Anketa o delovni sili, 1999/1

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: ADS991
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_ADS991_V1
Glavni avtor(ji):
 • Statistični urad Republike Slovenije
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Svetin, Irena
 • Sluga, Marko
 • Repinc, Janez
 • Blejec, Zdenka
 • Novak, Tatjana
 • Švajncer, Tanja
Izdelal datoteko podatkov:
SURS - Statistični urad Republike Slovenije, Vlada Republike Slovenije (Ljubljana; 2003)

Finančna podpora:

Vlada Republike Slovenije

Serija:
 • ADS/Anketa o delovni sili

  Namen Ankete o delovni sili je zbrati podatke o stanju in spremembah na slovenskem trgu dela. Daje nam podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega (delovno aktivnega prebivalstva in brezposelnih oseb) in neaktivnega prebivalstva Slovenije. -- Od leta 1995 ADS izvaja Statistični urad Republike Slovenije. V letih 1993 in 1994 je raziskavo izvedel Republiški zavod za zaposlovanje ob sodelovanju Statističnega urada Republike Slovenije. Kot razvojni projekt je bila uvedena na Inštitutu za družbene vede pri Fakulteti za družbene vede. Razvojna faza je trajala do konca leta 1992. V letu 1993 je bila vključena v Nacionalni program statističnih raziskovanj. Od takrat podatki veljajo za uradne. -- Anketo o delovni sili izvajamo skladno z navodili Mednarodne organizacije za delo (ILO), sprejetimi na 13. konferenci statistikov dela, ter skladno z zahtevami Statističnega urada Evropske zveze (Eurostata), ki se nanašajo na usklajeno anketo Evropske zveze. To nam omogoča primerljivost z drugimi državami, ki izvajajo ankete o delovni sili, in hkrati tudi časovno primerljivost podatkov. -- Anketi 1989 in 1990 sta vključili okrog 4 000 gospodinjstev. Osebe so bile izbrane iz registra stalnega prebivalstva. Anketa 1991 je kot vzorčni okvir uporabila rezultate Popisa prebivalstva, stanovanj, gospodinjstev in kmečkih gospodinjstev (1991). V zadnji stopnji izbora so bila izbrana stanovanja (ne gospodinjstva) in anketirane vse osebe v stanovanju. Odgovarjalo je 2.715 gospodinjstev. V anketo 1992 so bila vključena gospodinjstva, ki so odgovarjala v predhodni anketi, dodana pa so bila še nova. Skupaj je odgovarjalo 4 965 gospodinjstev. ADS je bila leta 1993 vključena v Nacionalni program statističnih raziskovanj. Vzorčni okvir je bil Centralni register prebivalstva (CRP). Izbrana oseba je določila gospodinjstvo, ki ga je bilo treba anketirati. Vzorec so povečali na 8.272 gospodinjstev (odgovarjalo jih je 7.353). V ADS 1994 je odgovarjalo 7.506 gospodinjstev. Vzorec 1995 je vključeval 8 641, 1996 pa 8.493 gospodinjstev. Anketa je bila panelna, vsako gospodinjstvo je bilo vključeno 3 zaporedna leta. Do 1997 je bila ADS letna anketa, aprila 1997 pa smo prešli na kontinuirano ADS (anketiranje poteka vse leto) ob četrtletnem objavljanju podatkov. Novoizbrana gospodinjstva so izbrana z enostavnim slučajnim izborom. V vzorec je vsako četrtletje vključenih nekaj več kot 7.000 gospodinjstev. Gospodinjstvo je anketirano v 5 četrtletjih (3 zaporedna, 1 četrtletje premora in še dvakrat).

Vsebina raziskave

Ključne besede:

sestava gospodinjstva, državljanstvo, država rojstva, leto priselitve, dosežena izobrazba in drugi podatki o izobraževanju, delovna aktivnost, način zaposlitve, poklic, dejavnost zaposlitve, pogoji na delovnem mestu, delovni čas, dodatno delo, poročanje o minuli zaposlitvi, iskanje dela, prijavljen na zavodu za zaposlovanje, pomoč za brezposelne

Vsebinska področja CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Vsebinska področja ADP
demografski podatki
zaposlitev
brezposelnost


Povzetek:

Anketa o delovni sili daje mednarodno primerljive kazalnike stanja in sprememb na slovenskem trgu dela in je tudi bogat vir podatkov o položaju posameznika na tem trgu. Zagotavlja podatke, potrebne za odločanje o gospodarskih in socialnih vprašanjih v Sloveniji.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 1. januar 1999 - 31. marec 1999
Čas izdelave: 2003
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik, gospodinjstvo

Populacija:

Definicija ciljne populacije upošteva merilo stalnega prebivalstva, to je oseb, ki večinoma prebivajo na ozemlju Slovenije. Anketa pokriva samo tisto prebivalstvo, ki živi v individualnih gospodinjstvih.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so študentje, ki se šolajo v drugem kraju in živijo v študentskih domovih ali zasebno, osebe na služenju vojaškega roka, osebe, ki bivajo v ustanovah (samski dom, dom za ostarele, zapor, samostan ipd.), ladijsko in letalsko osebje, ki je nepretrgano odsotno 6 in več mesecev, osebe, ki so v bolnišnici 6 in več mesecev, zdomci, detaširani delavci, ki opravljajo dela v tujini 6 in več mesecev. Institucionalna gospodinjstva (domovi za ostarele, samski domovi, samostani ...) so izključena iz anketiranja. Ta gospodinjstva predstavljajo okrog 1,5 % prebivalstva Slovenije.

Zbiranje podatkov je opravil:

Statistični urad Republike Slovenije

Tip vzorca:

Vzorčni okvir predstavlja Centralni register prebivalstva (CRP). Iz CRP naključno izberemo osebo, starejšo od 18 let. Na naslovu izbrane osebe anketiramo gospodinjstvo, v katerem stanuje ali je stanovala izbrana oseba. Anketiramo vse osebe v gospodinjstvu. Slovenija je geografsko razdeljena na dvanajst statističnih regij - le te smo upoštevali pri izboru, dodatno pa smo za vsako naselje določili tip, glede na velikost naselja in delež kmetij. S tem smo celotno Slovenijo razdelili na 47 stratumov. Vzorec je stratificiran, alokacija je proporcionalna, z upoštevanjem stopnje odgovora v posameznem stratumu. Izbor oseb v stratumu je enostaven slučajen (SRS). Anketa o delovni sili je od leta 1997 rotirajoča panelna anketa, ki poteka nepretrgano skozi vse koledarsko leto. Vsako gospodinjstvo je po rotacijskem modelu 3-1-2 anketirano petkrat (gospodinjstva so anketirana tri zaporedna četrtletja, potem so za eno četrtletje izključena, nato so v anketo vključena še v preostalih dveh četrtletjih).

Način zbiranja podatkov:

Več načinov anketiranja. Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Osebno anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI).

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Za prikazovanje rezultatov in tabeliranje uporabimo utežene podatke. Za uteževanje uporabimo imputirano, logično pravilno datoteko. Osnovna utež je utež zaradi neenake verjetnosti izbora in je obratno sorazmerna z verjetnostjo izbora (gospodinjstva z več osebami imajo večjo verjetnost, da so izbrana). Druga utež je utež zaradi neodgovora, tu predvidevamo, da gospodinjstva, ki odgovarjajo niso drugačna od tistih, ki ne odgovarjajo. Podatke oseb post-stratificiramo po regiji, spolu in starosti, na ta način dobimo enako strukturo po regiji, starosti in spolu.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ads991.por [datoteka podatkov], 1999

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 92
 • število enot: 19267

Spremenljivke

SIRFA Šifra gospodinjstva (Household no.)

sirfa Šifra gospodinjstva (Household no.)

Vrednost 13 Frekvenca
974010012 6
974010025 4
974010037 1
991061997 2
991062006 2
991062015 3

Vrednosti spremenljivk od 999 do 991062015

ZAPST Zaporedna št. osebe v gosp. (No. of person in the household)

zapst Zaporedna številka osebe v gospodinjstvu (No. of person in the household)

Vrednost 22 Frekvenca
1 6082
2 5483
3 3947
4 2495
5 817
6 298
7 94
8 33
9 12
10 5
11 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

UTEZ Utež (Weight)

utez Utež (Weight)

Vrednost 31 Frekvenca
0 11
1 11
2 3
3 2
4 108

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

SIRFA Šifra gospodinjstva (Household no.)

sirfa Šifra gospodinjstva (Household no.)

Vrednost 192 Frekvenca
974010012 6
974010025 4
974010037 1
991061997 2
991062006 2
991062015 3

Vrednosti spremenljivk od 999 do 991062015

ZAPST Zaporedna št. osebe v gosp. (No. of person in the household)

zapst Zaporedna številka osebe v gospodinjstvu (No. of person in the household)

Vrednost 291 Frekvenca
1 6082
2 5483
3 3947
4 2495
5 817
6 298
7 94
8 33
9 12
10 5
11 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

UTEZ Utež (Weight)

utez Utež (Weight)

Vrednost 390 Frekvenca
0 11
1 11
2 3
3 2
4 108

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

NAD

V1. Priimki in imena članov gospodinjstva SAMO ZA PONOVLJENO ANKETIRANJE

Vrednost 489 Frekvenca
1 16961
-2 2306

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V1B

V1B. Kje živi oseba?

Vrednost 588 Frekvenca
1 V tem gospodinjstvu 14028
2 V drugem gospodinjstvu na istem naslovu 0
3 Na drugem naslovu v Sloveniji 0
4 V drugi državi 0
5 Na služenju vojaškega roka konec anketiranja 0
6 Umrla 0
-2 5239

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2

V2. Razmerje do nosilca gospodinjstva

Vrednost 687 Frekvenca
1 Sam je nosilec gospodinjstva 6105
2 Njegov partner (zakonski ali zunajzakonski) 4753
3 Otrok (njegov ali partnerjev) 6804
4 Starejši sorodnik (oče, mati, tast, tašča, ded, babica) 642
5 Brat, sestra, vnuk, vnukinja ali drug sorodnik 759
6 Drugo 202
-1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V3

V3. Spol

Vrednost 786 Frekvenca
1 Moški 9502
2 Ženski 9765

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4

V4. Državljanstvo

Vrednost 885 Frekvenca
1 Slovensko 19151
2 Državljanstvo drugih držav 109
3 Brez državljanstva, brez urejenih dokumentov 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V5

V5. Ali imate na tem naslovu stalno prebivališče, začasno prebivališče ali na njem niste prijavljeni?

Vrednost 984 Frekvenca
1 Stalno prebivališče 19106
2 Začasno prebivališče 94
3 Ni prijavljen 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V6A V6. Datum rojstva (99 rojeni leta 1900 in pred tem za osebe, ki v zadnjem tednu (od ponedeljka do nedelje) še niso dopolnile 15 let, konec anketiranja)

V6A. dan

Vrednost 1083 Frekvenca
0 19267

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

V6B V6. Datum rojstva (99 rojeni leta 1900 in pred tem za osebe, ki v zadnjem tednu (od ponedeljka do nedelje) še niso dopolnile 15 let, konec anketiranja)

V6B. mesec

Vrednost 1182 Frekvenca
0 19267

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

V6C V6. Datum rojstva (99 rojeni leta 1900 in pred tem za osebe, ki v zadnjem tednu (od ponedeljka do nedelje) še niso dopolnile 15 let, konec anketiranja)

V6C. leto

Vrednost 1281 Frekvenca
1 3
2 1
3 1
96 174
97 156
98 151
99 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V7

V7. Kakšen je vaš zakonski stan?

Vrednost 1380 Frekvenca
1 Samski 4808
2 Poročen 9613
3 Vdovec 986
4 Razvezan 356
5 Zunajzakonska skupnost 730
-2 2774

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V8

V8. Katero stopnjo izobrazbe ste dosegli?

Vrednost 1479 Frekvenca
1 Ni obiskoval šole 45
2 Nedokončana osnovna šola 848
3 Končana osnovna šola 4750
4 Enoletna ali dveletna srednja šola (skrajšan program) 495
5 Dveletna ali triletna srednja šola 3813
6 Štiriletna ali petletna srednja šola 4488
7 Višja šola, višja stopnja visokega šolstva 984
8 Visoka šola 961
9 Magisterij, specializacija, doktorat 109
-2 2774

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V9

V9. Ali ste bili V ZADNJIH ŠTIRIH TEDNIH vpisani v kakšen redni šolski program, šolo?

Vrednost 1578 Frekvenca
1 Da -----> V11A. 940
2 Ne 6026
-2 12301

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V10

V10. Ali ste bili V ZADNJIH ŠTIRIH TEDNIH vključeni v kakšen izobraževalni program, ki je bil povezan z usposabljanjem za delo?

Vrednost 1677 Frekvenca
1 Da 166
2 Ne -----> V17. 5860
-2 13241

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11A

V11A. Za kakšen šolski program gre oz. je šlo?

Vrednost 1776 Frekvenca
1 Izobraževanje na osnovnošolski stopnji 17
2 Splošno izobraževanje na srednješolski stopnji (npr. gimnazija) 260
3 Poklicno usposabljanje na srednješolski stopnji 263
4 Študij na višješolski stopnji 104
5 Dodiplomski študij na fakulteti, akademiji 275
6 Podiplomski študij na fakulteti, akademiji -----> preskok na V12A. 22
-2 18326

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V11B

V11B. Za kakšno izobraževanje, uposabljanje gre oz. je šlo?

Vrednost 1875 Frekvenca
1 Krajša oblika izobraževanja, ki poteka v delovnem okolju (npr. tečaji, seminarji, usposabljanje na delovnem mestu) 54
2 Krajša oblika izobraževanja, ki poteka kombinirano v delovnem okolju in zunanji izobraževalni ustanovi ali samo v zunanji izobraževalni ustanovi (npr. tečaji, seminarji) 55
3 Druga vrsta izobraževanja -----> preskok na V12B. 57
-2 19101

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V12A

V12A. Ali gre oziroma je šlo za redno šolanje pred prvo zaposlitvijo ali za kakšno dopolnilno izobraževanje?

Vrednost 1974 Frekvenca
1 Redno šolanje pred prvo zaposlitvijo 809
2 Nadaljnje usposabljanje za sedanje delo 70
3 Usposabljanje za drugo delo 54
4 Drugo -----> preskok na V13. 8
-2 18326

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V12B

V12B. Ali gre za nadaljnje usposabljanje za sedanje ali za drugo delo?

Vrednost 2073 Frekvenca
1 Nadaljnje usposabljanje za sedanje delo 121
2 Usposabljanje za drugo delo 38
3 Drugo 7
-2 19101

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V13

V13. Ali gre za daljše izobraževanje, ki v celoti traja eno leto ali več?

Vrednost 2172 Frekvenca
1 Da 69
2 Ne -----> V15. 97
-2 19101

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V14

V14. Koliko let traja ta izobraževalni program? -----> preskok na V16.

Vrednost 2271 Frekvenca
1 25
2 104
3 234
4 542
5 79
6 15
8 11
-2 18257

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V15

V15. Koliko tednov traja ta izobraževalni program?

Vrednost 2370 Frekvenca
1 21
2 15
3 6
4 4
5 1
8 4
9 1
10 3
12 10
16 2
18 2
24 5
32 1
40 1
99 manj kot 1 teden 21
-2 19170

Vrednosti spremenljivk od -2 do 40

V16

V16. Povprečno koliko ur na teden?

Vrednost 2469 Frekvenca
1 7
2 11
45 4
46 2
50 4
60 1
-2 18160

Vrednosti spremenljivk od 1 do 60

V17

V17. Kateri od navedenih statusov velja za vas?

Vrednost 2568 Frekvenca
1 Zaposlen v podjetju, organizaciji 6103
2 Zaposlen pri samostojnem podjetniku posamezniku (obrtniku) 1020
3 Zaposlen pri osebi v svobodnem poklicu 0
4 Zaposlen pri kmetu 10
5 Delo v lastnem podjetju 193
6 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik) 513
7 Oseba v svobodnem poklicu 27
8 Kmet 263
9 Druga oblika dela (po pogodbi o delu, avtorski pogodbi, priložnostno delo za neposredno plačilo) 42
10 Pomoč na družinski kmetiji, v družinskem podjetju, obrti 129
11 Brezposeln 1528
12 Učenec, dijak, študent 1958
13 Gospodinja 597
14 Upokojenec 3971
15 Nezmožen za delo (bolezen, invalidnost) 102
16 Drugo 37
-2 2774

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

V18

V18. Ali ste V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE) delali vsaj eno uro za plačilo (denarno ali nedenarno) ali dobiček?

Vrednost 2667 Frekvenca
1 Da -----> V23. 7473
2 Ne 9020
-2 2774

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V19

V19. Ali ste V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE) pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti?

Vrednost 2766 Frekvenca
1 Da -----> V23. 508
2 Ne 8512
-2 10247

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V20

V20. Ali ste zaposleni oziroma samozaposleni, kljub temu da V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE) niste delali?

Vrednost 2865 Frekvenca
1 Da 977
2 Ne -----> V51. 7535
-2 10755

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V21

V21. Zakaj V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE) niste delali, čeprav ste zaposleni oziroma samozaposleni?

Vrednost 2964 Frekvenca
1 Zaradi slabega vremena 18
2 Zaradi zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov 38
3 Zaradi stavke 1
4 Zaradi izobraževanja, usposabljanja zunaj podjetja ali organizacije 6
5 Zaradi bolezni, poškodbe 387
6 Zaradi dopusta, praznika 363
7 Dobil je delo, ki ga bo šele začel opravljati 10
8 Ni delal, ker je na čakanju 34
9 Zaradi porodniškega dopusta 120
-2 18290

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V22

V22. Koliko mesecev že ne delate, čeprav ste zaposleni oziroma samozaposleni?

Vrednost 3063 Frekvenca
1 61
58 1
60 1
84 1
96 1
99 manj kot 1 mesec 609
-2 18300

Vrednosti spremenljivk od 1 do 96

V23

V23. Kakšen je bil vaš zaposlitveni status V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE)?

Vrednost 3162 Frekvenca
1 Zaposlen v podjetju ali drugi organizaciji -----> V27. 6123
2 Zaposlen pri samostojnem podjetniku posamezniku (obrtniku) -----> V27. 991
3 Zaposlen pri kmetu -----> V27. 11
4 Zaposlen pri osebi v svobodnem poklicu -----> V27. 2
5 Delal v lastnem podjetju 200
6 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik) 518
7 Kmet 351
8 V svobodnem poklicu 26
9 Pomagal na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti (ne prejema stalne plače) -----> V30. 487
10 Delal po pogodbi o delu -----> V30. 162
11 Delal po avtorski pogodbi -----> V30. 25
12 Delal za neposredno plačilo -----> V30. 52
-2 10319

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V24

V24. Ali zaposlujete delavce?

Vrednost 3261 Frekvenca
1 Da 346
2 Ne -----> V26. 749
-2 18172

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V25

V25. Koliko delavcev zaposlujete?

Vrednost 3360 Frekvenca
1 33
2 20
3 13
4 13
5 4
6 1
10 2
12 1
13 1
15 1
18 1
20 1
26 1
30 2
-2 19173

Vrednosti spremenljivk od 1 do 30

V26

V26. Kakšne načrte imate glede zaposlovanja v prihodnjem letu?

Vrednost 3459 Frekvenca
1 Ne namerava zaposliti delavcev 186
2 Namerava zaposliti dodatne delavce 46
3 Namerava ohraniti sedanje število delavcev 23
4 Namerava zmanjšati število delavcev 1
5 Namerava opustiti dejavnost PRESKOK NA V30 1
-2 19010

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V27

V27. Ali imate delo za nedoločen ali določen čas?

Vrednost 3558 Frekvenca
1 Za nedoločen čas -----> V30. 6358
2 Za določen čas 769
-2 12140

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V28

V28. Koliko mesecev traja delo za določen čas?

Vrednost 3657 Frekvenca
1 42
2 29
3 155
4 8
5 10
6 219
7 3
8 11
9 27
10 10
11 3
12 179
13 2
14 2
16 2
18 2
20 2
24 26
26 1
28 1
29 1
30 4
36 9
48 6
60 3
96 1
99 manj kot 1 mesec 11
-2 18498

Vrednosti spremenljivk od 1 do 96

V29

V29. Kakšni so razlogi za delo za določen čas?

Vrednost 3756 Frekvenca
1 Pripravništvo, usposabljanje 114
2 Ne more najti stalne zaposlitve 260
3 Ne želi stalne zaposlitve 4
4 Je na poskusni dobi 28
5 Individualna pogodba o zaposlitvi 243
6 Trajni presežni delavec (s končno odločbo) 8
7 Drugo 112
-2 18498

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V30

V30. Kakšen je naziv podjetja, organizacije ipd., kjer delate? Kaj se proizvaja oziroma kakšne storitve se opravljajo na lokaciji, kjer delate?

Vrednost 3855 Frekvenca
1 856
2 28
91 25
92 186
93 73
95 5
-2 10319

Vrednosti spremenljivk od 1 do 95

V31

V31. Kakšen je naziv vašega delovnega mesta? Opišite delo, ki ga opravljate?

Vrednost 3954 Frekvenca
110 24
1000 3
9312 9
9313 11
9320 38
9330 27
-2 10319

Vrednosti spremenljivk od 110 do 9330

V32

V32. V kateri državi delate?

Vrednost 4053 Frekvenca
1 Slovenija 8885
2 Hrvaška 4
3 Avstrija 33
4 Italija 16
5 Madžarska 0
6 Druga država, katera? 10
-2 10319

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V33

V33. Koliko let delate pri sedanjem delodajalcu oziroma koliko let opravljate sedanjo samostojno dejavnost?

Vrednost 4152 Frekvenca
1 470
58 1
59 1
60 7
62 2
99 manj kot 1 leto 1071
-2 10319

Vrednosti spremenljivk od 1 do 62

V34

V34. Kako ste našli svoje sedanje delo?

Vrednost 4251 Frekvenca
1 Prek javne službe za zaposlovanje 387
2 Prijavil se je na razpis oziroma objavo v časopisu, na RTV 1825
3 Sam je povprašal neposredno pri delodajalcu 2509
4 S pomočjo sorodnikov, prijateljev, znancev 1204
5 Bil je štipendist 586
6 Povabili so ga strokovni ali vodilni delavci podjetja, organizacije 496
7 Bil je prerazporejen 192
8 Dal je oglas v časopis 5
9 Prek zasebne agencije za zaposlovanje 3
10 Ustanovil je svoje podjetje, odprl je obrt 696
11 Začel se je ukvarjati s kmetijstvom ali svobodnim poklicem 274
12 Postal je pomagajoči družinski član na kmetiji, v podjetju ali obrti 642
13 Drugo 129
-2 10319

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

V35

V35. Koliko delavcev dela na lokaciji, kjer delate (vključno z vami)?

Vrednost 4350 Frekvenca
1 1 do 9 3702
2 10 do 49 1973
3 50 do 99 929
4 100 do 299 1008
5 300 do 499 390
6 500 oseb in več 946
-2 10319

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V36

V36. Koliko ur na teden navadno delate pri delu, o katerem se pogovarjava (vključno z nadurami, če jih opravljate redno)? če je odgovor večji od 35 -----> V39.

Vrednost 4449 Frekvenca
-2 10319
0 1
1 4
90 8
92 1
96 1
99 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V37

V37. Zakaj navadno delate manj kot 36 ur?

Vrednost 4548 Frekvenca
1 Izobraževanje, usposabljanje 102
2 Bolezen, invalidnost, delna upokojitev 170
3 Ne more najti dela z daljšim delovnim časom 31
4 Ne želi dela z daljšim delovnim časom 48
5 Pomanjkanje dela 106
6 Družinski razlogi 19
7 Polni delovni čas je krajši od 36 ur 63
8 Drugo 38
-2 18690

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V38

V38. Ali bi bili pripravljeni delati 36 ur ali več?

Vrednost 4647 Frekvenca
1 Da 195
2 Ne 382
-2 18690

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V39

V39. Koliko ur ste delali V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE) pri delu, o katerem se pogovarjava? če je odgovor enak kot pri V36. -----> V41A.

Vrednost 4746 Frekvenca
0 974
1 12
90 6
92 1
96 1
99 2
-2 10319

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V40

V40. Zakaj ne toliko ur kot navadno?

Vrednost 4845 Frekvenca
1 Delal je več kot navadno: ker ima premakljiv delovni čas 15
2 Delal je več kot navadno: ker je bil obseg dela večji (nadure, nadomeščanje) 275
3 Delal je več kot navadno: drugo 37
4 Delal je manj kot navadno: zaradi slabega vremena 169
5 Delal je manj kot navadno: zaradi zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov 51
6 Delal je manj kot navadno: zaradi stavke 1
7 Delal je manj kot navadno: ker se je izobraževal, usposabljal 15
8 Delal je manj kot navadno: ker ima premakljiv delovni čas 8
9 Delal je manj kot navadno: zaradi bolezni, poškodbe ali začasne nezmožnosti za delo 463
10 Delal je manj kot navadno: zaradi porodniškega dopusta 122
11 Delal je manj kot navadno: zaradi družinskih oziroma osebnih razlogov 7
12 Delal je manj kot navadno: zaradi dopusta, praznikov 783
13 Delal je manj kot navadno: zaradi začetka ali spremembe zaposlitve v prejšnjem tednu 10
14 Delal je manj kot navadno: zaradi izteka zaposlitve v prejšnjem tednu 1
15 Delal je manj kot navadno: ker ni bilo pravega dela, ker čaka na delo 123
16 Delal je manj kot navadno: drugo 44
-2 17143

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

V41A Ali delate

V41A. v izmenah

Vrednost 4944 Frekvenca
1 Običajno 3196
2 Včasih 267
3 Nikoli 5485
-2 10319

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V41B Ali delate

V41B. zvečer

Vrednost 5043 Frekvenca
1 Običajno 1677
2 Včasih 1999
3 Nikoli 5272
-2 10319

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V41C Ali delate

V41C. ponoči

Vrednost 5142 Frekvenca
1 Običajno 608
2 Včasih 1069
3 Nikoli 7271
-2 10319

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V41D Ali delate

V41D. ob sobotah

Vrednost 5241 Frekvenca
1 Običajno 2231
2 Včasih 3302
3 Nikoli 3415
-2 10319

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V41E Ali delate

V41E. ob nedeljah

Vrednost 5340 Frekvenca
1 Običajno 1180
2 Včasih 1751
3 Nikoli 6017
-2 10319

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V42

V42. Ali opravljate svojo osnovno dejavnost doma, v stanovanju?

Vrednost 5439 Frekvenca
1 Da 523
2 Ne 8425
-2 10319

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V43

V43. Ali ste V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE) poleg do sedaj opisanega osnovnega dela opravljali še kakšno dodatno delo za plačilo ali dobiček?

Vrednost 5538 Frekvenca
1 Da 189
2 Ne -----> V49. 8759
-2 10319

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V44

V44. Kakšen je bil vaš zaposlitveni status pri dodatnem delu?

Vrednost 5637 Frekvenca
1 Zaposlen v podjetju ali drugi organizaciji 23
2 Zaposlen pri samostojnem podjetniku posamezniku (obrtniku) 4
3 Zaposlen pri kmetu 0
4 Zaposlen pri osebi v svobodnem poklicu 0
5 Delal v lastnem podjetju 4
6 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik) 18
7 Kmet 29
8 V svobodnem poklicu 0
9 Pomagal na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti (ne prejema stalne plače) 52
10 Delal po pogodbi o delu 38
11 Delal po avtorski pogodbi 11
12 Delal za neposredno plačilo 10
-2 19078

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V45

V45. Kakšen je naziv podjetja, organizacije ipd., kjer opravljate dodatno delo? Kaj se proizvaja oziroma kakšne storitve se opravljajo na lokaciji, kjer delate?

Vrednost 5736 Frekvenca
1 81
18 1
20 1
22 7
24 1
26 1
28 2
32 1
45 8
50 1
51 1
52 4
55 2
65 1
66 4
70 1
74 18
75 5
80 22
85 7
88 1
91 4
92 13
95 2
-2 19078

Vrednosti spremenljivk od 1 do 95

V46

V46. Kakšen je naziv vašega delovnega mesta? Opišite dodatno delo, ki ga opravljate?

Vrednost 5835 Frekvenca
1110 1
1122 1
9132 1
9141 1
9160 1
9211 1
-2 19078

Vrednosti spremenljivk od 999 do 9211

V47

V47. Koliko ur ste opravili pri dodatnem delu V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE)?

Vrednost 5934 Frekvenca
1 7
2 6
3 9
4 8
5 13
6 8
7 3
8 11
10 28
12 7
14 2
15 23
16 4
20 32
21 1
24 1
25 5
28 1
30 7
35 3
40 5
50 2
54 1
56 1
70 1
-2 19078

Vrednosti spremenljivk od 1 do 70

V48

V48. Ali je to delo redno, občasno ali sezonsko?

Vrednost 6033 Frekvenca
1 Redno 113
2 Občasno 69
3 Sezonsko 7
-2 19078

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V49

V49. Ali iščete drugo osnovno delo ali dodatno delo?

Vrednost 6132 Frekvenca
1 Drugo osnovno delo 324
2 Dodatno delo -----> V64. 40
3 Niti eno niti drugo -----> V69. 8584
-2 10319

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V50

V50. Zakaj iščete drugo osnovno delo?

Vrednost 6231 Frekvenca
1 Boji se, da bo izgubil delo 25
2 Ve, da bo izgubil delo 23
3 Ima zaposlitev za določen čas oziroma opravlja priložnostna, pogodbena dela 87
4 Želi boljšo plačo 55
5 Želi imeti ugodnejše delovne razmere (delovni čas, pot na delo, manj naporno delo...) 65
6 Želi opravljati delo bolj primerno svoji izobrazbi 54
7 Drugo -----> preskok na V60. 15
-2 18943

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V51

V51. Ali ste kdaj prej delali bodisi kot zaposlena oseba, samozaposlena oseba ali pomagajoči družinski član? (Delo prek študentskega servisa in obvezna praksa ne štejeta!)

Vrednost 6330 Frekvenca
1 Da 4720
2 Ne -----> V57. 2825
-2 11722

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V52A Kdaj ste nazadnje delali? Povejte mesec in leto

V52A. mesec

Vrednost 6429 Frekvenca
1 364
2 350
3 370
4 403
5 432
6 552
7 306
8 355
9 404
10 313
11 312
12 558
-2 14547
-1 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V52B Kdaj ste nazadnje delali? Povejte mesec in leto

V52B. leto

Vrednost 6528 Frekvenca
40 96 97 98 99 -2 -1 1
96 317
97 385
98 538
99 55
-2 14547
-1 1

Vrednosti spremenljivk od 40 do 99

V53

V53. Zakaj ne opravljate več tega dela?

Vrednost 6627 Frekvenca
1 Ker je bil odpuščen 228
2 Ker je dal odpoved 92
3 Zaradi prenehanja zaposlitve za določen čas 137
4 Zaradi izteka pogodbe 41
5 Zaradi upokojitve - brez dokupa zavarovalne dobe (redna, predčasna, invalidska) 3201
6 Zaradi upokojitve - z dokupom zavarovalne dobe 68
7 Zaradi opustitve dejavnost zaradi ekonomskih razlogov (nerentabilnosti...) 375
8 Zaradi osebnih ali družinskih razlogov 182
9 Zaradi nezmožnosti za delo (bolezen, invalidnost) 177
10 Zaradi izobraževanja 11
11 Zaradi odhoda na služenje vojaškega roka 17
12 Drugo 191
-2 14547

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V54

V54. Kakšen je bil vaš takratni zaposlitveni status?

Vrednost 6726 Frekvenca
1 Zaposlen v podjetju ali drugi organizaciji 4103
2 Zaposlen pri samostojnem podjetniku posamezniku (obrtniku) 244
3 Zaposlen pri kmetu 0
4 Zaposlen pri osebi v svobodnem poklicu 2
5 Delal v lastnem podjetju 10
6 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik) 142
7 Kmet 136
8 V svobodnem poklicu 1
9 Pomagal na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti (ne prejema stalne plače) 66
10 Delal po pogodbi o delu 7
11 Delal po avtorski pogodbi 1
12 Delal za neposredno plačilo 8
-2 14547

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V55

V55. Kakšen je naziv podjetja, organizacije ipd., kjer ste delali? Kaj se je proizvajalo oziroma kakšne storitve so se opravljale na lokaciji, kjer ste delali?

Vrednost 6825 Frekvenca
1 280
2 42
91 23
92 43
93 24
95 3
-2 14547

Vrednosti spremenljivk od 1 do 95

V56

V56. Kakšen je bil naziv vašega delovnega mesta? Opišite delo, ki ste ga opravljali?

Vrednost 6924 Frekvenca
110 13
1110 3
9312 5
9313 13
9320 21
9330 47
-2 14547

Vrednosti spremenljivk od 110 do 9330

V57

V57. Ali ste V ZADNJIH ŠTIRIH TEDNIH iskali kakšno delo?

Vrednost 7023 Frekvenca
1 Da -----> V60. 777
2 Ne 6748
3 Ne, ker je delo že našel -----> V60. 20
-2 11722

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V58

V58. Ali bi kljub temu da ne iščete dela, radi delali?

Vrednost 7122 Frekvenca
1 Da 503
2 Ne -----> V69. 6246
-2 12518

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V59

V59. Kaj je poglavitni razlog, da ne iščete dela?

Vrednost 7221 Frekvenca
1 Osebni ali družinski razlogi 57
2 Izobraževanje, usposabljanje 180
3 Meni, da dela ni na voljo 129
4 Nezmožen za delo (bolezen, invalidnost) 88
5 Drugo -----> preskok na V67. 49
-2 18764

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V60

V60. Ali iščete oziroma ste že našli zaposlitev ali samozaposlitev?

Vrednost 7320 Frekvenca
1 Zaposlitev 1104
2 Samozaposlitev -----> V64. 16
-2 18147

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V61

V61. Kakšno zaposlitev iščete oziroma ste jo že našli?

Vrednost 7419 Frekvenca
1 Išče zaposlitev s polnim delovnim časom 1060
2 Išče zaposlitev s skrajšanim delovnim časom -----> V63. 28
3 Je že našel zaposlitev s polnim delovnim časom -----> V64. 16
4 Je že našel zaposlitev s skrajšanim delovnim časom -----> V64. 0
-2 18163

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V62

V62. Ali bi sprejeli delo s skrajšanim delovnim časom, če ni dela s polnim delovnim časom?

Vrednost 7518 Frekvenca
1 Da 815
2 Ne -----> preskok na V64. 245
-2 18207

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V63

V63. Ali bi sprejeli delo s polnim delovnim časom, če ni dela s skrajšanim delovnim časom?

Vrednost 7617 Frekvenca
1 Da 8
2 Ne 20
-2 19239

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V64

V64. Koliko mesecev že iščete oziroma ste iskali delo ali dodatno delo?

Vrednost 7716 Frekvenca
1 63
114 1
120 5
137 1
156 1
999 manj kot 1 mesec 50
-2 18107

Vrednosti spremenljivk od 1 do 156

V65

V65. Katero glavno metodo iskanja dela uporabljate oziroma ste uporabljali?

Vrednost 7815 Frekvenca
1 Vprašal je pri zavodu za zaposlovanje 396
2 Čaka, da ga pokličejo iz zavoda za zaposlovanje 37
3 Vprašal je neposredno pri delodajalcu 136
4 Vprašal je sorodnike, prijatelje, znance 125
5 Priglasil se je na oglas v časopisu ali reviji 192
6 Intenzivno je pregledoval oglase v časopisih ali revijah 240
8 Vprašal je pri zasebnih agencijah za zaposlovanje 3
9 Dal je oglas v časopise ali revije 6
10 Iskal je zemljo, zgradbe ali opremo za samozaposlitev 3
11 Iskal je dovoljenja, licence, denarna sredstva za samozaposlitev 5
12 Čaka na odgovor na prošnjo (prijavo) za zaposlitev 3
13 Uporabil je drugo metodo 14
-2 18107

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

V66

V66. Kaj je veljalo za vas tik preden ste začeli iskati delo?

Vrednost 7914 Frekvenca
1 Bil je brezposeln 197
2 Bil je redno zaposlen za nedoločen čas 220
3 Bil je redno zaposlen za določen čas 130
4 Bil je podjetnik, samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), kmet oziroma je delal v svobodnem poklicu 29
5 Pomagal je na družinski kmetiji, v družinskem podjetju, obrti 2
6 Opravljal je pogodbena oziroma priložnostna dela 18
7 Redno se je izobraževal, šolal 132
8 Dodatno se je poklicno usposabljal 2
9 Bil je na služenju vojaškega roka 42
10 Imel je družinske obveznosti oziroma opravljal je gospodinjska dela 7
11 Bil je upokojen 7
12 Drugo 10
-2 18471

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V67

V67. Če bi sedaj našli delo, ali bi lahko začeli delati V NASLEDNJIH DVEH TEDNIH?

Vrednost 8013 Frekvenca
1 Da -----> V69. 1311
2 Ne 352
-2 17604

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V68

V68. Zakaj ne bi mogli začeti z delom?

Vrednost 8112 Frekvenca
1 Zaključiti mora izobraževanje, šolanje 153
2 Sedanjega dela ne more zapustiti v dveh tednih 67
3 Osebni ali družinski razlogi 30
4 Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 73
5 Ureja si pogoje za samozaposlitev (dokumentacija, denarna sredstva, oprema, prostori...) 5
6 24
-2 18915

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V69

V69. Ali ste prijavljeni na zavodu za zaposlovanje?

Vrednost 8211 Frekvenca
1 Da, kot iskalec zaposlitve 1215
2 Da, kot iskalec premestitve 12
3 Ne -----> V72C. 15266
-2 2774

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V70

V70. Ali ste bili V ZADNJIH ŠTIRIH TEDNIH vključeni v katerega od programov zavoda za zaposlovanje: sofinanciranje pripravništva, javna dela, izobraževanje, usposabljanje?

Vrednost 8310 Frekvenca
1 Da 117
2 Ne 1110
-2 18040

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V71A Kdaj ste zadnjič iskali informacije ali pomoč na zavodu za zaposlovanje? Povejte mesec in leto!

V71A. mesec

Vrednost 849 Frekvenca
1 355
2 315
3 139
4 6
5 6
6 10
7 14
8 6
9 22
10 34
11 53
12 238
99 ni iskal 29
-2 18040

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V71B Kdaj ste zadnjič iskali informacije ali pomoč na zavodu za zaposlovanje? Povejte mesec in leto!

V71B. leto

Vrednost 858 Frekvenca
90 1
93 1
96 2
97 6
98 367
99 850
-2 18040

Vrednosti spremenljivk od 90 do 99

V72A Ali prejemate

V72A. denarno nadomestilo za čas brezposelnosti

Vrednost 867 Frekvenca
1 Da 435
2 Ne 537
-2 18295

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V72B Ali prejemate

V72B. denarno pomoč za čas brezposelnosti

Vrednost 876 Frekvenca
1 Da 33
2 Ne 939
-2 18295

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V72C Ali prejemate

V72C. pomoč socialne službe

Vrednost 885 Frekvenca
1 Da 357
2 Ne 16135
-2 2775

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V73

V73. Kaj je veljalo za vas PRED ENIM LETOM?

Vrednost 894 Frekvenca
1 Zaposlen v podjetju ali drugi organizaciji 1586
2 Zaposlen pri samostojnem podjetniku posamezniku (obrtniku) 253
3 Zaposlen pri kmetu 8
4 Zaposlen pri osebi v svobodnem poklicu 1
5 Delal v lastnem podjetju 57
6 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik) 121
7 Kmet 83
8 V svobodnem poklicu 8
9 Pomagal na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti (ne prejema stalne plače) 110
10 Delal po pogodbi o delu 24
11 Delal po avtorski pogodbi 8
12 Delal za neposredno plačilo 10
13 Brezposeln -----> V75. 307
14 Učenec, dijak, študent -----> V75. 568
15 Upokojenec -----> V75. 877
16 Gospodinja -----> V75. 120
17 Nezmožen za delo -----> V75. 58
18 Na služenju vojaškega roka -----> V75. 14
19 Drugo -----> V75. 14
-2 15040

Vrednosti spremenljivk od 1 do 19

V74

V74. Kakšen je naziv podjetja, organizacije ipd., kjer ste delali? Kaj se je proizvajalo oziroma kakšne storitve so se opravljale na lokaciji, kjer ste delali?

Vrednost 903 Frekvenca
1 207
2 3
91 5
92 55
93 23
95 1
-2 16998

Vrednosti spremenljivk od 1 do 95

V75

V75. Ali so bile informacije pridobljene neposredno?

Vrednost 912 Frekvenca
1 Da 7064
2 Ne 9429
-2 2774

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

UTEZ1 Populacijska utež

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19267 30.9067 411.541 102.681 58.0891

Vrednosti spremenljivk od 30.9067 do 411.541

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Statistični urad RS (2000). ADS00 - ADS Anketa o delovni sili [vprašalnik].
 2. Statistični urad RS (2000). ADS00 - LFS Labour force survey [vprašalnik].
 3. Statistični urad RS (2005). ADS00 - Standardna klasifikacija poklicev [ostalo gradivo].
 4. Statistični urad RS (2005). ADS00 - Standardna klasifikacija dejavnosti [ostalo gradivo].

Rezultati raziskave

 1. Statistični urad RS (2000). ADS00 - Dokumentacija Ankete o delovni sili [ostali dokumenti].

Povezane objave

 1. (). SURS serijske publikacije.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Statistični urad Republike Slovenije. (2003). Anketa o delovni sili, 1999/1 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: ADS991. https://doi.org/10.17898/ADP_ADS991_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2003

SORODNE RAZISKAVE

ADS - Anketa o delovni sili: Opis serije

ADS14 - Anketa o delovni sili, 2014: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS13 - Anketa o delovni sili, 2013: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS12 - Anketa o delovni sili, 2012: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS11 - Anketa o delovni sili, 2011: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS10 - Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS10P - Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - anonimizirana

ADS09 - Anketa o delovni sili, 2009: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS08 - Anketa o delovni sili, 2008: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS07 - Anketa o delovni sili, 2007: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS06 - Anketa o delovni sili, 2006: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS05 - Anketa o delovni sili, 2005: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS04 - Anketa o delovni sili, 2004: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS03 - Anketa o delovni sili, 2003: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS02 - Anketa o delovni sili, 2002: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS01 - Anketa o delovni sili, 2001: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS004 - Anketa o delovni sili, 2000/4

ADS003 - Anketa o delovni sili, 2000/3

ADS002 - Anketa o delovni sili, 2000/2

ADS001 - Anketa o delovni sili, 2000/1

ADS00 - Anketa o delovni sili, skupni dokumenti za serijo

ADS994 - Anketa o delovni sili, 1999/4

ADS993 - Anketa o delovni sili, 1999/3

ADS992 - Anketa o delovni sili, 1999/2

ADS984 - Anketa o delovni sili, 1998/4

ADS983 - Anketa o delovni sili, 1998/3

ADS982 - Anketa o delovni sili, 1998/2

ADS981 - Anketa o delovni sili, 1998/1

ADS974 - Anketa o delovni sili, 1997/4

ADS973 - Anketa o delovni sili, 1997/3

ADS972 - Anketa o delovni sili, 1997/2

AKP94 - Anketa o kadrovskem potencialu 1994

AKP93 - Anketa o kadrovskem potencialu 1993

AKP92 - Anketa o kadrovskem potencialu 1992

AKP91 - Anketa o kadrovskem potencialu 1991

AKP89 - Anketa o kadrovskem potencialu 1989

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si