Anketa o delovni sili, 2000/1

Basic Study Information

ADP - IDNo: ADS001
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_ADS001_V1
Main author(s):
 • Statistični urad Republike Slovenije
Co-workers:
 • Svetin, Irena
 • Sluga, Marko
 • Repinc, Janez
 • Blejec, Zdenka
 • Novak, Tatjana
 • Švajncer, Tanja
Data file producer:
SURS - Statistični urad Republike Slovenije, Vlada Republike Slovenije (Ljubljana; 2000)

Funding agency:

Vlada Republike Slovenije

Project number:

Nacionalni program statističnih raziskovanj (None)

Series:
 • ADS/Anketa o delovni sili

  Namen Ankete o delovni sili je zbrati podatke o stanju in spremembah na slovenskem trgu dela. Daje nam podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega (delovno aktivnega prebivalstva in brezposelnih oseb) in neaktivnega prebivalstva Slovenije. -- Od leta 1995 ADS izvaja Statistični urad Republike Slovenije. V letih 1993 in 1994 je raziskavo izvedel Republiški zavod za zaposlovanje ob sodelovanju Statističnega urada Republike Slovenije. Kot razvojni projekt je bila uvedena na Inštitutu za družbene vede pri Fakulteti za družbene vede. Razvojna faza je trajala do konca leta 1992. V letu 1993 je bila vključena v Nacionalni program statističnih raziskovanj. Od takrat podatki veljajo za uradne. -- Anketo o delovni sili izvajamo skladno z navodili Mednarodne organizacije za delo (ILO), sprejetimi na 13. konferenci statistikov dela, ter skladno z zahtevami Statističnega urada Evropske zveze (Eurostata), ki se nanašajo na usklajeno anketo Evropske zveze. To nam omogoča primerljivost z drugimi državami, ki izvajajo ankete o delovni sili, in hkrati tudi časovno primerljivost podatkov. -- Anketi 1989 in 1990 sta vključili okrog 4 000 gospodinjstev. Osebe so bile izbrane iz registra stalnega prebivalstva. Anketa 1991 je kot vzorčni okvir uporabila rezultate Popisa prebivalstva, stanovanj, gospodinjstev in kmečkih gospodinjstev (1991). V zadnji stopnji izbora so bila izbrana stanovanja (ne gospodinjstva) in anketirane vse osebe v stanovanju. Odgovarjalo je 2.715 gospodinjstev. V anketo 1992 so bila vključena gospodinjstva, ki so odgovarjala v predhodni anketi, dodana pa so bila še nova. Skupaj je odgovarjalo 4 965 gospodinjstev. ADS je bila leta 1993 vključena v Nacionalni program statističnih raziskovanj. Vzorčni okvir je bil Centralni register prebivalstva (CRP). Izbrana oseba je določila gospodinjstvo, ki ga je bilo treba anketirati. Vzorec so povečali na 8.272 gospodinjstev (odgovarjalo jih je 7.353). V ADS 1994 je odgovarjalo 7.506 gospodinjstev. Vzorec 1995 je vključeval 8 641, 1996 pa 8.493 gospodinjstev. Anketa je bila panelna, vsako gospodinjstvo je bilo vključeno 3 zaporedna leta. Do 1997 je bila ADS letna anketa, aprila 1997 pa smo prešli na kontinuirano ADS (anketiranje poteka vse leto) ob četrtletnem objavljanju podatkov. Novoizbrana gospodinjstva so izbrana z enostavnim slučajnim izborom. V vzorec je vsako četrtletje vključenih nekaj več kot 7.000 gospodinjstev. Gospodinjstvo je anketirano v 5 četrtletjih (3 zaporedna, 1 četrtletje premora in še dvakrat).

Study Content

Keywords:

sestava gospodinjstva, državljanstvo, država rojstva, leto priselitve, dosežena izobrazba in drugi podatki o izobraževanju, delovna aktivnost, način zaposlitve, poklic, dejavnost zaposlitve, pogoji na delovnem mestu, delovni čas, dodatno delo, poročanje o minuli zaposlitvi, iskanje dela, prijavljen na zavodu za zaposlovanje, pomoč za brezposelne

Keywords ELSST:
DELO IN ZAPOSLOVANJE, ZADOVOLJSTVO NA DELOVNEM MESTU, ZNAČILNOSTI DELOVNEGA MESTA, DELODAJALEC, DELOVNI ČAS, DELOVNA MIGRACIJA, POGOJI ZA OPRAVLJANJE DELA, ISKANJE DELA, BREZPOSELNOST, DELOVNO MESTO

Topic Classification CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje
Topic Classification CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Topic Classification ADP
demografski podatki
zaposlitev
brezposelnost


Abstract:

Anketa o delovni sili daje mednarodno primerljive kazalnike stanja in sprememb na slovenskem trgu dela in je tudi bogat vir podatkov o položaju posameznika na tem trgu. Zagotavlja podatke, potrebne za odločanje o gospodarskih in socialnih vprašanjih v Sloveniji. glej: ADS00 - Dokumentacija Ankete o delovni sili [ostali dokumenti]

Methodology


Collection date: januar 2000 - marec 2000
Date of production: 2000
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik, gospodinjstvo

Universe:

Definicija ciljne populacije upošteva merilo stalnega prebivalstva, to je oseb, ki večinoma prebivajo na ozemlju Slovenije. Anketa pokriva samo tisto prebivalstvo, ki živi v individualnih gospodinjstvih.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so študentje, ki se šolajo v drugem kraju in živijo v študentskih domovih ali zasebno, osebe na služenju vojaškega roka, osebe, ki bivajo v ustanovah (samski dom, dom za ostarele, zapor, samostan ipd.), ladijsko in letalsko osebje, ki je nepretrgano odsotno 6 in več mesecev, osebe, ki so v bolnišnici 6 in več mesecev, zdomci, detaširani delavci, ki opravljajo dela v tujini 6 in več mesecev. Institucionalna gospodinjstva (domovi za ostarele, samski domovi, samostani ...) so izključena iz anketiranja. Ta gospodinjstva predstavljajo okrog 1,5 % prebivalstva Slovenije.

Data collected by:

Statistični urad Republike Slovenije

Sampling procedure:

Vzorčni okvir predstavlja Centralni register prebivalstva (CRP). Iz CRP naključno izberemo osebo, starejšo od 18 let. Na naslovu izbrane osebe anketiramo gospodinjstvo, v katerem stanuje ali je stanovala izbrana oseba. Anketiramo vse osebe v gospodinjstvu. Slovenija je geografsko razdeljena na dvanajst statističnih regij - le te smo upoštevali pri izboru, dodatno pa smo za vsako naselje določili tip, glede na velikost naselja in delež kmetij. S tem smo celotno Slovenijo razdelili na 47 stratumov. Vzorec je stratificiran, alokacija je proporcionalna, z upoštevanjem stopnje odgovora v posameznem stratumu. Izbor oseb v stratumu je enostaven slučajen (SRS). Anketa o delovni sili je od leta 1997 rotirajoča panelna anketa, ki poteka nepretrgano skozi vse koledarsko leto. Vsako gospodinjstvo je po rotacijskem modelu 3-1-2 anketirano petkrat (gospodinjstva so anketirana tri zaporedna četrtletja, potem so za eno četrtletje izključena, nato so v anketo vključena še v preostalih dveh četrtletjih).

Mode of data collection:

Več načinov anketiranja. Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Osebno anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI).

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Za prikazovanje rezultatov in tabeliranje uporabimo utežene podatke. Za uteževanje uporabimo imputirano, logično pravilno datoteko. Osnovna utež je utež zaradi neenake verjetnosti izbora in je obratno sorazmerna z verjetnostjo izbora (gospodinjstva z več osebami imajo večjo verjetnost, da so izbrana). Druga utež je utež zaradi neodgovora, tu predvidevamo, da gospodinjstva, ki odgovarjajo niso drugačna od tistih, ki ne odgovarjajo. Podatke oseb post-stratificiramo po regiji, spolu in starosti, na ta način dobimo enako strukturo po regiji, starosti in spolu.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ADS001 - Datoteka brez osebnih podatkov [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 95
 • number of units: 18764

Title of Data file: ADS001 - Datoteka brez osebnih podatkov [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 95
 • number of units: 18764

Variable list

SIFRA ID respondenta Šifra enolična oznaka enot (gospodinjstev) v različnih četrtletjih, in

sicer od 2. četrtletja 1997 naprej

Value 13 Frequency
1 1 0
2 2 0
3 (...) 0
0 0

Valid range from 0 to 3

V0 Številka osebe v gospodinjstvu

VPR.0. Zaporedna številka osebe v gospodinjstvu

Value 22 Frequency
1 5935
2 5250
3 3824
4 2432
5 822
6 338
7 97
8 43
9 17
10 3
11 3

Valid range from 1 to 11

UTEZ204 Utez za posameznike

UTEZ204. Utež

Value 31 Frequency
1 Utež je ena 1

Valid range from 1 to 1

SIFRA ID respondenta Šifra enolična oznaka enot (gospodinjstev) v različnih četrtletjih, in

sicer od 2. četrtletja 1997 naprej

Value 195 Frequency
1 1 0
2 2 0
3 (...) 0
0 0

Valid range from 0 to 3

V0 Številka osebe v gospodinjstvu

VPR.0. Zaporedna številka osebe v gospodinjstvu

Value 294 Frequency
1 5935
2 5250
3 3824
4 2432
5 822
6 338
7 97
8 43
9 17
10 3
11 3

Valid range from 1 to 11

UTEZ204 Utez za posameznike

UTEZ204. Utež

Value 393 Frequency
1 Utež je ena 1

Valid range from 1 to 1

V1_3 Respondent živi v gospodinjstvu

VPR.1.3. Kje živi oseba?

Value 492 Frequency
1 V tem gospodinjstvu 0
2 V drugem gospodinjstvu na istem naslovu 0
3 Na drugem naslovu v Sloveniji 0
4 V drugi državi 0
5 Je na služenju vojaškega roka 0
6 Je umrla 0
-2 (podatki odstranjeni) 18764

Valid range from 1 to 6

V1_4 Sorodstveno razmerje do nosilca gospodinjstva

VPR.1.4. Kakšno je vaše razmerje do nosilca gospodinjstva?

Value 591 Frequency
1 Sam je nosilec gospodinjstva 5962
2 Njegov partner (zakonski ali zunajzakonski) 4479
3 Otrok (njegov ali partnerjev) 6531
4 Starejši sorodnik nosilca gospodinjstva ali njegovega partnerja (oče, mati, tast, tašča, ded, babica) 691
5 Brat, sestra, vnuk, vnukinja ali drug sorodnik 888
6 Drugo, kaj? 213

Valid range from 1 to 6

V1_5 Spol

VPR.1.5. Spol

Value 690 Frequency
1 Moški 9330
2 Ženski 9434

Valid range from 1 to 2

V1_6 Respondent ima slovensko državljanstvo

VPR.1.6. Ali imate slovensko državljanstvo?

Value 789 Frequency
1 Da 18680
2 Ne 84

Valid range from 1 to 2

V1_7 Državljanstvo (če ni slovensko)

VPR.1.7. Državljanstvo katere države imate?

Value 888 Frequency
1 Hrvaške 21
2 BIH 34
3 ZRJ 10
4 Makedonije 2
5 Druge države 17
-2 INAP 18680

Valid range from 1 to 5

V1_8 Rojen v Sloveniji

VPR.1.8. Ali ste bili rojeni v Sloveniji?

Value 987 Frequency
1 Da 17530
2 Ne 1234

Valid range from 1 to 2

V1_9 Država rojstva (če ni Slovenija)

VPR.1.9. V kateri državi ste bili rojeni?

Value 1086 Frequency
1 Hrvaški 387
2 BIH 458
3 ZRJ 192
4 Makedoniji 38
5 Drugi državi 159
-2 17530

Valid range from 1 to 5

V1_10 Leto priselitve

VPR.1.10. Katerega leta ste se priselili v Slovenijo?

Value 1185 Frequency
1900 (leta 1900) 0
1901 (...) 0
1999 (...) 6
2000 (leta 2000) 2
-2 INAP 17530

Valid range from 999 to 2000

V1_11 Ima stalno prebivališče ali začasno prebivališče ali ni prijavljen na naslovu

VPR.1.11. Ali imate na tem naslovu stalno prebivališče, začasno prebivališče ali na njem niste prijavljeni?

Value 1284 Frequency
1 Stalno prebivališče 18672
2 Začasno prebivališče 54
3 Ni prijavljen 38

Valid range from 1 to 3

V1_12A Dan rojstva VPR.1.12. Datum rojstva:

VPR.1.12a. dan

Value 1383 Frequency
0 podatki odstranjeni 18764

Valid range from 999 to -999

V1_12B Mesec rojstva

VPR.1.12b. mesec

Value 1482 Frequency
0 podatki odstranjeni 18764

Valid range from 999 to -999

V1_12C Leto rojstva

VPR.1.12c. leto

Value 1581 Frequency
1900 1900 2
1901 (...) 0
1999 (...) 152
2000 2000 12

Valid range from 999 to 2000

STAROST Starost v letih (izvedeno iz podatkov o datumu rojstva)

STAROST Iz datuma anketiranja in datuma rojstva izvedena starost v letih.

Value 1680 Frequency
0 0 let 139
1 (...) 164
99 (...) 1
100 100 let 1

Valid range from 0 to 100

V1_13 Zakonski stan Za osebe, ki do dneva anketiranja še niso dopolnile 15 let, konec anketiranja.

VPR.1.13. Kakšen je vaš zakonski stan?

Value 1779 Frequency
1 Samski 4808
2 Poročen 9257
3 Vdovec 1033
4 Razvezan 333
5 Zunajzakonska skupnost 648
-2 še ni dopolnil 15 let 2685

Valid range from 1 to 5

V2_1 Dosežena stopnja izobrazbe

VPR.2.1. Katero stopnjo izobrazbe ste dosegli?

Value 1878 Frequency
1 Je brez šolske izobrazbe oz. ima nepopolno osnovno izobrazbo (1-3 razrede) 195
2 Ima nepopolno osnovno izobrazbo (4-7 razredov) 706
3 Ima osnovno izobrazbo 4394
4 Ima nižjo ali srednjo poklicno izobrazbo 3972
5 Ima srednjo strokovno izobrazbo 3767
6 Ima srednjo splošno izobrazbo 1131
7 Ima višjo strokovno izobrazbo, višješolsko izobrazbo, specialistično povišješolsko izobrazbo 900
8 Ima visoko strokovno izobrazbo 257
9 Ima visoko univerzitetno izobrazbo 645
10 Ima specialistično povisokošolsko izobrazbo, magisterij, doktorat 112
-2 2685

Valid range from 1 to 10

V2_1A Zaključeno šolanje v zadnjih desetih letih

VPR.2.1. a Ali ste sedanjo stopnjo izobrazbe dosegli v zadnjih desetih letih?

Value 1977 Frequency
1 Da 4260
2 Ne 11819
-2 2685

Valid range from 1 to 2

V2_1B Leto zaključka šolanja (če manj od 10)

VPR.2.1. b Katerega leta?

Value 2076 Frequency
1990 157
1991 171
1992 184
1993 238
1994 278
1995 470
1996 555
1997 688
1998 774
1999 721
2000 24
-2 14504

Valid range from 999 to 2000

V2_2 Respondent trenutno vpisan v redni šolski program

VPR.2.2. Ali ste bili V ZADNJIH ŠTIRIH TEDNIH vpisani v kakšen redni šolski program, šolo?

Value 2175 Frequency
1 Da 2367
2 Ne 13712
-2 INAP 2685

Valid range from 1 to 2

V2_3 Respondent trenutno vpisan v kakšen drug izobraževalni program

VPR.2.3. Ali ste bili V ZADNJIH ŠTIRIH TEDNIH vključeni v kakšen drug izobraževalni program?

Value 2274 Frequency
1 Da 449
2 Ne 13263
-2 INAP 5052

Valid range from 1 to 2

V2_4 Stopnja izobrazbe pridobljena v tekočem izobraževalnem programu (če vpisan)

VPR.2.4. Katero stopnjo izobrazbe boste pridobili v tem izobraževalnem programu?

Value 2373 Frequency
1 Osnovno izobrazbo 56
2 Nižjo ali srednjo poklicno izobrazbo 195
3 Srednjo strokovno izobrazbo 616
4 Srednjo splošno izobrazbo 425
5 Višjo strokovno, višješolsko, specialistično povišješolsko izobrazbo 168
6 Visoko strokovno izobrazbo 310
7 Visoko univerzitetno izobrazbo 518
8 Specialistično povisokošolsko izobrazbo 32
9 Magistrsko, doktorsko izobrazbo 47
-2 INAP 16397

Valid range from 1 to 9

V2_5 Oblika izobraževanja

VPR.2.5. Za kakšno obliko izobraževanja, usposabljanja gre oz. je šlo?

Value 2472 Frequency
1 Izobraževanje v razredu 2524
2 Izobraževanje izključno v delovnem okolju 59
3 Kombinirano izobraževanje v razredu in v delovnem okolju 61
4 Izobraževanje na daljavo, korespondenčni tečaji 21
5 Samoizobraževanje 36
6 Konference, seminarji, delavnice 115
-2 INAP 15948

Valid range from 1 to 6

V2_6 Način izobraževanja

VPR.2.6. Za kakšen način izobraževanja gre oz. je šlo?

Value 2571 Frequency
1 Redno šolanje pred prvo zaposlitvijo 2007
2 Nadaljnje usposabljanje za sedanje delo 492
3 Usposabljanje za drugo delo 216
4 Priprava za vrnitev na delo po daljši odsotnosti 3
5 Izobraževanje, usposabljanje kot program zavoda za zaposlovanje 28
6 Tečaji, ki niso povezani z delom 70
-2 INAP 15948

Valid range from 1 to 6

V2_7 Izobraževanje traja eno leto ali več

VPR.2.7. Ali gre za daljše izobraževanje, ki v celoti traja eno leto ali več?

Value 2670 Frequency
1 Da 2563
2 Ne 253
-2 INAP 15948

Valid range from 1 to 2

V2_8 Leta trajanja izobraževalnega programa (če več kot leto)

VPR.2.8. Koliko let traja ta izobraževalni program?

Value 2769 Frequency
1 79
2 302
3 544
4 1418
5 137
6 17
7 3
8 60
20 1
30 2
-2 16201

Valid range from 1 to 8

V2_9 Tedni trajanja izobraževalnega programa (če manj kot leto)

VPR.2.9. Koliko tednov traja ta izobraževalni program?

Value 2868 Frequency
1 en teden 28
2 (...) 11
99 manj kot 1 teden 96
-2 INAP 18511

Valid range from 1 to 2

V2_10 Povprečno ur na teden trajanja izobraževalnega programa

VPR.2.10. Povprečno koliko ur na teden?

Value 2967 Frequency
1 absolvent 173
2 2 49
3 (...) 23
-2 INAP 15948

Valid range from 1 to 3

V3_1 Zaposlitveni status

VPR.3.1. Kateri od navedenih statusov velja za vas?

Value 3066 Frequency
1 Ima zaposlitev, samozaposlitev ali pomaga na družinski kmetiji, v podjetju, obrti 7965
2 Je brezposeln 1453
3 Je učenec, dijak, študent 1941
4 Je gospodinja 689
5 Je upokojenec 3861
6 Je nezmožen za delo (bolezen, invalidnost) 125
7 Drugo, kaj? 45
-2 INAP 2685

Valid range from 1 to 7

V3_2 Respondent dela

VPR.3.2. Ali ste V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE) delali vsaj eno uro za plačilo (denarno ali nedenarno) ali dobiček?

Value 3165 Frequency
1 Da 7376
2 Ne 8703
-2 INAP 2685

Valid range from 1 to 2

V3_3 Respondent pomaga na družinski kmetiji ali podjetju

VPR.3.3. Ali ste V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE) pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti?

Value 3264 Frequency
1 Da 553
2 Ne 8150
-2 INAP 10061

Valid range from 1 to 2

V3_4 Respondent zaposlen oziroma samozaposlen, čeprav v tekočem tednu ne dela

VPR.3.4. Ali ste zaposleni oziroma samozaposleni, čeprav V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE) niste delali?

Value 3363 Frequency
1 Da 705
2 Ne 7445
-2 INAP 10614

Valid range from 1 to 2

V3_5 Razlog zakaj v tekočem tednu ne dela

VPR.3.5. Zakaj V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE) niste delali, čeprav ste zaposleni oziroma samozaposleni?

Value 3462 Frequency
1 Zaradi slabega vremena 8
2 Zaradi zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov 9
3 Zaradi stavke 2
4 Zaradi izobraževanja, usposabljanja zunaj podjetja ali organizacije 4
5 Zaradi bolezni, poškodbe 304
6 Zaradi dopusta 230
7 Zaradi praznika 16
8 Ni delal, ker je na čakanju 26
9 Zaradi porodniškega dopusta 106
-2 INAP 18059

Valid range from 1 to 9

V3_6 Trajanje odsotnosti z dela

VPR.3.6. Koliko mesecev že ne delate, čeprav ste zaposleni oziroma samozaposleni?

Value 3561 Frequency
1 1 mesec 45
2 (...) 39
99 manj kot 1 mesec 413
-2 INAP 18059

Valid range from 1 to 2

V4_1 Zaposlitveni status pri tekočem delu

VPR.4.1. Kakšen je bil vaš zaposlitveni status pri delu, ki ste ga opravljali v V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE)?

Value 3660 Frequency
1 Zaposlen v podjetju, družbi ali organizaciji 6149
2 Zaposlen pri samostojnem podjetniku posamezniku (obrtniku) 881
3 Zaposlen pri kmetu 7
4 Zaposlen pri osebi v svobodnem poklicu 0
5 Delal v lastnem podjetju, ne zaposluje delavcev 73
6 Delal v lastnem podjetju, zaposluje delavce 126
7 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), ne zaposluje delavcev 210
8 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), zaposluje delavce 203
9 Kmet, ne zaposluje delavcev 302
10 Kmet, zaposluje delavce 15
11 V svobodnem poklicu, ne zaposluje delavcev 21
12 V svobodnem poklicu, zaposluje delavce 4
13 Pomagal na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti (ne prejema stalne plače) 482
14 Delal po pogodbi o delu 50
15 Delal po avtorski pogodbi 10
16 Delal za neposredno plačilo 21
17 Delal preko študentskega servisa 80
-2 INAP 10130

Valid range from 1 to 17

V4_2 Delo za nedoločen čas

VPR.4.2. Ali imate delo za nedoločen ali določen čas ? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Value 3759 Frequency
1 Za nedoločen čas 6266
2 Za določen čas 771
-2 INAP 11727

Valid range from 1 to 2

V4_3 Meseci trajanja tekočega dela

VPR.4.3.Koliko mesecev traja delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu od ponedeljka do nedelje?

Value 3858 Frequency
1 1 mesec 40
2 (...) 40
99 manj kot 1 mesec 42
-2 INAP 17832

Valid range from 1 to 2

V4_4 Razlogi za delo za določen čas

VPR.4.4. Kakšni so razlogi, da opravljate delo za določen čas? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Value 3957 Frequency
1 Pripravništvo, usposabljanje 100
2 Ne more najti stalne zaposlitve 384
3 Ne želi stalne zaposlitve 62
4 Je na poskusni dobi 33
5 Individualna pogodba o zaposlitvi 256
6 Trajni presežni delavec (s končno odločbo) 4
7 Drugo, kaj? 93
-2 INAP 17832

Valid range from 1 to 7

V4_5C Dejavnost zaposlitve (SKD koda)

VPR.4.5. Kakšen je naziv podjetja, organizacije ipd., kjer ste delali v preteklem tednu od ponedeljka do nedelje? Kaj se proizvaja oziroma kakšne storitve se opravljajo na lokaciji, kjer ste delali v preteklem tednu od ponedeljka do nedelje?

Value 4056 Frequency
1 811
2 (...) 33
-2 INAP 10130

Valid range from 1 to 2

V4_6C Poklic (4-mestna SKP koda)

VPR.4.6. Kakšen je bil naziv vašega delovnega mesta? Opišite delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu od ponedeljka do nedelje?

Value 4155 Frequency
110 25
-2 INAP 10130

Valid range from 110 to 110

V4_7 Država zaposlitve

VPR.4.7. V kateri državi delate? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Value 4254 Frequency
1 V Sloveniji 8562
2 Na Hrvaškem 2
3 V Avstriji 36
4 V Italiji 20
5 Na Madžarskem 0
6 V drugi državi, kateri? 14
-2 INAP 10130

Valid range from 1 to 6

V4_8 Leto začetka tekoče zaposlitve

VPR.4.8. Katerega leta ste začeli delati pri sedanjem delodajalcu oziroma opravljati sedanjo samostojno dejavnost? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Value 4353 Frequency
1900 (leta 1900) 0
1901 (...) 0
1999 (...) 861
2000 (leta 2000) 184
-2 INAP 10130

Valid range from 999 to 2000

V4_9 Mesec začetka tekoče zaposlitve

VPR.4.9. Katerega meseca ste začeli delati pri sedanjem delodajalcu oziroma opravljati sedanjo samostojno dejavnost? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu) (če v zadnjih 2 letih)

Value 4452 Frequency
1 272
2 178
3 123
4 96
5 115
6 113
7 94
8 77
9 169
10 173
11 140
12 155
-2 17059

Valid range from 1 to 12

V4_10 Število zaposlenih na lokaciji, kjer delate

VPR.4.10. Koliko delavcev dela na lokaciji, kjer delate (vključno z vami)? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Value 4551 Frequency
1 1 760
2 (...) 869
-2 INAP 10130

Valid range from 1 to 2

V4_11 Število ur dela na teden

VPR.4.11. Koliko ur na teden navadno delate pri delu, o katerem se pogovarjava (vključno z nadurami, če jih opravljate redno)?

Value 4650 Frequency
1 1 9
2 (...) 9
-2 INAP 10130

Valid range from 1 to 2

V4_12 Razlog (če manj kot 36 ur)

VPR.4.12. Zakaj navadno delate manj kot 36 ur? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Value 4749 Frequency
1 Zaradi izobraževanja, usposabljanja 90
2 Zaradi bolezni, invalidnosti, delne upokojitve 152
3 Ne more najti dela z daljšim delovnim časom 24
4 Ne želi dela z daljšim delovnim časom 55
5 Zaradi pomanjkanja dela 82
6 Zaradi družinskih razlogov 14
7 Drugo, kaj? 57
-2 INAP 18290

Valid range from 1 to 7

V4_13 Število ur dela v zadnjem tednu

VPR.4.13. Koliko ur ste delali V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE) pri delu, o katerem se pogovarjava?

Value 4848 Frequency
0 0 1017
1 (...) 6
-2 INAP 10130

Valid range from 0 to 1

V4_14 Zakaj (če v zadnjem tednu ne kot navadno)

VPR.4.14. Zakaj ne toliko ur kot navadno?

Value 4947 Frequency
1 Delal je več kot navadno: Ker ima premakljiv delovni čas 8
2 Ker je bil obseg dela večji (nadure, nadomeščanje) 190
3 Drugo, kaj? 11
4 Delal je manj kot navadno: Zaradi slabega vremena 72
5 Zaradi zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov 48
6 Zaradi stavke 2
7 Ker se je izobraževal, usposabljal 12
8 Ker ima premakljiv delovni čas 19
9 Zaradi bolezni, poškodbe ali začasne nezmožnosti za delo 492
10 Zaradi porodniškega dopusta 107
11 Zaradi družinskih oziroma osebnih razlogov 7
12 Zaradi dopusta 457
13 Zaradi praznikov 182
14 Zaradi začetka ali spremembe zaposlitve v prejšnjem tednu 39
15 Zaradi izteka zaposlitve v prejšnjem tednu 4
16 Ker ni bilo pravega dela, ker čaka na delo 94
17 Drugo, kaj? 27
-2 INAP 16993

Valid range from 1 to 17

V4_15 Respondent bi žele delali več ur na teden kot običajno če je v VPR.4.11.>35, preskok na v VPR.4.18a.

VPR.4.15. Ali bi radi delali več ur na teden, kot običajno delate?

Value 5046 Frequency
1 Da, z dodatnim delom 17
2 Da, z drugim osnovnim delom 34
3 Da, v okviru sedanjega dela 48
4 Ne 375
-2 INAP 18290

Valid range from 1 to 4

V4_16 Željeno število ur dela na teden

VPR.4.16. Koliko ur na teden bi radi delali vse skupaj?

Value 5145 Frequency
0 0 ur 0
1 (...) 0
-2 INAP 18665

Valid range from 0 to 1

V4_17 Pripravljenost delati več

VPR.4.17. Ali bi bili pripravljeni sprejeti več dela v naslednjih dveh tednih?

Value 5244 Frequency
1 Da 83
2 Ne 16
-2 INAP 18665

Valid range from 1 to 2

V4_18A Delo v izmenah

VPR.4.18a. Ali delate v izmenah? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Value 5343 Frequency
1 Običajno 2415
2 Včasih 342
3 Nikoli 5877
-2 INAP 10130

Valid range from 1 to 3

V4_18B Delo zvečer

VPR.4.18b. Ali delate zvečer? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Value 5442 Frequency
1 Običajno 1898
2 Včasih 1447
3 Nikoli 5289
-2 INAP 10130

Valid range from 1 to 3

V4_18C Delo ponoči

VPR.4.18c. Ali delate ponoči? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Value 5541 Frequency
1 Običajno 690
2 Včasih 781
3 Nikoli 7163
-2 INAP 10130

Valid range from 1 to 3

V4_18D Delo ob sobotah

VPR.4.18d. Ali delate ob sobotah? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Value 5640 Frequency
1 Običajno 2329
2 Včasih 2845
3 Nikoli 3460
-2 INAP 10130

Valid range from 1 to 3

V4_18E Delo ob nedeljah

VPR.4.18e. Ali delate ob nedeljah? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Value 5739 Frequency
1 Običajno 1377
2 Včasih 1352
3 Nikoli 5905
-2 INAP 10130

Valid range from 1 to 3

V4_18F Delo na domu

VPR.4.18f. Ali opravljate svojo osnovno dejavnost doma, v stanovanju? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Value 5838 Frequency
1 Običajno 406
2 Včasih 319
3 Nikoli 7909
-2 INAP 10130

Valid range from 1 to 3

V5_1 Dodatno delo

VPR.5.1. Ali ste V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE) poleg do sedaj opisanega osnovnega dela opravljali še kakšno dodatno delo za plačilo ali dobiček?

Value 5937 Frequency
1 Da 176
2 Ne 8458
-2 INAP 10130

Valid range from 1 to 2

V5_2 Zaposlitveni status pri dodatnem delu

VPR.5.2. Kakšen je bil vaš zaposlitveni status pri dodatnem delu?

Value 6036 Frequency
1 Zaposlen v podjetju, družbi ali organizaciji 24
2 Zaposlen pri samostojnem podjetniku posamezniku (obrtniku) 4
3 Zaposlen pri kmetu 0
4 Zaposlen pri osebi v svobodnem poklicu 0
5 Delal v lastnem podjetju, ne zaposluje delavcev 6
6 Delal v lastnem podjetju, zaposluje delavce 2
7 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), ne zaposluje delavcev 9
8 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), zaposluje delavce 3
9 Kmet, ne zaposluje delavcev 17
10 Kmet, zaposluje delavce 2
11 V svobodnem poklicu, ne zaposluje delavcev 2
12 V svobodnem poklicu, zaposluje delavce 0
13 Pomagal na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti (ni prejemal stalne plače) 73
14 Delal po pogodbi o delu 16
15 Delal po avtorski pogodbi 12
16 Delal za neposredno plačilo 6
-2 INAP 18588

Valid range from 1 to 16

V5_3C Dejavnost zaposlitve kjer opravlja dodatno delo (SKD koda)

VPR.5.3. Kakšen je naziv podjetja, organizacije ipd., kjer opravljate dodatno delo? Kaj se proizvaja oziroma kakšne storitve se opravljajo na lokaciji, kjer delate?

Value 6135 Frequency
1 88
2 (...) 0
-2 INAP 18588

Valid range from 1 to 2

V5_4C Poklic pri dodatnem delu (SKP koda)

VPR.5.4. Kakšen je naziv vašega delovnega mesta? Opišite dodatno delo, ki ga opravljate?

Value 6234 Frequency
11 3
-2 INAP 18588

Valid range from 11 to 11

V5_5 Število ur dela v zadnjem tednu pri dodatnem delu

VPR.5.5. Koliko ur ste opravili pri dodatnem delu V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE)?

Value 6333 Frequency
0 0 0
1 (...) 3
-2 INAP 18588

Valid range from 0 to 1

V5_6 Redno, občasno ali sezonsko delo

VPR.5.6. Ali je to delo redno, občasno ali sezonsko?

Value 6432 Frequency
1 Redno 127
2 Občasno 42
3 Sezonsko 7
-2 INAP 18588

Valid range from 1 to 3

V5_7 Trenutno išče drugo delo (ima zaposlitev)

VPR.5.7. Ali iščete drugo osnovno ali drugo dodatno delo?

Value 6531 Frequency
1 Drugo osnovno delo 288
2 Dodatno delo 31
3 Niti eno niti drugo 8315
-2 INAP 10130

Valid range from 1 to 3

V5_8 Razlogi iskanja novega dela

VPR.5.8. Zakaj iščete drugo osnovno ali drugo dodatno delo?

Value 6630 Frequency
1 Boji se ali ve, da bo izgubil delo 20
2 Ima zaposlitev za določen čas oziroma opravlja priložnostna, pogodbena dela 56
3 Išče dodatno delo, ker želi delati več ur 5
4 Išče drugo osnovno delo, kjer bi delal več ur 13
5 Išče drugo osnovno delo, kjer bi delal manj ur 5
6 Želi boljšo plačo 68
7 Želi imeti ugodnejše delovne razmere (delovni čas, pot na delo, manj naporno delo...) 77
8 Želi opravljati delo, ustreznješe svoji izobrazbi 55
9 Drugo, kaj? 20
-2 INAP 18445

Valid range from 1 to 9

V6_1 Zaposlen kdaj v preteklosti

VPR.6.1. Ali ste kdaj prej delali bodisi kot zaposlena oseba, samozaposlena oseba ali pomagajoči družinski član? (Delo prek študentskega servisa in obvezna praksa ne štejeta!)

Value 6729 Frequency
1 Da 4591
2 Ne 2854
-2 INAP 11319

Valid range from 1 to 2

V6_2 Leto zadnje zaposlitve

VPR.6.2. Katerega leta ste nazadnje delali?

Value 6828 Frequency
1900 (leta 1900) 0
1901 (...) 0
1999 (...) 449
2000 (leta 2000) 32
-2 INAP 14173

Valid range from 999 to 2000

V6_3 Mesec zadnje zaposlitve

VPR.6.3. Kateri mesec ste nazadnje delali? če v zadnjih 2 letih

Value 6927 Frequency
1 62
2 47
3 50
4 43
5 74
6 73
7 58
8 61
9 67
10 78
11 75
12 162
-2 INAP 17914

Valid range from 1 to 12

V6_4 Razlogi prenehanja zaposlitve

VPR.6.4. Zakaj ne opravljate več tega dela?

Value 7026 Frequency
1 Ker je bil odpuščen 240
2 Ker je dal odpoved 120
3 Zaradi prenehanja zaposlitve za določen čas 165
4 Zaradi izteka pogodbe 57
5 Zaradi upokojitve - brez dokupa zavarovalne dobe (redna, predčasna, invalidska) 2835
6 Zaradi upokojitve - z dokupom zavarovalne dobe 302
7 Zaradi opustitve dejavnosti zaradi ekonomskih razlogov (nerentabilnosti...) 323
8 Zaradi osebnih ali družinskih razlogov 163
9 Zaradi nezmožnosti za delo (bolezen, invalidnost) 241
10 Zaradi izobraževanja 11
11 Zaradi odhoda na služenje vojaškega roka 10
12 Drugo, kaj? 124
-2 INAP 14173

Valid range from 1 to 12

V6_5 Zadnji zaposlitveni status

VPR.6.5. Kakšen je bil vaš takratni zaposlitveni status?

Value 7125 Frequency
1 Zaposlen v podjetju, družbi ali organizaciji 3965
2 Zaposlen pri samostojnem podjetniku posamezniku (obrtniku) 251
3 Zaposlen pri kmetu 4
4 Zaposlen pri osebi v svobodnem poklicu 0
5 Delal v lastnem podjetju, ne zaposluje delavcev 18
6 Delal v lastnem podjetju, zaposluje delavce 11
7 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), ne zaposluje delavcev 64
8 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), zaposluje delavce 46
9 Kmet, ne zaposluje delavcev 106
10 Kmet, zaposluje delavce 8
11 V svobodnem poklicu, ne zaposluje delavcev 6
12 V svobodnem poklicu, zaposluje delavce 1
13 Pomagal na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti (ne prejema stalne plače) 100
14 Delal po pogodbi o delu 9
15 Delal po avtorski pogodbi 0
16 Delal za neposredno plačilo 2
-2 INAP 14173

Valid range from 1 to 16

V6_6C Dejavnost zadnje zaposlitve (SKD koda)

VPR.6.6. Kakšen je naziv podjetja, organizacije ipd., kjer ste delali? Kaj se je proizvajalo oziroma kakšne storitve so se opravljale na lokaciji, kjer ste delali?

Value 7224 Frequency
1 295
2 (...) 30
-2 INAP 14173

Valid range from 1 to 2

V6_7C Poklic ob zadnji zaposlitvi (SKP koda)

VPR.6.7. Kakšen je bil naziv vašega delovnega mesta? Opišite delo, ki ste ga opravljali?

Value 7323 Frequency
110 20
-2 INAP 14173

Valid range from 110 to 110

V6_8 Trenutno išče delo (brez zaposlitve)

VPR.6.8. Ali ste V ZADNJIH ŠTIRIH TEDNIH iskali kakšno delo?

Value 7422 Frequency
1 Da 733
2 Ne 6705
3 Ne, ker je delo že našel 7
-2 INAP 11319

Valid range from 1 to 3

V6_9 Respondent bi rad delal (ne išče zapolitve)

VPR.6.9. Ali bi, čeprav ne iščete dela, radi delali?

Value 7521 Frequency
1 Da 349
2 Ne 6356
-2 INAP 12059

Valid range from 1 to 2

V6_10 Razlog za neiskanje dela

VPR.6.10. Kaj je poglavitni razlog, da ne iščete dela?

Value 7620 Frequency
1 Čaka, da ga pokličejo nazaj na delo (osebe na čakanju) 22
2 Nezmožen za delo (bolezen, invalidnost) 457
3 Osebni ali družinski razlogi 380
4 Izobraževanje, usposabljanje 1866
5 Upokojitev 3703
6 Meni, da dela ni na voljo 96
7 Ne želi takoj začeti iskati dela 10
8 Drugo, kaj 15
9 156
-2 INAP 12059

Valid range from 1 to 8

V7_1 Išče zaposlitev ali samozaposlitev

VPR.7.1. Ali iščete oziroma ste že našli zaposlitev ali samozaposlitev?

Value 7719 Frequency
1 Zaposlitev 1035
2 Samozaposlitev 24
-2 INAP 17705

Valid range from 1 to 2

V7_2 Išče zaposlitev s polnim ali skrajšanim delovnim časom

VPR.7.2. Kakšno zaposlitev iščete oziroma ste jo že našli?

Value 7818 Frequency
1 Išče zaposlitev s polnim delovnim časom 980
2 Išče zaposlitev s skrajšanim delovnim časom 53
3 Je že našel zaposlitev s polnim delovnim časom 1
4 Je že našel zaposlitev s skrajšanim delovnim časom 1
-2 INAP 17729

Valid range from 1 to 4

V7_3 Pripravljenost sprejeli delo s skrajšanim delovnim časom (če išče s polnim)

VPR.7.3. Ali bi sprejeli delo s skrajšanim delovnim časom, če ni dela s polnim delovnim časom?

Value 7917 Frequency
1 Da 739
2 Ne 241
-2 INAP 17784

Valid range from 1 to 2

V7_4 Pripravljenost sprejeli delo s polnim delovnim časom (če išče s skrajšanim)

VPR.7.4. Ali bi sprejeli delo s polnim delovnim časom, če ni dela s skrajšanim delovnim časom?

Value 8016 Frequency
1 Da 21
2 Ne 32
-2 INAP 18711

Valid range from 1 to 2

V7_5 Trajanje iskanja dela

VPR.7.5. Koliko mesecev že iščete (oziroma ste iskali) delo ali dodatno delo?

Value 8115 Frequency
1 1 49
2 (...) 73
999 manj kot 1 mesec 35
-2 INAP 17705

Valid range from 1 to 2

V7_6 Metoda iskanja dela

VPR.7.6. Katero glavno metodo iskanja dela uporabljate oziroma ste uporabljali?

Value 8214 Frequency
1 Vprašal je pri zavodu za zaposlovanje 350
2 Čaka, da ga pokličejo iz zavoda za zaposlovanje 47
3 Vprašal je neposredno pri delodajalcu 119
4 Vprašal je sorodnike, prijatelje, znance 89
5 Priglasil se je na oglas v časopisu ali reviji 208
6 Intenzivno je pregledoval oglase v časopisih ali revijah 198
7 Vprašal je pri zasebnih agencijah za zaposlovanje 11
8 Dal je oglas v časopise ali revije 5
9 Iskal je zemljo, zgradbe ali opremo za samozaposlitev 1
10 Iskal je dovoljenja, licence, denarna sredstva za samozaposlitev 16
11 Čaka na odgovor na prošnjo (prijavo) za zaposlitev 6
12 Bil je na razgovoru ali testiranju pri delodajalcu 3
13 Uporabil je drugo metodo, katero 6
-2 INAP 17705

Valid range from 1 to 13

V7_7 Podroben zaposlitveni status pred začetkom iskanja dela

VPR.7.7. Kaj je veljalo za vas tik preden ste začeli iskati delo?

Value 8313 Frequency
1 Bil je redno zaposlen za nedoločen čas 5
2 Bil je redno zaposlen za določen čas 0
3 Bil je podjetnik, samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), kmet oziroma je delal v svobodnem poklicu 0
4 Pomagal je na družinski kmetiji, v družinskem podjetju, obrti 0
5 Opravljal je pogodbena oziroma priložnostna dela 0
6 Redno se je izobraževal, šolal 0
7 Bil je na služenju vojaškega roka 0
8 Imel je družinske obveznosti oziroma opravljal je gospodinjska dela 0
9 Bil je upokojen 0
10 Drugo, kaj? 0
-2 INAP 18759

Valid range from 1 to 10

V7_8 Lahko začne delati V DVEH TEDNIH

VPR.7.8. Če bi sedaj našli delo, ali bi lahko začeli delati V NASLEDNJIH DVEH TEDNIH?

Value 8412 Frequency
1 Da 933
2 Ne 126
-2 INAP 17705

Valid range from 1 to 2

V7_9 Razlog (če ne more začeti z delom)

VPR.7.9. Zakaj ne bi mogli začeti z delom?

Value 8511 Frequency
1 Zaključiti mora izobraževanje, šolanje 12
2 Sedanjega dela ne more zapustiti v dveh tednih 78
3 Osebni ali družinski razlogi 9
4 Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 15
5 Ureja si pogoje za samozaposlitev (dokumentacija, denarna sredstva, oprema, prostori...) 5
6 Drugo, kaj? 7
-2 INAP 18638

Valid range from 1 to 6

V8_1 Prijavljen na zavodu za zaposlovanje

VPR.8.1. Ali ste prijavljeni na zavodu za zaposlovanje?

Value 8610 Frequency
1 Da, kot iskalec zaposlitve 1083
2 Da, kot iskalec premestitve 14
3 Ne 6667
-2 INAP 11000

Valid range from 1 to 3

V8_2 Vključen v program zavoda za zaposlovanje

VPR.8.2. Ali ste bili V ZADNJIH ŠTIRIH TEDNIH vključeni v katerega od programov zavoda za zaposlovanje (javna dela, izobraževanje, usposabljanje)?

Value 879 Frequency
1 Da 108
2 Ne 989
-2 INAP 17667

Valid range from 1 to 2

V8_3 Iskal pomoč na zavodu za zaposlovanje

VPR.8.3. Ali ste iskali informacije ali pomoč na zavodu za zaposlovanje?

Value 888 Frequency
1 Da 904
2 Ne 193
-2 INAP 17667

Valid range from 1 to 2

V8_4A Mesec ko zadnjič iskal pomoč VPR.8.4. Kdaj ste zadnjič iskali informacije ali pomoč na zavodu za zaposlovanje? Povejte mesec in leto!

8.4a. mesec

Value 897 Frequency
1 316
2 205
3 85
4 2
5 3
6 6
7 4
8 3
9 11
10 24
11 57
12 188
-2 INAP 17860

Valid range from 1 to 12

V8_4B Leto ko zadnjič iskal pomoč

8.4b. leto

Value 906 Frequency
1999 (...) 301
2000 2000 600
-2 INAP 17860

Valid range from 999 to 2000

V8_5A Prejema denarno nadomestilo za čas brezposelnosti VPR.8.5. Ali prejemate

VPR.8.5A. denarno nadomestilo za čas brezposelnosti

Value 915 Frequency
1 Da 350
2 Ne 747
-2 INAP 17667

Valid range from 1 to 2

V8_5B Prejema denarno pomoč za čas brezposelnosti

VPR.8.5B. denarno pomoč za čas brezposelnosti

Value 924 Frequency
1 Da 69
2 Ne 1028
-2 INAP 17667

Valid range from 1 to 2

V8_6 Zaposlitveni status pred enim letom

VPR.8.6. Kaj je veljalo za vas PRED ENIM LETOM?

Value 933 Frequency
1 Zaposlen v podjetju, družbi ali organizaciji 6102
2 Zaposlen pri samostojnem podjetniku posamezniku (obrtniku) 797
3 Zaposlen pri kmetu 9
4 Zaposlen pri osebi v svobodnem poklicu 0
5 Delal v lastnem podjetju, ne zaposluje delavcev 71
6 Delal v lastnem podjetju, zaposluje delavce 124
7 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), ne zaposluje delavcev 202
8 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), zaposluje delavce 202
9 Kmet, ne zaposluje delavcev 177
10 Kmet, zaposluje delavce 11
11 V svobodnem poklicu, ne zaposluje delavcev 16
12 V svobodnem poklicu, zaposluje delavce 5
13 Pomagal na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti (ne prejema stalne plače) 137
14 Delal je po pogodbi o delu 15
15 Delal po avtorski pogodbi 2
16 Delal za neposredno plačilo 4
17 Brezposeln 1481
18 Učenec, dijak, študent 2076
19 Upokojenec 3742
20 Gospodinja 686
21 Nezmožen za delo 121
22 Na služenju vojaškega roka 41
23 Drugo, kaj? 58
-2 INAP 2685

Valid range from 1 to 23

V8_7C Dejavnost podjetja kjer delal pred enim letom

VPR.8.7. Kakšen je naziv podjetja, organizacije ipd., kjer ste delali pred enim letom? Kaj se je proizvajalo oziroma kakšne storitve so se opravljale na lokaciji, kjer ste delali pred enim letom?

Value 942 Frequency
1 352
2 (...) 33
-2 INAP 10890

Valid range from 1 to 2

V8_8 Informacije pridobljene neposredno

VPR.8.8. Ali so bile informacije pridobljene neposredno?

Value 951 Frequency
1 Da 7003
2 Ne 9076
-2 INAP 2685

Valid range from 1 to 2

Materials of the Study

 1. Statistični urad RS (2000). ADS00 - ADS Anketa o delovni sili [vprašalnik].
 2. Statistični urad RS (2000). ADS00 - LFS Labour force survey [vprašalnik].
 3. Statistični urad RS (2005). ADS00 - Standardna klasifikacija poklicev [ostalo gradivo].
 4. Statistični urad RS (2005). ADS00 - Standardna klasifikacija dejavnosti [ostalo gradivo].

Study Results Materials

 1. Statistični urad RS (2000). ADS00 - Dokumentacija Ankete o delovni sili [ostali dokumenti].

Related Publications

 1. (). SURS serijske publikacije.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data can be accessed by registered researcher for statistical-analytical and scientific research purposes only. The Slovenian Social Science Data Archives does not distribute data of this study. For more information, please contact the author or the responsible organisation.

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Statistični urad Republike Slovenije. (2001). Anketa o delovni sili, 2000/1 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: ADS001. https://doi.org/10.17898/ADP_ADS001_V1

COBISS.SI
Publication date: 2001

SIMILAR STUDIES

ADS - Anketa o delovni sili: Opis serije

ADS002 - Anketa o delovni sili, 2000/2

ADS003 - Anketa o delovni sili, 2000/3

ADS004 - Anketa o delovni sili, 2000/4

ADS01 - Anketa o delovni sili, 2001: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS02 - Anketa o delovni sili, 2002: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS03 - Anketa o delovni sili, 2003: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS04 - Anketa o delovni sili, 2004: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS05 - Anketa o delovni sili, 2005: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS06 - Anketa o delovni sili, 2006: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS07 - Anketa o delovni sili, 2007: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS08 - Anketa o delovni sili, 2008: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS09 - Anketa o delovni sili, 2009: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS10 - Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS10P - Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - anonimizirana

ADS11 - Anketa o delovni sili, 2011: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS12 - Anketa o delovni sili, 2012: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS13 - Anketa o delovni sili, 2013: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS14 - Anketa o delovni sili, 2014: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS972 - Anketa o delovni sili, 1997/2

ADS973 - Anketa o delovni sili, 1997/3

ADS974 - Anketa o delovni sili, 1997/4

ADS981 - Anketa o delovni sili, 1998/1

ADS982 - Anketa o delovni sili, 1998/2

ADS983 - Anketa o delovni sili, 1998/3

ADS984 - Anketa o delovni sili, 1998/4

ADS991 - Anketa o delovni sili, 1999/1

ADS992 - Anketa o delovni sili, 1999/2

ADS993 - Anketa o delovni sili, 1999/3

ADS994 - Anketa o delovni sili, 1999/4

AKP89 - Anketa o kadrovskem potencialu 1989

AKP91 - Anketa o kadrovskem potencialu 1991

AKP92 - Anketa o kadrovskem potencialu 1992

AKP93 - Anketa o kadrovskem potencialu 1993

AKP94 - Anketa o kadrovskem potencialu 1994

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si