anketiranjih določenega gospodinjstva.

Uteževanje:

Podatki so na ravni posameznikov uteženi zaradi neenake verjetnosti izbora v vzorec ter zaradi nesodelovanja. Upošteva se znana porazdelitev prebivalstva, utežuje se glede na: starost (0-14, 15-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70+), spol in regijo (NUTS 3). Institucionalizirana populacija je upoštevana pri skupnih vrednostih populacije. Uporabljene so populacijske uteži.

Omejitve dostopa

Podatki dostopni registriranim raziskovalcem v statistično-analitičen in znanstveno-raziskovalen namen.

Kontakt: Irena Svetin.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv po priporočenem zgledu.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Prejemnik se zaveže, da bo podatke uporabljal izključno za namen, za katerega mu je bil omogočen dostop in jih ne bo posredoval oziroma drugače razkril katerikoli tretji osebi. Prejemnik sme objaviti oziroma kakorkoli drugače razkriti katerikoli tretji osebi podatke le v obliki rezultatov, ki so zaščiteni v skladu z navodili Statističnega urada Republike Slovenije.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ADS01 - Anketa o delovni sili, 2001 [datoteka podatkov]

ID datoteke: ADS01_P1_SL_V1_R1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 129
 • število enot: 78424

Verzija: maj 2012

Dodatna pojasnila:

Podatkovna datoteka, na kateri je Statistični urad Republike Slovenije že izvedel logično kontrolo.

Originalna ASCII delimited datoteka.

Naslov podatkovne datoteke: ADS01 - Anketa o delovni sili, 2001, SUF [datoteka podatkov]

ID datoteke: ADS01_P1_SL_V2_R1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

 • število spremenljivk: 111
 • število enot: 78424

Verzija: februar 2013

Dodatna pojasnila:

Podatkovni datoteki so dodane labele na ravni spremenljivk in labele na ravni vrednosti spremenljivk, vključno s pripravo šifrantov za pojasnitev vrednosti določenih spremenljivk. Izvedla se je logična kontrola le na ravni osnovnega pregleda frekvenčne porazdelitve posameznih spremenljivk. Izbrisale so se spremenljivke, ki so bile internega SURS značaja. Določile so se manjkajoče vrednosti.

Datoteka je namenjena takojšnjim statističnim analizam, možna je pretvorba v druge formate, za uporabo z drugimi statističnimi programi (SAS, STATA, R! itd.).

Spremenljivke

L_SIFRA Val anketiranja+šifra gospodinjstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
78424 0 1201010022 4214062028

Vrednosti spremenljivk od 1201010022 do 4214062028

SIFRA Šifra gospodinjstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
78424 0

V0 Št. člana gospodinjstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
78424 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

L_SIFRA Val anketiranja+šifra gospodinjstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
78424 0 1201010022 4214062028

Vrednosti spremenljivk od 1201010022 do 4214062028

SIFRA Šifra gospodinjstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
78424 0

V0 Št. člana gospodinjstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
78424 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

TIP Tip anketiranja

Vrednost 4108 Frekvenca
1 8010
2 terensko anketiranje 15162
3 telefonsko anketiranje 55252
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
78424 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

STAROST Starost anketiranca

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
78424 0 0 39.245 20.951

Vrednosti spremenljivk od 0 do Zaščitena vrednost

V1_3 Kje živi oseba?

Vrednost 6106 Frekvenca
1 V tem gospodinjstvu Zaščitena vrednost
2 V drugem gospodinjstvu na istem naslovu Zaščitena vrednost
3 Na drugem naslovu v Sloveniji Zaščitena vrednost
4 V drugi državi Zaščitena vrednost
5 Je na služenju vojaškega roka Zaščitena vrednost
6 Je umrla Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
58281 20143 1 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V1_4 Kakšno je vaše razmerje do nosilca gospodinjstva?

Vrednost 7105 Frekvenca
1 Sam je nosilec gospodinjstva 25141
2 Njegov partner (zakonski ali zunajzakonski) 19259
3 Otrok (njegov ali partnerjev) 26923
4 Starejši sorodnik nosilca gospodinjstva ali njegovega partne 2518
5 Brat, sestra, vnuk, vnukinja ali drug sorodnik 3484
6 Drugo, kaj? 1098
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
78423 1 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V1_5 Spol

Vrednost 8104 Frekvenca
1 Moški 38745
2 Ženski 39679
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
78424 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1_6 Ali imate slovensko državljanstvo?

Vrednost 9103 Frekvenca
1 Da 78070
2 Ne 353
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
78423 1 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1_7 Državljanstvo katere države imate?

Vrednost 10102 Frekvenca
1 Hrvaške 72
2 BIH 130
3 ZRJ 54
4 Makedonije 35
5 Druge države 62
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
353 78071 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_8 Ali ste bili rojeni v Sloveniji?

Vrednost 11101 Frekvenca
1 Da 73151
2 Ne 5272
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
78423 1 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1_9 V kateri državi ste bili rojeni?

Vrednost 12100 Frekvenca
1 Hrvaški 1633
2 BIH 2078
3 ZRJ 782
4 Makedoniji 206
5 Drugi državi 573
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5272 73152 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_10 Katerega leta ste se priselili v Slovenijo?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5272 73152 1918 2001 1971.649 13.449

Vrednosti spremenljivk od 1918 do 2001

V1_11 Ali imate na tem naslovu stalno prebivališče, začasno prebivališče ali na njem niste prijavljeni?

Vrednost 1498 Frekvenca
1 Stalno prebivališče 77790
2 Začasno prebivališče 368
3 Ni prijavljen 260
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
78418 6 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_12A Datum rojstva - dan

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
78416 8 1 31 15.592 8.809

Vrednosti spremenljivk od 1 do 31

V1_12B Datum rojstva:mesec

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
78416 8 1 12 6.372 3.437

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V1_12C Datum rojstva: leto

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
78424 0 2001 1961.26 20.953

Vrednosti spremenljivk od Zaščitena vrednost do 2001

V1_13 Kakšen je vaš zakonski stan?

Vrednost 1894 Frekvenca
1 Samski 20278
2 Poročen 38664
3 Vdovec 4434
4 Razvezan 1308
5 Zunajzakonska skupnost 3092
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
67776 10648 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_1 Katero stopnjo izobrazbe ste dosegli?

Vrednost 1993 Frekvenca
1 Je brez šolske izobrazbe oz. ima nepopolno osnovno izobrazbo 538
2 Ima nepopolno osnovno izobrazbo (4-7 razredov) 3039
3 Ima osnovno izobrazbo 18271
4 Ima nižjo ali srednjo poklicno izobrazbo 17176
5 Ima srednjo strokovno izobrazbo 16359
6 Ima srednjo splošno izobrazbo 4210
7 Ima višjo strokovno izobrazbo, višješolsko izobrazbo, specia 3511
8 Ima visoko strokovno izobrazbo 1098
9 Ima visoko univerzitetno izobrazbo 3117
10 Ima specialistično povisokošolsko izobrazbo, magisterij, dok 456
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
67775 10649 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V2_1A Ali ste sedanjo stopnjo izobrazbe dosegli v zadnjih desetih letih?

Vrednost 2092 Frekvenca
1 Da 17988
2 Ne 49788
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
67776 10648 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2_1B Katerega leta?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17988 60436 1990 2001 1997.09 2.739

Vrednosti spremenljivk od 1990 do 2001

V2_2 Ali ste bili V ZADNJIH ŠTIRIH TEDNIH vpisani v kakšen redni šolski program, šolo?

Vrednost 2290 Frekvenca
1 Da 9655
2 Ne 58119
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
67774 10650 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2_3 Ali ste bili V ZADNJIH ŠTIRIH TEDNIH vključeni v kakšen drug izobraževalni program?

Vrednost 2389 Frekvenca
1 Da 1883
2 Ne 56236
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
58119 20305 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2_4 Katero stopnjo izobrazbe boste pridobili v tem izobraževalnem programu?

Vrednost 2488 Frekvenca
1 Osnovno izobrazbo 163
2 Nižjo ali srednjo poklicno izobrazbo 875
3 Srednjo strokovno izobrazbo 2251
4 Srednjo splošno izobrazbo 1488
5 Višjo strokovno, višješolsko, specialistično povišješolsko i 560
6 Visoko strokovno izobrazbo 1527
7 Visoko univerzitetno izobrazbo 2347
8 Specialistično povisokošolsko izobrazbo 129
9 Magistrsko, doktorsko izobrazbo 315
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9655 68769 1 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V2_5 Za kakšno obliko izobraževanja, usposabljanja gre oz. je šlo?

Vrednost 2587 Frekvenca
1 Izobraževanje v razredu 10556
2 Izobraževanje izključno v delovnem okolju 156
3 Kombinirano izobraževanje v razredu in v delovnem okolju 149
4 Izobraževanje na daljavo, korespondenčni tečaji 68
5 Samoizobraževanje 197
6 Konference, seminarji, delavnice 412
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11538 66886 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2_6 Za kakšen način izobraževanja gre oz. je šlo?

Vrednost 2686 Frekvenca
1 Redno šolanje pred prvo zaposlitvijo 8345
2 Nadaljnje usposabljanje za sedanje delo 2031
3 Usposabljanje za drugo delo 903
4 Priprava za vrnitev na delo po daljši odsotnosti Zaščitena vrednost
5 Izobraževanje, usposabljanje kot program zavoda za zaposlova Zaščitena vrednost
6 Tečaji, ki niso povezani z delom 173
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11538 66886 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2_7 Ali gre za daljše izobraževanje, ki v celoti traja eno leto ali več?

Vrednost 2785 Frekvenca
1 Da 10724
2 Ne 814
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11538 66886 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2_8 Koliko let traja ta izobraževalni program?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10724 67700 1 45 3.617 1.299

Vrednosti spremenljivk od 1 do 45

V2_9 Koliko tednov traja ta izobraževalni program?

Vrednost 2983 Frekvenca
99 manj kot 1 teden 370
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
814 77610 1 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V2_10 Povprečno koliko ur na teden?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11538 66886 1 50 24.101 11.79

Vrednosti spremenljivk od 1 do 50

V3_1 Ali ste:

Vrednost 3181 Frekvenca
1 Ima zaposlitev, samozaposlitev ali pomaga na družinski kmeti 33626
2 Je brezposeln 5373
3 Je učenec, dijak, študent 8305
4 Je gospodinja 2499
5 Je upokojenec 17485
6 Je nezmožen za delo (bolezen, invalidnost) 354
7 Drugo, kaj? 131
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
67773 10651 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V3_2 Ali ste V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE) delali vsaj eno uro za plačilo (denarno ali nedenarno) ali dobiček?

Vrednost 3280 Frekvenca
1 Da 30990
2 Ne 36783
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
67773 10651 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_3 Ali ste V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE) pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti?

Vrednost 3379 Frekvenca
1 Da 2783
2 Ne 34000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
36783 41641 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_4 Ali ste zaposleni oziroma samozaposleni, čeprav prejšnji teden niste delali?

Vrednost 3478 Frekvenca
1 Da 3562
2 Ne 30438
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34000 44424 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_5 Zakaj V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE) niste delali, čeprav ste zaposleni oziroma samozaposleni?

Vrednost 3577 Frekvenca
1 Zaradi slabega vremena Zaščitena vrednost
2 Zaradi zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov 31
3 Zaradi stavke Zaščitena vrednost
4 Zaradi izobraževanja, usposabljanja zunaj podjetja ali organ Zaščitena vrednost
5 Zaradi bolezni, poškodbe 974
6 Zaradi dopusta 1874
7 Zaradi praznika 121
8 Ni delal, ker je na čakanju 76
9 Zaradi porodniškega dopusta 445
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3562 74862 1 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V3_6 Koliko mesecev že ne delate, čeprav ste zaposleni oziroma samozaposleni?

Vrednost 3676 Frekvenca
99 manj kot 1 mesec 2304
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3562 74862 1 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V4_1 Kakšen je bil vaš zaposlitveni status pri delu, ki ste ga opravljali v V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE)?

Vrednost 3775 Frekvenca
1 Zaposlen v podjetju, družbi ali organizaciji 26072
2 Zaposlen pri samostojnem podjetniku posamezniku (obrtniku) 3429
3 Zaposlen pri kmetu Zaščitena vrednost
4 Zaposlen pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 Delal v lastnem podjetju, ne zaposluje delavcev 258
6 Delal v lastnem podjetju, zaposluje delavce 506
7 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), ne zaposluje dela 1113
8 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), zaposluje delavce 863
9 Kmet, ne zaposluje delavcev 1580
10 Kmet, zaposluje delavce 59
11 V svobodnem poklicu, ne zaposluje delavcev 100
12 V svobodnem poklicu, zaposluje delavce Zaščitena vrednost
13 Pomagal na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrt 2424
14 Delal po pogodbi o delu 221
15 Delal po avtorski pogodbi 32
16 Delal za neposredno plačilo 113
17 Delal preko študentskega servisa 531
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37335 41089 1 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 17

V4_2 Ali imate delo za nedoločen ali določen čas ? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Vrednost 3874 Frekvenca
1 Za nedoločen čas 26410
2 Za določen čas 3110
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29520 48904 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_3 Koliko mesecev traja delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu od ponedeljka do nedelje?

Vrednost 3973 Frekvenca
99 manj kot 1 mesec 202
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4007 74417 1 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V4_4 Kakšni so razlogi, da opravljate delo za določen čas? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Vrednost 4072 Frekvenca
1 Pripravništvo, usposabljanje 333
2 Ne more najti stalne zaposlitve 1540
3 Ne želi stalne zaposlitve 368
4 Je na poskusni dobi Zaščitena vrednost
5 Individualna pogodba o zaposlitvi 1291
6 Trajni presežni delavec (s končno odločbo) Zaščitena vrednost
7 Drugo, kaj? 329
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4007 74417 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V4_5C Kakšen je naziv podjetja, organizacije ipd., kjer ste delali v preteklem tednu od ponedeljka do nedelje? Kaj se proizvaja oziroma kakšne storitve se opravljajo na lokaciji, kjer ste delali v preteklem tednu od ponedeljka do nedelje?

Vrednost 4171 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 41087
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37337 41087

V4_6C Kakšen je bil naziv vašega delovnega mesta? Opišite delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu od ponedeljka do nedelje?

Vrednost 4270 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 41087
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37337 41087

V4_7 V kateri državi delate? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Vrednost 4369 Frekvenca
1 V Sloveniji 36920
2 V drugih državah z zaščitenimi vrednostmi 126
3 V Avstriji 149
4 V Italiji 113
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37308 41116 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V4_8 Katerega leta ste začeli delati pri sedanjem delodajalcu oziroma opravljati sedanjo samostojno dejavnost? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37337 41087 1900 2001 1987.863 11.882

Vrednosti spremenljivk od 1900 do 2001

V4_9 Katerega meseca ste začeli delati pri sedanjem delodajalcu oziroma opravljati sedanjo samostojno dejavnost? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu) (če v zadnjih 2 letih)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8538 69886 1 12 6.156 3.431

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V4_10 Koliko delavcev dela na lokaciji, kjer delate (vključno z vami)? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37337 41087 1 3000 135.95 406.412

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3000

V4_11 Koliko ur na teden navadno delate pri delu, o katerem se pogovarjava (vključno z nadurami, če jih opravljate redno)?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37334 41090 1 168 41.914 9.988

Vrednosti spremenljivk od 1 do 168

V4_12 Zakaj navadno delate manj kot 36 ur? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Vrednost 4864 Frekvenca
1 Zaradi izobraževanja, usposabljanja 504
2 Zaradi bolezni, invalidnosti, delne upokojitve 784
3 Ne more najti dela z daljšim delovnim časom 191
4 Ne želi dela z daljšim delovnim časom 269
5 Zaradi pomanjkanja dela 400
6 Zaradi družinskih razlogov 64
7 Drugo, kaj? 165
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2377 76047 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V4_13 Koliko ur ste delali V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE) pri delu, o katerem se pogovarjava?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37334 41090 0 168 35.837 17.3

Vrednosti spremenljivk od 0 do 168

V4_14 Zakaj ne toliko ur kot navadno? (manj kot navadno ali več kot navadno)

Vrednost 5062 Frekvenca
1 Ker ima premakljiv delovni čas 69
2 Ker je bil obseg dela večji (nadure, nadomeščanje) 1013
3 Drugo, kaj? 48
4 Zaradi slabega vremena 221
5 Zaradi zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov 88
6 Zaradi stavke Zaščitena vrednost
7 Ker se je izobraževal, usposabljal 61
8 Ker ima premakljiv delovni čas 122
9 Zaradi bolezni, poškodbe ali začasne nezmožnosti za delo 1438
10 Zaradi porodniškega dopusta 466
11 Zaradi družinskih oziroma osebnih razlogov Zaščitena vrednost
12 Zaradi dopusta 2721
13 Zaradi praznikov 2320
14 Zaradi začetka ali spremembe zaposlitve v prejšnjem tednu 126
15 Zaradi izteka zaposlitve v prejšnjem tednu Zaščitena vrednost
16 Ker ni bilo pravega dela, ker čaka na delo 139
17 Drugo, kaj? 145
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9030 69394 1 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 17

V4_15 Ali bi radi delali več ur na teden, kot običajno delate?

Vrednost 5161 Frekvenca
1 Da, z dodatnim delom 63
2 Da, z drugim osnovnim delom 199
3 Da, v okviru sedanjega dela 138
4 Ne 2097
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2497 75927 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V4_16 Koliko ur na teden bi radi delali vse skupaj?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
400 78024 2 70 38.18 7.112

Vrednosti spremenljivk od 2 do 70

V4_17 Ali bi bili pripravljeni sprejeti več dela v naslednjih dveh tednih?

Vrednost 5359 Frekvenca
1 Da 354
2 Ne 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
403 78021 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_18A Ali delate v izmenah? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Vrednost 5458 Frekvenca
1 Običajno 9641
2 Včasih 1244
3 Nikoli 26452
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37337 41087 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_18B Ali delate zvečer? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Vrednost 5557 Frekvenca
1 Običajno 7316
2 Včasih 7982
3 Nikoli 22039
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37337 41087 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_18C Ali delate ponoči? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Vrednost 5656 Frekvenca
1 Običajno 2513
2 Včasih 4174
3 Nikoli 30650
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37337 41087 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_18D Ali delate ob sobotah? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Vrednost 5755 Frekvenca
1 Običajno 9605
2 Včasih 12810
3 Nikoli 14922
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37337 41087 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_18E Ali delate ob nedeljah? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Vrednost 5854 Frekvenca
1 Običajno 5704
2 Včasih 6025
3 Nikoli 25608
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37337 41087 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_18F Ali opravljate svojo osnovno dejavnost doma, v stanovanju? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Vrednost 5953 Frekvenca
1 Običajno 1481
2 Včasih 1284
3 Nikoli 34572
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37337 41087 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V5_1 Ali ste V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE) poleg do sedaj opisanega osnovnega dela opravljali še kakšno dodatno delo za plačilo ali dobiček?

Vrednost 6052 Frekvenca
1 Da 903
2 Ne 36431
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37334 41090 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V5_2 Kakšen je bil vaš zaposlitveni status pri dodatnem delu?

Vrednost 6151 Frekvenca
1 Zaposlen v podjetju, družbi ali organizaciji 64
2 Zaposlen pri samostojnem podjetniku posamezniku (obrtniku) Zaščitena vrednost
3 Zaposlen pri kmetu Zaščitena vrednost
4 Zaposlen pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 Delal v lastnem podjetju, ne zaposluje delavcev Zaščitena vrednost
6 Delal v lastnem podjetju, zaposluje delavce Zaščitena vrednost
7 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), ne zaposluje dela 67
8 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), zaposluje delavce Zaščitena vrednost
9 Kmet, ne zaposluje delavcev 136
10 Kmet, zaposluje delavce Zaščitena vrednost
11 V svobodnem poklicu, ne zaposluje delavcev Zaščitena vrednost
12 V svobodnem poklicu, zaposluje delavce Zaščitena vrednost
13 Pomagal na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrt 446
14 Delal po pogodbi o delu 68
15 Delal po avtorski pogodbi 37
16 Delal za neposredno plačilo 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 77521 1 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

V5_3C Kakšen je naziv podjetja, organizacije ipd., kjer opravljate dodatno delo? Kaj se proizvaja oziroma kakšne storitve se opravljajo na lokaciji, kjer delate?

Vrednost 6250 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 77521
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 77521

V5_4C Kakšen je naziv vašega delovnega mesta? Opišite dodatno delo, ki ga opravljate.

Vrednost 6349 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 77521
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 77521

V5_5 Koliko ur ste opravili pri dodatnem delu V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE)?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 77521 0 72 18.411 13.063

Vrednosti spremenljivk od 0 do 72

V5_6 Ali je to delo redno, občasno ali sezonsko?

Vrednost 6547 Frekvenca
1 Redno 616
2 Občasno 245
3 Sezonsko 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 77521 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V5_7 Ali iščete drugo osnovno ali drugo dodatno delo?

Vrednost 6646 Frekvenca
1 Drugo osnovno delo 1084
2 Dodatno delo 103
3 Niti eno niti drugo 36147
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37334 41090 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V5_8 Zakaj iščete drugo osnovno ali drugo dodatno delo?

Vrednost 6745 Frekvenca
1 Boji se ali ve, da bo izgubil delo 90
2 Ima zaposlitev za določen čas oziroma opravlja priložnostna, 206
3 Išče dodatno delo, ker želi delati več ur Zaščitena vrednost
4 Išče drugo osnovno delo, kjer bi delal več ur Zaščitena vrednost
5 Išče drugo osnovno delo, kjer bi delal manj ur Zaščitena vrednost
6 Želi boljšo plačo 260
7 Želi imeti ugodnejše delovne razmere (delovni čas, pot na de 275
8 Želi opravljati delo, ustreznješe svoji izobrazbi 209
9 Drugo, kaj? 86
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1187 77237 1 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V6_1 Ali ste kdaj prej delali bodisi kot zaposlena oseba, samozaposlena oseba ali pomagajoči družinski član? (Delo prek študentskega servisa in obvezna praksa ne štejeta!)

Vrednost 6844 Frekvenca
1 Da 19162
2 Ne 11276
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30438 47986 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V6_2 Katerega leta ste nazadnje delali?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19162 59262 1929 2001 1990.137 9.042

Vrednosti spremenljivk od 1929 do 2001

V6_3 Kateri mesec ste nazadnje delali? (če v zadnjih 2 letih)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1946 76478 -1 12 6.773 3.553

Vrednosti spremenljivk od -1 do 12

V6_4 Zakaj ne opravljate več tega dela?

Vrednost 7141 Frekvenca
1 Ker je bil odpuščen 970
2 Ker je dal odpoved 314
3 Zaradi prenehanja zaposlitve za določen čas 453
4 Zaradi izteka pogodbe 132
5 Zaradi upokojitve - brez dokupa zavarovalne dobe (redna, pre 12064
6 Zaradi upokojitve - z dokupom zavarovalne dobe 765
7 Zaradi opustitve dejavnosti zaradi ekonomskih razlogov (nere 1182
8 Zaradi osebnih ali družinskih razlogov 428
9 Zaradi nezmožnosti za delo (bolezen, invalidnost) 718
10 Zaradi izobraževanja Zaščitena vrednost
11 Zaradi odhoda na služenje vojaškega roka Zaščitena vrednost
12 Drugo, kaj? 2077
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19158 59266 1 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V6_5 Kakšen je bil vaš takratni zaposlitveni status?

Vrednost 7240 Frekvenca
1 Zaposlen v podjetju, družbi ali organizaciji 16059
2 Zaposlen pri samostojnem podjetniku posamezniku (obrtniku) 861
3 Zaposlen pri kmetu Zaščitena vrednost
4 Zaposlen pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 Delal v lastnem podjetju, ne zaposluje delavcev 80
6 Delal v lastnem podjetju, zaposluje delavce 48
7 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), ne zaposluje dela 265
8 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), zaposluje delavce 137
9 Kmet, ne zaposluje delavcev 616
10 Kmet, zaposluje delavce Zaščitena vrednost
11 V svobodnem poklicu, ne zaposluje delavcev Zaščitena vrednost
12 V svobodnem poklicu, zaposluje delavce Zaščitena vrednost
13 Pomagal na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrt 837
14 Delal po pogodbi o delu 91
15 Delal po avtorski pogodbi Zaščitena vrednost
16 Delal za neposredno plačilo 67
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19158 59266 1 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

V6_6C Kakšen je naziv podjetja, organizacije ipd., kjer ste delali? Kaj se je proizvajalo oziroma kakšne storitve so se opravljale na lokaciji, kjer ste delali?

Vrednost 7339 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 59266
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19158 59266

V6_7C Kakšen je bil naziv vašega delovnega mesta? Opišite delo, ki ste ga opravljali?

Vrednost 7438 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 59266
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19158 59266

V6_8 Ali ste V ZADNJIH ŠTIRIH TEDNIH iskali kakšno delo?

Vrednost 7537 Frekvenca
1 Da 2571
2 Ne 27813
3 Ne, ker je delo že našel 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30438 47986 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V6_9 Ali bi, čeprav ne iščete dela, radi delali?

Vrednost 7636 Frekvenca
1 Da 1508
2 Ne 26305
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27813 50611 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V6_10 Kaj je poglavitni razlog, da ne iščete dela?

Vrednost 7735 Frekvenca
1 Čaka, da ga pokličejo nazaj na delo (osebe na čakanju) 114
2 Nezmožen za delo (bolezen, invalidnost) 1567
3 Osebni ali družinski razlogi 1603
4 Izobraževanje, usposabljanje 7594
5 Upokojitev 16258
6 Meni, da dela ni na voljo 240
7 Ne želi takoj začeti iskati dela 102
8 Drugo, kaj 52
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27813 50611 1 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V7_1 Ali iščete oziroma ste že našli zaposlitev ali samozaposlitev?

Vrednost 7834 Frekvenca
1 Zaposlitev 3732
2 Samozaposlitev 80
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3812 74612 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V7_2 Kakšno zaposlitev iščete oziroma ste jo že našli?

Vrednost 7933 Frekvenca
1 Išče zaposlitev s polnim delovnim časom 3517
2 Išče zaposlitev s skrajšanim delovnim časom 172
3 Je že našel zaposlitev s polnim delovnim časom Zaščitena vrednost
4 Je že našel zaposlitev s skrajšanim delovnim časom Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3732 74692 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V7_3 Ali bi sprejeli delo s skrajšanim delovnim časom, če ni dela s polnim delovnim časom?

Vrednost 8032 Frekvenca
1 Da 2747
2 Ne 770
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3517 74907 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V7_4 Ali bi sprejeli delo s polnim delovnim časom, če ni dela s skrajšanim delovnim časom?

Vrednost 8131 Frekvenca
1 Da 52
2 Ne 120
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
172 78252 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V7_5 Koliko mesecev že iščete (oziroma ste iskali) delo ali dodatno delo?

Vrednost 8230 Frekvenca
999 manj kot 1 mesec 155
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3812 74612 1 999

Vrednosti spremenljivk od 1 do 999

V7_6 Katero glavno metodo iskanja dela uporabljate oziroma ste uporabljali?

Vrednost 8329 Frekvenca
1 Vprašal je pri zavodu za zaposlovanje 1469
2 Čaka, da ga pokličejo iz zavoda za zaposlovanje 101
3 Vprašal je neposredno pri delodajalcu 468
4 Vprašal je sorodnike, prijatelje, znance 370
5 Priglasil se je na oglas v časopisu ali reviji 765
6 Intenzivno je pregledoval oglase v časopisih ali revijah 482
7 Vprašal je pri zasebnih agencijah za zaposlovanje Zaščitena vrednost
8 Dal je oglas v časopise ali revije Zaščitena vrednost
9 Iskal je zemljo, zgradbe ali opremo za samozaposlitev Zaščitena vrednost
10 Iskal je dovoljenja, licence, denarna sredstva za samozaposl Zaščitena vrednost
11 Čaka na odgovor na prošnjo (prijavo) za zaposlitev 32
12 Bil je na razgovoru ali testiranju pri delodajalcu Zaščitena vrednost
13 Uporabil je drugo metodo, katero 78
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3812 74612 1 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

V7_7 Kaj je veljalo za vas tik preden ste začeli iskati delo?

Vrednost 8428 Frekvenca
1 Bil je redno zaposlen za nedoločen čas 984
2 Bil je redno zaposlen za določen čas 536
3 Bil je podjetnik, samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), Zaščitena vrednost
4 Pomagal je na družinski kmetiji, v družinskem podjetju, obrt Zaščitena vrednost
5 Opravljal je pogodbena oziroma priložnostna dela 93
6 Redno se je izobraževal, šolal 698
7 Bil je na služenju vojaškega roka 72
8 Imel je družinske obveznosti oziroma opravljal je gospodinjs 70
9 Bil je upokojen Zaščitena vrednost
10 Drugo, kaj? 91
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2625 75799 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V7_8 Če bi sedaj našli delo, ali bi lahko začeli delati V NASLEDNJIH DVEH TEDNIH?

Vrednost 8527 Frekvenca
1 Da 3336
2 Ne 476
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3812 74612 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V7_9 Zakaj ne bi mogli začeti z delom?

Vrednost 8626 Frekvenca
1 Zaključiti mora izobraževanje, šolanje 40
2 Sedanjega dela ne more zapustiti v dveh tednih 271
3 Osebni ali družinski razlogi 50
4 Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 55
5 Ureja si pogoje za samozaposlitev (dokumentacija, denarna sr Zaščitena vrednost
6 Drugo, kaj? Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
476 77948 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V7_9A Ali bi mogoče lahko začeli delati v NASLEDNJIH TREH MESECIH?

Vrednost 8725 Frekvenca
1 Da 382
2 Ne 94
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
476 77948 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V8_1 Ali ste prijavljeni na zavodu za zaposlovanje?

Vrednost 8824 Frekvenca
1 Da, kot iskalec zaposlitve 3718
2 Da, kot iskalec premestitve 46
3 Ne 27861
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31625 46799 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V8_2 Ali ste bili V ZADNJIH ŠTIRIH TEDNIH vključeni v katerega od programov zavoda za zaposlovanje (javna dela, izobraževanje, usposabljanje)?

Vrednost 8923 Frekvenca
1 Da 500
2 Ne 3264
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3764 74660 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V8_3 Pred enim letom ste bili:

Vrednost 9022 Frekvenca
1 Zaposleni v podjetju, organizaciji 3172
2 Zaposleni pri obrtniku (s.p.) Zaščitena vrednost
3 Zaposleni pri kmetu Zaščitena vrednost
4 Zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 Delali ste v lastnem podjetju, niste zaposlovali delavcev Zaščitena vrednost
6 Delali ste v lastnem podjetju, zaposlovali ste delavce Zaščitena vrednost
7 Obrtnik (s.p.), niste zaposlovali delavcev Zaščitena vrednost
8 Obrtnik (s.p.), zaposlovali ste delavce Zaščitena vrednost
9 Kmet, niste zaposlovali delavcev Zaščitena vrednost
10 Kmet, zaposlovali ste delavce Zaščitena vrednost
11 V svobodnem poklicu, niste zaposlovali delavcev Zaščitena vrednost
12 V svobodnem poklicu, zaposlovali ste delavce Zaščitena vrednost
13 Pomagali ste na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, Zaščitena vrednost
14 Delali ste po podjemni pogodbi, pogodbi o delu Zaščitena vrednost
15 Delali ste po avtorski pogodbi Zaščitena vrednost
16 Delali ste za neposredno plačilo Zaščitena vrednost
17 Delali ste preko študentskega servisa Zaščitena vrednost
18 Delali ste preko javnih del Zaščitena vrednost
19 Brezposelni Zaščitena vrednost
20 Učenec, dijak, študent Zaščitena vrednost
21 Upokojeni Zaščitena vrednost
22 Skrbeli ste za gospodinjstvo Zaščitena vrednost
23 Nezmožni za delo Zaščitena vrednost
24 Na služenju vojaškega roka Zaščitena vrednost
25 Drugo, kaj? Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3764 74660 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 25

V8_4A Kdaj ste zadnjič iskali informacije ali pomoč na zavodu za zaposlovanje? Povejte mesec in leto!

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3172 75252 1 12 6.463 3.557

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V8_4B Kdaj ste zadnjič iskali informacije ali pomoč na zavodu za zaposlovanje? Povejte mesec in leto! - leto

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3172 75252 1997 2001 2000.887 0.324

Vrednosti spremenljivk od 1997 do 2001

V8_5A Ali prejemate - denarno nadomestilo za čas brezposelnosti

Vrednost 9319 Frekvenca
1 Da 1120
2 Ne 2644
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3764 74660 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V8_5B Ali prejemate - denarno pomoč za čas brezposelnosti

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3764 74660

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V8_6 Kaj je veljalo za vas PRED ENIM LETOM?

Vrednost 9517 Frekvenca
1 Zaposlen v podjetju, družbi ali organizaciji 26237
2 Zaposlen pri samostojnem podjetniku posamezniku (obrtniku) 2898
3 Zaposlen pri kmetu Zaščitena vrednost
4 Zaposlen pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 Delal v lastnem podjetju, ne zaposluje delavcev 223
6 Delal v lastnem podjetju, zaposluje delavce 466
7 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), ne zaposluje dela 1044
8 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), zaposluje delavce 794
9 Kmet, ne zaposluje delavcev 862
10 Kmet, zaposluje delavce 34
11 V svobodnem poklicu, ne zaposluje delavcev 81
12 V svobodnem poklicu, zaposluje delavce Zaščitena vrednost
13 Pomagal na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrt 508
14 Delal je po pogodbi o delu 67
15 Delal po avtorski pogodbi Zaščitena vrednost
16 Delal za neposredno plačilo Zaščitena vrednost
17 Brezposeln 5543
18 Učenec, dijak, študent 8768
19 Upokojenec 17001
20 Gospodinja 2509
21 Nezmožen za delo 367
22 Na služenju vojaškega roka 156
23 Drugo, kaj? 164
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
67772 10652 1 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 23

V8_7C Kakšen je naziv podjetja, organizacije ipd., kjer ste delali pred enim letom? Kaj se je proizvajalo oziroma kakšne storitve so se opravljale na lokaciji, kjer ste delali pred enim letom?

Vrednost 9616 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 45160
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33264 45160

V8_8 Ali so bile informacije pridobljene neposredno?

Vrednost 9715 Frekvenca
1 Da 28665
2 Ne 39107
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
67772 10652 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

ZAP1 Brezposelni

Vrednost 9814 Frekvenca
1 brezposelni 2483
-2 niso brezposelni 75941
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2483 75941 1 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

ZAP2 Zaposleni

Vrednost 9913 Frekvenca
1 zaposleni 30417
-2 niso zaposleni 48007
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30417 48007 1 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

ZAP3 Samozaposleni

Vrednost 10012 Frekvenca
1 samozaposleni 4494
-2 niso samozaposleni 73930
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4494 73930 1 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

ZAP4 Pomagajoči družinski člani

Vrednost 10111 Frekvenca
1 pomagajoči družinski člani 2424
-2 niso pomagajoči družinski člani 76000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2424 76000 1 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

ZAP12 Neaktivni

Vrednost 10210 Frekvenca
1 neaktivni 27955
-2 niso neaktivni 50469
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27955 50469 1 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

ZAP20 Delovno aktivni

Vrednost 1039 Frekvenca
1 delovno aktivni 37335
-2 niso delovno aktivni 41089
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37335 41089 1 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

ZAP21 Aktivni

Vrednost 1048 Frekvenca
1 aktivni 39818
-2 niso aktivni 38606
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39818 38606 1 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

OZNAKA Čas izbora v vzorec - letnica + četrtletje

Vrednost 1057 Frekvenca
201 2000, prvo četrtletje 6727
202 2000, drugo četrtletje 7001
203 2000, tretje četrtletje 10715
204 2000, četrto četrtletje 11490
211 2001, prvo četrtletje 12664
212 2001, drugo četrtletje 13248
213 2001, tretje četrtletje 8872
214 2001, četrto četrtletje 4615
994 1999, četrto četrtletje 3092
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
78424 0 201 994

Vrednosti spremenljivk od 201 do 994

NUTS3 Statistična regija

Vrednost 1066 Frekvenca
1 Pomurska 5190
2 Podravska 12555
3 Koroška 3045
4 Savinjska 9993
5 Zasavska 1893
6 Spodnjeposavska 2772
7 Jugovzhodna Slovenija 5316
8 Osrednjeslovenska 20061
9 Gorenjska 7502
10 Notranjsko-kraška 1741
11 Goriška 4392
12 Obalno-kraška 3964
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
78424 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

C3 Stopnja urbanizacije - SURS

Vrednost 1075 Frekvenca
1 Mesto 28401
2 Primesto 9627
3 Strnjeno vaško naselje 27033
4 Raztresene hiše in hiše na samem 13254
9 106
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
78421 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

C4 Prijavljena oseba, ki ne živi v gospodinjstvu. Če Da, število oseb?

Vrednost 1084 Frekvenca
1 50063
2 18015
3 2342
4 2137
5 481
6 5161
7 120
9 102
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
78421 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

del Četrtletje

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
78424 0

WP_1209 Letna utež

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
78424 0

STRATUM Stratum

Vrednost 1111 Frekvenca
1 20063
2 20860
3 12456
4 9765
5 4164
6 11116
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
78424 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Statistični urad Republike Slovenije (2000). ADS01 - ADS Anketa o delovni sili [Vprašalnik].
 2. Kočar, Sebastian (2012). ADS01 - Sintaksa ADS2001letna [datoteka programa v SPSS].
 3. Statistični urad Republike Slovenije (2000). ADS01 - Navodila za izračun zaposlitvenih statusov in starosti oseb v datoteki ADS (od 2000/1 naprej).
 4. Statistični urad Republike Slovenije (1999). ADS01 - SKD - Standardna klasifikacija dejavnosti, 1999 [šifrant].
 5. Statistični urad Republike Slovenije (2008). ADS - KLASIUS-P - Klasifikacije področij izobraževalnih aktivnosti/izidov, V2 2006 [šifrant].
 6. Statistični urad Republike Slovenije (2008). ADS - SKD_2008 - Standardna klasifikacija dejavnosti 2008, V2 [šifrant].
 7. Statistični urad Republike Slovenije (2002). ADS - SKD - Standardna klasifikacija dejavnosti, 2002 [šifrant].
 8. Arhiv družboslovnih podatkov (2012). ADS - Pojasnitev vrednosti spremenljivke URBAN.
 9. Statistični urad Republike Slovenije (2000). ADS - SKP - Standardna klasifikacija poklicev, V2 [šifrant].
 10. Statistični urad Republike Slovenije (2011). ADS - Pretvornik med SKP-08 in ISCO-08 na najnižji klasifikacijski ravni.
 11. Statistični urad Republike Slovenije (2011). ADS - Pretvornik med SKP-V2 in SKP-08 na najnižji klasifikacijski ravni.

Rezultati raziskave

 1. Eurostat in Statistični urad Republike Slovenije (2002). ADS01 - Internal quality report standard form for LFS data.
 2. Eurostat (2003). ADS01 - The European Union labour force survey Methods and definitions – 2001.
 3. Kočar, Sebastian (2012). ADS - Uporabljeni šifranti za raziskavo ADS.
 4. Svetin, Irena (2009). ADS - Aktivno prebivalstvo (po Anketi o delovni sili), Slovenija, metodološka pojasnila.
 5. Kočar, Sebastian (2012). ADS - Pregled spremenljivk po letih izvajanja raziskave ADS.

Povezane objave

 1. Vehovar, Vasja (1992). ADS - Metodologija ankete v kadrovskem potencialu.
 2. Vehovar, Vasja (1993). ADS - Anketa o kadrovskem potencialu: vzorec.
 3. Svetlik, Ivan (1992). ADS - Od raziskave do knjige.
 4. Statistični urad Republike Slovenije (). ADS - Publikacije.
 5. Klemen Širok (2011). ADS - Dejavniki in poti upokojevanja v Sloveniji: evalvacija možnosti podaljševanja delovne aktivnosti: doktorska disertacija.
 6. Irena Svetin (oktober 2006). ADS - Standardno poročilo o kakovosti za raziskovanje Anketa o delovni sili za leto 2005.
 7. Statistični urad Republike Slovenije (2015). ADS - Delo in brezposelnost.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Podatki dostopni registriranim raziskovalcem v statistično-analitičen in znanstveno-raziskovalen namen. Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave.

OPOMBA: Originalna ASCII delimited datoteka.

OPOMBA: Datoteka je namenjena takojšnjim statističnim analizam, možna je pretvorba v druge formate, za uporabo z drugimi statističnimi programi (SAS, STATA, R! itd.).

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Statistični urad Republike Slovenije. (2012). Anketa o delovni sili, 2001: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: ADS01. Dostopno prek http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/ads01/

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.25
Datum prve podatkovne objave: 2012

SORODNE RAZISKAVE

ADS - Anketa o delovni sili: Opis serije

ADS14 - Anketa o delovni sili, 2014: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS13 - Anketa o delovni sili, 2013: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS12 - Anketa o delovni sili, 2012: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS11 - Anketa o delovni sili, 2011: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS10 - Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS10P - Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - anonimizirana

ADS09 - Anketa o delovni sili, 2009: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS08 - Anketa o delovni sili, 2008: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS07 - Anketa o delovni sili, 2007: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS06 - Anketa o delovni sili, 2006: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS05 - Anketa o delovni sili, 2005: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS04 - Anketa o delovni sili, 2004: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS03 - Anketa o delovni sili, 2003: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS02 - Anketa o delovni sili, 2002: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS004 - Anketa o delovni sili, 2000/4

ADS003 - Anketa o delovni sili, 2000/3

ADS002 - Anketa o delovni sili, 2000/2

ADS001 - Anketa o delovni sili, 2000/1

ADS00 - Anketa o delovni sili, skupni dokumenti za serijo

ADS994 - Anketa o delovni sili, 1999/4

ADS993 - Anketa o delovni sili, 1999/3

ADS992 - Anketa o delovni sili, 1999/2

ADS991 - Anketa o delovni sili, 1999/1

ADS984 - Anketa o delovni sili, 1998/4

ADS983 - Anketa o delovni sili, 1998/3

ADS982 - Anketa o delovni sili, 1998/2

ADS981 - Anketa o delovni sili, 1998/1

ADS974 - Anketa o delovni sili, 1997/4

ADS973 - Anketa o delovni sili, 1997/3

ADS972 - Anketa o delovni sili, 1997/2

AKP94 - Anketa o kadrovskem potencialu 1994

AKP93 - Anketa o kadrovskem potencialu 1993

AKP92 - Anketa o kadrovskem potencialu 1992

AKP91 - Anketa o kadrovskem potencialu 1991

AKP89 - Anketa o kadrovskem potencialu 1989

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si