Anketa o delovni sili, 2003: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: ADS03
Glavni avtor(ji):
 • Statistični urad Republike Slovenije
Izdelal datoteko podatkov:
SURS - Statistični urad Republike Slovenije (Ljubljana, Slovenija; 2012)

Finančna podpora:

Državni proračun Republike Slovenije je na podlagi Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995) financiral vse aktivnosti v okviru Letnega programa statističnih raziskovanj 2003.

Serija:
 • ADS/Anketa o delovni sili

  Anketa o delovni sili je najobsežnejše uradno anketiranje gospodinjstev v Sloveniji. Namen Ankete o delovni sili je zbrati podatke o stanju in spremembah na slovenskem trgu dela. Daje nam podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega (delovno aktivnega prebivalstva in brezposelnih oseb) in neaktivnega prebivalstva Slovenije. Do leta 1995 se je raziskava imenovala Anketa o kadrovskem potencialu. Kot razvojni projekt je bila uvedena na Inštitutu za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Razvojna faza je trajala do konca leta 1992. V letu 1993 je bila vključena v Nacionalni program statističnih raziskovanj. Od takrat podatki veljajo za uradne. V letih 1993 in 1994 je raziskavo izvedel Republiški zavod za zaposlovanje ob sodelovanju Statističnega urada Republike Slovenije. Od leta 1995 Anketo o delovni sili izvaja Statistični urad Republike Slovenije. Anketo o delovni sili se je izvajalo skladno z navodili Mednarodne organizacije za delo (ILO), sprejetimi na 13. konferenci statistikov dela, sedaj pa se jo izvaja skladno z zahtevami Statističnega urada Evropske zveze (Eurostata), ki se nanašajo na usklajeno anketo Evropske zveze. To nam omogoča primerljivost z drugimi državami, ki izvajajo ankete o delovni sili, in hkrati tudi časovno primerljivost podatkov. Do 1997 je bila Anketa o delovni sili letna anketa, aprila 1997 pa se je prešlo na kontinuirano Anketo o delovni sili (anketiranje poteka vse leto) ob četrtletnem objavljanju podatkov. Leta 2005 je prišlo do večje spremembe vprašalnika na nacionalni ravni, na evropski ravni pa so države članice začele izvajati kontinuirano četrtletno raziskavo, s katero se pokriva vse tedne posameznega četrtletja. Število sodelujočih držav v Eurostatovem ADS sistemu se je skozi leta povečevalo, v 2013 je sodelovalo 33 držav, katerih naloga je slediti Eurostatovi metodologiji. Novo izbrana gospodinjstva v Sloveniji, na primer, so izbrana z enostavnim slučajnim izborom. V vzorec je vsako četrtletje vključenih nekaj več kot 7 tisoč gospodinjstev. Gospodinjstvo je anketirano v 5 četrtletjih (3 zaporedna, 1 četrtletje premora in še dvakrat).

Vsebina raziskave

Ključne besede:

sestava gospodinjstva, država priselitve, dosežena stopnja izobrazbe, tekoče izobraževanje in usposabljanje, delovna aktivnost v zadnjem tednu, samozaposlitev, zaposluje druge, tip zaposlitve, gospodarska dejavnost, trajanje zaposlitve, vir informacij o zaposlitvi, polni delovni čas ali skrajšani, razlogi za skrajšanje delovnega časa, netipična razporeditev delovnega časa, dohodek

Vsebinska področja CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Vsebinska področja ADP
demografija
zaposlenost
brezposelnost
trg delovne sile
neaktivno prebivalstvo
delovni čas


Povzetek:

Anketa o delovni sili 2003 je raziskovanje, ki ima v Sloveniji dolgoletno tradicijo. Raziskava meri stanje na trgu delovne sile, poleg tega pa še druge lastnosti prebivalstva v določenem tednu vsakega četrtletja. Anketa daje podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega in neaktivnega prebivalstva Republike Slovenije. V vsakem četrtletju sodeluje okoli 20.000 anketirancev. Raziskovalcem je na voljo neanonimizirana verzija ADS mikropodatkov, do katere lahko dostopajo v varni sobi ali preko oddaljenega dostopa. Raziskovanje poteka v sklopu Eurostatove Labour Force Survey. Raziskovalcem so preko Eurostata dostopne tudi podatkovne datoteke drugih sodelujočih držav, ki omogočajo medčasovno in mednarodno primerjavo.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 2003-01-10 - 2003-12-29
Čas izdelave: 2012
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Slovenija

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Enota opazovanja so posamezniki, ki so v letu 2003 večinoma prebivali na ozemlju Republike Slovenije, ne glede na državljanstvo. Vključeni so bili posamezniki, ki so pretežno živeli v izbranem gospodinjstvu. Gospodinjstvo je vsaka (družinska ali druga) skupnost oseb, ki skupaj stanujejo in skupaj porabljajo svoje dohodke za poravnavanje osnovnih življenjskih potreb (stanovanje, hrana in drugo). V anketi so upoštevani tudi trenutno odsotni člani gospodinjstva brez drugega stalnega ali začasnega bivališča, prav tako tudi dijaki srednjih šol, ki živijo v internatu.

Izključeni:

Upoštevani niso posamezniki, ki živijo v institucijah (bolniki, zaporniki ipd.) več kot dvanajst mesecev, študenti, ki med študijem ne živijo doma, in posamezniki, ki stalno ali začasno živijo v tujini.

Zbiranje podatkov je opravil:

Statistični urad Republike Slovenije

Tip vzorca:

Anketa o delovni sili temelji na vzorcu, ki je izbran iz Centralnega registra prebivalstva. Je rotirajoča panelna anketa, izvaja se jo nepretrgano skozi celotno leto. Uporabljena vzorčna metoda je stratificirano naključno vzorčenje naslovov gospodinjstev. Vsi člani gospodinjstva na določenem naslovu so vključeni v vzorec. V vsakem četrtletju je v vzorec vključenih približno 16150 posameznikov. Stratumi so definirani z NUTS 3 regijami (12) in tipom naselja (6), definiranim glede na velikost naselja in delež kmetovalcev. Stratifikacija je proporcionalna glede na porazdelitev prebivalstva, pri čemer je prilagojena predhodni stopnji anketiranja. Vsako gospodinjstvo je anketirano petkrat, po rotacijskem modelu 3-1-2 (gospodinjstva so anketirana tri zaporedna četrtletja, potem so za eno četrtletje izključena, nato pa so v anketo vključena še v preostalih dveh četrtletjih). Anketni podatki kažejo, da je okrog 1 % naslovov neustreznih (npr. na naslovu ne živi gospodinjstvo po definiciji ADS).

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI). Le pri prvem anketiranju določenega gospodinjstva.

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI). Pri vseh ostalih anketiranjih določenega gospodinjstva.

Uteževanje:

Podatki so na ravni posameznikov uteženi zaradi neenake verjetnosti izbora v vzorec ter zaradi nesodelovanja. Upošteva se znana porazdelitev prebivalstva, utežuje se glede na: starost (0-14, 15-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70+), spol in regijo (NUTS 3). Institucionalizirana populacija je upoštevana pri skupnih vrednostih populacije. Uporabljene so populacijske uteži.

Omejitve dostopa

Podatki dostopni registriranim raziskovalcem v statistično-analitičen in znanstveno-raziskovalen namen.

Kontakt: Irena Svetin.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv po priporočenem zgledu.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Prejemnik se zaveže, da bo podatke uporabljal izključno za namen, za katerega mu je bil omogočen dostop in jih ne bo posredoval oziroma drugače razkril katerikoli tretji osebi. Prejemnik sme objaviti oziroma kakorkoli drugače razkriti katerikoli tretji osebi podatke le v obliki rezultatov, ki so zaščiteni v skladu z navodili Statističnega urada Republike Slovenije.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ADS03 - Anketa o delovni sili, 2003 [datoteka podatkov]

ID datoteke: ADS03_P1_SL_V1_R1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 160
 • število enot: 80375

Verzija: maj 2012

Dodatna pojasnila:

Podatkovna datoteka, na kateri je Statistični urad Republike Slovenije že izvedel logično kontrolo.

Originalna ASCII delimited datoteka.

Naslov podatkovne datoteke: ADS03 - Anketa o delovni sili, 2003 [datoteka podatkov]

ID datoteke: ADS03_P1_SL_V2_R1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

 • število spremenljivk: 151
 • število enot: 80375

Verzija: februar 2013

Dodatna pojasnila:

Podatkovni datoteki so dodane labele na ravni spremenljivk in labele na ravni vrednosti spremenljivk, vključno s pripravo šifrantov za pojasnitev vrednosti določenih spremenljivk. Izvedla se je logična kontrola le na ravni osnovnega pregleda frekvenčne porazdelitve posameznih spremenljivk. Izbrisale so se spremenljivke, ki so bile internega SURS značaja. Določile so se manjkajoče vrednosti.

Datoteka je namenjena takojšnjim statističnim analizam, možna je pretvorba v druge formate, za uporabo z drugimi statističnimi programi (SAS, STATA, R! itd.).

Spremenljivke

L_SIFRA Val anketiranja+šifra gospodinjstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
80375 0

SIFRA Šifra gospodinjstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
80375 0

V0 Št. člana gospodinjstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
80375 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

L_SIFRA Val anketiranja+šifra gospodinjstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
80375 0

SIFRA Šifra gospodinjstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
80375 0

V0 Št. člana gospodinjstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
80375 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

ANK Šifra anketarja

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
80321 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 200

DATUM Datum anketiranja

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
80375 0

Vrednosti spremenljivk od 10.01.2003 do 29.12.2003

REFTED Referenčni teden v letu, na katerega se vprašanja nanašajo

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
80375 0 2 41 23.496 11.273

Vrednosti spremenljivk od 2 do 41

V1_3 Kje živi oseba?

Vrednost 7144 Frekvenca
1 V tem gospodinjstvu Zaščitena vrednost
2 V drugem gospodinjstvu na istem naslovu Zaščitena vrednost
3 Na drugem naslovu v Sloveniji Zaščitena vrednost
4 V drugi državi Zaščitena vrednost
5 Je na služenju vojaškega roka Zaščitena vrednost
6 Je umrla Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61551 18824 1 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V1_4 Razmerje do nosilca gospodinjstva:

Vrednost 8143 Frekvenca
1 Sam je nosilec gospodinjstva 26623
2 Njegov zakon (zakonski ali zunajzakonski) 19527
3 Otrok (njegov ali partnerjev) 28043
4 Starejši sorodnik nosilca gospodinjstva ali njegovega partne 2304
5 Brat, sestra, vnuk, vnukinja ali drug sorodnik 2875
6 Drugo, kaj? 1003
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
80375 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V1_4A Zaporedna številka partnerja (zakonskega ali zunajzakonskega)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
80375 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V1_4B Zaporedna številka očeta

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
80375 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V1_4C Zaporedna številka mame

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
80375 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V1_5 Spol

Vrednost 12139 Frekvenca
1 Moški 39655
2 Ženski 40720
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
80375 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1_6 Ali imate slovensko državljanstvo?

Vrednost 13138 Frekvenca
1 Da 80130
2 Ne 245
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
80375 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1_7A Državljanstvo katere države imate?

Vrednost 14137 Frekvenca
BA 75
HR 71
SI 34
Ostale države z zaščitenimi vrenostmi 65
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 80130
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
245 80130

V1_8 Ali ste bili rojeni v Sloveniji?

Vrednost 15136 Frekvenca
1 Da 75120
2 Ne 5255
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
80375 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1_9A V kateri državi ste bili rojeni?

Vrednost 16135 Frekvenca
AT 90
BA 2130
DE 204
HR 1534
IT 83
MK 152
Ostale države z zaščitenimi vrednostmi 194
YU 868
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 75120
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5255 75120

V1_10 Katerega leta ste se priselili v Slovenijo?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5255 75120 1913 2003 1971.886 13.734

Vrednosti spremenljivk od 1913 do 2003

V1_11 Ali imate na tem naslovu stalno prebivališče, začasno prebivališče ali na njem niste prijavljeni?

Vrednost 18133 Frekvenca
1 Stalno prebivališče 79764
2 Začasno prebivališče 334
3 Ni prijavljen 277
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
80375 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_12A Datum rojstva: dan

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
80375 0 1 31 15.573 8.815

Vrednosti spremenljivk od 1 do 31

V1_12B Datum rojstva:mesec

Vrednost 20131 Frekvenca
1 7121
2 6554
3 7076
4 6727
5 7105
6 6569
7 6710
8 6465
9 6656
10 6708
11 6292
12 6392
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
80375 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V1_12C Datum rojstva: leto

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
80375 0 2003 1962.763 20.82

Vrednosti spremenljivk od Zaščitena vrednost do 2003

STAROST Starost anketiranca

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
80375 0 0 39.744 20.82

Vrednosti spremenljivk od Zaščitena vrednost do Zaščitena vrednost

V1_13 Kakšen je vaš zakonski stan?

Vrednost 23128 Frekvenca
1 Samski 21923
2 Poročen 39055
3 Vdovec 4388
4 Razvezan 1442
5 Zunajzakonska skupnost 3538
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
70346 10029 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_1 Katero stopnjo izobrazbe ste dosegli?

Vrednost 24127 Frekvenca
1 Je brez šolske izobrazbe oz. ima nepopolno osnovno izobrazbo 375
2 Ima nepopolno osnovno izobrazbo (4-7 razredov) 3184
3 Ima osnovno izobrazbo 17635
4 Ima nižjo ali srednjo poklicno izobrazbo 18173
5 Ima srednjo strokovno izobrazbo 17030
6 Ima srednjo splošno izobrazbo 4555
7 Ima višjo strokovno izobrazbo, višješolsko izobrazbo, specia 3560
8 Ima visoko strokovno izobrazbo 1162
9 Ima visoko univerzitetno izobrazbo 4087
10 Ima specialistično povisokošolsko izobrazbo, magisterij, dok 585
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
70346 10029 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V2_2A Kaj ste po izobrazbi (smer in šola, ki ste jo končali)?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
70346 10029

Vrednosti spremenljivk od Zaščitena vrednost do Zaščitena vrednost

V2_3 Katerega leta ali koliko ste bili stari, ko ste dosegli sedanjo stopnjo izobrazbe?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
70346 10029 1897 2011 1977.567 18.786

Vrednosti spremenljivk od 1897 do 2011

V2_4 Ali ste bili V ZADNJIH ŠTIRIH TEDNIH vpisani v kakšen redni izobraževalni program, šolo?

Vrednost 27124 Frekvenca
1 Da 12349
2 Ne 57997
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
70346 10029 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2_5 Katero stopnjo izobrazbe boste pridobili v tem izobraževalnem programu?

Vrednost 28123 Frekvenca
1 Osnovno izobrazbo 165
2 Nižjo ali srednjo poklicno izobrazbo 919
3 Srednjo strokovno izobrazbo 2897
4 Srednjo splošno izobrazbo 1706
5 Višjo strokovno, višješolsko, specialistično povišješolsko i 665
6 Visoko strokovno izobrazbo 1995
7 Visoko univerzitetno izobrazbo 3450
8 Specialistično povisokošolsko izobrazbo, magisterij, doktora 552
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12349 68026 1 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V2_6 Ali ste bili V ZADNJIH ŠTIRIH TEDNIH vključeni v kakršen koli tečaj iz osebenega interesa ali za potrebe dela – (tudi šiviljski, kuharski, športni…tečaji), seminar, krožek, inštrukcije, vozniški izpit, verouk…?

Vrednost 29122 Frekvenca
1 Da 4677
2 Ne 65669
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
70346 10029 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2_7 Koliko ur ste za to učno aktivnost porabili V ZADNJIH ŠTIRIH TEDNIH?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4677 75698 1 200 16.888 16.322

Vrednosti spremenljivk od 1 do 200

V2_8 Kaj je bil glavni razlog, da ste se udeležili te učne aktivnosti?

Vrednost 31120 Frekvenca
1 Potrebe dela 2610
2 Osebni razvoj, interes 2024
3 Program zavoda za zaposlovanje za brezposelne 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4677 75698 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2_9 Učna aktivnost, ki ste se je udeležili, je potekala:

Vrednost 32119 Frekvenca
1 Samo med delovnim časom 1047
2 Pretežno med delovnim časom 430
3 Samo v prostem času 1523
4 Pretežno v prostem času 170
5 V tem času nisem bil zaposlen 1507
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4677 75698 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_10 Kdo je denarno podprl udeležbo v tej učni aktivnosti?

Vrednost 33118 Frekvenca
1 Vi sami oz. družina 1805
2 Delodajalec 2199
3 Država (npr.zavod za zaposlovanje) 128
4 Sindikat ali strokovna organizacija Zaščitena vrednost
5 Učna aktivnost je bila brezplačna 453
6 Drugo Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4677 75698 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2_11 Kaj je bil glavni razlog, da se niste udeležili nobene učne aktivnosti?

Vrednost 34117 Frekvenca
1 Pomanjkanje časa 14435
2 Prevelika zaposlenost na delovnem mestu 1960
3 V kraju, kjer živim, ni bilo ponudbe, drug kraj je predaleč 1049
4 Družinske obveznosti 1156
5 Predrago izobraževanje/pomanjkanje denarja 1288
6 Pomanjkljiva predizobrazba Zaščitena vrednost
7 Ni bilo podpore delodajalca 324
8 Izobraževanje je potekalo ob neprimernem času 147
9 Jezikovni razlogi Zaščitena vrednost
10 Zdravstveni razlogi 2325
11 Ni interesa (tudi starost) 34136
12 Drugo, kaj 378
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
57308 23067 1 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V3_1 Ali ste:

Vrednost 35116 Frekvenca
1 Ima zaposlitev, samozaposlitev ali pomaga na družinski kmeti 34335
2 Je brezposeln 5580
3 Je učenec, dijak, študent 9363
4 Je gospodinja 1904
5 Je upokojenec 18757
6 Je nezmožen za delo (bolezen, invalidnost) 329
7 Drugo, kaj? 78
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
70346 10029 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V3_2 Ali ste V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE) delali vsaj eno uro za plačilo (denarno ali nedenarno) ali dobiček?

Vrednost 36115 Frekvenca
1 Da 32089
2 Ne 38257
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
70346 10029 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_3 Ali ste V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE) pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti?

Vrednost 37114 Frekvenca
1 Da 2261
2 Ne 35996
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38257 42118 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_4 Ali ste zaposleni oziroma samozaposleni, čeprav prejšnji teden niste delali?

Vrednost 38113 Frekvenca
1 Da 3370
2 Ne 32626
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
35996 44379 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_5 Zakaj V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE) niste delali, čeprav ste zaposleni oziroma samozaposleni?

Vrednost 39112 Frekvenca
1 Zaradi slabega vremena Zaščitena vrednost
2 Zaradi zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov 34
3 Zaradi stavke Zaščitena vrednost
4 Zaradi izobraževanja, usposabljanja zunaj podjetja ali organ Zaščitena vrednost
5 Zaradi bolezni, poškodbe 969
6 Zaradi dopusta 1818
7 Zaradi praznika 37
8 Ni delal, ker je na čakanju 59
9 Zaradi porodniškega dopusta 413
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3370 77005 1 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V3_6 Koliko mesecev že ne delate, čeprav ste zaposleni oziroma samozaposleni?

Vrednost 40111 Frekvenca
99 manj kot 1 mesec 2136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3370 77005 1 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V4_1 Kakšen je bil vaš zaposlitveni status pri delu, ki ste ga opravljali v V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE)?

Vrednost 41110 Frekvenca
1 Zaposlen v podjetju, družbi ali organizaciji 28066
2 Zaposlen pri samostojnem podjetniku posamezniku (obrtniku) 2533
3 Zaposlen pri kmetu Zaščitena vrednost
4 Zaposlen pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 Delal v lastnem podjetju, ne zaposluje delavcev 217
6 Delal v lastnem podjetju, zaposluje delavce 426
7 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), ne zaposluje dela 1009
8 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), zaposluje delavce 744
9 Kmet, ne zaposluje delavcev 1368
10 Kmet, zaposluje delavce 36
11 V svobodnem poklicu, ne zaposluje delavcev 81
12 V svobodnem poklicu, zaposluje delavce Zaščitena vrednost
13 Pomagal na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrt 1799
14 Delal po pogodbi o delu 167
15 Delal po avtorski pogodbi 68
16 Delal za neposredno plačilo 85
17 Delal preko študentskega servisa 978
18 Delal prek javnih del 102
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37720 42655 1 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 18

V4_2 Ali imate delo za nedoločen ali določen čas ? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Vrednost 42109 Frekvenca
1 Za nedoločen čas 27551
2 Za določen čas 3075
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30626 49749 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_3 Koliko mesecev traja delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu od ponedeljka do nedelje?

Vrednost 43108 Frekvenca
99 manj kot 1 mesec 221
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4475 75900 1 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V4_4 Kaj je razlog, da opravljate delo za določen čas? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Vrednost 44107 Frekvenca
1 Pripravništvo, usposabljanje 292
2 Ne more najti stalne zaposlitve 1544
3 Ne želi stalne zaposlitve 236
4 Je na poskusni dobi 130
5 Individualna pogodba o zaposlitvi 1264
6 Trajni presežni delavec (s končno odločbo) Zaščitena vrednost
7 Izobraževanje, šolanje 884
8 Drugo, kaj? Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4475 75900 1 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V4_5C Kakšen je naziv podjetja, organizacije ipd., kjer ste delali v preteklem tednu od ponedeljka do nedelje? Kaj se proizvaja oziroma kakšne storitve se opravljajo na lokaciji, kjer ste delali v preteklem tednu od ponedeljka do nedelje?

Vrednost 45106 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 42655
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37720 42655

V4_6C Kakšen je bil naziv vašega delovnega mesta? Opišite delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu od ponedeljka do nedelje?

Vrednost 46105 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 42655
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37720 42655

V4_7A V kateri državi delate? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Vrednost 47104 Frekvenca
AT 174
IT 75
SI 37381
Ostale države z zaščitenimi vrednostmi 90
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 42655
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37720 42655

V4_8 Katerega leta ste začeli delati pri sedanjem delodajalcu oziroma opravljati sedanjo samostojno dejavnost? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37720 42655 1926 2003 1990.396 11.335

Vrednosti spremenljivk od 1926 do 2003

V4_9 Katerega meseca ste začeli delati pri sedanjem delodajalcu oziroma opravljati sedanjo samostojno dejavnost? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu) (če v zadnjih 2 letih)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9040 71335 1 12 5.952 3.474

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V4_10 Koliko delavcev dela na lokaciji, kjer delate (vključno z vami)? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37720 42655 0 6000 146.678 476.391

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6000

V4_10A Na lokaciji, kjer delate, dela:

Vrednost 51100 Frekvenca
1 1 - 10 ljudi 835
2 11 ljudi ali več 5215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6050 74325 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_10B Ali imate delo

Vrednost 5299 Frekvenca
1 s polnim delovnim časom 35221
2 s skrajšanim delovnim časom? 2499
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37720 42655 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_11 Koliko ur na teden navadno delate pri delu, o katerem se pogovarjava (vključno z nadurami, če jih opravljate redno)?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37720 42655 1 130 41.097 9.155

Vrednosti spremenljivk od 1 do 130

V4_12 Zakaj navadno delate manj kot 36 ur? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Vrednost 5497 Frekvenca
1 Zaradi izobraževanja, usposabljanja 741
2 Zaradi bolezni, invalidnosti, delne upokojitve 892
3 Ne more najti dela z daljšim delovnim časom 222
4 Ne želi dela z daljšim delovnim časom 234
5 Zaradi pomanjkanja dela 257
6 Zaradi družinskih razlogov 73
7 Drugo, kaj? 140
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2559 77816 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V4_13 Koliko ur ste delali V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE) pri delu, o katerem se pogovarjava?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37720 42655 0 130 36.953 15.229

Vrednosti spremenljivk od 0 do 130

V4_14 Zakaj ne toliko ur kot navadno? (Delal je več kot navadno/Delal je manj kot navadno zaradi:)

Vrednost 5695 Frekvenca
1 Ker ima premakljiv delovni čas 185
2 Ker je bil obseg dela večji (nadure, nadomeščanje) 856
3 Drugo, kaj? 32
4 slabega vremena 181
5 zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov 49
6 stavke Zaščitena vrednost
7 ker se je izobraževal, usposabljal 59
8 ker ima premakljiv delovni čas 112
9 bolezni, poškodbe ali začasne nezmožnosti za delo 1088
10 porodniškega dopusta 434
11 družinskih oziroma osebnih razlogov Zaščitena vrednost
12 dopusta 2142
13 praznikov 1156
14 začetka ali spremembe zaposlitve v prejšnjem tednu 76
15 izteka zaposlitve v prejšnjem tednu Zaščitena vrednost
16 ker ni bilo pravega dela, ker čaka na delo 149
17 drugo, kaj? 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6611 73764 1 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 17

V4_15 Ali bi radi delali več ur na teden, kot običajno delate?

Vrednost 5794 Frekvenca
1 Da, z dodatnim delom 74
2 Da, z drugim osnovnim delom 156
3 Da, v okviru sedanjega dela 181
4 Ne 37309
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37720 42655 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V4_16 Koliko ur na teden bi radi delali vse skupaj?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
411 79964 3 50 37.956 6.747

Vrednosti spremenljivk od 3 do 50

V4_17 Ali bi bili pripravljeni sprejeti več dela v naslednjih dveh tednih?

Vrednost 5992 Frekvenca
1 Da 336
2 Ne 75
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
411 79964 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_18A Ali delate v izmenah? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Vrednost 6091 Frekvenca
1 Običajno 9582
2 Včasih 1363
3 Nikoli 26775
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37720 42655 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_18B Ali delate zvečer? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Vrednost 6190 Frekvenca
1 Običajno 6661
2 Včasih 8940
3 Nikoli 22119
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37720 42655 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_18C Ali delate ponoči? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Vrednost 6289 Frekvenca
1 Običajno 2470
2 Včasih 4570
3 Nikoli 30680
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37720 42655 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_18D Ali delate ob sobotah? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Vrednost 6388 Frekvenca
1 Običajno 8827
2 Včasih 13813
3 Nikoli 15080
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37720 42655 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_18E Ali delate ob nedeljah? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Vrednost 6487 Frekvenca
1 Običajno 5282
2 Včasih 6469
3 Nikoli 25969
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37720 42655 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_18F Ali opravljate svojo osnovno dejavnost doma, v stanovanju? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Vrednost 6586 Frekvenca
1 Običajno 1444
2 Včasih 1425
3 Nikoli 34851
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37720 42655 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_19 Ali pri delu, ki ga včasih ali običajno opravljate doma, uporabljate osebni računalnik?

Vrednost 6685 Frekvenca
1 Da 1417
2 Ne 353
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1770 78605 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_20 Ali pri delu doma uporabljate tudi internet?

Vrednost 6784 Frekvenca
1 Da 1105
2 Ne 312
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1417 78958 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_21 Ali ste s svojim delodajalcem oz. poslovnim partnerjem/stranko elektronsko povezani (internet, direktna povezava ipd.)?

Vrednost 6883 Frekvenca
1 Da 802
2 Ne 615
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1417 78958 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_22 Ali pri sporazumevanju s svojim delodajalcem oz. poslovnim partnerjem/stranko uporabljate mobilni telefon?

Vrednost 6982 Frekvenca
1 Da 1264
2 Ne 506
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1770 78605 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_23 Ali uporabljate mobilni telefon tudi za prenos podatkov?

Vrednost 7081 Frekvenca
1 Da 199
2 Ne 1065
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1264 79111 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_24 Ali pri sporazumevanju s svojim delodajalcem oz. poslovnim partnerjem/stranko uporabljate fiksni telefon?

Vrednost 7180 Frekvenca
1 Da 1141
2 Ne 629
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1770 78605 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_25 Ali pri sporazumevanju s svojim delodajalcem oz. poslovnim partnerjem/stranko uporabljate telefaks?

Vrednost 7279 Frekvenca
1 Da 327
2 Ne 1443
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1770 78605 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_26 Koliko ur na teden navadno delate doma?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1770 78605 1 84 10.639 11.112

Vrednosti spremenljivk od 1 do 84

V4_27 Ali ste v ZADNJIH ŠTIRIH TEDNIH svojo osnovno dejavnost opravljali na poslovnih poteh, potovanjih ali na drugih lokacijah vašega podjetja?

Vrednost 7477 Frekvenca
1 Da 1240
2 Ne 22848
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24088 56287 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_28 Ali ste pri tem delu dostopali do interneta za poslovne namene ali elektronsko izmenjevali podatke s sodelavci ali poslovnimi partnerji?

Vrednost 7576 Frekvenca
1 Da 398
2 Ne 842
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1240 79135 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_29A Kje ste v tem času pri opravljanju te dejavnosti uporabljali računalniško povezavo (možnih je več odgovorov): a) V Cybercaffe-ju ali v kakšnem drugem internetnem kotičku (npr. Na letališčih, v nakupovalnih središčih),

Vrednost 7675 Frekvenca
1 Izbrano Zaščitena vrednost
2 Ni izbrano Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
398 79977 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_29B Kje ste v tem času pri opravljanju te dejavnosti uporabljali računalniško povezavo (možnih je več odgovorov): b) Na poti, pri čemer ste uporabljali mobilne naprave za prenos podatkov (mobitel, dlančnik ipd.),

Vrednost 7774 Frekvenca
1 Izbrano 123
2 Ni izbrano 275
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
398 79977 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_29C Kje ste v tem času pri opravljanju te dejavnosti uporabljali računalniško povezavo (možnih je več odgovorov):c) Na drugi lokaciji vašega podjetja,

Vrednost 7873 Frekvenca
1 Izbrano 126
2 Ni izbrano 272
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
398 79977 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_29D Kje ste v tem času pri opravljanju te dejavnosti uporabljali računalniško povezavo (možnih je več odgovorov): d) Na konferenci, sestanku, v hotelu oz. na kakšni podobni lokaciji,

Vrednost 7972 Frekvenca
1 Izbrano 117
2 Ni izbrano 281
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
398 79977 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_29E Kje ste v tem času pri opravljanju te dejavnosti uporabljali računalniško povezavo (možnih je več odgovorov): e) Doma ali na delovnem mestu

Vrednost 8071 Frekvenca
1 Izbrano 93
2 Ni izbrano 305
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
398 79977 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_30A Ali ste pri opravljanju te dejavnosti uporabljali računalniške povezave za pošiljanje ali branje elektronske pošte (Outlook, cc Mail, Hotmail, YahooMail):

Vrednost 8170 Frekvenca
1 Da 289
2 Ne 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
330 80045 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_30B Kaj pa za dostop do interneta (tudi wap) (samo za opravljanje te dejavnosti)?

Vrednost 8269 Frekvenca
1 Da 219
2 Ne 111
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
330 80045 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_30C Kaj pa za dostop do notranjega računalniškega sistema vašega podjetja (samo za opravljanje te dejavnosti)?:

Vrednost 8368 Frekvenca
1 Da 234
2 Ne 96
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
330 80045 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_31 Koliko ur ste V ZADNJIH ŠTIRIH TEDNIH porabili za delo izven vašega doma oz. izven lokacije, kjer običajno delate?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
330 80045 0 200 31.394 30.724

Vrednosti spremenljivk od 0 do 200

V4_32 Ali ste v ZADNJIH ŠTIRIH TEDNIH vsaj nekaj vašega delovnega časa doma opravljali teledelo?

Vrednost 8566 Frekvenca
1 Da 407
2 Ne 692
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1099 79276 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_33 Ali ste za teledelo v povprečju porabili vsaj 8 ur na teden?

Vrednost 8665 Frekvenca
1 Da 202
2 Ne 205
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
407 79968 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_34 Ali ste v ZADNJIH ŠTIRIH TEDNIH vsaj nekaj vašega delovnega časa opravljali mobilno teledelo?

Vrednost 8764 Frekvenca
1 Da 447
2 Ne 13185
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13632 66743 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_35 Ali ste za mobilno teledelo v povprečju porabili vsaj 8 ur na teden?

Vrednost 8863 Frekvenca
1 Da 254
2 Ne 193
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
447 79928 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V5_1 Ali ste V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE) poleg do sedaj opisanega osnovnega dela opravljali še kakšno dodatno delo za plačilo ali dobiček?

Vrednost 8962 Frekvenca
1 Da 713
2 Ne 37008
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37721 42654 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V5_2 Kakšen je bil vaš zaposlitveni status pri dodatnem delu?

Vrednost 9061 Frekvenca
1 Zaposlen v podjetju, družbi ali organizaciji 73
2 Zaposlen pri samostojnem podjetniku posamezniku (obrtniku) Zaščitena vrednost
3 Zaposlen pri kmetu Zaščitena vrednost
4 Zaposlen pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 Delal v lastnem podjetju, ne zaposluje delavcev Zaščitena vrednost
6 Delal v lastnem podjetju, zaposluje delavce Zaščitena vrednost
7 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), ne zaposluje dela 55
8 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), zaposluje delavce Zaščitena vrednost
9 Kmet, ne zaposluje delavcev 79
10 Kmet, zaposluje delavce Zaščitena vrednost
11 V svobodnem poklicu, ne zaposluje delavcev Zaščitena vrednost
12 V svobodnem poklicu, zaposluje delavce Zaščitena vrednost
13 Pomagal na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrt 222
14 Delal po pogodbi o delu 127
15 Delal po avtorski pogodbi 60
16 Delal za neposredno plačilo 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
713 79662 1 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

V5_3C Kakšen je naziv podjetja, organizacije ipd., kjer opravljate dodatno delo? Kaj se proizvaja oziroma kakšne storitve se opravljajo na lokaciji, kjer delate?

Vrednost 9160 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 79662
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
713 79662

V5_4C Kakšen je naziv vašega delovnega mesta? Opišite dodatno delo, ki ga opravljate.

Vrednost 9259 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 79662
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
713 79662

V5_5 Koliko ur ste opravili pri dodatnem delu V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE)?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
713 79662 1 120 14.554 11.549

Vrednosti spremenljivk od 1 do 120

V5_6 Ali je to delo redno, občasno ali sezonsko?

Vrednost 9457 Frekvenca
1 Redno 473
2 Občasno 208
3 Sezonsko 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
713 79662 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V5_7 Ali iščete drugo osnovno ali drugo dodatno delo?

Vrednost 9556 Frekvenca
1 Drugo osnovno delo 773
2 Dodatno delo 67
3 Niti eno niti drugo 36881
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37721 42654 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V5_8 Zakaj iščete drugo osnovno ali drugo dodatno delo?

Vrednost 9655 Frekvenca
1 Boji se ali ve, da bo izgubil delo 100
2 Ima zaposlitev za določen čas oziroma opravlja priložnostna, 196
3 Išče dodatno delo, ker želi delati več ur Zaščitena vrednost
4 Išče drugo osnovno delo, kjer bi delal več ur Zaščitena vrednost
5 Išče drugo osnovno delo, kjer bi delal manj ur Zaščitena vrednost
6 Želi boljšo plačo 164
7 Želi imeti ugodnejše delovne razmere (delovni čas, pot na de 163
8 Želi opravljati delo, ustreznješe svoji izobrazbi 141
9 Drugo, kaj? 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
840 79535 1 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V6_1 Ali ste kdaj prej delali bodisi kot zaposlena oseba, samozaposlena oseba ali pomagajoči družinski član? (Delo prek študentskega servisa in obvezna praksa ne štejeta!)

Vrednost 9754 Frekvenca
1 Da 20443
2 Ne 12183
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
32626 47749 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V6_2C Kakšen je naziv podjetja, organizacije ipd., kjer ste delali? Kaj se je proizvajalo oziroma kakšne storitve so se opravljale na lokaciji, kjer ste delali?

Vrednost 9853 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 59932
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20443 59932

V6_3C Kakšen je bil naziv vašega delovnega mesta? Opišite delo, ki ste ga opravljali?

Vrednost 9952 Frekvenca
110 74
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 59932
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20443 59932

V6_4 Kakšen je bil vaš takratni zaposlitveni status?

Vrednost 10051 Frekvenca
1 Zaposlen v podjetju, družbi ali organizaciji 17403
2 Zaposlen pri samostojnem podjetniku posamezniku (obrtniku) 1040
3 Zaposlen pri kmetu Zaščitena vrednost
4 Zaposlen pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 Delal v lastnem podjetju, ne zaposluje delavcev 58
6 Delal v lastnem podjetju, zaposluje delavce 58
7 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), ne zaposluje dela 446
8 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), zaposluje delavce 296
9 Kmet, ne zaposluje delavcev 468
10 Kmet, zaposluje delavce Zaščitena vrednost
11 V svobodnem poklicu, ne zaposluje delavcev Zaščitena vrednost
12 V svobodnem poklicu, zaposluje delavce Zaščitena vrednost
13 Pomagal na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrt 517
14 Delal po pogodbi o delu 37
15 Delal po avtorski pogodbi Zaščitena vrednost
16 Delal za neposredno plačilo Zaščitena vrednost
17 Delal prek javnih del Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20443 59932 1 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 17

V6_5 Zakaj ne opravljate več tega dela?

Vrednost 10150 Frekvenca
1 Ker je bil odpuščen 1018
2 Ker je dal odpoved 444
3 Zaradi prenehanja zaposlitve za določen čas 703
4 Zaradi izteka pogodbe 178
5 Zaradi upokojitve - brez dokupa zavarovalne dobe (redna, pre 13800
6 Zaradi upokojitve - z dokupom zavarovalne dobe 589
7 Zaradi opustitve dejavnosti zaradi ekonomskih razlogov (nere 1600
8 Zaradi osebnih ali družinskih razlogov 766
9 Zaradi nezmožnosti za delo (bolezen, invalidnost) 1062
10 Zaradi izobraževanja Zaščitena vrednost
11 Zaradi odhoda na služenje vojaškega roka Zaščitena vrednost
12 Drugo, kaj? 222
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20443 59932 1 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V6_6 Katerega leta ste nazadnje delali (za plačilo ali pomagali na družinski kmetiji, v družinskem podjetju, obrti)?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20443 59932 1937 2003 1991.911 8.926

Vrednosti spremenljivk od 1937 do 2003

V6_7 Kateri mesec ste nazadnje delali? (če v zadnjih 2 letih)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3832 76543 1 12 6.728 3.585

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V6_8 Ali ste V ZADNJIH ŠTIRIH TEDNIH iskali kakšno delo?

Vrednost 10447 Frekvenca
1 Da 2736
2 Ne 29832
3 Ne, ker je delo že našel 58
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
32626 47749 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V6_9 Ali bi, čeprav ne iščete dela, radi delali?

Vrednost 10546 Frekvenca
1 Da 2185
2 Ne 27647
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29832 50543 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V6_10 Kaj je poglavitni razlog, da ne iščete dela?

Vrednost 10645 Frekvenca
1 Upokojitev 17916
2 Nezmožen za delo (bolezen, invalidnost) 1313
3 Izobraževanje, usposabljanje 8360
4 Osebni ali družinski razlogi 1420
5 Čaka, da ga pokličejo nazaj na delo (osebe na čakanju) 102
6 Meni, da dela ni na voljo 399
7 Ne želi takoj začeti iskati dela 91
8 Drugo, kaj 231
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29832 50543 1 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V7_1 Ali iščete oziroma ste že našli zaposlitev ali samozaposlitev?

Vrednost 10744 Frekvenca
1 Zaposlitev 3587
2 Samozaposlitev 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3634 76741 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V7_2 Kakšno zaposlitev iščete oziroma ste jo že našli?

Vrednost 10843 Frekvenca
1 Išče zaposlitev s polnim delovnim časom 3444
2 Išče zaposlitev s skrajšanim delovnim časom Zaščitena vrednost
3 Je že našel zaposlitev s polnim delovnim časom Zaščitena vrednost
4 Je že našel zaposlitev s skrajšanim delovnim časom Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3587 76788 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V7_3 Ali bi sprejeli delo s skrajšanim delovnim časom, če ni dela s polnim delovnim časom?

Vrednost 10942 Frekvenca
1 Da 2832
2 Ne 612
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3444 76931 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V7_4 Ali bi sprejeli delo s polnim delovnim časom, če ni dela s skrajšanim delovnim časom?

Vrednost 11041 Frekvenca
1 Da 48
2 Ne 75
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
123 80252 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V7_5 Koliko mesecev že iščete (oziroma ste iskali) delo ali dodatno delo?

Vrednost 11140 Frekvenca
999 manj kot 1 mesec 99
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3634 76741 1 999

Vrednosti spremenljivk od 1 do 999

V7_6A Ali ste v zadnjih štirih tednih iskali delo na zavodu za zaposlovanje?

Vrednost 11239 Frekvenca
1 Da 2375
2 Ne 1259
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3634 76741 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V7_6B Ali ste čakali, da vas pokličejo z zavoda za zaposlovanje?

Vrednost 11338 Frekvenca
1 Da 2226
2 Ne 1408
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3634 76741 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V7_6C Ali ste vprašali neposredno pri delodajalcu?

Vrednost 11437 Frekvenca
1 Da 2767
2 Ne 867
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3634 76741 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V7_6D Ali ste vprašali sorodnike, prijatelje, znance?

Vrednost 11536 Frekvenca
1 Da 3083
2 Ne 551
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3634 76741 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V7_6E Ali ste se javili na oglas v časopisu, reviji?

Vrednost 11635 Frekvenca
1 Da 2735
2 Ne 899
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3634 76741 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V7_6F Ali ste intenzivno pregledovali oglase v časopisih, revijah, na internetu?

Vrednost 11734 Frekvenca
1 Da 2929
2 Ne 705
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3634 76741 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V7_6G Ali ste delo iskali v kateri od zasebnih agencij za zaposlovanje?

Vrednost 11833 Frekvenca
1 Da 462
2 Ne 3172
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3634 76741 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V7_6H Ali ste bili na razgovoru ali testiranju pri delodajalcu?

Vrednost 11932 Frekvenca
1 Da 1940
2 Ne 1694
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3634 76741 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V7_6I Ali ste čakali na odgovor na prošnjo (prijavo) za zaposlitev?

Vrednost 12031 Frekvenca
1 Da 2463
2 Ne 1171
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3634 76741 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V7_6J Ali ste iskali zemljo, zgradbe ali opremo za samozaposlitev?

Vrednost 12130 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3634 76741 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V7_6K Ali ste iskali dovoljenja, licence, denarna sredstva za samozaposlitev?

Vrednost 12229 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3634 76741 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V7_6L Ali ste uporabili še katero drugo metodo?

Vrednost 12328 Frekvenca
1 Da 126
2 Ne 3508
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3634 76741 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V7_7 Kaj je veljalo za vas tik preden ste začeli iskati delo?

Vrednost 12427 Frekvenca
1 Bil je redno zaposlen za nedoločen čas 1298
2 Bil je redno zaposlen za določen čas 909
3 Bil je podjetnik, samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), 87
4 Pomagal je na družinski kmetiji, v družinskem podjetju, obrt Zaščitena vrednost
5 Opravljal je pogodbena oziroma priložnostna dela 81
6 Redno se je izobraževal, šolal 926
7 Bil je na služenju vojaškega roka 68
8 Imel je družinske obveznosti oziroma opravljal je gospodinjs 154
9 Bil je upokojen Zaščitena vrednost
10 Drugo, kaj? 72
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3634 76741 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V7_8 Če bi sedaj našli delo, ali bi lahko začeli delati V NASLEDNJIH DVEH TEDNIH?

Vrednost 12526 Frekvenca
1 Da 3234
2 Ne 400
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3634 76741 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V7_9 Zakaj ne bi mogli začeti z delom?

Vrednost 12625 Frekvenca
1 Zaključiti mora izobraževanje, šolanje 44
2 Sedanjega dela ne more zapustiti v dveh tednih 220
3 Osebni ali družinski razlogi 41
4 Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 55
5 Ureja si pogoje za samozaposlitev (dokumentacija, denarna sr Zaščitena vrednost
6 Drugo, kaj? Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
400 79975 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V7_9A A Ali bi mogoče lahko začeli delati v NASLEDNJIH TREH MESECIH?

Vrednost 12724 Frekvenca
1 Da 310
2 Ne 90
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
400 79975 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V8_1 Ali ste prijavljeni na zavodu za zaposlovanje?

Vrednost 12823 Frekvenca
1 Da 4316
2 Ne 66030
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
70346 10029 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V8_2 Ali ste bili V ZADNJIH ŠTIRIH TEDNIH vključeni v katerega od programov zavoda za zaposlovanje (javna dela, izobraževanje, usposabljanje)?

Vrednost 12922 Frekvenca
1 Da 454
2 Ne 3862
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4316 76059 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V8_3 Ali ste iskali informacije ali pomoč na zavodu za zaposlovanje?

Vrednost 13021 Frekvenca
1 Zaposleni v podjetju, organizaciji 3544
2 Zaposleni pri obrtniku (s.p.) Zaščitena vrednost
3 Zaposleni pri kmetu Zaščitena vrednost
4 Zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 Delali ste v lastnem podjetju, niste zaposlovali delavcev Zaščitena vrednost
6 Delali ste v lastnem podjetju, zaposlovali ste delavce Zaščitena vrednost
7 Obrtnik (s.p.), niste zaposlovali delavcev Zaščitena vrednost
8 Obrtnik (s.p.), zaposlovali ste delavce Zaščitena vrednost
9 Kmet, niste zaposlovali delavcev Zaščitena vrednost
10 Kmet, zaposlovali ste delavce Zaščitena vrednost
11 V svobodnem poklicu, niste zaposlovali delavcev Zaščitena vrednost
12 V svobodnem poklicu, zaposlovali ste delavce Zaščitena vrednost
13 Pomagali ste na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, Zaščitena vrednost
14 Delali ste po podjemni pogodbi, pogodbi o delu Zaščitena vrednost
15 Delali ste po avtorski pogodbi Zaščitena vrednost
16 Delali ste za neposredno plačilo Zaščitena vrednost
17 Delali ste preko študentskega servisa Zaščitena vrednost
18 Delali ste preko javnih del Zaščitena vrednost
19 Brezposelni Zaščitena vrednost
20 Učenec, dijak, študent Zaščitena vrednost
21 Upokojeni Zaščitena vrednost
22 Skrbeli ste za gospodinjstvo Zaščitena vrednost
23 Nezmožni za delo Zaščitena vrednost
24 Na služenju vojaškega roka Zaščitena vrednost
25 Drugo, kaj? Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4316 76059 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 25

V8_4A Kdaj ste zadnjič iskali informacije ali pomoč na zavodu za zaposlovanje? Povejte mesec in leto! - mesec

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3544 76831 1 12 6.366 3.601

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V8_4B Kdaj ste zadnjič iskali informacije ali pomoč na zavodu za zaposlovanje? Povejte mesec in leto! - leto

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3544 76831 2000 2003 2002.895 0.314

Vrednosti spremenljivk od 2000 do 2003

V8_5A Ali prejemate: denarno nadomestilo za čas brezposelnosti?

Vrednost 13318 Frekvenca
1 Da 1231
2 Ne 3085
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4316 76059 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V8_5B Ali prejemate: denarno pomoč za čas brezposelnosti?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4316 76059

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V8_6 Kaj je veljalo za vas PRED ENIM LETOM?

Vrednost 13516 Frekvenca
1 Zaposlen v podjetju, družbi ali organizaciji 28169
2 Zaposlen pri samostojnem podjetniku posamezniku (obrtniku) 2483
3 Zaposlen pri kmetu Zaščitena vrednost
4 Zaposlen pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 Delal v lastnem podjetju, ne zaposluje delavcev 218
6 Delal v lastnem podjetju, zaposluje delavce 421
7 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), ne zaposluje dela 1001
8 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), zaposluje delavce 762
9 Kmet, ne zaposluje delavcev 1368
10 Kmet, zaposluje delavce 36
11 V svobodnem poklicu, ne zaposluje delavcev 82
12 V svobodnem poklicu, zaposluje delavce Zaščitena vrednost
13 Pomagal na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrt 1766
14 Delal je po pogodbi o delu 122
15 Delal po avtorski pogodbi 61
16 Delal za neposredno plačilo 53
17 Delal preko študentskega servisa 168
18 Delal preko javnih del 36
19 Brezposeln 4651
20 Učenec, dijak, študent 9993
21 Upokojenec 16930
22 Gospodinja 1418
23 Nezmožen za delo 389
24 Na služenju vojaškega roka 129
25 Drugo, kaj? 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
70346 10029 1 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 25

V8_7C Kakšen je naziv podjetja, organizacije ipd., kjer ste delali pred enim letom? Kaj se je proizvajalo oziroma kakšne storitve so se opravljale na lokaciji, kjer ste delali pred enim letom?

Vrednost 13615 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 43589
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
36786 43589

V8_8 Ali so bile informacije pridobljene neposredno?

Vrednost 13714 Frekvenca
1 Da 30054
2 Ne 40292
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
70346 10029 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

ZAP1 Brezposelni

Vrednost 13813 Frekvenca
-2 niso brezposelni 77724
1 brezposelni 2651
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
80375 0 -2 1

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

ZAP2 Zaposleni

Vrednost 13912 Frekvenca
-2 niso zaposleni 48349
1 zaposleni 32026
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
80375 0 -2 1

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

ZAP3 Samozaposleni

Vrednost 14011 Frekvenca
-2 niso samozaposleni 76480
1 samozaposleni 3895
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
80375 0 -2 1

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

ZAP4 Pomagajoči družinski člani

Vrednost 14110 Frekvenca
-2 niso pomagajoči družinski člani 78576
1 pomagajoči družinski člani 1799
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
80375 0 -2 1

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

ZAP12 Neaktivni

Vrednost 1429 Frekvenca
-2 niso neaktivni 50400
1 neaktivni 29975
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
80375 0 -2 1

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

ZAP20 Delovno aktivni

Vrednost 1438 Frekvenca
-2 niso delovno aktivni 42655
1 delovno aktivni 37720
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
80375 0 -2 1

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

ZAP21 Aktivni

Vrednost 1447 Frekvenca
-2 niso aktivni 40004
1 aktivni 40371
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
80375 0 -2 1

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

OZNAKA Čas izbora v vzorec - letnica + četrtletje

Vrednost 1456 Frekvenca
214 2001, četrto četrtletje 3442
221 2002, prvo četrtletje 6968
222 2002, drugo četrtletje 7158
223 2002, tretje četrtletje 11674
224 2002, četrto četrtletje 12179
231 2003, prvo četrtletje 13055
232 2003, drugo četrtletje 12663
233 2003, tretje četrtletje 8628
234 2003, četrto četrtletje 4608
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
80375 0 214 234

Vrednosti spremenljivk od 214 do 234

REGIJA Statistična regija

Vrednost 1465 Frekvenca
1 Pomurska 5491
2 Podravska 13575
3 Koroška 2716
4 Savinjska 10129
5 Zasavska 1689
6 Spodnjeposavska 2539
7 Jugovzhodna Slovenija 5844
8 Osrednjeslovenska 20340
9 Gorenjska 7861
10 Notranjsko-kraška 2000
11 Goriška 4082
12 Obalno-kraška 4109
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
80375 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

TIP Tip anketiranja

Vrednost 1474 Frekvenca
2 terensko anketiranje 21371
3 telefonsko anketiranje 59004
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
80375 0

Vrednosti spremenljivk od 2 do 3

C3 Stopnja urbanizacije - SURS

Vrednost 1483 Frekvenca
1 Mesto 29383
2 Primesto Zaščitena vrednost
3 Strnjeno vaško naselje 28282
4 Raztresene hiše in hiše na samem 12779
9 Zaščitena vrednost
Sysmiss 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
80318 57

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

DEL Četrtletje

Vrednost 1492 Frekvenca
1 1. četrtletje 20496
2 2. četrtletje 19881
3 3. četrtletje 20076
4 4. četrtletje 19922
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
80375 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

W_RAST4 Letna utež

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
80375 0 24.835 12.974

Vrednosti spremenljivk od Zaščitena vrednost do Zaščitena vrednost

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Statistični urad Republike Slovenije (2002). ADS03 - ADS Anketa o delovni sili [Vprašalnik].
 2. Kočar, Sebastian (2012). ADS03 - Sintaksa ADS2003letna [datoteka programa v SPSS].
 3. Statistični urad Republike Slovenije (2004). ADS03 - Navodila za izračun zaposlitvenih statusov in starosti oseb v datoteki ADS (od 2002/1 naprej).
 4. Eurostat (2001). ADS03 - Labour Force Survey Document for item 2.3 of the agenda Definition of the variables specified in Commission Regulation n.° 1575/2000 REVISED VERSION.
 5. Statistični urad Republike Slovenije (2008). ADS - KLASIUS-P - Klasifikacije področij izobraževalnih aktivnosti/izidov, V2 2006 [šifrant].
 6. Statistični urad Republike Slovenije (2008). ADS - SKD_2008 - Standardna klasifikacija dejavnosti 2008, V2 [šifrant].
 7. Statistični urad Republike Slovenije (2002). ADS - SKD - Standardna klasifikacija dejavnosti, 2002 [šifrant].
 8. Arhiv družboslovnih podatkov (2012). ADS - Pojasnitev vrednosti spremenljivke URBAN.
 9. Statistični urad Republike Slovenije (2000). ADS - SKP - Standardna klasifikacija poklicev, V2 [šifrant].
 10. Statistični urad Republike Slovenije (2011). ADS - Pretvornik med SKP-08 in ISCO-08 na najnižji klasifikacijski ravni.
 11. Statistični urad Republike Slovenije (2011). ADS - Pretvornik med SKP-V2 in SKP-08 na najnižji klasifikacijski ravni.

Rezultati raziskave

 1. Eurostat (2004). ADS03 - Joint Standard Quality Report for Labour Force Survey and Regional Labour Market Statistics.
 2. Eurostat (2005). ADS03 - Labour force survey in the EU, candidate and EFTA countries Main characteristics of national surveys.
 3. Eurostat (2003). ADS03 - The European Union labour force survey Methods and definitions – 2001.
 4. Kočar, Sebastian (2012). ADS - Uporabljeni šifranti za raziskavo ADS.
 5. Svetin, Irena (2009). ADS - Aktivno prebivalstvo (po Anketi o delovni sili), Slovenija, metodološka pojasnila.
 6. Kočar, Sebastian (2012). ADS - Pregled spremenljivk po letih izvajanja raziskave ADS.

Povezane objave

 1. Vehovar, Vasja (1992). ADS - Metodologija ankete v kadrovskem potencialu.
 2. Vehovar, Vasja (1993). ADS - Anketa o kadrovskem potencialu: vzorec.
 3. Svetlik, Ivan (1992). ADS - Od raziskave do knjige.
 4. Statistični urad Republike Slovenije (). ADS - Publikacije.
 5. Klemen Širok (2011). ADS - Dejavniki in poti upokojevanja v Sloveniji: evalvacija možnosti podaljševanja delovne aktivnosti: doktorska disertacija.
 6. Irena Svetin (oktober 2006). ADS - Standardno poročilo o kakovosti za raziskovanje Anketa o delovni sili za leto 2005.
 7. Statistični urad Republike Slovenije (2015). ADS - Delo in brezposelnost.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Podatki dostopni registriranim raziskovalcem v statistično-analitičen in znanstveno-raziskovalen namen. Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave.

OPOMBA: Originalna ASCII delimited datoteka.

OPOMBA: Datoteka je namenjena takojšnjim statističnim analizam, možna je pretvorba v druge formate, za uporabo z drugimi statističnimi programi (SAS, STATA, R! itd.).

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Statistični urad Republike Slovenije. (2012). Anketa o delovni sili, 2003: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: ADS03. Dostopno prek http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/ads03/

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.25
Datum prve podatkovne objave: 2012

SORODNE RAZISKAVE

ADS - Anketa o delovni sili: Opis serije

ADS14 - Anketa o delovni sili, 2014: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS13 - Anketa o delovni sili, 2013: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS12 - Anketa o delovni sili, 2012: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS11 - Anketa o delovni sili, 2011: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS10 - Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS10P - Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - anonimizirana

ADS09 - Anketa o delovni sili, 2009: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS08 - Anketa o delovni sili, 2008: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS07 - Anketa o delovni sili, 2007: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS06 - Anketa o delovni sili, 2006: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS05 - Anketa o delovni sili, 2005: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS04 - Anketa o delovni sili, 2004: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS02 - Anketa o delovni sili, 2002: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS01 - Anketa o delovni sili, 2001: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS004 - Anketa o delovni sili, 2000/4

ADS003 - Anketa o delovni sili, 2000/3

ADS002 - Anketa o delovni sili, 2000/2

ADS001 - Anketa o delovni sili, 2000/1

ADS00 - Anketa o delovni sili, skupni dokumenti za serijo

ADS994 - Anketa o delovni sili, 1999/4

ADS993 - Anketa o delovni sili, 1999/3

ADS992 - Anketa o delovni sili, 1999/2

ADS991 - Anketa o delovni sili, 1999/1

ADS984 - Anketa o delovni sili, 1998/4

ADS983 - Anketa o delovni sili, 1998/3

ADS982 - Anketa o delovni sili, 1998/2

ADS981 - Anketa o delovni sili, 1998/1

ADS974 - Anketa o delovni sili, 1997/4

ADS973 - Anketa o delovni sili, 1997/3

ADS972 - Anketa o delovni sili, 1997/2

AKP94 - Anketa o kadrovskem potencialu 1994

AKP93 - Anketa o kadrovskem potencialu 1993

AKP92 - Anketa o kadrovskem potencialu 1992

AKP91 - Anketa o kadrovskem potencialu 1991

AKP89 - Anketa o kadrovskem potencialu 1989

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si